MAGNOLIA 4

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.4 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

10
20
30
40
50
60
70
80
10 20 30 40 50 60
Z'''ZZ''''''ZZ''ZZ'''''''ZZZ'''''''ZZZ''''''''ZZZZZZ'ZZ'''ZZZZZZZZZZZZ''ZZ''''ZZ'''
'''ZZZ''''''''''ZZZ'''''ZZZ''''''ZZZZZZ'ZZZZZZZZZZ'ZZZZ''ZZ'ZZZZZZZZZZZZZZ''''ZZ'''
'''ZZ''''Z'''''ZZZZ''ZZZZZ''''''ZZZZZZZZZZ''''''Z''ZZZ'''ZZZZZZZZZZZZZZZZZ'Z'ZZZZ''
''ZZ''''''''ZZ'ZZ'ZZZZZZZ''ZZZ'''''''ZZZ'''Z''ZZZZZZ'Z''''ZZZZZZ'''''ZZZZZ''ZZZ''''
ZZZZ'''''''Z'ZZZZZ''ZZZ'ZZZ'''''''''ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'''ZZ''ZZZ'''''Z'ZZZZZZZZ''''
ZZ'''''ZZZ''ZZ'''Z'''''ZZ'''''''''ZZZ'ZZZZZZZZZZZZZZZZ'ZZZZZZZ'''''''''ZZZZZZ''''''
'''''ZZZZ'''''ZZZ''''''Z'ZZ'Z'''''Z''ZZ'Z''ZZZZ'''ZZZZZ''Z''ZZZ'''''''''ZZZZZ''''ZZ
'ZZZZZZ'''ZZZZZZ'''''''ZZZZ'Z''''ZZ''''ZZ'ZZZZ'''ZZZZZZZZ''ZZZZZZZZZ''''''''''ZZZZZ
''ZZZ''''ZZZ'Z''ZZ'''''Z'Z''ZZZ''ZZ''''Z'ZZ'ZZ'Z'ZZ''''ZZZZZZZZZZZ'ZZ''''ZZZZZZZZZZ
Z''ZZ'''ZZ''Z''ZZZZZZ''ZZ'ZZ'''''ZZ'Z''''Z'ZZZ'ZZZZZZ'''ZZZZZZZ''''ZZZZZZZ''ZZZ'''Z
Z'''Z'''ZZ''''ZZ'ZZZZZ''ZZZZZZ'''ZZZZ'''ZZ'Z''ZZZ''ZZZZ''ZZ''''''''ZZZZZZZZ''ZZZ'ZZ
''''''''ZZ''''Z'ZZZZZZZZ'ZZZZ''''''''''ZZ'''''ZZ'''ZZZZ'''ZZ'''''''ZZZZ''ZZ''ZZZ'ZZ
''''''''Z'''''ZZ''ZZ'ZZZZZZZZ'''ZZZ''''ZZZ'''ZZZ'ZZZZZZ'''''ZZZ'''ZZ'Z''''''ZZZZZZZ
''''''''Z''''''ZZZZZZZZZZZZZ'''ZZZZ'''''ZZ'''ZZZ'ZZZZZ''''Z''ZZZZZZZ''ZZ'''ZZZZZZZZ
ZZZZ''''Z'''''''ZZZZZ''ZZZ'Z'''ZZ''''''ZZZ'ZZ'ZZZZZZ'''''''Z'''''''ZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZ'''''Z'''''''''''''ZZZ'Z'Z''ZZZZ'''''ZZ''''ZZ'ZZZ''''''''Z''ZZZ''Z'''ZZZZZZZ'ZZZ
''''''''ZZZ''''''''ZZZZZZZ''Z''ZZ'''''Z'ZZ'''ZZZ''ZZZ''''''''Z'''ZZ'''ZZ'ZZZZ''''ZZ
Z''''''''ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ''ZZZ'ZZZZ'ZZ''''Z''''ZZ''''''''ZZ'''ZZ'''ZZZZ'''''''Z
Z'''''''''ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'''ZZZZZZ'''ZZZ'''''''ZZ''''''''''ZZ'''Z''''ZZZ'''''''Z
''''''''''''''''ZZZZ''ZZ'''''''''''''''''ZZZ''''''ZZ'''''''''''Z'ZZZ'''''ZZ''''''''
''''''''''''''''''ZZ''''ZZZ'Z'''''''''''''ZZZZZZZZZ'''''''Z''''ZZ'ZZZ''''''''''''''
''Z''Z'''''Z'''''''Z''''''''''''''''Z''''''ZZZZZZZ''''''''ZZ'''ZZ'''ZZZZ'''''''''''
''ZZ''ZZZ'ZZ'Z'''''Z'''''''''''''''ZZZZ''''Z'ZZZ'''''''''''ZZZZZZ'ZZZZZZ'''''Z'''''
''ZZ'''ZZZZ''ZZ'''ZZ'''-----²--²-S'-''''-z-'---²²²zzzzz²-zz²'S---z-'''-²²--''-²²zz²
'''''''''Z'''ZZ'''ZZ'''*=AA§=A§==AAAAA=AAAAAA§§§§Ì§A§ÌÌ=§§A=A*AA§§AA=AAAA=AAA=AA§§A
'''''''''''''ZZZZZZ''''*AAA§=AAAAA=A§§§AA§A§§§A=§AAA=AA==A§AA=0§A§A0A=AAA§AA=§§§A§§
'''''''''''''''ZZ''''''¬=AA§AAA=§A§§§AA=A==A§AAA§§§0=§==AAAxAAA==AAA0AAA0§A==AAA0§A
''''''''''Z''''''''''''c=AAAAAAAA=AAA§===AAAA=A=AAA=AA=A==A===AA§A=A§§=§AA=§AA0AAA§
Z'''Z''ZZZ'ZZ'''Z''''''¬AAAA*==*===**xx==V*x==D*=*==*=*x======Ì===**Ì==V==*====x==Ì
ZZ''Z'Z''ZZ'ZZ'''ZZ''''cAA=A**/**x///****/**IxVxVVIVxxxxx*x/x===x/*I**I*=x/xV***===
ZZ''Z'ZZZ'ZZ'ZZZZZZZ'''*§§A§$*/***//I*I*/*/****IVVx*=**x***$====I*=*III*V*/*VI**/I=
ZZZZZZZZZ'ZZ''ZZ'ZZ''''*§AAA//***///*I*/***/*******%--/x**/I====*=I==IIVIIx*I*=***V
'ZZZZZZZ''ZZ'Z'Z'''''''*AAAA**/////**I//**/**/*=**/‰dd****/*===**I=V=VIV==**x*=VII=
'ZZZZZZZ'ZZ''Z''ZZZZ'''*§AA=*VI///*/*/***xx**xIx*/-dd‰/y/y*/I=I/===V=Ì*V==III**=IV=
''ZZZZZZZ''Z''Z'Z'ZZZ''*=§AAV*////**I******xI*V**-d‰d%*yyxI**=/xx=VVÌ=*=Ì=I=IV*V=VV
'ZZZZZ'''''Z''Z''Z''ZZ'*A=AAI******/*VV*x**=xxxx*$dX‰-„„$**I/**IV=====*====VV=xI=VV
''ZZZZ''''ZZ''Z''Z''''Z*A§=§***III**=VIII*x=xx***$dX‰9S‰‰-Sy$$VI==VIVVIV=Ì=VVIVIV=V
'ZZZZZ''''Z'Z'ZZ''Z''''*A==A*****=**Ix*x*=***V***y‰X‰%-%UUy„ˆˆ$/V=VV=VI/*V=x**===I*
'ZZZZZ''''''Z'ZZ''Z''''*§AAA**/*/=**=****=*x****yy‰d-Fy„/ª%-/U%-9&=*==*IVI*I=ÌÌ==I-
ZZZZZZZ''ZZZZ'Z'''Z''''*AAAA*****I**Vx/*xVIx**///$-‰dS„-$ªUS%VV$y$/I==I==k=II*IIJJk
'ZZZZZZ''ZZZ''Z'''ZZ'''¬§°==*y/**x**I*****V//*x**$-X‰$-S‰&/$yªV*yª//JrrrrrrrrrJJI=I
'ZZZZZ'''ZZ''ZZ'''ZZ'''¬A=AA*=**/*//Ix**I*I*****/yyd‰„y„-‰2Uy$ªUyVVJrr±rrrrvvvrrJJ±
''Z''Z'''ZZZZZ''''ZZ'''¬DA==*=V=*////*/**V**xx***$$-«IIŠk&i$$‰pU$$Jrrr±rrvrrrrJrJrr
'Z''Z''ZZZ'ZZ'''''ZZ'''*=AA§/VVÌ=//**y//*********/*==IkIkkŠJkŸ%%%/rrr±rrrr±JÌJJJkJ£
Z'Z'Z''ZZZ''''''''ZZ'''y=A=§*„%V**/**y/**V*//x****=IIJJJJJrrrrrrk±rrrrvrrkkkJ£rrrrr
'''''''ZZZ''''''''ZZ'''¬A=A=x„ddd‰‰-ˆFFˆ‰XXSy%/**Ik=ŠJJŠJJrrrJrrrrrrr±±JkkJrrrr±rrr
'''''''ZZZZ''''''ZZZ'''*AAAAx%dddd‰‰XXXXXXXXd‰d$II=JJIJJJJJrJrrrrrvrvJŠkkJrrrrr±rrr
''''''Z'ZZZZZ'''ZZZ''''*=A===/dddddXXXXXˆXXX‰XX-=ŠJJJ==JJJJ~JrrrrrrvvJIIJJrrrrr±rrr
''''''ZZZZZZZZZZZZZ''''*AAAA=V-dXX‰ddXXFXXX‰dd‰&kJJJJ=Š=JJ==JÌÌJ±rrrrJkJkrrrrrr±rrr
''''''ZZ''ZZZZZZ'''''''*===§==%dXˆX‰ddXXXXX‰ddXkJ£JJ=k=kIIIIII=ŠrJrrrJkJJrrrvvr±rrr
''Z'''ZZZ''ZZZZ''''''''*AA=A==IddˆˆXddddXXXdddˆ==JJ£JkIIIIkIIŸŸIIkrrÌJkkkrrrrvrrrrr
ZZZ''''ZZ'ZZZZZ''''''''c§=AA===9dX¨¨Xd‰dd‰XXddiŠJ=JJ=IIIŸI/IIŠJJŠkJ±±JkIkrrrrrJrrrr
ZZZZZ''ZZZZZZZZ''''''''c=A§====*d‰XˆXXX‰‰d‰ddd%JJŠk=kII&IJrJJJkIkJkkrJkIkrrrr±rrrrr
'ZZZZ''ZZZZZZZZZ''''''Z¬AA§A=V=*-dXˆXXXdd‰dddd/JJ£JIIŸ&JrrrJkJŸŠJJJ±rJIIJrrrrrrrrrJ
''ZZZZ'ZZZ''ZZZZ'''''''/§§AA****IddXXXXddd‰‰dd%JJ£ŠIŸIJJ£rkkkŸŸkkŠk±rŠ/IkJrrrrrrrrr
''Z'ZZ'ZZ'''ZZZZZ''''''*A=AAxx=V=$dXXX‰‰X‰dd‰diJJJ=&k±JŠJIkJ/IJrr±JJ±kI/kJ£rrrrrrrr
''ZZZZZ'''Z''ZZZZZZZ'''¬AAAAI====*‰‰XXdXXXdddd&§ŠJIJJrJkIŠJIJJJJk=JJJ±kIIIŠrrrrrrrr
ZZZZZZZ'ZZZ'''Z''ZZZ'''c=ADA/*====%d‰Xdd‰ddddd9r£=ŠJJJkkŠk=IkJrrkJJ&krJIIIŠJJrrrrrr
ZZZZZZZ''Z'''ZZ'ZZZ''''y=§=Ax***VVI$ddd‰dd‰dd‰irJkrr¥rkJJ=ŠJrJrJrJk«krrJIIkJJrr±rrr
Page 1
Author: ARXINDA
Prohibida su venta

90
100
110
120
130
10 20 30 40 50 60
''ZZ'''ZZ'''''''ZZZZ'''''ZZZ'''ZZZ'''ZZ''''''ZZ'''ZZZZZ
''''Z'ZZZZ''''ZZZZZ'''''''''''''''''ZZ'Z''''ZZZ''ZZZ'Z'
''''''ZZZZZZZZZZZZ''''''ZZZZZ'''''''Z''ZZ'''ZZ'Z'ZZ'''Z
'''''ZZZZZZZZZZZZ''''''ZZZZZ'ZZZZ''''''ZZ'''''ZZ'ZZ''''
'''ZZ'ZZZZZZZZZZZZZZ'''''''ZZZ''''''''''Z''''ZZZ''ZZ'''
''''ZZZZZZZZZZZZZ'''''''''ZZZ'''''''''''Z''''ZZZ''ZZZZZ
Z'''''ZZZ''''ZZZZZ'''''''ZZ'ZZ'ZZ'''''''''''ZZZ'Z''ZZZZ
'ZZZ'''''''''ZZZZZZ'''''ZZ''Z'ZZ''Z''''''''''''ZZ''''''
ZZZZZ''''''''Z'ZZ''Z''''ZZ''''ZZ'ZZ''''''''''''ZZ''''''
ZZZZZZZ''''''Z'''''Z'''ZZ'''''''Z''''''ZZZ''''''ZZ'''''
ZZ''ZZZZZ'ZZ''Z''ZZ'Z''ZZ''Z''''Z''Z''ZZZZZZZZZ'ZZ'''''
Z'''ZZ'ZZ'ZZZ''ZZZ'Z''''ZZZZ'''ZZ'Z''ZZ'''''ZZZ''Z'Z'''
Z'''ZZ''ZZZ'''''''ZZ'''''''''''Z''''ZZ''''''''ZZ''ZZ'''
Z''''Z''''''''ZZ'ZZ''''ZZ''''''Z''''ZZ'''''''Z'Z''Z''''
''''''ZZZZZZZZ''ZZ''''ZZZZ''''ZZ''''ZZ'''''''Z'Z'ZZZ''Z
'''''''ZZZZZ'''ZZZ'''ZZ'''''''ZZ''''ZZ''''''Z'ZZ''Z''''
'''''''''''''ZZZ'Z'''ZZ''''''''Z''''ZZ'''ZZZZ''ZZ'Z''''
Z''''''''''ZZZ''ZZZZ'ZZ''''''''Z'''ZZZ''ZZ'''Z'''''ZZ''
ZZZZZZZZZZZZ''Z'ZZZ'''ZZ'''ZZ''ZZ''ZZZ''ZZ'ZZZZ'''ZZZZZ
'ZZZZZZZZ''''ZZ'ZZ'''''ZZZZZ'''ZZ'ZZZZ''ZZZZZZZ'ZZ''ZZZ
''''''''''''ZZ''''''''''''''''''ZZZZZZZ'ZZZZZZ'''''ZZ''
''''''''''''Z''''''''''''''''''''ZZZZZZ'ZZZZZZ''''ZZ'''
'''''''''''Z'''''''''''''''''''''ZZZZZZ'ZZZZZZ''''ZZ'''
z²z²zyzz²yyyz-²²²zzy²²²zz²²²²z²'''ZZZZZZ'ZNZZ'''''ZZ'''
§A§AA§AAA§§A§A§A0§§§§A§§A§§§AA=y'ZZZZZZZZZZZ'''Z'''ZZ''
§A0AA§A=°A§§=AAAAA§A§AAA§AA0A§§²''ZZZZZZZZZZ'ZZZZZ'ZZ''
§§A=§AA===§A=AA§§§0000§0§000§§Ay''Z'ZZZZZZZZZZ'Z'ZZ'ZZ'
0AA§=AAAA§=A==A§§§§A0AAA§A§AAA°b''Z'ZZZ'ZZZZZ'ZZZ'Z'ZZZ
VVÌÌ====*===*=x=Ì=**=Ì====AxAA°y''Z'Z''Z'ZZZZZ'ZZZZ''ZZ
V=======*=x**=V=Ì=*¬*V=*=*xxA==y''Z'ZZ''ZZZZ'ZZ'Z''Z'''
=*===IVV=I&%9ˆˆ‰ˆˆi9%II*II*x=xAy''''''ZZ''ZZZ'ZZZ''Z'''
=IVÌVVI%-‰dddddd‰‰dddd-*x**AA=Ay''''''''''''Z'Z''''Z'''
=====%dddddd‰dddXddddd9II==§A==²'''''''ZZ''''''''''''''
V=V/‰d‰dddd‰XXddddd‰‰‰*VVV=A=AAy''''ZZZZZZ'''''''''''''
V*%d‰XddddddX‰dd‰dˆXd„I**=ÌA§=Ay''''ZZZ'ZZZ'''Z'''''Z''
=$dXXXX‰dd‰XXd‰‰d‰ˆ‰‰V=VI=Ì=§A=y''''ZZ'ZZZZ'ZZZZZ'''ZZ'
%d‰X‰XX‰d‰Xdd‰dXXˆX‰i=IV====§AAy''''Z''Z'Z''Z''ZZZ''ZZ'
d‰XXXXXXX‰d‰‰dXXXXX‰VV=xVV=A§AAyZ'''ZZ''''''Z''''Z''ZZZ
d‰XFXXXX‰‰dd‰XXXXXd‰IVI**VxAAA=-Z'''ZZ''''''ZZ''Z'ZZZZZ
%9ˆˆˆˆXXd‰d‰XXXXX‰d%IV=IV==AAAA„Z''''ZZ'''''''''ZZZZZZZ
Ik%FXX‰d‰‰‰XˆXXXX‰dV===II=I==A=-Z'''''Z'''''''Z''ZZZZ''
±rJkFXdd‰dXXXX‰XX‰‰VÌ==*==̧A§Ay''''''ZZZZZZ'''ZZZZZZZ'
rrrrJdd‰dXXXXXXXXd$ÌÌ=ÌIÌJ===AAy''''ZZZZZZZZZZ''ZZZ'ZZ'
rrrrr«‰dXˆXXXXXXX‰*IÌ=IV=ÌÌAA§Ay''ZZZZZ''''''ZZ''Z''ZZ'
rrrrrr‰‰‰XXXXXXX‰‰====/===VA§§AyZ'ZZ''''Z''''''Z'ZZ''Z'
rrrrvrŸXXXXXXXXXd$I==*/====AA§Ay'ZZZ''''Z'''ZZZZZZZZ'Z'
rrrrrr±‰ˆXXXX‰X‰‰*=V*=/=J=ÌA=§§y'ZZ'''''Z''''ZZZZZZ''Z'
rrrrrrr&ˆXXXXX‰di===I=*VÌ=*==§AyZZZ'''ZZZZZ'''Z'ZZZ''Z'
rrrrrrr±ˆˆXXXXdFI===V=J***VAA§0yZZZ''ZZZZZZZZZ''ZZZZ'ZZ
rrrrr±rriX‰‰X‰‰yV=ÌÌ*=Ì*IÌÌAA§Ay'ZZ''''ZZ''ZZZ'''ZZZ'ZZ
rrrrrrrrŸd‰Xdˆ%I/%%%V=*I=Ì=AAAAy'ZZ'''''Z''''''Z'ZZZZZZ
rrrrrrr±±ˆXd‰UV/y$UVAV=IÌ=ÌAAAAy'ZZ''''ZZZ''ZZZZ'ZZZ''Z
rrrrrrrrr‰d$/%%VVVVU%$%=J̧==AAy''ZZZZZZZZZ'ZZZZZZZZ'ZZ
rrrrrrrrr‰$„‰ˆ%ÌV%--‰9IJJÌ=AAAAy''''ZZZZ'ZZZZZ'ZZZ''ZZZ
rrrJrrrrr„‰ˆ%%V$„i//VVÌÌÌÌÌ==AA²'''''''''ZZZZZ'ZZZZ'ZZ'
rrJrrrrrr$2%%9ˆ%I*/I=ÌÌJÌÌÌA==Ay'''Z''''''ZZZ'''Z''ZZZZ
rrIr±rrrr$2$y%I=*V*ÌÌÌÌÌÌÌ=AA=§y'''''''''''Z'''ZZ'''''Z
rrrrJrrr±U-%==VIV=IÌÌÌ=ÌIÌ==AA§y''''''''''''''ZZ'Z'''''
rrrJrrrrV/%VI=====*=ÌÌÌÌ=Ì=AAA§y'''''''''''''ZZ'ZZ''ZZ'
Page 2 Author: ARXINDA
Prohibida su venta

10
20
30
40
50
60
70
80
60 70 80 90 100 110
ZZZZZZ''ZZZ''ZZ'ZZ'''ZZy=AA°==V=V=V*Fdd‰d‰ddd‰&£JJ±rrJkJJrJJrr±JrJVrrvvv±IkJrrrrrrr
ZZZZ'''''ZZZ'ZZ'Z''''ZZ¬=AA=x*V*==V/y-d‰‰‰ddd‰&rJ£rrJI=JJJr¥r±JrJkJrrvvrr±ŸkJJrrrrr
ZZZZZ''''ZZZZZZ''''''ZZ/==A=**IV*=//**ˆddd‰‰&JrrJJJJkII±J¥r¥JJrJJIJrvvrrvrJIkrrrrrr
ZZZ'''''ZZZZ''Z'''''ZZZy=§§A/==V=*xV/=V$dd‰kkÌrJrJJJkIIrkrrJkrJJJJJrvrvvvrrJkJrrrrr
ZZZ''''ZZ'ZZZ'Z'ZZZZZ'Zb=A§=I==VV/VV*==I/‰«JkJrJr±J±IŸJJ&JkJIIkŸŸJrvrvvvvvrrkJrrrrr
ZZZ''''Z''''ZZ'ZZZ'Z''Z¬DAA§V====*==*==*=IrJkJJrr¥¥JIŸJkIJJkkkkkk£JrrvvvrvrrkJrJJJÌ
ZZZ''''Z'''''Z'ZZ''Z''Z¬D=AAI=I==*==/===ÌJr±IIJrrJrkkIrIIŠrrrrrrIJJJrrvvvrrrJJrrI‰d
ZZZ''''ZZ''''Z'Z'''ZZZZyxA======V===/Ì=V=rrrŸIkrrrJkkkkkJJrr±rrrJIkJr±vvvrrrrkrk&‰X
ZZZZ''ZZZ''''Z''''ZZZZZc=xA§====V/V=*=VVJrrvŸŸIJrJkk&ikJJrJrrrrJkkI/IJrrrrrJ±rrrJkV
ZZZZZZZZZZ'ZZZ''ZZ''''Z*==0§I==Ì==**IVV=Ìrrv±&&JJJkkIŸ/I±±Ik=**/=&I/ŸIkJrrJŠJJIIŠrr
ZZZZZZZZZZ'ZZ''ZZ'''''Z$=AAAV=ÌÌÌÌÌxII=ÌJrrvv«ŸrJk&IIIIkII=I/cc//*II*=kŠŸIIJ¥I=J=IJ
'ZZZZZ'ZZZ'ZZ''Z''''''Z/==§AV==ÌÌÌ=x=ÌÌJJrrvv¡&IŸ/IIIIIIIkI*cccc=*I%I=kIŠIkJJJJIJJI
Z'ZZ'Z'ZZ''Z'ZZ''''ZZZZ*AAA§==JÌÌÌ=/Ì==JJrrvv±ikII==kkI/&&xccDDxx=//&I/&krrkJkJJJJI
ZZZZZZ''ZZZ''Z'''''ZZZ'*A=AA==ÌÌÌÌ=*ÌÌ=J§rJrvrkIIIJI///I//*cDDDx=¬*$///kIrrŠŠŠJJJJ/
'ZZ'ZZ'ZZZ'''''''''''''¬=A§A=Ì=Ì==ÌIÌÌÌJJrr±±rJJkIIIIIII/*cDxxxxxxcy/*kkJŠrJ/JJJJri
'''''Z'ZZ''''''''''''''cA=°AÌ=====VIÌÌÌ=JrrrrrrŸkII=I==V¬cDc*xxDDcc$I=JJJJJJ/kJJJr/
''''''ZZ'''''''''''''''cA=AA=Ì=ÌVÌ/=ÌÌÌ*JrvrrrrkJkJÌ=Ì=cc¬¬D¬cxcxcc$IJrJJJIk/IJkrJ/
ZZ'''ZZ'''ZZ'''''''''''*==AA//*=VI/=ÌÌV*JrrrrrrrJJrrrÌ*cccDDDxx=xc¬$=JrrJJIIIkV±rJk
ZZZZ'ZZZ'ZZZZ''''''''''*==A§=*V*I*==Ì=/Ik±rrrrrrJ±JJŸk*c¬D¬cP¬Dxc¬c%IJrr±§rIŠJ±vrJJ
'ZZ'ZZZZ'ZZZZZ''Z''''''*xAAA=*I=VVVVVI/VI±rvrrvr±J&JJIcccbbb¬ccbcD/IIr±rrrrkkrrr±JJ
ZZZ'ZZZ'ZZZZZZZZZZZZ'''*xAAA=*I=V==VVV/VIJrvrrvrrrŸJ±J*cccy¬ccDc*//krJrrrrJIJrrrJrr
Z''ZZ'Z'ZZ''ZZZZZ'ZZZ''c=AA§=*I==V==*Ix=&krrrrrvrrkk±JI/****I*//I*I±rJrrrrIJ±r±Jrrr
Z'ZZZ'ZZZZ'''ZZ''''ZZ''c§AAA=$IV====II*%dk±rrrrrrrJrJJ±IV/~Jk=IIII=J±r±rrJJrJJJrrrr
ZZZZZZ'''Z'''ZZ'''''ZZ'¬AAAAV/*=xxxx*/$dd9JrrrrrrJkJrŠJrkkrrrrIJIIJkJJJJkIr±IÌrrrrr
ZZ'ZZZ''ZZZZZZZZZ'''ZZ'¬=AAÌ*$*=*xxxx%dddd%J§rrrrJJJJrJk±±rrrrrJJJJkJkkIIJrJrJrrrrJ
ZZ'ZZZZ'''ZZZZZZZ'''ZZ'*§§AAy/*x=x==ISd‰XXX*JrrrrJJrJkr±krrrrrrr±JJJkIJk&JrrrrJrrrk
'Z''ZZZZZZ''ZZ''''''ZZ'cAAAA¬yy/x===$dXX‰d‰IIJrrrrŠJrJkkrrrrrrrrrJ=ÌrIkJ/r±rrrJrrJk
'Z''ZZZZZZ'''Z'''''ZZZ'¬AAAA¬x**//x*dX‰d‰X‰JIIJJrr£Šrrr±krrrrrrrr§=JJIIJkrÌrrr±JJJI
'Z'ZZZZZ'Z'''Z'''''ZZ'Z¬A=AA$x*x***-d‰‰‰‰XSJJJkŠJrJkJ±rJJ±rrrrrrrJÌJIkIJrrrrrrÌŠkIk
'Z''ZZ'ZZ''''Z'''ZZZZ''*AAAA*=*xxx*d‰‰ddXX‰VJJJIkJJJkJr=rIJrrJÌJÌr±IJJJrrrrJJJ±I(II
'ZZ'ZZ''ZZZZZZZZZZZZ'''*=AA=/=**xxSdX‰‰XX‰dkrrrIIkJJIŠkIJIJrkrrrrJIkJJrrrrJkJrkIIŠk
'ZZ'ZZZZ''ZZZZZZZ''''''¬AAA=/=*/V*dXXX‰‰‰ddkrrrkŠkkJkr/&kŠJrIJIIJI=JJrrrrJ=rrkIIkJJ
''ZZZZ'ZZ''''''''''''''c=AAA*x**V$‰XXdXXXddJrrrJJJIJJ±IIIkJr=JIrJJJJrr±±J=rr±IJI=§r
ZZZZ'Z''''''''''ZZ''''Z$AAA=x==*V‰XXX‰X‰dd$9rrrr±rkJJJŠIIIIJ=JJr§§r±r±krkrr±II±ŸJrr
ZZZZZZZ'''''''''ZZ''''Z/=A=A*=VV*FXXXXXdd‰d‰rrrrrrŠJJkIkJkI=ÌJrrr±Jrr=JJ±rJIIkIIrrr
ZZZ'Z'''ZZZ''''''ZZ''ZZc°xAA*VV=VXXXXXddXddˆkrrrrr=krrr§JJJJJJrr§rrr=ÌJJJkIIŠJIkrrr
ZZZ'ZZ''''Z''''''ZZ''''¬DA=Ax===%XXXXdd‰dXSˆˆVrrrrJJrrrrrrrrrrrr±rr±rrr=IkkJrkIJ§rr
ZZZ''ZZZZZZ'ZZ'''ZZ''''*AAAA*===$XXXdd‰XXˆˆˆˆ2rrrrJ±rrr±rrrrrrrrrrrrrrJJJJJ±=/II/*=
'ZZ'''ZZZZ'ZZZZZ'ZZ''''*§§§§*V=VFXXdd‰dˆXXˆXXˆ±rrrkrrrrrrrrrrrrrrrrrr§JrrrrIy*=x=/*
''Z'''''''''ZZZZZZZ''''c=A§§*==V‰X‰‰d‰XˆXXˆˆ‰‰‰&JJI±rvrrrrrrrrrrrrrr£rrrrÌVx/xxx=x/
'''''''''''''ZZZZZ'''''cAA§§=Ì=U‰dd‰dXˆX‰XXXXddd‰$=JrrrrrrrrrrrrrrrrrrÌ====*/==**x*
'''Z'''ZZ''''''''''''''cAA0§===/ddd‰XFXXX‰‰X‰ddd$VÌ=ÌrrrrrrrrrrrrrrrJV==Ì=x/xx*x***
'''Z'''Z'ZZ''''''''''''¬=§A0Ì=Ì$dddˆXXXXddddddX/=====rrrrrrrrrrrrrÌ======xx*==x*x=*
'''ZZ'ZZZ'ZZZ''ZZ''''''¬§A00Ì=Ì9dd‰‰X‰dddd‰F%*V=======Ìrrrrrrrrrr===Ix*x*/=====xy**
Z''Z'Z''ZZZZZZZ''ZZ''''¬§A§A===9dd‰‰‰‰$%*V=V==Ì=======x=ÌÌÌJÌ̧rÌ/xx*====x*x==x=yyy
ZZ'Z'ZZZ'ZZZZZ'ZZZZZZ''¬§§§§===/ˆ$*I=/***=============x====V==V==/**xI====xx*//xyyy
ZZZ'ZZZZ'ZZZZZZZZZ'Z'''cA§§0ÌÌ=Ì=V==x*==x**===Ì=======*V====Ì*ycyc/$======x===*$yy/
'ZZ'ZZ'Z'ZZZZZZZZZZZZ''c§AAA=Ì======**====****========xV=====/x*x==**========Ì=*c*x
''ZZ'ZZZZ''ZZZZZZZZZZ''*A=AA=ÌÌ=I===**===**===*/V=====*V=====/=IV===**========Ìx*V=
''ZZ''''''ZZZZZZZZZZZZ'*=AA§=Ì==V===**===*xxx===/****x==*====/=======/=====/====/==
''ZZZ''''ZZZZZ'ZZZZZZZZ/§A=§/=======/x===*xDx===*/*=D=xx/x===*x=======*x**¬D====x*=
''ZZ'''''ZZZ'ZZ'ZZZZZZ'*=§A§AA==A=§A§Ì==A==A§=A=§AAAAA==AAADA=AA=AAA§§§§§§AA=A§A§§§
''ZZ'''''ZZZ'ZZ'ZZZZZ''¬=AAAAAAAAAAA=AA=AA=§A=A=AAA=AAAAA=AAA=A=AAAA§§=§AAA§A=0AA=§
ZZZ'''''ZZZZ'ZZ'ZZZZ'''*AAAAA§AAAAA=AAA=AAAAAAA=§A=A=AAAA=AA§=§AA§A=AAAA=A=AAAA=A=§
ZZZZZ'''ZZZZ'ZZ''ZZ''''*AAA§§§§AA§§Ì==§A=D=A=A§==DA===§==DA=AA§AADAx°==§==AA°DDx§A§
''ZZ''''Z'Z'ZZZ''ZZ''''¬==D==*==DUDc*=VDDDU**=*UUU=DUD==*D¬cU**¬¬¬*D*D**DDDDDDDccD*
''ZZZ''Z'ZZZZZ'''ZZ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''ZZZ'''ZZZ''''ZZ''''''''''''''''''''''''''''''ZZZ'''''''''''''''''''''''''''''ZZ
Z''ZZ'ZZ'Z'''''''ZZ'''''''''''''''''''''''''ZZZ'ZZZZZZ''''''''''''''''''''''Z''ZZZZ
Page 3 Author: ARXINDA
Prohibida su venta

90
100
110
120
130
60 70 80 90 100 110
rJ±rrJJ±%$II==Ì=Ì=IÌÌÌÌJ==ÌA==A²''''''''''''ZZZ'ZZ'ZZZ'
rrrrrrJŸ/%*===ÌÌÌÌIÌ=ÌÌÌÌV=AA=§-ZZZ'''''ZZ'ZZZZ'ZZZZZ'Z
rrrrrrJ%i/====Ì=ÌVV==ÌJÌÌVÌAA=U-Z''''''ZZ'ZZ'ZZZZZ'ZZ'Z
JJrrrr/-Fy*=====ÌIÌÌ=ÌÌÌÌV=A§§A-Z'''''ZZ''Z''ZZZZZZZZZZ
£JJrrIFdXXS%V==Ì=IÌ=ÌÌÌÌÌVÌ==A§-Z''''ZZ''ZZ''ZZZZZZZZZZ
JI&„IFSddXXX‰%*V*=Ì=ÌÌÌÌÌ==A=A§yZZ''ZZ'''Z'''ZZZZ'ZZZZZ
ddddyd‰mdXXXX‰yI$/I=ÌÌÌÌÌI=AA§§zZZZZ'''Z'Z''''Z''''ZZZZ
X‰d-$d‰dd‰‰‰‰Xd$II***VVIx*=AAA§yZZZ''''Z'Z''''ZZ''''ZZZ
Fddd‰d‰'d‰dd‰XX‰ˆV==ÌÌ==//DA§§Ay'''Z'ZZZ'Z''''ZZ''''ZZZ
k$Sd‰md-ddd‰‰‰XX‰%JÌÌÌÌÌ*=Ì0§AAyZ'ZZZZZ''ZZ'''ZZ'''ZZZZ
ŠJ%ddddˆddd‰‰‰‰XX‰&Ì=Ì=Ì*J=AA=§-Z'ZZ'''ZZ'ZZZZZ'''''ZZZ
Jr±‰ddd-ddd‰‰dXX‰X‰=ÌÌÌÌ*J=AA=A-ZZZ''''ZZZ'ZZZ''''''ZZZ
krrVddmS‰dd‰ddXXXX‰&ÌÌJÌ*Ì=A§AA-ZZ''''''Z'ZZZZ''''ZZZZZ
I£rr9dmd$‰dddd‰XXXXˆÌ§=Ì*±ÌAA§AyZZ'''ZZ'ZZ'ZZZ'''''ZZZ'
ŠIrrJddd$d‰‰ddd‰XXXX&§Ì=*§ÌA§§=yZZ'''ZZ'ZZ''ZZ''ZZZZZZZ
IIJrr‰ddFSdXddddXX¨XˆJ=IJÌÌ=AAAy'''ZZZ'ZZ'''ZZ''ZZZZZZZ
/Š=rrkddXXdX‰ddd‰XXXdVIJ±Ì§§A=Ay'''ZZZZZZ''ZZZZ'ZZZZZZ'
*ŠIrrr‰dXX‰dddddd‰XX‰2=±J±ÌAAA=y''''''ZZZZ'ZZ'Z'ZZZZZ''
IIIJrrkdXXXd‰‰ddXXˆX‰‰Ìr±±ÌA§§A-''''''ZZZZ''''Z'ZZZZ'''
IŠkJrvrd‰XS‰‰ddd‰XXX‰‰k±±§§AAA§SZ'''''ZZZZZ'ZZZ''ZZZ'''
=ŠkJrrr‰‰‰X‰d‰XXXXˆXXd&J±§ÌAAA§y'''''''ZZZZZZZZ'''ZZZZZ
IJIk±rrXXXXX‰dX‰X2ˆXˆdˆÌ±§ÌA§§0y'''''''ZZZZZZZZZ''ZZZZZ
IJŸŠ±rJ‰XXddˆdXd‰XX2ˆdX̧̱=§§§y''''''''ZZ''''ZZ''''ZZZ
JkIIJr9‰FX‰‰ˆ‰‰X‰‰XXˆ‰‰Ì±ÌÌA§A§y'''''''ZZZZZ''ZZ'''''''
JIkk±±‰‰XXX‰2ˆXXXdddddd=§§§A§AAy'''''ZZZZZZZZ'ZZZ''''''
kkkJrvidXXXXˆXX‰‰X‰ddddV§Ì§A§A§y''''ZZZ'ZZZZZZZZZ''''''
IJJJrvr‰XXXXXXXXddd‰ddd/==̧AAAy'''ZZZ'''''ZZZZ''''''''
IJÌrrvv±‰XXXXXFˆd‰X‰X‰d&ÌÌÌA§A=y'''ZZ'''''''ZZZZ'''''''
=J§rrrvr‰XXXXXXˆF‰‰‰‰dm%ÌÌÌ=§AAy'''ZZ''''''''ZZZ''''''Z
Š§rrrrrr2XXXXXXˆ2XX‰‰dm%ÌÌÌAAAAy'''ZZ''''''''ZZZ'ZZZ'Z'
=Ìrrrrr§‰‰XXXXXX2ˆd‰‰dm&ÌÌÌ=§AAy'''ZZ''''ZZZZZZ''Z'''''
rrJrrrrId‰XXXX‰X¨ˆˆdddd%ÌÌÌ==CAb'''Z''''ZZ'ZZ'''ZZ'Z'''
rrr±rrk*Fd‰XˆXXXXˆˆdddd%VÌÌAA°§y'''ZZ''ZZ'''ZZ''ZZZZZZ'
rrrrÌ/=x/ddXXXXXXXˆˆddd%ÌÌÌA=0§y'''ZZ''ZZ''ZZ'''ZZZZZZZ
rrrr==xV*$d‰‰XXXXXˆˆ‰md„=ÌÌAA§Ay'''ZZ''ZZ'ZZZ''ZZZZZZZZ
rrrÌ=Ì==VV‰ddX‰XXXˆˆXdd-*ÌÌA=AAy''''Z''ZZ'Z''''''ZZZZ''
rrJ=Ì=Ì===I‰ddXXXXXX‰‰d‰c*Ì°A§Ay''''Z''ZZ'ZZZ''''ZZZZ''
V===Ì==Ì===*‰d‰XXd‰Xd‰ddyD=AAA§y'Z''ZZ'ZZ''ZZ''''ZZZZ''
x=====Ì===x=&‰d‰Xd‰X‰dddScU§AA=y'ZZ''Z''Z''Z'''Z'ZZZZ''
*===V====x===VXdd‰‰‰X‰dddy=A00§y''ZZZZZ'Z'''ZZZZZZZZZ''
*=====x==*====V‰ddddXX‰dddU§§§0y''''Z'Z''Z''Z''ZZZZZZZ'
cx======*x=====I/Xdddddddd$§§A§y''''Z''Z'Z'Z''ZZZZZZZZ'
ccx==========x===V%dddddddyA§§0y'''ZZZZZZ''Z''ZZ'ZZZZZZ
****=xxx===x========/9‰‰ddy§§A0y'''ZZ'ZZZZ'ZZ''ZZ'Z''ZZ
*x==**=x**x=Ì===VÌÌ=====IV=A§A=y''''ZZ'''ZZZZZ'Z''Z'''Z
**x==x*x====Ì===V======Ì==VA§A§y''''''''''ZZZ'Z'''Z'''Z
*===xx======Ì===Ì======ÌÌÌ=§0A§y'''''''''''''''''''''''
**====*/x=========Ì=Ì=V===ÌAA0Ay''''ZZZZ'''''''''''''''
V*=V====*x==Ì====Ì=Ì=Ì=Ì===A0A=b'''ZZ''ZZ''''''''''''''
=========**=ÌÌ====ÌÌÌÌÌÌÌ=Ì0AAAy'''ZZ'''ZZ''ZZZ''''Z'''
==*==*V===*IÌ=ÌÌ========Ì==0§§Ay'''Z''''ZZ'ZZZZZ'''ZZ''
§§AAAAA==AAA==AA0§0§§§§0§0§§A0Ay'''Z'''''''Z'''ZZ''ZZ'Z
§AA§°AA=AA=A==A§A§0A0AA0§A§AAA=b'''Z'''''''Z''''ZZ'ZZ'Z
AA0§AA=AAAA==A§§AA§AA00AAAA°AA=b'''ZZ''''''Z'''Z'ZZZZ'Z
A§§===AAA=AAx=§§=AAAA§§§AAxDAADy''''Z''''''''''ZZ'Z'Z''
cD=DxDDDDDU*DDV=cDDDDDDDDDDDccU²'''''''''''''Z''Z'ZZ'''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ZZZZZZ''ZZ'''Z''Z
Z'''''''''''''''''''''''''''''''''''''ZZZZZZZ''ZZ''Z''Z
'''ZZZZ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''ZZ'''''Z''Z
Page 4 Author: ARXINDA
Prohibida su venta

10
20
30
40
50
60
70
80
120 130
'''Z''ZZ'Z'''''''ZZ''''''''''''''Z'''''''''ZZZZ'ZZ'ZZZZZ''''''''''''ZZ''''''ZZZ''''
'''Z'''Z''''''''ZZZ''''ZZ''''''''ZZZ'''''''Z''''''ZZZ'ZZZ'''''ZZZ'ZZZ''''''''ZZZ''Z
'''Z'''ZZ'''''''ZZ''''''''''''ZZ'ZZ''''''''''''''ZZ'''''ZZ'''ZZZZZZZ''''''''''ZZ'''
'''ZZZ''ZZZZ'''ZZZ'''''''''''ZZZ'ZZ'''''ZZZZ'''''ZZ''''''Z'''Z'ZZZZ'ZZZZZZZZ'''''''
'Z'''ZZ'ZZZZZZZZ'''''''''ZZ''ZZ''ZZZZ''ZZZZ''''''Z'''Z'''Z''''ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'''
'''''ZZ'''''''''''''''''''''ZZ'ZZZ'''''ZZ''''''''ZZ'ZZ'''Z'''ZZZZZZZ'''''''ZZZZZ'''
'''''ZZ'''''''''''''''''''''''ZZZ''''''ZZ'''''''''ZZZ'''ZZZZZZZZZZ'ZZZZ''''''ZZZ'''
ZZ''''Z''Z'''''''''''''''''''ZZZ'ZZZZ'''ZZ''''ZZ''''''''ZZ'ZZZZZZZZZZZZZZ''''''ZZ''
ZZZ''''ZZZ'''Z'''''''''''''''ZZ'''ZZZZZ''ZZZZZZ''''''''ZZ'ZZZZZZZZZZ'Z'ZZZZ''''ZZ''
'ZZZ'''ZZZ'''ZZ''''''ZZ'''''ZZ'''''ZZZZ'ZZZZ''''Z'ZZZ''ZZ'ZZZZZZZZZZZZZ''ZZ''''ZZ''
'''ZZ''ZZ'''''Z'''''''Z''''ZZ''''''''ZZZ''''''''ZZZZZ''ZZ''ZZZZZZZZZZZZZ'ZZ''''ZZ''
''''Z''Z''''''Z'''''''Z''ZZZ''''''ZZZZZZ'ZZZZZZZZZZ'ZZZZ''ZZ'ZZZZZZZZZZZZZZZ'''ZZ''
Z'''ZZ'''ZZ'''ZZ'ZZ''''ZZZZ'''''''ZZZZZZZZZZ'''''ZZ''ZZZ''ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ''ZZZ'Z
ZZZZZ'''ZZZ'''''ZZZ''''ZZZ''ZZZZ''''''ZZZZ''Z'''ZZZZZ'Z''''ZZZZZZZ'Z'''ZZZZZZZZZZ''
'ZZZZ''ZZZ''Z''ZZZ''''''''ZZ'''''''''ZZ'ZZZZZZZZZZZZZ'Z'''''Z'ZZZ'''''ZZZZZZZZZZZ''
'ZZ'''''ZZ'ZZZ'ZZ'ZZZ''''Z''Z''Z''''ZZ'ZZZZZZZZZZZZZZZZZ'ZZZZZZZ''''''''ZZZZZZZ''''
''Z''''''ZZ'ZZ''''''ZZ''ZZ'Z'Z'Z'''ZZ'ZZ'ZZ'ZZZZ'''ZZZZZZ'Z''''ZZ''''''''ZZZZZ''''Z
'''''''''''''ZZ'''''''''Z'ZZ''Z'''ZZ'''''Z'ZZZZZ''ZZZZZ'ZZ'''ZZZZ'ZZZ''''''''ZZZZZZ
'''''''''''''ZZ'''''''''Z''''ZZZ''ZZ''''Z''Z'ZZZ'''ZZ''''ZZZZZZZZZZ'ZZ''Z''ZZZZZZZZ
''''''''''''ZZZ''''''''''ZZZZZ''''ZZ'ZZ'''Z''ZZ'ZZ'ZZZZ'''ZZZ'ZZ'''''ZZ'ZZZZ''ZZZ''
Page 5 Author: ARXINDA
Prohibida su venta

90
100
110
120
130
120 130
Z'ZZZZ''''''''''''''''''''''''''''''ZZ''''''''Z''Z''''Z
ZZZ'''''''''Z'''''''''''Z'Z''''''''ZZZ'''''ZZ'ZZ''''Z''
ZZZ'''''''''ZZZ''''''''ZZZZ'''''''ZZ''''Z''''''Z''''Z''
'ZZ''''Z''''''ZZ'''''ZZZZZ'''''''''''ZZ'ZZZ''''ZZ''''''
'''ZZZZZZ'''''''''''ZZ''Z''''''ZZZZ''ZZZ'ZZZZ'''Z''ZZZ'
'''''''ZZZ'''''ZZZZZZ'''ZZZZ'''ZZZ''''ZZ''''''''ZZ'ZZZ'
ZZ''''''ZZ''Z''Z''ZZZZZZZZ''''ZZ''''''ZZ'''Z''Z'ZZ''Z'Z
ZZZ''''''''ZZ'''''ZZ'ZZZ''''''ZZ'''''ZZZ'ZZZ'ZZ'ZZ'''ZZ
ZZZZ''''''ZZ'''''''ZZZZ'ZZZZ''ZZ''''ZZZ''''ZZ'Z'Z'''ZZZ
'ZZZ'''''ZZ'''''''ZZZZ''ZZZZZ''ZZZ'ZZZ''''ZZZZZ'Z''''''
''''Z''''ZZ'''''''ZZZ''''''ZZZ''ZZZ''''''ZZZ'ZZZZ''''''
'''''Z''ZZZ'''''ZZZZ'''''''''Z'''''''''''ZZZ'''Z''ZZZZZ
'''''Z''ZZZZZZZZZZZ'''''''ZZZZZ'''''''''''''''Z''''''''
'''''''ZZZZZZZZZZZ''''''ZZZZZZZZZZ'''''''''''Z'''''''''
''''ZZ'ZZZZZZZZZZZZZZZ'''''''ZZZ''''''''''''ZZ'Z'''''''
'''''ZZZZZZZZZZZZZZ''''''''ZZZ''''''''''''ZZZ''Z''ZZZ'Z
ZZ''''''ZZZ''''ZZZZZ'''''''ZZ'ZZ'Z''''''''ZZ''''''''Z''
Z'ZZZZ''''''''ZZZZZZZ'''''ZZ'ZZ'ZZ'''''''''''''''''''''
ZZZZZZZ'''''''ZZ'ZZ'Z''''ZZ''''ZZ''Z'''''''''''''''''''
ZZZZZZZZZ''''''Z''''Z''''ZZ''''Z''Z''''''''''''''''''''
Page 6 Author: ARXINDA
Prohibida su venta

Prohibida su venta
Author: ARXINDA
Grid Size: 138W x 138H
Cloth Count: 14
Fabric:
Design Area: 25,04 cm W x 25,04 cm H ( 138 x 138 stitches )

Legend: DMC Stranded Cotton
$ 370 mustard - md
% 371 mustard
& 372 mustard - lt
' 400 mahogany - dk
( 407 desert sand - dk
* 422 hazel nut brown - lt
- 435 brown - vy lt
/ 437 tan - lt
0 445 lemon - lt
X 469 avocado green
2 470 avocado green - lt
ª 471 avocado green - vy lt
¨ 581 moss green
9 612 drab brown - lt
« 642 beige gray - dk
¡ 644 beige gray - md
= 676 old gold - lt
± 677 old gold - vy lt
¬ 680 old gold - dk
° 725 topaz
A 726 topaz -lt
C 728 topaz
D 729 old gold - md
F 731 olive green - dk
I 738 tan - vy lt
J 739 tan - ul vy lt
§ 744 yellow - pl
r 745 yellow - lt pl
N 777 raspberry - vy dk
P 783 topaz - md
S 831 golden olive - md
U 833 golden olive - lt
V 834 golden olive - vy lt
Z 898 coffee brown - vy dk
£ 945 tawny - md
Š 950 desert sand - lt
¥ 951 tawny - lt
b 976 golden brown - md
c 977 golden brown - lt
d 3011 khaki green - dk
ˆ 3012 khaki green - md
i 3032 mocha brown - md
k 3046 yellow beige - md
m 3051 green gray - dk
‰ 3052 green gray - md
p 3364 pine green
v 3823 yellow - ul pl
² 3826 golden brown
x 3827 golden brown - pl
y 3828 hazel nut brown
z 3829 old gold - vy dk
Ì 3855 autumn gold - lt
~ 3856 mahogany - ul vy lt
„ 3863 mocha beige - md
Ÿ 3864 mocha beige - lt
X