• Название:

  Dops!


 • Размер: 0.7 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  Предпросмотр документа

  Методичнi рекомендацiї
  до самостiйної роботи з
  математичного аналiзу
  для студентiв фiзичного
  факультету.

  24 вересня 2009 р.

  Методичнi рекомендацiї мiстять задачi з математичного аналiзу,
  що пропонувались протягом кiлькох рокiв студентам фiзичного факультету
  КНУ для самостiйної роботи. Метою посiбника є поглиблення знань з
  математичного аналiзу, розвиток творчих здiбностей студентiв шляхом
  розширення їх самостiйної роботи.
  Ряд задач, що увiйшли до посiбника взято з вiдомих пiдручникiв
  та збiрникiв задач [1, 2], однак багато задач є оригiнальними.
  Кожна задача оцiнена певною кiлькiстю балiв, в залежностi вiд
  рiвня складностi. Значна частина завдань має пiдвищений рiвень складностi,
  однак для їх розв’язання достатньо теоретичних знань отриманих на
  лекцiях або з стандартних унiверситетських пiдручникiв з математичного
  аналiзу [4, 5]
  Завдання роздiлено на чотири модулi, якi студенти виконують i
  сдають паралельно до вивчення вiдповiдного теоретичного матерiалу.
  Кожен модуль має бути оформлений i складений у вiдповiдний термiн
  (див. Табл.)
  I
  II
  III
  IV

  Метод математичної iндукцiї, границя, похiдна.
  Iнтеграл.
  Частиннi похiднi. Кратнi та криволiнiйнi iнтеграли.
  Ряди. Iнтеграли з параметром.

  I семестр, до 15 листопада
  I семестр, до 15 грудня
  II семестр, до 15 травня
  III семестр, до 15 грудня

  Методичнi рекомендацiї до самостiйної роботи з математичного
  аналiзу для студентiв фiзичного факультету
  Укладачi: О.В. Барабаш, О.I.Якименко – К. 2007.
  Рецензенти:
  канд. фiз.-мат. наук, доц. Н.В. Майко,
  канд. фiз.-мат. наук, доц. М.А. Разумова

  Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка, 2007.

  Роздiл 1

  1.1

  Метод математичної iндукцiї, границя,
  похiдна.

  1. За допомогою метода математичної iндукцiї довести твердження
  ( n ∈ N ):
  N
  X
  k+1
  1) 2n n! < nn , n > 5 ; [1]
  2)
  Cnk = CN
  +1 ; [3]
  n=k

  10n+1 − 9n − 10
  , лiва частина
  3) 3 + 33 + 333 + ... + 33...3 =
  27
  рiвностi
  n доданкiв; [2]
  q мiстить
  p

  2 + 2 + ... + 2 = 2 cos(π/2n+1 ) , лiва частина рiвностi
  4)
  мiстить n коренiв; [1]
  Z 2π
  (2n − 1)!!
  5)
  (cos x)2n dx = 2π
  ; [3]
  (2n)!!
  0
  p
  6) n − n дiлиться на p , якщо p ∈ N — просте число. [3]
  2. Знайдiть значення:


  n µ
  n µ
  Y
  Y
  1
  4
  1)
  1 − 2 , [3]
  2)
  ,
  1−
  k
  (2k − 1)2
  k=2
  k=2
  n
  X
  3)
  k · (k + 1) · (k + 2) . [5]
  k=1

  3. Обчислити суми:
  3

  [3]

  1)
  3)
  5)
  8)

  n
  X
  k=1
  n
  X
  k=1

  X
  k=1
  n
  X

  1
  ; [1]
  (3k − 2)(3k + 1)
  (−1)k−1 k 2 ; [3]
  1
  1
  ; [2]
  2
  k (k + 1)2
  k n−k
  CN
  CM ;

  [6]

  k=0

  6)


  X

  1
  ; [2]
  k(k + 1)(k + 2)
  k=1
  n
  n
  X
  X
  3
  4)
  k ,
  (−1)k−1 k 3 ; [6]
  2)

  n
  X

  k=1

  Cnk ;

  k=1

  [1] 7)

  k=0

  n
  X
  Cnk
  9)
  . [6]
  k+1

  n
  X

  (−1)k Cnk ; [1]

  k=0

  k=0

  4. Обчислити суми ( a, b ∈ R ):
  1)

  n
  X

  sin kx ; [3]

  2)

  k=1

  X


  X

  ak cos(kx + b) , |a| < 1 ; [4]

  k=1  X
  sin ak
  cos ak X sin ak
  ,
  ; [5] 4)
  ; [4]
  3)
  (−1)k−1
  k
  k
  k
  k=1
  k=1
  k=1


  X
  X
  cos kx
  cos ak
  5)
  (−1)k 2
  ; [6] 6)
  . [3]
  k −1
  k!
  k=2

  k=0

  5. Обчислити суму:
  Sn =

  n−1
  X
  j=1

  1
  ,
  1 − zj

  [6]

  де zj коренi рiвняння z n = 1 , вiдмiннi вiд одиницi.
  6. Порахувати добуток
  (x21 + 1) · . . . · (x2n + 1),

  [5]

  де xi — коренi полiнома xn + a1 xn−1 + . . . + an , якщо всi xi —
  дiйснi.
  7. Знайти границi послiдовностi xn при n→ ∞ :
  1 Вказiвка:


  X
  1
  π2
  =
  2
  k
  6
  k=1

  ¯ n
  ¯
  √ ¯¯
  1 ¯¯X
  k
  1) xn = √ ¯
  (−1) k ¯ ; [7]
  ¯

  k=1

  n
  3n
  Y
  n
  2) xn =
  sin(k/n3/2 ). [10]
  n!
  k=1

  8. Довести, що послiдовнiсть xn має границю та знайти її.
  s
  r
  q

  1) xn = a + a + a + ... a, (n коренiв), a > 0 ; [4]
  n

  2) xn =

  X
  1
  kk! . [4]
  (n + 1)!
  k=1

  9. Довести, що послiдовнiсть xn

  1
  1
  1
  xn = 1 + √ + √ + . . . + √ − 2 n + 1
  n
  2
  3

  [6]

  монотонна та обмежена.
  10. Знайти границi:
  1)

  lim

  n→∞

  2n
  X
  k=0
  p
  n

  3) lim

  n→∞

  2−k cos

  p

  k/n;

  (4)

  2) lim

  (n + 1)(n + 2) . . . (n + n)
  .
  n

  n→∞

  2n
  X

  2−kn/(n+k) ;

  [4]

  k=0

  [10]

  11. Довести, що послiдовнiсть xn має границю та знайти її.
  v
  s
  u
  r
  u
  q

  t
  xn = 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + ... (n − 1) 1 + n . [15]
  12. Знайти границi:
  1) lim sin(2πen!),
  lim n sin(2πen!); [7]
  n→∞
  n→∞

  2) lim q n sin2 [π( 2 + 1)n ] , q > 0. [10]
  n→∞

  13. Визначити, при яких значеннях x1 та q послiдовнiсть xn має
  скiнченну границю та знайти її :

  x4n + 3
  x2 + 1
  ; [10] 2) xn+1 = n
  ;
  4xn
  2xn
  2
  = 1 + qxn , q 6= 0. [15]

  1) xn+1 =
  3) xn+1

  [7]

  14. Довести, що послiдовнiсть xn обмежена для всiх x1 , x2 > 0 ,
  якщо
  xn+2 = xn+1 + xn /2n . [7]
  15. Довести, що всi члени послiдовностi xn , заданої рiвнянням
  xn+1 =

  k + x2n
  ,
  xn−1

  x0 = x1 = 1,

  [15]

  приймають цiлi значення при будь-якому натуральному k .
  16. Дослiдити на неперервнiсть та побудувати графiк функцiї:
  1) f (x) = lim (x − 1)arctgxn ; [1]
  n→∞ √
  2) f (x) = lim n 1 + xn , (x ≥ 0); [1]
  n→∞

  ln(t/x)
  , (x > 0).
  t→x t − x

  3) f (x) = lim

  [1]

  17. Наведiть приклад функцiї, яка є розривною в кожнiй точцi, а її
  квадрат — функцiя неперервна. [3]
  18. Покажiть, що з диференцiйовностi функцiї в точцi x випливає i
  неперервнiсть функцiї в цiй точцi. Чи вiрне обернене твердження?
  Наведiть приклад. [2]
  19. Доведiть, що функцiя f (x) = x2 sin(1/x2 ) , f (0) = 0 є диференцiйовною
  на всiй числовiй осi. Чи є ця функцiя двiчi диференцiйовною?
  [3]
  20. Функцiєю Дiрiхле χ(x) називається функцiя, яка дорiвнює одиницi
  в кожнiй рацiональнiй точцi (включаючи i точку x = 0) i обертається
  в нуль в кожнiй iррацiональнiй точцi. Дослiдити на неперервнiсть
  функцiї χ(x) , xχ(x) та x2 χ(x) . Чи iснують точки в яких цi
  функцiї диференцiйовнi? [5]
  21. Розглянемо функцiю
  ½
  0 , якщо x — iррацiональна
  f (x) =
  ,
  1/q , якщо |x| = p/q

  f (0) = 1

  де p та q — цiлi додатнi числа, що не мають спiльних дiльникiв
  крiм одиницi. Покажiть, що функцiя f (x) — неперервна в кожнiй
  iррацiональнiй точцi i розривна в кожнiй рацiональнiй. Чи є ця
  функцiя перiодичною? Чи iснують точки, в яких ця функцiя
  диференцiйовна? [10]
  22. Будемо називати функцiю f (x) двiчi диференцiйовною в точцi
  x0 , якщо в цiй точцi iснує скiнченна границя
  f 00 (x0 ) = lim

  ∆x→0

  f (x0 + ∆x) − 2f (x0 ) + f (x0 − ∆x)
  .
  (∆x)2

  (∗)

  Покажiть, що:
  1) кожна функцiя f (x) , яка є двiчi диференцiйовною в точцi
  x0 в звичайному розумiннi (як похiдна вiд похiдної) буде двiчi
  диференцiйовною i в сенсi означення (*) i значення цих похiдних
  спiвпадають;
  2) iснують такi функцiї f (x) , якi є двiчi диференцiйовними в
  сенсi (*), але не є один раз диференцiйовними. Наведiть приклад
  функцiї, яка є неперервною в точцi x = 0 i для якої f 0 (0) — не
  iснує, але f 00 (0) = C 6= 0. [15]
  23. Першою рiзницею 4ϕ функцiї ϕ(x) з кроком h назвемо функцiю
  4ϕ = ϕ(x + h) − ϕ(x) . Друга рiзниця 42 ϕ визначається як
  4(4ϕ) = ϕ(x+2h)−2ϕ(x+h)+ϕ(x) . Аналогiчно визначається n та рiзниця: 4n ϕ = 4(4n−1 ϕ) . Знайти загальний вигляд функцiї
  ϕ(x) , для якої 4n ϕ ≡ 0 . [10]
  24. Обчислити, використовуючи визначнi границi:
  xn − 1
  sin x
  ; [1] 2) lim 2
  ; [2]
  x→π π − x2
  x→1 xk − 1
  ctgx
  3) lim x sin(π/x); (1) 4) lim (ln(e + x))
  ; [5]
  x→+∞
  x→0
  µ x
  ¶1/x2
  x
  a
  xe + 1
  aa − ax
  5) lim
  ;
  [6]
  6)
  lim
  , a > 0. [5]
  x→a ax − xa
  x→0 xπ x + 1
  1) lim

  25. Довести:
  ¯
  ¯
  ¯
  d ¯¯
  dx ¯¯
  ¯

  f11
  ...
  fi1
  ...
  fn1

  f12
  ...
  fi2
  ...
  fn2

  ... f1n
  ... ...
  ... fin
  ... ...
  ... fnn

  ¯
  ¯
  ¯
  ¯
  ¯
  ¯
  n
  ¯ X¯
  ¯=
  ¯
  ¯
  ¯
  ¯ i=1 ¯
  ¯
  ¯

  f11
  ...
  0
  fi1
  ...
  fn1

  f12
  ...
  0
  fi2
  ...
  fn2

  ... f1n
  ... ...
  0
  ... fin
  ... ...
  ... fnn

  ¯
  ¯
  ¯
  ¯
  ¯,
  ¯
  ¯
  ¯

  [2]

  де fij (x) – диференцiйовнi функцiї. За допомогою доведеної
  формули обчислити ∆0 (x) , де
  ¯
  ¯ x
  ¯
  ∆(x) = ¯ x2
  ¯ x3

  1
  2x
  3x2

  0
  2
  6x

  ¯
  ¯
  ¯
  ¯ . [1]
  ¯

  26. Знайти кути пiд якими графiк функцiї y = f (x) перетинає вiсь
  абсцис:
  3at2
  3at
  , y= 3
  , −1 < t < 1; [2]
  1) y = ln x; [1] 2) x = 3
  t +1
  t +1
  2
  2
  3) x + y + 2y − 9 = 0, y > −1. [2]
  27. Записати рiвняння нормалi до графiку функцiї y = f (x) у вказанiй
  точцi:
  1) y = arcctg(1/x), x = 1; [2] 2) y 2 = 2px, y ≥ 0, x = x0 ;


  3) x = 2 cos3 t, y = 2 sin3 t, x = 1/2, y = 1/2; [2]
  4) r = a(1 + cos ϕ), ϕ = π/6. [3]

  [2]

  28. Скiльки коренiв (i при яких a) має рiвняння ax = loga x , a > 0 ,
  a 6= 1? [7]
  29. Визначити в яких точках i пiд яким кутом перетинаються графiки
  функцiй:


  1) f1 (x) = 2 sin x, f2 (x) = 2 cos x; [2]
  2) x2 + y 2 = 5, y 2 = 4x; [2]
  3) f1 (x) = g(x), f2 (x) = g(x) sin x,
  де g(x) − всюди диференцiйована функцiя. [3]
  30. Знайти вiдстань мiж полюсом i довiльною дотичною до кривої
  r = aebϕ . [5]
  31. Знайти y (n) (x) для функцiй:
  1) y =

  1+x
  ; [3]
  1−x

  2) y = sin4 x + cos4 x; [4] 3) y = x ln

  1+x
  ; [5]
  1−x

  4) y = eax cos(bx + c); [4] 5) y = chax sin bx; [4] 6) y = xn−1 e1/x .[7]

  32. Обчислити Pn,m (1) , якщо:
  Pn,m (x) =

  dn
  (1 − xm )n , m > 0. [5]
  dxn

  33. За допомогою розкладу в ряд Маклорена обчислити границi:
  (1 + x)1/x − e
  ex − 1 − x
  ;
  [1]
  2)
  lim
  ; [3]
  x→0
  x→0
  x2
  x

  5
  arctgx − arcsinx
  1 + 2x − 1


  3) lim
  ;
  [3]
  4)
  lim
  ; [3]
  4
  x→0
  x→0
  x3
  1+x− 1−x

  tgx − sin x
  sin 1 + x3 − sin 1
  5) lim
  . [4]
  ; [2] 6) lim √
  5
  3
  x→0
  x→0
  x
  1 − 2x ln cos x − 1
  ¡π
  ¢
  cos 2 cos x
  tg2 x − tgx2
  ; [5] 8) lim
  7) lim arcsinx
  ; [3]
  x→0 sin(sin2 x)
  x→0 e
  − esin x − x3 /3
  1) lim

  34. Обчислити границi:
  1) lim x (1 − x ln(1 + 1/x)) ; [3] 2) lim x1/(x−1) ; [3]
  x→∞
  x→1
  ³
  ´
  p
  4
  3
  2
  1/x
  3) lim (x − x + 1 + x/2)e
  − x12 − x9 + 2 ; [5]
  x→+∞
  ³p
  ´
  p
  5
  5
  4) lim x
  x5 + x4 + x3 − x5 + x4 − x3 ; [4]
  x→∞
  µ

  x2 + 1 x2 + x + 1
  x2 + 1
  5) lim
  1−
  ln
  ; [5]
  x→∞
  x
  x
  x2 + 1
  35. Використовуючи правила Лопiталя знайти границi функцiй:
  xx − 1
  ln x
  ; [2] 2) lim
  ; [1] 3) lim (1/x)sin x ; [2]
  x→1 ln x
  x→+0 ln sin x
  x→+0
  ln(1 − cos x)
  xα lnβ x
  ; [1] 5) lim
  ; [2]
  4) lim
  x→+∞
  x→+0
  ln tgx
  eγx
  µ

  α
  β
  n −x3
  6) lim x e
  ; [1] 7) lim

  , α, β 6= 0. [4]
  x→+∞
  x→1 1 − xα
  1 − xβ
  1) lim

  36. Розкласти в ряд Маклорена функцiї:
  1)

  1
  1
  ; [1] 2) √
  ; [3]
  2
  1+x
  1 − x2

  3) ln(x +

  p

  x2 + 1); [3]

  x+1
  4) arctgx; [3] 5) arcsinx; [3] 6)
  ; [3] 7) sh(x/2); [1]
  x−2

  1 − 1 + x2
  x

  8) ex cos x , до o(x3 ); [3] 9)
  ; [3] 10)
  ; [3]
  2
  (1 + x3 )2
  1+ 1+x
  11) cos6 x + sin6 x; [3] 12) ex/ sin x , до o(x4 ); [3]

  13) ln(1 − x + x2 ); [4] 14) cos x, до o(x4 ); [3]
  15) (1 − 2x + 3x2 + 4x3 )3 ,

  до o(x5 ). [2]

  37. Знайти першi три ненульових члена розкладу в ряд Маклорена
  функцiї y(x) , заданої рiвнянням:
  Z

  x−x2

  y(x) = x +

  y(t) cos t dt.

  [7]

  0

  38. Розкласти в ряд Тейлора функцiю в околi точки x = x0 до
  o((x − x0 )k ) :
  1
  1) , x0 = 2, k = n; [1] 2) (x2 − 1)e2x , x0 = −1, k = n; [4]
  x
  3
  2
  1
  3) √
  , x0 = 1, k = 2n; [2] 4) 2x −3x +3x , x0 = 1, k = 3n; [2]
  2
  2x − x
  x2 + x
  cos πx, x0 = −1/2, k = 2n. [4]
  5)
  2x + 1
  39. Знайти f (k) (0), якщо:
  2

  1) f (x) = e−x , k = 1000 ; [2] 2) f (x) = cos(sin x), k = 2009 ; [2]
  ³
  ´
  cos(x2 )
  1
  3) f (x) = 1−x
  , k = 2010; [3]
  4 , k = 2000; [3] 4) f (x) = ln
  1+x4
  5) f (x) = ln(1 + x + x2 + · · · + x999 ), k = 1000 .

  [5]

  40. Довести рiвнiсть
  f (2n+1) (0) = 0 , n = 1, 2, . . .

  де

  f (x) = ln(1 + ex ). [5]

  41. Функцiя y(x) задана параметрично. Записати повний ряд Маклорена
  для цiєї функцiї, якщо:
  y(t) = 3t − t3 ,

  x(t) = 2t − t2 . [5]

  42. Розкласти функцiю f (x) в ряд за степенями 1/x до o((1/x)k ):
  Z

  π/2

  e−x sin t dt; x → +∞. [10]

  1) f (x) = arctgx; [4] 2) f (x) =
  0

  43. Наведiть приклад нескiнченно диференцiйовної функцiї f (x) ,
  для якої ряд Тейлора

  X
  f (n) (x0 )
  (x − x0 )n
  n!
  n=0

  — є збiжним ∀x ∈ Oε (x0 ), ε > 0 , (∗∗)

  але ряд (**) збiгається до функцiї, яка не спiвпадає з f (x) . [5]
  44. Числа Бернуллi Bn визначаються з розкладу

  X
  x
  Bn n
  =
  x .
  x
  e − 1 n=0 n!

  Довести, що для чисел Bn виконуються рiвностi:
  n−1
  X
  1) B0 = 1,
  Cnk Bk = 0, n ≥ 2; [4]
  k=0

  2) B2n+1 = 0, n = 1, 2, . . . ;

  B1 = −1/2. [5]

  45. Записати через числа Бернуллi Bn (дивись попередню задачу)
  повний розклад в ряд Маклорена функцiй:
  1)

  x
  ;
  sin x

  [4]

  2) ln

  sin x
  ;
  x

  [5]

  3) ln cos x.

  [10]

  46. Нехай функцiя f (x) така, що для неї iснують похiднi f 0 (x0 ) та
  f 00 (x0 ) в сенсi означення (*) (дивись задачу 22). Чи завжди буде
  справедливий формальний розклад функцiї в ряд Тейлора:
  f (x) = f (x0 )+f 0 (x0 )(x−x0 )+

  f 00 (x0 )(x − x0 )2
  +o(|x−x0 |2 ) ? [10]
  2

  47. Знайти найбiльше та найменше значення функцiї:
  1) y = x3 − 6x2 + 9, x ∈ [−1; 2]; [2]

  2) y =

  x4 + 1
  , x ∈ [−1; 1]; [3]
  x2 + 1

  3π 2
  + sin x, x ∈ [π; 2π]; [4]
  x
  4) y = (x − 3)2 e|x| , x ∈ [−1; 4]; [3]
  5) y = sin(x − π/3) − cos (x − 2sign(x)π/3), x ∈ [−π; π]. [4]
  3) y = 4x +

  48. Знайти iнтервали опуклостi i точки перегину функцiї:
  2
  2
  1
  1) y = 2x4 − 3x2 + x − 1; [1] 2) y = √ e−x /2σ , σ > 0; [1]
  σ 2π

  3) y = ecos x ; [2] 4) y = 3 1 − x3 ; [2] 5) y = e−2x sin2 x. [2]

  49. Довести нерi