Harry Potter 6 - Melez Prens - J.K. Rowling

Формат документа: pdf
Размер документа: 3.3 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Harry P otte r
ve
Mele z P re ns
J. K . R ow lin g
2005

ÖNSÖ Z

S evgili H P F anla r
ı ,
B ilin di
ğ i üzere ülk em iz Türk çe gib i zor ve
k alit e li b ir d ili k onu
ş mas
ı n edeniy le d i
ğ er b ir ç ok
A vru pa ve A m erik a ülk esin den daha sonra
k it a ba kavu
ş abiliy or. Ancak bu duru m siz
s evgili HP fa nla r
ı n ı olu m suz etk ile m ekte ;
e tr a fta b ir ç ok y abanc
ı v e y erli s it e le rd e H arry
P otte r macera s
ı n ı n son kit a b
ı ile ilg ili
i s te m edi
ğ in iz “s poile r” ad
ı verile n bilg ile rle
k ar
ş ı la
ş makta s
ı n ı z. Bu da siz Türk
h ayra nla r
ı m ı z ı n k it a ba o la n ilg is in i a zalt m akta ,
h atta s erid en s o
ğ um an
ı za n eden o lm akta d
ı r.
B iz d e b u s oru nla r
ı ö ngöre re k u zun v e v ir a jl
ı

yolla rd a, b ir a y ö ncesin den ç evir ile re b a
ş la d
ı k
ve k it a b
ı r e kor s ay
ı la bile cek b ir s üre de, y ani b ir
ay gib i bir zam anda yay
ı mla m ay
ı ba
ş ard
ı k.
Tabik i bunun yap
ı lm as
ı kola y olm ad
ı ; her
çevir d i
ğ im iz bölü m te kra r kontr o l edild i bu
a ş am ada, im la hata la r
ı , cüm le dü
ş üklü kle ri,
yaz
ı m h ata la r
ı e n d ü
ş ük s eviy eye in dir ilm eye
çaba göste rild i, ayr
ı ca HP'n in ana konusu
fa nta stik kelim ele rin Türk çe'le ri çevir ilir k en
kelim ele rin k ökle ri a ra
ş t ı r ı ld
ı . F akat bu süre ç
iç eris in de s iz fa nla r
ı m ı z ı n b ak
ı s ı na d aha fa zla
dayanam ayara k k it a b
ı h em en s iz e s unduk. B u
nedenle s ayfa a ra la r
ı nda g örd ü
ğ ünüz h ata la r
ı ,
cüm le d ü
ş üklü kle rin i h o
ş g örm eniz i d iliy oru m .
Bild i
ğ in iz üzere bu kola y bir i
ş de
ğ ild i, yola
ç ı kt
ığ ı
m ı zda çoktu k am a a
ş ı r ı te m poya
dayanam ayanla r her dönem eçte yar
ı ş ta n
ele ndi, a m a b una ra
ğ men bu ki
ş ile r de dahil
herk esin gücünü ark am
ı za ala ra k yolu m uza

devam e ttik v e s onunda b it i
ş ç iz gis in e u la
ş t ı k.
Bu çevir ile rin yay
ı mla nm as
ı s
ı ra s
ı nda biz i
balt a la m ak is te yen, m ora lim iz i b ozm ak is te yen
ba
ş ka g ru pla rla d aha m ücadele e tm ek z oru nda
kald
ı k. E kip a rk ada
ş la r
ı m ı z “e m ek”le rin e s ayg
ı
göste rilm eden a
ş a ğı
la nd
ı . Bunu yapan
“k i
ş i” le rin a d
ı n ı v erm ek is te m esek d e b undan
derin bir üzüntü duydu
ğ um uzu siz le rle
payla
ş mak is te dik .
Çevir ile rin ta m am la nm as
ı s
ı ra s
ı nda, özellik le
son zam anla rd a gayre t göste re n
Natu re defe nder, Leth e, Arc tic , McG ayver,
Roald us_M arv elin se, O kyanus, G unseli b a
ş ta
olm ak üzere beni yaln
ı z b
ı ra km ayan, her
att
ığ ı
m a d
ı mda b ana e lin i v ere n, b ir k ez o ls un
dedi
ğ im i ik ile tm eyen,
ş u anda is m in i
hat
ı rla yam ad
ığ ı
m, sabahla ra kadar çal
ı ş an
di
ğ er üyele rim e de en büyük te
ş ekkürle rim i

ile tir im .
Um ar
ı m b u ç evir i, b ir s onra ki k it a b
ı n d aha h
ı zl
ı
çevir ilm esi iç in b ir k ilo m etr e ta
ş ı o lu r...
Sayg
ı la r
ı mla ;
Yold a
ş l ı k H P G ru bu B a
ş kan
ı
Shadow _S hoote r

İ Ç İ NDEK
İ LE R

önsöz
bir in ci b ölü m : ö te ki b akan
ik in ci b ölü m : s p
ı nner's e nd
üçüncü b ölü m : o la cak v e o lm ayacak
dörd üncü b ölü m : h ora ce s lu ghorn
be
ş in ci b ölü m : k ay
ı ts
ı zl
ığ ı
n b u k adar
ı
alt
ı nc
ı b ölü m : d ra co'n un d ola m baçl
ı y olu
yedin ci b ölü m : s lu g k ulü bü
sekiz in ci b ölü m : s nape'in z afe ri
dokuzuncu b ölü m : m ele z p re ns
onuncu b ölü m : g aunt z am an
ı

on b ir in ci b ölü m : h erm
ı one'n in y ard
ı m ı
on ik in ci b ölü m : g üm ü
ş v e o pal
on ü çüncü b ölü m : g iz li r
ı ddle
on d örd üncü b ölü m : fe l
ı x fe l
ı c ı s
on b e
ş in ci b ölü m : b ozulm az y em in
on a lt
ı nc
ı b ölü m : b uz g ib i b ir n oel
on y edin ci b ölü m : d urg un b ir a n
ı
on s ekiz in ci b ölü m : d o
ğ um g ünü s ürp riz le ri
on d okuzuncu b ölü m : e v c in le ri ta kip te
yir m in ci b ölü m : v old em ort'u n is te
ğ i
yir m i b ir in ci b ölü m : b ilin em ez o da
yir m i ik in ci b ölü m : c enazeden s onra
yir m i ü çüncü b ölü m : h ortk ulu kla r
yir m i d örd üncü b ölü m : s ectu m s em pra
yir m i b e
ş in ci b ölü m : d avets iz k ula k m is afir i

yir m i a lt
ı nc
ı b ölü m : m a
ğ ara
yir m i y edin ci b ölü m : y
ı ld
ı r ı m ç arp m
ı ş k ule
yir m i s ekiz in ci b ölü m : p re ns'in u çu
ş u
yir m i d okuzuncu b ölü m : a nka'n
ı n a
ğı
t ı
otu zuncu b ölü m : b eyaz la hit

B İ R İ NC
İ B Ö LÜ M :

ÖTE K
İ B AKAN
V akit g ece y ar
ı s ı na y akla
ş ı yord u v e B a
ş bakan
o fis in de te k ba
ş ı na otu ru yor, beynin den en
u fa k b ir m ana b
ı ra km aks
ı z ı n g eçip g id en u zun
b ir notu okuyord u. Uzak bir ülk enin
b a
ş kan
ı ndan te le fo n bekliy ord u, ve la net
a dam
ı n n e z am an a ra yaca
ğı
n ı m era k e tm ek,
u zun, y oru cu v e z or g eçen b ir h afta n
ı n n aho
ş
h at
ı ra la r
ı n ı bast
ı rm aya çal
ı ş mak d
ı ş ı nda
k afa s
ı nda d aha fa zla s
ı n ı k ald
ı ra cak y er y oktu .
B a
ş bakan önünde dura n ka
ğı
d ı n üstü nde
y az
ı la nla ra odakla nm aya her yelt e ndi
ğ in de,
p olit ik ra kip le rin den b ir in in z evkte n d ört k ö
ş e
o lm u
ş yüzünü daha net bir
ş ekild e
g öre biliy ord u. B u is tis nai ra kip , henüz o gün

haberle rd e görü nm ü
ş tü ve geçen hafta ola n
kork unç o la yla r
ı n h er b ir in i te k te k s aym akla
kalm am
ı ş (s anki k im senin h at
ı rla m aya ih tiy ac
ı
varm
ı ş g ib i) , h er b ir in in n eden d evle tin h ata s
ı
old u
ğ unu a ç
ı kla m
ı ş t ı .
Ba
ş bakan'
ı n, haks
ı z ve yanl
ı ş ola n bu
suçla m ala r
ı dü
ş ününce bile nabz
ı h
ı zla nd
ı .
Devle ti nas
ı l o köprü nün y
ı k ı lm as
ı na engel
ola bilir d i Alla h a
ş k ı na? Bir in in köprü le r iç in
yete rin ce m asra f yap
ı lm ad
ığ ı
n ı öne sürm esi
çiz m eyi a
ş ı yord u. K öprü o n y a
ş ı nda b ile d e
ğ ild i
ve en iy i uzm anla r bile neden a
ş a ğı
daki
ı rm a
ğı
n derin lik le rin e bir düzin e ara ba
göndere re k ik iy e ayr
ı ld
ığ ı
n ı aç
ı kla m akta n
yoksundu. A yr
ı ca n e c üre tle b ir i o ik i i
ğ re nç v e
halk a iy i ta n
ı t ı lm
ı ş c in ayetin p olis y ete rs iz li
ğ in in
sonucu old u
ğ unu ya da devle tin her nas
ı ls a
West C ountr y 'd e ç
ı kan, in san v e m al k ayb
ı na

neden o la n o tu haf k as
ı rg ay
ı ö nceden g örm ü
ş
olm as
ı gere kti
ğ in i öne süre rd i ve genç
bakanla r
ı ndan b ir i o la n H erb ert C horle y'n in b u
hafta çok garip davra nm as
ı sonucu
ş im di
aile siy le daha fa zla vakit geçir e cek olm as
ı
onun s uçu m uydu?
“Ü lk eyi k ork unç b ir h ava s ard
ı ,” d iy e b it ir m i
ş ti
sözle rin i ra kip , kendi geni
ş gülü m sem esin i
sakla m aya z ahm et b ile e tm eyere k.
Maale sef, b u ta m am
ı yla d o
ğ ru ydu. B a
ş bakan
bunu kendi bile his sediy ord u; in sanla r
gerç ekte n de norm ald en daha fa zla m uts uz
görü nüyord u. Hava bile kasvetliy di;
Tem muz'u n o rta s
ı nda s erin b ir s is ... O la m azd
ı ,
norm al d e
ğ ild i. ..
Notu n ik in ci s ayfa s
ı n ı ç evir d i, b unun n e k adar
böyle d evam e tti
ğ in e b akt
ı v e k ötü b ir i
ş o ld u
ğ u

iç in pes etti. Kolla r
ı n ı ba
ş ı n ı n üstü nde
esnete re k gözle rin i ofis in de kederle gezdir d i.
Mevsim d
ı ş ı s o
ğ u ğ a k ar
ş ı s
ı ms
ı k ı k apat
ı lm
ı ş
uzun sürm e pencere le rin kar
ş ı s ı nda güzel,
merm er bir
ş öm in esi ola n
ş ı k bir odayd
ı bu.
Ba
ş bakan hafif ç e tit r e yere k kalk t
ı ve cam a
bast
ı ra n in ce sis e bakara k pencere ye do
ğ ru
yürü dü. T am o a nda, a rk as
ı o daya d önükken
ark as
ı nda h afif b ir ö ksürü k d uydu.
Kara nl
ı k c am daki k endis in in k ork m u
ş g örü nen
aksiy le b uru n b uru na d onakald
ı . B u ö ksürü
ğ ü
biliy ord u. D aha ö nce d e d uym u
ş tu . B o
ş o daya
do
ğ ru y ava
ş ça d öndü.
“M erh aba?” dedi, kula
ğ a his setti
ğ in den daha
cesur g elm eye ç al
ı ş ara k.
İ mkans
ı z o ld u
ğ unu b ilm esin e ra
ğ men, k
ı sa b ir
anl
ığ ı
na kim senin ona yan
ı t verm eyece
ğ in i

um du. F akat, k ula
ğ a h az
ı rla nm
ı ş bir beyanat
okuyorm u
ş gib i gele n gevre k, kesin bir ses
hem en yan
ı t verd i. Ses -B a
ş bakan'
ı n ilk
öksürü kte n ta hm in etti
ğ i gib i- kurb a
ğ aya
benzeyen ve uzun güm ü
ş bir peru k ta kan,
odan
ı n en uç kö
ş esin deki kir li ya
ğ l ı boya
ta blo sunda re sm edilm i
ş küçük adam dan
geliy ord u.
Muggle 'l a r
ı n B a
ş bakan
ı 'n a.
Acile n g örü
ş mem iz g ere k.
Lütfe n d erh al y an
ı tla y
ı n ı z.
Say g
ı la r
ı mla , F udge.
Tablo daki adam Ba
ş bakan'a sora n gözle rle
bakt
ı .
“E e,” dedi B a
ş bakan, “d in le ...b enim iç in pek
müsait b ir z am an d e
ğ il. .. B ir te le fo n b ekliy oru m ,

anl
ı yors unuz y a...
Ş ey'in B a
ş kan
ı 'n da-”
“O i
ş i ayarla rla yabilir iz ,” dedi portr e an
ı nda.
Ba
ş bakan'
ı n üm id i suya dü
ş tü .
İ ş te bundan
kork uyord u. “A m a onunla gerç ekte n
konu
ş may
ı u m u-”
“B a
ş kan'
ı n a ra m ay
ı u nutm as
ı n ı s a
ğ la yaca
ğı
z.
Bu a k
ş am y erin e y ar
ı n a k
ş am a ra yacak,” d edi
küçük adam . “L ütfe n Mr. Fudge'
ı derh al
yan
ı tla y
ı n ı z.”
“B en...a h...p ekala ,” d edi B a
ş bakan h als iz ce. “
Evet, F udge'la g örü
ş ece
ğ im .”
Kra vat
ı n ı düzelt e re k m asas
ı na acele yle geri
döndü. T am s andaly esin e o tu ru p y üzünü ra hat
ve e tk ile nm em i
ş b ir if a de o ld u
ğ unu u m du
ğ u b ir
ş ekle uyarla m
ı ş t ı ki, m erm er
ş öm in e ra f
ı n ı n
alt
ı ndaki bo
ş ı zgara n
ı n üstü nde parla k ye
ş il
ale vle r c an b uld u. A le vle rin a ra s
ı nda b ir to paç

gib i h
ı zla dönen ir i cüsseli bir adam
ı n
belir m esin i te k b ir
ş a ş k ı nl
ı k y a d a k ork u b elir tis i
bile g öste rm em eye ç al
ı ş ara k iz le di. S aniy ele r
sonra , güzelc e bir antik a hal
ı n ı n üstü ne
t ı rm anm
ı ş , e lin de lim on y e
ş ili silin dir
ş apkayla
uzun in ce çiz gili pele rin in kolla r
ı ndan külle ri
silk eliy ord u.
“A a... Ba
ş bakan,” dedi Corn eliu s Fudge,
gerilm i
ş e lin i ö ne u zata ra k. “S iz i te kra r g örm ek
ne g üzel. ”
Ba
ş bakan b u ilt if a t
ı d ürü stç e k ar
ş ı la yam azd
ı , o
yüzden hiç bir
ş ey söyle m edi. Fudge'
ı
görd ü
ğ üne h iç d e m em nun d e
ğ ild i, ç ünkü s
ı k
orta ya ç
ı k ı ş la r
ı , s
ı rf kendile ri bile kork utu cu
olm akla b era ber, g enellik le ç ok k ötü h aberle r
ala ca
ğı
anla m
ı na geliy ord u. Dahas
ı Fudge
besbelli endi
ş eden bit k in görü nüyord u. D aha
zay
ı f, d aha k el v e d aha g riy di, v e b uru
ş uk b ir

bak
ı ş ı v ard
ı . B a
ş bakan b u b ak
ı ş ı d aha ö nce
polit ik ac
ı la rd a g örm ü
ş tü v e b u h iç bir z am an iy i
bir b ile
ş im d e
ğ id i.
“S iz e n as
ı l y ard
ı mc
ı o la bilir im ?” d edi, k
ı sa b ir
anl
ığ ı
na F udge'
ı n elin i s
ı kara k ve m asas
ı n ı n
önündeki e n s ert s andaly ele rin den b ir in e d o
ğ ru
i ş are t e dere k.
“N ere den b a
ş la yaca
ğı
m ı b ilm ek ç ok g üç,” d iy e
m ı r ı ld and
ı F udge, s andaly eyi ç ekip o tu ra ra k v e
ye
ş il silin dir
ş apkas
ı n ı diz le rin e yerle
ş tir e re k.
“N e h afta yd
ı a m a, n e h afta yd
ı ...”
“S iz d e k ötü b ir ta ne g eçir d in iz ö yle yse?” d iy e
sord u Ba
ş bakan re sm i bir ta v
ı rla . Fudge'
ı n
fa zla dan yard
ı m ı olm adan yete rin ce derd i
old u
ğ unu ile tm eyi u m uyord u.
“E lb ette , evet,” dedi F udge gözle rin i bit k in ce
ovara k v e B a
ş bakan'a s om urtu p b akt
ı ; “S iz in

geçir d i
ğ in iz hafta y
ı ben de geçir iy ord um ,
Ba
ş bakan'
ı m. B ro ckdale K öprü sü... B ones v e
Vance'in ö lü m le ri. .. W est C ountr y 'd eki o la yla r
da c abas
ı ...”
“S iz - ee - siz e - dem ek is te di
ğ im , siz in
in sanla r
ı n ı zdan baz
ı la r
ı -b u-o la yla rla
ala kal
ı d ı rla r, ö yle yse?”
Fudge Ba
ş bakan'a sertç e bir bak
ı ş att
ı .
“E lb ette öyle ,” dedi. “E m in im ki nele r olu p
bit ti
ğ in i a nla d
ı n ı z?”
“B en...” d iy e te re ddüt e tti B a
ş bakan.
İ ş te ta m ola ra k bu tip bir davra n
ı ş biç im i
Fudge'
ı n ziy are tle rin den ho
ş la nm am as
ı na
neden o lm u
ş tu . K oskoca B a
ş bakan'd
ı v e y eni
yetm e b ir o kul ç ocu
ğ u m uam ele si g örm ekte n
ho
ş nut kalm
ı yord u. Am a elb ette bu onu
Ba
ş bakan o ld u
ğ u ilk a k
ş am F udge'la y apt
ığ ı
ilk

görü
ş meden beri böyle ydi. Daha dün gib i
hat
ı rl
ı yord u ve öle ne kadar akl
ı ndan
ç ı km ayaca
ğı
n ı d a b iliy ord u.
Bu o fis in iç in de te k b a
ş ı na d uru yord u v e b unca
y ı l hayalin i ve pla n
ı n ı kurd u
ğ u zafe rin ta d
ı n ı
ç ı kar
ı yord u k i a rk as
ı nda t
ı pk
ı b u g eceki g ib i b ir
öksürü k duym u
ş tu ve dönüp o küçük çir k in
portr e yi onunla konu
ş ur bulm u
ş tu . Sih ir
Bakan
ı 'n
ı n gelip kendis in i ta n
ı tm ak üzere
old u
ğ unu ila n e diy ord u.
Do
ğ al o la ra k, u zun k am panyan
ı n ve seçim in
zorlu lu
ğ unun s onunda o nu d elir tti
ğ in i s anm
ı ş t ı .
Bir p ortr e nin k endis iy le k onu
ş tu
ğ unu görü nce
büsbütü n kork m u
ş tu , fa kat bu, kendin i ila n
etm i
ş bir büyücünün
ş öm in eden d
ı ş ar
ı sekip
elin i s
ı kt
ığ ı
nda nas
ı l his setti
ğ in in yan
ı nda hiç
kal
ı rd
ı . Fudge bütü n dünyada hala giz lic e
büyücü ve cad
ı la r
ı n ya
ş am akta old u
ğ unu


ı kla rk en ve S ih ir B akanl
ığ ı
bütü n büyücü
halk
ı n ı n s oru m lu lu
ğ unu ü stle ndi
ğ in den v e b üyü
d ı ş ı halk
ı n onla r
ı n kokusunu alm as
ı n ı
engelle di
ğ in den, onun kafa s
ı n ı onla rla fa zla
me
ş gul e tm esin e g ere k o lm ayaca
ğı
n ı te m enni
ederk en d ili tu tu lu p k alm
ı ş t ı . F udge, b unun ç ok
zor bir i
ş old u
ğ unu, çünkü süpürg ele rin
soru m lu b ir b iç im de k ulla n
ı m ı n ı d üzenle m eden
ejd erh a n üfu sunu k ontr o l a lt
ı nda tu tm aya k adar
(B a
ş bakan b u n okta da m asas
ı n ı d este k a m açl
ı
kavra d
ığ ı
n ı hat
ı rla d
ı ) her
ş eyi kapsad
ığ ı
n ı
söyle m i
ş ti. Fudge daha sonra babacan bir
ta v
ı rla hala
ş a ş akalm
ı ş B a
ş bakan'
ı n om zuna
vura ra k.
“E ndi
ş ele necek bir
ş ey y ok,” d em i
ş ti, “b üyük
ih tim alle b eni b ir d aha g öre m eyeceksin iz . S iz i
yaln
ı zca biz im ta ra f
ı m ı zdan gerç ekte n cid di,
Muggle 'la r
ı da -b üyü d
ı ş ı ki
ş ile r yani-

etk ile yecek b ir
ş eyle r v ars a ra hats
ı z e dece
ğ im .
Onun d
ı ş ı nda, h erk es k endi y olu na. V e
ş unu
söyle m eliy im ki, bunu sele fin iz den daha iy i
kald
ı r ı yors unuz. B eni c am dan d
ı ş ar
ı f
ı rla tm aya
kalk t
ı , beni kar
ş ı ta ra fç a pla nla nm
ı ş bir
i ş le tm ece s and
ı .”
Bu s özle re k ar
ş ı , B a
ş bakan e n s onunda s esin i
bulm u
ş tu . “S iz -s iz bir i
ş le tm ece de
ğ ils in iz
öyle yse?” B u o nun s on, ü m it s iz b ir ü m id iy di.
“H ay
ı r,” dedi Fudge kib arc a. “K ork ar
ı m ki
hay
ı r. B ak
ı n.”
Ve Ba
ş bakan'
ı n çay kupas
ı n ı bir fa re ye
çevir m i
ş ti.
“A m a,” dedi Ba
ş bakan nefe s nefe se, çay
kupas
ı n ı n bir sonra ki nutu
ğ unun kenar
ı n ı
çi
ğ nem esin i iz le rk en, “a m a neden - neden
kim se b ana b ir
ş ey-? ”

“S ih ir Bakan
ı , kendis in i sadece günüm üzün
Muggle Ba
ş bakan'
ı na göste rir ,” dedi Fudge,
asas
ı n ı ceketin in iç in e geri sokara k. “B unu
giz lili
ğ im iz i k oru m ak iç in e n iy i y önte m o la ra k
görü yoru z.”
“P eki öyle yse,” diy e s
ı zla nd
ı Ba
ş bakan,
“n eden önceki Ba
ş bakan beni uyarm ad
ı -? ”
Fudge b una g erç ekte n ç ok g ülm ü
ş tü .
“A ziz B a
ş bakan'
ı m, h iç bir k im seye s öyle yecek
mis in iz ?”
Hala güle n F udge,
ş öm in eye b ir a z to z a tm
ı ş ,
züm rü t y e
ş ili a le vle re d alm
ı ş v e e m ic i b ir s esle
yok olm u
ş tu . B a
ş bakan da hare ket etm eden
durm u
ş tu ve anla m
ı ş t ı ki, ya
ş ad
ığ ı
süre ce
hiç bir zam an bu ra stla nt
ı y ı , ya
ş ayan te k bir
ki
ş iy e a nla tm aya c üre t e tm eyecekti, k i z ate n
ş u k oca d ünyada k im o na in an
ı rd
ı k i?

Ş oku a tla tm ak b ir a z z am an a lm
ı ş t ı . B ir süre
boyunca kendin i Fudge'
ı n yoru cu seçim
kam panyas
ı s
ı ra s
ı nda az uyum an
ı n getir d i
ğ i
bir halü sin asyon old u
ğ unu in and
ı rm aya
çal
ı ş m ı ş t ı . Bu ra hats
ı z bulu
ş man
ı n tü m
hat
ı ra la r
ı ndan k urtu lm ak iç in y apt
ığ ı
n afile ç aba
ile , fa re yi b undan ç ok m em nun o la n y e
ğ enin e
verm i
ş ti ve özel kale m sekre te rin e, F udge'
ı n
geli
ş in i b ild ir e n o ç ir k in k üçük a dam p ortr e sin i
in dir m esin i söyle m i
ş ti. Am a Ba
ş bakan'
ı n
kork tu
ğ u g ib i, p ortr e k ald
ı r ı lm as
ı n ı n im kans
ı z
old u
ğ unu k an
ı tla m
ı ş t ı . B ir k aç m ara ngoz, b ir ik i
müte ahhit , b ir r e sim ta rih çis i, v e M aliy e B akan
ı
ba
ş ar
ı s ı zca ta blo yu duvard an sökm eye
çal
ı ş t ığ ı
nda, B a
ş bakan b u ç abay
ı b
ı ra km
ı ş t ı v e
sadece ofis te ki dönem in in sonuna kadar
ta blo nun hare kets iz ve sessiz bir
ş ekild e
kalm as
ı n ı u m ut e tm eye k ara r v erm i
ş ti. S
ı k s
ı k
göz u cuyla ta blo nun s akin in i e snerk en, y a d a

burn unu k a
ş ı rk en; h atta b ir ik i k ere a rk as
ı nda
çam ur kahvere ngis i bir bra nda b
ı ra kara k
çerç evesin den re sm en kalk
ı p git ti
ğ in i
görd ü
ğ üne y em in e debilir d i. A m a k endin i r e sm e
fa zla b akm am aya v e b öyle b ir
ş ey o ld u
ğ unda
her zam an kendin e gözle rin in yan
ı ld
ığ ı
n ı
söyle m eye a l
ı ş t ı rm
ı ş t ı .
Sonra , ü ç y
ı l ö nce, b u g eceki g ib i b ir g ecede,
Ba
ş bakan o fis in de y aln
ı zken, p ortr e F udge'
ı n
yak
ı n z am anda g ele ce
ğ in i ila n e tm i
ş ti v e F udge
s ı r ı ls
ı kla m ve hat
ı r ı say
ı l ı r bir panik iç in de
ş öm in eden f
ı rla m
ı ş t ı . Ba
ş bakan'
ı n neden
Axm in ste r'
ı n her yerin e su dam la tm akta
old u
ğ unu sorm as
ı na gere k kalm adan, F udge
Ba
ş bakan'
ı n daha önce hiç duym ad
ığ ı
bir
hapis hane, “S erio us” (c id di) B la ck a d
ı nda bir
adam , k ula
ğ a “H ow arts ,” g ib i g ele n b ir
ş eyden
ve Harry Potte r ad
ı nda bir çocuk, yani

Ba
ş bakan'
ı n uzakta n yak
ı ndan bir anla m
vere m edi
ğ i bir
ş eyle r h akk
ı nda ba
ğı
ra ça
ğı
ra
at
ı p tu tm aya b a
ş la m
ı ş t ı .
“...A zkaban'd an y eni d öndüm ,” d em i
ş ti F udge
nefe s nefe se, silin dir
ş apkas
ı n ı n kenar
ı ndan
epeyce bir suyu cebin e dökere k. “K uzey
Deniz i'n in orta s
ı nda, bilir s in iz , berb at bir
uçu
ş tu ... R uh E m ic ile r ba
ş ı m ı n etin i yiy or” -
bunu s öyle rk en ü rp erm i
ş ti- “d aha ö nce h iç bir
fir a rla kar
ş ı la
ş mam
ı ş la rd
ı . Hern eyse, siz e
gelm ek zoru ndayd
ı m, Ba
ş bakan'
ı m. Bla ck
ta n
ı nm
ı ş bir M uggle katili ve K im -O ld u
ğ unu-
Bilir s in -S en'e te kra r kat
ı lm ay
ı pla nl
ı yor
ola bilir ...A h ta bi, daha Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -
Sen'in kim old u
ğ unu bilm iy ors unuz!”
Ba
ş bakan'a bir an um uts uzca bakm
ı ş t ı ve,
“E h, o tu ru n, o tu ru n, b en e n iy is i s iz e h er
ş eyi
anla ta y
ı m... B ir v is ki a l
ı n...” d em i
ş ti.

Ba
ş bakan kendi ofis in de b
ı ra k
ı n kendi
vis kis in in ona önerilm esin i, otu ru lm as
ı n ı n
söyle nm esin den bile hiç ho
ş la nm am
ı ş t ı , am a
yin e de otu rd u. F udge asas
ı n ı çekti, yokta n
kehrib ar r e nkli s
ı v ı yla d olu ik i b üyük b ard ak v ar
etti, b ir ta nesin i B a
ş bakan'
ı n e lin e d o
ğ ru u zatt
ı ,
ve b ir s andaly e ç ekti.
Fudge bir saatte n fa zla süre boyunca
konu
ş mu
ş tu . B ir n okta da, b elli b ir is m i y üksek
sesle söyle m eyi re ddetm i
ş ti ve B a
ş bakan'
ı n
vis kis iz elin e s
ı k ı ş t ı rd
ığ ı
bir par
ş öm en
parç as
ı na y azm
ı ş t ı . E n s onunda F udge g it m ek
iç in a ya
ğ a k alk t
ığ ı
nda, B a
ş bakan d a k alk m
ı ş t ı .
“Ö yle yse diy ors unuz ki. ..” S ol elin deki is m e
gözle rin i k
ı sara k bakt
ı . “L ord Vol- ” “A d
ı
An
ı lm am as
ı G ere ken K i
ş i! ” d iy e h
ı rla d
ı F udge.
“Ö zür dile rim ... Ad
ı An
ı lm am as
ı Gere ken

Ki
ş i'n in hala ya
ş ad
ığ ı
n ı söylü yors unuz
öyle yse?”
“E h, D um ble dore ö yle d iy or,” d edi F udge, in ce
çiz gili pele rin in i çenesin in alt
ı na s
ı k ı ş t ı ra ra k,
“a m a onu hiç bula m ad
ı k. Bana sora cak
olu rs an
ı z, deste k alm ad
ığ ı
süre ce te hlik eli
de
ğ il, o y üzden e ndi
ş ele nm em iz g ere ken k i
ş i
Bla ck. O uyar
ı y ı hare kete geçir e ceksin iz
öyle yse? H arik a. E h u m ar
ı m b ir b ir im iz i te kra r
görm eyiz , B a
ş bakan'
ı m!
İ yi g ecele r.”
Am a b ir b ir le rin i b ir d aha g örm ü
ş le rd i. B ir y
ı ld an
k ı sa b ir s üre s onra ta ciz e dilm i
ş g ib i g örü nen
Fudge k abin e o das
ı nda y okta n v ar o lm u
ş tu v e
Ba
ş bakan'
ı Kuid iç (e n az
ı ndan kula
ğ a öyle
geliy ord u) D ünya K upas
ı 'n da s
ı k ı nt
ı l ı b ir d uru m
olu
ş tu
ğ unu ve bir k aç Muggle '
ı n “i
ş in iç in e
kar
ı ş t ığ ı
n ı ,” söyle m i
ş ti am a, Ba
ş bakan'
ı n
endi
ş ele nm esin e g ere k y oktu , K im -O ld u
ğ unu-

Bilir s in -S en'in i
ş are tin in te kra r g örü lm esi h iç bir
ş ey d em ek d e
ğ ild i; F udge b unun b a
ğ la nt
ı s ı z b ir
ola y o ld u
ğ undan e m in di v e M uggle
İ rtib at O fis i
onla r k onu
ş urk en b ütü n h afiz a d e
ğ i ş ik lik le riy le
me
ş guld üle r.
“A h, nere deyse unutu yord um ,” diy e ekle m i
ş ti
Fudge. “Ü ç B üyücü T urn uvas
ı iç in ü ç y abanc
ı
ejd erh a ve bir sfe nks it h al ediy oru z, epey
al
ı ş ı lm
ı ş bir
ş ey bu, am a S ih ir li Yara t
ı kla r
ı n
Düzenle nm esi ve K ontr o lü D epartm an
ı bana
kura l kit a b
ı na göre siz i ülk eye epey te hlik eli
yara t
ı kla r
ı getir d i
ğ im iz den haberd ar etm em iz
gere kti
ğ in i s öylü yor.”
“B en - ne - ejd erh ala r m
ı ?” dedi B a
ş bakan
tü kürü r g ib i.
“E vet, ü ç ta ne,” d edi F udge. “ V e b ir s fe nks. E h,
siz e iy i g ünle r.”

Ba
ş bakan e jd erh ala r
ı n v e s fe nksle rin b unun e n
kötü sü ola ca
ğı
n ı um ut üstü ne um ut etm i
ş ti,
am a h ay
ı r; ik i y
ı ld an k
ı sa b ir s üre s onra , F udge
bu sefe r Azkaban'd an to plu fir a r old u
ğ u
haberle riy le a te
ş te n te kra r f
ı rla m
ı ş t ı .
“T oplu fir a r m
ı ?” d iy e te kra r e m i
ş ti B a
ş bakan
bo
ğ uk b ir s esle .
“E ndi
ş ele necek bir
ş ey yok!” diy e ba
ğı
rd
ı
Fudge, bir aya
ğı
n ı çokta n ale vle re koyara k.
“H epsin i çabucac
ı k yakala yaca
ğı
z - sadece
bilm eniz g ere kti
ğ in i d ü
ş ündüm !”
Ve Ba
ş bakan “B ekle bakay
ı m ora da bir
dakik a!” diy e ba
ğı
ra m adan ye
ş il k
ı v ı lc
ı m
ya
ğ muru a ra s
ı nda y ok o lm u
ş tu .
Bas
ı n v e k ar
ş ı ta ra f n e d ers e d esin , B a
ş bakan
apta l bir adam de
ğ ild i. Fudge'
ı n ilk
bulu
ş mala r
ı ndaki te m ennile rin e ra
ğ men

bir b ir le rin i e peyce ç ok g örd ükle ri v e F udge'
ı n
her geli
ş in de bir a z daha
ş a ş k ı n olu
ş u
gözünden k açm am
ı ş t ı . S ih ir B akan
ı h akk
ı nda
(y a d a, k afa s
ı nda F udge'd an b ahsetti
ğ i z am an
söyle di
ğ i gib i, Öte ki Bakan hakk
ı nda)

ş ünm ekte n ho
ş la nm ad
ığ ı
hald e, B a
ş bakan
kendin i F udge'
ı n b ir d ahaki s efe re d aha c id di
soru nla rla ra o rta ya ç
ı kaca
ğı
ndan kork m akta n
ala m
ı yord u. O yüzden Fudge darm ada
ğı
n,
sin ir li, v e s ertç e
ş a ş k ı n bir
ş ekild e a te
ş te n b ir
kez d aha ç
ı kt
ığ ı
nda B a
ş bakan'
ı n o nun n eden
bura da old u
ğ unu ta m ola ra k bile m em esi, bu
old ukça kasvetli hafta boyunca ola n her
ş eyden d aha k ötü ydü.
“E e - B üyücü to plu m unda n ele r o ld u
ğ unu b en
nere den bile yim ?” diy e dik le ndi, Ba
ş bakan.
“y önete cek b ir ü lk em v e y ete rli d erd im v ar;
ş u
an s iz in y ard
ı m ı n ı z-”

“A yn
ı dertle ri payla
ş ı yoru z,” diy e la f
ı n ı kesti
Fudge. “ B ro ckdale K öprü sü d ayan
ı ks
ı z d e
ğ ild i.
O g erç ek b ir k as
ı rg a b ile d e
ğ ild i. O c in ayetle r
Muggle 'la r
ı n i
ş i d e
ğ ild i. V e H erb ert C horle y'n in
aile si o nsuz d aha g üvendedir .
Ş u a nda o nu S t.
Mungo'n un Sih ir s el Hasta l
ı kla r ve
Yara la nm ala r Hasta nesi'n e gönderm e
düzenle m ele ri y ap
ı yoru z. B u g ece g it m eli. ”
“N eden... K ork ar
ı m b en... N e?” d iy e g evele di
Ba
ş bakan.
Fudge b üyük, d erin b ir n efe s a ld
ı v e d edi k i,
“B a
ş bakan'
ı m, s iz e s öyle m ekte n b üyük ü züntü
duyuyoru m k i o g eri d öndü. A d
ı A n
ı lm am as
ı
Gere ken K i
ş i d öndü.”
“D öndü m ü? ‘
Döndü
' derk en... yani ya
ş ı yor
mu? Y ani- ”
Ba
ş bakan, Fudge'
ı n ona bütü n öte ki

büyücüle rd en d aha ç ok k ork ula n, o n b e
ş y
ı l
önceki esra re ngiz orta dan kaybolu
ş undan
önce b in k ork unç s uç i
ş le m i
ş o la n b üyücüden
bahsetti
ğ i, üç y
ı l önceki o kork unç sohbetin
ayr
ı nt
ı la r
ı n ı h af
ı zas
ı nda y okla d
ı .
“E vet, y a
ş ı yor,” d edi F udge. “B u d em ektir k i -
Kem k üm - c anl
ı b ir a dam , e
ğ er ö ld ürü le m iy ors a
nas
ı l ya
ş ı yor? Pek anla yam
ı yoru m ve
Dum ble dore a dam g ib i a ç
ı kla m
ı yor - a m a h er
neyse, gerç ekte n bir vücudu var; yürü yor,
konu
ş uyor ve öld ürü yor, o yüzden san
ı r ı m,
konu
ş mam
ı z ı n a m ac
ı na g öre , e vet, y a
ş ı yor.”
Ba
ş bakan buna ne diy ece
ğ in i bile m edi, am a
konu
ş tu kla r
ı her konuda bilg is i varm
ı ş gib i
görü nm ek is te
ğ in e dair in atç
ı bir huy, ona
önceki konu
ş mala r
ı ndan hat
ı rla d
ığ ı
deta yla r
ı
ara t
ı yord u.

“S erio us B la ck -e e- A d
ı A n
ı lm am as
ı G ere ken
Ki
ş iy le b era ber m i? ”
“B la ck? B la ck?” d edi F udge d ik kati d a
ğı
la ra k,
silin dir
ş apkas
ı n ı parm akla r
ı nda h
ı zla
döndüre re k. “Y ani S ir iu s B la ck m i? M erlin 'in
sakal
ı , hay
ı r. Bla ck ölü . M e
ğ ers e biz -e e-
Bla ck hakk
ı nda yan
ı lm
ı ş ı z. Asl
ı nda
masum mu
ş . Ve Ad
ı An
ı lm am as
ı Gere ken
Ki
ş i'n in y an
ı nda d a d e
ğ ilm i
ş . Y ani, ” d iy e e kle di
kendin i savunurc as
ı na,
ş apkas
ı n ı daha h
ı zl
ı
çevir e re k, “b ütü n k an
ı tla r b unu g öste riy ord u -
ellid en fa zla ta n
ığ ı
m ı z v ard
ı - a m a h er n eyse,
dedi
ğ im gib i, öld ü. A sl
ı nda, öld ürü ld ü. Sih ir
Bakanl
ığ ı
bin as
ı nda. Asl
ı na bakars an
ı z bir
soru
ş tu rm a o la cak...”
Ş a ş ı rt
ı c ı o la ra k, B a
ş bakan b u n okta da F udge
iç in geçic i bir ac
ı ma his si duydu. A m a bu,
kendin i be
ğ enm i
ş lik p
ı r ı ld am as
ı yla an
ı nda

söndü. Kendis i
ş öm in ele rd e belir m e
yete ne
ğ in den yoksun ola bilir d i, am a onun
yönetim i alt
ı nda devle t departm anla r
ı ndan
hiç bir in de hiç bir zam an bir cin ayet
i ş le nm em i
ş ti. .. H iç d e
ğ ils e
ş im diy e k adar...
Ba
ş bakan giz lic e masas
ı n ı n ta hta s
ı na
vuru rk en, F udge d evam e tti, “A m a B la ck g eçti
git ti. Dem ek is te di
ğ im
ş u ki, bir sava
ş ı n
iç in deyiz Ba
ş bakan'
ı m, ve baz
ı ad
ı mla r
at
ı lm al
ı .”
“S ava
ş ta m
ı ?” diy e te kra rla d
ı Ba
ş bakan
gerg in ce. “H erh ald e b u b ir a z fa zla a bart
ı lm
ı ş
bir te rim di? ”
“A d
ı A n
ı lm am as
ı G ere ken K i
ş i
ş im di O cak't a
Azkaban'd an kaçan m ürit le riy le bir le
ş ti, ” dedi
Fudge, git tik çe daha h
ı zl
ı konu
ş ara k ve
ş apkas
ı n ı sadece lim on ye
ş ili bir le ke gib i

görü necek kadar h
ı zl
ı çevir e re k. “A ç
ığ
a
ç ı kt
ı kla r
ı ndan b eri b ir k arg a
ş aya s ebep o ld ula r.
Bro ckdale K öprü sü - o y apt
ı B a
ş bakan'
ı m, b eni
e ğ er o nun iç in k enara ç ekilm ezsem to plu b ir
Muggle c in ayeti ile te hdit e tti v e-“
“A m an T anr
ı m, y ani b ütü n o in sanla r
ı n ö lü m ü
ve b enim p asla nm
ı ş s ondaj k ule si v e ç ürü m ü
ş
geni
ş le tm e ekle m le ri ve ba
ş ka bilm em nele r
hakk
ı nda s oru la r c evapla m ak z oru nda k alm am
senin s uçun m uydu!” d edi B a
ş bakan ö fk eyle .
“B enim mi suçum ?” dedi Fudge re ngi
de
ğ i ş ere k. “ S en o ls ayd
ı n
ş anta ja ö yle ce b oyun
e ğ ece
ğ in i m i s öyle m ek is tiy ors un?”
“B elk i h ay
ı r,” d edi B a
ş bakan, a ya
ğ a k alk ara k
ve odada volt a ata ra k, “a m a
ş anta jc
ı y ı bir
i ğ re nçlik y apm adan y akala m ak iç in e lim den n e
geliy ors a y apard
ı m!”

“G erç ekte n de benim elim den gele ni
yapm ad
ığ ı
m ı m
ı san
ı yors unuz?” diy e sord u
Fudge ate
ş lic e. “B akanl
ı kta ki her Seherb az
onu ve mürit le rin i yakala m aya çal
ı ş t ı ve
çal
ı ş ı yor, am a dünyadaki en güçlü
büyücüle rd en bir i hakk
ı nda konu
ş uyoru z
maale sef, o tu z y
ı ld
ı r y akala nm akta n k açm
ı ş b ir
büyücü!”
“Ö yle yse b ana W est C ountr y 'd eki k as
ı rg adan
da o nun s oru m lu o ld u
ğ unu söyle yeceksin iz ?”
dedi Ba
ş bakan, sin ir le ri att
ığ ı
her ad
ı mla
arta ra k. Bu kork unç fe la ketle rin nedenin i
ke
ş fe dip d e h alk a a ç
ı kla yam am ak o nu ç ile den
ç ı kar
ı yord u, bunun devle tin suçunun
olm as
ı ndan d aha d a fa zla .
“O b ir k as
ı rg a d e
ğ ild i, ” d edi F udge s efilc e.
“A fe ders in iz !” diy e havla d
ı Ba
ş bak an,
ş im di

re sm en ayakla r
ı n ı vura vura yürü yere k.
“A
ğ açla r sökülü , çat
ı la r kopar
ı lm
ı ş , sokak
la m bala r
ı e
ğ ilm i
ş , k ork unç y ara la nm ala r-”
“Ö lü m Yiy enle r'd i, ” dedi Fudge. “A d
ı
An
ı lm am as
ı G ere ken K i
ş i'n in m ürit le ri. V e...v e
devle rin d e i
ş e k ar
ı ş t ığ ı
n ı s an
ı yoru z.”
Ba
ş bakan s anki g örü nm ez b ir d uvara ç arp m
ı ş
gib i o ld u
ğ u y erd e k ald
ı . “ N eyle r i
ş e k ar
ı ş m ı ş ?”
Fudge y üzünü b uru
ş tu rd u. “ G eçen s efe r b üyük
bir e tk i y ara tm ak is te di
ğ in de d evle ri k ulla nd
ı ,”
dedi. “Y anl
ı ş B ilg ile ndir m e O fis i y ir m i d ört s aat
çal
ı ş ı yor. Gerç ekte nele r old u
ğ unu göre n
Muggle 'la r
ı n haf
ı zala r
ı n ı de
ğ i ş tir e n Haf
ı za
De
ğ i ş tir ic i ta k
ı mla r
ı m ı z vard
ı . Sih ir li
Yara t
ı kla r
ı n Düzenle nm esi ve Kontr o lü
Departm an
ı 'n
ı n ç o
ğ unu e tr a fta k o
ş tu rd uk, a m a
devi b ula m
ı yoru z - b ir fe la ketti. ”

“Y apm a y a!” d edi B a
ş bakan ö fk eyle .
“B akanl
ı k't a mora lin epey dü
ş ük old u
ğ unu
in kar etm eyece
ğ im ,” dedi Fudge. “B ütü n
bunla r
ı n ü stü ne, A m elia B ones'u k aybettik .”
“K im i k aybettin iz ?”
“A m elia Bones. Sih ir s el Kanun Uygula m a
Departm an
ı 'n
ı n ba
ş ı . San
ı yoru z ki Ad
ı
An
ı lm am as
ı G ere ken K i
ş i o nu k endis i ö ld ürd ü,
çünkü ç ok y ete nekli b ir c ad
ı yd
ı v e - v e b ütü n
kan
ı tla r göste riy or ki gerç ek bir dövü
ş
serg ile di. ”
Fudge b o
ğ az
ı n ı te m iz le di v e, g örü ndü
ğ ü ü zere ,
bir gayre tle silin dir
ş apkas
ı n ı döndürm eyi
b ı ra kt
ı .
“A m a o cin ayet gazete le rd eydi, ” dedi
Ba
ş bakan öfk esin den bir anl
ığ ı
na sapara k

“B iz im gazete le rim iz de. Am elia Bones...
sadece kendi ba
ş ı na ya
ş ayan orta ya
ş l ı bir
kad
ı n dendi. K ork unç - kork unç bir cin ayetti
de
ğ il m i? E peyce ta n
ı nm
ı ş t ı . P olis ç ok
ş a ş k ı n,
görü yors unuz y a.”
Fudge iç geçir d i. “E h, elb ette öyle le r,” dedi
“iç erd en kilit le nm i
ş bir odada öld ürü lm ü
ş tü ,
de
ğ il m i? Ö te ki ta ra fta n, b iz ta m o la ra k k im in
yapt
ığ ı
n ı biliy oru z, ki bu biz i onu yakala m ak
iç in daha ile riy e götü rm üyor. Ve Em melin e
Vance v ard
ı , b elk i b unu d uym ad
ı n ı z-“
“A h evet duydum !” dedi B a
ş bakan. “A sl
ı nda
bura daki k ö
ş enin e tr a f
ı nda o ld u. G azete le r o nu
alla y
ı p p ulla d
ı la r, “B a
ş bakan'
ı n a rk a b ahçesin e
kanun v e e m ir ih la li- ”
“V e s anki b u y ete rli d e
ğ ilm i
ş g ib i, ” d edi F udge,
Ba
ş bakan'
ı din le m eyere k, “R uh E m ic ile r her

yeri sard
ı la r, in sanla ra sa
ğ da sold a orta da
sald
ı ra ra k...”
Daha m utlu b ir a n
ı nda b u c üm le B a
ş bakan'a
anla
ş ı lm az gelir d i, am a
ş im di daha zekiy di.
“R uh Em ic ile r'in Azkaban'd aki tu ts akla r
ı
koru du
ğ unu s an
ı yord um ,” d edi d ik katle .
“Ö yle y ap
ı yorla rd
ı ,” d edi F udge h als iz ce. “ A m a
art
ı k de
ğ il. Hapis hane'y i b
ı ra kt
ı la r ve Ad
ı
An
ı lm am as
ı G ere ken K i
ş i'y e k at
ı ld
ı la r. B unun
bir h ayal k
ı r ı kl
ığ ı
o lm ad
ığ ı
n ı s öyle yem em .”
“A m a,” d edi B a
ş bakan, d o
ğ an b ir k ork uyla , “ s iz
bana onla r
ı n in sanla rd an um ut ve m utlu lu
ğ u
em en yara t
ı kla r old u
ğ unu söyle m em i
ş
miy din iz ?”
“D o
ğ ru . V e ç o
ğ al
ı yorla r. B ütü n s is i y ara ta n
ş ey
de b u.”

Ba
ş bakan diz le ri çözüle re k en yak
ı n
sandaly eye çöktü . Görü nm ez yara t
ı kla r
ı n
köyle rin ve kasabala r
ı n ara s
ı ndan geçere k
seçm enle rin e um uts uzlu k da
ğı
tm as
ı onda
bay
ı la cakm
ı ş g ib i b ir h is u yand
ı r ı yord u.
“G örü yors unuz ki, Fudge - bir
ş eyle r
yapm al
ı s ı n ı z! Bu Sih ir Bakan
ı ola ra k siz in
soru m lu lu
ğ unuz!”
“A ziz Ba
ş bakan'
ı m, bütü n bunla rd an sonra
benim h ala S ih ir B akan
ı o ld u
ğ um u gerç ekte n

ş ünem ezsin iz , de
ğ il mi? Üç gün önce
kovuld um ! Bütü n Büyücü to plu m u ik i hafta
boyunca benim i
ş te n ç
ı kar
ı lm am
ı ç
ığ ı
r ı yor.
Ofis te ki b ütü n d önem im b oyunca o nla r
ı b öyle
bir le
ş mi
ş görm em i
ş tim !” dedi Fudge,
gülü m sem ek iç in c esur b ir ç aba ile .
Ba
ş bakan bir anl
ığ ı
na ne diy ece
ğ in i

bile m em i
ş ti. B
ı ra k
ı ld
ığ ı
d uru m a k ar
ş ı d uydu
ğ u
k ı zg
ı nl
ığ ı
na ra
ğ men, k ar
ş ı s ı nda o tu ra n ç ekm i
ş
gib i g örü nen a dam a a c
ı yord u.
“Ç ok üzgünüm ,” dedi en sonunda. “E
ğ er
yapabile ce
ğ im b ir
ş ey v ars a?”
“Ç ok nazik sin iz Ba
ş bakan'
ı m, am a
yapabile ce
ğ in iz bir
ş ey y ok. B en b ura ya s iz i
son o la n o la yla r k onusunda b ilg ile ndir m ek v e
siz e h ale fim i ta n
ı ş t ı rm aya g eld im .
Ş u a na k adar
bura da o lu r s and
ı m, a m a e lb ette ,
ş u a nda ç ok
me
ş gul b ütü n o la nla r y üzünden.”
Fudge bir tü y kale m in ucuyla kula
ğı
n ı
kar
ı ş t ı ra n uzun k
ı v ı rc
ı k güm ü
ş peru k ta kan
çir k in k üçük a dam p ortr e sin e b akt
ı . F udge'
ı n
bak
ı ş ı n ı y akala yan p ortr e d edi k i, “B ir a z s onra
bura da ola cak, Dum ble dore 'a yazd
ığ ı
bir
mektu bu b it ir iy or.”

“O na
ş ans d ile rim ,” d edi F udge ilk d efa a c
ı b ir
sesle konu
ş ara k. “S on ik i hafta d
ı r
Dum ble dore 'a g ünde ik i k ez y az
ı yord um , a m a
ondan t
ı k yok. E
ğ er çocu
ğ u ik na etm eye
haz
ı rl
ı kl
ı ols ayd
ı , ben hala ... Eh, belk i
Scrim geour d aha b a
ş ar
ı l ı o lu r.”
Fudge b esbelli k ederli b ir s essiz li
ğ e din m i
ş ti,
am a bu nere deyse an
ı nda, bir anda gevre k,
re sm i sesiy le konu
ş an portr e ta ra f
ı ndan
bozulm u
ş tu .
Muggle 'l a r
ı n B a
ş bakan'
ı na.
Bir to pla n t
ı r ic a e diy oru m .
Acil. L ütfe n d erh al y an
ı tla y
ı n ı z.
Rufu s S crim geour
Sih ir B akan
ı .

“E vet, evet, iy i, ” dedi Ba
ş bakan dik kati
da
ğı
la ra k, ve
ı zgara daki a le vle r te kra r z üm rü t
ye
ş ilin e döndü
ğ ünde, yükseld i
ğ in de ve
orta la r
ı nda ik in ci b ir d önen b üyücü b elir d i
ğ in de
ve o nu k
ı sa b ir a n s onra a ntik a h al
ı n ı n ü stü ne
tü kürd ü
ğ ünde ir k ilm edi b ile .
Fudge a ya
ğ a k alk t
ı v e b ir a nl
ı k b ir te re ddütte n
sonra y eni g ele nin k endin i to pla m as
ı n ı , uzun
siy ah cüppesin in to zunu silk ele m esin i ve
etr a f
ı na bakm as
ı n ı iz le di. Ba
ş bakan da
ayn
ı s ı n ı y apt
ı .
Ba
ş bakan'
ı n ilk , apta lc a fik ri Rufu s
Scrim geour'u n y a
ş l ı b ir a sla na b enzem esiy di.
Yele sin de v e ç al
ı ya b enzeyen k a
ş la r
ı nda ç iz gi
çiz gi grilik le r vard
ı , Tel- k enarl
ı gözlü kle rin
ard
ı nda m era kl
ı s ar
ı ms
ı g özle ri v ard
ı v e h afif ç e
to palla yara k yürü m esin e ra
ğ men uzun in ce
boyuyla v e u zun a d
ı mla r
ı yla belli bir zara fe ti

vard
ı .
İ nsanda d erh al b ir k urn azl
ı k ve sertlik
his si b
ı ra k
ı yord u; Ba
ş bakan, Büyücü
to plu m unun bu te hlik eli zam anda neden
Scrim geour'u Fudge'a ye
ğ le di
ğ in i anla d
ığ ı
n ı
sand
ı .
“N as
ı ls
ı n ı z?” dedi Ba
ş bakan kib arc a, elin i
uzata ra k.
Scrim geour o nu k
ı sa b ir s üre tu ttu , g özle riy le
oday
ı ta ra d
ı , ve cüppesin in alt
ı ndan bir asa
çekti.
“F udge siz e her
ş eyi anla tt
ı m
ı ?” diy e sord u,
kap
ı ya do
ğ ru uzun ad
ı mla rla yürü yere k ve
asas
ı yla anahta r deli
ğ in e dokunara k.
Ba
ş bakan k ilid in t
ı k ı rd ad
ığ ı
n ı d uydu.
“E e - e vet,” d edi B a
ş bakan. “ V e e
ğ er s ak
ı ncas
ı
yoksa, o k ap
ı n ı n a ç
ı k k alm as
ı n ı te rc ih e derim .

“R ahats iz edilm em eyi te rc ih ederim ,” dedi
Scrim geour k
ı saca, “y a d a iz le nm em eyi, ” d iy e
ekle di, asas
ı n ı , perd ele rin çekilm esin i
sa
ğ la yara k pencere le re yönelt e re k. “E vet,
pekala , ben m e
ş gul bir adam
ı m, o yüzden
i ş im iz e dönelim .
İ lk ola ra k, güvenli
ğ in iz i
konu
ş mal
ı y ı z.”
Ba
ş bakan s esin i y ükselt e bild i
ğ i k adar y ükselt ti
ve cevapla d
ı : “Z ate n sahip old u
ğ um
güvenlik te n ta m am iy le m em nunum e fe n-“
“A m a b iz d e
ğ iliz ,” d iy e la f
ı n ı k esti S crim geour.
“E
ğ er B a
ş bakan'la r
ı İ mperiu s la netin in alt
ı na
gir e rs e b u M uggle 'la r iç in y ete rs iz b ir k oru m a
ola cak. D
ı ş ar
ı daki o fis in iz deki y eni s ekre te r-”
“K in gsle y S hackle bolt 't a n k urtu lm uyoru m , e
ğ er
bunu dem ek is tiy ors an
ı z!” dedi Ba
ş bakan
s ı ca
ğı
s
ı ca
ğı
na. “ G erç ekte n v erim li, ö te kile rin in

yapt
ığ ı
n ı n ik i k at
ı i
ş in a lt
ı ndan k alk
ı yor-”
“Ç ünkü o bir büyücü,” dedi Scrim geour,
gülü m sem enin g's in i bile göste rm eden. “S iz e
koru m an
ı z iç in g önderilm i
ş ola n iy i e
ğ it ilm i
ş bir
Seherb az.”
“B ekle bakal
ı m bir dakik a!” diy e bild ir d i
Ba
ş bakan. “O fis im e öyle ce in sanla r
koyam azs
ı n ı z, benim iç in çal
ı ş anla r
ı ben
seçerim -”
“S hackle bolt 't a n mem nun old u
ğ unuzu
san
ı yord um ?” dedi Scrim geour so
ğ ukça.
“Ö yle yim - y ani - ö yle ydi- ”
“Ö yle yse pro ble m yok, de
ğ il mi? ” dedi
Scrim geour.
“B en...e h, Shackle bolt i
ş in de... ee... harik a
olm ay
ı sürd ürd ü
ğ ü süre ce,” dedi Ba
ş bakan

özürle , am a Scrim geour onu duym u
ş a
benzem iy ord u.
“ Ş im di, Genç Bakan
ı n ı z Herb ert Chorle y
konusunda,” diy e devam etti. “Ö rd ek ta klid i
yapara k e tr a f
ı e
ğ le ndir e n.”
“N e o lm u
ş o na?” d iy e s ord u B a
ş bakan.
“B esbelli k ötü y ap
ı lm
ı ş b ir Im periu s L aneti'n e
te pki göste rd i, ” dedi Scrim geour. “B eynin i
sers em le tti, a m a o h ala te hlik eli o la bilir .”
“S adece vak vakl
ı yor!” dedi Ba
ş bakan
hals iz ce. “H erh ald e b ir a zc
ı k d in le nm ek... B elk i
iç kiy i b
ı ra km ak...”
“S t. Mungo'n un Sih ir s el Hasta l
ı kla r ve
Yara la nm ala r H asta nesi'n den b ir
Ş if a c
ı ta k
ı m ı
onu biz konu
ş urk en bile in celiy orla r.
Ş u ana
dek üç ta nesin i bo
ğ maya kalk
ı ş t ı ,” dedi

Scrim geour. “B ence en iy is i onu
ş im dilik
Muggle to plu m undan a lm ak.”
“B en... eh...
İ yi ola cak, de
ğ il mi? ” dedi
Ba
ş bakan e ndi
ş eyle .
Scrim geour
ş öm in eye d o
ğ ru ç okta n y ol a lm aya
ba
ş la yara k s adece o m uz s ilk ti.
“E h, söyle m ek is te dik le rim bunla rd
ı .
Geli
ş mele rd en siz i haberd ar edece
ğ im ,
Ba
ş bakan'
ı m - ya da, en az
ı ndan, ben
muhte m ele n kendim gele m eyecek kadar çok
me
ş gul ola ca
ğı
m, o zam an Fudge'
ı
göndere ce
ğ im . Dan
ı ş man kapasit e si iç in de
kalm aya r a z
ı o ld u.”
Fudge g ülü m sem eye ç al
ı ş t ı , a m a b a
ş ar
ı s ı zd
ı ;
sadece b ir d i
ş a
ğ r ı s ı v arm
ı ş g ib i g örü nüyord u.
Scrim geour ate
ş i ye
ş ile döndüre n esra re ngiz
to z iç in c eple rin i k ar
ı ş t ı r ı yord u b ile . B a
ş bakan

bir an ik is in e üm it s iz ce bakt
ı , sonra bütü n
ak
ş am b ast
ı rm aya ç al
ı ş t ığ ı
s özle r e n s onunda
a ğ z ı ndan f
ı rla d
ı .
“A m a Tanr
ı a
ş k ı na - siz büyücüsünüz! S ih ir
yapabilir s in iz ! Em in im ki -e h- her
ş eyi
çözebilir s in iz !”
Scrim geour yava
ş ça yerin de döndü ve
Fud ge'a
ş a ş k ı n bir bak
ı ş att
ı , ve Fudge bu
sefe r g ülü m sem eyi b a
ş ara ra k k ib arc a d edi k i:
“S oru n
ş u k i, ö te ki ta ra f d a b üyü y apabiliy or,
Ba
ş abakan'
ı m.”
Ve bununla bera ber, ik i büyücü parla k ye
ş il
ate
ş e b ir b ir i a rd
ı na g ir e re k y ok o ld ula r.

İ K İ NC
İ B Ö LÜ M :

SPIN NER 'S E N D
M ille rc e uzakl
ı kta , Ba
ş bakan'
ı n pencere sin in
a ksi y önüne d o
ğ ru h
ı zla e sen rü zgâr; y abani
o tla r v e ç öp y
ığ ı
nla r
ı n ı n ara s
ı ndan akan kir li
n ehri sürü klü yord u. Art
ı k kulla n
ı lm ayan bir
f a brik an
ı n devasa bacas
ı na belir s iz lik ve
u ğ urs uzlu k hâkim di. Ne kapkara suyun
f ı s ı lt
ı s ı ndan ba
ş ka bir ses vard
ı , ne de
y ığ ı
nla r
ı n a lt
ı nda bal
ı k ve pata te s k
ı zartm as
ı
k okusu ald
ığ ı
baz
ı paketle re um utla ve
y ava
ş ça yakla
ş an bir deri bir kem ik tilk id en
b a
ş ka b ir h ayat b elir tis i.
A m a sonra , anid en c
ı l ı z bir patla m a sesiy le ,
n ehrin k
ı y ı s ı nda in ce uzun ve kukule ta l
ı bir
f ig ür b elir d i. T ilk i d ondu, ih tiy atla g özle rin i b u

ola
ğ an d
ı ş ı ola ya sabit le m i
ş ti. F ig ür k
ı sa bir
süre bulu ndu
ğ u yeri kontr o l ediy orm u
ş gib i
görü ndü, sonra
ı ş ı kla bir lik te , h
ı zl
ı ve büyük
ad
ı mla rla ile rle di, uzun pele rin i çim enle re
sürtü nürk en s es ç
ı kar
ı yord u.
İ kin ci v e d aha y üksek b ir p atla m a s esiy le d i
ğ er
bir fig ür c is im le ndi.
“B ekle !”
Kula k t
ı rm ala yan ç
ığ
l ı kta n ü rk en tilk i ç al
ı l ı kla r
ı n
ara s
ı na sin di. Y
ığ ı
nla r
ı n üzerin den yuvas
ı na
do
ğ ru s
ı çra d
ı . Ye
ş il parla k bir
ı ş ı k old u ve
ciy akla yan tilk i ö lü o la ra k y ere d ü
ş tü .
İ kin ci fig ür, h ayvan
ı a yakucuyla ç evir d i.
“Y aln
ı zca b ir tilk i, ” d edi u m urs am azca b ir k ad
ı n
sesi kukule ta n
ı n alt
ı ndan. “B elk i bir
seherb azd
ı r diy e dü
ş ünm ü
ş tü m - Cis sy,

bekle !”
Am a p arla k
ı ş ı k s
ı ra s
ı nda d uru p b akan k i
ş i, a z
önce tilk in in d ü
ş tü
ğ ü y
ığ ı
nla r
ı n ü zerin den b as
ı p
git m i
ş ti b ile . “ C is sy - N arc is sa - b eni d in le -”
İ kin ci k ad
ı n ilk in e yeti
ş ti ve kolu nu yakala d
ı ,
am a d i
ğ eri k olu nu k urta rd
ı . “ G eri d ön, B ella !”
“B eni d in le m elis in !”
“Y ete rin ce din le dim . Kara r
ı m ı verd im . Beni
yaln
ı z b
ı ra k!”
Narc is sa is im li kad
ı n, bir çiz gi boyu uzanan
eski p arm akl
ı kla r
ı n, n ehri, d ar v e k ald
ı r ı m ta
ş l ı
caddeden a yr
ı ld
ığ ı
y ere , y ani y
ığ ı
nla r
ı n s onuna
ula
ş t ı . D i
ğ er k ad
ı n, B ella , ta kip e tm eye d evam
etti. Bir lik te , yolu n kar
ş ı s ı ndaki pencere le ri
bo
ğ uk v e k apkara nl
ı k o la n b ir d iz i y
ı k ı k d ökük
tu
ğ la b ir e ve b akt
ı la r.

“B ura da m
ı ya
ş ı yor? ” diy e sord u Bella
küçüm seyen bir sesle . “B ura da? B u M uggle
ah
ı r ı nda? Kendi tü rü m üzden bura ya ayak
basan ilk k i
ş ile r o lm al
ı y ı z-”
Am a Narc is sa din le m iy ord u; pasl
ı
parm akl
ı kla rd an kendin e bir bo
ş lu k bulu p
s ı yr
ı ld
ı v e h
ı zl
ı ca y olu g eçti b ile .
“C is sy, b ekle !”
Pele rin i ark as
ı nda h
ı ş ı rt
ı ç
ı kara n Bella ,
Narc is sa'y
ı ta kip e tti, o nu ik in ci v e n ere deyse
bir in cis in in a yn
ı s ı o la n e vle rle d olu b ir s oka
ğ a
gir e rk en g örd ü. B az
ı s okak la m bala r
ı k
ı r ı kt
ı ; ik i
kad
ı n ayd
ı nl
ı k ve kör kara nl
ı k ara s
ı nda
ko
ş uyord u. T akip e den k ad
ı n, d i
ğ erin i, b a
ş ka
bir kö
ş eyi döndü
ğ ü s
ı ra da yakala d
ı . B u kez
kolu nu s
ı k ı ca yakala m ay
ı ba
ş ard
ı , kendin e
do
ğ ru ç evir d i v e b öyle ce y üz y üze g eld ile r.

“C is sy, bunu yapm am al
ı s ı n, ona
güvenem ezsin -”
“K ara nl
ı k L ord o na in an
ı yor, d e
ğ il m i? ”
“K ara nl
ı k L ord ... b ence... y an
ı l ı yor,” B ella n efe s
nefe se k ald
ı , v e e tr a fa b ak
ı p g erç ekte n y aln
ı z
olu p o lm ad
ı kla r
ı n ı k ontr o l e derk en k
ı sa b ir s üre
boyunca k ukule ta s
ı n ı n a lt
ı ndaki g özle ri p arla d
ı .
“H em ne olu rs a ols un, biz e pla n hakk
ı nda
konu
ş mam am
ı z söyle ndi. B u K ara nl
ı k Lord 'a
ih anet e tm ek o lu r-”
“B
ı ra k, B ella !” d iy e h
ı rla d
ı N arc is sa v e p ele rin in
alt
ı ndan bir asa ç
ı kar
ı p te hdit ederc esin e
di
ğ erin in s ura t
ı na tu ttu . B ella y aln
ı zca g üld ü.
“C is sy, k endi k ard e
ş in e m i? Y apam azs
ı n-”
“A rt
ı k yapam ayaca
ğı
m hiç bir
ş ey yok!” dedi
Narc is sa his te rik bir sesle , asas
ı n ı bir

b ı çakm
ı ş ças
ı na in dir ir k en ba
ş ka bir
ı ş ı k
parla m as
ı old u. Bella , yanm an
ı n etk is iy le
kard e
ş in in k olu nu b
ı ra kt
ı .
“N arc is sa!”
Am a Narc is sa acele yle devam etti.
Ş im di,
mesafe sin i koru yup tu
ğ la evle rin olu
ş tu rd u
ğ u
te rk edilm i
ş la bir e ntin derin lik le rin e in erk en,
ta kip çis i k olu nu o vala yara k te kra r p e
ş in deydi.
Sonunda, Narc is sa, yüksele n fa brik a
bacas
ı n ı n havada as
ı l ı dura n kocam an bir
i ş are t p arm a
ğı
g ib i g örü ndü
ğ ü y ere , S pin ner's
End is im li s oka
ğ a g ir d i. P erd ele rin a ra s
ı ndan
lo
ş ı ş ığ ı
n s
ı zd
ığ ı
e n s ondaki b odru m d air e ye
ula
ş ana kadar, ta hta ve k
ı r ı k pencere le rin
yan
ı ndan geçerk en ad
ı mla r
ı kald
ı r ı mda
yank
ı la n
ı yord u.
Sessiz ce la net eden Bella ona yeti
ş meden

önce, k ap
ı y ı ç ald
ı . K esik k esik s olu yup, o nla ra
gece m elt e m in i ta
ş ı yan kir li nehrin kokusunu
ala ra k, b ir lik te b ekle dile r. B ir k aç s aniy e s onra
kap
ı aç
ı ld
ı . Kap
ı ara l
ı ğı
ndan onla ra bakan,
uzun s iy ah s açla r
ı o rta dan ik iy e a yr
ı lm
ı ş , s olu k
yüzlü v e s iy ah g özlü b ir a dam g örü ndü.
Narc is sa kukule ta s
ı n ı in dir d i. Y üzü o kadar
solg undu ki kara nl
ı kta parl
ı yord u; uzun sar
ı
saçla r
ı s
ı rt
ı na d ökülü p o na b o
ğ ulm u
ş b ir in san
görü ntü sü v eriy ord u.
“N arc is sa!” dedi kap
ı y ı bir a z daha ara la yan
adam , böyle ce
ı ş ı k N arc is sa v e k
ı z k ard e
ş in i
de a yd
ı nla tt
ı . “ N e h o
ş b ir s ürp riz !”
“S everu s,” d edi N arc is sa f
ı s ı ld ayara k. “S enin le
konu
ş abilir m iy im ? A cil b ir d uru m .”
“T abii k i. ”

Adam , kad
ı n ı n iç eri gir m esi iç in geri çekild i.
Hala kukule ta l
ı ola n k
ı z kard e
ş i davet
edilm em i
ş o la ra k k ard e
ş in i ta kip e tti. “S nape,”
dedi k
ı saca y an
ı ndan g eçerk en.
“B ella tr ix ,” diy e yan
ı tla d
ı Snape, kap
ı y ı
ark ala r
ı ndan kapat
ı rk en in ce a
ğ z ı n ı bükere k
hafif ç e y apm ac
ı k b ir
ş ekild e g ülü m sedi.
Do
ğ ru ca, k ara nl
ı k bir hücre ym i
ş his si vere n,
küçücük b ir o tu rm a o das
ı na g ir d ile r. D uvarla r,
ço
ğ u siy ah veya kahvere ngi deri kapl
ı ola n
kit a pla rla kapla nm
ı ş t ı ; y
ı pra nm
ı ş bir kanape,
eski bir kolt u k, salla nan bir m asa, ta vandan
sark an m um d olu a viz enin lo
ş ı ş ığ ı
a lt
ı nda g ru p
halin de duru yorla rd
ı . G enellik le kulla n
ı lm ad
ığ ı
iç in , e vde b ir te rk e dilm i
ş lik h avas
ı v ard
ı .
Snape N arc is sa'y a n azik çe o tu rm as
ı n ı i
ş are t
etti. N arc is sa p ele rin in i ç
ı kard
ı v e b ir k enara

f ı rla tt
ı , k uca
ğı
na k oydu
ğ u, b ir b ir in e k enetle nm i
ş
beyaz ve tit r e yen elle rin e bakara k otu rd u.
Bella tr ix kukule ta s
ı n ı daha yava
ş in dir d i.
Kard e
ş in in s ar
ı ş ı n o ld u
ğ u k adar e sm erd i. A
ğı
r
göz kapakla r
ı ve sert bir çene yap
ı s ı vard
ı .
Narc is sa'n
ı n ark as
ı na gele ne dek gözle rin i
Snape't e n a y
ı rm ad
ı .
“P eki, senin iç in ne yapabilir im ?” diy e sord u
Snape, ik i kard e
ş in kar
ş ı s ı ndaki kolt u
ğ a
otu ru rk en.
“B iz ... y aln
ı z ı z, d e
ğ il m i? ” d iy e s ord u N arc is sa
usulc a.
“E vet, ta bii ki. Yani, K
ı lk uyru k bura da, am a
ha
ş ara tla r
ı s aym
ı yoru z, d e
ğ il m i? ”
Asas
ı n ı ark as
ı ndaki kit a pla rla dolu dola ba
do
ğ ru lt tu , gürü lt ü yle giz li bir kap
ı aç
ı ld
ı ve
üzerin de donup kalm
ı ş küçük bir adam
ı n

old u
ğ u d ar b ir m erd iv eni a ç
ığ
a ç
ı kard
ı .
“S enin de
ş üphesiz a nla d
ığ ı
n gib i, K
ı lk uyru k,
mis afir le rim iz v ar,” d edi S nape te m belc e.
Adam , son bir k aç m erd iv enden kam buru nu
ç ı kara k, a
ğı
r a
ğı
r in di v e o daya g ir d i. K üçük
sulu g özle ri, n okta b ir b urn u v e s ura t
ı nda h o
ş
olm ayan a pta l b ir s
ı r ı t ı ş ı v ard
ı . S ol e li p arla k
güm ü
ş bir eld iv enle kapl
ı ola n sa
ğ elin i
ta
ş ı yord u.
“N arc is sa!” dedi cik le yen bir sesle . “V e
Bella tr ix ! N e k adar d a-”
“E
ğ er is te rs eniz , K
ı lk uyru k iç ecekle rim iz i
getir e cek,” dedi S nape. “V e sonra da yata k
odas
ı na d önecek.” K
ı lk uyru k, s anki S nape o na
bir
ş ey f
ı rla tm
ı ş ças
ı na ir k ild i.
“S enin u
ş a ğı
n d e
ğ ilim !” d iy e c ik le di, S nape't e n

gözle rin i k aç
ı ra ra k.
“G erç ekte n m i? B en de, K ara nl
ı k Lord seni
bura ya b ana y ard
ı mc
ı o lm ak iç in y olla d
ı d iy e
bir iz le nim iç in deydim .”
“Y ard
ı mc
ı o lm ak iç in , e vet - a m a iç ecekle rin i
haz
ı rla m ak v e - v e e vin i te m iz le m ek!”
“D aha te hlik eli i
ş le re y ard
ı mc
ı o lm ak iç in c an
att
ığ ı
n hakk
ı nda en ufa k bir fik rim yoktu
K ı lk uyru k,” d edi S nape y um u
ş ak b ir s esle . “ B u
kola yca ayarla nabile cek bir
ş ey: Kara nl
ı k
Lord 'la b ir k onu
ş ay
ı m-”
“E
ğ er is te rs em o nunla k endim k onu
ş abilir im !”
“T abii ki konu
ş abilir s in ,” dedi Snape dudak
bükere k. “ A m a a yn
ı z am anda, iç kile rim iz i g etir .
Ev c in i y ap
ı m ı ş ara pla rd an o ls un.”
K ı lk uyru k bir an te re ddüt etti, onunla

ta rt
ı ş abile cekm i
ş g ib i g örü nüyord u, a m a s onra
döndü v e ik in ci b ir g iz li k ap
ı n ı n yolu nu tu ttu .
Bard akla r
ı n ç
ı nla m a sesle rin i duydula r.
Saniy ele r iç in de to zlu bir
ş i ş e ve bir te psi
üzerin de üç bard akla geri döndü. E lin dekile ri
salla nan m asa üzerin e koydu ve kit a p-k apl
ı
kap
ı y ı a rk as
ı ndan k apayara k u zakla
ş t ı .
Snape, üç bard a
ğı
da kan k
ı rm
ı z ı ş ara pla
dold urd u ve ik is in i k
ı z kard e
ş le re verd i.
Narc is sa m
ı r ı ld anara k te
ş ekkür ederk en,
Bellla tr ix hiç bir
ş ey söyle m edi, onun yerin e
Snape'e te rs te rs bakm ay
ı sürd ürd ü. S nape
ra hats
ı z olm u
ş a benzem iy ord u; aksin e
e ğ le niy or g ib i g örü nüyord u.
“K ara nl
ı k L ord 'a ,” d edi b ard a
ğı
n ı k ald
ı r ı rk en v e
iç kis in i b ir d ik i
ş te b it ir d i.
K ı zkard e
ş le r de ayn
ı s ı n ı yapt
ı la r. Snape

bard akla r
ı te kra r dold urd u. Narc is sa ik in ci
iç kis in i ald
ığ ı
s
ı ra da, acele yle , “S everu s,
bura ya b u
ş ekild e g eld i
ğ im iç in ü zgünüm , a m a
seni görm ek zoru ndayd
ı m. Bana yard
ı m
edebile cek te k k i
ş i o ld u
ğ unu d ü
ş ünüyoru m -”
Snape te k e lin i k ald
ı ra ra k s usm as
ı n ı i
ş are t e tti,
sonra a sas
ı n ı te kra r g iz li m erd iv enin k ap
ı s ı na
do
ğ ru lt tu . B üyük bir gürü lt ü ve ciy akla m ay
ı ,
K ı lk uyru k'u n m erd iv enle rd en acele yle yukar
ı
ç ı km a s esle ri ta kip e tti.
“Ö zür d ile rim ,” d edi S nape. “S on z am anla rd a
kap
ı d in le m eye b a
ş la d
ı , n e y apm aya ç al
ı ş t ığ ı
n ı
bilm iy oru m ... N e d iy ord un, N arc is sa?”
Derin b ir n efe s a ld
ı v e a nla tm aya b a
ş la d
ı .
“S everu s, biliy oru m bura da olm am am la z
ı m,
kim seye b ir
ş ey a nla tm am am s öyle ndi, a m a-”

“Ö yle yse d ilin e h âkim o l! ” d iy e h
ı rla d
ı B ella tr ix .
“Ö zellik le d e
ş im dik i e kip te !”
“ Ş im dik i e kip ?” d iy e te kra r e tti S nape a la yc
ı b ir
sesle . “V e benim bundan ne anla m am
gere kiy or, B ella tr ix ?”
“S ana g üvenm edi
ğ im i, S nape, s enin d e g ayet
iy i b ild i
ğ in g ib i! ”
Narc is sa a
ğ l ı yorm u
ş ças
ı na iç ç ekti v e e lle riy le
yüzünü k apad
ı . S nape b ard a
ğı
m asaya k oydu
ve te kra r otu rd u, elle ri kolt u
ğ un üzerin deydi,
Bella tr ix 'in te rs te rs b akan y üzüne g ülü m sedi.
“N arc is sa, bence Bella tr ix 'in iç in dekile ri
kusm as
ı n ı din le m eliy iz ; bu s
ı k ı c ı yar
ı da
kesilm ele ri ö nle r. P ekâlâ , d evam e t, B ella tr ix ,”
dedi S nape. “B ana g üvenm em ene s ebep o la n
ş ey n e?”

“Y üz ta ne s ebep v ar!” d iy e b a
ğı
rd
ı , k anepenin
ark as
ı ndan u zun a d
ı mla rla m asaya d o
ğ ru g id ip
bard a
ğı
n ı h
ı zla m asaya çarp ara k. “N ere den
ba
ş la yay
ı m! K ara nl
ı k L ord g ücünü y it ir d i
ğ in de
nere deydin ? Neden orta dan kaybold u
ğ u
zam an o nu b ulm ak iç in e n u fa k b ir h are kette
bulu nm ad
ı n? Dum ble dore 'u n yan
ı nda
ya
ş ad
ığ ı
n o nca y
ı l b oyunca n e y apt
ı n? N eden
Kara nl
ı k L ord 'u n F els efe T a
ş ı 'n
ı e ld e e tm esin i
engelle din ? N eden K ara nl
ı k Lord 'u n yenid en
do
ğ u ş u s
ı ra s
ı nda hem en gelm edin ? Bir k aç
hafta ö nce, b iz , K ara nl
ı k L ord iç in k ehaneti e le
geçir m eye çal
ı ş ı rk en nere deydin ? V e neden,
Snape, b e
ş s ene b oyunca s enin m erh am etin e
kalm
ı ş duru m dayken, Harry Potte r hala
hayatta ?”
Durd u, gö
ğ sü h
ı zla
ş i ş ip in iy ord u, yanakla r
ı
k ı zarm
ı ş t ı . Ark as
ı nda, yüzü hala elle riy le

kapal
ı o la n N arc is sa, h are kets iz ce o tu ru yord u.
Snape g ülü m sedi.
“S ana cevap verm eden önce - ah evet,
Bella tr ix , cevap vere ce
ğ im ! S öyle yecekle rim i
ve Kara nl
ı k Lord 'a ih anet etti
ğ im m asal
ı n ı n
as
ı ls
ı z o ld u
ğ unu, d i
ğ er a rk am dan k onu
ş anla ra
ile te bilir s in . Cevap verm eden önce, bir
ş ey
sorm am a iz in v er. G erç ekte n, K ara nl
ı k L ord 'u n
bu s oru la r
ı n h er b ir in i te k te k s orm ad
ığ ı
n ı m
ı

ş ünüyors un? Ve e
ğ er ben yete ri kadar
ta tm in edic i cevapla r verm eseydim ,
ş u anda
kar
ş ı nda otu ru p, senin le konu
ş uyor ola bilir
miy dim s an
ı yors un?”
Bella tr ix d ura ksad
ı .
“S ana in and
ığ ı
n ı b iliy oru m , a m a...”
“Y oksa yan
ı ld
ığ ı
n ı m
ı dü
ş ünüyors un? Y a da

onu bir
ş ekild e kand
ı rd
ığ ı
m ı m
ı ? Kara nl
ı k
Lord 'u , e n b üyük b üyücüyü, d ünyan
ı n g örd ü
ğ ü
en b ecerik li Z ih nefe ndar'
ı k and
ı rm ak?”
Bella tr ix b ir
ş ey d em edi, a m a ilk k ez a z d a o ls a
ra hats
ı z o lm u
ş g örü nüyord u. S nape k onunun
üzerin de durm ad
ı . Tekra r iç kis in i ald
ı , te k
yudum da b it ir d i v e d evam e tti. “K ara nl
ı k L ord
güçte n dü
ş tü
ğ ünde nere de old u
ğ um u m era k
ediy ors un. Bana em re tti
ğ i gib i Hogw arts
Cad
ı l ı k ve B üyücülü k O kulu 'n dayd
ı m, çünkü
Alb us Dum ble dore hakk
ı nda casuslu k
yapm am
ı is te m i
ş ti. Kara nl
ı k Lord 'u n em ri
old u
ğ undan i
ş i a lm aya c üre t e tti
ğ im i b iliy ors un,
de
ğ il m i? ”
Bella tr ix nere deyse fa rk edilm eyecek bir
ş ekild e, onayla rc as
ı na ba
ş ı n ı bir yukar
ı bir
a ş a ğı
s alla d
ı v e s onra a
ğ z ı n ı a çt
ı , a m a S nape
önce d avra nd
ı .

“O rta dan kaybold u
ğ unda, onu bulm ak iç in
neden çabala m ad
ığ ı
m ı soru yors un. Avery ,
Yaxle y, Carro w s'la r, Gre yback, Luciu s ile
bir lik te ” - kafa s
ı n ı N arc is sa'y a do
ğ ru hafif ç e
e ğ di - “a yn
ı nedenden dola y
ı .
İ ş in in bit ti
ğ in e
in an
ı yord um . Bununla övünm üyoru m ,
yan
ı lm
ı ş t ı m, am a öyle i
ş te ... E
ğ er, o zam an
in ançla r
ı n ı k aybedenle ri a ffe tm eseydi,
ş u a nda
çok a z s ay
ı da m ürid e s ahip o lu rd u.”
“B ana sahip olu rd u!” dedi Bella tr ix h
ı rs la .
“O nun iç in A zkaban'd a y
ı lla r
ı n ı g eçir e n b ana!”
“E vet, g erç ekte n, ta kdir e d e
ğ er,” dedi S nape
s ı k ı lm
ı ş bir sesle . “B elk i yard
ı mc
ı ols ayd
ı m,
hapis te o nun iç in b u k adar y atm am
ı ş o lu rd un,
am a iy i niy etin
ş üphe edilm eyecek kadar
güzel- ”
“ İ yi niy et!” diy e hayk
ı rd
ı ; öfk esin den ç
ı lg
ı na

dönm ü
ş gib iy di. “B en Ruh Em ic ile r'e
katla n
ı rk en, sen Hogw arts 't a kal
ı p ra hatç a
Dum ble dore 'u n e vcil h ayvan
ı r o lü nü o ynad
ı n!”
“T am ola ra k de
ğ il, ” dedi Snape so
ğ ukça.
“K ara nl
ı k Sanatla ra Kar
ş ı Savunm a
ö ğ re tm enli
ğ in i b ana v erm eyecekti, b ild i
ğ in g ib i.
Ş ey gib i dü
ş ünüyord u, ee, beni kötü yola
sürü kle yece
ğ in i, beni eski halim e
döndüre ce
ğ in i. ”
“S enin , K ara nl
ı k L ord iç in o la n fe dakârl
ığ ı
n b u
muydu, g özde d ers in i ö
ğ re tm em ek m i? ” diy e
ala y e tti B ella tr ix . “ N eden o ra da o k adar z am an
kald
ı n, Snape? Dum ble dore hakk
ı nda,
öld ü
ğ üne in and
ığ ı
n e fe ndin e c asuslu k y apm ak
iç in m i? ”
“H em en hem en,” dedi S nape, “B una kar
ş ı n,
Kara nl
ı k L ord g öre vim i h iç b
ı ra km ad
ığ ı
m iç in

mem nun: O n a lt
ı s enelik b ilg i b ir ik im im v ard
ı ,
yani Azkaban'
ı n ne kadar kötü old u
ğ u
hakk
ı nda b it m ek b ilm eyen a n
ı la rd an d aha i
ş e
yara r b ir y enid en h o
ş g eld in h ediy esi. ”
“A m a k ald
ı n-”
“E vet, B ella tr ix , kald
ı m” dedi S nape, ilk kez
sabr
ı n ı yit ir d i
ğ in i belli edere k. “A zkaban'a
t ı k ı lm aya te rc ih e dece
ğ im b ir i
ş im v ard
ı . Ö lü m
Yiy enle r'i avl
ı yorla rd
ı , biliy ors un.
Dum ble dore 'u n k oru m as
ı b eni h apsin in d
ı ş ı nda
tu tu yord u; en uygunu oydu ve ben de
kulla nd
ı m. Tekra r ediy oru m : Kara nl
ı k Lord
kald
ığ ı
mdan d ola y
ı beni
ş uçla m
ı yor, p eki s en
neden y ap
ı yors un a nla m
ı yoru m .”
“S an
ı r ı m ik in ci bilm ek is te di
ğ in ,” diy e devam
etti Snape, sesin i bir a z daha yükselt e re k,
çünkü Bella tr ix sözünü kesm eye

haz
ı rla n
ı yord u, “n eden Kara nl
ı k Lord ve
Fels efe Ta
ş ı ara s
ı nda durd u
ğ um . Bunun
cevab
ı k ola y. B ana g üvenip g üvenem eyece
ğ in i
bilm iy ord u. O da, t
ı pk
ı senin gib i, sad
ı k bir
Ölü m Y iy en'd en D um ble dore 'u n yard akç
ı s ı na
dönü
ş tü
ğ üm ü dü
ş ünüyord u. Ac
ı nacak
duru m dayd
ı , ç ok z ay
ı f v e v asat b ir b üyücünün
vücudunu payla
ş ı yord u. Önceki mütte fik le ri
Dum ble dore 'a ya da B akanl
ığ
a dönm ü
ş le rd ir
diy e, k endin i o nla ra a ç
ığ
a ç
ı karm aya c esare t
edem edi. B ana güvenm em esi beni derin den
yara la m
ı ş t ı . G ücüne ü ç s ene e rk en u la
ş abilir d i.
Sadece a çgözlü v e d e
ğ ers iz o la n Q uir re ll ta
ş ı
çalm aya yelt e ndi
ğ in de, kabul ediy oru m , onu
engelle m ek iç in yapabile ce
ğ im her
ş eyi
yapt
ı m.”
Bella tr ix 'in a
ğ z ı sanki kötü ta dl
ı bir ila ç
alm
ı ş ças
ı na b üküld ü.

“A m a o geri döndü
ğ ünde gelm edin , K ara nl
ı k
İ ş are t'in yand
ığ ı
n ı his setti
ğ in de hem en ona
gelm edin -”
“D o
ğ ru .
İ ki s aat s onra g eld im . D um ble dore 'u n
em ri ü zerin e g eld im .”
“D um ble dore 'u n em ri üzerin e-? ” diy e ba
ş la d
ı
nefr e t d olu b ir to nla .
“D ü
ş ün!” dedi Snape te kra rd an sab
ı rla .
“D ü
ş ün!
İ ki saat bekle m eyle , yaln
ı zca ik i
saatle , H ogw arts 't a ki c asuslu k g öre vim in k al
ı c ı
olm as
ı n ı g ara nti a lt
ı na ald
ı m! D um ble dore 'u n,
yaln
ı zca o em ir verd i diy e K ara nl
ı k Lord 'u n
ta ra f
ı na geçti
ğ im i dü
ş ünm esin i sa
ğ la yara k,
onun ve Züm rü düanka Yold a
ş l ığ ı
'n
ı n
hakk
ı ndaki tü m b ilg ile ri u la
ş t ı ra bile cek tim !
İ yic e

ş ün, Bella tr ix : Kara nl
ı k
İ ş are t, ayla rd
ı r
git tik çe belir g in le
ş iy ord u. G eri dönm ek üzere

old u
ğ unu b iliy ord um , b ütü n Ö lü m Y iy enle r b ilir !
Ne yapm ak is te di
ğ im i dü
ş ünecek çok
zam an
ı m v ard
ı , b ir s onra ki h am le m i p la nla m ak
iç in , K ark aro f g ib i k açm ak iç in , d e
ğ il m i? ”
“S eni te m in ederim , Dum ble dore 'u n kendi
adam
ı old u
ğ um u dü
ş ünm esin e ra
ğ men,
Kara nl
ı k Lord 'a ona sad
ı k kald
ığ ı
m ı
anla tt
ığ ı
mda, geç kalm am dan kaynakla nan
ho
ş nuts uzlu
ğ u ta m am en orta dan kaybold u.
Evet, K ara nl
ı k Lord , onu sonsuza dek te rk
etti
ğ im i d ü
ş ündü, a m a y an
ı lm
ı ş t ı .”
“A m a ne i
ş e yara d
ı n?” diy e dudak büktü
Bella tr ix . “N e gib i yara rl
ı bilg ile r edin dik
senden?”
“B ilg ile rim d ir e kt o la ra k K ara nl
ı k L ord 'a ile tilir ,”
dedi Snape. “E
ğ er senin le payla
ş mam ay
ı
seçiy ors a-”

“B enim le h er
ş eyin i p ayla
ş ı r!” d edi B ella tr ix b ir
anda patla yara k. “B eni en vefa l
ı , en sad
ı k
mürid i o la ra k-”
“Ö yle m i? ” d edi S nape, s esin den in anm ad
ığ ı
anla
ş ı l ı yord u. “B akanl
ı k fiy askosundan sonra
da m
ı ?”
“B enim s uçum d e
ğ ild i! ” d edi B ella tr ix k
ı zara ra k.
“E skid en K ara nl
ı k L ord e n d e
ğ er v erd i
ğ i
ş eyi
em anet e derd i b ana, e
ğ er L uciu s-”
“S ak
ı n - s ak
ı n k ocam
ı s uçla m aya k alk
ı ş ma!”
dedi N arc is sa k ard e
ş in e b akara k, a lç ak a m a
etk ili b ir s esle .
“S uçlu lu k p ay
ı a ra m ak g ere ksiz ,” d edi S nape
yum u
ş ak b ir s esle . “ O la n, o ld u.”
“A m a senin ta ra f
ı ndan de
ğ il! ” dedi Bella tr ix
öfk eyle . “H ay
ı r, d i
ğ erle rim iz te hlik e iç in deyken,

sen, b ir k ez d aha y oktu n, d e
ğ il m i, S nape?”
“G erid e k alm am e m re dild i, ” d edi S nape. “B elk i
Kara nl
ı k Lord 'la ayn
ı fik ir d e de
ğ ils in dir , belk i
Ölü m Yiy enle r'le Züm rü düanka Yold a
ş l ı k'
ı
ara s
ı ndaki bir sava
ş a kat
ı l ı rs am
Dum ble dore 'u n fa rk
ı na varm ayaca
ğı
n ı

ş ünüyors undur? V e - b a
ğı
ş la b eni- te hlik eden
bahsediy ors un... Alt
ı ta ne gençle
sava
ş ı yord unuz, d e
ğ il m i? ”
“S enin d e ç ok iy i b ild i
ğ in g ib i, ç ok g eçm eden
Yold a
ş l ığ ı
n yar
ı s ı n ı n gelm esiy le bir lik te
bir le
ş mi
ş tile r!” d iy e h
ı rla d
ı B ella tr ix . “V e, h az
ı r
Yold a
ş l ı k k onusu a ç
ı lm
ı ş ken h ala k ara rg ah
ı n
yerin i söyle yem eyece
ğ in konusunda
ı sra r
ediy ors un, d e
ğ il m i? ”
“S
ı r Tutu cu ben de
ğ ilim ; yerin is m in i
söyle yem em . B üyü ola yla r
ı n ı n nas
ı l i
ş le di
ğ in i

anl
ı yors un, s an
ı r ı m? K ara nl
ı k Lord , Y old a
ş l ı k
hakk
ı nda ona ula
ş t ı rd
ığ ı
m bilg ile rd en ho
ş nut.
Bu bilg ile r, büyük ih tim alle senin de ta hm in
etti
ğ in gib i, son günle rd e esir alm a ola yla r
ı ,
Em melin e V ance'in ö lü m ü v e S ir iu s B la ck't e n
kurtu lm ak iç in b iz e k esin lik le y ard
ı m e tti, s ana
onun i
ş in i b it ir m e
ş ere fin i b ah
ş ettim .”
Ba
ş ı n ı e
ğ di v e B ella tr ix 'i te brik e tti. B ella tr ix 'in
yüz if a desi y um u
ş am ad
ı .
“S on s oru m u a tl
ı yors un, S nape. H arry P otte r.
Geçti
ğ im iz be
ş sene boyunca onu her
duru m da ö ld üre bilir d in . Y apm ad
ı n. N eden?”
“B u konuyu K ara nl
ı k Lord 'la konu
ş tu n m u?”
diy e s ord u S nape.
“O ... son zam anla rd a, biz ... ben sana
soru yoru m , S nape!”

“E
ğ er Harry Potte r'
ı öld ürm ü
ş ols ayd
ı m;
Kara nl
ı k L ord y eni b edenin e k avu
ş up y enilm ez
olm ak iç in o nun k an
ı n ı k ulla nam ayacakt
ı -”
“Ç ocu
ğ u k ulla naca
ğı
n ı ö nceden g örd ü
ğ ünü m ü
id dia e diy ors un!” d iy e a la y e tti.
“ İ ddia e tm iy oru m ; p la nla r
ı h akk
ı nda e n u fa k b ir
fik rim y oktu ; z ate n K ara nl
ı k L ord 'u n ö ld ü
ğ ünü

ş ündü
ğ üm ü a ç
ı k a ç
ı k s öylü yoru m . A nla tm ak
is te di
ğ im sadece, K ara nl
ı k Lord 'u n H arry 'n in
hayatta k alm
ı ş o lm as
ı ndan d ola y
ı n eden ü zgün
olm ad
ığ ı
, en az
ı ndan bir sene öncesin e
kadar...”
“A m a n eden s a
ğ k alm as
ı na iz in v erd in ?”
“B eni anla m
ı yor m usun? Beni A zkaban'd an
uzak tu ta n yaln
ı zca Dum ble dore 'u n
koru m as
ı yd
ı ! Sence fa vori ö
ğ re ncis in i
öld ürm em kar
ş ı ma geçm esin e neden olm az

m ı yd
ı ? A m a b undan d aha fa zla s
ı d a v ar. S ana
hat
ı rla tm al
ı y ı m k i, H arry P otte r H ogw arts 'a ilk
geld i
ğ in de hala , kendis in in harik a bir kara
büyücü old u
ğ u ve Kara nl
ı k Lord 'u n
sald
ı r ı s ı ndan nas
ı l hayatta kald
ığ ı
hakk
ı nda
bir ç ok hik âye ve söyle nti dola
ş ı yord u.
Gerç ekte n, K ara nl
ı k L ord 'u n ç ok s ay
ı da m ürid i,
Potte r'
ı n biz i te kra r bir am aç iç in bir ara ya
getir e bile cek düzeyde old u
ğ unu dü
ş ündü.
Mera k e tti
ğ im i k abul e diy oru m v e o nu,
ş ato da
apta l b ir d uru m da o ld u
ğ u s
ı ra da ö ld ürm eye o
kadar d a h evesli d e
ğ ild im .”
“T abii ki, al
ı ş ı lm
ı ş ı n d
ı ş ı nda bir yete ne
ğ i
olm ad
ığ ı
n ı a nla m am k
ı sa s ürd ü. B ir ç ok s
ı k ı c ı
ve zor anla r
ı , yaln
ı zca s
ı rf
ş ans ve baz
ı
yenete kli ark ada
ş la r
ı n ı n bir ara ya gelm esi
sonucunda atla tt
ı . Notla r
ı vasat olm as
ı na
ra
ğ men, b abas
ı k adar tik sin dir ic i v e h alin den

mem nundu. Onu, ait olm ad
ığ ı
na in and
ığ ı
m
Hogw arts 't a n att
ı rm ak iç in elim den gele ni
yapt
ı m, am a onu öld ürm ek ya da gözüm ün
önünde öld ürü lm esin e iz in verm ek?
Dum ble dore 'u n d ib in de b öyle b ir ris ke g ir m em
iç in a pta l o lm am g ere kir d i. ”
“V e bütü n bunla rd an sonra , Dum ble dore 'u n
senden hiç
ş üphe etm edi
ğ in e in anm am
ı z
gere kiy or, ö yle m i? ” d iy e s ord u B ella tr ix . “ S enin
gerç ek s adakatin h akk
ı nda h iç bir fik ri y oktu v e
sana h ala ta m am
ı yla in an
ı yor, ö yle m i? ”
“R olü m ü iy i oynad
ı m,” dedi Snape. “V e
Dum ble dore 'u n e n b üyük z aaf
ı n ı u nutu yors un:
İ nsanla r
ı n iy i ola bile cekle rin e in an
ı r. Onun
ta ra f
ı na geçti
ğ im de, Ö lü m Yiy enlik günle rim
s ı ra s
ı nda yapt
ı kla r
ı mdan ne kadar pi
ş man
old u
ğ um h akk
ı nda p ala vra la r a tt
ı m v e k olla r
ı n ı
açara k beni kucakla d
ı - buna ra
ğ men,

söyle di
ğ im gib i, Kara nl
ı k Sanatla r'a
yakla
ş mam a b ile iz in v erm edi. D um ble dore ç ok
büyük b ir b üyücü - a h e vet, ö yle ” (B ella tr ix 'in
ç ı kard
ığ ı
ses üzerin e), “K ara nl
ı k Lord bunun
do
ğ ru lu
ğ unu kabul ediy or. Bununla bir lik te ,
Dum ble dore 'u n ya
ş la nd
ığ ı
n ı söyle m ekte n
mutlu lu k duyuyoru m . Geçen ay Kara nl
ı k
Lord 'la yapt
ığ ı
düello yüzünden sars
ı ld
ı .
Tepkile ri e skis in den d aha d a y ava
ş la m
ı ş t ı , b u
yüzden c id di b ir y ara la nm a y a
ş ad
ı . A m a b unca
y ı l iç in de, Severu s Snape'e ola n güvenin i
yit ir m edi v e y ala nla r
ı m K ara nl
ı k L ord iç in ç ok
de
ğ erli o ld u.”
Bella tr ix h ala d ü
ş ünceli g örü nüyord u, S nape'e
sonra ki sald
ı r ı s ı n ı n en iy is in in ne old u
ğ una
kara r vere m em i
ş gib iy di. Onun sessiz li
ğ in i
avanta j b ile n S nape, k
ı z k ard e
ş in e d öndü.
“ Ş im di. .. B enden y ard
ı m is te m eye m i g elm i
ş tin ,

Narc is sa?”
Narc is sa kafa s
ı n ı kald
ı r ı p bakt
ı , um uts uz
görü nüyord u.
“E vet, S everu s. S an
ı r ı m - s an
ı r ı m b ana y ard
ı m
edebile cek te k ki
ş i sensin , ba
ş ka gid ecek
kim sem y ok. L uciu s h apis te v e...”
Gözle rin i k apad
ı v e g öz k apakla r
ı n ı n a rd
ı ndan
ik i ir i g özya
ş ı s üzüld ü.
“K ara nl
ı k Lord konu
ş mam
ı yasakla d
ı ,” diy e
devam e tti N arc is sa, h ala g özle ri k apal
ı o la ra k.
“K im senin pla ndan haberd ar olm as
ı n ı
is te m iy or... B u... Ç ok g iz li. A m a-”
“E
ğ er yasakla d
ı ysa, konu
ş mam al
ı s ı n,” dedi
Snape bir kere de. “K ara nl
ı k Lord 'u n sözü
kanundur.”
Narc is sa güçlü kle solu k al
ı p veriy ord u.

Bella tr ix e ve g ir d i
ğ i a ndan b eri ilk k ez h o
ş nut
olm u
ş a b enziy ord u. “
İ ş te !” d edi z afe r ç
ığ
l ığ ı
yla .
“S nape bile konu
ş ma dedi
ğ in e göre ,
sessiz li
ğ in i k oru !”
Am a S nape ayakla n
ı p uzun ad
ı mla rla küçük
pencere ye yürü dü ve perd enin ark as
ı ndan
te rk edilm i
ş soka
ğ a dik katle bakt
ı . Ve sonra
h ı zla sürü yere k perd eyi kapad
ı , ka
ş la r
ı n ı
çata ra k te kra r N arc is sa'y a d öndü.
“P la n
ı biliy oru m ,” dedi k
ı s ı k sesle . “K ara nl
ı k
Lord 'u n söyle di
ğ i az say
ı da ki
ş id en bir iy im .
Yin e d e, b ilm iy or o la bilir d im , N arc is sa, K ara nl
ı k
Lord 'a ola n bu büyük ih anetin den dola y
ı
suçla nabilir d in .”
“K esin lik le b iliy ors undur d iy e d ü
ş ündüm !” d edi
Narc is sa, d aha ra hat n efe s a la ra k. “S ana ç ok
güveniy or, S everu s...”

“P la n
ı b iliy or m usun?” d edi B ella tr ix , k
ı sa s üre n
ho
ş nut olm u
ş yüz if a desin in yerin i öfk e ald
ı .
“B iliy or m usun?”
“E lb ette ,” d edi S nape. “A m a n as
ı l bir yard
ı m
is tiy ors un, N arc is sa? E
ğ er Kara nl
ı k Lord 'u n
fik rin i d e
ğ i ş tir m esi iç in o nu ik na e debile ce
ğ im i
hayal ediy ors an, san
ı r ı m um ut yok, hem de
hiç .”
“S everu s,” diy e f
ı s ı ld ad
ı , ya
ş la r solg un
yanakla r
ı ndan a
ş a ğı
d o
ğ ru k ayark en. “ O
ğ lu m ...
Tek o
ğ lu m ...”
“D ra co övünüyor olm al
ı ,” dedi Bella tr ix
kay
ı ts
ı zca. “K ara nl
ı k L ord o na ç ok b üyük b ir
onur bah
ş ediy or. Ve Dra co iç in
ş unu
söyle yebilir im : göre vin den kaçm
ı yor, kendin i
kan
ı tla m a
ş ans
ı buld u
ğ u iç in mem nun ve
heyecanla b ekliy or-”

Narc is sa gözle rin i S nape'e dik ip , yalv ara ra k
a ğ la m aya b a
ş la d
ı .
“Ç ünkü h enüz o n a lt
ı y a
ş ı nda v e n as
ı l y ala nla r
döndü
ğ ü konusunda en ufa k bir fik ri yok!
Neden, S everu s? N eden b enim o
ğ lu m ? B u ç ok
te hlik eli! Bu Luciu s'u n hata s
ı n ı n in tik am
ı ,
biliy oru m !”
Snape bir
ş ey söyle m edi. Gözya
ş la r
ı ndan
uza
ğ a bakt
ı , am a onu duym uyorm u
ş gib i
davra nam ad
ı . “ B u y üzden D ra co'y u s eçti, d e
ğ il
mi? ” diy e üste le di. “L uciu s'u cezala nd
ı rm ak
iç in ?”
“E
ğ er Dra co ba
ş ar
ı l ı olu rs a,” dedi Snape,
Narc is sa'd an uza
ğ a bakm ay
ı sürd üre re k,
“d i
ğ erle rin den daha yüksek bir onurla
onurla nd
ı r ı la cak.”
“A m a b a
ş ara m ayacak!” d iy e h
ı çk
ı ra ra k a
ğ la d
ı

Narc is sa. “N as
ı l olu r da Kara nl
ı k Lord 'u n
kendis i- ? ” Bella tr ix bir anda solu
ğ unu iç in e
çekti; Narc is sa sin ir le rin e hâkim ola m
ı yor
gib iy di.
“D em ek is te di
ğ im ... Henüz kim se
ba
ş ara m ad
ı ... Severu s... lü tfe n... Sen, her
zam an D ra co'n un e n s evdi
ğ i ö
ğ re tm eni o ld un...
Luciu s'u n eski ark ada
ş ı s ı n... yalv ar
ı yoru m
sana... Kara nl
ı k Lord 'u n en de
ğ erli, en
güvendi
ğ i dan
ı ş man
ı s ı n... O nunla konu
ş acak
m ı s ı n, o nu ik na e decek m is in ?”
“K ara nl
ı k Lord ik na olm ayacak ve ben bunu
deneyecek kadar apta l de
ğ ilim ,” dedi S nape
b ı kk
ı nl
ı kla . “K ara nl
ı k Lord Luciu s'a k
ı zg
ı n
de
ğ ilm i
ş gib i davra nam am . Soru m lu lu k
Luciu s't a olm al
ı yd
ı . Kendin i yakala tt
ı ,
di
ğ erle riy le bir lik te kehaneti getir m esi
gere kir k en b a
ş ar
ı s ı zl
ığ
a u
ğ ra d
ı . E vet, K ara nl
ı k

Lord k
ı zg
ı n, N arc is sa, ç ok k
ı zg
ı n h em d e.”
“Ö yle yse h akl
ı y ı m, D ra co'y u in tik am a lm ak iç in
seçti! ” d iy e t
ı kand
ı N arc is sa. “ B a
ş ar
ı l ı o lm as
ı n ı
de
ğ il, d enerk en ö lm esin i is tiy or!”
Snape bir
ş ey s öyle m eyin ce, N arc is sa s ahip
old u
ğ u a z
ı c ı k h âkim iy etin i d e y it ir m i
ş g örü ndü.
Aya
ğ a k alk t
ı v e S nape'i
ş a ş ı rta ra k c üppesin in
yakas
ı n ı tu ttu . Yüz yüzeydile r, gözya
ş la r
ı

ğ süne d am la yan N arc is sa n efe s n efe seydi,
“B unu yapabilir s in . Bunu Dra co yerin e
yapabilir s in , S everu s. S en b a
ş ar
ı rs
ı n, ta bii k i
ba
ş ar
ı rs
ı n ve seni hepim iz in öte sin de
ödülle ndir ir -”
Snape, cüppesin i s
ı k ı ca kavra m
ı ş ola n
Narc is sa'n
ı n bile
ğ in i tu ttu ve cüppesin den
kurta rd
ı . G özya
ş la r
ı yla d olu y üzüne b akara k,
yava
ş ça, “Z ate n sonunda benim yapm am
ı

is te yece
ğ in i d ü
ş ünüyoru m . A m a ilk D ra co'n un
denem esi g ere kti
ğ in e k ara r v erd i. G örü yors un,
e ğ er D ra co b ekle nm edik b ir
ş ekild e k azan
ı rs a,
Hogw arts 't a bir a z daha kala bile cek ve i
ş e
yara r c asuslu k g öre vim i s ürd üre bile ce
ğ im .”
“D i
ğ er bir
ş ekild e, Dra co'n un ölü p ya da
ölm em esi o nun iç in b ir
ş ey fa rk e tm iy or!”
“K ara nl
ı k Lord çok k
ı zg
ı n,” diy e te kra rla d
ı
Snape y ava
ş ça. “ K ehaneti d uyam ad
ı . S enin d e
benim k adar iy i b ild i
ğ in g ib i, N arc is sa, k ola yca
affe tm ez.”
Narc is sa diz le rin in üzerin e çökere k, yerd e,
h ı çk
ı ra h
ı çk
ı ra v e in le yere k a
ğ la d
ı . “O
ğ lu m ...
Tek o
ğ lu m ...”
“G uru r duym al
ı s ı n!” dedi Bella tr ix zalim ce.
“E
ğ er o
ğ ulla r
ı m ols ayd
ı hepsin i Kara nl
ı k
Lord 'u n hiz m etin e verm ekte n mem nuniy et

duyard
ı m!”
Narc is sa k üçük, u m uts uz b ir ç
ığ
l ı k a tt
ı v e u zun
sar
ı saçla r
ı n ı kavra d
ı . S nape onu durd urd u.
Kolla r
ı ndan tu ta ra k a ya
ğ a k ald
ı rd
ı v e k anepeye
otu rm as
ı n ı s a
ğ la d
ı . Sonra
ş ara p dold urd u ve
bard a
ğı
N arc is sa'n
ı n e lin e s
ı k ı ş t ı rd
ı .
“N arc is sa, b u k adar y ete r, iç
ş unu. B eni d in le .”
Bir süre durd u;
ş ara b
ı a
ğ z ı na götü re re k
tit r e kçe b ir y udum a ld
ı .
“B elk i. .. Dra co'y a yard
ı m etm em müm kün
ola bilir .”
Narc is sa aya
ğ a kalk t
ı , yüzü kâ
ğı
t kadar
beyazd
ı ; g özle ri ir ile
ş mi
ş ti.
“S everu s -a h, Severu s- ona yard
ı m eder
mis in ? Z ara r g örm em esin i s a
ğ la r m
ı s ı n?”

“D eneyebilir im .”
Bard a
ğı
n ı m asan
ı n kar
ş ı s ı na do
ğ ru savura n
Narc is sa kolt u
ğ undan kay
ı p diz le ri üzerin e
çöktü ; S nape'in a yakla r
ı na k apand
ı , o nun e lin i
ik i e liy le b ir lik te k avra d
ı v e d udakla r
ı n ı ü zerin e
yerle
ş tir d i.
“E
ğ er onu koru yacaksan... Severu s, yem in
eder m is in ?” B ozulm az Y em in e der m is in ?”
“B ozulm az Y em in ?”
Snape'in y üzü if a desiz di, a nla
ş ı lm
ı yord u. Y in e
de B ella tr ix b ir z afe r e das
ı yla k
ı k ı rd ad
ı .
“D in le m iy or musun, Narc is sa? Ah, em in im
deneyecektir . S
ı ra dan, bo
ş , asla
gerç ekle
ş tir ilm eyecek sözle r... Ah, Kara nl
ı k
Lord 'u n e m ri ü zerin e ta bii k i! ”
Snape Bella tr ix 'e bakm ad
ı . Narc is sa elin i

tu tm aya devam derk en, siy ah gözle ri,
Narc is sa'n
ı n
ı sla k m avi g özle rin e o dakl
ı yd
ı .
“E lb ette , N arc is sa, B ozulm az Y em in e derim ,”
dedi yava
ş ça. “B elk i de k
ı z kard e
ş in
Yem in dar'
ı m ı z o lm aya r a z
ı o lu r.”
Bella tr ix 'in a
ğ z ı a ç
ı k k ald
ı . S nape, N arc is sa'n
ı n
kar
ş ı s ı nda, d iz le ri ü zerin de e
ğ ild i ve böyle ce
ayn
ı h iz ada o ld ula r. B ella tr ix 'in
ş a ş k ı n b ak
ı ş la r
ı
ara s
ı nda s a
ğ e lle rin i b ir le
ş tir d ile r.
“A sana ih tiy ac
ı n o la cak, B ella tr ix ” d edi S nape
so
ğ ukça. B ella tr ix hala
ş a ş k ı n o la ra k a sas
ı n ı
ç ı kard
ı . “ V e b ir a z d aha y akla
ş man g ere k,” d edi
Snape.
Bella tr ix ö ne d o
ğ ru b ir a d
ı m a tt
ı , a sas
ı n ı d i
ğ er
ik is in in b ir le
ş mi
ş e lle rin in ü zerin e y erle
ş tir d i v e
ba
ş la r
ı nda d ik ilir h ald e d urd u.

Narc is sa k onu
ş tu .
“S everu s, o
ğ lu m Dra co, Kara nl
ı k Lord 'u n
dile kle rin i y erin e g etir m eye ç al
ı ş ı rk en o na g öz
kula k o la cak m
ı s ı n?”
“O la ca
ğı
m,” d edi S nape.
Asadan ç
ı kan, ale v gib i, in ce bir
ı ş ı k çiz gis i
elle rin in etr a f
ı n ı k
ı rm
ı z ı , s
ı cak bir te lm i
ş gib i
sard
ı .
“V e, o z ara r g örm esin d iy e, o nu k oru m ak iç in
elin den g ele ni y apacak m
ı s ı n?”
“Y apaca
ğı
m,” d edi S nape.
Asadan ik in ci bir
ı ş ı k ç
ı kara k, bir önceki
halk ayla b ir le
ş ip y anan b ir z in cir o lu
ş tu rd u.
“V e, k an
ı tla nm as
ı g ere kli o la nda... e
ğ er D ra co
ba
ş ar
ı s ı z o la ca
ğ a b enziy ors a...” d iy e f
ı s ı ld ad
ı

Narc is sa (S nape'in e li d i
ğ er e lin iç in de tit r e di,
am a geri çekm edi) , “K ara nl
ı k Lord 'u n,
Dra co'y a, yerin e getir m esi iç in em re tti
ğ i i
ş i
üstle necek m is in ?”
Bir anl
ı k sessiz lik old u. Bella tr ix , asas
ı
di
ğ erle rin in elle rin in üzerin de, gözle rin i dört
açm
ı ş b ir
ş ekild e iz le di.
“Ü stle nece
ğ im ,” d edi S nape.
Bella tr ix 'in
ş a ş k ı n yüzü, asadan f
ı rla yan
üçüncü bir e
ş iz ale vle
ı s ı nara k k
ı zard
ı . I
ş ı k
di
ğ erle riy le bir le
ş ere k, bir b ir in e kenetle nm i
ş
elle ri, a te
ş te n b ir y
ı la nm
ı ş ças
ı na k avra d
ı .

ÜÇÜNCÜ B Ö LÜ M :

OLA C AK V E
OLM AYAC AK

H arry P otte r yüksek sesle horlu yord u. D ört
s aat boyunca, yata k odas
ı pencere sin in
y an
ı ndaki sandaly ede otu ru p kara ra n havay
ı
i z le dik te n s onra , y üzünün b ir k
ı sm
ı p encere ye
d ayal
ı , g özlü
ğ ü y am ulm u
ş v e a
ğ z ı a ç
ı k o la ra k
u yuya kalm
ı ş t ı . N efe sin den bu
ğ ula nan cam ,
d ı ş ar
ı daki sokak la m bas
ı n ı n göz kam a
ş t ı r ı c ı
t u ru ncu
ı ş ığ ı
n ı d aha d a p arla k g öste riy ord u. V e
s uni
ı ş ı k y üzüne tü m c anl
ı l ı ğı
yla v ura ra k, o g ür
v e ta ra nm am
ı ş saçla r
ı n ı n alt
ı nda bir hayale t
v arm
ı ş iz le nim in i v eriy ord u.

Odada, e tr a fa s aç
ı lm
ı ş b ir s ürü
ı v ı r z
ı v ı r v e a z
mik ta rd a çöp vard
ı . Bayku
ş tü yle ri, elm a
koçanla r
ı , posta yla gelm i
ş ş ekerle m ele rin
yerd eki ç öple ri, y ata
ğı
n ü zerin e ra sgele a t
ı lm
ı ş
bir cüppenin orta s
ı nda karm an çorm an bir
ş ekild e dura n büyü kit a b
ı , ve çal
ı ş ma
masas
ı n ı n üzerin de dura n la m ban
ı n
ı ş ığ ı
yla
ayd
ı nla nan g azete y
ığ ı
nla r
ı . B ir h aberin b a
ş l ığ ı
ş öyle ydi:
HAR RY P O TTE R : S EÇ
İ LM
İ Ş K İ Ş İ ?
Ad
ı A n
ı lm am as
ı G ere ken K i
ş i'n in b ir k ez d aha
görü ndü
ğ ü
ş u s on g ünle rd e, S ih ir B akanl
ığ ı
'n da
ya
ş anan esra re ngiz huzurs uzlu k hakk
ı ndaki
söyle ntile r d evam e diy or.
“K onu
ş ma yetk im iz yok, bana bir
ş ey
sorm ay
ı n,” diy e is yan etti, dün gece
Bakanl
ı k't a n ayr
ı l ı rk en is m in i verm eyi

re ddeden b ir H af
ı za D e
ğ i ş tir ic i.
Bununla bir lik te , Bak an l
ı k't a ki üst düzey
yetk ilile rd en bir i, huzurs uzlu
ğ un kayna
ğı
n ı n
efs anevi K ehanet O das
ı o ld u
ğ unu d o
ğ ru la d
ı .
Bak an l
ı k b üyücüle rin in
ş im diy e k adar b öyle b ir
yerin varl
ığ ı
n ı bile re ddetm ele rin e kar
ş ı n,
büyüyle u
ğ ra
ş an kesim , Azkaban'd an fir a r
etm ek is te yen m ahkum la ra , k ehaneti ç alm aya
çal
ı ş an Ölü m Yiy enle r'in hiz m et etti
ğ in e
in an
ı yorla r. D o
ğ al ola ra k kehanet bilin m iy or,
ancak speküla syonla r,
ş u ana dek Ö lü m cül
Lanet't e n k urtu lu p s a
ğ k alm ay
ı b a
ş ara n te k k i
ş i
ola ra k bilin en Harry Potte r, ve o gece,
kafa la rd a soru i
ş are ti b
ı ra kara k, Bakanl
ı k't a
bulu nm as
ı yla ilg ili y ayg
ı nla
ş ı yor. B az
ı la r
ı , biz i
Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en'd en kurta ra cak te k
ki
ş i o la ra k k ehanette y er a ld
ığ ı
n ı söyle yere k,
Potte r'a ‘S eçilm i
ş Ki
ş i' diy ecek kadar ile ri

git tile r.
Bugün k eh an etin n ere d e o ld u
ğ unun -ta bi e
ğ er
vars a- bilin m em esiy le bir lik te (b kz. sayfa 2,
sütu n 5 )
Bir in ci haberin bit i
ş i ğ in de, bir ik in cis i yer
al
ı yord u. B u s efe rk in in b a
ş l ığ ı
:
SC RIM GEO UR F U DG E'I N Y ER
İ N İ ALD I
Bu ilk s ayfa h aberin in b üyük b ir k
ı sm
ı , a sla na
benzer y ele li, g ür s açl
ı v e o ld ukça ta hrip o lm u
ş
sura tl
ı bir adam
ı n büyük, siy ah-b eyaz bir
fo to
ğ ra f
ı yla kapl
ı yd
ı . R esim hare ket ediy or -
adam y üksek b ir y erd e d urm u
ş e l s all
ı yord u.
Önced en Sih ir s e l Yasa la r
ı Uygula m a
Departm an
ı 'n da Ba
ş Seherb az ola n Rufu s
Scrim geour, Sih ir Bakan
ı ola ra k C orn elio us
Fudge'
ı n y erin i a ld
ı . Y eni S ih ir B akan
ı 'y la , b u

yak
ı nla rd a Büyücü
ş ura 'd aki Ba
ş Sih ir b azl
ı k
göre vin e yenid en kavu
ş an Alb us
Dum ble dore 'u n ara s
ı n ı n aç
ı k olm as
ı na
ra
ğ men, ata m a, büyüyle u
ğ ra
ş an kesim
ta ra f
ı ndan c o
ş kuyla k ar
ş ı la nd
ı .
Scrim geours , i
ş i a lm as
ı ü zerin e D um ble dore ile
bir kez bulu
ş tu
ğ unu kabul etti, am a di
ğ er
ta rt
ı ş ma konula r
ı hakk
ı nda yoru m yapm ay
ı
re ddetti. Alb us Dum ble dore (b kz. sayfa 3,
sütu n 2 )
Ka
ğı
d ı n s ol ta ra f
ı nda, k atla nm
ı ş b ir d i
ğ er k a
ğı
t
duru yord u, böyle ce bakanl
ığ ı
n, ö
ğ re ncile rin in
can g üvenli
ğ in i te m in e diy or o lm as
ı yla ilg ili b ir
ba
ş l ı k g örü nüyord u.
Sih ir Bak an
ı Scrim geour, Bakanl
ı k'
ı n, bu
sonbahar Hogw arts Cad
ı l ı k ve Büyücülü k
Okulu 'n a d önecek o la n ö
ğ re ncile rin g üvenli
ğ in i

sa
ğ la m ak iç in s
ı k ı ö nle m le r a ld
ığ ı
yla ilg ili y eni
bir a ç
ı kla m ada b ulu ndu.
“B ak an l
ı k, apaç
ı k orta da ola n nedenle rd en
dola y
ı , uyulm as
ı zoru nlu ola n yeni giz li
güvenlik p la nla r
ı h akk
ı nda d eta yl
ı b ir a ç
ı kla m a
yapm ayacakt
ı r,” dedi Bakan, ancak bir üst
düzey y etk ili, H ogw arts '
ı k oru m ak iç in , o kulu n,
iç in de b ir m ik ta r k oru yucu b üyüle r v e t
ı ls
ı mla r
ı n
old u
ğ u b az
ı k ar
ı ş ı k la netle rle d onat
ı ld
ığ ı
n ı ve
küçük bir S eherb az ekib in in yaln
ı zca okulu
koru m akla g öre vle ndir ild i
ğ in i a ç
ı kla d
ı .
Ço
ğ u ki
ş i, ö
ğ re ncile rin güvenli
ğ i iç in Yeni
Bakanl
ı k'
ı n ald
ığ ı
önle m le rd en dola y
ı
ra hatla m
ı ş duru m da. Mrs . Augusta
Longbotto m , “T oru num Neville - Harry 'n in
yak
ı n a rk ada
ş ı , a kl
ı ma g elm i
ş ken, H azir a n'd a,
Bakanl
ı k't a Ölü m Yiy enle r'e kar
ş ı onunla
bir lik te s ava
ş m ı ş t ı -

Am a hik ayenin geri kala n k
ı sm
ı , sayfa n
ı n
üzerin de dura n büyük ku
ş kafe si yüzünden
okunm uyord u. K afe sin iç in de o la
ğ an ü stü k ar
beyaz
ı bir bayku
ş vard
ı . A ra s
ı ra kafa s
ı n ı
çevir e re k, kehrib ar re ngi gözle riy le oday
ı
ta r
ı yor, s ahib in i g örm eye ç al
ı ş ı yord u. B ir y a d a
ik i kez sab
ı rs
ı zca gagas
ı n ı t
ı k ı rd att
ı , am a
Harry onu duyam ayacak kadar derin
uyuyord u.
Odan
ı n ta m orta s
ı nda büyük bir sand
ı k
duru yord u. K apa
ğı

ı kt
ı ; sanki dold uru lm ay
ı
bekliy ord u; eski bir iç çam a
ş ı r ı paçavra s
ı ,
ş ekerle m ele r, b o
ş m üre kkep
ş i ş ele ri v e e n d ib e
yerle
ş tir ilm i
ş k
ı r ı k bir tü y kale m haric in de
nere deyse b om bo
ş tu . H em en y an
ı nda, yerd e
dura n m or bro
ş ürü n üzerin deki yaz
ı la r göze
bat
ı yord u.

----
İ LG
İ L İ K
İ Ş İ YE----
Sih ir B ak an l
ığ ı
T ara f
ı ndan
EV
İ N İ Z İ V E A
İ LE N
İ Z İ K AR AN LIK G ÜÇLE R E
KAR
Ş I K O RUM AK
Ş im dik i günle rd e, sih ir le u
ğ ra
ş an kesim ,
kendile rin e Ö lü m Y iy en d iy en b ir ta k
ı m örg üt
ta ra f
ı ndan te hdit alt
ı ndad
ı r. A
ş a ğı
da bulu nan
baz
ı güvenlik ad
ı mla r
ı n ı uygula m ak, siz in ,
aile niz in ve evin iz in sald
ı r ı la r kar
ş ı s ı nda
koru nm as
ı na y ard
ı mc
ı o la cakt
ı r.
1.
Evden y aln
ı z a yr
ı lm am an
ı z ta vsiy e e dilir .
2.
Kara n l
ı k ola n saatle rd e daha dik katli
önle m le r a l
ı nm al
ı d ı r. Y olc ulu kla r
ı n ı z ı , m üm kün
old u
ğ u kadar gece olm adan önce
ta m am la m al
ı s ı n ı z.
3.
Bütü n e v h alk
ı n ı n a cil d uru m la rd a K alk an v e

Ş a ş ı rtm a Büyüle ri yapabild ik le rin den em in
ola na k adar, g üvenlik b ilg ile rin i e v iç in de s
ı k
s ı k gözden geçir in , ve duru m a göre , küçük
ya
ş ta ki aile üyele ri iç in Yar
ı -C is im le nm e
uygula y
ı n.
4.
Ölü m Y iy en le r Ç ok Ö zlü
İ ksir kulla nara k
yak
ı n a rk ada
ş la r
ı n ı z ı n y a d a a ile niz in fe rtle rin in
k ı l ığ ı
na gir e bilir le r. B u yüzden yak
ı nla r
ı n ı za,
sadece onla r
ı n bile bile ce
ğ i soru la r sora ra k
bundan e m in o lm aya ç al
ı ş ı n.
5.
Bir aile üyesin in , i
ş ark ada
ş ı n ı n ya da
kom
ş unun garip bir
ş ekild e davra nd
ığ ı
n ı fa rk
eders eniz v akit k aybetm eden S ih ir s el Y asala r
ı
Uygula m a ekib iy le te m asa geçin .
İ mperiu s
Laneti'n in e tk is in de o la bilir le r ( B kz. s ayfa 4 ).
6.
Kara n l
ı k i
ş are t herh angi bir yerd e
görü ndü
ğ ünde, YA KLA
Ş MAY IN IZ , ve hem en

Seherb azl
ı k o fis iy le te m asa g eçin iz .
7.
Hen üz onay la n m ay an bulg ula r Ölü m
Yiy en le r'i n In fe ri k ulla n ab ile cek le rin i g öste riy or
(b ak
ı n ı z s ayfa 1 0). H erh angi b ir In fe riu s iz in e
ra stla rs an
ı z veya kar
ş ı kar
ş ı ya gelir s eniz
acile n B akanl
ığ
a b unu b ild ir m elis in iz .
Harry uykusunda hom urd and
ı , ba
ş ı
gözlü
ğ ünün b ir a z d aha y ana y atm as
ı na n eden
ola ra k ba
ş ı pencere ye bir k aç santim kala
kadar k ayd
ı . B ir k aç y
ı l ö nce H arry ta ra f
ı ndan
ta m ir e dile n a la rm l
ı s aat y üksek s esle t
ı k ı rt
ı la r
ç ı kar
ı yord u, s aatin o n b ir o lm as
ı na b ir d akik a
kald
ığ ı
n ı g öste riy ord u. B ir ta ra fta d a H arry 'n in
elin de in ce v e y ana y at
ı k b ir y az
ı yla y az
ı lm
ı ş
par
ş öm en parç as
ı vard
ı . Üç gün önce
gelm esin den bu yana Harry bu mektu bu
defa la rc a o kum u
ş v e h er n e k adar s
ı k ı b ir ru lo
halin de da
ğı
t ı lm
ı ş ols a da art
ı k düm düz

olm u
ş tu .
Sevgili H arry ,
E ğ er s ana d a u ygun o lu rs a ta til g ünle rin in g eri
kala n
ı n ı g eçir m ek iç in d avet e dild i
ğ in K ovuk'a
kadar e
ş lik e tm ek ü zere C um a g ecesi s aat o n
bir d e P riv et D riv e 4 N um ara 'd a o la ca
ğı
m.
Kab ul ed ers e n Kovu
ğ a gid erk en halle tm em
gere ken bir
ş eyde bana asis ta nl
ı k yapm an
ı
is tiy oru m , bu benim iç in bir
ş ere f ola cakt
ı r.
Bulu
ş tu
ğ um uzda d aha d eta yl
ı a ç
ı kla r
ı m.
Cev ab
ı n ı a yn
ı b ayku
ş la y olla m an
ı ric a e derim .
Cum a ak
ş am
ı görü
ş mek dile
ğ iy le , en büyük
sayg
ı la r
ı mla ,
Alb us D um ble dore
Uyum adan ö nce H arry , s oka
ğı
n h er ik i u cunu
da göre n pencere sin de dik ilm i
ş , ak
ş am saat

yedid en b eri h er b e
ş d akik ada b ir b u m ektu ba
göz at
ı yord u. D um ble dore 'u n bu kelim ele rin e
bakm ay
ı sürd ürm enin bir anla m
ı olm ad
ığ ı
n ı
biliy ord u; is te ndi
ğ i gib i evet cevab
ı n ı ayn
ı
bayku
ş la g eri y olla m
ı ş t ı ve
ş im di D um ble dore
gels e de gelm ese de bekle m ekte n ba
ş ka
çare si y oktu .
Fakat H arry h enüz to parla nm am
ı ş t ı . O kulla r
ı n
kapanm as
ı ndan henüz ik i hafta sonra
Durs le ys'le rd en kurtu la cak olm as
ı gerç ekte n
çok ho
ş tu . Am a bir tü rlü bir
ş eyle rin te rs
gid ece
ğ i fik rin den k urtu la m
ı yord u. B elk i m ektu p
dir e k Dum ble dore 'a ula
ş mam
ı ş t ı , belk i
Dum ble dore o nu a lm akta n v azgeçerd i, b elk i d e
mektu bun Dum ble dore ta ra f
ı ndan
yaz
ı lm ad
ığ ı
n ı ö
ğ re nir d i ya da bu bir
ş aka,
num ara veya bir tu zak ola bilir d i. Bütü n
e ş yala r
ı n ı to pla y
ı p a
ş a ğı
in dir d ik te n s onra g eri

e ş yala r
ı n ı ç
ı karm a gib i bir zahm ete
katla nam azd
ı . A yr
ı la ca
ğı
na d air g öste rd i
ğ i te k
te pkis i kar re ngi bayku
ş u H edw ig 'i kafe sin e
kapatm ak o lm u
ş tu .
Ala rm l
ı s aatte ki y elk ovan o n ik iy i g öste riy ord u
ki, ta m da bu zam anda d
ı ş ar
ı daki sokak
la m bala r
ı n ı n
ı ş ı kla r
ı kaybold u. Ani kara nl
ı k
t ı pk
ı b ir u yar
ı ym
ı ş gib i anid en uyand
ı H arry .
Acele yle g özlü
ğ ünü d üzelt ti, y ap
ı ş an y ana
ğı
n ı
cam dan çekere k burn unu cam a dayad
ı ve
gözle rin i k
ı sara k k ar
ş ı k ald
ı r ı mla ra b akt
ı . B oylu
bir i u zun b ir p ele rin in iç in de b ahçedeki y old a
yürü yord u.
Ele ktr ik çarp m
ı ş cas
ı na yerin den f
ı rla d
ı ,
önündeki s andaly eyi d evir d i, y erd e y eti
ş ebild i
ğ i
her
ş eyi am a her
ş eyi sand
ığ
a t
ı km aya
ba
ş la d
ı . H enüz bir to m ar cüppeyi, ik i ders
kit a b
ı n ı v e b ir p aket c ip si s and
ığ ı
na a tm
ı ş t ı k i

kap
ı z ili ç ald
ı .
Otu rm a odas
ı ndaki Vern on eni
ş te si “H angi
ak
ı ll
ı g ecenin b u s aatin de k ap
ı y ı ç ala r k i? ” d iy e
ba
ğı
rd
ı . B ir elin de pir in çte n te le skopu, di
ğ er
elin de bir çif t spor ayakkab
ı dondu kald
ı .
Durs le ys'le ri Dum ble dore 'u n gele ce
ğ i
konusunda uyarm ay
ı ta m am
ı yla unutm u
ş tu .
A ş a ğı
da “
İ yi ak
ş am la r siz Durs le y'le r
olm al
ı s ı n ı z. S an
ı r ı m k i H arry s iz e b u a k
ş am
onun iç in g ele ce
ğ im i a nla tt
ı .” d iy en b o
ğ uk bir
ses duydu
ğ unda panik ve gülm ek ara s
ı bir
kar
ı ş ı m his setti. H em en sand
ığ ı
n ı kapata ra k
kap
ı y ı s ertç e a çt
ı .
İ ki
ş er ik i
ş er m erd iv enle rd en ko
ş ara k in iy ord u
ki, müm kün old u
ğ unca am cas
ı na fa zla
yakla
ş mam as
ı g ere kti
ğ in i g öre re k h enüz y ar
ı
yold a anid en dura kla d
ı . Kap
ı n ı n hiz as
ı nda
uzun, in ce b ir a dam
ı , y ani s akal
ı b elin e k adar

in en v e y ar
ı m a y g özlü kle ri k anca b urn unda,
uzun bir seyahat pele rin i ve siv ri uçlu
ş apkas
ı yla D um ble dore 'd u. D um ble dore gib i
gür a m a s iy ah b
ı y ı kl
ı v e s iy ah b ir g ecelik g iy en
Vern on D urs le y kap
ı daki ziy are tç esin e in ce
gözle riy le d ik d ik b ak
ı yord u.
“G örü
ş ünüzden belli old u
ğ u kadar
ı yla H arry
benim gele ce
ğ im hakk
ı nda siz i uyarm am
ı ş ,”
dedi D um ble dore y um u
ş ak b ir s esle . “A ncak,
gene d e b eni s
ı cak bir
ş ekild e e vin iz e d avet
etti
ğ in iz i v ars ayal
ı m. H az
ı r b u z or z am anla rd a
kap
ı e
ş i ğ in de d urm ak p ek a k
ı ll
ı ca o lm az.”
Zarif ç e e
ş ik te n iç eri g ir d i v e a rk as
ı ndan k ap
ı y ı
kapad
ı .
“S on z iy are tim den b eri u zun z am an o ld u” d edi
Dum ble dore , kanca burn unun ark as
ı ndan
Vern on am caya bakara k. “A gapunte zle rin iz

baya
ğı
büyüm ü
ş ”
Vern on D urs le y ta m o la ra k b ir
ş ey s öyle m edi.
Konu
ş man
ı n sonunda ona çat
ı p
çatm ayaca
ğı
ndan e m in o la m ad
ı a m a y ak
ı nda...
-a m cas
ı n ı n
ş aka
ğı
ndaki dam ar
ı n atm as
ı
te hlik eye i
ş are tti- am a geçic i de ols a
Dum ble dore , Vern on'u nefe ssiz b
ı ra km
ı ş t ı .
Kar
ş ı s ı ndaki her ne kadar görü nü
ş it ib ariy le
büyücü u cubesi o ls a d a k abaday
ı l ı k y apm ay
ı
yedir e m em i
ş ti a nla
ş ı la n.
“A a, iy i ak
ş am la r H arry ,” dedi D um ble dore ,
yar
ı m a y g özlü kle rin in a rd
ı ndan ç ok m em nun
bir if a deyle b ak
ı yord u. “ H arik a, H arik a...”
Bu kelim ele r Vern on Am ca'y a yete rin ce
cesare t verm i
ş gib i görü nüyord u. Anla d
ığ ı
kadar
ı yla bir adam
ı n dir e k Harry 'y e bak
ı p
“h arik a” d em esin i g örm eye d ayanam
ı yord u.

“K aba olm ak is te m em -” ancak sesin in her
zerre sin de te hdit k âr b ir k abal
ı k v ard
ı .
“- g alib a k azara y ap
ı la n k abal
ı kla r k ork unç b ir
s ı kl
ı kla ya
ş an
ı yor” diy e ta m am la d
ı cüm le sin i
Dum ble dore cid di bir
ş ekild e. “S evgili d ostu m
en iy is i hiç bir
ş ey söyle m em ek. A h bu da
Petu nia o lm al
ı .”
Mutfa k kap
ı s ı aç
ı lm
ı ş t ı kar
ş ı la r
ı nda, elle rin de
la stik te n bir eld iv en, pija m ala r
ı n üzerin e bir
sabahl
ı k geçir m i
ş , muhte m ele n yatm adan
önceki m utfa k te zgâhla r
ı n ı te m iz le m e s eans
ı na
ba
ş la m
ı ş t ı . A t y üzü h iç bir te pki v erm em i
ş ti, ta bi
küçük b ir
ş ok b elir tis i d
ı ş ı nda.
“A lb us D um ble dore ” d edi D um ble dore , ta m d a
Vern on Am ca kendin i ta n
ı tm a gir i
ş im in i
ba
ş ara m am
ı ş ken. “D aha önce de
mektu pla
ş m ı ş t ı k ta bii. ” Harry patla yan o

mektu bu bu
ş ekild e Petu nia Teyze'y e
hat
ı rla t
ı lm as
ı n ı b ir a z g arip b uld u. A m a g ene d e
Petu nia Teyze te pki verm edi. “V e bu da
o ğ lu nuz D udle y o lm al
ı .”
Dudle y bu anda otu rm a odas
ı n ı n kap
ı s ı na
derin bir bak
ı ş att
ı . B üyük sar
ı kafa s
ı sanki
çiz gili pija m a yakas
ı ndan ayr
ı lm
ı ş , apayr
ı
gözüküyord u. A
ğ z ı büyük bir
ş a ş k ı nl
ı k ve
kork uyla aç
ı l ı p kapan
ı yord u. D um ble dore bir
veya ik i dakik a D urs le y'le rd en bir in in bir
ş ey
söyle m esin i bekle di, am a sessiz lik bask
ı n
ç ı k ı nca k ib arc a g ülü m sedi.
“B eni otu rm a odan
ı za davet etti
ğ in iz i

ş ünelim .”
Dudle y, Dum le dore önünden geçerk en
çabucak y olu ndan ç ekild i. H ala te le skopu v e
çal
ı ş t ı r ı c ı y ı k avr
ı yord u, s on b asam a
ğ a z
ı pla d
ı

ve
ş öm in enin hem en yan
ı ndaki sandaly esin e
otu ru rk en ç evre sin i s evecen b ir ilg iy le b akan
Dum ble dore 'u ta kip e tti. B ulu ndukla r
ı y ere g öre
ta m am en s
ı ra d
ı ş ı g örü nüyord u.
“B iz git m iy or m uyuz, efe ndim ?” diy e sord u
Harry te dir g in ce.
“E vet, gid iy oru z. Ancak ondan önce
halle tm em iz g ere ken b ir k aç m esele v ar” d edi
Dum ble dore .
Vern on Eni
ş te odaya gir m i
ş ti, Petu nia
om uzla r
ı ndayd
ı , D udle y is e ik is in in a rk as
ı nda
sin si s in si d ola n
ı yord u.
“E vet” d edi D um ble dore b asit ç e. “ Y apaca
ğı
m.”
Asas
ı n ı o k adar h
ı zl
ı ç ekm i
ş ti k i H arry a ncak
göre bild i; hafif ç e vurm ayla kanepeyi üç
Durs le y'n in diz le rin in hiz as
ı na götü rd ü ve bir

y ığ ı
n halin de kolt u
ğ a çöktü le r. Bir daha
asas
ı na hafif ç e vura ra k kanepe eskid en
durd u
ğ u y ere g eri d öndü.
“B iz yete rin ce ra hatt
ı k san
ı r ı m” dedi
Dum ble dore iç te nlik le .
Asas
ı n ı te kra r c ebin e k oyark en, H arry b ir e lin in
kara rm
ı ş ve büzü
ş mü
ş old u
ğ unu görd ü,
yanm
ı ş gib i görü nüyord u. “E fe ndim - A caba
elin iz e n e - ? ”
“D aha s onra , H arry ” d edi D um ble dore . “L ütfe n
otu r.”
Harry , sessiz ce ve
ş a ş k ı nl
ı kla otu ra n
Durs le y'le re bakm am aya çal
ı ş ara k, kala n bir
sandaly eye o tu rd u.
“S an
ı r ı m bana bir a z iç ecek bir
ş eyle r ik ra m
edecektin .” d edi D um ble dore V ern on E ni
ş te 'y e.

“A m a k an
ı tla r d a g öste riy or k i b unu is te m ek e n
iy i ta bir le a pta ll
ığ
a g ir e r.”
Asas
ı n ı n ü çüncü b ir h are ketiy le to zlu b ir
ş i ş e
ve b e
ş b ard ak b ir d en h avada b elir d i.
Ş i ş e h er
bir bard a
ğı
n üzerin e e
ğ ild i ve cöm ertç e bir
mik ta rd a bal re ngin de s
ı v ı yla dold urd u ve
sonra her bir bard ak odadaki her bir ki
ş iy e
do
ğ ru h avada s üzüld ü.
“M adam R osm erta 'n
ı n y
ı lla nm
ı ş m e
ş e v is kis i. ”
dedi D um ble dore b ard a
ğı
n ı , k endin in kin i tu tu p
yudum la yan H arry 'y e d o
ğ ru k ald
ı ra ra k. D aha
önce hiç böyle bir
ş ey ta tm am
ı ş t ı , am a çok
ho
ş una git m i
ş ti. Durs le y'le r bir an sonra
kork uyla bir b ir le rin e bak
ı yorla rd
ı , kendi
bard akla r
ı n ı ta m am
ı yla görm ezden gelm eye
çal
ı ş ı yorla rd
ı , a m a b ard akla r
ı n o nla r
ı nazik çe
kafa la r
ı n ı n yanla r
ı ndan dürtm ele rin den dola y
ı
bu p ek z or b ir m ahare tti. H arry , D um ble dore 'u n

kendis in den daha çok e
ğ le ndi
ğ i hakk
ı ndaki
ş üphesin i b ast
ı ra m
ı yord u.
“E vet, Harry ” dedi Dum ble dore ona do
ğ ru
dönere k. ”B iz im iç in çözebile ce
ğ in i

ş ündü
ğ üm b ir s oru n o rta ya ç
ı kt
ı . B iz d erk en
Züm rü düanka Yold a
ş l ığ ı
'n dan bahsediy oru m .
Am a o ndan ö nce s öyle m eliy im k i b ir h afta ö nce
Sir iu s'u n v asiy eti b ulu ndu v e s ahip o ld u
ğ u h er
ş eyi s ana b
ı ra km
ı ş ”
Kanepenin ü zerin deki V ern on E ni
ş te 'n in k afa s
ı
Harry 'y e d önm ü
ş tü a ncak H arry o na b akm ad
ı
ve “T am am ” d em ekte n b a
ş ka söyle yebile cek
bir
ş ey b ula m ad
ı .
“B u te m el ola ra k gayet aç
ı k bir söz” diy e
devam etti Dum ble dore . ”G ir in gotts 'd aki
hesab
ı na m akul m ik ta rd a a lt
ı n e kle ndi v e s en
Sir iu s'u n tü m ki
ş is el m ir a s
ı n ı ald
ı n. ”M ir a s
ı n

bir a z k esin le
ş mem i
ş k
ı sm
ı - “
“V aftiz b abas
ı ö ld ü m ü?” d edi V ern on E ni
ş te
kanepeden y üksek b ir s esle . D um ble dore v e
Harry o na d o
ğ ru d öndüle r. V is ki b ard a
ğı
h ala
ba
ş ı n ı n yan
ı nda
ı sra rla onu yava
ş ça
dürtü yord u; onu uzakla
ş t ı rm aya yelt e ndi. “o
öld ü m ü? V aftiz b abas
ı ?”
“E vet” d edi D um ble dore . H arry 'y e n eden b unu
Durs le y'le re anla tm ad
ığ ı
n ı sorm ad
ı . “B iz im
soru num uz” d iy e d evam e tti H arry 'y e s anki h iç
kesin tiy e u
ğ ra m am
ı ş gib i, “S ir iu s'u n ayr
ı ca
sana G rim muld M eydan
ı O n
İ ki N um ara 'y
ı d a
b ı ra km
ı ş o lm as
ı .”
“B ir ev mi b
ı ra kt
ı ?” dedi Vern on Eni
ş te
açgözlü lü kle gözle ri k
ı s ı la ra k, ancak kim se
ona c evap v erm edi.
“O ra y
ı kara rg âh ola ra k kulla nabilir s in iz .

Um uru m da d e
ğ il, a la bilir s in iz . G erç ekte n o ra y
ı
is te m iy oru m .” Harry e
ğ er ona yard
ı m
edebile cekse asla ora ya ayak basm ak
is te m iy ord u. S ir iu s'u n um uts uzca te rk etm ek
is te di
ğ i y ere h apsolm u
ş , k ara nl
ı k v e k üf k okulu
odala r
ı ndaki s essiz ce d ola
ş mas
ı n ı n a n
ı la r
ı o na
ora y
ı z ate n s onsuza k adar z iy are t e ttir e ce
ğ in i

ş ündü.
“B u ç ok c öm ertç e.” d edi D um ble dore . “ Y in e d e
biz o ra y
ı geçic i o la
ra k b o
ş alt t
ı k.”
“N eden?”
“Ç ünkü” dedi D um ble dore , V ern on E ni
ş te 'n in
m ı r ı ld anm ala r
ı na ald
ı rm ayara k,
ş im di vis ki
bard a
ğı
k afa s
ı n ı a c
ı ta cak k adar s ertç e in atla
vuru yord u. ” B la ck a ile g ele ne
ğ i e vin b ir s onra ki
‘ Bla ck
' ad
ı n ı ta
ş ı yan erk e
ğ e verilm esin i
em re diy or. S ir iu s k üçük k ard e
ş i R egulu s g ib i

en s on ‘
Bla ck
't i, ö ncelik o ndayd
ı a m a ik is in in
de çocu
ğ u yok. Vasiy eti senin evi alm an
ı
is te di
ğ in i k usurs uzca a ç
ı k bir
ş ekild e belir ts e
de, y ap
ı la n b az
ı b üyü y a d a t
ı ls
ı mla r b ir s afk an
d ı ş ı nda h iç k im senin e ve s ahip o la m am as
ı n ı
gara nti a lt
ı na a la bilm esi m üm kün.
Grim muld M eydan
ı , on ik i num ara daki ç
ığ
l ı k
at
ı p ba
ğı
ra n duvard aki Sir iu s'u n annesin in
porte sin in g örü ntü sü b ir d en H arry 'n in g özle rin in
önüne g eld i. “ B ahse g ir e rim o rd a v ard
ı r.” d edi.
“D o
ğ ru ” dedi Dum ble dore . “E
ğ er bir büyü
vars a, evin m ülk iy eti m uhte m ele n Sir iu s'u n
ya
ş ayan en büyük akra bas
ı na geçecektir ,
bunun anla m
ı onun kuzeni, Bella tr ix
Lestr a nge.”
Harry ne yapt
ığ ı
n ı fa rk etm eden ayakla r
ı
üzerin e s
ı çra d
ı ; kuca
ğı
ndaki te le skop ve

çal
ı ş t ı r ı c ı la r
ı y ere y ay
ı ld
ı . B ella tr ix L estr a nge,
Sir iu s'u n k atili, e vi m i a la cakt
ı ?
“H ay
ı r” d edi.
“B elli ki biz de onun evi alm as
ı n ı te rc ih
etm iy oru z.” d edi D um ble dore s akin b ir s esle .”
Duru m b ir a z k arm a
ş ı k. B iz im e ve y apt
ığ ı
m ı z
büyüle rin , m esela i
ş are tle nem ez büyüsünün
kontr o lü nün Sir iu s'u n elle rin den
ş im dik i
sahib esin e geçip geçm eyece
ğ in i bile m iy oru z.
Her a n B ella tr ix k ap
ı n ı n ö nüne g ele bilir d i. B iz
de bu yüzden do
ğ al ola ra k duru m a aç
ı kl
ı k
gelin ceye k adar ta
ş ı nm ak z oru nda k ald
ı k.”
“A m a b enim o ra ya s ahip o lm am a iz in v erild i
ğ in i
nas
ı l ö
ğ re necek
sin ?”
“N eyse k i” d edi D um ble dore .” B unun iç in b asit
bir y ol v ar.”

Bo
ş b ard a
ğı
n ı y an
ı ndaki u fa k s ehpan
ı n ü zerin e
koydu. A m a b a
ş ka bir
ş ey yapm as
ı na f
ı rs at
verm eden Vern on Eni
ş te ba
ğı
rd
ı : “
Ş u
kahro la s
ı ca
ş eyle ri önüm üzden çekm eyecek
mis in ?”
Harry onla ra do
ğ ru bakt
ı ; üç Durs le y de
kafa la r
ı n ı n üzerin deki bard akla r z
ı pla y
ı p
dura ra k iç in dekile ri e tr a fa s açarla rk en, k afa la r
ı
om uzla r
ı n ı n ara s
ı na büzü
ş mü
ş ş ekild e
otu ru yorla rd
ı .
“Ç ok ö zür d ile rim .” d edi D um ble dore k ib arc a v e
asas
ı n ı te kra r k ald
ı rd
ı . Ü ç b ard ak d a g özden
kaybold u. “A m a o nla r
ı iç m eniz d aha n ezaketli
bir d avra n
ı ş o lu rd u.”
Vern on E ni
ş te b ir a n s ertç e b ir k ar
ş ı l ı k v ere re k
ba
ğı
r ı p ç a
ğı
ra cakm
ı ş g ib i g örü ndü a m a s adece
Petu nia T eyze v e D udle y'le y enid en m in derle re

göm üld ü ve hiç bir
ş ey söyle m edi, küçük
dom uz g ib i g özle rin i D um ble dore 'u n a sas
ı ndan
bir a n iç in b ile a y
ı rm
ı yord u.
“G örd ü
ğ ün gib i” dedi D um ble dore , H arry 'y e
te kra r g eri d önere k, s anki V ern on E ni
ş te hiç
konu
ş mam
ı ş g ib i. ” E
ğ er h akik atte n e vi a l
ı rs an,
ayr
ı ca - “
Be
ş in ci k ez a sas
ı n ı h afif ç e v urd u. G ürü lt ü lü b ir
ş akla m a o ld u v e D urs le y'le rin tü ylü h al
ı s ı nda,
çöm ele n, n orm al b uru n g ib i b ir h ayvan b urn u,
büyük yara sa kula kla r
ı ve kocam an kanl
ı
gözle riy le b ir e v c in i b elir d i v e k ir li p açavra la rla
kapl
ı yd
ı . Petu nia Teyze tü yle r ürp ertic i bir
ç ığ
l ı k koyuverd i; canl
ı hat
ı ra s
ı nda eve hiç bir
zam an böyle pis bir
ş ey gir m em i
ş ti. D udle y
kocam an, ç
ı pla k, pem be ayakla r
ı n ı yerd en
çekti ve onla r
ı nerd eyse kafa s
ı n ı n üzerin e
kald
ı ra ra k o tu rd u, s anki y ara t
ı ğı
n pija m ala r
ı n ı

al
ı p k açaca
ğı
n ı d ü
ş ünm ü
ş tü v e V ern on E ni
ş te ,
“B u k ahro la s
ı ş ey d e n e?” d iy e k ükre di.
“K re acher,” d iy e la f
ı n ı b it ir d i D um ble dore .
“K re acher yapm ayacak, Kre acher
yapm ayacak, Kre acher yapm ayacak!” diy e
Vern on E ni
ş te k adar g ürü lt ü lü b ir k urb a
ğ a g ib i
v ı ra kla d
ı e v c in i, u zun v e ç arp
ı k bacakla r
ı n ı
yere vuru yor ve kula kla r
ı n ı çekiy ord u.
“K re acher Mis s Bella tr ix 'e ait , oh evet,
Kre acher Bla ck aile sin e ait , Kre acher yeni
han
ı m ı n ı is tiy or, Kre acher Potte r hayla z
ı na
git m eyecek, Kre acher git m eyecek,
git m eyecek, g it m eyecek ...”
“G örd ü
ğ ün gib i, Harry ,” dedi Dum ble dore
yüksek sesle Kre acher'
ı n devam eden
“g it m eyecek, git m eyecek, git m eyecek” diy e
v ı ra kla m as
ı n ı n üstü ne. “S enin mülk iy etin e

geçm ek iç in k esin b ir is te ksiz lik g öste riy or.”
“Ö nem sem iy oru m ,” dedi te kra r tik sin tiy le
k ı vra nan ve aya
ğı
n ı yere vura n ev cin in e
bakan H arry . “ O nu is te m iy oru m .”
“G it m eyecek, git m eyecek, git m eyecek,
git m eyecek...”
“O nun Bella tr ix Lestr a nge'in mülk iy etin e
geçm esin i m i te rc ih e diy ors un? A kl
ı mda k ala na
göre g eçen y
ı l o Z üm rü düanka Y old a
ş l ığ ı
'n
ı n
kara rg âh
ı nda k alm
ı ş t ı , d e
ğ il m i? ”
“G it m eyecek, git m eyecek, git m eyecek,
git m eyecek...”
Harry Dum ble dore 'a uzun uzun bakt
ı .
Kre acher'
ı n gid ip Bella tr ix Lestr a nge ile
ya
ş am as
ı na iz in vere m eyece
ğ in i biliy ord u,
am a o na s ahip o lm a v e S ir iu s'a ih anet e tm i
ş

bir in in soru m lu lu
ğ unu alm a dü
ş üncesi
tik sin dir ic iy di.
“O na bir em ir ver,” dedi D um ble dore . “E
ğ er
senin m ülk iy etin e geçers e, em ir le re uym ak
zoru nda. E
ğ er g eçm ezse, o z am an b iz im o nu
gerç ek han
ı m ı ndan uzak tu tm ak iç in baz
ı
ş eyle r d ü
ş ünm em iz g ere kecek.”
“G it m eyecek, git m eyecek, git m eyecek,
G İ TM EYEC EK!”
Kre acher'
ı n sesi bir ç
ığ
l ığ
a dönü
ş tü . Harry
diy ecek b ir la f b ula m
ı yord u, “K re acher, kapa
çeneni! ” h ariç .
Bir süre li
ğ in e bakt
ı , sanki Kre acher
bo
ğ ulu yord u. B o
ğ az
ı n ı k avra d
ı , a
ğ z ı h ala ö fk eli
bir
ş ekild e ç al
ı ş ı yord u, g özle ri
ş i ş iy ord u. B ir k aç
ç ı lg
ı n y utk unm adan s onra , k endin i y üzükoyun
hal
ı ya a tt
ı ( P etu nia T eyze in le di) v e a yakla r
ı ile

elle riy le yere vurd u ve kendin i
ş id dete te slim
etti, a m a ta m am
ı yla s essiz b ir s in ir k riz iy di.
“G üzel, b u i
ş i k ola yla
ş t ı r ı r,” dedi D um ble dore
ne
ş eyle . “S ir iu s ne yapt
ığ ı
n ı biliy ord u. Sen
Grim mauld Meydan
ı , on ik i num ara n
ı n ve
Kre acher'
ı n k anuni s ahib is in .”
“O nu b enim le s akla m ak z oru nda m
ı y ı m?” d iy e
sord u H arry , d eh
ş etle , ç ünkü K re acher k endi
ayakla r
ı e tr a f
ı nda ç
ı rp
ı n ı yord u.
“ İ ste m iy ors an h ay
ı r,” d edi D um ble dore . “E
ğ er
bana sora rs an, onu H ogw arts 'd aki m utfa
ğ a
çal
ı ş maya göndere bilir s in . B öyle ce, di
ğ er ev
cin le ri o nu g özetle yebilir .”
“E vet,” d edi H arry fe ra hla yara k, “E vet, b öyle
yapaca
ğı
m. Eee - Kre acher - Senin
Hogw arts 'a git m eni ve mutfa kta di
ğ er ev
cin le riy le ç al
ı ş man
ı is tiy oru m .”

Ş im di s
ı rt
ı ark ada, elle ri ve ayakla r
ı havada
dura ra k yata n K re acher H arry 'y e ba
ş a
ş a ğı
,
derin den g önüls üzce b ir b ak
ı ş a tt
ı v e b a
ş ka b ir
gürü lt ü lü
ş akla m ayla k aybold u.
“G üzel, ” dedi Dum ble dore . “B ir de hip ogrif
mesele si v ar,
Ş ahgaga. S ir iu s ö ld ü
ğ ünden b eri
Hagrid bak
ı yord u ona, am a
ş im di
Ş ahgaga
senin , y ani e
ğ er fa rk l
ı b ir d üzenle m e y apm ay
ı
te rc ih e ders en...”
“H ay
ı r,” dedi H arry bir kere de, “H agrid ile
kala bilir . Bence
Ş ahgaga da bunu te rc ih
ederd i. ”
“H agrid m em nun ola cak,” dedi gülü m seyen
Dum ble dore . “
Ş ahgaga'y
ı te kra r görü nce
heyecanla nd
ı . Bu ara da akl
ı ma gelm i
ş ken,
Ş ahgaga'n
ı n güvenli
ğ i iç in ad
ı n ı ş im dilik
Solu kkanat ola ra k de
ğ i ş tir m eye kara r verd ik ,

gerç i Bakanl
ı k'
ı n bir zam anla r onun, ölü m
cezas
ı verd ik le ri hip ogrif old u
ğ unu ta hm in
edecekle rin den
ş üpheliy im .
Ş im di, Harry ,
bavulu n h az
ı r m
ı ?”
Eee...
“G ele ce
ğ im den
ş üpheliy din , de
ğ il m i? ” dedi
Dum ble dore a nla y
ı ş l ı l ı kla .
“H em en gid ip ... ee... to pla naca
ğı
m,” dedi
çabucak, dü
ş mü
ş te le skopunu ve spor
ayakkab
ı s ı n ı to pla m ak iç in a cele e den H arry .
İ htiy ac
ı ola n her
ş eyi bulm ak on dakik adan
bir a z daha fa zla zam an ald
ı ; sonunda
görü nm ezlik pele rin in i yata
ğı
n alt
ı ndan çekip
ç ı karm ay
ı ba
ş arm
ı ş t ı , re nk de
ğ i ş tir e n
müre kkep kab
ı n ı kapatt
ı ve bavulu nun
kapa
ğı
n ı kazan
ı n ı n üstü ne kapanm as
ı iç in
zorla d
ı . S onra , b ir e liy le b avulu nu k ald
ı rd
ı ve

di
ğ er eliy le H edw ig 'in kafe sin i ald
ı , a
ş a ğı
ya
in di.
Dum ble dore 'u n korid ord a bekle m iy or olm as
ı
onu h ayal k
ı r ı kl
ığ ı
na u
ğ ra tt
ı v e o tu rm a o das
ı na
git m esi g ere kti
ğ in i d ü
ş ündü.
Kim se konu
ş muyord u. D um ble dore sessiz ce
m ı r ı ld an
ı yord u, anla
ş ı la n onun do
ğ al
sessiz li
ğ iy di, am a atm osfe r so
ğ uk kre m adan
daha kat
ı yd
ı , ve Harry , “P ro fe sör...
Ş im di
haz
ı r ı m” d erk en D urs le y'le re b akm aya c esare t
edem edi.
“G üzel, ” d edi D um ble dore . “O z am an, s adece
son bir
ş ey.” V e b ir k ez d aha k onu
ş mak iç in
Durs le y'le re döndü. “
Ş üphesiz , bir y
ı l sonra
Harry r e
ş it o lu yor...”
“H ay
ı r,” d edi D um ble dore 'u n g eli
ş in den b eri ilk
defa k onu
ş an P etu nia T eyze.

“E fe ndim ?” d edi D um ble dore k ib arc a.
“H ay
ı r, r e
ş it o lm uyor. O D udle y'd en b ir a y d aha
küçük v e D uddy ik i s ene d aha d olm adan o n
sekiz y a
ş ı na g ir m iy or.”
“A h,” dedi Dum ble dore ta tl
ı ta tl
ı , “a m a
büyücülü k dünyas
ı nda, biz on yedi ya
ş ı nda
re
ş it o lu ru z.”
Vern on Eni
ş te “S açm al
ı k,” diy ere k
hom urd and
ı , am a Dum ble dore onu
görm em ezlik te n g eld i.
“A rt
ı k, bild i
ğ in iz gib i, Lord Vold em ort denile n
büyücü bu ülk eye geri döndü. Büyücülü k
to plu m u
ş u an ale nen bir sava
ş duru m unda.
Lord Vold em ort'u n bir ç ok kez öld ürm e
te
ş ebbüsünde b ulu ndu
ğ u H arry
ş uan, o n b e
ş
y ı l önce aile sin in öld ürü lm esin i ve siz in ona
dik kat edece
ğ in iz hakk
ı nda um utla r
ı m ı z ı

anla ta n mektu pla siz in kap
ı n ı za b
ı ra kt
ığ ı
m
zam ankin den ç ok d aha b üyük te hlik ede; s anki
o s iz in di. ..”
Dum ble dore d urd u v e h er n e k adar o nun s esi
hafif v e ra hat o ls a d a v e a ç
ı k b ir ö fk e b elir tis i
göste rm ese de, H arry bir çe
ş it so
ğ uklu
ğ un
ondan yay
ı ld
ığ ı
n ı his seti ve Durs le y'le rin
hafif ç e b ir b ir le rin e y akla
ş t ı kla r
ı n ı fa rk etti.
“D edi
ğ im gib i yapm ad
ı n ı z. Hiç bir zam an
Harry 'y e o
ğ lu nuzm u
ş g ib i d avra nm ad
ı n ı z. S iz in
elin iz de s adece ih m alk ârl
ığ ı
v e z alim li
ğ i g örd ü.
Denile cek en iy i
ş ey, en az
ı ndan ara n
ı zda
dura n
ş anss
ı z çocu
ğ a yükle di
ğ in iz sars
ı c ı
darb ele rd en k açt
ı .”
Hem P etu nia Teyze hem de V ern on E ni
ş te
etr a fa bakt
ı la r iç güdüsel ola ra k, sanki
ara la r
ı nda s
ı k ı ş m ı ş ki
ş in in D udle y de
ğ il de

ba
ş ka b ir i o la ca
ğı
n ı s anm
ı ş la rd
ı .
“B iz e... D uddy'y e kötü davra nm ak m
ı ? Sen
ne...? ” diy e ba
ş la d
ı Vern on öfk eyle ,
Dum ble dore sessiz lik iç in küçük çan
ı n ı
kald
ı rd
ı , s anki V ern on E ni
ş te 'y i d ils iz y apan b ir
sessiz lik ti.
“H arry bu eve “e vim ” diy ebild i
ğ i süre ce
Harry 'y e güçlü bir koru m a sa
ğ la yan bu
büyünün o n b e
ş y
ı l ö nce fa rk
ı na v ard
ı m. H er
ne kadar bura da old u
ğ u zam an huysuz da
ols an
ı z, onu hor da görs eniz , kötü de
davra nsan
ı z, is te m eyere kte ols a en az
ı ndan
ona bir oda verd in iz . Bu büyü Harry on
yedis in e g ir e ne k adar, b a
ş ka b ir d eyi
ş le , H arry
gerç ek anla m da erk ek ola na kadar onu
koru yacak. Ben siz den sadece koru m an
ı n
Harry 'n in on yedin ci do
ğ um gününe kadar
sürm esi iç in b ir k ez d aha b u e ve d önm esin e

iz in v erm eniz i is tiy oru m .”
Durs le y'le rd en hiç bir i bir
ş ey söyle m edi.
Dudle y, hala Harry 'y e ne zam an kötü
davra nd
ığ ı
n ı bulm aya çal
ı ş t ığ ı
n ı dü
ş ünürk en
hafif ç e k a
ş la r
ı n ı ç at
ı yord u.
Vern on E ni
ş te b o
ğ az
ı na bir
ş ey ta k
ı lm
ı ş gib i
görü nüyord u; her nas
ı ls a Petu nia Teyze'n in
yüzü g arip b ir
ş ekild e k
ı zarm
ı ş t ı .
“P eki, H arry ... Y ola ç
ı km an
ı n v akti g eld i. ” d edi
Dum ble dore en sonunda, ayakta duru yor ve
uzun siy ah pele rin in i düzelt iy ord u. “B ir daha
görü
ş ene kadar” dedi Durs le y'le re , onla ra
ilg ile nene kadar bekle yebile cekm i
ş gib i
görü nüyord u ve
ş apkas
ı n ı ç
ı kard
ı kta n sonra ,
odadan h
ı zl
ı ca ç
ı kt
ı .
“G örü
ş ürü z.” d edi a cele yle H arry D urs le y'le re
ve H arry 'n in ü stü nde H edw ig 'in k afe si b ulu nan

sand
ığ ı
n ı n yan
ı nda bekle yen Dum ble dore 'u
iz le di.
“ Ş im di bunla r
ı n biz e ayak ba
ğı
olm as
ı n ı
is te m eyiz ,” dedi Dum ble dore , yin e asas
ı n ı
ç ı kar
ı rk en, e
ş yala r
ı n ı Burro w 'a biz i ora da
bekle m esi iç in göndere ce
ğ im , ancak sana
Görü nm ezlik Pele rin i'n i verm ek is tiy oru m ...
Harry sand
ığ ı
n ı n iç in deki da
ğı
n ı kl
ı l ığ ı
Dum ble dore 'a göste rm em eye çal
ı ş ara k,
pele rin in i sand
ığ ı
ndan zorlu kla ç
ı kard
ı . H arry
pele rin i ceketin in cebin e t
ı kt
ı kta n sonra ,
Dum ble dore a sas
ı n ı s alla d
ı v e s and
ı k, kafe s
ve Hedw ig yok old u. Sonra Dum ble dore
asas
ı n ı n y enid en s alla d
ı v e e vin k ap
ı s ı s erin
ve s is li k ara nl
ığ
a a ç
ı ld
ı .
“V e
ş im di, H arry , g eceye d ala l
ı m,
ş u h avai v e
ba
ş ta n ç
ı kar
ı c ı m acera y
ı ta kip e delim .”

DÖ RDÜNCÜ B Ö LÜ M :

HO RAC E S LU G HO RN
S on b ir k aç g ünün h eyecanla nd
ı r ı c ı her an
ı n ı
ç are siz ce D um ble dore 'u n o nu g erç ekte n g elip
a la ca
ğı
n ı üm it edere k geçir m esin e ra
ğ men,
P riv et Driv e'd an ayrl
ı rla rk en Harry kendin i
d üpedüz b ecerik siz h is sediy ord u. D aha ö nce
m üdürle o kul d
ı ş ı nda h iç d o
ğ ru d ürü st s ohbet
e tm em i
ş le rd i; g enellik le b üro da o lu yorla rd
ı . Y üz
y üze son kar
ş ı la
ş mala r
ı n ı n hat
ı ra s
ı kafa s
ı na
k az
ı nm
ı ş t ı v e b u d aha ç ok H arry 'n in te la
ş ı n ı
a rtt
ı rd
ı ve b
ı ra k bu duru m a is yan etm i
ş
o lm as
ı n ı , Dum ble dore 'u n de
ğ erli e
ş yala r
ı n ı
y erle re çarp m ak iç in elin den gele ni ard
ı na
k oym am
ı ş t ı .
H âlb uki D um ble dore ç ok s akin g örü nüyord u.

“A san
ı haz
ı r tu t Harry ” dedi aç
ı kla y
ı c ı bir
ta v
ı rla .
“A m a okul d
ı ş ı nda büyü yapm an
ı n yasak
old u
ğ unu s an
ı yord um , e fe ndim .”
“E
ğ er bir sald
ı r ı olu rs a,” dedi Dum ble dore ,
“S ana engelle m en iç in bir la net veya
u ğ urs uzlu k kar
ş ı t ı büyü iç in iz in vere ce
ğ im .
Ancak bu gece bir sald
ı r ı iç in ta sala nm an
gere kti
ğ in i d ü
ş ünm üyoru m .”
“N eden, e fe ndim ?”
“B enim yan
ı mdas
ı n,” dedi Dum ble dore
kola yca. “B u yüzden, H arry ,” P riv et D riv e'
ı n
sonunda a nid en d urd u.
“C is im le nm e s
ı nav
ı ndan g eçm edin ta bii k i. ”
“H ay
ı r,” d edi H arry . “O n y edi y a
ş ı nda o lm am
gere kiy or z annediy ord um .”

“E vet,” d edi D um ble dore . “B u y üzden k olu m a
s ı k ı ca tu tu nm an gere kecek. Bir mahzuru
yoksa s ol k olu m a fa rk ettiy sen, s a
ğ kolu m
ş u
s ı ra la r b ir a z k uvvets iz .”
Harry Dum ble dore 'u n ona uzatt
ığ ı
kolu nu
kavra d
ı .
“Ç ok g üzel, ” d edi D um ble dore . “
İ ş te g id iy oru z.”
Harry Dum ble dore 'u n kolu nun dönere k
uzakla
ş t ığ ı
n ı h is setti v e k olu ik i m is li d aha s
ı k ı
kavra d
ı ; bundan sonra te k bild i
ğ i, her
ş eyin
siy ah old u
ğ uydu; her ta ra fta n bask
ı
uygula n
ı yord u; nefe s ala m
ı yord u; dem ir d en
ip le r gö
ğ sünü sarm al
ı yord u; göz bebekle ri
kafa s
ı n ı n iç in i zorlu yord u; kula k zarla r
ı
kafa ta s
ı n ı n iç in de d aha d erin le re b ast
ı r ı l ı yord u
ve a rd
ı ndan -
Ci
ğ erle rin i s o
ğ uk g ece h avas
ı yla d old urd u v e

ya
ş ara n g özle rin i a çt
ı . K endin i b ir a z ö nce, ç ok
gerg in kauçuk bir boru dan it ilm i
ş gib i
his setm i
ş ti. Sadece be
ş saniy e önce
bulu ndu
ğ u Priv et Driv e'
ı n kaybold u
ğ unun
fa rk
ı na v arm
ı ş t ı . O v e D um ble dore te rk edilm i
ş
gib i g özüken v e o rta s
ı nda b ir s ava
ş an
ı t ı ile
bir k aç bank
ı n old u
ğ u bir köy meydan
ı nda
duru yorla rd
ı ş im di. K endin e gelir k en, ilk kez
Cis im le nm i
ş o ld u
ğ unun fa rk
ı na v ard
ı .
“H er
ş ey y olu nda m
ı ?” d iy e s ord u D um ble dore ,
ona endi
ş eli bakara k. “A l
ı ş man gere ken bir
his .”
“B en iy iy im ,” dedi Harry , kula kla r
ı n ı
ovala yara k. P riv et D riv e'd an b ir h ayli is te ksiz
ayr
ı lm
ı ş gib i gözükm ü
ş tü . “A m a san
ı r ı m
süpürg eyi te rc ih e derd im ...”
Dum ble dore gülü m sedi, seyahat pele rin in i

hafif ç e bir a z daha boynuna do
ğ ru çekti ve
konu
ş tu , “ B u ta ra fta n.”
Çabuk a d
ı mla rla ile rle di, te rk edilm i
ş b ir h an
ı n
ve bir k aç evin önünden geçti. Y ak
ı ndaki bir
kilis enin saatin e göre nere deyse gece
yar
ı s ı yd
ı .
“S öyle H arry ,” d edi D um ble dore . “Y ara iz in ...
hiç a c
ı d ı m ı ?”
Harry fa rk
ı nda o lm adan e lin i a ln
ı na g ötü rd ü v e
ş im
ş ek
ş eklin deki i
ş are ti o vala d
ı .
“H ay
ı r,” d edi “v e b una
ş a ş ı r ı yoru m . V old em ort
ş im di b u k adar g üçlü o ld u
ğ una g öre h er d akik a
yanar d iy e d ü
ş ündüm .” D um ble dore 'a b ir g öz
att
ı v e m em nun b ir if a de ta k
ı nd
ığ ı
n ı g örd ü.
“B en, de
ğ i ş ik bir aç
ı dan bak
ı yoru m .” dedi
Dum ble dore . “L ord Vold em ort, onun


ş üncele rin e ve his le rin e te hlik eli
ş ekild e
hâkim o lu
ş unun, s enin h o
ş una g it ti
ğ in i n iy ahet
fa rk etti. Ö yle gözüküyor ki Zih in bend'i sana
kar
ş ı k ulla n
ı yor.”
“ İ yi, ben
ş ik âyet etm iy oru m ,” dedi H arry , ne
huzur bozucu rü yala r
ı ne de Vold em ort'u n
haf
ı zas
ı ndan k ork utu cu a n
ı la r
ı ö zlü yord u.
Bir k ö
ş eden d öndüle r, b ir te le fo n k ulü besin in v e
bir o to büs d ura
ğı
n ı n y an
ı ndan geçtile r. H arry
te kra r yan
ı ndaki Dum ble dore 'a bakt
ı .
“P ro fe sör? ”
“E vet? ”
“E h - ta m o la ra k n ere deyiz ?”
“B ura s
ı , H arry , c ezbedic i B udle ig h B abberto n
Köy'ü .”
“P eki, b ura da i
ş im iz n e?”

“A h, elb ette , bunu sana anla tm ad
ı m,” dedi
Dum ble dore “s on b ir k aç s enedir b unu k aç k ez
söyle di
ğ im in s ay
ı s ı n ı tu tm ay
ı u nuttu m , a m a b ir
kez d aha p ers onel e ksi
ğ im iz v ar. B ura ya e ski
bir m esle kta
ş ı m ı , e m eklili
ğ in i b ir k enara b
ı ra k
ı p
Hogw arts 'a d önm esi iç in ik na e tm eye g eld ik .”
“B enim b ura da n as
ı l b ir y ard
ı m ı m d okunabilir ,
efe ndim ?”
“O h, senden fa ydala nabile ce
ğ im i
zannediy oru m ,” dedi Dum ble dore belir s iz ce.
“B urd an s ola , H arry .”
Evle rle çevrili dik , dar bir soka
ğ a do
ğ ru
ile rle dile r. Bütü n pencere le r kara nl
ı kt
ı .
İ ki
hafta d
ı r P riv et D riv e'
ı s ara n g arip s is b urd a d a
devam ediy ord u. Harry Ruh Em ic ile r'i

ş ünere k o m zunun ü stü nden b ir b ak
ı ş a tt
ı v e
cebin deki a sas
ı n ı k avra d
ı .

“P ro fe sör, neden dir e k eski m esle kta
ş ı n ı z ı n
evin e C is im le nm edik ?”
“Ç ünkü bu kap
ı y ı te km ele m ek kadar kaba
ola cakt
ı r,” d edi D um ble dore . “ N ezaket k ura lla r
ı
biz e, di
ğ er büyücüle rin biz i re ddedebilm ele ri
iç in o la nak s a
ğ la m am
ı z ı b uyuru yor. A m a y in e
de ço
ğ u büyücü evi, is te nm eyen
Cis im le nic ile r'e kar
ş ı sih ir le koru nur. Ö rn e
ğ in
Hogw arts 'd a - “
“- o kul iç in de v e a ra zis in de C is im le nem ezsin .”
dedi H arry h em en. “ H erm io ne s öyle m i
ş ti. ”
“V e ta m am en h akl
ı , b ura dan te kra r s ola .”
Ark ala r
ı nda k ilis e ç an
ı g eceyar
ı s ı n ı n geld i
ğ in i
haber verd i. Harry , geç saatte eski
mesle kta
ş ı n ı n k ap
ı s ı n ı ç alm an
ı n D um ble dore 'a
neden kaba gelm edi
ğ in i m era k etti, am a bu
muhabbet d e g eçm i
ş ti v e s ora cak d aha ö nem li

soru la r
ı v ard
ı .
“E fe ndim , G ele cek P osta s
ı 'n da F udge'u n i
ş te n
at
ı ld
ığ ı
n ı o kudum ...”
“D o
ğ ru ,” dedi Dum ble dore ,
ş im di dik bir ara
soka
ğ a d o
ğ ru d önüyord u. “B ild i
ğ in g ib i y erin e
Seherb azl
ı k B üro su M üdürü R ufu s S crim geour
geçti. ”
“O ... S iz ce o u ygun m u?” d iy e s ord u H arry .
“ İ lg in ç b ir s oru ,” d edi D um ble dore . “K esin lik le
yete nekli b ir i. C orn eliu s'd an b ir a z d aha k ara rl
ı
ve e tk ili. ”
“E vet, a m a b enim d em ek is te di
ğ im - “
“S enin dem ek is te di
ğ in i anla d
ı m. Rufu s
mücadele le rin a dam
ı v e b ütü n m esle k h ayat
ı
boyunca K ara nl
ı k B üyücüle r'e kar
ş ı sava
ş t ı ,
Vold em ort'u k üçüm sem iy or.”

Harry bekle di am a Dum ble dore Gele cek
Posta s
ı 'n
ı n görü
ş fa rk
ı ndan söz etm edi ve
konuyu sürd ürm ek cesare tin i
göste re m edi
ğ in den H arry k onuyu d e
ğ i ş tir d i.
“V e... E fe ndim ... M adam B ones h akk
ı nda o lu p
bit e nle ri o kudum .”
“E vet,” dedi Dum ble dore sessiz ce. “B üyük
kay
ı p. Ö nem li b ir c ad
ı yd
ı . T am
ş urd a, b ence -
ah.” Y ara l
ı e liy le i
ş are t e tm i
ş ti.
“P ro fe sör, e lin iz e - ? ”
“ Ş u anda aç
ı kla yacak zam an
ı m yok,” dedi
Dum ble dore . “K ork utu cu bir hik âye, yasal
yolla rla halle tm ek is te rd im .” Soru sorm aya
devam etm ek iç in iz ni old u
ğ unun ve adam
yerin e koyuld u
ğ unun fa rk
ı na vara n H arry 'y e
gülü m sedi.

“E fe ndim - B ayku
ş p osta s
ı yla Ö lü m Y iy enle re
kar
ş ı alm am
ı z gere ken güvenlik önle m le rin i
iç ere n B akanl
ı k B ro
ş ürle rin den a ld
ı m...”
“E vet, b en d e b ir ta ne a ld
ı m,” d edi D um ble dore ,
hala g ülü m süyord u. “ Y ara rl
ı b uld un m u?”
“D o
ğ ru sunu s öyle m ek g ere kir s e, h ay
ı r.“
“H ay
ı r, bence de
ğ il. Örn e
ğ in benim bir
dola nc
ı r ı c ı de
ğ il de gerç ekte n Pro fe sör
Dum ble dore o ld u
ğ um u k ontr o l e tm ek iç in b ana
hiç bir z am an fa vori r e çel ta d
ı m ı s orm ad
ı n.”
“Y apm ad
ı m...” diy e ba
ş la d
ı H arry , azarla n
ı p
azarla nm
ı yaca
ğı
ndan ta m am en e m in d e
ğ ild i.
“ İ le rd e bilm ek is te rs en, Harry , ahududuyu
te rc ih e derim ... T abii b ir Ö lü m Y iy en o ls ayd
ı m
önce re çel te rc ih le rim i ara
ş t ı r ı p
ara
ş t ı rm ad
ı ğı
mdan e m in o lu rd um ."

“E e... d o
ğ ru ,” d edi H arry . “B ir d e, o b ro
ş ürd e
In fe ri'le r h akk
ı nda b ir
ş eyle r s öylü yorla rd
ı . T am
ola ra k neye benziy orla r? Bro
ş ür pek net
de
ğ ild i. ”
“O nla r ölü le r” dedi Dum ble dore sakin bir
ş ekild e. “K ara nl
ı k büyücüle rin buyru kla r
ı n ı
yerin e getir m ek iç in büyüle nm i
ş cesetle r.
In fe ri'le r uzun zam and
ı r görü lm edile r, daha
do
ğ ru su, Vold em ort'u n güçlü old u
ğ u son
zam andan beri. .. Tabii ki, onla rd an bir ord u
yapabile cek k adar in san ö ld ürd ü. Y er b ura s
ı ,
Harry , ta m
ş ura s
ı ...”
Kendi bahçesi iç in e in
ş a edilm i
ş , düzgün,
ta
ş ta n b ir e ve y akla
ş ı yorla rd
ı . H arry , In fe ri'le rin
kork unç dü
ş üncesin i sin dir m ekle ba
ş ka bir
ş eye d ik kat k esile m eyecek k adar m e
ş guld ü k i
ön kap
ı ya ula
ş t ı kla r
ı nda D um ble dore bir d en
durd u v e H arry o na ç arp t
ı .

"A m an, a m an, a m an"
Harry g özle rin i a z m eyilli ö n p atik aya d ik ti v e
kalb in in güçte n kesild i
ğ in i his ettti. Ö n kap
ı
mente
ş ele rin den ayr
ı lm
ı ş t ı . Dum ble dore
soka
ğı
n b a
ş ı na v e s onuna g öz g ezdir d i. H ala
te rk edilm i
ş g özüküyord u.
“A san
ı ç
ı kar ve beni ta kip et, H arry ,” dedi
sessiz ce.
Harry bahçe kap
ı s ı n ı açt
ı , to pukla r
ı n ı n
üzerin de, h
ı zl
ı v e s essiz ce b ahçe p atik as
ı ndan
yürü dü, a sas
ı h avada v e h az
ı r bir
ş ekild e ö n
kap
ı y ı d ürttü .
“L um os.”
Dum ble dore 'u n a sas
ı n ı n u cu, d ar b ir k orid oru
ayd
ı nla ta cak
ş ekild e
ı ş ı kla nm
ı ş t ı . S ol ta ra fta b ir
ba
ş ka k ap
ı a ç
ı kt
ı . D um ble dore ,
ı ş ı kla nd
ı r ı lm
ı ş

asas
ı n ı y ukar
ı ya d o
ğ ru lt a ra k, o tu rm a o das
ı na
do
ğ ru g ir d i, H arry s a
ğı
ndayd
ı .
Peri
ş an bir sahneyle kar
ş ı kar
ş ı yayd
ı la r.
Ayakla r
ı n ı n önünde büyükbabadan kalm a bir
saat yerd e para m parç a olm u
ş tu , ön ta ra f
ı
çatla m
ı ş t ı , sark ac
ı az ile rd e, dü
ş ürü lm ü
ş bir
k ı l ı ç mis ali yerd e duru yord u. Onun yan
ta ra f
ı nda b ir p iy ano v ard
ı , tu
ş la r
ı zem in in bir
ta ra f
ı ndan ö bür ta ra f
ı na s aç
ı lm
ı ş t ı . Y ak
ı n ı nda,
yerd eki bir aviz enin enkaz
ı par
ı ld
ı yord u.
Min derle r iç le ri b o
ş h ald e d uru yorla rd
ı , o nla r
ı n
kenarla r
ı nda k u
ş tü yle ri e
ğ ik kesik le r halin de
s ı zm
ı ş la rd
ı ; h er
ş eyin ü stü p udra m is ali c am v e
pors ele n p arç ala r
ı yla k apla nm
ı ş t ı . D um ble dore
asas
ı n ı d aha d a h avaya k ald
ı rd
ı , böyle ce
ı ş ı k
duvar k â
ğı
d ı n ı n ü zerin e k oyu k
ı rm
ı z ı v e y ap
ı ş
yap
ı ş b ir
ş ey s
ı çra m
ı ş o la n d uvarla ra y öneld i.
Harry 'n in a ni s olu k a l
ı ş ı D um ble dore 'u n e tr a fa

bakm as
ı na s ebep v erd i.
“Ç ok b erb at, d e
ğ il m i? ” d edi a
ğı
r b ir b iç im de.
“E vet, b urd a k ork unç b ir
ş ey o lm u
ş .”
Dum ble dore dik katlic e odan
ı n orta s
ı na do
ğ ru
hare ket etti, kal
ı nt
ı la r
ı in celiy ord u. Harry ,
piy anodan arta kala nla r
ı n veya devrilm i
ş
kanepenin a rk as
ı nda g öre bile cekle rin den b ir a z
kork m u
ş h ald e e tr a f
ı na b akara k p e
ş in den g it ti,
orta da b ir c eset b elir tis i y oktu .
‘B elk i bir kavga olm u
ş tu r ve - ve onu
sürü kle m i
ş le rd ir P ro fe sör? '
Harry , duvar
ı n yar
ı s ı n ı kapla yan kan
le kele rin in ne denli yara la nm
ı ş bir in in eseri
ola bile ce
ğ in i akl
ı na getir m em ek iç in çaba
göste rd i.
“B en öyle dü
ş ünm üyoru m ,” dedi D um ble dore

sessiz ce, kendi ta ra f
ı nda yata n haddin den
fa zla dolu kolt u
ğ un ark as
ı ndan dik katlic e
bak
ı yord u.
“S iz ce o h ala - ? ”
“E vet. H ala b ura la rd a b ir y erd e.”
Hiç bir uyar
ı verm eden D um ble dore asas
ı n ı
kolt u
ğ un m erk ezin e do
ğ ru lt a ra k at
ı ld
ı . “A h!”
Bir is i hayk
ı rm
ı ş t ı . “
İ yi gecele r, H ora ce,” dedi
Dum ble dore te kra r d o
ğ ru la ra k.
Harry 'n in a
ğ z ı b ir k ar
ı ş a ç
ı k k ald
ı . B ir s aniy e
önce k olt u
ğ un d urd u
ğ u y erd e
ş im di
ş i ş man, k el
ve ya
ş l ı bir adam çöm elm i
ş karn
ı na m asaj
yapara k s ulu g özle rle y an y an D um ble dore 'a
bak
ı yord u.
“A san
ı do
ğ ru lt m ana gere k yoktu .” dedi
k ı zg
ı nca, a yakla r
ı na t
ı rm anara k.

Asan
ı n
ı ş ığ ı
parla k kafa s
ı n ı , patla k gözle rin i;
muazzam , güm ü
ş re nkli, deniz ayg
ı r ı n ı nkin e
benzeyen b
ı y ığ ı
n ı ve bir çif t le yla k re ngi
ip ekte n yap
ı lm a pija m an
ı n üstü ne giy di
ğ i
kesta ne re ngi kadif e ceketin in a
ş ı r ı cila l
ı

ğ mele rin i par
ı ld att
ı . Kafa s
ı n ı n üst ta ra f
ı
Dum ble dore 'u n ç enesin e g üçbelâ y eti
ş iy ord u.
“N erd en anla d
ı n ı z?” diy e hom urd and
ı
sendele rk en, bir ta ra fta n da hala karn
ı n ı
ok
ş uyord u. A z ö nce k olt u k ro lü ne g ir m i
ş b ir in e
göre fa zla ca a rs
ı z g örü nüyord u.
“H ora ce, A ziz im ,” d edi D um ble dore , e
ğ le nm i
ş
görü nüyord u, “E
ğ er Ö lü m Y iy enle r gerç ekte n
gelip zili çals ala rd
ı , evin üzerin de Kara nl
ı k
İ ş are t o lu rd u.”
Büyücü, to m bul e lin i a ln
ı na k oyuverd i.
“K ara nl
ı k
İ ş are t,” d iy e h om urd and
ı . “B ir
ş eyle r

old u
ğ unu b iliy ord um ... a h ta bii. Z ate n z am an
ı m
olm azd
ı , odaya gir d i
ğ in iz de kolt u kla r
ı n

ş em ele rin i d aha y eni te m iz le m i
ş tim .”
Kocam an b ir n efe s a ld
ı , b u d a b
ı y ı kla r
ı n ı n u ç
k ı s ı mla r
ı n ı n tit r e m esin e sebebiy et verd i.
“T em iz lik konusunda asis ta n
ı m olm ak is te r
miy din ?” d iy e s ord u D um ble dore k ib arc a.
“M em nuniy etle ,” d edi d i
ğ eri.
İ nce, u zun b üyücü v e k
ı sa,
ş i ş man o la n
ı s
ı rt
s ı rta verm i
ş le rd i ve asala r
ı n ı hem en hem en
ayn
ı h are ketle s alla d
ı la r.
Mobily ala r orjin al yerle rin e uçara k geri
döndüle r; süs e
ş yala r
ı havada yenid en bir
ara ya g eld ile r, k u
ş tü yle ri v
ı nla yara k y ast
ı kla r
ı n
iç in e d ald
ı la r, g az la m bala r
ı y andaki m asala r
ı n
üzerin e süzüld üle r ve yenid en yanm aya
ba
ş la d
ı la r; p ara m parç a o lm u
ş g üm ü
ş ta blo la r
ı n

parç ala r
ı ndan olu
ş an bir ik in ti par
ı ld ayara k
odan
ı n b ir ta ra f
ı ndan ö bür ta ra f
ı na, b ir a san
ı n
üstü ne, b ütü n v e le kele nm em i
ş ş ekild e uçtu ;
her ta ra fta ki y
ı rt
ı k, ç atla k v e d elik le r e ski h alin e
döndü v e d uvarla r k endi k endile rin i te m iz le dile r.
“B u ara da, duvard aki kan ne kan
ı yd
ı ?” diy e
sord u D um ble dore .
“D uvard aki m i? E jd erh a,” d iy e h ayk
ı rd
ı H ora ce
ad
ı ndaki büyücü, aviz e kendin i sa
ğı
r edic i
ş ekild e g
ı c ı rd ayara k ve
ş ang
ı rd ayara k ta vana
vid ala rk en.
En s onunda p iy anodan b ir t
ı ng
ı rt
ı v e a rd
ı ndan
sessiz lik g eld i.
“E vet, ejd erh a,” diy e te kra rla d
ı büyücü
oyala y
ı c ı b ir h ald e. “S on
ş i ş e v e fiy atla r d a
ş u
s ı ra la r a te
ş p ahas
ı . B una r a
ğ men b elk i y enid en
kulla n
ı la bilir .”

Pald
ı r küld ür büfe nin ucunda dura n kris ta l
ş i ş eye d o
ğ ru yürü dü ve
ş i ş eyi iç in deki koyu
s ı v ı y ı in cele yere k
ı ş ığ
a d o
ğ ru tu ttu .
“H m m. B ir a z to zlu .”
Ş i ş eyi te kra r büfe ye koydu ve iç in i çekti. O
zam an b ak
ı ş la r
ı H arry 'y e k ayd
ı .
“A m an,” d edi, b üyük g özle ri H arry 'n in a ln
ı na v e
ş im
ş ek
ş eklin de oyulm u
ş yara iz in e döndü.
“A m an!”
“B u,” d edi D um ble dore , ta kdim e tm ek iç in ö ne
do
ğ ru ile rle di, “H arry P otte r. H arry , b u b enim
eski ark ada
ş ı m ve mesle kta
ş ı m, Hora ce
Slu ghorn .”
Slu ghorn D um ble dore 'a d öndü, a ç
ı kgöz b ir h ali
vard
ı . “B eni bunun iç in ik na etm eyi

ş ünüyord un dem ek? O zam an cevab
ı m

hay
ı r, A lb us.”
Harry 'y i it ip ile rle di, c azib eye d ir e nen b ir a dam
mis ali, yüzünü kara rl
ı ca ba
ş ka ta ra fa
döndürd ü. “H iç olm azsa bir
ş eyle r iç seydik ?”
diy e sord u Dum ble dore . “E ski günle rin
hatr
ı na?”
Slu ghorn te re ddüt e tti.
“T am am , o z am an, b ir b ard ak.” d edi k aba b ir
ş ekild e.
Dum ble dore H arry 'y e g ülü m sedi v e o nu b ir a z
önce S lu ghorn 'u n ta klit e tti
ğ in in b enzerin e d e
ğ il
de, y eni a te
ş in v e p arla k b ir
ş ekild e y anan g az
la m bas
ı n ı n yan
ı ndaki bir sandaly eye do
ğ ru
yönle ndir d i. H arry D um ble dore 'u n o nu m üm kün
ola bild i
ğ in ce gözünün önünde tu tm ak is te di
ğ i
ş eklin de, b elir g in b ir iz le nim e k ap
ı la ra k o tu rd u.
Bard akla rla ve
ş ara p s üra his iy le m e
ş gul o la n

Slu ghorn , y üzünü o daya d öndü
ğ ünde, gözle ri
hem en H arry 'n in ü zerin de o dakla nd
ı .
“H
ı h,” d edi, g özle ri a c
ı yacak d iy e k ork uyorm u
ş
gib i bir edayla çabukça etr a f
ı na bakara k.
“B uyur -“ Davet edilm eden otu rm u
ş ola n
Dum ble dore 'a bir iç ki verd i, te psiy i H arry 'y e
do
ğ ru it ti ve ard
ı ndan kendin i ta m ir edilm i
ş
div an
ı n y ast
ı kla r
ı ü zerin e b
ı ra kara k s essiz li
ğ e
bürü ndü. B acakla r
ı o kadar k
ı sayd
ı ki yere
de
ğ miy ord u.
“N as
ı l gid iy or, Hora ce?” diy e sord u
Dum ble dore .
“P ek iy i de
ğ il, ” dedi S lu ghorn bir kez daha.
“Z ay
ı f bir gö
ğ üs kafe si. Nefe s darl
ığ ı
.
Rom atiz m a da cabas
ı . A l
ı ş k ı n old u
ğ um gib i
gezin em iy oru m . Am a, bunla r norm al
ş eyle r.
Ya
ş l ı l ı k. Y org unlu k.”

“V e bu yüzden biz i buyur etm ek iç in
fa rk edebild i
ğ in e n k
ı sa s üre de o ld ukça h
ı zl
ı b ir
ş ekild e hare ket etm en gere kti, ” dedi
Dum ble dore . " Ü ç d akik adan fa zla b ir s üre ö nce
fa rk etm i
ş o la m azs
ı n?”
Slu ghorn yar
ı sin ir li, yar
ı guru rlu bir
ş ekild e,
“ İ ki. Davets iz Mis afir Büyüm ün hare kete
geçti
ğ in i fa rk etm edim , banyodayd
ı m. Hala ,”
diy e ekle di sertç e, te kra r kendin i geriy e
çekiy orm u
ş gib i görü nüyord u, “G erç ekle r
göste riy or k i A lb us, b en y a
ş l ı b ir a dam
ı m. K afa
din le m eye ve bir a z ra hat ya
ş am aya hak
kazanm
ı ş y org un, y a
ş l ı b ir a dam .”
Bunla ra k esin lik le s ahip , d iy e d ü
ş ündü H arry ,
odaya göz gezdir e re k. Her yer to zlu ve
da
ğı
n ı kt
ı , am a yin e de kim se bir zam anla r
konfo rs uz old u
ğ unu söyle yem ezdi; yum u
ş ak
sandaly ele r ve ayak is kem le le ri, iç ki ve

kit a pla r, paket paket çik ola ta ve dolg un
min derle r vard
ı . E
ğ er Harry bura da kim in
ya
ş ad
ığ ı
n ı bilm eseydi, zengin m üskülp esent
ya
ş l ı b ir h an
ı mefe ndi ta hm in in de b ulu nurd u.
“H ala b enim k adar y a
ş l ı d e
ğ ils in , H ora ce,” d edi
Dum ble dore .
“E vet, belk i em ekliy e ayr
ı lm ay
ı dü
ş ünm enin
zam an
ı gelm i
ş tir ,” dedi Slu ghorn aç
ı kça.
Solg un, fa lt a
ş ı gib i gözle ri Dum ble dore 'u n
yara l
ı e lin e d önm ü
ş tü . “G örü yoru m k i, te pkile r
te pki k alm
ı yor.”
“T am am en hakl
ı s ı n,” dedi D um ble dore sakin
bir hald e, yanm
ı ş ve kara rm
ı ş parm akla r
ı n ı n
uçla r
ı n ı aç
ığ
a ç
ı karm ak iç in cüppesin in
kolla r
ı n ı s
ı vad
ı ; b unu g örm ek H arry 'n in tü yle rin i
dik en dik en etti. “
Ş üphesiz , bir zam anla r
old u
ğ um dan daha yava
ş ı m. A m a bir yandan

da...“
Ya
ş ı n ı n belir tile rin i göste re n bir edayla
om uzla r
ı n ı silk ti ve elle rin i ik i yana açt
ı ve
Harry , Dum ble dore 'u n sa
ğ la m ola n elin de,
daha ö nce h iç g örm edi
ğ i b ir y üzü
ğ ün fa rk
ı na
vard
ı : B üyük, o ld ukça h anta l, a lt
ı na b enzeyen
bir
ş eyden yap
ı lm
ı ş t ı ve ta m orta s
ı nda a
ğı
r,
siy ah b ir ta
ş v ard
ı . S lu ghorn 'u n d a g özle ri b ir
anl
ığ ı
na y üzü
ğ ün ü zerin de o dakla nd
ı v e H arry
bir a n iç in o nun k a
ş la r
ı n ı ç att
ığ ı
n ı , g eni
ş a ln
ı n ı n
is e k
ı r ı ş t ığ ı
n ı g örd ü.
“D avets iz mis afir le r iç in ald
ığ ı
n bütü n bu
te dbir le r, H ora ce... Ö lü m Y iy enle r'in yara r
ı na
m ı yd
ı yoksa benim mi? ” diy e sord u
Dum ble dore .
“Ö lü m Y iy enle r'in , b enim g ib i, iç i g eçm i
ş z avall
ı
bir pata te sle ne i
ş i olu r? ” diy e id dia etti

Slu ghorn .
“Z annediy oru m ki, i
ş kence etm ek, bask
ı
uygula m ak v e c in ayet i
ş le m ek iç in s enin h at
ı r ı
say
ı l ı r hünerle rin e ih tiy açla r
ı ola cak.'” dedi
Dum ble dore .
“Y ani h ala y anda
ş to pla m ak iç in g elm edik le rin i
mi s öylü yors un?”
Slu ghorn b ir a nl
ığ ı
na D um ble dore 'a a rt n iy etli
bir dik katle bakara k hom urd and
ı , ‘O nla ra o
ş ans
ı v erm edim . B ir y
ı ld
ı r h are ket h alin deyim .
Bir Muggle evin den öbür Muggle evin e
ta
ş ı nd
ı m durd um -b u evin sahip le ri K anary a
Adala r
ı 'n da ta til yap
ı yorla r- çok e
ğ le nceliy di,
ayr
ı la ca
ğı
m iç in ü zgünüm . Ç ok k ola y b ir k ere ,
bilir s in ya, S in sio skopla r yerin e kulla n
ı la n bu
gülü nç h
ı rs
ı z a la rm la r
ı na b ir D ondurm a B üyüsü
ve piy anonu iç eri al
ı rk en kom
ş ula r
ı n seni

fa rk etm em esi iç in e lin den g ele ni y apm ak.'
“U sta ca,” dedi D um ble dore . “A m a sessiz bir
ya
ş am a ra yan iç i g eçm i
ş y a
ş l ı b ir p ata te s iç in
fa zla yoru cu bir hayat. E
ğ er Hogw arts 'a
dönm ek iç in h az
ı rs an - “
“E
ğ er b ana, h ayat
ı m ı n, o ç etr e filli o kuld a d aha
huzurlu ola ca
ğı
n ı söyle m eye çal
ı ş ı yors an,
nefe sin i bo
ş a harc am a, Alb us! Sakla n
ı yor
ola bilir im a m a D olo re s U m brid ge a yr
ı ld
ığ ı
ndan
beri b az
ı k om ik riv ayetle r d e k ula
ğı
ma g elm edi
de
ğ il! E
ğ er b u g ünle rd e ö
ğ re tm enle re d avra n
ı ş
biç im in b uysa - “
“P ro fe sör U m brid ge'in b iz im A ta dam s ürü m üzle
pro ble m i olm u
ş ,” dedi Dubm le dore . “Ö yle
zannediy oru m k i s en, H ora ce, O rm an'n
ı n iç in e
dal
ı p d a ö fk ele nm i
ş b ir A ta dam s ürü süne ‘p is
mele zle r', d enilm eyece
ğ in i ç ok iy i b ilir d in .”

“A ynen böyle m i söyle m i
ş ?” dedi Slu ghorn .
“G eri z ekâl
ı k ad
ı n, h iç s evm ezdim o nu.”
Harry k
ı k ı rd ad
ı . D um ble dore da S lu ghorn da
ona b akt
ı .
“Ö zür d ile rim ,” d edi h em en. “ S adece - o nu b en
de sevm em i
ş tim .” Dum ble dore bir d enbir e
aya
ğ a k alk t
ı .
“G id iy or m usun?” d iy e s ord u S lu ghorn ü m it le .
“H ay
ı r, s adece b anyoyu k ulla nm am a iz in v ar
m ı d iy ecektim ,” d edi D um ble dore .
“H a,” d edi S lu ghorn ,
ş üphesiz h ayal k
ı r ı kl
ığ ı
na
u ğ ra m
ı ş t ı . “K orid oru n sonunda sold an ik in ci
kap
ı .”
Dum ble dore u zun a d
ı mla rla o day
ı te rk etti. K ap
ı
onun ark as
ı ndan bir kez daha kapanm
ı ş t ı ,
orta l
ığ
a s essiz lik h âkim di. B ir k aç d akik a s onra ,

Slu ghorn , kendi yapt
ığ ı
ndan
ş üphe duyara k
aya
ğ a k alk t
ı , H arry 'y e s in sic e b ir b ak
ı ş a tt
ı v e
ard
ı ndan a te
ş in ö bür ta ra f
ı na y ürü dü v e g eni
ş
s ı rt
ı n ı a te
ş e v erip
ı s ı tm aya k oyuld u.
“S eni bura ya neden getir d i
ğ in i bilm iy oru m
sanm a,” d edi a nid en.
Harry sadece S lu ghorn 'a bakt
ı . Slu ghorn 'u n
sulu g özle ri H arry 'n in y ara iz in e k ayd
ı v e b u
sefe r k i b ak
ı ş y üzünü d e k apsad
ı .
“B abana ç ok b enziy ors un.”
“E vet, d aha ö nce d e d uydum ,” d edi H arry .
“G özle rin h ariç . S ende - “
“A nnem in gözle ri, evet.” Harry bunu iç in e
fe nal
ı k g ele cek k adar s
ı k d uym u
ş tu .
“H m m. E vet. B ir ö
ğ re tm en ola ra k fa vorile rin

olm am al
ı , ta bii k i, a m a o b enim fa vorile rim den
bir iy di. A nnen,” d iy e e kle di S lu ghorn , H arry 'n in
mera k
ı n ı g id ere re k. “ L ily E vans. Ö
ğ re tm enli
ğ in i
yapt
ı kla r
ı m ı n e n z ekile rin den b ir iy di. C apcanl
ı ,
anla rs
ı n ya. B üyüle yic i k
ı z. B enim B in am 'd a
olm as
ı gere kti
ğ in i anla tt
ı m. Am a küsta hca
cevapla r a ld
ı m.”
“S iz in B in an
ı z n eydi? ”
“B en S ly th erin B in a B a
ş kan
ı 'y d
ı m. O h,
ş im di, ”
diy e d evam e tti h
ı zl
ı ca, H arry 'n in y üz if a desin i
göre re k v e o na k
ı sa p arm a
ğı
n ı s alla yara k, “Ö n
yarg
ı yla d avra nm a! S an
ı yoru m ki s en d e o nun
gib i bir Gry ffin dor's un. Genellik le aile den
kaynakla n
ı yor. H er zam an de
ğ il, ta bii. S ir iu s
Bla ck'i bilir m iy din ? B ilm en la z
ı m - son ik i
senedir gazete le rd e boy göste riy or - bir k aç
hafta ö nce ö ld ü - ”

Sanki g örü nm ez b ir e l H arry 'n in b a
ğı
rs akla r
ı n ı
bükm ü
ş s
ı ms
ı k ı tu tu yord u.
“N eyse, evet, baban
ı n okuld aki çok iy i bir
ark ada
ş ı yd
ı . Bla ck aile sin in ta m am
ı benim
bin am
ı b it ir m i
ş ti, a m a S ir iu s G ry ffin dor'a s eçild i!
Uta nç veric i - çok da kabiliy etliy di. G eld i
ğ i
zam an kard e
ş i Regulu s'u ben ald
ı m, am a
ik is in i d e s evdim ."
Sesi, m üzayedede en fa zla para y
ı verm i
ş
ş evkli bir kolle siy oncu gib i ç
ı kt
ı . G örü nü
ş e
göre e ski a n
ı la ra d alm
ı ş t ı , k ar
ş ı d uvara g özünü
dik ti, d erh al a rk as
ı ndaki
ı s ı y ı sa
ğ la m a alm ak
iç in te m belc e d öndü.
“A nnen Muggle do
ğ um lu ydu, ta bii.
Ö ğ re ndi
ğ im de in anam am
ı ş t ı m. Öyle
süperz ekayd
ı ki, safk an olm al
ı diy e

ş ünm ü
ş tü m .”

“E n iy i ark ada
ş la r
ı mdan bir i de Muggle
do
ğ um lu ,” dedi H arry “v e o da dönem in en
iy ile rin den.”
“B azen d enk g elm esi n e k adar h o
ş d e
ğ il m i? ”
dedi S lu ghorn .
“O k adar d a d e
ğ il, ” d edi H arry s o
ğ ukça.
Slu ghorn o na
ş a ş k ı nca b akt
ı . “T ara f tu ttu
ğ um u

ş ünm em elis in !” dedi. “H ay
ı r, hay
ı r, hay
ı r!
Bir a z önce annenin , tü m zam anla r
ı n fa vori
ö ğ re ncile rim den bir i old u
ğ unu söyle m em i
ş
miy dim ? Ondan sonra ki sene de Dir k
Cre ssw ell vard
ı -
ş im dile rd e Cin cüce
İ rtib at
Büro su M üdürü ta bii ki- bir ba
ş ka M uggle
do
ğ um lu , A lla h v erg is i y ete ne
ğ i v ard
ı v e h ala
bana Grin gotts 'd a olu p bit e nle r hakk
ı nda
mükem mel b ilg ile r v eriy or!”
Kendi halin den m em nun bir ta v
ı rla , hafif ç e

gülü m seyere k s
ı çra d
ı ve
ş if o niy erin üstü nde
par
ı ld ayan ve herb ir i hafif ç e hare ket eden
in sanla rla d olm u
ş b ir k aç fo to
ğ ra f
ı i
ş are t e tti.
“H epsi e ski ö
ğ re ncile rim , h epsi d e i
ş h ayat
ı na
at
ı ld
ı . Barn abas Cuffe , kar
ş ı na Gele cek
Posta s
ı 'n
ı n edit ö rü ola ra k ç
ı kar, her zam an
benim yeni ç
ı kan haberle rd eki süksem le
ilg ile nm i
ş tir . Ve Am bro siu s Flu m e,
Baly um ru 'd an, - ya
ş günle rim de kapakl
ı bir
sepet g önderir v e b unla r d a o na ilk i
ş in i v ere n
Cic ero n H ark is s'le ta n
ı ş t ı rd
ığ ı
m iç in ! V e d i
ğ er
yanda -e
ğ er k afa n
ı u zat
ı rs an o nu g öre bilir s in -
bu, Holy head Harp ie s'in kapta n
ı , Gwenog
Jones, ta bii ki. ..
İ nsanla r Harp ie s'le iy i
ba
ğ la nt
ı m old u
ğ unu ve is te di
ğ im zam an
bedava bile t ala bilc e
ğ im i duyunca hayre te

ş erle r.”
Bu dü
ş ünce onun a
ş ı r ı dere cede

ne
ş ele nm esin e n eden o ld u.
“V e b u in sanla r
ı n h epsi s eni n ere de b ulu p d a
e ş ya göndere cekle rin i nas
ı l biliy orla r? ” diy e
sord u H arry
ş a ş k ı nl
ığ ı
n ı g iz le yem eyere k. N as
ı l
olu yor d a S lu ghorn 'u s epetle r v e
ş ekerle m ele r,
Quid dit c h b ile tle ri v e o nun n asih atin i d in le m ek
ve fik rin i alm ak iç in gele n ziy are tç ile r onu
bulu yor d a Ö lü m Y iy enle r b ula m
ı yord u?
Slu ghorn 'u n yüzündeki gülü m sem e
duvarla rd aki k an k adar h
ı zl
ı silin di.
“E lb ette , hay
ı r,” dedi Harry 'y e te peden
bakara k. “S on bir y
ı ld
ı r Dünya'y la ili
ş kim i
kestim .”
Harry , b u k elim ele rin S lu ghorn 'u n ü zerin de b ir
ş ok e tk is i y ara tt
ığ ı
iz le nim in e k ap
ı ld
ı . B ir a n iç in
old ukça huzurs uz gözüktü . Ard
ı ndan
om uzla r
ı n ı s ilk ti.

“B una g öre ... S a
ğ görü lü b ir b üyücü b öyle b ir
zam anda kendin i savunm al
ı . Dum ble dore 'a
göre her
ş ey kola y am a Hogw arts 't a i
ş e
ba
ş la m ak Züm rü düanka Yold a
ş l ığ ı
'n a ilg i
göste rm ekle a yn
ı ş ey! V e o nla r
ı n ta kdir e d e
ğ er
ve cesur ve her neyse ld u
ğ undan em in
old u
ğ um hald e, ben kendim
ş ahsen ölü m
ora n
ı n ı ta svip e tm edi
ğ im i
- “
“H ogw arts 'd a ders verm ek iç in Yold a
ş l ı k'a
gir m en gere km iy or.” dedi Harry sesin deki
ala ya engel ola m ayara k: M a
ğ ara la rd a sin ip
fa re le rle y a
ş am
ı ş S ir iu s'u h at
ı rla tt
ığ ı
ndan b eri,
Slu ghorn 'u n
ş ı mar
ı k y a
ş ay
ı ş b iç im in in h alin den
anla m ak çok zord u. “Ö
ğ re tm enle rin ço
ğ u
Yold a
ş l ı k't a d e
ğ il v e b u z am ana k adar h iç bir i
öld ürü lm edi - ta bi Q uir e ll hariç am a o bunu,
Vold em ort'a y ard akç
ı l ı k e tti
ğ i iç in h aketm i
ş ti. ”
Harry , Slu ghorn 'u n da, Vold em ort'u n ad
ı n ı n

yüksekçe söyle nm esin den m em nun olm ayan
büyücüle rd en bir i old u
ğ undan em in old u ve
hayal k
ı r ı kl
ığ ı
na u
ğ ra m ad
ı : Slu ghorn 'u n
tit r e yi
ş in e v e p ro te sto a m ac
ı yla c iy akla m as
ı na,
Harry a ld
ı rm ad
ı .
“D um ble dore m üdür o ld u
ğ u s üre ce, p ers onelin
ço
ğ u ki
ş id en daha em niy etli old u
ğ u
görü
ş ündeyim , Vold em ort'u n bir zam anla r
kork tu
ğ u te k k i
ş i, de
ğ il m i? ” diy e devam etti
Harry .
Bir ya da ik i saniy eli
ğ in e bo
ş lu
ğ a bakt
ı :
Harry 'n in s öyle dik le ri h akk
ı nda d ü
ş ünüyor g ib i
bir h ali v ard
ı .
“E vet, Ad
ı -A n
ı lm am as
ı -G ere ken-K i
ş i, hiç bir
zam an Dum ble dore ile kavga ara m ad
ı , bu
do
ğ ru ,” diy e hom urd and
ı is te m eyere k. “V e
benim görü
ş üm e göre bundan bir sonuç

ç ı kara bilir iz ; Ö lü m Y iy enle r'e k at
ı lm ad
ı m, A d
ı -
An
ı lm am as
ı -G erre ken-K i
ş i b eni h em en h em en
hiç yanda
ş ı ola ra k saym ad
ı ... bu duru m da,
Alb us'a b ir a z d aha y ak
ı nla
ş ara k d aha e m niy etli
ola bilir im ... Am elia Bones'u n ölü m üyle
sars
ı lm am
ı ş g ib i d avra nam am ... E
ğ er o , b ütü n
o B akanl
ı k ir tib atla r
ı v e k oru m ala r
ı yla ...”
Dum ble dore o daya te kra r g ir m i
ş ti v e S lu ghorn
sanki onun evde old u
ğ unu unutm u
ş gib i
havaya s
ı çra d
ı . “
İ ş te ord as
ı n, A lb us,” dedi.
“U zun s üre dir o rd as
ı n. M id en m i b ozuld u?”
“H ay
ı r, sadece Muggle magazin le rin i
okuyord um ,” dedi Dum ble dore . “Ö rg ü
modelle rin i s eviy oru m . E vet, H arry , H ora ce'in
konukseverli
ğ in i o ld ukça is tis m ar e ttik . A yr
ı lm a
vaktin in g eld i
ğ in i d ü
ş ünüyoru m .”
Söyle neni is te ksiz ce y apara k H arry y erin den

f ı rla d
ı . Slu ghorn
ş a ş ı rm
ı ş görü nüyord u.
“G id iy or m usun?”
“E vet, ta bi. G örd ü
ğ üm kadar
ı yla kaybedilm i
ş
bir d ava o ld u
ğ unu b iliy oru m .”
“K aybedilm i
ş m i. ..? ”
Slu ghorn heyecanla nm
ı ş görü nüyord u. Kal
ı n
parm akla r
ı n ı oynatt
ı ve D um ble dore seyahat
pele rin in i giy erk en ve Harry montu nun
fe rm uar
ı n ı kapat
ı rk en, huzurs uzca yerin de
k ı m ı ld and
ı .
“A sl
ı nda, g öre vi k abul e tm edi
ğ in iç in ü zgünüm ,
Hora ce,” dedi D um ble dore , sa
ğ la m ola n elin i
ho
ş çakal derc esin e salla d
ı . “H ogw arts seni
görm ekte n m em nun ola cakt
ı r. E
ğ er ziy are t
etm ek is te rs en, fa zla s
ı yla arta n güvenlik
önle m le rin e ra
ğ men, h er z am an m em nuniy etle
kar
ş ı la nacaks
ı n.”

“E vet... ta m am ... çok in celik li. .. do
ğ ru sunu
söyle m ek g ere kir s e...”
“H o
ş çakal, o z am an.”
“G örü
ş ürü z...” d edi H arry .
Ark ala r
ı ndan bir hayk
ı r ı ş duydukla r
ı nda ön
kap
ı n ı n ora dayd
ı la r. “T am am , ta m am ...
Yapaca
ğı
m!”
Dum ble dore , o tu rm a o das
ı n ı n k ap
ı ara l
ığ ı
nda
solu k solu
ğ a kalm
ı ş Slu ghorn 'u göre bilm ek
iç in , ark as
ı n ı döndü. “E m eklili
ğ in i ask
ı ya
ala cak m
ı s ı n?”
“E vet, e vet...” d edi S lu ghorn s ab
ı rs
ı zl
ı kla . “D eli
olm al
ı y ı m, a m a e vet.”
“H arik a,” dedi Dum ble dore , yüzü sevin çle
parl
ı yord u. “O zam an, Hora ce 1 Eylü l'd e
görü
ş ece
ğ iz .” “B undan em in ola bilir s in ,” dedi

Slu ghorn h
ı r ı ld ayara k. Bahçe patik as
ı n ı
geçtik le rin de Slo ghorn 'u n sesi ark ala r
ı ndan
süzüld ü, “M aa
ş ı ma zam is tiy oru m ,
Dum ble dore !”
Dum ble dore k
ı k ı rd ad
ı . Bahçe kap
ı s ı
ark ala r
ı ndan k apand
ı v e k ara nl
ı k, u çu
ş an s is in
ara s
ı ndan g eçere k, te peden a
ş a ğı
d o
ğ ru y ola
koyuld ula r.
“A fe rin , H arry ,” d edi D um ble dore .
“B en b ir
ş ey y apm ad
ı m,” d edi H arry ,
ş a ş ı ra ra k.
“A h evet yapt
ı n. Hora ce'e Hogw arts 'a
dönm enin sonucunda ne kazanaca
ğı
n ı
göste rd in . O nu s evdin m i? ”
“E e...”
Harry S lu ghorn 'u sevip sevm edi
ğ in den em in
de
ğ ild i. Kendi çap
ı nda cana yak
ı nd
ı diy e


ş ündü H arry , a m a a nla tt
ı kla r
ı na b ak
ı l ı rs a b ir
o k adar d a k endin i b e
ğ enm i
ş ti v e d aha ç ok d a
Muggle d o
ğ um lu c ad
ı la r
ı n iy i o ld u
ğ u h akk
ı nda
söyle dik le rin e
ş a ş ı rm
ı ş t ı .
“H ora ce,” d edi D um ble dore H arry 'y i, b u k onu
hakk
ı nda bir
ş ey söyle m ek mesuliy etin den
kurta ra ra k, “ra hat
ı na dü
ş kün. Tan
ı nm
ı ş ,
ba
ş ar
ı l ı ve güçlü in sanla r
ı n kum panyas
ı n ı
seviy or. B u in sanla r üzerin de etk is i olm as
ı ,
ho
ş una g id iy or. H iç bir z am an ö nem li b ir i o lm ak
is te m edi; ark a pla nda kalm ay
ı ye
ğ le di -
is te di
ğ in i y apabilm ek iç in d aha b üyük b ir a la n,
görd ü
ğ ün gib i. Hogw arts 't a fa vorile rin i elle
to pla m aya al
ı ş m ı ş t ı , bazen, h
ı rs la r
ı ya da
zekala r
ı y üzünden, b azense c azib ele ri y a d a
do
ğ al y ete nekle ri y üzünden v e fa rk l
ı a la nla rd a
di
ğ erle rin den seçkin ola bile cek ö
ğ re ncile ri
seçm ek o nun o la
ğ ünüstü y ete ne
ğ id ir . K endis i

merk ez o lm ak s ure tiy le , y eni in sanla r
ı ta n
ı ş t ı r ı p
üyele r a ra s
ı ndaki b a
ğı
g üçle ndir m ek iç in , fa vori
ö ğ re ncile ri ile b ir tü r ö
ğ re nci k lü bü k urm u
ş tu .
Bu ona zara rd an çok yara r sa
ğ la m
ı ş t ı r ki
hediy e ola ra k bir kutu bedava en sevdi
ğ i
ananas
ı ndan alm as
ı ndan tu t bir dahaki genç
ö ğ re ncis in i Cin cüce
İ rtib at B üro su'n a ta vsiy e
etm eye k adar h er
ş eyi y apm
ı ş t ı r.”
Harry 'n in akl
ı nda bir d en, büyük ve özlü
sin ekle rin i kendin e çekm ek iç in etr a f
ı na a
ğ
öre n, o ra ya b ura ya lif a ta n, b üyük,
ş i ş man b ir
örü m ce
ğ in h ayali c anla nd
ı .
“B unla r
ı sana,” diy e devam etti D um ble dore ,
“H ora ce't a n -y a da art
ı k diy ece
ğ im iz gib i,
Pro fe sör Slu ghorn - uzakla
ş t ı rm ak iç in
anla tm
ı yoru m , ta m te rs in e kendin i savunm an
iç in . Hiç
ş üphesiz , seni kendin e çekm ek
is te yecektir ; ‘
Sa
ğ Kala n Ç ocuk
'. .. y a d a, s eni

bugünle rd e a dla nd
ı rd
ı kla r
ı g ib i, ‘
Seçilm i
ş Ki
ş i '. ”
Bu kelim ele rle bir lik te H arry 'y i, sis le ala kas
ı
olm ayan bir so
ğ uk sard
ı . B ir k aç hafta önce
duydu
ğ u k elim ele r a kl
ı na g eld i. O nun iç in ö zel
ve kork unç bir anla m
ı ola n kelim ele r: Bir i
hayatta yken d i
ğ eri y a
ş ayam az...
Dum ble dore daha önce önünden geçtik le ri
kilis eyle ayn
ı yerd e durd u. “N ih ayet, H arry .
E ğ er k olu m dan s
ı k ı ca tu ta rs an.”
Harry b u k ez C is im le nm ek iç in h az
ı rd
ı , am a
hala C is im le nm eyi naho
ş görü yord u. B as
ı nç
kaybolu nca ve nefe s alm aya ba
ş la y
ı nca,
kendin i Dum ble dore 'u n yan
ı nda, k
ı rs al bir
yold a, Dünya'd aki ik in ci en sevdi
ğ i evin
bükülm ü
ş s ilu etiy le k ar
ş ı k ar
ş ı ya b uld u: K ovuk.
Bir a z önce iç in i sara n kork uya ra
ğ men,
bunla r
ı n ona bir fa yda sa
ğ la m ayaca
ğı
n ı


ş ünere k b u h is si iç in den a tt
ı . R on o rd ayd
ı ...
ve ta n
ı d ığ ı
herk este n daha iy i yem ek yapan
Mrs . W easle y...
“E
ğ er senin iç in bir sak
ı ncas
ı yoksa” dedi
Dum ble dore kap
ı dan geçtik le rin de, “S enin le
ayr
ı lm adan önce konu
ş mak, özel ola ra k
konu
ş mak is tiy oru m . B elk i b ura da?”
Dum ble dore , Weasle y'le rin süpürg ele rin i
koydu
ğ u k öhne b ir b ara kay
ı i
ş are t e tti. B ir a z
hayre te d ü
ş mü
ş H arry ile D um ble dore , n orm al
bir d ola pta n b ile k üçük o la n y erin k ap
ı s ı ndan
gir d ile r. D um ble dore a sas
ı n ı a yd
ı nla tt
ı , b öyle ce
asa el fe neri gib i parla d
ı ve Harry 'y e
gülü m sedi.
“B u konuyu açt
ığ ı
m iç in beni affe tm eni
is tiy oru m am a Harry , Bakanl
ı k't a ola nla r
ı n
üste sin den gelm i
ş gib i görü ndü
ğ ün iç in

mem nun ve bir o kadar da guru rlu yum .
Sir iu s'u n da senle guru r duym u
ş ola ca
ğı
n ı
söyle m em e iz in v er.”
Harry yutk undu; sesi onu te rk etm i
ş
görü nüyord u. Sir iu s hakk
ı nda
konu
ş abile cekle ri akl
ı na gelm em i
ş ti; zate n
Vern on eni
ş te nin “V aftiz babas
ı öld ü m ü?”
deyi
ş i v e d aha k ötü sü S lu ghorn 'u n k ay
ı ts
ı zca
Sir iu s'u n ad
ı ndan bahsetm esi yete rin ce ac
ı
veric iy di.
“S ir iu s ile böyle k
ı sa bir zam an bera ber
olm an
ı z,” dedi Dum ble dore yum u
ş akça,
“z alim ceydi. ”
Harry , ba
ş ı n ı salla d
ı , gözle ri D um ble dore 'u n
ş apkas
ı na t
ı rm anan bir örü m ce
ğ e sabit le ndi.
Mektu p g eld i
ğ in den b eri
ş üphele nm i
ş o ld u
ğ unu,
Harry 'n in D urs le y'le rd e ik am et e tti
ğ i tü m s üre yi

Ruh Em ic ile r'le ala kas
ı ola n sis le bera ber,
yata
ğı
nda yata ra k ve sis li cam a bakara k
geçir d i
ğ in i, D um ble dore 'u n anla m
ı ş old u
ğ unu
söyle yebilir d i.
“Z alim ce ola n,” dedi Harry sonunda k
ı s ı k
sesle , “o nun bir daha m ektu p yazam ayacak
olm as
ı .”
Bir d enbir e g özle ri y and
ı ve onla r
ı k
ı rp
ı ş t ı rd
ı .,
Harry b unu it ir a f e tti
ğ i iç in k endin i a pta l h is setti
am a Hogw arts '
ı n d
ı ş ı nda, onun ba
ş ı na
gele nle rd en ötü rü kayg
ı la nm
ı ş ola n, ebeveyn
gib i, b ir in in o lm as
ı , v aftiz b abas
ı n ı k e
ş fe tm enin
en z evkli y an
ı o lm u
ş tu .
“S ir iu s s eni, s enin b ild i
ğ in den d aha ç ok te m sil
ediy ord u,” d edi D um ble dore n azik çe. “T abi k i,
kayb
ı m ı z b üyük...”
“A m a D urs le y'le rd eyken...” diy e yar
ı da kesti

Harry ; s esi y eti
ş kin s esi h alin i a lm
ı ş t ı . “D ünya
ile ili
ş kim i kesem eyece
ğ im in veya - kafa y
ı
oynata m ayaca
ğı
m ı n fa rk
ı na vard
ı m. Sir iu s
bunu is te m ezdi, d e
ğ il m i? V e n e o lu rs a o ls un,
hayat çok k
ı sa... Madam Bones'a bak
ı n,
Em melin e V ance'e b ak
ı n... B ir d ahaki k i
ş i b en
ola bilir im , de
ğ il m i? V e e
ğ er böyle is e,” dedi
ş id detle ,
ş im di Dum ble dore 'u n asa
ı ş ığ ı
nda
parla yan mavi gözle rin in iç in e bakara k,
“B era berim de de bir o kadar Ö lü m Yiy en'i
götü rm ek iç in elim den gele ni yapaca
ğı
m ve
e ğ er b ecere bilir s em V old em ort'u d a.”
“ İ ş te
ş im di annenin ve baban
ı n o
ğ lu ve
Sir iu s'u n g erç ek v aftiz o
ğ lu g ib i k onu
ş tu n!” d edi
Dum ble dore onayla rc as
ı na Harry 'n in s
ı rt
ı na
hafif ç e v ura ra k. “Ö nünde s ayg
ı yla e
ğ iliy oru m -
ya da e
ğ ile bilir d im , e
ğ er üstü m örü m cekle rle
dolu o lm asayd
ı .”

“V e
ş im di, Harry , seni daha yak
ı ndan
ilg ile ndir e n bir konu... S an
ı yoru m ki son ik i
hafta d
ı r G ele cek P osta s
ı 'n
ı a ld
ı n?”
“E vet,” d edi H arry v e k alb i d aha h
ı zl
ı atm aya
ba
ş la d
ı .
“K ehanet O das
ı 'n daki m acera la r
ı n hakk
ı nda
pek çok haber s
ı zm
ı ş old u
ğ unu görm ü
ş
olm al
ı s ı n?”
“E vet,” d edi H arry te kra r. “A rt
ı k h erk es b enim
te k k i
ş i o ld u
ğ um u b ild i
ğ in e g öre - “
“H ay
ı r, bilm iy orla r,” diy e yar
ı da kesti
Dum ble dore . “B u Dünya'd a, sen ve Lord
Vold em ort h akk
ı nda y ap
ı la n k ehanetin g erç ek
iç eri
ğ in i b ile n y aln
ı zca ik i k i
ş i v ar v e b u ik is i d e
bu k okm u
ş , ö rü m cekle nm i
ş s üpürg e d ola b
ı nda
durm akta . Vold em ort'u n Ölü m Yiy enle ri'n i
kehaneti ç alm ala r
ı a m ac
ı yla g önderd i
ğ in i v e b u

kehanetin senin hakk
ı nda old u
ğ unu bir k aç
ki
ş in in , yanl
ı ş s ı zca ta hm in etm i
ş olm as
ı bir
gerç ek.”
“V e s enin d e k ehanetin iç eri
ğ in in n e o ld u
ğ unu
bild i
ğ in i, b a
ş ka b ir in e a nla tm ad
ığ ı
n ı s öyle rs em
yan
ı lm
ı ş o lm am d e
ğ il m i? ”
“H ay
ı r,” d edi H arry .
“N etic ede, a k
ı ll
ı ca b ir k ara r,” d edi D um ble dore .
“B öyle olm as
ı na ra
ğ men, bu yükü en iy i
ark ada
ş la r
ı n, R onald W easle y ve H erm io ne
Gra nger ile h afif le tm elis in d iy e d ü
ş ünüyoru m .
Evet,” diy e devam etti Harry endi
ş ele nm i
ş
görü nürk en, “b unu bilm elile r diy e

ş ünüyoru m . B öyle ö nem li b ir d avada o nla ra
güvenm em ekle z ara r v erir s in .”
“B en - “

“O nla r iç in k ayg
ı la n
ı yors un v eya k ork uyors un.”
dedi D um ble dore , y ar
ı m-a y b iç im li g özlü
ğ ünün
ucundan H arry 'y i s üzere k. “B elk i, k endi k ayg
ı
ve kork ula r
ı n ı n günahla r
ı n ı ç
ı kartm ak iç in ?
Ark ada
ş la r
ı na ih tiy ac
ı n var Harry . Gerç e
ğ i
yans
ı tm
ı ş o ld u
ğ un g ib i, S ir iu s s enin d ünya ile
ili
ş kin i k esm eni is te m ezdi. ”
Harry bir
ş ey dem edi ve Dum ble dore da
cevaba ih tiy ac
ı varm
ı ş gib i gözükm üyord u
zate n. D evam e tti, “ B ir b a
ş ka, ilg ili k onu is e, b u
sene s ana ö zel d ers v erm ek is te di
ğ im dir .”
“S iz in le ö zel d ers m i? ” d edi H arry k ayg
ı l ı h ald e

ş ünm eyi b ir a k
ı p h ayre te d ü
ş ere k.”
“E vet, senin e
ğ it im in e etr a fl
ı ca el atm am
ı n
zam an
ı n ı n g eld i
ğ in i d ü
ş ünüyoru m .”
“B ana n e ö
ğ re te ceksin iz , e fe ndim ?”

“B ir a z o ndan b ir a z b undan,” d edi D um ble dore
havai b ir b iç im de.
Harry ü m it le b ekle di fa kat D um ble dore a yr
ı nt
ı
verm eyin ce onu hafif ç e ra hats
ı z eden
ş eyi
sord u.
“E
ğ er s iz den d ers a l
ı rs am , S nape ile Z ih in bend
ders le rin e d evam e tm em e g ere k k alm ayacak,
de
ğ il m i? ”
“P ro fe ssor S nape, H arry - ve hay
ı r, gere k
kalm ayacak.”
“G üzel, ” d edi H arry fe ra hla yara k, “ç ünkü o nla r
bir a z - “
“ ‘
Fiy asko
' kelim esin in uygun ola ca
ğı
n ı

ş ünüyoru m ” dedi Dum ble dore ba
ş ı n ı
salla yara k. H arry g üld ü.
“B u d a P ro fe sör S nape't e n fa zla b ir b ekle ntim

olm ayaca
ğı
anla m
ı na geliy or” dedi, “Ç ünkü,
S.B .D .le rim e b ir B ekle nenin Ü stü nde‘n in a lt
ı nda
al
ı rs a m
İ ksir s
ı n ı f ı na alm ayacakt
ı r... ve
biliy oru m k i a lm ad
ı m.”
“S .B .D .le rin gelm eden onla r hakk
ı nda hesap
yapm a,” d edi D um ble dore c id di b ir b iç im de. “ V e
bunla r sonra ki zam ana ola bile cek
ş eyle r.
Ş im di, ayr
ı lm adan önce ik i
ş ey daha var
Harry .”
“ İ lk ola ra k, Görü nm ezlik Pele rin i'n i bu
dakik adan sonra devam l
ı yan
ı nda tu tm an
ı
is tiy oru m . Hogw arts iç in de bile . Gere kti
ğ i
ta kdir d e, a nl
ı yor m usun?”
Harry b a
ş ı n ı s alla d
ı .
“V e s on o la ra k, K ovuk, b ura da k ald
ığ ı
n s üre ce,
Sih ir Bakanl
ığ ı
'n
ı n te m in etti
ğ i en yüksek
güvenlik önle m le riy le donat
ı ld
ı . Bu önle m le r,

Molly v e A rth ur iç in y üksek ö lç üde ra hats
ı zl
ı k
olu
ş tu rd ula r - örn e
ğ in bütü n posta la r
ı
gönderm eden önce Bakanl
ı k ta ra f
ı ndan
ara n
ı yor. B unla r
ı h iç m i h iç k üçüm sem iy orla r,
çünkü o nla r
ı te k ilg ile ndir e n s enin g üvenli
ğ in .
Ancak, o nla rla k ald
ığ ı
n s üre ce k elle ni k olt u
ğ a
ata rs an k ötü b ir k ar
ş ı l ı k v erm i
ş o lu rs un.”
“A nl
ı yoru m ,” d edi H arry ç abukça.
“T am am , o zam an,” dedi Dum ble dore . Bir
yandan da süpürg e odas
ı n ı n kap
ı s ı n ı aç
ı p
büyük a d
ı mla rla d
ı ş ar
ı ç
ı k ı yord u. “ M utfa kta
ı ş ı k
görü yoru m . M olly 'y i ne kadar zay
ı f old u
ğ una
üzülm e
ş ans
ı ndan y oksun b
ı ra km ayal
ı m.”

BE
Ş İ NC
İ B Ö LÜ M :

KAYIT S IZ LI
Ğ IN B U
KAD AR I

H arry ve D um ble dore K ovuk'u n, etr a f
ı eski
W ellin gto n botla r
ı ve pasl
ı kazanla rla çevrili
a rk a kap
ı s ı na yakla
ş t ı la r. Harry uzak
s undurm adaki ta vukla r
ı n uykulu
g ı dakla m ala r
ı n ı duyabiliy ord u. Dum ble dore
k ap
ı ya üç kere vurd u ve Harry mutfa k
p encere sin de a ni b ir h are ket g örd ü.
" K im v ar o rd a?" d edi s in ir li b ir s es. H arry , M rs .
W easle y'n in s esin i h em en ta n
ı d ı .
" K endin i ta n
ı t!"

"B enim , D um ble dore , H arry 'y i g etir d im ."
Kap
ı a ç
ı ld
ı . K ap
ı da k
ı sa, to m bul v e e ski y e
ş il
bir c üppe g iy m i
ş o la n M rs . W easle y d uru yord u.
"H arry , c an
ı m! T anr
ı m, A lb us, b eni k ork uttu n,
seni y ar
ı n s abahta n ö nce b ekle m iy ord um !"
" Ş ansl
ı yd
ı k" d edi D um ble dore , H arry 'y i e
ş ik te n
geçir ir k en. "S lu ghorn b ekle di
ğ im den d aha ik na
edile bilir ç
ı kt
ı . H arry 'n in s ayesin de ta bii k i. A h
merh aba, N ym phadora !"
Harry etr a f
ı na bakt
ı ve gecenin ile rle m i
ş
saatin e ra
ğ men Mrs . Weasle y'n in yaln
ı z
olm ad
ığ ı
n ı görd ü. S olg un, kalp
ş eklin de yüzü
ve m at k ahvere ngi s açla r
ı o la n g enç b ir c ad
ı
elin deki m a
ş ra pay
ı s
ı ms
ı k ı tu tm u
ş bir
ş ekild e
masada o tu ru yord u.
"M erh aba, P ro fe sör," d edi. " M erh aba H arry ."

"M erh aba, T onks."
Harry o nun s üzgün v e h asta g örü ndü
ğ ünü v e
zorla gülü m sedi
ğ in i dü
ş ündü. Görü nü
ş ünün
al
ı ş ı lm
ı ş cik le t pem besi saçla r
ı olm adan her
zam ankin den d aha a z r e nkli o ld u
ğ u k esin di.
"G it s em iy i o lu r," d edi ç abucak, a ya
ğ a k alk t
ı v e
pele rin in i o m uzla r
ı na ç ekti. “ Ç ay v e g öste rd i
ğ in
yak
ı nl
ı k iç in te
ş ekkür e derim M olly ."
"L ütfe n, benim hat
ı r ı m iç in git m e," dedi
Dum ble dore nazik çe. "B en kala m ayaca
ğı
m,
Rufu s S crim geour'la görü
ş mem gere ken acil
mesele le r v ar."
"H ay
ı r, hay
ı r, git m em la z
ı m," dedi Tonks
Dum ble dore 'u n gözle rin e bakm adan. "
İ yi
gecele r..."
"T atl
ı m, neden hafta sonu ak
ş am yem e
ğ in e

gelm iy ors un, Rem us ve Deli- G öz de
geliy or...? "
"G erç ekte n olm az Molly ... yin e de
te
ş ekkürle r... H erk ese iy i g ecele r."
Tonks acele yle Dum ble dore ve Harry 'n in
yan
ı ndan g eçere k a vlu ya ç
ı kt
ı . E
ş i ğ in bir k aç
ad
ı m ile ris in de kendi etr a f
ı nda döndü ve
havan
ı n iç in de g özden k aybold u. H arry M rs .
Weasle y'n in can
ı s
ı kk
ı n bir
ş ekild e bakt
ığ ı
n ı
fa rk e tti.
"P ekala H arry , H ogw arts 't a görü
ş ürü z," dedi
Dum ble dore . " K endin e d ik kat e t. M olly , iz nin le ."
Mrs . W easle y'y e ba
ş ı yla sela m verd i ve
Tonks'u ta kip etti, ta m ola ra k ayn
ı nokta da
gözden kaybold u. M rs . W easle y bo
ş avlu ya
bakan k ap
ı y ı k apatt
ı v e H arry 'y i k ontr o l e tm ek
iç in om uzla r
ı ndan tu tu p m asan
ı n üstü ndeki

fe nerin
ı ş ığ ı
na d o
ğ ru s ürü kle di.
"S en d e R on g ib is in ," d iy e iç ç ekti, o na te peden
t ı rn a
ğ a bakara k. "
İ kin iz de büyütm e la netin e
u ğ ra m
ı ş g ib is in iz . Y em in e derim R on e n s on
okul c üppesin i a ld
ığ ı
mdan b eri 1 0 c m . u zad
ı .
Karn
ı n a ç m
ı H arry ?"
"E vet, aç
ı m" dedi Harry anid en ne kadar
ac
ı kt
ığ ı
n ı fa rk e dere k.
"O tu r, c an
ı m, s ana b ir
ş eyle r g etir e yim ."
Harry o tu ru r o tu rm az, e zik y üzlü , tü ylü , tu ru ncu
bir kedi diz le rin in üzerin e atla d
ı ve ora ya
yerle
ş ip m
ı rla m aya b a
ş la d
ı .
"Y ani, H erm io ne bura da m
ı ?" diy e m utlu bir
ş ekild e sord u, Cro okshanks'in kula kla r
ı n ı n
ark as
ı n ı k a
ş ı yara k.
"E vet, ö nceki g ün g eld i. " d edi M rs . W easle y,

büyük d em ir b ir k aba a sas
ı yla vura ra k. K ap
oca
ğı
n üzerin e gürü lt ü yle ç
ı kt
ı ve hem en
kaynam aya ba
ş la d
ı . "H erk es yat
ı yor ta bi ki,
seni b ir k aç s aatte n ö nce b ekle m iy ord uk.
İ ş te ,
al. .."
Tekra r kazana dokundu ve kazan havaya
yükselip H arry 'y e do
ğ ru uçtu ve dökülm eye
ba
ş la d
ı . M rs . W easle y b ir k aseyi h em en a lt
ı na
kayd
ı ra ra k k azandan d öküle n s o
ğ an ç orb as
ı n ı
yakala d
ı .
"E km ek is te r m is in , c an
ı m?"
"T e
ş ekkürle r, M rs . W easle y."
Asas
ı n ı o m zunun ü stü nden s alla d
ı , b ir s om un
ekm ek ve b
ı çak m asan
ı n üzerin e zarif bir
ş ekild e yükseld i. Ekm ek kendi kendin e
dilim le nir k en çorb a kazan
ı te kra r oca
ğı
n
üstü ne döndü., Mrs . Weasle y Harry 'n in

kar
ş ı s ı na o tu rd u.
"D em ek, H ora ce S lu ghorn 'u i
ş i a lm as
ı iç in ik na
ettin ?"
Harry ba
ş ı n ı salla d
ı , a
ğ z ı ta m am en s
ı cak
çorb ayla d olu o ld u
ğ u iç in k onu
ş am ad
ı .
"O , A rth ur ve benim de ö
ğ re tm enim di, " dedi
Mrs . W easle y. "Y
ı lla r b oyunca H ogw arts 't a yd
ı ,
san
ı r ı m D um ble dore 'la bera ber ba
ş la d
ı . O nu
sevdin m i? "
Ş im di a
ğ z ı ta m am en e km ekle d olu o la n H arry
om uz silk ti ve ba
ş ı yla ta ra fs
ı z old u
ğ unu
belir te n b ir i
ş are t y apt
ı .
"N e k aste tti
ğ in i b iliy oru m ," d edi M rs . W easle y
bilg iç bir edayla ba
ş ı n ı salla yara k. "T abii ki
is te di
ğ i z am an ç ok c ana y ak
ı n o la biliy or a m a
Arth ur onu hiç bir zam an çok fa zla sevm edi.

Bakanl
ı k Slu ghorn 'u n eski gözdele riy le
dolm u
ş tu , hayat
ı n ı kola yla
ş t ı ra cak yolla r
bulm ada b a
ş ar
ı l ı yd
ı , a m a h iç bir z am an A rth ur
iç in fa zla vakti olm ad
ı ... Yete rin ce eksantr ik
olm ad
ığ ı
n ı dü
ş ünüyord u. Ve bu da sana
Slu ghorn 'u n b ile h ata y apabile ce
ğ in i g öste riy or.
Bilm iy oru m R on sana m ektu pla r
ı nda bahsetti
mi. .. d aha y eni o ld u... a m a A rth ur te rfi e tti! "
Mrs . W easle y'n in bunu söyle m ek iç in yan
ı p
tu tu
ş tu
ğ u d aha a ç
ı k o la m azd
ı .
Harry büyük m ik ta rd a s
ı cak çorb a yuttu ve
bo
ğ az
ı n ı n k abard
ığ ı
n ı h is setti. " B u h arik a!" d edi
güçlü kle n efe s a la ra k.
"Ç ok ta tl
ı s ı n," d edi M rs . W easle y g özle rin in iç i
güle re k. B elli ki sula nan gözle rin in nedenin in
verd i
ğ i h aber o ld u
ğ unu s anm
ı ş t ı . "E vet, R ufu s
Scrim geour
ş u anki duru m a cevap vere cek

bir k aç y eni o fis a yarla d
ı v e A rth ur d a ‘
Sahte
Savunm a Büyüle ri ve Koru yucu N esne
le rin
Tespit i v e E l K oyulm as
ı ' b ölü m ünün b a
ş kan
ı .
Büyük b ir i
ş ,
ş im di o na r a por v ere n 1 0 k i
ş i v ar."
"T am o la ra k n e g ib i
ş eyle r? "
" Ş ey, biliy ors un, K im -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en'in
neden old u
ğ u panik , seni Kim -O ld u
ğ unu-
Bilir s in -S en v e Ö lü m Y iy enle r'd en k oru du
ğ unu
sand
ığ ı
n s
ı ra d
ı ş ı n esnele rin h er y erd e s at
ı ş ı n ı
artt
ı rd
ı . Ne gib i
ş eyle r old u
ğ unu ta hm in
edebilir s in . Asl
ı nda bir a z bezeliy um ru ir in i
ekle nm i
ş et suyundan ib are t ola n sözde
koru yucu ik sir le r, veya asl
ı nda kula kla r
ı n ı

ş üre n s avunm a b üyüle ri ta lim atla r
ı ... G enel
ola ra k bu i
ş le rin ark as
ı nda, hayat
ı nda hiç bir
dürü st i
ş y apm am
ı ş v e in sanla r
ı n k ork m as
ı n ı
avanta j s ayan M undungus H ote lie r g ib i in sanla r
var. A m a ara da bir gerç ekte n çok kötü bir

ş eyle r orta ya ç
ı kabiliy or. Ö nceki gün A rth ur
nere deyse bir Ölü m Yiy en ta ra f
ı ndan
yerle
ş tir ild i
ğ in e em in old u
ğ um uz iç i la netli
sin sio skop dolu ola n bir kutu ya el koydu.
Görü yors un y a, ç ok ö nem li b ir i
ş v e o na d edim
ki k
ı v ı lc
ı m ç
ı kara n fi
ş le r v e to st m akin ele ri v e
di
ğ er g eri k ala n M uggle ç öple riy le ilg ile nm eyi
özle m ek apta ll
ı k olu r. Mrs . Weasle y
konu
ş mas
ı n ı sanki Harry k
ı v ı lc
ı m ç
ı kara n
fi
ş le ri ö zle m enin d o
ğ al o ld u
ğ unu s öylü yorm u
ş
gib i o na s ert b ir b ak
ı ş a ta ra k b it ir d i.
"M r. W easle y h ala i
ş te m i? " d iy e s ord u H arry .
"E vet, i
ş te . A sl
ı nda b ir a zc
ı k g eç k ald
ı . G ece
yar
ı s ı na d o
ğ ru d önece
ğ in i s öyle m i
ş ti. .."
Masan
ı n s onundaki b ula
ş ı k s epetin in iç in deki
gazete y
ığ ı
nla r
ı n ı n ü zerin e g eli
ş ig üzel k onm u
ş
büyük s aate b akm ak iç in d öndü. H arry h em en

ta n
ı d ı . Bu dokuz yelk ovan
ı ola n, her bir
yelk ovan
ı n ü zerin de a ile fe rtle rin den b ir in in is m i
yazan ve genellik le Weasle y'le rin otu rm a
odala r
ı nda a s
ı l ı o la n s aatti. A m a
ş u a nki y eri,
Mrs . W easle y'n in saati yan
ı nda her yere
götü rd ü
ğ ü iz le nim i veriy ord u. Dokuz
yelk ovan
ı n hepsi
ş im di "Ö lü m cül Tehlik e"y i
göste riy ord u.
"B ir s üre dir b öyle ," d edi M rs . W easle y, h iç d e
in and
ı r ı c ı o lm ayan ra hat b ir s es to nuyla , "K im -
Old u
ğ unu-B ilir s in -S en a ç
ığ
a ç
ı kt
ığ ı
ndan b eri. ..
San
ı r ı m
ş im di h erk es ö lü m cül te hlik e a lt
ı nda.
Sadece biz im aile m iz iç in old u
ğ unu
sanm
ı yoru m a m a, b ilm iy oru m , b a
ş ka k im sede
böyle b ir s aat v ar m
ı , k ontr o l e dem em y a. A h!"
Ani b ir h ayk
ı r ı ş la s aati g öste rd i. M r. W easle y'y i
belir te n y elk ovan “ y old a”y
ı g öste riy ord u.

"G eliy or!"
Ve g erç ekte n, b ir d akik a s onra a rk a k ap
ı ç ald
ı .
Mrs . W easle y a cele yle a ya
ğ a k alk t
ı v e b ir e li
kap
ı kolu na götü rü p ve yüzünü ta hta ya
yasla yara k yum u
ş ak bir sesle "A rth ur, sen
mis in ?" d edi.
"E vet" d edi M r. W easle y'n in y org un g ele n s esi.
"A m a bunu ben bir Ö lü m Yiy en ols am da
söyle yebilir im , ta tl
ı m. S oru yu s or!!"
"A h, g erç ekte n..."
"M olly !"
"T am am , ta m am ... E n ç ok is te di
ğ in
ş ey n edir ? "
"U çakla r
ı n n as
ı l h avala nd
ığ ı
n ı k e
ş fe tm ek."
Mrs . W easle y ba
ş ı n ı salla d
ı ve kap
ı kolu nu
çevir d i, am a anla
ş ı la n M r. W easle y kap
ı y ı

di
ğ er ta ra fta n s
ı k ı ca tu tu yord u çünkü kap
ı
s ı ms
ı k ı k apal
ı k ald
ı .
"M olly ! Ö nce s ana s enin s oru nu s orm al
ı y ı m!"
"A rth ur, g erç ekte n, b u ta m am en..."
" İ kim iz ba
ş ba
ş ayken ben seni nas
ı l
ça
ğı
r ı r ı m?"
Harry la m ban
ı n lo
ş ı ş ığ ı
na ra
ğ men Mrs .
Weasle y'n in parla k bir k
ı rm
ı z ı re nge
dönü
ş tü
ğ ünü söyle yebilir d i. K endi de anid en
kula kla r
ı nda v e b oynunda b ir s
ı cakl
ı k h is setti
ve e lin den g eld i
ğ in ce k a
ş ığ ı
yla s es ç
ı kara ra k
çorb as
ı n ı iç m eye b a
ş la d
ı .
"M olly w obble s," diy e mahçup bir
ş ekild e
f ı s ı ld ad
ı k ap
ı e
ş i ğ in de d ura n M rs . W easle y.
"D o
ğ ru ," dedi M r. W easle y. "
Ş im di beni iç eri
ala bilir s in ."

Mrs . W easle y, z ay
ı f, k elle
ş en k
ı z ı l s açl
ı , b oru
çerç eveli g özlü k ta kan v e u zun k ir li b ir s eyahat
pele rin i g iy en k ocas
ı n ı g örm ek iç in k ap
ı y ı a çt
ı .
"H ala , her geli
ş in de bunla r
ı neden yapm ak
zoru nda o ld u
ğ um uzu a nla m
ı yoru m ." d edi M rs .
Weasle y, h ala p em be o la n y üzüyle k ocas
ı n ı n
pele rin in i ç
ı karm as
ı na yard
ı m ederk en. "Y ani
bir Ö lü m Yiy en, seni ta klit etm eden önce
cevab
ı s enden z orla a la bilir ."
"B iliy oru m , h ayat
ı m, a m a B akanl
ı k pro sedürü
ve b en d e ö rn ek o lm al
ı y ı m. G üzel bir
ş eyle r
kokuyor... S o
ğ an ç orb as
ı m
ı ?"
Mr. W easle y u m utla m asaya d o
ğ ru d öndü.
"H arry ! S eni s abahta n ö nce b ekle m iy ord uk!"
El s
ı k ı ş t ı la r v e H arry 'n in y an
ı ndaki s andaly eye
otu ru rk en, M rs . W easle y onun önüne de bir

kase ç orb a k oydu.
"T e
ş ekkürle r, M olly . Z or b ir g eceydi. B az
ı g eri
zekal
ı la r Dönü
ş üm -M adaly ala r
ı satm aya
ba
ş la d
ı . Boynunun yak
ı n ı na ta k
ı yors un ve
görü nü
ş ünü d e
ğ i ş tir iy or. 1 00.0 00 k
ı l ı k s adece
10 G alle on'a !"
"O nla r
ı ta k
ı nca ta m o la ra k n e o lu yor? "
"Ç o
ğ unlu kla s adece n aho
ş b ir tu ru ncu re nge
dönüyors un am a baz
ı ki
ş ile rd e ayr
ı ca
vücutla r
ı n ı n her ta ra f
ı nda si
ğ ile benzeyen
dokunaçla r ç
ı km
ı ş . Sanki St. Mungo'n un
yete rin ce i
ş i y okm u
ş g ib i. .."
"B u s anki F re d'le G eorg e'u n k om ik b ula ca
ğı
b ir
ş eye b enziy or." d edi M rs . W easle y te re ddütle .
"O nla r o lm ad
ığ ı
na e m in ..."
"T abii k i e m in im !" d edi M r. W easle y. " Ç ocukla r,

in sanla r k oru nm a iç in ç are siz ken b öyle b ir
ş ey
yapm
ı yorla r!"
"Y ani geç kalm an
ı n nedeni Dönü
ş üm
madaly ala r
ı m
ı ?"
"H ay
ı r, b ir fil v e k ale den g eri te pen b erb at b ir
la neti h alle tm em iz g ere kiy ord u, a m a
ş ans
ı m ı z
varm
ı ş k i s ih ir k anunla r
ı n ı n uygula nm as
ı tim i
biz o ra ya v ard
ığ ı
m ı zda i
ş i d üzelt m i
ş ti. "
Harry e snem esin i e liy le s akla m aya ç al
ı ş t ı .
"Y ata
ğ a," dedi M rs . W easle y'n in kanm ayan
sesi. Fre d ve G eorg e'u n odas
ı n ı senin iç in
haz
ı rla d
ı m, o da s enin ."
"N iç in , o nla r n ere de?"
"A h, onla r Dia gon Yolu 'n da, çok me
ş gul
old ukla r
ı iç in dükkanla r
ı n ı n üst kat
ı nda
uyuyorla r," dedi Mrs . Weasle y. "
Ş unu

söyle m eliy im k i, ilk b a
ş ta o nayla m am
ı ş t ı m a m a
tic are t hayat
ı na bir a z yete nekle ri var gib i
görü nüyor. G el can
ı m, sand
ı kla r
ı n yukar
ı ya
ç ı kt
ı b ile ..."
" İ yi gecele r Mr. Weasle y," dedi Harry ,
sandaly esin i g eriy e d o
ğ ru it e re k. C ro okshanks
kuca
ğı
ndan hafif ç e s
ı çra d
ı ve odadan
sessiz ce ç
ı kt
ı .
" İ yi g ecele r, H arry ," d edi M r. W easle y.
Harry , M rs . W easle y'n in m utfa kta n ç
ı kark en
bula
ş ı k sepetin deki saate göz att
ığ ı
n ı görd ü.
Bütü n yelk ovanla r te kra r “Ö lü m cül Tehlik e”y i
göste riy ord u.
Fre d v e G eorg e'u n y ata k o das
ı ik in ci k atta yd
ı .
Mrs . W easle y asas
ı n ı masan
ı n yan
ı ndaki
la m baya d o
ğ ru lt tu , la m ba y and
ı v e o day
ı h o
ş
bir alt
ı n re ngi
ı ş ı kla dold urd u. Küçük

pencere nin önüne yerle
ş tir ilm i
ş masan
ı n
üstü ndeki büyük bir vazo dolu su çiç e
ğ in
kokusu, k ola y k ola y g eçm eyen H arry 'n in b aru t
old u
ğ unu dü
ş ündü
ğ ü kokuyu bast
ı ra m am
ı ş t ı .
Taban
ı n büyük bir k
ı sm
ı n ı , Harry 'n in okul
sand
ığ ı
n ı ç evre le yen, b ir ç ok i
ş are ts iz , m ühürlü
mukavva kutu la r kapl
ı yord u. O da geçic i bir
depo g ib i g örü nüyord u.
Hedw ig , gard
ı ro bun te pesin deki tü ne
ğ in den
mutlu bir
ş ekild e öttü ve pencere den d
ı ş ar
ı
uçtu . H arry o nun a va g it m eden ö nce k endis in i
görm eyi bekle di
ğ in i biliy ord u. Harry Mrs .
Weasle y'y e iy i gecele r dile di, pija m ala r
ı n ı
giy in di v e y ata
ğ a y att
ı . Y ast
ı k k
ı l ı f ı n ı n iç in de
sert bir
ş ey vard
ı . Harry iç in i yokla d
ı ve
kustu ra n pastil ola ra k bild i
ğ i yap
ı ş kan m or-
tu ru ncu bir
ş ekerle m e ç
ı kard
ı . K endi k endin e
gülü m sedi v e s ar
ı l ı p h em en u ykuya d ald
ı .

Bir k aç saniy e sonra -v eya Harry 'e öyle
geliy ord u- to p a t
ı ş ı g ib i a ç
ı la n k ap
ı n ı n s esiy le
uyand
ı . Dik ola ra k otu rd u ve perd ele rin

ı l ı rk en ç
ı kard
ığ ı
ra hats
ı z edic i sesi duydu.
Göz al
ı c ı güne
ş gözle rin i ra hats
ı z etti. Tek
eliy le güne
ş i engelle yere k, di
ğ er eliy le
um uts uzca e l y ord am
ı yla g özlü kle rin i a ra d
ı .
"N 'o lu yor? "
"S enin bura da old u
ğ unu bilm iy ord uk," dedi
yüksek ve heyecanl
ı bir ses, ve kafa s
ı n ı n
üzerin de k eskin b ir a c
ı h is seti.
"R on, v urm a o na!" d edi b ir k
ı z ı n s esi.
Harry 'n in eli gözlü kle rin i buld u ta kt
ı . Buna
ra
ğ men
ı ş ı k ç ok p arla kt
ı , z orlu kla g örü yord u.
Büyük bir gölg e bir süre boyunca önünde
tit r e di. G özle rin i k
ı rp
ı ş t ı rd
ı v e o na d o
ğ ru s
ı r ı ta n
Ron W easle y n etle
ş ti.

" İ yi m is in ?"
"D aha iy i olm am
ı ş t ı m," dedi Harry , ba
ş ı n ı
ovu
ş tu rd u v e te kra r y ata
ğ a u zand
ı . " S en?"
"F ena d e
ğ il" d edi R on, b ir m ukavva k utu b ulu p
onun üstü ne otu ra ra k. "N e zam an geld in ?
Annem d aha y eni s öyle di! "
"G ece b ir c iv ar
ı nda..."
"M uggle 'la r n as
ı l? S ana iy i d avra nd
ı la r m
ı ?"
"H er zam anki gib i, " dedi Harry , Herm io ne
yata
ğı
n ı n yan
ı na otu ru rk en, "B enim le fa zla
konu
ş mad
ı la r am a, böyle si daha iy i. Sen
nas
ı ls
ı n H erm io ne?"
"A h!
İ yiy im ," dedi H arry 'y e bir
ş eyden dola y
ı
ra hats
ı zm
ı ş g ib i b akan H erm io ne. H arry b unun
ard
ı ndan n e g ele ce
ğ in i biliy ord u ve
ş u a n n e
Sir iu s'u n ö lü m ü n e d e b a
ş ka b erb at k onula rd an

konu
ş mak is te m iy ord u, v e d edi k i "S aat k aç?
Kahvalt
ı y ı k aç
ı rd
ı m m
ı ?"
"M era k e tm e, a nnem s ana b ir te psi g etir iy or.
senin y ete rli b esle nm edi
ğ in i dü
ş ünüyor," dedi
gözle rin i d evir e re k. "
Ş ey, n ele r y apt
ı n?"
"F azla b ir
ş ey y apm ad
ı m. T eyzem v e a m cam
ı n
evin de t
ı k ı lm
ı ş t ı m, d e
ğ il m i? ”
"Y apm a..," dedi Ron, "D um ble dore 'la
bir lik te ydin !"
"H eyecanl
ı bir
ş ey yoktu . S adece em eklili
ğ i
gelm i
ş bir ö
ğ re tm eni ik na etm ek iç in yard
ı m
is te di. A d
ı H ora ce S lu ghorn ."
"A h," dedi R on üzülm ü
ş görü nere k. "B iz im

ş ündü
ğ üm üz..."
Herm io ne R on'a u yara n b ir b ak
ı ş a tt
ı v e R on
son süra t yön de
ğ i ş tir d i. "...b iz im


ş ündü
ğ üm üz d e b öyle b ir
ş eyle rd i. "
"G erç ekte n m i? " d edi H arry e
ğ le nere k.
"E vet... e vet ,
ş im di U m brid ge a yr
ı ld
ığ ı
na g öre
belli ki yeni bir Kara nl
ı k Sanatla ra Kar
ş ı
Savunm a ö
ğ re tm enin e ih tiy ac
ı m ı z var, de
ğ il
mi? P eki,
ş ey n as
ı l g örü nüyor? "
"B ir a zc
ı k d eniz a yg
ı r ı na b enziy or, v e e skid en
Sly th erin 'in b in a s oru m lu suym u
ş ," d edi H arry .
"B ir s oru n m u v ar, H erm io ne?"
K ı z H arry 'y i s anki h er a n a cayip s em pto m la r
göste rm esin i bekle rm i
ş gib i iz liy ord u. Yüz
if a desin i acele yle in and
ı r ı c ı olm ayan bir
gülü m sem eyle y enid en d üzenle di.
"H ay
ı r, ta bii k i y ok. P eki. ..
ş ey, S lu ghorn iy i b ir
ö ğ re tm en g ib i m i g örü nüyord u?"
"B ilm em ," dedi Harry . "U m brid ge'd en kötü

ola m az d e
ğ il m i? "
"B en U m brid ge'd en k ötü b ir in i ta n
ı yoru m ," d edi
kap
ı dan gele n bir ses. Ron'u n en küçük
kard e
ş i y ava
ş ça o daya g ir d i. " M erh aba H arry ."
"S enin n eyin v ar? " d iy e s ord u R on.
"S oru n o," dedi Gin ny kendin i Harry 'n in
yata
ğı
na b
ı ra kara k. " B eni d eli e diy or."
"Y in e n e y apt
ı ?" d edi H erm io ne s em patik çe.
"S oru n benim le konu
ş ma
ş ekli. .. Sanki üç
ya
ş ı ndaym
ı ş ı m g ib i! "
"B iliy oru m ," d edi H erm io ne s esin i a lç alt a ra k. " O
ta m am en k endis iy le m e
ş gul. "
Harry , H erm io ne'n in M rs . W easle y hakk
ı nda
böyle
ş eyle r söyle m esin den dola y
ı hayre te

ş tü ve R on'u sin ir li bir
ş ekild e "O nu be
ş

saniy eli
ğ in e b ir k enara b
ı ra kam
ı yor m usunuz?"
dem esin den d ola y
ı s uçla yam azd
ı .
"D o
ğ ru , sen onu koru ," diy e anid en ç
ı k ı ş t ı
Gin ny. "H epim iz senin onu eld e edem edi
ğ in i
biliy oru z."
Bu Ron'u n annesi hakk
ı nda yap
ı la bile cek
old ukça s
ı ra d
ı ş ı bir yoru m gib iy di. H arry ,
kendin i bir
ş eyle r kaç
ı rm
ı ş gib i his setm eye
ba
ş la m
ı ş t ı . H arry " S iz k im den...? "
Am a soru su daha bit m eden cevab
ı alm
ı ş t ı .
Yata k o das
ı n ı n k ap
ı s ı te kra r aç
ı ld
ı ve H arry
iç güdüsel ola ra k yata k örtü sünü çenesin e
kadar, G in ny v e H erm io ne'y i y ere d ü
ş üre cek
kadar h
ı zla ç ekti.
Kap
ı da genç bir bayan duru yord u, odan
ı n
esra re ngiz bir biç im de havas
ı zla
ş t ığ ı
n ı

ş ündüre cek kadar nefe s kesic i bir bayan.

Uzun boylu , zay
ı f ve hafif güm ü
ş i bir re nk
saç
ı yorm u
ş gib i görü nen uzun sar
ı saçla r
ı
vard
ı . B u m ükem mel görü nü
ş ü ta m am la m ak
iç in elin de ta m am en dolu bir kahvalt
ı te psis i
ta
ş ı yord u.
"A rry " d edi k
ı s ı k b ir s esle . "Ç ok u sun s am an
old u."
Azam etle kap
ı dan H arry 'y e do
ğ ru yürü rk en,
onu ta kip e diy orm u
ş g ib i g örü nen k
ı zg
ı n M rs .
Weasle y orta ya ç
ı kt
ı . "T epsiy i yukar
ı ya
ç ı karm ana g ere k y oktu , b en y apard
ı m."
"B u benim iç in pro ble m de
ğ il, " dedi Fle ur
Dela cour, te psiy i H arry 'n in diz le rin in üstü ne
koydu ve onu öpm ek iç in üzerin e e
ğ ild i.
Harry 'y e onun dudakla r
ı n ı n de
ğ di
ğ i yerle r
yan
ı yorm u
ş g ib i g eld i. "B en s eni g örm eyi ç ok
is tiy ord um . Gard e
ş im Gabrie lle 'i hat
ı rl
ı yor

musun? 'A rry P otte r hakk
ı nda konu
ş makta n
vazgeçm iy or. S eni g örü nce ç ok s evin ecek."
"O h!... O da bura da m
ı ?" dedi H arry çatla k
sesle .
"H ay
ı r, h ay
ı r, a pta l o lm a," d edi F le ur ç
ı nla yan
bir g ülm eyle . Y ani g ele cek y az b iz im ..., a m a
sen b ilm iy or m usun?
Gözle ri büyüyere k ve sit e m kar bir
ş ekild e
"H enüz söyle yecek vakit bula m ad
ı k," diy en
Mrs . W easle y'y e b akt
ı . F le ur H arry 'y e d öndü,
savurd u
ğ u güm ü
ş i saçla r
ı M rs . W easle y'n in
yüzüne k am ç
ı g ib i ç arp t
ı .
"B ill v e b en e vle niy oru z!"
"A h!" dedi H arry if a desiz ce. E lin de olm adan
Mrs . W easle y, H erm io ne v e G in ny'n in te hdit k ar
bak
ı ş la r
ı n ı görm ezden geld i. "V ay can
ı na.

Ş ey... T ebrik e derim !"
K ı z te kra r ü stü ne ç ulla nd
ı v e H arry 'y i ö ptü .
"B ill ju a nda ç ok m ejg ul v e b en d e E ngiliz cem i
ile
ğ le tm ek iç in G rin gotts 'd a partta ym ola ra k
çal
ı ş ı oru m . B u y üzden b eni b ir k aç g ünlü
ğ üne
aile sin i daha iy i ta n
ı mam iç in bura ya getir d i.
Senin gele ce
ğ in i duyunca çok sevin dim .
Bura da yem ek yapm ay
ı ve ta vukla r
ı
sevm iy ors an yapacak fa zla bir
ş ey yok.
Neyse... A fiy et o ls un, 'A rry !"
Bu s özle ri s öyle dik te n s onra z ara fe tle a rk as
ı na
döndü v e s üzülü rc esin e o dadan ç
ı kt
ı . K ap
ı y ı
ark as
ı ndan s essiz ce k apatt
ı .
Mrs . W easle y " h ah!" d iy e b ir s es ç
ı kard
ı .
"A nnem ondan nefr e t ediy or," dedi Gin ny
sessiz ce.

"H ay
ı r, ondan nefr e t etm iy oru m !" dedi M rs .
Weasle y f
ı s ı lt
ı yla . "S adece b u n i
ş an iç in a cele
ettik le rin i d ü
ş ünüyoru m , h epsi b u!"
"B ir b ir le rin i bir seneden beri ta n
ı yorla r," dedi
Ron. Garip bir biç im de sers em le m i
ş
görü nüyord u v e g özle rin i k ap
ı ya d ik m i
ş ti.
"B u yete rin ce uzun de
ğ il! Bunun neden
old u
ğ unu biliy oru m elb ette . Hepsi Kim -
Old u
ğ unu-B ilir s in -S en'in geri dönm esiy le
orta ya ç
ı kan belir s iz lik yüzünden.
İ nsanla r
yar
ı n ö le ce
ğ in i dü
ş ünüyor ve norm ald e uzun
zam an ala cak kara rla r
ı acele yle veriy orla r.
Bundan önceki güçlü old u
ğ u dönem de de
ayn
ı yd
ı . H er yerd en in sanla r evle nm ek iç in
kaç
ı yorla rd
ı ..."
"S en v e b abam d a d ahil, " d edi G in ny h
ı nz
ı rc a.
"E vet,
ş ey , babanla ben bir b ir im iz iç in

yara t
ı lm
ı ş t ı k, b ekle m enin n e a nla m
ı v ard
ı k i? "
dedi M rs . W easle y. "O ysa B ill v e F le ur...
ş ey,
ta m ola ra k orta k nele ri var? Bill çal
ı ş kan,
ayakla r
ı y ere s a
ğ la m b asan b ir in san, a m a o ..."
"B ir in ek," d edi G in ny b a
ş ı n ı s alla yara k. "A m a
Bill d e a yakla r
ı y ere s a
ğ la m b asan b ir i d e
ğ il. O
bir la net- k
ı r ı c ı , de
ğ il m i, o bir a zc
ı k m acera ,
bir a zc
ı k cazib eyi seviy or. Bence Bill'in o
süm ü
ğ ü s evm esin in n edeni b u.”
"O na böyle dem eyi kes G in ny," dedi M rs .
Weasle y H arry v e H erm io ne g üle rk en. " N eyse,
git s em iy i olu r. Yum urta la r
ı n hala s
ı cakken
onla r
ı ye H arry ."
Endi
ş eli bir bak
ı ş la odadan ç
ı kt
ı . R on hala
sarh o
ş g ib i g örü nüyord u. K ula kla r
ı ndaki suyu
te m iz le m ek is te yen bir köpek gib i ba
ş ı n ı
sall
ı yord u.

"E
ğ er ayn
ı evde kala caksan
ı z ona al
ı ş am az
m ı s ı n?" d iy e s ord u H arry .
"S en d enesene," d edi R on. "a m a e
ğ er a nid en
üstü ne a tla rs a, s onra ..."
"A m an ne ac
ı kl
ı ," dedi H erm io ne sin ir li bir
ş ekild e, uzun ad
ı mla rla R on'd an ola bild i
ğ in ce
uza
ğ a git ti ve duvara vard
ığ ı
nda kolla r
ı n ı
kavu
ş tu ru p R on'a d o
ğ ru d öndü.
"G erç ekte n onu etr a f
ı nda is te m iy or m usun?"
diy e s ord u G in ny in anam ayara k. R on s adece
om uz silk in ce o da, "P ekala , her id dia s
ı na
var
ı m ki annem yapabilir s e bu i
ş e bir nokta
koyacak."
"B unu n as
ı l y apm ay
ı d ü
ş ünüyor? " d iy e s ord u
Harry .
"T onks'u a k
ş am y em ekle rin de b ura da tu tm aya

çal
ı ş ı yor. G alib a B ill'in T onks'a a
ş ı k o la ca
ğı
n ı

ş ünüyor. U m ar
ı m o lu r, o nun a ile de o lm as
ı n ı
daha ç ok is te rim ."
"E vet, bu i
ş e yara r," dedi Ron ala yc
ı bir
ş ekild e. "B ak, a kl
ı ba
ş ı nda ola n kim se F le ur
etr a fta yken Tonks'u be
ğ enm ez. Yani, Tonks
saç
ı na ve burn una apta lc a
ş eyle r yapm ad
ığ ı
zam an g üzel g örü nüyor a m a..."
"T onks, s üm ükte n ç ok d aha g üzel g örü nüyor,"
dedi G in ny.
"V e ondan çok daha ak
ı ll
ı , o bir S eherb az."
dedi H erm io ne k ö
ş eden.
"F le ur a pta l d e
ğ il, o Ü ç-B üyücü T urn uvas
ı 'n a
gir e cek k adar iy iy di, " d edi H arry .
"S enin kadar de
ğ ild i, " dedi H erm io ne ac
ı bir
ş ekild e.

"S an
ı r ı m s üm ü
ğ ün s ana '
Arry
' d em esi h o
ş una
gid iy or, d e
ğ il m i? " d iy e s ord u G in ny h or g öre n
bir e dayla .
"H ay
ı r," dedi H arry hiç konu
ş mam
ı ş olm ay
ı
dile yere k. "S adece
ş ey dem ek is te m i
ş tim ,
süm ük ... y ani F le ur..."
"T onks'u n aile de olm as
ı n ı daha çok is te rim ,"
dedi G in ny. " E n a z
ı ndan k om ik b ir i. "
"S on z am anla rd a h iç d e k om ik g örü nm üyor,"
dedi R on. "O nu her görü
ş üm de daha çok
M ı zm
ı z M yrtle 'a b enziy or."
"B u a dil d e
ğ il, " d iy e te rs le di H erm io ne. " O la nla r
ı
hala ü zerin den a tla ta m ad
ı ... b iliy ors un... S ir iu s
onun k uzeniy di! "
Harry 'n in m ora li bozuld u. Sonunda Sir iu s'a
gelm i
ş le rd i. Ç ata l
ı n ı ald
ı ve konu
ş man
ı n bu

bölü m üne kat
ı lm as
ı iç in gele cek davetle ri
sapt
ı rm ak iç in ya
ğ da yum urta s
ı n ı son süra t
yem eye b a
ş la d
ı .
"T onks ve Sir iu s bir b ir in i yeni ta n
ı maya
ba
ş la m
ı ş t ı ," dedi Ron. "S ir iu s'u n hayat
ı n ı n
yar
ı s ı A zkaban'd a g eçti v e b undan ö nce a ile le ri
hiç g örü
ş mem i
ş ti. "
"S oru n b u d e
ğ il, " d edi H erm io ne. "O , S ir iu s'u n
ölü m ünün k endi s uçu o ld u
ğ unu d ü
ş ünüyor."
"B una nas
ı l kara r verd i peki? " dedi Harry
kendin e r a
ğ men.
" Ş ey, o Bella tr ix Lestr a nge'le dövü
ş üyord u,
de
ğ il m i? San
ı r ı m Bella tr ix 'in i
ş in i bit ir s eydi
onun Sir iu s'u öld ürm em i
ş ola ca
ğı
n ı

ş ünüyor."
"B u a pta lc a," d edi R on.

"B u h ayatta k alm an
ı n g etir d i
ğ i s uçlu lu k," d edi
Herm io ne. "L upin 'in onunla konu
ş maya
çal
ı ş t ığ ı
n ı biliy oru m am a duru m u gerç ekte n
kötü .
Ş u a n d önü
ş üm le rin de s oru n y a
ş ı yor."
"N eyin de...? "
"A rt
ı k g örü ntü sünü e skis i g ib i d e
ğ i ş tir e m iy or,"
diy e aç
ı kla d
ı Herm io ne. "S an
ı r ı m güçle ri
ş okta n v eya b a
ş ka b ir s ebepte n e tk ile nm i
ş ."
"B öyle b ir
ş eyin o la bile ce
ğ in i b ilm iy ord um ," d edi
Harry .
"B en de..." dedi Herm io ne. "A m a san
ı r ı m
gerç ekte n ç ok ü zülü r
sen..."
Kap
ı te kra r a ç
ı ld
ı v e M rs . W easle y b a
ş ı n ı iç eri
uzatt
ı . "G in ny!" d iy e f
ı s ı ld ad
ı . "A
ş a ğı
ya g el v e
bana ö
ğ le y em e
ğ i iç in y ard
ı m e t."
"K onu
ş uyord uk," dedi Gin ny fe na hald e

bozula ra k. "H em en!" dedi M rs . W easle y ve
git ti.
"S adece o süm ükle yaln
ı z kalm am ak iç in
benim o ra da o lm am
ı is tiy or," d edi G in ny ö fk eli
bir biç im de. Fle ur'u n çok güzel bir ta klid in i
yapara k u zun k
ı z ı l s açla r
ı n ı s alla d
ı v e k olla r
ı n ı
bir b ale rin g ib i y ukar
ı da tu ta ra k o day
ı g eçti.
"S iz d e a
ş a ğı
ya ç abuk g els eniz iy i o lu r," d edi
gid erk en.
Harry geçic i sessiz lik te n yara rla nara k daha
fa zla kahvalt
ı yem e f
ı rs at
ı buld u. H erm io ne
mera kla Fre d'le Georg e'u n kutu la r
ı na
bak
ı yord u, fa kat her bir in den sonra H arry 'y e
yandan bak
ı ş la r at
ı yord u. Ron is e
ş u an
kendin e H arry 'n in to stu nu ik ra m e tm i
ş v e h ala
rü yadaym
ı ş g ib i k ap
ı ya b ak
ı yord u.
"B u da ne?" diy e sord u H erm io ne nih ayet,

elin de küçük bir te le skopa benzeyen bir
ş ey
tu tu yord u.
"B ilm em " d edi R on. " A m a e
ğ er F re d v e G eorg e
onu bura da b
ı ra kt
ı ysa, büyük ih tim alle
ş aka
dükkanla r
ı iç in henüz haz
ı r de
ğ ild ir , dik katli
ols an iy i o lu r."
"A nnen d ükkan i
ş in in iy i g it ti
ğ in i s öyle di, " d edi
Harry . "D edi ki Fre d ve G eorg e'u n tic are te
gerç ekte n y ete ne
ğ i v arm
ı ş .”
"B u bir a
ş a ğı
la m a," dedi R on. G alle on'la rla
oynuyorla r. Dükkan
ı görm ek iç in
sab
ı rs
ı zla n
ı yoru m , henüz Dia gon Yolu 'n a
gid em edik , çünkü annem babam
ı n ekstr a
güvenlik iç in ord a olm as
ı gere kti
ğ in i ve
i ş te yken gerç ekte n çok me
ş gul old u
ğ unu
söylü yor, a m a m ükem melm i
ş .”
"P eki, P erc y'd en n e h aber? " d iy e s ord u H arry .

Perc y aile nin di
ğ er fe rtle riy le kavga eden
üçüncü b üyük W easle y k ard e
ş iy di. "A nnen v e
babanla te kra r k onu
ş maya b a
ş la d
ı m
ı ?"
"H ay
ı r," d edi R on.
"A m a art
ı k baban
ı n Vold em ort'u n dönü
ş ü
hakk
ı nda b a
ş ı ndan b eri h akl
ı o ld u
ğ unu b iliy or."
"D um ble dore , in sanla r
ı n, h akl
ı ola n
ı affe tm eyi
haks
ı z o la n
ı a ffe tm ekte n d aha z or b uld u
ğ unu
söyle di, " dedi Herm io ne. "B unu annene
söyle rk en d uydum R on."
"D um ble dore 'u n söyle yece
ğ i zih in sel sözle r
gib i g örü nüyor." d edi R on.
"B ana b u s ene ö zel d ers v ere cek," d edi H arry
muhabbetli b ir
ş ekild e.
Ron a z k als
ı n to stu nu y erk en b o
ğ ulu yord u v e
Herm io ne'n in nefe si kesild i. "B unu giz li

tu tm al
ı s ı n!" d edi R on.
"D aha yeni hat
ı rla d
ı m," dedi H arry dürü stç e.
"D ün ak
ş am siz in süpürg e sundurm as
ı nda
söyle di. "
"V ay c an
ı na... D um ble dore 'la ö zel d ers !" d edi
Ron, etk ile nm i
ş görü nere k. "M era k ediy oru m
acaba n e...? "
Sesi kesild i. H arry onla r
ı bir b ir in e bakark en
görd ü. H arry ç ata l v e b
ı ça
ğı
n ı te psiy e k oydu.
Bütü n yapt
ığ ı
i
ş in yata kta otu rm ak old u
ğ u
hesaba k at
ı l ı rs a, k alb i o ld ukça h
ı zl
ı at
ı yord u.
Dum ble dore yapm as
ı n ı söyle m i
ş ti. Neden
ş im di olm ayacakt
ı ki? Gözünü kuca
ğı
n ı
dold ura n güne
ş ı ş ığ ı
ndan parla yan çata la
dik ere k, "N iç in b ana ö zel d ers v ere ce
ğ in i ta m
ola ra k bilm iy oru m am a san
ı r ı m kehanet
yüzünden." d edi.

Ne R on ne de H erm io ne'd en ses ç
ı km ad
ı .
Harry onla r
ı n donm u
ş old u
ğ u iz le nim in e
kap
ı ld
ı . Hala çata l
ı na konu
ş maya devam
edere k "B iliy ors unuz, Bakanl
ı k't a n çalm aya
çal
ı ş t ı kla r
ı ..."
"A m a onda ne dedi
ğ in i kim se bilm iy or," dedi
Herm io ne ç abucak. " O p arç ala nd
ı ."
"A m a k ehanet d iy ord u k i. .." d iy e b a
ş la d
ı R on,
am a H erm io ne o na "
şş
tt!" d edi.
"K ehanet'in k
ı r ı ld
ığ ı
d o
ğ ru ," d edi H arry , b üyük
bir çabayla onla ra bakara k. Herm io ne
kork m u
ş , Ron is e
ş a ş ı rm
ı ş görü nüyord u.
"K ehanetin old u
ğ u te k
ş ey, parç ala nan cam
küre d e
ğ ild i. D um ble dore 'u n o das
ı nda h er
ş eyi
duydum , k ehanet y ap
ı la n k i
ş i o ydu b u y üzden
bana a nla ta bild i. K ehanete g öre ," H arry d erin
bir nefe s ald
ı . "Ö yle görü nüyor ki ben

Vold em ort'u n i
ş in i bit ir e cek ki
ş iy im . En
sonunda, '
di
ğ eri v arl
ığ ı
n ı sürd ürü rk en ik is i d e
ya
ş ayam az
' d iy ord u."
Üçü bir süre sessiz ce bir b ir in e bakt
ı . S onra
gürü lt ü lü bir patla m a sesi old u ve H erm io ne
siy ah b ir d um an b ulu tu nun a rk as
ı nda k aybold u.
"H erm io ne!" diy e ba
ğı
rd
ı Harry ve Ron;
kahvalt
ı te psis i k ayd
ı v e g ürü lt ü yle y ere d ü
ş tü .
Herm io ne dum andan öksüre re k, elin deki
te le skopu s
ı k ı ca tu ta ra k v e p
ı r ı l p
ı r ı l s por b ir
mor g özle o rta ya ç
ı kt
ı .
"O nu s
ı kt
ı m v e o ... o b eni y um ru kla d
ı ." dedi
Herm io ne solu k solu
ğ a. Ve gerç ekte n de
te le skopun ucundan f
ı rla m
ı ş uzun bir yay
ı n
üzerin deki m in ik y um ru
ğ u g örd üle r.
"M era k e tm e" d edi a ç
ı kça g ülm em eye ç al
ı ş an
Ron, "A nnem bunu iy ile
ş tir ir , küçük

yara la nm ala r
ı iy ile
ş tir m ede iy id ir ."
"O h, iy i, b o
ş ver
ş im di b unu," d edi H erm io ne
acele yle . "H arry , a h, H arry ..." T ekra r y ata
ğı
n
ucuna o tu rd u.
"M era k ediy ord uk, Bakanl
ı k't a n döndükte n
sonra ... Aç
ı kça sana bir
ş ey söyle m ek
is te m edik , am a Luciu s Malf o y'u n kehanet
hakk
ı nda s öyle dik le ri, n as
ı l s enle v e V old em ort
hakk
ı nda o ld u
ğ u,
ş ey, b iz d e b öyle b ir
ş eyle r
old u
ğ unu d ü
ş ünm ü
ş tü k. A h, H arry ..." H arry 'y e
bakt
ı v e f
ı s ı ld ad
ı . " K ork tu n m u?"
"E skid en k ork tu
ğ um k adar d e
ğ il, " d edi H arry .
"A m a ilk duydu
ğ um da kork m u
ş tu m . Am a
ş im di. .. s anki s onunda o nunla k ar
ş ı la
ş aca
ğı
m ı
hep b iliy orm u
ş um g ib i g eliy or.
"D um ble dore 'u n seni kendis in in ala ca
ğı
n ı
duyunca, sana kehanet hakk
ı nda bir
ş eyle r

söyle yece
ğ in i ya da bir
ş eyle r göste re ce
ğ in i

ş ündük," dedi R on hevesli bir
ş ekild e. "v e
yakla
ş m ı ş ı z, de
ğ il mi? " E
ğ er senin
kaybedece
ğ in i dü
ş ünseydi sana ders
verm ezdi, z am an
ı n ı b o
ş a h arc am azd
ı ... S enin
bir
ş ans
ı n o ld u
ğ una in an
ı yor o lm al
ı ..."
"B u do
ğ ru " dedi H erm io ne. "M era k ediy oru m
acaba s ana n e ö
ğ re te cek, H arry ? G erç ekte n
ile ri düzeyde savunm a büyüle ri, büyük
ola s
ı l ı kla ... kuvvetli kar
ş ı büyüle r... la net
sav
ı c ı la r...”
Harry asl
ı nda gerç ekte n din le m iy ord u.
Vücuduna g üne
ş ı ş ığ ı
yla a la kas
ı o lm ayan b ir
s ı cakl
ı k y ay
ı l ı yord u. S anki g ö
ğ sündeki s
ı ms
ı k ı
bir dü
ğ üm çözülm ü
ş tü . Harry , Ron ve
Herm io ne'n in göste rd ik le rin den daha fa zla
etk ile ndik le rin i biliy ord u, am a as
ı l gerç ek
onla r
ı n hala yan
ı nda olm ala r
ı , ona deste k

vere n te selli sözle ri söyle m ele ri, ondan
hasta ym
ı ş ya da te hlik eliy m i
ş gib i
kaçm am ala r
ı yd
ı . Ve bu onla ra hiç bir
ş ey
söyle m em i
ş o lm as
ı ndan ç ok d aha d e
ğ erliy di.
"... ve genellik le kaçm aya yara yan büyüle r,"
diy e b it ir d i H erm io ne. "N eyse, e n a z
ı ndan b u
sene a la ca
ğı
n b ir d ers i b iliy ors un. B u, R on v e
benim kin den daha fa zla . Mera k ediy oru m
acaba S.B .D sonuçla r
ı m ı z ne zam an
gele cek?"
“Ç ok u zun s ürm ez, b ir a y o ld u," d edi R on
"S
ı k ı tu tu nun," dedi Harry , dün ak
ş am ki
konu
ş man
ı n b ir b a
ş ka b ölü m ünü h at
ı rla yara k.
"S an
ı r ı m Dum ble dore S.B .D sonuçla r
ı n ı n
bugün g ele ce
ğ in i s öyle m i
ş ti. "
"B ugün m ü?" d iy e b a
ğı
rd
ı H erm io ne. "B ugün?
Am a s en n iy e..? A m an ta nr
ı m s öyle m eliy din ..."

Aya
ğ a f
ı rla d
ı .
"G id ip hiç bayku
ş gelip gelm edi
ğ in e
bakaca
ğı
m."
Am a 10 dk. sonra H arry ta m am en giy in ip
elin deki bo
ş te psiy le a
ş a ğı
ya in di
ğ in de, M rs .
Weasle y'n in m utfa k m asas
ı n ı n ü zerin de b üyük
bir üzüntü yle otu ra n Herm io ne'n in pandaya
ola n b enzerli
ğ in i a zalt m aya ç al
ı ş ı yord u.
"B ir tü rlü g eçm iy or," d edi M rs . W easle y te dir g in
bir biç im de, bir elin de asas
ı ve di
ğ er elin de
"Y ara la r, K esik le r ve S
ı yr
ı kla r," sayfa s
ı aç
ı k
ola n “
Ş if a c
ı n ı Yard
ı mc
ı Dostu ” adl
ı kit a pla
Herm io ne'y i d ik katle iz liy ord u. "B u h er z am an
i ş e yar
ı yord u, am a
ş im di niy e olm uyor
anla m ad
ı m." .
"B u F re d v e G eorg e'u n k om ik
ş aka fik ir le rin den
bir i olm al
ı , ç
ı km ayaca
ğı
ndan em in olm ak..."

dedi G in ny.
"A m a ç
ı km ak z oru nda," d iy e c
ı rla d
ı H erm io ne.
"S onsuza k adar e tr a fta b öyle d ola
ş am am ."
"D ola
ş mayacaks
ı n, can
ı m, mutla ka bir
panzehir bula ca
ğı
z, m era k etm e," dedi M rs .
Weasle y y at
ı ş t ı r ı c ı b ir e dayla .
"B ill bana Fre d ve Georg e'u n e
ğ le nceli
old u
ğ unu söyle m i
ş ti, " dedi Fle ur sakin ce
gülü m seyere k.
"E vet, gülm ekte n nefe s ala m
ı yoru m ," diy e
te rs le di H erm io ne.
Masadan z
ı pla d
ı ve parm akla r
ı n ı çevir e re k
odada v olt a a tm aya b a
ş la d
ı .
"M rs . Weasle y, bu sabah hiç bayku
ş
gelm edi
ğ in den g erç ekte n e m in m is in iz ?

"E vet, ta tl
ı m. G els e fa rk ederd im ," dedi M rs .
Weasle y sab
ı rla . "D aha saat henüz dokuz ,
daha ç ok z am an v ar."
"B iliy oru m , eski metin le ri kar
ı ş t ı rd
ı m," diy e
söyle ndi Herm io ne hara re tle . "K esin lik le en
sonda önem li bir çevir i hata s
ı yapt
ı m ve
Kara nl
ı k-S anatla ra -K ar
ş ı -S avunm a
uygula m as
ı da o kadar iy i de
ğ ild i. San
ı r ı m
Biç im D e
ğ i ş tir m e iy i gib iy di, am a
ş im di te kra r

ş ününce..."
"H erm io ne, s usar m
ı s ı n? T ek s in ir li o la n k i
ş i
sen de
ğ ils in ," diy e ba
ğı
rd
ı R on. "V e sen 11
' Ola
ğ anüstü S .B .D .
' a ld
ığ ı
nda..."
"H ay
ı r, hay
ı r, hay
ı r!” dedi H erm io ne elle rin i
his te rik bir
ş ekild e ç
ı rp ara k. "B iliy oru m , her
ş eyden k ald
ı m."
"E
ğ er kal
ı rs ak ne olu yor? " diy e odadakile re

sord u Harry , am a cevap vere n yin e
Herm io ne'y di.
"B in a soru m lu m uzla seçenekle rim iz i
konu
ş aca
ğı
z, geçen dönem in sonunda
pro fe sör McG onagall'a sord um ." Harry 'n in
mid esi k
ı vra nm aya ba
ş la d
ı . K ahvalt
ı da daha
az y em i
ş o lm ay
ı d ile di.
"B eauxbato ns'd a" d edi F le ur k endin i b e
ğ enm i
ş
bir
ş ekild e, "b iz im i
ş le r b a
ş ka
ş ekild e y ürü yor.
Bence b iz im ki d aha iy i. B iz im s
ı navla r
ı m ı z 6 .
y ı ld an s onra b a
ş l ı yor, 5 d e
ğ il v e s onra ..."
Fle ur'u n s özle rin i b ir ç
ığ
l ı k b ast
ı rd
ı . H erm io ne
do
ğ ru ca m utfa k p encere sin i g öste riy ord u. H er
saniy e daha da büyüyen, 3 siy ah nokta
gökyüzünde a ç
ı kça g örü lü yord u.
"B unla r k esin lik le b ayku
ş ," d edi R on b o
ğ uk b ir
sesle , z
ı pla y
ı p pencere nin yan
ı nda

Herm io ne'y e kat
ı ld
ı . "V e üç ta nele r," dedi
Harry , o d a H erm io ne'n in d i
ğ er y an
ı na g ele re k.
"H er bir im iz iç in bir ta ne," dedi Herm io ne
kork ak b ir f
ı s ı lt
ı yla . "y o, h ay
ı r... y o, h ay
ı r... y o,
hay
ı r..." Harry ve Ron'u n kolu nu s
ı k ı ca
yakala d
ı .
Eve do
ğ ru alç ald
ı ça daha da netle
ş en ve
do
ğ ru ca Kovuk'a do
ğ ru uçan, üç yak
ı ş ı kl
ı
kahvere ngim si b ayku
ş a yakla r
ı nda b üyük k are
zarfla r ta
ş ı yord u.
"Y o, h ay
ı r!" d iy e c iy akla d
ı H erm io ne.
Mrs . W easle y onla r
ı zorla ay
ı r ı p geçti ve
mutfa k p encere sin i a çt
ı . B ir , ik i, ü ç... B ayku
ş la r
iç eri s üzüld üle r v e m asan
ı n ü zerin e m unta zam
bir ç iz gi h alin de k ondula r. Ü çü d e a yakla r
ı n ı
havaya k ald
ı rd
ı .

Harry ile riy e d o
ğ ru y ürü dü. K endi a d
ı na ola n
mektu p, orta daki bayku
ş un aya
ğı
na
ba
ğ la nm
ı ş t ı . Becerik siz bir
ş ekild e m ektu bu
çözdü. Solu nda Ron da kendi sonuçla r
ı n ı
çözm eye çal
ı ş ı yord u, sa
ğ ta ra f
ı ndaki
Herm io ne'n in e lle ri b ütü n b ayku
ş la r
ı tit r e te cek
kadar ç ok tit r iy ord u.
Mutfa kta kim se konu
ş muyord u. E n sonunda
Harry k endi z arf
ı n ı ç özm eyi b a
ş ard
ı v e iç in deki
par
ş öm eni ç
ı kard
ı .
SIR AD AN BÜ YÜ CÜLÜ K DÜZE Y
İ
SO NUÇLA R I
Geçm e N otla r
ı

Ola
ğ anüstü ( O )

B ekle nenin Ü stü nde ( B )

U ygun ( U )
Kalm a N otla r
ı

Zay
ı f ( Z )

F ela ket ( F )

İ fr it (
İ )
Harry J am es P otte r'
ı n A ld
ığ ı
Notla r

A str o nom i ( U )

Sih ir li Y ara t
ı kla r
ı n B ak
ı m ı ( B )

T ı ls
ı m ( B )

Kara n l
ı k S anatla ra K ar
ş ı S avunm a ( O )

K ehanet ( Z )

B it k i B ilim ( B )

S ih ir T arih i ( F )

İ ksir ( B )

Biç im D e
ğ i ş tir m e ( B )
Harry par
ş öm eni bir k aç kere okudu. Her
okuyu
ş unda nefe s alm as
ı daha da
kola yla
ş ı yord u. Sonuçla r fe na de
ğ ild i;
Kehanet't e n k ala ca
ğı
n ı h ep b iliy ord u v e s
ı nav
orta s
ı nda bay
ı ld
ığ ı
göz önüne al
ı n ı rs a Sih ir
Tarih i'n den g eçm e
ş ans
ı y oktu , a m a g eri k ala n
hepsin i g eçm i
ş ti. P arm a
ğı
n ı n otla rd an a
ş a ğı
ya
do
ğ ru gezdir d i. Biç im De
ğ i ş tir m e ve Bit k i
Bilim 'd en iy i notla rla geçm i
ş ti.
İ ksir 'd en bile
"B ekle nenin Ü stü nde" a lm
ı ş t ı . V e en iy is i de
Kara nl
ı k Sanatla ra Kar
ş ı Savunm a'd an
"O la
ğ anüstü " a lm
ı ş t ı .

Etr a f
ı na b ak
ı nd
ı . H erm io ne o na s
ı rt
ı n ı y asla m
ı ş
ve boynunu bükm ü
ş tü am a Ron keyif li
görü nüyord u.
"S adece Kehanet ve Sih ir Tarih i'n den
kalm
ı ş ı m, o nla r
ı k im ta kar k i? " d edi m utlu b ir
ş ekild e H arry 'y e. "
İ ş te ... d e
ğ i ş elim ."
Harry , Ron'u n notla r
ı na göz att
ı : Hiç
"O la
ğ anüstü " y oktu .
"K ara nl
ı k Sanatla ra Kar
ş ı Savunm a'd an en
yüksek n otu a la ca
ğı
n ı b iliy ord um ." d edi R on,
Harry 'n in om zunu yum ru kla yara k. "
İ yi i
ş
becerd ik d e
ğ il m i? "
"A fe rin !" dedi M rs . W easle y guru rla R on'u n
saçla r
ı n ı k ar
ı ş t ı ra ra k. "Y edi S .B .D , b u F re d v e
Georg e'u nkile rin to pla m
ı ndan d aha fa zla ."
"H erm io ne?" dedi G in ny te m kin li bir
ş ekild e.

Herm io ne hala ka
ğı
d ı na bak
ı yord u. "S en ne
yapt
ı n?"
"B en - k ötü d e
ğ il" d edi H erm io ne h afif s esle .
"O ff, ver
ş unu bana" dedi Ron, üstü nden
z ı pla y
ı p elin den sonuçla r
ı ala ra k. "E vet, on
' Ola
ğ anüstü
' ve Kara nl
ı k Sanatla ra Kar
ş ı
Savunm a'd an b ir ta ne '
Bekle nenin Ü stü nde
'. "
Ona yar
ı e
ğ le nen, yar
ı k
ı zg
ı n bir
ş ekild e
bakara k "G erç ekte n h ayal k
ı r ı kl
ığ ı
na u
ğ ra d
ı n,
de
ğ il m i? " d edi.
Herm io ne b a
ş ı n ı s alla d
ı , a m a H arry g üld ü.
"N eyse a rt
ı k F.Y .B .S . ö
ğ re ncile riy iz ," diy ere k
s ı r ı tt
ı . " A nne, h ala s osis k ald
ı m
ı ?"
Harry te kra r s onuçla r
ı na b akt
ı . U m abile ce
ğ in in
en iy is i k adar iy iy di. S adece k üçük b ir ü züntü
duyuyord u. Bu onun Seherb az olm a

hayalle rin in sonuydu.
İ ksir 'd en gere kli notu
ala m am
ı ş t ı . A la m ayaca
ğı
n ı b iliy ord u a m a h ala
o k üçük "B " h arfin e b akark en m id esin e s
ı z ı la r
gir iy ord u.
Gerç ekte n s
ı ra d
ı ş ı o la n, H arry 'y e ilk k ez iy i b ir
Seherb az o la ca
ğı
n ı s öyle yen, k
ı l ı k d e
ğ i ş tir m i
ş
bir Ö lü m Y iy en'd i, a m a h er n as
ı ls a b u fik ir o nu
ele g eçir d i v e ile rid e o lm ak is te yece
ğ i b a
ş ka b ir
ş ey dü
ş ünem edi. Ü ste lik bir k aç hafta önce
kehaneti d uydu
ğ undan b eri d o
ğ ru b ir k ara rm
ı ş
gib i geliy ord u... D i
ğ eri varl
ığ ı
n ı sürd ürü rk en,
ik is i d e y a
ş ayam az... E
ğ er g öre vi V old em ort'u
bulm ak ve onu öld ürm ek ola n bu iy i e
ğ it im li
sih ir b azla ra k at
ı la m ayacaksa, h ayatta k alm ak
iç in k endin e v erile n e n iy i
ş ans
ı k aybedecek v e
kehaneti g erç ekle
ş tir e m eyecek m iy di?

ALT IN CI B Ö LÜ M :

DRAC O 'N UN
DO LA M BAÇ LI Y O LU
H arry sonra ki bir k aç hafta dan fa zla süre
b oyunca Kovuk'u n bahçesi ile s
ı n ı rl
ı ala n
i ç in de kald
ı . G ünle rin in ço
ğ unu W easle y'le rin
b ahçesin de ik i ta k
ı ma ayr
ı la ra k Quid dit c h
o ynayara k geçir d i (O , H erm io ne ile R on da
G in ny ile e
ş old u; H erm io ne kork unçtu ve
G in ny iy iy di, bu yüzden akla yatk
ı n bir
e ş le
ş meydi) ve ak
ş am yem ekle rin de Mrs .
W easle y o nun ö nüne h er
ş eyden ü ç p ors iy on
k oyuyord u.
G ele cek P osta s
ı 'n da art
ı k nere deyse herg ün
g örü le n ö lü m le r, g arip k azala r v e k aybolm ala r

olm asayd
ı m utlu ve sakin bir ta til ola cakt
ı .
Bazen B ill v e M r. W easle y d aha g azete ye b ile
ç ı km adan evvel haberle ri eve getir ir d i. M rs .
Weasle y'n in ho
ş nuts uzlu
ğ una yol açan,
Harry 'n in onalt
ı nc
ı do
ğ um günü kutla m ala r
ı
partis in in Rem us Lupin ta ra f
ı ndan getir ile n
deh
ş et v eric i h aberle rle b ozulm as
ı yd
ı . R em us
Lupin s
ı ska ve ne
ş esiz görü nüyord u,
kahvere ngi s açla r
ı na g rile r k ar
ı ş m ı ş t ı , e lb is ele ri
eskis in e göre daha da eski püskü ve
yam al
ı yd
ı .
"B a
ş ka b ir ç if t R uh E m ic i s ald
ı r ı s ı o ld u," d iy e
duyurd u, Mrs . Weasle y büyük bir dilim
do
ğ um günü pasta s
ı n ı ona ile tir k en. "V e Ig or
Kark aro ff'u n v ücudunu K uzey'd e b ir k ulü bede
buld ula r. Ü zerin e K ara nl
ı k i
ş are t yap
ı lm
ı ş t ı ...

ı kcas
ı , Ö lü m Y iy enle r'i te rk ettik te n s onra b ir
y ı l b ile h ayatta k alm as
ı b enim iç in s ürp riz o ld u;

Sir iu s'u n e rk ek k ard e
ş i, R egulu s, h at
ı rla d
ığ ı
m
kadar
ı yla s adece b ir k aç g ün b ecere bilm i
ş ti. "
"E vet, pekâlâ ," dedi M rs . W easle y, ka
ş la r
ı n ı
çata ra k, "b elk i de biz bir a z daha fa rk l
ı bir
ş eyle r h akk
ı nda k onu
ş mal
ı y..."
"F lo re an F orte scue'y u i
ş it tin m i, R em us?" d iy e
sord u B ill, F le ur ta ra f
ı nda n
ş ara p iç m esi iç in
s ı k ı ş t ı r ı l ı rk en. “ H ani. .."
"D ia gon Y olu 'n daki d ondurm a y eri m i? " d iy ere k
Harry a ra ya g ir d i, m id esin de n aho
ş b ir b o
ş lu k
his si ile . "B ana bedava dondurm ala r verir d i.
Ona n e o ld u?"
"G it m i
ş , d ükkân
ı na b ak
ı l ı rs a."
"N eden?" d iy e s ord u R on, M rs . W easle y B ill'e
anla m l
ı ş ekild e d ik d ik b akark en.
"K im bilir ? Bir
ş ekild e onla r
ı ra hats
ı z etm i
ş

olm al
ı .
İ yi b ir a dam d
ı , F lo re an."
"D ia gon Y olu 'n da k onu
ş ula na g öre ," d edi M r.
Weasle y, " O lliv ander d e g it m i
ş g örü nüyor."
"A sa y ap
ı mc
ı s ı m
ı ?" d edi G in ny, k ork m u
ş b ir
ş ekild e b akara k.
"E vet o . D ükkan b o
ş . B ir k avga o ld u
ğ una d air
hiç bir iz y ok. K endi is te
ğ i ile m i a yr
ı ld
ı y oksa
kaç
ı r ı ld
ı m
ı h iç k im se b ilm iy or."
"F akat in sanla r a sala r iç in n e y apacakla r? "
"B a
ş ka asa yap
ı mc
ı la r
ı na gid ecekle r," dedi
Lupin .
"F akat O lliv ander e n iy is iy di v e e
ğ er d i
ğ er ta ra f
onu e le g eçir d iy se, b u b iz im iç in p ek iy i d e
ğ il. " .
Bu çok s
ı k ı nt
ı l ı do
ğ um günü çay
ı n ı n erte si
günü, H ogw arts 't a n m ektu pla r
ı v e k it a p lis te le ri

geld i. A ncak H arry 'y e bir de sürp riz vard
ı :
Quid dit c h K apta n
ı y ap
ı lm
ı ş t ı .
"B u sana s
ı n ı f ba
ş kanla r
ı ile e
ş it bir sta tü
veriy or!" diy e hayk
ı rd
ı H erm io ne m utlu lu kla .
" Ş im di s en ö zel b anyom uzu v e d i
ğ er h er
ş eyi
kulla nabilir s in !"
"V ay c an
ı na, C harlie 'n in b unla rd an b ir in i ta kt
ığ ı
zam an
ı h at
ı rl
ı yoru m ," d edi R on, ro zeti n e
ş eyle
kontr o l e dere k. "H arry , b u ö yle h arik a k i, s en
benim k apta n
ı ms
ı n... T ekra r ta k
ı mda olm am a
iz in v erir s in s an
ı r ı m, h a h a..."
"P ekala ,
ş im di bunla r
ı alm am
ı z iç in D ia gon
Yolu 'n a yapaca
ğı
m ı z geziy i daha fa zla
erte le yebile ce
ğ im iz i s anm
ı yoru m ," d iy e iç ç ekti
Mrs . W easle y, R on'u n k it a p lis te sin e b akara k.
"B aban
ı z ı n i
ş e git m ek zoru nda olm ad
ığ ı
cum arte si günü gid ece
ğ iz . O olm adan ora ya

git m iy oru m ."
"A nne, gerç ekte n de Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -
Sen'in F lo uris h v e B lo tts 'd aki b ir k it a p ra f
ı n ı n
ark as
ı na sakla naca
ğı
n ı m
ı dü
ş ünüyors un?"
dedi R on k
ı s k
ı s g üle re k.
"F orte scue v e O lliv ander ta tile g it tile r, ö yle m i? "
dedi Mrs . Weasle y, bir ham le de. "E
ğ er
güvenli
ğ in gülü nç bir mesele old u
ğ unu

ş ünüyors an, s en b ura da k ala bilir s in v e b en
senin kile ri k endim a la ca
ğı
m..."
"H ay
ı r, ben gelm ek is tiy oru m , Fre d ve
Georg e'u n d ükkân
ı n ı g örm ek is tiy oru m !" d edi
Ron a cele yle .
"O hald e fik ir le rin i bir a z düzelt , genç adam ,
yoksa senin biz im le gelm ek iç in yete rin ce
olg un olm ad
ığ ı
n ı dü
ş ünece
ğ im " dedi Mrs .
Weasle y k
ı zara k. S aatin i k apt
ı , d okuz k olu d a

hala "Ö lü m Tehlik esi" n i göste riy ord u ve onu
yeni y
ı kanm
ı ş havlu la r
ı n üzerin e dengeli bir
ş ekild e k oydu. “ V e b u H ogw arts 'a d önm ek iç in
de g eçerli. ”
Annesi ç am a
ş ı r s epetin i v e ü zerin de s alla nan
saati kolla r
ı yla kap
ı p, f
ı rt
ı na gib i odadan
ç ı kark en, Ron dönüp in anm ayan gözle rle
Harry 'y e b akt
ı .
"V ay can
ı na... art
ı k bura da bir
ş aka bile
yapam
ı yors un..."
Fakat Ron sonra ki bir k aç gün boyunca
Vold em ort hakk
ı nda cid diy ets iz olm am a
konusunda d ik katliy di. H er n e k adar k ahvalt
ı da
çok gerg in görü nse de, M rs . W easle y daha
fa zla p atla m adan c um arte si s abah
ı o ld u. F le ur
ile evde kala cak ola n Bill (H erm io ne ve
Gin ny'n in çok fa zla m utlu olm as
ı na neden

ola ra k), d olu b ir p ara ç anta s
ı n ı H arry 'y e m asa
boyunca ile tti.
"H ani b ana?" d iy ere k is te di R on, g özle ri a rd
ı na
kadar a ç
ı ld
ı .
"B u zate n Harry 'n in , apta l, " dedi Bill.
"K asandan s enin iç in a ld
ı m, H arry , ç ünkü b u
s ı ra la r in sanla r
ı n alt
ı nla r
ı n ı alm as
ı be
ş saat
sürü yor, cin cücele r güvenli
ğ i öyle çok
s ı k ı la
ş t ı rd
ı ki.
İ ki gün önce, Ark ie Philp ott
kendin in kin e bir Dürü stlü k Sondas
ı
yap
ı ş t ı rm
ı ş t ı ... Güven bana, böyle si daha
kola y."
"T e
ş ekkürle r, B ill, " d edi H arry , a lt
ı n ı n ı cebin e
koyara k.
"O h er z am an ö yle d ü
ş ünceli k i, " d iy e m
ı r ı ld ad
ı
Fle ur ta parc as
ı na, Bill'in burn una vura ra k.
Gin ny F le ur'u n ark as
ı ndan yem e
ğ in e kusm a

ta klid i yapt
ı . H arry corn fla kes'le rd en bo
ğ ulu r
gib i o ld u, R on o nun s
ı rt
ı na v urd u.
Bulu tlu , k ara nl
ı k b ir g ündü. S ih ir B akanl
ığ ı
'n
ı n
özel a ra bala r
ı ndan b ir i, ( ö nceden b ir k ere H arry
bin m i
ş ti) , pele rin le rin i giy ere k evden
ç ı kt
ı kla r
ı nda ö n a vlu da o nla r
ı b ekliy ord u.
"B abam
ı n b unla r
ı b iz e y in e a la bilm esi iy i o ld u,"
dedi Ron ta kdir edere k, ara ba Kovuk't a n
yava
ş ça u zakla
ş ı rk en lü ks b ir
ş ekild e g erin di,
Bill ve Fle ur mutfa k pencere sin den el
sall
ı yord u. O , H arry , H erm io ne v e G in ny g eni
ş
ark a k olt u kta k onfo rlu b ir
ş ekild e o tu ru yorla rd
ı .
"B una ç ok a l
ı ş ma, s adece H arry 'd en d ola y
ı ,"
dedi M r. W easle y o m zunun ü zerin den. O v e
Mrs . W easle y Bakanl
ı k
ş ofö rü ile bir lik te
öndeydile r; ön yolc u kolt u
ğ u ik i otu ra kl
ı bir
sedir e benzer
ş ekild e z orlu kla g erilm i
ş ti. "O na

en ü st d ere cede g üvenlik k oru m as
ı v erild i v e
Çatla k Kazan'd a biz e ila ve güvenlik de
kat
ı la cak."
Harry hiç bir
ş ey söyle m edi; al
ı ş veri
ş in i
yapark en b ir S eherb az ta buru ile ç evrili o lm ay
ı
çok fa zla be
ğ enm edi. G örü nm ezlik pele rin in i
s ı rt ç anta s
ı nda s akla m
ı ş t ı v e o nu h is setti, e
ğ er
Dum ble dore iç in y ete ri k adar iy iy se, B akanl
ı k
iç in de yete ri kadar iy i olm al
ı yd
ı .
Ş im dik i bu

ş üncesin e ra
ğ men, Bakanl
ı k'
ı n pele rin i
hakk
ı nda b ilg is i o ld u
ğ undan e m in d e
ğ ild i.
" İ ş te , b ura s
ı ," d edi
ş ofö r,
ş a ş ı rta cak k adar k
ı sa
bir zam an sonra , Charin g Cro ss Yolu 'n da
yava
ş la rk en ilk kez konu
ş tu ve Çatla k
Kazan'
ı n ö nünde d urd u.
"S iz i bekle yece
ğ im , ne kadar süre ce
ğ i
hakk
ı nda b ir fik rin iz v ar m
ı ?"

"B ir ik i s aat, s an
ı r ı m," d edi M r. W easle y.
"A h, g üzel, o b urd a!" . H arry , M r. W easle y g ib i
yapt
ı ve pencere den bakt
ı ; kalb i yerin den
hopla d
ı . H an
ı n d
ı ş ı nda b ekle yen h iç S eherb az
yoktu , fa kat o nun y erin e k ocam an, k ara -s akall
ı
Rubeus Hagrid vard
ı , Hogw arts '
ı n bekçis i,
uzun bir kunduz deris i palt o giy in m i
ş ti,
Harry 'n in yüzüne
ı ş ı lt
ı yla bakt
ı ve ora dan
geçen Muggle 'la r
ı n kork uyla bak
ı ş la r
ı na
ald
ı rm ad
ı .
"H arry !" d iy e g ürle di, H arry a ra badan a d
ı m ı n ı
att
ığ ı
anda kem ik -k
ı ra n bir sar
ı lm ayla
kucakla d
ı .
" Ş ahgaga... S olg unkanat, d em ek is te dim ... o nu
görm elis in , H arry , a ç
ı k havaya geri döndü
ğ ü
iç in ö yle m utlu k i. .."
"M utlu old u
ğ una sevin dim ," dedi Harry ,

s ı r ı ta ra k k aburg ala r
ı n ı o vala rk en.
" 'G üvenlik 't e n kaste dile nin sen old u
ğ unu
bilm iy ord uk!"
"B iliy oru m , eski günle rd eki gib i, de
ğ il mi?
Görü yors un ya, B akanl
ı k bir sürü S eherb az
gönderm ek is te di, fa kat Dum ble dore benim
yapabile ce
ğ im i söyle di, " dedi H agrid guru rla ,

ğ sünü öne ç
ı kara ra k ve ba
ş parm akla r
ı n ı
ceple rin in iç in e sokara k. "H aydi, gid elim o
zam an... b uyru n, M olly , A rth ur..."
Çatla k K azan, H arry 'n in h at
ı rla d
ığ ı
k adar
ı yla ilk
defa , ta m am en b o
ş tu . S adece s ahib i o la n T om ,
buru
ş uk y üzlü v e d i
ş siz , e ski k ala bal
ı kta n g eri
kala n te k ki
ş iy di. O nla r gir d ik le rin de üm it le
bakt
ı , fa kat daha konu
ş am adan, Hagrid ,
"B ugün sadece geçiy oru z, Tom , em in im
anla rs
ı n, H ogw arts i
ş i, bilir s in ." dedi önem le

vurg ula yara k.
Tom s in ir le b a
ş ı n ı e
ğ di v e b ard akla r
ı s ilm eye
devam etti; Harry , Herm io ne, Hagrid ve
Weasle y'le r b ar b oyunca y ürü düle r v e a rk adaki
çöp k utu la r
ı n ı n d urd u
ğ u küçük so
ğ uk avlu ya
ç ı kt
ı la r. H agrid p em be
ş em siy esin i k ald
ı rd
ı v e
duvard aki baz
ı tu
ğ la la ra vurd u, duvar kem er
ş eklin e dönü
ş ere k park e ta
ş l ı dola m baçl
ı bir
caddeye aç
ı ld
ı . G ir i
ş te n geçtile r ve dura ra k
etr a fa b akt
ı la r.
Dia gon Yolu de
ğ i ş mi
ş ti. Kazanla r
ı n, büyü
kit a pla r
ı n ı n v e ik sir m alz em ele rin in re ngâre nk
par
ı ld ayan vit r in görü ntü le ri görü le m iy ord u,
üzerle rin i k apat
ı p o nla r
ı g iz le yen k ocam an S ih ir
Bakanl
ığ ı
poste rle rin in ark as
ı ndayd
ı la r.
Bunla r
ı n ço
ğ u yaz boyunca Bakanl
ı k'
ı n
gönderd i
ğ i b ro
ş ürle rd eki g üvenlik ta vsiy ele rin in
geni
ş le tilm i
ş vers iy onla r
ı n ı ta
ş ı yan koyu m or

poste rle rd i, fa kat di
ğ erle ri serb est kald
ığ ı
bilin en Ölü m Yiy enle r'in cans
ı k ı c ı ş ekild e
hare ket e den s iy ah-b eyaz fo to
ğ ra fla r
ı id i.
Bella tr ix Lestr a nge en yak
ı n akta r
ı n önünde
ala yl
ı ş ekild e g ülü yord u. F lo re an F orte scue'n un
dondurm a s alo nunun d a a ra la r
ı nda b ulu ndu
ğ u
bir k aç pencere ta hta la rla kapat
ı lm
ı ş t ı . Ö bür
ta ra fta n ( d aha ö nce o ra da o lm ayan) b ir k aç e ski
püskü görü nü
ş lü dükkân cadde boyunca
belir m i
ş ti. En yak
ı nda ola n
ı , Flo uris h ve
Blo tts 'u n d
ı ş ta ra f
ı nda in
ş a e dilm i
ş , ç iz gili, le keli
bir te nte nin alt
ı nda id i, önünde to plu i
ğ ne ile
tu ttu ru lm u
ş b ir k arto n v ard
ı :
“T IL S IM LA R (N AZA R LIK LA R ) Kurta dam la ra ,
Ruh E m ic ile r'e v e In fe ri'y e k ar
ş ı e tk ili. ”
K ı l ı ks
ı z görü nü
ş lü küçük bir büyücü yold an
geçenle re z in cir e ta k
ı lm
ı ş k ucak d olu su g üm ü
ş

sem bolle ri ta k
ı rd at
ı yord u. "K üçük k
ı z ı n ı z iç in
bir ta ne al
ı n, madam ?" geçerle rk en Mrs .
Weasle y'y e s esle ndi, G in ny'y e b akara k. " O nun
sevim li b oynunu k oru m ak is te m ez m is in iz ?"
"E
ğ er göre v ba
ş ı nda ols ayd
ı m..." dedi Mr.
Weasle y, n azarl
ı k s at
ı c ı s ı na ö fk eyle b akara k.
"E vet, fa kat
ş im di bir in i tu tu kla m aya git m e,
can
ı m, acele m iz var," dedi M rs . W easle y,
sin ir lic e b ir lis te ye b akara k.
"S an
ı r ı m önce Madam Malk in 'e git s ek iy i
ola cak, H erm io ne y eni b ir c üppe is tiy or, R on'u n
okul cüppesin den ayak bile kle ri çok fa zla
gözükm eye b a
ş la d
ı v e s enin d e y eni b ir ta neye
ih tiy ac
ı n v ar, H arry , ö yle ç ok u zad
ı n k i. .. G elin ,
hepin iz ..."
"M olly , h epim iz in M adam M alk in 'e g it m esi b ir
anla m if a de e tm ez ," d edi M r. W easle y.

"B iz F lo uris h ve B lo tts 'a gid ip herk esin okul
kit a pla r
ı n ı al
ı rk en, n eden
ş u ü çü d e H agrid 'le
git m esin ?".
"B ile m iy oru m ," dedi M rs . W easle y endi
ş eyle ,

ı kças
ı al
ı ş veri
ş i çabucak bit ir m ek ve
bir a ra da kalm ak konula r
ı nda ik i ara da bir
dere de k alm
ı ş t ı .
"H agrid , n e d ers in ... - ? "
"K ork m a, benim yan
ı mda güvende ola cakla r,
Molly ," dedi H agrid onu sakin le
ş tir e re k, çöp
te nekesi kapa
ğı
boyutu ndaki elin i havaya
kald
ı ra ra k e l s alla d
ı . M rs . W easle y ta m am iy le
in anm
ı ş görü nm edi, fa kat ayr
ı lm ala r
ı na
müsaade etti, kocas
ı ve G in ny ile bir lik te
acele yle Flo uris h ve Blo tts 'a yönelir le rk en,
Harry , Ron, Herm io ne ve Hagrid Madam
Malk in 'e g it m ek iç in y ola k oyuld ula r.

Harry y anla r
ı ndan g eçen p ek ç ok in san
ı n M rs .
Weasle y g ib i a yn
ı te la
ş v e e ndi
ş eli g örü nüm e
sahip o ld u
ğ unu fa rk etti v e h iç kim se d uru p fa zla
bir
ş ey konu
ş muyord u; al
ı ş veri
ş yapanla r
kendi g ru pla r
ı iç in de s
ı k ı ca b ir a ra da d uru yord u.
Yaln
ı z ba
ş ı na al
ı ş veri
ş yapan bir kim se
görü nm üyord u.
"H ep b ir lik te iç eri g ir e rs ek b ir a z s
ı k ı ş ı k o la bilir ,"
dedi H agrid , M adam M alk in 'in d
ı ş ı nda d ura ra k
ve p encere nin h iz as
ı nda d iz ç öktü . "D
ı ş ar
ı da
nöbette o la ca
ğı
m, ta m am m
ı ?" B öyle ce H arry ,
Ron ve Herm io ne küçük dükkâna bir lik te
gir d ile r.
İ lk bak
ı ş ta iç ers i bo
ş gib i görü ndü, fa kat
kap
ı n ı n ark ala r
ı ndan kapanm as
ı ndan hem en
sonra ye
ş il ve mavi payetli cüppele rin
bulu ndu
ğ u b ir e lb is e ra f
ı n ı n a rk as
ı ndan gele n
ta n
ı d ı k b ir s es d uydula r.

"... Çocuk de
ğ ilim , dem ek dik kat etm edin ,
anne. T ek b a
ş ı ma a l
ı ş veri
ş im i y apabilir im ." .
Kula
ğı
g
ı d ı kla yan bir gürü lt ü vard
ı ve H arry ,
dükkân s ahib i M adam M alk in 'in s esin i ta n
ı d ı ,
"B ak, c an
ı m, a nnen o ld ukça h akl
ı , h iç b ir im iz
art
ı k kendi ba
ş ı m ı za etr a fta dola
ş mam al
ı y ı z,
bu ç ocuk o lu p o lm am akla ilg ili b ir
ş ey d e
ğ il. .."
“S en i
ğ neyi b at
ı rd
ığ ı
n yere bak, ta m am m
ı ?”
Raf
ı n a rk as
ı ndan s olg un v e s iv ri y üzlü , a ç
ı k
sar
ı s açl
ı b ir g enç g örü ndü, k ol k enarla r
ı nda v e
yanla r
ı nda par
ı ld ayan to plu i
ğ nele r bulu nan
güzel k oyu y e
ş il b ir c üppe g iy in m i
ş ti. A ynaya
do
ğ ru u zun a d
ı mla rla y ürü dü v e k endin e b akt
ı ;
k ı sa bir zam an sonra om zunun üzerin den
aynadaki Harry , Ron ve Herm io ne'n in
yans
ı mala r
ı n ı fa rk etti. A ç
ı k gri re nkli gözle ri
k ı s ı ld
ı .

"E
ğ er k okunun n e o ld u
ğ unu m era k e diy ors an,
anne,
ş im di bir B ula n
ı k iç eri gir d i, ondand
ı r."
dedi D ra co M alf o y.
"B öyle konu
ş mak iç in bir neden old u
ğ unu
sanm
ı yoru m !" dedi M adam M alk in , elin de bir
mezura v e b ir a sa ile e lb is e ra f
ı n ı n a rk as
ı ndan
acele yle ç
ı kara k. "V e dükkân
ı mda asa
ç ı kar
ı lm as
ı n ı da is te m iy oru m !" diy e acele yle
ekle di, k ap
ı ya d o
ğ ru b akt
ığ ı
nda o ra da a yakta
dura n H arry v e R on'u n a sala r
ı n ı ç
ı kartm
ı ş v e
Malf o y'a d o
ğ ru lt m u
ş o ld u
ğ unu g örm ü
ş tü .
Herm io ne, onla r
ı n bir a z geris in de duru yord u,
f ı s ı ld ad
ı , "H ay
ı r, yapm ay
ı n, gerç ekte n, buna
de
ğ mez."
"Y a, evet, okul d
ı ş ı nda büyü yapm aya
kalk
ı ş mak g ib i, " d iy e a la y e tti M alf o y. “G özünü
kim mora rtt
ı , Gra nger? Onla ra çiç ek

gönderm ek is tiy oru m ."
"B u k adar
ı y ete r!" d edi M adam M alk in a nid en,
yard
ı m is te r g ib i o m zundan g eriy e d o
ğ ru b akt
ı .
“H an
ı mefe ndi, lü tfe n!" N arc is sa M alf o y e lb is e
ra f
ı n ı n a rk as
ı ndan y ürü yere k ç
ı kt
ı .
"K ald
ı r ı n
ş unla r
ı ," d edi s o
ğ uk b ir
ş ekild e H arry
ve Ron'a . "E
ğ er o
ğ lu m a bir kez daha
sald
ı r ı rs an
ı z, s iz i te m in e derim k i b u y apt
ığ ı
n ı z
son
ş ey o lu r."
"G erç ekte n m i? " d edi H arry , ile ri d o
ğ ru b ir a d
ı m
ata ra k ve hala onun k
ı zkard e
ş in in kin e
(B ella tr ix ) benzeyen solg un kib ir li yüzüne
bakara k. A rt
ı k o nun k adar u zun b oylu ydu.
"B iz e bu dedi
ğ in i yapm ak iç in bir k aç Ö lü m
Yiy en a rk ada
ş ı n ı d aha ç a
ğı
rm ayacak m
ı s ı n?"
Madam Malk in ç
ığ
l ı k att
ı ve kalb in i tu ttu .

"G erç ekte n, suçla m ay
ı n... Söyle dik le rin iz
te hlik eli. .. A sala r
ı k ald
ı r ı n, lü tfe n!" F akat H arry
asas
ı n ı in dir m edi.
Narc is sa M alf o y n aho
ş ça g ülü m sedi.
"G örü yoru m ki D um ble dore 'u n fa voris i olm ak
sana y an
ı lt
ı c ı b ir g üvenlik h is si v erm i
ş , H arry
Potte r. F akat D um ble dore seni koru m ak iç in
hep yan
ı nda olm ayacak." Harry ala yc
ı bir
ş ekild e d ükkân
ı n e tr a f
ı na g öz g ezdir d i.
"V ay can
ı na...
Ş una bak
ı n... O burd a de
ğ il!
Öyle yse neden gid ip bir bakm
ı yoru z? Belk i
sana Azkaban'd a çif t ki
ş ilik bir hücre
bula bilir le r, y enik k ocanla b ir lik te k alm an iç in !" .
Malf o y H arry 'y e do
ğ ru k
ı zg
ı nl
ı kla ham le etti,
fa kat a
ş ı r ı u zun c üppesin e ta k
ı la ra k tö kezle di.
Ron yüksek sesle güld ü. "A nnem le böyle
konu
ş maya cüre t edem ezsin , Potte r!" diy e

h ı rla d
ı M alf o y.
"T am am , Dra co," dedi Narc is sa, onu in ce
beyaz p arm akla r
ı yla o m zundan tu ta ra k.
"S an
ı yoru m ben, Luciu s ile bir lik te olm adan
evvel, o k
ı ym etli S ir iu s ile b ir lik te o la cak."
Harry asas
ı n ı daha yukar
ı kald
ı rd
ı . "H arry ,
hay
ı r!" diy e in le di Herm io ne, onun kolu nu
kavra y
ı p a
ş a ğı
it m eyi d eneyere k.
"D ü
ş ün... Yapm am al
ı s ı n... B üyük bir bela n
ı n
iç in de o la caks
ı n..."
Madam M alk in bir an iç in s
ı k ı nt
ı yla tit r e di,
sonra s anki h iç bir
ş ey o lm ayacakm
ı ş ü m id iy le
davra nm aya k ara r v erm i
ş g ib i g örü ndü. H ala
k ı zg
ı nl
ı kla Harry 'y e bakan, Malf o y'a do
ğ ru
yöneld i.
"S an
ı r ı m b u s ol k ol b ir a z d aha h iz aya g ele bilir ,

can
ı m, b ir a z m üsaade e t..."
"A h!" diy e ba
ğı
rd
ı M alf o y, onun elin e vuru p
uzakla
ş t ı ra ra k.
" İğ
nele rin i n ere ye b at
ı rd
ığ ı
na d ik kat e t, k ad
ı n!
Anne, Art
ı k bunu is te di
ğ im i
sanm
ı yoru m .C üppele ri tu ta ra k b a
ş ı n ı n ü zerin e
kald
ı rd
ı v e o nla r
ı M adam M alk in 'in a yakla r
ı n ı n
dib in deki z em in in ü zerin e f
ı rla tt
ı .
"H akl
ı s ı n, D ra co," d edi N arc is sa, H erm io ne'y e
kib ir le b akark en, " b ura daki d ükkânla rd a n e y üz
kara s
ı in sanla r
ı n o ld u
ğ unu a rt
ı k b iliy oru m ... B iz
“T w ilf it t and Tattin g's ”d e daha iy is in i bulu ru z.
Ve böyle ce, onla r
ı n ik is i uzun ad
ı mla rla
dükkândan ç
ı kt
ı , M alf o y yolu ndan çekilm esi
iç in elin den geld i
ğ in ce sert bir
ş ekild e R on'a
çarp m aya ö zen g öste rd i.
"P ekâlâ , ta m am ?” d edi M adam M alk in , d ü
ş mü
ş

cüppele ri to pla rk en v e a sas
ı n ı n u cunu o nla r
ı n
üzerin de bir vakum lu te m iz le yic i gib i hare ket
ettir ip böyle lik le de tü m to zla r
ı gid erir k en.
Ron'u n v e H arry 'n in y eni c üppele rin in p ro vas
ı
boyunca bütü nüyle te la
ş l ı yd
ı , Herm io ne'y e
cad
ı y erin e b üyücü c üppesi s atm aya ç al
ı ş t ı v e
son ola ra k dükkândan ç
ı karla rk en onla r
ı
yenid en görm ekte n mutlu ola cakm
ı ş gib i
e ğ ile re k o nla r
ı s ela m la d
ı .
"H er
ş eyi ald
ı n ı z m
ı ?" diy e sord u Hagrid
mutlu lu kla , te kra r y an
ı nda b elir d ik le rin de.
"H em en hem en," dedi Harry ." Malf o y'la r
ı
görd ün m ü ? "
"Y a e vet," d edi H agrid , ilg is iz ce. "F akat b ir
ş ey
yapam ayacakla rd
ı r... Dia gon Yolu 'n un
orta s
ı nda pro ble m yara tm aya cüre t etm ek,
Harry . O nla r iç in e ndi
ş e e tm e."

Harry , R on ve H erm io ne bir b ir le rin e bakt
ı la r,
fa kat onla r bu ra hat fik rin den Hagrid 'i
uyand
ı rm adan evvel, M r., M rs . W easle y ve
Gin ny a
ğı
r k it a p p aketle ri ile g örü ndüle r.
"H erk es iy i mi? " dedi Mrs . Weasle y.
“C üppele rin iz i a ld
ı n ı z m
ı ?
İ yi o z am an, F re d v e
Georg e'a g id erk en y old a A kta ra v e E eylo ps'a
u ğ ra yabilir iz ... B ir b ir in e b it i
ş ik ,
ş im di. .."
Ne H arry n e d e R on a kta rd an a rt
ı k d aha fa zla
ik sir çal
ı ş mayacakla r
ı n ı bile re k hiç bir
ş ey
alm adan ç
ı kt
ı la r. Fakat ik is i de Eeylo ps
Bayku
ş D ükkân
ı 'n dan H edw ig v e P ig w id geon
iç in kocam an kutu la rla bayku
ş yem i ald
ı la r.
Sonra , M rs . W easle y her ik i dakik ada bir
saatin e b ak
ı yord u, F re d v e G eorg e'u n i
ş le tti
ğ i
ş aka dükkân
ı ola n Weasle y Büyücü
Ş akala r
ı 'n
ı cadde boyunca ara m aya
koyuld ula r.

"G erç ekte n fa zla zam an
ı m ı z yok," dedi M rs .
Weasle y. "B u y üzden s adece h
ı zl
ı ca
ş öyle b ir
bakaca
ğı
z ve ard
ı ndan ara baya geri
dönece
ğ iz . Y akla
ş m ı ş o lm al
ı y ı z,
ş u d oksan-ik i
num ara ... d oksan-d ört..."
"V ay c an
ı na," d edi R on, y old a d ura kla yara k.
Etr a fla r
ı ndaki tü m ta hta ve poste r kapl
ı
dükkânla ra kar
ş ı koyarc as
ı na, Fre d ve
Georg e'u n p encere le ri b ir h avai fi
ş ek g öste ris i
gib i göze çarp
ı yord u. Ora dan geçenle r
pencere le re om uzla r
ı ndan geriy e do
ğ ru
bak
ı yord u ve bir k aç
ş a ş k ı n görü nüm lü in san
da gerç ekte n old u
ğ u yere m
ı hla nm
ı ş t ı . Sol
pencere dönen, patla yan, parla yan, z
ı pla yan
ve s es ç
ı kara n b ir ç ok ç e
ş it m alla
ş a ş ı rta cak
kadar dolu ydu; Harry nin gözle ri sadece
bakm akla sula nm aya ba
ş la d
ı . Sa
ğ ta ra fta ki
pencere Bakanl
ı k'
ı nkile r gib i dev bir mor

poste rle kapl
ı yd
ı , fa kat yan
ı p sönen sar
ı
harfle rle s üsle nm i
ş ti:
N İ YE D ER T E D
İ YO RSU N
K İ M-O LD U
Ğ UNU-B
İ L İ RS
İ N-S EN ?
ASIL D ER T E TM EN G ER EKEN
KAKA-O LD U
Ğ UNU-B
İ L İ RS
İ N-S EN ?
BÜ TÜ N Ü LK EY
İ SAR SAN
KABIZ LIK H ÂK
İ MKEN !
Harry g ülm eye b a
ş la d
ı . Y an ta ra f
ı nda z ay
ı f b ir
in le m e duydu ve etr a f
ı na bak
ı nca Mrs .
Weasle y'n in
ş a ş ı rm
ı ş bir
ş ekild e gözle rin i
poste re dik m i
ş old u
ğ unu görd ü. Dudakla r
ı
sessiz ce h are ket e tti " K im -O l- B il- S en."
"Y ata kla r
ı nda ö ld ürü le cekle r!" d iy e f
ı s ı ld ad
ı .

"H ay
ı r, öld ürü lm eyecekle r!" dedi R on, H arry
gib i g üle re k. "B u h arik a!" d edi H arry 'le b ir lik te
dükkâna g ir e re k.
O ve Harry ma
ğ azan
ı n iç in de dola
ş maya
ba
ş la d
ı la r. M ü
ş te rile rle o kadar dolu ydu ki;
Harry ra fla ra yakla
ş am ad
ı . Tavana monte
edilm i
ş ola n kutu la ra bakt
ı : B ura da, ik iz le rin
Hogw arts 't a ta m am la yam ad
ı kla r
ı geçen sene
boyunca üzerin de çal
ı ş ı p ic ad ettik le ri,
kusurs uz K ayta ra n K apsülle r v ard
ı ; H arry , s ol
ra f
ı n üzerin deki hasara u
ğ ra m
ı ş te k kutu nun
sayesin de, Buru n Kanata n Bu
ğ dayla r'
ı n en
sevile nle r old u
ğ unu fa rk etti.
İ çle rin de, en
ucuzla r
ı yaln
ı zca la stik örd e
ğ e dönü
ş en ve
salla nd
ığ ı
nda b ir ç e
ş it b ilg i v ere n, e n p ahal
ı la r
ı
is e sahib in i gafil avla yara k boynuna ve
kafa s
ı na vura n muzip asala r
ı n old u
ğ u
sand
ı kla r ve kendili
ğ in den müre kkeple nen,

büyüyle kontr o l edile n ve A k
ı ll
ı -C evap vere n
tü y k ale m ç e
ş it le riy le d olu o la n k utu la r v ard
ı .
Kala bal
ığ ı
n a ra s
ı ndan b ir b o
ş lu k b ula n H arry ,
on y a
ş ı ndaki b ir g ru p ç ocu
ğ un k az s ürü sü g ib i
heyecanla , ta hta dan yap
ı lm
ı ş bir adam
ı n
yava
ş ça ta vandan s ark an b ir ip e d o
ğ ru a d
ı m
atm as
ı n ı iz le dik le ri te zgâha d oru ile rle di. H arry ,
ip in sark t
ığ ı
ta vanda as
ı l ı ola n kutu nun
üzerin deki y az
ı y ı o kudu:
Büyüle yin o nu, y oksa a s
ı la cak!
“P ate ntli G ündüz D ü
ş ü T
ı ls
ı m ı ”
Herm io ne te zgâh
ı n y an
ı ndaki b üyük g öste rid en
s ı yr
ı lm ay
ı ba
ş arm
ı ş ve üzerin de, bir kors an
gem is in in g üverte sin de d ura n y ak
ı ş ı kl
ı b ir g enç
ve kendin den geçm ek üzere ola n bir k
ı z ı n
re ngâre nk re sm in in bulu ndu
ğ u kutu nun
ark as
ı nda y azanla r
ı o kum aya b a
ş la m
ı ş t ı .

“B ir sih ir li sö z ve en üst kalite d e, old ukça
gerç ek çi, otu z dak ik al
ı k gündüz dü
ş ü, okul
ders le rin de kulla nm ak iç in uygun ve hem en
hem en s apta nam az (y an e tk ile ri b ön b ak
ı ş v e
bo
ş sura t if a desi ve ender görü le n, a
ğı
zdan
saly ala r akm as
ı ). O n alt
ı ya
ş ı n alt
ı ndakile re
sat
ı lm az.”
“B ilir s iin iz ,” dedi H erm io ne H arry 'y i görm eye
çal
ı ş ara k, “b u g erç ekte n a l
ı ş ı lm
ı ş ı n d
ı ş ı nda b ir
büyüdür!”
“M adem ö yle , H erm io ne,” d edi a rk adan b ir s es,
“b ir ta nesin i bedava ola ra k ola bilir s in .” Y üzü
sevin çle parla yan F re d, ale v k
ı z ı l ı saçla r
ı yla
hiç u yu
ş mayan m oru m su k
ı rm
ı z ı bir c üppeyle
ark ala r
ı nda d uru yor
du.
“N as
ı ls
ı n, H arry ?” E l s
ı k ı ş t ı la r. “V e g özüne n e
old u H erm io ne?”

“Y um ru k ata n te le skopun,” dedi Herm io ne
iç erliy ere k.
“A h,
ş u i
ş e b ak, o nla r
ı ta m am en u nutm u
ş um ,”
dedi F re d. “
İ ş te ...” C ebin den y uvarla k, p la stik
bir k ap ç
ı kard
ı v e H erm io ne'y e v erd i; ih tiy atla
çevir e re k a çt
ı ve koyu sar
ı bir ham ur aç
ığ
a
ç ı kt
ı .
“Y aln
ı zca, o nu h afif ç e d okundur, ç ürü k b ir k aç
saat iç in de y ok o la cak,” d edi F re d. “G üzel b ir
çürü k yok edic i bulm ak zoru ndayd
ı k. Bu
ürü nle rin ço
ğ unu kendi üzerim iz de te st
ediy oru z.”
Herm io ne g erg in g örü nüyord u. “G üvenli, d e
ğ il
mi? ” d iy e s ord u.
“T abii ki öyle ,” diy e gara nti etti Fre d. “H adi
Harry , s ana b ir tu r a tt
ı ra
y ı m.”

Harry , sim siy ah olm u
ş gözüne ham ur süre n
Herm io ne'y i b
ı ra kara k, m a
ğ azan
ı n ark as
ı na,
üzerin de k art v e ip lik le rin o ld u
ğ u s ta nda k adar
Fre d'i ta kip e tti.
“M uggle büyücü
ş akala r
ı !” dedi Fre d
mutlu lu kla , s ta nd
ı i
ş are t edere k. “B abam gib i
çatla kla r iç in , bilir s in , Muggle e
ş yala r
ı n ı
sevenle r. B üyük b ir k azanç d e
ğ il a m a o ld ukça
zekic e bir i
ş yap
ı yoru z, onla r harik a ve
al
ı ş ı lm am
ı ş ş eyle r... A h, i
ş te G eorg e...”
Fre d'in ik iz i, H arry 'n in elin i enerjik bir
ş ekild e
s ı kt
ı .
“D em ek o na tu r a tt
ı r ı yors un? A rk a ta ra fa g el,
Harry , ora s
ı as
ı l serv et kazand
ığ ı
m ı z yer...
Ceple rin i b o
ş alt , s en v e s en b unun iç in fa zla
Galle on v ere ceksin iz !” d iy e e kle di, e lin i te la
ş la
yuvarl
ı k pla stik kapla rd an çeken küçük bir

çocu
ğ u uyara ra k. Etik etin üzerin de
ş u
yaz
ı l ı yd
ı :
YEN
İ LE B
İ L İ R KAR AN LIK
İ Ş AR ETLE R ...
HER KES
İ H ASTA E D EC EKLE R !
Georg e, M uggle
ş akala r
ı n ı n y an
ı ndaki p erd eyi
açt
ığ ı
s
ı ra da, H arry , d aha k ara nl
ı k v e d aha a z
kala bal
ı k bir oda görd ü. Bu ra fla rd aki
paketle nm i
ş k utu la r
ı n s ay
ı s ı a zalt
ı lm
ı ş t ı .
“B ura y
ı henüz yeni, böyle cid di bir
ş ekle
soktu k,” d edi F re d. “ Ç ok e
ğ le nceli o ld u...”
“ İ nanam azs
ı n, ne kadar çok in san, hatta
Bakanl
ı k't a çal
ı ş anla r bile te m iz bir kalk an
büyüsü yapam ad
ı la r, Harry .” dedi Georg e
“T abii, onla r senin gib i bir ö
ğ re tm ene sahip
de
ğ ild i. ”
“D o
ğ ru .
İ lk o la ra k k oru yucu
ş apkala r y apm ay
ı


ş ündük. Bir in in sana u
ğ urs uzlu k büyüsü
yapm as
ı n ı sa
ğ la ve büyü ona geri döndü
ğ ü
zam an sura t
ı n ı n ala ca
ğı
hali iz le . Sadece
Bakanl
ı k bu
ş apkala rd an b e
ş b in ta ne a ld
ı v e
biz h ala m uazzam s ip ari
ş le r a l
ı yoru z!”
“D ola y
ı s ı yla biz de koru yucu pele rin le r,
koru yucu e ld iv enle r d iy e d evam e ttik .”
“... A sl
ı nda A ffe dilm ez L anetle r'e k ar
ş ı p ek b ir
yard
ı m ı o ld u
ğ u s öyle nem ez. A m a b asit v e o rta
dere cedeki b üyüle r iç in b aya
ğı
e tk ili. ”
“V e böyle ce Kara nl
ı k Sanatla ra Kar
ş ı
Savunm a i
ş in e g ir d ik . Ç ünkü b ura da ç ok p ara
var gib iy di. Bak, Pra tik Kara nl
ı k Tozu,
Peru 'd an it h al ediy oru z. B ir yerd en çabucak
tü ym ek is te yenle r iç in .”
"V e biz im Tehlik e Kapsülle ri'm iz ,
ş u anda
ra fta n ç ekip g id iy orla r, b ak," d edi F re d, s iy ah

boynuz-tip li acayip görü nü
ş lü bir ta k
ı m
nesnele re i
ş are t e dere k k i g erç ekte n d e a
ş a ğı
in m eye çabal
ı yorla rd
ı . "B ir in i giz lic e

ş ürd ü
ğ ün a nda k aç
ı yor v e b üyük b ir g ürü lt ü
kopara ra k senin ba
ş ka bir yöne sapm ana
ola nak ta n
ı yor, e
ğ er g ere kiy ors a."
"K ulla n
ı ş l ı " d edi H arry e tk ile nere k.
"A l" d edi G eorg e b ir ç if t k ap
ı p H arry 'y e a ta ra k.
K ı sa, s ar
ı s açl
ı g enç b ir c ad
ı b a
ş ı yla p erd eyi
it e le di, H arry o nun d a m oru m su k
ı rm
ı z ı ms
ı b ir
i ş c üppesi g iy di
ğ in i g örd ü. " B ir m ü
ş te ri b ir
ş aka
kazan
ı yla ilg ile niy or, M r. v e M r. W easle y" d edi
k ı z.
Harry , F re d v e G eorg e'a "M r. (B ay) d enm esin i
çok garip sedi, am a onla r bunu hiç
garip sem eden u zun a d
ı mla rla ile rle dile r.

"T am am , Verit y , geliy oru m " dedi Georg e
çabucak. "H arry is te di
ğ in her
ş eyi ala bilir s in ,
ta m am m
ı ? Ö dem e y ok."
"B unu yapam am !" dedi çokta n Tehlik e
Kapsülle ri'n in para s
ı n ı öde
mek iç in para
kesesin i ç
ı karm
ı ş ola n H arry .
"B ura da ö dem e y apam azs
ı n," d edi F re d s ertç e
Harry 'n in a lt
ı nla r
ı n ı it e re k.
"A m a..."
"B a
ş la ng
ı çta serm ayem iz i senin verd i
ğ in i
unutm ad
ı k H arry ." dedi G eorg e."
İ ste di
ğ in i al
ve te k y apm an g ere ken s ana s ora nla ra n erd en
ald
ığ ı
n ı s öyle m ek."
Georg e m ü
ş te rile rle ilg ile nm ek iç in perd eden
geçerk en, Fre d de hala H ayal M uskala r
ı 'n a
bakan Herm io ne ve Gin ny'y i bulm ak iç in

Harry 'y i d ükkân
ı n a na b ölü m üne g ötü rd ü.
"S iz k
ı zla r özel Mera kl
ı Cad
ı ürü nle rim iz i
bula m ad
ı n ı z m
ı d aha?" d iy e s ord u F re d." B eni
iz le yin b ayanla r... P encere nin y an
ı nda bir k aç
heyecanl
ı k
ı z ı n k
ı k ı rd ad
ığ ı

ı k m or e
ş yala r
s ı ra la nm
ı ş t ı . Herm io ne ve Gin ny ih tiy atla
bakara k a rk ala r
ı na y asla nd
ı la r.
" İ ş te " d edi F re d g uru rla . "B ula bile ce
ğ in iz e n iy i
a ş k ik sir le ri. ”
"G in ny k a
ş la r
ı n ı k ald
ı ra ra k "
İ ş e y ar
ı yorla r m
ı ?"
dedi.
"Ç ocu
ğ un a
ğı
rl
ığ ı
na ba
ğ l ı ola ra k 24 saate
kadar k esin e tk ilile r."
"... V e ta bi ki bir de k
ı z ı n çekic ili
ğ in e" dedi
Georg e, bir d en yanla r
ı nda orta ya ç
ı kara k.
"A m a kard e
ş im iz e satm
ı yoru z" diy e ekle di,

bir d en s ertle
ş ere k
"D uydu
ğ um uza g öre ç okta n b e
ş k i
ş i - "
"R on'd an d uydukla r
ı n ı z ı n h epsi k oca b ir y ala n"
dedi G in ny s akin ce, e
ğ ilip ra fta n k üçük p em be
bir v azo a l
ı rk en. " B u n e?"
"G ara ntili on saniy ede siv ilc e yokedic i, " dedi
Fre d. "
İ zle rd en s iy ah n okta la ra k adar h er
ş eyde
mükem mel, am a konuyu de
ğ i ş tir m e. Dean
Thom as denile n çocukla ç
ı k ı yor musun
ç ı km
ı yor m usun?"

ı k ı yoru m " dedi Gin ny. "V e en son
bakt
ığ ı
mda bir ki
ş iy di, be
ş de
ğ il. O nla r ne?"
Pem be ve mor kürk le r iç in de tiz sesle r
ç ı kara ra k k afe sin in d ib in de y uvarla nan to pla r
ı
i ş are t e diy ord u.
"C üce D um an
ı ” dedi G eorg e." M in yatü r kürk

derilile r, y ete rin ce h
ı zl
ı ç o
ğ alt a m
ı yoru z. P eki y a
Mic hael C orn er? "
"O na s adece ç arp
ı ld
ı m b ir a n, o b ir s ala kt
ı ."
dedi G in ny, kafe se parm a
ğı
sokup etr a f
ı nda
to pla nan cüce dum anla r
ı n ı iz le rk en. "Ç ok
ş ir in le r."
"N erd eyse ö yle le r, e vet" d iy e k abul e tti F re d.
"A m a b ir a z h
ı zl
ı sevgili d e
ğ i ş tir iy ors un, d i m i? "
Gin ny elle ri kalç ala r
ı nda dönüp ona bakt
ı .
Yüzündeki Mrs . Weasly 'y i hat
ı rla ta n te rs
bak
ı ş ı yla , H arry , F re d'in ir k ilm em esin e
ş a ş ı rd
ı .
“S iz i ilg ile ndir m ez v e a yr
ı ca s ana d a te
ş ekkür
ederim ,” dedi kolla r
ı malla rla dolu Ron
görü ndü
ğ ünde, “b u ik is in e benim hakk
ı mda
masalla r a nla tm a!” d iy e R on'a k
ı zg
ı nca e kle di.
“O ra da ü ç G alle on, d okuz S ic kle v e b ir K nut

var”, dedi Fre d, Ron'u n kolla r
ı ndaki bir ç ok
kutu yu kontr o l ederk en. “Ç
ı kar bakal
ı m
para la r
ı .”
“B en s enin k ard e
ş in im !”
“V e sen de biz im m al
ı m ı z ı ara kl
ı yors un. Ü ç
Galle on, d okuz S ic kle . K nut'u a lm ayaca
ğı
m.”
“A m a b enim ü ç G alle on, d okuz S ic kle '
ı m y ok!”
“O nla r
ı g eri k oy o z am an v e lü tfe n d o
ğ ru r a fla ra
koy.”
Ron b ir ç ok k utu yu d ü
ş ürd ü, k üfr e tti v e F re d'e
yapt
ığ ı
kaba el hare ketin i ne yaz
ı k ki o an
ı
seçm i
ş g ib i b ir d en o rta ya ç
ı kan M rs . W easly
fa rk e tti.
“E
ğ er seni te kra r o hare keti yapark en
görü rs em parm akla r
ı na u
ğ urs uzlu k büyüsü
yapar
ı m,” d edi s ertç e.

“A nne bir cüce dum an
ı ala bilir m iy im ,” dedi
Gin ny a yn
ı a nda.
“B ir n e?” d edi M rs . W easly ih tiy atla . “B ak, ç ok
ta tl
ı la r...”
Mrs . W easly c üce d um anla r
ı n ı n d urd u
ğ u ta ra fa
bakm ak iç in y ürü dü. H arry , R on v e H erm io ne
bir a n iç in p encere den d
ı ş ar
ı b ir b ak
ı ş a tt
ı la r.
Dra co M alf o y sokakta te k ba
ş ı na acele yle
gid iy ord u. Weasle y Büyücü Sakala r
ı 'n
ı
geçtik te n s onra o m zunun ü zerin den b ir b ak
ı ş
att
ı . S aniy ele r s onra p encere nin g örü
ş a la n
ı n ı n
d ı ş ı na y ürü dü v e o nu g özden k aybettile r.
“M era k etti
ğ im , annesi nere de?” dedi H arry
ka
ş la r
ı n ı ç ata ra k.
“S
ı v ı ş ı p e lin den k urtu lm u
ş tu r,” d edi R on.
“A m a n iç in ?” d edi H erm io ne.

Harry h iç bir
ş ey s öyle m edi. B üyük b ir g ayre tle

ş ünüyord u. N arc is sa M alf o y çok k
ı ym etli
o ğ lu nun g örü
ş a la n
ı ndan ç
ı km as
ı na is te yere k
iz in v erm ezdi; M alf o y a nnesin in p ençele rin den
kaçm ak iç in g erç ekte n b üyük g ayre t g öste rm i
ş
olm al
ı yd
ı . Harry Malf o y'u bild i
ğ i ve hiç
sevm edi
ğ i iç in sebebin masum ane
olm ayaca
ğı
ndan em in di. Etr a f
ı na k
ı saca bir
göz gezdir d i. M rs . W easle y ve G in ny cüce
dum anla r
ı na do
ğ ru e
ğ ilm i
ş le rd i. M r. W easle y
zevkle b ir p aket M uggle o yun k â
ğı
d ı n ı k ontr o l
ediy ord u. F re d v e G eorg e m ü
ş te rile rin e y ard
ı m
ediy orla rd
ı . C am
ı n öbür ta ra f
ı nda is e H agrid
dik iliy ord u v e a rk as
ı o nla ra d önük s oka
ğı
n b ir
a ş a ğı
s ı na b ir y ukar
ı s ı na b ak
ı yord u.
Çanta s
ı ndan görü nm ezlik pele rin in çeken
Harry “ Ç abuk a lt
ı na g ir in ,” d edi.
“ Ş ey, b ilm iy oru m H arry ,” d edi H erm io ne, M rs .

Weasle y'y e k ara rs
ı zl
ı kla b akark en.
“H adi, ” d edi R on.
Bir s aniy e b oyunca d ura ksad
ı , s onra H arry v e
Ron ile b era ber p ele rin in a lt
ı na d ald
ı . H iç k im se
onla r
ı n gözden kaybold u
ğ unun fa rk
ı na
varm ad
ı , Fre d ve Georg e'u n malla r
ı çok
ilg ile rin i çekm i
ş ti. Harry , Ron ve Herm io ne
s ı k ı ş ara k e lle rin den g eld i
ğ in ce ç abuk k ap
ı dan
d ı ş ar
ı kendile rin i att
ı la r, fa kat sokakta
ile rle dik le ri zam an M alf o y'u n da onla r kadar
ba
ş ar
ı l ı bir
ş ekild e gözden kaybolm u
ş
old u
ğ unu g örd üle r.
“B u yönde gid iy ord u,” diy e m
ı r ı ld and
ı H arry ,
müm kün old u
ğ unca sessiz bir
ş ekild e.
M ı r ı ld anan Hagrid onla r
ı duym ad
ı ... “H adi. ”
Herm io ne ile riy i i
ş are t edene kadar dükkân
cam la r
ı ve kap
ı la r
ı n ı n yan
ı nda sa
ğ a sola

dik katle b akara k k o
ş tu la r.
"B u o , d e
ğ il m i? " d iy e f
ı s ı ld ad
ı . " S ola d önen?"
"A m an n e b üyük s ürp riz ," d iy e f
ı s ı ld ad
ı Ron.
Malf o y etr a f
ı na göz gezdir d i, sonra giz lic e
Knocktu rn Yolu na'a sap
ı p gözden kaybold u.
"Ç abuk, yoksa onu kaç
ı ra ca
ğı
z," dedi H arry
h ı zla nara k.
"A yakla r
ı m ı z gözüküyor!" dedi Herm io ne
kayg
ı yla , pele rin ayak bile kle rin e salla nara k
çarp t
ığ ı
nda; bugünle rd e üçünün bir d en
pele rin in alt
ı nda sakla nm as
ı çok fa zla
güçle
ş mi
ş ti.
"Ö nem li de
ğ il, " dedi Harry sab
ı rs
ı zl
ı kla .
"S adece ç abuk o lu n!"
Am a Knocktu rn Yolu , Kara nl
ı k Sanatla r'a
adanm
ı ş b u a rk a s okak, tü m üyle te rk e dilm i
ş

görü nüyord u. G eçtik le rin de vit r in le re dik katle
bakt
ı la r, a m a d ükkanla rd an h iç b ir in in m ü
ş te ris i
varm
ı ş g ib i g özükm üyord u. H arry b u te hlik eli
ve
ş üpheli g ünle rd e K ara nl
ı k m alz em e a lm an
ı n
in san
ı n kendin i if
ş a etm esin e yol açaca
ğı
n ı
vars ayd
ı ... veya en az
ı ndan al
ı rk en
görü nm enin .
Herm io ne H arry 'n in k olu nu s
ı k ı ca ç im dik le di.
"A h!"
" Ş ii
ş t! B ak! O ra da!" diy e H arry 'n in kula
ğı
na
f ı s ı ld ad
ı .
Harry 'n in d aha ö nce z iy are t e tti
ğ i b ir d ükkân
ı ,
Borg in and Burk es'
ı i
ş are t ediy ord u. Bu
dükkânda çe
ş it li u
ğ urs uz nesnele r sat
ı l ı rd
ı .
Kafa ta sla r
ı yla dolu f
ı ç ı la r
ı n ve eski
ş i ş ele rin
ara s
ı nda, ta m d a H arry 'n in b ir k ez M alf o y v e
babas
ı ndan s akla nm ak iç in g ir d i
ğ i b üyük s iy ah

dola b
ı n y an
ı nda, D ra co M alf o y a rk as
ı n ı o nla ra
dönm ü
ş d uru yord u. E l h are ketle ri g öz ö nünde
bulu nduru la cak olu rs a, old ukça canl
ı bir
ş ekild e konu
ş uyord u. Dükkân
ı n sahib i Mr.
Borg in , y a
ğ l ı s açl
ı ik i b üklü m d ura n b ir a dam ,
onu a yakta k ar
ş ı l ı yo rd u.
İ çerle m e v e k ork unun
da y er a ld
ığ ı
m era kl
ı b ir if a de ta k
ı nm
ı ş t ı .
"E
ğ er nele r old u
ğ unu duyabils eydik !" dedi
Herm io ne.
"D uyabilir iz !" d edi R on h eyecanla . "H adi a m a
la net o la s
ı !"
Yere b ir ç ok k utu d ü
ş ürd ü, a m a h ala e lin de b ir
ta nesin i tu tu yord u. " U zayan k ula kla r, b ak
ı n!"
"H arik a!" d edi H erm io ne, R on u zun, te n re ngi
sic im le ri bir b ir le rin den ay
ı r ı p kap
ı n ı n alt
ı ndan
git m ele rin i sa
ğ la yara k. "A h, um ar
ı m kap
ı
Sars
ı lm az h ald e d e
ğ ild ir ..."

"H ay
ı r!" d edi R on n e
ş eyle . " D in le !"
Ba
ş la r
ı n ı y an y ana g etir ip s ic im le rin u cundan
gele nle re k ula k k esild ile r, ö yle k i M alf o y'u n s esi
sanki b ir a z ö nce r a dyoyu a çm
ı ş la r g ib i y üksek
ve a ç
ı kça d uyula biliy ord u.
“... O nu ta m ir e debilir s in , d e
ğ il m i? ”
“B elk i, ” d edi B org in , s öz v erm ekte is te ksiz m i
ş
gib i görü nen bir to nda. “Y in e de, onu
görm eliy im . N eden d ükkâna g etir m iy ors un?”
“Y apam am ,” dedi Malf o y. “O ld u
ğ u yerd e
kalm al
ı . O nu n as
ı l ta m ir e dece
ğ im . B u k onuda
sana ih tiy ac
ı m v ar.”
Harry , B org in 'in d udakla r
ı n ı ü rk ekçe y ala d
ığ ı
n ı
görd ü.
“P eki, a m a o nu g örm eden, s öyle m eliy im k i ç ok
zor b ir i
ş o la cak, b elk i im kâns
ı z. H iç bir
ş ey iç in

söz v ere m em .”
“H ay
ı r m
ı ?” d edi M alf o y.
Harry , Malf o y'u n dudak büktü
ğ ünü ses
to nundan anla yabilm i
ş ti. “B elk i bu seni daha
kendin den e m in y apar.”
Borg in 'e do
ğ ru yürü dü ve görü ntü , vit r in li bir
dola p ta ra f
ı ndan engelle ndi. H arry , R on ve
Herm io ne o nu g örü
ş a la nla r
ı n ı n iç in de tu tm ak
iç in yanla m as
ı na kayd
ı la r, am a hepsin in
göre bild i
ğ i te k
ş ey çok kork m u
ş görü nen
Borg in 'd i.
“B ir is in e söyle rs en,” dedi Malf o y, “g ere ken
cezay
ı al
ı rs
ı n. Fenrir Gre yback'i biliy ors un
de
ğ il m i? Bir aile dostu dur. Ara s
ı ra tü m
dik katin i bu pro ble m e verip verm edi
ğ in den
em in o lm ak iç in u
ğ ra yacak.”

“... b una g ere k o lm ayacak.”
“B una b en k ara r v erir im ,” d edi M alf o y. “G üzel,
ş im di git s em iy i ola cak. Ve bu te kin i de
güvende tu tm ay
ı unutm a, ona ih tiy ac
ı m
ola cak.”
“B elk i
ş im di a lm ak is te rs in , d e
ğ il m i? ”
“H ay
ı r, ta bii k i is te m em , s eni a pta l, d e
ğ ers iz
herif , onu ta
ş ı rk en nas
ı l soka
ğ a bakabilir im ?
Satm a y ete r.”
“T abii k i s atm am ... e fe ndim ”
Harry 'n in bir zam anla r Borg in 'in Luciu s
Malf o y'a y apark en g örm ü
ş o ld u
ğ u k adar d erin
bir r e vera ns y apt
ı .
“K im seye b ir
ş ey s öyle m ek y ok, B org in , b una
annem d e d âhil, a nla d
ı n m
ı ?”

“ Ş üphesiz ,
ş üphesiz ,” d iy e m
ı r ı ld and
ı y enid en
re vera ns y apan B org in .
Bir süre sonra , kendin den çok mem nun
görü nen Malf o y dükkândan sessiz ce
ç ı kt
ığ ı
nda k ap
ı n ı n ü stü ndeki z il y üksek s esle
ç ı nla d
ı . H arry , R on v e H erm io ne'n in o k adar
yak
ı n ı ndan geçti ki pele rin in diz le rin de
k ı m ı ld ad
ığ ı
n ı his setile r. Dükkân
ı n iç in de,
Borg in d onup k alm
ı ş t ı ; riy akar s
ı r ı t ı ş ı s ilin m i
ş ti;
endi
ş eli g örü nüyord u.
“B u d a n eydi b öyle ?” d iy e f
ı s ı ld ad
ı Ron.
“B ilm iy oru m ,” d edi d eli g ib i d ü
ş ünen H arry . “B ir
ş eyin onar
ı lm as
ı n ı is te di. .. ve iç erd e bir
ş ey
sakla m ak is tiy or... ‘
onun te ki
' derk en neyi
göste rd i
ğ in i g öre bild in iz m i? ”
“H ay
ı r, d ola b
ı n a rk as
ı ndayd
ı ...”

“ İ kin iz o rd a d uru n,” d iy e f
ı s ı ld ad
ı H erm io ne.
“S en n e... ? ”
Am a Herm io ne pele rin in alt
ı ndan ç
ı km
ı ş t ı .
Saç
ı n ı cam
ı n yans
ı mas
ı nda kontr o l etti, zil
yenid en ç
ı nl
ı yara k d ükkana g ir d i. R on h
ı zl
ı ca
Uzat
ı la bilir K ula kla r'
ı kap
ı n ı n alt k
ı sm
ı na geri
yerle
ş tir d i v e te lle rin b ir in i H arry 'y e u zatt
ı .
“M ehaba, i
ğ re nç bir sabah, de
ğ il m i? ” dedi
Herm io ne parla k bir
ş ekild e, soru yu
cevapla m ayan am a
ş üpheli bir bak
ı ş ata n
Borg in 'e . N e
ş eyle
ş ark
ı m
ı r ı ld ayan H erm io ne
görü ntü deki n esnele r k arm a
ş as
ı na d o
ğ ru a
ğı
r
a ğı
r y ürü yere k.
“B u koly e sat
ı l ı k m
ı ?” dedi cam yüzlü bir
sand
ığ ı
n a rk as
ı nda d ura n H erm io ne.
“E
ğ er b in b e
ş y üz G elle on'u n v ars a,” d edi M r.

Bogin s o
ğ ukça.
“A h...
ş ey... h ay
ı r, o k adar y ok, m aale sef” d edi
yürü m eye d evam e den H erm io ne. “P eki. .. y a,
bu h o
ş ... e e... k afa ta s
ı ?”
“O n a lt
ı G alle on.”
“D em ek sat
ı l ı k, de
ğ il mi? Kim se iç in ...
sakla nm
ı yor? ”
Mr. B org in gözle rin i k
ı sara k bakt
ı . H arry 'n in
iç in de Herm io ne'n in ne yapm aya çal
ı ş t ığ ı
hakk
ı nda kötü bir his vard
ı . Anla
ş ı la n
Herm io ne de iç yüzünün anla
ş ı ld
ığ ı
n ı
anla m
ı ş t ı , çünkü anid en havadan sudan
bahsetm eye b a
ş la d
ı . “ A sl
ı nda,
ş u...
ş ey... d aha
dem in burd a ola n çocuk, D ra co M alf o y, o
benim b ir a rk ada
ş ı m, v e o na b ir d o
ğ um g ünü
hediy esi a lm ak is tiy oru m , a m a e
ğ er b a
ş ka b ir
ş ey ay
ı rd
ı ysa, aç
ı kça ona ayn
ı ş eyi alm ak

is te m em , b u y üzden... e e...”
Harry 'n in fik rin e g öre b u ç ok k ötü b ir h ik âyeydi
ve görü nü
ş e göre Borg in de ayn
ı ş eyi

ş ünm ü
ş tü .
“D
ı ş ar
ı ,” d edi s ertç e. “D efo l! ” H erm io ne ik in ci
kez söyle nm esin i bekle m eden kap
ı ya do
ğ ru
acele yle Borg in 'i ta kip etti. Zil yenid en
t ı ng
ı rd ad
ığ ı
gib i, Borg in Herm io ne'n in
ark as
ı ndan kap
ı y ı h
ı zla çarp t
ı ve “
Kapal
ı ”
le vhas
ı n ı k oydu.
“Ç ok iy i, ” dedi Ron, Herm io ne'n in üzerin e
pele rin i geçir e re k. “D enem eye de
ğ erd i, am a
sen b ir n ebze a ç
ı kça...”
“P eki, b ir d ahaki s efe re b ana n as
ı l y ap
ı lm as
ı
gere kti
ğ in i anla t
ı rs
ı n, Giz em Usta s
ı !” diy e
ba
ğı
rd
ı H erm io ne.

Ron ve Herm io ne Weasle y'le rin yan
ı nda
gid ene k adar y ol b oyunca ta rt
ı ş t ı la r, a m a o ra ya
vard
ı kla r
ı nda durm ak zoru nda kalm
ı ş la rd
ı ,
böyle ce fa rk edilm eden, çok endi
ş eli görü nen
ve yoklu kla r
ı n ı fa rk
ı na vard
ı kla r
ı aç
ı kça belli
ola n M rs . W easle y ve H agrid 'i atla tm
ı ş la rd
ı .
Dükkâna gir d ik le ri bir an Harry bir d en
Görü nm ezlik P ele rin i'n i h
ı zla ç
ı kard
ı , ç anta s
ı na
sakla d
ı ve M rs . W easle y'n in suçla m ala r
ı na
sab
ı rla h ep a rk a o dada o ld ukla r
ı v e o nun e tr a fa
iy i bakm ad
ığ ı
cevab
ı n ı vere n di
ğ er ik is in e
kat
ı ld
ı .

YED
İ NC
İ B Ö LÜ M :

SLU G K U LÜ BÜ

H arry ta tilin son hafta s
ı n ı n ço
ğ u zam an
ı n ı
M alf o y'u n K nocktu rn Y olu 'n daki h are ketle rin in
n e a nla m a g eld i
ğ i ü zerin de d ü
ş ünere k g eçir d i.
O nu e n ç ok ra hats
ı z eden
ş ey is e M alf o y'u n
d ükkandan ç
ı kt
ığ ı
nda yüzündeki mem nun
i f a deydi. Malf o y'u n mutlu görü nm esin i
s a
ğ la yacak hiç bir
ş ey iy i haber ola m azd
ı .
B ununla bir lik te , onun bu kadar can
ı n ı n
s ı k ı lm as
ı na ra
ğ men, n e R on n e d e H erm io ne
M alf o y'u n hare ketle ri hakk
ı nda onun kadar
m era kla nm
ı ş la rd
ı ; e n a z
ı ndan, b unun ü zerin de
b ir kaç gün ta rt
ı ş t ı kta n sonra s
ı k ı lm
ı ş
g özüktü le r.

“E vet, ben çokta n bunun
ş üpheli old u
ğ unu
kabul etm i
ş tim , H arry ,” dedi H erm io ne bir a z
sab
ı rs
ı zca. Fre d ve Georg e'u n odas
ı nda,
pencere k enar
ı nda a yakla r
ı m ukavva k utu la r
ı n
bir in in üzerin de ola cak
ş ekild e o tu ru yord u v e
daha yeni is te ksiz ce kafa s
ı n ı G eli
ş mi
ş E ski
Yaz
ı tla r Çevir im i adl
ı yeni kit a b
ı ndan
kald
ı rm
ı ş t ı . “F akat bunun bir ç ok aç
ı kla m as
ı
ola bile ce
ğ in i k abul e tm em i
ş m iy dik ?”
“B elk i de
Ş anl
ı El'in i k
ı rm
ı ş t ı r,” dedi Ron
belir s iz ce, süpürg esin in k
ı vr
ı lm
ı ş kuyru k
çal
ı la r
ı n ı d üzelt m eye ç al
ı ş ı rk en. “
Ş u M alf o y'u n
sahip o ld u
ğ u k uru m u
ş e li h at
ı rl
ı yor m usun?”
“P eki, onun ‘
Bunu güvende tu tm ay
ı unutm a
'
dem esin e n e d iy ors un?” d iy e s ord u H arry b elk i
de b in in ci k ere . “B ana ö yle g eld i k i, B org in 'd e
bu k
ı r ı lm
ı ş ş eyden b ir ta ne d aha v ar v e M alf o y
ik is in i b ir d en is tiy or.”

“Ö yle mi diy ors un?” dedi,
ş im di de
süpürg esin in s ap
ı na y ap
ı ş m ı ş k ir le ri k az
ı maya
çal
ı ş an R on.
“E vet, öyle ,” dedi Harry . Ne Ron ne de
Herm io ne cevap verm eyin ce de devam etti,
“M alf o y'u n babas
ı Azkaban'd a. Malf o y'u n
in tik am al
mak is te yece
ğ in i dü
ş ünm üyor
musunuz?”
Ron g özle rin i k
ı rp
ı ş t ı ra ra k k afa s
ı n ı k ald
ı rd
ı .
“M alf o y v e in tik am a lm ak? B unun h akk
ı nda n e
yapabilir k i? ”
“B enim ta k
ı ld
ığ ı
m nokta da bu, bilm iy oru m !”
dedi H arry k endin e e ngel o la m adan. “F akat b ir
ş eyle rin pe
ş in de ve bence biz bunu cid diy e
alm al
ı y ı z. B abas
ı b ir Ö lü m Y iy en v e...”
Harry gözle ri Herm io ne'n in ark as
ı ndaki

pencere de kilit le nm i
ş ve a
ğ z ı aç
ı k kalm
ı ş
ş ekild e sustu .
Ş a ş ı rt
ı c ı bir dü
ş ün ce
ş im di
akl
ı na g elm i
ş ti.
“H arry ?” dedi Herm io ne te dir g in bir sesle .
“S oru n n e?”
“Y ara iz in te kra r a c
ı m ı yor, d e
ğ il m i? ” d edi R on
ürk ek b ir
ş ekild e.
“O bir Ö lü m Yiy en.” dedi Harry yava
ş ça.
“B abas
ı n ı n yerin e bir Ölü m Yiy en ola ra k
getir ild i! ”
Bir s essiz lik o ld u; a rd
ı ndan R on b ir k ahkahayla
sessiz li
ğ i b ozdu. “M alf o y? O o n a lt
ı ya
ş ı nda,
Harry ! K im -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en'in M alf o y'u n
kat
ı lm as
ı na iz in v ere ce
ğ in i m i s an
ı yors un?”
“B u hiç m uhte m el gözükm üyor, H arry ” dedi
Herm io ne bast
ı ra n bir sesle . “B öyle


ş ünm ene n e s ebep o lu yor...? ”
“M adam M alk in 'in d ükkân
ı nda. M adam M alk in
ona dokunm ad
ı , am a o ba
ğı
rd
ı ve M adam
Malk in onun kolu nu s
ı vam aya çal
ı ş t ığ ı
nda
kolu nu h em en k aç
ı rd
ı . O s ol k olu ydu. K ara nl
ı k
İ ş are t'le d a
ğ la nm
ı ş .”
Ron v e H erm io ne b ir b ir le rin e b akt
ı la r.
“ Ş ey...” d edi R on, in anm ad
ığ ı
n ı ç ok b elli e den
bir s esle .
“B ence s adece o ra dan ç
ı km ak is te di, H arry ,”
dedi H erm io ne.
“B org in 'e biz im göre m edi
ğ im iz bir
ş ey
göste rd i, ” d iy e in atla
ş t ı H arry . “Ö yle b ir
ş ey k i
Borg in 'i c id den k ork uttu . O
İ ş are t't i, b iliy oru m ...
Borg in 'e kim in le i
ş yapt
ığ ı
n ı göste riy ord u,
Borg in 'in onu ne kadar cid diy e ald
ığ ı
n ı

görd ünüz!”
Ron v e H erm io ne te kra r b ak
ı ş t ı la r.
“E m in d e
ğ ilim , H arry ...”
“E vet, ben hala Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en'in
Malf o y'u n kat
ı lm as
ı na iz in vere bile ce
ğ in e
in anm
ı yoru m ...”
K ı zg
ı nd
ı , am a ik na edic i
ş ekild e do
ğ ru
konu
ş uyord u, Harry bir y
ığ ı
n Quid dit c h
cüppesi ald
ı ve odadan ç
ı kt
ı , M rs . W easle y
y ı kam a ve to pla nm a i
ş le rin i son güne
b ı ra km am as
ı iç in günle rd ir s
ı k ı ş t ı r ı yord u.
A ş a ğı
in erk en e lin de b ir y
ığ ı
n yeni y
ı kanm
ı ş
çam a
ş ı rla odas
ı na dönm ekte ola n G in ny ile
kar
ş ı la
ş t ı .
“B en ols am
ş u a ra m utfa
ğ a g it m ezdim ,” d iy e
uyard
ı o nu. “ E tr a fta ç ok fa zla S üm ük v ar.”

“ İ çim e çekm em eye dik kat ederim ,” diy e
gülü m sedi H arry .
Em in old u
ğ u üzere , m utfa
ğ a gir d i
ğ in de bir a z
sin ir li görü nen Mrs . Weasle y'y i, kendi
kabukla r
ı n ı kendile ri soyan brü ksel
la hanala r
ı ndan g özünü a y
ı rm azken v e F le ur'u
is e de m utfa k m asas
ı nda otu rm u
ş Bill ile
ola cak d ü
ğ ünle ri h akk
ı nda k onu
ş urk en b uld u.
“... B ill v e b en z adece ik i n edim e ü stü nde k ara r
k ı ld
ı k, G in ny ve G abrie llle bir lik te çok ho
ş
gözükecekle r. Ben onla r
ı aç
ı k alt
ı n re ngi
giy dir m ek iz tiy oru m , pem be elb ette G in ny'n in
zaç
ı yla b erb at d uru rd u!”
“A , Harry !” dedi Mrs . Weasle y Fle ur'u n
monolo
ğ unu kesecek
ş ekild e yüksek sesle .
“G üzel, ben de sana yar
ı n Hogw arts 'a
yolc ulu kta iz le yece
ğ im iz güvenlik

önle m le rin den b ahsedecektim . T ekra r B akanl
ı k
ara bala r
ı m ı z var ve
İ sta syon'd a bekle yen
Seherb azla r o la cak.”
“T onks o ra da o la cak m
ı ?” d edi H arry Q uid dit c h
malz em ele rin i v erir k en.
“H ay
ı r, sanm
ı yoru m , A rth ur'u n dedi
ğ in e göre
ba
ş ka b ir y erd e g öre vle ndir ilm i
ş .”
“ Ş u T onkz, k endi ç ok b
ı ra km
ı ş ,” d edi b ir ç ay
ka
ş ığ ı
n ı n a rd
ı ndaki h ayra n e dic i g örü ntü sünü
in cele rk en d erin d ü
ş üncele re d alm
ı ş o la n F le ur.
“B üyyük b ir h ata b ana s ora rz an
ı z.”
“E vet, te
ş ekkürle r,” d edi M rs . W easle y s ertç e,
Fle ur'u n s özünü k esere k. “B ence s en y ukar
ı
git H arry . B ütü n sand
ı kla r
ı n bu gece haz
ı r
olm as
ı n ı is tiy oru m , b öyle ce h er z am anki s on-
dakik a k arg a
ş as
ı n ı y a
ş am ay
ı z.”

Ve gerç ekte n, erte si sabah yola ç
ı k ı ş la r
ı
norm ald en çok daha ola ys
ı z geçti. B akanl
ı k
ara bala r
ı süzüle re k Kovuk'u n kap
ı s ı na
geld i
ğ in de onla r
ı sand
ı kla r
ı to pla nm
ı ş kap
ı da
bekle rk en buld u. Herm io ne'n in kedis i,
Cro okshanks, seyahat sepetin e güvenli bir
ş ekild e kapat
ı lm
ı ş t ı ve Hedw ig , Ron'u n
bayku
ş u, P ig w id geon, v e G in ny'n in y eni m or
Pygm y P uff'
ı , A rn old , k afe sle rin deydile r.
"G örü
ş ürü z ‘A ry ” d edi h o
ş çakal ö pücü
ğ ü v ere n
Fle ur, k
ı s ı k sesle . R on h
ı zla ile rle di, um utlu
görü nüyord u, a m a G in ny a ya
ğı
n ı u zatt
ı v e R on

ş tü , F le ur'u n a ya
ğı
n ı n d ib in deki to zda y ay
ı l ı p
yatt
ı . K
ı zg
ı n, yüzü k
ı pk
ı rm
ı z ı ve to zla
kapla nm
ı ş bir
ş ekild e R on h o
ş çakal d em eden
ara baya y olla nd
ı .
Bu sefe r Kin g's Cro ss
İ sta syonu'n da onla r
ı
bekle yen m utlu b ir H agrid y oktu . O nun y erin e,

ik i ölü -y üzlü , sakall
ı , kara Muggle ta k
ı m
elb is ele rin e bürü nm ü
ş Seherb az, ara bala rla
önle rin de durd u, ta k
ı m halin de, konu
ş madan
onla r
ı is ta syona u ygun a d
ı m y ürü ttü le r.
“Ç abuk, ç abuk, g eçid e ile rle yin ,” d edi b u s ert
muam ele den dola y
ı bir a z afa lla m
ı ş görü nen
Mrs . W easle y. “ E n iy is i H arry ilk ö nce g it s in ...”
K ı sa bir kafa salla m adan sonra Harry 'y i
kolu ndan tu tu p, d okuzuncu v e o nuncu p ero n
ara s
ı ndaki d uvara d o
ğ ru s ürü kle m eye ç al
ı ş an
Seherb az'a m era kl
ı b ir b ak
ı ş a tt
ı .
“Y ürü yebilir im , te
ş ekkürle r,” dedi kolu nu
Seherb az'd an k urta rm ak iç in h
ı zla ç eken H arry
al
ı nara k. A ra bas
ı n ı ç evir ip s essiz y ard
ı mc
ı s ı n ı
göz ard
ı edere k sert duvara do
ğ ru it ti ve
kendin i bir saniy e sonra , Hogw arts
Ekspre si'n in etr a fta ki kala bal
ığ ı
buhara

bo
ğ du
ğ u P ero n D okuz Ü ç-Ç eyre k't e d uru rk en
buld u.
Herm io ne v e W easle y'le r b ir k aç s aniy e iç in de
ona kat
ı ld
ı la r. Ölü -y üzlü Seherb az'
ı na
dan
ı ş madan Harry , Ron ve Herm io ne'y e
pero na d o
ğ ru o nu iz le m ele rin i i
ş are t e tti v e b o
ş
bir k om part
ı man iç in b ak
ı nm aya b a
ş la d
ı .
“Y apam ay
ı z, Harry ,” dedi Herm io ne özür
dile yen bir
ş ekild e. “R on ve benim S
ı n ı f
Ba
ş kanla r
ı V agonu'n a g it m em iz , s onra d a b ir a z
korid orla rd a te fti
ş y apm am
ı z la z
ı m.”
“A e vet, u nuttu m ,” d edi H arry .
“B ence tr e ne b in in , h epin iz , g it m ek iç in s adece
bir k aç dakik an
ı z kald
ı ,” dedi M rs . W easle y
saatin i kontr o l edere k. “
Ş ey, iy i bir söm estr
geçir m eni d ile rim , R on...”

“M r. W easle y, bir a z konu
ş abilir m iy iz ?” dedi
Harry , akl
ı na o an
ı n
ş evkliy le gele n

ş ünceyle .
“T abii k i, ” d edi ta m am en
ş a ş ı rm
ı ş g örü nen M r.
Weasle y, fa kat buna ra
ğ men Harry 'y i
di
ğ erle rin in d uym a m enzili d
ı ş ı na d o
ğ ru iz le di.
Harry b unu b ir ç ok k ez d ik katlic e d ü
ş ünm ü
ş tü
ve e
ğ er b ir in e s öyle nm esi g ere kiy ors a d o
ğ ru
ki
ş in i M r. W easle y old u
ğ una kara r verm i
ş ti;
öncelik le M r. W easle y B akanl
ı k't a ç al
ı ş ı yord u
ve ola s
ı bir ara
ş t ı rm ay
ı yürü te bile cek
konum dayd
ı v e ik in ci o la ra k, M r. W easle y'y e
anla tm as
ı ndan dola y
ı onun çok sin ir le nip
ba
ğı
r ı p ç a
ğı
rm a r is ki b aya
ğı
d ü
ş üktü .
Mrs . Weasle y ve ölü -y üzlü Seherb az'
ı n
di
ğ erle rin i götü rü rk en ik is in e
ş üpheli bak
ı ş la r
att
ığ ı
n ı göre biliy ord u. “B iz Dia gon

Yolu 'n dayken,” diy e ba
ş la d
ı H arry , am a M r.
Weasle y o na y üzünü e k
ş it e re k e ngel o ld u.
“S en, R on v e H erm io ne'n in F re d v e G eorg e'u n
dükkân
ı n ı n ark a odas
ı nda olm an
ı z gere kti
ğ i
s ı ra da nere ye kaybold u
ğ unuzu ke
ş fe tm ek
üzere m iy im ?”
“S iz n as
ı l. ..? ”
“H arry , lü tfe n... S en F re d v e G eorg e'u b üyüte n
adam la konu
ş uyors un. “E e... evet, peki, biz
ark a o dada d e
ğ ild ik .”
“T am am , h adi, e n k ötü sünü d uyal
ı m.”
“E e, biz D ra co M alf o y'u ta kip ettik . Benim
görü nm ezlik p ele rin im i k ulla nd
ı k.”
“P eki b unun iç in g eçerli b ir n edenin iz v ar m
ı yd
ı ,
yoksa s
ı rf m era k m
ı yd
ı ?”

“Ç ünkü ben Malf o y'u n bir
ş eyin pe
ş in de
old u
ğ unu dü
ş ündüm ,” dedi Harry , Mr.
Weasle y'n in k
ı zg
ı nl
ı kla kar
ı ş ı k e
ğ le niy orm u
ş
gib i ola n görü nüm üne ald
ı r ı ş etm eden.
“A nnesin in yan
ı ndan giz lic e kaçm
ı ş t ı ve ben
neden k açt
ığ ı
n ı ö
ğ re nm ek is te dim .”
“T abii k i is te din ,” d edi M r. W easle y k abulle nen
bir sesle . “P ekâlâ ? N eden old u
ğ unu çözdün
mü?”
“B org in ve Burk es'e git ti, ” dedi Harry “v e
ora daki adam a, Borg in 'e , onun iç in bir
ş eyi
ta m ir e tm esi iç in z orb al
ı k e tm eye b a
ş la d
ı . V e
Borg in 'd en b a
ş ka bir
ş eyi s akla m as
ı n ı is te di.
Bahsetti
ğ i
ş ey s anki ta m ir e tm ek is te di
ğ i
ş eyle
ayn
ı ş eym i
ş gib i konu
ş tu . S anki bir çif t gib i.
Ve...”
Harry d erin b ir n efe s a ld
ı .

“B ir
ş ey d aha v ar. M adam M alk in M alf o y'u n s ol
kolu na dokunm aya çal
ı ş t ığ ı
nda onun bir m il
kadar z
ı pla d
ığ ı
n ı g örd ük. O nun K ara nl
ı k
İ ş are t
ile da
ğ la nd
ığ ı
n ı san
ı yoru m . B ence babas
ı n ı n
yerin e b ir Ö lü m Y iy en o la ra k g etir ild i. ”
Mr. W easle y
ş a ş k ı n görü ndü. B ir k aç saniy e
sonra konu
ş maya ba
ş la d
ı , “H arry , Kim -
Old u
ğ unu-B ilir s in -S en'in o n a lt
ı y a
ş ı nda b ir in e
iz in v ere ce
ğ in den
ş üphe d uyuyoru m ...”
“H iç kim se Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en'in
gerç ekte n ne yap
ı p yapm ayaca
ğı
n ı biliy or
mu?” d iy e s ord u H arry k
ı zg
ı nca. “ M r. W easle y,
özür dile rim , am a ara
ş t ı rm aya de
ğ mez m i?
Malf o y bir
ş eyin ta m ir e dilm esin i is tiy ors a v e
Borg in 'i b unu y apt
ı rm ak iç in te hdit e diy ors a, b u
ş eyin büyük ih tim alle K ara nl
ı k veya te hlik eli
olm as
ı g ere km ez m i? ”

“A ç
ı kças
ı b undan
ş üphe e diy oru m H arry ,” d edi
Mr. W easle y y ava
ş ça. “B ild i
ğ in ü zere , L uciu s
Malf o y yakala nd
ı kta n sonra evin i ara d
ı k.
Tehlik eli o la bile cek h er
ş eye e l k oyduk.”
“B ence b ir
ş eyi g özden k aç
ı rd
ı n ı z,” d edi H arry
in at e dere k.
“P ekala , b elk i” d edi M r. W easle y, a m a H arry
Mr. Weasle y'n in onu gülü nç buld u
ğ unu
söyle yebilir d i.
Ark ala r
ı ndan b ir d üdük s esi g eld i; n ere deyse
herk es tr e ne b in m i
ş ti v e tr e n k alk
ı yord u.
Mrs . W easle y “H arry , ç abuk!” d iy e b a
ğı
r ı rk en
Mr. W easle y “E n iy is i sen bir a z acele et
Harry ,” d edi.
Harry a cele ile ile ri g it ti v e M r. v e M rs . W easle y
Harry 'y e sand
ığ ı
n ı tr e ne koym as
ı na yard
ı m

ettile r.
“ Ş im di, c an
ı m, N oel'd e b iz e g eliy ors un, h er
ş ey
Dum ble dore 'la ayarla nd
ı , yani seni baya
ğı
erk en göre ce
ğ iz ,” dedi Mrs . Weasle y
pencere ye d o
ğ ru H arry k ap
ı y ı kapat
ı rk en ve
tr e n h are kete g eçerk en. “K endin e iy i b akt
ığ ı
na
em in o l v e...”
Tre n h
ı zla n
ı yord u.
“...iy i ol. ..”
Ş im di y eti
ş ebilm ek iç in k o
ş uyord u.
“...g üvende k al. ”
Harry tr e n b ir k ö
ş eyi dönüp de M r. ve M rs .
Weasle y görü nürd en kaybolu ncaya kadar el
salla d
ı , sonra da di
ğ erle rin in nere ye git ti
ğ in e
bakm ak iç in d öndü. R on v e H erm io ne'n in S
ı n ı f
Ba
ş kanla r
ı V agonu'n da o ld ukla r
ı n ı ta hm in e tti,
ancak Gin ny korid ord a az ile rid e bir k aç
ark ada
ş ı yla sohbet ediy ord u. Sand
ığ ı
n ı

çekere k o na d o
ğ ru g it ti.
İ nsanla r y üzsüzce, o y akla
ş t ı kça o na b akt
ı la r.
Hatta s
ı rf o nu d aha iy i g öre bilm ek iç in y üzle rin i
kom part
ı man p encere le rin e d ayad
ı la r. G ele cek
Posta s
ı 'n daki tü m o “S eçilm i
ş Ki
ş i”
söyle ntile rin den sonra Harry dayanm as
ı
gere ken aval aval ona çevrilm i
ş bak
ı ş la r
ı n
arta ca
ğı
n ı ta hm in e tm i
ş ti, fa kat ç ok k uvvetli b ir
spo t
ı ş ı k alt
ı nda dik iliy orm u
ş his sin i hiç
sevm edi. G in ny'y i o m zundan d ürttü .
“B ir k om part
ı man b ula l
ı m m
ı , n e d ers in ?”
“Y apam am , Harry , Dean'a onunla
bulu
ş aca
ğı
m ı s öyle dim ,” d edi G in ny n e
ş eli b ir
ş ekild e. “ S onra g örü
ş ürü z, H arry .”
“T am am ,” d edi H arry . G in ny u zun k
ı z ı l s açla r
ı
ark as
ı nda a henkle d ans e dere k u zakla
ş ı rk en,
Harry tu haf bir s
ı k ı nt
ı sanc
ı s ı his setti; onun

yaz b oyunca y anla r
ı nda b ulu nm as
ı na o k adar
al
ı ş m ı ş t ı k i G in ny'n in o kuld ayken O , R on v e
Herm io ne ile ta k
ı lm ad
ığ ı
n ı nere deyse
unutm u
ş tu . Sonra gözle rin i k
ı rp
ı ş t ı rd
ı ve
etr a f
ı na b akt
ı : b üyüle yic i k
ı zla rla ç evrilm i
ş ti.
“S ela m , Harry !” dedi ta n
ı d ı k bir ses
ark as
ı ndan.
“N eville !” dedi H arry ra hatla yara k, yuvarla k
yüzlü , ona do
ğ ru gele n çocu
ğ u görm ek iç in
dönerk en.
“M erh aba, Harry ,” dedi. Hem en Neville 'in
ark as
ı ndaki u zun s açla r
ı v e s is li g özle ri o la n
bir k
ı z.
“L una, m erh aba, n as
ı ls
ı n?”
“Ç ok iy iy im , te
ş ekkürle r,” d edi L una. B ir d erg iy i

ğ süne bast
ı ra ra k s
ı k ı ca tu tu yord u; ön

sayfa da kocam an harfle rle iç erid e bir çif t
Hayale t G özlü kle ri o ld u
ğ u a nons e diliy ord u.
“D
ı rd
ı rc
ı e ski fo rm unu k oru yor ö yle yse, h a?”
diy e sord u geçen y
ı l derg iy e çok özel bir
rö porta j verd ik te n sonra kendin i ona çok

ş kün h is seden H arry .
“A , e vet, tir a j b aya
ğı
iy i, ” d edi L una m utlu b ir
ş ekild e.
“H adi o tu ra cak y er b ula l
ı m” d edi H arry v e ü çü
bir lik te tr e n b oyunca s ürü le r h alin de s essiz ce
onla ra bakan in sanla r ara s
ı ndan ile rle dile r.
Sonunda bo
ş bir kom part
ı man buld ula r ve
Harry m in netta r o la ra k a cele yle iç eri g ir d i.
“B iz e bile bak
ı yorla r,” dedi N eville , Luna ve
kendis in i i
ş are t edere k. “Ç ünkü senin le
bir lik te yiz !”

“S iz e bak
ı yorla r çünkü siz de
Bakanl
ı k't a yd
ı n ı z,” d edi H arry , s and
ı ğı
n ı b agaj
ra f
ı na kald
ı r ı rk en. “B iz im küçük m acera m
ı z
Gele cek P osta s
ı 'n
ı n her yerin deydi, m utla ka
görm ü
ş o lm al
ı s ı n.”
“E vet, büyükannem in bütü n bu re kla m
kar
ş ı s ı nda k
ı zaca
ğı
n ı dü
ş ünm ü
ş tü m ,” dedi
Neville , “fa kat g erç ekte n m utlu o ld u. D iy or k i
sonunda babam a benzem eye ba
ş la m
ı ş ı m.
Bana y eni b ir a sa a ld
ı , b ak!”
Asas
ı n ı ç
ı kard
ı v e H arry 'y e g öste rd i.
“K ir a z a
ğ ac
ı ve te k boynuzlu at k
ı l ı ,” dedi
guru rla . “B unun O lliv ander'la r
ı n s att
ığ ı
e n s on
asala rd an bir i old u
ğ unu dü
ş ünüyoru z, erte si
gün y ok o ld u... h ey, g eri d ön, T re vor!”
Ve kurb a
ğ as
ı ola
ğ an özgürlü
ğ e ula
ş ma
çabala r
ı ndan b ir iy le ilg ile nir k en k olt u
ğ un a lt
ı na

dald
ı .
“D . O . to pla nt
ı la r
ı na devam edecek m iy iz ,
Harry ?” diy e sord u Luna, D
ı rd
ı rc
ı 'n
ı n
orta s
ı ndan bir çif t re ngare nk bir Hayale t
Gözlü
ğ ü s ökerk en.
“U m brid ge'd en kurtu ld u
ğ um uza göre hiç bir
manas
ı yok, öyle de
ğ il mi? ” dedi Harry
otu ru rk en. N eville kafa s
ı n ı kolt u
ğ un alt
ı ndan
ç ı kar
ı rk en o na ç arp t
ı . H ayal k
ı r ı kl
ığ ı
na u
ğ ra m
ı ş
gözüküyord u.
“D . O.'y u sevm i
ş tim ! Siz in le çok
ş ey
ö ğ re ndim !”
“T opla nt
ı la r
ı ben de severd im ,” dedi Luna
sakin ce. “ A rk ada
ş e din m ek g ib i b ir
ş eydi. ”
Bu Luna'n
ı n genellik le söyle di
ğ i ve H arry 'n in
ac
ı ma v e ü zülm enin k
ı vra nd
ı r ı c ı b ir k ar
ı ş ı m ı n ı

his setm esin i s a
ğ la yan ra hats
ı z e dic i
ş eyle rd en
bir iy di. F akat o y an
ı t v ere m eden, h er n as
ı ls a,
kom part
ı man kap
ı s ı n ı n hem en d
ı ş ı nda bir
kar
ı ş ı kl
ı k o ld u; d örd üncü s
ı n ı fta n b ir g ru p k
ı z
cam
ı n öbür ta ra f
ı nda f
ı s ı ld a
ş ı yor ve
k ı k ı rd
ı yorla rd
ı .
“O na s en s or!”
“H ay
ı r, s en!”
“B en y apar
ı m!”
Ve iç le rin den b ir i, b üyük k ara g özle ri, ç
ı k ı k b ir
çenesi ve uzun siy ah saçla r
ı ola n küsta h
görü nü
ş lü b ir k
ı z k ap
ı dan iç eri g ir d i.
“S ela m , H arry , b en R om ild a, R om ild a V ane,”
dedi k endin den e m in y üksek b ir s esle . “N eden
biz im kom part
ı man
ı m ı za gelip biz e
kat
ı lm
ı yors un? Onla rla otu rm ak zoru nda

de
ğ ils in ,” d iy e e kle di s ahte b ir f
ı s ı lt
ı yla , eliy le
Neville 'in Tre vor'
ı ara rk en kolt u
ğ un alt
ı ndan
ç ı kan kalç as
ı n ı i
ş are t etti ve Luna
ş im di
söktü
ğ ü H ayale t G özlü kle ri'y le r e ngare nk a pta l
bir b ayku
ş g ib i b ak
ı yord u.
“O nla r benim ark ada
ş la r
ı m,” dedi Harry
so
ğ ukça.
“Ö yle mi? ” dedi k
ı z, çok
ş a ş ı rm
ı ş
gözüküyord u. “E e. Tam am .” Ve kap
ı y ı
ark as
ı ndan k apat
ı p d
ı ş ar
ı ç
ı kt
ı .
“ İ nsanla r senin biz den on kat daha s
ı k ı
ark ada
ş la r
ı n o lm as
ı n ı b ekliy or,” d edi L una, b ir
kez d aha u ta nd
ı r ı c ı d a o ls a d o
ğ ru s öyle m edeki
beceris in i g öste re re k.
“S iz s
ı k ı s ı n ı z,” dedi H arry k
ı saca. “O nla r
ı n
hiç bir i Bakanl
ı k't a de
ğ ild i. Hiç bir i benim le
bir lik te s ava
ş mad
ı .”

“S öyle nebile cek ç ok g üzel b ir
ş ey b u,” d iy ere k
gülü m sedi Luna. S onra H ayale t G özlü kle ri'n i
burn undan yukar
ı do
ğ ru it e le di ve D
ı rd
ı rc
ı 'y
ı
okum ak iç in ra hat edebile ce
ğ i
ş ekild e
yerle
ş tir d i.
“F akat onunla kar
ş ı la
ş mad
ı k,” dedi Neville
kafa s
ı nda to z to pra k, e lin de e m ekliy e a yr
ı lm
ı ş
gib i görü nen Tre vor'la kolt u
ğ un alt
ı ndan
ç ı kara k. “S en yapt
ı n. Büyükannem in senin
hakk
ı nda k onu
ş tu kla r
ı n ı d uym al
ı s ı n. ‘
Ş u H arry
Potte r'
ı n tü m S ih ir B akanl
ığ ı
'n dan d aha s a
ğ la m
bir k ara kte ri v ar!
' O nun to ru nu o lm an iç in h er
ş eyin i v erir d i. ..”
Harry ra hats
ı zca g üld ü v e y apabild i
ğ i e n k
ı sa
süre de k onuyu S . B . D . s onuçla r
ı na çevir d i.
Neville notla r
ı n ı söyle yip , acaba sadece bir
“U ygun” ile B iç im D e
ğ i ş tir m e F . Y . B . S .'s in e
gir e bilir m iy im d iy e y üksek s esle d ü
ş ünürk en

Harry o nu ta m d in le m eden iz le di.
Neville 'in çocuklu
ğ u Vold em ort ta ra f
ı ndan
Harry 'n in ki kadar etk ile nm i
ş ti, fa kat N eville 'in
Harry 'n in kaderin e sahip olm aya ne kadar
yakla
ş t ığ ı
na d air e n u fa k fik ri y oktu . K ehanet
ik is in den h erh angi b ir in i if a de e diy or o la bilir d i,
fa kat onun esra re ngiz kendi sebeple rin den
ötü rü , Vold em ort bahsedile n ki
ş in in Harry
old u
ğ una k ara r v erm i
ş ti.
E ğ er V old em ort N eville 'i seçseydi, o zam an
Harry 'n in kar
ş ı s ı nda,
ş im
ş ek-
ş eklin de yara
iz in i ve kehanetin yükünü ta
ş ı yan Neville
olu rd u... Y oksa o lm az m
ı yd
ı ? N eville 'in a nnesi
Lily 'n in Harry iç in öld ü
ğ ü gib i Neville 'i
kurta rm ak iç in ölü r m üydü? Tabii ki ölü rd ü...
Fakat, Vold em ort ve o
ğ lu ara s
ı nda
dura m asayd
ı ne ola cakt
ı ? Bundan sonra
‘ Seçilm i
ş Ki
ş i ' o lm ayacak m
ı yd
ı y ani? N eville 'in

ş u a nda o tu rd u
ğ u y erd e b o
ş b ir k olt u k v e y ara
iz i olm ayan ve Ron'u n annesi de
ğ il kendi
annesi ta ra f
ı ndan ö püle re k u
ğ urla nan H arry ?
“ İ yi m is in H arry ? K om ik görü nüyors un,” dedi
Neville .
Harry “ Ü zgünüm ... b en...” d iy e b a
ş la d
ı .
“P üsküre n D eniz yosunu seni yakala d
ı m
ı ?”
dedi Luna sevecence, devasa re nkli
gözlü kle rin den o na d o
ğ ru b akara k.
“B en... n e?”
“B ir Püsküre n Deniz Yosunu... Onla r
görü nm ezdir . Kula kla r
ı ndan iç eri gir e rle r ve
beynin in bula nm as
ı n ı sa
ğ la rla r,” dedi. “B ir
ta nesin in bura la rd a uçtu
ğ unu his setti
ğ im i

ş ünm ü
ş tü m .”
Elle rin i havada kocam an görü nm ez güvele ri

koval
ı yorm u
ş gib i salla d
ı . H arry ve N eville
bir b ir le rin in bak
ı ş ı n ı yakala d
ı ve te la
ş la
Quid dit c h't e n b ahsetm eye b a
ş la d
ı la r.
Tre n p encere le rin in d
ı ş ı nda tü m y az o ld u
ğ u g ib i
bir ö yle , b ir b öyle ydi; g eni
ş d üzlü kle r b oyunca
so
ğ utu cu s is in iç in den g eçip , s onra d a z ay
ı f,

ı k güne
ş ı ş ığ ı
na ç
ı kt
ı la r. Ron ve
Herm io ne'n in sonunda kom part
ı mana geld i
ğ i
zam an aç
ı k hava dönem le rin den bir iy di ve
güne
ş ta m te pele rin de g örü le biliy ord u.
“U m ar
ı m yem ek serv is i acele eder, açl
ı kta n
ölü yoru m ,” dedi Harry 'n in yan
ı ndaki yere
çöken v e k arn
ı n ı o van R on, b üyük b ir a rz uyla .
“M erh aba, Neville . Merh aba, Luna. N'o ld u
ta hm in edin ?” diy e ekle di, H arry 'y e dönere k.
“M alf o y s
ı n ı f ba
ş kanl
ığ ı
göre vin i yapm
ı yor.
Kendi k om part
ı man
ı nda S ly th erin 'le rle s adece
otu ru yor, o nu g eçerk en g örd ük.”

İ lg is in i ç ekm i
ş g örü nen H arry d üz o tu rd u. S
ı n ı f
ba
ş kan
ı o la ra k g eçen s ene b u g öre vin i s eve
seve kötü ye kulla nm
ı ş t ı , gücüyle göste ri
ş
yapm a
ş ans
ı n ı geri te pm ek M alf o y'u n huyu
de
ğ ild i.
“S eni g örd ü
ğ ünde n e y apt
ı ?”
“H er z am ankin i, ” d edi R on ilg is iz ce, k aba b ir e l
hare keti g öste re re k. “Y in e d e k endi g ib i d e
ğ il,
de
ğ il m i? P eki. .. o ” -e l h are ketin i te kra r y apt
ı -
“a m a niy e d
ı ş ar
ı ç
ı k ı p bir in ci s
ı n ı fla ra
kabaday
ı l ı k y apm
ı yor? ”
“B ilm iy oru m ,” dedi H arry , am a akl
ı deli gib i
çal
ı ş ı yord u. Sanki M alf o y'u n akl
ı nda küçük
ö ğ re ncile re kabaday
ı l ı k yapm akta n daha
önem li
ş eyle r v arm
ı ş g ib i g örü nüyord u.
“B elk i Tefti
ş M angas
ı 'n
ı te rc ih etm i
ş tir ,” dedi
Herm io ne. “B elk i b ir s
ı n ı f b a
ş kan
ı o lm ak T efti
ş

Mangas
ı 'n dan d aha s
ı k ı c ı g elm i
ş tir o na.”
“S anm
ı yoru m ,” d edi H arry . “ B ence o ...”
Am a te oris in i a ç
ı kla m adan ö nce, k om part
ı man
kap
ı s ı te kra r kay
ı p aç
ı ld
ı ve üçüncü y
ı l
ö ğ re ncile rin den nefe s nefe se kalm
ı ş bir k
ı z
iç eri g ir d i.
“B unla r
ı N eville v e H arry 'y e g ötü rü yor o lm am
gere kiy ord u,” k
ı z ı n gözle ri Harry 'n in kile rle
bulu
ş tu
ğ u a n s endele di v e k
ı pk
ı rm
ı z ı kesild i.
K ı z m enek
ş e re ngi kurd ele yle ba
ğ la nm
ı ş ik i
ta ne par
ş öm en to m ar
ı tu tu yord u. Kafa s
ı
kar
ı ş m ı ş Harry ve Neville her ik is in e de
yönelt ile n to m ar
ı a ld
ı v e k
ı z kom part
ı mandan
ç ı kark en g eriy e d o
ğ ru d ü
ş ecek g ib i o ld u.
Harry kendis in in kin i açt
ığ ı
an, “O ne?” diy e
sord u R on.

“B ir d avetiy e,” d edi H arry .
Harry ,
C kom part
ı man
ı nda ö
ğ le yem e
ğ i iç in bana
kat
ı l ı rs an ç ok m em nun o lu ru m .
Say g
ı la r
ı mla ,
Hora ce.
“P eki b eni n eden is tiy or? ” d iy e s ord u N eville
ürk ekçe, sanki bunun bir cezaya kalm a
old u
ğ unu s an
ı yord u.
“B ir fik rim y ok,” d edi H arry , ta m am
ı yla do
ğ ru
de
ğ ild i, yin e de onun önsezis in in do
ğ ru
old u
ğ una dair bir kan
ı t yoktu henüz. “D in le ,”
diy e e kle di, b ir d en a kl
ı na çok parla k bir fik ir
geld i, “H adi görü nm ezlik pele rin in i giy elim , o
zam an yold a Malf o y'a k
ı sa bir süre li
ğ in e
bakabilir iz , n eyin p e
ş in de o ld u
ğ unu g örü rü z.”

Bu fik ir , y in e d e, h iç bir i
ş e y ara m ad
ı : Y em ek
serv is i a ra c
ı n ı n g elip g elm edi
ğ in e g öz a tm aya
çal
ı ş an in sanla rla t
ı ka basa dolu ola n
korid orla r
ı görü nm ezlik pele rin in in iç in deyken
ra hatç a geçm ek im kans
ı zd
ı . H arry pele rin in i
üzüntü lü bir
ş ekild e ç anta s
ı na g eri y erle
ş tir d i,
geçen s efe r tr e nden in erk enkin den b ile d aha
yo
ğ un ola n tü m bu dik katli bak
ı ş la rd an
kaç
ı nm ak iç in o nu g iy m enin ç ok h o
ş o la ca
ğı
n ı
dile getir e re k. A ra da s
ı ra da, ö
ğ re ncile r ona
daha iy i bir bak
ı ş atm ak iç in
kom part
ı manla r
ı ndan d
ı ş ar
ı f
ı rl
ı yorla rd
ı .
Harry 'n in geld i
ğ in i görü nce kendi
kom part
ı man
ı na ok gib i f
ı rla yan C ho C hang
is tis nayd
ı . H arry pencere yi geçerk en, kal
ı n
ta bakal
ı a m a y üzüne y ay
ı lm
ı ş o la n s iv ilc ele rin
tu haf olu
ş um unu kapata m am
ı ş bir makyaj
yapm
ı ş ola n ark ada
ş ı M arie tta 'y la derin bir
sohbette o ld u
ğ unu g örd ü. B elli b elir s iz s
ı r ı ta n

Harry y ürü m eye z orla nd
ı .
C kom part
ı man
ı na ula
ş t ı kla r
ı nda, sadece
kendile rin in S lu ghorn 'u n d avetlis i o lm ad
ı kla r
ı n ı
görd üle r, yin e de Slu ghorn 'u n co
ş kulu
kar
ş ı la m as
ı na bak
ı l ı rs a, Harry en iç te nlik le
bekle nendi.
“H arry , adam
ı m benim !” dedi bir d enbir e
Harry 'n in önüne atla yan Slu ghorn , böyle ce
onun k adif e ö rtü lü g öbe
ğ i k om part
ı man
ı n b o
ş
kala n h er ta ra f
ı n ı d old urm u
ş g ib i g örü nüyord u.
Parla yan kel kafa s
ı ve geni
ş güm ü
ş üm sü
b ı y ığ ı
güne
ş ı ş ığ ı
alt
ı nda yele
ğ in deki alt
ı n

ğ mele r kadar parla k bir
ş ekil d e
ı ş ı ld ad
ı .
“S eni g örm ek n e g üzel, s eni g örm ek n e g üzel!
Ve s en d e M r. L ongbotto m o lm al
ı s ı n!”
Kork m u
ş görü nen Neville ba
ş ı n ı salla d
ı .
Slu ghorn 'u n b ir i
ş are tiy le , k ap
ı ya e n y ak
ı n s on

ik i k olt u
ğ a k ar
ş ı l ı kl
ı b ir
ş ekild e o tu rd ula r. H arry
hem cin si mis afir le re bir göz att
ı . Onla r
ı n
senesin den bir Sly hte rin 'liy i ta n
ı d ı , geni
ş
elm ac
ı k k em i
ğ in e v e u zun y ana y at
ı k g özle re
sahip uzun, kara bir çocuktu ; Harry 'n in
bilm edi
ğ i yedin ci y
ı l çocukla r da vard
ı , ve
Gin ny, Slu ghorn 'u n yan
ı nda en kö
ş edeki
kolt u kta s
ı k ı ş m ı ş t ı ve sanki ora ya nas
ı l
geld i
ğ in den hiç bir
ş ekild e em in de
ğ ilm i
ş gib i
görü nüyord u.
“ Ş im di, h erk esi b iliy or m usunuz?” d iy e s ord u
Slu ghorn H arry 'y e v e N eville 'e . “B la is i Z abin i
siz in le a yn
ı s
ı n ı fta , ta bii k i. ..”
Ne Zabin i ne de Harry ve Neville hiç bir
sela m la m a y a d a ta n
ı ma belir tis i göste rm edi:
Gry ffin dor v e S ly th erin ö
ğ re ncile ri e n b a
ş ı ndan
beri b ir b ir le rin den n efr e t e derle rd i.

“B u Corm ac McLaggen, belk i
kar
ş ı la
ş m ı ş s ı n ı zd
ı r...? H ay
ı r m
ı ?”
Geni
ş v e s
ı r ı m g ib i s açla ra s ahip b ir g enç o la n
McLaggen, e lin i k ald
ı rd
ı , v e H arry ile N eville
ba
ş ı yla s ela m v erd ile r. “ ... v e b u M arc us B elb y,
ta n
ı ş ı p ta n
ı ş mad
ığ ı
n ı z ı b ilm iy oru m ?”
S ı ska v e ü rk ek b ak
ı ş l ı o la n B elb y z ora ki s
ı r ı tt
ı .
“...v e b u b üyüle yic i g enç b ayan s eni ta n
ı d ığ ı
n ı
söylü yor!” diy e la f
ı n ı bit ir d i S lu ghorn . G in ny,
Slu ghorn 'u n ark as
ı ndan Harry ve Neville 'e
sura t
ı n ı b uru
ş tu ra ra k b akt
ı .
“G üze l,
ş im di, bu çok m em nun edic i, ” dedi
Slu ghorn ra hatç a. “H epin iz i bir a z daha iy i
ta n
ı mak iç in bir
ş an s.
İ ş te , bir peçete al
ı n.
Benkendi ö
ğ le yem e
ğ im i paketle dim ;
hat
ı rla d
ığ ı
m kadar
ı yla , yem ek serv is i
ara bas
ı ndaki
ş eyle r çok a
ğı
r, ve ya
ş l ı bir

adam
ı n s in dir im s is te m i b öyle
ş eyle r iç in ç ok
hassast
ı r... S ülü n, B elb y?”
Belb y y ar
ı s ı s o
ğ uk g örü nen s ülü nü k abul e tti
ve y em eye b a
ş la d
ı .
“D aha dem in , genç Marc us'a am cas
ı
Dam ocle s'e ö
ğ re tm enlik yapm an
ı n ne kadar
keyif veric i bir
ş ey old u
ğ unu anla t
ı yord um ,”
diy e a nla tt
ı H arry v e N evile 'e ,
ş im di b ir to m ar
sepeti a ç
ı yord u. “ Ç ok iy i b ir b üyücü, ç ok iy i, v e
onun h akl
ı k azan
ı lm
ı ş M erlin N i
ş an
ı . A m can
ı
çok g örü yor m usun, M arc us?”
Maale sef, B elb y b ir a
ğı
z d olu su s ülü n a lm
ı ş t ı ;
bir a n ö nce S lu ghorn 'a c evap v erm ek iç in ç ok
h ı zl
ı çi
ğ nedi, mosm or old u ve öksürm eye
ba
ş la d
ı .
“A napneo,” dedi asas
ı n ı solu k boru su art
ı k
te m iz g örü nen B elb y'y e d o
ğ ru tu ta n S lu ghorn ,

sakin ce. “ Y ok... fa zla g örm üyoru m , h ay
ı r,” d iy e
solu du B elb y, g özle ri s ula nm
ı ş t ı .
“G üzel, ta bii k i, g alib a m e
ş gul, ” d edi S lu ghorn ,
sora n gözle rle B elb y'y e bakara k. “K urtb o
ğ an
İ ksir i'n i old ukça büyük bir çal
ı ş ma olm adan
yapt
ığ ı
ndan
ş üpheliy im !”
“S an
ı rs am ...” dedi, S lu ghorn 'u n la f
ı n ı bit ir m i
ş
old u
ğ undan em in ola na kadar bir
ı s ı r ı k daha
sülü n a lm akta n k ork uyor g ib i g örü nen B elb y.
“ ş ey... o ve babam çok iy i anla
ş am azla r,
görü yors unuz, b u y üzden o nun h akk
ı nda fa zla
ş ey b ilm iy oru m ...”
Slu ghorn o na s o
ğ uk b ir g ülü m sem e a tt
ığ ı
an
la f
ı havada kald
ı ve Slu ghorn M cLaggen'a
döndü.
“ Ş im di, s en, C orm ac,” d edi S lu ghorn , “S enin ,
Tib eriu s Am ca'n
ı bir ç ok kez görd ü
ğ ünü

biliy oru m , çünkü, san
ı r ı m, am canda ik in iz in
ta koz kuyru kla r
ı avla rk en çekilm i
ş bir sürü
re sm in iz v ar, d e
ğ il m i, d eri c eketli?
“E vet, çok e
ğ le nceliy di, öyle ydi, ” dedi
McLaggen. “B ertie Hig gs ve Rufu s
Scrim geour'la git m i
ş tik , ta bii bu o Bakan
olm adan ö nceydi, b elli k i. ..”
“A h, B ertie v e R ufu s'u d a b iliy ors un ö yle m i? ”
diy en Slu ghorn 'u n gözle rin in iç i gülü yord u,
ş im di herk ese bir te psi tu rta öneriy ord u;
nedense B elb y'y i es geçm i
ş ti. “
Ş im di söyle
bana...”
Bu H arry 'n in g özüne o ld ukça
ş üpheli g özüktü .
Bura daki h erk es ü nlü y a d a g üçlü b ir in i ta n
ı d ığ ı
iç in davet edilm i
ş e benziy ord u. G in ny hariç
herk es. M cLaggen'd en s onra s org uya ç ekile n
Zabin i'n in b ir a nne iç in fa zla s
ı yla g üzel v e ü nlü

bir cad
ı n ı n o
ğ lu old u
ğ u orta ya ç
ı kt
ı (H arry
bunun n edenin i ta hm in e debiliy ord u, k ad
ı n y edi
kez e vle nm i
ş ti v e k ocala r
ı n ı n h epsi g iz em li b ir
ş ekild e öle re k gerid e alt
ı n te pecik le rin den
olu
ş an mir a sla r b
ı ra km
ı ş la rd
ı ). Ve s
ı ra
Neville 'e geld i: old ukça ra hats
ı z on dakik a
boyunca N eville 'in B ella tr ix L estr a nge v e b ir ç if t
Ölü m Y iy en'in e lin de ç
ı ld
ı ra na kadar i
ş kence
göre n, ünlü bir e r Seherb az ola n aile si
konu
ş uld u. Neville 'in konu
ş mas
ı bit ti
ğ in de
Harry Slu ghorn 'u n, aile sin in yete nekle rin in
Neville 'e geçip geçm edi
ğ in i anla m ak iç in bir
fik ir e din m eye ç al
ı ş t ığ ı
iz le nim in e k ap
ı ld
ı .
"V e
ş im di de," dedi Slu ghorn , ba
ş ro l
oyuncusunu s unm aya h az
ı rla nan b ir s pik er g ib i
kolt u
ğ unda a bart
ı l ı b ir d önü
ş le . "H arry P otte r!
Nere den ba
ş la sak? San
ı r ı m bu yazki
görü
ş mele rim iz bir a z yüzeysel kald
ı !" B ir an

Harry 'y e öyle ce bakt
ı ve a
ğ z ı na büyük bir
parç a s ülü n a tt
ı kta n s onra k onu
ş tu . ‘
Seçilm i
ş
Ki
ş i ', s eni b öyle a n
ı yorla r a rt
ı k!"
Harry bir
ş ey dem edi. B elb y, M cLaggen ve
Zabin i g özle rin i d ik m i
ş o na b ak
ı yorla rd
ı .
"E lb ette ," d edi S lu ghorn , H arry 'y i in cele yere k,
"b u d edik odula r y
ı lla rd an b eri v ar. H at
ı rl
ı yoru m
da... n eyse... i
ş te o k ork unç g eceden s onra ...
Lily ... J am es... v e s en h ayatta k ald
ı n... v e ta bii
senin ola
ğ an üstü güçle re sahip ola ca
ğı
n ı
söyle yen o s öz..."
Zabin i b unu g ülü nç v e s açm a b uld u
ğ unu n et b ir
ş ekild e orta ya koyan min ic ik bir öksürü k
koyuverd i. S lu ghorn 'u n ark as
ı ndan k
ı zg
ı n bir
ses y ükseld i.
"E vet, Zabin i, sen de artis tlik te çok
yete neklis in ... "

"A h can
ı m!" diy e kayg
ı s ı zca k
ı k ı rd ad
ı
Slu ghorn , muazzam göbe
ğ in in üstü nden
Zabin i'y e ate
ş püsküre n Gin ny'y e çevir d i
bak
ı ş la r
ı n ı . "D ik katli olm an senin hayr
ı na,
Bla is e! K om part
ı manla r
ı n ı n y an
ı ndan g eçerk en
bu genç bayan
ı n m uhte
ş em yara sa um ac
ı
büyüsünü görd üm ! Onunla z
ı tla
ş mak
is te m ezdim !"
Zabin i s adece k üçüm seyere k b akt
ı .
"N eyse," dedi Slu ghorn , te kra r Harry 'y e
dönere k. "B u yaz bir sürü dedik odu old u.
Elb ette , kim se neye in anaca
ğı
n ı bilm iy or,
kehanet ç arp
ı t ı lm
ı ş b ir ç ok y anl
ı ş b ilg i iç eriy or
da ols a bilin iy ord u... verile n ta n
ı k say
ı s ı ,
Bakanl
ı k't a ki o karg a
ş a ve senin bu
karg a
ş an
ı n merk ezin de olm an
ş üpheli
görü nüyor."

Ora da sessiz ce otu rm akta n ba
ş ka çare si
olm ayan H arry , bir
ş ey söyle m eden kafa s
ı n ı
salla d
ı . S lu ghorn gözle rin in iç i güle re k "Ç ok
alç akgönüllü , çok," dedi. "D um ble dore 'u n
neden b u k adar s evdi
ğ in e
ş a ş mam al
ı ... yani,
ora dayd
ı n? F akat h ik âyenin g eri k ala n k
ı sm
ı ...
old ukça s ansasyonel, e lb ette , h ala k im se n eye
in anaca
ğı
n ı bilm iy or... bu dild en dile dola
ş an
kehanet, ö rn e
ğ in ..."
"B iz kehanette n te k kelim e duym ad
ı k," dedi
Neville , b unu s öyle rk en s ard unya p em besin e
döndü.
"Ç ok d o
ğ ru ," d edi G in ny k ara rl
ı l ı kla . " N eville v e
ben ik im iz d e o ra dayd
ı k v e b ütü n b u ‘
Seçilm i
ş
Ki
ş i ' saçm al
ığ ı
sadece
ş i ş ir m e ‘
kehanet
'
hik âyele rin den b ir i. "
" İ kin iz d e o rd ayd
ı n ı z h a?" d edi S lu ghorn b üyük

bir ilg iy le , b ak
ı ş la r
ı G in ny'd en N eville 'e k ayd
ı ,
fa kat cesare t verm ek iç in gülü m sem esin e
ra
ğ men ik is in in d e g
ı k ı ç
ı km ad
ı .
"E vet. ..
ş ey... kehanetin abart
ı ld
ığ ı
elb ette
do
ğ ru ..." dedi Slu ghorn , sesi bir a z hayal
k ı r ı kl
ığ ı
na u
ğ ra m
ı ş g ib iy di. "S evgili G wenog'u n
bana d edi
ğ in e g öre ( G wenog J ones, y ani, ta bii,
kuts al kelle le r arp ç
ı to plu lu
ğ un un
ş efi) ..."
silk in ere k dal
ı p git ti
ğ i hat
ı ra la r yum a
ğı
ndan
ba
ş ı n ı k ald
ı rd
ı , fa kat H arry 'n in iç in de g örü nenin
aksin e S lu ghorn 'u n b u k onuyu k apatm ad
ığ ı
na,
Gin ny v e N eville 'in s öyle dik le rin e in anm ad
ı ğı
na
dair g üçlü b ir h is v ard
ı .
O ö
ğ le den s onra s
ı , S lu ghorn 'u n ta n
ı d ığ ı
ünlü
büyücüle rle v e h erk esin ü ye o lm aya c an a tt
ığ ı
Hogw arts 't a ki " S lu g K lü p"le ilg ili d aha b a
ş ka b ir
sürü a nekto dla g eçm ek b ilm edi. H arry a yr
ı lm ak
iç in sab
ı rs
ı zla n
ı yor, fa kat bunu kabal
ı k

etm eden nas
ı l yapabile ce
ğ in i bilm iy ord u.
Nih ayet, tr e n u zun b ir b ulu t k üm esin den ç
ı km
ı ş
ve k
ı rm
ı z ı g ün b at
ı m ı n ı h enüz g örm ü
ş le rd i k i
Slu ghorn havaya bak
ı n ı p ala cakara nl
ı kta
gözle rin i k
ı rp
ı ş t ı rd
ı .
"Y üce Tanr
ı m, hava çokta n kara rm
ı ş bile !
Lam bala r
ı y akm ala r
ı n ı s öyle m edim ! S iz e n iy is i
gid ip c übbele rin iz i d e
ğ i ş tir in . M cLaggen, b ir a ra
muhakkak u
ğ ra m al
ı v e N ogta il'le r h akk
ı ndaki o
kit a b
ı alm al
ı s ı n. Harry , Bla is e...
İ ste di
ğ in iz
zam an gelin . Ayn
ı s ı siz in iç in de geçerli,
Bayan," Gin ny'y e gözle ri parla yara k bakt
ı .
"T am am , g id ebilir s in iz , h adi b akal
ı m!"
Harry 'y i kara ra n korid ora it e re k geçerk en
Zabin i, S lu ghorn 'a H arry 'n in ilg is in i ç eken p is
bir bak
ı ş att
ı . O , G in ny, ve Neville tr e nin
ark as
ı na k adar Z abin i'y i ta kip e ttile r.

"B it ti
ğ in e çok mem nunum ," diy e m
ı r ı ld and
ı
Neville . " G arip b ir a dam d e
ğ il m i? "
"E vet, o b ir a z...," d edi H arry , g özle ri Z abin i'n in
üstü ndeydi. "s en bura ya dü
ş mek iç in ne
yapt
ı n, G in ny?"
"B eni Z acharia s S m it h 'i lâ netle rk en g örd ü," d edi
Gin ny. " D . O .'d aki H uffle puff'l
ı a hm a
ğı
h at
ı rl
ı yor
musun? Bakanl
ı k't a nele r old u
ğ u hakk
ı nda
durm adan soru la r soru p en sonunda te pem i
att
ı rd
ı ve ben de ona yara sa um ac
ı lâ neti
yapt
ı m. O anda S lu ghorn iç eri gir in ce beni
cezaya ala ca
ğı
n ı sand
ı m, am a o aksin e iy i
büyü y apt
ığ ı
m ı s öyle yere k b eni ö
ğ le y em e
ğ in e
davet e tti, ç
ı lg
ı nca d i m i? "
"A nnesi ünlü old u
ğ u iç in ora da bulu nanla r
ı

ş ününce daha iy i bir davet sebebi old u
ğ u
kesin ," dedi Harry , Zabin i'n in ark as
ı ndan

ka
ş la r
ı n ı ç ata ra k " y a d a a m cas
ı ..." fa kat y ar
ı da
b ı ra kt
ı . A kl
ı na b ir a z te hlik eli a m a m uhte m ele n
i ş e y ara yacak b ir fik ir g eld i. B ir d akik a s onra
Zabin i alt
ı nc
ı s
ı n ı f Sly th erin 'le rin
kom part
ı man
ı na gid ecekti ve Malf o y
muhte m ele n ora da Sly th erin 'le rd en ba
ş ka
kim senin onu duym ad
ığ ı
n ı zannedere k
otu ru yor ola cakt
ı ... Eger H arry çakt
ı rm adan
onun ark as
ı ndan gir e bilir s e belk i bir
ş eyle r
görü r ya da duyard
ı . Do
ğ ru , Hogw arts 'a
varm ak üzere ydile r.. H ogsm ade
İ sta syonu'n a
ula
ş mala r
ı na yar
ı m saatte n az bir zam an
kalm
ı ş olm al
ı yd
ı , tr e n pencere le rin den h
ı zla
ak
ı p g id en y abani m anzara ö yle g öste riy ord u...
am a kim senin haz
ı rla nm
ı ş görü nm em esi
Harry 'n in cid di
ş ekild e dik katin i çekti. Yani
Harry 'y e göre onla r
ı ensele m enin ta m
s ı ra s
ı yd
ı .

"S iz ik in iz le s onra g örü
ş ürü z," d edi H arry n efe s
bile a lm adan, g örü nm ezlik p ele rin in i ç
ı kard
ı v e
üstü ne geçir d i. "A m a sen ne?" diy e sord u
Neville .
"S onra !" dedi Harry f
ı s ı lt
ı yla , müm kün
old u
ğ unca s essiz b ir
ş ekild e Z abin i'n in p e
ş in e

ş tü , a m a tr e nin ta ng
ı rt
ı la r
ı b unu n ere deyse
im kâns
ı z h ale g etir iy ord u.
Korid o rla r
ş im di ta m am en bo
ş say
ı l ı rd
ı .
Nere deyse h erk es o kul c üppele rin i g iy m ek v e
e ş yala r
ı n ı to pla m ak iç in v agonla r
ı na d önm ü
ş tü .
Harry Z abin i'y e çok yak
ı n olm as
ı na ra
ğ men
Zabin i kap
ı y ı açt
ığ ı
nda kom part
ı man
ı n iç in e
s ı v ı ş acak k adar h
ı zl
ı o la m ad
ı . Z abin i'n in k ap
ı y ı
kapatm as
ı n ı engelle m ek iç in hem en aya
ğı
n ı
ara ya s
ı k ı ş t ı rd
ı .
"B u
ş eyin nesi var? " dedi Zabin i öfk eyle ,

sürg üyü H arry 'n in a ya
ğı
na b ir k aç k ez
ş id detle
çarp t
ı . Zabin i, kap
ı y ı s
ı k ı s
ı k ı tu tu yord u ve
Harry k olu k avra y
ı p z orla g eri it tir in ce G oyle 'u n
kuca
ğı
na dü
ş tü . B unu f
ı rs at bile n H arry de
kendin i kom part
ı mana att
ı . H em en Zabin i'n in
geçic i ola ra k bo
ş dura n kolt u
ğ una atla d
ı ve
ora dan b agaj r a f
ı na a s
ı l ı p k endin i y ukar
ı ç ekti.
O a nda G oyle v e Z abin i'n in b ir b ir in e s ata
ş ı p
bütü n bak
ı ş la r
ı üzerle rin e çekm esi büyük
ş anst
ı , pele rin onla ra çarp
ı nca ayakla r
ı n ı n

ığ
a ç
ı kt
ığ ı
na k esin lik le e m in di H arry ; c id den,
bir an M alf o y'u n ayakla r
ı n ı yukar
ı çekerk en
ayakkab
ı s ı n ı görd ü
ğ ünü sand
ı . Am a sonra
Goyle k ap
ı y ı s ertç e k apad
ı v e Z abin i'y i it tir d i;
Zabin i kendi kolt u
ğ una devrild i huzurs uzca,
Vin cent C ra bbe y enid en e lin deki d erg iy e d öndü
ve M alf o y, k
ı s k
ı s güle re k, kafa s
ı n ı Pansy
Park in son'u n k uca
ğı
na k oydu v e k ar
ş ı l ı kl
ı ik i

kolt u
ğ a y ay
ı ld
ı . H arry b ütü n p arm akla r
ı n ı n iy ic e
giz le nm esin i gara ntiy e alm ak iç in pele rin in
alt
ı nda ra hats
ı zca k
ı p ı rd and
ı ve Pansy'n in
Malf o y'u n parla k sar
ı saçla r
ı n ı aln
ı ndan
çeki
ş in i iz le di, yapm ac
ı k bir
ş ekild e
gülü m sem esin e bak
ı l ı rs a, onun yerin de kim
ols a sevebile ce
ğ in i dü
ş ündü. Tavandan
salla nan vagon fe nerle ri orta l
ığ ı
iy ic e
ayd
ı nla tm
ı ş t ı . Harry alt
ı ndaki Cra bbe'n in
derg is in in h er h arfin i o kuyabiliy ord u.
“E ee... Zabin i, ” dedi Malf o y, “S lu ghorn ne
is te di? ”
“Y aln
ı zca in sanla rla daha sam im i ili
ş kile r
kurm aya ç al
ı ş ı yor,” dedi Z abin i, G oyle 'a te rs
te rs bakm ay
ı sürd üre re k. “B a
ş ar
ı l ı fa la n
ola ca
ğı
y ok d a.”
Bu bilg i Malf o y'u pek mem nun etm i
ş e

benzem iy ord u. “ B a
ş ka k im le ri ç a
ğı
rd
ı ?”
“G ry ffin dor'd an M cLaggen,” d edi Z abin i.
“A h evet, am cas
ı B akanl
ı k't a üst m evkid e,”
dedi M alf o y.
“... v e R avencla w 'd an B elb y d iy e b ir i. ..”
“H ay
ı r, o a hm ak o la m az!” d edi P ancy.
“... v e L ongbotto m , P otte r v e
ş u W easle y k
ı z ı ,”
diy e bit ir d i Zabin i. Malf o y, Pansy'n in elin i
it tir e re k, a nid en o tu rd u
ğ u y erd e d o
ğ ru ld u.
“L ongbotto m '
ı m
ı ç a
ğı
rd
ı ?”
“ Ş ey, öyle san
ı yoru m , Longbotto m da
ora dayd
ı ,” dedi Zabin i kay
ı ts
ı zca.
“L ongbotto m 'd a S lu ghorn 'u n ilg is in i n e ç ekm i
ş
ola bilir k i? ”
Zabin i o m uz s ilk ti.

“P otte r'a , çok k
ı ym etli Potte r'a , besbelli
‘ Seçilm i
ş Ki
ş i 'y e b ir b akm ak is te di, ” d iy e d udak
büktü M alf o y, “a m a
ş u W easle y k
ı z ı ! B u k
ı zda
o k adar ö zel n e v ar k i? ”
“E rk ekle rin ço
ğ u ondan ho
ş la n
ı yor,” dedi
Pansy göz ucuyla Malf o y'u n te pkis in i
iz le yere k. “S en b ile o nun g üzel g örü ndü
ğ ünü

ş ünüyors un, d e
ğ il m i, B la is e, n e k adar fe ci
bir
ş ekild e s evin di
ğ in i h epin iz b iliy oru z!”
“N eye benzers e benzesin , onun gib i küçük
pis lik b ir h ain e e lim i s ürm em b en!” d edi Z abin i
so
ğ ukça, v e P ansy ta tm in o lm u
ş g örü nüyord u.
Malf o y te kra r P ansy'n in k uca
ğı
na d o
ğ ru yatt
ı
ve s açla r
ı yla o ynam as
ı na d evam e tm esin e iz in
verd i.
“S lu ghorn 'u n zevkin e ac
ı yoru m . Belk i
bunam aya b a
ş la d
ı . B abam , o nun z am an
ı n ı n e n

iy i b üyücüle rin den b ir i o ld u
ğ unu s öyle rd i, u ta nç
veric i. Babam eskid en onun gözdele rin den
bir iy m i
ş . Slu ghorn büyük ih tim alle tr e nde
old u
ğ um u d uym ad
ı , y a d a...”
“B en ols am o kadar em in olm azd
ı m,” dedi
Zabin i. “
İ lk g eld i
ğ im de b ana N otts 'u n b abas
ı n ı
sord u. G örü nü
ş e göre eski ark ada
ş la rm
ı ş ,
am a Bakanl
ı k ta ra f
ı ndan yakala nd
ığ ı
n ı
duydu
ğ unda m utlu g örü nm edi, v e N ott d avetiy e
ala m ad
ı , de
ğ il mi? Slu ghorn 'u n Ölü m
Yiy enle r'le ilg ile ndi
ğ in i s anm
ı yoru m .”
Malf o y k
ı zg
ı n g örü nüyord u, a m a g üçlü kle tu haf
ve k om ik lik te n u zak b ir k ahkaha a tt
ı .
“O ff, o nun n eyle ilg ile ndi
ğ in i k im ta kar? N eydi,
ne o ld u? Y aln
ı zca a pta l b ir ö
ğ re tm en.” M alf o y
abart
ı l ı b ir
ş ekild e e snedi.
“Y ani, seneye H ogw arts 't a bile olm ayabilir im ,

ş i ş man b ir ih tiy ar
ı n b eni s evip s evm em esi n e
fa rk e der k i? ”
“S eneye Hogw arts 't a bile olm ayabile ce
ğ in i
söyle rk en neyi kaste diy ors un?” dedi
iç erle yere k, M alf o y'u n saçla r
ı na çeki düzen
verm eyi b ir a nda k esen P ansy.
“A sla bile m ezsin ,” dedi M alf o y yapm ac
ı k bir
gülü m sem eyle . “E e... d aha iy i v e d aha b üyük
yerle rd e o la bilir im .”
Pele rin in in a lt
ı ndan p arm akl
ı b agaj ra fla r
ı ndan
bir in e çöken Harry 'n in kalb i delic esin e
çarp
ı yord u. B akal
ı m R on v e H erm io ne b una n e
diy ecekti? C ra bbe v e G oyle M alf o y'a a val a val
bak
ı yorla rd
ı ; b elli k i d aha iy i v e d aha b üyük
yerle rd e o lm a p la n
ı n ı n n e o ld u
ğ u h akk
ı nda e n
ufa k b ir fik ir le ri y oktu . Z abin i b ile ç akt
ı rm adan,
mera kla M alf o y'u n k ib ir li y üz if a desin e b akt
ı .

Pansy apta lla
ş m ı ş bir
ş ekild e Malf o y'u n
saçla r
ı yla yava
ş ça oynam aya devam etti.
“D em ek is te di
ğ in ...”
Malf o y o m uz s ilk ti.
“A nnem e
ğ it im im i ta m am la m am
ı is tiy or, am a
ben
ş ahsen, bunun bu günle rd e o kadar da
önem li old u
ğ unu dü
ş ünm üyoru m . Yani, bir

ş ünün... Kara nl
ı k Lord kontr o lü ele
geçir d i
ğ in de k im in n e k adar S . B . D . y ada F . Y .
B. S . a ld
ığ ı
n ı ö nem seyecek m i? T abii k i, h ay
ı r.
Ald
ığ ı
hiz m eti ve ona göste rile n sayg
ı y ı
önem seyecek.”
“V e s en d e, o nun iç in b ir
ş eyle r y apabile ce
ğ in i

ş ünüyors un?” d iy e s ord u Z abin i s ertç e. “O n
alt
ı ya
ş ı n alt
ı nda ve henüz ta m am en nit e lik li
bile d e
ğ ilk en?”
“A z ö nce s öyle dim , d e
ğ il m i? B elk i n it e lik li o lu p

olm ad
ığ ı
m ı um urs am
ı yord ur. Belk i benden
yapm am
ı is te di
ğ i i
ş nit e lik gere ktir m iy ord ur,”
dedi M alf o y s essiz ce.
Cra bbe v e G oyle 'u n ik is i d e a
ğı
zla r
ı o lu k a
ğ z ı
gib i b ir k ar
ı ş a ç
ı k o tu ru yorla rd
ı . P ansy g özle rin i
dik m i
ş , s anki d aha ö nce b u k adar h eybetli b ir
ş ey g örm em i
ş g ib i M alf o y'a b ak
ı yord u.
“H ogw arts '
ı göre biliy oru m ,” dedi sim siy ah
olm u
ş pencere den d
ı ş ar
ı i
ş are t etti
ğ i an,
yara tt
ığ ı
etk id en aç
ı kça zevk ala n M alf o y.
“C üppele rim iz i g iy sek iy i o la cak.”
Harry , M alf o y'u iz le m ekle o k adar m e
ş guld ü k i,
Goyle 'u n sand
ığ ı
na uzand
ığ ı
n ı fa rk etm edi;
çekti
ğ i zam an, sand
ı k Harry 'n in kafa s
ı na
çarp t
ı . Ac
ı dan is te r is te m ez nefe si kesild i,
Malf o y is e k a
ş la r
ı n ı ç akara k b agaj r a f
ı na b akt
ı .
Harry M alf o y'd an k ork m uyord u, a m a y in e d e

bir g ru p d ostç a o lm ayan S ly th erin 'li ta ra f
ı ndan
görü nm ezlik pele rin in in alt
ı nda sakla nm
ı ş
ola ra k bulu nm a fik ri pek ho
ş una git m iy ord u.
Pele rin in
ş eklin i b ozm am aya ö zen g öste re re k,
gözle ri y a
ş d olu v e k afa s
ı z onkla yara k a sas
ı n ı
ç ı kard
ı , ve nefe sin i tu ta ra k bekle di.
Ş ans
ı na,
Malf o y sesi hayal etti
ğ in i dü
ş ünm ü
ş
görü nüyord u; t
ı pk
ı di
ğ erle ri gib i cüppesin i
ç ı kard
ı , bagaj
ı n ı kilit le di, ve tr e n anid en
yava
ş la d
ığ ı
s
ı ra da boynunun etr a f
ı na yeni
kal
ı n b ir s eyahat p ele rin i b a
ğ la d
ı .
Harry korid orla r
ı n te kra r dold u
ğ unu
göre biliy ord u ve Herm io ne ve Ron'u n
e ş yala r
ı n ı d
ı ş ar
ı ç
ı karm as
ı n ı dile di; ta m am en
bo
ş ala na kadar kom part
ı man
ı n iç in de t
ı kal
ı
kald
ı . T re n s on b ir s ars
ı nt
ı dan s onra ta m am en
durd u. G oyle kap
ı y ı açt
ı , C ra bbe ve Z abin i,
ik in ci s
ı n ı fla r
ı y um ru kla yara k y old an ç ekm eye

çal
ı ş an G oyle 'u ta kip e ttile r.
“S en d evam e t,” d edi M alf o y, e lin i tu tm as
ı iç in
bekle yen Pansy'y e. “B ir
ş eyi kontr o l etm ek
is tiy oru m .”
Pansy ayr
ı ld
ı .
Ş im di Harry ve Dra co
yaln
ı zd
ı la r.
İ nsanla r kara nl
ı k pla tfo rm a ak
ı n
ediy orla rd
ı . Malf o y kom part
ı man kap
ı s ı na
yürü dü v e k orid ord an g eçen in sanla r iç eris in i
göre m esin le r diy e panju rla r
ı in dir d i. B agaj
ı n ı n
üzerin e e
ğ ild i v e te kra rd an a çt
ı .
Harry bagaj ra fla r
ı n ı n kenar
ı ndan gözetle di,
kalp a t
ı ş la r
ı h
ı zla nm
ı ş t ı . M alf o y'u n P ansy'd en
sakla m aya ç al
ı ş t ığ ı
ş ey neydi? A caba, ta m ir
edilm esi o kadar önem li ola n bozuk giz em li
obje yi m i g örm ek ü zere ydi?
“P etr if ic us T ota lu s!”

Uyar
ı da b ulu nm aks
ı z ı n, M alf o y a sas
ı n ı a nid en
fe lç ola n H arry 'y e do
ğ ru lt tu . H arry , yava
ş ça
bagaj ra f
ı ndan kayara k, büyük bir ac
ı ve
gürü lt ü yle y eri s ars ara k M alf o y'u n a yak u cuna

ş tü , g örü nm ezlik p ele rin i ü zerin den k aym
ı ş ,
diz le rin e k adar k
ı vr
ı lm
ı ş v e a bsürd b ir
ş ekild e
bir b ir in e g ir m i
ş b acakla r
ı yla tü m v ücudu a ç
ığ
a
ç ı km
ı ş t ı . Tek bir kas
ı n ı bile oynata m
ı yord u;
yaln
ı zca a
ğ z ı kula kla r
ı nda s
ı r ı ta n Malf o y'a
bakakald
ı .
“T am da dü
ş ündü
ğ üm gib i, ” dedi ne
ş eyle .
“G oyle 'u n s and
ığ ı
n ı n s ana ç arp t
ığ ı
n ı d uydum .
Ve Z abin i iç eri g ir d ik te n s onra , h avada b eyaz
bir
ı ş ı k p arla m as
ı g örd üm .”
Gözle ri bir an H arry 'n in spor ayakkab
ı la r
ı na
ta k
ı ld
ı .
“Ö nem sedi
ğ im hiç bir
ş ey duym ad
ı n, Potte r.

Am a s eni b ura da tu ta rk en...”
Ve Harry 'n in yüzüne sertç e vurd u. Harry
burn unun k
ı r ı ld
ığ ı
n ı h is setti; k an h er y ere a kt
ı .
“B u b abam iç in di.
Ş im di, b akal
ı m...”
Malf o y p ele rin i H arry 'n in h are kets iz d uru m daki
vücudunun a lt
ı ndan ç ekti v e ü zerin e a tt
ı .
“T re n Londra 'y a geri dönünceye kadar seni
bula bile cekle rin i s anm
ı yoru m ,” dedi sessiz ce.
“G örü
ş ürü z, P otte r... y ada g örü
ş meyiz .”
Ve M alf o y, H arry 'n in parm akla r
ı na basm aya
özen g öste re re k k om part
ı man
ı te rk e tti.

SEK
İ Z İ NC
İ B Ö LÜ M :

SN APE'
İ N Z A FE R
İ
H arry , te k b ir k as
ı n ı d ahi h are ket e ttir e m iy ord u.
G örü nm ezlik pele rin in üstü nde, yüzü
b urn undan s
ı zan s
ı cak v e b ir o k adar d a
ı sla k
k an
ı n iç eris in de, yatt
ığ ı
yerd en ark as
ı ndaki
k orid ord an g ele n a yak s esle rin i d in le di. O a n
a kl
ı nda ola n te k dü
ş ünce, bir is in in tr e n
h are kete geçm eden önce kom part
ı manla r
ı
k ontr o l etm esiy di. Am a öyle ac
ı bir
ş eyin
f a rk
ı na vard
ı ki, e
ğ er bir is i kom part
ı manla r
ı n
i ç in e bakm azsa, ne duyula cak ne de
g örü le bile cekti. .. O anda en büyük um udu
b ir is in in iç eriy e g ir m esi v e o nu b ulm asayd
ı .
B ir y andan k an
ı a
ğ z ı na d am la rk en b ir y andan
d a t
ı pk
ı a pta l b ir k aplu m ba
ğ a g ib i y att
ığ ı
y erd e

Malf o y'd an daha önce hiç bu kadar nefr e t
etm edi
ğ in i dü
ş ündü. Kendin e bir tü rlü
yedir e m edi
ğ i n e k adar a pta l b ir d uru m du b u...
Ve m uhte m ele n son bir k aç ayak sesi daha
uzakla
ş ı yord u,
ş im di herk es d
ı ş ar
ı da uzun
kara nl
ı k p ero n b oyunca ile rliy ord u. H arry y erd e
sürü nen sand
ı k sesle rin i ve patla k vere n
konu
ş ma s esle rin i d uyabiliy ord u.
Ron ve H erm io ne, H arry 'n in onla rs
ı z git ti
ğ in i

ş ünecekle rd i. Daha sonra Hogw arts 'a
vard
ı kla r
ı nda da O rta k Salo n'd a G ry ffin dor
masas
ı nda b ir k aç d efa e tr a fa b ak
ı nacakla r v e
sonunda o nun o ra da o lm ad
ığ ı
n ı a nla yacakla rd
ı
am a ne çare , o çokta n Londra 'y
ı yar
ı la m
ı ş
ola cakt
ı . S es ç
ı karm ay
ı denedi am a sadece
in le yebild i, bu im kâns
ı zd
ı . Fakat bir d en
Dum ble dore g ib i b üyücüle rin k onu
ş madan da
büyü yapabild ik le rin i hat
ı rla d
ı , hem en elin den


ş en a sas
ı n ı ç a
ğı
ra bilm ek iç in “
Accio asa!

diy e iç in den defa la rc a te kra rla d
ı , fa kat hiç bir
ş ey o lm ad
ı .
Gölü n etr a f
ı n ı sara n a
ğ açla r
ı n h
ı ş ı rt
ı s ı n ı ,
uzakta n g ele n b ir b ayku
ş un k ehrib ar ö tü
ş ünü
duyabiliy ord u, a m a h ala H arry P otte r'
ı n n ere de
old u
ğ unu m era k e den v eya o nu a ra yan te la
ş l ı
sesle r duyam
ı yord u (b unu dü
ş ündü
ğ ü iç in
kendis in den i
ğ re ndi. )
Tre n, H arry 'n in yana yuvarla nm as
ı na neden
ola cak biç im de sars
ı ld
ı .
Ş im di ta van yerin e
to zlu kolt u k alt la r
ı n ı göre biliy ord u. Moto ru n
hare kete g eçm esiy le y er s alla nm aya b a
ş la d
ı .
Hogw arts Expre ss'i
ş im di yola ç
ı k ı yord u ve
hala k im se o nun o ra da o ld u
ğ unu b ilm iy ord u.
Sonra görü nm ezlik pele rin in in , alt
ı ndan
çekild i
ğ in i h is seti v e te pesin de b ir s es: “S ela m

Harry ” d edi.
Ani b ir k
ı rm
ı z ı ı ş ı k ç akt
ı v e H arry 'n in v ücudu
nih ayet çözülm ü
ş tü . Böyle ce kendin e daha
uygun b ir o tu ru
ş p ozis yonu v ere bild i, a cele yle
elin in te rs iy le m ora rm
ı ş y üzündeki k an
ı s ild i v e
hala görü nm ezlik pele rin in i tu ta n Tonks'a
bakm ak iç in ba
ş ı n ı kald
ı rd
ı ; alt
ı ndan
görü nm ezlik p ele rin in i ç eken o ydu.
Pencere le r, tr e nin dum an
ı yüzünden henüz
belir s iz le
ş meye b a
ş la m
ı ş t ı k i T onks: “E n iy is i
bura dan m üm kün old u
ğ unca çabuk ç
ı km ak”.
dedi. “ H adi, a tla yaca
ğı
z.”
Harry , Tonks'u n ark as
ı ndan h
ı zla yola
koyuld u. Tonks kap
ı y ı açt
ı , tr e nin
h ı zla nm as
ı yla hare ket geçm i
ş gib i görü nen
pero n z em in in e a tla d
ı .
Ark as
ı ndan H arry d e a tla d
ı , y ere d ü
ş tü
ğ ünde

hafif te n s endele di v e tr e nin k
ı rm
ı z ı b uhar
ı , y ani
moto ru n hare kete geçti
ğ in in sin yali ola n bu
k ı rm
ı z ı par
ı lt
ı y ı görm ek iç in ta m zam an
ı nda
do
ğ ru lm u
ş tu . Tre n kö
ş eyi döndü ve gözden
kaybold u...
So
ğ uk hava s
ı zla yan burn unu yal
ı yord u.
Tonks bakt
ı , bir d en kendis in i Tonks'u n onu
berb at duru m da buld u
ğ unu hat
ı rla yara k
sin ir le ndi v e u ta nd
ı . T onks h iç bir
ş ey d em eden
görü nm ezlik p ele rin in i o na g eri u zatt
ı .
“K im y apt
ı b unu H arry ?”
“D ra co M alf o y” dedi H arry sert bir
ş ekild e.
“T e
ş ekkür e derim ... e e...”
“Ö nem li de
ğ il” dedi Tonks. Harry 'n in
kara nl
ı kta n göre bild i
ğ i kadar
ı yla Tonks'u n
saçla r
ı m at bir kahvere ngiy di ve Kovuk't a
old u
ğ u g ib i g ene ç ok b erb at g örü nüyord u.

“E
ğ er d üz d ura bilir s en b urn unu d üzelt e bilir im .”
Harry bu konuya pek s
ı cak bakm ad
ı , okul
hem
ş ir e si M adam P ro m fr e y'y i ziy are t etm eyi
te rc ih e derd i v e b elk i d e iy ile
ş tir m e b üyüle rin e
geld ik le rin de bu konuda kendin i daha ra hat
his sedebile cekti. O anda bir
ş ey söyle m enin
kabal
ı k ola ca
ğı
n ı dü
ş ündü ve old u
ğ u yerd en
k ı p ı rd am ad
ı , g özle rin i k apam
ı ş t ı .
“E pis key” d edi T onks.
Harry ilk b a
ş ta burn unun
ı s ı nd
ığ ı
n ı s onra d a
so
ğ udu
ğ unu his setti. Dik katle elin i burn una
götü rd ü, iy ile
ş mi
ş g ib i g örü nüyord u.
“Ç ok te
ş ekkür e derim .”
“E n iy is i p ele rin in i g ene g iy in , o kula y ürü m ek
zoru nda kala ca
ğı
z” dedi Tonks, hala
gülü m sem iy ord u. Harry pele rin in i ba
ş ı ndan

geçir ir k en T onks d a a sas
ı n ı s alla d
ı , k ocam an
dört ayakl
ı güm ü
ş üm sü bir cis im f
ı rla d
ı
ucundan v e k ara nl
ığ
a k ar
ı ş ara k k aybold u.
Dum ble dore 'u n da ayn
ı ş ekild e mesajla r
yolla d
ığ ı
n ı hat
ı rla yara k “O bir patr o nus
muydu?” d iy e s ord u.
“E ve t,
ş ato ya seni buld u
ğ um u belir te n bir
mesaj y ollu yoru m , y oksa e ndi
ş ele necekle rd ir .
Hadi, d aha fa zla o yala nm ayal
ı m.”
Bera ber okula uzanan patik ada yürü m eye
ba
ş la d
ı la r.
“N as
ı l b uld un b eni? ” d iy e s ord u H arry .
“T re nden a yr
ı lm ad
ığ ı
n ı fa rk e ttim v e b öyle b ir
pele rin in old u
ğ unu da biliy ord um . Ö nce bir
nedenden dola y
ı sakla nd
ığ ı
n ı dü
ş ündüm .
Kom part
ı man
ı n p erd esin in y erd e o ld u
ğ unu fa rk

edin ce iç eriy i b ir k ontr o l e deyim d edim .”
“P eki bura da ne yap
ı yord un?” diy e sord u
Harry .
“H ogsm eade'e y erle
ş tir ild im , y ani o kuld a a l
ı nan
fa zla dan g üvenlik ö nle m le ri y üzünden.”
“B ura da g öre vli o la n s adece s en m is in y oksa -
?”
“H ay
ı r. Pro udfo ot, Savege ve Daw lis h de
bura da.”
“D aw lis h m i, h ani
ş u D um ble dore 'u n s ald
ı rd
ığ ı
seherb az?”
“E vet o .”
Kara nl
ı kta o kul a ra bala r
ı n ı n d aha y eni b
ı ra km
ı ş
old u
ğ u iz le ri ta kip e dere k z ar z or ile rliy orla rd
ı .
Harry pele rin in alt
ı ndan yan yan Tonks'a

bak
ı yord u. Tonks
ş im diy e kadar her zam an
mera kl
ı o lm u
ş tu (b az
ı zam anla r sin ir bozucu
ols a da) en az
ı ndan ra hatç a gülü m süyor,
ş akala r y ap
ı yord u.
Ş im di d aha y a
ş la nm
ı ş , c id di
ve am aca yönelik duru yord u. Bütü n o
Bakanl
ı k't a o la nla r m
ı etk ile m i
ş ti onu acaba?
Harry , H erm io ne'n in T onks'u S ir iu s h akk
ı nda
te selli etm esi gere kti
ğ i ile ilg ili bir ta vsiy esin i
hat
ı rla d
ı , ancak bunu yapm ay
ı bir tü rlü
becere m edi. H arry onu S ir iu s'u n ölü m ünden
soru m lu tu tm akta n ç ok u zakt
ı , b u h iç k im senin
suçu d e
ğ ild i ( e n a z
ı ndan k endis in den d aha ç ok
kim senin ), ancak müm kün old u
ğ u süre ce
Sir iu s h akk
ı nda k onu
ş makta n h o
ş la nm
ı yord u.
Böyle ce so
ğ uk gecede sessiz am a em in
ad
ı mla rla yürü m eye devam ettile r. Tonks'u n
uzun pele rin i ark ala r
ı ndan yeri süpüre re k
geliy ord u.

Her zam an okul ara bala r
ı yla git m eye al
ı ş k ı n
ola n H arry , o kulu n H ogsm eade
İ sta syonundan
hiç b u k adar u zakta o ld u
ğ unu fa rk e tm em i
ş ti.
Ş ato nun g ir i
ş k ap
ı s ı n ı n h er ik i y an
ı nda y er a la n
ve u çla r
ı nda k anatl
ı y aban d om uzla r
ı b ulu nan
ik i uzun sütu nu görd ü
ğ ünde ra hatla m
ı ş t ı .
Ü ş üm ü
ş tü , a çt
ı v e b ir a z d a b u y eni k asvetli
Tonks't a n ayr
ı lm ak is tiy ord u. Fakat kap
ı la r
ı
it e kle m ek iç in elin i uzatt
ığ ı
nda kap
ı la r
ı n
zin cir le rle k apat
ı ld
ığ ı
n ı g örd ü.
Tonks k endin den e m in b ir
ş ekild e, a sm a k ilid e
hedef a la ra k “A la hom ora !” d edi. A ncak h iç bir
ş ey o lm ad
ı .
“B u tü r
ş eyle rd e i
ş e y ara m
ı yor.” dedi Tonks.
“B unla r
ı D um ble dore k endi b üyüle m i
ş o lm al
ı .”
Harry e tr a f
ı na b ak
ı nd
ı .
“D uvara t
ı rm anabilir im s an
ı r ı m” d iy e ö nerd i.

“H ay
ı r, t
ı rm anam azs
ı n” dedi Tonks kesin bir
ş ekild e. “K açak engelle yic i büyüle rle
donat
ı lm
ı ş . G üvenlik bu yaz yüz kat daha
s ı k ı la
ş t ı r ı ld
ı .
“ İ yi o z am an” d edi H arry . T onks'u n b ir tü rlü i
ş e
yara m ad
ığ ı
n ı görm ek onu sin ir le ndir iy ord u;
“S an
ı r ı m en iy is i d
ı ş ar
ı da uyum ak, yar
ı n ı
bekle riz ” d edi.
“B ak, a
ş a ğı
dan bir is i senin iç in geliy or” dedi
Tonks. “ B ak!”
Hogw arts '
ı n u zun p atik as
ı nda h are ket e den b ir
fe ner görü nüyord u. Harry bir an Filc h'in
h ı r ı ld ayan ve Harry 'n in bu geç kalm as
ı n ı n
ancak parm akla r
ı n ı n çiv ile nere k
engelle nece
ğ in i söyle yen sesin i daha
ta ham mül e dile bile cek b ir tü rd en b uld u. F enerin
yakla
ş an sar
ı ı ş ığ ı
yla ara la r
ı nda henüz üç

metr e kadar vard
ı ki Harry üstü nden
görü nm ezlik p ele rin in i g örü le bilm ek iç in ç
ı kard
ı .
Ancak kar
ş ı s ı na gele n ki
ş i Bula n
ı k kar
ş ı t ı ,
kanca buru nlu , uzun siy ah ya
ğ l ı saçla r
ı yla
Severu s S nape't i.
“N ih ayet!” dedi dudakla r
ı n ı bükere k. A sas
ı n ı
ç ı karta ra k a sm a k ilid e d okundurd u v e a nid en
zin cir le r g eriy e s avru la ra k k ap
ı a ç
ı ld
ı . “H er n e
kadar okul fo rm an
ı n görü nü
ş üne gölg e

ş üre cek o ld u
ğ una k ara r v ers en d e, o rta ya
ç ı km an n e g üzel P otte r.”
“D e
ğ i ş tir e m edim . De
ğ i ş tir e cek ta m -” diy e
ba
ş la d
ı H arry a ncak S nape s özünü k esere k,
“B ura da bekle m ene gere k yok N ym phadora .
Potte r e lim de - e e- b ir a z d aha g üvende.”
Tonks ka
ş la r
ı n ı çata ra k “M esaj
ı Hagrid 'e
yolla d
ı m s an
ı yord um .” d edi.

“H agrid sene ba
ş ı tö re nin e geç kald
ı , t
ı pk
ı
Potte r'
ı n o ld u
ğ u g ib i v e a kl
ı ma g elm i
ş ken” d edi
Snape, bir ta ra fta n geri dura ra k Harry 'n in
kap
ı dan geçm esin e iz in verd i. “Y eni
Patr o nus'u nu g örm ekte n m em nun o ld um .”
Bunu söyle rk en asas
ı n ı te kra rd an zin cir le re
de
ğ dir d i v e z in cir le r b ir le
ş ere k b üyük b ir k lik
sesiy le k ap
ı T onks'u n y üzüne k apand
ı .
“F akat eskis iy le daha iy iy din ” dedi Snape,
sesin deki k in g özden k açam azd
ı . “Y enis i -e e-
daha y ete rs iz v e z ay
ı f o lm u
ş .”
Snape ile geri dönerk en Harry , Tonks'u n
yüzündeki ani
ş ok-ö fk e kar
ı ş ı m ı bir if a de
görd ü. Tonks kara nl
ığ
a bir kez daha
bürü nm eden, S nape ile okula geri dönerk en
om zundan geriy e bakara k “
İ yi gecele r!” diy e
ba
ğı
rd
ı . “ H er
ş ey iç in te
ş ekkür e derim .”

“S onra g örü
ş ürü z, H arry .”
Snape b ir d akik aya y ak
ı n bir süre hiç bir
ş ey
konu
ş mad
ı . H arry b ir a n iç in de h
ı zla yay
ı la n
çok
ş id detli ö fk e d alg ala r
ı h is setti, S nape a sla
Harry 'n in iç in i yakan bu duyguyu bile m ezdi.
Harry Snape't e n ilk ta n
ı ş t ı kla r
ı günden beri
nefr e t ediy ord u, am a
ş im di S nape'in S ir iu s'a
kar
ş ı d avra n
ı ş la r
ı y üzünden iç in deki b u n efr e t
adeta ta
ş la
ş m ı ş t ı . D um ble dore her ne ders e
ders in , b ütü n y az o nu d ü
ş ünm e f
ı rs at
ı b ulm u
ş
ve s onunda S nape'in S ir iu s'la o z am an d alg a
geçm ek iç in s öyle di
ğ i s özün, y ani o nun o ra da
sakla n
ı rk en Züm rü dü Anka Yold a
ş l ığ ı
' ı n ı n
ço
ğ unun Vold em ort ile mücadele etti
ğ in i
belir te n la f
ı n ı n, b elk i d e S ir iu s'u n ö ld ü
ğ ü g ece
Bakanl
ı k'a gelm esin in en büyük sebebi
old u
ğ una kara r verm i
ş ti. Harry
ş im di akl
ı na
gele n b u d ü
ş ünceye s
ı k ı s
ı k ı yap
ı ş t ı , çünkü

böyle ce Snape'i suçla yabiliy ord u; bu

ş ünceden m üth i
ş bir zevk al
ı yor, hatta
ş u
anda k im se S ir iu s'u n ö lü m ü iç in ü zgün d e
ğ ils e,
bunun nedenin in yan
ı nda yürü yen adam
old u
ğ unu b iliy ord u...
“S an
ı r ı m geç kald
ığ ı
n iç in G ry ffin dor'd an elli
puan” d edi S nape. “V e b ir y ir m i p uan d a b u
Muggle elb is en iç in k
ı rm am a iz in ver.
Bil iy ors un
ş im diy e kadar hiç bir bin a, daha
dönem in b a
ş ı ndan b u k adar k ötü b ir b a
ş la ng
ı ç
yapm am
ı ş t ı r. Henüz daha e
ğ le nceye
ba
ş la m am
ı ş t ı k b ile . B ir re kor k
ı rm
ı ş o lm al
ı s ı n
Potte r.”
Harry 'n in iç i b ir k ez d aha k ork unç b ir ö fk e v e
nefr e t a nafo ru yla y enid en a le vle niy or v e a kkor
halin i al
ı yord u. O anda S nape'e neden geç
kald
ığ ı
n ı anla tm akta nsa Londra 'y a dönm ü
ş
olm ay
ı te rc ih e derd i.

“G alib a m üth i
ş bir gir i
ş yapm ay
ı pla nla d
ı n
Potte r, de
ğ il m i? ” ve devam etti “V e kara r
verm i
ş sin k i
ş öle nin o rta s
ı na u çan b ir a ra bayla
dal
ı ş yapm ak yete rin ce dra m atik bir etk i
yara tm ayacakt
ı .”
Her n e k adar H arry g ö
ğ sünün p atla m ak ü zere
old u
ğ unu his sets e de sessiz kald
ı . S nape'in
Harry 'y i n eden b ura dan g elip a lm aya g önüllü
old u
ğ unu biliy ord u; haz
ı r kim se din le m ezken
Harry 'y e e ziy et v e i
ş kence ç ektir m ek iç in r a hat
bir k aç d akik a b ula cakt
ı .
Sonunda m erd iv enle re ula
ş t ı kla r
ı nda, kale nin
me
ş eden yap
ı lm
ı ş kap
ı la r
ı , Orta k Salo n
yaz
ı s ı na do
ğ ru aç
ı ld
ı . Gir i
ş e vard
ı kla r
ı nda
onla r
ı bir konu
ş ma dalg as
ı ve çata l- b ard ak
sesle ri kar
ş ı la d
ı . Harry o ara da G ry ffin dor
masas
ı nda yerin i ala na kadar görü nm ezlilik
pele rin in i ç
ı karm am as
ı gere kti
ğ in i dü
ş ündü,

böyle ce fa rk edilm eyecekti, nede ols a O rta k
Salo n'd a en uzak masa Gry ffin dor'u n
masas
ı yd
ı .
Snape sanki Harry 'n in akl
ı n ı okum u
ş gib i;
“P ele rin yok. Em in im ki böyle ce -ta m da
is te di
ğ in gib i- iç eriy e gir e rk en herk es seni
göre bilir .”
Snape't e n k urtu lm an
ı n te k y olu o la ra k g örü nen
Orta k S alo n'u n a ç
ı k k ap
ı s ı ndan iç eri g ir d i. D ört
bin a m asas
ı v e ö
ğ re ncile riy le O rta k S alo n h er
zam anki g ib i ta bakla r
ı p ar
ı l p ar
ı l g öste re n u çan
mum la rla süsle nm i
ş ti. Harry , kim seye
yem ekle rin i b
ı ra k
ı p g özle rin i o na d ik m e f
ı rs at
ı
verm eden h
ı zl
ı ca Huffle puff masas
ı n ı n
yan
ı ndan geçti, her
ş ey hafif bir
ş ekild e
bula n
ı kla
ş m ı ş t ı ve ta m herk es dik katin i ona
yo
ğ unla
ş t ı r ı rk en m asada R on v e H erm io ne'y i
fa rk e tti, h
ı zla nara k a ra la r
ı na o tu rd u.

“V ay can
ı na, nere le rd eydin Harry , ne old u
yüzüne?” dedi R on,
ş im di o d a d âhil h erk es
Harry 'y e b ak
ı yord u.
“N eden, n eyi v ar k i? ” d edi H arry , h em en e lin e
bir k a
ş ı k a la ra k ç arp
ı k g örü ntü süne b akt
ı .
“B ütü n yüzün kanla kapl
ı !” dedi Herm io ne,
“H adi g el b ura ya...”
Asas
ı n ı k ald
ı rd
ı v e “ T erg eo” d edi v e y üzündeki
kuru m u
ş k an k aybold u.
Yüzünün düzeld i
ğ in i his seden Harry ,
“T e
ş ekkürle r. B urn um n as
ı l g özüküyor? ” d edi.
“N orm al” dedi Herm io ne endi
ş eli bir sesle .
“N iy e n as
ı l g özükm eli k i? H arry n e o ld u? Ç ok
kork tu k.”
“D aha s onra a nla t
ı r ı m” d iy e k estir ip a tt
ı . G in ny,
Neville , D ean, S eam us'
ı n d in le dik le rin i b iliy ord u

ve n e v ar k i N erd eyse-K afa s
ı z-N ic k d e k ula k
mis afir i olm ak üzere süzüle re k onla ra
yakla
ş ı yord u.
“A m a - ” d edi H erm io ne.
“ Ş im di de
ğ il H erm io ne” dedi H arry kesin ve
cid di b ir s esle . H erk esin e
ğ le ndir ic i b ir h ik âye
veya k ahra m anca b ir o la y b ekle di
ğ in i b iliy ord u,
muhte m ele n b ir ç if t Ö lü m Y iy en v eya b ir R uh
Em ic i. T abi k i M alf o y h ik âyeyi y apabild i
ğ in ce
çabuk ve çok ki
ş iy e yayacakt
ı , ancak her
zam an b u tü r o la yla r
ı n b ütü n G ry ffin dor'lu la r
ı n
kula
ğı
na g elm em esi iç in b ir
ş ans
ı v ard
ı .
Bu a ra da H arry , R on'u n ü zerin den u zanara k
bir ç if t ta vuk b udu v e b ir a z c ip s a la cakt
ı ki,
hepsi orta dan kaybold ula r ve onla r
ı n yerin i
pudin gle r a ld
ı .
“H er neyse, am a S eçm e T öre ni'n i kaç
ı rd
ı n.”

dedi H erm io ne. R on d a b ir ta ra fta n ç ik ola ta l
ı
kura biy e y
ığ ı
n ı na göm ülm ü
ş tü . Bir parç a
pekm ezli ta rt ala ra k, “
Ş apka ilg in ç bir
ş ey
söyle di m i? ” d iy e s ord u H arry .
“H er zam ankin den bir a z daha uzundu, biz e

ş manla r
ı m ı z ı n kar
ş ı s ı nda bir lik olm am
ı z ı
söyle di, b ilir s in i
ş te .”
“D um ble dore , V old em ort't a n b ahsetti m i h iç ?”
“H enüz d e
ğ il, a ncak a s
ı l konu
ş mas
ı n ı daim a
ş öle nden s onra s
ı na s akla r, d e
ğ il m i?
Ş im di ç ok
uzun d a o la m az.”
“S nape, H agrid 'in
ş öle ne g eç k ald
ığ ı
n ı s öyle di- ”
“S nape'i m i görd ün? A m a nas
ı l? ” R on a
ğı
z
dolu su k ura biy e ile d onm u
ş tu .
“O na ra stla d
ı m” dedi H arry ba
ş ta n savar bir
ş ekild e.

“H agrid y aln
ı zca b ir k aç d akik al
ığ ı
na g eç k ald
ı .”
dedi H erm io ne. “ B ak! S ana e l s all
ı yor H arry .”
Harry ö
ğ re tm enle r m asas
ı na b akt
ı v e H agrid 'e
s ı r ı tt
ı . Hagrid o zam ana kadar yan yana
otu rd u
ğ u v e o nun d ir s e
ğ i ile o m uzu a ra s
ı nda
kala n v e
ş im di d e tü m b u
ş öle ni u ygun b ulm az
gib i g özüken P ro fe sör M cG onagall'a b ir tü rlü
it ib ar etm eyi becere m em i
ş ti. Harry ayr
ı ca
Hagrid 'in öbür ta ra f
ı nda otu ra n Kehanet
ö ğ re tm eni P ro fe sör T re la w ney'y i g örd ü
ğ üne d e
ş a ş ı rm
ı ş t ı ; k ule deki o das
ı ndan n adir e n ç
ı kard
ı
ve
ş im diy e kadar onun ilk defa sene ba
ş ı
ş öle nin e kat
ı ld
ığ ı
n ı fa rk etm i
ş ti.
Ş im di hiç
olm ad
ığ ı
kadar garip gözüküyor, parla yan
boncukla r
ı a ra s
ı nda
ş al
ı yla o ynuyord u. G özle ri
gözlü kle ri yüzünden kocam an görü nüyord u.
Her zam an, bir a z sahte kârl
ığ ı
göz önünde
tu tu ld u
ğ unda, geçen senenin sonunda

ö ğ re ndi
ğ i, Lord V old em ort'u n ona ve aile sin e
sald
ı rm as
ı na yol açan kehaneti yapt
ığ ı
n ı
ö ğ re ndi
ğ in de gerç ekte n
ş ok olm u
ş tu . H er ne
kadar b u b ilg i H arry 'y i o nun d ers in e k ar
ş ı d aha
az ilg is iz k
ı ls a da, çok
ş ükür k i b u y
ı l onun
ders in i a lm ayacakt
ı . O nun b üyük d eniz fe neri
gib i g özle ri ta m H arry 'n in y önüne ç evrilm i
ş ti k i
gözle rin i a cele yle S ly th erin m asas
ı na çevir d i.
Dra co M alf o y, g örü nen o ydu k i d aha fa zla a lk
ı ş
ve kahkaha alm ak iç in H arry 'n in burn unun
ezili
ş in in bir ta klid in i yap
ı yord u. Bak
ı ş la r
ı n ı
pekm ezli ta rt
ı na çevir d i,
ş im di iç i te kra r
yan
ı yord u, te ke te k bir kavga iç in nele rin i
verm ezdi k i. ..
“E e, P ro fe sör S lu ghorn , n iy e ç a
ğı
rm
ı ş ?” diy e
sord u H erm io ne.
“B akanl
ı k't a g erç ekte n ele r o ld u
ğ unu ö
ğ re nm ek
iç in .” d edi H arry

“H erk es ora da biz i bunu ö
ğ re nm ek iç in
sorg uya ç ekiy ord u, d e
ğ il m i R on?”
“E vet” dedi Ron. “T üm bilm ek is te dik le ri
gerç ekte n s eçilm i
ş k i
ş i o lu p o lm ad
ığ ı
n.”
“H ayale tle r a ra s
ı nda d a b u k onu ü zerin e ç ok
konu
ş uld u.” diy e ara ya gir d i Nere deyse-
Kafa s
ı z-N ic k. Bu s
ı ra da kafa s
ı n ı Harry 'y e
e ğ mi
ş ti - k i k afa s
ı b a
ğ la nd
ığ ı
y erd en te hlik eli b ir
ş ekild e salla nd
ı . “A m a fik rim i aç
ı k ola ra k
ark ada
ş b ild i
ğ im P otte r y önünde b eyan e ttim .
Am a buna ra
ğ men bütü n yüre
ğ im le te m in
ederim k i s iz i b u k onuda s
ı km ayaca
ğı
m. ‘
Harry
Potte r bana bütü n s
ı rla r
ı n ı söyle m ekte
ta m am
ı yla güve
nir .
' dedim onla ra . O nun bu
güvenin e ih anet e tm ekte nse ö lm eyi y e
ğ le rim .”
“D aha fa zla bunu dem ene gere k yok,
görü ld ü
ğ ü kadar
ı yla sen zate n ölü sün.” dedi

Ron.
Dum ble dore ö
ğ re tm enle r m asas
ı nda ta m da
aya
ğ a kalk m
ı ş ken, Nere deyse-K afa s
ı z-N ic k
hakare t eder bir to nla m ayla “B ir kez daha
köre rm i
ş bir balt a n
ı n göste re ce
ğ i hassasiy eti
göste rd in iz .” d iy ere k G ry ffin dor m asas
ı n ı n en
uzak ta ra f
ı na süzüld ü. Salo ndaki ç
ı nla yan
sesle r ve kahkahala r anid en sessiz li
ğ e
göm üld ü.
“H erk ese en iy i dile kle rim le iy i ak
ş am la r
dile rim .”
dedi D um ble dore e ngin b ir s es to nuyla , e lle ri
bütü n s alo nu k ucakla rc as
ı na a ç
ı lm
ı ş t ı .
“E lin e ne olm u
ş ?” dedi H erm io ne büyük bir
ş a ş k ı nl
ı kla .
Bunu fa rk eden te k Herm io ne de
ğ ild i.

Dum ble dore 'u n s a
ğ e li H arry 'y i a lm aya g eld i
ğ i
ak
ş am old u
ğ u gib i kara rm
ı ş ve yanm
ı ş
gözüküyord u. B ütü n odaya f
ı s ı lt
ı la r dola rk en,
Dum ble dore bu sahneyi böle re k aç
ı k bir
ş ekild e g üld ü v e m or-a lt
ı n k ar
ı ş ı m ı c üppesin in
kolu nu s alla yara k y ara n
ı n ü zerin i k apatt
ı .
“Ö nem li b ir
ş ey d e
ğ il. ”
dedi g üle rc esin e.
“ Ş im di. .. Yeni gele n herk es ho
ş geld i, eski
ö ğ re ncile rim iz s iz i te kra r g örm ek n e g üzel, s ih ir
dolu b ir y
ı l s iz le ri b ekliy or...”
“E li, yaz
ı n görd ü
ğ üm le ayn
ı duru m da.” diy e
f ı s ı ld ad
ı H arry H erm io ne'y e. “
Ş im diy e kadar
te davi eder diy e dü
ş ündüm ... veya M adam
Pro m fr e y h alle der d iy e.”
“E li ta m am iy le yanm
ı ş görü nüyor.” dedi

Herm io ne, mid esi bula n
ı yorm u
ş gib i bir
görü nü
ş ü vard
ı . “A m a te davi edem eyece
ğ in
baz
ı yara la r vard
ı r... eski la netle r... ve de
panzehir i o lm ayan ik sir le r...”
“... v e h ad em em iz M r. F ilc h 'i n b an a s ö yle m em i
is te d i
ğ i geni
ş bir yasak daha var; W easle y
Ş akac
ı Dükkan
ı 'n dan al
ı nm
ı ş her
ş eyin
kulla n
ı m ı n ı n k
ı s ı tla nd
ığ ı
n ı s öyle di. ”
“B in ala r
ı n ı n Q uid dit c h ta k
ı mla r
ı nda oynam ak
is te yenle r, h er z am an o ld u
ğ u g ib i is im le rin i b in a
ba
ş kanla r
ı na verm elid ir . Ayn
ı zam anda
Quid dit c h maçla r
ı n ı anla ta bile cek ki
ş ile r
ara n
ı yor.”
“A yr
ı ca ara m
ı za yeni kat
ı la n Pro fe sör
Slu ghorn 'u da ara m
ı zda görm ekte n
mem nunum .”
Slu ghorn aya
ğ a kalk t
ı , saçs
ı z ba
ş ı mum

ı ş ı kla r
ı alt
ı nda parl
ı yord u, üzerin i yele kle
örttü
ğ ü karn
ı masan
ı n alt
ı nda kara nl
ığ
a
kar
ı ş m ı ş t ı .
“K endis i b enim e ski m esle kta
ş ı md
ı r v e e ski i
ş i
İ ksir ö
ğ re tm enli
ğ in e d evam e tm eyi k abul e tti. ”
“ İ ksir ? ”
“ İ ksir ? ”
Herk es d o
ğ ru d uydu
ğ unu b ilm eden b u k elim e
tü m s alo nda y ank
ı la nd
ı .
“ İ ksir m i? ” d edi R on v e H erm io ne a yn
ı a nda,
dönüp H arry 'y e b akt
ı la r. “ F akat, s en d edin k i- ”
“B u a ra da P ro fe sör S nape,”
Dum ble dore bütü n m
ı r ı ld anm ala r
ı
bast
ı r ı rc as
ı na s esin i y ükselt ti
“K ara n l
ı k S anatla ra K ar
ş ı S avunm a ö
ğ re tm eni

pozis yonuna g etir ild i. ”
“H ay
ı r!” d edi H arry , o k adar y üksek s öyle m i
ş ti
ki bir ç ok kafa dönüp ona bakt
ı . Um ru nda
de
ğ ild i, gözle rin i ö
ğ re tm enle r m asas
ı na dik ti,
çile den ç
ı km
ı ş t ı . B ütü n bu ola nla rd an sonra
nas
ı l o lu rd u d a S nape'e b u g öre v v erile bilir d i.
Y ı lla rd an b eri D um ble dore o na b u i
ş i verm ek
konusunda o na g üvenm em i
ş ti h ani?
“A m a Harry , Kara nl
ı k Sanatla ra Kar
ş ı
Savunm a d ers in i S lu ghorn ö
ğ re te cek d em i
ş tin ”
dedi H erm io ne.
“B en de öyle yapacak sand
ı m.” Beynin i
zorla yara k Dum ble dore 'u n Slu ghorn 'a ne
anla tt
ığ ı
n ı hat
ı rla m aya çal
ı ş t ı , fa kat
ş im di
anla m
ı ş t ı ki Dum ble dore ona hangi ders i
ö ğ re te ce
ğ in i s öyle m em i
ş ti.
Dum ble dore 'u n sa
ğı
nda otu ra n Snape, is m i

an
ı ld
ığ ı
zam an aya
ğ a kalk m ad
ı ; Sly th erin
masas
ı ndan o nayla r a lk
ı ş la r e
ş li
ğ in de s adece
elin i kald
ı rd
ı ve bundan onun pek de fa zla
sevilm edi
ğ i konusunda görü
ş ü olu r diy e

ş ündü.
“ İ yi, en az
ı ndan iy i bir
ş ey var,” dedi H arry
ac
ı mas
ı z bir to nda “E n az
ı ndan senenin
sonunda g it m i
ş o la cak.”
“N e d em ek is tiy ors un?” d edi R on.
“B u i
ş u
ğ urs uz. H iç k im se b ir y
ı ld an d aha fa zla
dayanam ad
ı ... Q uir re ll bu i
ş i yapark en öld ü.
Ş ahsen b a
ş ka b ir ö lü m ün d aha o lm as
ı na h ay
ı r
dem em .”
“H arry !” dedi H erm io ne,
ş ok o lm u
ş tu v e s esi
de s it e m kârd
ı .
“B elk i d e s enenin s onunda
İ ksir d ers i iç in g eri

döner,” d edi R on o rta k ara r b ir s es to nuyla . “
Ş u
adam Slu ghorn belk i uzun süre kalm ak
is te m iy ord ur, M oody is te m em i
ş ti. ”
Dum ble dore b o
ğ az
ı n ı te m iz le di. T ek k onu
ş an
Harry , R on v e H erm io ne d e
ğ ild i, b ütü n s alo n
sonunda Snape'in en büyük hayalin e
kavu
ş mas
ı n ı ta rt
ı ş ı yord u. V erd i
ğ i h aberin h is si
görü nüm üne b ak
ı l ı rs a, o rta daki d uru m dan p ek
de bih aberd i. Ö
ğ re tm en de
ğ i ş ik lik le ri
konusunda d aha fa zla b ir
ş ey s öyle m edi, a m a
konu
ş madan öncede orta l
ığ ı
n sessiz le
ş mesi
iç in b ekle di.
“ Ş im di, s alo nda b ulu nan h erk esin b ild i
ğ i ü zere ,
Lord V old em ort v e o nun y old a
ş la r
ı b ir k ez d aha
kar
ş ı m ı zdala r v e g üç k azan
ı yorla r.”
Salo n, D um ble dore 'u n k onu
ş mas
ı yla kork unç
bir s essiz li
ğ e g öm ülm ü
ş tü . H arry , M alf o y'a g öz

att
ı . Dum ble dore 'a bakm
ı yord u, sanki
Dum ble dore 'u n sözle ri pek dik kate de
ğ er
de
ğ ilm i
ş g ib i b ir a z y ukar
ı s ı nda a sas
ı yla ç ata l
ı n ı
uçuru yord u.
“B iz i bek le y en duru m un ne kad ar te h lik eli
old u
ğ unu v e H ogw arts 'd a g üvende k alm am
ı z
iç in n e k adar ö nle m a lm am
ı z gere kti
ğ in i ta m
ola ra k kestir e m em .
Ş ato nun b üyüsel g üvenlik
önle m le ri g eçti
ğ im iz y az b oyunca a rt
ı r ı ld
ı , a rt
ı k
daha y eni v e g üçlü y önte m le rle k oru nuyoru z,
fa kat h ala h erh angi b ir ö
ğ re ncim iz in v eya o kul
göre vlis in in dik kats iz li
ğ i kar
ş ı s ı ndaki ola yla ra
kar
ş ı vic danen koru nm al
ı y ı z. Ancak
ö ğ re tm enle rin iz in s iz in g üvenli
ğ i iç in k oyaca
ğı
k ı s ı tla m ala ra s ayg
ı g öste rm eniz i is te rim , h er n e
kadar s
ı k ı c ı bula cak ols an
ı z da belir li
saatle rd en sonra d
ı ş ar
ı ç
ı km an
ı z yasak
ola cak. S iz den r ic am , o kul iç in de v eya d
ı ş ı nda

kar
ş ı la
ş aca
ğı
n ı z yabanc
ı veya
ş üpheli bir
duru m s öz k onusu o ld u
ğ unda, b u d uru m u o kul
çal
ı ş anla r
ı ndan b ir in e a nla tm an
ı zd
ı r. S iz in v eya
bir b a
ş kas
ı n ı n g üvenli
ğ i iç in g ere ken ö zeni h er
zam an göste re ce
ğ in iz konusunda
güveniy oru m .”
Dum ble dore 'u n mavi gözle ri bir kez daha
gülm eden ö nce ö
ğ re ncile ri ta ra d
ı .
“F ak at
ş im di ta m d a is te di
ğ in iz g ib i s
ı cak ve
ra hat y ata kla r
ı n ı z s iz i b ekliy or. B iliy oru m k i
ş u
anda e n ö nem li ö nceli
ğ in iz , y ar
ı nki d ers le rin iz
iç in k endin iz i z in de h is setm eniz dir . H erk ese iy i
ak
ş am la r d ile rim , h adi b akal
ı m...”
Ve her zam anki sesle r e
ş li
ğ in de otu ru la n
yerle rd en kalk
ı ld
ı ,
ş im di yüzle rc e ö
ğ re nci
yata khanele rin e git m ek iç in B üyük S alo n'd an
adeta d
ı ş ar
ı ta
ş ı yord u. Kala bal
ığ
a kar
ı ş ı p

hem en ç
ı km ak g ib i b ir ta sas
ı o lm ayan H arry ,
ayakkab
ı la r
ı n ı ba
ğ la rm
ı ş gib i oyala n
ı yord u,
böyle ce Malf o y'u n buru n ezm e hare ketin i
görm eyecekti. Bir ç ok Gry fin dor'lu nun
geçm esin e iz in v erd i. H erm io ne o m ükem mel
göre vin i yerin e getir m ek ve bir in ci s
ı n ı fla ra
önderlik etm ek üzere çokta n f
ı rla m
ı ş t ı , am a
Ron H arry ile k ald
ı .
Ron, k im senin d uyu
ş a la n
ı n ı n iç in de d e
ğ ilk en
ve haz
ı rd a d
ı ş ar
ı akan kala bal
ığ ı
n
ark as
ı ndayken “B urn una gerç ekte n ne old u
Harry ?” d iy e s ord u.
Harry her
ş eyi anla tt
ı . R on'u n buna ra
ğ men
gülm em esi ark ada
ş l ı kla r
ı n ı n ne kadar güçlü
old u
ğ unun b ir g öste rg esiy di. “ M alf o y'u n b uru nla
ilg ili b ir h are ket y apt
ığ ı
n ı g örd üm .” d edi k ara nl
ı k
bir
ş ekild e.

“A m a ö nem li d e
ğ il! ” d edi H arry k esin b ir s esle .
“B eni ora da bulm adan önce ne söylü yord u
din le b ir ...”
Harry a nla tm adan ö nce R on'u n M alf o y'u n b u
sözle ri s onra s
ı nda
ş ok o lm as
ı n ı u m ard
ı . B unu
um makla Harry ta m bir dom uz kafa l
ı l ı k
yapm
ı ş t ı , çünkü Ron hiç etk ile nm i
ş e
benzem iy ord u.
“Y apm a Harry , sadece Pansy Park in son'a
hava at
ı yord ur... Kim -O ld u
ğ unu-B ilir s in -S en
ona n e tü r b ir g öre v v ere bilir k i? ”
“V old em ort'u n Hogw arts 'd a bir in e ih tiy ac
ı
olm ad
ığ ı
n ı nerd en bile bilir s in ki? Bu ilk
olm azd
ı -”
Ark ala r
ı ndan bir ses “O nun ad
ı n ı kulla nm ay
ı
keser m is in H arry ? ” d edi s it e m kâr b ir e dayla .
Harry k im o ld u
ğ unu g örm ek iç in o m zundan g eri

bakt
ı ; H agrid e lin i s all
ı yord u.
“D um ble dore onun is m in i kulla n
ı yor.” dedi
Harry in atç
ı b ir to nla m ayla .
“E vet, iy i a m a o D um ble dore , d e
ğ il m i? ” d iy e
cevap v erd i H agrid g iz em li b ir s esle . “ E e n eden
geç k ald
ı n H arry ? E ndi
ş ele ndim .”
“T re nde b ekle dim .” d edi H arry . “S en n iy e g eç
kald
ı n?”
“G ra w p ile b ir lik te ydim .” d edi H agrid , m utlu b ir
hali v ard
ı . “Z am an
ı n n as
ı l g eçti
ğ in i a nla m ad
ı m.
Dum ble dore 'u n yard
ı m ı yla
ş im di da
ğ la rd a bir
evi v ar - g üzel b üyük b ir m a
ğ ara . O rm an'd a
old u
ğ undan ç ok d aha m utlu ydu.
İ yi bir
ş ekild e
sohbet e diy ord uk”
“G erç ekte n m i? ” dedi H arry bir ta ra fta n da
Ron'la göz göze gelm em eye özen

göste riy ord u; H agrid 'in dev ark ada
ş ı ile son
kar
ş ı la
ş mala r
ı nda, a
ğ açla r
ı kökle rin den
sökm ek gib i bir kabiliy eti vard
ı ve kelim e
kapasit e si be
ş kelim eyle k
ı s ı tl
ı yd
ı - ki
bunla rd an ik is in i d o
ğ ru te la ffu z e dem iy ord u.
“E vet öyle , gerç ekte n çok iy i. ” dedi H agrid
guru r duyarc as
ı na. “G örü nce çok
ş a ş ı ra caks
ı n, onu asis ta n
ı m ola ra k e
ğ it m eyi

ş ünüyoru m .”
Ron yüksek sesle hom urd and
ı am a daha
sonra onu yüksek sesle hap
ş ı r ı yorm u
ş gib i
ç ı karm ay
ı b a
ş ard
ı .
Ş im di m e
ş e g ir i
ş k ap
ı la r
ı n ı n
yan
ı nda d uru yorla rd
ı .
“H er neyse, yar
ı nki ö
ğ le den sonra ki ilk
ders in iz de g örü
ş ürü z. E rk en g elin v e b öyle ce
sen
Ş ahg- yani Solu kkanat'a merh aba
diy ebilir s in .”

Görü
ş ürü z derc esin e mutlu bir
ş ekild e elin i
kald
ı rd
ı v e d
ı ş k ap
ı dan k ara nl
ığ
a d o
ğ ru ç
ı kt
ı .
Harry ve Ron bak
ı ş t ı la r. Ron'u n da t
ı pk
ı
kendis i gib i o i
ğ nele yic i duyguyu his setti
ğ in i
söyle yebilir d i. “ B u y
ı l S ih ir li Y ara t
ı kla r
ı n B ak
ı m ı
ders i a lm
ı yors un d e
ğ il m i? ” d edi H arry .
Ron k afa s alla d
ı .
“V e s en d e a lm
ı yors un d e
ğ il m i?
Harry d e k afa s
ı n ı salla d
ı .
“V e H erm io ne” d edi R on. “O d a a lm
ı yor d e
ğ il
mi? ”
Harry kafa s
ı n ı te kra r salla d
ı . A caba H agrid
onun üç fa vori ö
ğ re ncis in in ders i b
ı ra kt
ığ ı
n ı
ö ğ re nin ce ne yapacakt
ı , dü
ş ünm ek bile
is te m iy ord u.

D O KU ZU NCU B Ö LÜ M :

MELE Z P R EN S
E rte si s abah k ahvalt
ı dan ö nce H arry v e R on
O rta k S alo n'd a H erm io ne ile b ulu
ş tu . T eoris in e
b ir a z deste k bulm ak um uduyla Harry ,
H ogw arts Ekspre si'n deyken Malf o y'u n
s öyle dik le rin e kula k mis afir i old u
ğ unu
H erm io ne'y e s öyle m ek iç in v akit h arc am ad
ı .
“ F akat o nun P ark in son iç in g öste ri
ş y apt
ığ ı
g ün
g ib i orta dayd
ı , de
ğ il m i? ” diy e la f
ı s
ı k ı ş t ı rd
ı
R on, H erm io ne b ir
ş ey d iy em eden ö nce.
“ E vet,” d edi H erm io ne k u
ş kuyla , “B ilm iy oru m .
M alf o y b unu k endis in i o ld u
ğ undan d aha ö nem li
g öste rm ek iç in y apm
ı ş g ib i g örü nüyor... fa kat
b u, s öyle m ek iç in b üyük b ir y ala n...”

“T am am en ö yle ,” d edi H arry , fa kat o d a a s
ı l
mesele nin n e o ld u
ğ unu a nla yam am
ı ş t ı , ç ünkü
bir sürü in san onun konu
ş mas
ı n ı din le m eye
çal
ı ş ı yord u, ona dik dik bakm aya ya da
elle rin in a rk as
ı ndan f
ı s ı ld a
ş maya d e
ğ il.
“B unu anla m as
ı zor,” Portr e deli
ğ in den
t ı rm anm ak iç in olu
ş an s
ı ra ya kat
ı ld
ı kla r
ı
s ı ra da, R on b ir in ci s
ı n ı f o ld u
ğ u b elli o la n k üçük
bir o
ğ la n
ı ç ekti. E lin in a rk as
ı ndan a rk ada
ş ı na
Harry hakk
ı nda bir
ş eyle r m
ı r ı ld anan çocuk
anid en k
ı pk
ı rm
ı z ı old u ve panik le delik te n
d ı ş ar
ı d evrild i. R on k
ı s k
ı s g üld ü. “A lt
ı nc
ı s
ı n ı f
olm ay
ı seviy oru m ve bu sene bo
ş
zam anla r
ı m ı z ola cak. Tüm dönem boyunca
sadece b ura da o tu ru p d in le nebilir iz .”
“Ç al
ı ş mak iç in o bo
ş zam ana ih tiy ac
ı m ı z
ola cak, Ron!” dedi Herm io ne korid ord an
ayr
ı l ı rla rk en.

“E vet, fa kat bugün de
ğ il, ” dedi R on. “B ugün
gerç ek b ir k ay
ı p o la cak d iy e ta hm in e diy oru m .”
“D urd ur
ş unu!” d edi H erm io ne, k olu nu u zatt
ı v e
elin de kir e ç-y e
ş ili bir dis ki s
ı k ı ca tu tm u
ş
geçm eye ç al
ı ş an b ir d örd üncü s
ı n ı f ö
ğ re ncis in i
durd urd u. “S iv ri u çlu fr iz bile r y asakla nd
ı , b
ı ra k
onu,” dedi sertç e. Ka
ş la r
ı n ı çata n çocuk
h ı rla yan fr iz biy i te slim edip Herm io ne'n in
kolla r
ı n ı n alt
ı nda e
ğ ild i ve ark ada
ş la r
ı n ı n
ard
ı ndan ile rle di. Ron bir süre çocu
ğ un
kaybolm as
ı iç in bekle di, ard
ı ndan da
Herm io ne'n in s
ı k ı ca tu ttu
ğ u fr iz biy i sertç e
çekti.
“H arik a, h er z am an b unla rd an b ir in i is te m i
ş tim .”
Herm io ne'n in it ir a z
ı sesli bir k
ı k ı rd am a
ta ra f
ı ndan bo
ğ uld u; görü nü
ş e göre Lavender
Bro w n, Ron'u n sözünü hayli e
ğ le nceli

bulm u
ş tu . O nla r g eçene k adar g ülm eye d evam
etti v e o m zunun ü stü nden R on'a b ir g öz a tt
ı .
Ron k endin den o ld ukça m em nun g örü nüyord u.
Orta k S alo n'u n ta van
ı d urg un b ir m aviy le n arin
bir
ş ekild e çiz ilm i
ş ti, gökyüzündeki bulu t
dem etle ri s adece y üksek p encere g ru pla r
ı n ı n
iç in den görü nüyord u. Onla r yula f la pas
ı ,
yum urta la r v e d om uz p ast
ı rm ala r
ı n ı t
ı k ı n ı rk en
Harry v e R on b ir ö nceki g ece H agrid ile o la n
ra hats
ı z e dic i s ohbeti H erm io ne'y e a nla tt
ı la r.
“F akat o gerç ekte n de Sih ir li Yara t
ı kla r
ı n
Bak
ı m ı d ers in e d evam e dece
ğ im iz i d ü
ş ünm ü
ş
ola m az!” dedi Herm io ne üzgün bir
ş ekild e.
“D em ek is te di
ğ im , yani iç im iz den bir i ona...
biliy ors unuz... ne kadar is te kli old u
ğ um uzu
söyle di
ğ i z am an?”
“E vet ö yle , y in e d e ö yle , a sl
ı nda d e
ğ il m i? ” d edi

Ron, k
ı zarm
ı ş yum urta y
ı tü m üyle yuta rk en.
“D ers le rin de en çok çaba sarf eden ki
ş ile r
biz le riz , ç ünkü b iz H agrid 'i s eviy oru z. F akat o ,
biz im o apta l ders i sevdi
ğ im iz i dü
ş ünüyor.
Herh angi b ir in in F .Y .B .S .'y e o d ers le g id ece
ğ in i

ş ünüyor m usun?”
Ne H arry n e d e H erm io ne c evapla m ad
ı ; g ere k
de y oktu . Ç ok iy i b iliy orla rd
ı k i b u y
ı l h iç k im se
Sih ir li Yara t
ı kla r
ı n Bak
ı m ı ders in e devam
etm ek is te m iy ord u. H agrid m asadan a yr
ı ld
ı kta n
on dakik a sonra H agrid 'd en sak
ı n ı yorla r ve
onun n e
ş eli e l s alla m ala r
ı na is te ksiz ce k ar
ş ı l ı k
veriy orla rd
ı .
Yem ekle rin i yedik te n sonra McG onagall'
ı n
yönetic i m asas
ı ndan geli
ş in i bekle m ek iç in
yerle rin den ayr
ı lm ad
ı la r. Bu y
ı l ders
pro gra m la r
ı n ı n da
ğı
t ı m ı ola
ğ andan çok daha
kar
ı ş ı k olm u
ş tu . Pro fe sör McG onagall ilk

ola ra k h erk ese a ld
ı kla r
ı S .B .D .'le rin seçtik le ri
F.Y .B .S .'y e d evam e tm ek iç in y ete rli o ld u
ğ unu
peki
ş tir m e ih tiy ac
ı h is setm i
ş ti.
Herm io ne M uska, Kara nl
ı k Sanatla ra Kar
ş ı
Savunm a, Biç im De
ğ i ş tir m e, Bit k ib ilim ,
Arit m ansi, Tarih i Yaz
ı tla r ve
İ ksir ders le rin e
devam e tm ek k onusunda z ate n k ara rl
ı yd
ı ve
ilk d efa g ir e ce
ğ i T arih i Y az
ı tla r iç in d aha fa zla
oyala nm adan yola koyuld u. Neville 'in
düzenle m esi is e bir a z daha fa zla zam an
alm
ı ş t ı ; P ro fe sör M cG onagall o nun te rc ih le rin e
te peden bakark en ve S.B .D . sonuçla r
ı
hakk
ı nda dan
ı ş manl
ı k yapark en oval yüzü
te dir g in di.
“B it k ib ilim , güzel, ” dedi. “P ro fe sör Spro ut
‘ Ola
ğ anüstü
' S.B .D . ile döndü
ğ üne çok
mem nun o la cak. V e ‘
Bekle nenin Ü stü nde
' ile
Kara nl
ı k S anatla ra K ar
ş ı S avunm a ders i iç in

hak kazand
ı n. Fakat Biç im De
ğ i ş tir m e'd e
pro ble m v ar.
Üzgünüm , L ongbotto m , fa kat ‘
Kabul E dile bilir
'
F.Y .B .S . seviy esin e devam etm ek iç in
gerç ekte n y ete rin ce iy i d e
ğ il. S adece ö devle r
ile ü ste sin den g ele bile ce
ğ in i d ü
ş ünm e.”
Neville k afa s
ı n ı k ald
ı rd
ı . P ro fe sör M cG onagal
kare
ş eklin deki gözlü
ğ ünden dik katlic e
bak
ı yord u.
“B u a ra da, N eden B iç im D e
ğ i ş tir m e ile d evam
etm ek is tiy ors un? H iç bir z am an b u d ers e ö zel
bir ilg i g öste rd i
ğ in i g örm edim .”
Neville p eri
ş an g örü nüyord u v e “b üyükannem
is tiy or,” d iy e b ir
ş eyle r m
ı r ı ld and
ı .
“H
ı h,” diy e hom urd and
ı McG onagall.
“B akanl
ı kta o tü m ya
ş ananla rd an sonra

büyükanneniz in s enin le g uru r d uym as
ı n ı n ta m
zam an
ı d ı r, yani en az
ı ndan -g erç ekte - neye
sahip o lm ak is te di
ğ in i d ü
ş ünm ekte nse.”
Neville p em beye d öndü v e
ş a ş k ı nl
ı kla g özle rin i
k ı rp
ı ş t ı rd
ı ; P ro fe sör M cG onagall'
ı n d aha ö nce
ondan ö vgüyle b ahsetti
ğ in i d uym am
ı ş t ı .
“Ü zgünüm , Longbotto m , fa kat senin F.Y .B .S .
s ı n ı f ı ma g ir m ene iz in v ere m em . B ununla b ir lik te
Muska'd an ‘
Bekle nenin Üstü nde
' ald
ığ ı
n ı
görü yoru m - neden F.Y .B .S .'n i M uska iç in
denem iy ors un?”
“B üyükannem Muska'n
ı n kola y bir te rc ih
old u
ğ unu d ü
ş ünüyor,” d iy e g evele di N eville .
“M uska'y
ı al, ” dedi M cG onagall “v e M uska
S.B .D .'s in i geçem edi
ğ in i hat
ı rla tm ak iç in ona
bir p usula g öndere ce
ğ im , d ers ç ok d a g ere kli
de
ğ il. ” Pro fe sör McG onagall, Neville 'in

yüzündeki ho
ş nut ku
ş ku if a desin e bakara k
hafif ç e gülü m sedi ve asas
ı n ı n ucuyla bo
ş
lis te ye h afif ç e v urd u v e e lin e a ld
ı ,
ş im di N eville
iç in y eni s
ı n ı f ı n ı n d eta yla r
ı n ı ta
ş ı yord u.
Pro fe sör McG onagall, ilk soru su yak
ı ş ı kl
ı
ata dam Fir e nze'n in hala Kehanet hocal
ığ ı
yap
ı p yapm ayaca
ğı
ola n yan
ı ndaki Parv ati
Patil'e d öndü.
“O ve Pro fe sör Tre la w ney bu y
ı l ders le ri
ara la r
ı nda payla
ş ı yorla r,” dedi Pro fe sör
McG onagall, s esin de b ir h o
ş nuts uzlu k if a desi
vard
ı ; Kehanet ders in i küçüm sedi
ğ i herk es
ta ra f
ı ndan bilin en bir gerç ekti. “A lt
ı nc
ı y
ı l
Pro fe sör T re la w ney ta ra f
ı ndan i
ş le tile cek.”
Parv ati be
ş dakik a sonra old ukça üzgün bir
ş ekild e K ehanet d ers i iç in y ola ç
ı kt
ı .
“D o
ğ ru Potte r, Potte r...” dedi Pro fe sör

McG onagall, Harry 'y e döndü
ğ ü zam an ona
dan
ı ş manl
ı k yap
ı yord u. “M uska, Kara nl
ı k
Sanatla ra Kar
ş ı Savunm a, Bit k ib ilim , Biç im
De
ğ i ş tir m e... h epsi g üzel. S öyle m em g ere kir k i
Biç im D e
ğ i ş tir m e n otu ndan m em nunum P otte r,
old ukça m em nun.
Ş im di, neden
İ ksir ders in e
devam e tm ek is te m iy ors un? S eherb az o lm an
ı n
senin iç in b ir tu tk u o ld u
ğ unu d ü
ş ünüyord um ?”
“Ö yle ydi, fa kat bana S .B .D .'d en ‘
Ola
ğ anüstü
'
alm am g ere kti
ğ in i s öyle m i
ş tin iz , P ro fe sör.”
“V e P ro fe sör S nape'in ö
ğ re tm enli
ğ i z am an
ı nda
öyle yapm al
ı yd
ı n. Fakat Pro fe sör Slu ghorn
S.B .D 'd e ‘
Bekle nenin Ü stü nde
' a la n ö
ğ re ncile ri
F.Y .B .S . s
ı n ı f ı na kabul etm ekte n çok m utlu
ola cakt
ı r.
İ ksir ders iy le devam etm ek is tiy or
musun?”
“E vet,” dedi H arry , “fa kat kit a pla r
ı , kar
ı ş ı m

malz em ele rin i veya herh angi ba
ş ka bir
ş ey
alm ad
ı m - ”
“E m in im P ro fe sör S lu ghorn baz
ı la r
ı n ı ödünç
vere bilir ,” dedi M cG onagall. “Ç ok iy i, P otte r,
i ş te s enin p ro gra m
ı n. O h, b u a ra da - G ry ffin dor
Quid dit c h T ak
ı m ı 'n a k at
ı lm ak iç in y ir m i g önüllü
ş im did en is im le rin i y azd
ı . S
ı ra s
ı g eld i
ğ i z am an
siz e b u lis te yi v ere ce
ğ im v e b o
ş v akit le rin iz e
göre denenm e zam anla r
ı n ı z ı
ayarla yabile ceksin iz .”
Bir k aç d akik a s onra R on, H arry ile ta m am en
ayn
ı d ers le ri s eçm i
ş ti v e ik is i b ir lik te m asadan
ayr
ı ld
ı la r.
“B ak,” dedi Ron pro gra m
ı na mem nun bir
ş ekild e gözle rin i dik m i
ş ken, “
ş im di bo
ş bir
zam an
ı m ı z v ar... v e te neffü ste n s onra b ir b o
ş
zam an d aha... v e ö
ğ le y em e
ğ in den s onra d a...

mükem mel. ”
Harry ve Ron, yar
ı m düzin e yedin ci s
ı n ı f
ö ğ re ncis i haric in de bo
ş ola n O rta k Salo n'a
döndüle r. Harry 'n in Gry ffin dor Quid dit c h
Tak
ı m ı 'n a kat
ı ld
ığ ı
bir in ci y
ı ld a da ta k
ı mda
bulu nan ve hala ta k
ı m ı n bir oyuncusu ola n
Katie B ell d e a ra la r
ı ndayd
ı .
“B unu a la ca
ğı
n ı d ü
ş ünm ü
ş tü m , te brik le r,” d edi
Harry 'n in s and
ığ ı
n ı n ü stü nde d ura n K apta nl
ı k
Bandaj
ı 'n
ı i
ş are t e dere k. “ B ana d enem ele rin n e
zam an y ap
ı la ca
ğı
n ı s öyle !”
“S açm ala m a,” d edi H arry , “s enin d enem ele re
ih tiy ac
ı n yok, senin oyununu be
ş y ı ld
ı r
iz liy oru m ...”
“B öyle ba
ş la m am al
ı s ı n,” dedi Katie
uyar
ı rc as
ı na. “H epin iz in bild i
ğ i gib i, d
ı ş ar
ı da
benden daha iy i ola nla r
ı var.
İ yi ta k
ı mla r

ş im did en m ahvold u, ç ünkü K apta nla r s adece
eski yüzle ri oynat
ı yor veya ark ada
ş la r
ı n ı n
oynam ala r
ı na iz in v eriy or...”
Ron bir a z ra hats
ı zla nm
ı ş görü nüyord u ve
Herm io ne'n in d örd üncü s
ı n ı fta ki b ir ö
ğ re ncid en
ald
ığ ı
siv ri uçlu fr iz biy le oynam aya ba
ş la d
ı .
Friz bi O rta k S alo n boyunca h
ı r ı ld ayara k ve
mobily ala rd an
ı s ı r ı kla r a lm aya ç al
ı ş ara k h
ı zla
ile rle di. Cro okshanks'in sar
ı gözle ri fr iz biy i
ta kip e tti v e ç ok y ak
ı n ı na g eld i
ğ in de t
ı sla d
ı .
Bir s aat s onra a yd
ı nl
ı k O rta k S alo n'd an d ört
kat a
ş a ğı
daki Kara nl
ı k Sanatla ra Kar
ş ı
Savunm a ders li
ğ in e git m ek iç in is te m eyere k
ayr
ı ld
ı la r. H erm io ne b ir k ucak d olu su a
ğı
r k it a b
ı
ta
ş ı yor h ald e d
ı ş ar
ı daki s
ı ra ya ç okta n g ir m i
ş ti
ve gere
ğ in den fa zla yükle nilm i
ş gib i
görü nüyord u.

“Y az
ı tla rd an bir sürü ödevim iz var,” dedi
endi
ş eyle H arry v e R on o na k at
ı l ı rla rk en. “4 0
santim lik b ir d enem e, ik i ç evir i v e ç ar
ş am baya
kadar b unla r
ı b it ir m em la z
ı m!”
“N e y az
ı k,” d iy e e snedi R on.
“S en b ekle ,” d edi H erm io ne ö fk eyle . “
İ ddia ya
gir e rim S nape d aha fa zla s
ı n ı v ere cek.”
Herm io ne k onu
ş urk en s
ı n ı f ı n k ap
ı s ı a ç
ı ld
ı v e
solu k yüzü ya
ğ l ı saçla r
ı yla her ik i ta ra fta n
çevre le nm i
ş ola n S nape korid ora ad
ı m att
ı .
S ı ra ya d erh al b ir s essiz lik ç öktü .
“ İ çeri, ” d edi S nape.
Harry iç eri g ir e rk en ç evre sin e b ak
ı nd
ı . S nape
oday
ı ç okta n k endi k i
ş ili
ğ in e g öre d onatm
ı ş t ı ;
perd ele ri sonuna kadar çekilm i
ş ve her
zam ankin den d aha k ara nl
ı k g örü nen o da m um

ı ş ığ ı
ta ra f
ı ndan ayd
ı nla t
ı l ı yord u. Duvard a
as
ı la n y eni re sim le rin ç o
ğ unda y ara l
ı in sanla r,
hat
ı r ı s ay
ı l ı r d ere cede ü rk ütü cü s akatla nm ala r
ve
ş a ş ı la cak
ş ekild e biç im i bozulm u
ş vücut
parç ala r
ı yer al
ı yord u. G ölg em si ve tü yle r
ürp ertic i re sim le re bakara k yerle rin e
otu ru rla rk en h iç k im se k onu
ş mad
ı .
“S iz den k it a pla r
ı n ı z ı a çm an
ı z ı is te m edim ,” d edi
Snape kap
ı y ı kapat
ı p, s
ı n ı fla yüzle
ş mek iç in
masas
ı n ı n ark as
ı na geçerk en; Herm io ne
Belir s iz le Y üzle
ş me k it a b
ı n ı a cele yle ç anta s
ı na
att
ı v e s andaly esin in a lt
ı na y erle
ş tir d i. “K e
ş ke
siz e söyle m i
ş ols ayd
ı m ve bütü n dik katin iz i
verm eniz i is tiy oru m .”
Siy ah gözle ri, ona dönm ü
ş yüzle r üzerin de
gezin di, Harry 'n in üzerin de herk este n fa rk l
ı
ola ra k ik in ci k ez d ura n g özle r s
ı n ı f ı ta rtm ak iç in
oyala n
ı yord u.

“S an
ı r ı m,
ş im diy e kadar bu ders te be
ş ta ne
hocan
ı z o ld u.”
San
ı rm
ı ş ... sanki bir dahakin in kendis i
ola ca
ğı
n ı üm it edere k hepsin in gelip gid i
ş in i
iz le yen o d e
ğ ilm i
ş g ib i, d iy e d ü
ş ündü H arry a c
ı
ac
ı .
“D o
ğ al ola ra k her hocan
ı n kendin e ait bir
ö ğ re tim
ş ekli ve öncelik le ri ola cakt
ı r.
Bir ç o
ğ unuzun bu ders in S.B .D .'le rin i alm ay
ı
ba
ş arm an
ı z beni
ş a ş ı rtt
ı v e e
ğ er h epin iz ç ok
daha zor ola n F.Y .B .S .'le ri alm ay
ı
ba
ş ara bilir s eniz , d aha d a ç ok
ş a ş ı ra ca
ğı
m.”
Snape a lç ak s esle k onu
ş ara k o dan
ı n k ö
ş esin e
do
ğ ru ile rle di; s
ı n ı fta kile r o nu g örü
ş a la nla r
ı nda
tu tm ak iç in b oyunla r
ı n ı u zat
ı yorla rd
ı . “K ara nl
ı k
Sanatla r,” dedi Snape, “ç ok say
ı da, çe
ş it li,
de
ğ i ş ken v e s onsuzdur. O nla rla s ava
ş mak, b ir

kafa s
ı k optu
ğ unda y erin e d aha ö fk eli v e d aha
güçlü sü ç
ı kan çok kafa l
ı bir yara t
ı kla
sava
ş maya benzer. Sava
ş t ığ ı
n ı z
ş ey sabit
de
ğ ild ir , d e
ğ i ş kendir , y ok e dile m ez.”
Harry Snape'e dik dik bakt
ı . Snape
konu
ş urk en e m in o ld u
ğ u
ş eyle rd en b ir i, o nun
Kara nl
ı k Sanatla r'
ı te hlik eli bir dü
ş man gib i
görm esiy di, d i
ğ er
ş ey is e, s esin de b ir s evgiy le
mi k onu
ş mu
ş tu ?
“S avunm ala r
ı n ı z,” dedi Snape bir a z daha
yüksek bir sesle , “B u nedenle siz in
savunm an
ı z d a te rs in e ç evir m eye ç al
ı ş t ığ ı
n ı z
büyüle r kadar esnek ve
ş id detli olm al
ı . Bu
re sim le r,” önceden te m iz le nm i
ş ola n bir k aç
re sm i i
ş are t e tti - “B üyüyle y ara a la n k i
ş ile re
nele r o ld u
ğ unu a ç
ı k bir
ş ekild e te m sil e diy or,
mesela , C ru cia tu s Laneti” - elin i
ş id detli bir
ac
ı yla fe ry at e den c ad
ı ya d o
ğ ru s alla d
ı - “R uh

Em ic i Öpücü
ğ ü'n ü his sedin ” - bir büyücü
büzü
ş mü
ş ve gözle ri sonuna kadar aç
ı lm
ı ş
hald e b ir d uvar
ı n k ar
ş ı s ı na y
ığ ı
lm
ı ş t ı - “v eya
In fe riu s sald
ı r ı s ı n ı n etk is i alt
ı nda olm ak” -
zem in de b ir k an y
ığ ı
n ı v ard
ı .
“In fe riu s'u n yap
ı ld
ığ ı
görü ld ü m ü peki? ” dedi
Parv ati P atil b ir d enbir e y üksek b ir s esle . “B u
do
ğ ru m u, o nla r
ı k ulla n
ı yor m uydu?”
“K ara nl
ı k L ord g eçm i
ş te In fe ri'y i k ulla nd
ı ,” d edi
Snape, “y ani o nun b unu te kra r k ulla nabile ce
ğ i
konusunda te dbir li o lm al
ı s ı n ı z.
Ş im di. ..”
Snape te kra r s
ı n ı f ı n ucundaki masas
ı n ı n
önüne do
ğ ru ile rle di ve siy ah cüppesi
ark as
ı ndan d alg ala n
ı rk en s
ı n ı f y in e o nu iz le di.
“... siz , san
ı r ı m, sössüz büyüle ri kulla nm ada
acem i de
ğ ils in iz . Sözsüz büyüle rin avanta j
ı
nedir ? ”

Herm io ne'n in eli havay
ı yum ru kla d
ı . Snape
çevre sin e b ak
ı n ı p b a
ş ka b ir in in o lu p o lm ad
ığ ı
n ı
görm ek iç in b ir s üre b ekle di. K aba b ir
ş ekild e,
“P ekâlâ - Mis s Gra nger? ” dem eden önce
ba
ş ka bir seçene
ğ i olm ad
ığ ı
ndan em in
olm u
ş tu .
“D ü
ş man
ı n ı z ı n ne tü r bir büyü yap
ı yor
old u
ğ unuz hakk
ı nda bir fik ri olm az,” dedi
Herm io ne, “ s iz e ik in ci b ir
ş ans d aha v erir .”
“C evap n ere deyse k elim esi k elim esin e A lt
ı nc
ı
S ı n ı f T em el B üyüle r K it a b
ı 'n dan k opya e dilm i
ş ,”
dedi S nape a kl
ı ndan ç
ı kar
ı p a ta rc as
ı na ( M alf o y

ş ede k
ı s k
ı s güld ü), “fa kat özünde do
ğ ru .
Evet, sih ir li sözle ri söyle m eden büyü
kulla nm ada ile rle yenle r büyüle rin de
bekle nm edik bir ö
ğ e kazan
ı rla r. Tabii ki, her
büyücü b unu y apam az; b u k onsantr a syon v e
ak
ı l g ücünden b ir a z
ş ey o la nla r iç in b ir s oru n” -

gözle ri bir kez daha hain ce H arry üzerin de
oyala nd
ı “ y oksun.”
Harry , Snape'î n geçen sene fe la ketle
sonuçla nan Z ih in bend d ers le rin i d ü
ş ündü
ğ ünü
biliy ord u. B ak
ı ş la r
ı n ı in dir m eyi re ddetti, fa kat
Snape gözle rin i ay
ı ra na kadar ona öfk eyle
bakt
ı .
“ Ş im di b ölü neceksin iz ,” d iy e d evam e tti S nape,
“ik i
ş er gru pla ra . E
ş le rd en bir i hiç bir söz
söyle m eden di
ğ erin i la netle m eye çal
ı ş acak.
Di
ğ eri de ayn
ı sessiz lik le la neti üzerin den
kald
ı rm aya ç al
ı ş acak. H adi b a
ş la y
ı n.”
Snape'in bilm em esin e ra
ğ men H arry , en az
s ı n ı f ı n y ar
ı s ı n ı n (D .O 'y a ü ye o la n h erk esin ) b ir
önceki sene Kalk an Büyüsü'n ün nas
ı l
yap
ı ld
ığ ı
n ı ö
ğ re ndi
ğ in i d ü
ş ündü. B una ra
ğ men
onla rd an hiç bir i büyüyü konu
ş madan

yapm am
ı ş t ı . S onuç o la ra k m akul m ik ta rd a h ile
meydana g eld i; ç o
ğ u k i
ş i s ih ir li s özle ri s esli b ir
ş ekild e söyle m ek yerin e hafif ç e f
ı s ı ld
ı yord u.
Tip ik ola ra k, ders in onuncu dakik as
ı nda
Herm io ne, N eville 'in m
ı r ı ld and
ığ ı
P elt e -B acak
Laneti'n i hiç bir söz söyle m eden geri
püskürtm eyi b a
ş arm
ı ş t ı . B u hünerin herh angi
makul bir hoca ta ra f
ı ndan G ry ffin dor'a yir m i
puan kazand
ı ra ca
ğı
kesin di, diy e dü
ş ündü
Harry , fa kat S nape g örm ezlik te n g eld i. O nla r
çal
ı ş ı rla rk en S nape a ra la r
ı ndan s üzüld ü. H arry
ve Ron'u n mücadele sin i iz le m ek iç in
oyala n
ı rk en h iç o lm ad
ığ ı
k adar a
ş ı r ı geli
ş mi
ş
bir y ara sa g ib i g örü nüyord u.
Harry 'y i la netle di
ğ in i s anan R on'u n y üzü m ora
dönm ü
ş tü , d udakla r
ı b üyülü s özle ri m
ı r ı ld anm a
suçu y üzünden k endis in i k urta rm ak iç in s
ı k ı ca
bast
ı r ı lm
ı ş t ı . H arry a sas
ı n ı k ald
ı rm
ı ş t ı ve hiç

gelm eyecek gib i görü nen la neti geri
püskürtm ek iç in h eyecanla b ekliy ord u.
“A c
ı kl
ı , W easle y,” d edi S nape b ir a z iz le dik te n
sonra . “
İ ş te ... s ana g öste rm em e iz in v er-”
Snape asas
ı n ı h
ı zla H arry 'y e döndürd ü ve
Harry iç güdü ile te pki verd i; sözsüz büyüle r
hakk
ı ndaki bütü n dü
ş üncele r unutu ld u ve
hayk
ı rd
ı , “ P ro te go!”
Harry 'n in k alk an b üyüsü ç ok g üçlü ydü, S nape
vurd u - d engele ndi v e m asaya ç arp t
ı . B ütü n
s ı n ı f çevre sin e bak
ı nd
ı ve
ş im di Snape
to parla n
ı rk en onu iz liy orla rd
ı , te hdit k âr bir
ş ekild e b ak
ı yord u.
“S ana sössüz büyüle rle çal
ı ş t ığ ı
m ı z ı
söyle di
ğ im i h at
ı rl
ı yor m usun, P otte r? ”
“E vet,” d edi H arry k askat
ı bir
ş ekild e.

“E vet, e fe ndim .”
“B eni ‘e fe ndim ' diy e ça
ğı
rm an
ı za gere k yok,
Pro fe sör.” Kelim ele r daha ne söylü yor
old u
ğ unu dü
ş ünm eden önce a
ğ z ı ndan
kaçm
ı ş t ı . Ara la r
ı nda Herm io ne'n in de
bulu ndu
ğ u bir ç ok ki
ş in in heyecandan solu
ğ u
kesilm i
ş ti. B una ra
ğ men S nape'in a rk as
ı ndaki
Ron, D ean v e S eam us ta kdir e den b ir
ş ekild e
s ı r ı t ı yorla rd
ı .
“C ezaya k al
ı yors un, c um arte si g ecesi, b enim
odam da,” dedi Snape. “H iç kim se bana
küsta hl
ı k y apam az, P otte r... ‘
Seçilm i
ş Ki
ş i ' o ls a
bile .”
“B u harik ayd
ı , Harry !” diy e k
ı k ı rd ad
ı Ron,
ders te n s onra ki k
ı sa a ra da y olla r
ı nda g üvende
old ukla r
ı z am an.
“B unu gerç ekte n yapm am al
ı yd
ı n,” dedi

Herm io ne, Ron'a ka
ş la r
ı n ı çata ra k. “N e
yapt
ı n?”
“B eni la netle m eye ç al
ı ş t ı , y oksa fa rk e tm edin
mi! ” diy e patla d
ı Harry . “Z ih in bend ders le ri
süre sin ce buna yete rin ce maru z kald
ı m!
Neden b ir d e
ğ i ş ik lik o ls un d iy e b a
ş ka b ir k obay
kulla nm
ı yor? D um ble dore n e ile o ynuyor, y a d a
neden Savunm a hocal
ığ ı
yapm as
ı na iz in
veriy or? Kara nl
ı k Sanatla r hakk
ı nda
konu
ş urk en onu duydunuz mu? O onla r
ı
seviy or! Bütü n bu sabit olm ayan, yok
edile m eyen
ş eyle r - ”
“P ekala ,” dedi Herm io ne, “B ir a z senin gib i
konu
ş tu
ğ unu d ü
ş ündüm .
”B enim g ib i m i? ”
“E vet, s enin b iz e V old em ort'la y üzle
ş menin n e
old u
ğ unu söyle di
ğ in zam anki gib i. Bunun

sadece bir dem et büyü sözünü hat
ı rla m ak
olm ad
ığ ı
n ı s öyle m i
ş tin , d em i
ş tin k i, s adece s en
ve beynin ve yüre
ğ in kal
ı yors un - peki,
Snape'in söyle di
ğ i de bu de
ğ il miy di? Bu
gerç ekte n c esur o lm ak v e h
ı zl
ı d ü
ş ünm ekte n
mi g eliy or? ”
Harry , H erm io ne'n in T em el B üyüle r K it a b
ı 'n dan
ta rt
ı ş mas
ı z daha iy i hat
ı rla d
ığ ı
bu sözle r
kar
ş ı s ı nda ta m am iy le s avunm as
ı z k ald
ığ ı
iç in
onunla ta rt
ı ş mad
ı .
“H arry ! H ey, H arry !”
Harry çevre sin e bak
ı nd
ı ; geçen seneki
Gry ffin dor Quid dit c h Tak
ı m ı 'n
ı n
Vuru cula r
ı 'n dan b ir i o la n J ack S lo per, e lin de b ir
to m ar par
ş öm en ta
ş ı yara k acele yle H arry 'y e
do
ğ ru g eld i.
“S enin iç in ,” diy e solu kla nd
ı Slo per. “D in le ,

senin yeni kapta n old u
ğ unu duydum .
Denem ele ri n e z am an y apacaks
ı n?”
“H enüz em in de
ğ ilim ,” dedi Harry , kendi
kendin e S lo per'
ı n ta k
ı ma g eri d önm esi iç in ç ok
ş ansl
ı olm as
ı gere kti
ğ in i dü
ş ünürk en. “H aber
vere ce
ğ im .”
“O h, hakl
ı s ı n. Bu hafta sonu ola bilir diy e
um uyord um - ”
Fakat H arry d in le m iy ord u; p ar
ş öm endeki in ce,
e ğ ik yaz
ı n ı n kim e ait old u
ğ unu do
ğ ru
hat
ı rla m
ı ş t ı . Slo per'
ı cüm le sin in orta s
ı nda
b ı ra kara k Ron ve Herm io ne ile acele yle
uzakla
ş t ı . B ir y andan d a p ar
ş öm eni a ç
ı yord u.
Sevgili H arry ,
Özel d ers le rim iz e b u c um arte si b a
ş la yabilir iz .
Lütfe n a k
ş am s aat s ekiz de o dam a g el. U m ar
ı m

okula d öndü
ğ ün ilk g ününde e
ğ le niy ors undur.
Sevgile rim le
Alb us D um ble dore
Dip not: A sid P opla r'd an h o
ş la n
ı r ı m.
“A sid P opla r'd an m
ı h o
ş la n
ı r? ” d edi H arry 'n in
om zunun ard
ı ndan m esaj
ı okuyan Ron ve
kafa s
ı k ar
ı ş m ı ş g örü nüyord u.
“B u, o das
ı n ı n d
ı ş ı ndaki o lu k a
ğ z ı ndan g eçm ek
iç in g ere ken p aro la ,” d edi H arry a lç ak b ir s esle .
“H a! Snape bundan mem nun olm ayacak...
Onun c ezas
ı na k ala m ayaca
ğı
m!”
Harry , Ron ve Herm io ne bütü n te nefü sü
Dum ble dore 'u n Harry 'y e ne ö
ğ re te ce
ğ i
hakk
ı nda ta hm in le r y ürü te re k h arc ad
ı la r. R on,
Ölü m Yiy enle r'in bilm edi
ğ i tü rd e
ş a ş ı rt
ı c ı
la netle re v e u
ğ urs uzlu k b üyüle rin e ç ok b enzer

bir
ş eyle r ö
ğ re te bile ce
ğ in i dü
ş ünüyord u.
Herm io ne is e yasal olm ayan bir ç ok
ş ey
söyle di, v e D um ble dore 'u n H arry 'y e ile ri s eviy e
koru yucu büyüle r ö
ğ re tm ek is te di
ğ in i

ş ünüyord u. Teneffü ste n sonra , Harry ve
Ron Snape'in ödevin e is te m eye is te m eye
ba
ş la d
ı kla r
ı O rta k S alo n'a d önerk en H erm io ne
de Arit m ansi ders in e git ti. Bu ödev öyle
karm a
ş ı k ç
ı km
ı ş t ı ki Herm io ne ö
ğ le
yem e
ğ in den s onra ki b o
ş z am anla r
ı nda o nla ra
kat
ı ld
ığ ı
nda dahi hala bit ir e m em i
ş le rd i
(H erm io ne'n in ile rle m ele rin i old ukça
h ı zla nd
ı rd
ığ ı
n ı d ü
ş ündüle r). Z il ö
ğ le nki ik i
İ ksir
ders i iç in ç ala rk en ö devi h enüz b it ir m i
ş le rd i v e
Snape'in ö
ğ re tm enlik y apt
ığ ı
z am ankin den ç ok
daha s am im i g örü nen z in dan s
ı n ı f ı na in dile r.
Korid ora vard
ı kla r
ı nda sadece bir düzin e
in san
ı n F.Y .B .S . seviy esin e devam ediy or

old ukla r
ı n ı g örd üle r. C ra bbe v e G oyle g ere kli
S.B .D . dere cele rin i alm akta besbelli ki
ba
ş ar
ı s ı z olm u
ş la rd
ı , fa kat ara la r
ı nda
Malf o y'u n d a b ulu ndu
ğ u d ört S ly th erin 'li b unu
ba
ş arm
ı ş t ı . D ört R avencla w 'l
ı v e b ir a z k endin i
be
ğ enm i
ş b ir k i
ş ili
ğ i o lm as
ı na r a
ğ men H arry 'n in
sevdi
ğ i b ir H uffle puff'l
ı o la n E rn ie M acm illa n d a
ora dayd
ı .
“H arry ,” dedi E rn ie , H arry 'y e yakla
ş ı rk en bir
haber v ere cekm i
ş g ib i e lin i s all
ı yord u, “s abah
Kara nl
ı k S anatla ra K ar
ş ı S avunm a ders in de
konu
ş ma f
ı rs at
ı bula m ad
ı m.
İ yi ders ti, fa kat
Kalk an Büyüle ri'n in modas
ı n ı n geçm i
ş
old u
ğ unu d ü
ş ünüyoru m , ta bii k i d e b iz D .O .'d an
geriy e k ala nla r iç in ... V e s iz n as
ı ls
ı n ı z, R on -
Herm io ne?”
“ İ yi, ” d en d aha b a
ş ka b ir
ş ey s öyle m eye f
ı rs at
olm adan zin dan
ı n kap
ı s ı aç
ı ld
ı ve d
ı ş ar
ı ya

Slu ghorn 'u n k arn
ı o nun ö nünden g eld i. O day
ı
dold uru rla rk en, onun büyük sam ur b
ı y ığ ı
gülü m seyen a
ğ z ı n ı n üstü nden k
ı vr
ı lm
ı ş t ı , ve
Harry v e Z abin i'y i ö zel b ir ilg iy le s ela m la d
ı .
Zin dan hiç al
ı ş ı lm ad
ı k bir
ş ekild e, ta m am iy le
buhar v e tu haf k okula rla d olu ydu. H arry , R on
ve Herm io ne geni
ş , fo kurd ayan kazanla r
ı n
yan
ı ndan geçerk en ilg iy le havay
ı kokla d
ı la r.
Dört Sly th erin 'li, di
ğ er dört Ravencla w 'l
ı n ı n
yapt
ığ ı
g ib i b ir lik te b ir m asaya o tu rd ula r. H arry ,
Ron ve H erm io ne de Ern ie ile bir m asay
ı
payla
ş t ı la r. Harry 'n in
ş im diy e kadar iç in e
çekti
ğ i e n a yart
ı c ı k okuyu y ayan a lt
ı n-re ngin e
benzeyen b ir k azan
ı s eçtile r. H er n as
ı ls a bu
Harry 'y e, ayn
ı anda
ş ekerli tu rta , süpürg e
sap
ı n ı n o dunsu k okusu v e d aha ö nce K ovuk't a
kokla d
ığ ı
n ı dü
ş ündü
ğ ü çiç e
ğ im si bir kokuyu
an
ı msat
ı yord u. K endin i ç ok y ava
ş v e d erin den

nefe s a l
ı rk en b uld u, v e ik sir in d um anla r
ı s anki
iç iliy orm u
ş ças
ı na iç in e dolu yor gib i
görü nüyord u. Ü zerle rin e b üyük b ir m em nuniy et
çöktü ; H arry , uyu
ş uk bir s
ı r ı tm ayla kar
ş ı l ı k
vere n k ar
ş ı s ı ndaki R on'a s
ı r ı tt
ı .
“B ura ya b ak
ı n, bura ya bak
ı n, bura ya bak
ı n,”
dedi kocam an pro fili parla k dum anla r
ı n
ara s
ı ndan tit r e yen Slu ghorn . “H epin iz
ta rt
ı la r
ı n ı z ı ç
ı kar
ı n, v e ik sir ta k
ı mla r
ı n ı ve
İ le ri
Seviy e
İ ksir -Y ap
ı m ı kit a pla r
ı n ı z ı da
unutm ay
ı n...”
“E fe ndim ?” d edi H arry , e lin i k ald
ı ra ra k.
“H arry , e vet ç ocu
ğ um ?”
“K it a b
ı m, ta rt
ı m v eya h erh angi b a
ş ka b ir
ş eyim
yok - v e R on'u n d a - b iz F .Y .B .S . s eviy esin i
ala bile ce
ğ im iz i dü
ş ünm em i
ş tik de,
görü yors unuz - ”

“A h, e vet, P ro fe sör M cG onagall b ahsetm i
ş ti. ..
Endi
ş e e tm e ç ocu
ğ um , hiç bir
ş ey iç in e ndi
ş e
etm e. Bugün kar
ı ş ı m malz em ele rin i sto k
dola b
ı m ı zdan kulla nabilir s in iz , ve san
ı r ı m
bir k aç ta ne ta rt
ı ö dünç v ere bilir iz , v e b ura da
eski k it a pla r
ı n b ulu ndu
ğ u k üçük b ir d epom uz
var, Flo uris h ve Blo tts 't a n bir ta ne sip ari
ş
edene k adar o nla r
ı k ulla nabilir s in iz .”
Slu ghorn u zun a d
ı mla rla k ö
ş edeki d ola ba g it ti
ve k
ı sa bir oyala nm adan sonra , Lib atiu s
Bora ge'in yazm
ı ş old u
ğ u
İ le ri Seviy e
İ ksir -
Yap
ı m ı kit a b
ı n ı n y
ı pra nm
ı ş görü nüm lü ik i
kopyas
ı yla b elir d i v e b unla r
ı , ik i k ara rm
ı ş ta rt
ı
setiy le b ir lik te H arry v e R on'a v erd i.
“B ura ya bak
ı n,” dedi Slu ghorn , s
ı n ı f ı n ön
ta ra f
ı na g eçerk en. Z ate n
ş i ş mi
ş o la n g ö
ğ sünü
bir a z daha
ş i ş ir d i, bu yüzden yele
ğ in deki

ğ mele r kopacak gib i old u, “B akm an
ı z iç in

bir k aç ik sir h az
ı rla d
ı m, s adece ilg in iz i ç ekm ek
iç in , bilir s in iz . Bunla r F.Y .B .S .'le rin iz i
ta m am la d
ı kta n sonra yapabile ce
ğ in iz tü rd e
ş eyle r. H enüz yapm am
ı ş olm an
ı za ra
ğ men
bunla r
ı duym u
ş olm al
ı s ı n ı z. Bunun ne
old u
ğ unu s öyle yebile cek o la n v ar m
ı ?”
Sly th erin m asas
ı n ı n y ak
ı n ı nda b ulu nan k azan
ı
i ş are t etti. Harry sandaly esin den kendin i
do
ğ ru lt tu v e k azan
ı n iç eris in de k aynayan s ade
s ı v ı n ı n n eye b enzedi
ğ in e b akt
ı .
Herm io ne'n in iy i h az
ı rla nm
ı ş e li h erk este n ö nce
havaya f
ı rla d
ı ; S lu ghorn o nu i
ş are t e tti.
“V erit a seru m . Bu re nksiz , kokusuz ik sir ,
iç enle ri do
ğ ru yu söyle m eye zorla r,” dedi
Herm io ne.
“Ç ok iy i, çok iy i! ” dedi S lu ghorn m utlu lu kla .
“ Ş im di, ” d iy e d evam e tti R avencla w m asas
ı n ı n

yan
ı ndaki kazan
ı i
ş are t edere k, “b u ik sir
old ukça iy i bilin ir ... Son zam anla rd aki baz
ı
Bakanl
ı k k it a pç
ı kla r
ı n ı n ö nem li b ir k
ı sm
ı ... K im -
?”
Herm io ne'n in e li b ir k ez d aha e n h
ı zl
ı s ı yd
ı .
“B u Ç ok Ö zlü
İ ksir , e fe ndim ,” d edi H erm io ne.
Harry d e ik in ci k azandaki y ava
ş ça fo kurd ayan
çam uru m su maddeyi ta n
ı m ı ş t ı , fa kat
Herm io ne'n in soru yu cevapla m ak iç in hak
alm as
ı na gücenm edi; o, her
ş eyden sonra ,
ik in ci y
ı lla r
ı nda bu ik sir i ba
ş ar
ı yla yapan
ki
ş iy di.
“M ükem mel, mükem mel!
Ş im di, bura daki
ik sir ..., evet yavru la r
ı m?” dedi Slu ghorn ,
Herm io ne'n in eli te kra r havay
ı yum ru kla rk en,
ş im di a ç
ı k b ir
ş ekild e
ş a ş k ı n g örü nüyord u.

“B u A m orte ntia !”
“G erç ekte n de o. Sorm ak bile budala ca
görü nüyor,” dedi etk ile nm i
ş gib i görü nen
Slu ghorn , “fa kat b unun n e o ld u
ğ unu b ild i
ğ in iz i
vars ay
ı yoru m ?”
“B u dünyadaki en güçlü a
ş k ik sir i! ” dedi
Herm io ne.
“T am am iy le do
ğ ru !
İ yi ta n
ı d ı n, san
ı yoru m ki
göze ç arp an s edefim si p arla kl
ığ ı
ndan?
“V e b uhar
ı tip ik halk ala r
ş eklin de y ükseliy or,”
dedi H erm io ne hevesle , “v e biz e nas
ı l etk i
edece
ğ in e göre , herk ese de
ğ i ş ik
ş ekille rd e
koktu
ğ u s an
ı l ı r, v e b enim k okla yabild i
ğ im y eni
kesilm i
ş ta ze ç im en v e y eni p ar
ş öm en v e-”
Fakat b ir a z p em bele
ş ti v e c üm le sin i b it ir e m edi.
“ İ sm in i ö
ğ re nebilir miy im , yavru m ?” dedi

Slu ghorn , H erm io ne'n in uta nc
ı n ı görm ezlik te n
gele re k.
“H erm io ne G ra nger, e fe ndim .”
“G ra nger? Gra nger?
İ le ri Düzeydeki
İ ksir
Cem iy eti'n in k uru cusu o la n H ecto r D agw orth -
Gra nger'la b ir a kra bal
ığ ı
n o la bilir m i? ”
“H ay
ı r efe ndim , sanm
ı yoru m . G örü yors unuz,
ben M uggle d o
ğ um lu yum .”
Harry , M alf o y'u N ott'u n y ak
ı n ı na s okulm u
ş v e
bir
ş eyle r f
ı s ı ld ark en g örd ü; h er ik is i d e k
ı s k
ı s
gülü yorla rd
ı , fa kat Slu ghorn um uts uzla
ş m ı ş
görü nm üyord u, ta m aksin e, gülü m sedi ve
bak
ı ş la r
ı n ı Herm io ne'n in yan
ı nda otu ra n
Harry 'y e ç evir d i.
“O ho! B enim en iy i ark ada
ş la r
ı mdan bir i de
Muggle do
ğ um lu , ve o biz im y
ı l ı m ı z ı n en

iy is iy di! S an
ı r ı m b u s ana ç ok ta n
ı d ı k geliy or,
Harry ?”
“E vet e fe ndim ,” d edi H arry .
“P ekala , p ekala , G ry ffin dor'a y ir m i p uan, M is s
Gra nger,” d edi S lu ghorn g üle r y üzle .
Malf o y, t
ı pk
ı Herm io ne'n in yüzüne yum ru k
att
ığ ı
zam an
ı te kra r ya
ş ı yorm u
ş gib i
görü nüyord u. Herm io ne m utlu lu k saçan bir
if a deyle H arry 'y e döndü ve “G erç ekte n ona
y ı l ı n en iy is i old u
ğ um u m u söyle din ? O h,
Harry !” d iy e f
ı s ı ld ad
ı .
“P eki, b unda b u k adar e tk ile yic i o la n n e?” d iy e
f ı s ı ld ad
ı baz
ı nedenle rd en dola y
ı
ra hats
ı zla nm
ı ş g ib i g örü nen R on. “S en y
ı l ı n e n
iy is is in - E
ğ er bana sorm u
ş ols ayd
ı ben de
söyle rd im !”

Herm io ne gülü m sedi, fa kat eliy le susun
hare keti yapt
ı , bu yüzden Slu ghorn 'u n ne
söyle di
ğ in i duyabild ile r. Ron is te di
ğ in i eld e
edem em i
ş g ib i g örü nüyord u.
“A m orte ntia g erç ek b ir a
ş k y ara tm az ta bii k i.
Büyük m ik ta rla rd a b ir s evgi o lm as
ı v eya a
ş ka
benzem esi im kans
ı zd
ı r. Hay
ı r, bu sadece
delic esin e b ir a
ş ka v eya b ir s apla nt
ı ya n eden
olu r. M uhte m ele n b u o dadaki e n te hlik eli v e e n
güçlü ik sir de bu - oh evet,” dedi S lu ghorn ,
ba
ş ı n ı her ik is i de pis pis s
ı r ı ta n M alf o y ve
Nott'a cid diy etle salla rk en. “B enim kadar
ya
ş ad
ığ ı
n ı z z am an, s apla nt
ı l ı b ir a
ş k ı n g ücünü
küçüm sem eyeceksin iz .”
“V e
ş im di, ” d edi S lu ghorn , “i
ş e ba
ş la m am
ı z ı n
zam an
ı g eld i. ”
“E fe ndim , bunun iç in de ne old u
ğ unu biz e

söyle m edin iz ,” dedi Ern ie Macm illa n,
Slu ghorn 'u n m asas
ı nda dura n siy ah re nkte ki
küçük k azan
ı i
ş are t e dere k. K azan
ı n iç in deki
ik sir ne
ş eyle s
ı çr
ı yord u; erim i
ş alt
ı n
re ngin deydi v e k üçük p arç ac
ı kla r d ökülm edi
ğ i
hald e d ü
ş en b üyük d am la la r z em in in ü zerin de
bir k
ı rm
ı z ı b al
ı k g ib i z
ı pl
ı yord u.
“O ho,” d edi S lu ghorn y in e. H arry , S lu ghorn 'u n
ik sir i ta m am en unutm ad
ığ ı
ndan em in di, am a
dra m atik bir etk i yara tm ak iç in soru lm as
ı n ı
bekle m i
ş ti. “ E vet, b u. P eki, ç ok tu haf. B ayanla r
ve b ayla r, b u ik sir F elix F elic is d iy e a dla nd
ı r ı l ı r.
Onu a l
ı r ı m,” d öndü, g ülü m seyere k i
ş it ile bilir b ir
solu k koyuvere n Herm io ne'y e bakt
ı . “F elix
Felic is 'in ne yapt
ığ ı
n ı biliy or musun, Mis s
Gra nger? ”
“ Ş ans s
ı v ı s ı ,” d edi H erm io ne h eyecanla . “S iz i
ş ansl
ı y apar!”

Bütü n s
ı n ı f bir a z daha dik otu ru yorm u
ş
görü n dü.
Ş im di, Harry , Malf o y'u n bir te k
bak
ı ml
ı sar
ı saçla r
ı n ı göre biliy ord u, çünkü
Malf o y s onunda b ütü n v e b ölü nm ez d ik katin i
Slu ghorn 'a v erm i
ş ti.
“T am am iy le do
ğ ru , G ry ffin dor'a bir on puan
daha. E vet, e
ğ le nceli k üçük ik sir , F elix F elic is ,”
dedi S lu ghorn . “M aale sef y apm as
ı ç ok z or, v e
yanl
ı ş y ap
ı l ı rs a fe la ketle s onuçla nabilir . B una
ra
ğ men, e
ğ er d o
ğ ru haz
ı rla n
ı rs a, ayn
ı bunun
gib i, yapm aya çal
ı ş t ığ ı
n ı z her
ş eyde ba
ş ar
ı l ı
old u
ğ unuzu fa rk e deceksin iz ... s onunda e tk ile ri
kaybola na k adar.”
“N eden in sanla r bunu her zam an iç m iy or,
efe ndim ?” d edi T erry B oot h evesle .
“Ç ünkü e
ğ er a
ş ı r ı ölç üde al
ı n ı rs a; ba
ş
dönm esi, perv as
ı zl
ı k, ve te hlik eli bir a
ş ı r ı

güvene n eden o lu r,” d edi S lu ghorn . “Ç ok fa zla
iy i
ş ey, b üyük m ik ta rla rd a a l
ı n ı rs a, bilir s in iz ...
güçlü b ir z ehir . F akat d ik katle v e ç ok s eyre k
al
ı n ı la bilir ...”
“H iç bu ik sir i kulla nd
ı n ı z m
ı , efe ndim ?” dedi
Mic heal C orn er b üyük b ir ilg iy le .
“H ayat
ı m boyunca ik i defa ,” dedi Slu ghorn .
“B ir in i y ir m i d ört y a
ş ı mdayken, d i
ğ erin i d e e lli
yedi ya
ş ı mdayken. Kahvalt
ı yla bera ber ik i
serv is k a
ş ığ ı
a ld
ı m.
İ ki h arik a g ün.”
Bir rü yaya dala rc as
ı na uzakla ra bakt
ı . Rol
yap
ı yor ols un ya da olm as
ı n, diy e dü
ş ündü
Harry , e tk is i g üzeld i.
“V e b unu,” d edi a nla
ş ı ld
ığ ı
k adar
ı ile d ünyaya
geri d önen S lu ghorn , “b u d ers te b ir ö dül o la ra k
sunabilir im .”

Çevre le rin deki ik sir le rin her fo kurtu su ve
l ı k ı rd am as
ı h er z am ankin den o n k at d aha fa zla
görü ndü
ğ ü b ir s essiz lik o ld u.
“F elix Felic is 't e n çok küçük bir
ş i ş e,” dedi
Slu ghorn , c ebin den m anta r t
ı payla kapat
ı lm
ı ş
ola n küçücük bir cam
ş i ş e ç
ı kard
ı ve bunu
bütü n s
ı n ı fa g öste rd i. “O n ik i s aatlik b ir
ş ans
iç in yete rli.
Ş afa k vaktin den ak
ş am
ala cakara nl
ığ ı
na k adar, d enedi
ğ in iz her
ş eyde
ba
ş ar
ı l ı o la caks
ı n ı z.”
“ Ş im di, siz i, Felix Felic is 'in re sm i
müsabakala rd a... m esela s por k ar
ş ı la
ş mala r
ı ,
s ı navla r veya seçim le r iç in yasakla nm
ı ş bir
madde old u
ğ u konusunda uyarm ak
zoru nday
ı m. B u y üzden k azanan b unu s adece
s ı ra dan b ir g ünde k ulla nabilir ... v e s
ı ra dan b ir
günün nas
ı l s
ı ra d
ı ş ı bir güne dönü
ş tü
ğ ünü
iz le r.”

“B u y üzden,” d edi S lu ghorn , a ni b ir ç evik lik le ,
“b u fe vkala de ödülü nas
ı l kazanacaks
ı n ı z?
Evet,
İ le ri Seviy e
İ ksir -Y ap
ı m ı kit a pla r
ı n ı z ı n
onuncu sayfa s
ı n ı açara k. Bir saatte n bir a z
daha az bir zam an
ı m ı z var, ve bu zam an
ı
Ya
ş ayan Ö lü nün Solu
ğ u ik sir in i uygun bir
ş ekild e haz
ı rla m aya çal
ı ş mak iç in
kulla nacaks
ı n ı z. Bunun
ş im diy e kadar
yapm aya çal
ı ş t ı kla r
ı n ı zdan daha kar
ı ş ı k
old u
ğ unu biliy oru m , ve hiç kim seden
mükem mel bir ik sir bekle m iy oru m . Buna
ra
ğ men en iy is in i yapan ki
ş i bura daki az
mik ta rd aki F elix 'i k azanacak.
Herk es k azanla r
ı n ı ö nle rin e ç ekerk en g
ı c ı rt
ı la r
old u ve ta rt
ı la r
ı na a
ğı
rl
ı kla r ekle m eye
ba
ş la d
ığ ı
nda baz
ı ç
ı nla m ala r old u, fa kat hiç
kim se konu
ş mad
ı . Odan
ı n iç in deki
konsantr a syon nere deyse elle tu tu la bilir d i.

Harry , Malf o y'u n
İ le ri Seviy e
İ ksir Yap
ı m ı
kit a b
ı n ı hara re tle kar
ı ş t ı r ı p önem li
ş eyle ri
ara
ş t ı rd
ığ ı
n ı görd ü, M alf o y'u n bu
ş ansl
ı günü
gerç ekte n is te di
ğ i aç
ı k bir
ş ekild e
görü le biliy ord u. H arry h
ı zla Slu ghorn 'u n ona
verd i
ğ i y
ı pra nm
ı ş k it a ba d o
ğ ru e
ğ ild i.
S ı k ı nt
ı yla kit a b
ı n bütü n sayfa la r
ı n ı n önceki
sahib i ta ra f
ı ndan kara la nd
ığ ı
n ı görd ü,
gerç ekte n d e k it a b
ı n a lt v e ü st k
ı sm
ı ndaki b o
ş
k ı s ı mla r yaz
ı lm
ı ş notla rla sim siy aht
ı .
Talim atla r
ı a nla y
ı p ç özm ek iç in a
ş a ğı
ya e
ğ ild i
(ta m b ura da, k it a b
ı n ö nceki s ahib i b az
ı n otla r
yazm
ı ş t ı v e b az
ı la r
ı n ı n d a ü zerin i k ara la m
ı ş t ı ).
Harry acele yle ih tiy aç duydu
ğ u m alz em ele ri
bulm ak iç in s to k d ola b
ı na g it ti. K azan
ı na g eri
ko
ş ark en d e, M alf o y'u n e lin den g eld i
ğ i kadar
h ı zl
ı bir
ş ekild e Kedio tu kökle rin i kesti
ğ in i
görd ü.

Herk es s
ı n ı f ı n g eri k ala n
ı n n e y apt
ığ ı
n ı g örm ek
iç in ç evre sin e g öz g ezdir iy ord u; b u
İ ksir d ers i
iç in h em b ir a vanta jd
ı h em d e b ir d ezavanta j,
yapt
ığ ı
n ı z i
ş in ö zel k alm as
ı z ord u. O n d akik a
iç in de, h er y er ü m it s iz b uharla rla d olu ydu. E n
iy i ile rle m eyi, ta bii k i H erm io ne k aydetm i
ş g ib i
görü nüyord u.
İ ksir i
ş im did en id eal o rta s afh ada
bahsedild i
ğ i g ib i “a k
ı c ı , s iy ah k u
ş üzüm ü-re nkli
s ı v ı ”y a b enzem i
ş ti.
Kökle rin i a y
ı kla m ay
ı bit ir d i
ğ in de, H arry te kra r
kit a b
ı n ı n ü zerin e e
ğ ild i. Ö nceki s ahib in in b ütü n
apta l kara la m ala r
ı n ı n alt
ı ndan yönerg ele ri
denem ek ve çözm ek gerç ekte n çok can
s ı k ı c ı yd
ı . Baz
ı nedenle rd en dola y
ı uyutm a
fa suly esin i dilim le m e ta lim at
ı ç
ı kar
ı lm
ı ş ve
yerin e b a
ş ka b ir ta lim at y az
ı lm
ı ş t ı :
Güm ü
ş h ançerin y ass
ı k enar
ı ile e z, s uyunu
ç ı kartm ak k esilm esin den d aha iy id ir .

“E fe ndim , benim büyükbabam
ı ta n
ı d ığ ı
n ı z ı

ş ünüyoru m , Abra xas Malf o y?” Harry
bak
ı ş la r
ı n ı kald
ı rd
ı ; Slu gorn ta m m asas
ı n ı n
yan
ı ndan g eçiy ord u.
“E vet,” dedi Slu ghorn , M alf o y'a bakm adan,
“Ö ld ü
ğ ünü duydu
ğ um da üzüld üm , buna
ra
ğ men o nun y a
ş ı ndaki b ir i iç in e jd erh a fr e ngis i
ta bii k i b ekle nm iy ord u...”
Ve y ürü yere k u zakla
ş t ı . H arry te kra r k azan
ı na
e ğ ild i, p is p is s
ı r ı t ı yord u. M alf o y'u n, H arry v eya
Zabin i gib i bir m uam ele görm eyi um du
ğ unu
söyle yebilir d i; belk i de, hatta Snape'd en
ö ğ re nir k en ald
ığ ı
baz
ı ayr
ı cal
ı kl
ı davra n
ı ş la r
ı
bekliy ord u. M alf o y h iç bir
ş eye g üvenm iy or g ib i
görü nm esin e ra
ğ men Felix Felic is
ş i ş esin i
kazanacak k adar y ete nekliy di.
Uyutm a fa suly esi kesilm esin in ne kadar zor

old u
ğ unu göste riy ord u. Harry Herm io ne'y e
döndü. “ G üm ü
ş b
ı ça
ğı
n ı ö dünç a la bilir m iy im ?”
Herm io ne, kit a ba göre
ş im did en p arla k le yla k
re ngin e d önm esi g ere ken fa kat h ala k oyu m or
ola n ik sir in den g özle rin i a y
ı rm adan s ab
ı rs
ı zca
kafa s
ı n ı s alla d
ı .
Harry hançerin yass
ı kenar
ı ile fa suly esin i
ezdi. H ayre tle , b uru
ş b uru
ş o lm u
ş fa suly eden
ta
ş ı yabile ce
ğ in den çok daha fa zla s
ı v ı
saç
ı ld
ığ ı
n ı g örü nce
ş a ş ı rd
ı .
Acele yle saç
ı la n s
ı v ı la r
ı n hepsin i kazan
ı na
dold uru rk en, ik sir bir d enbir e ayn
ı kit a pta
bahsedild i
ğ i gib i ta m am iy le le yla k re ngin e
döndü
ğ ünde h ayre te d ü
ş tü .
Kit a b
ı n önceki sahib in e duydu
ğ u ra hats
ı zl
ı k
hem encecik kaybold u. Harry
ş im di gözle rin i
k ı sara k ta lim atla r
ı n bir sonra ki sat
ı r ı na

bak
ı yord u. K it a ba g öre , ik sir s u g ib i b erra k b ir
görü nüm e g ele ne k adar s aatin a ksi y önünde
kar
ı ş t ı rm al
ı yd
ı . Kit a b
ı n önceki sahib in in
ekle m esin e g öre is e h er y edi k ere s aatin a ksi
yönünde k ar
ı ş t ı rm adan s onra b ir k ere d e s aat
yönünde kar
ı ş t ı rm a ekle nm eliy di. E ski sahib i
ik in ci k ez h akl
ı o la bilir m iy di?
Harry s aatin a ksi y önünde k ar
ı ş t ı rd
ı , n efe sin i
tu ttu , ve bir kez de saat yönünde kar
ı ş t ı rd
ı .
Etk i b ir d enbir e g erç ekle
ş ti.
İ ksir a ç
ı k p em beye
döndü.
“B unu nas
ı l yapt
ı n?” diy e
ı sra rla ö
ğ re nm ek
is te di yüzü k
ı pk
ı rm
ı z ı ola n ve kazan
ı ndan
ç ı kan b uharla s açla r
ı g it tik çe d aha d a ç al
ı g ib i
görü nen Herm io ne; ik sir i hale n m or re nkte
kalm akta k ara rl
ı yd
ı .
“B ir k ez d e s aat y önünde k ar
ı ş t ı r - ”

“H ay
ı r, h ay
ı r, k it a p s aatin a ksi y önünde d iy or!”
diy e te rs le di H erm io ne.
Harry o m uzla r
ı n ı s ilk ti v e y apt
ığ ı
ş eye d evam
etti. Y edi k ez s aatin a ksi y önünde k ar
ı ş t ı rm a,
bir k ez d e s aat y önünde, d ur... y edi k ez s aatin
aksi yönünde kar
ı ş t ı rm a, bir kez de saat
yönünde...
Masan
ı n kar
ş ı s ı nda R on, nefe sin in alt
ı ndan
ak
ı c ı o la ra k la net y a
ğ d ı r ı yord u; ik sir i s
ı v ı lik öre
benziy ord u. Harry çevre sin e göz gezdir d i.
Göre bild i
ğ i k adar
ı yla , h iç k im senin ik sir i o nunki
kadar aç
ı k re nge dönm em i
ş ti. K endin i m utlu
his setti, bu zin danda daha önce asla
gerç ekle
ş meyen b ir
ş eydi.
“V e zam an
ı n ı z... dold u!” diy e sesle ndi
Slu ghorn . “ K ar
ı ş t ı rm ay
ı b
ı ra k
ı n, lü tfe n!”
Slu ghorn m era kla kazanla r
ı n iç in e bakara k,

masala r
ı n ara s
ı ndan yava
ş ça ile rle di. H iç bir
yoru m y apm ad
ı , fa kat a ra s
ı ra ik sir le ri b ir k ez
kar
ı ş t ı rd
ı v eya b ir k ez k okla d
ı . S onunda H arry ,
Ron, Herm io ne ve Ern ie 'n in otu rd ukla r
ı
masaya u la
ş t ı . R on'u n k azan
ı ndaki k atr a n
ı ms
ı
maddeye ü züntü yle g ülü m sedi. E rn ie 'n in k oyu
mavi uydurm a ik sir in in yan
ı ndan geçti.
Herm io ne'n in ik sir i b a
ş ı yla b ir o nay a ld
ı . S onra
Harry 'n in kin i görd ü, ve in anm az bir
mem nuniy et if a desi y üzüne y ay
ı ld
ı .
“A ç
ı k ara kazanan!” diy e ba
ğı
rd
ı zin dan,
“M ükem mel, mükem mel, Harry ! Tanr
ı m,
annenin yete ne
ğ in i m ir a s ald
ığ ı
n çok aç
ı k.
İ ksir 'd e b ir u sta yd
ı , L ily ö yle ydi.
İ ş te b u s enin ,
i ş te bura da, söz verd i
ğ im gib i bir
ş i ş e Felix
Felic is , v e o nu iy i k ulla n!”
Harry a lt
ı n ı ms
ı s
ı v ı d olu k üçük
ş i ş eyi iç c ebin e
kayd
ı rd
ı . S ly th erin 'li y üzle rd eki k
ı zg
ı n b ak
ı ş ta n

duydu
ğ u m em nuniy et ve Herm io ne'n in dü
ş
k ı r ı kl
ığ ı
na u
ğ ra m
ı ş if a desin den duydu
ğ u
suçlu lu k kar
ı ş ı m ı yla kendin i tu haf
his sediy ord u. Ron sadece
ş a ş k ı na dönm ü
ş
görü nüyord u.
“B unu nas
ı l yapt
ı n?” diy e f
ı s ı ld ad
ı H arry 'y e
zin dandan a yr
ı l ı rla rk en.
“S an
ı r ı m,
ş ansl
ı yd
ı m,” dedi Harry , çünkü
Malf o y ç ok y ak
ı nla r
ı ndayd
ı .
Onla ra söyle m ek iç in yete rin ce güvende
his setm esin e r a
ğ men, b unu a k
ş am y em e
ğ i iç in
güvenle Gry ffin dor masas
ı na yerle
ş ti
ğ in de
söyle di. Herm io ne'n in yüzü her söyle nen
kelim eyle d aha d a s ertle
ş iy ord u.
“S an
ı r ı m hile yapt
ığ ı
m ı dü
ş ünüyors un?” diy e
bit ir d i H erm io ne'n in if a dele rin e s in ir le nm i
ş o la n
Harry .

“P ekala , b u ta m am iy le s enin k endi i
ş in d e
ğ ild i,
de
ğ il m i? ” d edi H erm io ne k at
ı b ir
ş ekild e.
“O s adece v erile n d e
ğ i ş ik ta lim atla r
ı ta kip e tti, ”
dedi R on, “B ir fe la ket o la bilir d i, d e
ğ il m i? F akat
o ris k ald
ı ve ödedi, ” derin ce bir iç çekti.
“S lu ghorn b u k it a b
ı b ana d a v ere bilir d i, fa kat
hay
ı r, bana üstü ne hiç kim senin bir
ş ey
yazm ad
ığ ı
b ir k it a p v erd i. Ü stü ne k usulm u
ş , e lli
ik in ci s ayfa da g öre bilir s in iz , fa kat - ”
“B ekle ,” d edi H arry 'n in s ol k ula
ğı
na y ak
ı n bir
ses ve daha önce Slu ghorn 'u n zin dan
ı nda
duydu
ğ u çiç e
ğ im si kokunun ani yay
ı l ı ş ı n ı
yakala d
ı . Çevre sin e bak
ı nd
ı ve Gin ny'n in
onla ra k at
ı ld
ığ ı
n ı g örd ü. “D o
ğ ru m u d uydum ?
Bir in in kit a ba yazd
ığ ı
ş eyle re uyara k m
ı
hare ket e ttin ?”
Gin ny d eh
ş ete d ü
ş mü
ş v e k
ı zg
ı n g örü nüyord u.

Harry hem en onun akl
ı ndan nele r geçti
ğ in i
anla d
ı .
“H iç bir
ş ey o lm ad
ı ,” d edi H arry r a hatla t
ı rc as
ı na
sesin i alç alt a ra k. Bu ona benzem iy or,
biliy ors un, Rid dle '
ı n günlü
ğ üne. Bu sadece
bir in in ü stü nü k ara la d
ığ ı
e ski b ir d ers k it a b
ı .”
“A m a, o n e d ediy se o nu y apm ad
ı n m
ı ?”
“B en sadece bo
ş lu kla ra yaz
ı lm
ı ş bir k aç
ip ucunu denedim , gerç ekte n, G in ny, bura da
tu haf o la n b ir
ş ey y ok - ”
“G in ny önem li bir nokta ya de
ğ in di, ” dedi
Herm io ne b ir d enbir e b a
ş ı n ı k ald
ı ra ra k. “K it a pta
bir tu hafl
ı k olm ad
ığ ı
n ı görm ek iç in kontr o l
etm eliy iz . Dem ek is te di
ğ im , tü m bu kom ik
ta lim atla r
ı , k im b ile bilir ? ”
“H ey!” d edi H arry iç erle m i
ş b ir h ald e, H erm io ne

çanta s
ı ndan
İ le ri Seviy e
İ ksir Y ap
ı m ı kit a b
ı n ı
ç ı kart
ı rk en ve Herm io ne asas
ı n ı kald
ı rd
ı .
“S pecia lis R evelio !” d edi, ö n k apa
ğı
na u sta l
ı kla
vura ra k. Her ne ola caksa hiç bir
ş ey
gerç ekle
ş medi. K it a p eski, kir li ve kenarla r
ı
k ı r ı ş m ı ş b ir
ş ekild e s adece o ra da d uru yord u.
“B it ti m i? ” d edi H arry s in ir le . “V eya b ekle yip ,
kit a b
ı n bir k aç ta kla atm as
ı n ı görm ek mi
is te rs in ?”
“H er
ş ey y olu nda g örü nüyor,” d edi H erm io ne
kit a ba h ala
ş üpheyle g özle rin i d ik m i
ş b akark en.
“Y ani, o ld u
ğ u g ib i g örü nüyor... s adece b ir d ers
kit a b
ı .”
“ İ yi. Ö yle yse k it a b
ı g eri a la ca
ğı
m,” d edi H arry ,
kit a b
ı m asan
ı n ü stü nden k apara k, fa kat k it a p
elin den k ayd
ı v e z em in in ü zerin e a ç
ı k o la ra k

ş tü . H iç kim se bakm
ı yord u. H arry kit a b
ı

alm ak iç in e
ğ ild i v e b unu y apark en k it a b
ı n a rk a
kapa
ğı
nda bir
ş eyle r kara la nm
ı ş old u
ğ unu
görd ü. Y az
ı ,
ş im di yukar
ı daki sand
ığ ı
nda bir
çif t ç ora p iç in de g üvenle s akla nm
ı ş o la n F elix
Felic is
ş i ş esin i kazand
ı ra n ta lim atla rd aki el
yaz
ı s ı ile a yn
ı büyüklü kte ve ayn
ı onun gib i
karg ac
ı k b urg ac
ı kt
ı .
Bu k it a p M ele z P re ns'in e
ş yas
ı d ı r.

ONUNCU B Ö LÜ M :

GAU NT Z A M AN I
H afta iç i y ap
ı la n
İ ksir d ers le ri b oyunca L ia btiu s
B ora ge'd en her ayr
ı ld
ı kla r
ı nda H arry , M ele z
P re ns'in ta lim atla r
ı na u ym aya d evam e tti, ö yle
k i dörd üncü ders le rin in sonunda Slu ghorn ,
H arry kadar yete nekli bir in e çok nadir e n
ö ğ re tm enlik yapt
ığ ı
n ı söyle yere k Harry 'n in
y ete nekle ri h akk
ı nda s ay
ı kla m aya b a
ş la m
ı ş t ı .
A ncak n e R on n e d e H erm io ne b u k onuda p ek
d e m em nun de
ğ ille rd i. Harry kit a b
ı bir lik te
k ulla nm ay
ı ik is in e de te klif etm i
ş ti, Ron el
y az
ı s ı n ı ç özm ede H arry 'd en d aha fa zla z orlu k
y a
ş am
ı ş t ı ve Harry 'd en sesli okum as
ı n ı
i s te m eden d ura m
ı yord u, b u d a d uru m u d aha d a
ş üpheli göste riy ord u. Herm io ne is e azim le

“re sm i” ad
ı n ı verd i
ğ i ta lim atla r
ı n üzerin den
geçiy or ve Pre ns't e n uzak durm ala r
ı iç in
git tik çe daha yete rs iz görü nen nedenle r ile ri
sürd ü
ğ ünden g it tik çe s ura ts
ı zla
ş ı yord u.
Harry giz lid en giz liy e Mele z Pre ns'in kim
old u
ğ unu m era k e diy ord u. H er n e k adar v erile n
ödevle rin mik ta r
ı onun
İ le ri Düzeyde
İ ksir
Yap
ı m ı kit a b
ı n ı n kopyas
ı n ı ta m am
ı yla
okum as
ı n ı engelle se de Pre ns'in ekle m ele r
yapm ad
ığ ı
ve yaz
ı la r
ı n ta m am
ı n ı n
İ ksir 'le
ala kal
ı olm ad
ığ ı
bir k aç sayfa bulm as
ı na
yete cek k adar k it a ba
ş öyle b ir g öz g ezdir m i
ş ti.
Bura da v e o ra da g örü nü
ş e g öre P re ns'in k endi
ba
ş ı na buld u
ğ u büyüle rle ala kal
ı ta lim atla r
vard
ı .
“O b ir k
ı z d a o la bilir ,” d edi H erm io ne s in ir li b ir
ş ekild e, Cum arte si ak
ş am
ı Orta k Salo n'd a
Harry 'n in bu sayfa la rd an bir in i R on'a i
ş are t

etm esin e k ula k m is afir i o la ra k. “ B ence e l y az
ı s ı
bir erk e
ğ in kin den daha çok bir k
ı z ı nkin e
benziy or.”
“M ele z P re ns d iy e ç a
ğ r ı l ı yorm u
ş ,” d edi H arry .
“K aç ta ne k
ı z P re ns o lm u
ş tu r k i? ”
Herm io ne'n in b una v ere cek c evab
ı y ok g ib iy di.
Yaln
ı zca k a
ş la r
ı n ı ç att
ı v e R on'u n te rs tu ta ra k
okum aya çal
ı ş t ığ ı
Yenid en Cis im le nm e'n in
Tem el Pre nsip le ri hakk
ı ndaki yaz
ı y ı anid en
Ron'd an u za
ğ a ç ekti.
Harry s aatin e b akt
ı v e a cele yle
İ le ri D üzeyde
İ ksir Y ap
ı m ı 'n
ı n e ski k opyas
ı n ı ç anta s
ı na t
ı kt
ı .
“S aat sekiz e be
ş var, en iy is i gid eyim ,
Dum ble dore 'a g eç k ala ca
ğı
m.”
“O oooh!” diy e nefe sin i tu ttu Herm io ne ona
do
ğ ru b akara k. “
İ yi
ş ansla r! S eni b ekle yece
ğ iz ,
sana n e h akk
ı nda d ers v erd i
ğ in i d uym ay
ı ç ok

is tiy oru z!”
“U m ar
ı m yolu nda gid er,” dedi R on ve ik is i
Harry 'n in p ortr e d eli
ğ in den g eçip y ok o lm as
ı n ı
iz le dile r.
Harry bo
ş korid orla rd a h
ı zla ile rle di, ancak
Pro fe sör Tre la w ney elin deki kir li görü nüm lü
oyun kartla r
ı n ı kar
ı ş t ı r ı p kendi kendin e
m ı r ı ld anara k b ir k ö
ş ede a nid en b elir in ce te la
ş la
bir h eykelin a rk as
ı na s akla nm ak z oru nda k ald
ı .
“M aça ik ilis i: Çat
ı ş ma,” diy e m
ı r ı ld and
ı
Harry 'n in ç öm ele re k s akla nd
ığ ı
y erin ö nünden
geçerk en. “ M aça y edilis i: K ötü ye a la m et. M aça
onlu su:
Ş id det. M aça v ale si: K ara nl
ı k b ir g enç
adam , m uhte m ele n te hlik ede v e s org ula yandan
ho
ş la nm
ı yor - ”
Harry 'n in sakla nd
ığ ı
heykelin sa
ğ ta ra f
ı nda
sessiz ce k ala kald
ı .

“E h, b u d o
ğ ru o la m az,” d edi k
ı zg
ı n bir
ş ekild e
ve H arry onun gerid e beyaz
İ spa nyol
ş ara b
ı
esin tis in den b a
ş ka bir
ş ey b
ı ra km adan te kra r
yürü m eye ba
ş la d
ığ ı
nda sert bir
ş ekild e

ğı
tla r
ı n ı y enid en k ar
ı ş t ı rd
ı ğı
n ı d uydu. H arry
onun ta m am en git ti
ğ in den em in ola na kadar
bekle di, sonra da yedin ci kat korid oru ndaki,
kar
ş ı s ı nda b ir ta
ş o lu
ğ un d urd u
ğ u y ere k adar
acele yle y olu na d evam e tti.
“A sit P opla r
ı ,” d edi H arry v e ta
ş o lu k k enara
çekild i; a rk as
ı ndaki h are ket e den v e d önere k
yüksele n bir merd iv eni orta ya ç
ı kara cak
ş ekild e ik iy e ayr
ı ld
ı . Harry bu merd iv ene
ad
ı m ı n ı att
ı ve D um ble dore 'u n ofis in e aç
ı la n
pir in ç tu ta cakl
ı kap
ı n ı n önüne gele ne kadar
yum u
ş ak dair e sel hare ketle rle ta
ş ı nd
ı . H arry
kap
ı y ı t
ı kla tt
ı .
“ İ çeri g el, ” d edi D um ble dore 'u n s esi.

“ İ yi a k
ş am la r, e fe ndim ,” d edi H arry , M üdür'ü n
ofis in in iç in e d o
ğ ru y ürü yere k.
“A h, iy i ak
ş am la r, Harry . Otu rs ana,” dedi
Dum ble dore g ülü m seyere k. “U m ar
ı m o kuld aki
ilk h afta n g üzel g eçm i
ş tir ? ”
“E vet, te
ş ekkürle r, e fe ndim ,” d edi H arry .
“Y o
ğ un olm u
ş olm al
ı s ı n, çokta n bir ceza
alm
ı ş s ı n b ile !”
“ Ş ey,” d iy e b a
ş la d
ı H arry m ahçup b ir
ş ekild e,
ancak D um ble dore h iç d e s ert g örü nm üyord u.
“P ro fe sör Snape'le yapt
ığ ı
m ayarla m ala r
sayesin de cezan
ı gele cek Cum arte si
çekeceksin .”
Kafa s
ı nda S nape'in c ezas
ı ndan ç ok d aha a cil
mesele le r ola n Harry “T am am ,” dedi ve
çakt
ı rm adan Dum ble dore 'u n bu gece ne

yapm ay
ı pla nla d
ığ ı
na dair bir iz bulm ak iç in
etr a fa b akm aya b a
ş la d
ı . D air e
ş eklin deki o fis
her zam an old u
ğ u gib i görü nüyord u, narin
güm ü
ş a le tle r in ce b acakl
ı m asala r
ı n ü stü nde
duru yor, dum an püfü rd etiy or ve p
ı rp
ı r
ediy orla rd
ı ; e ski m üdür v e m üdir e le rin p ortr e le ri
çerç evele rin in iç in de
ş ekerle m e y ap
ı yorla rd
ı v e
Dum ble dore 'u n m uhte
ş em a nka k u
ş u F aw kes,
kap
ı n ı n a rk as
ı ndaki tü ne
ğ in de durm u
ş büyük
bir ilg iy le H arry 'y i iz liy ord u. H atta görü nü
ş e
göre Dum ble dore düello iç in bir yer dahi
açm am
ı ş t ı .
“E e, H arry ,” dedi D um ble dore sa
ğ duyulu bir
sesle . “E m in im ki bu -e n do
ğ ru kelim eyle -
ders le r iç in n e p la nla d
ığ ı
m ı m era k e diy ors un?”
“E vet, e fe ndim .”
“P ekâlâ , art
ı k bundan on be
ş y
ı l önce Lord

Vold em ort'u n eyin s eni ö ld ürm eye ç al
ı ş mas
ı na
te
ş vik e tti
ğ in i ö
ğ re nm enin v e d o
ğ ru bir
ş ekild e
bilg ile ndir ilm enin zam an
ı n ı n geld i
ğ in e kara r
verd im ,” B ir a n d ura ksad
ı .
“G eçen dönem in sonunda bana her
ş eyi
anla ta ca
ğı
n ı z ı söyle m i
ş tin iz ,” dedi Harry .
Sesin deki s uçla m a if a desin i a nla m am ak z ord u.
“E fe ndim ,” d iy e e kle di.
“E vet ö yle y apm
ı ş t ı m,” d edi D um ble dore s akin
bir
ş ekild e. “ B ild i
ğ im h er
ş eyi s ana a nla tt
ı m. B u
nokta dan sonra , gerç e
ğ in sa
ğ la m te m elle rin i
b ı ra km al
ı ve haf
ı zan
ı n kara nl
ı k
bata kl
ı kla r
ı ndan v ah
ş i ta hm in le rin a
ğ açl
ı kla r
ı na
bir lik te y olc ulu k e tm eliy iz . B ura dan h are ketle ,
Harry , k ederle s öylü yoru m k i b en d e z am an
ı n
peynir k azan
ı iç in o lg unla
ş ma s üre ci o ld u
ğ una
in anan Hum phre y Belc her kadar yan
ı lm
ı ş
ola bilir im .”

“A ncak hakl
ı old u
ğ unuzu dü
ş ünüyors unuz?”
dedi H arry .
“D o
ğ al ola ra k öyle , ancak sana önceden de
kan
ı tla d
ığ ı
m gib i, di
ğ er in sanla r gib i hata la r
yapabiliy oru m . A sl
ı nda, - a ffe t b eni- d i
ğ er b ir ç ok
in sandan daha zeki old u
ğ um dü
ş ünülü rs e,
hata la r
ı m da uygun
ş ekild e daha büyük
olu yor.”
“E fe ndim ,” d edi H arry e m in o la m ayara k, “b ana
söyle yece
ğ in iz
ş eyin k ehanetle b ir a la kas
ı v ar
m ı ? B enim ... h ayatta k alm am da y ard
ı m ı o la cak
m ı ?”
“S öyle yece
ğ im
ş eyin çok büyük bir k
ı sm
ı
kehanetle ala kal
ı ola cak,” dedi D um ble dore ,
sanki H arry o na ile ri g ünle rin h ava d uru m unu
sorm u
ş g ib i s
ı ra dan b ir s es to nuyla “v e e lb ette
ya
ş am ana yard
ı mc
ı ola cakla r
ı n ı um ut

ediy oru m .”
Dum ble dore a ya
ğ a k alk t
ı , m asan
ı n k enar
ı ndan
yürü dü, H arry 'y i geçti ve H arry kolt u
ğ unda
dönere k kap
ı n ı n yan
ı ndaki dola b
ı n kapa
ğı
n ı
açm ak iç in e
ğ ilm esin i iz le di. D um ble dore te kra r
do
ğ ru ld u
ğ unda elin de kenarla r
ı nda garip
ş ekille r o la n ta n
ı d ı k s
ığ
b ir ta
ş ç anak tu tu yord u.

ş ünseli'n i Harry 'n in önündeki masan
ı n
üzerin e y erle
ş tir d i.
“E ndi
ş eli g örü nüyors un.”
Harry gerç ekte n de Dü
ş ünseli'n i endi
ş eli
gözle rle iz liy ord u. Dü
ş ünce ve hat
ı ra la r
ı
depola yan ve göste re n bu garip ale tle ola n
önceki te crü bele ri old ukça ö
ğ re tic i old u
ğ u
kadar r a hats
ı zl
ı k v eric i d e o lm u
ş tu .
İ çeri
ğ in i e n
son kar
ı ş t ı rd
ığ ı
nda is te yebile ce
ğ in den çok
daha fa zla s
ı n ı ö
ğ re nm i
ş ti. A ncak D um ble dore

gülü m süyord u.
“B u k ez D ü
ş ünseli'n e b enim le g ir e ceksin ... V e,
daha d a e nder o la n
ı , iz in li o la ra k.”
“N ere ye g id ece
ğ iz , e fe ndim ?”
“B ob O gden'in h af
ı zas
ı n ı n d ar y olla r
ı na b ir g ezi
yapaca
ğı
z,” d edi D um ble dore , c ebin den iç in de
gir d ap gib i dönen güm ü
ş i beyaz bir m adde
bulu nan k ris ta l b ir
ş i ş e ç
ı karta ra k.
“B ob O gden k im di? ”
“S ih ir s el Yasala r
ı U ygula m a D epartm an
ı 'n da
çal
ı ş ı yord u,” d edi D um ble dore . “K
ı sa b ir s üre
önce ö ld ü, a ncak b en o nun iz in i s ürü p o nu b u
an
ı la r
ı bana söyle m eye ik na etm eden önce
de
ğ il. Biz
ş im di o na g öre vi g ere
ğ i yapt
ığ ı
bir
ziy are tte e
ş lik etm ek üzere yiz . Aya
ğ a
kalk abilir s en H arry ...”

Ancak Dum ble dore kris ta l
ş i ş enin kapa
ğı
n ı
ç ı karm akta güçlü k ya
ş ı yor gib iy di, yara l
ı eli
sert v e a c
ı yorm u
ş g ib i g örü nüyord u.
“B en - b en y ard
ı m e deyim , e fe ndim ?”
“G ere k y ok, H arry -”
Dum ble dore a sas
ı n ı ş i ş enin u cuna d e
ğ dir d i v e
manta r k apak ç
ı kt
ı .
“E fe ndim - elin iz i nas
ı l yara la d
ı n ı z?” diy e
yenid en sord u Harry , kara rm
ı ş parm akla ra
i ğ re nm e ve ac
ı ma kar
ı ş ı m ı bir duyguyla
bakara k.
“ Ş u an bu hik âyenin zam an
ı de
ğ il, Harry .
Henüz de
ğ il. B ob O gden'le bir ra ndevum uz
var.”
Dum ble dore
ş i ş enin iç in deki s
ı v ı ya da gaz
olm ayan g üm ü
ş i m addeyi d evir ip D ü
ş ünseli'n in

iç in e ak
ı tt
ı ve m adde ord a gir d apla r halin de
dönüp parla m aya ba
ş la d
ı . “Ö nce sen,” dedi
Dum ble dore e liy le ç ana
ğı
i
ş are t e dere k. H arry
öne e
ğ ild i, derin bir nefe s ald
ı ve yüzünü
güm ü
ş i m addenin iç in e dald
ı rd
ı . A yakla r
ı n ı n
ofis in ta ban
ı n ı te rk etti
ğ in i his sediy ord u;

ş üyord u, e tr a f
ı nda f
ı r ı l f
ı r ı l d önen k ara nl
ığ ı
n
iç in e do
ğ ru dü
ş üyord u, sonra nere deyse
ans
ı z ı n göz kam a
ş t ı ra n güne
ş ı ş ığ ı
nda
gözle rin i k
ı rp
ı ş t ı rd
ı . G özle ri ayd
ı nl
ığ
a uyum
sa
ğ la yam adan D um ble dore d a y an
ı na in di.
K ı rs al kesim de yüksek ve ara psaç
ı gib i
çal
ı l ı kla rla ç evre le ndir ilm i
ş d ar b ir y old a; p arla k
ve unutm a m avis i re ngin de bir yaz gö
ğ ünün
alt
ı nda d uru yorla rd
ı . O nla r
ı n y akla
ş ı k o n a d
ı m
ile ris in de k
ı sa boylu , dolg un vücutlu ve
gözle rin i nokta büyüklü
ğ ünde benekle r gib i
göste re n son dere ce kal
ı n cam la ra sahip

gözlü kle r ta km
ı ş b ir a dam d uru yord u. Y olu n s ol
ta ra f
ı ndaki bö
ğ ürtle n çal
ı l ı kla r
ı n ı n iç in den
ç ı km
ı ş o la n ta hta b ir ta bela y
ı o kuyord u. H arry
onun O gden old u
ğ unu biliy ord u; görü
ş aç
ı s ı
iç in deki te k in sand
ı ve bir ç ok deneyim siz
büyücünün Muggle 'la r gib i görü nm eye
çal
ı ş t ı kla r
ı nda yapt
ı kla r
ı gib i de
ğ i ş ik çe
ş it te
k ı yafe tle r g iy iy ord u: b u m evsim de ü zerin de b ir
kad
ı n m anto su ve çiz gili m ayonun üzerin e
giy di
ğ i to zlu kla r. D aha H arry b u tu haf k ostü m ü
alg
ı la yam adan O gden d ar y old an a
ş a ğı
canl
ı
bir
ş ekild e y ürü m eye b a
ş la m
ı ş t ı b ile .
Dum ble dore ve Harry ta kip ettile r. Tahta
ta bela n
ı n y an
ı ndan g eçerle rk en H arry o nun ik i
kolu na b akt
ı . O nla r
ı n a rk as
ı nda k ala n g eld ik le ri
yolu i
ş are t eden kolu n üzerin de yazanla r
ı
okudu: “
Büyük H angle to n, 5 m il
”. O gden'in
git ti
ğ i yönü i
ş are t edende is e: “
Küçük

Hangle to n, 1 m il
” y az
ı yord u.
K ı sa b ir y ol b oyunca ç al
ı la rd an, ü zerle rin deki
mavi gökyüzünden ve önle rin deki kad
ı n
manto lu
ı sl
ı k ç ala n k i
ş id en b a
ş ka g öre cek b ir
ş ey o lm adan y ürü düle r. S onra y ol b ir d en s ol
ta ra fa k
ı vr
ı ld
ı v e d ik b ir y am aç
ş eklin de a
ş a ğı
do
ğ ru meyille ndi, böyle ce ans
ı z ı n ve
bekle nm edik bir
ş ekild e vadin in bütü n
manzara s
ı ö nle rin e s erild i. H arry ik i y am ac
ı n
orta s
ı na y erle
ş mi
ş k ilis esi v e m ezarl
ığ ı
n et b ir
ş ekild e g örü le bile n b ir k öy g öre biliy ord u, b üyük
ih tim alle Küçük Hangle to n'd
ı . Vadin in
kar
ş ı s ı nda, y am ac
ı n d i
ğ er ta ra f
ı nda geni
ş bir
ala na y ay
ı lm
ı ş k adif e m si ç im le rle ç evre le nm i
ş
güzel b ir m alik âne d uru yord u.
Ogden a
ş a ğı
do
ğ ru in en e
ğ im e ra
ğ men bir
anda y ava
ş v e g önüls üz b ir
ş ekild e y ürü m eye
ba
ş la m
ı ş t ı . D um ble dore u zun a d
ı mla r
ı n ı d aha

da geni
ş le tti ve H arry ona yeti
ş ebilm ek iç in
daha da h
ı zla nd
ı . Küçük Hangle to n'
ı n son
dura kla r
ı o la ca
ğı
n ı d ü
ş ündü v e t
ı pk
ı S lu ghorn 'u
buld ukla r
ı g ece y apt
ı kla r
ı g ib i n eden o ra ya b u
kadar uzak bir m esafe den ula
ş mak zoru nda
old ukla r
ı n ı m era k etti. A ncak k
ı sa bir süre
sonra k öye g it tik le rin i d ü
ş ünm ekle yan
ı ld
ığ ı
n ı
anla d
ı . D ar yol sa
ğ a k
ı vr
ı lm
ı ş t ı ve kö
ş eyi
döndükle rin de kenard aki bir bo
ş lu kta n
Ogden'in kad
ı n manto sunun ucunun
kaybold u
ğ unu g örd üle r.
Dum ble dore ve Harry onu etr a f
ı gerid e
b ı ra kt
ı kla r
ı y olu n k enarla r
ı ndakin den ç ok d aha
yüksek ve vah
ş i çal
ı l ı kla rla s
ı n ı rla nd
ı r ı lm
ı ş
patik a y ola d o
ğ ru ta kip e ttile r. P atik a o ld ukça
yam ru y um ru , ta
ş l ı v e ç ukurlu ydu, t
ı pk
ı d i
ğ er
yam aç gib i a
ş a ğı
doru m eyille niy or ve bir a z
alt la r
ı nda kala n kara nl
ı k a
ğ açla r
ı n old u
ğ u

ba
ş ka b ir p atik aya u zan
ı yord u. H em en s onra ,
patik a bir koru ya aç
ı ld
ı ve D um ble dore ve
Harry d uru p a sas
ı n ı ç
ı kara n O gden'in h em en
ark as
ı nda durd ula r. Bulu ts uz gökyüzüne
ra
ğ men, önle rin deki ya
ş l ı a
ğ açla r derin ,
kara nl
ı k v e s erin g ölg ele r o lu
ş tu ru yorla rd
ı ve
bir k aç dakik a önceydi ki Harry 'n in gözle ri
karm akar
ı ş ı k d ura n a
ğ aç g övdele rin in a ra s
ı na
yar
ı y ar
ı ya g iz le nm i
ş b in ay
ı g üçlü kle fa rk e tti.
Ona g öre b ura s
ı b ir e v iç in o ld ukça g arip b ir
yerd i, y a d a y ak
ı ndaki a
ğ açla r
ı n b ütü n
ı ş ığ ı
v e
alt ta ki vadin in m anzara s
ı n ı kapata cak kadar
uzam ala r
ı na iz in verm ek old ukça tu haf bir
kara rd
ı . Bu evde kim senin ya
ş ay
ı p
ya
ş am ad
ığ ı
n ı m era k e tti, d uvarla r
ı yosunla rla
kapl
ı yd
ı ve kir e m it le rd en o kadar çok eksik
vard
ı k i b az
ı y erle rd e ç at
ı k ir i
ş le ri g örü nüyord u.
Evin her yerin de boyla r
ı evin küçücük ve
kir d en k al
ı nla
ş m ı ş p encere le rin e k adar u zanan

ı s ı rg an otla r
ı bit m i
ş ti. Tam Harry bu evde
muhte m ele n kim senin ya
ş am ad
ığ ı
sonucuna
varm
ı ş t ı ki pencere le rd en bir i bir ta ng
ı rt
ı yla

ı ld
ı ve sanki iç erid e bir ile ri yem ek
pi
ş ir iy orm u
ş g ib i in ce b ir b uhar y a d a d um an
süzüle re k d
ı ş ar
ı y ay
ı ld
ı .
Ogden sessiz ce ve Harry 'y e göre daha
te m kin li bir
ş ekild e ile ri do
ğ ru hare ket etti.
A ğ açla r
ı n kara nl
ı k gölg ele ri üzerin e

ş tü
ğ ünde te kra r dura ra k bir ile rin in ölü bir
y ı la n
ı çiv ile m i
ş old u
ğ u ön kap
ı ya bakm aya
ba
ş la d
ı .
Sonra bir h
ı ş ı rt
ı ve çat
ı rt
ı duyuld u ve
paçavra la r iç in de b ir a dam e n y ak
ı n a
ğ açta n
h ı zl
ı bir
ş ekild e geri s
ı çra yara k m anto sunun
ba
ğ c ı kla r
ı na ta k
ı l ı p tö kezle yen O gden'in ta m
önüne a tla d
ı .

“B ura da h o
ş k ar
ş ı la nm
ı yors un.”
Önle rin de dik ile n adam
ı n gür saçla r
ı kir d en
öyle bir matla
ş m ı ş t ı ki herh angi bir re nk
ola bilir d i. Di
ş le rin in bir ç o
ğ u eksik ti. Gözle ri
küçük v e k oyu re nkti, h er ik is i d e a yr
ı y önle re
bak
ı yord u. A sl
ı nda g ülü nç g örü nebilir d i, a ncak
de
ğ ild i; o ld ukça k ork utu cu b ir e tk is i v ard
ı ve
Harry , O gden'i k onu
ş maya b a
ş la m adan ö nce
bir k aç a d
ı m d aha g erile di
ğ i iç in s uçla yam azd
ı .
“ Ş ey- g ünayd
ı n. S ih ir B akanl
ığ ı
'n dan g eliy oru m
-”
“B ura da h o
ş k ar
ş ı la nm
ı yors un.”
“ Ş ey -ö zür dile rim - siz i anla m
ı yoru m ,” dedi
Ogden g erg in b ir
ş ekild e.
Harry , O gden'in s on d ere ce a hm ak o ld u
ğ unu

ş ünüyord u, H arry 'y e göre yabanc
ı kendin i

son dere ce aç
ı k bir
ş ekild e if a de ediy ord u,
özellik le de bir elin deki asay
ı ve di
ğ erin deki
k ı sa ve old ukça kanl
ı b
ı ça
ğı
savuru p
duru yord u.
“O nu anl
ı yors un em in im ki, de
ğ il m i H arry ?”
dedi D um ble dore s essiz ce.
“E vet, elb ette ,” dedi Harry bir a z
ş a ş k ı n bir
ş ekild e. “P eki O gden n eden-? ” A ncak g özle ri
bir k ez d aha k ap
ı daki ö lü y
ı la na ta k
ı ld
ığ ı
nda
anid en a nla d
ı . “ Ç ata ld ili k onu
ş uyor? ”
“Ç ok iy i, ” d edi D um ble dore g ülü m seyip b a
ş ı yla
onayla rk en.
Paçavra la r iç in deki adam
ş im di bir elin de
b ı ça
ğı
di
ğ erin de asas
ı yla Ogden'e do
ğ ru
ile rliy ord u.
“ Ş im di, b ak
ı n-” d iy e b a
ş la d
ı O gden, a ncak ç ok

geçti: Bir patla m a old u ve O gden, s
ı k ı ca
kavra d
ığ ı
burn unu tu ta n parm akla r
ı n ı n
ara s
ı ndan i
ğ re nç, yap
ı ş yap
ı ş sar
ı ms
ı bir
madde a kar h ald e y erd e y at
ı yord u.
“M orfin !” d edi y üksek b ir s es.
Daha y a
ş l ı b ir a dam , k ap
ı y ı a rk as
ı ndan ç arp
ı p
y ı la n
ı n d okunakl
ı b ir
ş ekild e s alla m as
ı na n eden
ola ra k h
ı zla k ulü beden ç
ı kt
ı . B u ilk a dam dan
daha k
ı sa boylu ydu ve ora nt
ı la r
ı old ukça
tu haft
ı ; om uzla r
ı çok geni
ş ti ve kolla r
ı a
ş ı r ı
uzun, p arla k k ahvere ngi g özle ri, d a
ğı
n ı k k
ı sa
saçla r
ı v e k
ı r ı ş ı kla rla d olu y üzüyle b ütü nle
ş en
bu g örü ntü sü o na g üçlü v e y a
ş l ı b ir m aym un
görü nü
ş ü v eriy ord u. O a nda y erd eki O gden'in
yan
ı nda o na g
ı dakla r g ib i g üle n b
ı çakl
ı a dam
ı n
yan
ı nda d urd u.
“B akanl
ı k't a n m
ı ?” dedi ya
ş l ı adam O gden'e

bakara k.
“D o
ğ ru !” d edi O gden s in ir li b ir
ş ekild e, h afif ç e
yüzüne dokunuyord u. “V e siz , anla d
ığ ı
m
kadar
ı yla , M r. G aunt's unuz?”
“E vet,” d edi G aunt. “ Y üzünüzden y akala d
ı siz i,
de
ğ il m i? ”
“E vet ö yle y apt
ı !” d iy e te rs le di O gden.
“V arl
ığ ı
n ı z ı belir tm eliy din iz , de
ğ il mi? ” dedi
Gaunt sald
ı rg an bir edayla . “B ura s
ı özel bir
ara zi. Bura ya öyle ce yürü yüp o
ğ lu m un
kendis in i s avunm am as
ı n ı b ekle yem ezsin iz .”
“K endin i neden savunuyor, adam
ı m?” dedi
Ogden y enid en a ya
ğ a k alk m aya ç al
ı ş ara k.
“H er
ş eye burn unu sokanla rd an. Davets iz
mis afir le rd en. M uggle 'la rd an ve pis lik le rd en.”
Ogden a sas
ı n ı h ala b üyük m ik ta rla rd a o y e
ş il

ir in b enzeri s
ı v ı dan s alg
ı la m akta o la n b urn una
do
ğ ru tu ttu ve M r. G aunt a
ğ z ı n ı n kenar
ı yla
Morfin 'le k onu
ş urk en s
ı v ı s eli d urd u. “E ve g ir .
Tart
ı ş ma.”
Bu k ez, b una h az
ı rl
ı kl
ı o la n H arry , Ç ata ld ili'n i
ta n
ı d ı ; h er n e k adar s öyle nenle ri a nla yabils e d e
Ogden'in te k duydu
ğ u
ş ey ola n tu haf
t ı sla m an
ı n fa rk
ı na vard
ı . M orfin bir an it ir a z
edecekm i
ş g ib i d urd u, a ncak b abas
ı o na d o
ğ ru
te hdit k âr bir bak
ı ş at
ı nca fik rin i de
ğ i ş tir d i ve
in i
ş li ç
ı k ı ş l ı g arip b ir y ürü yü
ş le k ulü beye g id ip
kap
ı y ı y
ı la n
ı n yenid en hüzünle salla nm as
ı na
sebep o la cak b ir
ş ekild e ç arp t
ı .
“G örm ek iç in g eld i
ğ im k i
ş i o
ğ lu nuz, M r.G aunt,”
dedi O gden m anto sunun önündeki son ir in
le kesin i d e s ile rk en. “ O M orfin 'd i d e
ğ il m i? ”
“A h, e vet M orfin 'd i, ” d edi y a
ş l ı a dam k ay
ı ts
ı z

bir
ş ekild e. “S iz s afk an m
ı s ı n ı z?” diy e sord u
ani b ir s ald
ı rg anl
ı kla . “N e b ura da n e d e b a
ş ka
bir yerd e,” dedi O gden so
ğ uk bir ta v
ı rla ve
Harry , Ogden'e kar
ş ı duydu
ğ u sayg
ı n ı n
artt
ığ ı
n ı his setti. Besbelli G aunt daha fa rk l
ı
his sediy ord u. G özle rin i k
ı s ı p O gden'in y üzüne
bakt
ı v e b ariz k ötü b ir to nda m
ı r ı ld and
ı . “
Ş im di

ş ündüm d e, k öyde s enin ki g ib i y edi b uru n
görd üm .”
“E
ğ er o
ğ lu nuzu bu
ş ekild e onla r
ı n üzerin e
sal
ı yors an
ı z bu konuda hiç
ş üphem olm az,”
dedi Ogden. “B elk i de ta rt
ı ş maya iç erid e
devam e debilir iz ?”
“ İ çerd e?”
“E vet, M r. G aunt. D aha önceden söyle dim
siz e. M orfin iç in bura day
ı m. D aha önce bir
bayku
ş gönderm i
ş tik -”

“B ayku
ş kulla nm
ı yoru m ,” dedi Gaunt.
“M ektu pla r
ı a çm am .”
“Ö le yse ziy are tç ile rin iz den uyar
ı alm ad
ığ ı
n ı z
iç in
ş ik âyet e dem ezsin iz ,” d edi O gden a ksi b ir
ta v
ı rla . “B ugün sabah
ı n erk en saatle rin de
bura da ç i
ğ nenen b az
ı b üyücülü k y asala r
ı iç in
bura day
ı m-”
“T am am , ta m am , ta m am !” d iy e b ö
ğ ürd ü G aunt.
“ Ş u kör ola s
ı ca eve gir m en çok daha iy i
ola cak!”
Ev görü nü
ş e göre üç küçük odadan
olu
ş uyord u.
İ ki o dan
ı n k ap
ı s ı m utfa k v e o tu rm a
odas
ı k om bin esi o la ra k k ulla n
ı la n d i
ğ er o daya

ı l ı yord u. M orfin d um an
ı tü te n a te
ş in y an
ı nda
old ukça pis bir kolt u kta otu ru yor ve elin de
tu ttu
ğ u k
ı vr
ı la n canl
ı engere
ğ e Çata ld ili'n de
alç ak s esle
ş ark
ı m
ı r ı ld an
ı yord u:

T ı s, t
ı s, k üçük y
ı la nc
ı k
Kay y erd e k
ı vr
ı la ra k
İ yi d avra n M orfin 'e
Çak ar k ap
ı ya s eni y oksa.

ı k p encere nin y an
ı ndaki kö
ş ede bir it i
ş me
sesi o ld u v e H arry o dada b a
ş ka b ir in in d aha
old u
ğ unun fa rk
ı na vard
ı , y
ı rt
ı k p
ı rt
ı k gri
elb is esin in ark as
ı ndaki duvarla ayn
ı re nk
old u
ğ u b ir k
ı z. Ü zerin de b uhar
ı tü te n b ir ç öm le k
ola n p is s iy ah b ir o ca
ğı
n y an
ı nda d uru yor v e
te zgâh
ı n ü zerin de d ura n ta k
ı mm
ı ş g ib i g örü nen
bir g ru p ç öm le k v e ta vayla o yala n
ı yord u. D üz
saçla r
ı m at v e c ans
ı zd
ı , p ürü zsüz, s olg un v e
old ukça h üzünlü b ir y üzü v ard
ı . G özle ri t
ı pk
ı
erk ek kard e
ş in in kile r gib i fa rk l
ı yönle re
bak
ı yord u. D i
ğ er ik i a dam dan b ir a z d aha te m iz
görü nüyord u, ancak Harry
ş im diy e kadar

ondan d aha ç ok b ozguna u
ğ ra m
ı ş g ib i g örü nen
bir in i d aha g örm em i
ş ti.
“K
ı z ı m, Mero pe,” dedi Gaunt is te ksiz bir
ş ekild e O gden'in k
ı za do
ğ ru sorg ula yan bir
edayla b akt
ığ ı
n ı g örü nce.
“G ünayd
ı n,” d edi O gden.
K ı z cevap verm edi, ancak kork m u
ş gözle rle
babas
ı na kaçam ak bir bak
ı ş att
ı ve odaya
s ı rt
ı n ı d önere k a rk as
ı nda ç öm le k v e ta vala rla
oyala nm aya d evam e tti.
“P ekala , M r. G aunt,” dedi O gden, “k onuya
dir e k g ir m em g ere kir s e, o
ğ lu nuz, M orfin 'in d ün
gece bir Muggle önünde sih ir yapt
ığ ı
na
in anm am
ı z iç in n edenle rim iz v ar.”
Sa
ğı
r edic i bir ç
ı nla m a old u. Mero pe
çöm le kle rd en b ir in i y ere d ü
ş ürm ü
ş tü .

“T opla o nu!” d iy e b ö
ğ ürd ü o na G aunt. “
İ ş te b u,
pis bir M uggle gib i yeri e
ş ele , asan ne i
ş e
yar
ı yor s eni i
ş e y ara m az g übre ç uval
ı ?”
“M r. G aunt, lü tfe n!” d edi O gden s ars
ı lm
ı ş bir
ş ekild e, t
ı pk
ı ç okta n ç öm le
ğ i y erd en k ald
ı rm
ı ş ,
k ı pk
ı rm
ı z ı olm u
ş , elin de tu ttu
ğ u çöm le
ğ i
yenid en e lin den k ayd
ı rm
ı ş , tit r e yere k c ebin den
asas
ı n ı çekm i
ş , çöm le
ğ e yönelt m i
ş , acele yle
duyula m ayacak kadar sessiz ve çöm le
ğ in
yerd en f
ı rla y
ı p kar
ş ı duvara çarp ara k ik iy e
bölü nm esin e sebep olm u
ş bir büyü yapm
ı ş
ola n k
ı z g ib i.
Morfin b ir a nda ç
ı lg
ı n b ir k
ı k ı rd am a k oyverd i.
Gaunt h ayk
ı rd
ı , “T am ir e t o nu, s eni y ara rs
ı z
hanta l, ta m ir e t!”
Mero pe tö kezle yere k odan
ı n di
ğ er yan
ı na
yöneld i, ancak o daha asas
ı n ı kald
ı ra m adan

Ogden k endin in kin i k ald
ı rd
ı v e s ert b ir
ş ekild e
“R eparo ,” dedi. Ç öm le k hem en kendin i ta m ir
etti.
Gaunt b ir a n iç in O gden'e b a
ğı
ra cakm
ı ş gib i
görü ndü, a ncak d aha iy i o la ca
ğı
n ı dü
ş ünm ü
ş
olm al
ı k i, o nun y erin e k
ı z ı yla d alg a g eçm eye
ba
ş la d
ı . “ B akanl
ı k't a n g ele n b u d ü
ş ünceli a dam
bura da o ld u
ğ u iç in
ş ansl
ı s ı n, d e
ğ il m i? B elk i d e
seni benim elle rim den al
ı r, belk i de o pis
Koftile r'e a ld
ı rm
ı yord ur...”
Kim seye bakm adan ve Ogden'e te
ş ekkür
etm eksiz in M ero pe çöm le
ğ i ald
ı ve tit r e yen
elle riy le o nu te zgâhta ki y erin e g ötü rd ü. S onra
ta m am en s essiz b ir
ş ekild e s
ı rt
ı n ı k ir li p encere
ve o cak a ra s
ı ndaki d uvara d ayayara k s anki o
duvar
ı n iç in e bat
ı p gözden kaybolm akta n
ba
ş ka h iç bir
ş ey d ile m ezm i
ş g ib i ö yle ce d urd u.

“M r. G aunt,” diy e ba
ş la d
ı Ogden yenid en,
“s öyle di
ğ im g ib i, z iy are tim in n edeni - ”
“ İ lk in de s eni d uydum !” d iy e te rs le di o nu G aunt.
“P eki n e o lm u
ş ? M orfin b ir M uggle 'a o na a it b ir
ş eyin b ir p arç as
ı n ı v erd i - n e v ar k i b unda?
“M orfin büyücülü k yasas
ı n ı çi
ğ nedi, ” dedi
Ogden s ert b ir
ş ekild e.
“M orfin büyücülü k yasas
ı n ı çi
ğ nedi, ” diy e
Ogden'in s esin i ta klit e tti G aunt, d aha k endin i
be
ğ enm i
ş ve
ş ark
ı gib i uzata ra k. Morfin
yenid en g
ı dakla r g ib i g üld ü. “ O p is b ir M uggle 'a
bir d ers v erd i, b u y asa d
ı ş ı , ö yle m i? ”
“E vet,” d edi O gden. “ K ork ar
ı m k i ö yle .”
İ ç ceple rin in bir in den bir par
ş öm en parç as
ı
ç ı kard
ı v e k
ı v ı r ı p a çt
ı .
“N eym i
ş peki, cezas
ı ?” dedi Gaunt, sesi

öfk eyle y ükselm i
ş ti.
“B u, Bak an l
ı k't a ki bir duru
ş ma iç in em ir le
ça
ğı
rm ad
ı r - ”
“E m ir le m i? E m ir le m i? S en o
ğ lu m u h erh angi b ir
yere em ir le ça
ğı
ra ra k kim old u
ğ unu
san
ı yors un?”
“B en Sih ir li Yasa Uygula m a Dair e si
Ba
ş kan
ı 'y
ı m,” d edi O gden.
“V e biz im to plu m un yüz kara s
ı old u
ğ um uzu

ş ünüyors un, ö yle m i? ” d iy e h ayk
ı rd
ı G aunt,
ş im di O gden'in ü zerin e y ürü yüp p is s ar
ı t
ı rn akl
ı
parm a
ğı
yla O gden'in gö
ğ sünü i
ş are t edere k.
“Y ani B akanl
ı k d edi
ğ in de k o
ş up g ele cek o la n
to plu m un yüz kara la r
ı m
ı ? Sen kim le
konu
ş tu
ğ unun fa rk
ı nda m
ı s ı n, s eni k üçük p is
Bula n
ı k? H a?”

“M r. G aunt'la konu
ş tu
ğ um u dü
ş ünüyord um ,”
dedi O gden, ih tiy atl
ı g örü nüyor a ncak s özünün
ark as
ı nda d uru yord u.
“B u d o
ğ ru !” d iy e g ürle di G aunt. H arry b ir a n iç in
Gaunt'u n el hare keti yapt
ığ ı
n ı sand
ı , ancak
hem en s onra o nun O gden'in g özle rin in ö nünde
orta parm a
ğı
ndaki pis siy ah ta
ş l ı bir yüzü
ğ ü
salla d
ığ ı
n ı g örd ü. “B unu g örd ün m ü? G örd ün
mü? Bunun ne old u
ğ unu biliy or musun?
Nere den g eld i
ğ in i? A s
ı rla rd
ı r biz im aile m iz de,
ne kadar uzun y
ı lla ra dayan
ı yoru z ve hep
safk an o la ra k! B unun iç in n ele r te klif e dild i
ğ in i
biliy or musun, bu ta
ş üstü ndeki Pevere ll
pele rin in in ü zerin deki s ila h k abartm as
ı iç in ?”
“H iç bir fik rim yok,” dedi O gden, burn unun
bir k aç s antim ö nünde s üzüle n y üzü
ğ e g özle rin i
k ı rp
ı ş t ı ra ra k, “v e b u k onunun o ld ukça d
ı ş ı nda,
Mr. G aunt. O
ğ lu nuz s uç i
ş le di- ”

Gaunt öfk eden ulu yara k k
ı z ı na do
ğ ru ko
ş tu .
Elle riy le k
ı z ı n b oynunu k avra d
ığ ı
n ı g öre n H arry
bir an iç in onun k
ı z ı bo
ğ azla yaca
ğı
n ı sand
ı ;
ancak hem en sonra k
ı z ı boynundaki alt
ı n
zin cir le bir lik te O gden'e do
ğ ru sürü kle di
ğ in i
görd ü.
“B unu g örd ün m ü?” d iy e a
ğı
r a lt
ı n m adaly onu
Ogden'e tit r e te re k b ö
ğ ürd ü, k
ı z
ş a ş k ı nl
ı kta n n e
yapaca
ğı
n ı ş a ş ı rm
ı ş t ı v e n efe s a la bilm ek iç in
güçlü kle s olu yord u.
“G örü yoru m , g örü yoru m !” d edi O gden te la
ş la .
“S lt y herin 'le r!” diy e hayk
ı rd
ı G aunt. “S ala zar
Sly th erin 'in kile r! B iz o nun s oyundan g ele n v e
hayatta o la n e n s on k i
ş ile riz , b una n e d iy ors un
ha?”
“M r. G aunt, k
ı z ı n ı z!” d edi O gden d eh
ş et iç in de;
ancak Gaunt Mero pe'y i çokta n serb est

b ı ra km
ı ş t ı ve k
ı z sendele yere k ondan
uzakla
ş ı p k ö
ş esin e g it m i
ş v e n efe s a lm ak iç in
yutk unurk en b oynunu o vuyord u.
“Ö yle yse!” dedi G aunt zafe r kazanm
ı ş gib i,
sanki az önce bütü n m uhte m el ta rt
ı ş mala r
ı n
öte sin de çok karm a
ş ı k bir
ş eyi kan
ı tla m
ı ş t ı .
“B iz s anki a yakkab
ı n ı n ü zerin deki k ir m i
ş iz g ib i
konu
ş maya devam etm e biz im le ! N esille rc e
safk an, tü m büyücüle rd en -
söyle yebile ce
ğ in den ç ok d aha fa zla s
ı , b undan
hiç
ş üphem y ok!”
Ve yere O gden'in ayakla r
ı na tü kürd ü. M orfin
te kra r g
ı dakla r gib i güld ü. M ero pe boynunu
bükm ü
ş ve yüzü düz ve cans
ı z saçla r
ı yla
giz le nm i
ş bir
ş ekild e te k kelim e etm eden
pencere nin y an
ı na s okuld u.
“M r. G aunt,” dedi O gden in atç
ı bir
ş ekild e.

“K ork ar
ı m k i
ş u a n e lim iz de o la n m esele yle n e
siz in a ta la r
ı n ı z n e d e b enim kile rin b ir a la kas
ı
yok. B en M orfin iç in b ura day
ı m, M orfin v e d ün
gece geç saatte yan
ı na gid ip konu
ş tu
ğ u
Muggle iç in . Elim iz deki bilg i” -e lin deki
par
ş öm en p arç as
ı na b ir g öz a tt
ı - “
ş u k i, M orfin
ad
ı g eçen M uggle 'a b ir u
ğ urs uzlu k b üyüsü y a
da b ir la net y apm
ı ş v e o nun o ld ukça a c
ı l ı b ir
ş ekild e k urd e
ş en d ökm esin e n eden o lm u
ş tu r.”
Morfin k
ı k ı rd ad
ı .
“S essiz ol, o
ğ lu m ,” diy e h
ı rla d
ı Gaunt
Çata ld ili'n de, ve Morfin yenid en sessiz li
ğ e
göm üld ü.
“E e ö yle y apm
ı ş sa n e o lm u
ş p eki? ” d edi G aunt
Ogden'e m eydan o kuyan b ir ta v
ı rla . “S an
ı r ı m
siz Muggle '
ı n o pis yüzünü onun iç in
te m iz le m i
ş sin iz dir , v e h af
ı zas
ı n ı d e
ğ i ş tir m i
ş -”

“K onu k esin lik le b u d e
ğ il, d e
ğ il m i, M r.G aunt? ”
dedi Ogden. “B u savunm as
ı z bir in e
k ı ş k ı rt
ı lm aks
ı z ı n y ap
ı la n b ir s ald
ı r ı - ”
“E h, d aha s eni ilk g örd ü
ğ üm de b ir M uggle a
ş ığ ı
old u
ğ unu a nla m
ı ş t ı m,” d iy e d udak b üktü G aunt
ve b ir k ez d aha y ere tü kürd ü.
“B u ta rt
ı ş ma biz i hiç bir yere götü rm eyecek,”
dedi Ogden cid di bir
ş ekild e. “O
ğ lu nuzun
ta v
ı rla r
ı ndan aç
ı kça belli olu yor ki, yapt
ı kla r
ı
iç in h iç p i
ş manl
ı k d uym uyor.” T ekra r e lin deki
par
ş öm en r u lo suna g öz a tt
ı .
“M orfin , 1 4 E ylü l'd e y ap
ı la cak o la n d uru
ş mada
bir M uggle '
ı n ö nünde s ih ir k ulla nm a, z ara r v e
te hlik eye sebebiy et verm e suçla m ala r
ı na
cevap v ere cektir , k i b u s uçla r b az
ı M ugg-”
Ogden b ir d en b ir e d urd u.
Ş ak
ı rd am ala r, a tla r
ı n
nal s esle ri v e y üksek k ahkahala r a ta n s esle r


ı k p encere den iç eri s üzülü yord u. G örü nü
ş e
göre köye gid en dola m baçl
ı yol evin iç in de
bulu ndu
ğ u koru ya old ukça yak
ı n bir yerd en
geçiy ord u. G aunt gözle rin i kocam an açara k
din le r b ir h ald e d onup k ald
ı . M orfin t
ı sla d
ı v e a ç
bir if a deyle yüzünü sesle rin geld i
ğ i yöne
çevir d i. M ero pe ba
ş ı n ı kald
ı rd
ı . H arry onun
yüzünün sade bir beyazl
ığ
a sahip old u
ğ unu
görd ü.
“A m an T anr
ı m, b u n e ç ir k in b ir g örü ntü !” d iy e
ç ı nla d
ı a ç
ı k p encere den, s anki k
ı z y anla r
ı ndaki
odadaym
ı ş g ib i n etç e d uyula bilir b ir k
ı z sesi.
“B aban bu ah
ı r gib i
ş eyi hala orta dan
kald
ı ra m ad
ı m
ı T om ?”
“B u biz im de
ğ il, ” dedi genç bir adam sesi.
“V adin in di
ğ er ta ra f
ı ndaki her
ş ey biz e ait ,
ancak b u k ulü be G aunt a d
ı nda b ir s ers eriy e v e
onun çocukla r
ı na ait . O
ğ lu ta m am en kaç
ı k,

köyde anla t
ı la n hik âyele rd en baz
ı la r
ı n ı
duym al
ı s ı n-”
K ı z k ahkaha a tt
ı .
Ş ang
ı rd am a ve nal sesle ri
git g id e daha da yükseliy ord u. Morfin
kolt u
ğ undan k alk acakm
ı ş gib i old u. “O ld u
ğ un
yerd e kal, ” dedi babas
ı uyara n bir sesle
Çata ld ili'n de.
“T om ,” dedi k
ı z ı n sesi te kra r,
ş im di o kadar
yak
ı ndayd
ı ki besbelli ta m evin d
ı ş ı ndayd
ı .
“Y an
ı l ı yor o la bilir im - a ncak b ir ile ri b u k ap
ı ya b ir
y ı la n m
ı ç iv ile m i
ş ?”
“Y üce T anr
ı m, h akl
ı s ı n!” d edi a dam
ı n s esi. “B u
o ğ la n olm al
ı , dedim sana akl
ı yerin de de
ğ il.
Bakm a o na, C ecilia , s evgilim .”
Ş ang
ı rd am a ve nal sesle ri
ş im di yenid en
zay
ı fla
ş ı yord u.

“S evgilim ,” d iy e f
ı s ı ld ad
ı M orfin Ç ata ld ili'n de k
ı z
kard e
ş in e b akara k.
“S evgilim diy e ça
ğı
rd
ı onu. Yani ne olu rs a
ols un s eni a lm ayacak.”
Mero pe o kadar beyazd
ı ki Harry onun
bay
ı lm ak ü zere o ld u
ğ undan e m in di.
“B u d a n e?” d edi G aunt k eskin b ir
ş ekild e, y in e
Çata ld ili'n de, o
ğ lu ndan k
ı z ı na do
ğ ru bakara k.
“N e d edin s en, M orfin ?”
“O Muggle 'a bakm akta n ho
ş la n
ı yor,” dedi
Morfin , deh
ş ete dü
ş mü
ş gib i görü nen k
ı z
kard e
ş in e b akark en y üzünde g addar b ir if a de
vard
ı . “ O n e z am an g eçse h ep b ahçede o lu yor
ve ç it in ü zerin den d ik katle o na b ak
ı yor, de
ğ il
mi? V e d ün g ece - ”
Mero pe yalv ara n bir
ş ek ild e
ş id detle ba
ş ı n ı

salla d
ı , a ncak M orfin a c
ı mas
ı zca d evam e tti.
“P encere den salla nm
ı ş onun eve do
ğ ru
gelm esin i b ekliy ord u, d e
ğ il m i? ”
“B ir Muggle 'a bakm ak iç in pencere den
salla nm ak m
ı ?” d edi G aunt a lç ak s essle . Ü ç
Gaunt da bu yenid en patla k vere n anla m s
ı z
t ı sla m ala r ve kula k t
ı rm ala y
ı c ı sesle r
kar
ş ı s ı nda h em a fa lla m
ı ş h em d e s in ir le nm i
ş
görü nen O gden'i u nutm u
ş g örü nüyord u.
“B u d o
ğ ru m u?” d edi G aunt ö ld ürü cü b ir s esle
deh
ş ete dü
ş mü
ş k
ı za do
ğ ru bir ik i ad
ı n
ile rle yere k. “B enim k
ı z ı m -S ala zar S ly th erin 'in
soyundan gele n S afk an- pis lik , kir li kan bir
Muggle '
ı m
ı a rz ulu yor? ”
Mero pe kendin i iy ic e duvara yap
ı ş t ı ra ra k
ş id detle ba
ş ı n ı salla d
ı , görü nü
ş e göre
konu
ş abile cek h ald e d e
ğ ild i.

“A ncak ben onu yakala d
ı m, baba!” diy e
g ı dakla r g ib i g üld ü M orfin . “Y ak
ı ndan g eçerk en
yakala d
ı m onu, ve yüzündeki bütü n o
kurd e
ş enle rle o kadar da yak
ı ş ı kl
ı
görü nm üyord u, ö yle d e
ğ il m i M ero pe?”
“S eni i
ğ re nç k üçük K ofti, s eni p is lik k üçük k an
hain i! ” diy e gürle di Gaunt kontr o lü nü
kaybedere k, v e k
ı z ı n ı n b o
ğ az
ı na s ar
ı ld
ı .
Hem H arry h em d e O gden a yn
ı a nda “H ay
ı r!”
diy e hayk
ı rd
ı ; Ogden asas
ı n ı kald
ı rd
ı ve
“R ela skio !” d iy e b a
ğı
rd
ı .
Gaunt k
ı z ı ndan u za
ğ a g eriy e d o
ğ ru f
ı rla d
ı , b ir
sandaly eye ta k
ı ld
ı v e s
ı rt üstü düm düz yere

ş tü . A ni bir öfk eyle M orfin sandaly esin den
z ı pla d
ı v e k anl
ı b
ı ça
ğı
n ı s a
ğ a s ola s avura ra k
ve asas
ı ndan geli
ş ig üzel la netle r f
ı ş k ı r ı r bir
hald e O gden'e d o
ğ ru k o
ş tu .

Ogden hayat
ı n ı kurta rm ak iç in ko
ş maya
ba
ş la d
ı . Dum ble dore ta kip etm ek zoru nda
old ukla r
ı n ı b elir tti v e H arry M ero pe'n in ç
ığ
l ı kla r
ı
kula kla r
ı nda yank
ı la n
ı r bir
ş ekild e denile ni
yapt
ı .
Ogden patik aya f
ı rla d
ı ve elle ri kafa s
ı n ı n
üstü nde k o
ş ara k ç
ı kt
ığ ı
a na y old a k oyu s açl
ı
yak
ı ş ı kl
ı b ir a dam ta ra f
ı ndan s ürü le n k esta ne
re ngi b ir a tla ç arp
ı ş t ı . H em o h em d e h em en
ark as
ı ndaki g ri re nkli a t
ı s ürm ekte o la n g üzel
k ı z a t
ı n g ö
ğ sünden s ekip to zla nm
ı ş m anto sunu
uçu
ş tu ra ra k te kra r yola koyula n ve pald
ı r
küld ür dar sokakta ko
ş maya ba
ş la yan
Ogden'e k ahkahala rla g ürle dile r.
“S an
ı r ı m b u y ete rli, H arry ,” d edi D um ble dore .
Harry 'y i d ir s e
ğ in den k avra d
ı v e
ş id detle a s
ı ld
ı .
Bir an sonra , ik is i de D um ble dore 'u n art
ı k
ala cakara nl
ı k bir hald eki odas
ı na ayaküstü

in in ceye k adar k ara nl
ı kta a
ğı
rl
ı ks
ı z bir
ş ekild e
süzüld üle r.
“K ulü bedeki o k
ı za n e o ld u?” d iy e s ord u H arry
hem en, D um ble dore asas
ı n ı n hafif vuru
ş uyla
bir k aç e kstr a la m ba y akark en. “M ero pe, y a d a
ad
ı h er n eyse?”
“O h, o k urtu ld u,” d edi D um ble dore b ir k ez d aha
masas
ı n ı n ark as
ı na otu ru p Harry 'y e de
otu rm as
ı n ı i
ş are t e derk en.
“O gden B akanl
ı k'a b uharla
ş t ı v e o n b e
ş d akik a
iç in de ta kviy e g üçle rle g eri d öndü. M orfin v e
babas
ı dövü
ş me gir i
ş im in de bulu ndu, ancak
ik is i d e y enild i, k ulü beden a l
ı nd
ı la r v e s onra dan
Büyüce
ş ura ta ra f
ı ndan s uçlu b ulu ndula r. Z ate n
Muggle s ald
ı r ı la r
ı s ic ili o la n M orfin A zkaban'd a
üç y
ı la m ahkum e dild i. O gden'e e k o la ra k b ir
çok B akanl
ı k ç al
ı ş an
ı n ı y ara la yan M arv olo d a

alt
ı a y a ld
ı .”
“M arv olo ?” d iy e te kra rla d
ı Harry m era kla .
“B u do
ğ ru ,” dedi D um ble dore onayla yan bir
gülü m sem eyle . “ F ark etti
ğ in e s evin dim .”
“B u y a
ş l ı a dam -? ”
“V old em ort'u n büyük babas
ı , evet,” dedi
Dum ble dore . “M arv olo , o
ğ lu , M orfin , ve k
ı z ı
Mero pe, son G aunt'la rd
ı , kendi kuzenle riy le
evle nm e al
ı ş kanl
ı kla r
ı yla ve kanla r
ı ndaki
de
ğ i ş kenli
ğ in ve
ş id detin dik kat çekm esiy le
ta n
ı nan old ukça eski bir büyücü aile siy dile r.
Büyüklü k sevdas
ı yla bir le
ş en duygu
yoksunlu
ğ u, a ile a lt
ı nla r
ı n ı n M arv olo d o
ğ madan
önce b ir ç ok n esil ta ra f
ı ndan b o
ş a h arc and
ığ ı
anla m
ı na geliy or. O , görd ü
ğ ün gib i, old ukça
kötü ta bia t
ı , in an
ı lm az d ere cedeki u kala l
ığ ı
v e
guru ru , v e k u
ş akta n k u
ş a ğ a g eçen n ere deyse

o ğ lu kadar, k
ı z ı ndansa daha fa zla de
ğ er
verd i
ğ i b ir ç if t a ile e
ş yas
ı yla b ir lik te p is lik v e
fa kir lik iç in e b
ı ra k
ı lm
ı ş t ı .”
“Ö yle yse Mero pe,” dedi Harry , öne e
ğ ilip
Dum ble dore 'a bakara k, “ö yle yse Mero pe...
Efe ndim b u d em ek o lu yor k i o ... V old em ort'u n
annesi m iy di? ”
“Ö yle ydi, ” dedi Dum ble dore . “V e ayr
ı ca
Vold em ort'u n babas
ı da gözüm üze ili
ş ti.
Fark ettin m i a caba?”
“M orfin 'in s ald
ı rd
ığ ı
M uggle ? A tta ki a dam m
ı ?”
“Ç ok iy i gerç ekte n,” dedi Dum ble dore ,
gülü m seyere k. “E vet, Gaunt kulü besin in
önünden h ep a t
ı yla g eçen v e M ero pe G aunt'u n
giz li ve ate
ş li bir tu tk u besle di
ğ i o yak
ı ş ı kl
ı
Muggle b üyük T om R id dle 'd
ı .”

“V e s onunda e vle ndile r m i? ” d edi in anam az b ir
ş ekild e, bir b ir in e a
ş ı k olm as
ı n ı n nere deyse
im kans
ı z old u
ğ u bu ik i in san
ı hayal etm eye
çal
ı ş an H arry .
“S an
ı r ı m unutu yors un,” dedi Dum ble dore ,
“M ero pe bir cad
ı yd
ı . Babas
ı ta ra f
ı ndan
kork utu ld u
ğ undan sih ir li güçle rin in en iy i
seviy ede old u
ğ una in anm
ı yoru m . M arv olo ve
Morfin e m niy etli b ir
ş ekild e A zkaban'a g it tik te n
sonra , h ayat
ı nda ilk d efa y aln
ı z v e ö zgür o ld u,
em in im k i, s onunda g üçle rin i d iz gin le m ek v e o n
sekiz y
ı ld an beri sürd ürd ü
ğ ü bu um uts uz
ya
ş am dan kaç
ı ş ı n ı haz
ı rla m ak iç in im kan
ı
old u.”
“M ero pe'n in Tom R id dle '
ı n ark ada
ş ı n ı unutu p
yerin e o na a
ş ı k o lm as
ı na n eden o la cak n ele r
yapabile ce
ğ in i d ü
ş ünebiliy or m usun?”

“ İ mperiu s L aneti? ” d iy e ö nerd i H arry . “ Y a d a b ir
a ş k ik sir i? ”
“Ç ok iy i.
Ş ahsen, onun bir a
ş k ik sir i
kulla nd
ığ ı
n ı d ü
ş ünm eye m eyilliy im . E m in im k i
bu o na d aha r o m antik g örü necekti, v e, v e T om
Rid dle '
ı n yaln
ı z ba
ş ı na at sürd ü
ğ ü s
ı cak bir
günde o nu s u iç m eye ik na e tm enin ç ok d a z or
old u
ğ unu dü
ş ünm üyoru m . Duru m her ne
id iy se, az önce ta n
ı kl
ı k etti
ğ im iz sahnenin
bir k aç a y s onra s
ı nda K üçük H angle to n k öyü
büyük bir skandal ya
ş ad
ı . Topra k sahib in in
o ğ lu nun bir sers erin in k
ı z ı Mero pe'y le
kaçm as
ı n ı n n as
ı l b ir d edik odu y ara tt
ığ ı
n ı h ayal
edebilir s in .”
“A ncak köylü le rin
ş oku Marv olo 'n unkin in
yan
ı nda hiç bir
ş eydi. Azkaban'd an
döndü
ğ ünde, g öre vle rin e b a
ğ l ı k
ı z ı n ı m asada
s ı cak bir yem ekle onu bekle rd en bulm ay
ı

um uyord u. Y erin e, b ir k ar
ı ş to z v e o nun n ele r
yapt
ığ ı
n ı a ç
ı kla d
ığ ı
e lv eda n otu nu b uld u.”
“B ütü n b unla rd an k e
ş fe debild i
ğ im
ş ey, o a ndan
it ib are n k
ı z ı n ı n n e a d
ı n ı ne varl
ığ ı
n ı bir kere
daha anm ad
ı . K
ı z ı n ı n te rk etm esin in
ş oku
erk en ö lü m üne o ld ukça k atk
ı da b ulu ndu - y a
da basit ç e kendin i besle m eyi bir tü rlü
ö ğ re nem edi. A zkaban M arv olo 'y u çok fa zla
zay
ı fla tm
ı ş t ı , v e M orfin 'in k ulü beye d öndü
ğ ünü
göre cek k adar y a
ş ayam ad
ı .”
“V e M ero pe? O ... O ö ld ü, d e
ğ il m i? ” V old em ort
yetim le r y urd unda b üyüm em i
ş m iy di? ”
“E vet, g erç ekte n,” d edi D um ble dore . “A sl
ı nda
ne old u
ğ unu anla m an
ı n o kadar da zor
old u
ğ unu dü
ş ünm esem de bura da bir çok
ta hm in yapm ak zoru nday
ı z. Görü yors un,
kaçak y apt
ı kla r
ı evlilik te n yaln
ı zca bir k aç ay

sonra Tom Rid dle , Küçük Hangle to n'd aki
kona
ğ a e
ş i olm adan geri döndü. Kom
ş ula r
ara s
ı nda onun ‘
ald at
ı ld
ığ ı
' ya da ‘
ih anete
u ğ ra d
ığ ı
' hakk
ı ndaki söyle ntile r hem en
yay
ı lm
ı ş t ı . E m in im k i a sl
ı nda, d em ek is te di
ğ i,
art
ı k e tk is i k alk an b ir ta k
ı m b üyünün e tk is in de
old u
ğ uydu, a ncak g alib a b u k esin s özle ri d eli
san
ı la ca
ğı
iç in s öyle m eye c esare t e dem em i
ş ti.
Ancak k öylü le r o nun s öyle dik le rin i d in le dik te n
sonra , M ero pe'n in Tom R id dle 'a bir bebe
ğ i
ola ca
ğı
n ı söyle yere k yala n söyle di
ğ in i ve
onunla b u s ebeple e vle ndi
ğ in i z annettile r.”
“A ncak o , o nun b ebe
ğ in e s ahip o ld u.”
“E vlilik le rin den bir y
ı l sonra s
ı na kadar de
ğ il.
Tom R id dle o nu h am ile yken te rk e tti. ”
“Y olu nda g it m eyen n eydi? ” d iy e s ord u H arry .
“N eden a
ş k ik sir i e tk is in i k aybetti? ”

“Y in e b u ta hm in i
ş i, ” d edi D um ble dore , ”a ncak
in an
ı yoru m k i M ero pe d erin b ir a
ş k besle di
ğ i
kocas
ı n ı sih ir li yolla rla köle le
ş tir m eye daha
fa zla dayanam ad
ı . San
ı r ı m ik sir i verm eyi
kesm eye kara r verd i. Belk i de, kendin i
kaybetm i
ş b ir
ş ekild e o nun d a k ar
ş ı l ı kl
ı o la ra k
ona a
ş ı k ola bile ce
ğ in e ik na etm i
ş tir kendin i.
Belk i, onun bebe
ğ i iç in kala bile ce
ğ in i

ş ünm ü
ş tü r. E
ğ er öyle yse, ik i duru m da da
yan
ı l ı yord u. O nu te rk e tti, b ir d aha h iç g örm edi,
ve asla o
ğ lu na ne old u
ğ unu ö
ğ re nm e
zahm etin e k alk
ı ş mad
ı .”
D ı ş ar
ı daki gök m üre kkep siy ah
ı olm u
ş tu ve
Dum ble dore 'u n ofis in deki la m bala r her
zam ankin den daha çok parl
ı yorm u
ş gib i
görü nüyorla rd
ı .
“S an
ı r ı m b u a k
ş am l
ı k b u k adar y ete r, H arry ,”
dedi D um ble dore , b ir y a d a ik i d akik a s onra .

“E vet, e fe ndim ,” d edi H arry .
Aya
ğ a k alk t
ı , a ncak o dadan ç
ı km ad
ı .
“E fe ndim ... Vold em ort'u n geçm i
ş i hakk
ı nda
bütü n b unla r
ı b ilm em ö nem li m i? ”
“Ç ok ö nem li, b ence,” d edi D um ble dore .
“V e... k ehanetle a la kal
ı bir y an
ı var m
ı ?”
“H epsi k ehanetle a la kal
ı .”
“T am am ,” d edi H arry , b ir a z k afa s
ı k ar
ı ş m ı ş b ir
ş ekild e, a ncak a yn
ı z am anda r a hatla d
ı . G it m ek
iç in d öndü, s onra a kl
ı na b a
ş ka b ir s oru d aha
geld i v e te kra r g eri d öndü.
“E fe ndim , bana söyle di
ğ in iz
ş eyle ri R on ve
Herm io ne'y e s öyle yebilir m iy im ?”
Dum ble dore b ir a n d ü
ş ündü v e s onra , “E vet,
Mr. Weasle y ve Mis s Gra nger güvenilir

old ukla r
ı n ı kan
ı tla d
ı la r. A ncak H arry , bunla r
ı
ba
ş ka k im seye te kra r e tm em ele rin i is tiy oru m .
Vold em ort'u n s
ı rla r
ı hakk
ı nda ne kadar çok
ş ey bild i
ğ im in ya da zannetti
ğ im in etr a fta n
duyulm as
ı n ı n pek de iy i bir fik ir old u
ğ unu

ş ünm üyoru m .”
“H ay
ı r, e fe ndim , y aln
ı zca R on v e H erm io ne'n in
bild i
ğ in e e m in o la ca
ğı
m.
İ yi g ecele r.”
Tekra r geri döndü, ve onu görd ü
ğ ünde
nere deyse kap
ı ya varm
ı ş t ı . Bir çok narin
görü nüm lü güm ü
ş ale ti ta
ş ı yan in ce bacakl
ı
masala rd an b ir in in ü zerin de ç atla m
ı ş , k ocam an
siy ah ta
ş l ı b ir y üzük d uru yord u.
“E fe ndim ,” dedi H arry yüzü
ğ e bakara k. “B u
yüzük - ”
“E vet? ” d edi D um ble dore .

“O gece Pro fe sör Slu ghorn 'u ziy are t
etti
ğ im iz de b u y üzü
ğ ü ta k
ı yord unuz.”
“E vet ta k
ı yord um ,” d iy e k abul e tti D um ble dore .
“A ncak bu... E fe ndim , bu M arv olo G aunt'u n
Ogden'e g öste rd i
ğ i y üzü
ğ ün a yn
ı s ı de
ğ il m i? ”
Dum ble dore b a
ş ı n ı e
ğ di. “ Ç ok b enzeri. ”
“A ncak n as
ı l - ? B u h ep s iz de v ar m
ı yd
ı ?”
“H ay
ı r, o nu y ak
ı n b ir z am anda e ld e e ttim ,” d edi
Dum ble dore . “ A sl
ı nda s eni te yzen v e e ni
ş te nin
evin den a lm aya g elm eden b ir k aç g ün ö nce.”
“Ö yle yse b u s iz in e lin iz i y ara la d
ığ ı
n ı z z am ana
denk g eliy or, e fe ndim ?”
“O s
ı ra la rd a, e vet, H arry .”
Harry d ura ksad
ı . D um ble dore g ülü m süyord u.

“E fe ndim , ta m o la ra k n as
ı l - ? ”
“Ç ok g eç o ld u H arry ! H ik ayeyi b a
ş ka z am an
duym al
ı s ı n.
İ yi g ecele r.”
“ İ yi g ecele r, e fe ndim .”

ON B
İ R İ NC
İ B Ö LÜ M :

H ER M IO NE'N
İ N Y AR DIM I
H erm io ne'n in ö ngörd ü
ğ ü g ib i, a lt
ı nc
ı y
ı l ı n bo
ş
z am anla r
ı R on'u n d ü
ş ündü
ğ ü g ib i m utlu lu k d olu
g ev
ş em e saatle ri de
ğ il, onla ra verilm i
ş ola n
y üklü m ik ta rd a e v ö devin den g eri k alm am aya
ç al
ı ş ı la n z am anla rd
ı . S anki h er g ün s
ı navla r
ı
v arm
ı ş gib i çal
ı ş makla kalm
ı yorla rd
ı , üste lik
d ers le r eskis in den daha fa zla çal
ı ş mala r
ı n ı
t a le p eden bir hald eydi. H arry , bu günle rd e
P ro fe ssor M cG onagall'
ı n s öyle dik le rin in a ncak
y ar
ı s ı n ı a nl
ı yord u; h atta H erm io ne b ile o ndan
b ir ik i kere söyle dik le rin in te kra rla nm as
ı n ı
i s te m ek zoru nda kalm
ı ş t ı .
İ nan
ı lm az
ş ekild e,
v e Herm io ne'n in darg
ı nl
ığ ı
arta ra k, Mele z
P re ns s ayesin de H arry 'n in e n iy i d ers i a nid en

İ ksir o lm u
ş tu .
Sözsüz büyüle r art
ı k sadece Kara nl
ı k
Sanatla ra Kar
ş ı Savunm a ders in de de
ğ il,
Muska v e B iç im D e
ğ i ş tir m ede d e is te niy ord u.
Harry s
ı kl
ı kla s
ı n ı f ark ada
ş la r
ı na Orta k
Salo n'd a veya yem ek zam anla r
ı nda
bakt
ığ ı
nda, y üzle rin de s anki a
ş ı r ı d ozda K aka-
Old u
ğ unu-B ilir s in -S en alm
ı ş gib i morlu k ve
gerg in lik g örü yord u; fa kat o nla r
ı n b üyülü s özle ri
yüksek sesle söyle m eden sih ir yapm akta
gerç ekte n zorla nd
ı kla r
ı n ı biliy ord u. S era la rd a
d ı ş ar
ı da olm ak bir ra hatl
ı kt
ı ; Bit k ib ilim 'd e
ş im diy e k adar o la ndan d aha te hlik eli b it k ile rle
u ğ ra
ş ı yorla rd
ı , fa kat en az
ı ndan Zehir li
Tenta cula o nla r
ı a rk adan b ekle nm edik b iç im de
yakala d
ığ ı
nda h ala y üksek s esle k üfü r e tm eye
iz in v eriliy ord u.
Muazzam i
ş yükle rin in ve sözsüz sih ir le ri

pra tik e tm ekle g eçen ç
ı lg
ı n s aatle rin b ir s onucu
ola ra k H arry , R on, ve H erm io ne'n in H agrid 'i
ziy are te git m ek iç in vakit bulm ala r
ı ş im diy e
kadar m üm kün o lm am
ı ş t ı . U
ğ urs uz bir i
ş are t
ola ra k, ö
ğ re tm enle r m asas
ı nda y em ek y em eye
gelm eyi b
ı ra km
ı ş t ı , v e b ir k aç f
ı rs at ç
ı kt
ığ ı
nda
da korid orla rd a veya d
ı ş ara zid e
kar
ş ı la
ş t ı kla r
ı nda, s ela m la r
ı n ı duym akta veya
onla r
ı fa rk etm ekte esra re ngiz bir
ş ekild e
ba
ş ar
ı s ı z o lm u
ş tu .
"G id ip aç
ı kla m al
ı y ı z," dedi Herm io ne, bir
sonra ki cum arte si kahvalt
ı da Hagrid 'in
ö ğ re tm enle r masas
ı ndaki dev bo
ş
sandaly esin e g özle rin i d ik ere k.
"B u s abah Q uid dit c h s eçm ele rim iz v ar!" d edi
Ron. "V e F lit w ic k'in A guam enti m uskas
ı iç in
pra tik yapm am
ı z gere kiy or! Hem neyi

ı kl
ı yaca
ğı
z? Ona onun apta l ders in den

nefr e t e tti
ğ im iz i n as
ı l s öyle yece
ğ iz ?"
"N efr e t e tm iy oru z!" d edi H erm io ne.
"K endi a d
ı na konu
ş , K ele ker'le ri unutm ad
ı m,"
dedi Ron kara nl
ı kça. “V e
ş im di sana
söylü yoru m , k
ı lp ay
ı b ir k urtu lm a
ş ans
ı m ı z v ar.
Onun apta l kard e
ş i hakk
ı nda, sonra dan
söyle di
ğ in i duym ad
ı n ı z - e
ğ er kals ayd
ı k
Gra w p'a ayakkab
ı la r
ı n ı nas
ı l ba
ğ la yaca
ğı
n ı
ö ğ re tiy or o la cakt
ı k."
"H agrid 'le konu
ş mam akta n nefr e t ediy oru m ,"
dedi H erm io ne, ü zgün g örü nere k.
"Q uid dit c h't e n s onra g id eriz ," d iy e H arry o na
güvence v erd i. O d a H agrid 'i ö zlü yord u, R on
gib i G ra w p's
ı z y a
ş am la r
ı n ı n d aha iy i o ld u
ğ unu

ş ünm esin e ra
ğ men. “F akat ç al
ı ş mala r b ütü n
sabah s üre bilir , ç ok s ay
ı da in san d enenecek.”
Kapta nl
ığ ı
n ı n ilk engeli ile kar
ş ı la
ş mas
ı nda

kendin i b ir a z s in ir li h is setti. " T ak
ı m ı n b ir d enbir e
niy e b u k adar p opüle r o ld u
ğ unu b ilm iy oru m ."
"A h, yapm a, H arry ," dedi H erm io ne, anid en
sab
ı rs
ı zca. "P opüle r ola n Quid dit c h de
ğ il,
sensin ! Hiç bu kadar fa zla ente re san
olm am
ı ş t ı n, ve it ir a f etm ek gere kir s e, hiç bu
kadar ç ok s evilm em i
ş tin .”
Ron b üyük b ir p arç a rin ga b al
ığ ı
n ı a
ğ z ı na t
ı kt
ı .
Herm io ne Harry 'y e dönm eden önce ona
horg öre n b ir b ak
ı ş a tt
ı .
"S enin g erç e
ğ i s öyle m i
ş o ld u
ğ unu
ş im di h erk es
biliy or, de
ğ il mi? Tüm büyücülü k dünyas
ı
Vold em ort'u n d önm ü
ş o ld u
ğ u k onusunda s enin
hakl
ı o ld u
ğ unu v e g erç ekte n s enin s on ik i y
ı ld a
onunla ik i k ez s ava
ş t ığ ı
n ı v e h er ik is in de d e
kurtu ld u
ğ unu it ir a f e tm ek z oru ndayd
ı . V e
ş im di
onla r seni '
Seçilm i
ş Ki
ş i ' diy e adla nd
ı r ı yor-

evet, haydi, in sanla r
ı n senden niy e
büyüle ndi
ğ in i g öre m iy or m usun?"
Harry b ir d en B üyük S alo n'u ç ok s
ı cak b uld u,
hatta ta van h ala s o
ğ uk v e y a
ğı
ş l ı g örü nse b ile .
"V e o nla r s enin tu ta rs
ı z v e b ir y ala nc
ı o ld u
ğ unu
söyle m eye ç al
ı ş t ı kla r
ı nda B akanl
ı k ta ra f
ı ndan
eziy ete m aru z kald
ı n. O kötü kad
ı n ı n kendi
kan
ı nla elin in üstü ne yazd
ı rd
ığ ı
yaz
ı la r
ı hala
göre bilir s in , fa kat sen her
ş eye ra
ğ men
hik âyene s ar
ı ld
ı n..."
"B akanl
ı k't a
ş u beyin le rin beni tu ttu
ğ u yerle ri
hala göre bilir s in iz , bak
ı n," dedi R on, kolla r
ı n ı
geriy e s alla yara k.
“V e y az
ı n y akla
ş ı k b ir o tu z c m . d aha b üyüm en
o kadar önem li de
ğ il, ” diy e bit ir d i H erm io ne,
Ron'u g örm ezden g ele re k.

"B en d e u zunum ," d edi R on ö nem siz ce.
Posta bayku
ş la r
ı herk ese su dam la c
ı kla r
ı
s ı çra ta ra k ya
ğ murla benekle nm i
ş
pencere le rd en g eld ile r..
Pek çok ki
ş i ola
ğ andan daha fa zla m ektu p
al
ı yord u; endi
ş eli anne-b abala r çocukla r
ı ndan
bir h aber a l
ı p ra hatla m ak v e d e e vde h er
ş eyin
yolu nda o ld u
ğ unu ile tm ek iç in .
Harry dönem ba
ş la d
ığ ı
ndan beri hiç m ektu p
alm am
ı ş t ı ; o nun te k d üzenli m ektu p a rk ada
ş ı
ş im di ö lü ydü v e L upin 'in a ra s
ı ra y azabile ce
ğ in i
um mu
ş o lm as
ı na ra
ğ men ,
ş im diy e k adar h ayal
k ı r ı kl
ığ ı
na u
ğ ra m
ı ş t ı .
Bu nedenle kahvere ngi ve gri bayku
ş la r
ara s
ı nda k arb eyaz
ı H edw ig 'i g örd ü
ğ ünde ç ok
ş a ş ı rd
ı . D ört k ö
ş e b üyük b ir p aket ta
ş ı r h ald e
onun ö nüne in di.

Bir a n s onra , b enzer b ir p aket R on'u n ö nüne
in di, paketin alt
ı nda ezile n min ic ik bayku
ş
Pig w id geon'la b ir lik te .
"H a!" d edi H arry , F lo uris h a nd B lo tts 't a n g ele n
İ le ri
İ ksir -Y ap
ı m ı 'n
ı n y eni b ir k opyas
ı n ı aç
ığ
a
ç ı karm ak iç in k oliy i ç özerk en.
"O h iy i, " dedi H erm io ne, ho
ş nutlu kla . "A rt
ı k
üzerin e y az
ı lm
ı ş o la n k it a b
ı g eri v ere bilir s in ."
"D eli m is in ?" d edi H arry .
"O b ende k al
ı yor! B ak, d
ı ş ar
ı da o nu d ü
ş ündüm
-"
Eski
İ le ri
İ ksir -Y ap
ı m ı kit a b
ı n ı çanta s
ı ndan
ç ı kard
ı ve asas
ı yla kapa
ğı
na dokundu,
"D ijjin do!" d iy e m
ı r ı ld and
ı . K apak d ü
ş tü .
Ayn
ı ş eyi g
ı c ı r g
ı c ı r yepyeni kit a ba da yapt
ı
(H erm io ne in anam ayara k bakt
ı ). Kapakla r
ı

de
ğ i ş tir d i, herb ir in e dokundu, ve "R eparo !"
dedi.
İ ş te ora daki P re ns'in kit a b
ı yd
ı , yeni bir kit a p
gib i k am ufle e dilm i
ş , v e o ra daki d e F lo uris h a nd
Blo tts 'd an g ele n y eni k it a pt
ı , ta m am en ik in ci e l
gib i g örü nüyord u.
"Y eni o la n
ı S lu ghorn 'a g eri v ere ce
ğ im ,
ş ik ayet
etm ez, d e
ğ eri d okuz G alle on."
Herm io ne k
ı zg
ı n ve onayla m az görü nere k
dudakla r
ı n ı bir b ir in e bast
ı rd
ı , fa kat G ele cek
Posta s
ı 'n
ı n günlü k bask
ı s ı n ı ta
ş ı yan üçüncü
bir b ayku
ş un ö nüne k onm as
ı yla d ik kati d a
ğı
ld
ı .
Acele yle a çt
ı v e ö n s ayfa y
ı ta ra d
ı .
"T an
ı d ığ ı
m ı z b ir i ö lm ü
ş m ü?" d iy e s ord u R on
kara rl
ı bir
ş ekild e ola
ğ an sesi ile ; H erm io ne
gazete sin i h er a ç
ı ş ı nda a yn
ı s oru yu s ord u.

"H ay
ı r, fa kat daha fa zla R uh E m ic i sald
ı r ı s ı
varm
ı ş ," d edi H erm io ne. " V e b ir tu tu kla m a."
"M ükem mel, kim ?" dedi Harry , Bella tr ix
Lestr a nge'i d ü
ş ünere k. "S ta n S hunpik e," d edi
Herm io ne.
"N e?" d edi H arry ,
ş a ş k ı nl
ı kla .
"S ta nle y S hunpik e, p opüle r s ih ir li ta
ş ı ma a ra c
ı
H ı z ı r Oto büs'ü n kondüktö rü , Ölü m Yiy en
fa aliy eti
ş üphesi üzerin e tu tu kla nm
ı ş t ı r. Mr.
Shunpik e, 2 1, C la pham 'd aki e vin e y ap
ı la n b ir
bask
ı ndan sonra geçen gece geç saatte
gözalt
ı na a l
ı nd
ı ...”
"S ta n Shunpik e, bir Ö lü m Yiy en m i? " dedi
Harry , ilk k ez ü ç y
ı l ö nce k ar
ş ı la
ş t ığ ı
ç illi g enci
hat
ı rla yara k. " M üm kün d e
ğ il! "
"Im periu s b üyüsü a lt
ı nda ola bilir d i, " dedi R on

makulc a. " A sla s öyle yem ezsin ."
"Ö yle görü nm üyor," dedi Herm io ne, hala
okuyork en. "B ura da d iy or k i, b ir b ard a Ö lü m
Yiy enle r'in giz li pla nla r
ı hakk
ı nda konu
ş tu
ğ u
duyuld ukta n sonra tu tu kla nm
ı ş .” Yüzünde
s ı k ı nt
ı l ı bir if a de ile bakt
ı . "E
ğ er Im periu s
büyüsü alt
ı nda ols ayd
ı , etr a fta duru p onla r
ı n
pla nla r
ı hakk
ı nda dedik odu yapm as
ı zor
olu rd u, d e
ğ il m i? "
"B ild i
ğ in den daha fa zla
ş ey biliy orm u
ş gib i
göste rm eye çal
ı ş m ı ş gib i görü nüyor," dedi
Ron. "
Ş u veela 'la rla konu
ş maya çal
ı ş ı rk en
Sih ir B akan
ı o la ca
ğı
n ı id dia e den k i
ş i de
ğ ilm i
o?"
"Y a e vet, o ," d edi H arry .
"S ta n'i cid diy e alm akla ne yapt
ı kla r
ı n ı
san
ı yorla r b ilm iy oru m ."

"M uhte m ele n sanki bir
ş eyle r yap
ı yorm u
ş gib i
görü nm ek is tiy orla r," d edi H erm io ne, k a
ş la r
ı n ı
çata ra k. "
İ nsanla r deh
ş ete dü
ş tü - biliy or
musunuz P atil ik iz le rin in anne-b abala r
ı onla r
ı
eve g ötü rm ek is tiy or? V e E lo is e M id gen g eri
al
ı nd
ı b ile . B abas
ı g eçen g ece o nu a ld
ı ."
"N e!" d edi R on, h ayre tle H erm io ne'y e b akara k.
"F akat Hogw arts onla r
ı n evle rin den daha
güvenli o lm al
ı ! S eherb azla r'
ı m ı z v ar, v e tü m
ş u
ekstr a k oru yucu b üyüle r, v e b ir d e D um ble dore
var!" .
"O nun her zam an burd a old u
ğ unu
sanm
ı yoru m ," dedi H erm io ne çok sessiz ce,
Gele cek Posta s
ı 'n
ı n üzerin den ö
ğ re tm enle r
masas
ı na göz ata ra k. "D ik kat etm edin iz m i?
Geçen hafta onun sandaly esi de H agrid 'in ki
kadar s
ı kl
ı kla b o
ş tu ."

Harry v e R on ö
ğ re tm enle r m asas
ı na b akt
ı la r.
Okul m üdürü nün s andaly esi g erç ekte n b o
ş tu .
Ş im di H arry 'n in a kl
ı na g elm i
ş ti, D um ble dore 'u
bir hafta önceki özel ders le rin den beri
görm em i
ş ti.
"S an
ı r ı m okuld an Yold a
ş l ı k'la ilg ili bir
ş eyle r
yapm ak iç in a yr
ı ld
ı ," d edi.
Herm io ne alç ak sesle . "D em ek
is te di
ğ im ...B ütü nüyle cid di görü nüyor, de
ğ il
mi? "
Harry ve R on cevap verm edi, fa kat H arry
hepsin in ayn
ı ş eyi dü
ş ündü
ğ ünü biliy ord u.
Önceki gün deh
ş et veric i bir ola y olm u
ş tu ,
Hannah Abbott'a annesin in ölü bulu ndu
ğ u
söyle nm ek iç in B it k ib ilim d ers in den ç
ı kar
ı lm
ı ş t ı .
O z am andan b eri H annah'
ı g örm em i
ş le rd i.
Be
ş d akik a s onra Q uid dit c h s ahas
ı na g it m ek

iç in Gry ffin dor masas
ı ndan ayr
ı ld
ı kla r
ı nda,
Lavender Bro w n ve Parv ati Patil'le
kar
ş ı la
ş t ı la r. H erm io ne'n in P atil ik iz le rin in a nne-
babas
ı n ı n onla r
ı n Hogw arts 't a n ayr
ı lm as
ı n ı
is te m esi konusunda ne söyle di
ğ in i
hat
ı rla d
ığ ı
nda, en iy i ik i ark ada
ş ı n str e sli
görü nere k b ir b ir iy le f
ı s ı ld a
ş t ığ ı
n ı g örm ek H arry
iç in s ürp riz o lm ad
ı . O nun iç in s ürp riz o la n is e,
Ron o nla rla b era ber y ürü rk en, P arv ati a nid en
Lavender'
ı dürttü , ve o etr a f
ı na bak
ı nd
ı ve
Ron'a k ocam an b ir g ülü cük a tt
ı . R on o na g öz
k ı rp t
ı , ve sonra kara rs
ı zca gülü m sedi.
Yürü yü
ş ü b ir a nda b ir a z d aha ç al
ı ml
ı b ir h ale
geld i. Harry iç in den gele n gülm e is te
ğ in e
dir e ndi, M alf o y, H arry 'n in burn unu k
ı rd
ığ ı
nda
Ron'u n öyle yapm akta n uzak durd u
ğ unu
hat
ı rla d
ı ; H erm io ne, b ununla b ir lik te , s ta dyum a
gid en serin ve puslu yol boyunca so
ğ uk ve
uzak görü ndü, ve Ron'a iy i
ş ansla r

dile m eksiz in tr ib ünle rd e k endin e b ir y er b ulm ak
iç in a yr
ı ld
ı .
Harry 'n in ta hm in e tti
ğ i g ib i, d enem ele r s abah
ı n
büyük ço
ğ unlu
ğ unu ald
ı . Gry ffin dor'lu la r
ı n
yar
ı s ı g elm i
ş g örü nüyord u, s eçtik le ri k ork unç
eski o kul s üpürg ele rin i s in ir li b ir
ş ekild e s
ı k ı ca
tu ta n bir in ci s
ı n ı fla rd an, so
ğ uk bir
ş ekild e
gözkork utu cu g örü nen, g eri k ala nla rd an d aha
uzun boyla r
ı yla yedin ci s
ı n ı fla ra kadar. Bu
sonuncula r
ı n a ra s
ı ndaki ir i, s
ı r ı m g ib i s açl
ı b ir
çocu
ğ u H arry d erh al H ogw arts E kspre s'in den
ta n
ı d ı .
"T re n de kar
ş ı la
ş t ı k, Slu ggy'n in
kom partm an
ı nda," dedi kendin den em in
ş ekild e, H arry 'n in e lin i s
ı km ak iç in k ala bal
ı kta n
ayr
ı la ra k. " C orm ac M cLaggen, T utu cu."
"S en g eçen s ene s eçm ele re k at
ı lm ad
ı n, d e
ğ il

mi? " diy e sord u H arry , M cLaggen'in çap
ı na
dik kat edere k ve m uhte m ele n hiç yerin den
k ı m ı ld am adan üç gol çem berin i de
koru yabile ce
ğ in i d ü
ş ünere k.
"S eçm ele r yap
ı l ı rk en ben hasta ne
kanad
ı ndayd
ı m," dedi McLaggen, bir çe
ş it
kas
ı la k as
ı la y ürü m e ile . "B ir id dia iç in b ir 4 54
gra m C in peri y um urta s
ı y edim ."
"D o
ğ ru ," dedi Harry . "P ekala ... e
ğ er ora da
bekle rs en..." S ahan
ı n k enar
ı nda, H erm io ne'n in
otu rd u
ğ u yere yak
ı n bir yeri i
ş are t etti.
McLaggen'
ı n y üzünde b ir a n iç in s
ı k ı nt
ı if a desi
görü r gib i old u
ğ unu dü
ş ündü ve her ik is i de
ya
ş l ı Slu ggy'n in fa vorile ri old u
ğ u iç in
McLaggen'
ı n a yr
ı cal
ı kl
ı b ir d avra n
ı ş ı bekle yip
bekle m edi
ğ in i m era k e tti. H arry te m el b ir te st ile
ba
ş la m aya kara r verd i, ta k
ı ma gir m ek iç in
ba
ş vura n herk esin on ki
ş ilik gru pla ra

ayr
ı lm as
ı n ı ve saha etr a f
ı nda bir kere
uçm ala r
ı n ı is te di. B u iy i b ir k ara rd
ı : ilk o n k i
ş i
bir in ci y
ı lla rd an o lu
ş uyord u, b undan d aha b ariz
ola m azd
ı k i u çm ay
ı b ile z orlu kla b eceriy orla rd
ı .
Sadece bir o
ğ la n havada bir k aç saniy eden
fa zla k alm ay
ı becerd i, ve o kadar
ş a ş ı rd
ı ki
an
ı nda k ale d ir e kle rin den b ir in e ç arp t
ı .
İ kin ci g ru p H arry 'n in d aha ö nce k ar
ş ı la
ş t ığ ı
e n
apta l o n k
ı zdan o lu
ş mu
ş tu ,
ı sl
ı k ç ald
ığ ı
z am an,
sadece k
ı k ı rd ayara k ve bir b ir le rin i tu ta ra k

ş tü le r. R om ild a Vane onla r
ı n ara s
ı ndayd
ı .
Onla ra sahadan ayr
ı lm ala r
ı n ı söyle di
ğ in de,
bunu n e
ş e iç in de y apt
ı la r v e o ra daki h erk esi
s ı k ı ş t ı rm ak iç in tr ib ünle re o tu rm aya g it tile r.
Üçüncü gru p, sahan
ı n yar
ı yolu nda bir
zin cir le m e k aza y apt
ı . D örd üncü g ru bun ç o
ğ u
süpürg esiz gelm i
ş ti. Be
ş in ci gru p
Huffle puff'la rd
ı .

"E
ğ er bura da G ry ffin dor'd an olm ayan ba
ş ka
herh angi bir is i vars a," diy e gürle di Harry ,
cid den k
ı zm aya b a
ş l ı yord u, "
Ş im di g id in , lü tfe n!
Bir dura kla m a old u, sonra bir k aç küçük
Ravencla w 'l
ı gürü lt ü lü kahkahala rla ko
ş ara k
sahadan u zakla
ş t ı la r.
İ ki saatte n, bir çok
ş ik ayette n, ve çe
ş it li
aksilik le rd en sonra , bunla rd an bir i k
ı r ı la n bir
Kuyru klu y
ı ld
ı z
İ ki Y üz A lt m
ı ş v e k
ı r ı la n ç e
ş it li
di
ş le r, Harry kendin e üç Kovala y
ı c ı buld u:
Katie B ell, m ükem mel b ir ç al
ı ş man
ı n a rd
ı ndan
ta k
ı ma geri döndü; D em elz a R obin s ad
ı nda
yeni bir i, B lu dger'la rd an s
ı yr
ı lm akta özellik le
çok iy iy di; ve G in ny W easle y, tü m seçm e
boyunca ç ok b a
ş ar
ı l ı yd
ı v e b una e k o la ra k o n
yedi g ol k aydetti.
Seçim le rin den d ola y
ı m em nun o ls a d a, H arry

bir çok
ş ik ayetç iy e de ba
ğı
rd
ı ve
ş im di
re ddedilm i
ş Vuru cula r'la benzer bir sava
ş a
katla n
ı yord u.
"B u benim son kara r
ı m ve e
ğ er Tutu cula r'
ı n
yolu ndan çekilm ezseniz siz i la netle yece
ğ im ,"
diy e b a
ğı
rd
ı .
Seçti
ğ i V uru cula r'
ı n hiç bir i F re d ve G eorg e
kadar p arla k d e
ğ ild i, fa kat y in e d e o m ant
ığ
a
uygun o la ra k o nla rd an h ala m em nundu: J im my
Peakes, k
ı sa boylu fa kat geni
ş gö
ğ üslü
üçüncü s
ı n ı fa gid en bir o
ğ la n,
ş id detli bir
Blu dger vuru
ş u ile Harry 'n in kafa s
ı n ı n
ark as
ı nda yum urta büyüklü
ğ ünde bir
ş i ş lik
olu
ş tu rm ay
ı ba
ş ard
ı , ve R it c hie C oote , zay
ı f
görü nse d e iy i n i
ş anc
ı yd
ı . S on ta k
ı m ü yele rin in
seçim in i seyre tm ek iç in tr ib ünle rd eki Katie ,
Dem elz a, v e G in ny'y e k at
ı ld
ı la r.

Harry tü m k at
ı l ı mc
ı la r ü zerin de d aha a z b ask
ı
ve daha bo
ş bir sta dyum um uduyla
Tutu cula r'
ı n s eçm esin i k as
ı tl
ı o la ra k e n s ona
b ı ra kt
ı . M aale sef, h er n as
ı ls a, tü m re ddedilm i
ş
oyuncula r ve uzun bir kahvalt
ı dan sonra
seyre tm eye gelm i
ş bir çok ki
ş i kala bal
ığ
a
kat
ı ld
ı , bu yüzden art
ı k öncekin den daha
kala bal
ı kt
ı . H er bir Tutu cu gol çem berle rin e
do
ğ ru havala nd
ığ ı
nda, kala bal
ı k e
ş it ölç üde
gürle di v e g ülü
ş tü . H arry d aim a s in ir le riy le ilg ili
pro ble m i ola n R on'a
ş öyle b ir g öz a tt
ı ; H arry
geçen s eneki fin al m açla r
ı n ı k azanm
ı ş o lm an
ı n
onu düzelt m i
ş ola bile ce
ğ in i um mu
ş tu , fa kat
öyle o lm ad
ığ ı
g örü nüyord u: R on c
ı l ı z y e
ş il b ir
gölg e g ib iy di.
İ lk b e
ş k at
ı l ı mc
ı n ı n h iç b ir i k i
ş i b a
ş ı na ik id en
fa zla g ol k urta ra m ad
ı . H arry iç in b üyük h ayal
k ı r ı kl
ığ ı
ola ra k, Corm ac McLaggen be
ş

penalt
ı dan dörd ünü kurta rd
ı . Sonuncusunda,
her nas
ı ls a, ta m am iy le yanl
ı ş yöne atla d
ı ;
kala bal
ı k güld ü ve yuhla d
ı ve McLaggen
di
ş le rin i s
ı kara k y ere d öndü.
Ron Sils üpür On Bir i'n e yerle
ş ti
ğ in de
bay
ı lm aya haz
ı r görü nüyord u. "
İ yi
ş ansla r!"
diy e ç
ığ
l ı k att
ı tr ib ünle rd en bir ses. Harry
Herm io ne'y i göre ce
ğ in i zannedere k etr a f
ı na
bak
ı nd
ı , fa kat L avender B ro w n'd
ı . L avender'
ı n
bu h are ketin den s onra H arry e lle riy le y üzünü
kapam ak is te di, fa kat b ir k apta n o la ra k b ir a z
daha m eta netli g örü nm esi g ere kti
ğ in i d ü
ş ündü,
ve b u y üzden R on'u n s eçm e i
ş in e g eri d öndü.
Ancak e ndi
ş e e tm esin e g ere k y oktu : R on b ir ,
ik i, ü ç, d ört, b e
ş p enalt
ı y ı a rk a a rk aya k urta rd
ı .
Çok ho
ş nuttu , ve kala bal
ığ ı
n alk
ı ş la r
ı na
kat
ı lm am aya güçlü kle dir e ndi, Harry

McLaggen'a m aale sef R on'u n onu yendi
ğ in i
söyle m ek iç in döndü, fa kat McLaggen'
ı n
k ı rm
ı z ı y üzünü k endis in in kin den b ir k aç s antim
uzakl
ı kta b uld u
ğ unda, a cele yle g eri a d
ı m a tt
ı .
"K
ı z kard e
ş i onu gerç ekte n denem edi, " dedi
McLaggen te hdit k ar b ir
ş ekild e.
Ş aka
ğı
nda, V ern on E ni
ş te 'd e H arry 'n in s
ı kl
ı kla
hayra n
ı o ld u
ğ u, b ir d am ar a t
ı yord u. "O na k ola y
bir k urta r
ı ş v erd i. "
"A pta lc a," d edi H arry s o
ğ ukça.
"O nu n ere deyse k aç
ı ra cakt
ı ."
McLaggen, b u k ez g ard
ı n ı a lm
ı ş o la n H arry 'n in
yan
ı na d o
ğ ru b ir a d
ı m a tt
ı . " B ana b ir
ş ans d aha
ver."
"H ay
ı r," dedi Harry . "S en
ş ans
ı n ı kulla nd
ı n.
Sen d ört ta ne k urta rd
ı n. R on b e
ş ta ne k urta rd
ı .

Ron T utu cu o ld u, d o
ğ ru v e d ürü st b ir
ş ekild e
kazand
ı . Ç ekil y olu m dan."
Bir an iç in McLaggen'
ı n kendis in i
yum ru kla yabile ce
ğ in i dü
ş ündü, fa kat o çir k in
bir y üz b uru
ş tu rm as
ı ile k endin i ta tm in e tti v e
havaya d o
ğ ru te hdit le r h om urd anara k ö fk eyle
uzakla
ş t ı .
Harry o na g ülü m seyere k b akan y eni ta k
ı m ı n ı
bulm ak iç in e tr a f
ı nda d öndü. "T ebrik le r," d edi
çatla k b ir s esle . " G erç ekte n iy i u çtu nuz - "
"H arik ayd
ı n, R on!"
Bu s efe r g erç ekte n d e H erm io ne tr ib ünle rd en
onla ra do
ğ ru ko
ş uyord u; Harry Lavender'
ı
Parv ati ile k ol k ola y üzünde b ir a zc
ı k a ksi b ir
if a de ile s ahadan d
ı ş ar
ı y ürü rk en g örd ü. R on
ta k
ı ma ve H erm io ne'y e s
ı r ı t ı rk en kendin den
çok mem nun ve ola
ğ andan daha uzun

görü nüyord u.
İ lk ta m çal
ı ş mala r
ı n ı n zam an
ı n ı gele cek
per
ş em be günü ola ra k belir le dik te n sonra
Harry , R on, v e H erm io ne ta k
ı m ı n g eri k ala n
ı na
veda e ttile r v e H agrid 'in k ulü besin e y öneld ile r.
Solu k b ir g üne
ş b ulu tla r
ı a
ş maya çal
ı ş ı yord u
ve
ş im di e n s onunda ç is ele m e d urm u
ş tu . H arry
a ş ı r ı d ere cede a ç o ld u
ğ unu h is setti; H agrid 't e
yem ek iç in b ir
ş eyle r o la bile ce
ğ in i u m ut e tti.
"D örd üncü penalt
ı y ı kaç
ı ra ca
ğı
m ı zannettim ,"
diy ord u Ron mutlu lu kla . "D em elz a'n
ı n
ş utu
kurn azcayd
ı , g örd ünüz m ü, b ir a z d a fa ls olu ydu
-".
"E vet, evet, m uhte
ş em din ," dedi Herm io ne,
e ğ le niy or g örü nere k.
"E n a z
ı ndan M cLaggen'd an d aha iy iy dim ," d edi
Ron old ukça ta tm in kar bir sesle . “O nun

be
ş in cis in de yanl
ı ş yöne do
ğ ru
hanta lla
ş mas
ı n ı görd ünüz mü? Sanki
Ş a ş ı rt
ı lm
ı ş g ib i g örü nüyord u..."
Harry 'y e sürp riz ola ra k, bu kelim ele r
Herm io ne'n in çok derin bir pem beye
dönm esin e neden old u. Ron hiç bir
ş eyi
fa rk etm edi; o di
ğ er penalt
ı la r
ı n ı n herb ir in in
sevgili d eta yla r
ı n ı ta rif e tm ekle ç ok m e
ş guld ü.
Kocam an gri hip ogrif
Ş ahgaga, Hagrid 'in
kulü besin in önünde ba
ğ l ı yd
ı . Onla r
ı n
yakla
ş mas
ı yla jile t g ib i k eskin g agas
ı n ı t
ı kla tt
ı
ve k ocam an k afa s
ı n ı o nla ra d o
ğ ru ç evir d i.
"A h ta nr
ı m," dedi Herm io ne sin ir lic e. "H ala
bir a z k ork unç, d e
ğ il m i? "
"S açm ala m a, s en o nu s ürd ün, d e
ğ il m i? " d edi
Ron. Harry öne do
ğ ru ad
ı m att
ı ve göz
te m as
ı n ı kesm eden veya gözünü k
ı rp m adan

e ğ ile re k hip ogrif i sela m la d
ı . Bir k aç saniy e
sonra ,
Ş ahgaga d a e
ğ ile re k s ela m la d
ı .
"N as
ı ls
ı n?" d iy e a lç ak s esle s ord u o na H arry ,
tü ylü ba
ş ı na dokunm ak iç in ile riy e do
ğ ru
hare ket etti. "O nu mu özlü yors un? Fakat
bura da H agrid ile g üvendesin , d e
ğ il m i? "
"H ey!" d edi g ürü lt ü lü b ir s es..
Çiç ekli k ocam an b ir ö nlü k g iy in m i
ş o la n v e b ir
to rb a pata te s ta
ş ı yan Hagrid kulü besin in

ş esin den dönere k uzun ad
ı mla rla gelm i
ş ti.
Muazzam avköpe
ğ i Fang, ayakla r
ı n ı n
dib in deydi; gürü lt ü yle havla d
ı ve ile ri do
ğ ru
at
ı ld
ı .
"O ndan u zak d uru n! P arm akla r
ı n ı z ı kopara cak
- a h s iz ."
Fang, H erm io ne ve R on'u n üstü ne s
ı çra d
ı ,

kula kla r
ı n ı y ala m aya ç al
ı ş ı yord u. H agrid b ir a n
iç in durd u ve onla ra bakt
ı , sonra döndü ve
uzun ad
ı mla rla kulü besin e gir d i, kap
ı y ı
ark as
ı ndan ç arp ara k k apatt
ı .
"A h ta nr
ı m!" dedi Herm io ne, üzüntü yle
bakara k.
"A ld
ı rm a," dedi H arry vah
ş ic e. K ap
ı ya do
ğ ru
yürü dü v e g ürü lt ü yle v urd u. " H agrid ! K ap
ı y ı a ç,
senin le k onu
ş mak is tiy oru z!"
İ çerid en h iç s es g elm edi.
"E
ğ er kap
ı y ı açm azsan, onu havaya
uçuru ru z!" d edi H arry , a sas
ı n ı ç
ı kar
ı rk en.
"H arry !" dedi H erm io ne,
ş ok o lm u
ş b ir s esle .
"Y apam azs
ı n - "
"E vet, y apar
ı m!" d edi H arry . " G eri ç ekil - "

Fakat o ba
ş ka bir
ş ey dem eden evvel,
Harry 'n in ö yle o la ca
ğı
n ı b ild i
ğ i g ib i k ap
ı a ç
ı ld
ı ,
ve Hagrid kar
ş ı s ı nda duru p ona öfk eyle
bak
ı yord u v e ç iç ekli ö nlü
ğ üne ra
ğ men o ld ukça
kork u v eric i g örü nüyord u..
"B en b ir ö
ğ re tm enim !" diy e kükre di H arry 'y e.
"B ir ö
ğ re tm en, Potte r! Ne cüre tle kap
ı m ı
k ı rm akla te hdit e ders in !"
"Ü zgünüm , e fe ndim " d edi H arry , s on k elim eyi
vurg ula yara k, asas
ı n ı cüppesin in iç in e
koyark en.
Hag rid
ş a ş ı rm
ı ş g örü ndü. "N e z am andan b eri
bana '
efe ndim
' d iy ors un?"
"B ana '
Potte r
' d edi
ğ in z am andan b eri. "
"A h, çok zekic e," diy e hom urd and
ı Hagrid .
"Ç ok kom ik . B eni zekic e alt ettin , öyle m i?

Pekala , iy i o z am an, s eni n ankör u fa kl
ı k..."
Sessiz ce m
ı r ı ld anara k, iç eri gir m ele rin e iz in
verm ek iç in geri çekild i. H erm io ne H arry 'n in
ard
ı ndan a cele yle iç eri g ir d i, o ld ukça k ork m u
ş
görü nüyord u.
"P ekala ?" d edi H agrid a ksic e, H arry , R on, v e
Herm io ne onun kocam an ta hta masas
ı n ı n
etr a f
ı na otu rd ula r, Fang ba
ş ı n ı Harry 'n in
diz le rin in üzerin e koydu ve cüppesin in
hery erin e s aly ala r
ı n ı a k
ı tt
ı . "N edir b u? B enim
iç in ü zülü yor m usunuz? B eni y aln
ı z fa la n m
ı
sand
ı n ı z?"
"H ay
ı r," dedi Harry hem en. "S eni görm ek
is te dik ."
"S eni ö zle dik !" d edi H erm io ne tit r e yere k.
"B eni özle din iz , öyle m i? " diy e hom urd and
ı

Hagrid . " Y a e vet. T am am ."
Etr a fta pat
ı rt
ı ile dola
ş ara k kocam an bak
ı r
çaydanl
ığ ı
nda çay haz
ı rla d
ı , bu esnada
söyle nip durd u. Sonunda önle rin e kova
büyüklü
ğ ünde ü ç k ulp lu b ard ak iç in de m aun-
kahvere ngi çay ve bir ta bak kaya gib i sert
kura biy ele ri m asaya çarp ara k koydu. H arry ,
Hagrid 'in a
ş ç ı l ığ ı
na ra
ğ men y ete rin ce a çt
ı ve
hem en b ir ta ne a ld
ı .
"H agrid ," dedi H erm io ne çekin ere k, m asada
onla ra kat
ı ld
ığ ı
nda ve pata te sle rin i her
yum ru su s anki o na ç ok b üyük b ir k i
ş is el y anl
ı ş
yapm
ı ş gib i vah
ş i bir
ş ekild e soym aya
ba
ş la d
ığ ı
nda , "b iz gerç ekte n de Sih ir li
Yara t
ı kla r
ı n B ak
ı m ı 'n a devam etm ek is te dik ,
biliy ors un." H agrid k ocam an b ir h om urtu d aha
ç ı kard
ı . Harry baz
ı öcüle rin pata te sle ri ele
geçir d i
ğ in i dü
ş ündü, ve ak
ş am yem e
ğ in e

kalm ad
ı kla r
ı iç in iç te n iç e
ş ükra n d uydu.
" İ ste dik !" d edi H erm io ne. "F akat h iç bir im iz o nu
ders p ro gra m la r
ı m ı za u ydura m ad
ı k!"
"Y a e vet. D o
ğ ru ," d edi H agrid y in e. K om ik b ir
ş ap
ı rt
ı o ld u v e h epsi e tr a fla r
ı na b ak
ı nd
ı :
Herm io ne ufa k bir fe ry at kopard
ı , ve Ron
sandaly esin den f
ı rla d
ı ve te la
ş la daha yeni
fa rk etm i
ş old ukla r
ı kö
ş ede dura n ir i varild en
masa b oyunca u zakla
ş t ı .
İ çi, b ir a d
ı m b oyunda,
tik sin dir ic i- ç am urlu , b eyaz re nkte v e k
ı vra nan
kurtla r g ib i g örü nen
ş eyle rle d olu ydu.
"N edir o nla r, H agrid ?" d iy e s ord u H arry , s esin i
is yankard an ziy ade ilg ili gib i göste rm eye
çal
ı ş t ı , am a hepsi ayn
ı ola n kaya gib i sert
kura
biy esin i b
ı ra kt
ı .
"S adece d ev la rv ala r," d edi H agrid ..

"V e onla r
ı n iç in de büyüyorla r...? " dedi R on,
endi
ş eli g örü nere k.
"O nla r h iç bir
ş eyin iç in de b üyüm eyecek," d edi
Hagrid . "O nla r
ı A ra gog'u b esle m ek iç in a ld
ı m."
Ve bekle nm edik
ş ekild e, gözya
ş la r
ı na
bo
ğ ula ra k a
ğ la m aya b a
ş la d
ı .
"H agrid !" d iy e ç
ığ
l ı k a tt
ı H erm io ne, s
ı çra yara k,
kurt d olu v arild en s ak
ı nm ak iç in u zun y old an
masan
ı n e tr a f
ı n ı a cele yle d ola nara k, v e o nun
sars
ı la n o m uzla r
ı na b ir k olu nu k oyara k.
"N e o ld u?"
"O ...o nun..." d iy e y utk undu H agrid , ö nlü
ğ ü ile
yüzünü sile rk en böcek-k ara s
ı gözle rin den
ya
ş la r ak
ı yord u. "O ...A ra gog...S an
ı r ı m o
ölü yor...O yaz boyunca hasta yd
ı ve
iy ile
ş em iy or... B ilm iy oru m n e y apaca
ğı
m, e
ğ er
o... e
ğ er o... öyle uzun zam and
ı r bir lik te ydik

ki. .."
Herm io ne Hagrid 'in om zuna hafif ç e vurd u,
söyle yecek herh angi bir
ş ey bula m am
ı ş
görü nüyord u. H arry o nun n e h is setti
ğ in i a nla d
ı .
Hagrid 'e te hlik eli bir bebek ejd erh a hediy e
etm enin oyuncak ay
ı gib i bir
ş ey old u
ğ unu
biliy ord u, o nu v antu zlu v e i
ğ neli d ev a kre ple rin
üzerin de
ş ark
ı m
ı r ı ld an
ı rk en görm ü
ş tü , üvey
kard e
ş i ola n ac
ı mas
ı z bir devi ik na etm eye
çal
ı ş m ı ş t ı , fa kat bu belk i de onun canavar
mera kla r
ı ndan en anla
ş ı lm az ola n
ı yd
ı :
kocam an konu
ş an örü m cek A ra gog, Yasak
Orm an'
ı n d erin lik le rin de y a
ş ı yord u v e R on ile
kendis i dört y
ı l önce ondan zar zor
kaçabilm i
ş ti. ..
"A caba - a caba b iz im y apabile ce
ğ im iz bir
ş ey
var m
ı ?" d iy e s ord u H erm io ne, R on'u n ç
ı lg
ı nca
sura t ek
ş it m esin i ve kafa salla m as
ı n ı

önem sem eyere k.
"O ld u
ğ unu sanm
ı yoru m , Herm io ne," dedi
Hagrid b o
ğ uk b ir s esle , g özya
ş la r
ı n ı n a km as
ı n ı
engellm eye çal
ı ş ara k. "B ak
ı n, kabile nin geri
kala n
ı ... Ara gog'u n aile si. ..
ş im di o hasta
old u
ğ undan onla r bir a z tu hafla
ş t ı ... bir a z
huzurs uzla r..."
"Y a e vet, s an
ı r ı m b iz o nla r
ı n b u y önünü b ir a z
görd ük," d edi R on a lç ak b ir s esle .
"...B enden ba
ş kas
ı n ı n ara zid e kolo nin in
yak
ı n ı na git m esin in güvenli old u
ğ unu
sanm
ı yoru m ," diy e bit ir d i Hagrid , burn unu
önlü
ğ üne s ertç e s üm küre re k v e y ukar
ı o nla ra
do
ğ ru bakara k. "F akat te klif etti
ğ in iç in
te
ş ekkürle r, Herm io ne... Benim iç in anla m
ı
büyük."
Bundan s onra , o rta m o ld ukça h afif le di, h er n e

kadar n e H arry n e d e R on ö ld ürü cü o bur b ir
örü m cek iç in d ev k urtla r
ı b esle m eye g it m eye
bir e
ğ ilim g öste rm em i
ş o ls ala r d a, H agrid b unu
yapm akta n ho
ş la nacakla r
ı n ı vars aym
ı ş
görü ndü v e b ir k ez d aha k endis i g ib i o ld u.
"E h, beni ders pro gra m
ı n ı za s
ı k ı ş t ı rm an
ı z ı n
zor o la ca
ğı
n ı h ep b iliy ord um ," d edi h uysuzca,
onla ra b ir a z d aha ç ay v erir k en. "H atta Z am an-
Döndürü cü k ulla nsan
ı z b ile - "
"Y apam azd
ı k," dedi H erm io ne. "G eçen yaz
ora dayken B akanl
ı k'
ı n tü m Z am an-D öndürü cü
sto
ğ unu k
ı rd
ı k. G ele cek P osta s
ı 'n da v ard
ı ."
"E e, p eki ö yle yse," d edi H agrid .
"B unu y apm an
ı z ı n b ir y olu y ok... Ü zgünüm -
biliy ors unuz- sadece Ara gog iç in endi
ş e
ediy ord um ...v e ben acaba siz e Pro fe sör
Gru bbly -P la nk'
ı n d ers v erip v erm edi
ğ in i m era k

ettim - "
Onla r
ı n üçü de kati sure tte ve yala n
söyle yere k b ir k aç k ez H agrid 'in y erin e d ers e
gir m i
ş o la n P ro fe ssor G ru bbly -P la nk'
ı n, b erb at
bir ö
ğ re tm en old u
ğ unu belir ttile r, böyle ce
Hagrid ak
ş am olu p da onla rla kulü besin de
vedala
ş ana kadar, old ukça güle ry üzlü
görü ndü.
"A çl
ı kta n ölü yoru m " dedi Harry kap
ı
ark ala r
ı ndan kapan
ı rk en. Kara nl
ı k ve
ı ss
ı z
yerle ri h
ı zla geçiy orla rd
ı . Ark a di
ş le rin in
bir in den gele n kötü bir ç
ı t ı rd am a sesin den
sonra k aya g ib i k ura biy eyi b
ı ra kt
ı . " V e S nape'le
ola n cezam bu ak
ş am , ak
ş am yem e
ğ i iç in
fa zla v aktim y ok."
Ş ato ya g eld ik le ri z am an B üyük S alo n'a g ir e n
Carm ac McLaggen'
ı görd üle r.
İ ki denem e

sonunda kap
ı la rd an geçti.
İ lk denem ede
kap
ı n ı n çerç evesin e çarp t
ı . Ron yaln
ı zca
gürü lt ü lü b ir k ahkaha a tt
ı v e o nun a rk as
ı ndan
salo na d o
ğ ru y ürü dü.
Am a H arry , H erm io ne'n in k olu nu y akala d
ı ve
onu g eriy e ç ekti.
"N e?" d edi H erm io ne k endin i s avunurc as
ı na.
"E
ğ er bana sora rs an," dedi H arry sakin ce,
"M cLaggen bu sabah
Ş a ş ı rt
ı lm
ı ş 't
ı . V e senin
otu rd u
ğ un y erin ta m ö nünde d uru yord u."
Herm io ne k
ı zard
ı .
"P ekala , ta m am o zam an, ben yapt
ı m," diy e
f ı s ı ld ad
ı . "A m a R on v e G in ny h akk
ı nda nas
ı l
konu
ş tu
ğ unu duym al
ı yd
ı n. Ayr
ı ca çir k in bir
kara kte ri var, seçile m edi
ğ i zam an göste rd i
ğ i
te pkiy i g örd ün. T ak
ı mda ö yle b ir in i is te m ezdin ."

"E vet" d edi H arry . "E vet, s an
ı r ı m d o
ğ ru . A m a
bu s ahte karc a d e
ğ il m i, H erm io ne? Y ani, s en
s ı n ı f b a
ş kan
ı s ı n, d e
ğ il m i? "
"A h, s essiz o l, " d iy e b a
ğı
rd
ı , H arry s
ı r ı t ı rk en.
"S iz ik in iz n e y ap
ı yors unuz?" d iy e s ord u R on,
ş üp heli
ş üpheli bakara k Büyük Salo n'u n
kap
ı s ı nda b elir ir k en.
"H iç bir
ş ey" d edi H arry , v e H erm io ne ile b ir lik te
Ron'u n a rk as
ı ndan a cele yle g it tile r.
Rosto nun kokusu aç ola n H arry 'n in karn
ı n ı n
a ğ r ı mas
ı na neden old u, am a Gry ffin dor
masas
ı na d o
ğ ru y aln
ı zca ü ç a d
ı m a tm
ı ş la rd
ı k i
Pro fe sör S lu ghorn o nla r
ı n y olla r
ı n ı k esere k ta m
kar
ş ı la r
ı nda b elir d i.
"H arry , H arry , ta m d a g örm eyi u m du
ğ um k i
ş i, "
diy e h o
ş bir
ş ekild e güm bürd edi. B
ı y ı kla r
ı n ı n

uçla r
ı n ı o ynat
ı rk en v e k oca g öbe
ğ in i
ş i ş ir ir k en,
"s eni ak
ş am yem e
ğ in den önce yakala m ay
ı
um uyord um . O dam da ak
ş am yem e
ğ in e ne
ders in ? Küçük bir parti veriy oru z, yaln
ı zca
bir k aç yüksele n sta r, M cLaggen gele cek ve
Zabin i, sevim li M elin da B obbin - onu ta n
ı y ı p
ta n
ı mad
ığ ı
n ı bilm iy oru m . Aile sin in geni
ş bir
eczanele r zin cir i var - ve ta bi ki, Mis s
Gra nger'
ı n da gele re k beni
ş ere fle ndir e ce
ğ in i
um uyoru m ."
Konu
ş mas
ı n ı bit ir d i
ğ in de, Slu ghorn
Herm io ne'y e küçük bir re vera ns yapt
ı . R on
ora da d e
ğ ilm i
ş g ib iy di; S lu ghorn o na p ek fa zla
bakm ad
ı .
"G ele m em , Pro fe sör" dedi Harry hem en.
"P ro fe sör S nape'le c ezaya k ala ca
ğı
m."
"A h, am an!" dedi S lu ghorn , sura t
ı gülü nçce


ş erk en, "A m an, a m an, s ana g üveniy ord um
Harry !
İ yi, o z am an, S everu s'la k onu
ş mak v e
duru m u a ç
ı kla m ak z oru nda k ala ca
ğı
m, c ezan
ı
erte le m esi iç in o nu ik na e debile ce
ğ im e e m in im .
Evet, h er ik in iz le d e s onra g örü
ş ürü z!"
Tela
ş la s alo ndan d
ı ş ar
ı ç
ı kt
ı .
"S nape'i ik na e tm esi iç in h iç
ş ans
ı y ok," d edi
Harry , S lu ghorn duym a m esafe sin den ç
ı kt
ığ ı
zam an. Bu ceza zate n bir kez erte le ndi.
Snape, D um ble dore iç in erte le di, am a ba
ş ka
hiç kim se iç in e rte le m eyecek."
"E h, ke
ş ke gele bils eydin , te k ba
ş ı ma git m ek
is te m iy oru m !" d edi H erm io ne te dir g in ce; H arry ,
onun M cLaggen'
ı d ü
ş ündü
ğ ünü b iliy ord u.
"Y aln
ı z ola ca
ğı
ndan
ş üpheliy im , m uhte m ele n
Gin ny de davet edile cek dedi, Slu ghorn
ta ra f
ı ndan görm ezlik te n gelin m eyi ho
ş

kar
ş ı l ı yorm u
ş g ib i g örü nm eyen R on.
Yem ekte n sonra Gry ffin dor Kule si'n e geri
git tile r. Ç o
ğ u in san y em e
ğ in i y eni b it ir d i
ğ in den
Orta k S alo n ç ok k ala bal
ı kt
ı ; a m a b o
ş b ir m asa
bulm ay
ı ba
ş ard
ı la r ve otu rd ula r. Slu ghorn 'la
kar
ş ı la
ş mala r
ı ndan beri havas
ı nda olm ayan
Ron kolla r
ı n ı kavu
ş tu rd u ve ta vana bakara k
ka
ş la r
ı n ı çatt
ı . H erm io ne bir in in sandaly enin
üzerin de b
ı ra kt
ığ ı
bir Ak
ş am Posta s
ı 'n a
uzand
ı .
"Y eni b ir
ş ey v ar m
ı ?" d edi H arry .
"P ek s ay
ı lm az." H erm io ne g azete yi a çt
ı , orta
sayfa la r
ı in celiy ord u. " H ey, b ak, b aban b ura da,
Ron - o iy i! " d iy e e kle di ç abucak, R on a la rm
halin de e tr a f
ı na b ak
ı nd
ığ ı
iç in .
"Y aln
ı zca Malf o y'la r
ı n evin i ziy are t etti
ğ in i
söylü yor.

“Ö lü m Yiy en le r'i n ev in de yap
ı la n bu ik in ci
ara m ada s onuç a l
ı nm
ı ş g ib i g örü nm üyor. S ahte
Savunm a Büyüle ri ve Koru yucu N esnele rin
Tespit i ve E l K oyulm as
ı bölü m ünden A rth ur
Weasle y diy or ki, bir ta k
ı m güvenilir tü yola r
ald
ı k."
"E vet, benim ki" dedi Harry . "O na Kin g's
Cro ss't a M alf o y'u n Borg in 'e ta m ir ettir m eye
çal
ı ş t ığ ı
ş eyden bahsettim ! D em ek ki e
ğ er
evle rin de d e
ğ ils e, o h er n eyse o nu d a y an
ı nda
Hogw arts 'a g etir m i
ş o lm al
ı . "
"A m a nas
ı l yapm
ı ş ola bilir , Harry ?" dedi
Herm io ne,
ş a ş k ı n bir bak
ı ş la gazete yi yere
b ı ra k
ı rk en. "G eld i
ğ im iz de hepim iz ara nd
ı k,
de
ğ il m i? "
"Ö yle m i? " dedi H arry , ark as
ı na yasla nara k.
"B en a ra nm ad
ı m! "

"O h, hay
ı r, ta bi ki ara nm ad
ı n. G eç geld i
ğ in i
unuttu m . G ir i
ş Salo nu'n a geld i
ğ im iz de Filc h
hepim iz i G iz lilik S ensörü 'y le ara d
ı . H er tü rlü
Kara nl
ı k e
ş yay
ı bulu yord u. B iliy oru m , çünkü
Cra bbe'n in büzülm ü
ş kafa s
ı na el kondu.
Görü yors un, M alf o y te hlik eli bir
ş ey getir m i
ş
ola m az!”
Harry , b ir a n iç in d ura kla d
ı , it ir a z e tm enin b ir
yolu nu bulm adan önce P ygm y P uff A rn old 'la
oynayan G in ny'y i b ir s üre iz le di.
"S onra dan b ir i o na b ayku
ş la g önderm i
ş tir " d edi.
"A nnesi v eya h erh angi b ir i. "
"B ütü n bayku
ş la r da kontr o l ediliy or," dedi
Herm io ne. " G iz lilik S ensörle ri'n i u la
ş abild i
ğ i h er
yere s okark en F ilc h s öyle m i
ş ti. "
Bu sefe r gerç ekte n sers em le tm i
ş ti, Harry
söyle yecek hiç bir
ş ey bula m ad
ı . Malf o y'u n

te hlik eli ya da Kara nl
ı k bir obje yi okula
getir e bilm esi iç in hiç bir yol görü nm üyord u.
Kolla r
ı n ı kavu
ş tu ra ra k otu ra n ve Lavender
Bro w n'u iz le yen R on'a u m utla b akt
ı .
"M alf o y'u n iz le yebile ce
ğ i h erh angi b ir -? "
"A h, b
ı ra k a rt
ı k, H arry ," d edi R on
"D in le , S lu ghorn 'u n b eni v e H erm io ne'y i a pta l
partis in e davet etm esi benim suçum de
ğ il.
İ kim iz d e g it m ek is te m iy oru z, b iliy ors un." d edi
Harry k
ı zg
ı nl
ı kla .
"G üzel, h iç bir p artiy e d avet e dilm edi
ğ im iç in ,"
dedi Ron, te kra r aya
ğ a kalk ara k "s an
ı r ı m
yatm aya g id ece
ğ im ."
Ark as
ı ndan bakan Harry ve Herm io ne'y i
te rk edere k erk ekle r yata khanesin in kap
ı s ı na
do
ğ ru a
ğı
r a
ğı
r y ürü dü.

"H arry ?" d edi y eni K ovala y
ı c ı D em elz a R obin s,
bir d en o m uzla r
ı nda g örü nere k, "S enin iç in b ir
mesaj
ı m v ar. "
“P ro fe sör S lu ghorn 'd an m
ı ?” d iy e s ord u H arry ,
um utla o tu ru rk en.
"H ay
ı r... P ro fe sör S nape't e n," d edi D em elz a.
Harry 'n in k alb i ç arp t
ı .
"D iy or ki, cezan
ı yerin e getir m ek iç in saat
sekiz b uçukta o fis in de o lm al
ı ym
ı ş s ı n -e e- k aç
ta ne parti daveti ald
ığ ı
n önem li de
ğ ilm i
ş . Ve
çürü k P
ı t ı rk urtla r'
ı iy ile rd en a y
ı ra ca
ğı
n ı b ilm eni
is tiy or, ik sir le rd e kulla nm ak iç in ve...v e
koru yucu e ld iv enle ri g etir m ene g ere k y okm u
ş ."
"D o
ğ ru ," d edi H arry s ertç e. "Ç ok te
ş ekkürle r,
Dem elz a."

ON
İ K İ NC
İ B Ö LÜ M :

GÜM Ü
Ş V E O PAL
D um ble dore n ere deydi v e n e y ap
ı yord u?
H arry , m üdürü b ir k aç h afta b oyunca s adece ik i
k ez göre bild i. Art
ı k yem ekle rd e çok nadir
g örü nüyord u v e H arry , H erm io ne'n in m üdürü n
o kuld an her sefe rin de günle rc e ayr
ı ld
ığ ı
ş eklin deki dü
ş üncesin e kat
ı l ı yord u.
D um ble dore H arry 'y e v ere ce
ğ in i s öyle di
ğ i ö zel
d ers le ri unutm u
ş muydu? Dum ble dore ,
d ers le rin k ehanetle n e y apaca
ğı
h akk
ı nda b ir
ş eyle re yol göste re ce
ğ in i söyle m i
ş ti. Harry
k endin i d este kle nm i
ş v e ra hat h is setm i
ş ti, a m a
ş im di h afif ç e te rk e dilm i
ş h is sediy ord u.
E kim in orta la r
ı na do
ğ ru dönem in ilk

Hogsm eade g ezis i g eld i. H arry , o kuld a a rta n
bu k adar s
ı k ı g üvenlik ö nle m le rin e ra
ğ men, b u
gezile re hala iz in verilip verilm edi
ğ in i m era k
ediy ord u, am a gid ebile cek olm ala r
ı n ı
ö ğ re ndi
ğ in e s evin di. B ir k aç s aatli
ğ in e d e o ls a
ş ato nun d
ı ş ı na ç
ı km ak d aim a g üzeld i.
Harry gezi sabah
ı erk enden uyand
ı , hava
f ı rt
ı nal
ı yd
ı v e k ahvalt
ı ya k adar o la n v aktin i
İ le ri
İ ksir Y ap
ı m ı k it a b
ı n ı o kuyara k g eçir m eye k ara r
verd i. Geneld e kit a pla r
ı n ı okurk en yata
ğ a
uzanm azd
ı . B u d avra n
ı ş R on'u n d a d edi
ğ i g ib i,
bunu s adece a cayip b ula n H erm io ne d
ı ş ı ndaki
herk es iç in kaba bir davra n
ı ş t ı . H arry , her
nas
ı ls a, Mele z Pre ns'in
İ le ri
İ ksir Yap
ı m ı
kit a b
ı n ı n zar zor sa
ğ la m kald
ığ ı
n ı dü
ş ündü.
Harry k it a b
ı o kum aya d ald
ı kça, s adece o nun,
Slu ghorn 'u n g özüne g ir m esin i s a
ğ la yan ik sir le r
iç in yara rl
ı ip uçla r
ı ve kestir m ele rd en

olu
ş mad
ığ ı
n ı fa rk etti, ayn
ı zam anda
kenarla r
ı na, H arry 'n in , P re ns'in kara la m a ve
düzelt m ele rin den anla d
ığ ı
kadar
ı yla Pre ns'in
kendi ic ad
ı old u
ğ una em in old u
ğ u yara t
ı c ı
küçük b üyü v e la netle r d e k ara la nm
ı ş t ı .
Harry , Pre ns'in kendi buld u
ğ u büyüle rd en
bir k aç
ı n ı çokta n denem i
ş ti. Ayak parm a
ğı
t ı rn akla r
ı n ı n a
ş ı r ı dere cede h
ı zl
ı büyüm esin e
neden ola n bir la net (k orid ord a Cra bbe
üzerin de d enem i
ş ti v e ç ok e
ğ le nceli s onuçla r
alm
ı ş t ı ), in san
ı n d ilin i d am a
ğı
na y ap
ı ş t ı ra n b ir
büyü (b unu d a ik i k ere k ulla nm
ı ş t ı , genel bir
ta kdir iç in , m asum A rg us F ilc h'in ü zerin de), v e
belk i d e e n y ara rl
ı s ı , M ufflia to , y ak
ı n ı nda o la n
ki
ş ile rin k ula
ğı
nda a nla yam ad
ığ ı
b ir ç
ı nla m aya
sebep olu yord u, böyle ce s
ı n ı fta duyulm adan
uzun süre konu
ş abiliy orla rd
ı . Bu büyüle ri
etk ile yic i bulm ayan te k ki
ş i, her yerd e, sert,

be
ğ enm eyen if a desin i sürd üre n ve Harry
Mufflia to büyüsünü etr a fta kile re uygula d
ığ ı
süre ce k onu
ş may
ı r e ddeden H erm io ne'y di.
Harry y ata
ğı
nda d o
ğ ru ld u v e P re ns'in b a
ş ı na
bir a z b ela a çm
ı ş g ib i g örü nen b üyü ta lim atla r
ı n ı
yak
ı ndan in cele yebilm ek iç in k it a b
ı y an ç evir d i.
Bir ç ok kara la m a ve düzelt m e vard
ı , am a
sonunda s ayfa n
ı n k ö
ş esin e s
ı k ı ş t ı r ı lm
ı ş o la n
ı
görd ü:
Levic orp us ( s zsz)
Rüzgar ve sulu sepken kar pencere le ri
ac
ı mas
ı zca döverk en ve Neville yata
ğı
nda
gürü lt ü lü b ir
ş ekild e h orla rk en, H arry , p ara nte z
iç in de yaz
ı l ı ola n kelim ele re bakt
ı . “
Szsz...

Bunun anla m
ı “s özsüz” olm al
ı yd
ı . H arry , bu
özel b üyüle rd e b a
ş ar
ı l ı o la bile ce
ğ in den o ld ukça
ş üpheliy di. Snape'in her K.S .K .S . ders in de

yoru m yapt
ığ ı
bu sözsüz büyüle ri yapm akta
hala z orlu k ç ekiy ord u.
Di
ğ er yandan, Pre ns, Snape'd en çok daha
etk ili b ir ö
ğ re tm en o ld u
ğ unu k an
ı tla m
ı ş t ı .
Asas
ı n ı b elir li b ir
ş eye tu tm adan, y ukar
ı d o
ğ ru
kald
ı rd
ı ve kafa s
ı n ı n iç in den “
Levic orp us!

dedi.
“A aaahhhhh!”
Odada ani bir
ı ş ı k çakt
ı ve oda ta m am en
gürü lt ü yle dold u. H erk es, R on ç
ığ
l ı k ata rk en
uyanm
ı ş t ı . Harry , panik iç eris in de
İ le ri
İ ksir
Yap
ı m ı k it a b
ı n ı f
ı rla tt
ı . R on h avan
ı n o rta s
ı nda
görü nm ez b ir k anca ta ra f
ı ndan a yak b ile
ğ in den
yakala nm
ı ş g ib i b a
ş a
ş a ğı
s alla n
ı yord u.
“Ö zür dile rim !” diy e ba
ğı
rd
ı H arry , D ean ve
Seam us kahkahala rla güle rk en ve yata kta n


ş en N eville y erd en k alk ark en. “D ayan b ir a z,
- s eni in dir e ce
ğ im - “
İ ksir kit a b
ı n ı el yord am
ı yla buld u ve panik
iç in de s ayfa la r
ı ç abucak ç evir d i, d o
ğ ru s ayfa y
ı
bulm aya çal
ı ş ı yord u. En sonunda buld u ve
büyünün alt
ı ndaki karm a
ş ı k yaz
ı y ı çözdü.
Bunun kar
ş ı büyü olm as
ı iç in dua edere k,
“ Lib era corp us!
” diy e dü
ş ündü var gücüyle .
Odada bir
ı ş ı k daha çakt
ı ve R on yata
ğı
n ı n
üstü ne d ü
ş tü .
“Ö zür dile rim ,” diy e te kra rla d
ı H arry zay
ı fç a,
Dean ve Seam us kahkahala r
ı na devam
ederk en.
“Y ar
ı n,” dedi R on bo
ğ uk bir sesle , “a la rm
ı
kurm ak y erin e s eni k ulla naca
ğı
m.”
Hepsi M rs . W easle y'n in el i
ş i kazakla r
ı ndan
bir k aç ta nesiy le s
ı k ı ca g iy in ene v e p ele rin , a tk
ı

ve eld iv enle rin i yanla r
ı na al
ı ncaya kadar
Ron'u n
ş oku geçm i
ş ti ve Harry 'n in yeni
büyüsünün çok etk ile yic i old u
ğ una kara r
verm i
ş ti, old ukça etk ili old u
ğ una; asl
ı nda
kahvalt
ı ya o tu ru r o tu rm az H erm io ne'y e b ütü n
hik ayeyi a bart
ı l ı b ir b iç im de a nla tm ak iç in h iç
vakit k aybetm edi.
“... v e s onra b a
ş ka b ir
ı ş ı k d aha ç akt
ı v e b en
te kra r y ata
ğı
n ü stü ne in dim !” d iy e s
ı r ı tt
ı R on,
kendin e sosis al
ı rk en. Herm io ne hik aye
boyunca g ülü m sem edi b ile , v e
ş im di H arry 'y e
kar
ş ı s o
ğ uk v e h o
ş nuts uz b ir if a de ta k
ı nm
ı ş t ı .
“B u büyünün, senin o ik sir kit a b
ı ndakile rd en
ba
ş ka bir ta nesi olm a ih tim ali var m
ı ?” diy e
sord u.
Harry o na h id detle b akt
ı . “H er z am an e n k ötü
sonuca a tl
ı yors un, d e
ğ il m i? ”

“Ö yle m iy di? ”
“P eki. ..e vet, ö yle ydi. ..a m a n e o lm u
ş ?”
“Y ani, bilin m eyen, elle yaz
ı lm
ı ş bir büyüyü
denem eye kara r verd in ve ne old u
ğ unu
görd ün?”
“E lle y az
ı lm
ı ş o lm as
ı n iy e b ir s oru n o lu
ş tu rs un
ki? ” dedi H arry , soru nun geri kala n k
ı sm
ı n ı
yan
ı tla m am ay
ı te rc ih e dere k.
“Ç ünkü o, büyük ih tim alle S ih ir B akanl
ığ ı
'n
ı n
onayla d
ığ ı
b ir s ih ir d e
ğ il, ” d edi H erm io ne. “V e
ayr
ı ca,” diy e ekle di, H arry ve R on bir b ir in e
bakark en, “b en, b u P re ns'in k ara kte rin in b ir a z
te hlik eli o ld u
ğ unu d ü
ş ünm eye b a
ş la d
ı m.”
Harry v e R on a yn
ı a nda b a
ğı
rm aya b a
ş la d
ı .
“O s adece k om ik ,” d edi R on, k etç ap
ş i ş esin i
sosis le rin in üzerin e te rs çevir e re k. “S adece

kom ik , H erm io ne, h epsi b u!”
“ İ nsanla r
ı b ile kle rin den b a
ş a
ş a ğı
s alla nd
ı rm ak
m ı ?” dedi Herm io ne, “K im böyle büyüle r
yapm ak iç in v aktin i v e e nerjis in i h arc ar k i? ”
“F re d v e G eorg e,” d edi R on o m uz s ilk ere k. “ b u
onla r
ı n y apaca
ğı
tü rd en b ir
ş ey. V e...”
“B enim b abam ,” d edi H arry . H enüz h at
ı rla m
ı ş t ı .
“N e?” d edi R on v e H erm io ne b era ber.
“B abam d a b u b üyüyü k ulla nm
ı ş t ı ,” d edi H arry .
“B en - L upin s öyle di. ”
Son bölü m do
ğ ru de
ğ ild i, asl
ı nda Harry
babas
ı n ı b u b üyüyü S nape ü zerin de y apark en
görm ü
ş tü , am a bu Dü
ş ünseli'n deki k
ı sa
gezis in den Ron ve Herm io ne'y e asla
bahsetm em i
ş ti.
Ş im di, h er n as
ı ls a, o na m üth i
ş
bir o la s
ı l ı k g örü nm ü
ş tü . A caba M ele z P re ns - ?

“B elk i baban bunu kulla nm
ı ş ola bilir H arry ,”
dedi H erm io ne, “a m a bunu te k kulla nan o
de
ğ ild i. B elk i u nutm u
ş sundur, b unu k ulla nan b ir
gru p in san görm ü
ş tü k. Havada salla nan
in sanla r. O nla r
ı uykusuz, çare siz bir
ş ekild e
havada u çura n in sanla r.”
Harry ona bakt
ı . Ac
ı ta n bir his le Ölü m
Yiy enle r'in Quid dit c h Dünya Kupas
ı 'n daki
davra n
ı ş la r
ı n ı hat
ı rla d
ı . R on onun yard
ı m ı na
yeti
ş ti.
“O fa rk l
ı yd
ı ,” d edi R on g üçlü b ir
ş ekild e. “O nla r
bunu kötü ye kulla n
ı yord u. H arry ve babas
ı
sadece e
ğ le niy ord u. S en P re ns'i s evm iy ors un
Herm io ne,” diy e ekle di, bir sosis i sert bir
ş ekild e ona salla yara k, “ç ünkü o ik sir d e
senden d aha iy i - ”
“B ununla ala kas
ı yok!” dedi Herm io ne,

yanakla r
ı k
ı zara ra k. “B en sadece ne i
ş e
yara d
ığ ı
n ı bilm edi
ğ in yeni büyüle r yapm an
ı n
çok s oru m suzca o ld u
ğ unu d ü
ş ünüyoru m . A rt
ı k
Pre ns'd en k onu
ş makta n v azgeç, s anki P re ns
onun ü nvan
ı ym
ı ş g ib i, b ahse g ir e rim a pta l b ir
la kapt
ı r ve bana da çok nazik bir is i gib i de
görü nm üyor!”
“N as
ı l böyle bir iz le nim ald
ığ ı
n ı bilm iy oru m ,”
dedi H arry öfk eyle . “E
ğ er yeti
ş en bir Ö lü m
Yiy en o ls ayd
ı ‘
mele z
' o lm akla ö vünm ezdi, d e
ğ il
mi? ”
Bunu s öyle r s öyle m ez, H arry b abas
ı n ı n s afk an
old u
ğ unu hat
ı rla d
ı , am a bunu zih nin in bir

ş esin e att
ı , bunun iç in daha sonra
endi
ş ele nir d i.
“Ö lü m Yiy enle r'in hepsi safk an ola m az,
yete rin ce safk an büyücü kalm ad
ı ,” dedi

Herm io ne in atla . “Ç o
ğ unun safk an old u
ğ unu
id dia eden mele zle r old ukla r
ı n ı san
ı yoru m .
Onla r sadece M uggle do
ğ um lu la rd an nefr e t
ediy orla r, sen ve Ron onla ra kat
ı l ı rs an
ı z
old ukça m em nun o lu rla r.”
“B en h iç bir
ş ekild e Ö lü m Y iy en o la m am !” d edi
Ron öfk eyle , Herm io ne'y e do
ğ ru salla d
ığ ı
çata l
ı ndan bir parç a sosis f
ı rla d
ı ve Ern ie
Macm illa n'
ı k afa dan v urd u. “B enim b ütü n a ile m
kan h ain i! B u Ö lü m Y iy enle r iç in e n a z M uggle
do
ğ um lu o lm ak k adar k ötü .”
“V e, onla r benim gelm em e bay
ı l ı rla r,” dedi
Harry ala yc
ı bir
ş ekild e. “Ç ok iy i ark ada
ş
olu rd uk, e
ğ er onla r beni hakla m aya
çal
ı ş masala rd
ı .”
Bu R on'u g üld ürd ü, a m a H erm io ne g önüls üz b ir
ş ekild e s
ı r ı tt
ı v e G in ny d ik katle ri d a
ğı
tt
ı . “H ey,

Harry , s an
ı r ı m b unu s ana v erm eliy im .”
Bu, üstü nde ta n
ı d ı k, in ce e
ğ ik bir yaz
ı yla
Harry 'n in is m i o la n b ir p ar
ş öm en p arç as
ı yd
ı .
“T e
ş ekkürle r, Gin ny... Bu Dum ble dore 'u n
sonra ki ders i! ” dedi Harry , Ron ve
Herm io ne'y e. Par
ş öm eni çekere k açt
ı ve
çabucak iç in dekile ri o kudu.
“P azarte si a k
ş am
ı !” K endin i a nid en h afif le m i
ş
ve m utlu h is setti.
“H ogsm eade'd e biz e kat
ı lm ak is te r mis in
Gin ny?” d iy e s ord u.
“D ean'le g id iy oru m - b elk i s iz i o rd a g örü rü m ,”
diy e c evapla d
ı , e l s alla yara k a yr
ı ld
ı .
Filc h, her zam anki gib i m e
ş e ön kap
ı la r
ı n
önünde bekliy or, Hogsm eade'e git m e iz ni
ola nla r
ı kontr o l ediy ord u.
İ ş le m le r, Filc h'in

herk esi ü çer k ere S
ı r S ezic i S ensör'le k ontr o l
etm esin den d ola y
ı n orm ald en u zun s ürü yord u.
“K ara nl
ı k m alz em ele ri D I
Ş AR I ç
ı karm ak niy e
soru n o ls un k i? ” d iy e is yan e tti R on, k ork uyla
uzun in ce S
ı r S ezic i S ensör'e b akara k. “A s
ı l
İ ÇER
İ YE n e g etir d i
ğ im iz i k ontr o l e tm elis in .”
Çenesi ona ekstr a dan bir k aç kere daha
sensörle dürtü lm e kazand
ı rd
ı ve onla r
d ı ş ar
ı daki sulu sepken kar ve rü zgâra
ç ı kt
ığ ı
nda b ile h ala ir k iliy ord u.
Hogsm eade'e y ürü yü
ş h iç d e e
ğ le nceli d e
ğ ild i.
Harry a tk
ı s ı n ı y üzünün a lt ta ra f
ı na s ard
ı . G eri
kala n k
ı sm
ı n ı n bir a z sonra ac
ı d ığ ı
n ı ve
uyu
ş tu
ğ unu h is setti. K öye g id en y ol ta m am en
ac
ı r ü zgâra k ar
ş ı y ürü yen ö
ğ re ncile rle d olu ydu.
Az sonra Harry , s
ı cak Orta k Salo n'd a
kals ala rd
ı d aha iy i e
ğ le nip e
ğ le nem eyecekle rin i


ş ünm eye b a
ş la d
ı v e s onunda H ogsm eade'e
vard
ı kla r
ı nda Zonko'n un
Ş aka Dükkân
ı 'n
ı n
ta hta la rla kapat
ı lm
ı ş old u
ğ unu görd ü. Harry
bunu, bu gezin in iy i geçm eyece
ğ in in is pat
ı
ola ra k yoru m la d
ı . Ron, kal
ı n eld iv enle riy le ,
dosdo
ğ ru sevecen bir
ş ekild e aç
ı k ola n
Baly um uk'u göste rd i ve H arry ve H erm io ne
onun pe
ş in den sendele yere k kala bal
ı k
dükkâna g ir d ile r.
“ Ş ükürle r ols un” diy e tit r e di R on, s
ı cak ve
ş ekerle m e kokan hava etr a fla r
ı n ı sara rk en.
“H adi, b ütü n ö
ğ le den s onra b ura da o tu ra l
ı m.”
“H arry , adam
ı m!” dedi gürle yen bir ses
ark ala r
ı ndan.
“A h, hay
ı r,” diy e m
ı r ı ld and
ı H arry . Ü çü de
acayip tü ylü b ir
ş apka v e tü ylü y akas
ı na u yan
bir p alt o g iy en, e lin de k ris ta lle
ş mi
ş a nanas d olu

büyük çanta y
ı s
ı k ı ca tu tm u
ş ve dükkân
ı n
yakla
ş ı k dörtte bir in i kapla yan Pro fe sör
Slu ghorn 'u g örm ek iç in a rk ala r
ı na d öndüle r.
“H arry , benim küçük ak
ş am yem ekle rim i
kaç
ı rd
ığ ı
n ü ç o ld u!” d edi S lu ghorn , h afif ç e o nun

ğ süne v ura ra k. “B u i
ş e y ara m az, e vla t, s eni
alm aya kara rl
ı y ı m! Mis s Gra nger onla r
ı
seviy or, d e
ğ il m i? ”
“E vet,” dedi Herm io ne çare siz ce, “o nla r
old ukça - ”
“P eki, n iy e b ir lik te g elm iy ors unuz H arry ?” d iy e
ı sra r e tti S lu ghorn .
“ Ş ey, Q uid dit c h a ntr e nm anla r
ı m v ar P ro fe sör,”
dedi, g erç ekte n a ntr e nm anla r
ı S lu ghorn 'u n m or
kurd ele yle s üsle di
ğ i d avetle re g öre a yarla yan
Harry . Bu str a te ji Ron'u n da git m esin i
engelliy ord u ve genellik le G in ny'le bera ber,

Herm io ne'n in M cLaggen ve Z abin i'y le bir lik te
sustu
ğ unu h ayal e dere k g ülü yorla rd
ı .
“P ekala , b en b u k adar s
ı k ı ç al
ı ş madan s onra ,
siz in ilk maç
ı n ı z ı kesin lik le kazanm an
ı z ı
bekliy oru m !” dedi Slu ghorn . “A m a bir a zc
ı k
e ğ le ncenin kim seye zara r
ı olm az.
Ş im di,
pazarte si a k
ş am
ı na n e d ers in , b üyük ih tim alle
böyle bir havada antr e nm an yapm ak
is te m ezsin iz ...”
“Y apam am , Pro fe sör. Benim -
ş ey- Pro fe sör
Dum ble dore 'la b ir g örü
ş mem v ar o a k
ş am .”
“Y in e
ş anss
ı zl
ı k!” diy e s
ı zla nd
ı Slu ghorn
dra m atik bir
ş ekild e. “P eki. .. b enden s onsuza
kadar k açam azs
ı n, H arry !”
Ve g öste ri
ş li b ir e l s alla m ayla , p ayta k p ayta k
dükkândan d
ı ş ar
ı ç
ı kt
ı . R on'a sanki ora daki
kara fa tm a s ürü le rin den b ir iy m i
ş g ib i ç ok a z ilg i

göste re re k.
“B a
ş ka bir in den daha kaçt
ığ ı
na
in anam
ı yoru m ,” dedi Herm io ne ba
ş ı n ı
salla yara k. “ O nla r k ötü d e
ğ il, b iliy ors un... H atta
bazen old ukça e
ğ le nceli ola biliy orla r...” A m a
sonra R on'u n y üzündeki if a deyi g örd ü. “ A a,
bak -
ş ekerli tü y kale m le r var - uzun süre
kulla n
ı ş l ı !”
Harry , Herm io ne'n in konuyu de
ğ i ş tir m esin e
sevin di, yeni ekstr a büyük
ş ekerli tü y
kale m le re norm ald en daha fa zla ilg i göste rd i
am a R on a ksi b iç im de b akm aya d evam e tti v e
Herm io ne bundan sonra nere ye git m ek
is te di
ğ in i s ord u
ğ unda s adece o m uz s ilk ti.
“H adi, Ü ç Süpürg e'y e gid elim ,” dedi H arry .
“O ra s
ı s ı cakt
ı r.”
Atk
ı la r
ı n ı te kra r yüzle rin e sard
ı la r ve
ş eker

dükkân
ı ndan ayr
ı ld
ı la r. Ac
ı rü zgâr,
Baly um ru k'u n ta tl
ı s
ı ca
ğı
ndan s onra , y üzle rin i
b ı çak gib i kesiy ord u. Cadde çok kala bal
ı k
de
ğ ild i, kim se konu
ş ara k vakit kaybetm ek
is te m iy or, sadece gid ecekle ri yere ula
ş mak
iç in acele ediy ord u. Tek is tis na, Üç
Süpürg e'n in hem en d
ı ş ı nda dura n, hem en
önle rin deki ik i adam d
ı . Bir is i çok uzun ve
zay
ı ft
ı . Harry ya
ğ mur dam la la r
ı yla kapl
ı
gözlü
ğ ünden g özle rin i k
ı sara k b akt
ı v e k öyün
di
ğ er m eyhanesi D om uz K afa s
ı 'n
ı n b arm enin i
ta n
ı d ı . H arry , R on ve H erm io ne yakla
ş t ı kça,
barm en p alt o sunu b oynuna d o
ğ ru s
ı k ı ca ç ekti
ve u zakla
ş t ı , d aha k
ı sa o la n a dam
ı k olla r
ı n ı n
iç in de bir
ş ey ara rk en b
ı ra kt
ı . H arry adam
ı n
kim o ld u
ğ unu fa rk e tti
ğ in de s adece b ir k aç a d
ı m
uza
ğı
ndayd
ı .
“M undungus!”

K ı sa v e ç arp
ı k b acakl
ı , u zun d a
ğı
n ı k k
ı z ı l s açl
ı
adam z
ı pla d
ı v e e lin deki e ski b avulu d ü
ş ürd ü.
Bavul patla r gib i aç
ı ld
ı ve hurd ac
ı
dükkânla r
ı n ı n vit r in le rin deki gib i görü nen tü m
ş eyle r d
ı ş ar
ı s aç
ı ld
ı .
“A h, M er'a ba, ‘A rry ,” d edi M undungus F le tc her,
hiç in and
ı r ı c ı o lm ayan, k alp k
ı r ı c ı b ir h avayla .
“P ekala , tu tm ay
ı n b eni. ” G it m ek iç in ç ok is te kli
görü nen bir edayla bavulu ndan saç
ı la n
parç ala r
ı a cele yle y erd en to pla m aya b a
ş la d
ı .
“B unla r
ı sat
ı yor m usun?” diy e sord u H arry ,
Mundungus'u n yerd en pis görü nen nesnele r
kar
ı ş ı m ı n ı to pla m as
ı n ı iz le yere k.
“ Ş ey, z ar z or g eçin iy oru m ,” d edi M undungus.
“V er o nu b ana!”
Ron e
ğ ild i v e y erd en g üm ü
ş g örü nüm lü b ir
ş ey
ald
ı .

“B ekle b ir a z,” d edi R on y ava
ş ça. “B u ta n
ı d ı k
görü nüyor - ”
“T e
ş ekkür ederim !” dedi M undungus, kadehi
Ron'u n elin den kap
ı p te kra r bavula te pere k.
“P ekala , s onra g örü
ş ürü z - A H H!”
Harry , Mundungus'u bo
ğ az
ı ndan dükkân
ı n
duvar
ı na y ap
ı ş t ı rd
ı . H
ı zl
ı ca o nu te k e lle tu tu p,
asas
ı n ı ç
ı kard
ı . “H arry !” diy e ciy akla d
ı
Herm io ne.
“B unla r
ı S ir iu s'u n e vin den a ld
ı n,” d edi n erd eyse
Mundungus'la b uru n b uru na o la n v e n aho
ş b ir
tü tü n v e iç ki k okla yan H arry . “Ü zerin de B la ck
aile sin in s im gesi v ard
ı .”
“B en - h ay
ı r - n e -? ” d iy e tü küre re k k onu
ş tu ,
yava
ş ça m ora d önen M undungus. “N e y apt
ı n,
öld ü
ğ ü günün ak
ş am
ı nda gid ip ora y
ı m
ı
soydun?” d iy e h
ı rla d
ı H arry . “ B en - h ay
ı r - “

“O nu b ana v er!”
“H arry , yapm a!” diy e hayk
ı rd
ı Herm io ne,
Mundungus m aviy e d önerk en.
Bir patla m a old u ve Harry elle rin in
Mundungus'u n b o
ğ az
ı ndan a yr
ı ld
ığ ı
n ı h is setti.
Nefe si k esile n v e tü kürü k s açan M undungus

ş en bavulu nu yakala d
ı , sonra -Ç AT!-
gözden k aybold u.
Harry yüksek sesle küfü r etti, etr a f
ı nda
dönere k Mundungus'u n nere ye git ti
ğ in i
görm eye ç al
ı ş t ı . “ G ER
İ G EL, S EN
İ H IR SIZ !”
“B unun bir yara r
ı yok, H arry .” M at saçla r
ı
sulu sepkenden k arla
ı sla nm
ı ş , n ere den g eld i
ğ i
belli o lm ayan T onks o rta ya ç
ı kt
ı . “M undungus
büyük ih tim alle
ş u a n L ondra 'd ad
ı r. B a
ğı
rm an
ı n
bir a nla m
ı y ok.”

“S ir iu s'u n e
ş yala r
ı n ı a ra kla d
ı ! Ç ald
ı o nla r
ı !”
“E vet, a m a s essiz o l, ” d edi T onks, b u b ilg iy i h iç
dert etm iy orm u
ş gib i görü nüyord u. “B u
so
ğ ukta n ç
ı ksan iy i o lu r.”
Onla r
ı Ü ç S üpürg e'n in kap
ı s ı ndan gir in ceye
kadar iz le di. H arry , iç eriy e a d
ı m ı n ı a ta r a tm az,
patla d
ı , “ S ir iu s'u n e
ş yala r
ı n ı ç al
ı yord u!”
“B iliy oru m , H arry , a m a lü tfe n b a
ğı
rm a, h erk es
bak
ı yor,” d iy e f
ı s ı ld ad
ı H erm io ne. “G it v e o tu r,
sana iç ecek g etir e yim .” H arry , b ir k aç d akik a
sonra , H erm io ne e lin de ü ç
ş i ş e k aym ak b ir a s
ı
ile m asaya g eld i
ğ in de h ala k öpürü yord u.
“Y old a
ş l ı k, Mundungus'u kontr o l edem iy or
mu?” d iy e s ord u d i
ğ er ik is in e s in ir li b ir f
ı s ı lt
ı yla .
“O kara rg ahta yken sabit olm ayan her
ş eyi
çalm as
ı na e ngel o la m
ı yorla r m
ı ?”

“ Şşş
tt!” dedi H erm io ne um uts uzca, kim senin
din le m edi
ğ in den e m in o lm ak iç in e tr a f
ı na b akt
ı ;
yak
ı nda otu ra n, Harry 'y e büyük bir ilg iy le
bakan b ir ç if t b üyücü v e fa zla u zakta o lm ayan
bir s ütu nun a rk as
ı nda y üksek s ele g üle n Z abin i
vard
ı . “H arry , ben de k
ı zd
ı m, biliy oru m
çald
ı kla r
ı s enin e
ş yala r
ı nd
ı - ”
Harry , k aym ak b ir a s
ı n ı iç erk en t
ı kand
ı ; b ir a n
iç in G rim mauld M eydan
ı , 1 2 N um ara 'n
ı n s ahib i
old u
ğ unu u nutm u
ş tu .
“E vet, onla r benim e
ş yala r
ı m!” dedi. “B eni
görü nce sevin m em esin e
ş a ş mam ak gere k!
Pekala , nele r old u
ğ unu gid ip Dum ble dore 'a
söyle yece
ğ im , o M undungus'u kork uta n te k
ki
ş i. ”
“ İ yi fik ir ,” diy e f
ı s ı ld ad
ı H erm io ne, H arry 'n in
sakin le
ş mesin e s evin di
ğ i a ç
ı kça b elliy di. “R on,

sen n eye b ak
ı yors un?”
“H iç bir
ş eye,” dedi R on, acele yle bak
ı ş la r
ı n ı
bard an k aç
ı ra ra k, a m a H arry o nun b ir a z h afif
bir iç ki iç in uzun süre dir , üm it le , güzel
görü nü
ş lü Madam Rosm erta 'n
ı n bak
ı ş la r
ı n ı
yakala m aya ç al
ı ş t ığ ı
n ı b iliy ord u.
“B ana bu ‘
hiç bir
ş ey
'in ark as
ı nda daha çok
ate
ş v is kis i v arm
ı ş g ib i g eliy or,” d edi H erm io ne
huysuzca.
Ron bu ala y
ı duym azl
ı kta n geld i, aç
ı kça,
a ğı
rb a
ş l ı bir sessiz li
ğ e bürü nm eye kara r
vere re k iç ece
ğ in i y udum la d
ı . H arry , S ir iu s'u v e
o güm ü
ş kadehle rd en nas
ı l nefr e t etti
ğ in i

ş ünüyord u. H erm io ne p arm akla r
ı n ı m asaya
vurd u, gözle ri Ron'la bar ara s
ı nda gid ip
geliy ord u. H arry
ş i ş esin deki s on d am la la r
ı d a
bit ir d i
ğ i anda “B u geziy i bit ir ip , okula geri

dönelim ,” d edi.
Di
ğ er ik is i b a
ş s alla d
ı la r. H iç d e e
ğ le nceli b ir
gezi d e
ğ ild i v e h ava o nla r d urd ukça d aha d a
kötü le
ş iy ord u. Tekra r palt o la r
ı n ı s
ı k ı ca
giy in dile r, atk
ı la r
ı n ı düzelt tile r, eld iv enle rin i
giy dile r, s onra K atie B ell v e a rk ada
ş la r
ı n ı ta kip
edere k a na c addeden g eri d öndüle r. H arry 'n in
akl
ı na G in ny g eld i, a
ğı
r a
ğı
r d onm u
ş ç am urla r
ara s
ı ndan H ogw arts y olu na d o
ğ ru y ürü rle rk en.
Onu g öre m em i
ş le rd i,
ş üphesiz , d iy e d ü
ş ündü
Harry , ç ünkü G in ny v e D ean, m utlu ç if tle rin s
ı k
s ı k g it tik le ri y er o la n M adam P uddyfo ot'u n Ç ay
Dükkan
ı 'n a ra hat bir
ş ekild e giz le nm i
ş le rd i.
Ka
ş la r
ı n ı çata ra k, ba
ş ı n ı hortu m gib i dönen
sulu sepken k ara k ar
ş ı e
ğ ere k z ar z or y ürü dü.
Harry 'n in , K atie B ell v e a rk ada
ş ı n ı n rü zgârd an
ona do
ğ ru gürü lt ü lü ve tiz bir
ş ekild e
sürü kle ndik le rin i fa rk e tm esi k
ı sa b ir s üre a ld
ı .

Harry gözle rin i k
ı sara k onla r
ı n belir s iz
silu etle rin e b akt
ı .
İ ki k
ı z, K atie 'n in e lin de tu ttu
ğ u
bir
ş ey yüzünden ta rt
ı ş ı yorla rd
ı . Harry ,
Katie 'n in , “B u seni ilg ile ndir m ez, Leanne!”
dedi
ğ in i d uydu.
Dar s okakta ki b ir k ö
ş eyi d öndüle r, s ulu sepken
kar Harry 'n in gözlü kle rin i bu
ğ ula yara k,
kal
ı nla
ş maya ve h
ı zla nm aya ba
ş la d
ı . O nla r
ı
silm ek iç in e ld iv enli e lin i k ald
ı rd
ığ ı
nda, L eanne,
Katie 'n in tu ttu
ğ u p aketi e lin den a ld
ı , K atie te kra r
kendin e d o
ğ ru ç ekti v e p aket y ere d ü
ş tü .
O a nda, K atie h avaya y ükseld i, R on'u nkin den
fa rk l
ı ola ra k, zara fe tle am a kom ik bir
ş ekild e
bile
ğ in den as
ı lm
ı ş t ı , kolla r
ı , uçm ay
ı

ş ünüyorm u
ş g ib i s onuna k adar a ç
ı kt
ı . Y in e
de y anl
ı ş b ir
ş eyle r v ard
ı , ü rk ütü cü b ir
ş eyle r...
Saçla r
ı , r ü zgârd a k am ç
ı g ib i s avru lu yord u a m a
gözle ri k apal
ı yd
ı v e y üzünde ta m am en b o
ş b ir

if a de v ard
ı . H arry , R on, H erm io ne v e L eanne
durd ula r v e iz le dile r.
Sonra , yerd en ik i metr e yüksekte , Katie
kork unç b ir ç
ığ
l ı k a tt
ı . G özle ri b ir a nda a ç
ı ld
ı v e
ne görü yor ya da ne his sediy ors a ona çok
ş id detli b ir a c
ı v erd i
ğ i a ç
ı kt
ı . B a
ğı
rm aya d evam
etti ve Leanne de ba
ğı
rm aya ba
ş la d
ı ve
Katie 'n in bile kle rin i yakala d
ı , onu te kra r yere
çekm eye ç al
ı ş ı yord u. H arry , R on v e H erm io ne
yard
ı m e tm ek iç in ile ri k o
ş tu la r, a m a K atie 'n in
ayakla r
ı n ı y akala d
ı kla r
ı a nda h epsin in ü stü ne

ş tü . H arry v e R on o nu y akala m ay
ı b a
ş ard
ı
am a k
ı z çok fa zla k
ı vra nd
ığ ı
iç in zor
tu tu yorla rd
ı . Onun yere in dir d ile r, k
ı z
ba
ğı
rm aya v e ç
ı rp
ı nm aya d evam e tti. A nla
ş ı la n
hiç bir in i ta n
ı m ı yord u.
Harry etr a f
ı na bak
ı nd
ı ; etr a f
ı te rk edilm i
ş
görü nüyord u.

“O rd a k al
ı n!” d iy e b a
ğı
rd
ı ö te kile re , u
ğ uld ayan
rü zgâr
ı n ara s
ı ndan. “Y ard
ı m ça
ğı
rm aya
gid ece
ğ im !”
Okula d o
ğ ru ko
ş maya ba
ş la d
ı . K im senin , az
önce Katie 'n in davra nd
ığ ı
gib i davra nd
ığ ı
n ı
görm em i
ş ti ve buna neyin sebep old u
ğ unu

ş ünem iy ord u. D ar sokakta ki bir dönem eci
döndü v e ik i a ya
ğı
ü zerin e k alk m
ı ş d ev b ir a y
ı
gib i g örü nen b ir
ş eye ç arp t
ı .
“H agrid !” d edi, n efe s n efe se, k endin i d ü
ş tü
ğ ü
çal
ı l ı kla rd an ç
ı kar
ı rk en.
“H arry !” dedi, ka
ş la r
ı na ve sakal
ı na
sulu sepken kar dü
ş mü
ş ve müth i
ş tü ylü ,
kunduz deris i palt o sunu giy m i
ş ola n H agrid .
“G ra w p'
ı z iy are t e diy ord um , ç ok iy i g id iy or, s en
de g ör-”
“H agrid , g erid e b ir is i y ara la nd
ı , y a d a la netle ndi

ya d a b a
ş ka b ir
ş ey
- ”
“N e?” d edi H agrid ,
ş id detli r ü zgard an H ary y'n in
sesin i d uyabilm ek iç in ö ne e
ğ ild i.
“B ir is i la netle ndi! ” d iy e b a
ğı
rd
ı Harry .
“L anetle ndi mi? Kim la netle ndi - Ron?
Herm io ne?”
“H ay
ı r, o nla r d e
ğ il, K atie B ell - b ura dan...”
Dar s okak b oyunca g eri k o
ş tu la r. H ala y erd e
ç ı rp
ı nan v e b a
ğı
ra n K atie B ell ve etr a f
ı ndaki
küçük b ir g ru p in san
ı b ulm ala r
ı z am an a lm ad
ı .
Ron, H erm io ne v e L eanne'n in h epsi b ir d en o nu
sustu rm aya ç al
ı ş ı yorla rd
ı .
“G eri çekilin !” diy e ba
ğı
rd
ı H agrid . “B en bir
bakay
ı m!”
“O na bir
ş ey old u!” diy e h
ı çk
ı ra ra k a
ğ la d
ı

Leanne. “ N e o ld u
ğ unu b ilm iy oru m .”
Hagrid b ir s üre K atie 'y e b akt
ı , s onra , h iç bir
ş ey
söyle m eden, e
ğ ild i, onu kuca
ğı
na ald
ı ve
onunla b era ber
ş ato ya d o
ğ ru k o
ş maya b a
ş la d
ı .
Bir k aç saniy e sonra Katie 'n in iç e i
ş le yen
ç ığ
l ı kla r
ı k esild i v e d uyula n te k s es rü zgar
ı n
sesi o ld u.
Herm io ne, Katie 'n in a
ğ la yan ark ada
ş ı n ı n
yan
ı na g it ti v e k olu nu o na d ola d
ı .
“L eanne'y di, d e
ğ il m i?
K ı z b a
ş ı n ı s alla d
ı .
“H er
ş ey a nid en m i o ld u, y oksa - ”
“P aket y
ı rt
ı ld
ığ ı
z am an o ld u,” d iy e h
ı çk
ı ra ra k
a ğ la d
ı Leanne, yerd eki y
ı rt
ı la ra k aç
ı lm
ı ş ve
ye
ş ili m si
ı ş ı k saçan, ta m am en
ı sla nm
ı ş
kahvere ngi k a
ğı
tta n paketi göste riy ord u. R on

e ğ ild i, k olla r
ı n ı u zatt
ı , a m a H arry o nun k olu nu
yakala d
ı v e o nu g eri ç ekti.
“O na d okunm a!”
Yere ç öm eld i. K a
ğı
ta n ç
ı km
ı ş , göste ri
ş li opal
bir k oly e d uru yord u.
“B unu d aha ö nce d e g örm ü
ş tü m ,” d edi H arry ,
nesneye bakara k. “Y
ı lla r önce Borg in ve
Burk es'd e sat
ı l ı yord u. Etik ette la netli old u
ğ u
yaz
ı yord u. Katie ona dokunm u
ş olm al
ı .”
Kontr o l e dile m ez b ir
ş ekild e tit r e m eye b a
ş la yan
Leanne'y e b akt
ı . “ K atie b unu n as
ı l a ld
ı ?”
“T art
ı ş mam
ı z ı n s ebebi b uydu. Ü ç S üpürg e'd e
tu vale tte n döndü
ğ ünde bunu tu tu yord u, bunu
Hogw arts 'd aki bir i iç in sürp riz old u
ğ unu ve
götü rm esi gere kti
ğ in i söyle di. .. O h hay
ı r, oh
hay
ı r, bahse gir e rim Im periu s la netin e
u ğ ra m
ı ş t ı v e b en b unu fa rk e dem edim !”

Leanne, yeni h
ı çk
ı r ı kla rla tit r e di. Herm io ne
om zuna y ava
ş ça v urd u. “O nu k im e v ere ce
ğ in i
söyle m edi, d e
ğ il m i L eanne?”
“H ay
ı r... bana söyle m edi. .. ona apta l
olm am as
ı n ı ve onu okula götü rm em esin i
söyle dim , a m a b eni d in le m edi v e... v e s onra
ben o nu e lin den a lm aya ç al
ı ş t ı m... v e... v e - ”
Leanne b ir ü züntü ç
ığ
l ığ ı
att
ı .
“O kula d önsek iy i o lu r,” d edi H erm io ne, k olu
hala L eanne'y e d ola l
ı bir
ş ekild e. “O nun n as
ı l
old u
ğ unu ö
ğ re nebilir iz . H adi. ..”
Harry bir an te re ddüt etti, sonra yüzünden
atk
ı s ı n ı ç
ı kard
ı ve Ron'u n nefe sin in
kesilm esin e ald
ı rm ayara k, dik katli bir
ş ekild e
koly eyi p aketle di v e e lin e a ld
ı .
“B unu M adam P om fr e y'y e g öste rm eliy iz ,” d edi.

Herm io ne ve Leanne'y i yold a ta kip ederk en
Harry , sin ir li bir
ş ekild e dü
ş ünüyord u.
Konu
ş tu
ğ unda o kul a ra zis in e y eni g ir m i
ş le rd i,

ş üncele rin i a rt
ı k k endin e s akla yam am
ı ş t ı .
“M alf o y b u k oly eyi b iliy ord u. D ört s ene ö nce b ir
kutu da B org in and B urk es'd eydi. B en, o ve
babas
ı ndan s akla n
ı rk en, o nun b una d ik katli b ir
ş ekild e b akt
ığ ı
n ı g örd üm . O g ün M alf o y'u ta kip
etti
ğ im iz de a ld
ığ ı
ş ey b uydu. B unu h at
ı rla d
ı v e
alm ak iç in g eri d öndü!”
“B en - b ilm iy oru m , H arry ,” d edi R on te re ddütle .
“B org in a nd B urk es'e b ir s ürü in san g ir iy or...
Ve b u k
ı z, K atie 'n in o nu b ayanla r tu vale tin de
ald
ığ ı
n ı söyle m edi m i? ”
“O , tu vale tte n döndü
ğ ünde elin deydi, dedi,
tu vale tte o nu k endi a lm
ı ş o lm as
ı g ere km iy ord u
-? ”

“M cG onagall! ” d edi R on, u yara ra k.
Harry bakt
ı . Gerç ekte n de Pro fe sör
McG onagall gir d ap gib i dönen sulu sepken
kar
ı n iç in den onla r
ı kar
ş ı la m ak iç in ta
ş
basam akla rd an a cele yle in iy ord u.
“H agrid , siz dörd ünüzün Katie Bell'e ne
old u
ğ unu g örd ü
ğ ünüzü s öyle di - h em en y ukar
ı ,
benim o dam a lü tfe n! T uttu
ğ un
ş ey n e P otte r? ”
“T anr
ı m,” dedi P ro fe sör M cG onagall, koly eyi
Harry 'd en a ld
ığ ı
nda te la
ş la nm
ı ş görü nüyord u.
“H ay
ı r, h ay
ı r, F ilc h, o nla r b enim le !” d iy e e kle di
acele yle , F ilc h S
ı r S ezic i S ensör'ü yukar
ı da
tu ta ra k G ir i
ş S alo nu'n dan o nla ra d o
ğ ru is te kli
bir
ş ekild e a yakla r
ı n ı s ürü yere k g elir k en. “B u
koly eyi hem en P ro fe sör S nape'e götü r, am a
kesin lik le o na d okunm a, a tk
ı n ı n iç in de k apal
ı
kals
ı n!”

Harry ve di
ğ erle ri Pro fe sör McG onagall'
ı
yukar
ı ya, odas
ı na kadar ta kip ettile r.
Sulu sepken karla kir le nm i
ş cam la r
çerç evele rin de t
ı k ı rd
ı yord u ve oda
ş öm in ede
çat
ı rd ayan ate
ş e ra
ğ men serin di. Pro fe sör
McG onagall kap
ı y ı kapatt
ı ve Harry , Ron,
Herm io ne ve hala h
ı çk
ı ra ra k a
ğ la yan
Leanne'y le y üz y üze g ele bilm ek iç in a zam etle
masas
ı na y ürü dü.
“P ekala ,” d edi k eskin b ir s esle . “ N ele r o ld u?”
Dura ksayara k ve a
ğ la m as
ı n ı kontr o l alt
ı na
alm aya çal
ı ş t ığ ı
pek çok ara yla , Leanne,
Pro fe sör McG onagall'a , Katie 'n in nas
ı l Üç
Süpürg e'd e tu vale te g it ti
ğ in i v e e lin de b elir s iz
bir p aketle g eri d öndü
ğ ünü, K atie 'n in n as
ı l b ir a z
garip g örü ndü
ğ ünü v e n as
ı l bilin m eyen bir in e
verilm esin in a k
ı lc
ı l ığ ı
h akk
ı nda ta rt
ı ş t ı kla r
ı n ı v e
ta rt
ı ş man
ı n y
ı rt
ı la ra k aç
ı la n paket iç in

mücadele yle sonuçla nd
ığ ı
n ı anla tt
ı . Bu
nokta dan s onra L eanne ç ok e tk ile ndi v e o ndan
ba
ş ka b ir k elim e a lm ak m üm kün o lm ad
ı .
“P ekala ,” d edi P ro fe sör M cG onagall, n azik b ir
biç im de. “H asta ne kanad
ı na git , lü tfe n, ve
Madam Pom fr e y sana
ş ok iç in bir
ş eyle r
vers in .”
O, odadan ç
ı k ı nca, Pro fe sör McG onagall,
Harry , R on ve H erm io ne'y e döndü. “K atie ,
koly eye d okununca n e o ld u?”
“H avaya y ükseld i, ” d edi H arry , n e R on, n e d e
Herm io ne daha konu
ş am adan. “S onra ç
ığ
l ı k
atm aya b a
ş la d
ı v e b ay
ı ld
ı . P ro fe sör, P ro fe sör
Dum ble dore 'u g öre bilir m iy im , lü tfe n?”
“M üdür, P azarte si'y e k adar y ok, P otte r,” d edi
Pro fe sör M cG onagall
ş a ş ı rm
ı ş g örü nere k.

“Y ok m u?” diy e te kra r etti H arry , sin ir li bir
ş ekild e.
“E vet, P otte r, y ok!” d edi P ro fe sör M cgonagall
keskin ce. “A m a b u k ork unç o la y h akk
ı nda b ir
ş eyle r söyle m ek is tiy ors an, em in im bana
söyle yebilir s in !”
Bir a n H arry te re ddüt e tti. D um ble dore , b ir ç ok
yönden daha kork utu cu olm as
ı na ra
ğ men,
Pro fe sör M cG onagall o na g üven v erm iy ord u.
Kork unç olm as
ı na ra
ğ men hiç de yabana
at
ı la cak bir te ori de
ğ ild i. Bu bir ölü m -k al
ı m
mesele siy di ve gülü nece
ğ in i dü
ş ünere k
kayg
ı la nm ak iç in v akit y oktu .
“B en, o k oly eyi K atie B ell'e , D ra co M alf o y'u n
verd i
ğ in i d ü
ş ünüyoru m , P ro fe sör.”
Yan ta ra f
ı nda Ron, aç
ı kça uta nd
ığ ı
n ı belli
edere k burn unu ovu
ş tu rd u. Di
ğ er yan
ı nda

Herm io ne is e H arry ile k endi a ra s
ı na m esafe
koym ak is tiy orm u
ş g ib i a yakla r
ı n ı s ürttü .
“B u çok cid di bir suçla m a, Potte r,” dedi
Pro fe sör McG onagall,
ş ok edic i bir
dura ksam adan s onra . “ H iç k an
ı t ı n v ar m
ı ?”
“H ay
ı r,” d edi H arry , “a m a...” v e o na M alf o y'u
Borg in v e B urk es'e k adar ta kip e tm ele rin i v e
Mr. Borg in ve onun ara s
ı ndaki duydukla r
ı
konu
ş mala r
ı a nla tt
ı .
Konu
ş mas
ı n ı bit ir d i
ğ i zam an, Pro fe sör
McG onagall h afif ç e k ar
ı ş m ı ş g örü nüyord u.
“M alf o y, B org in v e B urk es'd en ta m ir e tm ek iç in
bir
ş ey m i a ld
ı ?”
“H ay
ı r, P ro fe sör, o s adece B org in 'in , y an
ı nda
olm ayan bir
ş eyin nas
ı l ta m ir edile bile ce
ğ in i
söyle m esin i is te di. A m a s oru n b u d e
ğ il, o ra dan

ayn
ı z am anda b ir
ş ey a ld
ı , v e s an
ı r ı m k oly eydi
-”
“M alf o y'u ayn
ı paketle dükkândan ç
ı kark en
görd ün m ü?”
“H ay
ı r, Pro fe sör, Borg in 'e onu kendis i iç in
dükkânda tu tm as
ı n ı s öyle di - ”
“A m a, H arry ,” diy e sözünü kesti H erm io ne,
“B org in o na, o nu a lm ak m
ı is te di
ğ in i s ord u v e
Malf o y h ay
ı r d edi - ”
“Ç ünkü, ona aç
ı kça dokunm ak is te m iy ord u!”
dedi H arry s in ir li b ir
ş ekild e.
“T am o la ra k ‘
Bunu s okakta n as
ı l ta
ş ı yabilir im ?
'
dem i
ş ti. ” d edi H erm io ne.
“Ç ünkü elin de bir koly e ta
ş ı rk en görü ls eydi,
bir a z ahm akça olu rd u” diy e anid en söyle di
Ron.

“R on,” dedi H erm io ne um uts uzca, “ta m am en
sar
ı lm
ı ş o la bilir d i, b öyle ce d okunm as
ı na g ere k
kalm azd
ı ve palt o sunun iç in e sakla m as
ı da
old ukça kola yd
ı , böyle ce kim se göre m ezdi!
San
ı r ı m, Borg in ve Burk es'd e ay
ı rtt
ığ ı
her
neyse g ürü lt ü lü v eya b üyük b ir
ş eydi, e
ğ er o nu
caddede ta
ş ı rs a dik katle ri üstü ne çekece
ğ in i
bild i
ğ i bir
ş ey - v e h er n eyse,” d iy e s esli b ir
ş ekild e bast
ı rd
ı , Harry sözünü kesm eden,
”B org in 'e koly eyi sord um , hat
ı rla m
ı yor
musunuz?. M alf o y'u n n e a y
ı rtt
ığ ı
n ı ö
ğ re nm eye
git ti
ğ im de, koly eyi ord a görd üm . Ve Borg in
bana fiy at
ı n ı s öyle di, ç okta n s at
ı ld
ı v eya b a
ş ka
bir
ş ey d em edi - ”
“S enin y apm aya ç al
ı ş t ığ ı
n ç ok a ç
ı kt
ı , s enin n e
yapm ak is te di
ğ in i b e
ş s aniy ede a nla d
ı , ta bi k i
sana s öyle m eyecekti - h er n eyse, M alf o y o nu
göndere bilir d i - ”

“B u k adar y ete r!” d edi k
ı zg
ı n g örü nen P ro fe sör
McG onagall, Herm io ne cevap verm ek iç in
a ğ z ı n ı a çt
ığ ı
nda.
“P otte r, bunu bana anla tt
ığ ı
n iç in seni ta kdir
ediy oru m , a m a b u k oly enin s at
ı lm
ı ş o la bile ce
ğ i
dükkana git ti
ğ i iç in M alf o y'u suçla yam ay
ı z.
Ayn
ı ş ey muhte m ele n yüzle rc e ki
ş i iç in
geçerlid ir - ”
“- b en d e b unu s öylü yord um -” d iy e m
ı r ı ld and
ı
Ron.
“- ve her halü kard a, bu sene bura da kat
ı
güvenlik önle m le ri ald
ı k. Ben biz im bilg im iz
olm adan bu koly enin okula gir e bile ce
ğ in i
sanm
ı yoru m - ”
“A m a - ”
“- ve üste lik ,” dedi Pro fe sör McG onagall,

berb at bir bit ir ic i havayla , “M r. M alf o y bugün
Hogsm eade'd e de
ğ ild i. ” H arry ona a
ğ z ı aç
ı k
bakakald
ı , g uru ru k
ı r ı lm
ı ş t ı .
“N erd en b iliy ors unuz, P ro fe sör? ”
“Ç ünkü b enim g özetim im deydi. A rd
ı a rd
ı na ik i
kere Biç im De
ğ i ş tir m e ödevin i bit ir e m edi.
Ş üphele rin i bana anla tt
ığ ı
n iç in te
ş ekkür
ederim , Potte r,” dedi asker gib i önle rin den
yürü yüp geçerk en, “a m a, hasta ne kanad
ı na
gid ip K atie B ell'i k ontr o l e tm em g ere k. H epin iz e
iy i g ünle r.”
Odas
ı n ı n kap
ı s ı n ı açt
ı . Git m ekte n ba
ş ka
seçenekle ri y oktu , o na b ir s öz b ile s öyle m eden
odadan s
ı ra yla ç
ı kt
ı la r.
Harry , di
ğ er ik is in e, McG onagall'
ı n ta ra f
ı n ı
tu ttu
ğ u iç in s in ir liy di. B ununla b era ber, o nla r
ı n,
nele r o ld u
ğ u h akk
ı ndaki ta rt
ı ş mala r
ı na h em en

kat
ı lm akta z orla nd
ı .
“P eki, Katie 'n in o koly eyi kim e vere ce
ğ in i
san
ı yors unuz?” d iy e s ord u R on, O rta k S alo n'a
do
ğ ru m erd iv enle ri ç
ı kark en. “K im bilir ,” dedi
Herm io ne. “A m a her kim se ucuz kurtu ld u.
Kim se o koly eye dokunm adan o paketi
açam azd
ı .”
“B ir ç ok k i
ş i o la bilir ,” d edi H arry . “D um ble dore -
Ölü m Yiy enle r ondan kurtu ld ukla r
ı na çok
sevin ir le rd i, em in im onla r
ı n bir num ara l
ı
hedefid ir . Veya S lu ghorn - D um ble dore onu
Vold em ort'u n is te yece
ğ in i san
ı yord u, ve
Dum ble dore 'u n ta ra f
ı n ı seçin ce
sevin m em i
ş le rd ir , y a d a - ”
“Y a da sen,” dedi Herm io ne, te dir g in
görü nere k.
“O la m azd
ı m,” dedi H arry , “y oksa Katie dar

sokakta a rk as
ı na d öner v e b ana v erir d i, d e
ğ il
mi? Ü ç S üpürg e'd en b eri b ütü n y ol b oyunca
onun a rk as
ı ndayd
ı m. F ilc h h er g ir e n v e ç
ı kan
ı
ara rk en, b ana H ogw arts d
ı ş ı nda v erm esi d aha
gara ntili bir te slim at olu rd u. M era k ediy oru m ,
acaba Malf o y niç in onu
ş ato ya getir m esin i
is te di? ”
“H arry , M alf o y H ogsm eade'd e de
ğ ild i! ” dedi
Herm io ne, aya
ğı
n ı dü
ş k
ı r ı kl
ığ ı
yla yere
vura ra k.
“O z am an, b ir s uç o rta
ğı
k ulla nd
ı ,” d edi H arry ,
“C ra bbe veya G oyle - veya, bir dü
ş ünün,
ba
ş ka b ir Ö lü m Y iy en, o d a k at
ı ld
ığ ı
na göre
ş im di C ra bbe v e G oyle 'd an d aha iy i b ir s ürü
ark ada
ş ı v ard
ı r - ”
Ron v e H erm io ne a ç
ı kça o nunla ta rt
ı ş man
ı n b ir
anla m
ı olm ad
ığ ı
n ı anla m
ı ş gib i bir b ir le rin e

bakt
ı la r. “D illig ro ut,” d edi H erm io ne k eskin b ir
ş ekild e
Ş i ş man H an
ı m'a g eld ik le rin de.
“T ablo , onla r
ı Orta k Salo n'a alm ak iç in
savru la ra k aç
ı ld
ı . O da ta m am en dolu ydu ve
nem li g iy si k okuyord u. B ir ç ok in san k ötü h ava
yüzünden Hogsm eade'd en erk en dönm ek
zoru nda kalm
ı ş t ı . N as
ı l old uysa, orta l
ı kta ne
kork u ne de speküla syon u
ğ ult u su yoktu .
Anla
ş ı la n K atie 'n in a k
ı beti h enüz y ay
ı lm am
ı ş t ı .
“D uru p te kra r dü
ş ündü
ğ üm üzde, gerç ekte n
çok zekic e bir sald
ı r ı de
ğ ild i, ” dedi Ron,
kay
ı ts
ı zca bir in ci s
ı n ı fla rd an bir in i ate
ş in
yan
ı ndaki güzel kolt u kta n kovdu ve kendi
otu rd u. “L anet,
ş ato nun iç in de ayn
ı ş eyi
yapm azd
ı . Buna kusurs uz bir pla n
diy em ezsin iz .”
“H akl
ı s ı n,” dedi Herm io ne, Ron'u aya
ğı
yla

dürte re k kolt u kta n kald
ı rd
ı ve te kra r bir in ci
s ı n ı fa v erd i. “S onuçta , iy i d ü
ş ünülm ü
ş b ir p la n
de
ğ ild i. ”
“A m a n e z am andan b eri M alf o y, d ünyan
ı n e n
iy i dü
ş ünürle rin den bir i old u ki? ” diy e sord u
Harry . N e R on n e d e H erm io ne c evap v erm edi.

O N Ü ÇÜNCÜ B Ö LÜ M :

G İ ZL
İ R ID DLE
K atie e rte si g ün S t. M ungo S ih ir s el H asta l
ı kla r
v e Sakatl
ı kla r Hasta nesi'n e kald
ı r ı ld
ığ ı
nda
o nun la netle ndi
ğ i haberi deta yla r
ı n
k arm a
ş ı kl
ığ ı
na ra
ğ men tü m okula yay
ı lm
ı ş t ı ;
a ncak Harry , Ron, Herm io ne ve Leanne
d ı ş ı nda hiç kim se Katie 'n in as
ı l hedef
o lm ad
ı ğı
n ı b ilm iy or g ib i g örü nüyord u.
“ O h, v e ta bii k i M alf o y b unu b iliy or.” d edi H arry ,
o nun Ölü m -Y iy en-M alf o y te oris in den
b ahsederk enki yeni duym azl
ı kta n gelm e
t a v
ı rla r
ı na d evam e den R on v e H erm io ne'y e.
H arry , Dum ble dore 'u n pazarte si geceki
d ers te n b eri g it ti
ğ i y erd en d önüp d önm edi
ğ in i

mera k e tm i
ş ti, a ncak b una k ar
ş ı n h iç bir b ilg is i
yoktu ; yin e de saat sekiz de D um ble dore 'u n
ofis in in ö nüne g elm i
ş ti, k ap
ı ya b ir k ez v urd u,
iç erd en gir m esin i söyle yen bir ses geld i.
Dum ble dore y erin de o tu ru yord u, h iç o lm ad
ığ ı
kadar y org un g örü nüyord u, e li is e e skis i g ib i
hala sim siy ah ve yan
ı kt
ı , am a Harry 'y e
nezaketle eliy le otu rm as
ı iç in i
ş are t ederk en
gülü m süyord u. Düsünseli yin e masan
ı n
üzerin de duru yor, güm ü
ş i
ı ş ı k ip lik le rin i
ta vanda o ynat
ı yord u.
“B en y okken b aya
ğı
y o
ğ un g ünle r g eçir m i
ş sin .”
dedi D um ble dore . “S an
ı r ı m K atie 'n in k azas
ı na
ta n
ı k o ld un, d e
ğ il m i? ”
“E vet, e fe ndim . D uru m u n as
ı l? ”
“O ld ukça
ş ansl
ı o lm as
ı na ra
ğ men d uru m u h ala
cid di. Koly e müm kün ola bile cek en az

dere cede ve hafif ç e cild in e te m as etm i
ş gib i
görü nüyor: Eld iv enin de sadece küçücük bir
delik vard
ı . A ncak e
ğ er onu ta km
ı ş ya da
eld iv ensiz elle riy le tu tm u
ş bile ols ayd
ı ,
muhte m ele n o an ölm ü
ş olu rd u. N eyse ki,
Pro fe sör Snape la netin h
ı zla yay
ı lm as
ı n ı
engelle m eyi b a
ş ara bild i- “
“N eden o peki? ” diy e sord u çabucak H arry .
“N eden M adam P om fr e y d e
ğ il? ”
“S ayg
ı s ı z” dedi duvard aki porte le rd en
yum u
ş ak b ir s es v e P hin eas N ig ellu s B la ck,
Sir iu s'u n büyük-b üyük-b üyükbabas
ı , ba
ş ı n ı
om uzla r
ı ndan kald
ı r ı p uyum a num ara s
ı
yapm ay
ı b
ı ra kara k: “B enim zam an
ı mda bir
ö ğ re ncin in H ogw arts '
ı n i
ş le yi
ş i h akk
ı nda s oru
soru lm as
ı na asla iz in verilm ezdi, ben
verm ezdim .”

“T e
ş ekkürle r, Phin eas.” dedi Dum ble dore
sözünü k esere k. “P ro fe sör S nape'in K ara nl
ı k
sanatla r h akk
ı ndaki b ilg is i M adam P om fr e y'd en
çok d aha fa zla , H arry . H er n eyse, S t. M ungo
pers oneli b ana s aat b a
ş ı ra por g önderiy or v e
ben d e K atie 'n in z am anla s a
ğ l ığ ı
na ta m am en
kavu
ş aca
ğı
na e m in im .”
“B u hafta sonu nere deydin iz , efe ndim ?” diy e
sord u H arry ,
ş ans
ı n ı ç ok z orla d
ığ ı
h akk
ı ndaki -
bellik i h afif ç e t
ı sla yan P hin eas N ig ellu s d a a yn
ı
ş eyi dü
ş ünüyord u- iç in deki kuvvetli his si
dik kate a lm ayara k.
“S an
ı r ı m
ş u an iç in bunu söyle m eyi te rc ih
etm iy oru m ” d edi D um ble dore . “Y in e d e, s ana
bunu u ygun b ir
ş ekild e a nla ta ca
ğı
m.”
“A nla ta cak m
ı s ı n ı z?” dedi Harry , yerin den
s ı çra m
ı ş t ı .

“E vet, ö yle u m uyoru m ” d edi D um ble dore , y eni
güm ü
ş i an
ı la r
ı n bulu ndu
ğ u
ş i ş enin t
ı pas
ı n ı
cübbesin in iç in den ç
ı kard
ığ ı
asas
ı n ı n bir
dürtü süyle a çark en.
“E fe ndim ” dedi Harry te re ddütle .
”H ogsm eade'd e M undungus'la k ar
ş ı la
ş t ı m.”
“A a, evet, bir süre dir M undungus'u n senin
mir a s
ı na düzenbazca davra nd
ığ ı
n ı n
fa rk
ı nday
ı m.” dedi Dum ble dore ka
ş la r
ı n ı
çata ra k. “S en Ü ç S üpürg e'n in ö nünde o nunla
görü
ş üp k onu
ş tu
ğ undan b eri h iç g örü nm üyor.
San
ı r ı m benim kar
ş ı ma ç
ı km akta n kork uyor.
Yin e d e b elli o la n b ir
ş ey v ar; o d a o nun S ir iu s'
un o eski serv etin den pek uzak
kala m ayaca
ğı
.”
“O uyuz, ih tiy ar m ele z Bla ck m ir a s
ı n ı m
ı
çalm aya çal
ı ş ı yor? ” dedi çile den ç
ı km
ı ş bir

hald e P hin eas N ig ellu s; çerç evesin den ç
ı k ı p
git m i
ş ti;
ş üphesiz Grim mauld Meydan
ı 12
Num ara 'd aki p orte sin e z iy are t e tm ek iç in .
“P ro fe sör” dedi Harry , k
ı sa bir sessiz li
ğ in
ard
ı ndan. “P ro fe sör M cG onagall siz e Katie
yara la nd
ı kta n sonra ona anla tt
ığ ı
m
ş eyle ri
akta rd
ı m
ı ? D ra co M alf o y h akk
ı nda o la nla r
ı ?”
“E vet, bana
ş üphele rin den bahsetm i
ş ti. ” dedi
Dum ble dore . “ V e s iz -? ”
“K atie 'n in k azas
ı nda p arm a
ğı
o la bile cek b ütü n
herk esi ara
ş t ı rm ak iç in m uhte m el ola n tü m
ola s
ı l ı kla r
ı de
ğ erle ndir e ce
ğ im ” dedi
Dum ble dore . “A ncak
ş u a n b iz i ilg ile ndir e n te k
ş ey H arry , d ers im iz .”
Harry buna bir a z al
ı nm
ı ş t ı : E
ğ er ders le r o
kadar ö nem li is e n eden ilk i ile ik in cis i a rs
ı nda
bu k adar a ra v erm i
ş le rd i; a m a y in e d e D ra co

Malf o y hakk
ı nda bir kelim e daha etm edi;
Dum ble dore 'u Dü
ş ünseli'n e ta ze an
ı la r
ı n ı
akta r
ı rk en iz le di ve ta
ş çanak bir kez daha
uzun parm akl
ı elle rin in ara s
ı nda gir d ap gib i
dönm eye b a
ş la d
ı .
“E m in im hat
ı rla yacaks
ı n, en son Lord
Vold em ort'u n kökenin in yak
ı ş ı kl
ı bir
Muggle 'd an -T om R id dle 'd an y ani- g eld i
ğ in den,
onun b ir c ad
ı o la n k ar
ı s ı M ero pe'y i te rk e dip
aile sin in yan
ı na Lit tle Hangle to n'a
döndü
ğ ünden b ahsetm i
ş tik . M ero pe L ondra 'd a
ta m am en yaln
ı z, bir ba
ş ı na b
ı ra k
ı lm
ı ş t ı ve
karn
ı nda b ir g ün L ord V old em ort o la cak o la n
bebe
ğ in i ta
ş ı yord u.
“O nun L ondra 'd a o ld u
ğ unu n erd en b iliy ors unuz
efe ndim ?”
“C ara cta cus B urk e'ü n ta n
ı kl
ığ ı
s ayesin de” d edi

Dum ble dore . ”E
ş i o lm ayan b ir te sadüf s onucu
sözünü etti
ğ im iz koly enin geld i
ğ i dükkân
ı
bulm ada b iz le re y ard
ı m e tti. ”
Harry 'n in daha önce de görd ü
ğ ü gib i

ş ünseli'n in iç in dekile ri bir madencin in
alt
ı nla r
ı e le m esi g ib i ç alk ala d
ı . G ir d ab
ı n iç in den
güm ü
ş i b ir k ütle
ş eklin de k üçük y a
ş l ı b ir a dam
ç ı kt
ı . Yava
ş ça dü
ş ünselin in iç in den dönere k
yükseliy ord u, b ir h ayale t k adar s aydam , a ncak
çok daha yo
ğ undu, gür saçla r
ı gözle rin i
ta m am en ö rtü yord u.
“E vet, o nu ç ok g arip b ir o la y s onucu a la bild ik .
Bundan uzun y
ı lla r evvel, N oel'd en hem en
önce, genç bir cad
ı ta ra f
ı ndan getir ild i. A cil
ola ra k alt
ı na ih tiy ac
ı old u
ğ unu söyle di, zate n
bunu söyle m esin e gere k bile yoktu , duru m
gayet a
ş ik ârd
ı ; p açavra la ra s ar
ı lm
ı ş b ir h ald e,
güzel g örü nm ekte n ç ok u zakt
ı ... B ir b ebe
ğ i d e

ola cakt
ı görü nü
ş e bak
ı l ı rs a. Madaly onun
Sly th erin 'e ait old u
ğ unu söyle di. Ancak,
bilir s in iz , b u ta rz h ik âyele rd en h ep d uyuyord uk.
“B u Merlin 'in , evet bu onun en sevdi
ğ i
dem li
ğ i. ..” A m a m adaly ona b akt
ığ ı
mda, a rm as
ı
kusurs uzdu ve bir k aç küçük büyü bana
do
ğ ru la r
ı a nla tm as
ı iç in y ete rliy di. T abii b unun
nere deyse p aha b iç ilm ez o ld u
ğ unu a nla m am ak
im kâns
ı zd
ı . Ancak cad
ı n ı n bunun de
ğ eri
hakk
ı nda en ufa k bir fik ri yokm u
ş gib i
görü nüyord u. Bu yüzden ona sadece on
Galle on verd ik . Bu hayat
ı m ı zda yapm
ı ş
old u
ğ um uz e n k arl
ı a l
ı ş veri
ş im iz di
ş üphesiz .”
Dum ble dore , d ü
ş ünselin i gere
ğ in den fa zla bir
kuvvetle sars t
ı ve C ara cta cus B urk e geld i
ğ i
di
ğ er hat
ı ra la r
ı n yan
ı na dönüp gid ere k
kaybold u.
“O na s adece o n G alle on m u v erd i y ani? ” d edi

Harry , h afif te n k
ı zg
ı n b ir s esle .
“C ara cta cus B urk e h iç bir z am an c öm ertli
ğ iy le
ün y apm ad
ı .” d edi D um ble dore . “ B u s ayede b iz
de M ero pe'n in h am ile li
ğ in in s on z am anla r
ı nda
Londra 'd a yaln
ı z old u
ğ unu, para s
ı zl
ı kta n ve
sahip old u
ğ u te k ve çok de
ğ erli hazin esin i
satt
ığ ı
ndan d ola y
ı u m uts uzlu
ğ a d ü
ş tü
ğ ünü v e
ayr
ı ca m adaly onun M arv olo a ile sin in k u
ş akta n
ku
ş a ğ a g eçen d e
ğ erli b ir a ile y adig âr
ı o ld u
ğ unu
biliy oru z.”
“A m a, am a o sih ir yapabilir d i. ” dedi Harry
sab
ı rs
ı zca. ” K endis i iç in g ere kli o la n y em e
ğ i y a
da is te di
ğ i h er
ş eyi s ih ir le y apabilir d i, d e
ğ il m i? ”
“A h, evet ta biî ki” dedi D um ble dore . “B enim
kanaatim e göre -y in e ta hm in yürü tü yoru m ,
ancak hakl
ı old u
ğ um dan em in im - Mero pe,
kocas
ı onu te rk etti
ğ in de sih ir yete ne
ğ in i

kulla nm ay
ı b
ı ra kt
ı . S an
ı r ı m a rt
ı k y a
ş am
ı n ı b ir
cad
ı o la ra k s ürd ürm ek is te m iy ord u. T abi, o nun
kar
ş ı l ı ks
ı z a
ş k ı v e b unun b era berin de g etir d i
ğ i
hayal k
ı r ı kl
ığ ı
n ı n da onun gücünü önem li
ölç üde z ay
ı fla tm
ı ş o la bilm esi d e m üm kün; b u
gerç ekte n d e m uhte m el b ir d uru m . N e o lu rs a
ols un, s enin d e g örd ü
ğ ün g ib i M ero pe, k endi
hayat
ı n ı k urta rm ak iç in b ile a sas
ı n ı k ald
ı rm ay
ı
re ddetti - “
“O
ğ lu iç in b ile m i? ”
Dum ble dore k a
ş la r
ı n ı k ald
ı rd
ı .
“L ord V old em ort iç in ü zülü yor o la m azs
ı n, d e
ğ il
mi? ”
“H ay
ı r” dedi H arry çabucak. “A m a onun bir
seçene
ğ i vard
ı , de
ğ il mi, benim annem in
duru m unda d e
ğ ild i. ”

“S enin annenin de bir seçene
ğ i vard
ı ” dedi
Dum ble dore kib arc a. “E vet, M ero pe R id dle ,
o ğ lu nun ona ih tiy ac
ı old u
ğ unu bild i
ğ i hald e
ölü m ü s eçti, a m a o nu s ertç e y arg
ı la m a H arry .
Uzun z am and
ı r ç ekti
ğ i a c
ı la r o nu ç ok y
ı pra tt
ı
ve a sla o a nnen g ib i c esur b ir k ad
ı n o lm ad
ı . V e
ş im di, e
ğ er a ya
ğ a k alk acak o lu rs an...”
“N ere ye gid iy oru z?” dedi H arry , D um ble dore
ona d o
ğ ru y akla
ş ı rk en.
“B u s efe r” d edi D um ble dore . “B enim a n
ı la r
ı ma
gir e ce
ğ iz . B ence o ra da ta tm in e dic i g erç ekle r
ve z engin d eta yla r b ula caks
ı n. S enden s onra ,
Harry ...”
Harry D ü
ş ünseli'n e do
ğ ru e
ğ ild i; an
ı n ı n serin
yüzeyi y üzüne d e
ğ di v e s onra te kra r k ara nl
ığ ı
n
iç ers in de dü
ş üyord u... Bir k aç saniy e sonra
ayakla r
ı sert zem in e çarp t
ı ; gözle rin i açt
ı ,

kendis in i v e D um ble dore 'u L ondra 'n
ı n h are ketli
eski ta rz sokakla r
ı n ı n bir in de duru york en
buld u.
“B ak, ben ora day
ı m.” dedi Dum ble dore
canl
ı l ı kla ; önle rin deki süt ta
ş ı yan bir at
ara bas
ı n ı n k ar
ş ı s ı ndaki c addeden g eçen u zun
bir s ilu eti i
ş are t e diy ord u.
Daha g enç g örü nen b u A lb us D um ble dore 'u n
uzun sakal
ı ve saçla r
ı kum ra ld
ı . Caddenin
onla r
ı n bulu ndu
ğ u k
ı sm
ı na do
ğ ru ile rliy ord u;
giy di
ğ i e rik re ngi, k adif e , g öste ri
ş li b ir k esim e
sahip ta k
ı m elb is enin çekti
ğ i tü m mera kl
ı
bak
ı ş la r a ra s
ı ndan u zun a d
ı mla rla ile rle di.
“G üzel ta k
ı m, efe ndim .” dedi H arry kendin i
tu ta m ayara k, a ncak D um ble dore d a a ra la r
ı nda
k ı sa bir m esafe ola n daha genç halin i ta kip
ederk en k
ı k ı rd
ı yord u. S onunda bir k aç dem ir

kap
ı y ı geçere k yüksek parm akl
ı kla rla
ku
ş at
ı lm
ı ş o ld ukça z evksiz , s o
ğ uk g örü nüm lü ,
kare biç im in de bir bin ay
ı çevre le yen bo
ş bir
avlu ya varm
ı ş la rd
ı . Ana kap
ı n ı n önündeki
bir k aç basam akta n ç
ı kt
ı la r ve genç
Dum ble dore k ap
ı ya b ir k ez v urd u. B ir y a d a ik i
dakik a s onra ö nlü klü , o ld ukça p asakl
ı g örü nen
bir k
ı z ta ra f
ı ndan k ap
ı a ç
ı ld
ı .
“ İ yi a k
ş am la r. M rs . C ole ile b ir r a ndevum v ard
ı ,
san
ı r ı m k endis i b ura n
ı n y etk ilis i o lu yor.”
“O h” dedi Dum ble dore 'u n tu haf görü ntü sü
kar
ş ı s ı nda
ş a ş ı rm
ı ş g örü nen k
ı z. “A a...e vet...
Bir saniy e... Mrs . CO LE !” diy e ba
ğı
rd
ı
om zundan g eriy e d o
ğ ru .
Harry u zakla rd an y an
ı t v ere n b ir in in b a
ğ r ı ş ı n ı
duydu. K
ı z te kra r Dum ble dore 'a dönm ü
ş tü .
“ İ çeri g eçin , b ir a zdan b ura da o lu r.”

Dum ble dore siy ahl
ı beyazl
ı kir e m it le rle

ş enm i
ş k orid ora a d
ı m ı n ı a tt
ı . H er y er y
ı k ı k
döküktü a m a le kesiz v e te rte m iz di. H arry v e
ş im dik i Dum ble dore onla r
ı ta kip etti.
Ark ala r
ı ndan kap
ı kapand
ı kta n sonra bezgin
görü nüm lü , e pey s
ı ska b ir k ad
ı n o nla ra d o
ğ ru
geld i. K eskin y üz h atla r
ı na s ahip ti, b u d a o nu
daha te dir g in göste riy ord u. Dum ble dore 'a
do
ğ ru ile rle rk en ö nlü klü b ir b a
ş ka y ard
ı mc
ı s ı na
ta lim atla r y a
ğ d ı r ı yord u. “... v e a yr
ı ca iy otu a l,
onu yukar
ı ya, M arth a'y a götü r, B illy S tu bbs
yara s
ı n ı n k abu
ğ unu d e
ğ i ş iy or v e E ric W halle y
çar
ş afla r
ı na kaç
ı rm
ı ş yin e.” dedi ve sonra
gözle ri D um ble dore 'u n ü zerin de ta k
ı ld
ı ; ora da
öyle ce donakald
ı , bir a z önce önünden bir
züra fa geçm i
ş ols ayd
ı ancak bu kadar
ş a ş ı ra bilir d i.
“ İ yi a k
ş am la r,” d edi D um ble dore e lin i u zata ra k.

Mrs . C ole a
ğ z ı aç
ı k kalm
ı ş bir hald e bo
ş
gözle rle o na b ak
ı yord u.
“B enim ad
ı m A lb us D um ble dore . S iz den bir
ra ndevu is te di
ğ im e d air b ir m ektu p y olla m
ı ş t ı m
ve siz de nazik çe bugün beni kabul
edebile ce
ğ in iz i s öyle m i
ş tin iz .”
Mrs . Cole gözle rin i k
ı rp
ı ş t ı rd
ı . Anla
ş ı la n
Dum ble dore 'u n bir halü sin asyon olu p
olm ad
ığ ı
na k ara r v erm eye ç al
ı ş ı yord u. “E vet.
Ta m am ...
ş ey... san
ı r ı m odam a geçsek iy i
ola cak.” D um ble dore 'u b ir ta ra f
ı o fis b ir ta ra f
ı
da o tu rm a o das
ı g örü nüm ünde o la n k üçük b ir
odaya götü rd ü. K orid or gib i bura s
ı da y
ı k ı k
döküktü , mobily ala r çok eski ve bir b ir iy le
uyum suzdu. Dum ble dore 'u epey çürü m ü
ş
görü nen ta hta b ir s andaly eye o tu rttu v e k endis i
de gözle rin i Dum ble dore 'd an ay
ı rm adan
kar
ş ı s ı ndaki üzeri darm ada
ğı
n s
ı ra n
ı n bir in e

çöktü .
“M ektu bum da da belir tti
ğ im gib i, bura ya Tom
Rid dle '
ı ve onun gele ce
ğ in i kara rla
ş t ı rm am
ı z
gere kti
ğ i iç in g eld im .” d edi D um ble dore .
“S iz a ile den b ir i m is in iz ?” d iy e s ord u M rs . C ole .
“H ay
ı r, b en b ir ö
ğ re tm enim .” d edi D um ble dore .
“H angi o kuld a?”
“A d
ı H ogw arts .” d edi D um ble dore .
“N eden T om 'la b u k adar ilg ile niy ors unuz?”
“B iz im ara d
ığ ı
m ı z özel yete nekle re sahip
old u
ğ unu d ü
ş ünüyoru z.”
“Y ani onun burs gib i bir
ş ey m i kazand
ığ ı
n ı
söylü yors unuz? A m a b unu n as
ı l y apm
ı ş o la bilir
ki?
Ş im diy e k adar h iç bir s
ı nava g ir m edi. ”

“ İ sm i d o
ğ du
ğ undan b eri o kulu m uza k ay
ı tl
ı ”
“K im k aydetti o nu? A ile si m i? ”
Ş üphe yoktu ki M rs . C ole ra hats
ı z edecek
biç im de ani ve sert bir kad
ı nd
ı . G örü nü
ş e
bak
ı l ı rs a Dum ble dore da ayn
ı ş eyi

ş ünüyord u.
Ş im diy se Harry onun kadif e
ta k
ı m ı n ı n c ebin den a sas
ı n ı ç
ı kard
ığ ı
n ı görd ü,
ayn
ı anda M rs . C ole 'u n s
ı ra s
ı n ı n üzerin den
ta m am en b o
ş b ir p arç a k â
ğı
d ı k ald
ı rd
ı .
“B u.” d edi D um ble dore , k â
ğı
d ı ona uzat
ı rk en
asas
ı n ı b ir k ez s alla yara k. “S an
ı r ı m her
ş eyi
daha n et b ir
ş ekild e a nla m an
ı za y ard
ı mc
ı o lu r.”
Mrs . C ole 'u n g özle ri b ir s üre b o
ş k â
ğı
da ö yle ce
bakt
ı kta n s onra o dakla nd
ı .
“B u bir em ir gib i görü nüyor.” dedi, sakin ce
elin dekin i geri vere re k. S onra gözle ri bir k aç

saniy e ö nce ik ra m e dilm eyecekm i
ş g ib i d ura n
bir
ş i ş e iç kiy le ik i b ard a
ğ a ta k
ı ld
ı .
“B ir bard ak iç ki iç m ek is te r m iy din iz ?” dedi
gere
ğ in den k ib ar b ir s esle .
“T e
ş ekkür ederim .” diy e iç te n bir
gülü m sem eyle k ar
ş ı l ı k v erd i D um ble dore .
K ı sa bir süre iç ers in de Mrs . Cole 'u n iç ki
iç m ede h iç d e a cem i o lm ad
ığ ı
a nla
ş ı ld
ı .
İ kis in in
de b ard akla r
ı n ı c öm ertç e d old urd u; b ir d ik i
ş te
kendi bard a
ğı
n ı bo
ş alt m
ı ş t ı bile , dudakla r
ı n ı
ş ap
ı rd at
ı p duru yord u.
İ lk defa D um ble dore 'a
gülü m sedi; D um ble dore b u a vanta j
ı k ulla nm ada
hiç te re ddüt e tm edi.
“A caba b ana T om R id dle '
ı n g eçm i
ş i h akk
ı nda
bir
ş eyle r anla t
ı p anla ta m ayaca
ğı
n ı z ı m era k
ediy ord um ? S an
ı r ı m o b ura da, b u y etim hanede
do
ğ du, d e
ğ il m i? ”

“B u d o
ğ ru ” d edi M rs . C ole , k endin e b ir a z d aha
iç ki koyark en. ”Ç ok iy i hat
ı rl
ı yoru m , bu
mevkid e çal
ı ş maya henüz ba
ş la m
ı ş t ı m. Y eni
y ı l a re fe siy di v e k eskin b ir s o
ğ uk vard
ı , kar
ya
ğı
yord u, bilir s in iz , berb at bir geceydi ve o
k ı z, y a
ş ı b enim o z am an o ld u
ğ um dan p ek fa zla
de
ğ ild i, m erd iv enle rd en s endele yere k z ar z or
ç ı kt
ı . B iz e b u
ş ekild e g ele n n e ilk ti n e d e s on.
Onu iç eri ald
ı k ve bir saat sonra bebe
ğ in i
do
ğ urd u v e s onra ki b ir s aat iç ers in de d e ö ld ü.”
Mrs . C ole b a
ş ı n ı h afif ç e s alla d
ı v e b ard a
ğı
ndan
büyük b ir y udum a ld
ı .
“Ö lm eden ö nce h erh angi b ir
ş ey s öyle di m i? ”
diy e s ord u D um ble dore . “O
ğ lu nun babas
ı ya
da h erh angi b a
ş ka b ir
ş ey h akk
ı nda?”
“E vet, s öyle di. ” d edi M rs . C ole , b ir e lin de iç kis i
ve o nun h ik âyesin i d in le m eye h evesli b ir ile rin in

olm as
ı onu o ld ukça e
ğ le ndir iy or g ib iy di.
“B ana, ‘
Um ar
ı m o
ğ lu m babas
ı na benzer
'
dedi
ğ in i hat
ı rl
ı yoru m . Siz e yala n
söyle m eyece
ğ im , b ence b unu is te m ekte g ayet
hakl
ı yd
ı , ç ünkü o nda g üzelli
ğ e dair hiç bir
ş ey
yoktu a ç
ı kças
ı . S onra b ana, o
ğ lu na b abas
ı n ı n
ad
ı ola n Tom ve kendi babas
ı n ı n is m i ola n
Marv olo a dla r
ı n ı n v erilm esin i is te di
ğ in i s öyle di -
evet, b iliy oru m , k om ik is im d e
ğ il m i? O nun b ir
sir k te n g elm i
ş o la bilc e
ğ i h akk
ı nda
ş üphele rim iz
olm u
ş tu - s onra d a o
ğ lu nun s oyad
ı n ı n R id dle
old u
ğ unu söyle di ve ba
ş ka bir
ş ey
söyle m esin e f
ı rs at k alm adan ö ld ü.
Biz de onun is te
ğ i üzerin e çocu
ğ a bu ad
ı
verd ik , z avall
ı k
ı z iç in b u ç ok ö nem liy m i
ş g ib i
görü nüyord u, am a ne Tom ne de M arv old o
is im le rin de y a d a h erh angi R id dle d iy e b ir i o na
bakm ak iç in g elm edi, a yr
ı ca a ile den h erh angi

bir i de. Bu yüzden do
ğ du
ğ undan beri hep
yetim hanedeydi. ”
Mrs . C ole kafa s
ı baya
ğı

ş ünceli bir hald e
kendin e yin e bolc a bir m ik ta r iç ki dold urd u.
Elm ac
ı k kem ik le rin in üstü pem bele
ş meye
ba
ş la m
ı ş t ı . Sonra bir d en bir
ş ey söyle m eyi
unutm u
ş g ib i “ O k om ik b ir ç ocuk” d edi.
“E vet” dedi Dum ble dore . “Ö yle ola ca
ğı
n ı

ş ünm ü
ş tü m .”
“A yr
ı ca çok da kom ik , e
ğ le nceli bir bebekti.
Hem en hem en hiç a
ğ la m azd
ı . Ve sonra , o
bir a z d aha b üyüyünce, o b ir a z...g arip o lm aya
ba
ş la d
ı ?”
“G arip m i? N as
ı l y ani? ” d iy e s ord u D um ble dore
kib arc a.
“ Ş ey, o -“ ancak M rs . C ole ufa k bir yudum

daha alm
ı ş t ı , iç ki bard a
ğı
n ı n üzerin den
Dum ble dore 'a s org ula y
ı c ı b ir b ak
ı ş a tt
ı .
“ Ş im di, s iz in o kulu nuzda k esin lik le o nun iç in b ir
yer o ld u
ğ unu s öylü yors unuz, d e
ğ il m i? ”
“K esin lik le ” d edi D um ble dore .
“V e söyle yebile ce
ğ im hiç bir
ş ey duru m u
de
ğ i ş tir m eyecek, ö yle m i? ”
“H iç bir
ş ey” d edi D um ble dore .
“N e o lu rs a o ls un o nu g ötü re ceksin iz y ani? ”
“E vet, n e o lu rs a” d iy e c evap v erd i D um ble dore ,
tü m c id diy etiy le .
Mrs . Cole gözle rin i k
ı st
ı , ona güvenip
güvenem iy ece
ğ in e kara r verm eye çal
ı ş ı yor
gib iy di. G örü nü
ş e bak
ı l ı rs a, güvenebile ce
ğ in e
kara r v erm i
ş ti, ç ünkü b ir d en “ O d i
ğ er ç ocukla r
ı

kork utu yor.” d edi.
“O nun garip old u
ğ unu söyle m eye
çal
ı ş ı yors unuz, san
ı r ı m?” diy e sord u
Dum ble dore .
“B ana g öre e vet, ö yle .” d edi M rs . C ole , h afif ç e
ka
ş la r
ı n ı ç ata ra k. ”A m a b unu fa rk e debilm ek
hem en öyle kola y de
ğ il, baz
ı ola yla r olu yor,
garip o la yla r, b erb at, k ötü
ş eyle r.”
Harry , D um ble dore 'u n ilg ile ndi
ğ in i fa rk e ts e d e,
kad
ı n ı n ü zerin e fa zla g it m edi.
Ş im di b ir k adeh
daha alm
ı ş t ı , gül re ngin e ula
ş m ı ş yanakla r
ı
git tik çe k
ı zar
ı yord u.
“B illy Stu bbs'
ı n ta v
ş an
ı ... Tom , bunu
yapm ad
ığ ı
na y em in e tti v e b en d e a sl
ı nda o nun
bunu yapabile ce
ğ in i dü
ş ünm em i
ş tim , ancak
söyle r m is in iz b ir ta v
ş an k endin i ç at
ı kir i
ş in e
asabilir m i? ”

“S an
ı r ı m hay
ı r.” D edi D um ble dore sakin bir
ş ekild e.
“A m a b unu o nun y apm ad
ığ ı
n ı b ilm em e ra
ğ men
yin e d e y apm
ı ş o la bilir m i d iy e d ü
ş ünüyoru m .
Tek bild i
ğ im
ş ey is e Billy ile önceki gün
ta rt
ı ş t ı kla r
ı yd
ı . S onra - “ M rs . C ole iç kis in den
çenesin den akacak kadar büyük bir yudum
daha a ld
ı .
“B ir yaz gezis in de - bilir s in iz onla r
ı y
ı ld a bir
kere p ik ni
ğ e y a d a d eniz k enar
ı na g ötü rü rü z -
Am y B enson v e D ennis B is hop h iç bir z am an
ak
ı ll
ı de
ğ ille rd i, ve onla rla ilg ili bild i
ğ im iz
ş ey
Tom Rid dle ile ma
ğ ara ya git tik le ri. Tom ,
sadece etr a f
ı in cele m eye ç
ı kt
ı kla r
ı na yem in
etti, am a ora da bir
ş eyle r olm u
ş tu , bundan
em in im . V e b unun g ib i b ir ç ok
ş ey o lu yor, b ir ç ok
saçm a
ş ey...”

Tekra r Dum ble dore 'a döndü, yanakla r
ı
k ı zarm
ı ş olm as
ı na ra
ğ men bak
ı ş la r
ı hala
sabit ti. “ B ir ç ok k i
ş in in o nu te kra r g öre m eyece
ğ i
iç in ü züle ce
ğ in i s anm
ı yoru m .”
“E m in im ki anla d
ı n ı z. Tom süre kli biz im le
bir lik te olm ayacak.” dedi Dum ble dore . “E n
az
ı ndan h er y az b ura ya d önm ek z oru nda.”
“O h evet, bu pasl
ı ocak dem ir iy le burn um a
vurm an
ı zdan daha iy i ta bii ki. ” dedi ve bir
h ı ş ı mla a ya
ğ a k alk t
ı . H arry o nun ü ç b ard ak c in i
iç tik te n sonra ta m am en düzgün
dura bilm esin den o ld ukça e tk ile nm i
ş ti. ”S an
ı r ı m
onu g örm ek is te rs in iz .”
“H em d e ç ok” d edi D um ble dore , o d a a ya
ğ a
kalk m
ı ş t ı .
Bir lik te ofis te n ç
ı k ı p ta
ş basam akla rd an
yukar
ı ya d o
ğ ru ile rle m eye b a
ş la d
ı la r. M rs . C ole

önünden g eçti
ğ i tü m ç al
ı ş anla ra v e ç ocukla ra
ta lim atla r ya
ğ d ı r ı yor, uyar
ı la rd a bulu nuyord u.
Harry 'n in görd ü
ğ ü kadar
ı yla yetim hanedeki
herk es a yn
ı g ri tu nik le rd en g iy iy ord u. Ç ocukla r
gayet s a
ğ l ı kl
ı v e b ak
ı ml
ı g örü nüyorla rd
ı , a ncak
büyüm e ça
ğı
ndaki herh angi bir çocuk iç in
bura s
ı n ı n o ld ukça k ork utu cu v e s evim siz b ir
yer o ld u
ğ u g öz a rd
ı e dile m ezdi.
“ İ ş te , bura da.” dedi Mrs . Cole , ik in ci kat
sahanl
ığ
a vard
ı kla r
ı nda. Uzun dar bir
korid ord aki ilk k ap
ı n ı n ö nünde d urd ula r. M rs .
Cole kap
ı ya ik i kere vurd u ve bir lik te iç eri
gir d ile r.
“T om ? B ir z iy are tç in v ar. B u M r. D um berto n -
özür d ile rim D underb one. S ana b ura ya b ir
ş ey
söyle m eye g elm i
ş -
ş ey.. E n iy is i b
ı ra kay
ı m o
anla ts
ı n.”

Harry v e ik i D um ble dore d a o daya g ir d i v e M rs .
Cole o nla r
ı n ard
ı ndan kap
ı y ı kapat
ı p gözden
kaybold u. E ski b ir g ard
ı ro p v e d em ir b ir k ary ola
haric in de b ir
ş ey b ulu nm ayan o ld ukça u fa k b ir
odayd
ı . B ir o
ğ la n ç ocu
ğ u a yakla r
ı n ı u zatm
ı ş b ir
hald e gri bir batta niy enin üzerin de otu ru yor,
elin de is e b ir k it a p tu tu yord u.
Tom Rid dle '
ı n yüzünde çelim siz li
ğ e ya da
çir k in li
ğ e d air h iç bir iz y oktu . M ero pe'n in s on
arz usu y erin e g elm i
ş ti: Y ak
ı ş ı kl
ı b abas
ı n ı n b ir
min yatü rü g ib iy di, 1 1 y a
ş ı ndaki b ir ç ocu
ğ a g öre
old ukça uzundu, koyu re nkte saç
ı ve aç
ı k
re nkte te ni vard
ı . Dum ble dore 'u n tu haf
görü ntü sü k ar
ş ı s ı nda g özle rin i h afif ç e k
ı sm
ı ş ,
hayre tle ona bak
ı yord u. K
ı sa bir sessiz lik
olm u
ş tu .
“N as
ı ls
ı n T om ?” d edi D um ble dore , o na d o
ğ ru
yürü dü v e e lin i u zatt
ı . Ç ocuk b ir a n te re ddüt

etti, am a sonra elin i tu ttu ve to kala
ş t ı la r.
Dum ble dore , Tom 'u n yan
ı nda dura n hayli
sa
ğ la m görü nen bir sandaly eye otu rd u, bu
ş ekild e t
ı pk
ı bir hasta nedeki hasta ve
ziy are tç is i g ib i g örü nüyorla rd
ı .
“B en P ro fe sör D um ble dore .”
“P ro fe sör? ” diy e te kra rla d
ı Rid dle . Tetik te
duru yor gib iy di. ”B u ‘
dokto r
' gib i bir
ş ey m i?
Neden bura das
ı n? O seni bura ya beni
muayene e tm en iç in m i g etir d i? ” M rs . C ole 'u n
az ö nce ç
ı kt
ığ ı
k ap
ı y ı i
ş are t e diy ord u.
“H ay
ı r” d edi D um ble dore g ülü m seyere k.
“S ana in anm
ı yoru m .” dedi R id dle . “O bana
bakm an
ı is te di, d e
ğ il m i? B ana g erç e
ğ i s öyle !”
Son ü ç k elim eyi
ş a ş ı rt
ı c ı b ir g üçle s öyle m i
ş ti.
Bu bir em ir d i ve ses to nundan anla
ş ı ld
ığ ı

kadar
ı yla d aha ö nce p ek ç ok k ez b u
ş ekild e
konu
ş tu
ğ u b elliy di. G özle ri y erin den f
ı rla yacak
gib iy d i,
ş im diy se y üzüne iç te n b ir g ülü m sem e
yerle
ş tir m ek d
ı ş ı nda hiç bir te pki verm eyen
Dum ble dore 'a gözle rin den ate
ş püsküre re k
bak
ı yord u. B ir k aç saniy e sonra sald
ı rg anca
bakm ay
ı b
ı ra kt
ı , ancak hala te tik te ydi ve
gözle rin i bir an ols un Dum ble dore 'd an
ay
ı rm
ı yord u.
“K im sin s en?”
“S ana söyle dim . Benim ad
ı m Pro fe sör
Dum ble dore ve H ogw arts ad
ı nda bir okuld a
çal
ı ş ı yoru m . Bura ya seni okula -s enin yeni
okulu na- d avet e tm eye g eld im . T abi e
ğ er s en
de g elm ek is te rs en.”
Rid dle '
ı n bu sözle re kar
ş ı te pkis i çok
ş a ş ı rt
ı c ı yd
ı . Yata
ğı
ndan s
ı çra d
ı ve geri geri

Dum ble dore 'd an uzakla
ş abild i
ğ i kadar
uzakla
ş t ı . “ B eni k and
ı ra m azs
ı n. A k
ı l h asta nesi,
geld i
ğ in iz y er b ura s
ı , d e
ğ il m i ‘
Pro fe sör
' ? E vet,
ta bi ki görd ü
ğ ünüz gib i ben G ELM
İ YO RUM .
Ak
ı l h asta nesin de o lm as
ı g ere ken b ir i v ars a o
da o ya
ş l ı kedi. B en A m y B enson'a ya da
Dennis B is hop'a e lim i b ile s ürm edim , is te rs eniz
onarla s ora bilir s in iz , o nla r s iz e a nla t
ı cakt
ı r.”
“B en ak
ı l hasta nesin den gelm iy oru m .” Dedi
Dum ble dore s akin ce. “B en b ir ö
ğ re tm enim v e
e ğ er sen sakin ce yerin e otu ru rs an, sana
Hogw arts hakk
ı nda bir k aç
ş ey anla ta bilir im .
Tabi o kula g elm ek is te m eye d e b ilir s in , k im se
seni z orla g ötü rm eyecek.”
“B unu denem eniz i görm ek is te rd im !” dedi
Rid dle k üçüm seyic i b ir ta v
ı rla .
“H ogw arts ” diy e devam etti Dum ble dore ,

Rid dle '
ı n s özle rin i d uym azl
ı kta n g ele re k. “ - ö zel
yete nekle ri o la n in sanla r iç in b ir o kuld ur.”
“B en d eli d e
ğ ilim !”
“D eli olm ad
ığ ı
n ı biliy oru m . Hogw arts deli
in sanla r iç in ola n bir okul de
ğ il. O bir sih ir
okulu .”
Sessiz lik o lu
ş tu , R id dle d onakalm
ı ş t ı , y üzünde
herh angi bir if a de yoktu , am a gözle ri
Dum ble dore 'u n bir gözünden di
ğ erin e
kay
ı yord u, sanki onla r
ı n iç in den yala n
ı n ı
yakala m aya ç al
ı ş ı yor g ib iy di.
“S ih ir m i? ” d iy e te kra rla d
ı f ı s ı lt
ı yla .
“B u d o
ğ ru .” d edi D um ble dore .
“B u... b u s ih ir , n ele r y apabilir im ?”
“N ele r y apabilir s en.”

“H er
ş eyi. ” diy e solu du R id dle . B ir heyecan
dalg as
ı boynundan yanakla r
ı na do
ğ ru
yükselm i
ş ti, ate
ş i varm
ı ş gib i duru yord u.
“E
ş yala r
ı , onla ra dokunm adan hare ket
ettir e biliy oru m . H ayvanla ra o nla r
ı e
ğ it m em em e
ra
ğ men ne is te rs em yapt
ı ra biliy oru m . Beni
k ı zd
ı ra nla r
ı n ba
ş ı na kötü
ş eyle r gelm ele rin i
sa
ğ la yabiliy oru m . E
ğ er is te rs em onla r
ı
in cit e biliy oru m d a.”
Bacakla r
ı tit r iy ord u. Tökezle yere k ile rle di ve
te kra r y ata
ğı
na o tu rd u, e lle rin e b ak
ı yord u. D ua
ederm i
ş g ib i b a
ş ı n ı ö ne e
ğ mi
ş ti.
“F ark l
ı old u
ğ um u biliy ord um .” Tit r e yen
parm akla r
ı na f
ı s ı ld ayara k “Ö zel old u
ğ um u
biliy ord um . H er z am an b ende fa rk l
ı b ir g ücün
old u
ğ unu b iliy ord um .”
“T am am en hakl
ı s ı n.” dedi D um ble dore , art
ı k

gülü m sem iy ord u, a ncak R id dle '
ı d aha d ik katle
iz liy ord u. “ S en b ir b üyücüsün.”
Rid dle ba
ş ı n ı kald
ı rd
ı . Yüzündeki if a de
de
ğ i ş mi
ş ti:
ş im di vah
ş i bir mutlu lu k vard
ı ,
ş im diy e kadar hiç bir
ş ey onun bu kadar iy i
olm as
ı n ı s a
ğ la m am
ı ş g ib iy di. B una k ar
ş ı n n as
ı l
old uysa o nun ç ekic i h atla ra s ahip y üzü d aha
da sertle
ş mi
ş ti ve zalim ce bir yüz if a desin e
dönü
ş mü
ş tü .
“S en d e b ir b üyücü m üsün?”
“E vet, ö yle yim .”
“K an
ı tla ” d edi R id dle , d aha ö nce d e k ulla nd
ığ ı
o
em re dic i s es to nuyla .
Dum ble dore ka
ş la r
ı n ı kald
ı rd
ı . ”A nla d
ığ ı
ma
göre Hogw arts 'a gelm eyi kabul ediy ors un
san
ı r ı m.”

“T abii k i e diy oru m .”
“Ö yle yse b ana ‘
Pro fe sör
' y a d a ‘
Efe ndim
' d iy e
hit a p e tm en g ere kti
ğ in i h at
ı rla tm al
ı y ı m.”
Rid dle '
ı n yüzündeki sert if a de bir anda
de
ğ i ş iv erd i ve ta n
ı nm ayacak kadar kib ar bir
sesle “Ö zür d ile rim , e fe ndim . B en, y ani - lü tfe n
Pro fe sör, a caba b ana b ir a z g öste re bilir m is in iz
-? ”
Harry , D um ble dore 'u n b unu re ddedece
ğ in den
em in di, o na H ogw arts 't a b unu g öste rm ek iç in
çok fa zla zam an
ı old u
ğ unu söyle yecekti
kesin lik le . M uggle 'la rla d olu b ir b in adayd
ı la r v e
bu y üzden ç ok d ik katli o lm ala r
ı g ere kiy ord u.
Am a H arry 'y i hayre te dü
ş üre cek bir
ş ekild e
Dum ble dore , ceketin in iç cebin den asas
ı n ı
ç ı kartt
ı , k ö
ş edeki e ski g ard
ı ro ba d o
ğ ru lt tu ve
asas
ı n ı h afif ç e s alla d
ı .

Gard
ı ro p b ir d en a le vle r iç eris in de k ald
ı . R id dle
old u
ğ u y erd e s
ı çra d
ı . H arry , o nu
ş a ş k ı nl
ı kla v e
öfk eyle in le m esin den dola y
ı suçla yam azd
ı ;
onun dünyada sahip old u
ğ u her
ş ey ora da
olm al
ı yd
ı ; am a Rid dle ta m Dum ble dore 'u n
efr a f
ı ndan dola n
ı p ile rle rk en ale vle r orta dan
kaybolm u
ş tu , d ola p ta m am en h asars
ı zd
ı .
Rid dle ö nce d ola ba s onra D um ble dore 'a b akt
ı
ve
ş im di y üzünü a çgözlü b ir if a de b ürü m ü
ş tü ,
asay
ı g öste riy ord u.
“O nla rd an b ir ta ne n ere den a la bilir im ?”
“Z am an
ı gelin ce” dedi D um ble dore . “S an
ı r ı m
dola b
ı ndan ç
ı km aya çal
ı ş an bir
ş eyle r var.”
Ku
ş kuya yer b
ı ra km ayacak ölç üde iç erid en
duyula bilir hafif t
ı k ı rt
ı la r geliy ord u. R id dle ilk
defa k ork m u
ş g örü nüyord u.
“K ap
ı y ı a ç.” d edi D um ble dore .

Rid dle te re ddüt etti, ancak odada ile rle di ve
gard
ı ro bun kap
ı s ı n ı açt
ı . Y
ı rt
ı k p
ı rt
ı k
k ı yafe tle rin in old u
ğ u ask
ı l ığ ı
n üstü ndeki ra fta
bir k aç küçük kapana k
ı s ı lm
ı ş ç
ı lg
ı n fa re nin
d ı ş ı nda küçük karto ndan bir kutu vard
ı ,
salla n
ı yor v e t
ı k ı rd
ı yord u.
“D
ı ş ar
ı ç
ı kar.” d edi D um ble dore .
Rid dle tit r e
ş en k utu yu ra fta n in dir d i. S in ir le rin e
hâkim o la m
ı yor g ib iy di.
“O ra da sende olm am as
ı gere ken bir
ş ey m i
var? ” d iy e s ord u D um ble dore .
Rid dle D um ble dore 'a u zun, a ç
ı kça k urn az b ir
bak
ı ş a tt
ı . “E vet, s an
ı r ı m ö yle , e fe ndim .” d edi
if a desiz b ir s esle .
“A ç” d edi D um ble dore .
Rid dle k apa
ğı
k ald
ı rd
ı , iç in dekile re b akm adan

hepsin i yata
ğ a bo
ş alt t
ı . Ç ok daha ilg in ç bir
ş eyle kar
ş ı la
ş aca
ğı
n ı um an H arry küçük bir
e ş ya y
ığ ı
n ı g örd ü; b ir y o-y o, g üm ü
ş b ir y üksük
ve h epsin in ü zerin de e ski b ir m
ı z ı ka. K utu dan
ç ı k ı nca in ce batta niy enin üzerin de tit r e m eyi
b ı ra k
ı p d urd ula r.
“O nla r
ı özür dile yere k sahip le rin e geri
vere ceksin .” d edi D um ble dore s akin ce, a sas
ı n ı
te kra r c ebin e y erle
ş tir m i
ş ti.
“B unu yap
ı p yapm ad
ığ ı
n ı bile ce
ğ im den em in
ola bilir s in . Ve sana bir uyar
ı : h
ı rs
ı zl
ı k
Hogw arts 't a h o
ş g örü le n b ir
ş ey d e
ğ ild ir .”
Rid dle u fa k d a o ls a u ta nm
ı ş a benzem iy ord u;
hala so
ğ ukkanl
ı l ı kla ve süzerc esin e
Dum ble dore 'a bak
ı yord u. S onunda donuk bir
sesle “ E vet, e fe ndim .” d iy ebild i.
“H ogw arts 't a ” diy e devam etti Dum ble dore

“s adece sih ir kulla nm ay
ı ö
ğ re tm iy oru z, onu
kontr o l e tm eyi d e ö
ğ re tiy oru z. S en gücünü -
em in im ki, kas
ı ts
ı zca- biz im okulu m uzda ne
ö ğ re tile n ne de ho
ş görü le n bir
ş ekild e
kulla n
ı yors un.
İ lk de
ğ ils in , son da
olm ayacaks
ı n. Ancak
ş unu da bilm elis in ki
Hogw arts ö
ğ re ncile rin i kovabilir ve Sih ir
Bakanl
ığ ı
-e vet, b ir b akan
ı m ı z v ar- k anunla ra
kar
ş ı gele nle ri hala çok cid di bir
ş ekild e
cezala nd
ı r ı yor. Tüm yeni büyücüle rin biz im
dünyam
ı za gir e rk en bu kanunla r
ı kabul
etm ele ri g ere kir , h erk es b u k ura lla ra k atla nm ak
zoru nda.”
“E vet, e fe ndim .” d edi y in e R id dle .
Onun ne dü
ş ündü
ğ ünü anla yabilm ek
im kâns
ı zd
ı ; çal
ı nt
ı e
ş yala r
ı te kra r karto n
kutu ya k oyark en y üzünde a nla m o lu
ş tu ra cak
hiç bir if a de yoktu . B it ir d i
ğ in de D um ble dore 'a

döndü ve kara m sar bir
ş ekild e “B enim hiç
para m y ok.” d edi.
“B u kola yca halle dile bilir .” dedi D um ble dore ;
cebin den para kesesin i ç
ı karm
ı ş t ı .
”H ogw arts 't a cübbe ve kit a p alm ak iç in
yard
ı ma ih tiy ac
ı o la nla r iç in b ir fo n v ar. B üyü
kit a pla r
ı n ı alm al
ı s ı n, ancak ik in ci- e l ola nla ra
yete rli b u m ik ta r s an
ı r ı m - “
“B üyü k it a pla r
ı n ere den a l
ı n ı yor? ” d iy e s özünü
kesti Rid dle , Dum ble dore 'a bir te
ş ekkür
etm eksiz in p ara k esesin i a l
ı rk en,
ş im di d e e lin e
ald
ığ ı
b ir a lt
ı n G alle on'u in celiy ord u.
“D ia gon Y olu 'n dan” d edi. ”B ende k it a pla r
ı n v e
okul gere çle rin in bir lis te si var. her
ş eyi
bulm ana y ard
ı m e debilir im - “
“B enim le m i g eliy ors un?” d iy e s ord u R id dle .

“T abi, e
ğ er s en d e - “
“S ana ih tiy ac
ı m yok.” dedi R id dle . “B u ta rz
i ş le re al
ı ş k ı n ı m, her zam an Londra 'y a gid er,
kendi b a
ş ı ma d ola n
ı r ı m. D ia gon Y olu 'n a n as
ı l
gid iliy or - efe ndim ?” diy e ila ve etti, gözle rin i
Dum ble dore 'd an k aç
ı r ı yord u.
Harry , D um ble dore 'u n R id dle 'a e
ş lik e tm ek iç in
ı sra r e dece
ğ in i d ü
ş ündü, a m a y in e y an
ı lm
ı ş t ı .
Dum ble dore Rid dle 'a ara ç-g ere ç lis te sin in
bulu ndu
ğ u z arf
ı v erd i v e y etim haneden Ç atla k
Kazan'a nas
ı l gid ebile ce
ğ in i aç
ı k bir
ş ekild e
anla tt
ı kta n sonra “O nu sen göre bilir s in ,
Muggle 'la rla ç evrili o lm ana r a
ğ men -s ih ir le ilg is i
olm ayanla ra böyle denir - onla r göre m ezle r.
Ora da barm en Tom 'a D ia gon Yolu 'n a nas
ı l
geçebile ce
ğ in i sora bilir s in -is m in i hat
ı rla m an
kola y o lu r, s enin a da
ş ı n-“

Rid dle buna al
ı nm
ı ş ças
ı na k
ı p ı rd and
ı ,
s ı k ı nt
ı yla o y erd en g it m ek is tiy orm u
ş gib i bir
iz le nim v eriy ord u.
“ '
Tom
' a d
ı ndan h o
ş la nm
ı yor m usun?”
“B ir sürü ‘
Tom
' var.” diy e m
ı r ı ld and
ı R id dle .
Sonra , is te m eden s anki iç in den p atla k v erm i
ş ,
iç in e b ast
ı ra m am
ı ş g ib i “B enim b abam d a b ir
büyücü müydü?” diy e sord u. “B ana
söyle dik le rin e göre onun ad
ı da ‘
Tom
Rid dle
'm
ı ş .”
“M aale sef, bilm iy oru m .” dedi Dum ble dore
kib arc a.
“A nnem in s ih ir y ete ne
ğ i o la m az, ö yle o ls ayd
ı
ölm ezdi. ” dedi Rid dle , Dum ble dore 'd an çok
kendin e s öylü yor g ib iy di. “E vet, b abam o lm al
ı .
Öyle yse e
ş yala r
ı m ı ne zam an al
ı yoru m ,
Hogw arts 'a n e z am an g eliy oru m ?”

“T üm deta yla r zarf
ı n iç in deki ik in ci bir
par
ş öm ende y az
ı l ı .” d edi D um ble dore . E ylü l'ü n
1'in de Kin g's Cro ss
İ sta syonu'n dan
ayr
ı la caks
ı n: O ra da ayr
ı ca bir tr e n bile ti de
bula caks
ı n.
Rid dle b a
ş ı n ı s alla d
ı . D um ble dore g it m ek ü zere
aya
ğ a k alk t
ı v e te kra r e lin i u zatt
ı . E lin i s
ı kark en
Rid dle “ Y
ı la nla rla k onu
ş abiliy oru m . B unu g eçen
sefe r g eziy e ç
ı kt
ığ ı
m ı zda fa rk e ttim - o nla r b eni
buld ula r, b ana f
ı s ı ld ad
ı la r. B u b ir b üyücü iç in
norm al m i? ”
“B u pek ender görü nen bir özellik ” dedi
Dum ble dore , k
ı sa b ir d ura ksam an
ı n a rd
ı ndan.
“A m a duyulm am
ı ş bir
ş ey de
ğ il. ” Ses to nu
old ukça norm ald i, ancak gözle ri mera kla
Rid dle '
ı n y üzüne o dakla nm
ı ş t ı . B ir s üre ö yle ce
ayakta durd ula r, bir adam ve bir çocuk,
bir b ir le rin e dik katle bak
ı yorla rd
ı . Sonra

Dum ble dore e lin i b
ı ra kt
ı v e k ap
ı ya y öneld i.
“H o
ş çakal T om . H ogw arts 't a g örü
ş ürü z.”
“S an
ı r ı m, b u k adar.” d edi H arry 'n in y an
ı ndaki
beyaz s açl
ı D um ble dore v e s aniy ele r s onra b ir
kez daha kara nl
ı k iç eris in deki bo
ş lu kta n
yukar
ı ya do
ğ ru süzüle re k D um ble dore 'u n bu
günkü o fis in e g eld ile r.
“O tu r” d edi D um ble dore , o d a H arry 'n in y an
ı na
in m i
ş ti. H arry d edi
ğ in i y apt
ı , k afa s
ı b ir a z ö nce
görd ükle riy le d olu ydu.
“B enden ç ok d aha ö nce in and
ı - y ani d em ek
is te di
ğ im , siz onun bir büyücü old u
ğ unu
söyle di
ğ in iz de” dedi Harry . “H agrid bana
söyle di
ğ in de b en b a
ş ta o na in anm am
ı ş t ı m.”
“E vet, R id dle k esin lik le - o nun s öyle yi
ş iy le - ö zel
old u
ğ una in anm aya ç ok ö nceden h az
ı rd
ı .” d edi

Dum ble dore . “ B iliy or m uydunuz? - o z am an - ? ”
“T üm zam anla r
ı n en te hlik eli Kara nl
ı k
Büyücüsü'y le görü
ş tü
ğ üm ü mü?” dedi
Dum ble dore . “H ay
ı r, k esin lik le o nun b üyüyüp
de ne ola ca
ğı
hakk
ı nda bir fik rim yoktu ?
Bununla bir lik te onun ilg is in i çekm i
ş tim .
Gözüm ü o nun ü stü nde tu tm ak iç in , H ogw arts 'a
döndüm , ne olu rs a ols un bir
ş eyle r
yapm al
ı yd
ı m. G üçle ri -s enin d e d uydu
ğ un g ib i-
onun gib i genç bir büyücü iç in
ş a ş ı rt
ı c ı
dere cede geli
ş mi
ş ti ve -i
ş in en ilg in ç ve en
ürk ütü cü ta ra f
ı da bu- o, bunu kendi kontr o l
s ı n ı rla r
ı iç ers in de tu tm ay
ı ba
ş arm
ı ş ve
yete nekle rin i bilin çli bir
ş ekild e kulla nm aya
ba
ş la m
ı ş t ı . Görd ü
ğ ün gib i, bunla r genç
büyücüle r ta ra f
ı ndan ra sgele yap
ı lm
ı ş
geli
ş ig üzel d enem ele r d e
ğ ild i: Ç ok d aha ö nce
de sih ir gücünü di
ğ er in sanla r üzerin de

kulla nm aya ba
ş la m
ı ş t ı , onla r
ı kork utm ak,
cezala nd
ı rm ak ya da kontr o l etm ek iç in .
Bo
ğ azla nara k öld ürü le n ta v
ş an ve o k
ı z ve
o ğ la n ç ocukla r
ı n ı b ir m a
ğ ara n
ı n iç in e ç ekm esi
hakk
ı ndaki b u k
ı sa h ik âyele r o ld ukça a ç
ı kt
ı ...
İ ste rs em o nla r
ı in cit e bilir im .”
“V e o b ir Ç ata la
ğı
zd
ı .” d iy e e kle di H arry .
“E vet, h akik atte n d e n adir b ir ö zellik , K ara nl
ı k
Sanatla r'la do
ğ ru dan ba
ğ la nt
ı l ı old u
ğ u

ş ünülü yor, a ncak b iz b iliy oru z k i ç ok b üyük
ve iy i o la n Ç ata la
ğı
zla r d a v ar. A sl
ı nda, o nun
apaç
ı k orta da ola n ac
ı mas
ı zl
ı k, giz lilik ve
hâkim iy et iç güdüsüne k
ı yasla onun y
ı la nla rla
konu
ş abiliy or olm as
ı beni hem en hem en hiç
ra hats
ı z e tm em i
ş ti.
“Z am an yin e biz im le oyun oynuyor.” dedi
Dum ble dore , pencere le rin öte sin deki kara nl
ı k

gökyüzünü göste re re k. “A ncak ayr
ı lm adan
bir a z önce ta n
ı k old u
ğ um uz sahnedeki göze
çarp an baz
ı nokta la ra dik katin i çekm ek
is tiy oru m . Ç ünkü onla r
ı n ola yla r
ı n nedenle ri
üzerin de b üyük e tk ile ri v ar. B unu d a b ir d ahaki
görü
ş mem iz de ta rt
ı ş abilir iz - Ö ncelik le , ben
ona o nunla a yn
ı is im de o la n T om d iy e b a
ş ka
bir in den b ahsetti
ğ im de R id dle '
ı n te pkis in i fa rk
etm i
ş sin dir s an
ı r ı m?”
Harry ‘
evet
' a nla m
ı nda b a
ş ı n ı s alla d
ı .
“O ra da o nu b a
ş ka in sanla ra b a
ğ la yacak, o nu
s ı ra dan bir in san ola ra k göste re cek her
ş eyi
küçüm sedi
ğ in i v e h erk este n fa rk l
ı olm ak iç in
tü m in sanla rd an u zak v e h atta k ötü b ir
ş öhre te
bile sahip olm ay
ı ye
ğ le yece
ğ in i göste rd i.
Biliy ors un, b u k onu
ş madan k
ı sa b ir s üre s onra
bu is m i kulla nm ay
ı b
ı ra kt
ı ve uzun zam an
boyunca ard
ı nda giz le ndi
ğ i maske ‘
Lord

Vold em ort
'u y ara tt
ı .
“A yr
ı ca in an
ı yoru m ki Tom R id dle '
ı n old ukça
kendin e y ete n, a
ğ z ı s ı k ı v e a ç
ı kça a rk ada
ş s ı z
old u
ğ unu fa rk etm i
ş sin dir . Dia gon Yolu 'n a
yapt
ığ ı
gezi iç in yard
ı m da ark ada
ş l ı k da
is te m edi. Y aln
ı z yapm ay
ı te rc ih etti. Y eti
ş kin
Vold em ort d a a yn
ı . B ir ç ok Ö lü m Y iy en'in o nun
güveni alt
ı nda old ukla r
ı n ı , yaln
ı z ola ra k ona
yak
ı n old ukla r
ı n ı ve hatta onu anla d
ı kla r
ı n ı
id dia ettik le rin i duyacaks
ı n. Onla r
ı n hepsi
ald an
ı yor. L ord V old em ort
ş im diy e k adar n e b ir
ark ada
ş a s ahip o ld u, n e d e b en o nun b ir ta ne
is te di
ğ in e in and
ı m.
“V e son ola ra k -u m ar
ı m bunu dik katte n
kaç
ı ra cak kadar uykulu de
ğ ils in dir , Harry -
genç T om R id dle g anim et to pla m ay
ı s eviy ord u.
Odas
ı nda sakla d
ığ ı
çal
ı nt
ı e
ş yala r kutu sunu
görd ün. Bunla r onun zorb ac
ı davra n
ı ş ı n ı n

kurb anla r
ı ndan al
ı nm
ı ş hat
ı ra la rd
ı , bile ce
ğ in
gib i, b üyünün h o
ş o lm ayan y an
ı yla e ld e e tti. B u
saksa
ğ an ta rz
ı e
ğ ilim i a kl
ı nda tu t, ö zellik le d e
bu d aha s onra ö nem li o la cak.
"B u s efe r g erç ekte n y atm a v akti. "
Harry aya
ğ a kalk t
ı . O day
ı geçerk en, daha
önce M arv olo G aunt'u n y üzü
ğ ünün b ulu ndu
ğ u
masan
ı n a rt
ı k b o
ş o ld u
ğ unu g örd ü.
"E vet, Harry ?" dedi Dum ble dore , Harry
dura ksam as
ı na k ar
ş ı n.
"Y üzük y ok." d edi H arry , e tr a f
ı na b akara k." B en
sanm
ı ş t ı m ki m
ı z ı ka veya öyle bir
ş ey
siz deydi" Yar
ı m ay gözlü kle rin in üstü nden
Dum ble dore o na b akt
ı .
"Ç ok ak
ı ll
ı ca H arry , am a m
ı z ı ka zate n bir
m ı z ı kayd
ı "

Harry 'y e yapt
ığ ı
bu hare ketle H arry ç
ı km as
ı
gere kti
ğ in i a nla d
ı .

O N D Ö RDÜNCÜ B Ö LÜ M :
FE LIX F E LIC IS
E rte si s abah ilk o la ra k H arry 'n in B it k ib ilim d ers i
v ard
ı . Kahvalt
ı s
ı ra s
ı nda duyulm a kork usu
s ebebiy le R on v e H erm io ne'y e D um ble dore 'la
y apt
ı kla r
ı ders te n bahsedem em i
ş ti, ancak
s era la ra do
ğ ru gid erk en geçtik le ri sebze
k ı sm
ı nda y ürü rle rk en o nla r
ı b ilg ile ndir d i. H afta
s onunun ac
ı mas
ı z rü zgar
ı sonunda din m i
ş ti,
a ncak tu haf s is g eri d önm ü
ş tü v e b u d a d o
ğ ru
s era y
ı b ulm ak iç in h arc ad
ı kla r
ı zam an
ı bir a z
d aha u zat
ı yord u.
“ V ay, kork unç bir dü
ş ünce, Kim -O ld u
ğ unu-
B ilir s in -S en'in o
ğ lu ,” dedi R on sessiz ce, bu
d önem in p ro je sin i
ş ekille ndir e n b o
ğ um lu Ç ekik
S ürg ü kütü kle rin in etr a f
ı ndaki yerle rin i al
ı p

koru yucu e ld iv enle rin i g iy erle rk en.
“A m a, h ala D um ble dore 'u n b ütü n b unla r
ı n eden
sana göste rd i
ğ in i anla m
ı ş de
ğ ilim . Yani, her
ş ey ç ok ilg in ç, a m a a m aç n e?”
“B ilm iy oru m ,” dedi H arry , yap
ı ş kan kalk ana
yerle
ş ir k en. “A ncak her
ş eyin çok önem li
old u
ğ unu ve hayatta kalm am a yard
ı m
edece
ğ in i s öylü yor.”
“B ence b u b üyüle yic i, ” d edi H erm io ne k ara rl
ı
bir
ş ekild e. “V old em ort hakk
ı nda müm kün
old u
ğ unca
ş ey ö
ğ re nm ek, onu ta m am
ı yla
anla m an
ı s a
ğ la yacak. Y oksa b a
ş ka tü rlü o nun
zay
ı f y önünü n as
ı l b ula caks
ı n?”
“S lu ghorn 'u n son partis i nas
ı ld
ı peki? ” diy e
sord u H arry b o
ğ uk b ir s esle y ap
ı ş kan k alk an
ı n
ara s
ı ndan.

“O h, old ukça e
ğ le nceliy di, gerç ekte n,” dedi
Herm io ne, bu kez de koru yucu gözlü kle rin i
ta kark en. “Y ani, ta n
ı nm
ı ş ola
ğ anüstü ki
ş ile rin
üstü nden geçin iy or bir a zc
ı k ve old ukça iy i
ba
ğ la nt
ı la r
ı o ld u
ğ u iç in M cLaggen'a kesin lik le
yalt a kl
ı k ediy or, ancak biz e gerç ekte n güzel
yiy ecekle r verd i ve biz i Gwenog Jones'la
ta n
ı ş t ı rd
ı .”
“G wenog Jones?” dedi Ron, gözle ri kendi
gözlü kle rin in ard
ı nda büyürk en. “G wenog
Jones? H oly head H arp ie s'in K apta n
ı ?”
“B u d o
ğ ru ,” d edi H erm io ne. “
Ş ahsen, o b ir a z
kendin i b e
ğ enm i
ş ti, a m a - ”
“B u k adar s ohbet y ete r!” d edi c id di b ir ta v
ı rla
çabucak o ra ya k o
ş tu ra n P ro fe sör S pro ut. “ Ç ok
yava
ş ile rliy ors unuz, b a
ş ka h erk es b a
ş la d
ı b ile
ve N eville ç okta n ilk b ezely esin i a ld
ı !”

Etr a fa b akt
ı la r;
ş üphesiz k i, i
ş te ord a N eville
kanayan d uda
ğı
v e y üzünde b ir ç ok k ötü ç iz ik le
otu ru yor, ancak bir gre yfu rt büyüklü
ğ ündeki
old ukça çir k in tit r e yen ye
ş il bir
ş eyi s
ı k ı ca
tu tu yord u.
“T am am , Pro fe sör, hem en ba
ş l ı yoru z!” dedi
Ron, o te kra r ba
ş ka yöne döndü
ğ ünde
sessiz ce e kle yere k. “M ufflia to k ulla nm al
ı yd
ı k,
Harry .”
“H ay
ı r, kulla nm am al
ı yd
ı k!” dedi Herm io ne,
hem en M ele z Pre ns'in ve onun büyüle rin in

ş üncesin e her zam anki ate
ş li kar
ş ı
ç ı k ı ş la r
ı nda old u
ğ u gib i bak
ı yord u. “P ekala ,
hadi. .. d evam e delim ...”
Di
ğ er ik is in e e ndi
ş eli b ir b ak
ı ş a tt
ı ; ik is i d e d erin
bir nefe s ald
ı ve ara la r
ı nda durm akta ola n
bo
ğ um lu k ütü
ğ e d öndüle r.

O a nda b it k i c anla nd
ı ; u zun, d ik enli, b ö
ğ ürtle n
çal
ı s ı gib i sarm a
ş ı kla r
ı n ı havada uçu
ş tu ru p
ş akla tm aya ba
ş la d
ı . Dalla rd an bir ta nesi
kendin i H erm io ne'n in saç
ı na dola d
ı , ve R on
bahç
ı van m akas
ı yla o nu k
ı rp t
ı ; H arry b ir ç if tin i
tu za
ğ a d ü
ş ürü p b ir b ir in e d ü
ğ üm le m eyi b a
ş ard
ı ;
dokunaç benzeri dalla r
ı n orta s
ı nda bir delik

ı ld
ı , Herm io ne kolu nu cesurc a dir s e
ğ in in
üstü ne b ir tu zak g ib i k apanan b u d eli
ğ in iç in e
soktu ; H arry v e R on d eli
ğ in te kra r a ç
ı lm as
ı n ı
sa
ğ la m ak iç in s arm a
ş ı kla r
ı ç ekip b üktü le r v e
Herm io ne elin i kurta rd
ığ ı
nda, elin de s
ı ms
ı k ı
ayn
ı Neville 'n in kin e benzeyen bir bezely e
tu tu yord u. O anda dik enli sarm a
ş ı k dalla r
ı
kendile rin i iç eri kapatt
ı la r ve bo
ğ um lu kütü k
masum ölü bir parç a odunm u
ş gib i ord a
durm aya d evam e tti.
“B iliy ors unuz, kendi yerim old u
ğ unda,

bunla rd an bir in i bahçem e koyaca
ğı
m ı

ş ünm üyoru m ,” d edi R on, g özlü kle rin in a ln
ı na
it tir ip y üzündeki te rle ri s ile rk en.
“B ana b ir k ase v er,” d edi H erm io ne, tit r e yen
bezely eyi k olla r
ı n ı n u zakl
ığ ı
nda tu ta ra k, H arry
ona bir ta ne uzatt
ı ve H erm io ne bezely eyi
yüzünde b ir i
ğ re nm e if a desiy le o nun iç in e a tt
ı .
“ İğ
re nm eyin , onla r
ı d
ı ş ar
ı da tu tu n, en iy i
ta zeyken o lu rla r!” d edi P ro fe sör S pro ut.
“H er neyse,” dedi az önce bir parç a odun
kendile rin e s ald
ı r ı p s ohbetle rin i b ölm em i
ş gib i
devam edere k. “S lu ghorn bir Noel partis i
vere cek, H arry , v e b undan s
ı yr
ı lm an
ı n b ir y olu
yok, ç ünkü b enden ö zellik le s enin b o
ş a k
ş am
üzerle rin i ö
ğ re nm em i is te di, böyle ce partiy i
senin g ele bile ce
ğ in b ir a k
ş am y apacak.”
Harry in le di. B u a ra da, a ya
ğ a k alk m
ı ş ik i e lin i

üzerin e koydu
ğ u bezely eyi iy ic e s
ı k ı p
patla tm aya ç al
ı ş an R on k
ı zg
ı n b ir s esle “ B u d a
Slu ghorn 'u n fa vorile ri iç in o la n p artile rd en b ir i,
de
ğ il m i? ” d edi.
“S adece Slu ghorn kulü bü iç in , evet,” dedi
Herm io ne.
Bezely e R on'u n p arm akla r
ı n ı n a ra s
ı ndan k ay
ı p
sera n
ı n cam
ı na çarp t
ı , Pro fe sör Spro ut'u n
kafa s
ı na s ekti v e o nun e ski, y am al
ı ş apkas
ı n ı
ba
ş ı ndan u çurd u. H arry b ezely eyi g eri a lm aya
git ti, döndü
ğ ünde Herm io ne, “B ak, ‘
Slu g
Kulü bü
' a d
ı n ı b en k oym ad
ı m-” d iy ord u.
“S lu g Kulü bü,” diy e te kra r etti Ron
Malf o y'u nkin e d enk b ir d udak b ükm eyle . “Ç ok
dokunakl
ı . U m ar
ı m partin iy i geçer. N eden
McLaggen'la ta k
ı lm
ı yors un, böyle ce S lu ghorn
siz i K ra l v e K ra liç e S lu g-”

“M is afir getir m em iz e iz in var,” dedi baz
ı
sebeple rd en d ola y
ı p arla k b ir k oyu k
ı rm
ı z ı ya
dönen Herm io ne. “v e ben de seni davet
edecektim , ancak bütü n bunla r
ı apta lc a
old u
ğ unu dü
ş ünüyors un dem ek, o zam an
can
ı n ı s
ı km am !”
Harry bezely e ke
ş ke daha uza
ğ a f
ı rla sayd
ı
diy e dü
ş ünüyord u, böyle ce
ş u anda ik is in in
yan
ı nda otu rm ak zoru nda kalm azd
ı .
İ kis i
ta ra f
ı ndan d a fa rk e dilm eden k asenin iç in deki
bezely eyi ald
ı ve akl
ı na gele n en sesli ve
enerjik
ş ekild e o nu a çm aya ç al
ı ş t ı ; a ncak n e
yaz
ı k ki, hala konu
ş man
ı n her kelim esin i
duyuyord u.
“B eni mi ça
ğı
ra cakt
ı n?” diy e sord u Ron,
ta m am en fa rk l
ı b ir s esle .
“E vet,” d edi H erm io ne s in ir li b ir
ş ekild e. “A ncak


ı kças
ı e
ğ er McLaggen'le ta k
ı lm am
ı
is tiy ors an...” H arry esnek bezely eyi elin deki
mala yla v urm aya d evam e derk en b ir s essiz lik
old u.
“H ay
ı r, is te m iy oru m ,” d edi R on a lç ak s esle .
Harry bezely eyi
ı skala d
ı ve kaseye vura ra k
onu k
ı rd
ı .
“R eparo ,” dedi acele yle , parç ala r
ı asas
ı yla
dürte rk en; kase yenid en eski halin e geld i.
Ancak k
ı r ı lm a sesi görü nü
ş e göre R on ve
Herm io ne'y e Harry 'n in varl
ığ ı
n ı hat
ı rla tm
ı ş t ı .
Herm io ne te la
ş l ı g örü nüyord u v e h em en Ç ekik
Sürg ü b ezely ele rin in s uyunu ç
ı karm an
ı n d o
ğ ru
yolu nu bulm ak iç in ‘
Dünyadaki Et Yiy en
Bit k ile r
' adl
ı kit a b
ı acele yle kar
ı ş t ı rm aya
ba
ş la d
ı , d i
ğ er ta ra fta R on, u ta ngaç a ncak d aha
çok k endin den m em nun g örü nüyord u.

“V er o nu b ana H arry ,” d edi H erm io ne a cele yle .
“K it a b
ı n dedi
ğ in e göre onu keskin bir
ş eyle
patla tm am
ı z g ere kiy orm u
ş ...”
Harry kâsedeki bezely eyi ona uzatt
ı ; R on'la
ik is i bir kez daha gözlü kle rin i ta k
ı p kütü
ğ e
dald
ı la r. A sl
ı nda b u o k adar d a
ş a ş ı rt
ı c ı d e
ğ il
diy e dü
ş ündü H arry ; onu bo
ğ maya çal
ı ş an
dik enli b ir s arm a
ş ı kla g üre
ş ir k en, b unun e r y a
da g eç o la ca
ğı
na d air b ir s ezis i v ard
ı . A ncak
bu k onuda n as
ı l h is setti
ğ in den em in de
ğ ild i. ..
Ş im di o v e C ho b ir b ir le riy le k onu
ş mak b ir y ana
bir b ir le rin e bakam ayacak kadar uta ngaçt
ı la r;
ya e
ğ er H erm io ne v e R on d a ç
ı km aya b a
ş la y
ı p
sonra ayr
ı l ı rla rs a? Ark ada
ş l ı kla r
ı devam
edebilir m i? H arry ü çüncü y
ı lla r
ı nda b ir b ir le riy le
konu
ş mad
ı kla r
ı o b ir k aç h afta y
ı h at
ı rla d
ı ; ik is i
ara s
ı ndaki mesafe ye köprü olm aya
çal
ı ş makta n h iç h o
ş la nm am
ı ş t ı . P eki y a e
ğ er

ayr
ı lm azla rs a? E
ğ er B ill v e F le ur g ib i o lu rla rs a,
o zam an yanla r
ı nda kalm ak son dere ce
ra hats
ı z e dic i o lu rd u, v e d aha iy i o ls un d iy e b ir
kenara m
ı a t
ı l ı rd
ı ?”
“Y akala d
ı m!” d iy e b a
ğı
rd
ı R on k ütü kte n ik in ci
bezely eyi ç
ı karta ra k, o s
ı ra da H erm io ne ilk in i
delm eyi b a
ş arm
ı ş , b u n edenle d e k asenin iç i
kurtla r g ib i k
ı vr
ı l ı p d ura n s olu k y e
ş il y um ru la rla
dolm u
ş tu .
Ders in g eri k ala n
ı b ir d aha S lu ghorn 'u n p artis i
an
ı lm adan g eçti. H arry 'n in s on b ir k aç g ündür
ik i y ak
ı n a rk ada
ş ı n ı d ik katle in celiy or o lm as
ı na
ra
ğ men, R on ve H erm io ne bir b ir le rin e bir a z
daha kib ar davra nm ala r
ı d
ı ş ı nda her
zam ankin den de
ğ i ş ik de
ğ ille rd i. Harry
Slu ghorn 'u n lo
ş bir
ş ekild e ayd
ı nla t
ı lm
ı ş
partis in in ak
ş am
ı nda bir a z kaym ak bir a s
ı n ı n
etk is in de nele r ola ca
ğı
n ı bekle m enin iy i

ola ca
ğı
n ı dü
ş ündü. A ncak o zam ana kadar
endi
ş ele nm esi gere ken daha acele
ş eyle r
vard
ı .
Katie B ell h iç bir a yr
ı lm a ih tim ali o lm aks
ı z ı n h ala
St. M ungo H asta nesi'n deydi k i b u d a H arry 'n in
eylü ld en beri dik katle çal
ı ş t ı rd
ığ ı
gele ce
ğ i
parla k Grif fin dor Tak
ı m ı 'n
ı n bir kovala y
ı c ı
eksi
ğ i old u
ğ u anla m
ı na geliy ord u. Katie 'n in
dönm esi um uduyla yerin e ba
ş ka bir in i alm a
i ş in i e rte le yip d urm u
ş tu , a ncak a ç
ı l ı ş m aç
ı n ı n
Sly th erin 'le yap
ı la cak olm as
ı old ukça
kork utu cuydu, b u n edenle d e o nun o ynam ak
iç in z am an
ı nda d önem eyece
ğ in i k abul e tm esi
gere kiy ord u.
Harry seçm ele r iç in bütü n bin ay
ı to pla m aya
gere k o ld u
ğ unu d ü
ş ünm üyord u, b u n edenle b ir
gün Quid dit c h'le pek ala kas
ı olm ayan iç
kabart
ı c ı b ir d uyguyla B iç im D e
ğ i ş tir m e ders i

sonra s
ı Dean Thom as'
ı kö
ş eye s
ı k ı ş t ı rd
ı .
S ı n ı f ı n bir ço
ğ u ç
ı km
ı ş t ı , ancak ta m am
ı
Herm io ne'n in yara t
ı ş ı na ait ola n bir çok
c ı v ı ld ayan sar
ı ku
ş hala odada dola
ş ı yord u,
ba
ş ka kim se havadaki bir ku
ş tü yünden bu
kadar ç ok ç
ı karm ay
ı b a
ş ara m am
ı ş t ı .
“H ala kovala y
ı c ı l ı kta oynam akla ilg ile niy or
musun?”
“N e -? E vet, ta bi k i! ” d edi D ean h eyecanl
ı b ir
ş ekild e. Harry Dean'
ı n om zunun üzerin den
Seam us Fin negan'
ı n huysuz bir if a deyle
kit a pla r
ı n ı ç anta s
ı na t
ı km akta o ld u
ğ unu g örd ü.
Harry 'n in Dean'e oynam as
ı n ı te klif etm eyi
is te m em esin in s ebeple rin den b ir i d e S eam us'
ı n
bundan ho
ş la nm ayaca
ğı
n ı bilm esiy di. Di
ğ er
ta ra fta n, ta k
ı m iç in e n iy i o la n
ı y apm al
ı yd
ı v e
Dean s eçm ele rd e S eam us'
ı e zip g eçm i
ş ti.

“P eki öyle yse, ta k
ı mdas
ı n,” dedi H arry . “B u
ak
ş am a ntr e nm an v ar, s aat y edid e.”
“T am am ,” d edi D ean. “H o
ş ça k al, H arry ! V ay
can
ı na! Gin ny'y e söyle m ek iç in
sab
ı rs
ı zla n
ı yoru m !”
Ko
ş ara k o dadan ç
ı kt
ı v e H arry v e S eam us'
ı
yaln
ı z b
ı ra kt
ı , bu ra hats
ı z an H erm io ne'n in
kanary ala r
ı ndan bir in in v
ı nla yara k üstle rin den
geçerk en Seam us'
ı n kafa s
ı na pis le m esiy le
daha d a k ötü b ir h ale g eld i. S em aus, K atie 'n in
yerin e gele n ki
ş id en ho
ş nuts uz ola n te k ki
ş i
de
ğ ild i. A k
ş am O rta k S alo n'd a H arry 'n in s
ı n ı f
ark ada
ş la r
ı ndan ik is in i ta k
ı ma seçti
ğ i
gerç e
ğ iy le ilg ili h om urtu la r y ükseliy ord u. O kul
hayat
ı boyunca bundan çok daha kötü
hom urtu la ra ta ham mül etm ek zoru nda kala n
Harry iç in b u d uru m p ek d e d ayan
ı lm az d e
ğ ild i,
ancak ayn
ı zam anda bu bask
ı yakla
ş makta

ola n S ly th erin m aç
ı nda b ir z afe r g ere ktir iy ord u.
E ğ er G rif fin dor kazan
ı rs a, H arry biliy ord u ki
bütü n bin a onu nas
ı l ele
ş tir d ik le rin i unutu p
harik a bir ta k
ı m old u
ğ unu bild ik le rin e yem in
edecekle rd i. A ncak kaybederle rs e... eh, diy e

ş ündü H arry h o
ş nuts uzca, d aha ö nce ç ok
daha k ötü h om urtu la ra d ayanm
ı ş t ı ... O a k
ş am
Dean'
ı uçark en göre n Harry 'n in pi
ş man
olm as
ı na hiç gere k kalm am
ı ş t ı , Gin ny ve
Dem elz a'y a old ukça iy i i
ş ç
ı kart
ı yord u.
Vuru cula r, P eakes v e C oote d a g it g id e d aha
iy i olu yorla rd
ı . Tek soru n Ron'd u. O
gerg in lik te n ve güven eksik li
ğ in den çeken
tu ta rs
ı z b ir o yuncuydu, v e n e y az
ı kki s ezonun

ı l ı ş m aç
ı n ı n te hdit e dic i y önü d e o nun b ütü n
güvensiz li
ğ in i g eri g etir m i
ş ti. P ek ç o
ğ u G in ny
ta ra f
ı ndan at
ı la n yar
ı m düzin e gol yedik te n
sonra , yönte m i git gid e daha vah
ş i bir hale
geld i, öyle ki sonunda yakla
ş an Dem elz e

Robin s'in a
ğ z ı na b ir y um ru k p atla tt
ı .
“B ir k azayd
ı , ö zür d ile rim , D em elz a, g erç ekte n
üzgünüm !” d iy e s esle ndi R on h er y erin den k an
dam la r b ir h ald e y ere d o
ğ ru z ik zakla rla a lç ala n
Dem elz a'n
ı n a rk as
ı ndan. “ Y aln
ı zca-”
“P anik le di, ” dedi D em elz a'n
ı n hem en yan
ı na
in ip o nun
ş i ş mi
ş d uda
ğı
na b akan G in ny k
ı zg
ı n
bir
ş ekild e. “ S eni a pta l, R on,
ş unun h alin e b ak!”
“ İ yile
ş tir e bilir im ,” d iy en H arry , ik i k
ı z ı n önüne
in di ve asas
ı n ı Dem elz a'n
ı n a
ğ z ı na tu tu p
“E pik sey” d edi. “ V e G in ny, R on'a b ir d aha a pta l
dem e, b u ta k
ı m ı n k apta n
ı s en d e
ğ ils in -”
“S en ona apta l diy em eyecek kadar m e
ş gul
görü nüyord un v e b en d e b ir in in b unu y apm as
ı
gere kti
ğ in i -” H arry g ülm em ek iç in k endin i z or
tu ttu .

“H avaya, h erk es, h adi. ..”
Genel ola ra k bu dönem yapt
ı kla r
ı bütü n
antr e nm anla r iç in de b u e n k ötü sü o ls a d a m aça
bu kadar yak
ı nla rk en dürü stlü
ğ ün do
ğ ru bir
davra n
ı ş b iç im i o lm ad
ığ ı
n ı d ü
ş ünüyord u.
“ İ yi i
ş ti, mille t, san
ı r ı m Sly th erin 'i düm düz
edece
ğ iz ,” dedi canl
ı bir
ş ekild e, ve
Kovala y
ı c ı la r ve V uru cula r soyunm a odas
ı n ı
kendile rin den m em nun b ir
ş ekild e te rk e ttile r.
“B ir ç uval e jd erh a g übre si g ib i o ynad
ı m,” d edi
Ron, yank
ı la nan bir sesle kap
ı Gin ny'n in
ark as
ı ndan k apand
ığ ı
nda.
“H ay
ı r, ö yle o ynam ad
ı n,” d edi H arry c id di b ir
ş ekild e. “D enedi
ğ im e n iy i y akala y
ı c ı s ı n, R on.
Tek s oru nun s in ir le rin e h akim o la m am ak.”
Kale ye d o
ğ ru y ürü dükle ri z am an iç in de H arry

cesare tle ndir m e s özle rin e a m ans
ı z bir
ş ekild e
devam etti, ve ik in ci kata vard
ı kla r
ı nda R on
ne
ş eli o lm a s
ı n ı r ı ndayd
ı . A ncak ta m G rif fin dor
Kule si'n e g it m ek iç in h er z am an k ulla nd
ı kla r
ı
kestir m e y ol o la n d uvar h al
ı s ı n ı k ald
ı rd
ı kla r
ı nda
kendile rin i b ir b ir le rin e s
ı k ı ca s ar
ı lm
ı ş v e s anki
dudakla r
ı bir b ir in e tu tk alla nm
ı ş gib i ate
ş li bir
ş ekild e öpü
ş en D ean ve G in ny'y e bakark en
buld ula r.
Sanki kocam an ve a
ğı
r bir
ş ey bir anda
Harry 'n in m id esin de c an b ulm u
ş v e o nun iç in i
pençeliy orm u
ş gib iy di: kan beynin e hücum
etm i
ş ti, böyle ce bütü n bu duygu sönm ü
ş tü ,
yerin e D ean'
ı bir pelt e ye çevir e cek
ş ekild e
la netle m ek iç in a c
ı mas
ı z b ir d ürtü d o
ğ mu
ş tu .
Bu ani ç
ı lg
ı nl
ı kla bo
ğ u ş urk en, R on'u n sesin i
sanki ç ok u zak b ir m esafe den g eliy orm u
ş g ib i
duydu.”

“O ha!”
Dean v e G in ny a yr
ı l ı p e tr a fa b akt
ı la r. “ N e v ar? ”
dedi G in ny.
“K endi k
ı z kard e
ş im i halk a aç
ı k bir yerd e
öpü
ş ürk en b ulm ak is te m iy oru m !”
“S iz m üdahale e tm eden ö nce b ura s
ı ı ss
ı z b ir
korid ord u!” d edi G in ny.
Dean u ta nm
ı ş g örü nüyord u. H arry 'y e g üvensiz
bir if a deyle gülü m sedi, ancak H arry kar
ş ı l ı k
verm edi, çünkü iç in de yeni do
ğ mu
ş ola n
canavar Dean'
ı n bir an önce ta k
ı mdan
kovulm as
ı iç in k ükrü yord u.
“ Ş ey... hadi, G in ny,” dedi D ean, “h adi O rta k
Salo n'a d önelim ...”
“S en g it !” d edi G in ny. “ S evgili e rk ek k ard e
ş im le
bir k aç
ş ey konu
ş aca
ğı
m!” D ean o sahneyi

öyle ce te rk e tm ekte n p ek d e ü zgün o lm ayan
bir if a deyle o ra dan a yr
ı ld
ı .
“E vet,” d edi G in ny k
ı z ı l s açla r
ı n ı g eriy e d o
ğ ru
at
ı p te rs te rs R on'a b akara k. “B unu ilk v e s on
kez k onu
ş al
ı m. K im in le ç
ı kt
ığ ı
m y a d a ç
ı kt
ığ ı
m
ki
ş iy le n e y apt
ığ ı
m s enin i
ş in d e
ğ il R on - ”
“E vet, b enim i
ş im !” d edi R on, o nun k adar s in ir li
bir
ş ekild e. “S ence in sanla r
ı n k
ı z kard e
ş im in
bir - ”
“B ir n e?” d iy e b a
ğı
rd
ı G in ny a sas
ı n ı ç
ı karta ra k.
“T am o la ra k b ir n e?”
“B ir
ş ey d em ek is te m edi G in ny -” d edi H arry
oto m atik bir
ş ekild e, ancak iç in deki canavar
Ron'u n s özle rin i o nayla rc as
ı na k ükrü yord u.
“A h, e vet, d em ek is te di! ” d edi b ir d en H arry 'y e
patla yara k. “S
ı rf hayat
ı boyunca kim seyle

öpü
ş medi
ğ i iç in , s
ı rf
ş im diy e k adar a ld
ığ ı
e n iy i
öpücük M urie l H ala 'd an o ld u
ğ u iç in - ”
“K apat ç eneni! ” d iy e b ö
ğ ürd ü k
ı rm
ı z ı y ı geçip
art
ı k k esta ne re ngin e d önü
ş en R on. R on da
asas
ı n ı ç
ı kard
ı , ve H arry çabucak ara la r
ı na
geçip d urd u.
“S en ne dedi
ğ in i bilm iy ors un!” diy e kükre di
Ron, kolla r
ı n ı aç
ı p G in ny'n in önünde dura n
Harry 'n in üzerin den Gin ny'y e en iy i at
ı ş ı
yapm aya çal
ı ş ı rk en. “S
ı rf bunu halk a aç
ı k
yerle rd e y apm
ı yoru m d iy e-!”
Gin ny, H arry 'y i önünden çekm eye çal
ı ş ı rk en
ala yc
ı bir k ahkaha a tt
ı .
“P ig w id geon'
ı öpüyors un, de
ğ il mi? Yoksa
yast
ığ ı
n ı n alt
ı nda sakla d
ı ğı
n bir M urie l H ala
re sm in m i v ar? ”

“S eni- !”
Turu ncu bir
ı ş ı k dem eti h
ı zla H arry 'n in sol
kolu nun a lt
ı ndan g eçip G in ny'y i b ir k aç s antim le
ı skala d
ı ; H arry R on'u it tir ip d uvara y ap
ı ş t ı rd
ı .
“A pta lla
ş ma - ”
“H arry , C ho C hang'i ö ptü !” d iy e b a
ğı
rd
ı ,
ş im di
sesi a
ğ la m ak ü zere ym i
ş g ib i g ele n G in ny. “V e
Herm io ne de Vik to r Kru m 'u , bu i
ğ re nç bir
ş eym i
ş g ib i d avra nan te k s ensin R on, ç ünkü
yaln
ı zca on ik i ya
ş ı ndaki bir çocuk kadar
te crü ben v ar!”
Bununla bir lik te f
ı rt
ı na gib i uzakla
ş t ı . Harry
hem en R on'u s erb est b
ı ra kt
ı ; y üzündeki if a de
öld ürü cüydü.
İ kis i o ra da ö yle ce d erin n efe sle r
ala ra k d urd ula r, ta k i F ilc h'in k edis i M rs . N orris

ş ede b elir ip g erilim i b ozana k adar.

“H adi, ” dedi Harry , Filc h'in ayak sürü yen
yürü yü
ş ü k ula kla r
ı na g elm eye b a
ş la d
ığ ı
nda.
Acele yle merd iv enle rd en ç
ı k ı p yedin ci kat
korid oru na g ir d ile r. “H ey, ç ekil ö nüm den!” d iy e
ba
ğı
rd
ı Ron küçük bir k
ı za, k
ı z kork uyla
s ı çra d
ı ve elin deki bir
ş i ş e dolu su kurb a
ğ a
yum urta s
ı n ı d ü
ş ürd ü.
Harry
ş ang
ı rd am a s esin i d uym ad
ı b ile , y önünü
ş a ş ı rm
ı ş , b a
ş ı d önüyorm u
ş g ib iy di, b ir y
ı ld
ı r ı m
ta ra f
ı ndan çarp
ı lm ak böyle bir
ş ey olu rd u
herh ald e. B u yaln
ı zca o, R on'u n k
ı zkard e
ş i
old u
ğ u iç in , d edi k endi k endin e. O nu D ean'le
öpü
ş ürk en görm ekte n ho
ş la nm ad
ı n, çünkü o
Ron'u n k ard e
ş i. ..
Ancak bunun yerin e davets iz bir
ş ekild e
kendis in in Gin ny'le o
ı ss
ı z korid ord a
öpü
ş ürk enki görü ntü sü geld i akl
ı na...


ğ sündeki c anavar m
ı r ı ld and
ı ... a ncak s onra
Ron'u n d uvar h al
ı s ı n ı k ald
ı rm as
ı v e H arry 'y e
asas
ı n ı ç ekere k ‘
güvenin i y
ı km ak
'la ilg ili
ş eyle r
söyle di
ğ in i görd ü... “b ir de ark ada
ş ı m
ola caks
ı n...”
“S ence gerç ekte n H erm io ne Kru m 'u öpm ü
ş
müdür? ” diy e anid en sord u Ron
Ş i ş man
Han
ı m'a yakla
ş ı rla rk en. Harry suçlu bir
ba
ş la ng
ı ç y apt
ı v e h ayal g ücüne a s
ı l ı p R on'u n
ra hats
ı z e tm edi
ğ i, G in ny'le y aln
ı z o ld ukla r
ı b ir
korid or h ayal e tti - “N e?” d edi k afa s
ı k ar
ı ş m ı ş
bir
ş ekild e. “A h...
ş ey...” D ürü st ola n cevap
“e vet” , a ncak b unu s öyle m edi. A ncak y in e d e
Ron c evab
ı H arry 'n in s ura t if a desin den a lm
ı ş t ı .
“D illig ro ut,” dedi kara nl
ı k bir
ş ek ild e
Ş i ş man
Han
ı m'a , ve ik is i portr e deli
ğ in den t
ı rm an
ı p
Orta k S alo n'a ç
ı kt
ı la r.

Bir d aha ik is i d e n e G in ny n e d e H erm io ne'd en
bahsetm edile r; asl
ı nda bir b ir le riy le “iy i
gecele r”d en ba
ş ka hiç bir
ş ey konu
ş madan,
ik is i d e k endi d ü
ş üncele riy le m e
ş gul b ir
ş ekild e
sessiz ce y ata
ğ a g ir d ile r.
Harry uzun bir süre uyan
ı k bir hald e, dört
dir e kli y ata
ğı
n ı n ö rtü le rin e b akara k v e k endin i
Gin ny'y e ola n his le rin in yaln
ı zca a
ğ abeylik
his le ri o ld u
ğ una in and
ı rm aya ç al
ı ş ara k ö yle ce
yatt
ı .
İ kis i b ir lik te , b ütü n y az
ı a
ğ abey kard e
ş
gib i Q uddit c h o ynayara k, R on'u k
ı zd
ı ra ra k, v e
Bill ile S üm ük'e g üle re k g eçir m em i
ş le r m iy di?
Gin ny'y i y
ı lla rd
ı r ta n
ı yord u... B öyle koru yucu
bir duyguyu his setm esi do
ğ ald
ı ... ona göz
kula k olm ak is te m esi do
ğ ald
ı ... D ean'
ı n onu
öptü
ğ ü iç in kolu nu baca
ğı
n ı parç ala m ak
is te m esi. .. Hay
ı r... bu k
ı s ı m a
ğ abeylik

duygula r
ı n ı k ontr o l e tm eliy di. ..
Ron u ykusunda h
ı r ı ld ayara k h orla d
ı .
O R on'u n k ard e
ş i, d edi H arry k endin e c id di b ir
ş ekild e. R on'u n k ard e
ş i. O s
ı n ı rla r
ı n d
ı ş ı nda.
Ron'la ola n ark ada
ş l ığ ı
n ı hiç bir
ş ey iç in
te hlik eye ata m azd
ı . Yast
ığ ı
n ı daha ra hat bir
ş ekle getir d i ve dü
ş üncele rin in Gin ny'n in
yak
ı nla r
ı na bile git m esin i engelle m ek iç in
elin den gele ni yapara k uykusunun gelm esin i
bekle di. H arry e rte si g ün R on'u n e lin de V uru cu
sopas
ı yla k endis in i k ovala d
ığ ı
b ir d iz i rü yan
ı n
ard
ı ndan b ir a z s ers em le m i
ş v e k afa s
ı k ar
ı ş m ı ş
bir hald e uyand
ı , ancak gün orta s
ı nda
rü yas
ı ndaki Ron hayalin i mutlu bir
ş ekild e
Gin ny ve Dean'e dü
ş manl
ı k besle m ekle
kalm ay
ı p, H erm io ne'y i d e i
ğ nele yic i v e a la yc
ı
bir
ş ekild e h or g öre n R on'la d e
ğ i ş tir d i. B unla ra
ek o la ra k, R on ö nceki g ecenin a rd
ı ndan d aha

al
ı ngan ve Patla r Uçlu Kele kerle r kadar
patla m aya haz
ı r görü nüyord u. Harry bütü n
gününü Herm io ne ve Ron ara s
ı nda bar
ı ş
sa
ğ la m aya çal
ı ş ara k geçir d i, ancak
ba
ş ar
ı s ı zd
ı ; s onunda H erm io ne a
ş ı r ı d ere cede
sin ir li o la ra k y ata
ğ a g it ti, R on's a k ork m u
ş bir
ş ekild e kendis in e bakan bir in ci s
ı n ı f
Grif in dor'la ra k
ı zg
ı nca k üfü r e dere k a zam etle
erk ekle r yata khanesin e ç
ı kt
ı . Ve Harry 'n in
kork usuna ra
ğ men, R on'u n b u y eni s ald
ı rg an
hali sonra ki bir k aç gün de geçm edi. D aha
kötü sü, b u o nun y akala y
ı c ı l ı k y ete nekle rin i d e
bat
ı rd
ı ve onu daha da sald
ı rg an bir hale
getir d i, bu nedenle cum arte si günkü
maçla r
ı ndan önceki son antr e nm anla r
ı nda
Kovala y
ı c ı la r'
ı n k ale ye g önderd i
ğ i to pla r
ı n hiç
bir in i k urta ra m ad
ı v e h erk ese ö yle sin e b ö
ğ ürd ü
ki sonunda Dem elz a Robin s'i gözya
ş la r
ı na
bo
ğ du.

“K apat çeneni ve onu yaln
ı z b
ı ra k!” diy e
ba
ğı
rd
ı R on'u n ancak üçte ik is i kadar ola n,
ancak e lin de k u
ş kusuz a
ğı
r b ir v uru cu s opas
ı
ta
ş ı yan P eakes.
“Y ETE R !” d iy e b ö
ğ ürd ü, G in ny'n in R on'a d o
ğ ru
te rs te rs bakt
ığ ı
n ı göre n ve onun Yara sa
Bula m ac
ı Büyüsü'n deki beceris in i hat
ı rla yan
Harry v e i
ş le r yold an ç
ı km adan önce onla ra
kar
ı ş mak iç in y anla r
ı na g it ti.
“P eakes, g it v e B lu dger'la r
ı to pla . D em elz a, b u
gün ç ok iy i o ynad
ı n, g it v e k endin i to pla , R on...”
konu
ş maya ba
ş la m adan önce herk esin
git m esin i bekle di, “s en benim en iy i
ark ada
ş ı ms
ı n, ancak di
ğ erle rin e bu
ş ekild e
davra nm aya devam eders en seni ta k
ı mdan
ata r
ı m!”
Harry bir an Ron'u n gerç ekte n bir ta ne

vura ca
ğı
n ı d ü
ş ündü, a ncak s onra d aha k ötü b ir
ş ey o ld u: R on s üpürg esin in ü zerin de ç ökm ü
ş
gib i g örü nüyord u, ü zerin deki b ütü n s ald
ı rg anl
ı k
git m i
ş gib i görü nüyord u ve dedi ki:
“A yr
ı l ı yoru m . B ir i
ş e y ara m az
ı m.”
“B ir i
ş e yara m az de
ğ ils in ve ayr
ı lm
ı yors un!”
dedi H arry a te
ş li bir
ş ekild e R on'u c üppesin in
önünden yakala yara k. “F orm undayken her
ş eyi kurta ra biliy ors un,
ş u andaki yaln
ı zca
zih in sel b ir p ro ble m !”
“S en b ana k aç
ı k m
ı d iy ors un?”
“E vet, b elk i d e!”
Bir a n b ir b ir le rin e b akt
ı la r, s onra R on b it k in b ir
ş ekild e k afa s
ı n ı s alla d
ı .
“B a
ş ka bir Yakala y
ı c ı bulm ak iç in zam an
ı n
olm ad
ığ ı
n ı biliy oru m , bu nedenle yar
ı n

oynayaca
ğı
m, ancak e
ğ er kaybeders ek, ki
öyle o la cak, ta k
ı mdan a yr
ı la ca
ğı
m.”
Harry 'n in söyle di
ğ i hiç bir
ş ey fa rk etm edi.
Ak
ş am yem e
ğ i boyunca Ron'u n kendin e
güvenin i yükselt m eye çal
ı ş t ı ; R on bunu fa rk
edem eyecek kadar Herm io ne'y e k
ı zg
ı n ve
huysuzdu. O ak
ş am O rta k Salo n'd a H arry
ı sra r etti, R on ayr
ı l ı rs a bütü n ta k
ı m ı n nas
ı l
hara p ola ca
ğı
na dair aç
ı kla m ala r yapt
ı . Bir
ş ekild e ta k
ı m ı n geri kala n
ı uzak bir kö
ş ede
bir b ir le rin e sokulm u
ş bir
ş ekild e otu rm u
ş ve
belli k i R on h akk
ı nda m
ı r ı ld an
ı yor v e o na p is
bak
ı ş la r at
ı yorla rd
ı . Sonunda Harry Ron'a
meydan o kuyara k k
ı ş k ı rtm ak v e o nun u m utla
gol kurta ra n ta vr
ı na geri dönm esi iç in onu
te kra r sin ir le nm eyi denedi, ancak bu str a te ji
cesare tle ndir m esi b ir y ana i
ş e y ara m ad
ı bile ;
Ron y ata
ğ a h er z am an o ld u
ğ u g ib i ü zgün v e

um uts uz g it ti.
Harry kara nl
ı kta uzun bir süre uyan
ı k yatt
ı .
Önle rin deki maç
ı kaç
ı rm ak is te m iy ord u;
yaln
ı zca bu onun ilk kapta nl
ığ ı
old u
ğ undan
de
ğ il, a yn
ı z am anda h akk
ı ndaki
ş üphele ri h ala
kan
ı tla yam ad
ığ ı
D ra co M alf o y'u Q uid dit c h't e
yenm ek iç in . Ancak e
ğ er Ron son bir k aç
antr e nm andaki g ib i o ynars a, k azanm a
ş ansla r
ı
old ukça z ay
ı f g örü nüyord u...
Ke
ş ke R on'u kendin e getir m enin bir yolu nu
buls ayd
ı ... O nun fo rm unun e n ü st s eviy esin de
oynam as
ı n ı sa
ğ la yacak bir yol. .. Ron'u
gerç ekte n g üzel b ir g ün g eçir d i
ğ in e in and
ı ra cak
bir
ş ey...
Ve cevap H arry 'y e anid en parla k bir ilh am la
geld i.
Erte si sabah kahvalt
ı her zam anki gib i

heyecan veric iy di; Sly th erin 'le r Grif fin dor
ta k
ı m ı ndan B üyük S alo n'a g ir e n h er o yuncuya
yüksek sesle t
ı sla y
ı p yuhlu yorla rd
ı . Harry
kafa s
ı n ı kald
ı r ı p ta vana bakt
ı ve iy iy e i
ş are t
ola n b erra k, s olu k m avi b ir g ökyüzü g örd ü.
Ara l
ı ks
ı z b ir k
ı rm
ı z ı v e a lt
ı n re ngi y
ığ ı
n ı o la n
Grif fin dor m asas
ı H arry ve R on yakla
ş ı rk en
alk
ı ş la d
ı . H arry s
ı r ı ta ra k el salla d
ı , Ron's a
güçsüz bir
ş ekild e y üzünü b uru
ş tu ru p ba
ş ı n ı
salla d
ı .
“N e
ş ele n, Ron!” diy e sesle ndi Lavender.
“B iliy oru m , harik as
ı n!” Ron onu görm ezden
geld i.
“Ç ay?” diy e sord u Harry ona. “K ahve?
Balk aba
ğı
suyu?”
“N e olu rs a,” dedi Ron as
ı k sura tla ve
to stu ndan h uysuz b ir
ı s ı r ı k a ld
ı .

Bir k aç d akik a s onra R on'u n s on z am anla rd aki
kaba davra n
ı ş la r
ı ndan son dere ce yorg un
görü nen v e b u n edenle d e k ahvalt
ı ya onla rla
bir lik te in m eyen Herm io ne görü ndü, ancak
masaya g eld i
ğ in de d ura kla d
ı .
“ İ kin iz nas
ı l his sediy ors unuz?” diy e sord u,
ta rta rm
ı ş gib i Ron'u n kafa s
ı n ı n ark as
ı na
bakara k.
“ İ yi, ” dedi R on'a bir bard ak balk aba
ğı
suyu
dold urm akta o la n H arry . “
İ ş te R on, a l, iç .”
Ron ta m b ard a
ğı
a
ğ z ı na k adar g ötü rm ü
ş tü k i
Herm io ne a nid en a ra ya g ir d i. “
İ çm e o nu R on!”
Hem H arry h em d e R on o na b akt
ı la r.
“N eden?” d edi R on.
Ş im di H erm io ne g özle rin e in anam
ı yorm u
ş g ib i
Harry 'y e b ak
ı yord u. “
İ çece
ğ in e a z ö nce b ir
ş ey

katt
ı n.”
“A ffe ders in ?” d edi H arry .
“B eni d uydun. G örd üm . R on'u n iç ece
ğ in e bir
ş ey d öktü n. H ala
ş i ş e e lin de d uru yor!”
“N eden bahsetti
ğ in i bilm iy oru m ,” dedi H arry
ş i ş eyi a cele yle c ebin e y erle
ş tir e re k.
“R on, s eni u yar
ı yoru m , iç m e o nu!” d edi te la
ş la
Herm io ne te kra r, a ncak R on b ard a
ğı
a ld
ı , b ir
dik i
ş te iç ti ve dedi ki: “B ana patr o nlu k
ta sla m ay
ı k es, H erm io ne!”
Herm io ne re zil olm u
ş gib i görü nüyord u.
Yaln
ı zca H arry 'n in d uyabile ce
ğ i
ş ekild e e
ğ ilip
onun kula
ğı
na t
ı sla d
ı , “B unun iç in okuld an
at
ı la bilir s in . S ana in anam
ı yoru m , H arry !”
“K onu
ş ana b ak,” d iy e g eri f
ı s ı ld ad
ı H arry . “S on
zam anla rd a
ş a ş ı rtm aca büyüsü yap
ı la n

bir ile rin i h at
ı rl
ı yor m usun?”
H ı zla masadan, onla rd an uza
ğ a uzakla
ş t ı .
Harry onun git m esin i pi
ş manl
ı k duym adan
seyre tti. H erm io ne Q uid dit c h'in n e k adar c id di
bir i
ş old u
ğ unu asla anla yam am
ı ş t ı . Dönüp
dudakla r
ı n ı ş ap
ı rd atm akta o la n R on'a b akt
ı .
“N ere deyse z am an g eld i, ” d edi H arry n e
ş eli b ir
ş ekild e.
Sta dyum a d o
ğ ru b üyük a d
ı mla rla ile rle rle rk en
donm u
ş çim enle r ayakla r
ı alt
ı nda çat
ı r çutu r
ediy ord u. “ H ava b u k adar g üzel o ld u
ğ u iç in ç ok
ş ansl
ı y ı z, d e
ğ il m i? ” d iy e s ord u H arry R on'a .
“E vet,” d edi o ld ukça s olg un v e h asta g örü nen
Ron.
Gin ny ve Dem elz a çokta n Quid dit c h
cüppele rin i giy m i
ş , soyunm a odas
ı nda

bekliy orla rd
ı .
“ Ş artla r u ygun g örü nüyor,” d edi G in ny, R on'u
görm ezden gele re k. “V e ta hm in et ne old u?
Dünkü a ntr e nm anla r
ı nda k afa s
ı na b ir B lu dger
yiy en Sly th erin kovala y
ı c ı s ı Vais ey
oynayam ayacak k adar s akat! B undan d a iy is i -
Malf o y d a h asta !”
“N e?” dedi H arry ona bakm ak iç in anid en
dönere k. “ H asta m
ı ? N eyi v arm
ı ş ?”
“H iç bir fik rim y ok, a ncak b u b iz im iç in h arik a,”
dedi G in ny n e
ş eli bir
ş ekild e. “Y erin e H arp er'
ı
oynat
ı yorla r; b enim d önem im de v e a pta l
ı n te ki! ”
Harry belir s iz bir
ş ekild e gülü m sedi, k
ı rm
ı z ı
cüppesin i giy erk en akl
ı Quid dit c h't e n çok
uzakla rd ayd
ı . Malf o y daha önceden
yara la nd
ığ ı
iç in oynayam ayaca
ğı
n ı id dia
etm i
ş ti, ancak o zam an m aç
ı n S ly th erin 'le re

daha u ygun o la n b ir z am ana e rte le ndi
ğ in den d e
em in o lm u
ş tu .
Ş im di n eden y erin e b a
ş ka b ir in in
geçm esin den m utlu o lm u
ş tu ? G erç ekte n h asta
m ı yd
ı , y oksa n um ara m
ı y ap
ı yord u?
“ Ş üpheli, öyle de
ğ il m i? ” diy e sord u R on'a
alç ak s esle . “ M alf o y'u n o ynam am as
ı ?”
“ Ş ansl
ı , diy elim ,” dedi R on bir a z daha canl
ı
görü nere k. “V e Vais ey de yok, o en iy i
golc üydü, sanm azd
ı m- hey!” dedi anid en,
Yakala y
ı c ı e ld iv enle ri g iy erk en d onup k ala ra k
Harry 'y e b akt
ı .
“N e?”
“B en... s en...” R on s esin i a lç alt t
ı , h em k ork m u
ş
hem de heyecanla nm
ı ş görü nüyord u.
“ İ çece
ğ im ... balk aba
ğı
suyum ... yapm ad
ı n,
de
ğ il m i? ”

Harry k a
ş la r
ı n ı k ald
ı rd
ı v e “B e
ş d akik a iç in de
ba
ş l ı yoru z, a yakkab
ı la r
ı n ı g iy sen iy i o lu r,” d an
ba
ş ka b ir
ş ey d em edi.
Gürü lt ü lü k ükre m ele r v e y uhala m ala r a ra s
ı nda
sahaya y ürü düle r. S ta dyum un b ir k enar
ı a lt
ı n
sar
ı s ı ve k
ı rm
ı z ı , di
ğ er ta ra f
ı is e ye
ş il ve
güm ü
ş s eliy di. B ir ç ok H uffle puff v e R avencla w
da yerin i alm
ı ş t ı ; Bütü n bu ç
ığ
l ı kla r
ı n ve
alk
ı ş la r
ı n ara s
ı nda H arry , Luna Lovegood'u n
ünlü asla n kafa l
ı ş apkas
ı n ı n kükre m ele rin i
duyabiliy ord u.
Harry h akem o la ra k to pla r
ı s and
ı kta n s erb est
b ı ra km ak iç in h az
ı r b ekle yen M adam H ooch'a
do
ğ ru b ir a d
ı m a tt
ı .
“K apta nla r el s
ı k ı ş ı n,” dedi H arry 'n in eli yeni
Sly th erin Kapta n
ı Urq uhart'
ı n eli iç in de
ezilir k en. “S üpürg ele rin iz e bin in . Düdükle

bir lik te ... ü ç... ik i. .. b ir ...”
Düdük çald
ı , H arry ve di
ğ erle ri ayn
ı anda
donm u
ş ç im enle re s ertç e b as
ı p y ükseld ile r.
Harry b ir y andan S nit c h'i a ra y
ı p b ir y andan d a
old ukça alt
ı nda zig zagla r çiz en Harp er'a
bakara k y erin ç evre sin de s üzülü yord u.
Sonra her zam anki m aç anla t
ı c ı s ı n ı n sesin e
hiç benzem eyen kula k t
ı rm ala y
ı c ı bir ses
ba
ş la d
ı .
- Evet, i
ş te ba
ş la d
ı la r ve bu y
ı l Potte r'
ı n
kurd u
ğ u ta k
ı m ı görm ek biz im iç in old ukça
ş a ş ı rt
ı c ı . Bir çok ki
ş i geçen y
ı lk i yar
ı m
yam ala k Yakala y
ı c ı l ığ ı
'n dan dola y
ı Ron
Weasle y'n in bu y
ı l ta k
ı mdan at
ı la ca
ğı
n ı

ş ünüyord u, ancak elb ette , K apta n'la yak
ı n
bir a rk ada
ş l ı k o ld ukça y ard
ı m e tm i
ş ...

Bu sözle r sahan
ı n di
ğ er ucundaki
Sly th erin 'le rin ala yl
ı gülm ele ri ve alk
ı ş la r
ı yla
kar
ş ı la nd
ı . Harry boynunu uzata ra k maç
anla t
ı c ı n ı n b ulu ndu
ğ u b ölm eye b akt
ı . Ö nceden
Lee J ord an'a a it o la n s ih ir li m egafo na k onu
ş an
bu k ez u zun, k
ı vr
ı k b uru nlu , z ay
ı f, k um ra l b ir
o ğ la nd
ı , H arry H uffle puf o yuncusu o la n v e h iç
ho
ş la nm ad
ığ ı
Z acharia s S m it h 'i ta n
ı d ı .
- A h, i
ş te S ly th erin 'in ilk gol gir i
ş im i, sahada
h ı zla ile rle yen k i
ş i U rq uhart v e -
Harry 'n in m id esi ta kla a tt
ı .
- W easle y kurta rd
ı , pekala , san
ı r ı m bazen
ş ansl
ı o ld u
ğ u k esin g ib i. ..
“B u d o
ğ ru S m it h ,
ş ansl
ı ,” d iy e m
ı r ı ld and
ı k endi
kendin e s
ı r ı ta n Harry ve Kovala y
ı c ı la r'
ı n
ara s
ı na dala ra k yakala nm as
ı zor Snit c h'i
ara m aya k oyuld u.

Oyun b a
ş la d
ı kta n y ar
ı m s aat s onra , G ry ffin dor
alt m
ı ş a s
ı f ı r öndeydi, Ron gerç ekte n de,
baz
ı la r
ı yaln
ı zca eld iv enle rin in ucuyla
ba
ş ard
ığ ı
, b ir k aç o la
ğ anüstü k urta r
ı ş y apm
ı ş t ı
ve G ry ffin dor'u n a lt
ı g olü nden d örd ünü G in ny
atm
ı ş t ı . B u d uru m Z acharia s'
ı n ik i W easle y'n in
yaln
ı zca H arry o nla r
ı s evdi
ğ i iç in o ra da o ld u
ğ u
hakk
ı nda yapt
ığ ı
sesli fik ir yürü tm ele ri
durd urm u
ş ve yerin e Peakes ve Coote 'a
ba
ş la m
ı ş t ı .
- E lb ette k i C oote b ir V uru cu iç in u ygun y ap
ı ya
sahip d e
ğ il.
dedi Z acharia s y üksek b ir
ş ekild e,
- O nla r
ı n g eneld e d aha ç ok k as
ı o lu r -
“O na b ir B lu dger f
ı rla t!” d iy e C oote 'a s esle ndi
Harry y an
ı ndan h
ı zla g eçerk en, a ncak C oote
koca bir s
ı r ı t ı ş la Blu dger'
ı Harry 'n in z
ı t

yönünde g eçm ekte o la n H arp er'a g önderm eyi
ye
ğ le di. H arry m em nun bir
ş ekild e B lu dger'
ı n
bo
ğ uk ta ng
ı rt
ı s ı n ı duydu ve onun hedefin e
ula
ş t ığ ı
n ı a nla d
ı .
Görü nü
ş e g öre G rif fin dor y anl
ı ş y apam
ı yord u.
Tekra r te kra r gol att
ı la r ve te kra r te kra r
sahan
ı n di
ğ er ucu R on'u n kurta rd
ığ ı
golle rle
ra hatla d
ı . O da
ş im di gülü m süyord u ve
gerç ekte n iy i bir kurta r
ı ş ta n sonra kala bal
ı k
canl
ı bir koro halin de eski fa vori
ş ark
ı la r
ı
“ Kra l
ı m ı z s ı n W easle y

ş ark
ı s ı n ı söyle m eye
ba
ş la d
ığ ı
nda yüksekte n onla r
ı yönetiy orm u
ş
gib i y apm aya b a
ş la d
ı .
“B ugün özel bir i old u
ğ unu dü
ş ünüyor, de
ğ il
mi? ” d edi i
ğ neli b ir s es v e H arp er'
ı n k aste n v e
sert bir
ş ekild e çarp t
ığ ı
Harry nere deyse
süpürg esin den dü
ş üyord u. “S eni kan hain i. ..”
Madam Hooch'u n ark as
ı dönüktü ve alt ta

Grif fin dor'lu la r öfk eyle ba
ğı
rd
ı la r, döndü
ğ ünde
Harp er ç okta n h
ı zla u zakla
ş m ı ş t ı . H arry o m zu
ac
ı r b ir h ald e v e o na a rk adan s ertç e ç arp m aya
kara rl
ı b ir
ş ekild e a rk as
ı ndan h
ı zla nd
ı ...
- S an
ı r ı m S ly th erin 'd en H arp er S nit c h'i g örd ü!
dedi Z acharia s S m it h m egafo na d o
ğ ru .
- E vet, kesin lik le Potte r'
ı n görm edi
ğ i bir
ş eyi
görd ü!
Sm it h g erç ekte n b ir a pta l d iy e d ü
ş ündü H arry ,
çarp
ı ş t ı kla r
ı n ı g örm em i
ş m iy di? A ncak b ir a n
sonra m id esi s anki g ökyüzünden a
ş a ğı
d o
ğ ru

ş tü - S m it h hakl
ı yd
ı ve H arry yan
ı l ı yord u:
Sntic h b erra k g ökyüzünde p arla yara k o ld ukça
üstle rin de b ir y erd e h
ı zla h are ket e diy ord u.
Harry h
ı zla nd
ı ; rü zgâr kula kla r
ı nda öyle
u ğ uld uyord u k i n e S m it h 'in y oru m la r
ı n ı n e d e

kala bal
ığ ı
duyam
ı yord u, ancak Harp er hala
ondan ö ndeydi v e G rif fin dor y aln
ı zca y üz p uan
öndeydi; e
ğ er Harp er ora ya ondan önce
var
ı rs a Gry ffin dor kaybederd i. .. ve
ş im di
Harp er o ndan b ir a d
ı m u zakl
ı kta yd
ı v e k olu nu
öne u zatm
ı ş t ı ...
“H ey, H arp er!” d iy e b a
ğı
rd
ı H arry u m uts uzlu k
iç in de. “M alf o y yerin e geçm en iç in sana ne
kadar ö dedi? ”
Ona b unu n eyin s öyle tti
ğ in i b ilm iy ord u, a ncak
Harp er ik ile m de kald
ı ; S nit c h'i eliy le yokla d
ı ,
onun p arm akla r
ı n ı n a ra s
ı ndan k ay
ı p g it m esin e
iz in v erd i v e o nu
ı skala yara k s a
ğı
ndan g eçti.
Harry m uhte
ş em b ir k avra y
ı ş la o k üçük, k anat
ç ı rp an to pu y akala d
ı .
“E VET!” d iy e h ayk
ı rd
ı . D önere k h
ı zla y ere in di,
Snit c h'i tu ta n eli havadayd
ı . Kala bal
ı k ne

old u
ğ unu anla r anla m az nere deyse oyunun
bit ti
ğ in i haber vere n düdük sesin i dahi
bast
ı ra cak y ükseklik te b ir b a
ğı
r ı ş k optu .
“G in ny, n ere ye g id iy ors un?” d iy e b a
ğı
rd
ı H arry
ta k
ı m ı n geri kala n
ı ta ra f
ı ndan havada
kucakla n
ı rk en, ancak Gin ny h
ı zla onla r
ı n
sa
ğı
ndan g eçip g it ti v e m üth i
ş b ir s esle m aç
anla ta nla r kabin in e çarp t
ı . K ala bal
ı k ç
ığ
l ı kla r
at
ı p güle rk en, Gry ffin dor'lu Zarc haria s'
ı n
alt
ı nda güçsüz bir
ş ekild e k
ı m ı ld and
ığ ı
odun
enkaz
ı n ı n yan
ı na in di; G in ny öfk eli görü nen
Pro fe sör M cG onagall'a kay
ı ts
ı z bir
ş ekild e
“F re nle m eyi unuttu m , Pro fe sör, özür
dile rim ,” d iy ord u.
Kahkahala rla güle re k Harry ta k
ı m ı n geri
kala n
ı ndan ayr
ı ld
ı ve gid ip G in ny'y e sar
ı ld
ı ,
ancak o nu h em en b
ı ra kt
ı . O nun b ak
ı ş la r
ı ndan
kaç
ı nara k y erin e R on'u n a rk as
ı ndan n e
ş eyle e l

ç ı rp t
ı , b ütü n d ü
ş manl
ı k u nutu lm u
ş tu , G ry ffin dor
Tak
ı m ı s ahay
ı ta ra fta rla r
ı na el salla yara k kol
kola g eçiy ord u.
Soyunm a o das
ı ndaki a tm osfe r n e
ş e dolu ydu.
“O rta k S alo n'd a p arti v ar, S eam us d edi! ” d iy e
ba
ğı
rd
ı D ean ta
ş k ı n bir
ş ekild e. “H adi, G in ny,
Dem elz a!”
Harry v e R on s oyunm a o das
ı nda k ala n s on ik i
ki
ş iy di. Herm io ne iç eri gir d i
ğ in de ik is i ta m
odadan ç
ı km ak üzere ydi. G ry ffin dor e
ş arb
ı n ı
elin de bükerk en üzgün ancak kara rl
ı
görü nüyord u. “S enin le konu
ş mam la z
ı m,
Harry ,” Derin bir nefe s ald
ı . “B unu
yapm am al
ı yd
ı n. Slu ghorn 'u duydun, bu
yasad
ı ş ı .”
“N e y apacaks
ı n, b iz i e le m i v ere ceksin ?” d iy e
ç ı k ı ş t ı R on.

“S iz ik in iz neden bahsediy ors unuz?” diy e
sord u H arry , cüppesin i asm ak iç in ark as
ı n ı
onla ra d önere k, b öyle ce s
ı r ı tt
ığ ı
n ı görm edile r.
“T am am en neden bahsetti
ğ im iz i biliy ors un!”
dedi H erm io ne tiz b ir s esle . “ K ahvalt
ı da R on'u n
bard a
ğı
na
ş ans ik sir i k att
ı n! F elix F elic is !”
“H ay
ı r, katm ad
ı m,” dedi Harry ik is iy le
yüzle
ş mek iç in d önere k.
“E vet, y apt
ı n, H arry , v e b u d a n eden h er
ş eyin
bu kadar iy i git ti
ğ in in sebebi, ord a her
ş eyi
kaç
ı ra n Sly th erin oyuncula r
ı ve her
ş eyi
kurta ra n R on v ard
ı !”
“B en bir
ş ey k atm ad
ı m,” d edi H arry k ocam an
bir s
ı r ı tm ayla . Elin i cebin e soktu ve sabah
kahvalt
ı da Herm io ne'n in görd ü
ğ ü
ş i ş eyi
ç ı kard
ı .
Ş i ş e a lt
ı n re ngi b ir ik sir le a
ğ z ı na k adar
dolu ydu ve
ş i ş enin kapa
ğı
hala mum la

mühürlü ydü.
“R on'u n b unu y apt
ığ ı
m ı dü
ş ünm esin i is te dim ,
bu nedenle sen bakark en ekliy orm u
ş gib i
yapt
ı m,” R on'a b akt
ı . “K endin i
ş ansl
ı h is setti
ğ in
iç in her
ş eyi k urta rd
ı n. B unu ta m am en k endin
yapt
ı n.”
İ ksir i te kra r c ebin e k oydu.
“B alk aba
ğı
suyum da gerç ekte n bir
ş ey yok
muydu?” d iy e s ord u R on h ayre tle r iç in de.
“A ncak h ava g üzel. .. v e V ais ey o ynayam ad
ı ...
Gerç ekte n
ş ans ik sir i v erilm edim m i? ”
Harry k afa s
ı n ı s alla d
ı . R on a
ğ z ı a ç
ı k b ir s üre
ona b akt
ı , s onra H erm io ne'y e d öndü v e o nun
sesin i ta klit edere k, “ '
Bu sabah Ron'u n
iç ece
ğ in e Felix Felic is ekle din , her
ş eyi
kurta rm as
ı n ı n s ebebi b u!
' G örd ün m ü? Y ard
ı m

olm adan d a g olle ri k urta ra biliy oru m , H erm io ne!”
“B en k urta ra m ad
ığ ı
n ı h iç bir z am an s öyle m edim
Ron, s en d e ik sir v erild i
ğ in i s an
ı yord un!”
Ancak R on ç okta n s üpürg esin i o m zuna a tm
ı ş
ve u zun a d
ı mla rla o nun y an
ı ndan g eçip k ap
ı ya
git m i
ş ti.
“ Ş ey,” dedi Harry bu ani sessiz lik iç in de;
pla n
ı n ı n bu
ş ekild e geri te pebile ce
ğ in i

ş ünm em i
ş ti. “ Ö yle yse... p artiy e g id elim m i? ”
“S en g it !” d edi H erm io ne y a
ş la d olu g özle rin i
k ı rp
ı ş t ı ra ra k. “
Ş u a nda R on b eni h asta e diy or,
bilm iy oru m k i n e y apm al
ı yd
ı m...”
Ve o d a f
ı rt
ı na g ib i s oyunm a o das
ı ndan ç
ı kt
ı .
Harry bir çok ki
ş in in ona te brik le r dile di
ğ i
kala bal
ığ ı
n iç in den yürü yere k kale ye do
ğ ru
git ti, b üyük b ir h ayal k
ı r ı kl
ığ ı
y a
ş ı yord u; o R on

maç
ı k azan
ı r k azanm az H erm io ne'y le ik is in in
hem en y in e a rk ada
ş o la cakla r
ı n ı d ü
ş ünüyord u.
Herm io ne'y e Ron'u as
ı l gücendir e n
ş eyin
Kru m 'u ö ptü
ğ ü o ld u
ğ unu n as
ı l a nla ta bile ce
ğ in i
bilm iy ord u, ö zellik le d e b u ç ok u zun b ir z am an
önce o ld u
ğ u iç in . H arry iç eri g ir d i
ğ in de h o
ş b ir
rit m i o la n O rta k S alo n'd aki k utla m a p artis in de
Herm io ne'y i göre m edi. Varl
ığ ı
yenile nen
alk
ı ş la r v e te brik le rle k utla nm
ı ş t ı v e o nu te brik
eden bir gru p in san hem en etr a f
ı n ı sarm
ı ş t ı .
Ancak s
ı ca
ğı
s
ı ca
ğı
na m aç analiz i yapm ak
is te yen C re evey k ard e
ş le rle e l s
ı k ı ş ı p, e tr a f
ı n ı
sar
ı p yapt
ığ ı
en ufa k gülü nç yoru m a
kahkahala rla güle n ve gözle rin i k
ı rp
ı ş t ı ra n
k ı zla rd an kurtu ld u
ğ unda R on'u ara m a f
ı rs at
ı
bula bild i. E n a z
ı ndan, a
ğı
r bir
ş ekild e onunla
Slu ghorn 'u n Noel partis in e bir lik te git m ek
is te yen R om ild a V ane'd en kurtu la bilm i
ş ti. T am
iç ecekle rin d urd u
ğ u m asaya d o
ğ ru kaç
ı yord u

ki, om zunda Pygym Puff Arn old ola n ve
to pukla r
ı n ı n dib in de um utla miy avla yan
Cro okshanks o la n G in ny'le k ar
ş ı k ar
ş ı ya g eld i.
“R on'u m u ar
ı yors un?” diy e sord u s
ı r ı ta ra k.
“ İ ş te
ş ura da, ik iy üzlü p is lik .”
Harry onun i
ş are t etti
ğ i kö
ş eye bakt
ı . O rd a,
bütü n o dan
ı n ta m g örü
ş m esafe si iç in de, R on,
Lavender Bro w n'la öyle yak
ı n bir
ş ekild e
sar
ı lm
ı ş görü nüyord u ki, kim in elin in nere de
old u
ğ unu s öyle m ek z ord u.
“O nun y üzünü y iy orm u
ş g ib i g örü nüyor, d e
ğ il
mi? ” dedi G in ny sakin bir ta v
ı rla . “A ncak
san
ı r ı m, y ord am
ı n ı b ir a z a r
ı tm ak zoru nda.
İ yi
oyundu, H arry .”
Kolu na h afif ç e v urd u; H arry a ni b ir d uygunun
mid esin e çulla nd
ığ ı
n ı his setti, ancak sonra
Gin ny k endin e d aha fa zla k aym ak b ir a s
ı a lm ak

iç in uzakla
ş t ı . Cro okshanks de sar
ı gözle ri
Arn old 'a k ilit le nm i
ş b ir
ş ekild e o nun a rk as
ı ndan
yava
ş ça ile rle di. H arry d aha u zunca b ir s üre
yüzeye ç
ı kaca
ğ a b enzem eyen R on'd an b a
ş ka
bir yere döndü, ta m o anda portr e deli
ğ i
kapan
ı yo rd u.
İ ç b ula nd
ı ra n b ir h is le , ç al
ı y ele si
gib i k ahvere ngi b ir tu ta m s aç
ı g örü
ş a ç
ı s ı ndan
kaybolu rk en g örd ü
ğ ünü s and
ı .
Hem en ile ri at
ı ld
ı , te kra r R om ild a Vane'd en
kaçt
ı ve
Ş i ş man H an
ı m'
ı n portr e sin i savuru p
açt
ı . D
ı ş ar
ı daki k orid or
ı ss
ı z g örü nüyord u.
“H erm io ne?”
Onu, ilk d enedi
ğ i k ilit li o lm ayan s
ı n ı fta buld u.
Ö ğ re tm en m asas
ı nda otu ru yor ve az önce
orta ya ç
ı kartt
ığ ı
b elli o la n c
ı v ı ld ayara k b a
ş ı n ı n
üzerin de d air e le r ç iz en ik i s ar
ı k u
ş un d
ı ş ı nda
yaln
ı z g örü nüyord u. H arry o nu b öyle b ir a nda

bile b üyü ç al
ı ş abilm esin e h ayra n k ald
ı .
“A h, m erh aba, H arry ,” d edi k
ı r ı lg an b ir s esle .
“S adece a l
ı ş t ı rm a y ap
ı yord um .” “E vet... onla r
- ş ey- g erç ekte n g üzelle r...” d edi .
Harry 'n in o na n e s öyle yece
ğ i h akk
ı nda e n u fa k
bir fik ri y oktu . O nun R on'u fa rk e tm edi
ğ i, p artiy i
yaln
ı zca ç ok fa zla p at
ı rt
ı l ı o ld u
ğ u iç in te rk e tti
ğ i
konusunda h iç bir
ş ans
ı o lu p o lm ad
ığ ı
n ı m era k
ediy ord u ki, H erm io ne anid en hiç de do
ğ al
olm ayan yükseklik te bir sesle , “R on
kutla m ala rd a e
ğ le niy orm u
ş gib i görü nüyord u,”
dedi.
“ Ş ey...ö yle m i? ” d edi H arry .
“O nu görm em i
ş gib i davra nm a,” dedi
Herm io ne. “T am ola ra k sakla nd
ığ ı
söyle nem ezdi, d e
ğ il - ? ”

Ark ala r
ı ndaki k ap
ı b üyük b ir g ürü lt ü yle a ç
ı ld
ı .
Harry 'n in deh
ş etin e ra
ğ men R on kahkahala r
ata ra k v e L avender'
ı e lin den ç ekere k iç eri g ir d i.
“A h,” d edi H arry v e H erm io ne'y i g örü nce.
“O ops!” d edi L avender v e k
ı k ı rd ayara k o dadan
ç ı kt
ı . K ap
ı h
ı zla a rk as
ı ndan k apand
ı .
İ çerd e kork unç,
ş i ş en, kabara n bir sessiz lik
vard
ı . Herm io ne dik dik Ron'a bak
ı yord u;
ancak o na d o
ğ ru b akm ay
ı k abul e tm eyen R on
kabaday
ı l ı k ve dik ba
ş l ı l ı k kar
ı ş ı m ı garip bir
duyguyla , “M erh aba, Harry ! Nere ye git ti
ğ in i
mera k e ttim !” d edi.
Herm io ne m asadan kayd
ı . Alt
ı n re nkli ku
ş
sürü sü hala ba
ş ı n ı n üzerin de c
ı v ı ld ayara k
dair e le r ç iz m eye d evam e diy ord u, b u n edenle o
bu g arip v e tü ylü g üne
ş s is te m i m odelin in b ir
parç as
ı g ib i g örü nüyord u.

“L avender'
ı d
ı ş ar
ı da bekle tm em elis in ,” dedi
alç ak sesle . “N ere ye kaybold u
ğ unu mera k
edecektir .”
Old ukça y ava
ş ve dim dik bir
ş ekild e kap
ı ya
do
ğ ru y ürü dü. H arry d aha k ötü b ir
ş ey o lm ad
ığ ı
iç in r a hatla m
ı ş g örü nen R on'a b ir b ak
ı ş a tt
ı .
“O ppugno!” , k ap
ı e
ş i ğ in den b ir h ayk
ı r ı ş g eld i.
Harry d önüp v ah
ş i b ir y üz if a desiy le a sas
ı n ı
Ron'a d o
ğ ru lt m u
ş o la n H erm io ne'y i g örd ü: A lt
ı n
ku
ş s ürü sü
ş im di m erm i g ib i h
ı zla R on'a d o
ğ ru
gid iy ord u. Ron ba
ğı
ra ra k elle riy le yüzünü
kapatt
ı ancak ku
ş la r eri
ş ebild ik le ri her deriy i
gagala y
ı p p ençele yere k o na s ald
ı rd
ı la r.
“G erre m offm e!” d iy e h ayk
ı rd
ı , a ncak k in dar b ir
hid detle Herm io ne as
ı l ı p kap
ı y ı açt
ı ve
kaybold u. H arry kap
ı çarp ara k kapanm adan
önce b ir h
ı çk
ı r ı k d uydu
ğ unu d ü
ş ündü.

ON B E
Ş İ NC
İ B Ö LÜ M :

BO ZU LM AZ Y EM
İ N
K ar bir kez daha buzla nm
ı ş cam la r
ı n
k ar
ş ı s ı nda gir d ap gib i uçu
ş urk en, N oel h
ı zla
y akla
ş ı yord u. H agrid O rta k S alo n'a ç okta n h er
z am anki on ik i Noel a
ğ ac
ı n ı te k ba
ş ı na
y erle
ş tir m i
ş , m erd iv en kork ulu kla r
ı na güm ü
ş i
ş erit le rd en o lu
ş an ç oban-p üskülle ri d ola nm
ı ş t ı .
Z ı rh l
ı h eykelle rin k askla r
ı n ı n a lt
ı ndaki m um la r
k or d ü
ş mü
ş çesin e p arl
ı yord u, k orid or b oyunca
b ütü n aç
ı kl
ı kla ra ökseotu öbekle ri as
ı lm
ı ş t ı .
H er g eçi
ş in de H arry 'y i ö kseotla r
ı n ı n a rd
ı ndan
i z le m eye kara r verm i
ş gib i gözüken ve
k orid ord a t
ı kanm ala ra neden ola n büyük k
ı z
g ru pla r
ı vard
ı . E n az
ı ndan H arry 'n in yapt
ığ ı
g ece gezile ri ona kale nin giz li geçit le ri

hakk
ı nda u m ulm ad
ı k a m a b ir h ayli d e y ara rl
ı
bilg i edin m esin i sa
ğ la m
ı ş t ı ; s
ı n ı fla r ara s
ı nda
“ö kseots uz” y olla r b ulm akta z orla nm
ı yord u.
Ron is e bu tü r ç
ı km azla r
ı kulla nm ala r
ı na,
ne
ş eden yoksun k
ı skançl
ı k kaynayan
kükre m eye benzer bir kahkaha atm akla
kar
ş ı l ı k v erm i
ş ti. H arry h er n e k adar b u y eni
gü le n,
ş aka y apan R on'u , b ir k aç h afta d
ı r s in ir li
hare ketle rin e k atla nm ak z oru nda k ald
ığ ı
h alin e
te rc ih e ts e d e, b u g eli
ş mi
ş R on o na p ahal
ı ya
mal o lm u
ş tu . Ö ncelik le R on'u ö pm edi
ğ i h er a n
ı
vakit kayb
ı ola ra k görm eye ba
ş la m
ı ş ola n
Lavender Bro w n'
ı n s
ı k s
ı k anid en orta ya
ç ı k ı ş la r
ı na ta ham mül etm ek zoru ndayd
ı ,
ik in cis i H arry , bir kez daha kendin i bir b ir iy le
konu
ş mam aya niy etli ik i ki
ş in in dostu ola ra k
bulm u
ş tu . Kolla r
ı n ı n üstü ve elle ri hala
Herm io ne'n in ku
ş sald
ı r ı s ı ndan dola y
ı derin

çiz ik le r v e k esik le rle d olu o la n R on, k
ı zg
ı n v e
kendin i s avunan b ir tu tu m ta k
ı nm
ı ş t ı .
“ Ş ik âyet edem ez,” dedi Harry 'y e. “O da
Kru m 'la ç
ı kt
ı . V e
ş im di d e a yn
ı ş ekild e b enim le
ç ı km ak is te yen b ir i o ld u
ğ unu ö
ğ re ndi. ”
Harry cevap verm edi. Y ar
ı n sabahki M uska
ders in den önce okum ala r
ı gere ken “
E ş siz
İ puçla r
ı : B ir A ra
ş t ı rm a
” k it a b
ı na d alm
ı ş ta klid i
yapt
ı . Zate n R on ve H erm io ne ile ark ada
ş
olm aya k ara rl
ı o ld u
ğ u iç in ç o
ğ u z am an a
ğ z ı n ı
kapal
ı tu tm ay
ı y e
ğ liy ord u.
“H erm io ne'y e h iç s öz v erm edim . Y ani, ta m am ,
onunla S lu ghorn 'u n N oel p artis in e g id ecektim ,
am a daha önce söyle m edi. .. Ark ada
ş la r
ı n
yapt
ığ ı
g ib i. .. B en ö zgür...” H arry “
Mükem mel
İ puçla r
ı ” kit a b
ı ndan bir sayfa daha çevir d i,
Ron'u n o nu iz le di
ğ in in fa rk
ı ndayd
ı . R on'u n s esi

m ı r ı lt
ı la ra d öndü, a te
ş in ç
ı t ı rt
ı la r
ı R on'u n s esin i
gölg eliy ord u, am a te kra r “
Kru m
” ve “
ş ik âyet
edem ez
” k elim ele rin i y akala d
ı .
Herm io ne'n in ders pla n
ı o kadar dolu ydu ki,
ancak R on L avender'a y ap
ı ş m ı ş ş ekild e o nun
ne y apt
ığ ı
n ı g örm edi
ğ i a k
ş am la r H erm io ne ile
görü
ş ebiliy ord u. Ron Orta k Salo n'd ayken
Harry ile otu rm ak is te m iy ord u, bu nedenle
genellik le k ütü phanede g örü
ş ebiliy orla rd
ı , k i b u
da k onu
ş mala r
ı n ı n y aln
ı zca f
ı s ı ld am a
ş eklin de
ola ca
ğı
a nla m
ı na g eliy ord u.
Kütü phane ba
ş kan
ı Madam Pin ce ra fla r
ara s
ı nda sin sic e gezin ir k en “K im i is te rs e
öpm ekte özgür,” dedi H erm io ne. “G erç ekte n
hiç a ld
ı rm
ı yoru m .”
Tüy k ale m in i k ald
ı rd
ı v e s in ir li b ir
ş ekild e “i” n in
nokta s
ı n ı y erle
ş tir d i v e b u d a p ar
ş öm ende b ir

delik a ç
ı lm as
ı na n eden o ld u. H arry h iç bir
ş ey
söyle m edi. Kulla nm aya kulla nm aya yak
ı nda
sesin i k aybedece
ğ in i d ü
ş ündü. “
Geli
ş mi
ş Büyü
Yap
ı m ı ” k it a b
ı na b ir m ik ta r d aha g öm üld ü v e
“ Sonsuz Y a
ş am
İ ksir i
” ü zerin e b ir k aç n ot d aha

ş tü . Bazen Lib atiu s Bora ge'
ı n yaz
ı s ı na
Pre ns'in ekle di
ğ i yara rl
ı dip notla r
ı gözden
geçir m ek iç in d ura kl
ı yord u.
Bir k aç dakik a sonra “V e akl
ı ma gelm i
ş ken,”
dedi H erm io ne, “ D ik katli o lm an g ere k.”
“S on kez diy oru m ,” dedi Harry . K
ı rk be
ş
dakik al
ı k sessiz li
ğ in ard
ı ndan ilk defa
konu
ş uyord u. “B u kit a b
ı geri verm iy oru m ,
Snape't e n ö
ğ re ndi
ğ im den veya Slu ghorn 'u n
ö ğ re tti
ğ in in ç ok d aha fa zla s
ı n ı M ele z P re ns't e n
ö ğ re n-”
“S enin a pta l P re ns'in den b ahsetm iy oru m b en,”

sanki Harry 'n in kit a b
ı ona kaba
davra nm
ı ş ças
ı na g
ı c ı k bir bak
ı ş att
ı . “D aha
öncesin den konu
ş uyoru m . B ura ya gelm eden
önc e
ş u R om ild a V ane d enen k
ı z ı n d a o ld u
ğ u
k ı zla r tu vale tin e git tim , sana nas
ı l a
ş k ik sir i
vere bile ce
ğ in e kara r verm eye çal
ı ş ı yord u.
Herk es onla rd an bir in i Slu ghorn 'u n partis in e
götü re ce
ğ in i um uyor, görü nen oydu ki hepsi
Fre d ve G eorg e'u n a
ş k ik sir le rin den alm
ı ş ;
kork ar
ı m k i b üyük ih tim alle i
ş e y ar
ı yorla r-”
“O z am an n eden h epsin e e l k oym ad
ı n?” d edi
Harry . G örü nen o ydu k i H erm io ne'n in k ura lla ra
ola n d ü
ş künlü
ğ ü b u k adar k rit ik b ir z am anda
onu te rk e tm i
ş ti.
“T uvale tte yken y anla r
ı nda ik sir le r y oktu .” d edi
Herm io ne, küçüm seyen bir ses to nuyla .
“S adece ta ktik le ri konu
ş uyorla rd
ı . Ve
san
ı yoru m k i M ele z P re ns h er n eyse,” k it a ba

gene i
ğ re nç b ir b ak
ı ş a tt
ı , “h erh ald e b u k adar
çe
ş it a
ş k ik sir in e kar
ş ı bir panzehir hayal
etm i
ş tir , yerin de ols am senin le gid ecek bir in i
davet e derd im , b öyle ce d i
ğ erle ri h ala b ir
ş ans
ı
old u
ğ unu d ü
ş ünm eyi k eserle r. P arti y ar
ı n g ece,
git tik çe d aha d a v ah
ş ile
ş iy orla r.”
“D avet etm ek is te di
ğ im kim se yok,” diy e
gevele di H arry , h er n e k adar g ece rü yala r
ı nda
Gin ny bir d en belir s e de -k i R on'u n iy i bir
Zih nefe ndar olm ad
ığ ı
na
ş ükre diy ord u hala -
Gin ny hakk
ı nda becere bild i
ğ in ce daha az

ş ünm eye ç al
ı ş ı yord u.
“H er neyse, ne iç ti
ğ in e dik kat et, çünkü
Rom ild a Vane bir
ş eyle ri ba
ş arm
ı ş gib i
gözüküyord u.” d edi H erm io ne s ert b ir
ş ekild e.
Daha sonra uzun A rit m ansi ödevin in yaz
ı l ı
old u
ğ u par
ş öm eni yukar
ı çekere k bir
ş eyle r

çiz ik tir m eye devam etti. H arry bir süre li
ğ in e
onu s üzdü.
“B ir dakik a dur” dedi yava
ş ça. “F ilc h'in
Wea sle y
Ş akac
ı D ükkan
ı 'n dan a l
ı nan h er
ş eyi
yasakla d
ığ ı
n ı s an
ı yord um .”
“P eki
ş im diy e kadar Fic h'in yasakla r
ı n ı kim
ta kt
ı k i? ” d iy e s ord u H erm io ne, h ala ö devin e
yo
ğ unla
ş m ı ş ş ekild e d uru yord u.
“A m a bütü n bayku
ş la r
ı n ara nd
ığ ı
n ı
san
ı yord um . O z am an b u k
ı zla r n as
ı l o lu yor d a
a ş k ik sir le rin i o kula s okabiliy or? ”
“F re d v e G eorg e o nla r
ı b ir ç e
ş it p arfü m v eya
öksürü k ik sir iy m i
ş gib i yollu yor,” dedi
Herm io ne, “B ayku
ş S ip ari
ş S erv is le ri'n in b ir e r
parç as
ı b u.”
“B u k onuda ç ok
ş ey b iliy ors un.”

Herm io ne d aha ö nce “
Geli
ş mi
ş İ ksir Y ap
ı m ı ”
kit a b
ı na b akt
ığ ı
h aliy le H arry 'y e b akt
ı .
“B ütü n bunla r, yaz
ı n Gin ny ve bana
göste rd ik le ri
ş i ş ele rin ark as
ı nda yaz
ı l ı ,” dedi
so
ğ ukça. “E tr a fta dola
ş ı p ba
ş kala r
ı n ı n
iç ecekle rin e ik sir k atm
ı yoru m ... v eya k ötü b ir
ş eym i
ş d erk en n um ara y apm
ı yoru m ...”
“E vet, ta m am , önem li de
ğ il, ” dedi Harry
çabukça. “Ö nem li ola n Filc h'in apta l yerin e
konm as
ı d e
ğ il m i? B u k
ı zla r b a
ş ka b ir
ş ey g ib i
göz üken
ş eyle r sokuyorla r okula ! Öyle yse
Malf o y g erd anl
ığ ı
b u
ş ekild e n eden s okam as
ı n-
?”
“Y apm a H arry ... G ene m i. ..”
“H adi H erm io ne, n eden o lm as
ı n?” d iy e ü ste le di
Harry .

Herm io ne iç in i çekere k “B ak” dedi, “S
ı r
Sezic ile r u
ğ urs uzlu kla r
ı , la netle ri ve giz li
muskala r
ı te spit edebilir le r, de
ğ il m i? Daha
önce K ara nl
ı k b üyüle ri v eya K ara nl
ı k obje le ri
bulm ada kulla n
ı ld
ı la r. G erd anl
ı kta old u
ğ u gib i
bu k adar g üçlü b ir la neti s aniy ele r iç in de fa rk
edebilir le r, de
ğ il m i? F akat ba
ş ka bir
ş i ş eye
konulm u
ş ş eyle ri fa rk edem eyebilir le r - en
az
ı ndan a
ş k ik sir le ri Kara nl
ı k de
ğ il veya
te hlik eli- ”
“S enin iç in d em esi k ola y ta bi” d iy e m
ı r ı ld and
ı
Harry , R om ild a V ane'i d ü
ş ünere k.
“G ene de Filc h'in onun bir öksürü k
ş uru bu
olm ad
ığ ı
n ı ay
ı rt etm esi zor, sonuçta iy i bir
büyücü de
ğ il, sanm
ı yoru m ki bir
ş i ş eyi
di
ğ erin den a y
ı rt- ”
Herm io ne bir anda sesin i kesti, Harry de

duym u
ş tu . Bir is i kara nl
ı k kit a p ra fla r
ı n ı n
ard
ı ndan o nla ra y akla
ş m ı ş t ı . B ekle dile r v e b ir
dakik a sonra Madam Pin ce'in akbaba
görü nü
ş ü kö
ş eden belir m i
ş ti, yanakla r
ı iç in e
çökm ü
ş tü , yüzü par
ş öm en gib iy di ve uzun
kem erli burn u elin de ta
ş ı d ığ ı
gaz la m bas
ı yla
anid en a yd
ı nla nm
ı ş t ı .
“K ütü pha ne
ş im di kapal
ı ” dedi. “A ld
ığ ı
n ı z
ş eyle ri do
ğ ru yerle rin e koy- bu kit a ba ne
yap
ı yors un ö yle s eni te rb iy esiz ç ocuk?”
“B u kütü phanenin de
ğ il, benim !” dedi H arry
acele yle , Madam Pin ce'in pençevari eli
masaya u zand
ığ ı
a nda H arry k it a b
ı n ı k apt
ı .
“Z orb a!” d iy e h
ı r ı ld ad
ı . “ P is lik !, Z iy ankar!”
“ İ çin dede yaz
ı yor kit a b
ı n” dedi H arry , kit a b
ı
elin den z orla g eri ç ekti.

Madam P in ce k riz g eçir e cek g ib i g örü nüyord u;
h ı zla e
ş yala r
ı n ı to pla yan H erm io ne, H arry 'y i
om zundan y akala yara k o ra dan u zakla
ş t ı rd
ı .
“D ik katli olm azsan kütü phaneye gir m eni
engelle yebilir . N eden b u a pta l k it a b
ı getir m ek
zoru ndayd
ı n k i? ”
“B enim suçum de
ğ il, azg
ı n köpekle r gib i
ba
ğı
r ı yord un H erm io ne. V eya s an
ı yor m usun
ki Filc h hakk
ı nda kaba konu
ş tu k diy e
ba
ş ı m ı zda bit ti? Her zam an ara la r
ı nda bir
ş eyle r o ld u
ğ unu d ü
ş ündüm ...”
“N e, h a h a...”
Tekra rd an e skis i g ib i k onu
ş abilm ele rin in ta d
ı n ı
ç ı kara ra k, bom bo
ş mum la rla ayd
ı nla t
ı lm
ı ş
korid orla rd an Orta k Salo n'a git m ek iç in
ile rle dile r. B u a ra da F ilc h ile M adam P in ce'in
giz lic e a
ş k y a
ş ay
ı p y a
ş am ad
ığ ı
n ı ta rt
ı ş t ı la r.

“ İ hti
ş am l
ı N oel'le r” d edi H arry
Ş i ş man K ad
ı n'a .
Bu o nla r
ı n y eni h o
ş p aro la la r
ı yd
ı .
“S ana da ayn
ı s ı ndan” dedi
Ş i ş man Kad
ı n
ş ı mar
ı k b ir s
ı r ı tm ayla v e o nla r
ı k abul e tm ek iç in
ile riy e s avru ld u.
Harry p ortr e den iç eri t
ı rm and
ığ ı
a nda R om ild a
Vane, “M erh aba Harry !” dedi. “B ir a z
Solu ngaçsuyu is te r m is in ?” H erm io ne o na “
Ne
dedim ben sana
” bak
ı ş ı att
ı om zunun
üstü nden.
“H ay
ı r, te
ş ekkür e derim ,” d edi H arry ç abukça.
“P ek s evm em .”
“T am am , o zam an bunla r
ı al” dedi R om ild a,
elle rin e bir kutu s
ı k ı ş t ı ra ra k. “Ç ik ola ta l
ı
Kanepele r, iç le rin de Ate
ş vis kis i var. Büyük
annem y olla d
ı , a m a b en s evm em o nla r
ı .”

“E h-p eki- te
ş ekkür ederim ,” dedi Harry , ne
söyle yece
ğ in i bile m eden. “E e ben de
ş eye
gid iy ord um ...” Herm io ne'n in ark as
ı ndan
ko
ş tu rd u, s esi g it m i
ş g ib iy di.
“S ana anla tm
ı ş t ı m,” dedi Herm io ne öz bir
ş ekild e. “N e kadar çabuk bir is in e te klif
eders en, o k adar ç abuk s eni y aln
ı z b
ı ra k
ı rla r
ve s en d e-”
Ancak y üzü b ir d en if a desiz le
ş ti, a yn
ı k olt u kta
sarm a
ş dola
ş otu ra n Lavender ile Ron'u
görm ü
ş tü .
“N eyse, iy i g ecele r, H arry ” d edi H erm io ne, s aat
daha a k
ş am y ediy di, b a
ş ka bir
ş ey d em eden
k ı zla r y ata khanesin e g it m ek iç in a yr
ı ld
ı .
Harry yata
ğ a gid erk en kendin e yaln
ı zca bir
gün daha ders le rle u
ğ ra
ş aca
ğı
n ı , üste lik
Slu ghorn 'u n p artis in in a rd
ı ndan R on ile K ovuk'a

git m ek iç in yola ç
ı kacakla r
ı n ı hat
ı rla ta ra k
ra hatla m aya çal
ı ş t ı . G örü nü
ş e bak
ı l ı rs a ta til
ba
ş la m adan önce Herm io ne ile Ron'u n
bir le
ş mele ri im kans
ı zd
ı , fa kat m uhte m ele n b u
ara o nla ra s akin le
ş mek v e d aha iy i d avra n
ı ş la r
serg ile m ele ri iç in d ü
ş ünm e f
ı rs at
ı v ere cekti.
Bu um utla r
ı çok fa zla gelm i
ş ti anla
ş ı la n, her
ik is iy le bir B iç im D e
ğ i ş tir m e daha geçir m eye
katla nd
ı kta n s onra b u u m utla r y ok o ld u. E n z or
konu o la n in sanla r ü zerin de b iç im d e
ğ i ş tir m eye
ba
ş la m
ı ş la rd
ı , aynala r
ı n kar
ş ı s ı nda
çal
ı ş ı yorla rd
ı ve ka
ş la r
ı n ı n re ngin i
de
ğ i ş tir m ele ri is te nm i
ş ti. H erm io ne huysuzca
Ron'u n b u y old aki b erb at d enem esin e g üld ü;
am a her nas
ı ls a kendin e harik ula de in ce bir
b ı y ı k yara tm ay
ı ba
ş arm
ı ş t ı . Ron is e buna
kar
ş ı l ı k Herm io ne'n in , Pro fe sör Mcgonagall
soru sord u
ğ unda yerin den a
ş a ğı
yukar
ı

z ı pla m as
ı n ı n ac
ı mas
ı z am a ta m da yerin e
otu ra n b ir ta klid in i y apm
ı ş t ı , b u d a H erm io ne'n in
te kra r ya
ş la ra bo
ğ ulm as
ı na neden ola n
Lavender ve Parv ati ik ilis in in kahkahala ra
bo
ğ ulm as
ı na neden olm u
ş tu . Zil çald
ı ğı
nda
e ş yala r
ı n ı n yar
ı s ı n ı ark as
ı nda b
ı ra kara k
s ı n ı fta n f
ı rla d
ı ve H em io ne'n in ona R on'd an
daha fa zla ih tiy aç duydu
ğ una kara r vere re k
e ş yala r
ı n ı to pla y
ı p o d a p e
ş in den ç
ı kt
ı .
Sonunda alt katta k
ı zla r tu vale tin den ç
ı kan
Herm io ne'y e ra stla d
ı . Ark as
ı ndan onu belli
belir s iz te selli e tm eye ç al
ı ş an L una L ovegood
vard
ı .
“A h, m erh aba H arry ,” d edi L una. “K a
ş la r
ı ndan
bir in in y e
ş il o ld u
ğ unu b iliy or m uydun?”
“S ela m , Luna. Herm io ne, e
ş yala r
ı n ı
b ı ra km
ı ş s ı n...” K it a pla r
ı v erd i.

“A h, e vet,” d edi H erm io ne t
ı kanara k, e
ş yala r
ı n ı
ald
ı kta n sonra gözle rin i kale m kutu suna
sild i
ğ in i g iz le m ek iç in a cele yle a rk as
ı n ı d öndü.
“T e
ş ekkür ederim Harry , ben en iy is i
gid eyim ...”
Ard
ı ndan, her ne kadar Harry onu te selli
edecek bir
ş ey dü
ş ünm ese de, ona bunla r
ı
söyle yecek f
ı rs at v erm eden o ra dan a yr
ı ld
ı .
“B ir a z üzgün,” dedi Luna. “
İ lk ba
ş ta M
ı zm
ı z
Myrtle iç erid e s and
ı m, a m a b ir a nda H erm io ne
ç ı kt
ı .
Ş u R on W easle y hakk
ı nda bir
ş eyle r
dedi. ..”
“E vet, b ir a z ta rt
ı ş t ı la r,” d edi H arry .
“B azen ç ok k om ik
ş eyle r s öyle yen d e
ğ il m i? ”
dedi, b era ber k orid ord a ile rle rk en. “A m a b azen
bir a z k
ı r ı c ı ola biliy or, geçen sene fa rk ettim
bunu.”

“S an
ı r ı m,” d edi H arry . L una g ene h er z am anki
ho
ş o lm ayan d o
ğ ru la r
ı k onu
ş madaki u sta l
ığ ı
n ı
kan
ı tl
ı yord u; H arry d aha ö nce o nun g ib i b ir iy le
hiç ta n
ı ş mam
ı ş t ı . “P eki, iy i b ir d önem g eçir d in
mi? ”
“E vet, iy iy di, ” dedi Luna. “D .O . olm ad
ığ ı
iç in
bir a z y aln
ı zd
ı m. T abi G in ny iy iy di. G eçenle rd e
Biç im D e
ğ i ş tir m e s
ı n ı f ı nda b ana L oony d iy en
ik i o
ğ la n
ı s ustu rd u.”
“B enim le bu gece Slu ghorn 'u n partis in e
gelm eye n e d ers in ?”
Kelim ele r H arry kendin i tu ta m adan a
ğ z ı ndan
ç ı km
ı ş t ı . Kendis in i bir an ba
ş ka bir i
konu
ş uyorm u
ş gib i his setti. Luna
ş a ş k ı nl
ı kla
patla k g özle rin i H arry 'n in ü zerin e ç evir d i.
“S lu ghorn 'u n p artis i m i? S enin le m i? ”

“E vet,” dedi Harry . “Y an
ı m ı zda bir ile rin i
getir m em iz is te ndi, b en d e d ü
ş ündüm ki sen
is te yebilir s in ... yani. ..” niy etin i aç
ığ
a
kavu
ş tu rm aya ö zen g öste riy ord u. “ Y ani b ilir s in ,
sadece a rk ada
ş o la ra k. F akat is te m iy ors an...”
Hala y ar
ı y ar
ı ya g elm em esin i u m uyord u
“A rk ada
ş ola ra k gelm eyi elb ette is tiy oru m !”
dedi L una. D aha ö nce y üzünün m utlu lu kla b u
kadar y ay
ı ld
ığ ı
n ı h iç g örm em i
ş ti. “D aha ö nce
hiç kim se bana bir partiy e gelm em i te klif
etm em i
ş ti, a rk ada
ş o la ra k! K a
ş ı n ı b u y üzden
mi boyad
ı n, yani parti iç in ? B en de yapm al
ı
m ı y ı m?”
“H ay
ı r” dedi Harry sertç e. “O bir hata .
Düzelt m esi iç in Herm io ne'y i bula ca
ğı
m. O
zam an s aat 8 'd e O rta k S alo n'd a b ulu
ş uru z.”
“A haa!” d iy e b ir b a
ğı
rt
ı d uyuld u ü stle rin den v e

ik is i d e b ir a nda ir k ild i. F ark e tm esele r d e a z
önce e lin de b ir a viz e o la n v e g addarc a g üle n
Peeves'
ı n a lt
ı ndan g eçm i
ş le rd i.
“P otty , Loony'y i partiy e davet etti! Potty
Loony'y e a bay
ı yakm
ı ş ! P otty Looooooony'y i
sevio oooooor! P otty L oony'y e a
ş ı k!” Ç
ığ
l ı kla r
ve k ahkahala r e
ş li
ğ in de o ra dan u zakla
ş t ı .
“B u tü r
ş eyle ri ö zel o la ra k g örm esi n e h o
ş ” d edi
Harry . V e ta bi ki çok geçm eden bütü n okul
Harry Potte r'
ı n Lune Lovegood'u partiy e
götü re ce
ğ in i b iliy or g ib iy di.
Ak
ş am y em e
ğ in de “B a
ş ka b ir in i ç a
ğı
ra bilir d in !”
dedi R on in anam ayara k. “H erh angi bir in i! V e
sen L oony L ovegood'u m u s eçtin ?”
“O na b u
ş ekild e h it a p e tm e” d edi G in ny a nid en
parla yara k. G eçerk en sohbete kat
ı lm ak iç in
Harry 'n in ark as
ı nda dura kla m
ı ş t ı . “O nu

götü rd ü
ğ üne sevin dim H arry . O kadar çok
heyecanl
ı k i. ”
Daha s onra D ean'le o tu rm ak iç in d evam e tti.
Harry , Gin ny'n in bundan mem nun olm as
ı
nedeniy le kendin i m utlu his setm eye çal
ı ş t ı ,
am a becere m edi. Masan
ı n di
ğ er ucunda
Herm io ne yaln
ı z otu ru yord u, bir ta ra fta n da
önündeki tü rlü süyle o ynuyord u. H arry , R on'u n
ona k açam ak b ir
ş ekild e b akt
ığ ı
n ı fa rk e tti.
“Ö zür d ile yebilir d in ,” d iy e ö nerd i H arry a ç
ı k b ir
ş ekild e.
“N e, sonra da ba
ş ka bir ku
ş sürü sünün
sald
ı r ı s ı na m
ı u
ğ ra sayd
ı m?” d iy e m
ı r ı ld and
ı .
“N eden o nun ta klid in i y apm a g ere
ğ i d uydun?”
“B
ı y ığ ı
ma g üld ü!”
“V e b en d e g üld üm . G örd ü
ğ üm e n a pta l
ş eydi. ”

Fakat Ron pek duym u
ş a benzem iy ord u,
Lavender ç okta n P arv ati ile g elm i
ş ti. H arry ile
Ron'u n ara s
ı na s
ı k ı ş ara k kolla r
ı n ı Ron'u n
boynuna d ola d
ı .
“M erh aba H arry ,” d edi P arv ati; o d a H arry g ib i
bu d avra n
ı ş la rd an b
ı km
ı ş ve u ta n
ı yorm u
ş gib i
duru yord u.
“M erh aba,” d edi H arry . “N as
ı ls
ı n? H ogw arts 't a
kal
ı yors un, d e
ğ il m i? A ile nin o kuld an a yr
ı lm an
ı
is te dik le rin i d uydum .”
“O nla r
ı ik na etm eyi ba
ş ard
ı m,” dedi P arv ati.
“ Ş u K atie o la y
ı o nla r
ı g erç ekte n ç
ı lg
ı na ç evir d i,
am a
ş im diy e kadar hiç böyle bir
ş ey
olm am
ı ş t ı ... a h, m erh aba H erm io ne!”
Parv ati o lu m lu b ir
ş ekild e g ülü m süyord u. H arry
onun B iç im D e
ğ i ş tir m e'd e H erm io ne'y e g üld ü
ğ ü
iç in kendis in i suçlu his setti
ğ in i söyle yebilir d i.

Etr a f
ı na b ak
ı nd
ı v e H erm io ne'n in d e m üm kün
old u
ğ u kadar s
ı cak bir
ş ekild e güld ü
ğ ünü
görd ü. K
ı zla r bazen gerç ekte n çok garip
olu yorla rd
ı .
“M erh aba, P arv ati! ” d edi H erm io ne, ta m am en
Ron ve Lavender'
ı görm ezden geliy ord u.
“S lu ghor'u n p artis in e g eliy or m usun b u g ece?”
“D avet e den o lm ad
ı ,” d edi P arv ati k asvetli b ir
ş ekild e. “G elm eyi çok is te rd im , yani çok iy i
ola cak g ib i g eliy or k ula
ğ a... s en d e g id eceksin
de
ğ il m i? ”
“E vet, C orm ac ile s aat 8 'd e b ulu
ş aca
ğı
m ve
biz -”
Bir anda t
ı kal
ı bir la vabo pom payla

ı lm
ı ş ças
ı na bir ses ç
ı kt
ı ve R on'u n yüzü
görü ndü. H erm io ne bir
ş ey d uym am
ı ş ya da
görm em i
ş g ib i d avra nd
ı .

“-b iz d e p artiy e b era ber g id ece
ğ iz .”
“C orm ac?” d edi P arv ati. “C orm ac M cLaggen'
ı
m ı kaste diy ors un?”
“E vet, do
ğ ru ,” dedi Herm io ne ta tl
ı bir ses
to nuyla . “H ani nere deyse
ş u yeni, ”
nere deyseyi iy ic e vurg ula yara k, “G ry ffin dor
tu tu cusu o la n.”
“Y ani o nunla g id iy ors un,” d edi P arv ati, g özle ri
iy ic e a ç
ı lm
ı ş t ı .
“A h-e vet- b ilm iy or muydun?” dedi; bir
Herm io nece k
ı k ı rd am a k oyu
verd i.
“H ay
ı r!” dedi Parv ati, bu yeni dedik odu
kar
ş ı s ı nda h eyecanla nm
ı ş g özüküyord u. “V ay
be, Q uid dit c h oyuncula r
ı n ı seviy ors un, de
ğ il
mi?
İ lk K ru m , s onra M cLaggen...”
“E vet, b en g erç ekte n iy i Q uid dit c h o yuncula r
ı n ı

seviy oru m ,” diy e düzelt ti Herm io ne, hala
gülü yord u. “N eyse, sonra görü
ş ürü z...
git m eliy im v e p artiy e h az
ı rla nm al
ı y ı m...”
Ve ora dan ayr
ı ld
ı . B ir kez daha P arv ati ve
Lavender b u y eni g eli
ş meyi ta rt
ı ş mak iç in k afa
kafa ya v erd i, M cLaggen h akk
ı nda duydukla r
ı
ş eyle r ve H erm io ne hakk
ı nda bütü n ta hm in
yürü tü le cek konula r. R on ta m am en bo
ş ve
if a desiz bakt
ı , hiç bir
ş ey söyle m edi. Harry
hangi k
ı z ı n öç ald
ığ ı
konusunda derin bir

ş ünceye d alm
ı ş t ı .
Saat 8'd e O rta k Salo n'a vard
ığ ı
nda anid en
etr a fta n orm al o lm ayan k
ı z g ru pla r
ı n ı fa rk e tti,
her bir i o Luna'y a yakla
ş ı rk en onu ih tiy atla
süzüyord u. Luna bir çok k
ı z ı n gülm esin e
neden o la n p ale tle rle i
ş le nm i
ş g üm ü
ş üm sü b ir
cüppe giy iy ord u, am a asl
ı nda old ukça güzel
gözüküyord u. E n a z
ı ndan H arry o nun tu rp ta n

küpele rin i, kaym ak bir a s
ı t
ı pas
ı koly esin i ve
hayale t g özlü
ğ ünü ta km ad
ığ ı
iç in m utlu ydu.
“M erh aba” d edi H arry . “ G id ebilir m iy iz ?”
“A h, ta bik i, ” d edi L una, m utlu b ir
ş ekild e. “P arti
nere de?”
“S lu ghorn 'u n odas
ı nda,” dedi H arry , m
ı r ı lt
ı la r
ve bak
ı ş la rd an uzak merm er merd iv enle re
do
ğ ru yola ç
ı kt
ı la r. “B ir vam pir in de davet
edild i
ğ in i d uydun m u?”
“R ufu s S crim geour? ” d iy e s ord u L una.
“B en- N e?” dedi H arry
ş a ş k ı n
ş a ş k ı n. “S ih ir
Bakan
ı 'n dan m
ı b ahsediy ors un?
“E vet, o b ir v am pir ,” d edi L una, i
ş in a sl
ı b u d er
gib i. “C orn eliu s F udge'u n y erin e g eçti
ğ i z am an
babam o nun h akk
ı nda u zun b ir m akale y azd
ı ,
ancak Bakanl
ı k't a n bir i onu yay
ı mla m am as
ı

iç in z orla d
ı . A ç
ı kças
ı g erç e
ğ in a ç
ığ
a ç
ı km as
ı n ı
is te m iy orla r.”
Bunun im kans
ı z old u
ğ unu dü
ş ünen ve
babas
ı n ı n s
ı ra d
ı ş ı görü
ş le rin i gerç ek gib i
anla ta n L una'y a a l
ı ş an H arry c evap v erm edi;
çokta n Slu ghorn 'u n odas
ı na yakla
ş m ı ş la rd
ı .
Att
ı kla r
ı her ad
ı mda kahkaha sesle ri, m üzik ,
gürü lt ü lü k onu
ş mala r b ir a z d aha y ükseliy ord u.
Ya b u
ş ekild e y apt
ı r ı lm
ı ş t ı v eya s ih ir li b ir h ile yle
bu hali alm
ı ş t ı , S lu ghorn 'u n ofis i norm al bir
ö ğ re tm enin odas
ı ndan çok daha büyüktü .
Tavan v e d uvarla r z üm rü t y e
ş ili, a lt
ı n v e k oyu
k ı rm
ı z ı to nla r
ı nda a s
ı lm
ı ş e
ş yala rla b ezenm i
ş ti,
bu onla ra büyük bir çad
ı r ı n iç in deym i
ş his si
veriy ord u. G erç ek p erile rin k anat ç
ı rp t
ığ ı
o da,
ta van
ı n orta s
ı ndan sark an
ş ata fa tl
ı alt
ı n bir
la m ba nedeniy le k
ı rm
ı z ı ya boyanm
ı ş gib iy di;
her bir i
ı ş ığ ı
n alt
ı nda ufa k benekle r gib iy di.

Ş ark
ı ya kö
ş eden gele n mandolin sesin e
benzer bir ses e
ş lik ediy ord u, in ce sis
görü nüm ü vere n dum an
ı n alt
ı nda derin bir
sohbete d ala n y eti
ş kin b üyücüle r v ard
ı . O nca
baca
ğı
n a ra s
ı nda v
ı z ı r v
ı z ı r d ola
ş an e v c in le ri,
iç in de güm ü
ş üm sü yiy ecekle r ola n serv is
ta bakla r
ı ta
ş ı yorla rd
ı , bu görü nüm onla r
ı
hare ket e der g ib i g öste rtiy ord u.
Daha henüz Harry ve Luna kap
ı dan iç eri
s ı zm
ı ş t ı la r k i, S lu ghorn , “H arry , e vla d
ı m!” d edi
gürle yere k. “
İ çeri gir , iç eri gir , senin le
ta n
ı ş t ı rm ak is te di
ğ im b ir s ürü k i
ş i v ar.”
Slu ghorn dum an re ngi ceketin e uysun diy e
püsküllü , kadif e bir
ş apka ta km
ı ş t ı . H er an
cis im le nm eyi um uyorm u
ş ças
ı na Harry 'n in
kolu nu s
ı k ı ca kavra m
ı ş t ı . Slu ghorn bir
nedenden dola y
ı onu partiy e sürü klü yord u,
Harry hem en Luna'n
ı n elin i tu ta ra k onu da

çekti.
Harry , E ld re d W orp le ile ta n
ı ş man
ı is tiy oru m ,
benim eski ö
ğ re ncim dir , Kanl
ı Kard e
ş le r:
Vam pir le rle H ayat
ı m'
ı n y azar
ı d ı r k endis i v e ta bi
ki a rk ada
ş ı S anguin i. ”
Worp le , k
ı sa boylu , ak
ı ll
ı görü nü
ş lü adam ,
Harry 'n in e lin i tu ta ra k m em nuniy etle s
ı kt
ı , u zun
boylu , s
ı ska v e g özle rin in a lt
ı nda g ölg ele r o la n
Sanguin i sadece kafa s
ı yla sela m verd i.
Old ukça s
ı k ı lm
ı ş görü nüyord u. Ona yak
ı n
dura n bir gru p k
ı z mera kl
ı ve heyecanl
ı
görü nüyord u.
“H arry P otte r, ne büyük
ş ere f!” dedi W orp le ,
Harry 'n in y üzüne y ar
ı m b ir b ak
ı ş a ta ra k, b en
de d aha g eçenle rd e P ro fe sör S lu ghorn 'a H arry
Potte r'
ı n n e z am and
ı r b ekle di
ğ im iz biy ogra fis i
nerd e k ald
ı d iy e s ord um .

“E e,” d edi H arry . “ Ö yle m i? ”
“H ora ce'
ı n d a b elir tti
ğ i g ib i u fa k b ir
ş ey!” d edi
Worp le . “A m a a sl
ı nda-” b ir d en s esi d e
ğ i ş ere k
i ş g örü
ş mesi to nunda, “H akk
ı nda yazm akta n
çok m em nun o lu rd um . H erk es s enin h akk
ı nda
daha çok bilm ek iç in deli olu yor, sevgili
dostu m , deli olu yorla r! E
ğ er bana bir k aç
rö porta j sözü verir s en,
ş una dört veya be
ş
saatlik diy elim , böyle ce kit a b
ı n bir k aç ay
iç eris in de haz
ı r olu r. V e sadece çok az bir
çabayla , seni gara nti ederim , -e m in de
ğ ils en
Sanguin i'y e sor- S anguin i bura da kal! ” diy e
ekle di W orp le , d iz le ri d e b üyük b ir a çl
ı kla bir
gru p k
ı za yakla
ş an vam pir nedeniy le anid en
sertle
ş mi
ş ti. “A l b ir a z k
ı ym al
ı b öre k y e,” d edi
Worp le , dik katin i te kra r H arry 'y e çevir m eden
önce a yn
ı a nda o ra dan g eçen c in den b ir ta ne
ala ra k S anguin i'n in e lin e tu tu
ş tu rd u.

“E vet dostu m , kazanaca
ğı
n alt
ı nla r, hiç bir
fik rin -”
“K esin lik le ilg ile nm iy oru m ,” dedi H arry sertç e
“v e b ir a rk ada
ş ı m ı g örd üm , iz nin iz le .”
Luna'y
ı k ala bal
ığ
a d o
ğ ru ç ekti; a sl
ı nda A cayip
K ı zkard e
ş le r ara s
ı nda anid en kaybola n
kahvere ngi b ir s aç y um a
ğı
g örm ü
ş tü .
“H erm io ne! H erm io ne!”
“H arry ! Ç ok
ş ükür b ura das
ı n! S ela m L una!”
“N e o ld u s ana? d iy e s ord u H arry , H erm io ne'n in
bu d arm ada
ğı
n g örü nü
ş üne b ak
ı l ı rs a s anki a z
önce b ir
Ş eyta n K apan
ı 'y la b o
ğ u ş mu
ş tu .
“ Ş ey, b en k açt
ı m- y ani, C orm ac'i b
ı ra k
ı p,” d edi.
“Ö kseotu nun alt
ı nda” diy e ekle di aç
ı kla m a
ola ra k; Harry hala onu sorg ula r bir
ş ekild e
bak
ı yord u.

“S enin le gelir k en am ac
ı na hiz m et ediy ord u”
dedi c id di b ir
ş ekild e.
“R on'u en sin ir edecek ki
ş i ola ra k onu

ş ündüm ,” dedi Herm io ne so
ğ ukkanl
ı l ı kla .
“B ir ara Zacharia s Sm it h 'i dü
ş ündüm , fa kat
sonra -”
“Z acharia s S m it h 'i m i d ü
ş ündün ? ” d edi H arry
is yan e derc esin e.
“E vet, öyle , ve ke
ş ke onu seçseydim diy e

ş ünüyoru m , M cLaggen c entilm enlik te G ra w p
ile yar
ı ş ı r. Bu yold an gid elim , onu gelir k en
göre bilir iz , ç ok u zun...”
Üçü y olla r
ı ndaki b al- iç kis i d a
ğı
ta n c in i a tla ta ra k
odan
ı n d i
ğ er ta ra f
ı na g eçtile r, a ncak P ro fe sör
Tre la w ney'n in ora da yaln
ı z durd u
ğ unu
anla m ala r
ı iç in a rt
ı k ç ok g eçti.

“M erh aba” dedi Luna kib arc a Pro fe sör
Tre la w ney'y e.
“ İ yi a k
ş am la r, c an
ı m” d edi P ro fe sör T re la w ney,
bir ç abayla L una'y a o dakla nara k. H arry g ene
yem ek
ş ara b
ı k okusunu h is sedebiliy ord u. “ S on
zam anla rd a s iz i s
ı n ı fla r
ı mda g öre m edim ...”
“H ay
ı r, bu y
ı l ö
ğ re tm enim iz Fir e nze,” dedi
Luna.
Pro fe sör Tre la w ney sin ir li ve sarh o
ş bir
k ı k ı rd am a e
ş li
ğ in de “A h, ta bi k i, ” d edi. “V eya
Dobbin , bu
ş ekild e is im le ndir m eyi te rc ih
ederim . S iz in d e d ü
ş ündü
ğ ünüz g ib i, y ani b en
okula d öndüm v e P ro fe sör D um ble dore o a t
ı
ba
ş ı ndan s avar d iy e d ü
ş ündüm , d e
ğ il m i? A m a
hay
ı r... s
ı n ı fla r
ı p ayla
ş ı yoru z... b u re sm en b ir
hakare t, aç
ı kças
ı bir a
ş a ğı
la m a. Biliy or
musun...”

Pro fe sör T re la w ney H arry 'y i fa rk e dem eyecek
kadar s arh o
ş tu . O F ir e nze'y i s uçla rk en H arry ,
Herm io ne'n in yan
ı na sokula ra k “
Ş unu aç
ığ
a
kavu
ş tu ra l
ı m. R on'a Tutu cu antr e m anla r
ı nda
i ş e k ar
ı ş t ığ ı
n ı a nla ta cak m
ı s ı n?”
Herm io ne ka
ş la r
ı n ı kald
ı ra ra k, “S ence bunu
yapm aya te nezzül e der m iy im ?”
Harry o na k urn azl
ı kla b akt
ı .
“H erm io ne, e
ğ er M cLaggen'a
ş eyi s ora rs an-”
“A ra da fa rk var,” dedi H erm io ne cid diy etle .
“R on'a Tutu cu antr e m anla r
ı nda ne old u
ğ unu
veya o lm ad
ığ ı
n ı anla tm ay
ı dü
ş ünm üyoru m .”
“ İ yi, ” dedi H arry hara re tle . “Ç ünkü gene her
ş eyi b at
ı ra cak v e s onra ki m aç
ı k aybede-”
“Q uid dit c h!” d edi H erm io ne. “B ütü n o
ğ la nla r
ı n
te k um urs ad
ığ ı
ş ey bu m u? C orm ac benim

hakk
ı mda te k b ir s oru b ile s orm ad
ı , h ay
ı r, b en
ara l
ı ks
ı z M cLaggen Tara f
ı ndan Yap
ı la n Yüz
Kurta r
ı ş ' ı din le m ek zoru nda kald
ı m, ah hay
ı r
i ş te g eliy or!”
Herm io ne bir anda öyle h
ı zl
ı kaçt
ı ki sanki
cis im le nm i
ş ti, b ir d akik a ö nce b ura dayd
ı , a m a
ş im di k ahkahayla g üle n ik i c ad
ı n ı n a ra s
ı ndan
geçm i
ş v e k aybolm u
ş tu .
“H erm io ne'y i görd ün mü?” diy e sord u
McLaggen, ara dan bir dakik a geçm i
ş ti ki
kala bal
ığ ı
n a ra s
ı ndan ç
ı k ı verm i
ş ti.
“H ay
ı r, üzgünüm ,” dedi H arry , ve acele yle
Luna'n in kim in le konu
ş tu
ğ unu unuta ra k
sohbete k at
ı lm ak iç in a rk as
ı n ı d öndü.
İ lk defa fa rk edere k derin , puslu bir sesle
“H arry P otte r!” d edi T re la w ney. “A h, m erh aba”
dedi H arry is te ksiz ce.

“S evgili evla d
ı m!” dedi uzun ve his te rik bir
f ı s ı lt
ı yla . “S öyle ntile r! H ik âyele r! S eçilm i
ş K i
ş i!
Ve ta bi ki ben bunu uzun zam and
ı r
biliy ord um ... bat
ı l in ançla r hiç bir zam an iy i
olm ad
ı , H arry ... A m a K ehanet ders in i te kra r
neden a lm ad
ı n? H erk este o ld u
ğ u g ib i s enin iç in
de b u d ers ç ok a m a ç ok ö nem li! ”
“A a, Sybill, hepim iz biz im ders im iz in en
önem lis i o ld u
ğ unu d ü
ş ünüyoru z,” d edi y üksek
bir ses, ve Pro fe sör Tre la w ney'n in di
ğ er
ta ra f
ı nda S lu ghorn b elir d i; y üzü k
ı pk
ı rm
ı z ı yd
ı ,
kadif e
ş apkas
ı ç arp
ı k d uru yord u, b ir e lin de b al-
iç kis i b ir d i
ğ erin de d e k oca b ir k
ı ym al
ı böre k
vard
ı . “ F akat s anm
ı yoru m k i d aha ö nce ik sir d e
bu k adar b a
ş ar
ı l ı b ir in i g örd üm !” d edi S lu ghorn ,
ilg iy le H arry 'y e bakt
ı -k anl
ı gözle ri do
ğ ru yu
göste riy ors a- “D o
ğ u ş ta n yete nekli, bilir s in -
ayn
ı a nnesi g ib i! D aha ö nce b u tü r y ete ne
ğ e

sahip b ir k aç k i
ş iy i y eti
ş tir d im , s ana a ncak b unu
diy ebilir im , S ybill - h er n e k adar S everu s-”
Ve H arry 'n in k ork tu
ğ u b a
ş ı na g eld i, S lu ghorn
elin i havaya kald
ı rd
ı ve havada bura ya
gelm esin i i
ş are t e tti.
“E tr a fta sin sic e dola
ş aca
ğı
na, biz e kat
ı l
Severu s!” d edi m utlu ca, h
ı çk
ı r ı yord u. “B en d e
Harry 'n in ola
ğ anüstü ik sir yete ne
ğ in den
bahsediy ord um ! Tabi baz
ı em ekle ri sana ait
olm al
ı , b e
ş y
ı l o na ö
ğ re tm enlik y apt
ı n!”
Snape gözle rin i k
ı sara k kapana k
ı s ı lm
ı ş gib i
görü nen ve Slu ghorn 'u n kolla r
ı n ı boynuna
dola d
ığ ı
H arry 'y e bakt
ı . “N e kom ik ,
ş im diy e
kadar Harry 'y e bir
ş ey ö
ğ re tm eyi
ba
ş ara bild i
ğ im e dair hiç bir iz le nim e sahip
de
ğ ild im .”
“P ekala b u d o
ğ u ş ta n g ele n b ir y ete nek!” d iy e

ba
ğı
rd
ı S lu ghorn . “
İ lk ders bana ne verd i
ğ in i
görm eliy din , bir
ş i ş e Ya
ş ayan Ölü m
İ ksir i -
Severu s, sen de dâhil olm ak üzere ilk
denem ede daha iy is in i yapabile n bir ö
ğ re nci
görm edim -”
“G erç ekte n m i? ” d edi y um u
ş ak b ir s es to nuyla ,
hala gözle ri kesin bir huzurs uzlu k duym aya
ba
ş la yan Harry 'y i i
ğ neliy ord u. O anda
is te yece
ğ i son
ş ey Snape'in onun
İ ksir 'd eki
yeni m ükem meliy etin in kayna
ğı
n ı ara
ş t ı rm as
ı
ola cakt
ı .
“A ld
ığ ı
n di
ğ er ders le ri hat
ı rla t
ı r m
ı s ı n bana
Harry ?”
“K ara nl
ı k S anatla ra K ar
ş ı S avunm a, M uska,
Biç im D e
ğ i ş tir m e, B it k ib ilim ...”
“K
ı sacas
ı b ütü n d ers le r S eherb az o lm ak iç in
gere kli” dedi Snape, aç
ı kças
ı duda
ğı
n ı

bükere k.
“E vet, do
ğ ru , olm ak is te di
ğ im
ş ey bu” dedi
Harry m eydan o kur b ir
ş ekild e.
“V e s enden d e ç ok iy i b ir S eherb az o lu r!” d iy e
ciy akla d
ı Slu ghorn .
Bekle nm edik bir
ş ekild e, “B ence sen bir
Seherb az o lm am al
ı s ı n” d edi L una. H erk es o na
bakt
ı . Çünkü Seherb azla r Çürü kdi
ş
Tezgâh
ı 'n
ı n bir e r parç as
ı , herk esin bunu
bild i
ğ in i s an
ı yord um . B akanl
ı k iç in de K ara nl
ı k
büyü v e d i
ş e ti h asta l
ığ ı
n ı n b ir le
ş im i bir
ş eyle
bo
ğ u ş uyorla r.
Harry gülm eye ba
ş la d
ığ ı
anda burn unu
do
ğ ru lt u p nefe s ala cak vakti anca bula bild i.
Gerç ekte L una'y
ı p artiy e g etir m esi b unun iç in
de
ğ erd i.

Kadehin i ö ksüre re k b
ı ra kt
ı , s
ı r ı ls
ı kla m o ls a d a
hala k adehi s
ı k ı yord u; y üre
ğ in i d aha d a a
ğ z ı na
getir e cek b ir
ş ey: A rg us F ilc h, D ra co M alf o y'u n
kula
ğı
ndan tu ta ra k o nla ra d o
ğ ru g eliy ord u.
“P ro fe sör S lu ghorn ,” d edi F ilc h h
ı r ı lt
ı yla , ç enesi
heyecanla tit r iy ord u, çökük gözle ri uygun
olm ayan bir
ş ey sezdi
ğ in de orta ya ç
ı kan
ç ı lg
ı nl
ı kla p arl
ı yord u.
“B u çocu
ğ u üst katta ki korid ord a sin si sin si
dola
ş ı rk en y akala d
ı m. P artin iz e d avet e dild i
ğ in i
id dia e diy or v e y ola k oyulm u
ş b unun iç in . O na
bir d avetiy e y olla d
ı n ı z m
ı ?”
Malf o y kendin i Filc h'in k
ı skac
ı ndan kurta rd
ı ,
sin ir li g örü nüyord u.
“T am am , davet edilm em i
ş tim !” dedi sin ir le .
“G iz lic e g ir m eye ç al
ı ş ı yord um , m utlu m usun?”

“H ay
ı r, de
ğ ilim !” dedi Filc h,
ş en
ş akra k
görü nü
ş üyle bir garip duru yord u. “B a
ş ı n
bela da, bela da! Müdür iz in olm adan gece
giz lic e d ola
ş may
ı y asakla m ad
ı m
ı ? H
ııı
?”
“Y ete r, Arg us, yete r,” dedi Slu ghorn elin i
kald
ı ra ra k. “N oel'd eyiz , bir partiy e gir m ek
is te m ek suç olm am al
ı , sadece bu an iç in
cezay
ı u nuta l
ı m; k ala bilir s in , D ra co.”
Filc h'in o la
ğ an d
ı ş ı h ayal k
ı r ı kl
ığ ı
k usurs uzca
fa rk edile biliy ord u, fa kat nedense Harry
Malf o y'a bakara k neden hala muts uz
görü ndü
ğ ünü m era k e tti v e n eden S nape d e
sanki k
ı zg
ı nm
ı ş gib i Malf o y'a bak
ı yord u...
acaba m üm kün m üydü? ...b ir a z k ork m u
ş ?
Filc h h enüz m
ı r ı ld an
ı p b ir ta ra fta n a ya
ğı
n ı s üre
süre ora dan uzakla
ş ı yord u ki, Harry ne
görd ü
ğ ünü fa rk etm i
ş ti, Malf o y'u n yüzü

gülü m ser hald e Slu ghorn 'a ne kadar
mis afir p erv er o ld u
ğ una d air te
ş ekkür e diy ord u,
Snape'in yüzü gene anla
ş ı lm az bir if a de
ta k
ı nm
ı ş t ı .
“Ö nem li de
ğ il, önem li de
ğ il, ” dedi Slu ghorn ,
Malf o y'u n te
ş ekkürle rin i savu
ş tu ru yord u.
“B üyük b aban
ı iy i b iliy oru m , h er n eyse...”
“H er zam an siz den çok iy i bahsederd i
efe ndim ,” d edi M alf o y h em en. “S iz in b ild i
ğ i e n
iy i ik sir y ap
ı c ı s ı olu
ğ unu s öyle rd i. ”
Harry gözle rin i M alf o y'a dik ti. N edeni onun
Slu ghorn 'a yala kala nm as
ı de
ğ ild i, uzun süre
ayn
ı s ı n ı S nape'e yapark en görm ü
ş tü . B u bir
Malf o y g erç e
ğ iy di, ü ste lik m e
ş um b ir g örü nüm ü
vard
ı . U zun z am andan b eri b u M alf o y'a y ak
ı n
old u
ğ u ilk and
ı ,
ş im di Malf o y'u n gözle rin in
alt
ı nda kara gölg ele r vard
ı , yüzü daha bir

dolg undu.
“S enin le b ir
ş ey k onu
ş mam g ere k D ra co,” d edi
Snape b ir d en.
“O h,
ş im di m i, S everu s,” d edi S lu ghorn , g ene
h ı çk
ı rd
ı , “ N oel'd eyiz , b u k adar s ert o lm a-”
“B en o nun b in a b a
ş kan
ı y ı m v e n e k adar s ert
veya h erh angi b ir
ş ekild e d avra naca
ğı
ma b en
kara r verir im ,” dedi te rs çe. “T akip et beni,
Dra co”
Snape ö nde, M alf o y a rk ada b ozulm u
ş ş ekild e
onu ta kip edere k ayr
ı ld
ı la r. Harry bir
dakik al
ığ ı
na kara rs
ı zca ord a dik ild i, sonra
“B ir a z sonra bura da olu ru m Luna, -
ş ey-
tu vale t.”
“T am am ” dedi Luna mutlu lu kla , kala bal
ığ ı
n
ara s
ı na gir e rk en onu duydu
ğ unu dü
ş ündü,

Luna da konuyla old ukça ilg ile nm i
ş görü nen
Pro fe sör Tre la w ney ile Di
ş çürü
ğ ü Tezgâh
ı
konusuna d evam e tti.
Partid en ç
ı kt
ı kta n sonra bo
ş korid ord a
görü nm ezlik pele rin in i giy m esi kola yd
ı ,
cebin den ç
ı kara ra k üstü ne geçir d i.
İ ş in zor
k ı sm
ı Snape ve Malf o y'u bulm akt
ı . Ayak
sesle rin i, a rk adan S lu ghorn 'u n p atis in den g ele n
müzik v e k onu
ş ma s esle ri g ölg eliy ord u. B elk i
Snape, Malf o y'u zin danla rd aki odas
ı na
götü rm ü
ş tü ... Belk i de Syth erin Orta k
Salo nu'n a d o
ğ ru o na e
ş lik e diy ord u.
Harry b üyük b ir h eyecan d alg as
ı yla k orid ord an
a ş a ğı
d o
ğ ru k o
ş maya b a
ş la d
ı , ta k i s on s
ı n ı f ı n
kap
ı deli
ğ in in ora da e
ğ ilip kula
ğı
n ı kap
ı ya
yasla yana d ek v e s esle r d uydu.
“...H ata yapam azs
ı n Dra co, çünkü e
ğ er

ç ı kar
ı rs an-”
“O nunla y apacak b ir
ş eyim y ok, ta m am m
ı ?”
“U m ar
ı m do
ğ ru yu söylü yors undur Dra co,
çünkü sakat ve apta l bir i
ş ti. Ona sahip
old u
ğ undan z ate n
ş üphelis in .”
“K im
ş üphele nir b enden?” d edi M alf o y s in ir li b ir
ş ekild e. “S on k ez s öylü yoru m , o nu y apm ad
ı m,
ta m am m
ı ?
Ş u Bell denen k
ı z ı n kim senin
bilm edi
ğ i bir dü
ş man
ı olm al
ı yani - bana bu
ş ekild e b akm a! N e y apt
ığ ı
n ı iy i b iliy oru m , a pta l
de
ğ ilim , i
ş e y ara m ayacak - s eni d urd ura bilir im !”
Bir ara sessiz lik old u ve Snape sessiz ce,
“A h... B ella tr ix h ala n s ana Z ih nebend ö
ğ re tiy or,
göre biliy oru m . E fe ndin den ne gib i dü
ş üncele r
giz le m eye ç al
ı ş ı yors un D ra co?
“O ndan b ir
ş ey g iz le m eye ç al
ı ş t ığ ı
m fa la n y ok,

sadece s enin a ra ya g ir m eni is te m iy oru m !”
Harry k ula
ğı
n ı k ap
ı d eli
ğ in e d o
ğ ru b ir a z d aha
bast
ı rd
ı ... Her zam an sayg
ı yla yakla
ş t ığ ı
Snape'e
ş im di Malf o y'u n bu ta rz da
konu
ş mas
ı na n e n eden o lm u
ş tu ?
“Y ani b u d önem b enden u zak d urm ana b u m u
neden old u? Burn um u sokm am dan m
ı
kork tu n? Fark em i
ş tir s in ki
ş im diy e kadar
te kra r te kra r odam a ça
ğı
rm am a ra
ğ men
gelm em ezlik eden hiç kim se olm am
ı ş t ı ,
Dra co-”
“O zam an beni cezaya b
ı ra k! Beni
Dum ble dore 'a
ş ik âyet et!” dedi M alf o y ala y
edere k.
Tekra r bir dura ksam a old u. Sonra Snape,
“S enin de çok iy i bild i
ğ in gib i bunla rd an
herh angi b ir in i y apm ay
ı is te m em .”

“Ö yle yse bana odana gelm em i söyle m eyi
kessen iy i o lu r!”
“B eni din le ,” dedi S nape,
ş im di sesi o kadar
alç akt
ı k i H arry d uyabilm ek iç in k afa s
ı n ı iy ic e
anahta r d eli
ğ in e b ast
ı rd
ı . “S ana y ard
ı m e tm eye
çal
ı ş ı yoru m . S eni koru yaca
ğı
ma dair annene
söz v erd im . K
ı r ı lm az Y em in k urd uk, D ra co-”
“Y em in in i bozacaks
ı n gib i gözüküyor, çünkü
senin k oru m ana ih tiy ac
ı m y ok, o b ana v erd i v e
ben y erin e g etir iy oru m . B ir p la n
ı m v ar v e i
ş e
yara yacak, sadece dü
ş ündü
ğ üm den bir a z
daha u zun s ürd ü, o k adar!”
“P la n
ı n n edir ? ”
“S eni ilg ile ndir m ez!”
“E
ğ er b ana n e y apm aya ç al
ı ş t ığ ı
n ı a nla t
ı rs an,
sana y ard
ı m e debilir im -”

“ İ htiy ac
ı m ola n bütü n yard
ı ma sahib im ,
te
ş ekkür e derim , y aln
ı z d e
ğ ilim !”
“B u gece kesin lik le yaln
ı zd
ı n ve etr a fta
gözetle yen veya deste k ç
ı kacak bir i yokken
korid orla rd a sal
ı nm an kesin lik le apta ll
ı kt
ı .
Bunla r a cem i h ata la r
ı -”
“E
ğ er Cra bbe ve Goyle 'u cezaya
b ı ra km asayd
ı n, y apacakt
ı m!”
Malf o y'u n sesi anid en yükselin ce “S esin i
yükselt m e,” dedi S nape tü kürü rc esin e. “E
ğ er
Cra bbe ve G oyle Kara nl
ı k Sanatla ra Kar
ş ı
Savunm a S.B .D .'le rin i verm eyi

ş ünüyorla rs a,
ş u a nda y apt
ı kla r
ı ndan bir a z
daha fa zla ç al
ı ş mala r
ı g ere kecek-”
“N e fa rk eder ki? ” dedi M alf o y. “K ara nl
ı k
Sanatla ra K ar
ş ı S avunm a - sadece bir
ş aka
de
ğ il m i, b ir tu tu m ? B iz im g ib i b ir is in in K ara nl
ı k

Sanatla ra K ar
ş ı S avunm a'y a ih tiy ac
ı - ”
“B u ba
ş ar
ı ya ula
ş mak iç in önem li bir tu tu m ,
Dra co!” d edi S nape. “B unca y
ı l b oyunca n as
ı l
bir tu tu m iz le yece
ğ im i bilm eseydim ,
ş u anda
nere de o la ca
ğı
m ı s an
ı yors un?
Ş im di d in le b eni!
Çok dik kats iz sin , gecele ri etr a fta sal
ı nm an,
kendin i ele verm en ve Cra bbe ve Goyle
gib ile rin e g üvenm en-”
“S adece onla r de
ğ il, kendi ta ra f
ı mda ba
ş ka
in sanla r d a v ar! D aha iy ile ri! ”
“N eyin p e
ş in de old u
ğ unu biliy oru m , bu
ş ere fi
benden ç alm ak is tiy ors un!”
Ard
ı ndan ba
ş ka bir dura kla m a daha old u ve
Snape “T
ı pk
ı küçük bir çocuk gib i
konu
ş uyors un. B aban
ı n y akala n
ı ş ı v e m ahkum
olm as
ı seni üzdü, anl
ı yoru m am a-” dedi
so
ğ ukça.

Harry aç
ı kça uyar
ı y ı anla m
ı ş t ı ; kap
ı n ı n
a ğ z ı nda M alf o y'u n ayak sesle rin i duydu ve
kap
ı a
ğ z ı na k adar a ç
ı l ı rk en k endin i h
ı zla g eriy e
savurd u, M alf o y aç
ı k kap
ı y ı geçere k uzun
ad
ı mla rla korid ord a uzakla
ş t ı , ve önündeki

ş eyi d önere k g özden k aybold u.
Anca nefe s alm aya dik kat edere k, Snape
yava
ş ça k ap
ı dan ç
ı kark en e
ğ ild i
ğ i y erd e k ald
ı .
Partiy e dönem eyecek kadar duygula r
ı
karm akar
ı ş ı kt
ı ; yerd e pele rin in alt
ı nda kald
ı ,
akl
ı d eli g ib i ç al
ı ş ı yord u.

ON A LT IN CI B Ö LÜ M :

BU Z G
İ B İ B
İ R N O EL
“ D em ek Snape ona yard
ı m öneriy ord u?
K esin lik le y ard
ı m ö neriy ord u?”
“ E
ğ er bir kez daha sora rs an bu Brü ksel
l a hanas
ı n ı y ap
ı ş t ı ra ca
ğı
m,” d edi H arry .
“ S adece kontr o l ediy oru m ,” dedi Ron.
K ovuk'u n mutfa
ğı
n ı n la vabosunda ayakta
d ura ra k Mrs . Weasle y iç in Brü ksel
l a hanas
ı ndan bir da
ğı
n kabukla r
ı n ı
s oyuyorla rd
ı . K ar ö nle rin deki p encere ye d o
ğ ru
s avru ld u.
“ E vet, Snape ona yard
ı m öneriy ord u.” dedi
H arry . “M alf o y'u n a nnesin e o nu k oru yaca
ğı
na
s öz v erd i
ğ in i, K
ı r ı lm az A nt y a d a o nun g ib i b ir

ş ey y apt
ığ ı
n ı s öyle di. ”
“B ir Bozulm az Yem in ,” dedi Ron,
ş a ş ı rm
ı ş
görü nüyord u. “ Y oo, y apam az... E m in m is in ?”
“E vet, e m in im ,” d edi H arry “N eden, n e d em ek
is tiy ors un?”
“ Ş ey, B ozulm az Y em in 'i b ozam azs
ı n...”
“K endim iç in u ygula sam o ld ukça i
ş e yara rd
ı ,
yete rin ce tu haf. E
ğ er b ozars an s onra n e o lu r? ”
“Ö lü rs ün,” d edi b asit ç e R on. “F re d v e G eorg e
ben b e
ş y a
ş ı ndayken b ana b ir ta ne y apt
ı rm ay
ı
denem i
ş le rd i. N ere deyse yapt
ı m da, babam
biz i buld u
ğ unda Fre d'in elle rin i tu tu yord um .
Babam
ı n akl
ı ba
ş ı ndan git ti, ” dedi Ron,
gözle rin de h at
ı rla r b ir b ak
ı ş la . “B abam
ı a nnem
kadar k
ı zg
ı n sadece o zam an görd üm . O
zam andan beri Fre d'in sol bald
ı r ı asla ayn
ı

görü nm edi. ”
“E vet,
ş ey F re d'in s ol b ald
ı r ı n ı g eçelim -"
“E fe ndim ?” dedi Fre d'in sesi ik iz le r m utfa
ğ a
gir d i
ğ in de.
“A hhh, G eorg e,
ş una b ak. B
ı çakla r
ı v e h er
ş eyi
kulla n
ı yorla r. Ç ok y a
ş as
ı nla r.”
“ İ ki ay ve bir k aç gün sonra 17 ya
ş ı nda
ola ca
ğı
m,” d edi R on a ksic e “v e o ndan s onra
sih ir le y apabile ce
ğ im .”
“A m a bu s
ı ra da,” dedi Georg e, mutfa k
masas
ı na otu ru p ayakla r
ı n ı m asan
ı n üzerin e
koyark en, “h angis in in do
ğ ru old u
ğ unu biz e
göste rm eni iz le m ekte n z evk a la bilir iz - a hh i
ş te
bu fe vkala de!”
“B unu b ana s en y apt
ı rd
ı n!” d edi k
ı zg
ı nca R on,
kesik b a
ş parm a
ğı
n ı e m erk en. “S en b ekle , 1 7

ya
ş ı ma g eld i
ğ im de - "
“E m in im
ş im diy e k adar v ar o ld u
ğ u b ilin m eyen
sih ir li yete nekle rin le gözle rim iz i
kam a
ş t ı ra caks
ı n” d edi F re d e sneyere k.
“V e konu
ş ula n
ş im diy e kadar var old u
ğ u
bilin m eyen yete nekle rin le , Ronald ” dedi
Georg e. “ G in ny'd en d uydu
ğ um uza g öre s en v e
-e
ğ er a ld
ığ ı
m ı z b ilg i y anl
ı ş d e
ğ ils e- Lavender
Bro w n is im li g enç b ayan h akk
ı ndakile r n edir ? ”
Ron bir a z pem bele
ş ti, am a Brü ksel
la hanala r
ı na dönerk en ra hats
ı z olm u
ş
gözükm edi. “ K endi i
ş in iz e b ak
ı n,”
“N e h arik a b ir c evap,” d edi F re d. “O nla r
ı n as
ı l

ş ünebild i
ğ in i gerç ekte n bilm iy oru m . H ay
ı r.
Biz im b ilm ek is te di
ğ im iz ... N as
ı l o ld u?”
“N e d em ek is tiy ors un?”

“K
ı zca
ğı
z kaza ya da ba
ş ka bir
ş ey mi
geçir d i? ”
“N e?”
“ Ş ey, n as
ı l bu kadar büyük bir beyin hasar
ı
geçir d i? D ik katli o l,
ş im di! ”
Ron'u n Brü ksel la hanas
ı b
ı ça
ğı
n ı Fre d'e
f ı rla tt
ığ ı
n ı , ve Fre d'in asas
ı n ı n te m bel bir
hare keti ile b
ı ça
ğı

ğı
t bir uça
ğ a
dönü
ş tü rd ü
ğ ünü, o anda odaya gir e n M rs .
Weasle y g örd ü.
K ı zg
ı nca “R on” dedi. “B
ı çakla r
ı te kra r etr a fa
f ı rla tt
ığ ı
n ı g örm eyeyim !”
“G örm ezsin ,” dedi R on, “s enin görm ene iz in
verm em ” diy e sessiz ce ekle yere k, la hana
da
ğı
na g eri d öndü.
“F re d, Georg e, üzgünüm canla r
ı m, fa kat

Rem us bu ak
ş am geliy or, bu yüzden Bill
ik in iz le a yn
ı o dada s
ı k ı ş ara k k ala cak.
“S oru n d e
ğ il, ” d edi G eorg e.
“C harlie e ve g elm edi
ğ in den, ç at
ı s adece H arry
ve R on'a k al
ı yor v e F le ur, G in ny'n in o das
ı n ı
payla
ş t ığ ı
ndan - ”, “ - b u G in ny'n in N oel'in i- ” d iy e
hom urd and
ı F re d, "- h erk es ra hat e tm eli. V e
böyle ce h erk esin b ir y ata
ğı
o la cak,” d edi M rs .
Weasle y b ir a z b ezgin ce.
“P erc y kesin lik le i
ğ re nç sura t
ı n ı
göste rm eyecek öyle yse?” diy e sord u Fre d.
Mrs . W easle y cevap verm eden önce ba
ş ka
ta ra fa do
ğ ru döndü. “H ay
ı r, o me
ş gul,
san
ı yoru m B akanl
ı k't a .”
“Y a da dünyan
ı n en saçm a konu
ş mas
ı nda,”
dedi F re d, M rs . W easle y m utfa kta n ç
ı kark en.
“ İ kis in den b ir in de, h adi g id elim G eorg e.”

“S iz ik in iz neyin pe
ş in desin iz ?” diy e sord u
Ron. “B u la hanala r iç in b iz e y ard
ı m edem ez
mis in iz ? S adece asala r
ı n ı z ı kulla nacaks
ı n ı z,
biz d e ö zgür k ala ca
ğı
z.”
“H ay
ı r, bunu yapabile ce
ğ im iz i sanm
ı yoru m ,”
dedi Fre d cid di bir
ş ekild e. “B u kara kte r
geli
ş tir ic i b ir i
ş , s ih ir o lm adan B rü ksel la hanas
ı
soym ak, M uggle 'la r ve K oftile r iç in ne kadar
zor old u
ğ unu ta kdir etm eniz i sa
ğ la r -" "- ve
in sanla r
ı n sana yard
ı m etm esin i is tiy ors an
Ron,“ d iy e e kle di G eorg e, k â
ğı
t uça
ğı
R on'a
f ı rla t
ı rk en, “ B en o nla ra b
ı çak f
ı rla tm am . S adece
küçük b ir ö
ğ üt. B iz k öyün d
ı ş ı nda b enim k art
num ara la r
ı m ı n fe vkala de, nere deyse gerç ek
sih ir old u
ğ unu dü
ş ünen çok güzel bir k
ı z ı n
çal
ı ş t ığ ı
g azete s ata n d ükkânda o la ca
ğı
z.”
“B udala la r,” d edi R on, k ara nl
ı k b ir if a deyle F re d
ve G eorg e'u n k arl
ı a vlu yu g eçi
ş le rin i iz le rk en.

“S adece o n s aniy ele rin i a l
ı rd
ı v e o z am an b iz
de g id ebilir d ik .”
“Y apam am ,” dedi Harry . “B ura da kal
ı rk en
kendi b a
ş ı ma d ola
ş mayaca
ğı
ma D um ble dore 'a
söz v erd im .”
“Y a evet,” dedi Ron. Bir k aç la hana daha
soydukta n s onra d edi k i, “ D um ble dore 'a S nape
ile M alf o y'u n bir b ir le rin e söyle rk en duydu
ğ un
ş eyle ri s öyle yecek m is in ?”
“E vet,” d edi H arry . “B una b ir d ur d em ek iç in
bir ile rin e s öyle yece
ğ im v e D um ble dore lis te nin
ba
ş ı nda. B abana d a b ir k aç k elim e e dece
ğ im .”
“M alf o y'u n g erç ekte n e y apt
ığ ı
n ı duyam am an
ne k ötü .”
“D uyam azd
ı m, de
ğ il mi? Bütü n mesele
Snape'e s öyle m eyi r e ddetm esi. ”

Bir ik i s aniy elik b ir s essiz lik o ld u, s onra R on
“T am am , onla ra söyle yin ce ne ola ca
ğı
n ı
biliy ors un. B abam ve D um ble dore ve hepsi?
Onla r Snape'in gerç ekte n Malf o y'a yard
ı m
etm eye ç al
ı ş mad
ığ ı
n ı , s adece M alf o y'u n n ele r
kar
ı ş t ı rd
ığ ı
n ı ö
ğ re nm eye çal
ı ş t ığ ı
n ı
söyle yecekle r,” d edi.
“O nla r o nu d uym ad
ı la r,” d edi H arry , s
ı k ı nt
ı l ı b ir
ş ekild e. “H iç kim se o kadar iy i bir aktö r
ola m az, h atta S nape b ile .”
“E vet... B en y in e d e s öylü yoru m ,” d edi R on.
Harry k a
ş la r
ı n ı ç ata ra k y üzüne d o
ğ ru d öndü.
“B enim hakl
ı old u
ğ um u dü
ş ünüyors un, de
ğ il
mi? ”
“E vet, ta bii k i! ” d edi R on a cele yle . “G erç ekte n
öyle . F akat o nla r
ı n tü m ü S nape'in Y old a
ş l ı k't a
old u
ğ una in an
ı yorla r, d e
ğ il m i? ”

Harry h iç bir
ş ey s öyle m edi. B u y eni ta n
ı kl
ığ ı
na
en uygun
ş eyin it ir a z ola bile ce
ğ in i dü
ş ündü.
Ş im did en H erm io ne'y i d uyabiliy ord u: B esbelli k i
Snape y ard
ı m ö nere re k ro l y ap
ı yord u, b öyle ce
Malf o y'u k and
ı r ı p n e y apt
ığ ı
n ı s öyle te cekti. ..
Bu tü m üyle hayal gücüydü, ne olu rs a ols un
kula k m is afir i o ld ukla r
ı n ı H erm io ne'y e s öyle m e
ş ans
ı yoktu . Slu ghorn 'u n partis in de Harry
dönm eden önce kaybolm u
ş tu , öfk eli
McLaggen'd en yakla
ş ı k bir bilg i alm
ı ş t ı ve
Harry O rta k S alo n'a dönm eden önce çokta n
yatm aya g it m i
ş ti. R on v e H arry K ovuk'a g it m ek
iç in e rte si s abah e rk enden a yr
ı lm ak zoru nda
kalm
ı ş la rd
ı , H arry m utlu N oel'le r dile m ek ve
ta tild en döndükle rin de anla ta ca
ğı
baz
ı çok
önem li h aberle ri o ld u
ğ unu s öyle m ek iç in a ncak
vakit b ulm u
ş tu . Y in e d e H arry o nun k endis in i
tü m üyle d uydu
ğ undan e m in d e
ğ ild i, ç ünkü ta m

o a nda a rk as
ı nda R on v e L avender ta m am
ı yla
sözsüz bir
ş ekild e bir b ir le rin e ho
ş ça kal
diy orla rd
ı .
Hala H erm io ne'n un b ile r e ddetm eyece
ğ i b ir
ş ey
vard
ı : M alf o y k esin lik le b ir
ş eyle r k ar
ı ş t ı r ı yord u
ve Snape bunu biliy ord u, Harry böyle ce
kendin i, o nun R on'a p ek ç ok k ez d edi
ğ i gib i
“ ben sana dem i
ş tim
” dem e hakl
ı l ığ ı
ile dolu
his setti.
Harry , Mr. W easle y ile konu
ş ma
ş ans
ı n ı ,
Bakanl
ı k't a geç saatle re kadar çal
ı ş t ığ ı
ndan,
Noel g ecesin e k adar b ula m ad
ı . W easle y'le r v e
di
ğ er mis afir le r Gin ny'n in çok savurg anca
dekore e tti
ğ i, h atta d aha ç ok o tu ra n b ir k â
ğı
t
zin cir patla m as
ı na benzeyen salo nda
otu ru yorla rd
ı . A
ğ ac
ı n te pesin deki mele
ğ in ,
gerç ekte N oel yem e
ğ i iç in havuç sökerk en
Fre d'in ayak bile
ğ in i
ı s ı ra n bir yerc ücesi

old u
ğ unu s adece F re d, G eorg e, H arry v e R on
biliy ord u. Sers em le tilm i
ş , alt
ı n re ngin e
boyanm
ı ş , m in yatü r b ir b ele rin e lb is esi g iy m i
ş
ve küçük kanatla r s
ı rt
ı na yap
ı ş t ı r ı c ı ile
yap
ı ş t ı r ı lm
ı ş , h epsin e te peden te rs te rs b akan,
kocam an kel kafa l
ı ve old ukça tü ylü
ayakla r
ı yla H arry 'n in g örd ü
ğ ü e n ç ir k in m ele kti.
Mrs . W easle y'n in e n s evdi
ğ i
ş ark
ı c ı C ele stin a
Warb eck'in büyük ah
ş ap ra dyodan
ş ak
ı yan
sesin i din liy orla rd
ı . Cele stin a'y
ı çok s
ı k ı c ı
bulm u
ş gib i görü nen Fle ur, kö
ş ede yüksek
sesle konu
ş uyord u, te hdit k âr bir
ş ekild e
ka
ş la r
ı n ı çata n M rs . W easle y, asas
ı n ı ses

ğ mesin e d o
ğ ru lt u nca C ele stin a d aha y üksek
sesle s öyle m eye b a
ş la d
ı . Ö zellik le “B ir K azan
Dolu su S
ı cak G üçlü A
ş k” is im li
ş ark
ı da. F re d
ve G eorg e, G in ny ile p atla m al
ı p i
ş ti o ynam aya
ba
ş la d
ı la r. R on, B ill ve F le ur'a giz li bak
ı ş la r

at
ı yor, k im senin b ilm edi
ğ i b ilg ile r e din m eyi u m ut
ediy ord u. B u a ra da R em us L upin h er z am an
old u
ğ undan daha in ce ve daha pejm ürd e,
ate
ş in y an
ı nda o tu ru yord u, s anki C ele stin a'n
ı n
sesin i d uym uyorm u
ş g ib i, a te
ş in derin lik le rin e
gözünü d ik ip b ak
ı yord u.
Ah, g el v e k ar
ı ş t ı r k azan
ı m ı ,
Ve e
ğ er d o
ğ ru y apars an,
S ı cak g üçlü a
ş k ı nda s enle k aynar
ı ,
Bu g ece s e n i s
ı cac
ı k tu ta r
ı m.
“B iz o n s ekiz y a
ş ı ndayken bu
ş ark
ı yla dans
etm i
ş tik ,” dedi Mrs . Weasle y, örg üsüyle
gözle rin i s ile rk en “ H at
ı rl
ı yor m usun A rth ur? ”
“H
ıı
, ne?” dedi Mr. W easle y, mandalin ay
ı
soyark en ba
ş ı n ı sall
ı yord u. “A h evet...
muhte
ş em na
ğ me,” Bir gayre tle bir a z

dik le
ş ere k otu rd u, yan
ı nda otu ra n Harry 'y e
bakt
ı .
“B unun iç in özür dile rim ,” dedi, kafa s
ı n ı
ra dyoya do
ğ ru salla rk en, Cele stin a'n
ı n
ş ark
ı s ı n ı n k oro b ölü m ü a ra ya g ir d i. “Y ak
ı nda
bit e cek.”
“S oru n d e
ğ il, ” d edi H arry s
ı r ı ta ra k. “B akanl
ı k't a
i ş le r y o
ğ un m u?”
“Ç ok,” d edi M r. W easle y. “S on b ir k aç a yda ü ç
tu tu kla m a yapm am
ı za ra
ğ men hiç bir yere
varm
ı yoru z, o nla rd an b ir in in g erç ek b ir Ö lü m
Yiy en old u
ğ undan
ş üpheliy im - sak
ı n bunu
te kra r etm e Harry ,” diy e çarç abuk ekle di,
anid en ç ok d aha u yan
ı k g örü nüyord u.
“H ala S ta n S hunpik e'i e lle rin de tu tu yorla r, d e
ğ il
mi? ” d iy e s ord u H arry .

“K ork ar
ı m öyle ,” dedi Mr. Weasle y.
“D um ble dore 'u n S ta n hakk
ı nda S crim geour'a
do
ğ ru dan ba
ş vurm ay
ı denedi
ğ in i biliy oru m ...
Dem ek is tiy oru m k i, o nunla g erç ekte n g örü
ş en
herk es, o nun b u m andalin a k adar Ö lü m Y iy en
old u
ğ unda hem fik ir olu r... Fakat yüksek
makam la r bir
ş eyle r yap
ı yor görü nm ek
is tiy orla r v e ‘
üç tu tu kla m a
' la f
ı k ula
ğ a ‘
üç y anl
ı ş
tu tu kla m a ve sal
ı verm e
'd en çok daha iy i
geliy or... F akat te kra r, b u ç ok ç ok g iz li. ..”
“B en h iç bir
ş ey s öyle m em ,” d edi H arry . B ir a n
te re ddüt etti, nas
ı l en iy i
ş ekild e te
ş his
edile ce
ğ in i söyle m ek is te di; dü
ş üncele rin i
s ı ra ya d iz erk en.
Cele stin a W arb eck “S en do
ğ ru dan benim
kalb im i b üyüle din ,” is im li b ir b ala da b a
ş la d
ı .
“M r. W easle y, o kula g it m ek iç in y ola ç
ı km adan

önce is ta syonda siz e söyle m i
ş tim ,
biliy ors unuz.”
“K ontr o l e ttim , H arry ,” d edi h em en. “ M alf o y'la r
ı n
evin e git tim ve ara
ş t ı rd
ı m. Hiç bir
ş ey yoktu ,
k ı r ı lm
ı ş y a d a o ra da d e
ğ ild i. ”
“E vet, b iliy oru m , G ele cek P osta s
ı 'n da g örd üm
siz in b akt
ığ ı
n ı z ı ... fa kat b u fa rk l
ı bir
ş ey... E e,
dahas
ı ...”
Ve Mr. Weasle y'y e Malf o y ve Snape'in
konu
ş mala r
ı nda k ula k m is afir i o ld u
ğ u her
ş eyi
anla tt
ı . H arry k onu
ş urk en L upin 'in k afa s
ı n ı n p ir
parç a ona do
ğ ru döndü
ğ ünü görd ü, her
kelim eyi d in le di
ğ in i. B it ir d i
ğ in de o rta l
ı k s essiz di,
Cele stin a'n
ı n y um u
ş ak sesle
ş ark
ı s öyle m esi
d ı ş ı nda.
Ah z av all
ı k alb im n ere ye g it ti?

Bana b ir b üyü b
ı ra kt
ı .
“P eki, akl
ı na geld i mi, Harry ?” dedi Mr.
Weasle y. ” S nape'in s adece r o l y apt
ığ ı
-? "
“M alf o y'u n ne yapt
ığ ı
n ı bulm ak iç in yard
ı m
önere re k ro l y apt
ığ ı
m
ı ?” d edi H arry ç abucak.
”E vet, b u s öyle di
ğ in iz i d ü
ş ündüm . F akat n as
ı l
bile bilir iz k i? ”
“B ilm ek biz im i
ş im iz de
ğ il, ” dedi Lupin
bekle nm edik b ir
ş ekild e. A rk as
ı n ı a te
ş e d öndü
ve
ş im di H arry v e M r. W easle y ile y üz y üzeydi.
“B u D um ble dore 'u n i
ş i. D um ble dore S everu s'a
güveniy or v e b u h epim iz iç in y ete rli o lm al
ı .”
“A m a,” dedi H arry “d iy elim ki - diy elim ki
Dum ble dore sadece Snape konusunda
yan
ı l ı yors a - ”
“ İ nsanla r bunu pek çok kez söyle dile r. Bu

senin Dum ble dore yarg
ı s ı na güvenip
güvenm edi
ğ in e dayan
ı yor. B en güveniy oru m ;
Bu y üzden S everu s'a g üveniy oru m .”
“F akat D um ble dore da hata yapabilir ,” diy e
ta rt
ı ş t ı H arry . “ B unu k endis i s öylü yor. V e s iz ” -
Lupin 'in g özünün iç in e d o
ğ ru b akt
ı - "G erç ekte n
Snape't e n h o
ş la n
ı yor m usunuz?”
“S everu s't a n ne ho
ş la n
ı yoru m ne de
ho
ş la nm
ı yoru m ,” dedi Lupin . “H ay
ı r, Harry ,
Ben gerç e
ğ i söylü yoru m ,” diy e ila ve etti.
Harry 'n in k u
ş kulu b ir if a deyle b akm as
ı ü zerin e.
“B iz h iç bir z am an s am im i a rk ada
ş la r o lm ad
ı k,
belk i d e J am es v e S ir iu s v e S everu s a ra s
ı nda
ola nla rd an s onra , ç ok a c
ı v eric i
ş eyle rd i. F akat
sadece bir
ş eyi unutm uyoru m , Hogw arts 't a
ö ğ re tm enlik y apt
ığ ı
m y
ı l b oyunca, S everu s h er
ay bana Kurtb o
ğ an ik sir i yapt
ı , hem de
mükem mel yapt
ı , geneld e dolu nayda ac
ı

çekti
ğ im g ib i a c
ı ç ekm edim .”
“F akat senin kurt adam old u
ğ unu ‘
kazara
'
a ğ z ı ndan kaç
ı rd
ı , böyle ce sen de ayr
ı lm ak
zoru nda k ald
ı n,” d edi H arry k
ı zg
ı nca.
Lupin om zunu silk ti. “H aberle r herh angi bir
yerd en s
ı zabilir d i.
İ kim iz de benim i
ş im i
is te di
ğ in i biliy oru z, bana en kötü zara r
ı ik sir i
bozara k vere bilir d i. Benim sa
ğ l ı kl
ı olm am
ı
sa
ğ la d
ı . M in netta r o lm al
ı y ı m.”
“B elk i de D um ble dore onu gözle rk en ik sir le
oynam aya c esare t e dem em i
ş tir ,” d edi H arry .
“H arry , Snape't e n nefr e t etm eye
ko
ş ulla nd
ı r ı ld
ı n,” dedi Lupin c
ı l ı z bir
gülü m sem e ile . “V e seni anl
ı yoru m , Jam es
senin b aband
ı , S ir iu s v aftiz b aband
ı , e ski b ir ö n
yarg
ı sana mir a s kald
ı . Elb ette bana ve
Arth ur'a a nla tt
ı kla r
ı n ı D um ble dore 'a a nla t, a m a

onun m esele de s enin b ak
ı ş a ç
ı n ı p ayla
ş mas
ı n ı
bekle m e; hatta söyle di
ğ in de
ş a ş ı rm as
ı n ı da
bekle m e, belk i de Severu s Dum ble dore 'u n
em ir le riy le D ra co'y u s org ula d
ı .”
...v e
ş im di s en k alb im i p arç ala d
ı n,
Kalb im i geri verd i
ğ in de sana te
ş ekkür
edece
ğ im !
Cele stin a
ş ark
ı s ı n ı ç ok u zun, y üksek p erd eli
nota dan bit ir d i ve Mrs . Weasle y'n in de
hara re tle k at
ı ld
ığ ı
ç ok y üksek a lk
ı ş ra dyodan
yay
ı ld
ı .
Fle ur y üksek s esle “B it ti m i? ” d edi. “T anr
ı ya
ş ükürle r o lz un, n e k org unç b i - "
“B ir g ece iç kis i a la l
ı m m
ı ?” d iy e s
ı çra y
ı p a ya
ğ a
kalk ark en M r. W easle y yüksek sesle sord u.
“K im y um urta l
ı p unç is te r? ”

“N eden geç geld in iz ?” diy e Harry Lupin 'e
sord u. Mr. Weasle y acele yle ko
ş u ş tu ru p
getir d i
ğ i p unçla r
ı h erk es a lm ak iç in u zan
ı rk en
konu
ş ma b ölü ndü.
“A h, b en y era lt
ı ndayd
ı m,” d edi L upin . “H em en
hem en. Bu nedenle sana yazam
ı yord um
Harry , m ektu p, y olla yaca
ğı
m m ektu pla r b ir s
ı rr
ı

ığ
a v uru rd u.”
“N e d em ek is tiy ors un?”
“B en ark ada
ş la r
ı m ı n ve e
ş it le rim in ara s
ı nda
ya
ş ı yoru m ,” dedi Lupin . “K urta dam la r,” diy e
ekle di H arry 'n in k avra yam am
ı ş b ak
ı ş ı ü zerin e.
“N ere deyse tü m ü Vold em ort'u n saf
ı nda.
Dum ble dore b ir c asus is te di v e b en v ard
ı m...
Haz
ı r y ap
ı lm
ı ş .”
Sesi b ir a z a c
ı l ı yd
ı v e b elk i d e fa rk
ı na v ard
ı v e
daha s
ı cak g ülü m seyere k d evam e tti. “
Ş ik âyet

etm iy oru m ; y ap
ı lm as
ı g ere kli b ir i
ş v e b enden
daha iy i k im y apabilir ? B ununla b era ber o nla r
ı n
güvenin i k azanm ak z ord u. Y anl
ı ş a nla
ş ı lm as
ı
müm kün olm ayan i
ş are tle r ta
ş ı yord um ,
büyücüle rin ara s
ı nda ya
ş am ay
ı denedim ,
biliy ors un, o ysa o nla r n orm al to plu m dan u zak
duru r ve yem ek iç in çala ra k -v e bazen
öld üre re k- k enarla rd a y a
ş ar,”
“V old em ort'la n as
ı l a nla
ş t ı la r? ”
“O nun k ontr o lü a lt
ı nda d aha iy i b ir y a
ş am la r
ı
ola ca
ğı
n ı dü
ş ünüyorla r,” dedi Lupin “v e
Gre yback'i ta rt
ı ş ara k ik na e tm ek z or...”
“G re yback k im ?”
“O nu hiç duym ad
ı n m
ı ?” Lupin 'in elle rin i bir
bir in e ç arp ara k b ir le
ş ti.

“F enrir G re yback, b elk i d e b u g ün h ayatta o la n
en a c
ı mas
ı z v e z alim k urt a dam d
ı r. H ayat
ı nda
um urs ad
ığ ı
te k göre vi
ı s ı ra ra k, müm kün
old u
ğ unca ç ok in sana b ula
ş t ı ra ra k, b üyücüle ri
yenecek kadar kurt adam yara tm ak is tiy or.
Vold em ort hiz m etle ri kar
ş ı l ığ ı
nda avla yara k
ya
ş am as
ı na s öz v erd i. G re yback'in u zm anl
ı k
ala n
ı çocukla rd
ı r... O nla r
ı çocukken
ı s ı r ı yor
dedi v e o nla r
ı e beveynle rin den u zakta , n orm al
büyücüle rd en nefr e t ettir e re k büyütü yor.
Vold em ort in sanla r
ı onu o
ğ ulla r
ı n ı n ve
k ı zla r
ı n ı n ü zerin e s al
ı verm ekle te hdit e der; b u
te hdit le d e g enellik le iy i s onuçla r e ld e e der.
Lupin d urd u v e s onra “ B eni
ı s ı ra n G re yback't i, ”
dedi.
“N e?” dedi Harry ,
ş a ş ı rm
ı ş t ı , “Y ani - sen
çocukken m i d em ek is tiy ors un?”

“E vet, b abam k
ı zd
ı rm
ı ş t ı . B ana sald
ı ra n kurt
adam
ı n kim li
ğ in i uzun süre bilm edim ;
nere deyse ona ac
ı m ı ş t ı m, kendin i kontr o l
edem edi
ğ in i d ü
ş ünm ü
ş tü m , d önü
ş tü kte n s onra
nas
ı l his setti
ğ in i dü
ş ündüm . F akat G ra yback
öyle d e
ğ ild i. D olu nayda k endis in i k urb anla r
ı na
yak
ı n b ir y ere k onum la nd
ı r ı yor, s ald
ı rm ak iç in
yete rin ce yak
ı nda olm ay
ı gara ntiy e al
ı yor.
Hepsin i pla nl
ı yor. Ve Vold em ort bu adam
ı
kurta dam la r
ı d enetle m ek iç in k ulla n
ı yor. K an
ı
hak e tti
ğ im iz , n orm al in sanla rd an ö ç a lm am
ı z
kon usundaki
ı sra r
ı k ar
ş ı s ı nda d ura bilm ek iç in
çok b ir ü nüm v arm
ı ş g ib i d avra nam am .
“A m a sen norm als in !” dedi Harry
ş id detle
“S enin s adece b ir - b ir p ro ble m in v ar-"
Lupin bir kahkaha patla tt
ı . “B azen bana
Jam es'i çok fa zla hat
ı rla t
ı yosun. O da bunu
ark ada
ş l ığ ı
m ı zda b enim k üçük k ürk s oru num

ola ra k v ars ayard
ı . P ek ç ok in san k ötü h uylu b ir
ta v
ş an
ı m v ar s anard
ı .”
Bir b ard ak y um urta l
ı v is kiy i M r. W easle y'd en
te
ş ekkür edere k ald
ı , bir a z daha ne
ş eli
görü nüyord u, B u a ra da H arry a ni b ir h eyecan
his setti: Bu babas
ı ndan son bahsedi
ş i ona
Lupin 'e s orm ak iç in d ört g özle b ekle di
ğ i b ir
ş eyi
hat
ı rla tt
ı .
“H iç b ir is in in M ele z P re ns d iy e a dla nd
ı r ı ld
ığ ı
n ı
duydun m u?
“M ele z n e?”
“P re ns” dedi H arry , ta n
ı ma belir tis i iç in onu
dik katle iz liy ord u.
“B üyücü pre nsle r yoktu r” dedi Lupin ,
ş im di
gülü m süyord u. “B enim sem ek iç in yeni bir
unvan m
ı dü
ş ünüyors un? Ben '
Seçilm i
ş

Ki
ş i 'n in y ete rli o la ca
ğı
n ı d ü
ş ünürd üm .”
“B enim le ala kas
ı yok” dedi Harry öfk eyle .
“M ele z P re ns b ir z am anla r H ogw arts 'a g id en
bir iy di. O nun e ski
İ ksir k it a b
ı b ende. H er y erin e
ic at etti
ğ i büyüle ri yazm
ı ş , Onla rd an bir i
Levic orp us‘t u - "
“B enim zam an
ı mda Hogw arts 't a müth i
ş
modayd
ı .” dedi Lupin an
ı msayara k.” B e
ş in ci
y ı l ı m ı z ı n b it m esin e a yla r v ard
ı , a yak b ile
ğ in den
havaya k ald
ı r ı ld
ığ ı
n z am an k
ı p ı rd ayam
ı yord un.
“B abam kulla nd
ı ” dedi H arry . “D ü
ş ünselin de
görd üm , S nape'in ü zerin de k ulla nd
ı .”
Sanki basit bir re plik hakk
ı nda yoru m yapar
gib i sesin i do
ğ al ç
ı karm aya çal
ı ş m ı ş t ı , am a
becere bild i
ğ in den em in de
ğ ild i. Lupin 'in
gülü m sem esi b ir a z a nla y
ı ş l ı yd
ı .

“E vet” d edi. “A m a k ulla nan s adece o d e
ğ ild i,
dedi
ğ im gib i çok popüle rd i. .. S en de bilir s in ,
büyüle rin n as
ı l i
ş le di
ğ in i. ..”
“F akat b u s anki s iz o kuld ayken ic at e dilm i
ş g ib i
geliy or,” d iy e ü ste le di.
“M utla ka de
ğ il” dedi Lupin . “U
ğ urs uzlu k
büyüle ri d e h er
ş ey g ib i m oda v e d em ode o lu r.”
Harry 'n in yüzüne bakt
ı ve sessiz ce dedi ki
“J am es safk and
ı , Harry ve sana yem in
ediy oru m , hiç bir zam an onu “P re ns” diy e
ça
ğı
rm am
ı z ı is te m edi. ”
Harry n um ara y apm ay
ı b
ı ra kara k “V e o S ir iu s
da d e
ğ ild i? Y a d a s en?” d edi.
“K esin lik le h ay
ı r”
“E h” H arry g özle rin i a te
ş e ç evir d i. “ B en s adece

ş ündüm ki –
ş ey,
İ ksir ders in de P re ns'in

kit a b
ı b ana ç ok y ard
ı m e tti. ”
“K it a p k aç y
ı ll
ı k H arry ?”
“B ilm iy oru m . H iç k ontr o l e tm edim .”
“ Ş ey, belk i P re ns'in ne zam an H ogw arts 'd a
old u
ğ una d air b az
ı ip uçla r
ı v erir d i. ” d edi L upin .
Bundan k
ı sa b ir s üre s onra F le ur, C ele stin a'n
ı n
herk es ta ra f
ı ndan b e
ğ en ile n
ş ark
ı s ı “B ir K azan
Dolu su S
ı cak Güçlü A
ş k”
ı ta klit etm eye
ba
ş la d
ı , M rs . W easle y'n in if a desin e b ak
ı l ı rs a,
yata
ğ a g it m ele ri iç in b ir ip ucu v eriy ord u. H arry
ve R on, H arry iç in bir kam p yata
ğı
ekle nen
çat
ı daki y ata k o das
ı na t
ı rm and
ı la r.
Ron h em en u ykuya d ald
ı , fa kat H arry y ata
ğ a
gir m eden ö nce s and
ı ğı
n ı iy ic e kar
ı ş t ı r ı p,
İ le ri
Düzey
İ ksir Y ap
ı m ı k it a b
ı n ı ç
ı kard
ı . S ayfa la r
ı n ı
çevir e re k ar
ı yord u, sonunda kit a b
ı n ön

kapa
ğı
nda k it a b
ı n b as
ı ld
ığ ı
ta rih i b uld u. K it a p
yakla
ş ı k e lli y
ı ll
ı kt
ı . N e b abas
ı n e d e b abas
ı n ı n
ark ada
ş la r
ı e lli y
ı l ö nce H ogw arts 't a yd
ı . H ayal
k ı r ı kl
ığ ı
na u
ğ ra m
ı ş h ald e, k it a b
ı s and
ığ ı
na g eri
att
ı ,
ı ş ığ ı
n ı söndürd ü ve yan döndü,
kurta dam la r
ı ve Snape'i, Sta n Shunpik e ve
Mele z Pre ns'i dü
ş ünüyord u ve sonunda
sürü nen gölg ele r ve
ı s ı r ı la n çocukla r
ı n
a ğ la m ala r
ı ile d olu h uzurs uz b ir u ykuya d ald
ı ...
“ Ş aka y ap
ı yor o lm al
ı ...”
Harry , uyanm as
ı yla yata
ğı
n ı n ucunda dura n
çora p y
ığ ı
n ı n ı ara m aya koyuld u. G özlü kle rin i
ta kt
ı ve etr a f
ı na bakt
ı . Küçücük pencere
nere deyse ta m am en karla örtü lm ü
ş tü ve
önünde R on, y ata
ğı
n ı n iç in de d im dik o tu rm u
ş ,
kal
ı n alt
ı n zin cir gib i görü nen bir
ş eyi
in celiy ord u.

“K onu n e?” d iy e s ord u H arry .
“B u Lavender'd an” dedi R on, sesi i
ğ re nm i
ş
gib iy di. “G erç ekte n b unu ta kaca
ğı
m ı d ü
ş ündü
mü?”
Harry d aha y ak
ı ndan b akt
ı v e z in cir d en s ark an
büyük alt
ı n harfle rin olu
ş tu rd u
ğ u “S evgilim ”
kelim ele rin i g örü nce b ir k ahkaha k oyuverd i.
“H o
ş ” dedi H arry . “
Ş ı k, kesin lik le Fre d ve
Georg e'u n y an
ı nda ta km al
ı s ı n.”
“E
ğ er onla ra söyle rs en,” dedi Ron, zin cir i
orta l
ı kta n k ald
ı rm ak iç in y ast
ığ ı
n a lt
ı na it e le di
“B e - B en - B en - "
“B eni kekele r m iy din ” dedi Harry s
ı r ı ta ra k,
“H adi, h iç s öyle r m iy im ?”
“B öyle bir
ş eyi nas
ı l dü
ş ünebild i? ” dedi R on
havaya k onu
ş ur g ib i, o ld ukça
ş a ş ı rm
ı ş g ib iy di.

“H
ı mm, te kra r d ü
ş ünelim .” d edi H arry “ H erk esin
iç in de boynunda '
Benim Sevgilim
' yaz
ı s ı yla
ç ı km ak is te yece
ğ in i h iç a
ğ z ı ndan k aç
ı rd
ı n m
ı ?”
“ Ş ey... B iz ç ok fa zla k onu
ş may
ı z,” d edi R on.
“A sl
ı nda...”
“ İ ş i g ötü rm ek” d edi H arry .
“ Ş ey, e vet” d edi R on. B ir a n d ura kla d
ı v e s onra
dedi ki “H erm io ne gerç ekte n M cLaggen ile
ç ı k ı yor m u?“
“B ilm iy oru m ” dedi Harry . “S lu ghorn ‘u n
partis in de bera berd ile r am a iy i git ti
ğ in i
sanm
ı yoru m .”
Ron çora b
ı n ucunu düzelt ir k en bir a z daha
güle r y üzlü g örü ndü.
Harry 'n in hediy ele rin in ara s
ı nda Mrs .
Weasle y'd en, önünde büyük bir A lt
ı n S nit c h

i ş le nm i
ş e l ö rg üsü k azak, ik iz le rd en W easle y
Büyü cü
Ş akala r
ı ü rü nle rin den b üyük b ir k utu
ve hafif
ı sla k, küf kokan, üzerin de
' Kre acher'd an s ahib in e
' y azan b ir e tik etli p aket.
Harry gözünü dik ere k bakt
ı . “A çm am iç in
güvenli old u
ğ unu dü
ş ünüyor musun?” diy e
sord u.
“T ehlik eli bir
ş ey ola m az. P osta la r
ı m ı z hala
Bakanl
ı k ta ra f
ı ndan a ra n
ı yor,” d iy e c evap v erd i
Ron, p akete
ş üpheli g özle rle b akark en.
“K re acher'a bir
ş ey verm eyi dü
ş ünm edim .
İ nsanla r geneld e ev cin le rin e N oel hediy esi
verir le r m i? ih tiy atla p aketi d ürte rk en.
“H erm io ne v erir .” d edi R on. “ A m a k endin i s uçlu
his setm eden ö nce b ekle yelim v e g öre lim .”
Bir a n s onra H arry y üksek s esle b ir ç
ığ
l ı k a tt
ı

ve k am p y ata
ğı
ndan d
ı ş ar
ı s
ı çra d
ı ; p aket ç ok
say
ı da k urtla d olu ydu.
“H o
ş ” dedi R on, kahkahala r
ı güm bürd erk en
“Ç ok d ü
ş ünceli. ” H arry 'n in “K oly e y erin e o nla r
ı
te rc ih e derim ,” d em esiy le R on b ir k ere d aha
kendin e g eld i.
Noel g ünü ö
ğ le y em e
ğ in e o tu ru ld u
ğ unda F le ur
d ı ş ı nda h erk es y eni k azakla r
ı n ı g iy iy ord u ( M rs .
Weasle y b ir ta nesin i z iy an e tm eyi is te m em i
ş
görü nüyord u.) v e M rs . W easle y'n in k endis i d e
göste ri
ş li ö zel g ece m avis i b ir c ad
ı ş apkas
ı ,
min ic ik elm asla rla y
ı ld
ı z gib i parl
ı yord u, ve
muhte
ş em a lt
ı n b ir k oly e ta k
ı yord u.
“O nla r
ı b ana F re d v e G eorg e v erd i! G üzelle r,
de
ğ il m i? ”.
“ Ş ey,
ş im di k endi ç ora pla r
ı m ı z ı y
ı kark en, s eni
daha çok ta kdir ediy oru z” dedi G eorg e, elin i

salla yara k. “ Y abani h avuç is te r m is in R em us?”
“H arry saç
ı nda bir kurt var” dedi Gin ny
güle re k, m asan
ı n üstü nden e
ğ ilip tu tu p att
ı .
Harry bir kurtla ne yapabild i
ğ in i dü
ş ününce
beynin e h
ı zla k an h ücum e tti.
“O hh, k okunç” d edi F le ur s ahte b ir ü rp erm e ile .
“E vet, d e
ğ il m i” d edi R on “ S os, F le ur? ”
Ona y ard
ı m h eyecan
ı yla , s os k ab
ı na ç arp
ı nca
kap u çtu ; B ill a sas
ı n ı s alla d
ı ve sos havada
süzüle re k k aba u sulc a g eri d öndü.
Te
ş ekkür iç in B ill'i ö pm eyi b it ir d i
ğ in de, “S en d e
Tonks k adar s akars
ı n” d edi F le ur, R on'a . “O
da h er z am an b ir
ş eyle re ç arp
ı yor - "
“S evgili T onks'u b u g ünü b iz im le g eçir m esi iç in
davet ettim ” dedi M rs . W easle y, havuçla r
ı
gere ksiz b ir g üçle d üzelt ir v e F le ur'a k
ı zg
ı nl
ı kla

bakark en, “F akat o gelm edi. Son günle rd e
onunla k onu
ş tu n m u R em us?”
“H ay
ı r, son zam anla rd a kim seyle ir tib at
kurm ad
ı m.” d edi L upin . “A m a T onks'u n k endi
aile si v ar, d e
ğ il m i? ”
“H
ı mm” dedi M rs . W easle y. “B elk i. B en de
gerç ekte n N oel'i te k b a
ş ı na g eçir e ce
ğ i iz le nim i
b ı ra kt
ı .”
Tonks'u n yerin e gelin in in Fle ur olm as
ı n ı n
suçlu su oym u
ş gib i M rs . W easle y Lupin 'e
k ı zg
ı n b ir b ak
ı ş a tt
ı , fa kat k endi ç ata l
ı yla a ld
ığ ı
hin di parç ala r
ı yla Bill'i besle yen Fle ur'a bir
bak
ı ş ata n Harry , Mrs . Weasle y'n in
kaybedilm i
ş b ir m eydan s ava
ş ı nda s ava
ş t ığ ı
n ı

ş ündü. B ununla bera ber Tonks'la ilg ili bir
soru yu hat
ı rla d
ı , Patr o nus'la rla ilg ili her
ş eyi
bile n a dam , L upin 'd en d aha iy i k im e s ora bilir d i

ki ?
“T onks'u n Patr o nus'u
ş ekil de
ğ i ş tir d i” dedi
Harry . “Z ate n Snape söyle m i
ş tir . Nas
ı l
old u
ğ unu b ilm iy oru m . N iç in P atr o nus'u n d e
ğ i ş ir
ki? ”
Lupin 'in hin dis in i çi
ğ nem esi zam an ald
ı ve
yuttu kta n s onra y ava
ş ça, “B azen... b üyük b ir
ş ok... D uygusal b ir ç alk ant
ı ...” d edi.
“B üyük g örü nüyord u v e d ört b aca
ğı
v ard
ı .” , a ni
bir d ü
ş ünceyle ç arp
ı ld
ı v e s esi a lç ald
ı . “H ey...
ş ey o la m az - ? "
“A rth ur!” dedi anid en Mrs . Weasle y.
Sandaly esin den f
ı rla yara k kalk t
ı , elin i kalb in e
bast
ı rd
ı ve gözünü mutfa k pencere sin den
d ı ş ar
ı d ik ti. “ A rth ur - o P erc y”
“N e?”

Mr. W easle y e tr a f
ı na b ak
ı nd
ı . H erk es ç abucak
mutfa k pencere sin e bakt
ı ; Gin ny daha iy i
göre bilm ek iç in a ya
ğ a k alk t
ı . P erc y W easle y
gerç ekte n ora dayd
ı , uzun ad
ı mla rla karl
ı
avlu yu geçiy ord u, ba
ğ a çerç eveli gözlü kle ri
güne
ş ı ş ığ ı
nda parl
ı yord u. Bununla bera ber
yaln
ı z d e
ğ ild i.
“A rth ur, o - o B akan'la b era ber!”
Ve Harry 'n in G ele cek Posta s
ı 'n da görd ü
ğ ü
adam gerç ekte n ora dayd
ı , Perc y'y i ta kip
ederk en hafif ç e to pall
ı yord u, gri yele gib i
saçla r
ı ve pele rin i kard an le kele nm i
ş ti.
Herh angi bir i bir
ş ey söyle yem eden M r. ve
Mrs . W easle y b ir
ş ey y apam adan, b ir b ir le rin e
bakam adan, k ap
ı a ç
ı ld
ı v e P erc y o ra dayd
ı .
Ac
ı vere n bir sessiz lik old u. Sonra Perc y
old ukça s o
ğ ukça “
İ yi N oelle r a nne”

“O h P erc y” dedi M rs . W easle y ve kendis in i
Perc y'n in k olla r
ı na a tt
ı .
Rufu s Scrim geour kap
ı e
ş i ğ in de bekle di,
basto nuna dayan
ı yord u ve bu etk ile yic i
sahneye ih tiy atla b akark en g ülü m süyord u.
“B u davets iz ziy are tim iz i afe ttm elis in iz ” dedi,
Mrs . W easle y ona bak
ı p sevin çle parla yan
gözle rin i s ile rk en. “ P erc y v e b en b ura la rd ayd
ı k
-b iliy ors unuz, çal
ı ş ı yoru z- ve bura ya gelip
siz le ri g örm eye k ar
ş ı k oyam ad
ı .
Fakat P erc y a ile sin i g örm ek is te di
ğ in i g öste re n
bir i
ş are t v erm edi. D em ir b ir ç ubuk g ib i d üm düz
ve kaba bir görü nüm le herk esin yüzle rin e
bakt
ı . M r. W easle y, F re d, v e G eorg e ta
ş g ib i
sura tla rla o na d ik katle b akt
ı la r.
“L ütfe n iç eri g ir in v e o tu ru n, S ay
ı n B akan!” d edi
Mrs . Weasle y acele yle ,
ş apkas
ı n ı düzelt ti.

“Y ani b ir p arç a h in di y a d a y iy ecek b ir
ş eyle r
al
ı n...”
“H ay
ı r, h ay
ı r, s evgili M olly ” d edi S crim geour.
Harry , eve gir m eden önce M rs . W easle y'n in
ad
ı n ı Perc y'd en kontr o l etti
ğ in i ta hm in etti.
“B ölm ek is te m em , e
ğ er P erc y s iz i ç ok g örm ek
is te m i
ş o lm asayd
ı b ura da o lm azd
ı k ...”
“O h, P erc e!” dedi M rs . W easle y gözya
ş la r
ı
iç in de, u zan
ı p o nu ö ptü .
“S adece b e
ş d akik a b ura day
ı z, S iz P erc y'd en
nele r o ld u
ğ unu ö
ğ re nir k en ben de avlu da bir
gezin eyim . H ay
ı r, hay
ı r, siz i te m in ederim ki
kar
ı ş mak is te m iy oru m !
Ş ey, e
ğ er bir is i bana
sevim li b ahçeniz i g öste rir s e, a h,
ş u g enç a dam
yem e
ğ in i bit ir m i
ş , niç in benim le bir gezin tiy e
ç ı km
ı yor? ”
Masan
ı n e tr a f
ı ndaki h ava a lg
ı la nabilir d ere cede

de
ğ i ş ti. Herk esin bak
ı ş la r
ı Scrim geour'd an
Harry 'y e d öndü. H iç k im se S crim geour'u n ro l
yapt
ığ ı
n ı v e H arry 'n in is m in i b ilm edi
ğ in e in an
ı r
görü nm edi ya da ta bakla r
ı n ı çokta n bit ir e n
Gin ny, Fle ur, ve Georg e'u n da Bakan'a
bahçede gezm esi iç in e
ş lik etm ek üzere
seçebile ce
ğ in i a nla m ad
ı .
“E vet, ta bi, ” d edi H arry s essiz li
ğ e d o
ğ ru .
Scrim geour'u n sadece Perc y bu çevre de
bulu ndukla r
ı ndan aile si ile görü
ş mek is te di
dem esin e ald anm ad
ı , onla r
ı n gelm esin in
gerç ek n edeni S crim geour'u n H arry ile y aln
ı z
konu
ş mak is te m esi o lm al
ı yd
ı .
“ İ yi o z am an” d edi, s essiz ce s andaly esin den
yar
ı d o
ğ ru la n L upin 'in y an
ı ndan g eçerk en.
“ İ yi” diy e ekle di M r. W easle y konu
ş mak iç in
a ğ z ı n ı a çark en.

“H arik a” dedi Scrim geour, gerid e dura ra k
Hary 'n in k ap
ı dan g eçm esi
ne iz in v erd i.
“B iz bahçenin etr a f
ı nda sadece bir tu r
ata ca
ğı
z, sonra Perc y ve ben gid ece
ğ iz .
Herk es k eyfin e b aks
ı n!”
Harry avlu yu geçere k W easle y'le rin fa zla
büyüm ü
ş , karla kapl
ı bahçele rin e do
ğ ru
yürü dü, Scrim geour yan
ı nda hafif ç e
to pall
ı yord u. H arry o nun S eherb az K ara rg ah
ı
Ba
ş kan
ı o ld u
ğ unu b iliy ord u, s ert g örü nü
ş ü v e
sava
ş y ara l
ı haliy le ,
ş i ş man v e m elo n
ş apkal
ı
Fudge'd an ç ok fa rk l
ı yd
ı .
“S evim li” d edi S crim geour, b ahçe ç it in de d urd u
ve karl
ı çim enli
ğ e ve seçile m ez bit k ile re
bakara k “S evim li” H arry h iç bir
ş ey s öyle m edi.
Scrim geour o nun n e s öyle yece
ğ in i g özlü yord u.
“S enin le ta n
ı ş may
ı çok uzun zam and
ı r

is tiy ord um ” dedi S crim geour, bir süre sonra
“B iliy or m uydun?”
“H ay
ı r” d edi H arry d ürü stç e.
“A h evet, çok uzun zam and
ı r. Am a
Dum ble dore seni çok koru yord u.” dedi
Scrim geour, “D o
ğ al, ta bii ki do
ğ al, sana
ola nla rd an sonra , Özellik le Bakanl
ı k't a
ola nla rd an s onra ...”
Harry 'n in bir
ş eyle r söyle m esi iç in bekle di,
fa kat H arry m ecbur d e
ğ ild i, d evam e tti, “B akan
old u
ğ um dan beri senin le konu
ş mak iç in bir
f ı rs at ç
ı km as
ı n ı üm it ediy ord um , D um ble dore
dedi
ğ im gib i çok anla y
ı ş l ı d ı r - fa kat bunu
önle di. ”
Hala H arry h iç bir
ş ey d em eden b ekliy ord u.
“S öyle ntile r e tr a fta d ola
ş ı yor!” d edi S crim geour

“ ş ey, ta m am , biz ik im iz de hik ayele rin nas
ı l
çarp
ı t ı ld
ığ ı
n ı biliy oru z.
Ş u kehanet hakk
ı nda
söyle ntile r... senin '
Seçilm i
ş Ki
ş i ' old u
ğ un
hakk
ı nda...”
Ş im di e sas m esele ye g elm i
ş le rd i d iy e d ü
ş ündü
Harry , S crim geour”u n o ra da o lm a n edeni.
“D um ble dore 'u n bu mesele le ri senin le
ta rt
ı ş t ığ ı
n ı zannediy oru m ?”
Ona yala n söyle yip söyle m em eyi dü
ş ünüp
ta
ş ı nd
ı . Çiç ek ta rh la r
ı n ı n etr a f
ı nda
yerc ücele rin in k üçük a yak iz le rin e b akt
ı .
Yürü yere k a
ş ı nd
ı rd
ı kla r
ı to pra k parç as
ı nda
Noel a
ğ ac
ı n ı n te pesin e konan ve Fre d'in
yakala d
ığ ı
y er c ücesin in d urd u
ğ u y er le keyle
i ş are tle nm i
ş ti. Sonuçta gerç e
ğ i söyle m eye
kara r v erd i. .. y a d a b ir p arç as
ı n ı .

“E vet, ta rt
ı ş t ı k.”
“S iz h iç , s iz h iç ...” d edi S crim geour. H arry g öz
kenar
ı ndan S crim geour'u n k endis in e g özle rin i
k ı sara k b akt
ığ ı
n ı g öre bild i. D onm u
ş b ir ç al
ı l ığ ı
n
alt
ı ndan ba
ş ı n ı ç
ı kara n bir yerc ücesi ile çok
ilg ile nm i
ş g ib i d avra nd
ı .
“D um ble dore s ana n e s öyle di H arry ?”
“Ü zgünüm bu ik im iz in ara s
ı nda” dedi H arry ,
sesin i müm kün old u
ğ unca kib ar tu ttu ve
Scrim geour'd a ayn
ı Harry 'n in to nunda
ark ada
ş ça “T am am , e
ğ er güven ile ilg ili bir
soru ysa, b en s enin a ç
ığ
a v urm an
ı is te m em ...
hay
ı r, h ay
ı r v e n e o lu rs a o ls un s enin '
Seçilm i
ş
Ki
ş i ' o lu p o lm am an b enim iç in s oru n d e
ğ il”
Harry cevap verm eden önce bir k aç saniy e

ş ünüp ta
ş ı nd
ı . “N e dem ek is te di
ğ in iz i
gerç ekte n b ilm iy oru m , S ay
ı n B akan.”

“ Ş ey, ta bi ki mesele çok büyük” dedi
Scrim geour bir kahkahayla . “F akat büyücü
to plu m u da büyük... H epsi alg
ı yla ilg ili, de
ğ il
mi?
İ nsanla r
ı n n eye in and
ı kla r
ı ö nem lid ir .”
Harry hiç bir
ş ey dem edi. Belir s iz li
ğ e
gid iy orla rd
ı , a m a S crim geour'a y ard
ı m e tm edi.
Çal
ı l ığ ı
n alt
ı ndaki yerc ücesi bit k in in kökle rin i
solu can ara m ak iç in kaz
ı yord u ve Harry
gözle rin i o na d ik ti.
“ İ nsanla r senin '
Seçilm i
ş Ki
ş i ' old u
ğ una
in an
ı yorla r, b iliy ors un.” d edi S crim geour. “ O nla r
senin ta m am en bir kahra m an old u
ğ unu

ş ünüyorla r - '
Seçilm i
ş Ki
ş i ' o l y a d a o lm a!
Ad
ı A n
ı lm am as
ı G ere ken K i
ş i'y le k aç k ere y üz
yüze geld in
ş im diy e kadar?
Ş ey, h er n eyse.”
cevap bekle m eden devam etti. “Ö nem li ola n
nokta , s enin p ek ç ok k i
ş i iç in u m udun s em bolü
olm and
ı r. A d
ı A n
ı lm am as
ı G ere ken K i
ş i'n in y ok

edilm esi iç in -
ş ey b u in sanla ra r a hatl
ı k v eriy or.
Ve ben yard
ı m edem em am a his sedebilir im ,
ş unu k abul e tm elis in k i, B akanl
ı k'
ı n ta ra f
ı nda
durm ay
ı v e h erk ese c esare t v erm eyi b ir g öre v
gözüyle b akm al
ı s ı n.”
Yerc ücesi bir solu can yakala m ay
ı ba
ş ard
ı .
Donm u
ş to pra kta n ç
ı karm ak iç in
ş id detle
çekiy ord u. H arry u zun b ir m üddet s essiz k ald
ı ,
bak
ı ş la r
ı n ı Harry 'd en yerc ücesin e kayd
ı ra n
Scrim geour dedi ki “K om ik küçük adam la r,
de
ğ il m i? N e d iy ors un H arry ?”
“N e is te di
ğ in iz i ta m o la ra k a nla yam ad
ı m” d edi
Harry yava
ş ça “ ‘
Bakanl
ı k'
ı n ta ra f
ı nda
kalm akla
'. .. B u n e d em ek?”
“S eni te m in ederim ki zahm etli bir
ş ey de
ğ il”
dedi S crim geour. “Ö rn e
ğ in e
ğ er sen zam an
zam an Bakanl
ığ
a u
ğ ra rs an, do
ğ ru iz le nim

verir s in . V e h az
ı r o ra dayken, h ale fim S eherb az
Kara rg âh
ı Ba
ş kan
ı Gaw ain Robard s ile
konu
ş ma f
ı rs at
ı b ula bilir s in . D olo re s U m brid ge
bana S eherb az olm ak is te di
ğ in i söyle di. Bu
kola yl
ı kla a yarla nabilir ...”
Harry m id esin de ö fk enin k aynad
ığ ı
n ı his setti:
Dolo re s U m brid ge h ala B akanl
ı k't a yd
ı ö yle m i?
“A sl
ı nda” dedi, baz
ı nokta la r
ı aç
ığ
a
kavu
ş tu rm ak is te rc esin e “Ç al
ı ş t ığ ı
m B akanl
ı k
iç in iy i b ir iz le nim v erm ek is te r m is in ?”
“H arry , s enin d aha ç ok k at
ı ld
ığ ı
n ı dü
ş ünm ek
herk ese ra hatl
ı k verir .” dedi Scrim geour.
Harry 'y i çok çabuk yum u
ş att
ığ ı
iç in sesi
fe ra hla m
ı ş ç
ı k ı yord u.
“ ‘
Seçilm i
ş Ki
ş i ', biliy ors un, bunla r
ı n hepsi
in sanla ra u m ut v erm ek, h eyecan v eric i
ş eyle r
old u
ğ unu h is settir m ek iç in .”

“E
ğ er ben Bakanl
ı k'a gir ip ç
ı kars am ” dedi
Harry , hala sesin i ark ada
ş ça tu tm aya
çal
ı ş ı yord u “B akanl
ı k'
ı n yapt
ı kla r
ı n ı onayl
ı yor
görü nm eyecek m iy im ?”
“ Ş ey” d edi S crim geour k a
ş la r
ı n ı h afif ç e ç ata ra k
“ ş ey, e vet, k
ı sm en biz im yapm ak is te di
ğ im iz
de b u - "
“H ay
ı r, i
ş e yara yaca
ğı
n ı sanm
ı yoru m ” dedi
Harry kib arc a. “B iliy ors unuz, Bakanl
ı k'
ı n
yapt
ığ ı
b az
ı ş eyle rd en h o
ş la nm
ı yoru m . Ö rn ek
ola ra k S ta n S hunpik e‘n in tu tu kla nm as
ı .”
Scrim geour b ir a n k onu
ş mad
ı , am a yüzünün
if a desi hem en sertle
ş ti. “A nla m an
ı
bekle m iy ord um .” dedi ve sesin deki k
ı zg
ı nl
ığ ı
sakla m akta Harry kadar ba
ş ar
ı l ı de
ğ ild i.
“B unla r te hlik eli z am anla r v e a l
ı nm as
ı g ere ken
kesin ö nle m le r v ar. S en o nalt
ı y a
ş ı ndas
ı n - ”

“D um ble dore onalt
ı dan daha ya
ş l ı ve S ta n'in
Azkaban'd a olm as
ı gere kti
ğ in i dü
ş ünm üyor.”
dedi Harry . “S iz Sta n'i bir günah keçis i
yap
ı yors unuz, b eni m askot y apm ak is te di
ğ in iz
gib i. ”
Bir b ir ile rin e uzun ve sert bak
ı ş la rla bakt
ı la r.
Sonuçta S crim geour s
ı cakl
ı k ro lü yapm adan
dedi ki “G örü yoru m ki, sen kahra m an
ı n ı
seçm i
ş sin - t
ı pk
ı k ahra m an
ı n D um ble dore g ib i,
kendin i B akanl
ı k't a n a yr
ı m
ı tu ta caks
ı n?”
“K ulla n
ı lm ak is te m iy oru m ” d edi H arry .
“B az
ı la r
ı Bakanl
ı k ta ra f
ı ndan kulla n
ı lm an
ı
göre vin o la ra k g örü yor.”
“E vet, b a
ş kala r
ı d a in sanla r
ı h apis e a tm adan
onla r
ı n gerç ek Ölü m Yiy enle r old ukla r
ı n ı
kontr o l etm eniz in siz in göre vin iz old u
ğ unu
söylü yor.” dedi H arry ,
ş im di öfk esi art
ı yord u.

Barty Cro uch'u n yapt
ı kla r
ı n ı yap
ı yors unuz.
Asla d o
ğ ru in sanla r
ı y akala m ad
ı n ı z, d e
ğ il m i?
Ayr
ı ca b urn unun d ib in de in sanla r ö ld ürü lü rk en
her
ş ey y olu ndaym
ı ş g ib i ro l y apan F udge'm uz
vard
ı y a d a y anl
ı ş in sanla r
ı h apse y olla yan v e
' Seçilm i
ş Ki
ş i ' siz in iç in çal
ı ş ı yor gib i
göste rm eye ç al
ı ş an s iz e s ahib iz !”
“Ö yle yse sen ‘
Seçilm i
ş Ki
ş i ' de
ğ ils in ?” dedi
Scrim geour.
“B unun önem li olm ad
ığ ı
n ı söyle di
ğ in iz i
sanm
ı ş t ı m.” dedi H arry ac
ı bir kahkaha ile ,
“S iz in iç in h er d uru m da ö nem li d e
ğ il. ”
“Ö yle dem em eliy dim ” dedi Scrim geour
çabucak. “ O p ata vats
ı zl
ı kt
ı .”
“H ay
ı r, dürü stç eydi. ” dedi Harry . “B ana
söyle dik le rin iz iç in de te k d ürü stç e la ft
ı . B enim
ya
ş am am ya da ölm em siz in um uru nuzda

de
ğ il, s iz in u m uru nuzda o la n V old em ort'a k ar
ş ı
sava
ş ta siz in kazand
ığ ı
n ı za herk esi ik na
etm eye yard
ı mc
ı olm am d
ı . Ben unutm ad
ı m,
Bakan...”
Sa
ğ y um ru
ğ unu yukar
ı kald
ı rd
ı . S o
ğ uk elin in
üzerin de Dolo re s Um brid ge'in kendi
yazm as
ı yla olu
ş an yara iz le ri beyaz beyaz
parl
ı yord u: Y ala n s öyle m em eliy im .
“H erk ese Vold em ort'u n geri döndü
ğ ünü
söyle m eye çal
ı ş ı rk en, beni savunm ak iç in
ko
ş tu rd u
ğ unuzu hat
ı rla m
ı yoru m . Bakanl
ı k
geçen y
ı l d ost o lm aya ç ok h evesli d e
ğ ild i. ”
Ayakla r
ı n ı n a lt
ı ndaki s o
ğ uk y er k adar s essiz lik
iç in de d ik ild ile r. Y er c ücesi s onunda s olu can
ı
to pra kta n ç
ı karm ay
ı ba
ş ard
ı ve
ş im di
çal
ı l ı kla r
ı n o rta s
ı na u zanm
ı ş , o nu m utlu m utlu
em iy ord u.

“D um ble dore n eyin p e
ş in de” d edi S crim geour
kabaca. “H ogw arts 't a o lm ad
ığ ı
z am an n ere ye
gid iy or? ”
“H iç bir fik rim y ok.” d edi H arry .
“E
ğ er bils eydin de bana söyle m ezdin .” dedi
Scrim geour, “ d e
ğ il m i? ”
“H ay
ı r, s öyle m ezdim .” d edi H arry .
“ Ş ey, o z am an b a
ş ka y olla rla b unu ö
ğ re nebilir
miy im o na b akaca
ğı
z.”
“D eneyebilir s in iz .” d edi H arry ilg is iz ce. “F akat
siz Fudge'd en daha zeki görü nüyors unuz.
Siz in onun yanl
ı ş la r
ı ndan bir
ş eyle r
ö ğ re nebile ce
ğ in iz i sanm
ı ş t ı m. Hogw arts 'a
burn unu sokm aya çal
ı ş t ı . Fark
ı nda
ola bile ce
ğ in iz gib i o art
ı k B akan de
ğ il, am a
Dum ble dore h ala o kul m üdürü . S iz in y erin iz de

ols am D um ble dore 'a k ar
ı ş mazd
ı m.
Uzun b ir d ura kla m a o ld u.
“Ç ok a ç
ı k k i s enin ü zerin de ç ok iy i i
ş g örm ü
ş ”
dedi Scrim geour'u n gözle ri te l çerç eveli
gözlü kle rin a rk as
ı nda s o
ğ uk v e s ertti.
“T am d a D um ble dore 'u n a dam
ı s ı n, d e
ğ il m i? ”
“E vet, öyle yim .” dedi Harry . "B unu aç
ığ
a
kavu
ş tu rd u
ğ um uza s evin
dim ."
Ve ark as
ı n ı Sih ir Bakan
ı 'n a döndü, uzun
ad
ı mla rla e ve g eri d öndü.

ON Y ED
İ NC
İ B Ö LÜ M :

DURG UN B
İ R A N I
Ö ğ le den s onra n
ı n s onuna d o
ğ ru , Y eni Y
ı l'd an
b ir k aç g ün s onra , H arry , R on v e G in ny m utfa k
a te
ş in in ö nünde H ogw arts 'a g eri d önm ek iç in
s ı ra la nm
ı ş la rd
ı . B akanl
ı k b u te k s efe rlik U çuç
T oz u
Ş ebeke ba
ğ la nt
ı s ı n ı ö
ğ re ncile rin çabuk
v e g üvenle o kula d önebilm ele ri iç in a yarla m
ı ş t ı .
M r. W easle y, F re d, G eorg e, B ill v e F le ur i
ş te
o ld ukla r
ı ndan y aln
ı zca M rs . W easle y g üle g üle
d em ek iç in ora dayd
ı . A yr
ı lm a an
ı geld i
ğ in de
M rs . Weasle y gözya
ş la r
ı iç in de kendin i
k aybetm i
ş ti. Ku
ş ku suz,
ş im diy e dek onu
a ğ la tm ak pek de zor olm am
ı ş t ı ; P erc y N oel
g ünü gözlü kle ri yabani havuç ezm esiy le
ş ap
ı rd ayara k e vden f
ı rt
ı na g ib i ç
ı kt
ığ ı
ndan b eri

(k i b unda F re d, G eorg e v e G in ny b ir a z g üven
ta le p e tm i
ş le rd i) s üre kli a
ğ la y
ı p d uru yord u.
“A
ğ la m a anne,” dedi G in ny, M rs . W easle y
onun o m zunda h
ı çk
ı r ı kla ra b o
ğ ulu rk en h afif ç e
s ı rt
ı na v uru yord u. “ T am am ...”
“E vet, b iz i m era k e tm e,” d edi R on, a nnesin in
yana
ğı
na kocam an
ı sla k bir öpücük
koym as
ı na iz in verir k en. “y a da P erc y'y i. O
ta m b ir a pta l, b u b ir k ay
ı p s ay
ı lm az, d e
ğ il m i? ”
Mrs . W easle y'n in h
ı çk
ı r ı kla r
ı H arry 'y i k olla r
ı n ı n
ara s
ı na a l
ı rk en d aha d a a rtt
ı .
“B ana k endin e d ik kat e dece
ğ in e d air s öz v er...
Bela dan u zak d ura ca
ğı
na...”
“H er zam an uzak duru yoru m zate n, Mrs .
Weasle y,” d edi H arry . “B en s akin b ir y a
ş am
ı
severim , b eni b ilir s in iz .”

Gözya
ş la r
ı iç in de k
ı k ı rd ad
ı v e g eri ç ekild i. “
İ yi
olu n, ö yle yse, h epin iz ...”
Harry züm rü t ye
ş ili ale ve ad
ı m att
ı ve
“H ogw arts !” d iy e b a
ğı
rd
ı . A le vle r o nu y utu p f
ı r ı l
f ı r ı l döndürm eden önce Weasle y'le rin
mutfa
ğı
na v e M rs . W easle y'n in y a
ş l ı y üzüne a it
son bir tit r e yen görü ntü görd ü; di
ğ er büyücü
odala r
ı na ait net olm ayan görü ntü le r gözüne
çarp
ı yord u, a ncak o d aha ta m b ir b akam adan
görü ntü den ç
ı k ı yorla rd
ı ; sonra yava
ş la m aya
ba
ş la d
ı ve sonunda ta m da Pro fe sör
McG onagall'
ı n ofis in in
ş öm in esin de durd u.
Pro fe sör McG onnalg all, Harry
ı zagara dan
d ı ş ar
ı t
ı rm an
ı rk en çal
ı ş mas
ı ndan kafa s
ı n ı
kald
ı r ı p y aln
ı zca b akt
ı .
“ İ yi ak
ş am la r, Potte r. H al
ı ya çok fa zla kül
dökm em eye ç al
ı ş .”

“T am am , P ro fe sör.”
Ron f
ı r ı l f
ı r ı l dönere k görü ntü ye gir d i
ğ in de
Harry , gözlü
ğ ünü düzelt ip saçla r
ı n ı
yat
ı ş t ı r ı yord u. G in ny d e g eld i
ğ in de ü çü b ir lik te
odadan ç
ı k ı p G ry ffin dor K ule si'n e d o
ğ ru g it tile r.
Korid orla rd an geçerk en Harry , pencere den
d ı ş ar
ı bakt
ı , güne
ş , Kovuk'u n bahçesin i
örte nden daha kal
ı n bir kar ta bakas
ı yla
kapla nm
ı ş ara zile rin üzerin de nere deyse
batm ak ü zere ydi. U zakta , H agrid 'in k ulü besin in
önünde
Ş ahgaga'y
ı b esle di
ğ in i g öre biliy ord u.
“ İ ncik b oncuk” d edi R on k endin e g üvenen b ir
sesle , h er z am ankin den d e s olg un g örü nen v e
Ron'u n y üksek s esi k ar
ş ı s ı nda ir k ile n
Ş i ş man
Han
ı m'a y akla
ş t ı kla r
ı nda.
“H ay
ı r,” d edi.
“ ‘H ay
ı r'la n e k aste tm eye ç al
ı ş ı yors un?”

“Y eni b ir p aro la m
ı z v ar,” d edi
Ş i ş man H an
ı m.
“v e lü tfe n b a
ğı
rm a.”
“A m a b ura da d e
ğ ild ik , n as
ı l o lu yor d a - ? ”
“H arry ! G in ny!”
Herm io ne old ukça pem be bir yüzle acele yle
onla ra do
ğ ru geliy ord u, cüppe,
ş apka ve
eld iv en g iy in m i
ş ti.
“B en de bir k aç saat önce geld im , A
ş a ğı
da
Hagrid ve
Ş ah - yani Solu kkanat'
ı ziy are t
ediy ord um ,” d edi n efe s n efe se. “ N oel'in iz g üzel
geçti m i? ”
“E vet,” d edi R on h em en. “ o ld ukça o la yl
ı , R ufu s
Scrim -”
“S enin iç in bir
ş ey getir d im Harry ,” dedi
Herm io ne, ne Ron'a bak
ı p ne de onu
duydu
ğ una dair bir i
ş are t göste re re k. “A h,

bekle yin - p aro la . P erh iz .”
“A ynen öyle ,” dedi
Ş i ş man H an
ı m g üçsüz b ir
sesle v e p ortr e d eli
ğ i a ç
ığ
a ç
ı kara cak
ş ekild e
öne s avru ld u.
“O nun n eyi v ar? ” d iy e s ord u H arry .
“A nla
ş ı la n Noel boyunca bir a z fa zla yüz
verild i, ” d edi H erm io ne a
ğ z ı na k adar d olu O rta k
Salo n'a gir e rk en gözle rin i devir e re k. “O ve
ark ada
ş ı V io le t, a
ş a ğı
da M uska k orid oru ndaki
o sarh o
ş ke
ş i ş le rin porte si iç in deki bütü n
ş ara pla r
ı iç m i
ş le r. H er n eyse...”
Bir an ceple rin in alt
ı n ı üstü ne getir d i, sonra
üzerin de Dum ble dore 'u n yaz
ı s ı ola n bir
par
ş öm en r u lo su ç
ı kard
ı .
“H arik a,” dedi Harry , ru lo yu çözüp
Dum ble dore 'la bir sonra ki ders le rin in erte si

gece old u
ğ unu göre re k. “O na anla ta cak bir
sürü
ş ey v ar - v e s iz . H adi o tu ra l
ı m-”
Ancak ta m o a nda, y üksek s esle b ir “G alip -
Galip ! (W on-W on!) ” ciy akla m as
ı old u ve
Lavender Bro w n yokta n var olu p orta ya
f ı rla yara k k endin i R on'u n k olla r
ı na a tt
ı . B ir ç ok
seyir c i k
ı s k
ı s g üle rk en H erm io ne ç
ı nla yan b ir
kahkaha a tt
ı v e “ B ura da b ir m asa v ar... G eliy or
musun G in ny?” d edi.
“H ay
ı r, te
ş ekkürle r, Dean'e onunla
bulu
ş aca
ğı
m ı söyle dim ,” dedi G in ny, ancak
Harry o nun b unu p ek d e h evesli s öyle m edi
ğ in i

ş ünm ekte n kendin i ala m ad
ı . Ron ve
Lavender'
ı bir çe
ş it dik ey güre
ş te kilit le nm i
ş
vaziy ette b
ı ra kara k H arry , H erm io ne'y i b o
ş b ir
masaya g eçir d i.
“E e? N oel'in n as
ı ld
ı ?”

“A h, iy iy di, ” d iy e o m uz s ilk ti. “ Ö zel b ir
ş ey y ok.
Bu '
Galip -G alip ( W on-W on)
' d a n eyin n esi? ”
“S ana bir dakik a iç in de söyle yece
ğ im ,” dedi
Harry . “ B ak, H erm io ne, s en y apam az m
ı s ı n - ? ”
“H ay
ı r, yapam am ,” dedi kesin bir
ş ekild e.
“H atta s orm a b ile .”
“D ü
ş ünm ü
ş tü m ki, belk i, bilir s in i
ş te , Noel
boyunca - ”
“B ir f
ı ç ı dolu su be
ş yüz y
ı ll
ı k
ş ara b
ı iç en
Ş i ş man H an
ı m'd
ı H arry , b en d e
ğ il. E e, bana
söyle m ek is te di
ğ in bu çok önem li haber
neydi? ”
O an ta rt
ı ş ı la m ayacak kadar ac
ı mas
ı z
görü nüyord u, bu yüzden Harry , Ron'u n
konusunu b ir y ana b
ı ra k
ı p, M alf o y ile S nape'in
konu
ş tu kla r
ı s
ı ra da duydukla r
ı n ı anla tt
ı .

Bit ir d i
ğ in de, Herm io ne bir an dü
ş ünceli bir
ş ekild e o tu rd u v e d edi k i, “N e d ü
ş ünüyors un -
?”
“M alf o y'a y ard
ı m etm eyi te klif ediy orm u
ş gib i
davra n
ı p böyle ce M alf o y'u kand
ı r ı p onun ne
yapt
ığ ı
n ı ö
ğ re nm eye ç al
ı ş t ığ ı
n ı m
ı ?”
“ Ş ey, e vet,” d edi H erm io ne.
“R on'u n b abas
ı v e L upin d e b öyle d ü
ş ünüyor,”
dedi Harry , is te ksiz bir
ş ekild e. “A ncak bu
kesin lik le Malf o y'u n bir
ş eyle r pla nla d
ığ ı
n ı
kan
ı tla r, b unu in kâr e dem ezsin .”
“H ay
ı r, e dem em ,” d iy e c evapla d
ı y ava
ş ça.
“V e Vold em ort'u n ta lim atla r
ı na göre hare ket
ediy or, t
ı pk
ı s öyle di
ğ im g ib i! ”
“H
ı mm...
İ kis in den b ir i ta m o la ra k V old em ort'u n
is m in i s öyle di m i? ”

Harry hat
ı rla m aya çal
ı ş ara k ka
ş la r
ı n ı çatt
ı .
“E m in de
ğ ilim ... Snape ta m ola ra k ‘
efe ndin
'
dedi, b u b a
ş ka k im o la bilir k i? ”
“B ilm iy oru m ,” d edi H erm io ne, d uda
ğı
n ı ı s ı ra ra k.
“B elk i d e b abas
ı ?”
Odan
ı n di
ğ er ta ra f
ı na do
ğ ru gözle rin i dik ip
bakt
ı , b elli k i d ü
ş üncele re d alm
ı ş t ı , h atta R on'u
g ı d ı kla m akta ola n Lavender'
ı bile fa rk
etm em i
ş ti. “ L upin n as
ı l? ”
“ İ yi de
ğ il, ” dedi H arry ve ona Lupin 'in kurt
adam la r ara s
ı nda yapt
ığ ı
göre vden ve
kar
ş ı la
ş t ığ ı
z orlu kla rd an b ahsetti. “D aha ö nce
Fenrir G re yback d iy e b ir in i d uym u
ş m uydun?”
“E vet, duym u
ş tu m !” dedi H erm io ne, ürk m ü
ş
gib iy di. “ V e s en d e d uydun, H arry !”
“N e zam an, Sih ir Tarih i'n de mi? Çok iy i

biliy ors un k i a sla d in le m ezdim ...”
“H ay
ı r, h ay
ı r, S ih ir T arih i d e
ğ il -M alf o y, B org in 'i
onunla te hdit etm i
ş ti! ” dedi Herm io ne.
“K nocktu rn Yolu 'n da, hat
ı rla m
ı yor musun?
Borg in 'e Gre yback'in eski bir aile dostu
old u
ğ unu ve Borg in 'in ile rle yi
ş in i kontr o l
edece
ğ in i s öyle m i
ş ti! ”
Harry a
ğ z ı aç
ı k bir
ş ekild e ona bakt
ı .
“U nutm u
ş um ! Am a bu M alf o y'u n bir Ö lü m
Yiy en o ld u
ğ unu kan
ı tla r, yoksa nas
ı l olu r da
Gre yback'le ile ti
ş im de o lu p o na n e y apaca
ğı
n ı
söyle yebilir ? ”
“B u old ukça
ş üpheli, ” diy e solu du H erm io ne.
“Y oksa...”
“A h, h adi a m a,” d edi H arry , c an
ı s
ı k ı lm
ı ş bir
ş ekild e. “ B unu d a o nun le hin e ç evir e m ezsin !”

“P ekâlâ ... B unun b o
ş b ir te hdit o lm a o la s
ı l ığ ı
d a
var.”
“S en, in an
ı lm azs
ı n, s en,” d edi H arry k afa s
ı n ı
salla yara k.
“K im in h akl
ı old u
ğ unu göre ce
ğ iz ... D edik le rin i
yuta caks
ı n, H erm io ne, t
ı pk
ı B akanl
ı k g ib i. A h,
evet, b ir d e R ufu s S crim geour'la ta rt
ı ş t ı m...”
Ak
ş am
ı n geri kala n
ı ik is in in de Sih ir
Bakanl
ığ ı
'n a sövüp saym as
ı yla dosta ne bir
ş ekild e g eçti, H erm io ne d e R on g ib i g eçen y
ı l
Bakanl
ı k'
ı n Harry 'y e ya
ş att
ı kla r
ı ndan sonra
ş im di yard
ı m is te yere k büyük bir yüzsüzlü k
göste rd i
ğ in i d ü
ş ünüyord u.
Erte si s abah, ik in ci d önem , a lt
ı nc
ı s
ı n ı fla r iç in
old ukça h o
ş b ir s ürp riz le b a
ş la d
ı : G ece O rta k
Salo n panola r
ı na kocam an bir ta bela
i ğ nele nm i
ş ti.

C İ S İ MLE N M E D ER SLE R
İ
E ğ er on yedi ya
ş ı ndaysan
ı z, ya da
önüm üzdeki A
ğ usto s'u n 3 1'in den ö nce o n y edi
ya
ş ı n ı za basacaksan
ı z, Sih ir Bakanl
ığ ı
Cis im le nm e e
ğ it im cis in den o n ik i h afta s üre cek
ola n C is im le nm e D ers le ri alm a hakk
ı n ı z var.
E ğ er b una k at
ı lm ak is tiy ors an
ı z, lü tfe n a lt ta ra f
ı
im zala y
ı n. Ü cre ti: 1 2 G alle on.
Harry v e R on ila n
ı n ö nünde it i
ş ip k ak
ı ş an v e
s ı ra yla is im le rin i üste yazm aya çal
ı ş an
to plu lu
ğ a k at
ı ld
ı . R on ta m k u
ş tü yünü ç
ı kart
ı p
Herm io ne'd en sonra im zal
ı yord u ki Lavender
sessiz ce R on'a a rk adan y akla
ş t ı v e e liy le o nun
gözle rin i kapata ra k, “B il bakal
ı m ben kim im ,
Galip -G alip (W on-W on)? ” diy e heyecanla
ba
ğı
rd
ı . H arry dönüp H erm io ne'n in azam etle
kala bal
ı kta n d
ı ş ar
ı y ürü dü
ğ ünü g örd ü; R on v e
Lavender'
ı n a rk as
ı nda k alm ak is te m edi
ğ in den

hem en onu yakala d
ı , ancak Harry 'y i çok
ş a ş ı rta cak bir
ş ekild e ta m portr e deli
ğ in in
önüne geld ik le rin de R on da onla r
ı yakala d
ı ,
kula kla r
ı k
ı pk
ı rm
ı z ı yd
ı ve old ukça s
ı kk
ı n bir
if a desi v ard
ı . T ek k elim e e tm eden H erm io ne,
Neville ile y ürü m ek iç in h
ı zla nd
ı .
“ Ş ey - C is im le nm e,” d edi R on, s esi H arry 'n in
az önce ne old u
ğ undan bahsetm eyece
ğ in i

ı kça orta ya koyarm
ı ş gib iy di. “E
ğ le nceli
ola cak, h a?”
“B ilm iy oru m ,” dedi Harry . “B elk i de kendin
yapt
ığ ı
nda d aha iy i o lu yord ur, D um ble dore b eni
de b ir lik te g ötü rd ü
ğ ünde p ek d e e
ğ le nm edim .”
“D aha ö nceden y apt
ığ ı
n ı u nutm u
ş um ... T estim i
ilk sefe rd e geçsem iy i olu rd u,” dedi Ron,
endi
ş eli g örü nüyord u. “ F re d v e G eorg e y apt
ı ,”
“C harlie k ald
ı a m a, d e
ğ il m i? ”

“E vet, a m a C harlie b enden b üyük” -R on s anki
bir gorilm i
ş gib i kolla r
ı n ı vücudunun d
ı ş ı na
tu ttu - “F re d ve G eorg e da hiç bu konuda
ş ik âyetç iy m i
ş g ib i k onu
ş mad
ı la r... Y ani y üzüne
kar
ş ı ...”
“T este ta m o la ra k n e z am an g ir e ce
ğ iz ?”
“O n y edi o lu r o lm az. B enim k i M art't a !”
“E vet, am a bura da,
ş ato nun iç in de
Cis im le nem eyeceksin ...”
“Ö nem li d e
ğ il, d e
ğ il m i? H erk es e
ğ er is te rs em
Cis im le nebile ce
ğ im i b ile cek.”
Cis im le nm e dü
ş üncesi kar
ş ı s ı nda
heyecanla nan te k k i
ş i R on d e
ğ ild i. B ütü n g ün
boyunca yap
ı la cak ola n ders le r hakk
ı nda
konu
ş mala r old u, en çok da kaybolm a ve
is te di
ğ in anda orta ya ç
ı km a konusuna önem

veriliy ord u.
“N e k adar h o
ş o la cak, s adece is te di
ğ im iz a nda
-” S eam us o rta dan k aybolm ay
ı a nla tm ak iç in
parm akla r
ı n ı ş ı kla tt
ı . “K uzen F erg us b unu s
ı rf
beni k
ı zd
ı rm ak iç in yap
ı yor, ben de yapana
kadar b ekle h ele ... B ir d aha a sla h uzurlu b ir a n
ı
olm ayacak...”
Bu mutlu bekle ntile r iç in de kaybolm u
ş ken
asas
ı n ı b ir a z fa zla h evesle s alla y
ı nca, o g ünkü
Muska ders in in konusu ola n saf su kayna
ğı
olu
ş tu ra ca
ğı
na ta vandan kur
ş un gib i sekip
Pro fe sör Flit w ic k'in yüzüne çarp an bir su
hortu m u f
ı skiy esi o lu
ş tu rd u.
“H arry çokta n Cis im le ndi, ” dedi Ron,
Seam us'
ı n guru ru nu in cit ic i bir
ş ekild e,
Pro fe sör Flit w ic k asas
ı n ı n bir hare ketiy le
kendin i kuru la m
ı ş ve Seam us'a sat
ı r

yazd
ı r ı yord u: “B en bir büyücüyüm , sopas
ı n ı
sa
ğ a s ola s alla yan b ir b abun d e
ğ il. ”
“D um -
ş ey- bir is i onu götü rd ü. Çif t- B ütü n-
Cis im le nm e, b iliy ors un.”
“V ayy!” diy e f
ı s ı ld ad
ı Seam us; o, D ean ve
Neville cis im le nm enin nas
ı l bir
ş ey old u
ğ unu
duym ak iç in b ir a z d aha ö ne e
ğ ild ile r. H arry g ün
boyunca c is im le nm e d uygusunu ta rif e tm esin i
ric a eden di
ğ er alt
ı nc
ı s
ı n ı fla r ta ra f
ı ndan
s ı k ı ş t ı r ı ld
ı . O nla ra b unun o ld ukça r a hats
ı z e dic i
bir h is o ld u
ğ unu söyle di
ğ in de, hepsi ra hats
ı z
olm akta n çok kork u ve m era kla kar
ı ş ı k bir
sayg
ı iç in deydi v e a k
ş am s aat s ekiz e o n k ala
hala soru la ra deta yl
ı cevapla r veriy ord u ki
Dum ble dore 'u n ders i iç in zam an
ı nda
ayr
ı la bilm ek iç in sonunda kütü phaneye geri
götü rm esi gere ken bir kit a p old u
ğ unu
söyle m i
ş ti.

Dum ble dore 'u n o das
ı ndaki la m bala r y an
ı yord u,
eski müdür ve müdir e le rin portr e le ri
çerç evele rin de nazik çe horlu yorla rd
ı ve

ş ünseli b ir k ez d aha m asan
ı n ü zerin de h az
ı r
bekle m ekte ydi. D um ble dore 'u n elle ri de onun
ik i y an
ı nda d uru yord u, s a
ğ e li e n a z ö nceden
old u
ğ u kadar kara rm
ı ş ve yanm
ı ş
görü nüyord u. H ala iy ile
ş mem i
ş ti v e H arry b elk i
de y üzüncü k ez b u k adar ö zel b ir y ara la nm aya
neyin sebep old