Выкройка толстовка-платье размер 34-54 европейские

Формат документа: pdf
Размер документа: 5.02 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
HO E T E B EG IN NEN
H oe mee t j e de ma ten ?
Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e b i
ll e n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r e c
h te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t v a
n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p Onze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
co nfe cti e m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
eers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no o p al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
en l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . M eestal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
ve rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko z en m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
nen i e t s aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o o r b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo us e o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
een b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tt a b el. M ee t v o or d e v o ll e di gh eid o ok h et
p atro o n n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o e g if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb j e e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro o n aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb j e e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro o n d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
boek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemen
D raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oe d p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en / gló den .
TI P
Zet e v en tueel de l e tter s d ie in
het k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Belangrijk!
Vo ord at u verder g aat, eerst deze pag in a goed lezen !
Voordat u begint met het printen van alle
pagina’ s, print u eerst ALLEEN DEZE P AGINA.
Als u deze pagina heeft geprint, controleer t u
met behulp van een liniaal of het onderstaande
vierkant exact 10 bij 10 cm is.
Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze
pagina, waarbij u controleer t of u print op ware
grootte (100%) en op het juiste papier formaat;
A4 (210 x 297 mm). Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op

A4 papier) de resterende pagina’ s.
Op één van de pagina’ s in het patroon is voor
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant
geplaatst.
V oordat u begint met het knippen en plakken
van het patroon, controleer t u ook nog of dit
vierkant de juiste afmetingen heeft. Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen
met het knippen en plakken van het patroon.
Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat
de kans dat het patroon qua maatvoering niet
klopt.
CONTROLE VLAK
10 cm
10 cm
Ar
tik el KM1708-21Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
HO E T E B EG IN NEN
H oe mee t j e de ma ten ?
Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e
b ille n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r
e ch te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t
v a n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p O nze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
c o nfe ctie m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
e ers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no op al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
e n l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . M
e estal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
v e rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko ze n m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
n en i e ts aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o or b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo use o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
e en b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tta b el. M ee t v o or d e v o ll e
di gh eid o ok h et
p atro on n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o eg if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb je e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro on aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb je e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro on d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
b oek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemen
D raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oed p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en /gló den .
TI P
Z et e ven tueel de l e tter s d ie in
h et k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
Maat 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
TDLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
RXJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
PA T R O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
LE N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B
Belangrijk!
V o ord at u verder g aat, eerst deze pag in a goed leze n !
Voordat u begint met het printen van alle
pagina’ s, print u eerst ALLEEN DEZE P AGINA.
Als u deze pagina heeft geprint, controleer t u
met behulp van een liniaal of het onderstaande
vierkant exact 10 bij 10 cm is.
Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze
pagina, waarbij u controleer t of u print op ware
grootte (100%) en op het juiste papier formaat;
A4 (210 x 297 mm). Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op

A4 papier) de resterende pagina’ s.
Op één van de pagina’ s in het patroon is voor
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant
geplaatst.
V oordat u begint met het knippen en plakken
van het patroon, controleer t u ook nog of dit
vierkant de juiste afmetingen heeft. Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen
met het knippen en plakken van het patroon.
Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat
de kans dat het patroon qua maatvoering niet
klopt.
CONTROLE VLAK
10 cm
10 cmCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
H
O E T E B EG IN NEN
H oe mee t j e de ma ten ?
Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e
b ille n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r
e ch te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t
v a n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p O nze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
c o nfe ctie m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
e ers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no op al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
e n l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . M
e estal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
v e rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko ze n m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
n en i e ts aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o or b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo use o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
e en b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tta b el. M ee t v o or d e v o ll e
di gh eid o ok h et
p atro on n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o eg if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb je e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro on aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb je e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro on d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
b oek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemen
D raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oed p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en /gló den .
TI P
Z et e ven tueel de l e tter s d ie in
h et k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
Maat 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
T DLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
R XJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
PA TR O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
L E N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
Sp ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
Kò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g?
K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.

G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m eer
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h e
t d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen .
De p atro ondelen op de s to f l e gg en
Le g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t
d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld .
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j n
p atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eel
GESPIEGELD P ATR OONDEEL
3
sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N
1 0 C M L A N GCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
Maa
t 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
T DLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
R XJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
PA TR O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
L E N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
Sp ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
K ò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g?
K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.

G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m e
er
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h et d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen .
De p atro ondelen op de s to f l e gg en
Le g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n
dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld . 2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j n
p atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eel
GESPIEGELD P ATR OONDEEL
3
sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N
1 0 C M L A N G
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
Het k nip pen va n de s to f
Sto fv o u w
D e v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Zelf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
V o uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
Sto f e n ke l
L e g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
Tw ee s to fv o u w en
V o uw d e s to f n aa r h et mi dd en dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW STO FV O U
Z
ELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n en
In d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t 3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op
elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e
gu urna den pl at.
T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ipsCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

21 J U RK
Dit model k un je alleen mak en van tricotstof.
Je k unt dit model mak en in de maten 34 t/m 54.
Van dit model is de achterlengte ± 86 cm.
DIT HEB JE NODIG
34 en 36 38 40 en 42 44 en 46 48 en 50 52 en 54
S to f m et p ail l e tte n va n 1.4 0 m bre ed
0 .3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 5 m 0.3 5 m
E n sto f v a n 1.4 0 m bre ed
2 .3 5 m 3.3 0 m 3.4 0 m 3.4 5 m 3.7 0 m 3.8 0 m

Je hebt ver der nodig: rekbar e versteviging * naadband * 2 nestelo -
van 25 cm.
ZO MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
Knip de volgende pa troondelen uit:
1 voorpand 4
zak
1a voorpas
5
mouw
2
achterpand 6
mouwboor d
3
capuchon-buiten en binnen
L et op:
Knip het pa troondeel 1 -
zoombies 1 ontstaat. Knip het pa troondeel 2
door, zoda t de achterzoombies 2 ontstaa t. Neem de voorpas 1a vol-
1 apar t over .
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOFFEN
-
aantek enen’ op pag. 29.
V OOR JE BEGINT
V erstevig de volgende delen: de plaa ts van de nestelogen in de
capuchons-buiten 3 .
Z O ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Naadband
1.
2, de
halsnaden A van de panden 1 en 2 en de voorpas 1a en de zak-
ingangen B van de zak 4 .
Z ak
2. Vouw de naad van de zakingang B van de zak 4 naar de verk eer-
de k ant. Stik de zakingang B op 1 cm vanaf de kant door . Je hebt
nu de naad B vastgenaaid.
3.
Vouw de naden C van de zak naar de verk eerde k ant. Naai de
voorpand 1 vast.
4.
elk aar .
V oorpas
5.
Leg de voorpas en het voorpand met de goede k ant op elkaar,
-
6. -
den A en de schoudernaden van de voorpas en het voorpand op
elk aar .
paillette nsto f 1 /2 sto fb r. 70 cm
A
F
E
A
A
A
D
D
1 /2 sto fb r. 70 cm
M
aat 34 t/ m 3 6
sto fv o uw
sto fv o uw sto
fv o uw
z elf ka nt
D
D
A
C
D
C
D
D
F
B
C
C F
F
E
H
K
L
G H K
L
G
J
L
J
M
L
M
1a
1
2
4 6
3
5
1 2
3
6
sto fv o uw
z elf ka nt z
elf ka nt
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
Sp ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
K ò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g?
K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.

G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m e
er
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h et d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen .
De p atro ondelen op de s to f l e gg en
Le g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n
dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld . 2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j n
p atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eel
GESPIEGELD P ATR OONDEEL
3
sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N
1 0 C M L A N G
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
Het k nip pen va n de s to f
Sto fv o u w
De v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Z elf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
Vo uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
S to f e n ke l
Le g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
T w ee s to fv o u w en
Vo uw d e s to f n aa r h et mi dd e
n dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW
S TO FV O U ZELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n en
In d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t 3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e
gu urna den pl at.
T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ipsCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Panden
7.
Naai de schoudernaden van het voorpand en het achterpand 2
op elk aar. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
8.
Capuchon
9.
Naai de middennaden G van de capuchons-buiten 3 op elkaar.
S tik de naad G met een enk el stiksel door . Naai de middennaden
G van de capuchons-binnen 3 op elkaar.
10.
Sla de nestelogen in de capuchon-buiten.
11.
Naai de voorr anden H van de capuchon-buiten en binnen op
elk aar . Geef tot 2 mm vóór het stik sel knipjes in de naad H. V ouw
A van de capuchons op elk aar.
12.
-
nel ontstaa t.
13.
Leg de capuchon–buiten met de goede k ant op tafel. Leg de
r echter -voorrand op de link er-voorr and van de capuchon met de
-
chons op elk aar.
14.


Naai de halsnaden A van de capuchon en de panden op elk aar.
Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
15.
-
chon. Knip de uiteinden van het band schuin af.
Mouwen
16. Vouw de mouw 5 dubbel. Naai de mouwnaden K op elkaar. K eer
de mouw .
17.
Zor g da t de inzet tekens op elk aar komen. Naai de mouw in het
armsga t F van de panden. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
Mouwboor den
18.
Naai de naad aan de k orte uiteinden van de mouwboor d 6 op
elk aar . Je hebt nu een ring. V ouw de mouwboor d met de ver-
K
LL
1
/2 sto fb r. 70 cm
sto fv o uw
M aa t 38 t /m 54
sto fv o uw
z elf ka nt
sto
fv o uw z
elf k a nt
A
C A
C F
A C
A C
DF
B
D F
D
D
D D
D
E
K
L
J
J
M
H
M
G
H
L G
1
2
4
6
3
5
1
2 3
6
mouwboor d met losse stek en op elkaar.
19.
-
den L van de mouwboor d en de onderrand L van de mouw op
elk aar .
Zoombiezen en rits
20.
1 en de achter -
zoombies 2 op elkaar.
21.
Naai één lange r and D van de zoombies en de onderr and D van
de panden op elk aar. Je hebt nu de onderr and van de zak vastge -
naaid.
22.
splitnaden M naar de verk eerde k ant.
23.
Leg de panden en de rits met de goede k ant naar boven. Speld
splitnaad M op het lintje van de rits vast. Haal aan de goede kant
de speld eruit. Gebruik een ritsvoetje. Naai de splitrand M in de
vouw op het lintje van de rits vast. Naai op dezelfde manier de
ander e splitr and M en het uiteinde op de rits vast.
24.
Vouw de zoombies met de verk eerde k ant op elk aar dubbel.
-
bies op de naad D van de panden vast.
25.
Stik de naad D met een enk el stiksel op de panden door . Je hebt
nu de losse bovenr and D van de zoombies vastgenaaid. Stik het
splitr anden M langs de rits met een enk el stiksel door .
21 J U RK
Dit model k un je alleen mak en van tricotstof.
Je k unt dit model mak en in de maten 34 t/m 54.
Van dit model is de achterlengte ± 86 cm.
DIT HEB JE NODIG
34 en 36 38 40 en 42 44 en 46 48 en 50 52 en 54
S to f m et p ail l e tte n va n 1.4 0 m bre ed
0 .3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 5 m 0.3 5 m
E n sto f v a n 1.4 0 m bre ed
2 .3 5 m 3.3 0 m 3.4 0 m 3.4 5 m 3.7 0 m 3.8 0 m

Je hebt ver der nodig: rekbar e versteviging * naadband * 2 nestelo -
van 25 cm.
ZO MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
Knip de volgende pa troondelen uit:
1 voorpand 4
zak
1a voorpas
5
mouw
2
achterpand 6
mouwboor d
3
capuchon-buiten en binnen
L et op:
Knip het pa troondeel 1 -
zoombies 1 ontstaat. Knip het pa troondeel 2
door, zoda t de achterzoombies 2 ontstaa t. Neem de voorpas 1a vol-
1 apar t over .
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOFFEN
-
aantek enen’ op pag. 29.
V OOR JE BEGINT
V erstevig de volgende delen: de plaa ts van de nestelogen in de
capuchons-buiten 3 .
Z O ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Naadband
1.
2, de
halsnaden A van de panden 1 en 2 en de voorpas 1a en de zak-
ingangen B van de zak 4 .
Z ak
2. Vouw de naad van de zakingang B van de zak 4 naar de verk eer-
de k ant. Stik de zakingang B op 1 cm vanaf de kant door . Je hebt
nu de naad B vastgenaaid.
3.
Vouw de naden C van de zak naar de verk eerde k ant. Naai de
voorpand 1 vast.
4.
elk aar .
V oorpas
5.
Leg de voorpas en het voorpand met de goede k ant op elkaar,
-
6. -
den A en de schoudernaden van de voorpas en het voorpand op
elk aar .
paillette nsto f 1 /2 sto fb r. 70 cm
A
F
E
A
A
A
D
D
1 /2 sto fb r. 70 cm
M
aat 34 t/ m 3 6
sto fv o uw
sto fv o uw sto
fv o uw
z elf ka nt
D
D
A
C
D
C
D
D
F
B
C
C F
F
E
H
K
L
G H K
L
G
J
L
J
M
L
M
1a
1
2
4 6
3
5
1 2
3
6
sto fv o uw
z elf ka nt z
elf ka nt
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
H
et k nip pen va n de s to f
Sto fv o u w
De v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Z elf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
Vo uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
S to f e n ke l
Le g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
T w ee s to fv o u w en
Vo uw d e s to f n aa r h et mi dd e
n dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW
S TO FV O U
Z
ELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n en
In d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t
3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e
gu urna den pl at.
T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ipsCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Panden
7.
Naai de schoudernaden van het voorpand en het achterpand 2
op elk aar. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
8.
Capuchon
9.
Naai de middennaden G van de capuchons-buiten 3 op elkaar.
S tik de naad G met een enk el stiksel door . Naai de middennaden
G van de capuchons-binnen 3 op elkaar.
10.
Sla de nestelogen in de capuchon-buiten.
11.
Naai de voorr anden H van de capuchon-buiten en binnen op
elk aar . Geef tot 2 mm vóór het stik sel knipjes in de naad H. V ouw
A van de capuchons op elk aar.
12.
-
nel ontstaa t.
13.
Leg de capuchon–buiten met de goede k ant op tafel. Leg de
r echter -voorrand op de link er-voorr and van de capuchon met de
-
chons op elk aar.
14.


Naai de halsnaden A van de capuchon en de panden op elk aar.
Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
15.
-
chon. Knip de uiteinden van het band schuin af.
Mouwen
16. Vouw de mouw 5 dubbel. Naai de mouwnaden K op elkaar. K eer
de mouw .
17.
Zor g da t de inzet tekens op elk aar komen. Naai de mouw in het
armsga t F van de panden. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
Mouwboor den
18.
Naai de naad aan de k orte uiteinden van de mouwboor d 6 op
elk aar . Je hebt nu een ring. V ouw de mouwboor d met de ver-
K
LL
1
/2 sto fb r. 70 cm
sto fv o uw
M aa t 38 t /m 54
sto fv o uw
z elf ka nt
sto
fv o uw z
elf k a nt
A
C A
C F
A C
A C
DF
B
D F
D
D
D D
D
E
K
L
J
J
M
H
M
G
H
L G
1
2
4
6
3
5
1
2 3
6
mouwboor d met losse stek en op elkaar.
19.
-
den L van de mouwboor d en de onderrand L van de mouw op
elk aar .
Z oombiezen en rits
20.
1 en de achter -
zoombies 2 op elkaar.
21.
Naai één lange r and D van de zoombies en de onderr and D van
de panden op elk aar. Je hebt nu de onderr and van de zak vastge -
naaid.
22.
splitnaden M naar de verk eerde k ant.
23.
Leg de panden en de rits met de goede k ant naar boven. Speld
splitnaad M op het lintje van de rits vast. Haal aan de goede kant
de speld eruit. Gebruik een ritsvoetje. Naai de splitrand M in de
vouw op het lintje van de rits vast. Naai op dezelfde manier de
ander e splitr and M en het uiteinde op de rits vast.
24.
Vouw de zoombies met de verk eerde k ant op elk aar dubbel.
-
bies op de naad D van de panden vast.
25.
Stik de naad D met een enk el stiksel op de panden door . Je hebt
nu de losse bovenr and D van de zoombies vastgenaaid. Stik het
splitr anden M langs de rits met een enk el stiksel door .
21 J U RK
Dit model k un je alleen mak en van tricotstof.
Je k unt dit model mak en in de maten 34 t/m 54.
Van dit model is de achterlengte ± 86 cm.
DIT HEB JE NODIG
3 4 en 36 38 40 en 42 44 en 46 48 en 50 52 en 54
S to f m et p ail l e tte n va n 1.4 0 m bre ed
0 .3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 5 m 0.3 5 m
E n sto f v a n 1.4 0 m bre ed
2 .3 5 m 3.3 0 m 3.4 0 m 3.4 5 m 3.7 0 m 3.8 0 m

Je hebt ver der nodig: rekbar e versteviging * naadband * 2 nestelo -
van 25 cm.
ZO MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
Knip de volgende pa troondelen uit:
1 voorpand 4
zak
1a voorpas
5
mouw
2
achterpand 6
mouwboor d
3
capuchon-buiten en binnen
L et op:
Knip het pa troondeel 1 -
zoombies 1 ontstaat. Knip het pa troondeel 2
door, zoda t de achterzoombies 2 ontstaa t. Neem de voorpas 1a vol-
1 apar t over .
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOFFEN
-
aantek enen’ op pag. 29.
V OOR JE BEGINT
V erstevig de volgende delen: de plaa ts van de nestelogen in de
capuchons-buiten 3 .
Z O ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Naadband
1.
2, de
halsnaden A van de panden 1 en 2 en de voorpas 1a en de zak-
ingangen B van de zak 4 .
Z ak
2. Vouw de naad van de zakingang B van de zak 4 naar de verk eer-
de k ant. Stik de zakingang B op 1 cm vanaf de kant door . Je hebt
nu de naad B vastgenaaid.
3.
Vouw de naden C van de zak naar de verk eerde k ant. Naai de
voorpand 1 vast.
4.
elk aar .
V oorpas
5.
Leg de voorpas en het voorpand met de goede k ant op elkaar,
-
6. -
den A en de schoudernaden van de voorpas en het voorpand op
elk aar .
paillette nsto f 1 /2 sto fb r. 70 c m
A
F
E
A
A
A
D
D
1 /2 sto fb r. 70 cm
M
aat 34 t/ m 3 6
sto fv o uw sto fv o uw
sto fv o uw zelf ka nt
D
D
A
C
D
C
D
D
F
B
C
C F
F
E
H
K
L
G H K
L
G
J
L
J
M
L
M
1a
1
2
4 6
3
5
1 2
3
6
sto fv o uw zelf ka nt
zelf ka ntCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK
10 cm 10 cm
Panden
7.
Naai de schoudernaden van het voorpand en het achterpand 2
op elk aar. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
8. Capuchon
9.
Naai de middennaden G van de capuchons-buiten 3 op elkaar.
S tik de naad G met een enk el stiksel door . Naai de middennaden
G van de capuchons-binnen 3 op elkaar.
10.
Sla de nestelogen in de capuchon-buiten.
11.
Naai de voorr anden H van de capuchon-buiten en binnen op
elk aar . Geef tot 2 mm vóór het stik sel knipjes in de naad H. V ouw A van de capuchons op elk aar.
12. -
nel ontstaa t.
13.
Leg de capuchon–buiten met de goede k ant op tafel. Leg de
r echter -voorrand op de link er-voorr and van de capuchon met de -
chons op elk aar.
14.


Naai de halsnaden A van de capuchon en de panden op elk aar.
Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
15. -
chon. Knip de uiteinden van het band schuin af.
Mouwen
16. Vouw de mouw 5 dubbel. Naai de mouwnaden K op elkaar. K eer
de mouw .
17.
Zor g da t de inzet tekens op elk aar komen. Naai de mouw in het
armsga t F van de panden. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
Mouwboor den
18.
Naai de naad aan de k orte uiteinden van de mouwboor d 6 op
elk aar . Je hebt nu een ring. V ouw de mouwboor d met de ver- K
LL
1
/2 sto fb r. 70 cm
sto fv o uw
M aa t 38 t /m 54
sto fv o uw
z elf ka nt
sto
fv o uw z
elf k a ntA
C A
C F
A C
A C
DF
B
D F
D
D
D D
D
EK
L
J
J
M
H
MGH
LG
1
2
4
6
3
5
1
2 3
6
mouwboor d met losse stek en op elkaar.
19. -
den L van de mouwboor d en de onderrand L van de mouw op
elk aar .
Z oombiezen en rits
20. 1 en de achter -
zoombies 2 op elkaar.
21.
Naai één lange r and D van de zoombies en de onderr and D van
de panden op elk aar. Je hebt nu de onderr and van de zak vastge -
naaid.
22. splitnaden M naar de verk eerde k ant.
23.
Leg de panden en de rits met de goede k ant naar boven. Speld splitnaad M op het lintje van de rits vast. Haal aan de goede kant
de speld eruit. Gebruik een ritsvoetje. Naai de splitrand M in de
vouw op het lintje van de rits vast. Naai op dezelfde manier de
ander e splitr and M en het uiteinde op de rits vast.
24.
Vouw de zoombies met de verk eerde k ant op elk aar dubbel. -
bies op de naad D van de panden vast.
25.
Stik de naad D met een enk el stiksel op de panden door . Je hebt
nu de losse bovenr and D van de zoombies vastgenaaid. Stik het
splitr anden M langs de rits met een enk el stiksel door .
21 J U RK Dit model k un je alleen mak en van tricotstof.
Je k unt dit model mak en in de maten 34 t/m 54.Van dit model is de achterlengte ± 86 cm.
DIT HEB JE NODIG34 en 36 38 40 en 42 44 en 46 48 en 50 52 en 54S to f m et p ail l e tte n va n 1.4 0 m bre ed
0 .3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 5 m 0.3 5 m
E n sto f v a n 1.4 0 m bre ed
2 .3 5 m 3.3 0 m 3.4 0 m 3.4 5 m 3.7 0 m 3.8 0 m
Je hebt ver der nodig: rekbar e versteviging * naadband * 2 nestelo -van 25 cm.
ZO MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
Knip de volgende pa troondelen uit:
1 voorpand 4
zak
1a voorpas
5
mouw
2
achterpand 6
mouwboor d
3
capuchon-buiten en binnen
L et op:Knip het pa troondeel 1 -
zoombies 1 ontstaat. Knip het pa troondeel 2 door, zoda t de achterzoombies 2 ontstaa t. Neem de voorpas 1a vol- 1 apar t over .
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOFFEN- aantek enen’ op pag. 29.
V OOR JE BEGINT
V erstevig de volgende delen: de plaa ts van de nestelogen in de
capuchons-buiten 3 .
Z O ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Naadband
1. 2, de
halsnaden A van de panden 1 en 2 en de voorpas 1a en de zak-
ingangen B van de zak 4 .
Z ak
2. Vouw de naad van de zakingang B van de zak 4 naar de verk eer-
de k ant. Stik de zakingang B op 1 cm vanaf de kant door . Je hebt
nu de naad B vastgenaaid.
3.
Vouw de naden C van de zak naar de verk eerde k ant. Naai de voorpand 1 vast.
4. elk aar .
V oorpas
5.
Leg de voorpas en het voorpand met de goede k ant op elkaar, - 6. -
den A en de schoudernaden van de voorpas en het voorpand op
elk aar .
paillette nsto f 1 /2 sto fb r. 70 cmA
F
E
A
A
A
D
D
1 /2 sto fb r. 70 cm
M
aat 34 t/ m 3 6
sto fv o uw
sto fv o uw sto
fv o uw
z elf ka ntD
D
A
C
D
C
D
D
F
B
C
C F
F
E
H
K
L
GH K
L
G
J
L
J
M
L
M
1a
1
2
4 6
3
5
1 2
3
6sto fv o uw
z elf ka nt z
elf ka nt Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .28
HO E T E B EG IN NEN H oe mee t j e de ma ten ? Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e
b ille n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r
e ch te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t
v a n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p O nze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
c o nfe ctie m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
e ers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no op al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
e n l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . Me estal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
v e rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko ze n m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
n en i e ts aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o or b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo use o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
e en b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tta b el. M ee t v o or d e v o ll edi gh eid o ok h et
p atro on n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o eg if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb je e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro on aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb je e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro on d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
b oek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemenD raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oed p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en /gló den .TI P
Z et e ven tueel de l e tter s d ie in
h et k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .28
Maat 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
T DLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
R XJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5PA TR O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
L E N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .29
Sp ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
K ò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g? K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.

G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m e er
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h et d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen . De p atro ondelen op de s to f l e gg enLe g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld . 2middenach ter
door
kniplijnafk niplijn2door kniplijnafk niplijn2middenach ter
door
kniplijnafk niplijn2door kniplijnafk niplijn2middenach ter
door
kniplijnafk niplijn zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j np atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eelGESPIEGELD P ATR OONDEEL
3sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N1 0 C M L A N G
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .29
Het k nip pen va n de s to f Sto fv o u w
De v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Z elf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
Vo uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
S to f e n ke l
Le g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
T w ee s to fv o u w en
Vo uw d e s to f n aa r h et mi dd e
n dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW
S TO FV O UZELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n enIn d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t 3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e gu urna den pl at.T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ips
Belangrijk! V o ord at u verder g aat, eerst deze pag in a goed lezen !Voordat u begint met het printen van alle
pagina’ s, print u eerst ALLEEN DEZE P AGINA.
Als u deze pagina heeft geprint, controleer t u
met behulp van een liniaal of het onderstaande
vierkant exact 10 bij 10 cm is.
Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze
pagina, waarbij u controleer t of u print op ware
grootte (100%) en op het juiste papier formaat;
A4 (210 x 297 mm). Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op

A4 papier) de resterende pagina’ s.
Op één van de pagina’ s in het patroon is voor
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant
geplaatst.
V oordat u begint met het knippen en plakken
van het patroon, controleer t u ook nog of dit
vierkant de juiste afmetingen heeft. Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen
met het knippen en plakken van het patroon.
Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat
de kans dat het patroon qua maatvoering niet
klopt.
CONTROLE VLAK
10 cm 10 cm Ar
tik el KM1708-21
Panden
7. Naai de schoudernaden van het voorpand en het achterpand 2
op elk aar. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
8.
Capuchon
9.
Naai de middennaden G van de capuchons-buiten 3 op elkaar.
S tik de naad G met een enk el stiksel door . Naai de middennaden
G van de capuchons-binnen 3 op elkaar.
10.
Sla de nestelogen in de capuchon-buiten.
11.
Naai de voorr anden H van de capuchon-buiten en binnen op
elk aar . Geef tot 2 mm vóór het stik sel knipjes in de naad H. V ouw
A van de capuchons op elk aar.
12.
-
nel ontstaa t.
13.
Leg de capuchon–buiten met de goede k ant op tafel. Leg de
r echter -voorrand op de link er-voorr and van de capuchon met de
-
chons op elk aar.
14.


Naai de halsnaden A van de capuchon en de panden op elk aar.
Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
15.
-
chon. Knip de uiteinden van het band schuin af.
Mouwen
16. Vouw de mouw 5 dubbel. Naai de mouwnaden K op elkaar. K eer
de mouw .
17.
Zor g da t de inzet tekens op elk aar komen. Naai de mouw in het
armsga t F van de panden. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
Mouwboor den
18.
Naai de naad aan de k orte uiteinden van de mouwboor d 6 op
elk aar . Je hebt nu een ring. V ouw de mouwboor d met de ver-
K
LL
1
/2 sto fb r. 70 cm
sto fv o uw
M aa t 38 t /m 54
sto fv o uw zelf ka nt
sto
fv o uw
zelf k a nt
A
C A
C F
A C
A C
DF
B
D F
D
D
D D
D
E
K
L
J
J
M
H
M
G
H
L G
1
2
4
6
3
5
1
2 3
6
mouwboor d met losse stek en op elkaar.
19.
-
den L van de mouwboor d en de onderrand L van de mouw op
elk aar .
Z oombiezen en rits
20.
1 en de achter -
zoombies 2 op elkaar.
21. Naai één lange r and D van de zoombies en de onderr and D van
de panden op elk aar. Je hebt nu de onderr and van de zak vastge -
naaid.
22.
splitnaden M naar de verk eerde k ant.
23.
Leg de panden en de rits met de goede k ant naar boven. Speld
splitnaad M op het lintje van de rits vast. Haal aan de goede kant
de speld eruit. Gebruik een ritsvoetje. Naai de splitrand M in de
vouw op het lintje van de rits vast. Naai op dezelfde manier de
ander e splitr and M en het uiteinde op de rits vast.
24.
Vouw de zoombies met de verk eerde k ant op elk aar dubbel.
-
bies op de naad D van de panden vast.
25.
Stik de naad D met een enk el stiksel op de panden door . Je hebt
nu de losse bovenr and D van de zoombies vastgenaaid. Stik het
splitr anden M langs de rits met een enk el stiksel door .Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
H
O E T E B EG IN NEN
H oe mee t j e de ma ten ?
Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e
b ille n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r
e ch te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t
v a n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p O nze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
c o nfe ctie m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
e ers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no op al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
e n l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . M
e estal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
v e rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko ze n m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
n en i e ts aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o or b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo use o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
e en b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tta b el. M ee t v o or d e v o ll e
di gh eid o ok h et
p atro on n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o eg if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb je e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro on aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb je e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro on d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
b oek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemen
D raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oed p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en /gló den .
TI P
Z et e ven tueel de l e tter s d ie in
h et k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Belangrijk!
Vo ord at u verder g aat, eerst deze pag in a goed lezen !
Voordat u begint met het printen van alle
pagina’ s, print u eerst ALLEEN DEZE P AGINA.
Als u deze pagina heeft geprint, controleer t u
met behulp van een liniaal of het onderstaande
vierkant exact 10 bij 10 cm is.
Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze
pagina, waarbij u controleer t of u print op ware
grootte (100%) en op het juiste papier formaat;
A4 (210 x 297 mm). Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op

A4 papier) de resterende pagina’ s.
Op één van de pagina’ s in het patroon is voor
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant
geplaatst.
V oordat u begint met het knippen en plakken
van het patroon, controleer t u ook nog of dit
vierkant de juiste afmetingen heeft. Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen
met het knippen en plakken van het patroon.
Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat
de kans dat het patroon qua maatvoering niet
klopt.
CONTROLE VLAK
10 cm
10 cmCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
H
O E T E B EG IN NEN
H oe mee t j e de ma ten ?
Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e
b ille n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r
e ch te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t
v a n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p O nze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
c o nfe ctie m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
e ers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no op al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
e n l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . M
e estal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
v e rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko ze n m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
n en i e ts aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o or b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo use o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
e en b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tta b el. M ee t v o or d e v o ll e
di gh eid o ok h et
p atro on n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o eg if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb je e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro on aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb je e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro on d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
b oek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemen
D raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oed p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en /gló den .
TI P
Z et e ven tueel de l e tter s d ie in
h et k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
Maa
t 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
T DLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
R XJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
PA TR O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
L E N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B Belangrijk!
V o ord at u verder g aat, eerst deze pag in a goed lezen !
Voordat u begint met het printen van alle
pagina’ s, print u eerst ALLEEN DEZE P AGINA.
Als u deze pagina heeft geprint, controleer t u
met behulp van een liniaal of het onderstaande
vierkant exact 10 bij 10 cm is.
Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze
pagina, waarbij u controleer t of u print op ware
grootte (100%) en op het juiste papier formaat;
A4 (210 x 297 mm). Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op

A4 papier) de resterende pagina’ s.
Op één van de pagina’ s in het patroon is voor
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant
geplaatst.
V oordat u begint met het knippen en plakken
van het patroon, controleer t u ook nog of dit
vierkant de juiste afmetingen heeft. Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen
met het knippen en plakken van het patroon.
Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat
de kans dat het patroon qua maatvoering niet
klopt.
CONTROLE VLAK
10 cm
10 cmCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
H
O E T E B EG IN NEN
H oe mee t j e de ma ten ?
Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e
b ille n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r
e ch te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t
v a n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p O nze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
c o nfe ctie m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
e ers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no op al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
e n l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . M
e estal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
v e rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko ze n m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
n en i e ts aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o or b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo use o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
e en b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tta b el. M ee t v o or d e v o ll e
di gh eid o ok h et
p atro on n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o eg if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb je e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro on aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb je e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro on d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
b oek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemen
D raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oed p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en /gló den .
TI P
Z et e ven tueel de l e tter s d ie in
h et k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
Maa
t 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
T DLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
R XJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
PA TR O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
L E N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
S
p ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
K ò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g?
K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.

G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m e
er
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h et d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen .
De p atro ondelen op de s to f l e gg en
Le g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n
dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld . 2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j n
p atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eel
GESPIEGELD P ATR OONDEEL
3
sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N
1 0 C M L A N GCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
Maa
t 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
T DLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
R XJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
PA TR O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
L E N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
S
p ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
K ò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g?
K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.

G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m e
er
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h et d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen .
De p atro ondelen op de s to f l e gg en
Le g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n
dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld . 2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j n
p atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eel
GESPIEGELD P ATR OONDEEL
3
sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N
1 0 C M L A N G
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
H
et k nip pen va n de s to f
Sto fv o u w
De v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Z elf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
Vo uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
S to f e n ke l
Le g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
T w ee s to fv o u w en
Vo uw d e s to f n aa r h et mi dd e
n dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW
S TO FV O U
Z
ELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n en
In d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t
3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e
gu urna den pl at.
T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ipsCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

21 J U RK
Dit model k un je alleen mak en van tricotstof.
Je k unt dit model mak en in de maten 34 t/m 54.
Van dit model is de achterlengte ± 86 cm.
DIT HEB JE NODIG
3 4 en 36 38 40 en 42 44 en 46 48 en 50 52 en 54
S to f m et p ail l e tte n va n 1.4 0 m bre ed
0 .3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 5 m 0.3 5 m
E n sto f v a n 1.4 0 m bre ed
2 .3 5 m 3.3 0 m 3.4 0 m 3.4 5 m 3.7 0 m 3.8 0 m

Je hebt ver der nodig: rekbar e versteviging * naadband * 2 nestelo -
van 25 cm.
ZO MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
Knip de volgende pa troondelen uit:
1 voorpand 4
zak
1a voorpas
5
mouw
2
achterpand 6
mouwboor d
3
capuchon-buiten en binnen
L et op:
Knip het pa troondeel 1 -
zoombies 1 ontstaat. Knip het pa troondeel 2
door, zoda t de achterzoombies 2 ontstaa t. Neem de voorpas 1a vol-
1 apar t over .
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOFFEN
-
aantek enen’ op pag. 29.
V OOR JE BEGINT
V erstevig de volgende delen: de plaa ts van de nestelogen in de
capuchons-buiten 3 .
Z O ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Naadband
1.
2, de
halsnaden A van de panden 1 en 2 en de voorpas 1a en de zak-
ingangen B van de zak 4 .
Z ak
2. Vouw de naad van de zakingang B van de zak 4 naar de verk eer-
de k ant. Stik de zakingang B op 1 cm vanaf de kant door . Je hebt
nu de naad B vastgenaaid.
3.
Vouw de naden C van de zak naar de verk eerde k ant. Naai de
voorpand 1 vast.
4.
elk aar .
V oorpas
5.
Leg de voorpas en het voorpand met de goede k ant op elkaar,
-
6. -
den A en de schoudernaden van de voorpas en het voorpand op
elk aar .
paillette nsto f 1 /2 sto fb r. 70 cm
A
F
E
A
A
A
D
D
1 /2 sto fb r. 70 cm
M
aat 34 t/ m 3 6
sto fv o uw
sto fv o uw sto
fv o uw
z elf ka nt
D
D
A
C
D
C
D
D
F
B
C
C F
F
E
H
K
L
G H K
L
G
J
L
J
M
L
M
1a
1
2
4 6
3
5
1 2
3
6
sto fv o uw
z elf ka nt z
elf ka nt
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
S
p ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
K ò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g?
K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.

G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m e
er
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h et d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen .
De p atro ondelen op de s to f l e gg en
Le g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n
dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld . 2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j n
p atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eel
GESPIEGELD P ATR OONDEEL
3
sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N
1 0 C M L A N G
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
H
et k nip pen va n de s to f
Sto fv o u w
De v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Z elf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
Vo uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
S to f e n ke l
Le g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
T w ee s to fv o u w en
Vo uw d e s to f n aa r h et mi dd e
n dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW
S TO FV O U
Z
ELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n en
In d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t
3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e
gu urna den pl at.
T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ipsCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Panden
7.
Naai de schoudernaden van het voorpand en het achterpand 2
op elk aar. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
8.
Capuchon
9.
Naai de middennaden G van de capuchons-buiten 3 op elkaar.
S tik de naad G met een enk el stiksel door . Naai de middennaden
G van de capuchons-binnen 3 op elkaar.
10.
Sla de nestelogen in de capuchon-buiten.
11.
Naai de voorr anden H van de capuchon-buiten en binnen op
elk aar . Geef tot 2 mm vóór het stik sel knipjes in de naad H. V ouw
A van de capuchons op elk aar.
12.
-
nel ontstaa t.
13.
Leg de capuchon–buiten met de goede k ant op tafel. Leg de
r echter -voorrand op de link er-voorr and van de capuchon met de
-
chons op elk aar.
14.


Naai de halsnaden A van de capuchon en de panden op elk aar.
Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
15.
-
chon. Knip de uiteinden van het band schuin af.
Mouwen
16. Vouw de mouw 5 dubbel. Naai de mouwnaden K op elkaar. K eer
de mouw .
17.
Zor g da t de inzet tekens op elk aar komen. Naai de mouw in het
armsga t F van de panden. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
Mouwboor den
18.
Naai de naad aan de k orte uiteinden van de mouwboor d 6 op
elk aar . Je hebt nu een ring. V ouw de mouwboor d met de ver-
K
LL
1
/2 sto fb r. 70 cm
sto fv o uw
M aa t 38 t /m 54
sto fv o uw
z elf ka nt
sto
fv o uw z
elf k a nt
A
C A
C F
A C
A C
DF
B
D F
D
D
D D
D
E
K
L
J
J
M
H
M
G
H
L G
1
2
4
6
3
5
1
2 3
6
mouwboor d met losse stek en op elkaar.
19.
-
den L van de mouwboor d en de onderrand L van de mouw op
elk aar .
Z oombiezen en rits
20.
1 en de achter -
zoombies 2 op elkaar.
21.
Naai één lange r and D van de zoombies en de onderr and D van
de panden op elk aar. Je hebt nu de onderr and van de zak vastge -
naaid.
22.
splitnaden M naar de verk eerde k ant.
23.
Leg de panden en de rits met de goede k ant naar boven. Speld
splitnaad M op het lintje van de rits vast. Haal aan de goede kant
de speld eruit. Gebruik een ritsvoetje. Naai de splitrand M in de
vouw op het lintje van de rits vast. Naai op dezelfde manier de
ander e splitr and M en het uiteinde op de rits vast.
24.
Vouw de zoombies met de verk eerde k ant op elk aar dubbel.
-
bies op de naad D van de panden vast.
25.
Stik de naad D met een enk el stiksel op de panden door . Je hebt
nu de losse bovenr and D van de zoombies vastgenaaid. Stik het
splitr anden M langs de rits met een enk el stiksel door .
21 J U RK
Dit model k un je alleen mak en van tricotstof.
Je k unt dit model mak en in de maten 34 t/m 54.
Van dit model is de achterlengte ± 86 cm.
DIT HEB JE NODIG
3 4 en 36 38 40 en 42 44 en 46 48 en 50 52 en 54
S to f m et p ail l e tte n va n 1.4 0 m bre ed
0 .3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 5 m 0.3 5 m
E n sto f v a n 1.4 0 m bre ed
2 .3 5 m 3.3 0 m 3.4 0 m 3.4 5 m 3.7 0 m 3.8 0 m

Je hebt ver der nodig: rekbar e versteviging * naadband * 2 nestelo -
van 25 cm.
ZO MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
Knip de volgende pa troondelen uit:
1 voorpand 4
zak
1a voorpas
5
mouw
2
achterpand 6
mouwboor d
3
capuchon-buiten en binnen
L et op:
Knip het pa troondeel 1 -
zoombies 1 ontstaat. Knip het pa troondeel 2
door, zoda t de achterzoombies 2 ontstaa t. Neem de voorpas 1a vol-
1 apar t over .
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOFFEN
-
aantek enen’ op pag. 29.
V OOR JE BEGINT
V erstevig de volgende delen: de plaa ts van de nestelogen in de
capuchons-buiten 3 .
Z O ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Naadband
1.
2, de
halsnaden A van de panden 1 en 2 en de voorpas 1a en de zak-
ingangen B van de zak 4 .
Z ak
2. Vouw de naad van de zakingang B van de zak 4 naar de verk eer-
de k ant. Stik de zakingang B op 1 cm vanaf de kant door . Je hebt
nu de naad B vastgenaaid.
3.
Vouw de naden C van de zak naar de verk eerde k ant. Naai de
voorpand 1 vast.
4.
elk aar .
V oorpas
5.
Leg de voorpas en het voorpand met de goede k ant op elkaar,
-
6. -
den A en de schoudernaden van de voorpas en het voorpand op
elk aar .
paillette nsto f 1 /2 sto fb r. 70 cm
A
F
E
A
A
A
D
D
1 /2 sto fb r. 70 cm
M
aat 34 t/ m 3 6
sto fv o uw
sto fv o uw sto
fv o uw
z elf ka nt
D
D
A
C
D
C
D
D
F
B
C
C F
F
E
H
K
L
G H K
L
G
J
L
J
M
L
M
1a
1
2
4 6
3
5
1 2
3
6
sto fv o uw
z elf ka nt z
elf ka nt
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
H
et k nip pen va n de s to f
Sto fv o u w
De v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Z elf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
Vo uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
S to f e n ke l
Le g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
T w ee s to fv o u w en
Vo uw d e s to f n aa r h et mi dd e
n dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW
S TO FV O U
Z
ELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n en
In d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t
3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e
gu urna den pl at.
T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ipsCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Panden
7.
Naai de schoudernaden van het voorpand en het achterpand 2
op elk aar. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
8.
Capuchon
9.
Naai de middennaden G van de capuchons-buiten 3 op elkaar.
S tik de naad G met een enk el stiksel door . Naai de middennaden
G van de capuchons-binnen 3 op elkaar.
10.
Sla de nestelogen in de capuchon-buiten.
11.
Naai de voorr anden H van de capuchon-buiten en binnen op
elk aar . Geef tot 2 mm vóór het stik sel knipjes in de naad H. V ouw
A van de capuchons op elk aar.
12.
-
nel ontstaa t.
13.
Leg de capuchon–buiten met de goede k ant op tafel. Leg de
r echter -voorrand op de link er-voorr and van de capuchon met de
-
chons op elk aar.
14.


Naai de halsnaden A van de capuchon en de panden op elk aar.
Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
15.
-
chon. Knip de uiteinden van het band schuin af.
Mouwen
16. Vouw de mouw 5 dubbel. Naai de mouwnaden K op elkaar. K eer
de mouw .
17.
Zor g da t de inzet tekens op elk aar komen. Naai de mouw in het
armsga t F van de panden. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
Mouwboor den
18.
Naai de naad aan de k orte uiteinden van de mouwboor d 6 op
elk aar . Je hebt nu een ring. V ouw de mouwboor d met de ver-
K
LL
1
/2 sto fb r. 70 cm
sto fv o uw
M aa t 38 t /m 54
sto fv o uw
z elf ka nt
sto
fv o uw z
elf k a nt
A
C A
C F
A C
A C
DF
B
D F
D
D
D D
D
E
K
L
J
J
M
H
M
G
H
L G
1
2
4
6
3
5
1
2 3
6
mouwboor d met losse stek en op elkaar.
19.
-
den L van de mouwboor d en de onderrand L van de mouw op
elk aar .
Z oombiezen en rits
20.
1 en de achter -
zoombies 2 op elkaar.
21.
Naai één lange r and D van de zoombies en de onderr and D van
de panden op elk aar. Je hebt nu de onderr and van de zak vastge -
naaid.
22.
splitnaden M naar de verk eerde k ant.
23.
Leg de panden en de rits met de goede k ant naar boven. Speld
splitnaad M op het lintje van de rits vast. Haal aan de goede kant
de speld eruit. Gebruik een ritsvoetje. Naai de splitrand M in de
vouw op het lintje van de rits vast. Naai op dezelfde manier de
ander e splitr and M en het uiteinde op de rits vast.
24.
Vouw de zoombies met de verk eerde k ant op elk aar dubbel.
-
bies op de naad D van de panden vast.
25.
Stik de naad D met een enk el stiksel op de panden door . Je hebt
nu de losse bovenr and D van de zoombies vastgenaaid. Stik het
splitr anden M langs de rits met een enk el stiksel door .
21 J U RK
Dit model k un je alleen mak en van tricotstof.
Je k unt dit model mak en in de maten 34 t/m 54.
Van dit model is de achterlengte ± 86 cm.
DIT HEB JE NODIG
3 4 en 36 38 40 en 42 44 en 46 48 en 50 52 en 54
S to f m et p ail l e tte n va n 1.4 0 m bre ed
0 .3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 0 m 0.3 5 m 0.3 5 m
E n sto f v a n 1.4 0 m bre ed
2 .3 5 m 3.3 0 m 3.4 0 m 3.4 5 m 3.7 0 m 3.8 0 m

Je hebt ver der nodig: rekbar e versteviging * naadband * 2 nestelo -
van 25 cm.
ZO MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
Knip de volgende pa troondelen uit:
1 voorpand 4
zak
1a voorpas
5
mouw
2
achterpand 6
mouwboor d
3
capuchon-buiten en binnen
L et op:
Knip het pa troondeel 1 -
zoombies 1 ontstaat. Knip het pa troondeel 2
door, zoda t de achterzoombies 2 ontstaa t. Neem de voorpas 1a vol-
1 apar t over .
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOFFEN
-
aantek enen’ op pag. 29.
V OOR JE BEGINT
V erstevig de volgende delen: de plaa ts van de nestelogen in de
capuchons-buiten 3 .
Z O ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
Naadband
1.
2, de
halsnaden A van de panden 1 en 2 en de voorpas 1a en de zak-
ingangen B van de zak 4 .
Z ak
2. Vouw de naad van de zakingang B van de zak 4 naar de verk eer-
de k ant. Stik de zakingang B op 1 cm vanaf de kant door . Je hebt
nu de naad B vastgenaaid.
3.
Vouw de naden C van de zak naar de verk eerde k ant. Naai de
voorpand 1 vast.
4.
elk aar .
V oorpas
5.
Leg de voorpas en het voorpand met de goede k ant op elkaar,
-
6. -
den A en de schoudernaden van de voorpas en het voorpand op
elk aar .
paillette nsto f 1 /2 sto fb r. 70 cm
A
F
E
A
A
A
D
D
1 /2 sto fb r. 70 cm
M
aat 34 t/ m 3 6
sto fv o uw
sto fv o uw sto
fv o uw
z elf ka nt
D
D
A
C
D
C
D
D
F
B
C
C F
F
E
H
K
L
G H K
L
G
J
L
J
M
L
M
1a
1
2
4 6
3
5
1 2
3
6
sto fv o uw
z elf ka nt z
elf ka ntCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Panden
7.
Naai de schoudernaden van het voorpand en het achterpand 2
op elk aar. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
8.
Capuchon
9.
Naai de middennaden G van de capuchons-buiten 3 op elkaar.
S tik de naad G met een enk el stiksel door . Naai de middennaden
G van de capuchons-binnen 3 op elkaar.
10.
Sla de nestelogen in de capuchon-buiten.
11.
Naai de voorr anden H van de capuchon-buiten en binnen op
elk aar . Geef tot 2 mm vóór het stik sel knipjes in de naad H. V ouw
A van de capuchons op elk aar.
12.
-
nel ontstaa t.
13.
Leg de capuchon–buiten met de goede k ant op tafel. Leg de
r echter -voorrand op de link er-voorr and van de capuchon met de
-
chons op elk aar.
14.


Naai de halsnaden A van de capuchon en de panden op elk aar.
Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
15.
-
chon. Knip de uiteinden van het band schuin af.
Mouwen
16. Vouw de mouw 5 dubbel. Naai de mouwnaden K op elkaar. K eer
de mouw .
17.
Zor g da t de inzet tekens op elk aar komen. Naai de mouw in het
armsga t F van de panden. Je hebt nu de voorpas vastgenaaid.
Mouwboor den
18.
Naai de naad aan de k orte uiteinden van de mouwboor d 6 op
elk aar . Je hebt nu een ring. V ouw de mouwboor d met de ver-
K
LL
1
/2 sto fb r. 70 cm
sto fv o uw
M aa t 38 t /m 54
sto fv o uw
z elf ka nt
sto
fv o uw z
elf k a nt
A
C A
C F
A C
A C
DF
B
D F
D
D
D D
D
E
K
L
J
J
M
H
M
G
H
L G
1
2
4
6
3
5
1
2 3
6
mouwboor d met losse stek en op elkaar.
19.
-
den L van de mouwboor d en de onderrand L van de mouw op
elk aar .
Z oombiezen en rits
20.
1 en de achter -
zoombies 2 op elkaar.
21.
Naai één lange r and D van de zoombies en de onderr and D van
de panden op elk aar. Je hebt nu de onderr and van de zak vastge -
naaid.
22.
splitnaden M naar de verk eerde k ant.
23.
Leg de panden en de rits met de goede k ant naar boven. Speld
splitnaad M op het lintje van de rits vast. Haal aan de goede kant
de speld eruit. Gebruik een ritsvoetje. Naai de splitrand M in de
vouw op het lintje van de rits vast. Naai op dezelfde manier de
ander e splitr and M en het uiteinde op de rits vast.
24.
Vouw de zoombies met de verk eerde k ant op elk aar dubbel.
-
bies op de naad D van de panden vast.
25.
Stik de naad D met een enk el stiksel op de panden door . Je hebt
nu de losse bovenr and D van de zoombies vastgenaaid. Stik het
splitr anden M langs de rits met een enk el stiksel door .Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK
10 cm
10 cmCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen
X