Старая улочка (Riolis)

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.61 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Page 1 1400 - Старая улочка Алина Мелентьева (2)
(4) (5)
ãããã$$$ã$$$$##ãã$$YY †††„ ††††† ## †††††çççççççççç „„†„ ããããã$$$ãã|||||$$$ YY††„YY #$#†† ###$##YYY†††††––––çç####ãççY †† ããããã––|||––|Yã$$$$$##$Y††„– YYY$##„A† ####$„„AAA„ç–––––––##ㆆ†††|###–– ㄆ –––––YYYããã–ã$ã$####††††|†––– „ |†A† $Yç|AA„„|AAAA††–###㆖–––|††„|##–ã„ã ––––Yãããããã–Y†††††††YYYY–† YYY „|† †AA|ç†A† –ç|AAA„ㆆ– ––|–††|##–„ã YãããããããYㆆ††ãããã $ –† YYYY †† AAçY†† „|†AAA– –|–––||#––„ YYãããã|||†„„Y„YããYY |† YYY††Y A|„熆YYY 焆„†Aç –|– –„|##„ YYYY|††|„„„YYãYãYY–Y |†YY Y||†Y –†Açç熆††††Y 熆–çAA„– | |||| YYçA†çYYY„–YYãY––YY–Y |† YYã „†–†çY–––†YYY–†|–ç–†YY ––†–çç„AA„ç |– | –|Aç––––„––YYãY–––Y––Y |A $$ç|Y|Y†ç–––†|YYY–||Y––†–Y –††–ç–çAçç–|– | †Aç––ç––„YYYããYç–––Y–YY–†A –Y| $„|Y†„–ç„„†çYYY|çYY–ç„Y –熖ç–ç„çYYççç || „ç–„ç–ç„„–YYYãYçç–––Y–Y–†A –––„$$ „ „Y|çç–†–††„–|ç––YYç„–###–––YYYY††††„„ç ––„„–ç–„ç––YããY–çç–––YYç†A– çç$ „ –„ç–––†–†††ç|$$––####–YYYY熆†„„„çç†||– –ç„„––ç––ç–YããYY–çç––Yã|AA ç$ „ ç–„ –†Y–Yç$$ $$$###YY$$Y†|––YççY––Y–çç çç„ç–––çç–çãYY–YYYçç–ãYAAY ç „ „„ –†–––$$–„|Y–##$YY„|†ç YYYYççY––Y–– çç„çYY–––çYã–––YYY–YY–YAAã ç „ „ –„––$–A| ||Y––|||„– YYYYççç––YY çç„çYYY––YçããYYããã$|||çAAããã ç „ –„–$|A| |||Y–YY„„„ YY––Yç### ###ç–YYYY––YãYãY|||–Y–|AA#####ã „ –Y„†A„–– –YYYY„„Y Y–##ççç ã#####YãYYYY––|||–Y###çAAY$$$$$$$ –AA– ––– –––YY „$# „„YYYY ãããã#$$$$$Y||Y$$ãã##YY|||||||||$$$### çA†ç„– – – ## –„Y ....ããã#$||ãYY###$$ãY–|AAA|||AAAA†$$$####–A†–„ç„–Y –ççç„# ###ç Y„– ?..?.?|||ç–––––ã$$ãçç|AAã ç–|A††A...AA†––„––„„YYY$$$$$$„††† „ $$ Y $ ????...?........A...AA|Aã ãã#„|AAA†||..AY––„––YYY$$...YYYYYYY–çç####$$$$$ ç––––?.??.....AAA||||ççAã YYY##çAAAç„|çAAAAAAA#–YYY$$†. YYY Y Y ††„||||| çç„„|ççããããã$–ç#$YYY–ç|AYYYY#$$||†ããã„AA– |AA##Y$$.. YY Y–Y|Y–$ çç||çããYã$Y–ããçãY––Yçç|AY$$##|??|ããㄆA„– †Aç##|. ##$ YY|„YY$$ „|„|ãYY–YY|––ãç–ãY–Yçç|†$$$$A??|†ããã†Aç|ç –ç |A†A#††††††††††|##ããã YY| Y$ |ç„|––––––||–––çãY––ç||†|AAA??|ã†ãã„AçY––##Y–ç A.††AAA†„–çççç|##ãYY ––| Aç„|ç–––––|–|–Y–çYYYçA|AAAAAãããã†ããA|–––#####Yç|A.†„ç–Y YY|##Y–$$–Y|Y A|„|çç––––|çY–Y$ççãã†A????ãããã$Y†ã„A†A.AA†AAAYA..AAA††|„––YYYY –†#$$$–$$$| AA||çç––––|çY––ãYçãã†???„„–ãã$$„†Y†A..A„Y††A...†#„„„„||||„„„„„„„„|†$熆†$$$Y AA|##ç––––|çç––Y$çã$A??Y–„„ã$$Y†$„A.†YYY–†Aç„„|†A„ ––„„–––––––––ç$ç„„ç–$–† „AA|###ç–ç|ççç–ã$Y––AY$YYY„„ãㄆ$AA.YY †A 熆 ––„YY Y熖––––„ – „„A||##çç–ç|Y––Yãã|A?YãY––„ã„–†YYA.– †A Yç†# –„YY 熖Y –„Y „„AA|###çççç|ç–YYã|A?ãY––Y„Yㄆ$YA.„ YYYYY–A–YYYY –† $ „YYY Yç†YYYY–„ „„|?A|##||ç–çç–YYã|A––YY––„YY†–ã†A„.„YYYY––A„„„„YY Y–† $ „„Y$$$ çYYYY Y– „„||?A|##||ççYY––ã|?–––––––„„†ã–†––.AAAAYYYAY Y„„YYYY–† # „„„–$ – YY „„||çAA–####çç–Y–Y|?–––Y–––„†Yã†çç––. A†–†–Y „„„YYYY†„## –$$Y YY „„||ã#????#######–|?––––Y–––†Y†–––––.Y –|†YY „ „„YYY†„#### ––––Y YY „„||çãçç–???????##|?–––YY–YY†AçYY–––A– „†ç„„„„$ YYY熄„„„##### YYY „„||ç–çç#–çAAA??????––YYY$$–A†ççY––YAA †–„ $„„ Y ç†YY„„##––#– Y ã „„||ç–çç–çY–ççY–????––Yã$$–A†ççççY–––A–|||||†YY„ $$„ Yç†YYã„#Y $$ ãã „„||ç––çç–||––ãY–?†?$##$$„?|†çççççYY–††ç–YY–†|–Y„ $$$ ç†çY ãY„# ã$ã „„||ç––––ç|ç|ç––YY†??$$Y??„ç†YYçççç熆„†††Y–„|YYYç ## çç† $$–Y $ãã$ „ç||ç–çç––|Yç|çYY–†??–???–YY|||YYççç† †$ Y†Y„–||–Yç ç ç $$$Y$ã$ã$$$ „ç||ç–ççç–|ãç|çããç†???††$$$YY|ã||$$†„ † –„YYY||Yç–ç ç ç $$$$$$$$$$ „ç||ç–ãYçç–ã–|–Yㆆ????†††$$YY|$ã| † ç† ç„ ã|YYY–$#$ $$$$$ã$$$ „ç||ç–ã–ç–||ç|–YY†??.YãYㆆ†$YY|$ Y„$$çççç Y„Y$ Y|YY–––ã$$$ $$$$$ ã „ç||–ç–ç––çã||–Y†??.–ããããYㆆ YY|Yã$„ çç Y„$$ YãY–ãY–––$$$$$$$$ ãã „ç||ç–çççç|ã||–ç??.Y–ããããYã–?† Y–YY „YYY ç „ $ YY–ã Y–$$$$$$$ãã „ç||ç––ççç|ã||ç†?A|–YããYY###–?†çY Y$ „$YY $$$– $$ YYã––$ Y$$$$$$$ããã „ç||çç––ç–|–|ç†A?A––YYY##|||# †„ Y $YY $ã„ $ Y$$$$$$$$$$$$$$ã# ã$$ „ç||ç–ççY–||çç†A?Y–––##||||||– †„„ Y $$$„ã $$YYããã$$$$$$$$$###ãã#$$ „ç||ç––ççYç#熆AAY–––|„„||ç––|„#„ „„ $$#$„ãã $$YY$ã$$$$$###$####### „ç||ç––çç###熆AYY––|çY–„ç„„YY|Y$„ „„ $$#„ããããããã$$Y$$$############$$$ „ç||ç–ççççç熆†A––ç|çãYçYYY–„– –Y$„ „ $ $$#––$#$ããã$$Y$$$#######$$$$$ „ç||ç–––––ç熆#$$$|çYYç–Yçç–ç„ Y „ $ $ $$$$ $$–ã––$$$$ã$#$#$#########$$$$$ ç„||ç–––ç–çç†$$–YY#––„ç–çYYY– „Y $ $$ $$$$$$$$–$$$–$$$$$$$$#$#$#########$# ç„||ç–ç––ççç#...A.?$ç„–YãYY„çY–„ $$$$$$$$$$ã–$$$$$$$$$$$$$$$$###$$##$#$ ç„||çççç–çç#..A|„„„?„–ãY–çç–Y $Y$$ $ $$$$$$$$$$$$–$$$$$$$$$$$$$#$$#$$$####$# ç„|„ç–ççççç..A†|||„„?„–çç––YY $Y$$ $$$$$$$$$$$$$$–$$$$$$$$$$$$$$$$$#$$#$##$ ç„|„ç–ç–ççç.AA†?AA„„?„–YãYY$ $Y$$$$$$$$#$$$$$$$$–ã$$$$$$$$$$$$$#$$##$##$$ ç„|„ç–ç––çç.A†?†„„?„?|ã#$ãã$$$ $YY$$$$$$$$$$#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$##$$$ ç„|„çç–ç–çç.A„?„?†?|?A|–#$ã$$$$$ãã$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ç„|çç–çç––„.A„?†„?|„?ççA–###$$$$$$$$$#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ç„|çç–––ç–|.A„|?†„|?ç–Y–Aç###Y|||$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ ç„|çç–––––|.A„„„???ç––YããAY||Y $$||$$$$$ $$ $$ $$$$$ $ $ $$$$$$$$$$$$$$$$ ç„#–ç––çç––.A–„„„„|––––ããYAY– $$$$$$$ $$ $$ $ $ $ $$$$$$$$$$ $ $ „„„––––çç–|.A–„„„„„––YYãã–AY–– $$$$ $ $$$$$$$ $$ „„„çç–çççç†.A–ççç„„–YãYãã–ãAãY– $ $ $$ $ $$$$$$ „„„ç–ç#|„ç†.|–ççççç––YYã$–$ãA YY$$$ $ $ $ $$ $ $$$ $ $$$ $ „„|ç„|†|焆.|–ç–ççç––Yã$ã–$$$$$ Y$$$$ $ $ $$$ $$ $$$$$$ $$$$ $$ $ $ ããã „„|„ç|†|„|†.„––––çç––YãããY–ã$ $$Y$$$$ $ $ $$$$$$$#$##$#$$$$$$$$ # $ ããã „„|ç–||†„††.„–––ççã#YYYYYY$–$ã $$$$$$$$$$$$$$$$###$#$ $# $$ $ ããããã „„|ç–ç†||††.„ççççã–##YãããYY$–ãã ####$$$$$# #$ $# #$ #$ ##ããYYYY „„|„–„|††††.|„„çã||„##ãããY$YY–ãã #######$$ $ $# ##ãããYYYYY „„||–„†|†††.|„ç„...|„„#ããY$ãY–$$ã $ # # ## $ ##ããYYY–––– ççççççç„A††.|çç„...„ç„çããY$ãY$–ã$ã $ #$ # ###ãã––––––– ç$#–çç–|A†|.|„ç„.|.ããçYããY$ãY$ãYã$ã çççç #### # $ # ###ãã–çç––ç–Y ç$$–ççç†A†|.|„ç„„.„ãY„YããY$ãã$ã$Yã$ã|Y$$Yç$ # ########## ###ãã––ççççççç „„||çç–|A†|.|„ç„ç.„ãY„YããY$ãã$ã$ã$ãã|$YY$ç ## ########## ##ãã––YYYYYYYYY †††|çççAA||.|„ç„ç.„ãY„YããY$ãã$$ãã$ããç#ç$$ç$# # ######### # ããã––ãããYããããYYY ††††††AAA||.|„ç„çA.ãY„YããY$ãã$ã$ã#ããç##çç$$############### ã––YãããY$––Yã––Y „„††††AAA„„.|„ç„„..AAAYããã$ãã$$$ã#ã$çY################## $ ãYYYãY$ã$Y–YãY–Y çç„|†AA?|||.|„ç„„„..A–Yããã$$ã$ã$ã#ã#çYY#################$ ãYãYãY$ã$Y–YãY–Y |„||AA??––|.†|ç„„„|„–YYããã$$ã$ããã#ã#çY$$$$$$##########$$ $ ãYãYãã$ã$Y–Yã––Y †|||AA?––––.†„|||„ççYYYããã$$ããããã$ã#çYY$$$$$$######$$$ $$ ãYYYãã$ã$ãYY$$$# |†††.??çççç.†–––ç|||çç–Yãã$$ã$ã$ã$ã#çYY$$$$$#####$$ $$ ãYYããY$ã$ãY$$$#$ ||††.?Açççç.†–––––çç„„„„ããããããã$ã$ã$†YY||| $###$$$ ãYYããY$ãYYY$$$ã– |„†A.A„çç„„.†|||ç–––––|çYãYYYã$$ã$ã$†Y|YA–| $$$$ ãYYãã$#$ãYYççç–– |„†..A„çç„„.†ã$ç|„„–––|ççççç––ããã$$$†Y|YA–Y ããã$$ãYçç–––––YY |„†..A††çç|.?Yãç|Y„ç„|ççç–––YããYã$ã$†Y|YA–Y YYYYçç––––YYYYYã |„A..A††††|.?ççç|Y„Y„|ç„–ç––YãããYã$$†YYA||–$ $ $ $ # $ çç––––YYYYããYãYã |„A..A||†††.?†|||ççã|ç–„–ç––YãããYYã$†Yã|AYYãããããããã$ããã$$$$$––YYYãããããYãYãYã ç„A..†çç|||.?†††||çY|ç„„#çç–Yãããããã$†YããY$ $$ $$ $$ $$ãã$ã$ãYYYãããããYãYYY#Yã ç„A?.†#–––|.?Y#„†|||çç–––––––Yããããã$†Yã$ $ $ ããããããã$$ãYãããããYãYãYYYãYY ç†A?.†„çç–ç?.ççç„––––––––––––––Yããã$†YãYYããYYãYYããYããYYYYããYYYYãYãYãYãYYYYYY „†A?.ç„–ç#$?.|„ç„–––YããããããY–––––Yãã†Yã $ YY YYYãYYYãããYYYãYY „†???ãY–YYã?.„||„ç––YãYããããã––ããã––ã†YYYYYYYYYYYYYYYY YYYY YYYYYããã$ããããYãYY „†??†–ãã$Y–?.„„||„ç–YãYãããYã––ãã$ã$Y†Yãã$ $$$ $$YY $$ Y YãããããããããYãYãYY |A..†„$–$–ç?.„„||ç„çYãYãããYã––ãã$$ãã†Yãã$ $$$ $$YY $$ YãYã#ãããããYãYãYYYY †A..†„ã–ã–ç?.ç„„|ç„„–YYãããYã––Yã$$$ã†Yãã$ $$ $$YY $$ Y–YYãããYãYãYãYãYYYY †A#?†ç––ã–ç??ç„„„ç„ç––YYããYYYçYã$ã$ã†Yãã$ $$ $$YY $YYY–YYãYãYã#ãYãYãYãYY
10 20 30 40 50 60 70
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 2 1400 - Старая улочка Алина Мелентьева (3)
(5) (6)
†„†† ㄆ ã„ã –„ã ––„ ##„ |||
||| ç||– –çç Y–– –YY ### ççç YYY
– $ $$$ ||| $Y$$Y$
|Y$|$$Y $–† „ – –„Y Y–„Y– YYYYY
ããã ã$ã ãã$ $$$ $$$ $$$
ã$$ #$$ ### $$$ $$$$ #$# $#$ #$# ##$ #$$ $$$ $$$ $$$$$$
$ããã ããã ããã YYY YYY ––– ––– ç–Y ççç YYY YYY ––Y Y–Y Y–Y ––Y $$# $#$ $ã– ç–– –YY YYã ãYã ãYã #Yã ãYY YYY ãYY ãYY ãYY YYY YYY ãYY
ãããããYYY––––––––ççç–––––çççççççççççççççççççççççççççççççç „„„ ããããããYY––––çç–––çç–çç––––ççççççççççççç#Y–ç–ççç––çççççççççç †Yã„„ YYYããããããYYãYY––ççççççççç–ç––çççç–çççççççççççççYYç–ç–––çç–çç–çççç–– „†YYã„„ããYYYYYYYY–––çç–çç–ç–çççç–ççççççççççççç–çççç––çççççççç–––––ç–çç––– ã㆖ããã„ããYãYYYYYYY–––ç––ç–ççç––çççççççççççççççççç–ç–çççç–ç–––––––––––––– –ã „– ããããã ãããããYYY––––çç–$#–ççç–çç#çççç––ç–––––ç#Y–çç––––Y#––––––YY– – „ ããY#$$–ç–çç##––––#ççççççççç––––––––Y–ç––––––Y––Y––Y––Y „##Y Y $$$ $ #–––ççç––ç–––ççççç–çççç–––ççç–ç–––––––––––Y––Y–YY– ||| $$$$$ Y–––––ç–––––––––––ç–ççççç––––––––––––––YYYY–YYYYããã | $ $$$ Y––––––––YYY––––––––ç#ççççç––––––YYYYYYY–YY#YYYããã ã || – YY––Y––YYYYYYY––Y–––ç––––çç––––YY––YYYYYYããYYYããã | ––– $$–– $$ YYYYY–YYYYYYYYYYY––ç––ççç––––Y––YYYYYYYãããããã Y––– $$$– $$ $ ãããYYYYYYYY ãYYY––ç–çç–––––YY–YYYY$$$$$ Y– ––Y $$––$$$# $ $ $$$ããYãããYY ãYYY––çç–Y–––YYYYY$$$ $$ $$ Y YY––––––$– $$$ $ $ $ ãããYY YãYYY–––––YYYYYYYYY# $ $ $$ $$$$ –Y– ––– $ $ Yãããã YYYYY––$––––YY#YYYYY $ $$ $$$$YY$ $$$ $$$ ããããã YY$ãYYYYY–––$YYYYYYY $ $ –$$$$$$$$$– „$$$$ $$$$$ ããã $$$$Y$$YYãYY Y$$Y YY $ –$$$$ $$$ ç„YYY––––Y $$$$$$$ ããã$$$ããYY$$$$$$ $$$ –Y $ $$$$ Y–ç–Y Y –– $$$$$$$$$$$$$$$$ããã$$$Y$$$$$$ Y – $ $$$$$ $$$$$ç$# –$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$YY$$ $ ç Y Y – | $$$$$$$ $$$|||– # Y $$$$$$$$$$$$$$$ $$$$ –# ç Y $Y –$$| $$$ $ ç|YYYY|–––Y $$$$$ $$$$$$ $ $$$$ $YçY ç $– $$ $Y$$–$$|$$$ |Y Y Y–Y $$$$ $$ $$ $ $ $ YYç ç $$– $$$$Y$ –Y$| ççççç Y– Y Y„ ç $ç $ $ Y$ $–|Y Y ç ç – Y „Y ç$ç Y$ $–| $ çY$ ãããããã „ ç$ç Y $Y$ Y| $$ ç## #### ããã$$ããã ã Y „$ ç$ç – Y Y$– – Y $ãç######$$$ ããã$$$$$$ãã$ Y Y – Yç $ç Y„$$ç – – Y$ $$$Yççççççç# ããã$$$$$$$$$ Y Y ç„–Yã$„Y „Y$#çY – ç –Y $$$$Y Yç ãã$$$$$$$$$$$$ Y Y Y çç$$$ç AY$#ç –– ãã –$Y †„„$$ ç ããã$$$$$$$$$$$$$$$Y$Y YY –„$$„Y– – AY$ç – ããã–$ çç„„ç $$$ ãã$$ããããã$$$$$$$$YY Y YY„–$„ – – A–$„– $$ã –$ Y$ Yç„ $$$ $$ ããããããããã$$$$$$$ãYY YY Y–ç„ –– Aç„ $ YYç Yã ––çã $$$$$$ ã ããã$$ã$$$ $Y Y YY„$ – YçAY ––– „$$ããããã–çãã $$$$$$$ ããã$ã YY YY$„$ – – YA –– Y–$$$$ããã––ããã$$ ã$$$$$$ Y$ $Y„ – $– Y|– $ „ Y–$$ã$$ãYYãããY ã ããã$$$$$$$$$$ YY$ $$„ – $–Y$ Y| $Y ç „„Y ã––Yã$$$çYY–ã ãããã$$$$$$$ Y–$$$$Y$$$$ A$$– $ Y|| $$$Y$ç „Y ããã––ããã$–ãYãããããããã$$$$$$ $ ––––YYY$$$–A$–$$ Y|$$$$Y$ç „Y Y ãããããã–ã–ãããYãããããããã$$$$###$# $ $ Y––YY$$$Y„A $ Y|$$$$|ç Y „„ ã$$ããã–ã–ãã$ã$$$$$$$$$$$###$$$$$$$$ –––$$–––„„„„çA Y|Y$$Y|$$çç „ $$$$$ã–ã–ããããããã$$$$$$$## #$$$$$$$ Y $$$$$$$$$$$–AA|$„A|$$ ç– – $$$$$$–ãã–#Y–ã$ããã ãã ####$$$$$$ãY–$$$$ $ $–––$$$çAçAA#$$ Y . –– $$$$$$$–ã–ã$$–ã ## ##$$$$ç$$$$Y–YY $$ –$$ç|AY$$ | $. – $ $$$$$–#ã–ã$$ã # ###$$$$$ç$$$$$$–––Y –––––çAç | |$ |$ $.–– $$$–$$YY$$ã ##########$$$ $ ç $ Y–YY––$ $–ç|Y „$ $ |$|$ $ .$ $$$$$##ãY##ãã ######$#$ – ç –$ –| | $|$|$$†$ . ãYYYã#$$ #$$$$$ $$ –– çç – #ç| |#$ $$–|$$ã$†$$ YYYããã #$$ $$ ççç ç$$ –– #–| |$$$#$–#||$$ã#††† $$$$$ $$ãã$$ããã –––çç ç$$$–Y–#|| A$##––###|$####$$ $$$ ##$##$$##ã –––––$$$$çç$$$ç#$$––Y––| A##|#####|###Y##$ $$$ ###########$$ $$ –$$$$$$$$$$ç$$#ç##$$–– ||$#|–#####|####Y$$ $ #############$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$|#$#ç# –$ |A$#A###ãY|######Y$ $ #######$$########$$$$$$$$$$$ $$––###|$$#ç# –$$„A##A###YY|ãã#####Y $$$######$$$$############$## $$$$$––#–|$$ç$$$–$$„A###|##–A|YY###### $$$####$$$$ã$ã$$$#######$#$$ $ $$$–Y–|YçYYY–YY„A–YYAãã–A––Y#####$ $#ã$#$ã$$ãããYãããã$#$##$$$$ çç † $$Y–YY|†YY–––Y„A|YYAããYA–––####$$ ##ããããYYããYYYYããYYã$$$$$ ç †$Y –YY–YYY††Y––––„AA––|AYAYYY–##$$çç $$ãYãY––YYã––YãYY–Y$$ã$ã ç†$Y– Y–YYYçYYY††ç––çç|A|––AYAYYYYY$YAA# $ãYYãã––Yãã––YYY––Yããããããã $$ $$†$Y–YçY†YY–çYYY††çY––çA.##|AAYYYYYYA### $ Yç„„ç„„ç„„ç„„„„çYYããã#ãããã$ã$$$$–†YY–ççY†–ç–ç–––ç†A–ççç.A##A––YYAAAYY$# $ ç–ççççççççç–ççç„„Yãã##$$$ããããããã㆖YY––Y–†––ç|ç––ç†A||ç†.A#A–––A|YYYYY„ YYYYYYYYYYYYYY––ççYãããã$$ããã†ã####†„ç–„––Y†„––ç|ç––––AAA†A.AA#–|A–––|„„Y YYYããããããããYY–––çYããã$ãããããㆆ††#A|„–„–––†çç–„|„„çç––ç„AA.AA##A–|||–YYY YYããYYãããY–Yã–––çYYY$ããããã––çç熆#A|„„–––†„„|#|||„„„„„焆A.AA†A||–––––– YYãY#ã–ãY–YY–Y––çYYãããã––ç„„„„„||||A||||||†||||||||||||||†A.AAA||„„„„„„ YYãYãã–ã–YãY–ã––çYYY––––焆„||||||||A|||||†||||||||||#|||||†AAAAA|||||| YYãYãY–ã–ããY–Y––çç–––††A„„„†„„„„„„„„Aç|ç„||†|||||„„„„„„„„„„„„„„„|A††††| YYãYãY–ã–ãYY–Y––„„†††|||AA––A––––ç„„Aç|„„„#†„„„„ççççççççç„„„„ççç„|A†††† ããYYãYãYYã–YYYYY|†††|||||„ç„AAAAAã–––çA||çç焆ççççãã###$ããYY–ç–––––„|A††† ããYYãYãYYã–YY||||çççççççç„ç–„ç„„†?ã#ççA|ççç„||ççãã##YY##ãYYãããY––––––|A†† ããYYãYãY–ã–Y|çççççç–––„ç––„–„çç„„„?ã###A„çç||çã###YY––$$$ãYYYã$$YYYYY–ççç ããYYãYãY–ã–YY„çç–Y#Y––„ç–ãç„„„çç„„†?ã#AA„||„ã###$––––YYYã$$YYYY$$$ããã–ç## YYYYYYYY–ãY–Y„–––Y–YY–„çY††ç„„„ç„„„†??ãA#ãã###ã––ç„„YYYYã$#$ãYã$$$$ã–#### YYY–––––Y–ç––„–Y–YYY––„„„–熄„„çç„„„†??####ããçç„„„„„„––––––ççççççç$$#$$ãã –Yççççç„„„„„„„–YYY–††„†††††|†#„„ç„„„„„†A„ççççããYYYYYY–ççç„„||||||„ç––„„„„ Yççççççççççççç–YY„„„––„Yç|„|–†##ç„„„„„„„çããããããY$$$$$$ãYYY–––––YYç„––„„„ç çYYYYYããããããYç––„YY–Y–„ç|„„|–ç†##||||„„„ãã####$Y$$$$$ãYYYY–ççç–Yãç–$$Yççç ãYY#YYYãããYYYç–„YYY–Y–ç|Y$$Y–ç熆ããã–|„–ã#####$Y$$$ç||YYYYçççççYã–Y#$ã–YY ãYYYYYYYYY––Yç–YYYYY––„çY–|†Y††ç†††††|„çã#ã–##$Y$ãY––„|YYYçç––çY$––$ãYYYY ãYYYãããYãY–––ç–Y–Y–YYç„|||çYYçç||„–†††|„Y#ã–##$ã$ã–––ç|YYYçç––çãã––YYYãYY ãYY###Y#ã–ç––ç–YYY–Yç„„„$ãYYY––ç–|–ç|†|çY#ã–##$ã$ã–––ç„YYYçç–––ãY###YYãYã ãY##Y–çç–„„„„ç–Y–Y–YYç„–YYYYY––––|––|†|çY#ã–##$ã$ã–––ç„YYYY–Yããã#AAA#YãYã ã##Y–ç„„„„#„„ç–Y–YYYYççç––YYY––––||–çY|çã#ãY##$ã$ã–––ç„ãããYYYYY–AYYYA–YYY ##Y–ç„„„|||||ç–Y–Y–YãYç––YYYY–––çç||ç–„„ã#ãY##$ããããY–––––YY–Y–––AYYYçAYYY ##Yç„„„||||||ç––––––YYç––YYYã–––ççç||ç„„$#ãY##ãã$$$Y–––YYY––––ã–AYAççA–Yã YYçç„#|||||||ç–––YY––Yç–ãYã$ã–––ççç„|ç„„Y#ãããã$$$$Y–YããYY–––Yã$Y„A„ççAçYY çç„„„||||||||ç–––YY†††ç–$ã$ãYY––ççç„|„„–çYYã$$$$ãY–Yã$ãY––Yã$$#ã–ççç–A„Yã –ççç„ççççççç„ç––––†YYY†–YYYYYççç–„„ç–––çYY$$ã$ããã$###$ããã$#####$Y„YãYA„YY Y–ç„„„„„„„„„„ç––––†Y†Y†YYY–––çç„„„„YY–çYY$$ããã$##$ããããããYã––––ç––„ç„„A„Yã Y–––YãY–––––Yãã$$YY†YY†ããY–––––––YãY„ç–Y$ãYYY–ççç„熆††„çç„„„„„„çY„„„A„Yã Y–YYã$Y–––Y$###YYYYYYY†#$$$$ãYãYãY–†ç疖焆††††††††„„„„„„„ç„„ççç#ã„ççA„Yã Y–Yãã$Yã$####YY#$YYYYY†$$ããYY––ç熆††††††||„„„„„ççççç„„çççç#ççç#Y†ã„çAçYã Y–Yãã$######YYYYYY–„–„†„|||||||††††††„„„ççççççççç––ççççççç––çççAAA.†çAçYã Y–#####YYYYYY„„„„„AA†††„„„„„„„||||†††„ççç–––ççç–––„„ç––––––††|„†YA–.„AçYY YYYYYYçççççççç–––„„†A|†çççççç–ç„||†††„ç–––--Açç–焆†„ç––#熆†||†–A–.„.çYY Yççççç––––––çççç–çA†A|†ç–––Y––ç„|#†††„ç––-b.b|„çç†||Y„–––熆|||A–A–.„.–YY Yç––YY–çççççç„„„„ç†A„|†ç„çç–––ç„|†|††„ç––.bb–|„„ç†||Yç–––„†|„Y|†AA.ç„.–ãã Yç––––Y–„„„„„„çççç„„„|†ç„„ç#–çç„|†|††„–#–Ab––„„„„†|„Yç–––ç†|||||†.––„.–ãã Y–YYYYYYYY––––––ç––ç––†ç„„ç––çç„|†|††|†|†b?A–†|„„†|çYç–––„|||||ç––––„.–Yã Y–YYYãããããYYYYYã–ãYY––†ç„ç––ç„||..-------b??AA..AAA†çY––çç†|†||ç–Y–Y„.–YY Y–Y–YYY–YYãY–YYãYYYYY–†„„||A...---------bbb?†bb---..A疖焆|†$|çYY––ç.çYY
80 90 100 110 120 130 140
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 3 1400 - Старая улочка Алина Мелентьева
(6)
ççç ççç ç–– ––– ––– YY– ––Y YY– ããã ã ã
Y–Y $$$ YY$ $$– $$$ $$$ $$$ $$
Y
YY$–Y –$Y –$–$ YYç
„ „„Y
Y„„ „
––– .––.$. $$††† #$$ ##$ Y$$ #Y$ ##Y ### ##$ #$$ $çç AA# ### Y$# YY„ „„Y YYY ––– „„„ ||| ††| ††† ††† A†† ççç ç## ### $ãã „„„ „„ç ççç –YY YYY ãYY ãYã ãYã YYY YYY –Yã çYY „Yã „YY „Yã „Yã „Yã çYã çYã çYY çYY –YY –ãã –ãã –Yã –YY çYY
ççççç#çç––Yãã ãã–––––ççççççççç––––YY–YY ã –ççç––––––Yã ãYYYY––çç––––––çç––––Y––Y–YY Y Y ããããããããã ç–ç––––Yããã YYY––––çç–––YY–––––––Y–YY–Y–YYYYYYããYY ãããYYYYYYYYã –ç–ç––YYã YY––––ç–Y–YYYY–Y–YY–YYYYYYYYYYYYYYYYYY ããããY–Y–YYYY –––YYYYã YYYYYYY–––ççççç–YYYYYY––––––––––––––YYYYY YY YY ––––––YY Y–––YYYYYYY–––––––çççççç–YYYYYYYYY–Y––––Y–Y––Y–YYYYY Y YY ãããYY––––Y ––––––––––„––çççççç–ççç––YãããããYYYY––YYYYYYYYYY Y YYYYYYããããYYYYY–Y–Y ––YYY––––„––çç–çççç–––ç–Yã ããYYYYY Y Y Y Y Y ã ãYYYYYYYY YYYYY––––„Y–ç–––çç–––YYããã ãããYYYY $$ $ $ YYY ããYYYYYYYçYç–Y–Y––––YYYY ãããããY $$$$$$$$$$$$$ ãããããããã –YãããYYããããã ãã $$$$$$ $$$ $ ––ã ã ã $ $$$ $ $ $$$$ $$ $$ ãã Y ç $$$$$$$$$$$$ $$ $$ ããããã – Y Y Yç –Y $ $$$$$$$$$$$$ $$ $$$ $ ããããYãYYã Y Y Y Yç Y–– $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ããYãYYYãYY „Y YY ç Y––YYYY $Y$ $$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ãããYYYYYYYYYY –$„–$ YYçY– YYY $–$$$ $ $ $$$$$$$$$ $ $$ $$$$ ãããYYYY–YY–Y––Y $Y„Y Y–Yç ç Y$–$$ $$$ $ $$$$$ $$ $ $ $$ ããY––Y–––––––––– $Y –„ Y„Y– – Y–YY $ $$$$$ $ $ $ $ $ ãYY–––––––––––Y–– $ç Y† ç Y „Y –Y Y $$$$$ $ $$ ãYY–Y–––––––––Y––Y Yç Y†–Y – „Y–Y Y Y $$$$$$$$$$ $$ $ YYYY–––––––Y–Y–YYY Yç Y–„ – ç„ – $$$Yç$ ç$$$$$$$$$$$$$$ ããYYY–Y–Y–YYYYYYY ç –†ç –Y„ $–$$Y –Yçç$$$$$$$$$$$$$ ãããYYYYYYYYYYYã Y ç –†ç –Y„$$–$Y Yçç ç $$$ $$$ ã ãããYYããã Y $ç †„ ––|$Y–Y ç ç ç $$$$$$$$$$$$$ $$ ããã YY $ç $Y†YYY„YY––Y „ $ç– – ç$$$$$$$$$$$$$$$$ $$ $ããã Y$çY$Y†–YY„ YY–– „ – ç– – –ç$$#$$$$$$$$$$$ãã$$ããã$$ããã ã Y$Y–$$–ç$Y| ––Y$„ – $ ç$ –ç#$$#$##$$$#$$$$ããããããããããããã ã $$Y$ç $$A–Y| –† $„ ––$ ç –çç#####$#$#$$#$$ãããã ã $$$„$ç– A|–| †– $„ –$#„# #–##ç############$$ãã ã$$ã Y$$$„Y$– A„ †Y † Y#–##„##–###############$#$$$ãã ããããããã$ Y$$$$„$$––A| † † Y#––„„ç––##$######$$#$$####$$#$ããã$$$$$$$$ $ ã YY$Y„$$$–A| †Y†–Y##„„$$$$##YY#$ãYYã$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ YYYYY ãã $ YY„„$$–A| † †–Y#„„–Y$$##YYYç#$YY–Y$$$##$$$$$$$$$$$$$$ YY–––ããããã çY „$$ç†Y †A–Y#„$#$###YY–––ç#$Y––Yã$######$$$$$##$#$#$ ããYY–ççã$$$$ „ç „$çAY †A–„„####YYY–––ççç#$#ççYã$############$$ããããããããYY–ççã##$ã „„†–#$$ã†A| †–„„###YYY–––çç––ç##„||çYãããããããããã#####$$$$ããããYY–ççããããã YYY†–$#YçAç † Yç$#YYY–––çç––###||„||––Yãããããããããã####$ããã$ãããYY–ççããããã „„„A–#$çA #† Y„ã$Y–––çç––––„||„„çç–ç–YYYYYYYYYYYYYY#$ãããã$$ãYY–ççããããã „Y YYA–#çAY†$ „„ãã––çç–––––ããY––„çç–çç––––––––––––––––––––––––––––ã#ã$$ – Y„–A–††A $„„YYçç––––––ããYY–ç„çç–ç|ç––––––––––––YYYY–––––––––––––––– – Y„–YAAA† $„–ããY#––––ããããYYY–ç„çç–ç||„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ †– $–† YAA† $„–ã##–––ãããYYYYYY–ç„çç–ç||||||||||||„„„„„„„„|||||||||||||| †– $–†YY|A† „„###AããããYYYYYYYç–YY–––çç|†||††††††††††††††††††††††††††|†| –† Y† |A† „#„AA–ããYYYYYYY–çç#ãY––ççç熆††††††||||||||||†††††||||||††† – † Y† †|A ç„A„––YYYYYYY–ç##–ç|||†AAA††AA||||††††††††††††|||||†††††††† – † †††AA ç„Açç–çYYYYYç–ããç„|||†A||||†|††A††††††AAAAAAAAAAAAAAAAA|†††† – † †† AA$ççA#AAãYYYç–Y–„|||†A„|||„„|††††AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAççAAAAAAA A$† † $AA#ç#AA$$$çç––„|||†A|„„–|„|ç„|†††|††††ç†††|||††||††||††††AAAAA| AA– † $$A„çAAçYY–ç„||||†„„„|çYYç„|ç„|††|††††ç#ç†|†#††††††††††††||†|„„„ YAY$ ††#$AAAAç––„||||††„|„ç–„çYYç„|ç„#††||†††|ç†||†††||†|||†††„„„„––––– YY†##††##AAA–„ç|||††|„„ç|çYYççYYç„|ç„|†|††||||†††||||†||†††|„„„–––––### –#.##††##A†„†||††|„„|„YY„çYYç––ç„„|„„|††|||#Y„|†„„|††††††|„„„ç–––$$##–A –#.##†##|.|††††„„|––|çYY#çYYççççç„„„„|††††„YY„||||†††|||„„„„„–––ã###|A| –$††$†##A.熄„|–„|–YççYY–ç–ççç#Y„ççç„||††||çç||††|||„„„„„„ç–––Y##–çAA†† ã–$.††#|.†ã„çç|–ç„–Yçç––çççYYYYççç––Y#|††††||††||†„„„ççç–ãYYYã##ç„AAAA† $–ã$.†|AA–$„ç–|Yç„–YççççYYYYYYç–Yç–Y##„††||††||ççççç–ç–ã##$$###ç|AA†††† $–Y$.|†A†Y$$ç–çY–„çççYYYYYYYYç–YYç––ç–|†††|||çç#Y–––Y$$######Yç|A†A†||| AA–$.|AA–$$|çç––––YYYçççççYYYç–YYç–ç焆†††||„ç$$Y–Y$########Y„|A|†AA„–ç #ãçã†AAAY#|çç–YYYYYYç––ç––çYYç–YY–çç焆††„çYYãããYã########$–|AA„焆AA†ç #$çç†AA|||ç$–––çY––––#–ç–YçYYç–Y––ççç„„ççYYY$ãã$######$$#$„|AA|–Y––††AA ##$çAA†ççã$$––çççç–––YãY–ãç––ç––çç–çç„##YYããã$######$$$#ã„|AA†|ç–YY–††A „$$|AA|$$$$$ççç–––„çYããY–Yç––çççççY###YYYYã$########$$$Y||†††††|ç––––„† YãY|.Aã$ã$$YççY––„„„–ãY–ç–ç–çç–####$$ã$#ãã$#$$$$$$$ãçç„ççYYY–––ççç–––çç ––„†.AYYYYY–ç–Y–„††|ç–Y–ç––çY###$$$$$##$ãYYYY##$ãããç–Y„|ç„ççççççççç–––– ––|..|––––––çYYç|†AA|„ç–YYY$$$##$$###$$ãYYYY$$Y–„„||„Y–††?????????????? „|A..„„„„„„„ç–Y„|––†A||„–$$$$$$$$$#ãã$$$ããYç|||„„|||„–|†††††††††††††††† ||A.A„„„„„„ççã$|–YY–†A||„çYYYY$$ãããYYãã$#Yç|||||„„„„||A†††AAAAAAAAAAAAA |AA.A|||||ç#ã$|–Yçç–Y„AA||„çYY––––ç熆ã#$ãçç„|„çYYY„„|†AA†††AAAAAAAAAAA †A...|||ç###$|–Y–|„–––YçA|||çç|||†††ç–YããYçççç–$$Y„A„ç|††AA††††A††††††† AA..A|ç####Y|–Y––||–––ç–çA†||††††çççç–YYYããYY–$Y|AA|Açç|††AA††††#AA†AAA A.Aç######Y†–YY––ççççççç–çA††„|çççç––ããYYãããY–A„A||A|?„„|†††AA††††AAAAA ç#######$Y†|–Yç熆††|||„„„|†„ç–YãYYYããYYYYYYY–A„A|„A|?„„„„|††AA†††AAAAA ######$$Y†||||„|||„„„„„„„||„„YYYãããããYYYYãããY–A„„„„A|?„ç„„„„††#AA††A†AA ##$ããY–†††||„„„„„„„||||||„„||YYYYYYãããããYãããY––A|„A„„?„–ç„|焆|††A†„„„„ ––çççç„„„„„|„||||||„„„||„|„„||YYYYYãã–––ãYYYY––„AA„„„?|„„||„„–––––„„„|| „„„„„„„„ç„||„ç||„„„ççç||„ç–ç||–YYããã–––YãããYY––çA„„„„?|––––––ç„„|AAAAAA ççççç––––ç||„ç„„ççç–––ç|„–ã„|ç–YãããããããããY–––––çA„„„–?––„|††|†††††††††† –––YYYYYYç||çç„„YY„––––|„ãã„çYããYYãããYãYYY–––––çA–––|?||||||††††††††††† YY#YYããYY–ç„ç–„„Y|||–––„çãã„ç–––Yã–––Y–––YYYYç„çA„||ç?„„„„„|†„–|†††|||| YYYYYYããYY–„YYç„|–Y–|––„çãY„ç–––Yã–––Y–––YYY–„–#AYç–ç?„––„„||„–„||||||| ããYYããããããç„ããç„–$Y$ç|ç„çãY„çYYYYYYYYYYYY„||ç–#Y|#ç–„?„––ç„„||||||||||| ããããããYYYã–çããç„–$Y$ç|çççãY„ç–YYYYç„„YYYY„AA„##AA|Yç„?ç––ç„„||||||||||| ããYYããYYYY–çããç„–YYY–|–ççãYçç–––ãã熆–YYY„A†|†AA†?A–|?çYYçç„–„||||††††† YãããããYYãã–çãã–„–$Y$–„YççãYçç–––ãY–†|YY––„A†„†–Y†A.–„?çããY–„„„„„††††††† YãYããããããã–çãã–„–YYYYçãççãYç–YYYãY–†|–Y––„A†„†ç–†A.ç„?çããY–ç„„|†††††??? ãããããã–„YãYçã$–„–$$$YçãççãYç–YãããYç†|–YYY|A†„AçY†A.ç|?–$ãY––ç||†††????? Yã–––ã–„ããYçYãYçYY$YY–ã–çãYç–ãããYYç†|–YYY|A†„AçY†A?ç|?–$ãYYã–„†††?AAAAA ãã––Yã–„YYY–ããYçã$$$ã–ã–çãYç–ãY–––ç†|––Y–|A†„„A††.––|A–$ãYã$„„††?AAAAAA ãY–$Yã–„YYY–Yã––ãYYYY–ã–„ã–––ãY–––„#|––Y–|A†„„„A.–Y–|A–$ããYã„ç†?AA††A†A Yã–$Yã–„YãY–YãY–ã$Y$ã–ãY„Y–––ãYYY–„†|––YY|A†„çç„YYãY|A–$$ãY„–„†?A††AAAA Yã–$Yã–„YãY–Yã––ãYYYY–ã–„––––Y–––Y„†|–––Y|A†„ç„„YããY|A–$$YY„–„†?AAAAA†A ãY–$Yã–„YãY–YãYYã$Y$ãYã–„––––Y–––Y„†|–Y––|A†„ç„„Yããã|?–$$ã„–ç†?AAAAAAA† YY–$Yã–„YYY–YãYYã$Y$ãYY–„––––YYY#–„||––––|A†çç„„Yããã|?–$ãã„çç†?AAAAA††† ãY–$Yã–„YYY––Y––ã$Y$ããY–„ç„„„–Y–––„||–YY–|A†„çç„–Yãã|?–ã$Y––„„„„„„„„„„„ ãY–$ãã–„YãY„„ç„|çY––ç„||„ççççYYY––„||––––|††ççç„YYãã|?çã$ãç„„„||||||||| ãã–$$ã–„Yã–„––|||||||#||„„„„„–Y––Y„||#Y––|††ççç„YYãã|?çããYç„|AA†††††††† ãã–$$ã–„YY„„–Yç||–ç„„„|„––––„–Y––Y„||–YYY|†|ç–„„––ãY|?çããY|„|AAAAAAAAA† ãã„$$ã„„Y–„„–Y–|„çç–„„|„„„„„„–––YY„||––YY|†|ç–„„––YY|?çããY||„†AAAAAAAAA ãã„$$ã„çç„„„ççç|ç––ç„|††ççç„„ç––YY„„„YYYY„|çç–„„––YY|?çããY||„†A††††††A† ãã„$$ã–çç„ç„ççç|––ççç„||çççç„„––YY„„„Y––Y„|„ççç„––YY|?çããY†||†††††||„A† ãã–YãYççç–––––çç––––ç||||||||ç––YYYç„–Y–Y„|„ç–„„ç–YY|?çYY–†||††A††||„A† YYYããY#–ç–––#|„„熆†††††AAAA†|––YYY–çY––––çç––ç„ççY–|?çY–ç†||A†A††||„A†
150 160 170 180 190 200 210 220
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Page 4 1400 - Старая улочка Алина Мелентьева (5)
|A..†„$–$–ç?.„„||ç„çYãYãããYã––ãã$$ãã†Yãã$ $$$ $$YY $$ YãYã#ãããããYãYãYYYY †A..†„ã–ã–ç?.ç„„|ç„„–YYãããYã––Yã$$$ã†Yãã$ $$ $$YY $$ Y–YYãããYãYãYãYãYYYY †A#?†ç––ã–ç??ç„„„ç„ç––YYããYYYçYã$ã$ã†Yãã$ $$ $$YY $YYY–YYãYãYã#ãYãYãYãYY AA.A––$–––„A?ç„|†„„„ç–YYYãYY–çYã$ã$ã†Yãã$ $$ $$Y– YY–––YYãYãYãYãããããYãYY A..A––$–$Y„A?ç„|†„„„ç–YYYYYY–çYã$ãYã†YYã$ $$$ $–– WWWµ–YYYYããããããYããYãY A.?†çYã–$Y„A.ç„|†„„„„ç–YYYYY–çYY$ãYã†YYYãã$$$ $–– WµµµWµ–YãYãããããYãYããYY ..?„–Y$–$–„A.ç„|†„„„„ç–YYYYY–çYY$ãY–†–YYYãY$$ µW–– WWWWWW–YãYãããããYYããYYY ..?„–Y––$Y„A.ç„|†„„„„ç–Yã$$ãYçYY$ãY–†–––––Y$$ µWWµ– WW#µµWµYYYããYYãYYãããYY ..?„–Y$–––„A.ç„|†„ãã„„ç–çAA––çYY$Y––†–µµµµµ$$µµµµµWWW WµWWWµWYY–|Y|–YYYYãYYY ..?„YY$–$–„A.–ç||ãããã„„ç...†–çYYãY––µµWWWWµµ$µWWµWW-µ WWWWµWWYY–††††–YYYYYYY ..?„çY$Yã–„A.––„†A††ç„ç.....–çYYã–––µµµµµµWWW µWWW-- WWµWWWYY|†|†|–YYYYYY– ..?„–Y$Y$ç„A.––„†AA†ççç†A†AA|çYYY––...µµµµµWW µW-- WWWWµWY–|†||–YYããããYY ..?„çYãY$–„A.––„†„AA„†„çA|†A|ç––––..---µµµµWWW µµµ WWµWããY–|–|–YããYYY–– ..?ççYYYã焆.ç–ç†çAA††„ç||††|ç–––bbAbbb-µµµµWW µµWWW$$$$WW$ããY–|––ããããããããY .??„–Yã––çç†.çç„|„AAAççW||†A|çç–-bbA|A---µµµWW$$µWWWW$$$$$$$ããYY–Y–ãã$ããYYY– .?A„ç–$Y$–ç†.„–„|çãㄵWWWµWWççç––bb|„„.-µµµµWW$$WWµWWYã$$$$$$ãY––Yãããã$ããY–Y ??A„ç–$––çç†?„ç„|ããçµµµW..--Wçç–çbbç„ç.µµµµµW$$µWWWµWYãããã$$ãY––––Yã$ã$$ãYYã ..A|ç–YY$––†?ç–|çããµµWW...---Wççb|bAç..çµµµW–––WWWWµWYYYããããYYYYYYYããã$ããYãã ..A|ç–Y––ç–†?„–|çãµµWW..-----WçbbbçA..çAççç–––YWWWWµ––YYYYYYYYYY––Yãã$ã$ãã$ã ..A|çç––çç–†?„|çããµWW..----.--.bbbbç.„bbbçYYYYYWWWWWµ––––YYYY–––––––Y$–Yããã$ ..A†„„ç„„ç–†?„|çããWWW.-.----.-.bbbbA„AbbbbYYYYYYµWWWWµ––YYYY––çç––––––––Yãã$ ..A†„|„|„„|†?†–ãããµW...-.---.--.bbbb|AA.bb–YYYYYWWWWWµµ–––––YY–Y–YYYY––––Yãã ..A†„|||„–|†??Yããã--....---..--.b|bA.AA|.b––YY–WWWWWWµµ–çççç–YY–Y–YYYYYYYYãã ..A†||||„–„???çããã--#....-....-.bb|A..|...––YY–WWWWWµWµW––YY–ç–$YYççç––––YYã ..A†|||††ç.....Yãã----.......--.bb||A.A...b–––WWWWWWWW-„çç––––ç–$Y––YYYYYYYY ..A††††||||.--|çççç-----...----.bb-.b......–––WWWWW#--„„ç„„„ççççççççç––––––– .AAAA†||çç„..-|$$–ç„----------..b------.---––––AAAbbbb||„„||„„„çç$çç––ççç––ç .AA††|ç$ãã–.--|Y–ç„„----------.b----------–––––çbbAbbbb||„„„|„ççç–çççççççççç .††|çç$#$Y$..-|–„„„„----------bbb-------.AççççççAbAbbbb|||||||„„çY$YYY–çç––– †|çãYã$$ã–„?.-|–ç„„---.---.---bbbbb--..A.AççççççbAbbbbb†††††|„„„YY$YYYYç–––– ççY$$$Y–$$„A?-|Yç„„---.---.---bbbb..b.AA.A–––––ç.bAbbYbb||||„ç„–ãY$Y$Y–––ççç Y$ç–––Yç„ç„A?-|Y––„--..---..--bbb..-b.AA.A––––––.bAbbbbb††††„„–YY–$$–––ç„„ç„ ããããç$$|„†„A?.„Yç„.--..---..--bbb.A-b.-A.A––––––bbbAbbbb.|†„|„„„„ç–$ãç–Y––çç ççççç–ç|†|„A?.„–––.-...---...-b#b..-b.-.-.––çççç-bAbAbbb.††††|ççççYY–„„„ç––ç ãããç„ã|†|––A?.|çç„--...---....bbb...b.---bçççççç.b„bbbb.†††|||„ç„çãY$„„„„çç– ––ç||||„––|AA.|ç„.--...---...-bbb.A.b..--bççç„ç„.-Abbb.†||„„„††„|„YY$ç„„ç„Yã ||†††|„„||†AA.|„„-.----------.bA.A#Ab..-.bç„ç|„|--.b..†††„|„„Y„„„|–Y$çãç„„–ã ||††||||„|AAAAA||--...-----..-b...A-b...#b„„|||†-----A††||†|„#Y†||„$$çç–ç„çç |††||||†||AAAAA|††--...---...b.A...-bb..bb„||†††A---.††||†††|„„†††„$„$ç„|„„– ††|†||†|AA†††††AA||-...---.--b.....-...bbA„„|††††AAA†|||††††„„„„††„Y–$|„|„„„ |||||#|††AAAAAAA†A†„--------bbA....-.b.bbA„„„ç|„††„„††††||„„||||„ç–$ç$„–„|„| |#„|†||††AA††AA††††|†------†bA.A.bb#.bbbA||||„ç„„„††„„|„„„||††|||„„–ç$–$ㄆ† †„„††AAAA††A†AAA†„„|†--.--.†A..Ab.b..bbb.„„||„|||„ç||†††††„„||††„„–$–|„–ç||| ††††A|†||AA†AA††|||||--.--.†..A......b..|||||||||††|„„|||||„„„|„||„––||||||„ †††||††AA|AA††AA††„„|--.--.AAA-.A..-...††||||-.||||†|†††|||„†††|††„$–||„#|†| A|A††AA†|†||||††|„|||.-..-.A††-..AA-..††|††|.--.||†††|†|„Yç„|††||†ç$Y|„„|†|† |A†AA††|†††|†|#„„|„||.-A.-.†††A-...-.†A||||||.-..||„†|||ç$Y„|„††||Y$–„„„çã–„ AAA||AA||||||†||†††††AA†...†††††----AAA†††||„W-|†††ççç„„„Y„„„„„„|†|$ç„„|„„†ç ††AA††||††#|†|„†††||AA†††A.AA†AA||--AAAA†††WWW--|„„„AA|„|||||††|„†„$ç$||ççAA AA||AA|A|††|††||||††††AAAA††††„„††|†AAA†A†.WWWW-†||†„††„„†|††||††ãã$„$„AAA†| †AA†††A††|AAA|†|†||||AA††AA†|AAAA„„|††AAA|.-WW-..†|AA|AA†††|ç–YY–„„$„$||†„çç ||A††|†AA||A|AA†|††††||†††††|†A††AA†AAAA|A----.†.||†„„„||„çYYã––––„$„$ç#|||| †||†AA|††AAA|††††||#|†††||AA††††AA††||††††A-.|-.†|||||†||††|„–YãYY–$ç$ç–|çç„ †††|||†AAA†#|†AAA|###||††||†|AA|„„„††††AAA-A-„-||†A|A††||††|||çã–Y–$ç$ççç|†A AA†††A†A††††AA†||†„#|†††|††A#†|„|††AAAA†A†-|-|A||||††AA#††|ç„„„|„Y–$ç$Y„||„ç †††AA††||†AA††AA††||††||†††|†††|A--AWWW††|A|A|„„„|AA||†AA„çççç||„–ç$ç$YYYç„| |†A†|AA|†––„AA†††††††||††#|†||††----WW--††††|†††AA|†††|ç–YYYYY––çç„$–çççç†AA ||†|||––„„–|„|„„†††|„„†|||†||†††-..------A†AA|„„|||„||ç–Yãã$$###ãY–Y–Yçççç|| †††„„„„熆–––|†|†„––††„„††||†††††.---..-AA†||††|†|„„„çYã$$$#YYYYYYYYYYYç|||ç ||ççYY–––YY„|†–††|††„†|||†††|††††.......AA|††||„ç„„„ç–Y$$$YY Yç„çç |†|||„–YY–––––†|„„||„|††††††††|||†....A.A†„||†††ççççYYYYY Yçç† „„|††„„ç––YY„„YY„„–YY„––„|||„|ç||„.|.|††††„††–†ç–YYYãY YYY–––– –– YY–Y çç|„YY†|ç„||„ç––ç„„|||„||––çç„|çç||†„AA„AA|†–†–||ã#####$ Yççç„„ç–––––– Yçç „„„„„„||||–„ç–ççYYY|„|––††„|††|„|†|AA††AA††–––YYãã$###$ ––YYç„„ç––– YYY– |||†††||–ççç„ç|||„„„––|||†|„|„„††|†††AA††A|–††$$$$$ –Y –Y Y
10 20 30 40 50 60 70 100
110
120
130
140
150
160

Page 5 1400 - Старая улочка Алина Мелентьева (6)
YYY YYY ãYY ãYY YãY ãYY YYY ãYY YYY YYY YY– ãYY Y–– ããY YY– Y–Y YYã Yãã ã$ã ãã$ ãã$ Yãã Yãã YYã YYY ––– ––ç ççç ––– ––– ççç „ç„ –çç ––ç çç– „Yã „–ã „çç „„– „„„ |„| „†† ||| ||„ |†| †|† ã–„ „†ç çAA A†| „çç ||| çç„ |†A |„ç ç„| †AA ç|| ||ç „çç çç† Y–Y Yçç YY–Y
Y–YYYYYYYY––––––ç––ç––†ç„„ç––çç„|†|††|†|†b?A–†|„„†|çYç–––„|||||ç––––„.–Yã Y–YYYãããããYYYYYã–ãYY––†ç„ç––ç„||..-------b??AA..AAA†çY––çç†|†||ç–Y–Y„.–YY Y–Y–YYY–YYãY–YYãYYYYY–†„„||A...---------bbb?†bb---..A疖焆|†$|çYY––ç.çYY Y–Y––ãY–YYãã–YããYYYYã–†„„A.....--------.AbbbAbb..----|––焆||$|ç–Y–$ç.ç–ã Y–Y––ãY–YYãYYYãYYY–ãã–†ç„A..Y„Y†Y†--..-.AAbbAbbb.-..-†ç–焆|$Y$––Y$†çA––Y Y–Y––YYããã–YY–ãY–Y–Yã–†ç„A.AAAA.YY--..-.AAAA–bAb.-..-†ç–ç„||$„Y$Y$†–„A––Y YYY–YYYãYã–|Y–––YY–YY–†ç„A.††††.„†---#-.AbbA––†b.----†ç–ç|„$††YA?|çY„Aç–Y YYYYYãYãYY||–A–Yãã––––†ç„A.||†A.Y?--....bbbbbbAA....-†ççç„$$|†?†#.AYçAç–Y Y–YY–Y–ãY–††AA„$ã–ãY––†ç„A.|„†A.Y?-???..bbbbbbbbA???-Aç„„$$ç†?|–A.„Aç|ç–Y ––Y––Y–Yã||†Ab„$–A–ãY–†ç„A.|„†A.Y?-???.?bbbbbbbbb???-A„„$$–çA?„$YY$„.|ç–– –––––Y–ãã||AAb†Y†A–$ã–†Y„A.#„†A.†?-???.AAbbbbbbbbb?.-.†–$$–|.A.ç$#Y..çç–– –––YYYYã$Y†Abb††AbbYã–†ã„A.|„†A?†?.??..„„„„„„„AAAA?AAA„$$Y–|...ç$$Y..–ç–– –––YYY–ã$ã||Ab†|bbAãã–†Y„A.|#†A?†?.?..A„A-----------..„$#–||...„Y$–A„–––– ––Y––Y–Y$ã|„†||†Ab†$Y–†Y„A.|#†A?†?.?..†„A-†††A????††A.†$–„†A„A„|Y$–µ–$Y$| Y––––YYYã$ã„|||Abb–$––†ã„A.A†AA?†?....†AA.???AAY#$$$$†$Y–„†A„A„„YYWµµY$$| –Y––YYYYã$ã„ã|–AAA–#Y–†ã„A..???.†?.†††„A.??A†µY$#$$––†YY„„†A|.†|Y–WWµµµW| YããYYYYYããã–ã„–††A†$Y–†Y„|A?..?.†?-----.-?AAWµµYµYµY–††Y„„|AA.A.††AWWWWµç ããããããYYã$ã–ã––†|||$Y–†ã??†A??..A?AAA..-??AWµWµµWAWµç.A„|#„AA.††––AWWWW†# ã$$$$$ãã$$ãYã–ãã||$$ㆆ$##?A.....A.AA.--??AWWµWµWAWWç..|A††AAA.A„––ç–ç||Y $$$$#$$$ã$YYããY–––$$ㆆ#†„??.A....A.A.--??AWWWWWAWWWY..†|AA...A.?AA„–„†„Y #######$$$YYYY$Y–Yã$Yç#A|†A?A.A...A.A.--??AµµµµµAAµY–...†||AA..--..„„„†|„ $##$$$$$$YYYYYYã––ãã–ç#†çA†?A?A.A.A....-??AçYYYYA|YYçA...††AA-A--?.„||AA. ã$$#$$##$ãYYY–YY–YãããYA†„AçA?A?.AA.....-??AççYYYA|Yç.†A.......Aç..||||..A ãã$$Y–YããYYãY––YYYãYYYA†|A|†???.A##A...-??AççYYYA|–.–„„A.......–––|||.A|| ãããã––Yã###ã#–Y––––YYYA|A†„.??..#A†#A...???|çYYçA†.Y––„„†A....AAçç„.A|YY| YYYYY–ççç–––––––çç––Y–A..||.??...†A?„.A...?|ççç|..çYY––„|†AAAA.A–ç.A|„A.. çYY–çç„„çç„çççççççç„–YA???A?A??#.A?A„A.A...†ç|ç.A|çYYY–|††A†††....||A..†„ ãY––„„„YYç„„„„„ç„ç„„„„AAA|A.Açç#.†?..??????†ç†..††„YY––|††††|†..†ç†.??††„ Y$ããçç„„„#ç„„„„––ç„ç„|.|A||.Açç....?.†††AAAA..A††A„Y–––||††|#†A.AA.?????„ ç–Yã$Y–ç„„#Yç„ç„ç„–ãY–.||A|.†||.A..†.††††|†.ç|†?AA|–––„„„|„„„|...A|YY†A?? ççç–ã$$$ã–„–Y–ç„„„„Y–ç„.|A†.||A†çç|A.???A?A.ççA.?A†çç„„„„|„„„†..†„„YYYA?? „„ççY$#$#$–„çYY„„ççç„„„.|A.†||A††ç|?.???AAA.çç??.?Aç#„„„|†|„|†A.†||–ççA?A çççççYã$$Y–„||–ã–„ç––„„„..AAAAAAAA|A.A||||A.ç†???..|ç„„†††|†|†..††|ç|†A?A –„„çççã$$$$–„||ç$Y|„–çç„|†AAAAA...AA.A||||A?ç†?A?..A|„††AAA†††A.††ççççAAA çç––ç––Y$ã$$–„|||ãã„|„„„|†††„„A...A†.†††††A?ç??A?.?A||†AA„A††††††ç–ãããAA† –––çY–Yããã$##$Yç||ãã||„#†„„†††|†.A.†.††††††?ç??A?.?|A|†A„„AA†††††ççããã†A| –|„|–$–çããã##$#ã–||Yã„|†|†††††„ç.??..AAAA??Aç†?AA?†|A|†„„ççA††–††çç–ãã†A| |†|||„„„–ã$###$$––„|#Y„†|||†|||ç.?A..A??AAAA?†AA??†AAAA||„–|A†––††çççããA| ç„#†|„††„ã$$###$ã––ç|#Y„|„††„|||.?AA.?AA???A.?†A?A†AAAA†††„„?†Y–††„Y––Y†† „||||–„„††ã$ã$$##ããY„|#–„|†|çç†|†.A.????AAA?.?††A?A|A?A††††|?††ç焆YYY–†† ||††|††||„–YYY$ãYãY„„„„–熆†|†††A..?AAAAAAA?.?†A?††|??††AA††?A††„„†ç––Y†| †|„„„||||†„„ã|–Y„çç||ç|„YY|†||†||†AA††††AAA?..†A??†#??A†AAAA??††††A„„„––A |||||††|–熆|ã„$ç$„†††A†|YY|††||††|††||††††?..A????|??AAAAAA?..†††.†ç„||. „„çç|çç„|„||||||ç–$„†††AAççY†|„çç„„|†||†||†??AAAA??A..-AA†††?--AA†.?††††. „„||††ç„|††††††ã„çYY–„|†††–Y„††„„|††„„„||†AAAAAAAAAA.--AAA††?-?AAA??††††. †çç|||||ççç|„„|†|$|$„|||A†„„$|†„||||„|Y||||†††AAA†††.-AAAAA†?.?AAAAAAAAAA „||AAçç|||ç熆|††|||„„||†AA–„$||„|†„|Y#Y|††††AAAAAA.-.AA††A†A-?A†AAAAAAAA 熆|„„ççç熆çç|†||††„„„熆†|–|$††|††||Y|||AAA††††A---AA†††||†.?†A†AAAAAAA AçççA†|||ç„||„„„ç|„ç–„„†„†AA„|Y$||†||†||†||††A†AAA--.AAAAA†|†.-†|†††††††† †#|†AA|çç#–çç||ç„„––Y–†|–†††A$†$„†|„AAA††A†AA††††A..AAAAAAA†|?-†||AAA†††† „|AAççççç|ç„„†|–YYYYYY––YY–†AA$†Y|†††|AAA†††AAAAAA††||††AAAAA??-AA†|†††|| †||||†çç|††|†„„YãY$$ã$ã–Y–YY„†ç|ç$††|†††AA||†#||||AA†|†AAAAAAA..†††|YY„„„ Aççç熆†„„„|||ããã$$$$$ã––––Y„†|Y|Y$||||††||†††AA|†A††AAA|#††|A..AAAAç–„|„ AA†A†AAçç|„„„Y$$$$$$$$$$ã––„|„„–„|$|AAA††A†AA†A†||||††AAA||†A|†††ç|†|„„AA ç†ç††çç†ã|ãçYãã$$$#####$ãYç„ççççY|„#„AA†A†A|††|†AAA††#|†AA†AA††AA†–ç†AA|| A|ççㆆã–ã„ãã$$$#$####$$$ãYç„„ççYY|–„A††#†||††|„†A†AA†„„||††AAA†||†ç–†|„„ ç|AAççãçççã##############$ã––YYYã$ç|#„†||A††AA†„|†A†AA|#„#AA†|„ç||„†|Y–†A |ççç$AAã$ã$#########$#$###$ãã$$ã––$|„#†††|„||††AA†|††††|†||††AA†||„„|†Y„† ç||||ã$çç##########$$$$####$$ã$Y–––ç|$„|„––YYç„ãç„ã„AAAA†„†A†||||„çç焆„Y †††–ã$###### $ $$#$#ãã–––ããã Y#„–YYãã#Yç–ç|„††A†AA|„A†|„„ç„„†ç–†| çç–ã$$ $ $ $$$ãã–––Y$ $#YY––„ç–„|ã|„|A†||††„††|||„„||A|–† Yããã YYY$$$$# $$$$$ $$ #ãã––– #ãã–ã––ã–„„„ã|AA†|AA†|AA†||||||A†ç ççYYYY–– $$$ $ $$$$$$$ã––– Y#Y$ã„çç„çããçãㆆ|„||†††††AA†††AA† ç–Y–– ççççç–YY $$$$ Y––– ã#„ç„ãçã||–„ç„„|çç焆AAAA††††||AA YYYYçççç„„„„ç––YY YY– ##Y„||||çç„„†††||„AA††††AAAAAA††
80 90 100 110 120 130 140 100
110
120
130
140
150
160

Page 6 1400 - Старая улочка Алина Мелентьева
–Yã –YY çYY ç–ã ––Y ––Y ç–Y ç–Y ç–Y ç–– ç–– ç–– ––– Y$| $$| µW| Wµç W†# ||Y †„Y †|„ AA. ..A A|| YY| A.. .†„ ††„ ??„ A?? A?? A?A A?A AAA AA† †A| †A| ãA| Y†† –†† Y†| ––A ||. ††. ††. AAA AAA AAA ††† ††† †|| „„„ „|„ „AA A|| |„„ –†A Y„† †„Y –†| |–† A†ç AA† |AA A††
ãã„$$ã–çç„ç„ççç|––ççç„||çççç„„––YY„„„Y––Y„|„ççç„––YY|?çããY†||†††††||„A† ãã–YãYççç–––––çç––––ç||||||||ç––YYYç„–Y–Y„|„ç–„„ç–YY|?çYY–†||††A††||„A† YYYããY#–ç–––#|„„熆†††††AAAA†|––YYY–çY––––çç––ç„ççY–|?çY–ç†||A†A††||„A† YãããYY|####Y|„||†|††|„|††††AA|ç–Y––––––––ç„çç–ç„ççY–|?çY–ç†||AA#A††††A† YYãYYãY|ç#YY|„„|||„|„||„„„††|çY––––çççç–––„çç–„„„çY–|?„––ç†||AAAA†A†AAA YãYYY$ç#çAç|–ç||#||†|||ç„|„|çY–ç#Y––––çç–ç„çç–„„ççY–|?„––„†||AA††††††A† YããY$$–|A#.†ç–||„|ç|AA†çç|„–YYYççç–––ç–––„|çç–„ççç––|?çç–熆†AAA††|||A† YYYY$$Açç.–|†ç||„„çA††Aç–„|„YYY–––YY–ççç„„|çç–ç„„çY–|?çç–熆†AAA††|||A† YYY$$.A$$çY$†.„|„„çA†AAãç„|ç–ãY––––ç„„„„„ç„„ç–ç„„ç–Y|.„ç$–†††AAA††|||A† YYç$$..$$Y#$A.„|„„熆AAã–||ç–Yã–––ç„||||„ç|„ç–„„„ç–Y|.„ç––A||AAAAAAAAAA ––A$–..ç$$Y|..„|„|熆AA––„|–#Yã–Yçç|†.†||ç|„ç–ç|„ç–Y†.çç––A||AAAA†A†AAA çA$$–|AçY$„†A„„|„|„††AAç–„„Y–ããYY–ç„...„焆†W†„|„„ç–†.ççç熆†AAAAAAAAAA |A$$„„A|Y$ç†|Y„|†ç„††AA––––––ãYYçççç†..„Y|†WWW||„„ç–†.焄熆†AAA††|||A† –A$Y„|A†çç|A†|†|†„„†AAA„||||||||||||†..YYWWWWWWWçç––A.ç–„–A††AAA††|||A† $A|Y„|AA†††A†|†|†„|†AAA|†††|„„„„|†††---çYYW.WWW|„„çYA.–„–„A||AAA†††††A† $A||ç|A.çYçA†|†|†|#†AAA|†††||„|„††A.---.ççY†.†††||ç–A.–|„|A||A†A†††††AA #AA|„†A.†Y†.†|†|†|††AAA††††|†„|„AAA-----.ççW.W††||ç–A.ç||„†||A†AAA†A†AA ##A.††A.-A--†|†|†|††AAA†A††|†„AAAA.-----.WW.WW†††„†---?„|„A||A†AA†AAAAA ##A..AA.---.†††|††|†AAA†A††|†„†AAA.-...--..WWW.††„–†.?ç„||A|†AAAAAAA†A† $„AA...A...††††††||†AAA†AA†|†|AAAA......--W.W..††||---†„††A††AAAAA†A†A† A.A|A.....A„„||||„||††††AA†|††AAA.......-W|W..AA†††A-.|||†A††AAA†A†A††† AYY„†A.A†††||||„„„|||||†††††††AAA.......W||W...AAA†A-.„††AA††AAA††††††† YY|†.AA†|„†|„„„––Y––––„„„„„„„||††A...W.WW||WW...†††A-.|††AA††AAAAAAAAAA |A.A††„†|„|–––Yã$$$$ããY–––YY–ç„|||AWW..W„„çWWW..†††A..†††AA†AAAAAAAAAAA ..A|||„„„|„YY$$$Yã$$ããYãã$$ãYY–Yç|WW.W..„–„WW–W.„„„A..|†††††††††††††††† YYYY||||||„–YYYYYãã$$$ãã$#$$YYç„„|WWW....„„WWWW.„„„†?.|||||††|†††|||††† YYYY–|„||„„YYYYYYããããYYYããã–„„Y熆WW.#...„„WWWWW.|||A?„„„|||||||||||||| –YYYY–„––„„$ããYYãããããããã$ãY–ç||||AWW.W...||WWWWWWW||A?„„„„„„„„„††|††††† –YYYY–|––„„$ããçç–––––––YY–„„„„|†††WWW.W.-||WWWWW–W|†A?|„„„„„„„|||†|†††† „–YY–†|–„„ããY–çç„||††††|„„ççç|††††--W..W--çWWWWWWWW†AA†ç„|||||††|†††||| „„ç–|A||||ãY–çç„„„|||†††††††ççç„||†--..-.-çWWWWWWWWWAA†–ççç„„||||†††††† |„çç†A†||„ãYãYY–„„„„„„–„||||||ç|||||†...AççWWWWWWWWW†A|–„„„ç„„|†|||†||„ |„„熆A††çççççççç„„„çç––––––ç„„„„„||†A.AççWWWWWWWW..AAA|ççççç„||†††|„„„ Y|„|†–A†|–––ççç„|||||||||||„„„„„„„|†††.A||WWWWWWW...AA†|„„„çç„„„|††„„YY ãã|||Y|A„ããããY–ç„||||„„„„„ççç„„„„„„„„„AA||A..W....†††††||ç–YY –Y$$YY$$ ãã||†ã†AçYYããYYççç„„„„„çççççççç„„„||„„†||„„„||||„ççççççç–Y$$ $$#$$YY ãã||A–†A–YYYYYç„„„çççç––ççççç–ãç„|||||||„ççç|||„„„ç„„––çç– Y $ # Y ãã|A.†?.„––––––––çççççç#–––––ããYç„||||||„––ççç––––YY––––––ç„„Y Yãã...?.ãYYY–––ççççççççç––YYYYYYYY–ç„„„ç–YYYYY–YYYYYYYYYYYYYçç„çYYY –– –ã$...?.$$$ããYY–çççççççç––YYYãããY––ç„„„çççççç–––––YYYY––––Y–çç„çççç– –ãã|A??ãããããYY–––––––––––YYYãããYYY–––––çççç–––YY–YYY–––YYYY–––çççç–YYYY „YYY??–YYã–Y–––––––––YYYYYYYYYYY–––––ççççççççç„„„„„„„„„„çççççç„„„„çç––– †–––??––––––––ççç––––––––––––YY––YYY––YY–––––ççççççççYYY–––çç––„„„„„„„ç ††–A.?ç„„ç–çççççççççççç–ççç––––Y––––––––YYYYYYYYYYYY$$ãããYYY–çççç–„|„|„ ††A...††|||„„ç–––çççççç–ç„„ççççç„„„ççççççç–––Yãã$$ãããããYYYYY–ç„ç–ç„„ç„| †A.A..AA††††††„„„––„„||„çç„„#„çççç„„çç„„çç–ççç–YYYYããããããããããçç„„çççç–ç AA†AA.†††††††||„ç––YY–„„„„ãçççã#„„„„„„„„––„ç„„ç„„ç––YYããããã ããã„|||„çç AA†AA..††||||„„$––Yãã$$Y–|„„ççç–ã#ççççç„„ç„„„ç„„„çYYYYãã $$ãã„„„||„„„„ AAAA...||||„„„––YYã$$ãããã–|||çç–Y–ã##çççç––––„çç––––– #$ YYYYYY–„„„ |||†AAA„„„çY––ãYY–ç–YYYYYYç–„||||–Yçã##–ç–çç–––ç––ç–Y–ç $ ## $ YY–| |||||††„–ç–Y–çççç–„„ççççç––––„„||||ç–çã##Y–Yçç–„„„„ç„„„ $$#$$ Y „„|†|†„„„„Y$$$Y„„çç„––çç„„„çççççç–„||„çççY##$Yç–„çççç çç $ $$ „AA|„ç„„ç––„„ç|„ãã„„||„–çç––YY–Y––ç––„||ãYY––ããY–„„„ç„„„„„YYYY YYYYY ††††çYY||–ç„|†||„„„„çç„ç–Yã––ççç––––çç––––YYY–YY$Y–çç––„çç„„„çç Y †„AAA††Y|||||„ç––||ç––|„ç–YYãYYççççY–çY–YãYççYã––ã$Yçç„„|çççç„ „––Y „„„||„„AA|çY$$Y||çç|||„„ç|ççç–ã$YYY–çççç––Y$–ççã$$ã$#$Y–||ç–„„„„– ––Y A††|AA|||ç†çççYY„„„„†|||„||„„„|||„„„çY–„„YãYããYYãY$#$$##ãç||–„||||–– – ||||††çç|†††††ç†††––|„||çç–„„„„|||„„„çç„„„–YY$$YYY $$$$ãã##„|„„„ç„||„„„ ††AA|||çç|†ç焆†„|||††„|„||ç|„– ç– ––––– Y$––Y$ Y $$Y–Y##YY„||„„„„| Y††††AA|AA†††Aç 焆†|ç–|††|„||––Y –ç çç Yçç $ Y ç ç##– ##ãçç–ç„|„ †Y††A†††„||†A†ç|| – ç |ççY –„||„„ ç $#$ $ ––„„„##– ###Y„„„ç |†Y„†ç„||„|ç„熆„|††ç ç„„çY $ –– $Yççç–„ç $$ $$ Yççç„##Y ##Yç„ ç|AY熆AAA†††„|| |†çç „– ##$ $$YY$ $ –Y YY–$$ #$ çç## ### †ç„AY„|†|AAA†|„ „ | ç $#$#$$$$ Y $ $ $$ „„## # A†ççAY||†††††„„ç– çç $$ $$$$ $ $ „–##
150 160 170 180 190 200 210 220 100
110
120
130
140
150
160

Page 7 1400 - Старая улочка Алина Мелентьева
Pattern Name:1400 - Старая улочка
Designed By: Алина Мелентьева
Company: Riolis
Fabric: Aida Zweigart 14, Лён
220w X 165h Stitches
Size: 14 Count, 39.91w X 29.94h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color b 2 Gamma Nitka 151 НШ-151 W 2 Gamma Nitka 431 НШ-431 – 2 Gamma Nitka 801 НШ-801 ç 2 Gamma Nitka 805 НШ-805 ? 2 Gamma Nitka 861 НШ-861 | 2 Gamma Nitka 891 НШ-891 - 2 Gamma Nitka 900 НШ-900 µ 2 Gamma Nitka 920 НШ-920 ã 1 Gamma Nitka 949 НШ-949 „ 2 Gamma Nitka 951 НШ-951 $ 2 Gamma Nitka 998 НШ-998 # 2 Gamma Nitka 999 НШ-999
† 1 1 Gamma Nitka
Gamma Nitka 834
885НШ-834
НШ-885
A 1 1Gamma Nitka
Gamma Nitka 834
842НШ-834
НШ-834
. 1 1Gamma Nitka
Gamma Nitka 861
870НШ-861
НШ-870
Floss Used for Half Stitches:
Symbol Strands Type Number Color – 2 Gamma Nitka 801 НШ-801 # 2 Gamma Nitka 999 НШ-999
Y 1 1 Gamma Nitka
Gamma Nitka 997
800 НШ-800
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 Gamma Nitka 861 НШ-861
1 Gamma Nitka 885 НШ-885
1 Gamma Nitka 900 НШ-900
1 Gamma Nitka 999 НШ-999

Page 8 1400 - Старая улочка Алина Мелентьева
Расход нитей
Нитей в мотке:6
Длина мотка: 795.0 cm
Type Number Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
Gamma Nitka 151 239 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Gamma Nitka 431 329 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Gamma Nitka 801 4154 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
Gamma Nitka 805 3253 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
Gamma Nitka 861 479 0 0 0 23.8 0.0 0.0 0 0 1.000
Gamma Nitka 885 0 0 0 0 41.2 0.0 0.0 0 0 1.000
Gamma Nitka 891 2967 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
Gamma Nitka 900 484 0 0 0 17.2 0.0 0.0 0 0 1.000
Gamma Nitka 920 125 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Gamma Nitka 949 2444 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Gamma Nitka 951 2832 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
Gamma Nitka 998 3319 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
Gamma Nitka 999 1483 1 0 0 25.3 0.0 0.0 0 0 1.000
Gamma Nitka
Gamma Nitka997
8000 4180 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Gamma Nitka
Gamma Nitka 834
8852805 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.000
Gamma Nitka
Gamma Nitka 834
8422094 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
Gamma Nitka
Gamma Nitka 861
8701090 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000
X