Официальный документ CDC — Центра по контролю и профилактики заболеваний США подтверждает вирус Covid-19 не существует

Формат документа: pdf
Размер документа: 1.14 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Друзь я ! З на м ени ты й и о ф иц иал ьн ы й Ц ентр п о к о нтр ол ю и п р оф ил акт и ке

за б ол ева ни й С Ш А ( C DC)- с а м ая о ф иц иал ьн а я и з в се х о ф иц иал ьн ы х

го суд арств е нны х о рга ни за ц ий, с о об щ ил а м иру, ч то в и рус С ovid -1 9

(s a rs -c o v-2 ) н и ко гд а и н и ке м н е б ы л в ы дел ен, ч то н а пр ям ую о зн а ча ет, ч то

он н е с ущ еств уе т.


Они о гл аси л и м иру э то т ф акт в с в о ем д линно м д оку м енте п о д н а зв а ни ем

“C DC 2 019-N ove l C oro navir u s ( 2 019-n C oV ) R eal- T im e R T-P C R D ia gnostic

Panel”

“C DC 2 019-Н овы й к о рона ви рус ( 2 019-n C oV ) Д иагн о сти че ска я п а не л ь

ОТ-П Ц Р в р еал ьн о м в р ем ени ”, д ати рова нно м 1 3 и ю ля 2 020 г о д а. С сы лка :

http s://w ww.fd a.g ov/m edia /1 34922/d ow nlo ad?fb clid = Iw AR 3LU ze 08-B K2D KvC
jo R TkG 934Q m h3k7 U uV fV kS X G am Ct8 G rt1 LA N YQ yo Q Y

Эта и нф орм ац ия з а пр ята на г л уб око в э то м д оку м енте , н а с тр ани ц е 3 9, в

разд ел е “ P erfo rm ance C hara cte ris tic s”, “ Р аб очи е х а ракт е ри сти ки ”.

Ита к, ч то ж е C DC н а м с о об щ ает?


Цита та : « S in ce n o q uantif ie d v ir u s is o la te s o f th e 2 019-n C oV a re c u rre ntly

ava ila ble , a ssa ys d esig ned fo r d ete ctio n o f th e 2 019-n C oV R NA w ere te ste d

wit h c h ara cte riz e d s to cks o f in v it r o tr a nscrib ed f u ll le ngth R N A ( N g ene;

GenB ank a cce ssio n: M N908947.2 ) o f k n ow n t it e r… ..»


«П оско л ьку к о л иче ств е нны е и зо л яты в и руса 2 019-n C oV в н а сто ящ ее

вр ем я н е д осту п н ы , а на л изы , п р ед на зн а че нны е д ля о б на руж ени я Р Н К

2019-n C oV , б ы ли п р о те сти рова ны с и сп о л ьзо ва ни ем

оха ракт е ри зо ва нны х з а па со в п о л но разм ерно й Р Н К, т р анскр и б ирова нно й

in v it r o ( г е н N ; д осту п в G enB ank: M N908947.2 ) с у ж е и зв е стн ы м т и тр ом ...»


Что ж е э то в се з н а чи т? Д ава й те п е реве д ем и х ш иф р н а д осту п н ы й д ля

на се л ени я я зы к.Кл ю че ва я ф раза : « П оско л ьку в н а сто ящ ее в р ем я н е т д осту п н ы х

ко л иче ств е нны х и зо л ято в в и руса 2 019-n C oV … »


Ита к, к а ж ды й с ущ еств ую щ ий о б ъ ект м ож но о пр ед ел ить

ко л иче ств е нно , т о е сть и зм ер и ть .

И сп о л ьзо ва ни е т е р м ина « ко л иче ств е нно » в э то й ф разе о зн а ча ет: У

на с н е т и зм ери м ого к о л иче ств а в и руса , п о то м у ч то о н н е д осту п е н.

Други м и с л ова м и, у н а с Н ЕТ В И РУС А.


Е щ е о д но й п о д ска зко й я вл яе тс я и сп о л ьзо ва ни е с л ова « и зо л яты ».

Это о зн а ча ет, ч то у н а с н е т И ЗО ЛИ РО ВАН НО ГО /В Ы ДЕЛЕ Н НО ГО

ВИ РУС А.


Д руги м и с л ова м и:

Н И О ДН О ГО Р ЕАЛЬН О ГО О БР АЗЦ А В И РУС А C O VID -1 9 Н ЕТ.


В И РУС C O VID -1 9 Н Е В Ы ДЕЛЕ Н .


П О ЭТО М У Н ИКТ О Н Е Д О КА ЗА Л, Ч ТО О Н С УЩ ЕС ТВ УЕ Т.


Прод ол ж ени е ф разы :
​«
​бы ли п р от ест ирова ны с и сп о л ьзо ва ни ем

оха ракт еризо ва нны х з а па со в п о л но разм ерно й Р Н К,

транскр иб ирова нно й in v it r o ( г е н N ; д о ст уп в G enB ank: M N908947.2 ) с

уж е и зв е ст ны м т ит ром ... »
​озн а ча ет т о , о ч е м я п о д ро б но п и са л а в

св о и х п о ста х. Т ак к а к н и у к о го н е т р еал ьн о го о б разц а в и руса ,н и кт о

его н и ко гд а н е в и д ел и с о отв е тс тв е нно н е и зу ч и л , н и кт о н е з н а ет

ка ка я н укл еоти д на я/г е не ти че ска я п о сл ед ова те л ьн о сть е м у

пр и на д леж ит. В ы м ож ете у зн а ть э то т о л ько е сл и в ы п р ове д ете

на сто ящ ую п р оц ед ур у п о в ы дел ени ю в и руса , к о то рую н и кт о н е

пр ои зв е л и н и ко гд а н е п р о и зв е д ет, п о то м у ч то э то т в и рус н е

сущ еств уе т. П оэто м у, о ни с о зд ал и и ску сств е нную н укл еоти д ную

по сл ед ова те л ьн о сть , в ч а ш ке п е тр и , с п о м ощ ью г е не ти че ски х

по сл ед ова те л ьн о сте й , в зя ты х и з G en B an k ( б анка г е но в) Б Е З

УЧ А С ТИ Я К А КО ГО Л И БО В И РУС А, п о то м у ч то о н н и ко гд а н е б ы л

вы дел ен.


Э та н укл еоти д на я г е не ти че ска я п о сл ед ова те л ьн о сть , к о то р ую о ни

со зд ал и - в се го л иш ь и х П РЕД П О ЛО Ж ЕН ИЕ о т о м , к а к П О И Х

МНЕН ИЮ о на д ол ж на в ы гл яд еть . Э то н е н а сто ящ ий в и рус. Т аки м

об разо м , в и рус С ovid -1 9 с ущ еств уе т т о л ько в к о м пью те р ах э ти х

лаб орато ри й, а н е в р е ал ьн о й ж изн и . И у к а ж дой л аб орато р и и с в о й

ун и ка л ьн ы й в а ри ант т о го , к а к п о и х м не ни ю д ол ж на в ы гл яд еть

нукл еоти д на я/ г е не ти че ска я п о сл ед ова те л ьн о сть в и руса C ovid -1 9.


Други м и с л ова м и,

ка ж ды й м ож ет с о зд ать с в о й с о б ств е нны й ч а стн ы й т а к н а зы ва ем ы й

«ви рус» S AR S-C ov2 , с ущ еств ую щ ий т о л ько в к о м пью те р е!


Поско л ьку э то т в и рус н а с а м ом д ел е н и ко гд а н е б ы л в ы дел ен, и е го

по пр осту н е т, Н Е С УЩ ЕС ТВ УЕ Т Н ИКА КО ГО З О ЛО ТО ГО

СТА Н ДАРТА д ля п р ове д ени я к а ки х л иб о д ал ьн е й ш их и ссл ед ова ни й

ил и т е сто в, н и ка ко го с та нд арта д ля и х к о нтр о л я. Л ю бой р езу л ьта т

те ста П Ц Р и т е сто в н а а нти те л а я вл яе тс я л ож ны м, п о то м у ч то т е ст

дол ж ен б ази рова ть ся н а з о л ом с та нд арте , т о е сть н а в ы дел енно м

ви русе .

(С м. М ои с та ть и о т е ста х П Ц Р)


И т а к ж е в а ж но п о ни м ать т о , ч то в б анке г е но м ов G IS A ID е сть

орга ни за ц ия, к о то ра я с о б ирает и х р ани т в се г е но м ны е

по сл ед ова те л ьн о сти . О ни х р анят у ж е б ол ее 1 00.0 00

по сл ед ова те л ьн о сте й г е но в в и руса S AR S-C ov2 , с к а ж дой и з

ко то ры х у тв е рж даю т, ч то э то и е сть т а с а м ая н а сто ящ ая, в и русн а я

ге не ти че ска я п о сл ед ова те л ьн о сть .


Что б ы з а ста ви ть н а се л ени е п р и сп о со б ить ся к э то м у б езу м ию , о ни

те пе рь в н уш аю т н а м , ч то в и рус м ути руе т, п о это м у с ущ еств уе т т а к

мно го р азн ы х п о сл ед ова те л ьн о сте й . Н о м ож но л и п р ед по л ож ить ,

что 1 00.0 00 р азл ичн ы х г е нн ы х с тр укт у р с о отв е тс тв ую т о д но м у и

то м у ж е в и русу? К ак п и ш ет С те ф ано С ко л ьо , д окт о р м ед иц ински х

на ук, к а нд ид ат н а Н об ел евску ю п р ем ию в о б л асти м ед иц ины , в

св о ей с та ть е « В ы дум анна я п а нд ем ия, о тс утс тв и е в ы дел енно го

ви руса и л ж ивы е т е сты »:
​«Э т о б ы ло б ы т ак, е сл и б ы у в а с б ы л

па рень п о и м ени Д жон, у к о т орого е ст ь 7 0 0 00 р азл ичн ы х

изо б раж ени й, ( в о в р ем я н а пи са ни я е го с т ат ьи , б анк г е но в х р ани л

70.0 00 г е н. п о сл едо ва т ел ьн о ст ей в и руса , н о с е йча с т уд а

до б ави л и е щ е 3 0.0 0 0) в к а ж до м и з к о т ор ы х о н в ы гл яд и т к а к

муж чи на , з а т ем ж енщ ина , з а т ем с о б ака , з а т ем з м ея и т ак д а л ее,

но в ы х о т ел и б ы у б еди т ь м еня, ч т о о ни в се и е ст ь Д жон!


Эт о, с р еди п р оче го , п о дни м ает е щ е о ди н о че нь в а ж ны й в о пр ос:

есл и п р едпо л ага ем ы й в и рус м ут ируе т т ак с и л ьн о , ч т о о н д а ж е

пр оизв е л б ол ее 7 0 .0 00 р а зл ичн ы х г е не т иче ски х

по сл едо ва т ел ьн о ст ей, к а ки е и з н и х б уд ут в ы браны д л я в а кц ины ?

И к а к в а кц ина м ож ет з а щ ит ит ь о т ч е го -л иб о, е сл и о ст ал ьн ы е 6 9

999 п о сл едо ва т ел ьн о ст ей е й н е п о кр ы т ы, а в и рус в л ю бом с л уч а е

по ст оян но м ут ир уе т ?»

(с м . м ой п е рево д с та ть и С те ф ано С ко л ьо н а м оем а кка ун те )

Все э то з н а чи т ч то н а с а м ом д ел е, н е сущ еств ую щ ий в и рус н е

мути руе т. К аж дая л аб орато ри я с о зд ал а с в о и в а ри анты

ге не ти че ски х п о сл ед ова те л ьн о сте й э то го в и руса , и т о л ько п о это м у

их т а к м но го .


Но о ни б уд ут г о во ри ть в а м : « Н ет н е т, в и рус C O VID -1 9 в се ж е

на хо д итс я г д е-т о в м ате ри ал е, к о то р ы й у н а с е сть , п р осто м ы н е

вы дел ил и е го и з э то го м ате ри ал а. Н у и ч то т а ко го , ч то м ы н е

вы дел ил и е го . М ы з н а ем , ч то э то т а ко е, м ы о пр ед ел ил и е го и з н а ем

его с тр укт у р у » .

Но э то а б сур д и н а гл ая л ож ь. К ак в ы м ож ете з н а ть о ч е м -т о , ч то в ы

даж е н и ко гд а в г л аза н е в и д ел и, с ч е м в ы н и ко гд а н е р аб ота л и?

Что б ы у в и д еть в и рус, и р а б ота ть с н и м , в а м н уж но е го в ы дел ить и з

бронхо ал ьв е ол яр но й ж ид ко сти б ол ьн о го п а ц иента . Е сл и в ы э то го н е

сд ел ал и ( а н е с д ел ал и в ы э то го п о то м у ч то о н н е с ущ еств уе т) ,

то гд а в ы м ож ете т о л ько п р е д по л ага ть . И в т а ко м с л уч а е, э то у ж е н е

на ука . Н аука б ази руе тс я н а п р и нц ипе д ока за те л ьств а . Н е н а

пр ед по л ож ени ях.


Ещ е о д ин в о пр ос, к о то р ы м з а д аю сь н е т о л ько я , а т а к ж е и зв е стн ы й

жур на л ист р ассл ед ова те л ь Д жон Р аппо по рт:

«В с в я зи с т е м , ч то к о л иче ств е нны е и зо л яты в и руса о тс утс тв ую т,

ка к м ож но у тв е рж дать , ч то т о , ч то о ни н а зы ва ю т C O VID -1 9 н а с а м ом

дел е я вл яе тс я C O VID -1 9?» З десь о н и м еет в ви д у, ч то к а к м ож но

утв е рж дать , ч то т е г е не ти че ски е п о сл ед ова те л ьн о сти , к о то ры е э ти

лаб орато ри и с о зд ал и, и к о то ры е о ни н а зы ва ю т в и русо м , и м ею т х о ть

ка ко е-т о о тн о ш ени е к к а ко м у л иб о в и русу?


Трети й в о пр ос, к о то ры м я з а д аю сь в м есте с д окт о ром С аи д ом

Кур еш и-, в е д ущ им с п е ц иал исто м п о л аб орато р ны м с та нд арта м и

те сти рова ни ю , м но го л ет п р ора б ота вш им в М ини сте р ств е

зд раво охр ане ни я К ана д ы : « Т ак к а к н и кт о н е в ы дел ил и н е д ока за л

сущ еств о ва ни е н о во го к о ро на ви руса к а к у н и ка л ьн о го п а то ге на , к а к

ка ка я л иб о ф арм ац евти че ска я к о м па ни я м ож ет п р ед оста ви ть

ва кц ину? »

Э то п р осто н е во зм ож но . З аче м в а кц ини рова ть л ю дей , е сл и у в а с

не т в и руса ?

Неко то ры е п ы та ю тс я п а ри ро ва ть т е м ч то : « Н о … в е д ь е сть

иссл ед ова ни я, в к о то ры х з а явл яе тс я , в и х з а го л овке , ч то о ни в се

та ки в ы дел ил и в и рус» .


Друзь я ! Ч ита й те м ои п о сты и л и з а хо д ите в т е л егр ам м к а на л

«В ирусо м ани я» и ч и та й те м ои с та ть и , г д е я р азб ираю

иссл ед ова ни я, з а явл яю щ ие ч то в и рус б ы л в ы дел ен. Э то л ож ь и

мош енни че ств о . Ч то и п о д тв е рж дает C DC, с о об щ ая н а м , ч то н е

сущ еств уе т в ы дел енно го о б разц а в и руса .

Кто -т о м ож ет с п р оси ть : « А в д руг, о ни п р осто н е у сп е л и в ы дел ить

ви рус к м ом енту 1 3 и ю ля, а с е й ча с в о зм ож но , о ни е го в ы дел ил и. А

есл и и н е т, т о в ы дел ят в б уд ущ ем .»


Важ но п о ни м ать , ч то н а м ом ент и ю ля 2 020 г о д а, п р ош ло у ж е 7

МЕС ЯЦ ЕВ с н а ча л а « па нд ем ии». З а 7 м еся ц ев, н и кт о н е в ы дел ил

ви рус. В ирус м ож но в ы дел ить з а п а ру д не й . Ч то ж е м огл о п о м еш ать

вы дел ить е го , е сл и о н с ущ еств уе т? Н е е го л и о тс утс тв и е?

На с е го д няш ни й д ень, с и ту а ц ия к о не чн о ж е н е и зм ени л ась , в и рус

не в ы дел ен. А д оку м ент C D C к а к б ы л в с и л е, т а к и о ста л ся . Э то

акт у а л ьн ы й д оку м ент п о с е й д ень, п о то м у ч то в и рус н е в ы дел ен, е го

не т.

Поэто м у, в се м н е об хо д им о з а д ать с е б е в а ж ны й в о пр ос: н а к а ко м

осн о ва ни и п р ави те л ьств о в а ш ей с тр а ны л иш ил о в а с в а ш их

КО НСТИ ТУ Ц ИО ННЫ Х П РАВ , н а вя за л о в а м н о вую « но рм ал ьн о сть » ,

у у стр ои л о в се э то , е сл и н и кт о д аж е н е д ока за л с ущ еств о ва ни е

это го в и руса , н е г о во р я у ж е о т о м , ч то н и кт о н е д ока за л

па то ге нно сть т о го , ч то о ни в ы даю т з а в и рус!


Наука о сн о вы ва етс я н а п р и нц ипе д ока за те л ьств а и ф акт а х. О на н е

осн о вы ва етс я н а ч ь и х-т о п р ед по л ож ени ях, с п е ку л яц иях, ж ел ани ях и

дья во л ьски х п л ана х. Е сл и э то с та но ви тс я т а к, т о э то н е н а ука - э то

рел иги я к о то рая н а зы ва етс я С АЕН ТИ ЗМ ( о т а нгл ийско го с л ова

sie nce - н а ука ). И ч то г о во ри т н а м Н АУКА , а н е С АЕН ТИ ЗМ : в и рус

Covid -1 9 ( s a rs -c o v-2 ) н е с ущ еств уе т.
X