Harry Potter és a Főnix Rendje

Формат документа: pdf
Размер документа: 2.69 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

A nnota tio n
Harry P otte r a n yári s z ü nete t s z o kás s z erin t a z u tá la to s D urs le y c sa lá d dal
t ö lti, á m a fo ly ta tá s k özel s e m a m eg sz o kott. A fő hős ö ssz eü tk özésb e k erü l k ét
d em en to rra l, a k ik et a zért k üld te k a m uglik v ilá g áb a, h ogy m eg tá m ad já k a z if jú t,
a k in ek v ará zsla ta i és tr ü kkje i sé rtik a v ará zsló k v ilá g án ak sz ig orú sz ab ály ait.
H arry t a R oxfo rtb ól v aló sz ám űzeté s, ső t v ará zsp álc ájá n ak e ltö ré sé n ek a ré m e
f e n yeg eti. A fiú t a F őnix re n dje g ondja ir a b íz zák . E zt a sz erv ezete t sie tő se n
h ozzák lé tr e jó in dula tú v ará zsló kból é s b osz o rk án yokból. A re n d m eg fo gad ja ,
h ogy le g yőzi V old em orto t, d e ettő l fü ggetle n ül H arry nek is m ét k i k ell álln ia
s z em ély es p ró bájá t is , a n élk ül, h ogy p onto s in fo rm áció i le n nén ek , m i is a z ig azi
s z ere p e a t ö rté n etb en .
J. K . R O W LIN G
Els ő f e je zet
Máso dik f e je zet
Harm ad ik f e je zet
Neg yed ik f e je zet
Ötö dik f e je zet
Hato dik f e je zet
Hete d ik f e je zet
Nyolc ad ik f e je zet
Kile n ced ik f e je zet
Tiz ed ik f e je zet
Tiz en eg yed ik f e je zet
Tiz en kette d ik f e je zet
Tiz en harm ad ik f e je zet
Tiz en neg yed ik f e je zet
Tiz en ötö dik f e je zet
Tiz en hato dik f e je zet
Tiz en hete d ik f e je zet
Tiz en nyolc ad ik f e je zet
Tiz en kile n ced ik f e je zet
Husz ad ik f e je zet
Husz o neg yed ik f e je zet
Husz o nkette d ik f e je zet

Husz o nharm ad ik f e je zet
Husz o nneg yed ik f e je zet
Husz o nötö dik f e je zet
Husz o nhato dik f e je zet
Husz o nhete d ik f e je zet
Husz o nnyolc ad ik f e je zet
Husz o nkile n ced ik f e je zet
Harm in cad ik f e je zet
Harm in ceg yed ik f e je zet
Harm in ck ette d ik f e je zet
Harm in ch arm ad ik f e je zet
Harm in cn eg yed ik f e je zet
Harm in cö tö dik f e je zet
Harm in ch ato dik f e je zet
Harm in ch ete d ik f e je zet
Harm in cn yolc ad ik f e je zet

J . K . R O W LIN G
H arry P otte r é s a F őn ix R en dje
Neiln ek, J essic á nak é s D avid nek, a kik v a rá zsla to ssá t e szik v ilá gom at

E ls ő f e je zet
A d em en tá lt D udle y
Vég éh ez k özele d ett a n yár a d dig i le g fo rró bb n ap ja , s a P riv et D riv e k övér
k ock ah ázai á lm os c se n dbe b urk oló zta k . A m ásk or c sillo góan tis z ta a u tó k p ortó l
p is z k osa n á llta k a b eálló kban , a m ásk or s m ara g dzö ld k erti p ázsito k p ed ig s á rg ára
f a k ulta k — a z ö ntö zést u gyan is r e n dele t t ilto tta a s z ára zsá g m ia tt.
Az u tc a la k ói — m iv el le k elle tt m ondan iu k k ed ven c e lf o gla lts á g aik ró l, a
k ocsim osá sró l é s a fű nyír á sró l — v is sz ah úzó dta k h űs h ázaik ba, é s k itá rtá k a z
a b la k okat, hogy becsa lo gassá k a csa k re m én yeik ben lé te ző fu valla to t. A z
e g yetle n e m ber, a k i a s z ab ad ban ta rtó zk odott, e g y k am asz g yere k v olt: a h átá n
f e k üdt a n ég yes s z ám ú h áz m elle tt, e g y v ir á g ág yásb an .
A s o ván y, f e k ete h ajú , s z em üveg es f iú c se n ev ész , k is sé b ete g es k üls e je a rró l
á ru lk odott, h ogy r ö vid id ő a la tt s o kat n őhete tt. F arm erja p is z k os é s s z ak ad t v olt,
a p óló ja k in yúlt é s m eg fa k ult, e d ző cip őjé n ek ta lp a p ed ig v ég ső b úcsú t k ész ü lt
v en ni a f e ls ő ré sz tő l.
Nem m ondhatn i, h ogy H arry P otte r b elo pta v oln a m ag át a z á p ola tla n sá g ot
a z e m beris é g elle n es b űnte tte k k özé s o ro ló s z o m sz éd ok s z ív éb e, d e m iv el e zen a z
e sté n e lr e jtő zö tt e g y sű rű h orte n zia b okor m ögött, a z a rra já ró k n em lá th attá k
m eg . E zen a b úvóhely en ig azáb ól c sa k ú gy le p le ző dhete tt v oln a le , h a b ácsik ája ,
V ern on vag y nag ynén je , Petu nia kid ugja a fe jé t a nap pali ab la k án , és
f ü ggőle g ese n l e n éz a z a b la k a la tti v ir á g ág yásb a.
A f e n tie k m ia tt H arry ú gy é re zte , k itű nő ö tle t v olt i d e r e jtő zn ie .
Az átf o rró so dott, kem én y fö ld ön fe k üdni ugyan nem volt vala m i
k én yelm es, á m i tt n em é rté k e l a g yilk os p illa n tá so k, n em k elle tt a h ír a d ó h ely ett
d ühös fo gcsik org atá st hallg atn ia , és se n ki nem zak la tta ro ssz in dula tú
k érd ése k kel — ezek et a kelle m etle n sé g ek et kelle tt ugyan is elv is e ln ie ,
v ala h án ysz o r beü lt a nap palib a, hogy eg yütt nézze a té v ét nag ynén jé v el és
b ácsik ájá v al.
Min th a e z a g ondola t b erö ppen t v oln a a n yito tt a b la k on, V ern on D urs le y,
H arry b ácsik ája e g ysz erre m eg sz ó la lt:
— H ála is te n nek a köly ök vég re le sz o kott ró la , hogy itt te rp esz k ed je n
n ek ünk. A pro pó, h ol v an ?
— N em t u dom — f e le lte k özö nyöse n P etu nia n én i. — I d eb en t n in cs.
Vern on b ácsi m ord ult e g yet.
— M ég h ogy h ír a d ót a k ar n ézn i! — d ohogott. — K ív án csi v ag yok, m it

fo rg at m eg in t a fe jé b en . N orm ális g yere k et a z ő k orá b an n em é rd ek el a h ír a d ó.
Dudle y nak s in cs f o galm a a rró l, m i t ö rté n ik a v ilá g ban . S zerin te m a zt s e t u dja , k i
a m in is z te re ln ök. K ülö nben is : a m i h ír a d ónkban ú gyse m ondan ak se m mit a
fa jtá já ró l…
— H alk ab ban , V ern on! — s z ó lt rá ije d te n P etu nia n én i. — N yitv a v an a z
ab la k !
— J a , p ers z e… B ocsá ss m eg , d rá g ám .
Durs le y ék elc se n dese d te k . Harry vég ig hallg ato tt eg y re k lá m dalo csk át
vala m i g yüm ölc sö s g ab onap eh ely rő l, é s k özb en a k özeli W is te ria s é tá n yon la k ó,
fé lb olo nd, m acsk aim ád ó M rs . F ig get fig yelte , a k i é p p a h áz e lő tt h ala d t e l. A z
öre g assz o ny b ossz ú s k ép et v ág ott, é s h ossz asa n m oty ogott m ag áb an . H arry m ost
már k ülö nöse n ö rü lt, h ogy b eb újt a b okor m ögé, M rs . F ig gnek u gyan is a z u tó bbi
id őben az a k elle m etle n sz o kása tá m ad t, h ogy m in dig m eg hív ta ő t m ag áh oz
te ára , v ala h án ysz o r ö ssz eta lá lk ozta k a z u tc án .
Miu tá n az öre g assz o ny befo rd ult a sa rk on, és eltű nt H arry sz em e elö l,
odab en t m eg in t m eg sz ó la lt V ern on b ácsi:
— D udlic se k t e ázn i m en t?
— I g en , P olk is sé k hez — f e le lte b üsz k e-e lé g ed ette n P etu nia n én i. — O ly an
so k k is b ará tja v an , m in den ki a n nyir a s z ere ti…
Harry c sa k n ag y n eh ezen t u dott e lf o jta n i e g y g únyos h ork an tá st.
Ha fiu k m eg íté lé sé rő l volt sz ó , D urs le y ék m ég önm ag ukhoz kép est is
meg hökken tő en o sto bák v olta k . H ab ozás n élk ül e lh itté k D udle y ö ssz es á tlá ts z ó
hazu gsá g át a rró l, h ogy a n yári s z ü net m in den e g yes e sté jé n a b an dája v ala m ely ik
ta g já n ál sz ü rc sö lg eti a te át. H arry n ag yon jó l tu dta , h ogy u nokate stv ére se h ol
nem te ázik ; a hav erja iv al esté n kén t a já ts z ó té r bere n dezésé t pusz títo ttá k ,
utc asa rk okon b ag ózta k , v ag y k övek kel d obáltá k a z e lh ala d ó a u tó kat é s a z a rra
já ró g yere k ek et. E sti s é tá i s o rá n H arry n em eg ysz er s z em ta n úja v olt m in den nek
— v ak áció ja u gyan is ja v aré sz t azzal te lt, h ogy a v áro sré sz , L ittle W hin gin g
utc áit r ó tta , é s k id obott ú js á g okat k ere se tt a k ukák ban .
Mik or f e lc se n dülte k a h étó rá s h ír e k et f e lv ezető s z ig nál e ls ő h an gja i, H arry
gyom ra b ukfe n cet v ete tt. T alá n m a e ste — e g y h ónap os v ára k ozás u tá n — e ljö n
a n ag y p illa n at.
— M áso dik heté b e lé p ett a sp anyo l poggyá szk eze lő k sztr á jk ja , s a
re p ülő te re ken m in den e d dig in él n agyo bb s zá m ban z sú fo ló dta k ö ssze a h aza té rn i
vá gyó t u ris tá k…
— H a r a jta m m úln a, ú gy k ir ú gnám ő ket, h ogy é le tü k v ég éig la zíth atn án ak
— f e jte tte k i v éle m én yét V ern on b ácsi, tú lh ars o gva a h ír o lv asó t. H arry íg y n em
hallo tta a m ondat v ég ét, d e g yom ra íg y is a b bah ag yta a b ukfe n cezést. H a tö rté n t
voln a vala m i érd em le g es, az biz to sa n els ő le tt voln a a hír e k so rá b an — a

pusz tu lá s, a h alá l f o nto sa b b, m in t a k árh án y k ülf ö ld ön r e k ed t t u ris ta .
Harry l a ssa n , h ossz an k if ú jta a l e v eg őt, é s f e ln ézett a r a g yogóan k ék é g re . A
nyár m in den ad dig i nap ja eg yfo rm án te lt: ag godalo m , fe sz ü lt vára k ozás,
fe llé le g zés, a ztá n m eg in t a z e g yre fo kozó dó a g godalo m … é s m in deh hez a z a
nap ró l n ap ra g yötr ő bbé v áló k érd és, h ogy m ié rt n em t ö rté n t m ég m in dig s e m mi.
A to váb bi h ír e k re is o dafig yelt, h áth a b esz ám oln ak v ala m ir ő l, am in ek a
való di je le n tő sé g ét a muglik nem is m erté k fe l: meg m ag yará zh ata tla n
eltű nése k rő l, eg y külö nös bale se tr ő l… Ily esm it azo nban nem hallo tt. A
poggyász ra k odók s z tr á jk ja u tá n a d élk ele ti o rs z ág ré sz t s ú jtó a sz ály ró l b esz élte k
(— R em éle m , e zt a s z o m sz éd is h allg atja ! — h ars o gta V ern on b ácsi. — A kkor
ta lá n n em f o g h ajn ali h áro m kor lo cso ln i! ), a ztá n e g y h elik opte rrő l, a m i k is h íjá n
le zu han t S urre y ben e g y m ező n, m ajd a rró l, h ogy e g y h ír e s s z ín ész n ő v álik h ír e s
fé rjé tő l. (— M in th a érd ek eln e m in ket a m ocsk os m ag án éle tü k — p rü sz k ölte
Petu nia n én i, a k i m elle sle g m eg sz állo tt k ív án csis á g gal k uta to tt a z e se tr ő l s z ó ló
cik kek utá n az össz es m ag azin ban , am i csa k cso nto s kezéb e kerü lt.) H arry
beh unyta a s z em ét, m ert e lv ak íto tta a r a g yogó k ék é g , é s t o váb b f ü le lt.
— … és vég eze tü l T öm pi, a tö rp ep apagáj új m ódjá t ta lá lta ki a nyá ri
hűsö lé sn ek. T öm pi, a ki a b arn sle yi T íz T o llb an la kik , m eg ta nult v íz is íe ln i! M ary
Dork in s t u dósítá sa k ö vetk ezik .
Harry k in yito tta a s z em ét. H a m ár a v íz is íe lő tö rp ep ap ag ájo knál ta rta n ak ,
gondolta , a k kor n in cs é rte lm e t o váb b h allg atn ia a h ír a d ót.
Óvato sa n a h asá ra fo rd ult a v ir á g ág yásb an , m ajd a k önyökére é s a té rd ére
tá m asz k odva o déb b m ász o tt a z a b la k a ló l. K örü lb elü l ö t c en tit te tt m eg , a m ik or
vára tla n ul t ö bb d olo g t ö rté n t g yors e g ym ásu tá n ban .
Elő sz ö r is vis sz h an gzó pukkan ás halla ts z o tt, am i az álm os csö ndben
pis z to ly lö vés e re jé v el h ato tt. A ztá n e g y m acsk a k iis z k olt a z e g yik p ark oló k ocsi
aló l, é s e lir a m odott. D urs le y ék n ap palijá b ól v is ítá s, k áro m kodás é s c sö rö m pölé s
halla ts z o tt k i. H arry , m in th a csa k erre a je lr e v árt v oln a, ta lp ra sz ö kken t, és
vék ony fa p álc át húzo tt ki fa rm ern ad rá g ja dere k áb ól. T elje se n fe le g yen ese d ni
azo nban n em tu dott, m ert b ev erte a fe jé t a n yito tt a b la k ba. A c sú nya k oppan ás
halla tá n P etu nia n én i m ég h an gosa b b v is ítá sb a k ezd ett.
Harry ú gy é re zte , m in th a k etté re p ed t v oln a a f e je , a k ár e g y d in nye. S zem e
könnybe lá b ad t, é s f o rg ott v ele a v ilá g — d e a zért k ita rtó an n ézte a z u tc át, h áth a
meg lá tja a z aj f o rrá sá t. A zo nban a lig hogy n ag y n eh ezen k ih úzta m ag át, k in yúlt a
nyito tt a b la k on k ét l a p áts z erű , l ila k éz, é s r á k ulc so ló dott a n yak ára .
— A zo nnal… te d d… e l! — h örö gte a fü lé b e V ern on b ácsi. — G yerü nk!
Sen ki… n em … l á th atja … m eg !
— E re ssz m ár e l! — n yögte k i f u ld okolv a H arry .
Néh án y m áso dperc es e lk ese re d ett k üzd ele m k övetk ezett. H arry fé l k ézzel

ig yek ezett le fe jte n i a nyak áró l bácsik ája kolb ász sz erű ujja it, m ert jo bbjá v al
to váb bra i s a z e lő re sz eg ezett p álc át m ark olta .
Majd m iu tá n e g y k ülö nöse n é le s fá jd alo m sz ú rá st é rz ett lü kte tő fe jé b en , a
bácsi nyik kan t eg yet, és hir te le n ele n ged te a nyak át, de úgy, m in th a H arry
eg ysz erre n ag yfe sz ü lts é g ű v ezeté k ké v ag y t a sz ító m ág nessé v ált v oln a.
Harry le v eg ő utá n kap kodva átb ucsk ázo tt a horte n zia b okro n, majd
fe ltá p ász k odott, é s k örü ln ézett. A p ukkan ást o kozó d olo gnak n yom a se m v olt,
vis z o nt jó p ár k ív án csi a rc je le n t m eg a k özeli a b la k ok m ögött. H arry sie tv e
vis sz ad ugta p álc ájá t a n ad rá g já b a, é s i g yek ezett á rta tla n k ép et v ág ni.
— S zép e sté n k v an ! — h ars o gta V ern on b ácsi, a zzal v ig yoro gva in te g etn i
kezd ett H ete s S zám a ssz o nynak , a k i f ü ggönye m ögül n ag y s z em ek et m ere sz te tt
a D urs le y -re zid en cia f e lé . — H allo tta m ek korá t d urra n t a z a k ip ufo gó? J ó l r á n k
ije sz te tt P etu niá v al!
A bácsi ezu tá n ad dig fo ly ta tta az esz elő s vig yorg ást, am íg az uto ls ó
kív án csi s z o m sz éd is v is sz a n em h úzó dott a z a b la k áb ól. A kkor a ztá n a v ig yor
vic so rg ássá v álto zo tt, é s V ern on b ácsi m ag áh oz i n te tte u nokaö ccsé t.
Harry te tt n éh án y lé p ést a z a b la k fe lé , d e ü gyelt rá , h ogy k artá v ols á g on
kív ül m ara d jo n.
— M i a fé sz k es fe n ét ak artá l ezzel? — k érd ezte d ühtő l re m eg ő, re k ed t
han gon V ern on b ácsi.
— M it a k arta m m iv el? — k érd ezett v is sz a h ig gad ta n H arry . K özb en j o bbra -
balr a t e k in gete tt, m ég m in dig r e m élv e, h ogy m eg lá tja a p ukkan ás o kozó já t.
— E zzel a d urro gta tá ssa l a z a b la k unk a la tt…
— A z n em é n v olta m ! — j e le n te tte k i H arry .
Most P etu nia n én i s o ván y ló arc a is m eg je le n t V ern on b ácsi lila le p én ykép e
melle tt. A n én i r e sz k ete tt a d ühtő l.
— M ié rt ó lá lk odtá l a z a b la k unk a la tt?
— Íg y v an ! N ag yon jó k érd és, P etu nia ! M it k ere sté l az ab la k unk ala tt,
köly ök!?
— A h ír a d ót h allg atta m … — f e le lte f á su lta n H arry .
Bácsik ája é s n ag ynén je f e lh áb oro dott p illa n tá st v álto tta k .
— A h ír a d ót! ? M ár m eg in t! ?
— H át i g en . M iv el m in den nap m ás v an b en ne — f e le lte H arry .
— N e p im asz k odj v ele m , k öly ök! A zo nnal m ondd m eg , h ogy m ib en tö rö d
a fe je d , é s n e g yere n ek em a zzal, h ogy a h ír e k et h allg ato d! N ag yon jó l tu dod,
hogy a t e f a jtá d ró l…
— V ig yázz, V ern on! — s z is z eg te P etu nia n én i, m ir e V ern on b ácsi a n nyir a
le h alk íto tta a h an gjá t, h ogy H arry i s a lig h allo tta , m it m ond:
— … hogy a t e f a jtá d ró l n em b esz éln ek a m i h ír a d ónkban !

— A zt c sa k h is z ite k .
A D urs le y házasp ár néh án y m áso dperc ig gyan ak odva fü rk ész te H arry t,
majd P etu nia n én i í g y s z ó lt:
— A rc átla n k is h azu dozó v ag y. M it c sin áln ak a zo k a … — itt P etu nia n én i
is v is sz av ett a h an gerő ből, ú gy, h ogy H arry nek a sz ájá ró l k elle tt le o lv asn ia a
követk ező s z ó t — … bag ly ok, h a n em h ír e k et h ozn ak n ek ed ?
— H oppá! — su tto gta d ia d alm asa n V ern on b ácsi. — M ost m eg fo gtu nk,
köly ök! A zt his z ed , nem tu dju k, hogy azo k a nyav aly ás m ad ara k fo ly to n
sz állítjá k n ek ed a h ír e k et?
Harry h ab ozo tt. N eh ezére e se tt v ála sz o ln i, b ár b ácsik ája é s n én ik éje n em
se jth etté k , m en nyir e é rz ék en y p ontr a t a p in to tta k .
— A b ag ly ok… n em h ozn ak h ír e k et… — f e le lte s z in te h an gta la n ul.
— N em h is z em ! — v ág ta r á P etu nia n én i.
— É n s e ! — r á zta a f e jé t V ern on b ácsi.
— T is z tá b an v ag yunk v ele , h ogy m eg in t v ala m i h ókusz p ókusz ra k ész ü ls z
— j e le n te tte k i P etu nia n én i.
— U gyan is n em v ag yunk t e lje se n o sto bák — t e tte h ozzá V ern on b ácsi.
— V ég re eg y érd ek es h ír — v ete tte o da m érg ese n H arry , m ajd m ie lő tt
Durs le y ék v is sz ap ara n cso lh attá k v oln a, s a rk on fo rd ult, á tv ág ott a z e lő kerte n , s
az a la cso ny f a lo n á t k ilé p ett a z u tc ára .
Tudta , h ogy e zzel a m eg je g yzésse l n ag yon k ih úzta a g yufá t, é s h a m ajd
hazam eg y, bors o s ára t kell fiz etn ie sz em te le n sé g éért, de m in dez m ost a
le g kev ésb é s e é rd ek elte . S okkalta f o nto sa b b d olg ok j á rta k a f e jé b en .
Biz to sra v ette , h ogy a k özeli p ukkan ás h oppan álá st v ag y d eh oppan álá st
je lz ett. P onto sa n ily en z ajt h alla to tt D obby, a h ázim an ó, v ala h án ysz o r m eg je le n t
vag y k öddé v ált. L eh ets é g es v oln a, h ogy D obby e ljö tt a P riv et D riv e-ra ? L eh et,
hogy a m an ó e b ben a p illa n atb an is k öveti ő t? E rre a g ondola tr a m eg to rp an t, é s
gyors a n k örü ln ézett a z u tc án . A P riv et D riv e a zo nban n ép te le n nek tű nt, a b ban
ped ig H arry b iz to s v olt, h ogy D obby n em t u d l á th ata tla n ná v áln i.
Foly ta tta hát útjá t, nem is fig yelv e rá , hogy m erre m eg y. A z utó bbi
hete k ben an nyis z o r sé tá lt ezek en az utc ák on, hogy lá b a m ár au to m atik usa n
vég ig vezette a k ed ven c ú tv onalá n . I d őrő l i d őre a zért h átr a p illa n to tt a v álla f ö lö tt.
Telje s biz o nyossá g gal ére zte ugyan is , hogy vala m i m ág ik us dolo g tö rté n t a
közelé b en , m ik or P etu nia n én i h ald okló b eg óniá i k özö tt fe k üdt. D e m ié rt n em
sz ó líto tta m eg a re jté ly es m ág us? M ié rt n em lé p k ap cso la tb a v ele , m ié rt b ujk ál
elő le ?
Teh ete tle n dühe eg yre fo kozó dott, aztá n eg ysz erre fe ltá m ad t ben ne a
kéte lk ed és, a b iz o nyta la n sá g .
Leh et, h ogy a p ukkan ás m ég se v olt m ág ik us e re d etű … L eh et, h ogy c sa k

tú lr e ag ál e g y t e lje se n t e rm ész ete s e re d etű z ajt, m ert a n nyir a k ié h ezett b árm ily en ,
ak ár e g ész en a p ró je lz ésre a ttó l a v ilá g tó l, a m ely hez s z ív e s z erin t ta rto zik . M ié rt
ne v oln a le h ets é g es, h ogy e g ysz erű en c sa k ö ssz etö rt v ala m i a s z o m sz éd h ázb an ,
és a z o kozta a z ajt?
Harry g yom rá b an to m pa, s ü lly ed ő é rz és tá m ad t, é s le lk ét is m ét e lá ra sz to tta
a r e m én yte le n sé g , a m i a n yár f o ly am án m ár o ly s o ksz o r h ata lm áb a k eríte tte .
Reg gel öt óra k or fe lé b re d m ajd a vek ker csö rg ésé re , hogy kif iz esse a
Reg geli Pró fé ta
azn ap i sz ám át kézb esítő bag ly ot. D e van -e érte lm e m ég
eg yálta lá n já ra tn ia az újs á g ot? A z utó bbi id őben ép p csa k rá p illa n to tt a
cím old alr a , aztá n fé lr e d obta a la p ot. H a m ajd a fé le sz ű ek , ak ik a Pró fé tá t
sz erk esz tik , v ég re r á d öbben nek , h ogy V old em ort v is sz até rt, a zt a h ír t m ajd ö le s
sz ala g cím mel f o gjá k l e h ozn i — m ás h ír p ed ig n em é rd ek elte ő t.
A bag ly ok R ontó l és H erm io nétó l is hozta k oly kor le v ele t — ab ban
azo nban m ár r é g n em r e m én yked ett, h ogy l e g jo bb b ará ta i v ala m if é le é rd em le g es
újs á g gal s z o lg áln ak .
Pers z e t u dodkir ő l n em m ondhatu nk s e m mit… A zt a z u ta sítá st k ap tu k, h ogy
ne ír ju nk m eg n ek ed s e m mi é rd em le g ese t, h is z en a le v ele k et e lf o ghatjá k … E lé g
so k a d olg unk, d e a r é sz le te k rő l n em s z ám olh atu nk b e… Z ajla n ak a z e se m én yek ,
ha t a lá lk ozu nk, m ajd m in den t m eg tu dsz …
De m ik or f o gnak ta lá lk ozn i? Ú gy tű nt, é p p a z id őpontta l s e n ki n em tö rő dik
ig azán . A s z ü le té sn ap i ü dvözlő la p on H erm io ne a zt ír ta : ú gy tu dom , n em so kára
ta lá lk ozu nk. D e m ég is , m en nyir e so kára le sz az a nem so kára ? A z els z ó rt,
hom ály os u ta lá so kból csa k an nyi d erü lt k i, h ogy H erm io ne és R on u gyan ott
van nak , fe lte h ető le g R on sz ü le in él. H arry t m ajd m eg őrjíte tte a g ondola t, h ogy
am íg ő a P riv et D riv e-o n k ukso l, k ét b ará tja re m ek ül sz ó ra k ozik a z O dúban .
Annyir a d ühös v olt rá ju k, h ogy k in yita tla n ul e ld obta a k ét d oboz M ézesfa lá s-
dessz erte t, a m it a s z ü le té sn ap já ra k ap ott tő lü k. E lh am ark odott te tté ért a s o rs m ár
azn ap este m eg bünte tte , m ég ped ig P etu nia n én i v acso rá n ak csú fo lt, fo nnyad t
sa lá tá já v al.
Mi le h et R on é s H erm io ne so k d olg a? É s n ek i, H arry nek m ié rt n em a d
se n ki f e la d ato t? T alá n n em b iz o nyíto tta b e, h ogy t a lp ra ese tte b b, m in t k ét b ará tja ?
Min den ki e lf e le jte tt m in den t, a m it ő te tt? T alá n n em ő já rta m eg a te m ető t, n em
ő nézte vég ig C ed ric m eg gyilk olá sá t, nem őt kötö zté k a sír k őhöz, hogy
vég ezzen ek v ele ?
Ezt v erd k i a fe je d ből! — sz ó lt rá m ag ára sz ig orú an , a zo n a n yáro n m ár
vag y s z ázad sz o r. L id érc es á lm aib an ú gyis ú jr a m eg ú jr a v is sz até rt a te m ető be,
boto rs á g v olt m ég é b re n i s a r é m sé g ek re g ondoln ia .
Befo rd ult a M ag nolia k özb e, s h am aro sa n e lh ala d t a g ará zs é s a s z ű k s ik áto r
melle tt, a h ol e lő sz ö r n ézett k ere sz ta p ja s z em éb e.

Sir iu s v olt a z e g yetle n , a k i á té re zte , m ily en h ely zetb en v an .
A hasz n álh ató hír e k pers z e az ő le v ele ib ől is hiá n yozta k , de azo kban
le g alá b b fig yelm ezte té se k és vig asz ta ló sz av ak volta k gyötr ő célo zg atá so k
hely ett. T udom , h ogy k ín ló dsz é s b ossz an kodsz … N e k ere sd a b ajt, a k kor n em
le sz g ond… L ég y ó vato s, s e m mi m eg gondola tla n sá g …
Jó l v an , g ondolta H arry , m ik özb en a M ag nolia k özb ől k if o rd ult a M ag nolia
útr a , é s e lin dult a la ssa n s ö té tb e b urk oló zó já ts z ó té r f e lé . V ég ül is n ag yjá b ól ú gy
vis e lk ed ett, a h ogy S ir iu s t a n ácso lta .
Elle n állt péld áu l a kís é rté sn ek , hogy rá k össe a se p rű jé re a lá d ájá t, és
eg yed ül útn ak in duljo n az Odúba. Úgy vélte , erő s önfe g yele m rő l te tt
ta n úbiz o nysá g ot a h hoz k ép est, h ogy m en nyir e k ín ozta é s b ossz an to tta a h ossz ú
sz ám űzeté s — a Priv et Driv e-i fo gsá g , am i arra kárh ozta tta , hogy
vir á g ág yáso kban b ujk áljo n és h allg ató zzo n, h áth a m eg tu d v ala m it V old em ort
nag yúr m este rk ed ése ir ő l. M in den ese tr e elé g dühítő volt eg y oly an em bertő l
halla n i, h ogy n e le g yen m eg gondola tla n , a k i tiz en két é v ig ü lt a z A zk ab an ban , a
vará zsló k b örtö néb en , a ztá n m eg sz ö kött, m eg pró bálta e lk övetn i a g yilk ossá g ot,
am ié rt e re d etile g e líté lté k , m ajd e lm en ek ült e g y l o pott h ip pogrif f e n …
Harry átm ász o tt a park bezárt kap ujá n , és elin dult a kié g ett fü vön. A
já ts z ó té r u gyan oly an n ép te le n v olt, m in t a k örn yező u tc ák .
A h in tá k hoz é rv e le ü lt a z u to ls ó ra , a m it D udle y é s b ará ta i m ég n em te tte k
tö nkre , fé l k arjá t rá fű zte a lá n cra , é s g ondola ta ib a m erü lv e b ám ulta a fö ld et. A
vir á g ág yásb an tö bbet n em b újh at e l. H oln ap k i k ell ta lá ln ia e g y ú ja b b tr ü kköt,
hogy m eg hallg ath assa a h ír e k et.
Addig p ed ig v ár r á e g y ú ja b b z ak la to tt é js z ak a — u gyan is h a é p p m eg úsz ta
a ced ric es ré m lá to m ást, ak kor eg y m ásik to ro ksz o rító álo m g yötö rte : h ossz ú ,
sö té t fo ly osó kon kóboro lt, am ely ek m in deg yik e fa lb an vag y zárt ajtó ban
vég ző dött. A z á lo m v aló sz ín űle g a rra a k iú tta la n sá g ra u ta lt, a m i a n ap pala it is
je lle m ezte . A ré g i s e b hely a h om lo kán s o ksz o r k elle m etle n ül s a jg ott, d e ő m ár
nem rin gatta m ag át ab ba a hitb e, hogy R on, H erm io ne vag y ak ár Sir iu s
külö nöse b ben é rd ek esn ek ta lá ln á e zt a tü nete t. R ég eb ben , h a fá jt a s e b hely , a z
arra f ig yelm ezte te tt, h ogy V old em ort is m ét e rő se b b le tt, d e m ost, h ogy a n ag yúr
már vis sz até rt, biz to s m in den ki azt m ondan á: várh ató volt, hogy so kat fo g
fá jn i… n em k ell t ö rő dni v ele … v olt m ár i ly en …
Sors á n ak ig azsá g ta la n sá g a e g ysz erre a n nyir a g yötö rn i k ezd te H arry t, h ogy
dühéb en le g sz ív ese b ben f e lo rd íto tt v oln a. H a ő n in cs, n em is tu dná s e n ki, h ogy
Vold em ort v is sz até rt! É s m i a j u ta lm a?
Nég y hossz ú hétr e bed ugjá k le h ete tle n nag ybáty já ék hoz, Little
Whin gin gbe, te lje se n elz árjá k a vará zsv ilá g tó l, és arra kén ysz erítik , hogy
fo nnyad t b eg óniá k k özö tt k uporo gva h allg assa , h ogyan ta n ult m eg v íz is íz n i e g y

tö rp ep ap ag áj! H ogy is fe le jth ette e l ő t ily en k önnyen D um ble d ore ? H a R on é s
Herm io ne ta lá lk ozta k , ő t m ié rt n em h ív tá k m eg ? M ed dig k ell m ég e ltű rn ie a z
oly an ta n ácso kat, h ogy ü ljö n a fe n ek én , é s le g yen jó k is fiú ? É s m ik or ír h atja
meg v ég re a z o sto ba
Reg geli P ró fé tá
nak , h ogy k ép zeljé k , V old em ort v is sz até rt?
A d ühös g ondola to k v ad ul k av aro gta k H arry fe jé b en ; m ég a g yom ra is
kav arg ott a fe lin dults á g tó l. K özb en le sz állt k örü lö tte a m ele g , b árs o nyos é j, a
le v eg ő m eg te lt a f o rró , s z ára z f ű i lla tá v al, é s n em h alla ts z o tt m ás z aj, c sa k a p ark
keríté sé n t ú l e lh ala d ó a u tó k t o m pa z ú gása .
Fogalm a se m volt, m en nyi id eje üld ögélt m ár a hin tá n , m ik or han gok
ütö tté k m eg a fü lé t, kiz ö kken tv e őt m élá zásá b ól. Feln ézett, és a tá v oli
utc alá m pák ködös dere n gésé b en a park on áth ala d ó em bere k körv onala it
pilla n to tta m eg . A z e g yik a la k v ala m i tr á g ár n ótá t h ars o gott, a tö bbie k n ev ette k .
Min dezt h alk , s z ap ora k ety eg és k ís é rte : d rá g a v ers e n ybic ik lik c sa p ág yain ak z aja .
Harry t u dta , k ik e zek a z e m bere k . A z e lö l h ala d ó a la k ban f e lis m erte D udle y
Durs le y t — u nokate stv ére h azafe lé t a rto tt, h űsé g es b an dája k ís é re té b en .
Dudle y te rje d elm ese b b v olt, m in t b árm ik or, d e e g y é v s z ig orú d ié ta é s e g y
új te h ets é g fe lf e d ezése je le n tő se n m eg válto zta tta te stf e lé p íté sé t. A hogy azt
Vern on b ácsi f ű nek -fá n ak b üsz k én ú js á g olta , D udle y n em ré g n eh ézsú ly ú b ajn oki
cím et s z erz ett a d élk ele ti m eg yék i s k olá in ak ö kölv ív ó t o rn ájá n . A „ n em es s p ort” ,
ah ogy V ern on b ácsi n ev ezte , m ég n ag yobb b eh em óto t c sin ált D udle y ból, m in t
am ek korá n ak H arry e le m i is k olá s k oru kban lá tta , m ik or ő m ag a s z o lg ált D udle y
els ő boksz zsá k ja gyan án t. H arry pers z e m ár ré g nem fé lt unokate stv éré tő l,
még se ta rto tta k ülö nöse b ben ö rv en dete s d olo gnak , h ogy D udle y m eg ta n ult m ég
nag yobbat é s m ég p onto sa b ban ü tn i. A k örn yék beli g yere k ek m in d r e tte g te k t ő le
— e g yen ese n v esz ély ese b bnek ta rto ttá k , m in t „ azt a P otte r f iú t” , a k i g átlá sta la n
hulig án , nyilv án nem véle tle n ül a Szen t Brú tu sz Szig oríto tt Ja v ító in té zet
ben tla k ója .
Harry t e k in te té v el k ís é rte a p ark on á tk ere k ező , s ö té t a la k okat.
Arra g ondolt, v ajo n k it v erte k m eg a fiú k azn ap este . F ord ulja to k erre ,
gondolta . N a, g yerü nk… n ézzete k id e… itt ü lö k e g yed ül… g yerte k , k össe te k
belé m …
Ha D udle y b ará ta i é sz re v en nék , r ö gtö n m eg célo zn ák ő t — n o d e m it te n ne
ak kor D udle y ? N em a k arn á le já ra tn i m ag át a b an da e lő tt, v is z o nt p ro vokáln i s e
mern é ő t… V ic ces l e n ne n ézn i, h ogyan t é p elő dik ; j ó l e n ne c ik iz n i, é s l á tn i, h ogy
nem m er v is sz av ág ni… É s h a v ala m ely ik m ásik t á m ad na, a k kor o tt v an k ézn él a
vará zsp álc a.
Pró báljá k c sa k m eg … Ö rö m mel v ezette v oln a le d ühe e g y r é sz ét a zo kon a
fiú kon, a k ik e g ykor p okollá t e tté k a z é le té t.
A f iú k a zo nban n em f o rd ulta k f e lé , n em v etté k é sz re ő t, é s m ár- m ár e lé rté k

a k eríté st. H arry le g yőzte v ág yát, h ogy u tá n uk k iá lts o n. N em v oln a o kos d olo g
össz etű zést k ezd em én yezn ie . N em v ará zso lh at. M eg in t azt k ock ázta tn á, h ogy
kic sa p já k a z i s k olá b ól.
Dudle y é s a b an da h an gja i la ssa n e lh alta k a tá v olb an ; m ár e l is tű nte k a
sz em e e lő l a M ag nolia ú to n.
Tessé k , S ir iu s, g ondolta f á su lta n H arry . N em v olta m m eg gondola tla n . N em
kere ste m a b ajt. É pp a z e lle n kező jé t c sin álta m a n nak , a m it t e t e tté l v oln a.
Felá llt, é s k in yújtó zta tta ta g ja it. P etu nia n én i é s V ern on s z em éb en D udle y
hazaté ré sé n ek m in den kori id őpontja volt a m érc e: ad dig ta rto tt a „n orm ális
id őben ”, é s a zu tá n k ezd ődött a „ k éső n”.
Vern on b ácsi m ár m eg fe n yeg ette H arry t, h ogy b ezárja ő t a s u fn ib a, h a m ég
eg ysz er D udle y utá n m er hazaérn i, íg y hát H arry elf o jto tt eg y ásítá st, és
mogorv án e lin dult a p ark k ap uja f e lé .
A M ag nolia ú t a P riv et D riv e-h oz h aso nló an te le v olt k övér k ock ah ázak kal
— azo khoz k övér, k ock afe jű tu la jd onoso k és jó l fé sü lt p ázsito k ta rto zta k . A
la k ók V ern on bácsié h oz haso nló , sz ép , tis z ta kocsik kal já rta k . H arry jo bban
sz ere tte Little W hin gin get éjs z ak a, m ik or a le fü ggönyözö tt ab la k ok csa k
fé n yese n r a g yogó f o lto k v olta k , é s a z e m bere k n em t e tte k c síp ős m eg je g yzése k et
az ő „ b űnöző ” k üls e jé re . M eg sz ap orá zta lé p te it, íg y a ztá n a M ag nolia ú t f e lé h ez
érv e is m ét m eg pilla n to tta D udle y t és ban dájá t: azo k ép pen búcsú zk odta k a
Mag nolia k öz s a rk án ál. H arry b eh úzó dott e g y n ag y o rg onab okor á rn yék áb a, é s
várt.
— … vis íto tt, m in t e g y m ala c, m i? — rö högött M alc o lm , é s a tö bbie k is
vele v ih ogta k .
— S zép j o bb h oro g v olt, N ag y D é — m ondta P ie rs .
— A kkor h oln ap u gyan ak kor? — k érd ezte D udle y.
— A ha, n álu nk — f e le lte G ord on. — E lm en nek a z ő se im .
— O ké, a k kor o tt — i n te tt b úcsú t D udle y.
— H eló , D ud!
— S zia , N ag y D é!
Harry k iv árta , a m íg a b an da l e lé p ett, é s c sa k a k kor i n dult t o váb b.
Mik or e lh alta k a h an gok, b efo rd ult a M ag nolia k özb e, é s n ém i s ie ts é g á rá n
ham aro sa n halló tá v ols á g ra m eg közelíte tte D udle y t. U nokate stv ére rá érő se n
bak ta to tt, é s h am is a n d udorá sz o tt.
— H eló , N ag y D é!
Dudle y m eg fo rd ult.
— J a — m oro gta — t e v ag y a z?
— M ondd m ár e l: m ió ta v ag y N ag y D é? — k érd ezte H arry .
— D ugulj b e! — h ork an t r á D udle y, é s e lf o rd ult t ő le .

— Tök jó név — fo ly ta tta vig yoro gva Harry , m iu tá n fe lz árk ózo tt
unokate stv ére m ellé . — D e n ek em a zért m in dig D udlim udli m ara d sz .
— M ondom , hogy dugulj be! — csa tta n t fe l D udle y, ökölb e sz o rítv a
so nkak ezét.
— N em t u djá k a s rá co k, h ogy a n yukád í g y s z ó lít?
— F ogd b e a s z ád !
— É rd ek es, a n yukád nak s o se m ondod, h ogy f o gja b e a s z ájá t. A D udlu sk a
vag y a D udlic se k j o bb? A zo kat s z ív ese b ben h allo d?
Dudle y n em fe le lt. S zem lá to m ást m in den ö nfe g yelm ét la tb a k elle tt v etn ie ,
hogy n e ü sse m eg H arry t.
— N a m esé lj, kit verté l m eg m a este ? — kérd ezte H arry , m ost m ár
vig yorg ás n élk ül. — M eg in t e g y tíz év est? A zt tu dom , h ogy te g nap elő tt M ark
Evan st i n té zte d e l…
— Ő p ro vokálta k i! — f o rty an t f e l D udle y.
— T én yle g ?
— S zem te le n v olt.
— Ig en ? A zt m ondta , h ogy o ly an v ag y, m in t e g y d is z n ó, a m i m eg ta n ult a
háts ó l á b án j á rn i? E z n em s z em te le n sé g , D ud, e z a s z o m orú i g azsá g .
Dudle y állk ap csá n k id udoro dta k az iz m ok. H arry le ír h ata tla n elé g té te lle l
nyugtá zta u nokate stv ére fo kozó dó d ühét; o ly an é rz és v olt e z sz ám ára , m in th a
átp um páln á sa já t e lk ese re d etts é g ét D udle y ba, a z e g yetle n e m berb e, a k i k ézn él
volt e rre a c élr a .
Befo rd ulta k a sik áto rb a, ah ol Harry elő sz ö r lá tta Sir iu st, s am i a
le g rö vid eb b ú t v olt a M ag nolia k özb ől a W is te ria s é tá n yra . A n ép te le n k is u tc a
so kkal s ö té te b b v olt, m in t a zo k, a m ely ek et ö ssz ek ötö tt, m iv el itt n em s z ere lte k
fe l u tc ai lá m pák at. D udle y és H arry g ará zsfa la k és eg y m ag as k eríté s k özö tt
hala d ta k e l.
— E rő sn ek é rz ed m ag ad , m ert n ála d v an a z a z iz é, m i? — sz ó la lt m eg
néh án y m áso dperc h allg atá s u tá n D udle y.
— M ily en i z é?
— H át a z i z é, a m it r e jte g ets z .
Harry m eg in t e lv ig yoro dott.
— N em is v ag y o ly an b uta , a m ily en nek lá ts z o l, D ud! P ers z e a z is ig az,
hogy h a o ly an b uta l e n nél, n em t u dnál e g ysz erre j á rn i é s b esz éln i.
Harry e lő húzta a p álc ájá t. L átta , h ogy u nokate stv ére r ia d t p illa n tá st v et r á a
sz em e s a rk áb ól.
— N em s z ab ad h asz n áln od — s ie te tt le sz ö gezn i D udle y. — T udom , h ogy
nem s z ab ad . K ülö nben k ir ú gnak a b ból a z ő rü ltk ép ző ből, a h ova j á rs z .
— H onnan t u dod, h ogy n em t ö rö lté k e l e zt a s z ab ály t, N ag y D é?

— N em tö rö lté k el — fe le lte D udle y, de úgy, m in th a sa já t m ag át
győzk ödné.
Harry h alk an n ev ete tt.
— A nélk ül a z iz é n élk ül n em m ers z k iá lln i e lle n em , m i? — fö rm ed t rá
Dudle y.
— N ek ed v is z o nt c sa k n ég y g orilla k ell, h ogy k i m erj á lln i e g y tíz év es
elle n . H ogy sz ere zte d a b oksz b ajn oki c ím et, a m ir e o ly an b üsz k e v ag y? H án y
év es v olt a z e lle n fe le d ? H ét? N yolc ?
— T iz en hat é v es v olt, h a é p p tu dni a k aro d — f e le lte b ossz ú sa n D udle y. —
Húsz p erc ig n em t é rt m ag áh oz, m iu tá n k iü tö tte m , p ed ig k éts z er a k kora v olt, m in t
te . D e m ajd m eg m ondom a p án ak , h ogy e lő vette d a zt a z i z ét…
— A ha, m ár s z ala d sz is a p ucih oz, m i? A b oksz b ajn ok D udlic i m eg ije d t a
csú nya H arry p álc ájá tó l?
— É jje l n em v ag y i ly en n ag y l e g én y — v ág ott v is sz a D udle y.
— M ost is é jje l v an , D udlic se k . T udod, ú gy h ív ju k a zt, a m ik or ily en s ö té t
min den …
— Ú gy é rte m , a k kor, m ik or a ls z o l! — c sa tta n t f e l D udle y, é s m eg állt.
Harry is m eg állt, és rá n ézett unokate stv éré re . A sö té tb en is lá tta , hogy
Dudle y p ala csin ta arc án d ia d alm as k if e je zés ü l.
— H ogy érte d azt, h ogy n em v ag yok n ag y le g én y, am ik or als z o m ? —
kérd ezte ő sz in te é rte tle n sé g gel. — M itő l k elle n e f é ln em a z á g yban ? A p árn átó l?
— H allo tta la k te g nap éjje l — had arta D udle y. — B esz élté l álm odban .
Nyösz ö rö gté l.
— H ogy érte d … ? — is m éte lte H arry , de a gyom ra m in th a eg ysz erre
meg te lt v oln a h ullá m zó , je g es v íz zel. E lő ző éjje l m eg in t m eg já rta álm áb an a
te m ető t.
Dudle y erő lte te tte n fe lk acag ott, aztá n gúnyos, cin co gó ja jv esz ék elé sb e
kezd ett:
— „ N e ö ld m eg C ed ric et! N e ö ld m eg C ed ric et! ” K i a z a C ed ric ? V ele
já rs z ?
— N em … h azu dsz — fe le lte g ép ie se n H arry . E gysz erre k is z ára d t a s z ája .
Nag yon jó l tu dta , h ogy D udle y n em h azu dik , h is z en m ásh onnan n em tu dhato tt
Ced ric rő l.
— „ A pa! A pa, s e g íts ! M eg a k ar ö ln i, a p a! O á! O á!”
— H ag yd ab ba! — sz ó lt fe n yeg ető en H arry . — F ogd b e a sz ád , h a jó t
ak ars z .
— „ G yere , a p a, s e g íts r a jta m ! A nya, g yere , s e g íts ! M eg ölte C ed ric et! M en ts
meg , a p a! E ngem i s m eg a k ar… ” T e, t e … n e s z eg ezd r á m a zt a z i z ét!
Dudle y a gará zsfa lh oz hátr á lt. Harry ponto sa n a sz ív én ek sz eg ezte

vará zsp álc ájá t. T iz en nég y é v ö ssz es g yűlö le te o tt lá n golt a v éré b en . M eg a k arta
átk ozn i D udle y t, d e o ly an c sú nyán , h ogy ro nda b ogár k ép éb en d öcö gjö n h aza,
sü kete n , n ém án , a c sá p ja it l e n getv e…
— E rrő l s o ha t ö bbet n e b esz élj — s z ó lt v ész jó sló an . — M eg érte tte d ?
— F ord íts d e l a z i z éd et!
— A zt k érd ezte m : m eg érte tte d ?
— F ord íts d e l!
— M eg érte tte d ?
— N e s z eg ezd r á m a zt a z i z ét… !
Dudle y ö ssz erá n dult, és ela k ad t a lé le g zete , m in th a je g es v iz et ö ntö tte k
voln a a n yak áb a.
Vala m i tö rté n t az éjs z ak áv al. A csilla g okkal m eg sz ó rt in dig ókék ég
eg ysz erre k oro m fe k ete é s v ak l e tt — e ltű nte k a c silla g ok, a H old , a t á v oli, k ödös
fé n yű utc ai lá m pák . E ln ém ult a to m pa m oto rz ú gás és a fá k su so gása . A
balz sa m os le v eg ő h ir te le n c síp őse n h id eg le tt. T ökéle te s, á th ato lh ata tla n , n ém a
sö té ts é g v ette k örü l a k ét fiú t, m in th a e g y ó riá si k éz v asta g , je g es k öpönyeg et
boríto tt v oln a a z e g ész s ik áto rra .
Harry eg y p illa n atig azt h itte , ak ara tla n ul v ala m ily en v ará zsla to t h ajto tt
vég re , a ztá n r á d öbben t, h ogy e rrő l n em le h et s z ó , h is z en a c silla g okat n em tu dja
kio lta n i. K örü ln ézett, h áth a m eg lá tja a je le n sé g o kát, d e a sö té ts é g sú ly ta la n
fá ty olk én t t a p ad t a s z em ére .
Aztá n m eg ütö tte a f ü lé t D udle y r é m ült h an gja .
— M i- m it c sin áls z ? H a-h ag yd a b ba!
— N em c sin álo k s e m mit! H allg ass, é s n e m ozd ulj!
— N em l á to k! M eg vak ulta m ! A …
— F ogd m ár b e!
Harry m ozd ula tla n ná d erm ed t, d e a sz em ét tá g ra n yito tta , és erő lk ödve
mere d t a sö té t se m mib e. A z ag re ssz ív hid eg az eg ész te sté t átjá rta . K arja
lib ab őrö s l e tt, f e lá llt a s z ő r a h átá n .
Kép te le n sé g , g ondolta . N em j ö hette k i d e, L ittle W hin gin gbe…
Most a zajo kra össz p onto síto tt. E lő bb halla n i fo gja őket, csa k azu tá n
bukkan nak f e l:…
— M eg m ondom a p án ak ! — n yafo gott D udle y. — H ol v ag y? M it c sin áls z ?
— B efo gnád a s z ád ? — s z is z eg te H arry . — H allg atn i p ró bá…
A t o rk án a k ad t a s z ó , m ert e k kor m eg hallo tta a z ajt, a m itő l r e tte g ett.
Rajtu k k ív ül v olt m ég v ala m i a s ik áto rb an ; v ala m i, a m i e ln yújto tt, re k ed t
hörg ésse l sz ív ta be a le v eg őt. H arry re sz k etv e állt a lé le k ölő hid eg ben , s a
fé le le m j e g es s z o rítá sá t é re zte a t o rk án .
— H ag yd a b ba! N e c sin áld m ár! K ülö nben l e ü tle k , e sk üsz ö m !

— D udle y, f o gd m ár b e…
Bam m!
Harry jó kora ü té st é rz ett a fü le fö lö tt, a k korá t, h ogy m eg tá n to ro dott tő le .
Szem e e lő tt a p ró , f e h ér p ötty ök tá n co lta k . K ét ó rá n b elü l m áso dsz o r é re zte ú gy,
hogy k etté h asa d t a fe je . A k övetk ező p illa n atb an a fö ld re z u han t, s a p álc ája
kie se tt a k ezéb ől.
— T e id ió ta ! — k iá lto tt f e l d ühöse n . K önnyező s z em mel n ég ykézlá b ra á llt,
és k éts é g beese tte n t a p ogató zn i k ezd ett a v ak sö té tb en .
Közb en hallo tta , hogy D udle y m eg in dul, nek iü tk özik a keríté sn ek , és
hátr a tá n to ro dik .
— G yere v is sz a, D udle y ! A k arja ib a s z ala d sz !
Is z o nyú v is ítá s h alla ts z o tt, é s D udle y l é p ése in ek z aja m eg sz ű nt.
Ugyan ab ban a p illa n atb an H arry k özele d ő h id eg et é rz ett a h áta m ögött —
ez p ed ig c sa k a zt j e le n th ette , h ogy a t á m ad ók t ö bben v an nak .
— D udle y, c su kd b e a s z ád ! S em mik ép p, s e m mik ép p n e n yis d k i a s z ád !
Harry k éts é g beese tte n t a p ogató zo tt m ag a k örü l.
— P álc a… — m oty ogta a fé le le m tő l k áb án . — H ol v an … p álc a… h ol
van … L um os!
A v ará zsig ét c sa k a zért m ondta k i, m ert v ala m ily en fé n yfo rrá sra v ág yott,
am i s e g íti a k ere sé sb en . H ata lm as m eg könnyeb bülé sé re k is l á n gnyelv l o bban t f e l
néh án y cen tir e a jo bb kezétő l: tű z gyúlt pálc ája heg yén . Felk ap ta , ta lp ra
sz ö kken t, é s m eg fo rd ult.
A k övetk ező p illa n atb an g yom ra h ata lm as b ukfe n cet v ete tt.
Egy h órih org as, k ám zsá s a la k s ik lo tt f e lé . A lé n y a f ö ld f ö lö tt le b eg ett; s e a
lá b a, se a z a rc a n em lá ts z o tt k i k öpönyeg e a ló l, s a h ogy k özele d ett, h örö gve
sz ív ta b e s z ájá n a z é js z ak át.
Harry h átr á lt e g y l é p ést, é s e lő re sz eg ezte p álc ájá t.
— E xpecto p atr o num !
A p álc a h eg yéb ől e zü stö s g őzfe lh ő t ö rt e lő . A d em en to r l e la ssu lt, d e a b űbáj
nem m űködött elé g jó l. H arry botla d ozv a to váb b hátr á lt, a dem en to r ped ig
követte . H arry é re zte , h ogy a g yát z sib basz ta n i k ezd i a r é m üle t… K oncen tr á lj!
A d em en to r k öpönyeg én ek n yíl á sá b ól k ét n yálk ás, z ö ld k éz b ukkan t e lő .
Harry s u rro gó z ajt h allo tt a f ü lé b en .
— E xpecto p atr o num !
Sajá t han gja tá v olin ak és to m pán ak tű nt. A pálc áb ól ezü stö s fü stc sík
fo ly dogált k i l u stá n — n em s ik erü l a v ará zsla t, n em t u dja m eg csin áln i!
Éle s, vijjo gó nev eté s hars a n t a fe jé b en … Ére zte a dem en to r bűzö s,
halá lh id eg l e h ele té t, a m i m ost m ár a z ő t ü dejé t i s m eg tö ltö tte . F ulla d ozo tt t ő le .
Gondolk ozz… K ell e g y ö rö m te li g ondola t…

De n em t a lá lt m ag áb an e g y s z em ern yi ö rö m öt s e . A d em en to r j é g hid eg u jja i
a n yak ára fo nódta k , a v ijjo gó n ev eté s a fe jé b en e g yre h an gosa b b le tt, é s m ost
eg y h an g is m eg sz ó la lt: K ösz ö nj sz ép en a h alá ln ak , H arry … ta lá n n em is fo g
fá jn i… h ab ár n em tu dom , m ég s o se h alta m m eg … S oha tö bbé n em lá tja R ont é s
Herm io nét…
Ahogy le v eg ő utá n kap kodott, kris tá ly tis z tá n fe lb ukkan t a fe jé b en két
bará tjá n ak k ép e.
— E xpecto p atr o num !
A p álc áb ól h ata lm as, e zü stö s s z arv as s z ö kken t k i. A gan csá n ak h eg yév el o tt
kap ta el a d em en to rt, ah ol a ré m sz ív én ek k elle tt v oln a le n nie . A d em en to r
hátr a su han t, s ú ly ta la n ul, a k ár a s ö té ts é g , s m ik or a s z arv as ú jr a r á v ete tte m ag át,
elr ö ppen t, m in t e g y m en ek ülő d en ev ér.
— E rre ! — k iá lto tt rá H arry a s z arv asra , a zzal m eg fo rd ult, é s é g ő h eg yű
pálc ájá t e lő re sz eg ezv e s z ala d ni k ezd ett a s ik áto rb an . — D udle y ! D udle y !
Tucatn yi l é p ést s e k elle tt t e n nie , m áris m eg lá tta u nokate stv éré t.
Dudle y ö ssz eg öm böly ödve fe k üdt a fö ld ön, s k arjá v al v éd te a z a rc át. E gy
másik d em en to r o tt k uporg ott fö lö tte , n yálk ás k eze a fiú c su kló já ra k ulc so lv a.
Lassa n , sz in te g yöngéd en e lh úzta D udle y k ezét, s k özb en k ám zsá s fe jé t a fiú
arc áh oz k özelíte tte , m in th a m eg a k arn á c só koln i ő t.
— K erg esd e l! — ü völtö tte H arry .
A m eg id ézett s z arv as z ú gó s z ele t k av arv a e lv ág ta to tt m elle tte .
A d em en to r s z em n élk üli a rc a n éh án y c en tir e v olt c sa k D udle y étó l, m ik or
az e zü sta g an cs e lé rte ő t. A ré m sé g a m ag asb a rö ppen t, é s tá rs á h oz h aso nló an
eltű nt a sö té tb en . E zu tá n a sz arv as k iü gete tt a sik áto r v ég éh ez, é s o tt e zü stö s
köddé f o sz lo tt s z ét.
A H old , a c silla g ok m eg a z u tc ai lá m pák n yom ban v is sz ak ap tá k fé n yüket,
és la n gyos fu valla t sö pört v ég ig a sik áto ro n. A sz o m sz éd os k erte k ben su so gni
kezd te k a fá k , s ú jr a fe lz ú gott a M ag nolia k özb en e lh ala d ó a u tó k to m pa z aja .
Harry m ozd ula tla n ul állt; m in den érz ék sz erv e biz se rg ett a körn yezet ily en
hir te le n m eg válto zásá tó l. B ele te lt n éh án y m áso dperc b e, m ir e é sz re v ette , h ogy
póló ja r á ta p ad t a m ellk asá ra é s a h átá ra : e g ész t e ste v ere jté k ben f ü rd ött.
Még m in dig n em tu dta e lh in ni, a m i tö rté n t. D em en to ro k L ittle W hin gin g
kellő s k özep én !
Dudle y to váb bra is a fö ld ön hev ert; elh aló an nyösz ö rg ött, és re m eg ett
min den porc ik ája . Harry le k uporo dott m ellé , hogy m eg viz sg álja , m ily en
álla p otb an van , de ek kor közele d ő lé p te k sz ap ora zaja ütö tte m eg a fü lé t.
Ösz tö nöse n fe le m elte pálc ájá t, és sa rk on fo rd ult, hogy sz em ben ézzen az
érk ező vel.
A b olo nd M rs . F ig g a la k ja b onta k ozo tt k i a h om ály ból. A z ö re g assz o ny

sz ü rk e haja kis z ab ad ult a hajh áló aló l, so ván y karjá ró l fé m ese n zö rg ő
bev ásá rló háló ló gott a lá , s lá b a fé lig k ic sú sz o tt sk ót k ock ás sz ö vetp ap ucsá b ól.
Harry g yors a n e l a k arta r e jte n i v ará zsp álc ájá t, d e…
— N eh ogy e lte d d, te b olo nd — v is íto tt fe l M rs . F ig g. — M i le sz , h a m ég
tö bb ó lá lk odik i tt? E sk üsz ö m , m eg fo jto m M undungus F le tc h ert!

M áso d ik f e je zet
B agoly csip et
— T essé k ? — h eb eg te H arry .
— L elé p ett! — s o pán kodott k ezeit tö rd elv e M rs . F ig g. — E lm en t tá rg yaln i
v ala k iv el e g y ra k ás ü str ő l, a m i „ le ese tt e g y te h ers e p rű rő l” . M eg m ondta m n ek i,
h ogy e le v en en m eg nyúzo m , h a e lm eg y, é s m ost n ézd m eg ! D em en to ro k! M ég
s z ere n cse , hogy sz o lg ála tb a állíto tta m K orm i ura t! N a gyerü nk, nin cs id ő
f e cse g ni! E gy-k ettő , g yors a n h aza k ell m en nete k ! T e j ó é g , m ic so da b otr á n y l e sz
e b ből! M eg fo jto m !
— D e h át… — H arry s z ám ára m ajd nem o ly an m eg döbben tő v olt m eg tu dni,
h ogy a f é lb olo nd, m acsk aim ád ó s z o m sz éd assz o ny t u dja , m ik a zo k a d em en to ro k,
m in t t a lá lk ozn i k ettő vel a s ik áto rb an . — A n én i… b osz o rk án y?
— K vib li vag yok, és ezt M undungus is nag yon jó l tu dja . H át hogy a
m acsk áb a tu dnála k m eg véd en i a dem en to ro któ l! ? O tth ag yott té g ed te lje se n
ő riz etle n ül, p ed ig f ig yelm ezte tte m …
— E z a M undungus követe tt en gem ? V árju nk csa k … Ő volt az! Ő
d eh oppan ált a h ázu nk e lő tt!
— Ig en , ig en , ig en , de sz ere n csé re bek üld te m K orm it eg y kocsi alá a
b iz to nsá g k ed véért. K orm i a zo nnal s z ó lt n ek em , d e m ir e a h ázato khoz é rte m , te
m ár e ltű nté l… É s te ssé k … U ra m , te re m tő m , m it f o g s z ó ln i e h hez D um ble d ore ?
H é! — rip ak odott rá D udle y ra , a k i m ég m in dig h an yatt fe k üdt a z a sz fa lto n. —
E m eld f e l a h ája s h áts ó d, e g y-k ettő !
— A n én i i s m eri D um ble d ore -t? — k érd ezte e lk ere k ed ett s z em mel H arry .
— P ers z e, h ogy i s m ere m , k i n e i s m ern é ő t? N a g yere m ár, h a v is sz ajö nnek ,
n em tu dok se g íte n i nek ed , eg y árv a ty úkto já st se tu dta m m eg bűvöln i so ha
é le te m ben !
Azzal az öre g assz o ny le h ajo lt, m eg fo gta D udle y eg yik húso s karjá t, és
h úzn i k ezd te .
— K elj m ár f e l, t e h asz o nta la n h ústo ro ny! T alp ra !
Dudle y azo nban v ag y n em tu dott, v ag y n em ak art fe lá lln i. H am usz ü rk e
a rc cal, r e m eg ve f e k üdt a f ö ld ön, é s ö ssz esz o ríto tta a s z ájá t.
— M ajd é n f e le m ele m .
Harry h úzn i k ezd te D udle y fé l k arjá t, é s n ag y n eh ezen sik erü lt is ta lp ra
á llíta n ia u nokate stv éré t. D udle y t a zo nban lá th ató la g a z á ju lá s k erü lg ette . A pró
s z em e s z éd ülte n f o rg ott, a rc áró l c so rg ott a v ere jté k , é s a m in t H arry e le n ged te a

karjá t, e l a k art d őln i, m in t e g y f a .
— G yerü nk m ár! — t ü re lm etle n ked ett M rs . F ig g.
Harry átv ete tte a vállá n D udle y fé l karjá t, és a sú ly ala tt ro sk ad ozv a
vonsz o ln i k ezd te u nokate stv éré t a k iv ilá g íto tt ú t f e lé .
Mrs . F ig g e lő ttü k c so sz o gott, s a g gódva k ém le lte a z u tc asa rk ot.
— L eg yen a kezed ben a pálc ád ! — uta síto tta H arry t, m ik or kié rte k a
Wis te ria s é tá n yra . — N e tö rő dj m ost a T ito kvéd elm i A la p tö rv én nyel, e b ből m ár
úgyis h ata lm as b otr á n y le sz . A hogy ezek et is m ere m , a b olh áb ól is sá rk án yt
csin áln ak . O tt az a re n dele t a k is k orú ak b űbájg yak orlá sá n ak k orlá to zásá ró l…
Ponto sa n e ttő l t a rto tt D um ble d ore … M i a z o tt a z u tc a v ég én ? J a , c sa k R őtf ü lű …
Neh ogy elte d d a pálc ád at, fia m ! H án ysz o r m ondja m m ég , hogy nem tu dok
se g íte n i n ek ed ?
Nem v olt ép pen sé g gel k önnyű a p álc át is ta rta n i, és k özb en D udle y t is
vonsz o ln i. H arry b ossz ú sá g áb an jó l o ld alb a d öfte k önyökév el u nokate stv éré t, d e
ezzel se tu dta rá v en ni ő t a z ö nálló h ely válto zta tá sra . D udle y te lje s sú ly áv al a
vállá ra n eh ezed ett, s s z éle s t a lp a c sa k s ú ro lta a f ö ld et.
— M ié rt n em te ts z ett e lm ondan i, h ogy k vib li te ts z ik le n ni, M rs . F ig g? —
kérd ezte z ih álv a H arry . — O ly an s o ksz o r já rta m a n én in él. M ié rt n em m ondta
el?
— D um ble d ore m eg tilto tta . R ajta d kelle tt ta rta n om a sz em em , de nem
mondhatta m se m mit, m ert m ég gyere k vag y. N e hara g udj, hogy an nyit
gyötö rte le k , d e D urs le y ék n em e n ged te k v oln a á t, h a a zt lá tjá k , h ogy jó l é rz ed
mag ad n ála m . N em v olt k önnyű, d e… Ja j, is te n em , is te n em — k ezd ett ú ja b b
sá p íto zásb a é s k éztö rd elé sb e a z ö re g assz o ny — h a e zt D um ble d ore m eg tu dja !
Hogy volt kép es M undungus m ag ad ra hag yni té g ed , m ik or éjf é lig ő volt
sz o lg ála tb an ? É s m ost i s , h ol v an !? H ogy é rte síts e m r ó la D um ble d ore -t, h ogy m i
tö rté n t? N em t u dok h oppan áln i.
— V an e g y b ag ly om , a zt k ölc sö nad hato m — n yögte H arry , s k özb en a rra
gondolt, v ajo n ö ssz ero ppan -e a g erin ce D udle y s ú ly a a la tt.
— S em mit n em érte sz , H arry ! D um ble d ore -n ak a le h ető le g gyors a b ban
cse le k ed nie kell! A min is z té riu m árg us sz em ek kel fig yeli a kis k orú ak
bűbájg yak orlá sá t! H id d e l n ek em , m ár m ost t u djá k , m it c sin áltá l!
— D e h át d em en to ro k tá m ad ta k rá n k, m usz áj v olt v ará zso ln om . A z b iz to s
jo bban fo gja iz g atn i a m in is z té riu m ot, hogy m it kere ste k dem en to ro k L ittle
Whin gin gben , n em ?
— B ár ú gy le n ne, k is d rá g ám , d e fé le k , h ogy… M undungus F le tc h er… !
Ezért k ite k ere m a n yak ad !
Han gos pukkan ás halla ts z o tt, és alk oholb űzzel kev ere d ő ham uta rtó sz ag
ára d t sz ét a le v eg őben . E zzel e g yid ejű le g a se m mib ől o tt te rm ett e g y z ö m ök,

boro stá s, s z ak ad t fe lö ltő s fé rfi. A z ille tő nek k urta ó -lá b a, h ossz ú , c sa p zo tt, rő t
haja és b ev érz ett, tá sk ás sz em e v olt — ö ssz essé g éb en ú gy fe ste tt, m in t eg y
sz o m orú b asse t- h ound.
Kezéb en e zü stö s s z ö vetc so m ót s z o ro ngato tt — H arry n yom ban fe lis m erte ,
hogy a z e g y l á th ata tla n ná t é v ő k öpen y.
— M i a h ézag , F ig gy? — k érd ezte , m ik özb en c so dálk ozv a s z em re v éte le zte
a f u rc sa , h árm as c so porto t. — I n kónyitó n yis ta ?
— M ajd a d ok é n n ek ed in kónyitó t! — v is íto tta M rs . F ig g. — D em en to ro k
volta k i tt, t e s e h onnai, s e m mir e k ellő t o lv ajf a jz at!
— D em en to ro k… ? — is m éte lte d öbben te n M undungus. — D em en to ro k,
itte n ?
— Ig en , itte n , te ra k ás den ev érp oty ad ék , itte n biz o ny! D em en to ro k
tá m ad tá k m eg a f iú t a t e s z o lg ála ti i d őd a la tt!
— A m én kűbe… — dörm ögte M undungus. F elv áltv a H arry re és M rs .
Fig gre n ézett. — A m én kűbe, h át é n c sa k …
— E lu gro ttá l lo pott ü stö ket v en ni! P ed ig m eg m ondta m , h ogy n e m en j e l,
ig az? I g az!?
— Ig en , d e… — M undungus s z em lá to m ást ro ppan t k én yelm etle n ül é re zte
mag át. — I ly en j ó b óto t r itk án l e h et c sin áln i, n o.
Mrs . F ig g m eg ló díto tta a b ev ásá rló háló t, é s f ü ltö vön ü tö tte v ele M undungus
Fle tc h ert. A zö rg ésb ől és csa tta n ásb ól íté lv e a h áló m acsk atá p os k onzerv ek et
ta rta lm azh ato tt.
— A u! H ag yd ab ba! Szállj le ró la m , esz elő s vén ban ya! Szó ln i kell
Dum ble d ore -n ak !
— Ig en … sz ó ln i… k ell! — zih álta M rs . F ig g, és m in den sz ó nál ú ja b b
csa p ást m ért a konzerv ek kel M undungus vala m ely te str é sz ére . — L ódulj…
sz ó lj… n ek i… é s a zt i s … m ondd e l… m ért… n em v oltá l… a h ely ed en !
— K i n e u gorj a b őrö dből, n yan ya! — k ia b álta M undungus, k arjá v al v éd ve
a f e jé t. — M eg yek m ár, m eg yek !
Úja b b p ukkan ás h alla ts z o tt, é s a v ará zsló e ltű nt.
— R em éle m , D um ble d ore b ék áv á v álto zta tja ! — d ühöngött M rs . F ig g. —
Gyerü nk, H arry , m ozg ás! M ir e v árs z ?
Harry ú gy d öntö tt, n em p azaro lja m ara d ék le v eg őjé t a rra , h ogy e lm ondja ,
mily en n eh ezére esik m in den eg yes lé p és D udle y je le n tő s sú ly áv al a v állá n .
In káb b r á n to tt e g yet f é lá ju lt u nokate stv éré n , é s t o váb b v onsz o lta ő t.
— E lk ís é rle k a z a jtó ig — sz ó lt M rs . F ig g, m ik or a P riv et D riv e sa rk ára
érte k . — Nem le h et tu dni, nin cs-e a közelb en m ég eg y-k ettő … Szen t
sz alm iá k sz esz , m ic so da k ata sz tr ó fa ! É s e g yed ül k elle tt e lb án nod v elü k! P ed ig
Dum ble d ore azt m ondta , m in den kép p ak ad ály ozzu k m eg , hogy vará zso lj…

Min deg y, e z m ár v esz ett s e p rű n yele … A k öpkő e l v an v etv e.
— S zó val… — z ih álta H arry . — … Dum ble d ore … ő rö ket á llíto tt r á m ?
— M ég sz ép ! — fe le lte in gerü lte n M rs . F ig g. — A zt h itte d , h ag y té g ed
eg yed ül k óric áln i a j ú niu si d olg ok u tá n ? T e j ó é g , é d es f ia m , n ek em a zt m ondtá k ,
te s z o kta d h asz n áln i a f e je d …
— N a jó … M en j b e s z ép en , é s n e is g yere k i! — f o ly ta tta a z ö re g assz o ny,
mik or a n ég yes sz ám e lé é rte k . — H a jó l se jte m , m eg kere sn ek té g ed , in káb b
elő bb, m in t u tó bb.
— É s a n én i m it c sin ál? — k érd ezte g yors a n H arry .
— H azam eg yek , a le g rö vid eb b ú to n — fe le lte M rs . F ig g, és b orz o ngva
körü ln ézett a s ö té t u tc án . — A ztá n v áro k a z ú ja b b u ta sítá so kra . T e m eg m ara d j a
házb an ! J ó é js z ak át!
— N e t e ssé k m ég e lm en ni! M ég a zt s e m t u dom , h ogy…
Mrs . F ig g a zo nban a d dig ra m ár e ls ie te tt k la ff o gó s z ö vetp ap ucsá b an , a z ö rg ő
bev ásá rló háló val a k ezéb en .
— T essé k várn i! — kiá lto tt utá n a H arry . E zern yi kérd ést tu dott voln a
fe lte n ni a k árk in ek , a k i k ap cso la tb an á llt D um ble d ore -ra l.
Mrs . Fig get azo nban pilla n ato k ala tt eln yelte a sö té t éjs z ak a. H arry
hom lo kát rá n co lv a dobott eg yet a vállá ra neh ezed ő D udle y n, m ajd la ssa n ,
neh ézk ese n e lin dult a h ázh oz v ezető k erti ö sv én yen .
Az e lő sz o báb an é g ett a v illa n y. H arry v is sz ad ugta v ará zsp álc ájá t fa rm erja
dere k áb a, m eg nyom ta a c se n gőt, a ztá n c sa k n ézte P etu nia n én i e g yre n övek vő
sz ilu ettjé t, a m it c sú f s z ö rn yala k ká t o rz íto tt a b ejá ra ti ü veg ajtó m in tá zata .
— D udlu sk a! D e jó , hogy m eg jö tté l, m ár kezd te m ag g… D udlu s! M i
tö rté n t?
Harry v ete tt eg y o ld alp illa n tá st D udle y ra , m ajd m en ek ülé ssz erű en k ib újt
unokate stv ére k arja a ló l. D udle y e g y m áso dperc ig z ö ld re v ált a rc cal, t á m oly ogva
mere d t m ag a e lé , a ztá n k itá to tta a s z ájá t, é s l e h án yta a l á b tö rlő t.
— D udlu s! D udlu sk ám , m i b ajo d? V ern on! V ern on!
Harry bácsik ája kid öcö gött a nap palib ól. Harc sa b ajs z a jo bbra -b alr a
mozg ott, m in t m in dig , am ik or iz g ato tt volt. S zap orá n sz ed te a lá b át, hogy
se g íts e n P etu nia n én in ek á te m eln i D udle y t a k üsz ö bön é s a h án yad ék tó csá n .
— R ossz u l v an , V ern on!
— M i a b aj, f ia m ? M i t ö rté n t? M rs . P olk is s k ülf ö ld i t e át i ta to tt v ele d ?
— M itő l v ag y i ly en p is z k os, k is d rá g ám ? A f ö ld ön f e k üdté l?
— V árju nk… C sa k n em r a b olta k k i, f ia m ?
Petu nia n én i f e ls ik kan to tt.
— H ív d a re n dőrs é g et, V ern on! H ív d a re n dőrs é g et! D udlu s, k is d rá g ám ,
nézz r á a n yukára ! M it c sin álta k v ele d ?

A n ag y r é m üld özés k özep ette s e n ki n em v ett tu dom ást H arry rő l, a k i e n nek
kim ondotta n ö rü lt. S ik erü lt b esu rra n nia a h ázb a, m ie lő tt V ern on b ácsi b ecsa p ta
az a jtó t, s m ik özb en D urs le y ék n ag y z ajo sa n a k onyha fe lé k ís é rté k fiu kat, ő
nesz te le n ül a l é p cső höz o so nt.
— K i b án to tt, f ia m ? M ondd m eg a n ev ét! M eg kap ja a m ag áét, n e f é lj !
— C sitt! M ondan i a k ar v ala m it, V ern on! M ondd b átr a n , D udlu s! M ondd
meg a n yukán ak !
Harry lá b a m ár a le g als ó lé p cső fo kon v olt, m ik or D udle y nak v is sz até rt a
han gja .
— Ő .
Harry meg derm ed t. Aztá n össz esz o ríto tta a fo gát, és fe lk ész ü lt a
ro bban ásra .
— K öly ök! G yere i d e!
Harry a fé le le m é s a d üh k ev eré k év el a le lk éb en le v ette lá b át a lé p cső rő l,
meg fo rd ult, é s D urs le y ék u tá n i n dult.
A paty ola ttis z ta konyha vak ító an vilá g osn ak tű nt a kin ti sö té ts é g utá n .
Petu nia nén i eg y sz ék re se g íte tte D udle y t, ak i m ég m in dig zö ld volt, és
vere jté k ezett. V ern on b ácsi m eg állt az ed én ycsö pögte tő elő tt, és g om bsz em ét
ré ssé s z ű kítv e H arry re m ere d t.
— M it c sin áltá l a f ia m mal? — k érd ezte f e n yeg ető en .
— S em mit — fe le lte rö vid en H arry , b ár n ag yon jó l tu dta , h ogy V ern on
bácsi n em e lé g sz ik m eg e zzel a v ála ssz al.
— M it c sin ált v ele d , D udlu s? — k érd ezte re m eg ő h an gon P etu nia n én i,
mik özb en eg y viz es ru háv al a hán yást tö rö lg ette D udle y bőrd zse k ijé rő l. —
Talá n … a zt c sin álta , k is d rá g ám ? H asz n álta a z i z éjé t?
Dudle y l a ssa n , r e m eg ő f e jje l b ólin to tt.
— N em ig az! — c sa tta n t f e l H arry , m iu tá n P etu nia n én i f e lja jd ult, V ern on
bácsi p ed ig f e le m elte a z ö klé t. — N em c sin álta m v ele s e m mit. N em é n v olta m ,
han em …
Ebben a p illa n atb an e g y k uvik rö ppen t b e a k onyhaab la k on, m ajd V ern on
bácsi f e jé t é p pen h ogy k ik erü lv e, á ts u han t a k onyhán , é s H arry l á b a e lé e jte tt e g y
nag y perg am en boríté k ot, am it a cső ré b en hozo tt. Utá n a kecse se n
vis sz ak an yaro dott, s z árn ya h eg yév el s ú ro lta a h űtő sz ek ré n y t e te jé t, m ajd k ir e p ült
az a b la k on, é s e ltű nt.
— Bag ly ok! — üvöltö tt fe l Vern on bácsi, s m ik özb en becsa p ta a
konyhaab la k ot, h alá n té k án lü kte tn i k ezd ett a jó l is m ert d ühér. — M ár m eg in t
bag ly ok! N em t ű rö k t ö bb b ag ly ot a h ázam ban !
Harry azo nban ek kor m ár a boríté k ot bonto gatta . A sz ív e vala h ol az
ád ám csu tk ája t á jé k án d obogott, m ik or k in yito tta a l e v ele t.

Ked ves P otte r Ú r!
Titk os fo rrá so kból arró l érte sü ltü nk, hogy Ö n patr ó nus-b űbájt
hajto tt v ég re m a 2 1 ó ra 2 3 p erc k or e g y m uglik á lta l la k ott ö vezetb en ,
eg y m ugli s z em ély es j e le n lé té b en .
A kis k orú ak bűbájg yak orlá sá n ak éssz erű korlá to zásá ró l sz ó ló
re n dele t f e n ti s ú ly os m eg sé rté se a z Ö n e lta n ácso lá sá t v onja m ag a u tá n
a Roxfo rt Bosz o rk án y- és Vará zsló kép ző Szak is k olá b ól. A
min is z té riu m ille té k ese i rö vid ese n fe lk ere sik Önt la k óhely én
pálc ájá n ak m eg se m mis íté se c éljá b ól.
Miv el Ö n a m últb an m ár hiv ata lo s fig yelm ezte té st kap ott a
Mág uso k Nem zetk özi Szö vets é g e Tito kvéd elm i Ala p tö rv én yén ek
meg sé rté se m ia tt, s a jn ála tta l k ell k özö ln ünk, h ogy ü gyéb en fe g yelm i
tá rg yalá sra k erü l so r a u gusz tu s 1 2-é n , 9 ó ra k or. A fe n ti id őpontb an
je le n je n m eg a M ág ia ü gyi M in is z té riu m ban .
Min den j ó t k ív án unk!
Szív ély es ü dvözle tte l:
Mafa ld a H opkir k
Mág ia ü gyi M in is z té riu m
Vará zsh asz n ála ti F őosz tá ly
Harry k éts z er is v ég ig olv asta a le v ele t, s k özb en c sa k tá v oli s u sto rg ásk én t
érz ék elte V ern on b ácsi d ühöngésé t é s P etu nia n én i s á p íto zásá t. J e g es z sib bad ás
bén íto tta m eg a z a g yát, s tu datá b a m érg ezett n yílv essz ő kén t fú ró dott a s z ö rn yű
té n y: k ic sa p tá k a R oxfo rtb ól! M in den nek v ég e. S oha t ö bbet n em m eh et v is sz a.
Vég ül fe le m elte a fe jé t, és D urs le y ék ra n ézett. V ern on b ácsi p üsp öklila
arc cal ü völtö tt, é s a z ö klé t r á zta , P etu nia n én i p ed ig h átu lr ó l tá m ogatta D udle y t,
ak i m eg in t h án yt.
Harry ag ya la ssa n m ag áh oz té rt átm en eti b én ults á g áb ól. A m in is z té riu m
ille té k ese i rö vid ese n fe lk ere sik Ö nt la k óhely én , pálc ájá n ak m eg se m mis íté se
céljá b ól. E gyetle n d olg ot te h et: a zo nnal e l k ell m en ek üln ie in nen . Ö tle te s e v olt,
hova m en je n , de eg yet biz to sa n tu dott: a pálc ájá ra sz ü ksé g e van , azt nem
vesz íth eti el. E gy alv ajá ró gép ie s m ozd ula tá v al elő húzta a vará zsp álc át, és
elin dult k if e lé a k onyháb ól.
— H ova m ész !? — k ia b ált u tá n a V ern on b ácsi. H arry n em fe le lt, m ir e a
bácsi á tc sö rte te tt a k onyhán , é s e lá llta a z e lő sz o báb a n yíló a jtó t. — M ég n em
vég ezte m v ele d !

— Á llj f é lr e a z u ta m ból! — s z ó lt r á c se n dese n H arry .
— I tt m ara d sz , é s e lm ondod, h ogy a f ia m m itő l…
Harry f e le m elte a p álc át.
— H a n em e n ged sz k i, m eg átk ozla k .
— H iá b a fe n yeg ető zö l! — b öm bölte V ern on b ácsi. — T udom , h ogy n em
hasz n álh ato d a z i z éd et, c sa k a b ban a b olo ndokházáb an , a m it i s k olá n ak n ev ezte k !
— K ir ú gta k a b olo ndokházáb ól — m ondta H arry . — Ú gyhogy a zt c sin álo k,
am it a k aro k. H áro m m áso dperc et k ap sz . E gy… k ettő …
Ekkor d örre n éssz erű zaj tö ltö tte b e a k onyhát. P etú nia n én i fe ls ik olto tt,
Vern on b ácsi p ed ig r é m ülte n le k uporo dott a f ö ld re . H arry m eg in t — a zn ap e ste
már h arm ad sz o r — o ly an z aj f o rrá sá t k ere ste , a m it n em ő o kozo tt. E zú tta l n em
kelle tt so káig k ere sn ie : k usz a to llú , sz éd ült g yöngybag oly ü lt a k onyhaab la k
párk án yán . A zajt az okozta , hogy te lje s le n düle tte l nek ir e p ült a csu kott
ab la k nak . H arry ügyet se vete tt Vern on bácsi dühödt Á tk ozo tt bag ly ok!
kiá ltá sa ir a ; o daro han t a z a b la k hoz, é s e g yetle n r á n tá ssa l k in yito tta .
A b ag oly fe le m elte a lá b át, a m ir e e g y k ic sin y p erg am en te k erc s v olt k ötv e,
meg rá zta to lla it, és ab ban a m in utu m ban sz árn yra kap ott, am in t Harry
meg sz ab ad íto tta a l e v éltő l.
Harry re m eg ő kézzel kib onto tta a m áso dik üzen ete t. A le v ele t fe k ete
tin tá v al, s z em lá to m ást k ap kodva í r tá k .
Harry !
Dum ble d ore meg érk ezett a min is z té riu m ba, meg pró bálja
els im íta n i a z ü gyet. N E H AGYD E L A N AGYNÉN ÉD H ÁZÁ T! N E
VA RÁ ZSO LJ T Ö BBET! N E A DD S E N KIN EK Á T A P Á LC Á DAT!
Arth ur W ea sle y
Dum ble d ore meg pró bálja els im íta n i az ügyet… M it je le n th et ez?
Dum ble d ore -n ak h ata lm áb an á ll f e lü lb ír á ln i a m in is z té riu m h atá ro zatá t? T én yle g
van r á e sé ly , h ogy m ég is v is sz am eh et a R oxfo rtb a?
A re m én y ap ró lá n gocsk ája lo bban t fe l H arry le lk éb en — d e a ré m üle t
gyors a n elf o jto tta . Hogyan ta rts a m eg a pálc ájá t, ha nem vará zso lh at?
Párb ajo zn ia kelle n e a min is z té riu m em bere iv el, an nak ped ig nem hogy
elta n ácso lá s, d e a zk ab an i f o gsá g l e h et a v ég e.
Agya v ad ul z ak ato lt. V ag y e ls z ö kik , é s m eg pró bál e lb újn i a m in is z té riu m i
em bere k e lő l, v ag y itt m ara d , é s m eg várja ő ket. N ag y v olt a k ís é rté s, h ogy a z

elő bbi m eg old ást v ála ssz a, d e tu dta , M r. W easle y n em v éle tle n ül ta n ácso lta ,
hogy m ara d jo n a Durs le y -h ázb an . Egyéb kén t is , Dum ble d ore -n ak so kkal
kín osa b b ü gyek et i s s ik erü lt m ár m eg old an ia .
— J ó l v an … — s z ó lt H arry . — M eg gondolta m m ag am . M ara d ok.
Azzal le zu tty an t a konyhaasz ta lh oz, és rá n ézett Petu nia nén ir e m eg
Dudle y ra . Vis e lk ed ésé n ek hir te le n válto zása sz em lá to m ást m eg hökken te tte
Durs le y ék et. Petu nia nén i se g ély kérő en pilla n to tt V ern on bácsir a , ak in ek a
halá n té k án a z e d dig in él i s v ész ese b ben l ü kte te tt a l ila é r.
— K itő l j ö nnek e zek a z á tk ozo tt b ag ly ok? — m ord ult f e l a b ácsi.
— A z e ls ő t a M ág ia ü gyi M in is z té riu m ból k üld té k , é s k özö lté k b en ne, h ogy
kic sa p ta k a z i s k olá b ól — f e le lte e g yked vűen H arry .
Közb en h eg yezte a fü lé t, h ogy m eg hallja , h a k özele d nek a m in is z té riu m
em bere i. P illa n atn yila g c éls z erű bbnek tű nt v ála sz o lg atn i D urs le y ék k érd ése ir e ,
min t elv is e ln i Vern on bácsi to m bolá sá t. — A m áso dik a bará to m , Ron
éd esa p já tó l j ö tt, a k i a m in is z té riu m ban d olg ozik .
— M ág ia ü gyi M in is z té riu m ? — h örd ült f e l V ern on b ácsi. — M ag ad fa jtá k a
korm án yzatb an ? H át p ers z e, e z m in den t m eg m ag yará z, e zért m eg y tö nkre e z a z
ors z ág !
Harry nem re ag ált. V ern on bácsi eg y dara b ig fa rk assz em et nézett vele ,
aztá n o dav ete tte a k övetk ező k érd ést:
— N a é s m ié rt c sa p ta k k i?
— M ert v ará zso lta m .
— A h-h a! — V ern on b ácsi a k korá t c sa p ott a h űtő sz ek ré n yre , h ogy a n nak
kin yílt az ajta ja , és kip oty ogta k belő le D udle y dié tá s éd essé g ei. — S zó val
beis m ere d ! M it m űvelté l D udle y val! ?
— S em mit — fe le lte H arry , m ost m ár k ic sit tü re lm etle n eb bül. — N em é n
volta m , a k i…
— D e ig en — n yögte v ára tla n ul D udle y, m ir e V ern on b ácsi é s P etu nia n én i
rö gtö n c se n dre i n te tté k H arry t, é s f iu k f ö lé h ajo lta k .
— F oly ta sd , k is fia m … — b iz ta tta V ern on b ácsi. — M it c sin ált v ele d ?
— M ondd e l n ek ünk, k is d rá g ám ! — s u so gta P etu nia n én i.
— R ám s z eg ezte a p álc ájá t… — m oty ogta D udle y.
— I g en , d e n em h asz n álta m … — k ezd te t ü re lm ét v esz tv e H arry .
— H allg ass! — h ars o gta a V ern on-P etu nia k óru s.
— F oly ta sd , k is fia m — i s m éte lte r á n gató zó b aju ssz al V ern on b ácsi.
— H ir te le n s ö té t le tt… — m on dta re k ed te n D udle y, é s m eg borz o ngott. —
Söté t l e tt m in den . A ztá n d olg okat h allo tta m … a f e je m ben .
A bácsi és a nén i elb orz ad va nézte k eg ym ásra . Jó lle h et a vilá g on a
le g jo bban a m ág iá t u tá ltá k , a m áso dik h ely en p ed ig a zo k a s z o m sz éd ok á llta k ,

ak ik tö bbet lo cso lta k a tila lo m e lle n ére , m in t ő k m ag uk — d e fe k ete lis tá ju kon
min den kép p elő kelő hely ju to tt azo knak az em bere k nek is , ak ik han gokat
halla n ak . S zem lá to m ást a z a s z ö rn yű g yan úju k tá m ad t, h ogy D udle y e lm eb ete g
le tt.
— M if é le d olg okat h allo ttá l, csilla g om ? — k érd ezte sá p ad ta n , k önnytő l
csillo gó s z em mel P etu nia n én i.
Dudle y azo nban kép te le n volt sz av ak ba önte n i élm én yét. Is m ét
meg borz o ngott, é s m eg rá zta n ag y, s z ő ke f e jé t. H arry t a z e ls ő b ag oly é rk ezése ó ta
érz ett z sib basz tó f é le lm e e lle n ére m ost b iz o nyos f o kú k ív án csis á g f o gta e l. A kit
dem en to ro k közelíte n ek m eg , újr a áté li éle te le g sz ö rn yűbb pilla n ata it. V ajo n
mily en e m lé k t o la k odhato tt a z e lk én yezte te tt, u ndok, e rő sz ak os D udle y f e jé b e?
— M ié rt e sté l e l, fia m ? — k érd ezte V ern on b ácsi. S zo katla n ul c se n dese n
besz élt, a zo n a h an gon, a m it s ú ly os b ete g ek á g ya m elle tt h asz n ál a z e m ber.
— E lb otlo tta m — f e le lte e rő tle n ül D udle y. — A ztá n …
Széle s m ellk asá ra m uta to tt. H arry é rte tte , m ir e u ta l: a ré m es h id eg re , a m i
eltö lti a t ü dőt, a m ik or k is z ip pan tjá k a z e m berb ől a r e m én yt, a z ö rö m öt.
— S zö rn yű… — n yögte D udle y. — H id eg . N ag yon h id eg .
— J ó l v an — n yugta tta V ern on b ácsi a f iá t é s e g yben ö nm ag át i s .
Petu nia n én i D udle y h om lo kára te tte a te n yeré t, h ogy m eg ta p in ts a , v an -e
lá za. — A ztá n m i t ö rté n t, D udlu s?
— O ly an … é rz és v olt… m in th a… m in th a…
— M in th a s o ha t ö bbet n em t u dnál ö rü ln i — f e je zte b e h ely ette H arry .
— I g en … — s u tto gta r e sz k etv e D udle y.
Vern on b ácsi f e le g yen ese d ett.
— Ú gy! — s z ó lt, i m már i s m ét e m elt h an gon. — V ala m i u ndok á tk ot s z ó rtá l
a f ia m ra , h ogy h an gokat h alljo n, é s a zt h ig gye, h ogy… h ogy ö rö k s z en ved és v ár
rá , v ag y i ly esm i, i g az!?
— H án ysz o r m ondja m m ég ? — fa k ad t ki H arry . — N em én volta m !
Dem en to ro k t e tté k !
— M ic so dák … ?!
— D e-m en -to -ro k — s z ó ta g olta H arry . — M ég ped ig k ettő .
— M i a k én köves ö rd ög a z a d em en to r?
— A v ará zsló börtö n, A zk ab an ő re i — s z ó lt P etu nia n én i.
Szav ai s z in te v is sz h an gzo tta k a b eálló c sö ndben . A n én i a s z ája e lé k ap ta a
kezét, m in th a vala m i csú nyát m ondott voln a. Vern on bácsi kere k re tá g ult
sz em mel m ere d t r á . H arry m ajd hogynem e ls z éd ült. M rs . F ig g r e n dben v an … —
no d e P etu nia n én i?
— H onnan t u dod… ? — k érd ezte d öbben te n .
Nag ynén je sz ö rn yű zav arb an volt. Bocsá n atk érő en rá p is lo gott Vern on

bácsir a , a ztá n l a ssa n l e ere sz te tte a k ezét, í g y l ó fo gai i s m ét l á th ató vá v álta k .
— E gysz er r é g en … h allo tta m , m ik or a z a r é m es a la k b esz élt r ó lu k n ek i —
nyögte k i v ég ül a v ála sz t.
— H a a z é d esa p ám ra é s a z é d esa n yám ra g ondols z , m ié rt n em a n ev üket
mondod? — f o rty an t f e l H arry .
Petu nia n én i m eg s e h allo tta a k özb esz ó lá st, tú lz o tta n e l v olt f o gla lv a s a já t
zav ará v al.
Harry d öbben te n m ere d t r á . P etu nia n én i é v ek kel k orá b ban e g y d ühkitö ré se
alk alm áv al s z án alm as k ülö ncn ek n ev ezte H arry é d esa n yjá t, d e e zen k ív ül s o ha,
még v éle tle n ül s e t e tt e m líté st n ővéré rő l. H arry a zo n i s c so dálk ozo tt, h ogy a n én i
ily en jó l m eg je g yzett e g y ré g en h allo tt, a p ró in fo rm áció t a rró l a v ará zsv ilá g ró l,
am in ek e g yéb kén t a l é te zésé rő l s e v olt h ajla n dó t u dom ást v en ni.
Vern on b ácsi tö bbsz ö r is eltá to tta m ajd b ecsu kta a sz ájá t, s csa k azu tá n
sik erü lt e lh örö gnie , a m it a k art:
— S zó val… e zek … e zek a … d em er… d em ic so dák … t é n yle g l é te zn ek ?
Petu nia n én i b ólin to tt.
Vern on b ácsi r á n ézett a n én ir e … a ztá n D udle y ra … a ztá n H arry re — m in th a
azt v árta v oln a, h ogy v ala k i v ég re e ln ev esse m ag át, é s á p rilis b olo ndjá t k iá lts o n.
Ezt a zo nban s e n ki n em te tte m eg , íg y h át a b ácsi m eg in t k in yito tta a s z ájá t, d e a
to váb bi s z av ak m eg fo rm álá sá n ak f á ra d sá g átó l m eg kím élte e g y h arm ad ik b ag oly
érk ezése . A m ad ár úgy zú gott be a nyitv a m ara d t ab la k on, ak ár eg y to lla s
ág yúgoly ó, és — D urs le y ék nem kis ré m üle té re — nag y sz árn ycsa tto gássa l
le sz állt a k onyhaasz ta lr a . H arry k ik ap ta a c ső ré b ől a k üld em én yt, a m i e g y ú ja b b,
hiv ata lo sn ak t ű nő l e v él v olt.
A m ad ár s ie tv e t á v ozo tt, H arry p ed ig f e lté p te a b oríté k ot.
— E lé g … v olt… b ag ly ok — d o hogott V ern on b ácsi, m ik özb en a z a b la k hoz
csö rte te tt, é s m eg in t b ecsa p ta .
Ked ves P otte r Ú r!
Hozzáv ető le g 2 2 p erc e k elt le v elü nkre u ta lv a k özö ljü k, h ogy a
Mág ia ü gyi M in is z té riu m á tm en etile g é rv én yen k ív ül h ely ezte a z Ö n
pálc ájá n ak meg se m mis íté sé re vonatk ozó hatá ro zatá t. Ennélf o gva
meg ta rth atja pálc ájá t az au gusz tu s 12-é re kitű zö tt fe g yelm i
tá rg yalá sig , és az an nak so rá n meg hozan dó jo gerő s íté le t
meg sz ü le té sé ig .
A Roxfo rt Bosz o rk án y- és Vará zsló kép ző Szak kollé g iu m
ig azg ató já v al fo ly ta to tt konzu ltá ció utá n a min is z té riu m úgy
re n delk ezik , hogy az Ö n elta n ácso lá sá n ak kérd ésé b en is a fe n ti

tá rg yalá so n sz ü le ssé k vég le g es dönté s. A ddig ta n uló i jo gvis z o nyát
te k in ts e f e lf ü ggesz te ttn ek .
Szív ély es ü dvözle tte l:
Mafa ld a H opkir k
Mág ia ü gyi M in is z té riu m
Vará zsh asz n ála ti F őosz tá ly
Harry g yors e g ym ásu tá n ban h áro m sz o r o lv asta v ég ig a l e v ele t.
Az i n fo rm áció , h ogy k ic sa p atá sa a z i s k olá b ól m ég n em e ld öntö tt t é n y, k is sé
old otta a k ín zó s z o rítá st a m ellk asá b an . F éle lm e a zo nban k orá n ts e m s z ű nt m eg ,
his z en m osta n tó l a z a u gusz tu s tiz en kette d ik i tá rg yalá s k im en ete le m ia tt k elle tt
ag gódnia .
— N os? — k érd ezte V ern on b ácsi, k iz ö kken tv e tö pre n gésé b ől H arry t. —
Mi ú js á g ? E ld öntö tté k , h ogy m i l e sz a b ünte té se d ? V an n ála to k h alá lo s í té le t? —
te tte h ozzá r e m én yked ve.
— B eid ézte k e g y t á rg yalá sra — f e le lte H arry .
— É s a zo n f o gnak e líté ln i?
— M eg le h et.
— A kkor m ég v an r e m én y — m oro gta e p ése n a b ácsi.
— H a v ég eztü nk, a k kor é n … — H arry fe lá llt. E gyed üllé tr e v ág yott, h ogy
vég ig gondolh assa a h ely zete t, e se tle g k üld jö n e g y le v ele t R onnak , H erm io nén ak
vag y S ir iu sn ak .
— N em , eg yálta lá n n em v ég eztü nk! — m en nydörö gte V ern on b ácsi. —
Azo nnal ü lj v is sz a!
— M i b aj v an m ég ? — k érd ezte t ü re lm etle n ül H arry .
— M i? ! D udle y ! — o rd íto tta a b ácsi. — T udni a k aro m , h ogy m i tö rté n t a
fia m mal!
— H át re n dben … ! — o rd íto tt v is sz a H arry . O ly an d ühös v olt, h ogy a
kezéb en ta rto tt p álc a h eg yéb ől p ir o s é s a ra n ysz ik rá k p atta n ta k k i. A je le n sé g tő l
min dháro m D urs le y r é m ülte n p is lo gni k ezd ett.
— D udle y val a M ag nolia köz és a W is te ria sé tá n y közö tti sik áto rb an
álltu nk — h ad arta in dula tá v al v ia sk odva H arry . — D udle y g únyoló dott v ele m ,
erre té n yle g e lő vette m a p álc ám at, d e n em h asz n álta m . É s a k kor m eg je le n t k ét
dem en to r…
— A z é g s z ere lm ére , m ik e zek a d em eto id ok? — d ühöngött V ern on b ácsi.
— M i a m én kűt c sin áln ak ?
— M ondta m m ár: k is z ív já k a z e m berb ől a z ö rö m öt — f e le lte H arry . — É s
ha m eg te h etik , m eg csó koljá k a z e m bert…

— M eg csó koljá k ? — hörö gte kid ülle d t sz em mel Vern on bácsi. —
Meg csó koljá k !?
— I g en , í g y m ondjá k a zt, a m ik or k is z ív já k a z e m ber l e lk ét a s z ájá n á t.
Petu nia n én i s ik kan to tt e g yet.
— A l e lk ét? D e D udle y nak n em … N ek i n em …
A n én i v állo n r a g ad ta é s m eg rá zta D udle y t, m in th a e lle n őriz n i a k arn á, h ogy
ott l ö ty ög-e m ég b en ne a l e lk e.
— P ers z e h ogy n em v etté k e l a l e lk ét — l e g yin te tt f á su lta n H arry . — A kkor
nem í g y n ézn e k i.
— E lk erg ette d ő ket, ig az, fia m ? — k érd ezte n yom até k osa n V ern on b ácsi.
Láts z o tt, h ogy s z ív ese n v is sz ate re ln é a b esz élg eté st e g y o ly an s z in tr e , a h ol m ég
követn i t u dja . — M eg so ro zta d ő ket, a h ogy k ell, i g az?
— E gy d em en to rt n em l e h et m eg so ro zn i — m oro gta f o gcsik org atv a H arry .
— A kkor h ogy m en ek ült m eg ? — h ev esk ed ett V ern on b ácsi. — M ié rt n em
üríte tté k k i?
— M ert é n a p atr ó nus…
Huss! Szárn ycsa tto gás közep ette és kis e b b koro m eső kís é re té b en eg y
neg yed ik b ag oly r ö ppen t k i a k onyhai t ű zh ely ből.
— A to lla s m in den sé g it! — b öm bölte V ern on b ácsi, é s o ly at te tt, a m it m ár
ré g n em : k ité p ett e g y k is e b b c so m ót a b aju sz áb ól. — N em tű rö k b ag ly okat a
házb an , n em t ű rö m ő ket, n em é s n em … !
Harry nek azo nban már a kezéb en volt a mad ár lá b ára erő síte tt
perg am en te k erc s. S zin te b iz to sra v ette , h ogy e z a le v él D um ble d ore -tó l é rk ezett,
és m ag yará zato t f o g a d ni m in den re : a d em en to ro k m eg je le n ésé re , M rs . F ig gre , a
min is z té riu m v is e lk ed ésé re , é s b en ne le sz , h ogy m ily en lé p ése k et k ész ü l te n ni.
Íg y a ztá n , é le té b en e lő sz ö r, c sa ló dotts á g ot é rz ett, m ik or S ir iu s k ézír á sá ra is m ert.
Egy m áso dperc re b eh unyta a sz em ét a tá v ozó b ag oly álta l k ev ert k oro m - és
porfe lh ő m ia tt, m ajd V ern on bácsi bag oly elle n es m onoló gjá t m eg se hallv a,
elo lv asta a l e v ele t.
Arth ur elm ondta , m i tö rté n t. T örté n je n bárm i, ne hag yd el a
házat!
Harry e zt o ly m érté k ben h iá n yos re ag álá sn ak é re zte , h ogy m eg fo rd íto tta a
perg am en t, h áth a a t ú lo ld alo n f o ly ta tó dik a l e v él. D e n em f o ly ta tó dott.
Is m ét lá b ra k ap ott b en ne az in dula t. S en kin ek n em ju t esz éb e g ra tu lá ln i
hozzá, h ogy se g íts é g n élk ül elk erg ete tt k ét d em en to rt? M ié rt o ly an stílu sb an
ír n ak nek i, m in th a fe lg yújto tt voln a eg y házat, és csa k azért nem kap na
kom oly ab b s z em re h án yást é rte , m ert e lő bb e l k ell o lta n i a t ü zet?

— … eg y eg ész csip et… eg y eg ész csa p at bag oly fo rd ult m ár m eg a
konyhán kban ! N em t ű rö m t o váb b, é rte d , k öly ök?
— N em é n h ív ta m a b ag ly okat — v éd ek ezett H arry , m ark áb a g yűrv e S ir iu s
le v elé t.
— T udni a k aro m a z i g azat! — h ars o gta V ern on b ácsi. — T udni a k aro m , m i
tö rté n t! H a a derm ed oro k bán to ttá k D udle y t, ak kor m ié rt té g ed ak arn ak
kic sa p ni? C sin álta d a zt a z i z ét, m ag ad i s e lis m erte d !
Harry m ély et só hajto tt. K ezd ett m eg in t sa jo gni a fe je . M ár nem ak art
se m mi m ást, c sa k v ég re m eg sz ab ad uln i D urs le y ék tó l.
— E lv ég ezte m a p atr ó nus-b űbájt, h ogy elk erg esse m a d em en to ro kat —
sz ó lt, n yugalm at e rő lte tv e a h an gjá b a. — E z a z e g yetle n f e g yver e lle n ük.
— D e h át m it k ere ste k e g yálta lá n a zo k a d ete k to ro k L ittle W hin gin gben ?
— k érd ezte m élta tla n kodva V ern on b ácsi.
— N em t u dom — r á zta a f e jé t H arry . — F ogalm am s in cs.
Most m ár ú gy lü kte te tt a f e je , m in th a é g etn é a h alo gén lá m pák f é n ye. D ühe
elc situ lt, s v ég te le n k im erü lts é g v ette á t a h ely ét.
Durs le y ék g yan ak odva m ére g etté k .
— T e v ag y a z o ka! — je le n te tte k i v ég ül V ern on b ácsi. — C sa k m ia tta d
jö hette k id e. C sa k m ia tta d m eh ette k ab ba a sik áto rb a. H is z en te vag y az
eg yetle n … az eg yetle n … — N em bír ta rá v en ni m ag át, hogy kim ondja a
„v ará zsló ” s z ó t. — A z e g yetle n i ly en a k örn yék en .
— N em t u dom , m ié rt j ö tte k .
Vern on b ácsi s z av ai a zo nban m eg in t f e lp örg etté k f á ra d t e lm éjé t.
Tén yle g , m ié rt jö tte k a d em en to ro k L ittle W hin gin gbe? L eh et- e v éle tle n ,
hogy é p p a b ban a sik áto rb an b ukkan ta k fe l, a h ol ő v olt? K üld te ő ket v ala k i?
Leh et, hogy a dem en to ro k kik erü lte k a M ág ia ü gyi M in is z té riu m elle n őrz ése
aló l? L eh et, h ogy o tth ag ytá k A zk ab an t, és csa tla k ozta k V old em orth oz, ah ogy
Dum ble d ore m eg jó so lta ?
— Szó val ezek a dem ongolo k az ag yalá g yulta k fe g yházát őrz ik ? —
kérd ezte V ern on b ácsi, n ém ile g c sa tla k ozv a H arry g ondola tm en eté h ez.
— I g en — f e le lte H arry .
Bár m eg sz ű nne a f e jf á já sa , b ár k ie n ged nék a k onyháb ól, h ogy f e lm eh esse n
a s z o bájá b a é s g ondolk odhasso n…
— H ohó! A kkor a zért jö tte k , h ogy le ta rtó zta ssa n ak ! — h ars o gta V ern on
bácsi, o ly an d ia d alm as h év vel, m in th a m eg kérd ője le zh ete tle n ig azsá g ot h ir d etn e
ki. — E rrő l v an s z ó , i g az, k öly ök? B ujk áls z a t ö rv én y e lő l!
— D eh ogy b ujk álo k — f e le lte o ly an l e g yin té sse l H arry , m in th a e g y b ogara t
hesse g etn e e l.
— A kkor m eg m ié rt… ?

— B iz to sa n ő küld te rá m ők et — m oty ogta H arry , in káb b m ag án ak ,
se m min t a b ácsi k érd ésé re .
— K ic so da? K i a z a z ő ?
— V old em ort n ag yúr — f e le lte H arry .
Tom pán érz ék elte a hely zet ab sz u rd itá sá t: D urs le y ék , ak ik vin nyogva
bújn ak a sa ro kba a v ará zsló , m ág ia é s v ará zsp álc a sz av ak h alla tá n , m ég c sa k
meg s e r e zzen te k tő le , h ogy k im ondta m in den id ők le g gonosz ab b v ará zsló já n ak
a n ev ét.
— N ag yúr… eg y p illa n at — sz ó lt h om lo kát rá n co lv a V ern on b ácsi, és
mala csz em éb en m eg csilla n t vala m i rá d öbben ésfé le . — Ezt a nev et m ár
hallo tta m … Ő v olt a z, a k i…
— A ki m eg ölte a s z ü le im et — f e je zte b e f á su lta n H arry .
— D e h át n ek i v ég e! — v ete tte e lle n V ern on b ácsi, e g y a rc rá n dulá ssa l s e
uta lv a r á , h ogy H arry s z ü le in ek m eg gyilk olá sá t s z o m orú té m án ak ta rta n á. — A z
a f a ra g atla n ó riá s m ondta . V ég e, n in cs t ö bbé.
— V is sz até rt… — n yögte l ü kte tő a g gyal H arry .
Nag yon f u rc sa v olt o tt á lln i P etu nia n én i s te riliz ált k onyhájá b an , a le g úja b b
típ usú hűtő sz ek ré n y és a sz éle s kép ern yős te le v íz ió közö tt, és Vold em ort
nag yúrró l c se v eg ni V ern on b ácsiv al. A d em en to ro k f e ltű nése L ittle W hin gin gben
min th a á ttö rte v oln a a zt a lá th ata tla n fa la t, a m i a sz éls ő sé g ese n m ág ia m en te s
Priv et D riv e és a vará zsv ilá g közö tt m ag aso dott. H arry két éle te eg ysz erre
össz ek ev ere d ett, és az eg ész eg yvele g a fe je te te jé re állt: Durs le y ék a
vará zsv ilá g ró l é rd ek lő dnek , M rs . F ig g is m eri D um ble d ore -t, L ittle W hin gin gben
dem en to ro k c ir k áln ak , é s ő , H arry ta lá n s o ha n em té rh et v is sz a a R oxfo rtb a. A
lü kte té s a f e jé b en s z in te e lv is e lh ete tle n né f o kozó dott.
— V is sz até rt? — s u tto gta P etu nia n én i.
Úgy n ézett H arry re , a h ogy k orá b ban s o ha. É s H arry , é le té b en e lő sz ö r, e g y
pilla n atig é re zte , h ogy P etu nia n én i a z é d esa n yja h úga. N em t u dta , m ié rt e z j u to tt
hir te le n a z e sz éb e — ta lá n m ert a n én i te k in te te e lá ru lta , h ogy ő is s e jti, m ily en
sú ly ú e se m én y V old em ort n ag yúr v is sz até ré se . P etu nia n én i m ég s o ha é le té b en
nem n ézett íg y rá . A n ag y, s e sz ín ű s z em pár (a m i c se p pet s e m h aso nlíto tt H arry
éd esa n yjá n ak sz em éh ez) most ah ely ett, hogy dühöse n vag y undoro dva
össz esz ű kült v oln a, k ere k re n yílt a f é le le m tő l.
A tíz körö m mel véd ett hazu gsá g , am it Petu nia nén i eg ész éle té b en
han gozta to tt — h ogy n in cs m ág ia és n in cs m ás v ilá g , csa k az, am ib en ő és
Vern on b ácsi é ln ek — e g ysz erre ö ssz eo m lo tt, m in t a k árty av ár.
— Ig en , v is sz até rt — fe le lte H arry , a n én in ek cím ezv e sz av ait. — E gy
hónap pal e zelő tt. É n m ag am l á tta m .
A n én i v éd elm ező en á tk aro lta D udle y b őrd zse k is v állá t.

— E gy p illa n at! — s z ó lt V ern on b ácsi, H arry re é s P etu nia n én ir e m ere d ve.
Szem lá to m ást m ély en m eg döbben te tte e z a h ir te le n sz ü le te tt é rz elm i k özö ssé g
fe le sé g e é s u nokaö ccse k özö tt. — Á lljo n m eg a m en et! A zt m ondod, v is sz até rt
ez a V old em ár n ag yúr?
— I g en .
— A z, a k i m eg ölte a s z ü le id et?
— I g en .
— É s d erm ed oro kat k üld ött r á d ?
— Ú gy t ű nik .
— É rte m . — V ern on bácsi rá n ézett holts á p ad t fe le sé g ére , m ajd m eg in t
Harry fe lé fo rd ult, é s m eg ig azíto tta n ad rá g já t. K özb en lila k ép e e g yre n ag yobb
le tt, m in th a f e lf ú jta v oln a m ag át. — H át a k kor v ég eztü nk — j e le n te tte k i, s i n gén
meg fe sz ü lte k a g om bok. — T űnj e l a h ázu nkból, k öly ök!
— T essé k … ? — t á to tta e l a s z ájá t H arry .
— J ó l h allo tta d : tű nj e l! — v ált o tt ü völté sb e V ern on b ácsi, f e le sé g ét é s f iá t
is m eg ré m is z tv e. — K if e lé ! K if e lé ! M ár év ek kel ezelő tt m eg kelle tt voln a
sz ab ad uln om t ő le d ! S zállo dán ak h asz n áljá k a b ag ly ok a h ázam at, f e lr o bban nak a
pudin gok, ro m okban h ev er a fé l n ap pali, D udle y nak m ala cfa rk a n ő, M arg e a
men nyezete t veri, eg y Ford A nglia rö pköd a ház körü l… K if e lé ! K if e lé !
Vég ezte m v ele d ! N e is lá ssa la k tö bbet! N em tű rle k m eg a h ázb an , h a e g y ő rü lt
vad ász ik rá d , n em fo god é le tv esz ély be s o dorn i a fe le sé g em et é s a fia m at, n em
fo gsz b ajt h ozn i a z e g ész c sa lá d ra ! H a a s e m mir e k ellő s z ü le id et a k aro d u tá n ozn i,
hát c sin áld , d e n e i tt! K if e lé !
Harry lá b a a fö ld be g yökere zett. B al k ezéb en o tt v olt a z ö ssz es le v él: M r.
Weasle y é, S ir iu sé é s a k ettő a m in is z té riu m tó l. T örté n je n b árm i, n e h ag yd e l a
házat! N E H AGYD E L A N AGYNÉN ÉD H ÁZÁ T!
— S üket v ag y? — V ern on b ácsi o ly an k özel h ajo lt h ozzá, h ogy H arry
ére zte a z a rc ára frö ccse n ő n yálc se p pek et. — In dulj! F él ó rá ja m ég a lig le h ete tt
vis sz ata rta n i! M ost m ár n em á llo k a z u ta d ba! T űnj e l, é s s o ha tö bbet n e k osz o ld
a k üsz ö bünket! A zt s e tu dom , e d dig m ié rt tű rtü nk m eg m ag unk k özö tt! M arg e-
nak v olt ig aza, á rv ah ázb a k elle tt v oln a d ugni té g ed ! A b olo nd jó sz án dék unk,
azért v an a z e g ész ! A zt h ittü k, k i t u dju k i r ta n i b elő le d a t é b oly t, n orm ális e m bert
tu dunk fa ra g ni b elő le d , p ed ig tu dhattu k v oln a, h ogy ez n ála d sz ü le té si h ib a!
Ele g em v an a … b ag ly okból!
A k ém én yen át érk ező ö tö dik m ad ár o ly an le n düle te s ív ben rö ppen t b e,
hogy sú ro lta a p ad ló t, m ie lő tt h an gos k uvik olá ssa l ú jr a fe le m elk ed ett v oln a.
Harry m ár n yújto tta a k ezét a l e v élé rt, a m i e zú tta l p ir o s b oríté k ban é rk ezett, d e a
mad ár á ts u han t a f e je f ö lö tt, é s e g yen ese n P etu nia n én ih ez r e p ült. A n én i s ik oltv a
le b ukott, é s k arja i m ögé re jte tte a rc át. A b ag oly a fe jé re p otty an to tta a le v ele t,

majd e g y e le g án s k an yar u tá n e ltű nt a k ém én yben .
Harry m ár in dult, h ogy m eg sz ere zze a b oríté k ot, d e P etu nia n én i g yors a b b
volt.
— K in yith ato d, h a a k aro d — s z ó lt H arry — d e ú gyis h alla n i f o gom , m i á ll
ben ne. E z e g y r iv alló .
— D obd el, P etu nia ! — hörd ült fe l V ern on bácsi. — N e nyúlj hozzá,
vesz ély es l e h et!
— N ek em c ím ezté k — h eb eg te a n én i. — N ek em , V ern on, n ézd m eg ! M rs .
Petu nia D urs le y P riv et D riv e 4 ., k onyha…
A n én i z ih ált a r é m üle ttő l. A p ir o s b oríté k k özb en f ü stö lö gni k ezd ett.
— N yis d k i! — b iz ta tta H arry . — E ss t ú l r a jta ! Ú gyse k erü lh ete d e l.
— N em …
Petu nia nén i keze vad ul re m eg ett. R ém ülte n körü ln ézett a konyháb an ,
min th a a m en ek ülé st fo nto lg atn á, d e m ie lő tt m eg m ozd ulh ato tt v oln a, a le v élb ől
lá n gnyelv ek c sa p ta k k i. E rre f e ls ik olto tt, é s e ld obta a b oríté k ot.
A lá n goló le v él a z a sz ta lr a h ullo tt, é s a k onyhát h átb orz o ngató h an g tö ltö tte
be:
— N e f e le d d a z u to ls ó t, P etu nia !
A n én it sz em lá to m ást a z á ju lá s k örn yék ezte . L ero sk ad t a D udle y m elle tti
sz ék re , é s te n yeré b e te m ette a rc át. A b oríté k m ara d ván yai h alk an se rc eg te k a
hir te le n b eállt c sö ndben .
— M i v olt ez? — sz ó la lt m eg re k ed te n V ern on b ácsi. — H ogyhogy…
mié rt… P etu nia ?
A nén i ném a m ara d t. D udle y eltá to tta a sz ájá t, és fo kozh ata tla n ul buta
kép pel b ám ult a z a n yjá ra . A c se n d m ár s z in te f ü ls é rtő v olt.
Harry is d öbben te n n ézte n ag ynén jé t; m ég a fe jé b en lü kte tő fá jd alo m ró l is
meg fe le d kezett.
— P etu nia d rá g ám ? — s z ó lt i je d te n V ern on b ácsi. — P etu nia ?
A n én i f e le m elte a f e jé t, é s n yelt e g yet. A k eze m ég m in dig r e m eg ett.
— A g yere k nek … — sz ó lt re k ed te n — … a g yere k nek itt k ell m ara d nia ,
Vern on.
— M i- m ic so da?
— I tt m ara d ! — j e le n te tt k i a n én i, é s f e lá llt.
— D e… d e h át P etu nia …
— H a e lz av arju k, a z f e ltű nik a s z o m sz éd oknak — f o ly ta tta a n én i.
Bár a z a rc a m ég m in dig fa lf e h ér v olt, g yors a n v is sz até rt s z o káso s u ndok,
para n cso ló stílu sá h oz. — K ín os k érd ése k et te n nén ek fe l, tu dni a k arn ák , h ova
tű nt. N em k üld hetjü k e l.
Vern on b ácsi l e ere sz te tt, m in t a d efe k te s a u tó gum i.

— D e P etu nia d rá g ám …
A n én i ü gyet s e v ete tt f é rjé re . H ely ette H arry hez f o rd ult.
— A sz o bád ban m ara d sz ! — a d ta k i a p ara n cso t. — N em m eh ets z k i a
házb ól. É s m ost m en j l e fe k üdni!
Harry n em m ozd ult.
— K itő l j ö tt a r iv alló ?
— N e k érd ező sk ödj! — t o rk olta l e P etu nia n én i.
— K ap cso la to d v an a v ará zsv ilá g gal?
— A zt m ondta m , i n dulj l e fe k üdni!
— M it j e le n te tt a z ü zen et? A z u to ls ó m it n e f e le jts d e l?
— M en j l e fe k üdni!
— H ogyhogy…
— N em h allo tta d , m it m ondott a n ag ynén éd ?! I n dulj a z á g yba!

H arm ad ik f e je zet
A z é lg árd a
Dem en to ro k tá m ad ta k rá m , és le h et, hogy kic sa p nak a
Roxfo rtb ól.
Tudni a k aro m , m i e z a z e g ész , é s m ik or m eh ete k v ég re e l in nen . — A m in t
f e lé rt a s z o bájá b a, H arry nek e ls ő d olg a v olt h áro m p éld án yban le ír n i e zt a k ét
m ondato t. A z e g yik le v ele t S ir iu sn ak c ím ezte , a m ásik at R onnak , a h arm ad ik at
p ed ig H erm io nén ak . B ag ly a, H ed vig é p p v ad ász n i v olt; k alitk ája ü re se n á llt a z
í r ó asz ta lo n. M iu tá n a le v ele k kel elk ész ü lt, H arry já rk áln i kezd ett fö l- a lá ,
t ü re lm etle n ül v árv a a b ag oly v is sz até rté t. L ükte tő fe jf á já sa é s e g ym ást k erg ető
g ondola ta i é b re n t a rto ttá k , p ed ig s z ú rt é s v is z k ete tt a s z em e a f á ra d ts á g tó l. M ió ta
h azacip elte D udle y t, fá jt a d ere k a, é s sa jg otta k a p úpok is , m ely ek et a z a b la k
m eg D udle y ü tö tte k a f e jé n .
Fel és alá já rk ált te h át, mik özb en kav arg ott ben ne a düh és az
e lk ese re d etts é g . C sik org atta a fo gát, ö kölb e s z o ríto tta a k ezét, é s v ala h án ysz o r
e lh ala d t a z a b la k e lő tt, s ö té t p illa n tá st v ete tt a z ü re s, c silla g okkal m eg sz ó rt é g re .
D em en to ro kat k üld en ek rá , M rs . F ig g é s M undungus F le tc h er tito kban fig yelik
ő t, aztá n fe lf ü ggesz tik a Roxfo rtb ól, a M ág ia ü gyi M in is z té riu m fe g yelm i
t á rg yalá st re n del e l e lle n e — é s e zek u tá n se m ondja e l n ek i se n ki, m i e z a z
e g ész ő rü le t!
És mir ő l sz ó lt az a riv alló ? Kin ek a han gja zen gte be oly an
h átb orz o ngató an , o ly an f e n yeg ető en a k onyhát? M ié rt k ell te lje s tu datla n sá g ban
k ukso ln ia i tt? M ié rt k ezeli ő t m in den ki ú gy, m in t e g y h asz o nta la n k öly köt, a k iv el
m in dig c sa k b aj v an ? N e v ará zso lj t ö bbet, n e h ag yd e l a h ázat…
Nag yot rú gott is k ola i lá d ájá b a, m ik or e lm en t m elle tte , d e c sa k a zt é rte e l
v ele , h ogy a n ag ylá b ujja i s b elé p ett f á jó t e str é sz ein ek s o rá b a.
Miu tá n is m ét e lb ic eg ett a z a b la k e lő tt, H ed vig , a k ár e g y f ü rg e k ís é rte t, h alk
s z árn ysu hogássa l b erö ppen t a s z o báb a.
— N a vég re ! — m ord ult rá H arry , m iu tá n a bag oly ele g án sa n le sz állt
k alitk ája t e te jé re . — A zt t e d d l e , m unkám v an s z ám odra !
Hed vig n ag y, k ere k , b oro sty án sá rg a s z em év el s z em re h án yó p illa n tá s v ete tt
g azd ájá ra a c ső ré b en l ó gó, d öglö tt b ék a f ö lö tt.
— G yere id e! — para n cso lta H arry , azzal fe lm ark olt az asz ta lr ó l eg y
b őrs z ala g ot, s a h áro m le v ele t rá k ötö tte a m ad ár p ik kely es lá b ára . — V id d e l

ezek et S ir iu sn ak , R onnak é s H erm io nén ak , é s n e g yere v is sz a a d dig , a m íg jó
hossz ú v ála sz o kat n em k üld en ek . H a k ell, c sip ked d ő ket a d dig , a m íg le n em
üln ek í r n i. M eg érte tte d ?
Hed vig c sa k t o m pán t u dott h uhogni, m iv el t e le v olt a c ső re a b ék áv al.
— I n dulá s!
A bag oly késle k ed és nélk ül sz árn yra kap ott. A lig hogy eln yelte őt az
éjs z ak a, H arry ú gy, ah ogy v olt, fe lö ltö zv e az ág yra v ete tte m ag át, és a sö té t
men nyezetr e m ere d t. T öbbi k ín zó é rz ése m elle tt m ost r á ad ásu l m ég b űntu data is
tá m ad t, am ié rt bará ts á g ta la n volt H ed vig gel, az eg yetle n élő lé n nyel, ak it a
bará tjá n ak n ev ezh ete tt a P riv et D riv e-i h áz la k ói k özü l. M ajd jó váte sz i a d olg ot,
hatá ro zta e l, h a H ed vig v is sz até r a v ála sz o kkal.
Bará ta in ak eg ysz erű en musz áj azo nnal vála sz o ln iu k; a dem en to ro k
tá m ad ása f ö lö tt n em té rh etn ek c sa k ú gy n ap ir e n dre . R eg gel v aló sz ín űle g h áro m
jó k övér le v él v árja m ajd a z a sz ta lo n, te le e g yütt é rz ő s z av ak kal, é s te rv ek kel a z
ő h ala d ék ta la n á tm en ek íté sé re a z O dúba. E z a r e m én yte li g ondola t a ztá n m in den
mást k is z o ríto tt a f e jé b ől, é s á lo m ba r in gatta ő t.
* * *
Hed vig azo nban nem té rt vis sz a re g gelig . H arry az eg ész nap ot a
sz o bájá b an tö ltö tte , c sa k a m osd óba m en t k i. P etu nia n én i h áro m a lk alo m mal
éte lt d ugott b e n ek i a m acsk aajtó n, a m it V ern on b ácsi h áro m é v e v ág ott a s z o ba
ajta já n . V ala h án ysz o r a n én i o tt já rt, H arry m in dig f a g gatn i p ró bálta a r iv alló ró l,
de m in th a a kilin csh ez besz élt voln a. A D urs le y csa lá d ta g ja i eg yéb kén t a
sz o bája k örn yék ét is elk erü lté k , és H arry se lá tta érte lm ét, h ogy a tá rs a sá g át
rá ju k e rő lte sse ; e g y e se tle g es ú ja b b ö ssz ev esz és m ag áb an h ord ozta a v esz ély t,
hogy d ühéb en m eg in t t ilto tt v ará zsla to t h ajt v ég re .
Íg y m en t ez háro m eg ész nap on át. H arry han gula ta két vég le t közö tt
csa p ongott: v ag y te le v olt en erg iá v al és te ttv ág gyal, s n em tu dott se m mily en
nyugodt elf o gla lts á g nál kik ötn i — ily en kor fe l- a lá já rk ált a sz o báb an , és
mag áb an e lá tk ozta b ará ta it, a m ié rt h ag yjá k ő t itt s z en ved ni — v ag y o ly an m ély
le ta rg iá b a z u han t, h ogy k ép es v olt h ossz ú ó rá k ig m ozd ula tla n ul f e k ve a s e m mib e
mere d ni, é s a f e g yele m i t á rg yalá s r é m év el k ín ozn i m ag át.
Mi le sz , h a e lm ara sz ta ló íté le t sz ü le tik ? M i le sz , h a té n yle g k ic sa p já k a z
is k olá b ól, é s k etté tö rik a p álc ájá t? M ih ez k ezd a k kor, m erre in dul? M ost, h ogy
meg is m erte a m ásik v ilá g ot, a z ő ig azi v ilá g át, k ép te le n le n ne v is sz ak öltö zn i

Durs le y ék hoz. T alá n la k hatn a a k ere sz ta p já n ál. H is z en S ir iu s e g y é v e, m ie lő tt
újr a m en ek üln ie k elle tt, f e la já n lo tta e zt a le h ető sé g et. V ajo n m eg en ged ik -e n ek i,
hogy k is k orú l é té re e g yed ül l a k jo n b ujk áló k ere sz ta p ja h ázáb an ?
Vag y m áso k fo gnak d önte n i a to váb bi so rs á ró l? A M ág uso k N em zetk özi
Szö vets é g e T ito kvéd elm i A la p tö rv én yén ek m eg sé rté se v an -e o ly an s ú ly os b űn,
hogy a z A zk ab an ba k üld hessé k é rte ? V ala h án ysz o r e lju to tt e h hez a g ondola th oz,
fe lp atta n t a z á g yró l, é s f o ly ta tta a f e l- a lá j á rk álá st.
A H ed vig tá v ozása u tá n i n eg yed ik e sté n — H arry é p p re m én yvesz te tte n
hev ert a z á g yon, é s t e lje se n k iü rü lt e lm év el a m en nyezete t b ám ulta — v ára tla n ul
belé p ett a s z o báb a V ern on b ácsi. H arry la ssa n fe lé fo rd íto tta a fe jé t. A b ácsi a
le g jo bb ö ltö nyéb en f e sz íte tt, é s a rc a v ég te le n ö nelé g ülts é g et t ü krö zö tt.
— E lm eg yünk — j e le n te tte b e.
— T essé k ?
— M ondom , e lm eg yünk — m árm in t a n ag ynén éd , D udle y m eg é n .
— É rte m — m oro gta H arry , é s f o ly ta tta a p la fo nbám ulá st.
— N em m ész k i a s z o báb ól, a m íg n em v ag yunk i tth on.
— J ó .
— Nem nyúls z se a té v éh ez, se a zen eg ép hez, se se m mily en
tu la jd onunkhoz.
— J ó .
— N em l o psz é te lt a h űtő sz ek ré n yből.
— J ó .
— R ád z áro m a z a jtó t.
— J ó .
Vern on b ácsin ak lá th ató an g yan ús v olt H arry f e ltű nő é rd ek te le n sé g e, m iv el
azo nban se m mit nem tu dott le o lv asn i unokaö ccse arc áró l, vég ül is sa rk on
fo rd ult, k ic sö rte te tt a sz o báb ól, é s b ezárta m ag a m ögött a z a jtó t. H arry to m pa
ag gyal fig yelte a z ajo kat: k atta n t a z ár, sú ly os lá b ak d öngetté k a lé p cső t, p ár
perc cel k éső bb p ed ig k ocsia jtó k c sa p ódta k , m ajd b ein dult e g y m oto r, s v ég ül
guru ló k ere k ek z aja h alla ts z o tt.
Harry n em érz ett se m mi k ülö nöse t D urs le y ék tá v ozásá v al k ap cso la tb an .
Hid eg en h ag yta , h ogy o tth on v an nak -e v ag y s e m . M ég a h hoz s e é rz ett e lé g e rő t
mag áb an , hogy fe lá lljo n villa n yt gyújta n i. C sa k fe k üdt az eg yre sö té te d ő
sz o báb an , é s h allg atta a k in tr ő l b esz ű rő dő e sti z ajo kat. A z a b la k ot é jje l- n ap pal
nyitv a t a rto tta , v árv a a b old ogító p erc et, m ik or H ed vig v ég re v is sz até r.
Az ü re s h áz n yik org ott, re cse g ett; a csö vek ben g urg ulá zo tt a v íz . H arry
ped ig c sa k fe k üdt, z sib bad t a g yáb an e g yetle n á rv a g ondola t n élk ül, é s te lje se n
áta d ta m ag át a s z en ved ésn ek .
Aztá n e g ysz er c sa k t is z tá n k iv eh ető c sö rre n ést h allo tt a k onyha f e lő l.

Egy s z em pilla n tá s a la tt f e lü lt, é s f e sz ü lte n f ig yeln i k ezd ett. D urs le y ék m ég
nem é rh ette k h aza — a h hoz tú l k orá n v olt, é s e g yéb kén t s e h allo tta a z é rk ező
kocsi zajá t. N éh án y m áso dperc ig csö nd volt, aztá n han gok sz ű rő dte k fe l
odale n tr ő l. B etö rő k, g ondolta H arry , é s m ár k ász áló dott i s l e fe lé a z á g yró l.
Aztá n esz éb e ju to tt, hogy a betö rő k su tto gnán ak , ak ik ped ig odale n t a
konyháb an j á rk áln ak , m ég c sa k n em i s p ró báln ak h alk an b esz éln i.
Mag áh oz v ette az éjje lis z ek ré n yen h ev erő p álc ájá t, az ajtó hoz lé p ett, és
to váb b fü le lt. E gysz er c sa k , n ag y ije d sé g ére k atta n t a z ár, é s a z a jtó k itá ru lt.
Harry m ozd ula tla n m ara d t. K ib ám ult a n yito tt a jtó n, é s v árta a to váb bi z ajo kat.
Hiá b a v árt, o dale n t m ár n ém a c se n d v olt. Í g y a ztá n n ém i h ab ozás u tá n k is u rra n t
a s z o báb ól, é s m eg állt a l e g fe ls ő l é p cső fo kon.
Szív e a to rk áb an d obogott. O dale n t a k iv ilá g íta tla n e lő sz o báb an e m bere k
állta k ; s ö té t k örv onala ik jó l k ir a jz o ló dta k a z u tc alá m pák f é n yéb en f ü rd ő b ejá ra ti
ajtó üveg e elő tt. A beh ato ló k nyolc an vag y kile n cen le h ette k , és am en nyir e
Harry l á tta , m in d ő t n ézté k .
— E re sz d le a p álc ád , fia m , m ie lő tt k is z ú ro d v ele v ala k in ek a s z em ét! —
sz ó lt e g y r e cse g ő h an g.
Harry s z ív e m ost m ár e g ysz erre d obogott a m ellk asá b an , a g yom rá b an é s a
to rk áb an . F elis m erte a h an got, d e n em e re sz te tte l e a p álc ájá t.
— M ord on p ro fe ssz o r? — k érd ezte b iz o nyta la n ul.
— N em tu dok ró la , h ogy p ro fe ssz o r le n nék — fe le lte a h an g. — N em
ju to tta m e l o dáig , h ogy t a n íts a k . N a g yere l e , h ad d n ézzü nk m eg j o bban .
Harry kis sé le jje b b ere sz te tte a pálc át, de nem m ozd ult. Jó oka volt a
gyan ak vásra . N em ré g kile n c hónap ot tö ltö tt eg y R ém sz em M ord onnak vélt
em ber tá rs a sá g áb an , ak ir ő l aztá n k id erü lt, h ogy sz élh ám os — sz élh ám os, ak i
le le p le zése e lő tt m eg is p ró bálta m eg öln i ő t. M ie lő tt e ld önth ette v oln a, m ité v ő
le g yen , e g y m ásik , k is sé r e k ed t h an g s z ó líto tta m eg .
— N in cs m itő l f é ln ed , H arry . A zért j ö ttü nk, h ogy e lv ig yünk i n nen .
Harry s z ív e n ag yot d obban t. E zt a h an got i s f e lis m erte , p ed ig m ár t ö bb m in t
eg y é v e n em h allo tta .
— L upin p ro fe ssz o r? — k érd ezte h ite tle n ked ve. — M ag a a z?
— M ié rt á lld ogálu nk a s ö té tb en ? — c se n dült m ost e g y h arm ad ik , te lje se n
is m ere tle n , n ői h an g. — L um os!
Kig yulla d t eg y v ará zsp álc a h eg ye, és a m ág ik us fé n y m eg vilá g íto tta az
elő sz o bát. H arry pis lo gni kezd ett. A z odale n t álló em bere k a lé p cső aljá n ál
cso porto su lta k , é s v ala m en nyie n r o ppan t n ag y é rd ek lő désse l n ézté k ő t. E gyese k
még a n yak ukat i s n yújto gattá k , h ogy j o bban l á ssá k .
Rem us L upin á llt a le g közele b b H arry hez. F ia ta l k ora e lle n ére k im erü lt,
bete g em ber b en yom ásá t k elte tte ; so kkal tö bb ő sz h ajs z ála v olt, m in t m ik or

Harry uto ljá ra lá tta , s ta lá rja is fo lto sa b b volt, m in t ré g en . V is z o nt sz éle s
moso lly al n ézett H arry re , ak i zav aro dotts á g a elle n ére ig yek ezett v is z o nozn i a
moso ly t.
— Ó , p onto sa n o ly an , a m ily en nek k ép zelte m — m ondta a z é g ő p álc át ta rtó
bosz o rk án y. Ő tű nt a le g fia ta la b bnak a c so portb an ; s á p ad t, s z ív a la k ú a rc a v olt,
csillo gó f e k ete s z em e é s h ars á n ylila t ü sk eh aja . — S zerv usz , H arry !
— Ig azad v olt, R em us — s z ó la lt m eg a lé p cső tő l le g tá v ola b b á lló , a ra n y
fü lk arik ás, kopasz , fe k ete bőrű vará zsló . M ély han gon, kom óto s la ssú sá g gal
besz élt. — T én yle g J a m es s z ak asz to tt m ása .
— D e a s z em e L ily é — te tte h ozzá e g y s íp oló h an gú, ő sz v ará zsló , s z in té n
a h áts ó s o rb ól.
Rém sz em M ord on, a k in ek h ossz ú , c sim bókos h aja v olt é s e g y n ag y d ara b
hiá n yzo tt az o rrá b ól, g yan ak odva m ére g ette H arry t fe le m ás sz em év el. E gyik
sz em e g om bsz erű é s fe k ete v olt, a m ásik n ag y, k ere k é s a célk ék — e z u tó bbi
volt a z a m ág ik us é rz ék sz erv , a m iv el M ord on á tlá to tt f a la k on, a jtó kon, s ő t a s a já t
fe jé n i s .
— B iz to s v ag y b en ne, h ogy ő a z, L upin ? — d örm ögte R ém sz em . — Jó l
kin ézü nk, h a o tt d erü l k i, h ogy e z v ala m i h alá lf a ló , a k i a g yere k b őré b e b újt.
Kérd ezn ünk kén e tő le vala m it, am it csa k az ig azi P otte r tu dhat. V ag y van
vala k in él V erita se ru m ?
— M ily en a la k ban j e le n ik m eg a p atr ó nuso d, H arry ? — k érd ezte L upin .
— S zarv as a la k já b an — f e le lte s z o ro ngva H arry .
— Ő a z, R ém sz em — b ólin to tt L upin .
Harry nek sz in te biz se rg ett a bőre a rá sz eg ező dő te k in te te k tő l. L assa n
le sé tá lt a l é p cső n, s m en et k özb en f a rm erja f a rz se b éb e d ugta a p álc ájá t.
— S oha n e te d d o da a p álc át, f ia m ! — r e ccse n t r á M ord on. — M i le sz , h a
meg gyulla d ? N ála d nál j o bb v ará zsló k i s e lv esz te tté k m ár a f e n ek üket!
— K it is m ers z , ak i elv esz te tte a fe n ek ét? — érd ek lő dött a lila hajú
bosz o rk án y.
— N em a z a fo nto s, h an em a z, h ogy a p álc a n em a fa rz se b be v aló ! —
fe le lte in gerü lt le g yin té sse l R ém sz em . — E z a b iz to nsá g os p álc ak ezelé s e g yik
ala p sz ab ály a, csa k m a m ár se n ki se vesz i kom oly an . — B ic eg ve elin dult a
konyha f e lé . — N e h id d, h ogy n em lá tta m ! — te tte h ozzá, m ik or a b osz o rk án y
vig yoro gva m eg csó válta a f e jé t.
Lupin k ezet r á zo tt H arry vel.
— H ogy v ag y? — k érd ezte , a f iú a rc át f ü rk ész v e.
— H át… j ó l.
Harry e l s e m erte h in ni, a m i tö rté n t. N ég y h étig s e m mi, e g y s z ó s e a rró l,
hogy b árk i k i a k arn á s z ab ad íta n i ő t a P riv et D riv e-ró l, a ztá n e g ysz erre e g y e g ész

vará zsló csa p at to ppan b e a h ázb a, m ég ped ig o ly an te rm ész ete ssé g gel, m in th a
eg y v acso ra m eg hív ásn ak te n nén ek e le g et. H arry a L upin m ögött á lló e m bere k re
pilla n to tt; a zo k m ég m in dig m ere d te n n ézté k ő t. H ir te le n z av arn i k ezd te , h ogy
nég y n ap ja n em f é sü lk ödött.
— M ég j ó … m ég s z ere n cse , h ogy D urs le y ék n in cse n ek i tth on — m oty ogta .
— S zere n cse ? K acag nom k ell! — n ev ete tt a l ila h ajú b osz o rk án y.
— É n c sa lta m e l ő ket, h ogy n e le g yen ek ú tb an . A m uglip osta h ozo tt n ek ik
eg y le v ele t, a m ib ől é rte sü lte k ró la , h ogy b ek erü lte k a z O rs z ág os K is k ertig yep
Szép sé g vers e n y döntő se i közé. M ost ép p úto n van nak a díjk io sz tá sra …
le g alá b bis ő k a zt h is z ik .
Harry e lk ép zelte , m ily en k ép et v ág m ajd V ern on b ácsi, m ik or rá d öbben ,
hogy a z O rs z ág os K is k ertig yep S zép sé g vers e n y c sa k m ese .
— A kkor h át e lm eg yünk? — k érd ezte . — M ik or?
— H am aro sa n — b ólin to tt L upin . — C sa k m eg várju k a j e le t.
— É s h ova m eg yünk? A z O dúba? — é rd ek lő dött r e m én yked ve H arry .
— N em , n em a z O dúba m eg yünk.
Lupin in te tt H arry nek , h ogy m en je n ek b e a k onyháb a. A v ará zsló k k is
csa p ata k övette ő ket, t o váb bra i s n ag y s z em ek et m ere sz tv e H arry re .
— A z O dú n em b iz to nsá g os. E gy fe ld eríth ete tle n h ely en re n deztü nk b e
fő had is z állá st. E lta rto tt e g y d ara b ig …
Rém sz em M ord on a k onyhaasz ta lá n ál ü lt, é s id őrő l id őre m eg húzo tt e g y
la p osü veg et. Közb en vará zssz em e sz ü nte le n ül pörg ött- fo rg ott, le ta p ogatv a
Durs le y ék s z ám os m odern k onyhai k ész ü lé k ét.
— Ő A la sto r M ord on, H arry — f o ly ta tta L upin , é s M ord onra m uta to tt.
— Ig en , tu dom — bólin to tt zav arta n H arry . Furc sa érz és volt, hogy
bem uta tn ak n ek i v ala k it, a k it e lv ile g m ár e g y é v e i s m er.
— Ő N ym phad ora …
— S em mi N ym phad ora , R em us! — t ilta k ozo tt a f ia ta l b osz o rk án y.
— T onks a n ev em .
— N ym phad ora T onks, ak i titk oln i ó hajtja a k ere sz tn ev ét — fe je zte b e
Lupin .
— T e is titk oln ád , h a a n yád N ym phad orá n ak k ere sz te lt v oln a — d örm ögte
Tonks.
— Ő ott K in gsle y Shack le b olt. — L upin m ost a m ag as, fe k ete bőrű
vará zsló ra m uta to tt, ak i u dvaria sa n m eg hajo lt. — E lp hia s D oge. — A síp oló
han gú v ará zsló b ic cen te tt. — D ed alu s D ig gle …
— M i m ár ta lá lk oztu nk — cin co gta D ig gle , és iz g alm áb an ele jte tte lila
cilin deré t.
— E m melin e V an ce. — E gy sm ara g dzö ld sá la s, m éltó sá g te lje s ta rtá sú

bosz o rk án y fe ls z eg te a fe jé t. — S tu rg is P odm ore . — E gy sz alm asz ín hajú ,
sz ö gle te s állú vará zsló rá k acsin to tt H arry re . — És H estia Jo nes. — A
ken yérp ir ító mellő l eg y pir o sp ozsg ás, fe k ete hajú bosz o rk án y in te g ete tt
Harry nek .
Harry z av arta n b ic cen te tt m in den e g yes n év g azd ája fe lé . A zt k ív án ta , b ár
vala m i m ást n ézn én ek v ég re , n em ő t; ú gy ére zte , m in th a v ára tla n ul b elö kté k
voln a eg y fé n yárb an ú sz ó sz ín pad ra . A zo n is cso dálk ozo tt, h ogy ily en n ép es
csa p at j e le n t m eg a P riv et D riv e-o n.
Lupin m in th a k ita lá lta v oln a a g ondola tá t.
— M eg le p ően s o kan je le n tk ezte k a f e la d atr a , h ogy e ljö nnek é rte d — s z ó lt,
s k is sé m eg rá n dult a s z ája s a rk a.
— M in él t ö bben v ag yunk, a n nál j o bb — d örm ögte M ord on. — M i v ag yunk
a t e stő rg árd ád , P otte r.
— H a b iz to nsá g os le sz e lin duln unk, je le t k ap unk — m ag yará zta L upin , é s
kin ézett a k onyhaab la k on. — K örü lb elü l t iz en öt p erc ü nk l e h et.
— M ily en tis z ta nép ek ezek a m uglik — je g yezte m eg a T onks nev ű
bosz o rk án y, ak i m ár eg y id eje nag y érd ek lő désse l sz em lé lte a konyha
bere n dezésé t. — A z ap ám m ugli sz ü le té sű , m ég is eg y re n detle n dis z n ó.
Gondolo m , a h án y h áz, a n nyi s z o kás, a h ogy a v ará zsló knál i s .
— H át ig en … — m oty ogta H arry , m ajd is m ét L upin hoz fo rd ult. — S en ki
nem m ondott n ek em s e m mit. M i t ö rté n t i d őközb en ? M it c sin ál V ol…
A vará zsló k és bosz o rk án yok közü l tö bben sz is z eg ni kezd te k . D ed alu s
Dig gle m eg in t e le jte tte a k ala p já t, M ord on p ed ig r á re ccse n t H arry re :
— H allg ass!
— M i a b aj? — é rte tle n ked ett H arry .
— I tt n em b esz élü nk s e m mir ő l. T úl k ock ázato s — f e le lte M ord on, H arry re
ir á n yítv a kis e b bik sz em ét. A m ásik to váb bra is a m en nyezete t nézte . — A
mén kűbe! — te tte h ozzá b ossz ú sa n , é s m eg fo gta a v ará zssz em et. — F oly to n
bera g ad , m ió ta a z a k ura fi v is e lte .
Azzal h úzn i k ezd te a s z em et, a m i v ég ül u ndok, c u ppan ó h an g k ís é re té b en
kiu gro tt ü re g éb ől.
— N em g ondolo d, h ogy u ndorító , a m it c sin áls z , R ém sz em ? — k érd ezte
cse v eg ő h an gon T onks.
— L ég y s z ív es, h ozz e g y p ohár v iz et, H arry ! — s z ó lt M ord on.
Harry a m oso gató gép hez lé p ett. E lő vett belő le eg y tis z ta pohara t, és a
csa p nál meg tö ltö tte víz zel. A vará zsló csa p at ta g ja i min den mozd ula tá t
fig yele m mel k ís é rté k , s e z m ost m ár k ezd te k om oly an b ossz an ta n i H arry t.
— K ösz — b ic cen te tt M ord on, m ik or H arry á ta d ta n ek i a p ohara t.
Bele d obta a vará zssz em et a víz b e, és néh án ysz o r m eg bökdöste ujja

heg yév el. A s z em f o ro gni k ezd ett, é s s o rb an m in den kit m eg nézett m ag án ak . —
Háro m sz ázh atv an f o kos l á tó m ező t a k aro k a v is sz aú to n.
— H ogy m eg yünk o da, a h ova m eg yünk? — é rd ek lő dött H arry .
— S ep rű n — fe le lte L upin . — N in cs m ás m eg old ás. A h oppan álá sh oz tú l
fia ta l v ag y, a H op H áló zato t b iz o nyára fig yelik , re g is z tr á la tla n zsu psz k ulc so t
hasz n áln i p ed ig e g yen ese n é le tv esz ély es l e n ne.
— R em us azt állítja , jó l re p üls z — zen gett fe l K in gsle y Shack le b olt
bassz u sa .
— K iv áló an re p ül — bólin to tt L upin , és az órá já ra nézett. — Id eje
össz ecso m ag oln od, H arry . I n dulá sra k ész en k ell v árn unk a j e le t.
— V ele d m eg yek s e g íte n i — a já n lk ozo tt v id ám an T onks.
A b osz o rk án y k övette H arry t a z e lő sz o báb a, m ajd f e l a lé p cső n, é s k özb en
kív án csia n n ézelő dött.
— F ura h ely e z — je g yezte m eg . — M in th a e g y k ic sit tú l tis z ta le n ne.
Term ész ete lle n ese n tis z ta . Ó , e z m in djá rt m ás! — te tte h ozzá fe ld erü lv e, m ik or
belé p te k H arry s z o bájá b a, é s a f iú f e lk ap cso lta a v illa n yt.
Tén y, hogy a sz o ba nag ysá g re n dek kel re n detle n eb b és pis z k osa b b volt,
min t a ház össz es tö bbi ré sz e. N ég ynap os, ig en ro ssz han gula tb an eltö ltö tt
sz o bafo gsá g a id ejé n H arry nem ig en ügyelt a re n dre ; a könyvek , am ely ek et
eg yen kén t fe lla p ozo tt m ajd rö gtö n fé lr e d obott, sz an asz ét h ev erte k a sz o báb an ;
Hed vig k etr e ce m ár e rő se n tis z títá sra sz o ru lt, a m in t a rró l a sz o báb an te rje n gő
sz ag is áru lk odott. A z is k ola i lá d a kitá rv a állt, s alig tö bb m uglir u ha és
vará zsló ta lá r v olt b ele d obálv a, m in t a m en nyi a f ö ld ön f e k üdt k örü lö tte .
Harry hozzálá to tt, hogy össz esz ed je és a lá d áb a hajig álja a könyvek et.
Tonks m eg állt a nyito tt sz ek ré n y elő tt, és az ajtó bels e jé re sz ere lt tü körb en
kritik us s z em mel v iz sg álg atn i k ezd te s a já t k üls e jé t.
— M ég se his z em , hogy a lila jó l áll nek em — sz ó lt tű nődve, és
meg húzo gatta t ü sk eh ajá t. — M it g ondols z ? N em s o ván yít n ag yon?
Harry rá p is lo gott a bosz o rk án yra a
Nagy-B rita nnia és Ír o rszá g
kvid dic sc sa pata i
f ö lö tt.
— H át…
— D e b iz o ny, g ir n yónak t ű nök t ő le — v ála sz o lta m eg s a já t k érd ésé t T onks.
Azzal ö ssz erá n co lta a s z em öld ökét, é s b eh unyta s z em ét, m in th a f e l a k arn a i d ézn i
vala m it. E gy s z em pilla n tá s m úlv a h aja m ár b ugyir ó zsa sz ín v olt.
— E zt m eg h ogy c sin álta ? — k érd ezte s z ájtá tv a H arry .
— M eta m orfm ág us v ag yok — fe le lte T onks, m ik özb en a fe jé t fo rg atta ,
hogy min den ir á n yból meg viz sg álja új hajá t. — Ez azt je le n ti, hogy
te ts z ő le g ese n tu dom v álto zta tn i a k üls ő m et — te tte h ozzá, m iu tá n m eg lá tta a
tü körb en H arry érte tle n arc át. — Ily en nek sz ü le tte m . N ag yon jó volt, az

au ro rk ik ép zése n t a n ulá s n élk ül i s m in dig j e le st k ap ta m r e jtő zés é s á lc ázásb ól.
— M ag a a u ro r? — k érd ezte á m ulv a H arry . A sö té tv ará zsló -v ad ász ás v olt
ugyan is a z e g yetle n m unka, a m it e l tu dott k ép zeln i m ag án ak a R oxfo rt u tá n i
id őkre .
— I g en — f e le lte b üsz k én T onks. — K in gsle y is a z, d e ő k ic sit m ag asa b b
ra n gú. É n m ég c sa k e g y é v e t e tte m l e a v iz sg át. M ajd nem m eg bukta m l o pak odás
és n yom követé sb ől. N ag yon ü gyetle n v ag yok. B iz to s h allo tta d , h ogy e ltö rte m
eg y t á n yért, m ik or m eg érk eztü nk.
Harry fe le g yen ese d ett, és eg ysz erre te lje se n meg fe le d kezett a
cso m ag olá sró l.
— M eg l e h et t a n uln i a m eta m orf m ág iá t? — k érd ezte k ív án csia n .
Tonks f e ln ev ete tt, m ajd te k in te té v el m eg kere ste a v illá m a la k ú h eg et H arry
hom lo kán .
— N éh a ö rü ln él, h a e l t u dnád r e jte n i a s e b hely ed et, m i?
— H át i g en … — m oty ogta H arry , é s e lf o rd ult. N em s z ere tte , h a a s e b hely ét
bám uljá k .
— A ttó l ta rto k, te c sa k a k örü lm én yes m ódsz ert ta n ulh ato d m eg fo ly ta tta
Tonks. — A m eta m orfm ág us ritk a m ad ár. Erre sz ü le tn i kell. A le g tö bb
vará zsló nak p álc át v ag y b ájita lt k ell h asz n áln ia , h a m eg ak arja v álto zta tn i a
küls e jé t. N o, d e n e té tle n ked jü nk, H arry , elv ég re cso m ag oln i jö ttü nk — te tte
hozzá f e jc só válv a, é s k örü ln ézett a r e n detle n s z o báb an .
— Pers z e… pers z e — bólo gato tt H arry , és gyors a n fe lk ap ott néh án y
könyvet.
— N e butá sk odj, van en nek eg ysz erű bb m ódja is . — Pak olá s! —
rik kan to tta T onks, é s s z éle s m ozd ula to t t e tt m ag a k örü l p álc ájá v al.
A könyvek , a ru hák , a te le sz k óp és a m érle g m in d fe le m elk ed te k a
le v eg őbe, m ajd ö ssz ev is sz a a l á d áb a p oty ogta k .
— N em é p pen tö kéle te s… — je g yezte m eg T onks, m iu tá n a lá d áh oz lé p ett
és m eg sz em lé lte a tá rg yak k ao tik us h alm azát. — A nyám tu dja , h ogyan k ell s z ép
re n dben b ev ará zso ln i a d olg okat — n ek i m ég a z o knik i s ö ssz ep áro so dnak — d e
kép te le n v ag yok m eg ta n uln i, h ogyan c sin álja . V ala m i p öccin té s a t itk a…
Rem én yked ve m eg pöccin te tte pálc ájá t. H arry eg yik zo knija erő tle n ül
fe le m elk ed ett, a ztá n v is sz ah an yatlo tt a k upac t e te jé re .
— A nnyi b aj l e g yen — l e g yin te tt T onks, é s b ezárta a l á d át. — A z a l é n yeg ,
hogy m in den b en ne v an . A zt s e á rta n a k ita k aríta n i e g y k ic sit — b ökött r á H ed vig
ketr e cére . — S uvic k us!
A k etr e crő l e ltű nt n éh án y t o ll é s e g y-k ét b ag oly poty ad ék .
— M ár íg y is jo bb e g y k ic sit. E zek kel a h ázta rtá si b űbájo kkal m in dig is
bajb an v olta m . N a j ó … M in den m eg van ? Ü st? S ep rű ? E jh a! E gy T űzv illá m ?

Tonksn ak e lk ere k ed ett a s z em e, m ik or m eg pilla n to tta a s e p rű t.
Sir iu s a já n dék ozta H arry nek e zt a n em zetk özi c sú csm odell s p orte sz k özt, s ő
úgy v ig yázo tt r á , m in t a s z em e f é n yére .
— É n m eg m ég m in dig e g y k ettő -h atv an as K om étá v al já ro k — ir ig yked ett
Tonks. — H át, e z v an … P álc a a fa rz se b ben ? F en ék m eg van m ég ? O ké, a k kor
in dulá s. L oco m oto r l á d a.
Harry lá d ája k is sé fe le m elk ed ett a fö ld rő l. T onks eg yik k ezéb en H ed vig
kalitk ájá t f o gta , a m ásik ban p álc ájá t, a m iv el a le b eg ő lá d át te re lg ette m ag a e lő tt.
Ily en m ódon k im en t a s z o báb ól, é s l e sé tá lt a l é p cső n. H arry s e p rű jé v el a k ezéb en
követte .
Odale n t id őközb en M ord on vis sz ate tte mág ik us sz em ét, am i most,
meg tis z títo tt álla p otá b an sz éd ült ir a m ban pörg ött. K in gsle y Shack le b olt és
Stu rg is P odm ore a m ik ro hullá m ú sü tő t ta n ulm án yoztá k , H estia Jo nes ped ig
könnyesre nev ette m ag át eg y kru m plip uco ló n, am it az eg yik fió kban ta lá lt.
Lupin é p p le p ecsé te lt e g y D urs le y ék nak c ím zett le v ele t. M ik or T onks é s H arry
belé p te k a k onyháb a, f e lp illa n to tt r á ju k.
— R em ek ! — b ólin to tt. — H a jó l s e jte m , m ég k örü lb elü l e g y p erc ü nk v an .
Ki k elle n e m en nünk a k ertb e, h ogy a n nyiv al i s e lő ré b b l e g yünk. H arry , í r ta m e g y
le v ele t a n ag ynén éd ék nek , h ogy n e a g gódja n ak …
— N em f o gnak … — d örm ögte H arry .
— … hogy n in cs s e m mi b ajo d…
— S zo m orú ak l e sz n ek .
— … és h ogy j ö vő n yáro n v is z o ntlá tn ak .
— A hhoz n em r a g asz k odom .
Lupin e lm oso ly odott a m eg je g yzése n .
— G yere id e, fia m ! — re cse g te M ord on, é s m ag áh oz in te tte H arry t. —
Kiá b rá n díta la k t é g ed .
— H ogyan ? — k érd ezte n yugta la n ul H arry .
— K iá b rá n dító b űbájja l — f e le lte M ord on, é s f e le m elte p álc ájá t. — L upin
mondta , h ogy v an l á th ata tla n ná t é v ő k öpen yed , d e a zt r e p ülé s k özb en n em t u dod
tö kéle te se n h asz n áln i. E z j o bban e lr e jt. L ássu k c sa k …
Mord on p álc ájá v al n ag yot k oppin to tt H arry fe je b úbjá ra . H arry nek a z a z
érz ése tá m ad t, m in th a to já st tö rte k voln a sz ét a fe jé n : hűvös pata k okban
cso rd ogált v ala m i a h om lo kán , a t a rk ójá n , a n yak án , m ajd a z e g ész t e sté n .
— S zép v olt, R ém sz em — sz ó lt e lis m erő en T onks, é s H arry m ellk asá ra
mere d t.
Harry is le n ézett sa já t te sté re , de eg ész en m ást lá to tt, m in t am ih ez
hozzász o kott. Teste nem vált lá th ata tla n ná, csu pán fe lv ette a m ögötte lé v ő
konyhab úto r s z ín ét é s m in tá já t. H arry k am éle o nem berré v álto zo tt.

— G yerü nk! — s z ó lt M ord on, é s p álc ájá v al k in yito tta a h áts ó a jtó z árjá t.
A c sa p at k iv onult V ern on b ácsi á p olt g yep ére .
— T is z ta a z id ő — s z ó lt M ord on, m iu tá n v ará zssz em e f e lm érte a c silla g os
eg et. — P ed ig j ó l j ö nne n éh án y f e lh ő. J ó l v an , f ig yelj! — r e ccse n t r á H arry re . —
Zárt ala k zatb an fo gunk hala d ni. Tonks re p ül elő tte d , m ara d j sz o ro sa n a
nyom áb an . Lupin alu lr ó l fe d ez, én m ögötte d le sz ek . A tö bbie k körö zn ek
körü lö ttü nk. A z a la k zato t m eg bonta n i v ész h ely zetb en i s t ilo s. H a v ala m ely ik ünk
meg hal…
— E z e lő fo rd ulh at? — k érd ezte a g gódva H arry , d e M ord on n em m élta tta
vála sz ra .
— … a tö bbie k to váb bre p üln ek , nem álln ak m eg , nem bontjá k fe l az
ala k zato t. H a m in dnyáju nkat k ilő nek , és eg yed ül m ara d sz , H arry , a m áso dik
gárd a v esz i á t a h ely ünket. R ep ülj t o váb b k ele tn ek , é s f o gad nak m ajd .
— Fék ezd az optim iz m uso dat, R ém sz em ! — sz ó lt Tonks, m ik özb en
besz íja zta H arry lá d ájá t é s H ed vig k alitk ájá t a s e p rű jé n ló gó h ám ba. — A v ég én
még e lh ite te d H arry vel, h ogy v ic c e z a z e g ész .
— C sa k e lm ondta m a g yere k nek a te rv et — re cse g te M ord on. — A z a
dolg unk, hogy sé rte tle n ül elju tta ssu k őt a fő had is z állá sra . H a közb en fű be
hara p unk…
— Sen ki nem fo g fű be hara p ni! — zen dült Kin gsle y Shack le b olt
meg nyugta tó b assz u sa .
— S ep rű re m in den ki, o tt a z e ls ő j e lz és! — s z ó lt s z ig orú an L upin , é s a z é g re
muta to tt.
Messz e a m ag asb an p ir o s p onto k g yulla d ta k a c silla g ok k özö tt.
Harry n yom ban fe lis m erte ő ket: v ará zsp álc áb ól sz árm azó sz ik rá k v olta k .
Átv ete tte jo bb lá b át a T űzv illá m f ö lö tt, é s e rő se n m eg m ark olta a n yele t. A s e p rű
fin om an re m eg ni k ezd ett — b iz o nyára iz g ato tta n v árta , h ogy h ossz ú id ő u tá n
is m ét a l e v eg őbe e m elk ed hesse n .
— M áso dik je lz és! In dulu nk! — h ars o gta L upin , m ik or ú ja b b sz ik rá k —
ezú tta l z ö ld ek — t ű nte k f e l a m ag asb an .
Harry te lje s e rő ből e lr u gasz k odott a f ö ld tő l. É lv ezte , h ogy a z a rc áb a c sa p a
hűvös é js z ak ai le v eg ő. A P riv et D riv e é s k örn yék e m áso dperc ek a la tt s ö té tz ö ld -
fe k ete fo ltm in tá s s z ő nyeg gé z su goro dott, s a s z él m in den a g godalm at é s k ín zó
gondola to t kif ú jt H arry fe jé b ől. Ú gy ére zte , m en te n fe lr o bban a sz ív e az
örö m tő l; újr a re p ülh et, való ra vált, am ir ő l eg ész nyáro n álm odozo tt: m ag a
mögött h ag yja a P riv et D riv e-o t, h azaté r… N éh án y g yönyörű p illa n at e re jé ig
min den gondja je le n té k te le n se m mis é g gé tö rp ült a vég te le n , csilla g os ég
öle lé sé b en .
— É le se n b alr a , é le se n b alr a , e g y m ugli n ézi a z e g et! — k ia b álta h átu lr ó l

Mord on. T onks b ek an yaro dott, s H arry árn yék kén t k övette ; k özb en a lá d ájá t
nézte , am i v esz ély ese n k ile n gett a b osz o rk án y se p rű jé n . — M ag asa b bra k ell
em elk ed nünk… m eh et m ég n eg yed m érfö ld !
Harry nek e lk ezd ett k önnyezn i a s z em e a h id eg m en ets z éltő l.
A s e p rű s c sa p at m ere d ek en e m elk ed ett, s a le n ti v ilá g ból h am aro sa n n em
lá ts z o tt m ás, c sa k s o k-s o k, g om bostű fe jn yi fé n ypont: a z a u tó k fé n ysz ó ró i é s a z
utc alá m pák . Durs le y ék mosta n áb an ig yek ezh etn ek haza üre s házu kba…
Biz to sa n dúln ak -fú ln ak a nem lé te ző gyep sz ép sé g vers e n y m ia tt… Harry
hars á n yan fe ln ev ete tt a g ondola tr a , d e h an gjá t e ln yelte a z ú gó sz él, a ta lá ro k
csa tto gása é s a l á d át t a rtó h ám s z íja in ak n yek erg ése . H arry e g y á lló h ónap ja n em
érz ett e n nyi é le tö rö m öt m ag áb an .
— K ité ré s d él f e lé ! — k iá lto tta R ém sz em . — V áro sh oz k özele d ünk!
A c sa p at e lk an yaro dott jo bbra , h ogy n e re p ülje n ek á t e g y n ag y, c sillo gó
fé n ypókháló f ö lö tt.
— I rá n y d élk ele t, e m elk ed és! — h an gzo tt M ord on k övetk ező u ta sítá sa . —
Ala cso ny f e lh őt l á to k, a b ban e lr e jtő zh etü nk!
— N em re p ülü nk át fe lh őkön! — fa k ad t ki dühöse n Tonks. — N em
ak aru nk c su ro m viz ese k l e n ni, R ém sz em !
Harry m ély en e g yeté rte tt a b osz o rk án nyal. T elje se n á tf a g yott m in dkét k eze,
és e g ész te sté b en re sz k ete tt a h id eg tő l — m ár b án ta , h ogy in dulá s e lő tt n em
húzo tt k ab áto t.
A to váb bia k ban is id őnkén t ir á n yt v álto zta tta k R ém sz em u ta sítá sa i s z erin t.
Harry ré sn yir e sz ű kíte tte a sz em ét a jé g hid eg sz él m ia tt, am i m ár a fü lé t is
kik ezd te . É le té b en c sa k e g ysz er f á zo tt e n nyir e r e p ülé s k özb en : a H ugra b ug e lle n i
kvid dic sm eccse n , h arm ad év es k orá b an , am ik or v ih arb an k elle tt já ts z an iu k. A
te stő rg árd a ta g ja i fo ly am ato sa n körö zte k körü lö tte , ak ár eg y csa p at óriá si
ra g ad ozó m ad ár. M ár e lv esz te tte a z id őérz ék ét; f o galm a s e m v olt, m ió ta v an nak
úto n, d e ú gy é re zte , l e g alá b b e g y ó rá ja .
— I rá n y d éln yugat! — r e cse g te M ord on. — K ik erü ljü k a z a u tó pály át!
Harry a n nyir a á tf á zo tt, h ogy v ág yak ozv a g ondolt a m ély ben a ra sz o ló a u tó k
kén yelm es, m ele g u ta ste ré re . D e m ég jo bb le n ne, g ondolta , h op-p orra l u ta zn i…
Bár a pörg és a kan dalló kban nem tú l kelle m es, vis z o nt a lá n gok le g alá b b
mele g íte n ék …
Kin gsle y S hack le b olt em elk ed ett b e H arry m ellé ; ta r fe je és fü lk arik ája
meg csilla n t a h old fé n yben … A ztá n E m melin e V an ce je le n t m eg ; ő a k ezéb en
ta rto tta p álc ájá t, é s s z ü nte le n ül a lá th atá rt k ém le lte … M ajd to váb b e m elk ed ett,
és S tu rg is P odm ore v ette á t a h ely ét…
— V is sz afe lé is k elle n e re p üln ünk e g y k ic sit, h ogy lá ssu k, k övet- e v ala k i!
— k ia b álta M ord on.

— T elje se n e lm en t a z e sz ed , R ém sz em !? — o rd íto tt h átr a T onks. — E gytő l
eg yig h ozzáfa g ytu nk a se p rű höz! H a álla n dóan v arg ab etű ket te sz ü nk, a jö vő
héte n s e é rü nk o da!
— K ezd jü k m eg a z e re sz k ed ést! — h ars a n t L upin h an gja . — H arry , k övesd
Tonkso t!
Harry íg y is te tt, kis sé m ély eb bre fo rd íto tta se p rű je nyelé t. A z ed dig i
le g nag yobb lá m paerd ő fe lé közele d te k . Odale n t vég elá th ata tla n te rü le te n
cso m ókba, v onala k ba é s h áló kba re n dező dött fé n yek v álta k ozta k k iv ilá g íta tla n ,
éjs ö té t fo lto kkal. A hogy csö kken t a m ag assá g , H arry sz em e elő tt la ssa n
kib onta k ozta k a r é sz le te k i s : a f é n ysz ó ró k, a z u tc ai l á m pák , a ztá n a k ém én yek é s
a te tő an te n nák . M ár n ag yon v ág yott r á , h ogy v ég re s z ilá rd ta la jt é re zzen a ta lp a
ala tt, b ár ú gy é re zte , h ogy v ala k in ek l e k ell m ajd o lv asz ta n ia ő t a s e p rű jé rő l.
— M eg érk eztü nk! — rik kan to tta Tonks, és néh án y m áso dperc m úlv a
való ban t a la jt f o gott.
Harry a b osz o rk án y h áta m ögött é rt f ö ld et. G ondozatla n f ű vel b en őtt k is té r
közep én á llta k . M ir e H arry le k ász áló dott a s e p rű jé rő l, T onks m ár a lá d át r ö gzítő
sz íja k at old ozta . Harry did ere g ve körü ln ézett. A körn yező házak sö té t
hom lo kzata ik kal cse p pet se m volta k biz alo m gerje sz tő k. Az utc alá m pák
fé n yéb en tö rö tt a b la k ok se jle tte k fe l, so k a jtó ró l h ám lo tt a fe sté k , é s n em e g y
bejá ra ti l é p cső e lő tt h alm okban á llt a s z em ét.
— H ol v ag yunk? — k érd ezte H arry , d e L upin l e in te tte .
— T üre le m .
Mord on ü gyetle n ül k oto rá sz o tt a k öpönyeg éb en á tf a g yott k ezév el.
— M eg van — d örm ögte v ég ül. A m ag asb a e m elt e g y e zü st ö ngyújtó nak
tű nő t á rg yat, é s k attin to tt v ele .
A le g közele b bi u tc alá m pa h alk p ukkan ássa l k ia lu dt. E gy ú ja b b k attin tá sra a
követk ező lá m pa is e ls ö té te d ett. M ord on a d dig is m éte lte a m űvele te t, a m íg n em
mara d t k örü lö ttü k m ás f é n yfo rrá s, c sa k a le fü ggönyözö tt a b la k ok é s a h old sa rló
az é g en .
— D um ble d ore -tó l k érte m k ölc sö n — r e cse g te M ord on, é s z se b re d ugta a z
önoltó t. — M ost m ár h iá b a l e sk elő dnek a m uglik . N o g yerü nk, e g y-k ettő !
Karo n fo gta H arry t, é s á tk ís é rte ő t a z ú tte st tú lo ld alá ra . L upin é s T onks
hala d ta k m ögöttü k — k ette n c ip elté k H arry lá d ájá t. A g árd a tö bbi ta g ja f e le m elt
pálc áv al f e d ezte a m en ete t.
A le g közele b bi h áz fe ls ő a b la k án e g y z en esz ám to m pa b assz u sa d übörg ött
ki. A ló gó kap u m ögött álló kis z ak ad t zsá k ok ro th ad ó sz em ét sz ú ró s bűzét
ára sz to ttá k .
— T essé k — m oro gta R ém sz em . E gy dara b perg am en t nyújto tt H arry
kiá b rá n díto tt k eze f e lé , é s o data rto tta é g ő h eg yű p álc ájá t i s , h ogy m eg vilá g íts a a z

ír á st. — G yors a n o lv asd e l, é s j e g yezd m eg !
Harry a p erg am en re n ézett. A s z álk ás b etű k i s m erő sn ek t ű nte k .
A l a p on e n nyi á llt:
A F őnix R en djé n ek fő had is z állá sa a lo ndoni G rim mau ld té r 1 2.
sz ám a la tt t a lá lh ató .

N eg yed ik f e je zet
G rim mau ld t é r 1 2.
— M i a z a F őnix … — k ezd te H arry .
— N e i tt, f ia m ! — v ág ott a s z av áb a M ord on. — M ajd a h ázb an !
A vará zsló kiv ette a perg am en la p ot H arry kezéb ől, pálc ája lá n gjá v al
m eg gyújto tta , é s e ld obta .
Harry ú jr a s z em ügyre v ette a k özeli h ázak at. A t iz en eg yes s z ám e lő tt á llta k ;
b alr a a t íz es s z ám ú h áz e m elk ed ett, j o bbra v is z o nt r ö gtö n a t iz en hárm as.
— D e h át h ol v an a …
— I d ézd f e l m ag ad ban , a m it a z i m én t o lv astá l! — s z ó lt h alk an L upin .
Harry e n ged elm ese n f e lm ondta m ag áb an a s z ö veg et, s m ir e a c ím hez é rt, a
t iz en eg yes és a tiz en hárm as h áz k özö tt m ár fe l is b ukkan t a se m mib ől eg y
v ih arv ert k ap u, e g y p is z k os h om lo kzat é s n éh án y s ö té t a b la k a la tt. O ly an v olt,
m in th a két ház közö tt se b té b en fe lf ú jta k voln a ott eg y gum ié p üle te t, s az
f é lr e to lta v oln a s z o m sz éd ait, h ogy h ely et s z o ríts o n m ag án ak . H arry tá to tt s z ájja l
b ám ulta a c so dát. A h an gfa la k a tiz en eg yes s z ám ú h ázb an z av arta la n ul to váb b
d übörö gte k . A je le k sz erin t az ott la k ó m uglik se m mit nem érz ék elte k a
t ö rté n te k ből.
— G yors a n , b efe lé ! — r e cse g te M ord on, é s h átb a b ökte H arry t.
Harry fe lk ap asz k odott az ódon kőlé p cső n, és rá m ere d t a kopott, fe k ete
b ejá ra ti ajtó ra . A zo n kulc sly uknak , le v élr é sn ek nyom a se m volt; csa k eg y
t e k erg ő k íg yót m in tá zó , e zü stk opogta tó d ís z elg ett r a jta .
Lupin elő húzta pálc ájá t, és rá k oppin to tt vele az ajtó ra . H arry fé m es
k atta n áso k e g ész s o rá t h allo tta , m ajd m in th a lá n c c sö rd ült v oln a. V ég ül a z a jtó
n yik oro gva k itá ru lt.
— B efe lé , H arry , g yors a n — s u tto gta L upin — d e c sa k n éh án y l é p ést m en j,
é s n e n yúlj s e m mih ez!
Harry átlé p te a küsz ö böt, és m eg állt a sö té t elő sz o báb an . D oh, por és
r o th ad ás — e zek a s z ag ok f o gad tá k . A h áz l a k atla n nak t ű nt.
Harry h átr a n ézett a tö bbie k re , a k ik s o rb an k övetté k . L upin é s T onks h oztá k
a lá d át m eg H ed vig k alic k ájá t. M ord on m eg állt a k üsz ö bön, é s k ie re sz te tte a z
ö noltó ból a z u tc ai l á m pák f é n ygöm bje it.
Azo k v is sz arö ppen te k e re d eti h ely ükre , s a té re n is m ét n ara n cssá rg a fé n y
á ra d t s z ét. M ik or a ztá n R ém sz em b elé p ett a h ázb a é s b ecsu kta m ag a m ögött a z
a jtó t, a z e lő sz o báb an v ak sö té t l e tt.

— Í g y n i.
Mord on n ag yot k oppin to tt p álc ájá v al H arry fe jé re , a k i e zú tta l ú gy é re zte ,
min th a f o rró f o ly ad ék c so rd ogáln a a te sté n . G yan íto tta , h ogy m ost s z ű nik m eg a
kiá b rá n dító b űbáj h atá sa .
— M in den ki m ara d jo n nyugto n, am íg lá m pát nem gyújto k — su tto gta
Mord on.
A tö bbie k fo jto tt h an gú b esz éd e n yugta la n sá g gal tö ltö tte e l H arry t: o ly an
érz ése t á m ad t, m in th a e g y h ald okló h ázáb an l e n ne.
Halk , s z is z eg ő n esz t h allo tt, é s a k övetk ező p illa n atb an ó sd i g ázlá m pák s o ra
gyulla d t k i a z e lő sz o báb an . P is lá k oló f é n yük f o ly osó sz erű en h ossz ú , n yom asz tó
han gula tú h ely is é g et v ilá g íto tt m eg : a fa la k at h ám ló ta p éta b oríto tta , a p ad ló n
fo sz ló ssá k opott fu tó sz ő nyeg n yúlt e l, a m en nyezetr ő l p ókháló s, fé n yev esz te tt
csillá r ló gott alá , kéto ld alt ped ig meg sz ü rk ült, fe rd én ló gó fe stm én yek
so ra k ozta k . H arry a p ró l á b ak k ap ará sz ásá t h allo tta a p ad ló sz eg ély m ögül.
Csa k úgy, m in t a k opogta tó , a c sillá r é s a ro zo ga e lő sz o bai a sz ta lk án á lló
kan delá b ere k i s k íg yóala k ot m in tá zta k .
Egysz er c sa k s ie tő s l é p te k et h allo tta k , m ajd a z e lő sz o ba v ég én n yíló a jtó ban
meg je le n t M rs . W easle y. Ö rö m tő l s u gárz ó a rc cal s ie te tt a z é rk ező k f e lé , d e H arry
nyom ban ész re v ette , hogy so ván yab b és sá p ad ta b b, min t le g utó bbi
ta lá lk ozásu kkor v olt.
— J a j, H arry d rá g ám , d e ö rü lö k, h ogy itt v ag y! — s u tto gta M rs . W easle y.
Elő bb b ord aro pogta tó ö le lé sb en r é sz esíte tte H arry t, a zu tá n e lta rto tta ő t m ag átó l,
hogy jo bban s z em ügyre v eg ye. — M ily en s o ván y v ag y! N a, v árj c sa k , m ajd é n
fe lh iz la lla k … D e a m ai v acso rá ra s a jn os m ég e g y k ic sit v árn od k ell.
Azzal a n ép es k ís é re t t a g ja ih oz f o rd ult, é s s ü rg ető en o dasú gta n ek ik :
— N em ré g é rk ezett m eg . A t a n ácsk ozás m ár e lk ezd ődött.
A H arry m ögött á lló v ará zsló k é rd ek lő dő é s i z g ato tt s u sto rg ássa l f o gad tá k a
hír t. E gyen kén t e lin dulta k a z a jtó f e lé , a m in M rs . W easle y a z im én t k ijö tt. H arry
követn i a k arta L upin t, d e M rs . W easle y v is sz ata rto tta .
— N em , H arry , a ta n ácsk ozáso n c sa k a re n d ta g ja i v eh etn ek ré sz t. R on é s
Herm io ne fe n t v an nak a z e m ele te n . M en j fe l h ozzáju k, b esz élg esse te k , é s h a
vég e a ta n ácsk ozásn ak , m ajd v acso rá zu nk. A z e lő sz o báb an p ed ig c sa k h alk an
besz élj — t e tte h ozzá s u tto gva.
— M ié rt?
— A ddig j ó , a m íg m in den a ls z ik .
— H ogyhogy… ?
— M ajd k éső bb m eg m ag yará zo m , m ost m en nem k ell a t a n ácsk ozásra … D e
azért m ég m eg m uta to m a s z o bád at.
Mrs . W easle y ajk ára sz o ríto tta m uta tó ujjá t, és lá b ujjh eg yen elin dult az

elő sz o báb an . H arry k övette . E lh ala d ta k e g y h ossz ú , m oly rá g ta f ü ggöny e lő tt —
Harry g yan íto tta , h ogy eg y ajtó t ta k arh at m ajd m iu tá n k ik erü lte k eg y jó kora
ese rn yőta rtó t, a m i v élh ető en e g y tr o ll le v ág ott lá b áb ól k ész ü lt, e lin dulta k f e lf e lé
a sö té t lé p cső n, am ely nek aljá b an fa tá b lá k ra sz ö gezett, zsu goríto tt fe je k
so ra k ozta k a f a lo n. H arry s z em ügyre v ette a t r ó fe ák at, é s h ázim an ófe je k re i s m ert
ben nük. Furc sa m ód m in deg yik nek oly an tu rc si orra volt, m in th a m ala co k
le n nén ek .
Harry döbben ete lé p ésrő l lé p ésre nőtt. M i a m én kűt kere sn ek eb ben a
házb an , a m i o ly an , m in th a a l e g sö té te b b s ö té t v ará zsló é l e n ne?
— M rs . W easle y, m ié rt é p p…
— R on é s H erm io ne m ajd e lm ondja , d rá g ám — su tto gta a z a ssz o ny. —
Nek em m ost té n yle g vis sz a kell m en nem . — K özb en fe lé rte k a m áso dik
em ele tr e . — A j o bb o ld ali s z o ba a t ié te k , R onnal. M ajd f e ls z ó lo k, h a v ég eztü nk.
Azzal s a rk on f o rd ult, é s l e sie te tt a l é p cső n.
Harry e lf o rd íto tta a k íg yófe je t m in tá zó a jtó gom bot, é s b en yito tt a s z o báb a.
Mag as m en nyezetű , n yom asz tó an s ö té t, k ét á g gyal f e ls z ere lt h ely is é g tá ru lt
fe l elő tte . Több ré sz le te t nem volt id eje m eg fig yeln i: eg ysz erre han gos
csir ip elé st hallo tt, am it m ég han gosa b b sik ítá s követe tt, s a követk ező
pilla n atb an m in den t elta k art elő le eg y b ozó ts z erű h ajz u hata g . H erm io ne ú gy
vete tte a nyak áb a m ag át, hogy kis híjá n le d öntö tte a lá b áró l, R on ap ró csk a
bag ly a, P ulip in ty p ed ig s z éd ítő r ö pködésb e k ezd ett k ette jü k f e je k örü l.
— Harry ! Itt van , Ron! M eg jö tt Harry ! Nem is hallo ttu k, m ik or
meg érk ezté l! H ogy v ag y? U gye, jó l? U gye, n in cs se m mi b aj? N ag yon d ühös
vag y rá n k? B iz to s… Tudom , hogy id eg esítő k volta k a le v ele in k, de nem
ír h attu nk m eg s e m mit. M eg k elle tt íg érn ünk D um ble d ore -n ak , h ogy h allg atu nk.
Ja j, an nyi m in den t el kell m ondan unk, és nek ed is m esé ln ed kell… A
dem en to ro k! M ik or hallo ttu k, te jó ég … N a és az a fe g yelm i tá rg yalá s!
Egysz erű en n ev ets é g es. U tá n an ézte m , n em c sa p hatn ak k i, k ép te le n sé g , v an e g y
oly an kité te l a kis k orú ak bűbájg yak orlá sá t korlá to zó re n dele tb en , am i
éle tv esz ély e se té n m eg en ged i a v ará zslá st…
— H ag yd le v eg őt v en ni, H erm io ne! — s z ó lt v ig yoro gva R on, é s b ecsu kta
az a jtó t H arry m ögött. Ú gy tű nt, m in th a e g yetle n h ónap a la tt tö bb c en tim éte rt
nőtt v oln a a f iú ; s o ván yab b i s v olt, m in t a n nak e lő tte , d e n ag y o rra , t ű zv örö s h aja
és s z ep lő s k ép e s z em ern yit s e v álto zo tt.
Herm io ne kie n ged te öle lé sé b ől H arry t. Foly ta tta voln a m onoló gjá t, de
ek kor v ala m i n ag y, fe h ér d olo g h alk s u hogássa l e lin dult a s ö té t ru hássz ek ré n y
te te je f e lő l, é s r á re p ült H arry v állá ra .
— H ed vig !
A h óbag oly ö ssz ecsa ttin to tta c ső ré t, m ajd k ed vesk ed ve m eg csip ked te H arry

fü lé t. C se ré b e e g y h áts im ogatá st k ap ott.
— T elje se n m eg volt kerg ülv e — m esé lte fe jc só válv a R on. — M iu tá n
meg hozta a z u to ls ó l e v ele d et, s e b esre c sip ked ett m in ket… N ézd m eg !
Meg m uta tta H arry nek jo bb k eze m uta tó ujjá t, a m in f é lig b eg yógyult, d e jó l
lá th ató an m ély s e b é k te le n ked ett.
— Ja p ers z e… — d örm ögte H arry . — N e h ara g udj, d e tu dod, n ag yon
sz ám íto tta m a v ála sz o to kra …
— H id d e l, h ogy s z ív ese n m eg ír tu nk v oln a m in den t — c só válta a f e jé t R on.
— H erm io ne tis z ta id eg v olt, fo ly to n a zt h ajto gatta , h ogy k i fo gsz b oru ln i, h a
nem h alla sz s e n kitő l s e m mit, d e D um ble d ore …
— M eg íg érte tte v ele te k , h ogy h allg atto k — b ólin to tt H arry . — T udom ,
Herm io ne m ár m ondta .
A m ele g sé g , a m i b ará ta i lá ttá n e lö ntö tte a le lk ét, m ost e la p ad t, é s je g es,
gyom ors z o rító érz ésn ek ad ta át a h ely ét. E gy álló h ónap ig só várg ott R on és
Herm io ne u tá n , s m ost h ir te le n m ég is a zt k ív án ta , b ár n e is s z ó ln án ak h ozzá. A
kín os csö ndben gép ie se n sim ogatta H ed vig et, és elf o rd íto tta fe jé t, hogy ne
kellje n b ará ta ir a n ézn ie .
— E zt ta rto tta a le g jo bb m eg old ásn ak — m oty ogta H erm io ne. — M árm in t
Dum ble d ore .
— A ha…
Harry é sz re v ette , h ogy H erm io ne u jjá n is o tt v an H ed vig c ső ré n ek n yom a
— é s a l e g kev ésb é s e s a jn álta é rte a l á n yt.
— S zerin te m úgy gondolta , hogy a m uglik közö tt vag y a le g nag yobb
biz to nsá g ban — j e g yezte m eg R on.
Harry f e lv onta a s z em öld ökét.
— E z é rd ek es. T ite k et i s t á m ad ta k m eg d em en to ro k a n yáro n?
— N em , d e… D e h át é p p e zért á llíto tta r á d a F őnix R en djé n ek a ta g ja it…
hogy v ig yázzan ak r á d …
Harry nek o ly an é rz és tá m ad t a h asá b an , m in t m ik or a z e m ber le d öccen e g y
lé p cső n, am ir e nem sz ám íto tt. Szó val ra jta kív ül m in den ki tu dta , hogy
kém ked nek u tá n a!
— Ú gy t ű nik , n em n ag yon v ált b e a m ódsz er — j e g yezte m eg , a t ő le t e lh ető
le g nyugodta b b han gon. — V ég ül is kén yte le n volta m eg yed ül m eg véd en i
mag am .
— D um ble d ore n ag yon d ühös v olt — s u tto gta b orz o ngva H erm io ne. — O tt
voltu nk, a m ik or m eg tu dta , h ogy M undungus m ag ad ra h ag yott té g ed . F éle lm ete s
volt.
— É n ö rü lö k n ek i, h ogy a zn ap l e lé p ett — m ondta h űvöse n H arry .
— K ülö nben n em v ará zso lta m v oln a, é s a k kor D um ble d ore b iz to s ő sz ig o tt

hag yott v oln a a P riv et D riv e-o n.
— N em fé ls z … n em fé ls z a fe g yelm i tá rg yalá stó l? — k érd ezte c se n dese n
Herm io ne.
— N em — h azu dta m ogorv án H arry , é s H ed vig gel a v állá n e lin dult, h ogy
körü ln ézzen a s z o báb an .
A d ohos, s ö té t h ely is é g n em s o kat ja v íto tt a h an gula tá n . A h ám ló ta p étá s
fa la k e g yhan gúsá g át c su pán e g y c ik orn yás k ere tb e fe sz íte tt, ü re s v ász o n tö rte
meg . H arry f o jto tt k unco gást v élt h alla n i, m ik or e lh ala d t e lő tte .
— M ié rt v olt o ly an fo nto s D um ble d ore -n ak , h ogy n e tu dja k se m mit? —
kérd ezte m eg já ts z o tt k özö nnyel. — V ag y e zt t a lá n … n em i s k érd ezté te k t ő le ?
Felp illa n to tt, é s l á tta , h ogy b ará ta i l o pva e g ym ásra n ézn ek . „ S ejte ttü k, h ogy
íg y f o g v is e lk ed ni” - e z v olt a te k in te tü kben , s e z a r e ak ció c se p pet s e m d eríte tte
fe l H arry t.
— M ondtu k D um ble d ore -n ak , h ogy s z ere tn én k m eg ír n i n ek ed , m i a h ely zet
— b iz o nygatta R on. — T én yle g m ondtu k n ek i. D e m osta n áb an n ag yon e lf o gla lt.
Össz ese n k éts z er ta lá lk oztu nk v ele , m ió ta itt v ag yunk, é s a k kor is é p p c sa k e g y
perc e volt sz ám unkra . M eg kelle tt íg érn ünk, hogy nem ír u nk nek ed fo nto s
dolg okró l, m ert a b ag ly okat e lté ríth etik .
— H a ak arja , m eg ta lá lta voln a a m ódjá t, hogy érte síts e n — m oro gta
in gerü lte n H arry . — G ondoljá to k, h ogy D um ble d ore c sa k b ag olly al tu d ü zen ete t
küld en i?
Herm io ne R onra p illa n to tt, m ajd í g y s z ó lt:
— E rre é n i s g ondolta m . D um ble d ore n em a k arta , h ogy b árm it i s t u dj.
— L eh et, h ogy n em b íz ik b en nem — m ondta H arry , b ará ta i a rc át f ü rk ész v e.
— N e b esz élj b uta sá g okat… ! — d örm ögte f e sz en gve R on.
— V ag y ú gy g ondolja , h ogy n em t u dok v ig yázn i m ag am ra .
— D eh ogy g ondolja ú gy! — t ilta k ozo tt H erm io ne.
— A kkor m ié rt k elle tt n ek em D urs le y ék h ázáb an ü ln öm , m ik özb en tite k et
itt m in den be b eav atta k ? — h ad arta e g yre n övek vő in dula tta l H arry . — T i m ié rt
tu dhatto k m in den rő l? M ié rt? !
— N em tu dunk m in den rő l! — v ág ott v is sz a R on. — A nya n em e n ged b e
min ket a t a n ácsk ozáso kra , a zt m ondja , g yere k ek v ag yunk m ég …
Harry t azo nban m ár nem érd ek elte se m mily en m ag yará zat. A zo n kap ta
mag át, h ogy f é k ezh ete tle n d ühvel o rd ít:
— Ó ja j! N em m eh ette k be a ta n ácsk ozáso kra ! Szeeg én ykék … —
gúnyoló dott. — D e itt volta to k a házb an ! E gyütt le h ette te k ! É n m eg eg y
hónap on át össz e volta m zárv a D urs le y ék kel! Ped ig so kkal tö bb dolg ot
vég ig csin álta m , m in t ti! E zt D um ble d ore is n ag yon jó l tu dja ! K i ő riz te m eg a
bölc se k k övét? K i i n té zte e l D en em et? K i m en te tt m eg t ite k et a d em en to ro któ l…

Harry a b ará ta ir a z ú díto tta a z ö ssz es d ühöt é s k ese rű sé g et, a m i e g y h ónap
ala tt f e lg yűlt a le lk éb en : a z e ls z ig ete lts é g k ín já t, a f á jd alm at, h ogy tu datla n sá g ra
kárh ozta tjá k , hogy tito kban fig yelik m in den lé p ésé t. A z érz ése k , am ely ek et
fé lig -m ed dig sz ég yellt, m ost e le m i e rő vel tö rte k k i b elő le . H ed vig m eg ije d t a
kia b álá stó l, é s v is sz are p ült a s z ek ré n y te te jé re . P ulip in ty r é m ülte n c sic se rg ett, é s
még s e b ese b ben r ö pködött h árm uk f e je k örü l.
— Kin ek kelle tt sá rk án yokkal, sz ö rn yek kel m eg m in den fé le undok
bestiá v al k ín ló dnia ? K i l á tta V old em orto t v is sz até rn i? K i s z ö kött m eg e lő le … ?!
Ron f ö ld be g yökere zett lá b bal á llt, H erm io ne p ed ig s z em lá to m ást m ajd nem
els ír ta m ag át.
— D e m ié rt is k én e m eg tu dnom , m i f o ly ik a m i v ilá g unkban ? M ié rt v en né
bárk i a f á ra d sá g ot, h ogy e lm ondja , m i a h ely zet?
— H id d e l, H arry , e l a k artu k m ondan i… — v éd ek ezett H erm io ne.
— N em a k arh attá to k o ly an n ag yon, k ülö nben k üld te te k v oln a e g y b ag ly ot!
De m eg k elle tt í g érn ete k D um ble d ore -n ak . É s t i s z ó fo gad ók v ag yto k.
— I g en …
— N ég y hétig a P riv et D riv e-o n kukso lta m , a kukáb ól guberá lta m az
újs á g okat, h ogy l e g alá b b v ala m it m eg tu dja k …
— S zere ttü nk v oln a…
— B iz to s j ó kat r ö högte te k r a jta m , a m íg i tt ü lte te k k ette sb en … !
— D eh ogyis …
— N ag yon s a jn álju k, H arry ! — fa k ad t k i k önnyes s z em mel H erm io ne. —
Telje se n i g azad v an , é n i s t o m boln ék a h ely ed ben !
Harry z ih álv a rá m ere d t a lá n yra , a ztá n e lf o rd ult k ét b ará tjá tó l, é s já rk áln i
kezd ett a s z o báb an . A s z ek ré n y te te jé n g ubbasz tó H ed vig m éla b úsa n h uhogott
pára t, aztá n hossz ú id eig csa k a Harry ta lp a ala tt gyász o sa n re cse g ő
pad ló desz k ák t ö rté k m eg a c se n det.
— K ülö nben i s , m if é le h áz e z? — k érd ezte d ohogva H arry .
— A F őnix R en djé n ek f ő had is z állá sa — s ie te tt a v ála ssz al R on.
— M eg tu dhatn ám e se tle g , m i a z a F őnix R en dje ?
— Egy titk os tá rs a sá g — m ag yará zta H erm io ne. — D um ble d ore az
ala p ító ja é s a v ezető je . A zo kból a z e m bere k ből á ll, a k ik ré g en T udodki e lle n
harc o lta k .
Harry z se b re d ugta a k ezét, é s m eg állt.
— K ik a t a g ja i? — k érd ezte .
— E lé g s o kan …
— M i l e g alá b b h úsz e m berre l t a lá lk oztu nk — m ondta R on — d e s z erin tü nk
tö bben v an nak .
Harry a b ará ta ir a m ere sz te tte a s z em ét.

— É … s? — k érd ezte é le se n .
— Ő … — n ézett r á z av arta n R on. — M it é s…
— V old em ort! — c sa tta n t fe l H arry . H erm io ne é s R on is ö ssz ere zzen t. —
Mit c sin ál? M ir e k ész ü l? H ol v an ? H ogyan p ró bálju k m eg állíta n i?
— M ondtu k m ár, h ogy a r e n d ta n ácsk ozása ir a n em m eh etü nk b e — f e le lte
zav arta n H erm io ne. — N em tu dju k, p onto sa n m i a h ely zet… D e a zért s e jtü nk
eg y-k ét dolg ot — te tte hozzá sie tv e, m ert lá tta , hogy H arry arc a m eg in t
els ö té te d ik .
— U gyan is F re d é s G eo rg e fe lta lá ltá k a te le fü le t — m ag yará zta R on. —
Nag yon h asz n os d olo g.
— T ele … ?
— … fü l, ig en . C sa k az utó bbi id őben nem hasz n álh attu k, m ert an ya
ra jta k ap ott m in ket, és n ag y cir k usz t csin ált. F re d ék nek el k elle tt d ugniu k az
össz ese t a n ya e lő l. D e e lő tte jó s o k b esz élg eté st k ih allg attu nk. M eg tu dtu k, h ogy
a R en d e g yes t a g ja i i s m ert h alá lf a ló kat f ig yeln ek , s z ó val k övetik ő ket…
— M áso k m eg to váb bi e m bere k et s z erv ezn ek b e a re n dbe — te tte h ozzá
Herm io ne.
— É s v an nak , ak ik ő riz n ek v ala m it — m ag yará zta R on. — M ert h ogy
fo ly to n ő rs z o lg ála tr ó l b esz éln ek .
— E ngem ő riz te k , n em ? — m oro gta g únyosa n H arry .
— T én yle g … l e h et… — f e le lte f e ld erü lő k ép pel R on.
Harry s ö té te n f e lh ork an to tt, é s m eg in t já rk áln i k ezd ett a s z o báb an . K özb en
min den fe lé n ézett, c sa k R onra é s H erm io néra n em .
— H a n em v eh ette te k ré sz t a ta n ácsk ozáso kon, a k kor m it c sin álta to k? —
kérd ezte . — A zt í r tá to k, s o k d olg oto k v an .
— E z ig az — v ág ta rá H erm io ne. — A h ázat k ell ta k aríta n unk. R ég es-ré g
üre se n á ll, é s m in den fé le d olo g e ls z ap oro dott b en ne. M ár tis z ta a k onyha é s a
háló sz o bák t ö bbsé g e. H oln ap , a zt h is z em , a s z alo n k övetk e… Á áá!
Két h an gos d urra n ás h alla ts z o tt, é s a s z o ba k özep én f e ltű nt a s e m mib ől R on
két ik erb áty ja , F re d és G eo rg e. P ulip in ty m in den ed dig in él his z té rik usa b ban
csip ogott, é s o dare p ült H ed vig m ellé .
— M ik or sz o kto k m ár le e rrő l? — fo rd ult H erm io ne fá jd alm as a rc cal a z
ik re k hez. A zo k u gyan oly an lá n gvörö s h ajja l b üsz k élk ed hette k , m in t R on, d e
zö m ökeb bek v olta k ö ccsü knél.
— S zia , H arry ! — k ösz ö nt v ig yoro gva G eo rg e. — A te d ünnyögése d et
hallo ttu k?
— A dd k i a m érg ed et, n e lé g y ily en s z ég yellő s! — m ondta F re d , s z in té n
vig yoro gva. — L eh et, h ogy s z áz k ilo m éte rre in nen m ár n em is h alla ts z o tt, a m it
mondtá l.

— L áto m , l e te tté te k a h oppan álá s v iz sg át — j e g yezte m eg m ogorv án H arry .
— Kitű nő ere d m én nyel — fe le lte Fre d , ak i eg y hossz ú , hússz ín ű
zsin eg sz erű sé g et t a rto tt a k ezéb en .
— A kár fé l p erc et is v esz íte tte te k v oln a, h a g yalo g jö ttö k le a lé p cső n —
zsö rtö lő dött R on.
— A z i d ő — g alle o n, ö csk ös — v ig yorg ott F re d . — J a i g en , H arry : z av aro d
a véte lt… A te le fü lé t — te tte hozzá, m ik or H arry fe lv onta a sz em öld ökét.
Felm uta tta a h ússz ín ű z sin eg et, a m ir ő l H arry c sa k m ost l á tta , h ogy a z a z a jtó f e lé
kíg yózik , é s v aló sz ín űle g a s z o bán k ív ül is fo ly ta tó dik . — S zere tn én k h alla n i,
mir ő l f o ly ik a s z ó o dale n t.
— C sa k ó vato sa n ! — fig yelm ezte tte b áty ja it R on. — H a a n ya é sz re v esz i,
mit c sin álto k…
— É rd em es k ock ázta tn i, m ert e z e g y f o nto s t a n ácsk ozás — f e le lte F re d .
Ekkor k in yílt a z a jtó , é s m eg je le n t b en ne e g y d ús, v örö s ü stö k.
— S zia , H arry ! — k ösz ö nt v id ora n a h ajz u hata g g azd ája , a k i n em v olt m ás,
min t R on h úga, G in ny. — M in th a a h an godat h allo tta m v oln a.
Ezu tá n a z i k re k hez f o rd ult:
— T ele fü l k ilő ve. A nya p án célo zó b űbájja l k ezelte a k onyha a jta já t.
— H onnan t u dod? — k érd ezte l e lo m bozv a G eo rg e.
— T onks e lm ondta , m ib ől le h et r á jö nni — m ag yará zta G in ny. — M eg k ell
dobni vala m iv el az ajtó t, és ha nem koppan ra jta , ak kor az ajtó le van
pán célo zv a. T rá g yag rá n áto kat d obálta m le a lé p cső rő l, é s m in d le ese tt a z a jtó
elő tt. Ú gyhogy a t e le fü l s e t u d b em ász n i a r é se n .
Fre d m ély et s ó hajto tt.
— K ár. K ív án csi l e tte m v oln a r á , m ib en s á n tik ál a z ö re g P ito n p ajtá s.
— P ito n… ? — k ap ta f e l a f e jé t H arry . — Ő i s i tt v an ?
— A ha. — G eo rg e h alk an b ecsu kta a z a jtó t, é s l e ü lt a z e g yik á g yra . F re d é s
Gin ny k övette p éld ájá t. — É pp s z ig orú an t itk os j e le n té st t e sz .
— H alá lm ad ár — f in to rg ott F re d .
— A m i o ld alu nkon á ll — s z ó lt r á s z em re h án yóan H erm io ne.
Ron b ossz ú sa n h ork an to tt.
— A ttó l m ég h alá lm ad ár m ara d . M in dig ú gy n éz rá n k, m in th a fe l a k arn a
fa ln i.
— B ill s e s z ere ti P ito nt — j e le n te tte k i G in ny m in den t e ld öntő é rv g yan án t.
Harry d ühe m ég n em a p ad t e l te lje se n , d e in fo rm áció éh sé g e e rő se b bnek
biz o nyult t o m bolá si v ág yán ál. L eü lt h át a t ö bbie k kel s z em ben a z á g yra .
— B ill i s i tt v an ? — k érd ezte . — A zt h itte m , E gyip to m ban d olg ozik .
— Iro dai beo sz tá st kért m ag án ak , hogy hazajö hesse n , és se g íth esse n a
re n dnek — v ilá g osíto tta f e l F re d . — A zt m ondja , h iá n yozn ak n ek i a j ó k is s ír o k,

de… t a lá lt m ag án ak k árp ótlá st.
— M ic so dát?
— E m lé k sz el F le u r D ela co urra ? — v ig yorg ott G eo rg e. — Á llá st v álla lt a
Grin gotts n ál, h ogy d já k orh oljá á n yelv et…
— É s B ill f o ly to n m ag án órá k at a d n ek i — k ajá n kodott F re d .
— C harlie is b elé p ett a re n dbe — fo ly ta tta G eo rg e — d e ő m ég m in dig
Rom án iá b an v an . D um ble d ore m in él t ö bb k ülf ö ld i v ará zsló t i s b e a k ar s z erv ezn i,
úgyhogy C harlie a s z ab ad nap ja in k ap cso la to kat é p ít k i.
— A zt Perc y is csin álh atn á, nem ? — kérd ezte H arry . T udta , hogy a
harm ad ik W easle y fiú a M ág ia ü gyi M in is z té riu m ban , ott is a N em zetk özi
Mág usk ap cso la to k F őosz tá ly án d olg ozik .
A W easle y k é s H erm io ne s o katm ondó p illa n tá st v álto tta k .
— H a j ó t a k ars z , n e e m le g esd P erc y t a s z ü le in k e lő tt — s z ó lt s ö té te n R on.
— M ié rt?
— M ert vala h án ysz o r elh an gzik P erc y nev e, ap a össz etö ri, am i ép p a
kezéb en v an , a n ya m eg s ír v a f a k ad — f e le lte F re d .
— B orz asz tó — c só válta a f e jé t G in ny.
— Jó m essz e ese tt a fá já tó l — m ondta G eo rg e, tő le sz o katla n m ódon
ősz in te k ese rű sé g gel.
— M ié rt, m i t ö rté n t? — k érd ezte H arry .
— P erc y é s a p a ö ssz ev esz te k — f e le lte F re d . — M ég s o ha n em lá tta m a p át
oly an d ühösn ek . A nya s z o kott m in den kiv el k ia b áln i, n em ő .
— A ta n év v ég e u tá n i e ls ő h éte n tö rté n t — m esé lte R on. — É ppen in duln i
kész ü ltü nk i d e, a m ik or P erc y h azajö tt, é s e lm ondta , h ogy e lő lé p te tté k .
Harry n ag yot n ézett.
— N em m ondod k om oly an !
Min dig tu dta , h ogy a h arm ad ik W easle y f iú h atá rta la n ul b ecsv ág yó, v is z o nt
arra is em lé k ezett, hogy Perc y nem te lje síte tt vala m i fé n yese n az els ő
min is z té riu m i b eo sz tá sá b an . E lk övete tt u gyan is e g y m eg le h ető se n s ú ly os h ib át:
nem jö tt rá , ho gy fő nöke V old em ort nag yúr ir á n yítá sa ala tt áll (b ár errő l a
min is z té riu m ban m ásk ép p g ondolk odta k — s z erin tü k M r. K upor m eg őrü lt) .
— Ig en , m i is m eg le p ődtü nk — b ólo gato tt G eo rg e. — P erc y elé g cik is
hely zetb e kerü lt K upor m ia tt, viz sg ála t volt m eg m in den . A zt m ondtá k ,
Perc y nek é sz re k elle tt v oln a v en nie , h ogy K upor s ü sü le tt, é s r ia d ót k elle tt v oln a
fú jn ia . D e hát is m erite k Perc y t, esz e ág áb an se volt pan asz k odni, am ik or
kis k ir á ly kodhato tt K upor h ely ett.
— A kkor h ogyhogy e lő lé p te tté k ?
— M i is e zt k érd eztü k — s ie te tt a f o ly ta tá ssa l R on, a k i s z em lá to m ást ö rü lt,
hogy H arry h ajla n dó n orm ális h an gon b esz élg etn i. — Is z o nyúan e l v olt te lv e

mag áv al, am ik or h azajö tt — m ondju k, k éts z er an nyir a , m in t m ásk or, sz ó val
kép zelh ete d , m en nyir e … és elm ondta ap án ak , hogy fe la já n lo tta k nek i eg y
beo sz tá st a m in is z te ri titk árs á g on. G ondolj b ele : e g y é v e v ég zett a R oxfo rtb an ,
és m áris m in is z te ri a lm unkatá rs a t c sin álta k b elő le . B iz to s a zt h itte , h ogy a p a e l
le sz á ju lv a a h ír tő l.
— D e a p a n em á ju lt e l — d örm ögte F re d .
— M ert? — v onta f e l a s z em öld ökét H arry .
— A zért, k érle k s z ép en — m ag yará zta G eo rg e — m ert C ara m el e l a k arja
érn i, h ogy m in den ki m eg sz ak íts a a k ap cso la to t D um ble d ore -ra l.
— Dum ble d ore nev e mosta n áb an káro m kodásn ak sz ám ít a
min is z té riu m ban — b ólin to tt F re d . — A zt h is z ik , D um ble d ore ro ssz in dula tb ól
te rje sz ti, h ogy T udodki v is sz até rt.
— C ara m el k ere k p ere c m eg m ondta , h ogy a k i D um ble d ore o ld alá n á ll, a z
sz ed heti a s á to rfá já t — f o ly ta tta G eo rg e.
— A z a b aj, h ogy C ara m el a p ára is g yan ak sz ik , m ert tu dja , h ogy a z ö re g
jó ban van Dum ble d ore -ra l. Külö nben is ré g óta flú gosn ak ta rtja ap át a
muglim án iá ja m ia tt.
— D e h át m i k öze e h hez P erc y nek ? — é rte tle n ked ett H arry .
— É pp m ost a k aro m m ondan i. A pa s z erin t C ara m el a zért v ette m ag a m ellé
Perc y t, m ert besú gót ak ar csin áln i belő le . Szó val azt ak arja , hogy Perc y
kém ked je n a c sa lá d unk é s p ers z e D um ble d ore u tá n .
Harry h alk an f ü tty en te tt.
— P erc y b iz to s k ia k ad t e zen .
Ron k ese rű en n ev ete tt.
— T elje se n els z állt az ag ya. A zt m ondta … E gy cso m ó sz ö rn yű d olg ot
mondott. H ogy m ió ta a m in is z té riu m ban d olg ozik , e g yfo ly tá b an ő is sz a m eg a
le v ét an nak , hogy ap a m ily en . H ogy ap án ak nin cse n ek am bíc ió i, és azért
vag yunk i ly en … é rte d … h ogy a zért n in cs t ú l s o k p én zü nk.
— M ic so da? — h örd ült f e l H arry . G in ny ú gy f ú jt, m in t e g y d ühös m acsk a.
— B iz o ny — b ólin to tt s z o m orú an R on. — D e m ég e n nél is to váb b m en t.
Azt m ondta , a p a b olo nd, m ert D um ble d ore -ra l ta rt, é s h ogy D um ble d ore n ag yon
rá fo g fá zn i a vég én , és m ag áv al fo gja rá n ta n i ap át is a sü lly esz tő be. É s
kije le n te tte h ogy ő — m árm in t P erc y — h ű m ara d a m in is z té riu m hoz. É s h a a p a
meg a n ya á ru ló k le sz n ek , a k kor ő n yilv án osa n m eg f o gja ta g ad ni a c sa lá d unkat.
Aztá n ö ssz ecso m ag olt, é s m ég a zn ap e ste e lu ta zo tt. M ost i tt l a k ik L ondonban .
Harry ném án sz itk ozó dott. M in dig is Perc y t ta rto tta a le g kev ésb é
ro konsz en vesn ek a W easle y fiú k k özü l, d e a zért á lm áb an se h itte v oln a ró la ,
hogy k ép es i ly en ek et m ondan i a z a p já n ak .
— A nya te lje se n kib oru lt — fo ly ta tta R on. — S ír t m eg m in den . M ég

Londonba is fe ljö tt, h ogy a le lk ére b esz élje n P erc y nek , d e a z b ecsa p ta a z o rra
elő tt a z a jtó t. N em tu dom , m it s z o kott c sin áln i, m ik or ö ssz eta lá lk ozik a p áv al a
min is z té riu m ban . V aló sz ín űle g k ere sz tü ln éz r a jta .
— D e h át h a v ala k in ek , é p p P erc y nek tu dnia k ell, h ogy V old em ort té n yle g
vis sz até rt — c só válta a f e jé t H arry . — B iz to s n em f e lté te le zi a s z ü le ite k rő l, h ogy
min den t k ock ára t e n nén ek , h a n em v oln án ak b iz to sa k a d olg ukban .
— Hát… az az ig azsá g , hogy a te nev ed is elh an gzo tt ab ban a
vesz ek ed ésb en — b ökte k i k elle tle n ül R on. — P erc y azt m ondta , n in cs m ás
biz o nyíté k , c sa k a t e s z av ad , é s… é s h ogy a z n ek i n em e lé g j ó .
— Perc y elh is z i, am it a
Reg geli P ró fé tá
ban ír n ak — sz ó lt bossz ú sa n
Herm io ne. A t ö bbie k b ólo gatta k .
— M ié rt, m it í r n ak ? — H arry é rte tle n ked ve f ü rk ész te b ará ta i a rc át.
Azo k f á ra d t p illa n tá st v ete tte k r á .
— N ek ed n em j á rt a
Reg geli P ró fé ta
? — k érd ezte l e tö rte n H erm io ne.
— D e i g en .
— É s b ele s e o lv astá l?
— N em o lv asta m e l a z e ls ő b etű tő l a z u to ls ó ig — v ont v álla t H arry . —
Gondolta m , h a l e h ozn ak v ala m it V old em ortr ó l, a z ú gyis a z e ls ő o ld alr a k erü l.
A tö bbie k össz ere zzen te k a gyűlö lt név halla tá n . H erm io ne gyors a n
fo ly ta tta :
— H a n em o lv aso d v ég ig a z ú js á g ot, a k kor té n yle g n em tű nik f e l a d olo g,
de… h id d e l, h ete n te t ö bbsz ö r i s e m líte n ek t é g ed .
— A z a zért f e ltű nt v oln a…
— H a m in dig csa k az els ő o ld alt o lv asta d , ak kor n em — rá zta a fe jé t
Herm io ne. — N em h ossz ú c ik kek s z ó ln ak r ó la d , h an em c sa k u ta ln ak r á d itt- o tt
eg y f é l m ondat e re jé ig . M in th a e g y v ic c l e n nél, a m it m in den ki i s m er.
— V ic c?
— E lé g u ndorító , a m it c sin áln ak . — H erm io ne ig yek ezett h ig gad t m ara d ni.
— A zt f o ly ta tjá k , a m it R ita V itr o l e lk ezd ett.
— D e h át ő m ár n em í r a z ú js á g nak . V ag y i g en ?
— N em , b eta rto tta az íg ére té t — rá zta a fe jé t H erm io ne, m ajd k ajá n ul
hozzáfű zte : — N em m in th a le tt v oln a m ás v ála sz tá sa … D e m ég is , ő a la p ozta
meg a zt, a m i m ost m eg y.
— M ié rt, m i m eg y m ost? — k érd ezte t ü re lm etle n ül H arry .
— N a j ó … R ita a zt í r ta , h ogy á lla n dóan ö ssz eese l, é s p an asz k odsz , h ogy f á j
a s e b hely ed . E m lé k sz el?
— P ers z e. — H arry tu dta , h ogy e g yham ar n em f o gja e lf e le jte n i R ita V itr o l
ró la s z ó ló c ik keit.
— N a, é s m ost ú gy á llíta n ak b e t é g ed , m in th a e g y f e ltű nési v is z k ete g sé g ben

sz en ved ő, h old kóro s v ala k i le n nél, a k i n ag y, tr a g ik us h ősn ek k ép zeli m ag át. —
Herm io ne e zt e g y s z u sz ra h ad arta e l, ta lá n h ogy g yors a n tú le ss e n a n eh ezén . —
Id őnkén t gonosz m eg je g yzése k et te sz n ek rá d . H a péld áu l vala m i kép te le n
tö rté n etr ő l ír n ak , h ozzáte sz ik , h ogy „ m in th a H arry P otte r ta lá lta v oln a k i” , v ag y
ha vala k it fu rc sa bale se t ér, m eg je g yzik , hogy „re m éljü k, nin cs se b hely a
hom lo kán , k ülö nben h oln ap tó l i s te n íte n ünk k ell ő t… ”
— S ose v árta m e l, h ogy i s te n íts e n ek ! — f o rty an t f e l H arry .
— P ers z e h ogy n em — s ie te tt m eg nyugta tn i H erm io ne. — A zt m i n ag yon
jó l tu dju k. T elje se n n yilv án való , h ogy m ir e m eg y k i a já té k . A zt a k arjá k e lé rn i,
hogy s e n ki n e v eg yen k om oly an t é g ed . B árm ib e l e fo gad nám , h ogy C ara m el á ll a
dolo g m ögött. A zt ak arjá k su galln i az utc a vará zsló já n ak , hogy eg y osto ba
köly ök v ag y, a k i n ev ets é g es m esé k et t a lá l k i, m ert é lv ezi, h ogy h ír e s é s m in den ki
rá f ig yel.
— É n n em k érte m … n em a k arta m … V old em ort m eg ölte a sz ü le im et! —
fa k ad t k i k éts é g beese tte n H arry . — A zért le tte m h ír e s, m ert e n gem n em tu dott
meg öln i! K i v ág yna ily en h ír n év re ? G ondolh atjá k , h ogy jo bban ö rü ln ék … h ogy
in káb b l e n nék …
— T udju k, H arry , t u dju k… — b ólo gato tt k om oly an G in ny.
— É s p ers z e e g y s o rt s e ír ta k a rró l, h ogy a d em en to ro k m eg tá m ad ta k té g ed
— fo ly ta tta H erm io ne. — V ala k i b iz to s le tilto tta a h ír t. P ed ig e lé g sz en záció s
sz to ri, h ogy e ls z ab ad ult d em en to ro k v ad ász n ak a z e m bere k re . M ég a zt s e ír tá k
meg , hogy meg sz eg te d a Tito kvéd elm i Ala p tö rv én yt. Azt hittü k, arra
rá h ara p nak , his z en jó l bele illik a kép be, am it ró la d vetíte n ek . V aló sz ín űle g
ak korra ta rto gatjá k a patr o nja ik at, m ik or m ár kic sa p ta k té g ed a su lib ól…
Felté v e, h ogy k ic sa p nak — te tte h ozzá g yors a n . — D e h a b eta rtjá k a sa já t
tö rv én yeik et, n em í té lh etn ek e l.
Harry nek eg y porc ik ája se kív án ta , hogy m eg in t a közelg ő fe g yelm i
tá rg yalá sró l b esz élje n ek . G yors a n m ásra a k arta te re ln i a sz ó t, d e e rre v ég ül is
nem l e tt s z ü ksé g , m ert o dak in t l é p te k k özele d te k .
— A ja j. — F re d r á n to tt e g y n ag yot a te le fü l z sin órjá n , a ztá n G eo rg e-d zsa l
eg yütt h an gos p ukkan ássa l k öddé v ált. P ár m áso dperc cel k éső bb M rs . W easle y
tű nt f e l a h áló sz o ba a jta já b an .
— V ég et ért a ta n ácsk ozás, le jö hette k v acso rá zn i. M in den ki alig v árja ,
hogy ta lá lk ozh asso n vele d , Harry . Ju t esz em be, ki hag yta azo kat a
tr á g yag rá n áto kat a k onyhaajtó e lő tt?
— C sá m pás — f e le lte s z em re b ben és n élk ül G in ny. — I m ád j á ts z an i v elü k.
— A ha — b ólin to tt M rs . W easle y. — M ár a zt h itte m , S ip or v olt, ő s z o kott
ily en ek et c sin áln i. T is z ta k osz a k ezed , G in ny, m it c sin áltá l m ár m eg in t? I n díts ,
mosd m eg !

Gin ny e lf in to ro dott, é s é d esa n yja n yom áb an k im en t a s z o báb ól.
Ron és Herm io ne m ag ára m ara d t Harry vel. M in dkette n nyugta la n ul
pis lo gta k b ará tju kra , m in th a a ttó l ta rta n án ak , h ogy h ats z em közt m eg in t k ia b áln i
kezd . H arry é sz re v ette f é le lm üket, é s k ic sit e ls z ég yellte m ag át.
— F ig yelje te k … — k ezd te m oty ogva, d e R on m eg rá zta a fe jé t, H erm io ne
ped ig c se n dese n í g y s z ó lt:
— T udtu k, h ogy d ühös le sz el, H arry , és m eg értjü k. D e h id d el, té n yle g
pró báltu k m eg győzn i D um ble d ore -t…
— P ers z e, tu dom — le g yin te tt H arry . S zere te tt v oln a o ly an té m át ta lá ln i,
am ib en n em sz ere p el a z ig azg ató — u gyan is h a c sa k D um ble d ore -ra g ondolt,
nyom ban e lf u to tta a m ére g .
— K i a z a S ip or? — k érd ezte .
— A z i tte n i h ázim an ó — f e le lte R on. — T is z tá ra l ö kött. N em i s l á tta m m ég
ily et.
Herm io ne r o ssz alló an n ézett a f iú ra .
— S ip or n em l ö kött.
— A z az éle tc élja , h ogy le v ág já k a fe jé t, és k ite g yék a fa lr a , m in t az
an yjá ét. S zerin te d e z n orm ális d olo g?
— N em … d e n em ő t e h et r ó la , h ogy f u rc sa d olg ai v an nak .
Ron a z é g re e m elte t e k in te té t.
— H erm io ne m ég m in dig n em m ondott l e a M AJO M -ró l:
— A z n em M AJO M — h áb org ott a l á n y — h an em „ a M an ók A lk otm án yos
Jo gaié rt” O rs z ág os M ozg alo m . É s n em c sa k é n v éd em S ip ort. D um ble d ore i s a zt
mondta , h ogy l e g yünk b ará ts á g osa k v ele .
— J ó , p ers z e — l e g yin te tt R on. — N a m en jü nk l e , m ert é h en h alo k.
A h áro m j ó b ará t k ib alla g ott a s z o báb ól, d e m ie lő tt e lin dulta k v oln a l e fe lé a
lé p cső n…
— Á llj! — su tto gta R on, és sz éttá rt karjá v al m eg állíto tta H arry t és
Herm io nét. — A z e lő sz o báb an v an nak . T alá n m ég h allh atu nk v ala m it.
Óvato sa n le k ukucsk álta k a korlá t fö lö tt. A boro ngós elő sz o ba te le volt
iz g ato tta n su sto rg ó vará zsló kkal és bosz o rk án yokkal, köztü k Harry
te stő rg árd ájá n ak t a g ja iv al. A c so port k ellő s k özep én e g y z sír o s, f e k ete h ajú , n ag y
orrú v ará zsló á llt: P ito n p ro fe ssz o r, a H arry é s m ég s o kak s z ám ára le g kev ésb é
ro konsz en ves, r o xfo rti ta n ár. H arry á th ajo lt a k orlá t f ö lö tt. R oppan tu l é rd ek elte ,
mif é le s z o lg ála to kat v ég ez P ito n a F őnix R en djé n ek …
A lé p cső ak náb an v ék ony, ró zsa sz ín zsin eg ere sz k ed ett la ssa n a m ély be.
Harry f e ln ézett, é s m eg pilla n to tta a z ik re k et, a k ik e g y e m ele tte l f e lje b b á llta k , s
azo n fá ra d ozta k , h ogy a te le fü lle l m in d jo bban m eg közelíts é k a z e lő sz o báb an
gyüle k ező ket. N éh án y m áso dperc m úlv a a zo nban a z e g ész c so port m eg in dul a

bejá ra ti a jtó f e lé , í g y a h allg ató zás e re d m én yte le n m ara d t.
— A vara n gy rú gja m eg ! — sz itk ozó dott F re d , és gyors a n fe lh úzta a
te le fü le t.
Odale n t k in yílt, m ajd b ecsu kódott a b ejá ra ti a jtó .
— P ito n so ha n em esz ik itt — m ag yará zta R on. — H ála az ég nek . N a
gyerü nk!
— N e fe le d d, H arry , a z e lő sz o báb an n em b esz élü nk h an gosa n — s u tto gta
Herm io ne.
A fa lr a ak asz to tt m an ófe je k elő tt elh ala d va m eg pilla n to ttá k L upin t, M rs .
Weasle y t és T onkso t, ak ik a b ejá ra ti ajtó te m érd ek m ág ik us zárá t és re te sz ét
bűvölté k , h ogy b ezárja n ak a t á v ozó k u tá n .
— A k onyháb an e sz ü nk — s u tto gta M rs . W easle y a g yere k ek e lé s ie tv e. —
Ott a z a jtó , H arry d rá g ám , d e k érle k , p ró bálj m in él k ev ese b b z ajt…
Bum m!
— T onks! — c sa tta n t f e l M rs . W easle y, m ie lő tt m ég h átr a n ézett v oln a.
Az e m líte tt b osz o rk án y a s z ő nyeg en f e k üdt.
— B ocsá n at! — s z ab ad kozo tt. — A z a z á tk ozo tt e se rn yőta rtó a z o ka! M ár
máso dsz o r e se m h asra …
A m ondat v ég ét r e tte n ete s, v elő tr á zó o rd ítá s n yom ta e l.
A m oly ette bárs o nyfü ggöny, am i elő tt H arry korá b ban els é tá lt, m ost
mag átó l s z étn yílt. K id erü lt, h ogy n em a jtó t re jt: H arry e g y p illa n atig a zt h itte ,
ab la k v an o tt, s a m ögött e g y fe k ete k ala p os ö re g assz o ny — e g y ö re g assz o ny,
ak i ú gy o rd ít, m in th a n yúzn ák .
Aztá n rá d öbben t, hogy csu pán eg y éle tn ag ysá g ú portr é t lá t — de a
le g való sá g hűbbet és le g borz asz tó bbat, am i éle té b en a sz em e elé kerü lt. A z
öre g assz o ny v ad ul fo rg atta a sz em ét, sz ájá b ól frö csk ölt a n yál, s fe ste tt b őre
meg fe sz ü lt a z a rc án a z o rd ítá stó l. H an gja fe lé b re sz te tte a z e lő sz o bafa lo n ló gó
tö bbi p ortr é t, s a zo k is o rd íta n i k ezd te k . H arry v ég ül k én yte le n v olt b efo gni a
fü lé t, m ert b ele fá jd ult a f e je a p okoli l á rm áb a.
Lupin é s M rs . W easle y n yom ban o dasie tte k a f ü ggönyhöz, é s m eg pró báltá k
össz eh úzn i. A z azo nban elle n állt, a v én assz o ny p ed ig m ég to váb b fo kozta a
han gerő t, s h ozzá f e n yeg ető en h ad onász o tt k arm os k ezeiv el.
— G az b ita n gok! C ső cse lé k ! M ocsk os h its z eg ők, b ecste le n b an da! H itv án y
korc so k, t a k aro dja to k i n nen ! H ogy m eré sz elite k b esz en nyezn i a ty áim h ázát…
Tonks s z ap ora b ocsá n atk éré se k k özep ette a h ely ére v onsz o lta a s ú ly os t r o ll-
lá b at; M rs . W easle y f e la d ta a f ü ggönnyel v ív ott h arc o t, é s k ép tő l k ép ig r o han va
káb ító á to kkal s ú jto tt m in den e g yes h an gosk odó fe stm én yt. K özb en fe ltá ru lt a z
ajtó , a m iv el s z em ben H arry á llt, s e g y h ossz ú , f e k ete h ajú f é rfi s ie te tt k i r a jta .
— F ogd b e a s z ád , u ndok v én b an ya! — r iv allt r á a n ag y p ortr é ra , m ajd a

kép elé érv e m eg ra g ad ta a fü ggönynek azt a sz árn yát, am i kif o gott M rs .
Weasle y n.
Az ö re g assz o ny e ls á p ad t a d ühtő l.
— Tee! — böm bölte kid ülle d ő sz em mel. — V ére d áru ló ja , ban ditá k
csa tló sa , c sa lá d unk e lf a jz o tt s z ég yen e!
— A zt m ondta m , f o gd b e a s z ád ! — o rd íto tta a f é rfi, m ajd L upin nal e g yütt
nag y n eh ezen ö ssz eh úztá k a f ü ggönyt.
Az öre g assz o ny ord ítá sa elh alk ult m ajd elh alt, és m ár csa k a fü le k ben
vis sz h an gzo tt t o váb b.
Sir iu s B la ck h átr a sim íto tta arc áb a h ullo tt fe k ete fü rtje it, és k ere sz tf iá h oz
fo rd ult:
— S zerv usz , H arry — sz ó lt k is sé fe ld últa n . — L áto m , m eg is m erk ed té l
an yám mal.

Ö tö d ik f e je zet
A F őn ix R en dje
— Ő a t e …
— Ig en , a d rá g a jó a n yám — b ólin to tt S ir iu s. — E gy h ónap ja p ró bálju k
l e sz ed ni a f a lr ó l, d e v aló sz ín űle g E te rn if ix r a g asz tó bűbájja l r ö gzíte tte a v ász n at,
m ert n em b old ogulu nk v ele . G yerte k , m en jü nk l e , m ie lő tt m eg in t f e lé b re d .
— D e h át m it k ere s itt a z é d esa n yád p ortr é ja ? — k érd ezte H arry , m iu tá n
b elé p te k az elő sz o báb ól n yíló ajtó n, és a tö bbie k kel a n yom ukban elin dulta k
l e fe lé e g y k esk en y k őlé p cső n.
— H át m ég n em t u dod? — c so dálk ozo tt S ir iu s. — E z a h áz a s z ü le im é v olt.
É n v ag yok a B la ck c sa lá d u to ls ó s a rja , ú gyhogy m ost a z é n tu la jd onom . M iv el
m ás h asz n át n em v esz em , f e la já n lo tta m D um ble d ore -n ak , h ogy r e n dezze b e itt a
f ő had is z állá st.
Harry nek , a k i v ala h ogy m ele g eb b ü dvözlé sre sz ám íto tt, n em k erü lte e l a
f ig yelm ét a S ir iu s s z av ain ak k ese rű f e lh an gja . S zó tla n ul k övette k ere sz ta p já t, a k i
a l é p cső n l e érv e b ev ezette ő t a z a la g so ri k onyháb a n yíló a jtó n.
A tá g as, k őfa lú h ely is é g u gyan oly an n yom asz tó h an gula to t á ra sz to tt, m in t a
f e n ti e lő sz o ba. A tá v ola b bi v ég éb en n ag y tű z lo bogott — a n nak a f é n ye s z o lg ált
v ilá g ítá s g yan án t — s a le v eg őt b etö ltő p ip afü st k ödéb en e lm osó dott á rn yak kén t
r a jz o ló dta k ki a men nyezetr ő l le ló gó sú ly os vasfa zek ak és -s e rp en yők
k örv onala i.
A ta n ácsk ozásh oz re n gete g sz ék et h ord ta k a h ely is é g be; a zo k e g y h ossz ú
f a asz ta l k örü l á llta k , a m ely en k upák on é s ü re s b oro sü veg ek en k ív ül m eg an nyi
p erg am en te k erc s é s e g y ro ngykupacn ak tű nő v ala m i h ev ert. A z a sz ta l v ég én él
o tt ü lt a s o ván y, k opasz o dó, v örö s h ajú M r. W easle y, f o jto tt h an gú b esz élg eté sb e
m erü lv e l e g id őse b b f iá v al, B ill- le l.
Mrs . W easle y m eg kösz ö rü lte a to rk át. F érje fe lk ap ta a fe jé t, s m iu tá n
c so ntk ere te s sz em üveg én á t a z é rk ező kre n ézett, n yom ban fe lp atta n t, é s a k is
c sa p at e lé s ie te tt.
— H arry ! — Lelk ese n kezet rá zo tt a fiú val. — D e örü lö k, hogy
m eg érk ezté l!
Harry átp illa n to tt M r. W easle y v álla fö lö tt, és lá tta , h ogy B ill, ak i m ég
m in dig c o pfb a k ötv e h ord ta h ossz ú h ajá t, s ie tv e ö ssz esz ed i a z a sz ta lo n m ara d t
p erg am en ek et.
— J ó l u ta ztá l, H arry ? — k érd ezte B ill, m ik özb en v ag y tu catn yi te k erc se t

pró bált eg ysz erre fe lm ark oln i az asz ta lr ó l. — E zek sz erin t R ém sz em m ég se
Grö nla n d é rin té sé v el h ozo tt i d e.
— N em ra jta m últ — je g yezte m eg T onks. B ill fe lé s ie te tt, h ogy s e g íts e n
nek i, de rö gtö n az els ő m ozd ula tá v al rá d öntö tt eg y ég ő gyerty át az uto ls ó
perg am en la p ra . — J a j, i s te n em … b ocsá n at…
— S em mi b aj — m oty ogta f á ra d ta n M rs . W easle y, é s e g y e g ysz erű b űbájja l
eltü nte tte a la p ró l a r á ö m lö tt v ia sz t. A v ará zsp álc a f e lv illa n ó f é n yén él H arry e g y
ép üle t a la p ra jz át v élte k iv en ni.
Mrs . Weasle y elk ap ta Harry pilla n tá sá t. Gyors a n össz ecsa v arta a
perg am en t, é s a t e k erc stö m kele g gel v ia sk odó B ill k arja i k özé d ugta .
— A z eff é le h olm ik at a ta n ácsk ozás u tá n rö gtö n ö ssz e k ell sz ed ni! —
mondta s z ig orú an , m ajd e g y ő sré g i tá la ló sz ek ré n yhez lé p ett, é s tá n yéro kat v ett
elő b elő le .
Bill f e le m elte p álc ájá t.
— E vap ore s! — m oro gta , m ir e a t e k erc se k m in d e g y s z álig e ltű nte k .
— Ü lj l e , H arry ! — s z ó lt S ir iu s. — M undungust m ár i s m ere d , i g az?
A kupac, am it Harry ro ngycso m ónak vélt, nyösz ö rg ős morg ássa l
fe le m elk ed ett.
— Szó lt vala k i? — dörm ögte álo m itta sa n M undungus, és ré sn yir e
kin yito tta b ev érz ett s z em ét. — E gyeté rte k S ir iu ssz al…
Azzal a m ag asb a e m elte p is z o któ l f e k eté llő k ezét, m in th a s z av azn a.
Gin ny k unco gott.
— A ta n ácsk ozás m ár vég et ért, D ung — m ondta S ir iu s, m ik özb en a
tö bbie k kel e g yütt h ely et f o gla lt a z a sz ta ln ál. — M eg jö tt H arry .
— H e? — M undungus sö té te n rá sa n díto tt H arry re vörö s hajc sim bókja i
mögül. — N ocsa k , t é n le g … ! J ó l v ag y, H erri?
— J ó l.
Mundungus z av arta n k oto rá sz n i k ezd ett a z se b éb en . V ég ül e lő húzo tt e g y
korm os, f e k ete p ip át, a m it p álc ájá v al n yom ban m eg i s g yújto tt. N ag yokat s z ív ott
belő le , é s m áso dperc ek a la tt z ö ld en g om oly gó f ü stf e lh őt g yárto tt m ag a k öré .
— A z e ln ézése d et k ő k érn em — h alla ts z o tt a d örm ögése a b űzö s f e lh őből.
— U to ljá ra sz ó lo k, M undungus! — sz ó lt rá m érg ese n M rs . W easle y. —
Lég y sz ív es, és ne dohán yozz a konyháb an , fő le g ne ak kor, m ik or en ni
kész ü lü nk!
— P ers z e… — m oro gta a v ará zsló . — B ocsá ss m eg , M olly .
A fü stf e lh ő e ltű nt u gyan , a h ogy M undungus z se b re d ugta a p ip ájá t, d e a z
ég ő z o knit i d éző c síp ős b űz t o váb bra i s o tt t e rje n gett a z a sz ta ln ál.
— H a m ég é jf é l e lő tt v acso rá zn i a k arto k, se g íts e te k e g y k ic sit. — M rs .
Weasle y a z ö ssz es je le n lé v őhöz in té zte sz av ait. — N em , te m ara d j c sa k ü lv e,

Harry . F ára sz tó n ap od v olt.
Tonks f e lp atta n t, é s m ár i n dult i s a t á la ló sz ek ré n y f e lé .
— M it s e g íts e k , M olly ? — k érd ezte s z o lg ála tk ész en .
Mrs . W easle y b iz o nyta la n ul n ézett r á .
— Ö hm … k ösz ö nöm , T onks, d e te is p ih en j in káb b. N ek ed is n eh éz n ap od
volt.
— N em , n em , s z ív ese n s e g íte k ! — b iz o nygatta a f ia ta l b osz o rk án y, é s n ag y
buzg alm áb an f e lb oríto tt e g y s z ék et.
Két p erc s e te lt b ele , é s m ár ja v áb an f o ly t a m unka: a n eh éz k ése k h úst é s
zö ld sé g et s z ele te lte k M r. W easle y m ág ik us ir á n yítá sa a la tt, M rs . W easle y a tű z
fö lö tt ló gó kondér ta rta lm át kev erg ette , m íg a tö bbie k to váb bi tá n yéro kat,
kupák at v ette k e lő , é s h id eg é te le k et h ord ta k k i a k am rá b ól. H arry a z a sz ta ln ál
mara d t S ir iu ssz al é s M undungussz al. E z u tó bbi m ég m in dig b űnbán óan p is lo gott
rá .
— T alá lk oztá l a zó ta a z ö re g F ig gyvel? — k érd ezte .
— N em — f e le lte H arry . — N em t a lá lk ozta m s e n kiv el.
Mundungus k özele b b h ajo lt h ozzá.
— N em lé p te m v óna é n le — d örm ögte — d e é p p e g y ritk a jó ü zle t v ót
kilá tá sb a…
Harry ére zte , h ogy v ala m i sú ro lja a té rd ét. Ö ssz ere zzen t, d e aztá n lá tta ,
hogy csa k Csá m pás az, H erm io ne karik alá b ú, vörö s m acsk ája . A z álla t
körb ed örg ölő zö tt Harry lá b án , aztá n fe lu gro tt Sir iu s ölé b e, és
össz eg öm böly ödött. S ir iu s, a k i a zó ta s e d erü lt jo bb k ed vre , g ép ie se n v ak arg atn i
kezd te a m acsk a f ü le t ö vét, é s k özb en H arry hez f o rd ult:
— M ily en v olt a n yara d ? — k érd ezte . — K elle m es?
— B orz alm as — f e le lte H arry .
Sir iu s a rc án , m ost e lő sz ö r, m oso ly fé le s u han t á t.
— I g azán n em é rte m , m i o kod v an p an asz k odni.
Harry a zt h itte , r o ssz u l h all.
— M ic so da… ?
— É n k im ondotta n ö rü lte m v oln a n ek i, h a m eg tá m ad n éh án y d em en to r.
Kelle m es v álto zato ssá g ot je le n te tt v oln a m eg küzd en i a le lk em ért. N ek ed v olt
ro ssz n yara d ? T e l e g alá b b e lm eh etté l i d e-o da, m eg m ozg ath atta d n éh a a t a g ja id at,
még e g y k is k ala n dod i s v olt… É n v is z o nt e g y h ónap ja b e v ag yok z árv a.
— H ogyhogy? — c so dálk ozo tt H arry .
— Ú gy, h ogy m ég m in dig k örö zn ek , V old em ort p ed ig m ár tu dja , h ogy
an im ág us vag yok — Fére g fa rk biz to s elm ondta nek i — úgyhogy a m ásik
ala k om ban is fe lis m ern e. N em ig en tu dok h asz n ára le n ni a F őnix R en djé n ek …
Leg alá b bis D um ble d ore s z erin t.

A fu rc sa h an gsú ly ból, am elly el k im ondta az ig azg ató n ev ét, H arry arra
követk ezte te tt, hogy Sir iu s sz in té n nin cs tú lz o tta n elr a g ad ta tv a D um ble d ore
vis e lk ed ésé tő l. E gysz erre f e lb uzg ott b en ne a s z ere te t k ere sz ta p ja i r á n t.
— D e t e l e g alá b b m in dig h allo d a h ír e k et… — m ondta , m in te g y v ig asz ta lá s
gyan án t.
— Na peers z e! — fe le lte ep ése n Sir iu s. — Vég ig hallg ato m Pito n
je le n té se it, és nyelh ete m az álla n dó célo zg atá sá t, hogy am íg ő az éle té t
kock ázta tja , én itt ücsö rg ök kén yele m ben és biz to nsá g ban … Csa k arró l
sz ám olh ato k b e, h ogy m eg y a t a k arítá s…
— M ily en t a k arítá s?
— Ig yek sz ü nk la k ható vá te n ni ezt a házat. — Sir iu s körb em uta to tt a
konyháb an . — A z é n d rá g a jó a n yám tíz é v e h alt m eg , é s a zó ta n em la k ott itt
se n ki — le sz ám ítv a a z ö re g h ázim an ót, d e a z te lje se n b ecsa v aro dott, ú gyhogy
már r é g n em t a k arít.
— S ir iu s — sz ó la lt m eg M undungus, ak it a besz élg eté s sz em lá to m ást
cse p pet s e é rd ek elt, a z e g yik k eh ely v is z o nt a n nál in káb b. — E z tö m ör e zü st,
ig az?
— Az — fe le lte Sir iu s, undoro dó pilla n tá st vetv e az ed én yre . —
Tiz en ötö dik s z ázad i k obold ö tv ösö k r e m ek m űve. A B la ck c sa lá d c ím ere d ís z íti.
— N em b aj, a zt l e l e h et s z ed ni — d örm ögte M undungus, é s m eg dörz sö lte a
kely het a k ab átja u jjá v al.
— F re d , G eo rg e… N e! K ézb en v ig yéte k ! — s ik olto tt f e l M rs . W easle y.
Harry , Sir iu s és M undungus meg fo rd ulta k — majd villá m gyors a n
elu gro tta k a z a sz ta ltó l. A F re d -G eo rg e p áro s u gyan is b űbáj s e g íts é g év el fe lé jü k
rö pte te tt e g y g őzö lg ő ra g uval te li k ondért, e g y k an csó v ajs ö rt m eg e g y s ú ly os
vág ódesz k át, k ésse l e g yütt. A r a g u v ég ig sz án kázo tt a z a sz ta lo n, é s é p p h ogy c sa k
meg állt a tú ls ó v ég én , s z en es é g ésn yom ot h ag yva m ag a u tá n ; a k an csó f e lb oru lt,
és k iö m lö tt b elő le a z ö ssz es v ajs ö r; a k és le csú sz o tt a v ág ódesz k áró l, s h eg yév el
bele állt a z a sz ta lla p ba, é p p a zo n a h ely en , a h ol k ét m áso dperc e m ég S ir iu s k eze
volt.
— A z é g s z ere lm ére ! — c sa tta n t f e l M rs . W easle y. — M ondjá to k m eg , m i
sz ü ksé g v olt e rre ! E le g em v an b elő le te k ! C sa k a zért, m ert v ará zso lh atto k, n em
kell m in den a p ró sá g m ia tt p álc át r á n ta n i!
— I d őt a k artu nk s p óro ln i — m ag yará zk odott F re d , é s g yors a n k ir á n to tta a
kést a z a sz ta lla p ból. — N e h ara g udj, S ir iu s, n em v olt s z án dék os…
Harry és Sir iu s nev ette k . M undungus, ak i sz ék estü l han yatt ese tt,
sz itk ozó dva ig yek ezett f e ltá p ász k odni. C sá m pás d ühöse n s z is z eg ett e g yet, m ajd
bem en ek ült a t á la ló sz ek ré n y a lá , é s o nnan m ere sz tg ette n ag y, s á rg a s z em ét.
— F iú k — sz ó lt M r. W easle y, m ik özb en v is sz ah úzta a ra g us k ondért a z

asz ta l k özep ére — é d esa n yáto knak te lje se n ig aza v an . M ost, h ogy n ag ykorú ak
le tte te k , f e le lő ssé g te lje se b b v is e lk ed ést v áru nk e l t ő le te k …
— E gyik b áty áto k s e v olt ily en k ele k óty a! — f o ly ta tta a s o pán kodást M rs .
Weasle y. Egy új kan csó vajs ö rt csa p ott le az asz ta lr a , de oly an hev es
mozd ula tta l, h ogy an nak is k ilo ccsa n t a fe le . — N em em lé k sz em , h ogy B ill
fé lp erc en kén t hoppan ált voln a! C harlie se vará zso lt el m in den t, am i a keze
ügyéb e k erü lt! P erc y …
Gyors a n e lh ara p ta a m ondato t, é s i je d te n p illa n to tt a f é rjé re .
Mr. W easle y a rc v onása i m eg fe sz ü lte k .
— E gyünk! — s z ó lt g yors a n B ill.
— M eg in t í n ycsik la n dozó v acso rá t f ő zté l, M olly — s z ó lt L upin .
Szed ett e g y t á n yér r a g ut, é s a z a ssz o ny f e lé n yújto tta .
A tá rs a sá g elh ely ezk ed ett az asz ta ln ál, és néh án y perc ig csa k az
ev őesz k özö k c sö rö m pölé se m eg a s z ék ek c sik org ása t ö rte m eg a c se n det. A zu tá n
Mrs . W easle y S ir iu sh oz f o rd ult:
— J u t e sz em be, s z ó ln i a k arta m n ek ed , h ogy a s z alo nban v ala m i b efé sz k elte
mag át a sz ek re te rb e. S zü nte le n ül zö rö g és rá zk ódik . L eh et, hogy csa k eg y
mum us, de a biz to nsá g ked véért m eg kelle n e nézetn i A la sto rra l, m ie lő tt
kie n ged jü k.
— A hogy g ondolo d — f e le lte k özö nyöse n S ir iu s.
— A f ü ggöny p ed ig t e le v an d ox ik kal — f o ly ta tta M rs . W easle y. — H oln ap
meg k elle n e p ró báln unk k if ü stö ln i ő ket.
— Iz g alm as le sz — m oro gta S ir iu s. H arry é re zte a m eg je g yzés e p és é lé t,
am it a t ö bbie k f u rc sa m ód m in th a n em v etté k v oln a é sz re .
Tonks, ak i Harry vel sz em közt ült az asz ta ln ál, ev és közb en azzal
sz ó ra k ozta tta G in nyt é s H erm io nét, h ogy v ala h án ysz o r le n yelt e g y f a la to t, u tá n a
meg válto zta tta a z o rra a la k já t. E hhez m in dig ö ssz eh úzta a s z em ét é s fá jd alm as
arc o t v ág ott, a h ogy k orá b ban H arry sz o bájá b an is . A z o rra e g ysz er P ito néh oz
haso nló sa sc ső rré vált, m ásk or ap ró gom báv á zsu goro dott, m ajd ly ukaib ól
sz ő re rd ő burjá n zo tt elő . A je le k sz erin t ez a já té k az étk ezése k sz o káso s
vele já ró ja v olt, G in ny é s H erm io ne u gyan is h am aro sa n k érn i k ezd té k k ed ven c
orra ik at.
— C sin áld a m ala co rro t, T onks!
Tonks e le g et te tt a k éré sn ek , é s a fe lp illa n tó H arry h ir te le n a zt h itte , h ogy
eg y n ői D udle y ü l v ele s z em ben .
Mr. W easle y, B ill é s L upin é lé n k b esz élg eté sb e m erü lte k a k obold okró l.
— M ég m in dig n em n yila tk ozn ak — m ondta B ill. — N em tu dok rá jö nni,
elh is z ik -e , h ogy v is sz até rt, v ag y se m . P ers z e le h et, h ogy e g ysz erű en k iv árá sra
já ts z an ak , n em a k arn ak á llá st f o gla ln i.

— B iz to s v ag yok b en ne, h ogy a k obold ok n em á lln ak T udjá to kki o ld alá ra
— r á zta a f e jé t M r. W easle y. — Ő ket is m eg tiz ed elté k . G ondolja to k c sa k a rra a
Nottin gham k örn yék i k obold csa lá d ra …
— S zerin te m a ttó l fü gg, m ily en íg ére te t k ap nak — v éle k ed ett L upin . —
Nem ara n yra g ondolo k. H a fe la já n ljá k n ek ik azo kat a jo gokat, am ely ek et m i
év sz ázad ok ó ta m eg ta g ad unk tő lü k, e lé g n ag y le sz a k ís é rté s. R ag nokkal m ég
min dig n em j u to ttá l s e m mir e , B ill?
— P illa n atn yila g e lé g gé v ará zsló elle n es h an gula tb an v an . A zó ta is d ühöng
a B um fo lt- ü gy m ia tt. Szerin te a m in is z té riu m eltu sso lta a dolg ot, m iv el a
kobold ok a zó ta s e k ap tá k m eg a z a ra n yukat…
Bill m ondatá n ak v ég ét e ln yom ta a z a sz ta l k özep e tá já n f e lh ars a n ó k acag ás.
Fre d , G eo rg e, R on é s M undungus a h asu kat f o gtá k .
— … és a ztá n — f o ly ta tta k önnyező s z em mel, c su kla d ozv a M undungus —
és aztá n asz o ngya nek em : „A zan nya, Dung, honnan sz ere zte d ezek et a
vara n gyokat? M ert a z e n yém ek et m eg lo vasíto tta v ala m i k ura fi! ” M ondom n ek i:
„T én le g , W ill? N a é s m ost m i le sz ? K én e v en ned m ásik at h ely ettü k, n em ?” É s
úgy h ig gyéte k e l, a h ogy m ondom , fiú k, a z a tr o lle sz ű p an cse r m eg in t m eg vette
tő le m a s a já t v ara n gyait, é s m ég t ö bbet f iz ete tt é rtü k, m in t e lő sz ö r…
Ron ö klé v el c sa p kodta a z a sz ta lt, ú gy n ev ete tt.
— K ösz ö njü k sz ép en , M undungus, d e n em v ag yunk k ív án csia k a z ü zle ti
ügyeid re — s z ó lt m érg ese n M rs . W easle y.
— N e h ara g udj, M olly . — M un dungus m eg tö rö lte a s z em ét, é s r á k acsin to tt
Harry re . — D e tu dod, W ill m eg R ag yás H arris tő l c só rta a v ara n gyokat, to lv ajtó l
lo pni p ed ig n em b űn.
— N em tu dom , ki ta n íto tt té g ed jó erk ölc sre , M undungus, de hogy
kih ag yott n éh án y a la p sz ab ály t, a z b iz to s — j e g yezte m eg é le se n M rs . W easle y.
Fre d és G eo rg e vajs ö rre l te li kupáju k m ögé re jte tté k arc u kat. G eo rg e
nag yokat c su klo tt.
Mrs . W easle y érth ete tle n okból le sú jtó pilla n tá st vete tt Sir iu sra , aztá n
fe lá llt, hogy hozza a dessz ertk én t sz o lg áló re b arb ará s m orz sá t. Harry a
kere sz ta p já ra n ézett.
— M olly nem nag yon ked veli M undungust — m ag yará zta cse n dese n
Sir iu s.
— H ogy k erü lt a R en dbe? — k érd ezte s u tto gva H arry .
— H asz n os e m ber. I s m eri a z ö ssz es h óhán yót, a m i n em c so da, h is z en ő is
az. D e m essz em en ően h űsé g es D um ble d ore -h oz, a k i e g ysz er k ih úzta ő t a p ácb ól.
Dungnak oly an hír e k is a fü lé b e ju tn ak , am ely ek rő l m i so se sz ere zn én k
tu dom ást, úgyhogy m eg éri jó ban le n ni vele . M olly sz erin t vis z o nt tú lz ás
vacso rá ra is m eg hív ni őt. N em tu dja m eg bocsá ta n i nek i, hogy elc sa v arg ott,

am ik or t é g ed k elle tt v oln a ő riz n ie .
Háro m a d ag , s o dóval le ö ntö tt re b arb ará s m orz sa e lf o gyasz tá sa u tá n H arry
fa rm erja kelle m etle n ül sz ű k le tt — am i nag y sz ó volt, m iv el a nad rá g ot
Dudle y tó l ö rö költe . M ik or le te tte a k an ala t, ép p ela p ad t a tá rs a lg ás az asz ta l
körü l: M r. W easle y e lé g ed ette n h átr a d őlt, T onks — im már h étk özn ap i o rra l —
nag yot ásíto tt, Gin ny ped ig , miu tá n sik erü lt kic sa lo gatn ia Csá m pást a
tá la ló sz ek ré n y aló l, tö rö külé sb en ü lt a p ad ló n, és v ajs ö rö s d ugókat g uríto tt a
macsk án ak .
— L assa n e lte h etjü k m ag unkat h oln ap ra — sz ó lt M rs . W easle y, á sítá ssa l
ad va n yom até k ot s z av ain ak .
— V árju nk m ég , M olly ! — s z ó lt S ir iu s. E lto lta m ag a e lő l ü re s tá n yérjá t, é s
Harry hez fo rd ult: — C so dálk ozo m ra jta d . A zt hitte m , ha m eg érk ezel, els ő
dolg od l e sz V old em ort v is e lt d olg air ó l é rd ek lő dni.
Harry k orá b ban c sa k a d em en to ro k é rk ezése k or ta p asz ta lt o ly an g yors é s
gyökere s h an gula tv álto zást, a m i e s z av ak u tá n a k onyháb an le zajlo tt. A z á lm os
nyugalo m e g y s z em pilla n tá s a la tt f e sz ü lt é b ers é g nek a d ta á t a h ely ét. V old em ort
nev e f a g yos s z élr o ham kén t s ö pört v ég ig a z a sz ta ltá rs a sá g on. L upin , a k i é p p e g y
korty bort kész ü lt in ni, la ssa n le ere sz te tte kupájá t, és össz eh úzo tt sz em mel
fe lp illa n to tt.
— É rd ek lő dte m is ! — f e le lte m élta tla n kodva H arry . — K érd ezte m R ont é s
Herm io nét, d e a zt m ondtá k , m i n em v ag yunk a R en d t a g ja i, ú gyhogy…
— N ag yon h ely ese n m ondtá k — b ólin to tt s z ig orú an M rs . W easle y.
— G yere k ek v ag yto k m ég .
Az assz o ny k ih úzta m ag át a sz ék en , és k ezét ö kölb e sz o rítv a a k arfá ra
hely ezte . T ek in te té b en m ár n yom a s e m v olt á lm ossá g nak .
— M ió ta v an o ly an s z ab ály , h ogy c sa k a F őnix R en djé n ek ta g ja i te h etn ek
fe l k érd ése k et? — f o ly ta tta h ig gad ta n S ir iu s. — H arry e g y h ónap ig b e v olt z árv a
ab ba a m uglih ázb a. J o ga v an m eg tu dni, m i t ö rté n t i d őközb en …
— Á lljo n m eg a m en et! — c sa tta n t f e l G eo rg e.
— H arry k érd ező sk ödhet, d e m i n em ? — m élta tla n kodott F re d .
— E gy á lló h ónap ja f a g gató zu nk, d e e g y s z ó t s e t u dtu nk k is z ed ni b elő le te k !
— m ondta G eo rg e.
— G yere k ek v ag yto k m ég ! N em v ag yto k a R en d ta g ja i! — h ad arta F re d
mag as h an gon, am i érd ek es m ódon M rs . W easle y h an ghord ozásá t id ézte . —
Harry m ég c sa k n em i s n ag ykorú !
— N em te h ete k r ó la , h ogy n ek te k n em m ondta k s e m mit — c só válta a f e jé t
Sir iu s. — A s z ü le ite k d olg a e rrő l d önte n i. H arry nek v is z o nt…
— N em te m ondod m eg , m i a jó H arry nek ! — v ág ott a sz av áb a M rs .
Weasle y, s m ásk or o ly b ará ts á g os a rc ára v ész jó sló k if e je zés ü lt k i. — G ondolo m ,

nem f e le jte tte d e l, m it m ondott D um ble d ore .
— Sok m in den t m ondott — fe le lte Sir iu s. M eg őriz te ugyan udvaria s
hig gad ts á g át, d e é re zh ető v olt, h ogy n em f o gja h ag yni m ag át.
— Ig en , so k m in den t, tö bbek k özö tt a zt, h ogy c sa k a n nyit m ondju nk e l
Harry nek , am en nyit tu dnia kell — m ondta M rs . W easle y, nag y nyom até k ot
hely ezv e a z u to ls ó s z ó ra .
Ron, H erm io ne, F re d é s G eo rg e ú gy k ap kodtá k a t e k in te tü ket S ir iu s é s M rs .
Weasle y k özö tt, m in th a t e n is z m érk őzést n ézn én ek .
Gin ny o tt té rd ep elt e g y ra k ás v ajs ö rö s d ugó k özö tt, é s tá tv a m ara d t s z ájja l
fig yelte a v itá t. L upin S ir iu sra s z eg ezte a s z em ét.
— N em á ll s z án dék om ban tö bbet k özö ln i v ele , m in t a m en nyit tu dnia k ell,
Molly — fe le lte Sir iu s. — D e te k in tv e, hogy ő az, ak i lá tta V old em orto t
vis sz até rn i — az asz ta ln ál ülő k m eg in t m eg borz o ngta k a név halla tá n —
vala m en nyiü nknél t ö bb j o ga v an …
— H arry n em ta g ja a F őnix R en djé n ek — v ág ott a s z av áb a M rs . W easle y.
— M ég c sa k t iz en öt é v es, é s…
— É s v olt a n nyis z o r é le tv esz ély ben , m in t a r e n dta g ok tö bbsé g e! — f e je zte
be a m ondato t S ir iu s. — E gyese k nél m ég t ö bbsz ö r i s !
— S en ki n em v ita tja H arry é rd em eit — m ondta fo kozó dó in dula tta l M rs .
Weasle y. Ö kölb e s z o ru lt k eze r e m eg ni k ezd ett a k arfá n . — D e m iv el m ég …
— H arry m ár n em g yere k ! — s z ak íto tta f é lb e i n gerü lte n S ir iu s.
— D e n em is f e ln őtt! — v ág ott v is sz a k ip ir o so dott a rc cal a z a ssz o ny. — Ő
nem J a m es!
— K ösz ö nöm , d e tis z tá b an v ag yok v ele , h ogy H arry k ic so da — fe le lte
fa g yosa n S ir iu s.
— N em v ag yok b iz to s b en ne! — h áb org ott M rs . W easle y. — N éh a ú gy
besz éls z r ó la , m in th a a zt h in néd , h ogy v is sz ak ap ta d a l e g jo bb b ará to dat!
— M ié rt b aj a z? — v ete tte k özb e H arry .
— A zért, H arry , m ert te n em a z a p ád v ag y, b árm en nyir e is h aso nlíta sz rá !
— fe le lte M rs . W easle y, te k in te té t to váb bra is S ir iu s sz em éb e fú rv a. — M ég
is k olá b a j á rs z , é s e zt n em f e le jth etik e l a zo k a f e ln őtte k , a k ik f e le lő se k é rte d !
— Ú gy é rte d , f e le lő tle n k ere sz ta p a v ag yok? — f o rty an t f e l S ir iu s.
— Ú gy é rte m , h ogy v ilá g élé te d ben v ak m erő é s fo rró fe jű v oltá l. E zért is
kéri D um ble d ore , h ogy m ara d j a h ázb an , é s…
— A D um ble d ore -tó l k ap ott i n str u kció im n em t a rto zn ak i d e! — c sa tta n t f e l
Sir iu s.
— A rth ur! — f o rd ult a f é rjé h ez M rs . W easle y. — A rth ur, m ondj m ár te is
vala m it!
Mr. W easle y n em s z ó la lt m eg a zo nnal. L ev ette a s z em üveg ét, é s k om óto sa n

meg tö rö lte a t a lá rja u jjá v al, k erü lv e f e le sé g e p illa n tá sá t. M ik or v ég zett, a z o rrá ra
big gyesz te tte a s z em üveg et, é s c sa k u tá n a k ezd ett b esz éln i:
— D um ble d ore tu dja , h ogy e z m ost ú j h ely zet, M olly . H arry m osta n tó l a
fő had is z állá so n la k ik , ú gyhogy eg y b iz o nyos m érté k ig b e k ell av atn unk ő t a
dolg okba. E zt D um ble d ore s e m v ita tja .
— R en dben , d e m ég is c sa k tú lz ás a d ni a lá a lo vat, h ogy k érd ezzen , a m it
csa k a k ar!
— A m ag am ré sz érő l — sz ó la lt m eg L upin , s vég re le v ette te k in te té t
Sir iu sró l — M rs . W easle y re m én yked ve nézett rá , háth a ben ne vég re
sz ö vets é g esre le l — úgy véle m , H arry jo bban já r, ha m i tá jé k ozta tju k a
hely zetr ő l — p ers z e c sa k n ag y v onala k ban — m in t h a v ala m i z av aro s v álto zato t
halla n a… m áso któ l.
Ezt sz elíd , sz in te k if e je zéste le n arc cal m ondta , d e H arry b iz to sra v ette ,
hogy h a m ás n em is , L upin se jti, h ogy n éh án y te le fü l tú lé lte M rs . W easle y
ra zziá já t.
Az a ssz o ny m ély et só hajto tt, m ajd m ég e g ysz er k örü ln ézett, d e e g yetle n
biz ta tó t e k in te tte l s e m t a lá lk ozo tt.
— R en dben — sz ó lt v ég ül. — L áto m , le fo gto k sz av azn i. D e eg yet n e
fe le jts e te k e l: D um ble d ore -n ak b iz to sa n jó o ka v olt r á , h ogy m eg kím élje H arry t
ezek tő l a d olg októ l, é s é n , a k i a l e g in káb b a s z ív em en v is e le m H arry s o rs á t…
— H arry n em a f ia d , M olly — j e g yezte m eg c se n dese n S ir iu s.
— D e o ly an n ek em , m in th a a z le n ne — v ág ta r á h ev ese n M rs . W easle y. —
Ki m ásra s z ám íth atn a?
— P éld áu l a k ere sz ta p já ra ! — f e le lte S ir iu s.
Mrs . W easle y f e lh úzta a z o rrá t.
— H át p ers z e… — s z ó lt e p ése n . — C sa k hogy e lé g k örü lm én yes le tt v oln a
vig yázn od r á , a m íg a z A zk ab an ban ü lté l.
Sir iu s f e le m elk ed ett a s z ék éb ől.
— M olly — sz ó lt sz ig orú an L upin — n em te v ag y a z e g yetle n e n nél a z
asz ta ln ál, a k i j ó t a k ar H arry nek . Ü lj l e , S ir iu s!
Mrs . W easle y re m eg ő sz ájja l hallg ato tt. S ir iu s la ssa n vis sz aü lt, de arc a
fa lf e h ér v olt a z i n dula ttó l.
— E bben a t é m áb an s z erin te m H arry nek i s v an s z av a — f o ly ta tta L upin . —
Elé g n ag y m ár a h hoz, h ogy e ld önth esse , m it a k ar.
— S zere tn ém m eg tu dni, m i a h ely zet — v ág ta r á h ab ozás n élk ül H arry .
Nem nézett rá M rs . W easle y re . Jó le se tt nek i, hogy az assz o ny fia k én t
sz ere ti őt, ugyan ak kor bossz an to tta a tú lz ásb a vitt fé lté s és bab usg atá s. Jó l
mondta S ir iu s: ő m ár n em g yere k .
— V ita le zárv a! — sz ó lt k is sé re k ed te n M rs . W easle y. — G in ny, R on,

Herm io ne, F re d , G eo rg e — i n dulja to k k if e lé a k onyháb ól!
Az é rin te tte k e g y e m berk én t h örd ülte k f e l.
— M i m ár n ag ykorú ak v ag yunk! — h ars o gta a F re d -G eo rg e p áro s.
— H a H arry m ara d hat, é n m ié rt n em ? — k ia b álta R on.
— E ngem i s é rd ek el, a n ya! — n yafo gott G in ny.
— N em ! — M rs . W easle y v illá m ló te k in te tte l fe lp atta n t. — S zó se le h et
ró la , h ogy…
— F re d et é s G eo rg e-o t n em tilth ato d k i, M olly — s z ó lt k özb e f á su lta n M r.
Weasle y. — Ő k t é n yle g n ag ykorú ak .
— D e m ég i s k olá b a j á rn ak !
— A t ö rv én y s z erin t f e ln őtte k — c só válta a f e jé t M r. W easle y.
Mrs . W easle y a rc a i m már p ap rik ap ir o s v olt.
— N em b án om , F re d é s G eo rg e m ara d ja n ak , d e R on…
— H arry ú gyis elm ond m in den t n ek em és H erm io nén ak ! — elle n kezett
Ron. — U gye… u gye, H arry ? — t e tte h ozzá b iz o nyta la n ul, é s b ará tjá ra n ézett.
Harry f e jé n á tf u to tt a g ondola t, h ogy n em et m ond — h ad d p ró bálja k i R on,
mily en érz és kir e k esz te ttn ek le n ni. D e bossz ú vág ya nyom ban sz erte fo sz lo tt,
mik or t e k in te te t a lá lk ozo tt R onév al.
— H át p ers z e! — f e le lte .
Két b ará tjá n ak f e lr a g yogott a z a rc a.
— J ó l v an ! — c sa p ott a z a sz ta lr a M rs . W easle y. — N em é rd ek el! — G in ny
— á g yba!
A k is lá n y s e m v ette n ém án tu dom ásu l a z íté le te t. M ég a k in ti lé p cső rő l is
beh alla ts z o tt a h is z tiz ése , s m iu tá n a n yjá v al fe lé rte k a z e lő sz o báb a, M rs . B la ck
dobhárty asz ag gató v is ítá sa i s f e lh an gzo tt.
Lupin n yom ban e lin dult, h ogy le cse n desíts e a p ortr é t; a b esz élg eté s c sa k
azu tá n fo ly ta tó dott, hogy vis sz até rt, becsu kta m ag a m ögött az ajtó t, és újr a
hely et f o gla lt a z a sz ta ln ál.
— J ó l v an , H arry — s z ó lt S ir iu s. — M ir e v ag y k ív án csi?
Harry n ag y l e v eg őt v ett, é s k im ondta a k érd ést, a m i e g y h ónap ja k ín ozta .
— H ol v an V old em ort? — A n év tő l m eg in t m in den ki ö ssz ere zzen t, d e
Harry n em tö rő dött v ele . — M it c sin ál? H allg atta m a m uglih ír e k et, d e s e m mir ő l
nem s z ám olta k b e, a m i m ögött ő á llh atn a. N em b esz élte k fu rc sa h alá le se te k rő l
vag y e ff é lé k rő l.
— A zért, m ert n em i s t ö rté n te k f u rc sa h alá le se te k — f e le lte S ir iu s.
— L eg alá b bis m i e g yrő l s e t u dunk, p ed ig e lé g gé j ó l v ag yunk i n fo rm álv a.
— T öbbet t u dunk, m in t h in né — b ólo gato tt L upin .
— H ogyhogy ab bah ag yta a gyilk olá st? — kérd ezte H arry , ak i tu dott
Vold em ort k orá b bi r é m te tte ir ő l.

— N em a k arja f e lh ív ni m ag ára a f ig yelm et — v ála sz o lta S ir iu s. — A z m ost
vesz ély es le n ne rá nézv e. A vis sz até ré se ugyan is nem úgy sik erü lt, ah ogy
te rv ezte . E gy k ic sit e ls z ú rta a d olg ot.
— P onto sa b ban t e s z ú rta d e l n ek i — t e tte h ozzá e lé g ed ett m oso lly al L upin .
— M iv el? — c so dálk ozo tt H arry .
— A zzal, h ogy é le tb en m ara d tá l — m ondta S ir iu s. — A te rv a z v olt, h ogy
csa k a halá lf a ló k tu dja n ak a vis sz até ré sé rő l. C sa k hogy te m eg sz ö kté l, és
sz étk ürtö lte d a h ír t.
— É s a z a z e m ber, a k in ek T udodki a le g kev ésb é a k arta a z o rrá ra k ötn i a
dolg ot — v ette á t a s z ó t L upin — v ag yis D um ble d ore , a te jó volto dból a z e ls ő k
közö tt é rte sü lt a z e se m én yrő l.
— É s a z m ié rt o ly an l é n yeg es? — é rte tle n ked ett H arry .
— T ré fá ls z ? — h ork an t fe l B ill. — D um ble d ore a z e g yetle n e m ber, a k itő l
Tudodki v ala h a é le té b en t a rto tt.
— H ála n ek ed , D um ble d ore a lig e g y ó rá v al V old em ort v is sz até ré se u tá n
össz eh ív hatta a F őnix R en djé t — m ondta S ir iu s.
— N a é s m it c sin ált a zó ta a R en d? — k érd ezte H arry , v ég ig nézv e a je le n
lé v ő f e ln őtte k en .
— A zo n d olg oztu nk, é s d olg ozu nk m ost is , h ogy m eg hiú síts u k V old em ort
te rv eit — f e le lte S ir iu s.
— H onnan t u djá to k, m ik a t e rv ei? — s ie te tt a k övetk ező k érd ésse l H arry .
— D um ble d ore -n ak v an e g y k ép te le n nek t ű nő e lm éle te — f e le lte L upin . —
Dum ble d ore k ép te le n e lm éle te i p ed ig á lta lá b an h ely tá lló nak b iz o nyuln ak .
— N a é s m it t e rv ez V old em ort D um ble d ore s z erin t?
— E lő sz ö r is ú jr a fe l a k arja é p íte n i a h ad se re g ét — fo gott b ele a v ála sz b a
Sir iu s. — R ég en való ban je le n tő s erő k állta k a re n delk ezésé re : re n gete g
bosz o rk án y és vará zsló , ak ik et zsa ro lá ssa l vag y vará zsla tta l a sz o lg ála tá b a
állíto tt; h űsé g es c sa tló sa i, a h alá lf a ló k, n o m eg s z ázfé le s ö té t t e re m tm én y. M ag ad
hallo tta d , h ogy b e a k arta s z erv ezn i a z ó riá so kat — é s ő k c sa k e g y c so port a s o k
közü l, a k ik et m eg a k ar n yern i m ag án ak . V old em ort n em o ly an b olo nd, h ogy e g y
maro knyi h alá lf a ló val a z o ld alá n á lljo n k i a M ág ia ü gyi M in is z té riu m e lle n .
— S zó val i g yek ezte k m eg ak ad ály ozn i, h ogy s z ö vets é g ese k et s z ere zzen ?
— I g en , a zo n v ag yunk — b ólin to tt L upin .
— M ily en m ódsz erre l?
— A le g fo nto sa b b fe la d at — m ag yará zta B ill — m in él tö bb em bert …
meg győzn i r ó la , h ogy T udodki v aló ban v is sz até rt. Ő k u gyan is a ttó l f o gva j o bban
vig yázn ak m ag ukra . D e a d olo g n eh ezeb ben m eg y, m in t h in néd .
— M ié rt?
— A m in is z té riu m h ozzáállá sa m ia tt — fe le lte T onks. — L átta d , h ogyan

re ag ált C orn eliu s C ara m el, m ik or s z ó ltá l, h ogy T udodki v is sz até rt. H át a zó ta s e
válto zo tt a v éle m én ye. C sö könyöse n k ita rt a m elle tt, h ogy n em t ö rté n t s e m mi.
— D e h át m ié rt… ?! — k érd ezte e lk ese re d ette n H arry . — M ié rt n em h allg at
az e sz ére ? H a D um ble d ore …
— A hogy m ondod, itt v an a k uty a elá sv a — sz ó la lt m eg M r. W easle y,
kese rű f in to rra l a z a rc án . — D um ble d ore …
— C ara m el u gyan is r e tte g t ő le — m ag yará zta T onks.
— R ette g D um ble d ore -tó l? — n ézett r á h ite tle n ked ve H arry .
— D um ble d ore állító la g os háts ó sz án dék aitó l re tte g — ponto síto tt M r.
Weasle y. — C ara m el a zt h is z i, D um ble d ore ö ssz eesk üvést s z erv ez e lle n e. A z a
mán iá ja , h ogy D um ble d ore m ág ia ü gyi m in is z te r a k ar l e n ni.
— D e h át D um ble d ore -n ak e sz éb en s in cs…
— P ers z e, e zt m i n ag yon jó l tu dju k — le g yin te tt M r. W easle y. — A kkor s e
ak art m in is z te r l e n ni, m ik or M illic en t B ag nold v is sz av onult, p ed ig n ag yon s o kan
pró báltá k rá b esz éln i, hogy válla lja el a posz to t. Cara m el hely ette ült a
bárs o nysz ék be, é s a zó ta s e f e le jte tte e l, m en nyie n tá m ogattá k a zt a D um ble d ore -
t, a k i n em i s j e le n tk ezett a z á llá sra .
— C ara m el n ag yon jó l tu dja — v ette á t a s z ó t L upin — h ogy D um ble d ore
so kkal b ölc se b b és rá te rm ette b b, m in t ő . M in is z te rs é g e els ő év eib en fo ly to n
Dum ble d ore -h oz ro han gált se g íts é g ért és jó ta n ácsé rt. D e késő bb, m iu tá n
meg ére zte a h ata lo m íz ét, m eg nőtt az ö nbiz alm a. M ost m ár im ád m ág ia ü gyi
min is z te r le n ni, és ab ba is sik erü lt bele éln ie m ag át, hogy ő a nag y ész ,
Dum ble d ore p ed ig c sa k e g y p itiá n er b ajk ev erő .
— H ogy g ondolh at ily et? — c sa tta n t fe l H arry . — K om oly an k ép es a zt
hin ni, h ogy D um ble d ore c sa k k ita lá lta … h ogy é n c sa k k ita lá lta m a z e g ész et! ?
— H a elis m ern é, h ogy V old em ort v is sz até rt — m ag yará zta S ir iu s — a
min is z té riu m nak o ly an sú ly ú v áls á g hely zete t k elle n e k ezeln ie , a m ih ez h aso nló
nem v olt a z e lm últ k özel tiz en nég y é v ben . C ara m eln ek e g ysz erű en n in cs e re je
sz em ben ézn i a sz ö rn yű té n nyel. S okkal k én yelm ese b b ab ba a h itb e rin gatn ia
mag át, h ogy D um ble d ore á lh ír e k et t e rje sz tv e p ró bálja m eg fú rn i ő t.
— É rte d m ár a p ro blé m át? — k érd ezte L upin . — A m íg a m in is z té riu m
kita rt am elle tt, hogy Vold em ort nem je le n t vesz ély t, ad dig neh éz az
elle n kező jé rő l m eg győzn i a z e m bere k et. M ár c sa k a zért is , m ert ő k s e s z ív ese n
his z n ek el eg y ily en sz ö rn yűsé g et. R áad ásu l a m in is z té riu m fo ly am ato sa n
meg ak ad ály ozza, h ogy a
Reg geli P ró fé ta
a k ár e g yet is le h ozzo n a z ú gynev ezett
„D um ble d ore -fé le ré m hír e k ” közü l, úgyhogy a vará zsló tá rs a d alo m nag y
ré sz én ek s e jte lm e s in cs r ó la , m i t ö rté n t. E zálta l p ed ig k önnyű p ré d át j e le n te n ek a
halá lf a ló knak , a k ik s z em re b ben és n élk ül h asz n áljá k a z I m periu s-á tk ot.
— D e ti fig yelm ezte tite k az em bere k et… ! — m ondta H arry , és kérd ő

te k in te té t v ég ig já ra tta M r. W easle y, S ir iu s, B ill, M undungus, L upin és T onks
arc án . — S zó lto k n ek ik , h ogy V old em ort v is sz até rt, n em ?
A f e ln őtte k k ese rű m oso lly al v ála sz o lta k .
— M iv el e n gem m in den ki ő rü lt tö m eg gyilk osn ak ta rt, é s a m in is z té riu m
tíz ezer galle o nos vérd íja t tű zö tt ki a fe je m re , nem voln a tú l jó ötle t, ha
elk ezd en ék r ö pla p okat o sz to gatn i a z u tc án — m ondta S ir iu s.
— E ngem s e s o kan s z o kta k m eg hív ni v acso rá ra — f ű zte h ozzá L upin . — A
tö bbsé g v ala m ié rt i d eg en ked ik a v érfa rk aso któ l.
— T onks é s A rth ur e lv esz te n ék a m in is z té riu m i á llá su kat, h a e lk ezd en én ek
nyílta n a g itá ln i — fo ly ta tta S ir iu s. — M árp ed ig n ag yon fo nto s, h ogy le g yen ek
em bere in k a m in is z té riu m ban . V old em ortn ak i s v an nak .
— A zért n éh án y e m bert m ár sik erü lt m eg győzn ünk — je g yezte m eg M r.
Weasle y. — T onkso t p éld áu l — ő ré g en n em v olt ta g ja a re n dnek , h is z g yere k
volt m ég , d e m in t a u ro r, jó sz o lg ála to t te h et n ek ünk. K in gsle y S hack le b olt is
re m ek f o gás v olt; ő v ezeti a S ir iu s u tá n i h ajtó vad ász ato t, e zért o dab en t m ost ú gy
tu djá k , h ogy a k ere sz ta p ád T ib etb en b ujk ál.
— D e h a s e n ki n em te rje sz ti a h ír t, h ogy V old em ort v is sz até rt… — k ezd te
Harry .
— K i m ondta , hogy se n ki nem te rje sz ti? — nézett rá S ir iu s. — M it
gondols z , m ié rt t á m ad já k a n nyit D um ble d ore -t?
— M ir ő l b esz éls z ? — k érd ezett v is sz a m eg ütk özv e H arry .
— Szü nte le n ül azo n dolg ozn ak , hogy le ro m boljá k a te k in té ly ét —
mag yará zta L upin . — N em o lv asta d a m últ h éte n a
Reg geli P ró fé tá t
? A zt ír tá k ,
hogy Dum ble d ore -t kis z av aztá k a M ág uso k Nem zetk özi Szö vets é g én ek
eln öksé g éb ől, m ert ö re g sz ik é s m ár n em fo ro g o ly an jó l a z a g ya. E hhez k ép est
az ig azsá g az, hogy a m in is z té riu m em bere i sz av aztá k ki őt, m iu tá n eg y
fe ls z ó la lá s k ere té b en b eje le n te tte , h ogy V old em ort v is sz até rt. A W iz en gam otb an
— a Leg fe ls ő bb Vará zsló bír ó sá g ban — betö ltö tt fő m ág usi tis z tjé tő l is
meg fo sz to ttá k , é s t e rv ezik , h ogy e lv esz ik t ő le a M erlin -d íj a ra n y f o kozatá t.
— D um ble d ore e rre a zt s z o kta m ondan i — v ete tte k özb e v ig yoro gva B ill
— h ogy n ek i m in deg y, m it c sin áln ak , c sa k n e v eg yék k i a k ép ét a c so kib ék a-
kárty ák k özü l.
— P ed ig e zen n em k elle n e n ev etn i — c só válta a f e jé t M r. W easle y. — H a
to váb bra is n yílta n u jja t h úz a m in is z té riu m mal, a k ár a z A zk ab an ba is k erü lh et,
márp ed ig az ég óvjo n m in ket attó l, hogy Dum ble d ore -t beb örtö nözzék .
Tudjá to kki c sa k a d dig ily en ó vato s, a m íg tu dja , h ogy D um ble d ore á tlá t r a jta , é s
ré se n v an . H a D um ble d ore -t k iv onjá k a f o rg alo m ból, r ö gtö n e ls z ab ad ul a p okol.
— D e h a V old em ort to váb bi h alá lf a ló kat p ró bál b esz erv ezn i, a k kor g yors a n
elte rje d , h ogy v is sz até rt, n em ? — k érd ezte n yugta la n ul H arry .

— V old em ort n em ú gy g yűjt s e re g et, h ogy b ek opogta t a z e m bere k hez —
rá zta a fe jé t S ir iu s. — F élr e v ezeté sse l, b űbájja l é s z sa ro lá ssa l d olg ozik . N ag y
ru tin ja v an a titk os s z erv ezk ed és m űvész eté b en . E gyéb kén t p ed ig n em csa k e zzel
fo gla lk ozik . V an nak o ly an te rv ei, a m ely ek et f e ltű nés n élk ül, e g yed ül is m eg tu d
való síta n i. P illa n atn yila g a zo kra k oncen tr á l.
— M i m ás k ell n ek i, m in t s z ö vets é g ese k ? — t e tte f e l a k érd ést H arry . L átn i
vélte , h ogy S ir iu s é s L upin l o pva e g ym ásra p illa n ta n ak .
— O ly asm i, a m it c sa k lo pássa l s z ere zh et m eg — f e le lte S ir iu s, m ajd H arry
érte tle n arc k if e je zésé t lá tv a hozzáte tte : — E gy fe g yverre gondolo k. O ly an
fe g yverre , a m i l e g utó bb n em v olt a b ir to káb an .
— L eg utó bb, a m ik or h ata lm a t e ljé b en v olt?
— I g en .
— M if é le f e g yverrő l b esz éls z ? V esz ély ese b b, m in t a z A dav a K ed av ra ?
— M ost m ár t é n yle g e lé g !
A k özb esz ó ló M rs . W easle y v olt; o tt á llt a z a jtó m elle tt, a s ö té tb en .
Harry n em is v ette é sz re , h ogy id őközb en v is sz até rt — m ost k arb a fo nt
kézzel á llt, é s n em v olt k ev ésb é d ühös, m in t t á v ozása k or.
— In dulá s le fe k üdni, eg y-k ettő ! Min dan nyia n ! — te tte hozzá
nyom até k osa n , é s k ülö n-k ülö n r á n ézett F re d re , G eo rg e-ra , R onra é s H erm io néra .
— N em p ara n cso lg ath ats z n ek ünk… — k ezd ett f e le se ln i F re d .
— H allg ass! — to rk olta le M rs . W easle y, m ajd r e m eg ő ta g okkal S ir iu sh oz
fo rd ult: — É ppen ele g et m ondta to k H arry nek . H a to váb b fo ly ta tjá to k, ak ár
rö gtö n f e l i s v eh etite k ő t a R en dbe.
— M ié rt i s n e? — k ap ott a z ö tle te n H arry . — S zív ese n b elé p nék . B e a k aro k
lé p ni! H arc o ln i a k aro k!
— N em .
A d önté st n em M rs . W easle y, h an em L upin m ondta k i.
— C sa k nag ykorú vará zsló k le h etn ek a R en d ta g ja i — fo ly ta tta . —
Oly an ok, ak ik k ijá rtá k az is k olá t — te tte h ozzá, ele jé t v év e F re d és G eo rg e
közb esz ó lá sá n ak . — A m unkán k o ly an v esz ély ek kel já r, a m ely ek rő l f o galm ato k
sin cs, e g yik őtö knek s e … M olly nak i g aza v an , S ir iu s. É pp e le g et m ondtu nk.
Sir iu s válla t vont, de nem vita tk ozo tt a dönté sse l. M rs . W easle y
para n cso ló an in te tt fia in ak é s H erm io nén ak , s a zo k k elle tle n ül b ár, d e so rb an
fe lá llta k . H arry , l á tv a, h ogy a v ita e ld őlt, k övette p éld áju kat.

H ato d ik f e je zet
A n em es é s n agy m últ ú B la ck -h áz
Mrs . W easle y m ogorv án k övette H arry ék et a h ázo n k ere sz tü l.
— A zo nnal l e fe k üdtö k, é s e g y h an got s e h allja k ! — s z ó lt, m ik or f e lé rte k a z
e ls ő e m ele tr e . — H oln ap fá ra sz tó n ap unk le sz . G in ny re m élh ető le g m ár a ls z ik
— t e tte h ozzá, H erm io nén ak c ím ezv e. — P ró báld n em f e lé b re sz te n i ő t.
— P ers z e, a ls z ik — m oro gta F re d , m iu tá n H erm io ne e lb úcsú zo tt t ő lü k, s ő k
f o ly ta ttá k ú tju kat a lé p cső n. — F utó fé re g le g yek , h a G in ny fé l ó rá n b elü l n em
s z ed k i m in den t H erm io néb ól, a m i o dale n t e lh an gzo tt.
Mrs . W easle y, a m áso dik e m ele tr e é rv e, a f iú k h áló sz o bája f e lé m uta to tt:
— R on, H arry , i n dulá s a lu dni.
— J ó é jt! — b úcsú zo tt a k ét f iú a z i k re k tő l.
— S zép á lm okat! — k acsin to tt F re d .
Mrs . W easle y le n düle te se n b ecsu kta — s z in te b ecsa p ta — a z a jtó t H arry ék
m ögött. A h áló sz o ba m ost m ég s ö té te b bnek é s n yom asz tó bbnak tű nt, m in t e ls ő
l á tá sra . A z ü re s k ép a fa lo n la ssa n , e g yen le te se n s z u sz o gott, m in th a lá th ata tla n
l a k ója a lu dna. H arry p iz sa m át h úzo tt, le te tte a sz em üveg ét, é s b eb újt a h id eg
á g yba. R on bag oly cse m eg ét dobott a sz ek ré n y te te jé re , hogy le cse n desíts e
H ed vig et é s P ulip in ty et, a k ik a c ső rü ket c sa tto gta ttá k , é s n yugta la n ul s u hogta ttá k
s z árn yaik at.
— N em en ged hetjü k k i ő ket m in den este v ad ász n i — m ag yará zta R on,
m ik özb en ő i s p iz sa m áb a b újt. — D um ble d ore a ttó l t a rt, h ogy g yan út k elte n e, h a
t ú l s o k b ag oly r ö pködne a t é r f ö lö tt. J a p ers z e… e l i s f e le jte tte m …
Odasé tá lt a z a jtó hoz, é s b ere te sz elte .
— M ié rt k ell b ezárk ózn unk?
— Sip or m ia tt — fe le lte Ron, és le o lto tta a villa n yt. — M iu tá n
m eg érk ezte m id e, r ö gtö n a z e ls ő é jje l h ajn ali h áro m kor b esé tá lt. H id d e l, n em jó
é rz és a rra é b re d ni, h ogy a sz o b ád ban m ász k ál. E gyéb kén t… — R on le fe k üdt,
b ek uco ro dott a ta k aró alá , aztá n bará tja fe lé fo rd ult. H arry lá tta fe jé n ek
k örv onala it a s z ü rk e a b la k on á t b esz ű rő dő h old fé n yben . — … mi a v éle m én yed ?
Harry nek n em k elle tt m eg kérd ezn ie , m ir e g ondol R on.
— H át, n em s o k o ly at m ondta k e l, a m ir e n e j ö hettü nk v oln a r á m ag unktó l i s
— f e le lte , v ég ig gondolv a a k onyháb an e lh an gzo tta k at.
— T ula jd onkép pen c sa k a rró l b esz élte k , h ogy a r e n d ig yek sz ik e lé rn i, h ogy
m in él k ev ese b ben c sa tla k ozzan ak V ol…

Ron f e ln yögött.
— … dem orth oz — f e je zte b e n yom até k osa n H arry . — M ik or f o god v ég re a
nev én n ev ezn i? S ir iu s é s L upin s e t u dodkiz n ek .
Ron e le re sz te tte a f ü le m elle tt a s z em re h án yást.
— Ig en , ig azad van — m ondta . — M ár sz in te m in den t tu dtu nk, am it
elm ondta k , p ers z e c sa k m ert h asz n áltu k a t e le fü le t. A z e g yetle n ú jd onsá g …
Pukk!
— A úú!
— N e o rd íts , R on, k ülö nben a n ya r á n k t ö ri a z a jtó t!
— M in dkette n a t é rd em re h oppan álta to k!
— J ó l v an n a, s ö té tb en s o kkal n eh ezeb b c élo zn i.
Harry F re d é s G eo rg e e lm osó dott k örv onala it p illa n to tta m eg .
Az i k re k l e u gro tta k R on á g yáró l. A ztá n m eg nyik ord ulta k H arry m atr a cán ak
ru gói — G eo rg e l e ü lt v ala h ova a l á b áh oz.
— M ár o tt t a rto tta to k… ? — k érd ezte G eo rg e.
— M árm in t a f e g yvern él, a m ir ő l S ir iu s b esz élt? — k érd ezett v is sz a H arry .
— J ó l e ls z ó lta m ag át — je g yezte m eg k ajá n ul F re d , a k i R on á g ya s z élé re
te le p ed ett. — A rró l n em h allo ttu nk a j ó ö re g t e le fü lö n, m i?
— S zerin te te k m i l e h et a z? — k érd ezte H arry .
— B árm i — f e le lte F re d .
— D e a z A vad a K ed av rá n ál n em le h et ro ssz ab b — s z ó lt tű nődve R on. —
Mi r o ssz ab b a h alá ln ál?
— L eh et, h ogy o ly asm i, a m i e g y c so m ó e m bert tu d m eg öln i e g ysz erre —
ta lá lg ato tt G eo rg e.
— V ag y e g y k ülö nöse n f á jd alm as g yilk olá si m ódsz er — m ondta s z o ro ngva
Ron.
— H a f á jd alm at a k ar o kozn i, o tt v an n ek i a C ru cia tu s-á to k — v ete tte e lle n
Harry . — A nnál h atá so sa b b f e g yverre n in cs s z ü ksé g e.
A besz élg eté sb en sz ü net állt be. H arry tu dta , hogy a tö bbie k is azo n
tö pre n gen ek , v ajo n m if é le s z ö rn yűsé g re l e h et k ép es a z a v ala m i.
— É s s z erin te te k m ost h ol v an a z a f e g yver? — k érd ezte G eo rg e.
— R em éle m , a m ie in k k ezéb en — f e le lte n yugta la n ul R on.
— H a i g en , a k kor b iz to s D um ble d ore ő rz i — v éle k ed ett F re d .
— H ol? — k ap ta f e l a f e jé t R on. — T alá n a R oxfo rtb an ?
— L efo gad nám , h ogy o tt! — v ág ta rá iz g ato tta n G eo rg e. — A b ölc se k
kövét i s o tt r e jte tte e l!
— D e e g y ily en v esz ély es fe g yver b iz to s so kkal n ag yobb, m in t a k ő —
csó válta a f e jé t R on.
— N em f e lté tle n ül — f e le lte F re d .

— A m ére t é s a h até k onysá g n em f ü gg ö ssz e — e rő síte tte m eg G eo rg e. —
Erre G in ny a l e g jo bb p éld a.
— H ogyhogy? — c so dálk ozo tt H arry .
— N em p ró bálta m ég k i r a jta d a r é m den ev ér r o ntá sa it?
— C sitt! — s z ó lt h ir te le n F re d , é s f e lá llt. — F üle lje te k !
A f iú k e ln ém ulta k . V ala k i k özele d ett a l é p cső n.
— E z a n ya — m ondta G eo rg e. A k övetk ező p illa n atb an fe lh an gzo tt a jó l
is m ert p ukkan ás, és H arry ére zte , h ogy a m atr a cát m ár n em n yom ja se m mi.
Néh án y m áso dperc cel k éső bb m eg re ccse n t a p ad ló a z a jtó e lő tt — M rs . W easle y
odak in tr ő l h allg atta , h ogy b esz élg etn ek -e .
Hed vig é s P ulip in ty s z o m orú an h uhogta k . A p ad ló m eg in t r e cse g ni k ezd ett:
Mrs . W easle y t o váb bin dult a l é p cső n, h ogy a z i k re k et i s e lle n őriz ze.
— N em b íz ik b en nünk — á lla p íto tta m eg s é rtő dötte n R on.
Az e ste e se m én yei jó s o k tö pre n gen iv aló val s z o lg álta k ; H arry e lő re tu dta ,
hogy m ég ó rá k ig n em tu d m ajd ela lu dni. S zív ese n to váb b b esz élg ete tt v oln a
Ronnal, de M rs . W easle y m ost fe lü lr ő l közele d ett, s m ik or a lé p ése i vég re
elh alta k , m áso k in dulta k el fe lf e lé … H arry tis z tá n hallo tta , hogy so klá b ú,
cse n des lé p tű lé n yek n yüzsö gnek a h áló sz o ba a jta ja e lő tt, s H ag rid , a le g en dás
lé n yek g ondozása t a n ár a zt m ondja :
— H át n em g yönyörű ek ? E bben a f é lé v ben a f e g yvere k rő l t a n ulu nk…
Harry m ár lá tta is a b estiá k at: a te stü k f e j h ely ett á g yúcső ben v ég ző dött…
min d f e lé je f o rd ulta k … ő h asra v ete tte m ag át…
Aztá n arra esz m élt, hogy össz eg öm böly ödve fe k sz ik a ta k aró ala tt, és
Geo rg e h ars á n y h an gja t ö lti b e a s z o bát.
— A nya a zt ü zen i, h ogy k elje te k f e l, r e g geliz zete k m eg a k onyháb an , a ztá n
men je te k a s z alo nba s e g íte n i n ek i. S okkal tö bb d oxi v an , m in t h itte , a k an ap é
ala tt m eg t a lá lt e g y f é sz ek re v aló d öglö tt g oly m ókot.
Fél ó rá v al k éső bb H arry é s R on — i m már f e lö ltö zv e, r e g geliv el a h asu kban
— b elé p te k a z e ls ő e m ele te n t a lá lh ató s z alo nba.
A hossz ú kás, m ag as m en nyezetű hely is é g ola jz ö ld fa la it kosz o s, ré g i
kárp ito k b oríto ttá k . A sz ő nyeg ből m in den lé p ésn él p orfe lh ő g om oly gott fe l, a
hossz ú , m ohazö ld b árs o nyfü ggönyökből p ed ig o ly an h an gos z ü m mögés á ra d t,
min th a tö bb kap tá rra való m éh fé sz k eln e ben nük. M rs . W easle y, H erm io ne,
Gin ny, F re d é s G eo rg e e fü ggön yök e lő tt c so porto su lta k . E lé g k ülö nös lá tv án yt
nyújto tta k , m iv el m in deg yik üknek k en dő ta k arta az arc át, s k ezü kben fe k ete
fo ly ad ék kal t ö ltö tt, s z ó ró fe je s ü veg et t a rto tta k .
— K össé te k b e a z a rc o to kat, é s fo gja to k e g y-e g y p erm ete ző t — u ta síto tta
Mrs . W easle y H arry t és R ont, s eg y v ék ony lá b ú asz ta l fe lé m uta to tt, am in
to váb bi két üveg állt. — D oxic id van ben ne. S ose lá tta m m ég ily en nag y

te n yész ete t. M i a m an ót c sin ált a z a S ip or a z e lm últ t íz é v ben … ?
Herm io ne arc át fé lig elta k arta a ken dő, de H arry íg y is lá tta , hogy
sz em re h án yó p illa n tá st v et M rs . W easle y re .
— S ip or m ár n ag yon ö re g , e g yed ül b iz to s n em v olt k ép es…
— C so dálk ozn ál, h a lá tn ád , m i m in den re k ép es S ip or, h a b ein dul — v ág ott
Herm io ne s z av áb a S ir iu s, a k i é p p e k kor l é p ett b e a z a jtó n.
Kezéb en v érfo lto s z sá k ot ta rto tt, a m i fé lig te le v olt d öglö tt p atk án yokkal
vag y v ala m i h aso nló val. — C sik ócső rtő l j ö vök, m ost e te tte m m eg — t e tte h ozzá,
Harry kérd ő te k in te té t lá tv a. — F en t la k ik an yám sz o bájá b an … Ja ig en , a
sz ek re te r.
A p atk án yos z sá k ot e g y k aro ssz ék be d obta , é s v iz sg álg atn i k ezd te a le zárt
búto rt, a m i — H arry c sa k m ost v ette é sz re — f o ly am ato sa n r e m eg ett.
— H át ig en , M olly , s z in te b iz to s, h ogy m um us v an b en ne — je le n te tte k i,
miu tá n bele se tt a kulc sly ukon. — D e azért té n yle g jo bb le sz , ha R ém sz em
bele n éz, m ie lő tt k in yitju k. A nyám at i s m erv e r o ssz ab b i s r e jtő zh et b en ne.
— R en dben , S ir iu s — f e le lte M rs . W easle y.
Sir iu s és az assz o ny m ár- m ár tú lo ntú l udvaria s stílu sá b ól H arry arra
követk ezte te tt, h ogy e g yik ük s e t é rt n ap ir e n dre a z e sti ö ssz esz ó la lk ozás f ö lö tt.
Odale n tr ő l erő te lje s, éle s cse n gősz ó halla ts z o tt. R ögtö n utá n a kitö rt az
ord ító s-v is ító s h an gzav ar, a m it e lő ző e ste a z v álto tt k i, h ogy T onks k ere sz tü le se tt
az e se rn yőta rtó n.
— E zers z er m eg m ondta m , h ogy n e c sö ngesse n ek ! — b ossz an kodott S ir iu s,
azzal k is ie te tt a s z alo nból. M ik özb en le d übörg ött a lé p cső n, is m ét á tjá rta a h ázat
Mrs . B la ck r ik ácso lá sa :
— B ecste le n b ita n gok, elf a jz o tt k orc so k, áru ló k, se m mir e k ellő , m ocsk os
ban da…
— L ég y s z ív es, c su kd b e a z a jtó t, H arry — s z ó lt M rs . W easle y. H arry a d dig
halo gatta a k éré s te lje síté sé t, am ed dig csa k m erte ; h alla n i ak arta , m i tö rté n ik
odale n t. S ir iu sn ak n yilv án sik erü lt ö ssz eh úzn ia a p ortr é fü ggönyét, m ert M rs .
Bla ck eln ém ult. Sir iu s lé p te in ek zaja halla ts z o tt az elő sz o báb ól, aztá n
meg csö rre n t az ajtó lá n c, m ajd k is v árta tv a fe lz en dült eg y m ély h an g, am ib en
Harry K in gsle y S hack le b olté ra i s m ert:
— H estia le v álto tt, ú gyhogy m ost n ála v an M ord on k öpen ye. G ondolta m ,
hag yok e g y j e le n té st D um ble d ore -n ak …
Harry a h átá n é re zte M rs . W easle y te k in te té t. N em a k arta to váb b f e sz íte n i a
húrt, b ecsu kta h át a z a jtó t, é s v is sz até rt a d oxiv ad ász o k c sa p atá h oz.
Mrs . Weasle y le h ajo lt, hogy bele o lv asso n Gild ero y Lock hart
Kárte v őkala u záb a, a m i a d oxik ró l s z ó ló r é sz n él k in yitv a f e k üdt a k an ap én .
— V ig yázzato k, m ert a d oxin ak m ére g fo ga v an , és sz ere t h ara p ni. V an

nála m e g y ü veg a n tis z éru m , d e j o bban ö rü ln ék , h a n em l e n ne s z ü ksé g r á .
Mrs . W easle y fe le g yen ese d ett, m ajd a fü ggöny elé lé p ett, és in te tt a
gyere k ek nek , h ogy m en je n ek k özele b b h ozzá.
— H a sz ó lo k, a zo nnal e lk ezd te k p erm ete zn i! — k özö lte a h ad ite rv et. —
Gondolo m , a z a rc u nkba a k arn ak m ajd r e p üln i, d e a z ü veg en a z á ll, h ogy n éh án y
cse p p a n yag tó l m eg bén uln ak . A m ely ik m ár n em m ozo g, a zt d objá to k b ele e b be
a v ödörb e!
Azzal k ilé p ett a t ű zv onalb ól, é s m ag asra e m elte p erm ete ző jé t.
— F ig yele m … t á m ad ás!
Harry a lig k ezd ett e l sp ric celn i, m áris sz em be ta lá lta m ag át e g y k if e jle tt
doxiv al, a m i a f ü ggöny e g yik r á n cáb ól r ö ppen t k i. A k is b estia f e n yeg ető z ajja l
re zg ette fé n yes, b ogáré h oz h aso nló sz árn yait, k itá to tta tű heg yes fo gacsk ák kal
te li s z ájá t, m eg fe sz íte tte f e k ete , s z ő rö s t e sté t, é s d ühödte n h ad onász o tt n ég y a p ró
öklé v el.
Harry hab ozás nélk ül az arc áb a perm ete zett. A doxi rö pté b en
mozd ula tla n ná d erm ed t, é s m eg le p ően h an gos p uff a n ássa l a k opott sz ő nyeg re
zu han t. H arry f e lk ap ta , é s b ed obta a v ödörb e.
— M it c sin áls z , F re d ? — c sa tta n t fe l M rs . W easle y. — P erm ete zd le , é s
dobd k i!
Harry k ív án csia n o ld alr a n ézett. F re d e g y k ap áló zó d oxit ta rto tt k ét u jja
közé c sip pen tv e.
— É rte tte m — s z ó lt v id ora n , é s e g ykettő re m eg bén íto tta a b estiá t.
Azo nban a m in t M rs . W easle y e lf o rd ult, e g y s z em pilla n tá s a la tt a z se b éb e
sü lly esz te tte .
— D oxim ére g gel a k aru nk k ís é rle te zn i a M ax im ulá n s te rm ék cso portu nkhoz
— s ú gta o da H arry nek G eo rg e.
Harry g yors a n le sp ric celt k ét d oxit, a k ik a z o rrá t n ézté k k i c élp ontu l, m ajd
közele b b a ra sz o lt G eo rg e-h oz, é s f o jto tt h an gon m eg kérd ezte :
— M i a z a M ax im ulá n s t e rm ék cso port?
— O ly an é d essé g ek , a m ely ek tő l m eg bete g sz el — sú gta v ála sz u l G eo rg e,
an yjá t fig yelv e a sz em e sa rk áb ól. — P ers z e, n em le sz el n ag yon b ete g , csa k
an nyir a , h ogy k im eh ess a z ó rá ró l, h a k ed ved ta rtja . M ost a n yáro n fe jle sz te ttü k
ki ő ket F re d del. K étk om ponen sű , s z ín kódolt c se m eg ék . H a le n yele d a R ókázó
Rág csa nara n cssz ín ű fe lé t, hán yni kezd esz . Aztá n am in t elk üld te k a
gyen gélk ed őre , m eg esz ed a p ir o s f e lé t…
— … am itő l nyom ban vis sz an yere d eg ész sé g ed , és a ked ved sz erin ti
élv ezete s e lf o gla lts á g gal tö lth ete d a zt a z id őt, a m it m ásk ülö nben e llo pott v oln a
az éle te d ből eg y lé le k ölő en unalm as ta n óra . Ezzel a sz ö veg gel fo gju k
re k lá m ozn i a c u cco t — s u tto gta F re d , a k i id őközb en k is o m fo rd ált M rs . W easle y

lá tó m ezejé b ől, és sz o rg alm asa n tö m ködte a zse b éb e a sz ő nyeg en fe le jte tt
doxik at. — D e m ég d olg ozn unk k ell a R ág csá n . E gyelő re o ly an h ev es h án yást
okoz, h ogy a k ís é rle ti a la n yok n em t u djá k l e n yeln i a m ásik f e lé t.
— K ís é rle ti a la n yok?
— G eo rg e m eg én — m ag yará zta Fre d . — Felv áltv a pró bálju k ki a
ható an yag okat. G eo rg e te sz te lte a T ets z h alo tt T ab le ttá t, az O rrv érz és O sty át
min dkette n m eg kósto ltu k…
— A nya u tá n a a zt h itte , p árb ajo ztu nk — k unco gott G eo rg e.
— S zó val m űködik a v ará zsv ic cb olt? — k érd ezte H arry , s ú gy te tt, m in th a
meg ig azíta n á a s z ó ró fe je t a z ü veg én .
— Ü zle th ely is é g et s a jn os m ég n em tu dtu nk s z ere zn i — fe le lte F re d . M ég
halk ab bra f o gta h an gjá t, m ert M rs . W easle y e g y p erc re m eg állt, h ogy m eg tö rö lje
vere jté k ező h om lo kát. — E gyelő re cso m ag küld ő sz o lg ála tk én t m űködünk. A
múlt h éte n j e le n t m eg a h ir d eté sü nk a
Reg geli P ró fé tá
ban .
— K ösz ö net é s h ála n ag yle lk ű t á m ogatá so dért — s u tto gta G eo rg e.
— E gyéb kén t n e a g gódj… a n ya n em s e jt s e m mit. N em o lv assa a
Reg geli
Pró fé tá
t, m ió ta h azu gsá g okat í r n ak b en ne r ó la d é s D um ble d ore -ró l.
Harry e lv ig yoro dott. B ár a z e lő ző ta n év v ég én ő m ag a tu km álta r á a z ü zle ti
te rv ek et d éd elg ető W easle y i k re k re a T rim ág us T usá n n yert e zer g alle o njá t, a zért
örü lt, hogy M rs . W easle y nem sz erz ett tu dom ást sz p onzo ri ak ció já ró l. A z
assz o ny nem nézte jó sz em mel, hogy két fia vará zsv ic cb olt- tu la jd onosk én t
kép zeli e l a j ö vőjé t.
A fü ggöny d oxim en te síté se h ossz ú é s fá ra sz tó m unkán ak b iz o nyult. D él is
elm últ m ár, m ik or M rs . W easle y v ég re l e h úzta a rc áró l a k en dőt, é s l e ro sk ad t e g y
karo ssz ék be — csa k hogy ré m ült kiá ltá ssa l rö gtö n fe lp atta n jo n, m iv el rá ü lt
Sir iu s d öglö tt p atk án yair a .
A fü ggöny m ár nem zü m mögött, vis z o nt te lje se n átá zo tt a re n gete g
perm etlé tő l. A la tta á llt a v ödör, te le á ju lt d oxik kal, a m elle tt p ed ig e g y tá l, a m ib e
a kis bestiá k fe k ete to já sa it gyűjtö tté k . E z utó bbia k at C sá m pás érd ek lő dve
sz ag olg atta , a z i k re k p ed ig v ág yak ozv a n ézté k .
— A zo kkal m ajd eb éd utá n fo gla lk ozu nk — m uta to tt M rs . W easle y a
kan dalló m elle tt k étf e lő l á lló v itr in ek re . A z ü veg ajtó k m ögött k ülö nös tá rg yak
eg ész g yűjte m én ye p ih en t: ro zsd ás tő rö k, k arm ok, e g y ö ssz eg öngyölt k íg yóbőr
és eg y so r m eg fe k ete d ett ezü std oboz, Harry sz ám ára is m ere tle n nyelv ű
fe lir a to kkal. A le g baljó sla tú bb tá rg y e g y jó kora o pálk ővel b ed ugasz o lt, d ís z es
kris tá ly pala ck v olt, am i v ala m ily en sö té tp ir o s an yag ot ta rta lm azo tt — H arry
le fo gad ta v oln a, h ogy v ér v an b en ne.
Meg in t m eg sz ó la lt a z é le s h an gú a jtó cse n gő. A g yere k ek e g y e m berk én t
nézte k M rs . W easle y re .

— Itt m ara d to k! — sz ó lt e lle n tm ondást n em tű rő h an gon a z a ssz o ny, é s
fe lk ap ta a k aro ssz ék ből S ir iu s p atk án yos z sá k já t. K özb en o dale n t M rs . B la ck
meg in t r ik ácso ln i k ezd ett. — H ozo k f e l n ek te k s z en dvic se t — s z ó lt m ég v is sz a
Mrs . W easle y, a zzal k im en t a s z o báb ól, é s g ondosa n b ecsu kta m ag a m ögött a z
ajtó t. A s z alo nfo gsá g ra íté lt tá rs a sá g a b ban a m in utu m ban a z a b la k hoz ro han t,
hogy le n ézzen a bejá ra ti ajtó elő tti lé p cső re . E gy to rz o nborz , vörö s üstö köt
lá tta k , m eg e g y r a k ás v ész ese n i m boly gó ü stö t.
— E z M undungus! — a zo nosíto tta a j ö vev én yt H erm io ne. — D e m in ek h oz
en nyi ü stö t?
— V aló sz ín űle g i tt a k arja t á ro ln i ő ket — v éle k ed ett H arry . — R ém lik , h ogy
azn ap este , m ik or őriz etle n ül hag yott en gem , kéte s ere d etű üstö kre m en t el
alk udni.
— Tén yle g — bólin to tt Fre d , m ik or kin yílt az ajtó , és M undungus
ra k om án yáv al e g yütt e ltű nt a s z em ük e lő l. — F ú, e z n em f o g t e ts z en i a n yán ak …
Ő és Geo rg e átm en te k az ajtó hoz hallg ató zn i. M rs . Bla ck ad dig ra
elh allg ato tt.
— M undungus S ir iu ssz al é s K in gsle y vel b esz élg et — j e le n te tte F re d . — D e
nem h allo m , m ir ő l… S zerin te d m eg pró bálk ozzu nk a t e le fü lle l?
— L eh et, h ogy é rd em es le n ne — f e le lte G eo rg e. — F elo so nok, é s le h ozo k
eg yet…
Egy máso dperc cel késő bb azo nban fe le sle g essé vált min den fa jta
kém fe ls z ere lé s, u gyan is m in den ki tis z tá n h allh atta , m it k ia b ál m ag áb ól k ik elv e
Mrs . W easle y :
— N em o rg azd ák v ag yunk, é s e z a h áz n em r a k tá r!
— I m ád om , a m ik or a n ya v ala k i m ássa l o rd ít — s z ó lt k árö rv en dő m oso lly al
Fre d , és kin yito tta az ajtó t, hogy m ég tis z tá b ban élv ezh essé k M rs . W easle y
tir á d ájá t.
— … hogy ily en f e le lő tle n le g yen v ala k i! V an e lé g b aju nk a n élk ül is , h ogy
id ecip eln éd a l o pott ü stje id et!
— A m atő rö k, h ag yjá k b ele m ele g ed ni — c só válta a fe jé t G eo rg e. — H a
nem á llíto d le id őben , ú gy b ele lo valja m ag át, h ogy a ztá n ó rá k ig h allg ath ato d.
Mundungusra rá ad ásu l a zó ta k ülö nöse n k i v an a k ad va, m ió ta le lé p ett a P riv et
Driv e-ró l… H oppá, S ir iu s a n yukája i s r á k ezd ett.
Mrs . W easle y h an gjá t e ln yom ta a z e lő sz o bai p ortr é k r ik olto zó k óru sa .
Geo rg e a k ilin cs u tá n n yúlt, d e m ie lő tt b ecsu khatta v oln a az ajtó t, eg y
házim an ó o so nt b e a s z alo nba.
A m an ó n ag yon ö re g nek tű nt. B őre ú gy ló gott ra jta , a k ár e g y e lm ére te zett
in g, s ru házatá t e g yetle n , á g yék kötő m ódjá ra v is e lt p is z k os ro ngy a lk otta . F eje
ta r v olt, m in t m in den h ázim an óé, d e a d en ev éré t id éző , h ata lm as fü lé b ől n ag y

cso m ó fe h ér sz ő r b urjá n zo tt elő . V iz en yős sz em e b ev érz ett, n ag y, h úso s o rra
tu rc si v olt, a k ár e g y d is z n óé.
A m an ó t u dom ást s e m v ett H arry rő l é s a t ö bbie k rő l — ú gy t e tt, m in th a n em
is lá tn á ő ket. G örn yed t h átta l, la ssa n d e k ita rtó an c so sz o gva e lin dult a sz alo n
tú ls ó v ég e fe lé , s m en et k özb en sz ü nte le n ül m oty ogott m ag áb an re k ed t, m ély ,
bre k eg ő h an gjá n .
— … bűzlik , m in t a p öceg ödör, r á ad ásu l b űnöző is , d e a n ő s e jo bb, u ndok
vén á ru ló , fe lf o rg atja a k öly keiv el ú rn őm h ázát, sz eg én y jó ú rn őm , h a tu dná,
mic so da cső cse lé k fé sz k elte be id e m ag át, m it m ondan a az öre g S ip orn ak ,
sz ég yen , gyalá zat, sá rv érű ek , vérfa rk aso k, áru ló k és to lv ajo k, m it te g yen
sz eg én y ö re g S ip or…
— S zerv usz , S ip or! — k ösz ö nt r á j ó h an gosa n F re d , é s b ecsa p ta a z a jtó t.
A házim an ó meg to rp an t, ab bah ag yta a moty ogást, és sz ín pad ia sa n
eljá ts z o tta , h ogy m eg le p ődik .
— S ip or n em lá tta a f ia ta lu ra t — s z ó lt, é s m eg hajo lt F re d e lő tt. A ztá n , m ég
min dig a s z ő nyeg et n ézv e, j ó l h allh ató an h ozzáte tte : — U ndok k is á ru ló fa tty ú.
— T essé k ? — k érd ezte G eo rg e. — N em é rte tte m a v ég ét.
— S ip or n em m ondott s e m mit — f e le lte a m an ó. G eo rg e f e lé is m eg hajo lt,
majd is m ét h ozzáte tte a m ag áét: — Itt a z ik erte stv ére is , a m ásik e lf a jz o tt k is
bestia .
Harry n em tu dta , n ev esse n -e v ag y b ossz an kodjo n. A m an ó f e le g yen ese d ett,
mogorv án vég ig nézett a tá rs a sá g on, aztá n fo ly ta tta vilá g osa n érth ető
moty ogásá t:
— … és o tt a z a s á rv érű , h ogy n em s ü l le a b őr a k ép érő l, ó h a tu dná a z é n
jó ú rn őm , d e s ír n a, d e s ír n a, é s itt a z a z ú j k öly ök, S ip or n em tu dja a n ev ét. M it
kere s i tt? S ip or n em t u dja …
— Ő H arry , S ip or — p ró bálk ozo tt H erm io ne. — H arry P otte r.
Sip or tá g ra nyito tta se sz ín ű sz em ét, s m ég gyors a b b és in dula to sa b b
moty ogásra v álto tt.
— A sá rv érű ú gy b esz él S ip orh oz, m in th a jó ban le n nék v ele , h a ú rn őm
ily en t á rs a sá g ban l á tn á S ip ort, j a j, m it s z ó ln a, m it s z ó ln a…
— N e m ondd rá , h ogy sá rv érű ! — c sa tta n t fe l sz in te e g ysz erre H arry é s
Ron.
— S em mi b aj — s u tto gta H erm io ne. — N in cs e sz én él s z eg én y, n em tu dja ,
mit b esz él…
— N e v ic celj m ár, H erm io ne! — m oro gta F re d , s ö té t p illa n tá ssa l m ére g etv e
a m an ót. — N ag yon i s j ó l t u dja , m it b esz él.
Sip or k özb en H arry re f ü ggesz te tte t e k in te té t, é s t o váb b m oty ogott.
— I g az e z? Ő v oln a H arry P otte r? S ip or l á tja a s e b hely ét, a k kor b iz to s i g az,

ez a f iú g yőzte l e a S öté t N ag yura t, S ip or k ív án csi l e n ne r á , h ogyan c sin álta …
— M in d k ív án csia k l e n nén k r á , S ip or — m oro gta F re d .
— M it k ere se l i tt? — k érd ezte G eo rg e.
Sip or G eo rg e f e lé f o rd íto tta n ag y s z em ét.
— S ip or t a k arít.
— J o bb m esé t t a lá lj k i! — s z ó la lt m eg e g y h an g H arry h áta m ögött.
Sir iu s v is sz até rt, s a z a jtó ban á llv a n ézte a m an ót. K özb en a z e lő sz o ba is
elc se n dese d ett — M rs . W easle y ta lá n a konyháb an fo ly ta tta M undungus
le g oro m bítá sá t.
Sir iu s lá ttá n S ip or nev ets é g ese n m ély m eg hajlá sb a görn yed t, úgy, hogy
mala co rra ö ssz ela p ult a p ad ló n.
— N e h ajlo ngj itt n ek em ! — s z ó lt r á S ir iu s. — I n káb b m ondd m eg , m ib en
sá n tik áls z !
— S ip or ta k arít — is m éte lte k onokul a m an ó. — S ip or u to ls ó e re jé v el is
sz o lg álja a n em es B la ck -h ázat…
— A z uto ls ó erő ddel in káb b m osa k odj m eg néh a — vág ott a sz av áb a
Sir iu s.
— U ra m m in dig s z ere te tt tr é fá lk ozn i — fe le lte ú ja b b m eg hajlá ssa l S ip or,
aztá n m oty ogva hozzáte tte : — Ura m eg y undok, hálá tla n bita n g, m ajd
meg sz ak ad t m ia tta s z eg én y é d esa n yja s z ív e…
— A nyám nak n em v olt sz ív e, S ip or — fo rty an t fe l S ir iu s. — A tö m én y
gonosz sá g a p um pálta a v éré t.
Sip or m eg in t m eg hajo lt.
— A hogy u ra m g ondolja — fe le lte fe n nhan gon, m ajd jö tt a m oty ogás: —
Ura m arra se m éltó , h ogy le tö rö lje a sa ra t éd esa n yja cip őjé rő l, ja j, sz eg én y
úrn őm , m it s z ó ln a, h a lá tn á, h ogy S ip or a fiá t s z o lg álja , m en nyir e g yűlö lte ő t,
men nyir e c sa ló dott b en ne…
— A zt k érd ezte m , m ib en sá n tik áls z — sz ó lt fa g yosa n S ir iu s. — H a te
ta k arítá sra hiv atk ozo l, az azt je le n ti, hogy vala m it be ak ars z cse m pész n i a
sz o bád ba, h ogy n e t u dju k k id obni.
— S ip or se m mit nem m ern e elm ozd íta n i a hely érő l ura m házáb an . —
fe le lte a m an ó, m ajd m oty ogva e lh ad arta a f o ly ta tá st: — Ú rn őm s o se b ocsá ta n á
meg S ip orn ak , h a k id obnák a fa lik árp ito t, h éts z áz é v e v an a c sa lá d b ir to káb an ,
Sip orn ak m eg k ell m en te n ie , S ip or n em e n ged i, h ogy u ra m m eg a v érü k á ru ló i
meg a k öly keik e lp usz títs á k …
— S ejte tte m , h ogy in nen fú j a s z él — m ondta S ir iu s, v is z o ly gó p illa n tá st
vetv e a s z em közti f a lr a . — G ondolo m , a n yám e zt is r a g asz tó bűbájja l r ö gzíte tte ,
de h a n em , a k kor l e sz ed em , a z b iz to s. H ord d e l m ag ad , S ip or!
A m an ó a je le k s z erin t n em m ert e lle n sz eg üln i g azd ája p ara n csá n ak . B eérte

azzal, h ogy h ara g os p illa n tá st v ete tt S ir iu sra , m ik özb en e lc so sz o gott m elle tte , é s
fo ly ta tta m oty ogós s o pán kodásá t:
— V is sz ajö n az A zk ab an ból, és para n cso lg at S ip orn ak , ja j, m it sz ó ln a
sz eg én y ú rn őm , h a lá tn á, m i le tt a h ázáv al, a lja n ép sz állta m eg , k id obáltá k a
kin cse it, ped ig kita g ad ta a fiá t, és m ost vis sz ajö tt, azt besz élik , gyilk os
gonosz te v ő l e tt…
— H a m ég so kat m oty orá sz o l, té n yle g gyilk oln i fo gok! — sz ó lt utá n a
in gerü lte n S ir iu s, é s b ecsa p ta m ögötte a z a jtó t.
— N in cs esz én él sz eg én y — k elt S ip or v éd elm ére H erm io ne. — N em
tu dja , h ogy h allju k, a m it m oty og.
— T én y, h ogy s o káig v olt e g yed ül — v ála sz o lt S ir iu s — é s m ást s e c sin ált,
csa k a n yám p ortr é já n ak a b olo nd p ara n csa it te lje síte tte , m eg m ag áb an b esz élt.
De v ilá g éle té b en e g y a la tto m os k is …
— S zab ad on k elle n e e n ged ned — t a n ácso lta H erm io ne. — A kkor t a lá n …
— T úl s o kat tu d a re n drő l — rá zta a fe jé t S ir iu s. — N em e n ged hetjü k e l.
Külö nben is , m en te n s z ö rn yeth aln a. M ondd c sa k n ek i, h ogy m en je n e l a h ázb ól,
majd m eg lá to d, h ogyan r e ag ál.
Sir iu s átv ág ott a sz alo non, és m eg állt a S ip or em líte tte fa lik árp it elő tt.
Harry é s a t ö bbie k k övetté k .
A k árp it ő sö re g nek tű nt; s z ín ei m eg fa k ulta k , s itt- o tt ly ukak tá to ngta k r a jta ,
való sz ín űle g a doxik áld atla n te v ék en ysé g e fo ly tá n . A z ara n ysz ál azo nban ,
am elly el áts z ő tté k , m ég m in dig elé g gé csillo gott ah hoz, kir a jz o ljo n eg y
sz erte ág azó csa lá d fá t, m ely nek g yökere i (a m en nyir e H arry k i tu dta v en ni) a
közép korig n yúlta k v is sz a. A k árp it f e ls ő s z eg ély én n ag y b etű kkel e z á llt:
„A N EM ES É S N AGY M ÚLT Ú B LA CK C SA LÁ D T O UJO UR
SPU R”
— T e n em v ag y r a jta , S ir iu s — á lla p íto tta m eg H arry , m iu tá n a la p osa b ban
sz em ügyre v ette a c sa lá d fa e g yes á g ait.
— R ajta v olta m — f e le lte S ir iu s, é s e g y k is , k ere k , f e k ete s z eg ély ű ly ukra
muta to tt, am it m in th a cig are ttá v al ég ette k v oln a a sz ö vetb e. — A k ed ves jó
an yám e ltá v olíto tt e n gem , m iu tá n m eg sz ö kte m itth onró l — h allg assá to k S ip ort,
so ksz o r e lm oty ogja a t ö rté n ete t.
— M eg sz ö kté l i tth onró l?
— T iz en hat é v es k oro m ban — b ólin to tt S ir iu s. — E le g em l e tt.
— É s h ova m en té l? — k érd ezte n ag y s z em ek et m ere sz tv e H arry .
— A pád hoz — f e le lte S ir iu s. — A n ag ysz ü le id n ag yon jó k v olta k h ozzám .
Jó sz eré v el ö rö kbe fo gad ta k . S zó val ele in te ap ád nál ta n yázta m a sz ü nid őben ,

aztá n m ik or tiz en hét le tte m , v ette m m ag am nak sa já t h ázat. A lp hard b ácsik ám
csin os k upac ara n yat h ag yott rá m — v aló sz ín űle g azért, m ert ő t is k iu tá ltá k
in nen . E gysz ó val a ttó l f o gva a m ag am lá b án á llta m , d e m in den v asá rn ap M r. é s
Mrs . P otte r v en dég e v olta m e b éd re .
— D e… m ié rt… ?
— M ié rt m en te m e l i tth onró l? — S ir iu s k ese rű en e lm oso ly odott, é s b ele tú rt
hossz ú , g uban co s h ajá b a. — M ert g yűlö lte m a z e g ész tá rs a sá g ot: a v értis z ta sá g i
mán iá ju kba bele b olo ndult sz ü le im et, ak ik m eg volta k győző dve ró la , hogy
min den B la ck o ly an , m in th a l e g alá b bis k ir á ly l e n ne… a f é le sz ű ö csé m et, a k i v olt
oly an g erin cte le n , h ogy h itt n ek ik … Ő a z.
Sir iu s a c sa lá d fa e g yik u to ls ó á g ára b ökött, a R eg ulu s B la ck n év re . A f e lir a t
sz erin t R eg ulu s t iz en öt é v vel k orá b ban m eg halt.
— Ő s o kkal „ jo bb f iú ” v olt, m in t é n — f o ly ta tta S ir iu s — é s e zt a s z ü le im
so se m ula sz to ttá k e l a z o rro m a lá d örg öln i.
— D e m ár m eg halt — j e g yezte m eg H arry .
— I g en … A z o sto bája b elé p ett a h alá lf a ló k k özé.
— N em m ondod k om oly an !
— U gyan , H arry , ha körü ln ézté l a házb an , se jth ete d , m if é le vará zsló k
la k ta k i tt.
— A s z ü le id … Ő k i s h alá lf a ló k v olta k ?
— N em , d e te lje se n eg yeté rte tte k V old em ort esz m éiv el. Ú gy g ondoltá k ,
hogy m eg kell sz ab ad uln i a m ugliiv ad ék októ l, és az ara n yvérű ek nek kell
átv en niü k a hata lm at. Ezzel nem is volta k eg yed ül; m ie lő tt Vold em ort
meg m uta tta az ig azi arc át, re n gete g en ta lá ltá k ro konsz en vesn ek a n ézete it…
Késő bb, m ik or k id erü lt, h ogy a S öté t N ag yúr b árm ir e k ép es a h ata lo m ért, s o kan
meg ije d te k . D e a s z ü le im e le in te ig azi k is h ősn ek ta rto ttá k a z ö csé m et, a m ié rt
belé p ett a c sa tló so k k özé.
— E gy a u ro r ö lte m eg a z ö csé d et? — p uhato ló zo tt H arry .
— N em , d eh ogy — r á zta a f e jé t S ir iu s. — V old em ort g yilk olta m eg . V ag yis
in káb b e g y p rib ék , a z ő u ta sítá sá ra . N em h in ném , h ogy R eg ulu s o ly an fo nto s
em ber le tt voln a, hogy V old em ort sz em ély ese n vég ezzen vele . A bból, am it
késő bb m eg tu dta m r ó la , a z d erü lt k i, h ogy n ag y le lk ese n b eállt h alá lf a ló nak , d e
mik or kid erü lt, m it várn ak tő le , ki ak art hátr á ln i a dolo gból. Csa k hogy
Vold em orto t nem le h et eg ysz erű en otth ag yni. V ag y éle tf o gytig sz o lg álo d őt,
vag y m eg hals z .
— E béd … ! — s z ó lt M rs . W easle y.
Az a ssz o ny a z a jtó ban á llt, é s fe le m elt p álc ája h eg yén sz en dvic se k kel é s
sü te m én nyel m eg ra k ott tá lc át e g yen sú ly ozo tt. A z a rc a m ég m in dig p ir o s v olt a z
in dula ttó l. A tö bbie k n yom ban k öré g yűlte k , d e H arry o tt m ara d t S ir iu ssz al, a k i

most k özele b b h ajo lt a f a lik árp ith oz.
— N em is tu dom , m ik or n ézeg ette m e zt u to ljá ra . O tt v an P hin eas N ig ellu s,
az ükap ám … L áto d? Ő volt m in den id ők le g elle n sz en vese b b ig azg ató ja a
Roxfo rtb an … A ra m in ta M elif lu a… an yám unokah úga… M eg pró bálta elé rn i,
hogy le g aliz áljá k a m uglik v ad ász atá t… É s a k ed ves E lla d ora n én i… Ő v ezette
be azt a sz ép h ag yom án yt, h ogy le fe je zzü k a h ázim an óin kat, m ik or an nyir a
meg öre g sz en ek , hogy m ár nem tu djá k fe ls z o lg áln i a te át… N éh a pers z e
sz ü le tte k tö bbé-k ev ésb é n orm ális e m bere k is a c sa lá d ban , d e m ondan om s e k ell,
hogy ő ket k ita g ad tá k . L áto m , T onks m ár n em is k erü lt f e l id e. B iz to s a zért n em
fo gad s z ó t n ek i S ip or, p ed ig a h ázim an ónak m in den c sa lá d ta g p ara n cso lh at.
— R okonok v ag yto k T onkssz al? — c so dálk ozo tt H arry .
— I g en , i g en , a z é d esa n yja , A ndro m ed a a l e g ked vese b b u nkah úgom v olt —
fe le lte S ir iu s, és k uta tn i k ezd ett a csa lá d fá n . — N em , A ndro m ed a sin cs m ár
ra jta . N ézd …
Rám uta to tt e g y m ásik k ié g ete tt l y ukra a B ella tr ix é s N arc is sa n ev ek k özö tt.
— A ndro m ed a n ővére i ra jta m ara d ta k , m ert ő k tu dtá k , m i a d olg uk, és
ara n yvérű fé rje t vála sz to tta k . A ndro m ed a vis z o nt eg y m ugliiv ad ék hoz, Ted
Tonksh oz m en t, ú gyhogy…
Sir iu s ú gy te tt, m in th a p álc ájá v al átk ot lő ne a fa lik árp itr a , m ajd sö té te n
fe ln ev ete tt. H arry nem nev ete tt vele ; fig yelm ét a kié g ete tt ly uktó l jo bbra
so ra k ozó n ev ek k ötö tté k le . N arc is sa B la ck et k ettő s a ra n y v onal k ötö tte ö ssz e
Luciu s M alf o yja l, a k özö ttü k i n duló a ra n ysz ál p ed ig D ra co n ev éh ez v ezete tt.
— M alf o yék i s a r o konaid !
— A z a ra n yvérű c sa lá d ok m in d r o konsá g ban á lln ak — le g yin te tt S ir iu s. —
Aki a g yere k ein ek m in den áro n a ra n yvérű h ázastá rs a t a k ar, n em le h et v álo gató s,
mert n ag yon k ev ese n m ara d tu nk. M olly val is s z eg rő l- v ég rő l ro konok v ag yunk,
Arth ur is a z e g yik m áso dfo kú u nokate stv ére m fia . D e e zen a c sa lá d fá n h iá b a
kere sn éd ő ket — a W easle y k m in d v érü nk á ru ló in ak v an nak k ik iá ltv a.
Harry azo nban m ár az A ndro m ed a-fé le ly uktó l balr a fe lír t nev et nézte :
Bella tr ix B la ck ét, a m it d upla v onal k ötö tt ö ssz e R odolp hus L estr a n ge-d zse l.
— L estr a n ge…
A n év fu rc sa h atá ssa l v olt rá : is m erő sn ek é re zte , s b ár n em e m lé k ezett rá ,
hol h allo tta , k ic sit ö ssz esz o ru lt t ő le a g yom ra .
— Ő k a z A zk ab an ban v an nak — m oro gta S ir iu s.
Harry k érd ő t e k in te tte l n ézett r á .
— B ella tr ix ot és a fé rjé t, R odolp hust az if ja b b B arty K uporra l eg yütt
csu ktá k le — m ag yará zta k elle tle n ül S ir iu s. — R odolp hus fiv ére , R ab asta n is
ak kor k erü lt b e.
Harry m ost m ár el tu dta hely ezn i az em lé k et. B ella tr ix L estr a n ge-e t a

mere n gőben lá tta — a b ban a k ülö nös e d én yben , a m ib en D um ble d ore p ro fe ssz o r
gondola ta i é s e m lé k ei e g y ré sz ét tá ro lta . B ella tr ix v olt a z a m ag as, fe k ete h ajú ,
hossz ú s z em pillá jú n ő, a k i a b ír ó sá g e lő tt i s h ite t t e tt V old em ort m elle tt; b üsz k én
válla lta , h ogy b ukása u tá n is k ere ste a n ag yura t, é s b iz o nygatta , h ogy e g y n ap on
hűsé g e e ln yeri j u ta lm át.
— S ose m ondta d , h ogy ő a t e …
— M it s z ám ít, h ogy a z u nokate stv ére m ? — v ág ott k özb e in gerü lte n S ir iu s.
— E zek et é n n em te k in te m a r o konaim nak . Ő t p ed ig a ztá n v ég kép p n em . A nnyi
id ős v olta m , m in t m ost te , a m ik or u to ljá ra ta lá lk ozta m v ele , h a n em s z ám ítju k,
hogy l á tta m , a m ik or b eh oztá k a z A zk ab an ba. A zt h is z ed , b üsz k e v ag yok a z i ly en
ro konsá g ra ?
— N e h ara g udj… — s z ab ad kozo tt H arry . — N em a k arta la k … c sa k f u rc sa
volt… c so dálk ozta m …
— N in cs m ié rt b ocsá n ato t k érn ed — d örm ögte S ir iu s, a zzal h áta t f o rd íto tt a
fa lik árp itn ak , é s z se b re d ugott k ézzel k örü ln ézett a sz alo nban . — In káb b a z a
baj, h ogy itt v ag yunk. N em h itte m v oln a, h ogy m ég e g ysz er b ezárn ak e b be a
házb a.
Harry tö kéle te se n m eg érte tte S ir iu s elk ese re d ésé t. H aso nló an ére zn e, h a
fe ln őtt, s z ab ad e m berk én t v is sz a k elle n e k öltö zn ie a P riv et D riv e-ra .
— P ers z e fő had is z állá sn ak id eális h ely — fo ly ta tta S ir iu s. — A pám az
össz es elk ép zelh ető biz to nsá g i óvin té zk ed ést m eg te tte . Felté rk ép ezh ete tle n ,
úgyhogy a m uglik n em b ukkan hatn ak rá — n em m in th a b árk i is k ere sn é — é s
most D um ble d ore to váb bi véd ő bűbájo kkal lá tta el. E gysz ó val kere sv e se
ta lá ln ál e n nél b iz to nsá g osa b b b úvóhely et. D um ble d ore a R en d tito kgazd ája —
vag yis csa k az ta lá lh atja m eg a fő had is z állá st, ak iv el ő sz em ély ese n k özli a
cím et. A l e v ele t, a m it M ord on t e g nap e ste m uta to tt n ek ed , D um ble d ore í r ta … —
Itt k urta , u gatá ssz erű n ev eté st h alla to tt. — H a a s z ü le im lá tn ák , m ir e h asz n álju k
a h ázu kat, h át… s e jth ete d , m it s z ó ln án ak , g ondolj c sa k a n yám p ortr é já ra .
Össz erá n co lta s z em öld ökét, é s s ó hajto tt.
— N em le n ne se m mi b ajo m , h a n éh a k is z ab ad uln ék in nen , és te h etn ék
vala m i hasz n osa t. M eg kérte m D um ble d ore -t, had d kís é rje le k el a fe g yelm i
tá rg yalá sra — p ers z e S zip ák kén t — h ogy ta rts a m b en ned a le lk et. M it sz ó ls z
hozzá?
Harry ú gy é re zte , m in th a a g yom ra le zu han t v oln a a k opott s z ő nyeg re . A
vacso ra ó ta eg ysz er se ju to tt esz éb e a tá rg yalá s. A z ö rö m , h ogy ú jr a b ará ta i
közö tt le h et, és vég re hallja a hír e k et, te lje se n elf e le d te tte vele a rá váró
meg pró bálta tá st. M ost azo nban újr a rá te le p ed ett a fé le le m . Rán ézett a
sz en dvic se t m ajs z o ló W easle y g yere k ek re é s H erm io néra , s a rra g ondolt, m ily en
érz és l e n ne, h a n em m eh etn e v is sz a v elü k a R oxfo rtb a.

— N e ag gódj ! — sz ó lt S ir iu s, s H arry rá d öbben t, hogy arc a elá ru lta
gondola ta it. — F el fo gnak m en te n i. B iz to s v an o ly an p assz u s a T ito kvéd elm i
Ala p tö rv én yben , a m i é le tv esz ély e se té n m eg en ged i a v ará zslá st.
— De ha m ég is c sa k elta n ácso ln ak … — sz ó lt cse n dese n Harry —
id ek öltö zh ete k h ozzád ?
Sir iu s a rc án s z o m orú m oso ly j e le n t m eg .
— M ajd m eg lá tju k…
Harry n em e lé g ed ett m eg a k ité rő v ála ssz al.
— S okkal k ev ésb é f é ln ék a tá rg yalá stó l, h a tu dnám , h ogy s e m mik ép p n em
kell v is sz am en nem D urs le y ék hoz — m ondta .
Sir iu s k om ora n c só válta f e jé t.
— S zö rn yű e m bere k l e h etn ek , h a i d e i s s z ív ese b ben j ö nnél.
— S ie sse te k , k ülö nben é h en m ara d to k! — s z ó lt o da n ek ik M rs . W easle y.
Sir iu s m ély et s ó hajto tt, e g y s ö té t b úcsú pilla n tá st v ete tt a f a lik árp itr a , a ztá n
Harry vel e g yütt c sa tla k ozo tt a t ö bbie k hez.
Délu tá n , a v itr in ek ü ríté se k özb en , H arry m in den e re jé v el a zo n v olt, h ogy
ne g ondoljo n a tá rg yalá sra . S zere n csé jé re a m unka n ag y o dafig yelé st ig én yelt,
miv el a p oro s p olc o kon s o ra k ozó tá rg yak n ém ely ik e ig en csa k r o ssz n év en v ette ,
hogy e l a k arjá k tá v olíta n i m eg sz o kott h ely érő l. S ir iu st c sú nyán m eg hara p ta e g y
ezü st dohán yosd obozk a; se b esü lt kezén m áso dperc ek ala tt barn a kesz ty űhöz
haso nló , k em én y b uro k a la k ult k i.
— S em mi b aj — s z ó lt. É rd ek lő dve m eg viz sg álta a je le n sé g et, m ajd p álc ája
eg y ap ró m ozd ula tá v al m eg gyógyíto tta a kezét. — R ag yara g asz tó por le h et
ben ne.
Azzal b ed obta a d obozk át a z sá k ba, a m ib en a z e ltá v olítá sra íté lt tá rg yak at
gyűjtö tté k . H arry lá tta , h ogy G eo rg e tito kban k en dőt c sa v ar a k ezére , s e g y p erc
múlv a a d obozk a d oxik tó l d udoro dó z se b éb en l a n dol.
Talá lta k eg y ria sz tó k in ézetű , ezü st sz ers z ám ot, am i le g in káb b so ksz árú
csip esz h ez haso nlíto tt. M ik or H arry m eg fo gta , a bűvös esz k öz pók m ódjá ra
fe ls z ala d t a k arjá n , é s k is h íjá n m eg sz ú rta a n yak át. S ir iu s s ie te tt a s e g íts é g ére :
le k ap ta ró la a pókcsip esz t, fö ld höz vág ta , m ajd ag yoncsa p ta a
Term észe te s
nem essé g — a va rá zsló k szá rm azá sta na
cím ű v ask os k öte tte l. E lő kerü lt eg y
zen élő d oboz i s , a m i b ús, c silin gelő d alla m ot j á ts z o tt, m ik or k in yito ttá k .
Hatá sá ra m in den kin ó lm os f á ra d ts á g le tt ú rrá — s z ere n csé re G in nynek v olt
an nyi l é le k je le n lé te , h ogy g yors a n b ecsu kja a d obozt. T alá lta k e g y n eh éz l a k ato t,
am it eg yik ük se tu dott kin yitn i, eg y ra k ás ré g i pecsé tn yom ót, s eg y poro s
dobozb ól elő kerü lt eg y ara n y fo kozatú M erlin -re n d. A fe lir a t sz erin t S ir iu s
nag yap ja k ap ta , „ a m in is z té riu m nak t e tt s z o lg ála ta ié rt” .
— Ez csa k an nyit je le n t, hogy jó so k ara n yat ad ott nek ik — sz ó lt

meg vető en S ir iu s, é s a s z em ete sz sá k ba h ajíto tta a k itü nte té st.
Sip or tö bb íz b en is beo so nt a sz o báb a, hogy m eg pró báljo n ezt- a zt
kic se m pész n i az ág yék kötő je ala tt, s vala h án ysz o r ra jta k ap tá k , borz alm as
átk okat m oty ogott az o rra ala tt. M ik or S ir iu s k ic sa v art a k ezéb ől eg y v asta g
ara n ygyűrű t, am it a B la ck csa lá d cím ere dís z íte tt, S ip or eg yen ese n zo kogni
kezd ett d ühéb en , é s o ly an je lz ő kkel ille tte S ir iu st, a m ely ek hez fo gható t H arry
még s o se h allo tt.
— E z a p ám é v olt — m ondta S ir iu s, é s a z sá k ba d obta a g yűrű t. — A m últ
héte n lá tta m , a m ik or S ip or e g y r é g i n ad rá g já t c só kolg atta , p ed ig é rte n em is v olt
an nyir a o da, m in t a n yám ért.
* * *
Mrs . W easle y a követk ező nap okban is ala p osa n m eg dolg ozta tta a
ta k arító brig ád ot. A sz alo nban , am it háro m nap ala tt sik erü lt „fe rtő tle n íte n i” ,
vég ül n em m ara d m ás k elle m etle n tá rg y, c sa k a z e ltá v olíth ata tla n nak b iz o nyult
fa lik árp it és a re m eg ő sz ek re te r. M ord on azó ta nem já rt a fő had is z állá so n,
úgyhogy n em d erü lt r á f é n y, m i r e jtő zik a b úto rb an .
A sz alo n utá n a csa p at a fö ld sz in ti étk ező t vette kezelé sb e. A
tá la ló sz ek ré n yben c sé sz ealj n ag ysá g ú p ókokat ta lá lta k . (R on s ie tv e e lm en t te át
fő zn i, é s m ásfé l ó rá ig n em té rt v is sz a). A B la ck ek c ím eré t é s m ottó já t v is e lő
porc elá n te ásk ész le t S ir iu s jó voltá b ól rö vid ú to n a z sá k ba k erü lt, s u gyan erre a
so rs ra j u to tt e g y h alo m e zü stk ere te s r é g i f o tó . A k ép ek f e lh áb oro dva s iv alk odta k ,
mik or a z ü veg ük ö ssz etö rt.
Jó lle h et Pito n „ta k arítá sn ak ” titu lá lta m unkáju kat, Harry úgy ére zte ,
való já b an h áb orú t v ív nak a h ázzal. A z é p üle t — S ip or s e g éd le té v el — v ité zü l
véd ek ezett. A házim an ó árn yék kén t követte H arry ék csa p atá t, eg yre vad ab b
dolg okat m oty ogott, é s sz ü nte le n ül lo pkodta a k id obásra íté lt tá rg yak at. S ir iu s
vég ül m ár azzal is m eg fe n yeg ette , h ogy ru hát k ap , d e a m an ó csa k rá n ézett
viz en yős s z em év el, é s í g y f e le lt:
— U ra m , te g ye, am it jó nak lá t — aztá n elf o rd ult, és jó l érth ető en íg y
fo ly ta tta : — Ú gyse fo gja elk üld en i S ip ort, m ert S ip or tu dja , m ir e k ész ü ln ek ,
biz o ny, össz eesk üsz n ek a Söté t N ag yúr elle n , sá rv érű ek , áru ló k, hitv án y
sö pre d ék …
Erre S ir iu s, m it s e m t ö rő dve H erm io ne t ilta k ozásá v al, á g yék kötő n r a g ad ta a
man ót, é s n ag y í v ben k ih ajíto tta a s z o báb ól.

A cse n gő nap onta tö bbsz ö r is m eg sz ó la lt — erre a je lr e M rs . B la ck
rik ácso ln i, H arry é s tá rs a i p ed ig le sk elő dni k ezd te k . J o bbára a zo nban b e k elle tt
érn iü k e g y fu tó p illa n tá ssa l é s e g y se m mitm ondó b esz élg eté sfo sz lá n nyal, m ert
Mrs . W easle y e g ykettő re v is sz ap ara n cso lta ő ket a m unkáju khoz. P ito n tö bbsz ö r
is m eg fo rd ult a h ázb an , d e H arry , ő sz in te ö rö m ére , e g ysz er s e m t a lá lk ozo tt ö ssz e
vele .
Egy íz b en Harry átv álto zta tá sta n -ta n ára , M cG ala g ony pro fe ssz o r is
fe lk ere ste a fő had is z állá st — ig en fu rc sa lá tv án yt n yújto tt m uglir u háb an — d e
nem i d őzö tt s o káig . V olta k a zo nban o ly an l á to gató k i s , a k ik o ttm ara d ta k s e g íte n i.
Tonks e ltö ltö tt v elü k e g y ig en e m lé k ezete s d élu tá n t, a m ely nek so rá n a z e g yik
em ele ti v écéb en ta lá lta k e g y v érs z o m ja s ö re g p ad lá ssz ö rn yet; L upin p ed ig , a k i
ugyan a h ázb an la k ott, d e tito kzato s fe la d ato k ü rü gyén n éh a n ap okra is e ltű nt,
se g íte tt m eg ja v íta n i e g y á lló órá t, a m in ek v olt e g y o ly an k elle m etle n sz o kása ,
hogy s z eg ecse k kel l ö völd özte a z e lő tte e lh ala d ókat.
Mundungusn ak sik erü lt kis sé ja v íta n ia a te k in té ly én azzal, hogy
meg m en te tte Ront eg y sz ek ré n yből elő kerü lt, ré g i, pir o s ta lá rtó l, am i
meg pró bálta m eg fo jta n i a f iú t.
Harry , a n nak e lle n ére , h ogy t o váb bra i s r o ssz u l a lu dt ( m ég m in dig á lm odott
fo ly osó kró l és zárt ajtó kró l, és ily en kor sz ú rn i kezd ett a se b hely e), tö bbé-
kev ésb é jó l é re zte m ag át a b őré b en . A m íg v olt m it c sin áln ia , m in den re n dben
volt, d e m ik or é p p n em tu dta m iv el e lf o gla ln i m ag át, v ag y m ik or k im erü lte n
fe k üdt az ág yán , és a m en nyezete n átk úsz ó árn yék okat bám ulta , oly an kor
nyom ban b eto la k odott a fe jé b e a k özelg ő fe g yelm i tá rg yalá s. A fé le le m e zer tű
módjá ra sz u rk álta zsig ere it, vala h án ysz o r arra gondolt, hogy ak ár ki is
csa p hatjá k a R oxfo rtb ól. A le h ető sé g o ly an ré m is z tő v olt, h ogy n em is m ert
besz éln i r ó la , m ég R on é s H erm io ne e lő tt s e m .
Bará ta i ta p in ta tb ól sz in té n n em h oztá k sz ó ba a té m át, b ár H arry g yak ra n
lá tta ő ket ö ssz esú gni é s a g gódó p illa n tá so kat v etn i f e lé .
Rossz órá in ak vis sz até rő ré m lá to m ása volt eg y arc ta la n hiv ata ln ok, ak i
ketté tö ri a v ará zsp álc ájá t, é s v is sz ap ara n cso lja ő t D urs le y ék hoz… D e n em fo g
en ged elm esk ed ni, ezt sz ilá rd an eltö kélte . Id e fo g költö zn i Sir iu sh oz, a
Grim mau ld t é ri h ázb a.
Úgy ére zte , m in th a té g lá t d obta k v oln a a g yom rá b a, m ik or sz erd a este ,
vacso ra k özb en M rs . W easle y c se n dese n í g y s z ó lt h ozzá:
— K iv asa lta m a le g jo bb ru hád at. S zere tn ém , h a h aja t is m osn ál. A jó e ls ő
ben yom ás c so dáv al é r f e l.
Ron, H erm io ne, F re d , G eo rg e és G in ny eln ém ulta k , és H arry re nézte k .
Harry b ólin to tt, é s m eg pró bált to váb b e n ni, d e a n nyir a k is z ára d t a s z ája , h ogy
nem t u dta l e n yeln i a f a la to t.

— H ogy f o gok e lju tn i a m in is z té riu m ba? — k érd ezte , n yugalm at e rő lte tv e
a h an gjá ra .
— M ajd e lm ész A rth urra l, ő ú gyis m eg y d olg ozn i — f e le lte s z elíd en M rs .
Weasle y.
Az asz ta l sz em közti old alá n ülő M r. W easle y báto rító an rá m oso ly gott
Harry re .
— E lü ld ögéls z m ajd a z i r o dám ban a t á rg yalá s k ezd eté ig — m ondta .
Harry S ir iu sra n ézett, d e m ie lő tt f e lte h ette v oln a k érd ésé t, M r. W easle y m ár
vála sz o lt i s r á .
— D um ble d ore p ro fe ssz o r s z erin t n em ta n ácso s, h ogy S ir iu s e lk ís é rje n , é s
úgy v éle m , e b ben …
— … te lje se n i g aza v an — s z is z eg te ö ssz esz o ríto tt f o gak kal S ir iu s.
Mrs . W easle y a rc v onása i m eg kem én yed te k .
— M ik or m ondta e zt D um ble d ore ? — k érd ezte H arry , m ég m in dig S ir iu sra
nézv e.
— I tt j á rt t e g nap e ste , m iu tá n l e fe k üdte te k — f e le lte M r. W easle y.
Sir iu s v illá já v al r o ssz k ed vűen s z u rk ált e g y d ara b k ru m plit.
Harry is ú jr a a tá n yérja f ö lé h ajo lt. D um ble d ore a f e g yelm i tá rg yalá s e lő tti
esté n a h ázb an já rt, é s n em is a k art b esz éln i v ele ! E ddig c sa k le tö rt v olt, d e e z a
hír e g yen ese n e lk ese ríte tte .

H ete d ik f e je zet
A M ágia ü gyi M in is z té riu m
Harry nek m ásn ap h ajn ali f é l h atk or ú gy p atta n t f e l a s z em e, m in th a a f ü lé b e
k ia b álta k voln a. N éh án y m áso dperc ig m ozd ula tla n ul fe k üdt — a fe g yelm i
t á rg yalá s g ondola ta te lje se n m eg bén íto tta a z a g yát — a ztá n m eg rá zta m ag át, é s
k iu gro tt a z á g yból. E lő sz ö r is fe lv ette sz em üveg ét, a ztá n k ap kodva b ele b újt a
f ris se n k im oso tt fa rm ern ad rá g ba é s p óló ba, a m it M rs . W easle y a z á g y lá b áh oz
k ész íte tt. A z ü re s k ép k özb en k ajá n ul k unco gott a f a lo n.
Ron tá to tt sz ájja l, k ezét- lá b át sz étv etv e, m ély en alu dt. H arry átv ág ott a
s z o bán , k ilé p ett a z e lő té rb e, é s h alk an b ecsu kta m ag a m ögött a z a jtó t. K özb en
m eg kís é rte tte a g ondola t, h ogy m ik or le g közele b b ta lá lk ozik R onnal, ta lá n m ár
n em is le sz n ek ro xfo rti is k ola tá rs a k . G yors a n elh esse g ette a ré m kép et, és
c se n des lé p te k kel le sie te tt a lé p cső n. M iu tá n e lh ala d t S ip or k ip re p ará lt f e lm en ői
m elle tt, a k onyha f e lé v ette ú tjá t.
Azt h itte , ü re se n ta lá lja , d e té v ed ett: a z a jtó e lé é rv e h alk b esz élg eté s ü tö tte
m eg a fü lé t. B en yito tt, s m eg pilla n to tta a W easle y h ázasp árt, S ir iu st, L upin t é s
T onkso t, a k ik ú gy ü lte k a z a sz ta ln ál, m in th a c sa k r á v árta k v oln a. M in d n ap pali
r u háb an v olta k , k iv év e M rs . W easle y t, a k i p ir o s, s te p pelt p ongyolá t v is e lt. H arry
l á ttá n a z a ssz o ny n yom ban f e lp atta n t a s z ék rő l.
— R eg geli — s z ó lt, a zzal e lő vette p álc ájá t, é s a t ű zh ely hez s ie te tt.
— J-j- jó re g gelt, H arry — k ösz ö nt á sítv a T onks, a k in ek e zen a re g gele n
g öndör, s z ő ke h aja v olt. — J ó l a lu dtá l?
— I g en — f e le lte H arry .
— É n le se h unyta m a sz em em eg ész éjje l — k özö lte ú ja b b b orz o ngós
á sítá s k ís é re té b en a b osz o rk án y. — G yere , ü lj l e …
Kih úzo tt H arry nek e g y sz ék et, s u gyan azzal a m ozd ula tta l fe ld öntö tt e g y
m ásik at.
— M it k érs z , H arry ? — s z ó lt o da M rs . W easle y. — Z ab kásá t? P uff a n cso t?
F üstö lt h erin get? S onkás t o já st? P ir ító st?
— K ösz ö nöm , d e c sa k … c sa k p ir ító st k ére k — f e le lte H arry .
Lupin m in dössz e e g y f u tó p illa n tá st v ete tt H arry re , a ztá n T onksh oz f o rd ult:
— M it k ezd té l e l m esé ln i S crim geo urró l?
— Ja ig en … sz ó val v ig yázn unk k ell v ele , m ert fu ra k érd ése k et te tt fe l
K in gsle y nek é s n ek em i s …
Harry ö rü lt, h ogy n em k ell ré sz t v en nie a b esz élg eté sb en . A z sig ere i ú gy

te k ere g te k , a k ár e g y z sá k k íg yó. M rs . W easle y n éh án y s z ele t p ir ító st é s le k várt
te tt le e lé a z a sz ta lr a . M eg pró bált e n ni, d e m in th a a s z ő nyeg et r á g ta v oln a. M rs .
Weasle y le ü lt m ellé , é s a n yásk odva ig azg atn i k ezd te a r u hájá t: e ltü nte tte a p óló
cím kéjé t, k is im íto tta a r á n co kat a v állá n . H arry t m eg le h ető se n z av arta a d olo g.
— … és sz ó ln om kell D um ble d ore -n ak , hogy holn ap nem tu dok éjje li
sz o lg ála to t válla ln i. M ár m ost holtf á ra d t vag yok — fe je zte be Tonks, és
sz av ain ak ú ja b b h ata lm as á sítá ssa l a d ott n yom até k ot.
— M ajd beu gro m hely ette d — fo rd ult hozzá M r. W easle y. — É n jó l
vag yok, é s ú gyis b e k ell f e je zn em e g y j e le n té st…
Mr. W easle y ezen a re g gele n nem m eg sz o kott vará zsló ta lá rjá t vis e lte ,
han em hals z álk am in tá s nad rá g ot s hozzá eg y kopott bom berd zse k it. M ost
Tonksró l H arry re f o rd íto tta t e k in te té t.
— H ogy v ag y?
Harry v álla t v ont.
— P ár óra m úlv a m ár tú l le sz el ra jta — vig asz ta lta M r. W easle y. —
Felm en te n ek , n e f é lj.
Harry n em v ála sz o lt.
— A tá rg yalá s a m i em ele tü nkön le sz , A m elia B ones ir o dájá b an . Ő a
Vará zsb űn-ü ld özési F őosz tá ly v ezető je . Ő f o g k ik érd ezn i.
— A m elia B ones r e n des n ő, H arry — s z ó lt T onks. — V ég ig f o g h allg atn i,
és i g azsá g osa n í té l m ajd .
Harry n ém án b ólin to tt. M ég m in dig n em t u dta , m it m ondjo n.
— Ő riz d m eg a h id eg vére d ! — ta n ácso lta S ir iu s. — L ég y u dvaria s és
tá rg yila g os!
Harry m eg in t b ólin to tt.
— A tö rv én y a te o ld ala d on á ll — s z ó lt c se n dese n L upin . — É le tv esz ély
ese té n a k is k orú v ará zsló i s h asz n álh atja a p álc ájá t.
Jé g hid eg fo ly ad ék cso rd ult le H arry ta rk ójá n — eg y p illa n atig azt h itte ,
vala k i k iá b rá n dító b űbájt sz ó rt rá , a ztá n c sa k ham ar rá jö tt, h ogy M rs . W easle y
ügyködik a h ajá n e g y v iz es f é sű vel.
Mr. W easle y a z ó rá já ra p illa n to tt, m ajd H arry re n ézett:
— A zt m ondom , in dulju nk! — s z ó lt. — K orá n v an m ég , d e jo bb le sz , h a a
min is z té riu m ban v ára k ozo l.
— R en dben — f e le lte g ép ie se n H arry . L ete tte a p ir ító sá t, é s f e lá llt.
Tonks v állo n v ere g ette .
— M in den r e n dben l e sz , H arry .
— S ok s z ere n csé t! — b úcsú zo tt L upin . — B iz to s n em l e sz s e m mi b aj.
— É s h a le sz , a k kor m ajd é n e lb esz élg ete k a zzal a z A m elia B onessz al —
sz ó lt m ogorv án S ir iu s.

Harry b ág yad ta n e lm oso ly odott. M rs . W easle y á tö le lte .
— S zo rítu nk n ek ed , H arry d rá g ám .
— K ösz ö nöm … — m oty ogta H arry . — A kkor… m ajd t a lá lk ozu nk.
Követte M r. W easle y t f e l a lé p cső n, v ég ig a z e lő sz o bán . A f ü ggöny m ögül
kih alla ts z o tt M rs . B la ck p ortr é já n ak m org ós s z u sz o gása . M r. W easle y k in yito tta
a b ejá ra ti a jtó r e te sz eit, s k ilé p te k a h űvös, s z ü rk e h ajn alb a.
— M ásk or n em g yalo g m eg y m unkáb a, u gye? — k érd ezte H arry , m iu tá n
se b es l é p te k kel e lin dulta k , á t a t é re n .
— N em , á lta lá b an h oppan álo k — f e le lte M r. W easle y — d e a z n ek ed tilo s,
és eg yéb kén t is céls z erű bbnek érz em , h a ezú tta l m in den v ará zstó l m en te se n
meg yünk b e. A z j o bb b en yom ást t e sz , t e k in tv e, h ogy m iv el v ád oln ak …
Mr. W easle y m en et k özb en v ég ig a k ab átja ala tt ta rto tta eg yik k ezét —
Harry b iz to sra v ette , h ogy a p álc ájá t m ark olja .
A s z em étb en f u ld okló u tc ák s z in te te lje se n n ép te le n ek v olta k — n em ú gy a
sz án alm as k is m etr ó m eg álló , a h ova r ö vid g yalo glá s u tá n m eg érk ezte k : a z tö m ve
volt a k ora r e g gel m unkáb a in duló kkal. M r. W easle y a lig tu dta p alá sto ln i le lk es
kív án csis á g át — m in t m in dig , h a m in den nap i é le tü ket é lő m uglik k özö tt j á rt.
— E gysz erű en cso dála to s… ! — su tto gta , és a je g ykezelő au to m atá k ra
muta to tt. — Z se n iá lis t a lá lm án y.
— C sa k é p p n em m űködik — m uta to tt a k ir a g asz to tt c etlir e H arry .
— J ó , d e a k kor i s … — l e g yin te tt c sillo gó s z em mel M r. W easle y.
Meg vetté k je g yüket a z á lm os p ero nőrtő l (a tr a n zak ció t H arry b onyolíto tta
le , m iv el M r. W easle y n em n ag yon is m erte k i m ag át a m uglib an kje g yek k özö tt) ,
s öt perc cel késő bb besz állta k eg y m etr ó sz ere lv én ybe, am i elr o bogott velü k
London b elv áro sa f e lé . M r. W easle y p erc en kén t e lle n őriz te a z a b la k f ö lé e rő síte tt
vonalté rk ép et.
— M ég n ég y m eg álló , H arry … M ár c sa k h áro m m eg álló … K ét m eg álló …
A belv áro s kellő s közep én sz állta k le . A z öltö nyös, ille tv e kosz tü m ös,
ak ta tá sk áv al fe ls z ere lt fé rfia k és nők ára d ata mag áv al so dorta őket a
mozg ólé p cső f e lé . Á th ala d ta k a j e g yelle n őrz ő g ép en ( a m i M r. W easle y h atá rta la n
gyönyörű sé g ére e ln yelte a j e g yüket) , é s v ég ül k ilé p te k e g y i m pozán s é p üle te k kel
sz eg ély ezett, s z éle s u tc ára , a h ol m ár e b ben a k ora i ó rá b an c sú csfo rg alo m v olt.
— H ol v ag yunk? — d ünnyögte ta n ácsta la n ul M r. W easle y. H arry nek a
sz ív veré se is e lá llt a z ije d sé g tő l: e g y p illa n atig a zt h itte , M r. W easle y á lla n dó
té rk ép böngész ése dacára ro ssz m eg álló nál sz állta k le . Aztá n a vará zsló
sz ere n csé re é sz b e k ap ott: — Ja p ers z e… ! E rre g yere , H arry ! — é s b ev ezette
Harry t e g y m ellé k utc áb a.
— N e h ara g udj — s z ab ad kozo tt- d e m ost e lő sz ö r j ö tte m b arla n gvonatta l, é s
íg y m uglis z em sz ö gből m in den m ásk ép pen fe st. B e kell valla n om , hogy a

lá to gató k b ejá ra tá t s e h asz n álta m m ég s o ha.
Egyre tá v ola b b k erü lte k a f o rg alm as f ő utc átó l, e g yre k is e b b é s e g ysz erű bb
ép üle te k k özö tt h ala d ta k e l. A z u tc ára , a m ely be v ég ül m eg érk ezte k , fe lú jítá sra
sz o ru ló ir o dah ázak te k in te tte k , eg y kocsm a tá rs a sá g áb an . A já rd ák sz élé n
tú ltö ltö tt sz em ete sk onté n ere k d ís z ele g te k . H arry csa ló dva n ézett k örü l: en nél
elő kelő bb h ely en k ép zelte e l a M ág ia ü gyi M in is z té riu m ot.
— M eg jö ttü nk — s z ó lt v id ora n M r. W easle y, é s e g y g ra ff itik kel te le zsú fo lt
fa l e lő tt á lló , b etö rt ü veg ű, k opott t e le fo nfü lk ére m uta to tt.
— C sa k u tá n ad , H arry .
Azzal k in yito tta a t e le fo nfü lk e a jta já t.
Harry n em é rte tte u gyan , m ir e m eg y k i a d olo g, d e e n ged elm ese n b elé p ett a
fü lk éb e. M r. W easle y b eo ld ala zo tt m ellé , é s b ecsu kta a z a jtó t. E lé g s z ű k v olt a
hely kettő jü knek ; Harry nek ip ré se lő dött a van dálo k keze nyom át vis e lő
te le fo nkész ü lé k nek , íg y M r. W easle y csa k nag y neh ezen tu dta le ak asz ta n i a
kag yló t.
— S zerin te m e z a t e le fo n n em m űködik — j e g yezte m eg H arry .
— D e, d e, b iz to s, h ogy m űködik — b iz o nygatta M r. W easle y, m ik özb en a
fe je f ö lé e m elte a k ag yló t, é s a tá rc sá ra p is lo gott. — A zt m ondja , h ogy… h at…
— T árc sá zta a sz ám ot. — … kettő … n ég y… m ég e g ysz er n ég y… é s m eg in t
kettő …
A tá rc sa su rro gva v is sz até rt a la p hely zeté b e, s n yom ban e g y k elle m es n ői
han g sz ó la lt m eg . N em a k ag yló ban , am it M r. W easle y sz o ro ngato tt, h an em
mag áb an a fü lk éb en , m ég ped ig o ly an é le se n é s tis z tá n , m in th a e g y je le n lé v ő,
lá th ata tla n n ő b esz élt v oln a.
— K ösz ö ntö m ö nt a M ág ia ü gyi M in is z té riu m ban . K ére m , a d ja m eg n ev ét
és l á to gatá sa c éljá t.
— Ö ö… — M r. W easle y h ir te le n n em tu dta e ld önte n i, h ogy a k ag yló ba
besz élje n -e , v ag y c sa k ú gy a le v eg őbe. Á th id aló m eg old ás g yan án t a fü lé h ez
ta rto tta a k ag yló m ik ro fo njá t. — A rth ur W easle y v ag yok a M ugli T árg yak kal
Való Vis sz aélé si Ügyosz tá ly ró l. Vele m van Harry Potte r, ak it fe g yelm i
tá rg yalá sra i d ézte k b e…
— K ösz ö nöm — f e le lte a n ői h an g. — L áto gató , k ére m v eg ye e l a k itű ző t,
és e rő síts e a t a lá rjá ra .
Katta n ás m ajd z ö rg és h alla ts z o tt, é s v ala m i b ele p otty an t a te le fo nkész ü lé k
pén zv is sz aad ó vály újá b a. Harry a kezéb e vette — eg y té g la la p ala k ú
ezü stje lv én y v olt, a z a lá b bi f e lir a tta l: H arry P otte r, f e g yelm i t á rg yalá s. M ik özb en
kitű zte a p óló já ra , a n ői h an g t o váb bi u ta sítá so kat a d ott:
— A m in is z té riu m lá to gató ja k én t ö n k öte le s m oto zásn ak a lá v etn i m ag át, é s
pálc ájá t re g is z tr á ció céljá b ól áta d ni az elő csa rn ok tú ls ó vég éb en ta lá lh ató

asz ta ln ál.
A te le fo nfü lk e m eg re m eg ett, é s lif t m ódjá ra la ssa n e lin dult le fe lé . H arry
kis sé s z o ro ngva n ézte , h ogyan k erü l a já rd a s z in tje a f e jü k f ö lé . M iu tá n e ln yelte
őket a fö ld , a fü lk éb en s ö té t le tt. H arry s e m mit n em lá to tt, s h alla n i s e h allo tt
mást, csu pán az ere sz k ed ő fü lk e to m pa csik org ásá t. K örü lb elü l eg yperc es
lif te zés u tá n — a m it H arry s o kkal h ossz ab bnak é rz ett — v íz sz in te s, a ra n ysá rg a
fé n ycsík je le n t m eg a lá b án . A ztá n a c sík sá v vá sz éle se d ett, e lin dult fe lf e lé a
te sté n , m íg v ég ül a z a rc ára e se tt — n yom ban k önnybe lá b ad t tő le a s z em e, é s
hunyoro gnia k elle tt.
— A M ág ia ü gyi M in is z té riu m k elle m es itt- ta rtó zk odást k ív án ö nnek ! —
sz ó lt a n ői h an g.
A te le fo nfü lk e ajta ja k itá ru lt, s M r. W easle y fü rg én k ilé p ett ra jta . H arry
tá tv a m ara d s z ájja l k övette .
Egy hossz ú , tá g as, lé le g zete lá llító an im pozán s csa rn ok eg yik vég éb en
állta k . A te re m sö té t fa p ad ló ja oly an fé n yes volt, m in th a sz ak ad atla n ul
polír o zn ák . A páv ak ék men nyezete t dís z ítő , csillo gó ara n ysz im bólu m ok
sz ü nte le n ül m ozo gta k és v álto zta k , ak ár eg y h ata lm as ég i k ije lz ő tá b la b etű i.
Kéto ld alt, a sö té t fá v al boríto tt fa la k men té n , ara n ydís z íté sű kan dalló k
so ra k ozta k . A bal old ali kan dalló kból sz in te máso dperc en kén t eg y-e g y
bosz o rk án y v ag y v ará zsló lé p ett k i, a jo bb o ld alo n p ed ig m in den k an dalló e lő tt
so rb an á llta k a t á v ozn i k ész ü lő k.
A h ossz ú c sa rn ok k özep e tá já n s z ö kőkút á llt; k ere k m ed en céjé n ek k özep én
éle tn ag ysá g nál n ag yobb a ra n ysz o bro k e m elk ed te k .
A le g m ag asa b b s z o bor e g y d aliá s v ará zsló t á b rá zo lt, é g f e lé e m elt p álc áv al
a k ezéb en . A k is e b bek e g y g yönyörű b osz o rk án yt, e g y k en ta u rt, e g y k obold ot é s
eg y házim an ót m in tá zta k . A z utó bbi háro m lé n y cso dála tta l nézett fe l a
bosz o rk án yra é s a v ará zsló ra .
A két vará zsp álc a vég éb ől, a ken ta u r nyilá n ak heg yéb ől, a kobold
sip kájá n ak c sú csá b ól é s a h ázim an ó k ét f ü lé b ől e g y-e g y c sillo gó v íz su gár l ö vellt
ki. A v íz cso bogás e ln yom ta a h oppan áló k p ukkan ása it, d e b ele v esz ett e g y m ég
han gosa b b zajb a: an nak a tö bb sz áz bosz o rk án ynak és vará zsló nak a
lá b dobogásá b a, a k ik — tö bbsé g ükben á lm os-m ogorv a k ép pel — a c sa rn ok tú ls ó
vég én n yíló a ra n ykap u f e lé h ala d ta k .
— G yere , a rra m eg yünk! — s z ó lt M r. W easle y.
Harry en ged elm ese n követte a vará zsló t. K erü lg etté k a sz em be jö vő
min is z té riu m i dolg ozó kat — eg yese k in gata g perg am en halm okat cip elte k ,
máso k c su pán e g y a k ta tá sk át, m eg in t m áso k a
Reg geli P ró fé tá
t o lv astá k m en et
közb en . A hogy e lh ala d ta k a sz ö kőkút m elle tt, H arry c sillo gó e zü sts a rló kat é s
bro nzk núto kat pilla n to tt m eg a m ed en ce fe n ek én . A kúto n fo lto s kis tá b la

hir d ette :
A MÁGIK US TEST V ÉR IS É G KÚTJÁ BÓ L SZ Á RM AZÓ
BEV ÉTELEK KEL A S Z EN T M UNGO V A RÁ ZSN YAVA LY A - É S
RA GÁLY KÚRÁ LÓ I S PO TÁ LY T T Á M OGATJU K.
Ha n em c sa p nak k i, b ele d obok t íz g alle o nt — g ondolta H arry .
— E rre g yere ! — s z ó lt M r. W easle y.
Kilé p te k a z a ra n ykap u fe lé h öm pöly gő tö m eg ből. A b al o ld ali fa lo n tá b la
hir d ette : B IZ TO NSÁ GI Ő RSZ O LG ÁLA T. A tá b la ala tt álló ír ó asz ta l m ögött
kopasz ra b oro tv ált fe jű , p áv ak ék ta lá ro s v ará zsló ü lt. E lm ély ülte n b öngész te a
Reg geli P ró fé tá
t, d e a k özele d ők l á ttá n f e lp illa n to tt b elő le .
— L áto gató t k ís é re k — k özö lte M r. W easle y, é s H arry re m uta to tt.
— Á lljo n i d e e lé m ! — s z ó lt u notta n a v ará zsló .
Harry k özele b b m en t a z a sz ta lh oz. A v ará zsló f e le m elt e g y a n te n nasz erű en
vék ony é s ru galm as a ra n ypálc át, s fü ggőle g ese n e lh úzta H arry e lő tt é s m ögött.
Azu tá n l e te tte a z e sz k özt, é s a t e n yeré t n yújto tta H arry f e lé .
— K ére m a v ará zsp álc ájá t! — m oro gta .
Harry áta d ta p álc ájá t. A v ará zsló rá h ely ezte eg y k ülö nös ré zsz erk ezetr e ,
am i l e g in káb b e g yse rp en yős m érle g re e m lé k ezte te tt.
A s z erk ezet r e m eg ni k ezd ett, m ajd k esk en y p erg am en csík b újt k i a z a ljá n ál
le v ő n yílá sb ól. A v ará zsló l e té p te , é s f e lo lv asta r ó la a s z ö veg et:
— T iz en eg y h üvely k, f ő nix to ll m ag , n ég y é v e h asz n áljá k . H ely es a l e ír á s?
— I g en — f e le lte n yugta la n ul H arry .
— E z itt m ara d — m ondta a vará zsló , és fe ls z ú rta a perg am en t eg y
ré ztü sk ére . — E zt v is sz aad om — t e tte h ozzá, H arry f e lé n yújtv a a p álc át.
— K ösz ö nöm .
— E gy p illa n at… — A v ará zsló p illa n tá sa az ezü st lá to gató i je lv én yrő l
Harry h om lo kára s ik lo tt.
— K ösz ö njü k, E ric — s z ó lt g yors a n M r. W easle y. M eg fo gta H arry v állá t,
és v is sz av ezette a z a ra n ykap u f e lé h öm pöly gő t ö m eg be.
Harry n ém i lö kdöső dés k özep ette k övette M r. W easle y t a k ap un át eg y
kis e b b csa rn okba, ah ol le g alá b b húsz , ara n yrá cso s fe lv onó kap ott hely et.
Beállta k a z e g yik lif t e lő tt ö ssz eg yűlt c so portb a, é s v árta k . N em m essz e tő lü k
eg y bozo nto s sz ak állú vará zsló állt, kezéb en jó kora karto ndobozzal, am ib ől
re sz elő s h an gok s z ű rő dte k k i.
— S zerv usz , A rth ur — k ösz ö nt a v ará zsló , M r. W easle y re b ic cen tv e.

— S zerv usz , B ob. M i jó t hoztá l? — kérd ezte M r. W easle y a dobozra
pilla n tv a.
— É pp e z a z, h ogy n em tu dom — fe le lte k om oly k ép pel a B ob n ev ű. —
Rán ézésre j á m bor c sir k én ek t ű nt, d e a ztá n e lk ezd ett t ü zet k öpni. G yan íto m , h ogy
a k ís é rle ti k ere sz te zést t iltó t ö rv én y s ú ly os m eg sé rté sé v el á llu nk s z em ben .
Közb en han gos csik org ás és katto gás kís é re té b en meg érk ezett a
fe lv onófü lk e. A z a ra n yrá cs k in yílt, s a v ára k ozó k c so portja b eára m lo tt a lif tb e.
Harry p illa n ato kon b elü l a h áts ó f a lh oz p ré se lv e ta lá lta m ag át. M ik or é sz re v ette ,
hogy a körü lö tte álló k közü l tö bben is kív án csia n m eg bám uljá k , gyors a n
le sz eg te a fe jé t, m in th a ta lá lt v oln a v ala m i é rd ek ese t a c ip ője o rrá n . A fe lv onó
rá csa zö rö gve b ecsu kódott, m eg csö rre n te k a lá n co k, és a lif t la ssa n elin dult
fe lf e lé . N yom ban u tá n a f e lc se n dült a t e le fo nfü lk éb ől i s m ert n ői h an g:
— H ete s sz in t, V ará zsjá té k ok és M ág ik us S porto k F őosz tá ly a; a B rit- Ír
Kvid dic slig a K özp onti Iro dája , N em zeti K öpkő K lu b és B iz arr T alá lm án yok
Szab ad alm i H iv ata la .
A lif t a jta ja k in yílt. A H arry s z em e e lé tá ru ló f o ly osó e g y r e n detle n g yere k
sz o bájá t id ézte . A fa la k at kvid dic sc sa p ato k se b té b en kia g gato tt posz te re i
boríto ttá k . A lif tb en u ta zó e g yik v ará zsló , a k i e g y c so korra v aló s e p rű t ta rto tt a
karjá b an , k iv ere k ed te m ag át a f ü lk éb ől. A z a jtó b ecsu kódott m ögötte , a f e lv onó
eg y r á n dulá ssa l t o váb bin dult, é s a n ői h an g b eje le n te tte :
— Hato s sz in t, M ág ik us Közle k ed ésü gyi Főosz tá ly ; Hop Háló zati
Felü gyele t, S ep rű -e lle n őrz ési H iv ata l, Z su psz k ulc s F elü gyele t és H oppan álá si
Viz sg ak özp ont.
Az a jtó is m ét k in yílt, é s k is z állt n ég y v ag y ö t b osz o rk án y m eg v ará zsló .
Közb en eg y kis e b b ra j halv án ylila pap ír re p ülő rö ppen t be a lif tb e. H arry
fe ln ézett rá ju k: min deg yik nek a sz árn yán ott dís z elg ett a Mág ia ü gyi
Min is z té riu m f e lir a t.
— H ázo n b elü li ü zen ete k — d ö rm ögte M r. W easle y. — A zelő tt b ag ly okat
hasz n áltu nk, d e a zo k m in den t ö ssz ep is z k íto tta k …
A fe lv onó fo ly ta tta útjá t. A re p ülő üzen ete k lu stá n körö zte k a fü lk e
men nyezeté re s z ere lt l á m pa k örü l.
— Ö tö s sz in t, N em zetk özi M ág usk ap cso la to k Főosz tá ly a; N em zetk özi
Vará zsk ere sk ed elm i Felü gyelő te stü le t, N em zetk özi Vará zsjo gi H iv ata l és a
Mág uso k N em zetk özi S zö vets é g én ek B rit T ag ozata .
Mik or kin yílt az ajtó , kir ö ppen t két üzen et, és kis z állt to váb bi néh án y
bosz o rk án y é s v ará zsló ; b ere p ült v is z o nt v ag y f é l tu cat ú ja b b r e p ülő , ú gyhogy a
nép es r a j m ár- m ár t e lje se n e lta k arta a l á m pát.
— N ég yes s z in t, V ará zslé n y-fe lü gyele ti F őosz tá ly ; B estia , É rte lm es L én y é s
Szelle m ta g ozato k, Mág us-K obold Kap cso la to k Hiv ata la , Kárte v őügyi

Tan ácsa d ó I ro da.
— E ln ézést — sz ó lt a tű zk öpő c sir k ét c ip elő v ará zsló , é s k io ld ala zo tt a
fü lk éb ől. V ele e g yütt e g y k is e b b c sa p at ü zen et is k is z állt, m ajd a z a jtó is m ét
becsu kódott.
— H árm as s z in t, M ág ik us B ale se te k é s K ata sz tr ó fá k F őosz tá ly a; V ará zsb aj-
elh árító Osz ta g , Am neziá to r Para n csn oksá g , M uglim ag yará zat Szerk esz tő
Biz o tts á g .
Ezen a s z in te n m ajd nem m in den ki k is z állt. N em m ara d t m ás a lif tb en , c sa k
Harry , M r. W easle y, eg y bosz o rk án y, ak i eg y fö ld ig érő perg am en la p ot
böngész ett, é s n éh án y p ap ír re p ülő . A lif t to váb bin dult, m ajd k in yílt a z a jtó , é s
is m ét f e lc se n dült a n ői h an g:
— K ette s s z in t, V ará zsb űn-ü ld özési F őosz tá ly , V ará zsh asz n ála ti F őosz tá ly ;
Auro r P ara n csn oksá g , W iz en gam ot V ég re h ajtá si S zo lg ála t.
— K is z állu nk, H arry — sz ó lt M r. W easle y. A bosz o rk án y nyom áb an
kilé p te k a lif tb ől a z a jtó kkal sz eg ély ezett fo ly osó ra . — A z ir o dám a z e m ele t
másik v ég éb en v an .
— M r. W easle y ! — s z ó la lt m eg H arry , m iu tá n e lh ala d ta k e g y a b la k m elle tt,
am in k ere sz tü l n ap fé n y á ra d t b e a f o ly osó ra . — A zt h itte m , a f ö ld a la tt v ag yunk.
— Ú gy is v an . E zek e lv ará zso lt a b la k ok. A M ág ik us G ondnoksá g d önti e l,
mely ik n ap m ily en id őnk v an . M ik or le g utó bb f iz eté se m elé st a k arta k k ic sik arn i,
két h ónap ig t o m boló h urrik án ban d olg oztu nk… E rre g yere .
Befo rd ulta k a s a rk on, m ajd e g y s ú ly os t ö lg yfa a jtó n á t b elé p te k e g y z sú fo lt,
zsib ongástó l h an gos te re m be. A h ely is é g et té re lv ála sz tó kkal sz ám ta la n k is e b b-
nag yobb m unkah ely re o sz to ttá k , s azo k m in th a v ég et n em érő ra k éta h áb orú t
vív ta k v oln a e g ym ássa l: m in den p illa n atb an tu catjá v al rö pködte k k öztü k a lila
üzen ete k . A bejá ra th oz le g közele b b eső ir o daré sz fa lá n csá lé n ló gó tá b la
hir d ette :
Auro r P ara n csn oksá g.
Harry m en et közb en kív án csia n bep illa n to tt m in den eg ysz em ély es kis
fü lk éb e. A z au ro ro k a le h ető le g külö nböző bb dolg okat ak asz to ttá k ki a fa l
gyan án t s z o lg áló p ara v án okra : e g yeb ek m elle tt k örö zö tt v ará zsló k k ép eit, c sa lá d i
fo tó kat, k vid dic sp osz te re k et é s a
Reg geli P ró fé tá
ból k iv ág ott c ik kek et. A z e g yik
fü lk e la k ója , e g y p ir o s ta lá ro s v ará zsló , a k in ek m ég B illé n él is h ossz ab b ló fa rk a
volt, k ét lá b át a z a sz ta lo n p ih en te tv e d ik tá lt a to llá n ak . O déb b e g y b osz o rk án y a

para v án f ö lö tt á ts z ó lv a K in gsle y S hack le b olth oz b esz élt.
— J ó r e g gelt, W easle y ! — s z ó lt o da K in gsle y, m ik or H arry é s M r. W easle y
a k özelé b e é rte k . — S zere tn ék b esz éln i m ag áv al. V an e g y p erc e?
— E gy p erc em é p pen v an — fe le lte M r. W easle y — d e tö bb n in cs, m ert
sie te k .
A besz élg eté s oly an stílu sb an zajlo tt, m in th a a két fé rfi alig is m ern é
eg ym ást. M ik or H arry kösz ö nni ak art K in gsle y nek , M r. W easle y gyors a n
rá lé p ett a l á b ára . K övetté k K in gsle y t, a k i a s o r u to ls ó f ü lk éjé b e v ezette ő ket.
Harry h átr a h őkölt. A fü lk éb en m in den ir á n yból S ir iu s arc a n ézett rá . A
para v án fa la k at ú js á g kiv ág áso kkal é s r é g i f é n ykép ek kel t a p étá ztá k k i — m ég a z a
kép is ott volt, am i P otte ré k esk üvőjé n kész ü lt S ir iu sró l. A z ir o da eg yetle n
Sir iu s-m en te s fo ltja eg y v ilá g té rk ép v olt, am ib ől b iz o nyos p onto kon eg y-e g y
csillo gó, p ir o s f e jű t ű á llt k i.
— T essé k ! — s z ó lt n yers e n K in gsle y, é s v ask os p erg am en köte g et n yom ott
Mr. W easle y kezéb e. — S zü ksé g em van m in den fe lle lh ető in fo rm áció ra az
elm últ tiz en két h ónap ban lá to tt re p ülő m uglijá rm űvek rő l. A zt a fü le st k ap tu k,
hogy B la ck m ég m in dig a r é g i m oto rk eré k párjá v al k özle k ed ik .
Kin gsle y n ag yot k acsin to tt H arry re , m ajd s u tto gva h ozzáfű zte :
— A dd o da n ek i a m ag azin t, sz erin te m é rd ek eln i fo gja . — E zu tá n is m ét
han got v álto tt: — Ö rü ln ék , h a e zú tta l e g y k ic sit g yors a b ban d olg ozn a, W easle y.
A f e g yverg ép ek rő l s z ó ló j e le n té se m ia tt i s e g y h ónap ig á llt a n yom ozás.
— H a e lo lv asta v oln a a zt a je le n té st, tu dná, h ogy n em fe g yverg ép ek rő l,
han em g ép fe g yvere k rő l s z ó lt — fe le lte h űvöse n M r. W easle y. — A m i p ed ig a
moto rk eré k páro kat ille ti, nem tu dok gyors ere d m én yt íg érn i. Pilla n atn yila g
te lje se n e l v ag yunk h av azv a. — F ojto tt h an gon h ozzáte tte : — P ró bálj h ét e lő tt
els z ab ad uln i. M olly h úsg om bóco t c sin ál.
Ezu tá n b ic cen te tt K in gsle y nek , é s k ite re lte H arry t a f ü lk éb ől.
Egy ú ja b b tö lg yfa a jtó n á t k im en te k a te re m ből, v ég ig sie tte k e g y f o ly osó n,
befo rd ulta k balr a eg y m ásik fo ly osó ra , onnan jo bbra eg y harm ad ik ra , ah ol
kev ese b b v olt a f é n y, d e t ö bb v olt a p is z o k, é s v ég ül e g y z sá k utc áb a é rte k . H arry
balr a eg y n yitv a m ara d t se p rű ssz ek ré n yt p illa n to tt m eg , jo bbold alt p ed ig eg y
ajtó t, a m ely en m eg zö ld ült ré ztá b la h ir d ette : M ugli T árg yak kal v aló v is sz aélé si
Ügyosz tá ly .
Mr. Weasle y kopotta s ir o dája vala m iv el kis e b bnek tű nt, min t a
se p rű ssz ek ré n y. K ét ír ó asz ta l s z o ro ngott b en ne, d e a lig le h ete tt m eg kerü ln i ő ket
a f a la k m en té n s o ra k ozó k arto té k sz ek ré n yek tő l.
Ez u tó bbia k te te jé n d üle d ező a k ta to rn yok e m elk ed te k . A s z ab ad on m ara d t
kev és fa lf e lü le te t elb orító kép ek M r. W easle y hobbijá ró l te tte k ta n úsá g ot:
tö bbsé g ük a u tó s p osz te r v olt, d e h ely et k ap ott e g y sz éts z ere lt m oto r k ép e, k ét

posta lá d át á b rá zo ló r a jz , m ely ek b iz o nyára m ugli- g yere k könyvek ből s z árm azta k ,
és e g y v illá sd ugó k ap cso lá si r a jz a i s .
Az E LIN TÉZEN DŐK fe lir a tú , te li k osá r te te jé n e g y ó sd i k en yérp ir ító é s
eg y pár bőrk esz ty ű hev ert. A pir ító bán ato sa n csu klo tt, a kesz ty ű ped ig
hüvely kujja iv al m alm ozo tt u nalm áb an . A k osá r m elle tt a W easle y k c sa lá d i f o tó ja
állt. H arry é sz re v ette , h ogy P erc y a la k ja n in cs a k ép en — v aló sz ín űle g k is é tá lt
belő le .
— A bla k s a jn os n in cs — s z ó lt s z ab ad kozv a M r. W easle y, m ik özb en le v ette
és a sz ék e tá m lá já ra a k asz to tta b om berd zse k ijé t. — Ig én yeltü nk, d e b iz o nyára
úgy d öntö tte k , h ogy n em s z o ru lu nk r á . Ü lj l e , H arry , ú gy t ű nik , P erk in s m ég n em
jö tt b e.
Mik özb en H arry b ep ré se lte m ag át a P erk in s a sz ta la m ögötti sz ék be, M r.
Weasle y á tp örg ette u jja i k özt a K in gsle y tő l k ap ott p erg am en köte g et.
— A ha — s z ó lt m oso ly ogva, é s a k upac k özep éb ől k ih úzta a
Hír v erő
c ím ű
mag azin e g y p éld án yát. — N a lá ssu k… — G yors a n á tla p ozta a z ú js á g ot. —
Ig en , e z b iz to s t e ts z en i f o g S ir iu sn ak … J a j i s te n em , m i e z m ár m eg in t?
A nyitv a hag yott ajtó n berö ppen t eg y üzen et, és le sz állt a kró nik us
csu klá sb an s z en ved ő k en yérp ir ító t e te jé re . M r. W easle y s z éth ajto tta , é s f e lo lv asta
Harry nek :
— „ B öfö gő v écé B eth nal G re en ben , s ü rg ős k iv iz sg álá st k érü nk.” E z m ost
már t é n yle g n ev ets é g es…
— B öfö gő v écé?
— E gysz erű m uglip ukkasz tá s — le g yin te tt M r. W easle y. — A m últ h éte n
két ily en e se tü nk is v olt: e g y W im ble d onban , e g y p ed ig E le p han t a n d C astle -
ben . A m ugli le h úzza a v écét, é s a h ely ett, h ogy a d olo g e ltű nne a k ag yló ból…
sz ó val k ép zelh ete d . S zere n csé tle n ek k éts é g beesv e h ív já k a v íz sz ere lé k -v ezető t…
azt h is z em í g y h ív já k a zt, a k i c sö vek et m eg i ly esm ik et f o lto zg at.
— V íz v ezeté k -s z ere lő .
— I g en , i g en . D e h át a z m it t u d k ezd en i e g y m eg bűvölt v écév el? R em éle m ,
sik erü l e lk ap ni a g azfic k ót, a k i e zt m űveli v elü k.
— A z a u ro ro k f o gjá k e lk ap ni?
— D eh ogyis , ők nem fo gla lk ozn ak ily en je le n té k te le n ügyek kel. E z a
Vará zsb űn-ü ld özési J á rő rs z o lg ála t d olg a… Á , b em uta to m P erk in st, H arry .
Egy g örn yed t h átú , f é lé n k te k in te tű , b ozo nto s, ő sz h ajú v ará zsló lé p ett b e a
sz o báb a. R á s e n ézett H arry re , r ö gtö n M r. W easle y hez f o rd ult:
— J a j, A rth ur — z ih álta — h ála a z é g nek , h ogy m eg jö tté l! N em tu dta m ,
mit c sin álja k , itt v árja k r á d , v ag y k ere sse le k m eg … K üld te m n ek ed e g y b ag ly ot,
de b iz to s e lk erü lté te k e g ym ást. T íz p erc e j ö tt e g y s ü rg ős ü zen et…
— T udok a b öfö gő v écérő l.

— N em , n em , n em a v écé, a P otte r g yere k tá rg yalá sa ! M eg válto zta ttá k a z
id őponto t é s a h ely et — n yolc k or k ezd ődik l e n t, a r é g i t íz es t á rg yaló te re m ben …
— L en t a r é g i… d e h át ú gy v olt, h ogy… M erlin s z en t s z ak álla !
Mr. W easle y m eg nézte a z ó rá já t, é s r é m ült k iá ltá ssa l f e lp atta n t.
— G yerü nk, H arry , f u tá s! Ö t p erc e o tt k én e l e n ned !
Perk in s a k arto té k sz ek ré n yhez la p ult, h ogy u ta t e n ged je n M r. W easle y nek
és a n yom áb a s z eg ődő, l o holó H arry nek .
— M ié rt v álto zta ttá k m eg a t á rg yalá s i d őpontjá t? — k érd ezte z ih álv a H arry ,
mik özb en f u tó lé p ésb en e lh ala d ta k a z a u ro ro k ir o dafü lk éi m elle tt. A z ír ó asz ta lo k
mögül k ív án csi te k in te te k k ís é rté k ő ket. H arry ú gy é re zte , m in th a ö ssz es b els ő
sz erv e P erk in s a sz ta lá n ál m ara d t v oln a.
— F ogalm am sin cs, d e áld om az esz ü nket, h ogy ily en k orá n b ejö ttü nk.
Kész k ata sz tr ó fa l e tt v oln a, h a n em j e le n sz m eg a t á rg yalá so n!
Mr. W easle y csú sz v a le fé k ezett a lif te k nél, és tü re lm etle n ül n yom ogatn i
kezd te a h ív ógom bot.
— G yerü nk m ár!
A fe lv onó csik oro gva m eg állt elő ttü k, s ők eg y ugrá ssa l a fü lk éb en
te re m te k . Elin dulta k le fe lé , s vala h án ysz o r a lif t m eg állt, M r. W easle y
sz itk ozó dva n yom kodni k ezd te a k ile n ces g om bot.
— A zo kat a tá rg yaló te rm ek et tíz é v e h asz n áltá k u to ljá ra — d ohogott. —
Fogalm am s in cs, m ié rt o dale n t l e sz . H acsa k … d e n em , a z n em l e h et…
Nem f o ly ta tta , m ert e k kor e g y k övér b osz o rk án y s z állt b e h ozzáju k a lif tb e,
fü stö lg ő k eh elly el a k ezéb en .
— F ogad ósz in t — j e le n te tte a n ői h an g, é s a z a ra n yrá cs k in yílt.
Harry p illa n tá sa a t á v oli s z ö kőkút a ra n ysz o bra ir a e se tt. A k övér b osz o rk án y
kis z állt, s b elé p ett h ely ette e g y b ete g ese n s á rg a a rc ú , g yász o s t e k in te tű v ará zsló .
— S zerv usz , A rth ur — k ösz ö nt s ír i h an gon, m ik or a l if t t o váb bin dult l e fe lé .
— R itk án l á tn i t é g ed i d ele n t.
— Sürg ős ügyben jö tte m , O’M en — fe le lte M r. W easle y. Közb en
tü re lm etle n ül h in tá zo tt a t a lp án , é s n yugta la n p illa n tá so kat v ete tt H arry re .
— V ag y ú gy… — b ólin to tt O ’M en , é s m ere v te k in te tte l fü rk ész n i k ezd te
Harry t. — H át p ers z e.
Harry nek k is e b b g ondja i s n ag yobb v olt a n nál, h ogy O ’M en nel t ö rő djö n, d e
azért z av arta a z á th ató p illa n tá s.
— R ejté ly - é s M is z té riu m ügyi F őosz tá ly — je le n te tte a n ői h an g, é s e zú tta l
nem á ru lt e l t ö bb r é sz le te t.
— G yere , H arry , s ie ssü nk — s z ó lt M r. W easle y, m ik or k in yílt a l if t a jta ja .
A fo ly osó , am ely re kilé p te k , m erő ben külö nbözö tt azo któ l, am ely ek et
Harry a f e ls ő bb s z in te k en l á to tt. F ala i c su pasz o k v olta k m ég a b la k ok s e m n yílta k

ra jtu k. A jtó ból is c sa k e g y v olt: e g y e g ysz erű f e k ete , a f o ly osó le g vég én . H arry
azt hitte , azo n fo gnak bem en ni, de eh ely ett M r. W easle y karo n ra g ad ta , és
elv onsz o lta b al k éz f e lé , a h ol e g y n yílá s m ögött l é p cső i n dult l e fe lé .
— E rre , e rre , g yere ! — z ih álta a v ará zsló , k ette sé v el s z ed ve a l é p cső ket. —
Még a l if t s e j ö n l e i d e… M ié rt k ell i d ele n t c sin áln iu k?
Leérte k a lé p cső a ljá b a, é s f u tv a e lin dulta k e g y ú ja b b f o ly osó n, a m i e rő se n
haso nlíto tt a Pito n ro xfo rtb eli ta n te rm éb e vezető pin céh ez: fá k ly ák kal
meg vilá g íto tt d urv a k őfa la in n eh éz, v asp án to s f a ajtó k n yílta k .
— T íz es… t á rg yaló te re m … e rre … m in djá rt… i g en .
Egy hata lm as zárra l fe ls z ere lt, sö té t ajtó elé érv e W easle y tá n to ro gva
meg állt, a f a ln ak v ete tte a h átá t, é s a m ellk asá ra s z o ríto tta k ezét.
— M en j b e! — z ih álta , h üvely kujjá v al a z a jtó f e lé b ökve. — I n dulj m ár!
— C sa k é n ? A zt h itte m , e g yütt…
— N em , n em , é n n em m eh ete k b e. S ok s z ere n csé t!
Harry ú gy é re zte , m in th a a s z ív e a z á d ám csu tk ájá n d oboln a.
Nyelt e g yet, l e n yom ta a s ú ly os k ilin cse t, é s b elé p ett a t á rg yaló te re m be.

N yolc a d ik f e je zet
A t á rg yalá s
Harry nek e la k ad t a lé le g zete . A tá g as p in cete re m , a m ely be a z a jtó n yílt,
h átb orz o ngató an is m erő s v olt. N em a zért, m ert lá tta m ár e zt a h ely is é g et, h an em
m ert v olt m ár b en ne: id e rö píte tte ő t D um ble d ore m ere n gője , itt n ézte v ég ig a
t á rg yalá st, am ely en a L estr a n ge h ázasp árt éle tf o gytig ta rtó azk ab an i fo gsá g ra
í té lté k .
A s ö té t k őből r a k ott f a la k at d ere n gő f á k ly afé n y v ilá g íto tta m eg .
Kéto ld alt a lé p cső s pad so ro k üre se n ásíto tta k , de sz em közt, a
l e g m ag asa b ban elh ely ezk ed ő pad okban hom ály ba burk oló zó ala k ok nép es
c so portja ü lt. F ojto tt h an gon b esz élg ette k eg ym ássa l, d e m ik or a sú ly os ajtó
b ecsu kódott H arry m ögött, e g ysz erre b aljó s n ém asá g ba b urk oló zta k .
Fag yos f é rfih an g z en gte b e a t e rm et:
— E lk ésté l.
— B ocsá n ato t kére k — sz ó lt sz o ro ngva H arry . — N em tu dta m , hogy
k orá b ban k ezd ődik a t á rg yalá s.
— A rró l n em a W iz en gam ot te h et — z en gte a h an g. — R eg gel k üld tü nk
n ek ed e g y b ag ly ot. Ü lj l e !
Harry r á p illa n to tt a te re m k özep én á lló , lá n co kkal f e ls z ere lt k arfá jú s z ék re .
L átta m ár e zek et a lá n co kat é le tr e k eln i é s s z o rító b ilin cse k ké v áln i. E lin dult a
s z ék fe lé . A h id eg k őpad ló n k oppan ó lé p te i h an gos v is sz h an got v erte k a n ém a
t e re m ben . A hogy óvato sa n le ere sz k ed ett a sz ék re , a lá n co k fe n yeg ető en
m eg csö rd ülte k , de nem bék ly óztá k m eg . A fé le le m tő l ém ely eg ve fe le m elte
t e k in te té t, é s r á n ézett a v ele s z em ben ü lő t e stü le tr e .
A m ag as p ad so ro kban k örü lb elü l ö tv en e m ber f o gla lt h ely et.
Min d e g yfo rm a, s z ilv ak ék ta lá rt v is e lte k , a m ely en b alo ld alt, e lö l c ik orn yás
e zü st W dís z elg ett. V ala m en nyie n em elt fő vel ülte k , és eg y em berk én t rá ,
H arry re f ü ggesz te tté k t e k in te tü ket. V olta k , a k ik b iz alm atla n ul m ére g etté k , m áso k
l e p le zetle n k ív án csis á g gal n ézte k r á .
Az e ls ő s o r k ellő s k özep én C orn eliu s C ara m el, a m ág ia ü gyi m in is z te r ü lt.
C ara m el pocak os fé rfiú volt, és H arry tu dta ró la , hogy elő sz ere te tte l vis e l
h alv án yzö ld kem én ykala p ot. E ked ven cét azo nban m a nem sz án dék ozo tt
m eg m uta tn i — ah ogy a je le k sz erin t azt az eln éző m oso ly t se , am i eg ykor
m in dig k iü lt a z a rc ára , h a H arry vel b esz élt. C ara m el b aljá n e g y s z ö gle te s á llú ,
m onoklis b osz o rk án y ü lt; ő sz es h ajá t e g ész en k urtá ra n yír v a v is e lte , s sz ig orú

arc a s e m mi jó val n em k ecse g te te tt. C ara m eltő l jo bbra is e g y b osz o rk án y f o gla lt
hely et, d e ő e g ész en h átr a d őlt a p ad on, íg y a rc át n em v ilá g íto tta m eg a fá k ly ák
fé n ye.
— R en dben v an — s z ó lt C ara m el. — A v ád lo tt, k ésv e b ár, d e m eg je le n t,
úgyhogy k ezd hetjü k. K ész en á ll? — f o rd ult a p ad so r s z éle f e lé .
— I g en , u ra m — f e le lte b uzg ón e g y h an g, a m it H arry j ó l i s m ert.
Az els ő so r le g sz élé n R on báty ja , Perc y W easle y ült. H arry rá n ézett;
vala m if é le v ála sz p illa n tá sra sz ám íto tt, d e c sa ló dnia k elle tt: P erc y c so ntk ere te s
sz em üveg e m ögül k ita rtó an m ere d t a z e lő tte f e k vő ü re s p erg am en re , m eg m árto tt
pen nájá t a l a p f ö lé e m elv e.
— F eg yelm i tá rg yalá s au gusz tu s tiz en kette d ik én … — fo gott b ele zen gő
han gon C ara m el, m ir e P erc y nyom ban körm öln i kezd ett — m ely a S urre y
gró fs á g , L ittle W hin gin g, P riv et D riv e nég yes sz ám ala tt la k ó H arry Ja m es
Potte r ügyéb en ta rta tik , ak i a vád sz erin t meg sé rte tte a kis k orú ak
bűbájg yak orlá sá t é ssz erű en k orlá to zó re n dele te t é s a N em zetk özi V ará zstito k-
véd elm i A la p tö rv én yt.
— K ih allg ató k: C orn eliu s O sw ald C ara m el m ág ia ü gyi m in is z te r, A m elia
Susa n Bones, a Vará zsb űn-ü ld özési Főosz tá ly vezető je és Dolo re s Ja n e
Um brid ge, a M in is z te ri H iv ata l á lla m titk ára . J e g yző könyvvezető : P erc y I g natiu s
Weasle y …
— A véd ele m ta n úja : A lb us Perc iv al W ulf ric B ria n D um ble d ore —
cse n dült eg y h ig gad t h an g v ala h ol a te re m h átu ljá b an . H arry o ly an g yors a n
fo rd ult m eg , h ogy a n yak a i s b ele re ccse n t.
Dum ble d ore d erű s n yugalo m mal l é p ked ett a p ad so ro k k özö tt.
Mély kék ta lá rjá ra o m ló h ossz ú , e zü stö s s z ak álla é s h aja s z in te v ilá g íto tt a
fá k ly ák fé n yéb en . M ik or H arry m ellé é rt, m eg állt, é s fe ln ézett C ara m elr e , ív es
orra k özep én p ih en ő, f é lh old a la k ú s z em üveg én á t.
A W iz en gam ot ta g ja i ö ssz esú gta k . E gyese k in gerü lt a rc o t v ág ta k , m áso k
nyugta la n ul pis lo gta k . K ét id őse b b bosz o rk án y vis z o nt, ak ik a háts ó so rb an
ülte k , b ará ts á g os i n té sse l ü dvözö lté k a R oxfo rt i g azg ató já t.
Dum ble d ore lá ttá n H arry h an gula ta is e g y c sa p ásra m eg válto zo tt. Á th ató ,
re m én yte li d erű já rta á t a le lk ét, a h hoz h aso nló , m in t a m it a fő nix d ala k elte tt
ben ne. K ere ste D um ble d ore p illa n tá sá t, d e a z ö re g v ará zsló n em n ézett fe lé —
kita rtó an C ara m elr e s z eg ezte a s z em ét.
— Á — s z ó lt n yugta la n ul fé sz k elő dve a m in is z te r. — D um ble d ore . Ig en .
Szó val… ezek sz erin t… meg kap ta az… üzen etü nket az id őpont
meg válto zásá ró l.
— N em , v ala h ogy e lk erü lh ete tt — fe le lte k ed ély ese n a z ig azg ató . — D e
sz ere n csé re h áro m ó rá v al e lő bb b ejö tte m a m in is z té riu m ba, ú gyhogy s e m mi b aj.

— Ig en … nos hát… ily en fo rm án sz ü ksé g ünk le sz m ég eg y sz ék re …
Weasle y, l e g yen s z ív es…
— N em , n em , n e fá ra d ja n ak m ia tta m . — D um ble d ore e lő vette a p álc ájá t,
fin om an m eg pöccin te tte , s m áris eg y p uha k aro ssz ék állt H arry lá n co s sz ék e
melle tt. D um ble d ore le ü lt, h eg yüknél e g ym ásn ak tá m asz to tta h ossz ú u jja it, é s
to váb b fix ír o zta Cara m elt, arc án az udvaria s érd ek lő dés kif e je zésé v el. A
Wiz en gam ot ta g ja i m ég m in dig su ty oro gta k és fé sz k elő dte k ; csa k ak kor le tt
cse n d, m ik or C ara m el i s m ét m eg sz ó la lt.
— H ely es. — A m in is z te r l a p ozg atn i k ezd te a j e g yzete it. — I g en . R en dben .
Nos a k kor… a v ád ak .
Kih úzo tt eg y p erg am en t az elő tte fe k vő h alo m ból, n ag y le v eg őt v ett, és
olv asn i k ezd ett:
— N ev ezett H arry Ja m es P otte rt a z a lá b bi te tte k e lk öveté sé v el
vád olju k:
— S zán dék osa n é s te tte tö rv én yelle n es v oltá n ak te lje s tu datá b an
— miu tá n haso nló ese tb ől kif o ly óla g korá b ban ír á sb eli
fig yelm ezte té sb en ré sz esü lt a m in is z té riu m ré sz érő l — au gusz tu s
máso dik án k ile n c ó ra h usz o nháro m p erc k or p atr ó nus-b űbájt h ajto tt
vég re eg y m uglik álta l la k ott ö vezetb en , eg y m ugli je le n lé té b en , s
ezzel m eg sé rte tte a k is k orú ak b űbájg yak orlá sá t éssz erű en k orlá to zó
1857. é v i r e n dele t C p ara g ra fu sá n ak , v ala m in t a M ág uso k N em zetk özi
Szö vets é g e Tito kvéd elm i Ala p tö rv én ye tiz en hárm as cik kely én ek
re n delk ezésé t.
— T e v ag y H arry Ja m es P otte r, S urre y g ró fs á g , L ittle W hin gin g, P riv et
Driv e n ég yes s z ám a la tti la k os? — k érd ezte C ara m el, p erg am en je f ö lö tt H arry re
pilla n tv a.
— I g en — f e le lte H arry .
— K ap tá l- e h áro m é v vel e zelő tt h iv ata lo s f ig yelm ezte té st a m in is z té riu m tó l
tilto tt b űbájg yak orlá s m ia tt?
— I g en , d e…
— É s e n nek e lle n ére m eg id ézté l e g y p atr ó nust a u gusz tu s m áso dik án e ste ?
— I g en — f e le lte H arry — d e…
— P ed ig tu dta d , h ogy n em v ará zso lh ats z a z is k olá n k ív ül, a m íg b e n em
tö ltö tte d a t iz en hete d ik é le té v ed et?
— I g en , d e…
— É s t u dta d , h ogy a k örn yék t e le v an m uglik kal?
— I g en , d e…

— T is z tá b an v oltá l v ele , h ogy e g y m ugli o tt v an a k özv etle n k özele d ben ?
— Ig en ! — fe le lte tü re lm ét v esz tv e H arry . — D e c sa k a zért v ará zso lta m ,
mert…
A m onoklis b osz o rk án y d örg ő h an gon a s z av áb a v ág ott:
— L étr e h oztá l e g y t e lje s é rté k ű p atr ó nust?
— I g en — b ólin to tt H arry — m ert…
— E gy i n karn áló dott p atr ó nust?
— E gy… m it? — k érd ezett v is sz a H arry .
— A p atr ó nuso dnak t is z tá n k iv eh ető a la k ja v olt? Ú gy é rte m , t ö bb v olt, m in t
köd v ag y f ü st?
— Ig en — v ála sz o lta in gerü lte n és n ém ile g re m én yvesz te tte n H arry . —
Szarv as a la k ja v olt, m in t m in dig .
— M in t m in dig ? — h ars o gta M ad am B ones. — E zek s z erin t m ár k orá b ban
is i d ézté l m eg p atr ó nust?
— I g en — f e le lte H arry . — T öbb m in t e g y é v e é rte k h ozzá.
— É s t iz en öt é v es v ag y?
— I g en , é s…
— A z i s k olá b an t a n íto tta k m eg r á ?
— I g en , L upin p ro fe ssz o rtó l ta n ulta m m eg h arm ad ik os k oro m ban , h ogy e l
tu dja m …
— E z m ár v ala m i — b ólo gato tt M ad am B ones. — Ig azi p atr ó nus, ily en
fia ta lo n… f ig yele m re m éltó t e lje sítm én y.
A Bones körü l ülő vará zsló k és bosz o rk án yok közü l tö bben is m ét
össz esú gta k . Néh án yan bólo gatta k , m áso k sz em öld ökrá n co lv a csó váltá k a
fe jü ket.
— N em a z a k érd és, fig yele m re m éltó v olt- e a v ará zsla ta ! — fo rty an t fe l
Cara m el. — S őt, ú gy v éle m , m in él fig yele m re m éltó bb v olt, an nál ro ssz ab b,
te k in tv e, h ogy e g y m ugli s z em e l á ttá ra h ajto tta v ég re !
Azo k, a k ik e lő tte a fe jü ket c só váltá k , m ost b ólo gatta k , d e H arry ből c sa k
Perc y s z en te sk ed ő k is b ic cen té se l á ttá n t ö rt k i a s z ó :
— A d em en to ro k m ia tt c sin álta m !
Azt h itte , e zzel to váb bi fé sz k elő dést é s s u ty org ást fo g s z íta n i, d e té v ed ett:
sz av ait f e sz ü lt c sö nd k övette .
— D em en to ro k? — kérd ezte vég ül M ad am B ones, s oly an m ag asra
fe lv onta a s z em öld ökét, h ogy m ár- m ár k ie se tt a m onoklija . — M ir ő l b esz éls z ,
fia m ?
— K ét d em en to r je le n t m eg a b ban a s ik áto rb an ! M eg tá m ad ta k m in ket a z
unokate stv ére m mel!
— H át p ers z e. — C ara m el g únyosa n s o m oly ogva k örü ln ézett, m in th a a rra

biz ta tn á a W iz en gam ot ta g ja it, h ogy o sz to zzan ak d erű jé b en . — S ejte tte m , h ogy
vala m i i ly esm it f o gunk h alla n i.
— D em en to ro k L ittle W hin gin gben ? — h üle d ezett M ad am B ones. — F el
nem f o ghato m …
— P ed ig e g ysz erű , A m elia — s z ó lt C ara m el. — S zív ese n m eg m ag yará zo m .
Potte r vég ig gondolta a dolg ot, és úgy döntö tt, hogy le g jo bb le sz , ha
dem en to ro kra h iv atk ozik . A m uglik n em lá tjá k a d em en to ro kat, ig az, fia m ? E z
való ban sz ere n csé s k örü lm én y, n ag yon sz ere n csé s… T eh át a te sz av ad ra k ell
hag yatk ozn unk, m iv el m ás t a n ú n in cs…
— N em h azu dok! — v ág ta r á H arry , t ú lh ars o gva a m eg élé n külő s u ty org ást.
— K ette n v olta k , a s ik áto r k ét v ég e f e lő l jö tte k ! N ag yon s ö té t é s h id eg le tt. A z
unokate stv ére m i s m eg ére zte ő ket, é s e l a k art s z ala d ni…
— E lé g ! E lé g ! — vág ott a sz av áb a C ara m el. — N e hara g udj, hogy
fé lb esz ak íto m a z e lő ad áso dat, a m it b iz o nyára s o kat g yak oro ltá l…
Dum ble d ore m eg kösz ö rü lte a t o rk át. A t e re m ben n ém a c se n d l e tt.
— M eg k ell je g yezn em , h ogy v an e g y ta n únk, a k i lá tta a d em en to ro kat a
sik áto rb an — sz ó lt az ig azg ató . — Term ész ete se n nem D udle y D urs le y re
gondolo k.
Cara m el p ufó k a rc a e g ysz erre m eg nyúlt, m in th a k ie re sz te tté k v oln a b elő le a
le v eg őt. E gy-k ét m áso dperc ig ném án m ere d t D um ble d ore -ra , aztá n kih úzta
mag át, é s í g y s z ó lt:
— S ajn álo m , d e n in cs i d őnk t o váb bi m esé k et h allg atn i. L e a k aro m z árn i e zt
az ü gyet…
— M eg le h et, hogy té v ed ek — fo ly ta tta re n düle tle n ny ugalo m mal
Dum ble d ore — de le g jo bb tu dom áso m sz erin t a W iz en gam ot K ódex én ek
érte lm éb en a v ád lo ttn ak jo ga v an ta n úkat állíta n i v allo m ása alá tá m asz tá sá ra .
Tudto m mal a V ará zsb űn-ü ld özési F őosz tá ly is e lf o gad ja e zt a g yak orla to t. Jó l
tu dom , M ad am B ones? — t e tte h ozzá, a m onoklis b osz o rk án yra n ézv e.
— I g en — b ólin to tt B ones. — Í g y i g az.
— J ó l v an , n em b án om — s z ó lt i n gerü lte n C ara m el. — H ol a z a z e m ber?
— M ag am mal h ozta m — fe le lte D um ble d ore . — O dak in t v ár. M en je k k i
érte ?
— N em , n em … H ív ja b e, W easle y ! — m ord ult r á P erc y re C ara m el.
Perc y fe lp atta n t, le sz ala d t a m ag as pad so ro któ l le v ezető kőlé p cső n, és
te k in te té t m ere v en e lő re sz eg ezv e e ls ie te tt H arry é s D um ble d ore m elle tt.
Néh án y pilla n at múltá n már vis sz a is té rt, ak kor már M rs . Fig g
tá rs a sá g áb an . A z ö re g assz o ny ije d tn ek tű nt, r á ad ásu l b olo ndab bnak , m in t v ala h a
— H arry le g alá b b a n nyit e lv árt v oln a tő le , h ogy sz ö vetp ap ucs h ely ett re n des
cip őben j e le n je n m eg a t á rg yalá so n.

Dum ble d ore á ta d ta a sz ék ét M rs . F ig gnek , é s o dav ará zso lt m ag án ak e g y
másik at.
— Telje s nev e? — kérd ezte han gosa n Cara m el, m iu tá n M rs . Fig g
sz o ro ngva l e ü lt a s z ék l e g sz élé re .
— A ra b ella D ore en F ig g — f e le lte r e m eg ő h an gon a z ö re g assz o ny.
— É s m it k ell t u dnunk m ag áró l? — k érd ezte l e k ezelő h an gon C ara m el.
— L ittle W hin gin gben la k om , elé g k özel H arry P otte rh ez — v ála sz o lta
Mrs . F ig g.
— A n yilv án ta rtá su nk s z erin t L ittle W hin gin gben H arry P otte re n k ív ül n em
la k ik m ás v ará zsló , s e b osz o rk án y — s z ö gezte le n yom ban M ad am B ones. —
Arra a k örn yék re k ülö nöse n n ag y f ig yelm et f o rd íto ttu nk, te k in te tte l… b iz o nyos
múltb eli e se m én yek re .
— K vib li v ag yok — m ondta M rs . F ig g. — E zért tu dto m mal n em k ell
beje le n tk ezn em a m in is z té riu m ban .
— K vib li, ah a — dörm ögte C ara m el, sz ú ró s sz em mel fü rk ész v e az
öre g assz o nyt. — E lle n őriz n i fo gju k. A m unkatá rs a m , W easle y m ajd fe lv esz i a z
ad ata it. Ju t esz em be, a kvib lik lá tjá k a dem en to ro kat? — te tte hozzá, a
te stü le th ez i n té zv e k érd ésé t.
— M ár h ogyne l á tn án k ő ket! — m élta tla n kodott M rs . F ig g.
Cara m el f e lv onta a s z em öld ökét, ú gy n ézett r á .
— R en dben v an . H allju k a m ondan dójá t.
— A ugusz tu s m áso dik án e ste k ile n c ó ra tá jb an e lin dulta m m acsk aele d elt
ven ni a s a rk i b oltb a, a m i a W is te ria s é tá n y v ég én v an — d ará lta g ondolk ozás
nélk ül M rs . F ig g, m in th a b eta n ult s z ö veg et m ondan a. — M en et k özb en fu rc sa
zajt h allo tta m a W is te ria sé tá n yt a M ag nolia k özzel ö ssz ek ötő sik áto rb ól. A
sik áto rh oz é rv e s z ala d ó d em en to ro kat p illa n to tta m m eg …
— S zala d ó d em en to ro kat? — s z ó lt k özb e M ad am B ones. — A d em en to ro k
nem s z ala d nak , h an em s ik la n ak .
— Ú gy ak arta m m ondan i — b ólo gato tt M rs . F ig g, és rá n co s arc a k is sé
kip ir u lt. — O tt sik lo tta k a sik áto rb an két ala k fe lé , ak ik kam asz fiú knak
lá ts z o tta k .
— H ogyan f e ste tte k ? — k érd ezte M ad am B ones. A nnyir a ö ssz esz ű kíte tte a
sz em ét, h ogy a m onokli p ere m e e ltű nt a b őre a la tt.
— H át, a z e g yik k övér v olt, a m ásik s o ván y…
— Nem a fiú k! — in te tte le tü re lm etle n ül M ad am Bones. — A
dem en to ro k… A zo kat í r ja l e !
— V ag y úgy. — M rs . F ig gnek m ost a nyak a kezd ett el kip ir u ln i. —
Mag asa k v olta k . M ag asa k , é s c su kly ás k öpen y v olt r a jtu k.
Harry nek ö ssz esz o ru lt a g yom ra . A h allo tta k a la p já n a z v olt a z é rz ése , h ogy

Mrs . F ig g s o ha é le té b en n em lá to tt d em en to ro kat — le g fe lje b b k ép en , m árp ed ig
eg y k ép n em m uta th atja m eg a zt, a m i e zek et a lé n yek et o ly an is z o nyúvá te sz i: a
hátb orz o ngató m ozg ásu kat, ah ogy cen tim éte re k kel a fö ld fö lö tt le b eg nek , a
halá ls z ag ot, a m i a te stü kből á ra d , a s z ö rn yűsé g es h örg ést, a m elly el b esz ív já k a
le v eg őt m ag uk k örü l…
A m áso dik so rb an eg y tö m zsi, baju sz o s vará zsló eg y göndör hajú
bosz o rk án y fü lé h ez h ajo lt, é s b ele sú gott v ala m it. A b osz o rk án y so m oly gott é s
bólin to tt.
— S zó val m ag asa k v olta k , és csu kly ás k öpen y v olt ra jtu k — is m éte lte
rid eg en M ad am B ones. K özb en C ara m el g únyosa n h ork an to tt. — É rte m . V an
még v ala m i?
— Ig en — b ólo gato tt M rs . F ig g. — É re zte m ő ket. H ir te le n jé g hid eg le tt,
ped ig a zn ap m ele g n yári e sté n k v olt. É s ú gy é re zte m … m in th a e ltű nt v oln a a
jó ked v a v ilá g ból… é s s z ö rn yű e m lé k ek j u to tta k a z e sz em be…
Mrs . F ig g h an gja e lc su klo tt.
Mad am B ones sz em e kis sé tá g ab bra nyílt. H arry lá tta a pir o s fo lto t a
sz em öld öke a la tt, a h ol a m onokli a b őré b e n yom ódott.
— É s m it c sin álta k a zo k a d em en to ro k? — k érd ezte B ones.
Harry ben ú jr a éb re d t a r e m én y.
— M eg tá m ad tá k a fiú kat — fe le lte M rs . Fig g, im már m ag ab iz to sa b b
han gon. A p ír is k ezd ett e ltű nni a z a rc áró l. — A z e g yik fiú e le se tt. A m ásik
hátr á lt, é s k özb en p ró bálta v is sz av ern i a tá m ad ójá t. A z v olt H arry . K éts z er is
pró bálk ozo tt, de csa k ezü stö s gőz jö tt ki a pálc ájá b ól. A ztá n a harm ad ik
kís é rle tr e s ik erü lt m eg id ézn ie e g y p atr ó nust. A z le ro han ta a z e g yik d em en to rt,
aztá n H arry p ara n csá ra a zt is e lk erg ette , a m ely ik a m ásik fiú ra tá m ad t. É s… é s
ez t ö rté n t — f e je zte b e s u tá n M rs . F ig g.
Mad am B ones n ém án f ü rk ész te a z ö re g assz o nyt. C ara m el n em is n ézett r á ,
han em a z i r a ta it l a p ozg atta . V ég ül a ztá n f e lp illa n to tt, é s i n dula to sa n í g y s z ó lt:
— S zó val e zt l á tta , m i?
— E z t ö rté n t — i s m éte lte M rs . F ig g.
— R en dben v an — m ondta C ara m el. — E lm eh et.
Mrs . Fig g ré m ült pilla n tá st vete tt Dum ble d ore -ra , aztá n fe lá llt, és
elc so sz o gott a k ijá ra t f e lé .
— N em v ala m i h ite le s t a n ú — s z ó lt f ö lé n yes g únnyal C ara m el.
— A hogy v essz ü k — z en gett fe l M ad am B ones h an gja . — Ig en p onto sa n
le ír ta a dem en to rtá m ad ás hatá sá t. És nem lá to m be, m ié rt állíta n á, hogy
dem en to ro k v olta k o tt, h a n em v olta k .
— D em en to ro k k ósz áln ak eg y m uglite le p ülé se n , és csa k ú gy v éle tle n ül
össz eta lá lk ozn ak e g y v ará zsló val? — fin to rg ott C ara m el. — E nnek a z e sé ly e

nag yon-n ag yon k ic si. M ég B um fo lt s e f o gad ott v oln a r á …
— Ó , n em h in ném , h ogy b árm ely ik ünk is a v éle tle n m űvén ek te k in te n é,
am i t ö rté n t — j e g yezte m eg k önnyed h an gon D um ble d ore .
A C ara m el jo bbjá n ü lő b osz o rk án y, ak in ek az arc át árn yék fe d te , m ost
min th a m eg m occan t v oln a. A W iz en gam ot tö bbi ta g ja n ém án , m ozd ula tla n ul
fig yelt.
— M it a k ar e zzel m ondan i? — k érd ezte f a g yosa n C ara m el.
— A zt, h ogy v éle m én yem s z erin t o dak üld té k ő ket — f e le lte D um ble d ore .
— F elte sz em , d okum en tá lv a le n ne, h a v ala k i d em en to ro kat k üld ött v oln a
sé tá ln i L ittle W hin gin g u tc áir a ! — c sa tta n t f e l C ara m el.
— F elté v e h ogy a d em en to ro k m an ap sá g i s c sa k a M ág ia ü gyi M in is z té riu m
uta sítá sa it te lje sítik — é rv elt D um ble d ore . — Is m eri a v éle m én yem et e rrő l a
dolo gró l, C orn eliu s.
— Ig en , is m ere m — fe le lte in dula to sa n a m in is z te r — és nin cs okom
fe lté te le zn i, hogy a véle m én yén ek ak ár a le g cse k ély eb b köze is le n ne a
való sá g hoz. A d em en to ro k a z A zk ab an ban ta rtó zk odnak , é s c sa k is a zt te sz ik ,
am it p ara n cso lu nk n ek ik .
— E z e se tb en — v ála sz o lt c se n des, d e jó l é rth ető h an gon D um ble d ore —
fe l k ell te n nünk a k érd ést, m ié rt k üld ött v ala k i a m in is z té riu m ból au gusz tu s
máso dik án k ét d em en to rt a b ba a s ik áto rb a.
A m ély cse n dben , am i e sz av ak at követte , a Cara m el jo bbjá n ülő
bosz o rk án y e lő re d őlt, ú gyhogy H arry v ég re m eg pilla n to tta a z a rc át.
Az e ls ő m áso dperc b en a zt h itte , e g y h ata lm as, s á p ad t b ék át lá t. A tö m zsi
nőnek a n nyi n yak a s e v olt, m in t V ern on b ácsin ak . S zéle s, p ety hüdt a jk ú s z ájá t é s
nag y, k is sé d ülle d t s z em ét k ere k , r e d ős a rc k ere te zte . M ég f e k ete b árs o nym asn ija
is ú gy ü lt r ö vid , g öndör h ajá n , a k ár e g y lé g y — H arry s z in te v árta , h ogy a n ő a
sz ájá b a r á n ts a h ossz ú , r a g ad ós n yelv év el.
— D olo re s J a n e U m brid ge, a M in is z te ri H iv ata l á lla m titk ára — m uta tta b e
a b osz o rk án yt C ara m el.
Harry a rra s z ám íto tt, h ogy U m brid ge b re k eg ni f o g — a n nál n ag yobb v olt a
meg le p eté se , m ik or a n ő r e b eg ő, k is lá n yos f e jh an gon s z ó la lt m eg :
— B iz to sra vesz em , hogy fé lr e érte tte m önt, D um ble d ore pro fe ssz o r —
mondta to rz , h id eg m oso ly ra h úzv a s z éle s s z ájá t. — M ily en b uta v ag yok! E gy
rö pke p illa n atig ú gy tű nt, m in th a a rra c élo zn a, h ogy a M ág ia ü gyi M in is z té riu m
re n delte e l e n nek a g yerm ek nek a m eg tá m ad ásá t.
Ezü stc se n gésű k acajt h alla to tt, am itő l H arry nek lib ab őrö s le tt a h áta . A
Wiz en gam ot n éh án y ta g ja e g yütt n ev ete tt v ele , d e h an gju kban s z ik rá ja s e v olt a
jó ked vnek .
— H a ig az, h ogy a d em en to ro k c sa k a M ág ia ü gyi M in is z té riu m u ta sítá sa it

te lje sítik , é s a z is ig az, h ogy tíz n ap ja k ét d em en to r m eg tá m ad ta H arry t é s a z
unokate stv éré t, ak kor lo gik us a követk ezte té s, hogy a tá m ad ást eg y
min is z té riu m i tis z tv is e lő re n delte el — fe le lte udvaria sa n D um ble d ore . —
Term ész ete se n e lk ép zelh ető , h ogy e z a k ét d em en to r n em á llt a m in is z té riu m
elle n őrz ése a la tt…
— M in den d em en to r a m in is z té riu m e lle n őrz ése a la tt á ll! — c sa tta n t fe l
té g la v örö s a rc cal C ara m el.
Dum ble d ore f in om an f e je t h ajto tt a m in is z te r e lő tt.
— E z ese tb en a m in is z té riu m m in den biz o nnyal kiv iz sg álja m ajd , m it
kere se tt két dem en to r ily en m essz e az A zk ab an tó l, és m ié rt hajto tta k vég re
en ged ély n élk üli t á m ad ást.
— N em m ag a d önti e l, h ogy m it c sin ál é s m it n em c sin ál a M ág ia ü gyi
Min is z té riu m ! — h ars o gta C ara m el, o ly an b íb orv örö s a rc sz ín t p ro dukálv a, a m it
Vern on b ácsi i s m eg ir ig yelt v oln a.
— Term ész ete se n nem — fe le lte sz elíd en Dum ble d ore . — Csu pán
báto rk odta m h an got a d ni a b béli m eg győző dése m nek , h ogy a z ü gy n em m ara d
kiv iz sg ála tla n ul.
Besz éd közb en M ad am B onesra te k in te tt. A bosz o rk án y m eg ig azíto tta
monoklijá t, é s s z em öld ökét k is sé ö ssz erá n co lv a n ézett v is sz a r á .
— S zere tn ém h an gsú ly ozn i — s z ó lt C ara m el — h ogy e zen a tá rg yalá so n
nem fe la d atu nk se lé te ző , se eg y gyerm ek fe jé b ől kip atta n t dem en to ro k
vis e lk ed ésé t e le m ezg etn i. M ara d ju nk a tá rg ynál, a m i n em m ás, m in t h ogy H arry
Potte r m eg sz eg te a k is k orú ak b űbájg yak orlá sá t k orlá to zó r e n dele te t!
— T erm ész ete se n — b ólin to tt D um ble d ore . — D e a d em en to ro k j e le n lé te a
sik áto rb an ig en csa k lé n yeg es körü lm én y. A re n dele t hete s sz ám ú zára d ék a
le sz ö gezi, h ogy a k is k orú v ará zsló v ag y b osz o rk án y jo gosu lt b űbájt h asz n áln i
re n dkív üli h ely zetb en , a k kor, h a v esz ély ben fo ro g a sa já t v ag y b árm ely je le n
lé v ő v ará zsló , b osz o rk án y v ag y m ugli é le te …
— K ösz ö njü k s z ép en , d e is m erjü k a h ete s z ára d ék ta rta lm át! — s z is z eg te
Cara m el.
— Ebben biz to s vag yok — fe le lte udvaria sa n Dum ble d ore . — És
fe lte sz em , e g yeté rtü nk a b ban , h ogy a h ely zet, a m ely ben H arry a p atr ó nus-b űbájt
hasz n álta , t e lje s j o ggal t e k in th ető a z ára d ék ba f o gla lt r e n dkív üli h ely zetn ek .
— H a v olta k o tt d em en to ro k, a m it é n e rő se n k étle k .
— Hallo tta a vallo m ást. Ha to váb bra is kéte lk ed ik a ta n ú
sz av ah ih ető sé g éb en , id ézze b e, é s k érd ezze k i ú jr a . A ta n únak b iz to sa n n em le sz
elle n e k if o gása .
— N em … a zt… n em … — C ara m el d ühös-z av arta n b ab rá lt a z ir a ta iv al. —
Még m a l e a k aro m z árn i e zt a z ü gyet, D um ble d ore !

— M eg győző dése m , h ogy in káb b h allg at m eg ak ár tíz sz er is eg y ta n út,
se m min t h ogy k ellő en m eg n em ala p ozo tt íté le te t h ozzo n, s íg y sú ly os b ír ó i
té v ed és l e h ető sé g ét k ock ázta ssa .
— S úly os bír ó i té v ed és, m eg áll az esz em ! — kia b ált m ag áb ól kik elv e
Cara m el. — A hely ett, hogy a gyere k arc átla n tö rv én ysé rté sé t ig yek ezn e
kim ag yará zn i, in káb b s z ám olja ö ssz e, h án y lé g ből k ap ott m esé t h allo ttu nk m ár
Harry P otte rtő l! H áro m é v e i s l e b eg ésb űbájt h asz n ált…
— A z n em é n v olta m , h an em e g y h ázim an ó! — t ilta k ozo tt H arry .
— T essé k ! — h ars o gta C ara m el, k ét k ézzel m uto gatv a H arry f e lé .
— E gy m an ó! E gy m uglih ázb an ! U gyan , k ére m !
— A z i lle tő h ázim an ó j e le n le g a R oxfo rt S zak kollé g iu m a lk alm azásá b an á ll
— sz ó lt D um ble d ore . — H a ó hajtja , e g y sz em pilla n tá s a la tt id e tu dom h ív ni,
hogy t a n úsk odjo n.
— N em … n em … n in cs id őm h ázim an ókkal f o gla lk ozn i! K ülö nben is , n em
ez v olt az eg yetle n ese t… A m én kűbe is , fe lf ú jta a tu la jd on n ag ynén jé t! —
üvöltö tte C ara m el, s öklé v el ak korá t csa p ott a bír ó i pad la p já ra , hogy eg y
tin tá sü veg t á n co ln i k ezd ett, é s f e ld őlt.
— V aló ban , s ö n a b ban a z ü gyben n em in díto tt e ljá rá st, m ert, fe lte sz em ,
bölc se n b elá tta , h ogy a le g kiv áló bb v ará zsló k se m in dig u ra i é rz elm eik nek —
mondta D um ble d ore , m ik özb en C ara m el a t in tá t t ö rö lg ette i r a ta ir ó l.
— É s a rró l m ég n em i s b esz élte m , a m it a z i s k olá b an m űvel.
— D e m iv el a m in is z té riu m n em s z ab hat k i b ünte té st a ro xfo rti d iá k okra
is k ola i fe g yele m sé rté se ik ért, H arry otta n i vis e lk ed ése nem ta rto zik id e —
sz ö gezte le D um ble d ore . T ováb bra is u dvaria sa n b esz élt, d e, m ost e lő sz ö r, k is sé
hűvös f e lh an ggal.
— O hó! — C ara m el d aco sa n k ih úzta m ag át. — S zó val se m mi k özü nk
hozzá, m it c sin ál a z i s k olá b an ? Ú gy g ondolja ?
— C orn eliu s, a m in is z té riu m nak n in cs jo ga ro xfo rti d iá k okat e lta n ácso ln i
— f e le lte tü re lm ese n D um ble d ore — a m in t a zt m ár a u gusz tu s m áso dik án e ste is
mondta m . P álc át se kobozh at el m in dad dig , am íg a vád ak biz o nyítá st nem
nyerte k — e zt i s b áto rk odta m h an gsú ly ozn i a u gusz tu s m áso dik án . Ú gy t ű nik , ö n
elis m eré sre méltó buzg ósá g áb an , am elly el érv én yt kív án sz ere zn i
tö rv én yein knek , e g yes tö rv én yek et m ag a is f ig yelm en k ív ül h ag y — s z án dék án
kív ül, t e rm ész ete se n .
— A t ö rv én yek et m eg l e h et v álto zta tn i — j e g yezte m eg g onosz u l C ara m el.
— V aló ban — h ag yta rá tis z te le tte lje s fő hajtá ssa l D um ble d ore . — É s ö n
sz ám os a lk alo m mal é l i s e zzel a l e h ető sé g gel. Ú gy v esz em é sz re p éld áu l, h ogy a
Wiz en gam otb ól tö rté n t tá v ozáso m ó ta e lte lt n éh án y h ét a la tt s z o kássá v ált te lje s
bünte tő bír ó sá g elő tt tá rg yaln i az oly an sú ly ú ügyek et is , m in t eg y kis k orú

bűbájg yak orlá sa !
A bír ó sá g tö bb ta g ja is zav arta n fé sz k elő dni kezd ett. C ara m el arc a a
vörö se sb arn a e g y é rd ek es á rn yala tá t ö ltö tte . A jo bbjá n ü lő b ék aarc ú b osz o rk án y
elle n ben t o váb bra i s s z en vte le n ül n ézett D um ble d ore -ra .
— Tudom áso m sz erin t — fo ly ta tta Dum ble d ore — eg yelő re nin cs
érv én yben o ly an tö rv én y, a m ely e lő ír n á, h ogy a b ír ó sá g b ünte sse m eg H arry t
min den e g yes v ará zsla té rt, a m it é le té b en e lv ég zett. A v ád ban m eg fo galm azo tt
kih ág ássa l k ap cso la tb an H arry e lő ad ta v éd ek ezésé t. Im már n em te h etü nk m ást,
min t h ogy v árju k a b ölc s t e stü le t í té le té t.
Dum ble d ore is m ét össz eérin te tte ujja i heg yét, je le zv e, hogy nin cs tö bb
mondan iv aló ja . C ara m el g yilk os t e k in te tte l m ere d t r á .
Harry is v ete tt e g y o ld alp illa n tá st a z ig azg ató ra , v ala m if é le m eg nyugta tá st
várv a. E gyálta lá n n em v olt b iz to s b en ne, h ogy D um ble d ore -n ak c éls z erű v olt
fe ls z ó líta n ia a bír ó sá g ot, hogy hozzák m eg vég re dönté sü ket. D um ble d ore
azo nban ő t m ost s e v ette é sz re , m ost s e m t ö rő dött v ele , h ogy a p illa n tá sá t k ere si.
Tek in te te a m ag as p ad so ro kban ü lő v ará zsló kon é s b osz o rk án yokon n yugodott,
ak ik m ost é lé n k, f o jto tt h an gú b esz élg eté sb e m erü lte k s z o m sz éd ja ik kal.
Harry l e h ajto tta a f e jé t, é s a c ip őjé re m ere d t. S zív e a h áro m sz o ro sá ra d ag ad t
— le g alá b bis ő úgy ére zte — és vad ul dörö m bölt a bord áin . H ossz ab b
tá rg yalá sra sz ám íto tt, azt hitte , tö bbet besz élh et m ajd . R ész le te se n el ak arta
mondan i, h ogyan tá m ad ta k rá ju k a d em en to ro k, h ogyan p ró báltá k m eg csó koln i
min dkettő jü ket…
Kéts z er is C ara m elr e em elte a pilla n tá sá t, és kin yito tta a sz ájá t, hogy
mondjo n vala m it, de kala p áló sz ív e els z o ríto tta a lé g csö vét, íg y m in dkét
alk alo m mal c sa k s ó hajto tt e g yet, é s m eg in t l e sü tö tte a s z em ét.
A b ír ó i te stü le t v ég ül e lc se n dese d ett. H arry fe l a k art p illa n ta n i, d e v ég ül
úgy d öntö tt, h ogy a c ip őfű ző jé t b ám uln i s o kkal k önnyeb b é s k elle m ese b b.
— K ik s z av azn ak a v ád lo tt f e lm en té se m elle tt? — te tte f e l a k érd ést d örg ő
han gon M ad am B ones.
Harry fe lk ap ta a fe jé t. M ag asb a e m elt k ezek et lá to tt… n em is k ev ese t…
nag yon s o kat! M eg a k arta s z ám oln i a s z av azato kat, d e m ie lő tt a v ég ére é rt v oln a,
Mad am B ones i s m ét m eg sz ó la lt:
— É s k ik s z av azn ak a rra , h ogy b űnös?
Cara m el fe le m elte a k ezét; íg y te tt ra jta k ív ül m ég fé l tu cat b ír ó sá g i ta g ,
köztü k a b ék ak ép ű b osz o rk án y, v ala m in t a b aju sz o s v ará zsló é s a g öndör h ajú
bosz o rk án y a m áso dik s o rb an .
Cara m el oly an arc cal nézett körü l, m in th a a to rk án ak ad t voln a eg y
te rje d elm es tá rg y. L eere sz te tte a kezét, kéts z er só hajto tt, m ajd az elf o jto tt
in dula ttó l r e k ed t h an gon í g y s z ó lt:

— A z í té le t m eg sz ü le te tt… A b ír ó sá g f e lm en ti a v ád lo tta t m in den v ád a ló l.
— Rem ek — sz ó lt derű se n D um ble d ore . N yom ban ta lp ra sz ö kken t,
elő vette p álc ájá t, é s e g y m ozd ula tta l e ltü nte tte a k ét k aro ssz ék et. — S ajn os m ost
men nem k ell. T ováb bi k elle m es n ap ot m in den kin ek !
Azzal s a rk on f o rd ult, é s H arry re ü gyet s e m v etv e k is ie te tt a t e re m ből.

K ile n ced ik f e je zet
M rs. W ea sle y n agy b án ata
Dum ble d ore hir te le n tá v ozása úgy érte H arry t, m in th a fe jb e kólin to ttá k
v oln a. M ég jó n éh án y m áso dperc ig o tt m ara d t a lá n co s s z ék en ü lv e, s v ia sk odott
a d öbben et é s a m eg könnyeb bülé s v álta k ozó h ullá m aiv al. A W iz en gam ot ta g ja i
f e lá llta k , b esz élg etn i k ezd te k , ö ssz esz ed té k é s e lr a k tá k p erg am en je ik et. V ég ül
H arry is f e le m elk ed ett a s z ék ből. S en ki n em f ig yelt r á , s e n ki n em tö rő dött v ele ,
k iv év e a b ék ak ép ű b osz o rk án yt, a k i m ost D um ble d ore h ely ett ő t n ézte k ita rtó an .
H arry nem vis z o nozta a pilla n tá sá t; hely ette C ara m el vag y M ad am B ones
t e k in te té t kere ste , hogy m eg kérd ezze, elm eh et- e , de C ara m el sz em lá to m ást
s z án dék osa n le v eg őnek nézte őt, M ad am Bones ped ig a tá sk ájá v al volt
e lf o gla lv a. Í g y a ztá n H arry te tt n éh án y té to va lé p ést a z a jtó f e lé , m ajd — m iv el
s e n ki n em s z ó lt r á — b eg yors íto tt.
Az u to ls ó p ár lé p ést m ár fu tv a te tte m eg . F elr á n to tta a z a jtó t, é s k is h íjá n
b ele ü tk özö tt M r. W easle y be, a k i a z a g godalo m tó l s á p ad ta n t o pogott o dak in t.
— D um ble d ore n em m ondta …
— F elm en te tte k — je le n te tte H arry , m ik özb en b ecsu kta m ag a u tá n a z a jtó t.
— F elm en te tte k m in den v ád a ló l!
Mr. W easle y a rc a f e lr a g yogott. K ét k ézzel m eg ra g ad ta H arry v állá t.
— Is te n em , H arry , e z c so dála to s! P ers z e k ép te le n sé g is le tt v oln a, h ogy
b űnösn ek t a lá lja n ak , d e a k kor i s , h azu dnék , h a a zt m ondan ám , h ogy…
Elh allg ato tt, m ert e k kor is m ét n yílt a z a jtó , é s k iv onult r a jta a W iz en gam ot
t a g ja in ak e ls ő n ag yobb c so portja .
— M erlin sz en t sz ak álla ! — h üle d ezett M r. W easle y. — A te lje s te stü le t
t á rg yalta a z ü gyed et?
— G ondolo m , i g en — f e le lte c se n dese n H arry .
A kilé p ő vará zsló k ném ely ik e bará ts á g osa n odab ic cen te tt H arry nek , és
n éh án yan , köztü k M ad am B ones, kösz ö nte k M r. W easle y nek , de a tö bbsé g
e lf o rd íto tta a z a rc át. C orn eliu s C ara m el é s a b ék asz erű b osz o rk án y a z u to ls ó k
k özö tt j ö tte k k i a t e re m ből.
Cara m el úgy te tt, m in th a H arry és M r. W easle y ott se voln án ak , a
b osz o rk án y v is z o nt e zú tta l is m ajd hogynem e lis m erő en n ézett H arry re , m ik or
e lh ala d t m elle tte . U to ls ó kén t P erc y lé p ett ki a tá rg yaló te re m ből. F őnökéh ez
h aso nló an ő is k ere sz tü ln ézett a p já n é s H arry n: m ere v h átta l é s fe ls z eg ett fe jje l
v onult el m elle ttü k, eg y nag y perg am en te k erc se t és néh án y ta rta lé k pen nát

mark olv a.
Mr. W easle y a rc v onása i k is sé m eg fe sz ü lte k , d e m ás je lé t n em a d ta a n nak ,
hogy f e lk av arja h arm ad ik f iá n ak m eg je le n ése .
— G yors a n h azav is z le k , h ogy e lú js á g olh asd a z ö rö m hír t — s z ó lt, m iu tá n
Perc y eltű nt a kile n ces sz in tr e vezető lé p cső n. — Ú gyis el kell m en nem
meg nézn i a zt a B eth nal G re en -i v écét. G yere , m en jü nk…
— N a é s m it fo g c sin áln i a zzal a v écév el? — k érd ezte v ig yoro gva H arry .
Vala h ogy m in den t tíz sz er m ula ts á g osa b bnak é rz ett, m in t m ásk or. M ost k ezd te
csa k i g azán f e lf o gni, m i t ö rté n t: f e lm en te tté k , v is sz am eh et a R oxfo rtb a!
— E gy sz im pla e lle n ro ntá s k ell n ek i, é s k ész — le g yin te tt M r. W easle y,
mik özb en a lé p cső ket ró tta . — E zek ben az ese te k ben n em az o kozo tt k ár a
sa jn ála to s, h an em a v an daliz m us m ögött álló fe lf o gás. A m ugli- u gra tá s, am it
eg yese k r o ppan t s z ó ra k ozta tó nak ta lá ln ak , e g y m ély en g yökere ző é s ig en r ia sz tó
hozzáállá s k if e je ző dése , a m it é n a m ag am r é sz érő l…
Mr. W easle y elh ara p ta a m ondato t. A m in t kilé p te k a kile n ces sz in t
fo ly osó já ra , nyom ban meg pilla n to ttá k Corn eliu s Cara m elt, ak i néh án y
lé p ésn yir e tő lü k halk besz élg eté sb e m erü lt eg y sá p ad t, heg yes arc ú , m ag as
vará zsló val.
A fé rfi m eg fo rd ult a k özele d ő lé p te k h alla tá n . Ő is e lh allg ato tt a m ondat
közep én , é s h id eg , s z ü rk e s z em ét r é sn yir e s z ű kítv e H arry a rc áb a n ézett.
— L ám csa k , lá m … P atr ó nuso s P otte r — sz ó la lt m eg g únyosa n L uciu s
Malf o y.
Harry nek e la k ad t a lé le g zete — ú gy é re zte , m in th a k őfa ln ak s z ala d t v oln a.
A hid eg , sz ü rk e sz em párt le g utó bb eg y sö té t te m ető ben , a halá lf a ló k
csu kly ájá n ak ré se m ögött lá tta , és ez a han g le g utó bb gúnyosa n kacag ott,
mik özb en V old em ort n ag yúr ő t, H arry t k ín ozta . H ih ete tle n nek tű nt, h ogy L uciu s
Malf o y ezek utá n a sz em éb e m er nézn i, hogy M alf o y ott áll a M ág ia ü gyi
Min is z té riu m ép üle té b en és hogy C orn eliu s C ara m el sz ó ba áll vele . Ped ig
néh án y h ete ő , H arry s z em ély ese n k özö lte a m in is z te rre l, h ogy L uciu s M alf o y
halá lf a ló .
— A m in is z te r ú r é p p m ost m esé lte e l, m ily en s z ere n csé se n m eg úsz ta d a
dolg ot, Potte r — fo ly ta tta sz o káso s, vonta to tt stílu sá b an M r. M alf o y. —
Bám ula tr a m éltó ü gyessé g gel m ász o l k i a s z o ru lt h ely zete k ből… a k ár e g y k íg yó.
Mr. W easle y f ig yelm ezte tő en H arry v állá ra t e tte a k ezét.
— I g en — f e le lte H arry . — I g en , m eg sz ö kni j ó l t u dok.
Luciu s M alf o y m ost M r. W easle y re e m elte a t e k in te té t.
— É s A rth ur W easle y i s i tt v an ! M it k ere se l i tt, A rth ur?
— I tt d olg ozo m — f e le lte k urtá n M r. W easle y.
— D e n em itt, u gye? — k érd ezte M r. M alf o y, é s s z em öld ökét fe lv onva a

Mr. W easle y h áta m ögötti a jtó ra p illa n to tt. — Ú gy tu dta m , a m áso dik on v an a z
ir o dád … M i is a m unkád ? M uglitá rg yak at k ell h azacip eln ed , h ogy m eg bűvöld
őket, n em ?
— Nem — sz is z eg te M r. W easle y, s te h ete tle n dühéb en ala p osa n
meg sz o ríto tta H arry v állá t.
— É s m ag a m it k ere s i tt? — k érd ezte a lig p alá sto lt g yűlö le tte l H arry .
— N em h in ném , P otte r, h ogy tá jé k ozta tn om k elle n e té g ed a m in is z te r ú rra l
fo ly ta to tt m ag án besz élg eté se im rő l — f e le lte a ta lá rjá t s im ogatv a M alf o y. A r u ha
ala tt m eg csö rre n t vala m i, m ég hozzá az ara n yat re jtő ers z én yek je lle g zete s
han gjá n . — C sa k azért, m ert D um ble d ore k ed ven ce v ag y, n e v árd el, h ogy
min den ki a vég te le n sé g ig eln éző le g yen vele d … A kkor hát fe lm eg yünk az
ir o dájá b a, m in is z te r ú r?
— H ogyne — bólin to tt Cara m el, és háta t fo rd íto tt H arry ék nek . —
Para n cso ljo n, L uciu s.
Cara m el és M alf o y els ie tte k , fo ly ta tv a m eg kezd ett besz élg eté sü ket. M r.
Weasle y c sa k a k kor e n ged te e l H arry v állá t, m ik or e lin dult v elü k a l if t.
— M ié rt n em C ara m el ir o dája e lő tt v árt, h a d olg a v an a m in is z te rre l? —
fa k ad t k i d ühöse n H arry . — M it k ere se tt i d ele n t?
— G yan íto m , le ak art oso nni a tá rg yaló te re m hez — fe le lte lá th ató
nyugta la n sá g gal M r. W easle y. J o bbra -b alr a t e k in gete tt, m in th a a ttó l t a rta n a, h ogy
kih allg atjá k ő ket. — M in él e lő bb m eg a k arta tu dni, h ogy k ic sa p ta k -e v ag y s e m .
Ha h azaértü nk, m ajd h ag yok e g y ü zen ete t D um ble d ore -n ak . N em á rt, h a tu dja ,
hogy C ara m el m eg in t b esz élt M alf o yja l.
— M if é le m ag án je lle g ű d olg okró l t á rg yalh atn ak ?
— E ls ő so rb an a ra n yró l — fe le lte s ö té te n M r. W easle y. — M alf o y s o k-s o k
év e bőkezű ad om án yokat ju tta t a m in is z té riu m nak . Jó ban van a m eg fe le lő
em bere k kel. Szív essé g ek et kérh et tő lü k. Késle lte th eti a nek i nem te ts z ő
tö rv én yek e lf o gad ásá t… E gysz ó val L uciu s M alf o y n ag yon b efo ly áso s e m ber.
Meg érk ezett a lif t. A fü lk e ü re s v olt, c su pán n éh án y ü zen et rö pködött M r.
Weasle y fe je k örü l, m ik or m eg nyom ta a fo gad ósz in t g om bjá t. M iu tá n a z a jtó
becsu kódott, M r. W easle y i n gerü lte n e lh esse g ette a p erg am en re p ülő ket.
— M r. W easle y — s z ó la lt m eg t ö pre n gve H arry — h a C ara m el M alf o y-fé le
halá lf a ló kkal tá rg yal, m ég hozzá n ég ysz em közt, a z a zért e lé g g yan ús. H onnan
tu dhatju k, h ogy n em á ll a z I m periu s-á to k h atá sa a la tt?
— N e h id d, h ogy e z n ek ünk n em ju to tt e sz ü nkbe — fe le lte c se n dese n a
vará zsló . — D e D um ble d ore s z erin t C ara m el e g yelő re a m ag a f e je u tá n m eg y —
am i p ers z e v ajm i k ev éssé v ig asz ta ló . D e h ag yju k m ost e zt a t é m át, H arry .
A lif ta jtó kin yílt, és ők kilé p te k a m ost m ár sz in te te lje se n nép te le n
csa rn okba. E ric , az ő rv ará zsló ezú tta l is az ú js á g ja m ögött re jtő zö tt. M iu tá n

elh ala d ta k az ara n y sz ö kőkút m elle tt, Harry eg ysz erre ész b e kap ott, és
meg to rp an t.
— E gy pilla n at… — sz ó lt kís é rő jé n ek , azzal elő vette az ers z én yét, és
vis sz am en t a k úth oz.
Feln ézett a mag as vará zsló ra , de a sz ép arc íg y közelr ő l in káb b
eg yügyűsé g et su gárz o tt. A bosz o rk án y oly an üre se n m oso ly gott, ak ár eg y
sz ép sé g vers e n y ré sz tv ev ője ; a zt p ed ig H arry k iz ártn ak ta rto tta , h ogy v ala h a is
ak ad t o ly an k obold v ag y k en ta u r, a k i ily en c sö pögős o daad ássa l b ám ult v oln a
em beri lé n yre . E gyed ül a h ázim an ó s z o lg ai m eg alá zk odása tű nt v aló sá g hűnek .
Harry elv ig yoro dott a g ondola tr a , h ogy m it sz ó ln a H erm io ne a m an ó sz o bra
lá ttá n . K özb en a k út fö lé n yújto tta k ezét, é s — a m eg íg ért tíz g alle o nt b őven
meg to ld va — e rs z én ye e g ész t a rta lm át a m ed en céb e s z ó rta .
* * *
— T udta m ! — rik kan to tta R on, és a le v eg őbe b oksz o lt. — T e m in den t
meg úsz o l!
— N em íté lh ette k e l — je le n te tte k i H erm io ne, a k i e g y p erc e, m ik or H arry
belé p ett a k onyháb a, m ég v aló sá g gal re sz k ete tt a z a g godalo m tó l. — N em v olt
ta rth ató a v ád e lle n ed .
— Ahhoz kép est, hogy elő re tu dtá to k az íté le te t, elé g gé
meg könnyeb bültn ek t ű ntö k — j e g yezte m eg m oso ly ogva H arry .
Mrs . W easle y a k öté n yév el t ö rö lg ette a z a rc át, F re d , G eo rg e é s G in ny p ed ig
in diá n tá n co t j á rta k , é s k óru sb an k án tá ltá k :
— M eg úsz ta , m eg úsz ta , m eg úsz ta …
— E lé g le g yen ! N yughassa to k! — sz ó lt rá ju k M r. W easle y, d e a m oso ly
nem tű nt el az arc áró l. — Fig yelj, Sir iu s! Luciu s M alf o yt lá ttu k a
min is z té riu m ban …
— M ic so da? — h örd ült f e l S ir iu s.
— M eg úsz ta , m eg úsz ta , m eg úsz ta …
— M ara d ja to k m ár csö ndben !… B iz o ny, a k ile n ces sz in te n b esz élg ete tt
Cara m elle l, aztá n eg yütt fe lm en te k a m in is z te r ir o dájá b a. M ajd m ondjá to k el
Dum ble d ore -n ak .
— P ers z e — b ólin to tt S ir iu s. — M eg f o gja t u dni, n e a g gódj.
— N ek em m ost m en nem kell, vár rá m eg y ökle n dező vécé B eth nal
Gre en ben . K éső n jö vök haza, M olly , m ert hely ette síte n em kell T onkso t, de

Kin gsle y l e h et, h ogy b eu grik v acso rá ra …
— M eg úsz ta , m eg úsz ta , m eg úsz ta …
— F re d , G eo rg e, G in ny! E lé g v olt! — s z ó lt e m elt h an gon M rs . W easle y,
miu tá n b ecsu kódott a z a jtó fé rje m ögött. — H arry d rá g ám , g yere é s e g yél e g y
fa la to t, h is z en a lig r e g geliz té l.
Ron é s H erm io ne is le ü lte k . H arry m ost e lő sz ö r lá tta ő ket ig azán v id ám nak
azó ta , hogy bete tte a lá b át a G rim mau ld té ri házb a. Jó ked ve, am it ném ile g
le lo hasz to tt a ta lá lk ozás L uciu s M alf o yja l, m ost ú jr a elá ra sz to tta a le lk ét. A
boro ngós h ázat m ajd hogynem o tth onos é s v id ám h ely nek é re zte , s m ég S ip or s e
tű nt o ly an c sú nyán ak , m ik or b ed ugta m ala co rrá t a k onyhaajtó n, h ogy k ik ém le lje ,
mié rt z ajo ngan ak a b eto la k odók.
— P ers z e a ttó l f o gva, h ogy D um ble d ore m eg je le n t, e sé ly ük s e v olt r á , h ogy
elíté lje n ek — had arta vid ám an Ron, m ik özb en nag y ra k ás tö rt kru m plit
halm ozo tt m in dhárm uk t á n yérjá ra .
— Ig en , s o kat s e g íte tt — b ólo gato tt H arry . Ú gy é re zte , h álá tla n , rá ad ásu l
gyerm ete g d olo g v oln a h ozzáte n nie : D e m ég jo bban ö rü lte m v oln a, h a sz ó l
hozzám p ár s z ó t, v ag y l e g alá b b r á m n éz.
Erre a gondola tr a oly an hev es fá jd alo m hasíto tt a se b hely éb e, hogy a
hom lo kára k elle tt s z o ríta n ia a k ezét.
— M i b aj? — k érd ezte r ia d ta n H erm io ne.
— A se b hely em … — m oty ogta H arry . — N em érd ek es… so ksz o r v an
mosta n áb an …
A tö bbie k nem vetté k ész re a dolg ot; az ev és és a nag y újs á g , H arry
sz ere n csé s m eg m en ek ülé se m in den f ig yelm üket l e k ötö tte .
Fre d , G eo rg e é s G in ny m ég m in dig é n ek elte k . H erm io ne a g gódva n ézett
Harry re , d e m ie lő tt é rd ek lő dhete tt v oln a, R on v id ám an m eg sz ó la lt:
— F ogad ju nk, h ogy m a e ste D um ble d ore i s e ljö n, é s v elü nk ü nnep el.
— N e n ag yon é ld b ele m ag ad , R on — s z ó lt M rs . W easle y, m ik özb en e g y
hata lm as tá l sü lt c sir k ét ra k ott le H arry e lé . — D um ble d ore -n ak m ost n ag yon
so k a d olg a.
— M eg úsz ta , m eg úsz ta , m eg úsz ta …
— C se n d l e g yen ! — m en nydörö gte M rs . W easle y.
* * *
A k övetk ező n éh án y n ap f o ly am án H arry nek f e ltű nt, h ogy v an e g y e m ber a

Grim mau ld té r 1 2.- b en , a k i n em ö rü l a n nyir a a n nak , h ogy ő , H arry v is sz até r a
Roxfo rtb a. S ir iu s a h ír h alla tá n g ra tu lá lt u gyan H arry nek , é s e g yütt ü nnep elt a
tö bbie k kel, d e a ztá n m ég a k orá b bin ál is s z esz ély ese b b é s m ogorv áb b le tt, m ég
ritk áb ban le h ete tt a s z av át h alla n i — m ég H arry vel s e ig en b esz élt — é s e g yre
tö bb i d őt t ö ltö tt a n yja s z o bájá b a z árk ózv a, C sik ócső r m elle tt.
— N eh ogy m ag ad at h ib ázta sd ! — s z ó lt s z ig orú an H erm io ne, m iu tá n H arry
meg vallo tta n ek i é s R onnak b iz o nyos r o ssz é rz ése it.
Néh án y n ap te lt e l a tá rg yalá s ó ta , s a h áro m jó b ará t é p p e g y p en ész es
sz ek ré n yt sik ált a h arm ad ik em ele te n . — N ek ed a R oxfo rtb an a h ely ed , ezt
Sir iu s i s n ag yon j ó l t u dja . S zerin te m e g ysz erű en ö nző , a zért v is e lk ed ik í g y.
— A zért e z tú lz ás, H erm io ne — je g yezte m eg fe jc só válv a R on, m ik özb en
eg y k ita rtó an k ap asz k odó p en ész d ara b ot p ró bált le v ak arn i a z u jjá ró l. — T e se
ak arn ál e g yed ül m ara d ni e b ben a h ázb an .
— D e h át n em le sz e g yed ül! — tá rta s z ét a k arjá t H erm io ne. — E z a F őnix
Ren djé n ek fő had is z állá sa ! C sa k m ár n ag yon b ele élte m ag át, h ogy H arry itt fo g
la k ni v ele .
— N em his z em , hogy errő l le n ne sz ó — sz ó lt H arry , és kic sa v arta a
ro ngyát. — M ik or m eg kérd ezte m tő le , id ek öltö zh etn ék -e , n em is a d ott e g yen es
vála sz t.
— M ert n em a k arta e lá ru ln i m ag át — m ondta n ag y b ölc se n H erm io ne. —
Való sz ín űle g b űntu data v olt, m ert v ala h ol m ély en ab ban re m én yked ett, h ogy
kic sa p nak t é g ed , é s a k kor e g yütt l e h ette k s z ám űzö tte k .
— F eje zd m ár b e! — c sa tta n t f e l a k ét f iú , d e H erm io ne c sa k v álla t v ont.
— A hogy g ondoljá to k. D e n éh a ú gy é rz em , R on a n yukájá n ak ig aza v an , é s
Sir iu s e g y k ic sit t é n yle g ö ssz ek ev er t é g ed a z é d esa p ád dal.
— S zó val s z erin te d S ir iu s b olo nd? — k érd ezte i n gerü lte n H arry .
— N em , c sa k n ag yon s o káig v olt e g yed ül — f e le lt e g ysz erű en H erm io ne.
Ekkor k in yílt m ögöttü k a z a jtó , é s b elé p ett M rs . W easle y.
— M ég m in dig n em v ag yto k k ész en ? — k érd ezte , fe jé v el a s z ek ré n y fe lé
bökve.
— A zt h itte m , a zt fo god m ondan i, h ogy ta rts u nk v ég re p ih en őt! — fe le lte
dühöse n R on. — Tudod, m en nyi pen ész t kis z ed tü nk m ár eb ből a vacak
sz ek ré n yből! ?
Mrs . W easle y m eg csó válta a f e jé t.
— S eg íte n i a k arta to k a R en dnek — h át te ssé k . N ag y s e g íts é g , h a la k ható vá
te sz ite k a f ő had is z állá st.
— T is z tá ra m in th a h ázim an ó l e n nék … — d ohogott R on.
— M ost, h ogy á té rz ed , m ily en s z ö rn yű é le tü k v an , ta lá n a k tív ab b le sz el a
MAJO M -b an — mondta re m én yked ve Herm io ne, miu tá n M rs . W easle y

otth ag yta ő ket. — N em is ro ssz ö tle t: m in den ki ta p asz ta lja m eg , m ily en ré m es
dolo g á lla n dóan h ázim unkát v ég ezn i. R en dezh etn én k e g y j ó té k onysá g i t a k arítá st
a G rif f e n dél k lu bhely is é g éb en a M AJO M ja v ára . A z p ro pag an daérté k ű is le n ne,
meg p én zt i s s z ere zn én k v ele .
— B árm en nyit fiz ete k , c sa k fo gd b e a s z ád ! — m oty ogta in gerü lte n R on,
ügyelv e r á , h ogy c sa k H arry h allja s z av ait.
* * *
Ahogy k özele d ett a v ak áció v ég e, H arry e g yre tö bbsz ö r k ap ta a zo n m ag át,
hogy a Roxfo rtr ó l áb rá n dozik ; alig várta , hogy vis z o ntlá ssa Hag rid ot,
kvid dic se zh esse n , áts é tá lh asso n a zö ld sé g esk erte n gyógynövén yta n órá ra
men et… M ár ö nm ag áb an a n nak is h atá rta la n ul ő rü lt, h ogy v ég re k is z ab ad ul a
bús-b oro ngós h ázb ól, a h ol m ég m in dig m in den m áso dik s z ek ré n y k ulc sra v olt
zárv a, é s n ap já b an s z ázsz o r l e k elle tt n yeln i a k ís é rte tk én t k ósz áló S ip or s é rté se it
— b ár H arry e zek et a f e n nta rtá sa it s o se h an gozta tta S ir iu s j e le n lé té b en .
Akárh ogy is , a V old em ort- e lle n es m ozg alo m fő had is z állá sá n la k ni m essz e
nem v olt o ly an iz g alm as, m in t a m ily en nek H arry e lő tte k ép zelte . B ár a F őnix
Ren djé n ek ta g ja i re n dsz ere se n m eg fo rd ulta k a házb an — néh a eb éd re vag y
vacso rá ra i s o tt m ara d ta k , m ásk or n éh án y p erc s u gdoló dzás u tá n m ár t á v ozta k —
Mrs . W easle y t e tt r ó la , h ogy H arry é s tá rs a i e g y s z ó t s e h allja n ak a j e le n té se k ből
(s e te le - s e n orm ális f ü lü kkel) , é s s e n ki, m ég S ir iu s s e v élte ú gy, h ogy H arry nek
mást i s t u dnia k elle n e a zo n a k ev ése n k ív ül, a m it é rk ezése e sté jé n k özö lte k v ele .
Vég ül elé rk ezett a sz ü nid ő u to ls ó n ap ja . H arry ép p H ed vig p oty ad ék ait
ig yek ezett e ltá v olíta n i a sz ek ré n y te te jé rő l, a m ik or R on k ét le v élle l a k ezéb en
belé p ett a s z o báb a.
— M eg jö tt a k önyvlis ta — j e le n te tte , é s f e ld obta a z e g yik l e v ele t H arry nek ,
ak i e g y sz ék en á llt. — É pp id eje v olt. M ár a zt h itte m , e lf e le jte tté k p ostá zn i.
Sokkal k orá b ban m eg s z o kott j ö nni.
Harry b esö pörte e g y s z em ete sz sá k ba a z u to ls ó d ara b p oty ad ék ot, a ztá n R on
fe je fö lö tt a s a ro kban á lló p ap ír k osá rb a d obta a z sá k ot. A p ap ír k osá r n yelt e g y
nag yot, m ajd j ó lla k otta n b öfö gött.
Harry kin yito tta a le v elé t. K ét perg am en la p ot ta lá lt ben ne: az eg yik a
sz o káso s e m lé k ezte tő v olt a rró l, h ogy a ta n év sz ep te m ber e ls e jé n k ezd ődik , a
másik a s z ü ksé g es t a n könyvek l is tá já t t a rta lm azta .
— C sa k k ét ú j k önyv k ell — á lla p íto tta m eg , m iu tá n á tf u to tta a lis tá t. — A

Va rá zslá sta n ala pfo ko n
V . M ir a n da D ab ra k tó l és
A defe n zív m ágia elm éle te
Wilb ert F ush eltő l.
Pukk!
Fre d é s G eo rg e a s z ek ré n ytő l a lig n éh án y c en tim éte rre h oppan álta k . H arry
an nyir a m eg sz o kta m ár v ára tla n f e lb ukkan ása ik at, h ogy l e s e e se tt a s z ék rő l.
— A zo n g ondolk odtu nk G eo rg e-d zsa l, v ajo n k i í r h atta e lő a F ush el- k önyvet
— s z ó lt c se v eg ő h an gon F re d .
— U gyan is ez azt je le n ti, hogy D um ble d ore ta lá lt új sö té t vará zsla to k
kiv éd ése t a n árt — m ag yará zta G eo rg e.
— M ég é p p i d ejé b en — b ólin to tt F re d .
— H ogyhogy? — k érd ezte H arry , é s l e u gro tt a z i k re k m ellé .
— P ár h ete k ih allg attu k a te le fü lle l a p a é s a n ya b esz élg eté sé t — m esé lte
Fre d . — És m eg tu dtu k, hogy D um ble d ore -n ak m ég m in dig nem sik erü lt
betö lte n ie a z á llá st.
— B iz to s e lte rje d t, h ogy j á rt a z e lő ző n ég y t a n ár — v éle k ed ett G eo rg e.
— E gyet k ir ú gta k , e g y m eg halt, e g y e lv esz te tte a z e m lé k ezeté t, e g yet p ed ig
kile n c hónap ra bezárta k eg y lá d áb a — so ro lta H arry , az ujja in sz ám olv a a
ta n áro kat. — H át i g en , m ondasz v ala m it.
— N ek ed m eg m i b ajo d, R on? — n ézett a z ö ccsé re F re d .
Ron n em v ála sz o lt. M ost m ár H arry is o dan ézett. B ará tja d erm ed te n á llt, é s
tá to tt s z ájja l b ám ulta a R oxfo rtb ól k ap ott l e v elé t.
— M i van ? M ondd m ár! — F re d beállt R on m ögé, és a válla fö lö tt
bele n ézett a l e v élb e.
Egy m áso dperc cel k éső bb n ek i i s l e ese tt a z á lla .
— P re fe k tu s? — s z ó lt h üle d ezv e. — P re fe k tu s… ?!
Geo rg e e g y u grá ssa l o tt te rm ett, k ik ap ta a b oríté k ot R on m ásik k ezéb ől, é s
fe jje l l e fe lé f o rd íto tta . E gy p ir o s é s a ra n ysz ín ű t á rg y h ullo tt b elő le a t e n yeré b e.
— I ly en n in cs… — s u tto gta .
— T uti, h ogy té v ed és — v ág ta rá F re d . E lv ette a le v ele t R ontó l, s a fé n y
fe lé t a rto tta , m in th a v íz je le t k ere sn e b en ne. — É pesz ű e m ber n em n ev ezi k i R ont
pre fe k tu sn ak .
Az i k re k e g y e m berk én t f o rd ulta k H arry f e lé .
— Tutir a vettü k, hogy té g ed nev ezn ek ki! — m ondta Fre d , oly an
sz em re h án yó h an gsú lly al, m in th a H arry b ecsa p ta v oln a ő t.
— L efo gad tu k v oln a, h ogy D um ble d ore té g ed v ála sz t! — m élta tla n kodott
Geo rg e.
— M eg nyerte d a T rim ág ust m eg m in den ! — s o pán kodott F re d .
— B iz to s tú l so k őrü lt dolo gban volt ben ne — fo rd ult ik erte stv éré h ez
Geo rg e.

— B iz to s… — bólin to tt elg ondolk ozv a Fre d . — H át ig en , tú l so kat
ugrá ltá l, h av er. D e l e g alá b b v an k öztü nk e g y n orm ális e m ber.
Odalé p ett H arry hez, és hátb a vere g ette . K özb en sz ú ró s pilla n tá st vete tt
Ronra .
— A k is p re fe k tu s… R oni, a P ic i P re fi.
— F ú, a n ya b e fo g z so ngan i! — fin to ro dott e l G eo rg e, é s g yors a n R on
kezéb e n yom ta a j e lv én yt, m in th a a ttó l f é ln é, h ogy f e rtő z.
Ron to váb bra s e m s z ó lt e g y s z ó t s e ; e g y h ossz ú p illa n atig m ere d te n n ézte a
kis f é m la p ot, m ajd H arry f e lé n yújto tta , m in th a tő le v árn a m eg erő síté st, h ogy a
je lv én y v aló di. H arry á tv ette a k itű ző t, m ely en e g y n ag y P b etű d ís z elg ett, a
Grif f e n dél o ro sz lá n já ra fe stv e. P erc y ta lá rjá n lá to tt e lő sz ö r ily et, a zn ap , a m ik or
els ő a lk alo m mal i n dult a R oxfo rtb a.
Kic sa p ódott a z a jtó , é s H erm io ne v ih arz o tt b e ra jta k ip ir u lt a rc cal, lo bogó
hajja l. K ezéb en b oríté k ot s z o ro ngato tt.
— M eg kap tá to k… ?
Mik or é sz re v ette H arry k ezéb en a j e lv én yt, f e ls ik olto tt.
— T udta m ! — le lk en dezett, é s m eg lo bogta tta a le v elé t. — É n is , H arry , é n
is !
— N em … — H arry m eg rá zta a fe jé t, és g yors a n v is sz aad ta R onnak a
je lv én yt. — R on a z, n em é n .
— R on a z? M i?
— R on l e tt p re fe k tu s, n em é n .
Most H erm io nén v olt a s z ájtá tá s s o ra .
— R on? D e h át… B iz to s? V ag yis …
Ész b e k ap ott, é s lá n gvörö sre g yúlt a z a rc a. R on d aco s-s é rtő dött p illa n tá ssa l
nézett r á .
— A z é n n ev em á ll a l e v élb en .
— H át… n ah át — h eb eg te tö kéle te se n m eg zav aro dva H erm io ne. — E z…
Nah át! G ra tu lá lo k, R on! E z i g azán …
— M eg le p ő — b ólin to tt G eo rg e.
— N em — m oty ogta H erm io ne, és m ég jo bban elp ir u lt. — N em , n em
meg le p ő… R on s o ksz o r b iz o nyíto tta , h ogy… h ogy n ag yon…
A fé lig c su kott a jtó k in yílt, é s M rs . W easle y h átr á lt b e ra jta , ö lé b en e g y
nag y r a k ás f ris se n m oso tt r u háv al.
— G in ny m ondta , hogy vég re m eg jö tte k a könyvlis tá k — sz ó lt a
boríté k okra pilla n tv a. Lera k ta te rh ét az ág yra , és hozzálá to tt a ru hák
sz étv álo gatá sá h oz. — A djá to k id e ő ket, a k kor d élu tá n e lu gro m a z A bsz o l ú tr a ,
és am íg ti p ak olto k, b esz erz em a k önyvek et. R on, n ek ed ú j p iz sa m át is k ell
ven nem , ez m ár csa k a té rd ed ig ér. E lk ép esz tő , hogy m ily en gyors a n nősz .

Mily en s z ín űt s z ere tn él?
— V eg yél nek i pir o s-a ra n y csík osa t, hogy passz o ljo n a je lv én yéh ez —
kajá n kodott G eo rg e.
— P assz o ljo n a m ijé h ez? — k érd ezte sz ó ra k ozo tta n M rs . W easle y, s e g y
pár b arn a z o knit d obott R on r u hak upacára .
— A j e lv én yéh ez! — i s m éte lte F re d o ly an h an gon, m in t a k i g yors a n l e a k ar
tu dni e g y k elle m etle n k öte le ssé g et. — A s z ép , ú j, p re fe k tu si j e lv én yéh ez.
Bele te lt v ag y k ét m áso dperc b e, m ir e a z ú j in fo rm áció nak s ik erü lt h átté rb e
sz o ríta n ia a p iz sa m ap ro blé m át M rs . W easle y f e jé b en .
— A … d e h át… R on, c sa k n em … ?
Ron f e lm uta tta a j e lv én yt.
Mrs . W easle y u gyan oly at s ik olto tt, m in t H erm io ne.
— E l s e m ere m h in ni! E l s e m ere m h in ni! R on, k is d rá g ám , e z c so dála to s!
Pre fe k tu s l e sz el! M in den g yere k em a z v olt!
— M i m ik vag yunk Fre d del, az unokáid ? — m élta tla n kodott G eo rg e,
miu tá n a n yja f é lr e to lta , h ogy á tö le lh esse l e g kis e b b f iá t.
— H ogy f o g ö rü ln i a p ád ! I s te n em , m en nyir e b üsz k e v ag yok r á d , R on! A kár
még is k ola els ő is le h ets z , m in t B ill é s P erc y ! E z a z e ls ő lé p és! V ég re e g y k is
örö m a s o k b aju nk u tá n ! A nnyir a ö rü lö k, é d es k is fia m ! J a j, R onnie …
Fre d é s G eo rg e h an gosa n ö kle n dezte k a n yju k h áta m ögött, d e M rs . W easle y
nem v ette é sz re v ag y n em a k arta é sz re v en ni. K arjá t R on n yak a k öré fo nta , é s
csó kokkal b oríto tta el fia arc át, am i p illa n atn yila g a p re fe k tu si je lv én ynél is
pir o sa b b v olt.
— N e… an ya, n e… h ag yd m ár ezt… — m oty ogta R on, és ig yek ezett
kib újn i a z ö le lé sb ől.
Mrs . W easle y v ég ül e le n ged te , é s p ih eg ve í g y s z ó lt:
— N a é s m it s z ere tn él? P erc y e g y b ag ly ot k ap ott, d e a z n ek ed m ár v an .
— M i- m it s z ere tn ék ? — h eb eg te R on, o ly an a rc cal, m in t a k i n em m er h in ni
a f ü lé n ek .
— E zért ju ta lo m ajá n dék já r! — n ev ete tt rá a z a n yja . — M it sz ó ln ál e g y
sz ép ú j d ís z ta lá rh oz?
— A zt m i m ár v ettü nk n ek i — m oro gta s a v an yú k ép pel F re d , s z em lá to m ást
meg bán va n ag yle lk űsé g üket.
— V ag y k ap sz e g y ú j ü stö t. A r é g i la ssa n k ily ukad a r o zsd átó l. D e v eh ete k
patk án yt i s , h is z en a n nyir a s z ere tte d M ak esz t…
Ron s z em e r e m én yked ve m eg csilla n t.
— A nya — s z ó la lt m eg — e g y ú j s e p rű t i s k érh ete k ?
Mrs . W easle y a rc án á rn yék s u han t á t; a s e p rű n ag yon d rá g a d olo g v olt.
— N em k ell m árk ásn ak l e n nie ! — t e tte h ozzá g yors a n R on. — C sa k … c sa k

új l e g yen .
Mrs . W easle y h ab ozo tt, m ajd e lm oso ly odott.
— H át p ers z e, m eg kap od… N a, j o bb l e sz , h a i n dulo k, h a m ég s e p rű t i s k ell
ven nem . S ie te k vis sz a… A kis R onnie pre fe k tu s le tt! T i m eg pak olja to k…
Pre fe k tu s… E l v ag yok á ju lv a!
Azzal m ég eg y csó kot nyom ott R on arc ára , sz ip ogott eg y nag yot, és
kic sö rte te tt a s z o báb ól.
Fre d é s G eo rg e e g ym ásra n ézte k .
— N em b aj, h a tő lü nk n em k ap sz p usz it, R on? — k érd ezte m eg já ts z o tt
fé lé n ksé g gel F re d .
— D e s z ív ese n p uked liz ü nk, h a a k aro d — t ó díto tta G eo rg e.
— H ag yjá to k m ár a b ba! — m oro gta m érg ese n R on.
— K ülö nben m i le sz ? — k érd ezte F re d , é s g onosz v ig yor te rü lt sz ét a z
arc án . — B ünte té sb e k üld esz m in ket?
— I m ád nám , h a m eg pró báln á — v ih ogott G eo rg e.
— M eg te h eti, ha nem vig yázto k m ag ato kra ! — pir íto tt az ik re k re
Herm io ne.
Fre d és G eo rg e hars á n y nev eté sb en tö rte k ki, R on ped ig odad örm ögte
Herm io nén ak :
— H ag yd ő ket…
— H űha, G eo rg e, m ost l e sz n em ula ss! — ó bég ato tt F re d . — H a e zek k ette n
rá n k s z álln ak …
— H át i g en , v ég e a s z ép i d őknek , a s o k c sib ész k ed ésn ek — c só válta a f e jé t
Geo rg e.
Azzal a z i k re k h an gos p ukkan ás k ís é re té b en d eh oppan álta k .
— S zö rn yű a la k ok! — b ossz an kodott H erm io ne, é s a m en nyezetr e n ézett.
Most u gyan is a fö lö ttü k le v ő sz o báb ól sz ű rő dött le F re d és G eo rg e h ars á n y
hah otá zása . — N e f o gla lk ozz v elü k, R on, c sa k i r ig yked nek !
— N em h is z em , h ogy ir ig yked nén ek — rá zta a fe jé t R on. — M in dig a zt
hallo tta m tő lü k, h ogy csa k a b én ák ból le sz p re fe k tu s… D e n em b aj — te tte
hozzá kis sé derű se b ben — nek ik so se volt új se p rű jü k! Jó voln a elm en ni
an yáv al, ak kor v ála sz th atn ék … N im busz ra b iz to s n in cs p én z, d e k ijö tt az ú j
Jó ls e p -R m odell, a z s z u per le n ne… ig en , m eg yek is , m eg m ondom n ek i, h ogy a
Jó ls e p -R -n ek ö rü ln ék … C sa k h ogy t u dja …
Azzal k ir o han t a s z o báb ól. H arry é s H erm io ne m ag ukra m ara d ta k .
Harry nek v ala m i m ia tt n em a k aró dzo tt a lá n y s z em éb e n ézn i. A z á g yáh oz
lé p ett, f e ln yalá b olta a z o dak ész íte tt r u hak upaco t, é s e lin dult v ele a l á d ája f e lé .
— H arry ? — s z ó líto tta m eg t é to ván H erm io ne.
— G ra tu lá lo k — v ág ta rá H arry . O ly an sz ív ély ese n b esz élt, h ogy rá se

is m ert a s a já t h an gjá ra . K özb en to váb bra is k erü lte a lá n y p illa n tá sá t. — S zu per.
Pre fe k tu s l e tté l. E z t é n yle g n ag y d olo g.
— K ösz — bólin to tt H erm io ne. — H arry … azt ak arta m kérd ezn i…
Kölc sö nad nád H ed vig et, h ogy ír h assa k a s z ü le im nek ? N ag yon ö rü ln ek m ajd …
Vég ül i s a zt ő k i s t u djá k , h ogy m i a z a p re fe k tu s.
— P ers z e, s z ív ese n — f e le lte H arry , m ég m in dig h átb orz o ngató an s z ív ély es
han gon. — V id d c sa k !
Lád ája fö lé h ajo lt, b ele ra k ta a ta lá rk upaco t, és ú gy csin ált, m in th a m ég
mata tn a o tt v ala m it. K özb en a h áta m ögött H erm io ne a sz ek ré n yhez lé p ett, é s
mag áh oz h ív ta H ed vig et. A ztá n k is v árta tv a c su kódott a z a jtó . H arry m ég m in dig
nem f o rd ult m eg . T ováb b f ü le lt, d e n em h allo tt m ást, c sa k a f a lo n ló gó ü re s k ép
kunco gásá t é s a p ap ír k osá r k öhögésé t.
Fele g yen ese d ett, é s k örü ln ézett — H erm io ne é s H ed vig m ár n em v olta k a
sz o báb an . O dam en t a z á g yhoz, l e ro sk ad t r á , é s a s z ek ré n y l á b ára m ere d t.
A nyár fo ly am án eg ysz er se gondolt rá , hogy az ötö dév ese k közü l
pre fe k tu so kat je lö ln ek k i. A k ic sa p atá s v esz ély e e lf e le d te tte v ele , h ogy b iz o nyos
kiv ála sz to tta k a z é v e le jé n j e lv én yt k ap nak .
De h a g ondol i s r á … m ir e s z ám íto tt v oln a?
Nem e rre , f e le lte e g y ő sz in te k is h an g a f e jé b en .
Harry b eh unyta a s z em ét, é s te n yeré b e te m ette a z a rc át. N em b ír t h azu dni
mag án ak . H a g ondolt v oln a rá , h ogy jö n e g y p re fe k tu si je lv én y, a rra s z ám íto tt
voln a, h ogy a z ő b oríté k já b an l e sz , n em p ed ig R onéb an . E zek s z erin t u gyan oly an
bek ép zelt le tt, m in t D ra co M alf o y? Jo bbnak ta rtja m ag át m in den ki m ásn ál?
Tén yle g j o bbnak t a rtja m ag át R onnál?
Nem , v ála sz o lta d aco sa n a k is h an g.
Ig az e z? H arry n yugta la n ul v iz sg álg atta s a já t é rz ése it.
Kvid dic sb en j o bb v ag yok, m ondta a k is h an g. D e s e m mi m ásb an n em .
Ez m in den kép p i g az, g ondolta H arry . A t a n ulá sb an n em j o bb R onnál. N o d e
nem csa k ta n ulá s v an a v ilá g on. O tt v an nak a k ala n dok, am ely ek et els ő év es
koru k ó ta á té lte k R onnal é s H erm io név al. A zo k s o rá n n em eg ysz er s o kkal tö bbet
kock ázta tta k a k ic sa p atá sn ál.
Ron é s H erm io ne le g tö bbsz ö r o tt v olta k v ele m , je le n te tte k i a k is h an g a
fe jé b en .
De n em m in dig , s z állt v itá b a s a já t m ag áv al H arry . N em e g yütt k üzd öttü nk
Mógus elle n . N em se g íte tte k le g yőzn i D en em et és a B azilis k ust. N em ők
kerg etté k e l a d em en to ro kat, m ik or S ir iu s e lm en ek ült. É s n em v olta k o tt v ele m a
te m ető ben , m ik or V old em ort t e ste t ö ltö tt…
A m élta tla n m ellő zö tts é g é rz ése , a m i é rk ezése e sté jé n e lá ra sz to tta le lk ét,
most újr a fe lé le d t ben ne. T öbbsz ö r biz o nyíto tta m , m in t ők, gondolta . T öbb

pró bát á llta m k i, m in t ő k k ette n e g yüttv év e!
De l e h et, m uta to tt r á t á rg yila g osa n a k is h an g, l e h et, h ogy D um ble d ore n em
azo kat je lö li k i p re fe k tu sn ak , a k ik nek a le g tö bbsz ö r s ik erü lt v esz ély es h ely zetb e
kev ere d niü k… L eh et, h ogy m ás s z em ponto k a la p já n d önt… B iz to s v an R onban
vala m i, a m i b en ned n in cs m eg …
Harry k in yito tta a sz em ét, és az u jja i k özti ré se n át a sz ek ré n y fa ra g ott
lá b ára m ere d t. F re d s z av ai c se n gte k a fü lé b en : „ É pesz ű e m ber n em n ev ezn é k i
Ront p re fe k tu sn ak .” H arry h ork an tv a fe ln ev ete tt — d e a k övetk ező p illa n atb an
már u ndoro dott m ag átó l.
Ron n em k érte , h ogy p re fe k tu s l e h esse n . N em t e h et s e m mir ő l.
És ő , H arry , R on le g jo bb b ará tja , d uzzo g a m ia tt, h ogy n em ő k ap ta m eg a
je lv én yt? A v ég én m ég eg yütt fo g v ih ogni az ik re k kel R on h áta m ögött? E l
ak arja r o nta n i R on ö rö m ét m ost, h ogy v ég re e g ysz er s ik erü lt v ala m ib en jo bbnak
biz o nyuln ia n ála , H arry nél?
Ekkor újr a fe lh an gzo tt a lé p cső n Ron lé p te in ek zaja . Harry fe lü lt,
meg ig azíto tta a s z em üveg ét, é s m oso ly t e rő lte te tt a z a rc ára , ú gy f o gad ta b elé p ő
bará tjá t.
— M ég é p p e lk ap ta m ! — ú js á g olta R on. — A zt m ondta , s z ere z e g y J ó ls e p -
R-t, h a t u d.
— Tök jó ! — fe le lte Harry . M eg könnyeb bülé sse l nyugtá zta , hogy
han gjá b ól e ltű nt a z i d eg esítő s z ív ély essé g . — F ig yelj, R on… g ra tu lá lo k.
Ron a rc áró l l e h erv ad t a m oso ly .
— E sz em be se ju to tt, h ogy e n gem v ála sz th atn ak — sz ó lt fe jc só válv a. —
Biz to sra v ette m , h ogy t e k ap od m eg a j e lv én yt.
— Á , én tú l so k galib át okozta m — vis sz h an gozta F re d m eg je g yzésé t
Harry .
— A ha — b ólin to tt b iz o nyta la n ul R on. — I g en , l e h et… n a j ó , e ssü nk n ek i a
pak olá sn ak .
Meg döbben tő v olt ta p asz ta ln i, m en nyir e s z éts z ó ró dta k a d olg aik é rk ezésü k
óta . A f é l d élu tá n ju k a rra m en t r á , h ogy ö ssz eg yűjts é k a h áz k ülö nböző r é sz eib ől
a k önyveik et m eg a tö bbi h olm iju kat, é s a ztá n m ég m in den t b e is k elle tt p ak oln i
az is k ola i lá d áb a. H arry m eg fig yelte , h ogy R on id e-o da ra k osg atja p re fe k tu si
je lv én yét: e lő sz ö r a z é jje lis z ek ré n yre te tte , a ztá n a f a rm erja z se b éb e d ugta , m ajd
meg in t e lő vette é s rá ra k ta ö ssz eh ajto tt ta lá rja ir a , m in th a a zt v iz sg áln á, h ogyan
muta t a p ir o s a f e k eté n . A je lv én y c sa k a k kor k erü lt v ég ső h ely ére — e g y b arn a
zo knib a c sa v arv a a l á d áb a — m ik or F re d é s G eo rg e m eg je le n te k , é s f e la já n lo ttá k
Ronnak , h ogy E te rn if ix r a g asz tó bűbájja l a h om lo kára e rő sítik .
Mrs . W easle y h at ó ra t á jb an é rk ezett v is sz a a z A bsz o l ú tr ó l.
Könyvek volta k nála m eg eg y vasta g , barn a pap ír ra l boríto tt, hossz ú

cso m ag . E z u tó bbitó l R on e g y s z em pilla n tá s a la tt m eg sz ab ad íto tta .
— N e m ost c so m ag old k i! — s z ó lt M rs . W easle y. — T öbben is é rk ezn ek
vacso rá ra , s z ere tn ém , h a m in d l e jö nnéte k .
Ron ele re sz te tte a fü le m elle tt a k éré st. A m in t az an yja h áta t fo rd íto tt,
le sz ag gatta a p ap ír t a se p rű rő l, é s h ozzálá to tt, h ogy tü zete se n m eg viz sg álja ú j
sz erz em én ye m in den n ég yzetc en tim éte ré t.
A pin cek onyháb an M rs . W easle y sz éle s pir o s sz ala g ot ak asz to tt ki az
éte le k tő l r o sk ad ozó a sz ta l f ö lé , a k övetk ező f e lir a tta l:
GRATU LÁ LU NK!
RO N É S H ERM IO NE Ú J P R EFEKTU SO K!
Harry az eg ész vak áció ala tt eg ysz er se lá tta ily en jó ked vűnek M rs .
Weasle y t. M ik or ő , R on, H erm io ne, F re d , G eo rg e é s G in ny b elé p te k a k onyháb a,
a b osz o rk án y e s z av ak kal f o rd ult h ozzáju k:
— A rra g ondolta m , m a e ste n e ü lv e v acso rá zzu nk, h an em ta rts u nk e g y k is
ünnep sé g et. A pád és B ill m ár úto n van nak , R on. M in dkettő jü knek bag ly ot
küld te m a h ír re l. E l v an nak r a g ad ta tv a.
Fre d f á jd alm as k ép et v ág ott.
Sir iu s, L upin , T onks és K in gsle y S hack le b olt m ár m eg érk ezte k , és m ir e
Harry t ö ltö tt m ag án ak e g y k upa v ajs ö rt, R ém sz em M ord on i s b esá n tik ált.
— J a j, A la sto r, d e jó , h ogy itt v ag y! — c sa cso gta v id ám an M rs . W easle y,
mik özb en R ém sz em le d obta k öpönyeg ét. — M ár m ió ta m eg a k aru nk k érn i…
Meg te n néd , h ogy b ele n ézel a s z alo nban á lló s z ek re te rb e? V ala m i v an b en ne, é s
nem a k artu k a d dig k in yitn i, a m íg n em t u dju k, m i a z.
— N ag yon s z ív ese n , M olly …
Mord on a célk ék s z em e fü ggőle g es ir á n yba fo rd ult, m in th a a m en nyezete t
fü rk ész n é.
— Szalo n… — dörm ögte össz esz ű külő pupillá v al a vará zsló . — A
sa ro kban álló sz ek re te r? Ig en , lá to m … E gy m um us van ben ne… Teg yem
árta lm atla n ná?
— N em , n e fá ra d j, m ajd k éső bb e lin té zem — le g yin te tt M rs . W easle y. —
Ig yál e g y p ohárk áv al! A m in t lá to d, m a e ste ü nnep elü nk… — R ám uta to tt a p ir o s
sz ala g ra . — A neg yed ik pre fe k tu s a csa lá d ban ! — je le n te tte büsz k én , és

meg borz o lta R on h ajá t.
— P re fe k tu s, h eh ? — m oro gta M ord on, t e rm ész ete s s z em év el R onra n ézv e.
A m ásik s z em b efo rd ult a f e jé b e, s H arry , m iv el a z a k elle m etle n é rz ése tá m ad t,
hogy ő t v ette c élb a, g yors a n o déb b s o m fo rd ált.
— G ra tu lá lo k — s z ó lt M ord on, te k in te té t to váb bra is R onra f ü ggesz tv e. —
A h ata lm i p ozíc ió v onzza a b ajt… D um ble d ore b iz o nyára ú gy g ondolja , h ogy k i
tu dod v éd en i a s ú ly osa b b á tk okat, k ülö nben n em v ála sz to tt v oln a t é g ed …
Ron ije d t arc a elá ru lta , hogy a dolo gnak errő l az old alá ró l m ég nem
gondolk odott. S zere n csé re n em k elle tt m ély eb ben b ele m en nie a té m áb a, m ert
ek kor b elé p ett a z a jtó n a p ja é s le g id őse b b b áty ja — M undungus k ís é re té b en .
Mrs . W easle y o ly an jó h an gula tb an v olt, h ogy a v én g azem ber m eg je le n ése s e
sz eg te ked vét. M undungus hossz ú köpönyeg et vis e lt, am i itt- o tt gyan úsa n
kid udoro dott, é s e ttő l a ru had ara b tó l tö bbsz ö ri k éré s e lle n ére se v olt h ajla n dó
meg váln i.
— P ohárk ösz ö ntő ! — h ars o gta M r. W easle y, m ik or m ár m in den kin ek v olt
kupa a k ezéb en . — I g yunk R onra é s H erm io néra , a G rif f e n dél ú j p re fe k tu sa ir a !
Ron é s H erm io ne s z éle s v ig yorra l k ösz ö nté k m eg a z ü nnep lé st.
— É n b iz o ny n em v olta m p re fe k tu s — sz ó lt k unco gva T onks, m ik or a
tá rs a sá g az asz ta l fe lé in dult. A bosz o rk án ynak ezen az esté n deré k ig érő ,
para d ic so m sz ín ű h aja v olt — e ttő l a ztá n ú gy f e ste tt, m in th a G in ny n ővére le n ne.
— A házv ezető ta n áro m nak az volt a véle m én ye, hogy hiá n yzik belő le m a
sz ü ksé g es t u la jd onsá g ok n ém ely ik e.
— P éld áu l? — k érd ezte G in ny, m ik özb en tá n yérjá ra e m elt e g y h éjá b an s ü lt
kru m plit.
— P éld áu l n em t u dok r e n dese n v is e lk ed ni — f e le lte T onks.
Gin ny nev ete tt; Herm io ne oly an arc o t vág ott, m in t ak i nem tu dja ,
moso ly ogjo n-e — zav ará b an vég ül ak korá t korty olt a vajs ö ré b ől, hogy
fé lr e n yelte .
— N a é s te , S ir iu s? — k érd ezte G in ny, m ik özb en h átb a v ere g ette a k öhögő
Herm io nét.
Sir iu s, a k i k özv etle n ül H arry m elle tt á llt, sz o káso s u gatá ssz erű k acajá v al
vezette b e a v ála sz t.
— Esz ü k ág áb an se volt pre fe k tu st csin áln i belő le m , his z fo ly to n
bünte té sb en v oltu nk J a m essz el. L upin v olt a j ó f iú , ő k ap ta a j e lv én yt.
Lupin b ólin to tt.
— D um ble d ore biz to s azt re m élte , m eg tu dom fé k ezn i a bará ta im at.
Mondan om s e k ell, h ogy c sú fo s k udarc o t v allo tta m .
Harry h an gula ta e g ysz erre sz árn yaln i k ezd ett. A z a p ja se v olt p re fe k tu s!
Hir te le n r o ppan t s z ó ra k ozta tó nak ta lá lta a k is ü nnep sé g et, é s f e lb uzg ott b en ne a

sz ere te t m in den j e le n lé v ő i r á n t.
Ron ó dák at z en gett ú j s e p rű jé rő l m in den kin ek , a k i h ajla n dó v olt o dafig yeln i
rá .
— … sz áztíz re g yors u l fe l tíz m áso dperc a la tt. N em ro ssz , m i? A se p rű k
vilá g a s z erin t a k ettő -k ile n cv en es K om éta c sa k k ile n cv en ötö t t u d t íz a la tt…
Herm io ne kis e lő ad ást ta rto tt Lupin nak a man ójo gokkal kap cso la to s
nézete ir ő l.
— E z ugyan oly an fe lh áb orító osto basá g , m in t a vérfa rk aso k hátr á n yos
meg külö nbözte té se . A bban gyökere zik , hogy a vará zsló k fe ls ő bbre n dűnek
ta rtjá k m ag ukat a t ö bbi v ará zslé n yhez k ép est…
Mrs . W easle y é s B ill é le tf o gytig ta rtó nak íg érk ező v itá ju kat fo ly ta ttá k B ill
hajv is e le té rő l.
— … eg ysz erű en áp ola tla n , ped ig oly an csin os fiú le n nél. U gye, hogy
so kkal j o bban á lln a n ek i a r ö vid h aj, H arry ?
— Ö ö… nem tu dom — heb eg te H arry , kis sé m eg ria d va attó l, hogy
véle m én yt k ell n yilv án íta n ia . S ie tv e h áta t f o rd íto tt M rs . W easle y nek , é s e lin dult
az i k re k f e lé , a k ik M undungussz al s u ty oro gta k e g y f é lr e eső s a ro kban .
Mundungus azo nnal elh allg ato tt, mik or ész re v ette Harry t, de Fre d
kacsin to tt é s f e jé v el i n te tt H arry nek , h ogy m en je n k özele b b.
— S em mi b aj — n yugta tta m eg M undungust. — H arry m eg bíz h ató , ő
pum pálja a t ő két a c ég be.
— N ézd , m it hozo tt D ung! — le lk en dezett G eo rg e, és eg y m aré k nyi,
kis z ára d t, f e k ete b ab hüvely sz erű sé g et m uta to tt H arry nek .
A h üvely ek h alk , zö rg ő h an got h alla tta k , p ed ig lá ts z ó la g m ozd ula tla n ok
volta k .
— A m érg es c sá p fű te rm ése — m ag yará zta G eo rg e. — S zü ksé g ünk v an r á
a M ax im ulá n s so ro zath oz, d e m iv el C k ate g óriá jú , k ere sk ed elm i fo rg alo m ba
nem h ozh ató c ik knek m in ősü l, e lé g n eh éz h ozzáju tn i.
— T íz g alle o n a z e g ész ért — m ondta F re d . — M eg eg yeztü nk, D ung?
— T udjá to k, m it v esz ő dte m , a m íg b esz ere zte m n ek te k ? — c só válta a f e jé t
Mundungus, t á sk ás, v érb en f o rg ó s z em ét ö ssz eh úzv a. — S ajn álo m , f iú k, d e h úsz
galle o n a z á ra , e g y k nútta l s e k ev ese b b.
— N ag y m ókam este r a z ö re g D ung — f o rd ult H arry hez F re d .
— Ja , a le g jo bb vic ce az volt, m ik or hat sa rló t kért eg y zacsk ó
acsa rk atü sk éért — v ig yorg ott G eo rg e.
— V ig yázzato k! — f ig yelm ezette ő ket H arry .
— M ért? — v ont v álla t F re d . — A m íg a n ya P re fi R onit a b ajg atja , n in cs
mitő l f é ln ünk.
— D e M ord on t a lá n r a jta to k t a rtja a s z em ét.

Mundungus n yugta la n ul k örb ep is lo gott.
— E z i g az — m oro gta . — N a j ó , l e g yen t íz , h a g yors a n e lv is z ite k .
— K ösz i, H arry ! — hálá lk odott Fre d , m iu tá n M undungus az ik re k
kin yújto tt te n yeré b e sz ó rta zse b ei ta rta lm át, és elc so sz o gott az asz ta lh oz. —
Meg yünk, g yors a n f e lv is sz ü k a s z ajr é t…
Harry k is sé n yugta la n ul n ézett a z ik re k u tá n . M ost g ondolt c sa k b ele , h ogy
ha F re d és G eo rg e v ará zsv ic cp ro je k tje le le p le ző dik — m árp ed ig elő bb v ag y
utó bb nyilv án le fo g le p le ző dni — ak kor M r. és M rs . W easle y biz o nyára
fe lte sz ik m ajd a kérd ést, hogy ki nyújto tt an yag i tá m ogatá st az ik re k
meste rk ed ése ih ez. A Trim ág us Tusá n nyert pén zt könnyű volt nag yle lk űen
fe la já n la n i e rre a c élr a , d e m eg érte -e , h a a d olo g ú ja b b b otr á n yhoz, n e a d ja is te n
a Perc y -ü gyhöz haso nló csa lá d sz ak ad ásh oz vezet? A kkor is fia k én t fo gja -e
sz ere tn i őt M rs . W easle y, ha rá jö n, hogy ő, H arry in díto tta el az ik re k et a
sz ég yen le te sn ek í té lt ó csk asá g áru si p ály án ?
Mik özb en e zen r á g ódott, e g ysz er c sa k m eg hallo tta a s a já t n ev ét.
Vala m iv el o déb b K in gsle y S hack le b olt ő t e m le g ette z en gő, m ély h an gjá n :
— … hogy D um ble d ore m ié rt n em P otte rt n ev ezte k i — fe je zte b e e g yik
mondatá t.
— B iz to sa n m eg volt r á a z o ka — f e le lte L upin .
— D e e z fo nto s g esz tu s le tt v o ln a, a b iz alo m je le — e rő sk ödött K in gsle y.
— É n b iz to sa n ő t v ála sz to tta m v oln a. E lle n sú ly ozn i k ell, h ogy a R eg geli P ró fé ta
min den m ásn ap l e h oz v ala m i b ad ars á g ot H arry rő l.
Harry n em n ézett o da; n em a k arta e lá ru ln i K in gsle y nek é s L upin nak , h ogy
hallo tta , am it ró la m ondta k . Egy cse p pet se m volt éh es, m ég is követte
Mundungus p éld ájá t, é s a z a sz ta lh oz s é tá lt.
Ünnep i han gula ta oly an gyors a n elm últ, am ily en gyors a n jö tt;
le g sz ív ese b ben f e lm en t v oln a a s z o bájá b a l e fe k üdni.
Rém sz em M ord on m eg cso nkíto tt orrá v al ala p osa n m eg sz ag olg ato tt eg y
csir k eco m bot, m ajd — m iu tá n m ére g m en te sn ek í té lte — b ele h ara p ott.
— … a n yele s p an yol tö lg yfá b ól k ész ü lt, ro ntá sta sz ító la k kal v an le k en ve,
és s z éria ta rto zék a b eép íte tt re m eg ésc silla p ító … — m ag yará zta T onksn ak R on,
mit t u d a s e p rű je .
Mrs . W easle y n ag yot á síto tt.
— M eg yek , e lin té zem a zt a m um ust, a ztá n le fe k sz em … A rth ur, n e e n ged d,
hogy h ajn alig f e n nm ara d ja n ak . J ó é jt, H arry d rá g ám .
Azzal k im en t a k onyháb ól. H arry le te tte a tá n yérjá t. A zt la to lg atta , v ajo n ő
is k i t u dna-e o so nni f e ltű nés n élk ül.
— J ó l v ag y, P otte r? — m oro gta o da n ek i R ém sz em .
— P ers z e… — h azu dta H arry .

Mord on m eg húzta l a p osü veg ét, d e o ld alt f o rd íto tt a célk ék s z em év el k özb en
is H arry t f ü rk ész te .
— G yere i d e, m uta to k v ala m i é rd ek ese t — s z ó lt.
Talá rja e g yik b els ő z se b éb ől g yűrö tt, r é g i v ará zsfé n ykép et h úzo tt e lő .
— A F őnix R en djé n ek e g ykori ta g ja i — re cse g te . — T eg nap e ste a k ad t a
kezem be, m ik or a ta rta lé k lá th ata tla n ná té v ő köpen yem et kere ste m . A z a
nyav aly ás Podm ore m ég m in dig nem ad ta vis sz a a jo bbik at… Elh ozta m ,
gondolta m , t a lá n é rd ek el v ala k it.
Harry á tv ette a fo tó t. A k ép rő l e g y c sa p atn yi e m ber n ézett rá — e g yese k
in te g ette k n ek i, m áso k a k upáju kat e m elg etté k .
— O tt vag yok én — m uta tta M ord on, pers z e sz ü ksé g te le n ül, his z en a
kép beli R ém sz em a zzal e g yütt is k önnyen f e lis m erh ető v olt, h ogy k ev ese b b v olt
az ő sz h ajs z ála , é s a fé l o rra s e h iá n yzo tt. — A z e g yik o ld ala m on D um ble d ore
áll, a m ásik on D ed alu s D ig gle … M arle n e M cK in non. C sa lá d ostu l m eg ölté k , k ét
hétte l a zu tá n , h ogy e z a f o tó k ész ü lt. Ő k F ra n k é s A lic e L ongbotto m …
Harry a m úgy is k av arg ó g yom ra g örc sb e rá n dult A lic e L ongbotto m lá ttá n .
Jó l is m erte ezt a kere k , bará ts á g os arc o t — N ev ille L ongbotto m an yjá n ak
sz ak asz to tt m ása v olt.
— … sz eg én y ö rd ögök — d örm ögte R ém sz em . — A m i v elü k tö rté n t, a n nál
a h alá l is jo bb… Ő p ed ig E m melin e V an ce, v ele ta lá lk oztá l m ár. A z o tt, m in t
lá to d, L upin … B en jy F en w ic k , v ele is v ég ezte k , a p ró d ara b okban ta lá ltu nk r á …
Men je te k o déb b!
Ráb ökött a fo tó ra , m ir e a k ép beli a la k ok e n ged elm ese n fé lr e h úzó dta k , é s
elő re e n ged té k a h átr á b b á lló kat.
— Ő E dgar B ones, A m elia B ones f iv ére . E lin té zté k a c sa lá d já v al e g yütt…
Kár érte , re m ek v ará zsló v olt… S tu rg is P odm ore , u ra m is te n , d e fia ta l v olt…
Cara d oc D earb orn , fé l év vel k éső bb eltű nt, ő se k erü lt elő … H ag rid , ő eg y
sz em et s e v álto zo tt… E lp hia s B oge, ő t is is m ere d . M ár e l is fe le jte tte m , h ogy
fo ly to n e z a s z ö rn yű s a p ka v olt r a jta … G id eo n P re w ett… ö t h alá lf a ló b ír t c sa k e l
vele , é s a f iv ére , F ab ia n … h ősk én t k üzd ötte k … N a t o váb b, t o váb b…
A f é n ykép beli e m berk ék m eg in t h ely ezk ed ni k ezd te k , s m ost a h áts ó r é sz en
álló k k erü lte k e lő té rb e.
— Ő D um ble d ore f iv ére , A berfo rth . F urc sa s z erz et, a k kor ta lá lk ozta m v ele
elő sz ö r és u to ljá ra … ő D ora s M ead ow es — V old em ort sa já t k ezű le g v ég zett
vele … O tt v an S ir iu s, a k kor m ég rö vid h aja v olt… é s… te ssé k , ő ket a k arta m
meg m uta tn i n ek ed !
Harry s z ív e k ih ag yott e g y d obban ást. A k ép rő l a z é d esa n yja é s a z é d esa p ja
moso ly gott rá . E gy a la cso ny, v iz en yős sz em ű v ará zsló ü lt k özö ttü k — H arry
nyom ban f e lis m erte b en ne F ére g fa rk at, a zt a z e m bert, a k i e lá ru lta V old em ortn ak

sz ü le i h ollé té t, s í g y k özv etv e a h alá lu kat o kozta .
— N a? — m oro gta M ord on.
Harry fe lp illa n to tt a vará zsló him lő hely es, se b hely ek tő l sz ab dalt arc ára .
Mord on s z em lá to m ást a b ban a h itb en v olt, h ogy ig azi c se m eg év el ö rv en dezte tte
meg H arry t.
— A ha… — H arry m eg pró bált m oso ly t e rő lte tn i a z a rc ára . — Ö ö… m ost
ju t e sz em be, m ég b e k ell p ak oln om a …
Vég ül m ég se k elle tt k ita lá ln ia o ly an tá rg yat, a m it m ég n em p ak olt b e, m ert
Sir iu s m eg kérd ezte , m i v an M ord on k ezéb en , é s R ém sz em m ag yará zn i k ezd te
nek i a k ép t ö rté n eté t. H arry á tv ág ott a k onyhán , k io so nt a z a jtó n, é s m ie lő tt u tá n a
kiá lth atta k v oln a, f e ls z ala d t a l é p cső n.
Nem tu dta , m ié rt s o kkolta e n nyir e a k ép . S ok f o tó t lá to tt m ár a s z ü le ir ő l, é s
Fére g fa rk se volt is m ere tle n sz ám ára … De hogy ily en vára tla n ul
fe lb ukkan ja n ak … É s o tt lá tn i ő ket a s o k m oso ly gó a rc k özö tt… B en jy F en w ic k ,
ak it dara b okra sz ag gatta k , Gid eo n Pre w ett, ak i hősk én t halt meg , és
Longbotto m ék , ak ik et kín zássa l az őrü le tb e kerg ette k … em bere k , ak ik örö k
id őkig vid ám an in te g etn ek eg y fé n ykép en , nem is se jtv e, hogy a so rs u k
meg pecsé te lő dött… L eh et, h ogy M ord onnak a fo tó e g ysz erű en é rd ek es… n ek i,
Harry nek b iz arr é s r é m is z tő .
Láb ujjh eg yen vég ig m en t az elő sz o bán , s elh ala d t a kitö m ött m an ófe je k
melle tt. Ö rü lt, h ogy v ég re e g yed ül le h et. M ár m ajd nem fe lé rt a z e ls ő e m ele tr e ,
am ik or z ajt h allo tt — v ala k i s ír t a s z alo nban .
— K i v an i tt? — k érd ezte f e n nhan gon.
Nem k ap ott v ála sz t — d e a z a v ala k i a s z alo nban t o váb b s ír t.
Harry f e ls z ala d t a m ara d ék l é p cső fo kokon, á tv ág ott a z e lő té re n , é s b en yito tt
a h ely is é g be.
A s z alo n s ö té t f a lá n ak tö véb en v ará zsp álc át s z o ro ngató e m ber k uporg ott. A
sz o ba k özep e fe lé n ézett, a h ol a k opott s z ő nyeg en , a n nak is e g y o ly an ré sz én ,
am it m eg vilá g íto tt a z a b la k on b eeső h old fé n y, k ic sa v aro dott ta g okkal e g y m ásik
em ber f e k üdt: a h alo tt R on.
Egysz erre m in th a a z ö ssz es le v eg őt k is z ip pan to ttá k v oln a H arry tü dejé b ől.
Agya e g y s z em pilla n tá s a la tt j é g gé d erm ed t. R on m eg halt? N em , e z n em l e h et…
Egy p illa n at… e z n em l e h et… R on l e n t v olt a k onyháb an …
— M rs . W easle y ? — s z ó la lt m eg r e k ed te n H arry .
— C om … c o m … c o m ik ulis sim us! — z o kogta M rs . W easle y, é s re m eg ő
kézzel R on h oltte sté re s z eg ezte p álc ájá t.
Csa tt!
Ron h oltte ste B illé v é v álto zo tt — a fia ta le m ber s z éttá rt k aro kkal h ev ert a
hátá n , sz em e ü veg ese n m ere d t a se m mib e. M rs . W easle y m ég k ese rv ese b ben

zo kogott.
— C om … c o m ik ulis sim us!
Csa tt!
Bill h oltte ste eltű nt, s a h ely én a h alo tt M r. W easle y je le n t m eg tö rö tt
sz em üveg ben , v érb e f a g yva.
— N e! — n yösz ö rö gte M rs . W easle y. — N e… c o m ik ulis sim us!
Com ik ulis sim us!
Com ik ulis sim us!
Csa tt! H alo tt i k re k . C sa tt! H alo tt P erc y. C sa tt! H alo tt H arry …
— M en je n k i, M rs . W easle y ! — k iá lto tta H arry , s a já t h oltte sté re m ere d ve.
— M ajd v ala k i m ás…
— M i f o ly ik i tt?
Lupin ro nto tt b e a s z alo nba, n yom áb an S ir iu ssz al, s h am aro sa n b eb ic eg ett
Mord on is . L upin elő sz ö r M rs . W easle y re , m ajd a halo tt H arry re nézett, s
sz em lá to m ást rö gtö n fe lf o gta , m i a hely zet. E lő húzta pálc ájá t, és han gosa n ,
hatá ro zo tta n k im ondta a v ará zsig ét:
— C om ik ulis sim us!
Harry holtte ste eltű nt a sz ő nyeg rő l, s a sz alo nnak ugyan azo n a ré sz én
ezü stö s s z ín ű, le b eg ő g öm b tű nt f e l a le v eg őben . L upin in te tt e g yet a p álc ájá v al,
mir e a g öm b f ü stf e lh ővé o sz lo tt s z ét.
Mrs . W easle y n yögött eg yet, azu tá n k ét te n yeré b e te m ette arc át, is ú jr a
fe lz o kogott.
— M olly — s z ó lt e se tle n ül L upin , é s o dalé p ett a z a ssz o nyhoz. — M olly ,
nem k ell…
A k övetk ező p illa n atb an m ár L upin v állá t á zta ttá k M rs . W easle y k önnyei.
— E z c sa k e g y m um us v olt, M olly — d örm ögte a v ará zsló a z a ssz o ny h átá t
sim ogatv a. — E gy á rta lm atla n m um us…
— F oly to n e zt l á to m ! — z o kogta b ele M rs . W easle y L upin v állá b a.
— F oly to n… h olta n l á to m ő ket! M in den é jje l… m in den á lm om ban …
Sir iu s a s z ő nyeg nek a rra a ré sz ére m ere d t, a h ol a z e lő bb m ég a z a la k váltó
mum us f e k üdt. M ord on H arry re n ézett, a k i v is z o nt l e sü tö tte a s z em ét. A z v olt a z
érz ése , h ogy M ord on v ará zssz em e v ég ig k övette ő t, m ió ta k ijö tt a k onyháb ól.
— N e… ne m ondjá to k m eg A rth urn ak — sz ip ogta M rs . W easle y, és
kap kodva m eg tö rö lte a s z em ét r u hája u jjá v al. — N em a k aro m , h ogy m eg tu dja …
Hogy l e h ete k i ly en b uta …
Lupin a d ott n ek i e g y z se b ken dőt, é s a b osz o rk án y k if ú jta a z o rrá t.
— N e h ara g udj, H arry — s z ó lt re m eg ő h an gon. — M it g ondolh ats z m ost
ró la m … H ogy m ég e g y m um ussa l s e t u dok e lb án ni…
Harry m oso ly ogni p ró bált.

— U gyan m ár… — m oty ogta .
— A zért van , m ert oly an nag yon ag gódom … — M rs . W easle y nek
elc su klo tt a h an gja , é s m eg in t p oty ogni k ezd te k a k önnyei. — A fé l c sa lá d unk
be… ben ne van a Ren dben … kész cso da le n ne, ha… ha m in dan nyia n
tú lé ln én k… é s P er- P erc y s z ó ba s e á ll v elü nk… M i le sz , h a tö rté n ik v ala m i? K i
se tu dtu nk… b ék üln i v ele . É s m i le sz , h a A rth ur m eg é n m eg halu nk, k i f o g… k i
fo g v ig yázn i R onra é s G in nyre ?
— M ost m ár e lé g v olt, M olly ! — s z ó lt s z ig orú an L upin . — M ás a h ely zet,
min t a k kor ré g en . A re n d s o kkal fe lk ész ü lte b b, lé p ése lő nyben v ag yunk, tu dju k,
mit t e rv ez V old em ort…
Mrs . W easle y r ia d ta n s ik kan to tt a n év h alla tá n .
— Ja j, M olly , m ik or fo god m ár m eg sz o kni, hogy kim ondju k a nev ét?
Nézd … azt nem íg érh ete m m eg , hogy se n kin ek nem esik bán tó dása . K i
íg érh etn e ily et? D e az té n y, hogy so kkal jo bb hely zetb ől in dulu nk, m in t
le g utó bb. Te ak kor nem voltá l a R en d ta g ja , nem tu dhato d. A kkorib an a
halá lf a ló k h ússz o ro s t ú le rő ben v olta k , é s e g yen kén t i n té zte k e l m in ket…
Harry nek m eg in t e sz éb e j u to tt a k ép , s z ü le in ek m oso ly gó a rc a.
Tudta , h ogy M ord on m ég m in dig f ig yeli ő t.
— P erc y m ia tt n e a g gódj! — s z ó la lt m eg v ára tla n ul S ir iu s. — É sz h ez fo g
té rn i. C sa k id ő k érd ése , é s V old em ort e lő bújik a r e jte k hely érő l. A kkor p ed ig a z
eg ész m in is z té riu m té rd en c sú sz ik m ajd e lő ttü nk, h ogy b ocsá ssu nk m eg … D e
nek em h iá b a k önyörö gnek m ajd — t e tte h ozzá k ese rű en .
— A m i p ed ig a z e lá rv ult R ont é s G in nyt ille ti — m oso ly gott L upin —
gondolo d, h ogy h ag ynán k ő ket é h en h aln i?
Mrs . W easle y e rő tle n ül e lm oso ly odott.
— O ly an b uta v ag yok… — m oty ogta k önnyeit t ö rö lg etv e.
Azo nban H arry , m ik or tíz p erc cel k éső bb b ecsu kta m ag a u tá n a h áló sz o ba
ajta já t, n em tu dta b utá n ak ta rta n i M rs . W easle y t. L elk i s z em e e lő tt m ég m in dig
ott le b eg ett a k ép , a h ogy sz ü le i a fo tó ró l rá m oso ly ognak , n em is se jtv e, h ogy
éle tü k, csa k úgy m in t oly so k bará tju ké, ham aro sa n sz ö rn yű vég et ér. És
ugyan ily en erő vel v illa n t fe l a fe jé b en ú jr a m eg ú jr a a W easle y csa lá d fé rfi
ta g ja in ak a la k já t ö ltő m um us k ép e.
Aztá n eg ysz erre , lá ts z ó la g m in den ok nélk ül, bele h asíto tt a fá jd alo m a
se b hely éb e, é s g örc sb e r á n dult a g yom ra .
— H ag yd a b ba! — s z ó lt f e n nhan gon, m ik özb en m eg dörz sö lte a s e b hely et.
— A z ő rü le t e ls ő je le , h a a z e m ber a s a já t f e jé h ez b esz él — s z ó lt e g y k ajá n
han g a f a lo n l ó gó ü re s k ép ből.
Harry e le re sz te tte a f ü le m elle tt a m eg je g yzést. F eln őtte b bnek é re zte m ag át,
min t é le tb en b árm ik or, é s s z in te e l s e tu dta k ép zeln i, h ogy a lig e g y ó rá ja m ég a

le g fő bb g ondja e g y v ará zsv ic cb olt v olt m eg a z, h ogy k i v is e li a z is k olá b an a
pre fe k tu si j e lv én yt.

T iz ed ik f e je zet
L una L oveg ood
Harry nek nyugta la n éjs z ak ája volt. Á lm áb an újr a m eg újr a fe ltű nte k a
s z ü le i — in te g ette k n ek i, d e n em s z ó lta k h ozzá. R on é s H erm io ne k oro náv al a
f e jü kön á llta k é s n ézté k , h ogyan z o kog M rs . W easle y S ip or h oltte ste fö lö tt —
a ztá n H arry m eg in t e g y z árt a jtó ban v ég ző dő f o ly osó n ta lá lta m ag át. V ég ül a rra
é b re d t, h ogy s a jo g a s e b hely e, é s h ogy R on, a k i m ár f e lö ltö zö tt, b esz él h ozzá.
— … jó le sz , h a sie ts z , m ert a n ya m ár m ost a h ajá t té p i, a zt m ondja , le
f o gju k k ésn i a v onato t…
A h ázb an h ata lm as fe lf o rd ulá s v olt. A bból, a m it H arry ö ltö zk ödés k özb en
h allo tt, a n nyit s ik erü l k ih ám ozn ia , h ogy F re d é s G eo rg e n em a k artá k c ip eln i a
l á d áik at, ezért m eg bűvölté k őket, hogy m ag uktó l le re p ülje n ek a fö ld sz in tr e .
E nnek a z le tt a z e re d m én ye, h ogy a lá d ák e lü tö tté k G in nyt, s a lá n y k ét e m ele te t
g uru lt l e fe lé a l é p cső n.
Mrs . B la ck é s M rs . W easle y e g ym ást t ú lh ars o gva o rd íto tta k :
— … össz e i s t ö rh ette v oln a m ag át, t i a g yalá g yulta k !
— … undok k orc so k, b em ocsk oljá to k a ty áim h ázát…
Harry m ár a cip őjé t h úzta , am ik or H erm io ne k ip ir u lt arc cal b ero nto tt a
s z o báb a. A v állá n H ed vig ü ld ögélt, k arjá n p ed ig o tt f é sz k elő dött C sá m pás.
— H ed vig v is sz ajö tt a n yáék tó l. — A b ag oly jó l n ev elte n á tr e p ült k alitk ája
t e te jé re . — K ész en v ag y?
— M in djá rt. G in ny hogy van ? — kérd ezte H arry , m ik özb en orrá ra
b ig gyesz te tte a s z em üveg ét.
— M rs . W easle y e ls ő se g ély t n yújto tt n ek i — f e le lte H erm io ne. — D e m ost
m eg R ém sz em k ita lá lta , h ogy n em in dulh atu nk e l, a m íg S tu rg is P odm ore m eg
n em é rk ezik , m ert í g y h iá n yos a t e stő rg árd a.
— T estő rg árd a? — cso dálk ozo tt H arry . — T estő rö k kís é rn ek m in ket a
K in g’s C ro ssra ?
— T ég ed k ís é rn ek t e stő rö k — p onto síto tt H erm io ne.
— D e m in ek ? — m érg elő dött H arry . — H a jó l tu dom , V old em ort la p ít
m osta n áb an . A ttó l f é lte k , h ogy e g y k uka m ögül r á m v eti m ag át?
Herm io ne s z ap orá n p is lo gott a z ó rá já ra .
— N em tu dom … — fe le lte sz ó ra k ozo tta n . — M ord on m ondta … D e h a
n em i n dulu nk e l p erc ek en b elü l, b iz to s, h ogy l e k éssü k a v onato t…
— E lk ép zelh ető le n ne, h ogy le jö jje te k v ég re !? — z en gett b e a z a jtó n M rs .

Weasle y h an gja .
Herm io ne a k korá t u gro tt, m in th a m eg csíp té k v oln a, é s k ir o han t a s z o báb ól.
Harry m eg ra g ad ta H ed vig et, s z elíd nek é p p n em n ev ezh ető m ozd ula tta l b ed ugta a
kalitk áb a, m ajd l á d ájá t m ag a m ögött v onsz o lv a H erm io ne u tá n i n dult.
Mrs . B la ck p ortr é ja t o m bolt a d ühtő l, d e s e n ki n em v ette a f á ra d sá g ot, h ogy
beh úzza e lő tte a f ü ggönyt — a n ag y z siv ajtó l ú gyis m eg in t f e lé b re d t v oln a.
— H arry , te vele m jö ssz és Tonkssz al! — kia b álta M rs . W easle y,
tú lh ars o gva az is m étlő dő Sárv érű ek ! Korc so k! Mocsk os bita n gok! —
ord ítá so kat. — H ag yd itt a lá d át és a b ag ly ot, A la sto r m ajd g ondosk odik a
poggyász ró l… A z ég sz ere lm ére , S ir iu s, D um ble d ore m eg m ondta , hogy ne
csin áld !
Mik özb en H arry az elő sz o báb an els z ó rta n álló lá d ák at kerü lg etv e M rs .
Weasle y fe lé ig yek ezett, eg ysz erre eg y m ed vesz erű , fe k ete kuty a sz eg ődött
mellé .
— M it b án om é n ! — le g yin te tt d ühöse n M rs . W easle y. — C sin álj, a m it
ak ars z , d e é n n em f e le le k é rte !
Azzal k itá rta a b ejá ra ti a jtó t, é s k ilé p ett a b ág yad t s z ep te m beri n ap fé n ybe.
Harry é s a k uty a k övetté k . A z a jtó b ecsu kódott m ögöttü k, é s M rs . B la ck h an gja
ab ban a s z em pilla n tá sb an e ln ém ult.
Mik özb en l e fe lé m en te k a b ejá ra ti l é p cső so ro n, H arry k örü ln ézett.
— H ol v an T onks? — k érd ezte .
Abban a m in utu m ban , ah ogy le érte k a já rd ára , a lé p cső eltű nt a hátu k
mögül.
— M in djá rt t a lá lk ozu nk v ele — f e le lte m ogorv án M rs . W easle y, é s b ossz ú s
pilla n tá st v ete tt a H arry m elle tt ü gető k uty ára .
A sa rk on fu rc sa k üls e jű ö re g assz o ny lé p ett o da h ozzáju k: ap ró csig ák ba
göndörö dő, ő sz h aja v olt, s r a jta o ly an a la k ú p ir o s k ala p ot v is e lt, m in t e g y to rta ,
am ir e r á ü lte k .
— H elló — k ösz ö nt, é s r á k acsin to tt H arry re . A ztá n a z ó rá já ra p illa n to tt. —
Sie tn ünk k ell, M olly , k ésé sb en v ag yunk.
— T udom , tu dom … — m oro gta M rs . W easle y, é s m eg nyújto tta lé p te it. —
Rém sz em a z o ka, a zt a k arta , h ogy v árju k m eg S tu rg is t… B árc sa k A rth ur a z i d én
is tu dott v oln a sz ere zn i k ocsik at a m in is z té riu m tó l… d e C ara m el m osta n áb an
eg y ü re s tin tá sü veg et s e e n ged e lh ozn i n ek i… H ogy k ép ese k a m uglik n ap m in t
nap v ará zsta la n ul u ta zn i?
A n ag y f e k ete k uty a a zo nban s z em lá to m ást é lv ezte a s é tá t. V id ám an u gatv a
körb esz ala d ta őket, elz av art néh án y gala m bot, m ajd kerg etn i kezd te a sa já t
fa rk át. H arry n em á llta m eg n ev eté s n élk ül, M rs . W easle y v is z o nt o ly an d ühös
orr- rá n co lá st m uta to tt b e, h ogy a z m ár s z in te P etu nia n én it i d ézte .

Húsz p erc et g yalo golta k a K in g’s C ro ssig , s e z a la tt a z id ő a la tt c sa k a n nyi
em líté sre m éltó tö rté n t, hogy S ir iu s H arry sz ó ra k ozta tá sá ra m eg kerg ete tt két
macsk át. A p ály au dvarra é rv e a zu tá n o dasé tá lta k a k ile n ces é s tíz es v ág án yok
pero njá t e lv ála sz tó f a lh oz, é s k iv ártá k , a m íg s e n ki n em f ig yel o da r á ju k. A kkor
eg ym ás utá n nek id őlte k a fa ln ak , és könnyed én átlé p te k a kile n c és
háro m neg yed ik v ág án yra , a h ol a R oxfo rt e x pre ssz g őzm ozd onyos sz ere lv én ye
vára k ozo tt in dulá sra k ész en . A p ero n z sú fo lv a v olt a b úcsú zó d iá k okkal é s a z
őket k ís é rő sz ü lő kkel. A m in t H arry o rrá t m eg csa p ta a m ozd ony fü stjé n ek jó l
is m ert illa ta , m eg in t fe lp ezsd ült le lk éb en az örö m … T én yle g vis sz am eg y a
Roxfo rtb a!
— R em éle m , a tö bbie k is id eérn ek — sz ó lt M rs . W easle y, ag gódó
pilla n tá so kat v etv e a p ero n v ég én e m elk ed ő k ovácso ltv as b oltív f e lé , a h onnan a z
érk ező ket v ártá k .
— S zép k uty ád v an , H arry ! — k iá lto tt r á ju k e g y m ag as, r a sz ta h ajú f iú .
— K ösz , L ee — b ólin to tt v ig yoro gva H arry . S ir iu s v ad ul c só válta a f a rk át.
— H ála az ég nek — só hajto tt fe l M rs . W easle y. — M eg jö tt A la sto r a
cso m ag okkal. N ézzéte k …
A b oltív a la tt m eg je le n t e g y lá d ák kal m eg ra k ott k uli, s m ögötte e g y b ic eg ő
hord ár, a k i m ély en a s z em éb e h úzta s a p kájá t.
— M in den re n dben — dörm ögte oda M ord on M rs . W easle y nek és
Tonksn ak . — N em h is z em , h ogy k övette k m in ket…
Néh án y máso dperc cel késő bb M r. W easle y, Ron és Herm io ne is
fe lb ukkan ta k a p ero non, s m ir e le v etté k lá d áik at M ord on k ulijá ró l, F re d , G eo rg e
és G in ny i s m eg érk ezett, L upin k ís é re té b en .
— E se m én y? — k érd ezte M ord on.
— S em mi — f e le lte L upin .
— Stu rg is ró l ak kor is je le n té st te sz ek D um ble d ore -n ak — m oro gta
Rém sz em . — Ezen a héte n már máso dsz o r mara d t el. Kezd oly an
meg bíz h ata tla n l e n ni, m in t M undungus.
— H át ak kor… vig yázzato k m ag ato kra ! — m ondta L upin , és so rb an
min den kiv el k ezet f o gott. H arry t, a k i a z u to ls ó v olt a s o rb an , v állo n is v ere g ette .
— T e i s l é g y ó vato s, H arry !
— Ú gy v an : h úzd b e a n yak ad , és ta rts d n yitv a a sz em ed ! — b ólin to tt
Mord on, s ő is k ezet r á zo tt H arry vel. — M in den kin ek m ondom : jó l g ondoljá to k
meg , h ogy m it í r to k l e . B iz alm as i n fo rm áció m ég v éle tle n ül s e k erü ljö n l e v élb e.
— Ö rü lö k, h ogy m eg is m erte le k b en nete k et — b úcsú zo tt T onks.
Átö le lte H erm io nét é s G in nyt. — H a m in den ig az, n em so kára v is z o ntlá tju k
eg ym ást.
Felh an gzo tt a fig yelm ezte tő síp sz ó . A zo k a d iá k ok, a k ik m ég a p ero non

állta k , m ost a v onata jtó khoz t ó dulta k .
— G yors a n , g yors a n … — M rs . W easle y á tö le lte a zo kat, a k ik é p p a k eze
ügyéb e k erü lte k — H arry t k éts z er is a n ag y k ap kodásb an . — Írja to k… Jó k
le g yete k … H a itth on fe le jte tte te k v ala m it, m ajd u tá n ato k k üld jü k… S zállja to k
fe l, g yors a n , s ie sse te k …
A fe k ete k uty a a h áts ó lá b ára á llt, s a k ét m ells ő t H arry v állá ra h ely ezte .
Mrs . W easle y nyom ban ott te rm ett, a vonat fe lé lö kte H arry t, s közb en
rá sz is z eg ett a k uty ára :
— A z é g s z ere lm ére , S ir iu s, v is e lk ed j á lla t m ódjá ra !
— V is z lá t! — k iá lto tt k i H arry a n yito tt a b la k on, m ik or a v onat m ozg ásb a
le n dült. R on, H erm io ne é s G in ny o tt á llta k m elle tte , é s in te g ette k . T onks, L upin ,
Mord on é s a W easle y h ázasp ár a la k ja e g ykettő re b ele o lv ad t a tö m eg be, a f e k ete
kuty a vis z o nt m ég so káig ott lo holt H arry ék ab la k a ala tt. A pero non álló
em bere k nev etv e nézté k , hogyan kerg eti a vonato t — aztá n a sz ere lv én y
bek an yaro dott, é s S ir iu s i s e ltű nt.
— N em l e tt v oln a s z ab ad k ik ís é rn ie m in ket — c só válta a f e jé t H erm io ne.
— N e a g gódj m ár! — le g yin te tt R on. — S zeg én y h ónap ok ó ta k i s e te tte a
lá b át a h ázb ól.
Fre d ö ssz ecsa p ta a t e n yeré t.
— N a j ó , n in cs i d őnk e stig c se v eg ni — m ondta . — Ü zle ti ü gyünk v an L ee-
vel. S zia sz to k!
Azzal a z i k re k e lin dulta k j o bbra a k ocsi f o ly osó já n .
A v onat m ég jo bban fe lg yors u lt, ú gyhogy az els u han ó h ázak m ár csa k
sz ín es v illa n áso knak t ű nte k .
— M en jü nk, k ere ssü nk m ag unknak e g y f ü lk ét! — i n dítv án yozta H arry .
Ron é s H erm io ne e g ym ásra n ézte k .
— Ö hm — m oty ogta R on.
— F ig yelj… — sz ó lt kelle tle n ül H erm io ne — nek ünk R onnal át kell
men nünk a p re fe k tu so k k ocsijá b a.
Ron n em n ézett rá H arry re ; e g ysz erre ro ppan tu l é rd ek eln i k ezd te b al k eze
körm én ek á lla p ota .
— J a p ers z e… — b ólin to tt H arry . — J ó l v an , m en je te k .
— N em h is z em , h ogy e g ész ú to n o tt k ell m ara d nunk — s ie te tt h ozzáte n ni
Herm io ne. — A l e v élb en a zt í r tá k , h ogy e lig azítá st k ap unk a z i s k ola els ő f iú tó l é s
lá n ytó l, a ztá n a f o ly osó kon k ell i d őnkén t j á rő rö zn ünk.
— J ó l v an — i s m éte lte H arry . — A kkor m ajd k éső bb t a lá lk ozu nk.
— P ers z e… — d örm ögte R on, n yugta la n o ld alp illa n tá st v etv e b ará tjá ra —
se m mi k ed vem n in cs á tm en ni o da. S zív ese b ben m ara d nék … D e h át m usz áj…
Nek em e z n em ö rö m , é n n em v ag yok P erc y — f e je zte b e d aco sa n .

— T udom , h ogy n em v ag y P erc y — m oso ly gott H arry . A zo nban m ik or R on
és H erm io ne lá d áju kat vonsz o lv a, Csá m pássa l és Pulip in ty kalitk ájá v al a
kezü kben e lin dulta k a v onat e le je f e lé , e g ysz erre e lv esz ettn ek é re zte m ag át. M ég
so se u ta zo tt R on n élk ül a R oxfo rt e x pre ssz en .
— G yere ! — s z ó lt rá G in ny. — H a s ie tü nk, ta lá n n ek ik is tu dunk fo gla ln i
hely et.
— Jó , m en jü nk — bólin to tt H arry . F ele m elte H ed vig kalitk ájá t, m ásik
kezév el p ed ig m eg fo gta a lá d át. E lin dulta k a fo ly osó n, s m en et k özb en so rra
bep illa n to tta k a fü lk ék ü veg ezett ajta já n . M in deg yik sz ak asz te le v olt. H arry
ész re v ette , hogy fe ltű nően so k diá k bám ulja m eg őt — ső t volta k , ak ik
meg bökté k s z o m sz éd ju kat, é s r á m uto gatta k . M iu tá n ö t e g ym ást k övető f ü lk én él
ezt ta p asz ta lta , v ég re e sz éb e ju to tt a m ag yará zat: a R eg geli P ró fé ta e g ész n yáro n
ezt s u galm azta o lv asó in ak , h ogy ő e g y ö nte lt, n ag yotm ondó a la k .
Eltű nődött, h ogy v ajo n a b ám ész k odók é s a k ik ö ssz esú gnak a h áta m ögött,
elh itté k -e a z ú js á g m esé it.
A le g uto ls ó kocsib an össz eta lá lk ozta k N ev ille Longbotto m mal, H arry
év fo ly am - és háztá rs á v al. Nev ille kere k arc án vere jté k cse p pek ülte k —
sz em lá to m ást n ag y n eh ézsé g et o kozo tt n ek i, h ogy n e v esz íts e e l s e a lá d ájá t, s e
kap áló zó v ara n gyát, T re v ort.
— S zia , H arry — z ih álta . — S zia , G in ny… m in den fü lk e te le v an … n em
ta lá lta m h ely et…
— H onnan v esz ed , h ogy m in d te le v an ? — fe le lte G in ny, a k i id őközb en
elo ld ala zo tt N ev ille m elle tt, és ben ézett a követk ező fü lk éb e. — E bben itt
péld áu l c sa k L üke L oveg ood ü l…
Nev ille v ala m i o ly asm it m oty ogott, h ogy s e n kit n em a k ar z av arn i.
— N e b utá sk odj m ár! — n ev ete tt G in ny. — N em h ara p ja l e a f e je d !
Azzal k in yito tta a z a jtó t, é s b ev onsz o lta a f ü lk éb e a l á d ájá t.
Harry é s N ev ille k övetté k .
— S zia , L una — k ösz ö nt G in ny. — S zab ad a t ö bbi h ely ?
Az a b la k nál ü lő lá n y f e ln ézett r á ju k. D eré k ig é rő , k usz a, p is z k ossz ő ke h aja
volt, sz in te fe h ér sz em öld öke és dülle d t, kere k sz em e, am i a sz ü nte le n
cso dálk ozás k if e je zésé t k ölc sö nözte a rc án ak .
Harry eg y sz em pilla n tá s ala tt rá jö tt, m ié rt nem ak aró dzo tt N ev ille -n ek
beü ln i eb be a fü lk éb e. A lá n yró l le rítt, hogy nem norm ális , bár neh éz volt
meg álla p íta n i, h ogy m i u ta l le g in káb b e rre : a z, h ogy a v ará zsp álc ája a b al fü le
mögött v an , h ogy v ajs ö rö s d ugókból fű zö tt n yak lá n co t v is e l, v ag y h ogy fe jje l
le fe lé t a rtja a z ú js á g ot.
A lá n y v ég ig nézett h árm óju kon, s v ég ül H arry n á lla p odott m eg a te k in te te .
Lassa n b ólin to tt.

— K ösz — m oso ly gott r á G in ny.
Harry és N ev ille fe ltu sz k oltá k a háro m lá d át m eg H ed vig kalitk ájá t a
poggyász ta rtó ra , m ajd le ü lte k . L una ném án fig yelte őket fe jje l le fe lé ta rto tt
újs á g ja — a
Hír v erő
m ag azin e g y p éld án ya — fö lö tt. H arry nek fe ltű nt, h ogy a
lá n y s o kkal r itk áb ban p is lo g, m in t m ás e m bere k . M ere v te k in te tte l b ám ulta ő t, s
Harry m ost m ár b án ta , h ogy s z em beü lt v ele .
— J ó v olt a v ak áció , L una? — é rd ek lő dött G in ny.
— Ig en — fe le lte á lm ata g on a lá n y, s z em ét to váb bra is H arry re s z eg ezv e.
— I g en , n ag yon j ó v olt… T e H arry P otte r v ag y — t e tte h ozzá v ára tla n ul.
— I g en , t u dom — m oro gta H arry .
Nev ille n ev ete tt, s L una s z em e m ost f e lé f o rd ult.
— H ogy t e k i v ag y, a zt n em t u dom .
— S en ki — s ie te tt a v ála ssz al N ev ille .
— N em v ag y s e n ki! — p ir íto tt rá G in ny. — N ev ille L ongbotto m … L una
Loveg ood. E gy é v fo ly am ba j á ru nk L unáv al, d e ő h olló háta s.
— M ag ad a zzal é k esíte d , h a e lm éd et é le síte d — re citá lta é n ek lő h an gon
Luna, aztá n fe le m elte m eg fo rd íto tt újs á g já t, elb újt m ögötte , és hallg atá sb a
burk oló zo tt. H arry és N ev ille elk ép ed t pilla n tá st válto tta k , G in ny ped ig a
mark áb a k unco gott.
A v onat i d őközb en k ié rt a v áro sb ól, s m ost s ík m ező k k özö tt h ala d t. F urc sa ,
biz o nyta la n id ő volt; eg yik perc b en vak ító nap fé n y ára d t be a fü lk éb e, a
másik ban f e n yeg ető , s ö té t f e lh őtö m eg ek á rn yék a v etü lt r á ju k.
— T alá ljá to k k i, m it k ap ta m a s z ü le té sn ap om ra ! — s z ó lt N ev ille .
— M ég e g y n efe le d dgöm böt? — tip pelt H arry , a rra a s z erk ezetr e c élo zv a,
am it N ev ille a n ag yan yjá tó l k ap ott l y ukacso s e m lé k ezeté n ek m eg se g íté se v ég ett.
— N em — rá zta a fe jé t a fiú . — B ár e g y o ly an is jó l jö nne, m ert a ré g i
elk ev ere d ett v ala h ol… N em , e zt n ézzéte k m eg !
Bele d ugta is k ola tá sk ájá b a a s z ab ad k ezét, a m ásik kal m ég m in dig T re v ort
mark olta , és n ém i k oto rá sz ás u tá n elő húzo tt eg y v ir á g cse re p et. A b ele ü lte te tt
növén y le g in káb b k is s z ü rk e k ak tu sz h oz h aso nlíto tt, a zzal a k ülö nbsé g gel, h ogy
tü sk ék h ely ett k elé ssz erű d udoro k b oríto ttá k .
— M im bulu s M im belto nia — m uta tta b e b üsz k én N ev ille — k özö nsé g es
nev én b uty kor.
Harry sz em ügyre v ette a fu rc sa c se ré p la k ót. A z e g yen le te se n lü kte te tt, s
ettő l e g y k óro sa n e lv álto zo tt b els ő s z erv b en yom ásá t k elte tte .
— N ag yon-n ag yon ritk a növén y — m ag yará zta le lk ese n N ev ille . —
Szerin te m m ég a ro xfo rti fü vész k ertb en sin cs ily en . Alig váro m , hogy
meg m uta th assa m B im ba p ro fe ssz o rn ak ! A lg ie n ag ybácsim h ozta A ssz ír iá b ól.
Rem éle m , s ik erü l m ajd s z ap oríta n i.

Harry tu dta , hogy a gyógynövén yta n N ev ille ked ven c ta n tá rg ya, en nek
elle n ére n em é rte tte , m ié rt v an ú gy o da a f iú a s a tn ya k is n övén yért.
— V an v ala m i… é rd ek es b en ne? — k érd ezte b iz o nyta la n ul.
— E gy c so m ó m in den ! — b üsz k élk ed ett N ev ille . — F an ta sz tik us v éd ek ező
mech an iz m usa v an ! F ogd c sa k m eg T re v ort…
Azzal H arry k ezéb e n yom ta a v ara n gyot, é s g yors a n e lő koto rt e g y p en nát a
tá sk ájá b ól. Luna Loveg ood kis sé le jje b b ere sz te tte fo rd íto tt újs á g já t, hogy
kilá sso n fö lö tte . N ev ille sz em mag assá g ba em elte a M im bulu s M im belto niá t,
nyelv e h eg yét k id ugva c élz o tt, m ajd p en nájá v al e rő se n m eg bökte a n övén yt.
A h atá s n em m ara d t e l: a k ak tu sz ö ssz es d udorá b ól s ű rű , b űzö s, s ö té tz ö ld
vála d ék l ö vellt k i, b em ocsk olv a a p la fo nt, a z a b la k ot é s L una L oveg ood ú js á g já t.
Gin ny, a k i a z u to ls ó p illa n atb an le h ajto tta a fe jé t, c su pán ú gy fe ste tt e zek u tá n ,
min th a n yálk ás, z ö ld s a p kát v is e ln e. d e H arry , a k i a k ap áló zó T re v orra l b ajló dott,
jó a d ag ot k ap ott a z a rc áb a a z á llo tt t r á g yát i d éző s z ag ú a n yag ból.
Nev ille , a k i a d ere k áig z ö ld v olt a v ála d ék tó l, m eg rá zta f e jé t, h ogy l e g alá b b
a s z em ét k i t u dja n yitn i.
— B o-b o-b ocsá n at… — h eb eg te . — M ost p ró bálta m k i elő sz ö r… n em
gondolta m , h ogy e n nyir e … N em k ell f é ln i, a b uty korn yál n em m érg ező — te tte
hozzá g yors a n , m iu tá n H arry n ag y c so m ó r a g acso t k öpött a p ad ló ra .
A k övetk ező p illa n atb an k in yílt a f ü lk e a jta ja .
— Ó … sz ia , H arry ! — sz ó lt eg y m eg le p ett h an g. — Ö hm … ro ssz k or
jö tte m ?
Harry fé l k ezéb e fo gta T re v ort, és le tö rö lte a zö ld ra g acso t sz em üveg e
le n csé jé rő l. A z a jtó ból e g y h ossz ú , fe k ete h ajú , n ag yon c sin os lá n y m oso ly gott
rá : C ho C han g, a H olló hát k vid dic sc sa p atá n ak f o gója .
— Á … s z ia — n yögte k i H arry .
— H át… c sa k g ondolta m , b ek ösz ö nök… — m ondta p ir o nkodva C ho, é s
már f o rd ult i s k if e lé . — S zia sz to k.
Azzal b ecsu kta a z a jtó t, é s e lm en t. H arry n ag yot n yögve ro sk ad t h átr a a z
ülé se n . H a m eg vála sz th atta v oln a, m ily en k örü lm én yek k özö tt ta lá ljo n rá C ho,
eg y c sa p at h ír e s e m ber g yűrű jé b en m uta tk ozo tt v oln a, a k ik é p p a z ő le g úja b b
vic cén n ev etn ek . E hhez k ép est a lá n y N ev ille é s L üke L oveg ood tá rs a sá g áb an ,
eg y v ara n ggyal a z ö lé b en , b uty korn yáltó l c sö pögő f e jje l l á tta ő t.
— S em mi b aj! — v ig asz ta lta G in ny. — E gy p illa n at, é s tis z tá k le sz ü nk. —
Elő húzta v ará zsp álc ájá t. — S uvic k us!
A b uty korn yál e ltű nt.
— B ocsá n at… — i s m éte lte m eg sz ep pen ve N ev ille .
Ron é s H erm io ne m ajd nem e g y ó rá ig e lm ara d ta k , ú gyhogy a m ozg óbüfé s
bosz o rk án yt is le k ésté k . G in ny és N ev ille m ár elp usz títo ttá k az ö ssz es tö kös

dere ly ét, é s j a v áb an c se ré lg etté k c so kib ék ás k árty áik at, m ik or v ég re n yílt a z a jtó ,
és belé p ett a két pre fe k tu s Csá m pás m eg a rik oltv a huhogó Pulip in ty
tá rs a sá g áb an .
— É hen halo k — nyögte R on, azzal fe lz su ppolta Pulip in ty kalitk ájá t
Hed vig é m ellé , e lm art e g y c so kib ék át H arry k ész le té b ől, é s le d obta m ag át a z
ülé sre . M iu tá n k ic so m ag olta az éd essé g et, és le h ara p ta a b ék a fe jé t, b eh unyt
sz em mel h átr a d őlt, m in th a a z u to ls ó c se p p e re je i s e lh ag yta v oln a.
— I d én is k ét p re fe k tu st je lö lte k k i m in den h ázb ól — k ezd te b esz ám oló já t
Herm io ne, a k i k im ondotta n r o ssz k ed vűnek t ű nt. — E gy f iú t é s e g y l á n yt.
— H árm at ta lá lh atto k, h ogy k i le tt a m ard ek áro s p re fe k tu s — sz ó lt R on,
még m in dig b eh unyt s z em mel.
— M alf o y — v ág ta r á H arry . E gysz erre b iz to s v olt b en ne, h ogy v aló ra v ált
ez a l id érc es á lm a.
— T alá lt — b ólin to tt R on, é s a s z ájá b a t ö m te a c so kib ék a m ara d ék át.
— A t á rs a m eg a z a l ib a, P an sy P ark in so n — d ohogott H erm io ne.
— F el n em tu dom fo gni, h ogy c sin álh atta k b elő le p re fe k tu st, m ik or o ly an
sö té t, m in t e g y k upán v ág ott t r o ll…
— K ik a h ugra b ugoso k? — é rd ek lő dött H arry .
— E rn ie M acm illa n é s H an nah A bbott — f e le lte t e le s z ájja l R on.
— A H olló hátb ól m eg A nth ony G old ste in t é s P ad m a P atilt n ev ezté k k i —
eg ész íte tte k i a n év so rt H erm io ne.
— P ad m a P atille l m en té l a k ará cso nyi b álb a — c se n dült e g y á lm ata g h an g.
Vala m en nyie n L una L oveg ood fe lé fo rd íto ttá k a fe jü ket. A lá n y k in ézett a
Hír v erő
a ls ó s z éle f ö lö tt, é s e zú tta l R ont b ám ulta m ere d te n .
Ron l e n yelte a f a la to t.
— I g en , t u dom , h ogy v ele m en te m — f e le lte k is sé m eg le p ette n .
— Pad m a nem ére zte tú l jó l m ag át — fo ly ta tta L una. — E gy kic sit
meg sé rtő dött r á d , m ert n em a k artá l tá n co ln i v ele … E ngem n em z av art v oln a —
te tte h ozzá m ere n gve. — N em s z ere te k t á n co ln i.
Azzal m eg in t eltű nt a
Hír v erő
m ögött. R on néh án y m áso dperc ig tá tv a
mara d t s z ájja l m ere d t a m ag azin b orító la p já ra . A ztá n k érd ő te k in te tte l G in nyre
nézett, d e h úga c sa k tö m ködte a s z ájá b a a z ö klé t, h ogy v is sz afo jts a n ev eté sé t.
Ron p is lo gva m eg csó válta a f e jé t, é s a z ó rá já ra n ézett.
— B iz o nyos id őközö nkén t e lle n őrz ő ő rjá ra to t k ell ta rta n unk a f o ly osó n —
mag yará zta Harry nek és Nev ille -n ek . — A re n detle n ked őket meg is
bünte th etjü k. A lig v áro m , h ogy r a jta k ap ja m v ala m in C ra k ot é s M onstr ó t…
— N em azért v ag y p re fe k tu s, h ogy v is sz aélj a h ata lm ad dal! — sz ó lt rá
sz em re h án yóan H erm io ne.
— P ers z e, é s M alf o y s e fo g v is sz aéln i v ele , m i? — v ág ott v is sz a e p ése n

Ron.
— L e a k ars z s ü lly ed ni a z ő s z in tjé re ?
— N em , c sa k e lő bb a k aro m e lk ap ni a b ará ta it, m in t ő a z e n yém ek et.
— A z é g s z ere lm ére , R on… !
— M onstr ó t ír a tn i fo gom — á lm odozo tt R on. — B ele fo g p usz tu ln i, m ert
utá l ír n i. — F ájd alm asa n elf in to ro dott, úgy te tt, m in th a a le v eg őbe ír n a, és
utá n ozta M onstr o m ély , m org ó h an gjá t: — O ly an … v ag yok… e lö lr ő l… m in t
a… p áv iá n … h átu lr ó l…
Min den ki n ev ete tt a v ic cen , s le g han gosa b ban é p p L una L oveg ood. V is ító
kacag ásá v al fe lr ia sz to tta H ed vig et, ak i m érg es sz árn ycsa p kodásb a kezd ett,
Csá m pás ped ig ije d té b en fe lu gro tt a poggyász ta rtó ra , és onnan sz is z eg ett a
lá n yra . Lunát úgy rá zta a nev eté s, hogy újs á g ja kic sú sz o tt a kezéb ől,
le sz án kázo tt a l á b án , é s a p ad ló ra e se tt.
— E z v ic ces v olt!
Luna tá to tt s z ájja l k ap kodott le v eg ő u tá n , s d ülle d t s z em e k önnyben ú sz o tt,
úgy m ere d t R onra . A f iú d öbben te n n ézett k örü l, a tö bbie k p ed ig m ost m ár a z ő
arc k if e je zésé n n ev ette k , n o m eg a zo n, a h ogy L una L oveg ood a h asá ra s z o ríto tt
kézzel, e lő re -h átr a h ajla d ozv a, v ég et n em é rő en k acag ott.
— E ngem n ev ets z k i? — k érd ezte g yan ak odva R on.
— A p áv iá n … h átu lr ó l! — k acag ta L una, s z ú ró o ld alá t m ark olá sz v a.
Am íg a tö bbie k Lunát nézté k , H arry te k in te te az újs á g ra sik lo tt, és
meg lá to tt v ala m it, a m i fe lk elte tte a z é rd ek lő désé t. F ejje l le fe lé n em ig en tu dta
kiv en ni, m it á b rá zo l a c ím la p kép , d e m ost m ár lá tta , h ogy a z e g y k arik atú ra
Corn eliu s Cara m elr ő l. M eg le h ető se n gyatr a ra jz volt — Harry csa k a
halv án yzö ld k em én ykala p ró l is m ert rá a m in is z te rre . A ra jz o lt C ara m el e g yik
kezév el e g y z sá k a ra n yat m ark olt, a m ásik kal e g y k obold ot fo jto gato tt. A k ép
fö lé a z a lá b bi s z ala g cím et n yom ta ttá k : H arc a G rin gotts é rt — m ed dig m eg y e l a
min is z te r?
A k ép a la tt a m ag azin n éh án y m ásik c ik kén ek c ím e á llt:
KORRUPC IÓ A KVID DIC SL IG ÁBA N: VIH AR A
TO RNÁDÓ K K ÖRÜL;
AZ Ő SI R ÚNÁK F E LT Á RT T IT K AI;
SIR IU S B LA CK : B Ű NÖ S V A G Y Á LD O ZAT ?
— M eg nézh ete m a z ú js á g odat? — k érd ezte i z g ato tta n H arry .
Luna n em v ette le a s z em ét R onró l, é s a n ev eté st s e h ag yta a b ba, d e a zért

bólin to tt.
Harry fe lk ap ta a p ad ló ró l a la p ot, é s k in yito tta a ta rta lo m je g yzék nél. M ost
ju to tt c sa k e sz éb e a m ag azin , a m it K in gsle y S ir iu sn ak k üld ött — s e jte tte , h ogy
az a
Hír v erő
nek u gyan ez a s z ám a l e h ete tt.
Kik ere ste a t a rta lo m je g yzék ben a c ik ket, é s a m eg ad ott o ld alr a l a p ozo tt.
Az ír á st e g y m ásik c sa p niv aló k arik atú rá v al illu sz tr á ltá k — h a n in cs f ö lö tte
a c ím , H arry n em is jö tt v oln a r á , h ogy a r a jz a k ere sz ta p já t p ró bálja á b rá zo ln i.
Sir iu s e g y r a k ás e m beri c so nto n á llt, p álc áv al a k ezéb en . A c ik k a z a lá b bi c ím et
vis e lte :
SIR IU S B LA CK : M IL Y EN SÖ TÉT A F E K ETE E M BER
MÚLT JA ?
Meg áta lk odott t ö m eg gyilk os v ag y j á m bor p opén ek es?
Harry tö bbsz ö r is e lo lv asta a z a lc ím et, m ert n em a k art h in ni a s z em én ek .
Mió ta j á m bor p opén ek es S ir iu s?
A tö m eg gyilk osk én t e lh ír e sü lt S ir iu s B la ck rő l im már tiz en nég y
év e állítjá k , hogy tu catn yi m ugli és eg y vará zsló halá la sz ára d a
le lk én . K ét e sz te n deje , m iu tá n B la ck a rc átla n ul m eré sz s z ö kést h ajto tt
vég re az Azk ab an ból, a M ág ia ü gyi M in is z té riu m m in den id ők
le g kite rje d te b b em berv ad ász atá t in díto tta el a kézre keríté sé re .
Min ded dig s e n ki n em k éte lk ed ett b en ne, h ogy e lf o gatá sa e se té n B la ck
meg érd em elte n k erü ln e v is sz a a d em en to ro khoz.
DE M I A Z I G AZSÁ G?
A n ap vilá g ra k erü lt ú j b iz o nyíté k ok le g alá b bis k éts é g essé te sz ik ,
hogy S ir iu s B la ck e lk övette a b űnté n yt, a m ié rt a z A zk ab an ba k üld té k .
A L ittle N orto n, A can th ia ú t 1 8. sz ám a la tt la k ó D oris P urk is s
sz erin t ugyan is B la ck a kérd ése s id őpontb an nem ta rtó zk odott a
mész árlá s s z ín hely én .
„A fé lr e érté s o tt k ezd ődik , h ogy a sz ó ban fo rg ó e m ber n em is
Sir iu s B la ck — á llítja M rs . P urk is s. — A kit a z e m bere k B la ck nek
ta rta n ak , a z v aló já b an B ob R osh ta , a B ezso ngott K obold ok e g yütte s
én ek ese , ak i k özel tiz en öt év e fe lh ag yott a n yilv án os sz ere p lé sse l,
miu tá n fü ltö vön ta lá lta eg y ré p a a L ittle N orto n-i C hurc h H allb an
ta rto tt k oncerte n . R ögtö n f e lis m erte m ő t, m ik or m eg lá tta m a k ép ét a z
újs á g ban . Na már most Bob se m mik ép p se követh ette el a

gyilk ossá g okat, m iv el azo n az esté n kette sb en volt vele m . Sose
fe le jte m e l a zt a m eg hitt, g yerty afé n yes v acso rá t… Í rta m a m ág ia ü gyi
min is z te rn ek , é s b íz o m b en ne, h ogy S ir iu st, a zaz B obot n ap okon b elü l
fe lm en tik m in den v ád a ló l.”
Harry h ite tle n ked ve m ere d t a z ú js á g ra . E zt v ag y v ic cn ek s z án tá k , g ondolta ,
vag y a sz erk esz tő k v álo gatá s n élk ül le h ozn ak m in den b uta sá g ot. L ap ozg atn i
kezd ett a m ag azin ban , é s h am aro sa n r á ak ad t a C ara m elr ő l s z ó ló c ik kre .
Corn eliu s C ara m el m ág ia ü gyi m in is z te r ta g ad ja , hogy öt év e,
mik or p osz tjá ra m eg vála sz to ttá k , sz ere p elt v oln a te rv ei k özö tt, h ogy
átv esz i a G rin gotts V ará zsló ban k i r á n yítá sá t.
Cara m el kita rt állá sp ontja m elle tt, m is z erin t csu pán „b ék és
eg yüttm űködésre ” t ö re k sz ik a ra n yunk ő rz ő iv el.
DE M I A Z I G AZSÁ G?
A m in is z te rh ez k özel á lló fo rrá so k n em ré g m eg erő síte tté k , h ogy
Cara m el ig en is s z ív ese n rá te n né a k ezét a k obold ok a ra n ykész le té re ,
és c élja e lé ré sé h ez a z e rő sz ak tó l s e r ia d na v is sz a.
„N em e z l e n ne a z e ls ő a lk alo m — á llítja e g y b en nfe n te s. — E lé g ,
ha an nyit m ondok, hogy a bará ta i K obold ölő Corn eliu s név en
em le g etik a m in is z te r u ra t. B iz alm asa i k öré b en e lő sz ere te tte l h en ceg
vele , h ogyan v ég zett á ld ozata iv al: a v íz b efo jtá s, a z a b la k on k ilö kés, a
mérg ezés és a ken yérb e sü té s eg yará n t sz ere p elt a m ódsz ere i
közö tt… ”
Harry nek en nyi elé g v olt a cik kből. N em ta rto tta sz en t éle tű em bern ek
Cara m elt, d e azért elé g n eh ezen tu dta elk ép zeln i, h ogy a m in is z te r k obold ok
ken yérb e s ü té sé v el t ö lts e a s z ab ad id ejé t. T ováb b l a p ozo tt a m ag azin ban , s t ö bbek
közö tt a k övetk ező ket t a lá lta : e g y l e le p le ző r ip orto t a T uts h illi T orn ád ókró l, a k ik
zsa ro lá s, kín zás és sz ab ály elle n es se p rű bájo lá s se g íts é g év el le tte k
kupag yőzte se k ; i n te rjú t e g y v ará zsló val, a k i á llítá sa s z erin t e lr e p ült a H old ra e g y
Jó ls e p -R 6 -o n, é s e g y z sá k h old bék át h ozo tt h aza b iz o nyíté k g yan án t; é s e g y
cik ket a z ő si rú nák ró l, a m i le g alá b b m ag yará zato t a d ott rá , m ié rt ta rto tta L una
fe jje l le fe lé a z ú js á g ot. A c ik k s z erz ő je s z erin t a rú nák , h a fo rd ítv a n ézik ő ket,
oly an á tk ot a d nak k i, a m elly el „ sa v an yú n ara n ccsá v álto zta th atju k e lle n fe lü nk
fü lé t” .
Harry nek el k elle tt is m ern ie , h ogy a tö bbi cik kben o lv ash ató b ődüle te s
sü le tle n sé g ek hez kép est fin om tú lz ás csu pán az az állítá s, hogy Sir iu s a
Bezso ngott K obold ok é n ek ese .

— T alá ltá l b en ne v ala m i jó t? — k érd ezte R on, m iu tá n H arry b ecsu kta a
mag azin t.
— K iz ártn ak ta rto m — elő zte m eg H arry t a v ála ssz al H erm io ne. — A
Hír v erő
e g y s z en nyla p , e zt m in den ki t u dja .
— M ár m eg bocsá ss! — fo rty an t fe l L una, s h an gja m ost c se p pet s e m v olt
álm ata g — d e a z a p ám a f ő sz erk esz tő je .
— Ó… — Herm io ne elp ir u lt. — Pers z e van nak ben ne érd ek es…
tu la jd onkép pen e g ész en …
— M eg kap hatn ám a z ú js á g om at? — s z ó lt h űvöse n L una, a zzal k ir á n to tta
Harry k ezéb ől a m ag azin t. F ella p ozta a z ö tv en hete d ik o ld alt, é s „ csa k azértis ”
mozd ula tta l f e jje l l e fe lé f o rd íto tta a z ú js á g ot.
Épp ú jr a e ltű nt m ögötte , a m ik or h arm ad sz o r i s k in yílt a f ü lk e a jta ja .
Harry arra fo rd íto tta a fe jé t; sz ám íto tt erre a lá to gatá sra , de attó l m ég
se m miv el se m volt kelle m ese b b bele n ézn i D ra co M alf o y sö té te n vig yorg ó
kép éb e. A m ard ek áro s f iú t e lm ara d hata tla n c sa tló sa i, C ra k é s M onstr o k ís é rté k .
— M it a k ars z ? — m ord ult r á M alf o yra H arry , m ie lő tt a z k in yith atta v oln a a
sz ájá t.
— U dvaria sa b ban , P otte r, k ülö nben b ünte tő fe la d at le sz a v ég e — fe le lte
Malf o y, a k in ek u gyan oly an e g yen es s z álú , s z ő ke h aja é s h eg yes á lla v olt, m in t a z
ap já n ak . — A m in t l á to d, é n , e lle n té tb en v ele d , p re fe k tu s l e tte m , é s e z a zt j e le n ti,
hogy é n , e lle n té tb en v ele d , b ünte té st s z ab hato k k i.
— Ig en — v ág ta rá H arry — d e te , e lle n té tb en v ele m , e g y u ndok fé re g
vag y, ú gyhogy t ű nj e l, é s h ag yj m in ket b ék én !
Ron, H erm io ne, G in ny é s N ev ille n ev ette k . M alf o y s z ája s a rk a m eg rá n dult.
— M esé lj, P otte r: m ily en é rz és l e m ara d ni W easle y m ögött? — k érd ezte .
— D ugulj b e, M alf o y! — s z is z eg te H erm io ne.
— N ocsa k , érz ék en y pontr a ta p in to tta m ? — vig yoro dott el D ra co . —
Szó val, v ig yázz m ag ad ra , P otte r, m ert m ost é n v ag yok a n ag ykuty a.
— H ord d e l m ag ad ! — p atta n t f e l H erm io ne.
Malf o y m ég e g y u to ls ó g onosz p illa n tá st v ete tt H arry re , a ztá n v is sz av onuló t
fú jt. C ra k é s M onstr o e lc am mogta k a n yom áb an .
Herm io ne b ecsa p ta u tá n uk a fü lk e a jta já t. A ztá n H arry re n ézett, a k i e b ből
nyom ban k ita lá lta , h ogy a l á n yt i s m eg ije sz te tte M alf o y u to ls ó m ondata .
— B ek ap nék m ég e g y b ék át — sz ó lt R on, a k in ek v is z o nt lá th ató an n em
tű nt f e l s e m mi.
Harry nem besz élh ete tt nyílta n N ev ille és L una elő tt. V álto tt m ég eg y
nyugta la n p illa n tá st H erm io név al, a ztá n a z a b la k f e l f o rd ult, é s k ib ám ult r a jta .
Eddig ú gy g ondolta , h ogy S ir iu s p artiz án ak ció ja v ic ces ö tle t v olt, m ost
vis z o nt eg ysz erre fe le lő tle n , ha nem eg yen ese n éle tv esz ély es kala n dnak

ta rto tta … H erm io nén ak ig aza v olt… S ir iu sn ak n em le tt v oln a s z ab ad e lk ís é rn ie
őket a pály au dvarra . M i van , ha M r. M alf o y fe lis m erte a fe k ete kuty át, és
elm ondta a f iá n ak ? M i v an , h a k ik övetk ezte tte , h ogy W easle y ék , L upin , T onks é s
Mord on m in d is m erik S ir iu s b úvóhely ét? V ag y D ra co c sa k v éle tle n ül v ála sz to tta
ép p a „ n ag ykuty a” s z ó t?
A vonat m ár jó kora uta t te tt m eg ész ak fe lé , de az id ő to váb bra is
meg hatá ro zh ata tla n mara d t. Lusta eső pötty özte be az ab la k ot, aztá n
la g ym ata g on k is ü tö tt a n ap , c sa k h ogy k is v árta tv a m eg in t a f e lh ők m ögé b újjo n.
Mik or b esö té te d ett, é s m eg gyulla d t a fü lk éb en a lá m pa, L una ö ssz ecsa v arta a
Hír v erő
t, g ondosa n e lh ely ezte a tá sk ájá b an , é s a ttó l f o gva o lv asá s h ely ett H arry t
és b ará ta it b ám ulta .
Harry a z a b la k hoz s z o ríto tta a h om lo kát, h áth a m eg pilla n tja a R oxfo rto t, d e
a f e lh őkön n em s ü tö tt á t a H old , s a m úgy is a lig le h ete tt k ilá tn i a z e ső tő l c sík os
ab la k on.
— I d eje á tö ltö zn ünk — s z ó la lt m eg v ég ül H erm io ne, s m in den ki e g yeté rte tt
vele . N ém i n eh ézsé g á rá n k in yito ttá k l á d áik at, k i- k i e lő vette a z i s k ola i t a lá rjá t, é s
bele b újt. H erm io ne é s R on g ondosa n fe ltű zté k a p re fe k tu si je lv én yt a m ellü kre
— H arry a zt i s é sz re v ette , m ik or R on l o pva r á p illa n to tt t ü körk ép ére a z a b la k ban .
Vég ül a ztá n a v onat la ssa n f é k ezn i k ezd ett, é s m in den ir á n yban f e lh an gzo tt
a sz ed elő zk ödő d iá k ok jó l is m ert z sib ongása . M iv el R onnak é s H erm io nén ak
fe lü gyeln iü k k elle tt a le sz állá st, m eg in t e lb úcsú zta k e g y id őre , s a d dig C sá m pást
és P ulip in ty et H arry ék g ondja ir a b íz tá k .
— V is z em a zt a b ag ly ot, h a a k aro d… — a já n lk ozo tt L una, s k in yújto tta a
kezét P ulip in ty kalitk ájá ért. N ev ille közb en T re v ort ig yek ezett betu sz k oln i a
bels ő z se b éb e.
— Ó … ö ö… k ö sz — f e le lte z av arta n H arry . Á ta d ta P ulip in ty et a l á n ynak , s
íg y m ár b iz to nsá g osa b ban t u dta t a rta n i H ed vig k alitk ájá t.
Kio ld ala zta k a f ü lk éb ől, s a f o ly osó ra lé p ve m eg csa p ta a rc u kat a f ris s, e sti
le v eg ő. A tö m eg la ssa n , e g yen le te se n h öm pöly gött a z a jtó f e lé . H arry m ár é re zte
is a tó hoz v ezető u ta t s z eg ély ező fe n yőfá k illa tá t. M ik or a ztá n v ég re a p ero nra
lé p ett s k örü ln ézett, v árta , h ogy fe lh ars a n jo n a jó l is m ert h an g, a jó l is m ert
kiá ltá s: „ E ls ő sö k! M in den e ls ő s jö jjö n id e!” D e h iá b a v árt. H ely ette e g y e g ész en
másfé le , e g y h atá ro zo tt n ői h an g c se n dült f e l:
— E ls ő év ese k , i tt s o ra k ozzato k! E ls ő év ese k , h ozzám !
Egy k özele d ő lá m pás im boly gó fé n yköré b en H arry rö vid h ajú , e lő re u gró
állú b osz o rk án yt p illa n to tt m eg : S uette -P ollts p ro fe ssz o r v olt a z, a ta n árn ő, a k i
az elő ző ta n év ben eg y id eig hely ette síte tte Hag rid ot a le g en dás lé n yek
gondozása ó rá n .
— H ol v an H ag rid ? — f o rd ult G in nyhez H arry .

— N em tu dom — fe le lte a lá n y. — D e sz erin te m m en jü nk to váb b, m ert
elá llju k a z u ta t.
— P ers z e…
Az á llo m ásró l k if e lé m en et a tö m eg e ls o dorta ő ket e g ym ás m ellő l. H arry a
nag y to lo ngásb an is v ég ig n ézelő dött, h áth a m eg pilla n tja H ag rid ot. Ú gy é re zte ,
nag y b ará tjá n ak m in den kép p o tt k ell le n nie v ala h ol… H is z en a n nyir a v árta a
ta lá lk ozást v ele … H ag rid nak a zo nban n yom a s e v olt.
Nem m eh ete tt e l a R oxfo rtb ól… — g yőzk ödte m ag át H arry , m ik özb en a
tö m eg gel e g yütt k ia ra sz o lt a z á llo m ás k ap ujá n . — B iz to s c sa k m eg fá zo tt v ag y
vala m i…
Körü ln ézett R on é s H erm io ne u tá n . M eg a k arta k érd ezn i tő lü k, m it s z ó ln ak
Suette -P ollts p ro fe ssz o r ú jb óli fe lb ukkan ásá h oz, d e n em v olta k a k özelb en , íg y
aztá n h ag yta , h ogy a s o kasá g m ag áv al s o dorja ő t a r o xm orts i v asú tá llo m ás e lő tti,
eső ázta tta ú tr a .
Az ú to n o tt v ára k ozta k m ár a zo k a ló n élk üli, ö njá ró f iá k ere k — v ag y s z áz
dara b — am ely ek m in den év ben a k asté ly ba sz állíto ttá k a fe ls ő bb év ese k et.
Harry ép p csa k eg y pilla n tá st vete tt rá ju k, aztá n to váb b kere ste R ont és
Herm io nét. E gy m áso dperc cel késő bb azo nban m eg in t a ló nélk üli kocsik ra
nézett, á m a zo k m ár n em v olta k ló n élk ülie k . V illá s k ocsir ú dja ik k özö tt fu rc sa
lé n yek á llta k — H arry e se tle g l ó nak n ev ezte v oln a ő ket, d e c sa k j o bb h íjá n , m ert
ugyan ak kor v ala m if é le h üllő re is e m lé k ezte tte k . T estü kön n em v olt se b őr, se
hús; fe k ete köpen yük a cso ntv ázu kon ló gott. F ejü kben , m ely a sá rk án yéh oz
haso nlíto tt, m ere v te k in te tű , p upillá tla n , fe h ér s z em ü lt. M arju k tá jé k án s z árn y
állt k i a h átu kból — e g y p ár h ata lm as, c su pasz , fe k ete sz árn y, m ely et m in th a
óriá sd en ev ére k tő l vette k voln a kölc sö n. H átb orz o ngató lá tv án yt nyújto tta k ,
ah ogy n ém án , m ozd ula tla n ul á llta k a s ö té tb en . H arry n em é rte tte , m ié rt f o gtá k b e
ezek et a r é m lo vak at a k ocsik e lé , h a e g ysz er a zo k m ag uktó l i s k ép ese k m ozo gni.
— H ol v an P uli? — h allo tta R on h an gjá t k özv etle n ül a h áta m ögül.
— A z a L una h ozta le a v onatr ó l — f e le lte , é s g yors a n b ará tja f e lé f o rd ult,
hogy k ik érje a v éle m én yét H ag rid h ollé té rő l. — S zerin te d h ol l e h et…
— H ag rid ? F ogalm am sin cs. — R on h an gjá b an a g godalo m c se n dült. —
Rem éle m , n in cs s e m mi b aj v ele .
Nem m essz e tő lü k D ra co M alf o y és k ís é rő i, ak ik k özö tt o tt v olt C ra k ,
Monstr o é s P an sy P ark in so n, é p p fé lr e lö kdöste k p ár já m bor a rc ú m áso dév est,
hogy le fo gla lja n ak eg y kocsit m ag uknak . N éh án y m áso dperc m úlv a aztá n a
zih áló H erm io ne i s e lő bukkan t a t ö m eg ből.
— M alf o y a z e lő bb u ndorító an e lb án t e g y e ls ő sse l. E sk üsz ö m , e zt je le n te n i
fo gom . Ö t perc e vis e li a je lv én yt, de m áris te rro riz álja a tá rs a it… hol van
Csá m pás?

— G in nynél — f e le lte H arry . — O tt…
Gin ny f e lb ukkan t a k özelü kben , k arjá n a n yugta la n m acsk áv al.
— K ösz — b ic cen te tt H erm io ne, é s m eg sz ab ad íto tta G in nyt C sá m pástó l. —
Gyerte k , s z ere zzü nk e g y k ocsit, m ie lő tt m in deg yik m eg te lik …
— É s m i le sz P uliv al? — e lle n kezett R on, d e H erm io ne a d dig ra m ár e l is
in dult a l e g közele b bi ü re s f iá k er f e lé . H arry h átr a m ara d t R onnal.
— S zerin te d m ik ezek az iz ék ? — kérd ezte , a ré m lo vak fe lé bökve a
fe jé v el.
— M ily en i z ék ?
— H át a zo k a l o vak …
A m elle ttü k els ie tő diá k ok közö tt vég re fe ltű nt Luna, két karja közt
Pulip in ty k alitk ájá v al. A z a p ró b ag oly , m in t m in dig , i z g ato tta n c sip ogott.
— T essé k — s z ó lt L una. — N ag yon a ra n yos k is m ad ár.
— A ha… k ed ves — m oro gta R on. — N a m en jü nk, s z állju nk b e… M it is
kérd ezté l, H arry ?
— A zt, h ogy m ik a zo k a l ó sz erű sé g ek — i s m éte lte H arry , m ik özb en R onnal
és L unáv al e lin dulta k H erm io ne é s G in ny f iá k ere f e lé .
— M ily en l ó sz erű sé g ek ?
— H át a zo k o tt a f iá k ere k e lő tt! — c sa tta n t f e l H arry . O tt á llta k e g y m éte rre
a le g közele b bi bestiá tó l; az őket nézte üre s, fe h ér sz em év el — R on m ég is
érte tle n ked ve m ere d t H arry re .
— M ir ő l b esz éls z ?
— H ogyhogy m ir ő l… e rrő l, i tt!
Harry a karjá n ál fo gva m eg fo rd íto tta R ont, hogy fa rk assz em et kellje n
nézn ie a sz árn yas ló val. R on e g y-k ét m áso dperc ig a b estia fe lé b ám ult, a ztá n
meg in t H arry re n ézett.
— M it k én e l á tn om ?
— H át a … a zt, a m i a k ocsir u dak k özö tt á ll! A m i b e v an f o gva a f iá k er e lé !
Itt v an a z o rro d e lő tt!
Ron azo nban to váb bra is csa k pis lo gott, s H arry nek ria sz tó gondola ta
tá m ad t.
— T e n em … n em l á to d ő ket?
— M ik et?
— N em l á to d, m ik h úzzák a k ocsik at?
Ron r é m ülte n n ézett H arry re .
— F ig yelj… j ó l v ag y?
— P ers z e, i g en …
Harry te lje se n m eg zav aro dott. A z a lé n y o tt á llt e lő tte ; m eg vilá g íto tta a z
állo m ás ab la k ain kis z ű rő dő halv án y fé n y, orrly ukaib ól gőz tö rt elő az esti

hid eg ben . R on m ég se lá tta , v ag y tr é fá b ól ú gy te tt, m in th a n em lá tn á — d e e z
utó bbi e lé g gé v aló sz ín űtle n nek t ű nt.
— S zerin te m sz állju nk b e — ja v aso lta ó vato sa n R on, m ik özb en to váb bi
ag gódó p illa n tá so kat v ete tt H arry re .
— N em k ell m eg ije d ni — c se n dült e g y á lm ata g h an g H arry m elle tt, m iu tá n
Ron e ltű nt a f iá k er s ö té t b els e jé b en . — N em b olo ndultá l m eg . É n i s l á to m ő ket.
— Ig en ? — kap ott a sz ó n H arry , és L una fe lé fo rd ult. A lá n y nag y
sz em éb en m eg pilla n to tta a d en ev érs z árn yú l o vak t ü körk ép ét.
— P ers z e — b ólin to tt L una. — E ls ő s k oro m ó ta é v rő l é v re lá tta m ő ket.
Min dig i s e zek h úztá k a k ocsik at. N e f é lj, é p p o ly an n orm ális v ag y, m in t é n .
A l á n y h alv án yan e lm oso ly odott, é s b em ász o tt a f iá k erb e. H arry k övette , d e
közb en a rra g ondolt, v ajo n j ó -e o ly an n orm ális n ak l e n ni, m in t L una L oveg ood.

T iz en eg yed ik f e je zet
A T esz le k S üveg ú j d ala
Harry n em a k arta b ará ta i o rrá ra k ötn i, h ogy u gyan az a h allu cin áció ja v olt,
m in t L unán ak — m ár h a v aló ban c sa k h allu cin álta a ré m lo vak at. E zért, m iu tá n
b eü lt a fiá k erb e, in káb b m ély en h allg ato tt a d olo gró l. A zt v is z o nt n em tu dta
m eg álln i, h ogy n e n ézze a z a b la k on á t a l o vak s ö té t s z ilu ettjé t.
— T i is lá ttá to k S uette -P ollts o t? — k érd ezte G in ny. — M it k ere s m eg in t a
s u lib an ? C sa k n em m en t e l H ag rid ?
— É n ö rü ln ék , h a e lm en t v oln a — je g yezte m eg L una. — N em v ala m i jó
t a n ár.
— D e i g en , a z! — v ág ta r á k óru sb an H arry , R on é s G in ny.
Harry vész jó sló te k in te tte l nézett H erm io néra . A lá n y m eg kösz ö rü lte a
t o rk át, é s g yors a n b ólin to tt.
— Ö hm … i g en … n ag yon j ó t a n ár.
— M i, h olló háta so k n ev ets é g esn ek ta rtju k a z ó rá it — fo ly ta tta z av arta la n
n yugalo m mal L una.
— A kkor p ocsé k h um oro to k v an ! — v ág ta r á d ühöse n R on.
A fiá k er kere k ei közb en nyik oro gva m ozg ásb a le n dülte k . L unán nem
l á ts z o tt, h ogy m eg bán to tta v oln a a s é rtő m eg je g yzés. E gy i d eig b ám ulta R ont, d e
c sa k ú gy, a h ogy e g y n em t ú l é rd ek es t é v ém űso rt n éz a z e m ber.
A z ö rg ő, h im báló zó fiá k ere k h ossz ú s o ra lu sta k íg yókén t h ala d t a k asté ly
f e lé v ezető ú to n. M iu tá n a s z árn yas v ad kan ok s z o brá v al d ís z íte tt k ap uosz lo pok
k özö tt b eg örd ülte k a z is k ola i b ir to kra , H arry e lő re d őlv e k in ézett a z a b la k on. A
T ilto tt R en gete g f e lé p is lo gott, a b ban r e m én yked ve, h ogy ta lá n f é n yt lá t H ag rid
e rd ősz éli k unyhójá b an — d e a v ad őrh áz, c sa k úgy m in t a z e rd ő, b ele o lv ad t a
s ö té t é js z ak áb a. M ag áb ól a k asté ly ból s e s o k lá ts z o tt; a s z ázto rn yú é p üle tó riá s
k oro m fe k ete t ö m bjé n c sa k i tt- o tt ü tö tt l y ukat e g y-e g y a b la k nyi f é n yessé g .
A f iá k ere k a f ő bejá ra th oz v ezető k őlé p cső k özelé b en á llta k m eg .
Harry els ő kén t sz állt ki a ko csib ól. M eg in t fü rk ész n i kezd te a T ilto tt
R en gete g k örn yék ét, h áth a m ég is m eg pilla n t eg y v ilá g os ab la k ot arra fe lé , d e
H ag rid kunyhója se m mi je lé t nem ad ta an nak , hogy la k ott le n ne. H arry
m eg fo rd ult h át, s a cso ntv ázlo vak fe lé p illa n to tt, titk on re m élv e, h ogy azo k
i d őközb en e ltű nte k . D e n em : a b iz arr l é n yek m ég m in dig o tt á llta k a k ocsik e lő tt,
f e h ére n f é n ylő s z em ek kel, m ozd ula tla n ul.
Egysz er m ár e lő fo rd ult, h ogy H arry lá to tt v ala m it, a m it R on n em ; d e a z

csu pán e g y tü körb en f e ls e jlő k ép v olt — s o kkal m eg fo ghata tla n ab b d olo g, m in t
sz áz, k ocsik at v onta tó b estia . H a le h ete tt h in ni L unán ak , a ré m lo vak m in dig is
meg volta k , csa k ép p re jtv e m ara d ta k a tö bbsé g sz em e elő l. D e ak kor m ost
eg ysz erre m ié rt l á tta ő ket ő , H arry , é s m ás m ié rt n em ?
— N a m i v an , n em j ö ssz ? — s z ó la lt m eg m elle tte R on.
— D e… m eg yek — f e le lte g yors a n H arry , é s b ará tja o ld alá n e lin dult f e lf e lé
a t ö lg yfa a jtó hoz v ezető l é p cső n.
A f á k ly ák f é n yéb en f ü rd ő b ejá ra ti c sa rn ok v is sz h an gzo tt a k őpad ló n v onuló
diá k ok lé p ése in ek z ajá tó l. A tö m eg a jo bb o ld alo n n yíló k éts z árn yú a jtó fe lé
tó dult, m ely en t ú l a z é v nyitó l a k om a h ely sz ín e v árta ő ket.
A n ag yte re m ben la ssa n b en ép esü lt a n ég y h ossz ú a sz ta l, m ely ek fö lö tt a z
elv ará zso lt m en nyezet m ost csilla g ta la n ul, fe k eté n ásíto tt, hűen utá n ozv a a
hossz ú a b la k okon á t lá th ató é js z ak ai e g et. A z a sz ta lo k fö lö tt le b eg ő g yerty ák
meg vilá g íto ttá k az itt- o tt els z ó rta n fe lb ukkan ó k ís é rte te k ezü stö s ala k já t és a
diá k okat, ak ik le lk ese n m esé lté k eg ym ásn ak nyári élm én yeik et, kurja n tv a
kösz ö ntö tté k bará ta ik at, vag y ép p sz o m sz éd ju k új friz u rá já t vag y ta lá rjá t
nézeg etté k . H arry m ost is ész re v ette , hogy is k ola tá rs a i össz esú gnak a háta
mögött, d e ú gy t e tt, m in th a h id eg en h ag yná a d olo g.
Luna elk an yaro dott a H olló hát asz ta la fe lé , G in nyt ped ig m ag ukhoz
csá b íto ttá k n eg yed év es b ará ta i, íg y a k is c sa p at n ég y fő re fo gyatk ozo tt. H arry ,
Ron, H erm io ne és N ev ille a grif f e n déle s asz ta l közep e tá já n ta lá lta k hely et
mag uknak , F élig F ej N élk üli N ic k , a G rif f e n dél h ázi k ís é rte te é s P arv ati P atil
meg L av en der B ro w n k özö tt. A z u tó bbi k ét lá n y n ag y h an gon, sz ín pad ia sa n
kösz ö ntö tte H arry t, a m ib ől ő r ö gtö n m eg se jte tte , h ogy e g y m áso dperc e m ég r ó la
besz élg ette k . P illa n atn yila g a zo nban v olt fo nto sa b b g ondja is a n nál, m in t h ogy
ezen b ossz an kodjo n; s z o m sz éd ja i f e je f ö lö tt a t e re m h áts ó f a la m en té n á lló t a n ári
asz ta l f e lé n ézett.
— N in cs i tt.
Ron és H erm io ne v ég ig já ra ttá k te k in te tü ket a ta n ári asz ta lo n — te lje se n
fe le sle g ese n , his z en az óriá si te rm etű H ag rid ot, ha ott van , els ő pilla n tá sra
ész re v etté k v oln a.
— N em m eh ete tt e l a z i s k olá b ól… — d örm ögte n yugta la n ul R on.
— P ers z e h ogy n em m en t e l — j e le n te tte k i H arry .
— U gye, n em l e h et, h ogy… b aja e se tt? — a g godalm ask odott H erm io ne.
— N em — v ág ta r á H arry .
— D e h át a k kor h ol v an ?
Harry s u tto góra f o gta h an gjá t, h ogy N ev ille , P arv ati é s L av en der n e h alljá k ,
am it m ond.
— L eh et, h ogy m ég n em é rt v is sz a. T udjá to k, o nnan , a h ova D um ble d ore

küld te .
— Ja té n yle g … ig en , az le h et — bólin to tt Ron. Ő t sz em lá to m ást
meg nyugta tta a v ála sz , H erm io ne v is z o nt a z a jk áb a h ara p ott, é s t o váb b f ü rk ész te
a ta n áro kat, m in th a re m éln é, h ogy m eg lá tja k öztü k H ag rid tá v ollé té n ek v aló di
okát.
— A z m eg k ic so da? — k érd ezte h ir te le n .
Harry k övette a lá n y te k in te té t. E lő sz ö r D um ble d ore p ro fe ssz o ro n ak ad t
meg a p illa n tá sa . A z i g azg ató a h ossz ú a sz ta l l e g közep én á lló , m ag as h áttá m lá jú ,
ara n y k aro ssz ék éb en ü lt. E zü stc silla g okkal d ís z íte tt, m ély vörö s ta lá r é s h ozzá
illő sü veg v olt ra jta . F ejé t a m elle tte ü lő b osz o rk án y fe lé h ajto tta , ak i ép p a
fü lé b e s ú gott v ala m it.
A n ő v én lá n yso rb an m ara d t n ag ynén ir e em lé k ezte tte H arry t: k övér v olt,
rö vid , g öndör, b arn a h ajá b a h ars á n y ró zsa sz ín ű m asn is sz ala g ot k ötö tt, ta lá rja
fö lö tt p ed ig sz in té n ró zsa sz ín ű, b oly hos k ard ig án t v is e lt. M ik or a ztá n k is sé a
diá k ok fe lé fo rd ult, h ogy ig yon e g y k orty ot k upájá b ól, H arry d öbben te n is m ert
rá a f a k ó, b ék asz erű a rc ra s a d ülle d t, t á sk ás s z em ek re .
— E z U m brid ge!
— K ic so da? — n ézett r á H erm io ne.
— O tt v olt a t á rg yalá so m on. C ara m eln ek d olg ozik !
— J ó k is k ard ig án ja v an — v ig yorg ott R on.
— C ara m eln ek d olg ozik ! — is m éte lte h om lo kát rá n co lv a H erm io ne. —
Akkor m eg m i a m an ót k ere s i tt?
— N em t o m …
Herm io ne ö ssz eh úzo tt s z em mel v ég ig nézett a t a n ári a sz ta lo n.
— N em … — m oty ogta v ég ül. — N em , b iz to s n em …
Harry n em é rte tte u gyan , m ir ő l b esz él H erm io ne, d e n em k érd ezett r á , m ert
fig yelm ét S uette -P ollts p ro fe ssz o r v onta m ag ára . A ta n árn ő m ost tű nt c sa k f e l a
hossz ú a sz ta l m ögött. Á ts é tá lt a z a sz ta l tú ls ó v ég ére , é s le ü lt a rra a h ely re , a m i
eg yéb kén t H ag rid ot ille tte v oln a. E z a zt je le n te tte , h ogy a z e ls ő sö k á tk elte k a
ta v on, és m eg érk ezte k a kasté ly ba — s való ban , néh án y m áso dperc m úlv a
fe ltá ru lt a b ejá ra ti c sa rn okba n yíló a jtó , é s M cG ala g ony p ro fe ssz o r v ezeté sé v el
bev onulta k ra jta a m eg sz ep pen te n pis lo gó els ő év ese k . A ta n árn ő eg y tá m la
nélk üli kis sz ék et hozo tt be mag áv al, s azo n eg y ősré g i, csu pa fo lt
vará zsló sü veg et, a m ely en a k arim a k özelé b en s z éle s s z ak ad ás é k te le n ked ett.
A n ag yte re m f o kozato sa n e lc se n dese d ett. A z e ls ő sö k f e ls o ra k ozta k a ta n ári
asz ta l e lő tt, a rc cal a f e ls ő bb é v ese k f e lé f o rd ulv a.
McG ala g ony p ro fe ssz o r l e te tte e lé jü k a k is sz ék et, a ztá n h átr a h úzó dott.
A g yerty afé n yben m in den e ls ő s s á p ad tn ak tű nt. E gy a la cso ny f iú csk a, a k i a
so r k ellő s k özep én á llt, m ég t a lá n r e m eg ett i s .

Harry nek e sz éb e ju to tt, h ogy a n nak id ejé n m ily en r é m ülte n á llt o tt ő m ag a
is , v árv a a tito kzato s m eg m ére tte té st, m ely nek s o rá n e ld ől, h ogy k i m ely ik h áz
ta g ja l e sz .
Az eg ész is k ola vis sz afo jto tt lé le g zette l várt. A ztá n eg ysz er csa k sz áj
módjá ra k in yílt a v én fe jf e d ő k arim ája m elle tti sz ak ad ás, é s a T esz le k S üveg
dalo ln i k ezd ett:
Hajd an , m ik or ú j v olta m m ég ,
nég y m ág us ö ssz eállt,
s e ld öntö tté k , l é tr e h ozn ak
eg y v ará zsló ta n odát,
hol a z i f ja k h allg ath atjá k
okta tó ik b ölc s s z av át,
to váb bad hatjá k a v én ek
tu dásu knak l e g ja v át.
Sokan m ondtá k , n em es a c él,
mely ért a N ég y s ík ra s z áll;
nem h itté k , h ogy v ala h a i s
rú t v is z ály k özéjü k á ll.
Mély b ará ts á g f ű zte e g ybe
Grif f e n délt é s M ard ek árt;
jó ban ; r o ssz b an ö ssz eta rto tt
Hugra b ug é s H olló hát.
De j a j, e g ysé g ük v íg n ap já t
sz éth úzásn ak b ús é jje
követte — é s e rrő l s z ó l
a T esz le k S üveg m esé je .
Szó lt M ard ek ár: „ A z j ö jjö n, k i
mág us s z ü lő k g yerm ek e.”
Szó lt H olló hát: „ A zt t a n íts u k,
kin ek é h es a z e sz e.”
Szó lt G rif f e n dél: „ Is k olá n kba
báto r i f ja k j ö jje n ek !”

Szó lt H ugra b ug: „ É nelő tte m
eg yen lő m in den g yere k .”
Véle m én yük k ülö nbözö tt,
össz e m ég se v esz te k .
Eld öntö tté k , m in dan nyia n
fe le lő se k l e sz n ek
eg y-e g y h ázért, m ely a z ö vék :
íg y M ard ek ár, t e sz em a zt,
mag áh oz h ív hato tt m in den
tis z ta v érű t é s r a v asz t.
Holló hátn ál a z o koso k
hasz n át l á ttá k e sz ü knek ;
báto r l e lk ű t á rs a ik m eg
Grif f e n délh ez k erü lte k .
Hugra b ughoz m en t a t ö bbi.
De a k korib an m ég
nég y h ű b ará t v olt a n ég y h áz,
sz en t v olt a s z ö vets é g .
Sok-s o k é v ig h onolt b ék e
köztü k, s e g yeté rté s;
Míg nem v ég ül k ap zsi b ecsv ág y,
sim a s z ó , k ís é rté s
eg ym ás e lle n f o rd íto tta
a n ég y b üsz k e h ázat,
és k özö ttü k f é lté k en ysé g ,
gyűlö lk ödés t á m ad t.
Egy i d eig m ár- m ár ú gy t ű nt
a R oxfo rtn ak v ég e —
his z en b ará t b ará tn ak l e tt
esk üdt e lle n sé g e.
Vég ül a ztá n e g yik r e g gel

elm en t a v én M ard ek ár;
és a z á d áz t u sa n yom ban
vég et i s é rt; h aj, d e m ár
nem l e tt ú jr a e g y m i e g y v olt,
s n ég y h ázu nk a zó ta
bús e m lé k ét ő rz i a n nak ,
mit e ls ír t e n óta .
Íg y e sh ete tt, h ogy m eg kap ta m
kén ysz er s z ü lte p osz to m at.
Kár, h ogy a m i e g yben t e lje s,
nég ybe é p p é n o sz to m a zt.
Dalo m ba p ár ú ja b b s tr ó fá t
azért s z ö vök m a b ele ,
mert, b ár e lv ég zem a m unkám ,
se jte m , k árt t e sz ek v ele .
Rég i b űbáj k öte le z r á ,
hogy b etö lts e m t is z te m et,
de o ld om , m it k ötn i k én e —
s e b ből, f é le k , b aj l e h et.
Éber s z em mel l á ssá to k m eg
min d a b aljó s j e le k et!
Vesz ély l e s r á n k! Á rtó s z án dék ,
zo rd e lle n sé g f e n yeg et!
Egysé g k ell m ost, ö ssz efo gás;
ha s z éth úzu nk, e lv esz ü nk…
És m ost j ö jjö n a b eo sz tá s.
Essü nk t ú l r a jta , g yerü nk!
A s ü veg e lh allg ato tt, é s m ozd ula tla n ná d erm ed t. A te re m ben k itö rt a ta p s,
de e zú tta l b esz élg eté s m ora ja v eg yült b ele , a m i H arry e m lé k ezete sz erin t m ég
so se m fo rd ult e lő . A d iá k ok sz erte a te re m ben ö ssz esú gta k sz o m sz éd ja ik kal, s
Harry s e jte tte , m if é le m eg je g yzése k et t e sz n ek .

— B őbesz éd ű v olt a z i d én — s z ó lt R on.
— A z b iz to s — b ólin to tt H arry .
A T esz le k S üveg d ala ib an r e n dsz erin t a z e g yes h ázak je lle m zésé re é s s a já t
sz ere p én ek le ír á sá ra sz o rítk ozo tt. H arry nem em lé k ezett rá , hogy vala h a is
ta n ácso t a d ott v oln a a z i s k ola t a n uló in ak .
— K ív án csi l e n nék r á , h ogy m ásk or i s f ig yelm ezte tte -e m ár a r o xfo rto so kat
— s z ó lt n yugta la n ul H erm io ne.
— B iz o ny, elő fo rd ult — fe le lte jó l érte sü lte n F élig F ej N élk üli N ic k , s
Nev ille -e n á t H erm io ne fe lé h ajo lt. (N ev ille fe ln yögött — ré m es é rz és, h a e g y
kís é rte t áth ajo l az em bere n .) — A S üveg k öte le ssé g én ek érz i, h ogy sz ü ksé g
ese té n b ölc s t a n áccsa l l á ssa e l a z i s k ola t a n uló it…
Azo nban M cG ala g ony pro fe ssz o r, ak i arra várt, hogy a sü veg hez
sz ó líth assa a z e ls ő sö ket, m ost p erz se lő p illa n tá st v ete tt a s u gdoló zó kra , s a h atá s
nem is m ara d t e l. F élig F ej N élk üli N ic k a jk áh oz e m elte á tte ts z ő m uta tó ujjá t, é s
kih úzta m ag át N ev ille -b ől. A d iá k ok e lh allg atta k . M cG ala g ony s z ig orú te k in te te
még e g ysz er v ég ig sö pört a te rm en , a ztá n m eg álla p odott a n ev ek et ta rta lm azó
hossz ú p erg am en la p on.
— A berc o m bie , E uan .
A ré m ült fiú csk a, ak i m ár korá b ban fe ltű nt H arry nek , m ost botla d ozv a
kilé p ett a s o rb ól, é s a fe jé re te tte a s ü veg et. A fe jf e d ő a n nyir a n ag y v olt n ek i,
hogy h a e lá lló f ü le i n em n yújta n ak tá m asz t, a z e g ész f e je e ltű nt v oln a b en ne. A
Tesz le k S üveg e g y k ic sit g ondolk odott, a ztá n k in yílt a s z ak ad ás, é s e lh an gzo tt a
dönté s:
— G rif f e n dél!
Harry asz ta lá n ál ta p sv ih ar tö rt ki. Euan Aberc o m bie odab otla d ozo tt
hozzáju k, é s l e ü lt, d e l á ts z o tt r a jta , h ogy l e g sz ív ese b ben a f ö ld a lá s ü lly ed ne.
A b eo sz tá s f o ly ta tó dott, s a z e ls ő sö k h ossz ú s o ra e g yre f o ghíja sa b bá v ált. A
nev ek sz ó lítá sa és a T esz le k S üveg dönté se közti sz ü nete k ben H arry eg yre
han gosa b b k org ást h allo tt R on g yom ra f e lő l.
Vég ül, m iu tá n „Z elle r, R ose ” is elf o gla lta h ely ét a H ugra b ug asz ta lá n ál,
McG ala g ony kiv itte a te re m ből a sü veg et m eg a sz ék et, és D um ble d ore
pro fe ssz o r e m elk ed ett s z ó lá sra .
Bárm en nyir e is n eh ezte lt H arry a z u tó bbi id őben a z ig azg ató ra , v ala m ié rt
meg nyugvássa l tö ltö tte e l a lá tv án y, a h ogy D um ble d ore o tt á llt a z is k ola s z ín e
elő tt. A kelle m etle n m eg le p eté se k — a sá rk án ysz erű lo vak fe lb ukkan ása és
Hag rid hiá n ya — ürö m öt kev erte k a ré g en várt vis sz até ré s örö m éb e, ham is
han gok v olta k e g y jó l is m ert, g yönyörű d alb an . A nnál jo bban e se tt lá tn i, h ogy
le g alá b b eb ben n in cs v álto zás: az ig azg ató fe lá ll, h ogy k ösz ö nts e ő ket, és jó
étv ág yat k ív án jo n a z é v nyitó l a k om áh oz.

— K ed ves els ő év ese k ! — sz ó la lt m eg D um ble d ore k ét k arjá t sz éttá rv a,
su gárz ó m oso lly al az arc án . — Ö rü lü nk, hogy itt vag yto k. K ed ves fe ls ő bb
év ese k ! Ö rü lü nk, h ogy ú jr a itt v ag yto k. V an nak p illa n ato k, a m ik or h ely én való a
sz ó nokla t. E z n em o ly an p illa n at. V ig yázz, k ész , f a la to zz!
A kelle m ese n rö vid besz éd et a diá k ok hálá s nev eté sse l és ta p ssa l
ju ta lm aztá k . D um ble d ore k om óto sa n le ü lt, é s á td obta v állá n h ossz ú sz ak állá t,
hogy a z n e ló gjo n b ele a tá n yérjá b a — u gyan is a z a sz ta lo k e g y s z em pilla n tá s
ala tt ro sk ad ásig m eg te lte k h úso kkal, zö ld sé g ek kel, k en yérre l, m ártá so kkal és
tö kle v ese s c sö brö kkel.
— S zu per! — s z ó lt é h es m ord ulá s k ís é re té b en R on, a zzal m ag a e lé h úzta a
le g közele b bi sü lt h úso s tá la t, és F élig F ej N élk üli N ic k só várg ó p illa n tá sá tó l
kís é rv e h ozzálá to tt t á n yérja m eg pak olá sá h oz.
— M it is k ezd té l el m ondan i a b eo sz tá s elő tt? — fo rd ult a k ís é rte th ez
Herm io ne. — A T esz le k S üveg f ig yelm ezte té sé rő l v olt s z ó .
— Ó , ig en -ig en . — N ic k s z em lá to m ást ö rü lt, h ogy n em k ell to váb b n ézn ie
Ront, a k i a k ultu rá lt é tk ezés s z ab ály ait te lje s m érté k ben f ig yelm en k ív ül h ag yva
ese tt n ek i a s ü lt k ru m plin ak . — I g en , n em e g y a lk alo m mal v olta m m ár f ü lta n úja ,
hogy a S üveg f ig yelm ezte té st i n té zett a z i s k olá h oz. M in dig o ly an kor t e sz i e zt, h a
vesz ély t s e jt, é s te rm ész ete se n m in dig u gyan azt a ta n ácso t a d ja : f o gja to k ö ssz e,
eg ysé g ben a z e rő .
— H om ma p ubm á e p p übeg , h o v ezéb e b an a z iz sg oa? — k érd ezte R on,
ak in ek a n nyir a te le v olt a s z ája , h ogy H arry a zt is n ag y te lje sítm én ynek ta rto tta ,
hogy e g yálta lá n h an gokat t u dott k ia d ni.
— P ara n cso ls z ? — k érd ezett v is sz a u dvaria sa n F élig F ej N élk üli N ic k .
Herm io ne u ndoro dva n ézett R onra , a k i n ag y n eh ezen le n yelte a fa la t fe lé t, é s
meg is m éte lte a k érd ést:
— H onnan t u dná e g y s ü veg , h ogy v esz ély ben v an a z i s k ola ?
— Fogalm am sin cs — rá zta sz elle m fe jé t Nic k . — M eg je g yzem ,
Dum ble d ore i r o dájá b an l a k ik , ú gyhogy f e lte h ető le g h all e zt- a zt.
— É s a zt a k arja , h ogy a h ázak jó b ará to k le g yen ek ? — H arry a m ard ek áro s
asz ta l fe lé pilla n to tt, ah ol M alf o y kir á ly kén t tr ó nolt udvaro ncai köré b en . —
Ahhoz c so da k elle n e.
— C se p pet s e m h ely es e z a h ozzáállá s — s z ó lt s z em re h án yóan N ic k . — A
meg old ás kulc sa a bék és eg yüttm űködés. Mi, kís é rte te k , ház sz erin ti
hovata rto zásu nkon f e lü le m elk ed ve b ará ti k ap cso la to t ta rtu nk f e n n e g ym ássa l. A
Grif f e n dél és a M ard ek ár vers e n gése dacára esz em ág áb an sin cs kere sn i a
konflik tu st a V ére s B áró val.
— D e c sa k m ert f é ls z t ő le , m in t a t ű ztő l — j e g yezte m eg R on.
Félig F ej N élk üli N ic k m ély sé g es m eg ütk özésse l n ézett r á .

— F éle k ? E ngem , S ir N ic h ola s M im sy -P orp in gto nt s o ha é le te m ben n em é rt
a g yáv asá g v ád ja . A n em es v ér, m ely e re im ben c sö rg ed ezik …
— M ily en v ér? — s z ak íto tta f é lb e R on. — A zt n e m ondd, h ogy m ég m ost
is v an …
— Á tv itt é rte le m ben m ondta m ! — c sa tta n t f e l N ic k . F eje a z in gerü lts é g tő l
vész ese n in ogni k ezd ett s z in te te lje se n k etté v ág ott n yak án . — E nged te ssé k m eg ,
hogy le g alá b b a sz av aim at sz ab ad on m eg vála sz th assa m , h a m ár a z é te l s ita l
nyújto tta örö m ök m eg ta g ad ta tn ak tő le m ! M in dazo nálta l hozzász o kta m m ár,
hogy e g yes d iá k ok í z etle n t r é fá k t á rg yáv á t e sz ik h alá lo m at!
— R on n em n ev ete tt k i té g ed , N ic k — s z ó lt b ék ítő en H erm io ne, é s d ühös
pilla n tá st v ete tt R onra .
Sajn os R on sz ája ép p m eg in t p ukkad ásig te le v olt, s b ár an nyit sik erü lt
kip ré se ln ie m ag áb ól, h ogy „ d eb ag aad ala g b eg zsé d en i” , N ic k e zt a je le k s z erin t
nem volt hajla n dó bocsá n atk éré sk én t érte lm ezn i. Sértő dötte n a le v eg őbe
em elk ed ett, m eg ig azíto tta to lla s k ala p já t, m ajd e ls u han t a z a sz ta l v ég ére , s o tt
hely et f o gla lt a C re ev ey f iv ére k , C olin é s D en nis k özö tt.
— E zt j ó l m eg csin álta d — k orh olta H erm io ne R ont.
— M ié rt? — m élta tla n kodott a f iú , m iu tá n v ég re s ik erü lt l e n yeln ie a f a la to t.
— M ár k érd ezn i s e s z ab ad ?
— S zö rn yű v ag y! — zárta le a v itá t H erm io ne, és a v acso ra h átr a le v ő
ré sz éb en n em s z ó lta k e g ym ásh oz R onnal.
Harry már meg sz o kta össz ezö rre n ése ik et, úgyhogy meg se pró bált
bék ítő kén t fe llé p ni. In káb b b efe je zte a m arh asü ltjé t, s u tá n a m eg ev ett e g y te li
tá n yérn yit k ed ven c m ela sz o s s ü te m én yéb ől.
Ahogy a d iá k ok j ó lla k ta k , é s a z ajs z in t ú jr a e m elk ed ni k ezd ett, D um ble d ore
is m ét f e lá llt. A te re m ben a zo nnal n ém a c se n d le tt, é s m in den f e j a z i g azg ató f e lé
fo rd ult. H arry a jó lla k otts á g tó l kelle m ese n elá lm oso dott. M eg nyugta tó volt
tu dni, h ogy v ala h ol f e n t v ár r á e g y m ele g , p uha á g y…
— M ost, h ogy m eg érd em elt h ely ükre k erü lte k e c so dás la k om a k ellé k ei —
fo gott m ondókájá b a D um ble d ore — k ére m , h allg assá to k m eg s z o káso s é v e le ji
beje le n té se im et. A z is k ola m elle tti e rd ő ta n uló in k sz ám ára tilto tt te rü le t — a z
els ő év ese k et a rra k ére m , je g yezzék m eg e zt, e g yes id őse b b d iá k ja in kat p ed ig
arra , h ogy n e f e le jts é k e l. ( H arry , R on é s H erm io ne l o pva ö ssz em oso ly ogta k .) —
Fric s úr, is k olá n k gondnoka meg kért rá — sa já t becslé se sz erin t a
nég ysz ázh atv an kette d ik alk alo m mal — hogy em lé k ezte sse le k ben nete k et: a
ta n órá k közö tti sz ü netb en tilo s a fo ly osó kon vará zso ln i. E zen kív ül m ég jó
néh án y m ás dolo g is tilo s — a te lje s lis ta im már m eg te k in th ető Fric s úr
sz o bájá n ak a jta já n .
— A m i a ta n ári kart ille ti, két sz em ély i válto zásró l sz ám olh ato k be.

Örö m mel ü dvözö ljü k ú jr a k örü nkben S uette -P ollts p ro fe ssz o rt, a k i a le g en dás
lé n yek g ondozása ó rá k at ta rtja m ajd , s h aso nló ö rö m mel m uta to m b e n ek te k
Um brid ge p ro fe ssz o rt, i s k olá n k ú j s ö té t v ará zsla to k k iv éd ése t a n árá t.
A d iá k ok u dvaria s, d e l e lk esn ek n em n ev ezh ető t a p sa k özb en H arry , R on é s
Herm io ne ria d t p illa n tá st v álto tta k . D um ble d ore n em s z ó lt ró la , m ed dig m ara d
az i s k olá b an S uette -P ollts .
Mik or ú jr a c sö nd l e tt, a z i g azg ató f o ly ta tta :
— A h ázak k vid dic sc sa p ata in ak v álo gatá sa ir a a …
Dum ble d ore vára tla n ul elh allg ato tt, és kérd ő te k in te tte l Um brid ge
pro fe ssz o rra n ézett. M iv el a b osz o rk án y n em s o kkal v olt m ag asa b b á llv a, m in t
ülv e, az els ő pilla n atb an se n ki nem érte tte , m i tö rté n t. A ztá n U m brid ge
meg kösz ö rü lte to rk át — eh hem , eh hem — vilá g ossá té v e, hogy fe lá llt és
besz éln i k ív án .
Dum ble d ore arc a csa k eg y sz em villa n ásn yi id eig tü krö zö tt m eg le p eté st.
Aztá n le ü lt, é s ú gy n ézett U m brid ge p ro fe ssz o rra , m in th a le g hőbb v ág ya le n ne
meg hallg atn i a b osz o rk án y m ondan dójá t.
Más ta n áro k nem titk oltá k ily en ügyese n meg ütk özésü ket. Bim ba
pro fe ssz o r sz em öld öke e ltű nt b orz as tin cse i m ögött, M cG ala g ony p ed ig o ly an
pen gev ék ony a jk ak at p ro dukált, m in t m ég s o ha. N em v olt m ég rá p éld a, h ogy
eg y ú j ta n ár b ele fo jto tta v oln a a sz ó t D um ble d ore -b a. A d iá k ok k özü l so kan
so m oly ogta k a z o rru k a la tt, m in th a a zt m ondan ák : e z a n ő, ú gy lá ts z ik , n em
tu dja , h ogy m en nek a d olg ok a R oxfo rtb an .
— K ösz ö nöm ked ves üdvözlő sz av ait, ig azg ató úr — sz ó lt kin cstá ri
moso lly al U m brid ge.
Vék ony, m ag as h an gon, k is lá n yosa n k én yesk ed ve b esz élt, sz av ai h alla tá n
Harry t újr a elf o gta az a m eg m ag yará zh ata tla n ul erő s vis z o ly gás, am it a
tá rg yaló te re m ben is é rz ett. A ré m es h an gjá tó l a b oly hos ró zsa sz ín k ard ig án já ig
min den t u tá lt e b ben a n őben .
Um brid ge ú jr a m eg kösz ö rü lte a t o rk át ( e h hem , e h hem ), é s f o ly ta tta :
— C so dála to s érz és vis sz até rn i a R oxfo rtb a. — E lm oso ly odott, s ettő l
lá th ató vá v álta k m eg hökken tő en h eg yes f o gai. — É s m ég c so dála to sa b b l á tn i e zt
a s o k c sillo gó s z em et é s m oso ly gó a rc o csk át.
Harry körü ln ézett a te re m ben . Egyetle n moso ly gó arc o t se lá to tt,
elk ere k ed ett sz em et vis z o nt an nál tö bbet. M in den kit m eg döbben te tt, hogy
Um brid ge ú gy b esz él h ozzáju k, m in th a ö té v ese k l e n nén ek .
— A lig v áro m , h ogy k ülö n-k ülö n is m eg is m erh esse le k b en nete k et. B iz to s
vag yok b en ne, h ogy n ag yon j ó b ará to k l e sz ü nk.
A diá k ok hite tle n ked ve össz en ézte k , és so kan m ár nem is pró báltá k
elf o jta n i v ig yoru kat.

— L esz ek é n a b ará tja , c sa k rá m n e a d ja a k ard ig án já t — sú gta P arv ati
Lav en dern ek , é s m in dkette n v ih ogni k ezd te k .
Um brid ge p ro fe ssz o r m eg in t m eg kösz ö rü lte a to rk át (e h hem , e h hem ), d e
mik or fo ly ta tta , e g ysz erre k om oly ab b h an got ü tö tt m eg , s b esz éd e m onoto nná
vált, m in th a b eta n ult s z ö veg et m ondan a f e l.
— A Mág ia ü gyi Min is z té riu m min dig is kie m elk ed ő fo nto ssá g ot
tu la jd oníto tt a z if jú b osz o rk án yok é s v ará zsló k k ép zésé n ek . A v ele te k s z ü le te tt
érté k es te h ets é g k árb a v ész , h a n em é p ítü nk rá , h a n em a k názzu k k i s z ak sz erű
okta tá ssa l. N em zed ék rő l n em zed ék re to váb b k ell a d nunk a v ará zsló tá rs a d alo m
ősi ö rö ksé g ét, a tu dást, m ely et m ásk ülö nben m in dörö kre e lv esz íte n én k. K özö s
kin csü nket, az elő dök álta l fe lh alm ozo tt m ág ia i is m ere te k et őriz n iü k és
gyara p íta n iu k k ell a zo knak , a k ik e n em es m unkát, a t a n ítá st v ála sz tjá k h iv atá su l.
Um brid ge p ro fe ssz o r itt s z ü nete t ta rto tt, é s b ic cen té sse l tis z te lg ett a ta n ári
kar tö bbi ta g ja elő tt. E gyetle n kollé g ája se bic cen te tt vis sz a. M cG ala g ony
pro fe ssz o r an nyir a össz eh úzta sö té t sz em öld ökét, hogy arc a kim ondotta n
só ly om sz erű le tt, é s — H arry e zt tis z tá n lá tta — s o katm ondó p illa n tá st v álto tt
Bim ba p ro fe ssz o rra l.
Um brid ge k özb en ú jr a m eg kösz ö rü lte a to rk át ( e h hem , e h hem ), é s f o ly ta tta
sz ó nokla tá t.
— A Roxfo rt m in den ig azg ató ja és ig azg ató nője biz o nyos m érté k ig
meg válto zta tta , m eg újíto tta e n ag y m últú is k olá t — s e z íg y is v an r e n djé n , m ert
ah ol n in cs h ala d ás, o tt p an gás é s h an yatlá s v an . A z ö ncélú ú jítá sn ak a zo nban
nem e n ged hetü nk t e re t, h is z en b oto rs á g e lv etn i a z i d ő p ró bájá t k iá llt s z o káso kat.
A ré g i és az új, az álla n dósá g és a válto zás, a hag yom án yőrz és és a
hag yom án yte re m té s k özö tti e g yen sú ly t e h át…
Harry fig yelm e e g yre in káb b la n kad t, s a g ya m ár c sa k fo sz lá n yokat fo gott
fe l U m brid ge m ondata ib ól. A c se n d, a m i D um ble d ore b esz éd ei a la tt s o se m tö rt
meg , eg yre tis z tá b ban hallh ató ala p zajn ak ad ta át a hely ét: a diá k ok
össz eh ajo lta k , és su gdoló zn i, m ajd nev etg éln i kezd te k . O daát a H olló hát
asz ta lá n ál C ho C han g é lé n k t á rs a lg ásb a m erü lt b ará ta iv al. N éh án y s z ék kel o déb b
Luna L oveg ood elő vette a
Hír v erő
t, és o lv asn i k ezd ett. A h ugra b ugos E rn ie
Macm illa n azo n kev ese k közé ta rto zo tt, ak ik m ég m in dig Um brid ge-re
sz ö gezté k a s z em üket, d e a z ő te k in te te is m ere v é s ü re s v olt. H arry g yan íto tta ,
hogy c su pán a zért sz ín le l fig yelm et, m ert a m ellé n c sillo gó sz ép ú j p re fe k tu si
je lv én y b ir to káb an e zt k öte le ssé g én ek é rz i.
Um brid ge pro fe ssz o rn ak sz em lá to m ást nem tű nt fe l, hogy hallg ató sá g a
nag y ré sz ét nem érd ek li, am it m ond. H arry nek az volt az érz ése , hogy ha
fe g yvere s lá zad ás tö rn e k i a te re m ben , a b osz o rk án y a k kor s e z av arta tn á m ag át.
A ta n áro k eg yéb kén t m in d fe sz ü lt fig yele m mel hallg attá k a m onoló got,

Herm io ne p ed ig eg yen ese n csü ggött U m brid ge ajk án , b ár arc k if e je zése arró l
áru lk odott, h ogy c se p pet s e m t e ts z ik n ek i, a m it h all.
— … mert eg yes re fo rm okat ig azo l az id ő, m íg m áso k hely te le n nek
biz o nyuln ak . A h ag yom án yok e g y ré sz ét illő é s ü dvös to váb bvin ni, d e e l k ell
vetn i az id ejé tm últ sz o káso kat. L ép jü nk h át to váb b, h ogy b ek ösz ö nth esse n a
nyito tts á g , a haté k onysá g , a fe le lő ssé g te lje s munka kors z ak a, mely ben
meg őrz ő dik a z, a m i m eg őrz ésre m éltó , tö kéle te se d ik , a m i tö kéle te síté st ig én yel,
és s z ig orú t ila lo m s ú jtja m in dazt, a m i k áro s.
Um brid ge elh allg ato tt, és le ü lt. D um ble d ore ta p so ln i k ezd ett. A ta n áro k
követté k p éld ájá t, d e tö bben k özü lü k c sa k e g ysz er v ag y k éts z er c sa p tá k ö ssz e a
te n yerü ket. N éh án y d iá k is ta p so lt, a tö bbsé g v is z o nt c sa k k ésv e v ette é sz re ,
hogy v ég et é rt a b esz éd , s m ir e t a p so ln i k ezd te k v oln a, D um ble d ore ú jr a f e lá llt.
— Hálá sa n kösz ö njü k Um brid ge pro fe ssz o rn ak ig en ta n uls á g os
fe ls z ó la lá sá t — sz ó lt, és udvaria sa n bólin to tt U m brid ge fe lé . — N os, m in t
mondta m , a h ázak k vid dic sc sa p ata in ak v álo gatá sa ir a …
— A z b iz to s, h ogy ta n uls á g os b esz éd v olt — je g yezte m eg fo jto tt h an gon
Herm io ne.
— Csa k azt ne m ondd, hogy élv ezte d — fe le lte fa arc cal Ron. —
le g unalm asa b b sz ó nokla t v olt, am it éle te m ben h allo tta m , p ed ig P erc y m elle tt
nőtte m f e l.
— T an uls á g os v olt, n em é lv ezete s — s u tto gta H erm io ne. — S ok m in den t
meg m ag yará zo tt.
— I g en ? — n ézett r á c so dálk ozv a H arry . — N ek em e g y r a k ás m asz la g nak
tű nt.
— D e a m asz la g ban e l v olt r e jtv e n éh án y f o nto s d olo g — f e le lte k om ora n
Herm io ne.
— T én yle g ?
— A z p éld áu l, h ogy „ az ö ncélú ú jítá sn ak n em e n ged hetü nk te re t” , h ogy
sz ig orú an t ilta n i k ell m in den t, a m i k áro s.
— J ó , é s e z m ié rt f o nto s s z erin te d ? — t ü re lm etle n ked ett R on.
— A zért f o nto s — v ála sz o lt ö ssz esz o ríto tt f o gak kal H erm io ne — m ert a zt
je le n ti, h ogy a m in is z té riu m b ele a k ar s z ó ln i a R oxfo rt é le té b e.
Egysz erre nag y zsiv aj tá m ad t a te re m ben . D um ble d ore a je le k sz erin t
elb ocsá to tta a tá rs a sá g ot, m ert m in den ki fe lá llt, és in duln i k ész ü lt. H erm io ne
iz g ato tta n t a lp ra u gro tt.
— G yere g yors a n , R on, n ek ünk k ell f e lk ís é rn i a z e ls ő sö ket!
— J a , t é n yle g ! — k ap ott é sz b e a f iú . — H é! H é! H ah ó! T ökm ag ok!
— R on!
— M i b ajo d? O ly an k is t ö rp ék …

— Akkor se nev ezh ete d őket tö km ag nak ! Els ő év ese k ! — kiá lto tta
para n cso ló h an gon H erm io ne. — I d e h ozzám !
Egy csa p atn yi góly a báto rta la n ul elin dult a G rif f e n dél és a H ugra b ug
asz ta la k özö tt. V aló ban n ag yon k ic sin ek tű nte k . H arry a rra g ondolt, h ogy ő a zért
nem v olt e n nyir e g yere k e ls ő s k orá b an .
Báto rító an rá m oso ly gott a góly ák ra . Egy sz ő ke fiú csk a, ak i Euan
Aberc o m bie m elle tt lé p ked ett, ö ssz ere zzen t, m ajd m eg bökte E uan t, é s v ala m it a
fü lé b e s ú gott. E rre E uan is ré m ült a rc o t v ág ott, s a s z em e s a rk áb ól rá p illa n to tt
Harry re , a k i é re zte , h ogy a rc ára f a g y a m oso ly .
— M ajd ta lá lk ozu nk — m oty ogta oda R onnak és H erm io nén ak , azzal
elin dult k if e lé a n ag yte re m ből. M en et k özb en m ere v en m ag a e lé n ézett, h ogy n e
kellje n é sz re v en nie a z ö ssz esú gó, b ám uló é s m uto gató d iá k okat. Íg y s z elte á t a
tö m eg et a b ejá ra ti c sa rn okban ; a m árv án ylé p cső n a ztá n b eg yors íto tt, m ajd r e jte tt
mellé k uta k ra t é rt, h ogy l e rá zza a t ö m eg et.
Buta v olta m , h ogy n em k ész ü lte m fe l e rre , g ondolta m érg ese n , m ik or m ár
eg y nép te le n eb b, em ele ti fo ly osó n hala d t. S zám íta n ia kelle tt voln a rá , hogy
min den ki m eg bám ulja m ajd ; his z en csa k két hónap ja tö rté n t, hogy eg y
is k ola tá rs a h oltte sté v el a k arjá b an l é p ett k i a T ir m ág us-la b ir in tu sb ól, u tá n a p ed ig
az á llíto tta , h ogy ta n úja v olt V old em ort n ag yúr v is sz até ré sé n ek . M ég h a a k art
voln a, a k kor s e ta rth ato tt v oln a n yilv án os b esz ám oló t a te m ető ben tö rté n te k rő l,
his z en é v v ég e v olt, m in den ki h azau ta zo tt…
Közb en m eg érk ezett a G rif f e n dél- to ro ny b ejá ra tá h oz v ezető f o ly osó v ég ére ,
de m ik or m eg állt a K övér D ám a p ortr é ja e lő tt, rá d öbben t, h ogy n em tu dja a
je ls z ó t.
— Ö hm … — m oty ogta ta n ácsta la n ul, és fe ln ézett a kép re . A fe ste tt
assz o nysá g m eg ig azíto tta ró zsa sz ín ű sz até n ru hája re d őit, és gőgös pilla n tá st
vete tt r á .
— H a n in cs j e ls z ó , n in cs b elé p és — j e le n te tte k i.
— É n t u dom a j e ls z ó t! — c se n dült e g y l e lk es h an g.
Harry m eg fo rd ult. N ev ille k oco gott f e lé a f o ly osó n.
— K ép zeld , l e h et, h ogy a z i d én m eg t u dom j e g yezn i a j e ls z ó t! T alá ld k i, m i
az! — N ev ille m eg le n gette a c sú f k is k ak tu sz t, a m iv el a v onato n b üsz k élk ed ett.
— M im bulu s M im belto nia !
— Ú gy v an — b ólin to tt a K övér D ám a.
A p ortr é a jtó m ódjá ra k in yílt, s m ögötte lá th ató vá v ált a f a lo n v ág ott k ere k
nyílá s. H arry é s N ev ille b em ász ta k r a jta .
A G rif f e n dél klu bhely is é g e, m in t m in dig , m ost is hív ogató an m eg hitt
han gula to t á ra sz to tt. A k ere k to ro nysz o ba te le v olt k opott, p uha k aro ssz ék ek kel
és ro zo ga asz ta lo kkal. A kan dalló ban lo bogó, vid ám tű zn él néh án yan

össz eg yűlte k e g y k is l e fe k vés e lő tti k ézm ele n geté sre . F re d é s G eo rg e i s o tt v olt a
hely is é g ben — ép p fe ltű zte k vala m it a hir d ető tá b lá ra . Harry nem volt
besz élg ető s k ed véb en , ú gyhogy é p p c sa k jó é jt in te tt a z ik re k nek , é s m ár in dult
is t o váb b a f iú k h áló sz o báih oz v ezető a jtó f e lé . N ev ille k övette .
A h áló te re m be l é p ve o tt t a lá ltá k D ean T hom ast é s S eam us F in nig an t. A f iú k
nag y m unkáb an volta k : azo n fá ra d ozta k , hogy m ódsz ere se n kita p étá zzák az
ág yaik m elle tti fa la t posz te re k kel és fé n ykép ek kel. Közb en besz élg ette k
vala m ir ő l, d e a m in t m eg lá ttá k a z é rk ező ket, e g ysz erre e lh allg atta k . H arry e lő sz ö r
arra g ondolt, h ogy b iz o nyára ró la fo ly t a s z ó , a ztá n m eg a rra , h ogy k ezelte tn ie
kelle n e a z ü ld özési m án iá já t.
— S zia sz to k — s z ó lt, a zzal e g yen ese n a l á d ájá h oz l é p ett, é s k in yito tta .
— S zia , H arry — k ösz ö nt v is sz a D ean , a k i a W est H am fu tb allc sa p atá n ak
sz ín eib en v ir ító p iz sa m át v is e lt. — M ily en v olt a v ak áció ?
— T űrh ető — d örm ögte H arry . N yári élm én yein ek ré sz le te s ta g la lá sá b a
nem a k art b ele fo gni, m ert a z r e g gelig t a rto tt v oln a. — É s n ek ed ?
— N ek em jó n yara m v olt — n ev ete tt D ean . — V ag y m in den ese tr e jo bb,
min t S eam usn ak . É pp a z e lő bb m esé lt r ó la .
— M ié rt, m i tö rté n t? — k érd ezte N ev ille , m iu tá n g ondosa n e lh ely ezte a z
éjje lis z ek ré n yen a M im bulu s M im belto niá t.
Seam us n em v ála sz o lt r ö gtö n; v ala m ié rt b orz asz tó an f o nto sn ak é re zte , h ogy
elő tte m ég ig azíts o n e g yet a K en m are K estr e ls k vid dic sc sa p at p osz te ré n . H arry
csa k a h átá t l á th atta , m ik or v ég re m eg sz ó la lt:
— A nyám n em a k arta , h ogy v is sz ajö jje k .
Harry é p p k ib újn i k ész ü lt a t a lá rjá b ól, d e m eg állt a m ozd ula t k özb en .
— M ic so da?
— N em a k arta , h ogy v is sz ajö jje k a R oxfo rtb a.
Seam us e lf o rd ult, é s k oto rá sz n i k ezd ett a l á d ájá b an — m ég m ost s e m n ézett
rá H arry re .
— D e h át m ié rt? — k érd ezte d öbben te n H arry . E l s e tu dta k ép zeln i, h ogy
Seam us é d esa n yjá n ak , a k i b osz o rk án y, h ogyan t á m ad hato tt i ly en d urs le y s ö tle te .
Seam us e lő bb f e lh úzta é s b eg om bolta a p iz sa m ájá t, s c sa k u tá n a V ála sz o lt.
— H át… a zt h is z em , m ia tta d .
Harry p ulz u sa e g y s z em pilla n tá s a la tt m eg duplá zó dott. Ú gy é re zte , m in th a
min den o ld alr ó l l á th ata tla n e lle n sé g k özele d ne f e lé .
— H ogy é rte d e zt? — k érd ezte g yors a n .
— H át ú gy, h ogy a n yám … — k ezd te S eam us, m ég m in dig k erü lv e H arry
pilla n tá sá t. — V ég ül i s n em c sa k m ia tta d , h an em D um ble d ore m ia tt i s …
— B ev esz i, a m it a R eg geli P ró fé ta ír ? — e m elte fe l a h an gjá t H arry . —
Elh itte a z ú js á g nak , h ogy h azu dok, D um ble d ore m eg e g y v én b olo nd?

Seam us m ost v ég re a s z em éb e n ézett.
— I g en .
Harry n em sz ó lt tö bbet. A z éjje lis z ek ré n yre d obta v ará zsp álc ájá t, k ib újt
ta lá rjá b ól, d ühöse n a l á d ájá b a g yűrte , é s p iz sa m át h úzo tt.
Tork ig v olt a z e g éssz el. E le g e v olt b elő le , h ogy m eg bám uljá k , é s m in den ki
ró la b esz él. H a tu dnák , h a c sa k s e jte n ék , h ogy m ily en é rz és á té ln i a zt, a m it ő
áté lt… d e n em , se jte lm ük sin cs ró la , M rs F in nig an se tu d se m mit, é s n em is
pró bálja h asz n áln i a z a g yát a z a z o sto ba n ő, g ondolta d ühödte n .
Lefe k üdt az ág yra , és m ár n yúlt a fü ggöny u tá n , h ogy b eh úzza, am ik or
Seam us m eg sz ó la lt:
— Fig yelj… m ost ősz in té n … m i tö rté n t azn ap este , am ik or… tu dod,
am ik or… s z ó val C ed ric D ig gory val?
Seam us h an gjá b an s z o ro ngás é s k ív án csis á g k ev ere d ett. D ean , a k i a d dig a
lá d ájá b an k oto rá sz o tt a p ap ucsa u tá n , m ost h ir te le n m ozd ula tla n ná d erm ed t — ő
is é rd ek lő dve v árta a v ála sz t.
— M ié rt en gem kérd ezel? — fe le lt goro m bán H arry . — O lv asd te is
sz o rg alm asa n a
Reg geli P ró fé tá
t! V ag y b esz élg ess a z a n yukád dal, h a o ly an jó l
érte sü lt!
— A nyám ró l s z állj l e , j ó ? — f o rty an t f e l S eam us.
— L esz állo k r ó la , h a n em f o g h azu gnak n ev ezn i! — v ág ott v is sz a H arry .
— H ag yd a b ba, P otte r!
— M ajd ab bah ag yom , ha ak aro m ! — Harry dühéb en fe lk ap ta az
éjje lis z ek ré n yrő l a pálc ájá t. — É s ha nem te ts z ik , hogy eg y sz o báb an kell
alu dnod v ele m , sz ó lj M cG ala g onynak , ő m ajd átk öltö zte t… h ogy n e k ellje n
ag gódnia a z a n yukád nak …
— M ondta m , h ogy s z állj l e a z a n yám ró l!
— M i v an i tt?
A k érd ést R on te tte f e l, a k i e b ben a p illa n atb an lé p ett b e a s z o báb a, s m ost
elk ere k ed ett s z em mel á llt a z a jtó ban . E lő sz ö r H arry t b ám ulta m eg , a k i a z á g yán
té rd elt, é s p álc ájá t S eam usra s z eg ezte , a ztá n a d ühtő l r e m eg ő S eam usra n ézett.
— P otte r s z id ja a z a n yám at! — k ia b álta a s z ő ke f iú .
— M i? — hite tle n ked ett R on. — D e his z is m erjü k az éd esa n yád at…
Nag yon k ed ves v olt…
— K ed ves v olt a d dig , a m íg n em a R eg geli P ró fé ta h azu gsá g ait s z ajk ózta !
— m ord ult f e l H arry .
— J a a… — R on l a ssa n b ólin to tt. — É rte m .
— Ig aza v an — s z is z eg te S eam us, ú ja b b g yilk os p illa n tá st v etv e H arry re .
— T én yle g n em a k aro k e g y s z o báb an l a k ni v ele , m ert n em n orm ális !
— H ag yd a b ba! — s z ó lt rá R on, s fü le v ész jó sló an v örö sö dni k ezd ett. —

Meg sé rte d a h ázir e n det…
— É n s é rte m m eg !? — o rd íto tt S eam us. — T e e lh is z ed a s o k h üly esé g et,
am it T udodkir ő l ö ssz eh ord ott, m i? S zerin te d a z m in d i g az, u gye!?
— I g en ! — v ág ta r á d ühöse n R on.
— A kkor t e i s ő rü lt v ag y! — a csa rg ott S eam us.
— I g en ? C sa k a z a b aj, ö re g , h ogy p re fe k tu s i s v ag yok! — f e le lte R on, é s a
mellk asá n dís z elg ő je lv én yre bökött. — Úgyhogy ha nem ak ars z
bünte tő fe la d ato t, v ig yázz a s z ád ra !
Seam us a rc án l á ts z o tt, h ogy a b ünte té st n em f e lté tle n ül t a rtja t ú l n ag y á rn ak
azért, h ogy k im ondhassa , a m i a n yelv e h eg yén v an — d e v ég ül m ég is b eérte e g y
meg vető m ord ulá ssa l. L ed obta m ag át a z á g yára , é s b eh úzta a f ü ggönyt — i lle tv e
beh úzta v oln a, d e a d ühös rá n tá stó l a fü ggöny le sz ak ad t, és eg y k upacb an a
pad ló n k ötö tt k i.
Ron m ég e g ysz er r á v illa n to tta s z em ét S eam usra , a ztá n D ean hez é s N ev ille -
hez f o rd ult.
— M ásn ak i s v an g ondja H arry vel? — k érd ezte f e n yeg ető en .
— A z é n s z ü le im m uglik , h av er — v onta m eg a v állá t D ean . — F ogalm uk
sin cs ró la , h ogy v ala k i m eg halt a R oxfo rtb an , m ert n em v olta m o ly an lö kött,
hogy e lm ondja m n ek ik .
— T e n em is m ere d a n yám at! — f a k ad t k i S eam us. — Ő b árk ib ől b árm it k i
tu d s z ed ni! É s a te s z ü le id nek n em já r a R eg geli P ró fé ta ! A zt s e tu djá k , h ogy a z
ig azg ató nkat kir ú gtá k a Wiz en gam otb ól meg a Mág uso k Nem zetk özi
Szö vets é g éb ől, m ert m ár t ö k s z en ilis …
— A nag yan yám sz erin t ez m arh asá g — sz ó lt közb e N ev ille . — A zt
mondja , n em D um ble d ore -n ak s z állt e l a z a g ya, h an em a zo knak a k ik ily en ek et
ír n ak r ó la a z ú js á g ban . L e i s m ondta a z e lő fiz eté sü nket. M i h is z ü nk H arry nek —
te tte h ozzá n em es e g ysz erű sé g gel, m ajd b em ász o tt a z á g yáb a, á llig b eta k aró zo tt,
fo nto sk odó p illa n tá st v etv e S eam usra , é s í g y f o ly ta tta : — A n ag ym am ám m in dig
is a zt m ondta , h ogy f o gunk m ég h alla n i T udodkir ő l. S zerin te h a D um ble d ore a zt
mondja , h ogy v is sz até rt, a k kor ú gy i s v an .
Harry t ő sz in te h álá v al tö ltö tté k e l e zek a s z av ak . A v ita e zzel v ég et is é rt.
Seam us e lő vette a p álc ájá t, v is sz av ará zso lta a h ely ére a f ü ggönyt, m ajd e l i s t ű nt
mögötte . D ean b eb újt a z á g yáb a, r ö gtö n a z o ld alá ra f o rd ult, é s n em s z ó lt tö bbet.
Nev ille hold fé n yben fü rd ő kak tu sz át nézeg ette — úgy tű nt, nek i sin cs tö bb
mondan iv aló ja .
Ron c se n dese n m ata to tt a h olm ijá v al, H arry p ed ig h an yatt d őlt, é s a p árn ára
hajto tta f e jé t. F elk av arta a v esz ek ed és S eam ussz al, a k it m in dig is r o konsz en ves
fiú nak ta rto tt. H án y em ber fo gja m ég a fe jé h ez v ág ni, h ogy h azu dik és n em
norm ális ?

Vajo n D um ble d ore is ily en kín okat állt ki a nyáro n, m iu tá n elő bb a
Wiz en gam otb an , a ztá n a M ág uso k N em zetk özi S zö vets é g éb en is a jtó t m uta ttá k
nek i? T alá n d ühös l e tt r á , H arry re , a zért v ette s e m mib e ő t k ét h ónap on á t? V ég ül
is e g yütt k erü lte k e b be a k uty asz o rító ba: D um ble d ore h itt n ek i, lé n yeg éb en a z ő
besz ám oló já t vis sz h an gozta elő bb a Roxfo rt diá k ja i, majd a sz éle se b b
nyilv án ossá g elő tt. A ki ő t, H arry t h azu gnak ta rtja , an nak azt k ell g ondoln ia
Dum ble d ore -ró l, h ogy j ó - v ag y r o ssz h is z em űen , d e r é m hír e k et t e rje sz t…
Ron i s á g yba b újt, é s e lf ú jta a z u to ls ó g yerty át a s z o báb an .
Egy n ap on b elá tjá k m ajd , h ogy ig azu nk v olt, g ondolta k ese rű en H arry .
Csa k azt nem tu dta , hán y haso nló tá m ad ást kell m ég els z en ved nie , am íg
fe lv ir ra d a z a n ap .

T iz en kette d ik f e je zet
U m brid ge p ro fe ssz o r
Seam us m ásn ap re g gel re k ord gyors a sá g gal ö ltö zö tt fe l, s m ár b ecsu kódott
m ögötte a z a jtó , m ik or H arry m ég c sa k a z o knijá t h úzta .
— F él, h ogy m eg fe rtő zi az elm eb ajo m , h a tú l so káig m ara d v ele m eg y
s z o báb an ? — s z ó lt m ogorv án H arry .
— N e t ö rő dj v ele ! — l e g yin te tt D ean , é s v állá ra v ete tte a t á sk ájá t.
— C sa k e g y k ic sit…
De n em tu dta m eg m ondan i, h ogy „csa k eg y k ic sit” m i v an S eam ussz al.
E lh allg ato tt, m ajd k ín os s z ü net u tá n k is o m fo rd ált a h áló te re m ből.
Nev ille é s R on a m oly an „ n e fo gla lk ozz v ele , a z ő b aja ” p illa n tá st v ete tte k
H arry re , a k it a zo nban e z n em i g azán n yugta to tt m eg .
Med dig k ell m ég e ltű rn ie e zt?
— M i bajo d? — kérd ezte öt perc cel késő bb Herm io ne, m ik or a
k lu bhely is é g ben u to lé rte a re g geliz n i in duló H arry t és R ont. — O ly an k ép et
v ág sz , m in th a… T e j ó i s te n !
Herm io ne a h ir d ető tá b lá ra m ere d t. A zo n e g y n ag y p la k át l ó gott:
GALLEO N G ALLO NSZ Á M RA!
Zse b pén zed n em f e d ezi a k ia d ása id at?
Szü ksé g ed le n ne e g y k is m ellé k es a ra n yra ? Je le n tk ezz F re d é s
Geo rg e W easle y nél a G rif f e n dél k lu bhely is é g éb en ! M ellé k állá sb an is
vég ezh ető , eg ysz erű , sz in te fá jd alo m men te s m unkát ajá n lu nk. (A
kock ázato kat a je le n tk ező v is e li, a m ellé k hatá so kért fe le lő ssé g et n em
válla lu nk.)
— M in den nek v an h atá ra … — c só válta a f e jé t H erm io ne. M érg ese n l e té p te
a p la k áto t, íg y ú jr a lá th ató vá v ált a z e ls ő ro xm orts i h étv ég e id őpontjá t k özlő
h ir d etm én y. — B esz éln ünk k ell a f e jü kkel, R on!
Ron r é m ülte n p is lo gott.
— M ié rt?
— M ert p re fe k tu so k v ag yunk! — fe le lte sz ig orú an H erm io ne, m ik özb en

kim ász ta k a p ortr é ly ukon. — A z a d olg unk, h ogy m eg ak ad ály ozzu k a z i ly esm it!
Ron n em v ita tk ozo tt, d e a rc k if e je zése e lá ru lta , h ogy v onzó bb f e la d ato t is e l
tu d k ép zeln i F re d é s G eo rg e j o bb b elá tá sra t é ríté sé n él.
— S zó val m i a b aj, H arry ? — f o ly ta tta a f a g gató zást H erm io ne.
A lé p cső t, am in fe lf e lé hala d ta k , hajd an volt bosz o rk án yok és vará zsló k
portr é i s z eg ély ezté k . A f e stm én yala k ok é lé n k b esz élg eté sb e m erü lte k , ü gyet s e m
vete tte k H arry ék re . — M ié rt v ág sz i ly en b ossz ú s k ép et?
Harry n em f e le lt, ú gyhogy R on v ázo lta a h ely zete t:
— S eam us s z erin t H arry h azu dott T udodkir ő l.
Harry m eg rö könyödést várt H erm io nétó l, de a lá n y csa k só hajto tt, és
kom ora n b ólin to tt.
— I g en , L av en dern ek i s e z a v éle m én ye — m ondta .
— G ondolo m , k ed vese n e lc se v eg te te k r ó la , h ogy h azu g, f e ltü nősk ödő a la k
vag yok-e v ag y s e m — s z ó lt e p ése n H arry .
— T év ed sz — fe le lte h ig gad ta n H erm io ne. — A zt m ondta m n ek i, h ogy
fo gja b e a zt a z ó la jtó s z ájá t. E gyéb kén t n ag yon ö rü ln ék , H arry , h a n em u gra n ál
fo ly to n a t o rk unknak , u gyan is , h a n em v ette d v oln a é sz re , a t e o ld ala d on á llu nk.
Néh án y m áso dperc es c se n d k övetk ezett.
— N e h ara g udja to k — m ondta v ég ül H arry .
— S em mi b aj. — H erm io ne m éltó sá g te lje se n b ic cen te tt, a ztá n m eg csó válta
a f e jé t. — H át n em e m lé k ezte k , m it m ondott D um ble d ore a z é v záró b esz éd éb en ?
Harry é s R on v ála sz h ely ett ü re s t e k in te tte l n ézte k r á . H erm io ne l e m ondóan
só hajto tt.
— T udjá to kkir ő l b esz élt, é s a zt m ondta : „ m este rie n é rt h ozzá, h ogyan k ell
bék étle n sé g et, v is z ály t s z íta n i. C sa k ú gy g yőzh etjü k le ő t, h a e g yeté rté sü nk é s
bará ts á g unk k iá llja a p ró bát… ”
— H ogy b ír s z i ly en ek et m eg je g yezn i? — k érd ezte ő sz in te c so dála tta l R on.
— Ú gy, h ogy o dafig yele k .
— É n i s o dafig yelte m , m ég se j e g yezte m m eg s z ó s z erin t.
— C sa k a zt a k aro m m ondan i — e m elte fe l a h an gjá t H erm io ne — h ogy
Dum ble d ore p onto sa n e rrő l a h ely zetr ő l b esz élt. T udodki m ég c sa k k ét h ónap ja
té rt vis sz a, de máris elk ezd tü nk civ ak odni. A Tesz le k Süveg is arra
fig yelm ezte te tt m in ket, h ogy t a rts u nk ö ssz e…
— É n m eg a rra e m lé k sz em , m it m ondott te g nap H arry — v ág ott v is sz a
Ron. — H a e z a zt je le n ti, h ogy jó pofiz n unk k ell a m ard ek áro so kkal, a k kor n em
kére k b elő le .
— S zerin te m p ed ig ig en is jó le n ne, h a m eg pró báln án k e rő síte n i a h ázak
közti ö ssz efo gást — e rő sk ödött H erm io ne.
Közb en m eg érk ezte k a m árv án ylé p cső aljá b a. A bejá ra ti csa rn okon

neg yed év es h olló háta so k e g y c so portja s é tá lt á t. M ik or m eg pilla n to ttá k H arry t,
sie tv e közele b b húzó dta k eg ym ásh oz, m in th a attó l fé ln én ek , hogy H arry
meg tá m ad ja a l e m ara d ókat.
— K elle m es le sz ily en em bere k kel b ará tk ozn i — je g yezte m eg sö té te n
Harry .
Követté k a h olló háta so kat a n ag yte re m be, d e m ár a z a jtó ból ö sz tö nöse n a
ta n ári a sz ta lt k ezd té k e l f ü rk ész n i. S uette -P ollts p ro fe ssz o r S in is tr a p ro fe ssz o rra l,
az a sz tr o nóm ia ta n árra l b esz élg ete tt, s H ag rid e zú tta l is c sa k a h iá n yáv al tű nt f e l.
Az e lv ará zso lt m en nyezet H arry h an gula tá t t ü krö zte : c sú nya e ső fe lh ősz ü rk e v olt.
— D um ble d ore n em m ondta , m ed dig m ara d S uette -P ollts — je g yezte m eg
Harry , m ik özb en a G rif f e n dél a sz ta la f e lé s é tá lta k .
— L eh et, h ogy… — k ezd te t ű nődve H erm io ne.
— H ogy… ? — k érd ezte k óru sb an H arry é s R on.
— H át… D um ble d ore t a lá n n em a k arta f e lh ív ni r á a f ig yelm et, h ogy H ag rid
nin cs i tt.
— F elh ív ni rá a fig yelm et? — is m éte lte fé lig n ev etv e R on. — L eh et a zt
nem é sz re v en ni?
Mie lő tt H erm io ne fe le lh ete tt v oln a, eg y m ag as, afro fo nato s, fe k ete b őrű
lá n y l é p ett o da H arry hez.
— S zia , A ngelin a.
— S zia — b ic cen te tt a lá n y. — J ó v olt a n yár? — M ajd v ála sz t s e m v árv a
fo ly ta tta : — F ig yelj, é n l e tte m a k vid dic sc sa p at k ap itá n ya.
— E z tö k jó — v ig yoro dott e l H arry . A rra g ondolt, h ogy A ngelin a b iz to sa n
nem fo g o ly an te rje n gős b uzd ító b esz éd ek et ta rta n i, m in t W ood, s e zt n ag yra
érté k elte .
— M ost, h ogy O liv er e lm en t, s z ü ksé g ünk v an e g y ú j ő rz ő re . P én te k en ö tk or
pró bálju k k i a j e le n tk ező ket. A zt a k aro m , h ogy a z e g ész c sa p at o tt l e g yen . O ly an
em ber k ell, a k it m in den ki e lf o gad .
— R en dben — b ólin to tt H arry .
Angelin a e g y m oso lly al e lk ösz ö nt, é s m ár o tt s e v olt.
— N em is g ondolta m rá , h ogy W ood elm en t — je g yezte m eg cse v eg ő
han gon H erm io ne, m iu tá n le ü lt R on m ellé , és m ag a elé húzo tt eg y tá n yér
pir ító st. — G ondolo m , e z e lé g n ag y é rv ág ás a c sa p atn ak .
— A ha — f e le lte H arry , é s l e ü lt b ará ta iv al s z em ben . — J ó ő rz ő v olt…
— D e a zért n em á rt a v érfris síté s — v éle k ed ett R on.
A fe ls ő ab la k okon át h ir te le n b ag ly ok sz ázai rö ppen te k b e, h ogy aztá n
han gos sz árn ycsa tto gás közep ette sz éts z ó ró dja n ak a te re m ben . M ik özb en
kézb esíte tté k a le v ele k et és cso m ag okat a cím zette k nek , víz cse p pek záp orá t
zú díto ttá k a re g geliz ő d iá k okra , k ézzelf o gható b iz o nyíté k kal s z o lg álv a rá , h ogy

odak in t s z ak ad a z e ső .
Hed vig n em v olt a b ag ly ok k özö tt, d e H arry t e z n em le p te m eg : e g yetle n
le v ele ző tá rs á tó l, S ir iu stó l nem so k új hír re sz ám íto tt husz o nnég y órá v al az
elv álá su k utá n . Herm io nén ak vis z o nt gyors a n odéb b kelle tt húzn ia a
nara n csle v ét, h ogy h ely et c sin áljo n e g y á zo tt g yöngybag oly nak , a m i a
Reg geli
Pró fé tá
val a c ső ré b en e re sz k ed ett f e lé .
— M in ek vesz ed m eg ezt a vacak újs á g ot? — m oro gta H arry , m iu tá n
Herm io ne b ed ugott e g y k núto t a m ad ár lá b ára k ötö tt k is e rs z én ybe, é s ú tjá ra
bocsá to tta a b ag ly ot. — É n u gyan b ele s e n ézek . T ele v an h azu gsá g okkal.
— É rd em es tu dni, m it m ond az elle n sé g — fe le lte H erm io ne, azzal
sz éth ajto tta a n ap ila p ot, é s e ltű nt m ögötte . C sa k a k kor b ukkan t fe l ú jr a , m ik or
Ron é s H arry m ár b efe je zté k a z e v ést.
— Ü re s — fo gla lta ö ssz e a v éle m én yét, a zzal ö ssz ecsa v arta a z ú js á g ot, é s
le te tte a tá n yérja m ellé . — N em ír n ak ró la d , s e D um ble d ore -ró l, s e s e m mir ő l,
am i m in ket é rd ek el.
McG ala g ony p ro fe ssz o r k özele d ett f e lé jü k a z ó ra re n dek kel.
— N ézzéte k a h étf ő t! — h örd ült fe l R on, m iu tá n k ap ott e g y p éld án yt a z
ötö dév ese k éb ől. — M ág ia tö rté n et, dupla bájita lta n , jó slá sta n , dupla sö té t
vará zsla to k k iv éd ése … B in ns, P ito n, T re la w ney és az az U m brid ge eg yetle n
nap on! S zó lo k F re d ék nek , h ogy h úzzan ak b ele a zo kkal a M ax im ulá n s i z ék kel…
— H ig gyek fü le im nek ? — s z ó lt k özb e F re d , a k i é p p e b ben a p illa n atb an
huppan t le G eo rg e-d zsa l e g yütt H arry m ellé . — A n ag ysá g os p re fe k tu s ú r ló gni
ak ar a z ó rá k ró l?
— N ézd m eg , m it k ell m a v ég ig sz en ved nünk — d ohogott R on, é s b áty ja
orra a lá d ugta a z ó ra re n det. — I ly en r é m es h étf ő nk m ég s o se v olt.
— P an asz o d nem ala p ta la n , éd es öcsé m — bólin to tt F re d a tá b lá zato t
sz em lé lv e. — H a a k ars z , f é l á ro n k ap hats z e g y O rv érz és O sty át.
— M ié rt f é l á ro n? — k érd ezte g yan ak odva R on.
— M ert a d dig f o g v ére zn i a z o rro d, a m íg k i n em s z ára d sz — f e le lte F re d ,
és m ag a e lé e m elt e g y s ó zo tt h erin get. — M ég n in cs k ész en a z e lle n sz éru m .
Ron z se b re d ugta a z ó ra re n det.
— K ösz i — m oro gta — a k kor i n káb b a z ó rá k on a sz aló dom .
— A M ax im ulá n s dolg aito kró l ju t esz em be — sz ó la lt m eg H erm io ne,
sz ú ró s pilla n tá st vetv e az ik re k re . — A Grif f e n dél hir d ető tá b lá já t nem
hasz n álh atjá to k k ís é rle ti n yula k t o borz ásá ra .
— K i m ondta ? — h ökken t m eg G eo rg e.
— É n m ondom — f e le lte H erm io ne. — É s R on.
— E ngem h ag yj k i e b ből — m oro gta a z e m líte tt.
Herm io ne d ühöse n r á m ere d t, a z i k re k p ed ig v ih ogni k ezd te k .

— E gykettő re m eg fo gsz sz elíd üln i, H erm io ne — sz ó lt k ed ély ese n F re d ,
mik özb en m eg vaja zo tt e g y z sö m lé t. — Ö tö dév es v ag y… n em so kára k önyörö gni
fo gsz , h ogy a d ju nk a M ax im ulá n s d essz erte k ből.
— A ttó l, h ogy ö tö dév es v ag yok, m ié rt s z o ru ln ék r á ? — k érd ezte H erm io ne.
— M ert a z ö tö dév R BF-é v.
— N a é s?
— N a é s s z ép en v iz sg ázn i f o gto k — v ig yorg ott F re d . — A ddig p ed ig ú gy
meg hajta n ak t ite k et, h ogy b okáig f o g l ó gni a n yelv ete k .
— N álu nk a fé l o sz tá ly en yhéb b id eg -ö ssz ero ppan ást k ap ott az R BF-e k
elő tt — m esé lte G eo rg e. — B őgte k , his z tiz te k … P atr ic ia S tim pso n nap onta
tö bbsz ö r e lá ju lt…
— K en neth T ow le rn ek m ég k iü té se i is le tte k , e m lé k sz el? — n osz ta lg iá zo tt
Fre d .
— P ers z e, m ert b esz ó rta d a p iz sa m ájá t D ag ad ox p orra l — n ev ete tt G eo rg e.
— J a , t é n yle g … M ár e l i s f e le jte tte m .
— A lé n yeg a z, h ogy a z ö tö dév k ész ré m álo m — le g yin te tt G eo rg e. —
Leg alá b bis h a a z e m ber a j ó j e g yek re h ajt. M i F re d del a zért t ú lé ltü k v ala h ogy.
— H át ig en … H án y R BF-e t is te tte te k le ? — k érd ezte R on. — H árm at-
hárm at, n em ?
— A ha — b ólin to tt d erű se n F re d . — D e a m i te rv ein kben v is z o nyla g k is
han gsú ly t k ap a t u dom án yos f o kozato k m eg sz erz ése .
— A rró l is kom oly vitá t fo ly ta ttu nk, hogy eg yálta lá n elv ég ezzü k-e a
hete d ik é v et — t e tte h ozzá G eo rg e. — M ost, h ogy m eg van a …
Harry e g y s z em villa n ássa l e lh allg atta tta a f iú t. T udta u gyan is , h ogy G eo rg e
a t ő le k ap ott p én zt a k arja e m líte n i.
— … hogy m eg van nak a z R BF-e in k — v ág ta k i m ag át G eo rg e — m in ek
vacak oln án k a R AVA SZ -o kkal? D e a ztá n a rra g ondoltu nk, h ogy a n ya s z o m orú
le n ne, h a n em já rn án k k i a s u lit. F őle g a zu tá n , h ogy P erc y m eg sz ere zte a v ilá g
le g nag yobb f a fe je c ím et.
— D e a zért a d dig s e t é tle n ked ünk. — F re d k ed vte lv e v ég ig já ra tta t e k in te té t
a re g geliz ő d iá k se re g en . — V ég zü nk e g y k is p ia ck uta tá st. F elm érjü k, m ily en
te rm ék ek et kere s eg y vará zsv ic cb oltb an az átla g os ro xfo rti diá k , aztá n
kie le m ezzü k a k uta tá si e re d m én yek et, é s ö ssz eállítju k a k ere sle tn ek m eg fe le lő
te rm ék sk álá t.
— D e hát honnan le n ne pén zete k eg y bolt m eg nyitá sá ra ? — kérd ezte
sz k ep tik usa n H erm io ne. — A hhoz re n gete g e sz k öz m eg n yers a n yag k ell… é s,
gondolo m , e g y h ely is é g i s …
Harry n em n ézett a z ik re k re . É re zte , h ogy a rc a lá n gvörö sre g yulla d , e zért
„v éle tle n ül” le ejte tte a v illá já t, é s g yors a n le h ajo lt é rte . K özb en h allo tta F re d

vála sz át:
— N e k érd ezz, a k kor n em h azu dunk, H erm io ne. G yere , G eo rg e, h a s ie tü nk,
gyógynövén yta n e lő tt m ég e la d hatu nk p ár t e le fü le t.
Mir e H arry f e lb ukkan t a z a sz ta l a ló l, a z ik re k m ár e l is in dulta k , k ezü kben
eg y-e g y r a k ás p ir ító ssa l.
— N e k érd ezz, a k kor n em h azu dunk… — is m éte lte tű nődve H erm io ne. —
Mit j e le n ts e n e z? L eh et, h ogy m ár s ik erü lt i s k ezd őtő két s z ere zn iü k?
— E z m ár n ek em i s m eg fo rd ult a f e je m ben — b ólin to tt s z em öld ökrá n co lv a
Ron. — N yáro n v ette k n ek em e g y d ís z ta lá rt, é s a k kor s e m é rte tte m , h onnan v an
ily esm ir e p én zü k…
Harry ú gy v élte , i d eje e lk orm án yozn i a b esz élg eté st a v esz ély es t é m áró l.
— M it g ondolto k, té n yle g o ly an n eh éz é v v ár rá n k? M árm in t a v iz sg ák
mia tt?
— H át, sz erin te m ig en — fe le lte R on. — A z R BF-e k n ag yon fo nto sa k .
Ere d m én yessé g üktő l fü gg, h ogy m ily en á llá so kra je le n tk ezh et e m ber. B ill a zt
mondta , p ály av ála sz tá si t a n ácso t i s f o gunk k ap ni a z i d én , h ogy e l t u dju k d önte n i,
mely t á rg yak ból a k arju k l e te n ni j ö vőre a R AVA SZ -t.
— T i m ár tu djá to k, m ih ez a k arto k k ezd en i a R oxfo rt u tá n ? — k érd ezte p ár
perc cel késő bb Harry , miu tá n kis é tá lta k a nag yte re m ből, és elin dulta k
mág ia tö rté n et- ó rá ra .
— É n n em n ag yon — f e le lte l a ssa n R on, é s l e sü tö tte a s z em ét.
— H ab ár? — f a g gatta H arry .
— H át, t ö k j ó l e n ne a u ro rn ak m en ni — b ökte k i R on.
Harry l e lk ese n b ólo gato tt.
— C sa k h át a z a u ro ro k… a z o ly an e litc sa p at — f o ly ta tta R on. — A uro rn ak
csa k a l e g jo bbak m eh etn ek . N a é s t e m i a k ars z l e n ni, H erm io ne?
— N em tu dom — f e le lte a lá n y. — M in den ese tr e v ala m i é rte lm es m unkát
sz ere tn ék v ég ezn i.
— A z a u ro ro k é rte lm es m unkát v ég ezn ek ! — m élta tla n kodott H arry .
— Pers z e, de azért m ás is van a vilá g on. Péld áu l ha befo ly áso s
mozg alo m má t u dnám f e jle sz te n i a M AJO M -o t…
Harry é s R on n ag yon v ig yázta k , n eh ogy t a lá lk ozzo n a t e k in te tű k…
A mág ia tö rté n et a diá k sá g eg yönte tű véle m én ye sz erin t a
vará zstu dom án yok le g unalm asa b bik a volt. A tá rg yért fe le lő s néh ai Bin ns
pro fe ssz o r m onoto n e lő ad ásm ódja h ip notiz áló e rő vel b ír t: tíz , m ele g ben ö t p erc
ala tt g ara n tá lta n m in den ki fé lá lo m ba b ódult tő le . A k ís é rte tta n ár m in den ó rá ja
eg yfo rm a v olt: fe lo lv asta a m ondókájá t, a d iá k ok p ed ig v ag y je g yzete lte k v ag y
bam bán m ere d te k a se m mib e. H arry és R on csa k ú gy tu dtá k le te n ni ad dig i
tö rté n ele m viz sg áik at, h ogy a f e lk ész ü lé si i d őben l e m áso ltá k H erm io ne j e g yzete it

— ő u gyan is c so dáv al h atá ro s m ódon é b re n t u dta v ég ig üln i B in ns e lő ad ása it.
Ez alk alo m mal az óriá so k háb orú in ak ürü gyén unatk ozta k m ásfé l órá t.
Harry a z e ls ő t íz p erc b en m ég f e lf o gott v ala m it a z e lh an gzo tta k ból; u to ljá ra m ég
arra g ondolt, h ogy a té m a m ás ta n ár e lő ad ásá b an a k ár é rd ek es is le h etn e, a ztá n
vég érv én yese n le állt az ag ya. A fe n nm ara d ó nyolc v an perc b en ak asz tó fá sa t
já ts z o tt R onnal a p erg am en je s a rk án , a m ié rt H erm io ne m eg ro vó p illa n tá so kkal
ille tte m in dkettő jü ket.
— M i l e n ne — k érd ezte a l á n y, m ik or m ár k if e lé m en te k a t e re m ből ( B in ns
pro fe ssz o r a tá b lá n át tá v ozo tt) — ha id én nem ad nám oda nek te k a
je g yzete im et?
— A kkor a te le lk ed en sz ára d na, h ogy m eg bukunk az R BF-v iz sg án —
fe le lte R on.
— M eg érd em eln éte k ! — zsö rtö lő dött H erm io ne. — M eg se p ró bálta to k
odafig yeln i!
— D e m eg pró báltu nk — á llíto tta R on. — C sa k n in cs a n nyi e sz ü nk m eg
oly an m em óriá n k, m in t n ek ed , é s n em tu dunk o ly an jó l k oncen tr á ln i. T udju k,
hogy s o kkal o kosa b b v ag y n álu nk; m in ek k ell m ég a z o rru nk a lá i s d örg öln i?
— Ja j, nem kell ez a ro ssz dum a! — le g yin te tt H erm io ne, de azért
sz em lá to m ást h ato tt r á a h íz elg és, m ert n em z sö rtö lő dött t o váb b.
A sz ü nete t az udvaro n kelle tt tö lte n iü k. O dak in t fin om , ködsz erű eső
perm ete zett, ú gyhogy a z u dvar sz éle in él c so porto kban á cso rg ó d iá k okból c sa k
elm osó dott k örv onala k lá ts z o tta k . H arry , R on é s H erm io ne b eállta k e g y f é lr e eső
sa ro kba, e g y c sö pögő e rk ély a lá , f e lh ajto ttá k t a lá rju k g allé rjá t. É pp a rró l k ezd te k
el b esz élg etn i, v ajo n m it ta rto gat sz ám ukra P ito n a z é v e ls ő b ájita lta n órá já ra ,
am ik or é sz re v etté k , h ogy v ala k i k özele d ik f e lé jü k.
— S zia , H arry !
Cho C han g v olt a z; m i t ö bb, t e lje se n e g yed ül b ukkan t f e l. E z i g en s z o katla n
volt n ála , m ert á lta lá b an e g ész c sa p atn yi v ih án co ló lá n y v ette k örü l. H arry jó l
em lé k ezett m ég rá , m ily en neh éz volt nég ysz em közt besz éln i vele , m ik or
neg yed év ben ő t a k arta p árjá n ak h ív ni a k ará cso nyi b álr a . — S zia … — k ösz ö nt
vis sz a, s é re zte , fo rró sá g ö nti e l a z a rc át. M ost le g alá b b n em fo ly ik b uty kor a
kép em en , g ondolta , s ú gy t ű nt, C hónak u gyan ez j u to tt a z e sz éb e.
— L áto m , s ik erü lt l e sz ed ni a zt a v ala m it.
— Pers z e… — bólin to tt Harry . Ig yek ezett úgy vig yoro gni, m in th a
ta lá lk ozásu kat a v onato n v ic cesn ek ta lá lta v oln a, n em p ed ig m eg alá zó nak . —
Öö… j ó l t e lt a n yara d ?
Alig hogy k im ondta a k érd ést, m ár m eg is b án ta . C ed ric C ho b ará tja v olt,
úgyhogy a halá la C ho nyará t biz o nyára ép púgy tö nkre te tte , m in t az övét,
Harry ét.

— A ha… n em v olt r o ssz … — f e le lte s z ín te le n ül C ho.
— E z a T orn ád ók je lv én ye, n em ? — k érd ezte R on, é s rá m uta to tt a C ho
ta lá rjá n d ís z elg ő d upla a ra n y T b etű s, é g sz ín kék j e lv én yre . — N ek ik d ru kkols z ?
— I g en — f e le lte C ho.
— M ár ré g en , v ag y c sa k m ió ta b ajn okok le tte k ? — k érd ezte R on, o ly an
gúnyos f e lh an ggal, a m it H arry e g yálta lá n n em é rz ett h ely én való nak .
— H até v es k oro m ó ta n ek ik d ru kkolo k — f e le lte s z ára zo n C ho. — N a s z ia ,
Harry .
Azzal o tth ag yta ő ket. H erm io ne m eg várta , a m íg a lá n y a z u dvar k özep ére
ért, s c sa k a k kor v ette e lő R ont.
— H ogy l e h ets z i ly en t a p in ta tla n !?
— M ért? C sa k m eg kérd ezte m , h ogy…
— N em v ette d é sz re , h ogy H arry vel a k art b esz éln i?
— N a é s? M ondta m é n , h ogy n e b esz élje n v ele ?
— M ért k elle tt c ik iz n ed a c sa p ata m ia tt?
— É n n em c ik iz te m , c sa k …
— K it é rd ek el, h ogy a T orn ád óknak d ru kkol, v ag y s e m ?
— F ig yelj m ár, m in den m áso dik e m ber, a k i ily en je lv én yt h ord , c sa k ta v aly
vette , m iu tá n …
— É s a k kor m i v an ?
— A z v an , h ogy azo k n em ig azi sz u rk oló k. M in dig an nak a csa p atn ak
dru kkoln ak , a m ely ik é p pen f e lf u to tt…
— Becsö ngette k ! — sz ó lt H arry , m iv el lá tta , hogy bará ta i a nag y
vita tk ozásb an m ég a c se n gősz ó t s e h allo ttá k m eg .
Ezu tá n e lin dulta k P ito n a la g so ri ta n te rm e fe lé , d e R on é s H erm io ne e g ész
úto n fo ly ta ttá k a c iv ak odást, íg y H arry z av arta la n ul rá g ódhato tt a tö rté n te k en .
Arra g ondolt, h ogy R on é s N ev ille k özelé b en b old og le h et, h a v ala h a is le sz
oly an t a lá lk ozása C hóval a m i u tá n n em a k arja a f a lb a v ern i a f e jé t.
Cho m ég is odajö tt hozzá, és besz élg etn i ak art vele , gondolta m iu tá n
bará ta iv al b eállt a P ito n te rm e e lő tt k íg yózó s o rb a. P ed ig C ed ric b ará tn ője v olt;
gyűlö lh etn é i s ő t, a m ié rt é lv e j ö tt v is sz a a T rim ág us-la b ir in tu sb ól, a m ik or C ed ric
meg halt. D e n em , C ho k ed vese n b esz élt v ele , n em ú gy, m in th a ő rü ltn ek és
hazu dozó nak ta rta n á, v ag y titk on a zzal v ád oln á, h ogy f e le lő s C ed ric h alá lá ért…
Ig en , m ag átó l o dajö tt b esz élg etn i, m ég ped ig k ét n ap on b elü l m ár m áso dsz o r…
Ez a g ondola t fe lv id íto tta H arry t. M ég a p in cete re m ajta já n ak v ész jó sló
nyik org ása s e t u dta k ip ukkasz ta n i d erű je k is l é g göm bjé t.
Ron és H erm io ne nyom áb an besé tá lt Pito n te rm éb e, követte őket a
meg sz o kott h áts ó p ad hoz, a ztá n le ü lt b ará ta i k özé, a k ik m ost m ár c sa k d ühös
mord ulá so kkal f e je zté k k i e g ym ás i r á n ti é rz elm eik et.

— C se n det k ére k ! — s z ó lt P ito n, m iu tá n b ecsu kta a z a jtó t.
Az u ta sítá s f ö lö sle g es v olt; a m in t a d iá k ok m eg hallo ttá k a z a jtó d öndülé sé t,
rö gtö n a b bam ara d t a b esz élg eté s é s a m ozg oló dás: ta n áru k p usz ta je le n lé te is
ele g en dő f e g yelm ező e rő vel b ír t.
Pito n elin dult a ta n ári asz ta l fe lé , s közb en vég ig já ra tta te k in te té t a
diá k okon.
— M ie lő tt h ozzák ezd ünk a z ó ra i m unkáh oz — s z ó lt — e m lé k ezte tn éle k r á
ben nete k et, h ogy jö vő jú niu sb an e g y ig en fo nto s v iz sg án k ell sz ám ot a d noto k
tu dáso to kró l a v ará zsfő zete k k ész íté se é s h asz n ála ta te ré n . B ár s a jn ála to s m ódon
a cso port eg yes ta g ja i átla g on alu li sz elle m i kép essé g ek kel re n delk ezn ek ,
elv áro m , hogy az RBF-v iz sg án le g alá b b elé g sé g es sz in tű te lje sítm én yt
nyújts a n ak m in dazo k, a k ik n em a k arjá k , h ogy… m eg neh ezte lje k r á ju k.
Pito n t e k in te te N ev ille -e n i d őzö tt. A f iú k eze r e m eg ni k ezd ett.
— A k övetk ező ta n év ben s o kan k özü le te k m ár n em le sz n ek a ta n ítv án yaim
— fo ly ta tta P ito n. — A R AVA SZ -ra elő kész ítő k urz u so m on u gyan is csa k a
le g jo bbak v eh etn ek r é sz t, v ag yis e g yese k tő l m eg k ell m ajd v áln unk.
Pito n m ost H arry t n ézte , s s z ája s a rk a k is sé f e lf e lé g örb ült.
Harry á llta a te k in te té t; e lé g té te lle l tö ltö tte e l ő t a g ondola t, h ogy ö tö dév
utá n P ito nnak n em l e sz a lk alm a m eg alá zn i ő t.
— A b úcsú b old ogító p erc étő l azo nban m ég eg y eg ész ta n év v ála sz t el
min ket — fo ly ta tta P ito n — ú gyhogy ak ár sz án dék ozto k R AVA SZ -ra m en ni,
ak ár nem , azt ajá n lo m , össz p onto síts a to k an nak a m ag as sz in tű tu dásn ak a
meg sz erz ésé re , a m it a s ik ere s R BF-v iz sg a f e lté te lé ü l t á m asz to k.
— A m ai ó rá n eg y o ly an b ájita lt k ész ítü nk el, am i g yak ra n sz ere p el a
Ren des B űbájo s F okozat v iz sg afe la d ata i k özö tt: a b ék e e lix ír jé t. E z a fő zet a
sz o ro ngás old ásá ra , az iz g alo m csilla p ítá sá ra sz o lg ál. D e vig yázat! A ki tú l
bőkezű en ad ag olja a h ozzáv aló kat, an nak b ájita la m ély , ső t ak ár ö rö k álm ot
hozh at e lf o gyasz tó já ra . L eg yete k h át ó vato sa k m unkáto k s o rá n !
A H arry baljá n ülő H erm io ne kih úzta m ag át, s arc a fe sz ü lt fig yelm et
tü krö zö tt.
— A hozzáv aló kat és az elk ész íté s m ódjá t — P ito n itt in te tt eg yet a
pálc ájá v al — a tá b lá n o lv ash atjá to k. — (A tá b lá n erre fe ltű nt a re cep t.) —
Min den t, a m ir e s z ü ksé g ete k l e sz — P ito n m eg in t i n te tt a p álc áv al — m eg ta lá lto k
a tá ro ló s z ek ré n yben . ( A z e m líte tt s z ek ré n y a jta ja k itá ru lt.) M ásfé l ó rá to k v an a
munkára . L ássa to k h ozzá!
A h áro m jó b ará t jó sla ta h ely esn ek b iz o nyult: e n nél b onyolu lta b b b ájita lt
Pito n a lig ha a d hato tt v oln a fe l n ek ik . A h ozzáv aló kat sz ig orú so rre n dben é s a
le h ető le g ponto sa b ban k im érv e k elle tt a z ü stb e s z ó rn i, s a le v et a z e lő ír t s z ám ú
mozd ula tta l k elle tt m eg kev ern i, e lő bb a z ó ra m uta tó já rá sá v al m eg eg yező , m ajd

azzal e lle n té te s ir á n yban . A z u to ls ó a la p an yag h ozzáad ása e lő tt e g y b iz o nyos
id ővel a fő zésh ez hasz n ált tű z lá n gjá t a re cep t sz erin ti nag ysá g úra kelle tt
csö kken te n i.
— A f ő zet a k kor jó , h a k önnyű, e zü stö s p ára le b eg f ö lö tte — s z ó lt P ito n tíz
perc cel a z ó ra v ég e e lő tt.
Harry vere jté k ben úsz ó arc cal körü ln ézett a te re m ben . Az ő üstje
sö té ts z ü rk e g őzt o kád ott, R onéb ól zö ld sz ik rá k rö ppen te k fe l, S eam us p ed ig
kéts é g beese tte n éle sz tg ette pálc ájá v al kia lu dni kész ü lő tü zét. Herm io ne
fő zeté n ek fe ls z ín ét vis z o nt ezü stö se n fé n ylő pára boríto tta — P ito n csu pán
rá p illa n to tt g örb e o rra f ö lö tt, a ztá n s z ó tla n ul t o váb bm en t — a m i n em k ev ese b bet
je le n te tt, m in t h ogy h ir te le n n em tu d m ib e b ele k ötn i. H arry ü stje m elle tt v is z o nt
meg állt, é s s z ája u ndok m oso ly ra h úzó dott.
— M eg tu dhatn ám , m i e z, P otte r?
A te re m e ls ő f e lé b en d olg ozó m ard ek áro so k k ív án csia n f e lk ap tá k a f e jü ket.
Im ád tá k h allg atn i, m ik or P ito n H arry t g yötö rte .
— A b ék e e lix ír je — f e le lte p is lo gva H arry .
— M ondd c sa k , P otte r, t u dsz t e o lv asn i? — k érd ezte s z in te n yája sa n P ito n.
Dra co M alf o y h an gosa n f e lk acag ott.
— I g en , t u dok — v ála sz o lt H arry . U jja i r á fe sz ü lte k v ará zsp álc ájá ra .
— A kkor o lv asd f e l a z ú tm uta tá s h arm ad ik b ek ezd ésé t!
Harry h unyoro gva a tá b lá ra n ézett. A te rm et b etö ltő s o ksz ín ű fü stk ödön á t
nem v olt k önnyű k ib etű zn i a r e cep te t.
— „ H ozzáad ju k a p oríto tt h old követ, h áro m sz o r m eg kev erjü k b alr a , a zu tá n
hét perc ig fo rra lju k, majd két cse p p hunyors z ir u pot ad unk hozzá.” —
Össz esz o ru lt a g yom ra . M ost d öbben t c sa k r á , h ogy a h unyors z ir u pot n em te tte
bele a f ő zetb e: a h étp erc es f ő zés u tá n r ö gtö n a k övetk ező l é p ésre u gro tt.
— M in den t e lv ég ezté l, a m i a h arm ad ik b ek ezd ésb en á ll, P otte r?
— N em — m oty ogta H arry .
— T essé k ?
— Nem — is m éte lte han gosa b ban Harry . — A hunyors z ir u pot
kif e le jte tte m .
— K if e le jte tte d b iz o ny, é p p e zért a k oty valé k od h asz n álh ata tla n . E vap ore s!
A fő zet a z u to ls ó c se p pig e ltű nt, s H arry ú gy á llt o tt ü re s ü stje m elle tt,
min th a a z e lm últ m ásfé l ó rá b an s e m mit s e c sin ált v oln a.
— A zo k, a k ik nek sik erü lt e lo lv asn i é s fe lf o gni a z u ta sítá so kat, tö lts e n ek
meg e g y p ala ck ot a f ő zetü kből. C ím kézzék f e l, í r já k r á a n ev üket, é s t e g yék l e a z
asz ta lo m ra . H ázi fe la d at: neg yven cen tim éte r hossz ú perg am en en fo gla ljá to k
össz e a hold kő tu la jd onsá g ait és a bájita lf ő zésb en való hasz n ála tá t. A
dolg ozato kat c sü tö rtö kre v áro m .

Am íg a tö bbie k a pala ck ju kat tö ltö getté k , H arry duzzo gva elp ak olta a
holm ijá t. A fő zete se m miv el se v olt ro ssz ab b, m in t R on z áp to já ssz ag ú lö tty e,
vag y m in t N ev ille m assz ája , a m it k ésse l k elle tt k ik ap arn i a z ü stb ől — m ég is
eg yed ül ő k ap ott e lé g te le n t a z ó ra i m unkájá ra . B ed ugta a p álc ájá t a h átiz sá k já b a,
aztá n le zu tty an t a sz ék ére , é s n ézte , a h ogy a tö bbie k so rb an P ito n a sz ta lá h oz
balla g ta k m eg tö ltö tt é s b ed ugózo tt ü veg ükkel. M ik or v ég re -v ala h ára m eg sz ó la lt
a c se n gő, H arry e ls ő kén t lé p ett k i a te re m ből, s m ár ja v áb an e b éd elt, m ik or R on
és H erm io ne rá ta lá lta k . A nag yte re m m en nyezete a déle lő tt fo ly am án m ég
sö té te b b sz ü rk ére sz ín ező dött, s a m ag as a b la k okon p ata k okban c so rg ott le a z
eső .
— I g azsá g ta la n v olt, a m it P ito n t e tt — s z ó lt e g yütt é rz ő n H erm io ne, m iu tá n
le ü lt H arry m ellé , é s s z ed ett m ag án ak a k ru m plis v ag daltb ól. — M onstr o f ő zete
so kkal ro ssz ab b le tt, m in t a tié d : m ik or áttö ltö tte , fe lr o bban t az üveg , és
meg gyulla d t t ő le a t a lá rja .
— M ié rt c so dálk ozo l? — m oro gta H arry . — M ik or v olt P ito n ig azsá g os
vele m ?
Erre a ztá n n eh éz v olt m it f e le ln i, h is z en a v ak i s l á th atta , h ogy P ito n a z e ls ő
év e ls ő ó rá já tó l u ta zik H arry re .
— R em élte m , h ogy a z id én e g y k ic sit n orm ális a b b le sz — c só válta a f e jé t
Herm io ne. — M iv el h ogy… — L opva k örü ln ézett; m elle ttü k k éto ld alt h at- h at
hely ü re s v olt, é s é p p s e n ki n em h ala d t e l a z a sz ta l m elle tt. — M iv el h ogy b en ne
van a R en dben , m eg m in den .
— Sárk án yból nem le sz goly m ók — bölc se lk ed ett Ron. — N ek em
külö nben is m in dig az v olt a v éle m én yem , h ogy D um ble d ore -n ak n em k én e
meg bíz n ia P ito nban . M i b iz o nyítja , h ogy t é n yle g n em T udjá to kkin ek d olg ozik ?
— A rra m ég nem gondoltá l — sz ó lt bossz ú sa n H erm io ne — hogy
Dum ble d ore e se tle g t ö bb b iz o nyíté k ot i s t u d, c sa k n em o sz tja m eg v ele d ?
Ronnak m ár a n yelv e h eg yén v olt a v ála sz , d e H arry m eg elő zte .
— H ag yjá to k m ár a b ba, jó ? — c sa tta n t f e l. ( K ét b ará tja m eg ütk özv e n ézett
rá .) — Ö t p erc ig s e b ír já to k k i v esz ek ed és n élk ül. M eg őrü lö k t ő le te k !
Azzal fe lp atta n t fé lig te li tá n yérja m ellő l, vállá ra vete tte tá sk ájá t, és
fa k ép nél h ag yta b ará ta it.
A m árv án ylé p cső n k ette sé v el sz ed te a fo kokat, a le fe lé ig yek vő d iá k okat
kerü lg etv e. H ir te le n t á m ad t d ühe m ég m in dig n em p áro lg ott e l, s a h ogy f e lid ézte
Ron és H erm io ne d öbben t te k in te té t, b ossz ú s elé g té te lt érz ett. M eg érd em lik ,
gondolta . M ié rt n em tu dnak b ék éb en m ara d ni? F oly to n p is z k áljá k e g ym ást… A
fa lr a m ász ik t ő lü k a z e m ber!
Az e g yik lé p cső fo rd uló ban e lh ala d t S ir C ad ogan p ortr é ja m elle tt. A lo vag
fe n yeg ető en r á zta f e lé k ard já t.

— G yere id e, n yúls z ív ű p ór! — h ars o gta sis a k ro sté ly a m ögül. — K üzd j
meg v ele m !
Harry a zo nban ü gyet s e v ete tt r á . S ir C ad ogan á ts z ala d t a s z o m sz éd k ép be,
hogy üld öző be veg ye. Á m an nak la k ója , eg y dühös fa rk ask uty a rö vid úto n
vis sz ak erg ette ő t a s a já t k ere te i k özé.
Harry az eb éd sz ü net hátr a le v ő ré sz ét m ag án yosa n tö ltö tte az ész ak i
to ro nybeli csa p óajtó ala tt, s m ik or becsö ngette k , els ő kén t m ász o tt fe l az
ezü stlé tr á n S ybill T re la w ney t a n te rm éb e.
A j ó slá sta n t m ajd nem a n nyir a u tá lta , m in t a b ájita lta n t — n em u to ls ó so rb an
azért, m ert T re la w ney p ro fe ssz o r re n dsz ere se n m eg jó so lta a z ő k ora i h alá lá t. A
ta rk a k en dős, g yöngyso ro kkal te le ag gato tt n yak ú, so ván y ta n árn ő sz em üveg e
mögött a s z em e h ata lm asn ak t ű nt, s e ttő l ú gy f e ste tt, m in t e g y ó riá si r o var. M ik or
Harry b elé p ett a te re m be, T re la w ney a z e ls z ó rta n á lló a sz ta lk ák k özö tt sé tá lt,
karjá n eg y ra k ás kopott, bőrk öté se s könyvvel, s m in den asz ta lr a le te tt eg y
köte te t. A ken dővel le ta k art lá m pák és az illa to sító val m eg hin te tt, pis lá k oló
kan dalló tű z d ere n gő fé n yéb en H arry nek s ik erü lt é sz re v étle n ül le ü ln ie a z e g yik
asz ta lh oz, íg y k ösz ö nnie s e k elle tt. A k övetk ező ö t p erc b en a c so port tö bbi ta g ja
is b efu to tt.
Ron b ed ugta a fe jé t a csa p óajtó n, m eg kere ste te k in te té v el H arry t, m ajd
eg yen ese n f e lé i n dult — p onto sa b ban s z la lo m ozn i k ezd ett a z a sz ta lo k, s z ék ek é s
kem én yre t ö m ött p uff o k k özö tt.
— M ár n em v esz ek sz ü nk H erm io név al — j e le n te tte .
— Ö rü lö k… — m oty ogta H arry .
— D e H erm io ne a zt m ondja , jó le n ne, h a te s e m in dig r a jtu nk tö lte n éd k i a
dühödet — f o ly ta tta R on.
— N em i g az, h ogy… — k ezd te i n gerü lte n H arry .
— É n csa k áta d ta m az ü zen ete t — sz ak íto tta fé lb e R on. — E gyéb kén t
eg yeté rte k v ele . N em m i t e h etü nk r ó la , h ogy S eam us m eg P ito n f e lb ossz an to tt.
— N em m ondta m , h ogy…
— K ösz ö nte le k ben nete k et, gyerm ek eim ! — búgta a tő le m eg sz o kott,
tú lv ilá g i s tílu sb an T re la w ney. H arry e lh allg ato tt, le n yelv e s z ég yen nel k ev ere d ő
in gerü lts é g ét. — Itt v ag yto k h át az id ei els ő jó slá sta n órá n . T erm ész ete se n a
sz ü nid őben is fig yele m mel k ís é rte m so rs o to kat, s ö rö m mel lá to m , h ogy m in d
ép en és eg ész sé g ese n vis sz até rte te k a R oxfo rtb a — ah ogy azt pers z e elő re
tu dta m .
— A z a sz ta lo to kon fe k vő k önyv In ig o Im ag o m űve, a z
Álo m a jó slá sb an
.
Az álo m fe jté srő l, m ely a jö vő k uta tá sá n ak eg yik le g kézen fe k vőbb m ódsz ere ,
nag y v aló sz ín űsé g gel a z R BF-v iz sg áto kon is s z ó e sik m ajd — n em m in th a é n a
jó slá s sz en t m űvész eté n ek te ré n le g cse k ély eb b je le n tő sé g et is tu la jd oníta n ám

bárm if é le viz sg án ak . Aki a Látó Szem ad om án yát élv ezi, nem tö rő dik
biz o nyítv án yokkal és érd em je g yek kel. A z ig azg ató ú r azo nban ra g asz k odik a
fo rm asá g okhoz, íg y h át… — h ara p ta el T re la w ney a m ondatá t fe n ső bbsé g es
sa jn álk ozássa l — m ajd fo ly ta tta : — K érle k , la p ozzáto k fe l a bev ezeté st, és
is m erk ed je te k m eg I m ag o á lo m fe jté s-e lm éle té v el. U tá n a a lk ossa to k p áro kat, é s a
könyv s e g íts é g év el é rte lm ezzéte k e g ym ás l e g utó bbi é ji l á to m ásá t.
Harry nek e g yetle n d olo g te ts z ett e b ben a z ó rá b an : h ogy n em d upla v olt.
Mir e a c so port v ég zett a k önyv b ev ezeté sé n ek e lo lv asá sá v al, m ár c sa k a lig tíz
perc m ara d t a z á lo m fe jté sre . A s z o m sz éd a sz ta ln ál N ev ille r é sz le te se n b esz ám olt
Dean nek lid érc es á lm áró l, a m ib en e g y h ata lm as o lló a n ag ym am ája le g sz eb b
kala p já t v is e lte , H arry é s R on v is z o nt c sa k b ám ulta k e g ym ásra .
— M ondj te e g y á lm ot — s z ó lt v ég ül R on. — É n m in dig e lf e le jte m ő ket
re g gelr e .
— G ondolk ozz, e g yre b iz to s e m lé k sz el.
Harry nek esz e ág áb an se v olt elm esé ln i az álm ait. A zt, h ogy m it je le n t
re n dsz ere se n v is sz até rő , te m ető s ré m álm a, m ag átó l is tu dta — n em s z o ru lt rá ,
hogy R on, T re la w ney v ag y e g y o sto ba á lm osk önyv f e jts e m eg n ek i.
Ron h om lo kát r á n co lv a k uta to tt a z e m lé k ezeté b en .
— N a jó … eg yik éjje l azt álm odta m , h ogy k vid dic se zem . V ajo n ez m it
je le n t?
— Biz to s vala m i oly asm it, hogy nem so kára fe lf a l té g ed eg y óriá si
gum ic u kor — dörm ögte H arry , m ik özb en unotta n fe lla p ozta az Á lo m a
jó slá sb an t.
A le g kev ésb é se volt sz ó ra k ozta tó álo m motív um okat kik ere sg éln i a
könyvben , s a z s e v id íto tta f e l H arry t, h ogy T re la w ney á lo m nap tá r v ezeté sé t a d ta
fe l nek ik eg y hónap ra való házi fe la d at gyan án t. K ic se n geté s utá n R onnal
els ő kén t m ász ta k l e a l é p cső n.
— É sz re v ette d , m áris m en nyi le ck ét kap tu nk? — m érg elő dött R on. —
Bin ns fé lm éte re s e ssz ét k ér a z ó riá so k h áb orú ir ó l, P ito nnak n eg yven c en tit k ell
ír n unk a hold kő hasz n ála tá ró l, és erre m ost m ég álm okat is gyűjts ü nk
Tre la w ney nak ! Ig azu k volt F re d ék nek : sz ö rn yű ez az R BF-h is z ti! H a az az
Um brid ge i s f e la d v ala m it, m eg őrü lö k…
Mik or b elé p te k a s ö té t v ará zsla to k k iv éd ése te re m be, U m brid ge p ro fe ssz o r
már a t a n ári a sz ta l m ögött ü lt. I s m erő s, r ó zsa sz ín ű k ard ig án já t v is e lte , s o tt v olt a
hajá b an a fe k ete b árs o nym asn i, a m it H arry m ost is e g y h ata lm as v ara n gy fe jé n
ücsö rg ő l é g ynek l á to tt.
A c so port v is z o nyla g fe g yelm ezette n v onult b e a te re m be. N em á rto tt a z
óvato ssá g , h is z U m brid ge m ég i s m ere tle n e lle n fé l v olt.
— Jó nap ot kív án ok m in den kin ek ! — sz ó la lt m eg a ta n árn ő, m iu tá n

elf o gla ltá k a h ely üket.
Néh án yan m oty ogva v is sz ak ösz ö nte k n ek i.
— A ja ja j… ! — c só válta a fe jé t U m brid ge. — E z b iz o ny e lé g so ván yra
sik erü lt. H an gosa n é s é rth ető en m ondjá to k: „ Jó n ap ot, U m brid ge p ro fe ssz o r!”
Pró bálju k m eg m ég e g ysz er, r e n dben ? J ó n ap ot m in den kin ek !
— J ó n ap ot, U m brid ge p ro fe ssz o r! — z en gte a k óru s.
— Íg y m in djá rt m ás — b ólin to tt n eg éd es m oso lly al U m brid ge. — N em is
volt o ly an n eh éz, u gye? M ost p ed ig p álc át a t á sk áb a, é s p en nát v esz ü nk e lő .
A c so portb ól tö bben f in to ro gva ö ssz en ézte k ; s o se m f o rd ult m ég e lő , h ogy a
„p álc át a tá sk áb a” p ara n cso t é lv ezh ető ó ra k övette v oln a. H arry p en nát, tin tá t é s
perg am en t b án yász o tt k i a h átiz sá k já b ól.
Um brid ge kin yito tta kézitá sk ájá t, kiv ette belő le sa já t, fe ltű nően rö vid
vará zsp álc ájá t, és nag yot koppin to tt vele a tá b lá ra . A zo n eg y sz em pilla n tá s
múlv a a z a lá b bi s z ö veg j e le n t m eg :
Söté t v a rá zsla to k k iv éd ése — V is sza té ré s a z a la pokh oz
— Ha jó l se jte m , a sö té t vará zsla to k kiv éd ésé rő l sz erz ett ed dig i
is m ere te ite k m eg le h ető se n re n dsz erte le n ek és hiá n yosa k . — U m brid ge az
osz tá ly f e lé f o rd ult, s ö ssz ek ulc so lta a k ezét. — É ven kén t m ás t a n ár f o gla lk ozo tt
vele te k , s közü lü k tö bben nem ta rto ttá k mag ukat a min is z té riu m álta l
jó váh ag yott ta n te rv hez. E nnek s a jn ála to s k övetk ezm én yek én t tu dáso to k m essz e
elm ara d a z R BF-v iz sg a é v éb en e lv árh ató s z in ttő l. B iz o nyára ö rö m mel h alljá to k,
hogy a pro blé m át orv oso ln i fo gju k. Id én m ár eg y gondosa n fe lé p íte tt,
elm éle tk özp ontú , a m in is z té riu m i e lv ek kel ö ssz h an gban á lló ta n m en ete t k övetv e
is m erk ed hette k a d efe n zív m ág iá v al. K ére m , m áso ljá to k l e a z a lá b bia k at!
Azzal is m ét rá k oppin to tt a tá b lá ra . A z els ő sz ö veg eltű nt, s a hely én
meg je le n te k a „ ta n tá rg yi c élk itű zése k ”.
1. A d efe n zív m ágia e lm éle ti a la pja in ak m eg is m eré se .
2. A defe n zív mágia jo gsze rű haszn ála tá t le h ető vé te vő hely ze te k
fe lis m eré sé n ek e ls a já títá sa .
3. A d efe n zív m ágia h ely én ek m eg hatá ro zá sa a b űbájh aszn ála tá ban.
Két p erc ig a p erg am en t k ap aró to llh eg yek z aja tö ltö tte b e a te rm et. M ik or
min den ki v ég zett a h áro m p ont l e m áso lá sá v al, U m brid ge e g y k érd ésse l f o ly ta tta :
— M in den kin ek v an p éld án ya W ilb ert F ush el
A d efe n zív m ágia e lm éle te
cím ű k önyvéb ől?

A c so port i g en lő en m org ott.
— P ró bálju k m eg ú jr a , r e n dben ? — m ondta U m brid ge. — H a f e lte sz ek e g y
eld önte n dő kérd ést, ak kor az „Ig en , U m brid ge pro fe ssz o r!” és a „N em ,
Um brid ge p ro fe ssz o r!” v ála sz o k e g yik ét v áro m . N os: m in den kin ek v an p éld án ya
Wilb ert F ush el A d efe n zív m ág ia e lm éle te c ím ű k önyvéb ől?
— I g en , U m brid ge p ro fe ssz o r! — f e le lte k óru sb an a c so port.
— H ely es — b ólin to tt U m brid ge. — N yis sá to k k i a k önyvet az ö tö dik
old alo n, és ö nálló an o lv assá to k el „A z ala p okró l k ezd őknek ” cím ű fe je zete t.
Kére m , m ellő zzéte k a b esz élg eté st!
Um brid ge otth ag yta a tá b lá t, le ü lt a ta n ári asz ta lh oz, és az osz tá ly ra
mere sz te tte dülle d t, tá sk ás vara n gysz em ét. H arry fe lla p ozta a könyvben az
ötö dik o ld alt, é s h ozzák ezd ett a z o lv asá sh oz.
A sz ö veg kéts é g beejtő en unalm as volt, vete k ed ett Bin ns pro fe ssz o r
elő ad ása iv al. H arry p ár p erc a la tt e lju to tt a b ba a z á lla p otb a, m ik or m ár tiz ed ik
olv asá sra i s c sa k a z e ls ő n éh án y s z ó t f o gta f e l a m ondato kból. T elt- m últ a z i d ő, s
a t e re m ben n ém a c se n d h onolt.
Ron a pen nájá v al já ts z o tt, és ré v ed ő te k in te tte l bám ulta az eg yik old al
közep ét. H arry m ost jo bbra nézett — és a cso dálk ozás m ag áh oz té ríte tte
káb ula tá b ól. H erm io ne k i s e n yito tta a k önyvét; c sa k ü lt, é s f é l k ezét a m ag asb a
em elv e U m brid ge-e t n ézte .
Harry n em e m lé k ezett rá , h ogy H erm io ne v ala h a is e lle n kezett v oln a, h a
olv asá sra s z ó líto ttá k fe l — d e m ég a rra s e , h ogy a lá n y n e n yito tt v oln a k i e g y
könyvet, ha az kartá v ols á g on belü l kerü lt hozzá. K érd ő te k in te té re azo nban
Herm io ne csa k m eg rá zta a fe jé t, je le zv e, h ogy n em ó hajt m ag yará zk odni, és
to váb b f ix ír o zta a t a n árn őt, a k i v is z o nt t ü nte tő en m ásfe lé n ézett.
Jó n éh án y p erc te lt e l íg y, s e zala tt a h ely zet c sa k a n nyib an v álto zo tt, h ogy
már n em c sa k H arry f ig yelte H erm io nét. S zem lá to m ást e g yre tö bben v élté k ú gy,
hogy a n ém a p árb aj jo bb s z ó ra k ozást íg ér, m in t a z u nalm as m ondato k v ég te le n
so ra .
Mik or a c so portn ak m ár t ö bb m in t a f e le H erm io nét n ézte , U m brid ge r á jö tt,
hogy m ódsz ere n em v ezet e re d m én yre .
— S zere tn él k érd ezn i v ala m it a z e ls ő f e je zette l k ap cso la tb an , k ed vese m ? —
fo rd ult H erm io néh oz, o ly an a rc o t v ág va, m in th a a k kor tű nt v oln a c sa k f e l n ek i,
hogy a l á n y j e le n tk ezik .
— N em , a k érd ése m n em a f e je zette l k ap cso la to s — f e le lte H erm io ne.
— A kkor a tü re lm ed et kére m . — U m brid ge kiv illa n to tta ap ró , heg yes
fo gait. — M ost o lv asu nk, d e a z ó ra v ég én s z ív ese n m eg hallg atla k .
— A ta n tá rg yi célk itű zése k rő l sz ere tn ék kérd ezn i vala m it — m ondta
Herm io ne.

Um brid ge s z em öld öke a h om lo ka k özep ére s z ala d t.
— M eg tu dhatn ám a n ev ed ?
— H erm io ne G ra n ger.
— N os, H erm io ne, ú gy v éle m , a c élo k v ilá g osa k — je le n te tte k i U m brid ge
neg éd ese n , d e h atá ro zo tta n .
— N ek em s a jn os n em — f o ly ta tta s z em re b ben és n élk ül H erm io ne. — N em
érte m , m ié rt n em s z ere p el k öztü k a v éd ek ező b űbájo k h asz n ála ta .
Szav ait néh án y m áso dperc es cse n d követte . Ez ala tt az id ő ala tt a
cso portb ól tö bben is a tá b lá ra nézte k , és újr a elo lv astá k a ta n tá rg yi
célk itű zése k et.
— A v éd ek ező b űbájo k h asz n ála ta ? — is m éte lte k unco gva U m brid ge. —
Nos, n em h in ném , h ogy eb ben a te re m ben b árm i elle n is v éd ek ezn i k elle n e.
Vag y a ttó l t a rta sz , h ogy m eg tá m ad nak ó ra a la tt?
— N em f o gunk v ará zso ln i? — k érd ezte m eg rö könyödve R on.
— A z é n ó rá m on a d iá k j e le n tk ezik , h a s z ó ln i s z ere tn e, k ed ves…
— R on W easle y — m uta tk ozo tt b e R on, i m már f e le m elt k ézzel.
Um brid ge pro fe ssz o r m ég sz éle se b b m oso ly ra húzta bék asz ájá t, háta t
fo rd íto tt n ek i. H arry é s H erm io ne k eze r ö gtö n a m ag asb a le n dült. U m brid ge e g y
hossz ú pilla n atig H arry re sz eg ezte dülle d t sz em ét, aztá n is m ét H erm io néra
nézett.
— T essé k , k ed vese m . M ég v ala m it s z ere tn él k érd ezn i?
— Ig en — b ólin to tt H erm io ne. — M ir e v aló a s ö té t v ará zsla to k k iv éd ése
ta n tá rg y, h a n em a rra , h ogy g yak oro lju k a v éd ek ező b űbájo kat.
— T e a m in is z té riu m ban k ép zett p ed ag ógia i sz ak értő v ag y? — k érd ezett
vis sz a h ig gad ta n U m brid ge.
— N em , d e…
— N os, a k kor a ttó l t a rto k, n em a t e d olg od m eg hatá ro zn i, h ogy „ m ir e v aló ”
vala m ely ta n tá rg y. A z új ta n te rv ünket nála d so kkal öre g eb b és bölc se b b
vará zsló k d olg oztá k k i. B iz to nsá g os, v esz ély te le n m ódon f o gto k m eg is m erk ed ni
a d efe n zív m ág iá v al…
— A nnak m i érte lm e v an ? — sz ó lt k özb e H arry . — H a m eg tá m ad nak
min ket, a z n em l e sz …
— N em lá tta m a k ezed , H arry P otte r! — sz ak íto tta fé lb e é n ek lő h an gon
Um brid ge.
Harry g yors a n f e le m elte a k ezét. U m brid ge e zú tta l i s t ü nte tő en e lf o rd ult, d e
most m ár m in den fe lé f e lta rto tt k ezek et l á to tt.
— B em uta tk ozn ál? — n ézett r á D ean re .
— D ean T hom as v ag yok.
— T essé k , D ean .

— S zerin te m H arry nek ig aza v an . H a m eg tá m ad nak m in ket, a z n em le sz
vesz ély te le n .
— T őle d is m eg kérd ezem — d uru zso lta id eg esítő m oso lly al U m brid ge. —
Tarta sz t ő le , h ogy t á m ad ás é r a z ó rá m a la tt?
— N em , d e…
Um brid ge e g y i n té sse l e lh allg atta tta .
— N em k ív án om b ír á ln i a z i s k ola v ezeté sé t — m ondta f a n yar m oso lly al —
de a zo k k özü l, a k ik e zt a tá rg yat ta n íto ttá k n ek te k , e b ben ig en csa k fe le lő tle n ek
volta k . M i t ö bb, a k ad t k öztü k — i tt m eg en ged ett m ag án ak e g y k unco gást — e g y
re n dkív ül v esz ély es f é lv ér i s .
— H a L upin p ro fe ssz o rró l b esz él — f o rty an t f e l D ean — ő v olt a l e g jo bb…
— Je le n tk ezü nk, Dean ! Teh át… ed dig i ta n ára ito k oly an bűbájo kkal
is m erte tte k m eg b en nete k et, a m ely ek a k oro to knál f o gva tú l b onyolu lta k v olta k
nek te k — ső t, a k ad ta k k öztü k e g yen ese n é le tv esz ély ese k is . T an ára ito k rá to k
ije sz te tte k , elh ite tté k vele te k , hogy sz in te nap onta ér m ajd ben nete k et sö té t
tá m ad ás…
— N em í g y v olt! — f a k ad t k i H erm io ne. — C sa k a zért…
— N em l á to m a k ezed et!
Herm io ne f e lte tte a k ezét, U m brid ge p ed ig e lf o rd ult.
— Ú gy tu dom , h ogy a z e lő döm n em csa k h ogy m eg is m erte te tt b en nete k et
eg yes t ilto tt á tk okkal, d e e g yen ese n r a jta to k m uta tta b e ő ket.
— D e ró la k id erü lt, h ogy ő rü lt — m uta to tt rá D ean . — E gyéb kén t p ed ig
nag yon s o kat t a n ultu nk t ő le .
— E lő bb j e le n tk ezü nk, a ztá n b esz élü nk, D ean ! — é n ek elte U m brid ge. — A
min is z té riu m állá sp ontja sz erin t ala p os elm éle ti tu dás bir to káb an le tu djá to k
te n ni a v iz sg áto kat, s e zzel o kta tá so to k e lé ri c éljá t… M uta tk ozz b e, k érle k —
te tte h ozzá a j e le n tk ező P arv atir a n ézv e.
— P arv ati P atil v ag yok, és azt sz ere tn ém k érd ezn i, h ogy n em le sz -e az
RBF-v iz sg án ak g yak orla ti r é sz e is . Ú gy tu dom , m eg k ell m ajd m uta tn unk, h ogy
té n yle g v ég re t u dju k-e h ajta n i a z e lle n átk okat.
Um brid ge k ész en á llt a v ála ssz al.
— H a e ls a já títjá to k a z e lm éle te t, te rm ész ete se n k ép ese k le sz te k e lv ég ezn i a
vará zsla to kat a v iz sg án b iz to síto tt s p eciá lis k örü lm én yek k özö tt.
— A nélk ül, h ogy e lő tte g yak oro ltu nk v oln a? — h ite tle n ked et P arv ati.
— I s m étle m , h a e ls a já títjá to k. a z e lm éle te t…
Harry f e le m elte a k ezét, d e n em v árta m eg , h ogy s z ó líts á k .
— D e h át a z i s k olá n k ív ül m ir e m eg yünk a z e lm éle tte l?
Um brid ge f e ls z eg te a f e jé t.
— E gyelő re i s k olá b an v ag y, P otte r — f e le lte h ig gad ta n .

— A kkor n em i s k ell f e lk ész ü ln ünk a rra , a m i o dak in t v ár r á n k?
— S em mi n em v ár r á to k o dak in t.
— S em mi? — is m éte lte H arry . A z in dula t, a m i e g ész n ap f e sz íte tte , k itö rn i
kész ü lt b elő le .
— V éle m én yed s z erin t k in ek á lln a s z án dék áb an g yere k ek et m eg tá m ad ni?
— k érd ezte U m brid ge h átb orz o ngató an m ézesm ázo s h an gon.
— K in ek is , lá ssu k csa k … — dörm ögte tö pre n gő fin to rra l H arry . —
mondju k… V old em ort n ag yúrn ak !
Ronnak ela k ad t a lé le g zete ; L av en der B ro w n sik kan to tt eg yet; N ev ille
le ese tt a sz ék rő l — U m brid ge p ro fe ssz o r e lle n ben m eg se re zzen t, ső t g onosz
elé g ed etts é g ü lt k i a z a rc ára .
— T íz p ont a G rif f e n déltő l, P otte r.
A te re m ben n ém a csö nd le tt. M in den ki v ag y U m brid ge-re v ag y H arry re
nézett.
— É s m ost s z ere tn ék t is z tá zn i n éh án y d olg ot.
Um brid ge f e lá llt, é s t ö m zsi u jja it a z a sz ta l l a p já ra t á m asz to tta .
— A zt m ondtá k nek te k , hogy eg y biz o nyos sö té t vará zsló fe ltá m ad t
halo tta ib ól…
— N em v olt h alo tt — j a v íto tta k i m érg ese n H arry .
— D e ig en is — A v is e lk ed ése d m áris tíz p ontjá b a k erü lt a h ázad nak , n e
fe sz íts d to váb b a húrt! — dará lta U m brid ge, rá se nézv e H arry re . — m in t
mondta m , ú gy in fo rm álta k b en nete k et, h ogy e g y b iz o nyos s ö té t v ará zsló is m ét
közö ttü nk g ará zd álk odik . E z a z á llítá s h azu g…
— N em h azu gsá g ! — c sa tta n t f e l H arry . — L átta m ő t, m eg küzd ötte m v ele !
— B ünte tő fe la d at, P otte r! — v ág ta rá d ia d alm asa n U m brid ge. — h oln ap
délu tá n öt óra k or várla k a sz o bám ban . Is m étle m : az állítá s hazu gsá g . A
Mág ia ü gyi M in is z té riu m biz to sít ben nete k et ró la , hogy nem kell ta rta n oto k
se m mily en s ö té t v ará zsló tó l. A ki m ég is n yugta la n kodik , a z k ere sse n fe l e n gem
biz alo m mal ta n ítá si id őn kív ül. H a bárk i bárm ily en fe ltá m ad t sö té t vará zsló
ré m kép év el ije sz tg et ben nete k et, csa k sz ó lja to k nek em . A zért jö tte m , hogy
se g íts e k . A b ará to to k v ag yok. É s m ost, le g yete k s z ív ese k fo ly ta tn i a z o lv asá st.
Ötö dik o ld al, „ A z a la p okró l k ezd őknek ”.
Azzal v is sz aü lt a z a sz ta la m ögé — H arry v is z o nt f e lá llt. E gysz erre m in den
sz em r á sz eg ező dött. S eam us f é le le m mel v eg yes á m ula tta l n ézett r á .
— N e c sin áld , H arry ! — s u tto gta H erm io ne. T alá rja u jjá n ál f o gva p ró bálta
vis sz ah úzn i H arry t a s z ék re , d e a fiú e lr á n to tta a k ezét, é s re m eg ő h an gon íg y
sz ó lt:
— S zó val a t a n árn ő ú gy g ondolja , h ogy C ed ric D ig gory m ag átó l h alt m eg ?
A c so port m in den ta g já n ak e la k ad t a lé le g zete . R onon é s H erm io nén k ív ül

Harry se n kin ek nem besz élt közü lü k ró la , hogy ponto sa n m i tö rté n t C ed ric
halá lá n ak e sté jé n . A t e k in te te k U m brid ge f e lé f o rd ulta k , a k i v is z o nt H arry t n ézte
— i m már m oso ly ta la n a rc cal.
— C ed ric D ig gory tr a g ik us bale se tb en vesz te tte éle té t — je le n te tte ki
hűvöse n .
— M eg gyilk oltá k — fe le lte H arry . M in den p orc ik ája re m eg ett a d ühtő l,
még is n eh ezére ese tt k im ondan i ezek et a sz av ak at h arm in c k ív án csia n fü le lő
osz tá ly tá rs a e lő tt. — V old em ort ö lte m eg , é s e zt m ag a i s t u dja .
Um brid ge p ro fe ssz o r a rc a k if e je zéste le n m ara d t. H arry a rra s z ám íto tt, h ogy
a ta n árn ő r á o rd ít, d e n em íg y tö rté n t; U m brid ge a le g sz ir u posa b b k is lá n yhan gjá t
vette e lő :
— G yere i d e h ozzám , H arry d rá g ám !
Harry h átr a rú gta sz ék ét, m eg kerü lte k ét b ará tjá t, é s o dacsö rte te tt a ta n ári
asz ta lh oz. É re zte , h ogy m in den ki v is sz afo jto tt lé le g zette l fig yeli ő t, d e a n nyir a
dühös v olt, h ogy m ár e z s e é rd ek elte .
Um brid ge eg y kis te k erc s ró zsa sz ín perg am en t vett elő a re tik üljé b ől.
Kite ríte tte a z a sz ta lr a , m eg m árto tta p en nájá t, é s í r n i k ezd ett.
Egész en k özel h ajo lt a la p hoz, íg y H arry n em lá th atta , m it ír. A te re m ben
ném a cse n d volt. K örü lb elü l eg y perc m úlv a a ta n árn ő fe le g yen ese d ett,
össz ecsa v arta a perg am en t, m ajd pálc ájá v al m eg érin te tte a te k erc se t. A
perg am en la p h en gerré z áru lt, m in th a ö ssz eh eg esz te tté k v oln a a s z éle it.
— V id d e l e zt M cG ala g ony p ro fe ssz o rn ak , k ed vese m — s z ó lt U m brid ge, é s
Harry f e lé n yújto tta a le v ele t. H arry s z ó n élk ül á tv ette , s a rk on f o rd ult, b ará ta ir a
vis sz a s e n ézv e k im en t a t e re m ből, é s b ev ág ta m ag a m ögött a z a jtó t.
Seb es lé p te k kel in dult e l a fo ly osó n, d ühöse n m ark olv a a M cG ala g onynak
sz ó ló le v ele t. Az els ő sa rk on aztá n eg yen ese n bele ro han t Hóborc b a, a
kopogósz elle m be. A s z éle s s z ájú e m berk e h áto n fe k ve le b eg ett a le v eg őben , é s
tin tá sü veg ek kel z so nglő rk ödött.
— N in i! Ic ip ic i P ottip uty i! — k orn yik álta , s k özb en ele jte tt k ét ü veg et.
Azo k ö ssz etö rte k a k őpad ló n, és tin tá v al frö csk ölté k b e a fa la t. H arry d ühös
kiá ltá ssa l f é lr e u gro tt.
— H ag yd a b ba, H óborc !
— H ohó, dúl- fú l a kis bolo ndgom ba! — hars o gta a kop ogósz elle m .
Hátr á lv a r e p ült a to váb bsie tő H arry e lő tt, s v ig yoro gva b ele b ám ult a z a rc áb a. —
Mi b án tja a le lk ecsk éd et? H an gokat h alla sz ? L áto m ása id v an nak ? V ag y m eg in t
fu rc sá n f o ro g… — i tt c sú fo ló dva f ú jt e g yet — … a n yelv ed ?
— A zt m ondta m , h ag yj b ék én ! — k ia b álta H arry , m ik özb en f u tv a s z ed te a
lé p cső fo kokat, de H óborc o t nem tu dta le rá zn i. A sz elle m a hátá ra fe k üdt,
le sz án kázo tt m elle tte a l é p cső korlá to n, é s k özb en é n ek elt:

Hazu gnak t a rtjá k a P otty f iú t!
Já ts sz a a m érg ese t, a s z o m orú t!
Csa k H óborc k a t u dja , h ogy m eg bolo ndúút!
— F ogd b e a s z ád ! — o rd íto tta H arry .
A b al o ld alo n k itá ru lt e g y a jtó , é s M cG ala g ony lé p ett k i ra jta m ogorv a s
kis sé z ak la to tt a rc cal.
— M it o rd ib ál itt, P otte r? — d örre n t rá H arry re . (H óborc ad dig ra k éje s
kacag ássa l e ls z ele lt.) — M ié rt n in cs ó rá n ?
Harry d aco sa n k ih úzta m ag át.
— A t a n árn őhöz k üld te k — f e le lte .
— M i a z, h ogy h ozzám k üld té k ? K i k üld te h ozzám ?
Harry átn yújto tta Um brid ge le v elé t. M cG ala g ony sz em öld ökrá n co lv a
elv ette , eg y pálc am ozd ula tta l kin yito tta , és olv asn i kezd te . Szem e se b ese n
mozg ott s z ö gle te s s z em üveg e m ögött, é s e g yre j o bban ö ssz esz ű kült.
— J ö jjö n b e, P otte r!
Harry követte a ta n árn őt a dolg ozó sz o báb a. — N os? — fo rd ult hozzá
McG ala g ony. — I g az e z?
— M ic so da? — k érd ezett v is sz a H arry , a k elle té n él k ic sit m ogorv áb ban . —
Mi, t a n árn ő? — v álto tt u dvaria sa b b h an gra .
— I g az, h ogy k ia b ált U m brid ge p ro fe ssz o rra l?
— I g en .
— A s z em éb e m ondta , h ogy h azu dik ?
— I g en .
— M eg m ondta n ek i, h ogy Ő , A kit N em N ev ezü nk N ev én v is sz até rt?
— I g en .
McG ala g ony p ro fe ssz o r le ü lt a z ír ó asz ta lá h oz, s e g y d ara b ig n ém án n ézte
Harry t. A zu tá n í g y s z ó lt:
— E gyen e g y k ek sz et, P otte r!
— T essé k ?
— E gyen e g y k ek sz et! — is m éte lte tü re lm etle n ül M cG ala g ony, é s e g y s k ót
kock ás f é m dobozra m uta to tt, a m i a z e g yik p erg am en halo m te te jé n á llt. — Ü ljö n
le !
Harry n em é rte tte a d olg ot; u gyan úgy m eg zav aro dott, m in t a k kor ré g en ,
mik or f e n yíté sre s z ám íto tt, é s h ely ette M cG ala g ony k özö lte v ele , h ogy j á ts z h at a
Grif f e n dél k vid dic sc sa p atá b an . M in den ese tr e le ü lt a ta n árn ővel s z em ben , é s v ett
a d obozb ól e g y g yöm bére s g yík ot.
McG ala g ony l e te tte U m brid ge l e v elé t, é s H arry re f ü ggesz te tte t e k in te té t.

— Ó vato sn ak k ell l e n nie , P otte r.
Harry l e n yelte a f a la to t, é s c so dálk ozv a a t a n árn őre m ere d t.
McG ala g ony nem a tő le m eg sz o kott, patto gós stílu sb an besz élt, han em
lá g y, k ic sit a g gódó h an gon.
— H a fe g yelm ezetle n ked ik D olo re s U m brid ge órá já n , an nak so kkal
sú ly osa b b k övetk ezm én ye i s l e h et, m in t a p ontle v onás é s a b ünte tő fe la d at.
— M ir e g ondol, t a n árn ő?
— H asz n álja a fe jé t, Potte r! — csa tta n t fe l M cG ala g ony, vis sz até rv e
sz o káso s stílu sá h oz. — N ag yon jó l tu dja , h onnan jö tt D olo re s U m brid ge, és
tu dja , k in ek t e sz j e le n té st.
Kic sö ngette k . Föntr ő l, le n tr ő l és m in den ir á n yból ele fá n tc so rd át id éző
lá b dobogás h alla ts z o tt — a p ad okból f e lá lló d iá k ok z aja .
McG ala g ony i s m ét a l e v élb e p illa n to tt.
— Itt az áll, hogy bünte tő m unkát kell vég ezn ie a hét m in den nap já n ,
holn ap i k ezd ette l — m ondta .
— A h ét m in den n ap já n ? — is m éte lte m eg rö könyödve H arry . — D e h át,
ta n árn ő… n em t u dná…
— N em t u dnám — f e le lte k urtá n M cG ala g ony.
— D e…
— U m brid ge p ro fe ssz o r a ta n ára , jo ga v an b ünte tő fe la d ato t a d ni m ag án ak .
Holn ap d élu tá n ö t ó ra k or j e le n tk ezzen a s z o bájá b an . É s j e g yezze m eg : j o bb l e sz ,
ha v ig yáz D olo re s U m brid ge-d zse l.
— D e h át i g azat m ondta m ! — h áb org ott H arry . — V old em ort v is sz até rt, e zt
a t a n árn ő i s t u dja , D um ble d ore p ro fe ssz o r i s t u dja …
— A z é g sz ere lm ére , P otte r! — sz is z eg te M cG ala g ony, m iu tá n d ühöse n
meg ig azíto tta a s z em üveg ét (h átr a h őkölt u gyan is V old em ort n ev e h alla tá n ). —
Ne a zzal fo gla lk ozzo n, h ogy m i ig az é s m i n em ! H úzza m eg m ag át, é s ta rts a
kord áb an a z é rz elm eit!
Azzal fe lp atta n t a sz ék éb ől. O rrly ukai kitá g ulta k , sz ájá t pen gev ék onyra
sz o ríto tta . H arry i s f e lá llt.
— E gyen m ég e g y k ek sz et! — s z ó lt in gerü lte n M cG ala g ony, é s H arry f e lé
lö kte a d obozt.
— K ösz ö nöm , n em k ére k .
— N e g yere k esk ed je n !
Harry k iv ett e g y k ek sz et.
— K ösz ö nöm … — m oro gta .
— A z é v nyitó l a k om án n em f ig yelt o da D olo re s U m brid ge b esz éd ére ?
— D e ig en … — fe le lte b iz o nyta la n ul H arry . — A zt m ondta … h ogy m eg
fo gjá k tilta n i az újítá so kat… A z volt a lé n yeg , hogy… hogy a M ág ia ü gyi

Min is z té riu m b ele a k ar s z ó ln i a R oxfo rt d olg aib a.
McG ala g ony n éh án y m áso dperc ig v esé b e lá tó p illa n tá ssa l f ü rk ész te H arry t.
Vég ül sz ip ogott eg yet, m ajd ír ó asz ta lá t m eg kerü lv e az ajtó hoz lé p ett, és
kin yito tta .
— M in den ese tr e ö rü lö k, h ogy le g alá b b H erm io ne G ra n gerre o dafig yel —
mondta , é s i n te tt H arry nek , h ogy e lm eh et.

T iz en harm ad ik f e je zet
B ék a é s b ünte té s
Az a zn ap i v acso ra a n ag yte re m ben n em v olt é p p k elle m es é lm én y H arry
s z ám ára . U m brid ge-d zse l v ív ott s z ó csa tá já n ak h ír e m ég r o xfo rti m érc év el m érv e
i s v illá m gyors a n e lte rje d t, s ra jta m eg a k ét o ld alá n ü lő H erm io nén é s R onon
k ív ül s z in te m in den ki e rrő l s u sto rg ott a te re m ben . F urc sa m ód a le g tö bben m ég
t itk oln i s e p ró báltá k H arry e lő tt, h ogy r ó la b esz éln ek . É pp e lle n kező le g : m in th a
r e m élté k v oln a, h ogy H arry f e ld ühödik , m eg in t k ia b áln i k ezd , s íg y tő le m ag átó l
h allh atjá k a s z to rit.
— A zt m ondta , l á tta , m ik or C ed ric D ig gory t m eg ölté k …
— A zt á llítja , p árb ajo zo tt T udjá to kkiv el…
— N a p ers z e…
— H ig gyük i s e l, m i?
— S zerin te m á lm odta …
— C sa k a zt n em é rte m — m oro gta d ühöse n H arry , m iu tá n le te tte k ésé t é s
v illá já t (ú gyse tu dta hasz n áln i őket, an nyir a re m eg ett a keze) — hogy két
h ónap ja , a m ik or D um ble d ore m ondta , m ié rt h itté k e l a t ö rté n ete t…
— A z a gond, H arry , hogy sz erin te m nem hitté k el — sz ó lt sö té te n
H erm io ne.
Ő is le csa p ta k ésé t é s v illá já t; R on u gyan íg y te tt, b ár e lő tte v ete tt m ég e g y
v ág yak ozó p illa n tá st a lm ás l e p én ye m ara d ék ára . T ek in te te k s z ázai k övetté k ő ket,
a m in t k iv onulta k a n ag yte re m ből.
— M ié rt m ondta d , h ogy s z erin te d n em h itte k D um ble d ore -n ak ? — k érd ezte
H arry , m iu tá n m ag uk m ögött h ag ytá k a m árv án ylé p cső t.
— T e n em tu dod, m ily en v olt e z a d olo g k ív ülr ő l n ézv e — n ézett H arry
s z em éb e H erm io ne. — E gysz er csa k m eg je le n té l C ed ric h oltte sté v el… S en ki
n em lá tta , m i tö rté n t a la b ir in tu sb an . A ztá n jö tt D um ble d ore , a k i a zt á llíto tta ,
h ogy T udodki v is sz até rt, m eg ölte C ed ric et, é s p árb ajo zo tt v ele d .
— Í g y i s t ö rté n t! — c sa tta n t f e l H arry . — E z a z i g azsá g !
— T udom , h ogy e z a z i g azsá g , ú gyhogy l é g y s z ív es, n e h ara p d l e f e je m ! —
k érte f á jd alm as p illa n tá ssa l H erm io ne. — D e g ondolj c sa k b ele : m ie lő tt a d iá k ok
m eg em ész th etté k v oln a a h ír t, h azau ta zta k , é s u tá n a k ét h ónap on á t a zt o lv astá k
a z ú js á g ban , h ogy t e b olo nd v ag y, D um ble d ore p ed ig s z en ilis .
Üre s fo ly osó kon bak ta tta k a G rif f e n dél- to ro ny fe lé . H arry úgy ére zte ,
m in th a a ta n év e ls ő n ap ja e g y h étig ta rto tt v oln a — é s m ég n em is v olt v ég e:

le fe k vés e lő tt h ázi f e la d ato kat k elle tt í r n iu k.
jo bb s z em e f ö lö tt e g yre e rő sö dő, t o m pa, l ü kte tő f á jd alm at é rz ett.
Kövér D ám áh oz v ezető fo ly osó ra é rv e k in ézett a z e g yik e ső verte a b la k on:
Hag rid k unyhója m ég m in dig s ö té t é s e lh ag yato tt v olt.
— M im bulu s m im belto nia — m ondta H erm io ne, m eg elő zv e a K övér D ám a
kérd ésé t. A f e stm én y a jtó m ódjá ra k in yílt, s a h áro m j ó b ará t b em ász o tt a l y ukon.
A klu bhely is é g ben csa k néh án y em ber üld ögélt — a grif f e n déle se k
tö bbsé g e m ég ja v áb an vacso rá zo tt. Csá m pás, ak i ad dig a karo ssz ék ben
hev eré sz ett, m ost f e lk elt, d oro m bolv a g azd ája e lé k oco gott, m ajd m ik or H arry ék
elf o gla ltá k k ed ven c s z ék eik et a k an dalló m elle tt, H erm io ne ö lé b en ü tö tt ta n yát.
Harry a k im erü lts é g tő l z sib bad t a g gyal b ám ulta a t ü zet.
— H ogy en ged hette m eg ezt D um ble d ore !? — fa k ad t ki vára tla n ul
Herm io ne. R on é s H arry ö ssz ere zzen te k , C sá m pás p ed ig le u gro tt a z ö lé b ől, é s
sz em re h án yó p illa n tá st v ete tt rá . H erm io ne ak korá t csa p ott a sz ék k arfá já ra ,
hogy a k árp it ly ukaib ól p oty ogni k ezd ett a tö lté s. — H ogy e n ged heti, h ogy a z a
sz ö rn yű n ő t a n íts o n m in ket? R áad ásu l p ont a z R BF-é v ben !
— E ddig s e v olta k tú l jó s ö té t v ará zsla to k k iv éd ése ta n ára in k — v onta m eg
a v állá t H arry . — A z v an , a m it H ag rid m ondott: s e n kin ek n em k ell a z a z á llá s,
mert a zt h is z ik , á to k ü l r a jta .
— D e a k kor i s , h ogy l e h et f e lv en ni v ala k it, a k i e g yálta lá n n em h ag y m in ket
vará zso ln i? H ogy g ondolta e zt D um ble d ore ?
— R áad ásu l U m brid ge b esú gókat a k ar sz erv ezn i m ag án ak — te tte h ozzá
kom ora n Ron. — Em lé k ezte k ? Azt mondta , je le n ts ü k nek i, ha vala k i
Tudjá to kkir ő l b esz él.
— U gyan , R on, nyilv án való , hogy kém ked ni jö tt! — sz ó lt in gerü lte n
Herm io ne. — M i m ásé rt k üld te v oln a i d e C ara m el?
Ron m ár n yito tta a s z ájá t, h ogy v is sz av ág jo n, d e H arry g yors a n k özb esz ó lt:
— N eh ogy n ek em m eg in t v esz ek ed ni k ezd je te k ! I n káb b ír ju k m eg a le ck ét,
hogy l e g alá b b a zo n t ú lle g yünk…
Közb en m ár k ezd te k v is sz asz állin gózn i a z e m bere k a n ag yte re m ből. H arry
még v éle tle n ül se n ézett a p ortr é ly uk fe lé , d e ére zte , h ogy v onzza a tö bbie k
te k in te té t.
— M ely ik kel kezd jü k? P ito név al? — kérd ezte R on, és m eg m árto tta a
pen nájá t. — „ A h old kő… tu la jd onsá g ai… é s h asz n ála ta … a b ájita lf ő zésb en ” —
moty ogta , m ik özb en le ír ta a c ím et. — Íg y n i! — s a lá h úzta a m ondato t, m ajd
vára k ozv a n ézett H erm io néra .
— N a, m ely ek a h old kő t u la jd onsá g ai, é s m ir e h asz n áljá k a b ájita lf ő zésb en ?
Herm io ne azo nban nem fig yelt rá ; a hely is é g eg y tá v ola b bi ré sz e fe lé
sa n díto tt, a h ol F re d , G eo rg e é s L ee J o rd an ü lt e g y c sa p atn yi, á rta tla n te k in te tű

els ő s tá rs a sá g áb an . U tó bbia k m in d rá g ta k vala m it, am i kéts é g kív ül a Fre d
csu kló já n l ó gó n ag y p ap ír tá sk áb ól k erü lt e lő .
— S ajn álo m , d e e z m ár tö bb a s o knál! — s z ó lt k ip ir u lt a rc cal H erm io ne, é s
fe lá llt. — G yerü nk, R on!
— M i? … H ova… ? — R on m eg pró bálta a z é rte tle n t já ts z an i, d e g yors a n
belá tta , h ogy e zzel s e m mir e s e m eg y. — H ag yd, H erm io ne… N em s z ú rh atju k le
őket a zért, m ert é d essé g et o sz ta n ak .
— N ag yon jó l tu dod, h ogy a z n em é d essé g , h an em O rrv érz és O sty a v ag y
mit t u dom é n … R ókázó R ág csa v ag y…
— V ag y T ets z h alo tt T ab le tta — t ip pelt c se n dese n H arry .
Az e ls ő sö k, m in th a e g y lá th ata tla n p örö lly el so rb an le ü tö tté k v oln a ő ket,
alé lta n ro sk ad ta k ö ssz e a s z ék ükön. V olt, a k i le g uru lt a fö ld re , m áso k a k arfá ra
dőlte k . Volt, ak in ek még a nyelv e is kiló gott. Akik fig yelté k Fre d ék
meste rk ed ésé t, tö bbsé g ükben nev ette k a dolg on. H erm io ne elle n ben kih úzta
mag át, és odacsö rte te tt F re d hez és G eo rg e-h oz, ak ik m ost je g yzettö m bbel a
kezü kben v iz sg álg attá k a z á ju lt e ls ő sö ket.
Ron fé lig fe le m elk ed ett a sz ék éb en , n éh án y m áso dperc ig h ab ozo tt, a ztá n
odad örm ögte H arry nek :
— E gyed ül is e l tu dja in té zn i. — A zzal v is sz ah uppan t a k aro ssz ék be é s
ig yek ezett m in él m ély eb bre c sú sz n i b en ne.
— E lé g e b ből! — t á m ad t r á H erm io ne a z i k re k re .
Fre d é s G eo rg e k is sé m eg hökken ve n ézte k r á .
— Ig en , ig azad v an — b ólin to tt G eo rg e. — E nnyi té n yle g e lé g e b ből a
ható an yag ból.
— M ár r e g gel i s m eg m ondta m , h ogy n em k ís é rle te zh ette k d iá k okon!
— R en dese n m eg fiz etjü k ő ket! — m élta tla n kodott F re d .
— N em é rd ek el! V esz ély es, a m it c sin álto k!
— F en ét! — f o gla lta ö ssz e a v éle m én yét F re d .
— N yugi, H erm io ne, n in cs s e m mi b aju k — s z ó lt c sitító an L ee J o rd an , a k i
fe la d ata s z erin t e g y-e g y p ir o s t a b le ttá t d ugott a z a lé lt l á n yok s z ájá b a.
— N ézd , m ár é b re d ezn ek i s ! — m ondta G eo rg e.
Néh án y els ő s való ban m oco ro gni kezd ett. E gyik ük-m ásik uk döbben te n
konsta tá lta , h ogy a fö ld ön v ag y é p p a s z ék k arfá já n fe k sz ik , s e b ből H arry a rra
követk ezte te tt, hogy az ik re k nem tá jé k ozta ttá k önkén te se ik et a kís é rle t
mib en lé té rő l.
— M in den r e n dben ? — k érd ezte n yája s m oso lly al G eo rg e a l á b án ál h ev erő ,
fe k ete h ajú k is lá n ytó l.
— I g en … a zt h is z em … — f e le lte e lh aló h an gon a l á n y.
— K itű nő! — bólin to tt elé g ed ette n Fre d , de a követk ező pilla n atb an

Herm io ne kik ap ta a kezéb ől a je g yzettö m böt és a Tets z h alo tt ta b le ttá k at
ta rta lm azó t á sk át.
— E z e g yálta lá n n em k itű nő!
— D eh ogynem , h is z m in d é ln ek ! — v ág ott v is sz a F re d .
— É s h a v ala m ely ik ük k om oly an m eg bete g sz ik , a k kor m i l e sz !?
— T uti, h ogy n em l e sz b aju k, m ert e zek et m ár k ip ró báltu k m ag unkon. M ost
csa k a zt t e sz te ljü k, h ogy m in den ki e g yfo rm án r e ag ál- e .
— H a n em h ag yjá to k e zt a b ba, a k kor…
— B ünte tő m unkára k üld esz m in ket? — k érd ezte F re d „ n a, a rra k ív án csi
vag yok” h an gon.
— L eír a to d v elü nk s z ázsz o r, h ogy jó k is fiú k le sz ü nk? — tó díto tta g únyos
vig yorra l G eo rg e.
A közelb en álló k hars á n yan nev ette k . H erm io ne kih úzta m ag át; sz em e
össz esz ű kült, b ozo nto s h aja s z in te s z ik rá zo tt.
— N em — f e le lte d ühtő l r e m eg ő h an gon. — D e m eg ír o m é d esa n yáto knak .
Geo rg e h átr a h őkölt.
— A zt n em t e n néd m eg … — n yögte .
— D e m eg te sz em ! — nézett rá zo rd an H erm io ne. — T öm jé te k csa k
mag ato kat a z o sto ba ta b le ttá ito kkal, h a jó le sik , d e a zt n em e n ged em , h ogy a z
els ő sö ket i s m érg ezzéte k v elü k!
Az i k re k k ővé d erm ed te k a d öbben ettő l. A f e n yeg eté s s z em lá to m ást m ély en
övön a lu l é rte ő ket. H erm io ne e g y u to ls ó le sú jtó p illa n tá ssa l o dalö kte F re d nek a
je g yzettö m böt és a pap ír tá sk át, aztá n sa rk on fo rd ult, és vis sz am en t a
kan dalló hoz.
Ron oly an m ély re csú sz o tt a sz ék ben , hogy az orra nag yjá b ól eg y
mag assá g ban v olt a t é rd év el.
— K ösz a s e g íts é g et, R on! — v ete tte o da n ek i f a g yosa n H erm io ne.
— Ú gy l á tta m , n élk üle m i s b old oguls z …
Herm io ne n éh án y m áso dperc ig m ozd ula tla n ul m ere d t ü re s p erg am en jé re ,
aztá n m eg rá zta a f e jé t.
— N em m eg y, n em tu dok k oncen tr á ln i — s z ó lt, é s k in yito tta a tá sk ájá t. —
Meg yek , l e fe k sz em .
Harry a zt h itte , H erm io ne a k önyveit k ész ü l e lte n ni, d e t é v ed ett.
A l á n y k ét, g yap jú ból k ötö tt, a la k ta la n v ala m it h úzo tt e lő a t á sk áb ól. L ete tte
őket a k an dalló e lő tt á lló a sz ta lr a , r á ju k r a k ott n éh án y g yűrö tt p erg am en fe cn it é s
eg y t ö rö tt p en nát, a ztá n h átr á lt e g y l é p ést, é s m eg sz em lé lte m űvét.
— S zen t s z ala m an dra , m it m űvels z ? — k érd ezte R on o ly an a rc cal, m in th a
erő se n k éte lk ed ne H erm io ne é p elm éjű sé g éb en .
— Ezek házim an óknak való sa p kák — vilá g osíto tta fe l m ogorv án

Herm io ne, m ik özb en gyors m ozd ula to kkal a tá sk ájá b a rá m olta könyveit. —
Nyáro n k ötö tte m ő ket. V ará zsla t n élk ül c sa k n ag yon la ssa n tu dok k ötn i, d e itt a z
is k olá b an m ajd m ég c sin álo k e g y c so m ót.
— S ap kát te sz el k i a h ázim an óknak ? — k érd ezte R on, m in den e g yes s z ó t
meg nyom va. — É s s z em étte l t a k aro d e l?
— I g en — f e le lte d aco sa n H erm io ne, é s a v állá ra v ete tte a t á sk ájá t.
— D e h át ez átv eré s! — h áb org ott R on. — E zzel az ala tto m os tr ü kkel
rá v esz ed ő ket, h ogy f o gjá k m eg a s a p kát! F els z ab ad íto d ő ket, m ik özb en n em is
ak arn ak s z ab ad ok l e n ni!
— H ogyne a k arn án ak s z ab ad ok le n ni! — v ág ta rá e lp ir u lv a H erm io ne. —
Neh ogy h ozzá m erj n yúln i a s a p kák hoz!
Azzal f a k ép nél h ag yta a k ét f iú t. R on m eg várta , a m íg b ecsu kódott m ögötte
a l á n yok h áló i f e lé v ezető a jtó , a ztá n l e sö pörte a s z em ete t a s a p kák ró l.
— L eg alá b b lá ssá k , h ogy m ih ez n yúln ak h ozzá — m ondta . — N a jó … —
Sóhajtv a ö ssz ete k erte a p erg am en t, a m ir e a P ito n-fé le d olg ozat c ím ét ír ta . —
Ezzel n em érd em es m ost sz en ved ni, ú gyse tu dom m eg ír n i H erm io ne n élk ül.
Fogalm am s in cs, h ogy m ir e v aló a h old kő. T e t u dod?
Harry m eg rá zta a fe jé t, am itő l nyom ban fe le rő sö dött a lü kte té s a jo bb
halá n té k áb an . M ik or a ztá n e sz éb e ju to tt a z ó riá so k h áb orú ir ó l ír a n dó e ssz é, a
fá jd alo m m ég to váb b f o kozó dott. S óhajto tt e g yet, é s e lr a k ta k önyveit, b ár tu dta ,
hogy r e g gelr e m eg bán ja e zt a d önté sé t.
— É n i s m eg yek l e fe k üdni.
A h áló te rm ek hez v ezető a jtó f e lé m en et H arry e lh ala d t S eam us m elle tt, d e
nem n ézett r á a f iú ra . V olt e g y o ly an é rz ése , h ogy S eam us m eg a k arja s z ó líta n i,
ezért m eg is s z ap orá zta lé p te it. A c sig alé p cső re é rv e a ztá n fe llé le g zett: o tt m ár
nem k elle tt s e n kin ek a f u llá n kos m eg je g yzése itő l t a rta n ia .
* * *
Másn ap r e g gel m ég m in dig ó lo m sz ü rk e v olt a z é g , to váb bra is e se tt a z e ső ,
és a r e g gelin él m eg in t h iá b a k ere sté k H ag rid ot a t a n áro k k özö tt.
— J ó h ír v is z o nt, h ogy m a n in cs ó rá n k P ito nnal — h an gsú ly ozta R on.
Herm io ne n ag yot á síto tt, é s k áv ét tö ltö tt m ag án ak . D erű s h an gula tb an v olt,
s m ik or R on m eg kérd ezte , m in ek ö rü l a n nyir a , í g y f e le lt:
— E ltű nte k a s a p kák . Ú gy t ű nik , a h ázim an ók m ég is c sa k s z ab ad ok a k arn ak
le n ni.

Ron f in to ro gva c só válta a f e jé t.
— A zért n em v en nék r á m érg et a h ely ed ben . L eh et, h ogy a zo k a z iz ék n em
sz ám íta n ak r u hán ak . J o bban h aso nlíto tta k g yap ja s h urk ák ra , m in t s a p kára .
Herm io ne e g ész d éle lő tt n em á llt s z ó ba R onnal.
Dupla b űbájta n nal k ezd té k a n ap ot, s azt d upla átv álto zta tá sta n k övette .
Elő sz ö r Flitw ic k tő l aztá n M cG ala g onytó l is neg yed órá s kis e lő ad ást kelle tt
vég ig hallg atn iu k a z R BF-v iz sg a f o nto ssá g áró l.
— E gyvala m it v ésse te k e sz ete k be! — m ondta a p öttö m F litw ic k p ro fe ssz o r,
ak i, m in t m in dig , e zú tta l is e g y k önyvkupac te te jé re á llt fe l, h ogy k ilá sso n a z
asz ta la m ögül. — A jö vőtö k n em k is ré sz b en a z id ei v iz sg áito k e re d m én yétő l
fü gg. A ki m ég n em tö pre n gett e l a zo n, h ogy m ih ez a k ar k ezd en i f e ln őttk orá b an ,
most itt az id eje , hogy m eg te g ye. A viz sg ák ig ped ig m in den ed dig in él
kem én yeb ben f o gunk d olg ozn i, h ogy t e rv eite k m eg i s v aló su lh assa n ak .
Ezu tá n tö bb m in t eg y óra h ossz at gyak oro ltá k a beg yűjtő bűbájo kat
am ely ek rő l a p ro fe ssz o r azt állíto tta , h ogy m in den kép p sz ere p eln i fo gnak az
RBF-v iz sg a fe la d ata i közö tt — kic sö ngeté s elő tt ped ig F litw ic k an nyi házi
fe la d ato t a d ott f e l a z o sz tá ly nak , m in t m ég s o ha.
Az á tv álto zta tá sta n -ó ra l e g alá b b i ly en f á ra sz tó v olt.
— M in den kin ek s ik erte le n le sz a z R BF-v iz sg ája — je le n te tte k i s z ig orú an
McG ala g ony — a k i n em ta n ul é s g yak oro l la n kad atla n s z o rg alo m mal. D e n in cs
is s e n ki m ag uk k özö tt, a k i n e tu dná m eg sz ere zn i a R en des B űbájo s F okozato t,
am en nyib en v esz i a fá ra d sá g ot a z a la p os fe lk ész ü lé sre . — E zt h allv a N ev ille
sz o m orú an f e ln yögött. — J ó l h allo tta , L ongbotto m — n ézett r á M cG ala g ony. —
A m ag a m unkájá b ól e g yetle n d olo g h iá n yzik : a z ö nbiz alo m . N os… A m ai ó rá n
hozzálá tu nk az eltü nte tő bűbájo k els a já títá sá h oz. E zek könnyeb bek ugyan a
meg je le n ítő bűbájo knál, am ely ek kel csa k a RAVA SZ -e lő kész ítő n sz o kás
fo gla lk ozn i, v is z o nt a z R BF-v iz sg a a n yag áb an a le g neh ezeb b v ará zsla to k k özé
ta rto zn ak .
Ez n em is v olt tú lz ás; H arry b orz alm asa n n eh ézn ek ta lá lta az eltü nte tő
bűbájo kat. A d upla ó ra v ég éig se n ek i, se R onnak n em sik erü lt eltü nte tn ie a
csig át, a m in g yak oro lta k — b ár R on a zt á llíto tta , h ogy a z ö vé a v ég ére e g y k ic sit
halv án yab b le tt. H erm io ne elle n ben m ár harm ad ik pró bálk ozásra sik ere se n
elv ég ezte a b űbájt, s e zzel tíz ju ta lo m ponto t s z erz ett a G rif f e n déln ek . Ő v olt a z
eg yetle n , ak i nem kap ott házi fe la d ato t; m in den ki m ásn ak to váb b kelle tt
gyak oro ln ia a z e ltü nte té st a m ásn ap d élu tá n i ó rá ig .
Harry t és Ront most már való ban meg ré m íte tte a fe lh alm ozó dott
házif e la d at- m en nyis é g , ezért eb éd hely ett a könyvtá rb a men te k , hogy
utá n an ézzen ek a h old kő m ág ik us tu la jd onsá g ain ak . H erm io ne n em ta rto tt v elü k,
mert m ég m in dig d uzzo gott R onnak a sa p kák ra te tt m eg je g yzése m ia tt. M ir e

aztá n e lin dulta k a l e g en dás l é n yek g ondozása ó rá ra , H arry nek m eg in t m eg fá jd ult
a f e je .
Hűvös, s z ele s v olt a d élu tá n , s a f ü ves l e jtő n H ag rid e rd ősz éli k unyhója f e lé
sé tá lv a H arry é s R on n éh a e g y-e g y e ső cse p pet is é re zte k a z a rc u kon. S uette -
Pollts p ro fe ssz o r a k unyhó a jta já tó l m in te g y tíz m éte rre á llt, o tt v árta a d iá k okat
eg y h ossz ú , k ecsk elá b ú asz ta l m ögött, am i g ally ak kal v olt te le sz ó rv a. M ik or
Harry é s R on o daérte k , e g ysz erre n ev eté s h ars a n t fe l m ögöttü k: D ra co M alf o y
közele d ett, elm ara d hata tla n m ard ek áro s ta lp nyaló i kís é re té b en . D ra co vala m i
ro ppan tu l s z ó ra k ozta tó d olg ot m ondhato tt, m ert C ra k , M onstr o , P an sy P ark in so n
és a tö bbie k m ég a k ecsk elá b ú a sz ta lh oz é rv e is rá zk ódta k a n ev eté stő l. H arry
külö nöse b b n eh ézsé g n élk ül k ita lá lta , k i le h ete tt a re m ek v ic c tá rg ya, m iv el a
rö högcsé lő k ú jr a m eg ú jr a f e lé p is lo gta k .
— M in den ki i tt v an ? — k érd ezte S uette -P ollts , m iu tá n a m ard ek áro so k é s a
grif f e n déle se k e g yará n t s z ép s z ám mal ö ssz eg yűlte k . — H a ig en , a k kor lá ssu nk
hozzá! K i t u dja m eg m ondan i, m ik e zek .
Azzal rá m uta to tt a z a sz ta lo n h ev erő g ally ak ra . H erm io ne k eze n yom ban a
mag asb a le n dült. A háta m ögött M alf o y kid ugta m ets z ő fo gait, és id étle n ül
ugrá ln i k ezd ett, H erm io ne l e lk es j e le n tk ezésé t p aro diz álv a. P an sy P ark in so n e rre
vis ítv a f e ln ev ete tt, d e a k övetk ező p illa n atb an m ár n ev eté s n élk ül v is íto tt, m iv el
az a sz ta lo n h ev erő g ally ak h ir te le n fe lu gro tta k , s m ost m ár in káb b fá b ól tá k olt
tü ndérm an óknak t ű nte k . B üty kös k arju k é s l á b uk v olt, k ezü ket k ét, á g acsk asz erű
ujj a lk otta , s f u rc sá n l a p os, k ére g sz erű a rc u kban a p ró , b arn a s z em pár c sillo gott.
— Ú úúúú! — á m uld ozo tt a P arv ati- L av en der p áro s.
Harry b ossz ú sa n p illa n to tt rá ju k. M in th a H ag rid n em m uta to tt v oln a n ek ik
érd ek es lé n yek et! Ig az, a fu tó fé rg ek nem volta k vala m i iz g alm asa k , a
sz ala m an drá k és a h ip pogrif f e k v is z o nt an nál in káb b, a d urrfa rk ú sz u rc só kok
ped ig t ú ls á g osa n i s .
— E gy k ic sit c se n dese b ben , lá n yok! — s z ó lt s z ig orú an S uette -P ollts , s e g y
maré k barn a riz sre em lé k ezte tő an yag ot sz ó rt az ág acsk alé n yek közé, ak ik
mohón rá is vete tté k m ag ukat a cse m eg ére . — N os, tu dja vala k i, m if é le
te re m tm én yek e zek G ra n ger?
— Bólin té re k — mondta Herm io ne. — Faő rz ő bestiá k , fő kén t
vará zsp álc án ak v aló f á k on é ln ek .
— Ö t p ont a G rif f e n déln ek — b ic cen te tt S uette -P ollts . — E zek v aló ban
bólin té re k , s a h ogy H erm io ne i s m ondta , r e n dsz erin t o ly an f á k on t a lá lh ató k m eg ,
am ely ek vará zsp álc a kész íté sé re alk alm as ág ak at ad nak . T udja vala k i, m iv el
tá p lá lk ozn ak ?
— F ate tű vel — fe le lte g ondolk odás n élk ül H erm io ne, s e zzel a tu datla n
tö bbsé g a rra is m ag yará zato t k ap ott, h ogy m ié rt m ozo gnak a b arn a r iz ssz em nek

tű nő v ala m ik . — D e h a t ü ndérm an óto já st t a lá ln ak , a zt i s m eg esz ik .
— K itű nő v ála sz , ú ja b b ö t p onto t é rd em el. H a te h át le v ele k et v ag y á g at
kív án to k s z ere zn i e g y o ly an f á ró l, a m in b ólin té r la k ik , jó , h a v an n ála to k f a te tű .
Bár a b ólin té r rá n ézésre n em tű nik h arc ia sn ak , h a fe lm érg esítik , m eg pró bálja
kis z ú rn i a z e m ber s z em ét a z u jjá v al, a m ely , m in t lá tjá to k, ig en é le s é s h eg yes,
követk ezésk ép pen jo bb tá v ol ta rta n i a sz em goly ótó l. L ép je te k az asz ta lh oz,
vála ssz ato k e g y b ólin té rt — h áro m e m berre ju t e g y p éld án y — é s v iz sg áljá to k
meg ala p osa b ban ! N éh án y fa te tű t is vig yete k m ag ato kkal! A z óra vég éig
min den ki k ész íts e n ra jz o t a b estiá ró l, é s tü nte sse fe l ra jta a z e g yes te str é sz ek
nev ét.
A d iá k ok a k ecsk elá b ú a sz ta lh oz t ó dulta k . H arry á tm en t a z a sz ta l t ú lo ld alr a ,
és S uette -P ollts p ro fe ssz o r m ellé s o m fo rd ált.
— H ol van H ag rid ? — kérd ezte a ta n árn őtő l, m ik özb en a tö bbie k a
bólin té rv ála sz tá ssa l v olta k e lf o gla lv a.
— N e tö rő dj v ele ! — f e le lte S uette -P ollts , é p p o ly an k urtá n é s e lu ta sító an ,
min t a z e lő ző a lk alo m mal, m ik or H ag rid n em je le n t m eg ó rá t ta rta n i. M alf o y
fe le m elte a z a sz ta lr ó l a l e g nag yobb b ólin té rt, s k özb en o dah ajo lt H arry hez.
— K önnyen l e h et — s z ó lt o ly an h alk an , h ogy c sa k H arry h allh atta a s z av ait
— h ogy a n ag y m am la sz c sú nyán m eg já rta .
— T e j á ro d m eg , h a n em f o god b e a s z ád ! — m oro gta v is sz a H arry .
— L eh et, h ogy o ly an d olo gba ü tö tte a z o rrá t, a m i tú l n ag y v olt n ek i, h a
érte d , m ir e c élz o k.
Malf o y elf o rd ult, a v álla fö lö tt m ég h átr a k üld ött eg y g onosz v ig yort, és
odéb bállt. H arry nek ö ssz esz o ru lt a to rk a a z a g godalo m tó l. L eh et, h ogy M alf o y
tu d v ala m it? E lv ég re a z a p ja h alá lf a ló ; t a lá n e lju to tt h ozzá v ala m i, a m ir ő l a R en d
még nem sz erz ett tu dom ást. A z asz ta lt m eg kerü lv e vis sz asie te tt R onhoz és
Herm io néh oz, a k ik v ala m iv el tá v ola b b a f ű ben g uggolta k , é s ig yek ezte k r á v en ni
bólin té rju kat, hogy m ara d jo n nyugto n, am íg le ra jz o ljá k . H arry perg am en t és
pen nát v ett e lő , le k uporo dott b ará ta i m ellé , é s s u tto gva b esz ám olt n ek ik M alf o y
meg je g yzésé rő l.
— D um ble d ore tu dná, h a H ag rid dal tö rté n t v oln a v ala m i — je le n te tte k i
sz ilá rd m eg győző désse l H erm io ne. — M alf o y k ezére já ts z o l, h a e lá ru lo d, h ogy
ag gódsz : ab ból kita lá lh atja , hogy nem tu dju k, m i a hely zet. N em sz ab ad
fo gla lk ozn unk vele , m ik et besz él. Tessé k , H arry , fo gd m eg eg y perc re a
bólin té rt, h ogy l e ra jz o lh assa m a f e jé t…
— Ig en — h alla ts z o tt M alf o y u ndok h an gja a k özelb en á lló m ard ek áro s
cso port f e lő l — a p ám p ár n ap ja b esz élt a m in is z te rre l. A m in is z té riu m m ost m ár
té n yle g s z ín vonala s o kta tá st a k ar a R oxfo rtb an . Ú gyhogy h a v is sz a is jö n a z a
nag ydara b t a h ó, s z erin te m r ö gtö n s z ed heti a s á to rfá já t.

— A úú… !
Harry e ld obta a b ólin té rt: m iu tá n d ühéb en tú l e rő se n m ark olta a k is b estiá t,
az o dak ap ott é le s u jja iv al, é s k ét m ély v ág ást e jte tt a k ezén . C ra k é s M onstr o ,
ak ik ed dig M alf o y sz av ain nev ette k , eg yen ese n hah otá zn i kezd te k , m ik or a
külö nös lé n y pálc ik alá b ain elir a m odott a T ilto tt R en gete g fe lé , hogy aztá n
pilla n ato k a la tt e ltű njö n a g yökere k k özö tt.
Mik or fe lc se n dült a tá v oli c se n gősz ó , H arry z se b ken dőbe c sa v art k ezév el
össz eh ajto tta v érfo lto s b ólin té r- ra jz át, és M alf o y g únyos k acajá n ak em lé k étő l
kís é rv e e lin dult g yógynövén yta n órá ra .
— H a m ég e g ysz er t a h ónak m eri n ev ezn i H ag rid ot… — m oro gta d ühöse n .
— N e kere sd a bajt, H arry ! N e fe le jts d el, hogy M alf o y pre fe k tu s,
meg neh ezíth eti a z é le te d et…
— H ű, d e k ív án csi v ag yok, m ily en a n eh éz é le t — d örm ögte e p ése n H arry .
Ron n ev ete tt a m eg je g yzése n , H erm io ne v is z o nt r o ssz alló an c só válta a f e jé t.
Közb en lib aso rb an átv ág ta k a vete m én yesk erte n . A fe jü k fö lö tt az ég
sz em lá to m ást m ég m in dig n em tu dta e ld önte n i, h ogy z ú díts o n-e e ső t a fö ld re
vag y s e m .
— C sa k azt sz ere tn ém , h a H ag rid v ég re m eg érk ezn e — m ondta fo jto tt
han gon H arry , m ik or a z ü veg házak hoz é rte k . — É s n eh ogy a zt m ondjá to k, h ogy
ez a S uette -P ollts j o bb t a n ár! — t e tte h ozzá f e n yeg ető en .
— E sz em ág áb an se volt azt m ondan i — fe le lte hűvös nyugalo m mal
Herm io ne.
— M ert h a m eg fe sz ü l, a k kor s e le sz o ly an jó , m in t H ag rid ! — h őbörg ött
to váb b H arry , a k it a le g in káb b a z d ühíte tt, h ogy n ag yon jó l tu dta : S uette -P ollts
órá ja m in ta sz erű v olt.
A l e g közele b bi ü veg házb ól e g y c sa p atn yi n eg yed év es v onult k i.
Gin ny i s k özö ttü k v olt.
— S zia sz to k! — k ösz ö nt v id ám an , m ik or e lh ala d t H arry ék m elle tt.
Néh án y m áso dperc cel késő bb, tá rs a i m ögött le m ara d va m eg je le n t L una
Loveg ood. H aja konty ba volt tű zv e a fe je búbjá n , s orrá n barn a m asz at
ék te le n ked ett. M ik or m eg lá tta H arry t, iz g ato tta n k id ülle sz te tte n ag y s z em ét, é s
eg yen ese n fe lé in dult. A n eg yed év ese k k özü l tö bben k ív án csia n o dafo rd ulta k .
Luna nag y le v eg őt vett, és m in den fa jta bev ezető udvaria sk odást m ellő zv e
elh ad arta m ondókájá t:
— É n e lh is z em , h ogy Ő , A kit N em N ev ezü nk N ev én v is sz até rt. E lh is z em ,
hogy m eg vív tá l v ele , é s m eg sz ö kté l t ő le .
— Ö ö… é rte m — m oty ogta z av arta n H arry .
Luna két dara b nara n cssá rg a, re te k nek lá ts z ó vala m it vis e lt fü lb ev aló
gyan án t, s ezzel fe lh ív ta m ag ára P arv ati és L av en der fig yelm ét, ak ik m ost

vih ogva m uto gatta k a f ü lc im pájá ra .
— N ev esse te k csa k , ha ak arto k — vete tte oda L una, nyilv án ab ban a
his z em ben , h ogy P arv ati é s L av en der a h itv allá sá n d erü ln ek — d e s o káig a zt is
ta g ad tá k a z e m bere k , h ogy lé te zik a B orz alg ó B ald av ér m eg a M orz sá s S zarv ú
Szip ir ty ó.
— N em is té v ed te k — sz ó lt közb e bossz ú sa n H erm io ne. — K ép zeld ,
té n yle g n em l é te zik s e a B orz alg ó B ald av ér, s e a M orz sá s S zarv ú S zip ir ty ó.
Luna m in dössz e eg y le sú jtó pilla n tá ssa l vála sz o lt, aztá n ré p áit vad ul
him bálv a tá v ozo tt. M ost m ár nem csa k Parv ati és Lav en der rá zk ódott a
nev eté stő l.
— H a m eg kérh etle k , n e s é rte g esd a zo kat, a k ik h is z n ek n ek em ! — fo rd ult
Herm io néh oz H arry , m iu tá n b em en te k a z ü veg házb a.
— Te jó ég , neh ogy m ár m eg véd d Luna Loveg oodot! — fin to rg ott
Herm io ne. — G in ny m esé lt ró la . Ez a lá n y csa k oly an dolg okban his z ,
am ely ek re nin cs biz o nyíté k . M i m ást várs z attó l, ak in ek az ap ja a
Hír v erő
fő sz erk esz tő je ?
Harry a fiá k ere k et h úzó ré m lo vak ra g ondolt, m eg a rra , h ogy L una is lá tta
őket. Leh ets é g es voln a, hogy a lá n y hazu dott? M ie lő tt azo nban to váb b
tö pre n ghete tt v oln a a p ro blé m án , o dalé p ett h ozzá E rn ie M acm illa n .
— A zt s z ere tn ém m ondan i, P otte r — s z ó lt jó h an gosa n — h ogy n em c sa k
flú gosa k á lln ak m elle tte d . P éld áu l é n is sz áz sz ázalé k ig h is z ek n ek ed . A z é n
csa lá d om m in dig i s D um ble d ore -t t á m ogatta .
— Ö hm … k ösz ö nöm , E rn ie — fe le lte H arry k is sé m eg hökken ve, d e a zért
örö m mel. B ár E rn ie g yak ra n te tt h an gzato s k ije le n té se k et, H arry p illa n atn yila g
hálá s v olt m in den o ly an e m ber tá m ogatá sá ért, a k in ek n em ló g re te k a fü lé b en .
Ern ie sz av ai m in den ese tr e elv etté k L av en der B ro w n ked vét a vih ogástó l, s
Harry nek a z is fe ltű nt, h ogy S eam us a rc án a m ogorv a d aco t a b iz o nyta la n sá g
kif e je zése v álto tta f e l.
Im már se n ki nem le p ődött m eg ra jta , hogy B im ba pro fe ssz o r az R BF
fo nto ssá g án ak ta g la lá sá v al k ezd te a z ó rá t. H arry nek m ár k ezd ett e le g e le n ni a
té m áb ól. R áad ásu l e sz éb e ju to tt ró la , h ogy m en nyi le ck ét k ell m eg ír n ia , e ttő l
ped ig fá jd alm asa n fic án koln i k ezd ett a g yom ra . E z a tü net c sa k ro ssz ab bodott,
mik or B im ba t a n árn ő i s g azd ag íto tta a g yűjte m én yt e g y í r á sb eli h ázi f e la d atta l.
Másfé l órá v al késő bb a grif f e n déle se k kim erü lte n és B im ba ked ven c
tr á g yájá tó l, a sá rk án ykom posz ttó l b űzö lö gve in dulta k v is sz a a k asté ly ba. M ég
besz élg etn i s e m ara d t e re jü k a h ossz ú , f á ra sz tó n ap u tá n .
Harry f a rk asé h es v olt, d e n em f e le d hette e l, h ogy ö t ó ra k or b ünte tő m unkára
kelle tt m en nie U m brid ge-h ez. M iv el nem ak art üre s hassa l sz em ben ézn i a
to váb bi m eg pró bálta tá so kkal, ú gy d öntö tt, k ih ag yja a k ité rő t a G rif f e n dél- to ro ny

fe lé , és eg yen ese n v acso rá zn i m eg y. A zo nban alig hogy b elé p ett a n ag yte re m
ajta já n , e g y d ühös h an g r á k iá lto tt:
— H é, P otte r!
— M i v an ? — m oro gta f á ra d ta n H arry , é s s z em befo rd ult a h an g g azd ájá v al,
ak i n em v olt m ás, m in t a s z ik rá zó s z em ű A ngelin a J o hnso n, a k vid dic sc sa p at ú j
fő nöke.
— M eg m ondom , m i v an ! — h ars o gta a lá n y, é s m uta tó ujjá v al jó l m ellb e
bökte H arry t. — A z v an , h ogy p én te k en d élu tá n ö t ó ra k or b ünte tő m unkára k ell
men ned !
— N a é s? — é rte tle n ked ett H arry . — J a t é n yle g … A z ő rz ő válo gatá s!
— M ost ju t e sz éb e! — d ühöngött A ngelin a. — N em m eg m ondta m , h ogy
eg yütt a k aro m lá tn i a z e g ész c sa p ato t, m ert o ly an e m bert k ell v ála sz ta n unk, a k i
min den kin ek m eg fe le l! ? K ülö n e zért l e fo gla lta m a p ály át! E rre t e n em j ö ssz e l!
— N em t e h ete k r ó la ! — f o rty an t f e l H arry . — U m brid ge m eg bünte te tt, c sa k
mert a s z em éb e m ondta m a z i g azsá g ot T udodkir ő l!
— A kkor m ost sz ép en elm ész hozzá, és kik önyörg öd, hogy pén te k en
ele n ged je n — sz is z eg te A ngelin a. — N em érd ek el, m iv el puhíto d m eg . H a
ak ars z , e sk üdj m eg n ek i, h ogy T udodki c sa k a m esé b en lé te zik , m it b án om é n ,
de l e g yél o tt p én te k en !
Azzal s a rk on f o rd ult, é s e lv ih arz o tt.
— V an eg y sa n da g yan úm — fo rd ult b ará ta ih oz H arry , m iu tá n azo k is
meg érk ezte k a v acso ra asz ta lh oz. — M eg k én e érd ek lő dni a P orp ic y S C -n él,
hogy A ngelin a elő dje , O liv er W ood nem sz en ved ett- e véle tle n ül halá lo s
bale se te t. A z a z é rz ése m , h ogy a s z elle m e m eg sz állta A ngelin át.
— S zerin te d m ek kora az esé ly rá , hogy U m brid ge ele n ged i a pén te k i
bünte té se d et? — k érd ezte k étk ed ő f in to rra l R on.
— K is e b b a n ullá n ál — fe le lte H arry , és a sz ájá b a d ugta az els ő fa la t
bárá n ysü lte t. — D e a zért m eg k ell p ró báln om , n em ? M ajd f e la já n lo m n ek i, h ogy
a jö vő héte n kéts z er m eg yek el. — L en yelte a fa la to t, és hozzáte tte : —
Rem éle m , m a nem ta rt ott tú l so káig . M eg kell ír n unk háro m dolg ozato t,
gyak oro ln unk k ell a z e ltü nte tő v ará zsla to t M cG ala g onynak , k i k ell d olg ozn unk
eg y e lle n bűbájt F litw ic k nek , b e k ell fe je zn ünk a ra jz o t a b ólin té rrő l, é s e l k ell
kezd en ünk a zt a n yom oru lt á lo m nap ló t.
Ron n yögött e g yet, é s v ala m i o kból f e ln ézett a m en nyezetr e .
— R áad ásu l e sn i f o g.
— M i k öze a n nak a l e ck éin khez? — v onta f e l a s z em öld ökét H erm io ne.
— S em mi… — m oty ogta e lv örö sö dve R on.
Öt ó ra e lő tt ö t p erc cel H arry b úcsú t v ett b ará ta itó l, é s e lin dult U m brid ge
harm ad ik em ele ti dolg ozó sz o bája fe lé . M ik or bek opogott az ajtó n, eg y

mézesm ázo s han g bein vitá lta , s ő fé ls z eg en belé p ett, m ajd körü ln ézett a
sz o báb an .
Is m erte a hely is é g et, ak kor is já rt ben ne, m ik or m ég U m brid ge elő dei
hasz n áltá k . G ild ero y L ock hart id ejé n a fa la k at a p ro fe ssz o r a rc k ép ei b oríto ttá k ;
mik or L upin ta n íto tta a tá rg yat, a lá to gató m in dig sz ám íth ato tt rá , h ogy eg y
ketr e cet v ag y a k váriu m ot s b en ne v ala m ily en é rd ek es, s ö té t b estiá t p illa n t m eg ;
az ál- M ord on té n yked ése id ejé n ped ig a sz o ba te le volt zsú fo lv a a
le g külö nfé lé b b b űnhazu gsá g -le le p le ző e sz k özö kkel, m űsz ere k kel.
A hely is é g re m ost rá se le h ete tt is m ern i. M in den lá th ató fe lü le te t
csip kete rítő k é s k en dők b oríto tta k . I tt i s , o tt i s s z ára z v ir á g okkal t e li v ázák á llta k
(m in deg yik külö n kis csip kés alá té te n ), az eg yik fa lo n ped ig oly an
dís z tá n yérs o ro zat ló gott, a m ely nek m in den d ara b já n m ás é s m ás s z ín ű m asn iv al
ék esíte tt k is m acsk ap ortr é v olt lá th ató . H arry m eg bab onázv a m ere d t a sz ö rn yű
gic csg yűjte m én yre , s c sa k a k kor t é rt m ag áh oz, m ik or U m brid ge m eg sz ó líto tta :
— J ó e sté t, P otte r!
Harry ed dig ész re se vette a ta n árn őt, ak i vir á g m in tá s ta lá rjá b an
eg ybeo lv ad t a m ögötte á lló í r ó asz ta lla l, a m it h aso nló an t a rk a t e rítő f e d ett.
— J ó e sté t, U m brid ge p ro fe ssz o r.
— F ogla lj h ely et! — m ondta a ta n árn ő, s e g y c sip kete rítő s a sz ta lk a m elle tt
álló s z ék re m uta to tt. A z a sz ta lk án ü re s p erg am en la p fe k üdt — n yilv án H arry re
várv a.
Harry e g yelő re n em m ozd ult.
— Ö hm … ta n árn ő, m ie lő tt elk ezd jü k, sz ere tn ék … sz ere tn ék kérn i eg y
sz ív essé g et.
Um brid ge d ülle d ő s z em e ö ssz esz ű kült.
— N ocsa k …
— T udja , én … én … b en ne v ag yok a G rif f e n dél k vid dic sc sa p atá b an . É s
pén te k en ö t ó ra k or o tt k elle n e le n nem , a m ik or k iv ála sz tju k a z ú j ő rz ő t, e zért…
meg sz ere tn ém k érd ezn i, h ogy n em te h etn én k-e át az azn ap i b ünte tő m unkát
másk orra .
Még b e s e f e je zte a m ondato t, m áris t u dta a v ála sz t.
— Ó n em , n em ! — fe le lte a v ara n gyarc ú ta n árn ő o ly an s z éle s m oso lly al,
min th a é p p le n yelt v oln a e g y k ülö nöse n sz afto s le g yet. — S zó se le h et ró la .
Bünte té st k ap tá l, m ert f e ltű nési v ág yad ban c sú nya, v aló tla n m esé k et te rje sz te sz .
A b ünte té se k et p ed ig n em sz o kás a b űnös ig én yeih ez ig azíta n i. N em , n em …
mara d unk a z e re d eti te rv nél: s z ép en e ljö ssz id e h oln ap , h oln ap utá n é s p én te k en
is . E gyen ese n h asz n osn ak ta rto m , h ogy le m ara d sz v ala m ir ő l, a m i fo nto s n ek ed .
Íg y m ég n ag yobb a z e sé ly r á , h ogy a b ünte té s e lé ri c éljá t.
Harry nek a f e jé b e s z ö kött a v ér, s ú gy é re zte , m in th a v ala k i d oboln i k ezd ett

voln a a fü lé b en . S zó val c sú nya, v aló tla n m esé k et te rje sz t, m ert fe ltű nési v ág ya
van !
Um brid ge kita rtó an m oso ly gott, és érd ek lő dő arc cal fig yelte őt; m in th a
bele lá tn a a fe jé b e, é s k ív án csia n v árn á, h ogy m eg in t d ühöngen i k ezd -e . H arry
min den ö nfe g yelm ét l a tb a v etv e e lf o rd íto tta a f e jé t, l e d obta a t á sk ájá t a z e g yen es
tá m lá jú s z ék m ellé , é s l e ü lt.
— N o lá m … — s z ó lt n eg éd ese n U m brid ge — m áris f e jlő dött e g y k ic sit a z
önura lm unk. M ost p ed ig ír n i f o gsz n ek em e g y k ic sit, k ed ves H arry P otte r. N em ,
nem a s a já t p en nád dal — te tte h ozzá, m ik or H arry a tá sk ája u tá n n yúlt. — V an
eg y k ülö nle g es t o lla m e rre a c élr a . T essé k !
Azzal á tn yújto tt H arry nek e g y h ossz ú , v ék ony, s z o katla n ul h eg yes, fe k ete
pen nát.
— A zt f o god l e ír n i: H azu dni b űn.
— H án ysz o r ír ja m le ? — k érd ezte H arry , s ik ere se n e ljá ts z v a a k ész sé g es
diá k ot.
— A ddig ír o d, a m íg e l n em é rjü k a k ív án t h atá st — fe le lte U m brid ge. —
Kezd hete d .
Azzal le ü lt az asz ta lá h oz, és m ag a elé h úzo tt eg y h alo m ja v ítá sra v áró
dolg ozato t. H arry fe le m elte a heg yes, fe k ete pen nát, de ek kor rá jö tt, hogy
hiá n yzik v ala m i.
— N em k ap ta m t in tá t — s z ó lt.
— N em le sz s z ü ksé g ed tin tá ra — fe le lte U m brid ge. A h an gjá b an n ev eté s
bujk ált.
Harry a p erg am en hez é rin te tte a p en nát, é s l e ír ta : H azu dni b űn.
Fels z is sz en t a fá jd alo m tó l. A pen na heg ye élé n kpir o s betű ket ra jz o lt a
perg am en re , s eg yid ejű le g H arry jo bb kézfe jé n is m eg je le n t a két sz ó —
kan yarg ós, vére s bem ets z és fo rm ájá b an , m ely et m in th a sz ik e ejte tt voln a a
bőré n . H arry r á m ere d t a s e b re ; n em s o káig n ézh ette , m ert a z m áso dperc ek a la tt
beg yógyult, s c su pán e n yhe b őrp ír m ara d t a h ely én .
Harry r á m ere d t U m brid ge-re . A n ő b ék asz ájá t m oso ly ra h úzv a n ézett v is sz a
rá .
— M ondan i a k ars z v ala m it?
— N em … — m oty ogta H arry .
Újr a a p erg am en re h ely ezte a p en nát, é s m eg in t l e ír ta : H azu dni b űn. E zú tta l
is é re zte a z é g ő f á jd alm at, a l á th ata tla n s z ik e i s m ét a b őré b e m ets z ette a k ét s z ó t,
és a s e b m ost i s g yors a n b eg yógyult.
Ez íg y m en t to váb b hossz ú -h ossz ú id eig : H arry újr a m eg újr a le ír ta a
sz av ak at. Im már tu dta , h ogy a p en na h eg ye n yom án m eg je le n ő b etű ket n em
tin ta , han em az ő vére sz ín ezi pir o sra . A két sz ó m in dig újr a a kézfe jé b e

mets z ő dött, é s a s e b ú jr a m eg ú jr a b eg yógyult.
Lassa n alk onyi hom ály boru lt a dolg ozó sz o ba ab la k air a . H arry nem
kérd ezte , m ed dig k ell f o ly ta tn ia a z í r á st, m ég c sa k a z ó rá já t s e n ézte m eg . T udta ,
hogy U m brid ge a g yen gesé g j e le it v árja , s e ltö kélte , h ogy n em s z erz i m eg e n nek
a n őnek e zt a z ö rö m öt, m ég a k kor s e m , h a e g ész é jje l m eté ln ie k ell a k ezét e zzel
az á tk ozo tt p en náv al…
— G yere i d e! — s z ó la lt m eg n ag y s o kára U m brid ge.
Harry fe lá llt. S zú ró fá jd alo m k ín ozta jo bb k ezét, s m ik or rá n ézett, lá tta ,
hogy a zo n a z u to ls ó v ág ás i s b eg yógyult u gyan , d e a b őre l á n gvörö s m ara d t.
— A k ezed et!
Harry k in yújto tta jo bbjá t. U m brid ge a te n yeré b e v ette , h ogy m eg viz sg álja .
Harry m eg borz o ngott a g ic cse s g yűrű kkel é k esíte tt k urta , h úso s u jja k é rin té sé tő l.
— E jn ye, e jn ye… — c só válta a fe jé t a ta n árn ő. — Ú gy lá to m , m ég n em
sik erü lt m ara d an dó n yom ot h ag ynom . N em b aj, m ajd h oln ap fo ly ta tju k. M ost
elm eh ets z .
Harry kösz ö nés nélk ül m en t ki a sz o báb ól. A fo ly osó nép te le n volt.
Biz to sa n é jf é l is e lm últ m ár. H arry e g y d ara b ig r á érő se n b ak ta to tt, d e m ik or ú gy
vélte , U m brid ge m ár n em h allh atja l é p te it, f u tá sn ak e re d t.
* * *
Nem tu dta g yak oro ln i a z e ltü nte tő b űbájo kat, n em k ezd te e l a z á lo m nap ló t,
nem fe je zte b e a ra jz o t a b ólin té rrő l, é s n em ír t m eg e g yetle n d olg ozato t se .
Másn ap re g gel kih ag yta a re g gelit, hogy össz eh ozzo n pár kita lá lt álm ot
jó slá sta n ra , a m i a z e ls ő ó rá ju k v olt.
A klu bhely is é g be érv e m eg le p ődve konsta tá lta , hogy R on ugyan ezzel
fo gla la to sk odik .
— M ié rt n em ír ta d m eg este ? — k érd ezte b ará tjá t, ak i k éts é g beese tte n
pis lo gott k örb e, ö tle te k et k ere sv e a z á lo m gyártá sh oz.
Mik or H arry a z é jje l fe lm en t a h áló te re m be, R on m ár m ély en a lu dt. M ost
csa k a n nyit m oty ogott, h ogy m ás d olg a v olt, a ztá n a p erg am en fö lé h ajo lt, é s
le fir k an to tt p ár s z ó t.
— E nnyi e lé g le sz — m ondta , é s b ecsu kta a n ap ló t. — A zt ír ta m , h ogy
álm om ban v ette m e g y ú j c ip őt. E bből b iz to s n em tu d se m mi a g ylö vött d olg ot
kih ozn i, u gye?
Nem s o kkal k éső bb e g yütt r o han ta k e l a z é sz ak i t o ro nyba.

— M ily en v olt a b ünte tő m unka U m brid ge-n él? M it k elle tt c sin áln od?
Harry e g y p illa n atig h ab ozo tt, a ztá n c sa k e n nyit f e le lt:
— Í rn om k elle tt.
— A z n em o ly an v ész es.
— N em .
— M ost j u t e sz em be: e le n ged p én te k en ?
— N em .
Ron e g yütt é rz ő en m ord ult e g yet.
Ez a nap se hozo tt so k örö m öt H arry nek . Á tv álto zta tá sta n on pocsé k ul
sz ere p elt, m iv el e g y p erc et s e g yak oro lta a z e ltü nte tő b űbájo kat. A z e b éd sz ü nete t
a b ólin té rp ortr é b efe je zésé v el k elle tt tö lte n ie , rá ad ásu l M cG ala g onytó l, S uette -
Pollts tó l é s S in in str á tó l ú ja b b h ázi fe la d ato kat k ap ta k . R em én y s e v olt rá , h ogy
este m eg tu dja ír n i őket, his z en m eg in t bünte tő m unkára kelle tt m en nie .
Min den nek a te te jé b e a v acso rá n ál is m ét m eg ta lá lta ő t A ngelin a Jo hnso n, a k i
Um brid ge e lu ta sító v ála sz áró l é rte sü lv e k ije le n te tte , h ogy e g yálta lá n n em te ts z ik
nek i H arry h ozzáállá sa . A zo któ l, a k ik a c sa p at ta g ja i k ív án nak m ara d ni, m ondta ,
elv árja , h ogy a k vid dic se t e g yéb k öte le zetts é g eik e lé h ely ezzék .
— B ünte té sb en v ag yok! — k iá lto tt a lá n y u tá n H arry . — G ondolh ato d,
hogy sz ív ese b ben kvid dic se zn ék , m in t hogy an nak a vén vara n gynak a
sz o bájá b an ü ld ögélje k !
— Ö rü lj, h ogy le g alá b b c sa k ír n od k ell — v ig asz ta lta H erm io ne, m iu tá n
Harry vis sz aro sk ad t a hely ére , és étv ág yta la n ul bám uln i kezd te m eg kezd ett
marh asü ltjé t. — S okkal r o ssz ab b b ünte té st i s k ita lá lh ato tt v oln a…
Harry m ár n yito tta a s z ájá t, d e a ztá n m ég se s z ó la lt m eg . I g azáb ól m ag a s e m
érte tte , m ié rt titk oló zik b ará ta i e lő tt; c sa k a n nyit tu dott, h ogy n em a k arja lá tn i
meg rö könyödött arc u kat, m ert attó l m ég sz ö rn yűbbnek ére zn é a bünte té st,
követk ezésk ép pen m ég n eh ezeb b le n ne elv is e ln ie azt. E m elle tt v ala m ié rt ú gy
gondolta , h ogy a d olo g c sa k rá m eg U m brid ge-re ta rto zik , s h a k ív ülá lló knak
pan asz k odna m eg kín zatá sá ró l, a zzal e lis m ern é, h ogy l e g yőzté k .
— E lk ép esz tő , h ogy m en nyi l e ck én k v an ! — k ese rg ett R on.
— T eg nap e ste m ié rt n em ír tá l m eg e g yet s e ? — k érd ezte s z em re h án yóan
Herm io ne. — N em i s t u dom , h ogy h ol v oltá l.
— E lm en te m … s é tá ln i e g yet — f e le lte z av arta n f é sz k elő dve R on.
Bará tjá ra p illa n tv a H arry nek a z a z é rz ése t á m ad t, h ogy h árm uk k özü l n em ő
az e g yetle n , a k i t itk oló zik .
* * *

A m áso dik b ünte tő m unka é p p o ly an f á jd alm as v olt, m in t a z e ls ő .
Harry k ézfe jé n m ár n éh án y p erc u tá n é g ővörö sre g yúlt a m eg kín zo tt b őr, s
Harry g yan íto tta , h ogy a s e b m ár n em s o káig f o g o ly an t ö kéle te se n b eg yógyuln i:
a b em ets z és o tt m ara d m ajd a b őré b en , é s a k kor U m brid ge ta lá n v ég re e lé g ed ett
le sz a z e re d m én nyel. M in dazo nálta l ö ssz esz o ríto tta f o gát, é s e g y n yik kan ássa l s e
áru lta e l f á jd alm át; é rk ezése é s é jf é l u tá n i tá v ozása k özö tt c su pán k éts z er s z ó la lt
meg : m ik or k ösz ö nt é s a m ik or e lk ösz ö nt.
A házif e la d at- h ely zet azo nban im már eg yen ese n váls á g ossá vált; H arry ,
miu tá n v is sz até rt a G rif f e n dél k lu bhely is é g éb e, b ár h alá lo sa n k im erü lt v olt, n em
men t el le fe k üdni, han em elő vette könyveit, és elk ezd te ír n i a hold köves
dolg ozato t. H a n em a k arta , h ogy P ito n is m eg bünte sse , b e k elle tt a d nia v ala m it.
Fél k ettő is e lm últ, m ir e v ég zett a m unkáv al. A d olg ozat n em sik erü lt v ala m i
fé n yesre , de a se m min él jo bb volt. U tá n a gyors a n m eg ír ta a vála sz o kat
McG ala g ony k érd ése ir e , ö ssz ecsa p ott v ala m it a b ólin té ro kró l S uette -P ollts n ak ,
majd f e lv onsz o lta m ag át a h áló te re m be, r u hástó l le d őlt a z á g yra , é s n yom ban e l
is a lu dt.
* * *
A c sü tö rtö ki n ap ot H arry s z in te b óbis k olv a s z en ved te v ég ig , s f e ltű nt n ek i,
hogy R on is alig tu dja nyitv a ta rta n i a sz em ét. A bünte tő m unka harm ad ik
fe lv onása u gyan úgy z ajlo tt, m in t a z e lő ző k ettő , a zzal a k ülö nbsé g gel, h ogy k ét
óra e lte lte u tá n a k ét s z ó n em tű nt e l tö bbé H arry k ézfe jé rő l, h an em n yílt, v érz ő
se b kén t o tt m ara d t.
Um brid ge é sz re v ette , h ogy a fe k ete p en na n em s e rc eg m ár a p erg am en en ,
és f e lp illa n to tt m unkájá b ól.
— N ocsa k ! — s z ó lt, a zzal f e lá llt, é s a k is a sz ta lh oz lé p ett, h ogy s z em ügyre
veg ye H arry k ezét. — J ó l v an . R em éljü k, e z m ár e m lé k ezte tő ül fo g s z o lg áln i.
Mára e lé g e n nyi.
Harry kis sé ügyetle n ül em elte fe l a tá sk ájá t, m iv el a bal kezét kelle tt
hasz n áln ia .
— A zért m ég h oln ap i s j ö nnöm k ell? — k érd ezte .
— D e m en nyir e ! — f e le lte n eg éd ese n U m brid ge. — D olg ozn unk k ell m ég
ra jta , h ogy e lé g m ély en b ev éső djö n e z a f o nto s i g azsá g .
Harry ben a d dig s o ha m ég c sa k f e l s e m m erü lt, h ogy a k ad hat o ly an ta n ára ,

ak it jo bban fo g u tá ln i P ito nnál, d e ah ogy a G rif f e n dél- to ro ny fe lé b ak ta to tt,
érz elm eit viz sg álv a el kelle tt is m ern ie , hogy a bájita lta n ta n ár kom oly
veté ly tá rs ra t a lá lt U m brid ge s z em ély éb en . G onosz s z ip ir ty ó, g ondolta , m ik özb en
a h ete d ik e m ele tr e v ezető l é p cső ket r ó tta , u ndok, s z ad is ta , ő rü lt, v én …
— R on?
A lé p cső n fe lé rv e jo bbra fo rd ult, és m ajd nem bele ü tk özö tt R onba, ak i
Lan galé ta L ach la n sz o bra m ögött álld ogált, ú j Jó ls e p -R 1 1 -e sé v el a k ezéb en .
Harry l á ttá n ö ssz ere zzen t, é s m eg pró bálta h áta m ögé r e jte n i a s e p rű t.
— T e m eg m it c sin áls z i tt?
— Ö ö… s e m mit… É s t e … ?
Harry ö ssz ev onta a s z em öld ökét.
— U gyan m ár, R on, n ek em e lm ondhato d. K i e lő l b újtá l e l?
— F re d é s G eo rg e e lő l, h a a n nyir a é rd ek el… — h ad arta p is lo gva R on. —
Az e lő bb e rre jö tte k e g y c so m ó e ls ő sse l. B iz to s m eg in t k ís é rle te zn ek ra jtu k. A
klu bhely is é g ben m ár n em c sin álh atjá k H erm io ne m ia tt.
— D e m in ek v an n ála d s e p rű ? — k érd ezte H arry . — C sa k n em r e p ülté l?
— N em … N a jó , e lm ondom , d e n e n ev ess k i! — f e le lte e lv örö sö dve R on.
— G ondolta m , m ost, h ogy v an re n des s e p rű m … é s k ell e g y ő rz ő a c sa p atb a…
sz ó val, g ondolta m , é n i s j e le n tk ezem . T essé k . N ev eth ets z .
— M ért n ev etn ék ? — s ie te tt m eg nyugta tn i H arry . — J ó ö tle t! S zu per l e n ne,
ha b ek erü ln él a c sa p atb a! M ég s o se l á tta la k v éd en i. J ó ő rz ő v ag y?
Ron s z em lá to m ást m eg könnyeb bült.
— N em tú l ro ssz … — fe le lte v álla t v onva. — C harlie , F re d é s G eo rg e
min dig e n gem á llíto tta k b e v éd en i, h a o tth on e d zette k a s z ü netb en .
— S zó val m ost e ste g yak oro ltá l?
— M eg te g nap és te g nap elő tt is … de csa k úgy eg yed ül. Pró bálta m
meg bűvöln i a k vaff o kat, h ogy re p ülje n ek fe lé m , d e elé g n eh éz v olt, és n em
tu dom , m en nyit é rt a z e g ész . — R on a rc a m eg in t e ls ö té tü lt. — F re d ék b ete g re
fo gjá k rö högni m ag ukat, h a m eg lá tn ak a v álo gatá so n. Ú gyis fo ly to n c ik iz n ek ,
mió ta p re fe k tu s l e tte m .
— M ost m ár m ég jo bban sa jn álo m , hogy nem le h ete k ott — m ondta
fe jc só válv a H arry , m iu tá n e lin dulta k e g yütt a G rif f e n dél- to ro nyba.
— É n i s s a jn álo m … H é, m i a z o tt a k ezed en ?
Harry m ost m ár b án ta , h ogy m eg vak arta az o rrá t. Ig yek ezett eld ugni a
kezét, d e e z c sa k a n nyir a s ik erü lt n ek i, m in t R onnak a s e p rű e lr e jté se .
— C sa k m eg vág ta m … s e m mis é g …
Ron azo nban elk ap ta a csu kló já t, és m ag áh oz h úzta , h ogy jo bban lá ssa .
Néh án y m áso dperc ig d öbben te n m ere d t a v ére s fe lir a tr a , a ztá n sz ö rn yülk ödve
meg csó válta a f e jé t.

— A zt m ondta d , c sa k í r n od k elle tt.
Harry h ab ozo tt, d e a ztá n a rra g ondolt, h ogy R on is ő sz in te v olt v ele . V ett
hát e g y n ag y l e v eg őt, é s e lm ondta , m iv el t ö ltö tte a z i d őt U m brid ge s z o bájá b an .
— P erv erz v én b an ya! — su tto gta fe lh áb oro dva R on, m ik or m eg állta k a
Kövér D ám a elő tt, ak i fe jé t a k ép kere tn ek tá m asz tv a b ék ése n sz u nyókált. —
Nem n orm ális ! J e le n ts d M cG ala g onynak , h ogy m it m űvelt v ele d !
— N em je le n te m — rá zta a fe jé t H arry . — N em s z erz em m eg U m brid ge-
nek a zt a z ö rö m et, h ogy p an asz k odom .
— D e h át e zt n em ú sz h atja m eg !
— Külö nben se tu dom , men nyi bele sz ó lá sa van az ily esm ib e
McG ala g onynak — m ondta H arry .
— A kkor D um ble d ore -n ak s z ó lj!
— N em — f e le lte k urtá n H arry .
— M ért n em ?
— M ert n ek i v an e lé g b aja e n élk ül i s .
Harry a zt n em te tte h ozzá, h ogy a zért se m a k arja D um ble d ore se g íts é g ét
kérn i, m ert a z i g azg ató j ú niu s ó ta s z ó ba s e á llt v ele .
— H át ak kor… — kezd te R on, de a K övér D ám a, ak i m ár eg y id eje
álm osa n p is lo gva n ézte ő ket, m ost r á ju k f ö rm ed t:
— M eg m ondjá to k a j e ls z ó t, v ag y v ir ra ssz ak , a m íg k eg yesk ed te k b efe je zn i a
cse v eg ést! ?
* * *
A p én te k u gyan oly an b oro ngós id őt h ozo tt, m in t a h ét a d dig i n ap ja i. H arry ,
mik or b elé p ett a n ag yte re m be, m ár c sa k m eg sz o kásb ól n ézett a ta n ári a sz ta l f e lé
— k özb en n em is H ag rid ra g ondolt, h an em a r á v áró h ata lm as m en nyis é g ű h ázi
fe la d atr a , n o m eg a z ú ja b b b ünte tő m unkára U m brid ge-n él.
Két d olo g ta rto tta b en ne a zn ap a le lk et: a z e g yik a k üsz ö bönálló h étv ég e
volt, a m ásik az a g ondola t, h ogy k ezén ek m eté lé se k özb en ese tle g lá t m ajd
vala m it R on pro dukció já b ól. U m brid ge dolg ozó sz o bájá n ak ab la k a ugyan is a
tá v oli k vid dic sp ály ára n ézett. H alv án y v ig asz o k v olta k e zek , d e a zért n ém i f é n yt
cse m pész te k H arry é js ö té t h an gula tá b a. S ose m v olt m ég ily en s z ö rn yű e ls ő h ete
a R oxfo rtb an .
Délu tá n ötk or — re m én yei sz erin t uto ljá ra — bek opogott U m brid ge
pro fe ssz o rh oz, s en ged ély t is k ap ott a b elé p ésre . A z ü re s p erg am en la p és a

tű heg yes f e k ete p en na m ár o tt v árta a c sip kete rítő s a sz ta lo n.
— T udod, m i a d olg od, k ed vese m — s z ó lt n eg éd es m oso lly al U m brid ge.
Harry k ezéb e v ette a p en nát, é s k in ézett a z a b la k on. H a e g y k ic sit e lto ln á
jo bbra a s z ék et… Ú gy t e tt, m in th a k özele b b a k arn a ü ln i a z a sz ta lh oz, í g y s ik erü lt
is f e ltű nés n élk ül o déb b h úzó dnia .
Most m ár b elá tta a k vid dic sp ály át. C sa p attá rs a i a m ag asb an rö pködte k , a
karik ás p ózn ák tö véb en p ed ig f é l tu cat, f e k ete ta lá ro s a la k á cso rg ott — n yilv án
ők v olta k a z ő rz ő je lö lte k . Ily en tá v ols á g ból le h ete tle n v olt m eg álla p íta n i, h ogy
mely ik k özü lü k R on.
Hazu dni b űn, ír ta le H arry . A se b a k ézfe jé n fe ls z ak ad t, é s ú jr a v ére zn i
kezd ett.
Hazu dni b űn. A v ág ás e lm ély ült, a z é g ő f á jd alo m f o kozó dott.
Hazu dni b űn. H arry c su kló já n l e cso rd ult a v ér.
Meg kock ázta to tt e g y ú ja b b p illa n tá st a z a b la k f e lé . N em l á tta , k i v éd i é p pen
a karik ák at, de azt ig en , hogy nag yon ügyetle n ül csin álja . A z ala tt a pár
máso dperc a la tt, a m íg H arry o dan ézett, K atie B ell k éts z er is b ed obta a k vaff o t.
Harry n ém án fo hász k odott, h ogy n e R on le g yen az, és ú jr a a v értő l p ir o sló
perg am en la p ra f o rd íto tta t e k in te té t. H azu dni b űn.
Hazu dni b űn.
Min dig kin ézett az ab la k on, vala h án ysz o r úgy ére zte , hogy m in im ális
kock ázatta l m eg te h eti. O ly an kor te h át, ha m eg hallo tta U m brid ge pen nájá n ak
se rc eg ésé t v ag y a k in yíló í r ó asz ta lf ió k z ajá t.
A h arm ad ik je lö lt e lé g jó v olt, a n eg yed ik s z ö rn yű, a z ö tö dik ü gyese n k ité rt
eg y g urk ó e lő l, d e a ztá n b een ged ett e g y p oty ag ólt. K özb en a lk onyodni k ezd ett, s
Harry attó l ta rto tt, h ogy a h ato dik és h ete d ik je lö lt b em uta tk ozásá t m ár n em
fo gja l á tn i.
Hazu dni b űn.
Hazu dni b űn.
A p erg am en la p p ötty ös v olt a r á csö pögő v értő l, s H arry k ézfe je m ár s z in te
elv is e lh ete tle n ül fá jt. M ik or le g közele b b fe ln ézett, m ár te lje se n sö té t volt
odak in t, é s s e m mi s e m l á ts z o tt a k vid dic sp ály án .
— L ássu k, nyom ot hag yott- e ra jta d a m unka! — búgott fe l U m brid ge
han gja m in te g y f é l ó rá v al k éső bb.
A ta n árn ő o dalé p ett a c sip kete rítő s a sz ta lh oz, é s g yűrű s k ezév el m eg fo gta
Harry k arjá t. E kkor f u rc sa d olo g tö rté n t: H arry k ín zó f á jd alm at é rz ett — d e n em
a k ezén , h an em a h om lo kán — s e g yid ejű le g r á n gató zn i k ezd ett a r e k esz iz m a.
Kik ap ta a karjá t U m brid ge kezéb ől, fe lp atta n t, és a ta n árn őre m ere d t.
Um brid ge s z éle s b ék am oso lly al n ézett v is sz a r á .
— F áj, i g az?

Harry n em v ála sz o lt. S zap orá n , d übörö gve v ert a s z ív e. V ajo n U m brid ge a
kezérő l b esz él, v ag y a s e b hely érő l?
— A zt h is z em , s ik erü lt m eg érte tn em v ele d , a m it a k arta m . M ost e lm eh ets z .
Harry f e lk ap ta t á sk ájá t, é s k im en ek ült a s z o báb ól.
— N e ess pán ik ba! — nyugta tg atta m ag át, m ik özb en fe lf e lé sz ala d t a
lé p cső kön. N em b iz to s, h ogy a zt j e le n ti, a m ir e g ondols z …
— M im bulu s m im belto nia ! — m oty ogta oda a K övér D ám án ak , s a
portr é ly uk f e ltá ru lt e lő tte .
A k lu bhely is é g ben h an gos z sib ongás fo gad ta . R on su gárz ó a rc cal ro han t
oda h ozzá, v ajs ö rt l o ccsin tv a a t a lá rjá ra a k ezéb en t a rto tt p ala ck ból.
— S ik erü lt, H arry ! E ngem v ála sz to tta k ! É n v ag yok a z ő rz ő !
— M i? … J a j, d e jó ! — H arry m oso ly ogni p ró bált, b ár s z ív e m ég m in dig
vad ul k ala p ált, é s v érz ő j o bbja i s v esz ettü l s a jg ott.
— I g yál e g y v ajs ö rt! — b iz ta tta R on, é s a k ezéb e n yom ott e g y p ala ck ot. —
El s e m ere m h in ni… H ol v an H erm io ne?
— O tt — fe le lte F re d , ak i m ag a is vajs ö rö s üveg et sz o ro ngato tt, és a
kan dalló e lő tti k aro ssz ék re m uta to tt. H erm io ne o tt b óbis k olt, f é lr e b ille n t k upáv al
a k ezéb en .
— P ed ig ö rü lt, a m ik or m eg m ondta m n ek i — j e g yezte m eg c sa ló dotta n R on.
— H ag yjá to k, h ad d a lu djo n — m ondta g yors a n G eo rg e. H arry g yan ak odva
körü ln ézett, s f e ltű nt n ek i, h ogy t ö bb e ls ő sn ek i s v érfo lto s a z o rra .
— G yere , R on, p ró báld fe l O liv er ré g i k vid dic sta lá rjá t! — k iá lto tt o da
Katie B ell. — M ajd l e sz ed jü k r ó la a n ev ét, é s r á ír ju k h ely ette a t ié d et…
Miu tá n R on e lm en t, A ngelin a l é p ett o da H arry hez.
— N e h ara g udj, h ogy v esz ek ed te m v ele d , P otte r — s z ó lt. — F ára sz tó d olo g
kord áb an ta rta n i ezt a ban dát. K ezd em úgy ére zn i, hogy néh a ig azsá g ta la n
volta m W ooddal.
Angelin a Ronra pilla n to tt a kupája fö lö tt, és kis sé össz ev onta a
sz em öld ökét.
— Tudom , hogy W easle y a le g jo bb hav ero d, de az a hely zet, hogy
eg yálta lá n n em o ly an s z u per ő rz ő — j e le n te tte k i n yers ő sz in te sé g gel. — P ers z e;
ha re n dese n e d z, n em le sz v ele n ag y g ond. M iv el a te stv ére i k özö tt so k a jó
já té k os, e lk ép zelh ető , h ogy te h ets é g ese b b, m in t a m ily en nek m a m uta tta m ag át.
Vic k y F ro bis h er és G eo ff re y H ooper is jo bban re p ült nála , de H ooper eg y
nyafo gógép , fo ly to n k ia k ad v ala m in , V ic k y m eg e g y c so m ó m ás d olo gban is
ak tív . M eg is m ondta , h ogy h a a k vid dic s ü tk özik a b űbájs z ak körre l, a k kor n em
min ket vála sz t. Ju t esz em be! Holn ap délu tá n kettő kor ta rtu nk eg y kis
csa p ate d zést. H a le h et, m ost m ár te is le g yél o tt. É s te d d m eg , h ogy a h óna a lá
nyúls z R onnak , r e n dben ?

Harry b ólin to tt, m ajd m iu tá n A ngelin a v is sz am en t A lic ia S pin neth ez, le ü lt
Herm io ne m ellé . A hogy l e te tte a t á sk ájá t, a l á n y f e lr ia d t.
— J a j, H arry , te v ag y a z? — m oty ogta á lm osa n . — U gye, m ily en jó ? R on
csa p atta g le tt… — Á síto tt e g y n ag yot. — A nnyir a fá ra d t v ag yok. É jje l e g yig
sa p kák at k ötö tte m . V is z ik ő ket, m in t a c u kro t!
Harry k örü ln ézett; sz erte a k lu bhely is é g ben g yap jú sa p kák v olta k e lr e jtv e
oly an h ely ek re , a h ol a z ó vatla n h ázim an ók v éle tle n ül k ézb e v eh etté k ő ket.
— T ök jó … — d örm ögte s z ó ra k ozo tta n H arry , s k özb en a rra g ondolt, h ogy
meg őrü l, h a n em m ondhatja e l g yors a n v ala k in ek … — F ig yelj, H erm io ne, a z
elő bb, a m ik or b ünte tő m unkán v olta m , U m brid ge m eg fo gta a k aro m at…
A l á n y f e sz ü lte n f ig yelt, m ajd m ik or H arry v ég zett a b esz ám oló val, t ű nődve
íg y s z ó lt:
— A ttó l fé ls z , hogy Tudodki, ugyan úgy ir á n yítja U m brid ge-e t, ah ogy
Mógust i r á n yíto tta ?
— V ég ül i s l e h ets é g es, n em ?
— L eh ets é g es — h ag yta rá H erm io ne — d e n em h is z em , h ogy u gyan úgy
bele k öltö zö tt, m in t M ógusb a. M ost m ár s a já t te ste v an , n in cs s z ü ksé g e r á , h ogy
más em bere k ben la k jo n. A z pers z e elk ép zelh ető , hogy az Im periu s-á tk ot
hasz n álja .
Harry n éh án y m áso dperc ig tö pre n gve b ám ulta F re d et, G eo rg e-o t és L ee
Jo rd an t, a k ik ü re s v ajs ö rö s ü veg ek kel z so nglő rk ödte k . A ztá n H erm io ne f o ly ta tta :
— D e ta v aly a k kor is fá jt a se b hely ed , m ik or se n ki n em é rt h ozzád , é s
Dum ble d ore azt m ondta , h ogy ez attó l v an , am it T udodki ép pen ak kor ére z.
Szó val le h et, h ogy a z e g ész n ek se m mi k öze U m brid ge-h ez, é s c sa k v éle tle n ,
hogy é p p a k kor t ö rté n t, m ik or…
— U m brid ge g onosz — f e le lte s z im plá n H arry . — E gy s z ad is ta .
— Pers z e, sz ö rn yű nősz em ély , de… Szerin te m sz ó ln od kelle n e
Dum ble d ore -n ak , h ogy f á jt a s e b hely ed .
Harry k ét n ap on b elü l m ár m áso dsz o r k ap ta e zt a ta n ácso t, s H erm io nén ak
ugyan azt v ála sz o lta , a m it R onnak :
— N em a k aro m i ly esm iv el z av arn i. T e m ag ad m ondta d , h ogy e z n em o ly an
fo nto s d olo g. E gész n yáro n v olta k ily en f á jd alm aim . E z m ai é p p c sa k e g y k ic sit
volt e rő se b b a m azo knál…
— H arry , b iz to s, h ogy D um ble d ore -t é rd ek eln é e z a d olo g…
— N o p ers z e! — f a k ad t k i H arry , e g y p illa n atr a m eg fe le d kezv e m ag áró l. —
A s e b hely em a z e g yetle n d olo g b en nem , a m i m ég é rd ek li ő t!
— U gyan , H arry , t u dod, h ogy e z n em i g az.
— M eg ír o m S ir iu sn ak , m eg kérd ezem , m i a v éle m én ye…
— Ily esm it n em ír h ats z m eg le v élb en ! — ré m üld özö tt H erm io ne. — N em

em lé k sz el, m it m ondott M ord on? N ag yon k ell v ig yázn unk, h ogy m it ír u nk le !
Leh et, h ogy e lf o gjá k a b ag ly ain kat…
— J ó , e lé g , é rte m ! N em ír o m m eg — v ág ott a s z av áb a in gerü lte n H arry ,
azzal fe lá llt. — M eg yek , le fe k sz em . M ondd m eg R onnak , h ogy fá ra d t v olta m ,
jó ?
— N em , n em , n em ! — r á zta a f e jé t H erm io ne. — H a t e e lm ész , a k kor é n i s
elm eh ete k an élk ül, hogy m eg sé rte n ém . T elje se n kiv ag yok, és holn ap m eg in t
ak aro k kötn i néh án y sa p kát. T én yle g , se g íth etn él, ha van ked ved . K ezd ek
bele jö nni a k öté sb e, m ost m ár m in tá k at i s t u dok.
Herm io ne le lk ese d ésé t lá tv a H arry ig yek ezett ú gy te n ni, m in th a c sá b íta n á
az a já n la t.
— H át… n em . Ig azán sa jn álo m , d e n em le sz id őm h oln ap — fe le lte . —
Nag yon l e v ag yok m ara d va a l e ck ék kel…
Azzal e ls ie te tt a f iú k l é p cső je f e lé , f a k ép nél h ag yva a c sa ló dott H erm io nét.

T iz en neg yed ik f e je zet
P erc y é s T ap m an cs
Másn ap re g gel H arry e ls ő kén t é b re d t. M iu tá n k in yito tta a sz em ét, p erc ig
m ég m ozd ula tla n ul fe k üdt; n ézte a z á g yfü ggöny ré sé n b esz ö kő n ap fé n ycsík ban
k av arg ó pors z em ek et, és élv ezte a gondola to t, hogy sz o m bat van . Íg y
v is sz ate k in tv e, a ta n év e ls ő h ete v ég te le n ül h ossz ú nak tű nt, a k ár e zer ö ssz ev ont
m ág ia tö rté n et. A sz o ba csö ndjé b ől és a k in ti fé n yek ből íté lv e n ag yon k orá n
l e h ete tt. H arry s z éth úzta a f ü ggönyt, f e lü lt a z á g y s z élé n , é s ö ltö zk ödni k ezd ett.
O dak in tr ő l m ad árc sic se rg és h alla ts z o tt, a g rif f e n déle s fiú k la ssa n , e g yen le te se n
s z u sz o gta k . H arry p erg am en t é s p en nát v ett m ag áh oz, a ztá n k im en t a h áló ból, é s
e lin dult le fe lé a lé p cső n. A k lu bhely is é g be é rv e e g yen ese n a k ih űlt k an dalló f e lé
v ette az ir á n yt. K én yelm ese n elh ely ezk ed ett ked ven c kopott karo ssz ék éb en ,
a ztá n körü ln ézett. A gyűrö tt perg am en fe cn ik , ré g i köpkövek , fio lá k és
c u kro sp ap ír o k, m ely ek kel e ste m ég t e le v olt s z ó rv a a h ely is é g , m osta n ra e ltű nte k
— c sa k úgy m in t H erm io ne m an ósa p kái.
Harry , m ik özb en k ih úzta a d ugót tin tá sü veg éb ől, fu tó la g e ltű nődött ra jta ,
v ajo n hán y is k ola i m an ó sz ab ad ulh ato tt fe l m ár ak ara ta elle n ére . A ztá n
m eg m árto tta pen nájá t, a sim a, sá rg ás perg am en la p fö lé em elte , és hom lo kát
r á n co lv a tö pre n gen i k ezd ett. E gy p erc m úlv a m ár a z ü re s k an dalló ba m ere d t, d e
m ég m in dig f o galm a s e m v olt r ó la , m it í r jo n.
Most m ár á t tu dta é re zn i, m ily en n eh éz d olg uk v olt b ará ta in ak , m ik or a
n yáro n le v ele k et ír ta k nek i. H ogyan tá jé k ozta th atja S ir iu st az elm últ öt nap
e se m én yeir ő l, h ogyan te h eti fe l a k érd ése it a n élk ül, h ogy e lá ru ln a e g y c so m ó
t itk ot a z e se tle g es l e v élto lv ajo knak ?
Egy d ara b ig m ég b ám ulta a k ih unyt tü zet, a ztá n h ir te le n e lh atá ro zássa l ú jr a
m eg m árto tta p en nájá t, é s e g y l e n düle tte l m eg ír ta a l e v ele t.
Ked ves S zip ák !
Rem éle m , jó l vag y. A z els ő hete m borz alm as volt, nag yon
örü lö k, h ogy i tt a h étv ég e.
Új sö té t vará zsla to k kiv éd ése ta n árt kap tu nk, U m brid ge-n ek
hív já k . M ajd nem o ly an k ed ves, m in t a z é d esa n yád .
Azért ír o k, m ert az a dolo g, am ir ő l ta v aly nyáro n m esé lte m ,
meg in t m eg tö rté n t. M ég ped ig te g nap este , am ik or U m brid ge-n él

volta m b ünte tő m unkán .
Nag yon hiá n yzik le g nag yobb bará tu nk, re m éljü k, nem so kára
vis sz até r.
Kérle k , v ála sz o lj h am ar!
Min den j ó t: H arry
Többsz ö r is ú jr a o lv asta a le v ele t, s ig yek ezett a k ív ülá lló s z em év el n ézn i.
Arra ju to tt, h ogy a s z ö veg ből n em le h et k ita lá ln i, m ir e c élo zg at, é s a zt s e , h ogy
kin ek sz ó l a le v él. R em élte , hogy S ir iu s m eg érti az uta lá st H ag rid ra is , és
vála sz áb an m eg ír ja , m ik or té r v is sz a a v ad őr. H arry g ondosa n le p ecsé te lte a
le v ele t, m ajd k im ász o tt a p ortr é ly ukon, é s e lin dult a b ag oly ház f e lé .
— A h ely ed ben n em m en nék a rra … — sz ó líto tta m eg F élig F ej N élk üli
Nic k . A k ís é rte t zav arb a ejtő m ódon az eg yik fa lb ól b ukkan t elő . — A m i
Hóborc u nk a fe jé b e vette , hogy m eg tr é fá lja azt, ak i le g közele b b elh ala d
Para cels u s m ells z o bra e lő tt.
— A tr é fa lé n yeg e a z, h ogy P ara cels u s a z ille tő fe jé re e sik ? — k érd ezte
Harry .
— B árm ily en fu rc sa : ig en — fe le lte unotta n N ic k . — H óborc ötle te it
min dig is a vég te le n eg ysz erű sé g je lle m ezte . M eg yek , m eg kere se m a V ére s
Báró t… M ajd ő a k örm ére n éz a n nak a c sib ész n ek . V is z lá t, H arry !
— V is z lá t — b ic cen te tt H arry .
A s a ro kra é rv e b alr a f o rd ult, a h ossz ab b, d e b iz to nsá g osa b b u ta t v ála sz tv a a
bag oly ház fe lé . A hogy az ab la k ok elő tt elh ala d va újr a m eg újr a kin ézett a
su gárz ó an k ék é g re , e g yre d erű se b b s z ín ben lá tta a v ilá g ot. M ég n éh án y ó ra , é s
kezd ődik a z e ls ő e d zés… V ég re v is sz até rh et a k vid dic sp ály ára !
Egysz er csa k vala m i puhán nek iü tk özö tt a lá b sz árá n ak . Len ézett, és
meg álla p íto tta , hogy M rs Norris , a gondnok so ván y, sz ü rk e macsk ája
so m poly gott el m elle tte . A z álla t sa n dán rá n ézett lá m pak én t vilá g ító , sá rg a
sz em év el, a ztá n e ltű nt S óvárg ó S im on s z o bra m ögött.
— N em c sin álo k s e m mi r o ssz at! — k iá lto tt u tá n a H arry . A m acsk áró l l e rítt,
hogy e ls ő d olg a le sz je le n té st te n ni g azd ájá n ak . H arry é p p c sa k a zt n em é rte tte ,
mié rt. Egyetle n sz ab ály se tilto tta , hogy sz o m bat re g gel fe lm en je n a
bag oly házb a.
A n ap m ár m ag asa n já rt, s m ik or H arry b elé p ett a m ad ara k s z álló hely ére ,
meg sz éd íte tte a z ü veg ezetle n a b la k okon b eára d ó f é n y.
A k ere k te rm et v asta g , e zü stö s n ap su gárn yalá b ok s z ab daltá k á t, n yugta la n
fé sz k elő désre k ész te tv e a sz aru fá k on g ubbasz tó b ag ly okat, m ely ek k özü l so k
sz em lá to m ást n em ré g té rt v is sz a é jje li p orty ázásá ró l. H arry e lin dult a s z alm áv al

boríto tt p ad ló n — ta lp a a la tt m eg -m eg ro ppan t e g y-e g y k is rá g csá ló cso ntv áz —
és t e k in te té v el k ere sn i k ezd te H ed vig et.
— O tt v ag y! — d örm ögte , m ik or m eg pilla n to tta b ag ly át, a k i m ag asa n f e n t,
a bolto zato s men nyezet csú csa ala tt üld ögélt. — Gyere voln a vala m i
kézb esíte n dő!
Hed vig halk huhogássa l kite rje sz te tte nag y, fe h ér sz árn yait, és gazd ája
vállá ra r ö ppen t.
— S zip ák v an rá ír v a — m ag y ará zta H arry , m ik özb en a b ag oly cső ré b e
dugta a l e v ele t — d e S ir iu sn ak s z ó l. É rte d ?
Hed vig pis lo gott eg yet boro sty án sá rg a sz em év el, s H arry ezt ig en lő
vála sz k én t é rte lm ezte .
— H át a k kor jó u ta t! — m ondta , é s a z e g yik a b la k hoz lé p ett a m ad árra l.
Hed vig lö kött e g yet a v állá n , a h ogy e lr u gasz k odott, s a k övetk ező p illa n atb an
már s z árn yalt is a v ak ító n k ék é g f e lé . H arry k övette te k in te té v el, m ajd m iu tá n a
mad ár ala k ja bele v esz ett a vég te le n be, Hag rid kunyhója fe lé fo rd íto tta
pilla n tá sá t. A to ro nyból jó l lá ts z o tt a k is é p üle t, s a z is , h ogy la k ója m ég m in dig
nem té rt h aza. A k ém én y h id eg en , fe k eté n ásíto tt, a fü ggönyöket se n ki n em
húzta e l.
Könnyű sz él le n gette a T ilto tt R en gete g fá in ak csú csá t. H arry eln ézte a
hajla d ozó ág ak at, élv ezte a fris s re g geli le v eg ő sim ogatá sá t az arc án , a
kvid dic sre gondolt… és ak kor m eg lá tta : az erd ő fö lö tt, ak ár eg y gro te sz k
óriá sm ad ár, fe lb ukkan t eg y nag y, bőrre d ős sz árn yú, is z o nyú ló , a ro xfo rti
fiá k ere k et h úzó r é m álla to k s z ak asz to tt m ása .
Az á lla t f e k ete s z árn yát s z éle sre tá rv a le ír t e g y n ag y k ört a f á k f ö lö tt, a ztá n
a m ély be b ukott, é s e ltű nt. A z e g ész o ly an h ir te le n , o ly g yors a n t ö rté n t, a k ár e g y
fe lv illa n ó l á to m ás.
Ajtó nyik org ás h an gzo tt fe l. H arry ö ssz ere zzen t, és g yors a n h átr a fo rd ult.
Cho C han g l é p ett b e a b ag oly házb a, e g y l e v élle l é s e g y c so m ag gal a k ezéb en .
— S zia — k ösz ö nt H arry .
— Ó … sz ia — z ih álta a lá n y. — N em g ondolta m , h ogy ily en k orá n itt
ta lá lo k vala k it… Öt perc e ju to tt esz em be, hogy ma van éd esa n yám
sz ü le té sn ap ja .
Azzal f e lm uta tta a c so m ag ot.
— A ha… — m oty ogta s u tá n H arry . S zere te tt v oln a v ala m i é rd ek ese t v ag y
vic cese t m ondan i, d e m ég n em té rt e g ész en m ag áh oz a s z árn yas ré m ló o kozta
meg döbben ésé b ől.
— S zép id ő v an … — sz ó lt az ab la k fe lé m uta tv a, d e m ik or tu dato su lt
ben ne, h ogy a z id őjá rá sró l k ezd ett e l b esz éln i, a zt k ív án ta , b ár in káb b m eg s e
sz ó la lt v oln a.

— Ig en — h ag yta rá C ho, s k örü ln ézett eg y alk alm as b ag oly u tá n . —
Ily en kor j ó k vid dic se zn i. É n a h éte n e g ysz er s e v olta m k in t. É s t e ?
— É n s e m .
Cho k iv ála sz to tta é s m ag áh oz s z ó líto tta a z e g yik is k ola i g yöngybag ly ot. A
mad ár a k arjá ra rö ppen t, m ajd sz o lg ála tk ész en fe le m elte fé l lá b át, h ogy C ho
rá k öth esse a k üld em én yt.
— T én yle g , v an m ár a G rif f e n déln ek ú j ő rz ő je ? — k érd ezte a l á n y.
— Ig en — v ála sz o lt H arry . — A b ará to m at, R on W easle y t v ála sz to ttá k .
Is m ere d ?
— Ő a z, a k i u tá lja a T orn ád ókat, n em ?… J ó j á té k os?
— A ha — bólin to tt H arry . — A ssz em , ig en . N em lá tta m , am ik or
kip ró báltá k , m ert b ünte tő m unkán v olta m .
Cho a b bah ag yta a k ötö zést, é s H arry re n ézett.
— U ndorító e g y n ő a z a z U m brid ge — m ondta , h alk ab bra fo gva h an gjá t.
— B ünte tő fe la d ato t a d ni, c sa k m ert m eg m ondta d , h ogy… h ogy h ogyan h alt m eg
Ced ric . A z eg ész su li errő l b esz élt. N ag yon sz ép és b áto r d olo g v olt, h ogy
kiá lltá l a z i g azsá g m elle tt.
Harry önkén te le n ül kih úzta mag át; úgy ére zte , min th a a ta lp a a
bag oly poty ad ék kal m eg sz ó rt p ad ló f ö lö tt le b eg ne. K it é rd ek el e g y v acak r e p ülő
ló … C ho s z erin t s z ép é s b áto r d olo g v olt, a m it t e tt!
Átf u to tt a fe jé n , h ogy s e g ít a lá n ynak fe lk ötn i a c so m ag ot, é s k özb en c sa k
úgy v éle tle n ül m eg m uta tja n ek i s e b es k ezét… d e te rv ét n em v aló síth atta m eg ,
mert e k kor ú jr a k in yílt a b ag oly ház a jta ja , é s á tr o nto tt r a jta F ric s ú r.
A g ondnok n yilv án f u tv a te tte m eg a z u ta t a b ag oly házig , m ert z ih ált, r itk ás
haja a z é g nek m ere d t, b eese tt, k ék ere s a rc án k ét p ir o s fo lt é g ett. A n yom áb an
Mrs N orris is besé tá lt; éh es nyáv ogássa l bám uln i kezd te a bag ly okat, ak ik
fé sz k elő dve n ézte k v is sz a r á .
Egy n ag y b arn a p éld án y f e n yeg ető en c sa ttin to tt a c ső ré v el.
— M eg vag y! — s z is z eg te a d ühtő l é s a k if u lla d ástó l re m eg ő á lla l F ric s, s
eg y döngő lé p ést te tt H arry fe lé . — Tudok ró la , hogy eg y sz állítm án y
tr á g yag rá n áto t a k ars z r e n deln i!
Harry k arb a f o nta a k ezét, é s a g ondnok s z em éb e n ézett.
— E zt m eg k i m ondta m ag án ak ?
Cho le sa jn áló an n ézett F ric sre ; a g yöngybag oly h uhogott e g yet, é re zte tv e,
hogy b ele fá ra d t a f é l l á b on á llá sb a, d e a l á n y n em t ö rő dött v ele .
— M eg bíz h ató f o rrá sb ól tu dom — f e le lte g onosz ö nelé g ülts é g gel F ric s. —
Na g yerü nk, a d d i d e, a m it e l a k artá l k üld en i!
Harry ném án gra tu lá lt m ag án ak , am ié rt nem halo gatta H ed vig útn ak
in dítá sá t.

— N em t u dom o daad ni, m ár e lk üld te m .
Fric s a rc a e lto rz u lt a d ühtő l.
— E lk üld te d ?
— E lk üld te m .
Fric s n éh án y m áso dperc ig csa k tá to gott, aztá n p illa n tá sa H arry ta lá rjá ra
té v ed t.
— H onnan t u dja m , h ogy n in cs a z se b ed ben ?
— O nnan , h ogy…
— L átta m , m ik or e lk üld te — s z ó lt k özb e C ho.
Fric s a l á n yra p illa n to tt.
— L átta d … ?
— I g en , l á tta m — i s m éte lte h ig gad ta n C ho.
Fric s és C ho eg y d ara b ig fa rk assz em et n ézte k ; aztá n a g ondnok sa rk on
fo rd ult, az ajtó hoz lé p ett, m ajd m iu tá n m eg fo gta a kilin cse t, m ég eg ysz er
vis sz an ézett H arry re .
— H a m eg érz em r a jta d a t r á g yag rá n át s z ag át…
Azzal le d öcö gött a lé p cső n. M rs N orris m ég e g y u to ls ó , s ó várg ó p illa n tá st
vete tt a b ag ly okra , m ajd k övette .
Harry é s C ho e g ym ásra n ézte k .
— K ösz — m ondta H arry .
— N in cs m it — f e le lte k is sé e lp ir u lv a a l á n y, é s g yors a n b efe je zte a c so m ag
fe lk öté sé t. — N em r e n delté l t r á g yag rá n áto t, u gye?
— N em .
— A kkor m eg h onnan v ette F ric s? — te tte f e l a k ézen fe k vő k érd ést C ho, s
közb en a z a b la k hoz l é p ett a m ad árra l.
Harry v álla t v ont. N em tu dta a v ála sz t, d e e p illa n atb an n em is iz g atta
külö nöse b ben a p ro blé m a.
Együtt m en te k ki a bag oly házb ól. A kasté ly nyugati sz árn yáb a vezető
fo ly osó hoz é rv e a ztá n C ho m eg to rp an t.
— É n a rra m eg yek … M ajd t a lá lk ozu nk, H arry .
— A ha… s z ia .
Cho rá m oso ly gott, é s e lm en t. H arry le lk ét c se n des d erű á ra sz to tta e l. T úl
van hát az els ő oly an besz élg eté sé n C hóval, am i utá n nem kell sz ég yelln ie
mag át… N ag yon s z ép é s b áto r d olo g v olt, h ogy k iá lltá l a z i g azsá g m elle tt… C ho
báto rn ak n ev ezte ő t… n em u tá lja , a m ié rt é le tb en v an … P ers z e a n nak i d ejé n C ho
Ced ric et v ála sz to tta … d e ta lá n c sa k m ert C ed ric e lő bb h ív ta m eg ő t a b álb a…
vég ül is úgy tű nt, C ho ősz in té n sa jn álja , hogy nem fo gad hatja el az ő
meg hív ásá t…
— Jó re g gelt! — k ösz ö nt v id ám an H arry , m ik or c sa tla k ozo tt R onhoz é s

Herm io néh oz a r e g geliz ő asz ta ln ál.
— M in ek ö rü ls z a n nyir a ? — c so dálk ozo tt R on.
— A … a k vid dic se d zésn ek — f e le lte k önnyed en H arry , é s m ag a e lé h úzo tt
eg y n ag y t á l s z alo nnás t o já st.
— A ha… — R on l e te tte a p ir ító sá t, é s n ag yot k orty olt a t ö kle v éb ől, m ie lő tt
fo ly ta tta : — Fig yelj… N in cs ked ved kijö nni vele m eg y kic sit korá b ban ?
Gondolta m , g yak oro lh atn án k e d zés e lő tt. C sa k h ogy… h ogy… b ele jö jje k e g y
kic sit.
— P ers z e, s z ív ese n — b ólin to tt H arry .
— Szerin te m ez nem tú l jó ötle t — csó válta a fe jé t H erm io ne. —
Min dkette n l e v ag yto k m ara d va a h ázi f e la d ato kkal, é s…
Nem fo ly ta tta , m ert ek kor m eg érk ezett a posta . A
Reg geli Pró fé tá
t
kézb esítő kuvik , m iu tá n m ajd nem bele rö pült a cu korta rtó ba, H erm io ne fe lé
nyújto tta lá b át. A lá n y g yors a n b ele d ugta a k núto t a z e rs z én y be, é s á tv ette a z
újs á g ot, s m ir e a b ag oly t o varö ppen t, ő a c ím old alt n ézte .
— Í rn ak v ala m i é rd ek ese t? — é rd ek lő dött R on. H arry e lm oso ly odott: t u dta ,
hogy R on b árm ir ő l s z ív ese b ben b esz él, m in t a h ázi f e la d atr ó l.
— S em mit — s ó hajto tt H erm io ne. — A zo n c sá m cso gnak , h ogy h ázaso dik a
Walp urg is L án yain ak a b assz u sg itá ro sa .
Azzal f e lla p ozta a z ú js á g ot, é s b ele te m etk ezett. H arry s z ed ett m ég e g y a d ag
sz alo nnás t o já st, R on p ed ig a m ag as a b la k okra m ere d ve t ű nődött v ala m in .
— E gy p illa n at — s z ó la lt m eg h ir te le n H erm io ne. — T e j ó é g … Sir iu s!
— M i tö rté n t? — H arry oly an erő vel rá n to tta ki a
Reg geli P ró fé tá
t
Herm io ne k ezéb ől, h ogy a z ú js á g k etté sz ak ad t.
— A M ág ia ü gyi M in is z té riu m m eg bíz h ató fo rrá sb ól azt az in fo rm áció t
kap ta , hogy Sir iu s B la ck , a m eg rö gzö tt tö m eg gyilk os, bla -b la -b la , je le n le g
Londonban r e jtő zik ! — o lv asta f e l f o jto tt h an gon H erm io ne a s a já t f é lú js á g já b ól.
— B árm ib en f o gad ok, h ogy L uciu s M alf o y a z a f o rrá s — s u tto gta d ühöse n
Harry . — F elis m erte S ir iu st a p ály au dvaro n!
— M ic so da? — h ork an t f e l R on. — N em m ondta d , h ogy…
— C sss! — p is sz eg te l e k ét b ará tja .
— A m in is z té riu m közle m én yben fig yelm ezte tte a vará zsló tá rs a d alm at,
hogy B la ck re n dkív ül v esz ély es… m eg ölt tiz en háro m e m bert… m eg sz ö kött a z
Azk ab an ból… a tö bbi a s z o káso s s z ö veg — fe je zte b e a fe lo lv asá st H erm io ne.
Lete tte a fé l újs á g ot, és ag godalm as arc cal bará ta ir a nézett. — M ost aztá n
vég kép p n em jö het k i a h ázb ól — su tto gta . — E z a z e re d m én ye a n nak , h ogy
nem h allg ato tt D um ble d ore -ra .
Harry m ag áb a r o sk ad va m ere d t le té p ett ú js á g dara b já ra . A z o ld al e g y r é sz ét
Mad am M alk in T alá rs z ab ász atá n ak á rle sz állítá ssa l k ecse g te tő h ir d eté se fo gla lta

el.
— H é! — sz ó la lt m eg hir te le n fe lé lé n külv e, s le te ríte tte az asz ta lr a a
sz ak ad t ú js á g ot, h ogy R on é s H erm io ne i s l á th assá k . — E zt n ézzéte k m eg !
— N ek em m ost n em k ell t a lá r — r á zta a f e jé t R on.
— N em a z a z é rd ek es — le g yin te tt H arry . — A zt n ézd … a zt a rö vid k is
hír t!
Ron é s H erm io ne k özele b b h ajo lta k a z ú js á g hoz. A n yúlf a rk nyi c ik ket a z
old al a ljá n r e jte tté k e l.
BEH ATO LÁ S A M IN IS Z TÉ RIU M BAN
A W iz en gam ot ma tá rg yalta Stu rg is Podm ore , Cla p ham ,
Lab urn um G ard en s 3 8. a la tti la k os ü gyét, a k it a zzal v ád olta k , h ogy
au gusz tu s 3 1-é n b eh ato lt a M ág ia ü gyi M in is z té riu m é p üle té b e, é s o tt
lo pást k ís é re lt m eg .
A M ág ia ü gyi M in is z té riu m ő rv ará zsló ja , E ric M unch é jje l e g y
óra k or ta rtó zta tta le P odm ore -t, m iu tá n ra jta k ap ta , a m in t a z b elé p ést
kís é re lt meg eg y, csa k külö n en ged élly el hasz n álh ató ajtó nál.
Podm ore -t, ak i a tá rg yalá so n se m mit se m hozo tt fe l m en ts é g ére ,
min dkét vád pontb an bűnösn ek ta lá ltá k , és a bír ó sá g hat hónap i
azk ab an i f o gsá g ra í té lte .
— S tu rg is P odm ore ? — d örm ögte h om lo kát r á n co lv a R on. — N em ő a z a
sz én ak azalf e jű p asa s? B en ne v an a r e n d…
— C sss, R on! — H erm io ne r ia d ta n n ézett k örü l.
— F él é v A zk ab an ! — s u tto gta d öbben te n H arry . — A zért, m ert b e a k art
men ni e g y a jtó n!
— U gyan m ár, n em a zért c su kjá k le , m ert b e a k art m en ni e g y a jtó n! —
su tto gta H erm io ne. — A z a k érd és, m it k ere se tt a z é js z ak a k özep én a M ág ia ü gyi
Min is z té riu m ban .
— L eh et, h ogy a R en d m eg bíz ásá b ól m en t o da? — t a lá lg ato tt R on.
— V árja to k c sa k … — s z ó lt tö pre n gő a rc cal H arry . — S tu rg is n ek k i k elle tt
voln a k ís é rn ie m in ket a K in g’s C ro ssra , n em ?
Két b ará tja v ára k ozv a n ézett r á .
— N em em lé k ezte k ? Ú gy v olt, h ogy ő is b en ne le sz a te stő rg árd áb an .
Mord on d ühös is v olt, m ert S tu rg is n em é rk ezett m eg . T eh át n em le h ete tt o ly an

küld eté se n , a m iv el a R en d b íz ta m eg .
— V ag y s e n ki n em s z ám íto tt r á , h ogy e lk ap já k — m uta to tt r á H erm io ne.
— L eh et, h ogy tő rb e c sa ltá k ! — e m elte f e l a h an gjá t R on, m ajd H erm io ne
sz ig orú pilla n tá sá ra jó val halk ab ban fo ly ta tta : — Fig yelje te k ! M ondju k,
Cara m elé k gyan íto ttá k , hogy Podm ore Dum ble d ore -n ak dolg ozik , ezért
becsa ltá k a m in is z té riu m ba, é s n em v olt s e m mif é le a jtó m eg b eh ato lá s, h an em
koholt v ád a z e g ész !
Harry és Herm io ne vég ig gondoltá k az elm éle te t. Harry kis sé
nyak ate k ertn ek ta rto tta , H erm io nén ak vis z o nt sz em lá to m ást te ts z et — N em
cso dálk ozn ék r a jta , h a í g y l e n ne — m ondta a l á n y, é s t ű nődő a rc cal ö ssz eh ajto tta
meg cso nkíto tt ú js á g já t. E gy i d eig g ondola ta ib a m ély ed t, d e m ik or H arry l e te tte a
villá já t, e g ysz erre m ag áh oz té rt ré v üle té b ől. — N a jó , sz erin te m e lő sz ö r ír ju k
meg B im bán ak a d olg ozato t a z ö ntr á g yázó b okro kró l, a ztá n h a m ara d id őnk,
még e b éd e lő tt e lk ezd hetjü k M cG ala g onynak a z E xnih il o bje ctu m b űbájt i s …
Harry t k ic sit fu rd alta a le lk iis m ere t a rá v áró h ázif e la d at- m en nyis é g m ia tt,
de h át a z é g s z ik rá zó an k ék v olt, é s ő m ár e g y h ete n em ü lt a T űzv illá m on…
— M ajd este nek iá llu nk a le ck én ek — m ondta R on H arry nek , m ik or
se p rű vel a v állu kon e lin dulta k a k vid dic sp ály a f e lé v ezető f ü ves l e jtő n. F ülü kben
még o tt c se n gett H erm io ne jó sla ta , h ogy h a íg y f o ly ta tjá k , m eg f o gnak b ukni a z
össz es R BF-v iz sg án . — É s o tt v an a z e g ész v asá rn ap is . A z a b aj H erm io név al,
hogy ta n ulá sfü ggő le tt… — R on e g y m áso dperc re e lh allg ato tt, m ajd h om lo kát
rá n co lv a hozzáte tte : — Szerin te d kom oly an m ondta , hogy ezen tú l nem
máso lh atu nk r ó la ?
— A ssz em , ig en — f e le lte H arry . — D e a k vid dic se d zés is k om oly m unka.
Ha b en ne a k aru nk m ara d ni a c sa p atb an , e d zen ünk k ell.
Ronnak t e ts z ett a z é rv .
— Í g y v an ! — h ely ese lt. — T an uln i m ég r e n gete g i d őnk l e sz .
Mie lő tt b elé p te k a k vid dic sp ály ára , H arry v ete tt m ég e g y p illa n tá st a T ilto tt
Ren gete g s ö té te n h ajla d ozó f á i f e lé . M ost s e m mi n em r e p ült f ö lö ttü k. A z é g ü re s
volt, c sa k a b ag oly ház g yan án t sz o lg áló to ro ny k örü l sz árn yalt n éh án y m ad ár.
Harry elh esse g ette a lá to m ás em lé k ét; az a re p ülő ré m ló n em b án to tta ő t…
Min ek t ö rő dne v ele , h is z v an m ás g ondja e lé g …
Elő vetté k a la b dák at a z ö ltö ző beli s z ek ré n yből, é s m unkáh oz lá tta k . H arry
hajtó kén t tá m ad ott a k vaff a l, R on p ed ig v éd te a h áro m k arik ás p ózn át. H arry
elé g ed ett v olt b ará tja te lje sítm én yév el: R on a d obáso k h áro m neg yed ét s ik ere se n
blo kkolta , s s z in te p erc rő l p erc re ü gyese b ben m ozg ott a p osz tjá n .
Két ó ra g yak orlá s u tá n e lte tté k a k vaff o t, f e lm en te k a k asté ly ba e b éd eln i ( é s
meg hallg atn i Herm io ne úja b b sz em re h án yása it) , majd vis sz até rte k a
kvid dic sp ály ára , hogy ré sz t veg yen ek a csa p ate d zése n . A z öltö ző be lé p ve

Angelin a k iv éte lé v el m in den c sa p attá rs u kat o tt t a lá ltá k .
— M in den o ké? — k érd ezte ö ccsé re k acsin tv a G eo rg e.
— A ha — m oty ogta R on. M ió ta e lin dulta k H arry vel a k asté ly ból, n em ig en
le h ete tt s z av át v en ni.
— M este rk urz u st ta rta sz n ek ünk, P re fi R oni? — k érd ezte g únyos v ig yorra l
Fre d , m iu tá n k óco s f e je k ib ukkan t a k vid dic sta lá r n yak án .
— D ugulj e l!
Ron is b ele b újt a g rif f e n déle s m ezb e. E gész en jó l ille tt rá a ta lá r a h hoz
kép est, h ogy a s o kkal s z éle se b b v állú O liv er W oodtó l ö rö költe .
Angelin a m ár á tö ltö zv e l é p ett k i a c sa p atk ap itá n yi s z o báb ól.
— N a, g yerü nk, e ssü nk n ek i! — s z ó lt. — A lic ia , F re d , h ozzáto k k i a l á d át a
la b dák kal! Ju t esz em be, b eü lte k eg ypára n a n éző té rre , d e n em sz ere tn ém , h a
fo gla lk ozn áto k v elü k.
A m eg já ts z o tt k önnyed sé g ből, a m elly el e zt m ondta , H arry m eg se jte tte , k ik
le h etn ek a hív atla n néző k. N em is té v ed ett; m ik or az öltö ző ből kilé p te k a
nap fé n yben f ü rd ő p ály ára , f ü tty koncert é s p fu jo lá s f o gad ta ő ket: a z e g yik l e lá tó n
közép tá jt ott ült a M ard ek ár te lje s kvid dic sc sa p ata , a já té k oso k bará ta iv al
kie g ész ítv e. H an gju k z en gve v is sz h an gzo tt a z ü re s s ta d io nban .
— A zzal a k ar W easle y re p üln i? — k ia b álta b e M alf o y. — K i v olt a z a z
ütő dött, a k i r ö pte tő bűbájt t e tt a rra a k orh ad t h usá n gra ?
Cra k , M onstr o h ah otá zta k , P an sy P ark in so n v is ítv a n ev ete tt.
Ron a lá b a k özé k ap ta s e p rű jé t, é s e lr u gasz k odott a fö ld tő l. H arry k övette
őt, s l á tta , h ogy R on f ü le l á n gvörö sre g yúlt.
— N e tö rő dj v elü k! — m ondta , m ik or u to lé rte b ará tjá t. — M ajd m eg lá tju k,
ki f o g n ev etn i, m iu tá n j á ts z o ttu nk v elü k…
— E z a h ely es h ozzáállá st, H arry ! — d ic sé rte m eg A ngelin a, a k i a k vaff a l a
hóna ala tt elé jü k vág ott, m ajd befo rd ult, és le b eg ve m eg állt a m ag asb an
fe ls o ra k ozo tt csa p at elő tt. — Fig yele m ! B em ele g íté sn ek passz o lg atu nk eg y
kic sit. M in den ki…
— H é, Jo hnso n, k i á tk ozta m eg a h aja d at? — v is íto tta o dale n tr ő l P an sy
Park in so n. — N em z av ar, h ogy f é rg ek l ó gnak k i a f e je d ből?
Angelin a a válla m ögé dobta hossz ú , afro fo nott hajá t, és hig gad ta n
befe je zte a z e lig azítá st:
— S zó ró dja to k s z ét, é s k ezd jü k!
Harry h átr a m en etb en e ltá v olo dott a t ö bbie k tő l, R on p ed ig e lr e p ült a k arik ák
fe lé . A ngelin a fé l k ézzel a m ag asb a e m elte a k vaff o t, s o dah ajíto tta F re d nek .
Fre d G eo rg e-n ak ad ta to váb b, G eo rg e H arry nek , H arry ped ig R onnak , ak i
kie jte tte a k ezéb ől.
A m ard ek áro so k, M alf o yja l a z é le n , te li to ro kból r ö högte k . R on le b ukott a

la b da u tá n , és sik erü lt is m ég a le v eg őben elk ap nia , d e ü gyetle n ül jö tt k i a
bukóre p ülé sb ől, é s f é lig l e csú sz o tt a s e p rű jé rő l.
Mik or fe lé rt a tö bbie k hez, lá n golt a z a rc a a s z ég yen tő l. H arry lá tta , h ogy
Fre d és G eo rg e ö ssz en ézn ek — azo nban rá ju k o ly k ev éssé je lle m ző m ódon
eg yik ük s e m k om men tá lta a h ib át, s e zért H arry r o ppan t h álá s v olt n ek ik .
Angelin a s e t e tte s z ó vá a d olg ot.
— P assz o ld t o váb b! — u ta síto tta R ont.
Ron A lic iá n ak d obta a la b dát, a lá n y v is sz ap assz o lta H arry nek , a k i G eo rg e-
nak t o váb bíto tt…
— H ogy v an a h om lo kod, P otte r? — k ia b ált fe l M alf o y. — N em k én e
le fe k üdnöd eg y kic sit? M ár eg y hete itt vag yunk, de m ég nem voltá l a
gyen gélk ed őn! E z n ála d e g yén i c sú cs, n em ?
Geo rg e A ngelin án ak passz o lt, ak i a háta m ögött to váb bíto tt H arry nek .
Harry t v ára tla n ul é rte a p assz , d e a z u jja h eg yév el s ik erü lt e lk ap nia a k vaff o t,
am it a ztá n g yors a n t o váb bdobott R on f e lé .
Ron a l a b da u tá n k ap ott, d e n em é rte e l.
— S zed d ö ssz e m ag ad ! — c sa tta n t f e l A ngelin a, m ik özb en R on a k vaff u tá n
ir a m odott. — K oncen tr á lj!
A v is sz até rő R on arc a le g alá b b o ly an v örö s v olt, m in t a k ezéb en ta rto tt
la b da. M alf o y é s t á rs a i h ars o gva n ev ette k r a jta .
Harm ad ik p ró bálk ozásra R onnak sik erü lt elk ap ni a k vaff o t, d e aztá n —
ta lá n a m eg könnyeb bülé stő l — o ly an erő vel p assz o lta to váb b, h ogy a la b da
fé lr e lö kte K atie k in yújto tt k ezét, é s a l á n y a rc áb a c sa p ódott.
Ron s ű rű b ocsá n atk éré se k k özep ette o dare p ült a lá n yhoz, h ogy m eg nézze,
nem e se tt- e b aja .
— M en j vis sz a a hely ed re , tú lé li! — kiá lto tt rá A ngelin a. — D e ha
csa p attá rs n ak p assz o ls z , n em a z a c él, h ogy le lö kd a se p rű jé rő l. A z a g urk ók
dolg a!
Katie -n ek e le re d t a z o rra v ére . M ik özb en o dale n t a m ard ek áro so k d obogta k
és p fu jo lta k , a z i k re k o dare p ülte k a l á n yhoz.
— V ed d b e ezt! — sz ó lt F re d , és K atie k ezéb e n yom ott eg y k is p ir o s
vala m it, a m it a z se b éb ől h alá sz o tt e lő . — F él p erc a la tt r e n dbe h oz.
— F ig yele m ! — h ars o gta A ngelin a. — F re d , G eo rg e, h ozzáto k a z ü tő ite k et
és a z e g yik g urk ót! R on, in dulj a k arik ák hoz! H arry , h a sz ó lo k, e le n ged ed a
cik esz t. G ondolo m , k ita lá ltá to k, m i a f e la d at.
Harry a z i k re k n yom áb a e re d t, h ogy m ag áh oz v eg ye a z a ra n yla b dácsk át.
— R on o ly an b én a, h ogy n ézn i is ro ssz — je g yezte m eg G eo rg e, m iu tá n
min dhárm an f ö ld et é rte k , é s k in yito ttá k a l a b dás l á d át.
— C sa k azért, m ert iz g ul — k elt b ará tja v éd elm ére H arry . — D éle lő tt,

mik or g yak oro ltu nk, n ag yon ü gyes v olt.
— H a c sa k k ette sb en tu d v illo gni, n em so kra m eg yünk v ele — m oro gta
Fre d .
Vis sz até rte k a c sa p at tö bbi ta g já h oz, s A ngelin a s íp sz av ára H arry s z ab ad on
en ged te a c ik esz t. F re d é s G eo rg e u gyan íg y te tte k a g urk óval. E ttő l a p illa n attó l
fo gva H arry csa k a sz em e sa rk áb ól lá tta , m it csin áln ak a tö bbie k . A z v olt a
dolg a, h ogy e lk ap ja a fü rg e, sz árn yas k is la b dát, a m i a m érk őzése n sz ázö tv en
ponto t é rt a c sa p atn ak — s h ogy e z s ik erü ljö n, m in den ü gyessé g ét la tb a k elle tt
vetn ie . S zéd ítő se b essé g gel c ik ázo tt a h ajtó k k özö tt; a la n gyos ő sz i le v eg ő a z
arc áb a c sa p ott, s m ár n em h allo tta a m ard ek áro so k k urja n tá sa it… D e m ik or é p p
bele m ele g ed ett v oln a a h ajs z áb a, a c sa p atk ap itá n y s íp sz av a m eg állíto tta .
— Á llj ! Á llj ! — k ia b álta A ngelin a. — R on! N e h ag yd o tt a k özép ső
pózn át!
Harry bará tja fe lé pilla n to tt. Ron a bal old ali karik a elő tt le b eg ett,
véd te le n ül h ag yva a m ásik k ettő t.
— J a j… b ocsá n at…
— F ig yelte le k : m ik özb en a h ajtó kat n ézed , fo ly to n e lv án doro ls z o ld alr a .
Vag y m ara d j k özép en , a m íg k i n em k ell u gra n od v éd en i, v ag y k örö zz a p ózn ák
körü l, d e n e s o dró dj c élta la n ul i d e-o da! A z u to ls ó h áro m g ólt e zért k ap ta d !
— B ocsá n at — i s m éte lte R on. A rc a o ly an v olt, a k ár e g y l e b eg ő t ű zg oly ó.
— K atie , t e m eg n em t u dnád e lá llíta n i a zt a z o rrv érz ést?
— N em , s ő t e g yre ro ssz ab b! — p an asz o lta K atie , ta lá rja u jjá t a z o rra a lá
sz o rítv a.
Harry m eg kere ste te k in te té v el Fre d et. A fiú nyugta la n ul koto rá sz o tt a
zse b éb en , elő vett vala m i pir o sa t, m eg viz sg álta , aztá n ré m ült arc cal K atie -re
bám ult.
— Jó l v an , fo ly ta ssu k! — ad ta k i a p ara n cso t A ngelin a. A sz o káso sn ál
kic sit m ere v eb ben ült a se p rű jé n , bár úgy te tt, m in th a m eg se halla n á a
mard ek áro so kat, a k ik m ost s k an dáln i k ezd té k , h ogy B én ák , b én ák !
Ezú tta l m ajd nem h áro m p erc ig s ik erü lt e g yhuzam ban já ts z an iu k — a k kor
meg in t l e állíto tta ő ket A ngelin a s íp sz av a. H arry , a k i é p p m eg pilla n to tta a c ik esz t
a t ú lo ld ali k arik ák nál, m ost m ár k ezd te e lv esz íte n i a t ü re lm ét.
— M i v an m ár m eg in t? — f o rd ult A lic iá h oz, a k i a l e g közele b b v olt h ozzá a
csa p at t a g ja i k özü l.
— K atie — h an gzo tt a t ö m ör v ála sz .
Harry m eg fo rd ult, és lá tta , hogy A ngelin a, F re d és G eo rg e sz éls e b ese n
re p üln ek K atie f e lé . E rre ő is e lin dult A lic iá v al. A ngelin a m ég é p p id őben f ú jta
le a z e d zést: K atie a rc a f a lf e h ér v olt, s t a lá rja ú sz o tt a v érb en .
— G yen gélk ed ő — s z ó lt f e jc só válv a A ngelin a.

— M ajd m i e lk ís é rjü k — b ólin to tt F re d , m ajd h ozzáte tte : — E lk ép zelh ető ,
hogy t é v ed ésb ől e g y v érh úzó v ará zsfru ttit k ap ott b e…
— H iá n yos t e re lő - é s h ajtó so rra l n in cs é rte lm e f o ly ta tn i — s z ó lt c sü gged te n
Angelin a, m iu tá n a z ik re k la ssú r e p ülé sb en e lin dulta k a k asté ly f e lé , k ét o ld alr ó l
tá m ogatv a K atie -t. — M en jü nk á tö ltö zn i!
A m ard ek áro so k g únyos s k an dálá sa a z ö ltö ző ig k ís é rte a m eg fo gyatk ozo tt
csa p ato t.
— H ogy m en t a kvid dic se d zés? — kérd ezte kis sé hűvöse n H erm io ne,
miu tá n H arry é s R on f é l ó rá v al k éső bb b em ász ta k a p ortr é ly ukon.
— H át… — k ezd te H arry .
— R ossz u l — m ondta f á su lta n R on, é s l e zu tty an t e g y s z ék re .
Herm io ne a rc a m eg en yhült.
— B iz to s b ele f o gsz j ö nni… — m ondta v ig asz ta ló an .
— K i m ondta , h ogy m ia tta m m en t r o ssz u l a z e d zés? — f o rty an t f e l R on.
— S en ki — v is sz ak ozo tt m eg hökken ve a l á n y. — C sa k a rra g ondolta m …
— … hogy b iz to s b én ázta m , m i?
— D eh ogyis ! D e m iv el a zt m ondta d , r o ssz u l m en t…
— L eck ét k ell í r n om — p rü sz k ölte d ühöse n R on, é s e lc sö rte te tt.
Miu tá n eltű nt a fiú k h áló te rm eih ez v ezető lé p cső n, H erm io ne H arry hez
fo rd ult:
— B én ázo tt?
— N em — f e le lte H arry .
Herm io ne f e lv onta a s z em öld ökét.
— N a jó , n em v olt c sú csfo rm áb an — is m erte b e H arry . — D e h át e z c sa k
az e ls ő e d zése v olt…
Azn ap e ste s e H arry , s e R on n em ju to tt tú l s o kra a h ázi f e la d ato kkal. H arry
se jte tte , h ogy R on m ég m in dig a d élu tá n i e d zése n r á g ódik , h is z en a z ő f e jé b en i s
ott v is sz h an gozta k m ég a m ard ek áro so k „ B én ák , b én ák !” k iá ltá sa i.
Az eg ész vasá rn ap ot a to ro nyban tö ltö tté k , könyveik tá rs a sá g áb an .
Körü lö ttü k e lő bb m eg te lt, m ajd k iü rü lt a k lu bhely is é g . A zn ap i s k elle m es, d erü lt
id ő v olt, s r a jtu k k ív ül m in den ki a s z ab ad ban é lv ezte a z é v ta lá n u to ls ó n yária s
vasá rn ap já t. Esté re H arry m ár úgy ére zte , m in th a m an ók la b dázn án ak az
ag yáv al.
— A zt h is z em , tö bbet k elle n e fo gla lk ozn unk a le ck ék kel h ét k özb en —
dörm ögte oda R onnak , m iu tá n kész n ek nyilv án íto ttá k az E xnih il O bje ctu m
bűbájr ó l sz ó ló átv álto zta tá sta n -d olg ozato t, és cse p pet se m le lk ese n elk ezd té k
gyűjte n i a J u pite r t u catn yi h old já n ak t u la jd onsá g ait S in is tr a p ro fe ssz o r s z ám ára .
— A haaa… — á síto tta R on, m ajd m eg dörz sö lte v örö s s z em ét, é s a k an dalló
fe lé h ajíto tta a z ö tö dik g om bócb a g yűrt p erg am en la p ot i s .

— F ig yelj… s z erin te m k érd ezzü k m eg H erm io nét, h ogy n em n ézh etn én k-e
meg m ég is , a m it í r t.
Harry a lá n y fe lé p illa n to tt. H erm io ne C sá m pássa l a z ö lé b en ü ld ögélt, é s
vid ám an c se v eg ett G in nyvel. E lő tte a le v eg őben e g ypár s z o rg alm asa n d olg ozó
kötő tű é s e g y a la k ta la n m an ózo kni- k ezd em én y l e b eg ett.
— N em é rd em es — m ondta c sü gged te n H arry . — Ú gyse e n ged i m eg .
Íg y a ztá n a z e ste is a p erg am en f ö lé g örn yed ve ta lá lta ő ket. A ztá n a z sú fo lt
klu bhely is é g ü rü ln i k ezd ett, s fé l tiz en eg y tá jb an H erm io ne á síto zv a o dasé tá lt
hozzáju k.
— N a m i l e sz ? E lk ész ü ltö k l a ssa n ?
— N em — f e le lte m ogorv án R on.
— A J u pite r le g nag yobb h old ja a G an ym ed es, n em a K allis to — je g yezte
meg H erm io ne, és R on válla fö lö tt átn yúlv a a kész ü lő asz tr o nóm ia d olg ozat
eg yik s o rá ra m uta to tt. — É s a z I ó n v an nak v ulk án ok.
— K ösz … ! — m oro gta in káb b v ád ló n, s e m min t h álá sa n R on, é s k ih úzta a
hib ás m ondato kat.
— B ocsá n at, é n c sa k …
— H a a zért j ö tté l, h ogy c ik iz d a d olg ozato m at…
— R on…
— N in cs id őm p ré d ik áció t h allg atn i, H erm io ne. H a n em tű nt v oln a fe l,
nyak ig v ag yok a …
— N em -n em -n em ! O dan ézz!
Herm io ne a le g közele b bi a b la k fe lé m uta to tt. H arry é s R on o dafo rd ulta k .
Az a b la k párk án yró l e g y s z ép k uvik p is lo gott R onra .
— E z H erm ész , n em ? — s z ó lt H erm io ne.
— T én yle g ! — R on le te tte a p en nát, é s f e lá llt. — D e h át m ié rt ír n a n ek em
Perc y ?
Odasie te tt a z a b la k hoz, é s k in yito tta . H erm ész b erö ppen t a k lu bhely is é g be,
le sz állt R on d olg ozatá ra , é s fe le m elte fé l lá b át. M iu tá n R on m eg sz ab ad íto tta a
le v éltő l, azo nnal is m ét sz árn yra k ap ott, o tth ag yva m asz ato s lá b nyom át az Ió t
áb rá zo ló r a jz o n.
— M árp ed ig e z P erc y k ézír á sa — á lla p íto tta m eg R on. V is sz aü lt a s z ék éb e,
és rá m ere d t a cím zésre : Ronald W easle y, Roxfo rt, G rif f e n dél- h áz. U tá n a
bará ta ir a e m elte p illa n tá sá t. — M it s z ó lto k e h hez?
— N yis d k i! — s ü rg ette H erm io ne. R on k ib onto tta a p erg am en te k erc se t, é s
olv asn i k ezd te a le v ele t. A rc a h ív en tü krö zte érz elm ein ek v álto zásá t: k ezd eti
kív án csis á g át m eg rö könyödés válto tta fe l, azt ro ssz allá s követte , s m ik or
befe je zte a z o lv asá st, m ár u ndor ü lt a z a rc ára . O dalö kte a le v ele t H arry nek é s
Herm io nén ak , a k ik f e jü ket ö ssz ed ugva o lv asn i k ezd te k :

Ked ves R on!
Nem ré g érte sü lte m ró la (n em kis e b b sz em ély is é g tő l, m in t
mag átó l a m ág ia ü gyi m in is z te r úrtó l, ak i új ta n áro to k, U m brid ge
pro fe ssz o r k özlé sé re h iv atk ozo tt) , h ogy r o xfo rti p re fe k tu s l e tté l.
A hír ősz in te örö m mel tö ltö tt el, s m in den ek elő tt gra tu lá ln i
sz ere tn ék N ek ed . B ev allo m , ta rto tta m tő le , hogy in káb b Fre d és
Geo rg e p éld ájá t fo god k övetn i a h ely ett, h ogy a z é n n yom dokaim ba
lé p nél. K elle m ese n c sa ló dta m h át, m ik or m eg tu dta m , h ogy m éltó nak
ta lá lta ttá l a f e le lő s b eo sz tá sra .
A gra tu lá ció melle tt azo nban jó ta n ácso kkal is sz ere tn ék
sz o lg áln i N ek ed , ezért is k üld öm je le n so ra im at a sz o káso s re g geli
posta h ely ett e zen a z e sti ó rá n . R em éle m , le h ető sé g et ta lá ls z r á , h ogy
eg yed ül o lv asd e l l e v ele m et, s í g y e lk erü ld a k elle m etle n k érd ése k et.
A m in is z te r úr, m ik or közö lte vele m a jó hír t, ele jte tt eg y
meg je g yzést, a m ib ől a rra k elle tt k övetk ezte tn em , h ogy m ég m in dig
so k id őt tö lte sz eg yütt H arry P otte rre l. M eg k ell m ondan om , R on,
se m mi se m vesz ély ezte ti jo bban újo nnan m eg sz erz ett je lv én yed et,
min t a z, h a to váb bra is b iz alm as v is z o nyban m ara d sz a zzal a fiú val.
Tudom , m eg le p ez a k ije le n té s — b iz o nyára azt fe le ln éd rá , h ogy
Potte r m in dig is D um ble d ore k eg yeltje v olt — d e k öte le ssé g em nek
érz em közö ln i vele d , hogy D um ble d ore m ár nem so káig m ara d a
Roxfo rt é lé n , s a zo k a z e m bere k , a k ik s z ám íta n ak , e g ész en m ásh ogy
— v élh ető en h ely ese b ben — íté lik m eg P otte r v is e lk ed ésé t. E zt m ost
nem k ív án om b őveb ben k if e jte n i, d e h a h oln ap b ele n ézel a
Reg geli
Pró fé tá
ba, m eg tu dod, m i a h ely zet- é s ta lá n b áty ád n ev én is m eg ak ad
a s z em ed !
Kom oly ra fo rd ítv a a sz ó t, n em v oln a sz ere n csé s, h a az a k ép
mara d na m eg R óla d , h ogy e g y h úro n p en düls z P otte rre l. É rts d m eg : a
jö vőd fo ro g k ock án , s e z a la tt n em csa k a z is k ola i k arrie re d et é rte m .
Miv el a p án k k ís é rte e l P otte rt a m in is z té riu m ba, f e lte sz em , tu dsz r ó la ,
hogy a nyáro n fe g yelm i eljá rá st fo ly ta tta k le Potte r elle n . A
Wiz en gam ot e lő tti tá rg yalá so n s e m tu dta tis z tá zn i m ag át. C su pán e g y
ap ró f o rm ai p ro blé m án ak k ösz ö nheti, h ogy b ünte té s n élk ül m eg úsz ta a
dolg ot, s tö bben a zo k k özü l, a k ik kel b esz élte m , h ely te le n nek ta rtjá k a
fe lm en té sé t.
El tu dom kép zeln i, hogy fé ls z eg yik nap ró l a másik ra
meg sz ak íta n i a kap cso la to t Potte rre l — his z a fiú közis m erte n

kis z ám íth ata tla n , s tu dto m mal a z e rő sz ak tó l s e ria d v is sz a. H a e ff é le
ag gály aid v an nak , v ag y m ás n yugta la n ító d olg ot fe d ezel fe l P otte r
vis e lk ed ésé b en , fo rd ulj biz alo m mal Dolo re s Um brid ge-h ez, ak it
vég te le n ül jó in dula tú hölg ynek is m ere k , s ak i örö m mel ad m ajd
ta n ácso t N ek ed .
Ehhez k ap cso ló dik a m ásik d olo g, am ir e sz ere tn ém fe lh ív ni a
fig yelm ed et. M in t m ár e m líte tte m , a R oxfo rt a j e le k s z erin t h am aro sa n
kik erü l D um ble d ore v ezeté se a ló l. K érle k , R on, v ésd e sz ed be: n em a z
ig azg ató nak ta rto zo l hűsé g gel, han em az is k olá n ak és a
min is z té riu m nak . Meg rö könyödésse l hallo tta m , hogy Um brid ge
pro fe ssz o r m in ded dig ig en k ev és tá m ogatá st k ap ott a ta n ári k artó l a
nag yon is id ősz erű s a m in is z té riu m álta l sz o rg alm azo tt re fo rm ok
bev ezeté sé h ez (b ár a jö vő h éttő l b iz o nyára k önnyeb b d olg a le sz —
lá sd a h oln ap i
Reg geli P ró fé tá
t! ). S um ma su m maru m : h a eg y d iá k
most s e g ítő kész sé g érő l b iz to sítja U m brid ge p ro fe ssz o rt, k ét é v m úlv a
jó e sé lly el i n dulh at a z i s k ola els ő c ím ért!
Sajn álo m , h ogy a n yáro n o ly an k ev ese t ta lá lk oztu nk. F áj, h ogy
bír á ln om k ell sz ü le in ket, d e m in dad dig k ép te le n v ag yok eg y fe d él
ala tt la k ni velü k, am íg kap cso la tb an álln ak a D um ble d ore köré
verb uváló dott g yan ús n ép sé g gel. (H a ír s z a n yán knak , k érle k , e m líts d
meg , h ogy eg y b iz o nyos S tu rg is P odm ore -t, ak i D um ble d ore n ag y
bará tja , n em ré g f é l é v re a z A zk ab an ba k üld te k , m ert e n ged ély n élk ül
beh ato lt a m in is z té riu m ba. Talá n fe ln yitja sz ü le in k sz em ét, ha
meg tu djá k , hogy m if é le kis stílű bűnöző k van nak az úgynev ezett
bará ta ik k özö tt.) J ó m ag am is c sa k a s z ere n csé m nek é s a m in is z te r ú r
keg yes biz alm án ak kösz ö nhete m , hogy nem sü tö tté k rá m a kéte s
ele m ek p árto lá sá n ak b ély eg ét. B íz o m b en ne, h ogy T ég ed se m k öt a
té v ese n érte lm ezett csa lá d i össz eta rtá s, és hely ese n íté le d m eg
fé lr e v ezete tt sz ü le in k nézete it és te tte it. R em éle m , an yáék id őben
belá tjá k té v ed ésü ket — h a e rre s o r k erü l, te rm ész ete se n k ész le sz ek
meg bocsá ta n i n ek ik .
Kérle k , ala p osa n gondold vég ig m in dezt, külö nöse n a H arr y
Potte rre vonatk ozó ta n ácso m at! M ég eg ysz er gra tu lá lo k pre fe k tu si
kin ev ezése d hez.
Öle l b áty ád :
Perc y

Harry f e lp illa n to tt b ará tjá ra .
— Fig yelj, R on — sz ó lt te tte te tt derű vel — ha gondolo d, nyugodta n
sz ak íts d m eg v ele m a k ap cso la to t. Í g ére m , n em m ara d ok e rő sz ak kal a b ará to d.
Ron a l e v élé rt n yúlt.
— A djá to k id e! — m oro gta . — H ogy le h et… — kezd te dühöse n , és
ketté té p te a l e v ele t. — … vala k i… — N ég yfe lé t é p te . — … ily en … — N yolc fe lé
té p te . — … su rm ó!? — A zzal b ed obta a f e cn ik et a tű zb e, m ajd m ag a e lé h úzta a
Sin is tr a s z ám ára k ész ü lő d olg ozato t. — N a g yerü nk, d olg ozzu nk, m ert r e g gelr e
se l e sz ü nk k ész en .
Herm io ne e g y d ara b ig n ézte a f iú kat, m ajd h ir te le n í g y s z ó lt:
— N a j ó , a d já to k i d e!
— M i… ?! — k ap ta f e l a f e jé t R on.
— A djá to k i d e a m unkáto kat! Á tn ézem é s k ija v íto m .
— K om oly an ? — élé n kült fe l Ron. — A z éle tü nket m en te d m eg ,
Herm io ne! N em i s t u dom , h ogy k ösz ö nje m m eg …
— K ösz ö net h ely ett íg érjé te k m eg , h ogy e zen tú l n em h ag yjá to k a m unkát
az u to ls ó p illa n atr a — fe le lté b ujk áló m oso lly al a lá n y, é s a k ezét n yújto tta a
dolg ozato kért.
— Ö rö k h ála , H erm io ne — m oty ogta k im erü lte n H arry . M iu tá n á ta d ta a
perg am en la p ot, v is sz aro sk ad t a s z ék be, é s m eg dörz sö lte a s z em ét.
Már elm últ éjf é l. A k lu bhely is é g ben h árm ukon és C sá m páso n k ív ül eg y
lé le k s e m v olt. N em h alla ts z o tt m ás z aj, c sa k a m ondato kba b ele ja v ító H erm io ne
pen nájá n ak se rc eg ése , am it id őnkén t la p ok ziz eg ése v álto tt fe l, m ik or a lá n y
kik ere se tt e g y-e g y a d ato t v ala m ely ik s z ak könyvből. H arry h alá lo sa n f á ra d t v olt,
s a te te jé b en en yhe ém ely gés is gyötö rte — de ez utó bbi tü nete t nem a
kim erü lts é g o kozta , h an em a z i d őközb en e lh am vad t l e v él.
Hiá b a v olt ed dig is tis z tá b an v ele , h ogy a R oxfo rtb an m in den m áso dik
em ber nag yotm ondónak vag y fé le sz ű nek ta rtja , hiá b a tu dta , hogy a R eg geli
Pró fé ta h ónap ok ó ta c sa k r o ssz at ír r ó la , m ég is c sa k m ost, P erc y le v elé t o lv asv a
fo gta f e l i g azán a h ely zeté t.
Vala m i o kból d öbben ete s v olt le ír v a lá tn i, h ogy P erc y s z erin t R onnak m eg
kelle n e s z ak íta n ia v ele a k ap cso la to t, s ő t b e k elle n e á ru ln ia ő t U m brid ge-n él. A z
a P erc y, a k it n ég y é v e i s m er, a k in ek a c sa lá d já n ál h ete k ig v en dég esk ed ett a n yári
sz ü nete k ben , ak iv el eg y sá to rb an la k ott a K vid dic s V ilá g kupa d öntő je k or, és
ak itő l a l e g m ag asa b b p onts z ám ot k ap ta a T rim ág us T usa m áso dik p ró bájá n — a z
a P erc y m ost k is z ám íth ata tla n , e rő sz ak ra h ajla m os e m bern ek t a rtja ő t.
Hir te le n m ély eg yütté rz ésse l gondolt kere sz ta p já ra , m in t az eg yetle n
em berre , a k i m eg t u dná é rte n i, a m it m ost é re z, m ert ő i s h aso nló h ely zetb en v an .
Sir iu sn ak tiz en nég y é v e k ell a zzal a tu datta l é ln ie , h ogy a v ará zsv ilá g ban s z in te

min den ki m eg áta lk odott g yilk osn ak é s V old em ort h ív én ek t a rtja …
Harry pis lo gni kezd ett. M ik özb en a tű zb e m ere d t, eg y sz em villa n ásn yi
id eig lá to tt a lá n gok közö tt vala m it, am i nem le h ete tt ott… K ép te le n sé g ,
gondolta . A k ép zele te m j á ts z ik v ele m …
— Jó l v an , tis z tá zd le ! — sz ó lt H erm io ne, R on fe lé n yújtv a a k ija v íto tt
dolg ozato t. — Í rta m h ozzá e g y ö ssz efo gla lá st.
— H erm io ne, te v ag y a le g jo bb e m ber a v ilá g on! — h álá lk odott fá ra d ta n
Ron. — H a m ég e g ysz er c sú nyán b esz éle k v ele d …
— A z je lz i m ajd , h ogy ú jr a n orm ális v ag y — n ev ete tt H erm io ne. — H arry ,
a t ie d n ag yjá b ól r e n dben v olt, c sa k e z n em s tim mel i tt a v ég e f e lé . B iz to s r o ssz u l
érte tte d , a m it S in is tr a m ondott: a z E uró pa fe ls z ín ét jé g pán cél b orítja , n em k ék
páclé … H arry … ?
Harry id őközb en le csú sz o tt a karo ssz ék érő l, és a fa k ó, kié g ett
kan dalló sz ő nyeg en t é rd ep elv e m ere d t a t ű zb e.
— Ö hm … H arry … ? — sz ó líto tta m eg té to ván R on. — M it csin áls z a
fö ld ön?
— S ir iu s f e jé t l á tta m a t ű zb en — f e le lte H arry .
Han gjá b an n em v olt d öbben et v ag y iz g alo m . E lv ég re S ir iu s fe je a z e lő ző
ta n év ben is f e ltű nt a k an dalló ban , m ég b esz élg ette k is . D e a zért n em v olt b iz to s
ben ne, h ogy m ost i s t é n yle g l á tta … o ly an g yors a n e ltű nt…
— S ir iu s fe jé t? — is m éte lte H erm io ne. — M árm in t úgy, m in t am ik or
besz élt v ele d a T rim ág us T usa a la tt? A zt m ost b iz to s n em c sin áln á m eg , ő is
tu dja , h ogy t ú l… S ir iu s… !!!
Herm io ne elk ere k ed ett sz em mel m ere d t a tű zb e. R on kezéb ől kie se tt a
pen na. A tá n co ló lá n gok közö tt jó l kiv eh ető en fe lb ukkan t Sir iu s fe k ete
tin cse k kel k ere te zett, v ig yorg ó a rc a.
— A ttó l fé lte m , le fe k üdtö k, m ie lő tt k iü rü l a te re m — s z ó lt a v ará zsló . —
Órá n kén t e lle n őriz te m , m i a h ely zet.
— M in den ó rá b an m eg je le n té l a t ű zb en ? — k érd ezte d öbben te n H arry .
— C sa k p ár m áso dperc re , a m íg k örü ln ézte m .
— É s m i l e tt v oln a, h a m eg lá tn ak ? — a g godalm ask odott H erm io ne.
— H át, a zt h is z em , e g y lá n y — o ly an e ls ő sfo rm a — té n yle g é sz re v ett… d e
se m mi v ész — te tte h ozzá sie tv e S ir iu s, m iu tá n H erm io ne a sz ája e lé k ap ta a
kezét ré m üle té b en . — Eltű nte m , m ir e m áso dsz o r is rá m nézh ete tt voln a,
úgyhogy b iz to s a zt h is z i, k áp rá zo tt a s z em e.
— D e S ir iu s, e z n ag yon k ock ázato s… — s o pán kodott H erm io ne.
— Ú gy b esz éls z , m in t M olly — v ág ott a s z av áb a a v ará zsló .
— M in den kép p vála sz o ln i ak arta m H arry le v elé re , és ez tű nt eg yetle n
hasz n álh ató m eg old ásn ak . P ers z e r e jtje le s l e v ele t i s í r h atta m v oln a, d e a k ódokat

meg l e h et f e jte n i.
A l e v él e m líté sé re R on é s H erm io ne H arry re m ere sz te tté k a s z em üket.
— N em i s t u dtu k, h ogy í r tá l S ir iu sn ak — s z ó lt s z em re h án yóan H erm io ne.
— E lf e le jte tte m m ondan i — fe le lte H arry , s n em is h azu dott: a ta lá lk ozás
Chóval m in den m ást k itö rö lt az ag yáb ól. — N e n ézz íg y rá m , H erm io ne! A
le v ele m ből s e m mily en t itk os i n fo rm áció t n em l e h ete tt k io lv asn i. U gye, S ir iu s?
— N em , n ag yon jó le v él v olt — e rő síte tte m eg m oso ly ogva a v ará zsló . —
De té rjü nk g yors a n a tá rg yra , m ert b árm ik or m eg zav arh atn ak m in ket. A m i a
se b hely ed et i lle ti…
— M ié rt, m i v an a … — k oty ogott k özb e R on, d e H erm io ne l e in te tte .
— M ajd u tá n a e lm ondju k. F oly ta sd , S ir iu s!
— T udom , h ogy n em t ú l j ó é rz és, m ik or f á j a s e b hely ed , d e g ondolju k, n em
kell t ú l n ag yje le n tő sé g et t u la jd oníta n i a d olo gnak . T av aly i s s o kat f á jt, n em ?
— Ig en , és D um ble d ore azt m ondta , o ly an kor jö n rá m , h a V old em orto n
vala m ily en erő s érz ele m le sz úrrá — fe le lte H arry , nem tö rő dve R on és
Herm io ne ije d t nyögésé v el. — L eh et, hogy csa k … nem tu dom … ta lá n ép p
nag yon d ühös v olt a zn ap e ste , m ik or b ünte tő m unkán v olta m .
— M ost, h ogy v is sz até rt, n em cso da, h a g yak ra b ban jö n a fá jd alo m —
muta to tt r á S ir iu s.
— S zó val s z erin te d c sa k v éle tle n e g ybeesé s, h ogy a k kor f á jd ul m eg , m ik or
Um brid ge h ozzám é rt?
— Ig en — b ólin to tt S ir iu s fe je . — H allo tta m h ír é t a n nak a n őnek . B iz to s
vag yok b en ne, h ogy n em h alá lf a ló .
— P ed ig e lé g g onosz h ozzá — d örm ögte sö té te n H arry . B ará ta i h ev ese n
bólo gatta k .
— A z le h et, d e a v ilá g n em c sa k jó e m bere k ből m eg h alá lf a ló kból á ll —
mondta fa n yar m oso lly al S ir iu s. — T udom , h ogy u ndok sz ip ir ty ó — R em us
tu dna m esé ln i r ó la .
— Lupin is m eri? — kérd ezte Harry . Em lé k ezett még Um brid ge
meg je g yzésé re a rró l a b iz o nyos „ re n dkív ül v esz ély es f é lv érrő l” .
— N em — r á zta a f e jé t S ir iu s — v is z o nt k ét é v e U m brid ge f o galm azta m eg
azt a v érfa rk ase lle n es t ö rv én yt, a m i m ia tt R em us s e h ol n em k ap m unkát.
Harry nek esz éb e ju to tt L upin fo lt h átá n fo lt ta lá rja , és ettő l fo gva m ég
jo bban u tá lta U m brid ge-e t.
— M i b aja a v érfa rk aso kkal? — f o rty an t f e l H erm io ne.
— Gondolo m , fé l tő lü k — fe le lte Sir iu s, meg m oso ly ogva a lá n y
in gerü lts é g ét. — D e ú gy tű nik , m in den fé le m ber e lle n sz en ves n ek i. T av aly a zt
ta lá lta ki, hogy fo gjá k be és gyűrű zzék m eg a se llő ket. Ped ig m ic so da
id őpazarlá s s e llő ket h ajk urá sz n i, a m íg o ly an k is m ocso k, m in t S ip or, s z ab ad on

gará zd álk odnak .
Ron j ó t n ev ete tt, H erm io ne v is z o nt s z ö rn yülk ödve n ézett.
— D e S ir iu s! — s z ó lt s z em re h án yóan . — B iz to s v ag yok b en ne, h ogy S ip or
meg sz elíd üln e, h a f o gla lk ozn ál v ele e g y k ic sit. T e v ag y a c sa lá d u to ls ó s a rja , é s
Dum ble d ore p ro fe ssz o r a zt m ondta …
— N a és m ily en ó rá k at ta rt U m brid ge? — v ág ott a sz av áb a S ir iu s. —
Meg ta n uljá to k n ála , h ogyan k ell k in yír n i a f é lv ére k et?
— N em — fe le lte H arry , ü gyet s e m v etv e H erm io néra , a k it s z em lá to m ást
sz ív en ü tö tt, h ogy n em m ondhatta v ég ig v éd őbesz éd ét. — E gyálta lá n n em e n ged
min ket v ará zso ln i.
— E gész ó rá n e g y u nalm as t a n könyvet o lv asu nk — t e tte h ozzá.
— E z b ele illik a k ép be — b ólin to tt S ir iu s. — M in is z té riu m i fo rrá sa in k
sz erin t C ara m el n em a k arja , h ogy h arc i k ik ép zést k ap ja to k.
— H arc i kik ép zést? — hüle d ezett H arry . — M ié rt, m it kép zel? E gy
vará zsló had se re g et s z erv ezü nk a z i s k olá b an ?
— E lta lá lta d — f e le lte S ir iu s. — P onto sa b ban a ttó l ta rt, h ogy D um ble d ore
sz erv ez m ag án had se re g et, a m iv el a ztá n m eg tá m ad hatja a m in is z té riu m ot.
Elta rto tt eg y dara b ig , am íg H arry ék m eg em ész te tté k ezek et a sz av ak at.
Vég ül R on s z ó la lt m eg e lő sz ö r:
— E kkora s ü le tle n sé g et m ég L una L oveg oodtó l s e h allo tta m .
— C ara m el azért n em en ged m in ket sö té t v ará zsla to k k iv éd ésé t ta n uln i,
mert a ttó l fé l, h ogy a m in is z té riu m e lle n fo rd ítju k a z á tk okat? — h ite tle n ked ett
Herm io ne.
— B iz o ny — b ólin to tt S ir iu s. — C ara m el s z erin t D um ble d ore b árm i á ro n
meg a k arja sz ere zn i a h ata lm at. N ap ró l n ap ra sú ly osa b b a m in is z te r ü ld özési
mán iá ja . Elő bb-u tó bb elő fo g ru kkoln i vala m i m ondvacsin ált vád dal, és
le ta rtó zta tja D um ble d ore -t.
Ez e sz éb e j u tta tta H arry nek P erc y l e v elé t.
— N em tu dod, le sz v ala m i D um ble d ore -ró l a h oln ap i
Reg geli P ró fé tá
ban ?
Ron b áty ja , P erc y v ala m i i ly esm ir e c élo zg ato tt.
— N em tu dom — fe le lte Sir iu s. — Egész hétv ég én se n kiv el nem
ta lá lk ozta m a R en dből. N ag yon e lf o gla lta k . — K ese rű g únnyal h ozzáte tte : — I tt
ülö k é d es k ette sb en S ip orra l…
— A kkor H ag rid ró l s e t u dsz s e m mi ú ja t?
— N em … M ár m eg k elle tt v oln a é rk ezn ie . S en ki n em t u dja , m ié rt k ésik . —
Harry ék r é m ült a rc át lá tv a S ir iu s g yors a n h ozzáte tte : — D e D um ble d ore s z erin t
nin cs s e m mi g ond, ú gyhogy n e e sse te k p án ik ba. H ag rid j ó l v an , e z b iz to s.
— D e hát ha m ár m eg kelle tt voln a érk ezn ie … — m oty ogta ag gódva
Herm io ne.

— M ad am e M ax im e v ele v olt, é s je le n te tte n ek ünk, h ogy a v is sz aú to n e l
kelle tt v áln iu k… D e s e m mi o kunk fe lté te le zn i, h ogy H ag rid m eg sé rü lt v ag y…
Szó val s e m mi n em u ta l r á , h ogy b árm i b aja l e n ne.
Harry ék a rc áró l a zo nban t o váb bra s e t ű nt e l a z a g godalo m .
— Id efig yelje te k : ne nag yon kérd ező sk ödje te k H ag rid ró l! — fo ly ta tta
sie tv e S ir iu s. — A zzal c sa k fe lh ív náto k a fig yelm et a tá v olm ara d ásá ra , a n nak
ped ig D um ble d ore n em ö rü ln e. H ag rid k em én y le g én y, tu d v ig yázn i m ag ára . —
S m ik or a háro m jó bará t ettő l se derü lt fe l, hozzáte tte : — M ik or le sz a
követk ező r o xm orts i h étv ég éte k ? A rra g ondolta m , h ogy h a m ár a p ály au dvaro n
bejö tt a k uty aje lm ez, a k kor e se tle g …
— N e!!! — v ág ta r á H arry é s H erm io ne, a k elle té n él k ic sit h an gosa b ban .
— N em o lv asta d a
Reg geli P ró fé tá
t, S ir iu s? — s o pán kodott H erm io ne.
— Ja , h ogy a z… — S ir iu s sz ája g únyos m oso ly ra h úzó dott. — F oly to n
ta lá lg atn ak , h ogy h ol l e h ete k . V aló já b an f o galm uk s in cs…
— S zerin tü nk m ost t é n yle g s z im ato t f o gta k — e rő sk ödött H arry . — M alf o y
mondott v ala m it a v onato n, a m i u ta lh ato tt a rra , h ogy fe lis m erte k . H a n em ő ,
ak kor a z a p ja , L uciu s M alf o y. Ő is k in t v olt a p ály au dvaro n. S zó val s e m mik ép p
ne g yere i d e. H a M alf o y m eg in t k is z ú r t é g ed …
— J ó l v an , jó l v an , m eg érte tte m — m oro gta b ossz ú sa n S ir iu s. — c sa k e g y
ötle t v olt. A zt h itte m , ö rü ln él n ek i, h a t a lá lk ozn án k.
— P ers z e, d e a n nak n em ö rü ln ék , h a v is sz ak üld en én ek a z A zk ab an ba!
Sir iu s néh án y m áso dperc ig ném án fü rk ész te H arry arc át. M ély en ülő
sz em ei k özö tt f ü ggőle g es r á n c j e le n t m eg .
— K ev ésb é h aso nlíta sz ap ád ra , m in t h itte m — sz ó lt v ég ül sz ára zo n. —
Ja m esn ek é p p a k ock ázat m ia tt t e ts z ett v oln a a z ö tle t.
— É n c sa k …
— J o bb le sz , h a e lb úcsú zo m ; S ip or m eg in t a lé p cső n ó lá lk odik — v ág ott a
sz av áb a S ir iu s. H arry b iz to sra v ette , h ogy k ere sz ta p ja n em m ond i g azat. — M ajd
meg ír o m , h ogy m ik or tu dok m eg in t b em en ni a tű zb e. P ers z e c sa k h a n em ta rto d
tú l k ock ázato sn ak .
Halk pukkan ás halla ts z o tt, és S ir iu s fe je párá v á hullo tt sz ét a tá n co ló
lá n gnyelv ek k özö tt.

T iz en ötö d ik f e je zet
A r o xfo rti f ő in sp ek to r
Harry ék azt hitté k , vég ig kell m ajd böngész n iü k H erm io ne
Reg geli
P ró fé tá
já t, h a m eg a k arjá k t a lá ln i b en ne a c ik ket, a m ir e P erc y u ta lt.
Ehhez kép est alig rö ppen t fe l a tá v ozó kézb esítő bag oly a te je sk an csó
p ere m érő l, H erm io ne m áris fe ls ik kan to tt, é s le te ríte tte a z ú js á g ot a z a sz ta lr a . A
s z ala g cím a la tti j ó kora f o tó ró l U m brid ge v ir íto tta r á ju k b ék am oso ly át.
A M IN IS Z TÉR IU M O KTA T Á SI R EFO RM OT S Ü RG ET,
DO LO RES UM BR ID G E TÖ LT I BE A RO XFO RTI
FŐ IN SP E K TO R Ú J T IS Z TJÉ T
Harry k ezéb ől k ie se tt a f é lig m eg ev ett p ir ító s.
— U m brid ge? R oxfo rti f ő in sp ek to r? M i e z m ár m eg in t?
Herm io ne f e lo lv asta a c ik ket:
— „A m ág ia ü gyi m in is z te r te g nap este vára tla n ul közzéte tt
re n dele té v el péld átla n ul sz éle s elle n őrz ési jo gkört biz to síto tt a
min is z té riu m sz ám ára a Roxfo rt Bosz o rk án y- és Vará zsló kép ző
Szak is k ola f ö lö tt.
A m in is z te r ú r m ár e g y id eje n övek vő a g godalo m mal fig yeli a
Roxfo rt m űködésé n ek zav ara it — nyila tk ozta la p unknak Perc y
Weasle y m in is z te ri a lm unkatá rs . — E zzel a re n delk ezésé v el a zo knak
a sz ü lő knek az ag gály air a re ag ál, ak ik sz erin t az is k ola az o kta tá s
te ré n r o ssz i r á n yba h ala d .
Az u tó bbi h ete k ben v olt m ár rá p éld a, h ogy C orn eliu s C ara m el
min is z te r új jo gsz ab ály bev ezeté sé v el póto lta a vará zsló kép ző
működésé b en ta p asz ta lh ató hiá n yossá g okat. Az au gusz tu s 30-á n
éle tb e lé p ett 2 2-e s sz ám ú o kta tá sü gyi re n dele t k im ondja , h ogy h a a
min den kori ig azg ató nem ta lá l alk alm as je lö lte t az is k olá b an
meg üre se d ő ta n ári állá s betö lté sé re , ak kor a m in is z té riu m álta l
kiv ála sz to tt s z em ély k erü l a p osz tr a .
Ennek k ösz ö nhető , h ogy D olo re s U m brid ge m a a R oxfo rt ta n ári
kará n ak ta g ja — h an gsú ly ozta W easle y. — D um ble d ore n em ta lá lt
se n kit, e zért a m in is z te r ú r d ele g álta U m brid ge-e t, a k i te rm ész ete se n
közm eg elé g ed ésre v ég zi m unkájá t… ”

— M ic so da? — h ork an t f e l H arry .
— V árj, m ég n in cs v ég e — i n te tte l e H erm io ne.
— „… közm eg elé g ed ésre vég zi m unkájá t, fo rra d alm asíto tta a
sö té t vará zsla to k kiv éd ése ta n tá rg y okta tá sá t, és közv etle n , hite le s
módon i n fo rm álja a m in is z te r u ra t a R oxfo rtb an f o ly ó m unkáró l.
Um brid ge e z u tó bbi te v ék en ysé g én ek a d f o rm ális k ere te t a m ost
kih ir d ete tt, a ro xfo rti fő in sp ek to r ú j tis z ts é g érő l sz ó ló 2 3-a s sz ám ú
okta tá sü gyi r e n dele t.
Ezzel a r e n delk ezésse l ú j, iz g alm as s z ak asz áb a lé p ett a m in is z te r
úr p ro gra m ja , a m elly el a zt a fo ly am ato t ig yek sz ik m eg állíta n i, a m it
so kan a ro xfo rti sz ín vonal han yatlá sa k én t ír n ak le — m uta to tt rá
Weasle y. — A f ő in sp ek to r, a zaz m in is z té riu m i v iz sg áló biz to s e lle n őrz i
ped ag ógusk ollé g ái munkájá t, meg győző dik ró la , hogy azo k az
elv árh ató s z ín vonalo n t e lje síte n ek . A t is z ts é g et D olo re s U m brid ge-n ek
ajá n lo ttu k fe l, ak i n ag y ö rö m ünkre ta n ári k öte le zetts é g ei m elle tt is
válla lta a fe la d ato t. A m in is z té riu m lé p ése le lk es fo gad ta tá sra ta lá lt a
ro xfo rti d iá k ok s z ü le in ek k öré b en .
Meg könnyeb bülé sse l tö lt el a tu dat, hogy obje k tív sz ak m ai
elle n őrz és alá vonjá k Dum ble d ore -t — nyila tk ozta wilts h ir e -i
kúriá já b an L uciu s M alf o y (4 1). — M in ket, s z ü lő ket, a k ik e ls ő so rb an
gyerm ek ein k érd ek eit ta rtju k sz em elő tt, az elm últ év ek ben
ag godalo m mal tö ltö tte k el D um ble d ore eg yes biz arr dönté se i, és
meg nyugta tó nak ta rtju k, hogy a m in is z té riu m lé p ése k et te sz a
pro blé m a o rv oslá sá ra . K éts é g kív ül az em líte tt b iz arr d önté se k k özé
ta rto zn ak a zo k a ta n ári k in ev ezése k , m ely ek rő l a n nak id ejé n la p unk is
besz ám olt — í g y R em us L upin v érfa rk as, R ubeu s H ag rid f é ló riá s é s a
para n oiá s e x au ro r, R ém sz em M ord on s z erz ő dte té se .
A f e n ti o kokból k özk ele tű a v éle k ed és, h ogy A lb us D um ble d ore ,
a M ág uso k N em zetk özi S zö vets é g én ek e g ykori e ln ökhely ette se é s a
Wiz en gam ot e x fő m ág usa m ár n em k ép es fe le lő se n ir á n yíta n i a n ag y
múltú R oxfo rto t.
A viz sg áló biz to s kin ev ezése az els ő lé p és afe lé , hogy oly an
ig azg ató kerü ljö n a Roxfo rt élé re , ak ib en fe n nta rtá so k nélk ül
meg bíz h atu nk — je le n te tte ki eg y m ag át m eg nev ezn i nem kív án ó
min is z té riu m i i lle té k es.
A W iz en gam ot k ét t a g ja , G ris e ld a M arc h ban ks é s T ib eriu s O gden
a fő in sp ek to ri tis z ts é g b ev ezeté se elle n i tilta k ozás g yan án t k iv ált a
bír ó i t e stü le tb ől.

A Roxfo rt eg y is k ola , nem ped ig Corn eliu s Cara m el
koro nag yarm ata — je le n te tte ki M ad am M arc h ban ks. — Ez a
gusz tu sta la n ak ció is csa k Dum ble d ore le já ra tá sá t sz o lg álja .
(B esz ám oló nk Mad am Marc h ban ks fe lté te le zh ető kap cso la tá ró l
biz o nyos f e lf o rg ató g oblin cso porto kkal a 1 7. o ld alo n o lv ash ató .) ”
Herm io ne f e lp illa n to tt a z ú js á g ból.
— M ost m ár le g alá b b tu dju k, h ogyan k erü lt id e U m brid ge. C ara m el k ia d ta
azt a z ú gynev ezett o kta tá sü gyi r e n dele te t, é s s z ép en a n yak unkra ü lte tte ő t! M ost
ped ig m ég arra is fe ljo gosítja , ő t h ogy p is z k álja a ta n ára in kat! — H erm io ne
zih ált a z i n dula ttó l. — E z e g ysz erű en h ih ete tle n ! F elh áb orító !
— P ers z e h ogy az — b ólin to tt H arry , sö té t p illa n tá st v etv e az asz ta lo n
pih en ő j o bb k ezére , m ely en m ég m in dig k ir a jz o ló dta k a z U m brid ge-fé le s z av ak .
Ron s z ája v is z o nt k ajá n v ig yorra h úzó dott. K ét b ará tja m eg ütk özv e n ézett
rá .
— M in ek ö rü ls z a n nyir a ?
— A lig v áro m , h ogy b ejö jjö n M cG ala g ony ó rá já ra s z em lé t t a rta n i — f e le lte
a k ezét d örz sö lg etv e R on. — A kkor m ajd m eg kap ja a m ag áét.
— N a gyerü nk, in dulá s! — patta n t fe l H erm io ne. — H a bejö n B in ns
órá já ra , n em k én e e lk ésn ünk.
Um brid ge p ro fe ssz o r a zo nban n em lá to gatta m eg a m ág ia tö rté n et- ó rá t, íg y
az ponto sa n oly an unalm as volt, m in t elő ző hétf ő n, és nem volt ott P ito n
pin cete rm éb en se m , m ik or H arry ék m eg érk ezte k dupla bájita lta n ra . H arry
vis sz ak ap ta h old kődolg ozatá t; a la p jo bb fe ls ő sa rk áb an n ag y, fe k ete B b etű
sö té tle tt.
— A zt a je g yet ír ta m a d olg ozata ito kra , am it az R BF-v iz sg án k ap náto k
rá ju k — sz ó lt sö té t fé lm oso lly al P ito n, m ik özb en az asz ta lo k k özö tt sé tá lv a
kio sz to tta a m unkák at. — A zt a k arta m , h ogy l á ssá to k, m ir e s z ám íth atto k.
Mik or k ié rt a p ad so ro k k özü l, h ir te le n h átr a arc cal s z em befo rd ult d iá k okkal.
— H ázi fe la d ata ito k á tla g os s z ín vonala k ritik án a lu li v olt. H a e zt v iz sg án
pro dukáljá to k, a tö bbsé g m eg bukott v oln a. A z e h eti d olg ozato t a k íg yóm ére g -
elle n sz éru m ok válto zata ir ó l gondosa b ban kész íts é te k el, külö nben kén yte le n
le sz ek a j ö vőben b ünte tő fe la d atta l p áro síta n i a B é rd em je g yet.
— V an nak , a k ik B -t k ap ta k ? H ah a! — s u tto gta j ó h an gosa n M alf o y.
Pito n n em s z ó lt r á , c sa k s o m oly gott.
Harry ész re v ette , hogy Herm io ne kív án csi old alp illa n tá so kat vet
dolg ozatá ra — b iz o nyára a je g yét a k arta k ile sn i. H arry jo bbnak lá tta b iz alm asa n
kezeln i e zt a z i n fo rm áció t, g yors a n a t á sk ájá b a s ü lly esz te tte h át a p erg am en la p ot.
Eltö kélte , hogy ezen az órá n nem ad alk alm at Pito nnak a

meg sz ég yen íté sé re , ú gyhogy m in den lé p és e lő tt h áro m sz o r is e lo lv asta a tá b lá ra
ír t r e cep t m eg fe le lő s o rá t. E rő sítő e n erg ia fő zete n em le tt u gyan tis z ta tü rk iz k ék ,
min t H erm io néé, d e le g alá b b k ék v olt é s n em r ó zsa sz ín ű, m in t N ev ille -é . A z ó ra
vég én d aco s arc cal, d e v aló já b an in káb b m eg könnyeb bülte n te tte le a m in tá t
Pito n a sz ta lá ra .
— E z m ost nem volt oly an neh éz, m in t a m últ heti — je g yezte m eg
Herm io ne, m ik or f e lé rte k a p in celé p cső n a b ejá ra ti c sa rn okba. — É s a d olg ozat
is e g ész t ű rh ető en s ik erü lt, n em ?
Miu tá n s e H arry , s e R on n em v ála sz o lt, H erm io ne t o váb b ü tö tte a v asa t:
— P ers z e n em s z ám íth atu nk a l e g jo bb j e g yre , h a R BF-s z in te n o sz tá ly oz, d e
íg y a z é v e le jé n m ár a z e lé g sé g es s z in t i s b iz ta tó , n em ?
Harry m eg kösz ö rü lte a t o rk át, d e e sz e á g áb an s e m v olt m eg sz ó la ln i.
— A v iz sg áig m ég r e n gete g id őnk v an — f o ly ta tta k ita rtó an H erm io ne. —
Addig m ég so kat ta n ulh atu nk, é s e zek a je g yek n ag yon jó v is z o nyítá si a la p ot
ad nak . L em érh etjü k r ó lu k, h ogy m en nyit f e jlő dtü nk…
Közb en b esé tá lta k a n ag yte re m be, é s l e ü lte k a G rif f e n dél a sz ta lá h oz.
— P ers z e b old og l e tte m v oln a, h a K -t k ap ok, d e…
Ronnak e lf o gyott s t ü re lm e.
— H erm io ne — sz ó lt é le se n — h a a n nyir a é rd ek el, h ogy m ily en je g yet
kap tu nk, m ért n em k érd ezed m eg ?
— É n n em … n em a zért… d e h a m eg a k arjá to k m ondan i…
— É n H -t k ap ta m — m ondta R on, m ik özb en l e v est m ert m ag án ak . — M ost
elé g ed ett v ag y?
— N em k ell a zt s z ég yelln i — s z ó lt k özb e F re d , a k i é p p a k kor ü lt le H arry
jo bbjá ra G eo rg e é s L ee J o rd an tá rs a sá g áb an . — N in cs s e m mi b aj e g y jó e rő s H -
val.
— D e h át a H … — k ezd te H erm io ne.
— A zt je le n ti: „ h itv án y” — b ólin to tt L ee J o rd an . — V is z o nt m ég m in dig
jo bb, m in t a B v ag yis a „ b orz alm as” .
Harry é re zte , h ogy e lv örö sö dik , ú gyhogy e n yhe k öhögési r o ham ot s z ín le lv e
elf o rd ult a z a sz ta ltó l. N ag y b ossz ú sá g ára a zo nban H erm io ne t o váb bra s e s z állt l e
a t é m áró l.
— S zó val a le g jo bb je g y a K , a zaz a „ k iv áló ” — c sic se re g te . — U tá n a jö n
az E …
— N em , a V jö n u tá n a — ja v íto tta k i G eo rg e. — „V árk ozáso n fe lü li” .
Szerin te m n ek ünk F re d del m in den ből V -t k elle tt v oln a k ap nunk, h is z en m ár
azzal f e lü lm últu k a v ára k ozáso kat, h ogy b eü ltü nk v iz sg ázn i.
Ezen m in den ki n ev ete tt, k iv év e H erm io nét, a k i t o váb b l o vag olt a t é m án :
— Jó , ak kor a V u tá n k övetk ezik az E , am i „elf o gad ható ”-t je le n t. A ki

an nál r o ssz ab bat k ap , a z m eg bukik , i g az?
— A ha — fe le lte F re d , é s b ele m árto tt e g y z sö m lé t a le v esé b e, h ogy a ztá n
eg ész b en a s z ájá b a t ö m je .
— A z E a la tt m ár c sa k a h itv án y H v an … — R on s z éttá rta k arjá t, m in th a
ünnep elte tn é m ag át. — … meg a b orz alm as B .
— É s a T — s z ó lt G eo rg e.
— T ? — c so dálk ozo tt H erm io ne. — A z m ég ro ssz ab b, m in t a B ? M i a
je le n té se ?
— T ro ll — f e le lte g ondolk ozás n élk ül G eo rg e.
Harry m eg in t n ev ete tt, b ár n em v olt b en ne b iz to s, h ogy G eo rg e v ic celt.
Elk ép zelte , m ily en le sz , h a a z R BF-v iz sg ák on s z erz ett T -it k ell m ajd r e jte g etn ie
Herm io ne e lő l — é s s z en tü l m eg fo gad ta , h ogy e zen tú l g őzerő vel f o g t a n uln i.
— N ek te k v olt m ár o ly an ó rá to k, a m ir e b em en t U m brid ge? — k érd ezte
Fre d .
— N em — f e le lte H erm io ne. — É s n ek te k ?
— É pp m ost, e b éd e lő tt — m ondta G eo rg e. — B űbájta n .
— É s m i v olt? — k érd ezte k óru sb an H arry é s H erm io ne.
Fre d v álla t v ont.
— S em mi k ülö nös. U m brid ge v ég ig a sa ro kban álld ogált és je g yzete lt.
Tudjá to k, m ily en Flitw ic k ; nem zav arta tta m ag át, úgy kezelte , m in t eg y
ven dég et. U m brid ge n em n ag yon s z ó lt b ele s e m mib e. A lic iá t k érd ezg ette ró la ,
hogy á lta lá b an m ily en ek F litw ic k ó rá i, A lic ia m eg m ondta , h ogy n ag yon jó k.
Ennyi v olt.
— N em h is z em , h ogy k ic ik iz i F litw ic k et — v éle k ed ett G eo rg e. — A z ö re g
viz sg ájá n m in den ki s im án á t s z o kott m en ni.
— K iv el l e sz ó rá to k d élu tá n ? — f o rd ult H arry hez F re d .
— T re la w ney val…
— N ag y-n ag y T b etű …
— … és U m brid ge-d zse l i s .
— A kkor fé k ezd a n yelv ed , é s le g yél jó k is fiú — c só válta a fe jé t G eo rg e.
— A ngelin a l e h ara p ja a f e je d , h a m ég e g y e d zésrő l l e m ara d sz .
Harry nek a zo nban n em k elle tt a s ö té t v ará zsla to k k iv éd ése ó rá ig v árn ia r á ,
hogy ta lá lk ozzo n U m brid ge-d zse l. É pp e lő vette á lo m nap ló já t a jó slá sta n te re m
eg yik h om ály os z u gáb an ü lv e, m ik or R on o ld alb a b ökte . A h ely is é g be v ezető
csa p óajtó n yílá sá b an U m brid ge a la k ja je le n t m eg . A z a d dig v id ám an c se v eré sz ő
diá k ok e g y c sa p ásra e ln ém ulta k . T re la w ney, a k i é p p a k kor o sz to tta k i A z á lo m a
jó slá sb an p éld án yait, f e lk ap ta a f e jé t a h ir te le n t á m ad t c se n dre , é s k örü ln ézett.
— J ó n ap ot, T re la w ney p ro fe ssz o r — k ösz ö nt s z éle s m oso lly al U m brid ge.
— R em éle m , m eg kap ta a z ü zen ete t, a m ib en j e le zte m ó ra lá to gatá so m at.

Tre la w ney ta rtó zk odóan b ólin to tt, m ajd h áta t fo rd íto tt U m brid ge-n ek , és
fo ly ta tta a könyvek kio sz tá sá t. U m brid ge — to váb bra is m oso ly ogva —
meg fo gta a le g közele b bi ü re s k aro ssz ék et, é s o dah úzta T re la w ney s z ék e m ellé .
Leü lt, e lő vette v ir á g m in tá s tá sk ájá b ól a je g yzettö m bjé t, m ajd f e ln ézett, é s v árta ,
hogy e lk ezd ődjö n a z ó ra .
Tre la w ney p ro fe ssz o r k is sé r e m eg ő k ézzel m eg ig azíto tta k en dőjé t.
— A m ai ó rá n f o ly ta tju k a p ro fe tik us á lm ok t a n ulm án yozásá t — f o gott b ele
a m ondókájá b a. B ár ig yek ezett h ozn i a tő le m eg sz o kott, s e jte lm es d uru zso lá st,
eg y k ic sit r e m eg ett a h an gja . — A lk ossa to k p áro kat, g yerm ek eim , é s A z á lo m a
jó slá sb an s e g íts é g év el é rte lm ezzéte k e g ym ás l e g utó bbi é ji l á to m ása it!
Meg fo rd ult, hogy le ü ljö n, de m ik or lá tta , hogy sz ék ét m ár elf o gla lta
Um brid ge, in káb b Parv ati és L av en der m ellé lé p ett, ak ik m ár elm ély ülte n
vita tk ozta k P arv ati l e g úja b b á lm áró l.
Harry k in yito tta a z Á lo m a jó slá sb an t, d e titk on U m brid ge-e t fig yelte . A z
néh án y perc ig je g yzete lt, aztá n fe lá llt, és Tre la w ney nyom áb a sz eg ődött.
Hallg atta a d iá k okkal fo ly ta to tt b esz élg eté sé t, s n éh a k özb e is sz ú rt eg y-e g y
kérd ést. H arry g yors a n a k önyv f ö lé h ajo lt.
— M ondj e g y á lm ot! — m oro gta o da R onnak . — L eh et, h ogy id ejö n a v én
vara n gy…
— É n a m últk or m ár m ondta m — t ilta k ozo tt R on. — M ost t e j ö ssz !
— N em tu dok… — H arry n em e m lé k ezett rá , h ogy a z e lm últ p ár n ap ban
bárm it is á lm odott v oln a. — N a jó , m ondju k, h ogy… m ondju k, h ogy á lm om ban
bele fo jto tta m P ito nt e g y ü stb e.
Ron p rü sz k ölv e b ele n ev ete tt a k önyvéb e.
— J ó l v an , h ozzáad ju k a k oro dat a z á lo m lá tá s d átu m áh oz… H án y b etű ből
is á ll a z á lo m t á rg ya? M i a t á rg y? „ B ele fo jta n i” , „ ü st” v ag y „ P ito n”?
— Tökm in deg y, am ely ik sz im patik us — fe le lte Harry , és lo pva
hátr a p illa n to tt a válla fö lö tt. U m brid ge sz o ro sa n Tre la w ney m elle tt állt és
je g yzete lt. K özb en a j ó sta n árn ő k ik érd ezte N ev ille -t a z á lo m nap ló já ró l.
— M ely ik éjje l álm odta d ezt? — k érd ezte n ag y sz ám olg atá sb a m erü lv e
Ron.
— N em to m . T eg nap v ag y a m ik or a k aro d — fe le lte s z ó ra k ozo tta n H arry .
Fülé t heg yezv e pró bálta kih allg atn i, mit mond Um brid ge Tre la w ney
pro fe ssz o rn ak . A k ét n ő m ost a s z o m sz éd os a sz ta ln ál á llt. U m brid ge m eg in t f e lír t
vala m it, T re la w ney p ed ig f e lh áb oro dott a rc o t v ág ott.
— N os… — U m brid ge fe lp illa n to tt a ta n árn őre . — P onto sa n h án y é v e is
tö lti b e e zt a z á llá st?
Tre la w ney ö ssz ev onta a s z em öld ökét, k arb a f o nta a k ezét, é s m ég a v állá t i s
össz eh úzta , m in th a í g y p ró báln a v éd ek ezn i a b üsz k esé g ét s é rtő k érd ező sk ödésse l

sz em ben . N éh án y m áso dperc ig h allg ato tt — e zala tt v aló sz ín űle g b elá tta , h ogy a
kérd és n em v olt o ly an v érlá zító an s z em te le n , h ogy e l k ellje n e re sz te n ie a fü le
melle tt — m ajd b ossz ú sa n í g y f e le lt:
— L assa n t iz en hat é v e.
— A z h ossz ú id ő — b ólin to tt U m brid ge, é s m eg in t f e lje g yzett v ala m it. —
Dum ble d ore p ro fe ssz o r s z erz ő dte tte , i g az?
— I g en — f e le lte k urtá n T re la w ney.
Um brid ge f e lír t v ala m it.
— É s m ag a a h ír e s l á tó , C assa n dra T re la w ney ü kunokája ?
— Ú gy v an — v ála sz o lt T re la w ney, k is sé k ih úzv a m ag át.
Úja b b f e lje g yzés.
— D e ú gy t u dom — j a v íts o n k i, h a t é v ed ek — h ogy C assa n dra ó ta m ag a a z
els ő a c sa lá d ban , a k i r e n delk ezik a m ásik l á tá s k ép essé g év el.
— G yak ori, h ogy e z a t e h ets é g l a p pan g ö hm … h áro m n em zed ék en á t.
Um brid ge s z ája m ég s z éle se b bre h úzó dott.
— H át p ers z e — m ondta , é s m eg in t f e lír t v ala m it. — A kkor h át h allh atn ék
eg y j ó sla to t? — É s v ára k ozó m oso lly al n ézett T re la w ney re . A t a n árn ő d öbben te n
pis lo gott, é s m eg m ark olta a n yak a a la tt ö ssz eh úzo tt k en dőt.
— N em é rte m a k éré st — f e le lte .
— A zt sz ere tn ém , ha jó so ln a nek em vala m it — is m éte lte han gosa n
érth ető en U m brid ge.
Már n em csa k H arry é s R on l e ste k a k ét n ő f e lé a k önyvük m ögül. A d iá k ok
tö bbsé g e vára k ozv a m ere d t Tre la w ney ra , ak i m ost gyöngyso ra it csö rg etv e
kih úzta m ag át.
— A b en ső s z em nek n em le h et m eg para n cso ln i, h ogy lá sso n! — je le n te tte
ki a m ély sé g es f e lh áb oro dás h an gjá n .
Um brid ge l a ssa n b ólin to tt.
— É rte m — s z ó lt s z elíd en , é s f e lír t v ala m it a p erg am en tö m bjé b e.
— E z… n em … d e… V árjo n! — h eb eg te T re la w ney. M eg pró bált tito kzato s
cse n gést a d ni sz av ain ak , d e a h atá st n em k is m érté k ben ro nto tta , h ogy h an gja
re m eg ett a d ühtő l. — A zt h is z em , m ég is c sa k t u dok v ala m it… E z m ag áró l s z ó l…
Vala m i k özele g … v ala m i s ö té t d olo g… h alá lo s v esz ély …
Rem eg ő k ézzel U m brid ge-re m uta to tt, a k i s z em öld ökét f e lv onva, é rd ek lő dő
moso lly al n ézett r á .
— Ó, fá jd alo m … sz ö rn yű vesz ély fe n yeg eti m ag át! — fe je zte be
sz ín pad ia sa n T re la w ney.
A b eálló c se n dben U m brid ge e g y h ossz ú p illa n atig a j ó sn ő a rc át f ü rk ész te .
— É rte m — s z ó lt v ég ül, s m eg in t le je g yzett v ala m it. — N os, h a m in dössz e
en nyit t u d m ondan i…

Azzal e lf o rd ult, f a k ép nél h ag yva a m eg rö könyödött T re la w ney t.
Harry elk ap ta R on pilla n tá sá t, s rö gtö n tu dta , hogy bará tja ugyan azt
gondolja , am it ő. M in dkette n tis z tá b an volta k vele , hogy T re la w ney csa ló ,
ugyan ak kor an nyir a gyűlö lté k Um brid ge-e t; hogy m ost ré sz v éte t ére zte k
ta n árn őjü k ir á n t. S ajn álk ozásu k a zo nban c sa k a d dig ta rto tt, a m íg T re la w ney o da
nem l é p ett h ozzáju k.
— N a g yerü nk! — r ip ak odott r á ju k tő le s z o katla n n yers e sé g gel a jó sn ő. —
Had d l á ssa m a zt a z á lo m nap ló t!
Tre la w ney ezu tá n fe n nhan gon érte lm ezte a H arry n ap ló já b an fe lje g yzett
álá lm okat (m ely ek m in deg yik e, m ég a z ab kása ev és is a k ora i k ín halá l íg ére té t
hord ozta ), s m ir e v ég zett, H arry m ár a le g kev ésb é se m sa jn álta ő t. U m brid ge
ezala tt sz o rg alm asa n je g yzete lt, s mik or meg sz ó la lt a cse n gő, els ő kén t
ere sz k ed ett le az ezü stlé tr á n , hogy tíz perc cel késő bb m ár a sa já t te rm éb en
fo gad ja a s ö té t v ará zsla to k k iv éd ése ó rá ra é rk ező ö tö dév ese k et.
Dudorá sz v a, csö ndese n m oso ly ogva várta ta n ítv án yait. H arry és R on,
mik özb en elő bán yász tá k A defe n zív m ág ia elm éle té t a tá sk áju kból, gyors a n
besz ám olta k az elő ző órá n tö rté n te k rő l H erm io nén ak , ak i jó slá sta n hely ett
sz ám mis z tik ára já rt. M ie lő tt a zo nban a lá n y rá k érd ezh ete tt v oln a a ré sz le te k re ,
Um brid ge c sö ndet k ért, é s a z o sz tá ly e ln ém ult.
— P álc át a tá sk áb a! — a d ta k i m oso ly ogva a z u ta sítá st a ta n árn ő, s a zo k,
ak ik v olta k o ly an o ptim is tá k , h ogy elő vetté k v ará zsp álc áju kat, le lo m bozó dva
en ged elm esk ed te k . — A m últ órá n az els ő fe je zette l fo gla lk oztu nk. M ost
la p ozzato k a tiz en kile n ced ik old alr a , és fo ly ta ssá to k az olv asá st „A fő bb
defe n zív elm éle te k és azo k ere d ete ” cím ű fe je zette l. K ére m , m ellő zzéte k a
besz élg eté st!
Ezu tá n s z éle s, ö nelé g ült m oso lly al h ely et f o gla lt a ta n ári a sz ta l m ögött. A z
ötö dév ese k eg y em berk én t só hajto tta k , és meg ad óan fe lla p oztá k a
tiz en kile n ced ik old alt. H arry fá su lta n eltű nődött, vajo n van -e elé g fe je zet a
könyvben a h hoz, h ogy U m brid ge a t a n év ö ssz es ó rá já t v ég ig olv asta th assa v elü k.
Épp k ész ü lt m eg nézn i a ta rta lo m je g yzék et, m ik or ész re v ette , h ogy H erm io ne
keze m eg in t a m ag asb an v an .
Um brid ge is lá tta , h ogy H erm io ne je le n tk ezik , s ú gy tű nt, id őközb en ú j
str a té g iá t d olg ozo tt k i a z i ly en h ely zete k k ezelé sé re .
Nem pró bált úgy te n ni, m in th a nem lá tn á H erm io nét, han em fe lá llt,
odasé tá lt a l á n y p ad já h oz, é s s u tto gva í g y s z ó lt:
— T essé k , G ra n ger, h allg atla k .
— M ár o lv asta m a m áso dik f e je zete t — m ondta H erm io ne.
— H ely es, a k kor f o ly ta sd a h arm ad ik kal.
— A zo n i s t ú l v ag yok. E lo lv asta m a z e g ész k önyvet.

Um brid ge p is lo gott n éh án yat, d e g yors a n f e lta lá lta m ag át.
— N os, ak kor b iz o nyára tu dod, m it m ond F ush el az elle n ro ntá so kró l a
tiz en ötö dik f e je zetb en .
Herm io ne k ész v olt a v ála ssz al:
— A zt ír ja , h ogy a z e lle n ro ntá so kat n em íg y k elle n e n ev ezn i. S zerin te c sa k
azért h ív nak az em bere k eg yes ro ntá so kat elle n ro ntá sn ak , h ogy jo bb sz ín ben
tü nte ssé k f e l ő ket.
Um brid ge fe lv onta a sz em öld ökét, és m ajd hogynem elis m erő en n ézett a
lá n yra .
— D e é n n em é rte k e g yet e zzel — t e tte h ozzá H erm io ne.
Um brid ge s z em öld öke m ost m ég m ag asa b bra s z ala d t, s a z a rc a e lk om oru lt.
— N em é rte sz e g yet e zzel? — i s m éte lte h űvöse n .
— N em — rá zta a fe jé t H erm io ne, a k i U m brid ge-d zse l e lle n té tb en n em
su tto gott, h an em f e n nhan gon b esz élt, m ag ára v onva a z e g ész o sz tá ly f ig yelm ét.
— M r. F ush el b iz o nyára n em s z ere ti a r o ntá so kat. P ed ig a zo k s z erin te m n ag yon
hasz n osa k l e h etn ek , h a v éd ek ezésre h asz n álju k ő ket.
Um brid ge f e le g yen ese d ett, é s m ost m ár ő s e s u tto gott.
— S zó val ez a v éle m én yed … N os, sa jn álo m , d e az ó rá m on M r. F ush el
véle m én yét t e k in tjü k m érv ad ónak , n em a t ié d et.
— D e… — k ezd te H erm io ne.
— E lé g ! — h allg atta tta e l U m brid ge, a zzal sa rk on fo rd ult, v is sz am en t a
pad so ro k e lé , é s s z em befo rd ult a z o sz tá lly al. D erű s h an gula tá n ak m ár n yom a s e
volt. — Ö t p onto t l e v onok a G rif f e n dél- tő l, G ra n ger.
Az o sz tá ly f e lm ora jlo tt.
— M ié rt? — k érd ezte d ühöse n H arry .
— N e a v atk ozz b ele ! — s z ó lt r á s u tto gva H erm io ne.
— G ra n ger n em id eta rto zó m eg je g yzésé v el m eg zav arta a z ó rá t — v ála sz o lt
hig gad ta n U m brid ge. — A m in is z té riu m álta l jó váh ag yott m ódsz er, am it
követe k , n em a d rá le h ető sé g et, h ogy a d iá k ok v éle m én yt n yilv án íts a n ak o ly an
kérd ése k ben , a m ely ek rő l v ajm i k ev ese t tu dnak . L eh et, h ogy a z e lő ző ta n ára ito k
sz án ta k id őt a z ily esm ir e , d e ő k e g y m in is z té riu m i fe lü lv iz sg ála t e se té n m in d
elm ara sz ta ló é rté k elé st k ap ta k v oln a — ta lá n M ógus p ro fe ssz o r k iv éte lé v el, a k i
le g alá b b a k oro sz tá ly oto knak m eg fe le lő t é m ák ra s z o rítk ozo tt…
— P ers z e, M ógus s z u per ta n ár v olt! — s z ó lt k özb e fe n nhan gon H arry . —
Kár, h ogy V old em ort n ag yúr f e je l ó gott k i a t a rk ójá b ól!
E s z av ak at a le g m ély eb b c se n d k övette , a m it H arry ta n te re m ben v ala h a is
hallo tt. A ztá n …
— A zt h is z em , jó t fo g te n ni n ek ed m ég e g y h ét b ünte tő m unka, P otte r —
mondta m oso ly ogva U m brid ge.

* * *
Harry k ézfe jé n a f ris se n b eg yógyult s e b m ásn ap r e g gel m ár m eg in t v érz ett.
Az e sti b ünte té st e g yetle n p is sz en és n élk ül s z en ved te v ég ig , h ogy U m brid ge n e
ta lá ljo n a n nyi é lv ezete t a k ín zásá b an . Ú jr a m eg ú jr a le ír ta , h ogy h azu dni b űn, s
bár a s e b m in den e g yes b etű vel m ély eb b l e tt a k ezén , e g y á rv a h an g s e h ag yta e l
az a jk át.
Geo rg e-n ak ig aza le tt: a m áso dik h eti a d ag b ünte tő m unkáb an a le g ro ssz ab b
Angelin a re ak ció ja v olt. A c sa p atk ap itá n y k ed den a re g gelin él v ette e lő H arry t,
és o ly an h an gosa n k ia b ált v ele , h ogy M cG ala g ony p ro fe ssz o r fe lá llt a ta n ári
asz ta ltó l, é s s u hogó t a lá rra l o dasie te tt h ozzáju k.
— Jo hnso n kis a ssz o ny, hogy meré sz el ily en patá liá t csa p ni a
nag yte re m ben !? Ö t p ont a G rif f e n déltő l!
— D e t a n árn ő… P otte r m eg in t ö ssz eh ozta , h ogy m eg bünte ssé k !
McG ala g ony H arry re s z eg ezte a s z em ét.
— M i e z m ár m eg in t, P otte r? — k érd ezte v ész jó sló an . — K i b ünte tte m eg ?
— U m brid ge p ro fe ssz o r — f e le lte s z em le sü tv e H arry .
— Érts e m úgy… — M cG ala g ony halk ab bra fo gta han gjá t, hogy a
kív án csis k odó holló háta so k a sz o m sz éd asz ta ln ál ne halljá k ; am it m ond. —
Érts e m ú gy, h ogy a m últ h eti f ig yelm ezte té se m e lle n ére m eg in t n em v olt k ép es
fé k ezn i m ag át U m brid ge p ro fe ssz o r ó rá já n ?
— I g en — f e le lte a p ad ló nak H arry .
— Ö ssz e k ell s z ed nie m ag át, P otte r, k ülö nben n ag yon r á fiz et! M ég ö t p ont
a G rif f e n déltő l!
— D e… m ié rt? T an árn ő! — H arry nek a f e jé b e s z ö kött a v ér. — U m brid ge
már m eg bünte te tt, m ié rt k ell m ég p onto t i s l e v onnia !?
— M ert ú gy tű nik , a b ünte tő m unka n in cs se m mif é le h atá ssa l m ag ára —
fe le lte s z ig orú an M cG ala g ony. — N em , P otte r, e g y s z ó t s e tö bbet! M ag a p ed ig ,
Jo hnso n k is a ssz o ny, a jö vőben a k vid dic sp ály án r e n dezze a je le n ete it, k ülö nben
le m ondhat a c sa p atk ap itá n yi k ars z ala g ró l!
Azzal fa k ép nél hag yta őket. A ngelin a vete tt m ég eg y le sú jtó pilla n tá st
Harry re , a ztá n ő i s e lm en t, H arry p ed ig m érg ese n l e d obta m ag át R on m ellé .
— Ö t p onto t v esz ít a G rif f e n dél, m ert é n m in den e ste v ére sre m eté le m a
kezem ! H ol i g azsá g os e z, h ol?
Ron e g yütt é rz ő n c só válta a f e jé t.

— T elje se n i g azad v an . M cG ala g ony s e n orm ális .
Herm io ne v is z o nt c sa k m eg rá zta ú js á g já t, é s h allg ato tt.
— Szerin te d M cG ala g onynak ig aza volt, m i? — m ord ult rá H arry
Corn eliu s C ara m el f é n ykép ére , a m i m ögött a l á n y a rc át s e jte tte .
— N em ö rü lö k, h ogy le v ont ö t p onto t, d e a b ban ig aza v an , h ogy f é k ezn ed
kell m ag ad U m brid ge ó rá já n — fe le lte H erm io ne, m ik özb en C ara m el v ad ul
gesz tik ulá lv a s z ó nokolt a c ím old alo n.
Harry e g ész b űbájta n a la tt n em s z ó lt H erm io néh oz, d e m ik or b elé p te k a z
átv álto zta tá sta n -te re m be, eg y sz em pilla n tá s ala tt elf e le jte tte neh ezte lé sé t. A z
eg yik s a ro kban o tt ü lt U m brid ge p ro fe ssz o r a fü zettö m bjé v el, é s a n ő lá tv án ya
min den e g yeb et k iű zö tt H arry f e jé b ől.
— Szu per! — su tto gta R on, m ik or elf o gla ltá k sz o káso s hely üket. —
Lássu k, h ogyan k ap ja m eg U m brid ge a m ag áét.
A te re m be lé p ő M cG ala g ony p ro fe ssz o r a le g kis e b b je lé t s e m uta tta , h ogy
ész re v ette v oln a U m brid ge j e le n lé té t.
— C se n det kére k ! — sz ó lt, m ir e az eg ész osz tá ly eln ém ult. — M r.
Fin nig an , le g yen s z ív es, o ssz a k i e zek et a h ázi f e la d ato kat! M is s B ro w n, itt e z a
doboz eg ér — n e b utá sk odjo n, n em b án ta n ak — ad jo n m in den kin ek eg yet-
eg yet!
— E hhem , e h hem — k öhin te tt U m brid ge, ú jr a b ev etv e a m ódsz ert, a m it
Dum ble d ore b esz éd e k özb en a lk alm azo tt a z é v nyitó l a k om án .
McG ala g ony n em n ézett r á . S eam us á ta d ta H arry nek a h ázif e la d atá t. H arry
fe l s e p illa n tv a e lv ette , é s m eg könnyeb bülte n k onsta tá lta , h ogy E -t k ap ott r á .
— T ováb bra is f ig yelm et k ére k ! D ean T hom as, h a m ég e g ysz er e zt c sin álja
azzal az eg érre l, bünte tő fe la d ato t kap . A tö bbsé g nek m ost m ár sik erü lt
eltü nte tn ie a c sig át, s a k in él m eg is m ara d t a c sig a e g y ré sz e, a z is rá érz ett a
bűbáj l é n yeg ére . A m ai ó rá n …
— E hhem , e h hem .
— T essé k — f o rd ult U m brid ge f e lé M cG ala g ony. K ét s z em öld ökét a n nyir a
össz eh úzta , h ogy a zo k e g yetle n , v íz sz in te s v onalb an e g yesü lte k .
— C su pán a rra le n nék k ív án csi, p ro fe ssz o r, h ogy m eg kap ta -e a z ü zen ete t,
am ib en k özö lte m a z ó ra lá to gatá so m …
— T erm ész ete se n m eg kap ta m , m ásk ülö nben m eg kérd ezte m voln a, hogy
mit k ere s a ta n te rm em ben — fe le lte M cG ala g ony, é s tü nte tő en h áta t fo rd íto tt
Um brid ge-n ek . A d iá k ok k özü l tö bben v ig yoro gva ö ssz en ézte k . — T eh át: a m ai
órá n to váb blé p ünk e g y n eh ezeb b fe la d atr a , a z e g ér e ltü nte té sé re . A z e ltü nte tő
bűbáj…
— E hhem , e h hem .
— N em eg ész en érte m — sz ó lt fa g yos d ühvel M cG ala g ony — h ogyan

kív án kép et alk otn i a ta n ítá si m ódsz ere im rő l, ha is m éte lt közb esz ó lá so kkal
zav arja a m unkám at. Tudja , álta lá b an elv áro m , hogy m in den ki csö ndben
mara d jo n, a m ik or b esz éle k .
Um brid ge o ly an a rc o t v ág ott, m in th a p ofo n c sa p tá k v oln a. N em fe le lt, d e
meg ig azíto tta a j e g yzettö m bjé t, é s v ad ul k örm öln i k ezd ett.
McG ala g ony k özb en i s m ét a z o sz tá ly hoz f o rd ult, é s h ig gad ta n f o ly ta tta :
— T eh át: a z e ltü nte tő b űbáj v ég re h ajtá sa a n nál n eh ezeb b, m in él m ag asa b b
re n dű á lla to t k ív án unk e ltü nte tn i. A c sig áv al, g erin cte le n á lla t lé v én , v is z o nyla g
könnyű d olg unk v olt. A z e g ér v is z o nt e m lő s, k övetk ezésk ép pen s o kkal n ag yobb
kih ív ást je le n t. E zt a v ará zsla to t n em tu djá k ú gy v ég re h ajta n i, h ogy k özb en a z
eb éd en j á r a z e sz ü k. N os, a v ará zsig ét i s m erik , l á ssa n ak h ozzá a g yak orlá sh oz…
— É s m ég ő p ap ol n ek em a rró l, h ogy f é k ezzem m ag am ! — s u tto gta H arry ,
de v ig yora e lá ru lta , h ogy v aló já b an c se p pet s e m m érg es.
Um brid ge n em s z eg ődött M cG ala g ony n yom áb a ú gy, a h ogy T re la w ney val
te tte — t a lá n m ert s e jte tte , h ogy M cG ala g ony ú gyis v is sz ap ara n cso ln á a s a ro kba.
Hely ette v is z o nt r e n gete g et je g yzete lt, é s m ik or M cG ala g ony v ég ül e le n ged te a z
osz tá ly t, k om or a rc cal á llt f e l a s z ék érő l.
— K ezd etn ek vég ül is nem ro ssz — m ondta R on, a kezéb en ta rto tt,
fic án koló e g érfa rk at s z em lé lv e. A f a ro k v ég ül a d obozb an l a n dolt, a m it L av en der
hord ott k örb e.
Már in dulta k voln a kif e lé a te re m ből, am ik or H arry ész re v ette , hogy
Um brid ge a ta n ári asz ta l fe lé ta rt. M eg bökte Ront, ak i ugyan íg y te tt
Herm io név al, é s m in dhárm an m eg állta k h allg ató zn i.
— M ió ta t a n ít a R oxfo rtb an ? — k érd ezte U m brid ge.
— Decem berb en le sz harm in ck ile n c év e — vála sz o lt sz ára zo n
McG ala g ony, é s b ecsa p ta t á sk ájá t.
Um brid ge f e lje g yzett v ala m it.
— Ren dben — sz ó lt — tíz nap m úlv a m eg kap ja a fe lü lv iz sg ála t
ere d m én yét.
— K ív án csia n v áro m — fe le lte g únyos k özö nnyel M cG ala g ony, é s in dult
az a jtó fe lé . — M en je n ek , m en je n ek ! — sz ó lt rá H arry ék re , k ite re lv e ő ket a z
ajtó n.
Harry ö nkén te le n ül m eg ere sz te tt e g y v illa n ásn yi m oso ly t a ta n árn ő f e lé , é s
meg m ert v oln a e sk üdni r á , h ogy M cG ala g ony h aso nló val v ála sz o lt.
Azt h itte , le g közele b b a z e sti b ünte tő m unkán ta lá lk ozik U m big e-d zse l, d e
té v ed ett. M ik or b ará ta iv al m eg érk ezte k l e g en dás l é n yek g ondozása ó rá ra , S uette -
Pollts p ro fe ssz o r o ld alá n o tt t a lá ltá k a f ő in sp ek to rt é s j e g yzettö m bjé t.
— M ag át csa k h ely ette síté sre sz erz ő dte tté k , ig az? — h allo tta U m brid ge
kérd ésé t H arry , m ik or R onnal é s H erm io név al m eg állta k a k ecsk elá b ú a sz ta ln ál,

mely en a befo gott bólin té re k , m in t m eg an nyi éle tr e kelt gally acsk a, id e-o da
mász k álta k f a te tv ek u tá n k uta tv a.
— Ú gy v an — fe le lte S uette -P ollts h átr a te tt k ézzel, e lő re -h átr a h in tá zv a
sa rk a é s l á b ujjh eg ye k özö tt. — H ag rid p ro fe ssz o rt h ely ette síte m a t á v ollé té b en .
Malf o y, C ra k és M onstr o su ty oro gni k ezd te k . H arry n yugta la n p illa n tá st
válto tt bará ta iv al. M in dhárm an tis z tá b an volta k vele , hogy D ra co örö m mel
mesé ln e r é m tö rté n ete k et H ag rid ró l a m in is z té riu m i f ő in sp ek to rn ak .
— H m mm… — U m brid ge h alk ab bra f o gta h an gjá t, d e a zért H arry h allo tta
a fo ly ta tá st. — A z ig azg ató tó l n em k ap ta m e rre v ála sz t… d e ta lá n m ag a is fe l
tu d v ilá g osíta n i… É rd ek eln e, h ol k ésik i ly en s o káig H ag rid p ro fe ssz o r.
Harry a m ard ek áro so k fe lé sa n díto tt. Látta , hogy M alf o y érd ek lő dve
fe lk ap ta a f e jé t, s t e k in te te a k ét t a n árn ő k özö tt i n gázik .
— S ajn os n em tu dom — fe le lt e k önnyed én S uette -P ollts . — K ap ta m e g y
bag ly ot D um ble d ore -tó l, hogy voln a-e ked vem néh án y hétig ta n íta n i. Ig en t
mondta m . A kkor h át… E lk ezd hete m a z ó rá t?
— I g en , l e g yen s z ív es — b ólin to tt U m brid ge, s k özb en f e lje g yzett v ala m it.
Ezen a z ó rá n U m brid ge ú j m ódsz erre l g yűjtö tte a z in fo rm áció kat: a ta n uló k
közö tt s é tá lt, é s k érd ése k et te tt fe l n ek ik a v ará zslé n yek rő l. L eg tö bbsz ö r h ely es
vála sz o kat k ap ott, s e ttő l H arry k ic sit jo bb k ed vre d erü lt: a d iá k ok n em h ozta k
sz ég yen t H ag rid ra .
Um brid ge, m iu tá n hossz asa n fa g gatta D ean Thom ast, vég ül vis sz até rt
Suette -P ollts h oz.
— M eg kérd ezh etn ém , h ogy m ag án ak , a k i c sa k á tm en etile g d olg ozik itt —
te h át b iz o nyos m érté k ig k ív ülá lló — m i a v éle m én ye a R oxfo rtr ó l? E le g en dő
tá m ogatá st k ap a z i s k ola v ezeté stő l?
— Ó ig en , D um ble d ore k itű nő ig azg ató — f e le lte d erű se n S uette -P ollts . —
Elé g ed ett v ag yok a m unkah ely i k örn yezette l. T ökéle te se n e lé g ed ett.
Um brid ge udvaria sa n kétk ed ő arc o t vág ott. A pró je le t big gyesz te tt a
je g yzetla p já ra , m ajd f o ly ta tta :
— M ily en a n yag ot k ész ü l le ad ni a ta n év so rá n ? — fe lté v e p ers z e, h ogy
Hag rid p ro fe ssz o r n em t é r v is sz a.
— A zo kra a lé n yek re ö ssz p onto sítu nk, am ely ek rő l g yak ra n esik sz ó az
RBF-v iz sg án — fe le lte Suette -P ollts . — N em so k dolg unk m ara d t — az
unik orn is t m eg a z o rro ntó fu rk ász t m ár ta n ultá k , d e e se tle g fo gla lk ozh atu nk a
porlo kkal é s a m urm án ccal, s z ó t e jth etü nk a k ru pró l é s a z a csa rk áró l…
— N os, ú gy l á to m , m ag a é rti a d olg át — m ondta U m brid ge, é s l á tv án yosa n
kip ip ált v ala m it a p erg am en jé n . A z erő s h an gsú ly a m ag a sz ó n n em te ts z ett
Harry nek , az ped ig még kev ésb é, hogy követk ező kérd ésé t Um brid ge
Monstr ó hoz i n té zte .

— I g az a z, h ogy a m últb an t ö rté n te k b ale se te k a l e g en dás l é n yek g ondozása
órá n ?
Monstr o butá n elv ig yoro dott. M alf o y sie tv e m eg vála sz o lta hely ette a
kérd ést.
— I g en , p éld áu l é n i s m eg sé rü lte m e g ysz er. M eg tá m ad ott e g y h ip pogrif f .
— E gy h ip pogrif f ? — i s m éte lte U m brid ge, é s s e b ese n í r n i k ezd ett.
— M ert n em v olt an nyi esz e, h ogy b eta rts a H ag rid u ta sítá sa it! — sz ó lt
közb e d ühöse n H arry .
Ron é s H erm io ne f e ln yögte k . U m brid ge l a ssa n H arry f e lé f o rd íto tta a f e jé t.
— M ég eg y esti bünte tő m unka — sz ó lt sz elíd en . — N os, nag yon
kösz ö nöm , S uette -P ollts p ro fe ssz o r. A zt h is z em , n in cs is tö bb d olg om itt. A
fe lü lv iz sg ála t e re d m én yét t íz n ap m úlv a k ap ja m eg .
— R em ek — b ólin to tt S uette -P ollts , s U m brid ge e lin dult a k asté ly f e lé .
* * *
Azn ap este Harry nem so kkal éjf é l elő tt sz ab ad ult ki Um brid ge
dolg ozó sz o bájá b ól. A keze oly an erő se n vérz ett, hogy te lje se n elá zta tta a
köté sk én t h asz n ált k en dőt. A zt h itte , ily en k éső i ó rá n m ár se n kit n em ta lá l a
klu bhely is é g ben , d e t é v ed ett. K ét b ará tja m eg várta ő t. Ö rü lt a g esz tu sn ak , f ő kén t
miv el H erm io ne sz o katla n m ódon nem ro ssz alló , han em eg yütt érz ő arc cal
fo gad ta .
— T essé k ! — s z ó lt a l á n y, é s e g y k is e d én yben v ala m ily en s á rg a f o ly ad ék ot
nyújto tt f e lé — á zta sd b ele a k ezd et. P áco lt f u tk árlo bonco ld at, b iz to sa n s e g íte n i
fo g.
Harry b ele m árto tta se b es k ezét a fo ly ad ék ba, é s fá jd alm a a zo n n yom ban
en yhüln i k ezd ett. C sá m pás d oro m bolv a o dad örg ölő zö tt a l á b áh oz, m ajd f e lu gro tt
az ö lé b e, s o tt ö ssz eg öm böly ödött. H arry b aljá v al m eg vak arta a m acsk a f ü lé t, é s
hálá s p illa n tá st v ete tt H erm io néra .
— K ösz ö nöm .
— M ég m in dig a zt m ondom , h ogy p an asz t k én e te n ned U m brid ge-re —
sz ó lt f e jc só válv a R on.
— N em — f e le lte m ak acsu l H arry .
— M cG ala g ony a k kora b otr á n yt c sin áln a…
— B iz to s — d örm ögte H arry . — É s s z erin te d m ed dig ta rta n a U m brid ge-
nek re n dele te t hozatn i arró l, hogy ak i kritiz álja a fő in sp ek to rt, azt rö gtö n

kir ú gjá k ?
Ron k in yito tta a sz ájá t, h ogy e lle n kezzen , a ztá n ú jr a b ecsu kta , m ert n em
ju to tt a z e sz éb e e lle n érv .
— S zö rn yű e g y n ém ber… — fü stö lg ött H erm io ne. — S zö rn yű! A m ik or
jö tté l, é p p a rró l b esz éltü nk R onnal, h ogy e z n em m eh et í g y t o váb b.
— J a v aso lta m , h ogy m érg ezzü k m eg — m oro gta R on.
— N em … Ú gy érte m , nem tö rő dhetü nk bele , hogy ily en ro ssz sö té t
vará zsla to k k iv éd ése t a n áru nk v an .
— M it te h etn én k e lle n e? — R on á sítv a v álla t v ont. — E z m ár íg y m ara d .
Meg kap ta a z á llá st, é s C ara m el ú gy b eb eto nozta , h ogy n em sz ab ad ulu nk m eg
tő le .
— A z ig az, d e… — k ezd te ó vato sa n H erm io ne. — A rra g ondolta m … —
Této vázv a rá p illa n to tt Harry re , aztá n még eg ysz er bele v ág ott: — Arra
gondolta m , h ogy i d eje l e n ne… ö nálló síta n i m ag unkat.
Harry f e lp illa n to tt f u tk árlo bonco ld atb an á zó k ezérő l.
— M ir e g ondols z ? — k érd ezte r o ssz at s e jtv e.
— Ú gy é rte m , ta n ulju k ö nálló an a s ö té t v ará zsla to k k iv éd ésé t — b ökte k i
Herm io ne.
— N a n e! — h örd ült fe l R on. — A zt ak aro d, h ogy m ég k ülö nm unkát
válla lju nk? H arry m eg é n m ár m eg in t e l v ag yunk m ara d va a le ck éin kkel! P ed ig
ez m ég c sa k a m áso dik h ét!
— E z s o kkal f o nto sa b b a h ázi f e la d ato knál! — j e le n te tte k i H erm io ne.
A k ét f iú e lh űlv e m ere d t r á .
— A zt h itte m , a h ázi f e la d ato knál s e m mi n em f o nto sa b b — m ondta R on.
— U gyan m ár, d eh ogynem ! — v ág ta r á H erm io ne. A rc a — H arry n em k is
ag godalm ára — azt a fa n atik us le lk ese d ést tü krö zte , am it ad dig csa k a
házim an ók fe ls z ab ad ítá sá n ak té m ája tu dott fe ls z íta n i b en ne. — A hogy H arry
Um brid ge e ls ő ó rá já n m ondta : f e l k ell k ész ü ln ünk a rra , a m i a z is k olá n k ív ül v ár
rá n k. G yak oro ln unk kell az önvéd elm et! H a eg y eg ész év ig se m mit se m
ta n ulu nk…
— T an ár n élk ül n em j u tu nk s e m mir e — l e g yin te tt b orú lá tó an R on.
— Jó , pers z e, kin ézh etü nk a könyvek ből eg ypár ro ntá st, és
meg pró bálh atju k g yak oro ln i ő ket…
— N em , i g azad v an , e zen a s z in te m m ár n em l e h et c sa k k önyvek ből t a n uln i
— fo ly ta tta H erm io ne. — R en des ta n árra van sz ü ksé g ünk, ak i m eg m uta tja ,
hogyan k ell h asz n áln i a b űbájo kat, é s s e g ít a g yak orlá sb an .
— H a L upin ra g ondols z … — k ezd te H arry .
— N em , n em L upin ra g ondolo k — rá zta a fe jé t H erm io ne. — N ek i é p p
elé g dolg a van a Ren dben , és külö nben is , vele le g fe lje b b a ro xm orts i

hétv ég ék en t a lá lk ozh atn án k.
— H át a k kor k i t a n íts o n m in ket? — k érd ezte H arry .
Herm io ne m ély et s ó hajto tt.
— S zerin te m e g yérte lm ű — m ondta . — T e v ag y a z a lk alm as e m ber, H arry .
A k ije le n té st n éh án y m áso dperc es c se n d k övette . A tű z h alk an ro pogott, s
Ron h áta m ögött e g y f u valla t m eg zö rg ette a z a b la k ü veg ét.
— M ir e v ag yok é n a lk alm as… ? — k érd ezte p is lo gva H arry .
— A rra , h ogy s ö té t v ará zsla to k k iv éd ésé re t a n íts m in ket.
Harry rá b ám ult H erm io néra . U tá n a Ronra nézett, kész en arra , hogy
fá jd alm as p illa n tá st v álts o n v ele , ah ogy azt a lá n y v aló sá g tó l elr u gasz k odott
ötle te i h alla tá n m in dig s z o ktá k . R on a zo nban , n ag y ije d sé g ére , n em fin to ro dott
el, h an em t ö pre n gve r á n co lta a h om lo kát, m ajd í g y s z ó lt:
— N em i s r o ssz ö tle t…
— M i n em r o ssz ö tle t… ?! — k érd ezte H arry .
— H át a z, h ogy t e t a n íts m in ket.
— N a n e…
Harry elv ig yoro dott; m ost m ár biz to s volt ben ne, hogy bará ta i csa k
ugra tjá k .
— É n n em v ag yok t a n ár, n em t u dok…
— Harry , te vag y a le g jo bb az év fo ly am unkban sö té t vará zsla to k
kiv éd ésé b ől — s z ö gezte l e H erm io ne.
— É n? — H arry m ég s z éle se b b v ig yorra h úzta a s z ájá t. — H is z en m in den
viz sg án j o bb v oltá l n ála m …
— M ég e z s e s tim mel — rá zta a fe jé t a lá n y. — H arm ad ik ban te v oltá l a
jo bb — é s a z v olt a z e g yetle n é v, a m ik or m in dkette n v iz sg áztu nk é s n orm ális
ta n áru nk v olt. D e m ost n em v iz sg aere d m én yek rő l b esz éle k , h an em m in darró l,
am it t e tté l!
— M ié rt, m it c sin álta m ?
Ron H erm io néh oz f o rd ult.
— L eh et, h ogy té n yle g n em s o kra m eg yünk e g y ily en te sp ed t a g yú ta n árra l
— m ondta h uncu t m oso lly al, a ztá n a tö pre n gő M onstr ó t u tá n ozv a ö ssz erá n co lta
arc át. — H ogy is v olt… e ls ő s k oru nkban … m eg ak ad ály ozta d , h ogy T udodki
meg kap arin ts a a b ölc se k k övét.
— A z n em a tu dáso m on m úlo tt — v ete tte elle n H arry . — S zere n csé m
volt…
— M áso dik ban — v ág ott a sz av áb a R on — m eg ölte d a B azilis k ust és
vég ezté l D en em mel.
— I g en , d e F aw kes s e g íte tt…
— H arm ad ik ban — em elte fe l a h an gjá t R on — elk erg etté l v ag y sz áz

dem en to rt…
— T udod, h ogy a k kor i s m ázlim v olt. H a n in cs a z i d őnyerő …
— Tav aly — hars o gta R on — m eg in t m eg véd te d m ag ad Tudodkiv el
sz em ben !
— H allg assa to k m ár v ég ig ! — c sa tta n t f e l H arry . — E z n ag yon jó l h an gzik
íg y fe ls o ro lv a, de m in den ese tb en sz ere n csé m volt! Csa k so dró dta m az
ese m én yek kel, n em v olt te rv em , a zt te tte m , a m i é p e sz em be ju to tt, é s m ajd nem
min dig s e g íte tt v ala k i v ag y v ala m i.
Ron é s H erm io ne so m oly ogta k . H arry t e g yre jo bban e lf u to tta m ére g , b ár
nem i s i g azán t u dta , m ié rt.
— N e v ig yoro gja to k ú gy, m in th a j o bban t u dnáto k! É n v olta m o tt n em t i! É n
tu dom , h ogy tö rté n te k e zek a d olg ok! E gysz er s e m a zért m en ek ülte m m eg , m ert
oly an jó l érte k az ö nvéd ele m hez, h an em azért, m ert a m eg fe le lő p illa n atb an
se g íts é g et k ap ta m , v ag y m ert r á h ib ázta m v ala m ir e — a z e se m én yek ir á n yíto tta k
en gem , n em é n i r á n yíto tta m a z e se m én yek et… N e n ev esse te k !
A fu tk áro ld ato s ed én y a p ad ló ra zu han t, és ö ssz etö rt. H arry azo n k ap ta
mag át, h ogy á ll, d e n em e m lé k ezett rá , m ik or p atta n t fe l. C sá m pás b em en ek ült
eg y k an ap é a lá , R on é s H erm io ne a rc áró l p ed ig m ost m ár e ltű nt a m oso ly .
— F ogalm ato k s in cs, m ily en é rz és é le tv esz ély ben le n ni! E gyik őtö knek s e
kelle tt m ég s o ha s z em ben ézn i V old em ortta l! A zt h is z ite k a n nyi a z e g ész , h ogy
bem ag olu nk e g y c so m ó á tk ot, a ztá n a k ép éb e s z ó rju k? A z n em o ly an , m in t a z
órá n ! O tt á lls z , é s tu dod, h ogy s e m mi m ás n em v ála sz t e l a h alá ltó l, c sa k a …
csa k a z e sz ed v ag y a l é le k je le n lé te d v ag y m it t u dom é n ! M ég g ondolk ozn i s e t u d
re n dese n az em ber, am ik or fé l m áso dperc re van attó l, hogy m eg öljé k vag y
meg kín ozzák , v ag y a sz em e lá ttá ra m eg gyilk oljá k a b ará ta it! A rra se n ki n em
ta n ít m eg m in ket, h ogy m it k ell te n nünk ily en h ely zetb en ! S zó s in cs r ó la , h ogy
Dig gory b én a v olt, é n m eg ü gyes v olta m , é s a zért m ara d ta m é le tb en . É rts é te k
már m eg , fo rd ítv a is tö rté n hete tt v oln a! R ám m ég s z ü ksé g e v olt V old em ortn ak ,
azért n em ö lt m eg r ö gtö n…
— E gy s z ó t s e s z ó ltu nk D ig gory ró l — v éd ek ezett R on. — N em m ondtu nk
se m mi i ly esm it, H arry … T elje se n f é lr e érte d !
Seg ély kérő en p illa n to tt H erm io néra , a k i v is z o nt e lk ere k ed ett s z em mel n ézte
Harry t.
— H át n em é rte d ? — s z ó lt a z ő sz in te t is z te le t h an gjá n . — P onto sa n é rt v an
sz ü ksé g ünk r á d … A zt a k arju k t u dni, h ogy v aló já b an m ily en s z em ben ézn i… V …
Vold em ortta l.
Herm io ne ta lá n é le té b en e lő sz ö r m ondta k i a g onosz v ará zsló n ev ét, s h a
más n em , e z le csilla p íto tta H arry t. Z ih álv a v is sz aro sk ad t a s z ék ére . M ost ju to tt
csa k el a tu datá ig , h ogy jo bb k eze m eg in t re tte n ete se n fá j. M ár b án ta , h ogy

dühéb en k iö ntö tte a f u tk árlo bonco ld ato t.
— S zó val… k érle k , g ondolk odj a d olg on — m ondta c se n dese n H erm io ne.
— M eg te sz ed ?
Harry m ost m ár sz ég yellte m ag át k ir o han ása m ia tt. R áb ólin to tt a k éré sre ,
bár s z in te f e l s e f o gta , m ib e e g yezett b ele .
Herm io ne f e lá llt.
— M eg yek l e fe k üdni — s z ó lt m eg já ts z o tt k önnyed sé g gel. — H át… J ó é jt!
Ron i s k ik ász áló dott a k aro ssz ék éb ől.
— T e n em j ö ssz ? — k érd ezte f é ls z eg en .
— D e — f e le lte H arry . — M ajd m in djá rt… E zt m ég f e lta k aríto m .
Rám uta to tt a z ö ssz etö rt e d én yre . R on b ólin to tt, é s e lin dult.
— R ep aro ! — m oty ogta H arry , p álc ájá v al a p orc elá n cse re p ek fe lé b ökve.
Azo k eg y sz em pilla n tá s ala tt össz eállta k ed én nyé. A kiö m lö tt
fu tk árlo bonco ld ato t v is z o nt m ár s e m mily en v ará zsla t n em g yűjth ette ö ssz e.
Harry e g ysz erre h alá lo sa n k im erü ltn ek é re zte m ag át. E rő s k ís é rté st é rz ett,
hogy eg ysz erű en h átr a d őljö n a sz ék éb en , és le h unyja a sz em ét. V ég ül m ég is
össz esz ed te m ag át, fe ltá p ász k odott, és követte R ont a háló te re m be. E zen az
éjs z ak án is h ossz ú fo ly osó kró l é s z árt a jtó kró l á lm odott, s re g gel a rra é b re d t,
hogy m eg in t s a jo g a f e je .

T iz en hato d ik f e je zet
A S zá rn yas V ad kan ban
A k övetk ező k ét h étb en H erm io ne n em h ozta ú jr a s z ó ba ö tle té t, h ogy H arry
s ö té t v ará zsla to k k iv éd ése ó rá k at ta rts o n n ek ik . H arry nek k özb en v ég re -v ala h ára
l e já rt a b ünte tő m unkája (d e fé lő v olt, h ogy a b ek arc o lt fe lir a t m ost m ár é le te
v ég éig o tt m ara d a k ézfe jé n ). R on r é sz t v ett to váb bi n ég y k vid dic se d zése n , é s a
m áso dik k ettő n m ár e g ysz er s e k ia b álta k v ele . Id ővel m in dhárm an m eg ta n ultá k
b űbáj s e g íts é g év el e ltü nte tn i a z e g ere t ( H erm io nén ak p ed ig m ár k is m acsk áv al is
s ik erü lt a m uta tv án y). A ztá n e g y c sú nya, s z ele s, s z ep te m ber v ég i e sté n , m ik or
m in dhárm an a k önyvtá rb an ü lte k , é s b ájita l- h ozzáv aló k le ír á sá t ta n ulm án yoztá k
P ito n ó rá já ra , ú jr a s z ó ba k erü lt a t é m a.
— M ondd c sa k , H arry — s z ó la lt m eg v ára tla n ul H erm io ne — g ondolk oztá l
a d olg on? A s ö té t v ará zsla to k k iv éd ésé n ?
— P ers z e… — m oro gta H arry — a z a b an ya te sz r ó la , h ogy m in den ó rá já t
m eg em le g essü k.
— N em , é n a rra a d olo gra g ondolo k, a m it R onnal m ondtu nk…
Ron r ia d t- fe n yeg ető p illa n tá st v ete tt H erm io néra , d e a l á n y c sa k l e g yin te tt.
— J ó , a m it é n m ondta m … h ogy t a n íth atn ál m in ket.
Harry nem vála sz o lt rö gtö n. Úgy te tt, m in th a eg y nag yon érd ek es
b ek ezd ésre b ukkan t v oln a a z Á zsia i e lle n sz éru m ok c ím ű k önyvben , m ert n em
a k arta h an gosa n k im ondan i, a m i m ost á tf u to tt a f e jé n .
Az e lm últ k ét h étb en n ag yon is s o kat r á g ódott H erm io ne ja v asla tá n . N éh a,
c sa k úgy m in t e ls ő h allá sra , k ép te le n ö tle tn ek é re zte , m ásk or v is z o nt a zo n k ap ta
m ag át, hogy gondola tb an gyűjtö geti azo kat a vará zsla to kat, am ely ek jó
s z o lg ála to t te tte k n ek i a s ö té t b estiá k kal é s h alá lf a ló kkal v aló ta lá lk ozása i s o rá n
— v ag yis e lk ezd ett ó rá k at t e rv ezg etn i…
— Ig en … — sz ó la lt m eg v onak odva, m ik or m ár n em tu dott to váb b ú gy
t e n ni, min th a érd ek esn ek ta lá ln á az
Ázsia i elle n szé ru m ok
at — ig en ,
g ondolk odta m r a jta .
— É s?
— N em t o m .
Harry R onra p illa n to tt.
— É n m in dig is jó ö tle tn ek ta rto tta m — je le n te tte k i R on. L átv a, h ogy
H arry nem kész ü l ord ib áln i, most már hajla n dó volt ré sz t ven ni a
b esz élg eté sb en .

Harry n yugta la n ul f é sz k elő dni k ezd ett.
— U gye, m eg érte tté te k , a m it a k kor m ondta m ? H ogy n ag yré sz t a s z ere n csé n
múlta k e zek a d olg ok?
— P ers z e, H arry — h ag yta r á s z elíd en H erm io ne — d e a k kor s in cs é rte lm e
ta g ad ni, hogy jó vag y a sö té t vará zsla to k kiv éd ésé b en . T av aly te voltá l az
eg yetle n , ak in ek sik erü l te lje se n le k üzd en i az Im periu s-á tk ot. P atr ó nust tu dsz
meg id ézn i, k ép es v ag y e g y c so m ó o ly an d olo gra , a m ir e a f e ln őtt v ará zsló k k özü l
se m in den ki… V ik to r i s a zt m ondta , h ogy…
Ron o ly an h ir te le n fo rd íto tta a fe jé t H erm io ne fe lé , h ogy b ele ro ppan t a
nyak a.
— I g en ? — k érd ezte a t a rk ójá t m assz ír o zv a. — M it m ondott V ik ik e?
— K ac-k ac! J a j d e v ic ces! — v ág ott e g y m érg es fin to rt H erm io ne — a zt
mondta , Harry oly an okat tu d, am it m ég ő se . Ped ig ő vég ző s volt a
Durm str a n gban .
Ron g yan ak odva f ü rk ész te a l á n yt.
— N eh ogy a zt m ondd, h ogy m ég m in dig t a rto d v ele a k ap cso la to t!
— É s h a ig en , a k kor m i v an ? — H erm io ne h an gja h űvös-d aco s v olt, d e a z
arc án p ir o s f o lto csk a j e le n t m eg . — A zzal l e v ele zem , a k iv el a k aro k…
— D e ő n em c sa k l e v ele zn i a k art v ele d — m ondta s z em re h án yóan R on.
Herm io ne s ó hajtv a m eg csó válta a f e jé t, m ajd i s m ét H arry hez f o rd ult:
— N a, m i a v ála sz o d? T an íta sz m in ket?
— C sa k t é g ed m eg R ont, i g az?
— H át… — H erm io ne m eg in t z av arb a jö tt e g y k ic sit. — L ég y s z ív es, n e
kezd j m eg in t to m boln i… d e s z erin te m m in den kit ta n íta n od k én e, a k it é rd ek el a
dolo g. V ég ül is a rró l v an sz ó , h ogy m eg ta n uln án k v éd ek ezn i V o-V old em ortta l
sz em ben … S zó val n em l e n ne i g azsá g os e lz árn i m áso k e lő l e zt a l e h ető sé g et.
Harry e ltö pre n gett a d olg on, a ztá n í g y f e le lt:
— N em h is z em , h ogy ra jta to k k ív ül b árk i is k ív án csi le n ne rá m . H a n em
tu dnád , d ilis v ag yok.
— E l se hin néd , hán y em bert érd ek eln ek a ta p asz ta la ta id — m ondta
kom oly an H erm io ne. — F ig yelj… — O dah ajo lt H arry hez. R on, a k i m ég m in dig
gyan ak odva f ig yelte ő t, m ost s z in té n k özele b b h úzó dott, h ogy h allja a f o ly ta tá st.
— O któ ber e ls ő h étv ég éjé n le m eh etü nk R oxm orts b a. M it s z ó ln ál, h a a fa lu ban
össz eü ln én k a z é rd ek lő dőkkel, é s m eg besz éln én k a r é sz le te k et?
— M ié rt n em l e h et i tt a z i s k olá b an ö ssz eü ln i? — k érd ezte R on.
— A zért — f e le lte H erm io ne, m ik özb en ú jr a a k ín ai f a ló káp osz ta r a jz a f ö lé
hajo lt — m ert U m brid ge n em l e lk ese d ne, h a m eg tu dná, m ir e k ész ü lü nk.

* * *
Harry ö rö m mel v árta a r o xm orts i h étv ég ét, b ár e g y d olo g a g gasz to tta . S ir iu s
a s z ep te m ber e le ji k an dalló s b esz élg eté s ó ta n em h alla to tt m ag áró l — b iz o nyára
meg sé rtő dött, am ié rt sz in te m eg tilto ttá k , hogy elm en je n R oxm orts b a — de
Harry ta rto tt tő le , hogy kere sz ta p ja a vesz ély re fitty et hán yva m ég is c sa k
tis z te le té t te sz i m ajd a fa lu ban . M ih ez k ezd en ek , h a m in t n ag y fe k ete k uty a
eg ysz er csa k sz em bejö n v elü k R oxm orts fő utc ájá n , ta lá n ép p D ra co M alf o y
sz em e l á ttá ra ?
— V ég ül is n o rm ális , h ogy n éh a k i ak ar sz ab ad uln i ab ból a h ázb ól —
mondta R on, m ik or H arry m eg osz to tta a g godalm át b ará ta iv al. — B ujd osn ia s e m
le h ete tt v ala m i k elle m es, d e a k kor le g alá b b s z ab ad v olt. M ost m eg o tt k ukso lh at
eg y h ázb an , ö ssz ezárv a a zzal a l ö kött m an óval.
Herm io ne csu pán eg y ro ssz alló pilla n tá ssa l re ag ált a Sip ort becsm érlő
je lz ő re .
— A z a g ond — fo rd ult H arry hez — h ogy a m íg V -V old em ort… J a j, R on,
mara d j m ár! S zó val a m íg le n em le p le zi m ag át, a d dig S ir iu sn ak la p íta n ia k ell.
Azo k a z o sto bák a m in is z té riu m ban n em f o gjá k e lis m ern i a z á rta tla n sá g át, a m íg
be n em lá tjá k , h ogy D um ble d ore v ég ig ig azat m ondott. D e a m in t e lk ezd en ek a z
ig azi h alá lf a ló kra v ad ász n i, rö gtö n k id erü l, h ogy S ir iu s n em ta rto zik k özéjü k…
His z en p éld áu l n in cs r a jta a J e g y.
— S ir iu s n em o ly an b olo nd, h ogy e k korá t k ock ázta sso n — v éle k ed ett R on.
— K ülö nben is , D um ble d ore n ag yon b ep öccen ne, h a e ljö nne, é s S ir iu s h allg at
Dum ble d ore -ra , m ég h a b ossz an tja i s , h ogy u ta sítá so kat k ap .
Harry t o váb bra i s a g gódó a rc o t v ág ott, ú gyhogy H erm io ne t é m át v álto tt. —
Fig yelj, R onnal p uhato ló ztu nk a zo knál, a k ik rő l ú gy g ondoltu k, h ogy sz ív ese n
ta n uln án ak önvéd elm et, és eg ypár em ber té n yle g érd ek lő dött. A zt m ondtu k
nek ik , h ogy R oxm orts b an t a lá lk ozu nk.
— A ha — f e le lte s z ó ra k ozo tta n H arry , a k in ek m ég m in dig S ir iu so n já rt a z
esz e.
— N e ag gódj érte , H arry — m ondta cse n dese n H erm io ne. — V an elé g
gondod S ir iu s n élk ül i s .
Herm io nén ak e b ben te lje se n ig aza v olt. H arry m ég m in dig n em é rte u to l
mag át a h ázi fe la d ato kkal, b ár m ió ta n em k elle tt m in den e sté jé t U m brid ge-n él
tö lte n ie , s o kat l e d olg ozo tt a l e m ara d ásb ól.
Most Ron volt álla n dó id őzav arb an , his z en nek i a heti kéts z eri
kvid dic se d zés m elle tt m ég p re fe k tu si f e la d ata it i s e l k elle tt l á tn ia .

Vis z o nt H erm io ne, a k i tö bb ó rá ra já rt, m in t a fiú k, n em csa k h ogy m in dig
elk ész ü lt a h ázi f e la d ata iv al, d e a rra is m ara d t id eje , h ogy to váb bi m an óru hák at
kössö n. H arry nek el k elle tt is m ern ie , h ogy a lá n y k ézim unkatu dása fe jlő dik :
eg yre t ö bb e lk ész ü lt m űvérő l l e h ete tt m eg álla p íta n i h ogy s a p ka-e v ag y z o kni.
A ro xm orts i kir á n dulá s nap ja derü lt, de sz ele s id ővel kösz ö ntö tt rá ju k.
Reg geli u tá n s o rb a á llta k F ric s e lő tt, a k i e lle n őriz te , h ogy ra jta v an -e a n ev ük
azo knak a diá k oknak a lis tá já n , ak ik nek vala m ely ik sz ü lő jü k vag y a
gondvis e lő jü k ír á sb an en ged ély ezte Roxm orts m eg lá to gatá sá t. H arry ném i
bűntu datta l g ondolt r á , h ogy h a n in cs S ir iu s m ost n em m eh etn e l e a f a lu ba.
Am ik or ő l é p ett F ric s e lé , a g ondnok m ély et s z ip pan to tt a l e v eg őből, m in th a
vala m if é le sz ag ot kere sn e. Aztá n mogorv án bic cen te tt — pofa zacsk ói
bele re m eg te k — é s H arry k is é tá lt a n ap sü tö tte b ejá ra ti k őlé p cső re .
— Ö hm … m ié rt s z ag olt m eg t é g ed F ric s? — k érd ezte R on, m iu tá n a h áro m
jó b ará t s ie tő s l é p te k kel e lin dult a r o xfo rti b ir to k k ap uja f e lé v ezető s z éle s ú to n.
— E lle n őriz te , h ogy n in cs-e tr á g yasz ag om — fe le lte n ev etv e H arry . —
Nem i s m esé lte m n ek te k …
Azzal b esz ám olt r ó la , h ogyan t á m ad t r á F ric s a b ag oly házb an , a z á llító la g os
tr á g yag rá n át- re n delé st kere sv e ra jta . M eg le p eté sé re Herm io ne kif e je zette n
érd ek esn ek t a lá lta a t ö rté n ete t.
— A zt m ondta , fü le st k ap ott ró la , h ogy tr á g yag rá n áto kat re n dels z ? D e h át
ki m ondhatta n ek i e zt?
— N em to m — v onta m eg a v állá t H arry . — L eh et, h ogy a z a m ókam este r
Malf o y.
Áth ala d ta k a sz árn yas vad kan sz o bro kkal dís z íte tt kap uosz lo pok közö tt,
majd r á k an yaro dta k a f a lu ba v ezető ú tr a .
— M alf o y? — i s m éte lte k étk ed ve H erm io ne. — H át… i g en … l e h et…
Ezu tá n g ondola ta ib a m erü lt, é s a z ú t h átr a le v ő r é sz éb en e g y s z ó t s e s z ó lt.
— H ova m eg yünk? — k érd ezte H arry , m ik or b eérte k a f a lu ba. — A H áro m
Sep rű be?
— Ö hm … n em — fe le lte fe lo csú dva H erm io ne. — N em , a z m in dig te le
van , és nag yon zajo s. A zt besz élte m m eg a tö bbie k kel, hogy a Szárn yas
Vad kan ban ta lá lk ozu nk. T udjá to k, a m ásik k ocsm áb an , a m i e g y m ellé k utc áb an
van . E lé g ó csk a h ely , a d iá k ok n em n ag yon já rn ak o da, s z ó val n em k ell fé ln i,
hogy k ih allg atn ak m in ket.
Vég ig sé tá lta k a fő utc án ; e lh ag ytá k Z onko C so dab azárá t, a h ol — c se p pet
se m m eg le p ő m ódon — m eg pilla n to ttá k Fre d et, G eo rg e-o t és L ee Jo rd an t,
elh ala d ta k a posta h iv ata l m elle tt, ah onnan sz ab ály os id őközö nkén t bag ly ok
rö ppen te k k i. V ég ül b efo rd ulta k e g y k is z sá k utc áb a, s h am aro sa n m eg érk ezte k a
kere se tt f o gad ó e lé .

A k ocsm a a jta ja f ö lö tt r o zsd ás v asrú d á llt k i a f a lb ól; a zo n v ih arv ert f a cég ér
ló gott, e g y e le jte tt s z árn yas v ad kan k ép év el. A d is z n ó s e b éb ől s z iv árg ott a v ér. A
háro m j ó b ará t h ab ozv a m eg állt a z a jtó e lő tt.
— H át a k kor… m en jü nk b e — s z ó lt k is sé m eg sz ep pen ve H erm io ne.
Harry k in yito tta a z a jtó t, é s b elé p ett r a jta .
A kocsm a a le g kev ésb é se m haso nlíto tt a tá g as, csillo góan tis z ta és
hív ogató an vilá g os H áro m Sep rű höz. A Szárn yas Vad kan t eg yetle n sz ű k,
bará ts á g ta la n és ré m ese n pis z k os hely is é g alk otta , am ib en rá ad ásu l áth ató
kecsk esz ag te rje n gett. A z ab la k ok o ly an k osz o sa k v olta k , h ogy csa k h alv án y
dere n gés h ato lt b e r a jtu k.
A kocsm át íg y els ő so rb an a durv a fa asz ta lo kon ég ő gyerty acso nkok
vilá g íto ttá k m eg . A p ad ló rá n ézésre e g ysz erű d öngölt fö ld nek tű nt, d e b elé p ve
Harry é re zte , h ogy k őla p okon já r — p onto sa b ban a k övet b orító , é v sz ázad osn ak
tű nő k osz ré te g en .
Harry e m lé k ezett r á e ls ő s k orá b ól, h ogy H ag rid e m líte tte n ek i e zt a h ely et.
„S ok fu ra fig ura fo rd ul m eg a S zárn yas V ad kan ban ” — m ondta a v ad őr, m ik or
arró l m esé lt, h ogyan n yert itt e g y sá rk án yto já st e g y k ám zsá s id eg en tő l. H arry
an nak id ejé n n em é rte tte , m ié rt n em f u rc sá llta H ag rid , h ogy a z id eg en e g ész id ő
ala tt nem m uta tta m eg nek i az arc át. M ost vis z o nt lá tta , hogy a S zárn yas
Vad kan ban d iv at a z a rc e lr e jté se . A z ita lm érő p ultn ál á llt e g y fé rfi, a k in ek a z
eg ész fe je p is z k os, s z ü rk e p óly áb a v olt c sa v arv a — ig az, a s z ája e lő tt v olt e g y
ré s, s a zo n á t m eg sz ám lá lh ata tla n p ohárn yit tö ltö tt m ag áb a v ala m ily en f ü stö lg ő,
tü zes fo ly ad ék ból. A z eg yik ab la k fü lk éb en álló asz ta ln ál két csu kly ás ala k
gubbasz to tt; H arry dem en to ro knak vélte voln a őket, ha nem hallja erő s
york sh ir e -i tá js z ó lá su kat. E gy n ői v en dég p ed ig , a k i a k an dalló m elle tti sö té t
sa ro kban ü lt, f ö ld ig é rő , v asta g , f e k ete f á ty la t v is e lt. C sa k a z o rra h eg ye lá ts z o tt,
s a z i s c sa k a zért, m ert o tt k is sé k id udoro dott a f á ty ol.
— H át, n em tu dom , H erm io ne… — d örm ögte H arry , m ik özb en á tv ág ta k a
hely is é g en . A so k fu rc sa ala k közü l nek i a le fá ty olo zo tt bosz o rk án y volt a
le g gyan úsa b b. — N em g ondolo d, h ogy a z a la tt a k ár U m brid ge i s r e jtő zh et?
Herm io ne s z em ügyre v ette a b osz o rk án yt.
— U m brid ge a la cso nyab b, m in t a z a n ő — f e le lte h alk an . — D e m ég h a ő
le n ne is a z, a k kor s e te h etn e s e m mit. T öbbsz ö r e lo lv asta m a z is k ola h ázir e n djé t.
Egy: nem vag yunk te rü le te n kív ül. K ettő : dir e k t m eg kérd ezte m Flitw ic k
pro fe ssz o rt, hogy diá k ok lá to gath atjá k -e a Szárn yas V ad kan t. A zt m ondta ,
nyugodta n , csa k vig yünk sa já t pohara t. H áro m : utá n an ézte m , hogy sz ab ad -e
ta n uló kört ala k íta n i m eg k özö se n d olg ozn i a h ázi fe la d ato n, és eg yérte lm űen
sz ab ad . É pp c sa k ú gy g ondolo m , h ogy n em k ell n ag ydobra v ern i, m it c sin álu nk.
— N em — fe le lte sz ára zo n H arry — fő le g m iv el nem le ck eír á sra

kész ü lü nk.
A kocsm áro s kio ld ala zo tt eg y háts ó sz o báb ól, és a pult m ögött fe lé jü k
in dult. M ag as, so ván y, m ogorv a k ép ű ö re g em ber v olt, h ossz ú sz ü rk e h ajja l é s
sz ak álla l. H arry nek a z v olt a z é rz ése , h ogy t a lá lk ozo tt m ár v ele v ala h ol.
— N o… ? — m oro gta a z ö re g .
— H áro m v ajs ö rt k érü nk — r e n delt H erm io ne.
A k ocsm áro s b en yúlt a s ö nté s a lá , k ie m elt h áro m n ag yon p oro s é s k osz o s
pala ck ot, é s l e csa p ta ő ket H arry ék e lé .
— H at s a rló — v ete tte o da.
— É n f iz ete k — m ondta g yors a n H arry , é s l e sz ám olta a z e zü stö ket.
A k ocsm áro s v ég ig m érte ő t — te k in te te e g y fé l m áso dperc ig e lid őzö tt a
villá m ala k ú se b hely en — aztá n elf o rd ult, és bete tte a pén zt eg y ősré g i,
fa d obozo s p én ztá rg ép be, a m in ek a u to m atik usa n k in yílt a fió kja . H arry , R on é s
Herm io ne fo gtá k a v ajs ö rü ket, le ü lte k a s ö nté stő l le g tá v ola b b á lló a sz ta lh oz, é s
körü ln ézte k . A b ep óly ált f e jű f é rfi a p ultr a k oppin to tt, m ir e a k ocsm áro s le ra k ott
elé e g y ú ja b b p ohár f ü stö lg ő i ta lt.
Ron i z g ato tta n p is lo gott a s ö nté s f e lé .
— F ig yelje te k ! — s u tto gta . — I tt a zt r e n delh etn én k, a m it c sa k a k aru nk! A z
öre g b iz to s k is z o lg áln a m in ket. V ég re m eg kósto lh atn ám a L án gnyelv w his k yt…
— P re fe k tu s v ag y, R on! — p ir íto tt r á H erm io ne.
Ron c sa ló dotta n l e g yin te tt.
— S zó val k ik et is v áru nk? — k érd ezte H arry , m iu tá n e ltá v olíto tta v ajs ö rö s
pala ck ja r o zsd ás k upak já t, é s m eg kósto lta a z i ta lt.
— Csa k pár em bert. — H erm io ne az órá já ra nézett, m ajd ag gódó
pilla n tá so kat v ete tt a z a jtó fe lé . — M osta n ra b esz éltü k m eg v elü k, é s b iz to s,
hogy m in d t u djá k , h ol v an e z a h ely … N a, e zek ő k l e sz n ek !
A k ocsm aajtó k itá ru lt. E gy m áso dperc ig p orra l te li, sz éle s n ap fé n ynyalá b
sz elte át a h ely is é g et — aztá n a fé n y ú tjá t állta az ajtó n b etó duló csa p atn yi
em ber.
Els ő kén t N ev ille lé p ett b e, o ld alá n D ean nel é s L av en derre l; ő ket P arv ati é s
Pad m a P atil k övette , v ala m in t ( H arry g yom ra c sin ált e g y h átr a sz altó t) C ho é s a z
eg yik v ih ogós b ará tn ője . A ztá n jö tte k a tö bbie k : L una L oveg ood (e g yed ül é s
oly an á lm odozó a rc cal, m in th a v éle tle n ül v ető dött v oln a o da), K atie B ell, A lic ia
Spin net é s A ngelin a J o hnso n, C olin é s D en nis C re ev ey, E rn ie M acm illa n , J u stin
Fin ch -F le tc h le y, H an nah A bbott, eg y h ossz ú , fo nott co pfo s h ugra b ugos lá n y,
háro m h olló háta s fiú , a k ik et H arry e m lé k ezete sz erin t A nth ony G old ste in nek ,
Mic h ael C orn ern ek é s T erry B ootn ak h ív ta k ; u tá n uk G in ny lé p ett b e, s z o ro sa n a
sa rk áb an e g y m ag as, so ván y, sz ő ke h ajú é s p is z e o rrú fiú val, a k ib en H arry a
Hugra b ug k vid dic sc sa p atá n ak e g yik ta g já t v élte f e lis m ern i. A s o rt F re d , G eo rg e

és L ee Jo rd an z ártá k — m in dhárm an c so dab azárb eli á ru kkal m eg tö m ött, n ag y
pap ír tá sk ák kal é rk ezte k .
— P ár e m ber? — h üle d ezett H arry . — E z n ek ed p ár e m ber!?
— H át ig en , e lé g n ag y s ik ert a ra to tt a z ö tle t — f e le lte e lé g ed ett m oso lly al
Herm io ne. — H ozn ál m ég n éh án y s z ék et, R on?
A k ocsm áro s, a k i é p p e g y p ohara t k ész ü lt sz ára zra tö rö ln i e g y é v ek ó ta
mosá sra v áró ro nggyal, fé lb eh ag yta a m ozd ula to t, é s a z ú jo nnan é rk ezette k re
bám ult. V aló sz ín űle g m ég s o se l á to tt e g ysz erre e n nyi e m bert a k ocsm ájá b an .
— J ó n ap ot! — k ösz ö nt n ek i F re d , a k i e ls ő kén t é rt a s ö nté sh ez.
Gyors a n m eg sz ám olta t á rs a it. — H usz o nöt ü veg v ajs ö rt k érn én k s z ép en .
A k ocsm áro s g yilk os p illa n tá st v ete tt r á , a ztá n m érg ese n e ld obta a r o ngyot
— m in th a ig en f o nto s m unkáb an z av artá k v oln a m eg — é s e lő bán yász o tt a p ult
aló l h usz o nöt p oro s p ala ck ot.
— E gész sé g ete k re ! — m ondta F re d , m ik özb en k io sz to tta a z ita lo kat. —
Adak ozzato k, m ert e n nyi e zü stö m n in cse n …
Az ú jo nnan é rk ezette k c se v eré sz te k , a sö rü ket b onto gattá k , é s p én z u tá n
koto rá sz ta k a z se b ükben . H arry a d öbben ettő l n ém án m ere d t rá ju k. E l s e tu dta
kép zeln i, m in ek jö tt e z a s o k e m ber — a ztá n a z a s z ö rn yű g yan úja tá m ad t, h ogy
vala m if é le b esz éd et v árn ak t ő le , é s a k kor g yors a n H erm io néh oz f o rd ult.
— M it m ondtá l n ek ik ? — k érd ezte f o jto tt h an gon. — M ir e s z ám íta n ak ?
— M ondta m m ár, a ta p asz ta la ta id ra k ív án csia k — fe le lte H erm io ne, m ajd
mik or H arry to váb bra is m érg ese n n ézett rá , s ie tv e h ozzáte tte : — D e e g yelő re
se m mit n em k ell c sin áln od. E lő sz ö r é n b esz éle k h ozzáju k.
— S zia , H arry ! — k ösz ö nt N ev ille , é s l e ü lt H arry vel s z em ben .
Harry s u ta m oso lly al v ála sz o lt. M eg sz ó la ln i s e m tu dott, a n nyir a k is z ára d t a
sz ája . C ho u gyan is rá m oso ly gott, m ie lő tt le ü lt R on m ellé . A b ará tn ője v is z o nt,
ak in ek vörö se ssz ő ke, göndör haja volt, m ély sé g es biz alm atla n sá g gal nézett
Harry re , j e le zv e, h ogy n em s a já t j ó sz án tá b ól j ö tt e l.
Az ú jo nnan é rk ezette k k ét- h áro m f ő s f ü rtö kben e lh ely ezk ed te k H arry , R on
és H erm io ne körü l. E gyese k arc a iz g alm at tü krö zö tt, m áso ké kív án csis á g ot,
Luna L oveg ood p ed ig m ere n gve b ám ult a s e m mib e. M iu tá n a z u to ls ó e m ber is
meg ta lá lta a h ely ét, a t á rs a sá g e lc se n dese d ett, é s m in den ki H arry re f ü ggesz te tte a
te k in te té t.
— H át ak kor… — sz ó la lt m eg H erm io ne, a lá m palá ztó l k ic sit cin co gó
han gon — s z ia sz to k.
A hallg ató sá g fig yelm e m ost őrá fo rd ult, bár a te k in te te k re n dsz ere se n
vis sz até rte k H arry re .
— H át… ö hm … T udjá to k, m ié rt v ag yunk itt. Ö hm … ö ö… H arry arra
gondolt… ( H arry c sú nyán n ézett r á .) p onto sa b ban e re d etile g é n g ondolta m r á …

hogy jó le n ne, h a azo k, ak ik sö té t v ará zsla to k k iv éd ésé t ak arn ak ta n uln i —
márm in t a k ik re n dese n a k arjá k ta n uln i, n em ú gy, a h ogy U m brid ge g ondolja …
— H erm io ne h an gja e g ysz erre s o kkal e rő se b ben é s m ag ab iz to sa b ban c se n gett —
…mert a m it ő t a rt, a z n em n ev ezh ető s ö té t v ará zsla to k k iv éd ése ó rá n ak …
— Ú gy v an ! — h ely ese lt A nth ony G old ste in , a m ir e H erm io ne m ég jo bban
kih úzta m ag át.
— S zó val a rra g ondolta m , j ó l e n ne, h a ö nálló síta n án k m ag unkat.
Szü nete t t a rto tt, v álto tt e g y p illa n tá st H arry vel, m ajd f o ly ta tta :
— Ez ala tt azt érte m , hogy sz erv ezzü nk mag unknak önvéd elm i
ta n fo ly am ot. Nem elm éle tit, han em oly at, ah ol gyak oro lju k az ig azi
vará zsla to kat…
— D e azért az RBF-e t is m eg ak arjá to k sz ere zn i sö té t vará zsla to k
kiv éd ésé b ől, u gye? — k érd ezte M ic h ael C orn er.
— P ers z e — v ág ta r á a lá n y. — D e s z erin te m a n nál m ost tö bb k ell n ek ünk.
Való ban k ép esn ek k ell le n nünk rá , h ogy m eg véd jü k m ag unkat, m ert… — Itt
nag y l e v eg őt v ett. — … mert V old em ort n ag yúr v is sz até rt.
A r e ak ció a zo nnali v olt é s c se p p et s e m m eg le p ő. C ho b ará tn ője f e ls ik olto tt,
és le ö ntö tte m ag át a v ajs ö ré v el, T erry B oot e g ész te sté b en ö ssz erá n dult; P ad m a
Patil m eg borz o ngott, Nev ille ped ig fu ra nyik kan ást halla to tt, am it aztá n
köhögésn ek pró bált álc ázn i: K özb en m in den ki állh ata to sa n és sz in te éh es
te k in te tte l H arry re m ere d t.
— S zó val e z a te rv — fo ly ta tta H erm io ne. — H a b en nete k et is é rd ek el a
dolo g, m eg k ell b esz éln ünk, h ogyan f o gunk…
— M i biz o nyítja , hogy Tudodki vis sz até rt? — kérd ezte m eg le h ető se n
bará ts á g ta la n ul a s z ő ke h ugra b ugos k vid dic se ző .
— D um ble d ore h is z b en ne… — k ezd te H erm io ne.
— M árm in t D um ble d ore h is z n ek i — v ág ta rá a sz ő ke fiú , H arry fe lé
bic cen tv e.
— K i v ag y? — m ord ult r á g oro m bán R on.
— Z ach aria s S m ith — f e le lte a f iú — é s s z erin te m j o gunk v an t u dni, m ib ől
gondolja P otte r, h ogy T udodki v is sz até rt.
— V árja to k! — a v atk ozo tt k özb e s ie tv e H erm io ne. — M ost n em e zt k ell
meg besz éln ünk…
— S em mi b aj, H erm io ne — s z ó la lt m eg H arry .
Lassa n d ere n gen i k ezd ett n ek i, m ié rt s e re g le tt o da a n nyi e m ber.
Herm io nén ak s z ám íta n ia k elle tt v oln a e rre : s o k d iá k ot — ta lá n a tö bbsé g et
— a z c sá b íto tta a k ocsm áb a, h ogy e ls ő k ézb ől h allh atjá k H arry t ö rté n eté t.
— A zt k érd ed , m ib ől g ondolo m , h ogy T udodki v is sz até rt? — is m éte lte
Zach aria s s z em éb e n ézv e. — A bból, h ogy ta lá lk ozta m v ele . D um ble d ore ta v aly

az eg ész is k olá n ak elm ondta , m i tö rté n t. H a nek i nem hitte te k , nek em se m
fo gto k, é s n em a k aro m a zzal t ö lte n i a n ap om at, h ogy g yőzk ödje le k t ite k et.
Min den ki vis sz afo jto tt lé le g zette l hallg atta őt. Harry nek az volt a
ben yom ása , h ogy a k ocsm áro s is f ü le l, u gyan is m ár jó id eje u gyan azt a p ohara t
tö rö lg ette a k osz o s r u háv al — a m itő l a p ohár c sa k e g yre p is z k osa b b l e tt.
Zach aria s n em s z ep pen t m eg .
— D um ble d ore ta v aly c sa k a n nyit m ondott, h ogy T udodki m eg ölte C ed ric
Dig gory t, és te vis sz ah ozta d D ig gory holtte sté t a R oxfo rtb a. N em áru lt el
ré sz le te k et, n em d erü lt k i, p onto sa n h ogyan h alt m eg D ig gory , p ed ig s z erin te m
min den kit é rd ek elt v oln a…
— A kit c sa k a z é rd ek el, m ily en , m ik or V old em ort m eg öl v ala k it, a z h iá b a
jö tt id e — fe le lte H arry . K ezd ett k ijö nni a b ék etű ré sb ől, a m i m osta n áb an n em
volt sz o katla n nála . — N em fo gok C ed ric D ig gory ró l besz éln i. Érth ető ?
Úgyhogy n yugodta n e lm eh ets z , h a a k ars z .
Harry d ühös p illa n tá st v ete tt H erm io ne f e lé . Ú gy é re zte , a l á n y k özsz em lé re
te tte ő t, m in t v ala m i fu rc sa to rz sz ü lö tte t — é s p ers z e m in den ki e ljö tt, h áth a a
bolo nd e lő ad ja a m esé jé t.
Zach aria s S m ith n em á llt fe l, d e a zért to váb bra is sz ú ró s sz em mel n ézte
Harry t.
— H át a k kor… — v ette is m ét m ag áh oz a s z ó t H erm io ne ( s h an gja m eg in t
elv ék onyodott e g y k is sé ) — … ah ogy m ondta m … h a a k arto k r e n des ö nvéd elm et
ta n uln i, ak kor meg kell besz éln ünk, hogyan csin álju k, mily en gyak ra n
ta lá lk ozu nk, é s h ol l e g yen a …
— Ig az az — sz ak íto tta fé lb e H erm io nét a h ossz ú co pfo s lá n y H arry re
nézv e — h ogy t u dsz p atr ó nust m eg id ézn i?
A c so porto n a z é rd ek lő dés m ora ja f u to tt v ég ig .
— I g en — f e le lte t a rtó zk odóan H arry .
— I n karn áló dott p atr ó nust?
A s z ó e g y e m lé k et é b re sz te tt H arry ben .
— Ö hm … n em i s m ere d t e v éle tle n ül M ad am B onest? — k érd ezte a l á n ytó l.
A l á n y e lm oso ly odott.
— Ő a n ag ynén ém — fe le lte . — S usa n B ones v ag yok. M esé lt n ek em a
tá rg yalá so dró l. S zó val… t é n yle g i g az? S zarv as a la k ú a p atr ó nuso d?
— I g en .
— T yű, H arry ! — á lm élk odott L ee J o rd an . — N em i s t u dta m !
— A nya a zt m ondta R onnak , h ogy n e t e rje ssz ü k — m ag yará zta v ig yoro gva
Fre d . — S zerin te í g y i s é p p e lé g gé r e fle k to rfé n yben v ag y.
— J ó l m ondta — d örm ögte H arry , m ir e n éh án yan f e ln ev ette k .
A l e fá ty olo zo tt b osz o rk án y k ic sit f é sz k elő dni k ezd ett.

— É s t é n yle g t e ö lte d m eg a B azilis k ust? A zzal a k ard dal, a m i D um ble d ore
sz o bájá b an v an ? — f o ly ta tta H arry f a g gatá sá t T erry B oot. — A z e g yik f e stm én y
mesé lte n ek em m ég t a v aly …
— I g en — f e le lte z av arta n H arry .
Ju stin F in ch -F le tc h le y elis m erő en fü tty en te tt, a C re ev ey fiv ére k ám ulv a
össz en ézte k , L av en der B ro w n p ed ig e ltá to tta a s z ájá t.
Harry nek kezd ett m ele g e le n ni a gallé rja ala tt; eltö kélte , hogy m ég
véle tle n ül s e n éz C ho f e lé .
— É s m ik or els ő sö k v oltu nk — tó díto tta N ev ille — m eg m en te tte azt a
bölc s k övet…
— A b ölc se k k övét — j a v íto tta k i H erm io ne.
— I g en , a zt… M eg m en te tte T udjá to kkitő l — f e je zte b e N ev ille .
Han nah A bbott s z em e a k kora l e tt, m in t e g y a ra n ygalle o n.
— É s azt se fe le jts ü k el — sz ó la lt m eg C ho C han , H arry azo nnal fe lé
fo rd ult; a lá n y m oso ly ogva n ézett r á , ( a m itő l n ek i ú ja b b s z altó t u gro tt a g yom ra )
— h ogy k iá llta a T rim ág us T usa p ró báit. K ijá ts z o tta a s á rk án yokat, a s e llő ket, a z
ak ro m an tu lá t…
A d iá k ok e lis m erő en s u sto ro gta k é s b ólo gatta k . H arry ig yek ezett s z eré n yen
moso ly ogni, d e k özb en m in den b els ő s z erv e fic án kolt a z ö rö m tő l. C ho d ic sé rő
sz av ai u tá n eg yen ese n n eh ezére ese tt elm ondan i azt, am it m eg fo gad ott, h ogy
min den kép p t is z tá zn i f o g:
— F ig yelje te k ! — s z ó lt, m ir e a tá rs a sá g n yom ban e lc se n dese d ett — n em
ak aro m , h ogy á ls z eré n ynek ta rts a to k, d e… m in den e se tb en k ap ta m v ala m ily en
se g íts é g et…
— A s á rk án ynál n em — v ág ta r á M ic h ael C orn er. — A z k áp rá zato s r e p ülé s
volt…
— É s id én n yáro n se se g íte tt n ek ed se n ki e lk erg etn i a d em en to ro kat —
je g yezte m eg S usa n B ones.
— N em — is m erte e l H arry . — Jó l v an , tu dom , h ogy b iz o nyos d olg ok
se g íts é g n élk ül s ik erü lte k . C sa k a zt a k aro m m ondan i…
— K im ag yará zo d m ag ad , h ogy n e k ellje n se m mit m eg m uta tn od n ek ünk?
— v ág ott a s z av áb a Z ach aria s S m ith .
— V an e g y ö tle te m — s z ó la lt m eg R on, m ie lő tt H arry v ála sz o lh ato tt v oln a.
— M i l e n ne, h a b efo gnád v ég re a s z ád at?
Úgy n ézett a fiú ra , m in th a le g sz ív ese b ben p áro s lá b bal u grá ln a a fe jé n .
Zach aria s e lv örö sö dött.
— A zért jö ttü nk, h ogy ta n ulju nk tő le , e rre m ost a zt m ondja , h ogy n em is
tu d s e m mit — f e le lte .
— N em a zt m ondta ! — m ord ult r á F re d .

— S zere tn éd , h a k ip uco ln án k a fü le d et? — k érd ezte G eo rg e, é s a z e g yik
cso dab azáro s t á sk áb ól e lő húzo tt e g y h ossz ú , v ék ony s z ers z ám ot.
— H a k ére d , m ásh ova is s z ív ese n b ed ugju k, n ek ünk m in deg y — tó díto tta
Fre d .
— H ala d ju nk to váb b! — sz ó lt k özb e g yors a n H erm io ne. — E lő sz ö r is :
eg yeté rtü nk a b ban , h ogy t a n uln i a k aru nk H arry tő l?
A tá rs a sá g ig en lő m ora jja l f e le lt. Z ach aria s ö ssz efo nta a k arjá t, é s k onokul
hallg ato tt, d e ta lá n c sa k m ert tú lz o tta n le k ötö tte a fig yelm ét a v esz ed elm esn ek
tű nő s z ers z ám F re d k ezéb en .
— H ely es — b ólin to tt m eg könnyeb bülte n H erm io ne. S zem lá to m ást ö rü lt,
hogy v ég re v ala m ib en s ik erü lt m eg eg yezn iü k. — A k övetk ező k érd és a z, h ogy
mily en g yak ra n ta lá lk ozzu nk. S zerin te m ú gy v an é rte lm e, h a le g alá b b h eti e g y
közö s g yak orlá st t a rtu nk.
— E gy p illa n at! — sz ó lt k özb e A ngelin a. — Ú gy k ell in té zn i, h ogy; n e
ütk özzö n a k vid dic se d zése in kkel.
— M eg a m ié n kkel s e — m ondta C ho.
— A m ié n kkel s e — t e tte h ozzá Z ach aria s S m ith .
— B iz to sa n ta lá lu nk o ly an esté t, am i m in den kin ek m eg fe le l — m ondta
kis sé tü re lm etle n ül H erm io ne. — D e s z erin te m k ev és f o nto sa b b d olo g v an , m in t
az, h ogy m eg ta n ulju nk v éd ek ezn i V old em ortta l m eg a h alá lf a ló kkal s z em ben …
— Ú gy v an ! — h ars o gta E rn ie M acm illa n , a k in ek H arry v ára k ozása s z erin t
már s o kkal k orá b ban m eg k elle tt v oln a s z ó la ln ia . — S zerin te m is n ag yon f o nto s
dolo g, ta lá n a le g fo nto sa b b m in den id ei fe la d atu nk k özü l, a z R BF-v iz sg ák at is
bele értv e!
Kih ív óan k örü ln ézett, d e m iv el s e n ki n em s z állt v itá b a v ele , f o ly ta tta :
— A m ag am ré sz érő l é rth ete tle n nek ta rto m , h ogy a m in is z té riu m e b ben a
váls á g os hely zetb en ily en le h ete tle n ta n árt ülte te tt a nyak unkra . Ő k pers z e
ta g ad já k , h ogy T udjá to kki v is sz até rt, n a d e m ég is , o ly an ta n árt k üld en i n ek ünk,
ak i e g yen ese n m eg a k arja a k ad ály ozn i, h ogy v éd ek ező b űbájo kat h asz n álju nk…
— Ú gy tu dju k, U m brid ge a zért n em a k arja , h ogy ö nvéd elm et ta n ulju nk —
sz ó lt H erm io ne — m ert a z a rö gesz m éje , h ogy D um ble d ore m ag án had se re g et
sz erv ez az is k ola d iá k ja ib ól, v ag yis m ozg ósíta n i ak ar m in ket a m in is z té riu m
elle n .
Ettő l a h ír tő l m in den kin ek e lá llt a s z av a — k iv év e L una L oveg oodot, a k i
cse p pet s e m l e p ődött m eg .
— Hát ig en , ez lo gik us. Vég ül is Corn eliu s Cara m eln ek is van
mag án had se re g e.
— M i? — n yögte H arry , a k it t e lje se n l e ta g ló zo tt a v ára tla n i n fo rm áció .
— Van eg y hélio páto kból álló se re g e — je le n te tte ki ünnep ély es

kom oly sá g gal L una.
— N in cs — v ág ta r á H erm io ne.
— D e v an ! — m ondta L una.
— M ik a zo k a h élio páto k? — k érd ezte p is lo gva N ev ille .
— T űzsz elle m ek — f e le lte L una. S zem e a s z o káso sn ál is jo bban d ülle d t, s
arc án a m eg sz állo tts á g eg yérte lm ű je le i m uta tk ozta k . — H ata lm as, lá n goló
lé n yek , a m ely ek m in den t f e lé g etn ek m ag uk k örü l, a m erre c sa k …
— H élio páto k n em l é te zn ek , N ev ille — j e le n te tte k i H erm io ne.
— D e i g en is l é te zn ek ! — m élta tla n kodott L una.
— H ol a b iz o nyíté k ? — k érd ezte i n gerü lte n H erm io ne.
— R en gete g s z em ta n ú s z ám ol b e ró lu k. C sa k a zért, m ert te o ly an s z ű kült
vag y, h ogy m in den t a z o rro d a lá k ell d ugni…
— E hhem , e h hem . — G in ny o ly an j ó l u tá n ozta U m brid ge p ro fe ssz o rt, h ogy
tö bben ria d ta n k örü ln ézte k — a ztá n p ers z e jó t n ev ette k . — N em a zt a k artu k
meg besz éln i, h ogy m ily en g yak ra n t a rts u nk…
— D e ig en ! — k ap ott a s z av án H erm io ne. — I g en , G in ny, te lje se n ig azad
van .
— H ete n te e g ysz er o ké — m ondta L ee J o rd an .
— D e c sa k h a… — k ezd te A ngelin a.
— Ig en , tu dju k, csa k ha nem ütk özik a kvid dic se d zésse l — le g yin te tt
Herm io ne. — A kkor m ost a zt d önts ü k e l, h ogy h ol t a lá lk ozu nk.
Ez m ár n eh ezeb b k érd és v olt. M in den ki n ém a t ö pre n gésb e m erü lt.
— A k önyvtá r n em j ó ? — k érd ezte n ag y s o kára K atie B ell.
— M ad am C vik ker nem re p esn e az örö m tő l, ha ro ntá so kat sz ó rn án k
eg ym ásra a k önyvtá rb an — f e le lte H arry .
— H asz n álju nk e g y ü re s t a n te rm et — i n dítv án yozta D ean .
— A z jó ötle t — bólo gato tt R on. — M cG ala g ony biz to s been ged a
te rm éb e. H arry nek i s k ölc sö nad ta , m ik or a T rim ág us T usá ra e d zett.
Harry azo nban se jte tte , hogy M cG ala g ony ezú tta l nem le n ne oly an
kész sé g es. H iá b a m ondta H erm io ne, hogy sz ab ad ta n uló kört m eg le ck eír ó
cso porto t s z erv ezn i, H arry g yan íto tta , h ogy a m ir e ő k k ész ü ln ek , a zt s e n ki n em
so ro ln á e zek be k ate g óriá k ba.
— Jó l van , m ajd m eg pró bálu nk te rm et sz ere zn i — zárta le a té m át
Herm io ne. — H a m eg le sz az els ő ta lá lk ozó nk h ely e és id őpontja , m in den kit
érte sítü nk.
Perg am en t é s p en nát k oto rt e lő a tá sk ájá b ól, a ztá n e g y p illa n atig h ab ozo tt,
min th a k elle m etle n b eje le n té st k ész ü ln e t e n ni.
— A rra g ondolta m , ír ja fe l m in den ki a n ev ét e rre a la p ra , h ogy tu dju k, k i
volt itt. É s s z erin te m … — I tt n ag y le v eg őt v ett. — n em k én e s z étk ürtö ln i, h ogy

mit csin álu nk. Ú gyhogy ak i fe lir a tk ozik , eg yben m eg íg éri, h ogy n em sz ó l a
dolo gró l s e U m brid ge-n ek s e n kin ek .
Fre d m ag áh oz r a g ad ta a la p ot, é s v id ám an r á fir k an to tta a n ev ét. A z a rc o kat
fig yelv e H arry é sz re v ette , h ogy n em m in den ki le lk ese d ik a z ö tle té rt. Z ach aria s
nem v ette á t G eo rg e-tó l a f e lé n yújto tt l a p ot.
— Ö hm … E rn ie m ajd s z ó l n ek em , h ogy m ik or t a lá lk ozu nk.
Csa k hogy sz em lá to m ást E rn ie -n ek se a k aró dzo tt fe lir a tk ozn ia :, H erm io ne
sz ú ró s p illa n tá ssa l n ézett r á .
— M i… m i pre fe k tu so k vag yunk — bökte ki E rn ie . — É s ha vala k i
meg sz erz i e zt a l is tá t… s z ó val… T i i s m ondtá to k, h ogy U m brid ge-n ek n em k én e
meg tu dnia …
— T e m eg azt m ondta d , h ogy ez a d olo g a le g fo nto sa b b fe la d atu nk —
em lé k ezte tte H arry .
— P ers z e, a z i s , c sa k …
— E rn ie , kom oly an azt his z ed , hogy kia d om a kezem ből a lis tá t? —
mélta tla n kodott H erm io ne.
— N em … d eh ogy. — E rn ie ö ssz esz ed te m ag át. — A lá ír o m .
Ezu tá n m ár se n ki n em e m elt k if o gást, b ár H arry e lk ap ta a sz em re h án yó
pilla n tá st, a m it a v ih ogós b ará tn ő v ete tt C hóra , m ik or a lá ír ta a z ív et. M iu tá n a z
uto ls ó e m ber — Z ach aria s — n ev e is fe lk erü lt a lis tá ra , H erm io ne g ondosa n
össz ecsa v arta és a tá sk ájá b a sü lly esz te tte a perg am en t. A cso porto n sa já to s
han gula t l e tt ú rrá : v ala m en nyie n ú gy é re zté k , h ogy t itk os s z ö vets é g et k ötö tte k .
— K ety eg a z ó ra — je g yezte m eg F re d , é s fe lá llt. — G eo rg e-d zsa l m eg
Lee-v el m ég b e k ell s z ere zn ünk n éh án y k én yese b b te rm ész etű c ik ket, ú gyhogy
mi m ost l e lé p ünk.
A tá rs a sá g kette s-h árm as cso porto kban sz állin gózn i kezd ett kif e lé a
kocsm áb ól. C ho fe k ete hajá n ak fü ggönye m ögé re jte tte arc át, és hossz asa n
bíb elő dött tá sk ája csa tjá v al. M iv el azo nban b ará tn ője m eg állt m elle tte , k arb a
te tte a k ezét, é s tü re lm etle n ül c ic ceg ett, C ho v ég ül k én yte le n v olt e lin duln i v ele .
Az a jtó ból a zo nban m ég v is sz afo rd ult, é s i n te g ete tt H arry nek .
— E z eg ész en jó l m en t — sz ó lt elé g ed ette n H erm io ne, m ik or p ár p erc
múltá n k ét b ará tjá v al a z o ld alá n k ilé p ett a n ap sü tö tte u tc ára .
Harry é s R on a v ajs ö rü ket i s m ag ukkal v itté k .
— M ic so da e g y p atk án y a z a Z ach aria s S m ith ! — fü stö lg ött R on, sö té t
pilla n tá st k üld ve a t á v olo dó f iú u tá n .
— N ek em s e tú l s z im patik us — is m erte e l H erm io ne — d e ő is o tt v olt a
hugra b ugos asz ta ln ál, m ik or E rn ie -v el és H an nah -v al besz élte m , és nag yon
érd ek elte a d olo g. M it m ondhatta m v oln a n ek i? V ég ül is m in él tö bben v ag yunk,
an nál jo bb… M ic h ael C orn er is csa k azért jö tt el a bará ta iv al eg yütt, m ert

Gin nyvel j á r…
Ron, ak i ép p sz ájá h oz em elte a pala ck ot, hogy m eg ig ya uto ls ó korty
vajs ö ré t, m ost a z e g ész et a ta lá rjá ra k öpte , a f ü le p ed ig a n yers m arh ah ús s z ín ét
öltö tte .
— M ic so da!? — h örd ült f e l. — A h úgom … G in ny… j á r… m i v an M ic h ael
Corn erre l! ?
— S zerin te m M ic h ael és a b ará ta i azért jö tte k el, m ert G in ny elm ondta
nek ik — is m éte lte tü re lm ese n H erm io ne. — P ers z e a zért v ala m en nyir e b iz to s
érd ek li i s ő ket a d olo g…
— M ió ta … m ik or… ? — h üle d ezett t o váb b R on.
— A k ará cso nyi b álo n i s m erk ed te k m eg , é s t a v aly é v v ég én j ö tte k ö ssz e.
Id őközb en k ié rte k a fő utc ára , é s H erm io ne m eg állt a C ala m us P en nab olt
kir a k ata elő tt, hogy meg sz em lé lje n néh án y fá cán to llb ól kész ü lt, sz ép
ír ó sz ers z ám ot. — H m … k elle n e m ár e g y ú j p en na.
Azzal b em en t a b oltb a. H arry é s R on k övetté k .
— M ely ik v olt a z a M ic h ael C orn er? — k érd ezte f e ld últa n R on.
— A z a f e k ete h ajú f iú — f e le lte H erm io ne.
— A nnak n em t e ts z ett a k ép e — v ág ta r á R on.
— N ah át, k i h itte v oln a? — d örm ögte H erm io ne.
Ron k is k uty ak én t k övette a l á n yt a r é zta rtó kba d ugott t o lla k s o ra m en té n .
— D e h át a zt h itte m , G in ny b ele v an z ú gva H arry be! — m ondta sz in te
kéts é g beese tte n .
Herm io ne le sa jn áló p illa n tá st v ete tt r á , é s m eg csó válta a f e jé t, a ztá n to váb b
viz sg álg ato tt e g y h ossz ú , f e k ete -a ra n y p en nát.
— A z r é g en v olt — m ondta , m ajd H arry nek c ím ezv e h ozzáte tte — P ers z e
most i s k ed vel t é g ed .
Harry le lk i sz em ei elő tt m ég m in dig az in te g ető C ho kép e le b eg ett,
úgyhogy közel se m ta lá lta oly an érd ek esn ek a té m át, m in t a fe lh áb oro dott
bará tja . R ád öbben t v is z o nt v ala m ir e , a m i a d dig f e l s e t ű nt n ek i.
— S zó val e zért h allo m a h an gjá t — f o rd ult H erm io néh oz. — A zelő tt s o ha
nem s z ó la lt m eg , h a é n i s j e le n v olta m .
— A ha — fe le lte sz ó ra k ozo tta n a lá n y. — Ig en , a zt h is z em , e zt v esz em
meg …
A p én ztá rh oz l é p ett, é s l e sz ám olt t iz en öt s a rló t m eg k ét k núto t.
Ron m ég m in dig o tt l ih eg ett a s a rk áb an .
— R on! — s z ó lt s z ig orú an H erm io ne, m iu tá n m eg fo rd ult, é s r á lé p ett a f iú
lá b ára — G in ny p ont a zért n em m ondta e l n ek ed , h ogy jó ban v an M ic h aelle l,
mert tu dta , h ogy je le n ete t fo gsz re n dezn i. N ag yon k érle k , h ag yd a b ba v ég re a
sá p íto zást. N em t u dom , m ié rt k ell e zen k ia k ad ni.

— M i a z, h ogy… K i s á p íto zik ? M ié rt l e n nék k ia k ad va…
Id őközb en is m ét kilé p te k az utc ára . Ron m en et közb en is kita rtó an
moty ogta á tk ait M ic h ael C orn erre . H erm io ne m eg csó válta a fe jé t, é s H arry hez
fo rd ult:
— G in nyék rő l j u t e sz em be… M i v an v ele d é s C hóval?
— H ogyhogy m i v an ? — k érd ezett v is sz a g yors a n H arry . O ly an érz ése
tá m ad t, m in th a f o rró v íz z u bogna f e l a ta g ja ib an , s a rc át e g ysz erre s z ú rn i k ezd te
a h id eg l e v eg ő — h át e n nyir e l á ts z ik r a jta , m it é re z?
Herm io ne f in om an e lm oso ly odott.
— C ho l e s e t u dja v en ni r ó la d a s z em ét.
Harry m ég s o ha n em l á tta i ly en g yönyörű nek R oxm orts f a lu t…

T iz en hete d ik f e je zet
A 2 4-e s s z á m ú o k ta tá sü gyi r e n dele t
Harry nek é v e le je ó ta n em v olt ily en v id ám h étv ég éje . J ó lle h et a v asá rn ap
n ag y ré sz e a rra m en t rá , h ogy R onnal h ázi fe la d ato kat k örm ölte k — a m i n em
v olt tú l s z ív derítő e lf o gla lts á g — d e m iv el a n ap os id ő k ita rto tt, a h ely ett, h ogy a
k lu bhely is é g ben g ubbasz to tta k v oln a, k ik öltö zte k a t ó p artjá ra e g y á rn yas b ükkfa
a lá . H erm io ne, a k in ek te rm ész ete se n n em v olt le m ara d ása a h ázi fe la d ato kkal,
e g y g om boly ag g yap jú fo nala t v itt k i m ag áv al, s m eg bűvölt k ötő tű i e g ész id ő
a la tt o tt c sa tto gta k m elle tte , ú ja b b é s ú ja b b s a p kák at m eg s á la k at g yártv a.
Harry t m ost m ár hatá ro zo tta n elé g té te lle l tö ltö tte el a tu dat, hogy
k ulc ssz ere p et já ts z ik e g y o ly an a k ció ban , a m iv el b ors o t tö rn ek U m brid ge é s a
m in is z té riu m o rra a lá . Ú jr a m eg ú jr a f e lid ézte m ag áb an a s z o m bati m eg besz élé s
k ép eit: a kocsm áb a bese re g lő diá k okat, ak ik m in d ta n áru knak ak artá k őt; a
b ám ula to t, a m i k iü lt a z a rc o kra , m ik or s z ó ba k erü lte k a k ala n dja i… C hót, a m in t
a T rim ág us T usá n n yújto tt t e lje sítm én yét m élta tta … V an nak h át e m bere k , n em i s
k ev ese n , a k ik n em n ag yotm ondó f é ln ótá sn ak , h an em ig azi h ősn ek ta rtjá k ő t! E z
a g ondola t a n nyir a fe lle lk esíte tte H arry t, h ogy m ég a ré m esn ek íg érk ező h étf ő i
n ap r e g gelé n i s v ir á g os h an gula tb an é b re d t.
Együtt in dulta k e l R onnal r e g geliz n i. A c sig alé p cső n le fe lé b ak ta tv a a z e sti
k vid dic se d zésrő l besz élg ette k , am ely en Angelin a eg y új tr ü kköt, a
l a jh árle n dülé st k ész ü lt g yak oro lta tn i v elü k.
Annyir a elm erü lte k a té m áb an , hogy csa k a nap sü tö tte klu bhely is é g
k özep ére é rv e t ű nt f e l n ek ik a h ir d ető tá b lá n ál ö ssz ev erő dött c so port.
A tá b lá n eg y ú j p erg am en la p fü ggött, d e ak kora , h ogy elta k art m in den
k orá b ban k itű zö tt h ir d etm én yt: a z e la d ó h asz n ált t a n könyvek c ím eit, Á rg us F ric s
i n te lm eit, a kvid dic se d zése k re n djé t, a cse ré re fe lk ín ált cso kib ék ás kárty ák
l is tá já t, a W easle y ik re k le g úja b b ajá n la tá t a pén zh iá n yban sz en ved őknek , a
r o xm orts i h étv ég ék d átu m ait é s a z e lv esz ett, ille tv e ta lá lt tá rg yak lis tá já t. A z ú j
h ir d etm én yt n ag y f e k ete b etű kkel n yom ta ttá k , s a z a ljá n a c ik orn yás ír á s m elle tt
h iv ata lo sn ak t ű nő p ecsé t d ís z elg ett.
A R O XFO RTI F Ő IN SP E K TO R R EN DELK EZÉSE
A Roxfo rt ta n uló in ak köré b en működő min den sz erv ezet,

eg yesü le t, e g yle t, t á rs a sá g , c sa p at é s k ör e zen nel f e lo sz la tá sra k erü l.
Szerv ezet, eg yesü le t, eg yle t, tá rs a sá g , csa p at és k ör ala tt je le n
re n delk ezés sz em pontjá b ól háro m vag y tö bb diá k re n dsz ere s
ta lá lk ozása é rte n dő.
A fe n ti eg yesü lé se k újb óli meg sz erv ezésé re a fő in sp ek to r
(U m brid ge p ro fe ssz o r) a d hat e n ged ély t.
Az is k olá b an nem m űködhet se m mif é le sz erv ezet, eg yesü le t,
eg yle t, tá rs a sá g , c sa p at v ag y k ör a fő in sp ek to r tu dta é s b ele eg yezése
nélk ül.
Az a ta n uló , ak i a fő in sp ek to r en ged ély e nélk ül sz erv ezete t,
eg yesü le te t, eg yle te t, tá rs a sá g ot, csa p ato t vag y kört ala k ít, ille tv e
ily en be t a g kén t b elé p , e lta n ácso lta tik a z i s k olá b ól.
Je le n in té zk ed és ala p já t a 24-e s sz ám ú okta tá sü gyi re n dele t
kép ezi.
Dolo re s J a ne U mbrid ge
fő in sp ekto r s . k .
Harry és R on néh án y m eg sz ep pen t m áso dév es fe je fö lö tt olv astá k el a
hir d etm én yt.
— E z azt je le n ti, hogy m eg sz ű nik a köpkőklu b? — kérd ezte az eg yik
máso dik os a b ará tjá tó l.
— A k öpkövezést ta lá n n em fo gjá k b etilta n i — m oro gta sö té te n R on, a
kérd ező n ag y ije d sé g ére . — D e a ssz em , n ek ünk n em s ie tn ek e n ged ély t a d ni —
te tte h ozzá H arry hez f o rd ulv a, m iu tá n a m áso dik oso k e lm en te k .
Harry ú jr a elo lv asta a re n delk ezést. Jó ked ve n yom ta la n ul eltű nt, és m ár
re m eg ett a g yom ra a d ühtő l.
— E z n em v éle tle n — m oro gta ö kölb e s z o ru lt k ézzel. — U m brid ge t u dja .
— K iz árt d olo g — v ág ta r á R on.
— M ás v en dég ek is v olta k a k ocsm áb an ra jtu nk k ív ül. É s a k ik e ljö tte k a
meg besz élé sre … H onnan tu dhatn án k, h ogy m eg bíz h ató k? B árm ely ik e lm eh ete tt
Um brid ge-h ez b ek öpni m in ket.
Hogy is r in gath atta m ag át a b ba a h itb e, h ogy a z a s o k e m ber m in d k ed veli
őt é s f e ln éz r á … ?
Ron ö klé v el a t e n yeré b e c sa p ott.
— Z ach aria s S m ith ! — sz is z eg te . — D e a n nak a M ic h ael C orn ern ek is
oly an a la tto m os k ép e v olt…

Harry a l á n yok h áló i f e lé v ezető a jtó ra p illa n to tt.
— H erm io ne v ajo n m ár l á tta e zt?
— G yerü nk, b esz éljü nk v ele ! — v ág ta rá R on, azzal az ajtó hoz u gro tt,
kin yito tta , é s e lin dult f e lf e lé a c sig alé p cső n.
Már a h ato dik f o kon já rt, m ik or e g ysz erre v ijjo gó s z ir é n asz ó h ars a n t f e l, é s
a lé p cső e g y s z em pilla n tá s a la tt m ere d ek , s im a k őcsú sz d áv á v álto zo tt. R on m ég
eg y-k ét m áso dperc ig kézzel- lá b bal kap áló zv a küzd ött, aztá n han yatt ese tt,
le csú sz o tt, é s h áto n f e k ve c sú sz o tt H arry l á b a e lő tt.
— Ö hm … ú gy r é m lik , n ek ünk n em s z ab ad f e lm en ni a lá n yok s z o báib a —
sz ó lt H arry , é s n ev eté sé t v is sz afo jtv a t a lp ra s e g íte tte b ará tjá t.
A k őcsú sz d án k ét n eg yed év es l á n y s z án kázo tt l e k acag va.
— K i p ró bált m eg f e ljö nni? — k érd ezté k , m iu tá n t a lp ra s z ö kken te k .
— É n — f e le lte a m ég m in dig k is sé z ilá lt R on. — N em tu dta m , h ogy e z a
lé p cső ily en … E z fe lh áb orító ! — te tte hozzá, m iu tá n a két lá n y vih ogva
to váb bm en t a p ortr é ly uk fe lé . — H a H erm io ne fe ljö het a m i h áló te rm ünkbe,
ak kor m i m ié rt n em …
— H át ig en , k is sé id ejé tm últ sz ab ály — sz ó lt H erm io ne, ak i ép p ak kor
csu ssz an t l e H arry ék m ellé . — A R oxfo rt t ö rté n ete s z erin t a z a la p ító k a l á n yokat
meg bíz h ató bbnak t a rto ttá k , m in t a f iú kat. E gyéb kén t m ié rt a k arta to k f e ljö nni?
— H ogy sz ó lju nk nek ed … E zt nézd m eg ! — R on a hir d ető tá b lá h oz
vonsz o lta H erm io nét.
Herm io ne á tf u to tta a s z ö veg et, s k özb en e g yre j o bban e lk om oro dott.
— V ala k i k öpött U m brid ge-n ek ! — d ühöngött R on.
— A z k i v an z árv a — f e le lte h alk an H erm io ne.
— N e l é g y m ár i ly en n aiv ! C sa k m ert t e b ecsü le te s é s s z av ata rtó v ag y…
— N em arró l v an sz ó — rá zta a fe jé t H erm io ne. — R ontá st te tte m a
perg am en re , am it alá ír tu nk. H ig gyéte k el, h a a tá rs a sá g ból v ala k i fe lje le n te tt
min ket U m brid ge-n él, l á tn i f o gju k, k i v olt a z, é s n ag yon m eg bán ja .
— M ié rt, m i l e sz v ele ? — k érd ezte f e lc silla n ó s z em mel R on.
— F ogalm azzu nk ú gy, h ogy E lo is e M id geo n le g nag yobb p atta n ása is b ájo s
kis s z ep lő a h hoz k ép es, a m i a z ő a rc ára k erü l. G yerte k , m en jü nk l e r e g geliz n i, é s
deríts ü k k i, m it s z ó ln ak a t ö bbie k . V ajo n m in deg yik h ázb an k ite tté k a r e n dele te t?
Mik or belé p te k a nag yte re m be, azo nnal rá jö tte k , hogy a hir d etm én y
nem csa k a G rif f e n dél- to ro nyban v olt o lv ash ató . A te re m ben a sz o káso sn ál is
nag yobb volt a han gzav ar. A diá k ok cso porto kba verő dve besz élg ette k az
asz ta lo k m elle tt, é s a té m a m in den hol a r e n dele t v olt. A lig hogy H arry ék le ü lte k ,
máris o dasie te tt h ozzáju k N ev ille , D ean , F re d , G eo rg e é s G in ny.
— O lv astá to k?
— S zerin te te k m eg tu dta ?

— M ost m it l e sz ?
Min dan nyia n H arry tő l v ártá k a v ála sz t. Ő k örü ln ézett, h ogy n in cs-e ta n ár a
közelb en , m ajd c se n dese n í g y s z ó lt:
— A kkor i s c sin álju k.
— T udta m , hogy ezt fo god m ondan i — vig yorg ott G eo rg e, és vállo n
vere g ette H arry t.
— A p re fe k tu so k is b en ne v an nak ? — k érd ezte F re d , R onra é s H erm io néra
pilla n tv a.
— P ers z e — f e le lte h ig gad ta n a l á n y.
— J ö n E rn ie é s H an nah A bbott — s z ó lt h átr a p illa n tv a R on. — P lu sz a zo k a
holló háta so k m eg S m ith … d e e g yik ük s e t ú l p atta n áso s.
Herm io ne r ia d ta n n ézte a k özele d őket.
— N em a p atta n ás a z é rd ek es! T is z ta b olo ndok! M ost n em jö hetn ek id e, a z
nag yon gyan ús le n ne!… Ü lje te k le ! — H erm io ne ezt m ár csa k han gta la n ul
tá to gta , é s k özb en v ad ul in te g ete tt E rn ie -n ek é s H an nah -n ak , h ogy m ara d ja n ak a
Hugra b ug a sz ta lá n ál. — K éső bb! M ajd … k éső bb… b esz élü nk!
— S zó lo k M ic h aeln ek — p atta n t f e l G in ny. — N em n orm ális !
Azzal e ls ie te tt a H olló hát a sz ta la f e lé . H arry i s a rra n ézett. C ho n em m essz e
ült, é s a zzal a g öndör h ajú b ará tn őjé v el b esz élg ete tt, a k it a S zárn yas V ad kan ba i s
mag áv al h ozo tt. V ajo n C ho m er- e m ég t a lá lk ozn i v elü k e zek u tá n ?
A re n dele t v aló di sú ly ára a zo nban c sa k re g geli u tá n d öbben te k rá , m ik or
elin dulta k m ág ia tö rté n et- ó rá ra .
— H arry ! R on!
Angelin a s z ala d t f e lé jü k, k éts é g beese tt a rc cal.
— S em mi b aj — s z ó lt f o jto tt h an gon H arry , m ik or a lá n y a k özelü kbe é rt.
— A kkor i s t a lá lk ozu nk…
— F elf o gtá to k, h ogy e b be a k vid dic s is b ele ta rto zik ? — v ág ott a s z av áb a
Angelin a. — K ülö n en ged ély t kell kérn ünk, hogy újr a össz eállh asso n a
Grif f e n dél k vid dic sc sa p ata !
— M ic so da… ?! — h üle d ezett H arry .
— A z n em l e h et… — m ondta d öbben te n R on.
— O lv astá to k a h ir d etm én yt, n em ? A c sa p ato kat is ír ja ! H arry … k érle k ,
könyörg ök, n e f e le se lj U m brid ge-d zse l, k ülö nben s o ha t ö bbet n em e n ged m in ket
já ts z an i!
— Jó l van , jó l van … — csitíto tta H arry a lá n yt, ak i sz em lá to m ást a
könnyeiv el k üsz k ödött. — N e f é lj, n em c sin álo k s e m mit…
— F ogad ju nk, h ogy U m brid ge b ejö n m ág ia tö rté n etr e ! — m ondta m ogorv án
Ron, m ik or e lin dulta k f e lf e lé a m árv án ylé p cső n. — B in nst m ég n em e lle n őriz te .
Tuti, h ogy m a b ejö n.

De té v ed ett. M ik or belé p te k a m ág ia tö rté n et te re m be, eg yetle n ta n árt
ta lá lta k o tt: B in ns p ro fe ssz o rt, a k i s z o kása s z erin t n éh án y c en tiv el a s z ék e f ö lö tt
le b eg ett, és m ár v árta , h ogy fo ly ta th assa alta tó h atá sú m onoló gjá t az ó riá so k
háb orú ir ó l. E z a lk alo m mal H arry m eg se p ró bált fig yeln i, c sa k sz ó ra k ozo tta n
fir k álg ato tt a perg am en jé re . Mit se m tö rő dött Herm io ne sz em re h án yó
pilla n tá sa iv al é s b ökdösé sé v el, m íg nem v ég ül e g y k ülö nöse n fá jd alm as b ökés
utá n d ühöse n f e lp illa n to tt.
— M it a k ars z !?
Herm io ne az ab la k fe lé m uta to tt. H arry odan ézett, és m eg pilla n to tta
Hed vig et, a k i a k esk en y a b la k párk án yon ü ld ögélt, l á b án e g y l e v élle l, é s ő t n ézte .
Harry n em é rte tte a d olg ot. N em ré g v olt r e g geliz n i. M ié rt n em a k kor, a s z o káso s
id őben k ézb esíte tte H ed vig a le v ele t? A te re m ben m ár tö bben is é sz re v etté k , é s
eg ym ásn ak m uto gattá k a m ad ara t.
— Ú gy s z ere te m e zt a b ag ly ot, o ly an g yönyörű — h allo tta H arry L av en der
só hajá t.
Ráp illa n to tt B in ns pro fe ssz o rra , ak i kita rtó an fo ly ta tta vég te le n nek tű nő
fe lo lv asá sá t. N em tű nt f e l n ek i, h ogy a s z o káso sn ál is k ev ese b ben f ig yeln ek r á .
Harry z ajta la n ul f e lá llt, l e g örn yed ve a z a b la k hoz o so nt, é s ó vato sa n k in yito tta .
Arra sz ám íto tt, h ogy H ed vig o dan yújtja m ajd n ek i a lá b át, h ogy a ztá n a
le v éltő l m eg sz ab ad ulv a to váb bre p üljö n a bag oly házb a. D e nem íg y tö rté n t.
Am in t a z a b la k e lé g s z éle sre n yílt, a b ag oly p an asz o sa n h uhogva b eu gro tt r a jta .
Harry ú jr a B in ns f e lé p illa n to tt — a p ro fe ssz o r n em n ézett f e l, a ztá n b ecsu kta a z
ab la k ot, é s H ed vig gel a v állá n v is sz ao so nt a h ely ére . O tt a ztá n a z ö lé b e v ette
mad ará t, é s h ozzálá to tt, h ogy l e o ld ozza l á b áró l a l e v ele t.
Ekkor v ette c sa k é sz re , h ogy H ed vig k is sé ló gatja a z e g yik s z árn yát, é s a
to lla zata i s b orz as, r e n dezetle n .
— M eg sé rü lt! — s ú gta o da b ará ta in ak .
Herm io ne é s R on k özele b b h ajo lta k . H erm io ne m ég a p en nájá t i s l e te tte .
— N ézzéte k … v ala m i t ö rté n t a s z árn yáv al.
Hed vig r e sz k ete tt, s m ik or H arry m eg érin te tte b ete g s z árn yát, ö ssz erá n dult,
és s z em re h án yóan n ézett g azd ájá ra .
— B in ns pro fe ssz o r úr — sz ó la lt m eg fe n nhan gon H arry . A te re m ben
min den ki f e lé f o rd ult. — N em é rz em j ó l m ag am .
Bin ns fe ln ézett a je g yzete ib ől, és m in t m in dig , cso dálk ozv a k onsta tá lta ,
hogy a t e re m t e le v an e m bere k kel.
— N em é rz ed j ó l m ag ad ? — i s m éte lte é rte tle n ül.
— E gyálta lá n n em — b iz o nygatta H arry , é s H ed vig et a h áta m ögé re jtv e
fe lá llt. — S zere tn ék e lm en ni a g yen gélk ed őre .
— H ogyne — b ólo gato tt sz ó ra k ozo tta n B in ns. — H ogyne… h ogyne, a

gyen gélk ed őre … p ers z e, m en j c sa k , m en j c sa k , P erk in s…
Harry kis ie te tt a te re m ből. M iu tá n becsu kta m ag a m ögött az ajtó t,
vis sz aü lte tte a b ag ly ot a v állá ra , a ztá n g yors a n e lin dult a f o ly osó n, é s c sa k a k kor
állt m eg g ondolk ozn i, m iu tá n b efo rd ult a z e ls ő s a rk on. H a te h eti, te rm ész ete se n
Hag rid hoz vitte voln a Hed vig et, de miv el a vad őr nem volt elé rh ető
közels é g ben , j o bb h íjá n S uette -P ollts tó l k elle tt s e g íts é g et k érn ie .
A e g yik a b la k on á t k in ézett a sz éljá rta p ark ba. A ta n árn őnek n yom a se m
volt H ag rid k unyhója k örn yék én . H a n em v olt ó rá ja , a ta n ári sz o báb an k elle tt
le n nie . H arry e lin dult le fe lé a z e rő tle n ül h uhogó s k is sé s z éd elg ő H ed vig gel a
vállá n .
A ta n ári sz o ba ajta já t k ét o ld alr ó l eg y-e g y sz árn yas k ősz ö rn y ő riz te . A
közele d ő H arry l á ttá n a z e g yik k áro gó h an gon m eg sz ó la lt:
— N em k elle n e ó rá n l e n ned , k is b ará to m ?
— S ürg ős ü gyben j ö tte m — f e le lte k urtá n H arry .
— H ohó, sü rg ős ü gyben — sip íto tta a m ásik sz ö rn y. — H ogy o da n e
ro han ju nk!
Harry b ek opogott a ta n árib a. K özele d ő lé p te k z ajá t h allo tta , m ajd k in yílt a z
ajtó , é s s z em ben t a lá lta m ag át M cG ala g ony p ro fe ssz o rra l.
— M ár m eg in t b ünte té st k ap ott! ? — csa tta n t fe l a ta n árn ő, s sz ö gle te s
sz em üveg e v ész ese n m eg villa n t.
— N em , n em k ap ta m — s ie te tt l e sz ö gezn i H arry .
— A kkor m ié rt n in cs ó rá n ?
— S ürg ős ü gyben j ö tt — k oty ogott k özb e a z e g yik s z ö rn y.
— S uette -P ollts p ro fe ssz o rt k ere se m — m ondta H arry . — A b ag ly om m ia tt.
Azt h is z em , m eg sé rü lt.
— J ó l h allo m , m eg sé rü lt e g y b ag oly ?
McG ala g ony v álla m ögött f e ltű nt S uette -P ollts , s z ájá b an p ip áv al, k ezéb en a
Reg geli P ró fé tá
val.
— I g en — b ólin to tt H arry , é s ó vato sa n le em elte a v állá ró l H ed vig et. — A
tö bbi p osta b ag oly u tá n é rk ezett m eg , é s o ly an f u rc sa a s z árn ya, n ézze…
Suette -P ollts a f o ga k özé s z o ríto tta p ip ájá t, é s á tv ette a b ag ly ot.
— H m m… ú gy tű nik , v ala m i m eg tá m ad ta — s z ó lt. A p ip a k is sé r e m eg ett a
sz ájá b an , ah ogy b esz élt. — E l se tu dom k ép zeln i, m i le h ete tt. A th esz tr á lo k
ugyan e le jte n ek n éh a m ad ara k at, d e a r o xfo rtia k at H ag rid k ik ép ezte r á , h ogy n e
bán ts á k a b ag ly okat.
Harry n em t u dta , m ik a zo k a t h esz tr á lo k, d e n em i s t ö rő dött v ele .
Pilla n atn yila g c sa k a z é rd ek elte , m ily en s ú ly os H ed vig s é rü lé se .
McG ala g ony v is z o nt s z ú ró s p illa n tá ssa l í g y s z ó lt:
— T udja , h ogy m ily en m essz ir ő l j ö tt e z a b ag oly , P otte r?

— H át… a zt h is z em , L ondonból.
McG ala g ony k ét sz em öld öke ö ssz eta lá lk ozo tt a z o rra fö lö tt. E bből H arry
kita lá lta , h ogy a t a n árn ő a L ondont G rim mau ld 1 2-k én t é rte lm ezte .
Suette -P ollts p ro fe ssz o r e lő húzo tt e g y m onoklit v ala h onnan a ta lá rja a ló l, a
sz em ére i lle sz te tte , é s v iz sg álg atn i k ezd te H ed vig s z árn yát.
— A zt h is z em , r e n dbe tu dom h ozn i, d e itt k ell h ag ynod n ála m — je le n te tte
ki v ég ül. — N éh án y n ap ig n em s z ab ad h ossz ab b t á v ra r e p üln ie .
— Ö hm … é rte m — b ólin to tt H arry . E kkor fe lh an gzo tt a z ó ra v ég ét je lz ő
cse n gő. — K ösz ö nöm .
— N in cs m it — m oro gta S uette -P ollts , é s v is sz ain dult a t a n ári s z o báb a.
— E gy p illa n at, W ilh elm in a! — s z ó lt u tá n a M cG ala g ony. — P otte r l e v ele !
— J a j, p ers z e! — k ap ott é sz b e H arry . T elje se n e lf e le d kezett a b ag oly l á b ára
erő síte tt k is p erg am en te k erc srő l. S uette -P ollts á ta d ta n ek i a le v ele t, a ztá n e ltű nt
Hed vig gel a ta n árib an . Táv olo dtá b an a bag oly csa ló dotta n nézett H arry re :
nyilv án fá jt nek i, hogy gazd ája ily en könnyen le m ondott ró la . H arry en yhe
le lk if u rd alá ssa l e lf o rd ult, é s m ár m en ni k ész ü lt, d e M cG ala g ony m eg állíto tta .
— P otte r!
— T essé k , t a n árn ő.
McG ala g ony k örü ln ézett a f o ly osó n. M in dkét i r á n yból d iá k ok k özele d te k .
— N e fe le jts e el — sz ó lt sie tv e — hogy az in fo rm áció s csa to rn ák at
fig yelh etik .
— É n… — kezd te H arry , de a gyors a n közele d ő diá k ok m ia tt in káb b
elh allg ato tt. M cG ala g ony k im ért b ic cen té sse l elk ösz ö nt tő le , és v is sz am en t a
ta n árib a, H arry p ed ig h ag yta , h ogy a z e m berá ra d at m ag áv al s o dorja a u dvarra .
Odak in t h am ar é sz re v ette R ont é s H erm io nét, a k ik g allé rju kat f á zó sa n f e lh ajtv a
álld ogálta k e g y t ö bbé-k ev ésb é s z élv éd ett s a ro kban . H arry f e lé jü k v ette a z i r á n yt,
és m en et közb en kib onto tta a perg am en te k erc se t. A le v ele t S ir iu s ír ta , s az
min dössz e h áro m s z ó ból á llt:
Ma, u gyan ott, u gyan ak kor.
— H ogy van H ed vig ? — érd ek lő dött ag gódva H erm io ne, m ik or H arry
odaért h ozzáju k.
— H ova v itte d ? — k érd ezte R on.
— S uette -P ollts h oz — f e le lte H arry . — É s ta lá lk ozta m M cG ala g onnyal is .
Azt m ondta …
Azzal b esz ám olt M cG ala g ony fig yelm ezte té sé rő l. M eg le p eté sé re R ont é s
Herm io nét n em d öbben te tte m eg a h ír , s ő t s o katm ondó p illa n tá st v álto tta k .
— M i v an ? — c so dálk ozo tt H arry , e g yik b ará tjá ró l a m ásik ra n ézv e.

— É pp azt m ondta m R onnak , hogy ta lá n vala k i m eg pró bálta elf o gni
Hed vig et. M ég s o ha n em f o rd ult e lő , h ogy ú tk özb en m eg sé rü lt v oln a.
— K i í r t n ek ed ? — k érd ezte R on, é s k iv ette H arry k ezéb ől a l e v ele t.
— S zip ák — f e le lte h alk an H arry .
— U gyan ott, u gyan ak kor? A k an dalló ra g ondol a k lu bhely is é g ben ?
— N yilv án — b ólin to tt H erm io ne, m iu tá n ő is rá p illa n to tt a sz ű ksz av ú
üzen etr e . — N ag yon r e m éle m , h ogy m ás n em o lv asta e zt…
— Le volt pecsé te lv e meg min den — mondta Harry , önm ag a
meg nyugta tá sá ra is . — É s e g yéb kén t is c sa k a n nak m ond v ala m it a le v él, a k i
tu dja , h ol b esz éltü nk v ele l e g utó bb.
— H át, n em is tu dom — csó válta a fe jé t H erm io ne. K özb en a v állá ra
vete tte tá sk ájá t, m ert m eg sz ó la lt a c se n gő. — N em tú l n eh éz b ájja l v is sz azárn i
eg y le v ele t… É s h a v ala k i fig yeli a H op H áló zato t… V is z o nt fo galm am s in cs,
hogyan f ig yelm ezte th etn én k S zip ák ot a n élk ül, h ogy a zt i s m eg tu dnák .
Gondola ta ik ba m erü lv e in dulta k el bájita lta n órá ra . M ik or azo nban a
pin celé p cső aljá b a érte k , kiz ö kken te tte őket tö pre n gésü kből D ra co M alf o y
han gja . A m ard ek áro s f iú P ito n t e rm én ek a jta ja e lő tt á llt, é s e g y h iv ata lo s i r a tn ak
tű nő perg am en t lo bogta to tt. O ly an hars á n y han gon besz élt, hogy H arry ék a
tá v olb ól i s m in den s z av át h allo tá k .
— Ig en , re g gel rö gtö n elm en te m U m brid ge-h ez, és a M ard ek ár csa p ata
gond n élk ül m eg is k ap ta a z e n ged ély t. A pám s o kat já r b e a m in is z té riu m ba, é s
jó l is m eri Um brid ge-e t. M ajd m eg lá tju k, hogy Grif f e n dél is ala k íth at- e
csa p ato t…
— N e g uru lja to k b e! — fig yelm ezte tte H erm io ne a k ét fiú t, ak ik ö lb e
sz o ru lt k ézzel, f o gcsik org atv a m ere d te k M alf o yra . — P ont e zt a k arja .
— H a a zo n m úlik — fo ly ta tta M alf o y, m ég jo bban fe le m elv e h an gjá t, é s
gonosz pilla n tá so kat vetv e H arry ék fe lé — hogy van elé g tá m ogató ju k a
min is z té riu m ban , a k kor s z erin te m n in cs s o k e sé ly ük. A pám a zt m ondja , A rth ur
Weasle y t év ek ó ta k i ak arjá k rú gni. P otte rt m eg ap ám sz erin t elő bb-u tó bb el
fo gjá k sz állíta n i S zen t M ungóba… Ú gy h allo tta m , v an o tt eg y k ülö n o sz tá ly
azo knak , a k ik nek v ala m ily en v ará zsla ttó l m eg záp ult a z a g yuk.
Malf o y e rn yed te n e ltá to tta a s z ájá t, é s b am ba, b ám uló s k ép et v ág ott. C ra k
és M onstr o sz o kásu k sz erin t en ged elm ese n rö högte k fő kolo m posu k v ic cén , s
Pan sy P ark in so n i s v is ítv a n ev ete tt.
Harry m eg tá n to ro dott: v ala m i n ek iü tk özö tt a v állá n ak . M ik or fe lo csú dott
meg le p eté sé b ől, lá tta , h ogy N ev ille r o bogott e l m elle tte , e g yen ese n M alf o y f e lé
ta rtv a.
— N ev ille , n e!
Harry a f iú u tá n u gro tt, é s e lk ap ta a ta lá rjá t. N ev ille h ad onász v a k ap áló zo tt

— s z em lá to m ást i s z o nyato sa n d ühös v olt M alf o yra , a k i i je d te n h őkölt h átr a .
— S eg íts e te k ! — kiá lto tt bará ta in ak H arry , m ik özb en hátu lr ó l átk aro lta
Nev ille n yak át, h ogy e lh úzza ő t a m ard ek áro so k k özelé b ől.
Cra k é s M onstr o M alf o y e lé lé p te k , é s h arc ra k ész en f e sz eg etté k iz m aik at.
Ron e lk ap ta N ev ille m in dkét k arjá t, s H arry vel s ik erü lt i s v is sz av onsz o ln iu k ő t a
grif f e n déle se k k özé. N ev ille a rc a r á k vörö s v olt; H arry k arja e ls z o ríto tta a to rk át,
íg y s z in te c sa k h örö gni t u dott.
— N em … v ic ces… n e… M ungo… m ajd é n … m eg kese rü lö d…
Az ala g so ri ta n te re m ajta ja kin yílt, és m eg je le n t Pito n. Fek ete sz em e
vég ig sik lo tt a g rif f e n déle se k so rá n , é s m eg állt a N ev ille -le l b ir k ózó H arry n é s
Ronon.
— Potte r, W easle y, L ongbotto m ? V ere k ed te k ? — sz ó lt, sz ájá t gonosz
fé lm oso ly ra h úzv a. — T íz p ont a G rif f e n déltő l. E re sz d e l L ongbotto m ot, P otte r,
külö nben b ünte tő fe la d ato t i s k ap sz . B efe lé , m in den ki!
Harry e le n ged te N ev ille -t, a k i z ih álv a, d ühöse n m ere d t r á .
— Nem en ged hette le k oda — m ag yará zta halk an Harry , m ik özb en
fe le m elte a f ö ld rő l a t á sk ájá t. — C ra k é s M onstr o s z étté p te k v oln a.
Nev ille nem vála sz o lt; fo gta a tá sk ájá t, és H arry t fa k ép nél hag yva
becsö rte te tt a t e re m be.
— M erlin sz en t sz ak álla ! — sz ó lt h üle d ezv e R on, m ik özb en b ará ta iv al
Nev ille u tá n i n dulta k . — M i a f e n e v olt e z?
Harry n em fe le lt. N ag yon jó l tu dta , m ié rt é rin te tte é rz ék en yen N ev ille -t,
hogy M alf o y k ig únyolta a S zen t M ungónak azo kat a b ete g eit, ak ik m ág ik us
ere d etű a g ykáro so dásb an sz en ved nek . M eg esk üdött a zo nban D um ble d ore -n ak ,
hogy se n kin ek n em á ru lja e l N ev ille titk át — m ag a N ev ille se se jth ette , h ogy
min den t t u d.
Harry , R on é s H erm io ne e lf o gla ltá k s z o káso s h ely üket a te re m h átu ljá b an .
Pen nát é s p erg am en t v ette k e lő , s a p ad ra k ész íte tté k b űvös fű é s g om ba c ím ű
ta n könyvüket. A z o sz tá ly s u tto gva t á rg yalta N ev ille d ühkitö ré sé t, m ik or a zo nban
Pito n d öngve b ecsu kta a t e re m a jta já t, a zo nnal c se n d l e tt.
— A m in t lá tjá to k — sz ó la lt m eg halk , gunyoro s han gon a ta n ár —
ven dég ünk v an a m ai ó rá n .
Azzal a t e re m e g yik h om ály ba b urk oló zó s a rk a f e lé m uta to tt.
Ott ü lt U m brid ge, je g yzettö m bbel a z ö lé b en . H arry f e lv onta s z em öld ökét, s
rá p illa n to tt b ará ta ir a . P ito n és U m brid ge: eg y te re m ben a k ét ta n ár, ak ik et a
le g jo bban u tá l. N eh ezen t u dta e ld önte n i, m ely ik nek d ru kkoljo n.
— Foly ta tju k az erő sítő en erg ia fő zet elk ész íté sé t. K ev eré k eite k et úgy
ta lá ljá to k, a h ogy a m últ ó ra v ég én h ag ytá to k ő ket. A ki jó l d olg ozo tt, a n nak a
fő zete össz eért az elm últ nap ok ala tt. A to váb bi tu dniv aló kat… —

Meg le g yin te tte a p álc ájá t. — … a t á b lá n o lv ash atjá to k. L ássa to k m unkáh oz!
Az els ő fé ló rá b an U m brid ge fe l se állt a hely érő l, csa k sz o rg alm asa n
je g yzete lt. H arry t nag yon érd ek elte , m ily en kérd ése k et te sz fe l P ito nnak —
oly an n ag yon, h ogy m eg in t f ig yelm etle n ül b án t a f ő zeté v el.
— S zala m an dra v ért, H arry ! — H erm io ne e lk ap ta H arry c su kló já t, n eh ogy
harm ad sz o r is ro ssz an yag ot ö nts ö n az ü stjé b e. — S zala m an dra v ér k ell b ele ,
nem g rá n áta lm alé !
— Ja , p ers z e — b ólin to tt sz ó ra k ozo tta n H arry . L ete tte a g yüm ölc sle v es
pala ck ot, d e t e k in te te t o váb bra i s a s ö té t s a rk ot f ü rk ész te .
Um brid ge é p p a k kor á llt f e l.
— N a m ost — m oro gta , m ik or a t a n árn ő m eg célo zta P ito nt, a k i é p pen D ean
Thom as ü stje f ö lé h ajo lt.
— A ta n ítv án yai e lis m eré sre m éltó tu dássa l r e n delk ezn ek — s z ó líto tta m eg
Pito n h átá t U m brid ge. — M in dazo nálta l n em fe lté tle n ül lá to m jó nak , h ogy é p p
az erő sítő en erg ia fő zet elk ész íté sé t ta n uljá k . A min is z té riu m i ir á n yelv ek
sz elle m éb en e zt a b ájita lt t ö rö ln i k elle n e a t a n an yag ból.
Pito n l a ssa n f e le g yen ese d ett, é s U m brid ge f e lé f o rd ult.
— N os… m ió ta is ta n ít a R oxfo rtb an ? — k érd ezte U m brid ge p erg am en re
tá m asz tv a p en nájá t.
— T iz en nég y é v e — v ála sz o lta k if ü rk ész h ete tle n a rc cal P ito n.
Harry f e sz ü lte n f ig yelte ő t, s k özb en b ele csö pögte te tt v ala m it a z ü stjé b e. A
fő zet v ész jó sló an s z is z eg ett, é s t ü rk iz k ék ből n ara n cssá rg ára s z ín ező dött.
— M ag a ere d etile g a sö té t v ará zsla to k k iv éd ésé t sz ere tte v oln a ta n íta n i,
ig az? — f o ly ta tta a k érd ező sk ödést U m brid ge.
— I g en — f e le lte c se n dese n P ito n.
— D e n em k ap ta m eg a t a n tá rg yat, u gye?
Pito n s z ája s z éle m eg rá n dult.
— A m in t l á tja , n em .
Um brid ge f e lír t v ala m it a p erg am en jé re .
— D e m ió ta i tt t a n ít, h a j ó l t u dom , ú jr a m eg ú jr a m eg pály ázta a p osz to t.
— I g en — v ála sz o lt h alk an , s s z in te m ozd ula tla n s z ájja l P ito n.
Most m ár n ag yon d ühösn ek t ű nt.
— D um ble d ore a zo nban k övetk ezete se n e lu ta síto tta a k éré sé t. S ejti, h ogy
min ek k ösz ö nhető e z?
— E rrő l n ála k elle n e é rd ek lő dnie — f e le lte i n gerü lte n P ito n.
— F ogok i s — b ólin to tt n eg éd es m oso lly al U m brid ge.
Pito n s z em e ö ssz esz ű kült.
— L én yeg es k érd ésn ek t a rtja e zt? — k érd ezte .
— D e m ég m en nyir e ! — fe le lte U m brid ge. — A m in is z té riu m a la p osa n

meg k ív án ja i s m ern i a t a n áro k… ö hm … s z em ély es é s s z ak m ai h átte ré t.
Azzal Um brid ge elf o rd ult, odalé p ett Pan sy Park in so nhoz, és kezd te
kérd ezg etn i a lá n yt a b ájita lta n órá k ró l. P ito n s z in té n m eg fo rd ult, s e g y p illa n atr a
ta lá lk ozo tt a t e k in te te H arry év el. H arry g yors a n l e sü tö tte a s z em ét, é s b ele b ám ult
fő zeté b e, am i id őközb en zse lé s álla g úvá vált, és orrfa csa ró ég ettg um i- b űzt
ára sz to tt.
— E z a m unkája is érté k elh ete tle n , Potte r — fö rm ed t rá Pito n, eg y
pálc ale g yin té sse l kiü ríte tte az üstö t. — A követk ező órá ra ír nek em eg y
dolg ozato t a fő zet hely es elk ész íté sé rő l és a hib ák ró l, am ely ek et elk övete tt.
Meg érte tte ?
— Ig en — m oro gta d ühöse n H arry . P ito n m ás le ck ét is a d ott fe l n ek ik , é s
este k vid dic se d zése v olt, te h át e z a p lu sz m unka ú ja b b á tv ir ra sz to tt é js z ak ák at
je le n te tt. — L eh et, h ogy l ó gni f o gok j ó slá sta n ró l — d örm ögte c sü gged te n , m ik or
bará ta iv al eb éd u tá n m eg állta k az u dvaro n. É lé n k, h id eg sz él cib álta ta lá rju k
sz eg ély ét é s s ü veg ük k arim ájá t. — M ajd a zt m ondom , ro ssz u l v ag yok. In káb b
meg ír o m P ito nnak a d olg ozato t, a k kor n em k ell m eg in t r e g gelig o tt l e n nem .
— N em l ó ghats z j ó slá sta n ró l — j e le n te tte k i s z ig orú an H erm io ne.
— P ont te b esz éls z , a k i le is a d ta d a jó slá sta n t, m ert u tá lo d T re la w ney t! —
tá m ad t r á R on.
— N em u tá lo m — fe le lte m éltó sá g te lje se n H erm io ne. — C sa k ré m ese n
ro ssz ta n árn ak és p ers z e csa ló nak ta rto m . D e H arry m ár m ág ia tö rté n etr ő l is
kim en t, ú gyhogy m a m ár t ö bb ó rá t n em k elle n e l e ad nia .
Ebben s o k ig azsá g v olt, íg y h át f é l ó rá v al k éső bb H arry — a z e g ész v ilá g ra
dühöse n — elf o gla lta hely ét a fü lle d t és tú lilla to síto tt jó slá sta n te re m ben .
Tre la w ney p ro fe ssz o r ezú tta l is k io sz to tta az Á lo m a jó slá sb an t. H arry m ég
min dig ú gy v élte , é rte lm ese b b e lf o gla lts á g le n ne P ito n b ünte tő dolg ozatá t ír n i,
min t k ita lá lt á lm ok k ita lá lt j e le n té sé n t ö rn i a f e jé t.
Úgy tű nt azo nban , nem ő a jó slá sta n óra eg yetle n zak la to tt ked ély ű
ré sz tv ev ője . T re la w ney p ro fe ssz o r le csa p ta A z á lo m a jó slá sb an t H arry é s R on
asz ta lá ra , m ajd d ühöse n ö ssz esz o ríto tt s z ájja l to váb bcsö rte te tt. S eam us é s D ean
elé is le d obott e g y k önyvet — m ajd nem e lta lá lta v ele S eam us f e jé t — a z u to ls ó
péld án yt p ed ig o ly an e rő vel v ág ta N ev ille -h ez, h ogy a f iú l e ese tt a p uff já ró l.
— Foly ta ssá to k a munkát! — para n cso lta Tre la w ney vis ító , kis sé
his z té rik us h an gon. — T udjá to k, m i a d olg oto k! V ag y o ly an c sa p niv aló ta n ár
vag yok, h ogy e g y k önyvet s e t a n ulta to k m eg k in yitn i! ?
A c so portb ól m in den ki d öbben te n rá m ere d t, a ztá n e g ym ásra n ézte k . H arry
ek kor már se jte tte , mi le h et a baj. M ik or Tre la w ney sz em éb en óriá s
könnycse p pek kel — vis sz aro han t mag as tá m lá jú ta n ári sz ék éh ez, Harry
közele b b h ajo lt R onhoz, é s o dasú gta n ek i:

— S zerin te m m eg kap ta a f e lü lv iz sg ála t e re d m én yét.
— T an árn ő — s z ó la lt m eg f o jto tt h an gon P arv ati P atil ( ő é s L av en der m ár
kezd ettő l fo gva T re la w ney c so dáló i v olta k ). — T an árn ő, v ala m i… v ala m i b aj
van ?
— B aj! — f a k ad t k i a f e lin dults á g tó l r e m eg ő h an gon a jó sn ő. — M ár h ogy
le n ne b aj! ? Ig az, h ogy m eg sé rte tte k … jo gta la n k ritik áv al ille tte k … a la p ta la n ul
meg vád olta k … d e n em , n in cs s e m mi b aj, d eh ogyis v an !
Tre la w ney n ag y, s z ag gato tt lé le g zete t v ett, é s e lf o rd ult P arv atitó l. K önnyei
kic so rd ulta k a s z em üveg e a ló l.
— N em f o gom f e le m le g etn i — f o ly ta tta e lf ú ló h an gon — t iz en öt é v o daad ó
munkájá t… lá ts z ó la g ú gyse m é rd ek el s e n kit… N em f o gok m eg sé rtő dni, n em é s
nem !
— D e h át k i a k arja m eg sé rte n i a t a n árn őt? — k érd ezte f é lé n ken P arv ati.
— A h ata lm ask odók! — fe le lte d rá m aia n m ély , z en gő h an gon T re la w ney.
— A zo k, ak ik nem lá tn ak úgy, ah ogy én , ak ik nem tu djá k , am it én , m ert
sz em üket e lh om ály osítja a z e v ilá g i lé t m úló k áp rá zata … D e h át e z s o se m v olt
másk én t, tő lü nk, lá tó któ l m in dig f é lte k a tu datla n ok, m in dig ü ld özte k m in ket…
ó f á jd alo m , e z a s o rs u nk!
Tre la w ney n yelt e g y n ag yot, h ím zett k en dője s a rk áv al fe lita tta k önnyek et
arc áró l, m ajd t r o m bitá lv a k if ú jta a z o rrá t.
Ron k unco gott, a m ié rt L av en der l e sú jtó p illa n tá ssa l b ünte tte .
— T an árn ő… — sz ó lt P arv ati — ta lá n a rró l v an sz ó … h ogy U m brid ge
pro fe ssz o r…
— N e m ondd k i e lő tte m a n nak a n őnek a n ev ét! — T re la w ney m eg csö rre n ő
gyöngyso ro kkal é s v illo gó s z em üveg gel f e lp atta n t. — F oly ta ssá to k a m unkát!
Az óra fe n nm ara d ó ré sz éb en a jó sn ő az asz ta lo k közö tt já rk ált; fé lig
érth ete tle n f e n yeg eté se k et m oty ogott, é s n éh a m eg tö rö lte a s z em ét.
— …itt kelle n e hag ynom őket… meg érd em eln ék … fe lh áb orító .
Pró baid őre , e n gem … a rc átla n n ősz em ély …
— Ú gy tű nik , e g y d olo gban e g yeté rte te k U m brid ge-d zse l — m ondta H arry
Herm io nén ak , m ik or m eg in t ta lá lk ozta k s ö té t v ará zsla to k k iv éd ése ó ra e lő tt. —
Tre la w ney s z erin te i s c sa ló … p ró baid őre t e tte .
Mik özb en besz élt, U m brid ge belé p ett a te re m be. A fe k ete m asn ija volt
ra jta , é s r o ppan t ö nelé g ült a rc o t v ág ott.
— J ó n ap ot m in den kin ek !
— J ó n ap ot, U m brid ge p ro fe ssz o r! — v ála sz o lt u notta n a k óru s.
— P álc át a t á sk áb a!
Az u ta sítá st e zú tta l n em k övette m oco rg ás, m iv el m ár s e n ki n em v ette e lő a
pálc ájá t.

— L ap ozzato k A d efe n zív m ág ia elm éle te h arm in cn eg yed ik o ld alá ra , és
olv assá to k el a harm ad ik fe je zete t! A cím e: „M ág ik us tá m ad áso k bék és
kiv éd ése ”. K ére m …
— … mellő zzéte k a b esz élg eté st — m oty ogta k óru sb an a h áro m j ó b ará t.
* * *
— A k vid dic se d zés e lm ara d — m ondta c sü gged te n A ngelin a, m ik or H arry ,
Ron é s H erm io ne v acso ra u tá n b elé p te k a k lu bhely is é g be.
— D e h át n em fe le se lte m ! — v éd ek ezett H arry . — E sk üsz ö m , A ngelin a,
eg ész ó rá n e g y s z ó t s e s z ó lta m …
— T udom , tu dom — le g yin te tt fá su lta n a lá n y. — U m brid ge a zt m ondta ,
meg k ell f o nto ln ia a d olg ot.
— M it kell m eg fo nto ln ia ? — dühöngött Ron. — A m ard ek áro so k
meg kap tá k a z e n ged ély t! M i m ié rt n em ?
Harry á tlá to tt a s z itá n . E l t u dta k ép zeln i, m en nyir e é lv ezi U m brid ge, h ogy a
vég le g es t ila lo m r é m év el i je sz tg eth eti a G rif f e n dél c sa p atá t, í g y h át é rte tte , m ié rt
nem a k ar a t a n árn ő e ls ő k éré sre l e m ondan i e rrő l a f e g yverrő l.
— T udod m it? — s z ó lt H erm io ne. — N ézd a d olo g jó o ld alá t: le sz id őd
meg ír n i a d olg ozato t P ito nnak .
— E z a jó o ld ala !? — csa tta n t fe l H arry , és R on is elb orz ad va n ézett
Herm io néra . — H ogy k vid dic se d zés h ely ett b ünte tő dolg ozato t í r h ato k?
Harry le zu tty an t eg y sz ék re , undoro dva elő vette a perg am en jé t, és
munkáh oz l á to tt. N eh ezére e se tt ö ssz p onto síta n ia . B ár t u dta j ó l, h ogy S ir iu s c sa k
jó val késő bb fo g m eg je le n ni, ak ara tla n ul is újr a m eg újr a a kan dalló fe lé
pilla n to tt. E m elle tt jó n ag y z siv aj is v olt a h ely is é g ben : F re d é s G eo rg e n yilv án
elk ész ü lte k v ala m ely ik M ax im ulá n s te rm ék ükkel, m ert m ost fe lv áltv a m uta ttá k
be a h atá sá t a l e lk es k özö nsé g nek .
Fre d le h ara p ta eg y puha vala m i nara n cssá rg a fe lé t, m ajd lá tv án yosa n
bele h án yt az elé állíto tt v ödörb e. U tá n a n ag y n eh ezen le g yűrte a p ir o s sz ín ű
ré sz t, a m itő l a zo nnal a b bah ag yta a h án yást.
Lee J o rd an , a k i s e g éd kén t v ett ré sz t a b em uta tó n, id őrő l id őre k iü ríte tte a
vödrö t, u gyan azt a b űbájt h asz n álv a, a m iv el P ito n f ő zete it t ü nte tte e l.
Az is m étlő dő ö kle n dezésse l, a k özö nsé g u jjo ngásá v al é s a z e lő re n delé se k et
fe lv ev ő F re d é s G eo rg e h an gjá v al a fü lé b en H arry ig en csa k n eh ezen tu dott a z
erő sítő en erg ia fő zet elk ész íté sé n ek h ely es m ódjá ra k oncen tr á ln i. H erm io ne se

könnyíte tte m eg a dolg át: ro ssz alló hüm mögése i m ég az elő bbi zajo knál is
jo bban z av artá k H arry t.
— M ié rt nem m ész és sz ó ls z rá ju k? — fa k ad t ki in gerü lte n , m iu tá n
neg yed sz erre i s r o ssz u l í r ta l e a s z áríto tt g rif f k aro m s z ü ksé g es m en nyis é g ét.
— A zért, m ert n em sé rtik m eg a h ázir e n det! — fe le lte te h ete tle n d ühvel
Herm io ne. — Jo guk v an h ozzá, h ogy eg yék azt a v acak ot, és azt se m tiltja
se m mif é le sz ab ály , h ogy m eg veg ye tő lü k a tö bbi ü tő dött. V esz ély es an yag ot
pers z e n em á ru lh atn án ak , d e e z l á ts z ó la g n em a z.
A h áro m jó b ará t n ém án v ég ig nézte , a m in t G eo rg e su gárb an b ele h án yt a
vödörb e, m ajd le n yelte az elle n m érg et, fe le g yen ese d ett, és kitá rt karo kkal,
vig yoro gva m eg hajo lt.
— N em is é rte m , m ié rt c sa k h áro m R BF-e t s z ere zte k a z ik re k — je g yezte
meg H arry , m ik özb en F re d , G eo rg e és L ee b eg yűjtö tté k v ev őik ara n yait. —
Vég ül i s n ag yon j ó l é rtik a d olg ukat.
— A m it tu dnak , az csa k sz em fé n yvesz té s, se n kin ek nin cs hasz n ára —
je le n te tte k i b ecsm érlő en H erm io ne.
— N in cs s e n kin ek h asz n ára ? — is m éte lte fá jd alm asa n R on. — H erm io ne,
már e d dig ö ssz esz ed te k v ag y h usz o nhat g alle o nt!
Sok i d ő t e lt e l, m ir e f e lo sz lo tt a W easle y i k re k et k örü lv ev ő t ö m eg .
Fre d , G eo rg e é s L ee e zu tá n m ég h ossz asa n s z ám oltá k a b ev éte lt, í g y a ztá n a
háro m j ó b ará t c sa k j ó val é jf é l u tá n m ara d t m ag ára a k lu bhely is é g ben . F re d m en t
el uto ls ó kén t, büsz k én zö rg etv e galle o nokkal te li pén zesd obozát, am iv el
ro ssz alló sz em öld ökrá n co lá sra kész te tte H erm io nét. H arry , ak i alig hala d t a
dolg ozatá v al, úgy döntö tt, azn ap ra fe la d ja . M ik özb en elr a k ta könyveit, a
bóbis k oló R on e g y m ord ulá ssa l f e lé b re d t, é s p is lo gva b ele b ám ult a k an dalló ba.
— S ir iu s! — n yögött f e l.
Harry a zo nnal m eg fo rd ult. A tű z k özep én is m ét o tt á llt S ir iu s fé sü le tle n
üstö ke.
— S zerv usz to k! — s z ó lt s z éle se n m oso ly ogva a v ará zsló .
— S zerv usz — k ösz ö nt k óru sb an H arry , R on é s H erm io ne, s m in dhárm an
le té rd elte k a k an dalló e lő tti s z ő nyeg re . C sá m pás h an gosa n d oro m bolt, a tű zh öz
sé tá lt, s a f o rró sá g e lle n ére m eg pró bálta o dad ugni a f e jé t a v ará zsló éh oz.
— H ogy v ag yto k? — k érd ezte S ir iu s.
— N em tú l jó l — fe le lte H arry , m ik özb en H erm io ne vis sz ah úzta a
meg pörk ölő dött b ajs z ú m acsk át. — A m in is z te r m eg in t h ozo tt e g y re n dele te t,
úgyhogy m ár k vid dic sc sa p atu nk s e l e h et…
— S e t itk os ö nvéd elm i s z ak körö tö k? — k érd ezte S ir iu s.
A m ondato t d öbben t c se n d f o gad ta .
— H onnan t u dsz r ó la ? — k érd ezte r ia d ta n H arry .

— L eg közele b b ügyese b ben vála ssz áto k m eg a ta lá lk ozó hely ete k et —
fe le lte sz éle s vig yorra l Sir iu s. — H ogy ju to tt esz ete k be pont a Szárn yas
Vad kan ba m en ni?
— M ég m in dig j o bb v olt, m in t a H áro m S ep rű ! — v éd ek ezett H erm io ne. —
Az m in dig z sú fo lv a v an …
— V ag yis o tt n eh ezeb b le tt v oln a k ih allg atn i b en nete k et — n ézett r á S ir iu s
fe je . — S okat k ell m ég t a n uln od, H erm io ne.
— K i h allg ato tt k i m in ket? — k érd ezte H arry .
— H át M undungus — fe le lte cse v eg ő han gon Sir iu s, m ajd H arry ék
meg hökken t arc át lá tv a eln ev ette m ag át. — M ondja m úgy, hogy a fá ty la s
bosz o rk án y?
— A z M undungus v olt? — h üle d ezett H arry . — M it k ere se tt a S zárn yas
Vad kan ban ?
— H árm at ta lá lh ats z ! — m ord ult f e l tü re lm etle n ül S ir iu s. — T ég ed f ig yelt,
mi m ást c sin ált v oln a?
— H át m ég m in dig m eg fig yelé s a la tt á llo k? — m érg elő dött H arry .
— Ú gy b iz o ny. D e n e is c so dálk ozz r a jta , h a te a z e ls ő s z ab ad h étv ég éd en
rö gtö n i lle g ális ö nvéd elm i t a n fo ly am ot i n díta sz .
Sir iu s ezt nem sz em re h án yóan , m ég csa k nem is ag gódva m ondta .
Elle n kező le g , l á th ató b üsz k esé g gel n ézett H arry re .
— M ié rt nem fe d te fe l m ag át D ung? — kérd ezte csa ló dotta n R on. —
Szív ese n b esz éltü nk v oln a v ele .
— H úsz év e k itilto ttá k a S zárn yas V ad kan ból — fe le lte S ir iu s — és a
kocsm áro sn ak jó a m em óriá ja . M ord on ta rta lé k lá th ata tla n ná té v ő köpen yét
elv esz te ttü k, m ik or Stu rg is t le ta rtó zta ttá k , úgyhogy D ung az utó bbi id őben
bosz o rk án yje lm ezb en já r… d e n em ez a fo nto s… elő sz ö r is , R on: sz av am at
ad ta m é d esa n yád nak , h ogy á ta d om a z ü zen eté t.
— I g en ? — f in to ro dott e l R on.
— A zt m ondta , se m mi ese tr e se já rj ille g ális a n sz erv ezett önvéd elm i
ta n fo ly am ra , m ert k i f o gnak c sa p ni a z is k olá b ól, é s a k kor m in den k ap u b ezáru l
elő tte d . L esz m ég e lé g a lk alm ad r á , h ogy v éd ek ező b űbájo kat ta n ulj, m ost m ég
kora i e zzel fo gla lk ozn od. M elle sle g — itt H arry hez é s H erm io néh oz fo rd ult —
nek te k i s a zt t a n ácso lja , h ogy m ondja to k l e a c so portr ó l. T udja , h ogy t ite k et n em
uta síth at s e m mir e , d e k éri, h ig gyéte k e l, h ogy a j a v ato kat a k arja . M in dezt m eg i s
ír n á nek te k , de ha a bag ly át elf o gnák , m ég nag yobb bajb a kerü ln éte k .
Szem ély ese n p ed ig n em m ondhatja e l, m ert m a é jje l s z o lg ála tb an v an .
— M if é le s z o lg ála tb an ? — k érd ezte g yors a n R on.
— A z n e é rd ek elje n , a R en d ü gye — f e le lte S ir iu s. — S zó val r á m h áru lt a
fe la d at, h ogy m in dezt k özö lje m v ele te k . R on, é rte síts d m ajd é d esa n yád at, h ogy

meg te tte m , a m ir e k ért, m ert n em ig en b íz ik b en nem .
Is m ét s z ü net k övetk ezett. C sá m pás n yáv ogva n yújto gatta a m an csá t S ir iu s
fe je f e lé , R on p ed ig a k an dalló sz ő nyeg e g yik l y ukát b ab rá lta .
— S zó val íg érje m m eg n ek ed , h ogy k is z állo k a z ö nvéd elm i c so portb ól? —
dörm ögte v ég ül. — A zt a k aro d?
— D eh ogyis ! — m élta tla n kodott S ir iu s. — K itű nő ö tle tn ek t a rto m !
— T én yle g ? — k ap ta f e l a f e jé t H arry .
— H át p ers z e! — b ólo gato tt S ir iu s. — A zt h is z ed , a p ád b eh úzta v oln a a
nyak át, é s h ag yta v oln a, h ogy e g y o ly an b an ya, m in t U m brid ge, p ara n cso lg asso n
nek i?
— D e h át ta v aly m ást s e m ondtá l n ek em , c sa k h ogy le g yek ó vato s é s n e
kock ázta ssa k …
— T av aly b iz to sra v ettü k, h ogy v ala k i a R oxfo rtb an az éle te d re tö r —
had arta tü re lm etle n ül S ir iu s. — I d én a z a h ely zet, h ogy v ala k i a R oxfo rto n k ív ül
tö r m in dnyáju nk é le té re , ú gyhogy n ag yon i s j ó ö tle t f e lk ész ü ln i a v éd ek ezésre .
— N em fé ls z , hogy té n yle g kic sa p nak m in ket? — kérd ezte fü rk ész ő
pilla n tá ssa l H erm io ne.
— D e h is z a z e g ész a t e ö tle te d v olt! — c sa tta n t f e l H arry .
— T udom , c sa k k ív án csi v ag yok S ir iu s v éle m én yére — f e le lte v álla t v onva
a l á n y.
— In káb b csa p ja n ak ki, és le g yél kép es m eg véd en i m ag ad , m in t hogy
tu datla n ul ü ld ögélj a z i s k olá b an — m ondta S ir iu s.
— Í g y v an ! Í g y v an ! — h ely ese lt a k ét f iú .
— N a és hogy m űködik a cso port? — érd ek lő dött Sir iu s. — H ol
ta lá lk ozto k?
— A zt m ég n em sik erü lt k ita lá ln unk — v ála sz o lt H arry . — F ogalm unk
sin cs, h ova m en jü nk.
— M it s z ó lto k a S zelle m sz állá sh oz? — v ete tte f e l S ir iu s.
— D e jó ötle t! — kap ott a sz av án R on. H erm io ne vis z o nt ta g ad óan
hüm mögött, m ir e m in dhárm an r á n ézte k .
— M ik or i d e j á rtá l, S ir iu s, n ég yen t a lá lk ozta to k a S zelle m sz állá so n. M in d a
nég yen át tu dta to k ala k uln i álla ttá , és gondolo m , sz ü ksé g ese té n befé rte te k
eg yetle n lá th ata tla n ná té v ő k öpen y a lá . M i v is z o nt h usz o nnyolc an v ag yunk, é s
eg yetle n a n im ág us sin cs k öztü nk. N em hogy e g y lá th ata tla n ná té v ő k öpen y, d e
eg y l á th ata tla n ná t é v ő s á to r i s k ic si l e n ne n ek ünk…
— E z ig az — b ólin to tt le lo m bozó dva S ir iu s. — D e m ajd c sa k k ita lá lto k
vala m it. V olt e g y e lé g tá g as titk os fo ly osó a n eg yed ik e m ele te n , a n ag y tü kör
mögött. A bban t a lá n l e n ne e lé g h ely a g yak orlá sh oz.
— A z ik re k s z erin t a z m ár n in cs m eg — r á zta a f e jé t H arry . — B eo m lo tt,

vag y i ly esm i.
— A ha. — S ir iu s tö pre n gő a rc o t v ág ott. — J ó , g ondolk odom a p ro blé m án ,
aztá n …
Hir te le n elh allg ato tt; ria d t kif e je zés je le n t m eg ra jta , és old alt fo rd ult,
min th a b ele n ézn e a k an dalló t é g la fa lá b a.
— S ir iu s? — s z ó lt a g gódva H arry .
A v ará zsló a zo nban m ár e ltű nt. H arry e g y p illa n atig d öbben te n b ám ult a z
üre s l á n gokba, a ztá n b ará ta ih oz f o rd ult.
— M ié rt…
Herm io ne ré m ülte n fe ls ik kan to tt, és sz em ét a kan dalló ra sz ö gezv e
fe lp atta n t a s z ő nyeg rő l.
A lá n gnyelv ek k özö tt eg y ta p ogató zó k éz je le n t m eg — eg y h úso s k éz,
kurta u jja in ó sd i, g ic cse s g yűrű kkel.
A h áro m jó b ará t e g y sz em pilla n tá s a la tt e lis z k olt a k an dalló e lő l. H arry
még v is sz an ézett a h áló sz o bák fe lé v ezető a jtó ból. U m brid ge k eze a k kor is o tt
ta p ogató zo tt a l á n gok k özö tt, v ak on k uta tv a S ir iu s f e je u tá n .

T iz en nyolc a d ik f e je zet
D um ble d ore s e re g e
— U m brid ge e lo lv asta S ir iu s l e v elé t. M ás m ag yará zat n in cs.
— S zerin te d ő t á m ad ta m eg H ed vig et? — k érd ezte H arry .
— S zin te b iz to s v ag yok b en ne — f e le lte k om ora n H erm io ne. — V ig yázz a
b ék ád ra , m eg sz ö kik .
Harry a z a sz ta l s z éle f e lé u grá ló k ecsk eb ék ára s z eg ezte p álc ájá t.
— I n vito ! — s z ó lt, m ir e a b ék a b úsa n v is sz arö ppen t a k ezéb e.
A b űbájta n óra v olt a z e g yik l e g alk alm asa b b i d őpont b iz alm as b esz élg eté se k
f o ly ta tá sá ra . A nag y zsiv ajb an és nyüzsg ésb en H arry ék nek nem kelle tt attó l
t a rta n iu k, h ogy k ih allg atjá k ő ket. E z a lk alo m mal k ecsk eb ék ák b re k eg ésé tő l é s
h olló k k áro gásá tó l v is sz h an gzo tt a t e re m , s a z a b la k okon h an gosa n d obolt a z e ső
— ú gyhogy H arry , R on é s H erm io ne v esz ély te le n ül m eg tá rg yalh attá k U m brid ge
t ű zb eli r a jta ü té sé t.
— A kkor fo gta m gyan út, m ik or m esé lte d azt a dolg ot F ric cse l m eg a
t r á g yag rá n áto kkal — s u tto gta H erm io ne. — R ossz in dula tú tr é fá n ak tú l ü gyetle n
v olt, his z en ha elo lv assá k a le v ele d et, rö gtö n kid erü l, hogy nem re n delté l
s e m mit, te h át m eg s e b ünte tte k v oln a. A kkor m eg h ol a v ic c? A ztá n e sz em be
j u to tt, h ogy b iz o nyára arra m en t k i a já té k , h ogy v ala k i el ak arja o lv asn i a
l e v ele d et. U m brid ge ily en m ódon könnyed én m eg te h ette voln a: rá d usz ítja
F ric se t, a z e lv ég zi a p is z k os m unkát, e lk obozza a le v ele t, a ztá n U m brid ge v ag y
e llo pja tő le , v ag y e g ysz erű en sz ó l, h ogy ő is lá tn i a k arja — F ric s b iz to s n em
e lle n kezett voln a, nem sz o kása kiá lln i a diá k jo gok m elle tt. V ig yázz, H arry ,
a g yonnyom od a b ék ád at!
Harry le n ézett. V aló ban o ly an e rő se n m ark olta s z eg én y á lla to t, h ogy a n nak
m ajd nem k iu gro tt a s z em e. G yors a n l e te tte h át a b ék át a z a sz ta lr a .
— E z a k an dalló s d olo g n ag yon m ele g h ely zet v olt — f o ly ta tta H erm io ne.
— K ív án csi l e n nék , U m brid ge s e jti- e , m ily en k özel j á rt s ik erh ez. S ile n cio !
A kecsk eb ék án ak , am in a ném ító bűbájt gyak oro lta , a to rk ára fo rro tt a
b re k eg és.
— H a e lk ap ta v oln a S zip ák ot…
Harry b efe je zte h ely ette a m ondato t.
— Akkor Szip ák m ár az Azk ab an ban le n ne. — Oda se fig yelv e
m eg le n díte tte p álc ájá t. A b ék ája fe lf ú vódott, a k ár e g y k is z ö ld lé g göm b, m ajd
m ag as, f ü ty ülő h an g t ö rt k i b elő le .

— Sile n cio ! — sz ó lt gyors a n H erm io ne, s a bék a m ost m ár ném án
ere sz te tte k i a le v eg őt. — S zip ák tö bbé n em p ró bálk ozh at e zzel. C sa k a zt n em
tu dom , h ogyan é rte síts ü k. B ag ly ot n em k üld hetü nk.
— S zerin te m e n élk ül se m k ock ázta tja m eg ú jr a . — rá zta a fe jé t R on —
Nek i i s v an e sz e, t u dja , h ogy k is h íjá n l e b ukott. S ile n cio !
Az e lő tte á lld ogáló n ag y, c sú nya h olló m eg vető en t o váb b k áro gott.
— S ile n cio ! S ile n cio !
A h olló m ég h an gosa b ban k áro gott.
— A p álc am ozd ula to ddal v an b aj — sz ó lt H erm io ne, k ritik us sz em mel
fig yelv e R on p ró bálk ozása it. — N em i n te n i k ell v ele , h an em d öfn i e g yet.
— A h olló val n eh ezeb b, m in t a b ék áv al — f e le lte s é rtő dötte n R on.
— J ó , a k kor c se ré ljü nk! — b ólin to tt H erm io ne, é s R on e lé r a k ta a b ék ájá t.
— S ile n cio !
A h olló t o váb bra i s n yito gatta a c ső ré t, d e h an got m ár n em t u dott k ia d ni.
— N ag yon sz ép , G ra n ger k is a ssz o ny! — sip íto tta F litw ic k p ro fe ssz o r. A
háro m j ó b ará t ö ssz ere zzen t. — É s m ost l á ssu k, m it t u d M r. W easle y !
— H ogy… ? J a … i g en — h eb eg te e lp ir u lv a R on. — Ö hm … S ile n cio !
Akkorá t b ökött a p álc ájá v al, h ogy b ele k ap ott v ele a b ék a s z em éb e. A z á lla t
fá jd alm as b re k eg ésse l l e u gro tt a z a sz ta lr ó l.
Egyik ük s e m c so dálk ozo tt r a jta , h ogy H arry é s R on a n ém ító b űbáj to váb bi
gyak orlá sá t k ap ta k ie g ész ítő h ázi f e la d at g yan án t.
Az e ső m ia tt a ta n uló knak n em k elle tt k im en niü k a s z ü netb en a z u dvarra .
Ném i té b lá b olá s utá n H arry ék beü lte k eg y els ő em ele ti zajo s és zsú fo lt
ta n te re m be, a h ol a z sib ongó d iá k okon k ív ül o tt v olt H óborc i s . A k opogósz elle m
ré v ed ező arc cal le b eg ett a csillá r m elle tt, és id őnkén t kilő tt eg y-e g y tin tá s
gala csin t a d iá k ok f e lé .
Alig hogy H arry ék le ü lte k , m eg pilla n to ttá k A ngelin át, ak i a besz élg ető
cso porto k k özö tt o ld ala zv a f e lé jü k k özele d ett.
— M eg van a z e n ged ély ! — ú js á g olta a l á n y. — Ú jr a ö ssz eállh at c sa p at!
— S zu per! — u jjo ngott a k ét f iú .
— Aha! — bólo gato tt su gárz ó arc cal Angelin a. — Szó lta m
McG ala g onynak , ő m eg s z erin te m j e le n te tte a d olg ot D um ble d ore -n ak . A l é n yeg
az, h ogy U m brid ge b ead ta a d ere k át. H ah a! F ig yelje te k ; sz o rít m in ket a z id ő,
úgyhogy e ste h étk or le g yete k a p ály án ! G ondolja to k b ele : c sa k h áro m h etü nk
van a z e ls ő m eccsig !
Azzal A ngelin a s a rk on fo rd ult, fé lr e h ajo lt H óborc tin tá s g ala csin ja e lő l —
am i í g y e g y e ls ő st t a lá lt e l — é s e ltű nt a t ö m eg ben .
Ron a kív ül viz es, belü l párá s ab la k fe lé nézett, és m oso ly a kis sé
elh alv án yodott.

— R em éle m , e sté re j o bb i d ő l e sz . M i v an , H erm io ne?
A l á n y i s a z a b la k f e lé n ézett, d e n em ú gy, m in th a l á tn a i s v ala m it. T ek in te te
ködös v olt, s a rc ára a g godalm as k if e je zés ü lt k i.
— C sa k e lg ondolk ozta m … — s z ó lt.
— S ir i… S zip ák ró l? — k érd ezte H arry .
— N em … ille tv e: is — fe le lte b iz o nyta la n ul H erm io ne. — N em v ag yok
biz to s b en ne… U gye, j ó , a m it c sin álu nk? M ert t a lá n … H át, n em t u dom .
Harry é s R on e g ym ásra n ézte k .
— K ösz ö njü k! — sz ó lt gúnyosa n R on. — R en des tő le d , hogy ily en
érte lm ese n e lm ag yará zta d a p ro blé m át.
Herm io ne ú gy n ézett r á , m in th a m ost v en né c sa k é sz re , h ogy o tt v an .
— A zo n gondolk ozta m — is m éte lte , m ár össz esz ed ette b ben — hogy
té n yle g j ó ö tle t- e e lk ezd en i e zt a d efe n zív m ág ia i s z ak kört.
— M ic so da?! — h üle d ezett k óru sb an a k ét f iú .
— A t e ö tle te d v olt, H erm io ne! — c sa tta n t f e l R on.
— T udom — b ó lin to tt k ezeit tö rd elv e a lá n y — d e m ost, h ogy b esz éltü nk
Szip ák kal…
— Ő i s t á m ogatta ! — s z ó lt k özb e H arry .
— I g en . — H erm io ne t e k in te te m eg in t a z a b la k ra v án doro lt. — É ppen a zért
ju to tt e sz em be, h ogy t a lá n m ég se m k elle n e c sin áln unk…
Hóborc h aso n f e k ve, l ö vésre k ész f ú vócső vel b eú sz o tt f ö lé jü k.
Min dhárm an a u to m atik usa n a fe jü k fö lé e m elté k a tá sk áju kat, ú gy v ártá k ,
hogy a k opogósz elle m l ő tá v ols á g on k ív ülr e é rje n .
— T is z tá zzu k ezt a dolg ot! — sz ó lt m érg ese n H arry , m iu tá n a tá sk ák
vis sz ak erü lte k a p ad ló ra . — S ir iu s eg yeté rt v elü nk, ezért azt m ondod, h ogy
még se c sin álju k?
Herm io ne arc a k ín zó ta n ácsta la n sá g ot tü krö zö tt. K ét k ezére m ere d t, ú gy
kérd ezett v is sz a:
— S zerin te d l e h et a z ő v éle m én yére h ag yatk ozn i i ly en d olg okban ?
— I g en ! — v ág ta r á H arry . — M in dig n ag yon j ó t a n ácso kat k ap tu nk t ő le !
Elr ö ppen t m elle ttü k e g y g ala csin , h ogy a ztá n K atie B ell f ü lé b en é rje n c élt.
Herm io ne o dafo rd ult, é s s z ó ra k ozo tta n b ám ulta K atie -t, a k i f e lp atta n t, é s H óborc
fe lé h ajig ált m in den t, a m i a k eze ü gyéb e k erü lt. Íg y te lt e l n éh án y m áso dperc .
Am ik or H erm io ne ú jr a m eg sz ó la lt, n ag yon ó vato sa n v álo gatta m eg a s z av ait:
— S zerin te m S zip ák … e lé g gé… m eg gondola tla n le tt, m ió ta b e v an z árv a
az an yja h ázáb a. N em érz ed ú gy, h ogy… sz ere tn é, h a eg y k ic sit… h ely ette
éln én k?
— M i a z, h ogy s z ere tn é, h a h ely ette é ln én k? — k érd ezett v is sz a in gerü lte n
Harry .

— Ú gy é rte m … n ag yon ö rü ln e, h a ő a la p íth atn a titk os ö nvéd elm i k örö ket
eg y m in is z té riu m i e m ber b ossz an tá sá ra . M eg vis e li ő t, h ogy té tle n ül k ell ü ln ie …
és e zért m in ket p ró bál m in den fé lé re …
Ron m eg ütk özv e p is lo gott a l á n yra .
— J ó l m ondta S ir iu s: t é n yle g ú gy b esz éls z , m in t a z a n yám .
Herm io ne a z a jk áb a h ara p ott, é s n em f e le lt. H am aro sa n m eg sz ó la lt a c se n gő
— é p p m ik or H óborc b esu han t K atie fö lé , é s rá ö ntö tt e g y e g ész ü veg tin tá t a
lá n y f e jé re .
* * *
Az id ő a n ap h átr a le v ő ré sz éb en s e le tt jo bb, íg y H arry é s R on e g ykettő re
bőrig ázta k , ah ogy hét óra elő tt nem so kkal elin dulta k az ázo tt fü vön a
kvid dic sp ály a fe lé . A ég bolt hara g ossz ü rk én te rp esz k ed ett fö lö ttü k, s ők
fe llé le g ezte k , m ik or v ég re b eérte k a m ele g , v ilá g os ö ltö ző be, b ár tu dtá k , h ogy
nem s o káig m ara d hatn ak e m en ed ék hely en . O dab en t F re d é s G eo rg e é p p a zo n
ta n ak odta k , bev essé k -e vala m ely ik Max im ulá n s te rm ék üket az ed zés
sz ab otá lá sá ra .
— N em t u dnán k á tv ern i A ngelin át — s ú gta i k erte stv éré n ek F re d — T eg nap
nek i i s f e lk ín álta m a R ókázó R ág csá t.
— D e L ázra lo bban tó t b ev eh etn én k — m oty ogta G eo rg e. — A zt m ég s e n ki
se i s m eri.
— É s m űködik ? — k érd ezte re m én yked ve R on. A te tő n m ég sz ap orá b b
dobolá sb a k ezd ett a z e ső , é s a s z él v ih aro sa n z ú gott o dak in t.
— H át p ers z e! — f e le lte F re d . — E gy p erc a la tt f e lm eg y tő le a lá zad — É s
plu sz b an m ég s z ép g en nyes k elé se id is le sz n ek — te tte h ozzá G eo rg e. — M ost
ép p a zo knak a z e ltü nte té sé n d olg ozu nk.
Ron m eg bám ulta a z i k re k et.
— N em l á to k r a jta to k k elé se k et.
— P ers z e h ogy n em lá to d ő ket — m oro gta s ö té te n F re d . — O ly an h ely en
van nak , a m it n em s z o ktu nk m uto gatn i t á rs a sá g ban .
— V is z o nt a s e p rű lo vag lá st e lé g f á jd alm assá t e sz ik …
— Fig yele m , já té k oso k! — cse n dült fe l A ngelin a han gja . A lá n y a
csa p atk ap itá n yi sz o báb ól lé p ett az ö ltö ző be. — T udom , h ogy a k örü lm én yek
nem é p p i d eális a k , d e m iv el e lk ép zelh ető , h ogy a M ard ek ár e lle n i s r o ssz i d őben
kell já ts z an unk, h asz n álju k k i a z a lk alm at, é s d olg ozzu k k i a s tr a té g iá t e rre a z

ese tr e . H arry , h a jó l em lé k sz em , an nak id ejé n , m ik or v ih arb an já ts z o ttu nk a
Hugra b ug e lle n , c sin áltá l v ala m it a s z em üveg ed del.
— A z H erm io ne m űve volt — ponto síto tt H arry . E lő vette a pálc ájá t,
meg koccin to tta v ele s z em üveg ét, é s í g y s z ó l: — L ep ere x !
— J ó l e sz , h a m in dnyája n a lk alm azzu k a b űbájt — m ondta A ngelin a. — H a
csa k a z a rc u nkat m eg tu dju k v éd en i a z e ső tő l, m ár a k kor is jo bban f o gunk lá tn i.
Na g yerü nk, m ondju k e g yütt… L ep ere x ! J ó l v an , i n dulá s k if e lé !
A csa p at ta g ja i vis sz ad ugtá k vará zsp álc áju kat ta lá rju k bels ő zse b éb e,
vállu kra v ete tté k a s e p rű t, é s A ngelin a n yom áb an k iv onulta k a z ö ltö ző ből.
A m ély s á rb an c u ppogó c ip ővel a p ály a k özep ére b ak ta tta k .
Lep ere x -b űbáj id e v ag y o da, a lá tá si v is z o nyok ré m ese k v olta k . G yors a n
alk onyodott, é s a z e ső s ű rű , s z ü rk e f ü ggönyt e re sz te tt a h oriz o nt e lé .
— S íp sz ó ra f e ls z állu nk! — k iá lto tta A ngelin a.
Harry sa ra t frö csk ölv e elr ú gta m ag át a ta la jtó l, és a sz élb en kis sé
im boly ogva a m ag asb a rö ppen t. F ogalm a s e m v olt, h ogyan fo gja ily en id őben
meg ta lá ln i a c ik esz t; a z e d zésh ez h asz n ált e g yetle n g urk ót is a lig lá tta — a z m ár
a m áso dik p erc b en m ajd nem f e jb e k ólin to tta — c sa k la jh árle n dülé sse l tu dott a z
uto ls ó p illa n atb an k ité rn i. A z ü gyes m uta tv án ynak sa jn os e g yetle n ta n úja se m
volt — m iv el a j á té k oso k n em l á ttá k e g ym ást a z e ső ben . A s z él m eg in t v ih aro ssá
erő sö dött, s H arry a je le n tő s tá v ols á g e lle n ére is h allo tta a tó h ullá m zó v iz éb e
csa p ódó e ső cse p pek z ajá t.
Angelin a k özel e g yórá s sz en ved és u tá n v ég re fe la d ta a z e le m ek kel v ív ott
kilá tá sta la n h arc o t, é s m ik or a z ö ltö ző be v ezette á zo tt, z ú goló dó já té k osa it, m ár
csa k fé lh an gosa n m erte m eg je g yezn i, hogy sz erin te az ed zés nem volt
hasz o nta la n . F re d é s G eo rg e k ülö nöse n i n gerü lte k v olta k . M in dkette n t e rp esz b en
já rta k , é s m in den lé p ésh ez fá jd alm asa n n yögte k e g yet. — N ek em n éh án y k i is
fa k ad t s ir á n kozo tt F re d .
— N ek em n em — fe le lte ö ssz e sz o ríto tt fo gak kal G eo rg e — d e lü kte tn ek ,
min t a f e n e… é s s z erin te m m eg i s n őtte k .
— A u! — j a jd ult f e l H arry .
Arc ára nyom ta a tö rü lk öző t, s ala tta össz esz o ríto tta a sz em ét kín já b an .
Meg in t bele h asíto tt a fá jd alo m a se b hely éb e — éle se b ben , m in t az elm últ
hete k ben b árm ik or.
— M i b aj? — k érd ezte t ö bb h an g i s .
Harry le ere sz te tte a tö rü lk öző t. C sa k h om ály osa n lá tta az ö ltö ző t m ag a
körü l, m ert n em v olt ra jta a s z em üveg e, d e a n nyit íg y is k i tu dott v en ni, h ogy
min den a rc f e lé f o rd ul.
— S em mi… — m oty ogta . — C sa k b ele k ap ta m a s z em em be.
Ronra azo nban vete tt eg y je le n tő sé g te lje s pilla n tá st, s m ik or a tö bbie k

köpen ybe burk oló zv a, m ély en az arc u kba húzo tt sü veg ben kis o rjá zta k az
öltö ző ből, R on h átr a m ara d t v ele .
— M i tö rté n t? — k érd ezte R on, m iu tá n a se re g hajtó A lic ia is eltű nt az
ajtó ban . — A s e b hely ed v olt?
Harry b ólin to tt.
— D e h át… — R on h om lo kát r á n co lv a a z a b la k hoz l é p ett, é s k ip is lo gott a z
eső be — m ost n em l e h et i tt a k özelü nkben . V ag y i g en ?!
— N em — m oty ogta H arry . V is sz aro sk ad t a z ö ltö ző pad ra , é s m eg dörz sö lte
hom lo kát. — V aló sz ín űle g m essz e já r. A zért fá jt a h om lo kom , m ert… m ert…
dühös.
Gép ie se n m ondta k i ezek et a sz av ak at, s m ag a is elc so dálk ozo tt ra jtu k:
min th a v ala k i m ás b esz élt v oln a h ely ette . U gyan ak kor t u dta , h ogy a m it m ondott,
ig az: V old em ort d ühös, b orz alm asa n d ühös. F ogalm a s e m v olt, h onnan tu dja , d e
tu dta .
— L átta d ő t? — k érd ezte ré m ülte n R on. — L áto m áso d v olt, v ag y v ala m i
ily esm i?
Harry m ozd ula tla n ul m ere d t m ag a e lé . V árta , h ogy e lm éje é s e m lé k ezete
kih ev erje a so kkoló fá jd alm at. Egym ásb a fo ly ó ala k ok, han gok zú gó
össz ev is sz asá g a…
— V ala m it n ag yon a k ar, é s a z n em t e lje sü l e lé g g yors a n … — v ála sz o lt.
Is m ét m eg le p ődött s a já t s z av ain , é s m eg in t é re zte , h ogy i g az a m it m ondott.
— D e h át… h onnan t u dod? — é rte tle n ked ett R on.
Harry m eg rá zta a fe jé t, és te n yeré t az arc ára sz o ríto tta . A nyom ástó l
káp rá zn i k ezd ett a s z em e. N em l á tta , c sa k é re zte , h ogy R on l e ü l m ellé a p ad ra , é s
ag gódva n ézi ő t.
— A m últk ori is u gyan ez v olt? — k érd ezte f o jto tt h an gon R on. — A m ik or
Um brid ge s z o bájá b an m eg fá jd ult a h om lo kod? T udodki a k kor i s d ühös v olt?
Harry a f e jé t r á zta .
— H át a k kor?
Harry m eg pró bálta fe lid ézn i azt a je le n ete t. Rán ézett U m brid ge-re …
meg fá jd ult a se b hely e… és fu rc sa érz ése tá m ad t a gyom ra ala tt… m in th a
csu klo tt v oln a… Ö rü lt… — a k kor a zért n em jö tt rá e rre , m ert k özb en ré m ese n
ére zte m ag át…
— V old em ort l e g utó bb ö rü lt — f e le lte R onnak . — N ag yon ö rü lt v ala m in ek .
Azt g ondolta , h ogy v ala m i jó f o g tö rté n ni. É s m ie lő tt v is sz ajö ttü nk a R oxfo rtb a,
az u to ls ó e ste — v is sz ag ondolt r á , h ogyan f á jd ult m eg a s e b hely e a G rim mau ld
té ri h ázb an — a k kor i s d ühöngött.
Fele m elte a f e jé t, é s r á n ézett R onra , a k i t á to tt s z ájja l b ám ulta ő t.
— M eg pály ázh ato d T re la w ney á llá sá t, b ará to m .

— E z n em j ó slá s.
— V aló ban nem . Tudod, m it csin áls z ? — R on han gjá b an fé le le m mel
veg yes á m ula t c se n dült. — O lv aso l T udodki g ondola ta ib an !
— N em , n em — rá zta a fe jé t H arry . — E zek c sa k a z é rz elm ei. Id őnkén t
meg érz em , m ily en h an gula tb an v an . D um ble d ore s z erin t t a v aly i s v ala m i i ly esm i
tö rté n t. A zt m ondta , az hat rá m , ha V old em ort a közele m ben van , vag y ha
fe llá n gol b en ne a g yűlö le t. H át m ost m ár a zt i s é rz em , a m ik or ö rü l.
Néh án y m áso dperc ig m in dkette n h allg atta k . A z e ső s z ap orá n k opogott a z
öltö ző t e te jé n .
— E l k én e m ondan od v ala k in ek — s z ó la lt m eg v ég ül R on.
— A m últk or e lm ondta m S ir iu sn ak .
— H át m ondd e l n ek i e zt i s !
— H ogyan ? — m oro gta b ossz ú sa n H arry . — U m brid ge f ig yeli a b ag ly okat
meg a t ü zet i s .
— A kkor s z ó lj D um ble d ore -n ak !
— M ondom , h ogy ő ú gyis tu dja — u ta síto tta el az ö tle te t H arry , azzal
fe lá llt, é s a v állá ra k an yaríto tta k öpen yét. R on is fe lö ltö zö tt, s k özb en tű nődve
nézte H arry t.
— H id d e l, D um ble d ore -t é rd ek eln é e z a d olo g — j e g yezte m eg .
Harry v álla t v ont.
— G yere , m en jü nk. M ég g yak oro ln unk k ell a n ém ító b űbájt.
Kis ie tte k a s ta d io nból, é s b otla d ozv a, c sú sz k álv a e lin dulta k f e lf e lé a f ü ves,
sá rte n gerré v álto zo tt d om bold alo n. Ú tk özb en n em e se tt tö bb s z ó k öztü k. H arry
azo n tö pre n gett, v ajo n m i le h et az, am it V old em ort an nyir a ak ar, s am i n em
tö rté n ik m eg e lé g g yors a n .
Van nak oly an te rv ei, am ely ek et fe ltű nés nélk ül, eg yed ül is m eg tu d
való síta n i… O ly asm i, am it csa k lo pássa l sz ere zh et m eg … Egy fe g yverre
gondolo k. O ly an fe g yverre , am i le g utó bb nem volt a bir to káb an . — H arry
hossz ú i d ő ó ta m ost e lő sz ö r g ondolk ozo tt e l a zo n, a m it a G rim mau ld t é ri h ázb an
hallo tt. A z e lm últ h ete k ben a r o xfo rti e se m én yek k ötö tté k le m in den f ig yelm ét:
Um brid ge-d zse l v ív ott c sa tá ja , a m in is z té riu m ö vön a lu li h úzása i… D e m ost ú jr a
esz éb e ju to tta k S ir iu s s z av ai, é s e ltö pre n gett ra jtu k. V old em ort d ühe é rth ető , h a
még m in dig n em s ik erü lt m eg sz ere zn ie , a m it a k art. T alá n a R en d m eg hiú síto tta a
te rv eit? M eg ak ad ály oztá k , h ogy rá te g ye a k ezét a tito kzato s fe g yverre ? D e h ol
le h et a z a f e g yver? K i ő rz i?
— M im bulu s m im belto nia — sz ó la lt m eg R on. H arry fe lo csú dott m ély
tö pre n gésé b ől, é s g yors a n b em ász o tt a p ortr é ly ukon.
A je le k s z erin t H erm io ne k orá n le fe k üdt: C sá m pás m ag án yosa n h ev ert e g y
karo ssz ék ben , s a k an dalló e lő tti a sz ta lo n c sin osn ak m ég m in dig n em m ondható ,

kötö tt m an ósa p kák s o ra k ozta k . H arry ö rü lt, h ogy n in cs o tt a l á n y. Í g y n em k elle tt
se újr a besz éln ie fá jó s se b hely érő l, se újr a m eg hallg atn ia a ta n ácso t, hogy
fo rd uljo n D um ble d ore -h oz. R on, n yugta la n p illa n tá sa ib ól íté lv e, m ég m in dig
nem té rt nap ir e n dre a dolo g fö lö tt, ezért Harry gyors a n elő vette
bájita lta n könyveit. H ozzálá to tt, h ogy b efe je zze d olg ozatá t, d e c sa k te tte tte , h ogy
a m unkára k oncen tr á l: m ik or R on s z ó lt, h ogy f e lm eg y le fe k üdni, m ég m in dig a z
els ő m ondatn ál t a rto tt.
Eljö tt és elm últ az éjf é l, s H arry v álto zatla n ul a k alá n fű , a le sty án és a
cic k afa rk f e lh asz n álá sá ró l s z ó ló b ek ezd ést o lv asta ú jr a m eg ú jr a .
— E zen növén yek kiv áltk ép pen alk alm aso k az ag ynak gyulla sz tá sá ra ,
en nek o kán g yak orta h asz n álta tn ak a z e lm ét m eg bom la sz tó v ag y z av aro ssá té v ő
fő zete k ben , m ik oro n a b űbájo s v ág ya n em m ás, m in t fo rró fe jű sé g et k elte n i s
meg gondola tla n sá g ot… — o lv asta a r é g i- ré g i s z ö veg et.
…Herm io ne a zt m ondta , S ir iu s m eg gondola tla n le tt, m ió ta b e v an z árv a a
Grim mau ld t é ri h ázb a…
…kiv áltk ép pen a lk alm aso k a z a g ynak g yulla sz tá sá ra , e n nek o kán g yak orta
hasz n álta tn ak …
De a R eg geli P ró fé ta a zt ír n á, a g ygyulla d ása v an , h a h ír é t v en nék , h ogy
tu dja , m it é re z V old em ort…
…az e lm ét m eg bom la sz tó v ag y z av aro ssá t é v ő f ő zete k ben …
…ig en , z av aro s e z a z e g ész . M ié rt t u dja , m it é re z V old em ort?
Mi k öti ö ssz e k ette jü ket? M i e z a fu rc sa k ap cso la t, a m it D um ble d ore se
tu dott i g azán m eg m ag yará zn i?
…mik oro n a b űbájo s v ág ya n em m ás…
…nin cs m ás v ág ya, c sa k a lu dni e g y k ic sit…
…min t f o rró fe jű sé g et k elte n i…
…jó m ele g é s k én yelm es e z a k aro ssz ék . A e ső d obol a z a b la k on, C sá m pás
doro m bol, a k an dalló ban p atto g a t ű z…
A k önyv k ic sú sz o tt H arry k ezéb ől, é s to m pa p uff a n ássa l a k an dalló e lő tti
sz ő nyeg re e se tt. H arry f e je o ld alr a b ille n t…
Meg in t e g y a b la k ta la n f o ly osó n s é tá lt. A c sö ndet c sa k lé p ése ik v is sz h an gzó
zaja tö rte m eg . Ahogy közele d ett az ajtó hoz, sz ív e eg yre sz ap orá b ban
dobogott… h a k i t u dná n yitn i… h a b elé p het r a jta …
Kin yújto tta a k ezét… u jja i c sa k c en tim éte re k re v olta k a z a jtó tó l…
— H arry P otte r, u ra m !
Harry f e lr ia d t á lm áb ól. A k lu bhely is é g ben m ár e g yetle n g yerty a é g ett, a tű z
is c sa k p is lá k olt, d e a h om ály ban m ozg ott v ala m i.
Harry i je d te n k ih úzta m ag át.
— K i a z?

— D obby e lh ozta a b ag ly odat, u ra m ! — f e le lte e g y s ip ító h an g.
Harry a han g fo rrá sa fe lé pis lo gott. A kan dalló elő tti asz ta ln ál ott állt
Dobby, a h ázim an ó. N ag y, h eg yes fü le i k özö tt e g ész sa p kah eg y to rn yosu lt —
rá n ézésre az ö ssz es k ötö tt fe jf e d ő ra jta v olt, am it H erm io ne a h ete k so rá n a
klu bhely is é g ben h ag yott. E gym ásra h úzv a v is e lte ő ket — ú gyhogy a fe je v ag y
eg y m éte rre l hossz ab bnak tű nt — s a le g fe ls ő sa p ka te te jé n ott üld ögélt a
derű se n h uhogó, s z em lá to m ást g yógyult H ed vig .
— D obby ö nkén t je le n tk ezett, h ogy v is sz ah ozza H arry P otte r b ag ly át —
mag yará zta csillo gó sz em mel a m an ó. — S uette -P ollts p ro fe ssz o r azt ü zen i,
ura m , h ogy a m ad ár t e lje se n e g ész sé g es.
Azzal mély en meg hajo lt, úgyhogy ceru zasz erű orra a kopott
kan dalló sz ő nyeg et s ú ro lta . H ed vig m élta tla n kodó h uhogássa l le rö ppen t a b ille n ő
sa p kato ro nyró l, é s á ts z állt H arry s z ék én ek k arfá já ra .
— K ösz ö nöm , D obby.
Harry m eg cir ó gatta b ag ly át, s k özb en p is lo gva i g yek ezett m eg sz ab ad uln i a z
álo m beli a jtó k elle m etle n e m lé k étő l. M ik or v ala m en nyir e k itis z tu lt a f e je , j o bban
sz em ügyre v ette D obbyt, é s lá tta , h ogy a m an ó a s a p kák on k ív ül jó p ár s á la t é s
sz ám ta la n z o knit is v is e l. E z u tó bbia k tó l a lá b fe je a rá n yta la n ul n ag ynak tű nt a
te sté h ez k ép est.
— Ö hm … n ála d v an a z ö ssz es h olm i, a m it H erm io ne k ite tt?
— N em , u ra m , n em — fe le lte v id ám an a m an ó. — D obby a d ott b elő lü k
Win kynek i s .
— T én yle g , h ogy v an W in ky? — k érd ezte H arry .
Dobby le sü tö tte te n is z la b da m ére tű , z ö ld s z em eit, s a fü le i is le k onyulta k
kis sé .
— W in ky m ég m in dig so kat is z ik , u ra m — v ála sz o lta sz o m orú an . — É s
még m in dig n em a k ar r u hát. A hogy a tö bbi h ázim an ó s e . E gyik ük s e a k ar m ár a
Grif f e n dél- to ro nyban ta k aríta n i, a z e ld ugott s a p kák m eg z o knik m ia tt. S érté sn ek
érz ik , h ogy ru hák at tu km áln ak rá ju k. D obby e g yed ül v ég ez itt m in den m unkát,
ura m , d e n em b án ja , m ert m in dig r e m éli, h ogy ta lá lk ozik H arry P otte rre l, é s m a
éjje l t e lje sü lt i s a v ág ya! — Ú jr a m eg hajo lt, a ztá n f é lé n ken p is lo gva f o ly ta tta : —
De D obby ú gy l á tja , H arry P otte rn ek n in cs j ó k ed ve. M oty ogtá l á lm odban , u ra m .
Harry P otte r t a lá n r o ssz at á lm odott?
— N em é rd ek es — f e le lte á sítv a H arry , é s m eg dörz sö lte a s z em ét.
— V olt m ár r o ssz ab b á lm om i s .
A m an ó n éh án y m áso dperc ig fü rk ész v e n ézett rá ó riá si sz em év el, aztá n
le ló gatta a f ü lé t, é s n ag yon k om oly an í g y s z ó lt:
— D obby azt k ív án ja , b ár se g íth etn e H arry P otte re n , m ert H arry P otte r
fe ls z ab ad íto tta D obbyt, é s D obby a zó ta n ag yon b old og.

Harry e lm oso ly odott.
— N em t u dsz s e g íte n i r a jta m , D obby, d e a zért k ösz ö nöm .
Leh ajo lt, f e lv ette a s z ő nyeg rő l a b ájita lta n könyvet, é s a rra g ondolt, h ogy a
dolg ozat b efe je zésé t m ost m ár m ásn ap ra h ag yja .
Ahogy b ecsu kta a k önyvet, a p is lá k oló tű z m eg vilá g íto tta k ézfe jé t, s r a jta a
vék ony, f e h ér f o rra d áso kat — a z U m brid ge-n él v ég zett b ünte tő m unka e m lé k ét…
— V árj csa k , D obby! — sz ó lt tű nődve. — M ég is c sa k te h etn él érte m
vala m it.
A m an ó a rc a f e ld erü lt.
— M ondd, h ogy m it, u ra m , m ondd!
— K elle n e e g y o ly an h ely , a h ol h usz o nnyolc e m ber tito kban g yak oro lh atja
a s ö té t v ará zsla to k k iv éd ésé t. E gy o ly an h ely , a h ol n em t a lá l m eg m in ket s e n ki…
— H arry e rő se n m eg m ark olta a k önyvet, a m itő l m ég j o bban k ir a jz o ló dta k k ezén
a f o rra d áso k — … a l e g kev ésb é U m brid ge p ro fe ssz o r.
Arra sz ám íto tt, h ogy D obby e lk om oro dik , le ló gatja a fü lé t, é s a zt fe le li,
hogy n em tu d se g íte n i, v ag y h ogy m ajd k örü ln éz, d e n em h is z i, h ogy ta lá l
meg fe le lő h ely et. E zzel s z em ben a z tö rté n t, h ogy a m an ó u gro tt e g yet, v id ám an
meg le n gette a f ü lé t, é s ö ssz ecsa p ta k ezeit.
— D obby tu dja a le g jo bb h ely et, u ra m ! — sip íto tta b old ogan . — D obby
hallo tt r ó la a t ö bbi h ázim an ótó l, m ik or a R oxfo rtb a j ö tt! J ö ssz é s M ész S zo bán ak
hív já k , v ag y m ás n év en a S zü ksé g S zo bája .
— M ié rt e z a n ev e? — k érd ezte k ív án csia n H arry .
— M ert o ly an s z o ba — f e le lte n ag y k om oly an D obby — a m ib e c sa k a k kor
tu dunk b elé p ni, h a ig azán sz ü ksé g ünk v an rá . E gysz er a h ely én v an , m ásk or
nin cs o tt, d e h a m eg je le n ik , m in dig az v an b en ne am ir e a k ere sg élő nek ép p
sz ü ksé g e v an . D obby is h asz n álta m ár, u ra m . — A m an ó le h alk íto tta h an gjá t, é s
bűntu dato sa n p is lo gott. — M ik or W in ky e g ysz er n ag yon ré sz eg v olt, D obby a
Szü ksé g s z o bájá b an r e jte tte e l ő t. V olt o tt v ajs ö rre v aló g yógysz er m eg e g y s z ép ,
man ónak v aló á g y, a m in W in ky k ia lu dhatta a m ám orá t… é s D obby tu dja , h ogy
eg ysz er F ric s ú r i s t a lá lt o tt t is z tító sz ere k et, m ik or k if o gyott a k ész le tb ől, u ra m …
— É s ha ép p vécét kere s az em ber — sz ó lt közb e H arry , fe lid ézv e a
tö rté n ete t, a m it D um ble d ore m esé lt a z e lő ző ta n év ben a k ará cso nyi b álo n —
ak kor a S zü ksé g S zo bája m eg te lik é jje lie d én yek kel?
— B iz to sa n , ura m — bólin to tt D obby. — C so dála to s sz o ba az, H arry
fe lje b b c sú sz o tt a s z ék en .
— H án yan t u dnak r ó la ? — k érd ezte .
— N ag yon k ev ese n , u ra m . A le g tö bben c sa k b eté v ed nek , m ik or s z ü ksé g ük
van rá , d e a ztá n s o ha tö bbet n em ta lá ljá k m eg , m ert n em tu djá k , h ogy m in dig
kész en á ll, s c sa k a rra v ár, h ogy s e g íts é g ül h ív já k .

— E z n ag yon jó l h an gzik — m ondta iz g ato tta n H arry . — M ik or tu dnád
meg m uta tn i, h ol v an ?
— B árm ik or, u ra m ! — fe le lte a m an ó, H arry ö rö m én fe lle lk esü lv e. — H a
kív án od, a k ár m ost a zo nnal!
Harry erő s kís é rté st érz ett, hogy nyom ban a cso dás sz o báh oz sie sse n .
Felá llt, é s m ár i n dult v oln a a l á th ata tla n ná t é v ő k öpen yéért, m ik or e g y h an g, a m i
nag yon h aso nlíto tt H erm io nééra , a fü lé b e v ág ta : m eg gondola tla n v ag y. É s h át
való ban : k éső re j á rt, k im erü lt v olt, é s a P ito nnak í r a n dó d olg ozato t s e f e je zte b e.
— I n káb b m ajd m ásk or, D obby — f e le lte k is sé k ed vesz eg ette n , v is sz aü lt a
sz ék be. — Ez nag yon fo nto s dolo g, re n dese n m eg kell te rv ezn i, neh ogy
els z ú rja k v ala m it. N em t u dnád i n káb b e lm ondan i, p onto sa n h ol v an e z a S zü ksé g
Szo bája , é s h ogyan l e h et e lju tn i o da?
* * *
A sz él v ad ul té p ked te a h áro m jó b ará t ta lá rjá t, m ik or a sa ra t d ag asz tv a
átk elte k a zö ld sé g esk erte n dupla gyógynövén yta n órá ra m en et. A z órá n alig
érte tte k v ala m it B im ba p ro fe ssz o r m ag yará zatá b ól, o ly an h an gosa n v erte a z e ső
az üveg ház te te jé t. A délu tá n i le g en dás lé n yek gondozása órá t a park ból
áth ely ezté k e g y s z ab ad f ö ld sz in ti ta n te re m be, s a k vid dic sc sa p at ta g ja in ak n ag y
meg könnyeb bülé sé re A ngelin a az eb éd nél b eje le n te tte , h ogy az azn ap i ed zés
elm ara d .
— H ely es — f e le lte h alk an H arry a l á n ynak — u gyan is t a lá lta m e g y h ely et,
ah ol m eg ta rth atju k a z e ls ő ö nvéd elm i fo gla lk ozás E ste n yolc k or ta lá lk ozu nk a
hete d ik en , a n nál a g obelin nél, a m in A tr o llo k B ad ar B arn ab ást v erik . É rte síts d
Katie -t é s A lic iá t, j ó ?
Angelin át k is sé m eg hökken te tte a h ír , d e a zért m eg íg érte , h ogy s z ó l a k ét
lá n ynak . H arry is m ét a k olb ássz al és k ru m plip üré v el m eg ra k ott tá n yérja fö lé
hajo lt. M ik or ú jr a fe lp illa n to tt, h ogy ig yon e g y k orty tö kle v et, é sz re v ette , h ogy
Herm io ne h om lo krá n co lv a n ézi ő t.
— M i v an ? — k érd ezte t e le s z ájja l.
— S em mi… c sa k a rra g ondolta m , h ogy é n n em b íz n ék D obby ö tle te ib en .
Egysz er a f é l k aro d ö ssz es c so ntjá t e lv esz te tte d m ia tta , n em e m lé k sz el?
— E z a sz o ba n em D obby fe jé b ől p atta n t k i. D um ble d ore is is m eri —
mesé lt r ó la a k ará cso nyi b álo n.
Herm io ne a rc a f e ld erü lt.

— D um ble d ore m esé lt r ó la n ek ed ?
— E m líte tte — f e le lte v állv onogatv a H arry .
— A kkor j ó — b ólin to tt H erm io ne, s t ö bb f e n nta rtá st n em f o galm azo tt m eg
a t e rv vel s z em ben .
A n ap t o váb bi r é sz e j a v aré sz t a zzal t e lt, h ogy H arry ék m eg kere sté k a l is tá ra
fe lir a tk ozo tt e m bere k et, é s sz ó lta k n ek ik a z e sti ta lá lk ozó ró l. C ho C han got é s
bará tn őjé t G in ny ta lá lta m eg e lő bb — e n nek H arry n em ö rü lt a n nyir a , a n nak
vis z o nt an nak ig en , h ogy a v acso ra v ég ére m in d a h usz o nöt em bert sik erü lt
érte síte n iü k.
Fél n yolc k or H arry , R on é s H erm io ne e lh ag yta a G rif f e n dél k lu bhely is é g ét
— H arry e g y b iz o nyos ré g i p erg am en nel a k ezéb en . M in t ö tö dév ese k , k ile n c
órá ig a f o ly osó kon ta rtó zk odhatta k , m ost m ég is n yugta la n ul n ézelő dve in dulta k
célju k f e lé .
A h ete d ik e m ele tr e v ezető lé p cső te te jé re é rv e H arry e g ysz erre m eg állt. —
Egy p illa n at — sz ó lt, é s le k uporo dott. K ite ríte tte a ré g i p erg am en t a le g fe ls ő
lé p cső fo kra , m eg érin te tte pálc ájá v al, és ezt m oty ogta : — E sk üsz ö m , hogy
ro ssz b an s á n tik álo k!
Erre a z ü re s p erg am en en k ir a jz o ló dott a R oxfo rt k ülö nle g es t é rk ép e. N év vel
ellá to tt ap ró , fe k ete , mozg ó pötty ök je lö lté k ra jta külö nböző em bere k
ta rtó zk odási h ely ét.
— F ric s a m áso dik on v an — je le n te tte a té rk ép f ö lé h ajo lv a H arry . — M rs .
Norris p ed ig a n eg yed ik en .
— É s U m brid ge? — k érd ezte a g gódva H erm io ne.
— A s z o bájá b an — m uta tta H arry . — J ó l v an , m eh etü nk.
Elin dulta k a f o ly osó n, s h am aro sa n m eg ta lá ltá k a h ely et, a m it D obby le ír t:
eg y üre s fa ls z ak asz t azzal a jó kora fa lik árp itta l sz em ben , am in a tr o llo kat
bale tto zn i t a n ító B ad ar B arn ab ás m eg pró bálta tá sa it ö rö kíte tté k m eg .
— J ó l v an — s z ó lt h alk an H arry . A z e g yik m oly rá g ta tr o ll a jö vev én yek et
ész re v év e fe lf ü ggesz te tte a b otc sin álta b ale tt- ta n ár k ita rtó p üfö lé sé t. — D obby
azt m ondta , m en jü nk e l h áro m sz o r e z e lő tt a fa l e lő tt, s k özb en k oncen tr á lju nk
arra , a m ir e s z ü ksé g ünk v an .
Íg y is te tte k . A z ü re s fa ls z ak asz t e g yik v ég én e g y a b la k , a m ásik on e g y
em berm ag assá g ú v áza h atá ro lta ; e zek k özö tt já rk álta k fe l- a lá . R on ö ssz eh úzo tt
sz em mel k oncen tr á lt, H erm io ne fo ly am ato sa n m oty ogott v ala m it, H arry ö kölb e
sz o ríto tta a k ezét, é s l e sz eg te a f e jé t.
Kell e g y h ely , a h ol g yak oro lh atju k a h arc o t, g ondolta . G yak oro ln unk k ell
vala h ol… a h ol n em t a lá ln ak m eg m in ket…
— H arry ! — s z ó la lt m eg a h arm ad ik f o rd uló u tá n H erm io ne.
A fa lb an g yönyörű , m ív es a jtó je le n t m eg . R on k is sé ta rtó zk odóan b ám ult

rá , H arry e lle n ben h ab ozás n élk ül m eg fo gta a r é zk ilin cse t, k in yito tta a z a jtó t, é s
bev ezette r a jta b ará ta it.
Fák ly ák kal m eg vilá g íto tt, tá g as te re m be érte k . A fa la k at könyvesp olc o k
sz eg ély ezté k , a p ad ló n — sz ék ek h ely ett — n ag y se ly em párn ák fe k üdte k , a
te re m tá v oli vég éb en ped ig eg y polc o s sz ek ré n yen külö nös műsz ere k
so ra k ozta k : g yan úsz k ópok, S ubro sa sz en zo ro k é s e g y m eg re p ed t m alíc ia m uta tó
tü kör — a z v ag y a n nak s z ak asz to tt m ása , a m it H arry e lő ző é v ben a z á l- M ord on
sz o bájá b an l á to tt.
— E zek jó l jö nnek m ajd , m ik or a káb ító átk ot gyak oro lju k — sz ó lt
örv en dezv e R on, é s l á b áv al m eg bökte a z e g yik s e ly em párn át.
— É s n ézzéte k e zt a s o k k önyvet! — le lk en dezett H erm io ne, v ég ig fu tta tv a
ujja it a n ag y, b őrk öté sű k öte te k g erin cén . —
Az a la p á tk o k é s e lle n va rá zsa ik
ko m pen diu m a… A fe kete m ágia m eg sze líd íté se … A v a rá zsló ö nvéd elm e…
N ah át!
— S ugárz ó a rc cal n ézett k örü l.
Úgy tű nt, hogy a tö bb sz áz könyv vég le g elo sz la tta H erm io ne m in den
kéte ly ét. — E z c so dála to s, H arry ! I tt m in den m eg van , a m ir e s z ü ksé g ünk l e h et!
Azzal le v ette a p olc ró l
Az á rtá so kró l á rta tla nokn ak
c ím ű k öte te t, le ü lt a z
eg yik p árn ára , é s o lv asn i k ezd ett.
Halk an k opogta tta k a z a jtó n. H arry o dafo rd ult: G in ny, N ev ille , L av en der,
Parv ati é s D ean l é p te k a t e re m be.
— T yűha! — á lm élk odott D ean . — M if é le h ely e z?
Harry b ele k ezd ett a m ag yará zatb a, d e m ie lő tt a v ég ére é rt v oln a, to váb bi
em bere k é rk ezte k , é s e lö lr ő l k elle tt k ezd en ie . N yolc ó ra k or m ár m in den p árn án
ült v ala k i. H arry a z a jtó hoz lé p ett, é s e lf o rd íto tta a k ulc so t. A z ár jó h an gosa n
katta n t — erre a zajr a m in den ki elh allg ato tt, és H arry re nézett. H erm io ne
meg je lö lte , h ol t a rt
Az á rtá so kró l á rta tla nokn ak
-b an , é s f é lr e te tte a k önyvet.
— H át s z ó val… — k ezd te k ic sit lá m palá zasa n H arry — e z v oln a a z a h ely ,
am it a g yak orlá sh oz t a lá ltu nk, é s h át… ú gy l á to m , n ek te k i s t e ts z ik .
— F an ta sz tik us! — m ondta C ho, s a t ö bbie k b ólo gatv a h ely ese lte k .
— H át e z f u ra ! — c só válta a f e jé t F re d . — E gysz er e lb újtu nk itt F ric s e lő l,
em lé k sz el, G eo rg e? D e a k kor c sa k e g y k is k am ra v olt.
— A zo k m ic so dák , H arry ? — kérd ezte D ean , a gyan úsz k ópok m eg a
malíc ia m uta tó f e lé b ökve.
— Á ls á g dete k to ro k — fe le lte H arry , és a p árn ák k özö tt a m űsz ere k hez
sé tá lt. — E lm éle tile g je lz ik , h a s ö té t v ará zsló v ag y e lle n sé g v an a k özelb en , d e
nem s z ab ad f e lté tle n ül m eg bíz n i b en nük, m ert m an ip ulá lh ató k.
Futó la g bele p illa n to tt a meg re p ed t malíc ia m uta tó ba — ab ban
fe lis m erh ete tle n á rn yala k ok m ozo gta k — a ztá n h áta t f o rd íto tt a t ü körn ek .
— G ondolk ozta m ra jta , hogy m iv el kelle n e kezd en ünk, és hát… —

Ész re v ett e g y m ag asb a e m elt k ezet. — T essé k , H erm io ne.
— V ezető t k elle n e v ála sz ta n unk — m ondta a l á n y.
— H arry a v ezető nk — je le n te tte k i C ho, s ú gy n ézett H erm io néra , m in t
eg y ü tő döttr e . H erm io ne a zo nban n em a d ta m eg m ag át i ly en k önnyen .
— R en dben , d e e zt r e n dese n m eg is k ell s z av azn unk — f o ly ta tta . — A ttó l
hatá ro zattá v álik , é s t e k in té ly t a d H arry nek . J e le n tk ezzen , a k i H arry re s z av az!
Min den ki f e lte tte a k ezét, m ég Z ach aria s S m ith i s , b ár ő n em t ú l m ag asra .
— Ö hm … k ösz ö nöm — m oty ogta e lp ir u lv a H arry . — A kkor h át… te ssé k ,
Herm io ne.
— S zerin te m n év is k elle n e a c so portn ak — m ondta v id ora n a lá n y, le s e
ere sz tv e a kezét. — A z erő síte n é az össz eta rtá st és a csa p ats z elle m et, nem
gondoljá to k? L eh etn én k U m brid ge-e lle n es L ig a? — k érd ezte r e m én yked ve.
— V ag y le g yünk M uly a a M ág ia ü gyi M in is z té riu m C so port — ja v aso lta
Fre d .
— In káb b oly an név kelle n e — sz ó lt H erm io ne, m ik özb en le sa jn áló
pilla n tá st v ete tt F re d re — a m it m áso k e lő tt is n yugodta n k im ondhatu nk, m ert
nem á ru lja e l, h ogy m it c sin álu nk.
— A kkor l e g yünk D efe n zív S zak kör — m ondta C ho. — V ag y c sa k r ö vid en
DS, é s a k kor s e n ki n em é rth eti, m ir ő l b esz élü nk.
— Ig en , a D S jó — sz ó lt G in ny. — D e a je le n té se D um ble d ore S ere g e
le g yen , h is z en a ttó l f é l a l e g jo bban a m in is z té riu m , n em ?
A j a v asla to t n ev eté s é s h ely eslő , e g yeté rtő m ora j f o gad ta .
— K i tá m ogatja a D S-t? — k érd ezte H erm io ne, é s fe lté rd elt a p árn ák ra ,
hogy m eg sz ám olja a k ezek et. — E z a t ö bbsé g — i n dítv án y e lf o gad va!
Herm io ne fe lá llt, a fa lh oz lé p ett, és kitű zte rá az alá ír á so kkal te li
perg am en t. A ztá n f e lír ta a l a p t e te jé re :
DUM BLE D ORE S E REG E
— J ó l v an — s z ó lt H arry , m iu tá n H erm io ne v is sz aü lt a h ely ére . — m ost
már m unkáh oz lá th atu nk, u gye? A rra g ondolta m , h ogy a c ap itu la tu ssz al k elle n e
kezd en ünk, tu djá to k, a le fe g yverz ő b űbáj. T udom , h ogy ala p vará zsla t, d e én
nag yon h asz n osn ak t a lá l…
— Ja j, n ee… ! — sz ó lt k özb e Z ach aria s S m ith . K arb a te tte a k ezét, és
elf in to ro dott. — Szerin te d a C ap itu la tu ssz al m eg tu dju k véd en i m ag unkat
Tudodkiv el s z em ben ?

— Hasz n álta m elle n e — fe le lte cse n dese n Harry . — Jú niu sb an
meg m en te tte a z é le te m et.
Sm ith n ém án h áp ogott. A t ö bbie k m eg s e p is sz en te k .
— D e h a a la cso nynak ta lá lo d a s z ín vonala t, n yugodta n e lm eh ets z — te tte
hozzá H arry .
Sm ith n em m ozd ult.
— Jó l van — fo ly ta tta H arry . E gy kic sit kis z ára d t a sz ája a sz ere p lé s
iz g alm átó l. — A kkor h át á llja to k f e l p áro kban , é s g yak oro lja to k.
Furc sa érz és v olt u ta sítá so kat ad ni, d e m ég fu rc sá b b v olt lá tn i, h ogy az
em bere k e n ged elm esk ed nek . M in den ki h ab ozás n élk ül fe lá llt, é s p árt k ere se tt
mag án ak . A m in t a z m eg jó so lh ató v olt, N ev ille m ara d t e g yed ül.
— Te m ajd vele m gyak oro ls z — sz ó lt oda nek i H arry , m ajd is m ét a
tá rs a sá g hoz f o rd ult. — R en dben , a k kor h áro m ra k ezd jé te k ! E gy, k ettő , h áro m !
A k övetk ező m áso dperc b en h usz o nnyolc sz ájb ól h an gzo tt e l v ará zsig e. A
te re m ben p álc ák r ö pködte k s z an asz ét, é s a c élt t é v esz te tt á tk ok n yom án k önyvek
bucsk ázta k le a p olc o kró l. H arry fü rg éb b v olt, m in t N ev ille , íg y a fiú p álc ája
fe lr e p ült a m ag asb a, sz ik rá t hán yva vis sz ap atta n t a m en nyezetr ő l, és eg y
könyvsz ek ré n y te te jé n la n dolt. H arry beg yűjtő bűbájja l m ag áh oz hív ta , és
vis sz aad ta N ev ille -n ek .
A t e re m ben k örü lp illa n tv a H arry m eg álla p íto tta , h ogy v aló ban c éls z erű v olt
az a la p okkal k ezd en i a g yak orlá st. N em e g y „ ta n ítv án ya” k im ondotta n ü gyetle n
volt: tö bben le fe g yverz és hely ett csu pán m eg lö kté k vag y ép p csa k sú ro ltá k
elle n fe lü ket b ág yad t b űbáju kkal.
— C ap itu la tu s! — k iá lto tta N ev ille , s H arry , a k it v ára tla n ul é rt a tá m ad ás,
ére zte , h ogy a p álc a k ir ö ppen a k ezéb ől.
— S ik erü lt! — u jjo ngott N ev ille . — É le te m ben e lő sz ö r… s ik erü lt!
— Ü gyes v ag y! — d ic sé rte m oso ly ogva H arry , s ú gy d öntö tt, e lte k in t a n nak
meg em líté sé tő l, h ogy ig azi p árb ajb an a z e lle n fé l v aló sz ín űle g n em h átta l é s n em
le ere sz te tt p álc áv al f o g á lln i. — F ig yelj; N ev ille , m ost e g y p ár p erc ig R onnal é s
Herm io név al g yak oro lj! É n k örü ljá ro k, m eg nézem , h ogy m eg y a t ö bbie k nek .
Elin dult a te re m k özep e fe lé . A z e ls ő e m ber, a k in m eg ak ad t a te k in te te ,
Zach aria s S m ith v olt. A fiú val ig en fu rc sa d olo g tö rté n t: A m ik or k in yito tta a
sz ájá t, h ogy k im ondja A nth ony G old ste in re a le fe g yverz ő b űbájt, a z ő k ezéb ől
rö ppen t k i a p álc a, é s A nth ony n em c sin ált s e m mit. H arry nek n em k elle tt s o káig
küzd en ie , h ogy m eg ta lá lja a re jté ly m eg old ásá t: F re d és G eo rg e eg y m éte rre
állta k S m ith tő l, é s f e lv áltv a a f iú h átá ra s z eg ezté k