Дракон - цветная схема

Формат документа: pdf
Размер документа: 1.36 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Многоцветные схемы вышивки. Елена Петрова
Д р а к о н

200 х 280 крест и ков

Разм еры: 14 каунт – 37 х 5 1 см
16 каунт – 32 х 4 5 см
18 каунт – 29 х 40 см
П алитра: DMC – 15 цвет ов
(7 чистых, 8 бленд ов)

Page 1 Дракон Елена Петрова (2)
(4) (5)
µµµfµfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff?????¯?¯¯¯x¯xxxxxxsxxsxsxsxxsxssss µµµfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff?f????¯¯¯¯¯xxxxxxxsxsxsxsxssssssss µµµµfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff????¯¯¯¯¯xxxxxxxsxsxsxsssssssssss µµµµfµffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff????¯¯¯xxxxxsxsxsxsssssssssssssu µµµµfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff????¯¯¯xxxxxsxsxsssssssssususuuuu µµµµµffffffµffµffffffffffffffffffffffffffffff???¯¯¯¯xxxxsxsssssssssssusuuuuuuu µµµµfµfµffµffffffffffffffffffffff?ff??fffffff???¯¯¯xxxxssssssssssssuuuuuuuuuuu µµµµµfµffµffµffffffffffffffff?????xfÂÂfffffff??¯¯¯¯xxxssssssssssssusuuuuuuuuuu µµµµfµffµffµffffffffffffffffff???xusküɵ?ffff?¯¯¯¯xxxxssssssussusuuuuuuuuuuuuu µµµµfµfµfµffµfffffffffffffffff?f?suuxkSSÂf?ff??¯¯¯¯xxssssssussusuuuuuuuuuuuuuu µµµfµffµfffffffffffffffffffffff??¯uuxµkSSéf???¯¯¯¯xxxxsssuusuuuuuuuuuuuuuuuuuu µfµfµfµffµffffffffffffffffffffff?fxuu?¯küSOf???¯¯xxxxssssusuusuuuuuuuuuuuuuuuu µfµfµfµfµfffffffffffffffffffffff???suu¯¯ÂüSO?¯¯¯¯¯xxxsssusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu fµfµfµfffffffffffffffffffffffffff?f¯uus?fÂSSé?¯¯¯xxxsssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu fµfµffffffffffffffffffffffffffff??fµsuusfÂÉSS¤¯¯¯xxxssusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu µfµfffffffffffffffffffff?ffffff????µ?uuxµk¤üSSµx¯xxsssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu fffffffffffffffff?f?ff??f?ffff?f??¯fµxxxxfÂéüSO¯xxxssusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ffffffff?ff?f?ff?f?f??f?f?ffffff??¯¯kfuu?ÂÉéüSSkxxssssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ffffffffff?f?f???????f???f?ff?f???¯¯µkusfk¤OOSSü¯xsssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu fffff?f??????????????????ff?f?f???¯¯¯Âffus?kOSüSÂxsssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ffff?f???????????????????????f???¯¯¯xµÂ?uuff¤SSSS?ssssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu fff?f????????¯???????????????????¯¯¯xf¯uuf¤¤üSSSÂusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu fff?f????¯?¯¯?¯???????????????????¯¯x¯µ¯xkfµéOSSSSsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ff?f????¯?¯¯?¯?¯????????????¯??¯??¯¯xxkfxfk¯fOüSSSµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu fff?f??¯?¯¯¯¯¯¯?¯?¯??????????¯¯?¯?¯¯xxkkfsxx?éSüüSSuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ff?f????¯¯¯¯¯¯¯¯¯?¯?¯????¯?¯¯¯¯¯¯¯¯¯xsµÂµuuu¯µüüSüSÂuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu fff?f??¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯?¯?¯?¯¯¯¯¯¯¯x¯¯xsµÂfuuusfOüüüSS¯uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ff?f????¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯?¯?¯¯¯¯¯¯xx¯¯xxs?Â?uuus?éüSSSS¤uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ffff????¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯¯xxxs¯¤¯uusff¤üSSOSSkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu fff?f????¯¯¯¯¯x¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯xxxxxxssxé?uusµfÂüSSüüSSxuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuµ ff?ff???¯?¯¯¯¯¯¯x¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯xxxxxxxsusɵuuukµµÉüSSÉSSüuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu¯ ffff?????¯¯¯¯¯¯x¯¯¯¯x¯¯¯¯x¯¯xxxxxxxssus¤µxxu¯¯xkÉüSS¤SSéuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ff??????¯?¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯¯¯¯x¯xxxxxssxxssuuµfxxuuxxfkÉüSü¤SSkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu f?f???????¯¯¯¯¯¯x¯xx¯xxxxxxxxxxsxssssuuµfuuuuxs¯fÉOSSé¤SSµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu f???????¯¯¯¯¯¯¯x¯xx¯xxxxxxxxxsssssssuuuµµuuuusuxµküSSS¤éSSkuuuuuuuuuuuuuuuuuus ?????¯?¯?¯?¯¯¯¯¯xx¯xxxxxxxxxxsssssssuuuµkuuuuuusffkSSSSé¤SSéuuuuuuuuuuuuuuuuus ????¯??¯¯¯¯¯¯¯¯xx¯xxxxxxxxsxsxsssusuuuuµÂsuuuuuuxµkéSSSSé¤SSOuuuuuuuuuuuuuuuuu ??????¯¯¯¯?¯¯¯x¯xxxxxxxxsxsxssssusuuuuuf¤xuuusxssfé¤üSSSSOéüSSxuuuuuuuuuuuuuuu ?????¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯xxxxxxxxsxsssssssusuuuuuxé?susx?¯xfµÉÉSSSSSü¤OSSkuuuuuuuuuuuuuu f????¯?¯¯¯¯¯¯¯xxxxxxxxsxsssssssusuusuuuu¤ksuu?ff¯?µµéOSSSSSÉéüSSü¯f?uuuuuuuuuu ??????¯¯¯¯¯¯¯¯xxxxxxxsxsssssssssuusµéÂ?ufk?xxxkfx¯µff¤ÉSSSSSOéÉSS¤fSOsuuuuuuuu ???????¯¯¯¯¯¯x¯xxxxxsxsssssssssuuuuxµSSSOµxfµ¯fÂxs¯f¯kOéüSSSSOéüSksüSSÂ??xuxus ????????¯¯¯¯¯¯xxxxxsxsssssssssusuuuuuxµSSSÂfµµx¤µux¯f?éOéSSSSSSéSS¯fSSSSSSüSük ???????¯?¯¯¯¯x¯xxxxxsxsssssssssuuuuusuu¯kSSSé¤??¤¯u¯??¯ÉSOüSSSSSSS¯uÉSSSSSSSSÉ ????????¯¯¯¯¯¯¯xxxxsxsssssssssussuuuuxsusµüSSSéx¯ksu?fsxOSSOSSSSSSkufOüüSSüSSS ??¯??¯?¯¯¯¯¯¯¯xxxxxsxsssssssssssussuusxxusµéSSSS¯¯fus?f¯fÉSüSSSSSSÉx¯kSüSSO¤ÉS ?¯??¯?¯¯¯¯¯¯¯¯¯xxxxxsxssssssssssssusuuu?¯usµÂSSSSÂ??sxµk¯?éüOSSSSSS?sµkSSü?uuü ¯?¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯xxxxxssssssssssssssuuuusµ?uxµµOSSSSµxs¯Âµµkü¤OOSSSSfufµf¤µsu? ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯xxxxxxsxsxssssssssssuuuuusk¯u¯kµÉSSSSɯxfÂffÉSÉüüSSSksµµ?ssµkµ? ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯xx¯xxxxxsxsssssssssssssuusus¤sufµÉSSSSSf¯Â¤kµüSOÂSSS¤¯fux¯uxµ¤k ¯¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯x¯x¯x¯xxxxxsxsssssssssssuusuuu?ÂuuµÂµOSSSSSékéüéÂSOÉS?sfkuuu?µµf ¯¯¯¯x¯¯x¯xx¯xxxxxxxxxxxxsxsssxssxssusuuuuuukfuukµOSSSSSSÉÉSüSüS?uusÉkusµÉéffO ¯x¯x¯x¯x¯x¯xxxxxxxxxxxxsxsssxsxsssssusuuuuusÉsusµüSSüSSSSSSüSOuuuu?S¤xµÂü¤¤Â ¯x¯x¯xx¯xxxxxxxxxxxxxxxsxssxssxsssssuuuuuuuuµÂuux¤ÂµSSSSSSSSSSS¤s¯µ¯uÂükéÉOéOO x¯xxxx¯xxxxxxxxxxxxxxxsxsssssxsssssuuuuuuuuuu¤?us?¤¤ÂSSSSSSSSSSÉuµSÂfµSO¤üSSüS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsxssssssssxssssuuuuuuuuux¤sux¯ééÉüOSSSSSSµ¯kÉɵ¤OéÂOééSS xxxxxxxxxxxxxxxxxxsxsxssssssssxsssssuuuuuuux¯¯kksuxÂSSüé¤SSSü¯ux¯Âkkɤ¤ü¤Â¤küS xxxxxxxxxxxxxxxxxsxsxsssssssssssssssusuuuuxÂÉSüSS鵤üSS¤?kSSxus??ÂéOüéÉÉkéSÉk¤ xxxxxxxxxxxxxxxxsxsxsssssssssssxxssssuuuuuµ?u¯ÂüSSÉxkkµ?fÂkµ¯k¤küéOɵ¤¤SSkfk xxxxxxxxxxxxxxxsxssssssssssssssssssssuuuuusxuuu?ÉSfuufkf¤ékkµüO¤ü¯xkk¤ÂOSéffµ xxxxxxxxxxxxxsxsxssssssssssssssssssssuuuusuux¯su¯S?uukO¤Sé?¤Âk¤Âµé¯fOµÂÉSéfkk¯ xxxxxxxxxxxxsxsxsssssssssssssssssssssusususuusµ?sSSxÂSéüS¤µk?kkfxµÉüÉSS¤µf?f? xxxxxxxxxxxsxsxsssssssssssssssssxssssssssssssusüOÉSSSéµéÂÉk?µ¯fµffküSS¤?fµux¯ xxsxsxsxsxsxsxsxssssssssssssssssssssssssusuusuuµSüSSüOéµµüµuf¯fé¤ÉÉSSOÉfu¯¯usx xsxsxsxsxsxsxssssssssssssssssssssssssssusuuuuuu¯SS¤O¤ééO¤?xfÂOSSSüSk?éxuususu xsxsxsxsxssxsssssssssssssssssssssssxsssus¯ffÂO¤kOSüÉÂkµÂk¯?µüSSSSSüÂssxuusxusx sxsxsxsssssssssssssssssssssssssssssssssu?k¯¯µéSSSSSÉf¯sµxfOSSSüüüÂfxxµfuskxuuf xsxssssssssssssssssussussssssssssssssssu¯µµfxuskSüµxu¯µkSSSÉÂü¤µuu¯µµ¯x?¤?uuµ ssssssssssssssssssusussssssssssssssssssssxµÉ¤?xfüɵ¯¯µfµSSÉÉékkksuk¯uuµffxusµ sssssssssssssssususususssssssssssssssssssx?µéÂÂéOÂk?¯?µSS¤¤kkµf?ufüµuufé¤?s¯x¤ ssssssssssusususususussssssssssssssssssu¯ffs?kkékµµÂµskSSéµf¯¯f¯fkfxu¯¯¤üxfµx ssssssssussusususususssssussussssssssssxfkfuu¯?f¯ÂÉkkxOSµf¯sµ??k¯suxkufkufµxx ssussususuususuuusussssusssussussssssu¯µµkfx¯us¯?üSµ¯?SOµ¯¯u¯µ¯µxsssµfuxxusxµ¯ susuususuusuuuuusususussssussususssuuxµµkµs¯µs??kSÉxxµ¤fkxssf¯kµ¯¯¯¯µxuuuuuufO usuusuuuuuuusuuuuuuussussussussussuusf?¯?xxss?µf¤ü¯sxµµf?suffµé¯xfxsuuusuussu? uuuuuuuuuuusuuuuuuusuusssssususususuxf¯x?¯sxxµµÂOµu¯xké?suufµ¤?x¯¯¯u¯xsx¯¯¯f?x uuuuuuuuuusuuuuuuuuuusususuussusususfx?kµuux¯k¤Âk¯u¯¯ÂkssusfÂfs¯s¯?xf¯¯¯s¯µf¯x uuuuuuuuuuuusuuuuuuuuuuususssussuuu?µxsµfux¯fk¤Â?ssx¯¯uuuxµÂfsxus¯¯¯xsus¯fsuuu uuuuuuuuuuusuuuuuuuuuuuuuusussususµfxusf¯s?µkkÂÂxusx¯suuu¯ÂÂxxuu¯¯xsuuu¯?sx¯su uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuuuufkfsux¯¯¯µÂ¤µs¯xs¯uuu¯k?xxsu¯xsuuuuxsu?fx?f uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuususµkfx?f¯¯ffk¤¤f¯fuxxuu¯kµxuxuxxuuuuususµµuukO uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuufÂf?u¯µ¯µµffÂÂffµfµx¯sxfk¤fssuxsuusxusuuµkxuxÉü uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuus?µxxxsfµ¯Âksféf¯?µf¯uxxf?fé?susxuusxs¯xufk?u?fxµ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuux?fxuxs¯fµµséÂsu?µfsux¯¯uÂÂssu¯sussxsµÂfkk¯?µusk uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuux?xxusux¯fkµÂfµÂxssfµ??s¯?x¯fsuus?¯¯x??sµ¤¤Â¯¯?¯uµ? uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuux?xsxsxx¯fkkkkµfus?sxxx¯ssfkkuux?xfµÂµµxuµüO¯xxx¯x?s uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu?¯xxxxxfµµfµf?uu¯suus¯susxkfuu¯fskÂÂɵuuÂɯu¯x¯s?x? uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuxf¯uxxu¯µkµµk?f¯uxsuus¯?xsuskk¯¯suu¤SSéus¯µsuf?xs¯¯¯µ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu??su¯ss?µkµÂff?ss¯uusx¯µff¯sÂüxuf¯sµüS¯u¯¯?x¯¯?¯¯x¯µ¯ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuux?xsux¯?fµkkfkµuu¯xus?xxkµf¤µküfsÂkuÉSxu¯ssµµ?uxµ¯xfxs uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu¯xxsuxµ?µkkµ?xsus¯uu¯f?¯µfuÂéÉü¤Â¤?skfx¯xuxkµxuµ¯uffuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuxfsuuuxµ?µµk?xuuus?uuµµ?µüx¯éÂOSÂüÉkxs¯?¯ssfµxu¯fuuf?su uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu??sssxfµµfffxuusxxµsf¤µfkéµµkµ¤Süéµ?µ¯fx¯fkuuÂ?uuxµµx uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuux?xuux?kkµ??xssx?xsÂOéµµkµkkÂkµÂSÂÂkµ?ff¯f??fµsµÂsusuxk? uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu¯¯uuxxµkµf¯xuux¯x¯¯ÉSkffkµüüSµ¤ü¤?f?µµkµx¯¯kµµé?xuxxs?µ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusfxus¯?µkµ?xxuxxuxµfkéµfµÂÉOéÂSSü¯?¯µ¤f?x?µÉÂfµÂµµuxµu¯k uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu?¯uus?µµµfsxµ¯suufµ?µÂµÂüfx?µküOSS??µkɯ¯Â?fÉk?kÂkµskkuµf uuuuuuuuuuuuuuuuuuuus?xuusµµµµ¯uxfx¯x¯éf¯µµ?k¯uuµµOSéSfµÂµük?¤¯µÉµféÉkfµOfsµf uuuuuuuuuuuuuuuuuuuux¯xuu¯µµf?xuux¯ffÉSfx¯¯x??susµµfé¤Okµµ?ék?é?ÂOµkO鵤Âu¯kµ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuux¯susfµµ¯sxuuu?xµS¯??xu¯xxx¯?µxµSOµf¯fk¤?Â?ÂüµÉéÉOµ¯µfu uuuuuuuuuuuuuuuuuuus¯xss¯fµµsusuusµx¯fx¯kµssxs¯??¯fxkSé¯??kÂOµkµküéküüOOµµ?¤¯x uuuuuuuuuuuuuuuuuuux¯xx??fµµsuuuu¯¯xxuxµfxs¯fxxf?fk?ké¯x?fkkéé餵ÉüüSÉkkÂ?fÉ?µ uuuuuuuuuuuuuuuuuus¯xxx?ffµ?xuuuxfxsxx?µ¯¯ff?¯xµfµ¤Âéµu¯¯¤kféüÉOéOüSS¤ÂkÂfÂOfµ uuuuuuuuuuuuuuuuus¯¯x¯x?µµ¯xxuuu¯f¯xxxfµµµµµfff?fµÂ¤ksuu?Âf?k¤µOSSSSSO¤ÂÂÂüOkf uuuuuuuuuuuuuuuuu¯¯su??fÂfu¯xuusf?x¯¯fk¤kk¤µµµµµk¤ksuuuf?uuffu¯µfÉSSS¤ÂOkéS¤f uuuuuuuuuuuuuuuus¯xux?µkµuuxx¯s¯?x?µk¤¤¤kÂÉÂéÂsuuux¯uuu¯¯uuuu¯OSSSÂüOÉSéf uuuuuuuuuuuuuuuu¯xsx¯fµksusxxx??sxfk¤ÂÂkkµµkk¤éüéé¯usss¯suu¯suuux¯¯?OSSÉÉSSüÉk uuuuuuuuuuuuuuus¯xs¯¯µµ?sssxx¯¯¯xfkk¤ÉÉÂé¤Âµµ¯µüOfusssx¯xsx¯usuussuu?SSSSSSSO¤ uuuuuuuuuuuuuuux¯sx¯fkf¯xssss¯xxfk¤é鵤kÂÉkx¯µxusss¯¯sx¯sxsusuuussµSSSSSSS¤
10 20 30 40 50 60 70
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 2 Дракон Елена Петрова (3)
(5) (6)
sss sss sss ssu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuu uuµ uu¯ uuu uuu uuu uus uus uuu uuu uuu uuu uuu xus Sük SSÉ SSS ¤ÉS uuü su? kµ? µ¤k f ffO ¤¤Â éOO SüS éSS küS Ék¤ kfk ffµ kk¯ ?f? ux¯ usx usu usx uuf uuµ usµ ¯x¤ µx µxx xµ¯ ufO su? f?x f¯x uuu ¯su x?f ukO xÉü fxµ usk uµ? x?s ?x? ¯¯µ ¯µ¯ fxs fuu ?su µµx xk? s?µ u¯k uµf sµf ¯kµ µfu ¤¯x É?µ Ofµ Okf S¤f Séf üÉk SO¤ SS¤
ssssssusuuuuuuusususussususssssssxsxsxxxxxxxxxxxxxsxxsxssxsxxsxxx¯x¯¯¯¯¯¯?¯ ssssssssuuuuuuuuuusuusuususssssssxssxsxxsxxxxxxxxsxsxsssxssxsxxxxx¯¯¯¯¯¯¯¯? ssssussuuuuuuuuuuuuusuususussssssssssssssxsxsxxsxxsssssssssssxsxxx¯x¯¯¯¯¯¯¯ sususuusuuuuuuuuuuusuususussussssssssssssssssxsxxsxssssssssssssxxxx¯x¯¯¯¯¯¯ uuuuuusuuuuuuuuuuuuuusuuuusussssssssssssssssssssssssssssssssssxxxxxx¯x¯¯¯¯¯ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusussussssssssssssssssssssssssssssssssssxxxxx¯¯¯¯¯¯ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusussusssssusssssssssssssssssssssssssxxxxxx¯x¯¯x¯ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusususuusussssssususssssssusssssssssssssssxxxxxx¯x¯¯ uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusususususussssssssssssssusssssssssxxxxxxxxx¯x uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuuuususususussusussususussusussssssssssxxxxxxxxx uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuuuuususususussusususussussssssssssxsxsxxxxxx uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuususususuusuuususususssssssssssxsxxsxxxx uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuususuusususususssssssussssssssxsxsxsx uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuusuuuusuususuusussssssssssssssxsxsxsxx uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuusususususussssssssssssssssssxs uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuusuussussusussusssssssssssssxsxsx uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuuuuuusuuusssssusussussssssssssssssssssx uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusussusssssuuussssssssssssssssssxs uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuususssussusususssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusussssssssssusssssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuusususssususussssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusususuusssussuususssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssusussuussssusussssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusussssusuuussssussssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuuuuuuuuuuuuuussusssuussussssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuuuuuusuuusuusuusxu?fuuusssssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuussuuuuuuuuususuuuussuxéÉxuussssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuux¯uuuussuuuuussusuufxuuéSµuusssssssssssssssssssss uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuus?uuuuu¯sususuususufkuufÉSÉuusssussssssssssssssss ?uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuufxuuuu¯fuussssusuusO?u?kSSüuusssssssssssssssssss S¤uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu?fuuuuuµxusssuuusuuÂÂuufkSSSuussssssssssssssssss xSS¯uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuxkuuuuu?µuususussuuµ¤xusk¤SSÉuusssssssssssssssss uÂSSfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuus¤xuuuusÂxuuusuuusu?O¯uufÉSSS¤uussssssssssssssss uséSSuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu¤fuuusuµfuussssssuxü?usf¤SSSS¤uusssssssssssssss uuµSSSuuuuuuuuuuuuusuuuuuuuukÂuuuuu¯kuuussuususé?uuxfOSüSS¯usssssssssssssss sxµÂSSOuuuuuuuuuuuusuuuuuuuu?Éuuuuuu¯usussusuuÂ?uux?ÂkOSS¤usssssssssssssss ¯sfµéSSkuuuuuuuuuuu?¯uuuuuuusü¯uuuuukkuussxsuusÂ?uu?kkÂÉSSSxsssssssssssssss ¯¯¯kkSSS¯uuuuuuuuuufµuuuuuuuuOµuuusufOsusuxxsusk¯uux¤Â¤SüSµuusssssssssssss sfxkµÉSSOuuuuuuuuuu¯Âuuuuuuuu¤usuxs?S¯uuus¯su¯Âuus?ÉüOOSOSüussssssssssssss uf¯fkÂSSSfuuuuuuuuusésuusuuuufOu¯uss¯Sfusuu?¯uffufµµOÂüSüüüS¯uuusssssssssss u¯µµµµüSSSuuuuusuuuuéfuu¯uuuu¯S¯suxxsSÂuusu¯µuµ¯sfµÂɵüSSüÉSfusxuusssssssss uskéµµÂSSSkµéµuxxuu¯Ékuu¯susu¯Sµsux¯uSéuuuuxffµ??uxµééSSSüéSµuµÉksussssssss suµOüékÂxu?xÂSSÂkuu¤Süuu?suxuxSµxsx?uüüuuuuuµÂfsuuu?ééSSSüéS¤sµfSÂuusssssss ?usfÂSüsuuuuu¯SSSk??kS¯u?xu?¯xSÂxsxfuüSuuuuukkxuuusÂéOüSSüéSüxf¯Éüsusssssss sux?fS¤usxxuuuuµSS¯uuSOufxufµ?ü¤¯x¯fuéSsuuuuµ¤uussf¤SüSSS¤SSxµsµüµusssssss ¯usxxÉfuxffsusuuxSSuukSµxuµ¤fO¤fx¯µukS¯uxuukOsuu?¤ékOSSSSÉOSffufSÂsussssss ¤uxxxOfu¯fµ?¯xuuukSOxuéSSÂuµéfÉɵ¯?µuµS¯¯xusÂOssufÂéOüSSSSÉÉSÂ?s?üü¯ussssss Sxxµsüµs?fµk?¯ssusSSɵ¯SSSéÂéµOOµ¯µµufS?µ¯ufÂüsusxfÂüüSSSSü¤SSfx?éüµussssss éé¯f¯ÂéffµÉkµ¯s¯uuéSü¤Â¤SOSSÉkéOkfkµuµSµÂu¯Âküsuuu¯µ¤ÂSSSSü¤SSs¯?éSµussssss µü¤kk¤Ok¤¤éµf¯?¯usSSéOkOSÂSSÂüü¤?µksÂSÉku¤kkS¯suuµküéSSSSÉOSµu??ÉSµusxssss kOOkkOü¤OéÉék??ffxufSSü¤fSO?üSüSSkkkskSS?sSx¤Sµ?xféküSSSSSOSSuu?¯üSOµuussss üÂÂOÉOé¤éüSSOf¯fµfuuüSSSÂÂSéfSSSSS¤µ¯OSSxÉSuÉSkk?¤É?éüSSSSSSOuu?fSüµSéuusss ü¤küüÂéO¤kéSSk¯µkfsusÂüSSÉSSüéSSSSµÂSSSkSüxSS¤?¯SkfSOSSSSSSsux¯µSSuµSµuuuu éüSüéüSfuu?ÉS¯¤¤fssuukSSüÉüüüSSSSS¤ÉSSSSSkµSSO?SÉskSSSSSSSxuu¯xéSOuµSSÂs¯¯ üSSéO¤uux¯xfüü¯¤Âkfxuu?SSOééüÂÉSSSSSSSSSSSÂéSSOOSékÉOüSSSSÂusu¯¯üSüxµSSSSSx SéÂkOfx¯u?f?üSkÉÂkk?uuÂSSSSÂéOÉSSSSSSSSSSO¤SSSSSéµkk?ux¯¯ff¯usx?üéÂu?SSS¤uu SükkSSSSSµµffSüÉÂkµxu?SSOüSSÂéSüSSSSSSSSSüOSSSSSfskkxuxxuuu¯¯f¯kS¯uµéSOxuuu SüÉOSSSSSSSéµéSSµxfusüSSSf¤éµüSSüÂÂÉSSÉkSSSSSSS¤Â¤éÂfxssusfÉkµk¯uuµ¯¯uuu? ÉSSSSS¤küSSSükSSÂfµufS¤µSükµffµüSSéfµÉSSµµSSSSSüSSéÉOÉÉɤ鵯¯xsuus¯xuux?µkµ µÂüSSkfuxSSSS¤éSSSéuÂÂuukSSü¤Âf¤SSSüÂÂÉüSéOSOO¤ÉfkÉüSSOéé?uuuussx????x¯ffµ ¯x?ÂSfkuxSSéSSkSSS¤éuuuuSSSSSÉOSOÉSSüÉÉüSS¤kµkkÉOkÉOé¤Oéxuuux?xxssx?fsuuss uxk¤ü?¤SSSSSSS¤üSfuüÉuussfSüSSSü¤Âkéµf¯µ¤SSO?¯¯µSO¯?éɵfffu¯k?suuusuxµ?suu uxÂÉSxÂSSSSS¤SSÉSSkSÉuus?¯OéxfÂüÉk¤?kµ??fkéSSfuxkSOxuµüxufµfsuussxuuuxµµ?? sfµ¤Sf¯SSkS¤ÂSSkSSO¯k?uu?µ¤SxsÂüSéSOµ¤kféÉÉüüOéküüfÂééSµuxk¤¯uxxx¯?¯suuµuus kµ??SS??ku¯f¤SSüOkku?éu¯ÂfÂSkéµÂéÉSSÉSO?sffOSSSS¯uxfOSS?uf¤fxxsxµüéµxusxf¯ kkfx?SS¤µµké¤kOSSSSµ?ku¯kfOS¤µs?é¤kkSSüéÂsuxfüSÉsu¯µÂéSSSuf¯susu¯kÂüksuÂSS ¯f¤k?fÂéüOÂf¯fÉéÉSSSé¤xu¯Âü¯sfüSüüO¤f?¯¯éüµkµüSÉsu¯?ÂSSSSük¯uusxx¯sféSOkÂSS µsfkÂÂÂff¯¯kSSÂssxÂSS¤x?¯ÉSf?µf¯xsuuuxµkéSSµfÂÉSSÂsufSSµfS¯uuusuuxf?fkÉSOSS ¤fxx¯fµ?xküOÂxuuxxukSÂsx?SÂsuuuuuuuuuxµµkOSéuusxüSµ?OS?uusxxµ?uxµ?µkkSSSü ü?kµxfÂSüfuuxµ?¯uuuffµ¤ÉÉuuuuuxfkkkµ¯ffkOSSxus¯sfSSÉfuuuuus¯ééSüsxfµSSSS¤S S¤ééüOSOµuusxfkfusxu¯µÉSSµuuuu?k?f¤üSüéOSSS¯s¯ff¯SSÂuuuxxsuusÂS¤¯xk¤SSSSÂS fükµÉkxuusxµÂf?susxuµSxfSµussx¯xus?fffµÂéSSéff?µkSSOxuuxsxssssuxÂSéÂéüSSSSS uxxfsuus?kékfsuuss¯xxüµ¯üÂf?¯xu¯¤kf¤ÂuxµÉSS¤xffkÂSSSé¯uuuuus¯uufµüSSSSSSS¤ µfffxxfkkµsuuxx¯f?f?µéµÉÉSüxuufSSSüÉüüSSüSSSéüOüSS¯SS¤kµ??xuu¯f?µSSS¤SSS fssk¤¯?µfxusfµu¯fµ¯sµ?x¯µOSµus?µSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤usµÉéÉSO¤ékf?µ¤ÂéSµSSS x¯?µ¯xffxsxsssx??µµ¯??fµu¤SµxfµéSü¤fffxsxxxµ¤¤kµÂ¤OSékffµµÉs?¤SüµfÂüOSSÂSSS ¯xxuu¯k¯uuuusu¯xu?µk¯Â¤f?éSéfµüSfsuuuuuuuusxsuuuuusÂSüSOOSS¯uufSSÂfOSSSSSü¤ sxuux?uusuuxux¯s¯µÂfµk¤xµSü¤µ¤Sµuuuuu¯?x?xxss¯fkµµff¤Ék¯µéSSék¯fSSéOSSSSüÉü us?µ¯uu¯¯xss¯éé¤éµk¯kµéx¯OOüSÉfsx¯¯¯ÉÉsuuusfµfµ?¯¯f¯?kÂf¯s?éSSÉkéSSSSSkS¤µS f¯fµµu¯Â¯xxx¯µOÂfk¯¯µkµ?µéüüÂ?¯kkµéSSuuuxfkµ¯uuuuuuuuuxff?ffÂSSüÂÉüSSSµük¯S SµµkSɵxsxuusssµ?u?µÂ?¤OSSkµküSSüSO?u?fxf¯uuus¯uussusuuuuxx¯µÂSüéÉSSOkSÂ?ü ɵfff¤µxsuss¯?xffux?¯µkéÂéSéüOSSOµfµ¤µu¯µuuuuxsuusx??¯x¯xusssfÉSSSSS¤kSSké ?us¯xuusxss???¯xus¯fµfkµ¯¯ÂkkÉéüüf?kOµufOxuuuuuu¯¯x?fµkkµ??f¯s?ÂSSSS¤SSSkÉ uu¯xuusfkxxxsuux?f??f?f?sffkÉék¤Sµü¤sfSfusxuuµÂ¯uussux¯¯kOkµ¤fxfkÉSSüSSSSS usµsu¯µOµussus?ff¯xx¯xfkk¤¤SéfféÉküOfµük?xxsuÂüuuuu¯?fµµfx?OOf¤Âµµ¤SSSéÉS s¯?xfµf¯usxs¯µxxssxxx?kkµµÂkfkké¯füÉɤkµ?f?féSsuuusu?éµµsu?S?sxf¤¤kÂSSfuxO ffsxfxus?sssfxusxusxµ¤fxxkks?ééffµkÉk?éSµ?ÂOü?uxsx?u¯?su¯xuukSOfsxkÂÂÂsuuuk fxu¯suuk¯uuxxusxsx?k¤µx¯?µx¯küüÉéµé¤?¤üüSÉOÉkff¯ssuuuuuusssu¯üSS¤Âµ?µuuuuu¯ ss¯?µ?sfxuxsuu¯x?kµµ¯xfkk?fSü¤Âkffkf¤ükµüSOµµxuuuuusssf¯uuukOüɵsuuuuusuu us?¯?xsssssux¯¯fÂfxs¯kµµ?Oéfµ¯sxf?ÂOµµkéüÂfé¯uuuu?¯ffµ¤¯suu¯¤Sü¯usuuususu suuuuu?fuuuu¯kµkf¯f¤éfk?µk¯x?s¯¤µkɵµÂÉük¯kSÂuuuu¯kµ¤OüÂuu¯suk¤Sé?fuuusu¯f us¯ux¯fxsxux¯¯¯?µµkµ?¯µµf¤k?xu¯fµs¤¤µk¤SÂxµÉSOsssf¤ÂOSSSSxusuxµµÂOµ?xuuuux? sxµ?kfus¯xs¯xs?µkksusµµ?kÂxsxfkfµ¤SÂ?µü¤?k¤µOü¯fµÂOSSSSSSS¯xssfµµkO?uuusus? kf¯fxu¯k¯sx?¯¯?¯µ¤µ¯µÂ¯xx?¯sf¤f?ÂÉéµfk¤µ¯ék?k鯯?µéSSSSSSSÉfkÂfxµf¤kxuxxx?k fuxkuskµxs?¯ssxxÂüOɵ?sux¯ffkÂf?xfkf?Oéffµffµ¤fuskÉÉSSSSSSSSOµuu??féÂssxsxx su¯¤üSkx¯¯¯su¯?fÂfµµxusxffµkkµfxxµ¯xkÉkfkx¯sµékss??küSSSSSSSsuuuuxx¤xuuxss uusfS¤u¯?¯xx?µffµx¯xss¯fk¯¯µµ¯¯s?f¯k¤ffk?skkéɯuuxfkÂÉüSSSS¯xuuuux?ɵusuxx xsuxfuuµfxx?µx¯µkµ?us¯¯k¯uxxxxssxxé¤?¯xxx?fékÂSkusk?sfüÂkOSS¤µxuux¯xkµxsxss ¯uu?xu¯µx?kµsuµÂf¯¯s?¯¯¯uuxxxssuufkxuuuxf?¯x?éSéuu¯µ¯ÂɵfµOSS¤fµff¯xk¯xssx uus¯uuk?ukk¯xµÂ?sxx?fssuufµ¯susuxfsuusx¯xs¯xÂüÂésus?fµµµkÉÉSSSüéÂsu?¤?xxsx xussu¯µx?ffxkOµ¯f?fÂ?uu?kµxus¯su?susxxssxsuuµµ?üfuuf??µ¯?k¤kÉSSSÂksuxkÂx¯ss susuxk¯fkf?µµfµOµfÂfuxk¯uuss¯usxusssuuuussxx¯x¤ksµksux?µÂÉkµ¤OSkfxssféµxsx xxxx?k¯fÂÂ?µf?kµµÂ¯u¯Âfuussusuuxu¯¯uuuuuu¯xs?fµ¤ÉffuuuufµµÂÂ?kµéOk?f¯sf¯s¯ µ??¯µxufɵ¯µ?µµ?Âfxµé?uu¯xssusxs¯fsuuxxusksx?fµOSxuuxux?¯xfk?µkÂSµ¯ffs¯µx¯? ffµsk¯ufk?µµ¯¯??fµ¤k¯us¯xs?uu¯xxksus¯xsusµ?¯µf?üOuu??x¯sxx?fµµk¤üµxxf?x¯x¯¯ ¯kf¯k?xµkfµÂÉ?¯ék?xsu¯¯¯sxxu¯xsx¯uu?fusuu¯?µ¤ffÂÉfs¯¯sssx¯¯xfµµkɯ¯ffs¯xxs fÂf?¤?¯Âk?µ¤??µk¯uusu??xs¯s¯?xu¯?uuxxuuuxxx?f?¯kÉÉk¯¯fsusf?¯µ?fkkÂk¯x?sx¯¯f ÂÂfµ¤¤kµÉµfkuµÂ¯¯uuuxf?ssxu¯µxu?xxxuuuus?¯sfµff¤SµékµÂµ¯?µffµ¯xÂÂk¤µ¯µ¯xfkµ ɵsÂOf¯kµufk?¯ux¯xxsµfsxsuxµxssx?uuuux?xuuµµµÂS¤sµÉµxµkkkµµµ¯fµkµÂµµffµff
80 90 100 110 120 130 140 150
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 3 Дракон Елена Петрова
(6)
¯?¯ ¯¯? ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯ ¯x¯ x¯¯ x¯x xxx xxx xxx xsx sxx sxs xsx ssx sxs sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss sss uuu s¯¯ SSx ¤uu uuu uu? µkµ ffµ uss suu µ?? uus xf¯ ÂSS ÂSS OSS SSü S¤S SÂS SSS SS¤ SSS SSS SSS Sü¤ üÉü ¤µS k¯S Â?ü Ské SkÉ SSS éÉS uxO uuk uu¯ suu usu u¯f ux? us? x?k sxx xss uxx xss ssx xsx ¯ss xsx ¯s¯ x¯? x¯¯ xxs ¯¯f fkµ µff
?¯¯¯¯???f?fffffffffff???????????ffffffffffff??? ¯¯¯¯?¯???fffffffffff?f??????????f?fffffffffff?f ¯?¯¯¯????f?f?ffffffff???????¯????ff?ffffff?f??? ¯¯¯¯?¯????f?ff?ffff????????¯??¯??f?fffff?fff??? ¯¯¯¯¯¯??????f?ff?f??????¯?¯¯?¯?????f?f?fff????? ¯¯¯¯¯?¯???????f?f??????¯¯¯¯¯¯¯???????f?ff?????¯ ¯¯¯¯¯¯¯?¯????????????¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯?¯????????????¯? ¯¯¯¯¯¯¯¯?¯??????????¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯?¯?¯????????¯¯¯ ¯x¯¯¯¯¯¯¯?¯??¯?????¯¯¯¯¯¯¯x¯¯¯¯¯¯????¯?????¯¯¯¯ x¯¯x¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯??¯?¯¯¯¯¯¯x¯x¯x¯¯¯¯¯¯¯¯?¯???¯¯¯¯¯ xxx¯x¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯?¯¯¯¯¯x¯xx¯x¯x¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ xxx¯x¯x¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯x¯xx¯x¯x¯¯x¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ xxxx¯x¯¯x¯¯x¯¯¯¯¯¯¯x¯x¯xxxxxxx¯x¯¯x¯¯¯¯¯¯¯¯x¯¯x xxxxx¯xx¯x¯x¯x¯¯¯¯x¯¯xxxxxxxxxxx¯x¯x¯x¯¯¯x¯¯¯xx xxxxxxx¯x¯x¯x¯xx¯x¯xxxxxxxxxxxx¯xx¯x¯¯x¯x¯¯xxxx xxxxxxxxxxxxxxx¯x¯x¯xxxxxxxxxxx¯x¯xxxxx¯x¯xx¯xx sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¯x¯xxxxxxxxxx¯xxx xsxsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx¯¯xxxxxxxxxxxxxx ssxsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsxxxx¯x¯xxxxxxxxxxxxx sxsssxsxxxxxxxxxxxxxsxxsxsxxxxxx¯x¯xxxxxxxxxsxx ssssxsxxsxxxxxxxsxxsxssxsxssxsxxx¯xxxxxsxsxsxsx ssssssxsxxsxxxxsxssssssssssssxxxxxxxxxxxsxsssss sssssxssxsxxsxsxsssssssssssssssxxxxxxxxsxssssss ssssssssxsxsxssxssssssssssussssxsxxxxxsxsssssss sssssssxsxsxssxssssssssusussssssxsxxxxsxsssssss ssssssssssssssssssssssusuususssssxsxxsxssssssss sssssssssssssssssssssusuuuuusssssssxsxsssssssuu ssssssssssssssssssssusuuuuuususssssssssssssssus sssssssssssssssssssusuuuuuuuususssssssssssssusu ssssssssssssssssssusuuuuuuuuuuussssssssssusuuuu sssssssssssssssssusuuuuuuuuuuususssssssususuuuu sssssssssssssussusuuuuuuuuuuuuuususuusususuuuuu sssssssssssusssususuuuuuuuuuuuuuuuuususuuuuuuuu sssssssssussssusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ssssssssssssussusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ssssssssssusssusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sssssssssssssususuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sssssususussssusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ssssusususussusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuuuuuuuu sssusuuuuusuusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuuuuuuuuu ssususuuuuuusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuuuuuuuu sssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sssusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuuuuuuu ssusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ssssusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sssussuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ssuusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sssssusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ssssususuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ssususuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ssssssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuuu ssuusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu xxuuusuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuu sfksuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuuu u¯Séuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusu u?éOµsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuu uxÂÂkµssssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu fx¯¯sxx¯ffµ?xuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu fuuuuussx¯?k¤µsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Âéµuuux¯¯µkéSSxuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¯¤SSfu¯OÉÉÉSSkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu usµSOskSSOüSµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuµükÉSSOSµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uxkéSÉüS¤Ékuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sÂSSO¤Séµkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¤SSµkSéµO¯uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SSS?OSÂSéuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SSSüSSS¤uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SSSSékµxuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SSkkk¯?¯uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Sékkkfµ¯uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SüÉSSS¤xuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu éSSSSSSÉuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SSSÂkSSµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SOµ¯Skuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SÉÉksOxuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SSSÂuOsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu µüSxféuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu S?ffS?uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SkµSÂuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SSfµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SS¤?uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu S¤SS?uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¤éSkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu üükuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu S¯uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu S¤fsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu üSk¯uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ÉSµfsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu µSµµükf?¯¯suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu kSkµSS¤f¯fkkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu µÉÂSSSSOx¯SSuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu µÂéSSSSSüSS?uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu µkéüSSSSSSSükuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu x¯kOSSSSOOSSS¤¯uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sxµSÉSSSSÉéµµÂfsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu x?µkµSSSSSOµ¯suxkkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¯fksxµÉSSüüÉksxuuSkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¯µ?ssuuÂSSOüÂx¯ksOS¯uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¯fsuuxu?OSSSé??¤SSSµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¯?xuussuéOSSµ¯OSSSÂuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu f?¯uuuxuµOOükkÉSSS¤Âuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu µ?xsuuss¯OÉSkéSSSüéµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu f¯sssuxsxÉÉüüSSSS¤ü¯uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu µ?¯xsssxx¤OÉSSSOüSµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu fµxsssxx¯Oü¤SSSµOSsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¯µ?xsssxµSSµSSSµSéuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¯ffxsxxxµSSµSSSSSµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¯µfsxs??µSükSSSSSsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
150 160 170 180 190 200
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 4 Дракон Елена Петрова (5)
(7) (8)
uuuuuuuuuuuuuuuu¯xsx¯fµksusxxx??sxfk¤ÂÂkkµµkk¤éüéé¯usss¯suu¯suuux¯¯?OSSÉÉSSüÉk uuuuuuuuuuuuuuus¯xs¯¯µµ?sssxx¯¯¯xfkk¤ÉÉÂé¤Âµµ¯µüOfusssx¯xsx¯usuussuu?SSSSSSSO¤ uuuuuuuuuuuuuuux¯sx¯fkf¯xssss¯xxfk¤é鵤kÂÉkx¯µxusss¯¯sx¯sxsusuuussµSSSSSSS¤ uuuuuuuuuuuuuus¯ss??fµ¯ssssxsxxfµkÂkµkkkékfµÂüOsu¯xxsxfx¯xx¯xuuuuux¯f?üSSSSSSü uuuuuuuuuuuuuus?sxffffuus¯uxxs?kkµkkµµµkÂÂ?fÂéSku¯¯?s?¯sxsxxuuuxsuux¯µÂSSééSSS uuuuuuuuuuuuuu¯x¯fff??suxxsxxxfkµfkkµfkÂk¤¯xÂÂü¤¯¯xfx?xx?xxuuux?uuuus¯¯ÉS¤¤ÉSS uuuuuuuuuuuuux?x?µf?¯xuxxssxx¯µkkfµkµ?¤Âfk?¯kkOOk?f?x?sx???uusxuuuuuuusküéékOS uuuuuuuuuuuus¯xxffff¯ux¯ssux¯fµµkffµ?¯ékxfkµkkéOµµÂux?s¯?¯¯ssuuuuuuuusxfSÉÂk¤ü uuuuuuuuuuusxxx¯?fffxuxxssux?µµµµf?µ¯¯Âk?µkÂk¤üfÂfuf?s??ssssuuuuuuuxsuxéOkk¤É uuuuuuuuuuusx¯¯¯?ff?xsxxxxs¯?µµµµµµffxkékµÂkk¤ÂüéÂxxµxu????xsxs¯xuuuuuu¯?¤kµéÉ uuuuuuuuuuux¯x¯¯?f¯¯xsxx¯¯x?fµµµµµfk?xµéµ?µÂ¤ÂOSµu¯µuxff¯??ssx¯uuuuuus?fkkµÉÉ uuuuuuuuuuu¯x¯¯???xxx¯xx?¯xµffkµf??Âxx?¤ékx?é¤OOfu?fu¯µ?s¯¯xssuuuuussss?kÂk¤Â uuuuuuuuuus¯¯¯?¯x¯xxx¯x¯¯??kµ?µk?¯¯k¯s?kÉéµµékÉOO?u?xufµ¯s¯sxsussuusxsuuxf¤Âkk uuuuuuuuuux¯¯¯xu¯?sxs¯sx¯¯µkµ?µÂf??kfxfµÉɤ¤éÉÉOü?x¯uxµ¯sµ¯uxsxssssxuuuu¯¯Â¤µµ uuuuuuuuuu¯?¯xuux?sxussx??µÂµffµµ?µk?fféü餤éÉSɯ¯xu?fs¯?s¯ssxxussuuuxsuuk¤µµ uuuuuuuuusf?xuuu¯¯xssss¯ffkkµµfÂkµ?µÂµfkSÉÂééÉS¤x?su¯µxxss¯uxxxsxuuusuusxkÉff uuuuuuuus¯µ?suuux¯xxsss¯µfkkkµ?Âkµ¯µÂɯµüü¤éOüS¤s??x¯fxxsus¯x¯x¯¯uuuuuss¯kÉff uuuuuuuuxfµ¯susus?xxsxxfµfµ¤kÂfkÉÂ?f¤¤µ¯f¤SOééOSüs¯µx?xs¯ux?¯¯x¯?xuuussxsx¤Oµf uuuuuuus¯kfxussus?xxxx?µf?µkµµµfµµ??¤µkÂÂOSOOüSésxk?¯xs¯xf?xxx¯¯xssuuu¯¯xkük? uuuuuuuxfµ?xussus¯¯xxxfµ?¯fµµffµµµÂkµ??kkéOSSSSS¤uxf¯¯??¯¯¯¯xs¯¯¯xxsuusx¯xµükx uuuuuuuxfµ¯uu¯sus¯??x?Âkf¯¯k¤OÂféɤÉüüÉÂf¯x¯fµéSésusxµfx¯¯¯¯xxx??xxsusuusu?ük? uuuuuus¯µµxusxsusxf?¯µÂµ?¯µk¤É?ÂÉkfµÂüSSüɵsuuusuuusk¯s¯xf¯¯xsf?xxxuusx¯uuOÂk uuuuuus¯µfsus¯suuxff?µkéµfµµÂɤÉé鵯féüSSSSSÂxuuuus?x¯¯xf¯?fxf?xxsusx¯?µfÉɤ uuuuusx¯µ¯uus¯xsus?ffk¤¤kffµkééééé¤kµµkSüÉÉüSSSé?xu¯fxxxx¯fµxx?f?x¯sssus¯µÉOé uuuuusx?µ¯uux¯xuss¯µµµkÂÉÂkµµk¤¤Oéɤf¤µÉSOSÉSüSSɵxffsxxx?k¯u¯k?x?¯sssuux?ÉSk uuuuus¯fµsuss?xsssxµkfkkééékµµé¤éOéü¤ékÂSüSüSSSSÉÂ?kfxxuxkµsu¯k?x¯sxsuuu¯µ¤Sµ usuusx¯µ?suss¯¯sxx¯µµµµµ¤ÉéÂkµOüÂéOSSÉéÂkOSÉOSüSSOÂk¤fsxuxÂ?uxx??¯xxuu¯fk¤ÉSSµ uuuusx?µ¯uuss??sxx?µµkµµÂÉÉé¤Âéɤ¤üüSOéékÉüüéüSOOOk¤é¯usu?Â?ssxx¯¯?xsk¤k?x¯SSk suussxffxusxx?fss?ff?kkfµéé¤éé¤kkéOÉOOüS¤SSÉÉüüSOO¤Âé¯xxu?µ?xuxxx¯¯fµxuuuukS usuusx?fxusxx¯f¯x?µ?fkkfféS¤¤Âɤff¤OÉééüOSSOüOüÉÉÉɤOµ¯su?µfsx¯¯x¯Âk¯uusxuxÂüé sssssx??xuxusfµ¯?fkµfk¤Âk¤SüOéOé?s¯¤ü¤ÂéÉüÉOüüµ¤éOéOÂxsu¯¤?s?x¯µµ¯sssssuu¯küÉ sssssx?¯ssxusfkµfµff?¯?¯xsssx¯?xxsxf¤ééÉO¤éüÉkµÂkÂéÉé?xsu?üf¯ffµfxu¯¯x¯xuus¯üO ssssx¯¯xxxxxxx¯¯¯¯¯????f?????xsxusssx¯fµkµÂÂkµÂ¤kÂkµfu¯xs¯¤µ?kfxx¯f¯ssuxuuu¯OÉ ssxxxxx¯?fµkkkµkÂééÉéÉÉÉOÉüüüOOÉé¤kfxsuussss¯fµk¯uuu¯?su¯fk?u???f?¯¯f¤kµkSüé ssssxx¯?fffffµ¤éÂkkÂÉO¤OéÉÂkf?¯?µÂüüOékµf¯suuusxxssxssuuu¯k¯ufµxxxxxxx¯??fÉSS ssssx¯¯xxxxx¯µk¤ÂµkÂɤ¤Âµ¯xxuuuuuxxµ¤éOÉüOkf¯ssuxsssuuuuµ?s?k¯??susxuuuuuxOü sssss¯¯x¯?x?fkk¤ékké¤ékµfxssssusxxuuuus¯¯µ¤ÉüüÂfx¯¯¯ssuu?µ¯s?µxffsxffxxuuuu¯Â ssssx¯¯¯¯xxffµ¤Â餵¯xxxusxssssussussxxx¯¯¯f¤µsx¯?xss¯¯xsµfxµfu¯f¯?xuuusxk ssssx¯¯¯¯xsf?f¤Â¤ÂÂÂÂÂfssxxssxsssuxxuusxx¯f¯suu¯k¤ff¯¯fxxsxssµ¯xk?¯µf?fsuuuux ssssxx?¯¯¯s¯µk¤¤Â¤¤é¤k¯ssxxsssssus¯suusxx¯¯suux?µ¤Âk?x?¯sussxf¯?µfkµxµµsuuuuuf sssss¯?¯¯¯x?k¤¤¤Âkk?ususssusssx¯¯ssusx¯¯sussxµk¤éµ?¯?¯susuxf¯¯µµÂf¯µ?¯uus¯¯µ sssss¯??¯?x?k¤é¤Â?¯sxsusssussxf¯xxssx¯¯sxsus¯µÂÂɵfµ?f¯usxx?s?µÂµfµff?uuuxx? sssss¯?¯¯??fk¤¤ɵsxsssuuuxxsxxµfsxssx¯xssssxfµkÂéékµsx?xuxxxs¯fÂfµkff?x¯usxs sssss¯????µµk¤餤fxxuussus¯xsxxfµxxsxxxxusss¯fk¤OOSSµssx¯ux?xsx¯µfµµff¯s¯?xuu sxsssx??f?f?µ¤Âééfxssussusxsusx¯??x¯xx¯xssusxfkkµµf¯¯susu?xs¯¯s¯?µµ??µµ¯x¯?suu sssssxf?ff?¯k¤Âɤxsuusxsusxxus¯¯¯¯x¯ss¯xssuss¯xsuuuuussuux?ux¯s¯?µ?¯?µµ?ffsuuu sxsssxf?fµ??µ¤éÉk¯susxssuxx¯¯s¯?¯xxxxssussus¯µkÂéÉÉÉOÉÉÂfsf¯x¯x¯fµ???fµµfxsuuu sssssxfffµ??k¤é¤fxsusxsuux¯¯?¯x?¯xxsssx¯µµÂéüüüOüüüOüüüSOkkµ¯fxxfµ?x¯kkµ?ssuus xssssxffµfµfµéÉÂ?xsusxsuss¯??f??¯sx¯fµkkkÂkÂff¤¤¤¤éÉÉüSSÉk¯f¯¯?µ?¯fkµµ?fxssx xssssxfµµ?fµµÉÉk?xsussxsssx??fµ¯ssx¯?¯x¯¯xxf?µéɤ餤ÉOÉéÉSɯ¯?¯¯¯ff???µkkµxxuu xsssss?µµµfkkÉÉfxxsusssssssµµ??¯xxsssss¯??fµµµ¤é¤ééÂOɤé¤SÂusµµxxff?x?fkÉfxsuu sxssssfµfµkkÂééµsssuuxsssssfµ?¯xxxxssx¯¯?fkµÂé餤é¤éééOOSÂus¯f?¯fµ¯xfµµkf??ux sxssss?µµµµkÂéÂfssususxssxxfµ?¯xxsxss¯¯¯?kkÂk¤éé餤¤Éüékf?sssusx¯fk¯x¯fµµfk?x? xsxssx¯µµf?µéék?xsussuxssxx?µ?¯ssxxsx¯¯¯f¤ÂÂɤ¤¤éO¤¯uuss¯¯?¯xuskÂ?uu?µµk¯µx sxsssxxfµµ?µéék?xssussxxxx¯fµ?¯ssxxxx¯?fk¤éé¤O¤¯uxküSSSSüüük¯¤µ¯¯?¯µfkµµfs xxssssxfkµ?µ¤ék?sussxxs¯¯x¯ff¯xssx¯x¯?k¤¤¤Â¤é¤ÉOku¯ÂSüé¤ÉÉÉSSSSOÉk¯µkxffµ?µ?s xsssssx?µkffÂék?sussxxx¯??¯??xsssxx?µf¤¤¤¤OɵxuµüÉÂkµµÂ¤OüüSSüµ¯kµ?f?fff¯s xxxssss?µµkkÂé¯suusxx¯¯?f¯¯¯xsxxx¯fµÂ¤k¤ÂÂÉOµxsfÉÉÂÂÂkµk¤éÉÉÉüSSfxk?fx??ffx¯ xxxssss¯µkµÂ¤éÂ?sussxx¯?ff?xxssxx¯µµk¤¤Â¤ɵssµOOkkÂÂÂkµµÂ¤éééÉÉüSSµ¯sx¯?x?µ?? xxxxxssxµµkkÂé¤fsusxxx??fffxssusxfkkk¤Â?¯µOüÂfµkÂÂkkfµk¤é¤ÉOÉÉüSS?uxf¯¯¯f?? xxxxsssxfkkµÂéÉ?ussxx¯?ff??¯sssx?k¤¤µfkéOékffµfkÂkµfµkk¤éOOÉOOüSéxµfµ?x?fx xxxxxxsx?µkµµOé?usux¯¯?fff?xssx¯µ¤Â¤µµé¤kkÂÂf?¯ffµkµffµµkÂÉOOOOüüSµfkfs¯?x xxxxxxxs¯µkµµÉÉ?ussxx¯fff?¯xss¯µÂ¤ÂkµµÂÂÂÂkµ¯x¯¯fµµffµµkk¤üOéÉOüüS¯xf?xxxf xxxxxxxxxfkµÂɵsuxxx?f?f?xsxx?kéµµkÂÂÂkkkµ?ux??fµffµµk¤éÉÉÉOüüSk¯f¯¯x¯f xxxxxxxxx?kkkÂɵsuxxx¯?ff¯xxx¯µÂéÂÂkkµµµÂÂkµkkkµfxs??fµffµk¤k¤ÉÉééOüSü¯¯¯f¯xf xxxxx¯xxx¯µk¤éµssssx¯?ff¯x¯¯fk¤ÂÂkkkµfµkÂkµµµffµ¯u¯?fff?µ¤üüO¤éééÉüOSÂsxf?¯¯ xxx¯¯¯¯¯x¯fk¤ékxussx¯?ffx¯¯?µÂÂÂÂÂkffffkÂkµfff?f¯sx¯?µ?µéSSSSSO¤éééOÉSSµxsx?x xx¯¯¯¯¯¯¯xfkkÂék¯ussxxff?¯¯?fk¤ÂÂkµf??fµÂkµfff?f¯sx?µfféSSSSSSSS¤¤é¤éOSɵx¯x¯ xx¯¯¯¯?¯¯¯?µÂ¤k¯uuss¯??¯¯?fµ¤¤¤Âkkµf¯?fµÂkµf???f¯sxkkfÂSSSSSSSSSSÉkkééSµ¯x? x¯¯¯¯???¯¯?µk¤k¯uusx¯¯¯¯?ffÂéµµf?¯?ffkµf?????s?¤¤üSSSSSSSSSSSSSµéSüOµ¯¯¯ ¯¯¯¯?????¯?fkÂÂk?uuus¯¯¯??fkk¤ÂÂkµµf¯x??fkkµf¯¯¯¯?¯µÂüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSkxff¯ ¯¯¯¯???f??¯fkkÂk?uuux¯x¯??µkkÂkÂkff?xx¯??µkµf?xx¯ffkéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSüx¯µs ¯¯¯¯??f?f??fµkÂÂfuuus¯x¯?fµµkkµµff¯xx¯?fµµµf?¯x¯fµküSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSx?¯ ¯¯¯????ffff?µkkµsuusx¯??µµkkkkµff¯¯xx?fµfµµµf?xxµkÂSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSk¯µ ¯¯?¯??f?fffffkÂkµsuus¯¯¯?µµkkkkf?¯¯xxx?µµµµµfffxxµkÉSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSüOfsµ ¯?¯???fffffffµkÂkxuuxx¯¯fµµµkµµ?x¯¯xx¯?µµµµµµff¯xf¤SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSüs¯ ??¯????ffffffµkkk?uusxx?µµµµkµf¯¯¯xxxxfµµµµµfµµ¯x?ÂüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSɯ? ???????fffffµµkkÂ?ussx¯?µµµµµµ?¯xxxxx¯ffµµµµfµf¯xfÂOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSµµk¯ ???????ffffµµµµkkµssxs¯ffµµµµµ?xssxx¯?ffµµµfµµµ¯¯µ¤üSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÉSSf f??????f?ffµfµµkkµxsss¯ffµµµµf¯xsuxx¯ffffµµfµµµ¯?éüSSüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSé ????????ffffµµµkkµ¯sss¯ffµµµff¯xssx¯¯fffffµµfµf¯küSSüÉüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSü f?f?????ffffµµµµkµ¯sss¯fµµµfffxxsux¯?f???fµfµµff¤SSSɤüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ?f?????f?ffµµµµµkk?sssxfµµµf?¯xxsxx¯?f¯¯?ffffµf?¤SSéÉÂÉSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS f?f?f???ffffµµµµkkfxssxfµµf?¯¯xss¯¯?ff?x¯?fµfµfféSü¤ÉÂÂSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS fff????ffffµµµµkµkµxssxffµf¯¯xsxxx¯fff?s¯?ffffff¤Sü¤ékµSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ffffffffffµµµµkkkkµ?xsx?fff?¯xxsx¯?ff?xsx¯?f?f¯?ÂSüɤµ?ÉSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ffffffffffµµµµkkkkµfxss?fff¯x¯ssx¯????xusx¯???¯¯ÂSSO¤f¯éSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS fffffffffµµµµkkkkkkµ¯sx¯?ff¯¯xssx¯f??xsuusx¯?¯¯¯µOSOéµxkSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS fffffffµµµµµµkkkkkÂk?xs¯¯?f??xxsx¯ffxsuuuuxx?¯?xféSüÉkxfSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS fffffµfµµµµµkkkkkÂÂkfxsx¯??¯¯¯xsx¯ffxsuuuuxx¯¯¯x¯ÂüSékx?üSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ffffµfµµµµµkkkkkkkkµxxx¯??¯¯?xsx¯ff¯suuuuuxxxxxxµéS鵯xüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS fµfµfµµµµµkµkkkkkkÂÂk¯xxx¯??¯¯¯sx¯?f?suuuuusxsxxx?¤Sék?séSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS µffµµµµµµµµkkkkkkkÂÂkfxsx¯¯???xsx¯??f¯uuuuuusxxx¯fküOÂfskSSSSSSSüSSSSSSSSSSSSS ffµµµµµµµµµkµkkkkkkµ¯xs¯?¯?¯¯xx¯????xuuuuusxxx¯fkOü¤µxkSSSSSSüSüSSSSSSSSSSSS µµµµµµµµµµkµkkkkkkk¤k¯xx¯?¯?¯¯xx¯¯?¯¯¯suuuusxxx?µÂüüµxµSSSSSSSüüüSüSSSSSSSSS µµµµµµµµµµµµkkkkkkkkÂÂfx¯¯???¯¯¯x¯¯¯???¯uuuussxx?kéüékµxµSSSSSSSüüüüSSüSüSüSSS µµµµµµµµµµµkkkkkkkkkkÂk¯x¯¯?¯¯x¯x¯¯¯???¯¯suussxxfkOü¤kµ¯µSSSSSSSüüüüüüüüüüSüSS µµµµµµµµµµkµkµkkkkkÂkµx¯¯?¯¯¯xxx¯¯¯?¯¯xxususx¯µ¤OOéµµ¯µSSSSSSSüüüüüüüüüüüüüü µµµµµµµkµkµkkkkkkkkkkµ¯¯¯¯¯¯xxxxxx¯¯¯xxxsussx¯kéO¤Âµfx?üSSSSSüSüüüüüüOOOOOüü µµµµµµkµkµkkµkµkkkkkµ?¯¯¯¯x¯xxsxxx¯¯¯xxuusuxf¤O¤ÂÂkfxfüSSSSSSüüüüOOOOÉÉOOOO µµµµµkµµkµkµkkkkkkkkkÂÂk?¯¯¯x¯xxssssx¯x¯xxsuussféÉÂk¤kµxfüSSSSSSüüüOOOÉÉÉÉÉÉOO µµµµµkµkµkµkkµkkkkkkkµ?¯¯x¯x¯xsssssxxxxxsuusx?¤ÉÂÂÂkµ¯µOSSSSSüüüOOOÉÉÉÉÉÉÉÉO µµµµkµµkµkµkµkkkkkkkkÂkk?¯?¯¯xxsssssssxxxxsuuss?ÂÉÂÂÂkf?µéSSSSSSüüOOOÉÉÉéééÉÉO µµµµµkµµkµkµkµkµkkkkkkÂkf¯¯¯x¯xsssusussxxxsssusxkéÂkkkµ?µéSSSSSSüüüOÉOÉéÉéÉÉÉÉ µµµµµµµkµkµkµkµkµkkkkkÂkµ¯¯¯¯xxssusssussxxsssussf¤Âkkkµ¯féOSSSSSSSüüOÉÉéééééÉO µµµµµµµµkµkµkµµµkkkkkkÂkµ?¯¯¯xxsusususussxssusus¯kÂkkkµffÂéüSSSSSüSOOÉéééééÉÉÉ µµµµµµµkµkµkµµµµkµkkkkÂkµ?¯¯xxxsusussuussssssussxfÂkµµkffµÂOSSSSSüSüOÉééééÉéÉÉ µµµµµµµµµµµµµµµkµkkkkkÂkµf?¯¯¯xxsususususssxssusx¯kkµµµµ??µÉSSSSSSüüOÉééééééÉO µµµµµµµµµµµµµµkµµkµkkkkkµf??xxxxsuuussuusssssssus¯µkµµµµf?µÉüSSSSüüüOÉé¤éééÉÉÉ
10 20 30 40 50 60 70
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

Page 5 Дракон Елена Петрова (6)
(8) (9)
üÉk SO¤ SS¤ SSü SSS ÉSS kOS k¤ü k¤É µéÉ µÉÉ k¤Â Âkk ¤µµ ¤µµ Éff Éff Oµf ük? ükx ük? OÂk Éɤ ÉOé ÉSk ¤Sµ SSµ SSk kS Âüé küÉ ¯üO ¯OÉ Süé ÉSS xOü u¯Â sxk ux uuf ¯¯µ xx? sxs xuu suu uuu uuu uus ssx xuu suu ?ux ?x? ¯µx µfs µ?s f¯s fx¯ µ?? f?? ?fx ¯?x xxf x¯f ¯xf ?¯¯ x?x ¯x¯ ¯x? ¯¯¯ ff¯ ¯µs x?¯ k¯µ fsµ üs¯ ɯ? µk¯ SSf SSé SSü SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS üSS üüü Oüü OOO ÉOO ÉÉO ÉÉO ÉÉÉ éÉO ÉÉÉ éÉÉ éÉO ÉÉÉ
fÂf?¤?¯Âk?µ¤??µk¯uusu??xs¯s¯?xu¯?uuxxuuuxxx?f?¯kÉÉk¯¯fsusf?¯µ?fkkÂk¯x?sx¯¯f ÂÂfµ¤¤kµÉµfkuµÂ¯¯uuuxf?ssxu¯µxu?xxxuuuus?¯sfµff¤SµékµÂµ¯?µffµ¯xÂÂk¤µ¯µ¯xfkµ ɵsÂOf¯kµufk?¯ux¯xxsµfsxsuxµxssx?uuuux?xuuµµµÂS¤sµÉµxµkkkµµµ¯fµkµÂµµffµff éµxkÉxsÂku?¤µµuux??¯sfµsxxxs?sus?¯xu¯??¯sxsufµÉÂuuµfs?kxs?µµf?kfffxµfx??kµ? éɵfOO?Âéxfék?uuusµssfÂsx?sxsuuxx?xuµxf?¯suxµ¤Ouus¤?ukfuu¯ffµµ??µ¯sffs¯?kµf SO¤kÉüf¤x?é¯uuu¯¯us?µsux¯xxssus¯u¯?xµf?uuxfSku?sk?xk¯xx?µ¯¯fffµ¯?µµ¯xfµµk SSSééük¤?f¤kxxxx?¯s¯f¯susµx??ssuusxx?Âéfsx?¤üxuk?fµfµff?µ?xx?ffk?fffµ¯µµfk SSSSSüÉ鵤µx¯?xµkxfµµxusff?µ?¯usxxsµüO¯x¯?¤ü¯sffkµµµµx¯µ¯xx¯fµkµfx?µfµffµ éSSSSSSO¤µéééx?fxfµxk¤?u¯?k?kÂfxxxxxµÉÂxx¯skü?u?µffkkfsx¯¯su¯ffkkµxsµffkfµ kkOSSSSSOÂÂéÉfff?fµ¯kü¯xµfkµfkkk?f?¯kÉéxs¯fµSksfµ?fkkk¯f?xuu?µ¯kµxsµµfµ?µ kkÂéüSSSSüéSükµµkk?kSk??kfkéfkÂÉkµkfÂéüµs¯kfOü¯f?µµkÂÂfµ?¯¯uxµµk¯xx¯µkµsµ µµ?fOSSSSSSSSµÂkµ¤Âf¤SkffµµféµÂÂüüµÂéSü¯¯Âk¤Sµf¯µµÂÂkµk¯??xx?fk¤¯ss¯fkµsµ µf?füSüééSSSSéékkÉkÂüS¤k¤µüÉk¤ÉüüɤÉOüSéµküÂSÂkffké¤ÂÂé?x¯¯¯¯?¤é?¯s¯fkfxµ kf¯?OSÉkÂOüOSSSSÉü¤éOSO¤ÂÉé¤üSéOSSSSSSSSSSSOSSSéfkÂÂkO¤éüµ¯¯?¯¯?éüfxx¯fkµ?µ µ?x¯Oéµµk¤kÉSSSSSSSOéSSOüSSSSSSSSSSüSüSSSSSSSSSSÂüSÉÂüéÉS¤f?f?¯fOü?sxxfkkfµ k¯ufÉkfffµµSSSüSSSSSSSSSSSSSSSSÂÂSSµ¯¯µSɤSSSSSSSSSSSSSüSOk¯kf?fSOxs¯sµµµff k¯uµéµµfffµSSüsµSSSSSSSSOkµÂSSSffüSéuxfSk¯ÉSSS¤ÉS¤µÉSSSSSS¤féɵéSÉxxµffµkfµ µsuµ¤µ?¯µ?¤SSSu?SüSOµSS¤k??éSSS?sOSSux?SksüSSSµ¯üÂsµkfSSSSSSSSSSSÂs¯?µµµµff fsufkfx¯µ?üSSüuÂSOSµxSSx?¯¯ÉSSSxuéSS?sxS¯üSSSsfSµuµµ¯OüSSüÉSSüSSɯ¯¯µfµkfµ µsuffxsµ?kSSSÉuüOSSµsSSuxs¯éSSSsuSSSÂuxS¤¯SSSOufS¯uf¯?ÉüSS?ÂSüµkSSk?fff¤µµµ µusf¯u¯ffSSSSéxüüSSkxSSuux¯üSSSu¯SSSÉusüS¤SSS¤ukS?u¯x?éSSSfÉSµ?kSSSSµ¯ké?f fusfsuµfkSüSSµSSSSÂxSSfux?SüSSuµSSSSsuOSSSSSkuSSxu¯x?¤SSSfSSx?kSSSSSüSµ¯?¤ ¯u¯¯u¯k¯OSüSSSÉSSSSÂsSS¤uxµSÉSSuéSSSSxuOéSSSSfsSÉsuxxµkSSSSSüu¯éSSSkSSSfsfÉ ss?ssµffSSüSSSSSSSSµ¯SS¤uséüOS¤süSSSS¯xéÉSSSSx¤Skxux?fÂSSSSSSu¯SSSS?kSSéfµS ux?u?ÂxkSüüSSSSSSSS?µüüOuxOOSSk?SSSSSx¯üSSSSSfü¤OssxxfSSSSSSSu?SüüSsÉSüüÉÉS u?¯sµksÉSOÉSSSSSüSS¯kÉSOu?üüSSSÂSSSSS¯?SSSSSSékSSusxsfSüOSSSOuÂSéSS¯üS¯¤SSS s?x¯Â¯?SSÉéSSüSSSSSµµOSÂukÉSSSSSSSSSSkÂSSSSSSSSS¤uxx¯ÂSkSSSSÂuSOSSSüSS¯SSSS xfxfµskSSéOüSSSSSüSfÂSSµuÂüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfuxsxSÉÂSSSSµ?SOSSSSSSSSSSS ?µxffxéSS¤OSSSSSSSSüSSS?xOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSxsxu?SÂSSSSS?µÉSSSSSSSS¤SSS µkx?¯?SSO¤SSSSSSSSSSSSSµ?SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSuxuuéükSSSSS¤SSSSSOSSOÉSOü kµxfxµSSééSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSéusu¯S¤üSSSSSSSSSSSkSSS¤SSÉS Âks¯xkSSÂéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfuusÉS¤SSSSSSSSSSSk¤SSSOSS¤S ¤µs¯¯OSüÂéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSxuuxSüSSSSSSSSSSSOfSSSSSSSüS éfssµSSÉkOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSüuuuéSÉSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSü é?uxÂSS¤kSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤uu?SOSSSSSSSSSSSOOSSSSSSSSSS ɵs¯éSS¤ÂSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSµuuüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS üµs?OSSk¤SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS?ukSüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS OfufüSükOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSüs¯üüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS OfsµSSOkSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤sÂÉSSSSSSSSSSüüSSSSSSSSSSSSSS üksfSSÉéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSüµéSSSSSSSSSSSüOSüSSSSSSSüSSSS ÉéxfSSüOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSüÉüüSSSSSSSOüSSSS ¤ü?¯SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSüSSSSSSSSSOÉüOSSSSüSOÉSSSSS µü¯üSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSüSSSSSSSSOéOÉüSSSSüüÉüSSSSS ?éSµéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSɤÉÉSSSSüüüOSSSSSS ukSüéSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSüSSSSSSSSü¤¤ÉüSSSOOüOéSSSSS¤ ufSSüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSüÂéüSSSSéOOÂSSSS¤Sµ ¯f¤SSSSSSSSSSSSüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÂkÉSSSSÉéÉééSSSSÂS? ?¯?SSSSSSSSSSSSSOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSékÂOSSSSÂÂé¤SSSSSÂSf xx¯ÂSSSSSSSSSSSSüüSüüSüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSkµéSSSSéÂkéOSSSSSÂüµ uxfÂSSSSSSSSSSOSSOOüüüSSüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOkküSSSSÂÂkéSSSSSOküf sx?µéSSSSSSSSSSüSüÉÉOOüüüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÂkÂüSSSékµÂOSSSéüSÂS¯ xsx¯¤üSSSSSSSSSüüüéééOüüüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSékkÂüSSSkµfÂSSSSÂOS¤Os uuxxkÉSSSSSSSSSSüüɤéÉOüüüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS¤kkÂSSSOf?fOSSSSÉéSɤu ussxfÉSSSSSSSSSSSüOé¤éOOüüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÉkµµÂSSSé?xµSSSSSüéüSS¤ sssxxµSSSSSSSSSSSSOéé¤ÉOOüSSSSSSSSSSSSSSSSüSSSSSSSSüéµkµéSSS¤xsÂSSSSSSÉSSSS susx??üSSOSSSSüSSSSɤééÉOüüSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSO¤fµkSSSS¤uxSSSSSSSOSSSS xuuxkküSkµSSSSOSSSSüé¤éÉOüüSSSSSSSSSSSSSSSüSSSSSSSSSÂfµOSSSS¤uµSSSSSSS¤SSÉu suu?µfÂü¯kSSSSOÉSSSSé¤ééÉüüSSSSSSSüSSSSSSSOSSSSSSSSük?kSSSÉɯuOSSSSSSO¤SS¤u xuuxssfüÉüSüÉSSéÉSSSÉéééÉOüüSSSSSSSSSSSSSSüüSSSSSSSOµ?ÉSSS¤És?SSSSSSSé¤SSku ¯suuuufOSSkuOSSOÂÉSSSÉééÉÉüSSSSSSSüSüSSSSSüOSSSSSSOéfµOSSS¤¤x¤SSSSSSSÉOSS?u ¯suussx¤SüufSSSOÂkSSSOéééÉOüSSSSSSüüüSSSSSOÉSSSSSÉɤ?kSSSOé¯üSSSSSSSSSSOuu ¯ssxusfüSuxSSSSüÂkéSSÉéééÉOüSSSSSSüüüSSSSSOOSSSSSSÉf?ÉSSSéOµ¯SSSSSSSSSSSO¯u ?uxuu¯¤Sµu¤SSSSSÂkµSSÉéééÉÉüüSSSSSüüüSSSSSOÉSSSSSOk¯µüSSüÂü?µSSSSSSSSSSSSSü xsxus?ÉÉ?fSSüSSS餵Oüééé¤éOOüSSSSSüOüüSSSSÉÉSSSSüÂ??ÂüSSkÂS?éSSSSSSÉSüÉSSSS sxxusx¯kµkSOSSSSü¤kÂSO餤¤ÉüüSüSSSSüOüSSSSéÉSSSSSk¯fÉüSü¯ÉO?SSSSSSéSSkSSSSS xxxsuuu¤üüSSSSSSSéµkSüé¤Â¤éÉüüSüSSüüOüSSSS¤üSSSSSks?SÉS¤¯S¤¯SSSSSSüü¤üü¯¯Âü xxxuuuu¯SSSSSSSSSɵµüSé¤Â¤éÉOüSSSÉÉOüSSSüÂSSSSSSfuÂüüSµfSµµSSSSSSSÉÉS?uuuu ¯xsus?uu¯µµOSµfSSSkfÉüOÂk¤éOüSüüÉÉOüüSSOÂSSSSSSµ¯SOSS¯kS?¤SSSSSSSSS?sxxxs ?xxu¯¯u?¯fSOuuÉSSSéµkÉüµkÂÂéÉOüüOÉÉOüSSSɤSSSSSüÉÂSÂSüs¤S?SSSSSOSSSSfssxxx ?xsuxsx¯¯éSfu¤SSSSükf¤üÂkkk¤ÉÉOüÉéÉOüüSSɤSSSSSÉOSüéSkuSüµSSSSééSSSSSüfsx¯ ¯fsus¯xx¯SÉuµSüSSSSkfkééµkk¤ÉÉOOÉéÉüüüSS¤SSSSSSµ¤SSSxxSO¤SSSSÂéSSSSSSSÉxx xµxssxx?kS¯uSSSSSSS¤fk¤é¤kµkÂÉÉOÉééÉüüüSSkÉSSSSSü¯?SSüufSOüSSSSÂOSSOSSSSSSµ µ?¯¯us¯fµéééSÉSSSSSSµµÉ¤¤kµµ¤ÉÉéééÉOüüüSükéSSSSSkuOOSµu¤SSSSSSSÉSSS?uµÂÉSSS fxµ¯uxxf¯fSSSüSüuSSS¤µÂ¤kµµµÂéÉ餤ÉOOüSSükéSSSSOxÂSéS¯uOSSSSSSüSSSSSkuusfSS kxfxsxx¯xs?µSSüu?SSSüµµkµµµk¤Éé餤ÉOüüSSOµOSSSSé¯SS¤Sf?üSSSSSSSSSSSSSSéfs¯¤ ¤??xsxxxxuuu¤SµuüSOSSµµµfµk¤éééé¤ÉüüüSSɵüSSSüüSSSüSµµSSSSSSSü¤SSüSSSSSÂxx kf?s?¯sxxuusÉSuxSüsSSOµµffµk¤¤ééé¤éüüSSSékSSSüÉé¤OSSS¤µSSSSSSSküSx¯??µéSSSf kµxsff¯xx¯fÂS¤uÂSf¯SSüÂff?fkÂé¤é¤¤éüüSSS¤ÂSSüOü?uxkkSkfSSSSSSéÂSµx???¯xfÉSS ¤xxfx¯f?fkfÉ?uSSukSSSµf¯?µk¤é¤ÂÂéOüSSS¤ÉSSüɤ?suxéüfµSSüOSü¤Skx?f?fff?x?É éɯs¯us?f¯¯xé¯fSéu¤SSSOÂfx?fk¤ÂÂk¤OüSSSéüSSS¤µ¯us¤O¤µ¤SSüéüÉO¤x?fffffffµ?x kkµ¯suxx¯xsu¤ÉÉSfuSüSSS¤µ¯¯fµk¤kk¤ÉSSSSéüSSɤkfu¯OüüÂÉSSüéü鵯¯fffffffffff µk¤xss¯xsssu?SSOu?SüSSSOk?¯?µkkÂÂk¤ÉüSSSéSSɵÂf¤SSüfSSSé¤éf¯?ffffffffffff ¤ÂÂusx¯sssuxxÂS¯ukSOSSSSÂfx?fµkkk¤éOSSü¤SS¤ék?ÂSSSüxÂSSSÉéf¯fµffffffffffff Sµkµx¯ssx¯xfkSÂufüSOSSSS¤µx¯fµµkkkÂéÉüSSÂSSüéÂkµÉSu?SSSSSS¯¯ffffµfµfffffff Skkkx?¯ss¯fÂSSs¯¤SSÉSSSSɵ?¯?fµµkkk¤éüSSÂSSOÂkµxufssüüSSSSSSµ?fµfffffffffff SéÂ?¯x?¯?µµ¯Sµ¯küSüüSSSSOkµ¯?fµµµµk¤OSSéüSü¤µxufsu¤üSSSSüüSSf?fffµffffffff Sük??f¯k??¯uÉÂÂüSSüOSSSSükµ?¯?fffµkÂÂÉSSéüSük??µsufüüSSSS¤¯OSS¯?µfµf?ffffff SSµ??¯?uxsu?SSSSSüOSSSSSµf¯?ff?fkkéÉSSOSSüµfµsu?¤SÉSSüOµ¯¯SS¤¯fff?ff?ffff SSɵ¯¯xsxuuu¯µOSSéSSSSSSÉkfx¯ffffµk¤OSSÉüSSk?uu¯küOOSSS??f¯fSSf?ffffffffff SSOkk?¯¯xxux??küSSOüSSSSSOk?¯?ffµfµkÂÉSS¤ÉSÉkµsuµéSüüSS¤¯?f?¯ÂS¯ff??ffffff SSSµµ?¯¯¯ss?kkÂSSSSüSSSSSüÂffffffµµµÂéSS¤SOµééµüSkµSSS?¯????¯üü??ff?ffµfff SSSɯ¯¯¯¯ssusséüSSSüSSSSSS¤k??µf?fµkÂÉüS¤¤SS?fÉSS?u¤SS¤¯¯¯¯?f¯fOµ¯???ffffµf SSSü?¯¯¯¯xsuu?SSSSSüSSSSSSéµ??µµ??µk¤üüSÂÂSüxuµSkfÉSSSµx¯??¯??¯kk¯???ffffff SSSSf¯x?xxsuu?SSSSSüSSSSSSOµ¯?µµffk¤üSSkéS¯xüükSSSSSf¯¯¯¯?¯?¯?µ????fffffµ SSSSfx¯x¯xux?ÂSSSSSüSSSSSSük¯¯kkµµkÂéüSSéüSÂÂSSSÉSSSSÂ??¯¯¯??¯?¯?f????fffff SSSSkxx¯?x?kÉSOSSSSüSSSSSSOµ¯fkkµk¤éSSS¤SSOOSf?¯üüSüf?f?¯?¯¯?¯¯???????ffff SSSS¤s¯¯¯fµ¯?µÂ¯éSSSSSSSSSük?µ¤kkk¤¤ÉSSS¤SS¤OÂuuµS¤Sµ¯???¯¯¯¯¯??¯?????fffff üSSSüxfx?fxuufxuüSüSSSSSSSük?µ¤¤kk¤ÉOSSüéSOxÉ?uµüÉÉSµ¯???¯¯¯?¯¯¯???????ffff OüSSS¯?¯¯?xu¯fsüSxéS¯OSSSSSkfµÂ¤kÂéÉüSSéOS¯µkµÉSµSSf???????¯¯?¯¯?¯?????f?f OüSSS¯x¯¯?xuµkéÉxµSfuSSSSSSµfµ¤¤Â¤éOSSS¤SS¤µ¯OüSü¤SS??????ff??¯¯¯??????fff? OüSSü¯s¯f?xxfµu?Sku¤SSSSSSkfk¤é¤¤éOSSüéSSéµsux¤SSSé¯f?¯??f?ff?¯?¯????????? ÉOSSSku¯µ¯xs¯Â¯fS¤uküSSSSSS¤fµ¤É¤¤éÉSSÉSSükfxuu¤SSS??f?¯????f?f?¯??????f??f ÉÉüSSÂs?µxxu?SüSÉuxSüSSSSSSÉfkÂÉéééÉSSOSS¤kkµ?¯¤SSOxf?????f?ff????????????? OÉOüékx¯fxsssÂSéuuSSSSSSSSSSfkÂOOÉéüSSüSSéµxµOSSÉx?f??¯?fff??f???????f??? ÉÉÉOSO¯u¯?¯?µékuu¤SOSSSSSSSSµµÂÉüüüSSüSSüµfu¯SSSÉx??????f????f??????????? OÉÉÉSü¯us?µfµµuukSSüSSSSSSSSkfÂéOüüSSüSSéékµ?sfSSSÂx?????f?f?f?????????f?f? OÉÉɤ?sss¯µ¯fuufSSéSSSSSSSSSéfÂÉOüüSSSSSÉÉkfsxÂSSS¯??????fff??f????????f?? OÉOéµ?¯ss¯µsµfµSSOüSSSSSSSSSSfkéÉüSSSSSSSéµfx?küSSÉx????????ff????????f?f?? OOÉéÂüOxu¯µssSSSSéSSÂSSSSSSSSkµéÉüüSSSSS¤kfss?ÉSSS¤¯f???f?ffff??f????f?????
80 90 100 110 120 130 140 150
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

Page 6 Дракон Елена Петрова
(9)
¯¯f fkµ µff kµ? kµf µµk µfk ffµ kfµ µ?µ µsµ µsµ fxµ µ?µ kfµ µff kfµ µff kfµ µµµ ?f ¯?¤ sfÉ fµS ÉÉS SSS SSS SSS SSS SOü SÉS S¤S SüS SSü SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SSS SS¤ ¤Sµ ÂS? ÂSf Âüµ küf ÂS¯ ¤Os ɤu SS¤ SSS SSS SÉu S¤u Sku S?u Ouu O¯u SSü SSS SSS ¯Âü uuu xxs xxx sx¯ Éxx SSµ SSS fSS s¯¤ Âxx SSf ÉSS x?É µ?x fff fff fff fff fff fff fff fff fff fff fff fµf fff ffµ fff fff fff fff f?f ff? ??? ??f ??? ??? ??? ?f? f?? f?? ???
¯µ?xsssxµSSµSSSµSéuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¯ffxsxxxµSSµSSSSSµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¯µfsxs??µSükSSSSSsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu x?µx¯?ff¤SSéSSSSéuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu x?µf¯ffµÉSSSSSSS?uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ?f???fµküSSSSSSSsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu µf?xµµµÂSSSSSSüüµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ??µ¯µÂküSSüüSSSüSsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu f?k¯?kÉSSSOéSüüSSµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu f?f?xfÂSSSSÂSÉéSSÂuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu µ¯¯xx?µÉüSSéSSÂSSÂuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu kx¯xxff¤SSüÉSSkSSéxuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu µx¯x¯?¯kSSO¤SSkSSɯuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu k¯s¯?¯xµSSÉSSSüéSOfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu k?x¯f?xfSSÂSSSé¤Éɤuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu k?x¯???µSS¤SSSÉSkÉüuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu µ?xx?ffµSSéSSSSSéééuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu k?x¯f¯?kSSkSSSSSSéµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu k?¯ff??ÂSSkSSSküSSfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¯?¯?ffÉSSkSSO¤SSü?uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Âx¯x??µüSOkSSüüSSO¯uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Âsx¯f?kSS¤éSSSüOSÉsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ¤u¯?ffÉSSÂSSSSOüSkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Osx?µµSSSÂSSSSSSÉsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu S¯xfµ¤SSÉÉSSSSSÉuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SéxµµüSS¤SüÂSɯuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SS¤fµSSÉSS¤¤Ssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SSS¤füSüSS¤éSuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SüSSSSüSSSkOéuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu SüSSSS¤SSSµüµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu S¤SSSüÂSSSµO?uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusuuu SkSSSÂSSSSfüsuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuususus ÂSSSɤSSSüµÉuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuususus ¤SSSOOSSSéÂÂuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusussss SSSSOüSSSÂéfuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusussuss SSküÉOüSSéOuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuussussss SuuÉÉéüSSükuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusussssss kuxÉÂéSSOÉxuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusussssssss kux¤µ¤SSüÂuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuussssssssx µuxµ?¤SSü?uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusussssssxx fuxx¯éSSÂuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusussssssxxx xussxüSOxuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuususssssxxx uuxuxSSµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssssssxxxx¯ uusukSüxuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusussssxxxxx¯¯ uuuuüSµuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssssxxxx¯¯¯¯ uuu¯S¤uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuussssxxxx¯¯¯?? uusSSuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuussssxxxxx¯¯??? uu?¤uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssxxxx¯¯???? uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssxxxx¯¯¯???f uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssxxxx¯¯???ff uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssxxx¯¯???fff uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssxxxx¯¯??ffff uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuussssxxx¯¯???ffff fxuuuuuuuuuuuuusuuuuuuuuuuuuuusssssxxx¯¯??fffff SSSüµuuuuuuuuuusuuuuuuuuuuuuuussssxxx¯¯??ffffff SüüSSSkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuussssxxxx¯¯??fffµff uuuuuµüO¯uuuuuuusuuuuuuuuuususssxxxx¯¯¯??fffffµ uuuuuuu?µxuusuusuuuuuuuuuusussssxxxx¯¯??fffµfµf uuuuuuuuuxsuusuuuuuuuuuuuuussssxxxxx¯¯??ffffµff uuuuuuuuuussssussuuuuuuuuusssssxxxx¯¯¯?ffffµffµ uuuuuuuuussssssuuuuuuuuuususssxxxx¯¯¯???fffµfµf uuuuuuuussssssssuuuuuuuuuussssxxxxx¯¯¯?fffµµfµf ?uuuuuussssssssssuuuuuuuususssxxxx¯¯¯??fffµfµfµ SSfsususxxsxxxsssuuuuuuuuusssxsxxx¯¯¯??ffµfµµµµ SSSSk¯xxssxxxxxssssuuuuuusssssxxx¯x¯???fffµµµµf SSSSSSOk?xsxx¯xssssuuuuuuusssxsxxx¯¯¯??ffµµµµµµ ¯kéüSSSSSOµss¯xxssssuuuuusssssxxxx¯¯??fffµfµµµµ uuus¯?µÉSSSS?uxxssssuuuuuusssxxxx¯¯¯??fffµµµµµµ xxxxxxsu¯¤SSSéxuxssssuuuusssxxxx¯¯¯??fffµµµµµµµ xx¯¯¯¯??xs¯µSSSfusxssuuuuussxxxx¯????fffµfµµµµµ ¯¯¯?¯?f?f?¯xxkSSksusssuuussxxxx¯?¯??ffffµµµµµµµ s¯???f?f?¯?¯¯s?SSS¯usssusssxx¯¯¯??fffffµµµµµµµµ 鯯f?fff???¯¯¯sxOSSfusssssxxx¯¯??fffµfµµµµµµµµµ Sü??fff?????¯¯¯xsµSSfuxxsxxx¯¯??fffµffµµµµµµµµµ SSü??f??f??¯??¯¯¯s¯SSfuxxx¯¯¯¯?fffµfµµµµµµµµµµµ fSSO¯?f?f???f??¯¯¯xxéSfs¯¯¯¯¯??ffµfµfµµµµµµµµµµ x¯OSO¯¯f?f?????¯¯¯¯¯s¤Sx¯¯¯¯??ffffµfµµµµµµµµµµµ ¤xxÉSü¯¯f????f???¯???xéÂx?¯?¯??fffµfµµµµµµµµkµµ SɯxüSO¯????ffff??¯??¯¯Âµ¯?¯??fffµfµµµµµµµµkµµµ fÉOfséSɯ¯??ff?ff?????¯?µf????ffffµµµµµµµµµkµkµ ?¯kéµsOS¤¯???fffff?ffff??fff??fffµµµµµµµµµkµkµk ff¯fµxüS¯???f?fffff??f??fffffffµµµµµµµµkµkkkk f?f??µf¯SSk¯???fff?ff?f?ffffffµfµfµµµµµµkµkkkkk fff???µfxüSf¯??f??ffff?f?fffµffµfµµµµµµkµkkkkkk f?ffff?µ?¯SS?¯?f?ffff?f?fffffµfµµµµµkµkkµkkkkkk ffff?f?fµ??SO¯?ffffff?fffffffµµµµµµkµkkkkkkkkkk ffff?f?f?f¯fSk¯ffffffffffffµffµµµµkµkkkkkkkkkÂk fffff?f???fxÂé??fffffffffµfffµµµµµµkkkkkÂkkÂÂkk ff??f???f??¯?éµ?fffffµffµffµµµµµµkkkkkkÂkÂÂÂÂk ffff????????¯µÂ?ffffµfµµfµµµµµµµµµkµkkkÂÂÂÂÂk fffff????¯??¯?Âf?fµfµfµµµµµµµµµµµµkkkkk fffff????????¯µµfffffµµµµµµµµµµµµkkkkkkk µfff????f??????µffffµµµµµµµµµµµµkµkkkkkkk ffff?????f?????µµffµµµµµµµµµkµµkkkkkkkkkkk fff?f????????f?fµµµµµµµµµµµµµµkkµkkkkkkkkk µff?ff????fff?ffffµµµµµµµkµµkkkkkkkkkkkkkkkk fff???????f?ffffffµµµµµµkµµkkkµkkkkkkkkkkkk ffff?????¯?ffffffµµµµµµµµµkkkµkkkkkkkkkkkkÂkk ?ff????????ffffµffµµµµµµµkkµkkkkkkkkkkkkkkkk ff?f??¯?????fffffµµfµµµµµkµkkkkkkkkkkkkkkkkÂÂk f?f?????????f?ffµffµµµµµkµkkµkkkkkkÂkkkkkkkÂk ??f??????????ffffµfµfµµµµkµkkkkkkkkkkkkkÂkkk ?f??????????f?ffffµfµµµµµkkkkkkkkkkkkÂkkkkkÂk f????????????f?ffffµffµµµµkµkkkkkkkkkkkkkkkk ??????????????f?fffµfµfµµµµkkkkkkkkkkkkkkkÂk ???????????????f?ffffffµµµµµµkkkkkkkkkkkkkkk ?????????????????fffffµfµµµµkkµkkkkkkkkÂkkkÂk ????????????¯?????fffffµfµµµkµkkkkkkkkkkkkÂkÂk ???????????¯??¯????fffµfµµµµµµkkkkkkkkkÂkÂkkÂÂÂ
150 160 170 180 190 200
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

Page 7 Дракон Елена Петрова (8)
µµµµµµµkµkµkµµµµkµkkkkÂkµ?¯¯xxxsusussuussssssussxfÂkµµkffµÂOSSSSSüSüOÉééééÉéÉÉ µµµµµµµµµµµµµµµkµkkkkkÂkµf?¯¯¯xxsususususssxssusx¯kkµµµµ??µÉSSSSSSüüOÉééééééÉO µµµµµµµµµµµµµµkµµkµkkkkkµf??xxxxsuuussuusssssssus¯µkµµµµf?µÉüSSSSüüüOÉé¤éééÉÉÉ µµµµµµµµµµµµµµµµkµkkkkkÂkf??¯xxxxsuususuusssssussxfkµµµµffµÂOSSSSüüüOɤééééÉÉO µµµµµµµµµµµµµµµkµµkµkkkkkµ??¯xxxxsusususuussssussx?µµµfµ?fkÂOSSSüüüOOé餤éééÉO µµµµµµµµµµµµµµkµµkµkµkkkkµf??¯xsssusususuusssussss?µµµfffµÂéOüSüüüüOÉ餤é¤ééÉO µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµkµkkkkµf?¯xxsssuussuuuusssssus¯fµµµ?µµÂOüSSüüOOÉÉé¤é¤éééÉO µµµµµµµµµµµµµµµµkµµµkµkkkkkff?xxssussussuuuussuuuux?µµµ?µéÉüSSüüOOOÉééé¤ééééÉO µµµµµµµµµµµµµµµkµµµkµµkkµkkkµ?¯xssususssuuuuussuuusxffµfµOSüSüSOOOÉéééé¤é¤éÉÉO µfµµµµµµµµµµµµµµkµkµµkµkkkkkµµ¯xxssusussuuuuusuuuuusxfµµµOSüSSüüüÉÉééé¤é¤éééÉÉ fµfµµµµµµµµµµµµµkµkµkkµkkkkÂkµf¯xssuusussuuuuusuuuusx?µµkÉSSSüüüOOÉ餤¤¤¤éééÉÉ fµfµfµµµµµµµµµµkµkµkkkkkkkkÂÂkµ?xxssussssuuuuuusuuuss¯fµµOSSüüüüOÉ餤¤¤¤ééééÉÉ ffµfµµµµfµµµµµµkµkkkkkkkkkkÂÂÂkf?xssuuususuuuuuuuuusux?µµéSüüüüüOÉé餤¤¤¤ééÉÉÉ ffffµffµµµµµµµkµkµkkkkkkÂkkÂÂÂÂkf¯xssususuuuuuuuuuuuus¯µfµüSüOüüüOɤ¤¤¤¤¤ééÉÉÉ ffffµfµµµµµµµµkµkkkkkkk¤¤Âµ?xssssuusuuuuuuuuuuuuxfµfÂSüüOüüüü餤¤¤¤ééÉÉé ffffffµfµµµµµµkµkkkkkk¤¤Âkµ?xsssusuuuuuuuuuuuuus?µµféOÉéOüüüO餤¤é¤éÉéé fffffµfµµµµµµkµkkkkkkk¤¤¤Âkµ¯xsssuuuuuuuuuuuuuus¯µffµ¤¤ÂÉüSüü餤¤¤ééééé fffffffµµµµµµµkkkkkkkÂk¤¤¤¤¤Âkf¯xssssuuuuuuuuuuuusxff¯?µÂÂÂÉüüOɤ¤¤¤é¤ééé ffffffµfµµµµµkµkkkkkkk¤¤¤¤¤¤¤Âk?¯xssssuuuuuuuuuuuus?µfx?µkk¤ÉüüÉ餤¤¤¤é¤é ffffffµfµµµµµkµkkkkkkk¤¤¤¤¤¤¤é¤Âk?¯sssuuuuuuuuuuuuux?µkµ??fµÂéOüOé餤¤¤¤¤¤ fffffffµfµµµµµkµkkkkkk¤¤Â¤¤¤¤éé¤éµf¯xsuuuuuuuuuuuuus¯fkkkf??µéÉOOɤ餤¤¤¤¤ ffffffffµµµµµµµµkkkkkk¤¤¤¤¤é¤éééµfxsuuuuuuuuuuuuusx?µkÂkµ?µÂéOOÉ餤¤¤¤¤¤ ffffffffµfµµµµµµkµkkkk¤¤Â¤¤¤¤¤éÉéékµ?ssuuuuuuuuuuuuss¯fµk¤kµµÂéOOÉé餤¤¤¤¤ ffffffffffµµµµµµµµkkk¤¤¤¤¤¤¤ééÉ餵fxssuuuuuuuuuuuus¯fµµk¤ÂkkéÉÉÉé餤¤¤¤¤ fffffffffµfµµµµµµkµkkk¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤éÉÉéµ?xssuuuuuuuuuuusx?µµµÂ¤¤ÂééÉéé¤é¤¤¤¤¤ ffffffffffµfµµµµµµkkk¤¤¤¤¤¤¤¤¤ééÉÉɤkµ¯ssuuuuuuuuuuusx¯?ffµÂ¤¤¤éééé餤¤¤¤¤ fffffffµffµµµµµµµkµkk¤¤¤¤¤¤¤¤éééÉÉOɤkf¯ssuuuuuuuuuusx¯¯?µfµk¤ééé餤¤¤¤¤Â fffffffffµfµµµµµµµkkk¤¤¤¤¤¤¤éééÉéÉÉÉɤk?xsuuuuuuuuuusx¯ffff?fk¤ééé餤¤¤¤¤Â fffffµffµµµµµµµµµkkkk¤¤¤¤¤¤ééééÉéÉÉÉOOɵ¯xsuuuuuuuussx¯??¯¯¯xµkÂé餤¤¤¤¤¤Â fffµffµµµµµµµµµµµkkkk¤¤¤¤¤é¤éééÉÉÉÉÉOOɤkfxssuuuuuuussx¯¯¯¯¯¯sfµk¤é餤¤¤¤Â fµffµµµµµµµµµµµµkµkk¤¤¤¤¤éééééÉÉÉÉÉOOÉékµ¯xsuuuuuuuus¯¯¯¯xxxx¯fµ¤¤¤¤¤¤¤ÂÂk ffµµµµµµµµµµµµµkkkkk¤¤¤¤é¤éééÉÉÉÉÉOOOÉéÂkf¯ssuuuuuusxx¯¯xxxxsx¯f¤餤ÂÂÂÂk µµµµµµµµµµµµµµµkµkkk¤¤¤¤éééééÉéÉÉÉOOüOé¤Âµ?xsuuuuuusxx¯¯¯xssssx?µÂ¤¤¤ÂÂÂkk µµµµµµµµµµµµµµkµkkk¤¤¤¤é¤éééÉÉÉÉÉOOOüOɤÂkµ¯ssuuuuusx¯¯xxxsssss¯fk¤¤¤¤Âkkµ µµµµµµµµµµµµµkµkkkk¤¤¤¤é¤éééÉéÉÉÉOOüüOÉɤkkfxsuuuuusx¯¯xxxsssssx¯µÂ¤¤Âkkkµ µµµµµµµµµkµµkµkkkk¤¤¤é¤éééÉéÉÉÉOOOOOüOééÂkµ¯xuuuussx¯¯xxxssssus¯µÂÂÂkkkµk µµµµµµµµkµµkµkµkkkk¤¤¤¤¤éééÉéÉÉÉÉOOOOüüOɤÂkµfxsuuuusxxxxxxsssuss¯µkÂkkkµkµ µµµµµµµkµkµkµkkkkk¤¤¤¤éééééÉÉÉÉOOOOüüüüOéÂÂkµ¯xsuussssxxxsssssus?µkkkkµkµµ µµµµµµkµkµkkkkkkkk¤¤¤¤é¤éééÉÉÉÉÉOOOüüOüüOé¤Âkµf¯xsusussssxsssssss¯µµkkkkµkµ µµµµµkµkkkkkkkkkk¤¤¤¤é¤ééééÉÉÉÉÉOOüüüüüüüOéÂkkµ¯¯xuususssssssssss¯fkkkkkµµµ µµµµkµkµkkkkkkk¤¤¤¤ééééééÉÉÉÉOOOüüüüüüüOé¤Âkµf¯¯ssusussssssssxsxfµkkkµkµµ µµkµkµkkkkkkk¤¤¤¤éééééééÉÉÉÉOOOOüüüüüüüüOéÂkµf?¯¯sususssssxsxssx?µkkkkµkk µkµkµkkkkkk¤¤¤¤éééééééÉÉÉÉOOOOüüüüüüüüüOɤkkf?¯xxsussssssssxsxx?µkkµkµkµ µkµkkkkkk¤¤¤¤ééééÉéééÉÉÉÉOOOOOüüüüüüüüüüÉéÂkµ?¯¯xsssssssssxssxx¯µµµkµkµk kµkkkkkk¤¤¤¤¤éééÉéÉÉÉÉÉÉOOOOOOüüüüüüüüüüüɤkµf?¯xxsssssssxssxxx¯ffµµµµµk kkkkkkk¤¤¤¤¤¤ééééÉÉÉÉÉÉÉÉÉOOOOOüüüüüüüüüSüüOéÂkµ?¯xxxsssssxssxsxxx¯fµµµµµµ kkkkkk¤¤¤¤é¤éééééÉÉÉÉÉÉÉOOOOOOüüOüüüüüüüSüSüüÉékµf?¯xxsssxxxsxxxxx¯x?fµµµµµ kkkk¤¤¤é¤éééééÉéÉÉÉÉÉOOOOOOOüüOüüüüüüüSüSüüüüéÂkµf?xxxsxsxxxxxxxx¯¯¯?fµµµµ kk¤¤¤¤ééééééÉéÉÉÉÉÉOOOOüOüüüüüüüüüüüüüüSüSüüOéµµ??xxxsxxxxxxxxxx¯?¯?µµµµ k¤¤¤éééééÉéÉéÉÉÉÉOOOOOüOüüüüüüüüüüüüSüSSüSüüüɤkµf?¯xxxxxxxsxxxxx¯¯?¯fµµµ ¤¤¤é¤éééÉéÉéÉÉÉÉÉÉOOOOüüüüüüüüüüüüüüüüSüSSSüüOéÂkµf?xxxxxxxxxxxx¯x¯???fµµ ¤¤¤¤ééééÉéÉÉÉÉÉÉÉOOOOüüüüüüüüüüüüüüüüSüSSSüSüüɤkµµf¯¯xxxxxxxxxx¯¯¯¯?ffµµ ¤¤¤¤ééééÉéÉÉÉÉÉÉÉÉOOOüüüüüüüüüüüüüüSüüSüSüSSSüüOé¤kµµ?¯xxxxxxxxxxxx¯¯¯?ffµ ¤¤¤¤éééÉéÉÉÉÉÉÉÉÉÉOOOüüüüüüüüüüüüüüüüSüSSSSSüüüüɤÂkµµ?¯xxxxxxxxxx¯¯¯???fµ ¤¤¤é¤ééééÉéÉÉÉÉÉÉOOOüOüüüüüüüüüüüüüüSüüSSSüSSüüüOɤkkµf¯¯xxxxxxxx¯x¯¯?¯??f ¤¤¤¤ééééÉÉÉÉÉÉÉÉOOOOOüüüüüüüüüüüüüüüSüSSüSSSüüüüüO¤Âkµµf¯¯xxxxxxxx¯¯¯???ff ¤¤¤¤é¤éééÉéÉéÉÉÉÉOÉOOüüüüüüüüüüüüüüüSüüSüSSSüSSüüüOÉÂkµµf?¯¯x¯x¯xxx¯¯??µffµ ¤¤¤é¤ééÉéÉÉÉÉÉÉÉÉOOOOüüüüüüüüüüüüüüüüSSSSSüSSüüüüüɤkkµµf¯¯¯x¯xx¯x¯¯?ffµµµ ¤¤¤éééééÉÉÉéÉÉÉÉÉOOOüOüüüüüüüüüüüüüüSüSüSüSSüüSüüüOéÂkµµf?¯¯¯xx¯¯¯¯¯?ffµµµ ¤¤¤é¤éééÉéÉéÉÉÉÉÉÉOOOOüüüüüüüüüüüüüüSüSüSSSSüSSüüüüüɤÂkµµ??¯¯¯x¯x¯¯??fµfµµ ¤¤¤¤¤éééÉÉéÉÉÉéÉÉÉÉOOOOüüüüüüüüüüüüüüSüSSüSSüSSüüSüüüO¤ÂÂkµf?¯¯¯¯x¯¯¯??ffµfµ ¤¤¤¤éééééÉéÉÉÉéÉÉÉÉOÉOOOüüüOüüüüüüüSüSüSüSSSüSSSüSüüüüüÉÂkkµµ??¯¯¯¯¯¯¯¯??fµµµ ¤¤¤ééééÉéÉéÉÉÉéÉÉÉÉÉÉOOOOüOüüüüüüüüüüüSüSSSüSSSSüSSüSüüüO¤kkkµf??¯?¯¯¯¯??ffµµµ ¤¤ééééÉéÉéÉÉÉéÉÉÉÉÉÉOOOOüOüüüüüüüüüüüSüSSüSSSSSüSSüSüSüSüéÂkkµµ???¯?¯?¯???fµµµ ¤éééÉÉÉÉÉÉÉÉéÉÉÉÉÉÉÉÉOOüOüüüüüüüüüüüSüSüSSüSSüSSSSüSüüSüüO¤kkkµf???????f?fµµµµ éééÉÉÉÉÉÉÉÉéÉÉÉÉÉÉÉOOOüOüüüüüüüüüüüüüüSüSSSSSSSSSüSüüüüüüüɤÂkkµfffffffffµfµµµ éééÉÉÉÉÉÉÉéÉÉÉÉÉÉÉÉÉOOOüüüüüüüüüüüüüüSüüSüSSüSSüSSüSüSüüüüüéÂkµµffffffffffµµµµ ééÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉOOOüüüüüüüüüüüüüüüüüSSSSSSSSSSSSüüüüüüüüO¤kµµµffµµfµfµµµµµµ
10 20 30 40 50 60 70
220
230
240
250
260
270
280

Page 8 Дракон Елена Петрова (9)
éÉÉ éÉO ÉÉÉ ÉÉO éÉO éÉO éÉO éÉO ÉÉO éÉÉ éÉÉ éÉÉ ÉÉÉ ÉÉÉ ÉÉé Ééé ééé ééé é¤é ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤¤ ¤¤Â ¤¤Â ¤¤Â ¤Â ÂÂk ÂÂk Âkk kkµ kkµ kµk µkµ kµµ µkµ µµµ kµµ µkk µkµ kµk µµk µµµ µµµ µµµ µµµ µµµ fµµ fµµ ffµ ?fµ ??f ?ff ffµ µµµ µµµ fµµ µfµ µµµ µµµ µµµ µµµ µµµ µµµ µµµ
OÉÉɤ?sss¯µ¯fuufSSéSSSSSSSSSéfÂÉOüüSSSSSÉÉkfsxÂSSS¯??????fff??f????????f?? OÉOéµ?¯ss¯µsµfµSSOüSSSSSSSSSSfkéÉüSSSSSSSéµfx?küSSÉx????????ff????????f?f?? OOÉéÂüOxu¯µssSSSSéSSÂSSSSSSSSkµéÉüüSSSSS¤kfss?ÉSSS¤¯f???f?ffff??f????f????? OOɤ¤SSµuxf?ukSSSSSu¯SSSSSSSSSkÉÉüüSSSSɤµxuuµµ¯SS?¯?µ¯???ff?f?f??????????? OOOékÉS¤u¯f?xuxÂSSsuéSSSSSSSSS¤OüSSSüSSü¯sµ?sukSSµu?¤??fffff?????????????? OOO¤kéSü¯uµµx¯kSS?usüSSSSSSSSSSüSSSüSSSüf?ÂSsukSSSssük¯f?ff?ff??f?????????? OOɤkÂSS?ufµµÂxÉü?u?SSSSSSSSSSSSSSüSSSSkkµOÉséSSÂuuüüf?fff?ffff??f?????f??? OOɤÂküSkuxµµÂµ¤¯uuOSSSSSSSSSSSSSüSSSSµsüSÂSSµuukS¤¯fffffff??f??????????? OOɤkkéSüxxf¯füµsu?SÉSSSSSSSSSSSSSSSSüOkuxüSSfsuufSük?ffffff??????????????f OOɤÂkküSfx?¯ÂÂsuuSüOSSSSSSSSSSSSSSSSSé¯s¤ɵuuuµSSé?fµfffff????????????f?? OOÉékkÂéSk¯?µéxuxüSkSSSSkSSSSSSSSSSüSɵk¤O¤uuxµSOOÂ?µffffµf??????????f???f ÉÉÉé¤k¤üÉ??µ¤¤OSSküSSSésSSSSSSüÉOÉÉéÂÉéÂéüfs?ÂSüÉO?µµµffµfff?f??????f???f? ÉÉÉé¤kkÂOSµµks¤SSSSSSSS¯kSSSSSSSSüüɤkééÂxµÂ¤üSS¤Sf?k?fµµµffff?????f????f?f éÉéé¤ÂkÂÉSkfµxuxk¤SSSSéuüSSSSSSSSSSɤé¤éfu?SSSS¤Süxk¯uÂkffffff?f???????f?ff éééééÂkkéS¯??usffÉSSSsxSSSSSSé¤éÂéOOOOkfµféSSSSSSµµuÂSµfµfµfff?f????f??f?? éééé¤Âkk¤Oéf?¯x¯ffüSSfuküSSSSSüÉééÉüÉüÉkÂkµk¤µkSSSµssSükµµµfµfff???????f??f éé餤ÂkÂÂÉÉf¯¯x?µÂSSkusüOüSSSSSSSSSÉOüü¤Âk¤µusSSOsukSékµµµfµffff?????f??ff ¤é¤é¤ÂkÂkÉÉfxxffµSSµuufSOSSSSSSüüSüÉéÉ餤OµuusSüuuuSSÂkµµµµµffff??f????ff? ¤é¤é¤ÂkkkéÉfx¯¯ukSkuu¯éS¤SSSSSSɤÂkkkkkkééksusxµsuufSüµkµµµfµfffff???ff?ff 餤¤ÂÂkÂkküµxx¯uéSuu?küSÂSSSSSSSSüOééÉéµfsuµ?suuuuSS¤kkµkµµµffffff?f?f?fff ¤¤ÂÂÂkkkkkOkxx¯süfu¯kÂSSÂSSSSSSSSSSSüékµf¯?¤kuuuuuéSÉÂÂkkµµµµffµffffff?ffff ÂÂkkkµkkµÂOksxsxSµu?¤éSéüSSSSSSSSOéÂkkµff?kÉxussuµSS¤ékÂkkkµµµµµfµfffffffff ÂÂkkµµµµkµ¤ksxsuékx¤¤SSµSSSSSSSSüüÉéééüOÂxµµsuuuµSSéɤÂÂkkkkµµµµfµfffffffff ÂÂkµµµµµkµkkxs¯uµüµüSS¤ÉSSSSSSSSSSSüüSSSfsé¯uuukSSOOé¤kÂkkkkµµµµfµffffffff ÂÂkkµµµµµµkµ¯sfsxSSSSSkSSSSSSSSSü¤éüéÂkkxsüÂsfüSSSSO¤ÂÂÂÂÂÂkkµµµµµfµffffff ÂkkµµµµµµµµfsxfxuéSSSSSSSSSSSSSSSÉéé¤üOµfkéüSSSOSSO¤¤ÂÂÂÂÂÂÂkkµµµfµfµfffff Âkkµµµµµµµ?xxxfµu¯¯µÉSSSSSSfSSSSSSSSSüékµ??µSSSfxSSü¤Â¤ÂÂÂÂÂkkµµµµµµfµfff ÂÂkµµµµµµf¯xxx¯µsuxff¤SSSSx¯SSSSSSSSüɤéµÂéüÉxuxSSS¤¤¤Â¤Â¤ÂÂÂÂkµµµµµµµµfµf Âkµµµµfµµµf?xsx¯xxuuuµéSSku¤SSSSSSééüéÂé¤Éµ?uuuOSSS¤é¤é¤¤ÂÂÂÂÂkkµµµµµµµµfµ kkkµµµµµµµµµxxxxx¯uuu?fSSusÉüSSSSSOéÂk¤O¯??uufSSSSÉé¤é¤¤¤¤ÂÂÂkkkµµµµµµµµµ kkkµµµµµµµµµf¯sxffuuusOSkukOüSSSSSSüÉÉüü¤µµkxs¯SS¤SSÉéé餤¤ÂÂÂÂÂkkµµµµµµµµµ kkµµµµµµµµµfµ?s¯ffsxx?küf?üSüSSS¤éSSSüOéké?uxµÉSOÉSSéé餤¤¤Â¤ÂÂkÂkkµkµµµµµµ kµµµµµµµµµµµf¯xx¯?¯¯sxxü¤ÂSOSSSk¯SSSSü¤kkf?µ¤SSS¤SSSééé¤é¤¤¤ÂÂÂÂkkkkµµkµkµµ µkµµµµµµµµµµµxxx??fµxusSSüSOSSOukSSSSOÂk¯uÂSSSSéSSSSé¤éé餤¤ÂÂÂÂÂÂkkkkµkµkµ kµµµµµµkµµµf?¯xx?fµkxuufSSSSSéµ?SüSSSÉéfufüSSSüSSSSSéé¤é¤é¤¤¤¤¤ÂÂÂÂkkkkkkkk µµµµµµµµµµµµf?¯x?µkµxsuséSSSSü?ÂSOSSµü¤uuüSSSSSSSSSSééé¤é¤é¤¤¤¤¤ÂÂÂÂkkkkkkk µµµµµµkkkkkµf?¯¯¯fkfs¯¯xfµkSSSfSéOSÂ?S¤uµSÉSSSSSSSSOé¤ééééé¤é¤é¤¤¤ÂÂÂÂkkkkk µµµµkkkkkkµff?xx¯?kk¯kk??¯kS¤SüüüSüuOSkfüSSSSSSSSSSO¤ééééééé¤éé¤é¤¤¤ÂÂÂÂkÂk µµµµµkkkkµµµf¯ss¯¯µkµ¤µf?f¤µuÉSSSSsuSSéSSSSSSSSSSSSS¤ééééÉééééééé¤é¤¤ÂÂÂÂÂk µkµµkkkkkkµµfxssxfµµkµfµµµµussµÉSSOSSSSSS¤üSSSSSSOOSÉéÉééÉÉéÉééééé餤¤¤Â kµµkkkkµkkµfxssxx¯ffµµk¤µff¯suuxüSSSSSSSÂ?OSSSSSS¤éOÉéÉÉÉÉÉÉéÉéÉééé餤¤¤Â µkkkkkkkµµ¯ux¯f¯us¯¯µkkkµµkµfµs¯k?x¯µÂk¤ÉüSSSSSSOéÉéÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉéÉéÉééé¤é¤¤Â kµkµkµkkfxx¯µµµ¯uss¯µfµkkkkµµÉµxf?fµéSSéOSSSSSÉOÉÉÉÉOÉÉÉOÉÉÉÉÉÉÉÉÉééé餤¤¤Â kkkkµkkµµfµkµkµxuux?¯xfµµµkfkékkkkkéSSSSSSSSSOÂÉÉÉÉÉÉÉOOOÉÉÉÉÉÉÉÉÉééé¤é¤¤¤Â µkkµkµµµkkµµµk?uux?xs¯????kÂkkÂüÉééüSSSSSSSSSɤ¤éÉéÉOOOOOOÉÉÉÉÉÉÉÉÉéééé¤é¤¤ kkµkµµµkµµµkkfuu¯?su¯xs¯¯¯µf?kÉÉO¤ÉSSSSSSSSOSOééééÉÉOOOüOOOÉÉÉÉÉÉÉéééé¤é¤¤¤ kµkkµµkµµµkÂ?uu?µ¯s¯sux?x¯xx¯Â¤ÂéOSSSSSSSSüÉSÉéÉéÉÉÉOOüüOOOÉOÉÉÉÉÉÉééééé餤 µkkkµµkµµkk¯usµÂµ¯?¯uu¯xxxs¯?kkµÂüSSSSSSSSÉéüÉÉÉÉÉÉOOOüüüOOOÉÉÉÉÉÉÉéÉééééé¤ µkµkµµkµkµxu?k¤k¯fkxu¯?sxxxxx?fµÉSüSSSüSSüééüOéÉÉÉÉOOOüüüüOOÉÉÉÉÉÉÉÉéÉéÉéé¤ kµkµkkµkf¯¯fk¤k¯fÂ?uxffxxs¯sux?µüüµÉSü¤üOɤOüÉÉÉÉÉOOOüüüüOüOOÉOÉÉÉÉÉÉÉÉéééé µkkkµµµµffkkkµffkµuu?kfxuxxux¯¯kɯfSSµé¤ÉéÉOüÉOÉÉÉÉOOüOüüüüOOOÉOÉOÉÉÉÉÉÉÉéé kkµkkµkµkkµkµµµkksu?kµsusxss¯f?¤?séSéµüSÉéÉüOOÉOÉÉOOOOüüüüüOOOOOOÉÉÉÉÉÉÉééé µµkkµkµkµµµµµµµk¯u?kkxu¯fxuxfµµµ¯µüS¯kSSÂéOüOOOOÉOOOOüüüüüüüüOOOOOOÉOÉÉÉÉéé µµkµkkkkµµkµkkk?s?k¯sfkfus?µµkfµÂS¤u¤Sü¤OÉüOüOÉOOOüOüüüüüüüüOüOOOOOÉÉÉÉéÉé µµµkkkkkµkµkkµ?x?kÂf¯µéksuxµµµfµµÉS¯sSSé¤ÉOüOOOOOOOOüüüüüüüüüüüOüOOOOÉÉÉÉéé µµkkkkkµkµkkµ??fk¤µf¯usfµµµµµÂSÉuµSüÂÉÉOOOOOOOOOüüüüüüüüüüüüüüOOOÉÉÉÉÉÉÉ µµkµkkkkkkµf?ffkÂkkÂkµus¯µµµkµµSSfsÉSé¤ÉÉOOOOOOüOüOüüüüüüOüüüüüüOOOÉOÉÉÉÉÉ µµµkkkkkkkµµµµÂÂkkÂkk¯sxfkµfµµOüéxµSüééÉOOOOüüOüOüüüüüüüOüüüüüüüOOOOÉÉÉOÉO µµµkµkkkÂkkkkÂÂk¤kkµxs¯ÂkfkfÂɤµ¯OüééÉÉÉÉOOOOüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüOOOOOOOO µµµµkkkkkÂkkkkkÂÂkkÂÂxu¯kkµkµf¤¤?ÂO¤ÉÉOÉÉÉOOOüOOüüüüüOüOüüüüüüüüüüüüOOOOOO µµkkkkkkkkÂkkkkÂkkkÂ?u¯kÂkkµk¤kµé¤ÉÉÉÉOÉOOOOOüüOüüOüüüüüüüüüüüüüüüüOüOüO µµµkkµkkkkkkkkkkkkµs¯kÂkkkkk¤éµÂÂÂÉÉÉÉéÉOÉOOOOOOüüOüüOüüüüüüüüüüüüüüüüüOü µµµkkkkkkkkkkkkkkÂk??kÂkkkkkÂÂék¤¤ÉÉéÉÉÉÉÉOÉÉÉOOOOüüOüüüüüüüüüSüSüüüüüüüO µµµµkkkkkkkkkkkkkkµfkÂkkkµkÂÂÂÂké¤ÉéÉÉÉééÉÉOÉÉOOOOüüüüüüüüüüüüSüSüSüüüüüüü µµµµkkkkkkkkkkkkÂkkÂÂkkkkkkkÂÂkÂÂÂééÉÉÉééÉéÉÉOOOOOüüüüüüüüüüüüSüSüSüSüSüüüü µµkµkµkkkkkkkkÂÂkÂÂkkkkkkkkkÂÂÂÂk¤Â¤éÉéééÉÉÉOOüOüüüüüüüüüüüüüSüSüSüSüSüSüüü µµµµµkkkkkkkkÂÂÂÂÂÂkkkkkÂÂkÂÂÂkÂÂÂÂÂ餤éÉÉÉOOüüüüüüüüüüüüüüüüSüSüSüSüSüSüSü µµµµkkkkkkkkkÂÂÂÂÂÂÂÂkkÂÂÂkkÂkÂÂkÂk¤éÉOÉÉOüüüüüüüüüüüüüüüSüSüSüSüSüSüSSü
80 90 100 110 120 130 140 150
220
230
240
250
260
270
280

Page 9 Дракон Елена Петрова
f?? f?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??f f?? ??f ?f? f?f ?ff f?? ??f ?ff ff? ?ff fff fff fff fff fff fff fff fff fµf µfµ µµµ µµµ µµµ kµµ µkµ kkk kkk kkk kÂk ÂÂk   ¤Â ¤¤Â ¤¤Â 餤 ¤¤¤ 餤 éé¤ éé¤ ééé Ééé ééé Ééé éÉé Ééé ÉÉÉ ÉÉÉ OÉO OOO OOO OüO üOü üüO üüü üüü üüü üSü SSü
?????????????????fffffµfµµµµkkµkkkkkkkkÂkkkÂk ????????????¯?????fffffµfµµµkµkkkkkkkkkkkkÂkÂk ???????????¯??¯????fffµfµµµµµµkkkkkkkkkÂkÂkk ?????????¯?¯?¯?????ffffµµµµµµkµkkkkkkkkkkkkÂk ??????????¯?¯¯?¯???fffµfµµµµµµµkµkkkkkkkkkÂk ???????¯?¯?¯¯?¯¯???ffffµµµµµµµkµkµkkµkkkkkkÂk ?????????¯?¯?¯?¯¯??ffffµfµµµµµµµµkµµkkkkkkkkÂk ????????¯?¯?¯?¯?¯???fffµfµµµµµµµµµµkµkkkkkkÂkk ?f?????¯???????¯?????fffµfµµµµµµµµµµkµkkkkkkkÂk f????????????????????ffffµfµµµµµµµµµkkkkkkkk ??f???????????????????ffffµfµµµµµµµkµkkkkkkkk ff?f?f??f?????????????ffffµfµµµµµµµkkkkkkkkk f?f?f????????????????ffffµfµµµµµµµkµkkkkkkkÂk ?f??f??f?f????????f?ffffffµµµµµµµµkkkkkkkkkk ?f?f??f?????????ff?fffffµµµµµµµµµkkkkkkkÂk f???????????????f?fffffµfµµµµµµµkµkkkkkÂkÂk ??f?f??????????f?ffffffµµµµµµµµµµkkkkkÂkÂk¤ ?f?f?????????????f?fffµfµµµµµkµkkkkkkÂk¤ ff?f?f?????????ff?fffffµµµµµkµkkµkkkÂk¤¤ f?fff?f?f????????fffffµµµµµkkkµkkkkkk¤¤¤ ffff?f?????????fffffffffµµµkµkkkkkkkk¤¤¤ ffffff?f??????f?fffffffµµµµkkµkkkkkkÂk¤¤¤¤ fffffff?f??????fffffffffµµµµkkkkµkkkk¤¤¤¤¤ ffffffff??????f?fffffffµfµµkµkkkkkkkk¤¤¤¤¤ fffffffff?f?f??fffffffffµµµµkµkkkkkkkk¤¤¤é¤ fffµffffff?f??ffffµfµfµfµµµµkkkkkkkkk¤¤¤¤¤ ffµfµfµfffff?fffffffµffµfµµµµkkkkkkkkk¤¤¤¤éé µfµfµfµfµffffffffffµfµµfµµµµkkkkkkkkkÂk¤¤¤é¤ fµµµµµfµfffffffffffµµµµµµµµµµkkkkkkkkk¤¤¤é¤ µµµµµµµµfµffffffffµfµµµµµµµµkkµkkkkkkk¤¤¤é µµµµµµµµµfµffffffµfµµµµµµµµµkµkkkkkkkkÂk¤¤¤¤ µµµµµµµµµµfµfffµfµfµµµµµµµµµµkkkkkkkkkk¤¤é kµµkµµµµµµfµfµffµfµµµµµµµµµµµkµkkkkkkkÂk¤¤¤¤ kµkµµµµµµµµfµfµµµfµµµµµµµkµµkµkkkkkkkÂk¤¤¤é kkkµkµµµµµµµµµfµfµµµµµµµµµµkµµkµkkkkkk¤¤¤¤é kkµkµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµkµkkkkkkkkk¤¤¤¤é kkkµµkµµµµµµµµµµµµµµµµµµµkµkkkµkkkkk¤¤¤¤éé kkkkkµµµµµµµµµµµµµµµµµµkµµkkµkkkkkk¤¤¤¤é¤é kkkkµµkµkµµµµµµµµµµkµµkµkkkkkkkkkkk¤¤¤¤¤éé Âkkkµkµkµkµkµµµµkµkµkkµkkkkkkkkkkk¤¤¤¤¤ééé Âkkkkkµkµkµkµkµkµµkkkkkkkkkkkkkkkk¤¤¤¤¤¤éé ÂkkkkµkµkkkµkµkµkkkkkkkkkkkkkkkkkÂk¤¤¤¤¤¤ééé ÂÂkkkkkkkµkkkkkkkkkkkkkkÂkÂkÂkÂkk¤¤¤¤¤¤ééÉ ÂÂkkkkkµkkkkkkkkkkkkÂkÂÂÂÂÂÂÂÂkÂÂk¤¤¤¤¤¤ééÉ ÂÂÂkkkkkkkkkkkkkkÂkÂkÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂk¤¤¤¤éééÉ ¤ÂÂÂkkkkkkkkkkkk¤¤Â¤¤¤¤¤ééÉÉ ¤ÂÂÂkkkkkkkkkk¤¤¤¤Â¤¤¤éééÉÉ ¤¤ÂÂÂkkkkkkkk¤¤Â¤¤¤¤¤¤¤¤¤Â¤¤¤¤éééÉÉ é¤¤ÂÂÂkkkkÂk¤¤¤¤¤¤¤¤¤é¤é¤¤¤Â¤Â¤¤¤¤éééÉÉÉ ¤¤¤¤ÂÂÂÂÂÂk¤¤¤¤¤¤¤¤¤é¤é¤¤¤¤¤¤Â¤¤¤¤éééÉÉÉ é¤é¤¤Â¤¤¤¤¤¤é¤ééééééé¤é¤¤¤¤¤¤¤¤¤é¤éÉÉÉÉ é¤é¤¤¤Â¤¤¤¤¤¤é¤ééééÉéééé¤é¤¤¤¤¤¤¤¤¤éééÉÉÉ ééé餤¤Â¤Â¤¤¤é¤éééééééÉéÉéÉééé¤é¤¤é¤¤ééééÉÉÉÉ ééééé餤¤¤¤¤¤¤¤ééééééééÉÉÉÉÉÉÉééééééééééééÉÉÉÉO ÉéÉééé¤é¤¤¤¤¤éééÉéÉéÉéÉÉÉÉÉÉÉÉÉéééééééÉéÉéÉÉÉOÉ ÉÉÉÉÉéé餤é¤éééÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉéÉÉÉÉéÉÉÉÉÉOOO ÉÉÉÉÉÉééééééééÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉOÉO ÉOÉÉÉÉÉééééÉéÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉOO OÉOÉÉÉÉÉÉéÉéÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉOÉ OOÉÉÉÉÉÉÉéÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ OOÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉOÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ OÉOÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉOÉÉOÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ OOOÉOÉÉÉÉÉÉÉÉOÉOÉOÉÉÉÉÉéÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ üOOOÉÉÉOÉÉOÉOÉOÉOÉOÉÉÉéÉéÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ üüOOOOOÉOOOOOOOOOOÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉO üüüOOOOOOOOOOOOOOÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉOOÉ SüüüOOOOOOOüOOOOOÉÉÉÉÉOÉÉOÉÉOÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉOÉÉOÉÉO üüüüüüOüüOüOOOOOÉÉÉÉÉOOOOÉOÉÉÉÉÉOÉÉOÉÉOÉÉOÉÉOOO
150 160 170 180 190 200
220
230
240
250
260
270
280

Page 10 Дракон Елена Петрова
Pattern Name:Дракон
Designed By: Елена Петрова
Company: Многоцветные схемы вышивки
Copyright:Елена Петрова
Fabric: Aida 14, White
200w X 280h Stitches
Size(s): 14 Count, 36.29w X 50.80h cm
16 Count, 31.75w X 44.45h cm
18 Count, 28.22w X 39.51h cm
24 Count, 21.17w X 29.63h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol StrandsType Number Color
¤ 2 DMC 317 Pewter Gray
f 2 DMC 318 Steel Gray-LT
É 2 DMC 413 Pewter Gray-DK
k 2 DMC 414 Steel Gray-DK
¯ 2 DMC 415 Pearl Gray
s 2 DMC 762 Pearl Gray-VY LT
ü 2 DMC 3799 Pewter Gray-VY DK
u 1 1DMC
DMC 3865
762 Winter White
Pearl Gray-VY LT
x 1 1DMC
DMC 762
415 Pearl Gray-VY LT
Pearl Gray
? 1 1DMC
DMC 415
318 Pearl Gray
Steel Gray-LT
µ 1 1DMC
DMC 318
414 Steel Gray-LT
Steel Gray-DK
 1 1DMC
DMC 414
317 Steel Gray-DK
Pewter Gray
é 1 1DMC
DMC 317
413 Pewter Gray
Pewter Gray-DK
O 1 1DMC
DMC 413
3799 Pewter Gray-DK
Pewter Gray-VY DK
S 1 1
DMC
DMC 3799
310 Pewter Gray-VY DK
Black

Page 11 Дракон Елена Петрова
Расход нитей
Нитей в мотке:6
Длина мотка: 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
DMC 317 1714 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 318 4143 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 413 1975 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC 414 3514 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 415 3203 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC 762 5195 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.000
DMC 3799 2091 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC
DMC 3865
762 10630 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 5.000
DMC
DMC762
415 3804 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC
DMC
415
318 3550 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC
DMC318
414 4360 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
DMC
DMC414
317 2090 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC
DMC
317
413 1651 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC
DMC413
3799 1331 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
DMC
DMC3799
310 6749 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 3.000
X