Harry Potter 7 - Ölüm Yadigarları -J.K. Rowli

Формат документа: pdf
Размер документа: 3.77 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Harry P otte r
ve
Ölü m cü l K uts a lla r
J. K . R ow lin g
2007

ÖNSÖ Z
S evgili H arry P otte r h ayra nla r
ı ,
H em biz uzun bir yolc ulu
ğ u sonla nd
ı r ı rk en,
h em de siz le r bir öm ür boyu devam eden
b üyünün son parç as
ı n ı ta tm ak üzere yken,
H arry P otte r k it a pla r
ı n ı n v e s eris in in s on k it a b
ı
H arry P otte r v e Ö lü m cül K uts alla r’
ı s unm akta n
g uru r d uyuyoru m .
A z sonra okum aya ba
ş la yaca
ğı
n ı z çevir i,
o nla rc a in san
ı n büyük özverile ri sonucunda
o rta ya ç
ı kt
ı . Kim im iz aile sin i, kim im iz
a rk ada
ş la r
ı n ı , kim im iz i
ş in i ih m al etti, gece
g ündüz ç al
ı ş ı p k it a b
ı ç evir d i. A ncak
ş im di, ta tl
ı
s ona u la
ş man
ı n k eyfin i ç
ı kar
ı yoru z.
U m ar
ı z b u ç evir iy i o kudukta n s onra , u zun b ir

hik ayeyi sona erd ir m enin keyfin i siz de
ç ı kar
ı rs
ı n ı z.
Ancak s on b ir k onuya d e
ğ in m ek is tiy oru m . H er
ne k adar b iz le r, k it a ba g eç k avu
ş an s iz T ürk
hayra nla r
ı iç in ç abala y
ı p b u ç evir iy i h az
ı rla sak
da, y in e d e e n iy is i o rijin al k it a b
ı s at
ı n a l
ı p ö yle
okum akt
ı r.
Bu s ayede b iz im g ib i g ecele rin i g ündüzle rin e
kata n çevir m enle r, bu em ekle rin in kar
ş ı l ığ ı
n ı
ala cakla rd
ı r.
Ayr
ı ca b ura dan k it a b
ı n ç evrilm esi v e a rk apla n
çal
ı ş mala r
ı s
ı ra s
ı nda y ard
ı mla r
ı d okunan ç e
ş it li
ki
ş ile re te
ş ekkürle rim i s unm ak is tiy oru m .
Ba
ş ta , bana her konuda deste k ç
ı k ı p
yard
ı mla r
ı n ı e sir g em eyen, b ölü m le rin k ontr o lle ri
a ş am as
ı nda bana büyük yard
ı mla r
ı dokunan
Leth e’y e; arta kala n bölü m le rd e ekstr a çaba

harc ayan K ir k e ve bera berin de C onsta ntin e,
Corin th ia n.N L, McG ayver ve Okyanus’a ,
ayr
ı ca özgüven eksili
ğ i ve ki
ş ilik geli
ş im in i
ta m am la yam am a gib i soru nla rd an muzdarip
ki
ş ile rin gru bu yar
ı da b
ı ra km as
ı yla arta n ek
bölü m le ri ç evir m ek iç in a yr
ı b ir ç aba h arc ayan
ve b ir k ez o ls un b ir d edi
ğ im i ik ile tm eyen d i
ğ er
üyele rim e te
ş ekkür e derim .
Bunun yan
ı s
ı ra web sit e sin in ta sar
ı m ı
s ı ra s
ı nda bana deste kle rin i esir g em eyen
M00dy’e , g eçic i o la ra k d a o ls a s it e ye h ostin g
yard
ı m ı sunan Hazerfe n'e , sit e nin
sunucula r
ı nda bulu nm as
ı ric am
ı k
ı rm ayan
ark ada
ş ı m d4rk z'a ayr
ı ca te
ş ekkürle rim i
ile tir im .
Çevir ile r s
ı ra s
ı nda, is te
ğ im i geri çevir m eyip
ra dyo y ay
ı n ı n ı s ürd üre n Z uzu’y a d a te
ş ekkür
ederim .

Kit a b
ı n Türk çele
ş tir ilm esi a
ş am as
ı nda,
babas
ı n ı kaybeden çok sevgili dostu m
Fovundur’a Alla h’t a n sab
ı r, babas
ı na is e
ra hm et d iliy oru m .
Bu s
ı ra da ih m al etti
ğ im iz aile le rim iz den,
ark ada
ş la r
ı m ı zdan ö zür d ile riz . = )
Son ola ra k bu üstü n çaba sonucu
olu
ş tu rd u
ğ um uz bu çevir iy i okuyacak siz
sayg
ı de
ğ er Harry Potte r hayra nla r
ı na hem
sab
ı rla r
ı ndan hem de deste kle rin den ötü rü
ş ükra nla r
ı m ı sunar
ı m. Zannediy oru m , dünya
çap
ı nda e n ç ok g eri p la na it ile n H arry P otte r
to plu lu
ğ u ola n biz Türk fa nla r
ı na, böyle bir
çevir i y ak
ı ş ı rd
ı .
Hayatla r
ı m ı z ı n en ücra kö
ş ele rin e kadar
ula
ş ı p, b iz i y er y er u ykusuz b
ı ra kan, y er y er
güld üre n, yer yer a
ğ la ta n bu sih ir li dünyay
ı

yara ta n J . K . R ow lin g’e d e tü m h ayra nla r a d
ı na
te
ş ekkür ederim . Z annediy oru m ki kim se bu
kit a pla rd a k üçük b ir p arç a d a o ls a k endin den
bir
ş eyle r b uld u
ğ unu in kâr e dem ez.
Ayr
ı ca biz i ik in ci kit a pta n bu yana güzel
çevir ile riy le yaln
ı z b
ı ra km ayan, bu büyülü
dünyay
ı old u
ğ u gib i ru hum uza i
ş le yen, çok
sevgili k it a p ç evir m enle ri S evin O kyay v e o
ğ lu
Kutlu khan Kutlu ’y a min netta r old u
ğ um uzu
belir tir im .

N O T:
A yr
ı ca s iz le re , T ürk iy e’d e H arry P otte r
a d
ı na b üyük i
ş le r ba
ş ara n ve ho
ş um a gid en
b az
ı s it e le ri ö nerm ek is tiy oru m .
w ww.s ih ir b asla sin .n et
w ww.s eherb az.c om
w ww.h ayalk urg u.c om
w ww.v erit a seru m .c om
( Y ak
ı nda T ürk çe… )
h ttp ://s hadow shoote r.w ord pre ss.c om
(K i
ş is el
B lo g)
A yr
ı ca çevir ile r hakk
ı ndaki dü
ş üncele rin iz i
y old aslik hp@ gm ail. c om
adre sin e yolla yara k
p ayla
ş abilir s in iz . S iz le rd en h o
ş te pkile r a lm ak,
a k
ı tt
ığ ı
m ı z te rin a nla m b ulm as
ı d em ektir .

S ayg
ı la r
ı mla ;
Y old a
ş l ı k H P b a
ş kan
ı ,
S hadow _S hoote r

İ Ç İ NDEK
İ LE R
B İ R İ NC
İ B Ö LÜ M : K AR AN LIK L O RD
YÜ KSEL
İ Ş TE
İ K İ NC
İ B Ö LÜ M : A N IS IN A
ÜÇÜNCÜ B Ö LÜ M : D URSLE Y'L E R
İ N
G İ D İ Ş İ
DÖ RDÜNCÜ B Ö LÜ M : Y ED
İ P O TTE R
BE
Ş İ NC
İ B Ö LÜ M : Y
İ TE N S AVA
Ş ÇI
A LT IN CI B Ö LÜ M : P
İ JA M ALI G ULY ABAN
İ
YED
İ NC
İ B Ö LÜ M : A LB U S
DUM BLE D O RE’U N V AS
İ YET
İ
SEK
İ Z İ NC
İ B Ö LÜ M : D Ü
Ğ ÜN
DO KU ZU NCU B Ö LÜ M : S AKLA N AC AK
B İ R Y ER
ONUNCU B Ö LÜ M : K R EAC HER ’I N
ÖYKÜ SÜ
ON B
İ R İ NC
İ B Ö LÜ M : R Ü
Ş VET

ON
İ K İ NC
İ B Ö LÜ M : S
İ H İ R G ÜÇTÜ R
ON Ü ÇÜNCÜ B Ö LÜ M : M UG GLE -
DO
Ğ UM LU LA R I K AYIT K O M
İ SYO NU
ON D Ö RDÜNCÜ B Ö LÜ M : H IR SIZ
ON B E
Ş İ NC
İ B Ö LÜ M : C
İ NCÜCE’N
İ N
İ NT
İ KAM I
ON A LT IN CI B Ö LÜ M : G ODRIC ’S
HO LLO W
ON Y ED
İ NC
İ B Ö LÜ M : B ATH IL D A’N IN
SIR RI
ON S EK
İ Z İ NC
İ B Ö LÜ M : A LB U S
DUM BLE D O RE’U N H AYATI V E
YALA N LA R I
ON D O KU ZU NCU B Ö LÜ M : G ÜM Ü
Ş
CEYLA N
Y İ RM
İ NC
İ B Ö LÜ M : X EN O PH IL IU S
LO VEG OOD
Y İ RM
İ B
İ R İ NC
İ B Ö LÜ M : Ü Ç K AR DE
Ş İ N
H İ KAYES
İ

Y İ RM
İ İ K İ NC
İ B Ö LÜ M : Ö LÜ M CÜL
KU TS ALLA R
Y İ RM
İ Ü ÇÜNCÜ B Ö LÜ M : M ALF O Y
MAL
İ KÂN ES
İ
Y İ RM
İ D Ö RDÜNCÜ B Ö LÜ M : A SA
YAPIM CIS I
Y İ RM
İ B E
Ş İ NC
İ B Ö LÜ M : K ABU K K U LÜ BE
Y İ RM
İ A LT IN CI B Ö LÜ M : G RIN G OTTS
Y İ RM
İ Y ED
İ NC
İ B Ö LÜ M : S O N
SAKLA N M A Y ER
İ
Y İ RM
İ S EK
İ Z İ NC
İ B Ö LÜ M : K AYIP A YN A
Y İ RM
İ D O KU ZU NCU B Ö LÜ M : K AYIP T A Ç
OTU ZU NCU B Ö LÜ M : S EVER US
SN APE’
İ N K O VU LU
Ş U
OTU Z B
İ R İ NC
İ B Ö LÜ M : H O GW AR TS
SAVA
Ş I
OTU Z
İ K İ NC
İ B Ö LÜ M : Y Ü CE A SA
OTU Z Ü ÇÜNCÜ B Ö LÜ M : P R EN S'
İ N
H İ KAYES
İ

OTU Z D Ö RDÜNCÜ B Ö LÜ M : T E KR AR
ORM AN
OTU Z B E
Ş İ NC
İ B Ö LÜ M : K IN G ’S C RO SS
OTU Z A LT IN CI B Ö LÜ M : P LA N DA
TE R SL
İ K
KAPAN I
Ş : O N D O KU Z Y IL S O NRA

B İ R İ NC
İ B Ö LÜ M :
KARANLIK L O RD
YÜ KSEL
İ Ş TE
İ k i adam ay
ı ş ığ ı
n ı n a yd
ı nla tt
ığ ı
d ar c addede
b ir b ir le rin den bir k aç m etr e öte de yokta n var
o ld ula r. Asala r
ı bir b ir le rin in gö
ğ süne
d o
ğ ru lt u lm u
ş h ald e b ir s aniy eli
ğ in e h are kets iz
d urd ula r; s onra , b ir b ir le rin i ta n
ı yara k asala r
ı n ı
p ele rin le rin in a lt
ı na s oktu la r v e a yn
ı y öne d o
ğ ru
h ı zl
ı a d
ı mla rla y ürü m eye b a
ş la d
ı la r.
" H aberle r? " d iy e s ord u u zun o la n.
" S adece en iy ile ri, " diy e cevapla d
ı Severu s
S nape.
C addenin solu nda k
ı sa boylu vah
ş i


ğ ürtle nle r dik iliy di, sa
ğı
ndaysa uzun boylu
düzgün budanm
ı ş çal
ı çit le r. Yürü rk en,
adam la r
ı n u zun p ele rin le ri b ile kle rin in e tr a f
ı nda
dalg ala nd
ı .
"B elk i g eç k a l
ı r ı m d iy e d ü
ş ündüm ," d ed i
Yaxle y, y u va rla k h atla r
ı yu ka r
ı dan s a rk a n
a ğ açla r ay
ı ş ığ ı
n ı kestik çe gözd en
ka yb olu p te kra r görü nürk en .
"B ekle d i
ğ im den d aha z o rd u. A m a u m ar
ı m
mem nun ka l
ı r. Kabul tö re n in in iy i
ola ca
ğı
ndan em in m i
ş sin gib i
ko nu
ş uyo rsu n?"
Snape b a
ş ı yla o nayla d
ı , a m a a yr
ı nt
ı ya g ir m edi.
Evi caddeye ba
ğ la yan geni
ş bir yola do
ğ ru
sa
ğ a d öndüle r. U zun b oylu ç al
ı çit le r onla rla

bera ber k
ı vr
ı ld
ı ; adam la r
ı n önünü kapayan
heybetli dövm e dem ir kap
ı la r
ı n öte sin deki
uzakl
ığ
a do
ğ ru devam ediy orla rd
ı .
İ kis i de
ad
ı mla r
ı n ı k esm edile r: S essiz lik iç in de ik is i d e
bir tü r s ela m v erir g ib i s ol k olla r
ı n ı k ald
ı rd
ı v e
koyu m eta l d um anm
ı ş g ib i d ir e k iç in den g eçti.
Pors uka
ğ ac
ı ç al
ı ç it i a dam la r
ı n a yak s esle rin in
sesin i b ast
ı rd
ı . S a
ğ ta ra fla r
ı nda b ir y erle rd e b ir
h ı ş ı rd am a v ard
ı : Y axle y yin e asas
ı n ı ç
ı kard
ı
ve re fa katç is in in kafa s
ı n ı n üstü nden uzatt
ı ,
am a g ürü lt ü nün k ayna
ğı
n ı n ç al
ı ç it in te pesin de
asale tle k as
ı la ra k y ürü yen b em beyaz b ir ta vus
ku
ş undan b a
ş ka b ir
ş ey o lm ad
ığ ı
o rta ya ç
ı kt
ı .
"K endin e iy i bakt
ı hep
ş u Luciu s. Tavus
ku
ş la r
ı ..." Yaxle y güle re k asas
ı n ı pele rin in
alt
ı na g eri s oktu .
Düz y olu n s onunda, iç in de
ı ş ı k p ar
ı ld ayan, a lt

pencere le ri bakla va
ş eklin de cam la rla kapl
ı
ola n g üzel b ir k onak k ara nl
ığ ı
n iç in de y ükseld i.
Çal
ı çit in öte sin deki kara nl
ı k bahçede bir
yerle rd e b ir f
ı skiy e a k
ı yord u. S nape v e Y axle y
ön kap
ı ya do
ğ ru h
ı zla yürü rk en çak
ı l ta
ş la r
ı
ayakla r
ı n ı n alt
ı nda çat
ı rd ad
ı . K ap
ı görü nürd e
kim senin açm am as
ı na ra
ğ men, onla r
yakla
ş ı rk en iç eri d o
ğ ru a ç
ı ld
ı .
Korid or geni
ş ti, lo
ş tu ve ta
ş yerin ço
ğ unu
kapla yan m uhte
ş em bir hal
ı yla
ş ata fa tl
ı bir
dekora syona sahip ti. D uvard aki solu k yüzlü
portr e le rin gözle ri, geçerle rk en Snape ve
Yaxle y‘y i iz le di.
İ ki adam bir sonra ki odaya

ı la n a
ğı
r b ir ta hta dan k ap
ı n ı n ö nünde d urd u,
çok k
ı sa b ir a n te re ddüt e ttile r, s onra S nape
bro nz to km a
ğı
ç evir d i.
Çal
ı ş ma odas
ı uzun, görk em li bir m asada
otu ra n s essiz in sanla rla d olu ydu. O dan
ı n her

zam anki m obily as
ı d ik kats iz ce d uvar d ip le rin e
it ilm i
ş ti. I
ş ı kla nd
ı rm a yald
ı zl
ı bir aynan
ı n
alt
ı ndaki güzel bir m erm er
ş öm in enin alt
ı nda
gürü ld eyen a te
ş te n g eliy ord u. S nape v e Y axle y
bir a nl
ığ ı
na e
ş ik te b ekle dile r. G özle ri a z
ı ş ığ
a
al
ı ş ı nca sahnenin en tu haf bölü m üne
dik katle rin i yönelt tile r: m asan
ı n üzerin de ba
ş
a ş a ğı
as
ı l ı dura n ve görü nm ez bir ip le
as
ı lm
ı ş ças
ı na yava
ş ça dönen, görü ld ü
ğ ü
kadar
ı yla kendin de olm ayan bir in san fig ürü .
Aynada v e a lt
ı ndaki m asan
ı n c ila l
ı y üzeyin de
yans
ı mas
ı görü nüyord u. Nere deyse ta m
alt
ı nda o tu ra n, s olu k te nli g enç a dam h ariç , b u
görü ntü nün alt
ı nda otu ra n in sanla rd an hiç bir i
ona bakm
ı yord u. G enç adam kendin i bir k aç
dakik ada bir yukar
ı bakm akta n al
ı koyam
ı yor
gib i g örü nüyord u.
"Y axle y, S nape," d edi y üksek, a nla
ş ı l ı r b ir s es

masan
ı n ba
ş ı ndan. "A z kals
ı n geç
kal
ı yord unuz. "
Konu
ş an,
ş öm in enin ta m önünde otu ru yord u,
bu yüzden yeni gele nle rin silu etin den daha
fa zla s
ı n ı ç
ı kara bilm ele ri zord u. Fakat
yakla
ş t ı kla r
ı nda, yüzü kara nl
ı kta parla d
ı ;
saçs
ı z, y
ı la ns
ı yüzdeki buru n delik le ri bir e r
yar
ı kt
ı ve parla yan k
ı rm
ı z ı gözle rin
gözbebekle ri d ik eydi. O k adar s olu ktu ki in cim si
bir p ar
ı lt
ı y ay
ı yor g ib i g örü nüyord u.
"S everu s, bura ya," dedi Vold em ort, kendi
sa
ğı
ndaki s andaly eyi i
ş are t e dere k. "Y axle y -
Dolo hov‘u n y an
ı na."
İ ki adam kendile rin e ta hsis edile n yerle re
otu rd u. Masan
ı n etr a f
ı ndaki gözle rin ço
ğ u
Snape‘i iz le di ve Vold em ort da ilk onunla
konu
ş tu .

"E vet? "
"L ord um , Züm rü düanka Yold a
ş l ığ ı
Harry
Potte r‘
ı ş u anki güvenli yerin den sonra ki
cum arte si a k
ş am k ara nl
ığ ı
nda uzakla
ş t ı rm ay
ı
pla nl
ı yor."
Masan
ı n etr a f
ı ndaki ilg i his sedilir ölç üde
ço
ğ ald
ı . B az
ı la r
ı n ı n d uru
ş la r
ı s ertle
ş ti, d i
ğ erle ri
yerle rin de k
ı m ı ld ad
ı . Hepsi Snape ve
Vold em ort‘a b ak
ı yord u.
"C um arte si. .. a k
ş am k ara nl
ığ ı
nda," d iy e te kra r
etti V old em ort. K
ı rm
ı z ı g özle ri S nape‘in s iy ah
gözle ri üzerin e o kadar yo
ğ un bir
ş ekild e
odakla nd
ı ki iz le yenle rd en baz
ı la r
ı , besbelli
kendile rin in de bak
ı ş ı n vah
ş etin den
kavru la ca
ğı
ndan k ork ara k, b ak
ı ş la r
ı n ı k aç
ı rd
ı .
Fakat S nape, Vold em ort‘u n yüzüne sakin ce
bakt
ı ve bir k aç saniy e sonra Vold em ort‘u n

dudaks
ı z a
ğ z ı gülü m sem eye benzer bir
ş ey
yapm ak iç in k
ı vr
ı ld
ı .
" İ yi. Ç ok iy i. V e b u b ilg i- "
"-k onu
ş tu
ğ um uz kaynakta n geliy or," dedi
Snape.
"L ord um ."
Yaxle y u zun m asan
ı n ü zerin den V old em ort v e
Snape‘e b akm ak iç in ö ne d o
ğ ru e
ğ ilm i
ş ti. B ütü n
yüzle r o na ç evrild i.
"L ord um , b en fa rk l
ı ş ekild e d uydum ."
Yaxle y b ekle di, a m a V old em ort k onu
ş mad
ı , b u
yüzden devam etti. "S eherb az Daw lis h,
Potte r‘
ı n otu zuna kadar, çocu
ğ un on yedi
ya
ş ı na b asm adan ö nceki g eceye k adar y erin in
de
ğ i ş tir ilm eyece
ğ in i s
ı zd
ı rd
ı ."

Snape g ülü m süyord u.
"K ayna
ğı
m y anl
ı ş b ir iz b
ı ra km ak iç in p la nla r
old u
ğ unu söyle di; bu o olm al
ı .
Ş üphesiz
Daw lis h‘e b ir K afa K ar
ı ş t ı rm a B üyüsü y ap
ı ld
ı .
Bu ilk olm azd
ı ; çevre sin dekile rd en çabuk
etk ile nm esiy le ta n
ı nan b ir i. "
"S iz i te m in ederim , Lord um , Daw lis h em in
görü nüyord u," d edi Y axle y .
"E
ğ er kafa s
ı kar
ı ş t ı r ı ld
ı ysa, do
ğ al ola ra k
em in dir ," dedi Snape. "S iz i te m in ederim
Yaxle y, Seherb az Ofis i, Harry Potte r‘
ı n
koru nm as
ı nda d aha fa zla b ir r o l o ynam ayacak.
Yold a
ş l ı k biz im Bakanl
ı k‘a s
ı zd
ığ ı
m ı za
in an
ı yor."
"Y old a
ş l ı k e n a z
ı ndan b ir
ş eyi d o
ğ ru y akala m
ı ş
öyle yse, h a?" d edi Y axle y‘in y ak
ı n ı nda o tu ra n
t ı knaz bir adam ; m asan
ı n çe
ş it li yerle rin de

yank
ı la nan h
ı r ı lt
ı l ı b ir s esle k
ı k ı rd ad
ı .
Vold em ort g ülm edi. B ak
ı ş ı b a
ş la r
ı n ı n ü zerin de
yava
ş ça dönen vücuda kayd
ı ; dü
ş üncele re
dalm
ı ş g ib i g örü nüyord u.
"L ord um ," diy e devam etti Yaxle y. "D aw lis h
çocu
ğ un tr a nsfe rin de bütü n Seherb az
gru bunun k ulla n
ı la ca
ğı
na-"
Vold em ot b üyük b eyaz e lin i k ald
ı rd
ı v e Y axle y
an
ı nda sustu . Vold em ort Snape‘e dönerk en
sin ir le iz le di. "Ç ocu
ğ u sakla yacakla r
ı bir
sonra ki y er n ere si? "
"Y old a
ş l ı k üyele rin den bir in in evin de," dedi
Snape. "K ayna
ğ a göre bu yer Yold a
ş l ı k ve
Bakanl
ı k‘
ı n bir lik te te m in edebile ce
ğ i her
koru m aya s ahip . O ra ya v ard
ı kta n sonra onu
ala bilm e
ş ans
ı n ı n çok az old u
ğ unu

ş ünüyoru m , Lord um , ta bi Bakanl
ı k bir

sonra ki cum arte sin den önce dü
ş medi
ğ i
süre ce; ç ünkü b u b iz e g eri k ala n
ı n ı k
ı ra bilm ek
iç in y ete rin ce b üyüyü k e
ş fe dip k ald
ı rm a f
ı rs at
ı
verir . "
"E e, Y axle y?" diy e m asan
ı n ucuna sesle ndi
Vold em ort. A te
ş in
ı ş ığ ı
k
ı rm
ı z ı g özle rin de tu haf
bir
ş ekild e par
ı ld
ı yord u. "B akanl
ı k öbür
cum arte sin e k adar d ü
ş mü
ş o la cak m
ı ? "
Bir kez daha, bütü n kafa la r çevrild i. Y axle y
vücudunu d ik le
ş tir d i .
"L ord um , o konuda iy i haberle rim var. B en
zorlu kla rla v e b üyük b ir u
ğ ra
ş s onucunda P iu s
Thic knesse üzerin e
İ mperiu s Laneti yapm ay
ı
ba
ş ard
ı m."
Yaxle y‘in çevre sin de otu ra n bir ç ok ki
ş i
etk ile nm i
ş g örü ndü; y an
ı ndaki D olo hov, uzun
kötü cül bir yüze sahip bir adam , s
ı rt
ı na bir

ş apla k a tt
ı .
"B u bir ba
ş la ng
ı ç," dedi Vold em ort. "A m a
Thic knesse sadece bir adam . B en hare kete
geçm eden önce adam la r
ı m ı z ta ra f
ı ndan
Scrim geour‘u n e tr a f
ı s ar
ı lm
ı ş o lm al
ı . B a
ş kan‘
ı n
hayat
ı na kas
ı t ola ra k yap
ı lm
ı ş te k bir yanl
ı ş
ham le b eni ç ok g eriy e s ürü kle r."
"E vet, Lord um , bu do
ğ ru , am a biliy ors unuz,
Sih ir li Kanun Yürü tm e O fis i‘n in ba
ş ı ola ra k
Thic knesse‘in sadece Ba
ş kan‘
ı n kendis iy le
de
ğ il, bütü n di
ğ er B akanl
ı k departm anla r
ı n ı n
ba
ş la r
ı yla da düzenli ir tib at
ı vard
ı .
Kontr o lü m üzün alt
ı nda böyle bir üst düzey
mem uru n o lm as
ı s ayesin de
ş im di s an
ı yoru m k i
di
ğ erle rin i d e e le g eçir m em iz k ola yla
ş acak v e
sonra hepsi Scrim geour‘u çökertm ek iç in
bera ber ç al
ı ş abilir ."

"D ostu m uz Thic knesse, di
ğ erle rin i de
döndürm eden önce ke
ş fe dilm ezse ta bi, " dedi
Vold em ort. "H er halü kard a, B akanl
ı k‘
ı n öbür
cum arte sid en önce benim olm as
ı hala
ola naks
ı z gib i görü nüyor. E
ğ er çocu
ğ a
gid ece
ğ i y erd e d okunam
ı yors ak, o z am an b u,
yolc ulu k e tti
ğ i s üre iç in de o lm al
ı ."
"O ra da avanta j biz de, Lord um ," dedi Y axle y;
bir a z ols un onay görm eye kara rl
ı gib i
görü nüyord u. "
Ş u anda Sih ir li Ula
ş ı m
Departm an
ı ‘n
ı n iç in e b ir k aç in san y erle
ş tir m i
ş
duru m day
ı z. E
ğ er Potte r cis im le nir s e veya
Uçuç
Ş ebekesi‘n i k ulla n
ı rs a a n
ı nda h aberim iz
ola cak."

" İ kis in i de yapm ayacak," dedi Snape.
"Y old a
ş l ı k, Bakanl
ı k ta ra f
ı ndan düzenle nen

veya kontr o l edile n her tü r ula
ş ı m yolu ndan
sak
ı n ı yor; o yerle ilg ili hiç bir
ş eye
güvenm iy orla r."
"D aha d a iy i, " d edi V old em ort. "A ç
ı kta h are ket
etm ek zoru nda kala cak. E le geçir m esi daha
kola y."
Yin e, Vold em ort, yukar
ı da yava
ş ça dönen
vücuda b akt
ı la f
ı na d evam e derk en, "Ç ocukla
ben k endim ilg ile nece
ğ im . H arry P otte r‘la ilg ili
pek çok hata yap
ı ld
ı . Baz
ı la r
ı benim kendi
hata la r
ı m. O P otte r, kendi zafe rle rin den çok
benim h ata la r
ı m s ayesin de y a
ş ı yor."
Masan
ı n ç evre sin dekile r V old em ort‘u e ndi
ş eyle
iz le di. H er bir i, yüz if a dele rin den anla
ş ı ld
ığ ı
kadar
ı yla , H arry Potte r‘
ı n devam eden var
olu
ş undan ö tü rü s uçla nm a k ork usu ta
ş ı yord u.
Ancak Vold em ort, onla rd an bir iy le de
ğ il de

daha çok kendis iy le konu
ş uyorm u
ş gib iy di.
Hala üzerin deki kendin den geçm i
ş vücuda
do
ğ ru k onu
ş uyord u.
"D ik kats iz davra nd
ı m ve
ş ans ta ra f
ı ndan
engelle ndim . E n iy i haz
ı rla nm
ı ş pla nla r
ı bile
bozdu. A m a
ş im di akl
ı m ba
ş ı ma geld i. D aha
önce anla m ad
ığ ı
m ş eyle ri anl
ı yoru m . Harry
Potte r‘
ı öld üre cek ola n ben olm al
ı y ı m ve
ola ca
ğı
m d a."
Bu sözle rle bir lik te , görü nü
ş e bak
ı l ı rs a ona
cevap o la ra k, a ni b ir fe ry at s esi g eld i; k ork unç,
ac
ı b ir h ayk
ı r ı ş . M asadakile rin b ir ç o
ğ u h ayre tle
a ş a ğı
bakt
ı , çünkü ses ayakla r
ı n ı n alt
ı ndan
geliy orm u
ş g ib iy di.
"K
ı lk uyru k," d edi V old em ort, s essiz , d ü
ş ünceli
to nu hiç bir de
ğ i ş im e u
ğ ra m adan ve gözle rin i
yukar
ı daki dönen vücutta n ay
ı rm ayara k,"

esir im iz i sessiz tu tm a konusunda senle
konu
ş mam
ı ş m
ı yd
ı m?"
"E vet, Lord um ," dedi, masan
ı n orta la r
ı nda
otu ra n ufa k bir adam nefe s nefe se.
Sandaly esin de o k adar a lç akta o tu ru yord uki ilk
bak
ı ş ta s andaly e b o
ş g ib i g örü nüyord u. O a n
yerin den f
ı rla d
ı ve ard
ı nda güm ü
ş i, mera k
uyand
ı ra n bir par
ı lt
ı dan ba
ş ka bir
ş ey
b ı ra km adan a cele yle o dadan d
ı ş ar
ı ç
ı kt
ı .
"S öyle di
ğ im g ib i, " d iy e d evam e tti V old em ort,
mürit le rin in gerg in yüzle rin e te kra r bakara k,
" ş im di d aha iy i a nl
ı yoru m , P otte r‘
ı öld ürm eye
git m eden ö nce b ir in iz den b ir a sa ö dünç a lm am
gere kti
ğ in i m esela ."
Etr a f
ı ndaki y üzle r
ş ok if a desin e b ürü ndü; s anki
kolla r
ı ndan bir in i ödünç alm ak is te di
ğ in i
duyurm u
ş tu .

"G önüllü y ok m u?" d edi V old em ort. "B akal
ı m...
Luciu s, senin bundan sonra bir asan olm as
ı
iç in b ir s ebep g öre m iy oru m ."
Luciu s Malf o y ba
ş ı n ı kald
ı rd
ı . Cild i ate
ş in
ı ş ığ ı
nda s ar
ı ms
ı v e c ila l
ı g örü nüm deydi, g özle ri
de gölg eli ve çökm ü
ş tü . K onu
ş tu
ğ unda, sesi
bo
ğ uktu .
"L ord um ?"
"A san, L uciu s. A san
ı is tiy oru m ."
"B en..."
Malf o y e
ş in e yan yan bakt
ı . Dir e k önüne
bak
ı yord u, onun kadar solg undu. U zun sar
ı
saçla r
ı s
ı rt
ı ndan a
ş a ğı
in iy ord u, a m a m asan
ı n
alt
ı nda in ce p arm akla r
ı k
ı sa s üre li
ğ in e b ile
ğ in i
kavra d
ı . Onun dokunu
ş uyla Malf o y elin i
cüppesin in iç in e koydu, bir asa ç
ı kard
ı ve

Vold em ort‘a u zatt
ı . O d a o nu k
ı rm
ı z ı g özle rin in
önünde tu ttu v e y ak
ı ndan in cele di.
"N e b u?"
"K ara a
ğ aç, L ord um ," d iy e f
ı s ı ld ad
ı M alf o y.
"V e ü stü nde?"
"E jd erh a - e jd erh a y üre k lif i. "
" İ yi, " d edi V old em ort. K endi a sas
ı n ı ç
ı kard
ı v e
uzunlu kla r
ı n ı k ar
ş ı la
ş t ı rd
ı . L uciu s M alf o y is te m
d ı ş ı b ir h are ket y apt
ı ; s aniy enin o nda b ir i k adar
bir süre kendi asas
ı n ı n yerin e Vold em ort‘u n
asas
ı n ı a la ca
ğı
n ı b ekle m i
ş gib iy di. V old em ort
hare keti kaç
ı rm am
ı ş t ı ; gözle ri kötü cülc e
büyüdü.
"S ana asam
ı m
ı vere yim , Luciu s? Benim
asam
ı m
ı ?"

Toplu lu
ğ un b az
ı s ı k
ı s k
ı s g üld ü.
"S ana özgürlü
ğ ünü verd im , Luciu s, bu senin
iç in y ete rli d e
ğ il m i? A m a fa rk e ttim k i s en v e
aile n bundan çok da mem nun
görü nm üyors unuz... E vin deki varl
ığ ı
m ı n nesi
seni b u k adar m uts uz e diy or L uciu s?"
"H iç bir
ş eyi - h iç bir
ş eyi, L ord um !"
"H ep y ala nla r, L uciu s..."
Yum u
ş ak s es, a c
ı mas
ı z a
ğı
z h are ket e tm eyi
kestik te n sonra bile t
ı sla m aya devam ediy or
gib iy di. T
ı sla m a büyürk en büyücüle rd en bir
veya ik is i tit r e m esin e a ncak h âkim o la bild i; a
ğı
r
bir
ş eyin m asan
ı n alt
ı ndaki yerd e sürü nm esi
duyula biliy ord u.
Koca y
ı la n yava
ş ça Vold em ort‘u n
sandaly esin den yukar
ı t
ı rm an
ı rk en görü ndü.

Sonsuza k adar d evam e decekm i
ş g ib i b edenin i
kald
ı rd
ı ve Vold em ort‘u n om uzla r
ı üzerin de
durd u: B oynu b ir a dam
ı n b aca
ğı
k adar k al
ı nd
ı ,
gözbebe
ğ i y erin e d ik ey ç iz ik le ri o la n g özle rin i
is e k
ı rp m
ı yord u. V old em ort L uciu s‘a b akm aya
devam ederk en uzun in ce parm akla r
ı yla
yara t
ığ ı
b o
ş b o
ş o k
ş ad
ı .
"N eden M alf o y'la r h alle rin den b u k adar m uts uz
görü nüyorla r? D önü
ş üm , b enim g üce e ri
ş mem ,
onla r
ı n pek çok y
ı lla r boyu yüre kte n
is te dik le rin i id dia e ttik le ri
ş ey d e
ğ il m iy di? "
"E lb ette , L ord um ," d edi L uciu s M alf o y. E li ü st
duda
ğı
ndaki te ri sile rk en tit r e di. "G erç ekte n
is te dik - is tiy oru z."
Malf o y‘u n solu nda e
ş i, tu haf, sert bir edayla
ba
ş ı yla onayla d
ı , gözle rin i Vold em ort ve
y ı la ndan uzakla
ş t ı ra ra k. Sa
ğı
nda, o
ğ lu ,

ba
ş la r
ı n ı n ü stü ndeki h are kets iz b edene b akan
Dra co, h
ı zla V old em ort‘a b akt
ı v e o nunla g öz
te m as
ı k urd u
ğ u iç in kork uyla te kra r gözle rin i
kaç
ı rd
ı .
"L ord um ," d edi m asan
ı n o rta la r
ı ndaki k ara nl
ı k
bir k ad
ı n. S esi d uyguyla d olu ydu, "s iz i b ura da,
aile evim iz de konuk etm ek bir
ş ere f. D aha
üstü n b ir m em nuniy et o la m az ."

Kaskat
ı ve hare kets iz otu ra n k
ı z kard e
ş in in
yan
ı nda otu ru yord u; siy ah saçla r
ı yla ve
ş i ş
gözkapakl
ı gözle riy le ve ta v
ı rla r
ı yla ona hiç
benzem iy ord u. Bella tr ix , Vold em ort‘a do
ğ ru
e ğ ild i, çünkü sadece sözle r onun yak
ı nl
ığ
a
hasre tin i g öste re m ezdi.
"D aha üstü n bir m em nuniy et ola m az," diy e
te kra rla d
ı V old em ort. B ella tr ix ‘in söyle dik le rin i


ş ünürk en ba
ş ı n ı bir ta ra fa yat
ı rd
ı . "B unun
senden g elm esin in ö nem i ç ok b üyük, B ella tr ix .
"
Yüzüne re nk hücum etti; gözle ri mutlu lu k
gözya
ş la r
ı yla d old u.
"L ord um , do
ğ ru dan ba
ş ka bir
ş ey
konu
ş mad
ığ ı
m ı b iliy or!"
"D aha üstü n bir mem nuniy et ola m az...
Duydu
ğ um a g öre a ile niz de g erç ekle
ş en m utlu
ola yla k
ı yasla nd
ığ ı
nda b ile m i? "
Ona a
ğ z ı ara l
ı k bakakald
ı ; besbelli kafa s
ı
kar
ı ş m ı ş t ı .
"N e d em ek is te di
ğ in iz i a nla m
ı yoru m , L ord um ."
"Y e
ğ enin den b ahsediy oru m , B ella tr ix . V e s enin
de, Luciu s ve N arc is sa. Kurta dam R em us
Lupin ‘le evle ndi. Çok guru r duyuyor

olm al
ı s ı n ı z."
Masan
ı n etr a f
ı nda yüksekçe bir kahkaha
patla m as
ı o ld u. Ç o
ğ u b ir b ir in e n e
ş eli bak
ı ş la r
atm ak iç in öne e
ğ ild i, bir k aç
ı da masay
ı
yum ru kla r
ı yla dövdü. Büyük y
ı la n bu
kar
ı ş ı kl
ı kta n ho
ş la nm ayara k a
ğ z ı n ı geni
ş çe
açt
ı ve sin ir le t
ı sla d
ı , am a Ö lü m Yiy enle r,
Bella tr ix v e M alf o y'la r
ı n re zil o lm as
ı na o k adar
sevin m i
ş le rd i ki onu duym ad
ı la r. Bella tr ix ‘in
bir a z ö nce m utlu lu kla k
ı zara n y üzü, ç ir k in le keli
bir k
ı rm
ı z ı ya d önm ü
ş tü .
"O b iz im y e
ğ enim iz fila n d e
ğ il, L ord um ," d iy e
fe ry at e tti c o
ş kun k ahkahala r a ra s
ı ndan. "B iz -
Narc is sa ve ben- o B ula n
ı k'la evle ndi
ğ in den
beri k
ı z k ard e
ş im iz i g örm edik b ile . V ele tin in d e
evle ndi
ğ i h erh angi b ir y ara t
ığ ı
n d a ik im iz le ilg is i
yoktu r."

"S en ne diy ors un, Dra co?" diy e sord u
Vold em ort, ve sesi alç ak olm as
ı na ra
ğ men
ı sl
ı kla r
ı n ve ala yla r
ı n ara s
ı ndan aç
ı k seçik
duyuld u. "Y avru la ra b ebek b ak
ı c ı l ığ ı
y apacak
m ı s ı n?"
Rezale t d aha d a b üyüdü; D ra co M alf o y k endi
kuca
ğı
na öyle ce bakan babas
ı na deh
ş etle
bakt
ı , sonra da annesin in gözünü yakala d
ı .
Ba
ş ı n ı n ere deyse b elli b elir s iz ik i y ana s alla d
ı ,
sonra kar
ş ı duvara donuk donuk bakm aya
devam e tti.
"Y ete r," dedi Vold em ort, k
ı zg
ı n y
ı la n
ı
ok
ş ayara k. " Y ete r."
Ve k ahkaha a n
ı nda d urd u.
"Z am anla en eski aile a
ğ açla r
ı m ı z ı n ço
ğ u
mik ro p k ap
ı yor," d edi B ella tr ix , o na n efe ssiz v e
yalv ara n bak
ı ş la rla bakark en. "O nu sa
ğ l ı kl
ı

tu tm ak iç in s iz in d e o nu b udam an
ı z g ere kiy or,
de
ğ il m i? D i
ğ erle rin in sa
ğ l ığ ı
n ı te hlik eye ata n
parç ala r
ı k esip a tm an
ı z."
"E vet, L ord um ," d iy e f
ı s ı ld ad
ı B ella tr ix , g özle ri
yin e
ş ükra n g özya
ş la r
ı yla y üzere k. "
İ lk f
ı rs atta !
"
"E lin de ola cak," dedi Vold em ort. "V e senin
aile nde ve dünyada biz e bula
ş an m ik ro pla r
ı
kesip ata ca
ğı
z, sadece gerç ek kana sahip
ola nla r k ala na k adar..."
Vold em ort, L uciu s M alf o y‘u n a sas
ı n ı kald
ı rd
ı ,
masan
ı n üstü nde sark an, yava
ş ça dönen
fig üre d o
ğ ru u zatt
ı v e u fa k b ir h are ketle s alla d
ı .
Fig ür bir hom urd anm ayla hayata döndü ve
görü nm ez ip le re k ar
ş ı m ücadele e tti.
"M is afir im iz i ta n
ı d ı n m
ı , S everu s?" d iy e s ord u
Vold em ort.

Snape gözle rin i ba
ş üstü dura n yüze do
ğ ru
çevir d i. B ütü n Ö lü m Y iy enle r tu ts a
ğ a b ak
ı yord u
ş im di, s anki m era kla r
ı n ı g öste rm e iz ni v erilm i
ş
gib i. K ad
ı n ate
ş e do
ğ ru dönerk en çatla k ve
kork m u
ş b ir s esle d edi k i, " S everu s! Y ard
ı m e t
bana!"
"A h, evet," dedi S nape, esir yava
ş ça te kra r
uza
ğ a d o
ğ ru d önerk en .
"V e sen, Dra co?" diy e sord u Vold em ort.
"B ilm eyenle r iç in söylü yoru m , bu geceki
konu
ğ um uz, y ak
ı n b ir z am ana k adar H ogw arts
Cad
ı l ı k ve B üyücülü k O kulu ‘n da ö
ğ re tm enlik
yapan C harit y B urb age. "

Masan
ı n etr a f
ı nda otu ra nla r anla d
ı kla r
ı n ı belli
eden s esle r ç
ı kard
ı . S iv ri d i
ş li, g eni
ş , k am bur
bir k ad
ı n k
ı k ı rd ad
ı .

"E vet... Pro fe sör Burb age, cad
ı la r
ı n ve
büyücüle rin çocukla r
ı na M uggle ‘la r hakk
ı nda
ders verd i. .. B iz den ne kadar fa rk l
ı old ukla r
ı
hakk
ı nda..."
Ölü m Y iy enle r'd en bir i yere tü kürd ü. C harit y
Burb age, Snape‘in önüne do
ğ ru döndü.
Gözle rin den s açla r
ı na d o
ğ ru y a
ş la r ak
ı yord u.
Ondan u za
ğ a d o
ğ ru d önerk en S nape d e o na
hare kets iz ce b akt
ı .
"A vada K edavra "
Ye
ş il
ı ş ığ ı
n par
ı ld am as
ı odan
ı n her kö
ş esin i
parla tt
ı . C harit y y ank
ı la nan b ir s esle s alla nan
ve g
ı c ı rd ayan m asan
ı n üzerin e dü
ş tü . Baz
ı
Ölü m Yiy enle r sandaly ele rin de z
ı pla d
ı la r.
Dra co, s andaly esin den y ere d ü
ş tü .
"A k
ş am yem e
ğ i, Nagin i, " dedi Vold em ort,
yum u
ş ak b ir s esle v e k oca y
ı la n s alla nd
ı ve

om zundan cila l
ı ta hta n
ı n üzerin e do
ğ ru
sürü ndü.

İ K İ NC
İ B Ö LÜ M :
ANIS IN A
H arry ‘n in eli kan
ı yord u. Sa
ğ elin i sol eliy le
t u ta ra k ve f
ı s ı lt
ı yla küfr e dere k odas
ı n ı n
k ap
ı s ı n ı om zuyla açt
ı . K
ı r ı la n pors ele n sesi
d uyuld u: O das
ı n ı n kap
ı s ı n ı n d
ı ş ı nda, yerin
ü stü nde d ura n b ir fin can s o
ğ uk ç ay
ı n ü zerin e
b asm
ı ş t ı .
" B u d a - ? "
E tr a f
ı na b akt
ı ; P riv et D riv e, D ört N um ara ‘n
ı n
k orid oru bo
ş tu . M uhte m ele n çay D udle y‘n in
z ekic e bir bubi tu za
ğı
anla y
ı ş ı yd
ı . Harry ,
k anayan elin i yüksekte tu tu p öbür eliy le
p arç ala r
ı n ı to pla y
ı p ald
ı ve odas
ı n ı n
k ap
ı s ı ndan görü nen dolu p ta
ş m ı ş çöp

kutu suna a tt
ı . S onra p arm a
ğı
n ı m uslu
ğ un a lt
ı na
tu tm ak iç in k uvvetli a d
ı mla rla banyoya do
ğ ru
yürü dü.
Hala sih ir yapam ayaca
ğı
dört günün olm as
ı
apta lc a, m ant
ı ks
ı z, in an
ı lm az dere cede sin ir
bozucuydu... A m a k endis in e it ir a f e tm eliy di k i,
yin e de parm a
ğı
ndaki bu derin kesik onu
bozguna u
ğ ra t
ı rd
ı . Y ara la r
ı iy ile
ş tir m eyi hiç bir
zam an ö
ğ re nm em i
ş ti ve
ş im di fa rk
ı na
var
ı yord u k i - ö zellik le y ak
ı n z am an s onra s
ı iç in
yapt
ığ ı
p la nla r
ı ndan ö nce- s ih ir e
ğ it im in de bu
cid di bir eksik lik ti. Nas
ı l yap
ı la ca
ğı
n ı
Herm io ne‘y e sorm ay
ı akl
ı n ı n bir kö
ş esin e
yazark en, büyük bir to m ar tu vale t kâ
ğı
d ı yla
sile bild i
ğ i k adar ç ay
ı s ile re k o das
ı na d öndü v e
kap
ı y ı a rk as
ı ndan ç arp ara k k apatt
ı .
Harry s abah
ı ta m am en o kul s and
ığ ı
n ı a lt
ı y
ı l
önce to pla d
ığ ı
ndan beri ilk defa ta m am en

bo
ş alt a ra k geçir m i
ş ti. Ara ya gir e n okul
y ı lla r
ı n ı n b a
ş ı nda, s adece iç eri
ğ in in e n ü stte ki
üç ç eyre
ğ in i a lm
ı ş t ı v e y enile m i
ş ti. B u d a d ib in e
genel b ir y
ı k ı nt
ı ta bakas
ı b
ı ra km
ı ş t ı - e ski tü y
kale m le r, k uru tu lm u
ş b öcek g özle ri, a rt
ı k o na
olm ayan ç if ts iz ç ora pla r. D akik ala r ö nce H arry ,
elin i b u k ar
ı ş ı kl
ığ ı
n iç in e d ald
ı rm
ı ş t ı , s a
ğ e lin in
yüzük p arm a
ğı
nda b
ı çak gib i bir ac
ı te crü be
etm i
ş ti v e g eri ç ekti
ğ in de b ir s ürü k an g örm ü
ş tü
.
Ş im di daha dik katlic e i
ş in e devam etti.
Sand
ığ ı
n y an
ı nda d iz ç ökere k d ib in i y okla d
ı v e
sönükçe “
CED RIC DIG GORY‘Y
İ
DESTE KLE Y
İ N ” ve “
DAN D
İ K PO TE R

ara s
ı nda p ar
ı ld ayan e ski b ir r o zeti, ç atla m
ı ş v e
eskim i
ş bir Sin sio skop'u , ve iç in de R.A .B .
ta ra f
ı ndan im zala nm
ı ş o la n b ir n otu n s akla nd
ığ ı
alt
ı n k oly eyi ç
ı kard
ı kta n s onra , s onunda z ara ra

neden o la n k eskin k ö
ş eyi k e
ş fe tti. O nu a n
ı nda
ta n
ı d ı . Ölm ü
ş vaftiz babas
ı Sir iu s‘u n ona
verd i
ğ i büyülü aynan
ı n bir kaç santim lik
parç as
ı yd
ı . H arry o nu b ir k ö
ş eye k oydu v e g eri
kala n
ı iç in s and
ığ ı
n iç in i d ik katlic e y okla d
ı , a m a
vaftiz babas
ı n ı n son hediy esin den geriy e,
enkaz
ı n en derin katm an
ı nda parla yan, kum
ta nele ri g ib i y ap
ı ş an, to z h alin e g elm i
ş c am dan
ba
ş ka b ir
ş ey k alm am
ı ş t ı .
Harry do
ğ ru ld u, kendis in i kesti
ğ i keskin
parç ay
ı in cele di ve ona geri yans
ı yan kendi
parla k y e
ş il g özünden b a
ş ka bir
ş ey g örm edi.
Parç ay
ı y ata
ğı
n ü stü nde o kunm am
ı ş d ura n o
sabahki G ele cek P osta s
ı ‘n
ı n ü zerin e k oydu v e
ac
ı h at
ı ra la r
ı n v e k
ı r ı k a ynan
ı n k e
ş fin in n eden
old u
ğ u pi
ş manl
ı k ve özle m darb ele rin in ani
ak
ı ş ı n ı , sand
ığ ı
ndaki geri kala n çerç öpe
sald
ı ra ra k d urd urm aya te
ş ebbüs e tti.

Sand
ığ ı
ta m am en bo
ş alt m ak, i
ş e yara m az
ş eyle ri atm ak ve kala nla r
ı bundan sonra
ih tiy ac
ı olu p olm ayaca
ğı
na göre ik i y
ığ ı
na
ay
ı rm ak bir saatin i daha ald
ı . Okul ve
Quid dit c h cüppele ri, kazan
ı , par
ş öm eni, tü y
kale m le ri ve okul kit a pla r
ı n ı n ço
ğ u ark ada
b ı ra k
ı lm ak üzere bir kö
ş eye y
ığ ı
lm
ı ş t ı .
Teyzesin in ve eni
ş te sin in onla rla ne
yapaca
ğı
n ı m era k e tti; g ecenin k örü nde o nla r
ı
yakacakla rd
ı m uhte m ele n, k ork unç b ir s uçun
kan
ı tla r
ı ym
ı ş ças
ı na. Muggle giy sile ri,
görü nm ezlik pele rin i, ik sir yap
ı m seti, baz
ı
kit a pla r, H agrid ‘in o na v erd i
ğ i fo to
ğ ra f a lb üm ü,
bir mektu p y
ığ ı
n ı ve asas
ı eski bir s
ı rt
çanta s
ı na yenid en to pla nm
ı ş t ı . B ir ön cepte
Çapulc u H arit a s
ı v e iç in de R .A .B . im zal
ı n otla
bera ber m adaly on vard
ı . M adaly ona bu onur
yeri d e
ğ erli o ld u
ğ u iç in v erilm em i
ş ti -n orm ald e
de
ğ ers iz di- onu eld e etm enin bedeli iç in

verilm i
ş ti.
Geriy e beyaz bayku
ş u Hedw ig ‘in yan
ı nda
çal
ı ş ma m asas
ı n ı n üstü nde dura n old ukça
büyük b ir g azete y
ığ ı
n ı k alm
ı ş t ı : H arry ‘n in b u
yaz P riv et D riv e‘d a g eçir d i
ğ i h er g ün iç in b ir
ta ne.
Yerd en aya
ğ a kalk t
ı , esnedi ve m asas
ı na
do
ğ ru ile rle di. G azete le ri k ar
ı ş t ı rm aya v e te ker
te ker ç öp y
ığ ı
n ı na a tm aya b a
ş la rk en H edw ig
hiç hare ket etm edi. B ayku
ş uyuyord u ya da
uyum a ta klid i y ap
ı yo rd u;
ş u s
ı ra la r k afe sin den
fa zla u zakla
ş am ad
ığ ı
iç in H arry ‘y e k
ı zg
ı nd
ı .
Gazete y
ığ ı
n ı n sonuna yakla
ş t ığ ı
nda H arry ,
yava
ş la d
ı ve yaz iç in Priv et Driv e‘a
vard
ığ ı
ndan k
ı sa b ir s üre s onra g eld i
ğ in i b ild i
ğ i
özel b ir b as
ı m ı a ra d
ı ; ö n s ayfa da H ogw arts ‘t a
Muggle A ra
ş t ı rm ala r
ı ö
ğ re tm eni ola n C harit y

Burb age‘in is tif a s
ı ü zerin e u fa k b ir n ot o ld u
ğ unu
hat
ı rl
ı yord u. S onunda buld u. O nuncu sayfa y
ı
çevir e re k çal
ı ş ma masas
ı n ı n sandaly esin e
çöktü v e a ra d
ığ ı
m akale yi te kra r o kudu.

ALB U S D UM BLE D ORE
HATIR LA N IY O R
Elp hia s D oge
A lb us D um ble d ore ile on bir ya
ş ı nda
t a n
ı ş t ı m, H ogw arts ‘d aki ilk günüm üzd e.
K ar
ş ı l ı kl
ı çekim im iz
ş üphesiz ik im iz in d e
y a banc
ı gib i his se tti
ğ i gerç e
ğ in den
k a yn akla n
ı yo rd u. O ku la gelm ed en k
ı sa
b ir s ü re ö nce e jd erh a ç iç e
ğ i k a pm
ı ş t ı m v e
a rt
ı k b ula
ş ı c ı olm am am a ra
ğ men b en ekli
y ü zü m ve ye
ş ilim si re n gim ço
ğ unu bana
y a kla
ş maya davet etm ed i. Alb us is e
H ogw arts ‘a is te n m eyen k ö tü
ş öhre t yü kü
a lt
ı nda gelm i
ş ti. N ere d eyse bir y
ı l önce
b abas
ı Perc iv a l, ü ç g en ç M uggle ü stü nde
v a h
ş i ve ta n
ı nm
ı ş bir sa ld
ı r ı yü zü nden
s u çla nm
ı ş t ı .

Alb us hiç b ir za m an (A zk a ban‘d a öle cek
ola n) b abas
ı n ı n b u su çu i
ş le d i
ğ in i in kâ r
etm eye te
ş eb büs e tm em i
ş ti; ta m te rsi, o na
so ra ca k cesa re ti to pla d
ığ ı
mda, bana
babas
ı n ı n su çlu o ld u
ğ unu b ild i
ğ in i te m in
etti. Bunun öte sin de, bir ç o
ğ unun onu
zo rla m aya te
ş eb büs etm esin e ra
ğ men ,
Dum ble d ore , bu üzü cü ola y hakk
ı nda
ko nu
ş may
ı re d detti. Baz
ı la r
ı , gerç ekte n
de, babas
ı n ı n hare ketin i övm e
e ğ ilim in deyd i v e A lb us‘u n d a b ir M uggle -

ş man
ı old u
ğ unu va rsa yd
ı la r. Daha
ya nl
ı ş dü
ş ünem ezle rd i. Alb us‘u bile n
herk esin ta sd ik e d ece
ğ i g ib i, e n u fa k b ir
anti- M uggle e
ğ ilim i g öste rm ed i. A sl
ı nda,
Muggle hakla r
ı na ka ra rl
ı deste
ğ i, ta kip
ed en y
ı la rd a ona pek ço k dü
ş man
ka za nd
ı rd
ı .

Faka t bir k a ç ay iç in de A lb us‘u n ken di
ünü babas
ı n ı nkin i gölg ed e b
ı ra km aya
ba
ş la d
ı . İ lk y
ı l ı n ı n s o nunda, b ir d aha a sla
bir Muggle -d ü
ş man
ı n ı n o
ğ lu ola ra k
ta n
ı nm ad
ı , a m a sa dece o ku ld a g örü lm ü
ş
en p arla k ö
ğ re n ci ola ra k ta n
ı nd
ı . O nun
ark a da
ş la r
ı olm a ayr
ı ca l
ığ ı
ola n biz le r,
onun ö rn e
ğ in den fa yd ala nd
ı k; h er za m an
cö m ertç e s a
ğ la d
ığ ı
ya rd
ı m ı ve te
ş vik in den
sö z etm eye gere k bile yo k. Daha
so nra la r
ı bana, onun en büyü k
mem nuniy eti, ö
ğ re tm ekte n ald
ığ ı
n ı itir a f
etti.
Oku lu n v erd i
ğ i h er n ot ö dülü nü a lm akla
ka lm ad
ı , y a k
ı n za m an iç in de za m an
ı n e n
göze ça rp an büyü lü is im le riy le düze n li
mektu pla
ş maya ba
ş la d
ı ; ünlü sim ya c
ı
Nic h ola s F la m el, ö nem li ta rih çi B ath ild a

Bagsh ot v e s ih ir te o ris ti A dalb ert W aflin g
dâhil. Kâ
ğı
tla r
ı n ı n baz
ı la r
ı iy i bilin en
bas
ı mla ra ula
ş t ı ; Biç im De
ğ i ş tir m e
Güncesi, B üyü le rle B a
ş a Ç
ı km a v e P ra tik
İ ksir c i gib i. D um ble d ore ‘u n gele cekte ki
ka riy eri g öz k a m a
ş t ı r ı c ı ola ca k g ib iy d i v e
geriy e ka la n te k so ru , ne za m an Sih ir
Baka n
ı ola ca
ğı
yd
ı . Sonra ki y
ı lla rd a i
ş i
alm ak ü ze re o ld u
ğ u s
ı kça ö ngörü lm esin e
ra
ğ men , hiç b ir za m an B aka nl
ı k h
ı rsla r
ı
olm ad
ı .
Hogw arts ‘a ba
ş la d
ı kta n üç y
ı l so nra ,
Alb us‘u n ka rd e
ş i, A berfo rth o ku la g eld i.
Ben ze r d e
ğ ille rd i; A berfo rth h iç b ir z a m an
kita p ku rd u de
ğ ild i ve Alb us gib i
olm aks
ı z ı n, anla
ş mazl
ı kla r
ı mant
ı kl
ı
ta rt
ı ş mala rla de
ğ il, düello la rla hiz a ya
so km ay
ı te rc ih ed erd i. F aka t b az
ı la r
ı n ı n

sö yle d i
ğ i gib i, ka rd e
ş le rin ark a da
ş
olm ad
ığ ı
n ı sö yle m ek ya nl
ı ş olu r. Bu
dere ced e fa rk l
ı ik i ço cu k elle rin den
geld i
ğ i ka dar iy i geçin dile r. Aberfo rth
iç in , h akk
ı n ı yem eyeyim , A lb us‘u n g ölg esi
alt
ı nda ya
ş am an
ı n fa zla ra hatla t
ı c ı bir
den eyim olm ad
ığ ı
ka bul ed ilm elid ir.
Süre kli onun boyu nduru
ğ u alt
ı nda
ka lm as
ı , o nunla a rk a da
ş ka lm as
ı na k a r
ş ı
zo rlu b ir te h lik eyd i v e b ir k a rd e
ş ola ra k
daha m em nun e d ic i o la m azd
ı .
Alb us ve ben , Hogw arts 't a n
ayr
ı ld
ığ ı
m ı zd a, bir lik te o za m anla r
gele n ekse l o la n d ünya tu ru nu y a paca kt
ı k.
Ayr
ı ka riy erle rim iz e at
ı lm adan önce
ya banc
ı büyü cü le ri ziy a re t ed ecektik ve
gözle m le yecektik . F aka t b ir tr a je d i a ra ya
gir d i. Yo lc u lu
ğ um uzu n arife sin de,

Alb us‘u n a nnesi K en dra , A lb us‘u a ile n in
ba
ş ı , evin te k dir e
ğ i ola ra k b
ı ra ka ra k
öld ü. Gid i
ş im i Ken dra ‘n
ı n cen aze sin e
ta ziy ed e bulu nm aya gid ecek ka dar
erte le d im , so nra art
ı k ya ln
ı z ba
ş ı ma
sü rd üre ce
ğ im yo lc u lu
ğ a ç
ı kt
ı m. B aka ca k
ka rd e
ş le riy le ve onla ra ka la n ço k az
alt
ı nla A lb us‘u n bana e
ş lik etm esi art
ı k
mevzu b ahis b ile o la m azd
ı .
Bu h aya t
ı m ı zd a e n a z ir tib atta o la ca
ğı
m ı z
dönem di. Alb us‘a , belk i bir a z

ş üncesiz c e, Yu nanis ta n‘d a
Chim era 'l a rd an ucu ucu na ka çm akta n,
M ı s ı rl
ı sim ya c
ı la rla ya pt
ığ ı
m den eyle re
ka dar yo lc u lu
ğ um un güze llik le rin i
anla tt
ığ ı
m m ektu pla r y a zd
ı m. M ektu pla r
ı
bana, öyle sin e parla k bir büyü cü iç in
haya l k
ı r ı c ı dere ced e s
ı k ı c ı old u
ğ unu

ta hm in etti
ğ im günlü k ya
ş am
ı n ı n ço k
az
ı n ı anla t
ı yo rd u. K en di te crü bele rim in
iç in e öyle dalm
ı ş t ı m ki, bir y
ı ll
ı k
yo lc u lu
ğ um un so nla r
ı na do
ğ ru
Dum ble d ore ‘la r
ı bir tr a je d in in daha
vu rd u
ğ unu deh
ş et iç in de duyd um : k
ı z
ka rd e
ş i A ria na‘n
ı n ö lü m ü.
Aria na‘n
ı n sa
ğ l ığ ı
uzu n bir sü re kö tü
duru m da olm as
ı na ra
ğ men , darb e,
annele rin in ka yb
ı ndan hem en so nra
geld i
ğ i iç in , ka rd e
ş le rin in ik is i üze rin de
de d erin b ir e tk i b
ı ra km
ı ş t ı . A lb us‘a y a k
ı n
ola n herk es -v e ben ken dim i bu
ş ansl
ı
in sa nla r
ı n a ra s
ı ndan s a ya r
ı m- A ria na‘n
ı n
ölü m ünün ve A lb us‘u n b undan ken dis in i
so ru m lu tu tm as
ı n ı n ( e lb ette s u çsu z o ld u
ğ u
hald e), onun üze rin de so nsu za ka dar iz
b ı ra kt
ığ ı
n ı ka bul e d er.

Eve döndü
ğ üm de ço k daha ya
ş l ı bir
in sa n
ı n a c
ı la r
ı n ı ya
ş am
ı ş gen ç b ir a dam
buld um . A lb us ö nced en o ld u
ğ undan d aha
a ğ z ı s ı k ı yd
ı ve ço k daha az ka yg
ı s ı zd
ı .
Sefa le tin e ek ola ra k, Arin a‘n
ı n ka yb
ı ,
Alb us ve A berfo rth ara s
ı nda yen ile n m i
ş
bir ya k
ı nl
ığ
a de
ğ il bir fa rk l
ı la
ş maya
ned en olm u
ş tu . (Z am anla bu orta dan
ka lk a ca kt
ı - d aha so nra ki y
ı lla rd a ya k
ı n
olm asa da sa m im i bir ili
ş kiy i te kra r
ku rd ula r.) F aka t o z a m andan s o nra a ile si
veya A ria na h akk
ı nda ç o k s e yre k k o nu
ş tu
ve ark a da
ş la r
ı onla rd an bahse tm em eyi
ö ğ re n di .
Ta kip ed en y
ı lla rd aki za fe rle rin i ba
ş ka
tü y ka le m le r anla ta ca kt
ı r.
Dum ble d ore ‘u n büyü bilg is in in
duru m una, ejd erh a ka n
ı n ı n on ik i

ku lla n
ı m ı n ı n ke
ş fi dâhil sa y
ı s ı z ka tk
ı s ı ,
gele cek je n era sy o nla ra da fa yd a
sa
ğ la ya ca k B üyü ce
ş ura ‘n
ı n B a
ş Büyü cü sü
ola ra k ya pt
ığ ı
pek ço k ya rg
ı la m ada
göste rd i
ğ i, bilg eli
ğ in in sa
ğ la d
ığ ı
ka tk
ı
gib i. 1 945't e D um ble d ore v e G rin delw ald
ara s
ı nda ola n düello ya hala hiç b ir
Büyü cü d üello su d en k o lm am
ı ş t ı r d erle r.
Tan
ı k ola nla r, ik i ola
ğ and
ı ş ı büyü cü yü
sa va
ş ı rk en iz le rle rk en his se ttik le ri ko rk u
ve
ş a ş k ı nl
ığ ı
ya zd
ı la r. Dum ble d ore ‘u n
za fe ri ve Büyü cü D ünya s
ı ‘n a ya
ş att
ığ ı
netic ele ri, sih ir ta rih in de Ulu sla ra ra s
ı
Giz lilik Ya sa s
ı ‘n
ı n ç
ı km as
ı veya Ad
ı
An
ı lm am as
ı Gere ken Ki
ş i‘ n in dü
ş ü ş üne
den k bir dönüm nokta s
ı ola ra k
nite le n dir iliy o r.
Alb us D um ble d ore asla guru rlu ya da

ken din i be
ğ en m i
ş de
ğ ild i; ne ka dar
görü nürd e g ere ksiz v eya p eri
ş an o ls a d a
herk este d e
ğ er v ere cek b ir
ş ey b ula bilir d i
ve in an
ı yo ru m ki ço k erk en ya
ş ad
ığ ı
ka y
ı pla r
ı ona büyü k bir in sa nl
ı k ve
se m pati k a za nd
ı rd
ı . D ostlu
ğ unu n e k a dar
özle yece
ğ im i kelim ele rle ta rif ed em em ,
am a ka yb
ı m Büyü cü Dünya s
ı ‘n
ı nkiy le
k ı ya sla nam az. Çünkü bütü n Hogw arts
müdürle ri a ra s
ı nda en ilh am ka yn a
ğı
ve
en se vile n old u
ğ u so rg ula nam az.
Ya
ş ark en ö ld ü: H er z a m an d aha iy is i iç in
ça l
ı ş t ı ve o nunla ta n
ı ş t ığ ı
m g ünkü k a dar,
ejd erh a ç iç e
ğ i g eçir e n kü çü k b ir ço cu
ğ a
bir el uza tm aya so n sa atin e dek
gönüllü yd ü.
Harry okum ay
ı bit ir d i, am a biy ogra fiy e e
ş lik

eden re sm e b akm aya d evam e tti. D um ble dore
ta n
ı d ı k, sevecen gülü m sem esiy le gülü yord u,
am a yar
ı m ay
ş eklin deki gözlü kle rin in
üzerin den bakark en, bir gazete bask
ı s ı nda
ols a bile , H arry üzüntü yle kar
ı ş ı k bir küçük

ş me h is sin e k ap
ı ld
ı .
Dum beld ore ‘u e pey iy i ta n
ı d ığ ı
n ı d ü
ş ünm ü
ş tü ,
am a bu biy ogra fiy i okudu
ğ undan beri, onu
nere deyse h iç ta n
ı mad
ığ ı
n ı a nla m ak z oru nda
b ı ra k
ı lm
ı ş t ı . D um ble dore ‘u n ç ocuklu
ğ unu v eya
gençli
ğ in i b ir k ere b ile h ayal e tm em i
ş ti; sanki
Harry ‘n in onu ta n
ı d ığ ı
gib i olu
ş mu
ş tu , sayg
ı
uyand
ı ra n v e g üm ü
ş i s açl
ı v e y a
ş l ı . Y eniy etm e
bir D um ble dore dü
ş üncesi tu haft
ı , apta l bir
Herm io ne y a d a a rk ada
ş c anl
ı s ı b ir P atla r U çlu
Kele ker d ü
ş ünm ek g ib iy di.
Dum ble dore ‘a g eçm i
ş i h akk
ı nda s oru s orm ay
ı
hiç a k
ı l e tm em i
ş ti. T uhaf, h atta m ünasebets iz

kaçaca
ğı
na
ş üphe yoktu , am a her
ş eye
ra
ğ men, D um bedore ‘u n G rin delw ald ‘la ola n o
efs anevi düello nun bir parç as
ı old u
ğ u genel
bilg iy di ve H arry , D um ble dore ‘a nas
ı l bir his
old u
ğ unu ya da di
ğ er me
ş hur ba
ş ar
ı la r
ı
hakk
ı nda s oru s orm ay
ı d ü
ş ünm em i
ş ti. H ay
ı r,
hep Harry ‘y i, gele ce
ğ in i, pla nla r
ı n ı
ta rt
ı ş m ı ş la rd
ı ... ve
ş im di Harry ‘y e öyle
geliy ord u k i, g ele ce
ğ in in çok te hlik eli ve çok
mualla kta old u
ğ u gerç e
ğ in e ra
ğ men,
Dum ble dore ‘a kendis i hakk
ı nda daha fa zla
soru sora m ad
ığ ı
nda geri getir ile m eyecek
f ı rs atla r
ı kaç
ı rm
ı ş t ı , müdürü ne sord u
ğ u en
ki
ş is el soru nun, Dum ble dore ‘u n dürü stç e
cevapla m ad
ığ ı
te k soru old u
ğ u konusunda
ş üphele nm esin e r a
ğ men:
"A yn aya bakt
ığ ı
n ı zd a siz ne

görü yo rsu nuz? "
"B en m i? B en k en dim i b ir ç ift k a l
ı n y ü n
ço ra p tu ta rk en g örü yo ru m ."
Bir k aç dakik a dü
ş ündükte n sonra Harry ,
biy ogra fiy i gazete den y
ı rtt
ı , dik katlic e katla d
ı
ve
Savunm a S ih ri v e K ara nl
ı k S anatla ra K ar
ş ı
Kulla n
ı m ı ‘n
ı n ilk c ild in in iç in e s
ı k ı ş t ı rd
ı . S onra
gazete nin geri kala n
ı n ı çöp y
ığ ı
n ı na att
ı ve
odas
ı na do
ğ ru döndü. Ç ok daha düzenliy di.
Yerli y erin de o lm ayan te k
ş ey, y ata
ğı
n ü stü nde
dura n bugünün
Gele cek P osta s
ı ve
üstü nde
dura n k
ı r ı k a yna p arç as
ı yd
ı .
Harry o das
ı b oyunca y ürü dü, a yna p arç as
ı n ı
bugünün P osta 's
ı n ı n ü stü nden a ld
ı v e g azete yi
açt
ı . K
ı vr
ı lm
ı ş g azete yi te slim b ayku
ş undan o
sabah erk enden ald
ığ ı
nda man
ş ete

bak
ı verm i
ş ti v e V old em ort h akk
ı nda h iç bir
ş ey
söyle m edi
ğ in i g örd ü
ğ ünde b ir k ö
ş eye atm
ı ş t ı .
Harry , Bakanl
ı k‘
ı n Posta ‘y a Vold em ort
hakk
ı ndaki h aberle ri b ast
ı rm am ak konusunda
bask
ı yapt
ığ ı
na em in di. Bu yüzden ne
kaç
ı rd
ığ ı
n ı h enüz
ş im di g örm ü
ş tü .
Ön s ayfa n
ı n a lt y ar
ı s ı b oyunca d aha k üçük b ir
ba
ş l ı k, D um ble dore ‘u n u zun a d
ı mla rla y ürü yüp
endi
ş eli görü ndü
ğ ü bir re sm in in üzerin e
yaz
ı lm
ı ş t ı :


DUM BLE D ORE - S O NUNDA
GERÇEKLE R?

Bir ç o
ğ u ta ra f
ı ndan je n era sy o nunun en
büyü k büyü cü sü ola ra k görü le n ku su rlu
dâhin in
ş ok ed ic i hik â yesi hafta ya
geliy o r. Sakin , güm ü
ş sa ka ll
ı bilg en in
popüle r im aj
ı n ı so ya ra k, Rita Skeete r
so ru nlu ço cu klu
ğ u, ka nunsu z gen çli
ğ i,
haya t boyu sü re n ka vg ala r
ı ve
Dum ble d ore ‘u n meza r
ı na götü rd ü
ğ ü
su çlu s
ı rla r
ı n ı aç
ığ
a ç
ı ka r
ı yo r. N ED EN
Sih ir B aka n
ı olm as
ı ta vsiy e ed ile n a dam
ale la de bir müdür ola ra k ka lm akta n
mem nun ka lm
ı ş t ı ? Züm rü düanka
Yold a
ş l ığ ı
diy e bilin en giz li
org aniz a sy o nun gerç ek am ac
ı NEYD
İ ?
Dum ble d ore so nuyla gerç ekte NASIL
ka r
ş ı la
ş t ı ?
Bunla r
ı n ceva pla r
ı ve d aha fa zla s
ı yen i,
Rita Skeete r ta ra f
ı ndan ya z
ı lm
ı ş , Betty

Bra ith w aite ‘in ço k öze l rö porta jla r
ı n ı
iç ere n
ş ok biy o gra fis i, Alb us
Dum ble d ore ‘u n H aya t
ı ve Ya la nla r
ı ‘n da
ke
ş fe d ile b ilir , s a yfa 1 3.
Harry g azete yi y
ı rta rc as
ı na a çt
ı v e s ayfa o n
üçü b uld u. M akale nin ü stü ne b a
ş ka b ir ta n
ı d ı k
yüzü göste re n bir re sim konulm u
ş tu :
mücevherli gözlü k ta kan ve düzgün k
ı v ı rc
ı k
sar
ı ş ı n saçl
ı bir kad
ı n, besbelli galip bir
gülü m sem e o lm as
ı g ere ken b ir g ülü m sem eyle
di
ş le rin i göste riy ord u ve parm akla r
ı n ı ona
do
ğ ru oynat
ı yord u. Bu mid e bula nd
ı r ı c ı
görü ntü yü görm ezden gelm ek iç in elin den
gele ni y apan H arry d evam
ı n ı o kudu.
Ac
ı mas
ı zl
ığ ı
yla ünlü tü y ka le m

portr e le rin in ya ns
ı tt
ığ ı
n ı n aksin e, Rita
Skeete r‘
ı n ken dis i ço k daha s
ı ca k ve
yu m u
ş ak. S
ı ca c
ı k evin in holü nde ben i
ka r
ş ı la d
ı kta n so nra , b en i b ir fin ca n ç a y,
bir d ilim d övm e p asta s
ı ve sö yle m eye n e
hacet, buharl
ı bir f
ı ç ı dolu su en ta ze
ded ik o dula r iç in do
ğ ru mutfa
ğ a
yö nle n dir iy o r.
"E lb ette Dum ble d ore bir biy o gra fç
ı n ı n
rü ya s
ı ," d iy o r S keete r. " Ö yle u zu n, d olu
bir ya
ş am ki, em in im kita b
ı m pek
ço
ğ unun ilk i ola ca k." Skeete r kesin lik le
ya r
ı ş çiz g is in den ç o k ç a buk k a lk t
ı . D oku z
yü z sa yfa l
ı k kita b
ı Dum ble d ore ‘u n
Hazir a n‘d aki esra re n giz ölü m ünden
sa dece d ört h afta so nra ta m am la nd
ı . B u
sü per h
ı zl
ı marife ti nas
ı l ba
ş ard
ığ ı
n ı
so ru yo ru m .

"A h, b en im o ld u
ğ um k a dar u zu n s ü re b ir
gaze te ci old u
ğ unuzd a, bir so n te slim
ta rih i iç in ç a l
ı ş mak ik in ci d o
ğ an
ı z h alin e
geliy o r. B üyü cü d ünya s
ı n ı n b ütü n h ik â ye
iç in ya yg ara ko pard
ığ ı
n ı biliy o rd um ve
ih tiy a c
ı ka r
ş ı la ya ca k ilk ki
ş i olm ak
is te d im ."
Büyü ce
ş ura ‘n
ı n Ö ze l D an
ı ş man
ı ve A lb us
Dum ble d ore ‘u n u zu n s ü re li a rk a da
ş ı ola n
Elp hia s D oge‘u n yen i, gen i
ş çe ta n
ı nm
ı ş
görü
ş le rin den bahse ttim : "S keete r‘
ı n
kita b
ı bir Ç ik o la ta l
ı Kurb a
ğ a ka rt
ı ndan
daha a z g erç ek iç eriy o r."
Skeete r b a
ş ı n ı ark a ya a ta ra k g ülü yo r.
"S evg ili D odgy! B ir k a ç y
ı l önce onunla
den iz in sa nla r
ı hakla r
ı ko nusu nda
rö porta j y a pt
ığ ı
m ı hat
ı rl
ı yo ru m , ta nr
ı onu

ko ru su n. Ta m am en ü
ş ütü k, W in derm ere
Gölü ‘n ün d ib in de o tu rd u
ğ um uzu sa n
ı yo r
görü nüyo rd u. B ana sü re kli ala bal
ı kla ra
dik ka t e tm em i s ö yle yip d urd u."
Buna ra
ğ men E lp hia s D oge‘u n ya nl
ı ş l ı k
su çla m ala r
ı pek ço k yerd e te kra rla nd
ı .
Skeete r gerç ekte n dört k
ı sa hafta n
ı n
Dum ble d ore ‘u n uzu n ve ola
ğ anüstü
haya t
ı n ı n ta m re sm in i eld e etm ek iç in
yete rli o ld u
ğ unu d ü
ş ünüyo r m u?
"A h, h aya t
ı m," d iy e g ülü m sü yo r S keete r,
parm ak ekle m le rim i
ş efk a tle sa ra ra k,
" ş i ş man bir to rb a dolu su Galle o n,
‗ 'h ay
ı r‘ k elim esin i d uym a itir a z
ı ve k esk in
güze l bir Tez
‗ Tekra r T üyü ara c
ı l ığ ı
yla
ne k a dar b ilg i e ld e e d ile b ile ce
ğ in i b en im
ka dar iy i biliy o rsu n!
İ nsa nla r
Dum ble d ore ‘a ç a m ur a tm ak iç in k u yru
ğ a

gir iy o rd u za te n . H erk es o nun ç o k h arik a
old u
ğ unu d ü
ş ünm üyo rd u, b iliy o rsu n - p ek
ço k önem li ki
ş in in aya
ğı
na bast
ı . A m a
ya
ş l ı Dodgy D oge hip ogrif gözlü kle rin i
ç ı ka ra bilir çü nkü pek ço k gaze te cin in
u ğ ru nda asa s
ı n ı vere ce
ğ i bir ka yn a
ğ a
ula
ş t ı m, daha önce halk iç in de hiç
ko nu
ş mam
ı ş , Dum ble d ore 'a gen çli
ğ in in
en ka r
ı ş ı k ve h uzu rsu z d önem in de ya k
ı n
ola n b ir i."
Skeete r‘
ı n biy o gra fis in in önced en
ta n
ı nm
ı ş olm as
ı , D um ble d ore ‘u n su çsu z
bir haya t ya
ş ad
ığ ı
na in ananla ra
kesin lik le
ş okla r ya
ş ata ca
ğı

ş üncesi
uya nd
ı rd
ı . Orta ya ç
ı ka rd
ığ ı
en büyü k
sü rp riz le r n ele rd i, d iy e s o ru yo ru m .
"H adi c a n
ı m, B etty , k im se k ita b
ı alm adan

önem li k
ı s ı mla r
ı sö yle m eyece
ğ im !" diy e
gülü yo r Skeete r. "A m a hala
Dum ble d ore ‘u n s a ka l
ı ka dar a k o ld u
ğ una
in anan herk esin ka ba bir uya nd
ı r ı l ı ş a
maru z ka la ca
ğı
na sö z vere b ilir im !
Ş öyle
diy elim ki, o nun K im -O ld u
ğ unu-B ilir sin -
Sen ‘e k a r
ş ı kö pürd ü
ğ ünü d uya n k im se n in
Dum ble d ore ‘u n ken dis in in gen çli
ğ in de
Kara nl
ı k Sanatla r‘la u
ğ ra
ş t ığ ı
n ı haya l
ed em ezd i! Ve daha so nra ki y
ı lla r
ı n ı
ho
ş görü iç in ya lv a ra ra k geçir e n bir
büyü cü iç in , g en çli
ğ in de ta m o la ra k g en i
ş
fik ir li bir i de
ğ ild i! Evet, Alb us
Dum ble d ore g erç ekte n n aho
ş bir g eçm i
ş e
sa hip ti, h akk
ı nda k o nu
ş ulm am as
ı iç in ç o k
u ğ ra
ş t ığ ı
ş üpheli b ir a ile d e c a bas
ı ."
Skeete r‘
ı n on be
ş y ı l önce Büyü ce
ş ura
ta ra f
ı ndan Sih rin Ya nl
ı ş Kulla n
ı m ı

yü zü nden tu tu kla nm as
ı ufa k bir sk a ndal
ya ra ta n Dum ble d ore ‘u n ka rd e
ş i
Aberfo rth ‘d an m
ı bahse tti
ğ in i s o ru yo ru m .
"A h, A berfo rth te ze k y
ığ ı
n ı n s a dece u cu ,"
diy e gülü yo r Skeete r. "Yo , yo , keçile rle
oya la nm aya y a tk
ı nl
ığ ı
ola n b ir k a rd e
ş te n
ço k d aha k ö tü b ir
ş eyd en b ahse d iy o ru m .
Muggle sa ka tla ya n babadan da kö tü -
Dum ble d ore ik is in i de se ssiz tu ta m ad
ı
za te n , ik is i de Büyü ce
ş ura ta ra f
ı ndan
su çla nd
ı . H ay
ı r, b en im ilg im i ç eken , a nne
ve k
ı z ka rd e
ş ti ve bir a z did ik le m ek, bir
pis lik yu va s
ı n ı aç
ığ
a ç
ı ka rd
ı - am a
sö yle d i
ğ im g ib i, d eta yla r iç in d ozu dan o n
ik in ci bölü m e ka dar ola n k
ı sm
ı
bekle m en iz gere kecek.
Ş im di
sö yle yeb ile ce
ğ im te k
ş ey, D um ble d ore ‘u n
burn unun k
ı r ı lm as
ı ndan hiç

bahse tm em esin e h iç
ş a ş ı rm am ak la z
ı m."
Aile kir li ça m a
ş ı rla r
ı na ra
ğ men S keete r,
Dum ble d ore ‘u n p ek ç o k s ih ir li k e
ş ifle rin e
yo l a ça n d eh ay
ı in kâ r m
ı ed iy o rd u?
"K afa s
ı ça l
ı ş ı yo rd u," diy e ka bul ed iy o r,
"fa ka t
ş im di pek ço
ğ u, sö zü m ona
ba
ş ar
ı la r
ı n ı n hep si iç in ta m bir övg ü
ka za nabilir olu p olm ad
ığ ı
n ı so rg ulu yo r.
On a lt
ı nc
ı bölü m de a ç
ığ
a ç
ı ka rd
ığ ı
m g ib i,
Iv o r Dillo nsb y, Dum ble d ore onun

ğı
tla r
ı n ı 'ö dünç‘ ald
ığ ı
nda ejd erh a
ka n
ı n ı n se kiz ku lla n
ı m ı n ı ço kta n
ke
ş fe tti
ğ in i id dia e d iy o r."
Am a Dum ble d ore ‘u n ba
ş ar
ı la r
ı n ı n
baz
ı la r
ı n ı n önem in i in kâ r etm eye cü re t
etm em . Peki ya G rin delw ald ‘
ı me
ş hur
yen i
ş i?

"A h,
ş im di, G rin delw ald ‘d an b ahse tti
ğ in e
se vin dim ," diy o r Skeete r, bo
ş una üm it
veric i bir gülü m se m eyle . "K ork a r
ı m
Dum ble d ore ‘u n muhte
ş em za fe ri
yü zü nden gözle ri bu
ğ ula nanla r
ken dile rin i b ir b om ba iç in h az
ı rla s
ı nla r -
ya d a b elk i b ir T eze k b om bas
ı , g erç ekte n
ço k kir li bir i
ş . Söyle yece
ğ im te k
ş ey,
gerç ekte n m uhte
ş em efs a nevi bir düello
old u
ğ una ço k em in olm ay
ı n. Kita b
ı m ı
oku dukta n so nra in sa nla r, G rin delw ald
sa dece asa s
ı n ı n ucu ndan beya z bir
men dil ç
ı ka r
ı p se ssiz c e g eld i
ğ i so nucu na
va rm ak z o ru nda k a la bilir !”
Skeete r b u ilg i ç ekic i k o nu h akk
ı nda d aha
fa zla
ş ey e le v erm ek is te m iy o r, b u y ü zd en
oku yu cu la r
ı n ı ş üphesiz her
ş eyd en daha
fa zla hayra n b
ı ra ka ca k ili
ş kiy e

dönüyo ru z.
"A h, evet," diy o r Skeete r, ca nl
ı l ı kla
ba
ş ı n ı sa lla ya ra k, "b ütü n Potte r-
Dum ble d ore li
ş kis in e ta m bir bölü m
ad
ı yo ru m . S a
ğ l ı ks
ı z, h atta sin si d en iy o r.
Tekra r, o ku yu cu la r
ı n ı z ı n tü m h ik â ye iç in
kita b
ı m ı alm ala r
ı gere kecek, am a
Dum ble d ore ‘u n P otte r‘a do
ğ al olm aya n
bir ilg i b esle d i
ğ in e
ş üphe yo k. Ç ocu
ğ un
iy ili
ğ in i dü
ş ünüp dü
ş ünm ed i
ğ in i - eh ,
göre ce
ğ iz . P otte r‘
ı n ç o k a c
ı l ı bir e rg en lik
geçir d i
ğ i g erç ekte n b ilin en b ir s
ı r."
Skeete r‘a g eçen se n e ç o k se s g etir e n b ir
rö porta j ya pt
ığ ı
Harry Potte r‘la hala
ir tib atta olu p olm ad
ığ ı
n ı so ru yo ru m :
Potte r‘
ı n Kim -O ld u
ğ unu-B ilir sin -S en 'i n
döndü
ğ üne dair in anc
ı hakk
ı nda ilk kez

ko nu
ş tu
ğ u, a ni a ta k y a pan b ir p arç a yd
ı .
"A h, evet, ya k
ı n b ir b a
ğ ku rd uk," diy o r
Skeete r. " Z ava ll
ı Potte r‘
ı n ç o k a z g erç ek
dostu va r ve h aya t
ı n ı n ço k zo rla y
ı c ı bir
dönem in de ta n
ı ş t ı k - Üçb üyü cü
Turn uva s
ı . B en m uhte m ele n g erç ek H arry
Potte r‘
ı ta n
ı ya n ya
ş aya n ço k az ki
ş id en
bir iy im ."
Dum ble d ore ‘u n so n sa atle ri hakk
ı ndaki
bir ç o k ded ik o duya gele lim . Skeete r,
Dum ble d ore öld ü
ğ ünde Potte r‘
ı n ord a
old u
ğ una in an
ı yo r m u?
"E h, ço k fa zla sö yle m ek is te m iy o ru m -
hep si kita pta - am a H ogw arts
ş ato su nun
iç in deki görg ü ta n
ı kla r
ı , Potte r‘
ı
Dum ble d ore ‘u n d ü
ş ü ş ünden , a tla y
ı ş ı ndan
ya d a itili
ş in den b ir k a ç d akik a s o nra o la y

mahallin den ka ça rk en görd ü. Potte r,
daha s o nra g are zi o ld u
ğ u b ilin en a dam
ı n,
Severu s Snape‘in ale yh in de ka n
ı t verd i.
Her
ş ey g örü ndü
ğ ü g ib i m i? B u b üyü cü
to plu m unun muhakem esin e ka lm
ı ş -
ben im k ita b
ı m ı oku dukta n s o nra ."
Bu ilg in ç n okta yla b era ber, ka lk
ı yo ru m .
Skeete r‘
ı n an
ı nda ço k sa ta nla r lis te sin e
gir e cek bir kita b
ı tü y ka le m e ald
ığ ı
na
ş üphe yo k. Bu ara da Dum ble d ore ‘u n
hayra nla r to plu lu
ğ u, ka hra m anla r
ı
hakk
ı nda orta ya ç
ı ka ca k ola nla r
hakk
ı nda ü rp eriy o r o la bilir .
Harry m akale nin s onuna u la
ş t ı , a m a s ayfa ya
bo
ş b o
ş b akm aya d evam e tti. T ik sin ti v e ö fk e,
iç in de kusm uk gib i yükseld i; tü m gücüyle

gazete yi b uru
ş tu ru p ta
ş m ı ş ç öp te nekesin den
yükselm i
ş ç öpün b ir le
ş ti
ğ i d uvara a tt
ı
Odada körle m esin e, ne yapt
ığ ı
n ı n fa rk
ı nda
olm adan, Rit a ‘n
ı n makale sin den ra sgele
cüm le le r k afa s
ı nda y ank
ı la n
ı rk en v olt a a tm aya,
bo
ş çekm ecele ri açm aya ve kit a pla r
ı al
ı p
te kra r ayn
ı y
ığ ı
nla r
ı n üstü ne yerle
ş tir m eye
ba
ş la d
ı : “
Bütü n Potte r-D um ble dore ili
ş kis in e
ta m bir bölü m ...
”, “
Sa
ğ l ı ks
ı z, hatta sin si
deniy or...
”, “
Kendis in in gençli
ğ in de
Kara nl
ı k
Sanatla r‘la u
ğ ra
ş t ığ ı
n ı ...
”, “
Pek ç ok g azete cin in
u ğ ru nda asas
ı n ı vere ce
ğ i bir kayna
ğ a
ula
ş t ı m...

"Y ala nla r!" d iy e b ö
ğ ürd ü H arry v e p encere den
çim m akin esin i b a
ş la tm ak iç in d ura kla m
ı ş o la n
yan kom
ş usunun endi
ş eyle yukar
ı bakt
ığ ı
n ı
görd ü.

Harry y ata
ğı
n ü stü ne s ertç e o tu rd u. K
ı r ı k a yna
parç as
ı ondan uzakla
ş t ı ; onu ald
ı ve
Dum ble dore ‘d an R it a Skeete r‘
ı n ününe le ke
sürm ek iç in kulla nd
ığ ı
yala nla r
ı te kra r te kra r

ş ünere k p arm akla r
ı yla ç evir d i. ..
En p arla
ğı
ndan m avi b ir p arla m a. H arry d ondu
ve k esilm i
ş p arm a
ğı
y in e a ynan
ı n s iv ri k enar
ı
üzerin de kayd
ı . Hayal görm ü
ş tü , öyle
olm al
ı yd
ı . Omzunun üzerin den bakt
ı , am a
duvar Petu nia Teyze‘n in seçti
ğ i hasta l
ı kl
ı
ş efta li re ngiy di: O ra da a ynan
ı n y ans
ı ta bile ce
ğ i
mavi ola n hiç bir
ş ey yoktu . Tekra r ayna
parç as
ı na bakt
ı ve ona bakan kendi parla k
ye
ş il g özünden b a
ş ka b ir
ş ey g örm edi.
Hayal g örm ü
ş tü , b a
ş ka b ir a ç
ı kla m as
ı yoktu ;
hayal görm ü
ş tü , çünkü ölm ü
ş müdürü nü

ş ünüyord u. K esin o la n b ir
ş ey v ars a, o d a
Alb us D um ble dore ‘u n p arla k m avi g özle ri o nu

bir d aha h iç d elip g eçm eyecekti.

ÜÇÜNCÜ B Ö LÜ M :
D URSLE Y'L E R
İ N G
İ D İ Ş İ
Ö n kap
ı n ı n çarp
ı ş ı m erd iv enle rd e yank
ı la nd
ı
v e b ir is i k ükre di, " A h! S en!"
O n a lt
ı y
ı ld
ı r bu
ş ekild e h it a p e dile n H arry ‘n in ,
o na sesle nenin eni
ş te si old u
ğ u konusunda
h iç bir
ş üphesi yoktu , yin e de hem en cevap
v erm edi. Hala , Dum ble dore ‘u n gözünü
g örd ü
ğ ünü sand
ığ ı
o k
ı sa an
ı dü
ş ünüyord u.
E ni
ş te si "Ç O CUK!" diy e bö
ğ ürd ü
ğ ü zam an,
y ava
ş ça yata
ğı
ndan kalk
ı p yata k odas
ı n ı n
k ap
ı s ı na d o
ğ ru y öneld i, e lin deki k
ı r ı k aynay
ı ,
y an
ı nda götü re ce
ğ i di
ğ er
ş eyle rle dolu s
ı rt
ç anta s
ı na e kle m ek iç in d urd u.
" Z am an
ı n d old u!" d iy e k ükre di V ern on D urs le y,

Harry m erd iv enle rin ba
ş ı nda belir d i
ğ i zam an,
"A
ş a ğı
in . K onu
ş mak is tiy oru m !"
Harry m erd iv enle rd en in di, e lle ri p anto lo nunun
cebin deydi. O daya b ak
ı nd
ığ ı
nda ü ç D urs le y‘in
de ora da old u
ğ unu görd ü. Topla nm ak iç in
giy in m i
ş le rd i; Vern on Eni
ş te aç
ı k kahve
fe rm uarl
ı b ir m ont iç in deyken D udle y, H arry ‘n in
geni
ş , sar
ı ş ı n, kasl
ı kuzeni, deri m ontu nun
iç in deydi .
"E vet? " d iy e s ord u H arry .
"O tu r!" dedi Vern on Eni
ş te . H arry ka
ş la r
ı n ı
kald
ı rd
ı . "L ütfe n!" diy e ekle di V ern on E ni
ş te ,
kelim e bo
ğ az
ı na sapla nm
ı ş gib i hafif ç e
ir k ile re k.
Harry otu rd u. N eyle kar
ş ı la
ş aca
ğı
n ı bild i
ğ in i

ş ündü. Eni
ş te si volt a atm aya ba
ş la m
ı ş t ı ,
Petu nia T eyze v e D udle y, a dam
ı n h are ketle rin i

mera kl
ı if a dele rle iz liy orla rd
ı . S onunda, b üyük
mor yüzü konsantr a syonla kas
ı ld
ı . Vern on
Eni
ş te , H arry ‘n in ö nünde d urd u v e k onu
ş tu .
"F ik rim i d e
ğ i ş tir d im ," d edi.
"A m an n e
ş a ş ı rt
ı c ı ," d edi H arry .
"O ses to nunda konu
ş mayacakt
ı n." diy e
ba
ş la d
ı Petu nia Teyze tiz bir sesle , am a
Vern on D urs le y d urm as
ı iç in i
ş are t e tti.
"H epsi ta m am en z
ı rv al
ı k," d edi V ern on E ni
ş te ,
küçük dom uz gözle riy le H arry ‘y e öfk e dolu
bakara k. "H iç bir kelim esin e in anm ad
ığ ı
ma
kara r verd im . Old u
ğ um uz yerd e kal
ı yoru z,
hiç bir y ere g it m iy oru z."
Harry , eni
ş te sin e bakt
ı ve can s
ı kk
ı nl
ığ ı
yla
e ğ le nm e kar
ı ş ı m ı bir
ş ey his setti. Vern on
Durs le y son dört hafta n
ı n her yir m i dört

saatin de bir fik rin i de
ğ i ş tir iy ord u, her fik rin i
de
ğ i ş tir d i
ğ in de ara baya e
ş yala r
ı yerle
ş tir iy or,
bo
ş alt
ı yor ve te kra r yerle
ş tir iy ord u. H arry ‘n in
fa vori an
ı , son yenid en to pla nm adan sonra
Dudle y‘n in dam b
ı lla r
ı n ı çanta s
ı na
koydu
ğ undan h abers iz o la n V ern on E ni
ş te ‘n in ,
bavulu b agaja k oym aya k alk
ı ş t ığ ı
s
ı ra daki a c
ı
iç in deki d ü
ş ü ş ü v e d urm adan k üfü r e di
ş iy di.
"S ana göre ," dedi Vern on Eni
ş te , otu rm a
odas
ı ndaki volt a at
ı ş ı n ı sürd üre re k, "b iz -
Petu nia , Dudle y ve ben- te hlik edeyiz ,
ş ey
yüzünden -
ş eyden”
"B enim tü rü m deki in sanla rd an, d e
ğ il m i? " d edi
Harry .
" İ ş te , buna in anm
ı yoru m ," diy e te kra r etti
Vern on Eni
ş te , yenid en Harry ‘n in önünde
dura ra k. "B ütü n g ece b oyunca y ar
ı u yan
ı kt
ı m

ve te kra r te kra r d ü
ş ündüm ve in an
ı yoru m ki
bu, e vi a lm ak iç in ç evir d i
ğ in b ir e ntr ik a."
"E vi? " d iy e te kra r e tti H arry . " N e e vi? "
"B u e v!" d iy e b a
ğı
rd
ı V ern on E ni
ş te , a ln
ı ndaki
dam ar atm aya ba
ş la d
ı . "B iz im evim iz !
Bura la rd a e v fiy atla r
ı h
ı zla art
ı yor! B iz i ayak
alt
ı ndan ç
ı kar
ı p b ir a z h okus p okus y apacaks
ı n
ve biz fa rk
ı na varm adan ev senin üzerin e
ola cak v e - "
"S en akl
ı n ı m
ı kaç
ı rd
ı n?" diy e sord u H arry .
"E vi alm ak iç in çevir d i
ğ im bir entr ik a?
Gerç ekte n d e g örü ndü
ğ ün k adar s ala k m
ı s ı n?”
"S ak
ı n buna cüre t etm e -!" diy e c
ı yakla d
ı
Petu nia Teyze, am a yin e Vern on ona
susm as
ı n ı i
ş are t e tti. G örü nü
ş ünün a ld
ığ ı
ş ekil,
Harry ‘n in i
ş are t e tti
ğ i te hlik eye n azara n h iç bir
ş eydi .

"U nutm u
ş sundur d iy e s öylü yoru m ," d edi H arry ,
"B enim z ate n b ir e vim v ar, v aftiz b abam b
ı ra kt
ı .
Bu duru m da bu evi neden is te yeyim ? M utlu
an
ı la r y üzünden m i? "
Sessiz lik old u. Harry , bununla eni
ş te sin i
etk ile di
ğ in i d ü
ş ünüyord u .
" İ ddia ediy ors un ki, " dedi Vern on Eni
ş te ,
yenid en v olt a a tm aya b a
ş la yara k, "
ş u L ord
ş ey
-"
"- Vold em ort," dedi Harry sab
ı rs
ı zca, "v e
bunun ü zerin den y üz k ez g eçtik . B u b ir id dia
de
ğ il, bir gerç ek. Dum ble dore geçen sene
söyle di s iz e, K in gsle y v e M r. W easle y - "
Vern on D urs le y k
ı zg
ı nca om uzla r
ı n ı silk ti ve
Harry , e ni
ş te sin in y az ta tili b oyunca ik i y eti
ş kin
büyücü ta ra f
ı ndan y ap
ı la n h abers iz z iy are tle ri
haf
ı zas
ı ndan silm eye çal
ı ş t ığ ı
n ı ta hm in etti.

Kin gsle y S hackle bolt ve A rth ur W easle y‘n in
kap
ı gir i
ş in de belir m ele ri, D urs le y'le r iç in hiç
ho
ş olm ayan bir
ş oktu . Am a Harry kabul
ediy ord u, M r W easle y bir kere sin de otu rm a
odala r
ı n ı n yar
ı s ı n ı yok etm i
ş ti ve yenid en
belir m esin in V ern on E ni
ş te ‘y i m em nun e tm esi
bekle necek b ir
ş ey d e
ğ ild i .
"- K in gsle y ve M r. W easle y de aç
ı kla d
ı la r,"
diy e ü ste le di H arry a c
ı mas
ı zca, "B en o n y edi
ya
ş ı nda old u
ğ um zam an, beni koru yan
koru yucu büyü kalk acak ve bu beni old u
ğ u
kadar s iz i d e k oru m as
ı z b
ı ra kacak. Y old a
ş l ı k,
Vold em ort‘u n siz i hedefle yece
ğ in den em in ,
siz e i
ş kence edip benim nere de old u
ğ um u
ö ğ re nm eye çal
ı ş acak ya da siz i esir ald
ığ ı
zam an benim gelip siz i kurta rm aya
çal
ı ş aca
ğı
m ı d ü
ş ünecek."
Vern on Eni
ş te ve Harry ‘n in gözle ri bir le
ş ti.

Harry , o an iç in ik is in in de ayn
ı ş eyi

ş ündü
ğ ünden e m in di. S onra V ern on E ni
ş te
yürü m eyi s ürd ürd ü v e H arry d evam e tti, " G id ip
sakla nm al
ı s ı n ı z ve Yold a
ş l ı k yard
ı m etm ek
is tiy or. S iz e ç ok s a
ğ la m b ir k oru m a te klif e dild i,
ola bile nin e n iy is i. "
Vern on Eni
ş te bir
ş ey dem edi, am a volt a
atm aya d evam e tti. D
ı ş ar
ı da g üne
ş a lç alm aya
ba
ş la d
ı . Y an kom
ş unun çim biç m e m akin esi
te kra rd an d urd u.
"S ih ir B akanl
ığ ı
d iy e b ir
ş ey v ar s an
ı yord um ?"
diy e sord u Vern on Eni
ş te bekle nm edik bir
ş ekild e .
"V ar," d edi H arry
ş a ş ı ra ra k.
"E h, öyle yse neden onla r koru yam
ı yor biz i?
Bana ö yle g eliy or k i, m asum k urb anla r o la ra k,
i ş are tle nm i
ş bir adam
ı bar
ı nd
ı rm akta n ba
ş ka

bir s uçum uz y okken, h üküm et k oru m as
ı n ı h ak
ediy oru z! "
Harry güld ü; kendin e hakim ola m am
ı ş t ı .
Eni
ş te sin in , b u k üçük g örd ü
ğ ü v e g üvenm edi
ğ i
dünyada b ile u m utla r
ı n ı b ir k uru m a b a
ğ la m as
ı
ta m o na g öre b ir d avra n
ı ş t ı .
"M r Weasly ve Kin gsle y'n in söyle dik le rin i
duydunuz," d iy e c evapla d
ı H arry . "B akanl
ı k'
ı n
iç in e s
ı zd
ı kla r
ı n ı d ü
ş ünüyoru z."
Vern on Eni
ş te büyük ad
ı mla rla
ş öm in eye
do
ğ ru y ürü dü v e ö yle
ş id detle s olu du k i, b üyük
siy ah b
ı y ığ ı
hala m or ve konsantr a syondan
kas
ı lm
ı ş o la n s ura t
ı nda d alg ala nd
ı .
"P ekala ," dedi. Tekra r Harry ‘n in önünde
dura ra k, "P ekala , d iy elim k i ta rt
ı ş man
ı n hat
ı r ı
üzerin e b u k oru m ay
ı k abul e ttik . H ala n eden
Kin gsle y‘y i a la m ad
ığ ı
m ı z ı a nla m
ı yoru m ."

Harry gözle rin i devir m em eyi ba
ş ard
ı , am a
zorlu kla . B u s oru ü zerin den d e e n a z y ar
ı m
düzin e k ez g eçilm i
ş ti.
"S öyle di
ğ im gib i, " dedi di
ş le rin i s
ı kara k,
"K in gsle y, Mug- dem ek is te di
ğ im , siz in
ba
ş kan
ı n ı z ı k oru yor."
"K esin lik le - e n iy ile ri o !" d edi V ern on E ni
ş te ,
bo
ş te le viz yon ekra n
ı n ı i
ş are t edere k.
Durs le y'le r Kin gsle y'y i haberle rd e Muggle
Ba
ş kan
ı 'n
ı n bir hasta neyi ziy are t edi
ş i
s ı ra s
ı nda o na e
ş lik e derk en g örm ü
ş le rd i. B u,
ve Kin gsle y‘n in bir Muggle gib i giy in m ede
göste rd i
ğ i u sta l
ı k, k esin b ir g üven te lk in e den
sakin v e d erin s esin den s öz e tm eye b ile g ere k
yok, Durs le y'le rin ona daha önce hiç bir
büyücüye yakla
ş mad
ı kla r
ı bir
ş ekild e
yakla
ş mas
ı n ı sa
ğ la d
ı ve ta bii ki onu küpe
ta kark en g örm em i
ş le rd i.

"E h, o k ap
ı ld
ı ," d edi H arry . "A m a H estia J ones
ve D edalu s D ig gle b u i
ş le rd e d aha iy ile r - "
"E
ğ er CV‘le rin i görs eydik ..." diy e ba
ş la d
ı
Vern on Eni
ş te , am a Harry sabr
ı n ı yit ir d i.
Eni
ş te sin in üzerin e yürü yere k "B ütü n bunla r,
kazala r, kaza de
ğ ille r - çarp
ı ş mala r ve
patla m ala r v e ra ydan ç
ı kan tr e n h aberle ri, s on
iz le di
ğ im iz den bu yana her ne olm u
ş sa.
İ nsanla r o rta dan k aybolu yorla r v e ö lü yorla r v e
ark as
ı nda o v ar - V old em ort. S iz e te kra r te kra r
anla tt
ı m, M uggle ‘la r
ı zevk iç in öld ürü yor. S is
bile R uh E m ic ile r y üzünden o lu yor v e e
ğ er n e
old ukla r
ı n ı h at
ı rla yam
ı yors an, o
ğ lu na s or!"
Dudle y‘n in eli ani bir hare ketle a
ğ z ı na git ti.
Ebeveynle rin in ve H arry ‘n in gözle ri üzerin de,
elle rin i y ava
ş ça in dir d i v e s ord u, "O nla rd an...
daha fa zla m
ı v ar? "

"D aha fa zla ?" d iy e g üld ü H arry . "B iz e s ald
ı ra n
o ik is in den fa zla dem ek is tiy ors un? Tabii ki
yüzle rc e v ar, b elk i b u k ez b in le rc e, k ork u v e
um uts uzlu kla b esle ndik le rin e g öre - "
"P ekala , bu kadar kabaday
ı l ı k yete r," diy e
ba
ğı
rd
ı Vern on Eni
ş te . "A nla tm ak is te di
ğ in i
anla tt
ı n - "
"Ö yle u m ar
ı m," d edi H arry , " ç ünkü b en o n y edi
old u
ğ um z am an, h epsi - Ö lü m Y iy enle r, R uh
Em ic ile r, belk i
İ nfe ri b ile -k ara nl
ı k b ir b üyücü
ta ra f
ı ndan büyüle nm i
ş cesetle r- siz i bulu p
sald
ı ra cak. Ve e
ğ er en son büyücüle ri alt
etm eye çal
ı ş t ığ ı
n ı zda ne old u
ğ unu
hat
ı rl
ı yors an
ı z, san
ı r ı m yard
ı ma ih tiy ac
ı n ı z
old u
ğ u k onusunda h em fik ir o la caks
ı n ı z."
Kesin bir sessiz lik olu
ş tu , H agrid 'in ta hta ön
kap
ı y ı devir m esin in yank
ı s ı y
ı lla rd
ı r devam

ediy or g ib iy di. P etu nia T eyze, V ern on E ni
ş te 'y e
bak
ı yord u; D udle y g özle rin i H arry ‘y e d ik m i
ş ti.
Sonunda Vern on Eni
ş te a
ğ z ı ndan kaç
ı rd
ı ,
"A m a p eki y a b enim i
ş im n e o la cak? D udle y‘n in
okulu n e o la cak? S anm
ı yoru m k i b u ta rz
ş eyle r
bir a vuç te m bel b üyücü iç in ö nem li o ls un - "
"A nla m
ı yor m usun?"
d iy e b a
ğı
rd
ı H arry .
"S iz e
i ş kence edecekle r ve siz i öld üre cekle r, t
ı pk
ı
anne v e b abam a y apt
ı kla r
ı gib i! "
"B aba," d edi D udle y y üksek s esle , " B aba - b en
ş u Y old a
ş l ı k in sanla r
ı yla b ir lik te g id ece
ğ im ."
"D udle y," dedi Harry , "h ayat
ı nda ilk kez
mant
ı kl
ı b ir
ş ey s öyle din ."
Sava
ş ı n k azan
ı ld
ığ ı
n ı b iliy ord u. E
ğ er D udle y,
Yold a
ş l ı k‘
ı n yard
ı m ı n ı kabul edecek kadar
kork m u
ş sa, e beveynle ri d e o na e
ş lik e decekti.
Dudle ycik 'le rin den a yr
ı lm ala r
ı s öz k onusu b ile

ola m azd
ı . Harry
ş öm in e ra f
ı n ı n üzerin deki
saate b akt
ı .
"B e
ş dakik a iç in de bura da ola cakla r," dedi,
Durs le y'le rd en bir i cevap verd i
ğ in de odadan
ayr
ı ld
ı . Teyzesin den, eni
ş te sin den ve
kuzenin den ayr
ı la cak olm a duru m unu büyük
bir sevin çle kar
ş ı la yacakt
ı , am a yin e de
havada b ir g arip lik s eziliy ord u. O n a lt
ı y
ı ll
ı k k at
ı
bir ho
ş nuts uzlu kta n sonra bir i di
ğ erin e ne
diy ebilir d i k i?
Odas
ı na geri dönünce H arry , s
ı rt çanta s
ı yla
oyala nara k zam an öld ürd ü, sonra H edw ig ‘in
kafe sin in p arm akl
ı kla r
ı ndan iç eri b ir k aç b ayku
ş
çere zi att
ı . Bo
ğ uk bir güm bürtü yle kafe sin
zem in in e d ü
ş tü le r, H edw ig g örm ezden g eld i.
"Y ak
ı nda ayr
ı l ı yoru z bura dan, çok yak
ı nda,"
dedi Harry ku
ş a. "V e sonra sen te kra r

uçabile ceksin ."
Kap
ı zili çald
ı . Harry te re ddüt etti, sonra
odas
ı ndan ç
ı k ı p m erd iv enle rd en in di. H estia v e
Dedalu s‘u n D urs le y'le rle te k ba
ş la r
ı na ba
ş a
ç ı kabile cekle ri d ü
ş üncesi b ir a z fa zla yd
ı .
"H arry Potte r!" diy e cik le di hevesli bir ses
Harry kap
ı y ı açt
ığ ı
s
ı ra da; küçük bir adam
le yla k re ngi b ir
ş apka iç in de u zun b ir re vera ns
yapt
ı . " B u n e b üyük b ir o nur!"
"T e
ş ekkürle r, D edalu s," d edi H arry k oyu s açl
ı
Hestia ü zerin den, s ura t
ı na k üçük v e u ta ngaç
bir g ülü m sem e o tu rta ra k. "B unu y apt
ığ ı
n ı z iç in
gerç ekte n çok iy is in iz ...
İ çerd ele r, te yzem ,
eni
ş te m v e k uzenim ..."
"H arry P otte r‘
ı n akra bala r
ı na iy i günle r!" dedi
Dedalu s, n e
ş eyle o tu rm a o das
ı na d o
ğ ru b üyük
ad
ı mla rla yürü dü. D urs le y'le r bu
ş ekild e h it a p

edilm ekte n ö tü rü h iç d e h o
ş nut d e
ğ ild ile r; H arry
iy id en iy iy e bir fik ir de
ğ i ş im i bekle di. D udle y
cad
ı v e b üyücünün g öz h iz as
ı ndan k aç
ı nara k
annesin in y an
ı na b üzüld ü .
"G örü yoru m ki to pla nm
ı ş ve haz
ı rs
ı n ı z.
Mükem mel! P la n, H arry ‘n in d e s iz e s öyle di
ğ i
gib i ç ok b asit ," d edi D edalu s, y ele k c ebin den
kocam an bir cep saati ç
ı kar
ı p in cele yere k.
"H arry a yr
ı lm adan ö nce a yr
ı lm al
ı y ı z. E vin iz de
sih ir kulla nm ak te hlik eli old u
ğ una göre -
Harry ‘n in h ala re
ş it o lm am as
ı B akanl
ı k'a onu
tu tu kla m ak iç in bir bahane verir - ara bayla
gid ece
ğ iz , s iz in iç in s eçti
ğ im iz g üvenli b ölg eye
do
ğ ru buharla
ş madan önce on mil fa la n
uzakla
ş mam
ı z gere kiy or. A ra ba kulla nm as
ı n ı
biliy or m usunuz, y oksa b en m i s üre yim ?" d iy e
sord u V ern on E ni
ş te 'y e n azik çe.
"A ra ba k ulla nm as
ı n ı b ilm ek m i -? T abii k i la net

ola s
ı ca a ra bay
ı n as
ı l k ulla naca
ğı
m ı b iliy oru m !"
dedi V ern on E ni
ş te .
"Ç ok ak
ı ll
ı s ı n ı z, efe ndim , çok ak
ı ll
ı . Ben
ş ahsen o bütü n dü
ğ me ve göste rg ele r
ta ra f
ı ndan üçka
ğı
da getir iliy oru m ," dedi
Dedalu s, a
ğ z ı ndan ç
ı kan her bir kelim eyle
görü le bilir ölç üde pla na ola n güvenin i yit ir e n
Vern on Durs le y‘y i aç
ı kça pohpohla d
ığ ı
iz le nim in deydi.
"A ra ba b ile s üre m iy or," d iy e m
ı r ı ld and
ı dilin in
ucuyla , b
ı y ığ ı
k
ı zg
ı nca ttir e di, a m a n eyse k i n e
Dedalu s ne de Hestia onu duym u
ş a
benziy orla rd
ı .
"S en, H arry ," d iy e d evam e tti D edalu s, " b ura da
koru yucunu bekle yeceksin . Ayarla m ala rd a
bir a z d e
ğ i ş ik lik o ld u - "
"N e d em ek is tiy ors un?" d edi H arry b ir k ere de.

"S an
ı yord um ki D eli G öz gele cek ve Yar
ı -
Cis im le nm e y apaca
ğı
m?"
"Ö yle yapam ay
ı z," dedi H estia k
ı saca, "D eli
Göz a ç
ı kla yacak."
Sura tla r
ı nda ta m am en ne olu p bit ti
ğ in i
anla m ad
ı kla r
ı n ı b elir te n if a dele rle k onu
ş mala r
ı
din le yen Durs le y'le r, keskin bir ç
ığ
l ı k
duyuld u
ğ unda s
ı çra d
ı la r,
"A cele edin !"
H arry
sesin Dedalu s'u n cep saatin den geld i
ğ in i
anla yana d ek o dan
ı n h er y erin e b akt
ı .
"O ld ukça h akl
ı , ç ok s
ı k ı b ir p ro gra m da h are ket
ediy oru z," d edi D edalu s, s aatin e o nayla yara k
kafa s alla d
ı v e te kra r y ele k c ebin e y erle
ş tir d i.
"Y apm aya ç al
ı ş t ığ ı
m ı z
ş ey, s enin e vden a yr
ı l ı ş
an
ı nla a ile nin b uharla
ş ma a n
ı n ı d enk g etir m ek
Harry , böyle lik le büyünün bozuld u
ğ u anda
hepin iz güvenli bir yere do
ğ ru gid iy or

ola caks
ı n ı z."
Durs le y'le re d öndü, "E h, to pla nd
ı k v e g it m eye
haz
ı r m
ı y ı z?"
Kim se c evap v erm edi. V ern on E ni
ş te h ala
ş ok
if a desiy le Dedalu s‘u n yele k cebin deki
ş i ş kin li
ğ e b ak
ı yord u.
"B elk i biz d
ı ş ar
ı da, hold e bekle m eliy iz ,
Dedalu s," diy e m
ı r ı ld and
ı H estia . H arry ve
Durs le y'le r kar
ş ı l ı kl
ı sevgi dolu ve büyük
ih tim alle a
ğ la m akl
ı bir
ş ekild e veda ederk en,
odada kalm ala r
ı n ı n aç
ı kça dü
ş üncesiz lik
ola ca
ğı
n ı d ü
ş ündü.
"G ere k yok," diy e m
ı r ı ld and
ı H arry . Vern on
Eni
ş te u zatm adan y üksek s esle , " E h, o z am an
ho
ş ça k al ç ocuk," d edi.
Sa
ğ kolu nu H arry ‘y e to kala
ş mak iç in uzatt
ı ,

am a son anda bunu yapam ayacakm
ı ş gib i
görü ndü, yaln
ı zca yum ru
ğ unu s
ı kt
ı ve bir
metr o nom g ib i ile ri g eri s alla m aya b a
ş la d
ı .
"H az
ı r m
ı s ı n Duddy?" diy e sord u Petu nia ,
huysuzca el çanta s
ı n ı n to kas
ı n ı kontr o l
edere k, n etic ede H arry ‘y e b akm akta n k aç
ı nd
ı .
Dudle y cevap verm edi am a H arry ‘y e küçük
dev G ra w p‘
ı h at
ı rla ta n b ir
ş ekild e o ld u
ğ u y erd e
a ğ z ı y ar
ı a ç
ı k o la ra k d urd u.
"H adi o z am an," d edi V ern on E ni
ş te .
Dudle y "A nla m
ı yoru m ," diy e m
ı r ı ld and
ığ ı
zam an o tu rm a o das
ı n ı n k ap
ı s ı na u la
ş m ı ş t ı b ile
.
"N eyi a nla m
ı yors un balk aba
ğı
m?" diy e sord u
Petu nia T eyze o
ğ lu na b akara k .
Dudle y g eni
ş , ja m bona b enzeyen e lin i k ald
ı r ı p

Harry ‘y i i
ş are t e tti.
"O n eden b iz im le g elm iy or? "
Vern on E ni
ş te ve P etu nia Teyze D udle y‘y e
bakakal
ı p ö yle b ir d ondula r k i, s anki ç ocuk a z
önce b ale rin o lm ak is te di
ğ in i if a de e tm i
ş ti.
"N e?" d edi V ern on E ni
ş te y üksek s esle .
"N eden o da biz le gelm iy or? " diy e sord u
Dudle y.
"E h, o - g elm ek is te m iy or," d edi V ern on E ni
ş te ,
Harry ‘y e b ir b ak
ı ş at
ı p ekle di, "
İ ste m iy ors un,
de
ğ il m i? "
"H em d e h iç ," d edi H arry .
"T am am i
ş te ," d edi V ern on E ni
ş te D udle y‘y e.
" ş im di g id elim h adi. "
Odadan d
ı ş ar
ı ç
ı kt
ı . Ön kap
ı n ı n aç
ı ld
ığ ı
n ı

duydula r, am a Dudle y k
ı p ı rd am ad
ı , bir k aç
te dir g in ad
ı mdan sonra Petu nia Teyze de
durd u.
" Ş im di ne var? " diy e havla d
ı , te kra r kap
ı da
belir e n V ern on E ni
ş te .
Öyle g örü nüyord uki D udle y, s öyle m ek is te di
ğ i
ş eyle ri kelim ele re dökm ekte zorla n
ı yord u.
Bir k aç d akik al
ı k a c
ı v eric i b ir iç m ücadele den
sonra , " A m a n ere ye g id ecek?" d edi .
Petu nia Teyze ve Vern on E ni
ş te bir b ir le rin e
bakt
ı la r. Dudle y‘n in onla r
ı kork uttu
ğ u belli
olu yord u. H estia J ones s essiz li
ğ i b ozdu.
"A m a... em im in ki ye
ğ enin iz in nere ye git ti
ğ in i
biliy ors unuz?" diy e sord u sers em le m i
ş bir
ş ekild e .
"K esin lik le biliy oru z," dedi Vern on Durs le y.

"S iz in tü rü nüzün o ld u
ğ u b ir y ere g id iy or, d e
ğ il
mi? P ekala D udle y, h adi a ra baya b in , a dam
ı
duydun, a cele m iz v ar."
Yin e, V ern on D urs le y ö n k ap
ı ya d o
ğ ru y ürü dü,
am a D udle y ta kip e tm edi.
"B iz im tü rü m üzün o ld u
ğ u b ir y ere m i g id iy or? "
Hestia çok öfk eli görü nüyord u. Harry bu
te pkiy le daha önce kar
ş ı la
ş m ı ş t ı , cad
ı la r ve
büyücüle r ünlü Harry Potte r‘
ı n yak
ı n
akra bala r
ı n ı n ona bu kadar az ilg i
göste rd ik le rin i ö
ğ re ndik le ri zam an donup
kal
ı yorla rd
ı .
"S oru n d e
ğ il, " d edi o nu in and
ı rm ak is te rc esin e.
"G erç ekte n fa rk e tm iy or."
"F ark e tm iy or m u?" d iy e te kra r e tti H estia , s esi
git tik çe y ükseliy ord u.

"B u in sanla r n ele r y a
ş ad
ığ ı
n ı a nla m
ı yorla r m
ı ?
Ne g ib i b ir te hlik e iç in de o ld u
ğ unu? V old em ort
kar
ş ı t ı hare ket iç in de nas
ı l e
ş siz bir ro l
üstle ndi
ğ in i?
" Ş ey - h ay
ı r, a nla m
ı yorla r," d edi H arry . "O nla r
benim vakit kayb
ı old u
ğ um u dü
ş ünüyorla r
asl
ı nda, a m a a l
ı ş t ı m - "
"S enin bir vakit kayb
ı old u
ğ unu

ş ünm üyoru m ."
E ğ er Harry , Dudle y‘n in dudakla r
ı n ı n
k ı p ı rd ad
ığ ı
n ı g örm eseydi, b una in anm ayabilir d i.
Bununla b ir lik te , k onu
ş an
ı n gerç ekte n kuzeni
old u
ğ unu k abul e din ceye d ek D udle y‘y e b ir k aç
saniy e boyunca gözle rin i dik ip bakt
ı . D udle y
k ı zard
ı . H arry
ş a ş ı rd
ı v e u ta nd
ı .
"E h...
ş ey... s a
ğ ol D udle y."

Yenid en, D udle y m
ı r ı ld anm adan önce, if a de
etm ek iç in çok a
ğı
r ola n dü
ş üncele rle
bo
ğ u ş uyor g ib i g örü ndü, "S en b enim h ayat
ı m ı
kurta rd
ı n."
"P ek say
ı lm az," dedi H arry . "R uh E m ic ile r'in
senden a la ca
ğı
ş ey r u hundu..."
Kuzenin e m era kla b akt
ı . H arry , P riv et D riv e‘a
geri gelm ek zoru nda kald
ığ ı
nda yaln
ı zca
konu
ş mak zoru nda old u
ğ u zam anla rd a
konu
ş up vaktin in geri kala n
ı n ı odas
ı nda
geçir m i
ş ti; bu veya geçen yaz boyunca
nere deyse hiç konu
ş mam
ı ş la rd
ı . Sabah
devir d i
ğ i s o
ğ uk ç ayla d olu k upan
ı n b ubi tu za
ğı
olm ad
ığ ı
H arry ‘n in kafa s
ı na dank etti. D aha
çok duygula nm
ı ş gözükse de, yin e de
Dudle y'n in kendi duygula r
ı n ı aç
ı kla m a
yete ne
ğ in i sonla nd
ı rm
ı ş gözükm esin den hafif
ra hatla m
ı ş t ı . A
ğ z ı n ı bir ik i kez daha aç
ı p

kapad
ı kta n sonra Dudle y, k
ı rm
ı z ı sura t
ı yla
sessiz ce d urd u.
Petu nia T eyze g öz y a
ş la r
ı na b ürü ndü. H estia
Jones‘u n o na a tt
ığ ı
o nayla y
ı c ı b ak
ı ş , P etu nia
Teyze H arry yerin e D udle y‘y e do
ğ ru ko
ş up
onu kucakla d
ığ ı
zam an öfk eli bir bak
ı ş a
dönü
ş tü .
"Ç -ç ok ta tl
ı s ı n, Dudders ..." diy e a
ğ la d
ı
çocu
ğ un kocam an gö
ğ sü üzerin de. "N -n e
kadar ta tl
ı b ir ç ocuk... t- te
ş ekkür e diy or..."
"A m a te
ş ekkür etti
ğ in i fa la n söyle m edi! " dedi
Hestia iç erle m i
ş çesin e. "S öyle di
ğ i
ş ey
yaln
ı zca, H arry ‘n in bir vakit kayb
ı old u
ğ unu

ş ünm edi
ğ iy di! "
"E vet, a m a b u e
ğ er D udle y‘d en g eliy ors a '
seni
seviy oru m
‘ g ib i b ir
ş eydir ," d edi H arry , P etu nia
Teyze‘n in sanki Dudle y az önce Harry ‘y i

yanan b ir b in adan k urta rm
ı ş ças
ı na o nu s
ı k ı ca
kavra m as
ı n ı iz le rk en, c an s
ı k ı nt
ı s ı ve gülm e
is te
ğ i a ra s
ı nda k alm
ı ş t ı .
"G id iy or m uyuz, g it m iy or m uyuz?" d iy e k ükre di
Vern on Eni
ş te , otu rm a odas
ı n ı n kap
ı s ı nda
yenid en belir e re k. "Ç ok s
ı k ı bir pro gra m la
hare ket e tti
ğ im iz i s an
ı yord um !"
"E vet- e vet, öyle yap
ı yoru z," dedi, bütü n bu
ola yla r
ı iz le m eye dalm
ı ş D edalu s D ig gle ve
ş im di kendin i to parl
ı yord u. "G erç ekte n
git m eliy iz , H arry -"
Öne do
ğ ru sendele di ve ik i eliy le uzan
ı p
Harry ‘n in e lin i s
ı kt
ı .
"-iy i
ş ansla r. Um ar
ı m te kra r kar
ş ı la
ş ı r ı z.
Büyücülü k dünyas
ı n ı n yükü senin
om uzla r
ı nda."

"A h," d edi H arry , " e vet. T e
ş ekkürle r."
"E lv eda, H arry ." d edi H estia , o d a e lin i s
ı kt
ı . "
İ yi
dile kle rim iz s enin le ."
"U m ar
ı m her
ş ey yolu ndad
ı r," dedi Harry ,
Petu nia T eyze v e D udle y‘y e b akara k.
"A h, e m in im ç ok iy i a rk ada
ş ola ca
ğı
z," dedi,
nazik çe
ş apkas
ı n ı salla y
ı p odadan ayr
ı la n
Dig gle . H estia o nu ta kip e tti.
Dudle y kendin i nazik çe annesin in
pençele rin den k urta rd
ı ve onu büyüyle te hdit
etm e dürtü sünü güçlü kle bast
ı ra n Harry ‘y e
do
ğ ru y ürü dü. S onra D udle y b üyük p em be e lin i
uzatt
ı .
"V ay can
ı na Dudle y," dedi Harry , Petu nia
Teyze‘n in yenid en ba
ş la yan z
ı rla m as
ı n ı n
üzerin e. "R uh E m ic ile r senin iç in e ba
ş ka bir

ki
ş ilik m i y erle
ş tir d ile r? "
"B ilm iy oru m ," diy e m
ı r ı ld and
ı Dudle y.
"G örü
ş ürü z, H arry ."
"E vet..." dedi Harry , Dudle y‘n in elin i al
ı p
s ı kara k. " B elk i. K endin e iy i b ak K oca D ."
Dudle y n ere deyse g ülü m sedi, s onra h anta lc a
yürü yere k odadan ç
ı kt
ı . Harry onun a
ğı
r
ayakla r
ı n ı n ç ak
ı l ta
ş ı yla d ö
ş eli y old a ç
ı kard
ığ ı
sesle ri duydu ve sonra bir ara ba kap
ı s ı
kapand
ı .
Petu nia Teyze sura t
ı n ı n yar
ı s ı mendile
göm ülm ü
ş b ir h ald e s esin g eld i
ğ i y ere b ak
ı nd
ı .
Kendin i H arry ‘le y aln
ı z b ulm ay
ı b ekle m iy ord u.
Acele yle m endilin i cebin e yerle
ş tir d i ve "E h,
ho
ş ça kal, " dedi ve Harry ‘y e bakm aks
ı z ı n
kap
ı ya d o
ğ ru y ürü dü .

"H o
ş çakal, " d edi H arry .
Kad
ı n d urd u v e g eri b akt
ı . B ir a n iç in H arry
te yzesin in ona bir
ş ey s öyle m ek is te di
ğ i gib i
garip b ir h is se k ap
ı ld
ı . K ad
ı n o na g arip , g erg in
bir b ak
ı ş a tt
ı v e k onu
ş mak ü zere g ib i g örü ndü,
am a sonra kafa s
ı n ı silk ele yere k kocas
ı ve
o ğ lu nun a rk as
ı ndan k o
ş arc as
ı na o dadan ç
ı kt
ı .

DÖ RDÜNCÜ B Ö LÜ M :
YED
İ P O TTE R
H arry y ata k o das
ı na k o
ş ara k g eri d öndü, ta m
p encere ye yeti
ş ti
ğ i s
ı ra da Durs le y'le rin
a ra bas
ı n ı n yola koyuld u
ğ unu görd ü.
D edalu s‘u n silin dir
ş apkas
ı ark a kolt u kta
P etu nia T eyze v e D udle y‘n in a ra s
ı nda n et b ir
ş ekild e görü nüyord u. Ara ba Priv et Driv e‘
ı n
b it im in de kav
ş akta n sa
ğ a döndü, pencere si
b atm akta o la n g üne
ş te b ir a nl
ığ ı
na k
ı z ı l re nkte
p ar
ı ld ad
ı v e s onra g örü nürd en k aybold u .
H arry , H edw ig ‘in k afe sin i, A te
ş oku‘n u, v e s
ı rt
ç anta s
ı n ı a l
ı p, g arip b ir
ş ekild e to plu o la n y ata k
o das
ı na ta ra yan gözle rle bakt
ı ve hanta l bir
ş ekild e k afe si, s üpürg eyi v e ç anta s
ı n ı ta
ş ı y ı p,
m erd iv enle rin dib in e koydu
ğ u salo na do
ğ ru

yola k oyuld u. I
ş ı k h
ı zl
ı bir
ş ekild e a zal
ı yord u,
salo n ak
ş am
ı n
ı ş ı kla r
ı n ı n olu
ş tu rd u
ğ u
gölg ele rle dolm u
ş tu . Ora da, sessiz li
ğ in
orta s
ı nda, öyle ce duru p, evi son kez te rk
etm ek üzere old u
ğ unu bilm ek çok garip
his settir d i. Uzun süre önce, Durs le y'le r
e ğ le nm eye git ti
ğ i zam an evde yaln
ı z
b ı ra k
ı lm as
ı yla , s aatle rc e s üre n y aln
ı zl
ığ ı
e nder
görü le n bir zevkti. B uzdola b
ı ndan le zzetli bir
ş eyle r a
ş ı rm as
ı d
ı ş ı nda, acele yle üst kata
ç ı k ı p D udle y‘n in b ilg is ayar
ı nda o yun o ynar y a
da te le viz yon kar
ş ı s ı na geçip , is te di
ğ i kadar
kanalla r
ı de
ğ i ş tir ir d i. O zam anla r
ı hat
ı rla m ak
ona g arip , a nla m s
ı z b ir d uygu v erd i; k aybetti
ğ i
küçük b ir k ard e
ş in i h at
ı rla m ak g ib i b ir
ş eydi .
"M ekâna son bir kere bakm ak is te m iy or
musun?" diy e sord u Harry , hâla kafa s
ı
kanad
ı n ı n alt
ı nda olu p ona bakm ayan

Hedw ig ‘e . "B ir daha bura ya geri
dönm eyece
ğ iz . Tüm o iy i an
ı la r
ı hat
ı rla m ak
is te m iy or m usun? Y ani,
ş u p aspasa b ak. N e
an
ı la rd
ı ... D udle y, ben onu R uh E m ic ile r'd en
kurta rd
ı kta n sonra üstü ne kusm u
ş tu ... D aha
sonra m in netta r o ld u
ğ u o rta ya ç
ı kt
ı , in anabiliy or
musun? Ve geçen yaz, D um ble dore
ş u ön
kap
ı dan y ürü yüp..."
Harry bir anl
ığ ı
na dü
ş üncele rin in ucunu
kaç
ı rd
ı , H edw ig d e g eri k azanm as
ı iç in h iç bir
ş ekild e yard
ı m etm edi ve kafa s
ı kanad
ı n ı n
alt
ı nda o tu rm aya d evam e tti. H arry ö n k ap
ı ya
s ı rt
ı n ı d öndü .
"V e i
ş te
ş u alt ta ra f da, Hedw ig " -H arry
merd iv enle rin a lt
ı ndaki b ir k ap
ı y ı a çt
ı - "b enim
eskid en u yudu
ğ um y er! O z am anla r b eni h iç
ta n
ı m ı yord un - Gözle rim e in anam
ı yoru m ,
bura s
ı n ı n bu kadar küçük old u
ğ unu

unutm u
ş um ..."
Harry , is tif le nm i
ş ayakkab
ı ve
ş em siy ele rin
etr a f
ı nda göz gezdir ir k en, bir ik i örü m ce
ğ in
süsle di
ğ i m erd iv enin alt
ı na bakar bir
ş ekild e
uyanm aya n as
ı l a l
ı ş k ı n o ld u
ğ unu h at
ı rla d
ı . B u
hat
ı ra la r gerç ek kim li
ğ i hakk
ı nda hiç bir
ş ey
bilm edi
ğ i; anne ve babas
ı n ı n nas
ı l öld ü
ğ ünü
veya neden hep etr a f
ı nda tu haf ola yla r
old u
ğ unu bilm edi
ğ i günle re ait ti. F akat H arry
hâlâ o günle rd e bile , yakas
ı n ı b
ı ra km ayan
rü yala r
ı h at
ı rl
ı yord u: y e
ş il
ı ş ı k p ar
ı lt
ı la r
ı iç ere n
kafa k ar
ı ş t ı r ı c ı rü yala r v e b ir k ere sin de -H arry
anla tt
ığ ı
nda V ern on E ni
ş te n ere deyse a ra bay
ı
çarp
ı yord u- u çan b ir m oto sik le t...
Yak
ı nla rd a bir yerd en ani ve sa
ğı
r edic i bir
güm bürtü geld i. H arry silk in ere k do
ğ ru ld u ve
kafa s
ı n ı n ü st k
ı sm
ı n ı a lç ak k ap
ı ç erç evesin e
çarp t
ı . S adece Vern on E ni
ş te ‘n in en seçkin

küfü rle rin i kulla nm ak iç in dura ra k, sendele ye
sendele ye mutfa
ğ a geri döndü, kafa s
ı n ı
ovala yara k p encere den a rk a b ahçeye g öz a tt
ı .
Kara nl
ı k d alg ala n
ı yor g ib i g örü nüyord u, h avada
tit r e
ş im vard
ı . S onra bir e r bir e r, H ayalb ozan
büyüle ri kalk t
ı kça
ş ekille r görü
ş ala n
ı nda
belir d i. K ask ve gözlü k ta kan, yan ta ra f
ı nda
siy ah bir sepetin ta k
ı l ı old u
ğ u kocam an bir
moto sik le tte otu ra n Hagrid , d
ı ş ar
ı daki
görü ntü nün b üyük b ir k
ı sm
ı n ı k apl
ı yord u. H er
ta ra f
ı nda d i
ğ er in sanla r s üpürg ele rin den, ik i k i
ş i
is e is kele tim si, siy ah kanatl
ı atla rd an
in iy orla rd
ı .
Harry a rk a k ap
ı y ı s ert b ir
ş ekild e ç ekip a çt
ı v e
son süra t onla r
ı n ara s
ı na git ti. H erm io ne‘n in
kolla r
ı ara s
ı nda ve R on s
ı rt
ı na vuru york en
etr a f
ı nda tip ik s ela m la m a s esle ri y ükseliy ord u
ve H agrid , "N as
ı ls
ı n, H arry ? A yr
ı lm aya haz
ı r

m ı s ı n?" d iy e s ord u.
"K esin lik le ," dedi H arry , etr a f
ı ndaki herk ese
bakark en. "F akat bu kadar çok gelm eniz i
bekle m iy ord um ."
"P la n d e
ğ i ş ik li
ğ i, " d iy e h
ı rla d
ı D eli- G öz, e lin de
ik i kocam an,
ş i ş kin to rb a ta
ş ı yord u ve sih ir li
gözü ba
ş döndürü cü bir h
ı zla kara ra n
gökyüzünden eve ve bahçeye kaym
ı ş t ı .
"B unun h akk
ı nda k onu
ş madan ö nce k oru nakl
ı
bir y ere g eçelim ."
Harry o nla r
ı m utfa
ğ a g ötü rd ü. G ülü
ş üyorla r v e
gevezelik yap
ı yorla rd
ı . Sandaly ele rin e
kuru lm u
ş , Petu nia Teyze‘n in par
ı ld ayan
te zgâh
ı na do
ğ ru otu rm u
ş la r ya da Petu nia
Teyze‘n in le kesiz cih azla r
ı na yasla nm
ı ş la rd
ı ;
uzun ve le yle k gib i R on; çal
ı gib i da
ğı
n ı k
saçla r
ı n ı a rk as
ı nda u zun b ir ö rü kle b a
ğ la m
ı ş

ola n H erm io ne; bir b ir in in ayn
ı ş ekild e s
ı r ı ta n
Fre d v e G eorg e; k ötü b ir
ş ekild e y ara la nm
ı ş v e
uzun s açl
ı B ill; y üzünde d ost c anl
ı s ı b ir if a desi
ola n, kelle
ş meye ba
ş la m
ı ş , hafif yan yatm
ı ş
ola n g özlü kle riy le M r. W easle y; y üzünde e ski
sava
ş la rd an kalm a yara la r
ı ola n, te k ayakl
ı ,
göz bo
ş lu
ğ undaki parla k m avi re nkte ki sih ir li
gözü d urm adan e tr a fa d önüp b akan D eli- G öz;
k ı sa, fa vori cik le t pem besi re ngin de saçla r
ı
ola n T onks; d aha g ri g örü nen v e y üzünde d aha
fa zla çiz gi ola n Lupin ; narin ve güzel, uzun
güm ü
ş i s ar
ı re nkte s açla r
ı o la n F le ur; k el v e
geni
ş om uzlu K in gsle y; kaba saç ve sakal
ı
ola n, kafa s
ı n ı ta vana vurm am ak iç in
kam buru nu ç
ı karm
ı ş bir
ş ekild e d ura n H agrid
ve küçük, kir li ve sin si görü nü
ş lü , dü
ş kün,
ta z
ı ms
ı boncuk gib i gözle ri ve matla
ş m ı ş
saçla r
ı ola n M undungus Fle tc her. H arry ‘n in
kalb i geni
ş le m i
ş e benziy ord u ve görd ü
ğ ü

görü ntü kar
ş ı s ı nda adeta
ı ş ı ld
ı yord u: O nla ra
kar
ş ı in an
ı la m ayacak dere ce sevgi dolu
old u
ğ unu h is setti, h atta s on k ar
ş ı la
ş mala r
ı nda
bo
ğ maya ç al
ı ş t ığ ı
M undungus‘a k ar
ş ı b ile .
"K in gsle y, senin M uggle Ba
ş bakan
ı ‘n a göz
kula k old u
ğ unu san
ı yord um ?" diy e odan
ı n
kar
ş ı s ı na s esle ndi H arry .
"B ensiz bir geceyi atla ta bilir ," dedi K in gsle y,
"S en d aha ö nem lis in ."
"H arry , bil bakal
ı m ne old u?" dedi Tonks,
otu rd u
ğ u ç am a
ş ı r m akin esin in ü stü nden v e s ol
elin i o na d o
ğ ru s alla d
ı ; e lin deki y üzük p ar
ı ld ad
ı .
"E vle ndin iz m i? " d iy e b a
ğı
rd
ı H arry , T onks‘t a n
gözünü L upin ‘e ç evir m i
ş ti .
"O s
ı ra da ora da ola m ad
ığ ı
n iç in üzgünüm ,
Harry , çok sessiz bir
ş ekild e evle ndik ." "B u

harik a, te brik - "
"P ekala , pekala , daha sonra s
ı cak
kucakla
ş mala r iç in v akit o la cak." d iy e k ükre di
Moody
ş am ata n
ı n üstü nden ve m utfa
ğ a bir
sessiz lik çöktü . M oody to rb ala r
ı ayakla r
ı n ı n
yan
ı na in dir d i v e H arry ‘y e d öndü. " M uhte m ele n
Dedalu s‘u n sana anla tm
ı ş ola ca
ğı
gib i, P la n
A‘y
ı ip ta l etm ek zoru nda kald
ı k. Piu s
Thic knesse k ar
ş ı ta ra fa g eçti, k i b u b iz e b üyük
bir soru n te
ş kil ediy or. Bu evi Uç-u ç
Ş ebekesi'n e ba
ğ la m ay
ı , bura ya bir anahta r
getir m eyi, cis im le nm eyi veya buharla
ş may
ı
hapsedilm eye y ete cek b ir s uç ila n e tti. B unla r
ı n
hepsi s eni k oru m ak v e K im -O ld u
ğ unu-B ilir s in -
Sen'in sana yakla
ş mas
ı n ı engelle m ek ad
ı na
yap
ı ld
ı . Tam am en anla m s
ı z, annenin büyüsü
bunla r
ı z ate n y ap
ı yor. O nun g erç ekte n y apm
ı ş
old u
ğ u
ş ey, s enin b ura dan e m niy etli b ir
ş ekild e

götü rü lm eni e ngelle m ek."
" İ kin ci s oru n: H ala re
ş it d e
ğ ils in v e b u d a h ala
üzerin de T akip çi o ld u
ğ u a nla m
ı na g eliy or."
"A nla m
ı -"
"T akip çi, ta kip çi! " d edi D eli- G öz s ab
ı rs
ı zca. " o n
yedi ya
ş alt
ı ndakile rin etr a f
ı ndaki sih ir
aktiv ele rin i sapta yan büyü, Bakanl
ı k‘
ı n ya
ş ı
küçük büyücüle rin yapt
ığ ı
büyüle ri ö
ğ re nm e
yolu ! E
ğ er sen veya etr a f
ı ndaki bir i, seni
bura dan götü rm ek iç in bir büyü yapars a,
Thic knesse b unu ö
ğ re necek v e b öyle ce Ö lü m
Yiy enle r d e ö
ğ re nm i
ş o la cakla r."
"T akip ‘in üstü nden kalk m as
ı n ı bekle yem eyiz ,
çünkü o n y edi y a
ş ı na b ast
ığ ı
n a n a nnenin s ana
sa
ğ la d
ığ ı
tü m koru m ala r
ı da kaybedeceksin .
K ı saca, P iu s T hic knesse s eni iy i v e u ygun b ir
ş ekild e k ö
ş eye s
ı k ı ş t ı rd
ığ ı
n ı d ü
ş ünüyor."

Harry kendin i, ta n
ı mad
ığ ı
Thic knesse‘le
hem fik ir o lm akta n a l
ı koyam ad
ı .
"Ö yle yse, n e y apaca
ğı
z?"
"K ulla nabile ce
ğ im iz te k ula
ş ı m ara çla r
ı n ı
kulla naca
ğı
z, T akip çi‘in s apta yam ayaca
ğı
te k
ara çla r
ı , çünkü onla r
ı kulla nm ak iç in büyü
yapm am
ı za g ere k y ok: S üpürg ele r, T estr a l'le r
ve H agrid ‘in m oto sik le ti. "
Harry b u p la nda ç atla kla r g öre biliy ord u; y in e d e
Deli- G öz‘e , b unla r
ı a ç
ı kl
ığ
a kavu
ş tu rs un diy e
bir
ş ans ta n
ı mak iç in d ilin i tu ttu .
" Ş im di, annenin büyüsü sadece ik i duru m da
bozula cak: R e
ş id in e var
ı nca, ya da" -M oody
elle riy le te rte m iz m utfa
ğı
g öste rd i- "B u y eri b ir
daha e vin y erin e k oym ayaca
ğı
n z am an. S en,
te yzen ve eni
ş te n bu gece yolla r
ı n ı z ı
ay
ı r ı yors unuz, yani ta m m anas
ı yla bir daha

asla b ir lik te y a
ş am ayacaks
ı n ı z, d o
ğ ru m u?"
Harry e vet a nla m
ı nda k afa s
ı n ı s alla d
ı .
"Y ani bu kez ayr
ı ld
ığ ı
nda, bir geri dönü
ş
olm ayacak ve sen m enzilin den ç
ı kt
ığ ı
n an
büyü bozula cak. Biz büyüyü daha erk en
bozm ay
ı s eçiy oru z, ç ünkü d i
ğ er s eçenek o la n
bekle m em iz , K im -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en‘in s en
on yedi ya
ş ı na vard
ığ ı
n an gelip seni ele
geçir m esi a nla m
ı na g eliy or.
"B iz im y an
ı m ı zda o la n te k
ş ey K im -O ld u
ğ unu-
Bilir s in -S en'in seni bu gece götü rd ü
ğ üm üzü
bilm em esi. Bakanl
ı k‘a sahte bir iz b
ı ra kt
ı k:
Senin ay
ı n otu z bir in e kadar evden
ayr
ı lm ayaca
ğı
n ı d ü
ş ünüyorla r. B ununla b ir lik te ,
bahsetti
ğ im iz ki
ş i Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en,
bu yüzden onun yanl
ı ş ta rih e in and
ığ ı
na
güvenem eyiz ; n e o lu r o lm az d iy e b u ç evre de,

gökyüzünde bir çif t Ölü m Yiy en
konu
ş la nd
ı rd
ığ ı
kesin . Bu yüzden onla rd an
kurtu la bilm ek iç in , b ir d üzin e k adar fa rk l
ı e ve
koyabild i
ğ im iz her tü rlü koru m ay
ı koyduk.
Onla r
ı n hepsi de seni sakla yaca
ğı
m ı z ev
ola bile cek gib i görü nüyor, hepsin in de
Yold a
ş l ı k ile b az
ı b a
ğ la nt
ı la r
ı v ar: b enim e vim ,
Kig sle y‘n in e vi, M olly ‘n in M urie l T eyze's i - F ik ri
anl
ı yors un d e
ğ il m i? "
"E vet," dedi Harry , ta m ola ra k gerç e
ğ i
söyle m eyere k, çünkü pla ndaki geni
ş bir
bo
ş lu
ğ u fa rk e debiliy ord u.
"S en T onks‘u n a nne v e b abas
ı na g id eceksin .
Bir k ere o nla r
ı n e vin e k oydu
ğ um uz k oru yucu
büyüle rin s
ı n ı r ı na gir d i
ğ in zam an, Kovuk‘a
git m ek iç in b ir a nahta r k ulla nabile ceksin . S oru n
var m
ı ?"

" Ş ey - e vet," d edi H arry . "B elk i ilk b a
ş ta o n ik i
güvenli evden hangis in e yöneld i
ğ im i
bilm eyecekle r, am a hangis in e git ti
ğ im an
ı nda
belli olm ayacak m
ı " -ç abucak etr a f
ı ndaki
kafa la r
ı sayd
ı - "o n dörd üm üzün bir d en
Tonks‘u n a ile sin in e vin e d o
ğ ru u çm as
ı ?"
"A h," dedi Moody. "T em el nokta dan
bahsetm eyi unuttu m . On dörd üm üz bir d en
Tonks‘u n aile sin in evin e uçm ayaca
ğı
z. Bu
gece g ökle rd e y edi ta ne H arry P otte r g id iy or
ola cak, h er b ir in in b ir ta ne re fa katç is i o la cak,
her ç if t fa rk l
ı b ir s
ığ ı
na
ğ a y ol a la cak."
Moody
ş im di pele rin in iç in den, iç in de
çam uru m su bir madde ola n cep
ş i ş esi
ç ı kar
ı yord u. B a
ş ka b ir k elim e s öyle m eye g ere k
yoktu ; H arry p la n
ı n g eri k ala n
ı n ı h em en a nla d
ı .
"H ay
ı r!" dedi yüksek sesle , sesi m utfa kta

yank
ı la nd
ı . "
İ mkân
ı y ok!"
"O nla ra duru m u böyle kar
ş ı la yaca
ğı
n ı
söyle m i
ş tim ," d edi H erm io ne, y üzünde h afif b ir
ho
ş nutlu k b elir m i
ş ti.
"E
ğ er alt
ı in san
ı n kendi hayatla r
ı n ı te hlik eye
atm ala r
ı na iz in v ere ce
ğ im i s an
ı yord uysan
ı z - !"
"Ç ünkü hepim iz hayat
ı m ı z ı ilk defa te hlik eye
at
ı yoru z y a," d edi R on.
"B u fa rk l
ı , b enm i
ş im g ib i d avra nm ak-"
"P ekâlâ , hiç bir im iz gerç ekte n buna
bay
ı lm
ı yoru z, Harry ," dedi Fre d cid diy etle .
"D ü
ş ünsene, ya bir
ş eyle r te rs gid ers e ve
sonuna dek c
ı l ı z, küçük budala la r ola ra k
kal
ı r ı z."
Harry g ülm edi.

"E
ğ er ben i
ş bir li
ğ i yapm azsam pla n
ı devam
ettir e m ezsin iz , b enim s iz e b ir a z s aç v erm em e
ih tiy ac
ı n ı z v ar."
"G üzel, i
ş te p la n y att
ı ," d edi G eorg e. " K esin lik le
sen i
ş bir li
ğ i yapm ad
ığ ı
n süre ce hiç bir im iz in
saç
ı ndan b ir p arç a a lm as
ı na im kân y ok."
"E vet, on üçüm üz büyü kulla nm aya iz ni
olm ayan b ir k i
ş iy e k ar
ş ı y ı z: h iç
ş ans
ı m ı z y ok,"
dedi F re d.
"K om ik ," d edi H arry , " g erç ekte n e
ğ le nceli. "
"E
ğ er z orla a lm am
ı z g ere kiy ors a, z orla a l
ı r ı z,"
diy e h
ı rla d
ı M oody, H arry ‘y e bakark en sih ir li
gözü yerin de nere deyse belli olm ayacak
ş ekild e tit r e di.
"B ura daki herk es re
ş it , P otte r ve hepsi ris ki
göze a lm aya h az
ı rla r."

Mundungus om uzla r
ı n ı silk ti ve yüzünü
buru
ş tu rd u; M oody‘n in gözü h
ı zla döndü ve
kafa s
ı n ı n iç in den o na b ir b ak
ı ş a tt
ı .
"D aha ba
ş ka ta rt
ı ş ma ya
ş am ayal
ı m. Zam an
geçiy or. Bir tu ta m saç
ı n ı is tiy oru m , çocuk,
ş im di. "
"F akat b u d elilik , b una g ere k y ok-"
"G ere k yok m u?" diy e h
ı rla d
ı M oody, "K im -
Old u
ğ unu-B ilir s in -S en ora da bir yerle rd e ve
Bakanl
ı k‘
ı n y ar
ı s ı d a o nun ta ra f
ı ndayken m i?
Potte r, e
ğ er
ş ansl
ı ysak, s ahte y em i y uta r v e
seni a y
ı n o tu zunda p usuya d ü
ş ürm eyi p la nla r.
Ayr
ı ca bir veya ik i Ölü m Yiy en'i bura la r
ı
gözetle sin le r d iy e g öre vle ndir m em i
ş se, a s
ı l b u
delilik o lu rd u, k i b enim d e y apaca
ğı
m budur.
Annenin b üyüsü d evam e diy ork en s ana v eya
bu e ve e ri
ş em eyebilir le r, fa kat b üyü b ozulm ak

üzere ve onla r da bura n
ı n önem in i biliy orla r.
Tek
ş ans
ı m ı z s ahte y em le r k ulla nm am
ı z. K im -
Old u
ğ unu-B ilir s in -S en bile kendin i yediy e
böle m ez."
Harry , H erm io ne ile g öz g öze g eld i v e a n
ı nda
ba
ş ka y öne b akt
ı .
"Ö yle yse P otte r - s aç
ı ndan b ir p arç a, e
ğ er iz in
verir s en."
Harry R on‘a göz att
ı , R on da sadece '
yap
ş unu
' ta rz
ı nda y üzünü b uru
ş tu rd u.
" Ş im di! " d iy e k ükre di M oody.
Tüm g özle r o nun ü stü ndeyken H arry , k afa s
ı n ı n
üst k
ı sm
ı na u zand
ı , b ir tu ta m s aç tu ttu v e ç ekti
.
"G üzel, " dedi Moody, Harry ‘y e do
ğ ru
to palla yara k gid erk en ik sir in old u
ğ u cep

ş i ş esin in t
ı pas
ı n ı çekip açt
ı . "D ir e k bura ya,
senin iç in s oru n o lm azsa."
Harry s aç
ı n ı ç am ura b enzeyen s
ı v ı ya b
ı ra kt
ı .
Saç
ı s
ı v ı n ı n y üzeyin e te m as e tti
ğ i a nda, ik sir
köpürm eye ve dum an ç
ı karm aya ba
ş la d
ı ,
sonra , bir d en, te m iz , parla k, alt
ı n sar
ı s ı bir
re nge d öndü .
"A ah, C ra bbe v e G oyle ‘d an ç ok d aha le zzetli
gib i g örü nüyor, H arry ," d edi H erm io ne, R on‘u n
havaya kalk m
ı ş ka
ş la r
ı n ı görm eden önce,
hafif te n k
ı zard
ı v e d evam e tti, "a h, n e d em eye
çal
ı ş t ığ ı
m ı biliy ors un - G oyle ‘u n ik sir i süm ük
gib i g örü nüyord u."
"T am am öyle yse, sahte Potte r'la r bura da
s ı ra la ns
ı n, lü tfe n." d edi M oody .
Ron, Herm io ne, Fre d, Georg e ve Fle ur,
Petu nia Teyze‘n in par
ı ld ayan la vabosunun

önünde s
ı ra ya g ir d ile r.
"B ir i e ksik ," d edi L upin .
"B ura da," d edi H agrid s ertç e v e M undungus‘u
ensesin den kald
ı r ı p Fle ur‘u n yan
ı na b
ı ra kt
ı ,
anla m l
ı b ir
ş ekild e b uru n k
ı v ı ra n F le ur is e F re d
ve G eorg e‘u n a ra s
ı na g ir d i .
"S iz e s öyle dim , k oru m a o lm ay
ı te rc ih e derim ,"
dedi M undungus.
"K apa ç eneni, " d iy e h
ı rla d
ı M oody. "S ana d aha
önce de anla tt
ığ ı
m gib i, seni kara kte rs iz pis
herif , biz im pe
ş im iz e dü
ş ecek herh angi bir
Ölü m Yiy en‘in am ac
ı Potte r‘
ı yakala m ak
ola cakt
ı r, öld ürm ek de
ğ il. D um ble dore daim a
Potte r‘
ı n i
ş in i Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en‘in
kendis in in b it ir m ek is te di
ğ in i s öyle rd i. E n ç ok
endi
ş ele nm em iz gere ken koru m ala r olm al
ı ,
Ölü m Y iy enle r o nla r
ı ö ld ürm ek is te yecekle rd ir ."

Mundungus ta m am en
ş üphele rin den k urtu lm u
ş
gib i görü nm üyord u, fa kat Moody, pele rin in
iç in den ç okta n y ar
ı m d üzin e y um urta b oyunda
bard ak ç
ı karm
ı ş v e b ard akla r
ı k ontr o l e dip , h er
bir in e az
ı c ı k Çok Özlü
İ ksir bo
ş alt m aya
ba
ş la m
ı ş t ı b ile .
"H ep b ir lik te , ö yle yse..."
Ron, Herm io ne, Fre d, Georg e, Fle ur ve
Mundungus iç ti. H epsi s olu k s olu
ğ a k alm
ı ş v e
ik sir bo
ğ azla r
ı ndan geçerk en yüzle rin i
k ı r ı ş t ı rm
ı ş la rd
ı . H em en g örü nü
ş le ri b alo n b alo n
olu p, s
ı cak balm um u gib i bozulm aya
ba
ş la m
ı ş t ı . H erm io ne ve M undungus yukar
ı
do
ğ ru u zuyorla rd
ı ; R on, F re d ve G eorg e is e
küçülü yorla rd
ı ; saçla r
ı koyula
ş ı yord u,
Herm io ne v e F le ur‘u n k afa ta sla r
ı g eriy e d o
ğ ru
uzuyord u.

Moody, old ukça um urs am az bir
ş ekild e,
kendis iy le getir d i
ğ i geni
ş to rb ala r
ı n ba
ğ la r
ı n ı
çözüyord u. Tekra r kalk
ı p dik durd u
ğ unda,
kar
ş ı s ı nda s olu k s olu
ğ a k alm
ı ş a lt
ı ta ne H arry
Potte r d uru yord u .
Fre d v e G eorg e b ir b ir le rin e d önüp a yn
ı anda
konu
ş tu la r, " V ay - b ir e bir a yn
ı y ı z!"
"Y in e de, bile m iy oru m . San
ı r ı m ben hâlâ
senden daha yak
ı ş ı kl
ı görü nüyoru m ." dedi,
çaydanl
ı kta ki kendi görü ntü sünü in cele yen
Fre d.
"T üh," dedi, kendin i mik ro dalg a f
ı r ı n ı n
kap
ı s ı ndan kontr o l eden Fle ur, "B ill, bana
bakm a - ç ok ç ir k in im ."
"G iy sile ri geni
ş gele nle r iç in , bura da daha
küçükle rin i getir d im ," dedi M oody, ilk to rb ay
ı
göste re re k "V e te rs i d e d i
ğ er to rb a iç in g eçerli.

Gözlü kle ri u nutm ay
ı n, y an g özde a lt
ı ta ne v ar.
Ve giy in dik te n sonra , di
ğ er to rb ada e
ş yala r
var."
Gerç ek Harry ,
ş im diy e kadar old ukça garip
ş eyle r g örd ü
ğ ü h ald e, b unun g örd ü
ğ ü e n g arip
ş ey old u
ğ unu dü
ş ündü. Harry , to rb ala r
ı
kar
ı ş t ı r ı p, bir sürü k
ı yafe t ç
ı kar
ı rk en, gözlü k
ta kark en ve kendi e
ş yala r
ı n ı to rb aya geri
dold uru rk en alt
ı kopyas
ı n ı iz le di. Hepsi
üstle rin dekile ri uta nm aks
ı z ı n kola yca s
ı y ı r ı p,
norm ald e kendi vücutla r
ı ola n Harry ‘n in
vücudunu göste rir k en, Harry kendi
mahre m iy etin e bir a z daha fa zla sayg
ı
göste rm ele rin i is te m eyi d ü
ş ündü.
"G in ny‘n in
ş u dövm e hakk
ı nda yala n
söyle di
ğ in i biliy ord um ," dedi ç
ı pla k gö
ğ süne
bakan R on .

"H arry , s enin g örü
ş ün g erç ekte n b erb at," d edi
Herm io ne, g özlü kle rin i ta kark en .
Giy in dik le ri g ib i, s ahte H arry le r ik in ci to rb adan
s ı rt çanta la r
ı n ı ve iç in de kar beyaz
ı bayku
ş
ola n b ayku
ş k afe sle rin i a ld
ı la r.
" İ yi, " dedi M oody, en sonunda yedi giy in ik ,
gözlü klü ve e
ş yala r
ı n ı ta
ş ı yan H arry ile yüz
yüze gelin ce. "Ç if tle r
ş u
ş ekild e ola cak:
Mundungus b enim le s üpürg e ü stü nde g ele cek-
"
"N iy e b en s enin le yim ?" d iy e h om urd and
ı a rk a
kap
ı ya e n y ak
ı n o la n H arry .
"Ç ünkü iz le nm esi gere ken te k ki
ş i sensin ,"
diy e h
ı rla d
ı M oody ve gerç ekte n de devam
etti
ğ in de s ih ir li g özü M undungus‘t a n a yr
ı lm ad
ı .
"A rth ur v e F re d-"

"B en G eorg e‘u m ," dedi M oody‘n in göste rd i
ğ i
ik iz , "H arry old u
ğ um uz zam an bile biz i
bir b ir im iz den a y
ı ra m
ı yor m usun?"
"Ü zgünüm , G eorg e-"
"S adece seni tiy e al
ı yord um . Ben asl
ı nda
Fre d‘im -"
"B o
ş a v akit h arc ad
ığ ı
m ı z y ete r!" d iy e s in ir li b ir
ş ekild e h
ı rla d
ı M oody. "D i
ğ eri -G eorg e veya
Fre d, h er k im sen s en- R em us ile g id iy ors un.
Mis s D ela cour-“
"F le ur‘u b ir T estr a l ile g ötü rü yoru m ," d edi B ill.
"S üpürg ele rd en h o
ş la nan b ir tip d e
ğ il. "
Fle ur yürü dü ve
ı sla k, köle gib i bir bak
ı ş
ata ra k, o nun y an
ı nda d urd u. H arry tü m k alb iy le
o bak
ı ş ı n yüzünde bir daha görü nm em esin i
um du.

"M is s G ra nger, K in gsle y ile g id iy or, o nla r d a
Testr a l'le -"
Kin gsle y‘n in gülü m sem esin e kar
ş ı l ı k verin ce,
endi
ş ele ri d in m i
ş g örü ndü; H arry , H erm io ne‘n in
süpürg ele re ola n güven yoksunlu
ğ unu
biliy ord u.
"G eriy e biz kal
ı yoru z, Ron!" dedi Tonks
ne
ş eyle , k upas
ı n ı b ard akl
ığ
a y erle
ş tir e re k o na
el s alla d
ı .
Ron H erm io ne k adar h o
ş nut g örü nm edi.
"V e s en d e b enim le sin , H arry , d e
ğ il m i? " d edi
endi
ş eli bir biç im de Hagrid . "M oto sik le t ile
gid ece
ğ iz , süpürg ele r ve te str a lle r benim
a ğı
rl
ığ ı
m ı kald
ı ra m
ı yorla r, görd ü
ğ ün üzere .
Benim le b ir lik te o tu rm an iç in y ete rin ce y er y ok,
bu yüzden sen moto sik le tin sepetin de
ola caks
ı n."

"B u muhte
ş em ," dedi ta m am en do
ğ ru la r
ı
söyle m eyen H arry .
"S an
ı yoru z ki Ö lü m Yiy enle r senin süpürg e
üstü nde olm an
ı bekliy orla r," dedi Harry ‘n in
his le rin i okum u
ş görü nen M oody. "S nape‘in
senin hakk
ı nda
ş im diy e kadar anla tm ad
ığ ı
ş eyle ri a nla tm ak iç in y ete rin ce z am an
ı o ld u, b u
yüzden Ö lü m Y iy enle r ile k ar
ş ı la
ş ı rs ak e
ğ er,
id dia ya g ir e rim k i r a hat b ir
ş ekild e s üpürg esin in
üstü nde o la n P otte r'la rd an b ir in i s eçecekle rd ir .
Hadi öyle yse," sahte Potte r'la r
ı n giy sile rin in
old u
ğ u to rb ay
ı ba
ğ la y
ı p kap
ı ya dönerk en
devam etti, "Ü ç dakik a iç in de ayr
ı la ca
ğı
m ı z ı
ta hm in ediy oru m . A rk a kap
ı y ı kilit le m enin bir
manas
ı yok, etr a fa bakm ak iç in gele n Ö lü m
Yiy en olu rs a onla r
ı d
ı ş ar
ı da tu tm ayacakt
ı r.
Gid elim ..."
Harry s
ı rt ç anta s
ı n ı , A te
ş oku‘n u v e H edw ig ‘in

kafe sin i acele yle to pla d
ı ve kara nl
ı k ark a
bahçeye d o
ğ ru d i
ğ erle rin i iz le di.
Herk esin yan
ı ndaki süpürg esi elle rin e
s ı çr
ı yord u. Herm io ne muazzam siy ah bir
Testr a l'in üstü ne Kin gsle y‘n in de yard
ı m ı yla
bin m i
ş ti bile , Fle ur da ayn
ı ş ekild e Bill
ta ra f
ı ndan di
ğ er bir Testr a l'e bin dir ilm i
ş ti.
Hagrid gözlü kle rin i ta km
ı ş , moto sik le tin
yan
ı nda h az
ı r b ir
ş ekild e d uru yord u .
"B u o m u? B u S ir iu s‘u n m oto sik le ti m i? "
"K esin lik le o," dedi H arry ‘y e gözle rin i dik m i
ş
ola n H agrid , "V e s on d efa s
ı nda d a s en b una
bin m i
ş tin , H arry , s eni te k e lim de tu tu yord um !"
Harry m oto sik le tin sepetin e otu rd u
ğ u zam an
uta nm a h is le rin e e ngel o la m ad
ı . H erk este n k
ı rk
elli santim daha a
ş a ğı
ya konu
ş la nm
ı ş t ı : R on
onun bir çocuk ara bas
ı ndaym
ı ş gib i ora da

öyle ce otu rd u
ğ unu görü nce kendin den
mem nun b ir
ş ekild e s
ı r ı tt
ı . H arry s
ı rt ç anta s
ı n ı
ve süpürg esin i ayakla r
ı n ı n alt
ı na in dir d i ve
Hedw ig ‘in k afe sin i ik i d iz in in a ra s
ı nda s
ı k ı ş t ı rd
ı .
Ora da ö yle ce o tu rm ak a
ş ı r ı d ere cede ra hats
ı z
edic iy di.
"A rth ur b ir a zc
ı k e kle nti y apt
ı ," d edi, H arry ‘n in
ra hats
ı z d uru
ş unu h iç fa rk e tm eyen H agrid . O
bin in ce moto sik le t az
ı c ı k g
ı c ı rd ad
ı ve
santim le rc e to pra
ğ a g öm üld ü. "A rk a ta ra f
ı nda
bir k aç marif e t sakl
ı art
ı k.
Ş ura daki benim
fik rim di. "
Kal
ı n p arm a
ğı
yla h
ı z g öste rg esin in y ak
ı n ı ndaki
mor b ir d ü
ğ meyi g öste rd i .
"L ütfe n d ik katli o l, H agrid ," d edi, h âlâ o nla r
ı n
yan
ı nda d uru p s üpürg esin i tu ta n M r. W easle y.
"B unun hâlâ ak
ı ll
ı ca bir
ş ey old u
ğ una em in

de
ğ ilim ve kesin lik le acil bir duru m olu rs a
kulla n
ı lm al
ı ."
"P eki, öyle yse," dedi M oody. "H erk es haz
ı r
ols un, lü tfe n. H epim iz in a yn
ı a nda a yr
ı lm as
ı n ı
is tiy oru m , y oksa b a
ş ka y olla ra s apm an
ı n h iç bir
manas
ı k alm ayacak."
Herk es s üpürg esin e b in di.
" Ş im di s
ı k ı tu tu n, R on." d edi T onks v e H arry ,
Ron‘u n, Tonks‘u n belin in ik i yan
ı na elle rin i
yerle
ş tir ir k en Lupin ‘e giz li ve suçlu bir bak
ı ş
att
ığ ı
n ı görd ü. Hagrid moto sik le ti aya
ğı
yla
çal
ı ş t ı rd
ı . M oto sik le t b ir e jd erh a g ib i k ükre di v e
sepet tit r e m eye b a
ş la d
ı .
"H erk ese iy i
ş ansla r," diy e ba
ğı
rd
ı M oody,
"Y akla
ş ı k bir saat iç in de hepin iz le K ovuk‘t a
görü
ş ürü z. Ü ç d eyin ce. B ir ...
İ ki. .. Ü Ç."

Moto sik le tte n m uazzam b ir g üm bürtü g eld i v e
Harry , sepetin kötü bir
ş ekild e salla nd
ığ ı
n ı
his setti. Harry , moto sik le t ile bir lik te h
ı zla
havaya y ükselir k en, g özle ri s ula n
ı yor, s açla r
ı
yüzünü k
ı rb açl
ı yord u. Süpürg ele r de
etr a fla r
ı nda yükseliy or, Testr a l'le rd en bir in in
uzun siy ah kuyru
ğ u havay
ı k
ı rb açl
ı yord u.
Sepette Hedw ig ‘in kafe si ve s
ı rt çanta s
ı
ta ra f
ı ndan s
ı k ı ş t ı r ı lm
ı ş ola n bacakla r
ı zate n
a ğ r ı yord u ve uyu
ş maya ba
ş la m
ı ş t ı .
Rahats
ı zl
ığ ı
öyle büyüktü ki sepetin
kenar
ı ndan b akt
ığ ı
nda art
ı k hangis i old u
ğ unu
kestir e m edi
ğ i, P riv et D riv e D ört N um ara ‘y a s on
bir bak
ı ş atm ay
ı nere deyse unutu yord u.
Gökyüzünde y ükseld ik çe y ükseliy orla rd
ı -
Ve s onra , a nid en y okta n v ar o la nla r ta ra f
ı ndan
etr a fla r
ı sar
ı lm
ı ş t ı . En az
ı ndan otu z ba
ş l ı kl
ı
ş ekil, havada iy ic e yükselm i
ş am a henüz

dik katle rin i to pla m am
ı ş o la n Y old a
ş l ı k ü yele rin i
iç in e ala cak büyüklü kte geni
ş bir çem ber
olu
ş tu rm u
ş h avada a s
ı l ı d uru yorla rd
ı -
Her ta ra fta ç
ığ
l ı kla r ve ye
ş il
ı ş ı kla r
ale vle niy ord u: H agrid b ir b a
ğı
rt
ı k oyuverd i v e
moto sik le t ir tif a kaybetti. Harry nere de
old ukla r
ı yla ilg ili h er tü rlü d uyusunu y it ir m i
ş ti.
Üstü nde sokak
ı ş ı kla r
ı görü yor, etr a f
ı nda
ba
ğı
rt
ı la r
ı duyuyord u. Var gücüyle sepete
yap
ı ş m ı ş t ı . H edw ig ‘in k afe si, A te
ş oku v e s
ı rt
çanta s
ı d iz le rin in a ra s
ı ndan k ayd
ı .
"H ay
ı r-H ED W IG !"
Süpürg e yery üzüne f
ı rla d
ı , fa kat m oto sik le t
ayn
ı ş ekild e y ukar
ı d o
ğ ru ç
ı km aya b a
ş la rk en
s ı rt ç anta s
ı n ı n k ay
ı ş ı ndan v e k afe sin ü stü nden
yakala m ay
ı ba
ş ard
ı . Bir anl
ığ ı
na iç i
ra hatla m
ı ş t ı a m a h em en s onra b a
ş ka b ir y e
ş il

ı ş ı k p atla d
ı . B ayku
ş a c
ı v e tiz b ir
ş ekild e ö ttü
ve k afe sin z em in in e d ü
ş tü .
"H ay
ı r-H AYIR !"
Moto sik le t h
ı zla yukar
ı ç
ı kt
ı ; Harry , Hagrid
çem beri y ar
ı p g eçerk en e tr a fa d a
ğı
la n b a
ş l ı kl
ı
Ölü m Y iy enle r'i g örd ü.
"H edw ig - H edw ig !”
Fakat bayku
ş u, oyuncak gib i hare kets iz ve
ac
ı kl
ı bir
ş ekild e k afe sin z em in in de y at
ı yord u.
Harry bunu kabulle nem edi ve di
ğ erle ri iç in
endi
ş eden d eh
ş ete d ü
ş mü
ş tü . K afa s
ı n ı ç evir ip
om zundan ark aya bakt
ı ve bir sürü in san
ı n
hare ket etti
ğ in i, ye
ş il
ı ş ı kla r
ı n patla d
ığ ı
n ı ,
süpürg e üstü ndeki ik i çif t in san
ı n uzakta
yükselm eye b a
ş la d
ı kla r
ı n ı g öre biliy ord u, fa kat
onla r
ı n k im o ld ukla r
ı n ı s eçem iy ord u-

"H agrid , dönm ek zoru nday
ı z, dönm ek
zoru nday
ı z!" , s esin i m oto sik le tin y üksek s esle
güm bürd eyen moto ru ndan duyurm ak iç in
ba
ğı
rd
ı , a sas
ı n ı ç
ı kar
ı rk en, ö ld ü
ğ üne in anm ay
ı
re ddetti
ğ i H edw ig ‘in k afe sin i s epetin z em in in e
att
ı . " H agrid , G ER
İ D Ö N!"
"B enim i
ş im s eni g üvenli b ir
ş ekild e g ötü rm ek,
Harry !" diy e ba
ğı
rd
ı Hagrid ve m oto sik le te
verd i
ğ i g az
ı d aha d a a rtt
ı rd
ı .
"D ur- DUR!" diy e ba
ğı
rd
ı Harry , fa kat sol
kula
ğı
n ı n ç ok y ak
ı n ı ndan ik i y e
ş il
ı ş ı k f
ı skiy esi
geçerk en ark as
ı na te kra r bakt
ı : Ç em berd en
dört Ölü m Yiy en ayr
ı lm
ı ş , Hagrid ‘in geni
ş
s ı rt
ı na ni
ş an alm
ı ş bir
ş ekild e onla r
ı ta kip
ediy ord u. H agrid anid en yön de
ğ i ş tir d i, am a
Ölü m Y iy enle r h ala m oto sik le tin p e
ş in deydile r,
pe
ş le rin den daha fa zla la net yolla n
ı yord u,
Harry onla rd an sak
ı nm ak iç in sepetin iç in e

sakla nm ak zoru nda kald
ı . E tr a f
ı nda dönere k
hayk
ı rd
ı , "S ers em le t!" ve kendi asas
ı ndan,
onla r
ı ta kip eden dört Ölü m Yiy en‘in
da
ğı
lm as
ı na sebep olu p ara la r
ı nda bir yar
ı k
açan, k
ı rm
ı z ı r e nkte b ir
ı ş ı k f
ı rla d
ı .
"D ayan, Harry , bu onla r
ı halle decek!" diy e
kükre di Hagrid , ve Harry , Hagrid ‘in kal
ı n
parm a
ğı
yla y ak
ı t g öste rg esin e y ak
ı n b ir y e
ş il
bir dü
ğ meye bast
ığ ı
n ı görm ek iç in ta m
zam an
ı nda d öndü.
Bir duvar, tu
ğ la la rla örü lm ü
ş kat
ı bir duvar,
egzoz boru sundan püskürd ü. Boynunu
çevir e re k duvar
ı n havan
ı n orta s
ı nda
geni
ş le di
ğ in i görd ü. Üç Ölü m Yiy en yön
de
ğ i ş tir ip d uvard an s ak
ı nd
ı la r, a m a d örd üncü
Ölü m Yiy en o kadar
ş ansl
ı de
ğ ild i; görü
ş
ala nla r
ı ndan k aybold u v e d uvar
ı n ark as
ı ndan
bir kaya gib i dü
ş tü , süpürg esi para m parç a

olm u
ş tu . A rk ada
ş la r
ı ndan bir i onu kurta rm ak
iç in yava
ş la d
ı , fa kat onla r ve uçm akta ola n
duvar kara nl
ı k ta ra f
ı ndan yutu ld u ve H agrid
kendin i g id ona d o
ğ ru e
ğ di v e h
ı zla nd
ı .
Hagrid ‘e n i
ş an a lm
ı ş o la n g eriy e k ala n ik i Ö lü m
Yiy en‘in a sala r
ı ndan ç
ı kan d aha fa zla Ö ld ürm e
Laneti H arry ‘n in b a
ş ı n ı ı skala d
ı . H arry o nla ra
daha fa zla S ers em le tm e B üyüsü'y le kar
ş ı l ı k
verd i: K
ı rm
ı z ı v e y e
ş il
ı ş ı kla r h avada ç arp
ı ş t ı
ve çok re nkli k
ı v ı lc
ı m ya
ğ muru na dönü
ş tü ,
Harry ç
ı lg
ı nca b ir d ü
ş ünceyle k
ı v ı lc
ı mla r
ı h avai
fi
ş ek old ukla r
ı n ı dü
ş ündü ve alt la r
ı ndaki
Muggle ‘la r
ı n yukar
ı da asl
ı nda ne old u
ğ unu
bilm edik le rin i d ü
ş ündü-
" İ ş te yenid en ba
ş l ı yoru z, H arry , s
ı k ı tu tu n!"
diy e b a
ğı
rd
ı H agrid v e ik in ci b ir d ü
ğ meye b ast
ı .
Bu sefe r m oto sik le tin egzozundan m uazzam
boyutla rd a b ir a
ğ f
ı rla d
ı , fa kat Ö lü m Y iy en'le r

buna haz
ı rd
ı . Sadece ondan sak
ı nm ak iç in
yönle rin i de
ğ i ş tir m edile r, ayr
ı ca bayg
ı n ola n
ark ada
ş la r
ı n ı kurta rm ak iç in yava
ş la yan
yanda
ş la r
ı n ı da yakala d
ı la r. Ark ada
ş la r
ı
kara nl
ığ ı
n iç in de b ir d en o rta ya ç
ı km
ı ş t ı v e a rt
ı k
üçü b ir d en m oto sik le ti ta kip e diy or, h epsi d e
ark ala r
ı ndan la net y ollu yorla rd
ı .
"B u i
ş e y ara yacak, H arry , ç ok s
ı k ı tu tu n!" d iy e
ba
ğı
rd
ı Hagrid ve Harry , Hagrid ‘in elin in
ta m am
ı yla h
ı z göste rg esin in yan
ı ndaki m or

ğ meye h
ı zla b ast
ığ ı
n ı g örd ü.
Apaç
ı k bir
ş ekild e ba
ğı
ra n bir kükre m eyle ,
egzozdan akkor ve m avi re nkte ejd er ate
ş i
püskürd ü ve moto sik le t s
ı k ı ş t ı r ı lm
ı ş meta l
sesiy le b ir m erm i g ib i ile ri f
ı rla d
ı . H arry , Ö lü m
Yiy enle r‘in ale vle rin ölü m cül iz le rin den
sak
ı nm ak iç in yön de
ğ i ş tir d ik le rin i görd ü ve
ayn
ı anda sepet kayg
ı veric i bir
ş ekild e

salla nd
ı : Sepetin moto sik le te ola n meta l
ba
ğ la nt
ı la r
ı a ni h
ı zla nm an
ı n g ücüyle p arç ala ra
ayr
ı lm
ı ş t ı .
"S oru n y ok, H arry !" d iy e b ö
ğ ürd ü H agrid ,
ş im di
ani h
ı z art
ı ş ı yüzünden s
ı rt üstü m oto sik le te
yap
ı ş m ı ş t ı ;
ş im di kim se moto sik le te yön
verm iy ord u ve sepet moto sik le tin yara tt
ığ ı
hava a k
ı m ı nda
ş id detli bir
ş ekild e s alla nm aya
ba
ş la d
ı .
"H alle diy oru m , Harry , endi
ş ele nm e!" , Hagrid
ba
ğı
rd
ı ve ceketin in cebin den çiç ekli pem be
ş em siy esin i ç
ı kard
ı . " Hagrid ! Hay
ı r! Bana
b ı ra k!"
"R EPAR O !"
Sa
ğı
r edic i bir patla m a old u ve sepet
moto sik le tte n ta m am en koptu . Harry
moto sik le tin uçu
ş unun sa
ğ la d
ığ ı
güç ile ile ri

do
ğ ru h
ı zla nd
ı , sonra sepet yükseklik
kaybetm eye b a
ş la d
ı -
Harry u m uts uzca a sas
ı n ı s epete d o
ğ ru lt tu v e
ba
ğı
rd
ı " W in gard iu m L evio sa!"
Sepet manta r bir ta pa gib i yükseld i, yön
verile m iy ord u am a en az
ı ndan hâlâ
uçm akta yd
ı . D aha fa zla la net o nu
ı skala yana
kadar b ir a nl
ığ ı
na H arry ‘n in iç i ra hatla m
ı ş t ı : Ü ç
Ölü m Y iy en y akla
ş ı yord u.
"G eliy oru m , Harry !" diy e kara nl
ığ ı
n iç in den
ba
ğı
rd
ı H agrid , fa kat H arry , s epetin y in e a
ş a ğı
do
ğ ru y ol a lm aya b a
ş la d
ığ ı
n ı h is sedebiliy ord u:
E ğ ile bild i
ğ i kadar a
ş a ğı
e
ğ ilip ona yakla
ş an
ş ekille rin orta s
ı na ni
ş an ald
ı ve ba
ğı
rd
ı ,
"Im pedim enta !"
U ğ urs uzlu k büyüsü orta daki Ö lü m Yiy en'in

ğ süne ç arp t
ı ; a dam b ir a nl
ığ ı
na g örü nm eyen

bir engele çarp m
ı ş gib i saçm a bir
ş ekild e
kolla r
ı v e b acakla r
ı aç
ı lm
ı ş bir
ş ekild e kald
ı :
ark ada
ş la r
ı ndan bir i nere deyse ona
çarp
ı yord u-
Sepet c id di b ir
ş ekild e d ü
ş meye b a
ş la m
ı ş t ı v e
geri k ala n Ö lü m Y iy en, H arry ‘y e ö yle y ak
ı ndan
geçen bir la net yolla m
ı ş t ı ki, H arry kolt u
ğ un
kenar
ı na çarp
ı p bir di
ş in i k
ı ra ra k, sepetin
kenar
ı na e
ğ ilm ek z oru nda k ald
ı -
"G eliy oru m , H arry , g eliy oru m !"
Dev g ib i b ir e l H arry ‘y i c üppesin in a rk as
ı ndan
yakala d
ı v e o nu d ü
ş en s epette n ç ekip ç
ı kard
ı ;
Harry m oto sik le tin k olt u
ğ una d o
ğ ru çekilir k en
s ı rt çanta s
ı n ı yakala d
ı ve kendin i H agrid ile
ark a ark aya otu ru rk en buld u. Yukar
ı do
ğ ru
yükselip geriy e kala n ik i Ölü m Yiy en‘d en
uzakla
ş ı rla rk en, a
ğ z ı ndaki k an
ı tü kürd ü, a
ş a ğı


ş en sepeti asas
ı yla i
ş are t etti ve ba
ğı
rd
ı ,
"C onfr in go!"
Sepet p atla rk en, H edw ig iç in k ork unç v e ç ok
ac
ı v eric i b ir s anc
ı h is setti; s epete y ak
ı n o la n
Ölü m Y iy en s üpürg esin den f
ı rla d
ı v e d ü
ş erk en
görü
ş a la nla r
ı ndan k aybold u; a rk ada
ş ı d a g eri
çekilip , g özden k aybold u.
"H arry , ü zgünüm , ü zgünüm ," d iy e in le di H agrid ,
"k endi b a
ş ı ma ta m ir e tm eye ç al
ı ş mam al
ı yd
ı m -
sana y ete rli y er y ok b ura da - “
"S oru n d e
ğ il, s adece u çm aya d evam e t!" , ik i
Ölü m Yiy en daha kara nl
ı kta orta ya ç
ı k ı p,
onla ra y akla
ş ı rk en H arry b a
ğı
ra ra k c evapla d
ı .
Ate
ş le nen la netle r a ra la r
ı ndaki b o
ş lu kta te kra r
onla ra do
ğ ru gelir k en Hagrid , ani yön
de
ğ i ş ik lik le ri yap
ı p zik zak çiz di. Harry ,
Hagrid ‘in a rk as
ı nda o k adar e m niy ets iz
ş ekild e

otu ru rk en ejd er-a te
ş i dü
ğ mesin i kulla nm aya
te kra r cesare t edem edi
ğ in i biliy ord u, Harry
onla r
ı ta kip edenle ri Sers em le tm e Büyüsü
pe
ş in e Sers em le tm e Büyüsü göndere re k
güçbelâ u zakta tu ta biliy ord u. O nla ra b a
ş ka b ir
Engelle m e Büyüsü daha gönderd i: en
yak
ı ndaki Ö lü m Yiy en ondan sak
ı nm ak iç in
yön de
ğ i ş tir d i ve ba
ş l ığ ı
ba
ş ı ndan kayd
ı ,
yan
ı ndan Sers em le tm e Büyüsü‘n ün k
ı rm
ı z ı
ı ş ığ ı
geçerk en Harry , Sta nle y Shunpik e‘
ı n
tu haf bir
ş ekild e bo
ş if a deli yüzünü görd ü -
Sta n‘in y üzünü-
"E xpellia rm us!" d iy e b a
ğı
rd
ı H arry .
"B u o , b u o , b u g erç ek o la n!"
Ba
ş l ı kl
ı Ö lü m Yiy en‘in ba
ğı
rt
ı s ı m oto sik le tin
moto ru nun gürü lt ü sü üstü nden bile H arry ‘y e
ula
ş t ı . B ir a n s onra o nla r
ı ta kip e denle rin ik is i

bir d en geri çekilip görü
ş ala nla r
ı ndan
kaybold ula r.
"H arry , n e o ld u?" d iy e b ö
ğ ürd ü H agrid , " N ere ye
git tile r? "
"B ilm iy oru m !"
Fakat H arry k ork uyord u: B a
ş l ı kl
ı Ö lü m Y iy en
"B u gerç ek ola n!" diy e ba
ğı
rm
ı ş t ı ; Nas
ı l
bile bilir d i ki? G örü nü
ş e göre bom bo
ş ola n
etr a f
ı ndaki k ara nl
ığ
a u zun s üre g öz a tt
ı v e b u
bo
ş lu kta ki te hlik eyi h is setti. N ere deydile r?
İ le riy e göz atm ak iç in yana e
ğ ilip , H agrid ‘in
ceketin in a rk a k
ı sm
ı n ı d aha d a s
ı k ı tu ta rk en
ba
ğı
rd
ı .
"H agrid , ejd er-a te
ş i ola y
ı n ı te kra r yap
ı p biz i
götü r b ura dan!"
"Ç ok s
ı k ı tu tu n, ö yle yse, H arry !"

Yin e s a
ğı
r e dic i, tiz b ir k ükre m e s esi g eld i v e
egzozdan beyaz-m avi ate
ş püskürd ü: H arry
zate n ç ok a z b ir k
ı sm
ı na o tu rd u
ğ u k olt u kta g eri
kayd
ığ ı
n ı his setti, Hagrid geriy e Harry ‘n in
üstü ne do
ğ ru f
ı rla m
ı ş , gid onu zar zor
tu tu yord u-
"S an
ı r ı m onla r
ı atla tt
ı k Harry , san
ı r ı m
ba
ş ard
ı k!" d iy e b a
ğı
rd
ı H agrid .
Fakat H arry b una in anm
ı yord u; gele cekle rin e
em in o ld u
ğ u ta kip e denle ri iç in s ola v e s a
ğ a
bakark en k ork usu a rtm aya b a
ş la d
ı ... N iy e g eri
çek ild ile r?
İ çle rin den b ir in in h âlâ a sas
ı v ard
ı ...
“ Bu o... Bu gerç ek ola n...
” Harry Sta n‘i
sila hs
ı zla nd
ı rd
ı kta n hem en sonra bunla r
ı
söyle m i
ş le rd i. ..
"N ere deyse v ard
ı k, H arry , n ere deyse v ard
ı k!"
diy e b a
ğı
rd
ı H agrid .

Harry , y ery üzündeki
ı ş ı kla r h âlâ y
ı ld
ı zla r k adar
uzak görü ndükle ri hald e, m oto sik le tin bir a z
ir tif a k aybetti
ğ in i h is setti.
Anid en a nl
ı ndaki y ara s
ı a le v a lm
ı ş g ib i y and
ı :
Moto sik le tin h er ik i k enar
ı nda b ir Ö lü m Y iy en
orta ya ç
ı kt
ığ ı
s
ı ra da, ark adan ate
ş le nm i
ş ik i
Öld ürm e Laneti H arry ‘y i bir k aç m ilim etr e ile
ı skala d
ı -
Ve Harry onu görd ü. Vold em ort rü zgâra
kap
ı lm
ı ş b ir d um an g ib i, o nu ta
ş ı yan s üpürg e
ya da te str a l olm adan uçuyord u, y
ı la n
ı ms
ı
yüzü kara nl
ı kta parl
ı yor, beyaz parm akla r
ı
te kra r a sas
ı n ı k ald
ı r ı yord u-
Hagrid bir kork u ç
ığ
l ığ ı
koyuverd i ve
moto sik le ti dik ey dal
ı ş a geçir d i. Hagrid ‘in
s ı rt
ı na var gücüyle tu tu nan Harry , h
ı zla
dönm eye ba
ş la yan gecede ra sgele

Sers em le tm e B üyüle ri y ollu yord u. Y an
ı ndan b ir
vücudun a
ş a ğı
do
ğ ru geçti
ğ in i görd ü ve
büyüle rin in Ö lü m Yiy enle r'd en bir in e is abet
etti
ğ in i a nla d
ı , fa kat b ir p atla m a s esi d uydu v e
moto rd an k
ı v ı lc
ı mla r ç
ı kt
ığ ı
n ı g örd ü; m oto sik le t
havada hele zon çiz di, ta m am en kontr o ld en
ç ı km
ı ş t ı -
Yin e ye
ş il
ı ş ı k dem etle ri onla r
ı ı skala d
ı .
Harry ‘n in hangi ta ra f
ı n yukar
ı , hangi ta ra f
ı n
a ş a ğı
o ld u
ğ u k onusunda h iç bir fik ri y oktu : Y ara
iz i hâlâ yan
ı yord u; her an öle ce
ğ in i

ş ünüyord u. S üpürg e üstü ndeki ba
ş l ı kl
ı bir
ş ekil o tu z s antim k adar u za
ğı
ndayd
ı v e H arry
onun k olu nu k ald
ı rd
ığ ı
n ı g örd ü-
"H AYIR !"
Hagrid öfk eli bir ba
ğı
r ı ş ile kendin i
moto sik le tte n Ölü m Yiy en'e do
ğ ru f
ı rla tt
ı ;

Harry ‘n in de kork tu
ğ u gib i, H agrid ile Ö lü m
Yiy en‘in ik is i de a
ş a ğı
do
ğ ru dü
ş üp gözden
kaybold ula r, ik is in in to pla m a
ğı
rl
ığ ı
s üpürg e iç in
çok fa zla yd
ı -
Harry dü
ş en m oto sik le te diz le riy le güç bela
tu tu nabild i ve Vold em ort‘u n ç
ığ
l ığ ı
n ı duydu,
"B EN
İ M!"
Her
ş ey bit m i
ş ti: Vold em ortu n nerd e old u
ğ u
hakk
ı nda ne bir
ş ey görü yord u ne de
duyuyord u; b a
ş ka b ir Ö lü m Y iy en‘in , y olu ndan
çekild i
ğ in i g örd ü v e d uydu, " A vada-"
Harry ‘n in y ara iz in deki a c
ı g özle rin i k apatm aya
zorla rk en, asas
ı kendi ba
ş ı na hare ket etti.
Asas
ı n ı n, sanki elin in etr a f
ı nda son dere ce
büyük bir m
ı knat
ı s ta ra f
ı ndan çekilir m i
ş gib i
hare ket etti
ğ in i his setti, yar
ı -k apal
ı göz
kapakla r
ı n ı n ara s
ı ndan alt
ı n re ngi bir ale vin

asas
ı n ı n u cundan p üskürd ü
ğ ünü g örd ü, k
ı r ı lm a
sesi v e ö fk eyle a t
ı lm
ı ş ç
ığ
l ı kla r d uydu. G eriy e
kala n Ö lü m Y iy en b a
ğı
rd
ı ; V old em ort ç
ığ
l ı k a ta r
gib i,
"H ay
ı r!" ;
B ir
ş ekild e H arry , b urn unu e jd er-
ate
ş i dü
ğ mesin den ik i santim uzakta buld u.
Asas
ı z eliy le onu yum ru kla d
ı ve m oto sik le t
havaya daha fa zla ale v püskürtü p, do
ğ ru ca
yery üzüne d o
ğ ru u çm aya b a
ş la d
ı .
"H agrid !" d iy e s esle ndi v ar g ücüyle m oto sik le te
tu tu nan H arry . " H agrid - A ccio H agrid ! "
Moto sik le t yery üzüne do
ğ ru em iliy orm u
ş gib i
h ı zla nd
ı . G id on y üzüyle a yn
ı h iz ada o ld u
ğ u iç in
Harry , uzakta ki
ı ş ı kla r
ı n durm adan
yakla
ş t ı kla r
ı d
ı ş ı nda b a
ş ka bir
ş ey g öre m edi.
Yere çarp acakt
ı ve bunu engelle m ek iç in
yapabile ce
ğ i hiç bir
ş ey yoktu . Ark as
ı ndan
ba
ş ka bir ç
ığ
l ı k geld i, "
Asan, S elw yn, asan
ı
bana v er!
"

Vold em ort‘u g örm eden ö nce h is setti. S olu na v e
sa
ğı
na bakt
ı , k
ı rm
ı z ı gözle re bak
ı ş la r
ı
sabit le ndi v e o nla r g örd ü
ğ ü son
ş ey o la cakt
ı :
Vold em ort b ir k ez d aha o na la net g önderm eye
haz
ı rla n
ı yord u-
Ve bir d en V old em ort kay
ı pla ra kar
ı ş t ı . H arry
a ş a ğı
do
ğ ru bakt
ı ve hem en alt
ı nda, yerd e
Hagrid ‘in k olla r
ı v e b acakla r
ı a ç
ı lm
ı ş b ir
ş ekild e
yatt
ığ ı
n ı görd ü. O na çarp m am ak iç in gid onu
sert bir
ş ekild e kendin e do
ğ ru çekti, el
yord am
ı yla fr e nle ri b ulm aya ç al
ı ş t ı , fa kat s a
ğı
r
edic i, yeri sars an bir çarp m ayla çam urlu bir
göle te ç ak
ı ld
ı .

BE
Ş İ NC
İ B Ö LÜ M :
Y İ TE N S A VA
Ş ÇI
" H agrid ?"
H arry kendis in i ku
ş ata n meta l ve deri
e nkaz
ı ndan s
ı yr
ı lm ak iç in do
ğ ru lm aya
ç abala d
ı ; kalk m aya çal
ı ş t ığ ı
anda elle ri
ç am uru n iç in e g öm üld ü. V old em ort‘u n n ere ye
g it ti
ğ in i a nla yam am
ı ş t ı v e k ara nl
ığ ı
n iç in de b ir
a nda ü zerin e ç ulla nm as
ı n ı b ekliy ord u. Il
ı k ve
ı s la k bir
ş ey aln
ı ndan çenesin e ak
ı yord u.
G öle tte n d
ı ş ar
ı e m ekle m eye b a
ş la d
ı v e H agrid
o ld u
ğ unu dü
ş ündü
ğ ü kara y
ığ ı
n ı na do
ğ ru
t ö kezle di.
" H agrid ? H agrid , k onu
ş b enim le -"
A m a k ara y
ığ ı
n k
ı p ı rd am ad
ı b ile .

"K im var ora da? P otte r? H arry P otte r, sen
mis in ?"
Adam
ı n s esin i ta n
ı yam ad
ı . S onra bir kad
ı n ı n
ç ığ
l ığ ı
n ı duydu. "D ü
ş mü
ş le r, Ted! Bahçeye

ş mü
ş le r!"
Harry ‘n in b a
ş ı d önüyord u.
"H agrid ," diy e te kra rla d
ı apta lc a ve diz le rin in
büküld ü
ğ ünü h is setti.
Sonra ki b ild i
ğ i te k
ş ey is e k aburg ala r
ı ndaki v e
sa
ğ k olu ndaki y anm a h is siy le b era ber s
ı rt
ı n ı n
üstü nde, min der gib i bir
ş eye yasla n
ı yor
old u
ğ uydu. K aybetti
ğ i d i
ş i te kra r ç
ı km
ı ş t ı . Y ara
iz i is e h ala z onklu yord u.
"H agrid ?"
Gözle rin i açt
ı ve pek de a
ş in a olm ad
ığ ı
ayd
ı nl
ı k bir otu rm a odas
ı nda, bir kanepenin

üzerin de uzan
ı yor old u
ğ unu görd ü. Is la k ve
çam urlu s
ı rt çanta s
ı hem en yak
ı n ı nda,
yerd eydi. Kum ra l ve göbekli bir adam is e
Harry ‘y i e ndi
ş eyle iz liy ord u.

"H agrid iy i, e vla t," d edi a dam , "K ar
ı m onunla
ilg ile niy or. S en n as
ı ls
ı n? B a
ş ka k
ı r ı k v ar m
ı ?
Kaburg ala r
ı n ı , d i
ş in i v e k olla r
ı n ı o nard
ı m. A h,
bu ara da ben Ted, Ted Tonks - D ora ‘n
ı n
babas
ı ."
Harry çabucak do
ğ ru ld u: G özle rin in önünde
ı ş ı kla r uçu
ş uyor, ba
ş ı dönüyor ve kendin i
hasta h is sediy ord u.
"V old em ort- "
"S akin ol, " dedi Ted Tonks., Harry ‘y i
om uzla r
ı ndan it e re k te kra r yata
ğ a yat
ı r ı rk en.

"P ek d e h o
ş o lm ayan b ir k aza g eçir d in iz . H er
neyse, n ele r o ld u? M oto rd a b ir s oru n m u v ard
ı ?
Arth ur W easle y yin e bu M uggle z
ı mb
ı rt
ı la r
ı
hakk
ı nda fa zla m
ı u çtu ?"
"H ay
ı r," dedi Harry , yara s
ı aç
ı km
ı ş gib i
zonkla rk en. "Ö lü m -Y iy enle r, sürü yle -ta kip
edild ik -"
"Ö lü m Y iy enle r? " d edi T ed s ertç e. N e d iy ors un,
Ölü m Yiy enle r, ha? Bu gece hare kete
geçece
ğ in iz i bilm edik le rin i san
ı yord um ,
san
ı yord um k i- "
"B iliy orla rd
ı ." d edi H arry .
Ted Tonks üzerin de uzanan gökyüzünü
göre biliy orm u
ş ças
ı na ta vana b akt
ı .
"K oru yucu büyüle rim iz in devam etti
ğ in i
biliy oru z o z am an, d e
ğ il m i? Y ap
ı la n n okta ya

yüz m etr e b ile y akla
ş am am ala r
ı g ere kir ."
Harry , Vold em ort‘u n orta dan neden
kaybold u
ğ unu
ş im di anl
ı yord u: Moto r,
Yold a
ş l ı k‘
ı n b üyüsünün k oru m as
ı a lt
ı ndaki b ir
nokta dan g eçm i
ş o lm al
ı yd
ı . S adece i
ş le m eye
devam e tm ele rin i u m du: B ir a nda V old em ort‘u
konu
ş tu kla r
ı y erd en y üz m etr e u zakta , b üyük
ş effa f bir balo ndan s
ı zm aya çal
ı ş ı rk en hayal
etm i
ş ti.
Bacakla r
ı n ı k anepeden in dir d i; H agrid ‘in c anl
ı
old u
ğ una in anm as
ı iç in onu kendi gözle riy le
görm eliy di. Ancak ayakla nm
ı ş t ı ki, nas
ı l
old uysa, k ap
ı n ı n a ç
ı l ı p y üzü ç am ur v e k anla
kapl
ı , a ksayan a m a m uciz evî b ir
ş ekild e c anl
ı
ola n b ir H agrid ‘in z orla k ap
ı dan g eçti
ğ in i g örd ü.
"H arry !" B ütü n z em in i k apla yan u zun a d
ı mla rla ,
ik i in ce m asay
ı v e b ir s üs b it k is in i d e d evir e re k,

Harry ‘n in yan
ı na geld i ve yeni onar
ı lm
ı ş
kaburg ala r
ı n ı k
ı ra rc as
ı na s
ı k ı ca Harry ‘y e
sar
ı ld
ı . "
Ş u i
ş e b ak, H arry , o ra dan n as
ı l ç
ı kt
ı n
öyle ?
İ kim iz in de yolc u old u
ğ unu

ş ünm ü
ş tü m ."
"E vet, b en d e.
İ nanam
ı yoru m -"
Cüm le sin i bit ir m edi. Hagrid ‘in ark as
ı ndan
odaya g ir e n k ad
ı n ı fa rk e tm i
ş ti.
"S en!" diy e ba
ğı
rd
ı ve elin i cebin e att
ı , am a
bo
ş tu .
"A san bura da, evla t," dedi Ted, Harry ‘n in
kolu na d okunara k. "Y an
ı ndan d ü
ş tü v e a ld
ı m.
Ba
ğı
rd
ığ ı
n d a b enim k ar
ı m."
"A h, ö zür - ö zür d ile rim ."
Odada ile rle rk en, M rs Tonks‘u n, k
ı z kard e
ş i
Bellla tr ix ile o la n b enzerli
ğ i ç ok d aha a zalm
ı ş t ı .

Saçla r
ı a ç
ı k, h afif k ahvere ngi v e g özle ri d aha
geni
ş ve sevecendi. Yin e de Harry ‘n in
ç ığ
l ığ ı
ndan s onra b ir a z k ib ir li b ak
ı yord u.
"K
ı z ı m ı za n e o ld u?" d iy e s ord u. " H agrid tu za
ğ a

ş tü
ğ ünüzü s öyle di; N ym phadora n ere de?"
"B ilm iy oru m ," dedi Harry . "D i
ğ erle rin e ne
old u
ğ unu h iç b ilm iy oru z."
Kad
ı n ı n ve Ted‘in görü nü
ş le ri de
ğ i ş iv erd i.
Bak
ı ş la r
ı n ı g örü nce H arry ‘n in e tr a f
ı n ı s uçlu lu k
ve k ork u d uygusu s ard
ı ; e
ğ er d i
ğ erle rin den b ir i
öld üyse, bu onun suçuydu, hepsi onun
suçuydu. P la na d âhil o lm u
ş v e s aç
ı ndan b ir e r
te l v erm i
ş ti. ..
"A nahta r," d edi, h er
ş eyi h at
ı rla yara k. "K ovuk‘a
geri d önm em iz v e b akm am
ı z g ere kiy or - s onra
siz e h aber v erir iz , y a d a - y a d a T onks v erir ,
geld i
ğ i z am an-"

"D ora ‘y a bir
ş ey olm ayacak, D ro m eda," dedi
Ted. "N e yapt
ığ ı
n ı biliy or ve Seherb azla r'la
yak
ı n te m asta . A nahta r b ura da," d iy e H arry ‘y e
ekle di. "Ü ç d akik a iç in de a yr
ı lm an
ı z g ere kiy or,
e ğ er is te rs eniz k ulla n
ı n."
"A yr
ı la ca
ğı
z." d edi H arry . Ç anta s
ı n ı a l
ı p s
ı rt
ı na
ata ra k. " B en-"
Mrs . T onks‘a b akt
ı , k
ı z ı n ı b
ı ra kt
ığ ı
v e k ötü b ir
ş ekild e soru m lu old u
ğ u bu duru m iç in özür
dile m ek is tiy ord u, a m a a kl
ı na g ele n h er s özcük
bo
ş v e s am im iy ette n u zak g eliy ord u.
"T onks‘a -D ora ‘y a- haber verm esin i söyle rim
geld i
ğ in de... deste
ğ in iz iç in te
ş ekkürle r, her
ş ey iç in te
ş ekkürle r. B en-"
Odadan a yr
ı ld
ığ ı
na m em nun o lm u
ş tu , k
ı sa b ir
korid ord an bir yata k odas
ı na kadar Ted
Tonks‘u ta kip etti. Kafa s
ı n ı üst e
ş i ğ e

çarp m am ak iç in e
ğ ile n Hagrid ark ala r
ı ndan
gelm i
ş ti.
" İ ş te b ura da, e vla t. A nahta r."
Mr. Tonks makyaj masas
ı üstü nde dura n
küçük, s iy ah b ir s aç f
ı rç as
ı n ı i
ş are t e diy ord u.
"T e
ş ekkürle r." dedi H arry , parm a
ğı
n ı üzerin e
koyara k a yr
ı lm aya h az
ı r b ir h ald e.
Hagrid , "B ekle bir saniy e." dedi etr a f
ı na
bakara k. " H arry , H edw ig n ere de?"
"O ... O v uru ld u." d edi H arry .
Bunu kavra m ak ona a
ğı
r darb e vurm u
ş tu :
Gözle rin den ya
ş la r akt
ığ ı
s
ı ra da uta nd
ığ ı
n ı
his setti. B ayku
ş u onun iç in hep bir yold a
ş t ı ,
Durs le y'le re dönm eye zorla nd
ığ ı
nda sih ir s el
dünyayla o la n y egâne b a
ğ la nt
ı s ı yd
ı .

Hagrid büyük elin i uzat
ı p ac
ı ta ra k s
ı rt
ı n ı
s ı vazla m aya b a
ş la d
ı .
"B o
ş ver." dedi bo
ğ uk bir sesle . "B o
ş ver.
Güzel y a
ş ad
ı -"
Saç f
ı rç as
ı p arla k m avi b ir h ald e p ar
ı ld ark en
"H agrid ." d iy e u yard
ı T ed T onks v e H agrid ta m
zam an
ı nda p arm a
ğı
n ı k oydu.
Parm akla r
ı A nahta r‘a yap
ı ş m ı ş bir hald e M r.
Tonks‘t a n uza
ğ a f
ı rla rk en, görü nm ez bir
kancan
ı n karn
ı n ı n ark as
ı ndan onu bo
ş lu
ğ a
çekti
ğ in i his setti, kontr o ls üz bir
ş ekild e
dönüyord u, saniy ele r sonra Harry sertç e
zem in e ç arp t
ı v e K ovuk‘u n a vlu sunda e lle rin in
ve diz le rin in üzerin e yuvarla nd
ı . Ç
ığ
l ı kla r
duydu. A rt
ı k par
ı ld am ayan saç f
ı rç as
ı n ı bir
kenara ata n Harry aya
ğ a kalk t
ı , hafif ç e
salla n
ı yord u ve yere in erk en da
ğı
lm
ı ş ola n

Hagrid , yorg un bir hald e ayakla r
ı üzerin de
do
ğ ru lu rk en M rs W easle y v e G in ny‘y i o nla ra
do
ğ ru k o
ş ark en g örd ü.
"H arry ? S en gerç ek H arry m is in ? N e old u?
Di
ğ erle ri n ere de?" d iy e ç
ığ
l ı kla r a t
ı yord u M rs .
Weasle y.
"N e d em ek is tiy ors unuz? K im se g eri d önm edi
mi? " d edi H arry te k s olu kta .
Cevap Mrs . Weasle y‘n in solg un yüzünde

ı kça b elir m i
ş ti.
"Ö lü m Yiy enle r biz i bekliy ord u." dedi H arry
kad
ı na. "Y ükselir yükselm ez ku
ş at
ı ld
ı k -b u
gece old u
ğ unu biliy orla rd
ı - di
ğ erle rin e ne
old u
ğ unu b ilm iy oru m , d örd ü b iz i ta kip e tti, te k
yapabild i
ğ im iz kaçm akt
ı ve sonra Vold em ort
biz i y akala d
ı -"

Sesin deki kendin i yarg
ı la yan havay
ı
duyabiliy ord u, o
ğ ulla r
ı na ne old u
ğ unu neden
bilm edi
ğ in i anla m as
ı iç in özür diliy or gib iy di,
am a-
" Ş ükürle r ols un ki sen iy is in ." dedi kad
ı n
Harry ‘y i kucakla yara k, Harry kucakla nm ay
ı
hak e tm edi
ğ in i d ü
ş ündü.
"H iç konya
ğı
n var m
ı , M olly ?" dedi H agrid
sars
ı lm
ı ş b ir h ald e. " T edavi iç in ."
Bunu sih ir le yara ta bilir d i ancak evin e geri
ko
ş mu
ş tu , H arry y üzünü s akla m ak iç in b öyle
yapt
ığ ı
n ı b iliy ord u. G in ny‘y e d öndü v e k
ı z d ile
getir m edi
ğ i ö zrü nü c evapla y
ı verd i.
"R on v e T onks ilk o lm al
ı yd
ı , a m a A nahta rla r
ı 'n
ı
kaç
ı rd
ı la r, o nla rs
ı z g eld i, " d edi k
ı z, y anla r
ı nda
dura n p asl
ı y a
ğ te nekesin i i
ş are t e dere k. "V e
bu da," diy e devam etti eski bir spor

ayakkab
ı s ı n ı i
ş are t edere k, "B abam
ı n ve
Fre d‘in o lm al
ı , ik in ci o la cakla rd
ı . S en v e H agrid
üçüncü ve..." saatin i kontr o l etti, "E
ğ er
ba
ş ara bild ile rs e G eorg e v e L upin d e b ir d akik a
iç in de g elm eli. "
Mrs . Weasle y bir
ş i ş e konyak ile te kra r
görü nüp onu H agrid ‘e verd i. O da m anta r
ı n ı
açt
ı v e te k s efe rd e iç ti.
"A nne!" diy e ba
ğı
rd
ı Gin ny bir k aç ad
ı m
uzakl
ı kta ki b ir n okta y
ı i
ş are t e dere k.
Kara nl
ı kta mavi bir
ı ş ı k görd ündü; büyüdü,
parla d
ı ve Lupin ve Georg e görü ndüle r,
dönere k v e d ü
ş ere k. H arry b ir
ş eyle rin y anl
ı ş
old u
ğ unu h em en a nla m
ı ş t ı : L upin , b ilin çsiz v e
sura t
ı , k anla k apl
ı G eorg e‘u d este kliy ord u.
Harry ko
ş tu ve G eorg e‘u n baca
ğı
ndan tu ttu .
Lupin ile b ir lik te G eorg e‘u e ve ta
ş ı d ı la r v e b ir

kanepeye yat
ı rd
ı la r. Bir
ı ş ığ ı
n Georg e‘u n
kafa s
ı na dü
ş mesiy le G in ny nefe sin i tu ttu ve
Harry s endele di; G eorg e‘u n k ula kla r
ı ndan bir i
kay
ı pt
ı . Kafa s
ı ve boynu berb at hald e
k ı pk
ı rm
ı z ı k anla s
ı r ı ls
ı kla m d
ı .
Mrs . W easle y o
ğ lu nu yakala rk en Lupin de
Harry ‘y i s
ı k ı ca tu ttu v e h iç d e h o
ş o lm ayan b ir
ş ekild e, Hagrid ‘in hala gövdesin i kap
ı dan
geçir m ek iç in ç abala d
ığ ı
m utfa
ğ a s ürü kle di.
"H ey!" d edi H agrid iç erle m i
ş b ir h ald e. "B
ı ra k
onu, H arry ‘y i b
ı ra k!"
Lupin o nu d uym azl
ı kta n g eld i.
"H ogw arts ‘t a ki ofis im e ilk gir d i
ğ in de kö
ş ede
hangi y ara t
ı k d uru yord u?" d edi a dam H arry ‘y i
sars ara k. " C evap v er!"
"A kvary um un iç in de b ir G ark enez, d e
ğ il m i? "

Lupin H arry ‘y e b
ı ra kt
ı v e m utfa k d ola b
ı na g eri
çekild i.
"B u n e iç in di? " d iy e k ükre di H agrid .
"Ü zgünüm Harry , am a kontr o l etm ek
zoru ndayd
ı m," dedi Lupin k
ı saca. "
İ hanete
u ğ ra d
ı k. Vold em ort hare kete geçece
ğ im iz i
biliy ord u ve ona bunu söyle m i
ş ola n ki
ş i
do
ğ ru dan pla n dâhilin deydi. Bir sahte kâr
ola bilir d in ."
"P eki, b eni n eden k ontr o l e tm edin ?" d iy e s ord u
Hagrid , n efe s n efe se h ala k ap
ı yla b o
ğ u ş urk en.
"S en bir yar
ı -d evsin ," dedi Lupin , Hagrid ‘e
bakara k. "Ç ok Özlü
İ ksir ancak in sanla rd a
kulla nm ak iç in dir ."
"Y old a
ş l ı k‘t a n b ir i V old em ort‘a b u g ece h are ket
edece
ğ im iz i s öyle m i
ş o la m az." d edi H arry . B u

fik ir ona deh
ş et veriy ord u ve kim senin bunu
yapabile ce
ğ in e in anam
ı yord u. "V old em ort b eni
en s onla rd a y akala d
ı , ilk b a
ş ta k im o ld u
ğ um u
bilm iy ord u. E
ğ er pla n
ı n hepsin i bils eydi,
ba
ş la ng
ı çta H agrid ile ola n
ı n ben old u
ğ um u
bilir d i. "
"V old em ort s iz i y akala d
ı m
ı ?" d iy e s ord u L upin
sertç e. " N ele r o ld u? N as
ı l k açt
ı n ı z?"
Harry k
ı saca, Ö lü m Yiy enle r'in nas
ı l onun
gerç ek H arry o ld u
ğ unu a nla d
ığ ı
n ı , n as
ı l ta kib i
durd uru p Vold em ort‘u ça
ğı
rd
ı kla r
ı n ı ve ta m
Tonks‘u n aile sin in koru na
ğı
na vard
ı kla r
ı nda
nas
ı l o rta ya ç
ı kt
ığ ı
n ı a nla tt
ı .
"S eni ta n
ı d ı la r m
ı ? A m a n as
ı l? N e y apt
ı n ı z?"
"B en..." Harry an
ı msam aya çal
ı ş ı rk en,
yolc ulu k bula n
ı k bir panik ve
ş a ş k ı nl
ı kta n
ib are tti. "S ta n S hunpik e‘i g örd üm ... T an
ı rs
ı n ı z,

H ı z ı r O to büs‘ü n bile tç is i ola n adam . V e onu
Sila hs
ı zla nd
ı rm a'y a çal
ı ş t ı m, onu - eh, ne
yapt
ığ ı
n ı bilm iy ord u, de
ğ il m i? Im periu s ile
kontr o l e diliy or o lm al
ı !"
Lupin d onakalm
ı ş g örü nüyord u.
"H arry , S ila hs
ı zla nd
ı rm a z am an
ı g erid e k ald
ı .
Bu in sanla r seni yakala y
ı p öld ürm eye
çal
ı ş ı yor. Öld ürm eye haz
ı r de
ğ ils en en
az
ı ndan S ers em le t!"
"M etr e le rc e yüksekte ydik ! Sta n kendin de
de
ğ ild i ve e
ğ er onu S ers em le ts eydim , a
ş a ğı

ş er ve ölü rd ü, t
ı pk
ı Avada Kedavra
kulla nm
ı ş ı m g ib i! E xpellia rm us ik i y
ı l ö nce b eni
Vold em ort‘t a n kurta rm
ı ş t ı ." diy e ekle di H arry
küsta hça. L upin ‘in b u h ali o na, D um ble dore ‘u n
Ord usu‘n a Sila hs
ı zla nd
ı rm a'y
ı ö
ğ re te ce
ğ i
zam an bunu küçüm seyen Huffle puff'lu

Zacharia s S m it h ‘in a la yc
ı h alin i h at
ı rla tm
ı ş t ı .
"E vet, Harry ," dedi Lupin kendin i zorla
diz gin le yere k, "V e fa zla say
ı da Ö lü m Yiy en
bun a
ş ahit old u. A ffe t beni am a bu çok i
ş e
yara m az bir ham le , ölü m te hdid in e bu kadar
yak
ı nken. B unu b u g ece b una
ş ahit lik e tm i
ş y a
da ilk o la y
ı d uym u
ş Ö lü m Y iy enle r'in ö nünde
te kra r e tm ek in tih ar d em ek!"
"Y ani Sta n Shunpik e‘i öld ürm em gere kti
ğ in i

ş ünüyors un, öyle m i? " dedi H arry k
ı zg
ı n
k ı zg
ı n.
"T abi k i h ay
ı r," d edi L upin , " a m a Ö lü m Y iy enle r
-a ç
ı kças
ı herk es!- senin kar
ş ı sald
ı r ı
düzenle m eni u m ard
ı . E xpellia rm us k ulla n
ı ş l ı b ir
büyü, H arry , a m a Ö lü m Y iy enle r b unu s enin
im zavari h are ketin o la ra k d ü
ş ünecek v e b unun
bu h ale g elm esin i h iç ta vsiy e e tm iy oru m ."

Lupin , H arry ‘n in kendis in i apta l his setm esin e
neden olm u
ş tu , yin e de hala iç in de ona
meydan o kum a is te
ğ i m evcuttu .
" İ nsanla r s
ı rf o ra da d iy e y olla r
ı mdan ç ekilm ele ri
iç in o nla r
ı h avaya u çura m am ." d edi H arry .
Bu Lupin ‘in son kar
ş ı ç
ı k ı ş ı yd
ı ; Sonunda
kap
ı ya s
ı k ı ş ı p kalm akta n kurtu la n Hagrid
kendin i bir sandaly eye b
ı ra kt
ı ve otu rd u:
sandaly e alt
ı nda k
ı r ı l ı verd i. O nun küfü r ve
özürle rin i duym azdan gele n Harry , yenid en
Lupin ‘e d öndü.
"G eorg e iy i o la cak m
ı ?"
Bu soru yla bera ber Lupin ‘in Harry ‘y e ola n
öfk esi ta m am en çekilip al
ı nm
ı ş gib i
görü nüyord u.
"S an
ı r ı m, yin e de kula
ğı
la netle ndi
ğ i iç in

yenid en y erle
ş tir m e
ş ans
ı y ok e lim iz de."
D ı ş ar
ı dan sürtü nm e sesle ri geld i. Lupin ark a
kap
ı ya do
ğ ru se
ğ ir tti, Harry de Hagrid ‘in
bacakla r
ı n ı n ü stü nden a tla yara k a vlu ya d o
ğ ru
ko
ş tu .
Avlu da ik i ki
ş i görü ndü ve Harry onla ra
ko
ş ark en, bir in in eski görü nü
ş üne dönen
Herm io ne, d i
ğ erin in d e K in gsle y o ld u
ğ unu fa rk
etti, ik is i d e y am uk b ir e lb is e a sk
ı s ı n ı s
ı k ı ca
kavra m
ı ş la rd
ı . Herm io ne kendin i Harry ‘n in
kolla r
ı na a tt
ı , a m a K in gsle y o nla r
ı görd ü
ğ üne
hiç m em nun görü nm üyord u. A sas
ı n ı kald
ı rd
ı
ve H arry , H erm io ne‘n in o m zundan o nu L upin ‘in

ğ süne tu ttu
ğ unu g örd ü.
"A lb us Dum ble dore ‘u n biz e söyle di
ğ i son
sözle r!"
"H arry en büyük um udum uz. O na güvenin ."

dedi L upin s akin ce.
Kin gsle y a sas
ı n ı H arry ‘y e ç evir d i, a m a L upin
"B u o , k ontr o l e ttim ." d edi.
"P ekâlâ , pekâlâ !" dedi Kin gsle y, asas
ı n ı
cüppesin e geri t
ı k ı ş t ı r ı rk en. "A m a bir is i biz e
ih anet e tti! B u g ece o ld u
ğ unu b iliy orla rd
ı !"
"Ö yle gib i, " diy e yan
ı tla d
ı Lupin , "A m a
görü nü
ş e göre yedi Harry ola ca
ğı
n ı fa rk
edem em i
ş le r."
"K üçük bir te selli. " diy e h
ı rla d
ı Kin gsle y.
"B a
ş ka k im d öndü?"
"S adece H arry , H agrid , G eorg e v e b en."
Herm io ne e liy le in ilt is in i b ast
ı rd
ı .
"S iz e n e o ld u?" d iy e s ord u L upin , K in gsle y‘y e.
"B e
ş i ta ra f
ı ndan ta kip , ik is in i yara la m a, belk i

bir in i ö ld ürm e." d iy e s
ı ra la d
ı K in gsle y, "v e K im -
Old u
ğ unu-B ilir s in -S en‘i görd ük, ta kib e o da
kat
ı ld
ı , ancak çok çabuk orta dan kaybold u.
Rem us o -"
"U çabiliy ord u," d iy e ta m am la d
ı H arry . "B iz d e
onu g örd ük, H agrid v e b enim p e
ş im den g eld i. "
"D em ek o y üzden a yr
ı ld
ı , s iz i ta kip e tm ek iç in !"
dedi Kin gsle y. "N eden kaybold u
ğ unu
anla m am
ı ş t ı m. A m a h edefin i n e d e
ğ i ş tir d i? "
"H arry , S ta n S hunpik e‘e ç ok n azik d avra nd
ı ."
dedi L upin .
"S ta n?" d iy e te kra rla d
ı H erm io ne. "A m a o nun
Azkaban‘d a o ld u
ğ unu d ü
ş ünüyord um ?"
Kin gsle y n e
ş esiz b ir k ahkaha k oyuverd i.
"H erm io ne, b esbelli B akanl
ı k‘
ı n ö rtb as e tti
ğ i b ir
fir a r gerç ekle
ş mi
ş . Onu la netle di
ğ im de

Tra ver‘
ı n kukule ta s
ı dü
ş tü , o da A zkaban‘d a
olm al
ı yd
ı ."
"A m a s iz e n e o ld u, R em us? G eorg e n ere de?"
"B ir k ula
ğı
n ı k aybetti. " d edi L upin .
"B ir kula
ğı
n ı -? " diy e te kra rla d
ı Herm io ne
yüksek s esle .
"S nape‘in i
ş i. " d edi L upin .
"S nape mi? " diy e ba
ğı
rd
ı Harry ,
"S öyle m em i
ş tin -"
"T akip s
ı ra s
ı nda kukule ta s
ı n ı kaybetti.
Sectu m -S em pra her zam an Snape‘in
uzm anl
ığ ı
ndayd
ı . Ona bunu ödetti
ğ im i
söyle m ek is te rd im , a ncak y apabild i
ğ im te k
ş ey,
yara la nd
ı kta n sonra Georg e‘u süpürg enin
üstü nde tu tm akt
ı , ç ok fa zla k an k aybediy ord u."

Hepsi g ökyüzüne b akark en b ir s essiz lik h âkim
old u. H iç h are ket b elir tis i y oktu ; y
ı ld
ı zla r ö yle ce
duru yord u, göz k
ı rp m
ı yor, her zam ankin den
fa rk s
ı z u çan b ir ile ri ta ra f
ı ndan k esilm iy orla rd
ı .
Ron nere deydi? Fre d ve Mr. Weasle y
nere deydi? Bill, Fle ur, Tonks, Deli- G öz ve
Mundungus n ere le rd eydi?
"H arry , e lin i v er!" d iy e s esle ndi H agrid b o
ğ uk
bir sesle ta k
ı ld
ığ ı
kap
ı dan. Bir
ş ey yap
ı yor
olm akta n m em nun H arry , o nu k urta rd
ı , s onra
da bo
ş mutfa kta n geçip otu rm a odas
ı na
yöneld i, M rs . W easle y o
ğ lu nun kan ak
ı ş ı n ı
durd urm u
ş tu ve
ı ş ığ ı
n vurm as
ı yla Harry ,
Georg e‘u n k ula
ğı
n ı n o lm as
ı g ere ken y erd e b ir
bo
ş lu k o ld u
ğ unu g örd ü.
"O n as
ı l? "
Mrs . W easle y etr a f
ı na bakara k , "T ekra r

büyüte m edim , K ara B üyü ile y ok e dild i
ğ i z am an
olm uyor. A m a ç ok d aha k ötü sü o la bilir d i. .. H ala
canl
ı ."
"E vet," d edi H arry . " T anr
ı ya
ş ükür."
"A vlu da bir ile rin i mi duydum ?" diy e sord u
Gin ny.
"H erm io ne v e K in gsle y," d edi H arry .
" Ş ükürle r ols un." diy e f
ı s ı ld ad
ı Gin ny.
Bir b ir le rin e bakt
ı la r. H arry , M rs . W easle y‘n in
ora da olm as
ı na bile ald
ı rm adan ona s
ı k ı ca
sar
ı lm ak is tiy ord u, a m a o h are kete g eçti
ğ i a nda
mutfa kta n b üyük b ir p atla m a s esi g eld i.
"O
ğ lu m u görd ükte n sonra kim old u
ğ um u
kan
ı tla yaca
ğı
m, K in gsle y, s enin iç in iy in in n e
old u
ğ unu b iliy ors an, g eri ç ekil! "
Harry , M r. W easle y‘n in böyle ba
ğı
rd
ığ ı
n ı ilk

defa duyuyord u. Otu rm a odas
ı nda
köpürü yord u, kel kafa s
ı te rd en parl
ı yord u,
gözlü kle ri is e y am uk d uru yord u, F re d h em en
ark as
ı ndayd
ı , ik is i de solg undu, fa kat
yara la nm am
ı ş la rd
ı .
"A rth ur!" d iy e h
ı çk
ı rd
ı M rs . W easle y. "
Ş ükürle r
ols un!"
"O n as
ı l? "
Mr. W easle y G eorg e‘u n yan
ı nda diz çöktü .
Harry onu ta n
ı d ığ ı
ndan beri Fre d ilk defa
söyle yecek bir
ş ey b ula m
ı yor gib iy di.
İ kiz in in
yara l
ı hald e durd u
ğ u kanepenin ark as
ı nda,
görd ükle rin e in anam az bir
ş ekild e a
ğ z ı aç
ı k
kal
ı verm i
ş ti.
Belk i de Fre d‘in sesi ve babas
ı n ı n geli
ş iy le
Georg e, k
ı p ı rd and
ı .

"N as
ı l h is sediy ors un, G eorg ie ?" d iy e f
ı s ı ld ad
ı
Mrs . W easle y.
Georg e‘u n p arm a
ğı
k afa s
ı na g it ti.
"A ziz g ib i, " d iy e m
ı r ı ld and
ı .
Fre d "O nun nesi var? " diy e h
ı rla d
ı , deh
ş ete

ş mü
ş tü : " B eyni m i e tk ile ndi? "
"A ziz gib i, " diy e te kra rla d
ı G eorg e, gözle rin i

ı p k ard e
ş in e b akark en. " G örü yors un y a, b en
erd im . D elin dim . F re d: A nla d
ı n?"
Mrs . W easle y her zam ankin den daha kötü
h ı çk
ı rd
ı . Fre d‘in solg un yüzüne re nk hücum
etm i
ş ti.
"Z avall
ı ca", d edi o
ğ la na. " Z avall
ı ca! K ula kla ilg ili
bir d ünya e spri d uru rk en, s en tu tu p d elik le ilg ili
mi y ap
ı yors un?"

"A h, pekala ," dedi Georg e, gözya
ş ı yla
s ı r ı ls
ı kla m olm u
ş annesin e s
ı r ı ta ra k. "E n
az
ı ndan a rt
ı k b iz i a y
ı rt e debilir s in , a nne."
Etr a f
ı na b ak
ı nd
ı .
"S ela m H arry - s en H arry ‘s in , d e
ğ il m i? "
"E vet, benim ." dedi Harry , kanepeye
yakla
ş ı rk en.
"E h, e n a z
ı ndan s eni s a
ğ la m g etir e bild ik ," d edi
Georg e, "N eden Ron ile Billy yata
ğı
m ı n
etr a f
ı nda b ir b ir le rin e s okulm uyorla r? "
"D aha gelm edile r," dedi Mrs . Weasle y.
Georg e‘u n s
ı r ı t ı ş ı s ilin iv erd i.
Harry G in ny‘y e d
ı ş ar
ı ya e
ş lik e tm esi iç in k
ı sa
bir b ak
ı ş a tt
ı . M utfa kta n g eçerle rk en k
ı z "R on
ve T onks
ş im dile rd e g elm eli. O nla r
ı nki u zun b ir
yolc ulu k d e
ğ ild i. M urie l T eyze‘n in e vi b ura dan

çok d a u zak d e
ğ il. "
Harry b ir
ş ey d em edi. K ovuk‘a g eld i
ğ in den b eri
kork uyu k endin den u zak tu tm aya ç al
ı ş ı yord u,
ancak
ş im di o nu s arm
ı ş t ı , ü zerin e t
ı rm an
ı yor,

ğ sünde a t
ı yor, b o
ğ az
ı n ı t
ı k ı yord u. K ara nl
ı k
avlu nun ark ala r
ı na yürü düle r ve G in ny elin i
tu ttu .
Kin gsle y volt a atm aya ba
ş la m
ı ş t ı , her
dönü
ş ünde gökyüzüne bak
ı yord u. Harry ,
Vern on A m ca‘n
ı n o tu rm a o das
ı ndaki a d
ı mla r
ı n ı
hat
ı rla d
ı , m ily onla rc a y
ı l ö nce g ib iy di. H agrid ,
Herm io ne ve Lupin om uz om uza durm u
ş ,
sessiz ce gökyüzüne bak
ı yord u. Harry ve
Gin ny s essiz n öbete k at
ı ld
ığ ı
nda, h iç bir i te pki
verm edi.
Dakik ala r s anki y
ı lla r g ib i g eçm i
ş ti. R üzgâr
ı n
en h afif e sin tis iy le b ile iç le ri c
ı z e diy or v e s anki

eksik ola n Yold a
ş l ı k üyele ri yara la nm am
ı ş
hald e y apra kla r
ı n a ra s
ı ndan f
ı rla yacakm
ı ş g ib i
her f
ı s ı ld ayan a
ğ aca y a d a ç al
ı ya d önüyorla rd
ı .
Ve s onra b ir s üpürg e ta m ü stle rin de b elir iv erip
h ı zla y ere y öneld i.
"B unla r o nla r!" d iy e ç
ığ
l ı k a tt
ı H erm io ne.
Tonks e tr a f
ı na to pra k v e ç ak
ı l f
ı rla ta ra k y ere
in di.
Kad
ı n, a dam
ı n k olla r
ı na s endele rk en "R em us!"
diy e ba
ğı
rm
ı ş t ı . Adam
ı n yüzü k
ı p ı rt
ı s ı z ve
bem beyazd
ı . K onu
ş may
ı b ecere m iy or g ib iy di.
Ron a fa lla m
ı ş b ir h ald e H arry v e H erm io ne‘y e
do
ğ ru tö kezle di.
" İ yis in iz ," d iy e m
ı r ı ld and
ı H erm io ne, a t
ı l ı p o nu
s ı k ı ca k ucakla m adan ö nce.
"S and
ı m k i- S and
ı m k i- "

" İ yiy im ," d edi R on, h afif ç e k
ı z ı n s
ı rt
ı na v ura ra k.
" İ yiy im ."
"R on h arik ayd
ı ," dedi Tonks iç te n bir
ş ekild e
Lupin ‘i b
ı ra k
ı rk en. "H arik a. B ir Ö lü m Yiy en‘i
ta m kafa s
ı ndan sers em le tti ve uçan bir
süpürg ede h are ket e den b ir h edefti- "
Kolla r
ı hala boynundayken "S en m i yapt
ı n?"
dedi H erm io ne.
"H er zam anki
ş a ş ı rm a to nu," dedi serb est
kal
ı rk en h uysuzca. " B iz s on g ele nle r m iy iz ?"
Gin ny "H ay
ı r," d edi, "H ala B ill ile F le ur‘u , D eli-
Göz‘ü ve M undungus‘u bekliy oru z. A nnem le
babam a iy i o ld u
ğ unu s öyle yeyim , R on - "
K ı z iç eri k o
ş tu .
Lupin "N eden oyala nd
ı n ı z? N e old u?" dedi,
sesi nere deyse Tonks‘a k
ı zg
ı nm
ı ş gib i

ç ı km
ı ş t ı .
"B ella tr ix ," dedi Tonks. "B eni de H arry gib i
epey is tiy or, R em us, b eni ö ld üre bilm ek iç in ç ok
u ğ ra
ş t ı . O nu in dir e bilm eyi çok is te rd im , ona
borç lu yum . Am a kesin lik le Rodolp hus‘u
yara la d
ı k. S onra R on‘u n te yzesi M urie l‘e g it tik ,
am a Anahta r‘
ı kaç
ı rd
ı k ve kad
ı n can
ı m ı z ı
s ı k ı yord u-"
Lupin ‘in ç enesin de b ir k as s e
ğ ir iy ord u. B a
ş ı n ı
salla d
ı a m a b ir
ş ey s öyle yecek g ib i d e
ğ ild i.
Tonks "S iz le re ne old u?" diy e sord u, H arry ,
Herm io ne v e K in gsle y‘y e d önere k.
Onla r d a h ik âyele rin i b a
ş ta n a kta rd
ı la r, a ncak
Bill, F le ur, D eli- G öz v e M undungus‘u n y oklu
ğ u,
göz ard
ı etm ek is te dik le ri, buz gib i, git tik çe
daha fa zla ra hats
ı zl
ı k veric i bir so
ğ uklu k
yara t
ı yord u.

Kin gsle y sonunda "D ow nin g soka
ğı
na geri
git m em la z
ı m, b ir s aat ö nce o ra da o lm al
ı yd
ı m,"
dedi gökyüzüne son bir bak
ı ş ata rk en,
"D öndükle rin de h aber v erin ."
Lupin b a
ş ı n ı s alla d
ı . K in gsle y is e d i
ğ erle rin e e l
salla yara k kara nl
ığ
a, kap
ı n ı n d
ı ş ı na ç
ı kt
ı .
Kovuk‘u n s
ı n ı rla r
ı ndan ç
ı k ı p da Buharla
ş t ığ ı
anda H arry , h ayat
ı ndaki e n s önük p of s esin i
duydu.
Mr. v e M rs . W easle y k o
ş ar a d
ı mla rla g eld ile r,
Gin ny a rk ala r
ı ndayd
ı .
İ kis i d e L upin ile T onks‘a
dönm eden ö nce R on‘a s ar
ı ld
ı la r.
"T e
ş ekkürle r," dedi M rs . W easle y, "o
ğ lu m uz
iç in ."
Tonks " A pta l o lm a, M olly ." d edi h em en.
"G eorg e n as
ı l? " d iy e s ord u L upin .

Ron "O nun nesi var? " diy e söyle nm eye
ba
ş la d
ı .
"O k ula -"
Am a cüm le sin in sonu yüksek bir ç
ığ
l ı kla
bast
ı r ı ld
ı . B ir T estr a l b ir k aç a d
ı m g örü
ş a la n
ı na
süzüld ü v e b ir k aç a d
ı m u zakla r
ı nda y ere in di.
Bill ile Fle ur s
ı rt
ı ndan kayd
ı la r, rü zgâr
yem i
ş le rd i a ncak y ara a lm am
ı ş la rd
ı .
"B ill! T anr
ı ya
ş ükür, T anr
ı ya
ş ükür-"
Mrs . W easle y ile ri ko
ş tu , am a B ill‘in sar
ı l ı ş ı
ba
ş ta n savm ayd
ı . B abas
ı na döndü ve "D eli-
Göz ö ld ü." d edi.
Kim se konu
ş mad
ı , kim se k
ı p ı rd am ad
ı . H arry
iç in den k opan b ir
ş eyin b u d ünyadan g öçere k
onu ta m am en te rk e tti
ğ in i h is setti.
"O nu görd ük," diy e devam etti Bill; Fle ur

ba
ş ı yla onayla rk en, m utfa
ğı
n pencere sin den
s ı zan
ı ş ı k gözya
ş la r
ı n ı n yana
ğı
ndan
süzülü
ş ünü gözle r önüne seriy ord u.
"K u
ş atm ay
ı k
ı rd
ığ ı
m ı zda old u: Deli- G öz ve
Dung biz e yak
ı nd
ı , kuzeye yönelm i
ş le rd i,
Vold em ort - u çabiliy ord u- p e
ş le rin den g it ti. D ung
panik le di, a
ğ la d
ığ ı
n ı duyuyord um , Deli- G öz
onu durd urm aya çal
ı ş t ı , am a o Buharla
ş t ı .
Vold em ort‘u n la neti yüzüne çarp t
ı ve
süpürg esin den g eri d ü
ş tü v e y apabile ce
ğ im iz
hiç bir
ş ey y oktu , h em en a rk am
ı zda b ir d üzin e
adam v ard
ı -"
Bill‘in s esi k
ı s ı ld
ı .
"T abi ki yapabile ce
ğ in iz bir
ş ey yoktu ." dedi
Lupin .
Hepsi bir b ir iy le bak
ı ş t ı . Harry ta m am en
kavra yam ad
ı b ile . D eli- G öz, ö lm ü
ş tü ; b u d o
ğ ru

ola m azd
ı . D eli- G öz, güçlü , cesur, hep sa
ğ
kala bile n...
En s onunda te pele rin de g ün a
ğ ar
ı rk en, k im se
konu
ş mam as
ı na ra
ğ men, art
ı k avlu da
durm ala r
ı nda b ir n eden y oktu , s essiz lik iç in de
Kovuk‘a do
ğ ru M rs . W easle y‘y i ta kip ettile r,
otu rm a o das
ı na, F re d ile G eorg e‘u n k ahkaha
att
ığ ı
y ere g eld ile r.
"S oru n n e?" d edi F re d, g ir d ik le ri a nda y üzle rin i
in cele rk en. " N e o ld u? K im -? "
"D eli- G öz," d edi M r. W easle y. " Ö lm ü
ş ."
İ kiz le rin s
ı r ı t ı ş ı kaybold u ve sura tla r
ı as
ı ld
ı .
Kim se ne yapt
ığ ı
n ı bilm iy or gib iy di. Tonks
sessiz ce m endile kapanm
ı ş a
ğ l ı yord u; D eli-
Göz‘e yak
ı nd
ı , Harry onun Sih ir
Bakanl
ığ ı
‘n daki gözde adam
ı ve deste kçis i
old u
ğ unu b iliy ord u. Y erd e, b ir k ö
ş ede, en az

yer k apla d
ığ ı
y erd e o tu ra n H agrid , s ofr a b ezi
büyüklü
ğ ündeki m endiliy le g özle rin i s iliy ord u.
Bill büfe ye yürü dü ve bir
ş i ş e A te
ş vis kis i ile
bir k aç b ard ak a ld
ı .
" İ ş te ," dedi ve asas
ı n ı n bir hare ketiy le
ta m am en d olu o n ik i b ard ak h avada s üzülü p
odadakile re g it ti, a rd
ı ndan o n ü çüncüyü y ukar
ı
kald
ı rd
ı . " D eli- G öz‘e ."
"D eli- G öz‘e ." d edile r v e iç tile r.
Hagrid b ir a z g erid en v e h
ı çk
ı ra ra k "D eli- G öz‘e "
diy e te kra rla d
ı .
Ate
ş vis kis i H arry ‘n in bo
ğ az
ı n ı da
ğ la d
ı .
İ çin i
kavura n ale vle r uyu
ş uklu
ğ unu bozdu ve
gerç eklik d
ı ş ı his sin i üzerin den att
ı , iç in i
cesare t diy e adla nd
ı r ı la bile cek bir
ş eyle
dold urd u.

"Y ani Mundungus buharla
ş t ı ?" dedi Lupin ,
bard a
ğı
n ı te k s efe rd e b it ir ir k en.
Hava b ir a nda d e
ğ i ş ti. H erk es g erg in b ir h ald e
Lupin ‘e bakt
ı , Harry ‘y e göre hem devam
etm ele rin i is tiy or h em d e d uyacakla r
ı ş eyden
kork uyor g ib i g örü nüyorla rd
ı .
"N e d ü
ş ündü
ğ ünü b iliy oru m ," d edi B ill "v e b en
de m era k e diy oru m , b u n okta da, b iz i b ekliy or
gib i g örü nüyorla rd
ı , d e
ğ il m i? A m a M undungus
biz e ih anet edem ez. Yedi Harry ola ca
ğı
n ı
bilm iy orla rd
ı , o rta ya ç
ı kt
ığ ı
m ı zda ç ok
ş a ş ı rd
ı la r
ve u nuttu
ğ un
ş ey b u d ala vere yi M undungus‘u n
ta vsiy e etti
ğ i. Neden en önem li nokta y
ı
söyle m esin k i? S an
ı r ı m D ung p anik le di, d o
ğ al
ola ra k.
İ lk olm ak is te m iy ord u, am a D eli- G öz
öyle ayarla d
ı ve Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en
onla ra yöneld i. Bu bir is in in panik le m esi iç in
yete r d e a rta r b ile ."

Tonks burn unu çekere k "K im -O ld u
ğ unu-
Bilir s in -S en ta m da D eli- G öz‘ü n um du
ğ u gib i
davra nd
ı ," d edi. " D eli- G öz, g erç ek H arry ‘n in e n
güçlü ve yete nekli Seherb az ile olm as
ı n ı

ş ünece
ğ in i söyle m i
ş ti. Önce Deli- G öz‘ü
ta kip etti, Mundungus kaç
ı nca da yönünü
Kin gsle y‘y e ç evir d i. .."
"E vet, h er
ş ey iy i d e," d iy e p atla d
ı F le ur, "H ala
Harry ‘y i götü re ce
ğ im iz i nas
ı l ö
ğ re ndile r,

ı kla yam
ı yoru z. "B ir ile ri dik kats iz lik etm i
ş
olm al
ı . B ir is i ta rih i d
ı ş ar
ı s
ı zd
ı rm
ı ş . B u, ta rih i
bilip de pla n
ı n ta m am
ı n ı bilm em ele rin in te k

ı kla m as
ı ."
Etr a f
ı na bak
ı nd
ı , gözya
ş ı iz le ri hala güzel
yüzünü çiz iy ord u ve hiç bir i onu yads
ı maya
cüre t edem ezdi. H iç bir i etm edi de. S essiz li
ğ i
böle n te k s es, H agrid ‘in m endilin in a rk as
ı ndan
gele n h
ı çk
ı r ı kla rd
ı . H arry h enüz o nu k urta rm ak

iç in kendi hayat
ı n ı ris ke eden, sevdi
ğ i,
güvendi
ğ i ve bir Ejd erh a Yum urta s
ı ile
kand
ı r ı l ı p ö nem li b ilg ile r v ere n H agrid ‘e b akt
ı .
Yüksek sesle "H ay
ı r," dedi, hepsi dönüp
ş a ş k ı n
ş a ş k ı n o na b akm
ı ş t ı . A te
ş vis kis i s esin i
yükselt m i
ş ti s anki. "D em ek is tiy oru m k i. .. E
ğ er
bir is i h ata y ap
ı p d a," H arry d evam e tti " d
ı ş ar
ı ya
bir
ş eyle r s
ı zd
ı rd
ı ysa, em in im bunu yapm ak
is te m em i
ş le rd ir . Bu onla r
ı n hata s
ı de
ğ il. "
Norm ald en bir a z daha yüksek sesle devam
etti. "B ir b ir im iz e güvenm ek zoru nday
ı z.
Hepin iz e g üveniy oru m v e b u o dadan k im senin
beni V old em ort‘a s ata ca
ğı
n ı s anm
ı yoru m ."
Bu s özle ri d aha fa zla s essiz lik ta kip e tti. H epsi
ona bak
ı yord u; H arry k
ı zard
ı ve bir
ş eyle r
yapm ak iç in b ir a z d aha A te
ş vis kis i y udum la d
ı .
İ çerk en Deli- G öz‘ü dü
ş ünüyord u.
Dum ble dore ‘u n in sanla ra g üvenm e is te
ğ in e h er

zam an s ert b akard
ı .
Fre d bekle nm edik bir
ş ekild e "
İ yiy di, H arry ."
dedi.
"E vet," dedi G eorg e, a
ğ z ı n ı n kö
ş esi se
ğ ir e n
Fre d‘e k
ı sa b ir b ak
ı ş a ta ra k.
Lupin de H arry ‘y e bakark en tu haf bir if a de
ta k
ı nd
ı . A c
ı yan b ak
ı ş la rd
ı b unla r.
"A pta l o ld u
ğ um u m u d ü
ş ünüyors un?" d iy e d ile
getir d i H arry .
Lupin "H ay
ı r, Jam es‘e ne kadar çok
benzedi
ğ in i dü
ş ünüyoru m ," dedi,
"a rk ada
ş la r
ı na güvenm em eyi en büyük
onurs uzlu k s ayard
ı ."
Harry , Lupin ‘in dem ek is te di
ğ in i biliy ord u:
babas
ı b ir a rk ada
ş ı ta ra f
ı ndan, P ete r P ettig re w
ta ra f
ı ndan ih anete u
ğ ra m
ı ş t ı . D ü
ş üncesiz bir

öfk eye k ap
ı ld
ı . T art
ı ş mak is tiy ord u, a m a L upin
dik katin i o ndan ç evir m i
ş , b ard a
ğı
n ı k oym u
ş v e
Bill‘e dönm ü
ş tü , "Y ap
ı lm as
ı gere ken bir
ş ey
var, g elin ce K in gsle y‘y e s ora r
ı z-"
"H ay
ı r," dedi B ill hem en, "B en yapar
ı m, ben
geliy oru m ."
"N ere ye gid iy ors unuz?" dedi Tonks ve F le ur
ayn
ı a nda.
"D eli- G öz‘ü n bedeni, " dedi Lupin , "O nu
getir m eliy iz ."
Mrs . W easle y "O -? " d iy e B ill‘e y alv ar
ı r g özle re
ba
ş la m
ı ş t ı k i.
"B ekle yem ez mi? " dedi Bill. "O nu Ölü m -
Yiy enle r'in a lm as
ı n ı te rc ih e tm edik çe ta bii. "
Kim se konu
ş mad
ı . Lupin ve Bill vedala
ş ı p
git tile r.

Ayakta kalm ay
ı te rc ih eden H arry hariç geri
kala n h erk es s andaly ele re y
ığ ı
lm
ı ş t ı . Ö lü m ün
anili
ğ i v e g erç ekli
ğ i v ücut b ulm u
ş g ib i o nla rla
bir lik te ydi.
"B en d e g it m eliy im ." d edi H arry .
On ç if t ü rk m ü
ş g öz o na d öndü.
"A pta l o lm a, H arry ," d edi M rs . W easle y, "S en
neden b ahsediy ors un?"
"B ura da d ura m am ."
Kafa s
ı n ı ovala d
ı , sanki çatl
ı yord u. B ir y
ı ld an
beri b öyle a c
ı mam
ı ş t ı .
"B en bura dayken hepin iz te hlik edesin iz .
Bura da o lm ak-"
"A m a b u k adar a pta l o lm a!" d edi M rs . W easle y.
"B u g ecenin a s
ı l n okta s
ı s eni b ura ya s a
ğ s alim

getir m ekti ve
ş ükürle r o ls un k i i
ş e y ara d
ı . V e
Fle ur, Fra nsa‘d a evle nm ek yerin e bura da
evle nm eyi k abul e tti, h er
ş eyi a yarla d
ı k v e h ep
bera ber o lu p s ana g öz k ula k o la bile ce
ğ iz -"
Anla m
ı yord u, onu çok daha fa zla kötü
his settir m i
ş ti.
"E
ğ er V old em ort b ura da o ld u
ğ um u b ulu rs a-"
"A m a n eden?" d iy e s ord u M rs . W easle y.
Mr. W easle y "
Ş im di o la bile ce
ğ in b ir d üzin e y er
var, H arry ," d edi. " H angi g üvenli e vde o ld u
ğ unu
bilm esin in h iç bir y olu y ok."
"K endim iç in e ndi
ş ele nm iy oru m !" d edi H arry .
"B iliy oru z" diy e cevapla d
ı Mr. Weasle y
sakin ce. "V ay can
ı na, Harry , seni bura ya
getir m ek iç in y apt
ı kla r
ı m ı zdan s onra ?"

"K anayan kula
ğı
m ne ola cak?" dedi G eorg e,
min derle rin ü stü nde d o
ğ ru la ra k.
"B iliy oru m ."
"D eli- G öz is te m ezdi- "
"B
İ L İ YO RUM !" d iy e b ö
ğ ürd ü H arry .
Ku
ş at
ı ld
ığ ı
n ı ve te hdit edild i
ğ in i his sediy ord u.
Onun iç in ne yapt
ı kla r
ı n ı bilm edi
ğ in i mi
san
ı yorla rd
ı , onla r daha fa zla
ş ey çekm eden
bir an önce git m ek is te m esin in nedenin i
anla m
ı yorla r m
ı yd
ı ? Yara s
ı kar
ı ncala n
ı p
zonkla rk en, M rs . W easle y ta ra f
ı ndan b ozula n
uzun v e m ahcubiy et v eric i b ir s essiz lik o ld u.
"H edw ig n ere de, H arry ?" d edi k ad
ı n ta tl
ı ta tl
ı .
"P ig w id geon ile b
ı ra k
ı p yem esi iç in bir
ş eyle r
vere bilir iz ."
İ çi yum ru k gib i buru lu verm i
ş ti. Gerç e
ğ i

söyle yem edi. Cevab
ı geçi
ş tir m ek iç in
Ate
ş vis kis in in k ala n
ı n ı iç ti.
"T ekra r y apt
ığ ı
n duyula na kadar bekle ," dedi
Hagrid . "O ndan kaçt
ı n, ta m te pendeyken
onunla s ava
ş t ı n v e k urtu ld un."
"B en d e
ğ ild im ," d edi H arry s
ı k ı la ra k. "A sam d
ı .
Kendili
ğ in den h are ket e tti. "
Bir a z sonra H erm io ne yum u
ş ak bir
ş ekild e
"A m a b u m üm kün d e
ğ il, H arry .
İ ste m eden b üyü
yapt
ığ ı
n ı ve iç güdüsel ola ra k hare ket etti
ğ in i
kaste diy ors un."
"H ay
ı r," dedi Harry . "M oto r dü
ş üyord u.
Vold em ort nere deydi, söyle yem ezdim , am a
asam e lim de d öndü, o nu b uld u v e ta n
ı mad
ığ ı
m
bir büyü yapt
ı . D aha önce hiç alt
ı n ale vle r
olu
ş tu rm ad
ı m."

"G enellik le ," dedi Mr. Weasle y, "B ask
ı
alt
ı ndayken hayal edem eyece
ğ in büyüle r
yapars
ı n. Küçük çocukla rd a daha s
ı k olu r,
e ğ it ilm eden."
"B u öyle de
ğ ild i, " dedi Harry
ı sra rla . Yara s
ı
yan
ı yord u, k
ı zg
ı nd
ı ve sin ir le ri bozuktu ;
Vold em ort ile kar
ş ı la
ş acak güce sahip
old u
ğ unu d ü
ş ünm ele rin den n efr e t e diy ord u.
Kim se b ir
ş ey s öyle m edi. O na in anm ad
ı kla r
ı n ı
biliy ord u. D ü
ş ününce, k endis i d e k endili
ğ in den
büyü y apan b ir a sa h iç d uym am
ı ş t ı .
Yara s
ı a c
ı yla d a
ğ la nd
ı ; te k y apabild i
ğ i y üksek
sesle in le m em ekti. Tem iz havayla ilg ili bir
ş eyle r hom urd anara k bard a
ğı
n ı b
ı ra kt
ı ve
oday
ı te rk e tti.
Kara nl
ı k a vlu ya g ir d i
ğ in de, is kele tim si d evasa
Testr a l dönüp ona bakt
ı , büyük yara sa

kanatla r
ı n ı h
ı ş ı rd att
ı ve otla m aya devam etti.
Harry bahçenin kap
ı s ı nda durd u, büyüyen
bit k ile re bakark en zonkla yan ba
ş ı n ı ovala y
ı p
Dum ble dore ‘u d ü
ş ündü.
Dum ble dore ona in an
ı rd
ı , bunu biliy ord u.
Dum ble dore H arry ‘n in asas
ı n ı n neden böyle
old u
ğ unu bilir d i, çünkü onun her zam an bir
cevab
ı vard
ı ; asala r hakk
ı nda bilg iliy di,
Vold em ort ile kendi asas
ı ndaki tu haf ba
ğı
Harry ‘y e o aç
ı kla m
ı ş t ı ... Am a Dum ble dore ,
Deli- G öz gib i, S ir iu s gib i, aile si gib i, zavall
ı
bayku
ş u g ib i, g it m i
ş ti v e H arry , b ir d aha o nla rla
asla k onu
ş am ayacakt
ı . B o
ğ az
ı nda A te
ş vis kis i
ile h iç d e a la kas
ı o lm ayan b ir y anm a h is setti.
Ve o anda anid en, yara s
ı ndaki ac
ı s
ı n ı ra
dayand
ı . K afa s
ı n ı tu tu p g özle rin i k apatt
ığ ı
nda
bir s esin k afa s
ı nda ç
ığ
l ı k a tt
ığ ı
n ı d uydu.

" Bana fa rk l
ı asa kulla nm an
ı n pro ble m i
çözece
ğ in i s öyle m i
ş tin !
"
Ve kafa s
ı nda belir e n im gele m de, paçavra la r
iç in de, ta
ş bir zem in e uzanm
ı ş , bir deri bir
kem ik bir adam
ı n ç
ığ
l ı k att
ığ ı
n ı - kork unç,
uzun, d ayan
ı lm az bir
ı st
ı ra b
ı n ç
ığ
l ığ ı
n ı a tt
ığ ı
n ı
görd ü...
"H ay
ı r! H ay
ı r! Y alv ar
ı r ı m, y alv ar
ı r ı m..."
"L ord V old em ort‘a y ala n s öyle din , O lliv ander!"
"S öyle m edim ... Y em in e derim s öyle m edim ..."
"P otte r‘a y ard
ı m e tm ek iç in , b enden k açm as
ı na
yard
ı m e tm ek iç in ç abala d
ı n!"
"Y em in e derim y apm ad
ı m... B a
ş ka b ir a san
ı n
i ş e y ara yaca
ğı
na in an
ı yord um ..."
"N e o ld u
ğ unu a ç
ı kla , o z am an. L uciu s‘u n a sas
ı

parç ala nd
ı !"
"A nla m
ı yoru m ... Ba
ğ la nt
ı ... sadece... ik in iz in
ara s
ı nda... o la bilir ..."
" Yala nla r!
"
"L ütfe n... Y alv ar
ı r ı m..."
Ve H arry beyaz bir elin asas
ı n ı kald
ı rd
ığ ı
n ı ,
Vold em ort‘u n iç in deki ac
ı mas
ı z öfk enin
kabard
ığ ı
n ı ve dayan
ı ks
ı z ya
ş l ı adam
ı n
dayan
ı lm az b ir a c
ı yla k
ı vra nd
ığ ı
n ı g örd ü.
"H arry ?"
Ba
ş la d
ığ ı
gib i anid en bit ti: Harry tit r e yere k
aya
ğ a k alk t
ı , b ahçenin k ap
ı s ı na tu tu ndu, k alb i
h ı zla at
ı yor, yara iz i s
ı zl
ı yord u. Ron ile
Herm io ne‘n in y an
ı nda o ld u
ğ unu fa rk e tm esi iç in
bir a z z am an g eçm esi g ere kti.

"H arry , e ve g eri d ön," d iy e f
ı s ı ld ad
ı H erm io ne.
"H ala a yr
ı lm ay
ı d ü
ş ünm üyors un, d e
ğ il m i? "
"E vet, k alm ak z oru ndas
ı n, d ostu m ." d edi R on,
Harry ‘n in s
ı rt
ı n ı s
ı vazla rk en.
" İ yi m is in ?" diy e sord u H erm io ne, H arry ‘n in
yüzüne bakm ak iç in yak
ı nla
ş ara k. "B erb at
görü nüyors un!"
" İ yiy im ," dedi Harry salla nara k, "B üyük
ola s
ı l ı kla Olliv ander‘d an daha iy i
görü nüyoru m ..."
Görd ükle rin i anla tm ay
ı bit ir d i
ğ in de Ron
sars
ı lm
ı ş , Herm io ne is e ta m am en deh
ş ete

ş mü
ş g örü nüyord u.
"A m a b unun d ura ca
ğı
n ı s anm
ı ş t ı k. Y ara iz in -
art
ı k bunun olm ayaca
ğı
n ı san
ı yord uk! Bu
ba
ğ la nt
ı n ı n aç
ı lm as
ı na iz in verm em elis in -

Dum ble dore z ih nin i k apatm an
ı is te di. "
Cevap v erm eyin ce k olu ndan s
ı k ı s
ı k ı tu ttu .
"H arry , Bakanl
ı k‘
ı , gazete le ri ve Büyücülü k
dünyas
ı n ı n y ar
ı s ı n ı e le g eçir iy or! A kl
ı n ı d a e le
geçir m esin e iz in v erm e!"

ALTIN CI B Ö LÜ M :
P İ JA M ALI G ULY A BAN
İ
D eli G öz‘ü kaybetm enin
ş oku, e vde ile rle yen
g ünle rd e de sürd ü; H arry onun, t
ı pk
ı yeni
h aberle ri v erm ek iç in s üre kli g ir ip ç
ı kan d i
ğ er
Y old a
ş l ı k ü yele ri g ib i, a rk a k ap
ı dan iç eri p ald
ı r
k üld ür g ir i
ş in i g örm eyi b ekle yip d urd u. A ksiy on
h aric i hiç bir
ş eyin suçlu lu k ve keder
d uygula r
ı n ı yat
ı ş t ı ra m ayaca
ğı
n ı his setti ve
H ortk ulu kla r'
ı m üm kün o ld u
ğ unca k
ı sa z am an
i ç eris in de b ulu p y ok e tm e g öre vin e b ir a n ö nce
b a
ş la m al
ı yd
ı .
" E h,
ş ey k onusunda p ek b ir
ş ey y apam azs
ı n,"
- R on '
Hortk ulu kla r
' k elim esin i s es ç
ı karm adan
d udakla r
ı n ı oynata ra k söyle di- "o n yedi
y a
ş ı nda o lu ncaya d ek. H ala ü zerin de T akip çi

var. V e b a
ş ka y erd e y apabile ce
ğ im iz g ib i p la n
ı
bura da d a y apabilir iz , d e
ğ il m i? Y a d a," s esin i
f ı s ı ld am a dere cesin de azalt t
ı , "N e-O ld u
ğ unu-
Bilir s in le r'in nere de old u
ğ unu bild i
ğ in i mi
söylü yors un?”
"H ay
ı r," d iy e k abul e tti H arry .
"S an
ı r ı m Herm io ne bir süre dir ara
ş t ı rm a
yap
ı yor," dedi R on. "S enin bura ya geli
ş in e
sakla d
ığ ı
n ı s öylü yord u."
Kahvalt
ı m asas
ı nda o tu ru yorla rd
ı ; M r. W easle y
ve B ill i
ş e git m ek iç in yeni ç
ı km
ı ş la rd
ı . M rs .
Weasle y, H erm io ne ve G in ny‘y i uyand
ı rm ak
iç in üst kata ç
ı km
ı ş t ı , Fle ur da banyo
yap
ı yord u.
"T akip çi o tu z b ir in de k alk acak," d edi H arry . " B u
dem ek o lu yor k i b ura da y aln
ı zca d ört g ün d aha
kalm am g ere kiy or. S onra - "

"B e
ş gün," diy e düzelt ti R on sertç e. "D ü
ğ ün
iç in k alm am
ı z g ere kiy or. E
ğ er k aç
ı r ı rs ak biz i
öld ürü rle r."
Harry '
öld ürü rle r‘
den kast
ı n Fle ur ve M rs .
Weasle y o ld u
ğ unu b iliy ord u.

"F azla dan bir gün," dedi Ron, Harry it ir a z
edecekm i
ş g ib i g örü ndü
ğ ünde.
"N e k adar ö nem li o ld u
ğ unu a nla m
ı yorla r m
ı - ? "
"T abii k i a nla m
ı yorla r," d edi R on. "E n u fa k b ir
fik ir le ri yok. Ve sen haz
ı r bahsetm i
ş ken,
senin le b u k onuda k onu
ş mak is tiy ord um ."
Ron, M rs . W easle y g eliy or m u d iy e h olü k ontr o l
etm ek iç in kap
ı ya göz att
ı , sonra H arry ‘y e
do
ğ ru e
ğ ild i.

"A nnem , H erm io ne ve benim a
ğ z ı mdan la f
alm aya ç al
ı ş ı yor. N e i
ş le r k ar
ı ş t ı rd
ığ ı
m ı za d air .
Bir dahakin e seni yokla yacak, o yüzden
haz
ı rl
ı kl
ı o l. B abam v e L upin d e s ord ula r, a m a
biz o nla ra D um ble dore ‘u n s ana b iz den b a
ş ka
kim seye söyle m e dedi
ğ in i söyle dik ve i
ş in
pe
ş in i b
ı ra kt
ı la r. A m a a nnem b
ı ra km ad
ı . Ç ok
azim li. "
Ron‘u n ön ta hm in i bir k aç saat iç in de
gerç ekle
ş ti. Ö
ğ le yem e
ğ in den az önce M rs .
Weasle y, k im sesiz b ir e rk ek ç ora b
ı n ı n, onun
s ı rt çanta s
ı ndan ç
ı k ı p ç
ı km ad
ığ ı
n ı ö
ğ re nm ek
iç in H arry ‘y i d i
ğ erle rin den a y
ı rd
ı . O nu m utfa
ğı
n
küçük bula
ş ı khane k
ı sm
ı nda kö
ş eye
s ı k ı ş t ı rd
ığ ı
nda is e i
ş e k oyuld u.
"R on ve Herm io ne, üçünüzün Hogw arts ‘
ı
b ı ra kaca
ğı
n ı z ı dü
ş ünüyor," dedi hafif s
ı ra dan
bir to nla .

"A h," d edi H arry . " E vet. B
ı ra k
ı yoru z."

ş ede, çam a
ş ı r makin esi kendi seyrin de
dönüp, Mr. Weasle y‘n in kile re benzeyen
fa nila la rd an b ir in i b uru p s
ı k ı yord u.
"O kulu nuzu neden b
ı ra kt
ığ ı
n ı z ı sora bilir
miy im ?" d edi M rs . W easle y.
"E h, D um ble dore b ana... y apacak i
ş le r b
ı ra kt
ı ,"
diy e gevele di H arry . "R on ve H erm io ne ne
old u
ğ unu biliy orla r, ve benim le gelm ek
is tiy orla r."
"N e ta rz i
ş le r? "
"Ü zgünüm , s öyle yem em -"
"E h, aç
ı kças
ı öyle san
ı yoru m ki A rth ur ve
benim b ilm eye h akk
ı m ı z v ar v e e m in im k i M r.
ve Mrs . Gra nger da benim le ayn
ı
görü
ş te dir le r!" dedi M rs . W easle y. H arry bu

"e ndi
ş eli e beveyn" ta vr
ı yla kar
ş ı la
ş aca
ğı
ndan
kork uyord u. Kendin i onun gözle rin in iç in e
bakm aya zorla d
ı ve gözle rin in ta m ola ra k
Gin ny‘n in kile rle ayn
ı kahvere ngi to nda
old u
ğ unu fa rk e tti. B unun y ard
ı m ı d okunm ad
ı .
"D um ble dore ba
ş ka kim senin bilm esin i
is te m edi M rs . W easle y. Ü zgünüm , R on ve
Herm io ne de gelm ek zoru nda de
ğ ille r, bu
onla r
ı n s eçim i - "
"S enin de git m eni gere ktir e cek bir sebep
göre m iy oru m !" diy e patla d
ı ro l yapm ay
ı
b ı ra kara k. "Y eni re
ş it o lu yors un, h epin iz ö yle !
Tam a nla m
ı yla s açm al
ı k, e
ğ er D um ble dore b ir
i ş in h alle dilm esin i is te diy se e m ri a lt
ı nda ç al
ı ş an
koca bir Yold a
ş l ı k vard
ı ! H arry , onu yanl
ı ş
anla m
ı ş o lm al
ı s ı n. B üyük ih tim alle s ana b ir i
ş in
yap
ı lm as
ı n ı is te di
ğ in i s öylü yord u v e s en, s enin
yapm an
ı is te di
ğ in i s and
ı n-"

"Y anl
ı ş anla m ad
ı m," dedi Harry , aç
ı k bir
ş ekild e. "B enim ta ra f
ı mdan yap
ı lm as
ı
gere kiy or."
Tan
ı mla m as
ı iç in ça
ğ r ı ld
ığ ı
, alt
ı n has
ı ro tu yla
desenle nm i
ş te k ç ora b
ı g eri v erd i.
"V e bu da benim de
ğ il, P uddle m ere U nit e d‘
ı
tu tm uyoru m b en."
"A h, ta bii k i d e
ğ il, " d edi M rs . W easle y, a nid en
k ı r ı la n cesare tiy le eski s
ı ra dan to nla m as
ı na
dönere k. "Ö nceden fa rk e tm em g ere kir d i. E h
Harry , s en h ala b ura dayken, B ill v e F le ur‘u n

ğ ünle ri iç in y ap
ı la n h az
ı rl
ı kla ra y ard
ı m e tm en
senin iç in soru n olm az, de
ğ il mi? Hala
yap
ı la cak ç ok
ş ey v ar."
"H ay
ı r- b enim iç in - ta bii k i s oru n o lm az," d edi
Harry , anid en konunun de
ğ i ş mesin e
ş a ş ı rm
ı ş t ı .

"N e kadar ta tl
ı s ı n," diy e cevapla d
ı kad
ı n ve
gülü m seyere k b ula
ş ı khaneyi te rk e tti.
O a ndan it ib are n M rs . W easle y, H arry , R on v e
Herm io ne‘y i dü
ğ ün haz
ı rl
ı kla r
ı yla o kadar
me
ş gul etti ki dü
ş ünm eye zar zor vakit
bula bild ile r. B unun e n n azik a ç
ı kla m as
ı , M rs .
Weasle y‘n in , dik katle rin i Deli Göz‘ü n
ölü m ünden ve yak
ı ndaki yolc ulu kla r
ı ndan
ba
ş ka yere çekm ek is te m esiy di.
İ ki gün
boyunca durm aks
ı z ı n yap
ı la n çata l- b
ı çak
te m iz li
ğ i, r e nk e
ş le
ş tir m e y ard
ı m ı , k urd ele le r v e
çiç ekle r, b ahçeyi y er c ücele rin den a r
ı nd
ı rm a,
Mrs . Weasle y‘y e pek çok diz i kanepe
haz
ı rla m ada yard
ı mc
ı olm a i
ş le rin den sonra ,
her nas
ı ls a Harry , onun bir
ş eyle r
am açla d
ığ ı
nda n
ş üphele ndi. V erd i
ğ i b ütü n i
ş le r
onu, Ron‘u ve Herm io ne‘y i bir b ir in den ayr
ı
tu tu yor g örü nüyord u; V old em ort‘u n O lliv ander‘a

i ş kence yapt
ığ ı
n ı söyle di
ğ i ilk geceden beri
ik is iy le y aln
ı z k onu
ş ma f
ı rs at
ı b ula m am
ı ş t ı .
"B ence a nnem , s iz in ü çünüzü b ir a ra ya g elip
pla n yapm akta n al
ı koyars a gid i
ş in iz i
gecik tir e ce
ğ in i dü
ş ünüyor," dedi Gin ny
Harry ‘y e alç ak sesle , kal
ı ş ı n ı n üçüncü
gecesiy di, ak
ş am yem e
ğ i iç in masaya
otu rm u
ş la rd
ı .
"S onra ne ola ca
ğı
n ı san
ı yor? " diy e söyle ndi
Harry . "B iz bura da volo van yapark en
Vold em ort‘u b a
ş ka b ir in in ö ld üre ce
ğ in i m i? "

ş ünm eden konu
ş mu
ş tu ve Gin ny‘n in
sura t
ı n ı n b eyazla
ş t ığ ı
n ı g örd ü.
"D em ek d o
ğ ru ?" d edi, " Y apm aya ç al
ı ş t ığ ı
n
ş ey
bu?"
"H ay
ı r- ben-
ş aka yap
ı yord um ," dedi H arry

ba
ş ta n s avarc as
ı na.
Bir b ir le rin e b akt
ı la r, G in ny‘n in s ura t if a desin de
ş a ş k ı nl
ı kta n fa zla s
ı vard
ı . Anid en Harry ,
Hogw arts ‘
ı n
ı ss
ı z korid orla r
ı nda bir lik te
geçir d ik le ri ç al
ı nt
ı s aatle rd en b eri ilk k ez y aln
ı z
old ukla r
ı n ı n fa rk
ı na v ard
ı . O d akik ala r
ı o nun d a
hat
ı rla d
ığ ı
ndan em in di. Kap
ı aç
ı l ı p iç eri M r.
Weasle y, K in gsle y ve B ill gir d i
ğ in de ik is i de
s ı çra d
ı la r.
Yold a
ş l ı k üyele ri s
ı kça ak
ş am yem ekle rin e
kat
ı l ı yorla rd
ı , çünkü kara rg ah yeri Onik i
Num ara Grim mauld Meydan
ı ‘n dan Kovuk
ola ra k de
ğ i ş tir ilm i
ş ti. Mr. Weasle y,
Dum ble dore , yani S
ı r-T utu cula r
ı öld ükte n
sonra , D um ble dore ‘u n G rim mauld M eydan
ı ‘n
ı n
söyle di
ğ i in sanla r
ı n S
ı r Tutu cula r old u
ğ unu

ı kla d
ı .

"V e yakla
ş ı k yir m i ki
ş i old u
ğ um uza göre ,
Fid eliu s Büyüsü‘n ün etk is i hafif liy or. Ölü m
Yiy enle r'in s
ı rr
ı bir in den ö
ğ re nm e
ş ansla r
ı
yir m iy e katla nd
ı . Çok uzun sürm esin i
bekle yem eyiz ."
"A m a Snape
ş im diy e kadar adre si Ölü m
Yiy enle r'e söyle m i
ş tir , de
ğ il m i? " diy e sord u
Harry .
"E h, D eli G öz, S nape g eri d öners e d iy e b ir k aç
la net haz
ı rla m
ı ş t ı . Um uyoru z ki onu uzak
tu ta cak ve e
ğ er yerin i söyle m eye kalk ars a
dilin i k ilit le yecek k adar g üçlü le rd ir , a m a e m in
ola m
ı yoru z. K oru m as
ı b u k adar g üvenilm ezken
ora y
ı k ara rg ah o la ra k k ulla nm am
ı z d elilik o lu r."
O a k
ş am m utfa k o k adar k ala bal
ı kt
ı ki çata l
b ı çak hare ket ettir m ek güçtü . H arry kendin i
Gin ny‘n in yan
ı na t
ı k ı lm
ı ş buld u; ara la r
ı nda

geçm i
ş ola n söyle nm em i
ş ş eyle r yüzünden
Harry , ara la r
ı nda bir k aç ki
ş in in olu p onla r
ı
ay
ı rm
ı ş olm as
ı n ı dile di. K
ı z ı n kolu na
sürtü nm em ek iç in k endin i o k adar z orlu yord u k i
ta vu
ğ unu z ar z or k esti.
"D eli G öz h akk
ı nda y eni b ir h aber y ok m u?"
diy e s ord u H arry B illy ‘y e.
"H iç bir
ş ey y ok," d iy e c evapla d
ı B ill.
Moody iç in bir cenaze düzenle yem em i
ş le rd i,
çünkü B ill v e L upin c esedin i b ulm ada b a
ş ar
ı s ı z
olm u
ş la rd
ı . Sava
ş s
ı ra s
ı ndaki karm a
ş a ve
kara nl
ı k d a g öz ö nünde b ulu nduru lu nca n ere ye

ş tü
ğ ünü ta hm in e tm ek z ord u.
"G ele cek P osta s
ı c esedin in b ulu nm as
ı y a d a
ölü m üyle ilg ili te k kelim e bile etm edi, " diy e
devam etti Bill. "A m a bu pek bir anla m a
gelm iy or. S on günle rd e sessiz olm aya özen

göste riy orla r."
"V e Ö lü m Y iy enle r'd en kaçark en kulla nd
ığ ı
m
iz in siz büyü iç in henüz bir duru
ş ma
bild ir m edile r? " diy e sesle ndi H arry , m asan
ı n
di
ğ er u cundaki M r. W easle y‘y e, a dam k afa s
ı n ı
salla d
ı .
"B a
ş ka b ir ç are m o lm ad
ığ ı
n ı b ild ik le ri iç in m i,
yoksa d ünyaya V old em ort‘u n b ana s ald
ı rd
ığ ı
n ı
söyle m ek is te m edik le ri iç in m i? ”
" İ kin cis i bence. Scrim geur Kim -O ld u
ğ unu-
Bilir s in -S en‘in e skis i k adar g üçlü o ld u
ğ unu v e
Azkaban‘d a b ir ç ok fir a r o ld u
ğ unu k abul e tm ek
is te m iy or."
"E vet, halk a gerç ekle r neden anla t
ı ls
ı n ki? "
dedi H arry , b
ı ça
ğı
n ı o k adar s
ı k ı tu tm u
ş tu ki
sa
ğ elin in üzerin deki yara iz i beyaz te ni
üzerin de c
ı l ı zca belir g in le
ş ti: “
Yala n

söyle m em eliy im .

"B akanl
ı k't a kim se onunla sava
ş maya
haz
ı rla nm
ı yor m u?" d iy e s ord u R on k
ı zg
ı nca.
"T abii k i R on, a m a in sanla r d eh
ş ete d ü
ş tü le r,"
diy e yan
ı tla d
ı Mr. Weasle y, "s
ı ra daki
kaybola cak ki
ş i olm akta n, çocukla r
ı n ı n
sald
ı r ı ya u
ğ ra yacak olm ala r
ı ndan deh
ş ete

ş tü le r! E tr a fta d ola
ş an k ötü s öyle ntile r v ar;
mesela ben Hogw arts ‘t a ki Muggle
Ara
ş t ı rm ala r
ı Pro fe sörü 'n ün is tif a etti
ğ in e
in anm
ı yoru m . Hafta la rd
ı r orta la rd a yok. Bu
s ı ra da Scrim geour gün boyunca odas
ı ndan
d ı ş ar
ı ç
ı km
ı yor. U m uyoru m k i b ir p la n ü zerin de
çal
ı ş ı yord ur."
Mrs . W easle y‘n in bo
ş ta bakla r
ı büyü yolu yla
masadan k ald
ı r ı p tu rta s erv is i y apt
ığ ı
s
ı ra da b ir
dura kla m a o ld u.

"S enin k
ı l ı k de
ğ i ş im in hakk
ı nda konu
ş mam
ı z
la z
ı m H arry ," d edi F le ur, h erk es p udin gin i a ld
ığ ı
zam an. Harry kafa s
ı kar
ı ş m ı ş görü nünce
"D ü
ğ ün iç in ," diy e ekle di. "T abii ki
konukla r
ı m ı zdan h iç bir i Ö lü m Y iy en d e
ğ il, a m a
bir a zc
ı k
ş am panya iç tik te n s onra a
ğı
zla r
ı ndan
bir
ş ey k aç
ı rm ayacakla r
ı n ı g ara nti e dem eyiz ."
Harry bundan, k
ı z ı n hala Hagrid ‘d en
ş üphele ndi
ğ i s onucunu ç
ı kard
ı .
"E vet, iy i b ir n okta ya p arm ak b ast
ı n," d edi M rs .
Weasle y m asan
ı n uç k
ı sm
ı ndan, gözlü
ğ ünü
burn un u cuna d ü
ş ürm ü
ş , u puzun b ir p ar
ş öm en
ka
ğı
d ı na yazd
ığ ı
uçsuz bucaks
ı z bir
yap
ı la cakla r lis te sin i gözden geçir iy ord u.
" Ş im di, R on, o dan
ı te m iz le din m i? "
" Neden?
" diy e ba
ğı
rd
ı Ron, elin den ka
ş ığ ı
b ı ra k
ı p annesin e te rs te rs bakara k. "N eden

benim o dam
ı n te m iz le nm esi g ere kiy or? H arry
ve b en o nun
ş u a nki h alin den m em nunuz!"
"B ir k aç güne kadar bura da a
ğ abeyin in

ğ ününü y apaca
ğı
z g enç a dam - "
"V e o nla r d a b enim o dam da m
ı e vle necekle r? "
diy e sord u R on, sin ir d en köpüre re k. "H ay
ı r!
Öyle yse M erlin ‘in s ark
ı k d onu a
ş k ı na n eden - "
"A nnenle bu
ş ekild e konu
ş ma," dedi Mr.
Weasle y s ertç e, " V e s ana s öyle nile ni y ap."
Ron e beveynle rin in ik is in e d e k a
ş la r
ı n ı ç ata ra k
bakt
ı , s onra k a
ş ığ ı
n ı ald
ı ve elm al
ı ta rt
ı ndan
kala n s on lo km ala ra s ald
ı rd
ı .
"B en y ard
ı m e debilir im , b enim d e d a
ğı
n ı kl
ığ ı
m."
dedi H arry R on‘a , am a M rs . W easle y la fa
kar
ı ş t ı .
"H ay
ı r Harry , can
ı m, ta vuk küm esin in

te m iz le nm esi iç in A rth ur‘a y ard
ı m e tm eni te rc ih
ederim ve Herm io ne, Mösyö ve Madam
Dela cour iç in ç ar
ş afla r
ı d e
ğ i ş tir ir s en m in netta r
olu ru m , b iliy ors un y ar
ı n s abah o n b ir d e b ura da
ola cakla r."
Am a ta vukla r iç in y ap
ı la cak ç ok a z
ş ey o ld u
ğ u
anla
ş ı ld
ı .
"B undan ,
ş ey, Molly ‘y e bahsetm ene gere k
yok," dedi Mr. W easle y Harry ‘y e küm ese
gir m esin e e ngel o la ra k, "a m a,
ş ey, T ed T onks,
bana Sir iu s‘u n bis ik le tin den geri kala nla r
ı
gönderd i, ve
ş ey, ben parç ala r
ı giz liy oru m -
yani s akl
ı yoru m - b ura da.
İ nan
ı lm az b ir
ş ey! B ir
egzoz b oru su v ar - s an
ı r ı m b öyle d eniy or v e
ola
ğ anüstü bir bata ry a ve fr e nle rin nas
ı l
çal
ı ş t ığ ı
n ı ö
ğ re nm ek iç in harik a bir f
ı rs at
ola cak. Deneyip hepsin i te k parç a halin e
getir e ce
ğ im , ta bii M olly y okke- y ani z am an
ı m

olu nca."
Eve döndükle rin de M rs . W easle y orta la rd a
yoktu , H arry g iz lic e R on‘u n ta van a ra s
ı ndaki
odas
ı na ç
ı kt
ı .
"T em iz liy oru m , te m iz liy oru m --! A h, s en m iy din ,"
dedi R on, H arry o daya g ir e rk en r a hat b ir s olu k
ala ra k. R on az önce kalk m
ı ş old u
ğ u yata
ğ a
uzand
ı . Oda bütü n hafta old u
ğ u kadar
da
ğı
n ı kt
ı ; te k de
ğ i ş ik lik , odan
ı n uzak

ş esin de, a yakucunda tü ylü k
ı z ı l re nkli k edis i
Cro okshanks‘le , H arry ‘n in b ir k aç
ı n ı n k endis in in
old u
ğ unu fa rk etti
ğ i kit a pla r
ı ik i büyük y
ığ ı
n
halin de a y
ı ra n H erm io ne‘y di.
"S ela m Harry ," dedi k
ı z, Harry yata
ğı
na
otu rd u
ğ u s
ı ra da.
"N as
ı l o ld u d a k açm ay
ı b a
ş ard
ı n?"

"A h, Ron‘u n annesi dün Gin ny ve bana
çar
ş afla r
ı de
ğ i ş tir m em iz i söyle di
ğ in i unuttu ,"
dedi H erm io ne. “ N um ero lo ji K ura m
ı ”n
ı b ir ta ra fa
“K ara nl
ı k S anatla r
ı n D o
ğ u ş u v e B it i
ş i” n i d i
ğ er
bir ta ra fa a tt
ı .
"B iz d e D eli- G öz‘d en b ahsediy ord uk," d edi R on
Harry ‘y e. "B en onun sa
ğ kald
ığ ı
n ı ta hm in
ediy oru m ."
"A m a Bill onun Ölü m Laneti ta ra f
ı ndan
vuru ld u
ğ unu g örd ü," d edi H arry .
"E vet, a m a B ill d e s ald
ı r ı a lt
ı ndayd
ı ," d edi R on.
"N e g örd ü
ğ ü k onusunda n as
ı l e m in o la bilir k i? "
"Ö ld ürm e la neti
ı skala m
ı ş b ile o ls a, D eli g öz
nere deyse üç yüz metr e den dü
ş tü ," dedi
Herm io ne,
ş im di “B rit a nya ve
İ rla nda‘n
ı n
Quid dit c h T ak
ı mla r
ı ”n
ı ta rt
ı yord u e liy le .

"K alk an B üyüsü k ulla nm
ı ş o la bilir -"
"F le ur a sas
ı n ı n e lin den u çtu
ğ unu s öyle di, " d edi
Harry .
"E h, ta m am , e
ğ er ö lm ü
ş o lm as
ı n ı is tiy ors an
ı z,"
dedi Ron huysuzca, yast
ığ ı
n ı yum ru kla y
ı p
daha r a hat b ir
ş ekle s okara k.
"T abii ki ölm ü
ş olm as
ı n ı is te m iy oru z!" dedi
Herm io ne
ş oke olm u
ş hald e. "Ö lm ü
ş olm as
ı
berb at b ir
ş ey! A m a g erç ekçi o lu yoru z!"
Harry ilk kez, Deli- G öz‘ü n bedenin i,
Dum ble dore ‘u nki gib i y
ı pra nm
ı ş ola ra k hayal
etti, am a te k gözü hala yerin de oynuyord u.
İğ
re nm e v e d elic e g ülm e a rz usuyla k ar
ı ş ı k b ir
dürtü h is setti.
"Ö lü m Yiy enle r büyük ih tim alle ark ala r
ı n ı
te m iz le dile r, b u y üzden k im se o nu b ula m
ı yor,"

dedi R on a k
ı ll
ı ca.
"E vet," d edi H arry . " B arty C ro uch‘u n b ir k em i
ğ e
dönü
ş tü rü lü p Hagrid ‘in ön bahçesin e
göm ülm esi gib i. B üyük ih tim alle M oody‘y i bir
ş eye d önü
ş tü rd üle r v e-"
"Y apm a!" d iy e c
ı yakla d
ı H erm io ne. H arry ir k ild i
ve onun “H ececin in Hece Lis te si” kit a b
ı
üzerin den göz ya
ş la r
ı na bo
ğ ulm ak üzere
old u
ğ unu g örd ü.
"A h, hay
ı r," dedi H arry , yata kta n kalk m aya
çabala yara k. "H erm io ne, seni üzm eye
çal
ı ş m ı yord um -"
Am a pasla nm
ı ş yata k som yas
ı n ı n büyük
g ı c ı rt
ı s ı yla , R on y ata kta n s
ı çra y
ı p d aha e rk en
davra nd
ı . T ek k olu nu H erm io ne‘y e d ola d
ı , d i
ğ er
eliy le k ot p anto lo nunun c ebin i a ra yara k, d aha
önceden etr a f
ı n to zunu alm ak iç in kulla nd
ığ ı

i ğ re nç görü nüm lü bir m endil ç
ı kard
ı . Tela
ş la
asas
ı n ı ç
ı kar
ı p b ez p arç as
ı na tu ttu v e "
Terg eo
"
dedi.
Asa ya
ğ l ı k
ı s ı mla r
ı n ço
ğ unu te m iz le di.
Kendin den m em nun b ir ta v
ı rla R on, h afif tü te n
mendili H erm io ne‘y e v erd i.
"A h... te
ş ekkürle r R on... ü zgünüm ..." b urn unu
süm kürü p h
ı çk
ı rd
ı . "Ç ok k ork -k unç, d e
ğ il m i?
Tam D um ble dore ‘d an s-s onra ... D eli G öz‘ü n
ölm esin i h iç b ekle m iy ord um , n edense o k adar
güçlü g örü nüyord u k i! "
"E vet, biliy oru m ," dedi Ron k
ı za sar
ı la ra k.
"A m a e
ğ er b ura da o ls ayd
ı b iz e n e d erd i, b iliy or
musun?"
"H -h er zam an te tik te olu n," dedi Herm io ne
gözle rin i s ile re k.

"E vet do
ğ ru ," dedi Ron onayla yara k. "O na
ola nla rd an ders ç
ı karm am
ı z ı söyle rd i. Ve
ö ğ re ndi
ğ im iz
ş ey k ork ak M undungus k aç
ığ ı
na
güvenm em ek."
Herm io ne h afif ç e g üld ü v e ik i ta ne d aha k it a ba
do
ğ ru uzand
ı . B ir saniy e sonra R on, kolu nu
onun om zundan çekti; k
ı z “
Canavar Kit a p:
Canavarla r
” ı R on‘u n aya
ğı
na dü
ş ürd ü. Kit a p
onu diz gin le yen kem erd en kurtu ld u ve
sald
ı rg anca Ron‘u n ayak bile
ğ in i
ı s ı rm aya
çal
ı ş t ı .
"Ö zür dile rim ! Özür dile rim !" diy e ba
ğı
rd
ı
Herm io ne, Harry kit a b
ı Ron‘u n baca
ğı
ndan
çekip te kra r b a
ğ la d
ığ ı
s
ı ra da.
"S en b ütü n o k it a pla rla n e y ap
ı yors un?" diy e
sord u R on, y ata
ğı
na d o
ğ ru to palla yara k.
"H angile rin i yan
ı m ı zda götü re ce
ğ im iz e kara r

veriy oru m ," dedi Herm io ne. "H ortk ulu kla r'
ı
ara rk en."
"A h, ta bii, " dedi Ron elin i aln
ı na vura ra k.
"V old em ort‘u gezer bir kütü phaneyle
avla yaca
ğı
m ı z ı u nutm u
ş um ."
"H a ha," dedi Herm io ne, “H ececin in Hece
Lis te si” n e bakara k. "A caba... antik yaz
ı la r
ı
çevir m em iz gere kebilir mi? Müm kün...
yan
ı m ı za a lm am
ı z iy i o lu r, g üvenlik a ç
ı s ı ndan."
Hececiy i ik i k it a p y
ığ ı
n ı n ı n o rta s
ı na b
ı ra kt
ı v e
“H ogw arts : B ir T arih ”i e lin e a ld
ı .
"D in le yin ," d edi H arry .
S ı rt
ı n ı d ik le
ş tir d i. R on v e H erm io ne o na b oyun
e ğ me ve ba
ş kald
ı rm a kar
ı ş ı m ı if a dele rle
bakt
ı la r.
"B iliy oru m , Dum ble dore ‘u n cenazesin den

sonra b enim le g elm ek is te di
ğ in iz i söyle din iz ,"
diy e b a
ş la d
ı H arry .
" İ ş te b a
ş l ı yor," d edi R on, H erm io ne‘y e g özle rin i
devir e re k.
"T ahm in etti
ğ im iz gib i, " diy e iç çekti k
ı z ve
te kra r kit a pla ra döndü. "B iliy or musunuz,
san
ı r ı m “ H ogw arts : B ir T arih ”i a la ca
ğı
m. O ra ya
yenid en dönm eyeceksek bile , bu kit a p
olm adan r a hat h is sedece
ğ im i s anm
ı yoru m - "
"D in le yin !" d edi H arry te kra r.
"H ay
ı r Harry , sen din le ," dedi Herm io ne.
"S enin le geliy oru z. Bu ayla r öncesin den
kara rla
ş t ı r ı ld
ı - y
ı lla r ö ncesin den a sl
ı nda."
"A m a - "
"K apa ç eneni, " d edi R on.

"- yete rin ce dü
ş ündü
ğ ünüze em in m is in iz ?"
diy e
ı sra r e tti H arry .
"B akal
ı m," d edi H erm io ne, “
İ fr it le rle S eyahat” i
kit a pla r y
ığ ı
n ı na çarp ara k, old ukça k
ı zg
ı n
görü nüyord u. "G it m em iz gere kti
ğ i an
gid ebile lim diy e günle rd ir haz
ı rla n
ı yoru m ve
bilg in ols un diy e söylü yoru m , old ukça zor
büyüle r y apm ay
ı d a iç in de b ar
ı nd
ı r ı yor, R on‘u n
annesin in burn unun dib in den, Deli Göz‘ü n
bütü n Ç ok Ö zlü
İ ksir s to
ğ unu k aç
ı rm as
ı ndan
söz e tm iy oru m b ile .
"A yn
ı z am anda a ile m in h af
ı zas
ı n ı d e
ğ i ş tir d im ,
böyle ce g erç ekte W endell v e M onic a W ilk in s
diy e a dla nd
ı r ı ld
ı kla r
ı na in an
ı yorla r v e e n b üyük
hayalle ri A vustu ra ly a‘y a ta
ş ı nm akt
ı , ki art
ı k
ora dala r. Bu Vold em ort‘u n onla r
ı n iz in i
sürm esin i v e b enim le ilg ili s org uya ç ekilm ele rin i
zorla
ş t ı rm ak iç in - y a d a s enin le ilg ili, ç ünkü n e

yaz
ı k k i o nla ra s enden b ir a z b ahsetm i
ş tim .
"H ortk ulu kla r av
ı ndan sa
ğ ç
ı kars am e
ğ er,
annem i v e b abam
ı b ulu p b üyüyü k ald
ı ra ca
ğı
m.
E ğ er sa
ğ ç
ı kam azsam - eh, san
ı r ı m onla r
ı
güvende v e m utlu tu ta bile cek k adar s a
ğ la m b ir
büyü yapt
ı m. W endell ve M onic a W ilk in s bir
k ı zla r
ı o ld u
ğ unu b ilm iy orla r, g örü yors unuz y a."
Herm io ne‘n in gözle ri yenid en ya
ş la rla dold u.
Ron y ata
ğı
ndan k alk
ı p k olla r
ı n ı bir kez daha
k ı za d ola d
ı v e H arry ‘y e, d uru m a u ygun o la ra k
in ce d avra nm ad
ığ ı
g ere kçesiy le k a
ş la r
ı n ı ç att
ı .
Harry s öyle yecek b ir
ş ey b ula m ad
ı , R on‘u n b ir
ba
ş kas
ı na in ce davra nm as
ı n ı ö
ğ re tm esi
old ukça s
ı ra d
ı ş ı b ir
ş eydi.
" Ş ey- H erm io ne, ü zgünüm - b en-"
"R on‘la benim e
ğ er senin le bir lik te gelir s ek
nele r ola bile ce
ğ in i bild i
ğ im iz in fa rk
ı na m
ı

varm ad
ı n?" Eh, biliy oru z. Ron, Harry ‘y e
yapt
ığ ı
n
ş eyi g öste r."
"B o
ş ver, ik na o ld u," d edi R on.
"H adi, b ilm esi g ere kiy or!"
"A h, p ekala . H arry , g el. "
İ kin ci k ez R on k olu nu H erm io ne‘d en ç ekti v e
kap
ı ya d o
ğ ru y ürü dü.
"H adi. "
"N eden?" d iy e s ord u H arry , o dan
ı n d
ı ş ı ndaki
küçük a la na d o
ğ ru R on‘u ta kip e dere k.
" Descendo,
" diy e m
ı r ı ld and
ı Ron, asas
ı n ı

ş ük ta vana d o
ğ ru lt a ra k. K afa la r
ı n ı n ü zerin de
bir a m bar k apa
ğı
a ç
ı ld
ı v e a yakla r
ı na d o
ğ ru b ir
merd iv en in di. K are delik te n, bariz bir la
ğı
m
kokusuyla bir lik te , yar
ı em me, yar
ı in le m e

kork unç b ir s es g eld i.
"B u senin guly abanin de
ğ il m i? " diy e sord u
Harry , baz
ı gecele r sessiz li
ğ i bozan bu
yara t
ı kla d aha ö nce ta n
ı ş mam
ı ş t ı .
"E vet, o ," d edi R on m erd iv ene t
ı rm anara k. "G el
ve b ir g öz a t."
Harry bir k aç ad
ı m gerid en, ufa k ta van ara s
ı
bo
ş lu
ğ una do
ğ ru R on‘u ta kip etti. O ndan bir
metr e ö te deki; k ara nl
ı kta , k
ı vr
ı lm
ı ş , g eni
ş a
ğ z ı
ta m am en a ç
ı k, d erin b ir u ykuda o la n y ara t
ığ ı
n
görü ntü sünü görm eden önce ba
ş ı ve
om uzla r
ı yla o dadayd
ı .
"A m a...
ş ey g ib i. .. g uly abanile r n orm ald e p ija m a
giy erle r m i? "
"H ay
ı r," d edi R on. " G eneld e k
ı z ı l s açl
ı o lm azla r
ve b u k adar k abarc
ı kla r
ı d a o lm az."

Harry yara t
ığ ı
n bir a zc
ı k i
ğ re nç old u
ğ unu

ş ündü.
İ nsa n
ş ekli ve boyutu ndayd
ı , ve
giy di
ğ i
ş ey, H arry ‘n in g özle ri k ara nl
ığ
a a l
ı ş t ığ ı
iç in
ş im di ra hatç a göre biliy ord u, R on‘u n eski
pija m ala r
ı ndan bir iy di. Ayn
ı zam anda
guly abanile rin fa rk l
ı saç ve k
ı zg
ı n mor
kabarc
ı kla r yerin e, genellik le s
ı ska ve kel
old ukla r
ı ndan e m in di.
"O , b enim , a nla d
ı n m
ı ?" d edi R on.
"H ay
ı r," d edi H arry . " A nla m ad
ı m."
"O dam a geçti
ğ im iz de anla t
ı r ı m, kokuya
dayanam
ı yoru m ," dedi Ron. Merd iv enden
a ş a ğı
in dile r, R on ç at
ı y ı e ski h alin e d öndürd ü
ve hala kit a pla r
ı ay
ı rm akla me
ş gul ola n
Herm io ne‘y e k at
ı ld
ı la r.
"A yr
ı ld
ığ ı
m ı zda, guly abani a
ş a ğı
in ip benim
odam da ya
ş ayacak," dedi Ron. "S an
ı r ı m

bunun olm as
ı n ı sab
ı rs
ı zl
ı kla bekliy or -e h,
ta hm in etm esi zor, çünkü te k yapabild i
ğ i
in le m ek v e s aly a a k
ı tm ak- a m a b ahsin i a çt
ığ ı
n
zam an çok kafa sall
ı yor. H er neyse benim
S ı vaserp il k apm
ı ş h alim o la cak.
İ yi, d e
ğ il m i?
Harry y aln
ı zca k afa s
ı k ar
ı ş ı k b ir
ş ekild e b akt
ı .
"Ö yle !" d edi R on, H arry ‘n in p la n
ı n h arik al
ığ ı
n ı
anla m am
ı ş olm as
ı na old ukça sin ir le nm i
ş ti.
"B ak, üçüm üz bir daha Hogw arts ‘a
git m edi
ğ im iz zam an, herk es Herm io ne ve
benim s enin le b ir lik te o ld u
ğ um uzu d ü
ş ünecek,
do
ğ ru m u? Bu da dem ek olu yor ki Ö lü m
Yiy enle r, senin nere de old u
ğ un hakk
ı nda bir
bilg ile ri var m
ı diy e do
ğ ru ca aile le rim iz e
gid ecekle r."
"A m a um uyoru z ki ben, annem ve babam la
uzakla ra git m i
ş gib i görü nece
ğ im , bir ç ok

Muggle d o
ğ um lu g id ip s akla nm ay
ı p la nl
ı yor
ş u
anki d uru m da," d edi H erm io ne.
"B iz bütü n aile m i sakla yam ay
ı z, çok ku
ş ku
yara t
ı r ve hepsi i
ş le rin i b
ı ra kam azla r," dedi
Ron. "B iz d e, b enim S
ı vaserp il y üzünden c id di
bir
ş ekild e h asta la nd
ığ ı
m v e b u y üzden o kula
gid em edi
ğ im hik ayesin i uydura ca
ğı
z. E
ğ er
herh angi b ir i a ra
ş t ı rm aya g elir s e, a nnem y a d a
babam yata
ğı
mdaki kabarc
ı kla rla dolu
guly abaniy i göste re bilir le r. S
ı vaserp il çok
bula
ş ı c ı , bu yüzden yan
ı na çok yakla
ş mak
is te m eyecekle rd ir . Bir
ş ey söyle m eyecek
olm as
ı d a ö nem li d e
ğ il, ç ünkü m anta r k üçük
dilin in ü zerin e s
ı çra rs a, k onu
ş am azs
ı n."
"V e annenle baban da bu pla n
ı n iç in dele r? "
diy e s ord u H arry .
"B abam iç in de. G uly abaniy i d önü
ş tü rm ek iç in

Fre d ve G eorg e‘a yard
ı m etti. A nnem ... eh,
nas
ı l o ld u
ğ unu g örd ün. B iz g id ene d ek g id iy or
olu
ş um uzu k abulle nem eyecek."
Odadaki sessiz lik yaln
ı zca, Herm io ne‘n in
y ığ ı
nla rd an b ir in e v e b ir d i
ğ erin e a tt
ığ ı
k it a pla r
ı n
ç ı kard
ığ ı
h afif g üm bürtü yle b ozulu yord u. R on
otu rm u
ş onu iz liy ord u, H arry is e önce ona,
sonra H erm io ne‘y e bakt
ı . A ile le rin i koru m ak
iç in ald
ı kla r
ı önle m le r, çok daha fa zla s
ı da
olm u
ş ols a, gerç ekte n onunla git m ek
is te dik le rin i fa rk e tm esin i s a
ğ la d
ı v e n e k adar
te hlik eli o ld u
ğ unu k esin lik le b iliy orla rd
ı . B unun
ona ne if a de etti
ğ in i söyle m ek is te di, am a
yete rin ce a nla m l
ı k elim ele r b ula m ad
ı .
Sessiz li
ğ in iç in de, dört kat a
ş a ğı
daki Mrs .
Weasle y‘n in b o
ğ uk b a
ğı
r ı ş ı d uyuld u.
"G in ny m uhte m ele n de
ğ erli apta l yüzü
ğ ünün

üstü nde bir to z zerre ci
ğ i b
ı ra kt
ı ," dedi R on.
"D ela cour‘la r
ı n n eden d ü
ğ ünden ik i g ün ö nce
gelm ek z oru nda o ld ukla r
ı n ı a nla m
ı yoru m ."
"F le ur‘u n k
ı z k ard e
ş i n edim e o la cak, p ro va iç in
bura da olm as
ı gere k ve te k ba
ş ı na
gele m eyecek kadar küçük," dedi H erm io ne,
“Ö lü m P eris in i K ovala m ak”
ı k ara rs
ı z b ir
ş ekild e
in cele yere k.
"E h, m is afir le r a nnem in s tr e s s eviy esin e h iç iy i
gelm eyecek," d edi R on.
"A s
ı l kara r verm em iz gere ken
ş ey," dedi
Herm io ne, “ S avunm a S ih ri K ura m
ı ”n
ı ik in ci k ez
bakm a ih tiy ac
ı duym adan kutu ya att
ı ve
“A vru pa‘d a Sih ir E
ğ it im i Üzerin e Bir
De
ğ erle ndir m e”y i e lin e a ld
ı , "b ura dan a yr
ı l ı nca
nere ye g id ece
ğ im iz . B iliy oru m , ö nce G odric ‘s
Hollo w ‘a git m ek is te di
ğ in i söyle din Harry ,

nedenin i a nl
ı yoru m , a m a... e h... H ortk ulu kla r'
ı
öncelik h alin e g etir m em iz g ere km ez m i? "
"E
ğ er herh angi bir Hortk ulu k‘u n nere de
old u
ğ unu bils eydik , senin le ayn
ı fik ir d e
ola bilir d im ," d edi H arry , G odric ‘s H ollo w ‘a g it m e
arz usunun Herm io ne ta ra f
ı ndan ta m am en
anla
ş ı ld
ığ ı
na in anm ayara k. Ebeveynle rin in
mezar
ı n ı n ord a olu
ş u, yerin çekic ili
ğ in in
yaln
ı zca bir k
ı sm
ı yd
ı : bu yerd e ara d
ığ ı
cevapla r
ı bula bile ce
ğ in e dair güçlü ,

ı kla nam az his le ri vard
ı . Belk i de
Vold em ort‘u n Ö ld ürm e L aneti'n den o ra da s a
ğ
s ı yr
ı ld
ğ i iç in di;
ş im di d üello yu te kra r e tm ek iç in
meydan okuyord u ve bunun old u
ğ u yere
çekiliy ord u, a nla m ak is tiy ord u.
"V old em ort‘u n G odric ‘s H ollo w ‘u göz ta kib in e
alm a ola s
ı l ığ ı
n ı dü
ş ünm üyor musun?" diy e
sord u H erm io ne. " S enin is te di
ğ in y ere g it m ekte

serb est old u
ğ un zam an, geri dönüp aile nin
mezar
ı n ı z iy are t e dece
ğ in i u m uyor o la bilir ? "
Bu Harry ‘n in akl
ı na gelm em i
ş ti. Kar
ş ı l ı k
vere cek b ir
ş ey d ü
ş ünürk en, R on k onu
ş tu .
" Ş u R .A .B . d enen k i
ş i, " d edi, "H ani
ş u g erç ek
madaly onu ç ala n?"
Herm io ne o nayla rc as
ı na k afa s alla d
ı .
"Y azd
ığ ı
notta onu yok edece
ğ in i söyle m i
ş ti,
de
ğ il m i? "
Harry s
ı rt ç anta s
ı n ı k endis in e d o
ğ ru ç ekti v e
üzerin de h ala R .A .B .‘
ı n n otu nun s ar
ı l ı old u
ğ u
sahte H ortk ulu k‘u ç
ı kard
ı .
" Gerç ek Hortk ulu k‘u çald
ı m ve en k
ı sa
zam anda y ok e tm eyi p la nl
ı yoru m
" d iy e y üksek
sesle o kudu H arry .

"E h, y a a dam g erç ekte n i
ş in i b it ir m i
ş se?" d edi
Ron.
"Y a d a k ad
ı n," d iy e e kle di H erm io ne.
"H angis iy se," d edi R on, " b iz im iç in y apacak b ir
i ş e ksilm i
ş o lu yor!"
"E vet, am a hala gerç ek m adaly onu bulm ak
zoru nday
ı z, de
ğ il m i? " dedi H erm io ne, "y ok
edilip y ok e dilm edi
ğ in i a nla m ak iç in ."
"B ir kez ele geçir d i
ğ im iz zam an, bir
Hortk lu lu k‘u nas
ı l yok eders in ?" diy e sord u
Ron.
"E h," dedi H erm io ne. "B unun iç in ara
ş t ı rm a
yap
ı yord um ."
"N as
ı l? " d iy e s ord u H arry . "H ortk ulu kla r‘la ilg ili
kütü phanede k it a p y ok s an
ı yord um ?"

"Y oktu ," dedi Herm io ne k
ı zara ra k.
"D um ble dore h epsin i k ald
ı rd
ı , a m a - o nla r
ı y ok
etm edi. "
Ron gözle rin i kocam an açara k yerin de
do
ğ ru ld u.
"O nla r
ı ç alm ad
ı m!" d edi H erm io ne, H arry ‘y e v e
Ron‘a bir çe
ş it çare siz lik le bakara k.
"D um ble dore onla r
ı ra fla rd an kald
ı rm
ı ş ols a
bile , hala kütü phanenin kit a pla r
ı . H er neyse,
e ğ er gerç ekte n kim senin onla ra ula
ş mas
ı n ı
is te m eseydi, e m in im e le g eçir ilm esin i ç ok d aha
zor-"
"K onuya g el! " d edi R on.
"E h... k ola y o ld u," d edi H erm io ne k
ı s ı k s esle .
"Y aln
ı zca bir Ça
ğı
rm a Büyüsü yapt
ı m.
Biliy ors unuz - Accio . Ve... Dum ble dore ‘u n
çal
ı ş ma odas
ı n ı n pencere sin den do
ğ ru ca

k ı zla r y ata khanesin e g eld ile r."
"A m a bunu ne zam an yapt
ı n?" diy e sord u
Harry , Herm io ne‘y e ili
ş kin bir hayra nl
ı k ve
ku
ş kuculu k k ar
ı ş ı m ı b ir h is le .
"D um ble dore ‘u n - cenazesin den - hem en
sonra ," d edi H erm io ne d aha d a k
ı s ı k b ir s esle .
"O kulu b
ı ra k
ı p Hortk ulu kla r‘
ı n pe
ş in e

ş ece
ğ im iz k ara r
ı n ı v erd ik te n h em en s onra .
Üst k ata e
ş yala r
ı m ı a lm aya ç
ı kt
ığ ı
mda - o nla r
hakk
ı nda ne kadar çok bilir s ek o kadar iy i
ola ca
ğı
akl
ı ma geld i. .. ve ora da yaln
ı zd
ı m...
ben de denedim ... ve i
ş e yara d
ı . Do
ğ ru ca
pencere den iç eri uçtu la r ve ben de onla r
ı
paketle dim ."
Yutk undu ve yalv ar
ı rc as
ı na ekle di
"D um ble dore ‘u n bu yüzden bana k
ı zaca
ğı
n ı
sanm
ı yoru m , bu bilg ile ri H ortk ulu k yara tm ak

iç in k ulla nacak d e
ğ iliz , d e
ğ il m i? "
" Ş ik ayet e tti
ğ im iz i g örü yor m usun?" d edi R on.
"B u a ra da k it a pla r n ere de?"
Herm io ne k it a p y
ığ ı
n ı n ı b ir d akik a b oyunca a lt
üst e ttik te n s onra , s iy ah d eriy le k apl
ı b üyük b ir
cilt ç
ı kard
ı . M id esi bula nm
ı ş gib i görü ndü ve
kit a b
ı s anki y eni ö lm ü
ş cesin e ih tiy atla tu ttu .
"B u Hortk ulu k yap
ı m ı n ı aç
ı kça anla ta n bir
kit a p. “
Kara nl
ı k S anatla r
ı n S
ı rla r
ı ” - k ork unç b ir
kit a p, gerç ekte n berb at, K ara B üyü'y le dolu .
Dum ble dore ‘u n b unu k ütü phaneden n e z am an
kald
ı rd
ığ ı
n ı mera k ediy oru m ... e
ğ er müdür
ola na kadar yapm ad
ı ysa, em in im Vold em ort
ih tiy ac
ı o la n b ütü n b ilg iy i b ura dan a lm
ı ş t ı r."
"E
ğ er z ate n b unu o kuduysa, n eden S lu ghorn ‘a
Hortk ulu k‘u n n as
ı l y ap
ı ld
ığ ı
n ı s ors un k i? " d iy e
sord u R on.

"O , Slu ghorn ‘a yaln
ı zca ru hunu yediy e
böle rs en ne ola ca
ğı
n ı ö
ğ re nm ek iç in konuyu
açt
ı ," dedi Harry . "S lu ghorn ‘a Hortk ulu kla r
hakk
ı nda soru sord u
ğ u zam an, D um ble dore ,
Rid dle ‘
ı n n as
ı l H ortk ulu k y ap
ı ld
ığ ı
n ı b ild i
ğ in den
em in di. San
ı r ı m hakl
ı s ı n Herm io ne, bilg iy i
alm as
ı n ı n e n k ola y y olu b u."
"V e o nla r h akk
ı nda d aha fa zla o kudukça," d edi
Herm io ne, "d aha da kork unçla
ş ı yorla r ve
gerç ekte n a lt
ı a det y apm
ı ş o lm as
ı na b ile d aha
az in an
ı yoru m . Kit a p seni, parç ala yara k
ru hunun geri kala n
ı n ı ne kadar
dengesiz le
ş tir d i
ğ in k onusunda u yar
ı yor v e b u
yaln
ı zca te k H ortk ulu k y ap
ı ld
ığ ı
nda o lu yor!"
Harry , Dum bedore ‘u n Vold em ort hakk
ı nda
" s ı ra dan k ötü lü
ğ ün ö te sin de
” d edi
ğ in i h at
ı rla d
ı .
"K endin i te kra r te k bir parç a halin de

bir le
ş tir m enin bir yolu yok m u?" diy e sord u
Ron.
"E vet," d edi H erm io ne b o
ş b ir g ülü m sem eyle ,
"a m a bu çok kötü bir
ş ekild e ac
ı veric i
olm al
ı ym
ı ş ."
"N eden? Nas
ı l yap
ı l ı yorm u
ş ?" diy e sord u
Harry .
"V ic dan azab
ı ," dedi Herm io ne. "Y apt
ığ ı
n
ş eyle ri gerç ekte n his setm en gere kiy or. Bir
dip not v ar. G örü nü
ş e g öre o nun a c
ı s ı s eni y ok
edebiliy orm u
ş . Yin e de Vold em ort‘u n vic dan
azab
ı ç ekece
ğ in i s anm
ı yoru m , y a s en?"
"H ay
ı r," dedi R on, H arry ‘d en önce. "P eki o
kit a pta Hortk ulu kla r‘
ı nas
ı l yok edece
ğ im iz
yaz
ı yor m u?"
"E vet," d edi H erm io ne,
ş im di b ozula n o rg anla r
ı

in celiy orm u
ş ças
ı na zarif sayfa la r
ı çevir d i.
"Ç ünkü Kara nl
ı k büyücüle ri, büyüle rin i çok
sa
ğ la m yapm ala r
ı konusunda uyar
ı yor.
Okudu
ğ um kadar
ı yla , Harry ‘n in Rid dle ‘
ı n
güncesin e yapt
ığ ı
, H ortk ulu k‘u yok etm enin
gerç ekte n g üvenilir b ir y olu ydu."
"N e, basilik di
ş i sapla m ak m
ı ?" diy e sord u
Harry .
"A h peki, büyük bir basilik di
ş i sto
ğ um uz
old u
ğ u iç in
ş ansl
ı y ı z o z am an," d edi R on. " B en
de onla r
ı nere de kulla n
ı r ı z diy e mera k
ediy ord um ."
"B asilik d i
ş i o lm as
ı g ere km iy or," d edi H erm io ne
sab
ı rla . "O kadar y
ı k ı c ı bir
ş ey olm al
ı ki
Hortk ulu k kendin i ta m ir edem esin . Basilik
zehrin in te k b ir p anzehir i v ar v e o d a in an
ı lm az
dere cede n adir b ulu nuyor - "

"- anka gözya
ş ı ," dedi Harry , kafa s
ı n ı
onayla rc as
ı na s alla yara k.
"K esin lik le ," dedi Herm io ne. "P ro ble m im iz
basilik zehri kadar y
ı k ı c ı çok az m addenin
olm as
ı ve hepsi de yan
ı m ı zda ta
ş ı mak iç in
te hlik eli. Çözm em iz gere ken pro ble m bu,
çünkü b ir H ortk ulu k‘u a y
ı rm ak, p arç ala m ak y a
da ezm ek bir i
ş e yara m
ı yor. Büyüyle
yap
ı la bile cek ta m ir in ö te sin e g eçm elis in ."
"A m a bu
ş eyi yok ets ek bile ," dedi Ron,
"N eden iç in deki r u h g id ip b a
ş ka b ir
ş eyin iç in de
ya
ş am
ı yor? "
"Ç ünkü bir Hortk ulu k in san
ı n do
ğ as
ı na
ta m am en te rs ."
Harry ‘le R on‘u n kafa la r
ı kar
ı ş ı k görü nm ele ri
üzerin e H erm io ne d evam e tti, "B ak,
ş im di bir
k ı l ı ç a l
ı p, R on s ana s apla rs am , s enin ru huna

zara r v erm i
ş o lm am ."
"V e b u b enim iç in ç ok ra hatla t
ı c ı bir
ş ey o lu r
em in im ," d edi R on. H arry g üld ü.
"O lm al
ı a sl
ı nda! D em ek is te di
ğ im , b edenin e n e
olu rs a o ls un, ru hun d okunulm am
ı ş bir
ş ekild e
kurtu la cak," d edi H erm io ne. "A m a H ortk ulu kla r
bunun ta m te rs i, iç in deki p arç ac
ı k nesnesin e
ba
ğ l ı , hayatta kalm as
ı iç in gövdeye
büyüle nm i
ş , o nsuz v ar o la m az."
"B en s apla d
ığ ı
m z am an g ünlü k ö lm ü
ş g ib iy di, "
dedi H arry , d elin en s ayfa la rd an k an g ib i a kan
müre kkebi ve kaybolu rk en Vold em ort‘u n
ru hunun a tt
ığ ı
ç
ığ
l ı kla r
ı h at
ı rla yara k.
"V e g ünlü k ta m am
ı yla y ok e dild i
ğ i z am an, iç in e
t ı k ı lm
ı ş ola n ru h parç as
ı daha fa zla var
ola m ad
ı . Gin ny, sen denem eden önce
günlü kte n kurtu lm aya çal
ı ş t ı , sif o nu üzerin e

çekti, a m a b elli k i y eni g ib i g eri g eld i. "
"B ir saniy e," dedi R on ka
ş la r
ı n ı çata ra k. "O
günlü
ğ ün iç in deki ru h parç as
ı G in ny‘y i ele
geçir iy ord u, d e
ğ il m i? O n as
ı l o ld u p eki? "
"B üyülü m ate ry al h ala s a
ğ la m ken, iç in deki ru h
parç as
ı , e
ğ er o bje yle ç ok y ak
ı nla
ş ı l ı rs a b a
ş ka
bir in san
ı n iç in e g ir ip ç
ı kabilir . F iz ik sel o la ra k
yak
ı nl
ı kta n bahsetm iy oru m , dokunm akla
ala kas
ı yok," diy e ekle di, R on konu
ş madan
önce. "D em ek is te di
ğ im , duygusal ola ra k
yak
ı nla
ş mak. G in ny o günlü
ğ e kalb in i döktü ,
kendin i in an
ı lm az dere cede savunm as
ı z
b ı ra kt
ı . E
ğ er Hortk ulu k‘a çok dü
ş kün ve
ba
ğı
ml
ı ysan b a
ş ı n d ertte d em ektir ."
"D um ble dore yüzü
ğ ü nas
ı l yok etti mera k
ediy oru m ? Neden ona sorm ad
ı m ki?
Gerç ekte n a sla ..."

Sesi git ti: Dum ble dore ‘a sorm u
ş olm as
ı
gere ken onca
ş eyi dü
ş ünüyord u, müdür
öld ü
ğ ünden beri Harry ‘y e, Dum ble dore
ya
ş ark en d aha fa zla s
ı n ı ö
ğ re nm ek v e a nla m ak
iç in b ir ç ok f
ı rs at
ı b o
ş a h arc am
ı ş g ib i g eliy ord u.
Yata k odas
ı n ı n kap
ı s ı sanki duvar
sars
ı l ı yorm u
ş gib i bir gürü lt ü yle aç
ı ld
ığ ı
nda
sessiz lik bozuld u. Herm io ne ç
ığ
l ı k att
ı ve
“K ara nl
ı k S anatla r
ı n S
ı rla r
ı ”n
ı yere dü
ş ürd ü.
Cro okshanks y ata
ğı
n a lt
ı na k açt
ı , iç erle m i
ş b ir
ş ekild e t
ı sla d
ı ; R on y ata kta n s
ı çra d
ı , ç
ı kar
ı lm
ı ş
Kurb a
ğ a Ç ik ola ta çöpüne basara k kayd
ı ve
kafa s
ı n ı kar
ş ı duvara çarp t
ı ve Harry ,
kar
ş ı s ı nda, s açla r
ı d a
ğı
n ı k v e s ura t
ı öfk eden
kas
ı lm
ı ş M rs . W easle y o ld u
ğ unu fa rk e tm eden
önce iç güdüsel o la ra k e lin i a sas
ı na a tt
ı .
"B u s
ı cak, küçük bulu
ş may
ı böld ü
ğ üm iç in
özür dile rim ," dedi, sesi tit r iy ord u. "E m in im

hepin iz in din le nm eye ih tiy ac
ı var... am a
odam da a yr
ı ş t ı r ı lm ay
ı b ekle yen b ir y
ığ ı
n d ü
ğ ün
hediy esi var ve siz in bana yard
ı m etm ek
is te di
ğ in iz i s an
ı yord um ."
"A h evet," dedi H erm io ne, ayakla r
ı üzerin de
do
ğ ru lu rk en deh
ş ete dü
ş mü
ş görü nüyord u,
kit a pla r
ı ra sgele f
ı rla ta ra k, "y ard
ı m e dece
ğ iz ...
üzgünüz..." d edi.
Harry v e R on‘a s ura t
ı nda a c
ı d olu b ir if a deyle
bakan H erm io ne, M rs . W easle y‘n in a rk as
ı ndan
odadan ç
ı kt
ı .
"E v cin i olm ak gib i bir
ş ey," diy e
ş ik ayet etti
Ron k
ı s ı k s esle , k afa s
ı n ı o vala yara k H arry ‘le
bir lik te d i
ğ erle rin i ta kip e tti. "
İ ş i y ap
ı nca onla r
gib i ta tm in olm uyors un ta bii ki.
Ş u dü
ğ ün ne
kadar e rk en b it e rs e o k adar m utlu o la ca
ğı
m."
"E vet," dedi H arry , "o zam an H ortk ulu kla r'
ı

bulm akta n b a
ş ka i
ş im iz o lm ayacak... T atil g ib i
ola cak, d e
ğ il m i? "
Ron g ülm eye b a
ş la d
ı , a m a M rs . W easle y‘n in
odas
ı nda onla r
ı bekle yen koca bir dü
ğ ün
hediy esi y
ığ ı
n ı n ı g örm esiy le b era ber a buk b ir
ş ekild e g ülm esi s on b uld u.
Dela cour'la r e rte si s abah s aat o n b ir d e g eld ile r.
Harry , R on, H erm io ne ve G in ny, bu sefe r
Fle ur‘u n a ile sin e ta m am en k
ı zg
ı nd
ı la r, R on‘u n
bir b ir in e e
ş ç ora pla r g iy m ek iç in ü st k ata te kra r
ç ı km ak z oru nda k alm as
ı v e H arry ‘n in s açla r
ı n ı
düzle
ş tir m eye çal
ı ş mas
ı hiç ho
ş de
ğ ild i.
Yete rin ce
ş ı k görü ndükle rin i dü
ş ündükle ri
zam an, güne
ş li ark a bahçeye gru p halin de
ç ı kt
ı la r v e m is afir le ri b ekle dile r.
Harry bu yeri daha önce bu kadar düzenli
görm em i
ş ti. P asla nm
ı ş k azanla r v e g enellik le

ark a k ap
ı n ı n g ir i
ş in e y
ığ ı
la n, e ski, d iz e k adar
uzanan la stik çiz m ele r git m i
ş ti ve yerle rin e
kap
ı n ı n ik i yan
ı na konm u
ş büyük vazola r
ı n
iç in e ik i ta ne yeni P
ı rp
ı r Ç al
ı yerle
ş tir ilm i
ş ti,
esin ti olm am as
ı na ra
ğ men yapra kla r ho
ş bir
dalg ala nm a efe ktiy le hafif ç e salla n
ı yord u.
Tavukla r kapat
ı lm
ı ş t ı , etr a f süpürü lm ü
ş tü ,
bahçenin yak
ı n k
ı s ı mla r
ı budanm
ı ş ve çeki
düzen v erilm i
ş ti, b una ra
ğ men b ahçenin o tla rla
sar
ı l ı halin i seven H arry , um ulm ad
ı k anla rd a
s ı çra yan yer cücele ri olm adan yerin bir a z
te rk edilm i
ş g örü ndü
ğ ünü d ü
ş ündü.
Hem Yold a
ş l ı k hem de B akanl
ı k ta ra f
ı ndan,
Kovuk‘u n üzerin e kaç ta ne güvenlik
büyüsünün yerle
ş tir ild i
ğ in in say
ı s ı n ı ş a ş ı rd
ı ;
te k bild i
ğ i, büyüyle mekana gir i
ş in art
ı k
im kans
ı z o ld u
ğ uydu. B u n edenle M r. W easle y,
Anahta r'la g ele n D ela cour'la r
ı y ak
ı n te pele rd en

bir in de kar
ş ı la m aya git ti. U la
ş mala r
ı n ı haber
vere n ilk ses, al
ı ş ı lm ad
ı k dere cede yüksek
sesli bir gülü
ş tü , sonra dan bu gülü
ş ün
dakik ala r s onra e lin de b avulla rla k ap
ı da b elir e n
Mr. W easle y'y e a it o ld u
ğ u o rta ya ç
ı kt
ı ; u zun,
yapra k y e
ş ili c üppesiy le a ncak F le ur'u n a nnesi
ola bile cek güzel sar
ı ş ı n bir bayana e
ş lik
ediy ord u.
"A nne!" d iy e ç
ığ
l ı k a tt
ı F le ur, a cele yle s ar
ı lm ak
iç in ö ne a t
ı ld
ı . " B aba!"
Mösyö Dele cour, çekic ilik bak
ı m ı ndan
kar
ı s ı n ı n y an
ı ndan b ile g eçm iy ord u; k ar
ı s ı n ı n
om uz h iz as
ı ndayd
ı , a
ş ı r ı d ere cede t
ı knazd
ı v e
küçük s iy ah b ir s iv ri s akal
ı v ard
ı . Y in e d e e li
aya
ğı
düzgündü. Yüksek to puklu
ayakkab
ı la r
ı yla M rs . W easle y‘y e d o
ğ ru s
ı çra d
ı
ve onu her ik i yana
ğı
ndan öpere k kad
ı n ı n
te la
ş la nm as
ı na n eden o ld u.

"Ç ok zahm ete gir i
ş mi
ş sin iz ," dedi derin bir
sesle . " F le ur ç ok u
ğ ra
ş t ığ ı
n ı z ı s öyle di. "
"A h, h iç bir
ş ey y apm ad
ı k, h iç bir
ş ey," d edi M rs .
Weasle y h eyecanla nara k. " H iç s oru n d e
ğ il. "
Ron, y eni P
ı rp
ı r Ç al
ı la r
ı 'n dan b ir in in a rk as
ı na
sakla nm
ı ş bir yer cücesin i te km ele m eyi
hedefle yere k s in ir le rin i y at
ı ş t ı rd
ı .

"S evgili bayan!" dedi M ösyö D ela cour, hala
kendi ik i
ş i ş man e liy le M rs . W easle y‘n in e lin i
s ı k ı yor ve gülü m süyord u. "A ile le rim iz in
bir le
ş ecek o lm as
ı ndan d ola y
ı o nur d uyuyoru z!
E ş im i ta n
ı tm am a iz in v erin , A pollin e."
Madam Dela cour öne do
ğ ru süzülü rc esin e
yürü dü v e M rs . W easle y‘y i ö pm ek iç in d urd u.
"E nchanté e" dedi. "K ocan
ı z biz e e
ğ le nceli

hik ayele r a nla t
ı yord u!"
Mr. W easle y delic e bir kahkaha att
ı ; M rs .
Weasle y o na b ir b ak
ı ş a tt
ı , a dam a n
ı nda s ustu
ve yak
ı n bir ark ada
ş ı n ı n hasta yata
ğı
nda
bekliy or g ib i b ir if a deye b ürü ndü.
"V e ta bii k i k üçük k
ı z ı m G abrie lle ‘le ta n
ı ş t ı n ı z!"
dedi M onsenyör D ela cour. G abrie lle F le ur‘u n
min yatü rü g ib iy di; o n b ir y a
ş ı nda, b elin e k adar
uzanan güm ü
ş i sar
ı saçla r
ı vard
ı , Mrs .
Weasle y‘y e göz kam a
ş t ı r ı c ı bir
ş ekild e
gülü m sedi ve sar
ı ld
ı , sonra kir p ik le rin i
delic esin e k
ı rp ara k H arry ‘y e öfk eli bir bak
ı ş
att
ı . G in ny y üksek s esle b o
ğ az
ı n ı te m iz le di.
"E h, h adi iç eri g ir in , h adi" d edi M rs . W easle y
ne
ş eyle , D ela cour'la ra e ve k adar e
ş lik e tti, b ir
çok "H ay
ı r, lü tfe n!" le r ve "Ö nden siz !" le r ve
"H iç z ahm et o lm ad
ı !" la rla .

Dela cour'la r
ı n h o
ş v e y ard
ı m sever konukla r
old ukla r
ı hem en anla
ş ı ld
ı . Her
ş eyden
mem nundula r ve dü
ğ ün haz
ı rl
ı kla r
ı na yard
ı m
etm ek iç in h evesliy dile r. M onsenyör D ele cour,
otu rm a p la n
ı ndan n edim enin g öste ris in e k adar
her
ş eyi
"C harm ant!"
d iy e ili
ş ik le ndir d i. M adam
Dela cour e v iç i b üyüle rin de o ld ukça b a
ş ar
ı l ı yd
ı
ve f
ı r ı n ı n iç in i güzelc e te m iz le di; G abrie lle
herh angi bir
ş ekild e y ard
ı mc
ı o lm ak iç in , h
ı zl
ı
ve a nla
ş ı lm az F ra ns
ı zca‘s
ı yla b üyük a bla s
ı n ı n
pe
ş in de d ola
ş t ı .
İ ş in kötü yan
ı , K ovuk bu kadar fa zla ki
ş iy i
bar
ı nd
ı rm ak iç in in
ş a edilm em i
ş ti. M ösyö ve
Madam Dela cour‘u n yata k odala r
ı n ı geri
alm ala r
ı iç in
ı sra r v e it ir a zla r
ı na k ar
ş ı n M r. v e
Mrs . Weasle y,
ş im di otu rm a odas
ı nda
yat
ı yorla rd
ı . G abrie lle , F le ur‘la P erc y‘n in eski
odas
ı nda uyuyord u ve Bill, sa
ğ d ı c ı Charlie

Rom anya‘d an dönünce onunla bir lik te
uyuyacakt
ı . Bir lik te pla n yapm a
ş ansla r
ı
ola naks
ı zla
ş m ı ş t ı ve bunun çare siz li
ğ i iç in de
Harry , Ron ve Herm io ne, kala bal
ı k evden
uzakla
ş mak iç in ta vukla r
ı besle m e göre vin i
üstle ndile r.
"A m a b iz i h iç y aln
ı z b
ı ra km
ı yor!" diy e h
ı rla d
ı
Ron, ik in ci bulu
ş ma te
ş ebbüsle ri, Mrs .
Weasle y‘n in , kolla r
ı nda büyük bir le
ğ en
çam a
ş ı rla kar
ş ı la r
ı nda belir m esiy le ba
ş ar
ı s ı z
olm u
ş tu .
"A h, güzel, ta vukla r
ı besle m i
ş sin iz ," diy e
sesle ndi onla ra . "Y ar
ı n adam la r bura ya
gelm eden ö nce o nla r
ı te kra r k apats ak iy i o lu r...

ğ ün iç in çad
ı r dik ile cek," diy e aç
ı kla d
ı ,
duvara yasla nara k. Yorg unlu kta n tü kenm i
ş
görü nüyord u. "M illa m ant‘
ı n B üyülü Ç ad
ı rla r
ı ...
gerç ekte n iy ile r. B ill o nla ra e
ş lik e diy or... O nla r

bura dayken d
ı ş ar
ı ç
ı km asan iy i o lu r H arry . B ir

ğ ün org aniz e etm enin çok kom plik e bir i
ş
old u
ğ unu söyle m ek zoru nday
ı m, etr a fta ki
bütü n o g üvenlik b üyüle ri fa la n."
"Ü zgünüm ," d edi H arry a lç ak g önüllü lü kle .
"A h, a pta lla
ş ma c an
ı m!" d edi M rs . W easle y b ir
kere de. "Ö yle dem ek is te m edim - eh, senin
güvenli
ğ in çok daha fa zla önem li! Asl
ı na
bakars an, b en d e s ana d o
ğ um gününü nas
ı l
kutla m ak is te rs in d iy e s ora cakt
ı m, H arry . N e
de o ls a o n y edi o la caks
ı n, ö nem li b ir g ün...."
"Y aygara kopsun is te m iy oru m ," dedi Harry
hem en, b unun h epsin in ü zerin e n as
ı l b ir y ük
bin dir e ce
ğ in i g özü ö nüne g etir e re k. " G erç ekte n
Mrs . W easle y, n orm al b ir a k
ş am y em e
ğ i g üzel
olu r... d ü
ğ ünden b ir ö nceki g ün..."
"A h, eh, e
ğ er em in sen can
ı m. Rem us ve

Tonks‘u da davet edeyim , de
ğ il mi? Ve
Hagrid ‘e n e d ers in ?"
"H arik a olu r," dedi H arry . "A m a lü tfe n çok
zahm ete g ir m eyin ."
"H iç d e d e
ğ il, h iç d e d e
ğ il. .. h iç s oru n d e
ğ il. .."
Kad
ı n ona uzun, in cele yic i bir bak
ı ş att
ı kta n
sonra b ir a z ü zgünce g ülü m sedi, d o
ğ ru ld u ve
yürü yere k uzakla
ş t ı . Harry onun, çam a
ş ı r
ip in in yan
ı nda asas
ı n ı salla y
ı ş ı n ı ve nem li
çam a
ş ı rla r
ı n kendi kendile rin i as
ı ş la r
ı n ı iz le di
ve anid en kad
ı na verd i
ğ i s
ı k ı nt
ı ve ac
ı
yüzünden b üyük b ir v ic dan a zab
ı h is setti.

YED
İ NC
İ B Ö LÜ M :
ALB US
DUM BLE D O RE’U N
VA S
İ YET
İ
G ün do
ğ um unun serin m avi
ı ş ığ ı
alt
ı nda, bir
d a
ğ yolu boyunca yürü yord u. U zakla rd a bir
y erd e, sis le kapla nm
ı ş , küçük bir köyün
g ölg esi vard
ı . Ara d
ığ ı
adam bura da m
ı yd
ı ;
b a
ş ka e n u fa k b ir
ş ey d ü
ş ünem eyecek k adar
f e na hald e ih tiy aç duydu
ğ u adam , cevab
ı n ı n
s ahib i ola n adam , derd in e derm an ola cak
a dam ...?
" H ey, u yan!"
H arry g özle rin i a çt
ı . R on‘u n ta van a ra s
ı ndaki
k ir li odas
ı ndaki kam p yata
ğı
nda yat
ı yord u.

Güne
ş henüz do
ğ mam
ı ş t ı ve oda hala
kara nl
ı kt
ı . P id w id geon, k afa s
ı u fa c
ı k k anad
ı n ı n
alt
ı nda u yuyord u. H arry ‘n in a ln
ı ndaki yara iz i
kar
ı ncala n
ı yord u.
"U ykunda m
ı r ı ld an
ı yord un."
"Ö yle m i? "
"E vet. '
Gre goro vit c h
‘. D urm adan '
Gre goro vit c h

diy ord un."
Harry gözlü kle rin i ta km am
ı ş t ı ; R on‘u n yüzü
hafif b ula n
ı kça b elir d i.
"G re goro vit c h k im ?"
"B en n erd en b ile yim ? S öyle yen s endin ."
Harry , d ü
ş ünür hald e aln
ı n ı ovala d
ı . B u is m i
daha ö nce d uydu
ğ una d air b elir s iz d ü
ş üncesi
vard
ı , a m a n erd e o ld u
ğ unu b ile m iy ord u.

"V old em ort‘u n o nu a ra d
ığ ı
n ı d ü
ş ünüyoru m ."
"Z avall
ı h erif ," d edi R on h ara re tle .

Harry , hala aln
ı n ı ovala yara k otu rd u,
ş im di
ta m am en uyan
ı kt
ı . Tam ola ra k rü yada ne
görd ü
ğ ünü hat
ı rla m aya çal
ı ş t ı , am a bütü n
akl
ı na g ele nle r d a
ğ l ı k b ir g ün d o
ğ um u v e d erin
bir vadin in be
ş i ğ in deki küçük bir köyün
hatla r
ı yd
ı .
"B ence y urtd
ı ş ı nda."
"K im , G re goro vit c h m i? "
"V old em ort. Bence yurtd
ı ş ı nda bir yerd e
Gre goro vit c h‘i ar
ı yor. Brit a nya‘y a
benzem iy ord u."
"O nun zih nin in iç in i te kra r görd ü
ğ ünü mü

ta hm in e diy ors un?"
Ron k ork m u
ş g örü nüyord u.
"B ana b ir iy ilik y ap v e H erm io ne‘y e s öyle m e,"
dedi Harry . "H er ne kadar uykum da
görd ükle rim i e ngelle m em i b ekliy ors a d a..."
Pid w id geon‘
ı n kafe sin e ufa k bir bak
ı ş att
ı ,

ş ünüyord u... Neden '
Gre goro vit c h
‘ is m i
ta n
ı d ı kt
ı ?
"D ü
ş ünüyoru m k i, " d edi y ava
ş ça, Q uid dit c h‘le
ala kal
ı bir is i. Bir ba
ğ la nt
ı var, am a ben
bile m iy oru m - b ile m iy oru m n e o ld u
ğ unu."
"Q uid dit c h?" dedi Ron. '
Gorg ovit c h
'
olm ad
ığ ı
ndan e m in m is in ?‘
"K im ?"
" '
Dra gom ir G org ovit c h
', K ovala y
ı c ı , ik i y
ı l ö nce

re kor b ir ü cre te '
Chudle y C annons
‘a tr a nsfe r
old u. B ir
sezonda en çok Q uafle engelle m e
re koru nun s ahib i. "
"H ay
ı r," dedi Harry , " '
Gorg ovit c h
'
olm ad
ığ ı
ndan k esin lik le e m in im ."
" İ kis in i d e b o
ş ver," d edi R on. " E h, d o
ğ um günün
kutlu o ls un b u a ra da."
"V ay - e vet, u nuttu m ! O n y edi o ld um !"
Harry , k am p y ata
ğı
n ı n y an
ı nda d ura n a sas
ı n ı
kavra d
ı , gözlü kle rin i koym u
ş old u
ğ u da
ğı
n ı k
masaya y önelt ti, v e "
Accio G özlü k!
" d edi. H er
ne kadar sadece bir ad
ı m ile rd e ols a da,
gözlü
ğ ün o na d o
ğ ru u çtu
ğ unu görm ek, engin
bir ta tm in d uygusuna s ebep o ld u, e n a z
ı ndan
gözlü kle r u çara k g elip g özüne ç arp ana d ek.
"K urn az," d iy e k ahkaha a tt
ı R on.

Takip çi‘n in kald
ı r ı lm as
ı n ı n ra hatl
ığ ı
yla , H arry ,
Ron‘u n e
ş yala r
ı n ı odada uçurtu rk en,
Pid w id geon uyand
ı ve kafe sin in etr a f
ı nda
ç ı rp
ı nd
ı . H arry , ayr
ı ca spor ayakkab
ı la r
ı n ı n
ba
ğ c ı kla r
ı n ı s ih ir le b a
ğ la m ay
ı d enedi (n etic ede
olu
ş an dü
ğ üm ü eliy le çözm esi bir k aç
dakik as
ı n ı a ld
ı ) v e, ta m am en z evk iç in , R on‘u n
Chudle y Cannons poste rin deki tu ru ncu
cüppele ri p arla k m aviy e d önü
ş tü rd ü.
"B en d e a sl
ı nda s enin kile ri e lle y apm al
ı yd
ı m,"
diy e ta vsiy ede bulu ndu R on H arry ‘y e, H arry
hem en kontr o l edin ce k
ı s k
ı s güld ü. "
İ ş te
hediy en. B ura da a ç, a nnem in g örm esi u ygun
de
ğ il. "
"K it a p m
ı ?" dedi H arry , dik dörtg ensel paketi
al
ı rk en. " G ele nekte n fe ra gat, d e
ğ il m i? "
"B u ö yle b ir k it a p d e
ğ il, " d edi R on. "S af a lt
ı n:

' Cad
ı la r
ı Etk ile m enin O n
İ ki G ara ntili Yolu
'.
K ı zla r hakk
ı nda bilm en gere ken her
ş eyi

ı kl
ı yor. E
ğ er geçen dönem sadece buna
sahip o ls ayd
ı m, L avender‘d an n as
ı l k urtu lm am
gere kti
ğ in i bilir d im ve yani
ş ey, onunla da...
nas
ı l ç
ı kaca
ğı
m ı b ilm em g ere kir d i. H o
ş , F re d
ve G eorg e b ana b ir k opyas
ı n ı v erd ile r v e ç ok
ş ey ö
ğ re ndim . S en d e h ayre te d ü
ş eceksin v e
hepsi a sa b eceris iy le ilg ili d e
ğ il. "
Mutfa
ğ a in dik le rin de m asan
ı n ü zerin de y
ığ ı
nla
hediy e buld ula r. Mrs . Weasle y, k
ı zartm a
ta vas
ı n ı n ü stü nden o nla rla s ohbet e derk en, B ill
ve M ösyö D ela cour k ahvalt
ı la r
ı n ı e diy orla rd
ı .
"A rth ur, s ana m utlu b ir o n y edi te m enni e tti
ğ in i
söyle m em i is te di, H arry ," d edi M rs . W easle y,
yüzü sevin çle parl
ı yord u. "
İ ş ic ab
ı erk enden
git m esi gere kti, am a ak
ş am yem e
ğ i iç in
dönecektir .
ş u e n ü stte ki b iz im h ediy em iz ."

Harry o tu rd u, k are p aketi a ld
ı v e a çt
ı .
İ çin den
bir s aat ç
ı kt
ı ; M r. v e M rs . W easle y‘n in o n y edi
ya
ş ı na gir d i
ğ in de Ron‘a verd ik le rin e
benziy ord u; a lt
ı nd
ı , ç ehre nin e tr a f
ı nda a kre bin
yerin e y
ı ld
ı zla r d önüyord u.
"B ir b üyücüye y a
ş ı n ı d old urd u
ğ u z am an s aat
verm ek a dette ndir ," d edi M rs . W easle y, o ca
ğı
n
yan
ı ndan o nu e ndi
ş eyle iz le rk en. "K ork ar
ı m k i
o, Ron‘u nki gib i yeni de
ğ il. Asl
ı nda abim
Fabia n‘
ı nd
ı am a o malla r
ı na kar
ş ı a
ş ı r ı
dere cede ö zenli d e
ğ ild i. A rk as
ı b ir a z o yulm u
ş
çünkü - "
Konu
ş mas
ı n ı n g eri k ala n
ı k aybolu p g it ti; H arry
kalk
ı p o na s
ı k ı s
ı k ı s ar
ı ld
ı . S ar
ı l ı ş ı na s özle rle
anla t
ı la m ayacak d uygula r e kle m eye ç al
ı ş t ı v e
belk i o da onla r
ı anla d
ı , çünkü H arry onu
b ı ra kt
ığ ı
nda y anakla r
ı n ı a cem ic e o k
ş ad
ı , s onra
asas
ı n ı h afif ç e v e g eli
ş ig üze l
ş ekild e salla d
ı ,

yar
ı m p aket s ala m
ı n k
ı zartm a ta vas
ı ndan y ere

ş mesin e s ebep o ld u.
"D o
ğ um günün kutlu ols un, Harry !" dedi
Herm io ne, te la
ş la m utfa
ğ a k o
ş ara k, ve kendi
hediy esin i y
ığ ı
n ı n te pesin e ekle yere k. "Ç ok
büyük b ir
ş ey d e
ğ il, a m a u m ar
ı m s evers in . S en
ona ne ald
ı n?" diy e ekle di, Ron is e onu
duym am
ı ş g ib i g özüküyord u.
"H adi, o z am an H erm io ne‘n in kin i a ç!" d edi R on.
Ona yeni bir Sin sio skop alm
ı ş t ı . Öte ki
paketle rd e, B ill v e F le ur‘d en b üyülü b ir tr a
ş a le ti
("A h, e vet, b u s ana
ş im diy e k adar o ld u
ğ un e n
yum u
ş ak tr a
ş ı sa
ğ la yacakt
ı r." diy e te m in etti
Mösyö D ela cour. "A m a ne is te di
ğ in i aç
ı kça
anla tm al
ı s ı n... a ksi ta kdi
ğ de is te di
ğ in den d aha
az k
ı l ı n old u
ğ unu fa rk edebilir s in ..." ),
Dela cour'la rd an çik ola ta la r ve Fre d ve

Georg e‘d an W easle y B üyücü
Ş akala r
ı ‘n
ı n s on
ürü nle rin in b ulu ndu
ğ u b ir k utu v ard
ı .
Harry , R on ve H erm io ne, M adam D ela cour,
Fle ur v e G abrie lle ‘in g eli
ş iy le ra hats
ı z e dic i b ir
ş ekild e kala bal
ı kla
ş an mutfa kta ki masada
oyala nm ad
ı .
"B unla r
ı senin iç in paketle yece
ğ im ," dedi
Herm io ne zekic e, geri merd iv enle re do
ğ ru
hare ket ederle rk en; Harry ‘in hediy ele rin i
kolla r
ı ndan a lm
ı ş t ı . "N ere deyse b it ti, s adece iç
çam a
ş ı rla r
ı n ı n çam a
ş ı rh aneden ç
ı km as
ı n ı
bekliy oru m , R on - "
Ron‘u n sözü bir in ci katta ki bir kap
ı n ı n
ara la nm as
ı yla kesilm i
ş ti.
“ Harry , bir dakik a
bura ya g elir m is in ?”
Gin ny‘y di. R on a nid en d urd u, a m a H erm io ne
onu dir s e
ğ in den tu ttu ve merd iv enle re

çeki
ş tir d i. K endin i h eyecanl
ı h is sedere k H arry ,
Gin ny‘y i o das
ı na d o
ğ ru ta kip e tti.
Daha önce hiç ora da bulu nm am
ı ş t ı . Küçük
am a a yd
ı nl
ı k b ir o dayd
ı . B ir d uvard a, b üyücü
müzik gru pla r
ı ndan Acayip K
ı zkard e
ş le r‘in
büyük bir poste ri vard
ı , ve öte kin de de
cad
ı la rd an o lu
ş an H oly head H arp ile ri Q uid dit c h
ta k
ı m ı n ı n k apta n
ı G wenog J ones‘
ı n re sm i. B ir
masan
ı n dayal
ı old u
ğ u aç
ı k cam dan, daha
önce o v e G in y‘n in , H erm io ne v e R on‘a k ar
ş ı
ik iy e ik i Q uid dit c h oynad
ı kla r
ı ,
ş im dile ri is e
büyük b eyaz b ir te nte nin y erle
ş tir ild i
ğ i b ahçeyi
göre biliy ord u. Tepesin deki alt
ı n re ngi bayra k,
Gin ny‘n in p encere siy le a yn
ı s eviy edeydi.
Gin ny, H arry ‘n in y üzüne b akt
ı , d erin b ir n efe s
ald
ı , v e " O n y edin ci y a
ş ı n k utlu o ls un." d edi.
"E h... te
ş ekkürle r."

Durm adan ona bak
ı yord u; o is e, k
ı za geri
bakm akta zorla n
ı yord u; parla k bir
ı ş ığ
a
bakm ak g ib iy di.
"G üzel manzara ," dedi derm ans
ı zca, cam
ı
göste re re k.
K ı z is e duym am azl
ı kta n geld i. Am a onu
suçla yam azd
ı , " S ana n e a la ca
ğı
m ı b ile m edim ,"
dedi.
"B ana bir
ş ey a lm ak z oru nda d e
ğ ild in ." B una
da a ld
ı rm am
ı ş t ı .
"N eyin kulla n
ı ş l ı ola ca
ğı
n ı bile m edim . Çok
büyük ola m azd
ı , çünkü yan
ı nda
götü re m ezdin ."
Ona g öz g ezdir m eyi d enedi. A
ğ la m akl
ı d e
ğ ild i;
bu G in ny‘n in h arik a y önle rin den b ir ta nesiy di,
k ı z, n adir e n a
ğ la m akl
ı o lu rd u. B azen a lt
ı ta ne

kard e
ş le büyüm ü
ş olm an
ı n onu güçlü kle re
al
ı ş t ı rd
ığ ı
g ib i b ir d ü
ş ünceye k ap
ı l ı yord u.
K ı z o na b ir a d
ı m d aha y akla
ş t ı .
"O zam an , ben de dü
ş ündüm ki, beni
hat
ı rla yaca
ğı
n b ir
ş eye s ahip o lm an
ı is tiy oru m ,
bilir s in , n e y apacaksan o i
ş i y apark en e
ğ er b ir
veela ile ta n
ı ş ı rs an d iy e."
"S an
ı r ı m, d ürü st o lm ak g ere kir s e, d
ı ş ar
ı da a
ş k
f ı rs atla r
ı o ld ukça a z o la cak."
" İ ş te ara d
ığ ı
m güm ü
ş re nkli zin cir ," diy e
m ı r ı ld and
ı ve sonra onu daha önce hiç
öpm edi
ğ i g ib i ö pm eye b a
ş la d
ı v e H arry d e o nu
öpüyord u, a te
ş vis kis in in e tti
ğ in den d aha fa zla
sarh o
ş o ld u; D ünya‘d aki te k g erç ek
ş ey o ydu,
Gin ny, o nun h is si, b ir e li s
ı rt
ı nda v e b ir ta nesi
uzun, h o
ş k okulu s aç
ı nda -

Kap
ı , ark ala r
ı ndan darb eyle aç
ı ld
ı ve
s ı çra yara k a yr
ı ld
ı la r.
"A h," d edi R on m anal
ı m anal
ı . " Ö zür d ile rim ."
"R on!" d edi H erm io ne h em en a rk as
ı ndan n efe s
nefe se. G erg in bir sessiz lik vard
ı , derk en
Gin ny,
ne
ş esiz c
ı l ı z bir sesle , "E h, neyse,
do
ğ um günün k utlu o ls un, H arry ," d edi.
Ron‘u n kula kla r
ı k
ı pk
ı rm
ı z ı yd
ı ; Herm io ne
gerg in görü nüyord u. Harry kap
ı y ı yüzle rin e
çarp m ak is te di, am a kap
ı aç
ı ld
ığ ı
nda iç eri
müsvedde b ir s o
ğ uk g ir m i
ş ti, v e b u fe vkala de
an çorb a kabarc
ığ ı
gib i patla m
ı ş t ı . G in ny ile
ili
ş kis in i bit ir m enin , ondan hayli uzakta
kalm as
ı n ı n bütü n nedenle ri, Ron‘la bir lik te
odan
ı n iç in e süzülm ü
ş tü , ve bütü n mutlu
unutk anl
ı k g it m i
ş ti.
Bir
ş ey söyle m e is te
ğ iy le , ne söyle yece
ğ in i

bilm esin e ra
ğ men G in ny‘y e b akt
ı , a m a k
ı z o na
s ı rt
ı n ı d öndü. H arry o nun g özya
ş la r
ı na yenik

ş ebile ce
ğ in i dü
ş ündü. R on‘u n önünde onu
ra hatla tm ak iç in b ir
ş ey y apam azd
ı .
"S onra görü
ş ürü z," dedi ve yata k odas
ı ndan
di
ğ er ik is in i ta kip e tti.
Ron, alt kata ile rle di, ve hala t
ı k ı ş ı k ola n
mutfa kta n b ahçeye, v e H arry d e y ol b oyunca
onunla u ygun a d
ı m y ürü dü, H erm io ne is e y ol
boyunca onla r
ı n ark as
ı ndan ko
ş ara k geld i,
kork m u
ş g örü nüyord u.
Henüz b iç ilm i
ş ç im enlik te te nhaya ç ekild i
ğ in de
is e R on, H arry ‘y e d öndü.
"O nu ba
ş ı ndan savd
ı n.
Ş im di kafa s
ı n ı
kar
ı ş t ı ra ra k n e y ap
ı yors un?"
"O nun kafa s
ı n ı kar
ı ş t ı rm
ı yoru m ," dedi H arry ,

Herm io ne o nla r
ı y akala d
ığ ı
nda.
"R on - "
Am a R on onu sustu rm ak iç in elin i kald
ı rd
ı .
" İ li
ş kin iz i b it ir d i
ğ in de g erç ekte n y
ı k ı lm
ı ş t ı -"
"B en de öyle . Neden bit ir d i
ğ im i sen de
biliy ors un, is te di
ğ im iç in d e
ğ ild i. "
"E vet, am a onunla öpü
ş üyors un ve
ş im di
te kra r u m utla n
ı yor-"
"O a pta l d e
ğ il, o la m ayaca
ğı
n ı b iliy or, b iz im e v-
evle nece
ğ im iz i fila n- ü m it e tm iy or, v eya-"
Ve bunu söyle di
ğ in de, Harry ‘n in zih nin de
Gin ny‘n in b eyaz g elin lik le r iç in de o ld u
ğ u, u zun,
yüzsüz ve mem nuniy ets iz bir yabanc
ı yla
evle ndi
ğ i p arla k b ir r e sim o lu
ş tu .
K ı sa b ir a n
ı n sonunda gerç ek te kra r zih nin e

sapla nd
ı : K
ı z ı n gele ce
ğ i engels iz di, oysa
onunki. .. o is e Vold em ort‘d an ba
ş ka ile rd e
hiç bir
ş ey g öre m iy ord u.
"E
ğ er h er f
ı rs atta o nu o k
ş ars an - "
"B ir daha olm ayacak," dedi H arry te rs te rs .
Gün b ulu ts uzdu, a m a s anki g üne
ş k aybolm u
ş
gib i h is sediy ord u. " T am am m
ı ?"
Ron, y ar
ı k
ı zg
ı n y ar
ı m ahçup b akt
ı ; b ir a nl
ığ ı
na
parm akla r
ı n ı n üstü nde ark aya ve öne do
ğ ru
salla nd
ı , v e, " T am am o z am an, iy i, b u... g üzel. "
dedi.
Gin ny, o g ün b ir d aha H arry ile b a
ş b a
ş a b ir
bulu
ş ma a rz ula m ad
ı , y a d a h erh angi b ir b ak
ı ş
veya h are ketle o dada n azik b ir k onu
ş madan
daha çok
ş ey payla
ş t ı kla r
ı n ı göste rm edi.
Bununla bir lik te , Charlie ‘n in geli
ş i Harry ‘y e
derm an g ib i g elm i
ş ti. M rs . W easle y‘y i C harlie ‘y i

zorla s andaly eye o tu rtu rk en, a sas
ı n ı ü rk ütü cü
bir
ş ekild e s alla rk en v e o nun d o
ğ ru d ürü st b ir
saç kesim in e kavu
ş aca
ğı
n ı ila n ederk en
iz le m ek d ik katle ri d a
ğı
tm
ı ş t ı .

Harry ‘n in do
ğ um günü yem e
ğ i iç in C harlie ,
Lupin , T onks v e H agrid h enüz g elm eden ö nce,
Kovuk‘u n m utfa
ğı
n ı n k
ı r ı lm a n okta s
ı n ı z orla d
ığ ı
iç in , münfe rit masala r bahçede uç uca
yerle
ş tir ilm i
ş ti. Fre d ve G eorg e, m is afir le rin
üstü nde havaya asm ak iç in , hepsi bir lik te
büyük b ir “1 7” y az
ı s ı n ı te zyin e den b ir k aç m or
fe neri büyüle m i
ş le rd i. Mrs . Weasle y‘n in
yard
ı mla r
ı s a
ğ o ls un, G eorg e‘u n y ara s
ı d üzgün
ve te m iz di, am a ik iz le rin bu konudaki
ş akala r
ı na ra
ğ men, henüz Harry ‘n in
kafa s
ı ndaki k ara nl
ı k
ş üphele r s on b ulm am
ı ş t ı .

Herm io ne, a sas
ı n ı n u cundan m or v e a lt
ı n re ngi
man
ş etle r püskürttü , ve bunla r
ı artis tik bir
biç im de a
ğ açla r
ı n v e ç al
ı la r
ı n ü zerin e a st
ı .
"G üzel, " d edi R on, H erm io ne, a sas
ı n ı s on b ir
salla y
ı ş la y aban e lm as
ı a
ğ ac
ı n ı n yapra kla r
ı n ı
alt
ı n re ngin e d önü
ş tü rü rk en. "G erç ekte n b u tü r
i ş le rin h akk
ı n ı v eriy ors un."
"T e
ş ekkürle r, Ron!" dedi Herm io ne, hem
mem nun h em b ir a z
ş a ş ı rm
ı ş b ak
ı yord u. H arry
kendi k endin e g üle rk en d öndü. E
ğ er “C ad
ı la r
ı
Etk ile m enin On
İ ki G ara ntili Yolu ”n un kendi
kopyas
ı n ı in cele yecek vakit bulu rs a, ilt if a tla r
hakk
ı nda bir bölü m bula bile ce
ğ in e dair
e ğ le nceli bir fik ri vard
ı ; Gin ny‘n in gözle rin i
yakala d
ı , R on‘a verd i
ğ i sözü hat
ı rla yara k ve
te la
ş la nara k Mösyö Dela cour‘la sohbete
koyulm adan ö nce o na s
ı r ı tt
ı .

"Ç ekilin yold an, çekilin yold an!" diy e
ş ark
ı
söyle di Mrs . Weasle y, dev, pla j to pu
büyüklü
ğ ünde bir Snit c h önünde hare ket
ediy ord u. Saniy ele r sonra , Harry , Mrs .
Weasle y‘n in engebeli yold a ta
ş ı man
ı n
ris kin den kurtu lm ak iç in asas
ı yla dengede
tu tm aya çal
ı ş t ığ ı
ş eyin , Snit c h de
ğ il, onun
do
ğ um g ünü p asta s
ı o ld u
ğ unu fa rk e tti. P asta
sonunda m asan
ı n orta s
ı na in di
ğ in de, H arry ,
" İ nan
ı lm az g özüküyor, M rs . W easle y." d edi.
"A h, bir
ş ey de
ğ il, güzelim ," dedi
ş efk atle .
Omuzla r
ı n ı n üzerin den Ron Harry ‘y e
parm akla r
ı yla o ld u i
ş are ti y ap
ı p, a
ğ z ı yla , ses
ç ı karm adan “
İ yiy di” d edi.
Saat y edid e b ütü n k onukla r g elm i
ş , o nla r
ı d ar
yolu n sonunda bekle yen Fre d ve Georg e
ta ra f
ı ndan yol göste rilm i
ş ti. Hagrid en iy i,
kork unç, tü ylü kahvere ngis i ta k
ı m ı n ı giy ere k

bu ö zel o la y
ı ş ere fle ndir m i
ş ti. B ununla b era ber
Lupin , Harry ‘n in elin i s
ı kt
ığ ı
nda gülü m sedi,
Harry , onun hala muts uz görü ndü
ğ ünü

ş ünüyord u. Hepsi çok garip ti; aç
ı kças
ı
Tonks y an
ı nda n e
ş e s aç
ı yord u.
"D o
ğ um g ünün k utlu o ls un, H arry ," d edi, o nu
s ı ms
ı k ı k ucakla yara k.
"O n yedi, ha!" dedi H agrid , Fre d‘d en kova
büyüklü
ğ ünde bard ak dolu su
ş ara b
ı kabul
edere k. "T an
ı ş t ığ ı
m ı zdan bu yana alt
ı y
ı l,
Harry , h at
ı rla d
ı n m
ı ?"
"H ayal m eyal, " d edi H arry , o na s
ı r ı ta ra k. "Ö n
kap
ı y ı göçürü p, Dudle y‘y e dom uz kuyru
ğ u
verip , b üyücü o ld u
ğ um u s öyle m em i
ş m iy din ?"
"D eta yla r
ı unuttu m ," diy e k
ı k ı rd ad
ı . "H er
ş ey
yolu nda m
ı , R on, H erm io ne?"

"B iz iy iy iz ," d edi H erm io ne. " S en n as
ı ls
ı n?"
"F ena de
ğ il. Me
ş guld üm , bir k aç yeni Tek
Boynuzlu At do
ğ du. Geri döndü
ğ ünüzde
göste re ce
ğ im -" H agrid ceple rin i ara
ş t ı r ı rk en,
Harry , Ron ile Herm io ne‘n in bak
ı ş la r
ı n ı
görm ezden g eld i. "
İ ş te . H arry - n e a la ca
ğı
m ı
bile m edim , sonra akl
ı ma bu geld i. " Küçük,
hafif te n k ürk lü a
ğ z ı b üzülü , u zun k ord onlu b ir
kese ç
ı kard
ı , a nla
ş ı la n b oyunda ta
ş ı nm ak iç in
ta sarla nm
ı ş t ı . "
Köste bek deris i.
İ çin e
bir
ş ey
sakla ve sahib in den ba
ş kas
ı ç
ı kara m az.
Nadir le rd ir ."
"H agrid , te
ş ekkürle r!"
"B i
ş i de
ğ il, " dedi H agrid , çöp kutu su kapa
ğı
büyüklü
ğ ündeki elin i salla yara k. "V e i
ş te
Charlie ! O nu her zam an sevm i
ş im dir - hey!
Charlie !"

Charlie , p i
ş manl
ı k d uygusuyla e lin i a
ş ı r ı k
ı sa
ola n saçla r
ı nda gezdir e re k yakla
ş t ı . R on‘d an
k ı sayd
ı , k al
ı n y ap
ı l ı yd
ı , k asl
ı k olla r
ı nda is e b ir
dolu y an
ı k v e k esik le r v ard
ı .
"S ela m , H agrid , n as
ı l g id iy or? "
"Y üzy
ı lla rd
ı r y azm aya n iy etle niy oru m . N orb ert
nas
ı l? "

"N orb ert? " C harlie güld ü. "N orv eç P ütü rlü sü
mü? O na a rt
ı k N orb erta d iy oru z."
"N e - N orb ert d i
ş i m i? "
"A h e vet," d edi C harlie .
"N erd en b iliy ors unuz?" d iy e s ord u H erm io ne.
"B ir a z daha huysuz olu yorla r," dedi C harlie .
Omzunun ü stü nden b ir b akt
ı ve s esin i a lç alt t
ı .

"B abam da
çabuk olu p gels e bari. A nnem
huysuzla nm aya b a
ş l ı yor."
Hepsi Mrs . Weasle y‘y e bakt
ı la r. Madam
Dela cour‘la k onu
ş maya ç al
ı ş ı rk en te kra r te kra r
kap
ı ya g öz a t
ı yord u.
"B ence A rth ur‘s uz b a
ş la m al
ı y ı z," d iy e b a
ğı
rd
ı
bahçeye d o
ğ ru , b ir v eya ik i d akik a g eçm eden.
" İ ş i u zam
ı ş o lm al
ı - a ha!"
Hepsi ayn
ı anda bakakalm
ı ş la rd
ı : bahçeden
masan
ı n üstü ne do
ğ ru bir
ı ş ı k küm esi
geliy ord u, ora da parç ala ra ayr
ı l ı p ark a
ayakla r
ı n ı n ü zerin de d ura n v e M r. W easle y‘n in
ses to nuyla k onu
ş an p arla k, g üm ü
ş re ngi b ir
gelin ci
ğ e d önü
ş üyord u.
"S ih ir B akan
ı b enim le g eliy or."
Patr o nus c
ı l ı z bir dum an küm esi halin de

kaybold u, kaybold u
ğ u yerd e de Fle ur‘u n
aile sin i h ayre tle r iç in de b
ı ra kt
ı .
"B ura da olm am al
ı y ı z, H arry ," dedi Lupin bir
anda. "H arry -k usura bakm a- sana sonra

ı kla r
ı m -" T onks‘u k olu ndan y akala d
ığ ı
gib i
çekti; çit e ko
ş tu la r, üzerin den t
ı rm and
ı la r ve
gözden k aybold ula r.
"B akan m
ı - a m a n eden - ? A nla m
ı yoru m - "
Am a konuyu ta rt
ı ş acak zam an yoktu ; bir
saniy e s onra , M r. W easle y g ir i
ş te in ce d um an
küm esin den var old u, bera berin de Rufu s
Scrim geour, an
ı nda yele
ş eklin deki k
ı r
saçla r
ı ndan ta n
ı nabiliy ord u.
Yeni gele nle r avlu dan bahçeye ve fe nerle
ayd
ı nla t
ı lm
ı ş masaya geçtile r,
ş im di herk es
masada sessiz ce otu ru yord u ve yak
ı na
gelm ele rin i iz liy ord u. Scrim geour fe nerin

ayd
ı nla tt
ığ ı
a la na g ir in ce, H arry , o nu s on k ez
görd ü
ğ ünden d aha b ir y a
ş l ı , s
ı ska v e s ura ts
ı z
görü ndü
ğ ünü fa rk etti.
"R ahats
ı z etti
ğ im iç in üzgünüm ," dedi
Scrim geour, masan
ı n önünde to palla y
ı p
duru rk en. " Ö zellik le p artin iz i b öld ü
ğ üm iç in ."
Gözle ri b ir a n iç in d ev S nit c h p asta s
ı na ta k
ı ld
ı .
"N ic e d o
ğ um g ünle rin e."
"T e
ş ekkürle r," d edi H arry .
"S enin le ö zel b ir ik i k elim e k onu
ş mam
ı z ic ap
etti, " diy e devam etti Scrim geour. "A yn
ı
zam anda Mr. Ronald Weasle y ve Mis s
Herm io ne G ra nger ile d e."
"B iz m i? " d edi R on,
ş a ş ı rm
ı ş g ib i g örü nüyord u.
"N eden b iz ?"
"D aha z ata m ahsus b ir y erd e b ulu ndu
ğ um uzda


ı kla yaca
ğı
m," dedi S crim geour. "B öyle bir
yer var m
ı ?"
ş eklin de ta le pte bulu ndu M r.
Weasle y‘y e.
"E vet, ta bii ki, " dedi M r. W easle y, heyecanl
ı
gözüküyord u. "
Ş ey, o tu rm a o das
ı , n eden o ra y
ı
kulla nm
ı yors unuz?"
"Y olu siz göste re bilir s in iz ," dedi S crim geour,
Ron‘a . " B iz e e
ş lik e tm ene g ere k y ok, A rth ur."
O, R on v e H erm io ne a ya
ğ a k alk t
ı kla r
ı nda M r.
Weasle y, M rs . W easle y‘y e k ork u d olu b ir b ak
ı ş
att
ı . Eve do
ğ ru sessiz ce yol ald
ı kla r
ı nda,
Harry , d i
ğ er ik is in in d e o nunkiy le a yn
ı ş eyle ri

ş ündü
ğ ünü biliy ord u; Scrim geour, nas
ı l
old uysa, üçünün Hogw arts ‘
ı b
ı ra km ay
ı
pla nla d
ı kla r
ı n ı ö
ğ re nm i
ş o lm al
ı yd
ı .
Da
ğı
n ı k m utfa kta n, K ovuk‘u n o tu rm a o das
ı na
do
ğ ru geçtik le rin de Scrim geour konu
ş mad
ı .

Bahçenin ta tl
ı a lt
ı n re ngi a k
ş am
ı ş ığ ı
yla dolu
olm as
ı na ra
ğ men, bura s
ı hale n kara nl
ı kt
ı ;
Harry , iç eri gir d ik le rin de asas
ı n ı hafif ç e gaz
la m bala r
ı na v urd u v e p ejm urd e a m a h o
ş o la n
oday
ı a yd
ı nla tt
ı la r. S crim geour, H arry , R on v e
Herm io ne‘y i d iv anda s
ı k ı ş te pi
ş o tu rm u
ş h ald e
b ı ra kara k, norm ald e M r. W easle y ta ra f
ı ndan
zapte dile n sark
ı k kolt u
ğ a otu rd u.
Otu rd ukla r
ı nda, S crim geour k onu
ş tu .
"S iz üçünüze baz
ı soru la r
ı m var, ve

ş ünüyoru m ki bunu en iy i ayr
ı ayr
ı
yapabilir iz . E
ğ er siz ik in iz -" Harry ve
Herm io ne‘y e döndü "-y ukar
ı da bekle rs eniz ,
Ronald ‘la b a
ş la yaca
ğı
m."
"B ir yere git m iy oru z," dedi H arry , H erm io ne
gayre tle ba
ş ı n ı salla rk en. "Y a bera ber
konu
ş urs unuz, ya da hiç bir im iz le
konu
ş mazs
ı n ı z."

Scrim geour, H arry ‘y e so
ğ uk ve ona de
ğ er
biç erm i
ş çesin e b ir b ak
ı ş a tt
ı . H arry , B akan‘
ı n
bu h usum etle ri e rk en a çm an
ı n z ahm ete d e
ğ er
olu p o lm ad
ığ ı
n ı m era k e tti
ğ i iz le nim in e k ap
ı ld
ı .
"T am am , o zam an, bera ber," dedi, om zunu
silk ere k. Bo
ğ az
ı n ı te m iz le di. "S iz in de
bild i
ğ in iz den em in im ki, bura da Alb us
Dum ble dore ‘u n vasiy eti yüzünden
bulu nm akta y
ı m."
Harry , R on v e H erm io ne b ir b ir le rin e b akt
ı la r.
"S ürp riz o ld u a nla
ş ı la n! D um ble dore ‘u n s iz e b ir
ş ey b
ı ra kt
ığ ı
na v âk
ı f d e
ğ ils in iz o z am an?"
"H ep-h epim iz e mi? " dedi Ron. "B ana ve
Herm io ne‘y e d e m i? "
"E vet, h epin iz - "
Am a H arry s özünü k esti.

"D um ble dore bir ay önce öld ü. N eden biz e
b ı ra kt
ı kla r
ı verilm eden bu kadar süre
al
ı koyuld u?"
"G ün gib i orta da de
ğ il m i? ‘ dedi H erm io ne,
Scrim geour cevapla yam adan önce. "B iz e
b ı ra kt
ığ ı
h er n eyse in cele m ek is te dile r. B unu
yapm aya hakk
ı n ı z yok!" dedi ve sesi hafif
tit r e di.
"B ütü n hakla ra sahip tim ," dedi Scrim geour
ba
ş ı ndan savarc as
ı na. "M azere tli Haciz
Kara rn am esi, vasiy etin iç eri
ğ in i zab
ı t etm e
yetk is in i B akanl
ı k'a v erir - "
"O k anun, in sanla r
ı n ü re tti
ğ i K ara nl
ı k c is im le rin
geçi
ş in in durd uru lm as
ı iç in yasala
ş t ı r ı lm
ı ş t ı r,"
dedi Herm io ne, "v e Bakanl
ı k‘
ı n, merh um un
mülk üne e l k oym adan ö nce b unla r
ı n y asa d
ı ş ı
old u
ğ una dair güçlü delille re sahip olm as
ı

gere kir ! Dum ble dore ‘u n biz e la netli bir
ş ey
b ı ra km aya kalk
ı ş t ığ ı
n ı dü
ş ündü
ğ ünüzü mü
söyle yeceksin iz ?"
"S ih ir s el H ukuk a la n
ı nda b ir m esle
ğ e gir m eyi
mi dü
ş ünüyors unuz, Mis s Gra nger? " diy e
sord u S crim geour.
"H ay
ı r, dü
ş ünm üyoru m ," diy e kar
ş ı l ı k verd i
Herm io ne. "H ayatta iy i bir
ş eyle r yapm ay
ı
um uyoru m !" R on g üld ü. S crim geour‘u n g özle ri
onun ü zerin de k
ı rp
ı ş t ı v e H arry k onu
ş tu
ğ unda
te kra r u zakla
ş t ı .
"P ek i,
ş im di ne old u da biz im
ş eyle rim iz i
verm eye k ara r v erd in iz ? O nla ra a l
ı koym ak iç in
bir m azere t b ula m ad
ı n ı z m
ı ?"
"H ay
ı r, ç ünkü o tu z b ir g ün g eçti
ğ i iç in dir ," d edi
Herm io ne bir kere de. "N esnele ri, te hlik eli
old ukla r
ı n ı is patla yam ad
ı kça daha fa zla

tu ta m azla r. Ö yle d e
ğ il m i? "
"D um ble dore ‘a yak
ı n old u
ğ unu söyle yebilir
mis in , R onald ?" d edi S crim geour, H erm io ne‘y i
anla m am azl
ı kta n gele re k. Ron
ş a ş ı rm
ı ş
görü nüyord u.
"B en? Y ok - a sl
ı nda d e
ğ il. .. h er z am an H arry ..."
Ron ç evre sin de H arry v e H erm io ne‘y e b akt
ı ,
görd ü
ğ ü H erm io ne‘n in b ak
ı ş ı “
yete r k onu
ş ma!

bak
ı ş ı yd
ı , am a hasara u
ğ ra n
ı lm
ı ş t ı ;
Scrim geour, s anki d uym ay
ı u m du
ğ u v e is te di
ğ i
ş eyi ta m ola ra k duym u
ş gib i bakt
ı . R on‘u n
cevab
ı na, y
ı rt
ı c ı b ir k u
ş g ib i s ald
ı rd
ı .
"E
ğ er Dum ble dore ‘a yak
ı n de
ğ ild iy sen,
vasiy etin de s eni h at
ı rla m
ı ş old u
ğ u gerç e
ğ in in
hesab
ı n ı nas
ı l vere ceksin ? Ki
ş is el ola ra k
b ı ra kt
ığ ı
mir a s yok denecek kadar az.
Malla r
ı n ı n b üyük b ölü m ü - k i
ş is el k it a pl
ığ ı
, s ih ir li

ayg
ı tla r
ı , v e d i
ğ er k i
ş is el e serle ri- H ogw arts ‘a
b ı ra k
ı ld
ı . Siz , neden özel old u
ğ unuzu

ş ünüyors unuz?"
"B en... bilm em ki, " dedi Ron. "B en yak
ı n
de
ğ ild im derk en... Yani dem ek is tiy oru m ki,
beni s evdi
ğ in i d ü
ş ünüyoru m ..."
"A lç akgönüllü o lu yors un, R on," d edi H erm io ne.
"D um ble dore s ana ç ok d ü
ş kündü."
Bu, gerç e
ğ i k
ı r ı lm a nokta s
ı na do
ğ ru ta
ş ı yan
son
ş ey o ld u; H arry ‘n in b ild i
ğ i k adar
ı yla , R on
ve D um ble dore h iç y aln
ı z b ulu nm am
ı ş la rd
ı , v e
ik is i a ra s
ı nda d o
ğ ru dan b ir m ünasebetin s özü
bile e dile m ezdi. O ysa S crim geour d in le m em i
ş
gib i g özüküyord u. E lin i c üppesin in iç in e s oktu
ve H agrid ‘in o na v erd i
ğ in den ç ok d aha b üyük
ola n, a
ğ z ı büzülü bir kese ç
ı kard
ı . Onun
iç in den d e, y üksek s esle o kum aya b a
ş la d
ığ ı

bir to m ar p ar
ş öm en ç
ı kard
ı .
" ‘
Alb us P erc iv al W ulf r ic B ria n D um ble dore ‘u n
Son V asiy eti ve M ir a s
ı ..
.‘ E vet, i
ş te bura da,
Ronald B iliu s W easle y‘y e, kulla nd
ığ ı
zam an
beni hat
ı rla yaca
ğı
n ı um du
ğ um Püfü r‘ü m ü
b ı ra k
ı yoru m .‘ "
Scrim geour ç anta s
ı ndan, H arry ‘n in d aha ö nce
görd ü
ğ ü bir ayg
ı t ç
ı kard
ı : S ig ara tu tu
ş tu ru cu
çakm ak gib i bir
ş eye benziy ord u, am a bir
yerd eki bütü n
ı ş ığ ı
, b ir t
ı kla e m ecek, v e te la fi
edecek g üce s ahip o ld u
ğ unu b iliy ord u.
Scrim geour e
ğ ild i v e P üfü r‘ü R on‘a u zatt
ı , o d a
ald
ı , a fa l a fa l b akara k p arm akla r
ı nda d öndürd ü.
"B u, çok de
ğ erli bir obje ," dedi S crim geour,
Ron‘u iz le yere k. "B elk i e
ş siz bile ola bilir .
Asl
ı nda D um ble dore ‘u n kendi diz ayn
ı . B öyle
nadir b ir
ş eyi n eden s ana b
ı ra ks
ı n?"

Ron h ayre tle b akara k k afa s
ı n ı s alla d
ı .
Dum ble dore bin le rc e ö
ğ re nciy e ders verm i
ş
olm al
ı ," diy e devam etti Scrim geour.
"H at
ı rla d
ı kla r
ı is e sadece siz üçünüzsünüz.
Neden a caba? P üfü r‘ü n e a m açla k ulla nm an
ı z ı
öngörd ü, M r. W easle y?"
"I
ş ı kla r
ı söndürm ek iç in herh ald e," diy e
m ı r ı ld and
ı R on. "B ununla b a
ş ka n e y apabilir im
ki? "
Belli k i S crim gour‘u n e kle yece
ğ i b ir
ş ey y oktu .
Bir ik i saniy eli
ğ in e Ron‘a k
ı s ı k gözle rle
bakt
ı kta n s onra D um ble dore ‘u n v asiy etin e g eri
döndü.
" ‘
Herm io ne Jean G ra nger‘a , e
ğ le ndir ic i ve
ö ğ re tic i bula ca
ğı
n ı um ara k, O zan Beedle ‘
ı n
Masalla r
ı kopyam
ı b ı ra k
ı yoru m .
‘ "

Scrim geour
ş im di çanta dan yukar
ı katta ki
Kara nl
ı k Sanatla r
ı n S
ı rla r
ı kadar eski ola n
küçük bir kit a p ç
ı kartt
ı . Cilt boyal
ı yd
ı ve
kabu
ğ u soyulm u
ş tu . Herm io ne bir
ş ey
söyle m eden k it a b
ı S crim geour‘d an a ld
ı . K it a b
ı
kuca
ğı
na a ld
ı v e b akt
ı . H arry , k it a b
ı n b a
ş l ığ ı
n ı n
antik yaz
ı yla yaz
ı lm
ı ş old u
ğ unu görd ü;
okum as
ı n ı hiç ö
ğ re nm em i
ş ti. Bakt
ığ ı
nda
kabartm a harfle rin üzerin e bir dam la ya
ş
dam la d
ı .
"D um ble dore ‘u n b u k it a b
ı s iz e n eden b
ı ra kt
ığ ı
n ı

ş ünüyors unuz?" d iy e s ord u S crim geour.
Kolu nun yeniy le gözle rin i sile re k "O ... o
kit a pla r
ı sevdi
ğ im i biliy ord u," dedi H erm io ne
kal
ı n b ir s esle .
"A m a n eden ö zellik le b u k it a p?"
"B ilm iy oru m . H o
ş la naca
ğı
m ı d ü
ş ünm ü
ş o lm al
ı ."

"H iç D um ble dore ile giz li kodla r veya giz li
mesajla r
ı n ile tilm esin den k onu
ş tu nuz m u?"
"H ay
ı r, konu
ş mad
ı k," dedi Herm io ne, hala
kolu nun yeniy le gözle rin i siliy ord u. "V e e
ğ er
Bakanl
ı k b u
k it a pta o tu z b ir g ünde h ala g iz li
sakl
ı a nla m la r b ula m ad
ı ysa, e m in o lu n k i b en
de b ula m am ."
H ı çk
ı r ı kla r
ı n ı b ast
ı rd
ı . O k adar s
ı k ı ş te pi
ş tile r
ki R on, k olu nu H erm io ne‘n in o m zuna a tm akta
zorlu k ç ekiy ord u.
" ‘
Harry Jam es P otte r‘a ,
‘ " diy e okudu, ve
Harry ‘n in iç i te la
ş la büzüld ü. " ‘
Harry Jam es
Potte r‘a , a zm in v e
mahare tin m ükafa tla r
ı n ı n b ir
hat
ı rla tm as
ı ola ra k, ilk tu ttu
ğ u Snit c h‘i
b ı ra k
ı yoru m .
‘ "
Scrim geour, küçücük, ceviz boyundaki alt
ı n
to pu ç
ı kard
ı , g üm ü
ş k anatla r
ı z ay
ı fç a ç
ı rp
ı nd
ı

ve H arry , heyecan veric i his si bast
ı rm akta
zorla nd
ı .
"D um ble dore , b u S nit c h‘i s ana n eden b
ı ra kt
ı ?"
diy e s ord u S crim geour.
"B ir fik rim yok," dedi Harry . "A z önce
okudu
ğ unuz nedenle rd en dola y
ı , herh ald e...
azm eders en sahip ola bilir s in ... ve her neyse
i ş te ."
"Y ani sadece sem bolik bir hat
ı ra old u
ğ unu

ş ünüyors un o z am an?"
"E vet, öyle old u
ğ unu zannediy oru m ," dedi
Harry . " B a
ş ka n e o la bilir k i? "
"S oru la r
ı ben soru yoru m ," dedi Scrim geour,
is kem le sin i b ir a z d aha d iv ana d o
ğ ru ta
ş ı yara k.
Ş im di d
ı ş ar
ı da k ara nl
ı k iy ic e ç öküyord u; c am
ı n
ile ris in deki te nte , çit in üzerin den bem beyaz

kule g ib i y ükselm i
ş ti.
"D o
ğ um günü pasta n
ı n Snit c h
ş eklin de
old u
ğ unu görü yoru m ," dedi Scrim geour
Harry ‘y e. " N eden?"
Herm io ne d alg a g eçere k g üld ü.
"A h, H arry ‘n in h arik a b ir A ra y
ı c ı o lm as
ı g erç e
ğ i
buna re fe ra ns o la m az, b u ç ok a
ş ik ar b ir ç are
olu r," dedi. "P asta n
ı n iç in de Dum ble dore ‘u n
giz li b ir m esaj
ı s akla nm
ı ş o lm al
ı !"
"P asta n
ı n iç in de sakl
ı bir
ş ey old u
ğ unu

ş ünm üyoru m ," dedi Scrim geour, "a m a
Snit c h, k üçük b ir o bje nin s akla nm as
ı iç in ç ok
güzel bir yer olu rd u. Neden old u
ğ unu
biliy ors unuz, s an
ı r ı m?"
Harry om zunu silk ti. Ancak Herm io ne
cevapla d
ı : S oru la n s oru la r
ı d o
ğ ru c evapla m ak

onun diz gin le yem edi
ğ i yerle
ş mi
ş bir huyuydu
diy e d ü
ş ündü H arry .
"Ç ünkü S nit c h‘le rin b edensel b elle kle ri v ard
ı r,"
dedi.
"N e?" d edi R on v e H arry b ir lik te ; h er ik is i d e
Herm io ne‘n in Q uid dit c h b ilg is in i ih m al e ttik le rin i
hesaba k at
ı yorla rd
ı .
"D o
ğ ru ," dedi Scrim geour. "B ir Snit c h,
piy asaya sürü lm eden önce ç
ı pla k elle
elle nm em i
ş tir , eld iv en giy en, yap
ı mc
ı s ı
ta ra f
ı ndan bile . Bera berin de ona de
ğ en ilk
in san elin i te
ş his etm e gib i bir cazib e ta
ş ı r,
it ir a zs
ı z yakala m a duru m undaki gib i. "B u
Snit c h" -m in ic ik alt
ı n to pu kavra d
ı - "s enin
dokunu
ş unu h at
ı rla yacakt
ı r, P otte r. B ana ö yle
geliy or k i, h ata la r
ı n e o lu rs a o ls un, m uazzam
sih ir b eceris in e s ahip D um ble dore , b u S nit c h‘i

sadece senin açaca
ğı
n
ş ekild e t
ı ls
ı mla m
ı ş
ola bilir ."
Harry ‘n in kalb i epey h
ı zl
ı çarp
ı yord u.
Scrim geour‘u n h akl
ı o ld u
ğ una e m in di. S nit c h‘i
ç ı pla k elle alm ay
ı Bakan‘
ı n önünde nas
ı l
berta ra f e debilir d i?
"B ir
ş ey söyle m iy ors un," dedi Scrim geour.
"B elk i d e ç okta n S nit c h‘in iç eri
ğ in i b iliy ors un?"
"H ay
ı r," d edi H arry , h ala g erç ekte n y apm adan
Snit c h‘e n as
ı l d okunuyorm u
ş g ib i g öste re ce
ğ in i

ş ünere k. Zih nefe nd bils eydi, gerç ekte n
bils eydi, ve Herm io ne‘n in dü
ş üncele rin i
okuyabils eydi; h em en y an
ı nda onun beynin in
nas
ı l p
ı r p
ı r e tti
ğ in i h em en h em en d uyabilir d i.
"A l o nu," d edi S crim geour s essiz ce.
Harry , Bakan‘
ı n sar
ı gözle riy le bulu
ş tu ve

ria yet etm ekte n ba
ş ka seçene
ğ i olm ad
ığ ı
n ı
biliy ord u. E lin i u zatt
ı , v e S crim geour te kra r ö ne
e ğ ilip S nit c h‘i y ava
ş ça ve ih tiy atl
ı bir
ş ekild e
Harry ‘n in avucuna b
ı ra kt
ı . Bir
ş ey olm ad
ı .
Harry ‘n in parm akla r
ı Snit c h‘in etr a f
ı nda
kapand
ığ ı
nda, yoru lm u
ş kanatla r
ı ç
ı rp t
ı ve
hare kets iz kald
ı . Scrim geour, Ron ve
Herm io ne, k
ı sm en örtü lm ü
ş to pa arz ulu bir
ş ekild e bakm aya devam ettile r, sanki hala
ba
ş ka b ir
ş eye d önü
ş ecekle rin i u m uyorla rd
ı ,
"Ç arp
ı c ı yd
ı ," d edi H arry , s erin kanl
ı bir hald e.
Ron d a H erm io ne d e g üld ü.
"H epsi b uydu o z am an, d e
ğ il m i? " d iy e s ord u
Herm io ne, d iv andan h are ketle nere k.
"D aha d e
ğ il, " d edi S crim geour,
ş im di h uzurs uz
görü nüyord u. "D um ble dore sana ik in ci bir
mir a s b
ı ra kt
ı , P otte r."

"N eym i
ş o?" diy e sord u heyecan
ı ale vle nen
Harry .
Scrim geour b u s efe r v asiy eti o kum a z ahm etin e
gir m edi. " G odric G ry ffin dor‘u n k
ı l ı c ı ," d edi.
Herm io ne ve R on cid dile
ş ti. H arry , yakutla
kapl
ı kabzan
ı n em are sin e bak
ı nd
ı , am a
Scrim geour z ate n b ulu ndurm as
ı iç in ç ok k üçük
gözüken d eri k eseden k
ı l ı c ı ç ekip ç
ı kartm ad
ı .
"N erd e o z am an?" d iy e s ord u H arry
ş üpheyle .
"N e y az
ı k k i, " d edi S crim geour, "o k
ı l ı ç h ediy e
ediv erm esi iç in D um ble dore ‘u n d e
ğ ild i. G odric
Gry ffin dor‘u n k
ı l ı c ı ö nem li b ir ta rih i o bje dir , v e
bu s
ı fa tla , a it o ld u
ğ u y er - "
"A it old u
ğ u yer, Harry !" dedi Herm io ne
hara re tle . "O nu s eçti, o nu b ula n te k k i
ş iy di, o
Seçm en
Ş apka‘d an o na g eld i - "

"G üvenilir ta rih i k aynakla ra g öre , k
ı l ı ç k endin i
la y
ı k o la n h er G ry ffin dor‘a ta kdim e der," d edi
Scrim geour. "B u da Dum ble dore ‘u n kara r
verd i
ğ i g ib i, M r. P otte r‘a a it b ir m ülk y apm az."
Harry ‘y e d ik katle b akan k esik y ana
ğı
k ötü tr a
ş
edilm i
ş ti. " N eden s ana - ? "
"K
ı l ı c ı verm ek is te di
ğ in i m i dü
ş ünm eliy im ?"
dedi Harry , öfk esin i bast
ı rm aya çal
ı ş ara k.
"B elk i duvar
ı mda güzel dura ca
ğı
n ı

ş ünm ü
ş tü r."
"B u bir
ş aka de
ğ il, Potte r!" diy e h
ı r ı ld ad
ı
Scrim geour. "D um blo dore , S ly th erin ‘in V aris i‘n i
sadece G odric G ry ffin dor‘u n k
ı l ı c ı n ı n b ozguna
u ğ ra ta bile ce
ğ in i dü
ş ündü
ğ ü iç in m iy di? S ana
bu k
ı l ı c ı v erm ek is te di, ç ünkü h erk es g ib i, o d a
senin Ad
ı -A n
ı lm am as
ı -G ere ken-K i
ş i‘y i yok
edecek ola ra k ta yin edilm i
ş old u
ğ unu

ş ündü
ğ ü iç in m iy di? "

"E nte re san b ir te ori, " d edi H arry . "B ir is i d aha
önce Vold em ort‘a k
ı l ı ç sapla m ay
ı denedi
miy di? Belk i Bakanl
ı k, zam an
ı n ı Püfü rle r'le
oynam akla v eya A zkaban‘d an k açanla r
ı ö rtb as
etm ekle geçir e ce
ğ in e, bu ro le bir k aç in san
soyundura bilir . Dem ek siz in yapt
ığ ı
n ı z bu
Bakan‘
ı m, ofis in iz e çekilm ek ve bir Snit c h‘i
açm ay
ı denem ek?
İ nsanla r ö lü yor -b en d e a z
kals
ı n o nla rd an b ir iy dim - V old em ort ü ç k
ı rs al
öte de beni yakala d
ı , Deli Göz Moody‘y i
öld ürd ü, am a henüz bunla r hakk
ı nda
Bakanl
ı k‘t a n te k k elim e ç
ı km ad
ı , d e
ğ il m i? V e
hala s iz in le i
ş bir li
ğ i y apm am
ı z ı b ekliy ors unuz!"
" İ le ri gid iy ors un!" diy e ba
ğı
rd
ı Scrim geour,
aya
ğ a k alk
ı p; H arry d e a yakla nd
ı . S crim geour
Harry ‘y e do
ğ ru to palla d
ı ve asas
ı n ı n ucuyla
sertç e gö
ğ sünü dürttü : Harry ‘n in ti
ş örtü nde
sig ara iz i g ib i b ir d elik a çt
ı .

"H ey!" d edi R on z
ı pla yara k v e k endi a sas
ı n ı
kald
ı ra ra k, a m a H arry , " H ay
ı r! B iz i tu tu kla m as
ı
iç in o na m azere t m i v erm ek is tiy ors un?" d edi.
"O kuld a de
ğ ils in , hat
ı rla d
ı n de
ğ il m i? " dedi
Scrim geour, Harry ‘n in yüzüne solu kla nara k.
"B en s iz in
te rb iy esiz li
ğ in iz i v e d ik b a
ş l ı l ığ ı
n ı z ı
affe decek D um ble dore d e
ğ ilim , h at
ı rla d
ı n m
ı ?
O yara iz in i bir paly aço gib i ta
ş ı yabilir s in
Potte r, am a bana i
ş im i nas
ı l yapaca
ğı
m ı
anla tm ak o n y edi y a
ş ı nda b ir o
ğ la na k alm am
ı ş !
Sayg
ı ö
ğ re nm enin z am an
ı !"
"A s
ı l o nu h ak e tm enin z am an
ı !" d edi H arry .
Odan
ı n z em in i tit r e di; k o
ş an a yakla r
ı n s esle ri
vard
ı , d erk en o tu rm a o das
ı n ı n k ap
ı s ı a ç
ı ld
ı v e
Mr. v e M rs . W easle y iç eri d ald
ı .
"D ü
ş ündük ki baz
ı ş eyle r duy-d uyduk" diy e
ba
ş la d
ı M r. W easle y, n ere deyse b uru n b uru na

ola n H arry v e B akan‘d an ta ra fa d o
ğ ru b akara k.
"Y üksek sesle r duyduk," diy e solu du M rs .
Weasle y.
Scrim geour, H arry ‘d en b ir k aç a d
ı m g eriy e g it ti,
Harry ‘n in ti
ş örtü nde yapt
ığ ı
deli
ğ e göz att
ı .
Kendin i k aybetti
ğ i iç in ü zülm ü
ş g örü nüyord u.
"B ir - bir
ş ey de
ğ ild i, " diy e h
ı r ı ld ad
ı . "B en...
ta vr
ı n ı zdan e sef d uydum ," d edi b ir k ez d aha
ta m am
ı yla H arry ‘n in yüzüne bakara k. "S enin
arz ula d
ığ ı
n ı -D um ble dore ‘u n arz ula d
ığ ı
n ı -
Bakanl
ı k‘
ı n arz ula m ad
ığ ı
n ı dü
ş ünüyor gib is in .
Bera ber ç al
ı ş mam
ı z g ere kiy or."
"S iz in m eto tla r
ı n ı z ı b e
ğ enm iy oru m , B akan
ı m,"
dedi H arry . " H at
ı rla d
ı n ı z m
ı ?"
Bir k ez d aha s a
ğ y um ru
ğ unu k ald
ı rd
ı v e h ala
ark as
ı nda beyaz hald e gözüken, '
yala n

söyle m em eliy im
‘i h ecele yen iz le ri g öste rd i.
Scrim geour‘u n if a desi sertle
ş ti. Ba
ş ka söz
söyle m eden döndü ve to palla yara k odadan
ç ı kt
ı . M rs . W easle y d e o nun a rk as
ı ndan k o
ş tu ;
Harry ark a kap
ı da durd u
ğ unu duydu. Bir
dakik a k adar s onra d a s esle ndi, " G it ti! "
"N e is tiy or? " diy e sord u M r. W easle y, M rs .
Weasle y a rk ala r
ı ndan te la
ş la g eld i
ğ in de, H arry ,
Ron v e H erm io ne‘y e b akara k.
"B iz e Dum ble dore ‘u n b
ı ra kt
ı kla r
ı n ı verm ek,"
dedi H arry . "V asiy etin in iç eri
ğ in i daha yeni
anla m
ı ş la r."
Scrim geour‘u n verd i
ğ i üç obje d
ı ş ar
ı daki
bahçede, y em ek m asas
ı n ı n ü zerin de, e ld en e le
geçti. Herk es, Püfü r ve Ozan Beedle ‘
ı n
Masalla r
ı hakk
ı nda if a desin i dile getir d i ve
Scrim geour‘u n, k
ı l ı c ı n g eçi
ş in e iz in verm edi
ğ i

gerç e
ğ in in mate m in i tu ttu , am a hiç bir i
Dum ble dore ‘u n H arry ‘y e n eden e ski b ir S nit c h
b ı ra kt
ığ ı
na dair bir öneri getir e m edi. Mr.
Weasle y, Püfü r‘ü üç ya da dörd üncü kez
in cele di
ğ in de M rs . W easle y, "H arry , can
ı m,
herk es a çl
ı kta n ö lü yor, s en o lm adan b a
ş la m ak
is te m edik ... y em e
ğ i s erv is y apay
ı m m
ı ?" d edi
kara rs
ı zca.
Hepsi b ir a z te la
ş l ı y edi v e a rd
ı ndan h
ı zl
ı k oro
halin de "M utlu Y
ı lla r‘
ı söyle dik te n sonra ,
pasta dan d a ç okça y udum la d
ı kta n s onra , p arti
bit ti. E rte si g ünkü d ü
ğ ün iç in d avet e dile n fa kat
s ı k ı ş te pi
ş Kovuk‘t a kalm ak iç in bir hayli
cüsseli ola n Hagrid , kom
ş u bahçele rd en
bir in de ç ad
ı r k urm ak iç in a yr
ı ld
ı .
"Y ukar
ı da bulu
ş al
ı m," diy e f
ı s ı ld ad
ı Harry
Herm io ne‘y e, bahçeyi norm al halin e
döndürm ek iç in Mrs . Weasle y‘y e yard
ı m

ederle rk en. " H erk es y att
ı kta n s onra ."
Ron, ta van ara s
ı ndaki odas
ı nda Püfü r‘ü nü
in cele di v e H arry , H agrid ‘in v erd i
ğ i koru yucu
kesesin i a lt
ı nla d e
ğ il a m a b az
ı la r
ı h er n e k adar
de
ğ ers iz g örü nse d e e n d e
ğ er v erd i
ğ i o bje le r
ola n Çapulc u Harit a s
ı , Sir iu s‘u n k
ı r ı k ola n
büyülü aynas
ı n ı n parç ala r
ı yla ve R.A .B ‘
ı n
madaly onuyla d old urd u. K esenin a
ğ z ı n ı s
ı k ı ca
büzdü ve boynuna ast
ı , ard
ı ndan da eski
Snit c h‘i tu ta ra k kanatla r
ı n ı n zay
ı f ç
ı rp
ı n ı ş ı n ı
iz le di. N ih ayetin de H erm io ne k ap
ı y ı t
ı kla tt
ı v e
parm ak u çla r
ı na b asara k iç eri y ürü dü.
"M ufflia to ," d iy e f
ı s ı ld ad
ı , a sas
ı n ı m erd iv enle re
do
ğ ru lt a ra k.
"O b üyüyü o nayla m ad
ığ ı
n ı s an
ı yord um ," dedi
Ron.
"Z am an d e
ğ i ş iy or," d edi H erm io ne. "
Ş im di, b iz e

Püfü r‘ü g öste r b akal
ı m."
Ron hem en lü tfe tti. Ö nünde tu ta ra k, t
ı kla tt
ı .
Yanan te k la m ba a n
ı nda s öndü.
"S oru n
ş u ki, " diy e f
ı s ı ld ad
ı Herm io ne
kara nl
ı kta , "b unu '
Peru
İ ş i An
ı nda Kara nl
ı k
Tozu
'y la b a
ş ara bilir d ik ."
Küçük b ir t
ı k daha duyuld u,
ı ş ı k to pu ta vana
geri u çtu v e o nla r
ı b ir k ez d aha a yd
ı nla tt
ı .
"Y in e d e, h arik a," d edi R on, b ir a z s avunur b ir
ş ekild e. "V e söyle dik le rin e göre , D um ble dore
kendis i ta sarla m
ı ş !"
"B iliy oru m , a m a s adece
ı ş ı kla r
ı s öndürm em iz e
yard
ı m e tm ek iç in v asiy etin de s eni s eçm ezdi! "
"B iz e b
ı ra kt
ığ ı
bütü n m ir a s
ı na B akanl
ı k‘
ı n el
koyabile ce
ğ in i ve in cele yebile ce
ğ in i ta hm in
etti
ğ in i m i d ü
ş ünüyors un."

"K esin lik le ," d edi H erm io ne. "V asiy etin de b iz e
bu
ş eyle ri neden b
ı ra kt
ığ ı
n ı aç
ı kla yam azd
ı ,
am a b u d a..."
"...n eden henüz ya
ş ark en biz e bir ip ucu
verm edi k i? " d iy e s ord u R on.
"E vet, k esin lik le ," d edi H erm io ne,
ş im di O zan
Beedle ‘
ı n Masalla r
ı ‘n a do
ğ ru se
ğ ir tiy ord u.
"E
ğ er bunla r, B akanl
ı k‘
ı n burn unun dib in den
geçecek kadar önem lile rs e, biz e önceden
haber v ere ce
ğ in i d ü
ş ünüyor in san... ta bii e
ğ er
bu ta rz
ı n yete rin ce bariz old u
ğ unu

ş ündüyse?"
O zam an yanl
ı ş dü
ş ünm ü
ş , de
ğ il m i? " diy e
sord u Ron. "H er zam an kaç
ı k old u
ğ unu
söyle m i
ş im dir . Z eki fila n a m a ç atla k. H arry ‘y e
eski b ir S nit c h b
ı ra km ak - o d a n eyin n esi? "
"B ir fik rim yok," dedi H erm io ne. "S crim geour

sana v erd i
ğ i zam an bir
ş ey o la ca
ğı
ndan ö yle
em in dim k i! "
"E h, e vet," d edi, H arry , S nit c h‘i p arm akla r
ı na
ald
ığ ı
nda nab
ı zla r
ı h
ı zla n
ı yord u. "B akan‘
ı n
önünde ç ok fa zla d eneyem ezdim , d e
ğ il m i? "
"N e d em ek is tiy ors un?" d iy e s ord u H erm io ne.
" İ lk Q uid dit c h m aç
ı mda yakala d
ığ ı
m S nit c h?"
dedi H arry . " H at
ı rla m ad
ı n ı z m
ı ?"
Herm io ne tü m üyle
ş a ş ı rm
ı ş görü nüyord u.
Halb uki Ron kendin den geçm i
ş hald e
Harry ‘d en S nit c h‘e solu du ve sesin i bulu nca
kendin e g eld i.
"H ani n ere deyse y uttu
ğ un!"
"A ynen," dedi kalp at
ı ş la r
ı h
ı zla nara k, a
ğ z ı n ı
Snit c h‘e b ast
ı rd
ı .


ı lm ad
ı .
İ çin de k
ı zg
ı nl
ı k ve bir a z hayal
k ı r ı kl
ığ ı
artt
ı : Alt
ı n küre yi alç alt t
ı , derk en
Herm io ne ba
ğı
rd
ı . "Y az
ı ! Ü stü nde yaz
ı var,
çabuk b ak!"
Ş a ş k ı nl
ı k ve heyecanla nere deyse Snit c h‘i

ş ürü yord u. Herm io ne hakl
ı yd
ı . Harry ‘n in
ta n
ı d ığ ı
D um ble dore ‘a a it o la n m eyilli e l y az
ı s ı ,
saniy ele r önce hiç bir
ş ey olm ayan düz alt
ı n
yüzeye o yulm u
ş tu :
“ Kapan
ı ş ta A çar
ı m ”
Kelim ele r kaybolm adan önce güç bela
okuyabild i.
" ‘
Kapan
ı ş ta açar
ı m...
‘ Ne anla m a gelm esi
gere kiy or? "
Herm io ne v e R on a rk aya b akara k, k afa la r
ı n ı
salla d
ı .

"K apan
ı ş ta açar
ı m... kapan
ı ş ta ... kapan
ı ş ta
açar
ı m..."
Kelim ele ri de
ğ i ş ik vurg ula rla ne kadar çok
te kra rla rla rs a o k adar a nla m la r
ı n ı y it ir iy orla rd
ı .
"V e k
ı l ı ç," dedi R on en sonunda, Snit c h‘in
üzerin deki k uts al
ş if r e yi ç özm e te
ş ebbüsünden
vazgeçtik le rin de. "N eden Harry ‘n in k
ı l ı c ı
alm as
ı n ı is te m edi? "
“N eden b ana s adece a nla tm ad
ı ?" dedi H arry
sessiz ce. "O ra dayd
ı m, g eçti
ğ im iz y
ı l b oyunca
bütü n konu
ş mala r
ı m ı zda ofis te ki duvard a
duru yord u! Benim alm am
ı is te seydi, neden
bana s adece v erm edi? "
Beynin i, sanki bir s
ı navda otu ru yorm u
ş da
onla r
ı n önünde bir soru yu cevapla m as
ı
gere kiy orm u
ş g ib i, y ava
ş v e te pkis iz h is setti.

Geçen y
ı l, D um le dore ‘la u zun k onu
ş mala r
ı nda
kaç
ı rd
ığ ı
bir
ş ey m i v ard
ı ? B ütü n b unla r
ı n n e
anla m a geld i
ğ in i bilm esi mi gere kiy ord u?
Dum ble dore , a nla m as
ı n ı m
ı b ekle m i
ş ti?
"V e b u k it a ba g elin ce" d edi H erm io ne, "O zan
Beedle ‘
ı n M asalla r
ı ... B unu h iç d uym am
ı ş t ı m."
"O zan Beedle ‘
ı n Masalla r
ı ‘n
ı hiç duym ad
ı n
m ı ?" dedi Ron in anam ayara k. "
Ş aka
yap
ı yors un, d e
ğ il m i? "
"H ay
ı r, yapm
ı yoru m ." dedi Herm io ne
ş a ş ı ra ra k. " Ö yle yse o nla r
ı b iliy ors un?"
"E vet, ta bii k i b iliy oru m !"
Harry b akt
ı , ilg is in i b a
ş ka y ere v erm i
ş ti. R on‘u n
okudu
ğ u bir kit a b
ı Herm io ne‘n in okum am
ı ş
olm as
ı b u g üne k adar g örü lm em i
ş b ir d uru m du.
Oysa Ron‘u n, onla r
ı n
ş a ş ı rm as
ı yla akl
ı

kar
ı ş m ı ş t ı .
"A h, hadi! Bütü n eski çocuk hik ayele ri
Beedle ‘
ı n say
ı l ı r, de
ğ il mi? '
Adil Serv et
Ş ad
ı rv an
ı ‘. .. '
Büyücü ve
Hophop Çöm le k
‘. ..
' Yum urc ak Tav
ş anc
ı k ve O nun K
ı k ı rd ayan
Kütü
ğ ü ‘. .."
"P ard on?" dedi Herm io ne k
ı k ı rd ayara k.
"S onuncusu n eydi? "
"B
ı ra k
ı n am a!" dedi Ron, Harry ‘d en
Herm io ne‘y e in anam az hald e bakara k. "
' Yum urc ak T av
ş ank
' ı d uym u
ş o lm al
ı s ı n ı z - "
"R on, Harry ve benim Muggle r‘la rla
büyüdü
ğ üm üzü gayet iy i biliy ors un!" dedi
Herm io ne. "K üçükken bu tü r hik ayele r
duym ad
ı k, biz '
Pam uk Pre nses ve Yedi
Cücele r
‘ v e '
Cin dre lla
‘ d uyduk - "

"O n e, b ir h asta l
ı k m
ı ?" d iy e s ord u R on.
"D em ek bunla r çocuk masalla r
ı ?" dedi
Herm io ne, eski yaz
ı la r
ı n üzerin den te kra r
e ğ ile re k.
"E vet," dedi Ron kara rs
ı zca, "Y ani, bu
duydu
ğ un
ş ey, b ilir s in , b ütü n b u e ski m asalla r
Beedle ‘d an gelir . Orijin al sürü m le rin in nas
ı l
old u
ğ unu b ilm iy oru m ."
"A m a D um le dore ‘u n n eden o kum am g ere kti
ğ in i

ş ündü
ğ ünü m era k ediy oru m ." A
ş a ğı
da bir
ş ey ç
ı t ı rd ad
ı .
"B üyük ih tim alle C harlie ‘d ir , annem uyurk en,
giz lic e s aç
ı n ı u zatm ak iç in d ola
ş ı yord ur," d edi
Ron h eyecanla .
"Y in e d e, y atm al
ı y ı z," d iy e f
ı s ı ld ad
ı H erm io ne.
"Y ar
ı n u yuyakala m ay
ı z."

"H ay
ı r," diy e kabul etti Ron. "D am ad
ı n
annesin in ac
ı mas
ı zca i
ş le di
ğ i üçlü cin ayet

ğ ünün ta d
ı n ı bir a z
kaç
ı ra bilir . Ben
ı ş ı kla r
ı
halle derim ."
Herm io ne odadan ç
ı kt
ığ ı
nda P üfü r‘ü bir kez
daha t
ı kla tt
ı .

SEK
İ Z İ NC
İ B Ö LÜ M :

Ğ ÜN
E rte si günün ak
ş am
ı saat 3‘d e H arry , R on,
F re d ve G eorg e bahçeye kuru lm u
ş çad
ı r ı n
ö nünde dü
ğ ün mis afir le rin in geli
ş in i
b ekliy orla rd
ı . Harry , Fre d‘in Otte ry St.
K öyü‘n den ça
ğı
rm a büyüsüyle eld e etti
ğ i
s açla r
ı k ulla nara k y üksek m ik ta rd a Ç ok Ö zlü
İ k sir iç m i
ş ti,
ş im di k endis in in ik i k at
ı , k
ı z ı l s açl
ı
M uggle bir çocuk olm u
ş tu . Pla n, Harry ‘y i
" K uzen Barn y" ola ra k ta n
ı tm ak ve hayli
k ala bal
ı k Weasle y süla le sin in kendis in i
k am ufla j e tm esin e g üvenm ekti.
D örd ü d e e lle rin de o tu rm a p la nla r
ı tu tu yord u,
b öyle ce in sanla ra do
ğ ru yerle rin i göste rm ek
i ç in yard
ı mc
ı ola bilir le rd i. Ç ok say
ı da beyaz

cüppeli gars on, alt
ı n re nkli ceketle r giy m i
ş
müzik g ru buyla g elm i
ş ve
ş im di a z ö te de b ir
a ğ ac
ı n a lt
ı nda o tu ru yorla rd
ı . H arry , b u n okta da
bir b oru dan ç
ı kan m avi re nkli in ce b ir d um an
sils ile si göre biliy ord u. Harry ‘n in ark as
ı nda,
çad
ı r ı n g ir i
ş k
ı sm
ı ndan, u zun, m or b ir h al
ı n ı n
yan
ı nda, ik i ta ra fta a rt a rd a y erle
ş tir ilm i
ş a lt
ı n
sandaly ele r g örü nüyord u. F re d v e G eorg e, B ill
ve Fle ur‘u n az sonra kar
ı ve koca ola ca
ğı
nokta ya büyük bir gru p alt
ı n re ngin de balo n
ba
ğ la m
ı ş la rd
ı . D
ı ş ar
ı da, kele bekle r ve ar
ı la r
te m belc e çal
ı l ı kla r
ı n ve çim enle rin üzerin de
uçu
ş uyorla rd
ı . Harry bir a z ra hats
ı zd
ı .
Görü nüm ünü ald
ığ ı
Muggle çocu
ğ u
kendis in den daha
ş i ş mand
ı ve yaz gününün
ta m orta s
ı nda re sm i cübbesi onu s
ı k ı yor ve
bunalt
ı yord u.
Cüppesin in y akas
ı n ı ç eki
ş tir ir k en, "E vle ndi
ğ im

zam an," dedi Fre d, "b ütü n bu saçm al
ı kla rla
u ğ ra
ş mayaca
ğı
m. Nas
ı l is tiy ors an öyle
giy in ebile ceksin ve dü
ğ ün bit e ne kadar
annem e v ücut k ilit le m e b üyüsü y apaca
ğı
m."
"K ar
ş ı la
ş t ı rd
ığ ı
m ı zda b u s abah o k adar d a k ötü
de
ğ ild i, " d edi G eorg e. "P erc y b ura da o lm ad
ığ ı
iç in bir a z a
ğ la d
ı , am a onu kim is te r. A m an
ta nr
ı m, s
ı k ı d uru n, i
ş te g eliy orla r, b ak
ı n."
Ara zin in s
ı n ı r ı nda yoklu kta n te k te k parla k
re nkli fig ürle r b elir iy ord u. H em en a rd
ı ndan bir
dakik a iç in de b ahçedeki ç ad
ı ra d o
ğ ru g elm eye
ba
ş la d
ı la r. Egzotik çiç ekle r ve büyüle nm i
ş
ku
ş la r cad
ı la r
ı n
ş apkala r
ı n ı n üstü nden
salla n
ı rk en, büyücüle rin de kra vatla r
ı ndaki
mücevher i
ş le m ele r parl
ı yord u; çad
ı ra
yakla
ş t ı kça etr a fta n ar
ı la r
ı n sesle rin i bo
ğ an
heyecanl
ı k onu
ş ma s esle ri y ükseliy ord u.

Daha iy i b ir g örü nüm iç in y akas
ı n ı d üzelt e re k,
"H arik a, s an
ı r ı m b ir k aç v eela k uzeni g örd üm "
dedi G eorg e. "
İ ngiliz kökenle rim i anla m ada
yard
ı ma ih tiy açla r
ı ola cak, onla rla ben
ilg ile nir im ..."
"O k adar h
ı zl
ı d e
ğ il, s eni k ula ks
ı z," d edi F re d
ve b ir g ru p g eveze o rta y a
ş l ı k ad
ı n ı n a ra s
ı ndan
f ı rla yara k geçti, "B ura dan-
perm etie z m oi to
assis te r v ous
" d edi b ir ç if t h o
ş F ra ns
ı z k
ı z ı na,
onla r d a k ik ir d eyere k o nla ra e
ş lik e tm esin e iz in
verd ile r. G eorg e o rta y a
ş l ı c ad
ı la rla ilg ile nm ek
zoru nda kald
ı , H arry ‘y e sa
ğı
r ya
ş l ı bir çif t

ş erk en, Ron‘a da Mr. Weasle y‘n in
Bakanl
ı k't a n a rk ada
ş ı y a
ş l ı P erk in s k ald
ı .
"S ela m ," d edi ta n
ı d ı k b ir s es, H arry ç ad
ı rd an
te kra r ç
ı kt
ığ ı
nda, d
ı ş ar
ı da, kuyru
ğ un ba
ş ı nda
Tonks ve Lupin ‘i buld u. B u önem li gün iç in
sar
ı ş ı na dönü
ş mü
ş tü . "A rth ur biz e k
ı v ı rc
ı k

saçl
ı o la n
ı n s en o ld u
ğ unu s öyle di. G eçen g ece
iç in özür dile rim ." Harry onla ra dü
ğ ün
geçid in den e
ş lik edere k geçerk en, Tonks
f ı s ı lt
ı yla ekle di, "B akanl
ı k bu zam anla rd a
old ukça a nti k urt a dam g örü
ş ü s erg iliy or v e b iz
de dü
ş ündük ki görü nm em iz senin iy ili
ğ in e
olm az."
"S oru n y ok, a nl
ı yoru m ," d edi H arry , T onks‘d an
çok Lupin ile konu
ş uyord u. Lupin çabucak
gülü m sedi am a döndükle ri s
ı ra da Harry ,
Lupin ‘in yüzünün te kra r hüzün çiz gile rin e
bürü ndü
ğ ünü g örd ü. H arry a nla yam ad
ı , a ncak
bu k onu ü zerin de d ü
ş ünm eye d e z am an y oktu :
Hagrid old ukça ra hats
ı zl
ığ
a yol aç
ı yord u.
Fre d‘in y önle ndir m esin i y anl
ı ş a nla yara k, a rk a
s ı ra da b üyüyle g eni
ş le tilm i
ş ve güçle ndir ilm i
ş
kolt u
ğ a de
ğ il de
ş im di alt
ı n kib rit çöple rin e
benzeyen b e
ş a det k olt u
ğ un ü stü ne o tu rm u
ş tu .

Mr. W easle y z ara r
ı ta m ir e derk en v e H agrid
onu d in le yebile cek k i
ş ile re ö zürle r h ayk
ı r ı rk en,
Harry , R on‘u bulm ak iç in gir i
ş e do
ğ ru acele
ediy ord u v e e n ilg in ç g örü nü
ş lü b üyücüyle y üz
yüze geld i. Hafif
ş a ş ı gözle ri, pam uk
ş eker
desenli o m uz h iz as
ı ndaki saçla r
ı ve püskülü
burn unun ü stü ne s ark an b ir
ş apka ile g öz a la n
to nla rd a yum urta sar
ı s ı bir cüppe giy iy ord u.
Daha ç ok ü çgen b ir g öze b enzeyen g arip b ir
sem bol, boynunun etr a f
ı ndaki alt
ı n zin cir d en
parl
ı yord u.
"X enophiliu s L ovegood," d edi, b ir e lin i H arry ‘y e
uzata ra k, "k
ı z ı m ve ben yukar
ı daki te pede
ya
ş ı yoru z, W easle y'le rin b iz i d avet e tm ele ri n e
ho
ş . A m a s an
ı r ı m Luna‘m
ı ta n
ı yors un?" diy e
ekle di R on‘a .
"E vet," d edi R on. " O s iz in le b ir lik te d e
ğ il m i? "

" Ş u küçük güzel bahçedeki yerc ücele rin e
sela m v erm eye g it ti, n e
ş anl
ı is tila ! N e k adar d a
az say
ı da büyücü bu küçük zeki
yerc ücele rin den çok
ş ey ö
ğ re nebile ce
ğ im iz i
fa rk ediy or veya onla r
ı do
ğ ru is im le ndir iy or,
Gern um li G ard ensi'le r."
"B iz im kile r çok say
ı da muhte
ş em küfü rle r
biliy or," dedi Ron, "a m a san
ı r ı m Fre d ve
Georg e ö
ğ re tti b unla r
ı o nla ra ."
Bir g ru p b üyücüye e
ş lik e derk en L una o rta ya
ç ı kt
ı . " M erh aba, H arry !" d edi.
"E e- benim ad
ı m B arn y," dedi H arry kafa s
ı
kar
ı ş ara k.
"A h, b unu s en m i d e
ğ i ş tir d in ?" d iy e s ord u m utlu
bir
ş ekild e.
"A m a n as
ı l b iliy o-? "

"A h, s adece if a den," d edi.
Babas
ı g ib i L una d a s aç
ı n ı k oca b ir a yçiç e
ğ i ile
süsle di
ğ i parla k sar
ı bir cüppe giy iy ord u.
Parla kl
ığ ı
n ı saym azsan
ı z genel görü nü
ş ü
old ukça ho
ş tu . En az
ı ndan kula kla r
ı ndan
sark an tu rp la r y oktu .
Bir ta n
ı d ı kla derin bir sohbette ola n
Xenophiliu s, Harry ile Luna‘n
ı n bir b ir in e
bak
ı ş mala r
ı n ı kaç
ı rd
ı . Büyücü u
ğ urla m as
ı
yapt
ı kta n s onra , p arm a
ğı
n ı tu ta n k
ı z ı na d öndü
ve L una, "b abac
ığ ı
m, b ak, y erc ücele rin den b ir i
beni
ı s ı rd
ı !" d edi.
"N e kadar güzel! Yerc üce saly as
ı old ukça
yara rl
ı d ı r!" d edi M r. L ovegood, L una‘n
ı n u zatt
ığ ı
parm a
ğı
tu tm u
ş , küçük kanayan delik le ri
in celiy ord u. "L una, can
ı m, e
ğ er bugün bir
yete ne
ğ in in filiz le ndi
ğ in i his seders en -m esela

opera s öyle m ek y a d a d eniz dilin de k onu
ş mak
gib i bir is te k duyars an- bast
ı rm aya çal
ı ş ma!
Gern um li'le r sayesin de yete nek kazanm
ı ş
ola bilir s in !"
Z ı t yönde yanla r
ı ndan geçen Ron yüksek
sesle k optu .
"R on güle bilir ," dedi Luna uysal bir
ş ekild e,
Harry o na v e b abas
ı na k olt u kla r
ı na k adar e
ş lik
ediy ord u, "a m a babam Gern um li sih ri
konusunda d olu a ra
ş t ı rm ala r y apt
ı ."
Çok zam an önce Luna ve babas
ı n ı n acayip
görü
ş le rin e kar
ş ı ç
ı km am aya kara r vere n
Harry "G erç ekte n m i? " dedi. "Y in e de bu
ı s ı r ığ ı
n üzerin e herh angi bir
ş ey koym am ak
is te di
ğ in e e m in m is in ?"
"A h, iy i b öyle ," d edi L una, h üly al
ı bir
ş ekild e
parm a
ğı
n ı y ala rk en a
ş a ğı
v e y ukar
ı H arry ‘y e

bak
ı yord u.
"A k
ı ll
ı bir is in . Babac
ığ ı
ma bir ç ok in san
ı n
muhte m ele n re sm i cüppele ri giy ece
ğ in i
söyle m i
ş tim , a m a o , b ir d ü
ğ ünde g üne
ş re nkle ri
giy in m en g ere kti
ğ in i s öyle di,
ş ans iç in , b ilir s in ."
Babas
ı n ı n ark as
ı ndan uzakla
ş ı rk en, Ron,
om zunu tu tu nan ya
ş l ı bir cad
ı yla yenid en
görü ndü. S iv ri b urn u, k
ı rm
ı z ı ç iz gili g özle ri v e
deri pem be
ş apkas
ı yla h uysuz b ir fla m in goya
benziy ord u.
"... v e s en, s açla r
ı n ç ok u zun, R onald , b ir a n
seni Gin evra sand
ı m. Merlin 'in sakal
ı ,
Xenophiliu s
Lovegood‘u n giy di
ğ i de nedir ?
Omle te benzem i
ş . Ve sen kim sin ?" diy e
havla d
ı H arry ‘y e.
"A h e vet, M urie l H ala , b u k uzen B arn y."

"B a
ş ka bir Weasle y? Yerc ücele ri gib i
yavru lu yors unuz. H arry Potte r bura da de
ğ il
mi? Onunla ta n
ı ş may
ı um uyord um . Senin
ark ada
ş la r
ı ndan bir i san
ı yord um , Ronald ,
yoksa s adece ö vünüyor m uydun?"
"H ay
ı r - o g ele m edi - "
"H m m. N edenin i belir tti, de
ğ il m i? B as
ı ndaki
fo to
ğ ra fla rd a görü ndü
ğ ü kadar dü
ş üncesiz
de
ğ il o z am an. B en d e g elin e ta c
ı m ı e n iy i n as
ı l
giy ebile ce
ğ i k onusunda ta lim atla r v eriy ord um ."
diy e b a
ğı
rd
ı H arry ‘y e. " C in cüce y ap
ı m ı , b ilir s in ,
yüzy
ı lla rd
ı r b enim a ile m in di. G üzel g örü nüm lü
bir k
ı z, a ncak h ala - F ra ns
ı z. N eyse, neyse
bana iy i bir yer bul, R onald , ben yüz yedi
ya
ş ı nday
ı m ve ayakla r
ı m ı n üstü nde çok
durm am am g ere k."
Ron, H arry ‘n in y an
ı ndan g eçerk en a nla m d olu

bir b ak
ı ş a tt
ı v e u zun s üre b ir d aha g özükm edi.
Yenid en gir i
ş te kar
ş ı la
ş t ı kla r
ı nda, H arry , bir
düzin e in sana d aha y erle rin i g öste rm i
ş ti. Ç ad
ı r
nere deyse d olm u
ş tu
ş im di v e ilk d efa d
ı ş ar
ı da
kuyru k y oktu .
"K abus g ib i, M urie l, " d edi R on, a ln
ı n ı kolu yla
sile re k. " H er y
ı l N oel'e g elir d i, s onra ç ok
ş ükür,
Fre d ve Georg e ak
ş am yem e
ğ in de
sandely esin in alt
ı na te zekbom bas
ı koyunca
al
ı nd
ı . B abam her zam an m ir a s
ı ndan onla r
ı
silm i
ş o la ca
ğı
n ı s öyle r - s anki u m urla r
ı ndaym
ı ş
gib i, b öyle g id erle rs e a ile deki h erk este n d aha
zengin ola cakla r... Voav," diy e ekle di,
Herm io ne onla ra do
ğ ru gelir k en h
ı zl
ı h
ı zl
ı
gözle rin i k
ı rp
ı ş t ı r ı yord u. "H arik a
görü nüyors un!"
"H er zam anki
ş a ş ı rm a to nu," d edi H erm io ne,
yin e de gülü m sedi.
İ nce, lila re ngin de bir

elb is eyle yüksek to puklu ayakkab
ı la r
giy iy ord u, saçla r
ı düz ve parla kt
ı . "S enin
büyük-h ala n M urie l, s ana k at
ı lm
ı yor, h enüz ü st
katta Fle ur‘a ta c
ı n ı verir k en ta n
ı ş t ı m.
' Ah
ta nr
ı m, b u M uggle d o
ğ um lu o la n m
ı ? ‘ v e s onra ,
' meym enets iz b ir d uru
ş ve z ay
ı f b ile kle r
‘ d edi. "
"K i
ş is el o la ra k ü stü ne a l
ı nm a, herk ese böyle
kaba." d edi R on.
"M urie l h akk
ı nda m
ı k onu
ş ulu yor? " d iy e s ord u
Georg e, Fre d‘le çad
ı rd an geliy orla rd
ı . "E vet,
bana kula kla r
ı m ı n kepçe old u
ğ unu söyle di.
Ya
ş l ı yara sa. K e
ş ke ya
ş l ı B iliu s A m ca hala
biz im le ols ayd
ı , aksin e dü
ğ ünle rin ta m bir
kahkaha n edeniy di. "
"Ö lü m ü g örd ükte n y ir m i d ört s aat s onra ö le n
de
ğ il m iy di o ?" d iy e s ord u H erm io ne. " E e, e vet,
sonu bir a z garip old u," dedi Georg e

kabulle nere k.
"A m a g arip le
ş meden ö nce p artile rin h ayat
ı v e
anla m
ı yd
ı ." d edi F re d.
"B ir
ş i ş e ate
ş vis kis in i ta m am en devir d ik te n
sonra dans pis tin e ko
ş ar, cüppesin i kald
ı r ı p,
dem et d em et ç iç ekle r ç
ı kara ra k-"
"E vet, gerç ek bir
ş akac
ı gib i geliy or kula
ğ a"
dedi H erm io ne, H arry kahkaha ile yar
ı l ı rk en.
"B az
ı n edenle rd en ö tü rü h iç e vle nm edi, " d edi
Ron.
" Ş aka y ap
ı yors un," d edi H erm io ne.
Hepsi ö yle ç ok g ülü yorla rd
ı k i e n s on g ele n ir i,
kara saçl
ı , kanca buru nlu , kal
ı n ka
ş l ı genç
büyücüyü R on‘a davetiy esin i uzat
ı p, gözle ri
Herm io ne‘n in üzerin de "H arik a gövünüosun"
diy ene k adar h iç bir i o nu fa rk e tm edi.

"V ik to r!" diy e ba
ğı
rd
ı ve küçük boncuklu
çanta s
ı n ı dü
ş ürd ü, boyutu na göre old ukça
fa zla b ir
g üm bürtü ç
ı kt
ı . A lm ak iç in e
ğ ild i
ğ in de
k ı zarm
ı ş t ı , "B ura da old u
ğ unu bilm iy ord um -
ta nr
ı m - s eni g örm ek h arik a - n as
ı ls
ı n?" d edi.
Ron'u n kula kla r
ı bir kez daha aç
ı k k
ı rm
ı z ı
olm u
ş tu . O nun h iç bir s özüne in anm azm
ı ş g ib i
Kru m ‘u n d avetiy esin e b akt
ı kta n s onra o ld ukça
yüksek " B ura ya n as
ı l g eld in ?" d edi.
"F le ur beni davet etti, " dedi K ru m , ka
ş la r
ı n ı
kald
ı ra ra k.
Kru m ‘a kar
ş ı herh angi bir gare zi olm ayan
Harry elle rin i s
ı kt
ı , sonra Kru m ‘u Ron‘u n
etr a f
ı ndan uzakla
ş t ı rm an
ı n yerin de ola ca
ğı
n ı

ş ünere k, o na y erin i g öste rd i.
"A rk ada
ş ı n beni görd ü
ğ üne pek sevin m edi, "
dedi Kru m ,
ş im di herk esin to pla nd
ığ ı
çad
ı ra

gir e rle rk en.
"A kra bala r
ı ndan b ir i m i? " d iy e e kle di H arry ‘n in
k ı v ı rc
ı k k
ı z ı l s açla r
ı na b akara k.
"K uzen," diy e m
ı r ı ld and
ı H arry , fa kat Kru m
asl
ı nda onu din le m iy ord u. O rta ya ç
ı k ı ş ı bir
hare ketle nm eye n eden o lm u
ş tu , ö zellik le v eela
kuzenle r ara s
ı nda: Sonuçta hala ünlü bir
Quid dit c h oyuncusuydu.
İ nsanla r onu
göre bilm ek iç in kafa la r
ı n ı çevir ir k en, Ron,
Herm io ne, Fre d ve G eorg e dü
ğ ün geçid in e
acele yle g ir d ile r.
"O tu rm a z am an
ı ," d edi F re d H arry ‘y e, "y oksa
gelin le b era ber iç eri g ir e ce
ğ iz ."
Harry , R on v e H erm io ne, F re d v e G eorg e‘u n
ark as
ı nda ik in ci s
ı ra da yerle rin i ald
ı la r.
Herm io ne d aha ç ok p em bele
ş mi
ş ti v e R on‘u n
kula kla r
ı h ala k
ı rm
ı z ı yd
ı . B ir k aç d akik a s onra

Harry ‘y e f
ı s ı ld and
ı , "B
ı ra kt
ığ ı
küçük apta l
sakal
ı n ı g örd ün m ü?"
Harry ta ra fs
ı z b ir h oru ld anm a ç
ı kard
ı .
S ı cak çad
ı r ı bir m ik ta r gerg in lik dold uru rk en,
m ı r ı ld anm ala r h eyecanl
ı g ülü
ş mele rle b ölü ndü.
Mr. ve Mrs . Weasle y geçit te n ile rle dile r,
gülü yor ve akra bala r
ı na el sall
ı yorla rd
ı : M rs .
Weasle y y eni m or r e nkli b ir c üppeyle o na u yan
bir
ş apkadan o lu
ş an b ir ta k
ı m g iy iy ord u.
Bir dakik a sonra Bill ve Charlie çad
ı r ı n
kar
ş ı s ı nda b elir d ile r, ik is i d e y akas
ı nda b üyük
beyaz gülle r ta kt
ı kla r
ı re sm i cüppele rin i
giy iy ord u; F re d
ı sl
ı k ç ald
ı v e v eela k uzenle rd en
k ı k ı rd am ala r p atla k v erd i. D aha s onra m üzik
alt
ı n re ngi b alo nla rd an g elir m i
ş cesin e b a
ş la d
ı ,
kala bal
ı k s essiz le
ş ti.
"O hh!" d edi H erm io ne, y erin de g ir i
ş e b akm ak

iç in d önere k.
Monsie ur D ela cour ve Fle ur gele re k geçit te
yürü m eye ba
ş la d
ığ ı
nda, to pla nm
ı ş cad
ı ve
büyücüle rd en bir iç çeki
ş sesi geld i, Fle ur
süzülü yord u, M onsie ur D ela cour gülü m süyor
ve h eyecanl
ı h eyecanl
ı y ürü yord u. F le ur, g üçlü
güm ü
ş ı ş ı kla r yayan, old ukça sade beyaz
k ı yafe tle r giy iy ord u. Görü nü
ş ü norm al
zam anda herk esi zate n etk ile se de,
kar
ş ı la
ş t ı r ı nca, bugün herk esi adeta
büyülü yord u. A lt
ı n re ngi e lb is ele r g iy m i
ş G in ny
ve Gabrie lle , norm ald en daha güzel
görü nüyorla rd
ı v e F le ur B ill‘e u la
ş t ığ ı
nda, B ill
daha ö nce F enrir G re yback‘le h iç ta n
ı ş mam
ı ş
gib i g örü ndü.
"B ayla r v e b ayanla r," d edi h afif
ş ark
ı s öyle r b ir
ses ve küçük bir
ş ok, Bill ve Fle ur‘u n
kar
ş ı s ı nda, Dum ble dore ‘u n cenazesin i

yönetm i
ş k
ı sa b oylu , p erç em li a yn
ı b üyücüyü
görd ü. "B ugün bura da ik i sad
ı k ru hu
bir le
ş tir m ek iç in to pla nd
ı k..."
"E vet, ta c
ı m her
ş eye çok yak
ı ş m ı ş ," dedi
Murie l y üksek b ir f
ı s ı lt
ı ile . "A m a s öyle m eliy im
ki G in erv a‘n
ı n e lb is esi fa zla u zun k esim ."
Gin ny etr a fa bak
ı nd
ı , güle re k H arry ‘y e göz
k ı rp t
ı v e h em en ö nüne g eri d öndü. H arry ‘n in
akl
ı ç ad
ı rd an d aha u zakla rd a, G in ny ile o kul
ara zis in de geçir d ik le ri yaln
ı z ak
ş am la rd a
gezin iy ord u.
Ş im di bunla r çok gerid e kalm
ı ş
gib iy di; g erç ek o lm ala r
ı iç in ç ok k usurs uzla rd
ı ,
sanki n orm al b ir in san
ı n h ayat
ı ndan v akit le rd i,
aln
ı nda
ş im
ş ek iz i o lm ayan n orm al b ir in in ...
"S en W illia m A rth ur, F le ur Is abelle ‘i e
ş in ...? "
En ön s
ı ra da, Mrs . W easle y ve Madam
Dela cour sessiz ce ufa k dante lle rin ard
ı nda

h ı çk
ı ra ra k a
ğ l ı yorla rd
ı . Çad
ı r ı n ark as
ı ndan
gele n b oro zan g ib i s esle r H agrid ‘in m asaörtü sü
büyüklü
ğ ündeki mendille rin den bir in i
ç ı kard
ığ ı
na i
ş are tti. H erm io ne, H arry ‘y e d öndü
ve gülü m sedi; onun da gözle ri ya
ş la rla
dolu ydu.
"... o z am an s iz i ö m ür b oyu b ir k
ı l ı yoru m ."
Perç em li büyücü asas
ı n ı , Bill ve Fle ur‘u n
ba
ş la r
ı n ı n üstü nde salla d
ı , üstle rin e güm ü
ş
y ı ld
ı z ya
ğ muru ya
ğ maya ba
ş la d
ı , y
ı ld
ı zla r
bir b ir iy le b ir le
ş mi
ş fig ürle rin etr a f
ı nda spir a lle r
çiz iy ord u. Fre d ve Georg e‘u n alk
ı ş
koparm as
ı yla üstle rin de as
ı l ı alt
ı n sar
ı s ı
balo nla r s aç
ı ld
ı : m utlu lu k k u
ş la r
ı v e k üçük a lt
ı n
çanla r uçup yukar
ı da as
ı l ı kald
ı la r, kendi
müzik le ri v e ç an s esle ri
ş am ata ya e kle ndi.
"B ayla r ve B ayanla r!" dedi perç em li büyücü.

"L ütfe n a ya
ğ a k alk
ı n ı z!"
Hepsi öyle yapt
ı , Murie l Hala seslic e
yak
ı n ı yord u; büyücü, asas
ı n ı te kra r salla d
ı .
Çad
ı r ı n bezden duvarla r
ı kaybolu rk en
otu rd ukla r
ı sandely ele r zarif ç e havaya
yükseld i, böyle ce etr a f
ı kapla yan çevre ve
güne
ş le ayd
ı nla nm
ı ş muhte
ş em bahçe
görü ntü sü e
ş li
ğ in de
ş im di alt
ı n dir e kle rle
deste kle nen bir te nte nin alt
ı nda duru yorla rd
ı .
Sonra , ç ad
ı r ı n o rta s
ı nda a lt
ı n e ri
ğ i f
ı ş k ı rd
ı v e
orta ya parla k bir dans pis ti olu
ş tu rd u; uçan
sandely ele r z arif ç e g eri y ere , b eyaz g iy dir ilm i
ş
masala r etr a f
ı na dönüp yere kondula r,
ard
ı ndan a lt
ı n c eketli g ru p p is te ile rle di.
"H o
ş ," dedi R on onayla yara k, gars onla r her

ş eden ç
ı km aya ba
ş la m
ı ş ken. Baz
ı la r
ı
güm ü
ş te psile rd e balk aba
ğı
suyu, kaym ak
bir a s
ı ve ate
ş vis kis i ta
ş ı rk en, di
ğ erle ri

sürü süyle ta rt v e s andviç ta
ş ı yord u.
"G id ip onla r
ı kutla m al
ı y ı z!" dedi Herm io ne,
ayak parm akla r
ı n ı n üstü nde dura ra k B ill ve
Fle ur‘a , iy i dile kle rin i dile yen kala bal
ığ ı
n
orta s
ı nda k aybold ukla r
ı y ere b ak
ı yord u.
Omuz s ilk ere k R on, "D aha s onra z am an
ı m ı z
ola cak," d edi, y anla r
ı ndan g eçen te psid en ü ç
ta ne kaym akbir a s
ı al
ı p bir in i Harry ‘y e
uzat
ı rk en. "H erm io ne, al, hadi bir masa
bula l
ı m... O ra da d e
ğ il! M urie l‘e y ak
ı n h iç bi. .."
Ron bo
ş dans pis tin in kar
ş ı s ı na ile rle di,
gid erk en sa
ğ a ve sola bak
ı n ı yord u: Harry ,
gözünün K ru m ‘u a ra d
ığ ı
na e m in di. Ç ad
ı r ı n ö bür
yakas
ı na geçtik le rin de ço
ğ u m asa dolm u
ş tu ,
en b o
ş o la n
ı L una‘n
ı n y aln
ı z o tu rd u
ğ u m asayd
ı .
"O tu rm am
ı zda b ir s ak
ı nca y ok, d e
ğ il m i? " d iy e
sord u R on.

"A h evet," dedi m utlu ca. "B abac
ığ ı
m B ill ve
Fle ur‘a hediy em iz i verm eye git ti. " "N edir , bir
öm ür b oyu G üre le kökü s to
ğ u m u?" d iy e s ord u
Ron.
Herm io ne masan
ı n alt
ı ndan Ron‘u
hedefle yere k te km e a tt
ı am a H arry ‘y e is abet
etti. Ac
ı dan gözle ri sula nan Harry , bir k aç
dakik a boyunca sohbetin ne hakk
ı nda
old u
ğ unu ta kip e dem edi.
Müzik gru bu çalm aya ba
ş la m
ı ş t ı . B üyük bir
alk
ı ş la ilk B ill ve F le ur sahneye ç
ı kt
ı , daha
sonra Mr. Weasle y, Madam Dela cour‘u
sahneye d avet e tti, a rd la r
ı ndan M rs . W easle y
ve F le ur‘u n b abas
ı .
"B u
ş ark
ı y ı seviy oru m ," dedi Luna, vals
yaparm
ı ş cas
ı na salla nara k. Bir k aç saniy e
sonra aya
ğ a kalk t
ı ve dans pis tin e süzüld ü,

yaln
ı z ba
ş ı na bir nokta da kendi etr a f
ı nda
döndü, gözle rin i kapad
ı ,
ş im di kolla r
ı n ı
sall
ı yord u.
"M uhte
ş em b ir i, d e
ğ il m i? " d edi R on h ayra n b ir
ş ekild e. " D aim a iy im ser."
Ancak V ik to r K ru m , Luna‘n
ı n bo
ş kolt u
ğ una
çökm ü
ş tü ki Ron‘u n yüzündeki gülü cük
kaybold u. Herm io ne mem nun bir heyecan
duydu, a m a b u s efe r K ru m o na ilt if a t e tm ek iç in
gelm em i
ş ti. Y üzünde s ert b ir b ak
ı ş la "
Ş u s ar
ı
giy in en a dam k im ?" d edi.
"O X enophiliu s Lovegood, bir ark ada
ş ı m ı z ı n
babas
ı ," d edi R on. O rta daki g örü nüm ün a ksin e
h ı rç
ı n s es to nu X enophiliu s‘a g ülm eyecekle rin i
göste riy ord u. "G el, dans edelim ," diy e ekle di
Herm io ne‘y e a nid en.
Herm io ne
ş a ş ı rm
ı ş görü nüyord u ancak

halin den mem nundu, aya
ğ a kalk t
ı . Dans
pis tin de arta n kala bal
ı k ara s
ı nda bir lik te
kaybold ula r.
"A h, a rt
ı k b ir lik te le r m i? " d iy e s ord u K ru m , b ir
anl
ı k a kl
ı d a
ğı
la ra k. " E e- b ir ç e
ş it ," d edi H arry .
"S en k im sin ?" d iy e s ord u K ru m .
"B arn y W easle y."
El s
ı k ı ş t ı la r.
"S en, B arn y - b u L ovegood d enen a dam
ı iy i
ta n
ı yor m usun?"
"H ay
ı r, s adece b ugün ta n
ı ş t ı m. N eden?"
Kru m , iç kis in in üstü nden öfk eyle bakt
ı , dans
pis tin in öte ki k
ı sm
ı nda bir k aç büyücüyle
sohbet e den X enophliu s‘u iz liy ord u.
"Ç ünkü," dedi K ru m , "E
ğ er Fle ur‘u n m is afir i

olm asayd
ı , o g ö
ğ süne ta kt
ığ ı
i
ğ re nç s im ge iç in
onunla b ura da
ş im di d üello y apard
ı m."
"S im ge?" dedi Harry , o da Xenophiliu s‘a
bak
ı yord u. Garip üçgen göz gö
ğ sünde
par
ı ld
ı yord u. " N eden? N esi v ar o nun?"
"G rin delv ald . B u G rin delv ald ‘
ı n s im gesi. "
"G rin delw ald ... D um ble dore ‘u n m a
ğ lu p e tti
ğ i
ş u
Kara nl
ı k b üyücü?"
"K esin lik le ."
Kru m ‘u n ç ene k asla r
ı s anki b ir
ş ey ç i
ğ nerm i
ş
gib i çal
ı ş ı yord u ve sonra "G rin delv ald bir ç ok
in san
ı ö ld ürd ü, b üyük b abam , m esela . T abii k i
asla bu ülk ede güçlü olm ad
ı , D um le dore ‘d an
kork tu dedile r - ve nas
ı l durd uru ld u
ğ unu

ş ünürs ek d o
ğ ru dur. A m a bu" - parm a
ğı
yla
Xenophiliu s‘u i
ş are t etti - "b u onun sem bolü ,

hem en fa rk ettim : G rin delv ald bunu ö
ğ re nci
old u
ğ u s
ı ra da Durm str a ng‘d a bir duvara
i ş le m i
ş . Baz
ı apta lla r bunu kit a pla r
ı na ve
k ı yafe tle rin e k opyala d
ı la r, k endile rin i g üçlü v e
etk ile yic i k
ı lm ak iç in - ta k i a ile sin i G rin delv ald ‘a
kaybeden biz le rd en bir i onla ra ders vere ne
kadar."
Kru m te hdit k ar b iç im de e kle m le rin i ç
ı t ı rd att
ı v e
öfk eyle Xenophiliu s‘a bakt
ı . Harry akl
ı n ı n
kar
ı ş t ığ ı
n ı h is setti. L una‘n
ı n b abas
ı n ı n K ara nl
ı k
Sanatla r‘
ı n deste kçis i olm as
ı m üm kün de
ğ il
gib iy di ve çad
ı rd aki ba
ş ka kim se bu üçgeni
fa rk e tm em i
ş e b enziy ord u.
"B unun -e e- G rin delw ald ‘
ı n old u
ğ undan em in
mis in ?"
"H ata yapm am ," dedi Kru m so
ğ ukça. "B u
sim genin önünden y
ı lla rc a geçtim , iy i

biliy oru m ."
"P ek i,
ş öyle bir ola s
ı l ı k var," dedi Harry ,
"X enophiliu s bunun ne anla m a geld i
ğ in i
gerç ekte n bilm iy or ola bilir . Lovegood'la r
old ukça... s
ı ra d
ı ş ı d ı rla r. Onu kola yca bir
yerd en a lm
ı ş v e o nun B uru
ş uk B oynuzl
ı H ı rg ür
veya b ir
ş eyin k esit i s anm
ı ş o la bilir ."
"N eyin k esit i? "
"E e, n e o ld ukla r
ı n ı bilm iy oru m , a m a d o
ğ ru su o
ve k
ı z ı onla rd an a ra m ak iç in ta tile ç
ı karla r..."
Harry , L una v e b abas
ı n ı a ç
ı kla m akta k ötü b ir
i ş ç
ı kard
ığ ı
n ı h is setti.
"B u o," dedi, hala dans eden ve havadaki
sin ekle ri yakala m aya çal
ı ş ı rm
ı ş gib i kolla r
ı n ı
salla yan L una‘y
ı i
ş are t e dere k.
"N ie b unu y ap
ı yo?" d iy e s ord u K ru m .

"M uhte m ele n Mahf
ı ş t'la rd an kurtu lm aya
çal
ı ş ı yor," d edi H arry , b elir tile ri fa rk e dere k.
Kru m , H arry ‘n in o nunla e
ğ le nip e
ğ le nm edi
ğ in i
anla m am
ı ş gib iy di. Cüppesin den asas
ı n ı
ç ı kard
ı ve te hdit k ar biç im de ark as
ı na vurd u,
ucundan k
ı v ı lc
ı mla r ç
ı kt
ı .
"G re goro vit c h!" d edi H arry b a
ğı
ra ra k, o ld ukça
heyecanl
ı yd
ı ; K ru m ‘u n a sas
ı n ı n görü nm esiy le
an
ı te kra r canla nm
ı ş t ı : O lliv ander, Ü çbüyücü
Turn uvas
ı ‘n dan ö nce o nu a l
ı p in cele m i
ş ti.
"N e o lm u
ş o na?" d edi K ru m
ş üpheli b ir
ş ekild e.
"B ir a sa y ap
ı mc
ı s ı !"
"B iliy oru m b unu," d edi K ru m .
"S enin a san
ı y apt
ı ! B u y üzden d ü
ş ünm ü
ş tü m
ki -Q uid dit c h-" Kru m daha ve daha fa zla
ş üphele nm i
ş g örü ndü. "G re goro vit c h‘in a sam
ı

yapt
ığ ı
n ı n erd en b iliy ors un?"
"B en... B en b ir y erd e o kudum s an
ı r ı m." dedi
Harry . "B ir - b ir h ayra n d erg is in de," d iy e e kle di

ı kça te la
ş l ı bir
ş ekild e ve K ru m yat
ı ş m ı ş
görü ndü.
"A sam
ı hayra nla rla konu
ş tu
ğ um u fa rk
etm em i
ş tim ," dedi. "
Ş ey... ee... Bugünle rd e
Gre goro vit c h nere le rd e?" K ru m , kafa s
ı iy ic e
kar
ı ş m ı ş g özüktü .
"B ir k aç y
ı l ö nce is tif a e tti. B en b ir G re goro vit c h
asas
ı a la bile n s on k i
ş ile rd endim . E n iy ile rd endir
-h er ne kadar- biliy oru m ki siz
İ ngiliz le r
al
ı ş veri
ş le rin iz i daha çok Olliv ander‘d an
yap
ı yors unuz."
Harry c evap v erm edi. K ru m g ib i d ans e denle ri
iz liy orm u
ş gib i yapt
ı am a old ukça derin

ş üncele rd eydi. B öyle ce V old em ort ünlü bir

asa y ap
ı mc
ı s ı a r
ı yord u v e H arry b unun iç in b ir
neden ara m am al
ı yd
ı ; bu ta bii ki, o gece,
Vold em ort gökyüzünde onu kovala rk en
Harry ‘n in a sas
ı n ı n n eden o ld u
ğ u
ş eydi. K uts al
anka tü yü ödünç al
ı nm
ı ş asay
ı yenm i
ş ti,
Olliv ander‘
ı n anla m ad
ığ ı
veya um mad
ığ ı
bir
nedenden ötü rü . Gre goro vit c h bu konuyu
ondan daha m
ı iy i bilir d i? Gerç ekte n
Olliv ander‘d an daha m
ı yete nekliy di,
Olliv ander‘
ı n b ilm edi
ğ i s
ı rla r m
ı b iliy ord u?
" Ş u k
ı z çok güzel, " dedi Kru m , Harry ‘y i
yery üzüne geri döndüre re k. Kru m , Luna‘y a
e ş lik eden G in ny‘y i i
ş are t ediy ord u. "O da
senin a kra bala r
ı ndan m
ı ?"
"E vet," d edi H arry , b ir d en s in ir o lm u
ş tu , "a m a
ba
ş ka b ir is iy le g örü
ş üyor. K
ı skanç bir tip .
İ ri
yar
ı b ir i. O nunla k ar
ş ı la
ş mak is te m ezdin ."

Kru m h om urd and
ı .
"N e," d edi, k upas
ı n ı bit ir m i
ş aya
ğ a k alk
ı yord u,
"B ütü n g üzel k
ı zla r k ap
ı lm
ı ş sa u lu sla ra ra s
ı bir
Quid dit c h
o yuncusu o lm an
ı n n e a nla m
ı v ar? "
Harry ‘y i g eçen b ir g ars ondan s andviç a l
ı rk en
b ı ra kt
ı ve kala bal
ı k dans pis tin in etr a f
ı ndan
dola
ş ara k uzun ad
ı mla rla uzakla
ş t ı . Harry ,
Gre goro vit c h‘i anla tm ak iç in Ron‘u bulm ak
is tiy ord u, a m a R on p is tin o rta s
ı nda H erm io ne
ile dans ediy ord u. Harry dir e kle rd en bir in e
yasla nd
ı ,
ş im di F re d ve G eorg e‘u n ark ada
ş ı
Lee J ord an ile d ans e den G in ny‘y i iz le di. R on‘a
verd i
ğ i s öze fa zla s in ir le nm em eye ç al
ı ş t ı .
Daha önce hiç bir dü
ğ ünde bulu nm am
ı ş t ı , bu
yüzden Büyücü kutla m ala r
ı n ı n Muggle
kutla m ala r
ı ndan nas
ı l fa rk l
ı l ı k göste rd i
ğ in den
em in de
ğ ild i, ancak yin e de kesild i
ğ in de

üstü ndeki ik i a nka fig ürü nün u çtu
ğ u b ir d ü
ğ ün
pasta s
ı ya da kala bal
ı k ara s
ı nda deste ksiz
havada dola
ş an
ş am panya
ş i ş ele rin in
olm ayaca
ğı
ndan em in di. A k
ş am çöktü
ğ ünde
ve güvele r te nte alt
ı nda sald
ı r ı ş a geçm eye
ba
ş la d
ı kla r
ı nda, ala n uçu
ş an alt
ı n fe nerle rle
ayd
ı nla nd
ı ,
ş enlik kendin i a
ş m ı ş t ı . Fre d ve
Georg e, Fle ur‘u n kuzenle riy le bir lik te çokta n
orta dan k aybolm u
ş tu ; C harlie , H agrid v e b as
ı k
ş apkal
ı cüce bir büyücü kö
ş ede
" Kahra m an
ı m ı z Ş ere fin e
"
ş ark
ı s ı n ı s öylü yord u.
Kala bal
ı kta , Harry ‘n in o
ğ lu olu p olm ad
ığ ı
konusunda em in olm ayan Ron‘u n sarh o
ş
am cala r
ı ndan bir in den kaçm aya çal
ı ş ı rk en
masada y aln
ı z b a
ş ı na o tu ra n b ir b üyücü fa rk
etti. K
ı r s açla r
ı o nu d aha ç ok b a
ş ı n ı g üvele rin
yedi
ğ i fe s giy dir ilm i
ş bir kara hin dib a gib i
göste riy ord u. Kafa s
ı n ı zorla d
ığ ı
nda Harry ,

bir d en o nun Z üm rü düanka Y old a
ş l ığ ı
ü yesi v e
Dum ble dore ‘a ölü m ta ziy esi yazan Elp hia s
Doge o ld u
ğ unu fa rk e tti.
Harry o na y akla
ş t ı . " O tu ra bilir m iy im ?"
"T abii, ta bii" d edi D odge, s esi y üksek o kta vl
ı
ve h
ı r ı lt
ı l ı yd
ı . H arry y ere s
ı v ı ş t ı .
"M r. D odge, b en H arry P otte r." D oge a ni b ir
ş ekild e iç g eçir d i.
"S evgili evla d
ı m! Arth ur bura da old u
ğ unu,
giz le ndi
ğ in i s öyle di. .. Ç ok m em nun o ld um , ç ok
onurla nd
ı m!" T ela
ş l ı v e g erg in b ir m em nuniy etle
Doge, Harry ‘n in kupas
ı n ı ş am panya ile
dold urd u. " S ana y azm ay
ı d ü
ş ünüyord um ," d iy e
f ı s ı ld ad
ı , "D um ble dore ‘d an s onra ... s enin iç in ...
bir
ş ok, em in im ..." Doge‘u n küçük gözle ri
anid en g özya
ş la r
ı yla d old u.

"G ele cek Posta s
ı iç in yazd
ığ ı
n ı z ölü m
ta ziy esin i görd üm ," dedi Harry . "P ro fe sör
Dum ble dore ‘u bu kadar iy i ta n
ı d ığ ı
n ı z ı fa rk
etm em i
ş tim ."
"H erk esin fa rk etm edi
ğ i gib i, " dedi Dodge,
gözle rin i p eçete yle k uru la yara k. " K esin lik le o nu
en u zun s üre b en ta n
ı yord um , e
ğ er A berfo rth ‘u
saym azsan - v e h er n as
ı ls a in sanla r g erç ekte n
Aberfo rth ‘u s ay
ı yor g ib i d urm uyor."
"G ele cek Posta s
ı 'n
ı kaste n... Görü p
görm edi
ğ in iz i b ilm iy oru m , M r. D odge?"
"A h lü tfe n, b ana E lp hia s d e, s evgili ç ocu
ğ um ."
"E lp hia s, R it a S keete r‘
ı n D um ble dore h akk
ı nda
verd i
ğ i rö porta j
ı görü p görm edi
ğ in iz den em in
de
ğ ilim ?"
Doge‘u n y üzü ö fk eyle d old u.

"A h e vet, H arry , g örd üm .
Ş u k ad
ı n v eya a çgöz
dem ek daha uygun bir te rim olu r, onunla
konu
ş mam
iç in bana bask
ı yapt
ı . U ta nara k
söylü yoru m k i b ir a z k aba o ld um v e o na o rta l
ığ ı
bula nd
ı ra n a la bal
ı k o ld u
ğ unu s öyle dim k i b u d a
görm ü
ş ola bile ce
ğ in üzerin e ak
ı l sa
ğ l ığ ı
m
üzerin e if tir a la r a tm as
ı na n eden o ld u.
" Ş ey, o r ö porta jd a" d iy e d evam e tti H arry , " R it a
Skeete r, Dum ble dore ‘u n gençken Kara nl
ı k
sanatla rla ilg ile ndi
ğ in i id dia e diy or."
"B ir k elim esin e d ahi in anm a!" d edi D odge b ir
ç ı rp
ı da. "B ir k elim esin e b ile H arry ! H iç bir
ş eyin
Alb us Dum ble dore ile ilg ili an
ı la r
ı n ı
zedele m esin e iz in v erm e!"
Harry , Dodge‘u n sam im i, ac
ı dolu yüzüne
bakt
ı , te m in edilm ekte n öte sin ir le ndi
ğ in i
his setti. D odge, gerç ekte n H arry ‘n in bunla ra

in anm am as
ı n ı n bu kadar basit ola ca
ğı
n ı m
ı

ş ünm ü
ş tü ? D odge, H arry ‘n in e m in o lm ak iç in
her
ş eyi bilm esi gere kti
ğ in i gerç ekte n

ş ünem em i
ş m iy di?
Endi
ş eli görü nüm üne ve te la
ş ı na bak
ı l ı rs a,
muhte m ele n Dodge, Harry ‘n in his le rin i
anla m
ı ş t ı . " H arry , R it a S keete r k ork unç b ir -"
Ancak c
ı rtla k b ir s es s özünü b ölm ü
ş tü .
"R it a S keete r? A h, b en o nu ç ok s everim , h er
zam an o kuru m !"
Harry ve D odge ora da dura n M urie l H ala 'y
ı
görm ek iç in y ukar
ı b akt
ı la r,
ş apkas
ı ndaki k u
ş
tü yle ri dans ediy ord u, elin de bir kadeh
ş am panya vard
ı . "B iliy ors un, Dum ble dore
hakk
ı nda b ir k it a p y azd
ı !"
"M erh aba M urie l" dedi D odge. "E vet, biz de

bunu ta rt
ı ş -"
"O ra daki! B ana s andaly eni v er, b en y üz y edi
ya
ş ı nday
ı m!"
Tela
ş a d ü
ş en b a
ş ka k
ı z ı l s açl
ı W easle y k uzeni
yerin den f
ı rla d
ı ve M urie l Hala ,
ş a ş ı rt
ı c ı bir
k ı vra kl
ı kla a rk as
ı n ı d önüp k endis in i D odge v e
Harry a ra s
ı na a tt
ı .
"M erh aba te kra r B arry , v eya is m in h er n e is e,"
dedi H arry ‘y e. "
Ş im di R it a S keete r h akk
ı nda n e
diy ord unuz? Biliy ors un, Dum ble dore ‘u n
biy ogra fis in i yazm
ı ş . Okum ak iç in
sab
ı rs
ı zla n
ı yoru m , F lo uris h a nd B lo tts ‘a s ip ari
ş
verm eyi u nutm am al
ı y ı m!"
Doge ü zgün v e g erilm i
ş g özüktü , A untie H ala
kadehin i bit ir d i ve ora dan geçen gars onun
kadehin i yenile m esi iç in kem ik li parm akla r
ı n ı
ş ı kla tt
ı . B a
ş ka büyük bir yudum daha ald
ı ,

ge
ğ ir d i ve devam etti, "B ir çif t kurb a
ğ a gib i
gözükm eye gere k yok! Sayg
ı de
ğ er bir i
olm adan ve bütü n bu saçm al
ı kla rd an önce,
Alb us h akk
ı nda b az
ı b üyük d edik odula r v ard
ı !"
"Y anl
ı ş b ilg ile ndir ilm i
ş sin ," dedi D odge, te kra r
tu rp r e ngin e d önere k.
"Ö yle dü
ş ünebilir s in ," diy e k
ı k ı rd ad
ı Murie l
Hala . "Y az
ı nda, k endi ç ap
ı nda a yn
ı n okta la rd a
nas
ı l g evele di
ğ in i fa rk e ttim ."
"B öyle d ü
ş ündü
ğ ün iç in ü züld üm ," d edi D odge,
daha k at
ı bir so
ğ uklu kla . "S eni te m in ederim
kalb im den y az
ı yord um ."
"A h, hepim iz senin Dum ble dore ‘a ta pt
ığ ı
n ı
biliy oru z, o k ofti k
ı zkard e
ş iy le y apt
ı kla r
ı o rta ya
ç ı kt
ı kta n s onra b ile g alib a o nun h ala b ir a ziz
old u
ğ unu d ü
ş ünüyors un.

"M urie l! " d iy e ç
ı tla d
ı D odge.
So
ğ uk
ş am panyadan ala kas
ı z bir so
ğ uklu k
Harry ‘n in g ö
ğ sünü d old uru yord u.
"N e dem ek is tiy ors un?" diy e sord u M urie l‘e .
"K
ı zkard e
ş in in kofti old u
ğ unu kim dem i
ş ki?
Hasta
o ld u
ğ unu s an
ı yord um ?"
"Y anl
ı ş dü
ş ünm ü
ş sün o zam an, de
ğ il mi
Barry !" dedi Murie l Hala , yara tt
ığ ı
etk id en
mem nun b ir
ş ekild e. " H er n eyse, b u k onuda b ir
ş eyle r b ilm eyi n as
ı l u m uyord un k i? S enin d aha
do
ğ man pla nla nm adan y
ı lla r y
ı lla r önceydi
ta tl
ı m v e g erç ek
ş u k i, o z am anla r h ayatta o la n
biz le r b ile a sla g erç e
ğ in n e o ld u
ğ unu b ilm edik .
Bu n edenle S keete r‘
ı n neyi aç
ığ
a ç
ı kard
ığ ı
n ı
bilm ek iç in s ab
ı rs
ı zla n
ı yoru m ! D um ble dore k
ı z
kard e
ş in i u zun s üre b oyunduru
ğ unda tu ttu !"
"Y ala n!" dedi Dodge h
ı r ı lt
ı yla , "K esin lik le

yala n!"
"K
ı z kard e
ş in in bir kofti old u
ğ unu bana hiç
anla tm ad
ı ," dedi H arry dü
ş ünm eden, hala iç i
buz g ib iy di.
"V e h angi n edenle s ana a nla ta cakt
ı k i? " d edi
Murie l b a
ğı
ra ra k, H arry ‘y e d önm eye ç al
ı ş ı rk en
yerin de a z s alla nd
ı .
"A lb us‘u n Aria na hakk
ı nda hiç
konu
ş mam as
ı n ı n n edeni, " d iy e b a
ş la d
ı E lp hia s,
sesi gerg in di, "o ld ukça aç
ı k, dü
ş ünm ü
ş
olm al
ı yd
ı n, kard e
ş in in ölü m ü yüzünden
y ı k ı lm
ı ş t ı -"
"O k
ı z ı neden hiç kim se görm edi E lp hia s?"
dedi Murie l ciy akla yara k, "T abutu d
ı ş ar
ı
ç ı kar
ı l ı p, cenazesi yap
ı la na kadar neden
yar
ı m ı z bile öyle bir in in hayatta old u
ğ unu
bilm iy ord u? A ria na hücre sin de kilit liy ken aziz

Alb us nere deydi? Muhte
ş em Hogw arts ‘t a ,
kendi evin de nele r döndü
ğ ünü hiç
um urs am am aks
ı z ı n!"
"N as
ı l h ücre de k ilit li? " d iy e s ord u H arry , "N as
ı l
yani? "
Doge ü m it s iz g örü nüyord u. M urie l H ala te kra r
kik ir d edi v e H arry ‘y e c evap v erd i.
"D um ble dore ‘u n annesi kork unç bir kad
ı nd
ı ,
old ukça kork utu cu. M uggle do
ğ um lu , her ne
kadar ben aksi
ş eklin de num ara yapt
ığ ı
n ı
duysam d a-"
"O h iç d e b u
ş ekild e d avra nm ad
ı ! K endra iy i b ir
kad
ı nd
ı ," diy e f
ı s ı ld ad
ı D odge ac
ı dolu , am a
Murie l H ala o nu ta km ad
ı .
"- guru rlu ve çok küsta h, bir kofti yara tm
ı ş
olm akta n u ta nan b ir ç e
ş it c ad
ı - "

"A ria na, kofti de
ğ ild i! " diy e h
ı r ı ld ad
ı sesi
Doge‘u n.
"Ö yle d iy ors un E lp hia s, a m a o z am an n eden
hiç H ogw arts ‘a ba
ş la m ad
ığ ı
n ı aç
ı kla ?" dedi
Murie l Hala . Harry ‘y e geri döndü.
"Z am an
ı m ı zda, koftile r ço
ğ unlu kla
bast
ı r ı l ı yord u v e k üçük b ir k
ı z ı ö m ür b oyu b ir
eve h apsedip y okm u
ş g ib i d avra nara k d a b u
bask
ı d oru
ğ a u la
ş t ı ."
"S ana d iy oru m , o la n
ş ey b u d e
ğ il! " d edi D odge,
am a M urie l hala üste ç
ı kt
ı , hala Harry ‘y e
dönüktü .
"K oftile r geneld e Muggle okulla r
ı na
yönle ndir ilip , Muggle to plu m una ente gre
olm ala r
ı te
ş vik edild i.
İ kin ci s
ı n ı f o la cakla r
ı b ir
büyücü dünyas
ı nda kendile rin e bir yer
bulm as
ı ndansa, b öyle si ç ok d aha m ant
ı kl
ı yd
ı

ancak K endra D um ble dore , k
ı z ı n ı b ir M uggle
okulu na y olla m ay
ı k abul e dem em i
ş o lm al
ı yd
ı - "
"A ria na n arin di! " d edi D oge ü m it s iz ce. "S a
ğ l ığ ı
çok k ötü ydü, k
ı z ı na iz in v ere -"
"- k
ı z ı n ı n e vin i te rk e tm esin e iz in v erm ek iç in
mi? " d iy e k
ı k ı rd ad
ı M urie l. " V e h iç S t. M ungos'a
götü rü lm edi v e o nunla ilg ile nm esi iç in h iç
ş if a c
ı
ça
ğ r ı lm ad
ı !"
"S ahi M urie l, n as
ı l o lu yord a b unu b ile biliy or-"
"B ilg in ols un Elp hia s, kuzenim Lancelo t o
zam anla rd a S t. M ungos‘d a
ş if a c
ı yd
ı ve a ile m e
son d ere ce
g iz li b u b ilg iy i, A ria na‘n
ı n h iç o ra da
görü nm edi
ğ in i anla tt
ı . Çok
ş üphe çekic i,
Lancelo t ö yle d ü
ş ünürd ü!"
Doge a
ğ la m ak ü zere g ib iy di. O ld ukça e
ğ le niy or
gib i dura n Murie l, parm akla r
ı n ı daha fa zla

ş am panya iç in
ş akla tt
ı . H arry , h is siz b ir
ş ekild e
bir z am anla r D urs le y'le rin o nu n as
ı l g örü nürd en
uzak bir hald e büyücü olm as
ı nedeniy le kilit
alt
ı nda tu ttu
ğ unu dü
ş ündü. Dum ble dore ‘u n
kard e
ş i de ayn
ı uygula m an
ı n te rs in i mi
ya
ş am
ı ş t ı : büyü d
ı ş ı olm as
ı nedeniy le
hapsolm ak? Dum ble dore , Hogw arts ‘a
mükem mel v e y ete nekli o ld u
ğ unu is patla m aya
gid erk en, onu gerç ekte n kendi kaderin e m i
te rk etm i
ş ti?
" Ş im di, e
ğ er ilk K endra ö lm eseydi, " d iy e M urie l
devam e tti, " A ria na‘n
ı n i
ş in i b it ir e nin o o ld u
ğ unu
söyle rd im -"
"B unu n as
ı l s öyle rs in M urie l! " d iy e in le di D oge.
"K endi k
ı z ı n ı ö ld üre n b ir a nne? N e s öyle di
ğ in i
bir d ü
ş ün!"
Murie l H ala o m uz s ilk ere k, "E
ğ er b ahsi g eçen

anne, k endi ö z k
ı z ı n ı y
ı lla rc a h apsedebile cek
yetid eyse, neden olm as
ı n?" dedi. "A m a,
dedi
ğ im gib i, gerç ek ola m az çünkü K endra ,
Aria na‘d an önce öld ü -k im senin nedenin i
bilm edi
ğ i b ir
ş eyden ö tü rü -"
"T abii, A ria na ö zgürlü
ğ ü u
ğ ru na ç are siz b ir i
ş e
kalk
ı ş ı p, karg a
ş ada Kendra ‘y
ı öld ürm ü
ş de
ola bilir ," d edi M urie l H ala , d ü
ş ünceli b ir h ald e.
"K afa n
ı is te di
ğ in
ş ekild e salla , Elp hia s.
Aria na‘n
ı n c enazesin deydin , d e
ğ il m i? "
"E vet, ord ayd
ı m" dedi Doge tit r e yen
dudakla r
ı n ı n ara s
ı ndan, "v e bundan daha
kederli b ir o la y d aha h at
ı rla m
ı yoru m . A lb us‘u n
kalb i k
ı r ı lm
ı ş t ı - "
"K
ı r ı la n te k
ş ey kalb i de
ğ ild i. Aberfo rth ,
Dum ble dore ‘u n burn unu m era sim in orta s
ı nda
k ı rm am
ı ş m
ı yd
ı ?"

E ğ er Dodge bundan önce ürk m ü
ş
gözükm ediy se
ş u a n g özüktü
ğ ü hiç bir
ş eydi.
Murie l o nu b
ı çakla m
ı ş o la bilir d i. M urie l y üksek
sesle k
ı k ı rd ad
ı ve
ş am panyas
ı ndan ç enesin e
do
ğ ru s üzüle n b a
ş ka b ir y udum a ld
ı .
"N as
ı l d a-? " d iy e v
ı ra kla d
ı D oge.
"A nnem y a
ş l ı B ath ild a B agshot ile a rk ada
ş t ı ,"
dedi M urie l H ala n e
ş eli b ir
ş ekild e. " B en k ap
ı da
onla r
ı din liy ork en, Bath ild a her
ş eyi annem e
ala tt
ı . N e k arg a
ş a a m a! B ath ild a‘n
ı n a nla tt
ığ ı
na
göre A berfo rth , h er
ş eyin , A ria na‘n
ı n ö lü m ünün,
Alb us‘u n s uçu o ld u
ğ unu h ayk
ı r ı p, yüzüne bir
ta ne patla tt
ı . B ath ild a‘y a göre , A lb us kendin i
koru m am
ı ş bile ve bu gerç ekte n çok ilg in ç.
Alb us ik i e li a rk as
ı nda b a
ğ l ı b ir d üello da o ls a
bile A berfo rth ‘u ö ld üre bilir d i. "
Murie l bir a z daha
ş am panya yudum la d
ı . Bu

eski skandalla r
ı n gündem e gelm esi D odge‘u
kork uttu
ğ u ora nda Murie l‘i ne
ş ele ndir m i
ş
gözüküyord u. H arry ne dü
ş ünece
ğ in i, neye
in anaca
ğı
n ı b ile m iy ord u. G erç e
ğ i is tiy ord u v e
Dodge‘u n o a na k adar y apt
ığ ı
te k
ş ey, o ra da
otu ru p Adria na‘n
ı n hasta old u
ğ unu
gevele m ekti. H arry , e vle rin de e
ğ er b u d ere ce
zalim lik ya
ş and
ı ysa, Dum ble dore ‘u n buna
seyir c i kala ca
ğı
na zora ki in an
ı yord u ve hiç
ş üphesiz h ik ayede b ir te rs lik v ard
ı .
"V e sana ba
ş ka bir
ş ey anla ta ca
ğı
m," dedi
Murie l, k adehin i in dir ir k en h
ı çk
ı r ı yord u. "B ence
Bath ild a a
ğ z ı ndaki bakla y
ı Rit a Skeete r‘a
ç ı kard
ı . S keete r, rö porta j
ı nda, D um ble dore 'la ra
yak
ı n önem li bir kaynak
ş eklin deki ip uçla r
ı
veriy or - ta nr
ı b iliy or k i tü m b u A ria na o la y
ı nda
Bath ild a d a o ra dayd
ı v e b u d a y erin e o tu ru yor!"
"B ath ild a a sla R it a S keete r‘a k onu
ş mazd
ı " d iy e

f ı s ı ld and
ı D oge.
"B ath ild a B agshot? " d edi H arry . " S ih ir T arih i‘n in
yazar
ı ?"
İ sim H arry ‘n in k it a pla r
ı ndan bir in in kapa
ğı
nda
bas
ı l ı yd
ı , do
ğ ru su H arry ‘n in is te kle okudu
ğ u
tü rd en
d e
ğ ild i.
"E vet," dedi D oge, H arry ‘n in soru suna hayat
karm a
ş as
ı nda bo
ğ ula n bir adam m
ı ş ças
ı na
sar
ı la ra k. "Ç ok y ete nekli b ir s ih ir ta rih çis i v e
Alb us‘u n e ski a rk ada
ş ı ."
"B u günle rd e bunam
ı ş diy e duydum ," dedi
Murie l H ala n e
ş eli b ir h ald e.
"E
ğ er öyle yse, Skeete r‘
ı n bu duru m dan
yara rla nm as
ı a dilik ," d edi D oge, "v e b u h ald e
ola n B ath ild a‘n
ı n s öyle dik le rin e g üvenilm em eli! "
"A h, h at
ı ra la r
ı su yüzüne ç
ı karm an
ı n de
ğ i ş ik

yolla r
ı v ard
ı r v e e m in im R it a S keete r b unla r
ı n
hepsin i biliy or," dedi Murie l Hala , "a ncak
Bath ild a delir m i
ş bile ols a em in im eski
fo to
ğ ra fla r
ı , hatta mektu pla r
ı vard
ı r.
Dum ble dore ‘u y
ı lla rd
ı r ta n
ı yor... E h, G odric ‘s
Hollo w ‘u ziy are t etm eye de
ğ er diy e

ş ünürd üm ."
Kaym akbir a s
ı ndan y udum a lm akta o la n H arry
öksürd ü. D oge g özle ri M urie l‘e d ik ili, H arry ‘n in
s ı rt
ı na vurd u. Sesin e te kra r kavu
ş tu
ğ unda,
"B ath ild a Bagshot, Godric ‘s Hollo w ‘d a m
ı
ya
ş ı yor? " d iy e s ord u.
"S onsuza kadar ora dayd
ı ! Dum ble dore 'la r,
Perc iv ia l h apsedild ik te n s onra o ra ya ta
ş ı nd
ı la r
ve o d a o nla r
ı n k om
ş usuydu."
"D um ble dore 'la r Godric ‘s Hollo w ‘d a m
ı
ya
ş ad
ı la r? "

"E vet, B arry , öyle dedim ," dedi M urie l H ala
sin ir li b ir
ş ekild e.
Harry b it m i
ş , tü kenm i
ş g ib i h is setti. B ir k ez b ile ,
alt
ı y
ı l b oyunca D um ble dore , H arry ‘y e ik is in in
de ayn
ı yerd e ya
ş ad
ı kla r
ı n ı ve sevdik le rin i
Godric ‘s Hollo w ‘d a kaybettik le rin i
söyle m em i
ş ti. Neden? Lily ve Jam es,
Dum ble dore ‘u n a nnesi v e k ard e
ş in e y ak
ı n b ir
yere m i göm ülm ü
ş le rd i? D um ble dore onla r
ı n
mezarla r
ı n ı ziy are t etm i
ş m iy di, m uhte m ele n
bunu yapm ak iç in Lily ve Jam es‘in kin in
yan
ı ba
ş ı ndan g eçm i
ş ti. V e b ir k ez b ile H arry ‘y e
anla tm am
ı ş t ı ... a sla s öyle m eye y elt e nm em i
ş ti. ..
Ve bunu yapm am as
ı neden bu kadar
önem liy di, H arry k endin e b ile a ç
ı kla yam
ı yord u,
ora da ya
ş ad
ı kla r
ı n ı ve ik is in in bu orta k
geçm i
ş in i a nla tm am as
ı , y ala n s öyle m esin e e
ş
de
ğ erd i. H arry e tr a f
ı nda n ele r o lu p b it ti
ğ in den

bih aber dald
ı ve kala bal
ı kta n orta ya ç
ı k ı p
yan
ı ba
ş ı ndaki sandaly eye kuru la na kadar
Herm io ne‘n in g eli
ş in i fa rk e tm edi.
"D aha fa zla dans edem iy oru m ," dedi nefe s
nefe se, a yakkab
ı s ı n ı ç
ı kar
ı p a yakla r
ı n ı n a lt
ı n ı
ovara k. "R on daha fa zla kaym akbir a s
ı
bulm aya git ti. B ir a z garip . V ik to r‘u , Luna‘n
ı n
babas
ı n ı n y an
ı ndan h
ı ş ı mla a yr
ı l ı rk en g örd üm -
ta rt
ı ş ı yorla m
ı ş g ib i g özüküyord u - " S esi k esild i,
Harry ‘y e b ak
ı yord u. " H arry , s en iy i m is in ?"
Harry n ere den b a
ş la yaca
ğı
n ı b ilm iy ord u, a m a
önem i y oktu , o a nda b üyük v e g üm ü
ş i b ir
ş ey
te nte den dans pis tin in üstü ne dü
ş erc esin e
geliy ord u. Z arif
ş ekild e p arla k v a
ş ak,
ş a ş ı rm
ı ş
dans eden in sanla r
ı n ara s
ı na in di. Kafa la r
çevriliy di, sanki dans
ı n orta s
ı nda bir d en
donm u
ş la rd
ı . Daha sonra Patr o nus'u n a
ğ z ı
iy ic e aç
ı ld
ı ve K in gsle y S hackle bolt yüksek,

derin s esiy le a
ğı
r b ir
ş ekild e k onu
ş tu .
"B akanl
ı k d ü
ş tü . S crim geour ö ld ü. G eliy orla r..."

D O KUZU NCU B Ö LÜ M :
S A KLA NACAK B
İ R Y ER
H er
ş ey b ula n
ı k v e y ava
ş g örü nüyord u. H arry
v e H erm io ne a ya
ğ a f
ı rla y
ı p a sala r
ı n ı ç
ı kard
ı la r.
Ç o
ğ u in san g arip b ir
ş ey o ld u
ğ unu d aha y eni
f a rk ediy ord u; orta dan kaybold u
ğ u s
ı ra da
k afa la r h âlâ g üm ü
ş k ediy e d önm ü
ş tü . S essiz lik
P atr o nus‘u n in di
ğ i y erd en e tr a fa s o
ğ uk d alg ala r
h alin de y ay
ı ld
ı . S onra b ir is i ç
ığ
l ı k a tt
ı .
H arry ve Herm io ne kendile rin i panik le yen
k ala bal
ığ ı
n iç in e att
ı la r. Konukla r her ta ra fa
d o
ğ ru ko
ş u ş uyorla rd
ı ; ço
ğ u buharla
ş ı yord u;
K ovuk‘u n etr a f
ı ndaki koru yucu büyüle r
b ozulm u
ş tu .
" R on!" diy e ba
ğı
rd
ı Herm io ne. "R on,

nere desin ?"
Kala bal
ığ ı
y ara ra k d ans p is tin e d o
ğ ru g id erk en,
Harry , p ele rin li v e m askeli
ş ekille rin k ala bal
ığ ı
n
etr a f
ı nda cis im le ndi
ğ in i; sonra da Lupin ve
Tonks‘u n asala r
ı n ı kald
ı rd
ı kla r
ı n ı görd ü, ik is i
bir d en "P orte go!" diy e ba
ğı
rd
ı la r, sesle ri her
yerd e y ank
ı la nd
ı .
"R on! Ron!" diy e h
ı çk
ı r ı kla ra bo
ğ ula ra k
sesle ndi Herm io ne, o ve Harry kork m u
ş
konukla r ta ra f
ı ndan s
ı k ı ş t ı r ı l ı rk en Harry ,
koru m a b üyüsü m ü y oksa u
ğ urs uzlu k b üyüsü
mü old u
ğ unu kestir e m edi
ğ i bir
ı ş ı k y
ı ld
ı r ı m
h ı z ı yla kafa la r
ı n ı n üstü nden geçerk en
bir b ir le rin i kaybetm esin le r diy e Herm io ne‘n in
elin i y akala d
ı -
Ve Ron ora dayd
ı . Herm io ne serb est ola n
kolu yla onu yakala d
ı ve Harry , k
ı z ı n yer

açt
ığ ı
n ı h is setti.
K ara nl
ı k b ast
ı r ı rk en g örü ntü le r
ve sesle r kaybold u; bo
ş lu kta ve zam anda
s ı k ı ş ı p, K ovuk‘t a n, s ald
ı ra n Ö lü m Y iy enle r‘d en,
belk i de Vold em ort‘u n kendis in den
uzakla
ş ı rk en, tü m h is sedebild i
ğ i H erm io ne‘n in
eliy di. ..
"B iz n ere deyiz ?" d edi R on‘u n s esi.
Harry g özle rin i a çt
ı . B ir a nl
ığ ı
na d ü
ğ ünü te rk
etm edik le rin i d ü
ş ündü; H âlâ e tr a fla r
ı in sanla rla
çevriliy di.
"T otte nham A dliy e Y olu ‘n day
ı z," d edi z ar z or
nefe s ala n Herm io ne. "Y ürü yün, sadece
yürü yün, üstü m üzü de
ğ i ş mek iç in bir yer
bulm ak z oru nday
ı z."
Harry , H erm io ne‘n in d edi
ğ in i y apt
ı . Ü stle rin de
y ı ld
ı zla r
ı n p ar
ı ld ad
ığ ı
, g eni
ş , k ara nl
ı k c addede
yar
ı yürü yere k, yar
ı ko
ş ara k gecenin geç

saatle rin de, k ala bal
ı k h alin de y ürü yen e
ğ le nce

ş künle rin i geçtile r. Bir çif t katl
ı oto büs
güm bürd edi v e n e
ş eli b ir
ş ekild e b ara g id en b ir
gru p o nla r g eçerk en ilg iy le b akt
ı la r; H arry v e
Ron‘u n ü stü nde h âlâ r e sm i c üppe v ard
ı .
"H erm io ne, d e
ğ i ş ecek b ir
ş ey g etir m edik ," d edi
Ron, g örü
ş a la nla r
ı ndaki g enç b ir k ad
ı n n aho
ş
k ı k ı rt
ı la rla g üle rk en.
"N iy e görü nm ezlik pele rin im i yan
ı ma al
ı p
alm ad
ığ ı
m ı kontr o l etm edim ki? " dedi H arry ,
kendi a pta ll
ığ ı
na iç in den la netle r y a
ğ d ı r ı yord u.
"T üm y
ı l b oyunca y an
ı mda ta
ş ı d ı m v e - "
"S oru n de
ğ il, pele rin in bende, ik in iz iç in de
k ı yafe tle rim var," dedi Herm io ne, "S adece
do
ğ al g örü nm eye ç al
ı ş ı n ta k i- b ura s
ı i
ş im iz i
görü r." O nla r
ı y an s okakla rd an b ir in e, o ra dan
da z ar z or g örü nen, ik i b in ay
ı b ir b ir in e b a
ğ la yan

geçid in a lt
ı na d o
ğ ru g ötü rd ü.
"P ele rin ve elb is ele rin yan
ı nda old u
ğ unu
söyle rk en..." dedi Harry ,
ş im di alt ü st edip
iç in de b ir
ş eyle r a ra d
ığ ı
, k üçük b oncuklu b ir e l
çanta s
ı ndan ba
ş ka hiç bir
ş ey ta
ş ı mayan
Herm io ne‘y e, ka
ş la r
ı çat
ı k bir
ş ekild e
bak
ı yord u.
"E vet, b ura dala r," d edi H erm io ne v e H arry v e
Ron‘u büsbütü n
ş a ş k ı na çevir e re k, bir kot
panto lo n, bir svet
ş ört, bir çif t kesta ne re ngi
çora p v e e n s onunda d a g üm ü
ş i g örü nm ezlik
pele rin in i ç
ı kard
ı .
"B u ta nr
ı n ı n c ezas
ı çanta n as
ı l o lu yor d a--? "
"S apta nam az Geni
ş le tm e Büyüsü," dedi
Herm io ne. " U sta l
ı k is te yen b ir i
ş , fa kat s an
ı r ı m
do
ğ ru y apt
ı m;
h er n eyse, ih tiy ac
ı m ı z o la n h er
ş eyi s
ığ
d ı ra bilm eyi b a
ş ard
ı m." Ç anta y
ı n azik çe

salla d
ı v e iç in de b ir ta k
ı m a
ğı
r o bje le r, s anki b ir
depoda y uvarla n
ı yorla rm
ı ş g ib i y ank
ı la nd
ı . "A h,
kahre ts in , bunla r kit a pla r olm al
ı ," dedi,
çanta s
ı n ı n iç in e bak
ı yord u, "v e hepsin i de
konula r
ı na g öre is tif le m i
ş tim ... A h,
ş ey... H arry ,
sen g örü nm ezlik p ele rin i ü stü ne g iy sen iy i o lu r.
Ron, ç abuk o l, ü stü nü d e
ğ i ş tir ..."
"B ütü n b unla r
ı n e z am an y apt
ı n?" d iy e s ord u
Harry , R on c üppesin i ç
ı kar
ı rk en.
"S ana Kovuk‘t a da söyle dim , gere kli
ş eyle ri
günle r ö ncesin den to pla m
ı ş t ı m, b iliy ors un, h ani
e ğ er a ni b ir k aç
ı ş y apm am
ı z gere kir s e diy e.
S ı rt ç anta n
ı d a b u s abah to pla d
ı m H arry , s en
giy in dik te n s onra v e b ura ya k oydum ... S adece
iç im de b ir h is v ard
ı ..."
" İ nan
ı lm azs
ı n, gerç ekte n," dedi R on, bohça
yapt
ığ ı
c üppesin i u zat
ı rk en.

"T e
ş ekkürle r," dedi Herm io ne, cüppeyi
çanta s
ı na t
ı kark en, belli belir s iz bir
ş ekild e
gülü m seyere k. " L ütfe n, H arry , p ele rin i g iy !"
Harry görü nm ezlik pele rin in i gözden
kaybola ra k, o m uzla r
ı na a tt
ı v e k afa s
ı na d o
ğ ru
çekti. Nele r old u
ğ unu daha yeni anla m aya
ba
ş l ı yord u.
"D i
ğ erle ri - d ü
ğ ündeki h erk es - "
" Ş u an onla r iç in endi
ş ele nem eyiz ," diy e
f ı s ı ld ad
ı H erm io ne. "O nla r
ı n p e
ş in de old ukla r
ı
sensin , H arry , ve geri döners ek, di
ğ erle rin i
sadece d aha fa zla te hlik eye a tm
ı ş o lu ru z."
"D o
ğ ru söylü yor," dedi, yüzünü göre m edi
ğ i
hald e Harry ‘n in ta rt
ı ş maya ba
ş la yaca
ğı
n ı
biliy or gib i görü nen R on. "Y old a
ş l ı k‘
ı n ço
ğ u
ora dayd
ı , onla r ora daki herk esi
kolla yacakla rd
ı r."

Harry ba
ş ı n ı salla d
ı , sonra da onla r
ı n onu
göre m edik le rin i hat
ı rla y
ı p "E vet." dedi. Fakat
Gin ny‘y i dü
ş ünüyord u ve kork u bir asit gib i
karn
ı nda k öpürm eye b a
ş la d
ı .
"H aydi, b ence y ürü m eye d evam e ts ek iy i o lu r,"
dedi H erm io ne.
Yan sokakta n, kar
ş ı kald
ı r ı mda bir gru p
erk e
ğ in
ş ark
ı söyle yip zik zakla r çiz di
ğ i ana
yola te kra r g eri d öndüle r.
"S adece mera kta n soru yoru m , neden
Totte nham Adliy e Yolu ?" diy e sord u Ron
Herm io ne‘y e.
"H iç bir fik rim y ok, s adece a kl
ı ma g eld i, fa kat
em in im k i b iz im o lm am
ı z ı b ekle m edik le ri y erd e,
Muggle d ünyas
ı nda d aha g üvendeyiz ."
"D o
ğ ru ," d edi R on, e tr a f
ı na b ak
ı n ı yord u, "fa kat

bir a z
ş ey- te
ş hir e dilm i
ş h is setm iy or m usun?"
"B a
ş ka nere ye gid ebilir d ik peki? " diy e sord u
Herm io ne, y olu n k ar
ş ı ta ra f
ı ndaki a dam la r o na
ı sl
ı k çal
ı nca ürk üp yold an bir a z uzakla
ş t ı .
"Ç atla k K azan‘d a güç bela oda ay
ı rta bilir iz ,
de
ğ il m i? Ve G rim mauld M eydan
ı Snape‘in
ora ya g elm e o la s
ı l ığ ı
o ld u
ğ u iç in ih tim alin d
ı ş ı ...
Ora y
ı d a k ontr o l e tm e o la s
ı l ı kla r
ı n ı n o ld u
ğ unu

ş ünm em e r a
ğ men s an
ı r ı m, a nne v e b abam
ı n
evin e g id ebilir d ik ... A h, k e
ş ke s ussala r!"
"P ekâlâ , güzelim ?" kar
ş ı kald
ı r ı mdaki
adam la rd an e n s arh o
ş u b a
ğı
r ı yord u. " B ir
ş eyle r
iç elim m i?
Ş u k
ı z ı l ı b
ı ra k
ı p g el d e b ir b ard ak b ir
ş eyle r iç elim !"
"H aydi, gid ip bir yerle rd e otu ra l
ı m," dedi
Herm io ne acele yle , R on ta m a
ğ z ı n ı açm
ı ş ,
yolu n k ar
ş ı s ı na b a
ğı
rm ak ü zere yken. "B ak
ı n,

bura s
ı o lu r, h adi g ir e lim !"
Küçük ve eski, bütü n gece aç
ı k kala n bir
kahveydi. Tüm fo rm ik a kapl
ı masala r
ı n
üstü nde in ce b ir y a
ğ ta bakas
ı v ard
ı , fa kat e n
az
ı ndan dükkân bo
ş tu . Ö nce H arry çard a
ğ a
geçip o tu rd u v e y an
ı na R on, R on‘u n k ar
ş ı s ı na
da, h o
ş una git m ese de gir i
ş e s
ı rt
ı n ı dönm ü
ş
ola n H erm io ne o tu rd u: O k adar s
ı k o m zundan
geriy e b ak
ı yord u k i, k asla r
ı s e
ğ ir iy orm u
ş gib i
görü nüyord u. Bir yerd e durm ala r
ı Harry ‘n in
ho
ş una git m em i
ş ti; yürü m ele ri sanki bir
hedefle ri varm
ı ş gib i bir yan
ı ls am a
olu
ş tu ru yord u. Pele rin in alt
ı nda Çok Özlü
İ ksir 'in s on iz le rin in d e k aybold u
ğ unu h is setti,
elle ri norm al uzunlu kla r
ı na ve
ş ekille rin e geri
dönüyorla rd
ı . C ebin den g özlü kle rin i ç
ı kard
ı v e
onla r
ı te kra r g özle rin e ta kt
ı .
Bir ya da ik i dakik a sonra , R on konu
ş tu ,

"B iliy ors unuz, Ç atla k K azan‘d an o kadar da
uzakta d e
ğ iliz , s adece C harin g C ro ss‘t a -"
"R on, g id em eyiz !" d edi H erm io ne h em en.
"K alm ak iç in de
ğ il, nele r old u
ğ unu ö
ğ re nm ek
iç in !"
"N e o ld u
ğ unu b iliy oru z! V old em ort B akanl
ı k‘
ı n
yönetim in i elin e ald
ı , ba
ş ka ne bilm em iz
gere kiy or? "
"T am am , ta m am , s adece b ir fik ir d i! "
Huysuz bir sessiz lik halin e geri döndüle r.
Sak
ı z çi
ğ neyen kad
ı n gars on ayakla r
ı n ı
sürü yere k g eld i v e H erm io ne ik i k ahve is te di:
Harry g örü nm ez o ld u
ğ u iç in , o na d a b ir ta ne
ı sm arla m ak g arip o la cakt
ı . B ir ç if t ir i y ar
ı i
ş çi
kahveye gir d i ve yan çard a
ğ a s
ı k ı ş t ı la r.
Herm io ne s esin i a lç alt
ı p f
ı s ı ld am aya b a
ş la d
ı .

"D iy oru m k i B uharla
ş mak iç in s akin b ir m ekân
bula l
ı m ve k
ı rs al bölg eye yönele lim . O ra ya
ula
ş t ı kta n sonra , Yold a
ş l ı k‘a mesaj
göndere bilir iz ."
"Y ani konu
ş an Patr o nus ola y
ı n ı yapabiliy or
musun?" diy e sord u Ron. "A l
ı ş t ı rm a
yap
ı yord um ve san
ı r ı m yapabilir im ," dedi
Herm io ne.
"P ek âlâ ,
ş im did en tu tu kla nm
ı ş olm a
ola s
ı l ı kla r
ı na ra
ğ men, onla r
ı n ba
ş ı n ı daha da
bela ya s okm ad
ığ ı
s üre ce m esaj g öndere bilir iz .
Tanr
ı m, bu i
ğ re nç." diy e ekle di, köpüklü , gri
kahveden bir yudum ald
ı kta n sonra . G ars on
bunu duydu; yeni m ü
ş te rile rin in sip ari
ş le rin i
alm ak iç in a yakla r
ı n ı s ürü yere k g elir k en R on‘a
naho
ş b ir b ak
ı ş a tt
ı . Harry ‘n in
ş im di bakm ak
iç in k endin e g elm esin e s ebep o la n ik i i
ş çid en
sar
ı ş ı n, daha büyük ve old ukça kocam an

ola n
ı , eliy le ona uzakla
ş mas
ı n ı i
ş are t etti.
Kad
ı n, ona hakare te u
ğ ra m
ı ş bir
ş ekild e
gözle rin i d ik ti.
"Y ola d evam e delim ö yle yse, b u p is
ş eyi iç m ek
is te m iy oru m ," dedi Ron. "H erm io ne, bunla r
ı
ödem ek iç in M uggle p ara s
ı v ar m
ı y an
ı nda?"
"E vet, tü m yap
ı koopera tif i bir ik im le rim i,
Kovuk‘a g elm eden ö nce y an
ı ma a ld
ı m. E m in im
tü m b ozuklu kla r ç anta m
ı n d ib in dedir ," d iy e iç
çekti H erm io ne, b oncuklu ç anta s
ı na u zan
ı rk en.
İ ki i
ş çi ayn
ı hare ketle ri yapt
ı la r ve H arry de
bilin çsiz ce o nla r
ı ta klit e tti: Ü çü b ir d en a sala r
ı n ı
ç ı kard
ı la r. Ola nla r
ı n fa rk
ı na bir k aç saniy e
sonra v ara n R on, H erm io ne‘y i s
ı ra s
ı n ı n d i
ğ er
yan
ı na it m ek iç in , k endin i m asan
ı n üstü nden
att
ı . Ölü m Yiy enle r‘in büyüle rin in kuvveti;
Harry , h âlâ g örü nm ez b ir
ş ekild e, "S ers em le t!"

diy e ba
ğı
r ı rk en, Ron‘u n kafa s
ı n ı n az önce
bulu ndu
ğ u yerin hiz as
ı ndaki, fa yansla rla
kapla nm
ı ş o la n d uvar
ı tu zla b uz e tti.
Devasa boyutla rd aki sar
ı ş ı n Ölü m Yiy en,
püsküre n k
ı rm
ı z ı ı ş ı k ta ra f
ı ndan yüzünden
vuru ld u: B ilin çsiz b ir
ş ekild e y an ta ra fa d ü
ş tü .
Ark ada
ş ı , büyüyü kim in yapt
ığ ı
n ı görm eden,
Ron‘a ba
ş ka bir ta ne daha yolla d
ı : P arla yan
siy ah hala tla r asas
ı n ı n ucundan ç
ı k ı p R on‘u
ba
ş ta n a
ş a ğı
ba
ğ la d
ı -g ars on ç
ığ
l ı k att
ı ve
kap
ı ya ko
ş tu - H arry , R on‘u ba
ğ la yan çarp
ı k
yüzlü Ö lü m Yiy en‘e ba
ş ka bir S ers em le tm e
Büyüsü gönderd i, fa kat büyü onu
ı skala d
ı ,
cam a çarp
ı p geri döndü ve gars ona çarp
ı p,
kad
ı n ı n kap
ı n ı n önünde yere y
ığ ı
lm as
ı na
sebep o ld u.
"E xpuls o!" diy e bö
ğ ürd ü Ölü m Yiy en ve
Harry ‘n in ark as
ı nda durd u
ğ u masa patla d
ı .

Patla m an
ı n k uvveti H arry ‘y i d uvara ç arp t
ı ve
Harry , pele rin üstü nden kayara k in erk en,
asas
ı n ı n e lin den d ü
ş tü
ğ ünü h is setti.
"P etr if ic us Tota lu s!" diy e Herm io ne görü
ş
ala n
ı n ı n d
ı ş ı ndan b a
ğı
rd
ı v e Ö lü m Y iy en k
ı r ı k
pors ele n, m asa v e k ahve k arm a
ş as
ı na a
ğı
r b ir
ş eyin d ü
ş erk en ç
ı kard
ığ ı
çat
ı rt
ı yla bir heykel
gib i yere dü
ş tü . Herm io ne s
ı ra n
ı n alt
ı ndan
sürü nere k ç
ı kt
ı , k afa s
ı n ı s alla yara k s aç
ı ndaki
cam k üllü
ğ ün p arç ala r
ı n ı ç
ı kard
ı , b a
ş ta n a
ş a ğı
tit r iy ord u.
"D -d if fin do," diy ere k, asas
ı n ı do
ğ ru lt u p,
yanl
ı ş l ı kla kot panto lo nun diz in i kesere k
açark en, onun diz in de
b
ı ra kt
ığ ı
derin kesik
yüzünden Ron ac
ı yla kükre di. "A h, Özür
dile rim , R on, e lle rim tit r iy or! D if fin do!"
Kesile n h ala tla r y ere d ü
ş tü . R on a ya
ğ a k alk t
ı ,

onla r
ı yenid en his setm ek iç in kolla r
ı n ı
sall
ı yord u. Harry asas
ı n ı ald
ı ve enkaz
ı n
ta m am
ı n ı n üstü nden geçip , s
ı ra ya boylu
boyunca yay
ı lm
ı ş ola n, büyük, sar
ı ş ı n Ö lü m
Yiy en'in o ld u
ğ u y ere g it ti.
"O nu ta n
ı mal
ı yd
ı m, D um ble dore ö ld ü
ğ ü g ece o
da ora dayd
ı ." dedi. Ayakla r
ı üstü nde daha
koyu re nkli ola n Ö lü m Y iy en‘e do
ğ ru döndü;
adam
ı n gözle ri h
ı zl
ı ca Harry , Ron ve
Herm io ne‘y e d öndü.
"B u Dolo hov," dedi Ron. "E ski ara n
ı yor
poste rle rin den ta n
ı d ı m. San
ı r ı m büyük ola n
ı
Thorfin n R ow le ."
"A dla r
ı n ı n ne old ukla r
ı n ı bo
ş ver!" dedi
Herm io ne b ir a z is te rik b ir b iç im de. "B iz i n as
ı l
buld ula r? N e y apaca
ğı
z?"
Her nas
ı ls a, Herm io ne‘n in panik le m esi

Harry ‘n in akl
ı n ı te m iz le m i
ş e benziy ord u.
"K ap
ı y ı k ilit le ," d edi H arry H erm io ne‘y e, " v e
Ron,
ı ş ı kla r
ı k apa"
Kaskat
ı k esilm i
ş ola n D olo hov‘a bakt
ı , kilid in
sesi gelir k en ve Ron Püfü r‘ü kulla nara k
kahveyi kara nl
ığ
a göm erk en h
ı zl
ı ca

ş ünüyord u. H arry , d aha ö nce H erm io ne‘y le
kahkahala r ata ra k ala y eden adam la r
ı n,
uzakta ki ba
ş ka bir k
ı za ba
ğı
rd
ı kla r
ı n ı
duyabiliy ord u.
"O nla r
ı ne yapaca
ğı
z?" diy e f
ı s ı ld ad
ı Ron
kara nl
ığ ı
n iç in den H arry ‘y e; sonra daha da
sessiz ce, " Ö ld üre cek m iy iz ? O nla ra k als a, b iz i
öld ürü rle rd i. B ir a z ö nce e pey b ir y ol k at e ttile r."
Herm io ne tit r e di ve bir ad
ı m geri git ti. H arry
kafa s
ı n ı hay
ı r anla m
ı nda salla d
ı . "S adece
haf
ı zala r
ı n ı s ilm em iz g ere k," d edi H arry . " B öyle

olm as
ı d aha iy i, b u o nla r
ı p e
ş im iz den a tm am
ı z ı
sa
ğ la yacakt
ı r. E
ğ er o nla r
ı ö ld ürü rs ek, b iz im d e
bura da o ld u
ğ um uz a
ş ik âr o la cak."
"P atr o n sensin ," dedi Ron, sesi derin den
ra hatla m
ı ş b ir
ş ekild e g eliy ord u. " F akat b en h iç
Haf
ı za B üyüsü y apm ad
ı m."
"B en d e y apm ad
ı m," d edi H erm io ne, " F akat
te oriy i b iliy oru m ."
Sakin le
ş mek iç in derin bir nefe s ald
ı , sonra
asas
ı yla D olo hov‘u n a nl
ı n ı i
ş are t e tti v e b üyülü
sözle ri s öyle di, " O bliv ia te ."
Hem en, Dolo hov‘u n gözle ri oda
ğı
n ı yit ir ip ,
hayal g örü yorm u
ş g ib i b ir h al a ld
ı .
"H arik a!" dedi Harry , Herm io ne‘n in s
ı rt
ı n ı
s ı vazla yara k. "R on v e b en e tr a f
ı te m iz le rk en
di
ğ eriy le v e g ars onla ilg ile n."

"T em iz le m ek m i? " d edi R on, k
ı sm en y
ı k ı lm
ı ş
ola n k ahvede e tr a f
ı na b akark en. " N eden?"

"U yan
ı p da kendile rin i bom bala nm
ı ş gib i
görü nen b ir y erd e b ulu nca, n e o ld u
ğ unu m era k
edecekle rin i d ü
ş ünm üyor m usun?"
"A h, d o
ğ ru , e vet..."
Ron, asas
ı n ı cebin den ç
ı karm ay
ı ba
ş ara na
kadar b ir s üre u
ğ ra
ş t ı .

ı kara m ay
ı ş ı ma
ş a ş mam al
ı , H erm io ne, eski
kotu m u p akete k oym u
ş sun, b u ç ok s
ı k ı ."
"A h, ü zgünüm ," d iy e t
ı sla d
ı H erm io ne, g ars onu
pencere den g örü lm eyecek b ir y ere ç ekerk en,
Harry o nun, R on‘u n a sas
ı n ı c ebi y erin e n ere ye
koyaca
ğı
hakk
ı nda bir öneri m
ı r ı ld and
ığ ı
n ı
duydu.

"A m a biz i nas
ı l buld ula r? " diy e sord u
Herm io ne, bir hare kets iz adam dan di
ğ erin e
bakara k. " B ura da o ld u
ğ um uzu n as
ı l b ild ile r? "
Harry ‘y e d öndü.
"S en- s ence d e h âlâ ü zerin de T akip çi y oktu r,
de
ğ il m i, H arry ?"
"O la m az," d edi R on. "T akip çi o n y edi y a
ş ı nda
k ı r ı l ı r, b u B üyücülü k k ura l
ı d ı r, bu büyüyü bir
yeti
ş kin e k oyam azs
ı n."
"S iz in b ild i
ğ in iz k adar
ı yla ö yle ," d edi H erm io ne,
"Y a e
ğ er Ölü m Yiy enle r büyüyü on yedi
ya
ş ı ndaki b ir in e k oym ay
ı b a
ş ard
ı la rs a?"
"F akat H arry s on y ir m i d ört s aat b oyunca b ir
Ölü m Y iy en‘in y ak
ı n ı nda d e
ğ ild i. T akip çi‘y i o na
kim k oym u
ş o la bilir k i? "
Herm io ne cevap verm edi. Harry kendin i

kir le nm i
ş ve le keli his setti: Acaba Ölü m
Yiy enle r o nla r
ı b u s ayede m i b ulm u
ş tu ?
"E
ğ er n ere de o ld u
ğ um uzu b elli e tm eden b üyü
kulla nam
ı yors am v e s iz d e b enim y ak
ı n ı mda
büyü k ulla nam
ı yors an
ı z-" d iy e b a
ş la d
ı .
"A yr
ı lm
ı yoru z!" d edi H erm io ne s ert b ir
ş ekild e.
"S akla nacak g üvenli b ir y ere ih tiy ac
ı m ı z v ar,"
dedi Ron. "O la n
ş eyle r hakk
ı nda dü
ş ünm ek
iç in z am an
ı m ı z ı n o la ca
ğı
b ir y ere ."
"G rim mauld M eydan
ı ," d edi H arry .
Di
ğ er ik is i a
ğı
zla r
ı a ç
ı k b ir
ş ekild e o na b akt
ı .
"A pta l o lm a, H arry , S nape o ra ya g ele bilir !"
"R on‘u n babas
ı Snape‘e kar
ş ı u
ğ urs uzlu k
büyüle ri koydukla r
ı n ı söyle di - ve i
ş e
yara m asala r bile ," Herm io ne ta rt
ı ş maya

ba
ş la yacakken onu sustu ra ra k "N e olm u
ş
yani? Yem in ederim , Snape‘t e n daha fa zla
kar
ş ı la
ş mak is te yece
ğ im b a
ş ka b ir i d aha y ok!"
"F akat- "
"H erm io ne, ba
ş ka nere ye gid ebilir iz ? En iy i
ş ans
ı m ı z b u, S nape s adece b ir Ö lü m Y iy en.
E ğ er üstü m de hâlâ Takip çi vars a, ba
ş ka
nere ye g id ers ek g id elim , tü m o k ala bal
ı k Ö lü m
Yiy en sürü sünü git ti
ğ im iz yere götü rm ü
ş
ola ca
ğı
z."
Herm io ne ta rt
ı ş mak is tiy or görü nm esin e
ra
ğ men ta rt
ı ş am ad
ı . H erm io ne, k ahvenin k ilit li
kap
ı s ı n ı a çark en, R on, P üfü r‘ü te kra r ç akara k,
kahven in
ı ş ı kla r
ı n ı serb est b
ı ra kt
ı . Sonra ,
Harry ü çe k adar s ay
ı nca, ü ç k urb anla r
ı n ı n d a,
üstle rin deki büyüle ri te rs in e çevir ip , gars on
veya Ölü m Yiy enle r‘d en bir i uyanm adan,

hem en onla r
ı kapla yan kara nl
ığ ı
n iç in de
kaybold ula r.
Saniy ele r sonra ci
ğ erle ri m in netle dold u ve
Harry g özle rin i a çt
ı :
Ş im di ta n
ı d ı k, küçük ve
eski p üskü b ir m eydan o rta s
ı nda d uru yorla rd
ı .
Her ta ra fla r
ı nda hara beye benzeyen uzun
bin ala r duru yord u. Ora n
ı n S
ı r Tutu cusu,
Dum ble dore ta ra f
ı ndan varl
ığ ı
söyle ndi
ğ i iç in
“O n
İ ki Num ara ” onla ra görü nüyord u, her
bir k aç m etr e de b ir iz le nm edik le ri y a d a ta kip
edilm edik le rin den e m in o la ra k, h
ı zla e ve d o
ğ ru
git tile r. T a
ş b asam akla ra y ar
ı ş ı rc as
ı na ç
ı kt
ı la r
ve H arry , a sas
ı yla ö n k ap
ı ya b ir k ere d okundu.
Meta lik t
ı kla m a s esle ri v e b ir z in cir in ta k
ı rt
ı s ı n ı
duydula r, sonra da kap
ı bir g
ı c ı rt
ı yla ,
savru la ra k aç
ı ld
ı ve hepsi acele yle e
ş ik te n
iç eri g ir d ile r.
Harry ark ala r
ı ndan kap
ı y ı kapad
ığ ı
nda, eski

moda g az la m bala r
ı h ayat b ula ra k, g ir i
ş holü
boyunca par
ı ld a yan
ı ş ı kla r saç
ı p yanm aya
ba
ş la d
ı la r. E v ta m o la ra k H arry ‘n in h at
ı rla d
ığ ı
gib iy di: ürk ütü cüydü, örü m cek a
ğ la r
ı yla
kapla nm
ı ş t ı , m erd iv enle rd eki e v c in i k afa la r
ı n ı n
d ı ş h atla r
ı , gölg ele r
ş eklin de d uvara g arip b ir
ş ekild e v uru yord u. U zun k oyu re nkli p erd ele r
Sir iu s‘u n annesin in portr e sin i giz liy ord u.
Yerin de olm ayan te k
ş ey, sanki daha dem in
Tonks ona çarp
ı p yeni devir m i
ş gib i yerd e
dura n, if r it b aca
ğı
ndan y ap
ı lm a
ş em siy elik ti.
"S an
ı r ı m bir is i bura daym
ı ş ," diy e f
ı s ı ld ad
ı
ş em siy eli
ğ i g öste re n H erm io ne.
"B u, Yold a
ş l ı k bura y
ı te rk ederk en olm u
ş
ola bilir ," d iy e m
ı r ı ld anara k y an
ı tla d
ı Ron.
"P eki,
ş u S nape‘e k ar
ş ı koydukla r
ı u ğ urs uzlu k
büyüle ri n ere de?" d iy e s ord u H arry .

"B elk i d e s adece o g elin ce a ktif o lu yorla rd
ı r? "
diy e b ir ö nerid e b ulu ndu R on.
Yin e de s
ı rtla r
ı kap
ı ya dönük, evin iç in de
ile rle m eye kork ara k, paspas
ı n üstü nde
bir b ir le rin e y ak
ı n b ir
ş ekild e d urd ula r.
"P ekâlâ , sonsuza kadar bura da kala m ay
ı z,"
dedi H arry v e ile ri d o
ğ ru b ir a d
ı m a tt
ı .
"S everu s S nape?"
Deli- G öz M oody‘n in s esi k ara nl
ı kta n f
ı s ı ld ay
ı p,
üçünün kork uyla geriy e s
ı çra m ala r
ı na sebep
old u. Daha bir
ş ey ona so
ğ uk havaya
benzeyen bir
ş ekild e üfle yip de, dili kendi
kendin e g eri k
ı vr
ı la ra k k onu
ş mas
ı n ı im kâns
ı z
hale g etir m eden ö nce, k urb a
ğ a s esin e b enzer
bir s esle H arry "B iz S nape d e
ğ iliz !" d edi. H er
nas
ı ls a d ili te kra r ç özülm ü
ş tü .

Di
ğ er ik is i de bu ayn
ı ho
ş olm ayan his si
ya
ş am
ı ş la r gib i görü nüyorla rd
ı . R on ö
ğ ürm e
sesle ri ç
ı kar
ı yord u; Herm io ne kekele yere k
konu
ş tu , "B -b u Deli- G öz‘ü n S-S nape iç in
kurd u
ğ u D -D il- B a
ğ la m a L aneti o lm al
ı !"
Büyük b ir d ik katle H arry b a
ş ka b ir a d
ı m d aha
att
ı . K orid oru n s onundaki g ölg ele rin iç in de b ir
ş ey h are ket e tti v e d aha o nla r h enüz b a
ş ka b ir
kelim e edem eden, bir hal
ı dan, uzun, to z
re ngin de, kork unç bir
ş ekil yükseld i; belin e
kadar uzanan, ark as
ı ndan süzüle n saç
ı ve
sakal
ı ; ç ökm ü
ş , e ts iz y üzü, b o
ş g öz ç ukurla r
ı
ola n gri
ş ekil g it tik çe h
ı zla nara k o nla ra d o
ğ ru
kayarc as
ı na geliy ord u: Fena hald e ta n
ı d ı k,
a ş ı r ı d ere cede
ş ekli b ozulm u
ş , ç ürü m ü
ş b ir k ol
yükselip , H arry ‘y i i
ş are t e tti.
"H ay
ı r!" diy e ba
ğı
rd
ı H arry ve akl
ı na hiç bir
büyü gelm em esin e ra
ğ men asas
ı n ı kald
ı rd
ı .

"H ay
ı r! B iz d e
ğ ild ik ! B iz s eni ö ld ürm edik -"
Tam öld ürm edik kelim esin de,
ş ekil m uazzam
bir to z bulu tu yayara k patla d
ı : Öksüre re k,
gözle ri s ula nm
ı ş ola n H arry etr a f
ı na bak
ı n ı p,
Herm io ne‘n in k ap
ı n ı n y an
ı nda, k olla r
ı k afa s
ı n ı n
üstü nde ç öm eld i
ğ in i v e b a
ş ta n a
ş a ğı
tit r e yen
Ron‘u n, becerik siz ce onun om zuna hafif ç e
dokunup, "B ir
ş ey yok... Geçti. .." dedi
ğ in i
görd ü. T oz e tr a f
ı nda s is g ib i e tr a fa y ay
ı l ı rk en,
Mrs . B la ck ç
ığ
l ı kla r atm aya ba
ş la d
ığ ı
s
ı ra da
Harry m avi b ir g az
ı ş ığ ı
g örd ü.
"B ula n
ı kla r, p is lik le r, a lç akl
ığ ı
n iz le ri, a ta la r
ı m ı n
evin deki u ta nc
ı n le kele ri- "
"K APA Ç EN EN
İ !" d iy e b ö
ğ ürd ü H arry a sas
ı n ı
ona d o
ğ ru lt a ra k, b ir p atla m a s esi v e p üsküre n
k ı rm
ı z ı k
ı v ı lc
ı mla rla M rs . B la ck‘i s ustu rd u v e
perd ele r te kra r s alla nara k k apand
ı .

"O ... Oydu..." dedi h
ı çk
ı r ı kla rla , Ron ona
kalk m as
ı iç in yard
ı m ederk en, a
ğ la m aya
ba
ş la yan H erm io ne,
"E vet," d edi H arry , " F akat b u g erç ekte n M oody
de
ğ ild i, de
ğ il m i? S adece S nape‘i kork utm ak
iç in y apt
ığ ı
b ir
ş eydi. "
Harry , i
ş e yara y
ı p yara m ad
ığ ı
n ı m era k etti,
yoksa Snape çokta n, te sadüfe n gerç ek
Dum ble dore ‘u ö ld ürd ü
ğ ü g ib i, k ork utm a a m açl
ı
ş eklin i de patla tm
ı ş m
ı yd
ı ? Sin ir le ri hâlâ
kar
ı ncala n
ı yord u, korid or boyunca, deh
ş et
sala cak yeni bir
ş eyle rin kendis in i aç
ığ
a
vurm as
ı n ı k
ı sm en bekle yere k, di
ğ er ik is in e
önderlik etti, fa kat s
ı va dib i boyunca h
ı zla
hare ket e den b ir fa re d
ı ş ı nda h iç bir
ş ey h are ket
etm edi.
"D aha fa zla ile ri git m eden önce, san
ı r ı m bir

kontr o l e ts ek iy i o lu r," d iy e f
ı s ı ld ad
ı H erm io ne
ve a sas
ı n ı k ald
ı r ı p " H om enum R evelio ." d edi
Hiç bir
ş ey o lm ad
ı .
"P ekâlâ , büyük bir
ş ok geçir d in ," dedi R on
nazik b ir
ş ekild e. " N e o lm as
ı g ere kiy ord u?"
"N e yapm as
ı n ı is te diy sem , büyü onu yapt
ı !"
dedi H erm io ne d aha ç ok k
ı zg
ı n b ir
ş ekild e. "B u
in san
varl
ığ ı
n ı aç
ığ
a ç
ı karm aya yara yan bir
büyüydü v e b ura da b iz den b a
ş ka k im se y ok!"
"V e y a
ş l ı to zlu d ostu m uz d
ı ş ı nda," d edi R on,
ceset-
ş eklin in yükseld i
ğ i hal
ı parç as
ı na
bakara k.
"H aydi, yukar
ı ç
ı kal
ı m," dedi H erm io ne, ayn
ı
nokta ya k ork m u
ş b ir
ş ekild e b ak
ı yord u. Ö nden
gid ip , di
ğ erle rin e öncülü k edip , g
ı c ı rd ayan
merd iv enle ri ç
ı kara k bir in ci katta ki mis afir

odas
ı na git ti. H erm io ne asas
ı n ı salla y
ı p eski
gaz la m bala r
ı n ı yakt
ı , sonra da so
ğ uk hava
ak
ı m ı n ı n old u
ğ u odada hafif te n tit r e yere k,
kanepeye otu rd u, kolla r
ı n ı s
ı k ı ca bir bir in e
kavu
ş tu rm u
ş tu . R on p encere nin y an
ı na g it ti v e
a ğı
r k adif e p erd ele ri ik i ü ç s antim k enara it ti.
"D
ı ş ar
ı da hiç bir
ş ey g öre m iy oru m ," d edi. "V e
siz de ayn
ı ş eyi dü
ş ünm ü
ş sünüzdür, e
ğ er
Harry ‘n in ü stü nde h âlâ T akip çi o ls ayd
ı , onla r
biz i b ura ya k adar iz le rle rd i. B iliy oru m e vin iç in e
gir e m ezle rd i, fa kat- N e o lu yor, H arry ?"
Harry bir ac
ı ç
ığ
l ığ ı
koyuverd i: Yara iz i,
kafa s
ı n ı n iç in de, s anki s uyun ü stü nde p arla k
bir
ı ş ı k çakm
ı ş gib i bir
ş eyle r görü rk en,
yanm aya b a
ş la d
ı . B üyük b ir g ölg e g örd ü, k endi
vücuduna a it o lm ayan s ert v e e le ktr ik
ş oku g ib i
k ı sa b ir ö fk e h is setti.

"N e görd ün?" diy e sord u Ron, Harry ‘y e
yönele re k. "B enim evim deyken mi görd ün
onu?"
"H ay
ı r, s adece ö fk e h is settim - G erç ekte n d e
sin ir li - "
"F akat g örd ü
ğ ün y er K ovuk o la bilir ," d edi R on
yüksek sesle . "B a
ş ka ne old u? Bir
ş ey
göre m edin m i? B ir ile rin i la netliy or m uydu?"
"H ay
ı r, s adece ö fk esin i h is settim - B a
ş ka b ir
ş ey s öyle yem em - "
Harry k endin i r a hats
ı z, k afa s
ı k ar
ı ş m ı ş h is setti
ve Herm io ne de kork m u
ş bir sesle
söyle dik le riy le y ard
ı mc
ı o lm ad
ı , "Y ara iz in m i,
yin e mi? Am a nele r olu yor? Ara n
ı zdaki
ba
ğ la nt
ı n ı n k apand
ığ ı
n ı s an
ı yord um !"
"K apanm
ı ş t ı , bir süre li
ğ in e," diy e m
ı r ı ld and
ı

Harry ; y ara iz i h âlâ d ik katin i to pla m as
ı na e ngel
ola c ak
ş ekild e ac
ı yord u. "S -s an
ı r ı m,
kontr o lü nü kaybetti
ğ i s
ı ra da te kra r aç
ı ld
ı ,
eskid en b öyle o lu yord u-"
"F akat ö yle yse z ih nin i k apatm ak z oru ndas
ı n!"
dedi Herm io ne tiz bir sesle . "H arry ,
Dum ble dore b u b a
ğ la nt
ı y ı k ulla nm an
ı is te m edi,
senin b u b a
ğ la nt
ı y ı k apam an
ı is te di, Z ih in bend
kulla nm akla yüküm lü olm an
ı n sebebi de bu!
Ba
ş ka tü rlü V old em ort z ih nin e s ahte g örü ntü le r
yerle
ş tir e bilir , h at
ı rla sana-"
"E vet, hat
ı rl
ı yoru m , te
ş ekkürle r," dedi H arry
g ı c ı rd att
ığ ı
d i
ş le ri a ra s
ı ndan; H erm io ne‘n in o na
bir kere sin de Vold em ort‘u n ara la r
ı ndaki ayn
ı
ba
ğ la nt
ı y ı kulla nara k onla r
ı tu za
ğ a

ş ürd ü
ğ ünü y a d a b unun S ir iu s‘u n ö lü m üyle
sonuçla nd
ığ ı
n ı hat
ı rla tm as
ı na ih tiy ac
ı yoktu .
Onla ra görd ükle rin i ve his settik le rin i

anla tm am
ı ş olm ay
ı dile di; Bu, Vold em ort‘u ,
sanki o dan
ı n p encere sin i a çm aya ç al
ı ş ı yorm u
ş
gib i d aha d a k ork utu cu y apt
ı v e h âlâ d a y ara
iz in deki ac
ı yükseliy ord u, H arry buna kar
ş ı
koydu: B u o na h asta la nm aya ç al
ı ş maya k ar
ş ı
dir e niy orm u
ş g ib i h is settir d i.
Ron ve H erm io ne‘y e s
ı rt
ı n ı dönüp, duvard a
Bla ck aile sin in soy a
ğ ac
ı n ı göste re n goble ni
in celiy orm u
ş gib i davra n
ı yord u. Sonra
Herm io ne ç
ığ
l ı k a tt
ı : H arry a sas
ı n ı ç
ı kard
ı v e
etr a f
ı nda d önüp, b ir g üm ü
ş P atr o nus‘u n m is afir
odas
ı n ı n pencere sin den uçup yere , onla r
ı n
önüne in erk en iy ic e kat
ı la
ş ı p gelin cik
görü nüm ünü ald
ığ ı
n ı ve Ron‘u n babas
ı n ı n
sesiy le konu
ş tu
ğ unu görd ü. "T üm aile
güvende, c evap g önderm eyin , iz le niy oru z."
Patr o nus ç özünüp, h iç li
ğ e k ar
ı ş t ı . R on h
ı çk
ı r ı k
ile in le m e ara s
ı bir ses ç
ı kard
ı ve kendin i

kanepeye b
ı ra kt
ı : H erm io ne de ona kat
ı l ı p,
onun k olu nu s
ı k ı ca tu ta ra k. " O nla r iy i, o nla r iy i! "
diy e f
ı s ı ld ad
ı v e R on d a z ay
ı f b ir k ahkaha a t
ı p,
onu k ucakla d
ı .
"H arry ," R on, H erm io ne‘n in o m zunun ü stü nden
konu
ş maya b a
ş la d
ı , " B en-"
"S oru n d e
ğ il, " d edi H arry , k afa s
ı ndaki ac
ı dan
b ı kara k. "O nla r senin aile n, ta bi ki
endi
ş ele neceksin .
Ben de ayn
ı s ı n ı
his sederd im ." Gin ny‘y i dü
ş ündü. "B en de
ayn
ı s ı n ı h is settim ."
Yara iz in deki a c
ı , a yn
ı K ovuk‘u n bahçesin de
yanm a his si verd i
ğ i gib i doru k nokta s
ı na
ula
ş ı yord u. Zar zor Herm io ne‘n in "Y aln
ı z
ba
ş ı ma u yum ak is te m iy oru m . G etir d i
ğ im u yku
tu lu m la r
ı n ı kulla n
ı p bura da kam p kura bilir
miy iz ?" d edi
ğ in i d uydu.

Ron‘u n da bunu kabul etti
ğ in i duydu. A c
ı ya
daha fa zla d ayanam
ı yord u. A c
ı ya te slim o lm ak
zoru ndayd
ı .
"L avaboya," diy e söyle ndi ve ko
ş madan ne
kadar h
ı zl
ı g id ebilir s e, o k adar h
ı zl
ı bir
ş ekild e
oday
ı te rk e tti. G üç b ela y eti
ş ebild i: T it r e yen
elle riy le kap
ı y ı ark as
ı ndan sürg üle di,
zonkla yan b a
ş ı n ı tu tu p y ere y
ığ ı
ld
ı . B ir
ı st
ı ra p
patla m as
ı yla , k endi r u huna a it o lm ayan b ir ö fk e
his setti, H arry y üksek, s o
ğ uk v e a c
ı mas
ı z b ir
sesle konu
ş urk en sadece
ş öm in e
ı ş ığ ı
yla
ayd
ı nla t
ı lm
ı ş uzun bir oday
ı ve yerd e, ç
ığ
l ı k
ata n v e k
ı vra nan d ev, s ar
ı ş ı n Ö lü m Y iy en‘i v e
onun ü stü nde a sas
ı n ı u zatm
ı ş , d aha k üçük b ir
ş ekil g örd ü.
"D aha ba
ş ka bir
ş ey var m
ı R ow le , ya da
senin le N agin i‘y i b esle yere k b unu b it ir e lim m i?
Lord V old em ort, b u s efe r a ffe dece
ğ in den p ek

de e m in d e
ğ il. .. B eni, b unu, H arry P otte r‘
ı b ir
kez d aha e lin iz den k aç
ı rd
ığ ı
n ı z ı s öyle m ek iç in
mi ça
ğı
rd
ı n ı z? Dra co, Row le ‘a
mem nuniy ets iz li
ğ im iz den b ir p arç a d aha ta tt
ı r...
Yap y oksa g azab
ı m ı s en k endin h is seders in !"
Bir k ütü k a te
ş e d ü
ş tü : A le vle r b üyüdü, a le vle rin
ı ş ığ ı
h
ı zla ço
ğ al
ı p, deh
ş ete dü
ş mü
ş , siv ri,
sanki d erin s uyun a lt
ı ndan g örü nüyorm u
ş h is si
vere n, solg un yüzlü bir in i ayd
ı nla tt
ı , Harry
zorla nara k nefe s al
ı p veriy ord u ve gözle rin i
açt
ı .
Kol v e b acakla r
ı n ı y anla ra a çm
ı ş , s o
ğ uk, s iy ah
merm er z em in de y at
ı yord u, b urn u g eni
ş b anyo
küvetin i d este kle yen g üm ü
ş y
ı la n k uyru kla r
ı n ı n
bir in in b ir k aç s antim u za
ğı
ndayd
ı . H arry y att
ığ ı
yerd e d o
ğ ru lu p o tu rd u.
Malf o y‘u n s
ı ska, ta
ş kesm i
ş yüzü gözle rin in

iç in de yan
ı yor gib i görü nüyord u. Harry
görd ükle rin den dola y
ı ; Dra co‘n un Vold em ort
ta ra f
ı ndan ne
ş ekild e kulla n
ı ld
ığ ı
n ı
görd ü
ğ ünden d ola y
ı k endin i k ötü h is setti.
Kap
ı dan s ert v urm a s esle ri g eliy ord u; H arry ,
Herm io ne‘n in s esin i d uyunca y erin den s
ı çra d
ı .
"H arry , d i
ş f
ı rç an
ı is te r m is in ? E
ğ er is te rs en
diy e g etir d im ."
"E vet, h arik a, te
ş ekkürle r," d iy e, a ya
ğ a k alk
ı p
onu iç eri al
ı rk en sesin i kay
ı ts
ı z bir to nda
tu tm ak iç in m ücadele e dere k c evap v erd i.

ONUNCU B Ö LÜ M :
K REA CHER ’IN Ö YK ÜSÜ
H arry e rte si s abah ç al
ı ş ma o das
ı nda, yerd e,
b ir uyku tu lu m unun iç in e sar
ı l ı vaziy ette
e rk enden u yand
ı . G ökyüzünün b ir k
ı sm
ı a
ğı
r
p erd ele rin ara s
ı ndan görü lü yord u, gece ve
g ündo
ğ um unun ara s
ı nda bir yerle rd e
s ula nd
ı r ı lm
ı ş m üre kkebin s erin , n et m avis iy di
v e R on ve H erm io ne‘n in yava
ş , derin nefe s
a l
ı p v eri
ş le ri d
ı ş ı nda her
ş ey s essiz di. H arry
o nla r
ı n y an
ı ndaki y erd e o lu
ş tu rd ukla r
ı k ara nl
ı k
ş ekille re bakt
ı . Ron bir centilm enlik nöbeti
g eçir m i
ş ti v e H erm io ne‘n in k anepenin y ast
ı kla r
ı
ü zerin de u yum as
ı nda
ı sra r e tm i
ş ti; b u y üzden
o nun silu eti onunkin den daha yüksekte ydi.
K olu yere do
ğ ru k
ı vr
ı lm
ı ş t ı , parm akla r
ı

Ron‘u nkile rd en bir k aç santim etr e öte deydi.
Harry o nla r
ı n e l e le u ykuya d al
ı p d alm ad
ı kla r
ı n ı
mera k etti. B u fik ir onun kendis in i tu haf bir
ş ekild e yaln
ı z his setm esin e sebep old u.
Gölg eli ta vana, örü m cek a
ğı
tu tm u
ş aviz eye
bakt
ı . Yir m i dört saatte n az bir süre önce
çad
ı r ı n gir i
ş in de, güne
ş in alt
ı nda dü
ğ ün
davetlile rin i kar
ş ı la m ay
ı bekliy ord u. S anki bir
hayat boyu uzakta yd
ı .
Ş im di ne ola cakt
ı ?
Yerd e yatt
ı ve Hortk ulu kla r'
ı dü
ş ündü,
Dum ble dore ‘u n o na b
ı ra kt
ığ ı
y
ı ld
ı r ı c ı d ere cede
karm a
ş ı k g öre vi d ü
ş ündü...
Dum ble dore ‘u n ö lü m ünden b eri o nu e le g eçir e n
keder
ş im di fa rk l
ı bir his ti. Sanki dü
ğ ünde
Murie l‘d en duydu
ğ u suçla m ala r, beynin de
yücelt ti
ğ i büyücünün an
ı la r
ı na bula
ş an
hasta l
ı kl
ı ş eyle r gib i yuva kurm u
ş tu .
Dum ble dore böyle
ş eyle rin olm as
ı na iz in

verm i
ş ola bilir miy di? Dudle y gib i, onu
etk ile m edi
ğ i süre ce ih m al ve suis tim ali
iz le m ekte n m em nun m u o lm u
ş tu ? H apsedile n
ve s akla nan b ir k
ı z k ard e
ş e a rk as
ı n ı d önm ü
ş
ola bilir m iy di?
Harry , Godric ‘s Hollo w ‘u , ora daki
Dum ble dore ‘u n hiç bahsetm edi
ğ i mezarla r
ı

ş ündü; Dum ble dore ‘u n vasiy etin de

ı kla m as
ı z b
ı ra k
ı la n esra re ngiz obje le ri

ş ündü ve öfk e kara nl
ığ ı
n iç in de yükseld i.
Dum ble dore o na n eden s öyle m em i
ş ti? N eden

ı kla m am
ı ş t ı ? Dum ble dore Harry ‘y i hiç
um urs am
ı ş m
ı yd
ı k i? Y oksa H arry , c ila la nacak
ve b ile necek, a m a g üvenilm eyecek y a d a b ir
s ı r aç
ı lm ayacak bir ale tte n ba
ş ka bir
ş ey
olm am
ı ş m
ı yd
ı ?
Harry , y an
ı nda a c
ı d ü
ş üncele r d
ı ş ı nda k im se
olm adan ord a yatm aya ta ham mül edem ezdi.

Yapacak bir
ş ey b ulm ak iç in ç are siz ce u yku
tu lu m undan ç
ı kt
ı , a sas
ı n ı a ld
ı v e o dadan d
ı ş ar
ı
sessiz ce ç
ı kt
ı . H old e " L um os," d iy e f
ı s ı ld ad
ı v e
merd iv enle ri asas
ı n ı n
ı ş ığ ı
nda ç
ı km aya
ba
ş la d
ı .
İ kin ci hold e, Ron ve onun bura ya son
geld ik le rin de u yudukla r
ı o da v ard
ı ; iç in e b akt
ı .
Gard
ı ro p kap
ı la r
ı aç
ı k duru yord u ve yata k
k ı l ı fla r
ı y
ı rt
ı lm
ı ş t ı . H arry a
ş a ğı
daki te rs d önm ü
ş
if r it baca
ğı
n ı hat
ı rla d
ı . Bir is i Yold a
ş l ı k
b ı ra kt
ı kta n s onra e vi a ra m
ı ş t ı . S nape m i? Y a
da b elk i e vden S ir iu s ö ld ükte n ö nce v e s onra
pek ç ok
ş ey y ürü te n M undungus m u? H arry ‘in
bak
ı ş la r
ı bazen Sir iu s‘u n büyük-b üyük-
büyükbabas
ı P hin eas N ig ellu s B la ck‘i iç ere n
portr e ye d öndü, a m a b o
ş tu , ç am urlu b ir a rk a
pla n d
ı ş ı nda bir
ş ey göste rm iy ord u. P hin eas
Nig ellu s b esbelli g eceyi H ogw arts ‘t a ki m üdürü n

odas
ı nda g eçir iy ord u.
Harry sadece ik i kap
ı iç ere n en üst hole
ula
ş ana kadar m erd iv enle ri ç
ı km aya devam
etti. O na d o
ğ ru b akan k ap
ı , S ir iu s y azan b ir
is im ta bakas
ı ta
ş ı yord u. Harry daha önce
vaftiz babas
ı n ı n odas
ı na hiç gir m em i
ş ti.
Müm kün o ld u
ğ unca g eni
ş bir
ı ş ı k y aym ak iç in
asas
ı n ı yüksekte tu ta ra k kap
ı y ı it e re k açt
ı .
Oda g eni
ş ti ve bir zam anla r güzel olm al
ı yd
ı .
Kakm al
ı ta hta y ata k b a
ş ı o la n g eni
ş b ir y ata
ğı
,
uzun kadif e perd ele rle örtü lm ü
ş yüksek
pencere le ri ve mum la r
ı n hala yuvala r
ı nda
durd u
ğ u to zla kapl
ı bir aviz esi vard
ı .
Duvarla rd aki v e y ata k b a
ş ı ndaki re sim le ri in ce
bir to z ta bakas
ı kapla m
ı ş t ı ; bir örü m cek a
ğı
aviz eyle geni
ş ah
ş ap gard
ı ro b ara s
ı nda
uzanm
ı ş t ı ve Harry , odan
ı n iç in e do
ğ ru
ile rle rk en ra hats
ı z o lm u
ş fa re le rin k aç
ı ş mas
ı n ı

duydu.
Genç S ir iu s odas
ı n ı o kadar çok poste r ve
re sim le kapla m
ı ş t ı ki duvarla r
ı n güm ü
ş i gri
ip e
ğ in in çok az
ı görü nüyord u. H arry sadece
Sir iu s‘u n aile sin in onla r
ı duvard a tu ta n K al
ı c ı
Yap
ı ş t ı r ı c ı Büyüsünü kald
ı rm ay
ı
ba
ş ara m ad
ı kla r
ı n ı vars ayabilir d i, çünkü en
büyük o
ğ ulla r
ı n ı n dekora syon zevkin i
onayla m ayacakla r
ı na em in di. Sir iu s aile sin i
g ı c ı k etm ek iç in elin den gele nden fa zla s
ı n ı
yapm
ı ş gib i görü nüyord u. S adece geri kala n
Sly herin a ile sin den fa rk
ı n ı n alt
ı n ı çiz m ek iç in
bir k aç ta ne s ilik k
ı rm
ı z ı v e a lt
ı n re ngi büyük
Gry ffin dor pankart
ı vard
ı . Pek çok M uggle
moto sik le ti re sm i vard
ı ve (H arry , Sir iu s‘u n
cesare tin e h ayra n k alm ak z oru ndayd
ı ) b ik in iy e
bürü nm ü
ş M uggle k
ı zla r
ı n ı n b ir k aç r e sm i v ard
ı .
Harry o nla r
ı n M uggle old u
ğ unu söyle yebilir d i,

çünkü s olm u
ş g ülü m sem ele ri v e r u hsuz g özle ri

ğı
t üstü nde donm u
ş re sim le rin de old ukça
hare kets iz duru yorla rd
ı . Dört Hogw arts
ö ğ re ncis in in k ol k ola g ir m i
ş , k am era ya g üle re k
bakt
ı kla r
ı b ir fo to
ğ ra f, d uvarla rd aki te k b üyücü
fo to
ğ ra f
ı , d i
ğ erle rin e te zat o lu
ş tu ru yord u.
Bir m utlu lu k s
ı çra y
ı ş ı yla H arry , d a
ğı
n ı k s iy ah
saç
ı n ı n ark a ta ra f
ı H arry ‘n in ki gib i kalk
ı k ve
kendis i g ib i g özlü k ta kan b abas
ı n ı ta n
ı d ı . O nun
yan
ı ndaki Sir iu s‘t u , dik kats iz ce yak
ı ş ı kl
ı ,
hafif ç e kib ir li yüzü, H arry ‘n in onu canl
ı yken
görd ü
ğ ünden çok daha fa zla genç ve
mutlu ydu. Sir iu s‘u n sa
ğı
nda Pettig re w
duru yord u, b ir b a
ş ta n d aha k
ı sa, t
ı knaz v e s ulu
gözlü , çok be
ğ enile n asile r ola n Jam es ve
Sir iu s ile en harik a ta k
ı ma dâhil olm an
ı n
mutlu lu
ğ uyla k
ı zarm
ı ş . J am es‘in s olu nda L upin
vard
ı , o zam anla r bile bir a z pejm ürd e

görü nüm lü , a m a o nda d a k endis in i s evilm i
ş v e
dahil olm u
ş bulm an
ı n mutlu
ş a ş k ı nl
ı k havas
ı
vard
ı , yoksa Harry ‘n in re sim de bunla r
ı
görm esin in sebebi nas
ı l old u
ğ unu bilm esi
miy di? O nu duvard an alm aya çal
ı ş t ı ; ne de
ols a art
ı k onundu, Sir iu s ona her
ş eyin i
b ı ra km
ı ş t ı , a m a y erin den o ynam
ı yord u. S ir iu s,
aile sin in odas
ı n ı te kra r dekore etm esi iç in
hiç bir f
ı rs at b
ı ra km am
ı ş t ı .
Harry yere bakt
ı . D
ı ş ar
ı daki gökyüzü
parla kla
ş ı yord u. Bir
ı ş ı k huzm esi hal
ı ya
da
ğı
lm
ı ş kâ
ğı
t parç ala r
ı n ı , kit a pla r
ı ve ufa k
obje le ri a ç
ığ
a ç
ı kard
ı . B esbelli S ir iu s‘u n o das
ı
da a ra nm
ı ş t ı , fa kat iç erik le ri
ta m am iy le
d e
ğ ils e
de ço
ğ unlu kla de
ğ ers iz ola ra k görü lm ü
ş tü .
Kit a pla rd an bir k aç
ı kab
ı ndan ayr
ı la cak ve
güne
ş te kuru m u
ş sayfa la r
ı yere yay
ı la cak
dere cede s ert s ilk ele nm i
ş ti.

Harry e
ğ ild i, bir k aç kâ
ğı
t parç as
ı ald
ı ve
in cele di. Bir in in Bath ild a Bagshot‘u n Sih ir
Tarih i'n in eski bir
bask
ı s ı n ı n bir parç as
ı
old u
ğ unu ve öte kin in bir m oto sik le t bak
ı m
kit a pç
ığ ı
na ait old u
ğ unu ç
ı kard
ı . Ü çüncü el
yaz
ı s ı yd
ı v e b uru
ş uktu . D üzelt ti.
Sevg ili P atia ya k,
Harry ‘n in d o
ğ um g ünü h ed iy esi iç in ç o k,
ço k te
ş ekkü rle r!
Ş im diy e k a dar e n s e vd i
ğ i
old u. B ir
ya
ş ı nda ve
ş im did en orta l
ı kta
bir oyu nca k sü pürg eyle gezin iy o r,
halin den ço k mem nun
görü nüyo r. Bir
re sim gönderiy o ru m ki göre sin .
Biliy o rsu n, yerd en sa dece ya r
ı m m etr e
yü kse liy o r, am a nere d eyse ked iy i
öld ürü yo rd u v e P etu nia ‘n
ı n b ana N oel‘ d e

gönderd i
ğ i i ğ re n ç bir va zo yu k
ı rd
ı
( ş ik â yet etti
ğ im i sö yle yem em ). Elb ette
Ja m es ço k ko m ik old u
ğ unu

ş ündü,
harik a b ir Q uid ditc h o yu ncu su o la ca
ğı
n ı
sö ylü yo r, am a bütü n sü s e
ş ya la r
ı n ı
ka ld
ı rm am
ı z ve ba
ş la d
ığ ı
za m an
gözü m üzü ondan ay
ı rm ad
ığ ı
m ı za em in
olm am
ı z g ere kti.
Çok se ssiz b ir d o
ğ um g ünü ça y
ı ya pt
ı k,
sa dece biz ve biz e ka r
ş ı her za m an iy i
davra nan ve
Harry ‘n in üze rin e titr e yen
ya
ş l ı Bath ild a. G ele m ed i
ğ in e ç o k ü zü ld ük,
am a Yo ld a
ş l ı k önce
geliy o r ve H arry,
do
ğ um günü old u
ğ unu bile cek ka dar
büyü k d e
ğ il za te n ! Ja m es b ura da
ka pal
ı
ka ld
ığ ı
iç in bir a z bozu lu yo r, belli
etm em eye ç a l
ı ş ı yo r, a m a b en a nl
ı yo ru m -
ayr
ı ca
g örü nm ezlik pele rin i hala

Dum ble d ore ‘d a, y a ni k
ı sa g ezin ti ih tim ali
yo k. E
ğ er z iy a re te
gele b ilir se n b u o nu ç o k
ne
ş ele n dir ir d i. K
ı lç
ı k d a g eçen h afta s o nu
bura dayd
ı . Bir a z üzg ün
görü ndü
ğ ünü

ş ündüm , am a muhte m ele n
McK in nons‘la r hakk
ı ndaki haberle r
yü zü nden dir ; duyd u
ğ um ak
ş am boyu nca
a ğ la d
ı m.
Bath ild a ço
ğ u günle r geliy o r,
Dum ble d ore h akk
ı nda
ş a ş ı rt
ı c ı hik â yele ri
ola n e tk ile yic i y a
ş l ı bir
ş ey. E
ğ er b ils e yd i
mem nun ka l
ı r m
ı yd
ı bilm iy o ru m ! Ne
ka dar
ı na in anaca
ğı
m ı bilm iy o ru m
asl
ı nda, çü nkü ço k in an
ı lm az geliy o r
Dum ble d ore ‘u n...
Harry ‘n in a
ş ı r ı l ı kla r
ı bit m i
ş gib i görü nüyord u.

Sin ir s iz p arm akla r
ı nda m uciz evî k â
ğı
d ı tu ta ra k
iç in de sessiz patla m ala r dam arla r
ı na e
ş it
dere cede n e
ş e v e k eder y olla rk en n ere deyse
hare kets iz d urd u. Y ata
ğ a do
ğ ru yalp ala yara k
üzerin e o tu rd u.
Mektu bu te kra r o kudu, a m a ilk o kudu
ğ undan
daha fa zla a nla m ç
ı kara m ad
ı v e o nun y erin e e l
yaz
ı s ı n ı n kendis in e bakm aya boyun e
ğ di.
"G "le rin i onun yapt
ı kla r
ı yla ayn
ı ş ekild e
yapm
ı ş t ı . M ektu p b oyunca h er b ir i iç in b akt
ı v e
her bir i bir örtü nün ard
ı ndan bakan dosta ne
küçük d alg ala r g ib i g eliy ord u. M ektu p in an
ı lm az
bir hazin eydi, Lily Potte r‘
ı n ya
ş ad
ığ ı
na,
gerç ekte n y a
ş ad
ığ ı
na, s
ı cak eli bir zam anla r
bu p ar
ş öm enin ü zerin den h are ket e tti
ğ in e, b u
harfle ri, b u s özcükle ri, o nun, H arry ‘n in , o
ğ lu nun
hakk
ı ndaki s özcükle ri o lu
ş tu ra cak m üre kkebin
iz in i b
ı ra kt
ığ ı
na dair bir kan
ı tt
ı . Sab
ı rs
ı zl
ı kla

gö zle rin deki
ı sla kl
ığ ı
sile re k m ektu bu te kra r
okudu, bu sefe r anla m üzerin e gerç ekte n
konsantr e ola ra k. Yar
ı -h at
ı rla nan bir sesi
din le m ek g ib iy di.
Bir k edile ri v ard
ı ... B elk i y ok o lm u
ş tu , G odric ‘s
Hollo w ‘d aki ebeveynle ri gib i. .. ya da onu
besle yecek kim se olm ad
ığ ı
iç in kaçm
ı ş t ı ...
Sir iu s ona ilk süpürg esin i alm
ı ş t ı ... Aile si
Bath ild a Bagshot‘u ta n
ı yord u; onla r
ı
Dum ble dore mu ta n
ı ş t ı rm
ı ş t ı ? Görü nm ezlik
pele rin i h ala D um ble dore ‘d a... B ura da tu haf b ir
ş ey vard
ı ... Harry dura kla d
ı , annesin in
kelim ele ri üzerin de dü
ş ünüp ta
ş ı nd
ı .
Dum ble dore neden Jam es‘in
g örü nm ezlik
pele rin in i alm
ı ş t ı ? H arry m üdürü n ona y
ı lla r
önce "G örü nm ez olm ak iç in bir pele rin e
ih tiy ac
ı m y ok" d edi
ğ in i a ç
ı k s eçik h at
ı rl
ı yord u.
Belk i d aha a z y ete nekli b ir Y old a
ş l ı k ü yesin in

onun yard
ı m ı na ih tiy ac
ı olm u
ş tu ve
Dum ble dore ta
ş ı y ı c ı ola ra k hare ket etm i
ş ti?
Harry d evam e tti. ..
K ı lç
ı k bura dayd
ı ... Pettig re w , hain , "ü zgün"
görü nüyord u, öyle m i? Jam es ve Lily ‘y i son
kez g örd ü
ğ ünün fa rk
ı nda m
ı yd
ı ?
Ve son ola ra k yin e Bath ild a, Dum ble dore
hakk
ı nda in an
ı lm az hik âyele r anla ta n. Çok
in an
ı lm az g eliy or D um ble dore ‘u n-
Dum ble dore ‘u n ne? Am a Dum ble dore
hakk
ı nda in an
ı lm az gele bile cek bir ç ok
ş ey
vard
ı ; b ir B iç im D e
ğ i ş tir m e s
ı nav
ı nda k ötü b ir
not a lm
ı ş o lm as
ı m esela , y a d a A berfo rth g ib i
keçi b üyüle m eye b a
ş la m as
ı ...
Harry aya
ğ a kalk t
ı ve yeri gözden geçir d i.
Belk i m ektu bun geri kala n k
ı sm
ı bura da bir
yerd eydi. Ka
ğı
tla r
ı kapt
ı ve mera k iç in de

kar
ı ş t ı rm aya ba
ş la d
ı . Çekm ecele ri açt
ı ,
kit a pla r
ı salla d
ı , elin i gard
ı ro bun te pesin de
gezdir m ek iç in s andaly enin ü zerin de d urd u v e
yata
ğı
n v e k olt u
ğ un a lt
ı na e m ekle di.
Sonunda yerd e yüzükoyun yata rk en,
ş if o niy erin alt
ı ndan y
ı rt
ı k bir ka
ğı
t parç as
ı
görd ü. D
ı ş ar
ı çekti
ğ in de Lily ‘n in m ektu bunda
bahsetti
ğ i fo to
ğ ra f
ı n ço
ğ u old u
ğ unu görd ü.
Siy ah saçl
ı bir bebek ufa k bir süpürg enin
üstü nde k ahkahayla g ürle yere k re sim de iç eri
d ı ş ar
ı u çuyord u v e J am es‘e a it o lm as
ı g ere ken
bir ç if t b acak o nu k oval
ı yord u. H arry fo to
ğ ra f
ı
Lily ‘n in m ektu buyla bera ber cebin e soktu ve
ik in ci s ayfa y
ı a ra m aya d evam e tti.
Fakat b a
ş ka b ir ç eyre k s aat s onra a nnesin in
mektu bunun geri kala n
ı n ı n git ti
ğ i sonucunu
ç ı karm ak z oru nda k alm
ı ş t ı . Y az
ı ld
ığ ı
ndan b eri
geçen o n a lt
ı y
ı l b oyunca y aln
ı zca kay
ı p m
ı

olm u
ş tu , y oksa b u o day
ı a ra yan k im se, o nun
ta ra f
ı ndan m
ı a l
ı nm
ı ş t ı ? H arry ilk s ayfa y
ı te kra r
okudu, bu sefe r ik in ci sayfa y
ı de
ğ erli
k ı la bile cek ip uçla r
ı ara yara k. Oyuncak
süpürg esi Ö lü m Y iy enle r'e ç ok d a e nte re san
gelm ezdi. .. Göre bild i
ğ i te k i
ş e yara yabilm e
pota nsiy eli ola n
ş ey, D um ble dore hakk
ı ndaki
bilg iy di. Ç ok in an
ı lm az g eliy or D um ble dore ‘u n

ne?
"H arry ? H arry ? H arry !"
"B ura day
ı m!" d iy e b a
ğı
rd
ı , " N e o ld u?"
Kap
ı n ı n d
ı ş ı nda ad
ı m ta ng
ı rt
ı s ı duyuld u ve
Herm io ne iç eri d ald
ı .
"U yand
ı k ve senin nere de old u
ğ unu
bilm iy ord uk!" dedi nefe s nefe se. D öndü ve
om zunun ü stü nden b a
ğı
rd
ı ," R on, o nu b uld um !"

Ron‘u n s in ir o lm u
ş s esi b ir k aç k at y ukar
ı dan
yank
ı la nd
ı . "
İ yi! O na a pta l o ld u
ğ unu s öyle !"
"H arry öyle ce yok olm a lü tfe n, kork udan
ölü yord uk! B ura ya n eden g eld in k i? " A lt
ı ü stü ne
gelm i
ş o daya b ak
ı nd
ı . " N e y ap
ı yord un?"
"A z ö nce n e b uld u
ğ um a b ak."
Annesin in mektu bunu uzatt
ı . Herm io ne
mektu bu al
ı p okurk en Harry onu iz le di.
Sayfa n
ı n s onuna g eld i
ğ in de o na b akt
ı .
"A h H arry ..."
"V e b u d a v ar."
Y ı rt
ı k fo to
ğ ra f
ı uzatt
ı ve bebek oyuncak
süpürg enin üstü nde görü ntü den yok olu p
belir ir k en gülü m sedi "M ektu bun geri kala n
ı n ı
ar
ı yord um ," d edi H arry , " a m a b ura da d e
ğ il. "

Herm io ne e tr a f
ı na b ak
ı nd
ı . "B u d a
ğı
n ı kl
ığ ı
s en
mi yapt
ı n, yoksa bura ya geld i
ğ in de böyle
miy di? "
"B enden ö nce b ir i a ra m
ı ş t ı ," d edi H arry .
"Ö yle d ü
ş ünm ü
ş tü m . Y ukar
ı ç
ı kark en b akt
ığ ı
m
her odaya gir ilm i
ş ti. Neyin pe
ş in deydile r
sence?" "E
ğ er S nape‘s e Yold a
ş l ı k hakk
ı nda
bilg i- "
"A m a zate n ih tiy ac
ı ola n her
ş eyi old u
ğ unu
san
ı rd
ı n. Y ani, Y old a
ş l ı k'
ı n iç in deydi, d e
ğ il m i? "
"P eki ö yle yse," d edi H arry , te oriy i ta rt
ı ş maya
mera kl
ı , "D um ble dore hakk
ı nda desek?
Mektu bun ik in ci yar
ı s ı mesela . Annem in
bahsetti
ğ i bu B ath ild a‘y
ı biliy ors un, onun kim
old u
ğ unu b iliy or m usun?"
"K im ?"

"B ath ild a B agshot - "
"S ih ir Tarih i‘n in yazar
ı ," dedi H erm io ne ilg ili
görü nere k. "Y ani annenle baban onu ta n
ı yor
muydu?
İ nan
ı lm az b ir s ih ir ta rih çis iy di. "
"V e hala ya
ş ı yor," dedi H arry . "v e G odric ‘s
Hallo w ‘d a ya
ş ı yor. Ron‘u n Murie l Teyzesi

ğ ünde o ndan b ahsediy ord u. D um ble dore ‘u n
aile sin i d e ta n
ı yord u. O nunla k onu
ş mak b aya
ğı
ente re san o lu rd u, d e
ğ il m i? "
Herm io ne‘n in gülü m sem esin de Harry ‘n in
is te di
ğ in den fa zla anla y
ı ş l ı l ı k vard
ı . Ona
bakm ak zoru nda kalm am ak iç in m ektu bu ve
fo to
ğ ra f
ı geri ald
ı ve boynundaki keseye
soku
ş tu rd u v e k endin i e le v erd i.
"O nunla n eden a nne v e b aban v e D um ble dore
hakk
ı nda k onu
ş mak is te di
ğ in i a nl
ı yoru m ," d edi
Herm io ne. "A m a b u b iz e H ortk ulu kla r'
ı a ra rk en

fa zla y ard
ı mc
ı o lm azd
ı , d e
ğ il m i? "
Harry c evap v erm edi, o d a h
ı zla d evam e tti,
"H arry , G odric ‘s H ollo w ‘a gerç ekte n git m ek
is te di
ğ in i b iliy oru m , a m a k ork uyoru m . O Ö lü m
Yiy enle r'in b iz i n e k adar k ola y b uld ukla r
ı ndan
kork uyoru m . B u bana aile nin göm ülü old u
ğ u
yere git m ekte n kaç
ı nm am
ı z gere kti
ğ in i daha
çok h is setm em i s a
ğ l ı yor, e m in im s enin o ra y
ı
ziy are t e tm eni b ekliy orla rd
ı r."
"B ir te k o de
ğ il, " dedi Harry , hala ona
bakm am aya çal
ı ş ara k, "M urie l dü
ğ ünde
Dum ble dore h akk
ı nda
ş eyle r s öyle di. G erç e
ğ i
bilm ek is tiy oru m ..."
Herm io ne‘y e M urie l‘in ona söyle di
ğ i her
ş eyi
anla tt
ı . S onunda b it ir d i
ğ in de, H erm io ne d edi k i,
"E lb ette , bunun seni niy e üzdü
ğ ünü
göre biliy oru m , H arry -"

"Ü zgün d e
ğ ilim ," d iy e y ala n s öyle di, "S adece
gerç ek o lu p o lm ad
ığ ı
n ı b ilm ek-"
"H arry g erç ekte n d e g erç e
ğ i M urie l g ib i k ötü
niy etli ya
ş l ı bir kad
ı ndan ya da Rit a
Skeete r‘d an ala bile ce
ğ in i m i dü
ş ünüyors un?
Onla ra nas
ı l in anabilir s in ? Dum ble dore ‘u
ta n
ı yord un!"
"T an
ı d ığ ı
m ı d ü
ş ünüyord um ," d iy e m
ı r ı ld and
ı .
"A m a Rit a ‘n
ı n senin hakk
ı nda yazd
ığ ı
her
ş eyin iç in de ne kadar gerç ek old u
ğ unu
biliy ors un! Doge hakl
ı , bu in sanla r
ı n
Dum ble dore ‘la a n
ı la r
ı n ı le kele m esin e n as
ı l iz in
vere bilir s in ?"
His setti
ğ i öfk eye ih anet etm em eye çal
ı ş ara k
bak
ı ş la r
ı n ı kaç
ı rd
ı . Yin e ayn
ı yd
ı : Neye
in anaca
ğı
n ı s eç. G erç e
ğ i is te di. N eden h erk es
eld e e tm em esi k onusunda b u k adar k ara rl
ı yd
ı ?

"M utfa
ğ a in elim m i? " d iy e ö nerd i H erm io ne u fa k
bir dura kla m adan sonra . "K ahvalt
ı iç in bir
ş eyle r b ula l
ı m."
Kabul e tti, a m a is te m eyere k v e o nu h ole v e
d ı ş ar
ı ç
ı kan ik in ci kap
ı ya kadar iz le di.
Kara nl
ı kta fa rk etm edi
ğ i ufa k bir i
ş are tin
alt
ı ndaki re sim de derin çiz ik iz le ri vard
ı .
Merd iv enin ba
ş ı nda okum ak iç in durd u.
Düzgünce elle yaz
ı lm
ı ş , kendin i be
ğ enm i
ş ,
küçük bir uyar
ı yd
ı . Perc y Weasle y‘n in
odas
ı n ı n kap
ı s ı na yap
ı ş t ı ra ca
ğı
ta rz dan bir
ş eydi.
Reg ulu s A rc tu ru s B la ck‘in

ı k İ zn i O lm adan G ir ilm ez

Heyecan Harry ‘n in iç in de gezin di, am a
nedenin den hem en em in ola m ad
ı . Uyar
ı y ı
te kra r o kudu. H erm io ne ç okta n m erd iv enle rin
a ş a ğı
s ı ndayd
ı .
"H erm io ne," dedi ve sesin in çok sakin
olm as
ı na
ş a ş ı rd
ı . " B ura ya g eri g el. "
"N e o ld u?"
"R .A .B . S an
ı r ı m o nu b uld um ."
H ı zla nefe s ald
ı ve sonra Herm io ne
merd iv enle rd en ko
ş ara k geri ç
ı kt
ı . "A nnenin
mektu bunda m
ı ? A m a g örm edim -"
Harry ba
ş ı n ı ik i yana salla d
ı , Regulu s‘u n
uyar
ı s ı n ı göste rd i. Okudu, sonra Harry ‘n in
kolu nu o k adar s
ı k ı k avra d
ı k i ir k ild i.
"S ir iu s‘u n k ard e
ş i m i? " d iy e f
ı s ı ld ad
ı .

"B ir Ö lü m Y iy en'd i, " d edi H arry . "S ir iu s b ana
ondan bahsetti, çok gençken kat
ı ld
ı , sonra
t ı rs t
ı ve b
ı ra km aya çal
ı ş t ı - o yüzden onu
öld ürd üle r."
"U yuyor!" d iy e n efe sin i tu ttu H erm io ne. "E
ğ er
Ölü m Y iy en's e V old em ort‘a ula
ş abiliy ord u ve
üzerin den b üyü k alk
ı nca, o z am an V old em ort‘u
hakla m ak is te rd i! "
Harry ‘y i b
ı ra kt
ı , parm akl
ı kla rd an sark t
ı ve
ba
ğı
rd
ı , " R on! R O N! Ç abuk b ura ya g el! "
Bir d akik a s onra R on a sas
ı e lin de h az
ı r, n efe s
nefe se o rta ya ç
ı kt
ı .
"N e old u? Yin e devasa örü m cekle rs e, önce
kahvalt
ı is tiy oru m -"
Herm io ne‘n in s essiz ce i
ş are t e tti
ğ i R egulu s‘u n
kap
ı s ı ndaki u yar
ı ya k a
ş la r
ı n ı ç att
ı .

"N e? S ir iu s‘u n kard e
ş iy di, öyle m i? R egulu s
Arc tu ru s... Regulu s... R.A .B .! Madaly on -
yoksa-? "
"H adi ö
ğ re nelim ," dedi Harry . Kap
ı y ı it ti:
Kilit liy di. H erm io ne a sas
ı n ı to km a
ğ a u zatt
ı v e
"A lo ham ora " dedi. B ir t
ı k ı rt
ı duyuld u ve kap
ı
savru la ra k a ç
ı ld
ı .
Bera ber e
ş ik te n atla d
ı la r, etr a fa bakt
ı la r.
Regulu s‘u n odas
ı S ir iu s‘u nkin den bir a z daha
küçüktü , a m a ö ncekin deki g ib i g örk em lilik h is si
vard
ı . S ir iu s a ile nin g eri k ala n
ı ndan fa rk l
ı l ığ ı
n ı
re klâ m etm eyi is te m esin e kar
ş ı l ı k, Regulu s
ta m te rs in in üzerin e basm ak iç in u
ğ ra
ş m ı ş t ı .
Sly th erin re nkle ri z üm rü t y e
ş ili v e g üm ü
ş h er
yerd eydi, yata
ğı
n üstü nde, duvarla rd a ve
pencere le rd eydi. Bla ck aile mührü özenle
yata
ğı
n ı n üzerin e boyanm
ı ş t ı , “
TO UJO URS
PU R
” özdeyi
ş iy le bir lik te . Bunun alt
ı nda

gazete den k esilm i
ş s ar
ı p arç ala r k ole ksiy onu
vard
ı , u yduru k b ir k olâ j o lu
ş tu rm ak iç in h epsi
bir b ir in e yap
ı ş t ı r ı lm
ı ş . Herm io ne onla r
ı
in cele m ek iç in o day
ı g eçti.
"H epsi V old em ort hakk
ı nda," dedi. "R egulu s,
Ölü m Y iy enle r'e k at
ı lm adan b ir k aç y
ı l ö nce b ir
hayra nd
ı h erh ald e..."
Kupürle ri okum ak iç in otu rd u
ğ unda yata k
örtü sünden u fa k b ir to z b ulu tu y ükseld i. H arry ,
bu ara da ba
ş ka bir fo to
ğ ra f fa rk etm i
ş ti: bir
Hogw arts Quid dit c h ta k
ı m ı çerç eveden
gülü m seyere k el sall
ı yord u. Bir a z daha
yakla
ş t ı ve gö
ğ üsle ri y
ı la nla rla süsle nm i
ş ti:
Sly th erin 'le r. Regulu s ön s
ı ra n
ı n orta s
ı nda
otu ra n çocuk ola ra k an
ı nda ta n
ı n ı yord u:
kard e
ş in in a yn
ı s iy ah s açla r
ı n ı v e a z
ı c ı k k ib ir li
görü nüm ünü alm
ı ş t ı , am a o, Sir iu s‘u n
old u
ğ undan d aha k üçük, d aha z ay
ı f v e b ir a z

daha a z y ak
ı ş ı kl
ı yd
ı .
"A ra y
ı c ı y ı o ynuyord u," d edi H arry .
"N e?" dedi Herm io ne bo
ş bo
ş ; hala
Vold em ort‘u n k upürle rin e d alm
ı ş t ı .
"Ö n s
ı ra n
ı n orta s
ı nda otu ru yor, Ara y
ı c ı ,
ora da... Bo
ş ver," dedi Harry , kim senin
din le m edi
ğ in i anla y
ı nca. R on elle ri ve diz le ri
üzerin deydi, g ard
ı ro bun alt
ı n ı ar
ı yord u. H arry
muhte m el sakla m a yerle ri iç in odada etr a fa
bakt
ı v e ç al
ı ş ma m asas
ı na y akla
ş t ı . V e te kra r,
bir i onla rd an önce ara m
ı ş t ı . Çekm ecele rin
iç erik le ri y ak
ı n b ir z am an iç in de k ar
ı ş t ı r ı lm
ı ş t ı ,
to zla r b ozulm u
ş tu , a m a o ra da d e
ğ erli bir
ş ey
yoktu : eski tü y kale m le r, sert, kulla n
ı lm
ı ş
old ukla r
ı n ı n k an
ı tla r
ı o la n z am an
ı g eçm i
ş d ers
kit a pla r
ı , yeni k
ı r ı lm
ı ş bir müre kkep
ş i ş esi
iç in deki y ap
ı ş kan s
ı v ı ç ekm ecenin iç erik le rin i

kapl
ı yord u.
"D aha k ola y y olu v ar," d edi H erm io ne, H arry
müre kkepli parm akla r
ı n ı kot panto lo nuna
sile rk en. A sas
ı n ı k ald
ı rd
ı v e "A ccio M adaly on!"
dedi.
Hiç bir
ş ey o lm ad
ı . S olm u
ş p erd ele rin k atla r
ı n ı
ara yan R on, h ayal k
ı r ı kl
ığ ı
na u
ğ ra m
ı ş g örü ndü.
"Ö yle m i o z am an? B ura da d e
ğ il m i? "
"A h, bura da ola bilir , am a kar
ş ı büyüle rle
koru nuyor ola bilir ," dedi Herm io ne. "O nu
sih ir s el ola ra k ça
ğı
rm ay
ı engelle yen büyüle r,
bilir s in ."
"V old em ort‘u n ma
ğ ara daki ta
ş muslu
ğ a
koydu
ğ u gib i, " dedi H arry , sahte m adaly onu
nas
ı l ç a
ğı
ra m ad
ığ ı
n ı h at
ı rla yara k.
"O nu nas
ı l bulm am
ı z gere kiy or, o zam an?"

diy e s ord u R on. "N orm al y olla rla a ra yaca
ğı
z,"
dedi H erm io ne.
"B u iy i b ir fik ir ," d edi R on, g özle rin i d evir e re k v e
perd ele ri in cele m eye d evam e tti.
Odan
ı n her santim etr e sin i ta ra d
ı la r, am a
sonunda m adaly onun o ra da o lm ad
ığ ı
k anaatin e
varm ak z oru nda k ald
ı la r.
Güne
ş do
ğ mu
ş tu art
ı k;
ı ş ığ ı
pis hol
pencere le rin den bile onla r
ı n gözle rin i
kam a
ş t ı r ı yord u.
"E vin ba
ş ka bir yerin de ola bilir am a," dedi
Herm io ne, y üre kle ndir ic i b ir s es to nuyla a
ş a ğı
geri in erle rk en. Harry ve Ron daha fa zla
y ı ld
ı kla r
ı iç in o d aha k ara rl
ı la
ş m ı ş g ib iy di. " O nu
yok e tm eyi b a
ş ard
ı ysa d a b a
ş arm ad
ı ysa da,
onu V old em ort‘t a n s akl
ı tu tm ak is te m i
ş tir , d e
ğ il
mi? G eçen s efe r b ura ya g eld i
ğ im iz de b ütü n o

kurtu lm am
ı z g ere ken k ork unç
ş eyle ri h at
ı rl
ı yor
musunuz? O s aat h erk ese c
ı vata f
ı rla tm
ı ş t ı v e
o eski cüppele r R on‘u bo
ğ maya çal
ı ş m ı ş t ı ;
Regulu s onla r
ı ora ya m adaly onun sakla nd
ığ ı
yeri koru m ak iç in koym u
ş ola bilir , o anda
anla m am
ı ş ... a nla m am
ı ş ..."
Harry ve R on ona bakt
ı . B ir aya
ğı
havada,
yüzünde o a nda h af
ı zas
ı s ilin m i
ş ola n bir in in
ş a ş akalm
ı ş bak
ı ş ı yla duru yord u: gözle ri bile
odakla nm am
ı ş t ı .
"...a nla m am
ı ş ols ak da," diy e bit ir d i f
ı s ı lt
ı yla .
"Y anl
ı ş b ir
ş ey m i v ar? " d iy e s ord u R on.
"B ir m adaly on v ard
ı ."
"N e?" d edi H arry v e R on b ir lik te .
"Ç al
ı ş ma odas
ı ndaki dola pta . Kim se
açam
ı yord u. V e b iz ... b iz ..."

Harry g ö
ğ sünden k arn
ı na b ir tu
ğ la k aym
ı ş g ib i
his setti. Hat
ı rl
ı yord u. Bir b ir le rin e geçir d ik le ri
s ı ra da o
ş eyi tu tm u
ş tu b ile , h epsi o nu a çm aya
çal
ı ş ı rk en. Bir çöp to rb as
ı na at
ı lm
ı ş t ı ,
si
ğ ilk abu
ğ u to zu v e h erk esin u ykusunu g etir e n
müzik k utu suyla b era ber.
"K re acher b iz den b ir s ürü
ş eyi g eri a
ş ı rd
ı ," d edi
Harry . B u te k
ş ansla r
ı yd
ı , o nla ra b
ı ra k
ı lm
ı ş te k
ufa k u m ut v e b
ı ra km ak z oru nda k ala na k adar
ona a s
ı la cakt
ı . "M utfa kta ki d ola b
ı nda b ir s ürü
e ş ya y
ığ ı
n ı v ard
ı . H adi. "
Merd iv enle rd en a
ş a ğı
ik i
ş er basam ak
atla yara k k o
ş tu , d i
ğ er ik is i d e o nun p e
ş in den
ko
ş uyord u. O k adar ç ok s es y apt
ı la r k i h old en
geçerk en Sir iu s‘u n annesin in portr e sin i
uyand
ı rd
ı la r.
"P is lik le r! B ula n
ı kla r! P espayele r!" d iy e b a
ğı
rd
ı

ark ala r
ı ndan, o nla r b odru m k at
ı ndaki m utfa
ğ a
dal
ı p k ap
ı y ı ark ala r
ı ndan çarp arla rk en. H arry
odan
ı n öbür ucuna kadar ko
ş tu , K re acher‘
ı n
dola b
ı n ı n k ap
ı s ı nda k ayara k d urd u v e a s
ı la ra k
açt
ı . E v c in in in b ir z am anla r u yudu
ğ u e ski, k ir li
batta niy ele rd en olu
ş an yuva ora dayd
ı , am a
art
ı k K re acher‘
ı n ya
ğ mala d
ığ ı
in cik boncukla
par
ı ld am
ı yord u. Ora daki te k
ş ey, “D o
ğ an
ı n
Asale ti: Bir Büyücü Secere si” n in eski bir
bask
ı s ı yd
ı . Gözle rin e in anm ay
ı kabul
etm eyere k, Harry , batta niy ele ri yakala y
ı p
salla d
ı . Ö lü b ir fa re d ü
ş tü v e y erd e k asvetle
yuvarla nd
ı . Ron kendin i bir mutfa k
sandaly esin e b
ı ra kara k h om urd and
ı ; H erm io ne
gözle rin i k apad
ı .
"H ala bit m i
ş de
ğ il, " dedi Harry ve sesin i
yükselt e re k " K re acher!" d iy e ç a
ğı
rd
ı .
Yüksek b ir ç at
ı rd am a s esi g eld i v e H arry ‘n in

çok g önüls üzce S ir iu s‘t a n m ir a s o la ra k a ld
ığ ı
ev c in i s o
ğ uk v e b o
ş ş öm in enin ö nünde y okta n
var o ld u: u fa k, y ar
ı in san b oyunda, s olu k c ild i
kat k at a s
ı l ı d ura n, b eyaz s aç
ı y ara sa b enzeri
kula kla r
ı ndan bol bol filiz le nm i
ş . Hala
ta n
ı ş t ı kla r
ı g ünkü p is p açavra y
ı giy iy ord u ve
Harry ‘y e verd i
ğ i küçüm seyic i bak
ı ş ta n da,
de
ğ i ş en s ahib in e k ar
ş ı ta vr
ı n ı n d a, k
ı yafe tin den
daha fa zla d e
ğ i ş medi
ğ i a nla
ş ı l ı yord u.
"E fe ndi, " diy e v
ı ra kla d
ı Kre acher kurb a
ğ a
sesiy le v e y erle re k adar e
ğ ild i; d iz le rin e d o
ğ ru
m ı r ı ld and
ı , " H an
ı m ı m ı n e ski e vin de y in e, o k an
ı
bozuk W easle y v e B ula n
ı k-"
"K im seye '
kan
ı bozuk
‘ v eya '
Bula n
ı k ‘ dem eni
yasakl
ı yoru m ," diy e h
ı rla d
ı Harry . Dom uza
benzeyen burn u ve kan çana
ğı
gözle ri ola n
Kre acher‘
ı , Sir iu s‘u Vold em ort‘a satm am
ı ş
ols ayd
ı b ile ö zellik le s evile m ez b ir o bje o la ra k

görü rd ü.
"S ana bir soru m var," dedi Harry , cin e
bakark en kalb i epey bir h
ı zl
ı at
ı yord u, "v e
do
ğ ru lu kla cevap verm eni em re diy oru m .
Anl
ı yor m usun?"
"E vet, Efe ndi, " dedi Kre acher, yin e yerle re
kadar e
ğ ile re k. H arry dudakla r
ı n ı n sessiz ce
hare ket e tti
ğ in i g örd ü,
ş üphesiz a rt
ı k s öyle m esi
yasakla nan h akare tle ri iç in den s öylü yord u.
" İ ki y
ı l önce," dedi Harry , kalb i
ş im di
kaburg ala r
ı na çekiç gib i in iy ord u, "y ukar
ı daki
çal
ı ş ma odas
ı nda büyük bir alt
ı n m adaly on
vard
ı . O nu a tt
ı k. O nu g eri ç ald
ı n m
ı ?"
Kre acher‘
ı n H arry ‘n in y üzüne ta m b akabilm ek
iç in d o
ğ ru ld u
ğ u s
ı ra da b ir a nl
ı k s essiz lik o ld u.
Sonra d edi k i, " E vet."

" Ş im di n ere de?" d iy e s ord u H arry n e
ş eyle , R on
ve H erm io ne sevin çli görü nürk en. Kre acher
sonra ki sözüne göste re cekle ri re aksiy onu
görm eye dayanam
ı yorm u
ş ças
ı na gözle rin i
kapad
ı .
"G it ti. "
"G it ti m i? " d iy e te kra rla d
ı H arry , m utlu lu k o ndan
uzakla
ş ı rk en, " N e d em ek is tiy ors un, g it m i
ş ?"
Cin tit r e di. S a
ğ a s ola y ayla nd
ı .
"K re acher," dedi Harry öfk eyle , "S ana
em re diy oru m -"
"M undungus Fle tc her," diy e v
ı ra kla d
ı cin ,
gözle ri hala s
ı k ı s
ı k ı kapal
ı , "M undungus
Fle tc her hepsin i çald
ı ; Bayan Bella ‘n
ı n ve
Bayan Cis sy‘n in re sim le rin i, han
ı m ı m ı n
eld iv enle rin i, B ir in ci S
ı n ı f M erlin N i
ş an
ı ‘n
ı , a ile

mührü o la n k adehle ri v e- v e-"
Kre acher n efe s a lm aya ç al
ı ş ı yord u: b o
ş g ö
ğ sü
h ı zla yükselip alç al
ı yord u ve gözle ri an
ı nda

ı ld
ı v e k an d onduru cu b ir ç
ığ
l ı kla k onu
ş tu .
"- v e m adaly on, E fe ndi R egulu s‘u n m adaly onu.
Kre acher yanl
ı ş yapt
ı . Kre acher em ir le ri
ba
ş ara m ad
ı !
Harry an
ı nda re aksiy on göste rd i: Kre acher
ı zgara daki ocak dem ir in e do
ğ ru ham le
yapt
ığ ı
nda, kendin i cin in üzerin e att
ı ve onu
düm düz etti. Herm io ne‘n in ç
ığ
l ığ ı
Kre acher‘
ı nkiy le kar
ı ş t ı , am a H arry ik is in den
de daha yüksek sesle bö
ğ ürd ü: "K re acher,
sana h are kets iz d urm an
ı e m re diy oru m !"
Cin in dondu
ğ unu his setti ve onu b
ı ra kt
ı .
Kre acher s o
ğ uk ta
ş ı n ü zerin de d üm düz y att
ı ,
çökük g özle rin den y a
ş la r b o
ş an
ı yord u.

"H arry , kalk m as
ı na iz in ver!" diy e f
ı s ı ld ad
ı
Herm io ne.
"V ere yim d e k endin i d em ir le d övsün m ü?" d edi
Harry b urn undan s olu yara k, c in in y an
ı nda d iz
çökere k. "Z annetm iy oru m . P ekâlâ , K re acher,
gerç e
ğ i is tiy oru m : Mundungus Fle tc her‘
ı n
madaly onu ç ald
ığ ı
n ı n ere den b iliy ors un?"
"K re acher onu görd ü!" diy e nefe s ald
ı cin ,
dom uzum su burn undan grile
ş en di
ş le rle dolu
a ğ z ı na ya
ş la r süzülü rk en. "K re acher onu
Kre acher‘
ı n dola b
ı ndan, elle ri Kre acher‘
ı n
hazin ele riy le dolu ç
ı kark en görd ü. Kre acher
sin si h
ı rs
ı za durm as
ı n ı söyle di, am a
Mundungus F le tc her g üld ü v e k -k açt
ı ..."
"M adaly ona '
Efe ndi R egulu s‘u n
‘ dedin ," dedi
Harry . "N eden? N ere den geld i? R egulu s‘u n
onunla ne ilg is i vard
ı ? K re acher, do
ğ ru l ve

bana o m adaly on hakk
ı nda bild i
ğ in her
ş eyi
anla t v e R egulu s‘u n o nla ilg is in i! "
Cin d o
ğ ru ld u, b ir to p g ib i k
ı vr
ı ld
ı ,
ı sla k y üzünü
diz le rin in ara s
ı na yerle
ş tir d i ve ile ri geri
salla nm aya b a
ş la d
ı . K onu
ş tu
ğ unda, s esi b o
ğ uk
ç ı kt
ı am a yank
ı la nan sessiz m utfa kta epey
belir g in di.
"E fe ndi S ir iu s k açt
ı , iy i k urtu ld uk, ç ünkü k ötü
bir ç ocuktu v e k anunsuz y önle riy le H an
ı m ı m'
ı n
kalb in i k
ı rd
ı . A m a E fe ndi R egulu s‘u n gerç ek
guru ru vard
ı ; çünkü Bla ck is m in e ve saf
kan
ı n ı n sayg
ı nl
ığ ı
na yak
ı ş an
ı n ne old u
ğ unu
biliy ord u. Y
ı lla rc a büyücüle ri sakla nm akta n
kurta ra ra k M uggle 'la ra ve M uggle -d o
ğ um la ra
hükm edecek o la n K ara nl
ı k L ord ‘d an b ahsetti. ..
ve on alt
ı ya
ş ı ndayken, Efe ndi Regulu s,
Kara nl
ı k Lord ‘a kat
ı ld
ı . Ç ok, çok guru rlu ydu,
hiz m et e tm ekte n ç ok m utlu ydu...

"V e b ir g ün, k at
ı ld
ığ ı
ndan b ir y
ı l s onra , E fe ndi
Regulu s, K re acher‘
ı görm eye a
ş a ğı
m utfa
ğ a
geld i. E fe ndi R egulu s K re acher‘
ı h ep s evdi. V e
Efe ndi R egulu s d edi k i. .. d edi k i. .."
Ya
ş l ı c in d aha d a h
ı zl
ı s alla nm aya b a
ş la d
ı .
"...d edi ki, K ara nl
ı k Lord ‘u n bir cin e ih tiy ac
ı
varm
ı ş ."
"V old em ort‘u n b ir c in e m i ih tiy ac
ı v arm
ı ş ?" d iy e
te kra r etti H arry , dönüp onun gib i
ş a ş ı rm
ı ş
görü nen R on v e H erm io ne‘y e b akara k.
"A h, evet," diy e in le di K re acher "V e E fe ndi
Regulu s, Kre acher iç in gönüllü olm u
ş . Bir
onurd u, d edi E fe ndi R egulu s, o nun v e K ara nl
ı k
Lord ‘u n ona em re tti
ğ i her
ş eyi yapm as
ı
gere ken K re acher iç in b ir o nurd u... v e s onra
eve g elm esi g ere ken."

Kre acher daha da h
ı zl
ı salla nd
ı , nefe sin i
h ı çk
ı ra ra k a la ra k.
"B öyle ce Kre acher Kara nl
ı k Lord ‘a git ti.
Kara nl
ı k Lord Kre acher‘a ne yapacakla r
ı n ı
söyle m edi, sadece
K re acher‘
ı onunla bir lik te
deniz in yan
ı ndaki bir m a
ğ ara ya götü rd ü. Ve
ma
ğ ara n
ı n ö te sin de d aha d erin v e b üyük b ir
ma
ğ ara vard
ı ve m a
ğ ara n
ı n iç in de kocam an
siy ah b ir g öl v ard
ı ..."
Harry ‘n in e nsesin deki s açla r d ik en d ik en o ld u.
Kre acher‘
ı n v
ı ra kla yan s esi o k ara nl
ı k s ula r
ı n
kar
ş ı s ı ndan geliy or gib iy di. Nele r old u
ğ unu
sanki o da ord a bulu nm u
ş gib i aç
ı k seçik
göre biliy ord u.
"... B ir b ot v ard
ı ..."
Elb ette bir bot vard
ı ; Harry botu biliy ord u,
hayale t g ib i y e
ş il v e u fa k, o rta daki a daya b ir

büyücü ve bir kurb an götü rm ek iç in
büyüle nm i
ş . Ö yle yse V old em ort‘u n H ortk ulu k'u
çevre le yen koru m ala r
ı böyle te st etm i
ş ti; bir
kulla nat y ara t
ı k ö dünç a la ra k, b ir e v c in i. ..
"A dada b ir la vabo d olu su ik sir v ard
ı . K -K ara nl
ı k
Lord K re acher‘a o nu iç ir tti. .." C in b a
ş ta n a ya
ğ a
tit r e di.
"K re acher iç ti ve iç erk en, kork unç
ş eyle r
görd ü... Kre acher‘
ı n iç org anla r
ı yand
ı ...
Kre acher o nu k urta rm as
ı iç in E fe ndi R egulu s‘u
ça
ğı
rd
ı , H an
ı m ı B la ck‘i ç a
ğı
rd
ı , a m a K ara nl
ı k
Lord sadece güld ü... K re acher‘a bütü n ik sir i
iç ir tti. .. B o
ş la vaboya bir m adaly on b
ı ra kt
ı ...
İ çin i b ir a z d aha ik sir le d old urd u.
"V e sonra Kara nl
ı k Lord botla uzakla
ş t ı ,
Kre acher‘
ı a dada b
ı ra kt
ı ..."
Harry ola y
ı gözünde canla nd
ı ra biliy ord u.

Vold em ort‘u n b eyaz y
ı la ns
ı y üzünün k ara nl
ı kta
yok olu
ş unu iz le di, o k
ı rm
ı z ı gözle r bir k aç
dakik a iç in de yak
ı c ı ik sir in neden old u
ğ u
susuzlu
ğ a boyun e
ğ di
ğ i zam an öle cek ola n
mahvolm u
ş cin üzerin de ac
ı mas
ı zca
sabit le nm i
ş ... Am a bura da, Harry ‘n in hayal
gücü daha ile ri gid em edi, çünkü K re acher‘
ı n
nas
ı l k urtu ld u
ğ unu g öre m iy ord u.
"K re acher‘
ı n suya ih tiy ac
ı vard
ı , adan
ı n
kenar
ı nda sürü ndü ve siy ah göld en iç ti. .. ve
elle r, ölü elle r sudan ç
ı kt
ı ve Kre acher‘
ı
yüzeyin a lt
ı na ç ekti. .."
"N as
ı l k urtu ld un?" d iy e s ord u H arry v e f
ı s ı lt
ı yla
sord u
ğ unu d uyunca
ş a ş ı rm ad
ı . K re acher ç ir k in
ba
ş ı n ı k ald
ı rd
ı v e H arry ‘y e b üyük, k an ç ana
ğı
gözle riy le b akt
ı .
"E fe ndi Regulu s Kre acher‘a geri gelm esin i

söyle di, " d edi. "B iliy oru m - a m a
İ nfe riu s'la rd an
nas
ı l k açt
ı n?"
Kre acher a nla m
ı ş g ib i g örü nm üyord u.
"E fe ndi Regulu s Kre acher‘a geri dönm esin i
söyle di, " d iy e te kra rla d
ı .
"B iliy oru m , a m a - "
"E h, besbelli de
ğ il mi Harry ?" dedi Ron.
"B uharla
ş t ı !"
"A m a... ma
ğ ara n
ı n iç in e ve d
ı ş ı na
cis im le nem iy ord un," dedi Harry , "Y oksa
Dum ble dore - "
"C in büyüsü büyücü büyüsüne benzem ez,
de
ğ il m i? " dedi R on. "Y ani, biz yapam azken
onla r Hogw arts ‘
ı n iç in e ve d
ı ş ı na
cis im le nebiliy orla r."

Harry bunu sin dir ir k en bir sessiz lik old u.
Vold em ort böyle bir hata y
ı nas
ı l yapabilir d i?
Am a b unu d ü
ş ünürk en, H erm io ne k onu
ş tu v e
sesi b uz g ib iy di.
"E lb ette , V old em ort e v c in le rin in fa rk e tm esin e
de
ğ meyece
ğ in i d ü
ş ünürd ü, o nla ra h ayvan g ib i
davra nan di
ğ er safk anla r gib i. .. O nun sahip
olm ad
ığ ı
tü rd en bir büyüye sahip old ukla r
ı n ı
asla d ü
ş ünm ezdi. "
"E v cin in in en üstü n kanunu Efe ndi‘s in in
is te
ğ id ir ," dedi K re acher m onoto n bir sesle .
"K re acher‘a eve gelm esi söyle ndi, o yüzden
Kre acher e ve g eld i. .."
"E h, ö yle yse, s ana s öyle neni y apt
ı n, d e
ğ il m i? "
dedi H erm io ne n azik çe. "E m ir le re u ym u
ş sun!"
Kre acher b a
ş ı n ı s alla d
ı , h
ı zla s alla nara k.
"P eki d öndükte n s onra n e o ld u?" d iy e s ord u

Harry . "O na ola nla r
ı anla tt
ığ ı
nda R egulu s ne
dedi? "
"E fe ndi R egulu s ç ok, ç ok e ndi
ş ele nm i
ş ti, " d iy e
v ı ra kla d
ı Kre acher. "E fe ndi Regulu s,
Kre acher‘a sakla nm as
ı n ı ve evi te rk
etm em esin i söyle di. Ve sonra ... bir süre
sonra ... b ir g ece E fe ndi R egulu s, K re acher‘
ı n
dola b
ı na o nu b ulm aya g eld i v e E fe ndi R egulu s
tu haft
ı , her zam anki gib i de
ğ ild i, kafa s
ı
da
ğı
n ı kt
ı . Kre acher anla yabiliy ord u... ve
Kre acher‘d an o nu m a
ğ ara ya g ötü rm esin i is te di,
Kre acher‘
ı n K ara nl
ı k L ord ‘la g it ti
ğ i m a
ğ ara ya..."
Ve yola ç
ı km
ı ş la rd
ı . H arry onla r
ı aç
ı k seçik
gözünde c anla nd
ı ra biliy ord u, k ork m u
ş y a
ş l ı c in
ve in ce, S ir iu s‘a b enzeyen k ara nl
ı k A ra y
ı c ı ...
Kre acher y erin a lt
ı ndaki m a
ğ ara n
ı n s akla nm
ı ş
gir i
ş i n as
ı l a çaca
ğı
n ı b iliy ord u, u fa k b otu n as
ı l
ç ı kara ca
ğı
n ı b iliy ord u, b u s efe r iç ki la vabosu

ola n adaya onunla gid en onun sevgili
Regulu s‘u ydu...
"V e s ana ik sir i m i iç ir tti? " d edi H arry i
ğ re nere k.
Am a K re acher b a
ş ı n ı ik i y ana s alla d
ı v e a
ğ la d
ı .
Herm io ne‘n in elle ri a
ğ z ı na f
ı rla d
ı : Bir
ş eyi
anla m
ı ş g ib iy di.
"E -E fe ndi Regulu s cebin den Kara nl
ı k
Lord ‘u nkin e benzeyen bir m adaly on ç
ı kard
ı ,"
dedi K re acher, y a
ş la r d om uzum su b uru nun ik i
yan
ı na a k
ı yord u. "V e K re acher‘a o nu a lm as
ı n ı
ve la vabo bo
ş ald
ığ ı
nda madaly onla r
ı
de
ğ i ş tir m esin i s öyle di. .."
Kre acher‘
ı n h
ı çk
ı r ı kla r
ı kula k t
ı rm ala y
ı c ı hale
gelm i
ş ti a rt
ı k; H arry ‘n in o nu a nla yabilm ek iç in
çok y o
ğ unla
ş mas
ı g ere kti.
"V e K re acher‘a g it m esin i e m re tti - o nsuz. V e

Kre acher‘a - eve git m esin i söyle di - ve
Han
ı m ı m'a h iç s öyle m em esin i - n e y apt
ığ ı
n ı -
ve ilk m adaly onu - y ok e tm esin i. V e b ütü n ik sir i
- iç ti v e - K re acher m adaly onla r
ı d e
ğ i ş to ku
ş
etti - v e iz le di. .. E fe ndi R egulu s... s uyun a lt
ı na
çekilir k en... v e..."
"A h, Kre acher!" diy e fe ry at etti a
ğ la yan
Herm io ne. Cin in yan
ı nda diz le rin in üstü ne

ş tü v e o na s ar
ı lm aya ç al
ı ş t ı . A n
ı nda a ya
ğ a
kalk t
ı , o ndan u zakla
ş t ı , b esbelli i
ğ re nm i
ş ti.
"B ula n
ı k Kre acher‘a dokundu, buna iz in
verm eyecek, H an
ı m ı n e d erd i? "
"O na '
Bula n
ı k ‘ dem em eni söyle m i
ş tim !" diy e
h ı rla d
ı Harry , am a cin çokta n kendin i
cezala nd
ı r ı yord u: yere dü
ş tü ve aln
ı n ı yere
vurd u.
"O nu durd ur - onu durd ur!" diy e ba
ğı
rd
ı

Herm io ne. "A h, ne kadar i
ğ re nç old u
ğ unu
görm üyor musun, boyun e
ğ mek zoru nda
olm ala r
ı n ı n n e k adar i
ğ re nç o ld u
ğ unu g örm üyor
musun?"
"K re acher - d ur, d ur!" d iy e b a
ğı
rd
ı H arry .
Cin yere uzand
ı , h
ı zla nefe s ala ra k ve
ürp ere re k, burn unun etr a f
ı nda ye
ş il süm ük
par
ı ld
ı yord u, kendin e vurd u
ğ u yerd e, solu k
aln
ı nda
ş im did en mora ra n bir yara vard
ı ,
gözle ri
ş i ş mi
ş v e k an ç ana
ğı
na d önm ü
ş tü v e
ya
ş la r iç in de y üzüyord u. H arry h iç b u k adar
ac
ı nas
ı b ir
ş ey g örm em i
ş ti.
"Ö yle yse madaly onu eve getir d in ," dedi
ac
ı mas
ı zca, hik âyenin ta m am
ı n ı duym aya
kara rl
ı old u
ğ u iç in . "V e onu yok etm eye m i
çal
ı ş t ı n?"
"K re acher‘
ı n y apt
ığ ı
h iç bir
ş ey o na e tk i e tm edi, "

diy e in le di cin . "K re acher her
ş eyi denedi,
bild i
ğ i her
ş eyi, a m a h iç bir
ş ey, hiç bir
ş ey i
ş e
yara m
ı yord u... K apa
ğı
nda p ek ç ok g üçlü b üyü
vard
ı , K re acher iç in e u la
ş abilm enin , onu yok
etm enin te k yolu old u
ğ una em in di, am a

ı lm
ı yord u... K re acher kendin i cezala nd
ı rd
ı ,
te kra r denedi, kendin i cezala nd
ı rd
ı , te kra r
denedi. K re acher e m ir le re u ym akta b a
ş ar
ı s ı z
old u, K re acher m adaly onu yok edem edi! V e
han
ı m ı kederd en delir m i
ş ti, çünkü Efe ndi
Regulu s yok olm u
ş tu ve Kre acher ona ne
old u
ğ unu söyle yem edi, hay
ı r, çünkü Efe ndi
Regulu s ona m a
ğ ara da ola nla r
ı a-a -a ile den
kim seye s öyle m esin i y -y -y asakla m
ı ş t ı ..."
Kre acher o k adar k ötü h
ı çk
ı rm aya b a
ş la d
ı k i
art
ı k anla
ş ı la n kelim e yoktu . Kre acher‘
ı
iz le rk en ya
ş la r Herm io ne‘n in yanakla r
ı ndan
akt
ı , am a ona te kra r dokunm aya cesare t

edem edi. O na ç ok d a h ayra n o lm ayan R on b ile
üzülm ü
ş görü nüyord u. Harry to pukla r
ı yla
do
ğ ru ld u ve ba
ş ı n ı salla yara k bo
ş alt m aya
çal
ı ş t ı .
"S eni a nla m
ı yoru m , K re acher," d edi s onunda.
"V old em ort seni öld ürm eye çal
ı ş t ı , Regulu s
Vold em ort‘u a lt e tm ek iç in ö ld ü, a m a s en y in e
de Sir iu s‘u Vold em ort‘a satm akta n m em nun
muydun? Narc is sa ve Bella tr ix ‘e gid ip
Vold em ort‘a o nla r a ra c
ı l ığ ı
yla b ilg i s
ı zd
ı rm akta n
mem nundun..."
"H arry , Kre acher öyle dü
ş ünm üyor," dedi
Herm io ne, g özle ri e lle rin in a rd
ı nda f
ı s ı ld ayara k.
"O b ir k öle ; e v c in le ri k ötü , h atta in sanl
ı kta n
uzak muam ele ye al
ı ş k ı n; Vold em ort‘u n
Kre acher‘a yapt
ığ ı
norm al yolu n çok d
ı ş ı nda
de
ğ ild i. Kre acher gib i bir cin iç in büyücü
sava
ş la r
ı ne m anaya gele bilir ki? O na iy i

davra nan in sanla ra sad
ı k ve Mrs . Bla ck
öyle ydi ve Regulu s kesin lik le öyle ydi, bu
yüzden onla ra is te yere k hiz m et etti ve
in ançla r
ı n ı papa
ğ an gib i te kra rla d
ı . Ne
diy ece
ğ in i biliy oru m ," diy e devam etti H arry
kar
ş ı ç
ı km aya b a
ş la d
ığ ı
nda, "R egulu s‘u n fik rin i
de
ğ i ş tir d i
ğ in i. .. a m a b unu K re acher‘a a ç
ı kla m
ı ş
gib i görü nm üyor, de
ğ il mi? Ve nedenin i
biliy oru m , K re acher v e R egulu s‘u n a ile si e ski
safk an d üzenle rin e d evam e ttik le rin den h epsi
güvendeydi. Regulu s onla r
ı koru m aya
çal
ı ş ı yord u."
"S ir iu s - "
"S ir iu s, K re acher‘a b erb at d avra nm
ı ş t ı H arry ,
ve iy i görü nm üyord u, do
ğ ru old u
ğ unu
biliy ors un. K re acher S ir iu s b ura da y a
ş am aya
geld i
ğ in de uzun bir süre yaln
ı z kalm
ı ş t ı ve
muhte m ele n b ir p arç a
ş efk at iç in a çt
ı . E m in im

' Bayan Cis sy
‘ ve '
Bayan Bella
‘ geld i
ğ in de
Kre acher‘a m ükem melc e h o
ş davra nm
ı ş la rd
ı ,
bu yüzden onla ra bir iy ilik yapt
ı ve onla ra
bilm ek is te dik le ri h er
ş eyi s öyle di. B üyücüle rin
ev c in le rin e d avra nd
ı kla r
ı ş eyi ödeyecekle rin i
hep s öyle dim . E h, V old em ort ö dedi. .. v e S ir iu s
da."
Harry kar
ş ı l ı k verm edi. Kre acher‘
ı yerd e
h ı çk
ı r ı rk en iz le rk en Dum ble dore ‘u n ona
söyle di
ğ in i hat
ı rla d
ı , Sir iu s‘u n ölü m ünden
saatle r s onra : “
Sir iu s s an
ı r ı m K re acher‘
ı asla
duygula r
ı in sanla r kadar keskin bir
varl
ı k
ola ra k g örm edi. ..

"K re acher," d edi H arry b ir s üre s onra , "c an
ı n
is te di
ğ in de, e e... lü tfe n d o
ğ ru l. "
Kre acher‘
ı n sessiz ola na kadar h
ı çk
ı rm as
ı
bir k aç d akik a s ürd ü. S onra p arm ak e kle m le rin i

gözle rin e k üçük b ir ç ocuk g ib i o vara k k endin i
yin e o tu rm a p ozis yonuna k ald
ı rd
ı .
"K re acher, senden bir
ş ey yapm an
ı
is te yece
ğ im ," dedi Harry . Yard
ı m iç in
Herm io ne‘y e bakt
ı . Em ri nazik çe verm ek
is tiy ord u, a m a a yn
ı z am anda, b ir e m ir d e
ğ ilm i
ş
gib i davra nam
ı yord u. Fakat to nundaki
de
ğ i ş ik lik o nun o nay
ı n ı a lm
ı ş g ib iy di: C esare t
veric i b ir g ülü m sem eyle g ülü m sedi.
"K re acher, lü tfe n, gid ip M undungus F le tc her‘
ı
bulm an
ı is tiy oru m . Madaly onun nere de
old u
ğ unu bulm am
ı z gere kiy or - Efe ndi
Regulu s‘u n m adaly onunun. Ç ok ö nem li. E fe ndi
Regulu s‘u n b a
ş la tt
ığ ı
i
ş i b it ir m ek is tiy oru z, b o
ş
yere - e e- ö lm edi
ğ in i g ara ntiy e a lm ak is tiy oru z."
Kre acher yum ru kla r
ı n ı dü
ş ürd ü ve H arry ‘y e
bakt
ı .

"M undungus Fle tc her‘
ı bulm am
ı m
ı ?" diy e
v ı ra kla d
ı .
"V e onu bura ya, Grim mauld Meydan
ı ‘n a
getir m eni, " dedi Harry . "B iz im iç in bunu
yapabile ce
ğ in i d ü
ş ünüyor m usun?"
Kre acher ba
ş ı yla onayla yara k aya
ğ a kalk t
ı ,
Harry ‘n in a kl
ı na a nid en b ir fik ir g eld i. H agrid ‘in
çanta s
ı n ı ç
ı kard
ı v e s ahte H ortk ulu k'u ç
ı kard
ı ,
iç in de Regulu s‘u n Vold em ort‘a b
ı ra kt
ığ ı
not
ola n, e skis in in y erin e g eçen m adaly onu.
"K re acher, ben -e e- bunu al
ı rs an m em nun
olu ru m ," d edi, m adaly onu c in in e lin e b ast
ı ra ra k.
"B u R egulu s‘a a it ti v e e m in im s enin o lm as
ı na
sevin ir d i,
ş ükra n
ı n ı n g öste rg esi o la ra k - "
"V ur deyin ce öld ürm e, abi, " dedi Ro,n cin
madaly ona
ş öyle b ir b ak
ı p ş ok v e
ı st
ı ra p iç in de
ulu yup k endin i
y ere g eri a ta rk en.

Kre acher‘
ı sakin le
ş tir m ele ri nere deyse yar
ı m
saatle rin i a ld
ı . K endis in in o lm as
ı iç in b ir B la ck
aile yadig âr
ı hediy e edilm esi onu öyle
kendin den g eçir m i
ş ti k i d üzgün d ura bilm ek iç in
diz le ri fa zla z ay
ı f dü
ş mü
ş tü . S onunda bir k aç
ad
ı m ata bile cek hale geld i
ğ in de hepsi ona
dola b
ı na kadar e
ş lik ettile r, m adaly onu kir li
batta niy ele rin in iç in e güvenlic e s
ı k ı ş t ı rm as
ı n ı
iz le dile r ve ona, o bura da yokken onun
güvenli
ğ in in o nla r iç in ö ncelik li o la ca
ğı
n ı te m in
ettile r. S onra H arry v e R on‘u n ö nünde ik i k ere
yerle re kadar e
ğ ild i ve hatta Herm io ne‘n in
yönüne d o
ğ ru s ayg
ı l ı b ir s ela m iç in b ir d enem e
ola bile cek k om ik k üçük b ir k as
ı lm a b ile y apt
ı
ve sonra her zam anki yüksek çat
ı rd am ayla
buharla
ş t ı .

ON B
İ R İ NC
İ B Ö LÜ M :

Ş VET
E ğ er Kre acher,
İ nfe rile r'le dolu bir göld en
k açabiliy ors a, Harry , Mundungus‘u n
y akala nm as
ı n ı n e n fa zla b ir k aç s aat s üre ce
ğ i
k onusunda k endis in den e m in di v e tü m s abah
b oyunca, her an geri dönerle r üm id iy le evin
i ç in de sessiz ce dola
ş t ı . Am a her nas
ı ls a,
K re acher o sabah ya da ö
ğ le den sonra
d önm edi. G ece olm as
ı yla bir lik te cesare tin i
y it ir d i v e m era kla nm aya b a
ş la d
ı , çokça küflü
e km ekte n olu
ş an ak
ş am yem e
ğ in in de -k i
H erm io ne ü zerle rin de ç e
ş it li d e
ğ i ş tir m e b üyüle ri
d eneyip ba
ş ar
ı s ı z olm u
ş tu - bir yard
ı m ı
d okunm ad
ı .
K re acher e rte si g ün y a d a o ndan s onra ki g ün

dönm edi. Am a ik i pele rin li adam , on ik i
num ara n
ı n d
ı ş ı ndaki ala nda belir d i ve gece
kara nl
ığ ı
n ı n iç in de d ura ra k g öre m edik le ri e vin
yönüne d o
ğ ru b ak
ı nd
ı la r.
"K esin lik le Ö lü m Y iy enle r," d edi R on, o , H arry
ve H erm io ne p encere den a dam la r
ı iz liy orla rd
ı .
"S iz ce b ura da o ld u
ğ um uzu b iliy orla r m
ı d ı r? "
Herm io ne, "S anm
ı yoru m ," dem esin e ra
ğ men
kork m u
ş görü nüyord u, "B elk i de pe
ş im iz den
iç eri S nape‘i g önderm i
ş o la bilir le r, d e
ğ il m i? "
"S iz ce bura ya gelm i
ş ve Moody‘n in la neti
yüzünden dili kilit le nm i
ş m id ir ? " diy e sord u
Ron.
"E vet," d edi H erm io ne, "A ksi h ald e iç eri n as
ı l
gir ile bile ce
ğ in i söyle m i
ş olu rd u, de
ğ il mi?
Büyük ih tim alle b ura ya g elip g elm eyece
ğ im iz i
görm ek iç in g özetliy orla rd
ı r. N e d e o ls a e vin

art
ı k H arry ‘n in o ld u
ğ unu b iliy orla r."
"N as
ı l o lu r k i- " d iy e b a
ş la d
ı H arry .

"B üyücü mir a sla r
ı Bakanl
ı k ta ra f
ı ndan
in cele niy or, hat
ı rla sana? Sir iu s‘u n yeri sana
b ı ra kt
ığ ı
n ı ö
ğ re nm i
ş le rd ir ."
D ı ş ar
ı daki Ölü m Yiy enle r'in varl
ığ ı
evdeki
u ğ urs uz havay
ı art
ı rd
ı . Mr. Weasle y‘n in
Patr o nus‘u ndan beri, G rim mauld M eydan
ı ‘n
ı n
öte sin deki her hangi bir in den haber
alm am
ı ş la rd
ı ve gerg in lik patla k verm ek
üzere ydi. H uzurs uz v e h
ı rç
ı n bir
ş ekild e R on,
cebin deki P üfü r‘le oynam ay
ı sin ir bozucu bir
al
ı ş kanl
ı k halin e getir m i
ş ti. Bu, Kre acher‘
ı
bekle rk en s
ı k ı nt
ı dan v akit g eçir m ek iç in O zan
Beedle '
ı n Masalla r
ı ‘n
ı okuyan ve
ı ş ı kla r
ı n
süre kli yan
ı p sönm esin den ho
ş la nm ayan

Herm io ne‘y i ö zellik le ç ile den ç
ı kard
ı .
" Ş unu k esecek m is in ?" d iy e b a
ğı
rd
ı b ütü n
ı ş ı k
bir k ez d aha o dadan e m ild i
ğ in de, K re acher‘
ı n
yoklu
ğ unun ü çüncü a k
ş am
ı yd
ı .
"Ü zgünüm , ü zgünüm !" d edi R on P üfü r‘ü ç ak
ı p
ı ş ı kla r
ı e ski h alin e g etir e re k." F ark
ı nda o lm adan
yap
ı yoru m !"
"E h, kendin i m e
ş gul edecek yara rl
ı bir
ş ey
bula m
ı yor m usun?"
"N e? Ç ocuk h ik ayele ri o kum ak g ib i m i? "
"B u k it a b
ı b ana D um ble dore b
ı ra kt
ı R on - "
"- ve bana da Püfü r‘ü b
ı ra kt
ı , belk i bunu
kulla nm am b ekle niy ord ur!"
İ ncir kabu
ğ unu dold urm ayacak nedenden
dola y
ı at
ı ş mala r
ı na katla nam ayara k, Harry ,

ik is in e d e fa rk e ttir m eden o dadan ç
ı kt
ı . S üre kli
ziy are t etti
ğ i m utfa
ğ a do
ğ ru yöneld i, çünkü
ora s
ı n ı n, Kre acher‘
ı n büyük ih tim alle te kra r
belir e ce
ğ i y er o ld u
ğ undan em in di. M erd iv enin
orta y erin e g eld i
ğ in de, h er n as
ı ls a, ö n k ap
ı dan
hafif b ir v uru
ş s esi, s onra m eta lik t
ı k ı rt
ı la r v e
zin cir g
ı c ı rd am as
ı g eld i
ğ in i d uydu.
Vücudundaki bütü n sin ir le ri gerild i: Asas
ı n ı
ç ı kard
ı , k esilm i
ş e v c in i k afa la r
ı n ı n g ölg ele rin e
sakla nd
ı ve bekle di. K ap
ı aç
ı ld
ı : d
ı ş ar
ı s ı n ı n
la m ba
ı ş ığ ı
yla ayd
ı nla t
ı lm
ı ş old u
ğ unu görd ü,
pele rin li b ir fig ür h ole d o
ğ ru ile rle di v e k ap
ı y ı
ark as
ı ndan k apatt
ı . D avets iz m is afir ö ne d o
ğ ru
bir a d
ı m a tt
ı v e M oody‘n in s esi s ord u, " S everu s
Snape?" Sonra to z
ş ekil holü n sonunda
yükseld i ve ölü elin i kald
ı rm
ı ş bir
ş ekild e
üzerin e d o
ğ ru a cele yle y ürü dü.
"S eni ö ld üre n b en d e
ğ ild im A lb us," d edi s akin

bir s es. U
ğ urs uzlu k la neti b ozuld u: T oz c is im
yenid en p atla d
ı , a rk as
ı nda b
ı ra kt
ığ ı
y o
ğ un g ri
sis b ulu tu y üzünden y eni g ele nin k im o ld u
ğ unu
anla m ak im kans
ı zd
ı .
Harry asas
ı n ı kara rt
ı n ı n orta s
ı na do
ğ ru lt tu .
"S ak
ı n k
ı p ı rd am a!"
Mrs . Bla ck‘in portr e sin i unutm u
ş tu .
Ba
ğı
rm as
ı yla b ir lik te p ortr e yi s akla yan p erd ele r

ı ld
ı ve kad
ı n ç
ığ
l ı k atm aya ba
ş la d
ı ,
"B ula n
ı kla r v e k an
ı bozukla r e vim i le keliy orla r-"
Ron ve Herm io ne, Harry ‘n in ark as
ı ndan
merd iv enle ri ko
ş arc as
ı na in dile r, asala r
ı t
ı pk
ı
onunki gib i, a
ş a ğı
daki kolla r
ı n ı havaya
kald
ı rm
ı ş ta n
ı nm ayan a dam a d o
ğ ru lt u lm u
ş tu .
"A te
ş e tm eyin , b enim , R em us!"
"A h,
ş ükürle r o ls un," d edi H erm io ne, g üçsüzce

asas
ı n ı M rs . Bla ck‘e do
ğ ru lt a ra k, gürü lt ü yle
perd ele r yenid en kapand
ı ve sessiz lik old u.
Ron d a a sas
ı n ı in dir d i, a m a H arry in dir m edi.
"K endin i b elli e t!" d edi.
Lupin , e lle ri te slim o ld u
ğ unu g öste rir c esin e h ala
havada o la ra k la m ba
ı ş ığ ı
na d o
ğ ru y ürü dü.
"B en R em us John Lupin , kurt adam , bazen
Ayla k o la ra k d a b ilin ir im , Ç apulc u H arit a s
ı ‘n
ı n
dört yara t
ı c ı s ı ndan bir iy im , Nym phadora ‘y la
evliy im , genellik le Tonks diy e bilin ir ve bir
böcürt kulla nara k sana nas
ı l Patr o nus
yap
ı la ca
ğı
n ı ö
ğ re ttim H arry ."
"A h, pekala ." dedi H arry , asas
ı n ı in dir e re k,
"a m a k ontr o l e tm eliy dim , d e
ğ il m i? "
"E ski Kara nl
ı k Sanatla ra Kar
ş ı Savunm a
ö ğ re tm enin ola ra k, kontr o l etm ek zoru nda

old u
ğ un konusunda hem fik ir im . Ron ve
Herm io ne, savunm an
ı z ı o kadar çabuk
in dir m em elis in iz ."
Merd iv enden a
ş a ğı
o na d o
ğ ru k o
ş tu la r. S iy ah
seyahat p ele rin in e s ar
ı l ı b ir h ald e y org unlu kta n
bit k in dü
ş mü
ş görü nüyord u, am a onla r
ı
görd ü
ğ ü iç in m utlu ydu.
"S everu s‘t a n e ser y ok o z am an?" d iy e s ord u.
"H ay
ı r," d edi H arry , "N ele r o lu yor? H erk es iy i
mi? "
"E vet," d edi L upin , "a m a h epim iz iz le niy oru z.
D ı ş ar
ı da b ir k aç Ö lü m Y iy en v ar-"
"B iliy oru z-"
"B eni k im senin g örm eyece
ğ in den e m in o lm ak
iç in ön kap
ı n ı n önündeki son basam a
ğ a
cis im le nm ek zoru nda kald
ı m. Senin bura da

old u
ğ unu bilm iy orla r, yoksa em in im d
ı ş ar
ı da
daha fa zla a dam la r
ı o lu rd u; s enin le h erh angi b ir
ba
ğ la nt
ı s ı ola n her yeri belir le m i
ş le r Harry .
Hadi bodru m kat
ı na in elim , siz e anla ta ca
ğı
m
çok
ş ey v ar v e K ovuk‘t a n a yr
ı ld
ığ ı
n ı z z am an
nele r o ld u
ğ unu b ilm ek is tiy oru m ."
Mutfa
ğ a in dile r, Herm io ne asas
ı n ı gir i
ş e
do
ğ ru lt tu . H em en b ir a te
ş y ükseld i. Ç
ı pla k ta
ş
duv arla r
ı s ı nm
ı ş gib i bir yan
ı ls am a old u ve
ta hta m asa p arla d
ı . L upin s eyahat p ele rin in in
alt
ı ndan bir k aç kaym ak bir a s
ı ç
ı kard
ı ve
otu rd ula r.
"B ura ya g ünle r ö nce g elm eliy dim , a m a Ö lü m
Yiy enle r'in yakam dan dü
ş mele rin i sa
ğ la m am
gere kti, " dedi Lupin . "P eki, dü
ğ ünden sonra
dir e k b ura ya m
ı g eld in iz ?"
"H ay
ı r," dedi Harry , "T otte nham Adliy e

Yolu ‘n daki bir kahvede bir k aç Ö lü m Y iy en'le
kar
ş ı la
ş t ı kta n s onra
b ura ya g eld ik ."
Lupin kaym ak bir a s
ı n ı n büyük bir k
ı sm
ı n ı
önüne d öktü . " N e?"
Ola nla r
ı a ç
ı kla d
ı la r; b it ir d ik le rin de L upin d eh
ş et
iç in de g örü nüyord u.
"A m a nas
ı l o kadar çabuk buld ula r siz i?
Cis im le nir k en onla ra tu tu nm ad
ığ ı
n ı z ta kdir d e
cis im le nm i
ş o la nla r
ı ta kip e tm ek im kans
ı zd
ı r."
"V e ta m da zam an
ı nda Totte nham Adliy e
Yolu ‘n da d ola
ş ı yor o la m azla rd
ı , d e
ğ il m i? " d edi
Harry .
"M era k e ttik ," d edi H erm io ne k esin o lm ayan b ir
ses to nuyla , "a caba Harry hala Takip çi‘y i
üzerin de ta
ş ı yor o la bilir m i? "
" İ mkans
ı z," d edi L upin . R on k endin i b e
ğ enm i
ş

görü nüyord u ve Harry büyük bir ölç üde
ra hatla d
ığ ı
n ı his setti. "H er
ş ey b ir y ana, e
ğ er
Harry hala üzerin de Takip çi‘ç i ta
ş ı sayd
ı
kesin lik le o nun b ura da o ld u
ğ unu b ilir le rd i, d e
ğ il
mi? A m a h ala s eni T otte nham A dliy e Y olu ‘n a
kadar nas
ı l ta kip etm i
ş ola bile cekle rin i
anla m
ı yoru m , g erç ekte n e ndi
ş e v eric i. "
Rahats
ı z olm u
ş görü nüyord u, am a H arry ‘n in
ilg ile ndi
ğ i k adar
ı yla b u s oru b ekle yebilir d i.
"B iz ayr
ı ld
ı kta n sonra nele r old u
ğ unu anla t,
Ron‘u n babas
ı aile nin güvende old u
ğ unu
söyle di
ğ in den b eri te k b ir k elim e d uym ad
ı k."
"E h, b iz i K in gsle y k urta rd
ı ," d edi L upin . "O nun
uyar
ı s ı sayesin de dü
ğ ün m is afir le rin in ço
ğ u
onla r ula
ş madan önce buharla
ş may
ı
ba
ş ard
ı la r."
"Ö lü m Y iy enle r m i, y oksa B akanl
ığ ı
n a dam la r
ı

m ı yd
ı ?" d iy e a ra ya g ir d i H erm io ne.
" İ kis in in k ar
ı ş ı m ı ; a rt
ı k b ütü n a m aç v e n iy etle ri
ayn
ı ," d edi L upin . "B ir d üzin e k adarla rd
ı , a m a
senin ora da old u
ğ unu bilm iy orla rd
ı Harry .
Arth ur bir söyle nti duym u
ş : Scrim geour‘u
öld ürm eden önce ona i
ş kence yap
ı p senin
nere de o ld u
ğ unu s orm u
ş la r v e d o
ğ ru ysa e
ğ er,
seni e le v erm em i
ş ."
Harry , R on ve H erm io ne‘y e bakt
ı ;
ş ok ve
min netta rl
ı k d olu y üz if a dele ri o nun d uygula r
ı n ı
yans
ı t ı yord u. Scrim geor‘u hiç o kadar çok
sevm em i
ş ti, am a e
ğ er Lupin ‘in söyle di
ğ i
do
ğ ru ysa, adam
ı n son hare keti Harry ‘y i
koru m ak o lm u
ş tu .
"Ö lü m Yiy enle r, Kovuk‘u ba
ş ta n sona
ta ra d
ı la r," d iy e d evam e tti L upin . "G uly abaniy i
buld ula r am a yakla
ş mak is te m edile r- ve biz i

saatle rc e sorg uya çektile r. S enin le ilg ili bilg i
alm aya çal
ı ş ı yorla rd
ı Harry , am a ta bii ki
Yold a
ş l ı k‘t a n ba
ş ka kim se senin ora da
old u
ğ unu b ilm iy ord u.
"D ü
ğ ün m ahvolu rk en, d aha fa zla Ö lü m Y iy en,
Yold a
ş l ı k'la a la kas
ı o la n ü lk edeki d i
ğ er e vle re
do
ğ ru h ücum e diy orla rd
ı . K im se ö lm edi, " d iy e
ekle di h
ı zl
ı ca, s oru yu ö nceden ta hm in e dere k,
"a m a zorlu la rd
ı . Dedalu s Dig gle ‘
ı n evin i
kundakla d
ı la r, a m a b ild i
ğ in iz g ib i o ra da d e
ğ ild i
ve T onks‘u n a ile si ü zerin de C ru cia tu s L aneti‘n i
kulla nd
ı la r. Yenid en, senin onla r
ı ziy are t
ettik te n s onra n ere ye g it ti
ğ in i ö
ğ re nm ek iç in .
Ş u
anda iy ile r- sars
ı ld
ı la r besbelli ki, am a öte
yandan iy ile r."
"Ö lü m Yiy enle r bütü n o koru cuyu büyüle ri
a ş m ı ş la r? " diy e sord u Harry , Tonks‘u n
ebeveynle rin in bahçesin e dü
ş tü
ğ ü gün bütü n

gece boyunca büyüle rin ne kadar etk ili
old u
ğ unu h at
ı rla yara k.
"A nla m an g ere ken
ş ey H arry , Ö lü m Y iy enle r'in
art
ı k B akanl
ı k'
ı n b ütü n g ücüne s ahip o ld ukla r
ı ,"
dedi Lupin . "K im lik le rin in sapta nm as
ı ya da
tu tu kla nm a k ork usu o lm adan a c
ı mas
ı z b üyüle ri
kulla nabilm e gücüne sahip le r. O nla ra kar
ş ı
kulla nd
ığ ı
m ı z b ütü n k oru yucu b üyüle ri ç özm eyi
ba
ş ard
ı la r v e b ir k ere iç eri g ir d ile r m i, n eden
geld ik le ri k onusunda ta m am en a ç
ı kt
ı la r."
"P eki, H arry ‘n in nere de old u
ğ unu ö
ğ re nm ek
iç in yapt
ı kla r
ı i ş kencele re bahane bulm a
zahm etin e
g ir iy orla r m
ı ?" d iy e s ord u H erm io ne
a ğ z ı n ı n k enar
ı yla .
"E h," d edi L upin . D ura ksad
ı v e s onra G ele cek
Posta s
ı ‘n
ı n k atla nm
ı ş b ir k opyas
ı n ı ç
ı kard
ı .
" İ ş te ," dedi gazete yi masan
ı n üzerin den

Harry ‘y e u zata ra k, " e r y a d a g eç ö
ğ re neceksin
nas
ı ls a. Bu senin pe
ş in e dü
ş mele rin in
bahanesi. "
Harry ka
ğı
d ı açt
ı . Kendis in in kocam an bir
fo to
ğ ra f
ı ön sayfa y
ı dold uru yord u. Ba
ş l ığ ı
n ı
okudu:
ALB U S DUM BLE D ORE‘U N
ÖLÜ M ÜNÜ N
SO RU
Ş TU RM ASI
İ Ç İ N A RAN IY O R
Ron ve Herm io ne öfk eyle ba
ğı
rm aya
ba
ş la d
ı la r, am a Harry bir
ş ey söyle m edi.
Gazete yi ile ri it tir d i; daha fa zla okum ak
is te m iy ord u: Ne yazd
ığ ı
n ı biliy ord u.
Dum ble dore öld ü
ğ ü s
ı ra da kule nin te pesin de
ola nla r haric in de onu gerç ekte n kim in

öld ürd ü
ğ ünü kim se bilm iy ord u ve Rit a
Skeete r‘
ı n da büyücülü k dünyas
ı na söyle di
ğ i
gib i, H arry , D um ble dore dü
ş tü kte n dakik ala r
sonra o y eri k o
ş ara k te rk e derk en g örü lm ü
ş tü .
"Ü zgünüm H arry ," d edi L upin .
"D em ek k i Ö lü m Y iy enle r, G ele cek P osta s
ı ‘n
ı
da ele geçir d ile r? " diy e sord u Herm io ne
sin ir d en k öpürm ü
ş çesin e.
Lupin o nayla rc as
ı na k afa s alla d
ı .
"A m a ta bii ki in sanla r nele r old u
ğ unun
fa rk
ı ndad
ı rla r? "
"H üküm et darb esi sars
ı nt
ı s ı z ve nere deyse
sessiz ce o ld u," d edi L upin .
"S crim geour‘u n ölü m ünün re sm i ola ra k

ı kla m as
ı ola ra k, is tif a etti
ğ i söyle ndi;
İ mperiu s b üyüsü a lt
ı nda o la n P iu s T hic knesse

yerin e g etir ild i.
"N eden Vold em ort kendin i S ih ir B akan
ı ila n
etm edi? " d iy e s ord u R on. L upin g üld ü.
"E tm esin e gere k yok, Ron. Sonuç ola ra k
Bakan o, neden Bakanl
ı k't a bir masan
ı n
ark as
ı nda otu rs un ki? Onun kukla s
ı
Thic knesse, V old em ort‘u g üçle rin i B akanl
ı k'
ı n
d ı ş ı nda k ulla nm as
ı iç in s erb est b
ı ra kara k h er
gün i
ş le rle ilg ile niy or.
"D o
ğ al ola ra k bir ç ok in san nele r old u
ğ unu
anla d
ı : B akanl
ı k p olit ik as
ı nda s on b ir k aç g ünde
çok d ra m atik b ir d e
ğ i ş im o ld u v e b ir ç ok in san
bunun ark as
ı nda Vold em ort‘u n old u
ğ unu
f ı s ı ld
ı yor. Her nas
ı ls a konu da bu:
F ı s ı ld a
ş ı yorla r. Kim e güvenecekle rin i
bile m eyere k b ir b ir le rin e s
ı n ı r k oym aya c esare t
edem iy orla r;
ş üphele ri do
ğ ru ç
ı kar ve aile le ri

hedef a l
ı n ı r d iy e k onu
ş maya k ork uyorla r. E vet,
Vold em ort çok zekic e bir oyun oynuyor.
Kendin i ila n e tm esi a sile ri k
ı ş k ı rta bilir : M askeli
olm ala r
ı kafa kar
ı ş ı kl
ığ ı
, belir s iz lik ve kork u
yara t
ı yor."
"V e bu Bakanl
ı k polit ik as
ı ndaki dra m atik
de
ğ i ş im ," dedi H arry , "b üyücülü k dünyas
ı n ı
Vold em ort y erin e b ana k ar
ş ı u yar
ı yor? "
"K esin lik le o nun b ir p arç as
ı ," d edi L upin , "v e o
da çok usta ca bir i
ş . Art
ı k Dum ble dore
öld ü
ğ üne göre , sen -S a
ğ Kala n Çocuk-
kesin lik le sem bol ola cakt
ı n ve Vold em ort‘a
kar
ş ı koym ak iç in bütü n okla r
ı ona
çevir e cektin . A m a e ski k ahra m an
ı n ö lü m ünde
senin parm a
ğı
n ı n old u
ğ unu göste re re k,
Vold em ort, senin kafa na ödül biç m ekle
kalm ad
ı , s eni s avunm u
ş o la nla r
ı n iç in e
ş üphe
ve k ork u s ald
ı .

"B u s
ı ra da, Bakanl
ı k, in sanla r
ı Muggle
do
ğ um lu la ra k ar
ş ı k
ı ş k ı rtm aya b a
ş la d
ı ." L upin
Gele cek P osta s
ı ‘n
ı n ik in ci s ayfa s
ı n ı i
ş are t e tti.
Herm io ne, Kara nl
ı k Sanatla r
ı n S
ı rla r
ı 'n
ı
tu ta rk enki ta k
ı nd
ığ ı
ayn
ı nefr e t dolu if a deyle
sayfa la r
ı ç evir d i.
" ‘
Muggle -d o
ğ um lu la r
ı Kay
ı t K om is yonu,
‘ " d iy e
okudu y üksek s esle ,
"‘S ih ir Baka nl
ığ ı
, Muggle 'l a r
ı n büyü
s ı rla r
ı na n as
ı l sa hip o ld ukla r
ı n ı daha iy i
anla m ak iç in 'M uggle -d o
ğ um lu la r,‘
den en b ir te fti
ş ba
ş la tt
ı .
"Y ak
ı ndaki s o ru
ş tu rm a, b üyü nün y a ln
ı zc a
büyü cü le r ü re yin ce k i
ş id en ki
ş iy e g eçti
ğ i
belir tile re k
Esra r Dair e si ta ra f
ı ndan

üstle n ild i. Kan
ı tla nm
ı ş büyü cü ata la r
ı
olm ad
ığ ı
na göre , Muggle -d o
ğ um lu
den en le r, büyü gücü nü h
ı rs
ı zl
ı k yo lu yla
ya da zo r ku lla nara k alm
ı ş la rd
ı r.
Baka nl
ı k büyü gücü gasp
ed ic ile rin in
kö kü nü ka z
ı maya ka ra rl
ı ve bu am aç
do
ğ ru ltu su nda Muggle -d o
ğ um lu
den en le re , yen i
ku ru la n Muggle -
do
ğ um lu la r
ı Kay
ı t Kom is y o nu‘y la
ya paca kla r
ı müla ka tta olm ala r
ı iç in bir
davetiy e
gönderild i."
" İ nsanla r b unun o lm as
ı na iz in v erm ezle r," d edi
Ron.
"B u
ş u a nda o lu yor R on," d edi L upin . "M uggle -
do
ğ um lu la r
ş u anda biz konu
ş ur-k en
to pla n
ı yor."

"A m a '
çal
ı nt
ı ‘ büyüye nas
ı l sahip olm ala r
ı
bekle niy or? " d edi R on. " B u d elic e, e
ğ er b üyüyü
çala biliy or ols ayd
ı k etr a fta hiç K ofti olm azd
ı ,
de
ğ il m i? "
"B iliy oru m ," d edi L upin . " Y in e d e, e n a z
ı ndan b ir
ta ne yak
ı n büyücü akra ban old u
ğ unu
kan
ı tla m azsan, büyü gücünü yasal olm ayan
yold an eld e etm i
ş say
ı l ı yors un ve cezas
ı n ı
çekm ek z oru ndas
ı n."
Ron, H erm io ne‘y e k
ı sa b ir b ak
ı ş a tt
ı v e "P eki
ya safk anla r ve yar
ı m-k anla r bir Muggle -
do
ğ um lu ‘n un akra bala r
ı old u
ğ una yem in
ederle rs e? Herk ese Herm io ne‘n in benim
kuzenim o ld u
ğ unu s öyle yece
ğ im -"
Herm io ne R on‘u n e lin i k endi e li a ra s
ı na a ld
ı v e
s ı kt
ı .
"T e
ş ekkür ederim Ron, am a böyle bir
ş ey

yapm ana iz in v ere m em - "
"B a
ş ka seçene
ğ in yok," dedi R on k
ı zg
ı nca,
k ı z ı n elin i s
ı kara k. "S ana aile a
ğ ac
ı m ı
ö ğ re te ce
ğ im ve böyle ce soru la n soru la r
ı
cevapla yabile ceksin ."
Herm io ne tit r e kçe g üld ü.
"R on, ülk edeki en fa zla ara nan ki
ş i H arry ‘le
bir lik te kaç
ı yor old u
ğ um uza göre , bir
ş ey
de
ğ i ş ece
ğ in i s anm
ı yoru m . E
ğ er okula gid iy or
ols ayd
ı m fa rk l
ı o lu rd u. V old em ort, H ogw arts ‘la
ilg ili n e p la nl
ı yor? " d iy e s ord u L upin ‘e .
"A rt
ı k her genç cad
ı ve büyücünün git m esi
zoru nlu ," d iy e y an
ı tla d
ı . "D ün a nons e dild i. B u
bir d e
ğ i ş ik lik , ç ünkü d aha ö nce b ir z oru nlu lu k
de
ğ ild i. Tabii ki, Brit a nya üzerin de bulu nan
hem en hem en bütü n büyücüle r ve cad
ı la r
Hogw arts ‘t a e
ğ it im g örd üle r, a m a a ile le ri o nla ra

evde d ers a ld
ı rm a y a d a y urtd
ı ş ı na g önderm e
te rc ih in e sahip tile r.
Ş im dik i yolla , Vold em ort,
bütü n büyücülü k nüfu sunun gözü önünde
olm as
ı n ı sa
ğ l ı yor. Ayn
ı zam anda Muggle -
do
ğ um lu la r
ı a y
ı kla m an
ı n b a
ş ka b ir y olu , ç ünkü
ö ğ re ncile r e
ğ it im görm ele rin e iz in verilm eden
önce k an d uru m la r
ı na g öre s
ı n ı fla nd
ı r ı la cakla r -
yani
B akanl
ı k'a büyücü soyundan geld ik le rin i
kan
ı tla m
ı ş o la cakla r."
Harry m id esi b ula nm
ı ş v e k
ı zg
ı n his setti:
Ş u
anda, h eyecan d olu o n b ir y a
ş ı ndakile r, s at
ı n
al
ı nm
ı ş o nla rc a b üyü k it a b
ı n ı , H ogw arts ‘
ı a sla
göre m eyecekle rin den habers iz ce, belk i de
aile le rin i bir daha asla göre m eyecekle rin den
habers iz ce o kuyor o la bilir le rd i.
"B u çok... bu çok..." diy e m
ı r ı ld and
ı ,
kafa s
ı ndaki d eh
ş et v eric i d ü
ş üncele ri h akk
ı yla
if a de edebile cek kelim ele ri bulm a çabas
ı

iç in deydi, a m a L upin s akin ce,
"B iliy oru m ," d edi.
Lupin te re ddüt e tti.
"B unu onayla m azsan e
ğ er seni anla y
ı ş la
kar
ş ı la r
ı m Harry , am a Yold a
ş l ı k,
Dum ble dore ‘u n sana bir göre v b
ı ra kt
ığ ı
iz le nim in de."
"B
ı ra kt
ı ," diy e cevapla d
ı Harry , "v e R on ve
Herm io ne de i
ş in iç in dele r, benim le bir lik te
geliy orla r."
"G öre vin n e o ld u
ğ unu b ana s öyle yebilir m is in ?"
Harry , v aktin den ö nce ç iz gile r b elir m i
ş s ura ta ,
din ç if a desin e ve grile
ş en saçla ra bakt
ı ve
fa rk l
ı b ir c evap v ere bilm eyi d ile di.
"S öyle yem em Rem us, üzgünüm . E
ğ er

Dum ble dore sana söyle m ediy se, benim
söyle yebile ce
ğ im i s anm
ı yoru m ."
"B unu söyle yece
ğ in i dü
ş ünm ü
ş tü m ," dedi
Lupin hayal k
ı r ı kl
ığ ı
yla . "A m a hala i
ş in iz e
yara yabilir im . Ne old u
ğ um u ve nele r
yapabild i
ğ im i biliy ors un. Siz in le gelip
güvenli
ğ in iz i sa
ğ la yabilir im . Ne yapm aya
çal
ı ş t ığ ı
n ı z ı s öyle m ene g ere k o lm az."
Harry te re ddüt etti. Ç ok can al
ı c ı bir te klif ti,
am a e
ğ er L upin s üre kli o nla rla b ir lik te o la caksa
ondan giz li göre vle rin i nas
ı l sakla yacakla r
ı n ı
hayal e dem edi.
Am a H erm io ne k afa s
ı k ar
ı ş m ı ş g örü ndü. "P eki
ya T onks?" d edi.
"O na n e o lm u
ş ?" d edi L upin .
"E h," dedi H erm io ne ka
ş la r
ı n ı çata ra k, "s iz

evlis in iz : Biz im le gelm en konusunda ne
his sedecek?"
"T onks ta m am en g üvende o la cak," d edi L upin .
"E beveynle rin in e vin de o la cak."
Lupin ‘in ses to nunda garip bir
ş ey vard
ı ;
nere deyse s o
ğ uktu . A yn
ı zam anda Tonks‘u n
ebeveynle rin in evin de sakla nm as
ı fik ri de
tu haf
ı ; n e d e o ls a Y old a
ş l ı k'
ı n b ir ü yesiy di v e
Harry ‘n in bild i
ğ i kadar
ı yla ola yla r
ı n iç in de
olm ay
ı s eviy ord u.
"R em us," dedi H erm io ne kesin olm ayan bir
sesle , " h er
ş ey y olu nda m
ı ...? B ilir s in ... s en v e-
"
"H er
ş ey y olu nda, te
ş ekkür e derim ," d edi L upin
anla m l
ı b ir
ş ekild e.
Herm io ne p em beye d önü
ş tü . M ahçup e dic i v e

uta nd
ı r ı c ı ba
ş ka bir dura ksam a old u, sonra
Lupin , h o
ş bir
ş eyle rin olm ad
ığ ı
n ı kabul edip
kendin i zorla yara k, "T onks‘u n bir bebe
ğ i
ola cak," d edi.
"A h, n e k adar h arik a!" d iy e h ayk
ı rd
ı H erm io ne.
"M ükem mel! " d edi R on h evesle .
"T ebrik le r," d edi H arry .
Lupin yapm ac
ı k bir
ş ekild e gülü m sedi, daha
çok y üzünü b uru
ş tu rm u
ş g ib i g örü ndü, s onra
"Ö yle yse... Teklif im i kabul ediy or m usunuz?
Üçlü , dörtlü olu yor mu? Dum ble dore ‘u n
onayla m ayaca
ğı
n ı h iç s anm
ı yoru m , n e d e o ls a,
beni s iz in K ara nl
ı k S anatla ra K ar
ş ı S avunm a
ö ğ re tm enin iz ola ra k ata d
ı . Ve siz e
söyle m eliy im k i, iç im iz den ç o
ğ unun
ş u a na d ek
kar
ş ı la
ş mad
ığ ı
ya da hayal bile edem edi
ğ i
büyüle rle y üzle
ş ece
ğ iz ."

Ron v e H erm io ne, H arry ‘y e b akt
ı la r.
"Y aln
ı zca- yaln
ı zca do
ğ ru la m ak is tiy oru m ,"
dedi. "T onks‘u ebeveynle rin in evin e b
ı ra k
ı p
biz im le g elm ek m i is tiy ors un?"
"O ra da ta m am en güvende ola cak, ona göz
kula k o la cakla r," d edi L upin . S on k ez fa rk l
ı l ığ ı
vurg ula yara k k onu
ş tu , "H arry , e m in im J am es
senin le o lm am
ı is te rd i. "
"E h," d edi H arry y ava
ş ça, "B en e m in d e
ğ ilim .
Ş undan old ukça em in im ki, babam aç
ı kças
ı
neden kendi
çocu
ğ unla olm ad
ığ ı
n ı bilm ek
is te rd i. "
Lupin ‘in s ura t
ı n ı n re ngi g it ti. M utfa
ğı
n d ere cesi
on d ere ce d ü
ş mü
ş o lm al
ı yd
ı . R on, g örd ükle rin i
ezberle m esi g ere kir m i
ş çesin e odan
ı n etr a f
ı na
dik katle b ak
ı n ı yord u, H erm io ne‘n in gözle ri bir
Harry ‘y e b ir L upin ‘e d o
ğ ru lu yord u.

"A nla m
ı yors un," d edi L upin s onunda.
"A nla t ö yle yse," d edi H arry .
Lupin y utk undu.
"B en- Tonks‘la evle nm ekle büyük bir hata
yapt
ı m. D o
ğ ru kara r vere m edim ve o andan
it ib are n p i
ş man
ı m."
"A nl
ı yoru m ," dedi Harry , "ö yle yse onu ve
çocu
ğ unu te rk edip biz im le bir lik te
kaçacaks
ı n?"
Lupin h
ı zla aya
ğ a kalk t
ı : Sandaly esi geriy e
devrild i v e o nla ra o k adar b üyük b ir k
ı zg
ı nl
ı kla
bakt
ı ki, H arry , ilk kez onun in san sura t
ı n ı n
üzerin de k urd un g ölg esin i g örd ü.
"K ar
ı ma ve do
ğ mam
ı ş çocu
ğ um a nele r
yapt
ığ ı
m ı anla m
ı yor musun? Onunla asla
evle nm em eliy dim , o nu to plu m dan d
ı ş la nm
ı ş b ir i

yapt
ı m!"
Lupin d evir d i
ğ i s andaly eyi te km ele di.
"B eni y aln
ı zca Y old a
ş l ı k iç in de görd ünüz, ya
da Hogw arts ‘t a Dum ble dore ‘u n koru m as
ı
alt
ı nda! B üyücülü k dünyas
ı n ı n ço
ğ unlu
ğ unun
benim gib i yara t
ı kla r
ı ne ola ra k görd ükle rin i
bilm iy ors unuz! S
ı k ı nt
ı m ı ö
ğ re ndik le ri zam an
benim le zar zor konu
ş uyorla r! N e yapt
ığ ı
m ı
görm üyor musunuz? Onun öz aile si bile
evlili
ğ im iz den tik sin di, te k k
ı zla r
ı n ı n bir kurt
adam la evle nm esin i hangi aile is te r ki? Ve
çocuk-ç ocuk-"
Lupin saç
ı n ı n bir k
ı sm
ı n ı eliy le yold u, akl
ı n ı
yit ir m i
ş g ib i g örü nüyord u.
"B enim tü rü m geneld e üre m ez! Benim gib i
ola cak, buna in and
ı m- kendi duru m um un
masum bir çocu
ğ a geçm e ris kin i bile re k

kendim i n as
ı l a ffe debilir im ? V e e
ğ er, b ir m uciz e
eseri b enim g ib i o lm azsa, s üre kli u ta naca
ğı
b ir
babas
ı o lm adan y üz k at d aha iy i o la cak!"
"R em us!" d iy e f
ı s ı ld ad
ı H erm io ne, g özle ri y a
ş
dolu ydu. " Ö yle s öyle m e- n as
ı l o lu r d a b ir ç ocuk
senden u ta nabilir ? "
"A h, b ilm iy oru m H erm io ne," d edi H arry . "B en
ols am o ld ukça u ta n
ı rd
ı m."
Harry öfk esin in nere den geld i
ğ in i bilm iy ord u,
am a o nu a ya
ğ a k alk m aya s evk e tm i
ş ti. L upin ,
Harry o na v urm u
ş g ib i g örü ndü.
"E
ğ er y eni y önetim M uggle -d o
ğ um lu la r
ı n kötü
old u
ğ unu dü
ş ünüyors a," dedi H arry , "B abas
ı
Yold a
ş l ı k‘t a o la n y ar
ı -k urt a dam la ra n e y aparla r
ders in ? Babam , annem ve beni koru m aya
çal
ı ş ı rk en öld ü ve sen, onun sana biz im le
macera ya
ş am ak iç in çocu
ğ unu te rk etm eni

söyle yece
ğ in i ta hm in e diy ors un?"
"N as
ı l- nas
ı l cüre t eders in ?" dedi Lupin . "B u
ki
ş is el ü n iç in b ir te hlik e a rz usu d e
ğ il- n as
ı l o lu r
da b öyle b ir
ş ey-"
"B ence sen bir a z gözü pek his sediy ors un,"
dedi H arry , " S ir iu s‘u n y erin i a lm ak is tiy ors un-"
"H arry , h ay
ı r!" d iy e y alv ard
ı H erm io ne, a m a o
Lupin ‘in ö fk eden k udurm u
ş s ura t
ı na te rs te rs
bakm ay
ı s ürd ürd ü.
"B una asla in anm azd
ı m," dedi H arry . "B ana
Ruh E m ic ile r'le s ava
ş may
ı ö
ğ re te n a dam - b ir
kork ak."
Lupin asas
ı n ı o kadar h
ı zl
ı çekti ki H arry ,
kendin in kin e a nca u la
ş m ı ş t ı ; y üksek s esli b ir
patla m a o ld u v e k endin i y um ru k y em i
ş çesin e
geriy e u çark en b uld u; m utfa k d uvar
ı na ç arp
ı p

yere yap
ı ş t ığ ı
s
ı ra da Lupin ‘in pele rin in in
kuyru
ğ unun k ap
ı da k aybold u
ğ unu g örd ü.
"R em us, Rem us, geri dön!" diy e ba
ğı
rd
ı
Herm io ne, am a Lupin cevap verm edi. Bir
dakik a s onra ö n k ap
ı n ı n ç arp ara k k apand
ığ ı
n ı
duydula r.
"H arry !" diy e fe ry at etti Herm io ne. "N as
ı l
yapars
ı n?"
"K ola y old u," dedi Harry . Aya
ğ a kalk t
ı ;
kafa s
ı n ı n d uvara v urd u
ğ u k
ı sm
ı nda bir
ş i ş lik
old u
ğ unu his sedebiliy ord u. Hala öyle sin e
k ı zg
ı nd
ı k i tit r iy ord u.
"B ana ö yle b akm a!" d iy e p atla d
ı H erm io ne‘y e.
"S ak
ı n o na s
ı çra m a!" d iy e h
ı rla d
ı R on.
"H ay
ı r- hay
ı r- kavga etm em eliy iz !" dedi
Herm io ne kendis in i ik is in in ara s
ı na ata ra k.

"L upin ‘e öyle
ş eyle r söyle m em eliy din ," dedi
Ron, H arry ‘y e.
"H ak e tm i
ş ti, " d edi H arry . P arç ala nm
ı ş an
ı la r
akl
ı na hücum ediy ord u: Sir iu s perd enin
ark as
ı na dü
ş üyord u; Dum ble dore
uzakla
ş t ı r ı ld
ı , parç a parç a, gökyüzündeki bir
nokta ; parla k ye
ş il
ı ş ı k ve annesin in sesi,
merh am et iç in y alv ar
ı yor...
"E beveynle r," d edi H arry , " z oru nda k alm ad
ı kça
çocukla r
ı n ı te rk etm em elile r - zoru nda
kalm ad
ı kça."
"H arry -" d edi H erm io ne, te selli e tm ek iç in e lin i
uzata ra k, am a Harry gözle ri Herm io ne‘n in
yara tt
ığ ı
a te
ş te , e li s avu
ş tu rd u v e u zakla
ş t ı . B ir
kere sin de o
ş öm in enin öbür ta ra f
ı ndan
konu
ş mu
ş tu Lupin ‘le , Jam es konusunda
ra hatla m ak iç in bilg i ar
ı yord u ve Lupin onu

te selli e tm i
ş ti.
Ş im di Lupin ‘in i
ş kence görm ü
ş
beyaz yüzü, önündeki havada yüzüyor
görü nüyord u. Hasta edic i bir vic dan azab
ı
dalg ala nm as
ı h is setti. N e R on n e d e H erm io ne
konu
ş tu , am a H arry , ark as
ı ndan bir b ir le rin e
bakara k s essiz ce ile ti
ş im k urd ukla r
ı n ı h is setti.
Ark as
ı na döndü ve onla r
ı acele yle
bir b ir le rin den b a
ş ka ta ra fa b akm aya ç al
ı ş ı rk en
yakala d
ı . "B iliy oru m , ona kork ak
dem em eliy dim ."
"E vet, d em em eliy din ," d edi R on b ir k ere de.
"A m a ö yle d avra n
ı yor."
"H ep a yn
ı ..." d edi H erm io ne.
"B iliy oru m ," dedi Harry . "A m a e
ğ er onun
Tonks‘a geri dönm esin i sa
ğ la yacaksa buna
de
ğ er, d e
ğ il m i? "

Sesin deki y alv ar
ı ş ı giz le yem em i
ş ti. H erm io ne
sem patik görü ndü, R on is e kara rs
ı z. H arry ,
babas
ı n ı d ü
ş ünere k a yakla r
ı na b akt
ı . Jam es,
Harry ‘y i Lupin ‘e söyle dik le ri konusunda
deste kle r miy di yoksa, eski ark ada
ş ı na
davra n
ı ş ı y üzünden k endi o
ğ lu na k
ı zar m
ı yd
ı ?
Sessiz m utfa k az önceki sahnenin
ş oku ve
Ron ve H erm io ne‘n in sessiz azarla m ala r
ı yla
canla nm
ı ş a benziy ord u. Lupin ‘in getir d i
ğ i
Gele cek P osta s
ı hala m asan
ı n üzerin deydi,
Harry ‘n in kendi yüzü ön sayfa dan ta vana
bak
ı yord u. Ona do
ğ ru yürü dü ve otu rd u,
ra sgele bir sayfa açt
ı ve okuyorm u
ş gib i
görü ndü. K elim ele ri anla m
ı yord u, kafa s
ı hala
Lupin ‘le ola n ta rt
ı ş madayd
ı . Gele cek
Posta s
ı ‘n
ı n öbür ta ra f
ı nda Ron ve
Herm io ne‘n in sessiz ile ti
ş im le rin i
sürd ürd ükle rin den em in di. Sesli bir
ş ekild e

sayfa y
ı ç evir d i v e D um ble dore ‘u n is m i g özüne
çarp t
ı . A ile gru bunu göste re n fo to
ğ ra f
ı n ne
anla m a geld i
ğ in i anla m as
ı iç in bir ik i dakik a
geçm esi gere kti. Foto
ğ ra f
ı n alt
ı nda
ş u
sözcükle r y az
ı yord u:
Dum ble d ore ‘u n
aile si, so ld an sa
ğ a:
Alb us; P erc iv a l, yen i do
ğ mu
ş Aria na‘y
ı
tu tu yo r; K en dra v e A berfo rth .
Dik kat kesild i, re sm i daha iy i bir
ş ekild e
in cele di. D um ble dore ‘u n babas
ı P erc iv al, bu
solm u
ş e ski re sim de b ile g özle rin in p ar
ı ld ad
ığ ı
belli o la n y ak
ı ş ı kl
ı b ir a dam d
ı . B ebek A ria na b ir
som un ekm ekte n bir a zc
ı k daha uzundu ve
görü nü
ş ünde dik kate de
ğ er bir
ş ey yoktu .
Annesi Kendra ‘n
ı n ala bild i
ğ in e siy ah saçla r
ı

vard
ı , to puz y ap
ı la ra k to pla nm
ı ş t ı . Y üzü, s anki
bir heykelt
ı ra
ş ı n elin den ç
ı km
ı ş ças
ı na
düzgündü. H arry , y üksek b oyun y akal
ı ip ek b ir
cüppe iç in deki re sm i g örü nüm lü k ad
ı n ı n k oyu
re nkli gözle rin i, yüksek elm ac
ı k kem ik le rin i,
düz burn unu görd ü
ğ ünde, ders çal
ı ş ı rk en
görd ü
ğ ü Am erik an Yerlile ri‘n in fo to
ğ ra fla r
ı n ı

ş ündü. A lb us ve A berfo rth , dante l yakal
ı
ceketle ri v e a yn
ı o m uz u zunlu
ğ unda s açla r
ı yla
uyu
ş uyorla rd
ı . Alb us bir k aç ya
ş büyük
görü nüyord u, onun d
ı ş ı nda ik i çocuk
bir b ir le rin in a yn
ı yd
ı , ta bii b ura da A lb us g özlü k
ta km aya ba
ş la m am
ı ş t ı ve burn u henüz
k ı r ı lm am
ı ş t ı .
Bunu dü
ş ünm ek, nere deyse kendis in i
his setti
ğ in den daha da kötü his setm esin e
neden o ld u, H arry o kum aya b a
ş la d
ı :

Kib ir li ve ken din i be
ğ en m i
ş Ken dra
Dum ble d ore , ko ca s
ı Perc iv a l‘
ı n aç
ı k bir
ş ekild e tu tu kla n
ı p Azk a ban‘d a tu ts a k
ed ilm esin den so nra , Mould -o n-th e-
Wold ‘d e k a lm aya d aya nam ad
ı . B öyle lik le
aile yi o tu rd u
ğ u y erd en a y
ı r ı p, d aha
so nra
Harry Potte r‘
ı n Kim -O ld u
ğ unu-B ilir sin -
Sen ‘le y a
ş aya ca
ğı
tu haf k a ç
ı ş sa hnesiy le
ünle n ecek G odric ‘s H ollo w ‘a y erle
ş ti.
T ı pk
ı Mould -o n-th e-W old gib i, G odric ‘s
Hollo w da ço k sa y
ı da büyü cü aile sin i
bar
ı nd
ı r ı yo rd u, am a Ken dra hiç b ir in i
ta n
ı mad
ığ ı
na göre , di
ğ er ka sa bala rd a
yü zle
ş mek zo ru nda ka ld
ığ ı
, ko ca s
ı n ı n
su çu hakk
ı nda so ru so ra n mera kl
ı
in sa nla r aza lm
ı ş ola ca kt
ı . Yen i büyü cü
ko m
ş ula r
ı n ı n dost olm a gir i
ş im le rin e
te kra r te kra r te rs y a n
ı tla r v ere re k, y a k
ı n

za m anda aile sin in ya paya ln
ı z ka lm as
ı n ı
gara ntiy e a ld
ı .
"B ir se p et dolu su ev ya p
ı m ı Kaza n
Keki‘ y le ho
ş geld in dem eye gitti
ğ im de
ka p
ı y ı su ra t
ı ma ça rp t
ı ," ded i Bath ild a
Bagsh ot.
"B ura da old ukla r
ı ilk y
ı l
ya ln
ı zc a ik i erk ek ço cu
ğ u görd üm .
Ta
ş ı nd
ı kla r
ı ndan so nra ki k
ı ş , a y
ı ş ığ ı
nda
bahçe to hum u to plu yo r olm asa yd
ı m bir
k ı zla r
ı old u
ğ unu bile bilm eyecektim ,
Ken dra ‘y
ı Aria na‘y
ı ark a bahçeye
ç ı ka rt
ı rk en görd üm . O nu s
ı k ı ca tu ta ra k
çim en li
ğ in e tr a f
ı nda b ir tu r a tt
ı rd
ı , so nra
te kra r iç eri so ktu . G örd ükle rim den ne
ç ı ka ra ca
ğı
m ı bile m em i
ş tim ."
Öyle görü nüyo r ki Ken dra , Godric ‘s
Hollo w ‘a ta
ş ı nm an
ı n Aria na‘y
ı te m elli

sa kla m ak iç in mükem mel bir f
ı rsa t
old u
ğ unu dü
ş ündü, bu muhte m ele n
y ı lla rd
ı r p la nla d
ığ ı
bir
ş eyd i. Z am anla m a
ço k önem liy d i. Aria na görü nürd en
ka yb old u
ğ unda hem en hem en yed i
ya
ş ı ndayd
ı ve yed in ci ya
ş ço
ğ u usta n
ı n
fik rin e göre büyü nün ken din i göste rd i
ğ i
ya
ş t ı r, ta bii e
ğ er v a rsa .
Aria na‘n
ı n en ufa k bir büyü yete n e
ğ i
göste rd i
ğ in i hat
ı rla ya n kim se yo k
ş u
anda. A ç
ı kça g örü lü yo r, K en dra b ir K ofti
do
ğ urd u
ğ unun u ta nc
ı n ı ka bul
etm ekte n se
k ı z ı n ı n va rl
ığ ı
n ı sa kla m a ka ra r
ı ald
ı .
Aria na‘n
ı n va rl
ığ ı
ndan
haberd ar
ark a da
ş la rd an ve ko m
ş ula rd an
uza kla
ş mak, h apis h aya t
ı ya
ş am ak ta bii k i
en ko la y
ı yd
ı . Aria na‘n
ı n va rl
ığ ı
ndan
haberd ar o la n a z sa y
ı da in sa n
ı n bu s
ı rr
ı

sa kla m ala r
ı sa
ğ la nm
ı ş t ı ; buna
annele rin in onla ra ö
ğ re tti
ğ i abuk sa buk
ceva b
ı vere n ik i e rk ek k a rd e
ş i d e d ahild i:
"K
ı z ka rd e
ş im oku la gid em eyecek
ka dar
hasta ."
Gele cek Hafta : Alb us Dum ble d ore
Hogw arts ‘ta - Ö dülle ri v e H ile le ri.
Harry y an
ı lm
ı ş t ı : O kudu
ğ u
ş ey gerç ekte n de
onu daha kötü yapm
ı ş t ı . Tekra r fo to
ğ ra fa ,
görü nü
ş e g öre m utlu o la n a ile ye b akt
ı . A caba
do
ğ ru m uydu? N as
ı l ö
ğ re nebilir d i k i? B ath ild a
onunla konu
ş acak duru m da olm asa bile
Godric ‘s Hollo w ‘a git m ek is tiy ord u;
Dum ble dore ve onun, ik is in in de sevdik le rin i
kaybettik le ri yeri ziy are t etm ek is tiy ord u.
Gazete sin i in dir ip R on v e H erm io ne‘y e fik ir le rin i

sorm ak ü zere ydi k i, b ir
ş akla m a s esi m utfa kta
yank
ı la nd
ı .
Üç g ündür ilk k ez H arry , K re acher‘
ı ta m am en
unutm u
ş tu .
İ lk d ü
ş üncesi L upin ‘in te kra r o daya
dönm ü
ş old u
ğ uydu, bir saniy e sonra , H arry ,
sandaly esin in yan
ı nda anid en belir e n
ç ı rp
ı n ı ş la r
ı b ekle m iy ord u.
Harry a ya
ğ a k alk t
ı , K re acher k endin i k urta rd
ı
ve Harry ‘n in önünde e
ğ ile re k sela m verd i,
"K re acher, M undungus F le tc her h
ı rs
ı z ı yla g eri
döndü, E fe ndi. "
Mundungus aya
ğ a kalk t
ı ve asas
ı n ı ç
ı kard
ı ;
am a Herm io ne ona göre çok h
ı zl
ı yd
ı .
"E xpellia rm us!"
Mundungus‘u n asas
ı havada savru ld u ve
Herm io ne onu yakala d
ı . Gözü dönm ü
ş
Mundungus m erd iv enle re do
ğ ru ko
ş tu : Ron

üzerin e atla d
ı ve Mundungus bo
ğ uk bir
gürü lt ü yle ta
ş z em in e ç arp t
ı .
"N e?" diy e bö
ğ ürd ü, kendin i Ron‘d an
kurta rm ak iç in k
ı vra nara k. "N e yapt
ı m ben?
Pe
ş im e la net ola s
ı bir ev cin i sal
ı yors unuz,
oyun m u o ynuyors unuz, n e y apt
ı m b en, b
ı ra k
ı n
gid eyim , b
ı ra k
ı n g id eyim y oksa-"
"T ehdit savura cak pozis yonda de
ğ ils in ," dedi
Harry . E lin deki g azete yi f
ı rla tt
ı , m utfa
ğı
b ir k aç
büyük ad
ı mda geçti ve art
ı k ç
ı rp
ı nm ay
ı
b ı ra km
ı ş d eh
ş et iç in de g örü nen M undungus‘u n
yan
ı nda diz le rin in üzerin e çöktü . R on nefe s
nefe se aya
ğ a kalk t
ı ve asas
ı n ı kaste n
Mundungus‘u n burn una do
ğ ru lt m u
ş ola n
Harry ‘y i iz le di. M undungus le
ş g ib i s ig ara v e te r
kokuyord u. Saç
ı keçele
ş mi
ş , cüppesi
le kele nm i
ş ti.

"K re acher h
ı rs
ı z ı getir m edeki gecik m e
yüzünden ö zür d iliy or, E fe ndi, " d iy e v
ı ra kla d
ı
cin . " F le tc her y akala nm akta n n as
ı l k aç
ı la ca
ğı
n ı
biliy or, sakla nacak çok deli
ğ i ve yard akç
ı s ı
var. Y in e d e, s onunda K re acher h
ı rs
ı z ı k ö
ş eye
s ı k ı ş t ı rd
ı ."
"G erç ekte n iy i i
ş ba
ş ard
ı n, Kre acher," dedi
Harry ve cin e
ğ ile re k sela m verd i. "P ekala ,
senin iç in bir k aç soru m uz var," dedi H arry ,
Mundungus‘a .
"P anik le dim , ta m am m
ı ? B a
ş ı ndan b eri g elm ek
is te m iy ord um , a l
ı nm a dostu m am a senin iç in
ölm eye h iç g önüllü o lm am
ı ş t ı m v e s onra la net
ola s
ı Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en bana do
ğ ru
uçara k g eliy ord u, k im o ls a k açard
ı , b a
ş ı ndan
beri g elm ek is te m edi
ğ im i s öyle dim -"
"B ilg in o ls un d iy e s öylü yoru m , b a
ş ka h iç bir im iz

buharla
ş mad
ı k," d edi H erm io ne.
"E h, s iz b ir g ru p la net o la s
ı k ahra m ans
ı n ı z o
zam an, de
ğ il mi, am a ben asla kendim i
öld ürm eye n iy etliy m i
ş im g ib i d avra nm ad
ı m-"
"D eli Göz'ü b
ı ra k
ı p kaçm a nedenin le
ilg ile nm iy oru z," dedi Harry , asas
ı n ı
Mundungus‘u n k an ç ana
ğı
g özle rin e b ir a z d aha
yakla
ş t ı ra ra k. "S enin güvenilm ez bir pis lik
old u
ğ unu z ate n b iliy ord uk."
"Ö yle yse neden ev cin le ri ta ra f
ı ndan
kovala n
ı yoru m ? Y oksa b u y in e o k adehle rle m i
ala kal
ı ? Bende hiç kalm ad
ı , e
ğ er kalm
ı ş
ols ayd
ı h epsin i a la bilir d in iz -"
"K adehle rle d e ilg ili d e
ğ il, a m a y akla
ş t ı n," d edi
Harry . " K apa ç eneni v e d in le ."
Yapacak bir
ş ey olm as
ı harik a his settir d i,

küçük b ir p ors iy on g erç eklik ta le p e debile cek
bir i olm as
ı harik ayd
ı . Harry
ş im di asas
ı n ı
Mundungus‘u n b uru n k öprü süne o k adar y ak
ı n
tu tu yord u ki, M undungus görü ntü sünü ta kip
edeyim d erk en
ş a ş ı g örü nüyord u.
"E vdeki de
ğ erli
ş eyle ri te m iz le di
ğ in de," diy e
ba
ş la d
ı H arry , a m a M undungus y enid en b öld ü.
"S ir iu s o
ı v ı r z
ı v ı rla r
ı h iç ö nem sem edi- "
H ı zl
ı ca ile rle yen b ir a yak s esi d uyuld u, s onra
bir b ak
ı r par
ı ld am as
ı , yank
ı la nan bir ç
ı nla m a
ve ard
ı nda n
ş id detli bir hayk
ı r ı ş ; Kre acher
Mundungus‘a do
ğ ru bir ko
ş u koparm
ı ş ve
kulp lu te ncere yle a dam
ı n k afa s
ı na v urm u
ş tu .
"D urd ur
ş unu, d urd ur
ş unu, b u y ara t
ı k b ir y ere
kapat
ı lm al
ı !" diy e ç
ığ
l ı k att
ı Mundungus,
Kre acher a
ğı
r te ncere yi te kra r k ald
ı rd
ığ ı
s
ı ra da
büzü
ş mü
ş tü .

"K re acher, h ay
ı r!" d iy e b a
ğı
rd
ı Harry .
Kre acher‘
ı n in ce kolla r
ı hala havada tu ttu
ğ u
te ncere nin a
ğı
rl
ığ ı
yüzünden tit r iy ord u. "B elk i
yaln
ı zca bir kere daha, Efe ndi H arry ,
ş ans
iç in ?"
Ron g üld ü.
"B ilin cin in y erin de o lm as
ı la z
ı m K re acher, a m a
e ğ er ik na e dilm esi g ere kir s e, o
ş ere f s ana a it ,"
dedi H arry .
"Ç ok te
ş ekkür ederim , Efe ndi Potte r," dedi
Kre acher e
ğ ilip s ela m la yara k, k
ı sa b ir m esafe
geri ç ekild i, b üyük c ans
ı z g özle ri tik sin m eyle
Mundungus‘a s abit le nm i
ş ti.
"B ula bild i
ğ in bütü n de
ğ erli
ş eyle ri al
ı p evi
soydu
ğ unda," diy e ba
ş la d
ı Harry yenid en,
"m utfa k d ola b
ı ndan b ir ç ok
ş ey a lm
ı ş s ı n. O ra da

bir m adaly on vard
ı ." Harry ‘n in a
ğ z ı anid en
kuru du. R on ve H erm io ne‘n in ayn
ı dere cede
gerg in ve heyecanl
ı old ukla r
ı n ı his setti.
"O nunla n e y apt
ı n?"
"N eden?" d iy e s ord u M undungus, "D e
ğ erli b ir
ş ey m i? "
"H ala s ende!" d iy e b a
ğı
rd
ı H erm io ne.
"H ay
ı r, de
ğ il, " dedi Ron kurn azca. "O nu
sata rk en acaba daha m
ı fa zla para als ayd
ı
diy e d ü
ş ünüyor."
"D aha fa zla ?" dedi M undungus, "b u old ukça
zor olu rd u... onu bedavaya verm ek zoru nda
kald
ı m, ta m am m
ı ? B a
ş ka s eçene
ğ im y oktu ."
"N e d em ek is tiy ors un?"
"D ia gon Y olu ‘n da s at
ı ş y ap
ı yord um , b ir k ad
ı n
bana do
ğ ru geld i, büyülü el yap
ı m ı obje le ri

de
ğ i ş to ku
ş yapm ak iç in lis ans
ı m ı n olu p
olm ad
ığ ı
n ı sord u. Lanet ola s
ı i
ş güzar. B ana
para c ezas
ı k esecekti, a m a s onra m adaly onla
ilg ile ndi v e o nu a l
ı p, b u s efe rlik g it m em e iz in
vere ce
ğ in i ve kendim i
ş ansl
ı saym am
gere kti
ğ in i s öyle di.
"K im di o k ad
ı n?" d iy e s ord u H arry .
"B ilm iy oru m , B akanl
ı k c adalo zunun te ki. "
Mundungus b ir d akik a b oyunca iy ic e d ü
ş ündü,
ka
ş la r
ı n ı k
ı r ı ş t ı rd
ı .
"K üçük kad
ı n. Kafa s
ı nda fiy onk kele bek
biç im in de yap
ı lm
ı ş bir kurd ele si vard
ı .”
Ka
ş la r
ı n ı çatt
ı ve ekle di, "K urb a
ğ aya
benziy ord u."
Harry asas
ı n ı in dir d i: Asa Mundungus‘u n
burn una ç arp t
ı v e u cundan k
ı rm
ı z ı k
ı v ı lc
ı mla r

ç ı kara ra k g öz k apakla r
ı n ı tu tu
ş tu rd u.
"A guam enti! " diy e ç
ığ
l ı k att
ı Herm io ne ve
asas
ı n ı n u cundan s u f
ı ş k ı ra ra k M undungus‘u
az k als
ı n b o
ğ uyord u.
Harry kafa s
ı n ı kald
ı r ı p bakt
ı ve Ron‘la
Herm io ne‘n in sura tla r
ı nda ayn
ı ş ok if a desin i
görd ü. S a
ğ e lin in a rk as
ı nda y ara iz le ri te kra r
s ı zla m aya b a
ş la d
ı .

ON
İ K İ NC
İ B Ö LÜ M :
S İ H İ R G ÜÇTÜ R
A ğ usto s yava
ş ça geçti
ğ in de, Grim mauld
M eydan
ı ‘n
ı n orta s
ı ndaki bak
ı ms
ı z çim le r
g üne
ş te gevre kle
ş ene kadar pörs üdü ve
s ara rd
ı . N e O n
İ ki N um ara ‘n
ı n s akin le ri n e d e
O n
İ ki Num ara 'n
ı n kendis i, civ ar evle rd e
y a
ş ayan bir kim se ta ra f
ı ndan görü lü yord u.
G rim mauld M eydan
ı ‘n da ya
ş ayan M uggle ‘la r
ç okta n “O n B ir ” n um ara n
ı n y an
ı nda “O n Ü ç”
n um ara n
ı n yer alm as
ı n ı n kom ik bir hata
o ld u
ğ unu k abulle nm i
ş le rd i.
Y in e d e m eydan, h âlâ m era k v eric i a norm allik te
o la n b ir k aç z iy are tç i ç ekiy ord u. G ünde e n a z
b ir y a d a ik i in san s
ı rf y a b u s ebepte n d ola y
ı
G rim mauld Meydan
ı ‘n a geliy or, ya da en

az
ı ndan bu sebepte n gelm i
ş gib i görü nüyor,
yüzle rin i “O n B ir ” ve “O n Ü ç” num ara la r
ı na
vere re k p arm akl
ı kla ra y asla n
ı yorla r v e ik i e vin
bir le
ş me n okta s
ı n ı iz liy orla rd
ı . P usuya y ata nla r
hiç ik i g ün ü st ü ste a yn
ı d e
ğ ille rd i v e b ununla
bera ber h epsin in d e o rta k n okta s
ı n ı n düzgün
bir k
ı yafe tte n nefr e t ettik le ri old u
ğ u
görü nüyord u. Y anla r
ı ndan g eçen L ondra l
ı la r'
ı n
büyük b ölü m ü b unla r
ı e ksantr ik g iy sile r o la ra k
görü yor v e b ir b ak
ı p g eçiy or, y in e d e b azen b ir
ta nesi n eden b ir in san
ı n b u s
ı cakta b u tü r b ir
cüppe g iy ebile ce
ğ in i m era k e dip d önüp te kra r
bak
ı yord u.
Gözetle yic ile r, nöbetle rin den bekle dik le rin i
ala m
ı yor g ib iy dile r. B azen b ir ta nesi s anki ilg in ç
bir
ş ey görm ü
ş gib i heyecanla ile ri at
ı l ı yor,
sonra da hayal k
ı r ı kl
ığ ı
na u
ğ ra yara k geriy e
çekiliy ord u. E ylü l‘ü n ilk gününde, m eydanda

her zam ankin den daha çok in san pusuya
yatm
ı ş t ı . Yar
ı m düzin e uzun cüppeli adam
sessiz v e te tik te , h er z am anki g ib i “O n B ir ” v e
“O n Ü ç” num ara l
ı evle re dik dik bak
ı yorla r,
am a bekle dik le ri
ş ey hâlâ yakala nm as
ı güç
gözüküyord u. Ak
ş am , hafta la rd
ı r ilk defa ,
so
ğ uk ya
ğ muru n bekle nm edik esin tis in i
bera berin de getir e re k çöktü
ğ ünde, ilg in ç bir
ş ey g örm eyi b ekle dik le ri iz ahs
ı z a nla rd an b ir i
meydana g eld i. S ura t
ı s arg
ı l ı o la n a dam i
ş are t
etti v e e n y ak
ı n ı ndaki t
ı knaz ve solg un ola n
ark ada
ş ı , ile ri a t
ı lm aya k alk
ı ş t ı a m a b ir s aniy e
sonra ra hatla yara k eski pasif vaziy etle rin e
döndüle r. K
ı zg
ı n ve hayal k
ı r ı kl
ığ ı
na
u ğ ra m
ı ş la rd
ı .
Bu e snada, H arry , a z ö nce O n
İ ki N um ara 'n
ı n
salo nuna gir m i
ş ti. D
ı ş ar
ı daki ön kap
ı n ı n
basam akla r
ı na
c is im le ndi
ğ in de dengesin i

kaybetm i
ş ve bir anl
ığ ı
na d
ı ş ar
ı da kala n
dir s e
ğ in in Ölü m Yiy enle r'in gözüne ili
ş mi
ş
ola bile ce
ğ in i dü
ş ünm ü
ş tü . Ön kap
ı y ı
ark as
ı ndan dik katlic e kapata ra k görü nm ezlik
pele rin in i ç
ı kard
ı , kolu nun üzerin e ast
ı ve
elin de Gele cek Posta s
ı ‘n
ı n çal
ı nm
ı ş bir
nüshas
ı , h
ı zla kap
ı dan ile rle yip zem in kata
gid en iç k ara rt
ı c ı a ntr e yi g eçti.
Onu her zam anki "S everu s Snape" f
ı s ı lt
ı s ı
kar
ş ı la d
ı , serin rü zgâr sarm ala d
ı ve dili bir
anl
ığ ı
na d önm edi.
"S eni ben öld ürm edim ," dedi, hem en dili
döndü
ğ ünde, ard
ı ndan cans
ı z la net
ş ekil
patla d
ığ ı
nda n efe sin i tu ttu .
"H aberle rim var ve sevin m eyeceksin iz ."
dem ek iç in mutfa
ğ a kadar bekle di, Mrs .
Bla ck‘in m enzilin den ç
ı kt
ı ve to z bulu tu ndan

uzakla
ş t ı . M utfa k ta n
ı nm ayacak h ald eydi. H er
ta ra f
ı parl
ı yord u; B ak
ı r kapla r ve te ncere le r
parla t
ı lm
ı ş t ı ; ah
ş ap masaüstü
ı ş ı ld
ı yord u;
kadehle r ve ta bakla r ak
ş am yem e
ğ in e haz
ı r
hald e ü st ü ste k oyulm u
ş , ü zerin de b ir k azan
ı n
kaynad
ığ ı
, keyif le yanan ate
ş in
ı ş ığ ı
nda
par
ı ld
ı yord u. H er n as
ı ls a o dadaki h iç b ir
ş ey,
Harry ‘y e d o
ğ ru k o
ş ar a d
ı m g ele n, k ar b eyaz
ı
bir h avlu g iy m i
ş , k ula k k
ı lla r
ı te m iz v e y ün g ib i
yum u
ş ak o la n e v c in in den d aha e tk ile yic i h ald e
fa rk l
ı de
ğ ild i.
İ nce gö
ğ sünde Regulu s‘u n
madaly onu z
ı pl
ı yord u. "L ütfe n a yakkab
ı la r
ı n ı z ı
ç ı kar
ı n, Efe ndi Harry , ve yem ekte n önce
elle rin iz i y
ı kay
ı n." diy e v
ı ra kla d
ı Kre acher,
görü nm ezlik p ele rin in i a ld
ı v e s ark
ı k v aziy ette
duvard aki b ir k ö
ş eye h enüz y
ı kanm
ı ş b ir k aç
eski c üppenin y an
ı na a sm aya g ötü rd ü.
"N e o ld u?" d iy e s ord u R on, k ayg
ı la nm
ı ş ças
ı na.

O v e H erm io ne b ir d este n otu n v e e l y az
ı s ı n ı n
üzerin de durm u
ş la r, uzun m utfa k m asas
ı n ı
dold ura n h arit a la r ç iz m i
ş le rd i, a m a
ş im di H arry
uzun ad
ı mla rla onla ra do
ğ ru geld i
ğ in de ve
gazete yi saç
ı lm
ı ş par
ş öm enle rin te pesin e
att
ığ ı
nda o nu iz le m i
ş le rd i.
Tan
ı d ı k, ç engel b uru nlu , s iy ah s açl
ı b ir a dam
man
ş etin a rk as
ı ndan o nla ra d o
ğ ru b ak
ı yord u:
SE VERU S SN APE HOGW ARTS
MÜDÜRÜ T A Y
İ N E D
İ LD
İ .
"H ay
ı r!" d edi R on v e H erm io ne y üksek s esle .
Herm io ne en h
ı zl
ı la r
ı yd
ı ; gazete yi kapt
ı ve
bera berin deki h ik âyeyi y üksek s esle o kum aya
ba
ş la d
ı .

Hogw arts Cad
ı l ı k ve Büyü cü lü k
Oku lu 'n un ç o kta n b erid ir
İ ksir ü sta d
ı ola n
Severu s Snape, bugün,
ta rih i oku lu n
bir k a ç p erso nel d e
ğ i ş ik li
ğ in in e n ö nem lis i
ola ra k m üdür ta yin ed ild i. E sk i 'M uggle
Ö ğ re tile ri'
ö ğ re tm en in in is tifa s
ı n ı
müte a kib en A lle cto C arro w s o nun y erin i
dold uru rk en , ka rd e
ş i Am ycu s 'K ara nl
ı k
Sanatla ra Kar
ş ı Savu nm a' ö
ğ re tm en i
ola ca k.
"‘E n iy i b üyücülü k g ele nekle rin i v e d e
ğ erle rin i
yücelt m e f
ı rs at
ı n ı iç te nlik le kar
ş ı l ı yoru m -
Cin ayet i
ş le m ek ve in sanla r
ı n kula kla r
ı n ı
koparm ak g ib i, h erh ald e! S nape, m üdür! S nape
Dum ble dore ‘u n o das
ı nda - M erlin ‘in d onu!" d iy e
fe ry at etti, Harry ve Ron‘u n z
ı pla m ala r
ı na
neden o la ra k. S
ı çra yara k m asadan k alk t
ı "B ir

dakik a iç in de d önerim !" d iy e b a
ğı
ra ra k o dadan
h ı zla u zakla
ş t ı .
"M erlin ‘in donu mu?" diy e te kra rla d
ı Ron,
e ğ le nm i
ş görü nüyord u.
"S in ir le nm i
ş olm al
ı ." G azete yi
kendin e do
ğ ru
çekti v e S nape m akale sin i d ik katle o kudu.
"D i
ğ er ö
ğ re tm enle r bunu kendile rin e
yedir e m ezle r. McG onagall ve Flit w ic k ve
Spro ut h er
ş eyi b iliy orla r, D um ble dore ‘u n n as
ı l
öld ü
ğ ünü b iliy orla r. S nape‘i m üdür o la ra k k abul
etm ezle r. V e b u C arro w ‘la r k im ?"
"Ö lü m Y iy enle r," dedi H arry . "
İ çerid e onla r
ı n
re sim le ri v ar. S nape D um ble dore ‘u ö ld ürd ü
ğ ü
zam an kule nin te pesin dele rd i, yani hepsi
ark ada
ş la r."
"V e," diy e devam etti Harry kederle , bir

sandaly e çekere k, "Ö te ki ö
ğ re tm enle rin
kalm akta n ba
ş ka seçenekle ri old ukla r
ı n ı
zannetm iy oru m . E
ğ er B akanl
ı k v e V old em ort,
Snape‘in ark as
ı ndala rs a, yapacakla r
ı seçim
kal
ı p ders verm ekle bir kaç y
ı l Azkaban
ara s
ı nda ola cakt
ı r - ve bu e
ğ er
ş ansl
ı la rs a
ta bii. Kal
ı p ö
ğ re ncile ri koru m ay
ı
deneyecekle rin i z annediy oru m ."
Kre acher e lin de k oca ç orb a k asesiy le m asaya
ko
ş u ş tu rd u ve çorb ay
ı eski kasele re da
ğı
tt
ı ,
da
ğı
tt
ığ ı
nda d a d i
ş le riy le
ı sl
ı k ç al
ı yord u.
"T e
ş ekkürle r, K re acher," d edi H arry , S nape‘in
sura t
ı na bakm am ak iç in G ele cek P osta s
ı 'n a
bir fis ke v urd u. " H o
ş , e n a z
ı ndan S nape‘in ta m
ola ra k n ere de o ld u
ğ unu b iliy oru z."
Çorb ay
ı ka
ş ı kla m aya ba
ş la d
ı . Kre acher‘
ı n
yem ek pi
ş ir m e kalit e si, Regulu s‘u n

madaly onunu v erd i
ğ in den b u y ana ç arp
ı c ı b ir
ş ekild e düzelm i
ş ti: Bugünkü Fra ns
ı z so
ğ an
ı
Harry ‘y e her zam ankin den daha le zzetli
gelm i
ş ti.
"H âlâ bir sürü Ö lü m Y iy en evi iz liy or," diy e
anla tt
ı R on‘a b ir y andan d a y iy ere k, " n orm ald en
daha fa zla . B iz im okul sand
ı kla r
ı n ı d
ı ş ar
ı ya
sürü yüp Hogw arts Ekspre si‘n e
yolla naca
ğı
m ı z ı u m uyor g ib ile r."
Ron s aatin e b akt
ı . " B ütü n g ün b unu d ü
ş ündüm .
Alt
ı s aat ö nce g it ti. G arip d e
ğ il m i? "
Harry , zih nin in iç in de bir kere sin de Ron‘la
havadan ta kip ettik le ri, k
ı pk
ı rm
ı z ı buharl
ı
lo kom otif i g örü r g ib i o ld u, k
ı pk
ı rm
ı z ı t
ı rt
ı l m is ali
ta rla la r
ı n ve te pele rin ara s
ı nda par
ı ld ayan
lo kom otif . G in ny, N eville v e L una‘n
ı n bera ber
otu rd ukla r
ı ndan em in di, belk i o, Ron ve

Herm io ne‘n in nere de old ukla r
ı n ı mera k
ediy orla r, ya da S nape‘in yeni re jim in i nas
ı l
darb ele yecekle rin i ta rt
ı ş ı yorla rd
ı .
"B eni nere deyse iç eri gir e rk en göre cekle rd i, "
dedi H arry . " K ötü h ald e e n ü st b asam a
ğ a in dim
ve
p ele rin k ayd
ı ."
"B en h er s efe rin de y ap
ı yoru m . O h, i
ş te g eld i, "
diy e e kle di R on. " M erlin ‘in s ark
ı k d onu a d
ı na, o
da n e iç in di? "
"B unu hat
ı rla d
ı m," diy e konu
ş tu Herm io ne
nefe s n efe se.
Mutfa k masas
ı ndan, küçük, boncuklu
çanta s
ı n ı ala na kadar yer hiz as
ı na in dir d i
ğ i
büyük, ç erç eveli b ir re sim tu tu yord u. Ç anta y
ı
açara k, re sm i iç in e t
ı kt
ı , v e a sl
ı nda m in ic ik b ir
çanta n
ı n iç in e g ir m ek iç in a ç
ı kça çok büyük
olm as
ı na ra
ğ men, saniy ele r iç in de bir sürü

ba
ş ka
ş ey gib i o da çanta n
ı n kapris li
derin lik le rin de k aybolm u
ş tu .
"P hin eas N ig ellu s," diy e aç
ı kla d
ı Herm io ne,
çanta y
ı h er z am anki y üksek s esli,
ş ak
ı rt
ı l ı b ir
çarp m ayla m utfa k m asas
ı n ı n ü zerin e a tt
ığ ı
nda.
"E fe ndim ?" dedi R on, am a H arry anla m
ı ş t ı .
Phin eas Nig ellu s Bla ck‘in ta blo re sm i,
Grim mauld Meydan
ı ‘n daki portr e siy le ,
Hogw arts ‘t a ki m üdürü n odas
ı ndaki ara s
ı nda
yer de
ğ i ş tir e biliy ord u :
Ş üphesiz
ş u anda
Snape‘in o tu rd u
ğ u, D um lo dore ‘u n n arin g üm ü
ş
ale tle ri, ta
ş ta n yap
ı lm a dü
ş ünseli, Seçm en
Ş apka ve mekân de
ğ i ş tir m edik çe,
Gry ffin dor‘u n k
ı l ı c ı ndan o lu
ş an kole ksiy onuna
ba
ş ar
ı l ı bir
ş ekild e hâkim ola n kule biç im li
dair e sel o da.
"S nape, Phin eas Nig ellu s‘u evin iç in e göz

atm as
ı iç in göndere bilir d i, " diy e aç
ı kla d
ı
Herm io ne Ron‘a , otu rd u
ğ u yere geri
döndü
ğ ünde. "A m a
ş im di denesin bakal
ı m,
Phin eas N ig ellu s b enim u fa k e l ç anta m
ı n iç in i
göre cektir ."
" İ yi fik ir !" d edi R on, e tk ile nm i
ş g örü nüyord u.
"T e
ş ekkürle r," diy e gülü m sedi Herm io ne,
çorb as
ı n ı ö nüne ç ekere k. " H arry , b ugün b a
ş ka
nele r o ld u b akal
ı m?"
"H iç b ir
ş ey," d edi H arry . " B akanl
ı k g ir i
ş in i y edi
saat b oyunca iz le dim . O ndan b ir iz y ok. B aban
ı
görd üm R on, iy i g örü nüyor."
Ron bu haberi kafa s
ı n ı salla yara k
de
ğ erle ndir d i. B akanl
ı k'a g ir i
ş ç
ı k ı ş la r
ı nda M r.
Weasle y ile ir tib ata geçm enin veya bunu
denem enin çok te hlik eli old u
ğ unu
kabulle nm i
ş le rd i, çünkü her zam an ba
ş ka

çal
ı ş anla r ta ra f
ı ndan k u
ş at
ı l ı yord u. G erg in ve
te dir g in g örü nse b ile , o nu b ir a n o ls un g örm ek
ra hatla t
ı c ı yd
ı .
"B abam biz e her zam an, Bakanl
ı k
çal
ı ş anla r
ı n ı n ço
ğ unun i
ş le rin e git m ek iç in
Uçu ç
Ş ebekesi'n i kulla nd
ığ ı
n ı söyle rd i. " dedi
Ron. "U m brid ge‘i n eden g örm edi
ğ im iz in s ebebi
bu, hiç yürü m edi, çok önem li bir is i old u
ğ unu

ş ünüyord u."
"V e o g ülü nç y a
ş l ı c ad
ı yla , u fa k a skeri c üppe
giy en b üyücüye n e d em eli? "
"A h e vet, S ih ir s el B ak
ı m‘d an b ir i, " d edi R on.
"S ih ir s el Bak
ı m iç in çal
ı ş t ığ ı
n ı nerd en
biliy ors un?" d iy e s ord u H erm io ne, ç orb a k a
ş ığ ı
havada a s
ı l ı k alm
ı ş t ı .
"B abam S ih ir s el B ak
ı m‘d an herk esin la civ ert

cübbe g iy di
ğ in i s öyle di. "
"A m a b unu b iz e h iç a nla tm ad
ı n!"
Herm io ne ka
ş ığ ı
b
ı ra kt
ı ve Harry iç eri
gir d i
ğ in de o ve R on‘u n in cele m ekte old u
ğ u
öndeki n ot v e h arit a d este sin e e
ğ ild i.
"B ura da a skeri c üppe h akk
ı nda bir
ş ey yok,
hiç b ir
ş ey!" d edi, h ara re tle s ayfa la r
ı ç evir e re k.
"P eki, b ir
ş ey fa rk e der m i? "
"R on, çok
ş ey fa rk eder! E
ğ er Bakanl
ı k‘a
gir m ek is tiy ors ak v e d avets iz ce iç eriy e g ir e n
ki
ş ile ri gözetle rk en yerin i te spit etm ek
is te dik le rin de kendim iz i yakala tm ak
is te m iy ors ak, h er k üçük d eta y fa rk e der! B u
konu ü zerin de te kra r te kra r d urd uk, y ani, b iz e
anla tm aya bile zahm et etm iy ors an bütü n bu
ke
ş if g ezile rin in a nla m
ı n e k i- "

"A m an H erm io ne, u fa k b ir
ş ey u nuttu m -"
"F ark
ı ndas
ı n ı zd
ı r belk i,
ş u anda yery üzünde
biz im iç in B akanl
ı k‘t a n d aha te hlik eli o la bile cek
ba
ş ka b ir y er y ok - "
"B ence y ar
ı n y apm al
ı y ı z," d edi H arry .
Herm io ne b ir d enbir e d urd u, ç enesi a ç
ı kt
ı ; R on
çorb as
ı ndan b ir a z ü zerin e d öktü . "Y ar
ı n?‘ d iy e
te kra rla d
ı H erm io ne. " C id di d e
ğ ils in , H arry ?"
"Ö yle yim ," d edi H arry . " B ir a y d aha B akanl
ı k‘
ı n
etr a f
ı nda pusuya yats ak bile ,
ş u anda
old u
ğ um uzdan daha çok haz
ı rla nm
ı ş
ola ca
ğı
m ı z ı zannetm iy oru m . Ne kadar
erte le rs ek, m adaly on o kadar uzakta olu r.
Zate n U m brid ge‘in o aç
ı lm ayan
ş eyi çokta n
f ı rla t
ı p a tm
ı ş o lm a o la s
ı l ığ ı
y üksek."
"T abii, " dedi R on, "e
ğ er açm an
ı n bir yolu nu

bulm ad
ı ysa v e
ş im di o nun s ahib i o - "
"B ir
ş ey fa rk ettir ir m i ona, o bir num ara l
ı
ş eyta n,” H arry o m uz s ilk ti.
Herm io ne d erin d ü
ş üncele re d alm
ı ş , d uda
ğı
n ı
ı s ı r ı yord u.
"Ö nem li ola n her
ş eyi b iliy oru z," d iy e d evam
etti H arry , H erm io ne‘y i h edef a la ra k.
"B akanl
ı k‘
ı n iç in de ve d
ı ş ı nda C is im le nm e‘y i
durd urd ukla r
ı n ı biliy oru z. Art
ı k sadece en
k ı dem li Bakanl
ı k üyele rin in Uçuç
Ş ebekesi‘n den e vle riy le b a
ğ la nt
ı ya g eçm esin e
iz in v erild i
ğ in i b iliy oru z, ç ünkü R on ik i A d
ı A
ğ za
An
ı lm ayan anla t
ı rk en duydu. V e U m brid ge‘in
ofis in in nere de old u
ğ unu kabaca biliy oru z,
çünkü o sakall
ı koru m an
ı n ark ada
ş ı na
söyle di
ğ in i d uydun-"

"B en bir in ci katta ola ca
ğı
m, Dolo re s beni
görm ek is tiy or," d edi H erm io ne h em en e zbere .
"A ynen," dedi Harry . "V e biz bu tu haf
para la rd an, y a d a je to nla rd an, y a d a h er n eyse,
art
ı k o ndan k ulla n
ı la ca
ğı
n ı b iliy oru z, ç ünkü o
cad
ı y ı a rk ada
ş ı ndan ö dünç a l
ı rk en g örd üm - "
"A m a b iz de o nla rd an y ok!"
"E
ğ er pla n i
ş le rs e, ola cak," diy e devam etti
Harry s akin ce.
"B ilm iy oru m , H arry . B ilm iy oru m ... K ötü g id ecek
kork unç d ere cede ç ok
ş ey,
ş ansa b
ı ra k
ı la n o
kadar g üvence v ar k i. .."
"B ir ü ç a y d aha h az
ı rl
ı k y apsak d a g erç ekle r
öyle ola cak," dedi H arry . "H are kete geçm e
zam an
ı ."
Ron v e H erm io ne‘n in y üzle rin den k ork tu kla r
ı n ı

söyle yebilir d i, b ilh assa k endin den e m in d e
ğ ild i,
am a y in e d e p la nla r
ı n ı o pera syona d önü
ş tü rm e
zam an
ı n ı n g eld i
ğ in den e m in di.
Geçtik le ri dört hafta y
ı s
ı ra yla görü nm ezlik
pele rin in i giy ere k ve Ron‘u n Mr. W easle y
sayesin de çocuklu k y
ı lla r
ı ndan beri bild i
ğ i
Bakanl
ı k‘
ı n re sm i gir i
ş in i gözetle yere k
geçir m i
ş le rd i. B akanl
ı k çal
ı ş anla r
ı n ı n yolla r
ı n ı
ta kip edere k onla r
ı n pe
ş in e ta k
ı lm
ı ş la r,
konu
ş mala r
ı n ı g iz lic e d in le m i
ş le r v e d ik katli b ir
in cele m e sonunda hangis in in her gün ayn
ı
saatte yaln
ı z ba
ş ı na görü le bile ce
ğ in i
ö ğ re nm i
ş le rd i. Ara s
ı ra bir is in in evra k
çanta s
ı ndan b ir G ele cek P osta s
ı a
ş ı rm a
ş ans
ı
yakala m
ı ş la rd
ı . Yava
ş yava
ş da
ş u an
Herm io ne‘n in önünde is tif le nm i
ş kabata sla k
harit a la r
ı v e n otla r
ı b ir ik tir m i
ş le rd i.
"T am am ," d edi R on y ava
ş ça, "d iy elim k i y ar
ı n

yap
ı yoru z... b ence b u s adece H arry v e b enle
olm al
ı ."
"O h, buna te kra r ba
ş la m a!" diy e iç çekti
Herm io ne. " B unu h alle tti
ğ im iz i d ü
ş ünüyord um ."
"K ap
ı a
ğı
zla r
ı nda görü nm ezlik pele rin in in
alt
ı nda oyala nm ak bir yere kadar, am a bu
ba
ş ka Herm io ne." Ron parm a
ğı
yla on gün
önceki Gele cek Posta s
ı ‘n
ı n bir nüshas
ı n ı
dürttü . "S en onla r
ı n sorg ula m ala r
ı na iz in
verm eyen M uggle d o
ğ um lu la r lis te sin desin !"
"V e sen de
ş u anda K ovuk‘t a s
ı vaserp ild en
ölm ek ü zere o lm al
ı s ı n! E
ğ er b ir is in in g it m em esi
gere kiy ors a o d a H arry , o nun k elle sin e o n b in
Galle on‘lu k ö dül b iç ild i - "
"G üzel, ben bura da kala ca
ğı
m," dedi H arry .
"E
ğ er Vold em ort‘u alt eders eniz bana da
bild ir in , ta m am m
ı ?"

Ron ve Herm io ne güle rk en, ac
ı Harry ‘n in
aln
ı ndaki y ara iz in i v urd u.
Eli h em en o ra ya g it ti: H erm io ne‘n in g özle rin in
k ı s ı ld
ığ ı
n ı görd ü; ve eyle m i saçla r
ı n ı
gözle rin den ç ekere k s ona e rd ir m eyi d enedi.
"A sl
ı nda, e
ğ er üçüm üz gid iy ors ak, ayr
ı ayr
ı
buharla
ş mam
ı z gere kecek," diy ord u Ron.
"A rt
ı k h epim iz p ele rin in a lt
ı na s
ığ
may
ı z."
Harry ‘n in y ara iz i g it tik çe a
ğ r ı l ı b ir h al a l
ı yord u.
Kalk t
ı . K re acher b ir d en ö ne a t
ı ld
ı .
"E fe ndi çorb as
ı n ı bit ir m edi, Efe ndi kekik li
yahniy i te rc ih e der m i, y a d a E fe ndi‘n in d ü
ş kün
old u
ğ u m ela s
tu rta s
ı n ı ?"
"T e
ş ekkürle r, K re acher, a m a b ir d akik a iç in de
dönerim -
ş ey- la vabo."
Herm io ne‘n in o nu
ş üp heli
ş üpheli iz le m esin den

vak
ı f, H arry , salo ndaki m erd iv enle re ve hole
att
ı kendin i, banyoya ko
ş ar ad
ı m git ti ve
kap
ı n ı n sürg üsünü çekti. A c
ı yla h
ı r ı ld ayara k,
çe
ş mesi a
ğ z ı aç
ı k y
ı la n
ş eklin de ola n siy ah
la vaboya k endin i a tt
ı v e g özle rin i k apatt
ı .
Zif ir i kara nl
ı k bir sokak boyunca kay
ı yord u.
Her ik i ta ra f
ı ndaki b in ala r
ı n u zun, a h
ş ap ü çgen
çat
ı la r
ı v ard
ı ; z encefilli ç öre kle re b enziy orla rd
ı .
Bir in e yakla
ş t ı , sonra kap
ı ya yasla nan uzun
parm akl
ı elin in beyazl
ığ ı
n ı görd ü. Arta n bir
heyecan h is sediy ord u...
Kap
ı a ç
ı ld
ı : G üle n b ir k ad
ı n d uru yord u. Y üzü
Harry ‘n in yüzüne bak
ı nca as
ı ld
ı , miz ac
ı
git m i
ş ti, y erin i te rö r a lm
ı ş t ı ...
"G re goro vit c h?" d edi y üksek, s o
ğ uk s es.
Kad
ı n kafa s
ı n ı salla d
ı : Kap
ı y ı kapatm aya

u ğ ra
ş ı yord u. Beyaz bir el engelle di, kap
ı y ı
kapatm as
ı na m ani o ld u.
"G re goro vit c h‘i is tiy oru m ."
"E r w ohnt hie r nic ht m ehr!" diy e fe ry at etti,
kafa s
ı n ı s all
ı yord u. "O b ura da y a
ş am am ak! O
bura da y a
ş am am ak! O nu ta n
ı mam ak b en!"
Kap
ı y ı kapatm a te
ş ebbüsünden ta m am en
vazgeçm i
ş hald e, geri geri kara nl
ı k salo na
git m eye ba
ş la m
ı ş t ı , ve Harry ona do
ğ ru
kaym aya ba
ş la m
ı ş t ı , ve uzun parm akl
ı eli
asas
ı n ı ç
ı kartm
ı ş t ı . " N ere de o ?"
"D as w elf e ic h n ic ht! O g it m ek! B en b ilm em ek,
ben b ilm em ek!"
Asas
ı n ı do
ğ ru lt tu . Kad
ı n ba
ğı
rd
ı .
İ ki küçük
çocuk s alo na d o
ğ ru k o
ş tu la r. O nla r
ı k olla r
ı yla
koru m aya ç al
ı ş t ı . Y e
ş il
ı ş ı k h uzm esi h âkim di -

"H arry ! H AR RY!"
Gözle rin i a çt
ı ; y ere d ü
ş mü
ş tü . H erm io ne te kra r
kap
ı ya v uru yord u. " H arry , a çar m
ı s ı n!"
Ba
ğı
rm
ı ş t ı , biliy ord u. Kalk t
ı ve kap
ı n ı n
sürg üsünü açt
ı ; Herm io ne bir d en dengesin i
kaybedere k iç eri y uvarla nd
ı v e
ş üph eli
ş üpheli
etr a fa bakt
ı . R on da ark as
ı ndayd
ı , asas
ı n ı
serin banyonun kö
ş ele rin e yönelt ti
ğ in de
heyecan
ı k
ı r ı ld
ı .
"N e y ap
ı yord un?" d iy e s ord u H erm io ne s ert b ir
biç im de.
"N e yap
ı yor old u
ğ um u dü
ş ünüyors un?" diy e
sord u H arry z ay
ı f b ir c üre tle .
"D eli g ib i b a
ğı
rm
ı yor m uydun?" d edi R on.
"A , e vet... U yuyakalm
ı ş o lm al
ı y ı m y a d a - "

"H arry , lü tfe n zekâm
ı z ı a
ş a ğı
la m a," dedi
Herm io ne, d erin n efe sle r a l
ı yord u. "Y ara iz in in
a ş a ğı
dayken a c
ı d ığ ı
n ı b iliy oru z v e b em beyaz
kesilm i
ş sin ."
Harry k üvetin k enar
ı na o tu rd u.
" İ yi, az önce Vold em ort‘u n bir kad
ı n ı
öld ürd ü
ğ ünü görd üm .
Ş im diy e kadar büyük
ih tim alle b ütü n s üla le sin i ö ld ürm ü
ş tü r. V e ö yle
yapm as
ı gere km iy ord u. Cedric ‘in
duru m undayd
ı , s adece o ra dayd
ı la r..."
"H arry b unun te kra r o lm as
ı na iz in v erm em en
gere kiy or!" d iy e a
ğ la d
ı H erm io ne, s esi b anyoda
yank
ı la nm
ı ş t ı . "D um ble dore senin Zih in bend
kulla nm an
ı is te di! B u b a
ğ la nt
ı n ı n k ötü o ld u
ğ unu
anla tt
ı - Vold em ort bunu kulla nabilir , H arry !
Onun öld ürü
ş le rin i ve i
ş kencele rin i görm ek
neye y ara r, n e fa ydas
ı v ar? "

"Ç ünkü n e y apt
ığ ı
n ı b ild i
ğ im a nla m
ı na g eliy or,"
dedi H arry .
"Y ani o nu e ngelle m eyi d enem eyeceksin b ile ?"
"H erm io ne yapam am . Zih in bend‘d e kötü
old u
ğ um u biliy ors un, hiç bir zam an
becere m edim ."
"H iç ta m ola ra k dem edin ki! " dedi hara re tle .
"A nla m
ı yoru m , H arry - b u ö zel b a
ğ la nt
ı n ı n y a
da ili
ş kin in o lm as
ı ndan m em nun m usun y a d a
her- h er n eyse-"
Harry ‘n in k alk t
ığ ı
nda o na a tt
ığ ı
b ak
ı ş y üzünden
dura ksad
ı . " M em nun m u?" d edi s essiz ce. " S en
mem nun o lu r m uydun?"
"B en- h ay
ı r- ö zür d ile rim , H arry , ö yle d em ek
is te m edim - "
"N efr e t e diy oru m , o nun b enim iç im e g ir e bilm esi

gerç e
ğ in den nefr e t ediy oru m , en te hlik eli
old u
ğ u anla rd a onu iz le m ek zoru nda
old u
ğ um dan. A m a b unu k ulla naca
ğı
m."
"D um ble dore -"
"D um ble dore ‘u u nut. B u b enim s eçim im , b a
ş ka
kim senin de
ğ il. O nun neden G re goro vit c h‘in
pe
ş in de o ld u
ğ unu b ilm ek is tiy oru m ."
"K im ?"
"Y abanc
ı b ir a sa u sta s
ı ," d edi H arry . "K ru m ‘u n
asas
ı n ı y apm
ı ş v e K ru m o nun h arik a o ld u
ğ unu
söylü yor."
"A m a sana göre ," dedi Ron, "V old em ort
Olliv ander‘
ı bir y ere t
ı kt
ı . E
ğ er b ir a sa u sta s
ı n ı
yakala d
ı ysa,
ö te kin e n eden ih tiy ac
ı v ar? "
"B elk i Kru m ‘la ayn
ı fik ir d edir , belk i
Gre goro vit c h‘in daha iy i old u
ğ unu


ş ünüyord ur... y a d a G re goro vic th , V old em ort
beni yakala d
ığ ı
zam an benim asam
ı n ne
yapt
ığ ı
n ı aç
ı kla yabile ce
ğ in i dü
ş ünüyord ur,
çünkü O lliv ander b ilm iy ord u."
Harry , k
ı r ı k, to zlu a ynaya g öz a tt
ı v e a rk as
ı nda
Ron ve Herm io ne‘n in bir b ir le rin e
ş üpheci
bak
ı ş la r a tt
ığ ı
n ı g örd ü.
"H arry , asan
ı n ne yapt
ığ ı
hakk
ı nda konu
ş up
duru yors un," dedi H erm io ne, "a m a olm as
ı n ı
sa
ğ la yan sensin ! Neden kendi gücünün
soru m lu lu
ğ unu alm am akta bu kadar
kara rl
ı s ı n?"
"Ç ünkü b en o lm ad
ığ ı
n ı b iliy oru m ! V e V old em ort
da öyle , Herm io ne!
İ kim iz de gerç ekte n ne
old u
ğ unu b iliy oru z!"
Bir b ir le rin e bakt
ı la r, H arry , H erm io ne‘y i ik na
edem edi
ğ in i ve onun asa te oris in e kar
ş ı ve

kendin e Vold em ort‘u n zih nin i görm e iz nin i
verm esin e k ar
ş ı s avla r s
ı ra la m aya çal
ı ş t ığ ı
n ı
biliy ord u. R on o nu r a hatla ta ra k a ra ya g ir d i.
"B o
ş v er," d iy e n asih at v erd i o na. " O na k alm
ı ş .
Ve e
ğ er yar
ı n Bakanl
ı k‘a gid eceksek, pla n
ı
bozm am
ı z g ere kti
ğ in i m i d ü
ş ünüyors un?"
İ ste ksiz ce, di
ğ er ik is in in anla tt
ığ ı
gib i,
Herm io ne ola yla r
ı ak
ı ş ı na b
ı ra kt
ı , nedense
Harry ilk f
ı rs atta te kra r s ald
ı ra ca
ğı
ndan e m in di.
Bu a ra da K re acher‘
ı n h epsin e y ahni v e m ela s
tu rta s
ı s erv is e tti
ğ i z em in k atta ki m utfa
ğ a g eri
döndüle r.
O g ece g eç s aatle re k adar y atm ad
ı la r, s aatle r
sonra pla nla r
ı n ı te kra r te kra r gözden
geçir m i
ş le r, bir b ir le rin e kusurs uz old u
ğ unu
söyle m i
ş le rd i.
Sir iu s‘u n odas
ı nda uyuyan H arry , yata
ğı
nda

babas
ı , S ir iu s, L upin v e P ettig re w ‘in y er a ld
ığ ı
eski fo to
ğ ra fa a sa
ı ş ığ ı
ile e
ş lik e diy or v e b ir o n
dakik a daha kendi kendin e pla n
ı
m ı r ı ld an
ı yord u. I
ş ığ ı
söndürd ü
ğ ünde, asl
ı nda
Çok Özlü
İ ksir , Kustu ra n Pastille r, ya da
Sih ir s el B ak
ı m D air e si‘n in askeri cüppele rin i
de
ğ il, a sa u sta s
ı G re goro vit c h‘i v e V old em ort
onu k ara rl
ı bir
ş ekild e a ra rk en d aha n e k adar
uzun süre sakl
ı kalm ay
ı um du
ğ unu

ş ünüyord u.
Günün a
ğ arm as
ı gece yar
ı s ı n ı edepsiz bir
h ı zl
ı l ı kla ta kip e tm i
ş g örü nüyord u.
Ron‘u n kar
ş ı la m as
ı "K ork unç görü nüyors un,"
old u H arry ‘y i u yand
ı rm ak iç in o daya g ir d i
ğ in de.
"U zun s üre dir d e
ğ il, " d edi H arry e sneyere k.
Herm io ne‘y i a
ş a ğı
da mutfa kta buld ula r.
Kendis in e k ahve v e p o
ğ aça s erv is e diliy ord u

ve Harry ‘n in s
ı nav zam an
ı ndaki yenid en
gözden g eçir i
ş le ili
ş kile ndir d i
ğ i y üzünde h afif b ir
te la
ş if a desi ta
ş ı yord u.
"C üppele r," d edi k
ı s ı k s esle , m evcudiy etle rin i
onayla yan heyecanl
ı bir kafa salla m a
hare ketiy le v e b oncuklu ç anta s
ı na t
ı k ı ş t ı ra ra k.
"Ç ok Özlü
İ ksir ... Görü nm ezlik Pele rin i. ..
Kustu ra n P astille r, B uru n K anata n N ugatla r,
Uzat
ı la bile n K ula kla r."
Kahvalt
ı la r
ı n ı acele yle yuttu la r ve yukar
ı
ç ı kt
ı la r, K re acher da pe
ş le rin den geliy or ve
onla ra döndükle rin de so
ğ anl
ı böre k yapm a
sözü v eriy ord u.
"T anr
ı o nu k oru sun," d edi R on, s evgiy le , "v e

ş ünürs ek e
ğ er, eskid en kafa s
ı n ı kesip
duvara a sm a g ib i b ir a rz um v ard
ı ."
Son dere ce dik katli bir
ş ekild e kap
ı e
ş i ğ in e

geld ile r. P uslu m eydanda b ekle yen b ir k aç
ş i ş ik
gözlü Ö lü m Y iy en‘in e vi g özetle di
ğ in i g örd üle r.
Herm io ne önce R on ile cis im le ndi, ard
ı ndan
Harry iç in g eri d öndü. K
ı sa s üre li k ara nl
ı k v e
nefe ssiz k alm an
ı n a rd
ı ndan H arry , k endin i ilk
pla nla r
ı n ı y apt
ı kla r
ı y er o la n k üçücük, d ar b ir
geçit te b uld u. B üyük b ir k aç ç öp b id onu d
ı ş ı nda
henüz kim se yoktu .
İ lk Bakanl
ı k göre vlile ri
genellik le s aat 8 ‘d en ö nce g özükm üyorla rd
ı .
"P ekala " d edi H erm io ne, s aatin i k ontr o l e dere k.
"B e
ş dakik a iç eris in de bura da olm as
ı gere k.
Ben o nu S ers em le tti
ğ im de-"
"H erm io ne, b iliy oru z," d edi R on s ert b ir
ş ekild e.
"O iç eri gir m eden önce kap
ı y ı açm am
ı z
gere kti
ğ in i s an
ı yord um ."
Herm io ne tiz b ir ç
ığ
l ı k a tt
ı .
"A z d aha u nutu yord um ! G eri ç ekilin !"

Asas
ı n ı önle rin deki asm a kilid e ve duvar
yaz
ı la r
ı yla d olu k ap
ı ya d o
ğ ru lt tu . K ap
ı p at
ı rt
ı yla

ı ld
ı . Kara nl
ı k yolu n ark as
ı ndaki korid or
onla ra ke
ş if yolc ulu kla r
ı ndaki gib i
dik katliy m i
ş çesin e bo
ş salo nu göste rd i.
Herm io ne kap
ı y ı kapal
ı ym
ı ş gib i göste rm ek
iç in k endin e d o
ğ ru ç ekti. "V e
ş im di, " d edi d i
ğ er
ik i dar geçid e yüzünü dönere k, "P ele rin i
yenid en ü stü m üze g eçir iy oru z - "
"- v e b ekliy oru z," d iy e ta m am la d
ı R on, p ele rin i
bir k u
ş k afe sin in ü stü ne ö rtü a ta rm
ı ş g ib i a t
ı p
Harry ‘y e d o
ğ ru d önüp g özle rin i d evir e re k.
Bir d akik adan d aha fa zla b ir s üre s onra , m in ik
bir pop sesi ile küçük a
ğ arm
ı ş saçl
ı bir
Bakanl
ı k cad
ı s ı onla rd an bir ad
ı m uzakl
ığ
a
cis im le ndi. A ç
ı la n g ökyüzüyle b ulu tu n a rd
ı ndan
kendin i göste re n güne
ş yüzünden ani gele n
ı ş ı kla gözle rin i k
ı rp
ı ş t ı rd
ı . Herm io ne‘n in

Sers em le tm e B üyüsü onu gö
ğ sünden vuru p
yere d ü
ş ürd ü
ğ ü ana dek bu bekle nm edik
ı l ı k
havan
ı n ta d
ı n ı ç
ı kara cak çok az zam an
ı
olm u
ş tu .
"A fe rin sana, Herm io ne," dedi Ron, tiy atr o
kap
ı s ı n ı n yan
ı ndaki çöp bid onunun yan
ı ndan
orta ya
ç
ı kark en, H arry görü nm ezlik pele rin in i
ç ı kar
ı yord u. Hep bera ber küçük cad
ı y ı
kara nl
ı k k orid ord an g eçir e re k k ulis e g ötü rd üle r.
Herm io ne cad
ı n ı n saç
ı ndan bir k aç parç a
kesere k çanta s
ı ndan ç
ı kard
ığ ı
Çok Özlü
İ ksir ‘in iç in e att
ı . Ron küçük cad
ı n ı n el
çanta s
ı n ı a lt ü st e tti.
"B u M afa ld a H opkir k ," dedi S ih rin U ygunsuz
Kulla n
ı m ı D air e si'n de old u
ğ unu belir te n yaka
kart
ı n ı okuyara k. "B unla r
ı als an iy i olu r
Herm io ne, je to nla r
ı a l. "

Ron c ad
ı n ı n c üzdan
ı ndan a ld
ığ ı
b ir s ürü a lt
ı n
re nkli üstü nde “U .B .K .” yazan je to nla r
ı
Herm io ne‘y e verd i. Herm io ne, bam bul otu
re ngin e dönm ü
ş ola n Çok Özlü
İ ksir ‘i iç ti.
Bir k aç saniy e iç in de M afa ld a H opkir k ‘in ik iz i
old u. Mafa ld a‘n
ı n gözlü kle rin i ç
ı kard
ığ ı
gib i
kendin e ta kt
ı . H arry s aatin i k ontr o l e tti. "G eç
kal
ı yoru z, M r. S ih ir s el B ak
ı m her an bura da
ola bilir ."
Gerç ek M afa ld a‘n
ı n y ak
ı n ı ndaki k ap
ı ya g it tile r.
Harry v e R on ü zerle rin e g örü nm ezlik
p ele rin in i
geçir d i fa kat H erm io ne g örü nürd e k al
ı p b ekle di.
Saniy ele r s onra b ir p op s esi d aha d uyuld u, v e
küçük yaban gelin ci
ğ im si görü nüm lü bir
büyücü onla r
ı n önünde cis im le ndi. "A h,
merh aba, M afa ld a!"
"M erh aba!" dedi H erm io ne tit r e yen bir sesle .
"B ugün n as
ı ls
ı n ı z?"

"D o
ğ ru sunu is te rs eniz , pek iy i de
ğ ilim ," diy e
cevap v erd i b üyücü ü zgünce.
Herm io ne ve büyücü ana yola do
ğ ru yola
koyulu nca, H arry v e R on p e
ş le rin e d ü
ş tü .
"K endin i kötü his setm ene üzüld üm ," dedi
Herm io ne, ü züntü le rin i b elir te n b üyücüyle s ert
bir
ş ekild e k onu
ş ara k. O nun c addenin b a
ş ı na
ula
ş mas
ı n ı e ngelle m ek iç in g ere kliy di.
"B uyru n, b ir
ş eker a l
ı n."
"A h, h ay
ı r, te
ş ekkürle r"
"Is ra r ediy oru m !" dedi H erm in e sald
ı rg an bir
ta v
ı rla
ş eker kesesin i yüzüne do
ğ ru
salla yara k. Deh
ş ete dü
ş mü
ş gib i gözüken
büyücü b ir ta ne a ld
ı .
Etk is i anid en old u. Pastil dilin e dokundu
ğ u
anda, b üyücü ö yle
ş id detle k usm aya b a
ş la d
ı k i

Herm io ne‘n in k afa s
ı ndan k opard
ığ ı
s açla r
ı fa rk
etm edi.
"Y üce Tanr
ı m!" dedi H erm io ne, büyücü yolu
kusm u
ğ a b ula y
ı nca. "B elk i d e b ugün iç in iz in
alm al
ı s ı n ı z!"
"H ay
ı r, h ay
ı r!" B o
ğ uld u v e k usacak g ib i o ld u.
Düzgün yürü yem em esin e ra
ğ men devam
etm eye ç al
ı ş t ı . " B ugün - g it m ek - z oru nday
ı m."
"A m a b u ç ok s açm a!" d edi H erm io ne d eh
ş ete

ş mü
ş gib i görü nere k. "B u duru m da i
ş e
gid em ezsin iz . B ence ancak S t. M ungo‘s bu
soru nu ç özebilir !"
Büyücü yere kapakla nd
ı , te kra r kalk ara k
k ı vra nara k a na c addeye y ürü m eye ç al
ı ş t ı . "B u
ş ekild e i
ş e gid em ezsin iz !" diy e ba
ğı
rd
ı
Herm io ne.

En s onunda H erm io ne‘n in s özle rin i k abul e tm i
ş
gib i g özüküyord u. T ekra r d o
ğ ru lm ak iç in geri
çekilm eye ç al
ı ş an H erm io ne‘y e tu tu ndu, o ld u
ğ u
yerd e d önüp, a rk as
ı nda R on‘u n a dam
ı n e lin den
kapt
ığ ı
b ir to rb a v e fa zla ca k usm uk b ir ik in tis i
b ı ra kara k o rta dan k aybold u.
"Iy y," dedi Herm io ne, ete
ğ in i kusm uk
parç ala r
ı na d e
ğ mem ek iç in k ald
ı ra ra k y ürü dü.
"O nu Sers em le tm ek daha az pro ble m
yara t
ı rd
ı ."
"E vet," dedi R on büyücü çanta s
ı yla orta ya
ç ı kara k, "A m a y in e d e b ence o rta da b ir g ru p
bilin çsiz v ücut d aha fa zla d ik kat ç ekerd i.
İ ş in e
çok b a
ğ l ı g örü nüyord u, ö yle d e
ğ il m i? S aç
ı v e
ik sir i u zats ana."
İ ki d akik a iç in de R on ö nle rin de d urd u, k üçük
ve gelin ci
ğ im si kokan büyücüye döndü.

Büyücünün çanta s
ı ndan dü
ş en deniz m avis i
pele rin i ç
ı kar
ı p g iy di.
"G arip , b ugün o nla r
ı g iy m iy ord u, ö yle d e
ğ il m i?
Ne k adar d a g it m ek is tiy ord u ö yle ? H er n eyse,
ben, bura da yaz
ı la na göre Reg
Catte rm ole ‘u m ."
" Ş im di, bura da bekle ," dedi H erm io ne, hala
görü nm ezlik pele rin in in alt
ı nda ola n H arry ‘y e,
"s enin iç in s aç a l
ı p b ir a zdan d önece
ğ iz ."
Yakla
ş ı k on dakik a kusm uk dolu yold a
Mafa ld a‘n
ı n ark as
ı nda sakla nd
ı ve bekle di,
am a b u H arry ‘y e ç ok d aha u zun g eld i.
"K im old u
ğ unu bilm iy oru z," dedi Herm io ne
Harry ‘y e, b ir s ürü k
ı v ı rc
ı k s iy ah s aç v ere re k,
"fa kat kendis i kork unç dere cede kanayan
burn u yüzünden eve git m ek zoru nda kald
ı !
İ ş te , old ukça uzun bir i, daha büyük pele rin e

ih tiy ac
ı n v ar..."
Herm io ne çanta s
ı ndan K re acher‘
ı n onla r iç in
y ı kad
ığ ı
eski cüppele ri ç
ı kard
ı , H arry onla r
ı
giy ere k ik sir i iç ti v e d e
ğ i ş ti.
Ac
ı v eric i d önü
ş üm den s onra 1 80 c m b oyunda
bir in e dönü
ş tü . Kasl
ı kolla r
ı na bakara k
söyle m ek gere kir s e, güçlü bir vücudu vard
ı .
Ayr
ı ca bir de sakal
ı vard
ı . Görü nm ezlik
pele rin in i üstü ne att
ı ve gözlü kle rin i yeni
cüppesin in iç in e k oyup d i
ğ er ik is in e k at
ı ld
ı .
"V ay can
ı na, bu gerç ekte n kork utu cu," dedi
Ron, H arry ‘y e d o
ğ ru k afa s
ı n ı k ald
ı r ı p b akara k.
"M afa ld a‘n
ı n je to nla r
ı ndan bir in i al, " dedi
Herm io ne H arry ‘y e, "H adi g id elim , n ere deyse
saat d okuz o la cak."
Geçit yolu ndan bera ber ç
ı kt
ı la r. Elli metr e

uzunlu
ğ undaki kald
ı r ı m ı n siv ri uçlu meta l
parm akl
ı kla r
ı n ı n b ir in de B AYA N LA R , d i
ğ erin de
de B AYLA R y az
ı yord u.
"B ir a zdan g örü
ş ürü z o z am an" d edi H erm io ne
gerg in ce, BAYA N LA R yazan yere gir e rk en
sendele di.
H arry v e R on, s
ı ra dan görü nüm lü
siy ah-b eyaz karo la rla dö
ş enm i
ş um um i
tu vale te g ir iy orm u
ş g ib i g örü nen b ir g ru p g arip
giy in i
ş li a dam a k at
ı ld
ı la r.
"G ünayd
ı n, R eg!" diy e ça
ğı
rd
ı deniz m avis i
cüppeli d i
ğ er b ir b üyücü a lt
ı n b ir je to nu k abin e
ata ra k.
"S ers erilik a ld
ı b a
ş ı n ı g id iy or! H epim iz i i
ş e b u
ş ekild e git m ek iç in zorlu yorla r! K im in orta ya
ç ı kaca
ğı
n ı d ü
ş ünüyorla r, H arry P otte r‘
ı n m
ı ?"
Büyücü kendi espris in e kahkahala rla güld ü.
Ron z orla g ülü m sedi. "E vet, a pta lc a, ö yle d e
ğ il

mi? " d edi.
Ron v e H arry b it i
ş ik k abin le re g ir d ile r. H arry ‘n in
sa
ğı
nda ve solu nda sif o n çekm e sesle ri
geliy ord u. Yere çöm eld i ve kabin in alt
ı ndaki
bo
ş lu kta n a
ş a ğı
bakt
ı , bir anl
ığ ı
na bir çif t
aya
ğı
n tu vale tin iç in e t
ı rm and
ığ ı
n ı görd ü.
Solu na bakt
ı ve Ron‘u n ona göz k
ı rp ara k
bakt
ığ ı
n ı g örd ü.
"K endim iz i s if o n ç eker g ib i m i ç ekece
ğ iz ?" d edi
f ı s ı ld ayara k.
"G örü nü
ş e göre öyle ," diy e f
ı s ı ld ayara k
yan
ı tla d
ı H arry ; s esi d erin v e s ert b ir
ş ekild e
ç ı km
ı ş t ı .
İ kis i d e d ik d urd ula r. M üste sna o la ra k
apta lc a b ir h is le , H arry tu vale te t
ı rm and
ı .
Hem en d o
ğ ru
ş eyi y apt
ığ ı
n ı a nla m
ı ş t ı ; suyun
iç in de d uru yorm u
ş gib i görü nm esin e ra
ğ men,
ayakkab
ı la r
ı , ayakla r
ı ve cüppesi kupkuru

kalm aya d evam e tti. Y ukar
ı u zan
ı p z in cir i ç ekti
ve hem en ard
ı ndan büyük bir h
ı zla k
ı sa bir
bacadan a
ş a ğı
in ip , Sih ir Bakanl
ığ ı
‘n daki
ş öm in ele rd en b ir in de o rta ya ç
ı kt
ı .
Hanta l b ir
ş ekild e a ya
ğ a k alk t
ı ; v ücudu a l
ı ş k ı n
old u
ğ undan daha fa zla yer kapl
ı yord u.
Muazzam büyüklü kte ki Atr iy um , Harry ‘n in
hat
ı rla d
ığ ı
ndan daha kara nl
ı k görü nüyord u.
Önceden s alo nun o rta s
ı n ı k apla yan c ila l
ı ta hta
zem in ve duvarla ra hafif ç e p
ı r ı ld ay an
ı ş ı k
benekle ri göndere n, alt
ı n bir f
ı skiy e vard
ı .
Ş im di is e, g örü ntü ye s iy ah ta
ş ta n y ap
ı lm a d ev
gib i bir heykel hâkim di. Bu daha ziy ade,
kork utu cuydu, çok süslü oym ala r
ı ola n
ta htla r
ı nda o tu ra n, k endile rin den a
ş a ğı
da k ala n
ş öm in ele rd en, yuvarla nara k ç
ı kan Bakanl
ı k
çal
ı ş anla r
ı na b akan b ir c ad
ı v e b ir b üyücünün
heykeliy di. H eykelin a lt k
ı sm
ı nda y ar
ı m m etr e

büyüklü kte punto la rla “
S İ H İ R GÜÇTÜ R

kelim ele ri k az
ı nm
ı ş t ı .
Harry b acakla r
ı n ı n a rk as
ı ndan sert bir darb e
ald
ı : Daha dem in , ba
ş ka bir büyücü
ark as
ı ndaki
ş öm in eden f
ı rla m
ı ş t ı .
"Y old an çekilm ez mis in - ah, üzgünüm ,
Runcorn !"

ı kça kork m u
ş görü nen, kelle
ş meye
ba
ş la yan büyücü h
ı zla uzakla
ş t ı . G örü nü
ş e
göre H arry ‘n in k
ı l ığ ı
na gir d i
ğ i ki
ş i, R uncorn ,
kork utu cu b ir iy di.
" Şşş
t!" dedi bir ses ve etr a f
ı na bak
ı p, in ce,
küçük b ir c ad
ı v e S ih ir s el B ak
ı m‘d an, m era kl
ı
görü nen bir büyücünün, onu heykelin yan
ı
ba
ş ı ndan e l i
ş are tle riy le y anla r
ı na ç a
ğı
rd
ı kla r
ı n ı
görd ü. H arry o nla ra k at
ı lm ak iç in h
ı zla h are ket
etti.

"S oru nsuz bir
ş ekild e geld in öyle yse?" diy e
f ı s ı ld ad
ı H erm io ne H arry ‘y e.
"H ay
ı r, o hâlâ tu vale tte s
ı k ı ş m ı ş duru m da,"
dedi R on.
"A h, ç ok k om ik ... B u k ork unç, d e
ğ il m i? " d edi
heykele g özle rin i d ik m i
ş o la n H arry ‘y e. "N eyin
üstü nde o tu rd ukla r
ı n ı fa rk e ttin m i? "
Harry daha yak
ı ndan bakt
ı ve dekora tif bir
ş ekild e oyulm u
ş old ukla r
ı n ı dü
ş ündü
ğ ü
ta htla r
ı n ı n asl
ı nda oyulm u
ş in san y
ığ ı
nla r
ı
old u
ğ unu fa rk e tti: Y üzle rc e ç
ı pla k e rk ek, k ad
ı n
ve çocuk vücudu vard
ı , hepsi daha ziy ade
apta l, çir k in yüzlü ydüle r; güzel, cüppeli
büyücüle rin a
ğ r ı l ığ ı
n ı ta
ş ı mak iç in b ükülm ü
ş v e
s ı k ı ş t ı r ı lm
ı ş gib i bir b ir le rin e yap
ı ş ı k biç im de
duru yorla rd
ı .
"M uggle 'la r," diy e f
ı s ı ld ad
ı Herm io ne. "H ak

ettik le ri y erd ele r. H aydi, b a
ş la yal
ı m."
Salo nun s onundaki a lt
ı n k ap
ı la ra d o
ğ ru g id en
cad
ı ve büyücü deniz in e kat
ı l ı p, f
ı rs at
buld ukça, giz lic e etr a fla r
ı na bakt
ı la r, fa kat
Dolo re s U m brid ge‘in k endin e ö zgü
ş eklin e d air
bir iz g öre m edile r. K ap
ı la rd an g eçip , b ir o k adar
asansöre e v s ahip li
ğ i y apan, y ir m i k adar a lt
ı n
ı zgara n
ı n önünde kuyru kla r
ı n olu
ş maya
ba
ş la d
ığ ı
daha küçük bir salo na gir d ile r. E n
yak
ı nla r
ı ndaki k uyru
ğ a a ncak g ir m i
ş le rd i k i b ir
ses, " C atte rm ole !" d edi.
Etr a fla r
ı nda d öndüle r. D um ble dore ‘u n ö lü m üne
ta n
ı k o la n Ö lü m Y iy enle r‘d en b ir i o nla ra d o
ğ ru
uzun ad
ı mla rla gelm ekte ydi. Etr a fla r
ı ndaki
Bakanl
ı k ç al
ı ş anla r
ı s ustu la r, h epsi b ak
ı ş la r
ı n ı
a ş a ğı
yönelt m i
ş le rd i. Harry onla ra do
ğ ru
dalg ala nara k gele n kork uyu his sedebiliy ord u.
Onla ra do
ğ ru gele n adam ka
ş la r
ı n ı çatm
ı ş t ı ,

bir a z h ayvani y üzü, n as
ı l olu yors a, ih ti
ş am l
ı ,
old ukça g eni
ş , e pey b ir a lt
ı n ip lik le n ak
ı ş la nm
ı ş
bir
ş ekild e süsle nm i
ş ola n cüppesiy le z
ı tl
ı k
olu
ş tu ru yord u. Asansörle rin etr a f
ı ndaki
kala bal
ı kta n bir is i dalk avukça, "G ünayd
ı n,
Yaxle y!" diy e sesle ndi, Yaxle y onla r
ı
görm ezden g eld i.
"S ih ir s el B ak
ı m‘d an ofis im i düzene sokm as
ı
iç in b ir in i ta le p e ttim , C atte rm ole . O fis im de h âlâ
ya
ğ mur y a
ğı
yor."
Ron, ba
ş ka bir i müdahale eder um uduyla
etr a f
ı na bak
ı nd
ı , fa kat kim se konu
ş mad
ı .
"Y a
ğ mur m u y a
ğı
yor... s enin o fis in de? B u- b u
iy i d e
ğ il, d e
ğ il m i? " R on g erg in b ir
ş ekild e g üld ü.
Yaxle y‘in gözle ri büyüdü. "B unun kom ik
old u
ğ unu d ü
ş ünüyors un, C atte rm ole , d e
ğ il m i? "
Bir çif t cad
ı kuyru kta ki s
ı ra la r
ı ndan ç
ı k ı p,

kaç
ı ş t ı la r. " H ay
ı r," d edi R on, " h ay
ı r, ta bii k i- "
"K ar
ı n ı s org uya ç ekm ek iç in a lt k ata in m ekte
old u
ğ um un fa rk
ı na v ar, C atte rm ole . D o
ğ ru su, o
a ş a ğı
da bekle rk en, onun elin i tu tm ak iç in
yan
ı nda olm ay
ı ş ı na old ukça
ş a ş ı rd
ı m.
Ş im did en k ötü b ir i
ş mi
ş g ib i o ndan v azgeçtin ,
de
ğ il mi? Muhte m ele n ak
ı ll
ı ca bir seçim
yapm
ı ş s ı n. B ir dahaki sefe re em in ol ve bir
safk an ile e vle n."
Herm io ne, küçük bir kork u in ilt is i koyuverd i.
Yaxle y o na b akt
ı . H erm io ne z ay
ı f bir
ş ekild e
öksürd ü v e a rk as
ı n ı d öndü.
"B en- b en-" d iy e k ekele di R on.
"F akat e
ğ er benim kar
ı m Bula n
ı k olm akla
suçla nm
ı ş o ls ayd
ı ," d edi Y axle y, "e vle nece
ğ im
hiç bir k ad
ı n ı n b ula
ş aca
ğı
tü rd en b ir p is lik d e
ğ il-
ve e
ğ er Sih ir li Yasal Yapt
ı r ı m Dair e si

Ba
ş kan
ı ‘n
ı n b ana b ir i
ş y apt
ı rm as
ı g ere kseydi,
önceli
ğ im i o i
ş i yapm ak ola ra k de
ğ i ş tir ir d im ,
Catte rm ole . B eni a nl
ı yor m usun?"
"E vet," d iy e f
ı s ı ld ad
ı R on.
"O z am an b una d ik kat e t, C atte rm ole v e e
ğ er
ofis im b ir s aat iç in de ta m am en k uru o lm azsa,
kar
ı n ı n K an T ürü
ş u a n o ld u
ğ undan b ile d aha
a ğı
r b ir
ş üphe a lt
ı nda o la cak."
Önle rin deki alt
ı n
ı zgara ta k
ı rd ayara k aç
ı ld
ı .

ı kça H arry ‘n in , o nun C atte rm ole ‘a y apt
ığ ı
b u
davra n
ı ş ı n ı ta kdir etm esin i bekle yen Y axle y,
naho
ş bir gülü m sem eyle Harry ‘y i kafa s
ı yla
sela m la y
ı p b a
ş ka b ir a sansöre d o
ğ ru y ol a ld
ı .
Harry , R on v e H erm io ne k endi ö nle rin de d ura n
asansöre g ir d ile r, fa kat k im se o nla r
ı iz le m edi:
Sanki b ula
ş ı c ı b ir h asta l
ığ
a y akala nm
ı ş la r g ib i.
Iz gara la r bir ta k
ı rt
ı yla kapand
ı ve asansör

yukar
ı d o
ğ ru h are ket e tm eye b a
ş la d
ı .
"N e y apaca
ğı
m?" d iy e s ord u h em en R on d i
ğ er
ik is in e; v urg un y em i
ş g ib i g örü nüyord u. "E
ğ er
orta ya ç
ı km azsam , kar
ı m... Yani,
Catte rm ole ‘u n k ar
ı s ı -"
"S enin le g ele ce
ğ iz , b ir a ra da k als ak iy i o lu r-"
diy e ba
ş la d
ı Harry , fa kat Ron kafa s
ı n ı
hara re tle s alla d
ı .
"B u d elilik ! O k adar ç ok z am an
ı m ı z y ok. S iz
ik in iz U m brid ge‘i b ulu n, b en d e g id ip , Y axle y‘n in
ofis in i halle deyim - fa kat ya
ğ muru nas
ı l
durd ura bilir im ?"
"F in it e In canta te m ‘i dene," dedi Herm io ne
derh al, "E
ğ er b u b ir u
ğ urs uzlu k b üyüsü y a d a
la nets e e
ğ er, ya
ğ muru durd ura cakt
ı r; e
ğ er
de
ğ ils e, Atm osfe r Büyüsü‘n de bir
ş eyle r
bozulm u
ş tu r k i b unu d a d üzelt m ek d aha z or

ola bilir , b u y üzden o nun e
ş yala r
ı n ı , g eçic i b ir
süre li
ğ in e koru m ak iç in Im perv iu s‘u
deneyebilir s in - "
"B ir k ez d aha s öyle , y ava
ş ça -" d edi u m uts uz
bir
ş ekild e ceple rin de bir tü y kale m ara yan
Ron, fa kat
ta m o s
ı ra da asansör ani bir
sars
ı nt
ı yla durd u. B edensiz bir kad
ı n ı n sesi
konu
ş maya ba
ş la d
ı , "
Dörd üncü Kat, Sih ir li
Yara t
ı kla r
ı n Düzenle nm esi ve Denetim i
Dair e si; C anavar, Varl
ı k ve R uh
Bölü m le ri,
Cin cüce
İ rtib at B üro su v e Z ara rl
ı la r D an
ı ş ma
Büro su,
" ve
ı zgara la r bir kez daha kayara k

ı l ı p, bir k aç büyücü ve asansörü n
ta van
ı ndaki la m ban
ı n etr a f
ı nda kanat ç
ı rp an,
bir k aç s olu k r e nkli k â
ğı
t u ça
ğı
iç eri a ld
ı .
"G ünayd
ı n, A lb ert," d edi ç al
ı g ib i s akalla r
ı o la n
bir a dam H arry ‘y e g ülü m seyere k. A sansör b ir
kez daha g
ı c ı rd ayara k yukar
ı ç
ı km aya

ba
ş la rk en, Ron ve Herm io ne‘y e göz att
ı :
Herm io ne
ş im di Ron‘a , ç
ı lg
ı nca dir e ktif le r
f ı s ı ld
ı yord u. B üyücü H arry ‘y e d o
ğ ru u zan
ı p, p is
pis g ülü m seyere k, m
ı r ı ld anm aya b a
ş la d
ı .
"D ir k C re ssw ell, h a? C in cüce
İ rtib at‘t a n?
İ yi i
ş ,
Alb ert,
Ş im di o nun i
ş in i a la ca
ğı
ma s on d ere ce
em in im !"
Göz k
ı rp t
ı , H arry de bunun kâfi gelm esin i
um ara k, g ülü m sem eyle k ar
ş ı l ı k v erd i. A sansör
durd u;
ı zgara la r b ir k ez d aha a ç
ı ld
ı .
" İ kin ci K at, S ih ir li Y asal Y apt
ı r ı m D air e si; S ih rin
Uygunsuz Kulla n
ı m ı Büro su, Seherb az
Kara rg âh
ı ve
Büyüce
ş ûra
İ dari H iz m ele ri,
" d edi
bedensiz c ad
ı n ı n s esi.
Harry , Herm io ne‘n in Ron‘u hafif te n it ti
ğ in i
görd ü, R on a sansörd en a cele yle ç
ı kt
ı v e d i
ğ er
büyücüle r de onun pe
ş in den ç
ı k ı p H arry ve

Herm io ne‘y i yaln
ı z ba
ş la r
ı na b
ı ra kt
ı . Alt
ı n
kap
ı la r k apand
ığ ı
s
ı ra da H erm io ne ç ok h
ı zl
ı b ir
ş ekild e k onu
ş maya b a
ş la d
ı .
"A sl
ı nda, Harry , san
ı r ı m onun pe
ş in den
gid ers em daha iy i olu r, N e yapt
ığ ı
n ı bild i
ğ in i
sanm
ı yoru m v e e
ğ er y akala n
ı rs a tü m o la y-"
" Bir in ci K at, S ih ir B akan
ı ve D este k P ers oneli.
"
Alt
ı n
ı zgara la r ik i y ana k ayara k te kra r a ç
ı ld
ı .
Önle rin de dört ki
ş i durm akta yd
ı , onla r
ı n ik is i
derin bir sohbete dalm
ı ş la rd
ı : S iy ah ve alt
ı n
sar
ı s ı re nkte ih ti
ş am l
ı b ir c üppe g iy m i
ş uzun
saçl
ı b üyücü ile b odur, k urb a
ğ aya b enzeyen,
k ı sa s aç
ı n ı n ü stü nde k adif e b ir
ş apkas
ı o la n,
kolu yla gö
ğ sü ara s
ı na bir yaz
ı alt l
ığ ı
n ı
s ı k ı ş t ı rm
ı ş b ir c ad
ı .

O N Ü ÇÜNCÜ B Ö LÜ M :
MUG GLE -
D O
Ğ UM LU LA RI K AYIT
KO M
İ SYO NU
" A h M afa ld a," dedi Um brid ge, Herm io ne‘y e
b akara k, " S eni T ra vers g önderd i, d e
ğ il m i? "
" E vet" d edi H erm io ne c
ı l ı z b ir s esle .
" G üzel. .. çok ba
ş ar
ı l ı bir
ş ekild e
h alle deceksin ." Um brid ge alt
ı n ve siy ah
r e nkle re bürü nm ü
ş büyücüye, "O hald e
p ro ble m ç özüld ü B akan
ı m, E
ğ er M afa ld a k ay
ı t
t u tm a i
ş le m le riy le ilg ile nebilir s e hem en
b a
ş la yabilir iz ."
E lin deki b ilg i ta blo suna b ir g öz a tt
ı .

"B ugün on ki
ş i var ve bir ta nesi Bakanl
ı k
çal
ı ş an
ı n ı n e
ş i! !! O ff of... hem de bura da,
Bakanl
ı k'
ı n k alb in de." H erm io ne‘n in y an
ı ndaki
pla tfo rm a ç
ı kt
ı , onu Bakan'la ara s
ı ndaki
ta rt
ı ş may
ı d in le m i
ş o la n ik i b üyücü ta kip e tti.
"H em en ba
ş la yaca
ğı
z, Mafa ld a, mahkem e
salo nunda ih tiy ac
ı n o la n h er
ş eyi b ula caks
ı n."
"G ünayd
ı n A lb ert, s en ç
ı km
ı yor m uydun?"
"E vet, ta bi" dedi Harry , Runcorn ‘u n kal
ı n
sesiy le .
Harry d
ı ş ar
ı ad
ı m ı n ı att
ı ve ark as
ı ndan alt
ı n
ı zgara la r
ı n ç
ı nla m as
ı n ı d uydu, a rk as
ı na b ir g öz
att
ığ ı
nda Herm io ne‘n in gerg in , um uts uz ve
te la
ş l ı y üzünü, o nun y an
ı nda o tu ra n u zun b oylu
büyücüyü ve Um brid ge‘in om uz hiz as
ı na
uzanan s aç fiy ongunu g örd ü.
"S eni b ura ya g etir e n n edir R uncorn ?" d edi y eni

Sih ir B akan
ı . S iy ah s açla r
ı v e s akal
ı y er y er
güm ü
ş re ngiy le kar
ı ş m ı ş t ı , ç
ı k ı k aln
ı ve
par
ı ld ayan gözle rin den Harry 'd en kork m u
ş
old u
ğ u g örü nüyord u.

"B ir k aç
ş ey k onu
ş mam g ere kiy ord u." H arry b ir
an iç in dura ksad
ı , "A rth ur W easle y ile . B ir i
onun b ir in ci k atta o ld u
ğ unu s öyle m i
ş ti. "
"O oo" dedi Piu s Thic kness, "Y oksa
İ ste nm eyen ile ir tib ata geçerk en mi
yakala nm
ı ş ?"
"H ay
ı r" dedi Harry , bo
ğ az
ı n ı n kuru du
ğ unu
his sediy ord u, " H ay
ı r, ö yle b ir
ş ey d e
ğ il. "
"N eyse, zate n art
ı k an mesele si" dedi
Thic kness. "B ana sora rs an
ı z, Kan Hain le ri
bula n
ı kla r k adar k ötü .
İ yi g ünle r R uncorn ."

" İ yi g ünle r B akan
ı m."
Harry , Thic kness‘
ı n kal
ı n hal
ı ile kapl
ı
korid ord an y ürü yüp g id i
ş in i iz le di. B akan g örü
ş
ala n
ı ndan ç
ı kt
ığ ı
anda Harry , görü nm ezlik
pele rin in i k endi a
ğı
r, s iy ah p ele rin in in a lt
ı ndan
ç ı kard
ı , ü zerin e ö rttü v e k orid ord a te rs y öne
do
ğ ru y ola k oyuld u. R uncorn ö yle u zundu k i,
Harry a yakla r
ı n ı n g örü nm edi
ğ in den e m in o lm ak
iç in ö ne e
ğ ilm ek z oru ndayd
ı .
Panik te n mid esin de kra m pla r his sediy ord u.
Harry ü zerin de s ahip le rin in a dla r
ı n ı v e n e i
ş le
u ğ ra
ş t ı kla r
ı n ı belir te n küçük ta bela la ra sahip ,
parla k a h
ş ap k ap
ı la r
ı n b ir b ir i a rd
ı na g eçerk en,
B akanl
ı k'
ı n karm a
ş ı kl
ığ ı
ve ula
ş ı lm azl
ığ ı
onu
öyle zorla d
ı ki, son dört hafta d
ı r Ron ve
Herm io ne ile bir lik te haz
ı rla d
ığ ı
pla n ona
gülü necek dere cede çocukça geld i. Bütü n
dik katle rin i fa rk e dilm eden iç eri g ir m ek ü zerin e

yo
ğ unla
ş t ı rm
ı ş la rd
ı . Ayr
ı dü
ş erle rs e ne
yapacakla r
ı konusunda bir an bile

ş ünm em i
ş le rd i. A m a
ş im di H erm io ne, b üyük
ih tim alle saatle r süre cek ola n mahkem e
i ş le riy le me
ş gul, Ron, Harry ‘n in kendis in i
a ş aca
ğı
na em in old u
ğ u ve sonucunun bir
kad
ı n ı n özgürlü
ğ üne etk i edecek ola n bir
büyüyü y apm ak iç in ç
ı rp
ı nm akta v e H arry is e
i ş le rin te rs g it ti
ğ in i d ü
ş ünere k ü st k atta d ola n
ı p
duru yord u.
Yürü m eyi b
ı ra kt
ı , bir duvara yasla nd
ı ve ne
yapm as
ı gere kti
ğ in i dü
ş ünm eye çal
ı ş t ı .
Sessiz lik o nu ra hats
ı z e tti. N e b ir h eyecan, n e
bir k onu
ş ma, n e d e b ir a yak s esi v ard
ı . M or
hal
ı ile k apla nm
ı ş k orid orla r h er y erin e M uffin do
büyüsü y ap
ı lm
ı ş ças
ı na s essiz di.
Ofis i b ura da o lm al
ı , d iy e d ü
ş ündü H arry .

Um brid ge‘in M ücevherle rin i o fis in de s akla m as
ı
hiç o la s
ı de
ğ ild i, a m a d i
ğ er y andan, e m in o lm ak
iç in
ara m am ak çok saçm a görü nüyord u. B u
yüzden Harry yenid en yola koyuld u, yol
boyunca sadece as
ı k sura tl
ı , önündeki tü y
kale m e b ir
ş eyle r y azm as
ı iç in e m ir le r v ere n b ir
büyücüden b a
ş kas
ı na r a stla m ad
ı .
Harry kap
ı la r
ı n üzerin deki is im le re dik kat
edere k bir kö
ş eyi döndü. Korid oru n orta
yerin de bir aç
ı kl
ı k, ve bu aç
ı kl
ı kta okul
s ı ra la r
ı ndan ç ok d a fa rk l
ı o lm ayan a m a d aha
çok cila l
ı ve daha az kara la nm
ı ş çal
ı ş ma
masala r
ı nda otu ra n bir gru p cad
ı ve büyücü
görd ü. Onla r
ı iz le m ek iç in durd u. Hepsi
asala r
ı n ı uyum iç eris in de salla y
ı p
çevir iy orla rd
ı . V e re nkli k a
ğı
t p arç ala r
ı o dan
ı n
her y an
ı na u çu
ş uyord u. H arry b ir s üre s onra
anla d
ı k i i
ş le r b elli b ir d üzenle g id iy ord u. H er

re nkte n ka
ğı
t ayn
ı düzenle üst üste bir le
ş ip
bir e r k it a pç
ı k o lu
ş tu ru yorla rd
ı . H arry b ir a z d aha
yakla
ş t ı , çal
ı ş anla r her ne kadar kendile rin i
i ş le rin e verm i
ş gib i görü nsele r de, yakla
ş an
ayak s esle rin i d uyabile cekle rin den k u
ş kula nd
ı
Harry . Tam am la nm
ı ş kit a pç
ı kla rd an bir in i
sessiz ce e lin e a ld
ı v e g örü nm ezlik p ele rin in in
alt
ı ndan in cele di, p em be k apa
ğı
a lt
ı n re nkli b ir
ba
ş l ı kla k apla nm
ı ş t ı .
BU LA N IK LA R
ve B ar
ı ş ç ı l S afk a n D üze n in e
Zara rla r
ı
Ba
ş l ığ ı
n hem en alt
ı nda bir gül re sm i, ve gül
yapra kla r
ı n ı n ara s
ı nda is e yapm ac
ı k
gülü m sem esiy le yabani otla rla r
ı n dik enle ri ve
çal
ı la r
ı yla b o
ğ u ş an b ir fo to
ğ ra f v ard
ı . K it a pç
ığ ı
n

üzerin de bir is im yoktu am a, re sm i
in cele di
ğ in de, H arry ‘n in sa
ğ elin in üzerin deki
yara iz i s
ı zla r gib i olm u
ş tu . Tam bu s
ı ra da
Harry ‘y e y ak
ı n o la n g eç b ir c ad
ı "B u c adalo z
kad
ı n h er g ün B ula n
ı kla r'
ı s org ulu yor! A m a k im
bunun fa rk
ı nda?" d edi.
"D ik katli o l, " d edi o nun h em en y an
ı ndaki c ad
ı ,
etr a fa h
ı zl
ı ca g öz g ezdir e re k, b u a ra da o nun
yönle ndir d i
ğ i k a
ğı
tla rd an b ir i y ere d ü
ş tü .
"N e o la cak k i? S ih ir li g özünün y an
ı nda b ir d e
sih ir li k ula k m
ı e din di? "
Cad
ı , tü m ç al
ı ş anla r
ı n ra hatç a g örü nebild i
ğ i b ir
kap
ı ya g öz a tt
ı . H arry d e h em en o k ap
ı ya b akt
ı
ve k ap
ı da s
ı ra d
ı ş ı b ir
ş ey g örd ü. M uggle ‘la r
ı n
ön k ap
ı la r
ı nda k ulla nd
ı kla r
ı g özetle m e d eli
ğ in e
benzer bir
ş ey v ard
ı . A m a b u b ir d elik d e
ğ il,
ta hta ya b ir le
ş tir ilm i
ş , b üyük, m avi g öz b ebe
ğ i

ola n v e ç ok ta n
ı d ı k, A la sto r M ody‘y e a it g özdü.
Bir k aç s aniy e iç in H arry , n ere de o ld u
ğ unu v e
ne yapt
ığ ı
n ı hat
ı rla yam ad
ı . Hatta görü nm ez
old u
ğ unu b ile u nuttu . D o
ğ ru ca k ap
ı ya y öneld i
ve g özü in cele m eye b a
ş la d
ı . K
ı p ı rd am
ı yord u,
do
ğ ru ca kar
ş ı ya bak
ı yord u. Harry onun
alt
ı ndaki e tik eti o kudu.
DOLO RES U M BR
İ DGE
KID EM L
İ BAK AN LIK M ÜST E
Ş ARI
Ve b u y az
ı n ı n a lt
ı nda is e:
MUGGLE -D O
Ğ UM LU LA R
KAYIT K O M
İ SY O NU B A
Ş KAN I

Harry ark as
ı ndaki çal
ı ş anla ra bakt
ı :
İ ş le riy le
me
ş gul o lm ala r
ı na ra
ğ men, e
ğ er bo
ş bir ofis
kap
ı s ı ö nle rin de a ç
ı l ı rs a fa rk e tm em ele rin in z or
ola ca
ğı
n ı dü
ş ündü. H arry cebin den, salla nan
bacakla r
ı ola n,
“ Dik kat D a
ğı
t ı c ı P atla y
ı c ı la r”
ı
yere yerle
ş tir d i. Harry bir süre bekle di ve
sonra , b ol m ik ta rd a g ürü lt ü v e k ara b ir d um an
ç ı km aya ba
ş la d
ı . E n ön s
ı ra da otu ra n cad
ı
ç ığ
l ı k a tt
ı , s ayfa la r h avaya u çu
ş tu . H erk es b u
ola y
ı n kayna
ğı
n ı ara rk en H arry , U m brid ge‘in
ofis in e s
ı z ı p kap
ı y ı ark as
ı ndan kapatm ay
ı
ba
ş ard
ı .
Harry k endin i z am anda g eri g it m i
ş g ib i h is setti.
Oda, Um brid ge‘n in Hogw arts ‘d aki odas
ı n ı n
ayn
ı s ı yd
ı : D ante lli k um a
ş la r, b ard ak v e ta bak
alt l
ı kla r
ı ve her yan
ı kapla yan kuru tu lm u
ş
çiç ekle r. D uvarla rd a a yn
ı s üs ta bakla r
ı a s
ı l ı yd
ı .
Kap
ı n ı n ark a yerin de, gözle ayn
ı hiz ada,

Um brid ge‘in çal
ı ş anla r
ı gözle m ek iç in
kulla nd
ığ ı
bir dürb ün sis te m i bulu nuyord u.
Harry bu ale t sayesin de iç eriy e bir göz att
ı ,
herk es hala
“ Dik kat Da
ğı
t ı c ı Patla y
ı c ı la r”
ı n
etr a f
ı nda to plu v aziy ette d uru yord u. H arry b u
dürb ünü kap
ı dan ç
ı kard
ı ve ucundaki gözü
ondan ay
ı r ı p cebin e koydu. Sonra yüzünü
odan
ı n iç in e d öndü, a sas
ı n ı k ald
ı rd
ı v e "
Accio
madaly on
" d edi.
Hiç bir
ş ey olm ad
ı . A m a zate n olm as
ı n ı da
um mam
ı ş t ı . Um brid ge mutla ka koru m a ve
engelle m e büyüle rin i biliy or olm al
ı yd
ı . Buna
ra
ğ men H arry , h
ı zla o nun ç al
ı ş ma m asas
ı na
yöneld i ve çekm ecele ri açm aya koyuld u.
Harry , not defte rle ri, büyülü selo te yple r,
düzenle nip dosyala nm
ı ş ka
ğı
tla r, bir kutu
dolu su saç to kas
ı buld u am a m adaly ondan
eser y oktu .

Çal
ı ş ma m asas
ı n ı n a rk as
ı nda b ir d osya d ola b
ı
vard
ı . H arry onun iç in i ara
ş t ı rm aya koyuld u.
Ayn
ı F ilt c h‘in H ogw arts ‘t a ki d osya d ola b
ı gib i
bunun d a iç in de b ir s ürü d osya v e h er b ir in in
üzerin de sahib in in ad
ı yaz
ı l ı yd
ı . Harry
nere deyse b ütü n d osyala ra g öz a tm
ı ş t ı k i, b ir
dosya o nun d ik katin i d a
ğı
tt
ı . M r. W easle y‘n in
dosyas
ı .
Harry o nu ç
ı kard
ı v e a çt
ı .
ARTH UR W EASL E Y
KAN DURU M U :
Safk a n, am a
ka bulle n em ez
ş ekild e Muggle ‘la r ile
ba
ğ la nt
ı l ı . Züm rü dü A nka Y old a
ş l ığ ı
üyesi
ola ra k b ilin iy o r.

A İ LE S
İ : E ş i (s a fk a n), yed i ço cu
ğ u, en
gen ç ik is i H ogw arts ‘ta .
Not
: En gen ç erk ek
ço cu
ğ u so n
za m anla rd a evd e, cid di
ş ekild e hasta ,
Baka nl
ı k m üfe tti
ş le ri d uru m u
onayla d
ı .
G İ ZL
İ L İ K DURU M U:
TA K
İ P
ED
İ L İ YO R. Bütü n hare ketle ri
görü ntü le n iy o r. 1 N um ara l
ı İ ste n m eyen
(d aha önce W ea sle y aile si ile ka lm
ı ş t ı .
Onla rla ile ti
ş im k u ra bilir .
"B ir Num ara l
ı İ ste nm eyen," diy e m
ı r ı ld and
ı
Harry , ve M r. W easle y‘n in dosyas
ı n ı yerin e
yerle
ş tir d i v e ç ekm eceyi k apatt
ı .
İ ste nm eyen'in
kim o ld u
ğ u k onusunda b ir fik ri v ard
ı , k afa s
ı n ı
odan
ı n etr a f
ı na göz atm ak iç in çevir d i
ğ in de,
odan
ı n k ar
ş ı d uvar
ı nda k endi p oste rin i g örd ü.

Poste rd eki re sm in in üzerin de “
1 NUM AR ALI
İ STE N M EYEN
” yaz
ı lm
ı ş t ı . Harry poste re
yakla
ş t ığ ı
nda, k enar
ı nda U m brid ge ta ra f
ı ndan
yaz
ı lm
ı ş bir not görd ü: "
Cezala nd
ı rm ak
um uduyla .
"
Harry daha da sin ir le ndi, odadaki her yeri
ara d
ı , ta bakla r
ı n alt la r
ı n ı , çiç ek vazola r
ı n ı n
iç le rin i. A m a m adaly ondan h iç bir i
ş are t yoktu
ve b u h iç d e
ş a ş ı rt
ı c ı d e
ğ ild i. H arry o daya s on
bir b ak
ı ş a t
ı yord u k i g örd ü
ğ ü
ş ey y üzünden a z
daha kalb i yerin den f
ı rla yacakt
ı . Kit a pl
ı ğı
n
üzerin deki kare
ş eklin deki bir aynadan
Dum ble dore ona bak
ı yord u. Harry hem en
yakla
ş t ı v e a ynay
ı e lin e a ld
ı , V e o a nda a nla d
ı
ki o b ir a yna d e
ğ ild i. D um ble dore p arla k k it a b
ı n
kapa
ğı
ndan M em nuniy etle s
ı r ı t ı yord u. Harry
ba
ş l ığ ı
hem en fa rk edem em i
ş ti : "
Alb us
Dum ble dor‘u n H ayat
ı Ve Y ala nla r
ı " v e b a
ş l ığ ı
n

alt
ı nda is e "
Arm ando D ip pet:
Usta m
ı yoksa
Sala k m
ı ?" y az
ı l ı yd
ı .
Harry ra sgele bir sayfa açt
ı ve kolla r
ı n ı
bir b ir le rin in om zuna atm
ı ş gülü m seyen ik i
büyücünün ta m sayfa re sm in i görd ü.
Dum ble dore d aha k
ı sa s açl
ı v e R on‘u n V ic to r
Kru m ‘d a g öre re k s in ir o ld u
ğ u ta rz da b ir b
ı y ı kla
görü nüyord u. D um ble dor‘u n y an
ı nda s essiz lik
iç in de g üle n b üyücü is e D um ble dore ‘u n n e
ş eli
if a desin e ra
ğ men daha vah
ş i görü nüyord u.
Alt
ı n re ngin deki saç
ı om uzla r
ı na do
ğ ru
k ı v ı rc
ı kla
ş ı yord u. H arry o nun g enç D oge o lu p
olm ad
ığ ı
n ı m era k etti. Am a o daha re sim
hakk
ı ndaki bilg iy i okuyam adan, ofis in kap
ı s ı

ı ld
ı .
E ğ er kap
ı aç
ı ld
ığ ı
nda Thic knese ark as
ı na
bak
ı yor olm asayd
ı , Harry ‘n in görü nm ezlik
pele rin in i ü stü ne ö rte cek z am an
ı o lm ayacakt
ı .

O ta m üstü nü örte bild i
ğ in de Thic kness, bir
hare ketin i görm ü
ş olm al
ı yd
ı . Çünkü bir ik i
saniy e iç in H arry ‘n in a z ö nce k aybold u
ğ u y ere
bakakald
ı . A m a d aha s onra H arry ‘n in a cele yle
yerin e koydu
ğ u kit a pta ki Dum ble dore ‘u n
re sm in in hare ket etti
ğ in i sanm
ı ş olm al
ı yd
ı ki
sonunda y ürü yüp m asaya y öneld i v e m asada
haz
ı r bulu nan tü y kale m U m brid ge‘e bir not
yazm aya ba
ş la d
ı . Bu ara da Harry nefe s
alm aya bile cesare t edem eden yava
ş ça
odadan d
ı ş ar
ı ç
ı kt
ı .
Kit a pç
ı k bas
ı m ı yla ilg ile nenle r hala “
Dik kat
Da
ğı
t ı c ı Patla y
ı c ı la r
” ı n etr a f
ı nda duru yorla rd
ı .
Harry k orid ora ç
ı k ı p ora dan uzakla
ş ı rk en bir
cad
ı n ı n "E m in im bu
ş ey deneysel sih ir le r
bölü m ünden bura ya gelm i
ş tir . Zehir li örd e
ğ i
hat
ı rl
ı yor m usun?"
Harry a sansöre d o
ğ ru y akla
ş ı rk en ih tim alle rin i

gözden geçir d i. Madaly onun Bakanl
ı k't a
old u
ğ una dair hiç
ş üphe y oktu . V e U m brid ge
kala bal
ı k b ir m ahkem enin o rta s
ı nda o tu ru rk en
madaly onu a ra m ak fa ydas
ı zd
ı .
Ş u andaki en
büyük ö ncelik le ri fa rk e dilm eden B akanl
ı k'
ı te rk
etm ek ve ba
ş ka bir gün te kra r denem ek
olm al
ı yd
ı . Y ap
ı la cak ilk i
ş R on‘u b ulm akt
ı . V e
daha sonra ik is i Herm io ne‘y i mahkem e
salo nundan ç
ı karm an
ı n b ir y olu nu b ula bilir le rd i.
Asansör b o
ş o la ra k g eld i. H arry iç eri g ir d i v e
asansör alç alm aya ba
ş la d
ığ ı
nda görü nm ezlik
pele rin in i ç
ı kard
ı . M üth i
ş bir ra hatla m a his si
ya
ş ad
ığ ı
a nda a sansör ik in ci k atta d urd u v e
s ı r ı ls
ı kla m o lm u
ş v e ç ok k
ı zg
ı n g örü nen R on
kat
ı ld
ı .
"G ü-g ünayd
ı n" diy e kekele di, asansör te kra r
hare kete g eçti
ğ in de H arry ‘y e.

"R on. B enim H arry "
"V ay can
ı na Harry ! Nas
ı l görü ndü
ğ ünü
unutm u
ş um . Herm io ne neden senle bir lik te
de
ğ il? "
"U m brid ge ile mahkem e salo nuna git m ek
zoru nda k ald
ı , r e ddedem edi v e..."
Am a H arry bit ir e m eden asansör yin e durd u.
Kap
ı aç
ı ld
ı ve M r. W easle y iç eri gir d i. M r.
Weasle y, k endis in den d aha y a
ş l ı , s aç
ı k ar
ı nca
yuvas
ı n ı a nd
ı ra cak k adar k abart
ı lm
ı ş , s ar
ı ş ı n
bir c ad
ı ile k onu
ş uyord u
"N e dem ek is te di
ğ in i old ukça iy i anl
ı yoru m
Wakanda, a m a b en d e b u k adar
ı n ı ..."
Mr. W easle y H arry ‘y i fa rk etti ve sustu . M r.
Weasle y ta ra f
ı ndan b u k adar n efr e tle b ak
ı lm ak
old ukça tu haft
ı . A sansörü n k ap
ı s ı k apand
ı v e

dörd ü bir d en yenid en a
ş a ğı
do
ğ ru hare ket
etm eye b a
ş la d
ı la r.
"S ela m R eg" d edi M r. W easle y, R on‘u n s ula r
dam la ta n cüppesin e bakara k. "E
ş in bugün
sorg ula nm
ı yor m uydu? E ee... sana ne old u?
Neden
ı sla ks
ı n?"
"Y axle y‘in o fis in de y a
ğ mur y a
ğı
yor" d edi R on,
Mr. W easle y‘n in o m zuna b akara k. H arry e
ğ er
göz göze gelir le rs e M r. W easle y‘n in R on‘u
ta n
ı yabile ce
ğ in den kork tu . "D urd ura m ad
ı m,
onla r da beni B ern ie P ills w orth ‘u ça
ğı
rm aya
gönderd ile r... s an
ı r ı m."
"E vet, ço
ğ u ofis te ya
ğ mur ya
ğı
yor son
günle rd e" dedi Mr. W easle y. "M ete ro lo jin x
Recanto ‘y u denedin mi? Ble tc hey iç in i
ş e
yara m
ı ş t ı ."
"M ete ro lo jin x Recanto ?" diy e f
ı s ı ld ad
ı Ron.

"H ay
ı r denem edim . Sa
ğ ol Ba.. yani sa
ğ ol
Arth ur."
Asansör k ap
ı la r
ı a ç
ı ld
ı , y a
ş l ı c ad
ı v e k ar
ı nca
yuvas
ı na b enzeyen s açl
ı a yr
ı ld
ı . R on d a h
ı zla
ayr
ı ld
ı . H arry onu ta kip etm eye çal
ı ş t ı am a
Perc y W easle y o s
ı ra da asansöre gir m eye
çal
ı ş t ığ ı
iç in ç
ı kam ad
ı . P erc y elin de bir çok
ka
ğı
tla a sansöre g ir d i.
Kap
ı la r k apanana k adar P erc y, b abas
ı ile a yn
ı
asansörd e old u
ğ unu fa rk etm edi. Ve Mr.
Weasle y‘y i görd ü
ğ ü an k
ı pk
ı rm
ı z ı kesild i ve
kap
ı la r aç
ı ld
ığ ı
anda d
ı ş ar
ı f
ı rla d
ı . H arry de
ik in ci k ez d
ı ş ar
ı ç
ı km aya ç al
ı ş t ı a m a b u s efe r
onu d urd ura n M r. W easle y‘n in k olu ydu.
"B ir s aniy e, R uncorn ."
Asansör kap
ı la r
ı kapan
ı p yenid en hare kete
geçtik le rin de M r. W easle y, "D uydu
ğ um a göre

Dir k Cre ssw ell hakk
ı nda bilg ile r
yay
ı yorm u
ş sun?
Harry , M r. W easle y‘n in P erc y ile k ar
ş ı la
ş mas
ı
yüzünden o ld ukça s in ir li o ld u
ğ unu d ü
ş ündü v e
kendis i iç in en iy is in in apta l gib i davra nm ak
old u
ğ una k ara r v erd i.
"P ard on?" d edi.
"N um ara y apm a R uncorn ," d edi M r. W easle y
öfk eyle . "A ile a
ğ ac
ı hakk
ı nda y ala n s öyle yen
büyücüyü
h alle ttin , d e
ğ il m i? "
"N e o lm u
ş y apt
ı ysam ," d edi H arry .
"E h, D ir k C re ssw ell s enden o n k at d aha iy i b ir
sih ir b az," d edi M r. W easle y s essiz ce. " V e e
ğ er
o Azkaban'd an sa
ğ ola ra k ç
ı kars a onunla
yüzle
ş mek zoru nda kala caks
ı n. Kar
ı s ı ,
çocukla r
ı v e a rk ada
ş -la r
ı ndan b ahsetm iy oru m

bile ."
"A rth ur" d edi H arry . "
İ zle ndi
ğ in i b iliy ors un, d e
ğ il
mi? "
"B u b ir te hdit m i, R uncorn ?" d edi M r. W easle y
yüksek s esle .
"H ay
ı r" dedi Harry . "B u bir gerç ek! Her
hare ketin i iz liy orla r."
Asansör k ap
ı s ı a ç
ı ld
ı . A tr iu m 'a g elm i
ş le rd i. M r.
Weasle y H arry ‘y e i
ğ nele yic i b ir b ak
ı ş a tt
ı ve
uzakla
ş t ı . Harry ora da kald
ı , tit r iy ord u.
Runcorn 'd an ba
ş ka bir in e dönü
ş mü
ş olm ay
ı
öyle dile rd i ki. .. Asansör kap
ı s ı yenid en
kapand
ı .
Harry görü nm ezlik pele rin in i orta ya ç
ı kar
ı p,
üstü ne örttü . Ron ya
ğ mur ya
ğ an ofis le rle
u ğ ra
ş ı rk en, Harry , Herm io ne‘y i mahkem e

salo nundan kurta rm ay
ı deneyecekti. K ap
ı ilk

ı ld
ığ ı
nda ta
ş ta n b ir k orid ora b ak
ı yord u. H arry
hafif ç e ü rp erd i, ç ünkü b ura s
ı G iz em D air e si'n in
old u
ğ u k att
ı .
Harry m ahkem e s alo nuna d o
ğ ru y öneld i. A kl
ı
ora ya vard
ığ ı
nda ne yapaca
ğı
n ı dü
ş ünm ekle
me
ş guld ü. Hala bir k aç “D ik kat Da
ğı
t ı c ı
Patla y
ı c ı ”s
ı v ard
ı . A m a b elk i d e e n iy is i, k ap
ı y ı
çal
ı p iç eri R uncorn o la ra k g ir m ek v e M afa ld a
ile k onu
ş mak iç in iz in is te m ekti. T abii k i H arry
Runcorn ‘u n böyle bir
ş ey yapabile ce
ğ in den
em in d e
ğ ild i v e y apsa b ile , H erm io ne‘n in g eri
dönm eyi
ş i o nla r d aha B akanl
ı k't a n ç
ı kam adan
bir a ra
ş t ı rm aya y ol a çabilir d i.

ş üncele re d ald
ı , E
ğ er e tr a fta s is o lm asayd
ı ,
üstü nü yava
ş ça örte n so
ğ uklu
ğ u
anla m la nd
ı ra m azd
ı . A tt
ığ ı
h er a d
ı mda d aha d a
so
ğ udu. So
ğ uklu k adeta bo
ğ az
ı ndan gir ip

ci
ğ erle rin i y
ı rt
ı yord u. V e iç in in u m uts uzlu k v e
çare siz lik le d old u
ğ unu h is setti. ..
Ruh E m ic ile r, d iy e d ü
ş ündü.
Merd iv enle rin s onuna g elip s a
ğ a döndü
ğ ünde
kork unç b ir m anzara ile k ar
ş ı la
ş t ı . M ahkem e
salo nun d
ı ş ı siy ah kukule ta l
ı fig ürle rle
kapla nm
ı ş t ı . Y üzle ri ta m am en s akl
ı yd
ı . H
ı r ı lt
ı l ı
nefe sle ri duyula bile n te k sesti. Muggle
do
ğ um lu la r, s org ula nm ak iç in iç eri a l
ı n ı yor v e
ta hta s
ı ra la rd a otu rd ukla r
ı süre ce tit r iy orla rd
ı .
Ço
ğ u e lle ri ile y üzle rin i k apatm akta yd
ı , b elk i d e
iç güdüsel o la ra k k endile rin i R uh E m ic ile r'in a ç
gözlü a
ğı
zla r
ı ndan koru m aya çal
ı ş ı yorla rd
ı .
Aile le rin v e y aln
ı z b a
ş la r
ı na o rd a b ekle yenle rin
önünde b ir ile ri b ir g eri h are ket e diy ord u R uh
Em ic ile r. Ve bu görü ntü yü görm ek,
um uts uzlu
ğ u, ç are siz li
ğ i, s o
ğ u ğ u h is setm ek b ir
la net g ib i ç öktü H arry ‘n in ü zerin e.

“D övü
ş o nla rla ,” d edi k endi k endin e. A m a o d a
kendis in i ele verm eden bir Patr o nus
yara ta m ayaca
ğı
n ı biliy ord u. Ve bu yüzden
yapabild i
ğ i kadar sessiz ce ile rle di. A tt
ığ ı
her
ad
ı mda h is siz lik d uygusu a rtt
ı . A m a o k endin i
ona ih tiy ac
ı ola n Ron ve Herm io ne‘y i

ş ünm eye z orla d
ı .
Yüksek siy ah fig ürle re do
ğ ru ile rle m ek çok
kork utu cuydu. G özle ri o lm ayan ö rtü lü s ura tla r
ı ,
Harry yanla r
ı ndan geçerk en ona döndü ve
Harry onla r
ı n kendis in i his settik le rin den em in
old u. H is settile r, b elk i o nu, b elk i h ala u m udu v e
gücü o la n b ir in san v arl
ığ ı
n ı .
Ve s onra a nid en
ş a ş ı rt
ı c ı b ir b iç im de z in dan
ı n
kap
ı la r
ı aç
ı ld
ı .
İ çerid en gele n ç
ığ
l ı kla r
yank
ı la n
ı yord u.
"H ay
ı r, hay
ı r, ben yar
ı m-k an
ı m, siz e

söylü yoru m ! Benim babam büyücüydü,
ara
ş t ı r ı n, A rk ie A ld erto n. Ç ok iy i bilin en bir
süpürg e ta sar
ı mc
ı s ı yd
ı , ara
ş t ı r ı n,
göre ceksin iz , Çekin elle rin iz i üzerim den!
Çekin !"
"B u son uyar
ı " dedi Um brid ge‘in sih ir le
yükselt ilm i
ş yum u
ş ak sesi adam
ı n sesin i
bast
ı ra ra k. "E
ğ er daha fa zla ç
ı rp
ı n ı rs an R uh
Em ic i ö pücü
ğ üne m ahkum e dile ceksin ."
Adam
ı n ç
ığ
l ı kla r
ı azald
ı , am a h
ı çk
ı r ı kla r
ı
korid or b oyunca y ank
ı la nd
ı . " A l
ı n g ötü rü n o nu,"
dedi U m brid ge.
İ ki R uh E m ic i m ahkem e s alo nunun k ap
ı s ı nda
belir d i. Ç ürü m ü
ş gib i görü nen elle ri adam
ı n
kolla r
ı na de
ğ di
ğ in de adam , bay
ı lm
ı ş gib i
görü nüyord u. A dam la b ir lik te s üzüle re k ik i R uh
Em ic i ç
ı kt
ı .

"S
ı ra daki. .. M arry C atte rm ole ," d edi U m brid ge.
K ı sa b oylu b ir k ad
ı n a ya
ğ a k alk t
ı . B a
ş ta n a
ş a ğı
tit r iy ord u. S iy ah s açla r
ı a rk aya d o
ğ ru ta ra l
ı v e
üzerin de sade bir cüppe vard
ı . Sura t
ı
nere deyse k ans
ı zd
ı . R uh E m ic ile r'in y an
ı ndan
geçerk en o nun tit r e di
ğ in i g örd ü H arry .
Hiç bir pla n
ı olm adan, sadece kad
ı n ı n
çare siz ce yürü yü
ş ünü seyre derk en, anid en
kara r verip , ta m salo nun kap
ı la r
ı kapan
ı rk en
iç eri s
ı zd
ı H arry .
Bura s
ı d aha ö nce H arry ‘n in S ih rin U ygunsuz
Kulla n
ı m ı iç in yarg
ı la nd
ığ ı
yer de
ğ ild i. D aha
küçük am a ta van
ı daha yüksek bir oda id i.
İ nsana k apana k
ı s ı lm
ı ş l ı k h is si v eriy ord u.
Bura da e tr a fa d onduru cu e tk ile rin i y ayan d aha
fa zla R uh E m ic i vard
ı . K ürs ünün ark as
ı nda
Um brid ge, b ir y an
ı nda Y axle y, d i
ğ er yan
ı nda

da M rs . C atte rm ole k adar b eyaz y üz if a desiy le
Herm io ne ile otu ru yord u. Pla tfo rm un hem en
önünde, p arla k g üm ü
ş re ngin de, u zun tü ylü b ir
kedi bir a
ş a ğı
bir yukar
ı yürü yord u. H arry
bunun yarg
ı çla r
ı Ruh Em ic ile r'in etk is in den
koru m ak iç in old u
ğ unu anla d
ı . R uh E m ic ile r
daval
ı la r iç in o ra dayd
ı . D avac
ı la r iç in d e
ğ il.
"O tu ru n," dedi Um brid ge yum u
ş ak, ip eksi
sesiy le .
Mrs . Catte rm ole pla tfo rm un üzerin deki
sandaly eye otu rd u
ğ u anda ik i yan
ı ndaki
zin cir le r o nu o ra ya k ilit le di.
"S iz M ary Eliz abeth C atte rm ole ‘s unuz de
ğ il
mi? " diy e sord u U m brid ge. M rs C atte rm ole
ba
ş ı yla o nayla d
ı .
"S ih ir s el Bak
ı m Dair e si‘n den Regin ald
Catte rm ole ile evli? " Mrs . Catte rm ole göz

ya
ş la r
ı na b o
ğ uld u.
"O nere de bilm iy oru m , benim le bura da
bulu
ş acakt
ı ," Um brid ge onu duyam azl
ı kta n
geld i.
"M ais ie , E llie v e A lf r e d C atte rm ole ‘u n a nnesi? "
Mrs . Catte rm ole her zam ankin den daha
yüksek s esle h
ı çk
ı rd
ı . "K ork uyorla r, s an
ı yorla r
ki b ir d aha e ve d önem eyece
ğ im "
"B a
ğı
ş la b iz i a m a B ula n
ı kla r'
ı n v ele tle ri b iz de
sem pati u yand
ı rm az," d iy e a ra ya g ir d i Y axle y.
Mrs . C atte rm ole ‘u n h
ı çk
ı r ı kla r
ı H arry ‘n in a yak
sesle rin i g ölg ele di v e o nun p la tfo rm un te pesin e
kadar ç
ı kabilm esin i sa
ğ la d
ı . Harry , kedi
patr o nusu geçti
ğ i anda s
ı cakl
ığ ı
ve güven
duygusunu his setti. Harry
P atr o nus'u n
Um brid ge'e ait old u
ğ undan em in di. Ve

Patr o nus ç ok p arla kt
ı , ç ünkü U m brid ge o ra da
olm akta n ç ok m em nundu. H arry H erm io ne‘y e
yakla
ş t ı am a onu kork udan z
ı pla tm akta n
kork tu . U m brid ge ve Yaxle y duym as
ı n diy e
Muffin do büyüsü yapm ay
ı dü
ş ündü am a
büyüyü yapark en bile duyula bile ce
ğ i iç in
vazgeçti. O s
ı ra da Um brid ge sesin i Mrs .
Catte rm ole ‘a yükselt ti ve Harry de
Herm io ne‘n in kula
ğı
na "A rk anday
ı m," diy e
f ı s ı ld am a
ş ans
ı buld u. Tahm in etti
ğ i gib i
Herm io ne
ş ok old u ve az daha m üre kkep
ş i ş esin i d evir iy ord u. A m a Y axle y v e U m brid ge,
Mrs . C atte rm ole ile ilg ile ndi
ğ i iç in fa rk e dilm edi.
Siz den bugün B akanl
ı k'a geld i
ğ in iz de al
ı nan
asa." d edi U m brid ge "s ekiz b uçuk in çlik k ir a z
a ğ ac
ı ndan
v e b ir te k b oynuzlu a t k uyru
ğ u tü yü.
Bu ta n
ı m ı k abul e diy or m usunuz?"
Mrs . C atte rm ole b a
ş ı yla o nayla d
ı .

"B iz e bu asay
ı hangi cad
ı veya büyücüden
ald
ığ ı
n ı z ı s öyle r m is in iz lü tfe n?"
"A lm ak? B en o nu k im seden a lm ad
ı m. O n b ir
ya
ş ı mdayken s at
ı n a ld
ı m. O b eni s eçti, " H er
zam ankin den d aha d a fe na a
ğ la d
ı .
Um brid ge‘in çocukça gülü
ş ü Harry ‘d e ona
sald
ı rm a is te
ğ i u yand
ı rd
ı . M ahkum la daha iy i
te m as k urm ak iç in ö ne e
ğ ild i v e a lt
ı n bir
ş ey
öne s avru ld u: m adaly on.
Herm io ne bunu görd ü ve küçük bir h
ı çk
ı r ı k
koyuverd i. A m a o nu fa rk e den o lm ad
ı .
"H ay
ı r" dedi U m brid ge. "H ay
ı r, sanm
ı yoru m .
Asa y aln
ı zca b üyücü v eya c ad
ı y ı s eçer. S iz
bir cad
ı de
ğ ils in iz . Elim de siz e gönderilm i
ş
te ste verd i
ğ in iz cevapla r var. M afa ld a, bana
gönder o nla r
ı ."

Um brid ge küçük elin i uzatt
ı . O kadar i
ğ re nç
görü nüyord u ki, Harry , onun parm akla r
ı
ara s
ı nda örü m cek a
ğı
görm edi
ğ in e
ş a ş ı rd
ı .
Herm io ne‘n in elle ri tit r iy ord u. Heyecanla
elin deki belg ele rin ara s
ı ndan üzerin de M rs .
Catte rm ole ‘u n is m i o la n
ı n ı b uld u.
"A h, çok ho
ş Dolo re s" dedi Herm io ne
Um brid ge‘in b lu zu ü zerin de p arla yan g erd anl
ığ ı
göste re re k.
"N e?" d edi U m brid ge a
ş a ğı
b akara k, " A h, e vet,
eski b ir a ile y adig ar
ı ." d edi g ö
ğ üs h iz as
ı ndaki
madaly onu o k
ş ayara k. "S h arfi S elw yn‘i te m sil
ediy or. Ben Selw yn soyundan geliy oru m ..
Asl
ı nda ba
ğ l ı olm ad
ığ ı
m bir k aç safk an soy
var... yaz
ı k" ve M rs . Catte rm ole 'u n te stin e
bakara k, y üksek s esle d evam e tti:
"A ile sin in m esle
ğ i : S ebzecilik ."

Yaxle y kahkaha att
ı . Ruh Em ic ile r hala
bekle m edeydile r.
Harry ‘y i çile den ç
ı kara n
ş ey Um brid ge‘in
yala nla r
ı yd
ı . Yasa d
ı ş ı ş ekild e ele geçir d i
ğ i
madaly onu kendi unvan
ı n ı peki
ş tir m ek iç in
kulla n
ı yord u. A sas
ı n ı k ald
ı rd
ı , a rt
ı k g örü nm ez
kalm aya bile özen göste rm iy ord u ve büyüyü
yolla d
ı : " S ers em le t!"
K ı rm
ı z ı b ir
ı ş ı k ç akt
ı . U m brid ge d ondu v e a ln
ı
kork ulu kla ra ç arp t
ı v e e lin deki k a
ğı
tla r d ü
ş tü v e
güm ü
ş k edi y ok o ld u. S o
ğ uk hava onla r
ı bir
f ı rt
ı na gib i çarp t
ı . Y axle y kafa s
ı kar
ı ş m ı ş bir
ş ekild e e tr a f
ı na b ak
ı n ı rk en, H arry ‘n in v ücuts uz
kolu nun k endis in e d önük o ld u
ğ unu g örd ü. O d a
kendi a sas
ı n ı ç
ı karm aya ç al
ı ş t ı a m a ç ok g eçti :
"S ers em le t!"
Yaxle y y ere y
ığ ı
l ı p k ald
ı .

"H arry !"
"H erm io ne e
ğ er bura da otu ru p onun devam
etm esin e iz in v ere ce
ğ im i d ü
ş ündüysen..."
"H arry , M rs . C atte rm ole !"
Harry ark as
ı na döndü, görü nm ezlik pele rin in i
att
ı . B elk i P atr o nus y ok o ld u
ğ undan, b elk i d e
efe ndile ri art
ı k kontr o lü elin de
bulu ndurm ad
ığ ı
ndan, R uh E m ic ile r d e k ontr o l
d ı ş ı bir
ş ekild e sandaly eye ba
ğ l ı Mrs .
Catte rm ole ‘a do
ğ ru gid iy orla rd
ı . Mrs .
Catte rm ole çürü m ü
ş bir el onun çenesin den
tu ttu
ğ unda k ork unç b ir ç
ığ
l ı k a tt
ı .
"E XPEC TO P ATR O NUM !"
Güm ü
ş geyik H arry ‘n in asas
ı ndan f
ı rla d
ı ve
Ruh E m ic ile r'i savu
ş tu rd u. Patr o nus geyi
ğ in
etk is i k edin in kin den ç ok d aha fa zla yd
ı .

"H ortk ulu k‘u kap" dedi Harry , Herm io ne‘y e.
Harry , M rs . C atte rm ole 'u n y an
ı na g it ti.
"S en?" d iy e f
ı s ı ld ad
ı ş a ş k ı n b ayan. " A m a.. a m a
Reg dem i
ş ti ki, sen benim sorg ula nm am a
sebep o la nla rd an b ir iy din !"
"B en m i? " d edi H arry . B ir y andan z in cir le rd en
kurta rm aya ç al
ı ş ı yord u.
"E h, fik ir de
ğ i ş tir d im . Dif fin do!" Hiç bir
ş ey
olm ad
ı . "H erm io ne bu zin cir le rd en nas
ı l
kurtu la ca
ğı
m?"
"B ekle , b ura da b ir
ş eyle u
ğ ra
ş ı yoru m ."
"H erm io ne, R uh E m ic ile r e tr a f
ı m ı z ı s ard
ı ."
"B iliy oru m Harry , am a uyand
ığ ı
nda
madaly onun git ti
ğ in i fa rk eders e... yerin e
sahte sin i koym am la z
ı m. Bu onu kand
ı r ı r,
Gem in io !"

Herm io ne ko
ş ara k yanla r
ı na geld i. "B ir
bakal
ı m... R ela shio !"
Zin cir le r
ş ang
ı rd ad
ı v e a ç
ı ld
ı . M rs . C atte rm ole
az b ir a z ö nceki k adar k ork m u
ş g örü nüyord u.
"A nla m
ı yoru m " d iy e f
ı s ı ld ad
ı .
"B iz im le bir lik te bura dan kaçacaks
ı n ı z" dedi
Harry , onu aya
ğ a kald
ı ra ra k. "E vin iz e gid in ,
çocukla r
ı n ı z ı a l
ı n, v e k aç
ı n, te rk e din ü lk eyi,
gere kir s e k
ı l ı k d e
ğ i ş tir in . B ura y
ı g örd ünüz, a dil
bir d uru
ş ma o lm as
ı m üm kün d e
ğ il! "
"H arry " d edi H erm io ne. "D
ı ş ar
ı da o k adar R uh
Em ic i v ark en n as
ı l d
ı ş ar
ı ç
ı kaca
ğı
z?"
"P atr o nusla r'la " dedi Harry , asas
ı n ı hala
parla yan g eyi
ğ in e d o
ğ ru lt a ra k. "Y apabild i
ğ im iz
kadar y apaca
ğı
z, h aydi. "
"E xpec.. E xpecto patr o num ," dedi H erm io ne.

Hiç bir
ş ey o lm ad
ı .
"S oru n ya
ş ad
ığ ı
te k büyü bu" dedi Harry ,
ş a ş k ı n g örü nen M rs . C atte rm ole ‘a . "T alih siz lik ,
gerç ekte n.. H adi H erm io ne..."
"E xpecto P atr o num !"
Güm ü
ş su sam uru H erm io ne‘n in asas
ı ndan
ç ı kt
ı ve geyi
ğ e kat
ı ld
ı . "H adi" dedi H arry ve
Herm io ne v e M rs . C atte rm ole ‘u k ap
ı ya y önelt ti.
Patr o nusla r
ı n zin dandan ç
ı km as
ı yla d
ı ş ar
ı da
bekle yenle rd en
ş ok ç
ığ
l ı kla r
ı yükseld i. H arry
etr a f
ı na b ak
ı nd
ı , R uh E m ic ile r ç ekiliy orla rd
ı .
"H epin iz in evin iz e git m esin e ve aile le rin iz le
bir lik te sakla nm an
ı za kara r verilm i
ş tir ." dedi
Harry bekle yen Muggle -d o
ğ um lu la ra . "Y urt
d ı ş ı na kaç
ı n, yapabilir s eniz . Yete rk i
Bakanl
ı k't a n yete rin ce uzakla
ş ı n. Y eni re sm i

kara r bunu gere ktir m ekte dir .
Ş im di, e
ğ er
Patr o nusla r'
ı ta kip e ders eniz , a tr iu m dan d
ı ş ar
ı
ç ı kabilir s in iz "
Fark edilm eden m erd iv enle rd en ç
ı kt
ı la r am a
asansöre y akla
ş t ı kla r
ı nda H arry te la
ş la nm aya
ba
ş la d
ı . E
ğ er artiu m a yanla r
ı nda güm ü
ş bir
geyik v e s u s am uru ile y ir m id en fa zla M uggle -
do
ğ um lu old u
ğ u iç in suçla nm
ı ş ki
ş iy le
ç ı karla rs a, is te m edik le ri bir ilg iy le
kar
ş ı la
ş acakla rd
ı ." Harry bu dü
ş ünceye
kap
ı ld
ığ ı
a nda a sansör k ap
ı s ı a ç
ı ld
ı .
"R eg!" d iy e b a
ğı
rd
ı Mrs . C atte rm ole v e k endin i
Ron‘u n k olla r
ı na a tt
ı . "R uncorn b eni b
ı ra kt
ı . O ,
Um brid ge
ve Y axle y‘y e sald
ı rd
ı ve hepim iz e
ülk eyi te rk etm em iz i söyle di, B ence dedi
ğ in i
yapm al
ı y ı z Reg. Hadi, hem en eve gid ip
çocukla r
ı ala l
ı m ve... Neden bu kadar
ı sla ks
ı n?"

"S u" diy e m
ı r ı ld and
ı Ron kendis in i
uzakla
ş t ı ra ra k. "H arry , iç erid e davets iz
mis afir le r o ld u
ğ unu b iliy orla r, U m brid ge‘in o fis
kap
ı s ı ndaki d elik h akk
ı nda bir
ş eyle r d uydum ,
ve s an
ı r ı m b e
ş d akik am
ı z v ar."
Herm io ne‘n in P atr o nus'u bir pop sesiy le yok
old u. H erm io ne‘n in y üzü k ork u d olu ydu. " H arry ,
ya e
ğ er b ura da k apal
ı k al
ı rs ak?"
"H
ı zl
ı h are ket e ders ek k alm ay
ı z" d edi H arry .
Ark as
ı ndaki sessiz gru ba dönere k. "K im le rin
asas
ı v ar? "
Yakla
ş ı k y ar
ı s ı a sala r
ı n ı k ald
ı rd
ı .
"T am am , asas
ı olm ayan herk es kendis in i
asas
ı ola n bir in e yak
ı n tu ts un. O nla r biz i
durd urm adan h
ı zl
ı d avra nm al
ı y ı z. H adi. "
Kendile rin i ik i asansöre ay
ı rd
ı la r. Harry ‘n in

Patr o nus'u o nla r a sansörle y ükselir k en g özcü
ola ra k kald
ı . "
Sekiz in ci kat
" dedi sakin cad
ı
sesi "
Atr iu m
"
Harry ba
ş la r
ı n ı n bela da old u
ğ unu hem en
anla d
ı . Atr iu m
ş öm in eden
ş öm in eye geçi
ş le ri
t ı kayan in sanla rla d olu ydu.
"H arry " diy e ç
ığ
l ı k att
ı Herm io ne "N e
yapaca
ğı
z?"
"D URUN!" d iy e b a
ğı
rd
ı H arry , v e R uncorn ‘u n
güçlü sesi Atr iu m duvarla r
ı nda yank
ı la nd
ı .
Ş öm in ele ri t
ı kam aya çal
ı ş an in sanla r durd u.
"B eni ta kip edin " diy e f
ı s ı ld ad
ı Harry
ark as
ı ndaki M uggle - d o
ğ um lu la r g ru buna.
"N aber, Alb ert? " dedi Harry 'y i daha önce
ş öm in eden ç
ı kark en ta kip eden kel büyücü.
Old ukça g erg in g örü nüyord u.

"B u gru p sen ç
ı k ı ş ı t
ı kam adan ayr
ı lm al
ı
bura dan" dedi Harry , sesin e ola bild i
ğ in ce
oto rit e k atm aya ç al
ı ş ara k.
Önündeki b üyücü g ru bu b ir b ir in e b akt
ı .
"B iz e ç
ı k ı ş la r
ı t
ı kam am
ı z ve kim seyi
b ı ra km am am
ı z-"
"B ana yala nc
ı m
ı diy ors un?" diy e Harry
kükre di. "S enin aile a
ğ ac
ı n ı da ara
ş t ı rtm am
ı
is te rm is in D ir k , C re sw ell‘e y apt
ığ ı
m g ib i? "
"P ard on" d edi k el b üyücü, g eri ç ekile re k." b ir
ş ey im a etm ek is te m edim A lb ert, sand
ı m ki
onla r s org ula nacakt
ı v e..."
"O nla r
ı n kan
ı saf" dedi H arry V e derin sesi
yank
ı la nd
ı . "Ç o
ğ unuzunkin den d aha s af.
Ş im di
çekile bilir s in ." Ve M uggle -d o
ğ um lu la r
ı gru pla r
halin de gönderm eye ba
ş la d
ı . Bakanl
ı k

büyücüle rin in bir k
ı sm
ı kafa s
ı kar
ı ş m ı ş , bir
k ı sm
ı is e k ork m u
ş g örü nüyord u. V e s onra -
"M ary !"
Mrs . C atte rm ole a rk as
ı na b akt
ı . G erç ek R eg
Catte rm ole asansörd en ko
ş ara k geld i, art
ı k
kendin e gelm i
ş ti am a hala sura t
ı solg un ve
bit k in g örü nüyord u.
"R ..R eg?"
Bir k ocas
ı na b ir R on‘a b akt
ı v e y üksek s esle
küfr e tti.
Kel b üyücü n efe sin i tu ttu , b ir R eg'd en ö bürü ne
bakt
ı . " H ey, n ele r o lu yor? B u d a n e?"

ı k ı ş la r
ı t
ı kay
ı n! T IK AYIN !"
Yaxle y asansörd en f
ı rla d
ı ve
ş öm in enin
ba
ş ı ndaki g ru ba d o
ğ ru k o
ş maya b a
ş la d
ı . M rs .

Catte rm ole git m i
ş ti. Bu ara da kel büyücü
asas
ı n ı kald
ı rm
ı ş t ı , am a H arry m uazzam bir
yum ru kla o nu a deta h avaya f
ı rla tt
ı .
"M uggle -d o
ğ um lu la r
ı n kaçm as
ı na yard
ı m
ediy ord u, Y axle y!" d iy e b a
ğı
rd
ı H arry .
Kel büyücünün ark ada
ş la r
ı Ron‘u n Mrs .
Catte rm ole ‘u çekip götü rd ü
ğ ü aç
ı k ola n
ş öm in eyi kapatm ak iç in karm a
ş a iç in de
çabala d
ı la r a m a b a
ş ar
ı s ı z o ld ula r. G erç ek R eg
Catte rm ole , " B enim k ar
ı m! K im di b enim k ar
ı mla
bir lik te g id en? N ele r o lu yor? " d iy e b a
ğı
r ı rk en,
kafa s
ı kar
ı ş m ı ş ola n Y axle y bir H arry ‘y e bir
yum ru kla nm
ı ş a dam a b akt
ı .
Harry , Y axle y‘in k afa s
ı n ı ç evir d i
ğ in i g örd ü. V e
onun g addar y üzünde g erç e
ğ i a nla m
ı ş b ir if a de
old u
ğ unu a nla d
ı .
"H adi! " d iy e b a
ğı
rd
ı H arry H erm io ne‘y e. O nu

elin den tu ttu v e Y axle y‘in la neti H arry ‘n in b a
ş ı n ı
s ı y ı r ı p g eçerk en
ş öm in eye a tla d
ı la r.
Küçük b ir o da
ş eklin deki b ir tu vale tte b elir e ne
kadar bir k aç saniy e dönüp durd ula r. H arry
önle rin deki kap
ı y ı savura ra k açt
ı . Ron
la vabonun y an
ı nda d urm u
ş , M rs . C atte rm ole ile
güre
ş mekte ydi.
"R eg, a nla m
ı yoru m .."
"B
ı ra k beni, ben senin kocan de
ğ ilim , E vin e
git m elis in !"
Ark ala r
ı ndaki odac
ı kta n bir ses geld i, H arry
etr a f
ı na bak
ı nd
ı , Yaxle y yan
ı ba
ş la r
ı nda
belir m i
ş ti. " H AD
İ G
İ DEL
İ M" d iy e b a
ğı
rd
ı H arry .,
Herm io ne‘y i e lin den, R on‘u is e k olu ndan tu ttu
ve y ok o ld ula r.
Kara nl
ığ ı
n iç in e ç ekild ile r, e lle rin i h is setm esin e

ra
ğ men bir
ş ey te rs g id iy ord u... H erm io ne‘n in
elin in k aym aya b a
ş la d
ığ ı
n ı h is setti.
Harry b o
ğ ulm akta o ld u
ğ unu d ü
ş ündü. N e n efe s
ala biliy ord u, ne de göre biliy ord u. Tek
güvenebile ce
ğ i
ş ey, yava
ş ça kaym akta ola n
Ron‘u n k olu v e H erm io ne‘n in e li id i.
Am a sonra on ik i num ara l
ı kap
ı y ı görd ü,
Grim mauld Meydan
ı , y
ı la n
ı ms
ı kap
ı
to km a
ğı
yla ... Am a daha bir nefe s bile
ala m adan, b ir ç
ığ
l ı k v e m or b ir
ı ş ı k p atla m as
ı
old u. H erm io ne‘n in e li o nun e lin i s
ı k ı ca k avra d
ı
ve y enid en h er
ş ey k ara rd
ı .

ON D Ö RDÜNCÜ
BÖ LÜ M :
HIR SIZ
H arry gözle rin i açt
ı ve alt
ı n sar
ı s ı ile
y e
ş ille rd en d ola y
ı gözle ri kam a
ş t ı ; ne old u
ğ u
h akk
ı nda h iç bir fik ri y oktu ; te k b ild i
ğ i, yapra k
v e in ce dal y
ığ ı
n ı n ı n üzerin de uzan
ı yor
o ld u
ğ uydu. Zorla nara k ci
ğ erle rin e hava
d old urm aya çal
ı ş t ı , gözle rin i k
ı rp
ı ş t ı rd
ı ve
t e pesin i ba
ş ta n ba
ş a kapla yan yapra kla r
a ra s
ı ndan süzüle n göz kam a
ş t ı r ı c ı güne
ş
ı ş ığ ı
n ı fa rk e tti. V e a nid en y üzünün y ak
ı n ı na b ir
ş ey g eld i. E lle ri v e d ir s ekle ri ü zerin de d o
ğ ru ld u,
k üçük ve çir k in bir yara t
ı kla kar
ş ı la
ş maya
h az
ı rla nd
ı , a m a g örd ü
ğ ü
ş ey R on'u n a ya
ğı
yd
ı .
Ç evre sin e bak
ı nan Harry , onla r
ı n ve

Herm io ne'n in o rm an z em in in de y aln
ı z
ş ekild e
yatt
ığ ı
n ı g örd ü.
Harry 'n in ilk d ü
ş üncesi Y asak O rm an'd
ı , v e b ir
anl
ığ ı
na, H ogw arts a ra zis in de o rta ya ç
ı km an
ı n
ne k adar a pta lc a v e te hlik eli o ld u
ğ unu bild i
ğ i
hald e, a
ğ açla r ara s
ı ndan giz lic e Hagrid 'in
kulü besin e git m e dü
ş üncesi yüre
ğ in i hopla tt
ı .
Am a b ir a n s onra R on h afif ç e in le di v e H arry
ona do
ğ ru em ekle m eye ba
ş la d
ı ; ora s
ı n ı n
Yasak O rm an olm ad
ığ ı
n ı fa rk etti: A
ğ açla r
daha genç görü nüyord u, daha geni
ş yer
kapl
ı yord u v e z em in i d aha te m iz di.
Herm io ne'y le k ar
ş ı la
ş t ı , o nun e lle ri v e d iz le ri d e
Ron'u n b a
ş ı ndayd
ı . G özle rin i R on'a ç evir in ce
akl
ı ndaki her
ş ey u çup g it ti, R on'u n b ütü n s ol
ta ra f
ı kandan s
ı r ı ls
ı kla m olm u
ş tu ve grim si
beyaz yüzü de yapra k kapl
ı yerd e göze
çarp
ı yord u. Ç ok Ö zlü
İ ksir 'in e tk is i g eçiy ord u:

görü nü
ş ünün yar
ı s ı Catte rm ole yar
ı s ı
kendis iy di, yüzünde kala n az
ı c ı k re nkte
kaybolu rk en s açla r
ı g it tik çe k
ı rm
ı z ı la
ş ı yord u.
"O na n e o ld u?"
"K endin i septir d i, " dedi H erm io ne, parm akla r
ı
Ron'u n k an
ı n ı n en
ı sla k ve koyu old u
ğ u kol
k ı sm
ı yla m e
ş guld ü.
Harry iz le di ve H erm io ne R on'u n göm le
ğ in i
ç ı kar
ı rk en deh
ş ete dü
ş tü . Septir m eyi hep
gülü nç bir
ş ey o la ra k d ü
ş ünm ü
ş tü ; a m a b u...
Herm io ne, b
ı çakla te m iz b ir
ş ekild e iç i o yulm u
ş
gib i büyük bir parç as
ı eksik ola n Ron'u n
kolu nun üst k
ı sm
ı n ı aç
ı k bir
ş ekild e orta ya
yat
ı r ı nca tü yle ri ü rp erd i.
"H arry , ç abuk, ç anta da '
Geyik otu E sans
ı ' d iy e
is im le ndir ilm i
ş k üçük b ir
ş i ş e v ar.- "

"Ç anta - d o
ğ ru -"
Harry çabucak H erm io ne'n in in di
ğ i yere git ti,
boncukla rla s üslü m in ik ç anta y
ı tu ttu v e e lin i
iç in e soktu . H em en, nesnele r bir b ir i ard
ı na
elin e gelm eye ba
ş la d
ı : bir kit a b
ı n deri s
ı rt
ı n ı
his setti, bir kaza
ğı
n yünlü yenin i, bir
ayakkab
ı n ı n to pu
ğ unu-
"A cele e t!"
Yerd en asas
ı n ı ald
ı ve sih ir li çanta n
ı n
derin lik le rin e ç evir d i. " A ccio G eyik otu !"
Küçük k ahvere ngi b ir
ş i ş e ç anta dan f
ı rla d
ı ; o nu
yakala d
ı v e a cele yle H erm io ne v e
ş im di g özle ri
yar
ı yar
ı ya kapal
ı , göz küre sin in ak
ı
gözkapa
ğı
n ı n ard
ı ndan görü nen Ron'a geri
götü rd ü.
"B ay
ı ld
ı ," d edi s olg un g örü nen H erm io ne; a rt
ı k

Mafa ld a g ib i g örü nm üyord u, y in e d e s açla r
ı n ı n
baz
ı y erle ri g riy di. "K apa
ğı
n ı b enim iç in ç
ı kar
Harry , e lle rim tit r iy or."
Harry k üçük
ş i ş enin t
ı kac
ı n ı ç evir e re k ç
ı kard
ı ,
Herm io ne o nu a ld
ı v e k anayan y ara n
ı n ü stü ne
ik sir d en ü ç d am la d am la tt
ı . Y e
ş ilim si b ir d um an
dalg ala nara k yükseld i ve dum anla r git ti
ğ in de
Harry k anam an
ı n d urd u
ğ unu g örd ü.
Yara
ş im di b ir k aç g ünlü k g ib iy di; te nin in a ç
ı k
yerin e yeni bir deri gerilm i
ş ti. "V ay can
ı na,"
dedi H arry .
"B u d aha g üvenilir b ir y önte m ," d edi H erm io ne
tit r e yere k. "O nu ta m am en iy ile
ş tir e cek s ih ir le r
var; am a yanl
ı ş yapara k daha fa zla hasar
meydana getir m e te hlik esi vark en onla r
ı
denem eye c esare tim y oktu ...
Zate n ç ok fa zla k an k aybetti. .."

"A m a n as
ı l y ara la nd
ı ? Y ani- " -H arry m eydana
gele n
ş eyle rin ne anla m if a de etti
ğ in i
kafa s
ı ndan atm ak iç in ba
ş ı n ı salla d
ı - "n eden
bura day
ı z? Grim mauld Meydan
ı 'n a
dönece
ğ im iz i s an
ı yord um ."
Herm io ne derin bir nefe s ald
ı . Nere deyse
a ğ la yacakt
ı .
"H arry , o ra ya d önebile ce
ğ im iz i s anm
ı yoru m ."
"N e d em ek-? "
"C is im le nir k en Y axle y b eni y akala d
ı v e o ndan
kurtu la m ad
ı m, ç ok g üçlü ydü v e b iz G rim mauld
Meydan
ı 'n a v ard
ığ ı
m ı zda h ala b eni tu tu yord u,
sonra - eh, kap
ı y ı görm ü
ş ve biz im ora da
durd u
ğ um uzu d ü
ş ünm ü
ş o lm al
ı , b öyle ce o e lin i
gev
ş etti, ben de ondan kurtu ld um ve onun
yerin e b iz i b ura ya g etir d im !"

"A m a o z am an, o n ere de? B ekle ... G rim mauld
Meydan
ı 'n da d iy or o la m azs
ı n? O ra ya g ir e m ez
ki! " Herm io ne ba
ş ı n ı öne e
ğ erk en gözle ri
ya
ş la rd an d ola y
ı p arl
ı yord u.
"H arry . S an
ı r ı m g ir e bilir . B en- b en o nu T ik sin ti
U ğ urs uzlu k B üyüsü ile g it m eye z orla d
ı m, a m a
onu çokta n Fid eliu s sih rin in koru m as
ı alt
ı na
alm
ı ş t ı m. D um ble dore ö ld ü
ğ ünden b eri, b iz S
ı r-
Tutu cuyduk, yani ona böyle ce s
ı rr
ı verm i
ş
old um , d e
ğ il m i? "
Kendin i kand
ı rm an
ı n bir anla m
ı yoktu ; H arry
onun hakl
ı old u
ğ una em in di. Bu cid di bir
fe la ketti. E
ğ er Y axle y art
ı k eve gir e biliy ors a,
onla r
ı n g eri d önm ele rin in im kan
ı yoktu .
Ş im di
bile , d i
ğ er Ö lü m Y iy enle r'i
b uharla
ş mayla o ra ya
getir iy or ola bilir d i. Üm it s iz ve kasvetli bir
ş ekild e evin onla r
ı n te k güvenli s
ığ ı
nakla r
ı
old u
ğ unu d ü
ş ündü: n ere deyse K re acher d aha

mutlu v e a rk ada
ş c anl
ı s ı yd
ı , o ra s
ı evle ri gib i
olm u
ş tu . Yiy ecek hakk
ı nda bir
ş ey
yapam am an
ı n verd i
ğ i üzüntü yle ; K re acher'
ı n,
Harry , R on v e H erm io ne'n in a sla y em eyece
ğ i
bir ç e
ş it b if te k v e b öbre kli ta rt ile u
ğ ra
ş t ığ ı
n ı
hayal e tti.
"H arry , ö zür d ile rim , ç ok ü zgünüm !"
"S açm ala m a, bu senin hata n de
ğ ild i! E
ğ er
suçla nacak b ir i v ars a, o d a b enim ..."
Harry e lin i c ebin e s okara k D eli- G öz'ü n s ih ir li
gözünü ç
ı kard
ı . Herm io ne ir k ild i, deh
ş ete

ş mü
ş g ib iy di.
"U m brid ge b unu o fis k ap
ı s ı n ı n ü stü ne in sanla r
ı
gözetle m ek iç in yap
ı ş t ı rm
ı ş t ı . Bunu ora da
b ı ra kam azd
ı m... am a bu ora da davets iz
mis afir le rin o ld u
ğ unu n as
ı l b ild ik le rin i a ç
ı kl
ı yor."

Herm io ne cevapla yam adan Ron in le di ve
gözle rin i açt
ı . Yüzü hala griy di ve te rd en
parl
ı yord u. "K endin i n as
ı l h is sediy ors un?" d iy e
f ı s ı ld ad
ı H erm io ne.
"B erb at," dedi R on çatla k bir sesle , yara l
ı
kolu nu h is sedin ce ir k ild i. " N ere deyiz ?"
"Q uid dit c h D ünya K upas
ı 'n
ı n o ld u
ğ u a
ğ açl
ığ ı
n
ora day
ı z," dedi Herm io ne. "G iz lic e
sakla nabile ce
ğ im iz bir yer diy e

ş ünm ü
ş tü m ,h em b ura s
ı -"
"-ilk dü
ş ündü
ğ ün yerd i. " Harry onun iç in
cüm le sin i ta m am la d
ı b o
ş o la n o rm an a ra zis in e
göz g ezdir e re k. H arry e n s on H erm io ne'n in ilk

ş ündü
ğ ü y ere c is im le ndik le ri z am an
ı -Ö lü m
Yiy enle r'in onla r
ı nas
ı l dakik ala r iç in de
buld ukla r
ı n ı - hat
ı rla m akta n kendin i
al
ı koyam ad
ı . B u Z ih nefe nd m iy di? V old em ort

ve mürit le ri
ş u anda da H erm io ne'n in onla r
ı
getir d i
ğ i y eri b iliy orla r m
ı yd
ı ?
"S ence h are ket e tm eli m iy iz ?" d iy e s ord u R on
Harry 'y e; v e H arry , R on'u n y üzündeki if a deden
onunla a yn
ı ş eyi d ü
ş ündü
ğ ünü a nla d
ı .
"B ilm iy oru m ."
Ron hala solg un ve
ı sla k görü nüyord u.
Kalk ara k dik otu rm a gir i
ş im in de
bulu nam ayacak kadar zay
ı f gib iy di. Onu
hare ket e ttir m e d ü
ş üncesi g özünü k ork uttu .
" Ş im dilik b ura da k ala l
ı m," d edi H arry .
Herm io ne ra hatla m
ı ş g örü nere k a ya
ğ a f
ı rla d
ı .
"N ere ye?" d iy e s ord u R on.
"E
ğ er b ura da k ala caksak e tr a fa k oru m a s ih ri
yapm am g ere kiy or," d iy e y an
ı tla d
ı v e a sas
ı n ı
kald
ı ra ra k, R on ve H arry 'n in etr a f
ı nda, sih ir li

sözle ri m
ı r ı ld an
ı rk en, geni
ş bir dair e çiz ere k
dola nd
ı . H arry çevre le rin deki havadan bir a z
ra hats
ı zl
ı k d uydu: H erm io ne s ih ir le ç evre le rin e
s ı cak b ir s is b ulu tu y apm
ı ş g ib iy di.
"S alv io Hexia ... Pro te go Tota lu m ... Repello
Muggle tu m ... M ufflia to ... Ç ad
ı r ı ç
ı kara bilir s in ,
Harry ..."
"Ç ad
ı r? "
"Ç anta n
ı n iç in de!"
"Ç anta ... ta bii, " d edi H arry .
Bir kez daha elin i iç in e dald
ı rm a zahm etin e
gir m edi, b a
ş ka bir Ç a
ğı
rm a B üyüsü kulla nd
ı .
Çad
ı r; ç ad
ı r b ezi, ip v e k az
ı kla rd an o lu
ş an b ir
yum a
ğı
n iç in den f
ı rla d
ı . H arry o nun, b ir a z d a
kedi kokusundan dola y
ı , onla r
ı n Quid dit c h
Dünya Kupas
ı 'n
ı n old u
ğ u gece uyudukla r
ı

çad
ı r o ld u
ğ unu fa rk e tti.
"B en bunun Bakanl
ı k't a ki Perk in s denile n
adam a a it o ld u
ğ unu s an
ı yord um ?" d iy e s ord u,
çad
ı r ı n ç iv ile rin i ç
ı karm aya b a
ş la yara k.
"A nla
ş ı la n geri is te m edi, bel a
ğ r ı s ı çok
kötü ydü," d edi H erm io ne,
ş im di a sas
ı yla b ir k aç
sekiz -ra kam
ı çiz iy ord u, "b öyle ce Ron'u n
babas
ı biz im ala bile ce
ğ im iz i söyle di. E re cto !"
diy e ekle di, asas
ı n ı ş ekils iz çad
ı r y
ığ ı
n ı na
do
ğ ru lt a ra k, b ir a nda a
ğı
r ç ekim de, e lle ri ç ad
ı r
kancas
ı nda o la n H arry 'd en s
ı yr
ı la ra k havada
ta m am en k uru ld u, a rd
ı ndan s on b ir p at
ı rt
ı yla ,
kal
ı n b ir h ala t
ı n u cundan y ere k ondu.
"C ave Im unic iu m ," d iy e b it ir d i H erm io ne, e lin i
gökyüzüne do
ğ ru salla yara k. "Y apabild i
ğ im in
en iy is i bu. En az
ı ndan onla r
ı n geld i
ğ in i
bilm eliy iz . Y aln
ı z b unun b iz i V ol- "

"O is m i s öyle m e!" d iy e s ert b ir s esle s özünü
kesti Ron. Harry ve Herm io ne bir b ir le rin e
bakt
ı la r.
"Ö zür d ile rim ," d edi, in le yere k, o nla ra b akm ak
iç in kendin i yukar
ı çekti, "a m a sanki bir - bir
u ğ urs uzlu k varm
ı ş gib i. O 'n u K im -O ld u
ğ unu-
Bilir s in -S en d iy e ç a
ğı
ra m az m
ı y ı z- lü tfe n?"
"D um ble dore is im den k ork m an
ı n-" d iy e b a
ş la d
ı
Harry .
"D ostu m , belk i fa rk etm edin am a
Dum ble dore 'u n Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en'i
is m iy le ça
ğı
rm as
ı sonunda onu daha iy i
yapm ad
ı ," d iy e g eriy e d öndü R on. "Y aln
ı zca-
yaln
ı zca Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en'e bir a z
sayg
ı g öste r, ta m am m
ı ?"
"S ayg
ı ?" d iy e te kra rla d
ı H arry a m a H erm io ne
ona u yara n b ir b ak
ı ş a tt
ı ; a nla
ş ı la n R on ile o

zay
ı f b ir h ald eyken k avga e tm eyecekti.
Harry v e H erm io ne R on'u ç ad
ı r ı n g ir i
ş in e y ar
ı
ta
ş ı yara k y ar
ı s ürü kle yere k g etir d i.
İ çeris i a yn
ı
Harry 'n in h at
ı rla d
ığ ı
g ib iy di: b anyosu v e u fa k
mutfa
ğı
yla küçük bir dair e . E ski bir kolt u
ğ a
do
ğ ru s e
ğ ir tti v e R on'u d ik katlic e ra nzan
ı n a lt
kat
ı ndaki yata
ğı
n üstü ne b
ı ra kt
ı . Bu k
ı sa
yolc ulu k R on'u daha da beyazla
ş t ı rm
ı ş t ı ve
onu yata
ğ a yerle
ş tir ir k en gözle rin i yenid en
kapad
ı v e b ir s üre k onu
ş mad
ı .
"B en çay yapay
ı m," dedi Herm io ne nefe s
nefe se, çanta s
ı n ı n derin lik le rin den kupa ve
çaydanl
ığ ı
ç
ı kar
ı p m utfa
ğ a yönelir k en. H arry
s ı cak iç kiy i D eli- G öz'ü n ö ld ü
ğ ü g ece iç ti
ğ i iç ki
kadar ra hatla t
ı c ı buld u; gö
ğ sündeki kork uyu
azalt
ı yor gib iy di. Bir k aç dakik a sonra Ron
sessiz li
ğ i b ozdu.

"C atte rm ole 'la ra n e o ld u d ers in iz ?"
" Ş ansla r
ı vars a kaçabilm i
ş le rd ir ," dedi
Herm io ne, kupas
ı n ı s
ı k ı ca kavra yara k. "M r.
Catte rm ole onun hakk
ı nda bir
ş eyle rd en
endi
ş ele nseydi, M rs . C atte rm ole 'u Yan
ı -S
ı ra -
Cis im le nm e ile ta
ş ı yabilir ve çocukla r
ı yla
ş u
anda
ş ehri te rk ediy or o lu rla rd
ı . H arry 'n in ona
yapm as
ı n ı s öyle di
ğ i
ş ey b uydu."
"V ay c an
ı na, u m ar
ı m k açm
ı ş la rd
ı r," d edi R on
ark as
ı ndaki yast
ı kla ra yasla nara k. Çay iy i
gelm i
ş gib iy di; re ngi geri dönüyord u. "R eg
Catte rm ole , ben onun k
ı l ığ ı
ndayken herk esin
benim le konu
ş ma biç im in den bana o kadar
zeki gelm em i
ş ti. Tanr
ı m, um ar
ı m
ba
ş arm
ı ş la rd
ı r... E
ğ er biz im yüzüm üzden
Azkaban'a g ir e rle rs e..."
Harry H erm io ne'y e bakt
ı ve sorm ak is te di
ğ i

soru - M rs . C atte rm oe'u n a sas
ı n ı n o lm ay
ı ş ı n ı n,
kocas
ı n ı n yan
ı nda cis im le nm esin i engelle yip
engelle m eyece
ğ i- bo
ğ az
ı na ta k
ı ld
ı . H erm io ne
Ron‘u n Catte rm ole 'la rla ilg ili kayg
ı la nm as
ı n ı
iz liy ord u v e ö yle b ir if a desi v ard
ı k i, H arry k
ı z ı n
Ronu‘u öpecekm i
ş gib i durd u
ğ u iz le nim in e
kap
ı la ra k
ş a ş ı rd
ı .
"P ekala , onu ald
ı n m
ı ?" diy e sord u H arry ,
kendis in in d e o ra da o ld u
ğ unu a n
ı msat
ı rc as
ı na.
"N e- n eyi a ld
ı m m
ı ?" d iy ere k y ava
ş ça b a
ş la d
ı .
"B iz b ütü n b unla r
ı ne iç in yapt
ı k? M adaly on!
Madaly on n ere de?"
"A ld
ı n m
ı y ani? " d iy e b a
ğı
rd
ı R on, yast
ığ ı
n ı n
üstü nde bir a z daha do
ğ ru la ra k. "H iç kim se
bana bir
ş ey söyle m edi! En az
ı ndan
bahsedebilir d in iz !"

"Ö lü m Yiy enle r biz i öld ürm esin diy e
kaç
ı yord uk, d e
ğ il m i? " dedi H erm io ne. "
İ ş te ."
Ve elb is esin in cebin den m adaly onu ç
ı kar
ı p
Ron'a v erd i.
Bir ta vuk yum urta s
ı büyüklü
ğ ündeydi.
Göste ri
ş li b ir S h arfi, b ir ç ok k üçük y e
ş il ta
ş la
i ş le nm i
ş ti, ç ad
ı r ı n te pesin den yay
ı la ra k gele n
ı ş ı kta n d ola y
ı d onuk b ir
ş ekild e p ar
ı ld
ı yord u.
"K re acher a la na k adar b ir is in in o nu y ok e tm i
ş
ola bile ce
ğ i ih tim ali y ok m u?" d edi R on u m utla .
"Y ani, h ala H ortk ulu k o ld u
ğ una e m in m iy iz ?"
"Ö yle o lm al
ı ," d edi H erm io ne, m adaly onu g eri
al
ı p yak
ı ndan bakara k. "s ih ir s el ola ra k yok
edils eydi h asara d air b ir iz o lu rd u."
Madaly onu Harry 'y e verd i, Harry de onu
parm akla r
ı n ı n ara s
ı nda döndürd ü. M ükem mel
görü nüyord u, hiç bozulm am
ı ş t ı . Günlü
ğ ün

ezilm i
ş k al
ı nt
ı s ı n ı v e D um ble dore 'u n y ok e tti
ğ i
yüzü
ğ ün iç in deki ta
ş ı n n as
ı l y ar
ı la ra k a ç
ı ld
ığ ı
n ı
hat
ı rla d
ı .
"S an
ı r ı m K re acher h akl
ı ," d edi H arry . "B u
ş eyi
yok e tm eden ö nce n as
ı l a çaca
ğı
m ı z ı b ulm am
ı z
gere k."
Harry k onu
ş urk en a nid en e lin de tu ttu
ğ u
ş eyin ,
alt
ı n kap
ı la r
ı n ark as
ı nda neyin ya
ş ad
ığ ı
n ı n
fa rk
ı na vard
ı . B unu bulm ak iç in harc ad
ı kla r
ı
tü m çabaya ra
ğ men, onu elin den f
ı rla t
ı p
atm aya d air k uvvetli b ir d ürtü h is setti. K endin e
gele re k m adaly onu parm akla r
ı yla ara la m aya
çal
ı ş t ı , sonra Herm io ne Regulu s'u n yata k
odas
ı n ı n kap
ı s ı nda kulla nd
ığ ı
büyüyü yapt
ı .
İ kis i de i
ş e yara m ad
ı . M adaly onu, elle rin den
gele nin e n iy is in i y apan R on v e H erm io ne'y e
geri verd i; am a madaly onu açm ada onun
ba
ş ard
ığ ı
ndan d aha fa zla s
ı n ı b a
ş ara m ad
ı la r.

"S iz d e h is sedebiliy or m usunuz?" d iy e s ord u
Ron s essiz ce, m adaly onu p arm akla r
ı a ra s
ı nda
s ı k ı ca tu ta rk en.
"N e d em ek is tiy ors un?"
Ron H ortk ulu k'u H arry 'y e v erd i. B ir k aç s aniy e
sonra Harry , Ron'u n ne dem ek is te di
ğ in i
anla d
ığ ı
n ı dü
ş ündü. Bu his setti
ğ i kendi
dam arla r
ı nda ata n nabz
ı m
ı yd
ı ; yoksa
madaly onun iç in de a ta n, k üçük m eta l b ir k alp
gib i b ir
ş ey m iy di?
"B unu n e y apaca
ğı
z?" d iy e s ord u H erm io ne.
"N as
ı l y ok e dece
ğ im iz i b ula na k adar g üvenli b ir
yerd e tu tm al
ı y ı z." d iy e y an
ı tla d
ı H arry v e z in cir i
kendi boynuna asm ak, m adaly onu H agrid 'in
verd i
ğ i gö
ğ sünde dura n kesenin yan
ı na,
blu zunun iç in e koym ak iç in küçük bir is te k
duydu.

"B ence çad
ı r ı n d
ı ş ı nda nöbetle
ş e bir
ş ekild e
sakla yabilir iz ," d iy e e kle di H erm io ne'y e, k alk
ı p
gerin ere k. "A yr
ı ca yiy ecek hakk
ı nda da

ş ünm em iz gere k. S en bura da kal
ı yors un,"
diy e ekle di sertç e, R on do
ğ ru lm aya yelt e nip
berb at b ir y e
ş il r e nge d önünce.
Herm io ne'n in H arry 'y e d o
ğ um g ününde v erd i
ğ i,
çad
ı rd aki m asan
ı n ü zerin e d ik katlic e k uru lm u
ş
Sin sio skop ile bir lik te Harry ve Herm io ne,
günle rin in geri kala n
ı n ı etr a f
ı gözetle yere k
geçir d ile r. Am a Sin sio skop bütü n bir gün
boyunca h iç k
ı m ı ld am adan s essiz li
ğ in i k oru du
ve te k tü k g örü le n k u
ş v e s in capla r
ı n d
ı ş ı nda;
Herm io ne'n in çevre le rin e yapt
ığ ı
koru m a ve
Muggle -k ar
ş ı t ı büyüle rin den ya da in sanla r
ı n
çok n adir b u y ola g ir m eye c esare t e ttik le rin den
dola y
ı orm andaki kendi ala nla r
ı ı ss
ı z kald
ı .
Ak
ş am d a b ir
ş ey d e
ğ i ş medi; H arry s aat 1 0'd a

Herm io ne'y le yerle rin i de
ğ i ş tir ir k en asas
ı n ı n
ı ş ığ ı
n ı yakt
ı ve
ı ss
ı z ala na bakt
ı ; koru m a
ala n
ı n ı n d
ı ş ı nda, y
ı ld
ı zl
ı g ökyüzünden g örü le n
parç ada, çok yüksekle rd e kanat ç
ı rp an
yara sala r d
ı ş ı nda görü nür hiç bir
ş eyle
kar
ş ı la
ş mad
ı .
Ş im di kendis in i aç ve sers em le m i
ş
his sediy ord u. H erm io ne bu gece G rim mauld
Meydan
ı 'n a dönecekle rin i vars ayara k sih ir li
çanta ya hiç yiy ecek koym am
ı ş t ı , yani
Herm io ne'n in en yak
ı ndaki a
ğ açla r ara s
ı nda
to pla y
ı p çaydanl
ı kta pi
ş ir e ce
ğ i yabani
manta rla rd an b a
ş ka y iy ecek b ir
ş eyle ri y oktu .
Ron b ir k aç ta ne a
ğ z ı na a tt
ı kta n s onra m id esi
bula nara k k endi p ors iy onunu ö ne it ti, H arry is e
yaln
ı zca H erm io ne'n in d uygula r
ı n ı in cit m em ek
iç in o nun g ib i y apm ad
ı .
Etr a fta ki sessiz li
ğ i çerç öpün parç ala nm as
ı na

benzeyen g arip b ir h
ı ş ı rt
ı b öld ü: H arry b unun
in sanla rd an çok hayvanla r
ı n yapm
ı ş
ola bile ce
ğ in i d ü
ş ündü, y in e d e a sas
ı n ı s
ı k ı ca
kavra d
ı .
İ çin de b ir y erle r, la sti
ğ im si m anta rla r
ı n
da yard
ı m ı yla çok ra hats
ı zd
ı , te dir g in lik le
s ı zl
ı yord u.
E ğ er H ortk ulu k'u ç alm ay
ı b a
ş ara bilir le rs e m utlu
his sedece
ğ in i sanm
ı ş t ı , am a öyle olm am
ı ş t ı ;
asas
ı n ı n ufa k bir k
ı sm
ı yanark en, otu ru p
kanal
ığ
a b akt
ığ ı
nda tü m h is setti
ğ i, d aha s onra
ne ola ca
ğı
yla ilg ili endi
ş ele rd i. Bu nokta ya
vara bilm ek iç in h afta la rd
ı r, a yla rd
ı r, h atta b elk i
y ı lla rd
ı r ç abala m as
ı na ra
ğ men,
ş im di a nca b u
yolu n yar
ı s ı na zorlu kla gelm i
ş ,
ş im di bu
çaban
ı n a rk as
ı k esilm i
ş ti.
D ı ş ar
ı da b ir y erle rd e b a
ş ka H ortk ulu kla r v ard
ı ;
am a nere de ola bile cekle rin e dair en ufa k bir
fik ri b ile y oktu . T am o la ra k n e o ld ukla r
ı n ı b ile

bilm iy ord u. B u a ra da b uld ukla r
ı b ir ta nesin i d e
nas
ı l yok edecekle ri konusunda yenilg iy e
u ğ ra m
ı ş g ib iy di, H ortk ulu k
ş u a nda g ö
ğ sünün
bir parç as
ı üstü nde duru yord u.
İ lg in ç ola n
ı ,
onun vücudunun
ı s ı s ı n ı em iy ord u, cild in in
üstü nde buzlu suya bat
ı r ı lm
ı ş gib i so
ğ uk bir
ş ekild e d uru yord u. H arry d ü
ş ündü
ğ ünde, y a d a
belk i h ayald i, k endis in in kin in y an
ı s
ı ra ; k üçük,
düzensiz k alp s esle rin i d uyuyord u.
Kara nl
ı kta öyle ce otu ru rk en
ta n
ı mla yam ayaca
ğı
bir önsezi his setti. O na
dir e nm eye, uzakla
ş t ı rm aya çal
ı ş t ı , am a o
ac
ı mas
ı zca gelm i
ş ti bile ; Di
ğ eri varl
ığ ı
n ı
sürd ürü rk en ik is i de ya
ş ayam az. Ron ve
Herm io ne, ark as
ı nda çad
ı r ı n iç in de sessiz ce
konu
ş uyorla rd
ı , is te rle rs e çekip gid ebilir le rd i:
Am a o g id em ezdi. V e H arry o ra da o tu ru p k endi
kork usunun v e b it k in li
ğ in in ü ste sin den g elm eye

çal
ı ş ı rk en, H ortk ulu k g ö
ğ sünün ü stü nde g erid e
b ı ra kt
ığ ı
z am an
ı g öste rir g ib i tik -ta kl
ı yord u... B u
çok apta lc a, dedi kendi kendin e, dü
ş ünm e
bunu...
Yara iz i yin e kar
ı ncala nm aya ba
ş la m
ı ş t ı .
Harry 'n in kork usu, böyle
ş eyle r dü
ş ünüre k
onla r
ı ba
ş ka kanala yönle ndir m eye çal
ı ş ı yor
ola bile ce
ğ iy di. O nla r
ı n e ve d önm esin i u m ark en
Yaxle y'y i bula n zavall
ı Kre acher'
ı dü
ş ündü.
Acaba c in s essiz k ala cak m
ı yd
ı , y oksa Ö lü m
Yiy enle r'e bild i
ğ i her
ş eyi anla ta cak m
ı yd
ı ?
Geçen a y iç in de o na k ar
ş ı g erç ekte n d e
ğ i ş mi
ş
old u
ğ una in anm ak is te di, daha vefa kar
old u
ğ una; a m a n e o la ca
ğı
n ı k im b ile bilir d i? Y a
Ölü m Y iy enle r c in e e ziy et e derle rs e? H asta l
ı kl
ı
dere cede g örü ntü le r H arry 'n in k afa s
ı ndan g eçti
ve o, bunla r
ı da uzakla
ş t ı rm aya çal
ı ş t ı ,
Kre acher iç in y apabile ce
ğ i b ir
ş ey y oktu . O v e

Herm io ne onu ça
ğı
rm am a konusunda
anla
ş m ı ş la rd
ı ; y a B akanl
ı k't a n b ir i d e g elir s e?
Belk i de onla r, Yaxle y'y i Herm io ne'n in
elb is esin in kenar
ı yla G rim mauld M eydan
ı 'n a
götü rü
ş le rin den fa rk l
ı o la ra k,
buharla
ş an c in le ri
ta kip e dem ezle rd i.
Harry 'n in y ara iz i
ş im di y an
ı yord u. B ilm edik le ri
çok fa zla
ş ey old u
ğ unu dü
ş ündü: Lupin
kar
ş ı la
ş mad
ı kla r
ı ve hayal edem eyecekle ri
sih ir le r konusunda hakl
ı yd
ı . Neden
Dum ble dore daha fa zla s
ı n ı aç
ı kla m am
ı ş t ı ?
Zam anla r
ı ola ca
ğı
n ı , y
ı lla rc a, hatta ark ada
ş ı
Nic ola s F la m el gib i yüzy
ı lla rc a ya
ş ayaca
ğı
n ı
m ı dü
ş ünm ü
ş tü ? E
ğ er öyle yse, yan
ı lm
ı ş t ı ...
Snape... S nape, k ule nin te pesin de o nu v ura n,
uyuyan y
ı la nd
ı ...
Ve D um ble dore dü
ş tü ... dü
ş tü ... "O nu bana
ver, G re goro vit c h."

Harry 'n in s esi y üksek, te m iz v e s o
ğ uktu , a sas
ı
uzun b eyaz p arm akla r
ı ta ra f
ı ndan tu tu lu yord u.
Asa d o
ğ ru lt u lm u
ş ola n adam , onu tu ta n ip le r
olm ad
ığ ı
hald e ba
ş a
ş a ğı
havadayd
ı , öyle ce
salla n
ı yord u, Harry 'le ayn
ı yükseklik te ,
görü nm ez ve esra re ngiz bir biç im de
ba
ğ la nm
ı ş t ı , kolla r
ı ve bacakla r
ı kendis in e
yap
ı ş ı k, ba
ş ı na hücum eden kandan dola y
ı
k ı pk
ı rm
ı z ı yd
ı . B em beyaz s açla r
ı v e k al
ı n, g ür
bir s akal
ı v ard
ı : ip le b a
ğ l ı b ir N oel B aba.
"O na sahip de
ğ ilim , art
ı k bende de
ğ il! U zun
y ı lla r ö nce b enden ç al
ı nd
ı !"
"L ord Vold em ort'a yala n söyle m e,
Gre goro vit c h. O b ilir ... O h er
ş eyi b ilir ."
As
ı l ı a dam
ı n g özbebekle ri k ork uyla b üyüdü, v e
daha da büyüyor gib iy dile r, daha ve daha
büyük, ta k i k ara nl
ığ ı
H arry 'y i y uta na d ek-

Ve
ş im di Harry , daha
ş i ş man bir
Gre goro vit c h‘in uyanm as
ı yla , yukar
ı tu ttu
ğ u
fe nerin iz in de kara nl
ı k bir korid ord a h
ı zla
ile rliy ord u: Gre goro vit c h acele yle yolu n
sonundaki odaya gir d i ve fe neri atö ly eye
benzeyen bir yeri ayd
ı nla tt
ı ; z
ı mpara la nm
ı ş
odunla r ve salla nan
ı ş ığ ı
n alt
ı nda par
ı ld ayan
alt
ı nla r, ve ora da koca bir ku
ş gib i pencere
ç ı k ı nt
ı s ı na tü nem i
ş , a lt
ı n s açl
ı g enç b ir a dam
vard
ı . Yar
ı m saniy e sonra fe nerin
ı ş ığ ı
onu
ayd
ı nla tt
ı , H arry k eyif li b ir y ak
ı ş ı kl
ı s ura t g örd ü,
sonra z iy are tç i a sas
ı yla S ers em le tm e B üyüsü
yapt
ı ve ç
ığ
l ı k ata r gib i güle re k ark as
ı ndaki
pencere den a tla d
ı .
Ve H arry b u k oca, tü nel m is ali g özbebe
ğ in den
ç ı kt
ı ve Gre goro vit c h'in yüzü deh
ş ette n
çarp
ı ld
ı . "H
ı rs
ı z kim di, Gre goro vit c h? dedi
yüksek, s o
ğ uk b ir s es.

"B ilm iy oru m , h iç b ilm iy oru m , g enç b ir a dam -
hay
ı r - lü tfe n - L Ü TFE N !" Ç
ığ
l ı k s ürd ü v e s ürd ü
ve s onra y e
ş il b ir
ı ş ı k-
"H arry !"
Gözle rin i açt
ı , nefe s nefe seydi, yara iz i
zonklu yord u. Çad
ı r ı n yan
ı nda kendin den
geçm i
ş ti, a
ş a ğı
do
ğ ru kaym
ı ş t ı ve yere
uzanm
ı ş t ı . K afa s
ı n ı k ald
ı r ı p, d alla r
ı n a ra s
ı ndan
az
ı c ı k g örü nen g ökyüzünü g ür
saçla r
ı yla k apata n H erm io ne'y e b akt
ı .
"R üya," d edi, ç abucak d o
ğ ru la ra k v e ç abucak
Herm io ne'n in te rs bak
ı ş la r
ı na masum
bak
ı ş la rla k ar
ş ı l ı k v erm e g ir i
ş im in de bulu ndu.
" İ çim g eçm i
ş o lm al
ı , ö zür d ile rim ."
"Y ara iz in o ld u
ğ unu b iliy oru m ! B unu y üzündeki
bak
ı ş ta n s öyle yebilir im ! S en V ol- "

"O nun is m in i s öyle m e!" ç ad
ı r ı n d erin lik le rin den
Ron'u n k
ı zg
ı n s esi d uyuld u.
"P eki, " diy e kar
ş ı l ı k verd i Herm io ne. "K im -
Old u
ğ unu-B ilir s in -S en'in z ih nin e b ak
ı yord un, o
zam an!"
"O lm as
ı n ı ben is te m edim !" dedi Harry .
"Y aln
ı zca rü yayd
ı ! Ne hakk
ı nda rü ya
görd ü
ğ ünü k ontr o l e debilir m is in , H erm io ne?"
"Z ih in dendi ö
ğ re nm eyi k abul e ders en!"
Am a Harry söyle nenle rle ilg ile nm iy ord u; ne
görd ü
ğ ü h akk
ı nda ta rt
ı ş mak is tiy ord u.
"G re goro vit c h'i bulm u
ş tu , Herm io ne, ve
san
ı r ı m onu öld ürd ü; am a onu öld ürm eden
önce G re goro vit c h'in z ih nin i o kudu v e b en-"
"E
ğ er u yuyup k ala cak k adar y org unsan b ence
nöbeti ben devra lm al
ı y ı m," dedi Herm io ne

so
ğ ukça.
"N öbetim i b it ir e bilir im !"
"H ay
ı r, s en y org unsun. G it v e u zan."
İ natç
ı b ir b iç im de ç ad
ı r ı n g ir i
ş in e ç öktü . H arry ,
k ı zg
ı nd
ı a m a k avgadan u zak d urm ak iç in iç eri
dald
ı .
Ron'u n h ala s olg un o la n y üzü a lç ak y ata kta n
uzan
ı yord u; Harry üst kat
ı na t
ı rm and
ı ve
kara nl
ı k ç ad
ı r ı n ta van
ı na b akt
ı . B ir k aç d akik a
sonra R on, H erm io ne'n in ki k adar a lç ak s esle
konu
ş tu .
"K im -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en n e y ap
ı yor? ”
Harry her ayr
ı nt
ı y ı hat
ı rla m ak iç in büyük bir
çaba s arf e dere k g özle rin i s
ı k ı ca k apatt
ı , s onra
kara nl
ığ ı
n iç in e f
ı s ı ld ad
ı .

"G re goro vit c h'i buld u. Onu ba
ğ la m
ı ş t ı , ona
i ş kence e diy ord u."
"P eki G re goro vit c h b a
ğ l ı ysa n as
ı l o na y eni b ir
asa y apacak?"
"B ilm iy oru m ... G arip , d e
ğ il m i? "
Harry gözle rin i kapatt
ı , tü m görd ükle ri ve
duydukla r
ı n ı dü
ş ündü. Ne kadar çok
an
ı msam aya ç al
ı ş ı rs a o k adar a z
ş eyin fa rk
ı na
var
ı yord u... V old em ort, H arry 'n in a sas
ı yla ilg ili
bir
ş ey söyle m em i
ş ti, asala r
ı n ba
ğ la nm as
ı yla
ilg ili d e, H arry 'y i y enebile ce
ğ i k adar g üçlü b ir
asay
ı G re goro vit c h'in y apm as
ı yla ilg ili bir
ş ey
de...
"G re goro vit c h't e n b ir
ş ey is tiy ord u," d edi H arry ,
gözle ri hala s
ı k ı ca kapal
ı . "N ere de old u
ğ unu
sord u; am a G re goro vit c h ondan çal
ı nd
ığ ı
n ı
söyle di. .. v e s onra ... s onra ..."

Nas
ı l, Vold em ort ola ra k, Gre goro vit c h'in
gözle rin in iç in e bakara k an
ı la r
ı na gir e bild i
ğ in i
hat
ı rla d
ı ...
"G re goro vit c h'in z ih nin i o kudu, v e b en p encere
kenar
ı na tü neyen genç adam
ı görd üm ve
Gre goro vit c h'e b ir b üyü g önderip p encere den
d ı ş ar
ı a tla d
ı . O nu ç ald
ı , K im -O ld u
ğ unu-B ilir s in -
Sen her neyin pe
ş in deyse onu çald
ı . Ve...
san
ı r ı m o nu b ir y erle rd e g örm ü
ş tü m ..."
Harry g üle n g encin y üzündeki o if a deyi b ir k ez
daha göre bilm eyi dile di. H
ı rs
ı zl
ı k
Gre goro vit c h'e göre y
ı lla r önce yap
ı lm
ı ş t ı .
Neden g enç h
ı rs
ı z b u k adar ta n
ı d ı k g eliy ord u?
Çevre deki o dunla r
ı n s esi ç ad
ı r ı n iç in i d old urd u;
Harry , R on'u n n efe s a l
ı ş ı n ı d uyabiliy ord u. B ir a z
sonra , R on f
ı s ı ld ad
ı , "H
ı rs
ı z ı n neyi tu ttu
ğ unu
göre m edin m i? "

"H ay
ı r... k üçük b ir
ş ey o lm al
ı ."
"H arry ?"
Ron'u n yata
ğı
n ı n sunta s
ı , yata
ğı
na yenid en
yerle
ş in ce g
ı c ı rd ad
ı .
"H arry , K im -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en, H ortk ulu k'a
dönü
ş tü re ce
ğ i ba
ş ka bir
ş eyin pe
ş in de mi
ders in ?"
"B ilm iy oru m ," d edi H arry y ava
ş ça, "B elk i. A m a
yeni bir ta ne yapm as
ı te hlik eli olm az m
ı ?
Herm io ne ru hunun s
ı n ı ra g eld i
ğ in i s öyle m em i
ş
miy di? "
"E vet, a m a b elk i o b unu b ilm iy ord ur."
"E vet... b elk i, " d edi H arry .
Asala r
ı n b a
ğ la nm as
ı yla ilg ili pro ble m e çözüm
bulm ak iç in a ra nd
ığ ı
ndan e m in di, V old em ort'u n

ya
ş l ı a sa y ap
ı c ı s ı nda b ir ç özüm g örd ü
ğ ünden
de em in di. .. ve asayla ilg ili basit bir soru
sorm ak d
ı ş ı nda hiç bir
ş ey yapm aks
ı z ı n onu
öld ürm ü
ş tü .
Vold em ort neyi bulm aya çal
ı ş ı yord u? N eden
Sih ir B akanl
ığ ı
ile bir lik te büyücülü k dünyas
ı
ayakla r
ı n ı n alt
ı ndayken, uzakla rd a,
Gre goro vit c h'in b ir z am anla r s ahip o ld u
ğ u ve
sonra dan çal
ı nan bir nesne iç in bu kadar
hevesle niy ord u?
Harry hala sar
ı saçl
ı delik anl
ı n ı n yüzünü
göre biliy ord u; k eyif liy di, v ah
ş iy di; o nda F re d v e
Georg e'u m su b ir b a
ş ar
ı l ı düzenbazl
ı k havas
ı
vard
ı . Pencere den ku
ş gib i süzülm ü
ş tü ve
Harry , o nu d aha ö nce g örm ü
ş tü , a m a n ere de
old u
ğ unu h at
ı rla m
ı yord u...
Gre goro vit c h'in ö lü m üyle k eyif li- y üzlü h
ı rs
ı z
ş u

anda te hlik eye gir m i
ş ti, R on'u n bir kez daha
kendin i uykuya sürü kle yip horla m as
ı alç ak
yata kta n gelm eye ba
ş la d
ığ ı
nda, Harry 'n in
bütü n d ü
ş üncesi h
ı rs
ı zdayd
ı .

ON B E
Ş İ NC
İ B Ö LÜ M :
C İ NCÜCE’N
İ N
İ NT
İ KAM I
E rte si sabah
ı n erk en saatle rin de, öte ki ik is i
u yanm adan, H arry ç ad
ı r ı te rk e dip -b ula bild i
ğ i
a ğ açla rd a en ya
ş l ı , en e
ğ ri bü
ğ rü ve esnek
d alla r
ı ara m aya koyuld u. O ra da, gölg esin de
D eli- G öz'ü n g özünü g öm dü v e o n okta y
ı a
ğ aç
p arç ala r
ı yla bir haç
ş eklin de asas
ı yla
i ş are tle di
. Ç ok b ir
ş ey d e
ğ ild i, a m a D eli- G öz'ü n
D olo re s Um brid ge'in kap
ı s ı na
y ap
ı ş t ı r ı lm akta nsa bunu te rc ih edece
ğ in i
h is sediy ord u. Sonra öte kile rin uyanm as
ı n ı
b ekle m ek, b ir s onra ki h am le le rin i ta rt
ı ş mak iç in
ç ad
ı ra d öndü.
H arry ve Herm io ne hiç bir yerd e fa zla
k alm am ala r
ı n ı n en iy is i old u
ğ unu

his sediy orla rd
ı , ve R on onla r
ı onayla d
ı ; am a
sonra ki d ura kla r
ı n ı n s andviç y iy ebile cekle ri b ir
yer olm as
ı ko
ş ulu yla . R on ve H arry ora da
kam p kurd ukla r
ı na dair iz le ri sile rk en,
Herm io ne çevre ye yapt
ığ ı
büyüle ri geri ald
ı .
Sonra p azar k uru la n b ir k asaban
ı n d ola yla r
ı na
cis im le ndile r.
Bir ç al
ı ö be
ğ in in o rta s
ı na ç ad
ı r ı k uru p ç evre ye
koru m a b üyüle rin i y erle
ş tir d ik te n s onra H arry ,
g örü nm ezlik pele rin in in alt
ı ndan yiy ecek
bulm ak iç in ç
ı km aya cesare t edebild i. A m a
pla nla d
ığ ı
g ib i o lm ad
ı . A ç
ı kça do
ğ al olm ayan
bir s o
ğ uk, a zala n s is v e g ökyüzünün a nid en
kara rm as
ı old u
ğ u yerd e çak
ı l ı p kalm as
ı na
neden o ld u.
"A m a sen mükem mel Patr o nus
yapabiliy ors un!" d iy e p ro te sto e tti R on, H arry ,
Ruh E m ic ile r d iy ere k ç ad
ı ra b o
ş e lle d önünce.

"B en... yapam ad
ı m," diy e solu du, vücudunun
sanc
ı yan y erin i k avra yara k. " O lm ad
ı ."
Yüzle rin deki
ş a ş k ı nl
ı k ve hayal k
ı r ı kl
ığ ı
if a dele ri H arry 'n in uta nm
ı ş his setm esin e yol
açt
ı . K abusum su b ir d eneyim di, u zakta n s is le ri
gözüken R uh E m ic ile r'in s üzülü
ş ünü fa rk e di
ş i,
fe lç edic i so
ğ u ğ un ci
ğ erle rin i bast
ı rm as
ı ve
uzakta n gele n bir ç
ığ
l ığ ı
n kula kla r
ı n ı
dold urm as
ı , bu duru m da kendin i
koru yam ayacak duru m da olm as
ı . O nokta da
Harry tü m gücünü yit ir m i
ş ti ve kaçm
ı ş t ı ,
havada süzülü
ş le rin i görm ele rin e im kan
olm am as
ı na r a
ğ men, o nla r
ı n g etir d i
ğ i ü m it s iz li
ğ i
mutla ka his setm i
ş ola n Muggle 'la r
ı ard
ı nda
b ı ra kara k.
"Y ani h ala h iç y iy ece
ğ im iz y ok."
"K apa çeneni, R on," dedi H erm io ne anid en.

"H arry , ne old u? Neden Patr o nus
yapam ad
ığ ı
n ı d ü
ş ünüyors un? D ün m ükem mel
yapm
ı ş t ı n."
"B ilm iy oru m ."
Perk in s'in e ski s andaly ele rin den b ir in e ç öktü ,
kendin i d aha d a u ta nm
ı ş h is sedere k. iç in de b ir
ş eyle rin yanl
ı ş git ti
ğ in den kork uyord u. Dün,
çok uzun zam an önceym i
ş gib iy di. Bugün
Hogw arts E kspre si'n de, c esare tin i y it ir m i
ş ve
yenid en o n ü ç y a
ş ı nda o la bilir d i.
Ron s andaly enin a ya
ğı
n ı te km ele di.
"N e?" dedi k
ı zg
ı nl
ı kla H erm io ne'y e. "A çl
ı kta n
ölü yoru m ! N ere deyse beni öld üre cek kadar
kolu m kanad
ığ ı
ndan beri yedi
ğ im te k
ş ey
bir k aç m anta r!"
"G it ve yolu ndaki Ruh Em ic ile r'le sava
ş

öyle yse," d edi H arry , i
ğ nele yic i
ş ekild e.
"B elk i fa rk e tm edin a m a k olu m b andajl
ı !"
"B u ç ok m ant
ı kl
ı ."
"B u d a n e d em ek-"
"T abii k i! " d iy e h ayk
ı rd
ı H erm io ne, e lin i a ln
ı na
vura ra k v e ik is in i d e s essiz lik iç in de b
ı ra kara k.
"H arry , bana madaly onu ver! Hadi, " dedi
sab
ı rs
ı zca, parm a
ğı
n ı ona
ş akla ta ra k, te pki
verm eyin ce, "H ortk ulu k, Harry , hala onu
ta k
ı yors un!"
Elle rin i öne uzatt
ı ve Harry , alt
ı n zin cir i
ba
ş ı ndan g eçir d i. O nunla b a
ğ la nt
ı s ı n ı n k optu
ğ u
anda cild in i özgür ve hafif his setti. B ask
ı la r
ı
kalk ana kadar te rle di
ğ in in ya da karn
ı n ı n
üstü nde a
ğı
rl
ı k v arm
ı ş g ib i h is setti
ğ in in fa rk
ı na
varm am
ı ş t ı .

"D aha iy i m i? " d iy e s ord u H erm io ne.
"E vet, ç ok d aha iy i! "
"H arry , " dedi, önünde diz çökm ü
ş tü ve
kendis in i hasta his setm esin e sebep ola n bir
sesle konu
ş uyord u, "E le geçir ilm edi
ğ in i

ş ünüyors un, d e
ğ il m i? "
"N e? Hay
ı r!" diy e kendin i savundu. "B unu
ta kt
ığ ı
mdan b eri y apt
ığ ı
m h er
ş eyi h at
ı rl
ı yoru m .
E ğ er ele geçir ils eydim ne yapt
ığ ı
m ı
hat
ı rla m azd
ı m, d e
ğ il m i? G in ny b ana h iç bir
ş eyi
hat
ı rla yam ad
ığ ı
z am anla r o ld u
ğ unu s öyle m i
ş ti. "
"H m m," dedi H erm io ne, a
ğı
r alt
ı n m adaly ona
bakara k.
"O zam an, belk i de bunu ta km am al
ı y ı z.
Yaln
ı zca ç ad
ı r ı n iç in de s akla yabilir iz ."
"H ortk ulu k‘u e tr a fta b
ı ra km
ı yoru z," d iy e b elir tti

Harry kesin kes. "E
ğ er kaybeders ek, e
ğ er
çal
ı n ı rs a-"
"T am am , ta m am ," dedi H erm io ne ve kendi
boynuna yerle
ş tir d i ve göm le
ğ in in ön
k ı sm
ı ndan iç eri soktu . "A m a nöbetle
ş e
ta kaca
ğı
z, böyle ce kim sede çok uzun süre
kalm ayacak."
"H arik a," dedi R on ra hats
ı zca, "V e
ş im di bu
konuyu d a h alle ttik , lü tfe n a rt
ı k b ir a z y iy ecek
bula bilir m iy iz ?"
"P ekala , am a bulm ak iç in fa rk l
ı bir yere
git m eliy iz ," dedi Herm io ne, yar
ı m bak
ı ş la
Harry 'y e b akara k. " R uh
E mic ile r'in g ezin di
ğ i b ir
yerd e k alm am
ı z ı n b ir a nla m
ı y ok."
Sonunda g ecele yin , k ulla n
ı lm ayan, y um urta v e
ekm ek edin ebile cekle ri bir çif tlik ala n
ı na
yerle
ş tile r.

"B u çalm ak de
ğ il, de
ğ il mi? " diy e sord u
Herm io ne te dir g in b ir s esle y um urta la r
ı ı s ı t ı p b ir
ç ı rp
ı da bit ir ir k en. "K üm esin alt
ı na bir a z para
koysa m
ı yd
ı m?"
Ron gözle rin i devir d i ve yanakla r
ı ş i ş mi
ş
vaziy ette konu
ş tu , "Ö r- may-n ii,
ş og
enni
ş enenm e. R aatla !"
Ve, gerç ekte n, karn
ı to k olu nca ra hatla m ak
daha k ola yd
ı . R uh E m ic ile r h akk
ı ndaki ta rt
ı ş ma
gülü
ş mele r a ra s
ı nda u nutu lm u
ş tu b u g ece v e
Harry k endin i k eyif li h is sediy ord u, ü ç g ecenin
ilk in de g ece n öbetin i o a ld
ığ ı
iç in d e iy im serd i.
Fark e ttik le ri
ş eyse, d olu m id eyle ru h h alle rin in
daha iy i o ld u
ğ u, b o
ş o la nla is e m ünaka
ş a v e
kasvetin a rtt
ığ ı
yd
ı . H arry b undan d ola y
ı b ir a z
ş a ş ı rd
ı , çünkü D urs le y'le rd e periy odik ola ra k
açl
ı k kriz le rin e gir m enin ac
ı s ı n ı ya
ş ı yord u.

Herm io ne dut ve bayat bis küvile rin d
ı ş ı nda
ba
ş ka bir
ş ey bula m ad
ı kla r
ı böyle gecele rd e
epey ta ham müllü ydü, belk i sabr
ı norm ald en
bir a z d aha a zd
ı v e s essiz lik le rd e d aha a ksiy di.
Ron, ne yaz
ı k ki, günde üç ö
ğ ün le zzetli
yem ek yem eye al
ı ş m ı ş t ı , H ogw arts 't a ki ev-
cin le rin e v e a nnesin e s ayg
ı d uyuyord u v e a çl
ı k
onu h em m ant
ı ks
ı z h em d e h uysuz y ap
ı yord u.
Ne zam an R on H ortk ulu k'u giy ece
ğ i zam an
yiy ecek s
ı k ı nt
ı s ı ç eksele r, b üsbütü n ç ekilm ez
hale g eliy ord u.
"S
ı ra da n ere si v ar? " o nun d e
ğ i ş mez s özüydü.
Kendin in h em en h em en h iç bir fik ri o lm uyord u, o
otu ru p dü
ş ük yem ek sto kla r
ı hakk
ı nda kara
kara d ü
ş ünürk en, H arry v e H erm io ne'n in p la n
bulm ala r
ı n ı um uyord u. Harry ve Herm io ne
di
ğ er Hortk ulu kla r‘
ı nere de bula bile cekle rin e
kafa p atla tt
ı la r v e b ulm u
ş o ld ukla r
ı b u b ir ta neyi

de n as
ı l y ok e decekle rin e d air k onu
ş urla rk en
meyvesiz s aatle r g eçir d ile r, k onu
ş mala r
ı yeni
bir bilg i olm ad
ığ ı
ndan gid ere k kendin i
te kra rl
ı yord u.
Dum ble dore 'u n Harry ‘y e söyle di
ğ i üzere ,
Vold em ort'u n H ortk ulu kla r'
ı onun iç in önem li
ola n yerle re sakla d
ığ ı
na in an
ı yorla rd
ı ,
Vold em ort'u n ya
ş ad
ığ ı
ya da ziy are t etti
ğ in i
bild ik le ri tü m y erle ri s
ı k ı c ı bir te kra r
ş eklin de
ezberle rin den s ayd
ı la r. D o
ğ du
ğ u v e b üyüdü
ğ ü
yetim hane; e
ğ it im görd ü
ğ ü Hogw arts ; okulu
bit ir d i
ğ in de ç al
ı ş t ığ ı
B urg in a nd B urk es; s onra
y ı lla r
ı n ı sürg ünde geçir d i
ğ i Arn avutlu k:
İ ş te
bunla r ta hm in le rin in te m elle rin i o lu
ş tu ru yord u.
"E vet, hadi A rn avutlu k'a gid elim . B ütü n
ş ehri
ara m am
ı z ö
ğ le ye k adar b ile s ürm ez," d edi R on
ala y e dere k.

"O ra da bir
ş ey ola m az. Sürg üne git m eden
zate n be
ş ta ne Hortk ulu k yapm
ı ş t ı ve
Dum ble dore y
ı la n
ı n alt
ı nc
ı old u
ğ una em in ,"
dedi Herm io ne. "Y
ı la n
ı n Arn avutlu k't a
olm ad
ığ ı
n ı b iliy oru z. Ç o
ğ unlu kla V ol- "
"O is m i söyle m eyi kesm eniz i söyle m em i
ş
miy dim ?"
"P ekala ! Y
ı la n ço
ğ unlu kla Kim -O ld u
ğ unu-
Bilir s in -S en'le , m utlu o ld un m u?"
"P ek d e
ğ il. "
"B urg in and Burk es'e bir
ş ey sakla m
ı ş
ola ca
ğı
n ı s anm
ı yoru m ," d edi b unu d aha ö nce
defa la rc a söyle m i
ş ola n H arry ; am a bu a
ğı
r
sessiz li
ğ i b ozm ak iç in te kra r s öyle di. "B urg in
and Burk es Kara nl
ı k nesnele rin uzm an
ı ,
Hortk ulu k'u h em en fa rk e derd i. "

Ron a nla m l
ı b ir b iç im de e snedi. H arry o na b ir
ş eyle r atm a yolu ndaki kuvvetli arz usunu
bast
ı ra ra k konu
ş mas
ı n ı sürd ürd ü, "B en
Hogw arts 'a bir
ş eyle r sakla m
ı ş ola bile ce
ğ in i

ş ünüyoru m ."
Herm io ne iç ç ekti.
"A m a D um ble dore o nu b ulu rd u, H arry !"
Harry te oris in i be
ğ enere k bu ta rt
ı ş may
ı
te kra rla d
ı .
"D um ble dore b enim ö nüm de tü m H ogw arts '
ı n
s ı rla r
ı n ı bilm edi
ğ in i söyle m i
ş ti. Siz e
söylü yoru m , e
ğ er b ir y er v ars a V ol- "
"H ey!"
"K
İ M-O LD U
Ğ UNU-B
İ L İ RS
İ N-S EN !" diy e
ba
ğı
rd
ı H arry , s abr
ı n ı g erid e b
ı ra kara k. "K im -
Old u
ğ unu-B ilir s in -S en iç in g erç ekte n ö nem li b ir

yer v ars a o ra s
ı H ogw arts 't
ı r!"
"A h, h adi, " d iy e d alg a g eçti R on. "K endi o kulu
mu?"
"E vet, kendi okulu ! O ra s
ı onun ilk gerç ek
eviy di, o ra s
ı o nun ö zel o ld u
ğ unu g öste riy ord u:
bu onun iç in her
ş ey dem ekti, ora dan
ayr
ı ld
ı kta n sonra bile -" diy e sord u Ron'a .
Boynundaki Hortk ulu k'u n zin cir in i
çeki
ş tir iy ord u: Harry onu al
ı p bo
ğ az
ı na
sar
ı lm ak is te di.
"K im -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en'in ora dan
ayr
ı ld
ı kta n s onra D um ble dore 'd an i
ş is te di
ğ in i
söyle m i
ş tin ," d edi H erm io ne.
"D o
ğ ru ," d edi H arry .
"V e Dum ble dore onun te k geli
ş sebebin in
ba
ş ka bir
ş ey b ulm ak, b elk i b a
ş ka b ir k uru cu

e ş yas
ı v e H ortk ulu k'a d önü
ş tü rm ek o ld u
ğ unu
söyle m i
ş ti? "
"E vet," d edi H arry .
"A m a i
ş i ala m ad
ı , de
ğ il m i? " dedi H erm io ne.
"Y ani hiç bir zam an okuld a kuru cula r
ı n
e ş yala r
ı n ı b ulu p o nu H ortk ulu k'a d önü
ş tü re cek
f ı rs at
ı o lm ad
ı !"
"P eki, o zam an," dedi Harry , bozguna
u ğ ra yara k. " H ogw arts '
ı u nutu n."
Ba
ş ka ip ucu bula m adan, Londra 'y a yolc ulu k
yapt
ı la r ve görü nm ezlik pele rin i'n in alt
ı na
sakla nd
ı la r, Vold em ort'u n büyüdü
ğ ü
yetim haneyi ara d
ı la r. H erm io ne kütü phaneye
gir d i ve onla r
ı n y
ı lla r önce yok edilm i
ş
kay
ı tla r
ı n ı n y erin i b uld u.
"Z em in i kazm ay
ı deneyecek miy iz ?" diy e

önerd i H erm io ne is te ksiz ce.
"H ortk ulu k'u bura ya sakla m
ı ş ola m az," dedi
Harry . Tüm bild i
ğ i buydu: Yetim hane
Vold em ort'u n k açm ay
ı p la nla d
ığ ı
y erd i, b ura ya
ru hunun parç as
ı n ı koym u
ş ola m azd
ı .
Dum ble dore H arry 'y e, Vold em ort'u n sakla m a
yerle rin de görk em ve giz em ara d
ığ ı
n ı
söyle m i
ş ti; Londra 'n
ı n bu kasvetli gri kö
ş esi,
Hogw arts y a d a B akanl
ı k y a d a a lt
ı n k ap
ı l ı v e
merm er dö
ş em eli Büyücü bankas
ı
Grin gotts 't a n ç ok fa rk l
ı yd
ı .
Yeni bir fik ir le ri olm adan k
ı rs al ala na geri
döndüle r, güvenlik iç in çad
ı r ı fa rk l
ı ala na
kurd ula r. H er s abah o ra da b ulu ndukla r
ı na d air
iz le ri sild ik le rin e em in olu yorla rd
ı , sonra
haz
ı rla n
ı p bir ba
ş ka
ı ss
ı z ve te nha yere
yolc ulu k ediy orla r, daha çok a
ğ açl
ığ
a, daha
gölg eli d a
ğ y ar
ı kla r
ı na, m or fu ndal
ığ
a, k ara çal
ı

kapl
ı d a
ğ y am açla r
ı na v e s
ı k ı k oru nan ç ak
ı ll
ı
koya c is im le nere k y olc ulu k e diy orla rd
ı .
Yakla
ş ı k on ik i saatte bir , sanki a
ğı
r çekim
Paket Sende oyunu oynuyorla rm
ı ş gib i
Hortk ulu k‘u b ir b ir le rin e v erd ile r, a ncak m üzi
ğ in
durm as
ı ndan k ork uyorla rd
ı - k i ö dül k ork u v e
endi
ş enin a rtt
ığ ı
o n ik i s aatti.
Harry 'n in y ara iz i k ar
ı ncala nm aya d evam e tti.
Hortk ulu k'u g iy di
ğ in de d aha s
ı k o ld u
ğ unu fa rk
etti. Bazen ac
ı ya te pki verm ekte n kendin i
ala m
ı yord u.
"N e? N e g örd ün?" d iy e s ord u R on, n e z am an
Harry 'n in ir k ild i
ğ in i fa rk e ts e.
"B ir y üz," d iy e m
ı r ı ld and
ı H arry , h er s efe rin de.
"A yn
ı y üz, G re goro vit c h't e n ç ala n h
ı rs
ı z."
Ron hayal k
ı r ı kl
ığ ı
n ı giz le m eyere k döndü.

Harry R on'u n aile siy le ya da Züm rü düanka
Yold a
ş l ığ ı
'n dan haberle r um du
ğ unu biliy ord u,
am a sonuçta , o, Harry , te le viz yon ante ni
de
ğ ild i; y aln
ı zca V old em ort'u n n e d ü
ş ündü
ğ ünü
göre biliy ord u, hayal etti
ğ i is ta syona
ayarla yam
ı yord u k i. G örü nü
ş e g öre , H arry 'y e
göre ad
ı ve nere de old u
ğ u konusunda
Harry 'd en d aha fa zla
ş ey b ilm eyen V old em ort,
kim old u
ğ u bilin m eyen ne
ş eli yüzlü gençte
ta k
ı l ı kalm
ı ş t ı . Ne
ş eli, sar
ı saçl
ı an
ı la r
ı
ara s
ı nda orta ya ç
ı kark en H arry ‘n in yara iz i
yanm aya devam etti, öte kile r h
ı rs
ı za kar
ş ı
ta ham müls üzlü kte n ba
ş ka bir
ş ey
göste rm edik le rin den ac
ı s ı n ı ve ra hats
ı zl
ığ ı
n ı
bast
ı rm ay
ı ö
ğ re nm i
ş ti. Ç are siz ce b ir H ortk ulu k
ip ucuna m uhta ç old ukla r
ı bu duru m da onla r
ı
suçla yam
ı yord u.
Günle r hafta la ra döndükçe Harry , Ron ve

Herm io ne‘n in ark as
ı ndan ve onun hakk
ı nda
konu
ş mala r yapt
ığ ı
nd an
ş üphele nm eye
ba
ş la d
ı . B ir k aç k ez H arry ç ad
ı ra g ir in ce a nid en
sustu la r ve ik i kere onla rla bir a z uzakta n
kar
ş ı la
ş t ığ ı
nda, kafa kafa ya ve h
ı zl
ı ca
konu
ş uyorla rd
ı ; ik is i d e o nun y akla
ş t ığ ı
n ı fa rk
edin ce sessiz le
ş ip odun to pla m ak ya da su
alm akla m e
ş gulm ü
ş g ib i g örü ndüle r.
Harry , R on v e H erm io ne‘n in ,
ş im di g ere ksiz v e
saçm a gele n bu geziy e gelm eyi kabul
etm ele rin in o nun g iz li b ir p la n
ı o lm as
ı v e b unu
yolc ulu k s
ı ra s
ı nda ö
ğ re necekle rin i

ş ünm ele rin den k aynakla nd
ığ ı
n ı d ü
ş ünm eden
edem iy ord u. R on k ötü ru h h alin i g iz le m ek iç in
çaba s arf e tm iy ord u v e H arry , H erm io ne'n in d e
onun z ay
ı f lid erli
ğ in den h ayal k
ı r ı kl
ığ ı
d uym aya
ba
ş la d
ığ ı
n ı dü
ş ünere k kork m aya ba
ş la d
ı .
Üm it s iz lik iç in de b a
ş ka H ortk ulu kla r‘
ı n y erle rin i


ş ünm eye ç al
ı ş t ı a m a m ant
ığ
a e n y ak
ı n g ele n
Hogw arts 't
ı ve di
ğ er ik is i de onun gib i

ş ünm edi
ğ in den fik ir ö ne s ürm eyi k esm i
ş ti.
Onla r k
ı rs al ala nda ile rle rk en sonbahar
gelm i
ş ti.
Ş im di çad
ı rla r
ı n ı kuru m u
ş otla r
ı n ve
dökülm ü
ş yapra kla r
ı n üstü ne kuru yorla rd
ı .
Do
ğ al sis Ruh Em ic ile r'in olu
ş tu rd u
ğ una
kar
ı ş ı yord u: rü zgar ve ya
ğ mur s
ı k ı nt
ı la r
ı na
ekle nm i
ş ti. Herm io ne yenebilir manta rla r
ı
belir le m ekte g id ere k d aha iy i o lu yord u a m a b u,
di
ğ er in sanla r
ı n ark ada
ş l ığ ı
na duydukla r
ı
ih tiy ac
ı ya da Vold em ort'a kar
ş ı yap
ı la n bu
sava
ş ta nele r olu p bit ti
ğ in e dair hiç bir
ş ey
bilm eyi
ş le rin den do
ğ an yaln
ı zl
ı kla r
ı n ı
ta m am
ı yla te la fi e tm iy ord u.
"A nnem ," dedi R on bir gece, G alle r'd eki bir
ı rm ak kenar
ı ndaki çad
ı rla r
ı nda otu ru rla rk en,
"h avadan ç ok g üzel y em ekle r y apabiliy or."

Taba
ğı
ndaki kavru lm u
ş gri bal
ı k küm esin i
huysuzca dürttü . H arry oto m atik m an R on'u n
boynuna bakt
ı ve bekle di
ğ i gib i H ortk ulu k'u n
alt
ı n z in cir in in p ar
ı ld ad
ığ ı
n ı g örd ü. M adaly onu
ç ı karm a z am an
ı g eld i
ğ in de ta v
ı rla r
ı b ir a z a rta n
Ron'a k ar
ş ı a nid en la net o kum a is te
ğ in i k ontr o l
alt
ı na a lm aya ç al
ı ş t ı .
"A nnen havadan yem ek yapam az," dedi
Herm io ne. " K im se y apam az. Y iy ecek; G am p'
ı n
5 T em el B iç im D e
ğ i ş tir m e Y asas
ı ‘n
ı n ba
ş l ı ca
is tis nas
ı ndan ilk i- "
"A h, dilim iz i konu
ş , ta m am m
ı ?" dedi R on,
di
ş le rin in a ra s
ı ndaki b al
ı k k
ı lç
ığ ı
n ı ç
ı kara ra k.
“H iç b ir
ş eyden iy i yiy ecek yapm ak
im kans
ı zd
ı r! Nere de old u
ğ unu biliy ors an
ça
ğı
ra bilir s in , y iy ece
ğ e d önü
ş tü re bilir s in , e
ğ er
elin de b ir a z v ars a k alit e sin i a rtt
ı ra bilir s in -"

"K alit e sin i a rtt
ı rm aya z ahm et e tm e, b u i
ğ re nç,"
dedi R on.
"H arry bal
ığ ı
yakala d
ı ve ben de elim den
gele nin e n iy is in i y apt
ı m! V e s onuçta y iy ece
ğ i
haz
ı rla yan h ep b en o lu yoru m , k
ı z o ld u
ğ um iç in
san
ı r ı m!"
“H ay
ı r, sen sih ir d e en iy is i olm ak zoru nda
old u
ğ un iç in !" diy e kar
ş ı l ı k verd i Ron.
Herm io ne a nid en f
ı rla d
ı v e te neke ta ba
ğı
ndaki
kavru lm u
ş b al
ı kla r
ı y ere s avurd u.
"Y ar
ı n yem e
ğ i sen yapabilir s in , Ron,
malz em ele ri sen bulu rs un ve yem em iz e
de
ğ ecek b a
ş ka b ir
ş eye d önü
ş tü rü rs ün v e b en
de bura da otu ru ru m ve sura t asar
ı m ve
in ild erim v e g ör b akal
ı m n as
ı l- "
"S us!" dedi H arry , aya
ğ a f
ı rla y
ı p ik i elin i de
havaya kald
ı ra ra k. "H em en sus!" H erm io ne

çok s in ir le nm i
ş ti.
"N as
ı l onun ta ra f
ı n ı tu ta rs
ı n, nere deyse hiç
yem ek y apm ad
ı -"
"H erm io ne, s essiz o l, b ir ile rin i d uyabiliy oru m !"
Dik katle din le di, elle ri onla r
ı n konu
ş mam ala r
ı
iç in uyarm ak ad
ı na hala havadayd
ı . Sonra ,
yanla r
ı ndaki k ara nl
ı k n ehrin a k
ı ş ı v e g ürle m esi
ara s
ı nda, sesle ri yin e duydu. Sin sio skop'a
bakt
ı . S abit d uru yord u.
"M ufflia to s ih rin i y apt
ı n, d e
ğ il m i? " d iy e f
ı s ı ld ad
ı
Herm io ne'y e.
"H er
ş eyi y apt
ı m," d iy e g eri f
ı s ı ld ad
ı , "M ufflia to ,
Muggle -K ar
ş ı t ı ve Hayalb ozan büyüsü,
hepsin i. H er kim le rs e biz i duym ala r
ı ya da
görm ele ri m üm kün d e
ğ il. "
İ ti
ş ip kak
ı ş ma ve bo
ğ u ş ma sesle ri, ayr
ı ca

yerin den o ynat
ı la n ta
ş la r
ı n v e d alla r
ı n s esin den
anla
ş ı ld
ığ ı
k adar
ı yla b ir k aç in san o nla r
ı n ç ad
ı r ı
kurd u
ğ u k üçük p ark a, a
ğ açl
ı k y am açta n a
ş a ğı
in iy ord u. Asala r
ı n ı kald
ı r ı p bekle dile r.
Çevre le rin e yapt
ı kla r
ı büyüle r, bütü n o
kara nl
ığ ı
n yükü, Muggle 'la r
ı n ve norm al
sih ir b azla r
ı n onla r
ı fa rk etm em esi iç in yete rli
olm al
ı yd
ı . E
ğ er bunla r Ölü m Yiy enle r's e,
koru m ala r
ı ilk d efa K ara nl
ı k B üyüle r ta ra f
ı ndan
te st e dilm ek ü zere ydi.
Sesle r d aha d a y ükseld i a m a g ru pta ki e rk ekle r
banka v ara na k adar a nla
ş ı l ı r d e
ğ ille rd i. H arry
ziy are tç ile rin in o nla ra b e
ş m etr e den d aha y ak
ı n
old u
ğ unu hesapla d
ı ^, am a ça
ğı
ld ayan nehir
em in o lm ala r
ı n ı im kans
ı z k
ı l ı yord u. H erm io ne
boncukla rla süslü çanta y
ı kapt
ı ve alt üst
etm eye b a
ş la d
ı ; b ir a n s onra ü ç ta ne U zayan
Kula k ç
ı kar
ı p H arry v e R on'a a tt
ı , a cele yle e t

re ngi u çla r
ı n ı k ula kla r
ı na s okup v e ö bür u cunu
çad
ı r ı n g ir i
ş in e d o
ğ ru a tt
ı la r.
Ayn
ı s aniy e iç in de H arry b ezgin b ir e rk ek s esi
duydu.
"B ura da bir k aç som on bal
ığ ı
ola cakt
ı , ya da
sezon iç in erk en m i ders in ? A ccio Som on
Bal
ığ ı
!"

ı kça duyula n su sesle ri ve bal
ı kla r
ı n
ç ı rp
ı n ı rk en ç
ı kard
ığ ı
sesle r vard
ı . Bir is i
mem nuniy etle hom urd and
ı . Harry Uzayan
Kula kla r'
ı d aha d erin e it ti: N ehrin ç a
ğı
lt
ı s ı ndan
daha ç ok g ürü lt ü ç
ı kar
ı yorla rd
ı , am a
İ ngiliz ce
ya da duydu
ğ u hiç bir in san dilin de
konu
ş muyorla rd
ı . K aba v e a henksiz b ir d ild i,
bir d iz i ta k
ı rd am a, g
ı rtla k s esle ri v e g örü nü
ş e
göre ik i konu
ş mac
ı vard
ı , bir is in in sesi
di
ğ erin den d aha a lç ak v e y ava
ş t ı .

Çad
ı r bezin in di
ğ er ta ra f
ı nda ale vle r dans
etm eye ba
ş la d
ı ; kocam an gölg ele r çad
ı r ve
ale vle r ara s
ı ndan geçti. Som on bal
ığ ı
n ı n
pi
ş erk enki le zzetli k okusu o nla ra d o
ğ ru g eld i.
Sonra ta ba
ğı
n üstü ndeki çata l b
ı çak sesle ri
geld i v e ilk a dam y enid en k onu
ş tu .
" İ ş te , G rip hook, G orn uk."
Cin cücele r! diy e gevele di Herm io ne ba
ş ı n ı
onayla rc as
ı na s alla yan H arry 'y e.
"T e
ş ekkürle r," d edi c in cücele r
İ ngiliz ce.
"P eki, siz üçünüz ne zam and
ı r yold as
ı n ı z?"
diy e sord u yeni, yum u
ş ak ve güzel bir ses;
yuvarla k g öbekli g üle r y üzlü b ir a dam d ü
ş ünen
Harry 'y e s esi b elli b elir s iz ta n
ı d ı k g eld i.
"A lt
ı hafta ... Yedi. .. Unuttu m ," dedi yorg un
adam . “
İ lk günle rd e G rip hook'la bulu
ş tu m ve

zorlu kla G orn uk'u n k at
ı lm as
ı ç ok s ürm edi. B ir
gru bum uz olm as
ı iy i. " B
ı çakla r
ı n ta bakla r
ı
s ı y ı rd
ığ ı
ve te neke bard akla r
ı n al
ı n ı p yerin e
kondu
ğ u bir dura ksam a old u. "S enin te rk
etm ene s ebep n eydi, T ed?"
"B iliy ors unuz, benim iç in geliy orla r," diy e
yan
ı tla d
ı y um u
ş ak s esli T ed v e H arry a nid en
kim o ld u
ğ unu a nla d
ı : T onks'u n b abas
ı . "Ö lü m
Yiy enle r'in d ola nd
ığ ı
n ı d uydum v e k açm an
ı n e n
iy is i old u
ğ una kara r verd im . Pre nsip ola ra k
Muggle 'la rd an d o
ğ ma o la ra k k ayda g eçir ilm eyi
re ddettim , b ilir s in iz , b unun b ir z am an m esele si
old u
ğ unu biliy ord um , sonunda te rk etm ek
zoru nda o ld u
ğ um u b iliy ord um . K ar
ı m iy i o lm al
ı ,
o safk and
ı r. Ve sonra D ean'le nere de, ne,
bir k aç g ün ö nce d em ek is te dim , e vla t? "
"E vet," dedi di
ğ er ses, ve H arry , R on ve
Herm io ne b ir b ir le rin e s essiz ce a m a h eyecanla

bakt
ı la r, Gry ffin dor'd an ark ada
ş la r
ı Dean
Thom as'
ı n s esin in fa rk
ı na v arm
ı ş la rd
ı .
"M uggle 'la rd an do
ğ ma, ha?" diy e sord u ilk
adam .
"E m in d e
ğ ilim ," d edi D ean. " B abam a nnem i b en
çocukken te rk etm i
ş . O nun da sih ir b az olu p
olm ad
ığ ı
na d air k an
ı t ı m y ok."
Bir anl
ı k sessiz lik old u, hap
ı r hupur yenen
yiy ecekle rin d
ı ş ı nda; s onra T ed te kra r k onu
ş tu .
"S öyle m ek zoru nday
ı m, Dir k . Senin le
kar
ş ı la
ş t ığ ı
ma
ş a ş ı rd
ı m. Mem nunum , am a
ş a ş ı rd
ı m. Y akala nd
ığ ı
n ı s öyle m i
ş le rd i. "
"Y akala nm
ı ş t ı m," d edi D ir k . "K açm adan ö nce
Azkaban'a yolu yar
ı la m
ı ş t ı m. Daw lis h‘i
Sers em le ttim ve süpürg esin i uçurd um .

ş ündü
ğ ünüzden daha basit ti;
ş u anda

güvende old u
ğ unu dü
ş ünm üyoru m . Kafa s
ı
Kar
ı ş t ı r ı lm
ı ş o lm al
ı . E
ğ er ö yle yse, b unu y apan
büyücü ya da cad
ı n ı n elin i s
ı km ak is te rim ,
muhte m ele n h ayat
ı m ı k urta rd
ı ."
Ate
ş in ç
ı t ı rd ad
ığ ı
ve nehrin h
ı zla akt
ığ ı
bir
sessiz lik d aha o ld u. S onra T ed k onu
ş tu , "V e
siz kim in ta ra f
ı ndas
ı n ı z? Ben,
ş ey, tü m bu
hengam ede, cin cücele rin Kim -O ld u
ğ unu-
Bilir s in -S en'in ta ra f
ı nda old u
ğ u iz le nim in i
edin m i
ş tim ."
"Y anl
ı ş iz le nim edin m i
ş sin ," dedi en yüksek
sesli cin cüce. "B iz ta ra f tu tm ay
ı z. Bu
büyücüle rin s ava
ş ı ."
"N eden s akla n
ı yors unuz ö yle yse?"
"T edbir li d avra nd
ı m," d edi d erin s esli c in cüce.
"Y ers iz bir ric ay
ı göze alm ay
ı re ddedere k
ki
ş is el güvenli
ğ im in ne kadar te hlik ede

old u
ğ unu g örd üm ."
"S iz e n e s ord ula r? " d iy e s ord u T ed.
"A sil soyum un uygunsuz göre vle ri, " diy e
yan
ı tla d
ı c in cüce, b unu s öyle rk en s esi d aha a z
in sanc
ı l v e k abayd
ı . " B en e vcin i d e
ğ ilim ."
"Y a s en, G rip hook?"
"B enzer s ebeple r," d edi y üksek s esli c in cüce.
"G rin gotts art
ı k yaln
ı zca soyum un kontr o lü
alt
ı nda d e
ğ il. B üyücü b a
ş kan
ı g öre m edim h iç ."
B ı y ı k a lt
ı ndan G obble degook'a b ir
ş eyle r e kle di
ve G orn uk g üld ü.
"E spri n edir ? " d iy e s ord u D ean.
"D edi k i, " d iy e y an
ı tla d
ı D ir k , "b üyücüle rin d e
fa rk e dem edi
ğ i
ş eyle r v ar." K
ı sa b ir s essiz lik
old u.

"A nla yam ad
ı m," d edi D ean.
"G it m eden ö nce u fa k b ir in tik am a ld
ı m," dedi
Grip hook
İ ngiliz ce.
" İ yi adam - cin cüce, söyle m eliy im ," diy e
de
ğ i ş tir d i T ed a cele yle . "S an
ı r ı m, Ö lü m Y iy en'i
ş u eski s
ı k ı -k oru nan-k asala rd an bir in e
kilit le m eyi b a
ş ara m ad
ı n?"
"E
ğ er y apm
ı ş o ls ayd
ı m, k
ı l ı ç d
ı ş ar
ı ç
ı km as
ı na
yard
ı m edem ezdi, " diy e yan
ı tla d
ı G rip hook.
Gorn uk te kra r g üld ü v e D ir k k uru b ir k ahkaha
att
ı .
"D ean ve ben hala baz
ı ş eyle ri
kavra yam
ı yoru z," d edi T ed.
"B unu b ilm edi
ğ i h ald e S everu s S nape't e ö yle ,"
dedi Grip hook ve ik i cin cüce kötü cül
kahkahala rla kükre di. Çad
ı r ı n iç in de Harry

heyecanla s olu m aya b a
ş la m
ı ş t ı : H erm io ne ile
bak
ı ş t ı la r, e n d ik katli
ş ekild e d in liy orla rd
ı .
"S nape'in H ogw arts 't a ki o fis in den," d iy e s ord u
Dir k . "G ry ffin dor'u n k
ı l ı c ı n ı çalm aya çal
ı ş an
çocu
ğ u d uym u
ş m uydun, T ed?"
Harry e le ktr ik ç arp
ı lm
ı ş a d öndü, m
ı hla nm
ı ş g ib i
orta da ayakta durd ukça sin ir le ri çat
ı rd am aya
ba
ş la m
ı ş t ı .
"T ek bir kelim e bile duym ad
ı m," dedi Ted.
"G ele cek‘t e d e
ğ ild i, d e
ğ il m i? "
"O ra da olm as
ı zor," diy e k
ı k ı rd ad
ı Dir k .
"G rip hook bunu bana banka iç in çal
ı ş an B ill
Weasle y'd en duydu
ğ unu söyle m i
ş ti. K
ı l ı c ı
alm aya ç al
ı ş an B ill'in k üçük k
ı z k ard e
ş iy m i
ş ."
Harry , H erm io ne v e R on'a b ir b ak
ı ş a tt
ı , ik is i
de Uzayan Kula kla r'
ı , cankurta ra n hala t
ı na

yap
ı ş m ı ş g ib i s
ı k ı ca tu tu yorla rd
ı .
"K
ı z v e b ir k aç a rk ada
ş ı S nape'in o fis in e g ir m i
ş
ve k
ı l ı c ı n s akla nd
ığ ı
c am m uhafa zay
ı k
ı ra ra k
açm
ı ş la r. Snape onla r
ı merd iv enden a
ş a ğı
kaç
ı r ı rla rk en y akala m
ı ş ."
"A h, Tanr
ı m," dedi Ted. "N e dü
ş ünüyorla rd
ı
acaba, k
ı l ı c ı K im -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en'e k ar
ş ı
kulla nabile cekle rin i mi? Ya da Snape'in
kendis in e k ar
ş ı ?"
"O nunla ilg ili n e d ü
ş ünm ü
ş o lu rla rs a o ls unla r,
Snape k
ı l ı c ı n durd u
ğ u yerd e güvende
olm ad
ığ ı
na k ara r v erd i, " d edi D ir k . "B ir k aç g ün
sonra , san
ı yoru m ki, Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -
Sen'in iz niy le , onu Londra 'y a Grin gotts 't a
sakla nm as
ı iç in y olla d
ı .
Cin cücele r y in e g ülm eye b a
ş la d
ı .

"B en h ala e spriy i g öre m edim ," d edi T ed.
"O s ahte ydi, " d edi G rip hook ra hats
ı z e dic i b ir
sesle . " G ry ffin dor'u n k
ı l ı c ı !"
"A h, evet. Taklit ti- m ükem mel bir ta klit , bu
do
ğ ru , am a Seherb az yap
ı m ı yd
ı . Orijin alin
sahte si yüzy
ı lla r önce cin cücele r ta ra f
ı ndan
yap
ı lm
ı ş t ı v e y aln
ı zca c in cüce-y ap
ı m ı z
ı rh la r
ı n
sahip old u
ğ u özellik le re sahip ti. G ry ffin dor'u n
k ı l ı c ı n ere de b ilm em a m a G rin gotts b ankas
ı n ı n
mahzenin de d e
ğ il. "
"A nla d
ı m," d edi T ed. " V e b unu Ö lü m Y iy enle r'e
anla tm akta n ç ekin m edin d iy e a lg
ı la d
ı m?"
"B u bilg iy le ba
ş la r
ı n ı bela ya sokm ak iç in bir
sebep göre m edim ," dedi Grip hook kendin i
be
ğ enm i
ş çe v e
ş im di T ed v e D ean, G orn uk v e
Dir k 'in k ahkahas
ı na k at
ı lm
ı ş t ı .

Çad
ı r ı n iç in de, Harry , dile di
ğ i soru nun
yan
ı tla nm as
ı n ı d ile yere k g özle rin i k apad
ı v e o n
dakik a gib i gele n bir dakik adan sonra D ean
yard
ı m etti: o da (H arry sars
ı la ra k hat
ı rla d
ı )
Gin ny'n in e ski e rk ek a rk ada
ş la r
ı ndan b ir iy di.
"G in ny v e d i
ğ erle rin e n e o ld u? K
ı l ı c ı ç alm aya
çal
ı ş anla ra ?"
"A h, o nla r c ezala nd
ı r ı ld
ı v e a c
ı mas
ı zca," d edi
Grip hook k ay
ı ts
ı zca.
" İ yile r, de
ğ il m i? " diy e sord u Ted çabucak.
"Y ani, W easle y'n in daha fa zla çocu
ğ unun
yara la nm as
ı na g ere k y ok, d e
ğ il m i? "
"C id di b iç im de y ara la nm ala r
ı na iz in v erilm edi,
bild i
ğ im k adar
ı yla ," d edi G rip hook.
" Ş ansl
ı la rm
ı ş ," dedi Ted. "S nape'in ta kip
re koru ndan sonra hala ya
ş ad
ı kla r
ı iç in

mem nun o lm al
ı y ı z."
"Y ani hik ayeye in and
ı n, de
ğ il m i, Ted?" diy e
sord u Dir k . "S nape'in Dum ble dore 'u
öld ürd ü
ğ üne in an
ı yors un?"
"T abii k i in an
ı yoru m ," d edi T ed. "O ra da o tu ru p
bana P otte r'
ı n bununla ilg ili yapacak bir
ş eyi
olm ad
ığ ı
n ı s öyle m eyeceksin iz h erh ald e?"
"B u g ünle rd e n eye in anaca
ğı
na k ara r v erm ek
zor," d iy e h om urd and
ı D ir k .
"B en H arry P otte r'
ı ta n
ı yoru m ," d edi D ean. "V e
onun gerç ekte n o old u
ğ una in an
ı yoru m -
Seçilm i
ş Ki
ş i, ya da her nas
ı l ta n
ı mla m ak
is te rs eniz ."
"E vet, o nunla ilg ili in anm ak is te di
ğ im iz ç ok
ş ey
var, evla t," dedi D ir k "b en de is te rim . A m a
nere de? Görü nü
ş e göre kaçakla r. Biz im

bilm edi
ğ im iz b ir
ş eyi b ils eydi y a d a o na a it ö zel
bir
ş eyi o ls ayd
ı , s akla nm ak y erin e, d övü
ş mek
iç in bura da olu r, dir e ni
ş to pla rd
ı diy e

ş ünebilir s in . V e b iliy ors un, G ele cek P osta s
ı
ona k ar
ş ı iy i b ir -"
"G ele cek P osta s
ı ?" diy e ala y etti Ted. "B u
pis lik y
ığ ı
n ı n ı okuyors an sana yala n
söyle nm esin i hak etm i
ş sin dem ektir , Dir k .
Gerç ekle ri is tiy ors an D
ı rd
ı rc
ı 'y
ı d ene."
T ı kanm a v e ö
ğ ürtü iç ere n b ir p atla m a y a
ş and
ı ,
ayr
ı ca bir sürü s
ı rta vuru
ş ; sesle rd en
anla
ş ı ld
ığ ı
kadar
ı yla Dir k k
ı lç
ı k yutm u
ş tu .
sonunda tü kürü r gib i, "D
ı rd
ı rc
ı ?
Ş u Xeno
Lovegood'u n
ş arla ta n d erg i b ozuntu su m u?"
"B u günle rd e pek
ş arla ta n de
ğ il, " dedi Ted.
"B akacak m
ı s ı n? X eno G ele cek‘in g örm ezden
geld i
ğ i her
ş eyi bas
ı yor, yaln
ı zca son

say
ı la r
ı ndaki B uru
ş uk B oynuzlu H
ı rg ür de
ğ il.
Daha n e k adar b öyle g it m esin e iz in v ere cekle r,
bilm iy oru m . A m a X eno d iy or k i, h er s ay
ı n ı n ö n
kapa
ğı
, Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en kar
ş ı t ı
herh angi bir büyücünün Harry 'y e yard
ı m
etm esin i bir in cil am aç olm as
ı gere kti
ğ in i
göste riy or."
"B u dünyada kay
ı pla ra kar
ı ş an bir çocu
ğ a
yard
ı m e tm ek z or o ls a g ere k," d edi D ir k .
"D in le yin , ö nem li o la n o nu y akala m
ı ş o lm ak g ib i
la net o la s
ı ca b ir b a
ş ar
ı g öste rm em i
ş o lm ala r
ı ,"
dedi T ed. "O ndan b ir tü yo a lm akta n m em nun
olu rd um ; biz im yapm aya çal
ı ş t ığ ı
m ı z da bu,
özgür k alm ak, d e
ğ il m i? "
"E vet, b ura da h akl
ı s ı n i
ş te ," d edi D ir k a
ğı
rc a.
"B ütü n Bakanl
ı k'
ı n ve gam mazla r
ı n onu
ara d
ığ ı
n ı dü
ş ünürs ek, ben onun çokta n

yakala nm
ı ş ola ca
ğı
n ı san
ı yord um . D ü
ş ünün,
onla r
ı n ç okta n ö ld ürü lü p h alk a a ç
ı kla nm ad
ığ ı
n ı
kim s öyle yebilir ? "
"A h, b öyle s öyle m e, D ir k ," d iy e m
ı r ı ld and
ı T ed.
B ı çak v e ç ata lla r
ı n t
ı k ı rd ay
ı ş ı yla d olu u zun b ir
sessiz dura ksam a old u. Yenid en
konu
ş tu kla r
ı nda bu bank
ı n üstü nde uyuyup
uyum ayacakla r
ı na ya da a
ğ açl
ı k yam aca
t ı rm anm ala r
ı na k ara r v erm ek iç in di. A
ğ açla r
ı n
daha u ygun o ld u
ğ una k adar v erd ile r, a te
ş le rin i
söndürd üle r, sonra e
ğ im li yüzeye geri
t ı rm anm aya b a
ş la d
ı la r, s esle ri u zakla
ş t ı .
Harry , R on v e H erm io ne, U zayan K ula kla r'la
ş a ş k ı n h ald eydi. H arry , b u u zun k onu
ş man
ı n
ard
ı ndan g it tik çe z orla
ş an b ir
ş ekild e s essiz li
ğ i
kald
ı rm ak is te di, k endin i b undan fa zla b ir
ş ey
söyle yem ez h ald e b uld u, " G in ny- k
ı l ı ç-"

"B iliy oru m !" d edi H erm io ne.
Boncuklu çanta ya at
ı ld
ı , bu sefe r kolu nu
kolt u kalt
ı na k adar d ald
ı rd
ı .
" İ ş te ... bura da.." dedi Herm io ne g
ı c ı rd ayan
di
ş le rin in ara s
ı ndan ve çanta n
ı n derin le rin de
old u
ğ u belli ola n bir
ş eyi çekm eye ba
ş la d
ı .
Yava
ş ça süslü bir çerç evenin kö
ş esi görü
ş
ala n
ı na g ir d i. H arry y ard
ı m e tm ek iç in k o
ş tu .
Phin eas Nig ellu s'u n bo
ş çerç evesin i
Herm io ne'n in çanta s
ı ndan çektik le rin de,
Herm io ne, h er a n s ih ir y apm aya h az
ı r b iç im de
asas
ı n ı o na d o
ğ ru lt tu .
"E
ğ er b ir is i k
ı l ı c ı D um ble dore 'u n o fis in deyken
yürü ttü yse," d iy e s olu du, re sm i ç ad
ı r ı n y an
ı na
dayark en, "P hin eas N ig ellu s görm ü
ş olm al
ı ,
muhafa zan
ı n h em en y an
ı nda a s
ı l ı !"
"U yum uyors a," d edi H arry , a m a H erm io ne b o
ş

çad
ı rd a d iz ç ökerk en h ala n efe sin i tu tu yord u;
asas
ı ta m orta s
ı n ı göste riy ord u, bo
ğ az
ı n ı
te m iz le di v e s onra :
"E e- P hin eas? P hin eas N ig ellu s?"
Hiç bir
ş ey o lm ad
ı .
"P hin eas Nig ellu s?" dedi Herm io ne te kra r.
"P ro fe ssor Bla ck? Lütfe n siz in le konu
ş abilir
miy iz ? L ütfe n?"
"'L ütfe n' hep i
ş e yara r," dedi so
ğ uk,
küçüm seyen bir ses ve Phin eas Nig ellu s
portr e sin e g ir d i. H erm io ne a nid en h ayk
ı rd
ı :
"O bscura !"
Siy ah b ir g özba
ğı
, ç erç eveye ç arp m as
ı na v e
ac
ı yla h ayk
ı rm as
ı na s ebep o lu p z eki b ak
ı ş l ı ,
koyu r e nk g özle rin in ü zerin de b elir d i.

"N e- n e h akla - s en n e y ap-? "
"Ç ok özür dile rim Pro fe ssor Bla ck," dedi
Herm io ne, " a m a b u g ere kli b ir te dbir d i! "
"D erh al
ş u çir k in
ş eyi kald
ı r ı n! K ald
ı r ı n, siz e
söylü yoru m ! Mükem mel bir sanat eserin i
mahvediy ors unuz! N ere deyim ? N ele r o lu yor? "
"N ere de old u
ğ um uzun bir önem i yok," dedi
Harry v e P hin eas N ig ellu s g özba
ğı
n ı ç
ı karm a
çabala r
ı n ı te rk e dere k d onup k ald
ı .
"B u e le g eçir ile m ez M r. P otte r'
ı n sesi ola bilir
mi? "
"B elk i, " d edi H arry , b unun P hin eas N ig ellu s'u n
ilg is in i k oru yaca
ğı
n ı b ild i
ğ in den. "S iz e s orm ak
is te di
ğ im iz b ir k aç s oru v ar- G ry ffin dor'u n k
ı l ı c ı
hakk
ı nda."
"A h," d edi,
ş im di k afa s
ı n ı o nun y önüne ç evir e n

ve H arry 'y i g örm e y önünde ç aba iç in de o la n
Phin eas Nig ellu s. "W easle y denen k
ı z
üzerin de n e h ak ta le p e debilir k i? C ezas
ı n ı h ak
etti, apta l Longbotto m ve garip Lovegood't a
ta bii! "
"N eville a pta l d e
ğ il v e L una d a g arip d e
ğ il! " d edi
Herm io ne.
"N ere deyim ?" d iy e te kra rla d
ı P hin eas N ig ellu s,
gözba
ğı
yla yenid en bo
ğ u ş maya ba
ş la yara k.
"B eni n ere ye g etir d in iz ? N eden b eni c eddim in
evin den s ild in iz ?"
"B unu bo
ş ver! Snape, G in ny, Neville ve
Luna'y
ı n as
ı l c ezala nd
ı rd
ı ?" d iy e s ord u H arry
ı sra rla .
"P ro fe ssor Snape onla r
ı Yasak Orm an'a
gönderd i, H agrid s ers em iy le i
ş y apm aya."

"H agrid s ers em d e
ğ il! " d edi H erm io ne c
ı rtla k b ir
sesle .
"V e S nape bunun ceza old u
ğ unu dü
ş ünm ü
ş
olm al
ı ," dedi H arry . "A m a G in ny, N eville ve
Luna m uhte m ele n H agrid 'le iy i e
ğ le nm i
ş le rd ir .
Yasak Orm an... Yasak Orm an'd an daha
kötü le riy le d e k ar
ş ı la
ş t ı la r, s oru n d e
ğ il! "
Harry ra hatla m
ı ş his setti: deh
ş et ve en
sonunda C ric ia tu s L aneti'n i d ü
ş ünm ü
ş tü .
"G erç ekte n bilm ek is te di
ğ im iz , Pro fe ssor
Bla ck, daha önce ba
ş kas
ı k
ı l ı c ı ç
ı karm
ı ş
m ı yd
ı ? B elk i te m iz le nm ek y a d a b a
ş ka b ir
ş ey
iç in g ötü rü lm ü
ş tü r? "
Phin eas N ig ellu s yin e gözle rin i açm ak iç in
bo
ğ u ş mas
ı ndan v azgeçti v e k i
ş ner g ib i g üld ü.
"M uggle 'la rd an do
ğ mala r," dedi. "C in cüce

yap
ı m ı z
ı rh te m iz lik is te m ez, ahm ak k
ı z.
Cin cücele r'in g üm ü
ş ü d ünyevi k ir le ri p üskürtü r,
em mesi is e o nu g üçle ndir ir ."
"H erm io ne'y e a hm ak d em e," d edi H arry .
"Y asakla nm akta n usand
ı m," dedi Phin eas
Nig ellu s, "B elk i m üdürü n o fis in e d önm e v aktim
gelm i
ş tir ? "
Hala g özle ri b a
ğ l ı yd
ı , e l y ord am
ı yla re sim den
ç ı km ak ve Hogw arts 't a kin e dönm ek iç in
çerç evesin in k enar
ı na d o
ğ ru g it m eye b a
ş la d
ı .
Harry 'y e b ir d en ilh am g eld i.
"D um ble dore ! Biz e Dum ble dore 'u getir e bilir
mis in ?"
"A fe ders in ?" d iy e s ord u P hin eas N ig ellu s.
"P ro fe sör D um ble dore 'u n p ortr e si - o nu b ura ya
getir e m ez m is in - senin kin in iç in e?" P hin eas

Nig ellu s y üzünü H arry 'n in s esin i g eld i
ğ i yere
döndü.
"G örü nü
ş e bak
ı l ı rs a yaln
ı zca Muggle 'la rd an
do
ğ mala r cahil de
ğ il, Potte r. Hogw arts '
ı n
portr e le ri bir b ir iy le konu
ş abilir am a ba
ş ka bir
yerd e as
ı l ı ola n portr e le ri d
ı ş ı nda
gezin em ezle r. Dum ble dore bura ya benim le
gele m ez v e s iz den g örd ü
ğ üm b u m uam ele den
sonra , siz i te kra r ziy are tte bulu nm ayaca
ğı
m ı
te m in e derim !"
Harry Phin eas'
ı n çerç eveyi te rk etm e
yolu ndaki çabala r
ı n ı te kra r iz le rk en bir a z
yenilg iy e u
ğ ra m
ı ş g ib iy di.
"P ro fe ssor B la ck," d edi H erm io ne, "b iz e s öyle r
mis in iz , lü tfe n, k
ı l ı c ı n en son ne zam an
muhafa zadan ç
ı kar
ı ld
ığ ı
n ı ? Gin ny alm adan
önce d em ek is tiy oru m ?"

Phin eas s ab
ı rs
ı zca s olu du.
"S an
ı yoru m ki G ry ffin dor'u n k
ı l ı c ı n ı en son,
Pro fe ssor Dum ble dore bir yüzü
ğ ü zorla
k ı rm aya ç al
ı ş ı rk en g örd üm ."
Herm io ne H arry 'y e b akm ak iç in h
ı zla döndü.
İ kis in den bir i, sonunda ç
ı k ı ş a gelm i
ş ola n
Phin eas N ig ellu s'u n ö nünde d aha fa zla b ir
ş ey
söyle yem ezdi.
"P ekala , iy i gecele r diliy oru m ," dedi bir a z
huysuzca ve görü
ş ala n
ı ndan ç
ı km aya
ba
ş la d
ı . G örü nürd e yaln
ı zca
ş apkas
ı n ı n ucu
kal
ı nca H arry a nid en b a
ğı
rd
ı .
"B ekle ! Snape'in bunu görd ü
ğ ünü söyle m i
ş
miy din ?"
Phin eas N ig ellu s g özle ri b a
ğ l ı k afa s
ı n ı re sm e
yenid en s oktu .

"P ro fe sör Snape'in akl
ı nda Alb us
Dum ble dore 'u n tu hafl
ı kla r
ı ndan d ü
ş ünecek ç ok
daha ö nem li
ş eyle ri v ard
ı . H o
ş ça k al, P otte r!"
Bununla bir lik te ; ark as
ı nda kara nl
ı k bir
zem in den ba
ş ka hiç bir
ş ey b
ı ra km ayara k
ta m am en g özden k aybold u.
"H arry !" d iy e h ayk
ı rd
ı H erm io ne.
"B iliy oru m !" diy e ba
ğı
rd
ı Harry . Kendis in i
kontr o l edem eyere k havay
ı yum ru kla d
ı :
Um maya c esare t e debile ce
ğ in den d e fa zla yd
ı
bu. Ç ad
ı rd a, kilo m etr e le rc e ko
ş abilir m i
ş gib i
his sedere k, bir a
ş a ğı
bir yukar
ı yürü m eye
ba
ş la d
ı : Art
ı k kendis in i aç his setm iy ord u.
Herm io ne, Phin eas Nig ellu s'u n portr e sin i
boncuklu çanta ya geri t
ı k ı ş t ı r ı yord u, to kas
ı n ı
kenetle di
ğ in de çanta y
ı kenara f
ı rla tt
ı ve p
ı r ı l
p ı r ı l b ir y üzle H arry 'y e b akt
ı .

"K
ı l ı ç H ortk ulu kla r‘
ı y ok e diy or! C in cüce y ap
ı m ı
b ı çakla r y aln
ı z o nla r
ı güçle ndir e n
ş eyle ri e m er
- H arry , b u k
ı l ı ç b asilis k z ehri k apl
ı !"
"V e D um ble dore o nu b ana v erm edi, ç ünkü o na
hala ih tiy ac
ı vard
ı , onu m adaly on üzerin de
kulla nm ak is tiy ord u-"
"-v e v asiy etin e k oyars a s ana v erm eyecekle rin i
de fa rk e tti- "
"-v e ta klid in i y apt
ı -"
"-v e s ahte sin i c am m uhafa zaya k oydu-"
"-v e g erç e
ğ in i- n ere ye k oydu?"
Bir b ir le rin e bakt
ı la r: H arry cevab
ı n heyecan
uyand
ı ra cak k adar y ak
ı n, ö nle rin de g örü nm ez
ş ekild e h avada a s
ı l ı d urd u
ğ unu his sediy ord u.
Dum ble dore o na n eden s öyle m em i
ş ti? Y a d a,
gerç ekte n, H arry 'y e söyle m i
ş ti de H arry m i

fa rk e tm em i
ş ti?
"D ü
ş ün!" diy e f
ı s ı ld ad
ı Herm io ne. "D ü
ş ün!
Nere ye b
ı ra km
ı ş o la bilir ? "
"H ogw arts 'a de
ğ il, " dedi Harry , dola
ş may
ı
sürd üre re k.
"H ogsm eade'd e bir yer? " diy e önerd i
Herm io ne.
"B a
ğı
ra n Bara ka?" dedi Harry . "H iç kim se
ora ya g ir m iy or."
"A m a Snape nas
ı l gir ile ce
ğ in i biliy or, ris kli
olm az m
ı yd
ı ?"
"D um ble dore Snape'e güvenm i
ş ti, " diy e
hat
ı rla tt
ı H arry .
"K
ı l ı çla r
ı d e
ğ i ş to ku
ş e tti
ğ in i s öyle yecek k adar
de
ğ il, " d edi H erm io ne.

"E vet, h akl
ı s ı n!" d edi H arry , D um ble dore 'u n d a,
ne y az
ı k k i, S nape'in g üvenilir li
ğ in den k u
ş kula r
ı
old u
ğ unu d ü
ş ününce n e
ş esi a rtt
ı . "Y ani, k
ı l ı c ı
Hogsm eade'd en uza
ğ a sakla m
ı ş ola bilir m i?
Sen n e d ers in R on? R on?"
Harry çevre sin e bak
ı nd
ı .
Ş a ş k ı nla
ş t ığ ı
anda
Ron'u n çad
ı r ı te rk etm i
ş old u
ğ unu dü
ş ündü,
sonra Ron'u n alç ak yata kta ta
ş la
ş m ı ş gib i
uzand
ı ğı
n ı g örd ü.
"B eni h at
ı rla d
ı n ı z, ö yle m i? " d edi.
"N e?"
Üst katta ki ra nzaya ç
ı km ak iç in kalk ark en
solu du.
"S iz ik in iz d evam e din . E
ğ le nceniz i bölm em e
iz in v erm eyin ."
Akl
ı k ar
ı ş ara k H arry H erm onie 'y e b akt
ı , a m a o

kafa s
ı n ı salla d
ı , görü nü
ş e göre onun kadar
ş a ş k ı nd
ı .
"P ro ble m n edir ? " d iy e s ord u H arry .
"P ro ble m ? P ro ble m fa la n y ok," d edi R on, h ala
Harry 'y e b akm ay
ı re ddedere k. "S ana g öre y ok
yani. "
Ba
ş la r
ı n ı n ü stü ne b ir k aç d am la d ü
ş tü . Y a
ğ mur
ba
ş l ı yord u.
"B elli ki bir pro ble m in var," dedi Harry .
"A
ğ z ı ndan bakla y
ı ç
ı kar." Ron bacakla r
ı n ı
yata kta n salla nd
ı rd
ı ve kalk t
ı . Kaba
görü nüyord u, k endi g ib i d e
ğ ild i.
"P ekala , bakla y
ı ç
ı kar
ı yoru m . Benim a
ş a ğı
yukar
ı yürü m em i bekle m e; çünkü bulu nm as
ı
gere k la net ola s
ı ba
ş ka bir
ş ey daha var.
Bilm edik le rin lis te sin e e kle ."

"B ilm edik le rim ?" diy e te kra r etti Harry .
"B ilm edik le rim ?"
Ş ı p
ş ı p
ş ı p . Y a
ğ mur d aha h
ı zl
ı v e ç o
ğ alm
ı ş t ı ;
çevre le rin deki da
ğı
lm
ı ş yapra kla r
ı n üstü ne

ş erk en ve kara nl
ı kta nehre dü
ş erk en
p ı t ı rd ad
ı . H arry 'n in c o
ş kusunun ü zerin e d eh
ş et
çöktü . Ron ta m ola ra k sak
ı nd
ığ ı
ve

ş ünm eye k ork tu
ğ u
ş eyi s öylü yord u.
"B ura da hayat
ı m ı n günle rin i geçir m iy or
de
ğ ilim ," dedi Ron, "b iliy ors unuz, kolu m
yara la nd
ı ve yiy ecek hiç bir
ş ey yok ve her
gece s
ı rt
ı m d onuyor. Y aln
ı zca, b ir k aç h afta dan
sonra b ir
ş eyle r e ld e e dece
ğ im iz i u m mu
ş tu m ."
"R on," dedi H erm io ne, am a R on'u n çad
ı r ı n
üstü ne v ura n y a
ğ muru n vuru
ş unun üstü nden
duyup d uym ad
ığ ı
a nla
ş ı la m ayacak k adar a lç ak
bir s esle .

"N eye bula
ş t ığ ı
n ı bild i
ğ in i san
ı yord um ," dedi
Harry .
"E vet, b en d e ö yle ."
"Y ani hayat
ı n ı n hangi k
ı sm
ı bekle dik le rin le
uyu
ş muyor? " diy e sord u H arry . S avunm an
ı n
ard
ı ndan ö fk e g eliy ord u. "B e
ş y
ı ld
ı zl
ı o te lle rd e
kala ca
ğı
m ı z ı m
ı dü
ş ündün? H er gün ba
ş ka
Hortk ulu kla r b ula ca
ğı
m ı z ı m
ı ? Y
ı lb a
ş ı na k adar
anneci
ğ in in y an
ı na d önm ü
ş o la ca
ğı
n ı m
ı ?
"B iz senin ne yapt
ığ ı
n ı bild i
ğ in i san
ı yord uk!"
diy e ba
ğı
rd
ı R on, kalk ara k, sözle ri H arry 'y i
k ı zg
ı n b
ı çakla r g ib i d eliy ord u. "D um ble dore 'u n
yapm an
ı is te di
ğ i
ş eyi yapt
ığ ı
n ı , bir pla n
ı n
old u
ğ unu d ü
ş ündük!"
"R on!" dedi Herm io ne, bu sefe r ya
ğ muru n
gürü lt ü sünden yüksek, am a yin e, onu
görm ezden g eld i.

"S iz i h ayal k
ı r ı kl
ığ ı
na u
ğ ra tt
ığ ı
m iç in ü zgünüm ,"
dedi H arry , çökm ü
ş ve eksik his setti
ğ in den
sesi d aha s akin ç
ı k ı yord u, "B a
ş ı ndan b eri s iz e
kar
ş ı dürü sttü m , Dum ble dore 'u n bana
dedik le rin i s iz e a nla tt
ı m. V e fa rk e tm edin b elk i
am a b ir H ortk ulu k b ul- "
"V e geris in i bulm ak üzere yken nere deyse
bundan b
ı km ak üzere yiz , la net ola s
ı
yak
ı n ı m ı zda h iç b ir y erd e d e
ğ il- ”
"M adaly onu ç
ı kar, R on," d edi H erm io ne, s esi
bekle nm edik
ş ekild e yüksek ç
ı kara k. "L ütfe n
ç ı kar onu. Bütü n gün ta km asayd
ı n böyle
konu
ş muyor o lu rd un."
"H ay
ı r, olu rd u," dedi Ron iç in bahane
is te m eyen H arry .
"A rk am dan f
ı s ı ld a
ş t ığ ı
n ı z ı duym uyor m uyum
san
ı yors unuz? B u
ş eyle ri d ü
ş ünem iy oru m m u

sand
ı n ı z?"
"H arry , b iz h iç -"
"Y ala n söyle m e!" diy e at
ı ld
ı R on. "S en de
söyle din , hayal k
ı r ı kl
ığ ı
na u
ğ ra d
ı m dedin ,
bundan daha fa zla s
ı na sahip old u
ğ unu

ş ündü
ğ ünü-"
"B öyle bir
ş ey söyle m edim - Harry ,
söyle m edim !" d iy e h ayk
ı rd
ı .
Ya
ğ mur çad
ı r ı dövüyord u, Herm io ne'n in
yüzünden ya
ş la r süzülü yord u ve
ş im di hiç
olm am
ı ş g ib i, k
ı sa ö m ürlü b ir h avai fi
ş ek her
ş eyi kara nl
ığ
a göm ere k yan
ı p sönm ü
ş , her
ta ra f
ı k oyu, k ara nl
ı k v e s o
ğ uk b
ı ra km
ı ş gib i,
bir k aç dakik al
ı k heyecan
ı orta dan
kaybolm u
ş tu . G ry ffin dor'u n k
ı l ı c ı bilm edi
ğ i bir
yerd e sakl
ı yd
ı ve ba
ş ar
ı la r
ı , henüz ölm em i
ş
olm ak o la n b u ü ç g enç ç ad
ı rd a d uru yorla rd
ı .

"P eki n iy e h ala b ura das
ı n?" d iy e s ord u H arry
Ron'a .
"B ilm iy oru m ," d edi R on.
"E vin e g it ö yle yse," d edi H arry .
"E vet, belk i gid erim !" diy e ba
ğı
rd
ı Ron ve
geriy e k açm ayan H arry 'y e d o
ğ ru b ir k aç a d
ı m
att
ı . "K
ı z k ard e
ş im h akk
ı nda n e s öyle dik le rin i
duym ad
ı n m
ı ? A m a u m uru nda d e
ğ il, d e
ğ il m i,
yaln
ı zca Yasak Orm an, daha-k ötü sünü-
görd üm H arry P otte r o ra da o na n e o la ca
ğı
n ı
um urs am az- pekala , ben um urs ar
ı m, dev
örü m cekle r v e k aç
ı k z
ı mb
ı rt
ı la r-"
"Y aln
ı zca- di
ğ erle riy le , Hagrid 'le bir lik te le r
dedim -"
"E vet, anla d
ı m, um uru nda de
ğ il! Peki ya
aile m in geri kala n
ı , W easle y'le rin ba
ş ka bir

çocu
ğ unun d aha in cin m esin e g ere k y ok, b unu
duydun m u?"
"E vet, b en-"
"N e d em ek is te di
ğ iy le ilg ile nm edin , d e
ğ il m i? "
"R on!" dedi H erm io ne, ara la r
ı na gir e re k. "B u
yeni b ir
ş ey m eydana g eld i a nla m
ı na g elm iy or,
bilm edi
ğ im iz h iç bir
ş ey: d ü
ş ün, R on, B ill ç okta n
yara la nd
ı ; bir ç ok in san Georg e'u n kula
ğı
n ı
kaybetti
ğ in i görm ü
ş olm al
ı , seni S
ı vaserp il'le
ölü m d ö
ş e ğ in de s an
ı yorla r, e m in im o nla r
ı n tü m
dem ek is te di
ğ i- "
"E m in sin , ö yle m i? P eki ö yle yse, k endi c an
ı m ı
s ı km ayaca
ğı
m. S iz in iç in s oru n y ok, d e
ğ il m i,
siz in a ile le rin iz g üvenlic e-"
"B enim a ile m ö ld ü!" d iy e b ö
ğ ürd ü H arry .
"V e benim kile r de ayn
ı yola gid ebilir !" diy e

hayk
ı rd
ı R on.
"O z am an G
İ T!" d iy e k ükre di H arry . "O nla ra
geri dön, S
ı vaserp il‘i atla tt
ığ ı
n ı söyle ve
anneci
ğ in s eni b esle yebils in -"
Ron a nid en h are ket e tti: H arry te pki v erd i a m a
ik is in in d e a sas
ı c ebin deyken H erm io ne k endi
asas
ı n ı k ald
ı rd
ı .
"P ro te go!" d iy e h ayk
ı rd
ı v e g örü nm ez k alk anla r
Harry 'y i bir ta ra fa R on'u bir ta ra fa ay
ı ra cak
ş ekild e yerle
ş ti;
İ lk kez bir b ir le rin e güç
uygulu yorla rd
ı . H arry R on'a k ar
ş ı y
ı k ı c ı b ir k in
duydu: A ra la r
ı ndaki b ir
ş ey k
ı r ı lm
ı ş t ı .
"H ortk ulu k'u b
ı ra k," d edi H arry .
Ron z in cir i b oynundan ç
ı kar
ı p m adaly onu e n
yak
ı n s andaly eye f
ı rla tt
ı . H erm io ne'y e d öndü.
"N e y ap
ı yors un?"

"N e d em ek is tiy ors un?"
"K al
ı yor m usun, y oksa?"
"B en..." Ac
ı çeker gib iy di. "E vet- evet,
kal
ı yoru m , Ron, Harry 'le gid ece
ğ im iz i
söyle m i
ş tik , y ard
ı m e dece
ğ im iz i- "
"A nla d
ı m. O nu s eçiy ors un."
"R on, h ay
ı r- lü tfe n- g eri d ön, g eri d ön!"
Kendi kalk an büyüsüne çarp
ı p geri sekti;
kald
ı rd
ığ ı
a nda R on ç okta n g eceye k ar
ı ş m ı ş t ı .
Harry ; onun h
ı çk
ı ra ra k a
ğ la y
ı ş ı n ı ve R on'u
a ğ açla r ara s
ı nda ça
ğı
r ı ş ı n ı din le yere k
sessiz ce d ik ilip k ald
ı .
Bir k aç dakik a sonra geri döndü, s
ı r ı ls
ı kla m
saçla r
ı yüzüne yap
ı ş m ı ş t ı . "O g-g -g it ti!
Cis im le ndi. ”

Kendin i s andaly eye f
ı rla tt
ı , k
ı vr
ı ld
ı v e a
ğ la m aya
ba
ş la d
ı .
Harry kendin i afa lla m
ı ş his sediy ord u. E
ğ ild i,
Hortk ulu k'u a ld
ı v e k endi b oynuna y erle
ş tir d i.
Ron'u n yata
ğı
ndaki çar
ş afla r
ı to pla y
ı p
Herm io ne'y e att
ı . Sonra kendi yata
ğı
na
t ı rm and
ı ve ya
ğ muru n dü
ş ü ş ünü din le yere k
çad
ı r ı n k ara nl
ı k ta van
ı na g özle rin i d ik ti.

ON A LTIN CI B Ö LÜ M :
GODRIC ’S H O LLO W
E rte si gün H arry uyand
ığ ı
nda ne old u
ğ unu
h at
ı rla m as
ı iç in b ir k aç s aniy e g eçm esi g ere kti.
S onra çocukça bir
ş ekild e, bunun bir rü ya
o ld u
ğ unu, R on‘u n h âlâ o ra da o ld u
ğ unu v e h iç
a yr
ı lm ad
ığ ı
n ı um du. Ta ki ba
ş ı n ı yast
ığ ı
n ı n
ü zerin de ç evir ip R on‘u n
ı ss
ı z ra nzas
ı n ı g öre ne
k adar. Ö lü bir beden görm ü
ş gib i gözle rin i
k aç
ı rd
ı . H arry R on‘u nkin e bakm aya cesare t
e dem eden kendi yata
ğı
ndan atla d
ı . Çokta n
k alk m
ı ş ve m utfa kta m e
ş gul ola n H erm io ne,
H arry ‘y e g ünayd
ı n d em edi v e H arry g eçerk en
y üzünü k aç
ı rd
ı .
“ O git ti. ” dedi kendi kendin e H arry . “O git ti. ”
S anki te kra r e tm esi
ş okunu a zalt a cakm
ı ş g ib i,

y ı kan
ı rk en ve giy in ir k en, durm adan bunla r
ı

ş ünm ek zoru nda kald
ı . O git ti ve geri
dönm eyecek. V e b u b asit b ir g erç ekti. H arry
bundan e m in di, ç ünkü K oru yucu B üyüle ri, o nla r
bir k ere b ölg eyi te rk e ttile r m i, R on‘u n o nla r
ı
te kra r b ulm as
ı n ı im kâns
ı zla
ş t ı r ı yord u.
O v e H erm io ne s essiz ce k ahvalt
ı la r
ı n ı e ttile r.
Herm io ne‘n in gözle ri
ş i ş mi
ş v e k
ı zarm
ı ş t ı ; h iç
uyum am
ı ş a benziy ord u. E
ş yala r
ı n ı to pla rk en,
Herm io ne a
ğı
rd an a l
ı yord u. H arry o nun n ehir
k ı y ı s ı nda g eçir d ik le ri z am an
ı n eden o la bild i
ğ in e
uzatm ak is te di
ğ in i b iliy ord u; H arry o nun b ir ç ok
kez hara re tle etr a f
ı na bak
ı nd
ığ ı
n ı , sa
ğ anak
ya
ğ mur a lt
ı nda a yak s esle ri d uydu
ğ unu, fa kat
a ğ açla r ara s
ı ndan k
ı z ı l saçl
ı ş eklin orta ya
ç ı km ad
ığ ı
n ı fa rk edin ce de kendi kendin i
kand
ı rd
ığ ı
n ı d ü
ş ündü
ğ ünü a nla d
ı . H arry o nun
yapt
ığ ı
n ı y ap
ı p, h er e tr a fa b akt
ığ ı
nda (b ir a z d a

ols a k endin i ü m it e tm ekte n a la m ad
ığ ı
iç in ) v e
ya
ğ murla y
ı kanm
ı ş orm andan ba
ş ka bir
ş ey
görm eyin ce, iç in de ba
ş ka bir öfk e balo nu
patla d
ı . Ron‘u n söyle dik le rin i duyabiliy ord u,
"N e y apt
ı ğı
n ı bild i
ğ in i san
ı yord uk!" ve m id esi
sertç e d ü
ğ üm le nm i
ş h ald e to pla nm aya d evam
etti.
Yanla r
ı ndaki ç am urlu n ehir h
ı zla y ükseliy ord u
ve yak
ı nda bulu ndukla r
ı k
ı y ı ya ula
ş acakt
ı .
Norm ald e k am p a la nla r
ı nda k ald
ı kla r
ı ndan bir
saat daha fa zla kald
ı la r. En sonunda ta m
ı
ta m
ı na üç kere boncuklu çanta y
ı bo
ş alt
ı p,
yenid en d old urm u
ş la rd
ı . H erm io ne o yala nm ak
iç in a rt
ı k s ebep b ula m
ı yor g ib i g örü nüyord u: O
ve Harry bir b ir le rin in elle rin i kavra y
ı p
buharla
ş t ı la r v e rü zgârl
ı , s üpürg e o tu yla k apl
ı
bir y am aca c is im le ndile r.
Ora ya v ard
ı kla r
ı a nda, H erm io ne H arry ‘n in e lin i

b ı ra kt
ı v e o ndan u zakla
ş t ı , e n s onunda g eni
ş
bir kayaya otu rd u; yüzü diz le rin de, H arry ‘n in
anla d
ığ ı
kadar
ı yla h
ı çk
ı r ı kla ra bo
ğ ulm u
ş bir
hald e s ars
ı l ı yord u. H arry o nu iz le di, g id ip o nu
ra hatla tm as
ı g ere kti
ğ in in fa rk
ı ndayd
ı , fa kat b ir
ş ey o nun o ld u
ğ u yere kök salm as
ı na sebep
olu yord u.
İ çin deki her
ş ey ona so
ğ uk ve
s ı k ı ş m ı ş l ı k his si veriy ord u: Yin e Ron‘u n
yüzündeki hor göre n if a deyi görd ü. Harry
süpürg e otla r
ı n ı n ara s
ı ndan geçip , ç
ı lg
ı na
dönm ü
ş ola n Herm io ne‘n in etr a f
ı ndan
yürü yere k g eni
ş b ir ç em ber ç iz di v e g eneld e
Herm io ne‘n in yapt
ığ ı
, onla r
ı koru yaca
ğı
ndan
em in o ld u
ğ u, b üyüle ri u ygula d
ı .
Geçen bir k aç gün boyunca Ron hakk
ı nda
ta rt
ı ş mad
ı la r. H arry onun ad
ı ndan bir daha
bahsetm em eye k ara rl
ı yd
ı v e H erm io ne d e
ı sra r
etm enin b ir m anas
ı olm ad
ığ ı
n ı biliy ord u, yin e

de gecenin bir yar
ı s ı , H arry ‘n in uyudu
ğ unu
sand
ığ ı
zam anla rd a, Harry onun a
ğ la d
ığ ı
n ı
duyabiliy ord u. Bu ara da da H arry Ç apulc u
Harit a s
ı 'n
ı ç
ı kar
ı p a sas
ı n ı n
ı ş ığ ı
yla in cele m eye
ba
ş la m
ı ş t ı . Safk an olu
ş unun getir d i
ğ i
koru m ayla o güvenli
ş ato ya döndü
ğ ü ve
üstü nde Ron yazan nokta n
ı n Hogw arts
korid orla r
ı nda yenid en belir e ce
ğ i an
ı
bekliy ord u. A ncak, R on h arit a da b elir m edi v e
bir s üre s onra H arry k endin i, G in ny‘n in is m in in
yaz
ı l ı old u
ğ u k
ı zla r yata khanesin e gözünü
dik erk en buld u, Gin ny‘n in bak
ı ş la r
ı n ı
uykusunda h is sedip u yanaca
ğı
n ı v e b ir
ş ekild e
kendis in in o nu d ü
ş ündü
ğ ünü h is sedebile ce
ğ in i

ş ündü, iy i o ld u
ğ unu u m uyord u.
Gündüz vakit le rin de kendile rin i G ry ffin dor‘u n
k ı l ı c ı n ı n bulu ndu
ğ u ola s
ı yerle ri belir le m eye
çal
ı ş maya adad
ı la r, fa kat Dum ble dore ‘u n

sakla m
ı ş o la bile ce
ğ i y erle r h akk
ı nda n e k adar
konu
ş tu la rs a, fik ir le ri d aha ç ok ih tim al d
ı ş ı v e
um uts uz görü nm eye ba
ş la d
ı . Beynin i
ola bild i
ğ in ce zorla m as
ı na kar
ş ı n
Dum ble dore ‘u n b ir
ş ey s akla m ak iç in h erh angi
bir yerd en bahsetti
ğ in i hat
ı rla yam ad
ı . Bazen
Ron‘a m
ı y oksa D um ble dore ‘a m
ı d aha k
ı zg
ı n
old u
ğ unu bile m edi
ğ i anla r olu yord u. “N e
yapt
ığ ı
n ı b ild i
ğ in i s an
ı yord uk... D um ble dore ‘u n
ne yapm an gere kti
ğ in i sana anla tt
ığ ı
n ı
san
ı yord uk... G erç ekte n bir pla n
ı n old u
ğ unu

ş ünm ü
ş tü k!”
Harry g erç e
ğ i k endin den s akla yam
ı yord u: R on
hakl
ı yd
ı : D um ble dore o na n ere deyse h iç bir
ş ey
b ı ra km am
ı ş t ı . Bir ta ne Hortk ulu k‘u ele
geçir m i
ş le rd i, fa kat o nu y ok e tm ek iç in g ere kli
ola n
ş ey e lle rin de d e
ğ ild i: D i
ğ er H ortk ulu kla r d a
her zam an old ukla r
ı kadar ula
ş ı la m az

konum dayd
ı la r. Harry çare siz li
ğ in in onu
ta m am en ele geçir m esin den kork tu .
Ark ada
ş la r
ı n ı n ona bu dola m baçl
ı , am açs
ı z
yolc ulu kta e
ş lik etm e is te kle rin i hang
ı ak
ı lla
kabul e tti
ğ in i d ü
ş ünere k h ayre te d ü
ş tü . H iç bir
ş ey b ilm iy ord u, h iç bir fik ri d e y oktu v e H arry
süre kli, ona ac
ı verm esin e ra
ğ men,
Herm io ne‘n in de yak
ı nda yete ri kadar
dayand
ığ ı
n ı ve ayr
ı la ca
ğı
n ı söyle m ek üzere
old u
ğ unu s öyle yece
ğ i a na k ar
ş ı te tik te ydi.
Ço
ğ u ak
ş am la r
ı n ı nere deyse ta m am en
sessiz lik iç in de geçir iy orla rd
ı ve Herm io ne,
Phin eas N ig ellu s‘u n p ortr e sin i b ir s andaly enin
üstü ne s anki R on‘u n a yr
ı l ı ş ı ndan s onra o lu
ş an
o büyük bo
ş lu
ğ u dold ura cakm
ı ş gib i
yerle
ş tir m i
ş ti. Daha önce, onla r
ı ziy are t
etm eyece
ğ i id dia s
ı na ra
ğ men, Phin eas
Nig ellu s, Harry ‘n in ne i
ş pe
ş in de old u
ğ u

konusunda bilg i edin m e
ş ans
ı na kar
ş ı
koyabilm i
ş görü nm üyord u ve gözü ba
ğ l ı da
ols a y enid en g örü nm eye ra z
ı o lu p, h er b ir k aç
günde bir onla r
ı ziy are t ediy ord u. H arry onu
görd ü
ğ üne bile sevin iy ord u, çünkü
ş akac
ı ve
ala yc
ı d a o ls a h âlâ o nla r
ı n y an
ı ndayd
ı . P hin eas
Nig ellu s m ükem mel b ir b ilg ile ndir ic i o lm asa d a,
Hogw arts ‘t a ne old u
ğ u konusunda yeni
haberle r a lm aya c an a t
ı yorla rd
ı . O kulu kendi
yönetti
ğ in den b u y ana ilk S ly te rin b in as
ı ndan
gelm e o kul m üdürü o ld u
ğ u iç in S nape‘e s ayg
ı
besliy ord u; bu yüzden onla r
ı n da Snape‘i
ele
ş tir m em eye y a d a o nun h akk
ı nda k üsta hça
soru la r sorm am aya dik kat etm ele ri
gere kiy ord u, y oksa P hin eas N ig ellu s ta blo sunu
an
ı nda te rk e diy ord u.
Ancak b az
ı u fa k h aberle r b
ı ra k
ı yord u. S nape
zorlu bir ö
ğ re ncis in in , dü
ş ük düzeydeki

ayakla nm ala r
ı yla yüzle
ş iy ord u. Gin ny‘n in
Hogsm ade‘e git m esi yasakla nm
ı ş t ı . Snape,
Um brid ge‘in ü ç y a d a d aha fa zla ö
ğ re ncin in b ir
ara ya g elm esin i v e r e sm i o lm ayan to plu lu kla r
ı n
olu
ş tu ru lm as
ı n ı y asakla yan e ski k ara rn am esin i
te kra r y ürü rlü
ğ e s okm u
ş tu .
Tüm b unla rd an H arry , G in ny‘n in v e b üyük b ir
ola s
ı l ı kla N eville ve Luna‘n
ı n da yard
ı m ı yla ,
Dum ble dore ‘u n O rd usu‘n u d evam e ttir m ek iç in
elin den gele nin en iy is in i yapm aya çal
ı ş t ığ ı
sonucunu ç
ı kard
ı . B u az bilg ile ndir ic i haber,
Harry ‘n in karn
ı a
ğ r ı yorm u
ş gib i his setm esin e
neden ola ra k Gin ny‘y i görm ek is te m esin e
sebep o ld u; fa kat b u R on h akk
ı nda v e d aha
sonra d a D um ble dore h akk
ı nda d ü
ş ünm esin e
sebep old u ve Hogw arts ‘
ı n kendis in i,
nere deyse e ski s evgilis i k adar ç ok ö zle di
ğ in i
his setti. Gerç ekte n de Phin eas Nig ellu s,

Snape‘in dis ip lin ile ilg ili yapt
ığ ı
yapt
ı r ı mla r
hakk
ı nda konu
ş uyork en, Harry anl
ı k bir
delilik le s
ı rf Snape yönetim in e kar
ş ı
ayakla nm aya k at
ı lm ak iç in o kula g eri d önm ek
is te di
ğ in i h ayal e tti. B esle nm ek, y um u
ş ak bir
yata
ğ a s ahip o lm ak v e s oru m lu lu kla r
ı n b a
ş ka
in sanla r
ı n ü stü nde o lm as
ı , o na o a n d ünyadaki
en m ükem mel ih tim al g ib i g örü ndü. F akat s onra
Bir N um ara l
ı İ ste nm eyen o ld u
ğ unu, b a
ş ı na o n
bin G alle on paha biç ild i
ğ in i ve bugünle rd e
Hogw arts ‘a öyle ce yürü yere k git m enin , S ih ir
Bakanl
ığ ı
‘n a salla na sala na gir m ek kadar
te hlik eli ola ca
ğı
n ı hat
ı rla d
ı . P hin eas N ig ellu s,
Harry v e H erm io ne‘n in n ere de o ld u
ğ u h akk
ı nda
üstü k apal
ı s oru la r s ora rk en k azara b u g erç e
ğ i
vurg ula m
ı ş t ı . H erm io ne bunu her yapt
ığ ı
nda
ta blo yu b oncuklu ç anta s
ı na geri t
ı k ı yord u ve
Phin eas N ig ellu s d a b u k aba v edala rd an s onra
bir k aç gün boyunca görü nm eyi katiy en

re ddediy ord u.
Hava so
ğ udukça so
ğ udu. H iç bir yerd e uzun
süre k alm aya c esare t e dem edile r, b u y üzden
en kötü endi
ş ele ri ola n
İ ngilt e re ‘n in sert buz
zem in li güneyle rin de kalm akta nsa, k
ı rs al
bölg ele rd e am açs
ı zca bir ora ya bir bura ya
dola n
ı p d urd ula r. B ir g ece ç ad
ı ra p at p at v ura n
sulu sepken k ar
ı n y a
ğ d ığ ı
v e ç ad
ı rla r
ı n ı n buz
gib i suyla dold u
ğ u geni
ş , düz bir bata kl
ığ ı
n
old u
ğ u b ir d a
ğ e te
ğ in de k alm a, h atta b ir g ece
de kar
ı n kald
ı kla r
ı çad
ı r ı yuttu
ğ u,
İ skoç
gölü nün orta s
ı nda küçük bir adada kalm a
cesare ti g öste rm i
ş le rd i.
Henüz otu rm a odas
ı penecere le rin den N oel
a ğ açla r
ı n ı n par
ı ld ay
ı ş ı n ı görm ü
ş le rd i ki
denem edik le ri te k yer gib i görü nen o yere
git m eyi bir kez daha önerm ek iç in Harry
cesare tin i to pla d
ı . D aha az önce al
ı ş ı lm
ı ş ı n

d ı ş ı nda iy i bir yem ek yem i
ş le rd i: Herm io ne
görü nm ezlik pele rin in in alt
ı nda bir
süperm ark ete u
ğ ra m
ı ş t ı (a yr
ı l ı rk en aç
ı k bir
kasaya d ik katle p ara k oym u
ş tu ), H arry o nun,
mid esi bolo nez soslu spagetti ve konserv e
arm ut ile d olu yken d aha ik na e dile bilir o ld u
ğ unu

ş ündü. A yr
ı ca yan
ı ndaki ra nzan
ı n ucuna
as
ı lm
ı ş o la n H ortk ulu k‘u ta km aya a ra v erm eyi
önerd i
ğ in den b u y ana b ir k aç s aat g eçm i
ş ti.
"H erm io ne?"
"H
ıı
?" E lin de O zan B eedle ‘
ı n M asalla r
ı , e
ğ ik
kolt u kla rd an b ir in e k
ı vr
ı lm
ı ş t ı . H arry o nun ç ok
da uzun olm ayan bir kit a pla daha fa zla ne
kadar cebelle
ş ebile ce
ğ in i mera k ediy ord u,
ancak h âlâ k it a pta b az
ı ş eyle ri ç özüyor g ib iy di,
çünkü kolt u
ğ un kolu nda Hececin in Hece
Lis te si adl
ı kit a p aç
ı k bir
ş ekild e
duru yord u.
Harry bo
ğ az
ı n ı te m iz le di. Kendin i bir k aç y
ı l

önce D urs le y'le rin iz in belg esin i im zala m aya
ik na edem em esin e ra
ğ men Pro fe sör
McG onagall‘a Hogsm ade‘e gid ip
gid em eyece
ğ in i s ord u
ğ u z am anki g ib i h is setti.
"H erm io ne, b en d ü
ş ünüyord um d a - "
"H arry , b ana b ir k onuda y ard
ı m e debilir m is in ?”
Görü nü
ş e göre H erm io ne onu din le m iy ord u.
İ le ri uzand
ı ve O zan Beedle ‘
ı n M asalla r
ı ‘n
ı
Harry ‘y e u zatt
ı .
" Ş u sem bole bak." dedi, sayfa n
ı n ba
ş ı n ı
göste re re k. H arry , h ik âyenin b a
ş l ığ ı
o ld u
ğ unu
fa rz etti
ğ i
ş eyin üstü nde (a ntik yaz
ı la r
ı
okuyam ad
ığ ı
iç in , e m in o la m
ı yord u), ü çgen b ir
göz b ebe
ğ in in d ik ey b ir ç iz giy le b ölü ndü
ğ ü b ir
sem bol g örd ü.
"B en h iç A ntik Y az
ı la r a lm ad
ı m, H erm io ne."

"B iliy oru m , fa kat bu bir antik yaz
ı de
ğ il ve
Hececi'd e de yok. Bunun bir göz re sm i
old u
ğ unu d ü
ş ünm ü
ş tü m , fa kat s an
ı r ı m b ir g öz
re sm i de
ğ il! S onra dan m üre kkep ile çiz ilm i
ş ,
bir is i b unu s onra dan e kle m i
ş , k it a b
ı n g erç ekte
bir p arç as
ı d e
ğ il. D ü
ş ünsene, daha önce hiç
böyle b ir
ş ey g örd ün m ü?
"H ay
ı r... H ay
ı r, b ekle b ir d akik a." H arry d aha
yak
ı ndan b akt
ı . "L una‘n
ı n babas
ı n ı n boynuna
ta kt
ığ ı
s em bolü n a yn
ı s ı d e
ğ il m i? "
"A ynen, b en d e ö yle d ü
ş ünm ü
ş tü m !"
"Ö yle yse b u G rin delw ald ‘
ı n
İ ş are ti. "
Herm io ne a
ğ z ı a ç
ı k o na b akt
ı .
"N e?"
"K ru m d edi. .."

Vik to r K ru m ‘u n d ü
ğ ünde o na a nla tt
ığ ı
h ik âyeyi
te kra r a nla tt
ı . H erm io ne
ş a ş ı rm
ı ş g örü nüyord u,
"G rin delw ald ‘
ı n
İ ş are ti?
Herm io ne Harry ‘d en gözle rin i ay
ı r ı p garip
sem bole bakt
ı ve te kra r Harry ‘y e döndü.
"G rin delw ald ‘
ı n bir i
ş are tin in old u
ğ unu hiç
duym am
ı ş t ı m. Onun hakk
ı nda okudu
ğ um
hiç bir y erd e b ir i
ş are tte n s öz e dilm iy ord u."
"E e, d edi
ğ im g ib i, K ru m ‘u n ta hm in in e g öre b u
sem bol D urm str a ng duvarla r
ı na kaz
ı nm
ı ş ve
bunu k az
ı yan d a G rin delw ald ‘m
ı ş ."
Herm io ne ka
ş la r
ı n ı çata ra k kendin i eski
kolt u
ğ a b
ı ra kt
ı .
"B u çok garip . E
ğ er bu bir Kara Büyü
sem bolü yse, bir çocuk m asalla r
ı kit a b
ı na ne
am açla ç iz ild i? "

"E vet g arip ." d edi H arry . "V e s enin d ü
ş üncene
göre , Scrim geour‘u n ta n
ı mas
ı gere kir d i. O
Bakan'd
ı , Kara nl
ı k
ş eyle rin uzm an
ı olm as
ı
gere kiy ord u."
"B iliy oru m ... B elk i d e b iz im d e d ü
ş ündü
ğ üm üz
gib i b unu s adece b ir g öz s anm
ı ş t ı r. D i
ğ er tü m
hik ayele rin ba
ş l ığ ı
n ı n üstü nde de küçük
re sim le r v ar."
Herm io ne k onu
ş may
ı b
ı ra kt
ı , fa kat tu haf i
ş are ti
in cele m eye d evam e tti. H arry te kra r y elt e ndi.
"H erm io ne?"
"H
ı mm h
ı mm?"
"D ü
ş ünüyord um d a. B en-b en G odric ‘s H ollo w ‘a
git m ek is tiy oru m ."
Herm io ne ona bakt
ı , fa kat gözle ri ba
ş ka bir
yere o dakla nm
ı ş t ı v e H arry o nun h âlâ k it a pta ki

giz em li i
ş are ti d ü
ş ündü
ğ üne e m in di.
"E vet." dedi. "E vet, bunu ben de

ş ünüyord um . S an
ı r ı m y apm al
ı y ı z."
"B eni d o
ğ ru d uydun m u?" d iy e s ord u H arry .
"T abi ki duydum . G odric ‘s H ollo w ‘a git m ek
is tiy ors un. K abul ediy oru m . B ence git m eliy iz .
Yani dem eye çal
ı ş t ığ ı
m, ben de onun
ola bile ce
ğ i ba
ş ka bir yeri dü
ş ünem iy oru m .
Tehlik eli o la cak, fa kat iy ic e d ü
ş ününce, b üyük
bir ih tim alle o ra daym
ı ş g ib i g örü nüyor."
"E e-n ey o ra daym
ı ş g ib i g örü nüyor? " d iy e s ord u
Harry .
Bunun ü zerin e, H erm io ne, H arry ‘n in h is setti
ğ i
kadar
ş a ş ı rm
ı ş g örü ndü.
"E h, k
ı l ı ç, H arry ! D um ble dore s enin o ra ya g eri
dönece
ğ in i b iliy or o lm al
ı yd
ı , d em eye ç al
ı ş t ığ ı
m,

Godric ‘s H ollo w , G odric G ry ffin dor‘u n d o
ğ um
yeri- "
"G erç ekte n mi? Gry ffin dor, Godric ‘s
Hollo w ‘d an m
ı g elm e y ani? "
"H arry , senin Sih ir Tarih i‘n
ı n kapa
ğı
n ı hiç
açt
ığ ı
n o ld u m u?"
" Ş ey," dedi Harry ayla rd
ı r ilk defa
gülü m sedi
ğ in i fa rk e dere k. Y üzündeki k asla r
ı n
tu haf bir
ş ekild e kas
ı l ı p kald
ığ ı
n ı his setti.
"A çm
ı ş ı md
ı r h erh ald e, b ilir s in , a ld
ığ ı
m z am an...
Sadece b ir k ere li
ğ in e..."
"P ekâlâ , k öy o nun a d
ı yla a dla nd
ı r ı ld
ığ ı
na g öre ,
ba
ğ la nt
ı y ı fa rk e tm i
ş sin dir d iy e d ü
ş ünm ü
ş tü m ."
dedi H erm io ne. S esi e skid en o ld u
ğ u g ib i, o nun
bir
ş eyle ri yapm ay
ı geç ak
ı l etti
ğ in i
belir tir c esin e ç
ı k ı yord u; Harry ‘n in bir yar
ı s ı
onun kütü phaneye git m esi gere kti
ğ in i

söyle m esin i bekliy ord u. "S ih ir Tarih i‘n de köy
hakk
ı nda ç ok a z
ş ey y az
ı yor, b ir s aniy e..."
Boncuklu çanta s
ı n ı açt
ı ve bir süre çanta y
ı
alt ü st e dip a ra d
ı , e n s onunda k endi e ski d ers
kit a b
ı n ı ç
ı kartt
ı . Bath ild a Bagshot‘u n Sih ir
Tarih i‘n i ara d
ığ ı
sayfa la r
ı bula na kadar
kar
ı ş t ı rd
ı .
"1 689‘d a U lu sla ra ra s
ı G iz lilik K ara rn am esi‘n in
im zala nm as
ı ndan sonra , büyücüle r re sm en
giz le nm eye ba
ş la d
ı la r. Bir to plu m un iç in de
kendi küçük to plu m la r
ı n ı ş ekille ndir m ele ri,
muhte m ele n, o ld ukça d o
ğ ald
ı . B ir ç ok köy ve
mezra , kar
ş ı l ı kl
ı deste k ve koru m a iç in bir
ara ya gele n bir k aç büyücü aile sin i
cezbediy ord u. Tin w orth in Corn w ald ,
York shir e ‘d aki Upper Fla gle y ve
İ ngilt e re ‘n in
güney s ahilin deki O tte ry S t. C atc hpole k öyle ri
etr a fla r
ı nda h o
ş görü lü bir
ş ekild e v e b azen d e

Muggle 'la r
ı n haf
ı zala r
ı n ı de
ğ i ş tir e re k büyücü
aile le rin y a
ş ad
ığ ı
ö nem li y erle
ş kele r o lm u
ş tu r.
Bu y ar
ı s ı -b üyücü o la n y erle
ş kele rin e n ü nlü sü,
muhte m ele n, muhte
ş em büyücü Godric
Gry fin ndor‘u n do
ğ du
ğ u ve Büyücü-d em ir c is i
Bow m an W rig ht‘
ı n ilk A lt
ı n S nit c h‘i dövdü
ğ ü
İ ngilt e re ‘n in güneybat
ı bölg esin deki köyle rd en
Godric ‘s Hollo w ‘d ur. Köy mezarl
ığ ı
ba
ş ta n
a ş a ğı
e ski b üyücü a ile le riy le d olu dur v e b u d a,
hiç
ş üphe y ok k i m ezarl
ığ ı
n y an
ı ndaki k üçük
kilis enin y üzy
ı lla rd
ı r p erili o ld u
ğ u h ik âyele rin in
te k s oru m lu sudur."
"S enden veya aile nden bahsetm iy or." dedi
kit a b
ı kapayan Herm io ne, "ç ünkü Pro fe sör
Bagshot o n d okuzuncu y üzy
ı l s onra s
ı n ı d ahil
etm em i
ş . Fakat görü yor musun? Godric ‘s
Hollo w , G odric G ry ffin dor. G ry ffin dor‘u n K
ı l ı c ı :
Dum ble dore ‘u n senin ara daki ba
ğ la nt
ı y ı

kurm an
ı u m du
ğ unu d ü
ş ünm üyor m usun?"
"A h, e vet..."
Ora ya g it m eyi ö nerd i
ğ in de k
ı l ı c ı d ü
ş ünm edi
ğ in i
kabul e tm ek is te m iy ord u. O na g öre , a nne v e
babas
ı n ı n m ezar
ı n ı n ve ölü m den ucu ucuna
kaçm ay
ı b a
ş ard
ığ ı
e vin o ld u
ğ u, a yr
ı ca B ath ild a
Bagshot‘u n y a
ş ad
ığ ı
k öy o lm as
ı o nu ç ekm ek
iç in y ete rliy di.
"M urie l‘in d edi
ğ in i h at
ı rl
ı yor m usun?" d iy e s ord u
en s onunda.
"K im in ?"
"B iliy ors un," te re ddüt etti. Ron‘u n ad
ı n ı
söyle m ek is te m iy ord u. "G in ny‘n in büyük-
te yzesi. D ü
ğ ünde s
ana c
ı l ı z ayak bile kle rin in
old u
ğ unu s öyle yen."
"A h." d edi H erm io ne. H assas b ir a nd
ı : H arry

onun a
ğ z ı ndan R on is m in i ç
ı karm ak üzere
old u
ğ unu b iliy ord u. A cele yle d evam e tti:
"B ath ild a B agshot‘u n h âlâ G odric ‘s H ollo w ‘d a
ya
ş ad
ığ ı
n ı s öyle di. "
"B ath ild a B agshot," d iy e m
ı r ı ld and
ı H erm io ne,
i ş are t p arm a
ğı
n ı S ih ir T arih i‘n in ö n k apa
ğı
ndaki
Bath ild a‘n
ı n k abartm ayla y az
ı lm
ı ş a d
ı ü stü nde
gezdir d i. " e vet, s an
ı r ı m-"
Herm io ne‘n in n efe si ö yle b ir
ş ekild e k esild i k i
Harry ‘n in iç i a lt ü st o ld u, a sas
ı n ı ç
ı kar
ı p g ir i
ş e
bakt
ı , yar
ı bir hald e bir is in in iç eri gir m eye
çal
ı ş ı rk en g örm eyi b ekliy ord u, fa kat g örü nürd e
hiç bir
ş ey y oktu .
"N e?" d edi H arry , y ar
ı k
ı zg
ı n, y ar
ı ra hatla m
ı ş
bir
ş ekild e. "N eden böyle bir
ş ey y apt
ı n? B ir
Ölü m Yiy en‘in çad
ı r ı n fe rm uar
ı n ı in dir ir k en
görd ü
ğ ünü s and
ı m, e n a z
ı ndan-"

"H arry , ya e
ğ er k
ı l ı ç Bath ild a‘d a is e? Ya
Dum ble dore o na g üvendiy se?"
Harry b u o la s
ı l ı k ü zerin de d ü
ş ünm eye b a
ş la d
ı .
Bath ild a s on d ere ce y a
ş l ı b ir k ad
ı n o lm al
ı yd
ı v e
Murie l‘e göre , o 'b unakt
ı .' Dum ble dore ‘u n
Gry ffin dor‘u n K
ı l ı c ı 'n
ı onda sakla m
ı ş olm as
ı
ola s
ı bir
ş ey m iy di? Harry , e
ğ er öyle yse,
Dum ble dore ‘u n i
ş in büyük bir k
ı sm
ı n ı ş ansa
b ı ra kt
ığ ı
n ı his setti: Dum ble dore k
ı l ı c ı
sahte siy le d e
ğ i ş tir d i
ğ in i h iç a ç
ığ
a v urm am
ı ş t ı ,
ya d a B ath ild a ile b ir a rk ada
ş l ığ ı
old u
ğ undan
bahsetm em i
ş ti. A ncak, haz
ı r H erm io ne onun
en büyük dile
ğ in i kabul etm i
ş ken, onun
te oris in e k ar
ş ı ç
ı km an
ı n z am an
ı d e
ğ ild i.
"E vet, güvenm i
ş ola bilir ! Ö yle yse, G odric ‘s
Hollo w ‘a m
ı g id iy oru z?”
"E vet, fa kat old ukça dik katli bir
ş ekild e


ş ünm ek zoru nday
ı z, Harry ."
Ş im di old u
ğ u
yerd e d ik le
ş mi
ş ti v e H arry , k endis i g ib i o nun d a
pla n yapm aya koyulm as
ı ndan ru h halin in
iy ile
ş ti
ğ in i söyle yebilir d i. "B a
ş la ng
ı ç ola ra k
görü nm ezlik pele rin in in alt
ı nda ve bir lik te
Buharla
ş ma'y
ı çal
ı ş mam
ı z gere k ve belk i
Hayalb ozan b üyüle ri d e m ant
ı kl
ı o la bilir , ta bi i
ş i
gara nti yold an yap
ı p Çok Özlü
İ ksir
kulla nm ayacaksak? E
ğ er kulla nacaksak
bir ile rin in s açla r
ı na ih tiy ac
ı m ı z o la cak. A sl
ı nda
bunu y apars ak d aha iy i o lu r, H arry , n e k adar
güçlü bir
ş ekild e k
ı l ı k de
ğ i ş tir ir s ek, o kadar
iy i. .."
Harry , o h er s ustu
ğ unda k afa s
ı n ı s alla yara k v e
onayla yara k, konu
ş maya devam etm esin i
sa
ğ la d
ı , fa kat akl
ı sohbette n ç
ı km
ı ş t ı .
Grin gotts ‘t a ki k
ı l ı c ı n sahte old u
ğ unu
ö ğ re ndik le rin den beri ilk defa kendin i

heyecanla nm
ı ş h is setti.
Evin e g it m ek ü zere ydi, b ir a ile ye s ahip o ld u
ğ u
o y ere g eri d önm ek ü zere ydi. E
ğ er V old em ort
olm asayd
ı , büyüyece
ğ i, her okul ta tilin i
geçir e ce
ğ i yer, Godric ‘s Hollo w ola cakt
ı .
Ark ada
ş la r
ı n ı e vin e d avet e debile cekti. .. H atta
belk i d e e rk ek v e k
ı z k ard e
ş le ri o la cakt
ı ... O n
yedin ci do
ğ um günü pasta s
ı n ı yapan annesi
ola cakt
ı . Bu ya
ş am ola nakla r
ı n ı n elin den
al
ı nd
ığ ı
y eri g örm ek ü zere o ld u
ğ unu b ild i
ğ i iç in ,
ş u an bunla r
ı n gerç ekle
ş mesi daha ola s
ı
görü nm ü
ş tü . Herm io ne o gece yatm aya
git tik te n s onra , H arry s essiz ce s
ı rt çanta s
ı n ı
Herm io ne‘n in b oncuklu ç anta s
ı ndan ç
ı kard
ı v e
iç in den H agrid ‘in ona çok uzun süre önce
verd i
ğ i fo to
ğ ra f a lb üm ünü ç
ı kard
ı . A yla rd
ı r ilk
defa e ski re sim le rin i ç
ı karm
ı ş t ı , o na a ile sin den
kala n s on
ş eyi, a nne v e b abas
ı n ı n re sim le rd en

gülü m seyip e l s alla m ala r
ı n ı iz le di.
Harry e rte si g ün m em nun b ir
ş ekild e G odric ‘s
Hollo w ‘a git m ek iç in to parla nd
ı , fa kat
Herm io ne‘n in b a
ş ka fik ir le ri v ard
ı . V old em ort‘u n
Harry ‘n in a nne v e b abas
ı n ı n ö ld ü
ğ ü y ere g eri
dönece
ğ in i u m du
ğ una in an
ı yord u, a ncak k
ı l ı k
de
ğ i ş tir d ik le rin de en iy i
ş artla rd a old ukla r
ı na
em in o ld ukta n s onra y ola ç
ı km aya k ara rl
ı yd
ı .
Bu y üzden, H erm io ne‘n in y ola ç
ı km ay
ı kabul
etm esi iç in -N oel al
ı ş veris i yapan m asum
Muggle 'la rd an giz lic e saçla r
ı n ı alm
ı ş ve
görü nm ezlik pele rin in in alt
ı nda, ik is i bir lik te
cis im le nip h uharla
ş maya ç al
ı ş m ı ş la rd
ı - ta m b ir
hafta geçm esi gere kti. Ö
ğ le den sonra geç
vakit le rd e, k öye k ara nl
ı k ç öktü kte n s onra Ç ok
Özlü
İ ksir le ri'n i iç tile r, sonunda cis im le nm ek
üzere ydile r. H arry k elle
ş meye b a
ş la yan, o rta -
ya
ş l ı b ir M uggle ‘a , H erm io ne d e o nun k üçük v e

ürk ek e
ş in e dönü
ş mü
ş tü . Tüm e
ş yala r
ı
(H ortk ulu k hariç tü m e
ş yala r
ı , Harry onu
boynuna asm
ı ş t ı .) , Herm io ne‘n in palt o sunun

ğ mele rin e ili
ş tir ilm i
ş boncuklu çanta s
ı na
t ı k ı ş t ı r ı lm
ı ş t ı . Harry üstle rin e görü nm ezlik
pele rin in i ö rttü , s onra d a b ir k ez d aha b o
ğ ucu
kara nl
ığ
a d ald
ı la r.
Kalp at
ı ş la r
ı n ı bo
ğ az
ı nda his seden Harry ,
gözle rin i a çt
ı . G ecenin ilk y
ı ld
ı zla r
ı n ı n çokta n
zay
ı fç a par
ı ld am aya ba
ş la d
ığ ı
koyu m avi bir
gökyüzünün a lt
ı nda, k arl
ı b ir d ar y old a e l e le
tu tu
ş ur vaziy ette duru yorla rd
ı . D ar yolu n ik i
yan
ı nda d a e vle r v ard
ı v e p encere le rin de N oel
süsle ri p ar
ı ld
ı yord u. Ö nle rin deki k
ı sa y ol, a lt
ı n
re nkli sokak
ı ş ı kla r
ı n ı n par
ı lt
ı s ı yla köyün
merk ezin e d o
ğ ru u zan
ı yord u.
"K ar y a
ğı
yor!" d iy e f
ı s ı ld ad
ı H erm io ne p ele rin in
alt
ı nda. "N iy e k ar y a
ğ abile ce
ğ in i d ü
ş ünm edik ?

Bu kadar te dbir d en sonra , ayak iz le rim iz i
b ı ra kaca
ğı
z!
İ zle rin ic ab
ı na b akm am
ı z la z
ı m -
sen ö nden g it , b en h alle derim -"
Harry köye, iz le rin i sile re k kendile rin i
giz le m eye ç al
ı ş ı rk en, p andom im a t
ı g ib i g ir m ek
is te m iy ord u.
"P ele rin i ç
ı kara l
ı m." dedi Harry ve
Herm io ne‘n in k ork tu
ğ unu g örü nce d evam e tti,
"A h, hadi, kendim iz e benzem iy oru z ve
etr a f
ı m ı zda d a k im se y ok."
Pele rin i c eketin in a lt
ı na d üzgünce y erle
ş tir d i v e
giz le nm em i
ş b ir
ş ekild e, d aha ç ok e vi g eçere k
buz gib i havada yüzle ri yanark en yolla r
ı nda
ile rle dile r.
Evle rd en herh angi bir i, bir ara la r Jam es ve
Lily ‘n in y a
ş ad
ığ ı
v e b elk i d e B ath ild a‘n
ı n
ş u a n
ya
ş ad
ığ ı
ev ola bilir d i. H arry gir i
ş kap
ı la r
ı na,

çat
ı la r
ı na ve buz tu tm u
ş vera ndala r
ı na
bak
ı yord u, ora dan sonsuza dek ayr
ı ld
ığ ı
nda
daha bir ya
ş ı ndan bir a z büyük old u
ğ unu
bilm esin e ra
ğ men, o nla rd an b ir in i h at
ı rla yabilip
hat
ı rla yam ayaca
ğı
n ı m era k edere k göz att
ı .
Eski e vin i g örü p g öre m eyece
ğ in den b ile e m in
de
ğ ild i; F id eliu s B üyüsü‘n ün koru du
ğ u ki
ş ile r
öld ükte n sonra ne old u
ğ unu bilm iy ord u. O
s ı ra da yürü m ekte old ukla r
ı küçük, dar
sokakta n s ola , k öyün k alb in e d öndü, k üçük b ir
meydan o nla ra g örü ndü.
Meydan
ı n her ta ra f
ı nda re nkli
ı ş ı kla r
ı n
süzüld ü
ğ ü,
ş id detli rü zgârla rd an dola y
ı hafif
yan yatm
ı ş N oel a
ğ ac
ı ndan dola y
ı bir k
ı sm
ı
anca g örü nen s ava
ş a n
ı t ı na b enzeyen b ir
ş ey
vard
ı . M eydanda b ir k aç d ükkân, b ir p osta ne,
bir bar ve m eydana m ücevher parla kl
ığ ı
nda
ı ş ı k y ayan v it r a y c am la r
ı o la n k üçük b ir k ilis e

vard
ı . B ura da kar çok azd
ı , yer bütü n gün
in sanla r ü stü nden g eçti
ğ i iç in s ert v e k aygand
ı .
Hem en önle rin de, köy halk
ı ora ya bura ya
gid iy o rd u,
ş ekille ri sokak la m bala r
ı yla az bir
ş ekild e ayd
ı nla n
ı yord u. Bar
ı n kap
ı s ı aç
ı l ı p
kapanana k adark i k
ı sa s üre de g ülü
ş me v e p op
müzik s esle rin i, s onra d a k üçük k ilis enin iç in de
bir N oel ila his in in b a
ş la d
ığ ı
n ı d uydula r.
"H arry , san
ı r ı m bugün Noel arif e si! " dedi
Herm io ne.
"Ö yle m i? "
Tarih in iz in i kaybetm i
ş ti; hafta la rd
ı r gazete
bula m am
ı ş la rd
ı .
"E m in im ö yle ." d edi H erm io ne, g özle rin i k ilis eye
dik m i
ş ti. " O nla r... O nla r d a o rd ad
ı rla r, d e
ğ il m i?
Annen v e b aban? K ilis enin a rk as
ı nda m ezarl
ığ ı
göre biliy oru m ."

Harry heyecan
ı n ı n da öte sin de, daha çok
kork uya b enzeyen b ir
ş ey his setti.
Ş im di ö yle
yak
ı nd
ı k i, a m a b una ra
ğ men g örm ek is te yip
is te m edi
ğ in den em in de
ğ ild i. Muhte m ele n,
Herm io ne o nun n e h is setti
ğ in i b iliy ord u, ç ünkü
Harry ‘n in e lin i tu tu p o na y ol g öste rm ek iç in ilk
defa onu ile ri do
ğ ru çekiy ord u. Meydan
ı n
orta s
ı ndayken, h er n as
ı ls a, h are kets iz k ald
ı .
"H arry , b ak!"
Herm io ne s ava
ş a n
ı t ı n ı g öste riy ord u. Ö nünden
geçtik le ri s
ı ra da, sava
ş an
ı t ı dönü
ş mü
ş tü .
Adla rla bezenm i
ş bir dik ilit a
ş ı n yerin e,
önle rin de üç in san
ı n bulu ndu
ğ u bir heykel
duru yord u: D a
ğı
n ı k s açl
ı v e g özlü klü b ir a dam ,
uzun s açl
ı , n azik v e g üzel b ir y üzü o la n b ir
kad
ı n v e a nnesin in k olla r
ı a ra s
ı nda b ir b ebek.
Hepsin in kafa s
ı na, ba
ş la r
ı nda tü ylü beyaz
ş apkala r v arm
ı ş g ib i k ar y a
ğ m ı ş t ı .

Harry gözle rin i anne ve babas
ı n ı n yüzüne
dik ere k, yakla
ş t ı . Bura da böyle bir heykel
ola ca
ğı
n ı hiç bir zam an hayal etm em i
ş ti. ..
Kendin i b ir ta
ş ta a nl
ı nda y ara iz i o lm ayan m utlu
bir bebek ola ra k sunm ala r
ı ona çok garip
görü nm ü
ş tü ...
"H adi" dedi H arry , kendi heykelin e bakt
ı kta n
sonra y in e k ilis eye d öndüle r. M eydan
ı n kar
ş ı
ta ra f
ı na
vard
ı kta n sonra Harry , om zunun
ard
ı ndan a rk aya b ak
ı nd
ı ; h eykel te kra r s ava
ş
an
ı t ı na d önü
ş mü
ş tü .
Onla r kilis eye yakla
ş t ı kça ila hile rin sesi de
yükseld i. B u, H arry ‘n in b o
ğ az
ı n ı d ü
ğ üm le m i
ş ti.
Ona güçlü bir
ş ekild e Hogw arts ‘
ı , z
ı rh la r
ı n
iç in den Noel ila hile rin in kaba vers iy onla r
ı n ı
yüksek sesle söyle yen Peeves‘
ı , Büyük
Salo n‘d aki on ik i Noel a
ğ ac
ı n ı , büyücü
kra kerle rin den bir in in iç in den ç
ı kan boneyi

giy en D um ble dore ‘u , eld e örü lm ü
ş kaza
ğı
n ı
giy en R on‘u h at
ı rla tt
ı ...
Mezarl
ığ ı
n g ir i
ş in de ç it k ap
ı s ı v ard
ı . H erm io ne
onu açabild i
ğ i kadar sessiz ce it ip açt
ı ve
kap
ı n ı n d i
ğ er y üzüne g eçtile r. K ilis e k ap
ı s ı na
gid en kaygan yolu n her ik i yan
ı ndaki kar,
yüksek ve hiç bozulm am
ı ş bir
ş ekild e
duru yord u. K im senin geçm em i
ş old u
ğ u kar
ı n
üstü nden, parla k pencere le rin alt
ı ndaki
gölg ele rd en geçere k bin an
ı n etr a f
ı ndan
yürü rle rk en, ark ala r
ı nda derin çukurla r
b ı ra kt
ı la r.
Kilis enin ark as
ı nda, vit r a yla r
ı n k
ı rm
ı z ı , alt
ı n
sar
ı s ı v e y e
ş il y ans
ı mala r
ı n ı n k ara v urm as
ı yla
re nkle nm i
ş solg un m avi ile örtü le nm i
ş , pe
ş
pe
ş e s
ı ra la nm
ı ş karl
ı mezar ta
ş la r
ı yerd e
ç ı k ı nt
ı y ap
ı yord u. C eketin in c ebin deki a sas
ı n ı
elin de s ertç e tu ta ra k H arry , e n y ak
ı n m ezara

do
ğ ru ile rle di.
"B ura ya bak, bu A bott, H annah‘
ı n uzakta n
akra bas
ı fa la n o la bilir !"
"A lç ak sesle konu
ş ." dedi Herm io ne
yalv ar
ı rc as
ı na.
Ark ala r
ı nda k ard a d erin iz le r o lu
ş tu ra ra k, e ski
mezar ta
ş la r
ı nda y azan k elim ele ri o kuyabilm ek
iç in dura ra k, ara da bir yaln
ı z old ukla r
ı ndan
kesin ola ra k em in olm ak iç in k
ı s ı k gözle rle
etr a fla r
ı ndaki k ara nl
ığ
a b akara k m ezarl
ı kta g üç
bela g it tik çe d aha d a d erin e g it tile r.
"H arry , b ura ya g el! "
Herm io ne ik i s
ı ra m ezar ta
ş ı k adar u zakta yd
ı :
Harry ‘n in kalb i gö
ğ sünde olu m lu bir
ş ekild e
ata ra k, güç bela Herm io ne‘n in yan
ı na geri
döndü.

"O nla r
ı nki m i- ? "
"H ay
ı r, a m a b ak!"
Koyu r e nkli b ir ta
ş ı i
ş are t e diy ord u. H arry a
ş a ğı
e ğ ilip , b enek b enek d onm u
ş lik enle rin o ld u
ğ u
gra nit i, KEN DRA DUM BLE D O RE yaz
ı s ı n ı ,
do
ğ um ve ölü m ta rih in in bir a z a
ş a ğı
s ı nda
yazan y az
ı y ı , V E K IZ I A R IA N A y az
ı s ı n ı g örd ü.
Ayr
ı ca b ir d e a l
ı nt
ı v ard
ı :
Hazin en n ere d eyse , k a lb in d e o ra dad
ı r.
Öyle yse Rit a Skeete r ve Murie l‘in
söyle dik le rin in b az
ı la r
ı d o
ğ ru ydu. D um ble dore
aile si g erç ekte n d e b ura da y a
ş am
ı ş v e a ile nin
bir k
ı sm
ı b ura da ö lm ü
ş tü .
Mezar
ı g örm ek, o la nla r h akk
ı nda s öyle nenle ri

duym akta n d aha k ötü ydü. H arry k endis iy le v e
Dum ble dore ‘u n ik is in in bir d en, bu m ezarl
ı kta
derin k ökle rin in o ld u
ğ unu v e D um ble dore ‘u n b u
ba
ğ la nt
ı y ı payla
ş t ı kla r
ı n ı hiç anla tm am as
ı na
ra
ğ men b unun b öyle o ld u
ğ unu o na a nla tm as
ı
gere kti
ğ in i dü
ş ünm ekte n kendin i ala m ad
ı .
Bura y
ı ik is in in bir lik te ziy are t etm esi
gere kiy ord u; Harry bir an iç in bura ya
Dum ble dore ile b ir lik te g eld i
ğ in i h ayal e tti v e n e
tü r b ir b a
ğ la r
ı n ı n o ld u
ğ unu, bu ba
ğı
n ona ne
kadar çok anla m if a de edece
ğ in i dü
ş ündü.
Fakat aile le rin in ayn
ı m ezarl
ı kta yan yana
yatt
ı kla r
ı gerç e
ğ in in Dum ble dore ‘a göre
önem siz bir te sadüf, belk i de, Harry ‘d en
yapm as
ı n ı is te di
ğ i i
ş le ala kas
ı olm ayan bir
mesele g ib i g örü nüyord u.
Herm io ne H arry ‘y e b ak
ı yord u v e b u y üzden d e
Harry yüzünün gölg ele r iç in de giz li old u
ğ una

sevin di. M ezar ta
ş ı n ı n üstü ndeki yaz
ı la r
ı bir
kez d aha o kudu. “
Hazin en n ere deyse, k alb in
de ora dad
ı r.
” Bu kelim ele rin ne manaya
geld i
ğ in i anla m
ı yord u. Kesin lik le annele ri
öld ükte n sonra , aile nin en büyük üyesi ola n
Dum ble dore k elim ele ri s eçm i
ş ti.
"B undan h iç b ahsetm edi
ğ in e e m in m is in -? " d iy e
ba
ş la d
ı H erm io ne.
"H ay
ı r," d edi H arry k
ı saca, s onra d a, "H aydi
bakm aya devam edelim ," ve m ezar ta
ş ı n ı
görm em i
ş olm ay
ı dile yere k, ark as
ı n ı döndü.
Seviy esi yükselm i
ş ola n endi
ş esin in
k ı zg
ı nl
ığ ı
yla le kele nm esin i is te m iy ord u.
" İ ş te bura da!" Herm io ne bir süre sonra
kara nl
ığ ı
n iç in den bir kez daha ba
ğı
rd
ı . "A h
hay
ı r, üzgünüm ! Potte r yazd
ığ ı
n ı sand
ı m."
Buru
ş uk, y osunlu b ir ta
ş ı o vala m
ı ş , yüzünde

ka
ş la r
ı h afif ç at
ı k b ir if a deyle ta
ş a b ak
ı yord u.
"H arry , b ura ya g eri g el. "
Mezar ta
ş la r
ı n ı ara y
ı ş ı ndan te kra r al
ı konm ak
is te m iy ord u ve kar
ı n üstü nden is te m eye
is te m eye H erm io ne‘n in bulu ndu
ğ u yere geri
döndü.
"N e v ar? "
"B una b aksana!"
Mezar son dere ce eskiy di ve a
ş ı nm
ı ş t ı ki
Harry , kim in ad
ı n ı n yazd
ığ ı
n ı zar zor
ç ı karta bild i. H erm io ne ad
ı n alt
ı ndaki sem bolü
göste rd i.
"H arry , b u k it a pta ki i
ş are t!"
Harry , H erm io ne‘n in g öste rd i
ğ i y ere b akt
ı : T a
ş
öyle y
ı pra nm
ı ş t ı ki üzerin e ne kaz
ı nd
ığ ı
n ı

ç ı karm ak çok zord u, yin e de nere deyse
okunaks
ı z a d
ı n alt
ı nda üçgene benzeyen bir
i ş are t g örü nüyord u.
"E vet... O la bilir ..."
Herm io ne asas
ı n ı n ucunu yakt
ı ve mezar
ta
ş ı n ı n ü stü ndeki is im e d o
ğ ru tu ttu . "Ig -Ig notu s
yaz
ı yor, s an
ı r ı m..."
"A nne v e b abam a b akm aya d evam e dece
ğ im ,
ta m am m
ı ?" dedi H arry bo
ğ uk bir sesle ve
te kra r yola ç
ı k ı p, H erm io ne‘y i eski m ezar
ı n
yan
ı nda d iz ç ökm ü
ş b ir
ş ekild e y aln
ı z b
ı ra kt
ı .
Ara da bir Abbott gib i, Hogw arts ‘t a
ta n
ı ş t ı kla r
ı n ı n soyadla r
ı n ı ta n
ı d ı . Bazen de
mezarl
ı kta a yn
ı b üyücü a ile sin in b ir k aç n eslin in
bulu ndu
ğ unu fa rk etti. H arry ta rih le re b akara k o
soyun y ok o ld u
ğ unu ya da
ş uanki üyele rin in
Godric ‘s H ollo w ‘d an ta
ş ı nd
ığ ı
n ı söyle yebilir d i.

Mezarla r
ı n iç in den geçtik çe geçip m ezarl
ığ ı
n
iy ic e derin le rin e git tik çe ve her yeni m ezar
ta
ş ı na ula
ş t ığ ı
nda endi
ş e ve um ut ile
salla nd
ığ ı
n ı h is sediy ord u.
Kara nl
ı k ve sessiz lik bir d enbir e , daha da
derin le
ş ti. Harry endi
ş eli bir
ş ekild e Ruh
Em ic ile r'i d ü
ş ünere k e tr a f
ı na b ak
ı nd
ı v e s onra
Noel ila hile rin in bit ti
ğ in i fa rk etti, geveze ve
te la
ş l ı bir
ş ekild e kilis eden ç
ı kan in sanla r
meydana do
ğ ru yol al
ı rk en gözden
kaybolu yorla rd
ı . Kilis enin iç in deki bir i daha
dem in
ı ş ı kla r
ı k apatm
ı ş t ı .
Sonra Herm io ne‘n in tiz ve berra k sesi
kara nl
ığ ı
n iç in de b ir ik i m etr e u zakta n, ü çüncü
kez g eld i. " H arry , b ura dala r... T am b ura dala r."
Ve H arry onun ses to nundan bu sefe rk in in
gerç ekte n d e a nne v e b abas
ı o ld u
ğ unu a nla d
ı .

Ona do
ğ ru gid erk en, Dum ble dore öld ükte n
hem en sonra ki his settik le ri gib i, asl
ı nda
kederin den dola y
ı kalb i ve ci
ğ erle ri ara s
ı nda
his setti
ğ i, sanki gö
ğ sünün üstü nde
ş id detli
bask
ı v arm
ı ş g ib i h is sediy ord u.
Mezar ta
ş ı K endra v e A ria na‘n
ı nkin in s adece
ik i s
ı ra geris in deydi. T
ı pk
ı Dum ble dore ‘u n
mezar
ı g ib i b eyaz m erm erd en y ap
ı lm ayd
ı ve
bu k ara nl
ı kta p arl
ı yorm u
ş g ib i g örü nen m ezar
ta
ş ı n ı n üstü nün okunm as
ı n ı old ukça
kola yla
ş t ı r ı yord u. T a
ş ı n ü stü ne k az
ı nm
ı ş o la n
kelim ele ri okum as
ı iç in diz çökm esin e, hatta
çok y akla
ş mas
ı na b ile g ere k y oktu .
JA M ES P O TTE R

LIL Y P O TTE R
27 M art 1 960‘d a d o
ğ du 3 0 O ca k
1960‘d a d o
ğ du.

31 E kim 1 981‘d e ö ld ü. 3 1 E kim
1981‘d e ö ld ü.
Yok e d ilm esi g ere ken s o n d ü
ş man
ölü m dür.
Harry s anki n e a nla m a g eld i
ğ in i a nla m ak iç in
te k bir
ş ans
ı varm
ı ş gib i kelim ele ri yava
ş ça
okudu v e s on k elim ele ri y üksek s esle o kudu.
" '
Yok edilm esi gere ken son dü
ş man
ölü m dür
‘. .." H arry ‘n in a kl
ı na o ld ukça p anik e dic i
ve k ork unç b ir
ş ey g elm i
ş ti. " B u b ir Ö lü m Y iy en
fik ri d e
ğ il m i? B u n iy e b ura da?"
" İ lla k i ö lü m ü, Ö lü m Y iy en a nla y
ı ş ı yla a lt e tm ek
manas
ı na gelm iy or, H arry ," dedi H erm io ne,
nazik bir sesle . "
Ş u anla m a geliy or...
Biliy ors un... Ölü m ün öte sin de ya
ş am a.

Öld ükte n s onra y a
ş am a."
Fakat o nla r y a
ş am
ı yorla r, d iy e d ü
ş ündü H arry :
Onla r öld üle r. B o
ş la fla r, A nne ve babas
ı n ı n
um urs anm ayan, b ilin m eyen b ir
ş ekild e k ar v e
ta
ş ı n a lt
ı nda ç ürü m eye b
ı ra k
ı lm
ı ş c esetle rin in
yatt
ığ ı
gerç e
ğ in i giz le m iy ord u. Ve Harry
kendin e hâkim ola m adan, kayn
ı yorm u
ş gib i
s ı cakl
ı k h is si v erd ik te n s onra a n
ı nda yüzünü
dondura n g özya
ş la r
ı na b o
ğ uld u, o nla r
ı s ilm enin
ya d a a
ğ la m
ı yorm u
ş g ib i y apm an
ı n n e a nla m
ı
vard
ı k i? H arry g özya
ş la r
ı n ı n d ü
ş mesin e iz in
verd i. Dudakla r
ı n ı sert bir
ş ekild e bir b ir in e
bast
ı r ı yord u. O nla r k endile rin i fe da e ttik le ri iç in
ya
ş ayan, kalb i hâlâ ata n,
ş u anda onla rla
bir lik te kar
ı n alt
ı nda yatm as
ı gere ken
o ğ ulla r
ı n ı n, bu kadar yak
ı nla r
ı nda old ukla r
ı n ı
bilm eyen, ald
ı rm ayan Lily ve Jam es‘in
ş im di
kesin lik le k em ik le rin in v eya to zla r
ı n ı n s onsuza

dek y att
ı kla r
ı y eri g özle rd en s akla yan k al
ı n k ar
ta bakas
ı na b ak
ı yord u.
Herm io ne onun elin i te kra r tu ttu ve s
ı k ı ca
kavra d
ı . H arry ona bakam
ı yord u, fa kat ayn
ı
ş ekild e o d a o nun e lin i s
ı k ı ca k avra d
ı ,
ş im di
gece havas
ı n ı derin , ani lo km ala r halin de
al
ı yor, sabit durm aya, kontr o lü nü yenid en
kazanm aya ç al
ı ş ı yord u. O nla ra b
ı ra km ak iç in
bir
ş ey getir m esi gere kiy ord u, bunu

ş ünem em i
ş ti ve mezarl
ı kta ki her bit k i
yapra ks
ı z ve donm u
ş tu . Fakat Herm io ne
asas
ı n ı k ald
ı rd
ı , havada bir çem ber çiz di ve
önle rin de çöple m e bit k is in den olu
ş mu
ş bir
çele nk y ara tt
ı . H arry ç ele ngi y akala y
ı p, anne
ve b abas
ı n ı n m ezar
ı n ı n ü stü ne k oydu.
En s onunda a yr
ı lm ak is te di
ğ in de a ya
ğ a k alk t
ı .
Art
ı k bura da bir an bile kala bile ce
ğ in i
sanm
ı yord u. K olu nu H erm io ne‘n in o m zuna a tt
ı ,

o d a k endi k olu nu H arry ‘n in b elin e d ola d
ı ve
sessiz de dönüp kar
ı n üstü nden,
Dum ble dore ‘u n anne ve kard e
ş in i geçere k,
kara nl
ı k kilis eye ve henüz göre m edik le ri çit
kap
ı s ı na d o
ğ ru y ürü m eye k oyuld ula r.

ON Y ED
İ NC
İ B Ö LÜ M :
BATH IL D A’N IN S IR RI
" H arry , d ur!"
" S oru n n edir ? "
B ilin m eyen Abboth ‘u n mezar
ı na henüz
u la
ş m ı ş la rd
ı .
" O ra da bir is i var. Bir is i biz i iz liy or. O ra da,
ç al
ı l ı kla r
ı n o ra da."
" B ir b ir le rin e tu tu nara k s abit k ald
ı la r, m ezarl
ığ ı
n
k oyu s iy ah s
ı n ı r ı na b ak
ı yorla rd
ı . H arry hiç bir
ş ey g öre m iy ord u.
" E m in m is in ?"
" B ir
ş ey görd üm , görd ü
ğ üm e yem in

edebilir im ..."
Herm io ne, asa kolu nu serb est b
ı ra km ak iç in
ondan a yr
ı ld
ı . "M uggle g ib i g örü nüyoru z," d iy e
belir tti H arry .
"A ile nin m ezar
ı na çiç ekle r koyan M uggle 'la r
gib i! H arry , e m in im o ra da b ir i v ar!"
Harry , S ih ir T arih i'n i d ü
ş ündü, m ezarl
ığ ı
n s
ı k
s ı k ziy are t edild i
ğ i dü
ş ünülü yord u, am a ya-?
Am a s onra b ir h
ı ş ı rt
ı d uydu v e H erm io ne'n in
göste rd i
ğ i çal
ı l ı kla r
ı n ora da kar
ı n
püskürd ü
ğ ünü görd ü. H ayale tle r kar
ı hare ket
ettir e m ezle rd i.
"B ir k edi, " d edi H arry , b ir v eya ik i s aniy e s onra ,
"v eya bir ku
ş . E
ğ er bir Ö lü m Y iy en ols ayd
ı
ş im diy e ö lm ü
ş tü k. A m a h adi b ura dan ç
ı kal
ı m
ve g örü nm ezlik p ele rin in i g eri g iy elim ."

Mezarl
ı kta n ç
ı karla rk en devam l
ı ark ala r
ı na
bakt
ı la r. H erm io ne'y i te lk in e derk en d avra nd
ığ ı
gib i iy im ser o la m ayan H arry , k ap
ı ya v e k aygan
kald
ı r ı ma ula
ş t ı kla r
ı iç in mem nundu.
Görü nm ezlik pele rin in i üstle rin e geri çektile r.
Bar öncekin den daha dolu ydu: kilis eye
yakla
ş ı rla rk en duydukla r
ı Noel
ş ark
ı s ı ,
ş im di
iç erid eki bir çok ses ta ra f
ı ndan
sesle ndir iliy ord u. Bir an Harry iç eriy e
s ığ ı
nm ala r
ı n ı ö nerm eyi d ü
ş ündü, am a bir
ş ey
söyle yem eden H erm io ne, "B ura dan gid elim ,"
diy e m
ı r ı ld and
ı ve H arry ‘y i köye gir e rle rk en
kulla nd
ı kla r
ı yolu n te rs in e, köyden ç
ı kara k,
kara nl
ı k b ir s oka
ğ a d o
ğ ru ç ekti. H arry e vle rin
ne a ra tü kenip te kra r a ç
ı k a ra ziy e d öndü
ğ ünü
anla yam ad
ı . Cesare t edebild ik le rin ce h
ı zl
ı
yürü düle r, N oel a
ğ ac
ı n ı n p erd ele rd e y ans
ı tt
ığ ı
hatla r
ı yla daha da par
ı ld ayan re nkli
pencere le rin y an
ı ndan g eçtile r.

"B ath ild a‘n
ı n e vin i n as
ı l b ula ca
ğı
z?" d iy e s ord u
Herm io ne, hafif te n tit r iy ord u ve om zundan
geriy e bakm ay
ı sürd ürü yord u. "H arry ? Ne

ş ünüyors un? H arry ?"
Kolu nu çeki
ş tir d i, ancak Harry dik katin i
verm iy ord u. E vle rin e n s onunda d ura n s iy ah b ir
kütle ye do
ğ ru bak
ı yord u. Herm io ne‘y i
bera berin de çekip h
ı zla nd
ı , bu s
ı ra da
Herm io ne b uzda b ir a z k ayd
ı .
"H arry -"
"B ak...
Ş una b ak H erm io ne..."
"B en... a h!"
Harry göre biliy ord u, F id eliu s B üyüsü, Jam es
ve Lily ile bir lik te ölm ü
ş olm al
ı yd
ı . Hagrid ,
Harry ‘y i bel boyundaki çim enle re serp ile n
enkaz
ı n alt
ı ndan ç
ı kard
ığ ı
ndan beri, çal
ı dan

çit le r v ah
ş i bir
ş ekild e büyüm ü
ş le rd i. H er ne
kadar ta m am en k ara s arm a
ş ı kla r v e k arla k apl
ı
ols a d a e vin ç o
ğ unlu
ğ u h ala a yakta yd
ı , am a
üst k at
ı n s a
ğ ta ra f
ı h avaya u çm u
ş tu ; b u, H arry
em in di ki la netin geri te pti
ğ i yerd i. O ve
Herm io ne kap
ı da durm u
ş , bir zam anla r
yan
ı ndaki e vle r g ib i o la n o e nkaza b ak
ı yord u.
"A caba neden kim se yenid en in
ş a etm edi,
mera k e diy oru m ?" d iy e f
ı s ı ld ad
ı H erm io ne.
"B elk i yenid en in
ş a edem iy ors undur? " diy e
cevapla d
ı Harry . "B elk i Kara nl
ı k Büyü‘n ün
neden old u
ğ u yara la nm ala r gib id ir ve zara r
ı
ta m ir e dem iy ors undur? "
Pele rin in a lt
ı ndan elin i ç
ı kard
ı ve açm ak iç in
de
ğ il d e d aha ç ok e vin b ir p arç as
ı n ı tu tm ak iç in
pasla nm
ı ş k al
ı n k ap
ı y ı k avra d
ı .
" İ çeri g ir m eyeceksin y a? G üvensiz g örü nüyor,

belk i - a h, H arry , b ak!"
Kap
ı daki d okunu
ş u b una n eden o lm u
ş g ib iy di.
Kar
ş ı la r
ı ndaki zem in den,
ı s ı rg an otla r
ı ve
yabani otla r
ı n ara s
ı ndan yukar
ı bir i
ş are t
yükseld i, s anki h
ı zla b üyüyen g arip b ir ç iç ek
gib iy di ve ta hta s
ı nda alt
ı n harfle rle ,
ş unla r
görü nüyord u:
Bu nokta da, 31 Ekim 1981 gecesin de,
Lily v e J a m es P otte r h aya tla r
ı n ı ka yb etti.
O ğ ulla r
ı Harry, Ölü m Laneti‘ n den
ku rtu la n te k büyü cü ola ra k haya tta
ka lm
ı ş t ı r.
Muggle ‘la ra görü nm eyen bu ev,
Potte r'l a r
ı n a n
ı t ı ve a ile le rin i p arç a la ya n
bu
ş id detin hat
ı rla t
ı c ı s ı ola ra k hara be

haliy le b
ı ra k
ı lm
ı ş t ı r.
Ve bu, düzenle yaz
ı lm
ı ş harfle rin etr a f
ı na,
Hayatta K ala n Ç ocuk‘u n k açt
ığ ı
y eri g örm eye
gelm i
ş büyücü ve cad
ı la r kara la m ala r
ekle m i
ş ti. Baz
ı la r
ı adla r
ı n ı aç
ı kça ç
ı km az
müre kkeple im zala m
ı ş la rd
ı , di
ğ erle ri ba
ş
harfle rin i ta hta ya i
ş le m i
ş le rd i ve di
ğ erle ri de
mesajla r b
ı ra km
ı ş la rd
ı . Bunla r
ı n en son
yaz
ı la nla r
ı , on alt
ı y
ı l ı n hatr
ı na parla kça
par
ı ld
ı yorla rd
ı ; h epsi b enzer
ş eyle r s öylü yord u:
Ba
ş ar
ı la r H arry , h er n erd eyse n .
E ğ er b unu o ku yo rsa n H arry, a rk a nday
ı z!
Çok y a
ş a H arry P otte r!

"T abela n
ı n üstü ne yazm am al
ı yd
ı la r!" dedi
Herm io ne, k
ı zg
ı n bir hald e. A m a H arry ona
gülü m sedi. "B u harik a. Böyle yapt
ı kla r
ı iç in
mutlu yum . B en..."
Sustu . A
ğı
rc a, sar
ı l ı bir fig ür to palla yara k
onla ra do
ğ ru geliy ord u, uzakta ki meydan
ı n
parla k
ı ş ı kla r
ı g ölg esin i o lu
ş tu ru yord u. H üküm
verm ek z or o ls a d a H arry b u fig ürü n b ir k ad
ı na
ait old u
ğ unu dü
ş ündü. Muhte m ele n karl
ı
zem in de k aym akta n k ork ara k y ava
ş ça h are ket
ediy ord u. Zora ki ayakla r
ı n ı yere sürü yere k
kam bur yürü m esi, old ukça ile ri bir ya
ş ı n
belir tile riy di. D aha d a y akla
ş ı rk en s essiz ce o nu
iz le dile r. H arry , onun geçti
ğ i evle rd en bir in e
dönüp d önm eyece
ğ in i g örm eyi b ekliy ord u, a m a
iç güdüsel ola ra k öyle olm ayaca
ğı
n ı biliy ord u.
Sonunda, onla rd an bir k aç metr e uzakl
ığ
a
kadar geld i ve onla rla yüz yüze gele re k

donm u
ş y olu n o rta s
ı nda d ura ksad
ı .
Harry ‘n in k olu nda H erm io ne‘n in c im cik le m esin i
his setm esin e gere k yoktu . Bu kad
ı n ı n bir
Muggle o la bilm esin in m üm künat
ı y oktu : o ra da
durm u
ş , cad
ı olm asayd
ı ona ta m am en
görü nm ez ola cak eve bak
ı yord u. Bir cad
ı
old u
ğ u dü
ş ünüls e bile , gece bu so
ğ ukta
sadece eski bir y
ı k ı nt
ı ya bakm ak iç in ç
ı k ı p
gelm esi garip bir davra n
ı ş t ı . Norm al sih ir
kura m la r
ı na göre , bu s
ı ra da H erm io ne‘y i ve
Harry ‘y i h iç g öre m iy or o lm as
ı g ere kir d i. A ncak
Harry , k ad
ı n ı n o nla r
ı n o ra da o ld ukla r
ı n ı v e k im
old ukla r
ı n ı b ild i
ğ in e d air g arip b ir h is se k ap
ı ld
ı .
Bu kola y olm ayan yarg
ı ya varm
ı ş ken, kad
ı n
eld iv enli e lin i k ald
ı ra ra k g el i
ş are ti y apt
ı .
Herm io ne, p ele rin in a lt
ı ndan H arry ‘y e d aha d a
sokuld u, kolu H arry ‘n in kin e bask
ı yap
ı yord u.
"N as
ı l b iliy or? "

Harry k afa s
ı n ı s alla d
ı . K ad
ı n d aha k uvvetli b ir
ş ekild e gel i
ş are ti yapt
ı . Harry , ça
ğ r ı la ra
uym am a konusunda bir dolu neden

ş ünebilir d i ve bo
ş sokakta yüzyüze
durd ukla r
ı kad
ı n ı n kim li
ğ i konusundaki
ş üphele ri h er d akik a d aha d a a rt
ı yord u.
Kad
ı n ı n bunca uzun ayla r boyunca onla r
ı
bekle m esi m üm kün o la bilir m iy di? D um ble dore
ona bekle m esin i ve Harry ‘n in en sonunda
gele ce
ğ in i m i s öyle m i
ş ti? M ezarl
ı kta g ölg ele rd e
hare ket edip onla r
ı bu nokta ya kadar ta kip
eden b u k ad
ı n o la m az m
ı yd
ı ? K ad
ı n ı n onla r
ı
his setm esi bile D um ble dore ‘u n bu i
ş in iç in de
olm ad
ığ ı
na dair Dum ble dore ‘u m su bir his
yara tm
ı ş t ı .
Sonunda H arry , H erm io ne‘n in a nid en z
ı pla y
ı p
nefe s alm as
ı na neden ola ra k konu
ş tu . "S en
Bath ild a m
ı s ı n?"

Sar
ı l ı fig ür b a
ş ı n ı s alla d
ı v e te kra r g el i
ş are ti
yapt
ı .
Pele rin a lt
ı ndan H arry v e H erm io ne b ir b ir le rin e
bakt
ı la r. Harry ka
ş la r
ı n ı kald
ı rd
ı , Herm io ne
küçük, te dir g in b ir o nay v erd i.
Harry ve Herm io ne kad
ı na do
ğ ru ad
ı m
atm ala r
ı yla bera ber, kad
ı n geld ik le ri yöne
do
ğ ru dönere k to palla m aya ba
ş la d
ı . O nla ra
lid erlik e dere k b ir k aç e vi g eçtile r v e k ad
ı n b ir
kap
ı dan iç eri d öndü. A z ö nce b
ı ra kt
ı kla r
ı n ı nki
kadar fa zla ca y eti
ş mi
ş b ir b ahçenin iç in den ö n
patik ada o nu ta kip e ttile r. B ir d akik a ö n k ap
ı da
anahta r
ı ara d
ı kta n sonra kap
ı y ı açt
ı ve iç eri
gir m ele ri iç in g eri ç ekild i.
Kad
ı n k ötü k okuyord u v eya k ötü k okan e viy di.
Tere ddütle yan
ı ndan geçip pele rin i
ç ı kard
ı kla r
ı nda Harry burn unu buru
ş tu rd u.

Ş im di kad
ı n ı n ark as
ı ndayd
ı ve kad
ı n ı n ne
kadar in ce old u
ğ unu fa rk etti, ya
ş la bir lik te
bükülm ü
ş tü v e n ere deyse H arry ‘n in g ö
ğ süne
geliy ord u. Ark ala r
ı ndan kap
ı y ı kapatt
ı ,
ekle m le ri kabarm
ı ş deris in e kar
ş ı m avi ve
benek benekti, sonra dönüp dik katlic e
Harry ‘n in yüzüne bakt
ı . G özle ri kata ra ktta n
kal
ı nla
ş m ı ş t ı v e g örü nm ez d eri k atla r
ı a ra s
ı nda
kaybolm u
ş tu , tü m y üzü ç atla m
ı ş d am arla r v e
kahvere negi le kele rle d olu ydu. H arry , k ad
ı n ı n
onu fa rk e dip e tm edi
ğ in i m era k e tti, e
ğ er e ttiy se
de g öre bild i
ğ i k im li
ğ in i ç ald
ığ ı
k el M uggle 'd
ı .
Güve y em i
ş ş al
ı n ı ç
ı kar
ı p, k afa d eris in i a ç
ığ
a
ç ı kara n seyre kle
ş mi
ş beyaz saçla r
ı n ı aç
ığ
a
ç ı kar
ı rk en ya
ş l ı l ığ ı
n, to zun, y
ı kanm am
ı ş
k ı yafe tle rin v e b ayatla m
ı ş y iy ecekle rin v erd i
ğ i
koku o ra ta ya ç
ı kt
ı .
"B ath ild a?" d edi H arry te kra r e dere k.

Kad
ı n te kra r ba
ş ı n ı salla d
ı . Harry deris in in
üstü ndeki m adaly onun fa rk
ı na vard
ı , bazen
t ı k ı rd ayan bazen de ata n iç in deki o
ş ey
uyanm
ı ş t ı , so
ğ uk alt
ı n iç in de at
ı ş ı n ı
his sedebiliy ord u. Onu yok edecek
ş eyin
yak
ı nda o ld u
ğ unu b iliy or m uydu, h is sedebiliy or
muydu?
Bath ild a, sanki Herm io ne‘y i görm em i
ş gib i
it e le yip , a yakla r
ı n ı s ürü yere k o nla r
ı n y an
ı ndan
geçti v e o tu rm a o das
ı na b enzer b ir
ş eyin iç in e
do
ğ ru y ok o ld u.
"H arry , bundan em in de
ğ ilim ," diy e f
ı s ı ld ad
ı
Herm io ne.
"K ad
ı n ı n c üssesin e b ak, e
ğ er y apm ak z oru nda
kal
ı rs ak onu etk is iz le
ş tir e bilir iz ," dedi H arry ,
"d in le ,
s ana a nla tm
ı ş o lm al
ı yd
ı , o nun h ep o ra da
olm ad
ığ ı
n ı b iliy ord um . M urie l o na b unak d iy or."

"G el! " d iy e ç a
ğı
rd
ı B ath ild a y andaki o dadan.
Herm io ne z
ı pla d
ı v e H arry ‘n in k olu na s ar
ı ld
ı .
"B ir
ş ey y ok," d edi H arry te m in e derc esin e v e
otu rm a o das
ı na g it ti.
Bath ild a sendele yere k bir m um u yak
ı yord u
am a yin e de çok kara nl
ı kt
ı . Ayakla r
ı n ı n
alt
ı ndaki k al
ı n to z ta bakas
ı ç
ı t ı rd ad
ı , H arry ‘n in
burn u nem ve küf kokusu alt
ı nda daha
kötü sünü, b ayatla m
ı ş et kokusu gib i bir
ş eyi
fa rk etti. B ath ild a‘n
ı n eve en son ne zam an
geld i
ğ in i m era k etti. A cem ic e m um la r
ı eliy le
yakan kad
ı n, sanki büyü yapabile ce
ğ in i de
unutm u
ş gib iy di, kolu nun dante l yakas
ı ale v
alm a te hlik esi a lt
ı ndayd
ı .
"B enim y apm am a iz in v erin ," d iy e ö nerd i H arry
ve k ib rit le ri o ndan a ld
ı . O dada, k it a p y
ığ ı
n ı n ı n
üzerin e te hlik eli bir
ş ekild e yerle
ş tir ilm i
ş ve

küflü k
ı r ı k kupala rla dolu vit r in in üstü ndeki
fin can alt l
ı kla r
ı na konm u
ş m um la r
ı yakm ay
ı
bit ir d i
ğ in de, k ad
ı n d urm u
ş H arry 'y i iz liy ord u.
Harry ‘n in ü stü nde m um o ld u
ğ unu fa rk e tti
ğ i s on
yer, k avis li b ir
ş ekli o la n iç i b ir ç ok re sim le d olu
çekm eceydi. Ale vle r hayat buld u
ğ unda,
re sim le r to zlu g üm ü
ş i c am la r
ı na y ans
ı d ı . H arry
re sim le rd e bir k aç küçük k
ı p ı rd am a görd ü.
Harry , "T erg eo" d iy e m
ı r ı ld and
ı , fo to
ğ ra fla rd aki
to z y ok o ld u, e n s üslü v e b üyük ç erç evele rd en
baz
ı la r
ı eksik ti. Bath ild a‘n
ı n veya bir
ba
ş kas
ı n ı n o nla r
ı ç
ı kar
ı p ç
ı karm ad
ığ ı
n ı m era k
etti. D aha s onra k olle ksiy onun a rk as
ı ndaki b ir
fo to
ğ ra f g özüne ç al
ı nd
ı v e o nu a ld
ı .
Bu Gre goto vit c h‘in pencere sin in e
ş i ğ in den
kaçan o a lt
ı n s açl
ı , g üle ç y üzlü h
ı rs
ı zd
ı ; g üm ü
ş
çerç eveden H arry ‘y e te m belc e g ülü m süyord u.
Daha s onra b ir d en H arry b u ç ocu
ğ u d aha ö nce

nere de görd ü
ğ ünü
hat
ı rla d
ı : Alb us
Dum ble dore ‘u n H ayat
ı v e Y ala nla r
ı ‘n da, genç
Dum ble dore ile kol kola ve bütü n bu kay
ı p
fo to
ğ ra fla r da Rit a Skeete r‘
ı n kit a b
ı nda
olm al
ı yd
ı .
"M rs - M is s- B agshot? " d edi H arry , s esi h afif te n
tit r e di. " B u k im ?"
Bath ild a odan
ı n orta s
ı nda durm u
ş onun iç in
ate
ş i y akan H erm io ne‘y i iz liy ord u.
"M is s Bagshot" diy e te kra rla d
ı Harry ve
ş öm in edeki ale vle r hayat bulu rk en elin deki
re sim le ile rle di. B ath ild a s esin e d önüp b akt
ı v e

ğ sünün üzerin deki hortk ulu k daha h
ı zl
ı
çarp t
ı .
"B u k i
ş i k im ?" d iy e s ord u H arry , re sm i ile riy e
uzata ra k.

Resm e yava
ş ça bakt
ı , daha sonra H arry ‘y e
döndü.
"B u kim biliy or m usunuz?" diy e te kra rla d
ı ,
norm ald en d aha y ava
ş ve yüksek bir sesle .
"B u a dam ? O nu ta n
ı yor m usunuz?
İ sm i n edir ? "
Bath ild a a ç
ı kça d alg
ı n g örü ndü. H arry k ork unç
bir ö fk e h is setti. N as
ı l o ld u d a R it a S keete r,
Bath ild a‘n
ı n s
ı rla r
ı n ı a ç
ığ
a ç
ı karm
ı ş t ı ?
"B u a dam k im ?" d iy e te kra rla d
ı y üksek s esle .
"H arry , n e y ap
ı yors un?" d iy e s ord u H erm io ne.
"B u re sim , H erm io ne, b u h
ı rs
ı z, G re goro vit c h‘i
soyan h
ı rs
ı z! Lütfe n!" dedi Bath ild a‘y a. "B u
kim ?" A m a k ad
ı n s adece o na b ak
ı nd
ı .
"N eden b iz den s iz in le g elm em iz i is te din iz , M rs
-
Mis s B agshot? " d iy e s ord u H erm io ne, s esin i
yükselt e re k. "B iz e a nla tm ak is te di
ğ in iz bir
ş ey

mi v ard
ı ?"
Herm io ne‘y i duydu
ğ una dair hiç bir i
ş are t
verm eksiz in Bath ild a
ş im di Harry ‘y e bir k aç
ad
ı m yakla
ş m ı ş t ı . Kafa s
ı n ı n küçük bir
hare ketiy le g eriy e k orid ora b akt
ı .
"G it m em iz i m i is tiy ors unuz?" d edi H arry .
Kad
ı n h are ketin i te kra rla d
ı , b u s efe r ilk ö nce
Harry ‘y i i
ş are t e tti, s onra k endis in i v e s onra d a
ta van
ı .
"A h, ta m am ... H erm io ne, S an
ı r ı m b enim o nunla
yukar
ı ç
ı km am
ı is tiy or."
"T am am ," d edi H erm io ne, " h adi g id elim ."
Am a Herm io ne hare ket etti
ğ in de Bath ild a
ba
ş ı n ı ş a ş ı rt
ı c ı bir din çlik le salla d
ı , bir kez
daha önce Harry ‘y i sonra kendis in i i
ş are t
ediy ord u.

"B enim o nunla y aln
ı z g it m em i is tiy or."
"N eden?" diy e sord u H erm io ne, sesi m um la
ayd
ı nla t
ı lm
ı ş odada keskin ve aç
ı k
ş ekild e
ç ı nla d
ı ; y üksek s esle y a
ş l ı k ad
ı n k afa s
ı n ı b ir a z
daha s alla d
ı .
"B elk i D um ble dore ona k
ı l ı c ı bana verm esin i
söyle m i
ş tir , y aln
ı z b ana?"
"G erç ekte n o nun s enin k im o ld u
ğ unu bild i
ğ in i
mi s an
ı yors un?"
"E vet," dedi H arry , ona dik ilm i
ş beyaz
ı ms
ı
gözle re b akara k, " S an
ı r ı m, b iliy or."
"P eki, ta m am o z am an, a m a ç abuk o l H arry ."
"Y olu g öste r," d edi H arry B ath ild a‘y a.
Anla m
ı ş g ib i g özüktü , ç ünkü a yakla r
ı n ı s üre re k
atr a f
ı ndan kap
ı ya do
ğ ru git ti. Harry ,

Herm io ne‘y e te lk in e der b ir g ülü
ş le b akt
ı ; a m a
onun bunu görd ü
ğ ünden em in de
ğ ild i, ora da
mum la a yd
ı nla t
ı lm
ı ş bak
ı ms
ı z kit a pl
ığ
a bakt
ı .
Harry , odadan d
ı ş ar
ı ç
ı kark en, H erm io ne ve
Bath ild a görm eden h
ı rs
ı z ı n güm ü
ş çerç eveli
fo to
ğ ra f
ı n ı m ontu nun iç ç ebin e s oktu .
Basam akla r d ik v e d ard
ı , nere deyse üzerin e
devrile cekm i
ş gib i dura n Bath ild a‘n
ı n
devrilm em esi iç in elle rin i ark as
ı na dayam ak
iç in yar
ı yar
ı ya is te k duydu. Yava
ş ça, hafif
h ı r ı lt
ı l ı k ad
ı n ü st k ata t
ı rm and
ı v e h em en s a
ğ
ta ra fa döndü, onu alç ak ta vanl
ı bir yata k
odas
ı na g ötü rd ü.
Kör kara nl
ığ ı
ndayd
ı ve kork unç kokuyord u.
Bath ild a kap
ı y ı ark as
ı ndan kapat
ı rk en, yata k
alt
ı ndan d
ı ş ar
ı ç
ı km
ı ş yuvarla k bir kavanoz
kara nl
ığ
a g öm üld ü.

"L um os," dedi H arry ve asas
ı yand
ı . H arry ,
yakla
ş t ığ ı
n ı duym am
ı ş ken bir k aç saniy elik
kara nl
ı kta B ath ild a o na d o
ğ ru g elm i
ş ti.
"S en P otte r m
ı s ı n?" d iy e f
ı s ı ld ad
ı .
"E vet, b enim ."
Yava
ş ça ve a
ğı
r ba
ş l ı bir
ş ekild e kafa s
ı n ı
salla d
ı . H arry , H ortk ulu k‘u n kalb in den daha
h ı zl
ı ve daha h
ı zl
ı att
ığ ı
n ı his setti. Bu ho
ş
olm ayan, s in ir b ozucu b ir h is ti.
"B enim iç in bir
ş eyin iz var m
ı ?" diy e sord u
Harry , am a kad
ı n asas
ı n ı n yanan ucundan
ra hats
ı z g örü nm ü
ş tü .
"S iz de benim iç in bir
ş ey mi var? " diy e
te kra rla d
ı .
Sonra k ad
ı n g özle rin i k apad
ı v e b ir a nda b ir k aç
ş ey old u: H arry ‘n in yara iz i ac
ı yla i
ğ nele ndi;

Hortk ulu k y erin den h opla d
ı v e k aza
ğı
n ı n önü

ı kça hare ket etti; kara nl
ı k, pis kokulu oda
geçic i o la ra k y ok o ld u. B ir z evk d alg ala nm as
ı
his setti v e b o
ğ uk, y üksek s esle k onu
ş tu :
Yakala o nu!
Harry old u
ğ u yerd e salla nd
ı , kara nl
ı k, pis
kokulu o da te kra r o na ç ok y ak
ı n g örü ndü, n e
olm u
ş tu b ilm iy ord u.
"S iz de b enim iç in b ir
ş ey m i v ar? " d iy e s ord u
üçüncü k ez, d aha y üksek.
"O ra da," diy e f
ı s ı ld ad
ı kad
ı n, kö
ş eyi i
ş are t
edere k. Harry asas
ı n ı kald
ı rd
ı ve perd eli
pencere nin a lt
ı nda m akyaj m asas
ı n ı n h atla r
ı n ı
görd ü.
Bu s efe r k ad
ı n o na e
ş lik e tm edi. H arry o nun v e
da
ğı
n ı k yata
ğı
n ara s
ı ndan geçti, asas
ı n ı

kald
ı rd
ı . Ondan ba
ş ka bir yere bakm ak
is te m iy ord u.
"B u nedir ? " diy e sord u makyaj masas
ı na
vard
ığ ı
nda, k ir li ç am a
ş ı r g ib i k okan b ir
ş eyle rle
kubbe y apm
ı ş t ı .
"O ra da," dedi kad
ı n,
ş ekils iz kütle yi i
ş are t
edere k.
Ve b ak
ı ş ı n ı ç evir d i
ğ in de g özle ri k ar
ı ş ı k p is li
ğ in
iç in de bir k
ı l ı ç kabzas
ı ara d
ı , kad
ı n garip
davra nd
ı : gözünün kenar
ı ndan görd ü
ğ üyle
panik s ard
ı v e k ork u b edenin i fe lç e tti; y a
ş l ı
bedenin ç öktü
ğ ünü v e b oynun o ld u
ğ u y erd en
büyük b ir y
ı la n
ı n a kt
ığ ı
n ı g örd ü.
Asas
ı n ı kald
ı rd
ığ ı
nda y
ı la n vurd u ve asay
ı
ta vana spin ata ra k yolla d
ı ,
ı ş ığ ı
odada ba
ş
döndürü rc esin e s alla nd
ı v e s öndü. D aha s onra
y ı la n
ı n k uyru
ğ undan g ö
ğ süne d o
ğ ru g üçlü b ir

patla m a nefe sin i kesti. Makyaj masas
ı n ı n
üstü ne, k ir li ç am a
ş ı r y
ığ ı
n ı n ü stü ne a rk a ü stü

ş tü .
Kuyru
ğ un b ir s onra ki v uru
ş undan z ora ki y ana
yuvarla nara k kaçt
ı . Zem in e çarp t
ığ ı
nda cam
ta ban
ı n parç ala r
ı üzerin e ya
ğ d ı . A
ş a ğı
dan
Herm io ne‘n in s esle ni
ş in i d uydu, " H arry ?"
Geri s esle nebilm ek iç in a kci
ğ erle rin e y ete rin ce
hava to pla yam ad
ı . S onra a
ğı
r, yum u
ş ak bir
kütle onu zem in e devir d i ve güçlü , kasl
ı bir
ş eyin ü stü nden g eçti
ğ in i h is setti.
"H ay
ı r!" diy e güçlü kle solu du, zem in e
yap
ı ş m ı ş t ı .
"E vet," d iy e f
ı s ı ld ad
ı b ir s es. " E vettt... s eni tu t...
seni tu t..."
"A ccio ...A ccio a sa..."

Am a hiç bir
ş ey o lm ad
ı v e y
ı la ndan k urtu lm ak
iç in elle rin e ih tiy ac
ı vard
ı , bedenin i sara rk en
iç in deki havay
ı eziy or, Hortk ulu k‘u sertç e

ğ süne bast
ı r ı yor, ç
ı lg
ı n kalb in in bir k aç
santim a
ş a ğı
s ı n ı buzdan halk ala r gib i
zonkla t
ı yord u ve beyni so
ğ uk, beyaz
ı ş ı kla
dolu yord u, k endi n efe si d urm u
ş tu , u zakta a yak
sesle ri, h er
ş ey g id iy ord u...
Meta l kalp gö
ğ sünün d
ı ş ı nda gürü lt ü yle
pat
ı rd
ı yord u ve
ş im di uçuyord u, bir süpürg e
veya te str a l olm aks
ı z ı n kalb in deki zafe rle
uçuyord u...
Bir d enbir e ek
ş i kokulu odada uyand
ı , N agin i
onu serb est b
ı ra km
ı ş t ı . Anid en kalk t
ı ve
yerd eki
ı ş ı kta konu
ş la nm
ı ş y
ı la n
ı n hatla r
ı n ı
görd ü. H erm io ne iç eri fe ry atla d ald
ı ;
ı skala d
ığ ı
la neti p ara m parç a o la n p erd eli c am a is abet e tti.
Harry ba
ş ka bir k
ı r ı k cam sa
ğı
na
ğı
ndan

koru nm ak iç in dalm
ı ş t ı ki so
ğ uk hava oday
ı
dold urd u v e a ya
ğı
kale m gib i bir
ş ey -a sas
ı -
üzerin de k ayd
ı .
E ğ ild i ve asay
ı ald
ı am a
ş im di oda y
ı la nla
dolu ydu, k uyru
ğ u k
ı rb aç g ib iy di; H erm io ne'n in
görü nm edi
ğ i b ir k aç d akik a b oyunca H arry e n
kötü sünü d ü
ş ündü, a m a s onra o ra da y üksek
bir p atla m a o ld u v e k
ı rm
ı z ı bir
ı ş ı k çakt
ı ve
Harry ‘n in y üzüne s ertç e ç arp ara k y
ı la n b üklü m
büklü m ta vana uçtu . H arry asas
ı n ı kald
ı rd
ı ,
am a ta m d a k ald
ı rm as
ı yla y ara iz i k or h alin de
yand
ı , y
ı lla rd
ı r old u
ğ undan daha güçlü , daha
ac
ı v eric i. ..
"G eliy or! H erm io ne, o g eliy or!"
Ba
ğı
rd
ığ ı
nda y
ı la n vah
ş ic e t
ı sla yara k yere

ş tü . H er
ş ey kaosa döndü, H arry yata
ğ a
atla y
ı p Herm io ne old u
ğ unu bild i
ğ i kara nl
ı k

ş ekile u zan
ı rk en d uvard aki ra fla r h avaya u çtu ,
pors ele nle r tu zla b uz o ld u.
Herm io ne‘y i geris in geri yata kta n çekerk en,
Herm io ne ac
ı yla hayk
ı rd
ı . Y
ı la n te kra r
ayakla nm
ı ş t ı am a H arry biliy ord u ki gele n,
y ı la ndan daha kötü süydü, belk i çokta n
kap
ı dayd
ı , k afa s
ı y ara iz in deki a c
ı nedeniy le
orta dan ik iy e y ar
ı la cakt
ı .
Herm io ne‘y i y an
ı nda ç ekere k k o
ş ark en, y
ı la n
ark ala r
ı ndan u zad
ı v e s
ı k ı ş t ığ ı
a nda H erm io ne
"C onfr in go!" diy e hayk
ı rd
ı , büyüsü odan
ı n
etr a f
ı nda u çara k g ard
ı ro bun a ynas
ı n ı k
ı rd
ı v e
geri s ekere k z em in den ta vana d o
ğ ru s
ı çra d
ı ;
elin i s
ı y ı r ı rk en H arry s
ı cakl
ığ ı
n ı his setti. B ir
elin de Herm io ne‘y i çekip , yata kta n k
ı r ı lm
ı ş
makyaj m asas
ı na a tla rk en c am y ana
ğı
n ı k esti,
ora dan da do
ğ ru ca k
ı r ı k cam dan bo
ş lu
ğ a
atla d
ı , havada dönerk en H erm io ne‘n in ç
ığ
l ığ ı

gecenin iç in de y ank
ı la nd
ı .
Ve s onra y ara iz i y ar
ı ld
ı v e V old em ort‘d u, p is
kokulu y ata k o das
ı nda k o
ş uyord u, u zun b eyaz
elle ri cam e
ş i ğ in i tu tu yord u, o s
ı ra da kel bir
adam ve küçük bir kad
ı n ı n dönere k
kaybold u
ğ u g özüne ili
ş ti. Ç
ığ
l ığ ı
k
ı z ı n ç
ığ
l ığ ı
yla
kar
ı ş ara k N oel G ünü çala n kilis e çanla r
ı yla
bir lik te y ank
ı la nd
ı .
Onun ç
ığ
l ığ ı
, H arry ‘n in ç
ığ
l ığ ı
yd
ı ; o nun a c
ı s ı ,
Harry ‘n in ac
ı s ı yd
ı ... o bura da ola bilir d i, daha
önce o ld u
ğ u y erd e... b ura da, d aha ö nce ö lm ek
nedir ta tm aya ra m ak kald
ığ ı
o evin
görü nürü nde... ölm ek... Ac
ı çok
kork utu cuydu... v ücudundan y ar
ı la ra k d
ı ş ar
ı ...
Am a e
ğ er v ücudu o lm asayd
ı n eden b u k adar
kötü ac
ı rd
ı ki; e
ğ er ölm ü
ş ols ayd
ı nas
ı l bu
dere ce ac
ı çekebilir d i ki, ac
ı ölü m le bir lik te
sona e rm ez m iy di, b it m ez m iy di-

Is la k ve rü zgarl
ı gecede, balk aba
ğı
ş eklin de
giy in m i
ş ik i çocuk meydanda badi badi
yürü yorla rd
ı ve ka
ğı
t örü m cekle rle süslü
dükkan p encere si, in anm ad
ı kla r
ı b ir d ünyan
ı n
esir i z evksiz M uggle 'la r... V e b u tü r o la yla rd a
her z am an d uydu
ğ u iç in deki d o
ğ ru lu k v e g üç
ve a m aç d uygusu ile d olu ydu... Ö fk e y ok... b u
ondan daha zay
ı f ru hla r iç in di. .. am a zafe r,
evet... B unun iç in b ekle m i
ş ti, b unu u m mu
ş tu ...
"G üzel k
ı yafe t, b ay
ı m!"
Pele rin in kukule ta s
ı n ı n alt
ı ndakin i görü nceye
kadar y ak
ı na g ele n ç ocu
ğ un, g ülü m sem esin in
duru
ş unu görd ü, boyal
ı yüzünü dold ura n
kork uyu g örd ü. S onra ç ocuk d öndü v e k açt
ı ...
Cüppesin in a lt
ı nda a sas
ı na s ar
ı l ı p arm akla r
ı ...
Bir hare ket ve çocuk asla annesin e
kavu
ş am ayacakt
ı ... am a gere ksiz , cid den
gere ksiz ...

Ve yeni bir kara nl
ı k sokak daha boyunca
hare ket etti ve
ş im di hedefi sonunda görü
ş
ala n
ı ndayd
ı , henüz bilm edik le ri, Fid eliu s
Büyüsü‘n ün b ozulm u
ş o ld u
ğ uydu... K ald
ı r ı mda
kayan y apra kla rd an b ile d aha a z s es y apara k
kara nl
ı k ç it le re y akla
ş t ı ve üzerin den iz le di. ..
Perd ele ri çekm em i
ş le rd i; onla r
ı ra hatl
ı kla
otu rm a odala r
ı nda otu ru rk en göre biliy ord u,
uzun, gözlü klü , siy ah saçl
ı adam mavi
pija m ala r
ı ndaki küçük siy ah saçl
ı çocu
ğ u
e ğ le ndir m ek iç in asas
ı ndan re nkli dum anla r
ç ı kar
ı yord u. Çocuk gülü yord u ve dum an
ı
yakala m aya... küçük yum ru kla r
ı yla
yakala m aya ç al
ı ş ı yord u.
Bir kap
ı aç
ı ld
ı ve duyam ad
ığ ı
kelim ele ri
söyle yere k anne iç eri gir d i, uzun koyu k
ı z ı l
saçla r
ı ba
ş ı ndan dökülü yord u.
Ş im di baba
o ğ lu nu k ucakla d
ı ve annesin e verd i. A sas
ı n ı

kolt u
ğ un ü zerin e a tt
ı v e
gerin di
, e sniy ord u...
İ te kle di
ğ in de k ap
ı g
ı c ı rd ad
ı a m a J am es P otte r
duym ad
ı . B eyaz e lle ri p ele rin in a lt
ı ndan a sas
ı n ı
çekti v e b ir d en a ç
ı la n k ap
ı ya d o
ğ ru lt tu .
Jam es ko
ş ara k korid ora geld i
ğ in de, o kap
ı
e ş i ğ in deydi. K ola yd
ı , ç ok k ola yd
ı , a sas
ı n ı b ile
ala m am
ı ş t ı ...
"L ily , H arry ‘y i al ve kaç! Bu o! Ko
ş ! O nu
oyala yaca
ğı
m!"
Oyala m ak, elin de bir asas
ı bile olm adan?...
Laneti y apm adan ö nce k ahkaha a tt
ı ... "A vada
Kedavra !"
Ye
ş il
ı ş ı k d ar k orid oru d old urd u, d uvara it ilm i
ş
bebek ara bas
ı n ı ayd
ı nla tt
ı ,
ı ş ı ld ayan
hala tla rm
ı ş cas
ı na kork ulu kla r
ı parla tt
ı ve
Jam es Potte r ip le ri kesilm i
ş bir kukla gib i


ş tü .
Yukar
ı katta n kapana k
ı s ı lm
ı ş kad
ı n ı n
ç ığ
l ı kla r
ı n ı i
ş it e biliy ord u, ancak ak
ı ll
ı old u
ğ u
müdddetç e en az
ı ndan, onun kork m as
ı na
gere k yoktu ... Kendis in i iç eri hapsetm e
çabala r
ı n ı usul bir keyif le din le rk en
basam akla r
ı t
ı rm and
ı ... O nun d a a sas
ı y oktu ...
ne kadar da apta lla rd
ı , güvenlik le rin i zam an
ı
gelin ce patla yabile n ark ada
ş l ı kla ra te slim
edecek k adar n e k adar g üven d olu ydula r...
Asas
ı n ı n b ir te m bel h are ketiy le k ap
ı ya a cele yle
konan sandaly e ve kutu la r kenara çekild ile r,
kap
ı y ı açt
ı ... ve kolla r
ı nda çocu
ğ u ora da
duru yord u. Göre bild i
ğ i son haliy le o
ğ lu nu
ark as
ı ndaki be
ş i ğ e koydu ve elle rin i yana
açara k, s anki b u o nu k oru yacakm
ı ş g ib i, s anki
o ğ lu na k alk an o lu rk en o nun y erin e k endis in in
seçilm esin i u m mas
ı g ib i. ..

"H arry d e
ğ il, H arry d e
ğ il, lü tfe n, H arry d e
ğ il! "
"K enara çekil, seni apta l k
ı z... kenara çekil
ş im di. "
"H arry d e
ğ il, lü tfe n h ay
ı r, b eni a l, o nun y erin e
beni ö ld ür-"
"B u s on u yar
ı m-"
"H arry d e
ğ il! L ütfe n... a c
ı ... a c
ı ... H arry d e
ğ il!
Harry D E
Ğİ
L! L ütfe n- H er
ş eyi y apar
ı m-"
"K enara ç ekil, k enara ç ekil k ad
ı n!"
Kad
ı n ı b e
ş ik te n ö te ye ç ekebilir d i a m a h epsin in
i ş in i b it ir m ek d aha m ant
ı kl
ı g örü ndü...
Ye
ş il
ı ş ı k o dada ç akt
ı , k ocas
ı g ib i o d a d ü
ş tü .
Çocuk b u z am ana k adar a
ğ la m am
ı ş t ı . A yakta
dura biliy ord u, be
ş i ğ in in çubukla r
ı n ı tu tu yord u
ve ilg iy le davets iz m is afir in in yüzüne bakt
ı ,

muhte m ele n onu pele rin alt
ı na sakla nm
ı ş
babas
ı s an
ı yord u, d aha b ir ilg iy le ... v e a nnesi
her a n k ahkaha a ta ra k o rta ya ç
ı kabilir d i-
Asas
ı n ı büyük bir dik katle çocu
ğ un yüzüne
do
ğ ru lt tu . Bu aç
ı kla nam az te hlik enin , yok
edili
ş in i, olu
ş unu görm ek is te di. Çocuk
a ğ la m aya ba
ş la d
ı . O nun Jam es olm ad
ığ ı
n ı
görm ü
ş tü . A
ğ la nm as
ı n ı sevm iy ord u,
yetim hanede m
ı z ı ld ayan o k üçük
ş eyle re a sla
mid esi y etm em i
ş ti-
"A vada K edavra !"
Ve k optu ; a c
ı dan v e te rö rd en b a
ş ka bir
ş ey
de
ğ ild i ve kendis in i sakla m al
ı yd
ı , bura da
çocu
ğ un kapana k
ı s ı l ı p ç
ığ
l ı k att
ığ ı
, y
ı k ı lm
ı ş
evin in e nkaz
ı nda d e
ğ il, d aha u zakta ... u zakta ...
"H ay
ı r," d iy e in le di.

Y ı la n, pis , y
ı k ı lm
ı ş zem in de çabala d
ı , ve
çocu
ğ u öld ürm ü
ş tü ve
ş im di o çocuktu ...
"H ay
ı r..."
Ve
ş im di B ath ild a‘n
ı n e vin in k
ı r ı lm
ı ş cam
ı nda
durd u, e n b üyük k ayb
ı n ı n a n
ı la r
ı na d alm
ı ş t ı v e
ayakla r
ı nda büyük y
ı la n, k
ı r ı k pors ele n ve
cam la r ü zerin de k ay
ı yord u. A
ş a ğı
b akt
ı v e b ir
ş ey g örd ü... in an
ı lm az b ir
ş ey...
"H ay
ı r..."
"H arry , s oru n y ok, s en iy is in ."
A ş a ğı
e
ğ ild i ve parç ala nm
ı ş fo to
ğ ra f
ı ald
ı .
Ora dayd
ı , a ra d
ığ ı
b ilin m eyen h
ı rs
ı z... "H ay
ı r...

ş ürd üm o nu... D ü
ş ürd üm o nu..."
"H arry , ta m am , u yan, u yan!"
Harry ‘d i. .. Harry , Vold em ort de
ğ il. .. ve
çabala yan
ş ey y
ı la n d e
ğ ild i. .. G özle rin i a çt
ı .

"H arry ," dedi H erm io ne f
ı s ı ld ayara k. "K endin i
iy i- iy i h is sediy or m usun?"
"E vet," d iy e y ala n s öyle di.
Bir y
ığ ı
n b atta niy enin a lt
ı nda a lç ak d iv anla rd an
bir in in üzerin de yat
ı yord u, çad
ı rd ayd
ı . Ç ad
ı r
bezin den z em in in v erd i
ğ i d üzlü k v e s o
ğ uklu k
his siy le sükunetin bir
ş afa k gib i old u
ğ unu
söyle yebilir d i. Terd en s
ı r ı ls
ı kla m d
ı , çar
ş afta n
ve b atta niy eden h is sedebiliy ord u.
"K urtu ld uk."
"E vet," d edi H erm io ne, "d iv an
ı na s eni ta
ş ı mak
iç in bir uçurm a büyüsü kulla nm ak zoru nda
kald
ı m, s eni k ald
ı ra m ad
ı m. Ç ok
ş eydin ... Y ani,
ta m am
ı yla iy i d e
ğ ild in ..."
Kahvere ngi gözle rin in alt
ı nda mor gölg ele r
vard
ı v e e lin de b ir s ünger v ard
ı .

"H asta yd
ı n," d iy e b it ir d i, " o ld ukça h asta ."
"N e z am an k urtu ld uk?"
"S aatle r ö nce. N ere deyse s abah o ld u."
"V e b en... b ilin çsiz fa la n m
ı yd
ı m?"
"P ek d e
ğ il, " d edi H erm io ne r a hats
ı z b ir
ş ekild e.
"B ir
ş eyle r ba
ğı
r ı yor ve in ild iy ord un..." diy e
Harry ‘y i ra hats
ı z eden bir to nla ekle di. N e
yap
ı yord u? V old em ort g ib i la netle r h ayk
ı r ı yor,
be
ş ik te ki b ebek g ib i a
ğ l ı yor m uydu?"
"H ortk ulu k‘u s enden a la m ad
ı m," d edi H erm io ne
ve Harry , konuyu de
ğ i ş tir m ek is te di
ğ in i
biliy ord u. "S
ı k ı ş m ı ş t ı , gö
ğ süne s
ı k ı ş m ı ş t ı . B ir
iz i v ar, ü zgünüm , a la bilm ek iç in a y
ı rm a b üyüsü
kulla nm ak z oru nda k ald
ı m. Y
ı la n s eni d e
ı s ı rd
ı
am a z ehri te m iz le dim v e ü stü ne a z g eyik otu
koydum ."

Giy di
ğ i te rli ti
ş örtü ç
ı kard
ı . M adaly onun onu
yakt
ığ ı
yerd e oval bir k
ı rm
ı z ı vard
ı . A yr
ı ca
aln
ı ndaki yar
ı s
ı cak di
ş iz le rin i de
his sedebiliy ord u.
"H ortk ulu k'u n ere ye k oydun?"
"Ç anta m da. S an
ı r ı m b ir s üre u zak tu tm al
ı y ı z."
Yast
ığ ı
na g eri u zand
ı v e H erm io ne‘n in a c
ı d olu
gri y üzüne b akt
ı .
"G odric ‘s Hollo w ‘a git m em eliy dik . Benim
suçum , b enim s uçum , H erm io ne, ö zür d ile rim ."
"S enin suçun de
ğ il, ben de git m ek is te dim ,
gerç ekte n D um ble dore ‘u n ora da sana k
ı l ı c ı
b ı ra km
ı ş o la bilie ce
ğ in i d ü
ş ündüm ."
"E vet, e h... y anl
ı ş a nla m
ı ş ı z, d e
ğ il m i? "
"N e o ld u, H arry ? S eni ü st k ata g ötü rd ü
ğ ünde

ne old u? Y
ı la n bir yerd e m i sakla n
ı yord u?
Ç ı k ı p o nu
ö ld ürd ü v e s ana m
ı s ald
ı rd
ı ?"
"H ay
ı r," dedi. "K ad
ı n y
ı la nd
ı ... veya y
ı la n
kad
ı nd
ı ... h er ik is i d e a yn
ı ."
"N -N e?"
"B ath ild a b ir s üre dir ö lm ü
ş o lm al
ı . Y
ı la n... y
ı la n
onun iç in deydi. K im -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en o nu
Godric ‘s H ollo w ‘a yerle
ş tir d i, bekle m esi iç in .
Hakl
ı yd
ı n. G eri d önece
ğ im i b iliy ord u."
"Y
ı la n o nun iç in de m iy di? "
Harry gözle rin i te kra r açt
ı . Herm io ne
anla
ş ı lm az ve mid esi bula n
ı yor gib i
gözüküyord u. "L upin , asla hayal bile
edem eyece
ğ im iz b üyüle rin o ld u
ğ unu söyle di, "
dedi H arry , "K ad
ı n senin önünde konu
ş mak
is te m edi ç ünkü ç ata la
ğı
zd
ı , her
ş ey ç ata la
ğı
z,

ve b en fa rk e tm edim v e ta bii k i o nu a nla d
ı m. O ,
biz odadayken, yani y
ı la n, Kim -o ld u
ğ unu-
Bilir s in -S en‘e mesaj yolla d
ı . Bunu kafa m
ı n
iç in de old u
ğ unu duydum , heyecanla nd
ığ ı
n ı
his settim , beni ora da tu tm as
ı n ı söyle di. .. ve
sonra ..."
Bath ild a‘n
ı n b oynundan y
ı la n
ı n g eli
ş in i h at
ı rla d
ı ,
Herm io ne‘n in deta yla r
ı bilm esi gere km ezdi.
"...v e d önü
ş tü ... b ir y
ı la na d önü
ş tü v e s ald
ı rd
ı ."
Di
ş iz le rin e b akt
ı .
"B eni öld ürm ek is te m iy ord u, sadece Kim -
Old u
ğ unu-B ilir s in -S en g ele ne k adar b eni o ra da
tu tu yord u." E
ğ er y
ı la n
ı öld ürm eyi
ba
ş ara bils eydi, her
ş eye de
ğ erd i.
İ çi buru k,
batta niy eyi g eri a çara k o tu rd u. "H arry , h ay
ı r,
em in im d in le nm elis in !"
"U ykuya ih tiy ac
ı ola n sensin . A l
ı nm ak yok,

am a kork unç görü nüyors un. B en iy iy im . B ir
süre b en n öbet tu ta ca
ğı
m. A sam n ere de?"
Cevap v erm edi, s adece o na b ak
ı yord u. "A sam
nere de, H erm io ne?"
Duda
ğı
n ı ı s ı r ı yord u, gözle ri ya
ş la rla dold u.
"H arry ..."
"A sam n ere de?"
Yata
ğı
n a rk as
ı na e ri
ş ti v e o nu, o na u zatt
ı .
Kuts al ve anka asas
ı nere deyse ik iy e
ayr
ı lm
ı ş t ı . Bir nazik anka te li ik i parç ay
ı
bir b ir in e b a
ğ l ı tu tu yord u. A
ğ ac
ı ta m am en ik iy e
ayr
ı lm
ı ş t ı . Kork unç bir yara la nm adan ç
ı kan
canl
ı bir
ş eym i
ş cesin e Harry onu elle rin de
tu ttu . Düzgün bir
ş ekild e dü
ş ünem iy ord u.
Her
ş ey b ula n
ı k v e k ork utu cuydu. S onra a say
ı
Herm io ne‘y e u zatt
ı .

"T am ir e t. L ütfe n."
"H arry , b u
ş ekild e k
ı r ı lm
ı ş ken s anm
ı yor-"
"L ütfe n, H erm io ne, d ene!"
"R -R eparo ."
Asan
ı n tu tu ndu
ğ u p arç as
ı k endis in i y ap
ı ş t ı rd
ı .
Harry h avaya k ald
ı rd
ı . " L um os!"
Asa zay
ı fç a k
ı v ı lc
ı mla nd
ı ve sonra geri
kaybold u. H arry onu H erm io ne‘y e do
ğ ru lt tu .
"E xpellia rm us!"
Herm io ne‘n in a sas
ı u fa k b ir k
ı p ı rd ay
ı ş g öste rd i
am a e lin i te rk e tm edi.
İ kiy e a yr
ı lm
ı ş H arry ‘n in
asas
ı iç in z ay
ı f s ih ir g öste rg esi b ile ç oktu . O na
te kra r bakt
ı , donakalm
ı ş , görd ü
ğ üne
in anam ayara k... b u k adar ç ok
ş eyden k urtu la n
asa...

"H arry ," dedi Herm io ne, çok sessiz
f ı s ı ld
ı yord u, o nu z orlu kla d uyabiliy ord u. "B en,
çok, çok üzgünüm . San
ı r ı m suçlu bendim .
Kaçark en, b iliy ors un, y
ı la n b iz im iç in g eliy ord u
ve b en d e p atla m a la neti y apt
ı m v e o h er y ere
sekti v e o v e o , o nu v urm u
ş o lm al
ı -"
"B ir kazayd
ı ," dedi H arry oto m atik m an. B o
ş ,
donm u
ş h is setti. "B iz , b iz b unu ta m ir e tm enin
bir y olu nu b ula ca
ğı
z."
"H arry , y apabile ce
ğ im iz i z annetm iy oru m ," d edi
Hem rio ne, ya
ş la r yüzünden ak
ı yord u.
"H at
ı rla d
ı n m
ı ? R on‘u hat
ı rla d
ı n m
ı ? A ra bay
ı
çarp t
ığ ı
nda, a sas
ı n ı k
ı rm
ı ş t ı ? A sla e skis i g ib i
olm ad
ı , y eni b ir ta ne a lm ak z oru nda k ald
ı ."
Harry , Vold em ort ta ra f
ı ndan kaç
ı r ı l ı p esir
al
ı nan Olliv ander‘
ı dü
ş ündü, öle n
Gre goro vit c h‘i. N as
ı l kendis in e yeni bir asa

bulm as
ı b ekle niy ord u k i? "
"T am am ," d edi, te rs b ir s es to nuyla , "T am am ,
Senin kin i ödünç ala ca
ğı
m
ş im di o zam an.
Nöbet tu ta rk en."
Yüzü y a
ş la rla p ar
ı ld
ı yord u, H erm io ne a sas
ı n ı
uzatt
ı v e H arry o ndan u zakla
ş makta n ba
ş ka
bir
ş ey is te m eyere k k
ı z ı yata
ğı
n yan
ı nda
b ı ra k
ı p a yr
ı ld
ı .

O N S EK
İ Z İ NC
İ B Ö LÜ M :
ALB US
DUM BLE D O RE’U N
H AYA TI V E Y A LA NLA RI
G üne
ş do
ğ uyord u: G ökyüzünün saf, re nksiz
g eni
ş li
ğ i ona ve ac
ı la r
ı na ala kas
ı z, üzerin de
g eriliy ord u. H arry çad
ı r gir i
ş in de otu rd u ve
t e m iz havay
ı derin bir nefe sle iç in e çekti.
P arla yan karl
ı te penin üzerin den güne
ş in
d o
ğ u ş unu iz le m ek iç in hayatta olm ak
d ünyadaki en büyük hazin e olm al
ı yd
ı , am a
b u na
ş ükra n duyam
ı yord u: His le ri asas
ı n ı
k aybetm e fe la ketiy le c o
ş mu
ş tu . K arla ö rtü lm ü
ş
b ir vadin in üzerin den bakt
ı , par
ı ld ayan
s essiz li
ğ in ara s
ı ndan uzakta n kilis e çanla r
ı
ç al
ı yord u.

Fark e tm eden p arm akla r
ı n ı fiz ik sel a c
ı ya k ar
ş ı
koym aya çal
ı ş ı yorm u
ş ças
ı na kolla r
ı na
göm üyord u. K endi k an
ı n ı s ayam ayacak k adar
çok d ökm ü
ş tü ; b ir k ere sin de s a
ğ k olu ndaki tü m
kem ik le ri k aybetm i
ş ti; b u y olc ulu k o na ç okta n
elin deki v e a ln
ı ndakin e e k o la ra k g ö
ğ sünde v e
kolu nun üst k
ı sm
ı dna yara iz le ri b
ı ra km
ı ş t ı ,
am a bu ana kadar hiç bir zam an, kendis in i
ölü m cül d ere cede z ay
ı f, k oru nm as
ı z v e ç
ı pla k
his setm em i
ş ti. S ih ir g ücünün e n iy i ta ra f
ı o ndan
kopar
ı l ı p al
ı nm
ı ş gib iy di. B unla rd an herh angi
bir in i if a de e ders e H erm io ne‘n in ta m o la ra k n e
diy ece
ğ in i b iliy ord u: A sa s adece b üyücü k adar
iy id ir . A m a y an
ı l ı yord u, o nun d uru m u fa rk l
ı yd
ı .
Asan
ı n bir pusula n
ı n i
ğ nesi gib i dönüp

ş man
ı na alt
ı n ale vle r f
ı rla tt
ığ ı
n ı
his setm em i
ş ti.
İ kiz çekir d ekle rin koru m as
ı n ı
kaybetm i
ş ti v e o na n e k adar ç ok b a
ğ la nd
ığ ı
n ı o

gid in ce a nla m
ı ş t ı .
Cebin den k
ı r ı k asan
ı n parç ala r
ı n ı ç
ı kard
ı ve
onla ra bakm adan boynunun etr a f
ı nda dura n
Hagrid ‘in k esesin in iç in e t
ı k ı ş t ı rd
ı . K ese
ş im di
k ı r ı k ve i
ş e yara m az nesnele rle daha fa zla
ala m ayacak kadar dolu ydu. Harry ‘n in eli
köste bek deris in in ara s
ı ndan eski Snit c h‘e
de
ğ di v e b ir a nl
ığ ı
na o nu ç
ı kar
ı p a tm a e
ğ ilim iy le
sava
ş mak zoru nda kald
ı . Anla
ş ı lm az, i
ş e
yara m az, fa ydas
ı z, Dum ble dore ‘u n gerid e
b ı ra kt
ığ ı
d i
ğ er h er
ş ey g ib i -
Ve Dum ble dore ‘a ola n öfk esi
ş im di la v gib i
üzerin den akm
ı ş t ı , onu iç te n iç e yak
ı yord u,
di
ğ er her his si silip süpürü yord u. S
ı rf
çare siz lik te n kendile rin i Godric ‘s Hallo w ‘u n
yan
ı tla r
ı e lin de tu ttu
ğ una in and
ı r ı lm
ı ş la rd
ı , g eri
dönm ele ri gere kti
ğ in e ik na edilm i
ş le rd i,
Dum ble dore ta ra f
ı ndan o nla r iç in b
ı ra k
ı lm
ı ş b ir

giz li p atik a o ld u
ğ una; a m a b ir h arit a , b ir p la n
yoktu . Dum ble dore onla r
ı kara nl
ı kta el
yord am
ı yla a ra m aya b
ı ra km
ı ş t ı , b ilin m eyen v e
hayal edile m eyen kork ula rla yaln
ı z ve
yard
ı ms
ı z güre
ş meyi b
ı ra km
ı ş t ı . Hiç bir
ş ey

ı kla nm am
ı ş t ı , hiç bir
ş ey bedavadan
verilm em i
ş ti, k
ı l ı çla r
ı yoktu ve
ş im di de,
Harry ‘n in a sas
ı yoktu . V e h
ı rs
ı z ı n fo to
ğ ra f
ı n ı

ş ürm ü
ş tü v e e lb ette
ş im di V old em ort‘u n k im
old u
ğ unu bulm as
ı kola y ola cakt
ı ... V old em ort
art
ı k b ütü n b ilg iy e s ahip ti. ..
"H arry ?"
Herm io ne onu kendi asas
ı yla
la netle yece
ğ in den kork uyor görü nüyord u.
Yüzü
ş erit
ş erit y a
ş la rla k apl
ı yd
ı , o nun y an
ı nda
çöm eld i, elle rin de ik i fin can çay
ı tit r e yere k
tu tu yord u v e k olu nun a lt
ı nda a
ğı
r b ir
ş ey v ard
ı .

"T e
ş ekkürle r," d edi fin canla rd an b ir in i a la ra k.
"E
ğ er pro ble m olm azsa senle konu
ş abilir
miy im ?"
"H ay
ı r," dedi, çünkü his le rin i in cit m ek
is te m iy ord u.
"H arry , re sim deki a dam
ı n k im o ld u
ğ unu b ilm ek
is tiy ord un. E h... K it a b
ı a ld
ı m."
Uta ngaçca A lb us D um ble dore ‘u n H ayat
ı ve
Yala nla r
ı ‘n
ı n yepyeni bir kopyas
ı n ı kuca
ğı
na
do
ğ ru it ti.
"N ere den - n as
ı l - ? "
"B ath ild a‘n
ı n otu rm a odas
ı ndayd
ı , öyle ce
duru yord u... Tepesin den bu not f
ı rla m
ı ş t ı ."
Herm io ne s iv ri, a sit y e
ş ili b ir k aç s at
ı rl
ı k y az
ı y ı
yüksek s esle o kudu,

Sevg ili B atty ,
Yard
ı m ı n iç in te
ş ekkü rle r.
İ ş te k ita b
ı n b ir
ko pya s
ı , u m ar
ı m h o
ş una g id er. H er
ş eyi
sö yle d in , h at
ı rla m asa n b ile .
Rita .
“S an
ı r ı m g erç ek B ath ild a h ayatta yken g elm i
ş
olm al
ı , a m a b elk i d e o nu o kuyacak d uru m da
de
ğ ild i? "
"H ay
ı r, b üyük ih tim alle d e
ğ ild i. "
Harry , D um ble dore ‘u n y üzüne b akt
ı v e v ah
ş i
bir m utlu lu k y a
ş ad
ı :
Ş im di D um ble dore ‘u n o na
anla tm aya de
ğ ece
ğ in i asla dü
ş ünm edi
ğ i
ş eyle rin hepsin i bile cekti, D um ble dore is te se

de is te m ese d e.
"H ala b ana g erç ekte n k
ı zg
ı ns
ı n, d e
ğ il m i? " d edi
Herm io ne; yukar
ı bakt
ı ve gözle rin den ta ze
gözya
ş la r
ı n ı n s üzüld ü
ğ ünü g örd ü v e ö fk esin in
yüzüne v urd u
ğ unu a nla d
ı .
"H ay
ı r," dedi sessiz ce. "H ay
ı r, Herm io ne,
kazara old u
ğ unu biliy oru m . Biz i ora dan
ç ı karm aya ç al
ı ş ı yord un v e in an
ı lm azd
ı n. E
ğ er
ora da o lu p b ana y ard
ı m e tm eseydin b en ö lm ü
ş
olu rd um ."
Is la k g ülü m sem esin e k ar
ş ı l ı k v erm eyi d enedi,
sonra d ik katin i k it a ba g eri ç evir d i. S
ı rt
ı sertti;
besbelli d aha ö nce h iç a ç
ı lm am
ı ş t ı . S ayfa la r
ı
kar
ı ş t ı rd
ı , fo to
ğ ra fla r
ı a ra d
ı . A ra d
ığ ı
n ere deyse
hem en kar
ş ı s ı na ç
ı kt
ı , genç D um ble dore ve
yak
ı ş ı kl
ı ark ada
ş ı , uzun zam an önce
unutu lm u
ş b ir
ş akaya k at
ı la k at
ı la g ülü yorla rd
ı .

Harry g özle rin i a lt y az
ı ya ç evir d i:
Alb us D um ble d ore , a nnesin in ö lü m ünden
k ı sa bir sü re so nra ark a da
ş ı Gelle rt
Grin delw ald ile .
Harry uzun bir süre son kelim eye hayre t
edere k n efe sin i b
ı ra kt
ı . G rin delw ald . A rk ada
ş ı
Grin delw ald . Gözle rin e in anam
ı yorm u
ş gib i
is m i u zun u zun d ü
ş ünen H erm io ne‘y e y an y an
bakt
ı . H erm io ne y ava
ş ça b ak
ı ş la r
ı n ı H arry ‘y e
kald
ı rd
ı .
"G rin delw ald m
ı ?"
Foto
ğ ra fla r
ı n g eri k ala n
ı n ı y ok s ayara k H arry ,
o ö nem li is m in te kra r
ı iç in s ayfa la r
ı ara
ş t ı rd
ı .
Sonunda b uld u v e a ç g özlü lü kle o kudu, a m a

kafa s
ı k ar
ı ş t ı : H epsin in b ir a nla m if a de e tm esi
iç in d aha g eriy e g it m esi g ere kliy di v e s onunda
kendin i "D aha B üyük
İ yilik ," ba
ş l ı kl
ı bölü m ün
ba
ş ı nda buld u. Herm io ne ile o, bera ber
okum aya b a
ş la d
ı la r:
Art
ı k on se kiz in ci do
ğ um gününe
ya kla
ş an Dum ble d ore , Hogw arts ‘
ı bir
za fe r p
ı r ı lt
ı s ı yla
b ı ra kt
ı - Ö
ğ re n ci
Ba
ş ka n
ı , S
ı n ı f B a
ş ka n
ı , M üste sn a B üyü
Ya pm a iç in B arn abus F in le y
Ödülü ‘n ün
sa hib i, Büyü ce
ş ura ‘n
ı n İ ngiliz Gen ç
Tem silc is i, Kahir e ‘d eki Ulu sla ra ra s
ı
Sim ya
Konfe ra ns
ı ‘n a Ç
ığ ı
r Aça n
Katk
ı s ı ndan dola y
ı Alt
ı n Madaly a ‘n
ı n
sa hib i. D um ble d ore daha
so nra oku ld a
ed in di
ğ i sa f am a ba
ğ l ı ya m a
ğı
Elp hia s
"K öpekn efe s" Doge ile Büyü k Tur‘a

ç ı km ay
ı is te d i.
Ý ki gen ç adam Londra ‘d a Çatla k
Kaza n‘d a ka l
ı yo rd u, erte si sa bah
Yu nanis ta n‘a yo la ç
ı km a
haz
ı rl
ı kla r
ı
ya p
ı yo rd u ki, D um ble d ore ‘u n annesin in
ölü m ünü ta
ş ı ya n bir bayku
ş geld i. Bu
kita p iç in rö porta j verm eyi re d ded en
"K öpekn efe s" D oge, d aha so nra o la nla r
hakk
ı nda
to plu m a ken di duyg usa l
versiy o nunu verd i. K en dra ‘n
ı n ölü m ünü
tr a jik b ir d arb e ve
Dum ble d ore ‘u n ke
ş if
gezis in den v a zg eçm e k a ra r
ı n ı da s o ylu b ir
fe d aka rl
ı k d avra n
ı ş ı ola ra k
göste riy o r.
Elb ette D um ble d ore , G odric ‘s H ollo w ‘a
an
ı nda geri döndü, sö zü m -o na
ka rd e
ş le rin e
"b akm ak" iç in . A m a o nla ra
asl
ı nda n e k a dar b akt
ı .

"D elin in te kiy d i o A berfo rth ," d ed i, a ile si
o s
ı ra la r Godric ‘s Hollo w ‘u n
va ro
ş la r
ı nda y a
ş aya n
Enid S m eek. "D eli
gib i k o
ş tu ru rd u. E lb ette , a nnesi v e b abas
ı
olm ad
ığ ı
iç in o na a c
ı rd
ı n ı z, fa ka t
ka fa m a
keçi te ze
ğ i a t
ı p d urd u. A lb us‘u n o nun iç in
te la
ş la nd
ığ ı
n ı sa nm
ı yo ru m , onla r
ı hiç
bir lik te g örm ed im z a te n ."
Peki Alb us ne ya p
ı yo rd u, e
ğ er va h
ş i
ka rd e
ş in i te se lli e tm iy o rd uysa ? G örü nü
ş e
göre ceva p,
k ı z ka rd e
ş in in deva m ed en
mahkû m iy etin i güven ceye alm as
ı yd
ı .
Çünkü ilk gard iy a n
ı ölm esin e ra
ğ men ,
Aria na'n
ı n ac
ı nas
ı duru m unda bir
de
ğ i ş me yo ktu . Var olu
ş u sa dece
d ı ş ar
ı dan b ir k a ç k i
ş i ta ra f
ı ndan b ilin m eye
deva m e tti, m ese la " K öpekn efe s"

Doge‘d an o nun " kö tü s a
ğ l ığ ı
" h ik a yesin e
in anm as
ı bekle n eb ilir d i.
Aile n in b a
ş ka k o la yca m utlu e d ilir d ostu
Bath ild a B agsh ot‘ tu , G odric ‘s H ollo w ‘d a
pek ç o k
se n e y a
ş am
ı ş ünlü sih ir ta rih çis i.
Ken dra , e lb ette a ile ye, k ö ye h o
ş geld in iz ,
dem eye
gir i
ş ti
ğ in de B ath ild a‘y
ı re d detti.
Faka t b ir k a ç s e n e s o nra , y a za r, A lb us‘a ,
Hogw arts ‘a bir
mektu p gönderd i, B iç im
De
ğ i ş tir m e Güncesi‘ n deki tü rle r ara s
ı
dönü
ş üm ü ze rin e y a z
ı s ı ndan
ho
ş a g id ecek
dere ced e e tk ile n m i
ş ti. B u ilk te m as b ütü n
Dum ble d ore aile siy le ta n
ı ş maya
önaya k
old u. Ken dra öld ü
ğ ünde, Bath ild a
Dum ble d ore ‘u n annesin i Godric ‘s
Hollo w ‘d a
ko nu
ş aca k ka dar ta n
ı ya n t