ked_jurist_kaz

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.56 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

4
5
6
7
8
10
13
Маманды
қтарды ң базалы қ модульдік п əндері
Білім беру траекториясыны ң пəндері Мазм
ұны
Кіріспе
Ұ сынбалы А траекториясы. Теория ж əне құқ ық негіздері
Ұ сынбалы Б траекториясы. Азаматты қ құқық жəне азаматты қ-құқықты қ құ жаттарды ресімдеу т əжірибесі
Ұ сынбалы B траекториясы. Қылмысты қ құқық
Маманды қты ң базалы қ модуль п əндері

Кіріспе
О қу барысында əрбір студент, о қу нысанына ж əне негізгі біліміне қарамастан, та ңдал ған маманды ғы бойынша бакалавр д əрежесін алу үшін, міндетті компонент пен
та ңдау бойынша компоненттерден (элективті п əндер) т ұратын, е ң аз к өлемі - теориялы қ оқуды ң 129* кредитін құрайтын білім беру ба ғдарламасын ме ңгеруге міндетті.
Міндетті компонент (МК) - студент та ңдал ған білім беру траекториясына қарамастан міндетті т үрде зерделейтін, кредиттерді ң тиісті к өлеміне ие о қу п əндері.
Та ңдау бойынша компонент (ТК) - студент, оларды ң пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып, кез келген академиялы қ кезе ңде зерделеуге та ңдайтын
ж əне на қты білім беру траекториясыны ң ерекшелігін к өрсететін кредиттерді ң тиісті к өлеміне ие о қу п əндері болып табылады.
Білім беру траекториясы - МК ж əне ТК п əндеріні ң жиынты ғы болып табылады, оларды ойда ғыдай зерделеуді ң нəтижесінде, студент к əсіби қызметті ң белгіленген
т ү рлеріне қажетті білімні ң, дағдылар мен машы қтарды ң жиынты ғына ие болады.
О қуды ң кредитті ң технологиясы шарттарында əрбір студент эдвайзерді ң кө мегімен өзіні ң білім беру траекториясын (ба ғдарламасын) қалыптастырады.
Студентті ң оқу траекториясын жан-жа қтан икемді ж əне дербес т үрде аны қтау м үмкіндігін жасау ма қсатымен ЭПК - элективті п əндер каталогы жасалды; атал ған
каталог, білім беру траекторияларын (мамандануларын) ескере отырып, та ңдау бойынша компонентке кіретін п əндерді ң тізбесін білдіреді.
Ə рбір п əнде қыс қаша мазм ұн келтірілген, п əнді зерделеуді ң ма қсаттары мен міндеттері к өрсетілген ж əне п əнді зерделеуден к үтілетін н əтижелер сипаттал ған ж əне
п əнні ң кредит т үріндегі к өлемі к өрсетілген.
Білім беру траекториясын қалыптастыру үшін мыналар ұсынылады:
- о қуды т əмамда ғаннан кейін к əсіби қызметті ң қалаулы саласын аны қтау;
- осы қызмет саласы үшін талап етілетін құзыреттерді аны қтау;
- осы құзыреттерді қалыптастыратын ТК п əндерін та ңдап алу;
- ТК ж əне МК п əндеріні ң пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып, оларды зерделеуді ң реттілігін аны қтау, сондай-а қ оқу семестрлеріні ң санын ж əне
семестрде ұсынылатын орташа ж үктемені аны қтау (к үндізгі о қу нысаныны ң студенттері үшін - 18-21 кредит, сырттай о қу нысаныны ң студенттері үшін - 15-17 кредит,
кешкі о қу нысаныны ң студенттері үшін - 12-15 кредит).
Элективті п əндерді т əртіпсіз та ңдау ға жол бермес үшін, студенттерге, е ңбек нары ғыны ң қажеттіліктері мен ж ұмыс берушілерді ң талаптарын ескере отырып, «Мирас»
университетіні ң мамандары тарапынан əзірленген үш білім беру траекториясы** (А, Б, В) та ңдау ға ұсынылады.
Білім беру ба ғдарламасы, та ңдалатын білім беру траекториясына қарамастан студент тарапынан зерделенетін міндетті компонент пен та ңдау бойынша компонентті ң
п əндерінен құрал ған маманды қты ң базалы қ модульдерін, сондай-а қ студент тарапынан маманды қты алу ма қсатымен зерделенетін та ңдау бойынша компонентті ң
п əндерінен құрал ған маманды қты ң модульдерін қамтиды.
Жо ғары білім маманды ғыны ң мамандануы бойынша білім беру ба ғдарламасын сапалы т үрде ме ңгеру үшін, о қу ая қтал ған ға дейін та ңдал ған траекторияны ұстан ған
ж өн.
* К əсіби т əжірибені, дене шыны қтыруды, теориялы қ пəндерді ж əне қорытынды аттестаттауды өз ішіне алатын, о қуды ң қосымша т үрлерін (О ҚТ) қоспа ғанда
** Білім беру траекториялары ұсыну сипатына ие болып табылады ж əне студентті жеке білім беру траекториясын қалыптастыру құқығынан айырмайды

Ұ
сынылатын траектория А Теория ж ə не құқ ы қ негіздері
Ие бол
ған құзыреттіліктер мен да ғдылар:
- қажетті іс-ж үргізу құжаттарды р əсімдей ж əне құрастыра білу;
- тиімді к əсіби қатынас үдерістерін ұйымдастыра алу ж əне ж үзеге асыра білу - қатынасты ң əр түрлі қатысушыларымен байланыс орны қтыру;
- сот жарысс өздеріне қатыса алу ж əне жауаб алуды ж үргізе білу;
- к əсіби қызметіне байланысты ма қсаттарды аны қтай алу ж əне міндеттерді қалыптастыра білу;
- азаматтарды ң құқықтары, бостанды қтары мен за ңды м үдделерін ж үзеге асыруда ж əрдем беру мен қор ғау ма қсатында құқықты қ кө мек к өрсетуді білу;
- құқ ықтану саласында ғылыми зерттеулерді ж үргізуді ң ба ғдарламалары мен жоспарларын дайындай алу;
- ал ған білімдерін к əсіби қызметінде пайдалана білу;
- к əсіби қызмет саласына кіретін құқықты қ қ атынастар мен құқықты қ нормаларлы талдай алу;
- к əсіби за ң қызметінде ал ған теорялы қ білімдерін қолдана білу;
- қолданыста ғы за ңнаманы сындарлы талдай білу;
-келісс өздер ж үргізе білу: клиенттермен келісс өздер ж үргізу, с ұхбат ж үргізу, м əжіліс, сот отырыстарын, жауаб алуды, беттестіруді өткізу;
- негізгі ұғымдарды, за ңдар мен теорияларды пайдалана алу, оларды үш тілде: каза қша, орысша ж əне а ғылшынша -
салыстыра білу.
Ы қтимал қызмет салалары:
- мемлекеттік қызмет ж əне бас қаруды ң ат қарушы ж əне өкілді органдарыны ң, сот қызметі саласында ғы құқ ықты қ нормаларды ж үзеге асыру;
- адвокатура туралы за ң нормаларын қолдану;
- нотариат қызметі ар қылы құқықты қ қ орғауды қолдану;
- са қтандыру компанияларыны ң қызметтерінде са қтандыру за ңнамаларын қолдану;
- банк қызметі саласында за ңнама нормаларын қолдану;
- құқ ыққ ор ғау органдары саласында теориялы қ білімдерін ж үзеге асыру ( əкімшілік ж əне ат қару өндірісінде, тергеу ж əне аны қтауда, жедел-іздестіру қызметі аясында);
- прокуратура қызметінде қада ғалау функцияларын қ олдану;
-
қаржы органдарында ғы қаржы за ңнамалары нормаларын ж үзеге асыру;
- əлеуметтік қамсыздандыру органдарында, АХАТ органдары қызметінде əлеуметтік қор ғ ау нормаларын бейімдеу;
- мемлекеттік ж
əне мемлекеттік емес к əсіпорындарында за ңды к өмек берушілерді ң қызметінде құқықты қ нормаларды қ олдану;
- салы
қ органдары ж үйесінде салы қ нормаларын ж үзеге асыру.

Ұ
сынылатын траектория Б
Азаматты қ құқық жəне азаматты қ-құқықты қ құ жаттарды ресімдеу т əжірибесі
Ие бол ған құзыреттіліктер мен да ғдылар:
- құқ ықты қ қ ызметті ң на қты салаларында нормативтік құқықты қ актілерді білікті қолдана білу, к əсіби қызметте материалды қ жəне процессуалды қ құқық нормаларын
ж үзеге асыра білу;
- сындарлы диалог пен к өп м əдениетті, к өп əдепті ж əне к өп конфессионалды қо ғамда қатынасуды құруда да ғдылар мен икемділіктері, ынтма қтасты қ жасау ға қабілетті
болу;
- құқ ық бұзушылы қтарды алдын-алуды ж үргізе алу, оларды жасау ға ы қпалын тигізетін себептер мен жа ғдайларды аны қтай ж əне жоя білу;
- формалды- құқықты қ, салыстырмалы- құқықты қ жəне бас қа да арнайы танымды қ əдістерді қолдана отырып за ңи ма ңызды а қпаратты іздестіре, талдай ж əне ө ндей алу;
- сот жарысс
өздеріне қатыса алу;
- азаматты қ істер бойынша қор ғауды ұйымдастыра алу; к əсіби құқықты қ қ ызмет ма қсаты үшін мамандандырыл ған құқ ықты қ жүйелермен (м əліметтер базасы) ж ұмыс
жасай алу;
- құқ ықты қ техника ережелеріне с əйкес құқықты қ қ орытындылар, арыздар, талаптар, талаптар ға пікірлер, ша ғымдар, жолдаулар, келісім-шарттар мен бас қа да
құқ ықты қ мəселелер бойынша ке ңес бере білу;
- нормативтік құқықты қ актілермен, іскерлік айналымны ң əдет- ғұрыптарымен ж ұмыс істей білу;
- арыздарды, талаптарды, талаптар ға пікір, ша ғымдар, жолдаулар, келісім-шарттар мен бас қа да құқықты ж үзеге асыратын актілерді құрастыра білу;
- мемлекеттік органны ң, кəсіпорынны ң, ұйымны ң, мекемені ң шаруашылы қ пен бас қа да қызметі ң қамтамасыз ету ж өнінде құқықты қ жəне ша ғымды қ-талапты қ
ж ұмысты ж үргізе білу.
Ы қтимал қызмет салалары
- мемлекеттік билікті ң ат қарушы ж əне өкілді органдары, сот органдар қызметі саласында құқықты қ нормаларды ж үзеге асыру;
- мемлекеттік бас қару органдарында қызмет ету;
- са қтандыру ұйымдар қызметінде са қтандыру за ңнамасын қолдану;
- банк саласында банктар туралы за ңдарды қолдану;
- аудиторлік ұйымдарда, əкімшілік ж əне ат қару өндірістер саласында құқықтануды ң салалары бойынша теориялы қ білімдерді ж үзеге асыру;
- əкімшіліктер жанында ғы т ұрғын үй комиссияларымен т ұрғын ұй за ңнамасыны ң нормаларын қолдану;
- қаржы органдарында қаржы за ңнамасыны ң нормаларын ж үзеге асыру;
- əлеуметтік қамсыздандыру органдарында, АХАТ органдары қызметінде əлеуметтік қор ғау нормаларын бейімдеу;
- нотариат қызметінде əлеуметтік к өмек к өрсету нормаларын қолдану;
- салы қ жүйесінде салы қ нормаларын ж үзеге асыру.

Ұ
сынылатын траектория В
Қ ылмысты қ құқық
Ие бол ған құзыреттіліктер мен да ғдылар:
- құқ ық қ орғау қызметіні ң əр түрлі ба ғыттары бойынша ғылыми зерттеулер ж үргізе алу, шы ғарыл ған н əтижелерді сындарлы ба ғалап т ұжырымдар жасай білу;
- шет мемлекеттеріні ң құқық қ орғау ж əне бас қа да құзыретті органдарымен ынтыма қтасты қ жасау да ғдыларына ие бола білу;
- локалды құқықшы ғарушылы қ актілері мен нормативтік құқықты қ актілерді құрастыра білу;
- қылмыстарды ң іздерін к əсіби бекіте алу (фотобекіту, бейнебекіту, сауса қ іздерін бекіту);
- əр т үрлі к əсіптік қызметті ж үзеге асыра білу ж əне оларды құқықты қ пен у əсіби этикалы қ нормалар негізінде бас қара алу;
- əкспортты-импортты қ операцияларды реттейтін нормативтік құжаттарды құрастыра білу;
- а қпаратты қ жүйелер мен технологияларды пайдалана отырып кедендік ба қылауда жат қан тауарларды ж əне олармен жасалатын кедендік операцияларды есепке ала
білу;
- құқ ықты қ кө мек ұйымдастыра алу ж əне құқ ықты қ қ ызмет к өрсете алу мен құқықты қ ү гіт-насихатты қамтамасыз ете білу;
- сот сараптамалы қ қызметін ұйымдастыра ж əне ж ұзеге асыра білу;
- келісім-шарттарды ң, сенімхаттарды ң, бұйры қтарды ң, үкімдерді ң құқықты қ сараптамасын ж үргізе білу;
- мемлекеттік органдардан, жеке ж əне за ңды т ұлғалардан келіп т үсетін с ұраныстар мен жолдауларды ң сараптамасын ж үргізе білу;
- құқ ықты қ қ ортындыларды дайындай білу;
Ы қтимал қызмет салалары
- мемлекеттік билік пен бас қаруды ң ат қарушы мен өкілді органдары, сот органдары қызметі салаларында құқықты қ нормаларды ж үзеге асыру;
- құқ ық қ орғау органдары (жедел-іздестіру қызметі, алдын-алу ж əне тергеу, əкімшілік ж əне ат қару өндірісі) қызметі саласында құқықтану салалары бойынша
теориялы қ білімдерді ж үзеге асыру;
- прокуратура қызметінде қада ғалау функцияларын қолдану;
- қаржы органдарында қаржы за ңнамасыны ң нормаларын ж үзеге асыру;
- мемлекеттік ж əне мемлекеттік емес к əсіпорындарыны ң за ң ке ңесшілеріні ң қызметінде құқықты қ нормаларды қолдану.

.=
Т ЕСТ
6
А
Саясаттану ж əне
ə леуметтану Ма
қсаты: студенттерді ң бойында саяси сана мен саяси м əдениет,
студенттерді ң белсенді өмірлік ұстанымын, қоғам алдында
ə леуметтік жауапкершілігін, жан д үниесін, қабілетін қалыптастыра
отырып Қаза қстан Республикасыны ң алдында т ұрған міндеттерді
шешуде белсенді қатысу ға үйрету.
Міндеттері: əлеуметтік ғылым саласында білім мен да ғдыны
қ алыптастыру. Əлеуметтік əлем бойынша болаша қ мамандарды ң
ғ ылыми танымын қалыптастыруда ме ңгерту əдістемесін пайдалану.
Ə леуметтік өзара əрекеттестік туралы т үсінікті қалыптастыру,
оларды ң даму ерекшеліктері ж əне əлеуметтік институттар, əлеуметтік
құ рылым ж əне əлеуметтік қатынастар, өзара байланыстар адамны ң
ə леуметтік на қтылы ғы ж əне оларды ң əлемдік қоғамдасты қ даму
тенденциялары туралы т үсінік қалыптастыру. Ə
леуметтану ж əне саясаттану əлеуметтік-гуманитарлы қ ғылымдар
құ рылымында. Əлеуметтану ж əне саясаттану ғылымыны ң негізгі
ба ғыттары. Қоғам, əлеуметтік ж əне саяси ж үйе ретінде. Саяси ой тарихи
ө лшемде. Таби ғат билік. Қаза қстан Республикасында ғы мемлекеттік билік.
Құқ ықты қ мемлекет ж əне азаматты қ қоғам. Қаза қстанда ғы саяси ж үйені
демократияландыру ж əне саяси процесстер. Саясаттану ғылым ретінде.
Саяси ғылымны ң қалыптасуы мен дамуыны ң негізгі кезе ңдері. Саяси
ə леуметтану. Отбасы əлеуметтануы. Əлеуметтану құрылымында əлеуметтік-
гуманитарлы қ ғылымдар ж үйесі. Əлеуметтану тарихыны ң негізгі
ба ғыттары. Қоғам əлеуметтік ж үйе ретінде. Əлеуметтік институттар ж əне
ə леуметтік үдерістер. Əлеуметтік құрылым ж əне əлеуметтік стратификация.
Білім əлеуметтануы экономикалы қ əлеуметтану. Əдістері мен техникасы,
на қты- əлеуметтік зерттеулер. Саяси партиялар ж əне қоғамды қ қозғалыстар.
Ə лемдік саясат ж əне халы қаралы қ қатынастар. Саясат ж үйесіндегі
қ оғамды қ өмір. Билік саяси феномен. Азаматты
қ ұстанымды таныту ға ж əне қоғамды қ-саяси белсенділікті
арттыруды ме ңгеру, əр т үрлі нысанда ғы саяси процесстерге қарсы т ұру ға,
ə леуметтік-м əдени, идеялы қ-саяси ж əне діни айырмашылы қтарды ескере
отырып жа ңа қалыптас қан қоғам ға бейімделу. Қоғамда ғы болып жат қан
саяси процесстерге талдау жасауды игеру. Қ
аза қстан
тарихыны ң мектеп
курсы Саяси ж
əне
құқ ықты қ ілімдер
тарихы
Б Мəдениеттану Мақсаты: өзіні ң де, өзгені ң де м əдениетін білу, т үсіну.
Міндеттері: М əдениеттану п əніні ң міндеті тарихи-м əдени процессті
ғ ана зерттеп қоймай оны болжау, сондай-а қ даму ерекшеліктерін ж ə не
бас
қаруды т үсіне білу. М əдениеттануды ң негізі б ұл адам бойында
қ андайда бір қоғамда қалыптасу үшін м əдени-шы ғармашылы қ
қ абылеттерді ң құрылымыны ң за ңдылы қтарын ашу болып табылады.
М əдениеттану п əніні ң міндеттері м əдениеттану ғылымын не ғұрлым
тере ң толы қ зерттеп, оны ң мəні, мазм ұны, белгілері мен
функцияларын аны қтау; жалпы м əдениеттін генезисін аны қтау
( құ рылымы мен дамуын), сонымен қатар м əдениеттануда ғы жеке
құ былыстар мен процесстерді ң адам өміріндегі р өлін аны қтау;
м əдениеттануды зерттеудегі əдістерды ң негізі мен категорияларын
аны қтау; бас қа ғылым салаларымен байланысын аны қтау;
м əдениеттану туралы зерттеулер; философия, дінтану, өнер ж əне т.б.
саладан келген м əдени процесстер мен құбылыстарды ң негізін, жеке
айма қтарда ғы халы қтарды ң мəдениетін, м əдени танымын зерттеу
болып табылады. М
əдениеттану п əні. М əдениеттану əлеуметтік гуманитарлы қ
жаратылыстану ғылымдар ж үйесіндегі білім. Негізгі м əдениеттану
концепциясы. М əдени-тарихи процесстер ж əне оны ң негізгі за ңдылы қтары.
М əдениетті ң тарихи типтері. Процесстерге өркениеттік ж əне формациялы қ
ə дістер ар қылы тарихи м əдени дамуды ң ерекшеліктері. Ал ғаш қы қауымды қ
м əдениет ж əне оны ң ерекшеліктері. Ежелгі Шы ғыс м əдениеті. Антикалы қ
д əуірдегі ежелгі Грекия ж əне Рим. Орта ғасырлы қ мəдениетті ң
ерекшеліктері. Қайта өркениет ж əне жа ңа қоғамда ғы м əдениет. 21
ғ асырда ғы м əдениетті ң тарихы. Қазіргі м əдениет ж əне оны ң негізгі
м əселелері. Қаза қ хал қы м əдениетіні ң негізгі ұлтты қ мəселелері. Қаза қ
м əдениетіні ң дара ерекшелігі. Ежелгі заманнан қазіргі к үнге дейінгі қаза қ
хал қы м əдениетіні ң тарихы. К өшпелілік м əдениетті ң бір т үрі ретінде.
Қ аза қ мəдениетіні ң тарихи кезе ңдеіні ң даму этаптары. К өп ұлтты қазіргі
қ аза қ хал қы м əдениетіні ң мəселелері. М
əдени-тарихи үдерісті ж əне оны ң негізгі за ңдылы қтарын, м əдени
т ұ жырымдама, м əдениетті ң тарихи т үрлерін, формациялы қ жəне
ө ркениеттік т əсілдер процесіндегі м əдени-тарихи дамуды білу. зерттеу
процестерін құру ж əне əлемдегі абсолюттік құндылы қтарды білу; м əдени
нысандар мен феномендерді ң мазм ұнын білу, оларды ң ке ңістікті-
уа қытты қ өзара байланыста ғы өзара байланыстарды зерттеу. М əдениетті
қ оғамны ң өзін өзі ұйымдастыру технологияларыны ң бір т үрі ретінде
зерттеуді ме ңгеру, м əдени контекст т үрлі тарихи құбылыстар, теориялар,
ə леуметтік ж үйелерді білу. Ө
зін- өзі тануды ң
мектеп курсы Халы
қаралы қ
шарттар құқығы
В Мəң гілік ел Мақсаты: жа ңа буынды, жо ғары де ңгейлі əлеуметтік белсенді қоғам
м үшелері ұлтты қ сана-сезімі жо ғары, ұлтты қ рухы, патриотты қ сезімі
ояу, əлеуметтік сана мен тарихи танымы жо ғары, б əсекеге қабілетті
ж əне патриотты қ рухы мы қты, мемлекетті ң тə уелсізідігін ж əне
мемлекеттік қауіпсіздікті са қтай алатын, бас қа ұлтты ң өкілдерімен
қ арым қатынас жасай алатын мамандарды т əрбиелеу.
Міндеттері: Қаза қстан хал қыны ң батырлы қ мысалдары ар қылы
ұ лтты қ тарихты зерттеу; жастар арасында ұлтты қ рухты ж əне өзіндік
тарихи ойды к өтеру; С əулеттік к өздер бойынша ту ған өлке тарихын
зерттеу ар қылы ұлтты қ мəдени құндылы қтарды са қтау ж əне к өбейту. П
əнні ң мəні ұғымдар "т əрбие", "этникалы қ тə рбие", " ұлтты қ тə рбие".
Болаша қ мамандар ға ұлтты қ тə рбие контекстінде ұлтты қ тə рбие беру.
Ұ лтты қ сана-сезімді қалыптастыру, болаша қ мамандарды үш құрамдас
б өлігі- ұлтты қ "Мəң гілік Ел"идеясы моделі туралы білімді қалыптастыру.
"М əңгілік Ел" ұлтты қ идеясыны ң негізі б ұл ұлтты қ тə рбиені ң
методологиясы. "М əңгілік Ел" ұлтты қ идеясыны ң негізі ұлтты қ саясат
аясында ғы Қаза қстан Республикасыны ң Президентіні ң стратегиялы қ
құ жаттары болып табылады. " Ұлтты қ идея", " Ұлтты қ рух", " Ұлтты қ
идеал". " Ұлтты қ лидер", " Ұлтты қ элита" ұғымдарыны ң мəні.Этном əдени
ж əне азаматты қ тү сінігін ұлтты қ идеялар. Азаматты қж əне этном əдени
т ү сінігіндегі ұлтты қ идеялар мен ұлтты қ идеалды ң дүниетанымы. Оларды ң
бірлігі мен байланысы. Қаза қстанны ң ұлтты қ идеясы: келісімні ң
этникалы қ сə йкестену мен топтастырылуы. М əңгілік ел ұлтты қ идеясы
т ұ рғысынан жа ңа қаза қстанды қ азаматтарды патриотты қ сезімге баулу
ж əне т əрбиелеу. Қаза қстанда ғы «М əнгілі қ Ел» ұлтты қ идеясы
философиялы қ-əдіснамалы қ негізде. «М əнгілі қ Ел» ұлтты қ идеясы
болаша қ мамандарды ұлтты қ тə рбиеде т əрбиелеу. Болаша
қ мамандарды ң бойында ұлтты қ сана сезім мен қазіргі заман ғы
ə леуметтік-м əдени жа ғдайларды т үсіндіре отырып интеллектуалды
дамы ған, б əсекеге қабілетті, креативті, дені сау, өзін өзі дамыта алатын
дамы ған, жа ңа қоғамда өз орнын таба алатын, Отанды құрметтейтін
қ ор ғайтын жан-жа қты т ұлғаны т əрбиелеу, оларды өз өзін дамыту ға уйрету. Қ
аза қстан
тарихыны ң мектеп
курсы Құқ
ық қ орғау
органдарыны ң
ə кімшілік қызметі
Жалпы модульді
ң пəндері П ə нд
ерді ң
цикл
ЖБП
35 П
əндерді о қуда к үтілетін н əтижелер:
П əнді о қыту ма қсаттары мен міндеттері қыс қаша мазм ұны Пререквизиттер кредит
саны Постреквизиттар
П əндер

Б
Еңбекті қор ғау Мақсаты: Болаша қ бакалаврлар ға қауіпсіз ж əне зиянсыз е ңбек
жа ғдайларын жасау мен тіршілік қауіпсіздігі туралы білім беру.
Міндеттері: Өндірістік жабды қтарды орнату ж əне қызмет к өрсету
кезінде қауіпсіздік шаралары са қталуы; т өтенше жа ғдайларды болжау
ж əне сауатты шешім қабылдау, халы қты ң денсаулы ғын са қтау ж əне
ө ндірістік персоналды шаруашылы қ объектілерде т үрлі орын ал ған
аварияларлы қ зардаптарды, таби ғи апаттарды алдын алу,
зардаптарын жою кезінде қазіргі заман ғы құ ралдарын пайдалану.
Халы қты ң денсаулы ғы мен қауіпсіздігі м əселелерін зерттеуге ж үйелі
к ө зқ арас к өрсету, е ңбек қауіпсіздігі ж əне е ңбекті қор ғау нормаларын
қ амтитын нормативтік құқықты қ актілерді қолдану ға, сондай-а қ
оларды ң са қталуын ба қылауды ж үзеге асыру ға қабілетін дамыту;
ж ұмыс орнында ж əне өнерк əсіптік процестерде қауіп- қатерді алдын
алу ж əне т өмендету бойынша іс-шараларды енгізу. Курсты
ң негізгі міндеттері, мамандарды дайындауда ғы р өлі. Е ңбекті
қ ор ғауды қамтамасыз етуді ң теориялы қ негізі. Ұғымдар мен аны қтамалар:
қ ауіпті ж əне зиянды өндірістік факторлар. Е ңбекті қор ғауды ң құқ ықты қ
ж əне нормативтік негіздері. Қаза қстан Республикасыны ң негізгі
за ңнамалы қ жəне нормативтік-техникалы қ актілері. Е ңбекті қор ғауды ң
ұ йымдастырушылы қ негізі. Е ңбекті қор ғау ж əне денсаулы қ са қтау, оларды ң
құ рылымы мен функциясы саласында ғы ба қылау ж əне қада ғалау
органдары. К əсіпорында е ңбекті қор ғау, жай-к үйiн ба ғалау ж əне талдау
ə дістері. Е ңбек гигиенасы ж əне өнерк əсіптік санитария. Адам а ғзасына
ж əне ж ұмыс айма ғыны ң ауасында ғы шекті р ұқсат етілген концентрациялы
зиянды заттарды ң əсері. Өндірістік жабды қтарды орнату ж əне техникалы қ
қ ызмет к өрсету кезіндегі қауіпсіздік. Электр қауіпсіздігі негіздері. Өртті ң
пайда болу себептері мен жіктелуі. Жарылыс нысандары мен жану
шарттары. Өрт қауіпсіздігі бойынша өндірістерді ң жіктелуі. Ғимараттар
мен құрылыстарды ң өртке т өзімділігі. Е
ңбекті қор ғау, өрт қауіпсіздігі, е ңбекті ж əне гигиена бойынша негізгі
нормативтік құқықты қ жəне техникалы қ реттеу, мемлекеттік қада ғалау мен
е ң бек қауіпсіздігі ж əне е ңбекті қоғамды қ ба қылау ж үйесін; к əсіпорынны ң,
саланы ң ерекшелігін қауіпті ж əне зиянды өндірістік факторлар е ңбек
қ ор ғауды ұйымдастыру туралы; өндірістегі жазатайым о қи ғаларды тергеу;
ө ндірістік мекемелер мен ж ұмыс орындарын негізгі талаптары; қауіпті
ж əне зиянды факторларды ң əсерінен қор ғау əдістері; өрт қауіпсіздігі ж əне
ө ртке қарсы құрал-жабды қтар техникалы қ іс-шаралар туралы білу;
жеке ж əне ұжымды қ қорғану құралдарын пайдалану м үмкіндігі; к əсіби
қ ызмет саласында травматикалы қ жəне зиянды факторларды аны қтау ж əне
талдау; техногендік сипатта ғы т өтенше жа ғдайлар ж əне таби ғи құ былыстар
кезінде болжау əзірлемелер мен əсерді ба ғалау принциптері туралы білім
қ алыптастыру;
-техникалы қ жабды қтар мен технологиялы қ процестерді ң қауіпсіздігін
к ү шейту үшін құралдар мен əдістерін пайдалану м үмкіндігі туралы білу. Мектептегі биология
курсы,
Құқық
негіздері, Ал ғаш қы
ə скери дайынды қМемлекеттік
бас
қаруды ң
теориясы
В Саламатты
Қ
аза қстан Ма
қсаты: елiмiздi ң орны қты əлеуметтiк-демографиялы қ ма қсаты
дамуын қамтамасыз ету үшiн, денсаулы ғын жа қсарту, гигиеналы қ
шараларды са қтау, өмір салтын қалыптастыру.
Елімізді ң өскеле ң ұрпа қтары студенттерге, медициналы қ білім
қ алыптастыру үшін университет медбикелері тарапынан д əріс
ө ткізілуін д əст үрге айналдыру.
Міндеттері: т ұрғындарды ң денсаулы ғын са қтау м əселесі бойынша
мемлекеттік саясат ұстанымдарын таныстыру. Саламатты Қаза қстан
мемлекеттік ба ғдарламасы аясында елімізді ң барлы қ тұ рғындарына
салауатты өмір салтын қалыптастыру ға үйрету ж əне жалпы
денсаулы ғын са қтауда профилактикалы қ шараларды са қтауды
қ амтамасыз ету. Медициналы
қ-демографиялы қ жа ғдай ж əне сыр қаттанушылы қ. Саламатты
ө мір салты ж əне мінез- құлы қ факторларына негізделген əлеуметтік м əні
бар ауруларды ң де ңгейін т өмендету. Д ұрыс тама қтану. Мектеп о қушылары
мен жас өспірімдерді ң денсаулы ғы. Адам денсаулы ғына қауіпті жаман
ə деттер. Тубекулезбен, АИТВ/ЖИТС к үресу жолдары. Аса қауіпті
инфекцияларды ң (конго- қырым геморрагиялы қ қызбасы (б ұдан əріК ҚГҚ)
профилактикасы. Жынысты қ қатынастан ж ұғатын аурулар ж əне
профилактикасы. Ерте ж үктілік. К əмелетке толма ғандар арасында ғы ерте
ж үктілік. Д
үниеж үзілік денсаулы қ са қтау ұйымыны ң (ДД Ұ) жəне т ұрғындарды ң
денсаулы ғын са қтау халы қаралы қ ынтыма қтасты қ қорғау ж өніндегі бас қа
да халы қаралы қ ұйымдарды ң жұмыс жасау ба ғыттарын білу;
Қ аза қстан Республикасыны ң аума ғында ж ұмыс істейтін ұлтты қ денсаулы қ
са қтау ж үйесін ұйымдастыру ба ғдарламаларыны ң қағидаларын білу;
қ оғамды қ денсаулы қ са қтау к өрсеткіштері ж əне оларды аны қтау
факторлары, оларды ң міндеттері, құрылымы ж əне денсаулы қ са қтау
ұ йымдарында талдау сипаттамалары; негізгі принциптері, əдістері ж əне
гигиеналы қ білім беру ж əне халы қты о қыту құралдары;, мемлекеттік
санитарлы қ қада ғалау қызметі институттарыны ң қызметіні ң құқықты қ
ж ұмысын ұйымдастыру мен мазм ұны негіздері, əсіресе бас қару, жоспарлау,
қ аржыландыру м əселелерін игеру.
практикалы қ жəне ғылыми зерттеу ж ұмыстарында да статистикалы қ
ə дістерді қолдана білу;
-халы қты ң санитарлы қ-эпидемиологиялы қ салауаттылы ғын қамтамасыз ету
проблемаларын шешу;
қ орша ған ортаны ң жа ғдайына байланысты денсаулы қ са қтау жа ғдайын
ба ғалау үшін əлеуметтік-гигиеналы қ мониторинг н əтижелерін пайдалану. Мектептегі биология
ж
əне өзін- өзі тану
курсы Е
ңбектi қор ғауды
құқ ықты қ реттеу
А
«Тіршілік қауіпсіздік негіздері, экология ж əне т ұра қты даму» п əніні ң
ма қсаты ж əне міндеті. Тіршілік əрекетіні ң қауіпсіздігі саласында ғы за ңды
ж əне құқ ықты қ актілер. Қаза қстан Республикасында ғы азаматты қ
қ ор ғанысты ң (АҚ) міндеттері, құру ж əне ж ұмыс істеу принциптері. Жеке
қ ор ғану құралдары. Радиациялы қ жəне химиялы қ қауіптілік. Жаппай жою
қ аруынан қор ғау. Техносфероны ң жəне техносфералы қ қауіптілікті ң қазіргі
к ү йі. Қауіпті ж əне зиянды факторларды жіктеу. Адамды ж əне мекендеу
ортасын таби ғи ж əне техногенді текті зиянды ж əне қауіпті факторлардан
қ ор ғау. Əрт үрлі сипатты т өтенше жа ғдайларды жіктеу. Т өтенше
жа ғдайларда экономика объектілеріні ң жұмыс істеу т ұра қтылы ғы. Т өтенше
жа ғдайларда халы қты қор ғауды ң негізгі принциптерімен т əсілдері. Жер
сілкінісі кезіндегі қауіпсіздікті ұйымдастыруды ң практикалы қ шаралары.
Су тас қыны. Су тас қыны жиі болатын айма қтар. Стихиялы қ апаттарды
ө рттерде өндірістік объектілердегі апаттарда ж əне жарылыстарда халы қты
қ ор ғау. Апаттан құтқ ару ж ұмыстарын ұйымдастыру ж əне ж үргізу негіздері.
Озон қабатыны ң бұзылуы. Қыш қылды қ жа ңбыр. Парниктік эффекті.
Экология ж əне қазіргі өркениет м əселелері. Экология ж əне техникалы қ
прогресc. Ғаламды қ экологиялы қ мəселелер. А ғзалар ж əне тіршілік ету
ортасы. Экологиялы қ факторлар. Экож үйені ң функционалды қ құрылымы,
экологиялы қ ба ғыттары. Биосфера ж əне оны ң тұ ра қтылы ғы. Биосфера
эволюциясы. Биосфераны ң құрылымы. Биосферада ғы биохимиялы қ
ү рдістері. Тірі зат концепциясы. Заманауи биосфера. Ғаламды қ
биогеохимиялы қ айналымдар. Заманауи өркениетті ң экологиялы қ
да ғдарыстары ж əне м əселелері. Т ұра қты даму стратегиясы, ма қсаты ж əне
қ ағидалары. Т ұра қты дамуды ң экологиялы қ қағидалары. Экоэнергетика.
ХХІ ғасырды ң ғаламды қ энегоэкологиялы қ тұ ра қты даму стратегиясы. Су
ресурстарын бас қару. Су – ХХІ ғасырды ң стратегиялы қ ресурсы. Қалпына
келетін энергия к өздері. Т ұра қты даму ма қсатында ғаламды қ
ынтыма қтасты қ. Тұра қты дамуды ң экономикалы қ аспектілері. Жасыл
экономика ж əне т ұра қты даму. Қаза қстанны ң қоры қтары. Сирек кездесетін
ж əне жойылып бара жат қан т үрлерді қор ғау. Мектептегі биология
курсы
ЖБП Қ
аза қстан
Республикасыны ң
е ң бек құқығы
Ма
қсаты: адам мен тіршілік ортасыны ң өзара қарым- қатынасы ж əне
қ ауіпті ж əне өте қауіпті жа ғдайларда ғы негативті факторлардан
қ ор ғауды ң негіздері саласында білім мен да ғдылды қалыптастыру.
Студенттерді адамны ң мекендеу ортасымымен ( өндірістік,
т ұ рмысты қ, қалалы қ) қауіпсіз өзара əрекет негіздерімен, қауіпті ж əне
т ө тенше қауіпті жа ғдайларда жа ғымсыз фаторлардан қор ғау
негіздерімен таныстыру болып табылады, экологиялы қ танымды
қ алыптастыру, қоғам мен таби ғатты ң тұ ра қты даму негіздері туралы
тере ң білім алу, қорша ған ортаны қор ғау ж əне таби ғи ресурстарды
тиімді пайдалануды ң заманауи т əсілдері бойынша теориялы қ жəне
практикалы қ білімді қалыптастыру.
М індеттері – экология, қорша ған ортаны қор ғау ж əне т ұра қты
дамуды ң кү рделі, əрі өткір м əселелерін талдауда кешенді нысанды
ж əне шы ғармашыла қ ойлау қабілетін қалыптастыру, зерделеу ж əне
т ə жірибелік да ғдыларды иемдену жаратылыстану ғылымдары
ж үйесіндегі орнын аны қтау. Мемлекетті ң тіршілік əрекетіні ң
қ ауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ролін білу. Адамдарды ң қорғау
қ ызметіні ң эволюциялы қ дамуы: қауіпсіздік техникасы, е ңбек қор ғау,
қ орша ған ортаны қор ғау, азаматты қ қорғаныс, т өтенше жа ғдайларда
қ ор ғау, тіршілік əрекетіні ң қауіпсіздігін, зерделеу ж əне т əжірибелік
да ғдыларды иемдену.
Т
Қ Н, экология
ж əне т ұра қты
даму Хабарлы болуы: адамны
ң жұмыска қабілеттілігін, денсаулы ғын са қтау ға
кепілділік беретін, оны экстремальды жа ғдайларда əрекет етуге
дайындайтын тиімді к əсіптік қызметті ң техника қауіпсіздігіне ж əне
адамны ң қорғал ғанды ғына қойылатын талаптармен үздіксіз бірлігі туралы,
таби ғат пен қоғам арасында ғы негізгі за ңдылы қтар;
ептілігі болуы: жа ғымсыз əсерлер параметрлерін ба қлау ж əне оларды ң
де ңгейлерін ба ғалау, тіршілік əрекетіні ң қауіпсіздігін арттыру бойнша
шараларды жоспарлау ж əне ж үзеге асыру, қорша ған орта ға өндірісті ң
техногенді əсерін ба ғалай білу;
да ғдылан ған болуы: құтқ ару ж ұмыстарын жоспарлау ж əне қатысу; жеке
қ ор ғаныш құралдарын қолдану зардапшегушілерге д əрігерге дейін к өмек
к ө рсету, таби ғатты қор ғау міндеттерін шешуге байланысты та қырыптарда
логикалы қ пікірталас ұйымдастыру.
2 3

Б
Психология Мақсаты: барабар ұсыну туралы нысанасы, психологиялы қ ғылым
ə дістері ж əне міндеттері ж əне т əжірибені қалыптастыру үшін жа ғдай
жасау, негізгі феноменді, фактілер мен психикасыны ң
за ңдылы қтарын т үсіну, классикалы қ жəне заманауи психологиялы қ
зерттеу н əтижелерін ж əне за ңдылы қтарын т үсіну. психологияны ң
негізгі əдістерімен ба ғыттарымен танысу, сонымен қатар заманауи
психологияны ң əртүрлі саласында ғыжалпы психологиялы қ
за ңдылы қтарды ң əртүрлі трансформациясымен танысу.
Міндеттері: адам мінез- құлы қы мен ойы ж əне психикасын ғылыми
ж əне т ұрмысты қ кө з- қараста салыстыруды ме ңгеру; психология
п əніні ң құ рылуы мен замануи дамуымен, негізгі т үсініктерімен,
м əселелер ə жəне оларды шешу принциптерімен, психикалы қ даму
за ңдылы қтарымен танысу; адамды қ танымды қ үрдісті үйренудегі
т ə сіл мен за ңдылы қтарды, негізгі фактілерді ме ңгеру; сезіну,
қ абылдау, ойлау, ест са қтау, к өңіл мен қиялды қ зерттеулерді
эксперименттік ж əне қолданбалы қ тү рде қарастыру; адамны ң
қ абілетін, темперамент ж əне сипатты қ ішкі (эмоционалды қ жəне ерік)
реттеу қызметін ж əне жекеше ерекшеліктерін білу. Психология п
əні мен əдістері.Психология іс- əрекеті ж əне к өрсету т үсінігі.
Жануарладрды ң мінез- құлы қы ж əне психикасы. Таби ғат ж əне адамны ң
м əні. Адам психикасыны ң ерекшелігі. К өрсетілу де ңгейі. Саналы ж əне
саналы емес т үрдегі психикалы қ процестер. Қазіргі заман ғы психология
құ рылымы. Субъект ретінде адамны ң қызметі. Қажеттіліктер, мотивтер,
эмоциялар, ерік-жігер. Іс- əрекет қажеттіліктері мен себептері.
Эмоционалды қ процестер. Іс- əрекетті ң ерікті реттелуі. Жеке т ұлға
психологиясы.Т ұлға жайында ғы жалпы т үсінік. Қабілеттілік психологиясы.
Темперамент. Сипаты. Субъект ретінде адамды тану. Адамны ң танымды қ
процестері. Назар аудару ж əне есте са қтау. Адамны ң танымды қ салада ғы
жалпы сипаттамасы. Т үйсік ж əне қабылдау. Ойлау ж əне с өйлеу. Есте
са қтау.Назар аудару. Қиял. Ғ
ылым ж үйесіндегі психологияны ң орны, психология міндеттері мен
ə дістері, п əн туралы т үсінік; психикалы қ құбылыстар мен процестер,
ұғ ымды қ аппараты, негізгі фактілер, психологиялы қ за ңдар мен теориялар
білуге о қытылатын: пайда болуы туралы ж əне эволюцияда психика
дамуыны ң, қызметін дамыту мен адам психикасын əлеуметтік м əн ретінде
о қыту; психологиядан ғылыми ж ұмыстарды ба ғдарлай ж əне талдай білу;
к ө птеген психологиялы қ та қырыптарда пікір таластар өткізу,
психологиядан баяндамалар мен рефераттар дайындау; психология
саласында қызы қтыратын та қырып бойынша ғылыми əдебиеттерді іздеу
да ғдысын ме ңгеру; əрт үрлі міндеттерді топты қ шешуде, д өңгелек үстел
ж əне пікр таластар ға қатысу ға т əжірибесі болуы тиіс. Ө
зін- өзі тануды ң
мектеп курсы Корпоративтік
құқ
ық: тə жірибе
ж əне қолдану
т ə жірибесі
В Медиация
негіздері Ма
қсаты: Жан-жалды қ жа ғдайда адамдармен тіл табысуды
қ алыптастыру да ғдылары.
Міндеттері: студенттерде жан-жалда ынтыма қтасты қ қарым- қатынас
орнату ға, дайынды ғын қалыптастыру; дауларды (жанжалдарды)
шешуді ң тиімді т əсілдерін қалыптастыру; студенттік қоғамдасты қта
профессорлы қ-оқытушылар құрамымен ж əне өзара жан-жалды қ
қ арым- қатынасты қалыптастыру. Ə
леуметтік педагогика білім саласы ретінде. Əлеуметтік педагогиканы ң
концептуалды идеялары мен принциптері. Əлеуметтік-педагогикалы қ
процесс ж əне оны дамыту жолдары. Адамды əлеуметтік дамыту
ерекшеліктері. Əлеуметтік т əрбиелеу: м əні ж əне мазм ұны. Отбасы
т ə рбиені ң əлеуметтік-м əдени ортасы ж əне т ұлғаны дамыту. О қу-т əрбие
мекемелері өскеле ң жас ұрпа қты əлеуметтанудыру институты ретінде.
Балалар субм əдениеті ж əне балаларды ң əлеуметтік-м əдени əлемі.
Ə леуметтік ауыт қау, оларды ң себептері ж əне же ңу жолдары. Қиын
т ə рбиеленетін балар, м əні, себептері, м əселері. Əлеуметтік-педагогикалы қ
қ ызмет процесс ретінде. Т ұлғамен əлеуметтік-педагогикалы қ жұмысты ң
ə дістемесі ж əне технологиясы. Отбасымен леуметтік-педагогикалы қ
ж ұмысты ң əдістемесі ж əне технологиясы. Баланы ң əлеуметтік-
педагогикалы қ құқықтарын қор ғауды ң технологиясы. Ұғ
ыну керек:
медиация р əсімін ж əне бас қа да баламалы р əсімдерді дауларды шешу
принциптерді ж үзеге асыру қолжетімділігіні ң рөлі туралы;
қ ақ ты ғысты (жан-жалды) шешудегі медиациялы қ тə сілді ң ерекшеліктері;
жан-жалды ң медиалылы ғы, жан-жал динамикасы, қақ ты ғыс жа ғдайда
т ұ лғаны ң мінез- құлы қ стратегиясын;
білу керек медиацияны қолдану ж əне өткізуді;
екі жа қты келісім, медиациялы қ рəсімді реттеу;
медиация р əсіміні ң тү рі мен этаптары, медиациялы қ сессия ға
қ атысушыларды ң мінез- құлы қ динамикасын. Ө
зін- өзі тануды ң
мектеп курсы Меншік
құқығы мен
ө зге де затты қ
құқ ықтарды қор ғау
құқ ықты қ реттеу
практикалы қ
аспектілері
Т
ұлғаны ң өмірлік табысыны ң стратегиясы. Табысты т ұлғаны ң мінезін
моделдеу. Табысты коммуникацияны ң технологиясы. Конфликтология.
Іскерлік хат жазысу. Іскерлік келісс өздер да ғдылары. Маманны ң тұ лғасын
ə рт үрлі тіршілік салаларында қалыптастыру. Адам ж əне билік. Т ұлға ж əне
меншік. К əсіпкерлікті ң əлеуметтік-м əдени ж əне технологиялы қ негіздері.
Бизнес-жоспарлау. Өз бюджетін əлеуметтік-экономиклы қ бірлік ретінде
бюджеттеу ж əне жоспарлау да ғдылары. Адам а қпаратты қ-технотронды
ə лемде. Қызметтік міндеттерді орындау ше ңберінде компьютерлеу.
Электронды техникамен ж əне а қпаратты ң негізгі т үрлері ж əне деректерді
өң деумен ж ұмыс жасау іскерлік
қарым- қатынастар ортасында ж əне жалпы адамды қ ортада ж ұмыс
жасайтын негізгі философиялы қ-этикалы қ принциптер мен нормаларды
білу
бюджеттеу ж əне бюджетті жоспарлау да ғдылары
ма қсат қою қабілеті, о ған жету жолын та ңдау қабілеті, к əсіби м əселелерді
философиялы қ-этикалы қ нормалармен ж əне принцптермен с əйкес шешу
қ абілеті
іскерлік этикет нормаларын ме ңгеру, сауатты с өйлеуге ж əне хатты
баяндауды ң стилистикасына ие болу
н əтижеге (сапа, жеделдік) жетуге ба ғытталу, ұйымдастырушылы қ
да ғдылары, д ұрыс əрі уа қытылы құжат алмасуды қамтамасыз ету;
Презентабельді образды қалыптастыру
ойлау ж үйелілігі, мы қты сараптамалы қ қабілеттер
Электронды техниканы қолдану ж əне а қпаратты ң негізгі т үрлері ж əне
деректерді өңдеумен ж ұмыс жасауды ң практикалы қ да ғдыларын ме ңгеру,
ДК, Outlook, Excel қолдану қабілеті Уа қытты жоспарлау ж əне ж ұмыста
басымды қты аны қтай білу қабілеті коммуникативтік құзыреттілік ж əне
ұ жымды қ жəне жобалы қ-ба ғыттал ған ортада ж ұмыс жасай қабілеті
к өп міндеттер режимінде е ңбек ету қабілеті, əрдайым білім алу ж əне даму,
т ə жірибе жинау ға ынта болуы.
А
Жетістік
философиясы Ма
қсаты: табысты əлеуметтік мінез- құлы қты ң негізі ретінде
ə леуметтік құзыреттілікті қалыптастыру, қаржылы қ, өмірлік ж əне
к əсіби с əттілікке жетуге əсер ететін т ұлғалы қ қасиеттерді дамыту
Міндеттері: адамны ң бəсекеге қабілеттілігіні ң өсуін ұлтты ң табыс
факторы ретінде қамтамасыз ету
на қты ма қсаттар ға жетуге аса назар аудара отырып, білімге,
салауатты өмір салтына ж əне к əсіби табыс қа аса назар аудара отырып
рационалды өмір с үруді қалыптастыру
білім беру м əдениетін қалыптастыру, білімболаша қта ғы табысты ң ең
бастап қы факторы екенін т үсіну
заманауи маманны ң ма ңызды қасиеті ретінде компьютерлік
сауаттылы қты қалыптастыру
к өшбасшылы қ қасиеттерді, практикалы қ қабілеттер мен табысты
коммуникация да ғдыларын, аналитикалы қ қабілеттерді қалыптастыру
бейімделген к əсіби автоматтандыру, ахуалды қ ба ғдарлау,
халы қаралы қ тə жірибені хабарландыру ар қылы практикалы қ
да ғдыларды к өтеру
к өркем мінез- құлы қ қ абілетін дамыту, оны ң ішінде қиын өмірлік
жа ғдайларда к өркем мінез таныту қабілетін дамыту
ə рбір адам өзіні ң жеке салымы ж əне жеке к əсіби қасиеттері бойынша
ба ғаланатын əділетті қоғам т ұрғызу туралы т үсінік қалыптастыру
Ғ ылыми терминологияны адекватты қолдану білімін, о қ у материалын
та
ңдау ж əне құрылымдау, ауызша баяндамалар ж əне
презентацияларды дайындау қабілетін қалыптастыру. Ө
зін- өзі тануды ң
мектеп курсы
ЖБП 23

.=Т
ЕСТ6
А Шет елдеріні ң
мемлекет ж əне
құқ ық тарихы П
əнді о қыту ма қсаттары: шетелдерді ң тарихи т əжірибесі негізінде
мемлекетке дейінгі кезе ңдегі, сондай -а қ мемлекеттік
ұ йымдастырыл ған қоғамда ғы құқ ықты ң даму логикасын т үсіну.
П əнді о қытуды ң міндеттері: құқықты өркениетті ң ежелгі феномені
ретінде зерттеу, əлемдік өркениетті ң қазіргі кезе ңінде шет елдерді ң
мемлекет ж əне құқ ық тарихыны ң роліні ң жетілуін зерттеу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: ежелгі Шы ғыс елдерінднгі мемлекет пен
құқ ық ( ежелгі шы ғыс өркениеттері): Мысыр, Вавилон, Үнді, Қытай.
Антикалы қ өркениеттер ж əне антикалы қ мемлекеттер: Ежелгі Греция ж əне
Ежелгі Рим. Рим құқығыны ң тарихы.Батыс ж əне Шы ғыс орта ғасыр
ө ркениетіні ң дамуыны ң екі жолы. Европа елдеріндегі феодальды қ мемлекет
ж əне құқ ық. ( Англия, Франция, Германия ж əне т. б.). Католик шіркеуіні ң
ж əне христианды қты ң ролі. Шы ғысты ң орта ғасыр мемлекеттері: Ислам
ə лемі ж əне Араб халифаты, Үнді, Жапон, Қытай. М ұсылман құқығы.
Буржуазиялы қ мемлекет пен құқықты ң пайда болуы мен дамуы (Англия,
А ҚШ, Франция, Германия ж əне т. б.). Англосаксонды қ жəне
континентальді құқық жүйесіні ң қалыптасуы.Жа ңа заман мемлекеті мен
құқ ығы (А ҚШ, Ұлыбритания, Франция, Германия ж əне т.б.). Орталы қ жə не
О
ңтү стік-Шы ғыс Европа, Америка, Азия ж əне Африка елдеріндегі
мемлекет пен құқық. XX ғ. шет елдердегі мемлекет пен құқықты ң дамуыны ң
негізгі
үрдістері. буржуазиялы
қ мемлекет пен құқықтарыны ң (Англия,А ҚШ, Фран¬ция,
Германия) пайда болуы мен дамуыны ң ерекше белгілерін ж əне жалпы
ү дерістерін білу, Орталы қ жəне О ңтү стік-Шы ғыс Европа, Америка, Азия
ж əне Африка елдеріні ң мемлекеттік- құқықты қ тарихыны ң ерекшелігін
ж əне жалпы за ңдылы қтарын білу

Д
үниеж үзілік
тарихты ң мектептегі
курсы Халы
қаралы қ
к ө пшілік құқығы
Б Салыстырмалы
құқықтану П
əнді о қыту ма қсаттары: негізгі құқық жүйесі туралы ж үйеленген
білімді, əр т үрлі мемлекеттерді ң конституциялы қ ерекшелігін зерттеу,
ТМД елеріні ң құқықты қ реттелуіне салыстырмалы сараптама жасау.
П əнді о қытуды ң міндеттері: жеке құқық салалары мен жеке
мемлекеттерді ң құқықты қ жүйесін кешенді зерттеу,барлы қ құқық
ж үйесін слыстырмалы т үрде сараптау. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Салыстырмалы құқықтануды ң методологиясы.
Салыстырмалы құқықтануды ң қызметтері. Қазіргі қоғамны ң құқық
ж үйелерін тануды ң де ңгейлері, оларды ң даму за ңдылы қтары.
Салыстырмалы құқықтану идеяларыны ң қалыптасуы мен дамуы. Ұлтты қ
за ңдар мен құқықты қ жүйелерді зерттеу д əст үрі. Салыстырмалы құқықтану
ғ ылымыны ң дамуы. Ұлтты қ құқ ықты қ жүйелерді өзара əсерлестіру ж əне
ұ штастыру механизмі. ө
збетінше əрт үрлі құқықты қ жүйелерді ба ғдарлап пайымдай алады;
шетелдік за ң актілеріне т əуелсіз мониторинг ж үргізу, о қыту барысында
алын ған əдіснамалы қ негіздерді пайдалана білу; құқықты қ жа ғдайларды
шешу кезінде алын ған теориялы қ білімдерді қолдану білу. Құқ
ық негіздері
мектеп курсынан Шетелдердегі ж
əне
Қ аза қстан
Республикасында ғы
коммерциялы қ
қ ызметті құқықты қ
реттеу
В Мемлекеттік
басқару тарихы П
əнді о қыту ма қсаттары: мемлекеттік бас қаруды ң ғылыми тарихи
негіздерін, мемлекеттік аппаратты ң құрылымы мен ж ұмыс П əнді
о қытуды ң міндеттері: мемлекетті бас қару ж əне мемлекеттік қ ызметті
ұ
йымдастыру м əселесі бойынша фундаментальді ж əне қолданбалы
ғ ылыми зерттеулерді ж үргізу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: мемлекетті ң пайда болуы, ма ңызы мен негізгі
сипаты.мемлекетті ң пайда болуы туралы теорияларды ң негізгн ба ғыттары
ж əне оны ң бас қару билігі, мемлекеттік құрылымы мен сяси т əртібі
нысандары типологиясы. Мемлекеттік құрылыст ғы унитарлы қ и
федеративтік. Бас қаруды ң президенттік ж əне парламенттік нысандары.
Монархия, аристократия ж əне демократияны ң ерекшеліктері мен м əні.
Мемлекетті бас қаруды ң объективті қажеттілігі. Бас қару ж үйесі қоғамды қ-
экономикалы қ дамуды ң институты ретінде. негізгі басты
ұғымдарды, экономиканы ң мəселелерін ж əне за ңдылы қтарын
біледі, мемлекеттік билік саласында нормативтік құжаттармен,
ə дебиеттермен, статистикалы қ мəліметтермен ж ұмыс істей алады,абстракті
ойлау қаблетін игерген; Құқ
ық негіздері
мектеп курсынан Халы
қаралы қ құқық
ж əне геосаясат
А Қаза қстан
Республикасыны ң
мемлекет ж əне
құқ ық тарихы П
əнді о қыту ма қсаттары: Қаза қстан мемлекеті мен құқығыны ң пайда
болуы, қалыптасуы ж əне даму тарихы ж өнінде толы қ кө зқ арастар
туралы білім алу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: Қаза қстан жерінде ежелгі кезден қазіргі
заман ға дейінгі мемлекет пен құқық жүйелеріні ң барлы қ
нысандарын, типтерін хронологиялы қ тə ртіпте зерттеу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Қаза қстанны ң мемлекет ж əне құқ ығы
ғ ылымыны ң бас қа ғылым арасында ғы орны ж əне ролі. ҚР жеріндегі
ал ғаш қы мемлекеттік құрылымдарды ң пайда болуы мен дамуы. Қаза қстан
аума ғыгда ғы ерте феодальды қ монархияларШын ғыс хан империи\ясы ж əне
Қ аза қстан жеріндегі мемлекеттік құрылымдар Қаза қ Ордасыны ң құрылуы
мен дамуы. Казахстан Ресей империясыны ң құрамында. Ке ңестік Қаза қ стан
мемлекеті мен
құқығы. 1950-1990жж. Қаза қстанны ң мемлекеттік -
құқ ықты қ дамуы Қ
Р мемлекеті мен құқығыны ң трихын білу, ҚР-да ғы мемлекеттік- құқықты қ
құ былыстарды ң эволюциясыны ң жалпы ж əне ерекше за ңдылы қтарын білу;
к ө шпенді өркениетті ң ерекшелігін еске ала отырып мемлекет пен құқықты ң
даму за ңдылы қтарын сараптай алады. Қ
аза қстан
тарихыны ң
мектептегі курсы Саяси ж
əне
құқ ықты қ ілімдер
тарихы
Б Қаза қстанда ғы
құқ ықтану
іліміні ң тарихы П
əнді о қыту ма қсаттары: Белгілі бір тарихи кезе ңдерге байланысты
Қ аза қстанда ғы құқ ықты қ ойларды ң тарихы ж өнінде ғылыми негізі,
ə дістері ж əне қағидалары туралы к өзқ арастарды ң кешенді ж үйесін
ме ңгеру ж əне оны ң өзектілігін аны қтау.
П əнді о қытуды ң міндеттері: Қаза қстан Республикасында ғы саяси-
құқ ықты қ кө зқ арастарды ң, ілімдерді ң идеяларды ң негізгі ба ғыттарын
аны қтау Қаза қстан Республикасында ғы саяси- құқықты қ ілімдерді ң
негізінде Қаза қстан ғалымдарыны ң ғылыми зерттеулері ж өнінде
білімді тере ңдету. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Казахстан саяси ұйымдастырушылы қ
жа ғдайында дамыйды. Мемлекет пен құқық бастан бас саяси к үресті ң
эпицентрі Қаза қстанны ң қазіргі идеялары мен қоғамны ң саяи- құқықты қ
рецептері мен үлгілерін саяси- құқықты қ талдау жаса ғанда ғана емес
,сонымен бірге өткендегіні ң ілімдері мен жобаларын сарапта ғанда на ғыз
идеологиялы қ ғылыми-т əжірибелік к үрес ж үріп жатады.Оны белгілі бір
ө ркениетті де ңгейге келтіру үшін саяси ілімдерді ң тарихын туралы білімді
тере ңдету қажет,айталы қ, Қазақстан Республикасында ғы саяси- құқықты қ
ілімдер мен к өзқ арастарды. теориялы
қ ал ған білімін болаша қ кəсіби қызметінде пайдалана алады.
Қ аза қстанда ғы саяси ж əне құқ ықты қ доктриналарды ң негізінде
қ аза қстанды қ ғалымдарды ң ғылыми зерттеулерін талдау м үмкіндігі;
заманауи құқықты қ жүйеде белгілі бір ж үйелі өзгерістерді тиісті қабылдау
ү шін елімізді ң саяси өміріне қызы ғушылы қты са қтау ға ж əне ба ғыттау ға; Қ
аза қстан
тарихыны ң
мектептегі курсы Халы
қаралы қ
шарттар құқығы
П
əндер П
əнде
рді ң
циклі кредит
саны Пəнді о қыту ма қсаттары мен міндеттері қыс қаша мазм ұны Пəндерді о қуда к үтілетін н əтижелер: Пререквизиттер
Постреквизитар
Маманды
қты ң базалы қ модульді ң пəндері
БП 35
БП
35

В
Қаза қстан
Республикасыны ң
құқ ықты қ саясаты П
əнді о қыту ма қсаттары: Қаза қстан Республикасыны ң құқықты қ
саясаты ж өнінде, құқықты қ саясатты ң қалыптасуы мен дамуы туралы
бірт ұтас жан-жа қты к өзқ арастарды зерттеу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: мемлекеттік бас қару ше ңберіндегі билік
органдарыны ң қызметін ұйымдастыру ж əне оны реттейтін
за ңдылы қтар туралы білімді т үсіну П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Қаза қстан Республикасыны ң құқықты қ
саясаты: мазм ұны мен ерекшелігі. Саяси ж əне құқ ықты қ жүйені жетілдіру.
Қ аза қстан Республикасыны ң құқықты қ саясатыны ң даму үрдістері.
Құқ ықты қ ə сер етуді ң тиімділігі. Құқықты қолдану; ұғымы мен негізгі
ба ғыттары.За ңдарды жетілдіру. Қаза қстанда ғы реформаны жал ғастыру
құ ралы ретінде. Адам ж əне азаматтарды ң құқықтары мен бостанды қтарын
қ амтамасыз етудін құқықты қ тə сілдері.Конституция Қаза қстан
Республикасында құқықты қ саясатты ж үргізуді ң фундаменальды қ негізі
ретінде . Құқықты қ реттеушіліктегі кемшіліктерді ң орнын толтыру ж ə не оны
ө
те ма ңызды қоғамды қ қатынастарды ң ше ңберінде тере ңдету. Құқықты қ
саясатта ғы реформаларды əлеуметтік-экономиклы қ жəне саяси ба ғ ыттармен
келістіру. Сайлау за
ңдылы қтарын жетілдіру.Азаматты қ қоғам
институттарын ны ғайту. алын
ған теориялы қ білімін,т əжірибелік іскерлігі мен да ғдысын болаша қта
к əсіптік қызметінде пайдалана алады . мемлекет пен за ңны ң даму
тенденцияларын талдай білу, табу ж əне пайдалану болаша қ кəсіби
міндеттерді шешу үшін қажетті а қпарат; құқықты қ мəселелерді, сондай-а қ
оларды же ңу жолдарын талдай білу. Құқ
ық негіздері
мектеп курсынан Құқ
ық қ орғау
органдарыны ң
ə кімшілік қызметі
А Рим құқығы Пəнді о қыту ма қсаттары: римдік құлиеленушілік мемлекетті ң
құқ ықты қ жүйесі туралы т үсінік алу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: рим құқығыны ң теориялы қ негізін
ұғ ынып алу, рим құқығы нормаларын тал қылауда да ғдыларды
ны ғайту. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Римдік азаматты қ құқықты ң пəні; римдік
азаматты қ құқықты ң негізгі ж үйесі. Рим құқығыны ң қайнар к өздері,
т ү сінігі ж əне талап арыздарды ң тү рлері. Рим жеке құқығыны ң субъектілері.
За
ңды т ұлғалар. Неке отбасы құқықты қ қ атынастар. Ерлі зайыптыларды ң
құқ ықты қ қ атынастары. Ерлі зайыптыларды ң мүліктік қатынастары.
Ə келік билік. Меншік құқығы; иелену. Меншік құқығыны ң құрғау; б өтен
м үлікке құқық; эмфитевзис и суперфициялар. Кепіл ж əне оны ң
нысандары. Міндеттемелер мен келісім шарттар туралы жалпы ілім.
Борышкерді ң жауаптылы ғы. Міндеттемелерді ң то қ татылуы. Ынталандыру:
келісім шарттар мен пактылар. Сатып-алу сату. Эвикция; жалдау шарты
ж
əне оны ң тү рлері. Серіктестіктер келісім шарттар. Тапсырма шарты.
Атаусыз контрактілер. Міндеттемелер келісім шарттарынан.
Міндеттемелер құқық бұзушылы қтарынан. М ұрагерлікті ң тү рлері ж əне
т ү сінгігі. За ң бойынша, өсиет бойынша м ұрагерлік. Негізгі
құқықты қ институттарды ң пайда болуы мен оларды ң өзгеруіне əсер
ететін Ежелгі Римні ң мемлкеттік тарихи дамуыны ң жа ғдайлары мен
о қи ғаларын аны қтай білу; рим құқығыны ң ескерткіштерін талдай білу;
нормативтік- құқықты қ материалдарды қолдана отырып, т əжірибелік
тапсырмаларды шеше білу. Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы Саяси ж
əне
құқ ықты қ ілімдер
тарихы
Б Халықаралы қ
құқ ық жəне
халы қаралы қ
қ атынастар
тарихы П
əнді о қыту ма қсаттары: п əнні ң ғылыми-теориялы қ негіздерін к ə сіби
т
ү сінуін, дамуын ж əне пайда болуын о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: халы қаралы қ қатынастарды ң жəне
халы қаралы қ құқықты ң қ атынасы туралы білімді, халы қаралы қ
құқ ықты ң негізгі д əлелдеусіз қабылданатын негізгі пікірлерін, оны ң
ə рт үрлі халы қаралы қ-құқықты қ механизмне əсер етуін о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Халы қаралы қ құқық жəне халы қаралы қ
қ атынастар. Халы қаралы қ құқық пен халы қаралы қ қатынастарды ң
байланысы. Халы қаралы қ шарттар мен қатынастар. Ежелгі Əлемні ң
халы қаралы қ қатынастар негізіндегі халы қаралы қ құқықты ң пайда болу
тарихы. Орта ғасырларда ғы халы қаралы қ құқықты ң дамуы ж əне
жеделдетуі. Классикалы қ халы қаралы қ құқық. Халы қаралы қ құқықты ң
классикалы қ құқықтан қазіргі заман халы қаралы қ құқыққ а өтуі. Қазіргі
заман ғы халы қаралы қ құқықты ң тү сінігі. Қазіргі заман ғы халы қаралы қ
құқ ықты ң негізгі мазм ұны: т үсінігі, объектісі, қызметі. Халы қаралы қ
қ атынастарды ң реттелуіндегі халы қаралы қ құқықты ң рөлі. Болаша
қ кəсіби қызметте т əжірибелік да ғдыларды ж əне теориялы қ алын ған
білімдерді қолдана білу. халы қаралы қ құқық ғ ылымыны ң ұғымдары мен
санаттарымен ж ұмыс жасай білу; Қазіргі кезе ңдегі халы қаралы қ құқықты ң
қ азіргі проблемаларын аны қтау қабілетілігі. Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы Халы
қаралы қ
шарттар құқығы
В Шет
мемлекеттерді ң
құқ ық қ орғау
органдары П
əнді о қыту ма қсаттары: құқыққ ор ғау органдары құзыреттілігін
ж əне құрылымын, мемлекеттік органдарды ң құқыққ ор ғау қызметі
саласында ғы нормативтік- құқықты қ базасын талдау.
П əнді о қытуды ң міндеттері: құқыққ ор ғау органдарыны ң терминдері
ж əне құқ ықты қ тү сінігі туралы м əліметтер мен қажетті білім алуды
о қып үйрену, т əжірибелік ж ұмыста ж əне келешектегі о қу қызметінде
на қты курсты о қуда ғы алын ған білімдерді қолдануда ғы да ғдыларды
жетілдіру. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Құқыққ ор ғау органдарыны ң тү сінігі.
Құқ ыққ ор ғау қызметіні ң жүйесі, негізгі ба ғыттары. Сот билігі ж əне оны
ж үзеге асыратын органдар ж үйесі. Сотте ңдігіні ң тү сінігі; сот қызметіні ң
міндеттері; сот те ңдігіні ң конституциялы қ негіздері. Сот ж үйесі; сот
органдары құрыл ғыларыны ң пайда болу т əртібі; сот буындары мен
инстанциялары; сот органдарыны ң қызметі мен ұйымдастыру қағ идаттары;
сот органдары
қызметіні ң жүзеге асыруды ң құқықты қ нысандары; сот
т ө релігін ат қаруды оларды ң қызметін үйлестіре отырып, органдарды ң сот
органдарымен өзара іс- қимыл қағидаттары мен əдістері (алдын-ала тергеу
ж əне аны қтау органдары, əділет органдары, адвокатура прокуратура). бас
қа да о қу п əндерін на қтылайтын, құқыққ ор ғау қызметін білу.
нормативтік құқықты қ актілерді ң жəне бас қа да құқық қ олдануды ң
актілеріні ң мазм ұнына, қолданыста ғы за ңнама ға с əйкестік ж үйелік талдау
ж үргізу қабілеттілігі; құқық қ орғау органдарын ж əне құқ ық қ олдану
т ə жірибесін талдау білу, ішкі ж əне зерттеу та қырыбы бойынша шетелдік
т ə жірибе. Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы Құқ
ық қ орғау
органдарыны ң
ə кімшілік қызметі
А Саяси жəне
құқ ықты қ ілімдер
тарихы П
əнді о қыту ма қсаттары: өткен д əуірдегі Біра қ қазіргі кезе ңде де
ма ңызы бар мемлекет пен құқық туралы айтарлы қтай ма ңызды ж əне
беделді теориялы қ концепцияларды ң тарихын, саяси- құқықты қ
идеологияны ң даму за ңдылы қтарын т үсіндіру ашу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: о қу курсыны ң проблемалы қ-теориялы қ
сипатын есепке ала отырып Ежелгі Шы ғысты ң саяси ілімдерінен
бастапXX ғ. мемлекеттік - құқықты қ концепцияларына дейінгі саяси-
құқ ықты қ ілімдеріні ң дамуыны ң негізгі кезе ңдерін зерттеу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Ежелгі Шы ғыс саяси ойларыны ң ерекшелігі.
Ежелгі Үнді саяси ойлары.Ежелгі Үнді ойларыны ң негізгі ба ғыттары.
Манавадхармашастра. Чанакья (Каутилья); оларды ң саясат қа
к ө зқ арастарыны ң сипаты; пайда к өру қағидасы оны ң саяси іліміні ң негізі
ретінде. Ежелгі Қытай философиялы қ мектептеріні ң классификациясы.
Ежелгі Қытайсаяси ойларыны ң ерекшелігі. Жуцзя мектебіні ң саяси-
құқ ықты қ кө зқ арастары: Кун-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моцзя мектебіні ң
саяси- құқықты қ кө зқ арастары. Жа ңа заман саяси- құқықты қ ойларыны ң
жалпы сипаты. Гуго Гроцияны ң құқық пен мемлекет туралы ілімі; құқық
ұғ ымы оны ң классификациясы, со ғыс ж əне оны ж үргізу ережелері туралы
ілімдер,мемлекетті ң пайда болуы, мемлекет ұғымы, саяси билікті ң мəні. қ
азіргі заманда ғы к үрделі, қарама қайшылы қты қоғамды қ сяси
құ былыстарды өз бетінше сараптай алу; құқықты ң қ азіргі саяси құқықты қ
к ү йін т үсінуде ал ған білімін пайдалану;саясат пен құқық аясында ғы негізгі
идеяларды білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
мемлекет ж əне
құқ ық тарихы, Рим
құқ ығ ы,
Саясаттану ж
əне
ə леуметтану Магистратура
п
əндері
БП
35

Б
Халықаралы қ
шарттар құқығы П
əнді о қыту ма қсаттары: халы қаралы қ келісім шарттар жасауды ң
ерекше ережелерімен таныстыру, халы қаралы қ құқықты ң
нормаларын б ұзған жа ғжайда ғы құқ ықты қ жауапкершілік т үрлерімен
таныстыру. П əнді о қытуды ң міндеттері:
халы қаралы қ құқықтан ж əне халы қаралы қ нормалар бойынша ал ған
білімін болаша қта Қаза қстанда немесе оны ң қызметтік құқықты қ іс
ə рекетінде халы қаралы қ тə жірибелік істерді шешу ма қсатында
қ олдану. П
əні ң қ ысқаша мазм ұны: Халы қаралы қ келісім шарттар құқығы,
за ңдарды ң ішкі құрылымына толы қ сə йкес келетін құқықты ң негізгі
институттары. Құқықты қ органдар қызметіні ң құқықты қ нысандары мен
ə дістері, құқықтары мен міндеттері, негізгі функциялары, п əн бойынша
ма қсаттары мен міндеттері.К əсіптік қызметте құқықты ж үзеге асыру үшін
оларды т үіну.
құқ ықты қ нормалар мен теорияны құқықты қ тə жірибеде қолдана алу,
д əйекті шешімдерді қабылдау; халы қаралы қ құқықты қ сипатта ғы
құ жаттарды өңдеп құрастыра білу. Қ
аза қстанда ғы
құқ ықтану іліміні ң
тарихы,
Халы қаралы қ құқық
ж əне халы қаралы қ
қ атынастар тарихы,
М
əдениеттану Магистратура
п
əндері
В Құқық қ орғау
органдарыны ң
ə кімшілік қ ызметі П
əнді о қыту ма қсаттары: ат қарушылы қ билік ж əне əлеуметтік
мекемелерді ң ұйымдастырушылы қ əкімшілік ж ұмысыны ң
т ə жірибелік істері негізінде əлеуметтік ж ұмыстарды ұйымдастыру,
бас қару ж əне əкімдеу білімдерін игеруге м үмкіндік ту ғ ызу.
П
əнді о қытуды ң міндеттері: əр т үрлі де ңгейдегі ат қарушылы қ билік
органдарыны ң ұйымдастырушылы қ -əкімшілік қызметінде
қ олданылатын нормативтік- құқықты қ актілерді о қу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: мемлекетті ң ішкі істерін бас қаруды ң мазм ұны
мен ерекшелігі, қоғамды қ тə ртіпті ң жəне ішкі істерді бас қаруды ң ма ңызды
объектілеріні ң аясында ғы қоғамды қ қауіпсіздікті ң мəні, құқ ық қ орғау
органдарыны ң əкімшілік қызметіні ң мəні мен қағидалары, оны ң міндеттері,
қ
ызметіні ң ба ғыттары, ұйымдастыру, субъектлері, əкімшілік қызметті
ж үргізуді ң нысандары мен əдістері, сондай-а қоны ң ше ңберінде
қ алыптасатын қоғамды қ қатынастар ж əне осы қызметті реттейтін əкімшілік
құқ ықты қ нормалар. п
əн бойынша ал ған білімі мен т əсілін қолдана алу; на қты т əжірибелік
жа ғдайларда құқықты қ нормалар мен теорияларды қолдана алу;белгісіз
жасырын болжамдарды б өліп к өрсете алу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
құқ ықты қ саясаты,
Шет мемлекеттерді ң
құқ ық қ орғау органдары,
М
əң гілік ел Магистратура
п
əндері
А Шет елдеріні ң
конституциялы қ
құқ ығы П
əнді о қыту ма қсаттары: салыстырмалы т үрде конституциялы қ
құқ ықты ң негізгі институттары ж өнінде жалпы ұғым алу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: шет елдерді ң конституциялы қ
құқ ығыны ң əр түрлі институтарын ұйымдастыруды реттейтін
құқ ықты қ актілерді о қу , шет елдерді ң конституциялы қ құқығы
ғ ылымыны ң негізгі ұғымдары мен категорияларын сол ж үйесінде о қу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Конституциялы қ құқық ұғ ымы құқық саласы
ретінде "Конституциялы қ құқық" " мемлекеттік құқық” : мағанасында ғы
айырмашылы қтар.Конституциялы қ құқықты ң пəні мен əдістері.
Конституциялы қ-құқықты қ нормалар,оларды ң ерекшелігі мен
классификациясы. Конституциялы қ-құқықты қ институттар: ұғымы ж əне
т ү рлері. Конституциялы қ-құқықты қ қ атынастар, оларды ң мəні, белгілері,
объектілері.Конституциялы қ-құқықты ң субъектілері, оларды ң
классификациясы. Конституциялы қ-құқықты қ реттеуді ң шектері. Шет
елдерді ң конституциялы қ құқығыны ң саласыны ң қайнар к өздері.
Конституция конституциялы қ-құқықты ң негізгі қайнар к өзі ретінде. шет елдердегі бас
қару билігі, мемлекеттік құрылым, саяси т əртіп
нысандарыны ң негізгі белгілерін аны қтау; шет елдегі мемлекет
нысандарыны ң негізгі т үрлерін сипаттау; т ұлғаны ң құқ ықты қ мəртебе
ү лгісін аны қтаумемлекеттік органдар ж үйесін сипаттай алу; шет елдерді ң
конституциялы қ құқығы курсында қолданылатын ұғымдарды т ұжырымдай
білу. Д
үниеж үзілік
тарихыны ң
мектептегі курсы Халы
қаралы қ
к ө пшілік құқығы
Б Адамның жəне
азаматты ң
құқ ықтары мен
бостанды қтарын
қ ор ғау П
əнді о қыту ма қсаттары: т ұлғаны ң құқ ықты қ мəртебесін бекітетін
халы қаралы қ жəне ұлтты қ құқ ықты қ нормалар білімін ме ңгер.
П əнді о қытуды ң міндеттері: адам құқығын қор ғау аясында
студенттерді ң толы қ білім ж үйесін, ептілігі мен да ғдысын
қ алыптастыру; адам құқығын қор ғау бойынша халы қаралы қ
т ə жірибедегі ғылыми сараптау да ғдысын ме ңгеру; адам құқығы
бойынша құқықты қ актілерді ң негізгі ережелерін аны қтау. П
əні ң қ ысқаша мазм ұны: Ашы қ демократиялы қ қоғамда материалбды қ
емес сипатта ғы барлы қ құндылы қтар арасында адам құқығы мен
бостанды қтары өте ма ңызды болып есептелінеді.Адам құқығы проблемасы
жалпы проблема болып табылады.Адам құқығына байланысты м əселелер,
негізгі бостанды қтар, демократия ж əне за ңны ң жо ғар ғы к үші халы қаралы қ
сипат алады, себебі осы құқықтар мен бостанды қтарды ң са қталуы
халы қаралы қ құқық тə ртібіні ң бір негізін құрайды. адам ж
əне азаматтарды ң құқықтары мен бостанды қтары , сондай- а қ адам
құқ ықтары мен бостанды қтарын қор ғау т əсілдері мен құралдары бойынша
Қ Р Конституция нормаларын , за ңдарды ж əне ҚР Президентіні ң
жарлы қтарын, Үкімет қаулыларын ж əне халы қаралы қ құқықты қ актілерді
білу.
к əсіптік ж əне бас қа қызметтерінде адам құқығы мен бостанды ғын қор ғау
бойынша ал ған білімдерін ж əне нормаларды қолдана білуадам құығы мен
бостанды қтарын қор ғау м əселесі бойынша құқықты қ ке ңес бере білу. Құқ
ық негіздері
мектеп курсынан Шетелдердегі ж
əне
Қ аза қстан
Республикасында ғы
коммерциялы қ
қ ызметті құқықты қ
реттеу
В Салыстырмалы қ
конституциялы қ
құқ ық П
əнді о қыту ма қсаттары: əр т үрлі шет ел мемлекеттеріні ң
конституциялы қ құрылысыны ң теориясы мен т əжірибесіндегі
теориялы қ білімдерді игеру,шет ел Конституциясыны ң мазм ұнымен
танысу,салыстырмалы құқықты қ сараптау əдісін ж əне
конституциялы қ құқықты қ нормаларды на қты қолдану да ғдысын
ме ңгеру.
П əнді о қытуды ң міндеттері: шет ел мемлекеттеріні ң мысалында
конституциялы қ құқықты қ реттеу ерекшелігін т үсіну. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Конституциялы қ құқық ұғ ымы ж əне
п əні.Конституциялы қ құқықты ң жүйесі. ҚРқонституциялы қ құқығыны ң
ə дісі мен ролі. Конституциялы қ құқықты қ нормалар: ұғымы, ерекшелігі
ж əне т үрлері. Конституциялы қ құқықты қ қ атынастар. Конституция ұғымы
ж əне негізгі типтері.Конституцияны ң мəні мен құқықты қ қ асиеттері.
Конституцияны ң құрылымы ж əне оны ң ерекшелігі. Конституцияны
т ү сіндіру. ҚР Конституциясын қайта қарау т əртібі. шет елдерді
ң конституциялы қ институттарын ұйымдастыру ж əне қызмет
ат қаруда ғы жалпы ж əне ерекшелікті ң қатынасын сараптай білу; негізгі шет
мемлекеттерді ң конституциялы қ-құқықты қ проблемасыны ң теориялы қ
жа қтарын тусіну ж əне білу; қазіргі конституциялы қ үдерісті ң негізгі
ү рдістерін аны қтау. Д
үниеж үзілік
тарихыны ң
мектептегі курсы Халы
қаралы қ құқық
ж əне геосаясат
А Сыбайлас
жемқорлы ққа
қ арсы
м əдениетті ң
негіздері П
əнді о қыту ма қсаттары: эстетикалы қ ұғымдар мен категорияларды,
құқ ықты қ қ ызметте к əсіптік этика мазм ұны мен ерекшелігін, за ңгер
қ ызметінде этикалы қ шиеленістік жа ғдайларды шешуді ң мүмкін
жолдарын ме ңгеру. П əнді о қытуды ң міндеттері: ресей
жем қорлы ққа қарсы саясатыны ң негізгі мазм ұнды сипаттары туралы
м əлімет беру ж əне курс ба ғдарламасыны ң талабына сай қажетті
білімдерді ме ңгеру П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Жем қорлы қты ң ұғ ымы мен негізгі сипаттары.
Жем қорлы қты ң шарты, себебтері мен салдары. Жем қорлы қты ң қ арсы
т ұ руды ң стратегиясы. Жем қорлы қты ң сараптамасы. Жем қорлы қты ң мінез
құ лы ғыны ң мотивациясы: мемлекеттік реттеуді ң кемістігін
компенсациялау; міндеттер мен ауыртпашылы қтардан бас тарту; биліктік
шешімдерді қабылдауда ғы астарлы ба қылауды орнату (« өкіметті басып
алу», «бизнесті тартып алу»). Жем қорлы қты ң қ ызмет к өрсету нары ғы.
Іскерлік ж əне т ұрмысты қ коррупция. Криминалды жем қорлы қ.
Сыбайласты қ де ңгейі əлеуметтік т əртіпті ң тиімсіздігіні ң бір индикаторы
ретінде. Жем қорлы қ қылмысыны ң статистикасы: құрылымы, к үйі,
динамикасы. Жем қорлы қ қылмысын есепке алу, жасырынды қ проблемасы.
Жем қорлы қты ң ұ йымдастырыл ған қылмыспен байланысы. мемлекеттік органдар, мекемелер немесе
ұйымдар ше ңберінде
антикоррупциялы қ іс шараларды жоспарлай білу;мемлекеттік билік
органдары мен жергілікті өзін өзі бас қару органдарында антикоррупциялы қ
қ ызметті ң тиімді өлшемдерін на қты елестету. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
конституциялы қ
құқ ығы Магистратура
п
əндері
КП
35
БП 34

Б
Экономика
саласындағы
қ ылмыстар П
əнді о қыту ма қсаттары: экономикалы қ қызмет аясында ғы
қ ылмысты ң ңақ ты құрамыны ң белгілерін зерттеу ,жасал ған
экономикалы қ қылмыстарды квалификациялауды ң тұ ра қты да ғдысын
игеру. П əнді о қытуды ң
міндеттері: экономикалы қ салада ғы қылмысты ң тү рлері мен құрамын
зерттеу. П
əнні ң қысқаша мазм ұныЭкономикалы қ қызмет саласында ғы қылмыс
ұғ ымы ж əне т үрлері.К əсіпкерлік ж əне бас қа экономикалы қ қызмет
саласында ғы қылмыстар.А қша-кредиттік салада ғы қылмыс. Қаржы
қ ызметіндегі қылмыс.Сауда ж əне қызмет к өрсету саласында ғы қылмыс.
Экономикалы қ қылмысты квалификациялау проблемасы.Салы қ
қ ылмыстарын квалификациялауды ң проблемалы м əселелері. Баптарды
квалификациялау: за ңсыз к əсіпкерлік пен азаматтарды ң салы қ тө леуден
жалтаруы. За ңсыз жолмен алын ған а қшаны ж əне бас қа м үлікті
легализациялауды квалификациялауды ң проблемалы қ мəселелері. на
қты т əжірибелік жа ғдайда құқықты қ нормаларды қолдана алуж əне
қ ажетті құқықты қ мə лімет алудын оптимальді жолдарын таба алубелгілі бір
экономикалы
қ қылмыс квалификациясы бойынша құқықты қ аны қтама
беруде фактілер мен жа ғдайларды за ңды т үрде д ұрыс квалификация жасай
алу; за ңғад əлме д əл с əйкес құқықты қ ə рекеттерді орындап ж əне құқ ықты қ
шешім қабылдай алу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
конституциялы қ
құқ ығы Магистратура
п
əндері
В Қаржы
қ ылмыстары ү шін
қ
ылмысты қ
жауапкершілікті ң
ө зекті м əселелері П
əнді о қыту ма қсаттары: құқықты қ қ атынастарды ң құқықты қ реттеу
саласында ғы болаша қ за ңгерлерді ң тере ң жəне берік білім-бабына
сайлан ған даярлау бейініне с əйкес, қаржы б ұзушылы қтар ға
қ ылмысты қ жауапкершілікпен байланысты, оларды ң қаржылы қ
құқ ықб ұзушылы қтар ға жауапкершілікті белгілейтін, қылмысты қ жə не
ə
кімшілік за ңнамаларды сауатты т үрде қолдану ға қабілетті болуы.
П əнді о қытуды ң міндеттері: қаржы қылмыстары саласында ғы
арнайы ресми ережелерді, нормаларды о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Қаржы құқықб ұзушылы қты ң ерекшеленетін
белгілері мен ұғымы. Қаржы құқықб ұзушылы қтарды ң белгілері. Қаржы
құқ ықб ұзушылы қтарды ң құрамы. Қаржы құқықб ұзушылы қтарды ң
құ рамыны ң элементтері. Қаржы-кредиттік салада ғы құқ ықб ұзушылы қтар.
Валюталы қ за ңнамада ғы құқ ықб ұзушылы ққа қылмысты қ жауапкершілік. т
ү рлі құқықты қ актілерді тал қылауды, ай қындауды үйрену ж əне
сыбайласты қ жем қорлы қ сипатта ғы т əртіпке ба ға беруді үйрену ж əне оны ң
б ұлтартпауына ж əрдемдесу; қаржы қылмысты қ саласында ғы нормативтік
құқ ықты қ актілерді əзірлеуде да ғдыларды игеру. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
конституциялы қ
құқ ығы Магистратура
п
əндері
А Авторлық құқық Пəнді о қыту ма қсаттары: авторлы қ құқық нормаларыны ң мазм ұнын
ашу, зияткерлі меншікті қор ғау.
П əнді о қытуды ң міндеттері: зияткерлі меншік құқығы объектілеріні ң
мазм
ұны, оны ң ерекшеліктері туралы о қып үйрену, авторлы қ құқық
саласында ғы теориялы қ білімін т əжірибеде қолдану да ғдыларын ж ə не
құқ
ықты қ ойлау қабілетін жетілдіру. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Зияткерлік меншікті ң мазм ұны ж əне т үсінігі.
Зияткерлік меншікті ң дуализмі, Зияткерлік меншікті ң рөлі мен ма ңызы.
Зияткерлік меншікті ң қоғамда ғы орны. Зияткерлік меншікті ң құқық жүйесі.
К өркем ж əне əдеби шы ғармашылы қ авторларыны ң құқықтарын қор ғау
туралы за ңнаманы ң қалыптасуы. Саба қтас құқықтарды қор ғау. Авторлы қ
құқ ықты ң тү сінігі, авторларды ң жеке м үліктік ж əне м үліктік емес
құқ ықтарыны ң тү сінігі, құқықиеленушілер. Авторлы қ құқықты ң ə рекет ету
мерзімі. Авторлы қ құқықтарды қор ғау. Авторлы
қ құқықты ң объектілері мен субъектілерін на қты жа ғдайларды
б өле білу; авторларды ң мүдделерін ж əне өзіні ң шы ғармашылы ғын
са қтауда авторлы қ шарттарды құрастыра білу; кез келген үшінші
т ұ лғалармен бірге за ңды қ тұ рғыдан д ұрыс өзара іс- қимыл жасай білу;
(соттарда, арбитраждарда, ұжымды қ негізде ұйымдар бас қару бойынша
м үліктік құқықтарды бас қаурда). Қ
аза қстан
Республикасыны ң
отбасы құқығы Қ
аза қстан
Республикасыны ң
салы қ құқ ығы
Б Мұрагерлік құқық Пəнді о қыту ма қсаттары: студенттерді ң мүліктік құқықта ғ ы ерекше
азаматты
қ құқықты қ қ атынастарды ң ма ңызын ж əне таби ғатын тере ң
т ү сіну таби ғатын, жан-жа қты қол жеткізуді білу, болаша қ
за ңгерлерден шы ғармашылы қ тұ лғаны қалыптастыруда, т əжірибелік
қ ызметте жо ғ ары білікті цивилист-мамандарды даярлау.
П
əнді о қытуды ң міндеттері: азаматты қ за ңнамада ғы, міндеттемелік
құқ ықты қ қ атынастар саласында ғы азаматты қ құқық ғ ылымыны ң
ө зекті м əселелерін ж əне оны ң тə жірибеде қолдануын, сонымен қатар
к ө рсетілген м əселелер бойынша ы қтимал шешу жолдарын о қып
ү йрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: М ұрагерлік құқықты ң негізгі ұғымдары.
М ұрагерлік құқықты ң тү сінігі ж əне т үрлері. М ұраны ң құрамы. Өсиет
бойынша м ұрагерлік. За ң бойынша м ұрагерлік. М ұрагерлік құқықтарды
қ ор ғау ж əне м ұрагерлік құқықты ң, мұраны ң жүзеге асыру м əселелері.
Азаматтарды ң сот ар қылы қор ғау ға ж əне сот қа ж үгінуі құқығы.
М ұрагерлік құқықты қ қ атынастар ға байланысты м ұрагерлік талаптар. азаматты
қ-құқықты қ жа ғдайларда даулы м əселелер бойынша т əуелсіз
шешімдер қабылдай білу; м ұра құқ ығыны ң мəселелерін ғылыми зерттеу
ə діснамасын ме ңгеру білу; азаматты қ құқықты б ұзғаны үшін азаматты қ-
құқ ықты қ жауапкершілікті ң шараларын белгілей білу. М
үлік м əмілелері Шетелдердің жəне
Қ аза қстан
Республикасыны ң
экологиялы қ құқығы
В Қылмысты
саралауды ң
негіздері П
əнді о қыту ма қсаттары: қылмысты қ-құқықты қ нормаларларды ң
ғ ылыми талдауда ғы əдістерін ме ңгеруі, қылмысты ң саралануын о қып
білуі.
П əнді о қытуды ң міндеттері: қылмысты ң саралануыны ң ғылыми
негіздерін о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Қылмысты ң саралануыны ң əдістемелік негізі
ж əне ұғымы. Қылмыс, оны ң тү сінігі, құрамы ж əне қылмысты қ за ңны ң
баптарын за ңды т үрде талдау. Қылмысты саралау негіздеріні ң теориялы қ-
ə діснамалы қ негіздері. Қылмыс құрамыны ң элементі бойынша
қ ылмыстарды ажырату. нормативтік
құқықты қ материалдарды ке ң ше ңберінде бейімделе алуы,
қ олданыста ғы за ңнамада ғы өзгерістерді қада ғалауы ж əне б ұрын
қ олданыл ған за ңнамамен салыстыруы. За
ңды т ұлғ алар,
М
ұрагерлік құқы қ,
Шетелдерді
ң жəне
Қ аза қстан
Республикасыны ң
экологиялы қ құқығы Қ
аза қстан
Республикасыны ң
кеден құқығы
А Мемлекеттік тілде
құқ
ықты қ іс
ж үргізу П
əнді о қыту ма қсаттары: мемлекеттік тілде за ңды іс ж үргізу туралы
негізгі т үсініктерді, студенттерді ң жалпы ойлау т үсінігіні ң
құ жаттарды ж үргізуде н əтижелі не ғұрлым тиімді əдістерді о қып
ү йрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: мемлекеттік тілде ісж үргізуді ң
негіздерімен танысу, қаза қ тілінде құқықты қ құ жаттарды ресімдеу
ж əне құрастыра білу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Іс ж үргізу ж əне құжаттар туралы т үсінік.
Құ жаттама ж үйесі ж əне құжаттау. Құжаттарды жасау ға ж əне ресімдеуге
қ ойылатын талаптар: формуляр, бланк, реквизиттер, м əтін. Ұ йымдастыру -
тарату
құжаттары: т үрлері, сипаттамасы. Іс ж үргізуді ұйымдастыру. жо
ғары о қу орындарында құжаттаманы ж үргізе білу, т үрлі құжаттама
ж үргізуде құқықты қ негіздерін білу, т үрлі құрылымдар мен ж үйелердегі
ө зара қарым- қатынас этикасын білу. за ңды құжаттарды д ұрыс
қ алыптастыру ж əне жасауын білу; тиісті де ңгейдегі нормативтік актілерді
қ абылдау ар қылы мемлекеттік ж əне (немесе) үкіметтік емес бас қару
қ ызметінде инновациялы қ жобаларды іске асыруды ресімдеуге қабілетті болуы; Қ
аза қ тілі,
Қ
аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ құқығы
(Ерекше б өлім) Магистратура
п
əндері
Б Мемлекеттік тілде
іс ж
үргізу
құ жаттарыны ң
нысандары П
əнді о қыту ма қсаттары: процессуалды қ құжаттарды ң нормаларын
зерттеу, оларды құрастыру əдістерін о қып үйрену. П əнді о қытуды ң
міндеттері: іс ж үргізу құжаттарын толтыру бойынша алын ған
да ғдыларын қолдана білу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Іс ж үргізушілік құжаттарды ң на қты т үрлеріні ң
мазм
ұны мен құрастыру т əртібі осы курсты ң зерттеу заты болып
табылады. Іс ж үргізу құжаттарын ресімдеу бойынша саба қты ж үргізу
барысында қажетті т əжірибелік материалдарды, ситуациялы қ есептерді
шешу ж əне құрастыру. мемлекеттік тілде
құжаттарды ресімдей білу Қаза қ тілі,
Қ
аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ құқығы
(Ерекше б өлім) Магистратура
п
əндері
БП
35
2 3
БП
23
БП

В
Электронды қ
ү кімет П
əнді о қыту ма қсаттары: Үкіметті ң қызметі туралы Онлайн
режимде, оларды ң қабылда ған қаулылары бойынша өздерін
қ ызы қтыр ған м əселелер бойынша м əселелер а қпаратты зерттеу,
жина қтал ған м əселелерді шешуде жедел байланыс орнату.
П əнді о қытуды ң міндеттері: Қаза қстан Республикасында
электронды қ үкімет қызметі туралы білімді, оны ң құқықты қ реттеу
негіздерін зерттеу П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Қазіргі заман ғы əлемні ң қарқынды өзгеру
келбеті "а қпаратты қ қоғам" жа һандану ж əне дамыту Э Ү инфра құрылымын
қ алыптастыру сатыларыны ң тактикасы мен . д ұрыс стратегиясын ж үзеге
асыру үшін, барлы қ де ңгейдегі сот, за ң шы ғарушы, ат қарушы билігіні ң –
процеске барлы қ қатысушыларыны ң өзара əрекеттестігі мен үйлестірілуі,
жеке секторларды ң, университеттер, қоғамды қ ұйымдарды ң жəне
азаматтарды ң қажет тиісті т ұжырымдамасын ұтымды ұйымдастыру.
Технологиялы қ, құқықты қ, ə кімшілік, саяси өзара байланысты ед əуір
кешенін ж əне қаржылы қ шы ғындарды талап ететін, өте к үрделі процесс
болып табылатын, үкіметтік мекемелер қызметіні ң негізгі нысандарыны ң
елдер ау қымында ғы трасформациясы болып табылатын электронды өзара
ə рекеттестікке өту. П
əндерді о қуда к үтілетін н əтижелер:
- мемлекеттік органдарды ң қызметіндегі а қпаратты қ технологияларды
қ олдануда ғы ұлтты қ стандарттарды ж əне əдістемелік ж əне технологиялы қ
қ ағидаттарын, ұйымдастырушылы қ, мазм ұнын ж əне ұғымдарын білу;
- мемлекеттік бас қару ж үйесіні ң жа ңғырту ж əне əкімшілік реформаларды
қ амтамасыз етудегі құрал-жабды қтарын білу. Қ
аза қ тілі,
Қ
аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ құқығы
(Ерекше б өлім) Магистратура
п
əндері
KZ Т ЕСТ
S
А Қаза қстан
Республикасыны ң
са қтандыру
құқ ығы П
əнді о қыту ма қсаттары: са қтандыру құқығы қатынастарыны ң,
са қтандыру құқығы нормаларыны ң мазм ұнын ашу
П əнді о қытуды ң міндеттері: Қаза қстан Республикасыны ң са қтандыру
за ңнама нормалары мен құқықты қ принциптерін зерттеу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Са қтандыру құқығыны ң пəні. Са қтандыру
қ арым- қатынастарыны ң белгілері мен т үрлері, оларды ң бас қа да а қшалай
қ атынастардан айырмашылы қтары. Са қтандыру құқығыны ң тү сінігі.
Са қтандыру құқығыны ң құқ ық жүйесіндегі орны. Са қтандыру қарым-
қ атынастарды ң құқықты қ реттеу əдістері. Са қтандыру құқығыны ң жүйесі
ж əне қайнар к өздері. Са қтандыру құқық нормалары ж əне оларды ң тү рлері.
Са қтандыру құқықты қ қ атынастары, т үсінігі, белгілері ж əне т үрлері.
Са қтандыру қарым- қатынастарыны ң то қтатылуы, өзгеруі ж əне пайда болу
негіздері. за
ңнаманы ж əне құқ ық қ олдану практикасын т үсіндіру бойынша
профилактикалы қ жұмыстарды ж үргізу қабілеті, са қтандырушыны ң,
са қтанушыны ң жəне өзге де са қтандыру құқық қ атынастарыны ң
қ атысушыларыны ң құқықты қ дəрежесіні ң ерекшеліктерін білу. Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы Халы
қаралы қ жеке
құқ ығы
Б Бағалы
қ ағаздарды
құқ ықты қ реттеу П
əнді о қыту ма қсаттары: əр т үрлі ба ғалы қағаздарды ң рынок қоры
мен айналымда ғы ж ұмысын ұйымдастыруды ң негізін,сондай а қ
оларды ң құнын аны қтауды о қыту.
П əнді о қытуды ң міндеттері: ба ғалы қағаздар рыногында ғы құқ ық
б ұзушылы ққа жауаптылы қ жəне қызметті ң жеке т үрлеріні ң
ерекшелігін о қып білу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Ба ғалы қағаз рыногі ұғымы Ба ғалы қағаз
рыногі м əні мен ма ңызы. Ба ғалы қағаз рыногі дамуыны ң тарихы. Ба ғалы
қ ағаз рыногі функциясы. Ба ғалы қағаз рыногі т үрлерін классификациялау.
Ба ғалы қағаз ба ғалы қағаз рыногінде құрал ретінде. Ба ғалы қағаз ұғымы.
Ба ғалы қағаз т үрлері. Ба ғалы қағазды ң негізгі т үрлері: акция, облигация,
коносамент ж əне бас қалар. Ба ғалы қағазды ң туындылары: опциондар,
фьючерстер, своптер. Ба ғалы қағаз рыногі субъектлері. Ба ғалы қағаз
рыногі субъектісі ұғымы Ба ғалы қағаз рыногі субъектісін
классификациялау. қ
аржы-экономикалы қ міндеттерді ң əр түрлі топтарын шешуді, əр т үрлі
ба ғалы қағаздарды ң табысы мен құнын ба ғалау ж əне сараптау ж үргізуді
білу Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы Қ
аза қстан
Республикасында
б əсекелестік
саясатты құқықты қ
реттеу,
Шетелдердегі ж əне
Қ аза қстан
Республикасында ғы
коммерциялы қ
қ ызметті құқықты қ
реттеу
В Шағын ж əне орта
бизнеске
мемлекеттік
қ олдау
шараларын
к ө рсету. П
əнді о қыту ма қсаттары: ша ғын ж əне орта бизнесті мемлекеттік
қ олдау шараларын к өрсетудегі ережелерді ң тə ртібін зерттеу,
мемлекеттік қолдауда ғы ша ғын ж əне орта к əсіпкерлік туралы
ережелерді ң нысандарын о қып білу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: ша ғын ж əне орта бизнесті мемлекеттік
қ олдау шараларын к өрсету бойынша ережелер мен негізгі
қ ағидаларын қарастыру ж əне о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Мемлекеттік қолдау шараларын к өрсетуде
ша ғын ж əне орта к əсіпкерлік субъектілеріні ң принциптері мен негіздері.
Мемлекеттік қолдау шараларын к өрсету ша ғын ж əне орта к əсіпкерлік
субъектілеріні ң қайнар к өздерін құқықты қ реттеу.
Ша ғын ж əне орта к əсіпкерлік субъектілеріні ң санаты.
Ша ғын ж əне орта к əсіпкерлік субъектілеріне қолдау к өрсету бойынша
ө кілеттігі мемлекеттік билік органдарыны ң жəне жергілікті өзін- өзі
бас қаруды ң нысандары. Мемлекеттік қолдау шараларын к өрсетдегі ша ғын
ж əне орта к əсіпкерлік субъектілеріні ң шарттары, т əртібі ж əне т əсілдері. кіші ж
əне орта к əсіпкерлікке мемлекеттік қолдау шараларын ұсынуды
реттейтін нормаларды қолдану ж əне т үсіну қабілеті; да ғдылады ме ңгеру:
ə заматты қ-құқықты қ сипатта ғы құ жаттарды жасау; нормативтік актілерді
құқ ықты қ талдау жасау қабілеті; білікті за ңды қорытынды мен ке ңестер
беру Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы,
Қ аза қстан
Республикасыны ң
құқ ықты қ саясаты Қ
аза қстан
Республикасыны ң
сырт қы саясаты,
Меншік құқығы мен
ө зге де затты қ
құқ ықтарды қор ғау
құқ ықты қ реттеу
практикалы қ
аспектілері
А Қаза қстан
Республикасы
е ң бек құқығы П
əнді о қыту ма қсаттары: қоғамды қ ең бек қатынастарын реттейтін,
құқ ық нормаларын ашу, е ңбек за ңнамаларын ж əне е ңбек құқығы
теориясын ме ңгере білу, е ңбек құқығы нормаларын қолдануда
т ə жірибелік да ғдыларды пайдалана білу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: қажетті құқықты ң қ айнар к өздерін
о қып үйрену, осы құқық саласыны ң концептуалды м əселелерін білу,
е ң бекті ң халы қаралы қ стандарттардан т ұратын, халы қаралы қ
конвенциялар мен шарттарды ң жəне ма ңызды за ңнамалы қ актілерді
т ү сіндіру. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Е ңбек құқығыны ң тү сінігі, п əні, əдісі. Е ңбек
құқ ығыны ң субъектілері. Е ңбек құқығыны ң қағидалары. Қаза қстан
Республикасы. Əлеуметтік əріптестік. Ұжымды қ келісім-шарттары. Е ңбек
келісім-шарттары. Ж ұмыс уа қыты ж əне демалыс уа қыты. Жала қы.
Ж ұмысшылар ға кепілдіктер мен өтема қы т өлемдері. Е ңбекті қор ғау. Е ңбек
даулары. Халы қаралы қ ең бек құқығы. Таяу ж əне алыс шетелдерді ң
құқ ықты қ реттелуі. Əлеуметтік қамсыздандыру құқығы ж əне оны ң бас қа
құқ ық салаларымен ара қатынасы. Əлеуметтік қамсыздандыру
құқ ығында ғы е ңбек өтілі. Орталы қтан зейнета қымен қамсыздандыру.
Жина қтал ған зейнета қы қорынан зейнета қымен қамсыздандыру. Қ
аза қстанда ғы е ңбек қатынастарыны ң даму диалектикасын ж əне тарихын
білу ж əне оларды ң жүзеге асырылуыны ң болаша ғы туралы ұсыныстар
жасай білу; ерекше категорияда ғы ж ұмысшылармен е ңбек келісім-
шарттарына т ұру ерекшеліктерін білу; демалу уа қыты ж əне ж ұмыс
уа қытын белгілеу т əртібін, жала қы ж үйесін ж əне нысандарын білу;е ңбек
за ңнамаларын б ұзғанды ғы үшін құқықты қ жауапкершілікті ң ерекше
т ү рлерін қолдана білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
ə кімшілік құқығ ы Халы
қаралы қ жеке
құқ ығы
Б Мемлекеттік
басқаруды ң
теориясы П
əнді о қыту ма қсаттары: мемлекеттік бас қаруды ң теориялы қ
негіздерін о қып білу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: мемлекеттік бас қаруды ң ма ңызы
академиялы қ ғылым саласы ретінде екендігін т үсіну, мемлекеттік
бас қару саласыны ң ғылыми мектептерімен танысу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Мемлекеттік қызмет үрдісіндегі мемлекеттік
саясатты ж үзеге асыру. Мемлекеттік билік ж əне мемлекеттік бас қару:
ə рекеттесу тетігі мен ара қатынасы. Қаза қстан Республикасыны ң
мемлкекеттік органдары. Бас қару қызметіні ң тү рін ж үзеге асыру ж əне оны ң
ж үзеге асырылына жакапкершілік. мемлекеттік бас
қаруды ң негізгі құралдарымен ж ұмыс да ғдыларын ме ңгере
білу. мемлекеттік қызметті ұйымдастыру ж əне ж ұмыс істеу саласында
олармен байланысты туындайтын құқықты қ фактілерді ж əне құқ ықты қ
қ атынастарды талдай білу; Мемлекеттік
қызмет
ж əне бас қ ару Қ
аза қстан
Республикасында
б əсекелестік
саясатты құқықты қ
реттеу
П
əндер Білім беру траекторияларыны
ң пəндері
Постреквизиттар
П əндерді о қуда к үтілетін н əтижелер: Пререквизиттер
П əнді о қыту ма қсаттары мен міндеттері қыс қаша мазм ұны
П
əнде
рді ң
циклі кредит
БП
КП 35
2
3

В
Еңбекті қор ғауды
құқ ықты қ реттеу П
əнді о қыту ма қсаттары: за ңды ж əне жеке т ұлғаларды ң за ңды
м үдделерімен, сондай-а қ мемлекеттік м үдделерін, бостанды қтары
мен құқықтарын қор ғау ға ба ғыттал ған азаматты қ құқықты қ
қ атынастарды реттейтін құқықты қ нормаларды о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: е ңбек құқығында ғы контексіндегі
т ə жірибелік ж əне теориялы қ мəселелерді о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Е ңбек за ңнамасын б ұзғаны үшін жауаптылы қ
ж əне е ңбек саласында ғы өкілетті органдар; қамтамасыз етудегі 3-ші
де ңгейлік ж үйесі; өндірістегі жазатайым о қи ғаларды есепке алу ж əне
тергеу Ережесі; ж ұмыскерлерді ң жекелеген санаттарында ғы е ңбекті
қ ор ғау, (м үгедектер, əйелдер, к əмелетке толма ғандар). Мекемелердегі
ж əне ұйымдарда ғы орындал ғаны үшін е ңбекті қор ғау мен техника
қ ауіпсіздігін о қытуды ұйымдастыру; өндірістегі медициналы қ денсаулы қ
са қтау; залалды өтеу; МПБ ж ұмыскерлерді са қтандыру; міндеттемелік
ə леуметтік са қтандыру. е
ң бекті қор ғауды құқықты қ реттеу үшін құқықты қ құ жаттамаларды
ресімдеу кезінде санаттарды ж əне за ңды т үсініктерді жедел т үрде қолдана
білу. Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы,
Қ аза қстан
Республикасыны ң
құқ ықты қ саясаты Магистратура
п
əндері
А Қаза қстан
Республикасыны ң
ə кімшілік құқығы П
əнді о қыту ма қсаттары: мемлекеттік қызметті ң негізгі теориялы қ
аспектілерін о қып үйренуде ж əне с əйкес келетін за ңнаманы талдауды
қ арасытыру.
П əнді о қытуды ң міндеттері: əкімшілік-саяси қызметпен, əлеуметтік-
м əдени құрылыспен, əкімшілік- құқықты қ реттеушілік
шаруашылы қты бас қаратын, сонымен қатар бас қару органдарыны ң
құқ ық қ орғау ба ғытында ғы органдарымен жалпы, салалы қ жəне
арнайы құзыретіні ң ерекшеліктерін ұйымдастыруды зерттеу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Əкімшілік- құқықты қ нормаларды ң ұғымы
ж əне оны ң ерекшеліктері. Əкімшілік- құқықты қ нормаларды ң тү рлері.
Ə кімшілік- құқықты қ нормаларды ж үзеге асыру. Əкімшілік құқықты ң
қ айнар к өздері. Əкімшілік- құқықты қта ғы за ңды фактілер. Əкімшілік-
құқ ықты қ қ атынастарды ң тү рлері. За ңдылы қ, тə ртіп, орындылы ғы.
Ə кімшілік- құқықты қ тү сінік ж үйесі мен əдістерін қамтамасыз ету,
за ңдылы қ пен т əртіпті бас қару. Ба қылау органдары. Əкімшілік қада ғалау.
Сот билігі органдары мен бас қаруда ғы за ңдылы қ. м
əн-жайларда ж əне м үмкін бол ған тергеу жа ғдайларын, бар м əлімет
бойынша алдын-ала бай қау ж əне сипаттай білу; əкімшілік құқық
теориялы қ білімдерін д ұрыс қолдану ға , əкімшілік ж əне құқ ықты қ
жа ғдайлармен еркін ж ұмыс істейді т ұжырымдамалар, оларды за ң
шы ғарушы ж əне құқ ық қ орғау органдарында на қты пайдалану т əжірибе;
оларды за ң шы ғарушы ж əне құқ ық қ орғау органдарында на қты т əжірибеде
пайдалану білу; əкімшілік құқықб ұзушылы қ жа ғдайында іс ж үргізуді ң сот
ж əне əкімшілік практикасын талдауін білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
конституциялы қ
құқ ығы Қ
аза қстан
Республикасыны ң
е ң бек құқығ ы,
Қ
аза қстан
Республикасыны ң
қ аржы құқығы,
Халы қаралы қ сауда
құқ ығы
Б Мемлекеттік
қызмет ж əне
бас қару П
əнді о қыту ма қсаттары: п əнні ң ғылыми-теориялы қ негізін к əсіби
т ү сіну, на қты осы п əнні ң құқ ықты қ негіздерін, оны ң пайда болуын,
қ ызметін о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: бас қару қатынастарыны ң субъектілері
ретінде мемлекеттік қызметшілерді ң рөлін д ұрыс т үсіне білуді,
мемлекеттік қызметті ң ма ңызын ж əне оны ң ерекшеліктерін бас қа
т ү рлі қызметтерден айырмашылы ғын о қып үйрену. Мемлекеттік
қ ызмет қатынастарыны ң то қтатылуын ж əне пайда болу т əртібі мен
жа ғдайларын, мемлекеттік қызметішлерді ң қазіргі та ңда ғы т үсінігін
ж əне оны ң құқықты қ жа ғдайын о қырп үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Мемлекеттік қызметті ң тү сінігі, қағидалары,
мемлекеттік қызметті ң ғылыми-зерттеу м əселелерін əдіснамасы.
Мемлекеттік қызметшілерді ң құқықты қ жа ғдайы. Мемлекеттік қызметке
т ұ ру құқ ығы; лауазымдар ға та ғайындау т əсілдері мен т əртібі. Мемлекеттік
қ ызметтен өту: мемлекеттік қызметшілерді ң құ зыреті, біліктілігін арттыру
ж
əне қызметтік мансап, мемлекеттік қызметшілерді құқықты қ дайындау
ж əне аттестациялау, адал е ңбегі үшін к өтермелеу, мемлекеттік
қ ызметкерлерді ң жауапкершілігі. Мемлекеттік қызметті то қтату:
мемлекеттік қызметті ң то қтату т əртібі ж əне негіздерді ң жіктелуі, за ңсыз
ж ұмыстан босатылуды ң сотпен қор ғалуы. психологиялы
қ тə сілдер ар қылы с ұхбаттасу ж əне жауап алуды ж үргізуді
ме ңгере білу; ма ңызды а қпарат пен ж əне ма ңызды м əлеметтермен
қ амтыл ған адамдармен ж əне ұйымдармен байланыс орнату білу; қоғамні ң
пікірлері ң зерттеу əдістерін ж үргізу ж əне қолдана білу; Ашы қ сө йлеу
ə дістерін ж əне əдістерін еркін ме ңгере білу. Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы,
Қ аза қстан
Республикасыны ң
конституциялы қ
құқ ығы,
Міндеттемелік
құқ ық Мемлекеттік
бас
қаруды ң
теориясы
В Шетелдерді ң
ж əне Қаза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ
ат қару құқығы П
əнді о қыту ма қсаттары: қылмысты қ-ат қару саласында т əжірибелік
қ ызметте да ғдыларын қалыптастыруда, жазаны ат қару процесінде
туындайтын қоғамды қ қатынастарды реттейтін құқықты қ
нормаларды зерттеу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: Т үзеу құралдарын қолданумен,
соттал ғандарды ң құқықты қ жа ғдайыны ң азаматтарды ң жүйесіні ң
мекемелері мен жазаны орындайтын органдарда Қаза қстан
Республикасыны ң қылмысты қ–атқару саясатын негізгі ережелерін
зерттеу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Қылмысты қ-ат қару құқығыны ң тү сінігі, п əні
ж əне курс ж үйесі, қылмысты қ-ат қару за ңнамасы; қылмысты қ-ат қару құқық
қ атынастары; қылмысты қ-ат қару құқығы қағидалары; қылмысты қ-ат қару
за ңнамасыны ң даму тарихы; бас бостанды ғынан айыру т үріндегі
қ ылмысты қ жазалауды орындайтын органдар мен мекемелер ж үйесі; бас қа
да жазалау т үрлерін ат қаратын мекемелер мен органдары. жазаны ат
қарушы органдары мен мекемелеріні ң жүйесін білу; құқық
қ олдану қызметін білу; қылмысты қ-ат қарушылы қ за ңнамасын білу;
о қытылатын құқық саласында ғы ұғымды қ аппаратын білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
конституциялы қ
құқ ығы Меншік
құқығы мен
ө зге де затты қ
құқ ықтарды қор ғау
құқ ықты қ реттеу
практикалы қ
аспектілері, Сот
психиатриясы
А Банктік құқық Пəнді о қыту ма қсаттары: белгілі бір білім ж үйесін құрайтын банк
құқ ығыны ң теориялы қ негізін о қыту, банк за ңдылы қтарыны ң
құқ ықты қ қ ағидалары мен нормаларын о қыту.
П əнді о қытуды ң міндеттері: банктік құқықты қ қ атынастарды реттеу
ж əне оны ң де ңгейі мен құрылымын аны қтайтын банк ж үйесіні ң
элементтерін зерттеу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: банкті бас қару органдары. Банк
акционерлеріні ң құқықтары мен оларды ң байланысы, ж əне шешім шы ғару
т ə ртібі. Банк пайдаланатын өз м үлкі мен алын ған құралдарды м үліктік
т ə ртібін құқықты қ реттеу регламенті. Банк операцияларын ж үргізуді ң
т ə ртібін регламенттеу. Банк құқықты қ қ атынастарыны ң субъектілеріні ң
жауаптылы ғын регламенттеу. банк за
ңдылы қтарыны ң жəне банк т əжірибесіні ң даму үдерістерін аны қтай
білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
қ аржы құқығы Магистратура
п
əндері
Б Корпоративтік
құқық: тə жірибе
ж əне қолдану
т ə жірибесі П
əнді о қыту ма қсаттары: өзекті м əселелері корпоративтік құқықты ң
ғ ылымны ң өзекті м əселелерін зерттеу, корпоративтік за ңнаманы ж ə не
оны
ң тə жірибесін қолдануды, сондай-а қ проблемаларды шешуде
ы қтимал жолдарын к өрсете білу.
П əнді о қытуды ң міндеттері корпорацияларды ң қызметіне
байланысты туындайтын құқықты қ қ атынастарды зерттеу, құқықты қ
қ атынастар субъектілеріні ң за ңды қ мəртебесіні ң біліктілігі талдап
аны қтау, корпорацияларды ң қызметін то қтатуына байланысты
за ңды іс- əрекеттерді ң салдарын о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: К əсіпкерлік құқықты ң тү сінігі корпоративтік
құқ ық институты ретінде. Қаза қстан корпорациялар мен корпоративтік
құқ ығыны ң тарихы. Корпоративтік қызметті ң қалыптасуы мен реттеуі.
Корпоративтік нормалар ж əне оларды ң тү рлері мен ұғымы. Корпоративтік
нормаларды ң жалпы белгілері. Корпоративтік нормаларды ң ерекше
белгілері. Корпоративтік нормаларына с əйкес орталы қтандырыл ған ж əне
шартты қ нормаларды ң қатынасы. Сотта
ғы акционерлерді ң құқықтарын ( қатысушыларды ң) қорғауда ғы
қ ажетті құжат пакеттерін құрастыра білу, корпоративтік құқықта ғы
жауапкершілікке тартуды ң тə ртібін білу керек. Міндеттемелік
құқ
ық Магистратура
п
əндері
В Меншік құқығы
мен өзге де
затты қ
құқ ықтарды
құқ ықты қ реттеу
практикалы қ
аспектілері П
əнді о қыту ма қсаттары: азаматты қ-құқықты қ құ ралдарды
т ə жірибелік пайдалану ж əне азаматты қ құқықты қ нормаларды талдау
жасап о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: барлы қ цивилистік құрал-саймандарды ң
ж
əне спектріні ң мүмкіндіктерін, негізгі азаматты қ-құқықты қ санаттар
мен конструкциялар өндірісін студенттерді ң зерттеп ж əне игеруі. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Затты қ құқықтар ға ие болуды ң мəні, мазм ұны;
Затты қ құқықтарды ң тү сінігі, негізгі белгілері, конституциялы қ-құқықты қ
негіздері, т үрлері, объектілері мен субъектілері, меншік құқығы;
мемлекеттік меншік құқығын; субъектілері мен объектілері, жеке меншік
құқ ығы; сервитуттар; кепілдік құқықты қ қ атынастарды; меншік құқығыны ң
то қтатылуы; меншік құқығыны ң то қтатылу негіздері. М
үлікке билік шектеу ж əне меншік құқығын қор ғауда ғы сатып алу ж əне
то қтату құқықтарына с үйене отырып, ғылыми ж əне т əжірибелік
міндеттерді шеше білу. Меншік құқығыны ң негізгі к өзқ арастарыны ң шы ғу
тегін білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ ат қару
құқ ығы, Сырт қы
экономикалы қ
қ ызметті құқықты қ
ж əне кедендік-
тарифтік реттеу,
Ша ғын ж əне орта бизнеске Магистратура
п
əндері
4
6
БП
БП
46

А
Қаза қстан
Республикасыны ң
нотариаты П
əнді о қыту ма қсаттары: субъективті құқықтарды қор ғауда
нотариалды қ нысанды реттейтін, құқық нормаларын ма ңызын
т ү сіндіру, нотариалды қ органдармен т əжірибелік қолдануда
ажыра ғысыз байланыс құқық нормаларын, нотариалды əрекеттерді
ж үзеге асыру т əртібін, шаруашылы қ жəне бас қа да қатынастарды,
азаматты қ за ңдылы қты ны ғайтуда нотариатты ң рөлін о қып білу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: нотариат туралы нормативтік құқықты қ
актілерді, қажетті құқықты ң қ айнар к өздерін о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Нотариатты ң жəне ҚР əрекетінде оларды ң
құқ ықты қ-ұ йымдастырушылы қ негіздерін қалыптастыру. Нотариатты ң
т ү сінігі, оны ң ма ңызы, қызметі, қағидалары. ҚР нотариалды қ қызметті
құқ ықты қ реттеу. Нотариат саласында ғы ҚР Əділет Министрлігіні ң
құ зыреттілігі. Нотариалды қ қызмет саласында ғы Нотариалды қ Палатаны ң
құ зыретілігі. Нотариалды қ қызметке құқығы бар т ұлғаларды ң
құ зыреттілігі. Нотариалды əрекеттерді ж үзеге асыратын жалпы талаптар.
Нотариалды əрекеттерді ж үзеге асыратын негізгі талаптар. Жылжымайтын
м үлікті иеліктен айыру ға байланысты шарттарды ку əландаратын негізгі
ережелер. Сенімхат, құрылтай құжаттары. Нотариат қызметтегі м ұрагерлік
құқ ығы. құқ
ықты қ мазм ұнда ғы жазбаша құжаттар құрастыру;
нотариалды қ істерде даулы м əселелер бойынша отбасы ж əне азаматты қ
құқ ық нормаларын қолдана білу.
ерекше құқықты қ жа ғдайларда ж əне т үрлі н ұсқ аларды ң шешімдерін
ə зірлей білу. Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы,
Қ аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ құқығы
(Жалпы б өлім) Мемлекеттік тілде
құқ
ықты қ іс ж үргізу
Б Заңды т ұлғалар Пəнді о қыту ма қсаттары: к өптеген за ңдарды, ж əне ережелерді
д əст үрлі т үрде ме ңгеру, за ңға т əуелді нормативтік актілерді,
мамандарды т əрбиелеуде сондай-а қ, құқыққ олдану қызметінде орасан
ма ңызы бар, к өптеген құқықты қ ақ параттарды ме ң гере білу.
П
əнді о қытуды ң міндеттері: т үрлі ұйымдастырушылы қ-құқықты қ
нысанда ғы азаматты қ-құқықты қ мəртебелерді реттейтін, ( əрекет
ететін ж əне əрекетке жататын) негізгі қайнар к өздерді о қып білу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Азаматты қ құқықта ғы субъектілер за ңды
т ұ лғалар ретінде. За ңды т ұлғаларды ң белгілері мен т үсінігі. За ңды
т ұ лғаларды ң əркет қабілеттілігі мен əрекет қабілетсіздігі. За ңды
т ұ лғаларды ң филиалдары мен өкілдері. За ңды т ұлғаларды ң пайда болу
т ə сілдері. Құрылтай құжаттар. За ңды т ұлғаларды мемлекеттік тіркеу
т ə ртібі. За ңды т ұлғаларды ң қызметіні ң то қтатылуы. За ңды т ұлғаларды
тар қату ережелері мен негіздері. За ңды т ұлғаларды қайта ұйымдастыру
ережелері мен за ңды т ұлғаларды ң тү рлері.
қ
азіргі та ңда ғы фактілерді талдай білу; к əсіпкерлік қатынастарды реттейтін
Қ аза қстан за ңнамасы негізгі нормаларыны ң мазм ұнын талдай білу; за ңды
т ұ лғаларды ң қызметіндегі за ңнамаларды са қтауды қамтамасыз ете білу. Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы,
Қ аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ құқығы
(Жалпы б өлім) Мемлекеттік тілде іс
ж
үргізу
құ жаттарыны ң
нысандары,
Қ аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ
құқ ықта ғы шарт
В Қаза қстан
Республикасында
сот ж əне сот
т ө релігі П
əнді о қыту ма қсаттары: на қты ұйымны ң құрылымы туралы,
құқ ықты қ жа ғдайын, құрамын, міндеттерін, қызметін, сотты ң
құ зыретін о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: сот т өрелігі ж үйесіні ң құрамын ж əне
оны ң қызметтік міндеттерін о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Қолданыста ғы за ңнама бойынша Қаза қстан
Республикасыны ң сот ж үйесі. Сот ж үйесіні ң звеносы, сот инстанциялары.
Сот апелляциялы қ инстанциялары. Қада ғалау т əртібіндегі қаралып жат қан
сот инстанциялары. сот т
өрелігі саласында алын ған теориялы қ білімін қолдана алуы;
болаша қ кəсіби қызметті ж үзеге асыруда қажетті т əжірибелік да ғдылар мен
машы қтарды қалыптастыру. Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы,
Қ аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ құқығы
(Жалпы б өлім) Жедел-іздестіру
қ
ызметіні ң теориясы
А Қаза қстан
Республикасыны ң
отбасы құқығы П
əнді о қыту ма қсаттары: м үліктік ж əне жеке сипатта ғы қарым-
қ атынастарда ғы отбасы- құқықты қ нормаларды ң механинизмін
реттеу, қазіргі та ңда ғы отбасы құқығыны ң ма ңызын т үсіну.
П əнді о қытуды ң міндеттері: ерлі-зайыптыларды ң, ата-аналарды ң,
балаларды ң, қорғаншылар мен қам қоршыларды ң құқықтары мен
міндеттерін зерттеу, т əртібі, құқықты қ салдары, некені қию, некені
б ұзу, ата-анасыны ң қамқорлы ғынсыз қал ған, ата-ана құқықтарынан
айыру, балаларды орналастыру нысандары, бала асырап алу т əртібі
мен шарттары, , некеге т ұру ж əне оны жарамсыз деп тануды ң
шарттары мен нысандарын білу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Отбасы құқығы т үсінігі. Отбасы құқығы
қ ағидалары. Бірлескен орта қ меншіктеріні ң тү сінігі. Отбасы құқығыны ң
қ ызметі мен қағидалары. Отбасы құқығыны ң қызметі ж əне қағидалары мен
ə дістері, п əні. Неке т үсінігі ж əне о ған т ұру жа ғдайлары. Ата-аналарды ң
міндеттері мен к əмелетке толма ған балаларды ң құқығы. за
ң маманды ғы бойынша ж ұмыс жасау барысында отбасылы қ құқық
нормаларын қолдана білу, отбасылы қ құқығыны ң келешегін ж əне негізгі
ба ғыттарын одан əрі дамытуда,
соттарды ң, прокуратура, қам қоршылы қ жəне қор ғаншылы қ органдарымен
отбасылы қ за ңнаманы т əжірибеде қолдана білу. Құқ
ық негіздері
мектеп курсынан Мемлекеттік тілде
құқ
ықты қ іс ж үргізу
Б Мүлік м əмілелері Пəнді о қыту ма қсаттары: Қаза қстан Республикасында т ұрғын үй
қ атынастарын реттейтін, т ұрғын үй құқ ығы ж əне т ұрғын үй
за ңнамаларыны ң теориялы қ мəселелерін білу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: жылжымайтын м үлік нысаны болып
табылатын, азаматты қ-құқықты қ шарттарды құрастыру да ғдыларын
ме ңгеру. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Жылжымайтын м үлік азаматты қ құқықты қ
қ атынастарды ң объектісі ретінде. Жылжымайтын м үлікті ң за ңды белгілері
мен т үсінігі. Жылжымайтын м үлікті ң ерекше т үрлеріні ң құқықты қ режимі.
Жылжымайтын м үлікке құқықты ң мемлекеттік тіркеу мен олармен
м əмілеге отыру. Жылжымайтын м үлікке құқықты ң мемлекеттік тіркеу
т ə ртібі мен негізі. Жылжымайтын м үлікті пайдалан ғанда беру туралы
м əмілелері (шарттар). на
қты өмірлік жа ғдайларда за ңнамалы қ нормаларды қолдану ж əне
нормативтік актілерді ң ма ғынасын т үсіне білу; отанды қ жəне халы қаралы қ
саудада ғы жылжымайтын м үлікпен м əмілелерді ресімдейтін келісімдерді
жасауын білу; жылжымайтын м үлікпен байланысты құқықты қ
қ атынастарды реттейтін за ңдар мен өзге де нормативтік құқықты қ актілерді
қ олдану ға қабілеті ң білу. Құқ
ық негіздері
мектеп курсынан Қ
аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ
құқ ықта ғы шарт
В Шет елдерде
қылмысты қ
жазалаудын
орындалу
теориясы мен
т ə жірибесі П
əнді о қыту ма қсаттары: студенттерге қылмысты қ-ат қарушы құқық
бойынша тере ң білім беру П əнді
о қытуды ң міндеттері: оларды атал ған құқ ық саласыны ң теориялы қ
ережелерімен таныстыру, шет елдердегі қылмысты қ-ат қарушы
за ңнамаларды толы ғымен сипаттау,и қылмысты қ жазаны ң кез-келген
т ү рін орындау ж əне өтеу т əртібі мен шарттарын құқықты қ реттеу
с ұ ра қтары бойынша білім алу.
. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: шет елдердегі қылмысты қ-ат қарушы құқық
т ү сінігі, п əнні ң мəні мен ж үйесі. Жазаны орындайтын ж əне оларды ң
қ ызметіне негізгі ба қылауды ж үзеге асыратын мекемелер мен органдар
ж үйесіні ң сипаттамасы. Шет елдерде қылмысты қ жазаны орындау.
Жазалан ғандармен қатынас жасау туралы халы қаралы қ акті. қ
азіргі та ңда ғы фактілерді талдай білу; к əсіпкерлік қатынастарды реттейтін
Қ аза қстан за ңнамасы негізгі нормаларыны ң мазм ұнын талдай білу; за ңды
т ұ лғаларды ң қызметіндегі за ңнамаларды са қтауды қамтамасыз ете білу. Құқ
ық негіздері
мектеп курсынан Халы
қаралы қ
құқ ықты ғы
қ ағидалар ж үйесі
А Қаза қстан
Республикасыны ң
экологиялы қ
құқ ығы П
əнді о қыту ма қсаттары: экологиялы қ қарым қатынастарды ң
мазм ұнын аша білу, таби ғи ресурстарды ң ерекше категорияларыны ң
құқ ықты ң режиміні ң айырмашылы ғы ж əне экология құқығыны ң
нормаларыны ң қолдану т əжірибесі.
П əнді о қытуды ң міндеттері: экологиялы қ құқықты ң ( таби ғи
ресурстарды ң) негіздерін о қып үйренуде қорытындылау бойынша,
сондай-а қ сол қорытынды шешімдерді ң нəтижелері сия қты таби ғат
ресурстары құқығыны ң мəселелерін о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Мемлекет ж əне қоғам өмірінде экологиялы қ
құқ ықты ң ұғ ымы ж əне р өлі. Экологиялы қ құқықты қ қ атынастар, оларды ң
қ атысушылары мен объектілері. Экологиялы қ құқық бұзушылы қ тү сінігі
ж əне оны ң тү рлері. Қорша ған ортаны қор ғау ж əне мемлекеттік реттеу
функциялары мен таби ғатты қор ғауды бас қару, т үсінігі, принциптері,
нысандары мен əдістері. Экологиялы қ мониторингты ң қызметі,
міндеттері, құрылымы мен т үсінігі. Экологиялы қ құқық бұзушылы қтар
ү шін құқықты қ жауапкершілік. таби
ғатты пайдалануда қор ғауды ж үзеге асыру ерекшеліктері мен
за ңнамалы қ негіздерін зерттей білу;
- Қ аза қстан Республикасыны ң нары қ қатынастар жа ғдайында ғы
экологиялы қ құқықты ң реформаларыны ң құқықты қ жа ғдайын білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
ə кімшілік құқығы Қ
аза қстан
Республикасыны ң
салы қ құқ ығы
4
7
БП
46
БП

Б
Патенттік құқық Пəнді о қыту ма қсаттары: зияткерлік меншік объектілеріні ң за ңдылы қ
таби
ғатын о қып білу, зияткерлік меншік саласында ғы құқ ық қ орғау
мен ж үзеге асырумен байланысты қатынастарды реттейтін, оларды ң
авторларын ж əне патентке ие болушыларды, нормативтік құқықты қ
актілерді зерттеу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: зияткерлік меншік объектілеріні ң
за ңдылы қ таби ғатын о қып білу, зияткерлік меншік саласында ғы
құқ ық қ орғау мен ж үзеге асырумен байланысты қатынастарды
реттейтін, оларды ң авторларын ж əне патентке ие болушыларды,
нормативтік құқықты қ актілерді о қып білу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Патенттік құқықты ң тү сінігі. Патенттік
құқ ықты ң объектілері. Патенттік құқықты ң субъектілері. Авторларды ң
жеке м үліктік емес құқықтары. Патенттік құқықты ң объкетілеріне ерекше
құқ ықтар. Бас қа т ұлға ға ерекше құқықты беру. Қор ғау құжаты, оны ң
т ү рлері мен əрекет ету мерзімі. Қор ғау құжатын алу т əртібі. Патенттік
құқ ықтарды қор ғау əдісі. Патенттік құқықты ң ерекше объектілеріне
патенттік құқықты ң ерекшелігі ( өнерк əсіп меншіктеріні ң объектілері,
селекциялы қ қолжетімділік, интегралды микросхемаларды ң топологиясы,
азаматты қ айналымны ң қатысушыларын, тауарларды, қызметті) . зияткерлік меншік
құқығы т үрлі объектілерін за ңды таби ғатын білу, оны ң
авторларыны ң ақ паратты, құқықтары ж əне міндеттері туралы, ме ң гергені,
ғ
ылыми зерттеу ж үргізу білу ж əне пайда бол ған өзгерістерге ж əне
генерацияны ң жа ңа саналарын, т үрлі құқықты қ құ жаттарды əзірлеу
барысында, бейімделу қабілетін ме ңгеру. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ құқығы
(Жалпы б өлім),
Қ аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ құқығы
(Ерекше б өлім) Шетелдердегі ж
əне
Қ аза қстан
Республикасында ғы
коммерциялы қ
қ ызметті құқықты қ
реттеу
В Сот психиатриясы Пəнді о қыту ма қсаттары: сот-психиатриялы қ сараптамасын
ж үргізуді ң мəнін зерттеу ж əне оларды жедел, тергеу ж əне сот
т ə жірибесінде қолдану.
П əнді о қытуды ң міндеттері: жедел, тергеу ж əне сот т əжірибесіне
келешекте сот-психиатриялы қ сараптамасын ж үргізуді ң негіздерін
ендіруді зерттеу; болжау қабілетін дамыту ж əне ы қтимал тергеу
жа ғдайлар мен м əн-жайларды сипаттай білу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Психиатрия ж əне сот психиатриясыны ң тү сінігі.
Сот психиатриясыны ң мəні мен функциялары; сот психиатриясыны ң
қ ағидалары мен əдістері. Сот психиатрия ж əне сотты қ - психиатриялы қ
сараптама; сот психиатриясыны ң криминалистикамен байланысы, сот-
психиатриялы қ сараптамасын ж үргізуді ң негіздері ж əне оларды жедел,
тергеу ж əне сот т əжірибесінде қолдану. Сот психиатриясыны ң объектілері
мен субъектілері, сот-психиатриясыны ң өндірісі ж əне ұйымдастыру
т ə ртібі. жедел, тергеу ж
əне сот т əжірибесіне келешекте сот-психиатриялы қ
сараптамасын ж үргізуде ж əне талдауда қажетті а қпаратты өң деп, ала білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ ат қару
құқ ығы Сот сараптамасы
А Қаза қстан
Республикасыны ң
жер құқығы П
əнді о қыту ма қсаттары: жер құқығыны ң негізгі теориялы қ
ережелерін о қып үйрену, нары қты қ экономиканы қалыптастыруда
жер за ңнамасыны ң ма ңызын ашу, Қаза қстан Республикасыны ң жер
қ орыны ң категорияларыны ң құрамы мен құқықты қ режимін о қып
ү йрену, т үрлі жа ғдайларда ғы жер қатынастарына құқықты қ
нормаларды д ұрыс қолдану да ғдыларын қалыптастыру.
П əнді о қытуды ң міндеттері: жер за ңнамасыны ң негіздерін о қып
ү йрену, жер за ңнамасы нормаларын қолдануда т əжірибелік
да ғдыларды ме ңгеру. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Жер құқығыны ң тү сінігі, п əні ж əне ж үйесі. ҚР
жер за ңнамасыны ң міндеттері, ма қсаттары, қағидалары. Жер құқығыны ң
қ айнар к өздері. ҚР жер қатынастарын құқықты қ реттеуді ң тарихы. Жерді
ұ тымды пайдалану ж əне жерді қор ғауды мемлекеттік ба қылау. Жерді
пайдалану мен қор ғау ға мемлекеттік ба қылауды ж үзеге асыратын
органдар мен лауазымды т ұлғалар. Жерді пайдалану мен қор ғау ға
мемлекеттік ба қылауды ж үзеге асыратынжФункцияларды ж үзеге асыратын
органдарды ң қызметі. Мемлекеттік ба қылауды ж үзеге асыратын
лауазымды т ұлғаларды ң құқықтары мен міндеттері. жер
құқығы субъектілеріні ң міндеттері мен құқықтары туралы за ңнаманы
қ олдану м əселелері бойынша к өзқ арастарды сауатты, қисынды т үрде
к ө рсете білу; жер пайдалану саласында құқықты қ мəселелерді шешу ж əне
талдау жасау; меншік иелеріні ң, жер учаскелерін жал ға берушілер мен
пайдаланушыларды ң құқықты қ мəртебесін реттейтін құрылтай құжаттарын
білу. жер құқығы саласында ғы əкімшілік ж əне қылмысты қ құқық
нормаларыны ң бұзуы аны қтал ғанда іс ж үргізу құжаттарын құрастыру ж ə не
қ
олдана алу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
конституциялы қ
құқ ығы Халы
қаралы қ жеке
құқ ығы
Б Жер жəне
экологиялы қ
за ңнамада құқық
қ олдану
т ə жірибесі П
əнді о қыту ма қсаттары: қолданыста ғы экологиялы қ жəне жер
за ңнамаларын ме ңгерген ж əне оны т əжірибеде қолданылуын, өкілдік
ж əне ат қарушы органдарды ң, құқық қ орғау органдары
қ ызметкерлеріні ң қызметіні ң құқықты қ негізін, сондай-а қ
мемлекеттік ж əне мемлекеттік емес құрылымдарды ң экологиялы қ
ж əне жер құқығыны ң құқ ықты қ нормаларын о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: экологиялы қ жəне жер за ңнамаларын,
оларды ң жүзеге асырылу тетігін білу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Экологиялы қ жəне жер құқығыны ң негіздері.
Экологиялы қ құқықты ң тү сінігі мен п əні. Қорша ған ортаны қор ғау
туралы за ңнама. Қаза қстан Республикасыны ң жер за ңдары. Жер қойнауы
туралы за ңнама. Қаза қстан Республикасыны ң орман за ңдары. Адамны ң
экологиялы қ-құқықты қ мəртебесі. Таби ғи ресурстар ға меншік құқығы.
Таби ғатты пайдалану құқығы. Қорша ған ортаны қор ғау мен таби ғат
пайдалануды бас қару ж əне құқ ықты қ негіздері. Қорша ған ортаны қор ғау
мен таби ғат пайдалануды а қпаратты қ қамтамасыз етуді ң құқықты қ
негіздері.Таби ғат ресурстарыны ң құқықты қ режиміні ң ерекшеліктері. экологиялы
қ жəне жер за ңнамаларыны ң категорияларын ж əне за ңды
ұғ ымын қолдана алуы; алын ған білімдерін болаша қта қызмет
т ə жірибесінде қолдана білу; болаша қ іс- əрекетте практикалы қ істерді шешу
кезінде жер теориясы мен экологиялы
қ құқық туралы білімдерін қолдануін
білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
конституциялы қ
құқ ығы Қ
аза қстан
Республикасында
б əсекелестік
саясатты құқықты қ
реттеу
В Сот
медицинасыны ң
негіздері П
əнді о қыту ма қсаттары: Сот-медициналы қ жəне сот-психиатриялы қ
сараптамларды ң өндірісінде, сот медицина ж əне сот психиатриясы
саласында құқықты қ негіздерін о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: сот-медицина ж əне психиатрия
саласында жеке медицина ғылымыны ң əдіснамасын, жалпы
теориясын, оларды ң за ңды т əжірибеде қолданылуын о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Сот медицинасыны ң пəні, ма қсаты мен
міндеттері . Зерттеуді ң əдістері мен объектілері. За ң тə жірибесінде сот
медицинасыны ң мəні, р өлі ж əне орны. Бізді ң елімізде сот-медициналы қ
сараптама қызметін ұйымдастыру. Сот медицина сараптамасын
ұ йымдастыру ж əне та ғайындау т əртібі (СМС). Сот медицина
сарапшыларыны ң құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі.
Сарапшыларды ң қарсылы қ білдіруі. Сот медицина сараптамасыны ң
т ү рлері: бастап қы, қосымша, қайталама, комиссиялы қ, кешенді. Алдын-ала
тергеудегі ж
əне аны қтау кезіндегі сараптама. Сот отырысында ғы
сараптама. Сот медицина құжаттамасы. сот медицина сараптамасыны
ң хаттамаларын толтыру, сот медицина
сараптамасын ж үргізу т əртібін ме ңгеру; сот-сараптамалы қ зерттеулер
н əтижесінде алын ған на қты деректерді іс ж үзінде қолдануін білу; сот
медицинасы саласында ғы т əжірибелік қызметтегі зерттеулерді ң
н əтижелерін іске асыру да ғдыларына ие болуы. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ құқығы
(Жалпы б өлім),
Қ аза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ құқығы
(Ерекше б өлім) Криминология, сот
сараптамасы
А Қаза қстан
Республикасыны ң
қ аржы құқығы П
əнді о қыту ма қсаттары: Қаза қстан Республикасында ғы к өпшілік
а қ шалай қаражаттарды ж ұмсау бойынша қызметті ж əне қаржылы қ
қ атынастарды о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: қаржылы қ құқықты қ қ атынастарды
құқ ықты қ реттеуді ң тү сінігін, қаржылы қ құқықты қ қ атынастарды ң
құқ ықты қ таби ғатын, қаржы органдарыны ң негізгі қызметі мен
м əртебесін о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Мемлекетті ң қаржылы қ қызметі, ұғымы,
қ аржылы қ құқықты ң жүйесі мен п əні. Қаржылы қ қызмет ж əне қаржыны ң
м əні. Мемлекеттік қаржыны ң ұғымы ж əне қызметі. Қаржы ж үйесіні ң
ұғ ымы ж əне оны ң құрылымы.Мемлекетті ң қаржылы қ қызметіні ң əдісі.
Бюджеттік ба қылау ж əне бюджет саласында ғы бас қару, бюджеттік қызмет. жалпы б
өлімні ң теориялы қ ережелерін, оны ң ерекше б өліміні ң негізгі
құқ ықты қ инситуттарын о қып білу; т əжірибелік қызметте теориялы қ
білімдерін қолдана алуы, қаржы- құқықты қ за ңнама ға талдау жасау. Құқ
ық негіздері
мектеп курсынан Банктік
құқық
Б Міндеттемелік
құқық П
əнді о қыту ма қсаттары: міндеттемелерді орындау мен т үрлері,
міндеттемелік құқықты реттеуді ң пəнін зерделеу
П əнді о қытуды ң міндеттері: Студенттерді негізгі отьбасы
құқ ығымен, отбасы құқыққ атнастарыны ң мазм ұнымен, некеге т ұру
жа ғдайларымен, некеге т ұруды ң негізгі шектерімен таныстыру. П
əні ң қ ысқаша мазм ұны: Міндеттемені ң ұғымы. Міндеттемелік
құқ ығымен реттелетін қатынастар. Міндеттемелік құқықты қ қ атынастар.
Міндеттемелерді ң жүйесі. Міндеттемелерді ң жүйесіні ң мəні, т үсінігі.
Міндеттемелер т үрлері.
Міндеттемелерді ң тобы. Міндеттемелерді ң кіші т үрлері мен нысандары.
Міндеттемелерді жіктеуді ң мəселелері. Міндеттемелерді ң пайда болуыны ң
негізі. Шарттар.
азаматты
қ-құқықты қта ғы даулы жа ғдайларда өзбеітнше шешім қабылдау;
міндеттемелік құқықты ң ғ ылыми зерттеу м əселелеріні ң əдістемесін
ме ңгеру; міндеттемелік құқық саласында білу, т ұжырымдауда
дискуссиялы қ мəселелерді шы ғармашылы қ дағдылар ға ие болу. Мемлекеттік
қызмет
ж əне бас қару Корпоративтік
құқ
ық: тə жірибе
ж əне қолдану
т ə жірибесі
5
КП
БП
3
БП 3
5
3 5

В
Сыртқы
экономикалы қ
қ ызметті
құқ ықты қ
кедендік-тарифтік
реттеу П
əнді о қыту ма қсаттары: Қаза қстан Республикасыны ң кеден ісі
саласында ғы СЭ Қ реттеуде ж əне халы қаарлы қ-құқықты қ
ынтыма қтасты ққа қатысуын о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: Қаза қстан Республикасыны ң сырт қы
экономикалы қ қызметіні ң басты м əселелері, сырт қы экономикалы қ
қ ызметті ң жүзеге асырылу əдістері мен негізгі нысандары,
қ ағидаларын, мемлекетті ң негізгі органдары туралы білім алу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: СЭ Қ мемлекеттік реттеу; СЭ Қ құқықты қ
реттеуді ң қайнар к өздері; СЭ Қ режимі; СЭ Қ лицензиялау ж əне квоталау;
сырт қы экономикалы қ мəмілелер т үрлерін ж əне жасасу ерекшеліктері;
сырт қы экономикалы қ мəмілелерді ң субъектілері; СЭ Қ тарифтік ж əне
тарифтік емес реттеуі; халы қаралы қ мəмілелерді орындау; СЭ Қ
ережелерін б ұзғаны үшін жауапкершілік; сырт қы экономикалы қ дауларды
шешу; үйлесімдірілген ж үйені қолдануды ң негізгі ережелері. Б ҰҰ
ірілендірілген экономикалы қ топтамалары бойынша жіктеуші; тауар
ба ғыты ж əне қосал қы ба ғыты, санды қ кодтары; кодтарды жазу
ерекшеліктері; ТМД СЭ ҚТН; тауарларды декларациялауды ң негізгі
ережелері. сырт
қы экономикалы қ қызметіні ң катеогриялары мен т үсініктерін еркін
пайдалана алуы; сырт қы экономикалы қ қызметіні ң құқықты қ казус
бойынша өз к өзқ араастарын д əл, қонымды, сауатты т үрде, к өрсете алу. Құқ
ық негіздері
мектеп курсынан Меншік
құқығы мен
ө зге де затты қ
құқ ықтарды
құқ ықты қ реттеу
практикалы қ
аспектілері
А Қаза қстан
Республикасыны ң
салы қ құқ ығы П
əнді о қыту ма қсаттары: салы қ құқығы ғылымыны ң əдіснамасыны ң
ерекшеліктерін, салы қ туралы білім ж үйесі, қаржы- құқықты қ
категориясы ретінде, салы қ міндеттемесі к өпшілік- құқықты қ
міндеттемесі ретінде мемлекетті ң салы қ қызметі ж əне салы қ құқығын
о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: салы қсалуды ң құқықты қ жəне теориялы қ
негізін, салы
қ міндеттемелеріні ң мазм ұны к өпшілік- құқықты қ
категория ретінде мемлекетті ң салы қ қызметін, салы қ за ңнамасын
қ олдану бойынша да ғдыларды дамытуды о қып үйрену. Қаржы-
құқ ықты қ қ ызметті ба ғалай алу ж əне салы қ құқығыны ң
ж үйелендірілген білімін алу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Қазіргі заман ғы мемлекет өміріндегі салы қты ң
т ү сінігі мен р өлі. Салы қтарды ң пайда болу жа ғдайлары мен салы қтарды ң
болуы. Салы қтарды ң қызметі. Қоғамды қ өмірдегі салы қтарды ң əлеуметтік-
экономикалы қ рөлі. Мемлекетті ң салы қсалуы ж əне салы қ қызметі. Салы қ
қ ызметіні ң əдістері. Салы қсалуды ң ұғымы ж əне əдістері. Салы қ
т ө леушілер. Салы қ міндеттемесі. Салы қ тө леушілерді ң мəртебесін
ай қындау. Салы қ тө леушілерді ң тү рлері. Салы қ агентіні ң мəртебесі.
Салы қ міндеттемесіні ң ерекшеліктері мен т үсінігі. Салы қ міндеттемесіні ң
құ рамы. Салы қ міндеттемесіні ң орындалуы. Салы қ міндеттемесіні ң
то қтатылу негіздері. салы
қ салуды ң теориялы қ жəне құқ ықты қ негіздерін білу; т əжірибелік
қ ызметте теориялы қ білімін нормативтік актілерді талдау ар қылы қолдана
алу. Авторлы
қ құқық,
Қ аза қстан
Республикасыны ң
экологиялы қ құқығы Магистратура
п
əндері
Б Шетелдерді ң
ж əне Қаза қстан
Республикасыны ң
экологиялы қ
құқ ығы П
əнді о қыту ма қсаттары: экологиялы қ құқықты ң қ ызметі мен дамуы,
пайда болу негіздерін о қып үйрену, п əнні ң ғылыми-теориялы қ негізін
к əсіби т үрде т үсінігін дамыта т үсу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: экологиялы қ құқық терминдері мен
құқ ықты қ тү сінігі туралы м əліметтерді ж əне қажетті білімдерді о қып
ү йрену. экологиялы қ құқықты қ қ атынастарды мемлекеттік реттеуді ң
құқ ықты қ негіздері туралы, т əжірибелік ж ұмыста ж əне студенттерді
келешекте ғылыми-теориялы қ қызметінде осы п əнді о қып үйренуде
ал ған білімдерін қолдана отырып да ғдыларды қалыптастыру. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Қаза қстан Республикасыны ң жəне шет
елдерді ң экологиялы қ құқығы, т үсінігі, п əні, міндеттері; қоғам мен
таби ғатты ң өзара əрекеттестігіндегі ғылыми- əдіснамалы қ негізі;
объектілері мен қоғам мен таби ғатты ң өзара əрекеттестігіндегі құқықты қ
реттеуді ң қайнар к өздері; таби ғат объектілеріне меншік құқығы; таби ғ атты
пайдалану
құқығы; қорша ған таби ғи ортаны қор ғауды ң құқ ықты қ
механизмі; ерекше қор ғалатын таби ғи объектілері мен оларды
пайдалануды ң құқықты қ режимі; жекелеген таби ғи объектілерді;
экологиялы қ ба қылауды ң ұйымды қ-құқықты қ нысандары; Қаза қстан
Республикасында ғы ж əне шетелдердегі экологиялы қ за ңнаманы б ұзғаны
ү шін за ңды жауаптылы қ. болаша
қ кəсіби қызметінде алын ған да ғдылармен құқықты қ нормаларды
қ олдана білу; экологиялы қ тө лемдер мен т өлемдерді есептеу ж əне жинау
т ə ртібін құрастыра білу; қорша ған ортаны халы қаралы қ-құқықты қ қ орғау
сипаттамаларын білу. Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы Магистратура
п
əндері
В Қаза қстан
Республикасыны ң
кеден құқығы П
əнді о қыту ма қсаттары: кеден за ңнамасыны ң құқықты қ
нормаларын о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: теориялы қ жəне т əжірибелік
материалдарды о қып үйрену, кеден құқықты қ қ атынастарды ң
құқ ықты қ таби ғатын, кеден органдарыны ң мəртебесін ж əне негізгі
қ ызметін, кеден ісіні ң нормативтік құқықты қ актілерін, кеден ісін
құқ ықты қ реттелуін ұғыну. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Кеден құқығыны ң пəні ж əне ж үйесі, кедендік
құқ ығыны ң қайнар к өздері; кеден құқығыны ң бас қа құқ ық салаларымен
ара қатынасы; кеден құқығыны ң субъектілері; кеден органдарыны ң
қ ызметіні ң нысандары; кедендік ресімдеуді құқықты қ реттеу, ба қылау;
кеден құқығында ғы жауапкершілік; кедендік органдар аны қтау органдары
ретінде. кеден
қызметіні ң экономиакалы қ жа ғынан кедендік органдарыны ң
құ рылымын білу, белсенді о қытуды ң əдістеріне қатысудан ал ған білімдерін
қ олдана алуы. Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы Магистратура
п
əндері
А Халықаралы қ
сауда құқығы П
əнді о қыту ма қсаттары: халы қаралы қ сауда құқығын қолдану
негізінде заманауи халы қаралы қ ұйымдарды ң қызметіні ң тетігін о қ ып
ү
йрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: халы қаралы қ сауда құқығы
саласында ғы білім ж үйесін о қып үйрену, экономикалы қ реформа
саласында ғы мемлекетті ң саясатын т үсіндіру, халы қаралы қ сауда
құқ ығыны ң дамуын ж əне қалыптасуын о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Халы қаралы қ ұйымдарды ң тү сінігі мен
жіктелуі. Халы қаралы қ ұйымдар мемлекетті ң ынтыма қтасты қ нысаны
ретінде. Халы қаралы қ ұйымдарды ң құқықты қ таби ғаты. Халы қаралы қ
ұ йымдарды ң қызметі. Халы қаралы қ ұйымдарды ң қатысуымен
халы қаралы қ шарттар. Халы қаралы қ ұйымдарды ң дипломатиялы қ құқығ ы.
Ə
мбебап ж əне айма қты қ халы қаралы қ ұйымдар. халы
қаралы қ сауда құқығыны ң теориялары қорытындылары мен негізгі
т ұ жырымдарын, сырт қы сауда қатынастарыны ң мəнін білу; өзбетінше
сипаттама жасап, халы қаралы қ сауда құқығы қатынастарыны ң мəнін
ба ғалай білу; барлы қ мемлекеттік- құқықты қ мəселелерді ұғыну ға
шы ғармашылы қ тұ рғыдан қарау; халы қаралы қ сауда құқығыны ң
теориясыны ң негізгі ережелері туралы бастап қы т үсініктерді бере алу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
ə кімшілік құқығы Халы
қаралы қ
к ө пшілік құқығы,
Халы қаралы қ жеке
құқ ығы
Б Қаза қстан
Республикасыны ң
к əсіпкерлік
құқ ықы П
əнді о қыту ма қсаттары: к əсіпкерлік құқықты ң қ ызметін ж əне
дамуын, пайда болу себептерін о қып үйрену, п əнні ң ғылыми-
теориялы қ негіздерін к əсіби ұғыну.
П əнді о қытуды ң міндеттері: к əсіпкерлік саласында ғы за ңнаманы,
к əсіпкерлік құқыққ атынастары субъектілеріні ң құқықты қ жа ғдайын,
к əспікерлікті ң нысандарын, құқыққ абілеттілігін ж əне за ңды
т ұ лғаларды ң тү рлерін, келісім шарттар ға т ұру ж əне м əмілелерді
құ руды о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: К əсіпкерлік құқықты ң тү сінігі, п əні, əдісі,
қ айнар к өздері. К əсіпкерлік құқықты ң қ алыптасуы ж əне даму тарихы.
к əсіпкерлік құқық. Кəсіпкерлік құқықты ң тү сінігі ж əне оны ң құқық
ж үйесіндегі орны. К əсіпкерлік құқықты ң пəні ж əне əдісі. К əсіпкерлік
құқ ықты ң белгілері мен за ңды қ аны қтамасы. К əсіпкерлік құқықты ң
қ ағидалары. К əсіпкерлік құқықты ң қ айнар к өздері. Б əсекелестік ұғымы
ж əне монополистік қызмет. Монополия ға қарсы за ңдар. Монополия ға
қ арсы органдарды ң өкіленттілігі. К
əсіпкерлік қызметті реттейтін, қолданыста ғы құқ ықты қ құ жаттармен
ж ұмыс жасай білу;
т ə жірибелік қызметте теориялы қ білімін қолдана білу. Мемлекет ж
əне
құқ ық теориясы Шетелдердегі ж
əне
Қ аза қстан
Республикасында ғы
коммерциялы қ
қ ызметті құқықты қ реттеу,
Қ
аза қстан
Республикасында
б əсекелестік саясатты құқ ы қ ты қ
В
Халықаралы қ
құқ ықты ғы
қ ағидалар ж үйесі П
əнді о қыту ма қсаттары: қылмысты қ іс ж үргізу қағидаларын,
оларды ң пайда болуын, дамуын ж əне қызмет етуін о қып үйрену,
п əнні ң ғылыми теориялы қ негіздерін к əсіби т үсінуді ң қағидаларын
о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: қылмысты қ-іс ж үргізу за ңнаманы ж əне
оны ж үзеге асыру тетігін о қып үйрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Қылмысты қ іс ж үргізу қағидаттарыны ң ұғымы
ж əне жалпы сипаттамасы. За ңдылы қ. Істі ң мəн-жайын жан-жа қты, толы қ
ж əне объективті зерттеу. Д əлелдемелерді ішкі сенім бойынша ба ғалау.
Процессуалды қ іс- əрекеттер мен шешімдерді ң ша ғымдану еркіндігі. Ар-
намыс ж əне қадір- қасиетіне құрмет. Жеке меншікке қол с ұқпаушылы қ.
Жеке өмірге қол с ұқпаушылы қ. Телеграф ж əне телефонмен с өйлесу, почта,
ө зге де хат жазысу құпиясы. Т ұрғын үйге қол с ұқпаушылы қ. Меншікке
қ ол с ұқпаушылы қ. қ
ылмысты қ-іс ж үргізу қызметінде, қылмысты қ процесті ң қағидаларын
қ олдана білу; халы қаралы қ құқық туралы идеяны интегралды қ жүйе
ретінде, автономды ж əне ішкі құқық жүйесінен айырмашылы ғы бар
т ү сінікке ие болу;
мемлекетті ң ішкі за ңнамалы қ актілерін оларды халы қаралы қ-құқықты қ
міндеттемелерге с əйкестігі т ұрғысынан т үсіну. Шет елдерде
қ
ылмысты қ
жазалаудын
орындалу теориясы
мен т əжірибесі Халы
қаралы қ құқық
ж ə не геосаясат,
Қ
аза қстан
Республикасыны ң
сырт қы саясаты
КП
34
3
БП 2

А
Халықаралы қ
к ө пшілік құқығы П
əнді о қыту ма қсаттары: халы қаралы қ құқықты ң негізгі
қ ағидаларын, адам құқықтарын халы қаралы қ қорғау саласында ғы
стандарттарды, сондай-а қ халы қаралы қ ұйымдарды ң қызметін о қып
ү йрену. о қытуды ң міндеттері: мемлекетаралы қ, халы қаралы қ
қ атынастарды реттейтін, халы қаралы қ құқықты ң нормаларын
т ү сіндіру, халы қаралы қ құқықты ң нормаларын қолдану да ғдыларын
ме ңгеру, халы қаралы қ құқықты ң теориясын т үсіндіру. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Халы қаралы қ құқық құқ ықты ң ерекше ж үйесі
ретінде. Халы қаралы қ жəне мемлекетаралы қ құқықты ң ара қатынасы.
Халы қаралы қ құқық жүйесі мен қайнар к өздері. Халы қаралы қ шарттар
құқ ығы. Халы қаралы қ ұйымдар құқығы. Б ҰҰ жəне оны ң басты органдары.
Мемлекеттерді
ң халы қаралы қ-құқықты қ жауапкершілігі.Халы қаралы қ
құқ ықта ғы халы қтар. халы
қаралы қ-за ңгерді ң тə жірибелік қызметінде алын ған білімдерді
қ олдануы, халы қаралы қ құқық қ ағидаларын, халы қаралы қ қызметті
реттейтін құқықты қ нормаларды білу Шет елдеріні
ң
мемлекет ж əне
құқ ық тарихы,
Шет елдерiнi
ң
конституциялы қ
құқ ығы,
Халы қаралы қ сауда
құқ ығы Магистратура
п
əндері
Б Шетелдердегі
жəне Қаза қстан
Республикасында ғ
ы коммерциялы қ
қ ызметті
құқ ықты қ реттеу П
əнді о қыту ма қсаттары: коммерциялы қ қызметті реттейтін,
Қ аза қстан Республикасыны ң нормативтік- құқықты қ актілерді ң
жиынты ғын о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: шетелдердегі ж əне Қаза қстан
Республикасында ғы коммерциялы қ қызметті құқықты қ реттеуді о қып
ү йрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны . Қаза қстан Республикасыны ң жəне шет
елдерді ң коммерциялы қ за ңнамасына салыстырмалы талдау.
Коммерциялы қ құқықты ң тə жірибелік қолдануын, сондай-а қ сот т əжірибесі
бойынша к əсіпкерлік қызмет субъектілеріні ң заңды м үдделерін,
бостанды қтарын ж əне құқ ықтарын қор ғау бойынша қарау. Қаза қстан
Республикасыны ң жəне шет елдерді ң қызмет ету жа ғдайы мен жеке
к əсіпкерлікті ң субъектілері, Қаза қстан Республикасында ғы мемлекеттік
сатып алуларды құқықты қ реттеуді ң мəселелері коммерциялы
қ қызметті реттейтін нормативтік- құқықты қ актілерді талдау
жасау ж əне қолдан; коммерциялы қ қызметті реттейтін нормативтік
құқ ықты қ актілерді қолдану ж əне талдаун білу; іскерлік құқық
нормаларын қолдану т əжірибесін жете білу; қазіргі заман ғы сауда
құ рылымын ж əне сауда операцияларын бас қару əдістерін білу. Ба
ғалы қағаздарды
құқ ықты қ реттеу,
Патенттік құқық,
Салыстырмалы
құқ ықтану, Адамны ң
ж
əне азаматты ң
құқ ықтары мен
бостанды қтарын
қ ор ғау, Қаза қстан
Республикасыны ң
к əсіпкерлік құқығы Магистратура
п
əндері
В Халықаралы қ
құқ ық жəне
геосаясат П
əнді о қыту ма қсаттары: еуразиялы қ ке ңістіктегі геосаясатты қ
т ұ рғыда ғы халы қаралы қ қатынастарда ғы трансформацияны о қып
ү йрену, Еуразия елдеріндегі саяси-экономикалы қ негізгі үрдістерді ң
ж əне əлеуметтік м əдени генезисіне талдау ж үргізу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: геосаясат ж əне халы қаралы қ құқықты ң
ара қатынасы туралы білімді, геосаясатты ң негізгі постулатын, оны ң
т ү рлі халы қаралы қ-құқықты қ ү рдістеріне əсерін, халы қаралы қ-
құқ ықты қ актілерді ң геосаясатты қ негіздерге бейімделуін о қып
ү йрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Халы қаралы қ құқық ғ ылымыны ң пəні.
Халы қаралы қ құқықты қ қ атынастары ж əне қазіргі əлемдік т əртіп.
Геосаясат т үсінігі. Геосаясатты ң қайнар к өздері. Геосяастты ң пə ні. Геосаяси
д
əуір. Геосаясатты ң негізгі за ңдары. Геосаясатты ң санаттары. Геосаяси
ғ ылымны ң əдістері. Геосаясатты ң функциялары. халы
қаралы қ құқық негізіндегі халы қаралы қ-геосаястты ң негізгі
ү рдістеріне өзбетінше талдау жасай білу;мемлекеттерді ң өз
міндеттемелерін орындауын, құқық бұзушылар ға санкциялар қолдануды ң
т ə ртібі мен т əртібін қамтамасыз ету үшін халы қаралы қ құқықта əзірленген
арнайы құралдарды білу; халы қаралы қ құқықты қ құ жаттарды ң
м əтіндерімен ж ұмыс істей білу. Мемлекеттік бас
қ ару
тарихы,
Салыстырмалы
қ
конституциялы қ
құқ ы қ,
Халы
қаралы қ
құқ ықты ғы
қ ағидалар ж үйесі Магистратура
п
əндері
А Халықаралы қ
жеке құқығы П
əнді о қыту ма қсаттары: шетелдік элементтерменен жеке құқықты қ
қ атынастарды реттеу саласында ғы халы қаралы қ құқықты қ
нормаларды толы қ жəне жан-жа қты зерттеу, сондай-а қ коллизиялы қ
нормалар ж əне коллизияны шешу əдістері, т үрлі құқықты қ
нормаларды қолдануда пайда бол ған белгіленген нормаларды
қ олдану да ғдыларын дамыту.
П əнді о қытуды ң міндеттері: халы қаралы қ жеке құқық саласында ғы
құқ ыққ атынастарды ң динамикасын ж əне құрылысын зерттеу.
(субъектілер, объектілер, мазм ұны, оларды ң пайда болуы мен
то қтатылуы). П
əнні ң қысқаша мазм ұны: ХЖ Қ тү сінігі. Жеке құқықты қ сипатта ғы
ас қын ған шетелдік элементі бар м үліктік ж əне жеке м үліктік емес
қ атынастар ХЖ Қ пəні ретінде. Осындай қатынастарда ғы шетелдік
элементіні ң білдіру нысандары. ХЖ Қ тү сінігі ж əне т үрлері, субъектілері.
Жалпы сипаттамасы, оларды ң құқық субъектілігі. ХЖ Қ нормалар ж үйесі.
Коллизионды қ-құқықты қ жəне материалды қ-құқықты қ нормалары.
Процессуалды қ-құқықты қ нормалар. Мемлекетті ң ішкі ( ұлтты қ)
за ңнамасымен қамтыл ған "тікелей əрекеттегі" нормалар. Құқықты қ
біріздендіруді ң қажеттілігі. ХЖ Қ біріздендірілген нормаларыны ң тү рлері
ж əне құқ ықты қ таби ғаты, т үсінігі. халы
қаралы қ жеке құқықты ң категорияларымен ж əне за ңды
ұғ ымдарыменен жедел т үрде о қып білу, халы қаралы қ жеке құқықты қ
нормалар д ұрыс талдай ж əне қолдана білу;
халы қаралы қ жеке құқықты қ қ атынастарда ғы за ңды қ коллизияларды шеше
білу; нормаларды есепке алуда құқықты қ құ жаттарды құрастыра білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
е ң бек құқығы,
Қ аза қстан
Республикасыны ң
са қтандыру құқығ ы,
Қ
аза қстан
Республикасыны ң
жер құқығы,
Халы қаралы қ сауда
құқ ығы Магистратура
п
əндері
Б Қаза қстан
Республикасында
б əсекелестік
саясатты
құқ ықты қ реттеу П
əнді о қыту ма қсаттары: б əсекелестік құқық саласында ғы маман-
за ңгерлерді ң кəсіби қалыптасуы үшін қажетті білімдер мен іскерлігін,
да ғдыларды қалыптастыру, нары қта ғы б əсекелестікті са қтауда ж əне
қ ор ғауда, за ңды қ қ орғауда ғы тиімді жолдарын аны қ тау.
П
əнді о қытуды ң міндеттері: б əсекелестік (монополия ға қарсы)
за ңнаманы ң ықтимал б ұзушылы қтарын алдын алу м үмкіндіктерін,
студенттерді ң құқықты қ мəдениетін қалыптастыру, б ұзыл ған
құқ ықтарды қор ғау кезіндегі, құқық тетіктерін д ұрыс қолдану
м үмкіндіктері. П
əні ң қ ысқаша мазм ұны: Нары қты қ экономиканы құқықты қ реттеуді ң
қ ажеттілігі, оны ң себептері. Экономиканы ң құқықты қ реттеудегі негізгі
басымды қтары. (мемлекеттік к əсіпкерліктен - экономиканы нары қты қ
ə дістермен реттеуге дейін). Əдістер динамикасы. ТМД елдеріндегі
монополия ға қарсы за ңдар, елдерді ң дамы ған нары қты қ экономикасыны ң
ба ғалы саясатын құқықты қ реттеу, жекешелендіруді ң нысандары,
ерекшеліктері, себептері. құқ
ықты қ ақ параттарды өңдеуде ж əне іздеуде заманауи а қпаратты қ
технологияларды қолдана білу; құқықты қ құ жаттарды ресімдеу ж əне
а қ параттар ға статистикалы қ талдау жасау; за ңды ұғымдары мен
санаттарды жедел т үрде талдау; осы құқықты қ қ атынтастармен
байланысты туындайтын ж əне за ңды фактілерді талдау; б əсекелестік
саласында ғы қатынастарды реттейтін, құқықты қ нормаларды ж үзеге асыру
ү шін ма ңызы бар, қолданыста ғы монополия ға қарсы за ңнама ға бейімделу
да ғдыларын, а қпараттарды өңдеу ж əне жинау да ғдыларын ме ңгеру Мемлекеттік
бас
қаруды ң теориясы,
Ба
ғалы қағаздарды
құқ ықты қ реттеу,
Жер ж
əне
экологиялы қ
за ңнамада құқық
қ олдану т ə жірибесі,
Республикасыны
ң
к əсіпкерлік құқықы Магистратура
п
əндері
КП
35
КП 35

В
Қаза қстан
Республикасыны ң
сырт қы саясаты П
əнді о қыту ма қсаттары: ҚР ішкі ж əне сырт қы саясатына əсер ететін
факторлар мен баламаларды қарастыру, ҚР ішкі ж əне сырт қы
саясатыны ң рөлін аны қтау, студенттерде д үниеж үзілік саяси
процесте ҚР орны мен р өлі туралы т үсінік қалыптастыру.
П əнні ң міндеттері: ішкі ж əне сырт қы саясатты ң тү сінігі мен м əнін
ашу; курсты ң ғылым ж əне о қу п əні ретінде əдістемелік негізін,
құ рылымын ж əне қызметтерін т үсіндіру; ішкі ж əне сырт қы саясатты ң
дамуына əсер ететін негізгі факторларды аны қтау; ҚР əлемдік
қ оғамдасты қта ғы орны мен р өлін қарастыру Ішкі ж
əне сырт қы саясатты ң тү сінігі. Экономикалы қ саясат. Əлеуметтік
саясат. Экологиялы қ саясат. Қор ғаныс саясаты. Сырт қы саясатты ң
теориялы қ негіздері. Сырт қы саяси шешімдерді шы ғару ж əне қабылдау.
Дипломатия
сырт қы саясатты ң негізгі құралы ретінде. Сырт қы қатынас органдарыны ң
қ азіргі ж үйесі. Егемен Қаза қстан сырт қы саясатыны ң қалыптасуы ж əне
дамуы. Қаза қстан Республикасыны ң халы қаралы қ ұйымдармен өзара
ə рекеті. Қаза қстан Республикасы əлемдік қоғамдасты қта . ҚР Батысты ң
жо ғары дамы ған елдерімен қарым- қатынасы. Қаза қстан-Ресей
қ атынастары. Қаза қстан- Қытай достасты ғыны ң жа ғдайы мен
перспективалары. Қаза қстанны ң Орта Азияда ғы саясаты. Қаза қстанны ң
Украина, Белоруссия ж əне Закавказье мемлекеттерімен қатынасы.
Қ аза қстанны ң Таяу ж əне Орта Шы ғыс елдеріндегі саясаты. Қаза қстанны ң
О ңтү стік ж əне Шы ғыс Азия мемллекеттерімен қарым- қатынасы Сырт
қы саясатты реттейтін құқықты қ нормаларды қолдануін білу;
Қ аза қстан Республикасыны ң сырт қы саясатына ба ғытталуы; ұлтты қ
қ ауiпсiздiктi ң қауiп- қатерлерiн жiктеуге, мемлекеттi ң ұлтты қ қауiпсiздiгiне
қ атер т өндiретiн ж əне сырт қы ж əне ұлтты қ қауiп- қатерлердi ай қындау ға
ж əне Қаза қстан Республикасыны ң ұлтты қ мүдделерiне қатер т өндiруге
білу; Ша
ғын ж əне орта
бизнеске
мемлекеттік қолдау
шараларын к өрсету,
Халы қаралы қ
құқ ықты ғы
қ ағидалар ж ү йесі Магистратура
п
əндері
А Адвокатура Пəнді о қыту ма қсаттары: адвокатты қ қызметті реттейтін
қ олданыста ғы Қаза қстан Республикасыны ң за ңнамасын о қып үйрену,
сондай-а қ адвокаттарды ң құқықтары мен міндеттері туралы,
Қ аза қстан Республикасында адвокатураны ң жұмыс істеу т əртібі мен
м əні, міндеттері туралы білімді қалыптастыру.
П əнді о қытуды ң міндеттері: Қазіргі кезе ңде ж əне Ке ңес заманында,
Қ аза қстанны ң 1917 жылғы кезе ңінен бастап адвокатураны ң дамуы
мен қалыптасуы т əртібін, адвокатураны ң ма ңызын ж əне м əнін о қып
ү йрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Адвокатура міндеттері. Адвокатты қ қол
с ұғ ылмаушылы қ жəне адвокатты қ қызметіні ң тə уелсіздігіні ң кепілдіктері.
Адвокатура қызметіні ң принциптері. Адвокатты ң өкілеттіктері, оны ң
құқ ықтары мен міндеттері. Қылмысты қ іс ж үргізуде адвокатты қ
қ ызметіні ң құқықты қ негіздері. Азаматты қ қоғамда ж əне құқықты қ
мемлекетте адвокатураны ң қызметіні ң конституциялы қ негіздері мен оны ң
р өлі. Қылмысты қ іс ж үргізуді ң ерекше сатыларында ғы адвокатты ң
қ атысуыны ң ерекшеліктері. адвокатты
қ қызметті реттейтін құқықты қ нормаларды қолдана білу.
Азаматты қ жəне қылмысты қ іс ж үргізудегі шешуге жататын с ұра қтар
м əселелерді д ұрыс т ұжырымдай білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ құқығы
(Ерекше
б өлім), Қаза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ құқығы
(Ерекше б өлім) Магистратура
п
əндері
Б Қаза қстан
Республикасында ғ
ы сот ал қасыны ң
институты П
əнді о қыту ма қсаттары: сот т өрелігіні ң құқықты қ негіздерін,
қ ылмысты қ сот өндірісіне қатысушыларды ң жəне ал қабилер соты
институтыны ң құқықты қ мəртебесін, Қаза қстан Республикасында ғы
ал қабилер соты қызметіні ң ерекшелігін, ал қабилер сотыны ң дамуы
мен қызметі ж əне пайда болу тарихы о қып үйрену.
П əнді о қытуды ң міндеттері: қылмысты қ за ңнаманы ң қазіргі заман ғы
ұ станымымен, жаза туралы теориясын зерттеу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Ал қабилерді ң қатысуымен істер бойынша
ө ндіріс ж үргізу т əртібі. Ал қабилерді ң қатысуымен сотты ң құрамы.
Ал қабилерді ң қатысуымен сотты ң істі қарауы туралы өтініш.Сот
тал қылауына қатысу үшін ал қаби кандидаттарын іріктеу. Ал қаби
кандидаттарыны ң істі қарау ға қатысудан т өра ғалы қ етушімен босатылуы.
Ал қабилерді ң ант қабылдауы. Ал қабилерді ң сотымен өндірілетін, əлемні ң
озы қ елдеріні ң ұқсас соттарыны ң қызметімен салыстырмалы талдау
ар қылы, іс ж үргізу іс- əрекеттерін ерекшеліктері. Сот ал
қабилеріне айыпталушыны ң конститутциялы қ құқықтарын ж үзеге
асыру бойынша іс-ж үргізу əрекеттерін ж үргізуде т əжірибелік да ғдыларды
ж үзеге асыру, сондай-а қ осы əрекеттерді ң нəтижелерін д ұрыс р əсімдей білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ құқығы
(Ерекше
б өлім), Қаза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ құқығы
(Ерекше б өлім),
М ұрагерлік құқық Магистратура
п
əндері
Жедел-іздестіру
қ ызметіні ң
теориясы П
əнді о қыту ма қсаттары: студенттерге жедел-іздестіру- қызметі
ғ ылымыны ң негіздерін үйрету.
П əнді о қытуды ң міндеттері: студенттерді ң құқық-қ орғау органдары
мен арнайы қызметті ң жедел-іздестіру қызметіне ғ ылыми негізделген
к
ө зқ арастарыны ң жүйесін қалыптастыру, мемлекетті ң құқыққ ор ғау
қ ызметіні ң тү рі қоғам үшін əлеуметтік ма ңызды, пайдалы ретінде. П
əні ң қ ысқаша мазм ұны: Қылмыстарды аны қтау мен ашуда ғы қызмет
ж əне қылмысты қ-за ңдылы қ цикл ғылымыны ң жалпы туысты қ пəндері
ретінде. ЖІ Қ -дегі а қпарат ж əне а қпараттандыру. ЖІ Қ тү рлілік объектісі -
арнайы əдіс құралдарымен жедел а қпаратты алуды ң үрдісі ж əне
а қ параттарды ң қайнар к өздерін аны қтау бойынша арнай қызмет. ЖІ Қ
т ү рлілік объектісі а қпаратты қ-кө рсетілген сипатында ғы за ңдылы қтары.
ЖІ Қ теориясында ғы теориялы қ талдау бірлігімен, ж үйелілігі,
а қ параттандыру, к өрсетілген, қызмет идеялары ж əне т. б. ЖІ Қ
теориясыны ң қалыптасуында криминалистиканы ң жалпы теориясы мен
ə діснамасыны ң рөлі. п
əні бойынша əдістер мен ал ған білімдерді пайдалана білу; на қты
практикалы қ жа ғдайлар теориясы мен құқықты қ нормаларды қолдану; за ң
техникасында, ай қын емес жорамалдарды ай қындау; жедел-іздестіру
қ ызметі саласында пайда болатын на қты т əжірибелік жа ғдайларда д ұрыс
за ңдар мен теориялы қ тұ жырымдамаларды қолдану білу; жедел іздестіру
қ ызметіне қатысты за ңнамада ғы өзгерістерді қада ғалау
ж əне оларды қазіргі нормалар ж үйесінде д ұрыс енгізуін білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ құқығы
(Ерекше
б өлім), Қаза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ құқығы
(Ерекше б өлім),
Қ аза қстан Республикасында сот
ж
əне сот т өрелігі Магистратура
п
əндері
А Қаза қстан
Республикасында
прокурорлы қ
қ ада ғалау П
əнді о қыту ма қсаттары: прокуратура органдары өкілеттілігіні ң
негізгі ба ғыттарын, құрылымын, қағидаларын, міндеттерін, ж үйесін,
аны қтайтын қызметін, құқықты қ нормаларын ашу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: прокурорды ң өкілеттігін, тактикасын
ж əне əдістемесін, оны ң жұмысын ұйымдастырылуын, зерттеп,
прокурорлы қ қада ғалау саласыны ң негізгі ұғымдарды ашу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: ҚР прокурорлы қ қада ғалауды ң мəні ж əне
міндеттері. ҚР Прокурорлы қ қада ғалау курсыны ң пəні ж əне ж үйесі.
Прокуратура органдарыны ң қызметін ұйымдастыру ж əне құқықты қ
негіздері. Прокуратура органдарыны ң дамуы мен қалыптасуы. Прокуратура
органдар ж үйесі ж əне құрылымы. Мемлекеттік органдар ж үйесіндегі ҚР
прокуратура органдары. Шетелдік азаматтарды ң жəне за ңды т ұлғаларды ң
құқ ықтарын қамтамасыз етуде, халы қаралы қ келісім-шарттарды ң
қ олданылуына прокурорлы қ қада ғалау. Қылмысты тіркеу ж əне есепке
алуды ж үргізу. Құқықты қ статистика ж əне арнайы тіркеу ж үргізу.
Құқ ықты қ статистика ж əне арнайы тіркеу саласында ғы за ңдылы қты
қ ада ғалау. Прокуратура органдарыны ң қазіргі кезе ңдегі дамыту
т ұ жырымдамасы. арнайы
əдебиетті білу, қылмысты қ жəне қылмысты қ-іс ж үргізу за ңнаманы
ж əне құқ ық қ олдану т əжірибесін білуі; нормативтік- құқықты қ актілерді
қ олдана білу, к əсіптік қызметте қылмысты қ іс ж үргізу құқығыны ң
нормаларын ж үзеге асыру; қылмысты қ іс ж үргізу құқығында ғы
процессуалды қ фактілерді ба ғалау ж əне қылмысты қ құқықта ғы за ңды
фактілер д ұрыс жіктеу білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ іс ж үргізу
құқ ығы, Қаза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ іс
ж үргізу құқығы Магистратура
п
əндері
Б Сот этикасы Пəнді о қыту ма қсаттары: за ңгерді ң кəсіби этикасыны ң нормаларын
ə рекет ету тетігі мен сипаттамасы туралы, қоғамды қ мораль
талаптарына с əйкес оларды ң бірт ұтасты ғы мен өзара іс- əрекетінде
студенттерді ң бірт ұтас т үсінігін қалыптастыру.
П əнді о қытуды ң міндеттері: құқықты қ реттеу əрекеттері саласында
адамгершілік ахуалды ң тұ рғысынан туындайтын жа ғдайларды
талдау ж əне ба ғалау. П
əні ң қ ысқаша мазм ұны: Қолданбалы риториканы ң жалпы ж əне жеке
м əселелері: шешендік өнерді ң бастап қы негіздері, к өпшілік алдында
с ө йлеу құрылымы, оны дайындау, риторикалы қ тиімділікті ң
факторларлары. Онда аргументация т əсілдері мен əдістері, к өпшілік
алдында с өйлеуді ң логикалы қ негізі, вербалды ж əне вербальды емес қарым-
қ атынас құралдары,а қпаратты ж əне с өйлеуді ң ерекшеліктері мен
құ рылымы, шешендік с өйлеу этикасы, ел алдында с өйлеуде психологиялы қ
кедергілерден арылу т əсілдері қаралады. к
ө пшілік алдында с өйлеу композиция бойынша да ғдыларды, к өпшілік
алдында с өйлеуде лингвистикалы қ логикалы қ, этикалы қ негіздерін
білу;тезис бойынша с өйлеу, аудитория алдында өзін өзі ұстай білу, с өйлеу
м əдениетін ж əне коммуникативтік де ңгейін арттыру, қалыптастыру,
этикалы қ нормалар ға с əйкес өз к əсіби міндеттерін құзыреттілікпен,
жауапкершілікпен, адал орындай білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ іс ж үргізу
құқ ығы, Қаза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ іс
ж үргізу құқығы Магистратура
п
əндері
5
3
КП
КП 35

В
Қылмысты
саралауды ң
ғ ылыми негіздері П
əнді о қыту ма қсаттары: Қаза қстан Республикасыны ң за ңнамасы
бойынша экономикалы қ қылмысты қ құқық бұзушылы қтар үшін
қ ылмысты қ жауапкершілікті ң, сонымен қатар экономикалы қ
қ ылмыстарды алдын алу шаралары бойынша ж əне олар ға ы қпал
ететін себептері мен жа ғдайлары м əселелерін тере ң зерттеу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: Қаза қстан Республикасы Жо ғар ғы
Сотыны ң Пленумыны ң қаулыларында, экономика саласында ғы
құқ ықты қ қ атынастарда ғы ж əне құқ ықты қ нормалар
т ү сіндірмесіндегі, қазіргі заман ғы қылмысты қ за ңнамада ғы ж əне
бас қа да нормативтік- құқықты қ актілерге д ұрыс ба ғдар беруді о қыту П
əні ң қ ысқаша мазм ұны: Экономика саласында ғы қылмыстарды
саралауды ң ерекшеліктері. Экономикалы қ қызмет саласында ғы
қ ылмыстарды ң тү сінігі, т үрлері ж əне жалпы сипаттамасы.
Оларды ң саралануыны ң ерекшеліктері. Лауазымды т ұлғалармен жасал ған
экономикалы қ қызмет саласында қылмыстар. К əсіпкерлік қызметті ж үзеге
асыруды ң белгіленген т əртібіне қол с ұғатын қылмыстар Мемлекетті ң
қ аржылы қ мүдделеріне ж əне бас қа да экономика қызмет саласыны ң
субъектілеріне қол с ұғатын қылмыстар Кредиторларды ң мүдделеріне қол
с ұғ атын қылмыстар. Экономика саласында
ғы қылмысты қ-құқықты қ нормаларды д ұрыс қолдану
ж əне т үсіндіру, талдау жасау, д əл за ңға с əйкес əрекеттерді жасау ж əне
шешім қабылдай алу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ іс ж үргізу
құқ ығы, Қаза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ іс
ж үргізу құқығы,
Қ ылмысты
саралауды ң негіздері Магистратура
п
əндері
А Криминалистика Пəнді о қыту ма қсаттары: қылмысты ң за ңдылы қ механизмін,
д əлелдемелерді ба ғалауды, зерттеуді ж əне жинауды,
криминалистикалы қ тактиканы ң теориялы қ нгегіздерін ж əне ерекше
қ ылмыстарды зерттеу əдістемесін о қып білу, т үрлі техникалы қ-
криминалистикалы қ құралдармен ж ұмыс істеуде да ғдыларды ме ңгере
білу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: ерекше қылмыстарды зерттеу
криминалистикалы қ əдістемесі бойынша да ғдылар ға ие болу. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Криминалистиканы ң пəні, ж үйесі, міндеттері
ж əне əдістері. Криминалистикалы қ ұқсастыру теориясы ж əне
диагностикасы, оларды ң қолданбалы ма ғынасы. Криминалистикалы қ
сипаттама - ерекше қылмыстарды тергеуді ң негізін құруды ң əдістемесі.
Іздер туралы криминалистикалы қ ілім (трасология). Криминалистикалы қ
фотосурет ж əне бейнетаспа. қ
ылмысты қ істер бойынша д əлелдеуге жататын м əн-жайларды талдауда
алын ған да ғдылар мен білімді қолдана білу; тергеу əрекеттеріні ң өндірісі
бойынша тактикалы қ əдістерді қолдану м үмкіндігін балай ж əне тергеу
амалдары кезінде барабар та ңдай білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ құқығы
(Жалпы б өлім),
Қ аза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ құқығы
(Ерекше б өлім) Магистратура
п
əндері
Б Қаза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ
құқ ықта ғы шарт П
əнді о қыту ма қсаттары: келісім-шарттардан туындайтын,
шарттардан б өлек міндеттемелер, ерекше азаматты қ-құқық
қ атынастарды ң мазм ұны ж əне шарттардан б өлек жан-жа қты
қ олжеткізімдер, студенттерді ң тере ң тү сіну таби ғатын о қып ү йрену.
П
əнді о қытуды ң міндеттері: негізгі азаматты қ-құқықты қ
категорияларды ж əне конструкцияларды ме ңгеру ж əне о қып үйрену. П
əні ң қ ысқаша мазм ұны: Шарттарды ң ұғымы ж əне оны ң ережелері.
Шарттан туындайтын құқықты қ қ атынастар. Шарт еркіндігі. Аралас
шарттар. Шарттарды ң жа ғдайларын аны қтау. А қылы ж əне а қысыз
шарт.Шарттарды ң үлгілік жа ғдайлары. шарттарды ң.Үшінші жа қты ң
пайдасына жасалатын шарт. сенімхаттарды
ң жəне шарттарды ң үлгілерін құрастыра білу, құқық
нормаларын қолдану актілерін құрастыра білу, ал ған білімдерін к əсіптік
ж əне өзге де қызметте пайдалана білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ
құқ ығы (Жалпы
б өлім), Қаза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ
құқ ығы (Ерекше
б өлім), М үлік
м әмілелері, За ңды
т ұл ғалар Магистратура
п
əндері
В Криминология Пəнді о қыту ма қсаттары: криминология туралы іргелі т үсініктерді
зерттеу ғылым ретінде.
П əнді о қытуды ң міндеттері: криминология ғылымыны ң пайда
болуыны ң объективті за ңдылы қтарын зерттеу, қылмыстармен қарсы
к ү ресуде құқық қ орғау органдарыны ң ынтыма қтасу əдістерін о қып
ү йрену. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Криминология п əні ж əне əдістері,оны ң ғылым
ж үйесіндегі орны. Криминология тарихы. Криминологияны ң ғылым
ретінде қалыптасуы. Қылмыс: таби ғаты, қасиеттері,
себептері. Қылмыскерді ң жеке басы мен қылмыс құрбаны. Қылмыстарды ң
алдын алу (профилактика). Қылмыс т үрлері. криминологияны
ң құқықты қ нормаларын талдай білу; қылмыстылы ққа
қ арсы к үресуді ұйымдастыру үшін қоғам орны қтыратын ба қылауды ж үзеге
асыру үшін, на қты құралдарды білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ құқығы
(Жалпы б өлім),
Қ аза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ құқығы
(Ерекше б өлім), Сот
медицинасыны ң
негіздері Магистратура
п
əндері
А Соттағы д əлелдеу
теориясы П
əнді о қыту ма қсаттары: қылмысты қ сот өндірісінде д əлелдемелер
ж əне д əлелдеу теориясын зерттеу.
П əнді о қытуды ң міндеттері: іс ж үргізу құқығында ғы д əлелдемелер
ж əне д əлелдеу процедурасы саласында ғы теориялы қ жəне
т ə жірибелік материалдарды ме ңгеру, білімді қ алыптастыру ретінде. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Д əлелдемелер ж əне д əлелдеу
ұғ ымы.Д əлелдемелерді жіктеу. Д əлелдеу субъектілері. Д əлелдемелерді ң
қ атыстылы ғы ж əне жол берілуіні ң негіздері. Қылмысты қ іс ж үргізудегі
д əлелдеуде р əсімдеуді ң ерекшеліктері. Азаматты қ іс ж үргізу процесіндегі
д əлелдеу р əсімдеуіні ң ерекшеліктері. Инквизициялы қ жəне ау қатты
процесс т үрлі құқықты қ жүйесіндегі сот т өрелігіні ң негізі ретінде. д
əлелдемелер жиынты ғын білу; тікелей, жанама, жазбаша ж əне заттай
д əлелдемелерді ажырата білу; д əлелдемелерді ба ғалауда тексеруде ж əне
қ олдана білуде арнайы білімдерді қолдана білу,сондай-а қ іс ж үргізу
нысанын пайдалану. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ құқығы
(Жалпы б өлім),
Қ аза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ құқығы
(Ерекше б өлім) Магистратура
п
əндері
Б Еңбек даулары Пəнді о қыту ма қсаттары: Халы қты əлеуметтік қор ғау ж əне е ңбекті
реттеу саласында Қаза қстан Республикасыны ң за ңнамаларыны ң
негізгі теориялы қ ережелері т өңірегінде студенттерді ң білімді
мегеруі.
П əнді о қытуды ң міндеттері: істерді ң ерекше категориялары
бойынша е ңбек дауларыны ң шешілу ерекшеліктерін о қып үйрену
(атап айт қанда, ж ұмыс қа қайта т ұру, алынба ған ж əне есептелмеген
сыйа қыларды өндіріп алу бойынша), ж əне та ғы бас қа өзекті
м əселелер. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Е ңбек дауларыны ң жіктелуі ж əне ұғымы:
жеке ж əне ұжымды қ қарау. Жеке е ңбек дауларыны ң келісім
комиссиясында қарау т əртібі. Ұжымды қ ең бек дауларын шешуді ң негізгі
қ ағидалары. Ұжымды қ ең бек дауларын қарайтын органдар. Ұжымды қ
е ң бек дауларын шешу т əртібі.
Ереуілді ң тү сінігі. Ереуіл өткізуді ң процедурасы ұжымды қ ең бек
шарттарын шешу шаралары ретінде. ұ
йымдарда е ңбек қызметіні ң үрдістерін за ңды т үрде ұйымдастыра білу;
е ң бек дауларын шешуде ж əне қарау барысында өз бетімен т əжірибелік
жа ғдайларды шеше білу; қалыптас қан құқ ықты қ қ атынастар саласында ғы
е ң бек дауларын қарау ж əне шешу бойынша, жеке е ңбек дауларын шешу
кезінде пайдаланылатын құжаттарды сауатты т үрде құрастыру (талап
арыздар,пікірлер талап ж əне т. б.). Қ
аза қстан
Республикасыны ң
азаматты қ іс ж үргізу
құқ ығы, Қаза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ іс
ж үргізу құқығы Магистратура
п
əндері
КП 35
БП
46

В
Сот сараптамасы Пəнді о қыту ма қсаттары: сот ісін ж үргізуді ң арнайы білімдерін
қ олдану нысаны ретінде сот сараптамасы ма ңызын, сот сараптамасы
теориясыны ң тұ жырымдамалы қ негіздеріні ң оқып үйрену; оны ң
ə діснамалы қ негіздерін зерттеу; жеке сот-сараптамалы қ теориялар
ережелерін, сот-сараптама мекемелеріні ң жүйелері мен
функцияларын талдау жасау.
П əнді о қытуды ң міндеттері: сот сараптамасыны ң за ңдылы қтарын
ж əне оларды ң ұйымдастыруын т үсіндіру. П
əнні ң қысқаша мазм ұны: Сот сараптамасыны ң тү сінігі, оны ң тү рлеріні ң
жіктеуі, сот сараптамасыны ң əрбір т үріне жататын жалпы ережелері
негізінде, жалпы ережелерімен, əр п əнні ң сот ғылыми негіздерінде
қ ылмысты қ жəне азаматты қ істер бойынша д əлелдеу процесіндегі р өлі.
қ ылмысты қ процестегі сот сараптамасыны ң мəнін аны қтай білу; сот-
сараптамалы қ зерттеуді ң əдістерін білу. Қ
аза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ құқығы
(Жалпы б өлім),
Қ аза қстан
Республикасыны ң
қ ылмысты қ құқығы
(Ерекше б өлім), Сот
психиатриясы, Сот
медицинасыны ң
негіздері Магистратура
п
əндері
X