1708 гш Святы́х седми́ отроко́в

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.09 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Святы́
х седми́
отроко́
в, и́
же во Ефе́
се
Глас 2.

Песнь 1
И рмо́ с: Гряди́ те, лю́ дие, пои́ м песнь Христу́ Бо́ гу,
разде́ льшему мо́ ре, и наста́ вльшему лю́ ди, я́же изведе́ из
рабо́ ты еги́ петския, я́ко просла́ вися.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Число́ м сия́ ющия честны́ я де́ ти седмь, пр ииди́ те, ве́ рно
почти́ м: я́ко просвеща́ ют Христо́ ву Ц е́рковь свети́ льники
седмосве́ тлыя, лу́ чшия зако́ нных.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

И́ же в плотско́ е пе́ рвее умерщвле́ ние жи́ ви су́ ще
Христо́ во, о́троцы седмь оде́ яшася, я́коже сон смерть
пресла́ вно прие́ мш е, утвержда́ юще уче́ ние воскре́ сния.

Святи́ и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

И ерихо́ н паде́ ся гла́ сом труб седми́ : пре́ лести же
возноше́ ние, седмогла́ сием ны́ не ве́ ры страда́ лец, сни́ де
до а́да и разори́ ся.

Богоро́ дичен:

Новоле́ пно рождество́ обновля́ еши, безневе́ стная: и́бо
О тцу́ собезнача́ льное, и Боже́ ственному Ду́ ху
Соприсносу́ щное Сло́ во из Тебе́ воплоти́ ся, спряже́ ния не
оста́ вль.

Песнь 3
И рмо́ с: Утверди́ нас в Тебе́ , Го́ споди, дре́ вом умерщве́ й
грех, и страх Твой всади́ в сердца́ нас , пою́ щих Тя.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Зве́ зды неукло́ нны седмь, яви́ стеся ве́ рою сия́ юще
страстоте́ рпцы: и и́же ле́ сти ныря́ ющия глубино́ ю, к
приста́ нищу спаси́ тельному упра́ висте.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Пред суди́ щем тве́ рдо ста́ вше святи́ и, мучи́ телей я́коже
иногда́ М аккаве́ и, во́ инства измени́ стеся тле́ нныя жи́ зни,
вво́ инившеся Христу́ .

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Досто́ йно Бо́ гу прия́ тна яви́ стеся же́ ртва моли́ твы, святи́ и
о́троцы, и воне́ ю благоуха́ нною смрад обличи́ вше
пре́ лести тве́ рдо.

Богоро́ дичен:

Купина́ в Сина́ и проо бража́ ше твое́ , Де́ во, пресла́ вное
рождество́ : огне́ м бо Божества́ не опали́ лася еси́ , в
ложесна́ прие́ мши ве́ рно.

Седа́ лен, глас 4.
Подо́ бен: Ско́ ро предвари́ :

Я́ко столпи́ су́ ще Ц е́ркве Христо́ вы, сте́ ны разверго́ сте
неве́ рия тве́ рдо, седмобра́ тнии му́ ченицы. Те́мже пре́ жде
сме́ рти е́ллинский гнев, и па́ ки по сме́ рти ерети́ ческую
бу́ рю отгна́ вше, и воскресе́ ния ве́ ру удержа́ вше, моли́ теся
ве́ рою утверди́ тися нам.

Сла́ ва, и ны́ не, Богоро́ дичен:

Де́ во Всенепоро́ чная, Я́же П ресу́ щнаго Бо́ га ро́ ждшая, со
безпло́ тными Того́ непреста́ нно моли́ , оставле́ ние

прегреше́ ний, и исправле́ ние жития́ да́ ти нам пре́ жде
конца́ , ве́ рою и любо́ вию пою́ щим тя по до́ лгу, еди́ на
всепе́ тая.

Крест об огоро́ дичен:

На Кресте́ Тя возвы́ шена я́ко узре́ П речи́ стая Ма́ ти Твоя́ ,
Сло́ ве Бо́ жий, Ма́ терски рыда́ ющи , веща́ ше: что но́ вое и
стра́ нное сие́ чу́ до, Сы́ не М ой? Ка́ко , Ж изнь всех ,
вкуша́ еши сме́ рти, оживи́ ти ме́ ртвыя хотя́ , я́ко М илосе́ рд?

Песнь 4
И рмо́ с: Услы́ шах, Го́ споди, сла́ вное Твое́ смотре́ ние, и
просла́ вих, Ч еловеколю́ бче, непостижи́ мую Твою́ си́ лу.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Свяще́ нное совокупле́ ние, и число́ м я́ве почте́ ное,
седмери́ цу честны́ х отроко́ в воспое́ м.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Умудре́ на су́ етием нечести́ ваго пре́ лести царя́ , ефе́ сстии
о́троцы показа́ ша безу́ мна.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Же́ ртвы пренепоро́ чныя я́ко вои́ стинну, и заколе́ ния
Госпо́ дня ве́ рою яви́ стеся, о́троцы святи́ и.

Богоро́ дичен:

Не пре́ зри моля́ щи о нас, при́ сно Благослове́ нная,
изба́ витися вся́ кия ско́ рби, Ч и́стая.

Песнь 5

И рмо́ с: Све́ та П ода́ телю и веко́ в Тво́ рче, Го́ споди, во
све́ те Твои́ х повеле́ ний наста́ ви нас: ра́ зве бо Тебе́ ,
ино́ го бо́ га не зна́ ем.

Святи́
и о́ троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Нечу́ вственно пе́ рвее, о́бщею уме́ рше на земли́ сме́ ртию,
па́ че естества́ воскресну́ сте а́бие, уверя́ юще я́ве Ефе́ сстии
о́троцы ме́ ртвых воскресе́ ние.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

О свя́ щшеся Бо́ гови испове́ данием и́стинныя ве́ ры, я́ко
страда́ льцы зако́ ннии Госпо́ дни, изба́ влени бы́ ст е му́ дрии
темни́ ц и ран, и венцы́ прия́ сте.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Победи́ вше тве́ рдо и́дольскую лесть, сла́ внии му́ ченицы, и
от нечести́ вых ересе́ й уче́ ния, сохраня́ йте при́ сно
испове́ дающия ме́ ртвых воскресе́ ние.

Богоро́ дичен:

Во двух естества́ х, и И поста́ си еди́ ней бысть, соверше́ н
Сый Ч елове́ к неслия́ нно, и соверше́ н Бог, рожде́ йся от
Святы́ я Ма́ тере П ресу́ щный.

Песнь 6
И рмо́ с: В бе́ здне грехо́ вней валя́ яся, неизсле́ дную
милосе́ рдия Твоего́ призыва́ ю бе́ здну: от тли, Бо́же, мя
возведи́ .

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Боже́ ственныя прему́ дрости равночи́ сленнии столпи́ , да
восхва́ лятся святи́ и о́троцы седмь, словесы́ я́ко ка́ мением
сокру́ шше мучи́ телей безбо́ жное повеле́ ние.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Зако́ ном Боже́ ственнаго промышле́ ния соблюда́ еми,
гото́ вое прия́ сте погребе́ ние пеще́ ру, в не́ йже ме́ ртви и
нетле́ нни, многоле́ тни святи́ и яви́ стеся.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Нетле́ ния воста́ сте свиде́ тели, ве́ ру отгоня́ юще
тлетво́ рную и ме́ ртвую, и Бо́ гу моля́ щеся о наде́ ющихся
воскресе́ ния.

Богоро́ дичен:

Н ы́ не естество́ же́ нское возра́ довася, ны́ не печа́ ль преста́ ,
ра́ дость же процвете́ : я́ко М ари́ я роди́ ра́ дость, Спа́ са
Христа́ Бо́ га.

Конда́ к, глас 4.
Подо́ бен: Вознесы́ йся:

Ми́ ра су́ щая тле́ нная презре́ вше, и нетле́ нныя да́ ры
прие́ мше, уме́ рше кроме́ тле́ ния пребы́ ша. Те́мже востаю́ т
по мно́ гих ле́ тех, все погре́ бше лю́ тых неве́ рие: я́же во
хвале́ нии днесь ве́ рнии восхваля́ юще, Христа́ воспои́ м.

Песнь 7
И рмо́ с: Те́ лу злато́ му прему́ дрыя де́ ти не пос лужи́ ша, и
в пла́ мень са́ ми поидо́ ша, и бо́ ги их обруга́ ша, среди́
пла́ мене возопи́ ша, и ороси́ я А́нгел: услы́ шася уже́ уст
ва́ ших моли́ тва.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Прия́ телища Бо́ жия чи́ ста и избра́ нна о́троцы яви́ шася:
и́миже преда́ ния ересе́ й от Ц е́ркве отго́ нятся, и
правосла́ вие сия́ ет, я́ко есть воскресе́ ние вся́ кой души́ же
и пло́ ти, я́коже роди́ ся.

Святи́
и о́
тро цы, моли́
те Бо́
га о нас

Я́ко су́ ще тве́ рди, пре́ жде сме́ рти вои́ стинну во страда́ нии
свое́ м святи́ и о́троцы, а́бие яви́ шася: и по уме́ ртви и
жи́ ви сла́ вою содержи́ ми Боже́ ственною, благоче́ стно
уве́ ривше собо́ ю и́стинное воскресе́ ние.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Душа́ м вку́ пе и телесе́ м чу́ вственным бу́ дет воскресе́ ние:
я́коже бо не мо́ щно без те́ ла души́ в мир приити́ , си́ це
ни телеси́ без души́ , прехва́ льнии глаго́ лаху: или́
просла́ вится душа́ , или́ посрами́ тся.

Богоро́ дичен:

Ро́ ждшая Бо́ га Спа́ са всех М ари́ е, отча́ янных еси́
исправле́ ние, гре́ шных обновле́ ние, и ненаде́ ждных
наде́ жда, и пою́ щих по́ мощь: благослов е́н Бог оте́ ц
на́ ших.

Песнь 8
И рмо́ с: В пещи́ о́трочестей прообрази́ л еси́ иногда́ Твою́
Ма́ терь, Го́ споди, о́браз же сия́ из огня́ изыма́ ше,
неопа́ льно входя́ щия ю́ же пое́ м я́вльшуюся Тобо́ ю конце́ м
днесь, и превозно́ сим во вся ве́ ки.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Ко́ рень го́ рести нечести́ вых возра́ стший лю́ те,
Боже́ ственнии о́троцы, посе́ кше пре́ лести е́реси,

приноша́ ют плод ве́ ры, жи́ вы и погре́ бшеся ве́ рно, и
воскре́ сше.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Ефе́ сских нача́ льников, о́троцы святи́ и седмь и
страс тоте́ рпцы, Христо́ ве Ц е́ркви, и ца́ рству ве́ рному,
Боже́ ственное яви́ стеся утвержде́ ние, его́ же превозно́ сим
во вся ве́ ки.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Тве́ рди я́вльшеся на земли́ , и равночи́ сленнии
показа́ вшеся звезда́ м, неле́ стное ше́ ствие Боже́ ственныя
ве́ ры, о́троцы творя́ ще взыва́ ху: Тя превозно́ сим, Христе́ ,
во ве́ ки.

Богоро́ дичен:

Никто́ же поги́ бе, Ч и́стая, ве́ ры наде́ жду име́ я на Тя
правосла́ вно, Ма́ ти Бо́ жия, то́ кмо за́ вистию отмета́ ющиися,
Твоего́ не покланя́ тися зра́ ка воо браже́ нию.

Песнь 9
И рмо́ с: Я́же пре́ жде со́ лнца свети́ льника Бо́ га
возсия́ вшаго, пло́ тски к нам прише́ дшаго из боку́ Деви́ чу,
неизрече́ нно воплоти́ вшая благослове́ нная Всечи́ стая, Тя,
Богоро́ дице, велича́ ем.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Бога́ тство чуде́ с, и Боже́ ственных та́ ин открове́ ние,
святы́ х яви́ ся ны́ не воскресе́ ние: и́же бо иногда́
есте́ ственною пло́ тию уме́ рше сме́ ртию, и нетле́ нно ны́ не
воскресо́ ша, оде́ яни я́коже не уме́ рше.

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Зва́ ния сокро́ вище, и ве́ ры тве́ рдое огражде́ ни е, святы́ х
дете́ й яви́ ся пеще́ ра, провозвеща́ я бу́ дущее всех
воскресе́ ние: не четверодне́ внаго Л а́заря, но ве́ чныя
воскреси́ мертвецы́ .

Святи́
и о́
троцы, моли́
те Бо́
га о нас

Венце́ м муче́ ния пострада́ вше, зако́ нно оде́ ястеся о́троцы
седмь, и столпы́ прему́ дрости Бо́ жи я: и уче́ нием
правосла́ вия воста́ ние яви́ сте, я́ко Ц е́ркви побо́ рницы, и
моли́ твенницы воспева́ ющих вас.

Богоро́ дичен:

Те́ ло и ду́ шу Твою́ нескве́ рно Бо́ гу соблю́ дши, Ч и́стая,
Ц арь же возжела́ Твоея́ добро́ ты Христо́ с, и Ма́ тер ь
Своего́ воплоще́ ния показа́ , М ари́ е пресла́ вная, спасе́ ние
мне при́ сно подава́ я.

Свети́ лен.
Подо́ бен: Жены́ , услы́ шите:

О ру́ жием честна́ го Твоего́ Креста́ воору́ жшеся
страстоте́ рпцы Твои́ , Сло́ ве, сопроти́ вныя си́ лы тве́ рдо
победи́ ша: и с Тобо́ ю, Христе́ мой, всех Ц арю́ , ца́ рствуют
вку́ пе.

Богоро́ дичен:

Вои́ стинну Богоро́ дицу Тя испове́ дуем, Влады́ чице, Тебе́
ра́ ди спа́ сшиися: и́бо Бо́ га неизрече́ нно родила́ еси́ ,
разо́ ршаго Кресто́ м смерть, к себе́ же привле́ кша собо́ ры:
с ни́ миже Тя восхваля́ ем, Де́ во.
X