Harry Potter ve Ateş Kadehi

Формат документа: pdf
Размер документа: 2.22 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Harry P otte r
ve
Ate ş K ad eh i
J. K . R ow lin g
2000

BİR İN Cİ B Ö LÜ M : R ID DLE E V İ
R id dle aile si o ev de o tu rm ay alı y ılla r o ld uğu h ald e, K üçü k H an gle to n k öyü
s a k in le ri o na h âlâ "R id dle E vi" d iy ord u. E v k öye h âk im b ir te p ed ey di, b azı
p en cere le ri ta h ta la rla k ap atılm ış tı, ç atıs ın dak i k ir e m itle r e k sik ti v e sa rm aşık la r
d iz g in le n em ez ş e k ild e c ep hesin i k ap la m ış tı. B ir v ak itle r g üzel b ir m alik ân ey m iş ,
ş im di d e k ilo m etr e le rc e m esa fe d ah ilin dek i e n b üyük v e h ey betli b in a o ld uğu
r a h atlık la s ö yle n eb ilir d i. N e v ar k i, R id dle E vi a rtık ru tu betliy di, te rk e d ilm iş ti
v e i ç in de k im se o tu rm uyord u.
K üçü k H an gle to n'l ıla rın hep si esk i ev in "ü rp ertic i" old uğu konusu nda fik ir
b ir liğ i iç in dey di. Y arım y üzy ıl ö nce o ra d a tu haf v e k ork unç b ir şe y o lm uştu ,
d ed ik odu konula rı azalın ca köyün yaşlı sa k in le rin in bugün de üzerin de
k onuşm ay ı se v dik le ri b ir şe y. H ik ây en in ü zerin de ö yle ço k k onuşu lm uş v e o
k ad ar ç o k y eri sü sle n ip p üsle n m iş ti k i, a rtık k im se g erç eğ in n e o ld uğunu p ek
k estir e m iy ord u. A ncak , h ik ây en in b ütü n ç eşitle m ele ri a y nı n okta d an b aşlıy ord u:
E lli y ıl ö nce, R id dle E vi'n in h âlâ b ak ım lı v e e tk ile y ic i o ld uğu g ünle rd e, g üzel b ir
y az sa b ah ı şa fa k sö kerk en b ir h iz m etç i o tu rm a o dasın a g ir m iş v e ü ç R id dle 'ı n
c ese tle riy le k arş ıla şm ış tı.
H iz m etç i ç ığ lık la r a ta ra k t e p e a şa ğ ı k öye k oşm uş v e h erk esi u yan dır m ış tı.
" G özle ri açık ord a öyle yatıy orla r! B uz gib i so ğuk! Ü stle rin de hâlâ ak şa m
y em eğ i k ılık la rı v ar!"
P olis ç ağ rıld ı. K üçü k H an gle to n, ş o kla k arış ık b ir m era k v e p ek s a k la n am ay an
b ir hey ecan la fık ır fık ır kay nıy ord u. K im se ken din e R id dle 'l a rın ark asın dan
a ğ la rm ış s ü sü v ere re k n efe sin i z iy an e tm ed i, ç ü nkü h iç s e v ilm ezle rd i. Y aşlı M r.
v e M rs . R id dle z en gin , z ü ppe v e k ab ay dıla r, y etiş k in o ğulla rı T om is e o nla rd an
d a bete rd i. K öylü le rin kafa sın ı kurc ala y an te k şe y, katilin kim old uğuydu.
S ağ lık lı g örü nen ü ç in sa n a y nı g eced e d oğal n ed en le rle p at d iy e d üşü p ö lm ezd i
y a c an ım .
K öyün m ey han esi A sılm ış A dam , o g ece m üth iş iş y ap tı; c in ay etle r h ak kın da
k onuşm ak iç in bütü n köy ora y a to pla n m ış tı. R id dle 'l a rın aşç ıs ı dra m atik bir
t a v ır la o rta la rın da b elir ip , b ir d en se ssiz le şe n m ey han e h alk ın a az ö nce F ra n k
B ry ce d iy e b ir a d am ın tu tu kla n dığ ın ı ila n e d in ce, ş ö m in ele rin in b aşın ı te rk e d ip
o ra y a g elm en in m ükâfa tın ı g örd üle r.

"F ra n k!" d iy e ç ığ lık a ttı b ir k aç k iş i. " O la m az!"
Fra n k B ry ce, R id dle 'l a rın b ah çıv an ıy dı. R id dle E vi'n in a ra zis in dek i y ık ık d ökük
kulü bed e y aşa rd ı. F ra n k s a v aşta n d öndüğünde b acağ ın ı b ükem iy ord u, k ala b alığ a
ve gürü ltü ye de ta h am mül ed em iy ord u. O gün bugün R id dle 'l a rın yan ın da
çalış ıy ord u.
Aşç ıy a i ç k i ı s m arla m ak v e b ir a z d ah a b ilg i a lm ak i ç in b ir t e la ştır p atla k v erd i.
Aşç ı, h ev esle d in le y en k öylü le re , d örd üncü se ris in den so nra , " H ep o nun tu haf
bir i o ld uğunu d üşü nm üştü m z ate n ," d ed i. "N e b ile y im , ö yle d ost c an lıs ı fa la n
değ ild i. Y an i, o na d eğ il b ir , b elk i y üz k ere k ah ve ik ra m ettim . B aşk ala rıy la
ta k ılm ak i s te m ezd i h iç ."
"İy i a m a," d ed i b ard ak i b ir k ad ın , " ç etin b ir s a v aşta n ç ık tı F ra n k. S ak in b ir h ay atı
se v iy or. H em b ir n ed en ..."
Aşç ı, " P ek i, b aşk a k im de a rk a k ap ı a n ah ta rı v ar, h a?" d iy e s o rd u, k ab a b ir s e sle .
"B en k en dim i b ild im b ile li b ah çıv an ın k ulü besin de y ed ek b ir a n ah ta r a sılıd ır !
Dün gece kim se kap ıy ı zo rla m am ış ! Pen cere le r kır ılm am ış ! Tek yap m ası
gere k en , h ep im iz u yurk en b üyük e v e s in sic e g ir m ek ti..."
Köylü le r b ir b ir le rin e k ara n lık b ak ış la r a ttıla r.
Bard ak i b ir a d am , " B en h ep o nun p is liğ in b ir i o ld uğunu d üşü nm üştü m a slın da,"
diy e h om urd an dı.
"B an a s o ra rs a n ız , s a v aş o nu b ir t u haf y ap tı," d ed i p atr o n.
Köşe d ek i h ey ecan lı b ir k ad ın , "B en zate n d em iş tim , h ay atta F ra n k'i n te rs in e
çatm ak i s te m em d iy e, d eğ il m i, D ot? " d iy e s o rd u.
Dot, hara re tle başın ı sa lla d ı. "H em en cecik kız ıy or. Hatır lıy oru m da, o
ço cu kken ..."
Erte si sa b ah , Küçü k Han gle to n'd a, Rid dle 'l a rı Fra n k Bry ce'ı n öld ürd üğü
konusu nda k im se n in e n u fa k ş ü phesi k alm am ış tı.
Am a k om şu B üyük H an gle to n k asa b asın dak i k ara n lık , p is v e k asv etli k ara k old a,
Fra n k te k ra r te k ra r, in atla m asu m old uğunu sö ylü yord u. Bir id dia sı da,
Rid dle 'l a rın ö ld üğü g ün e v in c iv arın da g örd üğü te k k iş in in b ir y ab an cı, siy ah
sa çlı v e so lg un, y en iy etm e b ir o ğla n o ld uğu y olu nday dı. K öyde b aşk a k im se
böyle b ir ç o cu k g örm em iş ti, p olis d e F ra n k'i n p ala v ra a ttığ ın dan h em en h em en
em in di.

Sonra , ta m d a iş le r F ra n k açıs ın dan ço k cid di b ir h al alm ış k en , R id dle 'l a rın
cese tle rin e i liş k in r a p or g eld i. B u r a p or h er ş e y i d eğ iş tir d i.
Polis bundan dah a tu haf bir ra p or görm em iş ti. B ir dokto r ek ib i cese tle ri
in cele m iş ve Rid dle 'l a rd an hiç b ir in in zeh ir le n m ed iğ i, bıç ak la n m ad ığ ı,
vuru lm ad ığ ı, b oğazla n m ad ığ ı, b oğulm ad ığ ı y a d a ( g öre b ild ik le ri k ad arıy la ) z ara r
görm ed iğ i so nucu na varm ış tı. A slın da (d iy e dev am ed iy ord u ra p or, şü phe
götü rm ez bir hay re t hav asıy la ), Rid dle 'l a rın hep sin in sa ğ lığ ı pek yerin de
görü nüyord u - y an i, ö lm üş o lm ala rı d ış ın da. D okto rla r (s a n ki ille d e c ese tle rd e
bir bozu klu k bulm ak is te rm iş gib i) her R id dle 'ı n yüzü nde bir deh şe t if a d esi
old uğundan s ö z e tm iş ti - a m a u m duğunu b ula m am ış o la n p olis in d ed iğ i g ib i, ü ç
kiş in in k ork utu la ra k ö ld ürü ld üğü n ere d e d uyulm uş k i?
Rid dle 'l a rın öld ürü ld üğü konusu nda hiç b ir kan ıt olm ad ığ ı iç in polis Fra n k'i
bır a k m ak zo ru nda kald ı. R id dle 'l a r, K üçü k H an gle to n kilis e sin in bah çesin e
göm üld ü, m ezarla rı d a b ir s ü re ilg i m erk ezi o lm ay ı s ü rd ürd ü. F ra n k B ry ce is e
herk esi şa şır ta ra k , üzerin de bir şü phe bulu tu yla , Rid dle Evi ara zis in dek i
kulü besin e d öndü.
Dot, A sılm ış A dam 'd a, " B an a g öre o nla rı o ö ld ürd ü," d ed i, " p olis in n e d ed iğ i d e
um ru m da b ile d eğ il. V e e ğ er b ir a z u ta n m ası v ars a b ura d an g id er, ç ü nkü o nun
yap tığ ın ı b ild iğ im iz i b iliy or."
Am a F ra n k g itm ed i. R id dle E vi'n de d ah a s o nra o tu ra n a ile n in d e, o ndan s o nra k i
aile n in d e b ah çele riy le ilg ile n di - n e v ar k i, ik i a ile d e u zu n s ü re k alm ad ı. Y en i
ev s a h ip le rin in b u y erin n ah oş b ir h av ası o ld uğunu s ö yle m ele ri b elk i k ıs m en d e
Fra n k y üzü nden di. İ ç in de o tu ra n k im se k alm ay ın ca, e v d e b ak ım sız b ir h al a ld ı.
*****
Rid dle E vi'n in ş u s ır a la r s a h ib i o la n z en gin a d am n e o ra d a o tu ru yor, n e d e e v den
fa y dala n ıy ord u. Köyde onun ev i "v erg i ned en iy le " elin de tu ttu ğunu
sö ylü yorla rd ı, a m a k im se n in b u n ed en le r h ak kın da n et b ir f ik ri y oktu . N e v ar k i,
zen gin ev sa h ib i bah çey le ilg ile n m esi iç in Fra n k'e para verm ey i sü rd ürd ü.
Yetm iş y ed in ci d oğum g ünü y ak ın o la n F ra n k sa ğ ır d ı, b ir b acağ ı tu tu ktu v e
bükülm üyord u, a m a iy i h av ad a o nu ta rh la r iç in de ç iç ek d ik erk en g öre b ilir d in iz .
Yab an i otla rı bastır m a yolu ndak i bütü n çab ala rın a ra ğ m en onla r her ta ra fı
sa rm ay a b aşla m ış o ls a la r b ile .
Üste lik F ra n k'i n m ücad ele e tm esi g ere k en te k şe y y ab an i o tla r d eğ ild i. K öyün

erk ek ç o cu kla rı, R id dle E vi'n in p en cere le rin den o na t a ş a tm ay ı h uy e d in m iş le rd i.
Fra n k'i n düzg ün tu tm ak iç in onca çab a harc ad ığ ı çim en le rin üzerin den
bis ik le tle riy le geçerle rd i. B ir ik i kere , sır f m acera ols u n diy e esk i ev e de
dalm ış la rd ı. Yaşlı Fra n k'i n ev e ve ara ziy e bağ lılığ ın ın nere d ey se sa p la n tı
dere cesin e v ard ığ ın dan h ab erd ard ıla r v e o nun so pasın ı sa lla y ıp çatla k se siy le
bağ ır a ra k to pal to pal b ah çed e k oştu rm ası o nla rı e ğ le n dir iy ord u. F ra n k'e g elin ce,
ço cu kla rın o nu, tıp kı a n ne b ab ala rıy la b üyükan ne v e b üyükbab ala rı g ib i, k atil
sa n dık la rın a v e b unun iç in o na iş k en ce e ttik le rin e in an ıy ord u. B u y üzd en d e b ir
ağ usto s g ecesi u yan ıp e sk i e v de ç o k tu haf b ir şe y g örü nce, sa d ece ç o cu kla rın
onu c ezala n dır m ak i ç in y en i b ir y ol b uld ukla rın ı s a n dı, o k ad ar.
Fra n k'i s a k at b acağ ı u yan dır m ış tı; i le ri y aşın da o na e sk is in den ç o k d ah a f a zla a cı
verm ey e başla m ış tı. K alk tı, diz in dek i se rtle şm ey i gev şe tm ek iç in sıc ak su
to rb asın ı yen id en dold urm ay ı düşü nere k , to pal to pal m erd iv en den alt kata ,
mutf a ğ a in di. L av ab onun b aşın da d urm uş ç ay dan lığ ı d old uru rk en y ukarı, R id dle
Evi'n e b ak tı. Ü st k at p en cere le rin de ış ık la rın p arıld ad ığ ın ı g örd ü. F ra n k n ele r
olu p bittiğ in i hem en an la d ı. Ç ocu kla r yin e ev e dalm ış la rd ı, ış ık la rın yan ıp
sö nm esin e b ak ılır s a d a, y an gın ç ık arm ış la rd ı.
Fra n k'i n te le fo nu y oktu , z ate n o ls a d a R id dle 'l a rın ö lü m ü h ak kın da o nu s o rg uya
çek m ek ü zere iç eri ald ık la rın dan b eri p olis e h iç m i h iç g üven d uym uyord u.
Hem en ç ay dan lığ ı b ır a k tı, s a k at b acağ ın ın iz in v erd iğ in ce h ız la y ukarı ç ık tı. A z
so nra ta m te k m il g iy in m iş o la ra k m utf a ğ a d önm üş, k ap ın ın y an ın dak i k an cad a
asılı d ura n p aslı, e sk i b ir a n ah ta rı a lıy ord u. D uvara d ay alı b asto nunu k ap tı v e
ken din i g ecen in i ç in e a ttı.
Rid dle E vi'n in ö n k ap ıs ın da h iç z o rla n m ış g ib i b ir h al y oktu , p en cere le rin de d e.
Fra n k to palla y a to palla y a ev in ark a ta ra fın a gitti, sa rm aşık la rın nere d ey se
ta m am en g özd en s a k la d ığ ı b ir k ap ıy a v ard ı, e sk i a n ah ta rı ç ık ard ı, k ilid e s o ktu ,
kap ıy ı s e ssiz ce a çtı.
Mağ ara d an fa rk sız m utf a ğ a g ir d i. F ra n k y ılla rd ır b ura y a a d ım a tm am ış tı. A m a,
ço k k ara n lık o ld uğu h ald e, h ole g id en k ap ın ın n ere d e o ld uğunu b iliy ord u. E l
yord am ıy la ora y a yöneld i, buru n delik le ri çü rü m en in kokusu yla dolm uştu ,
yukarıd an a y ak se si y a d a in sa n se si d uyab ilm ek iç in k ula k la rın ı d ört a çm ış tı.
Hole u la ştı, ö n k ap ın ın ik i y an ın dak i b üyük, tir iz li p en cere le r s a y esin de b ura sı
bir a z d ah a a y dın lık tı. T aşla r ü zerin de b ir ik m iş to zla rın a y ak la rıy la b asto nunun
se sin i b astır m asın a ş ü kre d ere k m erd iv en i ç ık m ay a k oyuld u.
Fra n k sa h an lık ta sa ğ a d öndü v e d av ets iz m is a fir le rin n ere d e o ld uğunu h em en
görd ü. K orid oru n s o nunda b ir k ap ı a ra lık d uru yord u, a ra lık ta n g ele n titr e k ış ık

kara d öşe m ed e a ltın r e n gi u zu n b ir ş e rit o lu ştu ru yord u. F ra n k b asto nunu s ım sık ı
yak ala y ara k d ah a y ak ın a s o kuld u. G ir iş in b ir i k i m etr e ö te sin dey di v e o dan ın d ar
bir d ilim in i g öre b iliy ord u.
O a n da, ş ö m in ed ek i a te şin y ak ılm ış o ld uğunu f a rk e tti. B u o nu ş a şır ttı. H are k et
etm ey i k esti v e k ula k k ab arttı, ç ü nkü o dad a b ir e rk ek s e si k onuşu yord u. Ü rk ek
ve k ork m uş b ir h ali v ard ı.
"Ş iş e d e b ir a z d ah a v ar, L ord um , e ğ er h âlâ a çsa n ız ."
"D ah a s o nra ," d ed i ik in ci b ir s e s. B u d a b ir e rk ek s e siy di - a m a h em ş a şıla cak
kad ar tiz d i, h em d e a n i b ir b uzlu r ü zg âr e sin tis i k ad ar s o ğuktu . O s e ste k i b ir ş e y,
Fra n k'i n e n se sin dek i tü yle rin d ik en d ik en o lm asın a y ol a çtı. "B en i a te şe b ir a z
dah a y ak la ştır , K ılk uyru k."
Fra n k, d ah a i y i d uym ak i ç in , s a ğ k ula ğ ın ı k ap ıy a v erd i. S ert b ir y üzey e k onan b ir
şiş e n in tın gır tıs ı d uyuld u, s o nra d a d öşe m ed e s ü rü kle n en a ğ ır b ir k oltu ğun to k
sü rtü nm e se si. F ra n k'i n g özü ne, k oltu ğu y erin e ç ek en , sır tı k ap ıy a d önük u fa k
te fe k b ir a d am ç arp tı. U zu n, siy ah b ir p ele rin g iy m iş ti, b aşın ın a rk ası k ıs m en
keld i. S onra y en id en g özd en k ay bold u.
Soğuk s e s, " N ag in i n ere d e?" d ed i.
İlk s e s, te d ir g in b ir e d ay la , " B en ... b en b ilm iy oru m , L ord um ," d ed i. " E vi k eşfe
çık tı, s a n ır ım ..."
İk in ci se s, "Y atm ad an önce onu sa ğ m an gere k , K ılk uyru k," ded i. "G ece
besle n m ey e i h tiy acım o la cak . Y olc u lu k b en i ç o k y ord u."
Fra n k, k aşla rı çatık , d uyan k ula ğ ın ı k ap ıy a b ir a z d ah a y ak la ştır ıp b üyük b ir
dik katle d in le d i. Ö nce b ir d ura k la m a o ld u, so nra K ılk uyru k d en en a d am y in e
konuştu .
"L ord um , b ura d a n e k ad ar k ala cağ ım ız ı s o ra b ilir m iy im ?"
"B ir h afta ," d ed i s o ğuk s e s. " B elk i d ah a f a zla . B ura sı n is p ete n r a h at s a y ılır , p la n ı
da hen üz uygula m ay a koyam ay ız . Q uid ditc h D ünya K upası so na erm ed en
hare k ete g eçm ek b udala lık o lu r."
Fra n k y am ru y um ru p arm ağ ın ı k ula ğ ın a s o kara k iç in de d öndürd ü. K ir b ir ik m iş ti
herh ald e. " Q uid ditc h " d iy e b ir l a f d uym uştu k i, b öyle b ir l a f y oktu t a b ii.
"Q uid ditc h - D ünya K upası m ı, L ord um ?" d ed i K ılk uyru k. (F ra n k p arm ağ ın ı
dah a b ir g ay re tle k ula ğ ın a s o ktu .) " Ö zü r d ile rim a m a - a n la m ıy oru m - n iy e D ünya

Kupası b ite n e k ad ar b ek le m em iz g ere k iy or? "
"Ç ünkü, b udala , ş u a n da b üyücü le r d ünyan ın d ört b ir y an ın dan a k ın a k ın ü lk ey e
geliy or, üste lik S ih ir B ak an lığ ı'n ın bütü n iş g üzar göre v lile ri ora d a iş b aşın da
ola cak . S ır a d ış ı e tk in lik iş a re tle ri g özle y ecek , k im lik le ri k ontr o l e d ecek , so nra
bir dah a kontr o l ed ecek le r. M uggle 'l a r bir şe y fa rk etm esin diy e, kafa la rın ı
güven liğ e t a k m ış o la cak la r. B u y üzd en b ek liy oru z."
Fra n k kula ğ ın ı te m iz le m ey e çalış m ak ta n vazg eçti. "S ih ir Bak an lığ ı" ,
"B üyücü le r" ve "M uggle 'l a r" kelim ele rin i açık se çik duym uştu . B elli ki, bu
if a d ele rin h er b ir in in g iz li b ir a n la m ı v ard ı v e F ra n k ş if re li k onuşa n s a d ece i k i t ü r
in sa n b iliy ord u: C asu sla rla s u çlu la r. B asto nuna d ah a d a s ık ı s ık ı s a rıld ı v e d ah a
da d ik katle d in le d i.
Kılk uyru k a lç ak s e sle , " L ord H azre tle ri h âlâ k ara rlıla r d em ek ?" d iy e s o rd u.
"E lb ette k ara rlıy ım , K ılk uyru k." Ş im di s o ğuk s e ste b ir t e h dit h av ası v ard ı.
Kıs a b ir d ura k la m an ın ard ın dan K ılk uyru k y in e k onuştu . K elim ele r ağ zın dan
acele le ri varm ış ç asın a yuvarla n ara k çık ıy ord u, sa n ki cesa re tin i kay betm ed en
önce b unla rı s ö yle m ey e k en din i z o rlu yor g ib iy di.
"H arry P otte r o lm ad an d a y ap ıla b ilir , L ord um ."
Bir d ura k la m a d ah a, b u s e fe rk i d ah a u zu n v e s o nra -
İk in ci s e s y av aşç a, " H arry P otte r o lm ad an m ı? " d iy e s o lu du. " A nlıy oru m ...”
Kılk uyru k, s e si c ik le rc esin e tiz le şe re k , " L ord um , b unu o ğla n ı d üşü ndüğüm iç in
sö yle m iy oru m !" d ed i. " Ç ocu ğun b en im iç in h iç d eğ eri y ok, h em d e h iç ! S ad ece,
başk a b ir c ad ı y a d a b üyücü k ulla n acak o ls a k -h erh an gi b ir b üyücü - iş im iz o
kad ar k ola y la şır k i! S iz i k ıs a b ir sü re y aln ız b ır a k m am a iz in v ers e n iz -k ılık
değ iş tir m ed e ç o k b ecerik liy im dir , b ilir s in iz - ik i g üncü k y ete r, u ygun b ir iy le g eri
döneb ilir im - "
Soğuk s e s y av aşç a, " B aşk a b ir b üyücü k ulla n ab ilir im ," d ed i, " b u d oğru ..."
Kılk uyru k, "L ord um , m an tık lı b ir şe y b u," d ed i, ta m am en ra h atla m ış g ib iy di.
"H arry P otte r'ı y ak ala m ak ö yle z o r o la cak k i, ö yle i y i k oru nuyor k i - "
"V e s e n d e g id ip o nun y erin e b aşk a b ir in i b ulm ak i ç in g önüllü o lu yors u n d em ek ?
Mera k e d iy oru m , b ak ... B elk i d e b an a b ak m a iş i s e n in iç in ç o k y oru cu b ir h al
ald ı, h a, K ılk uyru k? B u p la n ı b ır a k m a ö neris i, acab a sa d ece b en i te rk etm e
yolu nda b ir ç ab a o la b ilir m i? "

"L ord um ! B en ... b en s iz i b ır a k m ak i s te m iy oru m , h em d e h iç - "
İk in ci s e s, " B an a y ala n s ö yle m e!" d iy e t ıs la d ı. " B en h er ş e y i a n la rım , K ılk uyru k!
Ban a döndüğüne piş m an sın . Sen i tik sin dir iy oru m . B an a bak ın ca ir k ild iğ in i
görü yoru m , b an a d okununca t itr e d iğ in i h is se d iy oru m ..."
"H ay ır ! L ord H azre tle ri'n e b ağ lılığ ım ..."
"S en in b ağ lılığ ın ö dle k lik te n b aşk a b ir ş e y d eğ il. G id ecek b aşk a y erin o ls a ş im di
bura d a o lm azd ın . B en s e n siz n asıl h ay atta k alır ım , b ir k aç s a atte b ir b esle n m em
gere k ir k en ? N ag in i'y i k im s a ğ acak ?"
"A m a ç o k d ah a g üçlü g örü nüyors u nuz, L ord um - "
"Y ala n cı," d iy e s o lu du ik in ci s e s. " D ah a g üçlü d eğ ilim v e b ir k aç g ün b ile y aln ız
kals a m , se n in becerik siz bak ım ın la yen id en ed in diğ im bir neb ze sa ğ lığ ı da
yitir e b ilir im . S us!"
Anla şılm az la fla r ed en K ılk uyru k derh al su stu . Fra n k bir k aç dak ik a ate şin
çıtır d am asın dan b aşk a b ir ş e y d uym ad ı. S onra ik in ci a d am tıs la m ay ı a n dır a n b ir
fıs ıltıy la y en id en k onuştu .
"Ç ocu ğu k ulla n m ak iç in n ed en le rim v ar - k i z ate n s a n a a çık la m ış tım . B aşk a h iç
kim se y i d e k ulla n acak d eğ ilim . O n ü ç y ıl b ek le d im . B ir k aç a y d ah a f a rk e tm ez.
Çocu ğu kuşa ta n koru m ay a gelin ce, pla n ım ın etk ili ola cağ ın a in an ıy oru m .
Gere k li o la n te k ş e y, s e n in b ir a z d ah a c esa re t g öste rm en , K ılk uyru k - k en din de
bula cağ ın b ir c esa re t, ta b ii L ord V old em ort'u n g azab ın ı b ütü n g ücü yle h is se tm ek
is te m iy ors a n - "
Kılk uyru k, " L ord um , s ö yle m em g ere k en b ir ş e y v ar!" d ed i, a rtık s e sin de p an ik
his se d iliy ord u. "Y olc u lu ğum uz boyunca pla n ı kafa m dan geçir d im - L ord um ,
Berth a Jo rk in s'i n orta d an kay bolm asın ın dik katle ri çek m esi yak ın dır ve eğ er
dev am e d ers e k , e ğ er l a n etle rs e m - "
"E ğer m i? " d iy e fıs ıld ad ı ik in ci se s. "E ğer, h a? P la n ı u ygula rs a n , K ılk uyru k,
Bak an lık bir in in dah a orta d an kay bold uğunu asla öğre n em ez. Sessiz ce ve
sız la n m ad an yap acak sın . K eşk e ben yap ab ils e y dim , am a bu duru m da... G el,
Kılk uyru k, b ir en gelin d ah a o rta d an k alk m ası b iz e H arry P otte r'a g id en y olu
açacak . S an a te k b aşın a y ap d em iy oru m . O v ak te k ad ar s a d ık h iz m etk ârım y in e
biz e k atılm ış o la cak - "
"B en de sa d ık bir hiz m etk ârım ," ded i K ılk uyru k, se sin de belli belir s iz bir
küsk ünlü kle .

"K ılk uyru k, k afa sı ç alış a n b ir in e ih tiy acım v ar, s a d ak ati h iç s a rs ılm am ış b ir in e.
Ve n e y azık k i, s e n b u ş a rtla rın i k is in e d e u ym uyors u n."
"S iz i b uld um ," d ed i K ılk uyru k, b u se fe r se si g erç ek te n k üsk ündü. " S iz i b ula n
ben im . S iz e B erth a J o rk in s'i g etir d im ."
İk in ci a d am , s e sin de e ğ le n diğ in i b elli e d en b ir to nla , " B u d oğru ," d ed i. " S en den
bek le m ed iğ im bir zek â pır ıltıs ı, K ılk uyru k - yin e de, doğru yu sö yle m ek
gere k ir s e , o nu y ak ala d ığ ın da n e k ad ar iş e y ara y acağ ın ın f a rk ın da d eğ ild in , d eğ il
mi? "
"B en ... b en y ara rlı o la b ilir d iy e d üşü nm üştü m , L ord um - "
İk in ci s e s y in e, " Y ala n cı," d ed i, s e sin dek i z alim e ğ le n m e if a d esi ş im di ç o k d ah a
belir g in di. "A ncak , verd iğ i bilg ile r pah a biç ilm ez cin ste n di, bunu in kâr
etm iy oru m . Bunla r olm asa pla n ım ız ı kura m azd ım . Bunun iç in ödülü nü
ala cak sın , K ılk uyru k. B en im ad ım a önem li bir göre v i yerin e getir m en e iz in
vere ceğ im , m üritle rim den ço ğunun yap m ak iç in sa ğ elle rin i vere ceğ i bir
göre v..."
"S a-s a h i m i, L ord um ? N e - ? " K ılk uyru k y en id en d eh şe te k ap ılm ış g ib iy di.
"A h, K ılk uyru k, s ü rp riz in ta d ın ı k açır m am ı is te m ezsin , d eğ il m i? S en in r o lü n e n
so nla ra d oğru ... A m a sa n a sö z v eriy oru m , se n d e e n a z B erth a Jo rk in s k ad ar
yara rlı o lm a ş e re fin e e riş e cek sin ."
"S iz ... s iz ..." K ılk uyru k'u n s e si b ir d en k ula ğ a b oğuk g elm ey e b aşla m ış tı, s a n ki
ağ zı f e n a h ald e k uru m uş g ib i. " S iz ... b en i d e... ö ld üre cek m is in iz ?"
Soğuk se s ip ek si bir tın ıy la , "K ılk uyru k, Kılk uyru k," ded i, "se n i ned en
öld üre y im ki? B erth a'y ı öld ürd üm , çü nkü öld ürm ek zo ru nday dım . B en onu
so rg uya çek tik te n so nra iş e y ara r h ali k alm am ış tı, açık çası b eş p ara etm ezd i.
Zate n ta tild e sa n a ra stla d ığ ı hab eriy le Bak an lık 'a dönse y di tu haf so ru la r
so ru la cak tı. Sih ir B ak an lığ ı cad ıla rı, ölm üş olm ası gere k en büyücü le re yol
ken arın dak i h an la rd a r a stla y am azd ı..."
Kılk uyru k ö yle a lç ak s e sle b ir ş e y le r m ır ıld an dı k i, F ra n k d uyam ad ı, a m a o nun
sö yle d ik le ri ik in ci a d am ı g üld ürd ü - k onuşm ası k ad ar s o ğuk, ta m am en k ey if s iz
bir k ah kah ay dı b u.
"H afız asın ı m ı d eğ iş tir e b ilir d ik ? A m a H afız a B üyüle ri, b en im o nu s o rg ula rk en
de k an ıtla d ığ ım g ib i, g üçlü b ir b üyücü ta ra fın dan b ozu la b ilir. O ndan k opard ığ ım
bilg ile rd en y ara rla n m am ak h afız asın a h ak are t o lu rd u, K ılk uyru k."

Dış a rıd a, korid ord a Fra n k bir d en , basto nuna sım sık ı sa rıla n elin in te rd en
kay gan la ştığ ın ı fa rk e tti. S oğuk s e sli a d am b ir k ad ın ı ö ld ürm üştü . B undan , h iç
piş m an lık d uym ad an - e ğ le n ere k s ö z e d iy ord u. T eh lik eliy di - b ir d eli. V e b aşk a
cin ay etle r d e p la n lıy ord u - ş u ç o cu k, H arry P otte r, h er k im se - t e h lik ed ey di -
Fra n k n e y ap m ası g rre k tiğ in i b iliy ord u. P olis e g id ile cek se e ğ er, v ak it b u v ak itti.
Usu lc a e v den d ış a rı ç ık acak , k öydek i te le fo n k ulü besin e g id ecek ti... A m a s o ğuk
se s yen id en konuşm ay a başla m ış tı ve Fra n k, ora cık ta donm uş gib i, kula k
kesile re k , k ala k ald ı.
"B ir la n et d ah a... H ogw arts 't a k i s a d ık h iz m etk ârım ... H arry P otte r b en im s a y ılır ,
Kılk uyru k. K ara r v erild i. A rtık ta rtış m ak y ok. A m a s u s... N ag in i'y i d uyuyoru m
sa n ır ım ..."
Ve ik in ci a d am ın se si d eğ iş ti. F ra n k'i n d ah a ö nce h iç d uym ad ığ ı tü rd en se sle r
çık arm ay a b aşla d ı. T ıs lıy or v e s o lu k a lm ad an tü kürü yord u. F ra n k o nun b ir tü r
kriz g eçir d iğ in i y a d a n öbete t u tu ld uğunu s a n dı.
Ve s o nra a rk asın da, k ara n lık k orid ord a b ir h are k et d uydu. B ak m ak iç in d önünce
de k en din i k ork udan f e lç o lm uş b uld u.
Kara n lık k orid oru n d öşe m esin de b ir ş e y o na d oğru k ay arc asın a g eliy ord u, b u ş e y
ate şte n k ay nak la n an ış ık ş e rid in e y ak la şın ca, F ra n k k ork uyla titr e y ere k , b unun
en az dört m etr e lik dev asa bir yıla n old uğunu fa rk etti. D eh şe t iç in dek i,
donak alm ış F ra n k, y ıla n ın k ıv rıla n b ed en i y erd ek i k alın to z ta b ak asın da g en iş ,
kav is li b ir y ol ç iz ere k g ittik çe d ah a y ak ın a g elir k en , o na b ak ak ald ı - n e y ap acak tı
şim di? T ek k açış y olu , ik i a d am ın o tu rm uş c in ay et k um pasla rı k urd uğu o dad an
geçiy ord u. Ö te y an dan , o ld uğu y erd e k alır s a y ıla n m utla k a o nu ö ld ürü rd ü.
Ne v ar k i, o d ah a b ir k ara ra v ara m ad an y ıla n y an ın a g elm iş ti b ile , a z s o nra d a
in an ılm az bir şe k ild e, m uciz ev i bir şe k ild e yan ın dan geçip gitti. K ap ın ın
ard ın dak i so ğuk se sin tü kürm e, fıs ıld am a se sle rin e d oğru g id iy ord u v e b ir k aç
sa n iy e iç in de elm as dese n li kuyru ğunun ucu ara lık ta n geçip gözd en
kay bolm uştu .
Fra n k'i n aln ı te r iç in de k alm ış tı, b asto nun sa p ın ı tu ta n eli titr iy ord u. O dan ın
iç in de s o ğuk s e s t ıs la m ay ı s ü rd ürü yord u. F ra n k'i n a k lın a t u haf, i m kân sız b ir f ik ir
geld i... B u a d am y ıla n la rla k onuşa b iliy ord u.
Fra n k nele r olu p bittiğ in i an la m am ış tı. S ıc ak su to rb asıy la bir lik te yen id en
yata ğ ın da olm ay ı hay atta her şe y den ço k is tiy ord u. Soru n şu ki, bacak la rı
kım ıld am ay a yan aşm ıy ord u. Ora d a titr e y ere k ve ken din e hâk im olm ay a

çalış a ra k d uru rk en , s o ğuk s e s b ir d en n orm al k onuşm ay a d öndü y in e.
"N ag in i'n in i lg in ç h ab erle ri v ar, K ılk uyru k."
"G e-g erç ek te n m i, L ord um ?"
"G erç ek te n , e v et," d ed i s e s. " N ag in i d iy or k i, b u o dan ın h em en d ış ın da d urm uş,
konuştu kla rım ız ı k elim esi k elim esin e d in le y en y aşlı b ir M uggle v ar."
Fra n k s a k la n m a fır s a tı b ula m ad ı. A yak s e sle ri d uyuld u, s o nra d a o dan ın k ap ıs ı
ard ın a k ad ar a çıld ı.
Kıs a boylu , sa çla rı kır la şm ış ve hafif ç e dökülm üş, siv ri buru nlu ve küçü k,
su la n m ış g özle ri o la n b ir ad am F ra n k'i n ö nünde d urd u. Y üzü nde şa şk ın lık la
kork u a ra sı b ir i f a d e v ard ı.
"O nu i ç eri d av et e t, K ılk uyru k. N ezak et k ura lla rın ı m ı u nuttu n?"
Soğuk s e s a te şin ö nündek i ç o k e sk id en k alm a k oltu kta n g eliy ord u, a m a F ra n k
konuşa n kiş iy i görm üyord u Y ıla n a gelin ce... ev cil bir köpeğ in kork unç bir
ta k lid i g ib i, k üflü ş ö m in e h alıs ın a k ıv rılm ış tı.
Kılk uyru k e liy le F ra n k'e iç eri g ir m esin i iş a re t e tti. F ra n k, ç o k s a rs ılm ış o lm ak la
bir lik te , b asto nuna d ah a d a s ık ı s a rıld ı v e e şiğ i a k sa y ara k g eçti.
Odad ak i te k ış ık kay nağ ı ate şti. D uvarla ra uzu n, örü m cek m is a li gölg ele r
gönderiy ord u. F ra n k k oltu ğun a rk a ta ra fın a b ak tı. İ ç in dek i a d am h iz m etk ârın dan
da u fa k t e fe k o ls a g ere k ti, ç ü nkü b aşın ın a rk ası g örü nm üyord u.
Soğuk s e s, " H er ş e y i d uydun m u, M uggle ?" d ed i.
Fra n k m ey dan o kuyara k , "B an a n e d iy ors u n ö yle ?" d iy e so rd u. A rtık o dan ın
iç in e gir d iğ i ve hare k ete geçm e vak ti geld iğ i iç in , ken din i dah a cesu r
his se d iy ord u. S av aşta d a h ep b öyle o lm uştu .
Ses s a k in s a k in , " S an a M uggle d iy oru m ," d ed i. " B üyücü d eğ ils in d em ek ."
Fra n k, se sin in titr e m esi dah a da azala ra k , "B üyücü yle ney i kaste ttiğ in i
bilm iy oru m ," d ed i. " B ütü n b ild iğ im şu : B u g ece p olis i ilg ile n dir m ey e y ete cek
kad ar şe y duydum , ev et, öyle . Cin ay et iş le m iş sin iz ve başk a cin ay etle r
pla n lıy ors u nuz! V e şu k ad arın ı d a sö yle y ey im ," d iy e ek le d i, an i b ir ilh am la ,
"k arım b ura d a o ld uğum u b iliy or v e e ğ er g eri d önm ezse m - "
Soğuk s e s y av aşç a, " K arın y ok," d ed i. " B ura d a o ld uğunu k im se b ilm iy or. B ura y a
geld iğ in i k im se y e s ö yle m ed in . L ord V old em ort'a y ala n s ö yle m e, M uggle , ç ü nkü

o b ilir... h er ş e y i b ilir..."
Fra n k, "Ö yle m i? " d ed i k ab a b ir se sle . "L ord , d em ek ? E h, siz i p ek d e n azik
bulm uyoru m , Lord um . Dönüp ad am gib i yüzü m e bak sa n ız a, niy e
bak m ıy ors u nuz?"
Soğuk se s, "A m a ben ad am değ ilim , M uggle ," ded i, se si şim di ale v in
çıtır tıs ın dan zar zo r d uyulu yord u. "B en ad am dan ço k, ço k ö te y im . Y in e d e...
ned en o lm asın ? Y üzü m ü s a n a d öneceğ im ... K ılk uyru k, k oltu ğum u ç ev ir."
Hiz m etk ârd an b ir i n ilti y ükse ld i.
"B en i d uydun, K ılk uyru k."
Ufa k te fe k a d am y av aş y av aş, e fe n dis in e v e y ıla n ın u zan dığ ı şö m in e h alıs ın a
yak la şm ak ta n sa başk a her şe y i yap m ay ı te rc ih ed erm iş gib i, öne yürü yüp
koltu ğu çev ir m ey e koyuld u. Y ıla n çir k in , üçg en başın ı kald ır d ı, koltu ğun
bacak la rı h alıs ın a ç arp ın ca d a h afif ç e t ıs la d ı.
Artık k oltu k F ra n k'e b ak ıy ord u. F ra n k k oltu kta n ey in o tu rd uğunu g örd ü. B asto nu
bir ta k ır tıy la y ere d üştü . A ğzın ı açtı, b ir çığ lık k oyverd i. Ö yle y ükse k se sle
bağ ır ıy ord u k i, k oltu kta k i ş e y in a sa sın ı k ald ır ır k en n ele r d ed iğ in i a sla d uyam ad ı.
Yeşil b ir ış ık p arla d ı, b ir h ış ır tı d uyuld u v e F ra n k B ry ce y ere y ığ ıld ı. D ah a
döşe m ey i b oyla m ad an ö lm üştü .
Üç y üz k ilo m etr e u zak ta , H arry P otte r a d lı ç o cu k s ıç ra y ara k u yan dı.

İK İN Cİ B Ö LÜ M : Y A RA İ Z İ
H arry yata ğ ın da sır tü stü yatm ış hız lı hız lı so lu yord u, sa n ki koşu p da so lu k
s o lu ğa kalm ış tı. Ç ok can lı bir rü ya görm üş, elle rin i yüzü ne bastır m ış hald e
u yan m ış tı. A ln ın dak i ş im şe k b iç im in de y ara iz i, b ir is i a z ö nce te n in e k ız g ın b ir
t e l b astır m ış g ib i a le v a le v y an ıy ord u.
D oğru ld u, b ir eli h âlâ aln ın day ken , d iğ eriy le k ara n lık ta , k om odin in ü zerin de
d ura n gözlü ğüne uzan dı. Gözlü ğü ta k ın ca, pen cere n in dış ın dak i so kak
l a m basın ın p erd ele rd en s ü zü le n s o lg un, p uslu tu ru ncu ış ığ ıy la a y dın la n an y ata k
o dası n etle şti.
H arry parm ak la rın ı yen id en yara iz in e götü rd ü. H âlâ acıy ord u. Yan ın dak i
l a m bay ı y ak tı, y ata k ta n m ah m ur m ah m ur k alk tı, o day ı g eçti, g ard ır o bunu a çıp
k ap ıs ın ın iç in dek i a y nay a b ir g öz a ttı. O n d ört y aşın da z ay ıf b ir o ğla n d a o na
b ak tı. K arış ık , s iy ah s a çla rın ın a ltın dak i p arla k y eşil g özle rin de ş a şk ın b ir if a d e
v ard ı. Y an sım asın dak i şim şe k biç im li yara iz in i dah a yak ın dan in cele d i. İz
n orm al g örü nüyord u, a m a y in e d e a cıy ord u.
H arry u yan m ad an ö nce g örd üğü r ü yay ı h atır la m ay a ç alış tı. Ö yle g erç ek g elm iş ti
k i... Tan ıd ığ ı ik i kiş iy le ta n ım ad ığ ı bir kiş i vard ı... T üm dik katin i to pla d ı,
k aşla rın ı ç ata ra k h atır la m ay a ç alış tı...
G özle rin in ö nüne k ara n lık b ir o dan ın lo ş g örü ntü sü g eld i... Ş öm in en in ö nündek i
h alın ın ü stü nde b ir y ıla n v ard ı.... P ete r a d lı, la k ab ı K ılk uyru k o la n u fa k te fe k b ir
a d am ... so ğuk, tiz b ir se s... L ord V old em ort'u n se si. D üşü ncesi b ile H arry 'n in
k en din i m id esin de b ir b uz k alıb ı v arm ış g ib i h is se tm esin e y etiy ord u.
G özle rin i sım sık ı y um ara k V old em ort'u n n ey e b en zed iğ in i h atır la m ay a ç alış tı,
a m a n afile ... H arry 'n in b ütü n b ild iğ i, V old em ort'u n k oltu ğunun b ir a ra d öndüğü
v e o nun, y an i H arry 'n in , o ra d a n e o tu rd uğunu g örd üğüydü. K ork udan k asılıp
k alm ış , b u k asılm a d a o nu u yan dır m ış tı... Y oksa o nu u yan dır a n , y ara iz in in a cıs ı
m ıy dı?
H em o y aşlı a d am k im di? Ç ünkü y aşlı b ir a d am v ard ı, o ra sı k esin . H arry o nun
y ere d üşü şü nü g örm üştü . H er ş e y b ir b ir in e k arış ıy ord u. E lle rin i y üzü ne k ap ad ı,
y ata k o dasın ın g örü ntü sü nü silik le ştir e re k o lo ş ış ık lı o dan ın re sm in i z ih nin de
t u tm ay a g ay re t e tti. A m a b unun, a v cu nun iç in de su tu tm ay a ç alış m ak ta n fa rk ı
y oktu . H arry ay rın tıla rı zih nin de tu tm ay a çalış tık ça, onla r da çab ucak ak ıp

gid iy orla rd ı... V old em ort ve K ılk uyru k öld ürd ükle ri bir in den sö z ed iy orla rd ı,
am a H arry a d ın ı h atır la y am ıy ord u... v e b aşk a b ir is in i ö ld ürm ey i p la n lıy orla rd ı...
ken dis in i! ..
Harry elle rin i yüzü nden çek ti, gözle rin i açtı ve sa n ki ora d a sır a d ış ı bir şe y
görm ey i bek liy orm uş gib i yata k odasın a bak tı. A slın da bu odad ak i sır a d ış ı
şe y le rin sa y ıs ı şa şıla cak kad ar ço ktu . Yata ğ ın ay ak ucu nda, iç in de kazan ,
sü pürg e, k ara c ü ppe v e ç eşitli b üyü k ita p la rı o la n b üyük b ir ta h ta s a n dık , k ap ağ ı
açık d uru yord u. M asa sın ın ü stü nde, k ar r e n gi b ay kuşu H ed w ig 'i n g en ellik le i ç in e
tü ned iğ i b üyük, b oş k afe ste n a rta k ala n y ere p arş ö m en r u lo la rı y ay ılm ış tı. Y erd e,
yata ğ ın ın y an ın da a çık b ir k ita p v ard ı. H arry ö ncek i g ece u ykuya d alm ad an ö nce
onu o kuyord u. K ita p ta k i b ütü n r e sim le r h are k et e d iy ord u. P arla k t u ru ncu c ü ppeli
ad am la r, s ü pürg ele rin ü zerin de u çu p k ır m ız ı b ir to pu b ir b ir le rin e a ta ra k , ş im şe k
gib i b ir g örü nüp b ir k ay bolu yorla rd ı.
Harry g id ip k ita b ı y erd en a ld ı v e b üyücü le rd en b ir in in to pu 1 5 m etr e d en y ükse k
bir çem berin iç in den geçir e re k m üth iş bir gol atm asın ı iz le d i. S onra kita b ı
çarp ara k k ap attı. D ünyan ın e n iy i sp oru sa y dığ ı Q uid ditc h b ile şu a n da a k lın ı
çele m ezd i. “ C an non'l a rla U çm ak ”ı k om odin in ü stü ne k oydu, p en cere y e g itti v e
aşa ğ ıd ak i s o kağ ı g özd en g eçir m ek i ç in p erd ey i a çtı.
Bir cu m arte si sa b ah ın ın erk en sa atle rin de sa y gın b ir b an liy ö so kağ ın ın n asıl
görü nm esi b ek le n ir s e , P riv et D riv e d a a y nen ö yle y di. B ütü n p erd ele r ö rtü lü ydü.
Harry 'n in k ara n lık ta g öre b ild iğ i k ad arıy la ç ev re d e te k b ir c an lı v arlık y oktu , b ir
ked i b ile .
Buna ra ğ m en ... buna ra ğ m en ... Harry huzu rs u zca yata ğ a dönüp otu rd u,
parm ağ ın ı y en id en y ara iz in e g ötü rd ü. O nu r a h ats ız e d en ş e y, a cı d eğ ild i. H arry
acıy a ve yara la ra yab an cı sa y ılm azd ı. Bir se fe rin de sa ğ kolu nun bütü n
kem ik le rin i k ay betm iş v e b ir g eced e y en id en ç ık m ala rın a ıs tır a p la k atla n m ış tı.
Aynı kol ço k geçm ed en zeh ir li ve 35 sa n tim uzu nlu ğunda bir yıla n diş i
ta ra fın dan d elin m iş ti. D ah a g eçen y ıl d a, h av ad a u çan b ir s ü pürg ed ey ken , o n b eş
metr e y ükse k lik te n d üşm üştü . T uhaf k azala ra v e y ara la n m ala ra alış ık tı. E ğer
Hogw arts Cad ılık ve Büyücü lü k O kulu 'n a dev am ed iy ors a n ız ve bela la rı
üstü nüze ç ek m e k onusu nda h ünerliy se n iz , b u k açın ılm az b ir d uru m du z ate n .
Hay ır , H arry 'y i ra h ats ız e d en ş e y, y ara sı b undan ö nce s o n k ez a cıd ığ ın da, b una
Vold em ort'u n y ak ın da o lu şu nun y ol a çm asıy dı... A m a V old em ort ş im di b ura d a
ola m azd ı y a... O nun P riv et D riv e'd a p usu ya y attığ ı f ik ri s a çm ay dı, b öyle b ir ş e y
im kân sız d ı.
Harry çev re sin i sa ra n se ssiz liğ i dah a dik katle din le d i. Y oksa bir m erd iv en

gıc ır tıs ı ya da bir pele rin hış ır tıs ı duym ay ı m ı bek liy ord u bir a z da? K uzen i
Dudle y 'n in y an o dad an m uazzam b ir h oru ltu k oyverd iğ in i d uyunca, y erin den
hafif ç e s ıç ra d ı.
Şöyle b ir s ilk ele n ip k afa sın ı to pla d ı. A pta llık e d iy ord u. E vde V ern on E niş te 's i,
Petu nia T ey ze's i v e D udle y 'd en b aşk a k im se y oktu . V e b esb elli h ep si, s ık ın tıs ız
ve a cıs ız r ü yala r g öre re k , h âlâ u yuyord u.
Harry , D urs le y 'l e ri en ço k u yudukla rı zam an se v iy ord u. U yan ık o ld ukla rın da
hiç b ir h ay ır la rın ı g örm em iş ti d e o ndan . V ern on E niş te , P etu nia T ey ze v e D udle y,
Harry 'n in hay atta k i te k ak ra b ala rıy dı. B üyünün her tü rü nden nefre t ed en ve
büyüyü küçü k göre n M uggle 'l a rd ı (b üyü dış ı in sa n la rd ı) onla r, yan i H arry
onla rın ev in de pis lik m uam ele si görü yord u. S on üç yıld ır H ogw arts 'a gid en
Harry 'n in u zu n s ü re e v den u zak k alış ın ı, h erk ese o nun S t. B ru tu s İfla h O lm az
Suçlu Ç ocu kla r G üven lik M erk ezi'n e g ittiğ in i sö yle y ere k açık la m ış la rd ı. Y aşı
küçü k bir büyücü ola ra k , H arry 'n in H ogw arts dış ın da büyü kulla n m ay a iz n i
olm ad ığ ın ın p ek âlâ fa rk ın day dıla r. Y in e d e e v de y olu nda g itm ey en h er ş e y iç in
onu su çla m a eğ ilim i göste riy orla rd ı. H arry onla ra asla sır la rın ı açam am ış ,
büyücü lü k dünyasın dak i hay atın a iliş k in herh an gi bir şe y an la ta m am ış tı.
Uyan dık la rın da o nla ra g id ip y ara iz in in a cıd ığ ın dan y a d a V old em ort'a iliş k in
kay gıla rın dan s ö z e tm ey i d üşü nm esi b ile g ülü nçtü .
Oysa Harry 'n in Durs le y 'l e rin ev in de yaşa m ay a başla m asın ın ned en i de
Vold em ort'd u. O o lm asa y dı, H arry 'n in aln ın da şim şe k b iç im in de b ir y ara iz i
olm ay acak tı. V old em ort olm asa y dı, H arry 'n in an nesiy le bab ası hâlâ hay atta
ola cak tı...
Yüzy ılın en g üçlü K ara n lık b üyücü sü , o n b ir y ıld ır sü re k li g üç k azan m ış b ir
büyücü o la n V old em ort'u n e v le rin e g elip a n nesiy le b ab asın ı ö ld ürd üğü o g ece,
Harry b ir y aşın day dı. V old em ort s o nra a sa sın ı H arry 'y e ç ev ir m iş ti. İ k tid ara e m in
ad ım la rla y ükse liş i s ır a sın da b ir ç o k y etiş k in c ad ın ın v e b üyücü nün iş in i b itir m iş
ola n la n eti u ygula m ış tı. V e, in an ılm az b ir şe y am a, la n et iş le m em iş ti. K üçü k
ço cu ğu ö ld üre ceğ in e, V old em ort'a g eri d önm üştü . H arry s a d ece a ln ın da ş im şe k
biç im in de bir kesik le hay atta kalm ış tı, Vold em ort is e can ın ı zar zo r
kurta ra b ilm iş ti. G üçle ri u çu p g id en , h ay atı n ere d ey se s ö nen V old em ort k açm ış tı.
Cad ıla rla b üyücü le rin g iz li to plu lu ğunun o nca sü re d ir y aşa d ığ ı d eh şe t o rta d an
kalk m ış , V old em ort'u n m üritle ri d ağ ılm ış v e H arry P otte r ü nlü o lm uştu .
On b ir in ci d oğum g ününde b ir b üyücü o ld uğunu ö ğre n m esi H arry iç in y ete rin ce
şa şır tıc ı olm uştu zate n . G iz li büyücü lü k dünyasın dak i herk esin onun ad ın ı
bilm esi is e , d ah a d a c an sık ıc ıy dı. H arry , H ogw arts 'a g ittiğ i z am an , h er y erd e

başla rın o na d öndüğünü v e fıs ıltıla rın o nu iz le d iğ in i g örm üştü . A m a a lış m ış tı
artık . B u y azın s o nunda H ogw arts 't a k i d örd üncü y ılın a b aşla y acak tı v e ş im did en ,
şa to ya g eri d önm ey i i p le ç ek iy ord u.
Am a o kula g itm esin e d ah a o n b eş g ün v ard ı. U m uts u zca y en id en o day a b ak ın dı
ve g özü te m muz s o nunda e n iy i ik i a rk ad aşın ın o na g önderm iş o ld ukla rı d oğum
günü te b rik le rin e ta k ıld ı. H arry o nla ra y azıp y ara iz in in a cıd ığ ın dan s ö z e ts e n e
derle rd i a cab a?
Bir d en H erm io ne G ra n ger'ı n t iz v e p an ik i ç in dek i s e si k afa sın ı d old urd u s a n ki.
"Y ara iz in m i a cıd ı? H arry , b u g erç ek te n c id di b ir ş e y... P ro fe sö r D um ble d ore 'a
yaz! B en d e g id ip S ık R astla n an S ih ir li H asta lık la r v e R ah ats ız lık la r'a b ak ay ım ...
Belk i o ra d a l a n ette n k alm a y ara i z le ri h ak kın da b ir ş e y le r v ard ır..."

Evet, H erm io ne'n in ta v siy esi b u o lu rd u: D osd oğru H ogw arts M üdürü 'n e g it v e
bu a ra d a d a b ir k ita b a d an ış . H arry p en cere d en m üre k keb i a n dır a n m av i- s iy ah
gökyüzü ne bak tı. Şu an da ona bir kita b ın yard ım ı dokunab ile ceğ in den
şü pheliy di. B ild iğ i k ad arıy la , V old em ort'u nki g ib i b ir la n ette n s a ğ k urtu la n te k
kiş i ken dis iy di. Bu yüzd en de, “S ık Rastla n an Sih ir li Hasta lık la r ve
Rah ats ız lık la r” d a b elir tile rin in b ir lis te sin i b ulm a ih tim ali ç o k z ay ıf tı. M üdüre
hab er v erm ey e g elin ce, D um ble d ore 'u n y az ta tilin de n ere y e g ittiğ i k onusu nda
Harry 'n in e n u fa k fik ri y oktu . B ir a n , u zu n, g üm üşi re n kte s a k alı, y erle re k ad ar
uzan an b üyücü c ü ppesi v e u cu s iv ri ş a p kasıy la D um ble d ore 'u b ir y erle rd ek i b ir
kum sa la u zan m ış , u zu n, e ğ ri b urn una g üneş lo sy onu sü re rk en g özü nün ö nüne
getir e re k h ay li k ey if le n di. A ncak , D um ble d ore h er n ere d ey se , H ed w ig 'i n o nu
bula b ile ceğ in den e m in di. H arry 'n in b ay kuşu ş im diy e k ad ar, a d re si o lm asa b ile ,
bir m ek tu bu y erin e u la ştır m ad a b aşa rıs ız lığ a u ğra m am ış tı. N e y azacak tı p ek i?
Sevg ili P ro fe sö r D um ble d ore ,
Siz i r a hats ız e ttiğ im i ç in ö zü r d ile rim , a m a b u s a bah y a ra
iz im a cıd ı.
Sayg ıla rım la ,
Harry P otte r.

Bu k elim ele r, d ah a k âğ ıd a b ile g eçir m ed en , o na a p ta lc a g eliy ord u.
O d a ö te k i e n iy i a rk ad aşı R on W easle y 'n in te p kis in i h ay al e tm ey e ç alış tı. B ir a n
so nra R on'u n k ız ıl s a çla rı, u zu n b uru nlu , ç illi y üzü ş a şk ın b ir if a d ey le H arry 'n in
önünde d uru yor g ib iy di.
"Y ara iz in m i acıd ı? A m a... am a K im -O ld uğunu-B ilir s in -S en şu an da se n in
yak ın ın da ola m az, değ il m i? Y an i... ols a bilir d in , değ il m i? Sen i yen id en
öld ürm ey e ç alış ır d ı, d eğ il m i? B ilm iy oru m , H arry , b elk i d e la n ette n k alm a y ara
iz le ri h ep b ir a z s a n cıy ord ur... B ab am a s o ra y ım ..."
Mr. W easle y, Sih ir Bak an lığ ı'n da M uggle Eşy ala rın ın Kötü ye Kulla n ım ı
Dair e si'n de ç alış a n , ta m a n la m ıy la y etk in b ir b üyücü ydü, a m a H arry 'n in b ild iğ i
kad arıy la la n etle r konusu nda özel bir uzm an lığ ı yoktu . H em H arry bütü n
Weasle y aile sin in , sır f ken dis i bir k aç dak ik a acı çek ti diy e dik en üstü nde
otu rm ası fik rin den hoşla n m ıy ord u. M rs . W easle y, Herm io ne'd en de bete r
yay gara k oparır d ı. R on'u n o n a ltı y aşın dak i ik iz a ğ ab ey le ri F re d v e G eo rg e is e ,
Harry 'n in d ay an m a g ücü nü y itir m ek te o ld uğunu d üşü neb ilir le rd i. W easle y 'l e r,
Harry 'n in d ünyad a e n s e v diğ i a ile y di. Ş u s ır a la rd a o nu e v le rin de k alm ay a d av et
ed ecek le rin i um uyord u (R on, Q uid ditc h D ünya K upası hak kın da bir şe y le r
sö yle m iş ti) v e y ara iz i h ak kın da e n diş e li s o ru la rla z iy are tin in ta d ın ın k açm asın ı
is te m iy ord u.
Harry y um ru kla rıy la a ln ın a m asa j y ap tı. A slın da is te d iğ i ( v e k en di k en din e itir a f
etm ey e n ere d ey se u ta n dığ ı) şe y - a n ne y a d a b ab a g ib i b ir şe y di. K en din i b ir
ap ta l g ib i h is se tm ed en a k ıl d an ış a b ile ceğ i y etiş k in b ir b üyücü , o nunla ilg ile n en
bir i, K ara b üyü d en ey im i o la n b ir i...
Ve s o nra ç ö zü m ü b ulu verd i. Ö yle b asit, ö yle a çık tı k i, b ulm asın ın b unca u zu n
sü rd üğüne i n an am ıy ord u - S ir iu s.
Harry y ata k ta zıp la y ıp d oğru ld u, b ir te la ş o dan ın ö bür ta ra fın a g itti v e y azı
masa sın a o tu rd u. B ir p arş ö m en ald ı, k arta l tü yü k ale m in i m üre k keb e b atır d ı,
“S ev gili S ir iu s” y azd ı, so nra d a d ura k sa d ı. H em m ese le y i e n iy i şe k ild e n asıl
if a d e ed eceğ in i düşü nüyor, hem de Sir iu s'u n nasıl olu p da hem en ak lın a
gelm ed iğ in e ş a şıy ord u. Ö te y an dan , a k lın a g elm em esi b elk i d e o k ad ar ş a şır tıc ı
sa y ılm azd ı - çü nkü Sir iu s'u n vaftiz bab ası old uğunu an cak ik i ay önce
öğre n m iş ti.
Sir iu s'u n o v ak te k ad ar H arry 'n in h ay atın ın ta m am en d ış ın da o lu şu nun b asit b ir
ned en i v ard ı - S ir iu s, A zk ab an 'd ay dı: K açtığ ın da o nu a ra m ak iç in H ogw arts 'a
gele n R uh E m ic i ad lı yara tık la rın , gözle ri görm ey en , ru h em en zeb an ile rin

muhafız lık e ttiğ i d eh şe t v eric i b üyücü h ap is h an esin de. O ysa S ir iu s m asu m du -
onun m ah kûm old uğu cin ay etle r, şim di herk esin ölm üş old uğuna in an dığ ı
Vold em ort d este k çis i K ılk uyru k ta ra fın dan iş le n m iş ti. N e v ar k i, H arry , R on v e
Herm io ne onun ölm ed iğ in i biliy orla rd ı; geçen yıl K ılk uyru k'l a karş ı karş ıy a
gelm iş le rd i, a m a a n la ttık la rın a b ir t e k P ro fe sö r D um ble d ore i n an m ış tı.
Sir iu s, ad ı te m iz le n ir te m iz le n m ez H arry 'y e k en di ev in de k alm asın ı ö nerd iğ i
iç in , H arry , harik ula d e bir sa at boyunca, nih ay et D urs le y 'l e rd en ay rıla cağ ın a
in an m ış tı. A m a b u fır s a t e lin den ç ek ilip a lın m ış tı - K ılk uyru k d ah a o nu S ih ir
Bak an lığ ı'n a g ötü rm ele ri n asip o lm ad an s ıv ış m ış , b u d uru m da S ir iu s d a c an ın ı
kurta rm ak iç in k açm ak z o ru nda k alm ış tı. H arry o nun Ş ah gag a a d lı b ir h ip ogrif e
bin ip k açm asın a y ard ım e tm iş ti. S ir iu s o g ün b u g ün k açak tı. H arry , K ılk uyru k
kaçm am ış o ls a sa h ip o la b ile ceğ i y uvay ı y az b oyunca a k lın dan ç ık ara m am ış tı.
Onla rd an e b ed iy en k urtu lm asın a ra m ak k ald ığ ın ı b ile b ile D urs le y 'l e re d önm ek
de i k i m is li z o r o lm uştu .
Bununla bera b er, S ir iu s, H arry 'n in yan ın da ola m asa bile , yin e de ona bir a z
yard ım ı dokunm uştu . H arry , bütü n okul eşy ala rın ın şim di yata k odasın da,
yan ın da olm asın ı Sir iu s'a borç lu ydu. D urs le y 'l e r dah a önce buna asla iz in
verm em iş ti. H em H arry 'y i m üm kün o ld uğunca p eriş a n e tm e is te k le rin den , h em
de o nun g üçle rin e k arş ı d uydukla rı k ork udan d ola y ı, b undan ö ncek i h er y az o kul
sa n dığ ın ı m erd iv en in altın dak i dola b a kilitle m iş le rd i. A m a H arry 'n in vaftiz
bab asın ın te h lik eli b ir c an i o ld uğunu ö ğre n dik le ri z am an ta v ır la rı d eğ iş ti - H arry
onla ra S ir iu s'u n m asu m o ld uğunu sö yle m ey i u nutu verm iş (!), b u d a p ek iş in e
yara m ış tı.
Harry , P riv et D riv e'a d öndükte n so nra S ir iu s't a n ik i m ek tu p a lm ış tı. İk is in i d e
(b üyücü le r a ra sın da a lış ıla g eld iğ in in a k sin e) b ay kuşla r d eğ il, b üyük, re n gâre n k
tr o pik k uşla r g etir m iş ti. H ed w ig b u c ak alı, d av ets iz m is a fir le rd en h oşla n m am ış tı,
yen id en u çu p g itm ele rin den ö nce k en di s u k ab ın dan s u iç m ele rin e iz in v erir k en
bile p ek g önüls ü zd ü. H arry is e o nla rı se v m iş ti. A klın a p alm iy e ağ açla rın ı v e
bey az k um la rı g etir iy orla rd ı v e S ir iu s h er n ere d ey se ( m ek tu pla r e le g eçers e d iy e
Sir iu s b unu h iç s ö yle m em iş ti) h oşç a v ak it g eçir d iğ in i u m uyord u. H arry n ed en se
Ruh E m ic ile r'i n p arla k g üneş ış ığ ın a p ek fa zla d ay an acak la rın dan şü pheliy di.
Belk i d e S ir iu s b unun iç in g üney e g itm iş ti. Ş im di H arry 'n in o dasın dak i o so n
dere ce y ara rlı g ev şe k d öşe m e ta h ta sı a ltın da s a k lı d ura n m ek tu pla rın ın n eşe li b ir
hav ası v ard ı. H er ik is in de d e, eğ er ih tiy acı o lu rs a o nu ara m ası iç in H arry 'y i
uyarm ış tı. E h, ş im di i h tiy acı v ard ı i ş te ...
Güneşin doğm asın dan öncek i o so ğuk kurş u ni ış ık yav aş yav aş oday a
sü zü lü rk en , H arry 'n in la m bası d ah a az ış ık v erir o ld u sa n ki. S onunda, g üneş

doğup d a y ata k o dasın ın d uvarla rı a ltın r e n gin e b ürü nünce v e V ern on E niş te ile
Petu nia Tey ze'n in odasın dan se sle r gelm ey e başla y ın ca, Harry çalış m a
masa sın dak i b uru şu k p arş ö m en le ri te m iz le d i v e b itm iş m ek tu bunu b ir k ez d ah a
okudu.

S evg ili S ir iu s,
S on m ektu bun iç in te şe kkü rle r. O ku ş fe ci büyü ktü ,
p en cere m den i ç eri z o r s ığ dı.
B ura da h er ş e y h er z a m anki g ib i. D udle y'n in re jim i p ek
i y i g itm iy o r. D ün t e yze m o nu g iz lic e o dasın a ş e kerli ç ö re k
s o km aya ça lış ır k en ya ka la dı. Bunu ya pm aya deva m
e d erse h arç lığ ın ı k ese cekle rin i s ö yle d ile r, o d a g erç ekte n
k ız d ı ve Pla yS ta tio n'ı n ı ca m dan aşa ğı attı. Oyu n
o yn anabile n b ir tü r b ilg is a ya r b u. A slın da b ir a z a pta lc a
b ir davra nış , çü nkü şim di onu oya la yıp aklın ı başk a
ş e yle rd en u za k t u ta ca k b ir M eg a-M utila tio n 3 'ü b ile y o k.
B en i y iy im , n ed en d erse n , D ursle y'l e rin s e n g eri d önersin
d e b en is te rse m h ep sin i y a ra sa ya ç evir ir sin d iy e ö dle ri
p atlıy o r.
A m a b u s a bah t u haf b ir ş e y o ld u. Y a ra i z im y en id en a cıd ı.
G eçen s e fe r V o ld em ort H ogw arts 't a o ld uğu iç in a cım ış tı.
A m a ya kın la rım da b ir yerd e o la bile ceğ in i sa nm ıy o ru m .
O la m az, d eğ il m i? L anette n k a lm a y a ra iz le rin in b aze n
y ılla r s o nra d a a cıy ıp a cım adığ ın ı b iliy o r m usu n?
H ed w ig g eri d önsü n, b unu o nunla y o lla ya ca ğım . Ş u a nda
d ış a rıd a a vla nıy o r. Ş ahgaga'y a b en den s e la m s ö yle .
H arry
E vet, d iy e d üşü ndü H arry , b u h iç fe n a g örü nm üyor. R üyay ı y azm an ın âle m i
y oktu . Ç ok k ay gılıy m ış iz le n im i u yan dır m ak is te m iy ord u. P arş ö m en i k atla d ı,

Hed w ig d öndüğünde h azır o ls u n d iy e y azı m asa sın da b ir k en ara k oydu. S onra
ay ağ a k alk tı, g erin di v e b ir k ez d ah a g ard ır o bunu a çtı. A ynad ak i y an sım asın a
bak m ad an , k ah valtıy a i n m ek i ç in g iy in m ey e k oyuld u.

ÜÇÜNCÜ B Ö LÜ M : D AV ET
H arry m utf a ğ a g eld iğ in de, ü ç D urs le y m asa y a o tu rm uşla rd ı b ile . O i ç eri g ir e rk en
d e, o tu ru rk en d e h iç b ir i b aşın ı k ald ır ıp b ak m ad ı. V ern on E niş te 'n in k ocam an ,
k ır m ız ı yüzü o sa b ah ki D aily M ail'i n ark asın a giz le n m iş ti, Petu nia Tey ze,
d udak la rı at gib i diş le rn in üzerin de büzü lm üş, elin dek i gre y fu rtu dörd e
b ölü yord u.
D udle y ç o k k ız g ın v e s o m urtk an dı. V e h er n asıls a , h er z am an kin den fa zla y er
i ş g al e d er g ib iy di... k i b u d a a z ş e y s a y ılm azd ı, ç ü nkü d aim a k are m asa n ın b ütü n
b ir y an ın ı k en di b aşın a d old uru rd u. P etu nia T ey ze şe k ers iz g re y fu rd un d örtte
b ir in i, se si titr e y e titr e y e, "A l b ak alım , D id dy'c iğ im ," d iy ere k o nun ta b ağ ın a
k oyunca, D udle y an nesin e dik dik bak tı. K arn esin i alıp yaz ta tili iç in ev e
g eld iğ in den b eri h ay at o nun i ç in p ek t a ts ız b ir h al a lm ış tı.
V ern on E niş te ile P etu nia T ey ze h er z am an ki g ib i o nun k ötü n otla rın a b ah an e
b ulm ay ı b aşa rm ış la rd ı: P etu nia T ey ze h ep D udle y 'n in ö ğre tm en le ri ta ra fın dan
a n la şılm ay an ço k yete n ek li bir ço cu k old uğunda ıs ra r ed erd i zate n . V ern on
E niş te d e, " O ğul o la ra k , in ek le y en k üçü k b ir h an ım ev la d ı is te m ed iğ in i," id dia
e d erd i. K arn ed ek i z o rb alık s u çla m ala rın ı d a e s g eçerle rd i - " Ş am ata cı k üçü k b ir
o ğla n , a m a s in eğ i b ile i n citm ez!" d em iş ti P etu nia T ey ze, g özle ri y aşlı.
A ncak k arn en in a lt t a ra fın da o kul h em şir e sin in y azd ığ ı b ir k aç v eciz s ö z v ard ı k i,
V ern on Eniş te ile Petu nia Tey ze bile herh an gi bir açık la m ay la hak kın dan
g ele m em iş le rd i. P etu nia T ey ze, " D udle y i r i k em ik li b ir ç o cu k, k ilo la rı d a a slın da
b eb ek t o m biş liğ in den , h em b üyüm e ç ağ ın da b ir e rk ek ç o cu k o la ra k ç o k y iy eceğ e
i h tiy acı v ar," d iy e n e k ad ar fe ry at ed ers e ets in , b u fe ry atla r o kul fo rm ala rın ı
h azır la y an la rın a rtık D udle y 'n in ü stü ne o la cak b üyüklü kte p an to lo n y ap m ad ığ ı
g erç eğ in i o rta d an k ald ır m ıy ord u. H em şir e , P etu nia T ey ze'n in g özle rin in -k en di
p ır ıl p ır ıl d uvarla rın da p arm ak iz i sa p ta m a y a d a k om şu la rın g eliş g id iş le rin i
g özle m e k onusu nda ö yle sin e k esk in o la n o g özle rin - g örm ey i r e sm en r e d dettiğ i
ş e y i g örm üştü : F azla d an b esle n m ey e ih tiy acı o lm ak ş ö yle d urs u n, D udle y a şa ğ ı
y ukarı g en ç b ir k atil b alin an ın b üyüklü ğüne v e k ilo su na e riş m iş ti.
B öyle ce - b ir ç o k h uysu zlu k n öbetin den , H arry 'n in y ata k o dasın ın b ulu nduğu k atı
s a rs a n ta rtış m ala rd an v e P etu nia T ey ze'n in s e l o lu p a k an g özy aşla rın dan s o nra -
y en i re jim b aşla m ış tı. B uzd ola b ın dan D udle y 'n in en se v diğ i şe y le rin h ep si -
k öpüklü iç ecek le rle p asta la r, çik ola ta v e b urg er'l a r- çık arılm ış , o nla rın y erin e

mey vele rle se b zele r v e V ern on E niş te 'n in "ta v şa n y em i" d ed iğ i tü rd en şe y le r
konm uştu . K ap ıs ın a d a S m eltin gs o kulu h em şir e sin in g önderd iğ i re jim lis te si
yap ış tır ılm ış tı. D udle y ken din i dah a iy i his se ts in diy e, P etu nia T ey ze bütü n
aile n in re jim e u ym asın da ıs ra r e tm iş ti. İş te şim di d e H arry 'y e ç ey re k g re y fu rt
veriy ord u. H arry , b unun D udle y 'n in kin den ç o k d ah a k üçü k o ld uğunu fa rk e tti.
Petu nia T ey ze, D udle y 'n in m ora lin i a y ak ta tu tm an ın e n iy i y olu nun, h iç d eğ ils e
Harry 'd en f a zla y em esin i g ara n tiy e a lm ak o ld uğunu d üşü nüyord u b esb elli.
Am a P etu nia T ey ze, y ukarıd ak i g ev şe k d öşe m e ta h ta sın ın altın da n ele r sa k lı
old uğunu b ilm iy ord u. A slın da H arry 'n in r e jim e u ym ad ığ ın dan h ab eri b ile y oktu .
Harry , y az b oyu çu buk h av uçla rla b esle n eceğ i g erç eğ in i fa rk ed er etm ez, b ir
im dat ç ağ rıs ıy la H ed w ig 'i a rk ad aşla rın a y olla m ış tı. O nla r d a d uru m un g ere ğ in i
muhte şe m bir şe k ild e yerin e getir m iş le rd i. H ed w ig , H erm io ne'n in ev in den
ağ zın a kad ar şe k ers iz ab ur cu burla dolu (H erm io ne'n in an nesiy le bab ası diş
hek im iy di) koca bir kutu yla dönm üştü . H ogw arts 'ı n bek çis i H ag rid , çağ rıy a
ken di e liy le y ap tığ ı ta ş p asta la rla k arş ılık v erm iş ti ( H arry b unla ra e lin i s ü rm ed i,
Hag rid 'i n yem ek le ri konusu nda dah a önce hay li den ey im i olm uştu ). M rs .
Weasle y is e a ile n in b ay kuşu E rro l'l a m uazzam b ir m ey veli p asta v e ç eşit ç eşit
böre k y olla m ış tı. İh tiy ar v e h als iz o la n z av allı E rro l, b u y olc u lu ğun a rd ın dan
an cak beş günde ken din e gele b ilm iş ti. Sonra Harry 'n in doğum gününde
(D urs le y 'l e r b u g ünü tü m üyle y ok s a y dıla r) R on, H erm io ne, H ag rid v e S ir iu s't a n
dört ta n e m uhte şe m d oğum g ünü p asta sı g eld i. İ k i ta n esi h âlâ d uru yord u, H arry
odasın a g id in ce d oğru d ürü st b ir k ah valtı e d eceğ i iç in g re y fu rd unu h iç ş ik ây et
etm ed en y ed i.
Vern on E niş te h oşn uts u zlu kla d erin d erin h av ay ı k okla y ara k g azete sin i k en ara
koydu v e k en di ç ey re k g re y fu rd una b ak tı.
"H ep si b u m u?" d ed i P etu nia T ey ze'y e, a k si a k si.
Petu nia T ey ze ona an la m lı ve se rt bir bak ış fır la ttı. B aşıy la , ken di gre y fu rt
çey re ğ in i ço kta n bitir m iş ve küçü k, dom uz gözle rin de ço k ek şi bir bak ış la
Harry 'n in kin i s ü zen D udle y 'y i i ş a re t e tti.
Vern on E niş te b üyük, f ır ç a g ib i b ıy ığ ın ı k ab arta ra k o f ç ek ti. K aşığ ın ı e lin e a ld ı.
Az so nra kap ı zili çald ı. V ern on E niş te sa n daly esin den bir gay re t kalk ara k
hold en k ap ıy a d oğru y ürü dü. D udle y, a n nesi ç ay dan lık la m eşg ulk en , b ab asın ın
gre y fu rd undan k ala n ı ş im şe k h ız ıy la y ürü ttü .
Harry k ap ıd a k onuşm ala r d uydu. B ir i g üld ü, V ern on E niş te k ıs a b ir c ev ap v erd i.
Sonra ö n k ap ı k ap an dı v e h old en y ır tıla n k âğ ıt s e si g eld i.

Petu nia T ey ze ç ay dan lığ ı m asa y a k oyup, V ern on E niş te 'n in n e y ap m ay a g ittiğ in i
an la m ak iç in m era k la b ak tı. F azla m era k la n m ası d a g ere k m ed i, ç ü nkü V ern on
Eniş te b ir d ak ik a s o nra g eri d önm üştü b ile . Ü ste lik s in ir d en m osm ord u.
"S en ," d ed i H arry 'y e, h av la rc asın a. " O tu rm a o dasın a. H em en ."
Bu se fe r ne kab ah at iş le d iğ in i bile m ey en H arry , şa şk ın şa şk ın ay ağ a kalk ıp
Vern on E niş te 'n in ard ın dan m utf a k ta n çık tı, so nra bitiş ik oday a gitti. A dam
kap ıy ı i k is in in a rd ın dan h ız la k ap attı.
"D em ek öyle ," ded i, şö m in ey e ask er ad ım la rıy la gid ere k . San ki H arry 'y e
tu tu kla n dığ ın ı b ild ir e cek m iş g ib i, d önüp o nun y üzü ne b ak tı. " D em ek ö yle ."
Harry , " N asıl y an i? " d em ey i ç o k is te rd i, a m a V ern on E niş te si'n in ö fk eli m iz acın ı
sa b ah ın b u e rk en s a atin de u yan dır m an ın d oğru o lm ad ığ ın ı h is se d iy ord u. H ele b u
miz aç y iy ecek siz lik te n d ola y ı a ğ ır b ir g erilim a ltın day ken . O nun i ç in d e k ib ar b ir
şe k ild e ş a şk ın g örü nm ey i s e çti.
Vern on E niş te , "B u az önce geld i," ded i. M or bir dosy a kâğ ıd ın ı H arry 'n in
yüzü ne d oğru s a lla d ı. " B ir m ek tu p. S en in le i lg ili."
Harry 'n in şa şk ın lığ ı arttı. Vern on Eniş te 'y e onunla ilg ili kim yazard ı ki?
Mek tu pla rın ı p osta cıy la g öndere n k im i t a n ıy ord u?
Vern on E niş te , önce H arry 'y i yiy ecek m iş gib i sü zd ü, so nra da başın ı eğ ip
mek tu ba b ak tı v e y ükse k s e sle o kum ay a k oyuld u:

S ayın M r. v e M rs. D ursle y,
H iç ta nış tır ılm adık , a m a e m in im k i H arry 'd en o ğlu m R on
h akkın da b ir s ü rü ş e y d uym uşsu nuzd ur.
H arry 'n in de siz e sö zü nü etm iş ola bile ceğ i Q uid ditc h
D ünya Kupası fin ali önüm üzd eki paza rte si gecesi
y a pılıy o r ve ko ca m A rth ur, Sih ir li O yu nla r ve Sporla r
D air e si'n deki b ağla ntıla rı sa yesin de en iy i yerd en b ile t
a lm ayı b aşa rd ı.
U marım H arry 'y i d e m aça g ötü rm em iz e iz in verir sin iz ,
ç ü nkü b u, h aya tta in sa nın e lin e b ir k ez g eçecek b ir fır sa t,
İ n gilte re K upa'y a otu z yıld ır ev sa hip liğ i etm ed i, bile t
b ulm ak da ço k zo r. Ta bii H arry 'n in ya z ta tilin in geri
k a la nın ı b ura da g eçir m esin den ve o nu o ku la d önerk en
s a ğ s a lim t r e n e b in dir m ekte n d e m em nuniy et d uya rız .
H arry 'n in b iz e c eva bın ız ı n orm al y o ld an m üm kü n o ld uğu
k a dar ç a buk g önderm esi iy i o lu r, ç ü nkü M uggle p osta cı
b iz im e vim iz e ş im diy e k a dar h iç b ir ş e y g etir m ed i v e e vin
n ere d e o ld uğunu b ild iğ in den d e e m in d eğ ilim .
H arry 'y i y a kın da g örm eyi u m ut e d iy o ru z.
S ayg ıla rım la ,
M olly W ea sle y
N ot:
U marım y ete rin ce p ul y a pış tır m ış ım dır .

Vern on E niş te o kum ay ı b itir d i, e lin i y en id en g öğüs c eb in e s o ktu v e b aşk a b ir ş e y
çık ard ı,
"Ş una b ak ," d iy e h ır la d ı.
İç in den M rs . W easle y 'n in m ek tu bunun ç ık tığ ı z arfı g öste rd i, H arry g ülm em ek
iç in ken din i zo r tu ttu . Z arfın her sa n tim i pulla kap lıy dı, M rs . W easle y 'n in
Durs le y 'l e rin a d re sin i k arın ca d uası g ib i b ir y azıy la s ık ış tır d ığ ı, ö n ta ra fta k i 1 ,5
sa n tim etr e k are h ariç .
Harry , se sin e, M rs . W easle y 'n in ki herk esin yap ab ile ceğ i bir hata y m ış ed ası
verm ey e ç alış a ra k , "Ö yle y se , y ete rin ce p ul k oym uş," d ed i. E niş te sin in g özle ri
ale v le n di.
Diş le rin i g ıc ır d ata ra k , " P osta cı f a rk e tti," d ed i. " B u m ek tu bun n ere d en g eld iğ iy le
ço k i lg ile n di, e v et. K ap ı z ilin i o nun i ç in ç alm ış . K om ik o ld uğunu d üşü nüyord u."
Harry h iç b ir ş e y s ö yle m ed i. B aşk ala rı b elk i V ern on E niş te 'n in ç o k p ul k onm uş
diy e ned en böyle yay gara kopard ığ ın ı an la m azd ı am a, H arry , D urs le y 'l e rle
yete rin ce b ir lik te y aşa m ış tı. O nla rın s ır a d an lığ ın b ir a z d a o ls a d ış ın a ç ık an h er
şe y k onusu nda n e k ad ar h assa s o ld ukla rın ı b iliy ord u. E n b üyük k ork ula rı d a,
bir is in in M rs . W easle y g ib i in sa n la rla (n e k ad ar u zak ta n d a o ls a ) b ir b ağ la rı
old uğunu a n la m asıy dı.
Vern on Eniş te , yüzü ndek i ta ra fs ız if a d ey i koru m ay a çalış a n H arry 'y e hâlâ
yiy ecek m iş g ib i b ak ıy ord u. H arry e ğ er a p ta lc a b ir ş e y y ap m az y a d a s ö yle m ezse ,
hay atın ın en büyük arm ağ an ın a kav uşa b ilir d i. Vern on Eniş te 'n in bir şe y
sö yle m esin i b ek le d i, a m a o s a d ece d ik d ik b ak m ay a d ev am e tti. H arry s e ssiz liğ i
bozm ay a k ara r v erd i.
"Y an i - g id eb ilir m iy im ?" d iy e s o rd u.
Vern on E niş te 'n in k ocam an , m or y üzü h afif b ir k asılm a g eçir m iş g ib i titr e d i.
Bıy ığ ı dik en dik en old u. Harry o bıy ığ ın ard ın da ola n bite n i bild iğ in i
düşü nüyord u: V ern on E niş te 'n in en te m el iç g üdüle rin den ik is in in bir b ir iy le
çeliş m esin den d oğan v ah şi b ir s a v aş. H arry 'n in g itm esin e iz in v erm ek H arry 'y i
mutlu e d ecek ti - k i V ern on E niş te o n ü ç y ıld ır b öyle b ir ş e y i e n gelle m ek iç in v ar
gücü yle m ücad ele etm iş ti. Ö te yan dan , H arry 'n in yazın geri kala n ın da ay ak
altın dan çek ilip W easle y 'l e re gitm esi, ondan , um dukla rın dan ik i hafta önce
kurtu lm ala rı a n la m ın a g eliy ord u v e V ern on E niş te , H arry 'n in e v de o lm asın dan
nefre t e d iy ord u.
Ken din e düşü nm e pay ı ta n ım ak iç in yen id en başın ı eğ ip M rs . W easle y 'n in

mek tu buna b ak tı.
İm zay ı h oşn uts u zlu kla s ü zere k , " K im b u k ad ın ?" d iy e s o rd u.
"O nu g örd ünüz," d ed i H arry . "A rk ad aşım R on'u n an nesi, o nu g eçen sö m estr
so nunda H og– o kul t r e n iy le g eld iğ in de k arş ıla m ış tı."
Az k als ın " H ogw arts E ksp re si" d iy ecek ti, k i b u d a e n iş te sin in ö fk ey le k öpürm esi
iç in b ir e b ir d i. K im se D urs le y 'l e rin e v in de H arry 'n in o kulu nun a d ın ı y ükse k s e sle
sö yle m ezd i.
Vern on E niş te m uazzam b üyüklü kte k i y üzü nü p ek n ah oş b ir şe y i h atır la m ay a
çalış ır m ış ç asın a b üzd ü.
Sonunda, " T ık naz b ir k ad ın m ı? " d iy e h ır la d ı. " K ız ıl s a çlı b ir s ü rü ç o cu ğu o la n ?"
Harry k aşla rın ı ç attı. K en di o ğlu D udle y ü ç y aşın dan b eri y atk ın g örü ndüğü ş e y i
nih ay et b aşa rıp b oyundan ç o k e n in e g itm iş k en , V ern on E niş te 'n in h erh an gi b ir in e
"tık naz" d em esi b ir a z t u haf k açıy ord u d oğru su .
Vern on E niş te y in e m ek tu bu i n celiy ord u.
Of ç ek er g ib i, " Q uid ditc h ," d iy e m ır ıld an dı. " Q uid ditc h - b u s a çm alık d a n ey in
nesi? "
Harry 'n in k an ı b ir k ez d ah a b ey nin e s ıç ra d ı.
Lafı u zatm ad an , " B ir s p or," d ed i. " S üpürg e ü zerin de o ynan ır - "
Vern on E niş te y ükse k s e sle , " T am am , ta m am !" d ed i. H arry e n iş te sin in b ir a zcık
pan iğ e k ap ılm ış g ib i g örü ndüğünü fa rk e d ip m em nun o ld u. A nla şıla n V ern on
Eniş te 'n in sin ir le ri ken di otu rm a odasın da "sü pürg e" sö zü nü duym ay a
day an am ıy ord u. Y en id en m ek tu bu in cele m ey e s ığ ın dı. H arry o nun d udak la rıy la
"c ev ab ın ız ı norm al yold an gönderm esi" kelim ele rin i olu ştu rd uğunu görd ü,
Eniş te si k aşla rın ı ç attı.
"N orm al y old an m ış ," d ed i t ü kürü r g ib i. " N e d em ek i s tiy or? "
"B iz im iç in n orm al o la n y old an ," d ed i H arry v e en iş te sin in la fın ı k esm esin e
fır s a t b ır a k m ad an e k le d i: " B iliy ors u nuz, b ay kuş p osta sı. B üyücü le r iç in n orm al
ola n ı b udur."
Vern on Eniş te , sa n ki H arry az önce iğ re n ç bir küfü r etm iş gib i kız m ış
görü nüyord u. Ö fk ey le titr e y ere k pen cere d en dış a rı te d ir g in bir bak ış attı,
kom şu la rd an b azıla rın ı k ula k la rı c am a y ap ış m ış h ald e g örm ey i b ek liy ord u s a n ki.

"S an a b en im ç atım a ltın da b u a n orm allik le rd en sö z e tm e d iy e k aç k ez te m bih
etm em l a zım ?" d iy e t ıs la d ı. Y üzü c an lı b ir m or e rik r e n gin e b ürü nm üştü . " O ra d a,
nan kör s ır tın a P etu nia v e b en im g eçir d iğ im iz g iy sile rle d urm uş - "
Harry so ğuk so ğuk, "A ncak D udle y 'n in onla rla iş i bittik te n so nra ," ded i.
Gerç ek te n d e, sır tın da o na ö yle b üyük g ele n b ir sw eats h ir t v ard ı k i, elle rin i
kulla n ab ilm ek iç in kol ağ ız la rın ı beş kez kıv ır m ak zo ru nda kalm ış tı,
sw eats h ir t'ü n e te ğ i d e h ad din den b ol b lu cin in in d iz le rin den a şa ğ ı k ad ar i n iy ord u.
Vern on E niş te h id detle t itr e y ere k , " B en im le b öyle k onuşa m azsın !" d ed i.
Am a H arry b una b oyun e ğ m ey ecek ti. D urs le y 'l e rin b ütü n o a p ta lc a k ura lla rın a
uym ak zo ru nda old uğu günle r artık gerid e kalm ış tı. Dudle y 'n in re jim in i
uygula m ay acak tı, V ern on E niş te 'n in o nun Q uid ditc h D ünya K upası'n a g itm esin i
en gelle m esin e i z in v erm ey ecek ti... y an i e lin den g elir s e .
Harry d erin b ir s o lu k a lıp s a k in le şm ey e ç alış tık ta n s o nra , " P ek i," d ed i. " D ünya
Kupası'n ı g öre m ey eceğ im . Ö yle y se , ş im di g id eb ilir m iy im ? S ir iu s'a y azd ığ ım b ir
mek tu bu b itir m ek i s tiy oru m d a. B iliy ors u nuz - v aftiz b ab am ."
Yap m ış tı iş te . S ih ir li k elim ele ri s ö yle m iş ti. D uru p V ern on E niş te 'n in y üzü ndek i
mor re n gin le k e le k e g eri ç ek iliş in i iz le d i. Ş im di o y üz, k ötü k arış tır ılm ış k ara
fre n küzü m ü d ondurm asın a b en ziy ord u.
"O na - o na y azıy ors u n, ö yle m i? " d ed i V ern on E niş te , s ö zd e s a k in b ir s e sle - a m a
Harry o nun m in ik g özb eb ek le rin in a n i b ir k ork uyla k ıs ıld ığ ın ı g örd ü.
Kay ıts ız ca, " Ş ey - e v et," d ed i H arry . " B en den h ab er a la lı e p ey o ld u v e, b iliy or
musu nuz, h ab er a lm ay ın ca b ir ş e y le r y olu nda g itm iy or g alib a d iy e d üşü nüyor."
Bu sö zle rin yara ttığ ı etk in in , key fin i çık arm ak iç in su stu . V ern on E niş te 'n in
kalın , s iy ah , ö zen le o rta d an a y rılm ış s a çla rın ın a ltın da d iş li ç ark la rın ç alış m asın ı
görü yor g ib iy di. E ğer H arry 'n in S ir iu s'a y azm asın a e n gel o lu rs a , S ir iu s, H arry 'y e
kötü m uam ele e d ild iğ in i d üşü necek ti. E ğer H arry 'y e Q uid ditc h D ünya K upası'n a
gid em ey eceğ in i s ö yle rs e , H arry d e y azıp d uru m u S ir iu s'a a n la ta cak tı v e b öyle ce
Sir iu s, Harry 'y e kötü muam ele ed ild iğ in i bile cek ti. Vern on Eniş te 'n in
yap ab ile ceğ i te k bir şe y vard ı. H arry , o büyük, bıy ık lı yüz şe ff a fm ış ç asın a,
so nucu n en iş te sin in zih nin de olu şu m unu göre b iliy ord u. Gülü m se m em ey e,
yüzü nü m üm kün o ld uğunca i f a d esiz t u tm ay a g ay re t e tti. V e s o nra -
"E h, m ad em ö yle , p ek i. B u k ah ro la sı... b u a p ta l... b u D ünya K upası d en en ş e y e
gid eb ilir s in . S ak ın ş u - ş u W easle y 'l e re y azıp s e n i a lm ala rın ı s ö yle m ey i u nutm a,
ha. S en i ü lk en in d ört b ir y an ın a b ır a k acak v ak tim y ok b en im . V e y azın g eri

kala n ın ı d a o ra d a g eçir e b ilir s in . V e ş e y in e - v aftiz b ab an a s ö yle y eb ilir s in ... s ö yle
ona... g id eceğ in i s ö yle ."
Harry n eşe y le , " T am am ö yle y se ," d ed i.
Hav ay a z ıp la y ıp ç ığ lık a tm a a rz u su nu b astır m ay a ç alış a ra k , d önüp o tu rm a o dası
kap ıs ın a doğru yürü dü. G id iy ord u, hey ! W easle y 'l e re gid iy ord u, Q uid ditc h
Dünya K upası'n ı i z le y ecek ti!
Dış a rıd a hold e az dah a, besb elli H arry 'y e had din in bild ir ile ceğ in i duym a
um uduyla k ap ın ın a rk asın a s in m iş o la n D udle y 'y e ç arp ıy ord u. O ğla n , H arry 'n in
yüzü ndek i k oca g ülü m se m ey i g örü nce ş o k g eçir d i.
"M ükem mel b ir k ah valtıy dı, d eğ il m i? " d ed i H arry . " B en tık ab asa d oydum , y a
se n ?"
Dudle y 'n in y üzü ndek i ş a şk ın b ak ış a g üle re k m erd iv en i ü çer ü çer ç ık tı v e k en din i
yen id en y ata k o dasın a a ttı.
İlk görd üğü şe y, H ed w ig 'i n geri dönm üş old uğuydu. K afe sin de otu rm uş,
kosk oca, keh rib ar re n gi gözle riy le H arry 'y e bak ıy or ve bir şe y e kız d ığ ın ı
göste re cek şe k ild e g ag asın ı tık ır d atıp d uru yord u. O nu n ey in k ız d ır d ığ ı h em en
belli o ld u.
"A HH!" d ed i H arry .
Küçü k, g ri, tü ylü b ir te n is to puna b en zey en b ir şe y b aşın ın y an ın a ç arp m ış tı.
Hem en b aşın ı ş id detle o vm ay a b aşla d ı, b aşın ı k ald ır ıp k en dis in e n ey in ç arp tığ ın a
bak tı. M in yatü r bir bay kuştu , av cu na sığ acak kad ar küçü ktü . O dad a se rs e ri
may ın g ib i d ola n ara k h ey ecan la v ız ıld ıy ord u. D erk en H arry b ay kuşu n a y ağ ın ın
dib in e b ir m ek tu p b ır a k m ış o ld uğunu g örd ü. E ğild i, R on'u n ely azıs ın ı ta n ıd ı,
zarfı y ır ta ra k a çtı. İ ç in de a cele y le ç iz ik tir ilm iş b ir n ot v ard ı.
Harry - B ABAM B İL E TLE Rİ A LD I - İ r la nda-B ulg aris ta n
maçı, p aza rte si g ecesi. A nnem s e n in b ura da k a lm an iç in
Muggle 'l a ra y a zıy o r. B elk i d e m ektu p e lle rin e g eçm iş tir
bile , M uggle 'l a rın n e s ü ra tle p osta la dık la rın ı b ilm iy o ru m .
Ne o lu rsa o ls u n, b unu P ig 'l e g öndere yim d ed im .

Harry bir "P ig " (d om uz) kelim esin e bak tı, bir de artık ta v an dak i av iz en in
çev re sin de v ın la y an m in ik b ay kuşa . H ay atın da d om uza b u k ad ar b en zem ey en b ir
şe y g örm em iş ti. B elk i d e R on'u n ely azıs ın ı o kuyam am ış tı. Y en id en m ek tu ba
döndü:
Muggle 'l a rın hoşu na gits e de gitm ese de se n i alm aya
geliy o ru z, D ünya K upası'n ı k a çır a m azsın , a m a a nnem le
babam önce onla rın iz n in i alıy o rm uş gib i ya pm am ız ın
daha iy i o la ca ğın ı d üşü nüyo rla r. E vet d erle rse , m esa jın ı
Pig 'l e hem en yo lla , paza r sa at beşte gelip se n i alır ız .
Hayır d erle rse , P ig 'i h em en g eri yo lla ki, se n i yin e d e
paza r s a at b eşte a la lım .
Herm io ne b ugün ö ğle d en s o nra g eliy o r. P erc y i ş e b aşla dı
- U lu sla ra ra sı S ih ir se l İş b ir liğ i D air e si'n de. B ura dayken
yu rtd ış ı h akkın da te k la f e tm e, ta bii s ık ın tıd an p atla m ak
is te m iy o rsa n.
Ya kın da g örü şü rü z - R on.
Başın ın üstü nde alç ak ta n uçan küçü k bay kuşa , "S ak in ol! " ded i. B ay kuşç u k
çılg ın ca şa k ıy ord u, H arry b unun o ls a o ls a m ek tu bu d oğru in sa n a g etir m en in
guru ru o ld uğunu d üşü ndü. " G el b ura y a. C ev ab ım ı g eri g ötü rm en g ere k !"
Bay kuş kan atla rın ı çır p ara k H ed w ig 'i n kafe sin in te p esin e kondu. H ed w ig ,
cesa re tin v ars a d ah a y ak ın a g el d erc esin e s o ğuk s o ğuk b ak tı o na.
Harry k arta l t ü yünden k ale m in i b ir k ez d ah a k ap ıp ö nüne b oş b ir p arş ö m en ç ek ti
ve y azm ay a k oyuld u:
Ron, iş ta m am , M uggle 'l a r g id eb ilir sin d iy o r. Y a rın b eşte
görü şü rü z. S abır sız la nıy o ru m .

Harry
Bu n otu k üçü cü k k üçü cü k k atla d ı, d urd uğu y erd e h ey ecan dan z ıp la y an m in ik
bay kuşu n b acağ ın a b üyük b ir g üçlü kle b ağ la d ı. N ot sık ı sık ı b ağ la n dığ ı a n da
bay kuş h av ala n dı. P en cere d en d ış a rı v ın la y ıp g özd en k ay bold u.
Harry , H ed w ig 'e d öndü.
"K en din i u zu n b ir s e y ah ate ç ık ab ile cek g ib i h is se d iy or m usu n?" d iy e s o rd u.
Hed w ig v ak ur b ir ş e k ild e ö ttü .
Mek tu bunu ala ra k , "B unu b en im iç in S ir iu s'a g ötü re b ilir m is in ?" d iy e so rd u
Harry . " D ur b ir a z... B itir e y im d e ö yle ."
Parş ö m en i a çıp t e la şla b ir n ot e k le d i.
Eğer ben im le te m asa geçm ek is te rse n , ya zın geri
ka la nın da a rk a daşım R on W ea sle y'n in e vin de o la ca ğım .
Babası Q uid ditc h D ünya K upası i ç in b iz e b ile t b ulm uş!
Mek tu p bitin ce onu H ed w ig 'i n ay ağ ın a bağ la d ı. H ed w ig her zam an kin den
hare k ets iz d uru yord u, g erç ek b ir p osta b ay kuşu nun n asıl d av ra n m ası g ere k tiğ in i
göste rm ey e k ara rlı g ib iy di.
Harry , " G eri d öndüğünde R on'l a rd a o la cağ ım , t a m am m ı? " d ed i.
Hed w ig onun parm ağ ın ı m uhab betle gag ala d ı ve so nra m uazzam kan atla rın ı
hafif b ir ı s lık s e siy le a çıp p en cere d en d ış a rı s ü zü ld ü.
Harry o g özd en k ay bola n a k ad ar a rd ın dan b ak tı, s o nra s ü rü nere k y ata ğ ın ın a ltın a
gir ip gev şe k döşe m e ta h ta sın ı kald ır d ı. K oca bir parç a doğum günü pasta sı
çık ard ı. Y erd e o tu ru p o nu y erk en , iç in de s e l g ib i a k an m utlu lu ğun ta d ın ı ç ık ard ı.
Onun p asta sı v ard ı, D udle y 'n in is e g re y fu rtta n b aşk a b ir ş e y i y oktu . G üzel b ir
yaz g ünüydü, y arın P riv et D riv e'd an a y rılıy ord u, y ara iz i y in e ta m am en n orm ale
dönm üştü v e Q uid ditc h D ünya K upası'n ı iz le y ecek ti. Ş u s ır a d a h erh an gi b ir ş e y
iç in k ay gıla n m ası ç o k z o rd u - L ord V old em ort d ah il.

DÖ RDÜNCÜ B Ö LÜ M : K AV UK 'A
DÖ NÜŞ
E rte si g ün sa at o n ik i o ld uğunda H arry sa n dığ ın ı o kul m alz em ele riy le v e en
k ıy m etli eşy ala rıy la dold urm uştu bile : B ab asın dan m ir a s kala n görü nm ezlik
p ele rin i, S ir iu s't a n a ld ığ ı s ü pürg e, ö ncek i y ıl F re d v e G eo rg e W easle y 'n in v erd iğ i
s ih ir li H ogw arts h arita sı. D öşe m ed ek i g ev şe k ta h ta n ın altın a sa k la d ığ ı b ütü n
y iy ecek le ri a lm ış , u nuttu ğu b üyü k ita b ı y a d a tü y k ale m k alm asın d iy e o dasın ın
h er köşe sin e bak m ış tı. E ylü lü n bir in e, yan i H ogw arts 'a dönm esin e ne kad ar
k ald ığ ın ı sa y m ak iç in her geçen günü iş a re tle d iğ i çiz elg ey i de duvard an
i n dir m iş ti.
P riv et D riv e D ört N um ara 'd a h av a ç o k g erg in di. E ve b ir g ru p b üyücü nün g ele cek
o lm ası, D urs le y 'l e ri te la şla n dır ıp s in ir le n dir m iş ti. H arry , W easle y 'l e rin e rte si g ün
s a at b eşte g ele ceğ in i sö yle d iğ in de, V ern on E niş te 'n in y üzü ne d üped üz k ork u
d olu b ir i f a d e y erle şm iş ti.
" U m arım o in sa n la ra doğru dürü st giy in m ele rin i sö yle m iş sin dir ," diy e
h om urd an dı. "S iz in ta y fa n ın n e b iç im şe y le r g iy diğ in i g örm üştü m . Ü stle rin e
n orm al k ıy afe tle r g eçir m e n ezak etin i g öste rs e le r i y i o lu r d iy oru m ."
H arry 'n in iç in de k ötü b ir h is u yan dı. M r. v e M rs . W easle y 'n in , D urs le y 'l e rin
" n orm al" o la ra k ta n ım la y acağ ı b ir şe y g iy dik le rin i h iç g örm em iş ti. Ç ocu kla rı
t a tille rd e M uggle k ıy afe tle ri g iy iy or o la b ilir d i, am a M r. v e M rs . W easle y y a
h afif te n y a d a b ütü n b ütü ne p ejm ürd e c ü ppele r g iy erle rd i. H arry 'n in c an ın ı s ık an ,
k om şu la rın ne düşü neceğ i değ ild i. W easle y 'l e r D urs le y 'l e rin kafa la rın dak i en
k ötü büyücü tip in e uyan bir görü nüm de gelir le rs e , kötü muam ele
g öre cek le rin den e n diş e le n iy ord u.
V ern on E niş te e n i y i t a k ım e lb is e sin i g iy m iş ti. B u, k im ile rin e n azik b ir k arş ıla m a
i f a d esi g ib i g örü neb ilir d i, a m a H arry a sıl n ed en in V ern on E niş te 'n in e tk ile y ic i v e
k arş ıs ın dak in i s in dir e cek b ir i z le n im u yan dır m a i s te ğ in de y attığ ın ı b iliy ord u. Ö te
y an dan , D udle y s a n ki k üçü lm üş g ib iy di. Y ap tığ ı r e jim n ih ay et e tk is in i g öste riy or
o ld uğundan değ il, kork udan . Dudle y yetiş k in bir büyücü yle so n
k arş ıla şm asın dan pan to lo nunun ark a ta ra fın da bir dom uz kuyru ğuyla çık m ış ,
P etu nia Tey ze'y le Vern on Eniş te Londra 'd ak i özel bir hasta n ed e kuyru ğu
a ld ır m ak iç in p ara v erm ek z o ru nda k alm ış la rd ı. B u y üzd en D udle y 'n in ik id e b ir

elin i k ay gıy la a rk asın a g ötü rm esi v e d üşm an a b ir k ez d ah a a y nı h ed efi a çm am ak
iç in o dad an o day a y an y an y ürü yere k d ola şm ası h iç ş a şır tıc ı d eğ ild i.
Öğle yem ek le rin i nere d ey se ta m am en se ssiz lik iç in de yed ile r. H atta D udle y
yem eğ e itir a z b ile e tm ed i ( s ü zm e p ey nir v e r e n dele n m iş k ere v iz v ard ı) . P etu nia
Tey ze hiç b ir şe y yem em iş ti. K olla rın ı göğsü nde kav uştu rm uş, dudak la rın ı
büzm üştü . G örü nüşe b ak ılır s a d ilin i ç iğ niy ord u. S an ki H arry 'y e y öneltm ek iç in
yan ıp t u tu ştu ğu ö fk eli e le ştir ile rin i d ilin i ı s ır a ra k k ontr o l a ltın da t u tu yord u.
Vern on E niş te m asa n ın ö bür u cu ndan , " A ra b ay la g eliy orla rd ır h erh ald e?" d ed i
hav la rc asın a.
"Ş ey y," d ed i H arry .
Bunu hiç düşü nm em iş ti. S ah i, W easle y 'l e r onu ney le ala cak la rd ı? A rtık bir
ara b ala rı yoktu ; esk i Ford Anglia 'l a rı şu an da ip in i koparm ış hald e,
Hogw arts 't a k i Y asa k O rm an 'd a v ah şi b ir h ay at sü rü yord u. A m a M r. W easle y
geçen se n e S ih ir B ak an lığ ı'n dan b ir ara b a ö dünç alm ış tı, b ugün d e ay nı şe y i
yap am az m ıy dı?
"S an ır ım ," d ed i H arry .
Vern on E niş te b ıy ığ ın ı titr e te re k b urn undan so lu du. N orm al şa rtla rd a V ern on
Eniş te M r. W easle y 'n in ara b asın ın m odelin i so ra rd ı; in sa n la rı ara b ala rın ın
büyüklü ğüne ve pah alılığ ın a göre değ erle n dir m e eğ ilim i vard ı. A m a M r.
Weasle y b ir F erra ri'y le g els e b ile , H arry , V ern on E niş te 'n in o nu b eğ en eceğ in den
şü pheliy di.
Harry öğle d en so nra n ın büyük bir bölü m ünü odasın da geçir d i; Petu nia
Tey ze'n in , sa n ki h ay van at b ah çesin den b ir g erg ed an ın k açtığ ı d uyuru lm uş g ib i
bir k aç s a n iy ed e b ir p erd ey i a ra la y ıp d ış a rı b ak m asın a k atla n am ıy ord u. S onunda,
sa at b eşe ç ey re k k ala , H arry o tu rm a; o dasın a i n di.
Petu nia T ey ze k arş ı k onulm az b ir is te ğ e k ap ılm ış ç asın a y astık la rı d üzeltiy ord u.
Vern on E niş te is e g azete o kuyorm uş g ib i y ap ıy ord u, a m a k üçü cü k g özle ri h iç
hare k et e tm iy ord u v e H arry o nun y ak la şa n b ir a ra b a s e si d uyab ilm ek iç in k ula k
kesild iğ in den em in di. Dudle y bir koltu ğa büzü lm üştü . Tom bul elle riy le
poposu nu sık ı sık ı tu tu yord u. H arry gerg in liğ e day an am ad ı. O dad an çık ıp
hold ek i m erd iv en e o tu rd u. G özle ri s a atin dey di, k alb iy se h ey ecan dan v e s in ir d en
güm g üm a tıy ord u.
Am a s a at b eşe g eld i, g eçti. T ak ım e lb is e sin in iç in de h afif h afif te rle y en V ern on
Eniş te ö n k ap ıy ı a çtı, so kağ ın ik i ta ra fın a g öz a ttı v e b aşın ı h em en y in e iç eri

so ktu .
"G ecik tile r!" d iy e h ır la d ı H arry 'y e.
"B iliy oru m ," d ed i H arry . " B elk i... b elk i t r a fik s ık ış ık f a la n dır."
Beşi o n g eçti... ç ey re k g eçti... H arry k en di d e e n diş e le n m ey e b aşla m ış tı ş im di.
Beş b uçu kta , V ern on E niş te 'y le P etu nia T ey ze'n in o tu rm a o dasın da k esik k esik
fıs ıltıla rla k onuştu kla rın ı d uydu.
"S ay gı d iy e b ir ş e y y ok."
"Y a i ş im iz o ls a y dı? "
"B elk i g eç g elir le rs e o nla rı y em eğ e d av et e d eriz s a n ıy orla rd ır."
"K esin lik le ö yle b ir şe y o lm ay acak ," d ed i V ern on E niş te . H arry o nun ay ağ a
kalk ıp otu rm a odasın da volta atm ay a başla d ığ ın ı duydu. "Ç ocu ğu alıp
gid ecek le r, o yala n m ak y ok. T ab ii, g elir le rs e . M uhte m ele n g ünü şa şır m ış la rd ır.
Şunu s ö yle y eb ilir im k i, o nla rın c in si d ak ik liğ e p ek k ıy m et v erm iy or. S eb ep y a
budur y a d a k ulla n dık la rı t e n ek e a ra b a b ozu lu p - A AAAHHHHHHHHH!"
Harry y erin den s ıç ra d ı. O tu rm a o dası k ap ıs ın ın a rk asın dan , o dad a p an ik iç in de
koşu ştu ra n D urs le y 'l e rin s e sle ri g eliy ord u. A z s o nra D udle y h ole f ır la d ı. D eh şe te
kap ılm ış g örü nüyord u.
"N e o ld u?" d ed i H arry . " N e v ar? "
Am a görü nüşe bak ılır s a D udle y konuşa b ile cek duru m da değ ild i. E lle ri hâlâ
poposu nda, m utf a ğ a elin den g eld iğ in ce h ız lı şe k ild e b ad i b ad i y ürü dü. H arry
hem en o tu rm a o dasın a g ir d i.
Durs le y 'l e rin ta h ta y la kap atılm ış , önüne ele k tr ik li, sa h te bir köm ür ate şi
yerle ştir ilm iş ş ö m in ele rin in i ç in den g üm le m ele r v e g ıc ır tıla r g eliy ord u.
"N ele r o lu yor? " d ed i P etu nia T ey ze, n efe si s ık ış a ra k . D uvara d oğru g erile m iş ti
ve d eh şe t i ç in de a te şe d oğru b ak ıy ord u. " N ele r o lu yor, V ern on?"
Am a c ev ap iç in fa zla b ek le m esi g ere k m ed i. Ö nü k ap atılm ış ş ö m in en in iç in den
in sa n s e sle ri g eliy ord u.
"A h! F re d , h ay ır - g eri d ön, g eri d ön, b ir y an lış lık o ld u - G eo rg e'a s ö yle s a k ın -
AH! G eo rg e, h ay ır , y er y ok, h em en g eri d ön v e R on'a s ö yle - "
"B elk i H arry b iz i d uyab ilir , b ab a - b elk i b iz i d ış a rı ç ık ara b ilir - "

Ele k tr ik li a te şin a rk a t a ra fın dan t a h ta la ra v ura n y um ru k s e sle ri y ükse ld i.
"H arry ? H arry , b iz i d uyab iliy or m usu n?"
Durs le y 'l e r k ız g ın b ir ç if t s a n sa r g ib i H arry 'n in ü stü ne y ürü düle r.
"B u d a n e b öyle ?" d iy e h ır la d ı V ern on E niş te . " N ele r o lu yor? "
"Ş ey - b ura y a U çu ç to zu yla g elm ey e ç alış m ış la r," d ed i H arry , iç in den y ükse le n
çılg ın ca g ülm e arz u su na zar zo r h âk im o la ra k . "A te şle se y ah at ed eb iliy orla r.
Am a ş ö m in ey i k ap attığ ın ız d an - b ir d ak ik a-"
Şöm in ey e y ak la şıp t a h ta la rın a ra sın dan s e sle n di.
"M r. W easle y ? B en i d uyab iliy or m usu nuz?"
Yum ru kla m a s e sle ri d urd u. B acan ın i ç in de b ir i, " Ş şt! " d ed i.
"M r. Weasle y, ben im , Harry ... Şöm in e kap an m ış duru m da. Ora d an
gele m ezsin iz ."
"H ay a k si! " d ed i M r. W easle y 'n in s e si. " İn sa n n iy e ş ö m in ey i k ap atır k i? "
"E le k tr ik li a te şle ri v ar," d iy e a çık la d ı H arry .
"G erç ek te n m i? " d ed i M r. W easle y 'n in s e si h ey ecan la . " E kle k tik , h a? F iş i d e v ar
mı y an i? V ay v ay, m utla k a g örm em l a zım ... B ir d üşü nelim ... a h , R on!"
Ron'u n s e si d e d iğ erle rin in kin e k atılm ış tı.
"B ura d a n e y ap ıy oru z? B ir t e rs lik m i v ar? "
"Y o, h ay ır , R on" d ed i F re d 'i n s e si, h ay li a la y cı b ir to nla . " H ay ır , ta m d a b ura y a
gelm ek i s te m iş tik z ate n ."
"E vet, b ura d a h arik a v ak it g eçir iy oru z," d ed i G eo rg e, sa n ki b ir i o nu d uvara
sık ış tır m ış g ib i b oğuk b ir s e sle .
"Ç ocu kla r, ç o cu kla r..." d ed i M r. W easle y b elli b elir s iz . " B ir şe y le r d üşü nm ey e
çalış ıy oru m ... E vet... t e k y ol b u.... G eri ç ek il, H arry ."
Harry k an ep ey e k ad ar g erile d i. V ern on E niş te i s e ş ö m in ey e y ak la ştı.
"D uru n b ir d ak ik a!" d iy e b öğürd ü a te şe . " T am o la ra k n e y ap m ak - "
GÜM .
Önü kap atılm ış şö m in e dış a rı doğru patla y ıp ele k tr ik li ate şi odan ın karş ı

duvarın a f ır la ttı. M r. W easle y, F re d , G eo rg e v e R on, m olo zd an v e u n u fa k o lm uş
ta şla rd an olu şa n bir bulu tu n iç in de belir d ile r. Petu nia Tey ze fe ry at ed ere k
ark asın dak i k ah ve se h pasın ın ü stü ne d oğru d ev rild i. V ern on E niş te o nu y ere
düşm ed en y ak ala d ı v e n e d iy eceğ in i b ile m ez h ald e, h ep si p arla k k ız ıl sa çla ra
sa h ip o la n W easle y 'l e re v e h er b ir ç ilin e v arın cay a k ad ar b ir b ir le rin in t ıp atıp a y nı
ola n F re d v e G eo rg e'a b ak ak ald ı.
Mr. W easle y u zu n, y eşil c ü ppesin in ü stü ndek i to zu s ilk ip g özlü ğünü d üzelte re k ,
"B öyle d ah a iy i," d ed i so lu k so lu ğa. "H ah - siz H arry 'n in te y zesi v e e n iş te si
olm alıs ın ız !"
Uzu n b oylu , z ay ıf v e k elle şm ey e b aşla m ış o la n M r. W easle y, V ern on E niş te 'y e
doğru y ürü yüp e lin i u zattı, a m a V ern on E niş te , P etu nia T ey ze'y i d e s ü rü kle y ere k
bir k aç a d ım g eri g itti. S öyle y ecek te k b ir sö z b ile b ula m ıy ord u. E n iy i ta k ım
elb is e si b ey az to zla rla k ap la n m ış tı. T ozla r a y nı z am an da s a çın a v e b ıy ığ ın a d a
yerle şm iş ti, a n id en o tu z y ıl y aşla n m ış g ib i g örü nüyord u.
"Ş ey - e v et- k usu ra b ak m ay ın ," d ed i M r. W easle y, e lin i i n dir ip o m zu nun ü stü nden
yık ık şö m in ey e göz ata ra k . "H ep si ben im su çu m . Öbür ta ra fta n dış a rı
çık am ay acağ ım ız hiç ak lım a gelm ed i. Şöm in en iz i Uçu ç Şeb ek esi'n e
bağ la tm ış tım da - yan i sa d ece bir ak şa m lığ ın a, H arry 'y i ala b ile lim diy e.
Doğru su nu s ö yle m ek g ere k ir s e , M uggle ş ö m in ele rin in b ağ lı o lm am ası g ere k iy or,
am a U çu ç D üzen le m e P an eli'n de ta n ıd ığ ım b ir i v ar, o ay arla d ı. H em en esk i
halin e d öndüre b ilir im , h iç m era k etm ey in . Ç ocu kla rı g eri g önderm ek iç in b ir
ate ş y ak ay ım , s o nra ş ö m in en iz i o narıp b uharla şır ım ."
Harry , D urs le y 'l e rin bunun te k kelim esin i bile an la m ad ığ ın dan em in di. H âlâ
yıld ır ım çarp m ış gib i, ağ ız la rı bir karış açık , M r. W easle y 'y e bak ıy orla rd ı.
Petu nia T ey ze y in e a y ak la rın ın ü stü nde d oğru ld u v e V ern on E niş te 'n in a rk asın a
sa k la n dı.
"M erh ab a, H arry !" d ed i M r. W easle y n eşe y le . " S an dığ ın h azır m ı? "
"Y ukarıd a," d ed i H arry s ır ıta ra k .
"B iz alır ız ," d ed i F re d h em en . G eo rg e'l a ik is i H arry 'y e g öz k ır p ara k o dad an
çık tıla r. B ir kere sin de gece kara n lığ ın da H arry 'y i kurta rd ık la rı iç in , odasın ın
nere d e old uğunu biliy orla rd ı. Harry 'y e göre Fre d ve Geo rg e, Dudle y 'y i
göre b ilm ey i u m uyorla rd ı; H arry 'd en D udle y h ak kın da ç o k ş e y d uym uşla rd ı.
"Ş ey," ded i M r. W easle y, kolla rın ı hafif ç e sa lla y ara k . Tats ız se ssiz liğ e so n
verm ey e ç alış ıy ord u. " Ç ok - ş e y - ç o k g üzel b ir y erin iz v ar."

Norm ald e te k b ir le k e b ile b ulu nm ay an o tu rm a o dala rı şim di to zla v e tu ğla
parç ala rıy la k ap lı o ld uğundan , b u la f D urs le y 'l e rin p ek h oşu na g itm ed i. V ern on
Eniş te 'n in y üzü y in e m ora rd ı, P etu nia T ey ze d e y in e d ilin i ç iğ nem ey e b aşla d ı.
Ancak b ir ş e y s ö yle y em ey ecek k ad ar k ork m uş g örü nüyorla rd ı.
Mr. W easle y çev re sin e bak m ıy ord u. M uggle 'l a rla ilg ili her şe y e bay ılıy ord u.
Harry o nun g id ip t e le v iz y onu v e v id eo c ih azın ı i n cele m ek i ç in y an ıp t u tu ştu ğunu
göre b iliy ord u.
"E le k tr ik le çalış ıy orla r, değ il m i? " ded i bilg iç bir ed ay la . "A , ta b ii, fiş le ri
göre b iliy oru m . F iş to plu yoru m d a," d iy e e k le d i V ern on E niş te 'y e d önere k . " B ir
de p il. Ç ok z en gin b ir p il k ole k siy onum v ar. E şim d eli o ld uğum u d üşü nüyor,
am a i ş te , n e y ap ars ın ız ."
Besb elli V ern on E niş te d e M r. W easle y 'n in d eli o ld uğunu d üşü nüyord u. A zıc ık
sa ğ a g id ere k P etu nia T ey ze'n in ö nünü k ap attı, sa n ki M r. W easle y 'n in h er an
üstle rin e d oğru k oşu p o nla ra s a ld ır a b ile ceğ in i d üşü nüyord u.
Dudle y b ir d en y in e o dad a b elir d i. H arry s a n dığ ın ın m erd iv en de ç ık ard ığ ı s e sle ri
duyab iliy or v e D udle y 'n in d e b u s e sle rd en k ork up m utf a k ta n ç ık tığ ın ı b iliy ord u.
Dudle y, M r. W easle y 'y e k ork u d olu g özle rle b ak ara k d uvar b oyunca y an y an
yürü dü v e a n nesiy le b ab asın ı s ip er a lm ay a ç alış tı. N e y azık k i, V ern on E niş te 'n in
gövdesi P etu nia T ey ze'n in ö nünü k ap la m ay a y ets e d e, D udle y 'y i ö rte cek k ad ar
gen iş d eğ ild i.
"H ah , bu se n in kuzen in , değ il m i, H arry ?" ded i M r. W easle y, so hbet açm a
konusu nda c esu r b ir a d ım d ah a a ta ra k .
"H ı h ı," d ed i H arry , " D udle y."
Ron'l a ik is i b ir b ir le rin e b ak tıla r v e h em en b aşla rın ı ç ev ir d ile r; k ah kah a a tm am ak
iç in ken dile rin i zo r tu tu yorla rd ı. Dudle y 'n in elle ri hâlâ poposu nday dı,
düşm esin den k ork ar g ib i b ir h ali v ard ı. A ncak M r. W easle y, D udle y 'n in b u tu haf
dav ra n ış ın dan gerç ek te n kay gıla n m ış görü nüyord u. Hatta az so nra
konuştu ğunda, H arry , se s to nundan onun D udle y 'y i kesin lik le deli sa n dığ ın ı
an la d ı, tıp kı D urs le y 'l e rin o nu d eli s a n m ala rı g ib i. A m a M r. W easle y 'n in s e sin de
kork u d eğ il, i lg i v ard ı.
"T atilin i y i g eçiy or m u, D udle y ?" d ed i n azik çe.
Dudle y in le d i. H arry o nun e lle rin in k ocam an p oposu nu d ah a d a s ık ı k av ra d ığ ın ı
görd ü.

Fre d ve G eo rg e elle rin de H arry 'n in okul sa n dığ ıy la oday a döndüle r. İç eri
gir e rk en g özle riy le ç ev re y i ta ra d ıla r v e D udle y 'y i g örd üle r. Y üzle rin e b ir b ir in in
kopyası, m elu n s ır ıtış la r y erle şti.
"H ah , t a m am ," d ed i M r. W easle y. " G itm e v ak ti g eld i o z am an ."
Cüppesin in k olla rın ı s ıv ay ıp a sa sın ı ç ık ard ı. H arry , D urs le y 'l e rin y ek vücu t h ald e
duvara d oğru g erile d ik le rin i g örd ü.
Mr. Weasle y, asa sın ı ark asın dak i duvard a bulu nan deliğ e doğru lta ra k ,
"In cen dio !" d ed i.
Şöm in ed en ale v le r yükse lip sa n ki sa atle rd ir yan ıy orm uşç asın a key if li key if li
çatır d am ay a b aşla d ı. M r. W easle y c eb in den a ğ zı ip le b üzü lm üş k üçü k b ir k ese
çık ard ı, ip i ç ö zd ü, k ese n in iç in den b ir tu ta m to z a ld ı v e a le v le rin ü stü ne a ttı.
Ale v le r z ü m rü t y eşilin e d önüp a d am ak ıllı p arla d ı.
"Ö nce s e n , F re d ," d ed i M r. W easle y.
"G eliy oru m ," d ed i F re d . " A , h ay ır - b ir d ak ik a - "
Fre d 'i n ceb in den bir poşe t dolu su şe k er dökülm üştü ve iç in dek ile r her yan a
sa çılm ak ta y dı - p arla k r e n kli a m bala jla rın i ç in de b üyük, t o m bul ş e k erle m ele r.
Fre d em ek le y ere k o nla rı ceb in e tık tı, so nra D urs le y 'l e re n eşe y le el sa lla d ı v e
ate şin iç in e y ürü yüp, " K ovuk!" d ed i. P etu nia T ey ze titr e y ere k s o lu ğunu b ır a k tı.
Fre d ı s lık g ib i b ir s e sle y ok o ld u.
"S ır a s e n de, G eo rg e," d ed i M r. W easle y. " S an dığ ı d a a l."
Harry , G eo rg e'u n s a n dığ ı a le v le rin iç in e ta şım asın a v e d ah a iy i tu ta b ilm ek iç in
dik in e ç ev ir m esin e y ard ım e tti. S onra G eo rg e d a, " K ovuk!" d iy e h ay kın p, ik in ci
bir ı s lık s e siy le k ay bold u.
"R on, s ır a s e n de," d ed i M r. W easle y.
Ron, "G örü şü rü z," d ed i D urs le y 'l e re n eşe y le . H arry 'y e b ak ıp ağ zı k ula k la rın a
varın cay a d ek s ır ıttı, a te şe a d ım a ttı v e, " K ovuk!" d iy e b ağ ın p y ok o ld u.
Şim di s a d ece H arry v e M r. W easle y k alm ış tı.
"Ş ey... h oşç a k alın ," d ed i H arry , D urs le y 'l e re .
Hiç b ir şe y sö yle m ed ile r. H arry a te şe d oğru y ürü dü, a m a ta m a te şin g öbeğ in e
gelm iş ti k i, M r. W easle y e liy le o nu d urd urd u. D urs le y 'l e re ş a şk ın lık la b ak ıy ord u.

"H arry s iz e h oşç a k alın d ed i," d ed i. " O nu d uym ad ın ız m ı? "
Harry , " F ark e tm ez," d iy e m ır ıld an dı M r. W easle y 'y e. " C id den , u m ru m da d eğ il."
Mr. W easle y e lin i H arry 'n in o m zu ndan ç ek m ed i.
"Y eğ en in iz i b ir d ah ak i y aza k ad ar g öre m ey ecek sin iz ," d ed i V ern on E niş te 'y e,
ap açık b ir k ız g ın lık la . " H erh ald e h oşç a k al d iy ecek sin iz , d eğ il m i? "
Vern on E niş te 'n in y üzü ö fk ey le titr e m ey e b aşla m ış tı. A z ö nce o tu rm a o dasın ın
yarıs ın ı h av ay a u çu rm uş o la n b ir a d am dan n ezak et d ers i a lm a f ik ri o na d erin b ir
azap v eriy orm uş g ib iy di.
Am a M r. W easle y 'n in a sa sı h âlâ e lin dey di v e V ern on E niş te , k üçü k g özle riy le
ona k açam ak b ir b ak ış a ttık ta n s o nra , i ç erle m iş b ir s e sle , " H oşç a k al," d ed i.
Harry , " G örü şü rü z," d ed i v e h oş, ılık b ir n efe s g ib i g ele n y eşil a le v le rin iç in e
ad ım a ttı. A ncak ta m o a n da, a rk asın dan k ork unç b ir ö ğürtü ç ık tı v e P etu nia
Tey ze f e ry at f ig an b ağ ır m ay a b aşla d ı.
Harry h ız la d öndü. D udle y a rtık a n nesiy le b ab asın ın a rk asın da d eğ ild i. K ah ve
se h pasın ın y an ın a ç ö m elm iş , a ğ zın dan s a rk an y arım m etr e y e y ak ın , m or, y ap ış
yap ış b ir ş e y den d ola y ı b oğulu yorm uş g ib i o ğürü p t ü kürü k s a çıy ord u. H arry k ıs a
sü re li b ir ş a şk ın lığ ın a rd ın dan o y arım m etr e lik ş e y in D udle y 'n in d ili o ld uğunu
an la d ı. D udle y 'n in ö nünde, y erd e p arla k b ir ş e k erle m e a m bala jı d uru yord u.
Petu nia T ey ze k en din i D udle y 'n in y an ın a, y ere fır la ttı, ş iş m iş d ilin in b ir u cu nu
tu ttu ve onu ağ zın dan çık arm ay a çalış tı. P ek şa şır tıc ı olm ay an bir şe k ild e,
Dudle y dah a da fe n a fe ry at etm ey e ve tü kürü k sa çm ay a başla y ara k onu
uzak la ştır m ay a çalış tı. Vern on Eniş te böğürü yor, kolla rın ı sa llıy ord u. M r.
Weasle y a n cak b ağ ır a ra k s e sin i d uyura b ild i.
"E ndiş e le n m ey in , b en o nu d üzelte b ilir im !" d iy e s e sle n di v e a sa sın ı d oğru lta ra k
Dudle y 'y e d oğru ile rle d i, a m a P etu nia T ey ze d ah a d a fe n a ç ığ lık a ta ra k k en din i
Dudle y 'n in ü zerin e f ır la tıp o nu M r. W easle y 'y e k arş ı b ir k alk an g ib i s a rd ı.
"Y o, gerç ek te n !" ded i M r. W easle y çare siz ce. "B asit bir iş le m bu - şu
şe k erle m ed en - o ğlu m F re d - ço k m uzip tir - am a b u sa d ece b ir D ev le ştir m e
Büyüsü - e n a zın dan b en ö yle s a n ıy oru m - l ü tf e n , d üzelte b ilir im - "
Am a r a h atla m ak ş ö yle d urs u n, D urs le y 'l e r iy ic e p an iğ e k ap ıld ıla r. P etu nia T ey ze
is te ri kriz i geçir iy orm uş gib i ağ lıy or, D udle y 'n in dilin i tu tm uş, kopartm ay a
kara rlıy m ış ç asın a çek iy ord u; Dudle y an nesin in ve dilin in bask ıs ın dan
boğulu yorm uş g ib iy di; ta m am en k ontr o lü nü k ay betm iş o la n V ern on E niş te is e

büfe n in ü stü nden b ir p ors e le n b ib lo a la ra k h ız la M r. W easle y 'y e d oğru fır la ttı.
Mr. W easle y e ğ ild i v e b ib lo , h av ay a u çm uş ş ö m in en in i ç in de p arç ala ra a y rıld ı.
"Y ap m ay ın am a!" ded i M r. W easle y kız g ın bir şe k ild e, asa sın ı sa v ura ra k .
"Y ard ım e tm ey e ç alış ıy oru m !"
Vern on E niş te y ara lı b ir s u ay gır ı g ib i b öğüre re k b ir b ib lo d ah a k ap tı.
"H ârry , git! G it had i! " diy e bağ ır d ı M r. W easle y, asa sın ı V ern on E niş te 'y e
doğru lta ra k . " B unu b en h alle d erim !"
Harry e ğ le n cey i k açır m ak is te m iy ord u, a m a V ern on E niş te 'n in ik in ci b ib lo su s o l
kula ğ ın ı kıl pay ı ıs k ala m ış tı. Ş öyle bir düşü nünce, duru m u M r. W easle y 'y e
bır a k m an ın e n iy is i o ld uğuna k ara r v erd i. A te şe a d ım a tıp o m zu nun ü stü nden
bak ara k , " K ovuk!" d ed i. O tu rm a o dasın da s o n g örd üğü ta b lo , M r. W easle y 'n in
asa sıy la V ern on E niş te 'n in e lin dek i ü çü ncü b ir b ib lo yu h av ay a u çu rd uğu, P etu nia
Tey ze'n in D udle y 'n in üzerin e yatm ış çığ lık çığ lığ a bağ ır d ığ ı ve D udle y 'n in
dilin in b üyük, y ap ış y ap ış b ir p ito n g ib i sa rk tığ ıy dı. A m a h em en so nra H arry
büyük b ir h ız la d önm ey e b aşla d ı v e D urs le y 'l e rin o tu rm a o dası z ü m rü t y eşili
ale v le rin i ç in de k ay bold u.

BEŞİN Cİ B Ö LÜ M :
WEA SL EY
BÜ YÜCÜ Ş A K ALA RI
H arry d ir s e k le rin i s ık ı s ık ı ik i y an ın a y ap ış tır m ış , g ittik çe d ah a h ız lı d önüyord u.
B ula n ık la şm ış şö m in ele r yan ın dan hız la geçip gid iy ord u, so nunda m id esi
b ula n m ay a başla y ın ca gözle rin i kap ad ı. Nih ay et yav aşla m ay a başla d ığ ın ı
h is se ttiğ in de, e lle rin i h ız la a çıp ta m z am an ın da d urd u v e b öyle ce W easle y 'l e rin
m utf a ğ ın dak i o cak ta n d ış a rı d üşü p y üzü stü k ap ak la n m ak ta n k urtu ld u.
" Y ed i m i? " diy e so rd u F re d hey ecan la , H arry 'y i ay ağ a kald ır m ak iç in elin i
u zata ra k .
" E vet," d ed i H arry . A yağ a k alk tı. " N ey di o ?"
" D olm a-D il Ş ek erle m esi," d ed i F re d c o şk uyla . " G eo rg e v e b en ic at e ttik , b ütü n
y az ü stü nde d en ey eb ile ceğ im iz b ir in i a rıy ord uk..."
K üçü k m utf a k kah kah ay a boğuld u. H arry çev re sin e bak tı. R on ve G eo rg e
z ım para la n m ış ta h ta m asa d a k ız ıl sa çlı ik i k iş iy le b ir lik te o tu ru yord u. H arry
i k is in i d e d ah a ö nce h iç g örm em iş ti, a m a k im o ld ukla rın ı h em en a n la d ı: B ill v e
C harlie , W easle y k ard eşle rin e n b üyükle ri.
D ah a y ak ın o tu ra n ı, " N asıl g id iy or, H arry ?" d iy e s o ru p s ır ıttı v e ir i e lin i u zattı.
H arry o nun e lin i s ık ın ca, p arm ak la rın ın a ltın da n asır la r v e k ab artıla r o ld uğunu
h is se tti. R om an ya'd a e jd erh ala rla ç alış a n C harlie o lm alıy dı b u. C harlie 'n in b ed en
y ap ıs ı ik iz le rin ki gib iy di, in ce ve uzu n ola n P erc y 'l e R on'a kıy asla kıs a ve
t ık nazd ı. G en iş y üzü h av a k oşu lla rın dan y ıp ra n m ış o lm asın a k arş ın , d ost c an lıs ı
g örü nüyord u. O k ad ar ç illiy di k i, g üneşte n y an m ış s a n ıla b ilir d i. K olla rı k aslıy dı
v e b ir in in ü zerin de b üyük, p arla k b ir y an ık v ard ı.
B ill de gülü m se y ere k ay ağ a kalk ıp H arry 'n in elin i sık tı. Bill onu bir a z
ş a şır tm ış tı. H arry o nun b üyücü lü k b an kası G rin gotts 't a ç alış tığ ın ı v e d ah a ö nce
H ogw arts 't a ö ğre n ci b aşı o ld uğunu b iliy ord u. O nu h er zam an P erc y 'n in b ir a z
b üyük o la n ı g ib i h ay al e tm iş ti: K ura lla rı ç iğ nem e k onusu nda m ız m ız v e h erk ese
p atr o nlu k ta sla m ay ı se v en b ir i. A m a B ill'i n g örü nüm ü iç in sö yle n eb ile cek te k
ş e y vard ı: sık ı bir tip ti. U zu n boylu ydu, uzu n sa çla rın ı bağ la y ıp atk uyru ğu
y ap m ış tı. K üpesi v ard ı, u cu ndan d iş e b en zer b ir ş e y s a lla n ıy ord u. B ill'i n g iy sile ri
b ir ro ck k onse rin de tu haf k açm ay acak g iy sile rd i, am a H arry ay ak kab ıla rın ın

norm al d erid en d eğ il, e jd erh a d eris in den y ap ılm a o ld uğunu g örd ü.
Dah a iç le rin den b ir i b ir şe y sö yle y em ed en , h afif b ir p at se si d uyuld u v e M r.
Weasle y, Geo rg e'u n om zu nun ark asın da belir d i. Harry 'n in şim diy e dek
görm ed iğ i k ad ar s in ir li b ir h ali v ard ı.
"B u h iç k om ik d eğ ild i, F re d !" d iy e b ağ ır d ı." O M uggle ç o cu ğa n e v erd in ö yle ?"
"B en ona bir şe y verm ed im ," ded i Fre d , yin e m elu n bir gülü m se m ey le .
"D üşü rd üm s a d ece... G id ip y ed iy se o nun s u çu , b en o na ö yle b ir ş e y d em ed im ."
"B ile re k d üşü rd ün!" d iy e k ükre d i M r. W easle y. "Y iy eceğ in i b iliy ord un, re jim
yap tığ ın ı b iliy ord un - "
"D ili n e k ad ar b üyüdü?" d iy e s o rd u G eo rg e h ev esli h ev esli.
"A nnesiy le b ab ası k üçü ltm em e i z in v erm ed en ö nce b ir m etr e y i g eçm iş ti! "
Harry v e W easle y 'l e r y in e k ah kah ay a b oğuld ula r.
"K om ik d eğ il! " d iy e b ağ ır d ı M r. W easle y. " B u tü r d av ra n ış la r B üyücü -M uggle
iliş k ile rin i cid di şe k ild e zed eliy or! B en öm rü m ün yarıs ın ı M uggle 'l a rın kötü
muam ele g örm esin e k arş ı m ücad ele e d ere k g eçir e y im . k en di o ğulla rım k alk sın - "
"M uggle o ld uğu i ç in v erm ed ik o nu!" d ed i F re d ö fk ey le .
"H ay ır. K ocam an , p is b ir z o rb a o ld uğu iç in v erd ik ," d ed i G eo rg e. "D eğ il m i,
Harry ?"
"E vet, ö yle , M r. W easle y," d ed i H arry c id di c id di.
"M ese le bu değ il! " diy e köpürd ü M r. W easle y. "G örü rs ü nüz, an nen iz e bir
sö yle y ey im - "
"N ey i s ö yle y ecek m iş sin ?" d ed i a rk ala rın dan b ir s e s.
Mutf a ğ a M rs . W easle y g ir m iş ti. K ıs a b oylu , to m bul b ir k ad ın dı. N azik b ir y üzü
vard ı, a m a g özle ri ş ü phey le k ıs ılm ış tı.
"M erh ab a, H arry 'c iğ im ," d ed i, o nu g örü p g ülü m se y ere k . S onra g özle rin i y in e
kocasın a d ik ti. " B an a n ey i s ö yle y ecek tin , A rth ur? "
Mr. W easle y dura k sa d ı. A nla şıla n , F re d ve G eo rg e'a ne kad ar kız g ın olu rs a
ols u n, aslın da M rs . W easle y 'y e n ele r o ld uğunu sö yle m ey i d üşü nm em iş ti. B ir
se ssiz lik o ld u, M r. W easle y k arıs ın a te d ir g in g özle rle b ak ıy ord u. D erk en M rs .
Weasle y 'n in a rk asın dak i m utf a k k ap ıs ın da ik i k ız b elir d i. Ç ok g ür, k ah vere n gi

sa çla rı v e o ld ukça b üyük ö n d iş le ri o la n ı, H arry v e R on'u n a rk ad aşı H erm io ne
Gra n ger'd ı. U fa k te fe k v e k ız ıl s a çlı o la n ıy sa , R on'u n k üçü k k ız k ard eşi G in ny.
İk is i d e H arry 'y e g ülü m se d ile r, H arry d e o nla ra s ır ıttı. G in ny k ıp kır m ız ı k esild i -
Harry K ovuk'a i lk g eld iğ in den b eri o na z aafı v ard ı.
"N ey i s ö yle y ecek tin , A rth ur? " d iy e y in ele d i M rs . W easle y, ü rk ütü cü b ir s e sle .
"Y ok b ir şe y, M olly ," d iy e m ır ıld an dı M r. W easle y. "F re d v e G eo rg e - am a
onla rla k onuştu m - "
"Y in e n e y ap tıla r? " d ed i M rs . W easle y. " E ğer W easle y B üyücü Ş ak ala rı'y la ilg ili
bir ş e y se - "
"N iy e H arry 'y e yata cağ ı yeri göste rm iy ors u n, R on?" ded i H erm io ne kap ın ın
ağ zın dan .
"N ere d e y ata cağ ın ı b iliy or," d ed i R on. " O dam da y ata cak , g eçen s e fe r d e o ra d a - "
"H em b iz e d e g öste rm iş o lu rs u n," d ed i H erm io ne, i m alı b ir ş e k ild e,
"H a," d ed i R on, d uru m a u yan ara k . " E vet."
"E vet, b iz d e g eliy oru z," d ed i G eo rg e.
"S iz y erin iz d en k ıp ır d am ıy ors u nuz!" d iy e h ır la d ı M rs . W easle y.
Harry v e R on y an y an i le rle y ere k m utf a k ta n d ış a rı ç ık tıla r. H erm io ne v e G in ny'l e
bir lik te d ar h old en g eçtile r v e e v in h er ta ra fın da z ik zak la r ç iz ere k ü st k atla ra
gid en s a lla n tılı m erd iv en i ç ık tıla r.
"W easle y B üyücü Ş ak ala rı d a n e?" d iy e s o rd u H arry , ü st k ata ç ık arla rk en .
Ron v e G in ny g üld üle r, a m a H erm io ne g ülm ed i.
"A nnem F re d v e G eo rg e'u n o dasın ı te m iz le rk en b ir d olu s ip ariş fo rm u b uld u,"
ded i R on alç ak se sle . "İc at ettik le ri şe y le r iç in k ocam an , u zu n fiy at lis te le ri.
Han i, şa k a m alz em ele ri: sa h te asa la r, b ubi tu zak lı ta tlıla r, d ah a b ir sü rü şe y.
Harik ay dı, o k ad ar ş e y i c at e ttik le rin i h iç b ilm iy ord um ..."
"U zu n sü re d ir odala rın dan patla m a se sle ri geliy ord u, am a bir şe y le r ic at
ettik le rin i h iç d üşü nm em iş tik ," d ed i G in ny. " S ad ece g ürü ltü ç ık arm ay ı s e v iy orla r
sa n m ış tık ."
"A m a y ap tık la rı ş e y le rin ç o ğu - ş e y, a slın da, h ep si- b ir a z te h lik eliy di," d ed i R on.
"V e bunla rı H ogw arts 't a sa tıp bir a z para kazan m ay ı düşü nüyorla rd ı. A nnem
deliy e d öndü. B unla rı y ap m ay a d ev am e tm ele rin i y asa k la d ı v e s ip ariş f o rm la rın ı

yak tı... Z ate n o nla ra k afa sı k ız g ın . U m duğu k ad ar “ S . B . D .” a la m ad ıla r."
“S . B . D .” , y a d a “
Sır a dan B üyü cü lü k D üze yi
”, H ogw arts ö ğre n cile rin in o n b eş
yaşın da g ir d iğ i s ın av la rd ı.
"S onra büyük bir ta rtış m a çık tı," ded i G in ny. "A nnem , '
Babanız gib i Sih ir
Baka nlığ ı'n a gir m en iz i is tiy o ru m ,
' ded i, am a onla r, '
Tek is te d iğ im iz bir şa ka
dükkâ nı a çm ak,
' d ed ile r."
Tam o a n da ik in ci k atta b ir k ap ı a çıld ı v e b ağ a ç erç ev eli g özlü k ta k m ış b ir b aş
uzan dı d ış a rı. Y üzü nde ç o k k ız g ın b ir i f a d e v ard ı.
"M erh ab a, P erc y," d ed i H arry .
"A , m erh ab a, H arry ," ded i Perc y. "B en de kim bu kad ar gürü ltü yap ıy or
diy ord um . B ura d a iş yap m ay a çalış ıy oru m -b üro iç in bitir m em gere k en bir
ra p oru m v ar d a- in sa n la r m erd iv en de g üm bür g üm bür y ukarı a şa ğ ı d ola şır k en
konsa n tr e o lm ak z o r o lu yor."
"G üm bür güm bür dola şm ıy oru z," ded i Ron sin ir le . "Y ürü yoru z. Sih ir
Bak an lığ ı'n ın ç o k g iz li ü st d üzey ç alış m ala rın ı b öld üyse k ö zü r d ile riz ."
"N e ü zerin de ç alış ıy ors u n?" d ed i H arry .
"U lu sla ra ra sı S ih ir s e l İş b ir liğ i D air e si iç in b ir ra p or," d ed i P erc y b öbürle n ere k .
"K azan k alın lık la rı iç in b ir sta n dart g etir m ey e çalış ıy oru z. B u ith al m alla rın
bazıla rı b ir a z f a zla i n ce - s ız ın tıla r s e n ed e n ere d ey se y üzd e ü ç o ra n ın da a rtıy or - "
"O ra p or v ar y a, d ünyay ı d eğ iş tir e cek ," d ed i R on. " G ele cek P osta sı'n ın b ir in ci
sa y fa sın da y er a lır h erh ald e, k azan s ız ın tıla rı."
Perc y h afif te n k ız ard ı.
"S en is te d iğ in k ad ar d alg a g eç, R on." d ed i a te şli b ir şe k ild e, " U lu sla ra ra sı b ir
yasa g etir ilm ezse , p azarın ç ü rü k, s ığ d ip li ü rü nle rle d olm ası c id di b ir t e h lik e - "
Ron, "E vet, ev et, ta b ii," d ed i v e m erd iv en i çık m ay a b aşla d ı. P erc y o dasın ın
kap ıs ın ı ç arp ara k k ap attı. H arry , H erm io ne v e G in ny, R on'u n a rk asın da ü ç k at
dah a çık arla rk en , aşa ğ ıd a mutf a k ta k i bağ rış la rın yan kıla rı onla ra kad ar
geliy ord u. Sesle re bak ılır s a , M r. W easle y, M rs . W easle y 'y e şe k erle m ele rd en
bah se tm iş ti.
Ron'u n e v in e n ü st k atın dak i y ata k o dası, H arry g eçen s e fe r k alm ay a g eld iğ in den
beri p ek d eğ iş m em iş ti: R on'u n e n s e v diğ i Q uid ditc h ta k ım ı C hudle y C an nons'ı n
poste rle ri yin e duvarla rd a ve eğ im li ta v an da dönüp duru yor, dalg ala n ıy ord u.

Pen cere ken arın da dura n ve dah a önce iç in de kurb ağ a yav ru la rı bulu nan
ak vary um uysa ş im di s a d ece b ir ta n e, s o n d ere ce ir i k urb ağ a m esk en tu tm uştu .
Ron'u n e sk i fa re si S cab bers a rtık y oktu , a m a o nun y erin e R on'u n m ek tu bunu
Priv et D riv e'a , H arry 'y e u la ştır a n m in ic ik , g ri b ay kuş v ard ı. K üçü k b ir k afe ste
hopla y ıp z ıp lıy or v e d eli g ib i k an at ç ır p ıy ord u.
"K es ş u nu, P ig ," d ed i R on, y ata k o dasın ın iç in de s ık ış tık ış d ura n d ört y ata k ta n
ik is in in a ra sın dan g eçere k . " F re d v e G eo rg e d a b ura d a b iz im le k alıy or, ç ü nkü
onla rın o dasın da B ill v e C harlie v ar," d ed i H arry 'y e. " P erc y k en di o dasın da te k
başın a k alıy or, ç alış m ası g ere k iy orm uş."
"Ş ey - o b ay kuşa n iy e P ig d iy ors u n?"
"A pta l d a o ndan ," d ed i G in ny. " A sıl a d ı P ig w id geo n."
"Y a, sa n ki o h iç a p ta l b ir is im d eğ il d e," d ed i R on a la y lı b ir şe k ild e. "A dın ı
Gin ny koydu," diy e açık la d ı H arry 'y e. "Ş ir in bir is im old uğunu düşü nüyor.
Değ iş tir m ey e ç alış tım , a m a a rtık ç o k g eçti, b aşk a h iç b ir ş e y e c ev ap v erm iy ord u.
O y üzd en ş im di a d ı P ig . O nu b ura d a t u tm am g ere k iy or, ç ü nkü E rro l v e H erm es'i
gıc ık e d iy or. A slın a b ak ars a n b en i d e g ıc ık e d iy or."
Pig w id geo n k afe sin de m utlu m utlu u çu p d uru yor, tiz b ir s e sle ö tü yord u. H arry ,
Ron'u ç o k iy i ta n ıd ığ ın dan c id diy e a lm ad ı. E sk i fa re si S cab bers 'd an d a s ü re k li
yak ın ıy ord u, a m a H erm io ne'n in k ed is i C ro oksh an ks'i n o nu y ed iğ in i s a n dığ ın da
ço k ü zü lm üştü .
Harry , " C ro oksh an ks n ere d e?" d iy e s o rd u H erm io ne'y e.
"B ah çed ed ir h erh ald e. Y erc ü cele rin in p eşin den k oştu rm ak h oşu na g id iy or. D ah a
önce h iç g örm em iş ."
"P erc y iş in den m em nun m u b ari? " d ed i H arry , y ata k la rd an b ir in in ü stü ne o tu ru p
Chudle y C an nons'ı n t a v an dak i p oste rle re g ir ip ç ık m ala rın ı s e y re d ere k .
"M em nun olm ak m ı? " ded i R on kasv etle . "B ab am onu zo rla getir m ese ev e
gelm ezd i h erh ald e. K afa y ı iş le b ozd u. S ak ın p atr o nundan la f a çay ım d em e. M r.
Cro uch 'a g öre ... M r. C ro uch 'a d a d ed iğ im g ib i... M r. C ro uch 'u n f ik ri ş u k i... M r.
Cro uch ban a diy ord u ki... H erh ald e bugün yarın , niş a n la n dık diy e açık la m a
yap arla r."
"İy i bir yaz geçir d in m i, H arry ?" ded i H erm io ne. "G önderd iğ im iz yem ek
pak etle rin i f a la n a ld ın m ı? "
"E vet, ç o k t e şe k kürle r," d ed i H arry . " H ay atım ı k urta rd ı o k ek le r."

Ron, " P ek i h iç h ab er a ld ın m ı - ? " d iy e la fa b aşla d ı, a m a H erm io ne o na b ir b ak ış
atın ca s u stu . H arry , R on'u n S ir iu s'u s o ra cağ ın ı a n la m ış tı. R on v e H erm io ne'n in ,
Sir iu s'u n S ih ir B ak an lığ ı'n dan k açm asın da o k ad ar p ay la rı o lm uştu k i, v aftiz
bab asın ı onla r da H arry kad ar m era k ed iy orla rd ı. A ncak G in ny'n in yan ın da
ondan b ah se tm ek iy i b ir fik ir d eğ ild i. Ü çü v e P ro fe sö r D um ble d ore d ış ın da
kim se S ir iu s'u n n asıl k açtığ ın ı b ilm iy or, m asu m iy etin e d e i n an m ıy ord u.
Gin ny m era k la b ir R on'a b ir H arry 'y e b ak ıy ord u, H erm io ne ra h ats ız lık v eric i
se ssiz liğ i so na erd ir m ek iç in , "S an ır ım ta rtış m ala rı bitti," ded i. "A şa ğ ı in ip
yem ek i ç in a n nen e y ard ım e d elim m i? "
“T am am ," d ed i R on. D örd ü R on'u n o dasın dan ç ık ıp a şa ğ ı in dile r. M rs . W easle y
mutf a k ta y aln ız d ı. S on d ere ce s in ir li g örü nüyord u.
"B ah çed e y iy oru z," d ed i o nla r i ç eri g ir in ce. " B ura d a o n b ir k iş iy e y er y ok ç ü nkü.
Tab ak la rı götü rü r m üsü nüz, kız la r? B ill ve C harlie m asa la rı kuru yorla r. S iz
ik in iz , çata lla rla bıç ak la r lü tf e n ," ded i R on ve H arry 'y e. A sa sın ı la v ab odak i
pata te sle re doğru ltu p is te d iğ in den bir a z dah a şid detle sa lla y ın ca, pata te sle r
kab ukla rın dan ö yle h ız lı sıy rılıp çık tıla r k i, d uvarla rd an v e ta v an dan se k ere k
çev re y e d ağ ıld ıla r.
"A m an y an i," d ed i s in ir li s in ir li. A sa sın ı b u s e fe r d e b ir f a ra şa d oğru lttu v e f a ra ş
dola p ta n fır la y ıp y erd e sü rü kle n m ey e, p ata te sle ri to pla m ay a b aşla d ı. D ola p ta n
kap k açak ç ık arır k en , " O ik is i! " d iy e la fa b aşla d ı ö fk ey le . H arry o nun F re d v e
Geo rg e'd an bah se ttiğ in i an la m ış tı. "H alle ri ne ola cak bilm iy oru m , gerç ek te n
bile m iy oru m . H iç azim yok, ta b ii ki elle rin den geld iğ in ce dert çık arm ay ı
azim den s a y m azsa n ız ..."
Mrs . W easle y m utf a k m asa sın a b üyükçe sa p lı, b ak ır b ir te n cere k oyup a sa sın ı
iç in e d oğru s a lla m ay a b aşla d ı. A sa sın ın u cu ndan k re m am sı b ir s o s k ab ın iç in e
boşa lm ay a k oyuld u.
"A kıls ız fa la n o ld ukla rın dan d eğ il," d iy e d ev am e tti k ız g ın b ir s e s to nuyla . B u
ara d a sa p lı te n cere y i ocağ ın üstü ne yerle ştir ip asa sın ın bir hare k etiy le altın ı
yak tı. "A m a harc an ıp gid iy orla r. A rtık ken dile rin e çek i düzen verm ezle rs e
başla rı bela y a gir e cek . H ogw arts 't a n onla r iç in bir sü rü bay kuş geliy or,
diğ erle rin in kin in h ep sin i to pla sa n o k ad ar e tm ez. B öyle d ev am e d erle rs e , S ih rin
Uygunsu z K ulla n ım ı D air e si'n in ö nünde b ula cak la r k en dile rin i."
Mrs . W easle y asa sıy la çata l bıç ak çek m ecesin i dürttü , çek m ece hız la açıld ı.
İç in den b ir ç o k b ıç ak fır la y ın ca H arry v e R on te la şla k en ara k açtıla r. B ıç ak la r
mutf a ğ ın öbür ucu na doğru uçtu ve fa ra şın yen id en la v ab oya dold urd uğu

pata te sle ri d oğra m ay a b aşla d ı.
"O nla rı y etiş tir ir k en n e y an lış y ap tık b ilm iy oru m ," d ed i M rs . W easle y, a sa sın ı
ken ara koyup dola p ta n bir k aç te n cere dah a çık ara ra k . "Y ılla rd ır böyle bu,
marif e tle rin in a rd ı a rk ası k esilm iy or, ü ste lik h iç d in le m iy o- Y O, Y İN E M İ? "
Masa d an a ld ığ ı a sa , k ula k tır m ala y an b ir s e s ç ık arıp k ocam an , la stik b ir fa re y e
dönüşm üştü .
"Y in e o nla rın s a h te a sa la rın dan b ir i! " d iy e b ağ ır d ı. " K aç k ere s ö yle d im , o rta d a
bır a k m ay ın d iy e."
Ken di g erç ek a sa sın ı e lin e a ld ı v e d önüp o cak ta t ü te n s o sla i lg ile n m ey e k oyuld u.
Ron a çık ç ek m eced en ç ata l b ıç ak la rı a lıp , " H ad i," d ed i a cele y le H arry 'y e. " G id ip
Bill v e C harlie 'y e y ard ım e d elim ."
Mrs . W easle y 'n in y an ın dan a y rılıp a rk a k ap ıd an b ah çey e y öneld ile r.
Dah a b ir k aç ad ım g itm iş le rd i k i, H erm io ne'n in çarp ık b acak lı, sa rm an k ed is i
Cro oksh an ks bah çed en fır la y ara k önle rin e çık tı. Tüylü kuyru ğunu hav ay a
dik m iş , çam ura bula n m ış bacak lı bir pata te se ben zey en bir şe y in peşin den
gid iy ord u. H arry b unun b ir y erc ü ce o ld uğunu h em en an la d ı. A nca y ir m i b eş
sa n tim boyundak i yerc ü cesi, nasır lı küçü k ay ak la rıy la çab uk çab uk ad ım la r
ata ra k b ah çen in ö bür u cu na k oştu v e y erd e d ura n l a stik ç iz m ele rd en b ir in in i ç in e
atla d ı. C ro oksh an ks bir patis in i çiz m en in iç in e so kup yerc ü cesin e ula şm ay a
çalış tığ ın da, H arry yerc ü cesin in çılg ın ca kık ır d ad ığ ın ı duydu. B u ara d a ev in
diğ er t a ra fın dan g ürü ltü lü ç arp ış m a s e sle ri g eliy ord u. B ah çey e g ir d ik le rin de s e se
ney in n ed en o ld uğunu g örd üle r B ill v e C harlie a sa la rın ı ç ık arm ış , e sk i p üsk ü ik i
masa y ı çim le rin üstü nde hav ad a uçu ru yor, onla rı to kuştu ra ra k bir b ir le rin in
masa sın ı yere düşü rm ey e çalış ıy orla rd ı. Fre d ve G eo rg e te zah üra t yap ıy or,
Gin ny g ülü yor, H erm io ne i s e b esb elli e ğ le n m ek le k ay gı d uym ak a ra sın da k alm ış
hald e, ç itin k en arın da d ola n ıp d uru yord u.
Bill'i n m asa sı C harlie 'n in kin e b üyük b ir g ürü ltü yle ç arp ıp b acak la rın dan b ir in i
kopard ı. Yukarıd an bir ta n gır tı duyuld u. Başla rın ı kald ır ıp bak tık la rın da,
Perc y 'n in b aşın ı i k in ci k atta k i b ir p en cere d en d ış a rı u zatm ış o ld uğunu g örd üle r.
"B ir a z s e ssiz o lu r m usu nuz?!" d iy e b ağ ır d ı P erc y.
"K usu ra b ak m a, P erc e," d ed i B ill s ır ıta ra k . " K azan d ip le ri n asıl g id iy or? "
Perc y h uysu z h uysu z, " Ç ok k ötü ," d ed i v e p en cere y i ç arp ara k k ap attı. B ill v e
Charlie kıs kıs güle re k m asa la rı çim en in üstü ne uç uca yerle ştir d ile r. B ill,

asa sın ın k üçü k b ir h are k etiy le , k opm uş o la n b acağ ı y en id en m asa y a y ap ış tır d ı v e
masa ö rtü le ri y ara ttı.
Saat yed i old uğunda ik i m asa da M rs . W easle y 'n in nefis yem ek le riy le dolu
ta b ak la rın ağ ır lığ ın ın altın da gacır d ıy or, dokuz W easle y, H arry ve H erm io ne
berra k , la civ ert bir gökyüzü nün altın da so fra y a otu ru yorla rd ı. Bütü n yaz
boyunca y em ek n iy etin e g id ere k d ah a d a b ay atla y an k ek le rle id are e tm iş b ir i
iç in , C en net't e o lm ak g ib iy di b u. H arry ilk b aşta k onuşm ala ra k atılm ak y erin e
sa d ece d in le y ere k ta v uklu -ja m bonlu b öre ğ in , h aşla n m ış p ata te sin v e sa la ta n ın
ta d ın ı ç ık ard ı.
Masa n ın ö bür u cu nda P erc y b ab asın a k azan d ip le ri k onusu ndak i ra p oru ndan
bah se d iy ord u.
"M r. C ro uch 'a ra p oru sa lı gününe hazır ed eceğ im i sö yle d im ," ded i Perc y
böbürle n ere k . " B u d a o nun b ek le d iğ in den b ir a z d ah a e rk en b ite cek d em ek , a m a
ben duru m a hâk im olm ay ı se v iy oru m . R ap oru kıs a sü re d e bitir d iğ im iç in
müte şe k kir o la cak tır s a n ıy oru m , ç ü nkü ş u a ra la r D ünya K upası h azır lık la rın dan
fa la n b iz im b ölü m de iş le r ç o k y oğun. S ih ir li O yunla r v e S porla r D air e si'n den
is te d iğ im iz d este ğ i a la m ıy oru z. L udo B ag m an -"
"L udo'y u s e v erim ," d ed i M r. W easle y ta tlılık la . " B iz e K upa m açı iç in b ile tle ri o
buld u. O na k üçü k b ir iy ilik te b ulu ndum : K ard eşi O tto b aşın ı d erd e s o km uştu -
doğaü stü güçle ri ola n bir çim biç m e m ak in esi yüzü nden -, duru m u ben
düzelttim ."
"T ab ii k i B ag m an o ld ukça s e m patik b ir i" d iy e la fı g eçiş tir d i P erc y. " A m a n asıl
Dair e M üdürü olm uş şa şıy oru m ... O nu M r. C ro uch 'l a karş ıla ştır ıy oru m da!
Biz im b ölü m de b ir i o rta d an k ay bola cak d a M r. C ro uch o nu a ra m ay acak . B erth a
Jo rk in s'i n b ir a y ı a şk ın sü re d ir k ay ıp o ld uğunun fa rk ın da m ıs ın ? A rn av utlu k'a
ta tile g id ip g eri d önm em iş ."
"E vet, ben de L udo'y a so rd um bunu," ded i M r. W easle y, kaşla rın ı çata ra k .
"D iy or k i, B erth a d ah a ö nce d e b ir ç o k k ez k ay bolm uş. A m a d oğru su b u b en im
bölü m üm den b ir in in b aşın a g els e , e n diş e le n ir d im ..."
"D oğru , B erth a u m uts u z b ir v ak a," d ed i P erc y. "S en ele r b oyu b ir b ölü m den
diğ erin e ak ta rılm ış durm uş diy e duydum , fa y dasın dan ço k zara rı
dokunuyorm uş... A m a y in e d e B ag m an 'ı n o nu b ulm ay a ç alış m ası g ere k ir. D uru m
Mr. C ro uch 'u n k iş is e l o la ra k ilg is in i ç ek iy or. B iliy ors u n, b ir s ü re b iz im b ölü m de
çalış m ış v e M r. C ro uch o nu h ay li s e v iy orm uş - a m a B ag m an s a d ece g ülü yor v e
büyük ih tim alle h arita y ı y an lış o kuyup k en din i A rn av utlu k y erin e A vustr a ly a'd a

bulm uştu r d iy or. A ncak ," P erc y e tk ile y ic i b ir e d ay la iç ç ek ti v e m ürv erç iç eğ i
şa ra b ın dan b üyük b ir y udum a ld ı, " U lu sla ra ra sı S ih ir s e l İş b ir liğ i D air e si o la ra k
iş im iz zate n başım ız d an aşk ın , bir de başk a bölü m le rin kay ıp ele m an la rın ı
ara y am ay ız . B ild iğ in g ib i D ünya K upası'n ın h em en ard ın dan y in e b üyük b ir
etk in liğ im iz v ar."
Perc y d ik kati k en din e ç ek ecek ş e k ild e g ır tla ğ ın ı te m iz le y ip m asa n ın ö bür u cu na,
Harry , R on v e H erm io ne'n in o tu rd uğu y ere d oğru b ak tı. " N ed en s ö z e ttiğ im i s e n
biliy ors u n, b ab a." S esin i h afif ç e y ükse ltti. " H an i ş u ç o k g iz li o la n ."
Ron g özle rin i y uvarla y ıp H arry v e H erm io ne'y e f ıs ıld ad ı: " İş e b aşla d ığ ın dan b eri
biz e o e tk in liğ in n e o ld uğunu s o rd urm ay a ç alış ıy or. H erh ald e k alın d ip li k azan
se rg is i f a la n dır."
Masa n ın o rta sın da M rs . W easle y, B ill'l e k üpesi h ak kın da ta rtış ıy ord u. B elli k i
küpe y en iy di.
"... b ir d e ü stü nde k ocam an , k ork unç b ir d iş v ar. H ak ik ate n , B ill, b an kad a n e
diy orla r? "
"A nne, b ir sü rü h azin e g etir d iğ im sü re ce, n asıl g iy in diğ im b an kad a k im se n in
um ru nda b ile d eğ il," d ed i B ill s a b ır la .
"S açın da gülü nç bir hal alm ay a başla m ış , hay atım ," ded i M rs . W easle y,
parm ak la rın ı asa sın ın üzerin de se v giy le gezd ir e re k . "B ır a k sa n da bir a z
düzelts e m ..."
"B en bu halin i se v iy oru m ," ded i B ill'i n yan ın da otu ra n G in ny. "Ç ok esk i
kafa lıs ın , a n ne. H em z ate n P ro fe sö r D um ble d ore 'u nkin in y an ın da h iç d e u zu n
sa y ılm az..."
Mrs . W easle y 'n in yan ın da, F re d , G eo rg e ve C harlie hara re tle D ünya K upası
hak kın da k onuşu yorla rd ı.
"K esin İ rla n da a lır ," d ed i C harlie , a ğ zı p ata te sle d olu b ir h ald e. " Y arı f in alle rd e
Peru 'y u e zip g eçtile r."
"A m a B ulg aris ta n 'd a V ik to r K ru m v ar," d ed i F re d .
"K ru m iy i b ir o yuncu , İrla n da'd ay sa y ed i ta n e iy i o yuncu v ar," d iy e n okta y ı
koydu C harlie . "K eşk e İn gilte re fin ale ç ık ab ils e y di. N e k ad ar u ta n ç v eric i b ir
şe y di o ."
"N e o ld u?" d ed i H arry h ev esle . P riv et D riv e'a tık ıld ığ ı z am an la rd a b üyücü lü k

dünyasın dan u zak k ald ığ ın a h er z am an kin den d e ç o k ü zü lü yord u ş im di. H arry ,
Ouid ditc h 'e ço k m era k lıy dı. H ogw arts 't a k i ilk se n esin den beri G ry ff in dor
bin asın ın Q uid ditc h ta k ım ın da A ra y ıc ı p ozis y onunda o ynuyord u v e d ünyan ın e n
iy i y arış s ü pürg ele rin den b ir in e, b ir A te şo ku'n a s a h ip ti.
"T ra n silv an ya'y a ü ç y üz d oksa n a o n y en ild ile r," d ed i C harlie k ed erli k ed erli.
“T am bir fiy ask oydu. Galle r U gan da'y a yen ild i, İs k oçy a'y sa Lükse m burg
karş ıs ın da p eriş a n o ld u."
Ev y ap ım ı ç ile k li d ondurm ala rın ı y em ed en ö nce, M rs . W easle y a rtık k ara n lık
olm ay a başla y an bah çey i ay dın la tm ak iç in bir k aç m um yara ttı. Y em ek le rin i
bitir d ik le rin de, perv an ele r m asa n ın üzerin de alç ak uçu şa geçm iş , ılık hav ay ı
çim en v e h an ım eli k okusu s a rm ış tı. H arry , p eşle rin e C ro oksh an ks'i ta k m ış , d eli
gib i güle re k gülle r ara sın da koştu ra n yerc ü cele rin i iz liy or, ken din i ço k iy i
besle n m iş v e d ünyay la b arış ık h is se d iy ord u.
Ron m asa y a d ik katle g öz g ezd ir ip d iğ erle rin in k onuşm ak la m eşg ul o ld uğunu
görd ükte n so nra , H arry 'y e ç o k se ssiz b ir şe k ild e so rd u: "E e - S ir iu s't a n h ab er
ald ın m ı s o n z am an la rd a?"
Herm io ne d e b aşın ı ç ev ir ip k ula k k esild i.
"E vet," d ed i H arry u su lc a. " İk i k ez. İy i g örü nüyor. O na d ün d eğ il, ö ncek i g ün
yazd ım . B en b ura d ay ken c ev ab ı g ele b ilir."
Bir d en a k lın a S ir iu s'a y azm a n ed en i g eld i. R on ile H erm io ne'y e y ara sın ın y in e
acıd ığ ın ı ve onu uyan dır a n rü yay ı an la tm asın a ra m ak kald ı... am a şim di o
ken din i bu kad ar m utlu ve huzu rlu his se d erk en , onla rı kay gıla n dır m ay ı
gerç ek te n i s te m iy ord u.
"S aate bak ın , kaç olm uş," ded i M rs . W easle y bir d en , sa atin e göz ata ra k .
"Y atm an ız g ere k iy or! K upa m açın a g itm ek iç in s a b ah ın k örü nde k alk acak sın ız .
Harry , okul lis te n i bır a k ır s a n , yarın D ia g on Y olu 'n dan se n in ih tiy açla rın ı da
alır ım . B aşk a h erk esin kile ri a lıy oru m n asıl o ls a . D ünya K upası'n dan s o nra v ak it
kalm ay ab ilir , g eçen s e fe r m aç b eş g ün s ü rm üştü ."
"V ay - u m arım b u s e fe r d e o k ad ar s ü re r!" d ed i H arry h ev esle .
"E h, u m arım s ü rm ez," d ed i P erc y iş k olik b ir ta v ır la . " İş te n b eş g ün u zak k als a m
dosy a t e p sim in n e d uru m da o la cağ ın ı d üşü nüyoru m d a, i ç im ü rp eriy or."
"E vet, y in e b ir is i i ç in e e jd er p is liğ i b ır a k ab ilir , d eğ il m i, P erc e?" d ed i F re d .
"O , N orv eç't e n g ele n b ir g übre ö rn eğ iy di! " d ed i P erc y, y üzü b ir h ay li k ız ara ra k .

"K iş is e l b ir ş e y d eğ ild i! "
Fre d , "K iş is e ld i," diy e fıs ıld ad ı Harry 'y e, masa d an kalk arla rk en . "B iz
gönderd ik ."

ALT IN CI B Ö LÜ M : A NAH TA R
M rs . W easle y o nu d ürte re k u yan dır d ığ ın da, H arry k en din i d ah a y en i u yum uş
g ib i h is se d iy ord u.
M rs . W easle y, "K alk m a vak ti geld i, Harry ciğ im ," diy e fıs ıld ay ıp Ron'u
u yan dır m ay a g itti.
H arry e lle riy le ç ev re sin i y okla y ıp g özlü ğünü b uld u, g özü ne ta k tı v e d oğru ld u.
D ış a rıd a h av a h âlâ k ara n lık tı. R on, a n nesi o nu k ald ır ır k en b elli b elir s iz b ir ş e y le r
m ır ıld an dı. H arry 'n in y org an ın ın a y ak ucu nda, s a çı b aşı b ir b ir in e k arış m ış ik i ir i
ş e k il, b atta n iy ele rin a ra sın dan s ıy rıld ıla r.
" S ab ah o ld u m u y an i? " d ed i F re d d erm an sız h ald e.
K onuşa m ay acak k ad ar u ykulu o ld ukla rın dan , s u sk un s u sk un g iy in dile r. S onra d a
e sn ey e g erin e m utf a ğ a i n dile r.
M rs . W easle y ocak ta k i büyük bir te n cere n in iç in dek ile ri karış tır ıy or, M r.
W easle y is e m asa d a o tu rm uş, b üyükçe p arş ö m en b ile tle rd en o lu şa n b ir d este y i
k ontr o l e d iy ord u. Ç ocu kla r iç eri g ir d iğ in de k ıy afe tin i d ah a iy i g öre b ils in le r d iy e
k olla rın ı ik i y an a a çtı. G olf k azağ ın a b en zey en b ir şe y v e k en dis in e b ir a z b ol
g ele n , k alın b ir k em erle t u ttu ru lm uş ç o k e sk i b ir k ot p an to lo n g iy m iş ti.
" N e d iy ors u nuz?" d iy e s o rd u h ey ecan la . " K ılık d eğ iş tir m em iz g ere k iy or - n asıl,
M uggle 'a b en ziy or m uyum , H arry ?"
" E vet," d ed i H arry g ülü m se y ere k , " ç o k i y i."
" B ill, Charlie ve Per- P er- P erc y nere d e?" ded i Geo rg e, esn em esin i
b astır a m ay ara k .
" E h, n e d e o ls a o nla r c is im le n ere k g id ecek ," d ed i M rs . W easle y. B üyük t e n cere y i
g üçb ela kald ır ıp m asa n ın üstü ne yerle ştir e re k , kap la ra yula f la p ası koym ay a
b aşla d ı. " O y üzd en b ir a z d ah a k ey if y ap ab ilir le r."
H arry , Cis im le n m e'n in ço k zo r old uğunu biliy ord u. Bir yerd en kay bolu p
n ere d ey se a y nı a n da b aşk a b ir y erd e o rta y a ç ık m ak a n la m ın a g eliy ord u b u.
" Y an i h âlâ u yuyorla r m ı? " d ed i F re d h uysu z h uysu z, k en di y ula f la p ası k ab ın ı
ö nüne ç ek ere k . " N iy e b iz d e c is im le n em iy oru z?"

"Ç ünkü h en üz o y aşa g elm ed in iz v e sın av ın ız ı v erm ed in iz " d iy e çık ış tı M rs .
Weasle y. " B u k ız la r d a n ere d e k ald ı? "
Acele y le m utf a k ta n f ır la d ı. M erd iv en i ç ık tığ ın ı d uydula r.
"C is im le n m ek i ç in s ın av m ı v erm ek g ere k iy or? " d iy e s o rd u H arry .
"E vet," d ed i M r. W easle y. B ile tle ri, k ay bolm asın la r d iy e ark a ceb in e k oydu.
"B üyülü Taşım acılık Dair e si geçen gün ik i kiş iy e eh liy etle ri olm ad an
cis im le n dik le rı iç in ceza kesm ek zo ru nda kald ı. Kola y bir şe y değ il.
Cis im le n m e, doğru yap ılm ad ığ ın da ço k kötü so nuçla ra yol açab iliy or.
Bah se ttiğ im ç if t k en dile rin i s e p tir d i."
Harry d ış ın da m asa d ak i h erk es y üzü nü b uru ştu rd u.
"Ş ey - s e p tir d i m i? " d ed i H arry .
Mr. W easle y, y ula f la p asın ın ü zerin e k aşık k aşık m ela s k oyara k , " Y an la rı a rk ad a
kald ı," d ed i. "V e ta b ii k i sık ış ıp k ald ıla r. İk i ta ra fa d a g id em iy orla rd ı. S onra
Büyü K azala rın ı D üzeltm e E kib i'n in gelip onla rı to parla m ası gere k ti. Şunu
sö yle y eb ilir im ki, bay ağ ı bir ev ra k iş i gere k ti. H ele ark ala rın da bır a k tık la rı
parç ala rı g öre n M uggle 'l a rı d a d üşü necek o lu rs a n ız ..."
Bir d en H arry 'n in g özle rin in ö nüne P riv et D riv e'd a k ald ır ım ın ü zerin e b ır a k ılm ış
bir ç if t b acak la b ir g öz g eld i.
"P ek i, i y ile r m i? " d iy e s o rd u, s a rs ılm ış b ir h ald e.
"E vet, ta b ii," d ed i M r. W easle y, is tif in i b ozm ad an . "A m a o nla ra a ğ ır b ir c eza
kesild i, b ir d ah a a cele y le b öyle b ir i ş e k alk ış a cak la rın ı s a n m ıy oru m . C is im le n m e
hafif e a lın acak iş d eğ il. B ir ç o k y etiş k in b üyücü b ile b u z ah m ete k atla n m ıy or.
Süpürg ey i t e rc ih e d iy orla r - d ah a y av aş, a m a d ah a g üven li."
"A m a B ill, C harlie v e P erc y, ü çü d e y ap ab iliy orla r, h a?"
"C harlie 'n in sın av a ik i kere gir m esi gere k ti," ded i Fre d sır ıta ra k . "İlk in i
vere m ed i. G ere k en y erin s e k iz k ilo m etr e g üney in e, a lış v eriş e ç ık m ış z av allı b ir
yaşlı k ad ın ın t a m t e p esin e c is im le n m iş ti, h atır lıy or m usu nuz?"
"E vet am a ik in cis in de geçti," ded i M rs . W easle y, onla r neşe y le kıs kıs
güle rle rk en m utf a ğ a g ir e re k .
"P erc y d ah a ik i h afta ö nce g eçti," d ed i G eo rg e. "O z am an dan b eri h er sa b ah
cis im le n ere k i n iy or a şa ğ ı, s ır f y ap ab ild iğ in i i s p atla m ak i ç in ."

Hold e a y ak se sle ri d uyuld u v e H erm io ne'y le G in ny m utf a ğ a g eld ile r. İk is i d e
so lg un v e m ah m ur g örü nüyord u.
"N iy e b u k ad ar e rk en k alk m am ız g ere k iy or? " d ed i G in ny, g özle rin i o vuştu ru p
so fra y a o tu ra ra k .
"B ir a z y ürü m em iz g ere k iy or," d ed i M r. W easle y.
"Y ürü m ek m i? " ded i Harry . "N e yan i, Dünya Kupası'n a yürü yere k m i
gid iy oru z?"
"Y o, yo, o ço k uzak ta ," ded i M r. W easle y gülü m se y ere k . "S ad ece kıs a bir
mesa fe y i y ürü yeceğ iz . Ç ok s a y ıd a b üyücü nün M uggle 'l a rın d ik katin i ç ek m ed en
to pla n m ası ç o k z o r d a... N orm ald e b ile n asıl se y ah at e ttiğ im iz k onusu nda ç o k
dik katli olm am ız gere k iy or, hele ki şim di Q uid ditc h D ünya K upası gib i
muazzam b ir e tk in lik v ar..."
"G eo rg e!" d ed i M rs . W easle y s e rtç e. H ep si y erle rin den s ıç ra d ıla r.
"N e v ar? " d ed i G eo rg e. S es t o nundak i m asu m iy et k im se y i k an dır a m am ış tı.
"C eb in dek i o ş e y d e n e?"
"H iç !"
"B an a y ala n s ö yle m e!"
Mrs . W easle y a sa sın ı G eo rg e'u n c eb in e d oğru lttu v e, " A ccio !" d ed i.
Geo rg e'u n ceb in den b ir ç o k k üçü k, p arla k re n kli n esn e fır la d ı. G eo rg e o nla rı
yak ala m ay a ç alış tıy sa d a b ecere m ed i v e n esn ele r M rs . W easle y 'n in u zattığ ı e lin e
doğru u çtu .
Mrs . W easle y bu nesn ele ri hav ay a kald ır a ra k , hid detle , "O nla rı yok ed in
dem iş tik !" ded i. Şüphesiz yin e D olm a-D il Şek erle m esi'y di bunla r. "H ep sin i
orta d an k ald ır ın d em iş tik ! C ep le rin iz i b oşa ltın , h ad i b ak alım , i k in iz d e!"
Pek h oş b ir s a h ne d eğ ild i. İ k iz le r b elli k i e v den m üm kün o ld uğunca ç o k s a y ıd a
şe k erle m e k açır m ay a ç alış ıy orla rd ı v e M rs . W easle y 'n in h ep sin i b ula b ilm esi iç in
Çağ ır m a B üyüsü 'n ü k ulla n m ası g ere k ti.
O, " A ccio ! A ccio ! A ccio !" d iy e b ağ ır d ık ça, G eo rg e'u n c ek etin in a sta rıy la F re d 'i n
kot pan to lo nunun paçala rı da dah il olm ak üzere , en bek le n m ed ik yerle rd en
şe k erle m ele r f ır lıy ord u.
Annesi ş e k erle m ele ri a ta rk en , F re d , " O nla rı y ap m ak iç in a ltı a y u ğra ştık !" d iy e

bağ ır d ı.
"A m an , altı ay g eçir m ek iç in n e g üzel b ir y ol! " d iy e b ağ ır d ı M rs . W easle y.
"D ah a f a zla S . B . D . a la m am an ız a ş a şm am alı! "
Sonuçta , e v den a y rılır la rk en o rta d a ç o k h oş b ir h av a e sm iy ord u. M rs . W easle y,
Mr. W easle y 'y i y an ağ ın dan ö perk en y üzü h âlâ s in ir d en k ıp kır m ız ıy dı. A m a b u,
ik iz le rin sin ir in e kıy asla pek bir şe y sa y ılm azd ı: İk is i de sır t çan ta la rın ı
ark ala rın a v uru p a n nele rin e t e k k elim e e tm ed en ç ık tıla r.
"İy i eğ le n cele r," ded i M rs . W easle y. "A yağ ın ız ı den k alın !" diy e se sle n di
ik iz le rin a rd ın dan , a m a i k iz le r n e d önüp b ak tıla r n e d e y an ıt v erd ile r. H arry , R on,
Herm iö ne ve G in ny ile bir lik te F re d ve G eo rg e'u n ark asın dan yürü yen M r.
Weasle y 'y e "B ill, C harlie v e P erc y 'y i ö ğle n e d oğru g önderir im ," d iy e se sle n di
Mrs . W easle y.
Hav a a y azd ı v e a y h âlâ g örü nüyord u. G ünün d oğm ak ü zere o ld uğuna d air te k
iş a re t, sa ğ ta ra fla rın dak i u fu k ç iz g is in e y ay ılm ış o la n d onuk, y eşilim si re n kti.
Aklı Q uid ditc h D ünya K upası'n a d oğru y ola k oyula n b in le rc e b üyücü de o la n
Harry , a d ım la rın ı h ız la n dır ıp M r. W easle y 'n in y an ın a g eld i.
"P ek i, h erk es M uggle 'l a ra f a rk e ttir m ed en n asıl g id iy or o ra y a?" d iy e s o rd u.
"B u ço k büyük bir org an iz asy on so ru nu yara ttı zate n ," diy e iç geçir d i M r.
Weasle y. "M ese le şu k i, D ünya K upası'n a g ele cek y üz b in k ad ar b üyücü nün
hep sin i a ğ ır la y acak b ir b üyülü b ölg em iz y ok. M uggle 'l a rın g ir e m ed iğ i y erle r v ar
ta b ii, a m a y üz b in b üyücü yü D ia g on Y olu 'n a y a d a P la tf o rm D okuz Ü ç Ç ey re k 'e
tık ış tır m ay a çalış tığ ın ı düşü nse n e bir. Bu yüzd en bom boş, güzel bir kır
bulm am ız ve ora y ı m üm kün old uğunca ço k M uggle -s a v uştu ru cu önle m le
donatm am ız g ere k ti. B ütü n B ak an lık a y la rd ır b u k onu ü zerin de ç alış ıy or. T ab ii
ki ö ncelik le g eliş le ri d üzen le m em iz g ere k . D ah a u cu z b ile ti o la n la r ik i h afta
önced en g elm ek z o ru nda. K im ile ri M uggle u la şım s is te m le rin i k ulla n ıy or, a m a
onla rın o to büsle rin i v e tr e n le rin i b ir sü rü b üyücü yle d old ura m ay ız - u nutm a,
dünyan ın her yan ın dan büyücü le r geliy or. E lb ette bazıla rı cis im le n iy or, am a
onla ra d a b elir m ele ri iç in e m niy etli, M uggle 'l a rd an iy ic e u zak y erle r a y arla m ak
zo ru nday ız . S an ır ım C is im le n m e n okta sı o la ra k k ulla n dık la rı e lv eriş li b ir a ğ açlık
var. Cis im le n m ek is te m ey en le r ya da yap am ay an la r iç in se , Anah ta rla r'ı
kulla n ıy oru z. Bunla r dah a önced en belir le n m iş bir vak itte büyücü le ri bir
nokta d an diğ erin e ak ta rm ak ta kulla n ıla n cis im le r. G ere k ir s e te k bir se fe rd e
büyük b ir g ru p a k ta ra b iliy ors u n. İn gilte re 'd e s tr a te jik n okta la ra ik i y üz A nah ta r
yerle ştir ild i. E n y ak ın ı S to ats h ead T ep esi'n de, b iz d e o ra y a g id iy oru z."

Mr. W easle y p arm ağ ıy la i le riy i i ş a re t e tti. G öste rd iğ i y erd e, O tte ry S t. C atc h pole
köyünün a rd ın da b üyük, s iy ah b ir k ütle y ükse liy ord u.
"A nah ta rla r n e t ü r c is im le r? " d ed i H arry m era k la .
"Ş ey... h er ş e y o la b ilir ," d ed i M r. W easle y. " G öze ç arp m ay an ş e y le r o lm alı ta b ii
ki, M uggle 'l a r alıp kurc ala m asın la r diy e... çerç ö p old uğunu düşü necek le ri
şe y le r..."
Kara n lık , ıs la k p atik ala rd an k öye d oğru a ğ ır a ğ ır ile rle d ile r. S essiz liğ i sa d ece
ay ak s e sle ri b ozu yord u. K öyden g eçerle rk en g ökyüzü y av aş y av aş a y dın la n m ay a
başla d ı, m üre k kep k ara sı re n gi la civ erte d önüştü . H arry 'n in elle ri v e ay ak la rı
so ğukta n d onuyord u. M r. W easle y s a atin e b ak ıp d uru yord u.
Sto ats h ead Tep esi'n i tır m an m ay a başla d ık ta n so nra , konuşm ay a harc ay acak
nefe sle ri k alm ad ı. B azen g iz li b ir t a v şa n d eliğ in e t a k ılıy orla r, b azen d e s iy ah ç im
öbek le rin e basıp kay ıy orla rd ı. H arry 'n in ald ığ ı her so lu k göğsü nü yak ıy or,
bacak la rı t u tu lm ay a b aşlıy ord u k i, d üzlü ğe g eld ile r.
"O h," d ed i M r. W easle y s o lu k s o lu ğa. G özlü ğünü ç ık arıp k azağ ın a s ild i. " E h, iy i
geld ik - o n d ak ik am ız v ar..."
Tep ed e e n s o n H erm io ne b elir d i. E li b öğrü ndey di.
"Ş im di iş A nah ta r'ı b ulm ay a k ald ı" d ed i M r. W easle y, g özlü ğünü y en id en ta k ıp
yere b ak ın ara k . " B üyük b ir ş e y d eğ il... H ad i..."
Çev re y e d ağ ılıp a ra m ay a b aşla d ıla r. H en üz b ir ik i d ak ik a g eçm iş ti k i, s e ssiz lik
bir b ağ ır m ay la k esild i.
"B ura d a, A rth ur! B ura d a, o ğlu m , b uld uk!"
Tep en in ö bür ta ra fın da, y ıld ız lı g ökyüzü nün a ltın da ik i k ara n lık v e u zu n s ilu et
duru yord u.
"A m os!" d ed i M r. W easle y. G ülü m se y ere k , se sle n en ad am a d oğru y ürü m ey e
başla d ı. D iğ erle ri d e p eşin den g ittile r.
Mr. W easle y çalı gib i kah vere n gi sa k allı, kır m ız ı su ra tlı bir büyücü yle el
sık ış ıy ord u. A dam ın ö bür e lin de k üflü g örü nüşlü , e sk i b ir ç iz m e v ard ı.
"Ç ocu kla r, bu Am os Dig gory ," ded i M r. W easle y. "S ih ir li Yara tık la rın
Düzen le n m esi ve Den etim i Dair e si'n de çalış ıy or. San ır ım oğlu Ced ric 'i
ta n ıy ors u nuzd ur."

Ced ric D ig gory o n y ed i y aşla rın da, s o n d ere ce y ak ış ık lı b ir ç o cu ktu . H ogw arts 't a
Huff le p uff B in ası Q uid ditc h T ak ım ı'n ın k ap ta n ı v e A ra y ıc ıs ı'y dı.
Ced ric o nla ra b ak ıp , " M erh ab a," d ed i.
Herk es d e o na m erh ab a d ed i, b aşla rıy la se la m v ere n F re d v e G eo rg e d ış ın da.
Ced ric 'i n t a k ım ı g eçen y ılk i i lk Q uid ditc h m açın da G ry ff in dor'u y en diğ i i ç in i k is i
de o nu a ff e tm em iş le rd i.
"U zu n b ir y ürü yüş, h a A rth ur? " d iy e s o rd u C ed ric 'i n b ab ası.
"Ç ok k ötü d eğ il," d ed i M r. W easle y. " Ş ura d ak i k öyün ö bür ta ra fın da o tu ru yoru z.
Ya s iz ?"
"İk id e k alk m ak z o ru nda k ald ık , d eğ il m i, C ed ? C is im le n m e s ın av ın ı b ir v ers in ,
ço k s e v in eceğ im . Y in e d e... ş ik ây etç i d eğ ilim ... Q uid ditc h D ünya K upası, b unu
bir ç u val d olu su G alle o n i ç in b ile k açır m am - g erç i b ile tle r d e n ere d ey se o k ad ar
ed iy or. Yin e de görü nüşe bak ılır s a ucu z kurtu lm uşu m ..." A m os D ig gory ,
Weasle y 'l e rin ü ç o ğlu na, H arry , H erm io ne v e G in ny'y e b ab acan b ir e d ay la g öz
gezd ir d i. " H ep si s e n in m i, A rth ur? "
"H ay ır , sa d ece kız ılk afa la r," ded i M r. W easle y, ço cu kla rın ı göste re re k . "B u
Herm io ne, R on'u n a rk ad aşı - b u d a H arry , o d a a rk ad aşı - "
"M erlin 'i n s a k alı," d ed i A m os D ig gory , g özle ri fa lta şı g ib i a çıla ra k . " H arry m i?
Harry P otte r m ı? "
"E e - e v et," d ed i H arry .
Harry ta n ış tığ ı in sa n la rın o na m era k la b ak m ala rın a a lış k ın dı, g özle rin in h em en
aln ın dak i şim şe k b iç im in dek i y ara y a k ay m asın a d a a lış k ın dı, a m a y in e d e h er
se fe rin de r a h ats ız o lu yord u.
"C ed se n den bah se tti ta b ii," ded i A m os D ig gory . "G eçen se n e sa n a karş ı
oynad ığ ın ı a n la ttı... O na s ö yle d im , d ed im k i - C ed , b u t o ru nla rın a a n la ta cağ ın b ir
şe y... H arry P otte r'ı y en din !"
Harry 'n in a k lın a b una v ere cek b ir c ev ap g elm ed iğ i iç in , b ir ş e y s ö yle m ed i. F re d
ve G eo rg e y in e s u ra t a sıy orla rd ı. C ed ric b ir a z u ta n m ış g ib iy di.
"H arry sü pürg esin den d üştü , b ab a," d iy e m ır ıld an dı. "S öyle d im y a sa n a... b ir
kazay dı..."
"E vet am a se n düşm ed in , değ il m i? " diy e co şk uyla gürle d i A m os, oğlu nun
sır tın a b ir ş a p la k i n dir e re k . " H ep m üte v azıd ır b iz im C ed , h ep c en tilm en dir... a m a

en iy i o la n k azan m ış , e m in im H arry d e a y nı ş e y i s ö yle y ecek tir , d eğ il m i? B ir i
sü pürg esin den d üşü yor, d iğ eri s ü pürg esin in ü stü nde k alıy or. H an gis in in d ah a iy i
uçtu ğunu a n la m ak i ç in d ah i o lm ay a g ere k y ok!"
"V ak it g elm iş o lm alı," d ed i M r. W easle y h em en , b ir k ez d ah a s a atin e b ak ara k .
"B aşk a b ir in i b ek liy or m uyuz, b iliy or m usu n, A m os? "
"H ay ır , L oveg ood'l a r b ir h afta d ır o ra d a, F aw cett'l a r d a b ile t b ula m ad ı," d ed i M r.
Dig gory . " B u b ölg ed e b iz d en o la n b aşk a b ir i y ok, d eğ il m i? "
"B ild iğ im kad arıy la yok," ded i M r. W easle y. "E vet, bir dak ik a kald ı...
Hazır la n sa k i y i o lu r..."
Dönüp Harry ve Herm io ne'y e bak tı. “T ek yap m an ız gere k en Anah ta r'a
dokunm ak , p arm ak la d okunm an ız y ete r - "
Koca sır t çan ta la rın ın çık ard ığ ı zo rlu ğa k arş ın d okuzu d a A m os D ig gory 'n in
elin dek i e sk i ç iz m en in ç ev re sin e t o pla n dıla r.
Soğuk b ir e sin ti te p en in ü stü nü y ala rk en , o ra d a d ar b ir ç em ber h alin de d urd ula r.
Kim se k onuşm uyord u. H arry b ir d en , ş im di b ura y a b ir M uggle g els e b u d uru m un
ona ne kad ar tu haf görü neceğ in i düşü ndü... İk is i yetiş k in dokuz kiş i, yarı
kara n lık ta e sk i, p esp ay e b ir ç iz m en in u cu ndan t u tm uş, b ek liy or...
"Ü ç..." d iy e m ır ıld an dı M r. W easle y. B ir g özü h âlâ s a atin dey di. " ik i... b ir..."
Bir d en b aşla d ı: H arry s a n ki g öbeğ in in g eris in dek i b ir k an ca o nu a n id en h ız la ö ne
çek m iş g ib i h is se tti k en din i. A yak la rı y erd en k esild i; R on v e H erm io ne'n in ik i
ta ra fın da o ld uğunu h is se d iy ord u. O m uzla rı o nun o m uzla rın a ç arp ıp d uru yord u;
bir rü zg âr uğultu su ve hele zo nla r çiz en re n kle rin iç in de ile ri doğru
sü rü kle n iy orla rd ı; iş a re t p arm ağ ı ç iz m ey e y ap ış m ış tı, s a n ki ç iz m e o nu m an yetik
bir g üçle ile ri ç ek iy orm uş g ib iy di; d erk en b ir d en a y ak la rı h ız la y ere v urd u; R on
se n dele y ip o na ç arp tı v e H arry y ere d üştü ; A nah ta r d a g üm d iy e b aşın ın y an ın a,
yere i n di.
Harry başın ı kald ır ıp yukarı bak tı. M r. W easle y, M r. D ig gory ve C ed ric ,
rü zg ârd an sa çla rı başla rı dağ ılm ış ols a da, hâlâ ay ak ta y dıla r; başk a herk es
yerd ey di.
"S to ats h ead T ep esi'n den b eşi y ed i g eçe s e fe ri," d ed i b ir s e s.

YED İN Cİ B Ö LÜ M : B A G M AN V E
CRO UCH
H arry ken din i R on'd an çö zü p ay ağ a kalk tı. Sis li bir kır ın ıs sız uzan tıs ın a
b en zey en b ir y ere g elm iş le rd i. Ö nle rin de y org un v e so m urtk an g örü nüşlü ik i
b üyücü v ard ı, b ir i elin de b üyük, altın b ir sa at, d iğ eri d e k alın b ir p arş ö m en
r u lo su yla b ir tü y k ale m tu tu yord u. İk is i d e M uggle g ib i g iy in m iş le r, a m a p ek
b ecere m em iş le rd i. S aatli a d am ın a y ağ ın da, d iz in in ü stü ne k ad ar u zan an g alo şla r,
s ır tın da d a t ü vit b ir t a k ım v ard ı. A rk ad aşı i s e İ s k oç e te ğ iy le p an ço g iy m iş ti.
M r. W easle y, "G ünay dın , B asil," d iy ere k çiz m ey i alıp İs k oç ete k li b üyücü ye
u zattı, a d am d a o nu y an ın dak i k oca b ir k utu k ulla n ılm ış A nah ta r'ı n a ra sın a a ttı.
H arry , A nah ta rla r a ra sın da e sk i b ir g azete , b oş b ir i ç ecek t e n ek esi v e d elin m iş b ir
f u tb ol t o pu g öre b iliy ord u.
B asil y org un y org un, " S ela m , A rth ur," d ed i. " G öre v li d eğ ils in , h a? B azıla rı iç in
m ese le y ok ta b ii... B iz b ütü n g ece b ura d ay dık ... Y old an ç ek ils e n iy i o lu r, b eş o n
b eşte K ara O rm an 'd an k ala b alık b ir e k ib in g elm esin i b ek liy oru z. B ir a z d ur d a
h an gi kam pta old uğunu bula y ım ... B ak alım ... W easle y... W easle y..." E lin dek i
p arş ö m en lis te y e b ak tı. " D ört y üz m etr e lik b ir y ürü yüşte n s o nra , k arş ın a ç ık acak
i lk ta rla . K am p yönetic is in in ad ı M r. R oberts . D ig gory ... İk in ci ta rla ... M r.
P ay ne'i s o r."
M r. W easle y, " S ağ ol, B asil," d ed i v e d iğ erle rin e k en dis in i i z le m ele rin i i ş a re t e tti.
I s sız kır ın öbür yan ın dan yola koyuld ula r, sis te pek önle rin i se çem iy orla rd ı.
Y ir m i d ak ik a k ad ar so nra b ir k ap ın ın y an ın da k üçü k, ta ş b ir k ulü be g örü ndü.
H arry o nun a rd ın da, b üyük b ir ta rla n ın ta tlı e ğ im li y am acın da, u fu kta k i k ara n lık
a ğ açlığ a d oğru y ükse le n y üzle rc e çad ır ın h ay ale ti an dır a n şe k ille rin i zar zo r
s e çeb iliy ord u. D ig gory 'l e rle v ed ala ştıla r v e k ulü ben in k ap ıs ın a y ak la ştıla r.
K ap ıd a, ç ad ır la ra b ak an a d am d uru yord u. H arry b ir b ak ış ta o nun, b ir k aç h ek ta r
d ah ilin dek i te k g erç ek M uggle o ld uğunu a n la d ı. A dam a y ak s e sle rin i d uyunca,
o nla ra b ak m ak i ç in b aşın ı ç ev ir d i.
M r. W easle y n eşe y le , " G ünay dın !" d ed i.
" G ünay dın ," d ed i M uggle .

"S iz M r. R oberts o lm alıs ın ız h erh ald e?"
"E vet, o yum ," d ed i M r. R oberts . " Y a s iz k im sin iz ?"
"W easle y - i k i ç ad ır , i k i g ün ö nce a y ır tm ış tık . T am am , d eğ il m i? "
"E vet," d ed i M r. R oberts , k ap ıy a iliş tir ilm iş b ir lis te d en k ontr o l e d ere k . " O ra d a,
ağ açlığ ın y an ın da b ir y erin iz v ar. S ad ece b ir g ece m i? "
"Ö yle ."
"Ş im di ö dey ecek sin iz d em ek , ö yle m i? "
Mr. W easle y, " A h - e v et - t a b ii - " d ed i. K ulü bed en a z g eriy e k açıp H arry 'y i e liy le
yan ın a ç ağ ır d ı. C eb in den b ir d este M uggle p ara sı ç ık arıp b an knotla rı a y ır m ay a
başla y ara k , " B an a y ard ım e t, H arry ," d iy e m ır ıld an dı. " B u b ir... b ir... o nlu k m u?
Ah e v et, ü zerin dek i k üçü k s a y ıy ı ş im di g örd üm ... P ek i b u, b eşlik m i? "
Harry , M r. R oberts 'ı n o nun a ğ zın dan ç ık an h er k elim ey i y ak ala m ay a ç alış tığ ın ı
fa rk e tm en in t e d ir g in liğ iy le , a lç ak s e sle , " Y ir m ilik ," d ed i M r. W easle y 'y e.
"A h e v et, g erç ek te n d e ö yle ... B ilm iy oru m , b u k âğ ıt p arç acık la rı..."
Mr. R oberts , doğru ban knotla rı se çip ona dönen M r. W easle y 'y e, "Y ab an cı
mıs ın ız ?" d ed i.
Mr. W easle y ş a şk ın lık la , " Y ab an cı m ı? " d iy e t e k ra rla d ı.
Mr. R oberts onu dik katle sü zere k , "P ara konusu nda zo rlu k çek en ilk siz
değ ils in iz ," ded i. "O n dak ik a önce ik i kiş i ban a ja n t kap ağ ı büyüklü ğünde
kocam an , a ltın s ik kele rle ö dem e y ap m ay a k alk ış tı."
Mr. W easle y t e d ir g in t e d ir g in , " G erç ek te n m i? " d iy e s o rd u.
Mr. R oberts , b ir t e n ek ey i k arış tır ıp b ozu klu k a ra n dı.
Anid en , te k ra r s is li ta rla y a b ak ara k , " H iç b u k ad ar k ala b alık o lm am ış tı," d ed i.
"Y üzle rc e k iş i ö nced en y er a y ır ttı. O ysa i n sa n la r ö yle sin e g elir b ura y a..."
Mr. W easle y, p ara sın ın ü stü nü a lm ak iç in e lin i u zata ra k , " S ah i m i? " d ed i. A m a
Mr. R oberts p ara n ın ü stü nü v erm ed i.
Düşü nceli düşü nceli, "E vet," ded i. "H er yerd en kalk ıp gelm iş le r. B ir sü rü
yab an cı. H em s a d ece y ab an cı d a d eğ il. K açık la r, a n lıy or m usu nuz? İs k oç e te ğ i
ve p an ço yla d ola şa n b ir h erif b ile v ar."
Mr. W easle y k ay gıy la , " D ola şm am ası m ı l a zım ?" d iy e s o rd u.

"Ş ey gib i yan i... bilm iy oru m ... bir to pla n tı sa n ki. H ep si bir b ir in i ta n ıy ora
ben ziy or. B üyük b ir p arti g ib i."
Tam o a n da, g olf p an to lo nlu b ir b üyücü M r. R oberts 'ı n ö n k ap ıs ın ın y an ın da
pey dah la n ıv erd i.
Asa sın ı M r. R oberts 'a d oğru t u ta ra k , s e rt b ir s e s t o nuyla , " U nuttu r!" d ed i.
Mr. R oberts 'ı n g özle ri b ir a n da o dak n okta sın ı k ay betti, ç atık k aşla rı g ev şe d i v e
yüzü ne h üly alı b ir k ay ıts ız lık i f a d esi y erle şti. H arry , h afız ası d eğ iş tir ilm iş b ir in in
belir tile rin i h em en f a rk e tti.
Mr. R oberts s a k in s a k in , " İş te s iz e k am pın h arita sı," d ed i M r. W easle y 'y e. " B u d a
para n ız ın ü stü ."
"T eşe k kür e d erim ," d ed i M r. W easle y.
Golf pan to lo nlu büyücü onla ra kam pın kap ıs ın a kad ar eşlik etti. Bitk in
görü nüyord u. Ç en esi h afif te n u zam ış b ir s a k alla m av ile şm iş ti, g özle rin in a ltın da
koyu m or gölg ele r vard ı. M r. R oberts 'ı n duym a m en zilin den çık ın ca, M r.
Weasle y 'y e, "O nunla başım ız hay li derd e gir d i," ded i. "H ay atın dan m em nun
olm ası i ç in g ünde o n k ere H afız a B üyüsü y ap m ak g ere k iy or. L udo B ag m an 'ı n d e
hiç fa y dası olm uyor. O rta lık ta gezin ip av azı çık tığ ı kad ar B lu dger'l a rd an ,
Quaff le 'l a rd an s ö z e d ip d uru yor. M uggle 'l a ra k arş ı a lın an g üven lik ö nle m le rin e
is e ald ır d ığ ı bile yok. O f off , bu iş bir bits in , ço k m utlu ola cağ ım . S onra
görü şü rü z, A rth ur."
Buharla ştı.
Gin ny, y üzü nde ş a şk ın b ir if a d ey le , " M r. B ag m an 'ı n S ih ir li O yunla r v e S porla r
Dair e si Başk an ı old uğunu sa n ıy ord um ," ded i. "M uggle 'l a rın yak ın ın da
Blu dger'l a rd an s ö z e d ilm ey eceğ in i b ilm esi g ere k m ez m i? "
Mr. W easle y önle rin e düşü p onla rı kap ıla rd an kam p yerin e götü rü rk en ,
"G ere k ir ," diy e gülü m se d i. "A m a Ludo hep ... nasıl diy ey im ... güven lik
konusu nda g ev şe k o lm uştu r. B una k arş ılık o ndan d ah a h ev esli b ir S por D air e si
Başk an ı b ula m azsın ız . K en di d e İn gilte re M illi T ak ım ı'n da Q uid ditc h o ynad ı,
biliy ors u nuz. V e W im bourn e W asp s'ı n g elm iş g eçm iş e n i y i V uru cu su 'y du."
Uzu n çad ır sır a la rı ara sın dan sis li ta rla y ı ağ ır ağ ır geçtile r. Ç ad ır la rın ço ğu
sır a d an g örü nüm lü ydü, b elli k i sa h ip le ri o nla n M uggle ç ad ır la rın a b en zetm ek
iç in e lle rin den g ele n i y ap m ış tı. A m a b aca, ç ın gır a k y a d a h av a v an ası e k le m ek
gib i küçü k hata la r iş le m iş le rd i. Ö te yan dan , bazı çad ır la rın sih ir li old uğu

öyle sin e b ariz d i k i, H arry , M r. R oberts 'ı n ş ü phele n m esin e h iç ş a şm ad ı. T arla n ın
orta sın da, g ir iş in de b ir k aç c an lı ta v usk uşu nun ip le ri e lv erd iğ i ö lç ü de d ola ştığ ı,
çiz g ili ip ek te n m in yatü r b ir sa ra y ı an dır a n , b onbon m is a li, aşır ılık ö rn eğ i b ir
çad ır duru yord u. B ir a z dah a ile rid e üç katlı, bir k aç ta re ti ola n bir çad ır ın
yan ın dan g eçtile r. O nun b ir a z ile ris in de d e k uş b an yolu , g üneş s a atli v e ç eşm eli
on b ah çesi o la n b ir t a n e v ard ı.
Mr. W easle y g ülü m se y ere k , "H ep ay nı," d ed i. "B ir ara y a g eld ik m i g öste riş
yap m ad an d ura m ıy oru z. A h, i ş te b ura sı, b ak ın , b u d a b iz im ki."
Tarla n ın ü st ta ra fın da ağ açlığ ın k ıy ıs ın a v arm ış la rd ı, b ura d a to pra ğ a ü zerin de
"W eezly " y azan k üçü k b ir t a b ela n ın ç ak ılm ış o ld uğu b oş b ir y er v ard ı.
Mr. W easle y m em nuniy etle , "B undan iy is i can sa ğ lığ ı! " ded i. "S ah a hem en
ora d a, ağ açlığ ın öbür yan ın da. Ola b ild iğ in ce yak ın ız ." Sır t çan ta sın ı
om uzla rın dan in dir d i. H ey ecan la , "T am am ," ded i, "sih re iz in yok, cid diy im ,
Muggle ara zis in de b u k ad ar k ala b alık ken o lm az. B u çad ır la rı k en di elim iz le
kura cağ ız ! Z or o lm asa g ere k ... M uggle 'l a r h ep k uru yor... H ad i b ak alım , H arry ,
nere d en b aşla sa k d ers in ?"
Harry h ay atın da k am pa g itm em iş ti; D urs le y 'l e r o nu h iç b ir ta tile g ötü rm em iş ,
yaşlı b ir k om şu o la n M rs . F ig g'l e b ır a k m ay ı te rc ih e tm iş le rd i. A ncak , H erm io ne
ile ik is i s ır ık la rla k üçü k k azık la rın n ere y e d ik ilm esi g ere k tiğ in i ç ö zm üşle rd i. İş
ağ aç t o km ağ ı k ulla n m ay a g elin ce h ad din den f a zla h ey ecan la n an M r. W easle y 'n in
yara rın dan ço k zara rı dokunsa da, so nunda ik i ta n e ik i kiş ilik , esk i püsk ü
görü nüşlü ç ad ır d ik m ey i b aşa rd ıla r.
Hep si g eriy e çek ilip el em ek le rin in ü rü nünü h ay ra n lık la sü zd ü. B u çad ır la ra
bak an h iç k im se o nla rın b üyücü le re a it o ld uğunu a n la m az, d iy e d üşü ndü H arry .
Am a m ese le şu ydu ki, B ill, C harlie ve Perc y gelin ce, on kiş i ola cak la rd ı.
Herm io ne d e b u s o ru nun fa rk ın a v arm ış tı. M r. W easle y d ört a y ak ü zerin de ilk
çad ır a g ir e rk en , k ız , H arry 'y e s o ra n g özle rle b ak tı.
Mr. W easle y, " B ir a z s ık ış a cağ ız ," d iy e s e sle n di. " A m a s a n ır ım h ep im iz s ığ arız .
Gelin d e b ak ın ."
Harry eğ ild i, çad ır kap ak çığ ın ın altın dan geçti ve hay re tte n ağ zı açık kald ı.
Ban yosu v e m utf a ğ ı d a e k sik o lm ay an , e sk i m oda, ü ç o dalı b ir d air e y e b en zey en
bir yere gir m iş ti. Tuhaftır , bura sı da tıp kı M rs . Fig gs'i n ev in in üslu bunda
döşe n m iş ti: B ir b ir in in e şi o lm ay an s a n daly ele rd e tığ iş i ö rtü le r v ard ı v e o rta lığ a
ağ ır b ir k ed i k okusu s in m iş ti.

"E h, u zu n sü re k ala cak d eğ iliz zate n ," d ed i M r. W easle y, b aşın dak i k eli b ir
men dille silip yata k odasın ın orta sın da dura n ra n zalı dört yata ğ a bak ara k .
"B unla rı büro dak i P erk in s't e n ödünç ald ım . A rtık kam pa gid em iy or, zav allı
ad am , l u m bag osu v ar."
Tozlu ç ay dan lığ ı a lıp i ç in e b ak tı. " B iz e s u g ere k ..."
Harry 'n in a rk asın dan ç ad ır a g ir e n v e i ç eris in in o la ğ an üstü b üyüklü ğünden h iç m i
hiç etk ile n m em iş g örü nen R on, "M uggle 'ı n b iz e v erd iğ i h arita d a b ir m uslu k
iş a re t e d ilm iş ," d ed i. " T arla n ın ö bür y an ın da."
"E h, ö yle y se n iy e s e n , H arry v e H erm io ne g id ip b iz e b ir a z s u g etir m iy ors u nuz -
?" M r. W easle y çay dan lık la bir lik te bir k aç ta n e sa p lı te n cere uzattı, "- geri
kala n la rım ız d a a te ş i ç in o dun t o pla r."
"A m a f ır ın ım ız v ar," d ed i R on, " N iy e s a d ece - "
Yüzü bek le n tiy le parıld ay an M r. W easle y, "R on, M uggle 'l a ra karş ı güven lik
önle m le rin i u nutm a," d ed i " G erç ek M uggle 'l a r k am p y ap tığ ı z am an , d ış a rıd ak i
ate şle rd e y em ek p iş ir ir le r. G örd üm b en , ö yle y ap ıy orla r!"
Harry , R on v e H erm io ne, k ız la rın , o ğla n la rın kin den b ir a z d ah a k üçü k o la n a m a
ked i k okm ay an ç ad ır ın da h ız lı b ir tu r a ttık ta n s o nra , e lle rin de ç ay dan lık v e s a p lı
te n cere le rle k am p a ra zis in de y ürü m ey e k oyuld ula r
Şim di, g üneş h en üz d oğduğu, sis d e k alk tığ ı iç in , h er y önde u zan an çad ır la r
ken tin i g öre b iliy orla rd ı. H ev esle ç ev re le rin e b ak ara k s ır a s ır a ç ad ır la r a ra sın dan
yav aş y av aş g eçtile r. H arry d ünyad a n e k ad ar ço k cad ı v e b üyücü o ld uğunu
an cak şim di arıla y ab iliy ord u. A slın da dah a önce başk a ülk ele rd ek ile re pek
kafa sın ı y orm am ış tı.
Ala n da k am p y ap an la r u yan m ay a b aşla m ış tı. Ö nce k üçü k ç o cu kla rı o la n a ile le r
hare k etle n m iş ti; H arry d ah a ö nce h iç b u k ad ar ç o k s a y ıd a k üçü k c ad ı v e b üyücü
görm em iş ti. İk i y aşın dan b üyük o lm ay an m in ik b ir o ğla n p ir a m it b iç im li k oca
bir çad ır ın d ış ın da d iz çö km üştü . E lin de b ir asa v ard ı v e o nunla çim en le rin
iç in dek i, y av aş y av aş şiş e re k sa la m ru lo su b üyüklü ğüne v ara n b ir sa ly an gozu
mutlu bir şe k ild e dürtü yord u. O nun yak ın ın a geld ik le rin de, an nesi te la şla
çad ır d an ç ık tı.
"S an a k aç k ere s ö yle d im , K ev in ? B ab an ın - a sa sın a - e l - s ü rm e - a y yyy!"
Dev sa ly an gozu n ü stü ne b asm ış , sa ly an goz p atla m ış tı. Ç ocu ğu azarla y an se si
durg un hav ad a ark ala rın dan gelip küçü k oğla n ın fe ry atla rın a karış tı -

"S aly an gozu .p atla ttın ! S aly an gozu p atla ttın !"
Bir a z dah a ile rid e, K ev in 'd en pek büyük olm ay an ik i küçü k cad ı görd üle r.
Oyuncak s ü pürg ele re b in m iş le r v e ç o k a z y ükse lm iş le rd i, a y ak p arm ak la rı ç iğ le
kap lı ç im en le ri s ıy ın yord u. B ak an lık 't a n b ir b üyücü d e o nla rı g örm üştü . H arry ,
Ron v e H erm io ne'n in y an ın dan g eçerk en , iy ic e afa lla m ış h ald e sö yle n iy ord u:
"H em d e g üpeg ündüz! A nnele rle b ab ala rı y ata k k ey fi y ap ıy or h erh ald e - "
Ora d a b ura d a b aşk a b üyücü le rle cad ıla r d a çad ır la rın dan çık ıy or v e k ah valtı
hazır la m ay a b aşlıy orla rd ı. B azıla rı, ç ev re le rin e sin si b ak ış la r a ta ra k , a sa la rıy la
ate ş y ak ıv eriy orla rd ı; b ir k ıs m ı is e , y üzle rin de şü pheci b ak ış la rla , sa n ki b unun
iş e yara m ay acağ ın dan em in m iş gib i, kib rit çak ıy orla rd ı. Ü ç A frik alı büyücü
cid di b ir s o hbete d alm ış tı, h ep si u zu n, b ey az c ü ppele r g iy m iş ti v e p arla k m or b ir
ate şte ta v şa n a b en zey en b ir ş e y i k ız artıy orla rd ı. B ir k ıs ım o rta y aşlı A m erik alı
büyücü is e , çad ır la rın ın ara sın a g erilm iş v e ü zerin de S ale m B üyücü K uru m u
yazan p arla k b ir fla m an ın a ltın da o tu rm uş, m utlu m utlu d ed ik odu e d iy orla rd ı.
Harry 'n in k ula ğ ın a, ö nle rin den g eçtik le ri ç ad ır la rın i ç in den g ele n t u haf d ille rd ek i
konuşm ala rd an p arç acık la r t a k ıld ı. T ek k elim e a n la m asa b ile , h er s e sin h ey ecan lı
bir t o nu v ard ı.
Ron, " Ş ey," d ed i, " b en im g özle rim de m i s o ru n v ar, y oksa h er ş e y y eşe rd i m i? "
Soru n sa d ece R on'u n gözle rin de değ ild i. İrla n da'n ın ulu sa l sim gesi ola n üç
yap ra k lı y oncala rın h alı g ib i k ap la d ığ ı b ir ç ad ır k üm esin e g ir m iş le rd i, ç ad ır la rın
hep si to pra k ta n fış k ır m ış küçü k, tu haf biç im li te p ecik le re ben ziy ord u.
Kap ak çık la rı açık ola n la rın altın dan , sır ıta n yüzle r görü nüyord u. D erk en ,
ark ala rın dan a d la rın ın s e sle n ild iğ in i d uydula r.
"H arry ! R on! H erm io ne!"
Sesle n en , G ry ff in dor d örd üncü sın ıf ta n a rk ad aşla rı S eam us F in nig an 'd ı. Y onca
kap lı k en di ç ad ır ın ın ö nünde, h erh ald e a n nesi o la n s a rım sı k ah vere n gi s a çlı b ir
kad ın la v e G ry ff in dor'd an e n i y i a rk ad aşı D ean T hom as'l a b ir lik te o tu ru yord u.
Harry , R on v e H erm io ne m erh ab a d em ek iç in o ra y a y öneld ik le rin de, S eam us,
"S üsle m ele r h oşu nuza g itti m i? " d iy e so rd u sır ıta ra k . "B ak an lık p ek m em nun
kalm ad ı d a."
Mrs . Fin nig an , "A a, niy e re n kle rim iz i göste rm ey ecek m iş iz ki? " ded i.
"B ulg arla r'ı n k en di ç ad ır la rın a b oydan b oya n e a stık la rın ı g örm elis in iz ." B oncu k
gib i g özle riy le H arry , R on v e H erm io ne'y e b ak ara k , " İrla n da'y ı t u ta cak sın ız t a b ii,
öyle d eğ il m i? " d ed i.

Onu g erç ek te n d e İrla n da'y ı tu ttu kla rı k onusu nda ik na ettik te n so nra y en id en
yola k oyuld ula r a m a, R on'u n d a d ed iğ i g ib i, " O s ü rü yle s a rılıy k en b aşk a b ir ş e y
sö yle n eb ilir m iy di s a n ki? "
"B ulg arla r'ı n çad ır la rın a boydan boya ne astık la rın ı m era k ed iy oru m ," ded i
Herm io ne.
Harry , ta rla n ın üst kıs m ın da, B ulg ar bay ra ğ ın ın -b ey az, yeşil ve kır m ız ı-
melte m le d alg ala n dığ ı b üyük b ir ç ad ır k üm esin e iş a re t e d ere k , " G id ip b ak alım ,
had i," d ed i.
Bura d ak i çad ır la r b itk ile rle b ezen m em iş ti, am a h er b ir in e ay nı afiş asılm ış tı.
Kalın , k ara k aşlı, ç o k so m urtk an b ir in in a fiş i. R esim e lb ette h are k et e d iy ord u,
am a s a d ece g özle rin i k ır p ış tır ıy or v e k aşla rın ı ç atıy ord u.
Ron y av aşç a, " K ru m " d ed i.
"K im ?" d iy e s o rd u H erm io ne.
"K ru m ! V ik to r K ru m , B ulg ar A ra y ıc ıs ı! "
Herm io ne, o nla ra g özle rin i k ır p ış tır ıp k aşla rın ı çata n sa y ıs ız K ru m 'a b ak ara k ,
"P ek s o m urtk an b ir h ali v ar," d ed i.
" '
Pek so m urtk a n
' m ı? " R on, gözle rin i göğe çev ir d i. "N ey e ben zed iğ i kim in
um ru nda! İ n an ılm az b ir i. H em d e g erç ek te n g en ç. D ah a o n s e k iz y aşın da f a la n .
O b ir d ah i, b u g ecey i b ek le , g örü rs ü n."
Tarla n ın k öşe sin dek i m uslu ğun ö nünde ş im did en k üçü k b ir k uyru k v ard ı. H arry ,
Ron ve H erm io ne de, hara re tli bir ta rtış m ay a dalm ış ik i ad am ın ark asın da
kuyru ğa gir d ile r. B ir ta n esi uzu n, çiç ek li bir gecelik giy m iş ço k yaşlı bir
büyücü ydü. Ö te k i is e b esb elli b ir B ak an lık b üyücü sü ydü. İlk a d am a ç iz g ili b ir
pan to lo n u zatıy ord u. S ab rı t ü ken m iş ti, n ere d ey se a ğ la m ak lıy dı.
"H ad i, g iy şu nla rı, A rc h ie , iy i b ir ad am sın se n ... B öyle d ola şa m azsın , zate n
kap ıd ak i M uggle ş ü phele n m ey e - "
İh tiy ar büyücü in atla , "B en bunu bir M uggle dükkân ın dan ald ım ," ded i.
"M uggle 'l a r b unla rı g iy iy or."
Bak an lık sih ir b azı, " B unla rı M uggle k ad ın la rı g iy iy or, A rc h ie , e rk ek le ri d eğ il,
onla r bunla rı giy iy or," dey ip , in ce çiz g ili pan to lo nu öte k in in gözü önünde
sa lla d ı.
İh tiy ar A rc h ie in cin m iş b ir ş e k ild e, " B en o nu g iy m em ," d ed i. " M ah re m y erim de

sa ğ lık lı b ir e sin ti o lm asın dan h oşla n ıy oru m , s a ğ o l."
Bu n okta d a H erm io ne ö yle g üçlü b ir k ık ır d am a n öbetin e tu tu ld u k i, k uyru kta n
çık m ak z o ru nda k ald ı v e a n cak A rc h ie s u yunu a lıp g id in ce g eri d öndü.
Suyun a ğ ır lığ ı n ed en iy le şim di d ah a y av aş y ürü yere k k am pa d öndüle r. O ra d a
bura d a bir k aç aşin a çeh re y e dah a ra stla d ıla r: A ile le riy le gelm iş ola n diğ er
Hogw arts ö ğre n cile ri. O kulu k ıs a s ü re ö nce b itir m iş o la n O liv er W ood, H arry 'n in
bin asın ın esk i Q uid ditc h k ap ta n ıy dı. H arry 'y i an nesi v e b ab asıy la ta n ış tır m ak
iç in çad ır la rın a doğru çek iş tir d i, ona hey ecan la kıs a sü re önce Puddle m ere
Unite d y ed ek ta k ım ıy la a n la şm a im zala d ığ ın ı s ö yle d i. D ah a s o nra , H uff le p uff 't a
dörd üncü sın ıf ta ola n E rn ie M acm illa n onla ra se la m verd i, bir a z ile rid e de
Rav en cla w ta k ım ın da A ra y ıc ı o la ra k o ynay an ç o k g üzel b ir k ız ı, C ho C han g'i
görd üle r. C ho, H arry 'y e e l s a lla y ıp g ülü m se d i, o d a e l s a lla y ay ım d erk en ö nüne
hay li s u d öktü . H arry , d ah a ç o k R on'u n a la y lı a la y lı s ır ıtm asın a e n gel o lm ak i ç in ,
dah a ö nce h iç g örm ed iğ i b üyük b ir g ru p y en iy etm ey i i ş a re t e tti h em en .
"B unla r k im d ers in ?" d iy e s o rd u. " H ogw arts 't a n d eğ ille r, d eğ il m i? "
"Y ab an cı okulla rd a okuyorla r herh ald e," ded i R on. "B aşk a okulla r old uğunu
biliy oru m . A m a o nla rd an b ir in e g id en k im se y le ta n ış m ad ım . B ill, B re zily a'd ak i
bir o kuld a o kuyan b ir iy le m ek tu pla şır d ı... Y ılla r ö ncey di b u... B ir ö ğre n ci d eğ iş
to kuşu y olc u lu ğuna ç ık m ak is te d i a m a, a n nem le b ab am ın p ara sı y etm ed i. B ill
gitm ey eceğ in i sö yle y in ce m ek tu p ark ad aşı ço k kır ıld ı, ona la n etli bir şa p ka
yolla d ı. Ş ap ka, k ula k la rın ın ç ek m esin e n ed en o ld u."
Harry g üld ü a m a, b aşk a b üyücü o kulla rı o ld uğunu d uyunca h is se ttiğ i ş a şk ın lığ ı
dile g etir m ed i. Ş im di k am p y erin de o nca m illiy etin te m silc ile rin i g örd üğü iç in ,
nasıl o lu p d a ş im diy e k ad ar H ogw arts 'ı n te k o kul o lm ad ığ ın ı a n la m am ak g ib i b ir
ap ta llık ettiğ in i düşü nüyord u. B u bilg iy e hiç m i hiç şa şır m am ış görü nen
Herm io ne'y e bir göz attı. Şüphesiz H erm io ne şu ya da bu kita p ta başk a
büyücü lü k o kulla rın a i liş k in h ab erle r g örm üştü .
Sonunda W easle y 'l e rin çad ır la rın a v ard ık la rın da, G eo rg e, "G elm ek b ilm ed in iz
bir t ü rlü ," d ed i.
Ron su yu y ere k oyara k , " B ir k aç k iş iy e ra stla d ık ," d ed i. " A te şi y ak m ad ın ız m ı
dah a?"
"B ab am k ib ritle rle h oşç a v ak it g eçir iy or," d ed i F re d .
Mr. W easle y ate şi yak m ak ta herh an gi bir başa rıy a ula şa m am ış tı, am a
den em ed iğ in den d eğ il. Ç ev re si k ıy m ık k ıy m ık k ib ritle d olu ydu, b una ra ğ m en

hay atın ın e n e ğ le n celi a n la rın ı y aşıy orm uş g ib i g örü nüyord u.
Bir k ib rit y ak m ay ı b ecerip a n ın da y ere d üşü rü nce, h ay re tle , " A yy!" d ed i.
Herm io ne şe fk atle , "G elin , M r. W easle y," d ed i, k utu yu o ndan a ld ı v e b u iş in
nasıl y ap ılm ası g ere k tiğ in i g öste rd i.
Sonunda a te şi y ak ab ild ile r, a m a b ir şe y p iş ir e cek h ale g elm esi e n a zın dan b ir
sa at d ah a a ld ı. N ey se k i b ek le rk en s e y re d ecek ç o k ş e y v ard ı. Ç ad ır la rı, s a h ay a
gid en bir tü r iş le k cad den in hem en yan ın a kuru lm uştu an la şıla n . B ak an lık
üyele ri y old an b ir a şa ğ ı b ir y ukarı te la şla g eçiy or, g eçerk en d e M r. W easle y 'y e
iç te n lik le s e la m v eriy orla rd ı. M r. W easle y i s e , d ah a ç o k H arry v e H erm io ne i ç in ,
sü re k li b ilg i v erm ek te y di. K en di ç o cu kla rı B ak an lık h ak kın da z ate n y ete rin den
fa zla ş e y b ild ik le ri i ç in p ek i lg ile n m iy orla rd ı.
"O , C uth bert M ock rid ge'd i, Ö ncü ce B ağ la n tı D air e si B aşk an ı... İş te G ilb ert
Wim ple g eliy or, D en ey se l B üyüle r K om ite si'n den . B ir s ü re d ir b öyle b oynuzlu ...
Sela m , A rn ie ... A rn old P ease g ood, o b ir U nuttu ru cu - B üyü K azala rın ı D üzeltm e
Ekib i, biliy ors u nuz... bunla r da Bode ve Cro ak er... onla r Adı- A ğza-
Alın m ay an la r'd an ..."
"N ele r n ele r? "
"E sra r D air e si'n den , ç o k ç o k g iz li, n e i ş le r k arış tır d ık la rı h iç b ilin m ez..."
Sonunda a te ş h azır h ale g eld i, ta m y um urta y la s o sis p iş ir m ey e b aşla m ış la rd ı k i,
Bill, C harlie v e P erc y a ğ açlık ta n ç ık ıp o nla ra d oğru y ürü yere k g eld ile r.
Perc y i f tih arla , " A z ö nce c is im le n dim , b ab a," d ed i. " A h, h arik a, y em ek !"
Yum urta v e s o sis ta b ak la rın ı y arıla m ış la rd ı k i, M r. W easle y b ir h opla y ış ta a y ağ a
kalk tı, o nla ra d oğru u zu n a d ım la rla y ürü yen b ir a d am a e l s a lla y ıp s ır ıttı. " H ah
iş te !" d ed i. " G ünün a d am ı! L udo!"
Ludo B ag m an k esin lik le H arry 'n in o a n a k ad ar g örd üğü e n g öze ç arp an a d am dı,
çiç ek li g eceliğ iy le y aşlı A rc h ie d e d ah il o lm ak ü zere . E nin e, k alın , p arla k s a rı-
siy ah çu buklu u puzu n b ir Q uid ditc h cü ppesi g iy m iş ti. G öğsü ne m uazzam b ir
eşe k arıs ı re sm i yap ış tır ılm ış tı. Bir a zcık to hum a kaçm ay a başla m ış , güçlü
kuvvetli bir in sa n görü nüşü vard ı onda. C üppesi, İn gilte re M illi T ak ım ı'n da
Quid ditc h o ynark en k esin lik le s a h ip o lm ad ığ ı k oca b ir g öbeğ in ü stü nde s ım sık ı
gerilm iş ti. B urn u ezilm iş ti (h erh ald e yolu nu şa şır m ış bir B lu dger ta ra fın dan
kır ılm ış tır , d iy e d üşü ndü H arry ) a m a y uvarla k , m av i g özle ri, k ıs a , s a rı s a çla rı v e
pesp em be c ild i, o na f a zla ca b üyüm üş b ir o kullu ç o cu k g örü nüm ü v eriy ord u.

Bag m an n eşe iç in de, " H ey !" d iy e s e sle n di. S an ki to pukla rın a y ay ta k ılm ış g ib i
yürü yord u, p ek h ey ecan lı o ld uğu d a h er h alin den b elliy di.
Kam p a te şin e v arın ca, " A rth ur, a ziz im ," d ed i s o lu k s o lu ğa, " n e g ün a m a, d eğ il
mi? N e g ün! D ah a m ükem mel b ir h av a is te y eb ilir m iy dik ? B ulu ts u z b ir g ece
geliy or... D üzen le m ele rd e d e b ir g ecik m e y ok g ib i... B an a, y ap acak i ş k alm ıy or!"
Onun a rk asın da, b itk in g örü nen b ir g ru p B ak an lık b üyücü sü , u zak ta h av ay a y ed i
metr e lik m en ek şe re n gi kıv ılc ım la r sıç ra ta n bir tü r sih ir li ate şi elle riy le
göste re re k t e la şla y an la rın dan g eçti.
Perc y, elin i ö ne u zatm ış h ald e h ız la ile rle d i. B elli k i, L udo B ag m an 'ı n k en di
bölü m ünü id are e d iş ş e k lin e k arş ı d uyduğu h ay al k ır ık lığ ı, o nun ü zerin de iy i b ir
iz le n im b ır a k m ay a ç alış m asın ı e n gelle m iy ord u.
"A h - e v et," d ed i M r. W easle y g ülü m se y ere k , " b u, o ğlu m P erc y. K ıs a s ü re ö nce
Bak an lık 't a ç alış m ay a b aşla d ı - v e b u d a F re d - h ay ır , G eo rg e, p ard on - o rd ak ı
Fre d - B ill, C harlie , R on - k ız ım G in ny - v e R on'u n ark ad aşla rı, H erm io ne
Gra n ger v e H arry P otte r."
Bag m an , H arry 'n in ad ın ı duyunca ço k hafif ç e ir k ild i ve bak ış la rı o aşin a
hare k etle y ukarı, H arry 'n in a ln ın dak i y ara i z in e k ay dı.
"M ille t," diy e dev am etti M r. W easle y, "b u, L udo B ag m an , kim old uğunu
biliy ors u nuz, o nun s a y esin de b öyle i y i b ile tle r a ld ık - "
Bag m an s ır ıttı v e ö nem li d eğ il d em ek i s te rm iş g ib i e lin i s a lla d ı.
Sonra da sa rı- s iy ah cü ppesin in ceb in dek i, hay li m ik ta rd a old uğu an la şıla n
altın la rı ş a k ır d ata ra k , " M aç iç in id dia y a v ar m ıs ın , A rth ur? " d iy e s o rd u h ev esle .
"R oddy P ontn er ilk g olü B ulg aris ta n 'ı n a ta cağ ı k onusu nda b en im le id dia y a g ir d i
- ona yükse k bah is ora n la rı önerd im , İrla n da'n ın hücu m üçlü sü nün yılla rd ır
görd üğüm e n k uvvetli ü çlü o ld uğunu g öz ö nüne a lır s a k - k üçü k A gath a T im ms
de, y ıla n balığ ı çif tliğ i h is se le rin in y arıs ıy la , m aç b ir h afta sü re r d iy e id dia y a
gir d i."
"A h... pek i öyle y se ," ded i M r. W easle y. "B ak alım ... .İ rla n da'n ın kazan acağ ı
ih tim alin e b ir G alle o n d ese k ?"
"B ir Galle o n m u?" Ludo Bag m an bir a z hay al kır ık lığ ın a uğra m ış gib i
görü nüyord u, am a k en din i to parla d ı. "P ek âlâ , p ek âlâ ... b aşk a id dia y a g ir m ek
is te y en v ar m ı? "
"K um ar oynam ak iç in bir a z gen çle r," ded i M r. W easle y. "M olly bundan

hoşla n m az..."
"B iz o tu z y ed i G alle o n, o n b eş S ic k le v e ü ç K nut'a i d dia y a g ir iy oru z," d ed i F re d .
O v e G eo rg e, b ütü n o rta k p ara la rın ı ç ab ucak o rta y a d öktü le r. " İrla n da k azan acak
- a m a S nitc h 'i V ik to r K ru m y ak ala y acak . H a, b ah se b ir d e s a h te a sa k atıy oru z."
Perc y, "M r. B ag m an 'a b öyle sü prü ntü le r g öste rm ek is te m iy ors u nuz h erh ald e,"
diy e tıs la d ı, a m a B ag m an a sa n ın h iç d e s ü prü ntü o ld uğunu d üşü nm üyord u. T am
te rs in e, asa y ı F re d 'd en alır k en , ço cu ksu if a d eli yüzü hey ecan la parla d ı. A sa
gürü ltü lü b ir g ıd ak la m ay la l a stik b ir t a v uğa d önüşü rk en d e k ah kah ala rla g üld ü.
"M ükem mel! Y ılla rd ır b u k ad ar in an dır ıc ı o la n ın ı g örm em iş tim ! B unun iç in b eş
Galle o n v erir im !"
Perc y, y üzü nde h ay re t d olu , o nay la m az b ir i f a d ey le d ondu k ald ı.
Mr. W easle y a lç ak s e sle , " Ç ocu kla r," d ed i, " b ah se g ir m en iz i is te m iy oru m ... B u,
bir ik tir d iğ in iz p ara n ın t a m am ı... A nnen iz - "
Ludo B ag m an c ep le rin dek i p ara la rı h ey ecan la şın gır d ata ra k , " M ız ık çılık e tm e,
Arth ur!" diy e güm bürd ed i. "N e is te d ik le rin i bile cek kad ar büyükle r! İrla n da
kazan acak , a m a S nitc h 'i K ru m a la cak d iy ors u nuz, ö yle m i? H iç şa n sın ız y ok,
ço cu kla r, h iç ... B u id dia iç in siz e m ükem mel o ra n la r v ere b ilir im ... K om ik a sa
iç in d e b eş G alle o n e k le y elim ö yle y se , h a?.."
Ludo B ag m an te k ham le d e bir defte rle tü y kale m çık arıp ik iz le rin ad ın ı
yazark en , M r. W easle y ç are siz ce b ak ak ald ı.
"S ağ olu n," ded i G eo rg e, B ag m an 'ı n ona verd iğ i parş ö m en parç asın ı alıp
cü ppesin in ö n t a ra fın a t ık ış tır ır k en .
Bag m an büyük bir neşe y le yin e M r. W easle y 'y e döndü. "B an a bir çay
yap am azsın sa n ır ım , ha? D ört gözle Barty Cro uch 'u bek liy oru m . Bulg ar
mesle k ta şım z o rlu k ç ık arıy or, s ö yle d ik le rin den te k k elim e a n la m ıy oru m . B arty
bunu h alle d eb ilir. Y üz e lli d il f a la n k onuşu yor."
"M r. C ro uch ?!" d ed i P erc y, k azık g ib i d uru p o nay la m az g özle rle b ak m ay ı b ir d en
bır a k m ış , re sm en hey ecan la kıv ra n m ay a başla m ış tı. "İk i yüzd en fa zla dil
konuşu yor! D en iz d ili, E ciş b ücü şç e v e I fritd ili..."
Fre d , c id diy e a lm ay an b ir e d ay la , " H erk es İ frit D ili k onuşa b ilir ," d ed i. " Y ap m an
gere k en t e k ş e y, p arm ağ ın la g öste rip h om urd an m ak ..."
Perc y o na fe v kala d e p is b ir b ak ış a ttık ta n so nra , ç ay dan lık y en id en k ay nam a

nokta sın a g els in d iy e a te şi b üyük b ir g ay re tle b esle d i.
Bag m an o nla rın y an ın a, ç im en le re y erle şir k en , M r. W easle y, " B erth a J o rk in s't e n
hab er v ar m ı, L udo?" d iy e s o rd u.
Bag m an ra h at ra h at, "B eb ek değ il ya," ded i. "B ir yerd en çık ar. Zav allı
Berth a'c ık ... h afız ası ç atla k k azan g ib i, y ön d uygusu d a s ıf ır d ır. K ay bold u, in an
ban a. Ekim de bir gün şa şk ın şa şk ın büro ya gir e cek ve hâlâ te m muzd a
old uğum uzu s a n ıy or o la cak ."
Perc y, B ag m an 'a ç ay ın ı v erir k en , M r. W easle y te re d dütle , "S en ce o nu a ra m ak
iç in b ir in i y olla m an ın v ak ti g elm ed i m i? " d iy e s o rd u.
Bag m an , yuvarla k gözle rin i m asu m m asu m açara k , "B arty C ro uch da bunu
sö yle y ip d uru yor," d ed i. " A m a ş u a n da b u iş iç in k im se y i a y ır a m ay ız . A h - iy i
ad am l a fın ın ü stü ne g elir ! B arty !"
Ate şin h em en y an ın da b ir b üyücü cis im le n m iş ti, eşe k arıs ı sim geli esk i W asp
cü ppesiy le ç im en le re y ay ılm ış o la n L udo B ag m an 'l a b üyük te zat o lu ştu ra n b ir i.
Barty C ro uch k ask atı, d im dik , y aşlıc a b ir a d am dı. K usu rs u z, y ep yen i b ir ta k ım
elb is e g iy m iş , k ra v at ta k m ış tı. K ıs a , g ri sa çla rı n ere d ey se d oğal o lm ay an b ir
titiz lik le a y rılm ış tı, d iş fır ç asın ı a n dır a n d ar b ıy ığ ı d a c etv elle d üzeltilm iş g ib i
duru yord u. A yak kab ıla rı p ır ıl p ır ıld ı. H arry o nun n ed en P erc y 'n in id eali h alin e
geld iğ in i an la y ab iliy ord u. Perc y kura lla rı sık ı sık ıy a iz le m ey e tü m kalb iy le
in an an b ir iy di, M r. C ro uch d a M uggle 'l a r g ib i g iy in m e k ura lın a ö yle sin e k ılı k ır k
yara rc asın a u ym uştu k i, ra h atlık la b an ka m üdürü sa n ıla b ilir d i. H arry , V ern on
Eniş te 'n in b ile o nun a slın da n e o ld uğunu a n la y acağ ın dan ş ü pheliy di.
Ludo e liy le h em en y an ın a, y ere n eşe y le v ura ra k , " G el d e b ir a z o t s ö k, B arty ,"
ded i.
"H ay ır , te şe k kür ed erim , L udo," d iy e cev ap v erd i C ro uch , se sin de b ir p arç a
sa b ır s ız lık s e ziliy ord u. " H er y erd e s e n i a rıy ord um . B ulg arla r, Ü st L oca'y a o n ik i
koltu k d ah a e k le m em iz i ç in ı s ra r e d iy orla r."
"B u m uym uş is te d ik le ri? " d ed i B ag m an . "B en d e a d am '
o n e k i k a lta k
' d iy or
sa n m ış tım . N e a k sa n ı v arm ış !"
Perc y s o lu k s o lu ğa, " M r. C ro uch !" d ed i, k am bura b en zem esin e y ol a çan y arım
bir r e v era n s y ap tı. " B ir f in can ç ay i s te r m is in iz ?"
"A h," d ed i M r. C ro uch , P erc y 'y e h afif b ir h ay re t d uygusu yla b ak ara k . " E vet -
te şe k kürle r, W eath erb y."

Fre d ve G eo rg e çay la rın ı iç erk en boğulu yorla rd ı az dah a. Perc y, kula k la rı
kıp kır m ız ı, ç ay dan lık la m eşg ul o ld u.
Mr. C ro uch , k esk in b ak ış la rın ı M r. W easle y 'y e d ik ere k , " A h, s a n a d a s ö yle m ek
is te d iğ im b ir şe y v ar, A rth ur," d ed i. " A li B eşir sa v aşın e şiğ in de. S en in le u çan
halıla r a m barg on h ak kın da k onuşm ak i s tiy or."
Mr. W easle y derin derin iç in i çek ti. "O na dah a geçen hafta bir bay kuş
gönderd im . E n a z y üz k ere s ö yle d im : Y asa k la n m ış B üyüle n eb ile n N esn ele r S ic il
Dair e si, h alıla rı M uggle E şy ası o la ra k t a n ım lıy or. D in le d i m i d ers in ?"
Mr. C ro uch , P erc y 'd en fin can ın ı a la ra k , "K uşk ulu yum ," d ed i. "B ura y a ih ra cat
yap m ak i ç in h er ş e y i g öze a lm ış d uru m da."
"E h, İn gilte re 'd e asla sü pürg ele rin yerin i ala m azla r, değ il m i? " diy e so rd u
Bag m an .
"A li pazard a bir aile ara cın a yer old uğunu düşü nüyor," ded i M r. C ro uch .
"H atır lıy oru m d a, b üyükbab am ın o n ik i k iş ilik b ir A xm in ste 'ı v ard ı. A m a b u,
halıla r y asa k la n m ad an ö ncey di e lb ette ."
Ata la rın ın da yasa la ra sık ı sık ıy a uyduğu konusu nda hiç kim se n in kuşk usu
kalm am asın ı i s te r g ib i k onuşu yord u.
Bag m an t e k lif s iz ce, " E h, d em ek m eşg uls ü n, B arty ," d ed i.
Mr. C ro uch s o ğuk b ir ta v ır la , " O ld ukça," d iy e c ev ap v erd i. " B eş k ıta d a A nah ta r
ay arla m ak h iç d e k ola y i ş d eğ il, L udo."
"S an ır ım b u i ş b itin ce i k in iz d e m em nun o la cak sın ız , h a?" d ed i M r. W easle y.
Ludo B ag m an ş o ke o lm uş g örü ndü. " M em nun m u?! H iç b u k ad ar e ğ le n diğ im i
hatır la m ıy oru m ... A m a b ek le d iğ im iz b ir şe y d e y ok sa y ılm az, h a, B arty ? H a?
Dah a ö rg ütle y ecek ç o k ş e y v ar, h a?"
Mr. C ro uch o na b ak ara k k aşla rın ı k ald ır d ı. " B ütü n a y rın tıla r b elli o la n a k ad ar
duyuru y ap m am ak k onusu nda a n la şm ay a - "
"A h, a y rın tıla r!" d ed i B ag m an , k elim ey i b ir ta ta rc ık b ulu tu ym uş g ib i s a v ura ra k .
"İm zala d ıla r, d eğ il m i? A nla şm ay a v ard ıla r, d eğ il m i? S en in le b ah se g ir e rim , b u
ço cu kla r z ate n ç o k g eçm ed en ö ğre n ecek . Y an i, o la y H ogw arts 't a - "
Mr. C ro uch , B ag m an 'ı n s ö zle rin i y arıd a k ese re k , h aşin h aşin , " L udo, B ulg arla r'l a
bulu şm am ız g ere k iy or, b iliy ors u n," d ed i. " Ç ay i ç in t e şe k kürle r, W eath erb y."

İç ilm em iş ç ay ın ı P erc y 'y e d oğru itti v e L udo'n un y erin den k alk m asın ı b ek le d i.
Bag m an güçlü kle ay ağ a kalk tı, kala n çay ın ı bir yudum da iç ti, cep le rin dek i
altın la r n eşe y le ş ın gır d ad ı.
"H ep in iz le s o nra g örü şü rü z!" d ed i. " Ü st L oca'd a b en im le b ir lik te o la cak sın ız -
ben m açı a n la tıy oru m !" O e l s a lla d ı, B arty C ro uch b aşın ı s a lla m ak la y etin di v e
ik is i d e b uharla ştı.
Fre d h em en , " H ogw arts 't a n e o lu yor, b ab a?" d ed i. " N ed en s ö z e d iy orla rd ı? "
Mr. W easle y, " Ç ok g eçm ed en ö ğre n ir s in ," d ed i g ülü m se y ere k .
Perc y re sm i b ir ta v ır la , "G iz li b ilg ile r," d ed i. "B ak an lık a çık la m a k ara rı a la n a
kad ar. M r. C ro uch a çık la m am ak ta h ak lıy dı."
Fre d , " Ö ff , k es s e sin i, W eath erb y," d ed i.
Akşa m a d oğru k am pta h ey ecan d uygusu elle tu tu lu r b ir b ulu t g ib i y ükse ld i.
Akşa m ala casın da durg un yaz hav asın ın ken dis i de bek le n tiy le titr e şiy ord u
sa n ki. K ara n lık , b ek le y en b in le rc e b üyücü nün ü stü ne b ir p erd e g ib i y ay ılın ca,
so n a ld atm aca k alın tıla rı d a y ok o ld u. A nla şıla n B ak an lık d a k açın ılm az o la n a
boyun e ğ m iş v e şim di h er y erd e p atla k v ere n p erv asız b üyücü lü k iş a re tle riy le
mücad ele e tm ey i b ır a k m ış tı.
Bir k aç a d ım da b ir , s ır a d ış ı ö te b erin in b ulu nduğu te p sile r ta şıy an y a d a a ra b ala r
ittir e n s a tıc ıla r c is im le n iy ord u. C ik le y en s e sle rle o yuncu la rın a d la rın ı s ö yle y en
ış ık lı r o zetle r v ard ı - İrla n da iç in y eşil, B ulg aris ta n iç in k ır m ız ı- ; s o nra d an s e d en
yoncala rla sü slü , u cu siv ri, y eşil şa p kala r; g erç ek te n k ükre y en asla n lı B ulg ar
fu la rla rı; h er ik i ü lk en in , s a lla n ır k en k en di m illi m arş la rın ı s ö yle y en b ay ra k la rı;
gerç ek te n u çan m in ik A te şo ku m odelle ri; ü nlü o yuncu la rın , a v cu nuzd a fiy ak alı
fiy ak alı yürü yere k üstle rin i başla rın ı düzelte n , kole k siy on yap ıla cak tü rd en
beb ek le ri v ard ı.
Harry , R on v e H erm io ne h atır a e şy ala rı a la ra k sa tıc ıla r a ra sın da g ezin ir le rk en ,
Ron, "B ütü n y az cep h arç lığ ım ı b unun iç in b ir ik tir d im ," d ed i H arry 'y e. H em
dan s e d en y oncalı b ir şa p ka v e b üyük, y eşil b ir ro zet, h em d e B ulg ar A ra y ıc ı
Vik to r K ru m 'u n k üçü k b ir b eb eğ in i ald ı. M in yatü r K ru m , R on'u n elin de ö ne
ark ay a y ürü yüp, t e p esin dek i y eşil r o zete k aşla rın ı ç ata ra k b ak tı.
Harry , üstle ri her tü rlü tu haf düğm e ve kad ra n la kap lı pir in ç dürb ünle re
ben zey en ş e y le rin y ığ ılı o ld uğu b ir a ra b ay a d oğru k oşa ra k , " H ey, ş u nla ra b ak ın !"
ded i.

Satıc ı b üyücü h ev esle , " E nvaig öz" d ed i. " O la n ı b ite n i y en id en o ynatıp y en id en
yaşa y ab ilir s in iz ... h er ş e y i y av aşla ta b ilir s in iz ... v e g ere k d uyars a n ız , te k er te k er
her o yunu k esin tili o la ra k g öste re b ilir. K ele p ir - t a n esi o n G alle o n."
Ron, d an s e d en y oncalı ş a p kasın a e liy le i ş a re t e d ip , E nvaig öz'e h asre tle b ak ara k ,
"K eşk e a z ö nce b unu a lm asa y dım ," d ed i.
"Ü ç t a n e," d ed i H arry b üyücü ye, k ara rlı b ir e d ay la .
Ron k ız ard ı. " Y ok, z ah m et e tm e." A nnesiy le b ab asın dan u fa k b ir s e rv et k alm ış
ola n H arry 'n in , k en dis in den ç o k d ah a fa zla p ara sı o lu şu k onusu nda h ep a lın gan
dav ra n ır d ı.
"N oel'd e ben den hed iy e alm ay ı unut," ded i H arry , Envaig özle r'i onun ve
Herm io ne'n in e lle rin e s ık ış tır a ra k . " H em d e b elk i o n y ıl b oyunca, h a."
"Ş im di o ld u," d ed i R on s ır ıta ra k .
"A ah , t e şe k kürle r, H arry ," d ed i H erm io ne. " B en d e b iz e p ro gra m a ld ım , b ak - "
Para k ese le ri h ay li h afif le m iş o la ra k ç ad ır la ra d öndüle r. B ill, C harlie v e G in ny'd e
de y eşil ro zetle r v ard ı, M r. W easle y is e b ir İrla n da b ay ra ğ ı ta şıy ord u. F re d v e
Geo rg e b ütü n a ltın la rın ı B ag m an 'a v erd ik le ri i ç in o nla rın h iç h atır a e şy ası y oktu .
Sonra , a ğ açlığ ın b eris in de b ir y erd en , d erin le rd en g üm bürtü yle g ele n b ir g ong
se si duyuld u ve ağ açla rd ak i yeşilli- k ır m ız ılı fe n erle r bir d en yan ara k sa h ay a
gid en y olu a y dın la ttı.
Hep sin den h ey ecan lı g örü nen M r. W easle y, " V ak it g eld i! " d ed i. " H ad i, g id elim !"

SE K İZ İN Cİ B Ö LÜ M : Q UID DIT C H
DÜNYA K UPA SI
S atın ald ık la rı şe y le ri yan la rın a alıp , M r. W easly 'n in peşi sır a fe n erle rle
a y dın la tılm ış yold an gid ere k ağ açlığ a dald ıla r. Ç ev re le rin de bin le rc e in sa n ın
d ola n dığ ın ı duyab iliy orla rd ı, kula k la rın a bağ ır tıla r, kah kah ala r ve şa rk ıla r
g eliy ord u. Bu hara re tli hey ecan hav ası hay li bula şıc ıy dı; Harry 'n in ağ zı
k ula k la rın a v arıy ord u. Y ir m i d ak ik a b oyunca a ğ açlığ ın i ç in de y ürü düle r. Y ükse k
s e sle k onuşu p şa k ala şıy orla rd ı. S onunda ağ açlığ ın ö bür ta ra fın dan çık tıla r v e
k en dile rin i muazzam bir sta d yum un gölg esin de buld ula r. Harry sa h ay ı
ç ev re le y en d ev asa , a ltın r e n gi d uvarla rın s a d ece b ir k ıs m ın ı g öre b ils e d e, i ç eri o n
t a n e k ate d ra lin r a h atlık la s ığ acağ ın dan e m in di.
" Y üz b in k iş i a lıy or," d ed i M r. W easle y, H arry 'n in a d eta d ilin in tu tu ld uğunun
f a rk ın a v ara ra k . "B eş y üz k iş ilik b ir B ak an lık g öre v tim i b ütü n y ıl ü zerin de
ç alış tı. H er sa n tim in de M uggle -K ovucu B üyüle r var. Y ıl boyunca bura n ın
y ak ın ın a gele n her M uggle bir d en bir e acil bir ra n dev usu nu hatır la y ıp hız la
u zak la ştı... Ç ok ş ü kür," d iy e m em nun b ir e d ay la e k le d i v e b ağ rış m ak ta o la n b ir
y ığ ın c ad ın ın v e b üyücü nün s a rd ığ ı, e n y ak ın g ir iş e y öneld i.
G ir iş te k i B ak an lık cad ıs ı b ile tle rin i k ontr o l ed ip , "P ro to kol k oltu kla rı! " d ed i.
" Ü st L oca! D üm düz y ukarı, A rth ur. E n t e p ey e k ad ar."
S ta d yum un iç in e gid en m erd iv en e can lı m or re n kte bir halı döşe n m iş ti.
K ala b alık la b ir lik te a ğ ır a ğ ır y ukarı ç ık tıla r, k ala b alık ta k ile r s a ğ dak i v e s o ld ak i
t r ib ünle re a çıla n k ap ıla rd an itiş k ak ış g eçtile r. M r. W easle y 'n in g ru bu ç ık m ay a
d ev am e tti v e so nunda m erd iv en in e n ü stü ne u la şıp k en dile rin i sta d yum un e n
y ükse k n okta sın da, ik i u çta k i a ltın r e n gi k ale d ir e k le rin e e şit u zak lık ta k uru lm uş
k üçü k b ir lo cad a b uld ula r. B ura d a ik i s ır a h alin de d iz ilm iş y ir m i k ad ar m or v e
y ald ız lı sa n daly e vard ı. W easle y 'l e rle bir lik te ön koltu kla ra doğru ile rle y en
H arry , aşa ğ ı bak tığ ın da dah a önce hay al bile ed em ey eceğ i bir m an zara y la
k arş ıla ştı.
Y üz b in k ad ar c ad ı v e b üyücü u zu n, o val s a h an ın ç ev re sin de k at k at y ükse le n
k oltu kla rd a y erle rin i alıy orla rd ı. H er şe y sa n ki sta d yum un k en dis in den g ele n
g iz em li, altın re n gin de b ir ış ık la y ık an m ış tı. B ulu ndukla rı y ükse k k onum dan
z em in k ad if e g ib i y um uşa k g örü nüyord u. S ah an ın ik i u cu nda, y erd en 1 7 m etr e

yükse k lik te ü çer çem ber d ik iliy di; ta m k arş ıla rın da, n ere d ey se H arry 'n in g öz
hiz asın da, ç o k b üyük b ir k ara ta h ta v ard ı. T ah ta n ın ü zerin de a ltın re n gi y azıla r
belir ip d uru yord u, s a n ki g örü nm ez b ir d ev in e li d urm ad an b ir ş e y le r y azıp s o nra
da s iliy orm uş g ib i. H arry , y azıla n la rı ta k ip e d in ce, ta h ta n ın b ütü n s a h ay a r e k la m
yap tığ ın ı a n la d ı.
Maviş iş e : Aile n iz in Süpürg esi - em niy etli, güven ilir ,
dahası i ç in de H ır sız C ayd ır ıc ı A la rm v a r...
Mrs. Sko iv er'ı n Her Am aca Uyg un Sih ir li Pis lik
Gid eric is i: A cıy a S on, L ekeye S on!...
Bayra m lık Büyü cü giy im - Londra , Paris ve
Hogsm ea de'd e...
Harry gözle rin i ta h ta d an uzak la ştır d ı ve lo cay ı kim le rle pay la ştık la rın ı
göre b ilm ek iç in ark asın a bak tı. A rk ala rın dak i sır a , so ndan ik in ci sa n daly ed e
otu ra n k üçü cü k b ir y ara tık d ış ın da, ş im dilik b oştu . Y ara tığ ın b acak la rı o k ad ar
kıs a y dı k i, s a n daly ed en a şa ğ ı s a rk m ıy or, d üm düz ö ne d oğru u zan ıy ord u. B ir ç ay
peçete sin e sa rın m ış tı ve elle riy le yüzü nü sa k lıy ord u. Ancak o uzu n,
yara sa n ın kin e b en zer k ula k la r H arry 'y e t u haf b ir ş e k ild e t a n ıd ık g elm iş ti...
"D obby?" d ed i H arry , in an am ıy orm uşç asın a. K üçü k y ara tık b aşın ı k ald ır d ı v e
parm ak la rın ı a ra la d ı. K ocam an , k ah vere n gi g özle ri, ir i b ir d om ate s ş e k lin de v e
büyüklü ğünde b ir b urn u v ard ı. D obby d eğ ild i b u - a m a h iç ş ü phesiz H arry 'n in
ark ad aşı D obby g ib i b u d a b ir e v c in iy di. H arry , D obby'y i e sk i sa h ip le ri o la n
Malf o y a ile sin den k urta rıp ö zg ürlü ğüne k av uştu rm uştu .
"E fe n dim b an a D obby m i d ed i? " d iy e p arm ak la rın ın a ra sın dan m era k la c iy ak la d ı
ev cin i. S esi D obby'n in kin den bile dah a tiz d i, m in ic ik , titr e k bir ciy ak la m a
gib iy di. E v c in le ri iç in b u tü r ta h m in le rd e b ulu nm ak h er n e k ad ar z o r o ls a d a,
Harry onun bir diş i ola b ile ceğ in i düşü ndü. R on ve H erm io ne de ark ala rın a
döndüle r. Dobby hak kın da Harry 'd en ço k şe y duym uşla r, am a onu hiç
görm em iş le rd i. M r. W easle y b ile d önüp i lg iy le b ak tı.
"Ö zü r d ile rim ," d ed i H arry e v c in in e, " ta n ıd ığ ım b ir in e b en zettim ."

"A m a D obby'y i b en d e ta n ıy or, efe n dim !" d iy e ciy ak la d ı ev cin i. S an ki ış ık
gözle rin i alıy orm uş gib i eliy le yüzü nü kap ıy ord u, oysa Ü st L oca öyle fa zla
ay dın la tılm ış d eğ ild i. " B en im a d ım W in ky, e fe n dim - v e s iz , e fe n dim -" K oyu
kah vere n gi g özle ri H arry 'n in y ara iz in e iliş in ce g en iş le y ere k b ir e r ta b ak b oyuna
ula ştı, " siz m utla k a H arry P otte r's ın !"
"E vet, ö yle ," d ed i H arry .
"A m a D obby s iz d en h ep b ah se d iy or, e fe n dim !" d ed i W in ky. E lle rin i ç o k h afif ç e
in dir d i, y üzü nde h ay re t d olu b ir i f a d e v ard ı.
"D obby n asıl? " d ed i H arry . " Ö zg ürlü kle a ra sı i y i m i? "
"A h, efe n dim ," ded i W in ky, başın ı ik i yan a sa lla y ara k , "a h , efe n dim , ben
sa y gıs ız lık e tm ek is te m iy or, e fe n dim , a m a b en e m in d eğ il D obby'y i k urta rın ca
ona i y ilik e ttiğ in iz d en , e fe n dim ."
"N ed en ?" d ed i H arry ş a şır a ra k . " N esi v ar? "
"Ö zg ürlü k D obby'n in a k lın ı b aşın dan a ld ı, e fe n dim ," d ed i W in ky ü zg ün ü zg ün.
"H ad di o lm ay an f ik ir le r, e fe n dim . B aşk a i ş b ula m ıy or, e fe n dim ."
"N iy e?" d ed i H arry .
Win ky se sin i yarım perd e alç alttı ve fıs ıld ay ara k , "iş iç in ödem e is tiy or,
efe n dim .” d ed i.
"Ö dem e m i? " d ed i H arry , i f a d esiz b ir y üzle . " E e - n iy e p ara ö den m esin k i? "
Win ky bu fik ir karş ıs ın da deh şe te düşm üş gib i görü nüyord u, parm ak la rın ı
hafif ç e k ap ay ara k y in e y üzü nün y arıs ın ı s a k la d ı.
"E v cin le rin e ödem e yap ılm az, efe n dim !" diy e cıy ak la d ı parm ak la rın ın
ark asın dan . "Y o, y o, y o. B en d iy or D obby'y e, g it k en din e iy i b ir a ile b ul v e
yerle ş D obby, d iy or. H er tü r ç ılg ın e ğ le n cey e b ula şıy or, e fe n dim , b ir e v c in in e
hiç y ak ış m ay an ş e y le r. B öyle a y la k lık e d ers e s e n , D obby, d iy oru m o na, h ab erin
gelir S ih ir li Y ara tık la rın D üzen le n m esi v e D en etim i D air e si'n in k ap ıs ın da d iy e.
Ale la d e b ir c in cü ce g ib i."
"E h, b ir a z e ğ le n m esin in v ak ti g elm iş ti," d ed i H arry .
Win ky parm ak la rın ın ara sın dan , "E v cin le rin in eğ le n m em esi gere k , H arry
Potte r," d ed i s e rtç e. " E v c in le rin e n e d en ir s e e v c in le ri o nu y ap ar. B en y ükse k te n
hiç h oşla n m ıy or, H arry P otte r - " lo can ın u cu na d oğru b ak tı v e y utk undu, " - a m a
efe n di b en i Ü st L oca'y a g önderiy or, b en d e g eliy or, e fe n dim ."

"Y ükse k te n h oşla n m ad ığ ın ı b iliy ors a se n i n iç in b ura y a y ollu yor? " d ed i H arry ,
kaşla rın ı ç ata ra k .
"E fe n di - e fe n di o na y er a y ır a y ım is tiy or, H arry P otte r. O ç o k m eşg ul," d ed i
Win ky, b aşın ı h em en y an ın dak i b oş k oltu ğa d oğru eğ ere k . "W in ky is tiy or k i
şim di efe n din in çad ır ın da ols u n, H arry P otte r, am a W in ky'y e ne sö yle n ir s e
Win ky o nu y ap ar, W in ky i y i b ir e v c in i."
Locan ın k en arın a d oğru k ork u d olu g özle rle b ak tı v e y in e elle riy le g özle rin i
kap ad ı. H arry d iğ erle rin e d öndü.
"E v c in i b öyle b ir ş e y m iş d em ek ," d iy e m ır ıld an dı R on. " T uhaf y ara tık la r, d eğ il
mi? "
"D obby d ah a d a t u haftı," d ed i H arry h ara re tle .
Ron, E nvaig öz'ü nü çık arıp , sta d yum un öbür ucu ndak i kala b alığ a doğru lta ra k
den em ey e k oyuld u.
"S üper!" d ed i, y an dak i te k ra r d üğm esiy le o ynay ara k . " O ra d ak i ih tiy ara b urn unu
bir d ah a k arış tır ta b iliy oru m ... S onra b ir d ah a... b ir d ah a..."
Bu a ra d a H erm io ne k ad if e k ap lı, p üsk üllü p ro gra m k ita p çığ ın ı h ev esli h ev esli
karış tır ıy ord u.
"M açta n ö nce t a k ım m ask otla rı b ir g öste ri s u nacak ," d iy e o kudu y ükse k s e sle .
"H er z am an g üzel o lu r o g öste rile r," d ed i M r. W easle y. " M illi ta k ım la r b ir a z ş o v
yap m ak i ç in k en di t o pra k la rın dan y ara tık la r g etir ir le r."
Sonra k i yarım sa atte , otu rd ukla rı lo ca yav aş yav aş dold u. M r. W easle y her
halle rin den ç o k ö nem li k onum la rd a b ulu ndukla rı b elli o la n b üyücü le rle e l s ık ış ıp
duru yord u. P erc y ik id e b ir a y ağ a f ır lıy ord u, s a n ki b ir k ir p in in ü stü nde o tu rm ay a
çalış ıy orm uş gib iy di. Corn eliu s Fudge, yan i Sih ir Bak an ı'n ın ta ken dis i
geld iğ in de Perc y öyle bir eğ ild i ki, gözlü ğü yere düşü p kır ıld ı. U ta n çta n
kıp kır m ız ı k esile n P erc y g özlü ğünü a sa sıy la o nard ık ta n s o nra y erin e o tu rd u v e
Corn eliu s F udge'ı n , esk i bir dostu ym uş gib i se la m verd iğ i H arry 'y e kıs k an ç
bak ış la r fır la ttı. İk is i ö nced en ta n ış ıy orla rd ı, C orn eliu s F udge, H arry 'n in elin i
bab acan b ir ta v ır la sık ıp h atır ın ı so rd u v e o nu h er ik i ta ra fın dak i b üyücü le re
ta k dim e tti.
"H an i şu H arry P otte r," ded i yan ın dak i B ulg ar B ak an 'a . B ulg ar B ak an altın
iş le m eli m uhte şe m b ir siy ah k ad if e cü ppe g iy m iş ti v e g örü nüşe b ak ılır s a te k
kelim e bile İn giliz ce an la m ıy ord u. "H arry Potte r... had i, yap m a, ta n ım ıy or

ola m azsın ... H an i K im -O ld uğunu-B ilir s in -S en 'l e karş ıla şm asın dan sa ğ çık an
ço cu k... K esin t a n ıy ors u ndur o nu - "
Bulg ar b üyücü b ir d en H arry 'n in y ara iz in i fa rk e tti v e y ükse k se sle b ir şe y le r
gev ele y ip p arm ağ ıy la i ş a re t e tm ey e b aşla d ı.
"B ir şe k ild e an la şa cağ ım ız ı biliy ord um ," ded i Fudge, yorg un bir şe k ild e
Harry 'y e. " D il k onusu nda p ek iy i d eğ ilim dir , b u tü r ş e y le r iç in B arty C ro uch 'a
ih tiy acım var. B ak ıy oru m ki ev cin i ona yer tu tu yor... G üzel, bu B ulg ar
herg ele le ri b ütü n i y i y erle ri k ap m ay a ç alış ıy orla r... H ah , i ş te L uciu s d a g eld i! "
Harry , R on v e H erm io ne h ız la a rk ala rın a d öndüle r, i k in ci s ır a d a, M r. W easle y 'n in
ta m ark asın da h âlâ b oş d urm ak ta o la n ü ç k oltu ğa d oğru ile rle y en le r, ev cin i
Dobby'n in esk i sa h ip le rin den b aşk ası d eğ ild i: L uciu s M alf o y, o ğlu D ra co v e
Harry 'n in t a h m in in e g öre D ra co 'n un a n nesi o la n b ir k ad ın .
Harry ve D ra co M alf o y, H ogw arts 'a ilk yolc u lu kla rın dan beri bir b ir le rin e
düşm an dıla r. S iv ri b ir y üzü v e b ey azım sı s a rı s a çla rı o la n D ra co , b ab asın a ç o k
ben ziy ord u. A nnesi de sa rış ın dı; in ce ve uzu ndu, burn una berb at bir koku
geliy orm uş g ib i b ir i f a d e t a k ın m am ış o ls a , h oş b ir k ad ın o la cak tı.
"A h, F udge," d ed i M r. M alf o y, S ih ir B ak an ı'n a elin i u zatıp . "N asıls ın ? E şim
Narc is sa 'y la t a n ış m am ış tın s a n ır ım . O ğlu m uz D ra co 'y la d a."
Fudge g ülü m se y ip , " M em nun o ld um , m em nun o ld um ," d ed i v e M rs . M alf o y'a
eğ ile re k s e la m v erd i. " S iz e M r. O bla n sk 'ı - O balo nsk 'u ta k dim e d ey im , k en dis i
Bulg aris ta n S ih ir B ak an ı v e z ate n s ö yle d ik le rim in b ir k elim esin i b ile a n la m ıy or
ya, n ey se . P ek i, b aşk aa?.. H erh ald e A rth ur W easle y 'y i t a n ıy ors u ndur."
Gerilim li b ir a n dı. M r. W easle y v e M r. M alf o y b ir b ir le rin e b ak arla rk en , H arry
onla rın en so n karş ı karş ıy a geliş le rin i hatır la d ı. O la y Flo uris h ve B lo tts
kita b ev in de gerç ek le şm iş ti ve ara la rın da bir kav ga çık m ış tı. M r. M alf o y'u n
so ğuk g ri g özle ri ö nce M r. W easle y 'n in , s o nra d a l o can ın ü zerin de g ezin di.
"H ay re t d oğru su , A rth ur," d ed i u su lc a. " Ü st L oca'd a y er b ula b ilm ek i ç in n e s a ttın
acab a? Ş üphesiz e v in b u k ad ar p ara g etir m ezd i."
Onu d uym ay an F udge, k onuşm ay a b aşla d ı: " L uciu s k ıs a sü re ö nce S t. M ungo
Sih ir s e l H asta lık la r v e S ak atlık la r H asta n esi'n e ç o k c ö m ert b ir b ağ ış ta b ulu ndu,
Arth ur. B ura d a b en im k onuğum o la ra k b ulu nuyor."
"N e - n e g üzel," d ed i M r. W easle y, z o ra k i b ir g ülü m se m ey le .
Mr. M alf o y'u n gözle ri H erm io ne'y e kay dı. H erm io ne hafif ç e kız ard ı, am a

gözle rin i kaçır m ad ı. H arry , M r. M alf o y'u n niy e dudak büktü ğünü biliy ord u.
Malf o y'l a r sa fk an olm ak ta n guru r duyarla rd ı; yan i H erm io ne gib i M uggle
ço cu ğu o la n h erk esi ik in ci s ın ıf g örü rle rd i. A ncak M r. M alf o y, S ih ir B ak an ı'n ın
hem en b urn unun d ib in de b ir ş e y d em ey e c esa re t e d em ed i. H or g öre n b ir if a d e
ta k ın ara k M r. W easle y 'y e b aşıy la se la m v erd i v e sır a n ın ile ris in e, o tu ra cak la rı
yere d oğru ile rle d i. D ra co d a H arry , R on v e H erm io ne'y e k üçü m se y en b ir b ak ış
attık ta n s o nra a n nesiy le b ab asın ın a ra sın a o tu rd u.
Ron, Harry ve Herm io ne'y le bir lik te önüne dönerk en , "P is lik le r," diy e
mır ıld an dı. A z s o nra L udo B ag m an t e la şla l o cay a d ald ı.
"H erk es h azır m ı? " d ed i. Y üzü k ocam an , h ey ecan lı b ir H olla n da p ey nir i g ib i
parıld ıy ord u. " B ak an ım - b aşla m ay a h azır m ıs ın ız ?"
"S en h azır s a n b en d e h azır ım , L udo," d ed i F udge r a h at b ir t a v ır la .
Ludo asa sın ı çek ti, ken di gır tla ğ ın a day ay ıp "S onoru s!" ded i ve konuşm ay a
başla d ı. S esi, a rtık ta m am en d olm uş o la n g ürü ltü lü s ta d yum da y an kıla n ıy or, h er
tr ib ünün h er k öşe sin e u la şıy ord u:
- B aya nla r, b ayla r... h oş g eld in iz ! D ört y ü z y ir m i ik in ci
Quid ditc h D ünya K upası f in alin e h oş g eld in iz !
Sey ir c ile r b ağ rış tıla r, alk ış la d ıla r. B in le rc e b ay ra k d alg ala n dı v e h erk es k en di
ak orts u z m illi m arş ıy la şa m ata y a k atk ıd a b ulu ndu. T am k arş ıla rın dak i d ev asa
kara ta h ta d ak i so n m esa j da silin di (B ertie B otts 'u n B in B ir Ç eşit Fasu ly e
Şek erle m ele ri - H er A vuçta Y en i B ir R is k !). Ş im di, “ B U LG ARİS TA N: S IF IR ,
İR LA NDA: S IF IR ” y azıy ord u.
- L afı fa zla u za tm aya lım . K arşın ız d a... B ulg aris ta n M illi
Ta kım M ask o tla rı!
Sağ t a ra fta k i b aşta n a şa ğ ı m orla k ap la n m ış o la n t r ib ünle r c o şk uyla g ürle d i.
"N e g etir d ile r, m era k e d iy oru m ," d ed i M r. W easle y, ö ne d oğru e ğ ile re k . " A a!"
Hem en g özlü ğünü ç ık ard ı v e a cele y le c ü ppesin e s ile re k t e m iz le d i. " V eela 'l a r!"

"V eela d a n e?"
Yüz kad ar veela sü zü le re k sa h ay a çık tığ ın dan , H arry 'n in so ru su da hem en
cev ap la n m ış old u. V eela 'l a r kad ın dı... H arry 'n in hay atın da görd üğü en güzel
kad ın la r... A ncak in sa n değ ille rd i - in sa n ola m azla rd ı. B u konu bir an iç in
Harry 'n in k afa sın ı m eşg ul e tti, o nla rın n e o la b ile cek le rin i ta h m in e tm ey e ç alış tı;
te n le ri n asıl ö yle a y g ib i p arla y ab iliy ord u, y a d a b ey az-a ltın r e n gi s a çla rı r ü zg âr
olm ad an n asıl ö yle d alg ala n ab iliy ord u?.. A m a o s ır a d a m üzik b aşla d ı v e H arry
onla rın in sa n o lu p o lm ad ık la rın ı d ert e tm ey i b ır a k tı - a slın da, h iç b ir şe y i d ert
etm iy ord u a rtık .
Veela 'l a r dan s etm ey e başla m ış ve H arry 'n in zih ni ta m am en , harik ula d e bir
şe k ild e boşa lm ış tı. D ünyad a önem i ola n te k şe y, veela 'l a rı iz le m ey e dev am
etm ek ti, ç ü nkü d an sla rı s o na e re rs e , k ork unç ş e y le r o la cak tı...
Veela 'l a rın dan sı gid ere k hız la n dık ça, H arry 'n in se rs e m le m iş zih nin e bölü k
pörç ü k, çılg ın ca düşü ncele r üşü şm ey e başla d ı. Etk ile y ic i bir şe y yap m ak
is tiy ord u, hem en , şim di. Locad an sta d yum a atla m ak iy i bir fik ir gib i
görü nüyord u... a m a a cab a y ete rli o lu r m uydu?
"H arry , n e y ap ıy ors u n s e n ?" d ed i H erm io ne'n in s e si ç o k u zak la rd an .
Müzik d urd u. H arry g özle rin i k ap atıp a çtı. A yak ta y dı, b acak la rın dan b ir i lo ca
duvarın ın ü zerin dey di. H em en y an ın da R on d onak alr n ış tı, tr a m ple n den a tla m ak
üzere y m iş g ib i b ir h ali v ard ı.
Sta d yum dan kız g ın bağ ır tıla r yükse liy ord u. Sey ir c ile r veela 'l a rın gitm esin i
is te m iy ord u. H arry de onla rın his le rin i pay la şıy ord u; elb ette ki B ulg aris ta n 'ı
tu ta cak tı, göğsü nün üstü ne niy e büyük, yeşil bir yonca arm ası iğ nele n m iş
old uğuna ş a şıy ord u. B u a ra d a R on, d alg ın d alg ın ş a p kasın ın ü stü ndek i y oncala rı
silk eliy ord u. H afif ç e g ülü m se y en M r. W easle y u zan dı v e ş a p kay ı ç ek ip R on'u n
elin den a ld ı.
"B ir a zd an o nu y in e i s te y ecek sin ," d ed i. " B ek le d e İ rla n da s o n s ö zü nü s ö yle sin ."
"H a?" d ed i R on. A ğzı b ir k arış a çık h ald e, ş im di s a h an ın b ir k en arın a d iz ilm iş
ola n v eela 'l a ra b ak ıy ord u.
Herm io ne yükse k se sle cık -c ık la d ı. U zan ıp H arry 'y i çek ti ve yerin e otu rttu .
"A m an y an i! " d ed i.
- Ş im di d e...

diy e g ürle d i L udo B ag m an 'ı n s e si,
- ...l ü tfe n asa la rın ız ı hava ya ka ld ır ın ... Karşın ız d a
İr la nda M illi T a kım M ask o tla rı!
Az s o nra , y eşil v e a ltın re n kli, k oca b ir k uyru klu yıld ız a b en zey en b ir ş e y h ız la
sta d yum a d ald ı. S ta d yum u b ir k ez tu rla d ık ta n so nra ik i k üçü k k uyru klu yıld ız a
ay rıld ı v e ik i k old an k ale d ir e k le rin e y öneld i. B ir d en s a h an ın b ir u cu ndan d iğ er
ucu na, ik i ış ık to punu b ir b ir in e b ağ la y an b ir g ökkuşa ğ ı u zan dı. S an ki b ir h av ai
fiş e k g öste ris i v arm ış g ib i, se y ir c ile rd en "o ooo", "a aaa" n id ala rı y ükse liy ord u.
Şim di gökkuşa ğ ı yok olm uştu , ış ık to pla rı yen id en bir le şti. G öğe doğru
yükse le n , tr ib ünle rin ü stü nde u çan , k ocam an , titr e k titr e k p arıld ay an b ir y onca
olu ştu rm uşla rd ı. A ltın y ağ m uru na b en zer b ir ş e y s a çıy ord u a şa ğ ıy a...
"H arik a!" d iy e b ağ ır d ı R on, y onca ü stle rin den u çark en . A şa ğ ı a ğ ır a ltın p ara la r
yağ ıy or, başla rın dan ve koltu kla rın dan se k ip çev re y e sa çılıy ord u. G özle rin i
kıs a ra k yoncay a bak an H arry , onun aslın da bin le rc e küçü k, sa k allı, kır m ız ı
yele k li a d am dan o lu ştu ğunu g örd ü. H ep si d e e lin de y eşil v ey a a ltın re n gin de
min ik b ir e r l a m ba t a şıy ord u.
"A yak kab ıc ı cin le r!" ded i M r. W easle y, kala b alığ ın bütü n sta d yum u in le te n
te zah üra tı altın da. Sey ir c ile rin ço ğu altın la ra ula şm a mücad ele si iç in de
sa n daly ele rin a ltın a d alm ış tı.
"İş te !" diy e bağ ır d ı R on m utlu lu kla . H arry 'n in elin e bir av uç altın koydu.
"E nvaig öz i ç in ! Ş im di b an a b ir N oel h ed iy esi a lm an g ere k ecek , h a h a!"
Büyük y onca ç ö zü ld ü, a y ak kab ıc ı c in le r a şa ğ ı, v eela 'l a rın d urd uğu ç iz g in in ta m
karş ıs ın a sü zü ld üle r v e b acak b acak ü stü ne a tıp m açın b aşla m asın ı b ek le m ey e
koyuld ula r.
- Ş im di d e, b aya nla r v e b ayla r, k a rşın ız d a... B ulg aris ta n
Quid ditc h M illi T a kım ı! İ lk o la ra k, D im itr o v!
Kır m ız ıla ra b ürü nm üş b ir i, s ü pürg esin in ü stü nde, a şa ğ ıd ak i g ir iş te n ç ık ıp s a h ay a
fır la d ı. O kad ar hız lı gid iy ord u ki, bula n ık görü nüyord u. Bulg aris ta n

ta ra fta rla rın dan ç ılg ın b ir a lk ış k optu .
- I v a nova !
İk in ci b ir k ır m ız ılı o yuncu s a h ay a f ır la d ı.
- Z ogra f! L evsk i! V ulk a nov! V o lk o v! V eeeeee – K ru m !
"İş te o , iş te o !" d iy e b ağ ır d ı R on, E nvaig öz'ü yle K ru m 'u ta k ip e d ere k ; H arry d e
hem en k en dis in in kin i o dak la d ı.
Vik to r K ru m i n ce, e sm er v e s o lu k t e n liy di. B üyük, k an ca g ib i b ir b urn u v e k alın ,
kara k aşla rı v ard ı. F azla ca b üyüm üş b ir y ır tıc ı k uşa b en ziy ord u. D ah a o n s e k iz
yaşın da o ld uğuna i n an m ak z o rd u.
- Ş im di d e k a rşın ız d a... İ r la nda Q uid ditc h M illi T a kım ı!
diy e b ağ ır d ı B ag m an .
- Connolly ! Rya n! Tro y! M ulle t! M ora n! Quig le y!
Veeeeee – L yn ch !
Sah ay a y ed i y eşil, b ula n ık ş e k il f ır la d ı; H arry , E nvaig öz'ü nün y an t a ra fın dak i b ir
ay ar düğm esin i çev ir e re k oyuncu la rı yav aşla ttı ve hep sin in sü pürg ele rin in
üzerin dek i "
Ate şo ku
" y azıs ın ı v e s ır tla rın a g üm üşle i ş le n m iş i s im le rin i g örd ü.
- Ve, ka rşın ız d a da Mıs ır 'd an gele n hakem im iz ,
Ulu sla ra ra sı Q uid ditc h D ern eğ i Başb üyü cü sü , H asa n
Musta fa !

Ufa k te fe k ve zay ıf bir büyücü çık tı sa h ay a. Tam am en keld i, am a V ern on
Eniş te 'n in kin e ra k ip o la cak b ir b ıy ığ ı v ard ı. S ta d yum a u yan , a ltın re n gin de b ir
cü ppe g iy m iş ti. B ıy ığ ın ın altın dan g üm üş b ir d üdük u zan ıy ord u, b ir k oltu ğu
altın da büyük bir ta h ta sa n dığ ı, diğ erin dey se sü pürg esin i ta şıy ord u. H arry ,
Envaig öz'ü nün hız la ay arın ı norm ale getir ip iz le m ey e dev am etti. M usta fa
sü pürg esin e b in ip sa n dığ ı te k m ele d i v e h av ay a d ört to p fır la d ı: K ır m ız ı re n kli
Quaff le , ik i s iy ah B lu dger v e m in ic ik , k an atlı A ltın S nitc h ( H arry , h ız la g özd en
kay bolm asın dan ö nce o nu b ir an iç in g öre b ild i) . M usta fa d üdüğünü k uvvetle
üfle y ere k , t o pla rın p eşin den h av ay a y ükse ld i.
- İ ş te B AŞL A D I!
diy e ç ığ lık a ttı B ag m an .
- M ulle t't a ! T ro y! M ora n! D im itr o v! Y in e M ulle t'a ! T ro y!
Levsk i! M ora n!
Harry , Q uid ditc h 'i n böyle oynan dığ ın ı hiç görm em iş ti. E nvaig öz'ü nü gözü ne
öyle sık ı b astır ıy ord u k i, g özlü ğü b urn unun k em erin i k esiy ord u. O yuncu la rın
hız ı in an ılm azd ı - K ovala y ıc ıla r Q uaff le 'ı b ir b ir le rin e o k ad ar h ız lı a tıy orla rd ı k i,
Bag m an 'ı n an cak is im le rin i sö yle y ecek vak ti olu yord u. Harry yin e
Envaig öz'ü nün sa ğ ta ra fın dak i "y av aş" d üğm esin i çev ir d i, ü stte k i "a çık la m alı
oyun ta k ib i" d üğm esin e b astı. Ş im di o yunu a ğ ır ç ek im de iz liy ord u. M erc ek le rd e
parıltılı, mor yazıla r yan ıp sö nüyor, kala b alığ ın se si kula k la rın da
güm bürd üyord u.
İrla n dalı K ovala y ıc ıla r b ir b ir le rin e y ak la şıp , T ro y o rta d a, M ulle t v e M ora n o nun
bir a z ark asın da ola cak şe k ild e diz ild ile r, B ulg arla rın üstü ne üstü ne gittile r.
Envaig öz m erc eğ in de "Ş ah in kafa sı H ücu m D üzen i" yazd ı Sonra "P ors k off
Man ev ra sı" y azıs ı b elir d i, T ro y y ukarı d oğru fır la y acak m ış g ib i y ap ıp B ulg ar
Kovala y ıc ı Iv an ova'y ı p eşin e ta k tık ta n so nra Q uaff le 'ı M ora n 'a a tm ış tı. B ulg ar
Vuru cu la r'd an Volk ov, küçü k so pasın ı hız la sa lla y ıp , yan ın dan geçen bir
Blu dger'a v urd u v e o nu M ora n 'ı n ta m g id iş y olu na fır la ttı. M ora n , B lu dger'd an
kaçm ak iç in eğ ild i v e Q uaff le 'ı aşa ğ ı b ır a k tı. A ltın da u çan L ev sk i, Q uaff le 'ı
yak ala d ı v e -

- T R O Y S A Y I Y A PIY O R!
diy e k ükre d i B ag m an . S ta d yum b üyük b ir a lk ış la v e s e v in ç n ara la rıy la i n le d i.
- İ r la nda o n-s ıfır ö nde!
"N e?" d iy e b ağ ır d ı H arry , E nvaig öz'ü nü in dir m ed en çev re y e te la şla b ak ara k .
"A m a Q uaff le , L ev sk i'd e!"
"H arry , n orm al h ız d a se y re tm ezse n , k açır ır s ın ta b ii! " d iy e b ağ ır d ı H erm io ne.
Tro y s a h an ın ç ev re sin de s e v in ç tu ru a ta rk en , H erm io ne d e k olla rın ı s a lla y ara k ,
hopla y ıp z ıp la y ara k d an s e d iy ord u. H arry h em en E nvaig öz'ü nü in dir ip sa h ay a
bak tı. M açı ken ar çiz g ile rin den iz le y en ay ak kab ıc ı cin le r yin e hav ala n m ış ,
kocam an , ış ıld ay an y oncay ı o lu ştu rm uşla rd ı. S ah an ın ö bür ta ra fın da v eela 'l a r
onla rı a sık y üzle i z liy ord u.
Ken din e ç o k k ız an H arry , o yun y en id en b aşla rk en h ız a y arın ı n orm ale g etir d i.
Harry , İrla n dalı K ovala y ıc ıla r'ı n m üth iş o ld uğunu an la y acak k ad ar Q uid ditc h
biliy ord u. K usu rs u z b ir ta k ım o yunu o ynuyorla rd ı v e n asıl p ozis y on a ld ık la rın a
bak ılır s a , b ir b ir le rin in z ih nin i o kuyorm uş g ib iy dile r. H arry 'n in g öğsü ndek i r o zet
onla rın is im le rin i sö yle y ip duru yord u: "T ro y - M ulle t - M ora n !" O n dak ik a
iç in de İrla n da ik i kez dah a sa y ı yap ara k sk oru otu z-s ıf ır a ta şım ış , yem yeşil
giy in m iş t a ra fta rla rd an y eri g öğü i n le te n b ir a lk ış v e t e zah üra t y ükse lm iş ti.
Maç d ah a d a h ız la n dı, a m a a y nı z am an da s e rtle şti d e. B ulg ar V uru cu la r V olk ov
ve Vulk an ov, Blu dger'l a rı elle rin den geld iğ i kad ar şid detle İrla n dalı
Kovala y ıc ıla r'a fır la tıy or ve onla ra en iy i hare k etle rin i yap m a fır s a tı
ta n ım ıy orla rd ı. İk i k ez d ağ ılm ak z o ru nda k ald ıla r v e so nunda Iv an ova o nla rın
defa n sın ı a şıp , T utu cu R yan 'ı d a g eçip , B ulg aris ta n 'a i lk g olü nü k azan dır d ı.
Mr. W easle y, " K ula k la rın ız ı tık ay ın !" d iy e b ağ ır d ı. V eela 'l a r k utla m a d an sla rın a
başla m ış tı. H arry g özle rin i d e y um du; k afa sın ı o yuna v erm ek is tiy ord u. B ir k aç
sa n iy e s o nra c esa re t e d ip s a h ay a b ir g öz a ttı. V eela 'l a rın d an sı s o na e rm iş ti v e
Quaff le b ir k ez d ah a B ulg aris ta n 'd ay dı.
- D im itr o v! L evsk i! D im itr o v! I v a nova - o d a n e!

diy e g ürle d i B ag m an .
Yüz bin büyücü ve cad ı so lu ğunu tu ttu . Ara y ıc ıla r Kru m ve Lynch ,
Kovala y ıc ıla r'ı n orta sın dan öyle bir hız la geçm iş le rd i ki, sa n ki uçak ta n
para şü ts ü z atla m ış gib i görü nüyorla rd ı. Harry , Snitc h 'i n nere d e old uğunu
göre b ilm ek i ç in E nvaig öz'ü yle o nla rın i n iş in i t a k ip e tti -
"Ç ak ıla cak la r!" d iy e ç ığ lık a ttı H arry 'n in y an ın da d ura n H erm io ne.
Kıs m en hak lıy dı: V ik to r K ru m so n an da dalış ta n çık ıp bir hele zo n çiz ere k
uzak la ştı. A ncak Lynch , sta d yum un her ta ra fın dan duyula n to k bir çarp m a
se siy le y ere ç ak ıld ı. İ rla n da t r ib ünle rin den b üyük b ir i n ilti y ükse ld i.
"B udala !" d iy e i n le d i M r. W easle y. " K ru m n um ara y ap ıy ord u!"
- M ola !
diy e g ürle d i B ag m an 'ı n s e si.
- E ğitim li sıh hiy e b üyü cü le ri h em en sa haya ç ık ıp A id an
Lyn ch 'i m uayen e e d ecek!
Charlie , lo can ın yan ın dan aşa ğ ı sa rk m ış , deh şe t dolu bir if a d ey le bak an
Gin ny'n in e n diş e sin i g id erm ek iç in , " B ir ş e y i y ok, s a d ece ç ak ıld ı! " d ed i. " T ab ii
Kru m 'u n y ap m ak i s te d iğ i d e b uydu..."
Harry ç ab ucak E nvaig öz'ü nün " te k ra r" v e " a çık la m alı o yun ta k ib i" d üğm ele rin e
bastı, h ız a y arıy la o ynad ı v e a y gıtı g özü ne y erle ştir d i.
Kru m v e L ynch 'i n d alış la rın ı y en id en , a ğ ır ç ek im de iz le d i. L en sle rd e m or b ir
yazıy la " W ro nsk i A ld atm acası - te h lik eli b ir A ra y ıc ı şa şır tm acası" y azd ı. T am
zam an ın da d alış ta n ç ık ark en K ru m 'u n y üzü k onsa n tr a sy ondan k asılm ış tı, L ynch
is e y ere y ap ış m ış tı. H arry o lu p b ite n i a n la d ı: K ru m , S nitc h 'i fa la n g örm em iş ti,
sa d ece L ynch 'i n o nu ta k ip e tm esin i sa ğ lıy ord u. H arry k im se n in ö yle u çtu ğunu
görm em iş ti; K ru m sü pürg e kulla n ıy orm uş gib i bile değ ild i; hav ad a öyle
ra h atlık la gezin iy ord u ki, sa n ki bir şe y in üzerin de gitm iy ord u, ağ ır lık sız d ı.
Harry , E nvaig öz'ü nün a y arın ı y in e n orm ale g etir d i v e K ru m 'a o dak la d ı. K ru m ,

sıh hiy e büyücü le ri ta ra fın dan bir k aç fin can ik sir le ken din e getir ilm ek te ola n
Lynch 'i n ep ey yukarıs ın da gezin iy ord u. K ru m 'u n yüzü nü iy ic e yak ın la ştır a n
Harry , onun gözle rin in otu z m etr e kad ar aşa ğ ıd ak i sa h an ın üzerin de gezin ip
durd uğunu g örd ü. L ynch 'i n te d av i s ü re sin i, d ik kati d ağ ılm ad an S nitc h 'i a ra m ak
iç in b ir f ır s a t o la ra k k ulla n ıy ord u.
Sonunda Lynch yeşilli ta ra fta rla rın ate şli te zah üra tı altın da ay ağ a kalk tı,
Ate şo ku'n a b in di v e y en id en h av ala n dı. O nun o yuna d önüşü İrla n da'y a y üre k
verm iş g ib iy di. M usta fa d üdüğünü y en id en ç ald ığ ın da, K ovala y ıc ıla r H arry 'n in o
güne k ad ar b en zerin i g örm ed iğ i b ir b eceriy le i ş e k oyuld ula r.
Çok h ız lı v e s e rt g eçen b ir o n b eş d ak ik an ın a rd ın dan İ rla n da f a rk ı o n g ol d ah a
açm ış tı. Ş im di y üz o tu za o n ö ndey dile r v e m aç g id ere k p is le şm ey e b aşla m ış tı.
Mulle t, Q uaff le 'ı k oltu k a ltın da sık ı sık ı tu ta ra k b ir k ez d ah a k ale d ir e k le rin e
doğru fır la d ığ ın da, B ulg ar T utu cu Z ogra f o nu k arş ıla m ak iç in ü zerin e d oğru
uçtu . H er ş e y o k ad ar ç ab uk o ld u k i, H arry h iç b ir ş e y a n la m ad ı, a m a İrla n dalı
se y ir c ile rin ö fk e d olu b ağ rış la rın a v e M usta fa 'n ın u zu n, tiz d üdüğüne b ak ılır s a ,
fa u l y ap ılm ış tı.
Bag m an b ağ ır ıp ç ağ ır a n s e y ir c ile ri,
- Musta fa , Bulg ar Tutu cu 'y u darp ta bulu nduğu,
dir se kle rin i k u ra la a ykır ı k u lla ndığ ı i ç in a za rlıy o r!
diy e b ilg ile n dir d i.
- V e - e vet, İ r la nda p en altı k u lla naca k!
Mulle t'a fa u l yap ıld ığ ın da, kız g ın kız g ın parıld ay an eşe k arıla rı gib i hav ay a
yükse le n ay ak kab ıc ı cin le r, şim di b ir b ir le rin e y an aşıp h av ad a "H A H A H A"
sö zcü kle rin i o lu ştu rm uşla rd ı. S ah an ın ö bür ta ra fın dak i v eela 'l a r a y ağ a f ır la d ıla r,
sa çla rın ı ö fk ey le a rk ay a a tıp y in e d an s e tm ey e b aşla d ıla r.
Weasle y 'l e r v e H arry a y nı a n da k ula k la rın ı p arm ak la rıy la tık ad ıla r. B una g ere k
görm ey en H erm io ne is e a z s o nra H arry 'n in k olu nu tu tm uş ç ek iş tir iy ord u. H arry
dönüp b ak ın ca, H erm io ne s a b ır s ız ca o nun p arm ak la rın ı k ula k la rın dan ç ek ti.

"H ak em e b ak !" d ed i k ık ır d ay ara k .
Harry s a h ay a b ak tı. H asa n M usta fa d an s e d en v eela 'l a rın ta m ö nüne in m iş ti v e
gerç ek te n d e ç o k tu haf d av ra n ıy ord u. H ey ecan lı b ir ş e k ild e k asla rın ı ş iş ir iy or v e
bıy ık la rın ı b uru yord u.
- Y o y o , b öyle b ir ş e ye i z in v ere m eyiz !
ded i L udo B ag m an , s e sin e b ak ılır s a h ay li e ğ le n m iş o lm asın a r a ğ m en .
- B ir i h akem i t o ka tla sın !
Sah an ın öbür ta ra fın dan , kula k la rın ı parm ak la rıy la tık am ış ola n bir sıh hiy e
büyücü sü k opup g eld i v e M usta fa 'n ın in cik k em iğ in e o kkalı b ir te k m e s a v urd u.
Musta fa şim di k en din e g elm iş g ib iy di; y in e E nvaig öz'ü yle b ak an H arry , o nun
so n d ere ce m ah çu p g örü ndüğünü v e v eela 'l a ra b ağ ır d ığ ın ı g örd ü. V eela 'l a r a rtık
dan s e tm ey i b ır a k m ış tı, i s y an kâr b ir h alle ri v ard ı.
- Ya nılm ıy o rsa m , M usta fa , B ulg ar Ta kım M ask o tla rı'n ı
sa ha d ış ın a g önderm eye ç a lış ıy o r!
ded i B ag m an 'ı n s e si.
- İş te b unu d aha ö nce h iç g örm em iş tik ... U ff, b unun u cu
kö tü ye v a ra bilir ...
Nite k im v ard ı d a: B ulg ar V uru cu la r V olk ov v e V ulk an ov, M usta fa 'n ın h er ik i
yan ın a in m iş , o nunla s e rt b ir ta rtış m ay a g ir m iş le rd i. Ş im di h av ad a n eşe y le " H İ
Hİ H İ" s ö zcü kle rin i o lu ştu rm uş o la n a y ak kab ıc ı c in le ri iş a re t e d iy orla rd ı. A ncak
Musta fa , Bulg arla r'ı n itir a zla rın dan etk ile n m iş e ben zem iy ord u; parm ağ ıy la
yukarıy ı iş a re t e d ip d uru yor, b elli k i o nla ra s ü pürg ele rin e b in ip h av ala n m ala rın ı

sö ylü yord u. İ k i V uru cu b unu r e d ded in ce, i k i k ıs a d üdük ç ald ı.
- İ r la nda l e h in e i k i p en altı!
diy e b ağ ır d ı B ag m an . B ulg ar s e y ir c ile r ö fk ey le u lu dula r.
- V o lk o v ve V ulk a nov sü pürg ele rin e d önse le r iy i o lu r...
Evet... i ş te b aşlıy o r... v e Q uaffle T ro y'd a...
Oyun o a n a d ek h iç g örm ed ik le ri b ir v ah şe te b ürü nm üştü . İ k i ta ra fın V uru cu la r'ı
da acım asız ca dav ra n ıy ord u: Ö zellik le Volk ov ve V ulk an ov, hav ad a delic e
sa lla d ık la rı so pala rın ın Blu dger'a mı, in sa n a mı den k geld iğ in i hiç
um urs a m ıy orm uş gib iy dile r. Dim itr o v doğru dan , Quaff le 'ı kontr o lü nde
bulu ndura n M ora n 'ı n ü stü ne f ır la d ı, o nu a z k als ın s ü pürg esin den d üşü re cek ti.
İrla n da ta ra fta rla rı b üyük, y eşil b ir d alg a h alin de a y ağ a fır la y ara k , " F au l! " d iy e
kükre d ile r.
Ludo B ag m an 'ı n s ih ir li b ir ş e k ild e g ürle ştir ilm iş s e si,
- F aul!
diy e o nay la d ı.
- D im itr o v, M ora n'ı sıy ır ıy o r, ya ni ka sıtlı bir şe kild e
ça rp m ak iç in üstü ne doğru uçu yo r. B ir pen altı daha
olm ası l a zım ... v e, e vet, d üdük d e g eld i z a te n !
Ayak kab ıc ı cin le r y in e h av ala n m ış tı. B u k ez k ocam an b ir el o lu ştu rd ula r. E l,
sa h an ın ö bür ta ra fın a, v eela 'l a rın b ulu nduğu n okta y a d oğru ç o k k ab a b ir h are k et
yap ıy ord u. B unun ü zerin e v eela 'l a r k ontr o lle rin i k ay bettile r. K en dile rin i s a h ay a

fır la tıp , a v uç a v uç a te ş g ib i g örü nen b ir ş e y i a y ak kab ıc ı c in le re d oğru f ır la tm ay a
başla d ıla r. E nvaig öz'ü nden ola y ı iz le y en H arry , onla rın şim di hiç de güzel
görü nm ed ik le rin i g örd ü. Y üzle ri k esk in , s iv ri g ag alı k uş k afa la rın a d önüşm üştü
ve o m uzla rın dan u zu n, p ullu k an atla r ç ık m ay a b aşla m ış tı -
"B ey le r, iş te b u y üzd en ," d iy e se sle n di M r. W easle y, g ürü ltü nün iç in de se sin i
duyura b ilm ek i ç in , " h iç b ir z am an s a d ece g üzelliğ e b ak m am alıs ın ız !"
Bak an lık b üyücü le ri s a h ay a a k ın e d ip v eela 'l a rla a y ak kab ıc ı c in le rin i a y ır m ay a
çalış tıla r, a m a b unda p ek d e b aşa rılı o la m ad ıla r. B u a ra d a, a şa ğ ıd ak i m ücad ele
yukarıd ak in e k ıy asla b ir h iç ti. Q uaff le k urş u n h ız ıy la el d eğ iş tir d ik çe, H arry
Envaig öz'ü nden b ak ara k b ir o y an a b ir b u y an a d önüyord u -
- L evsk i - D im itr o v - M ora n - T ro y - M ulle t - Iv a nova -
te kra r M ora n - M ora n - V E M ORAN G OLÜ A TIY O R!
Am a v eela 'l a rın ç ığ lık la rı, B ak an lık ü yele rin in a sa la rın dan ç ık an p atla m ala r v e
Bulg arla r'ı n k ız g ın b ağ rış la rı a ra sın da İrla n da ta ra fta rla rın ın s e v in ç n id ala rı z ar
zo r duyulu yord u. O yun hem en yen id en başla d ı; şim di Q uaff le L ev sk i'd ey di,
Dim itr o v'a g eçti -
İrla n da V uru cu su Q uig le y, y an ın dan g eçen b ir B lu dger'a so pasın ı sa v uru p o nu
ola b ild iğ in ce büyük bir hız la K ru m 'a doğru yolla d ı. K ru m yete rin ce çab uk
eğ ile m ey in ce, B lu dger y üzü ne ç o k s e rt b ir ş e k ild e ç arp tı.
Sey ir c ile rd en k ula k la rı s a ğ ır e d en b ir i n ilti y ükse ld i. K ru m 'u n b urn u k ır ılm ış g ib i
görü nüyord u, h er y eri k an iç in dey di, a m a H asa n M usta fa d üdüğünü ç alm am ış tı.
Dik kati d ağ ılm ış tı v e H arry b u k onuda o nu s u çla y am azd ı: V eela 'l a rd an b ir i b ir
av uç a te ş f ır la tıp s ü pürg esin in k uyru ğunu t u tu ştu rm uştu .
Harry b ir in in K ru m 'u n sa k atla n dığ ın ı fa rk etm esin i is tiy ord u; o h er n e k ad ar
İrla n da'y ı tu tu yor o ls a d a, K ru m s a h ad ak i e n h ey ecan v eric i o yuncu ydu. B elli k i
Ron d a a y nı ş e y le ri h is se d iy ord u.
"M ola ! H ay di, y ap m ay ın , b u ş e k ild e d ev am e d em ez k i... B ir b ak sa n ız a h alin e - "
"L ynch 'e b ak !" d iy e s e sle n di H arry .
İrla n da A ra y ıc ıs ı b ir d en d alış a g eçm iş ti v e H arry b unun W ro nsk i A ld atm acası
değ il, g erç ek o ld uğundan e m in di...

"S nitc h 'i g örd ü!" d iy e b ağ ır d ı H arry . " O nu g örd ü! Ş u g id iş e b ak !"
Sey ir c ile rin y arıs ı n ele r o lu p b ittiğ in in f a rk ın a v arm ış tı. İ rla n dalı ta ra fta rla r k oca
bir yeşil dalg a halin de ay ağ a fır la y ıp A ra y ıc ıla r'ı n ın ad ın ı hay kır a ra k gaz
verm ey e başla d ıla r... am a Kru m onun peşin dey di. Kru m 'u n önünü nasıl
göre b ild iğ i konusu nda Harry 'n in en ufa k bir fik ri yoktu ; ard ın da kan
dam la la rın dan olu şa n bir iz bır a k ıy ord u. Am a şim di Lynch 'e yetiş m ey e
başla m ış tı v e i k is i y in e y ere d oğru g id iy orla rd ı -
"Ç ak ıla cak la r!" d iy e f e ry at e tti H erm io ne.
"H ay ır , ç ak ılm ay acak la r!" d iy e k ükre d i R on.
"L ynch ç ak ıla cak !" d iy e b ağ ır d ı H arry .
Hak lıy dı - L ynch b ir k ez d ah a b üyük b ir h ız la y ere ç arp tı v e k ız g ın v eela s ü rü sü
hem en o nun ü stü ne a tıld ı.
"S nitc h , S nitc h n ere d e?" d iy e s e sle n di C harlie , s ır a n ın ö bür u cu ndan .
"A ld ı, K ru m a ld ı, m aç b itti! " d iy e b ağ ır d ı H arry .
Kır m ız ı cü ppesi burn undan ak an kan la parla y an K ru m yav aş yav aş hav ay a
yükse liy ord u. Y um ru ğu h av ad ay dı v e a v cu nun iç in de a ltın re n gin de b ir p arıltı
görü lü yord u.
Nele r old uğunu an la m am ış ola n se y ir c ile r iç in sk or ta h ta sın da
“B U LG ARİS TA N: Y ÜZ A LT M IŞ , İR LA NDA: Y ÜZ Y ETM İŞ " y azıs ı y an ıp
sö nüyord u. S onra , y av aş y av aş, s a n ki b üyük b ir ju m bo je tin m oto ru ç alış m ay a
başla m ış gib i, İrla n da ta ra fta rla rın ın uğultu la rı gid ere k yükse ld i ve se v in ç
çığ lık la rın a d önüştü .
- İ R LA N D A K AZA N D I!
diy e b ağ ır d ı B ag m an . İrla n dalıla r g ib i o d a m açın b ir an da so na erm esin den
dola y ı ş a şır m ış g ib iy di.
- KRU M SN IT C H 'İ ALD I, AM A MAÇ I İR LA N D A
KAZA N D I! Am an Ta nrım , herh ald e hiç b ir im iz bunu

bekle m iy o rd uk!
"N iy e S nitc h 'i y ak ala d ı k i? " d iy e b ağ ır d ı R on, h opla y ıp z ıp la y ıp , e lle ri b aşın ın
üstü nde a lk ış la y ara k . " İrla n da y üz a ltm ış s a y ı ö ndey ken b itir d i, s a la k !"
"O nla rı yak ala y am ay acak la rın ı biliy ord u," diy e bağ ır d ı Harry , gürü ltü nün
ara sın dan se sin i duyurm ay a çalış a ra k . O da tü m gücü yle alk ış lıy ord u.
"İrla n da'n ın K ovala y ıc ıla r'ı ç o k iy iy di... S on s ö zü k en di s ö yle m ek is te d i, h ep si
bu..."
"Ç ok c esu rd u, d eğ il m i? " d ed i H erm io ne, ö ne d oğru e ğ ilip K ru m 'u n y ere in iş in i
se y re d erk en . Bir yığ ın sıh hiy e büyücü sü , kav ga ed en ay ak kab ıc ı cin le rle
veela 'l a rın a ra sın dan k en dile rin e y ol a çıp o na u la ştıla r. " B erb at d uru m da..."
Harry , E nvaig öz'ü nü y en id en g özle rin e g ötü rd ü. A şa ğ ıd a o la n la rı g öre b ilm ek
ço k z o rd u, ç ü nkü a y ak kab ıc ı c in le r k en dile rin den g eçm iş h ald e s a h an ın ü zerin de
uçu p duru yorla rd ı, am a H arry çev re si sıh hiy e büyücü le riy le çev rilm iş ola n
Kru m 'u güçb ela se çti. Her zam an kin den de ak si görü nüyor, sıh hiy e
büyücü le rin in o nu te m iz le m esin e iz in v erm iy ord u. T ak ım a rk ad aşla rı ç ev re sin e
to pla n m ış , başla rın ı sa llıy orla rd ı, yık ılm ış görü nüyorla rd ı. A z öte d e İrla n da
oyuncu la rı, mask otla rın ın sa çtığ ı altın yağ m uru nun altın da neşe y le dan s
ed iy orla rd ı. S ta d yum un h er y an ın da b ay ra k la r d alg ala n ıy or, h er ta ra fta n İrla n da
milli m arş ı y ükse liy ord u. V eela 'l a r is e e sk i, g üzel h alle rin e d önüyorla rd ı, a m a
şim di m ora lle ri b ozu k v e ü zg ün b ir g örü nüşle ri v ard ı.
"E , y iğ itç e m ücad ele e ttik ," d ed i H arry 'n in a rk asın dan h üzü nlü b ir se s. H arry
ark asın a d öndü; k onuşa n , B ulg aris ta n S ih ir B ak an ı'y dı.
"İn giliz ce b iliy ors u n!" d ed i F udge ö fk eli b ir s e sle . " B ütü n g ün h iç ç ak tır m ay ıp e l
kol h are k etle riy le k onuştu rd un b en i! "
"E , g om ik ti a m a d eel m i," d ed i B ulg ar B ak an , o m uz s ilk ere k .
- İ r la nda M illi T a kım ı y a nla rın da m ask o tla rıy la ş e re f t u ru
ata rk en , Quid ditc h Dünya Kupası da Üst Loca 'y a
getir iliy o r!
diy e g ürle d i B ag m an .

Harry 'n in gözle ri an id en kör ed ic i, bey az bir ış ık la kam aştı. H erk es nele r
old uğunu g öre b ils in d iy e Ü st L oca s ih ir li b ir ı ş ık la a y dın la tılm ış tı. K ıs ık g özle rle
gir iş e d oğru b ak an H arry , s o lu k s o lu ğa k alm ış ik i b üyücü nün k ocam an b ir a ltın
kupay ı lo cay a ta şıd ığ ın ı g örd ü. İ k i b üyücü k upay ı, b ütü n g ün b oşu b oşu na iş a re t
dili k ulla n m ış o ld uğu i ç in c an ı h âlâ s ık kın g örü nen C orn eliu s F udge'a v erd ile r.
- C en tilm en m ağlu pla r iç in büyü k bir alk ış lü tfe n -
Bulg aris ta n!
diy e b ağ ır d ı B ag m an .
Ve yed i m ağ lu p Bulg ar oyuncu m erd iv en i çık ıp lo cay a gir d i. A şa ğ ıd ak i
se y ir c ile r ta k dir le alk ış lıy orla rd ı; H arry b in le rc e E nvaig öz m erc eğ in in o nla rın
bulu nduğu y öne d oğru k ap an ıp a çıld ığ ın ı v e y an ıp s ö ndüğünü g örü yord u.
Bulg arla r b ir e r b ir e r lo can ın iç in dek i sır a la rın ara sın dan g eçtile r. Ö nce k en di
bak an la rıy la , s o nra d a F udge'l a e l s ık ış ır la rk en , B ag m an h er b ir in in a d ın ı a n ons
ed iy ord u. S on s ır a d a o la n K ru m , g erç ek te n b erb at d uru m da g örü nüyord u. K an lı
yüzü nde ik i siy ah göz dik kati çek ecek şe k ild e parıld ıy ord u. H âlâ bir elin de
Snitc h 'i tu tu yord u. H arry o nun y erd ey ken p ek h av ay a g ir m em iş g örü ndüğünü
fa rk e tti. B ir a z p ay ta k y ürü yord u v e o m uzla rı d a d üşü ktü . A m a K ru m 'u n a d ı
an ons e d ild iğ i z am an b ütü n s ta d yum dan k ula k la rı y ır ta n b ir b ağ ır tı y ükse ld i.
Sonra İ rla n da ta k ım ı g eld i. A id an L ynch 'e M ora n v e C onnolly d este k o lu yord u;
ik in ci ç ak ılm a o nu s e rs e m le tm iş g örü nüyord u, g özle ri d e tu haf b ir ş e k ild e b oş
bak ıy ord u. A m a T ro y ve Q uig le y kupay ı hav ay a kald ır ın ca ve se y ir c ile rd en
te zah üra t y ükse lin ce, o d a m utlu m utlu sır ıttı. H arry 'n in elle ri alk ış la m ak ta n
uyuşm uştu .
Sonunda İrla n da ta k ım ı s ü pürg ele rin in ü stü nde b ir ş e re f tu ru d ah a a tm ak ü zere
lo cad an ay rıld ı (A id an Lynch , C onnolly 'n in sü pürg esin in ark asın a otu rm uş,
kolla rın ı o nun b elin e d ola m ış tı v e h âlâ ş a şk ın ş a şk ın s ır ıtıy ord u). B ag m an a sa sın ı
gır tla ğ ın a g ötü rd ü v e " Q uie tu s" d iy e m ır ıld an dı.
"B u m aç y ılla rc a k onuşu la cak ," d ed i k ıs ık b ir s e sle . " N e b üyük s ü rp riz d i, d eğ il
mi? .. K eşk e m aç b ir a z d ah a u zu n sü rs e y di... H a, e v et... siz e b orc u m v ar... n e
kad ard ı? "
Fre d v e G eo rg e k oltu kla rın ın ark asın dan tır m an m ış , L udo B ag m an 'ı n ö nünde

duru yorla rd ı. A vuçla rın ı a çm ış la rd ı v e a ğ ız la rı k ula k la rın day dı.

D O KUZU NCU B Ö LÜ M : K ARANLIK
İŞ A RET
M or h alı s e rilm iş m erd iv en den y av aş y av aş in erle rk en , M r. W easle y, " A nnen iz e
k um ar o ynad ığ ın ız ı s a k ın s ö yle m ey in ," d iy e t e m bih e tti F re d i le G eo rg e'a .
F re d n eşe y le , " M era k e tm e, b ab a," d ed i. " B u p ara iç in b üyük p la n la rım ız v ar. E l
k onm asın ı i s te m ey iz ."
M r. W easle y b ir a n b u p la n la rın n e o ld uğunu s o ra cak g ib i o ld u, a m a a n la şıla n
b ir a z d üşü nünce b ilm ek i s te m ed iğ in e k ara r v erd i.
Ş im di sta d yum dan ak ın ak ın boşa la n ve kam pa dönen kala b alığ ın orta sın da
k alm ış la rd ı. F en erle rle a y dın la tılm ış y old an g eris in geri d önerle rk en , g ece h av ası
o nla ra d oğru k ula k la rı t ır m ala y an ş a rk ı s e sle ri t a şıy ord u. A yak kab ıc ı c in le r d e o k
g ib i uçara k te p ele rin den geçip keh keh gülü yor, fe n erle rin i sa llıy orla rd ı.
S onunda ç ad ır la ra v ard ık la rın da k im se n in c an ı u yum ak is te m ed i. Ç ev re le rin de
g ürü ltü p atır tı d a iy ic e a rttığ ı iç in , M r. W easle y y atm ad an ö nce s o n b ir fin can
k ak ao iç m ele ri fik rin e ev et ded i. A z so nra key if le m açı ta rtış ıy orla rd ı. M r.
W easle y d arp f a u lü k onusu nda C harlie ile a n la şm azlığ a d üşm üştü . A ncak G in ny
o ra cık ta , m in ik m asa d a uyuyak alıp döşe m ey e sıc ak çik ola ta dökünce, M r.
W easle y oyunu sö zlü ola ra k yen id en yaşa m a fa slın a so n verd i ve herk esin
y atm ası k onusu nda ıs ra r e tti. H erm io ne v e G in ny y an dak i ç ad ır a g ittile r, H arry
i le g eri k ala n W easle y 'l e r d e p ija m ala rın ı g iy ip k en di ra n zala rın a tır m an dıla r.
K am p yerin in öbür yan ın dan şa rk ıla r ve ara d a bir yan kıla n an güm bürtü le r
g eliy ord u.
M r. W easle y u ykulu u ykulu , " O f, g öre v li o lm ad ığ ım a ö yle m em nunum k i," d iy e
m ır ıld an dı. "K alk ıp d a İrla n dalıla r'a k utla m ay ı k esm ele ri g ere k tiğ in i sö yle m ek
h iç h oşu m a g itm ezd i."
R on'u n ü stü ndek i r a n zay a y erle şe n H arry , y ata ğ ın a u zan m ış , ç ad ır ın b ez t a v an ın a
b ak ıy ord u. A ra sır a te p esin de uçan bir ay ak kab ıc ı cin fe n erin in parıltıs ın ı
g özlü yor, K ru m 'u n e n fiy ak alı h are k etle rin i g özü nün ö nüne g etir iy ord u. K en di
A te şo ku'n a b in ip W ro nsk i A ld atm acası'n ı d en em ek iç in iç i g id iy ord u... O liv er
W ood, bütü n o karm aşık şe m ala rıy la , bu hare k etin aslın da nasıl görü nm esi
g ere k tiğ in i a n la tm ay ı b ecere m em iş ti b ir tü rlü ... H arry k en din i s ır tın da a d ı y azan
b ir c ü ppey le g örü yor v e L udo B ag m an 'ı n s ta d yum dak i y üz b in k iş ilik k ala b alığ a

hita p ed en se sin in yan kıla n ış ın ı duym an ın hey ecan ın ı yaşıy ord u: "Ş im di
huzu ru nuzd a... P otte rl"
Harry gerç ek te n uykuya dalıp dalm ad ığ ın ı asla bile m ed i -K ru m gib i uçm a
hay alle ri g erç ek rü yala ra d önüşm üş o la b ilir d i- , b ütü n b ild iğ i, M r. W easle y 'n in
bir d en b ağ ır m ay a b aşla m ış o ld uğuydu.
"K alk ın ! R on - H arry - h ad i, k alk ın , ç o k a cil! "
Harry h em en d oğru ld u v e b aşın ı ç ad ır b ezin e v urd u.
"N 'o lu yor? "
Bir şe y le rin yolu nda gitm ed iğ in i hay al m ey al an la m ış tı. K am p yerin dek i
gürü ltü le r d eğ iş m iş ti. Ş ark ıla r so na e rm iş ti. H arry ç ığ lık la r d uyuyord u, b ir d e
kaçan i n sa n la rın a y ak s e sle rin i.
Ran zad an aşa ğ ı kay ıp giy sile rin e uzan dı, am a pija m asın ın üstü ne bir blu cin
geçir e n M r. W easle y, "V ak it y ok, H arry ," d ed i, "b ir c ek et k ap v e d ış a rı ç ık -
çab uk!"
Harry k en din e sö yle n en i y ap ıp , h em en ard ın dan g ele n R on'l a b ir lik te te la şla
çad ır d an ç ık tı.
Hâlâ y an m ak ta o la n b ir k aç a te şin ış ığ ın da, in sa n la rın a ğ açlığ a k oştu ğunu, ta rla
üzerin den o nla ra d oğru g ele n b ir şe y den k açtık la rın ı g örd ü. T uhaf ış ıltıla r v e
sila h se sle ri ç ık arta n b ir şe y di b u. K ula k la rın a g ür y uhala r, to p g ib i p atla y an
kah kah ala r v e s a rh oş fe ry atla r g eliy ord u. D erk en b u m an zara y ı a y dın la ta n ç o k
parla k b ir y eşil ı ş ık p atla d ı.
Bir b ir in e sım sık ı b itiş ik v e a sa la rı y ukarıd ak i b ir şe y i iş a re t e d en b ir b üyücü
kala b alığ ı, ta rla y ı aşa ra k ağ ır ağ ır geliy ord u. H arry gözle rin i kıs a ra k onla ra
bak tı... Y üzle ri y oktu s a n ki.. S onra , b aşla rın ı k ukule ta la rla ö rtm üş, y üzle rin e d e
mask e ta k m ış o ld ukla rın ı fa rk etti. Y ükse k le rd e b ir y erd e, h av an ın o rta sın da
deb ele n en d ört b ed en a cay ip b iç im le re g ir m ek te y di. Y erd ek i m ask eli b üyücü le r
kukla y m ış da, te p ele rin dek i in sa n la rı asa la rın dan hav ay a yükse le n görü nm ez
ip le rin u cu nda o ynatıy orla rm ış g ib i. B ed en le rd en i k i t a n esi ç o k k üçü ktü .
Yürü yüş halin dek i gru ba başk a büyücü le r de katılıy or, güle re k hav ad a uçan
cis im le ri göste riy orla rd ı. Y ürü yen kala b alık büyüdükçe, çad ır la r da çö küp
yık ılıy ord u. H arry bir ik i kere , yürü yen le rd en bir in in yolu nun üstü ndek i bir
çad ır ı a sa sıy la p atla ttığ ın ı g örd ü. Ç ad ır la rd an b ir k açı a le v a ld ı. F ery atla r d ah a d a
yükse ld i.

Hav ad a uçu şa n in sa n la r yan an bir çad ır ın üzerin den geçerk en bir d en
ay dın la n dıla r. H arry o nla rd an b ir in i ta n ıd ı: K am p m üdürü M r. R oberts . Ö te k i
üçü d e h erh ald e k arıs ıy la ç o cu kla rı o lm alıy dı. Y ürü yen le rd en b ir i a sa sıy la M rs .
Roberts 'ı te p e ü stü ç ev ir d i. K ad ın ın g eceliğ i a çıld ı, k ocam an k ülo tu g örü ndü. O
üstü nü ö rtm ey e ç ab ala rk en , a şa ğ ıd ak i k ala b alık tiz s e v in ç ç ığ lık la rı a ttı v e y uh
çek ti.
Muggle ço cu kla rd an küçü k ola n ın ın yerd en beş m etr e yükse k te to paç gib i
dönm ey e b aşla m asın ı v e b aşın ın k ukla g ib i ik i y an a s a lla n m asın ı iz le y en R on,
"İğ re n ç," d iy e m ır ıld an dı. " G erç ek te n i ğ re n ç..."
Herm io ne ve G in ny, gecelik le rin in üstü ne palto la rın ı giy ere k , te la şla onla ra
doğru g eld ile r, M r. W easle y d e h em en a rk ala rın day dı. A ynı a n da B ill, C harlie v e
Perc y ta m am en giy in m iş , kolla rı sıv an m ış ve asa la rın ı çek m iş ola ra k
çad ır la rın dan ç ık tıla r.
Mr. W easle y se siy le g ürü ltü yü b astır a ra k , "B ak an lık 'a y ard ım e d eceğ iz !" d iy e
bağ ır d ı ve ken di kolla rın ı sıv ad ı. "S iz le r - ağ açlığ a gid in ve bir b ir in iz d en
ay rılm ay ın . B u i ş i h alle ttiğ im iz z am an g elip s iz i a la cağ ım !"
Bill, C harlie v e P erc y, y ak la şm ak ta o la n y ürü yüşç ü le re d oğru s o n s ü ra t k oşm ay a
başla m ış la rd ı b ile . M r. W easle y d eli g ib i a rk ala rın dan k oştu . B ak an lık b üyücü le ri
her ta ra fta n huzu rs u zlu k kay nağ ı yönünde se ğ ir tiy orla rd ı. R oberts aile sin in
altın dak i k ala b alık i s e g ittik çe y ak la şıy ord u.
Fre d , G in ny'n in e lin i y ak ala y ıp o nu a ğ açlığ a d oğru ç ek iş tir e re k , "H ad i," d ed i.
Harry , R on, H erm io ne v e G eo rg e d a o nu iz le d ile r. A ğaçla ra v arın ca h ep si g eri
dönüp b ak tı. R oberts a ile sin in a ltın dak i k ala b alık d ah a d a b üyüm üştü . B ak an lık
büyücü le rin in merk ezd ek i kukule ta lı büyücü le re ula şm ay a çalış tık la rın ı
görü yorla rd ı, a m a iş le ri ç o k z o rd u. A nla şıla n , R oberts a ile sin in d üşm esin e y ol
açar k ork usu yla b üyü k ulla n am ıy orla rd ı.
Sta d yum a gid en yolu ay dın la ta n re n kli fe n erle r sö ndürü lm üştü . A ğaçla rın
ara sın da k ara n lık silu etle r sa rs a k sa rs a k y ürü yor, ç o cu kla r a ğ lıy ord u. G ecen in
ay azın da ç ev re le rin de k ay gılı ç ığ lık la r v e p an iğ e k ap ılm ış s e sle r y an kıla n ıy ord u.
Harry , y üzle rin i g örm ed iğ i in sa n la r ta ra fın dan itilip k ak ıld ığ ın ı h is se tti. S onra
Ron'u n a cıy la b ağ ır d ığ ın ı d uydu.
Herm io ne k ay gıy la , "N e o ld u?" d iy e so rd u. Ö yle a n id en d urd u k i, H arry o na
çarp tı. " R on, n ere d esin ? A h, b u a p ta lc a b ir ş e y - L um os!"
Aydın la n an asa sın ın dar ış ın ın ı patik a üzerin e yöneltti. R on se re se rp e yerd e

yatıy ord u.
Ayağ a k alk ara k ö fk ey le , " B ir a ğ aç k öküne t a k ıld ım ," d ed i.
Tem bel b ir s e s a rk ala rın dan , " O k oca a y ak la rla t a k ılm am ak z o r," d ed i.
Harry , R on v e H erm io ne h em en a rk ala rın a d öndüle r. P ek ra h at g örü nen D ra co
Malf o y, yak ın la rın dak i bir ağ aca yasla n m ış , te k başın a duru yord u. K olla rın ı
kav uştu rm uştu , ağ açla r ara sın dak i bir açık lık ta n kam pta k i sa h ney i se y re d er
gib iy di.
Ron, M alf o y'a ö yle b ir ş e y s ö yle d i k i, H arry e ğ er M rs . W easle y o ra d a o ls a o nun
buna h ay atta c esa re t e d em ey eceğ in i b iliy ord u.
Malf o y, so lu k re n kli g özle ri p arla y ara k , "S özle rin e d ik kat et, W easle y," d ed i.
"S en ce ş u a n da s e n in d e k oşa k oşa g itm en g ere k m iy or m u? O nu f a rk e tm ele rin i
is te m ezsin , d eğ il m i? "
Başıy la H erm io ne'y i iş a re t e tti. O a n da k am pta n b om bay ı a n dır a n b ir p atla m a
se si g eld i. Y eşil b ir ı ş ık b ir a n i ç in ç ev re le rin dek i a ğ açla rı a y dın la ttı.
Herm io ne, m ey dan o kuyan b ir t a v ır la , " N e d em ek y an i ş im di b u?" d iy e s o rd u.
"G ra n ger, o nla r M uggle 'l a rın p eşin de," d ed i M alf o y. "H av ad a u çu p k ülo tu nu
göste rm ek is te r m is in ? İs tiy ors a n , bura la rd a ta k ıl, yete r... Bura y a doğru
geliy orla r, h ep im iz b ir g üzel g üle rd ik ."
Harry , " H erm io ne b ir c ad ı," d ed i h ır la r g ib i.
Malf o y hain hain güld ü. "N asıl is te rs e n , P otte r. B ir B ula n ık 'ı fa rk etm ezle r
sa n ıy ors a n , o ld uğun y erd e k al."
Ron, "A ğzın dan çık an ı kula ğ ın duysu n!" diy e hay kır d ı. Ora d ak i herk es
"B ula n ık ”ın a n nesi v e b ab ası M uggle o la n b ir c ad ı y a d a b üyücü iç in k ulla n ıla n
büyük b ir h ak are t o ld uğunu b iliy ord u.
Herm io ne h em en , "A ld ır m a, R on," d ed i. M alf o y'a d oğru b ir a d ım a ta n R on'a
en gel o lm ak i ç in o nun k olu nu t u ttu .
Ağaçla rın öbür yan ın dan şim diy e kad ark ile rin hep sin den dah a gürü ltü lü bir
patla m a d uyuld u. Y ak ın la rd ak ile rd en b ir k ıs m ı b ağ ır d ı.
Malf o y yav aşç a kık ır d ad ı. "Ç ab ucak kork uyorla r, değ il m i? " ded i uyuşu k
uyuşu k. " S an ır ım b ab an h ep in iz e s a k la n m an ız ı s ö yle d i. N e y ap ıy or - M uggle 'l a rı
kurta rm ay a m ı ç alış ıy or? "

Öfk ele n m ey e b aşla y an H arry , " A sıl se n in a n nen le b ab an n ere d e?" d ed i. " O rd a
mask e t a k m ış d uru yorla r, d eğ il m i? "
Malf o y b aşın ı H arry 'y e ç ev ir d i, h âlâ g ülü m sü yord u. " E h... o rd a o ls a la r b ile s a n a
sö yle m em h erh ald e, d eğ il m i, P otte r? "
Herm io ne, M alf o y'a iğ re n en b ir b ak ış a ta ra k , " Ö f, h ad i," d ed i, " g id ip d iğ erle rin i
bula lım ."
Malf o y, " O ç alı g ib i s a çlı k oca k afa n ı a şa ğ ıd a tu t, G ra n ger," d iy e a la y lı a la y lı
güld ü.
Herm io ne, "H ad i am a," d iy e te k ra rla y ıp H arry ile R on'u p atik ad a ile ri d oğru
sü rü kle d i.
Ron h ey ecan la , "H er id dia sın a v arım k i b ab ası g erç ek te n d e o m ask eli g ru p
ara sın da!" d ed i.
Herm io ne a te şli a te şli, " E h, şa n sım ız v ars a B ak an lık o nu y ak ala r!" d ed i. " A h,
buna i n an am ıy oru m . D iğ erle ri n ere y e g itti? "
Fre d , G eo rg e v e G in ny o rta la rd a g örü nm üyord u, a m a y ol b ir s ü rü b aşk a in sa n la
dolm uştu . H ep si o m uzla rın ın ü zerin den k am pta k i k arg aşa y a b ak ıy ord u.
Patik an ın b ir a z i le ris in de p ija m alı y en iy etm ele rd en o lu şm uş b ir k ala b alık y ükse k
se sle ta rtış ıy ord u. H arry , R on v e H erm io ne'y i g örd ükle rin de, g ür, k ıv ır c ık s a çlı
bir k ız d önüp a cele y le , " O ü e st M ad am e M ax im e?" d ed i. " N ous l'a v ons p erd ue -
"
"Ş ey - n e?" d ed i R on.
"A h..." K onuşa n k ız R on'a s ır tın ı d öndü, y ürü rle rk en o nun a çık s e çik b ir ş e k ild e
"O gw arts " d ed iğ in i d uydula r.
"B eau xbato ns," d iy e m ır ıld an dı H erm io ne.
"P ard on?" d ed i H arry .
"B eau xbato ns öğre n cis i olm alıla r," ded i H erm io ne. "B ilir s in iz ... B eau xbato ns
Sih ir A kad em is i... Avru pa'd a Sih ir Eğitim i Ü zerin e Bir D eğ erle n dir m e'd e
okum uştu m ."
"H ım ... e v et... t a m am ," d ed i H arry .
Ron a sa sın ı ç ık artıp H erm io ne'n in ki g ib i ı ş ık la n dır a ra k y olu a y dın la tır k en , " F re d
ile G eo rg e o k ad ar u zağ a g itm iş o la m azla r," d ed i. H arry k en di a sa sın ı a lm ak i ç in

elin i c eb in e s o ktu - a m a a sa sı o ra d a y oktu . B ula b ula E nvaig öz'ü nü b uld u.
"A h, h ay ır , b una i n an am ıy oru m ... A sa m ı k ay bettim !"
"Ş ak a e d iy ors u n!"
Ron ile H erm io ne d ar ış ın la rı d ah a d a ile riy e v urd urm ak iç in a sa la rın ı h av ay a
kald ır d ıla r. H arry h er y an a b ak ın dı, a m a a sa sı h iç b ir y erd e g örü nm üyord u.
"B elk i d e ç ad ır d a k alm ış tır ," d ed i R on.
Herm io ne e n diş e y le , " B elk i d e b iz k oşa rk en c eb in den d üşm üştü r," d ed i.
"E vet," d ed i H arry , " b elk i..."
Büyücü lü k d ünyasın da a sa sın ı g en ellik le h ep y an ın da ta şır d ı, b öyle b ir s a h nen in
orta sın da a sa sız k alm ak k en din i ç o k s a v unm asız h is se tm esin e y ol a çm ış tı.
Yak ın la rd ak i b ir h ış ır tı h ep sin in h av ay a s ıç ra m asın a n ed en o ld u. E v c in i W in ky
ora cık ta k i b ir ç alı ö beğ in in iç in den ç ık m ay a ç ab alıy ord u. Ç ok tu haf b ir ş e k ild e,
besb elli büyük zo rlu kla hare k et ed iy ord u; sa n ki görü nm ez bir i onu tu tu yor
gib iy di.
İle ri uzan ıp koşm ay a dev am etm ey e çalış ır k en , ak lı başın dan gitm iş gib i,
"Ç ev re d e kötü büyücü le r var!" diy e cıy ak la d ı. "İn sa n la r te p ed e - hav ay a
çık m ış la r! W in ky a y ak a ltın dan ç ek iliy or!"
Ve onu tu tm ay a çalış a n güçle m ücad ele ed ere k , so lu yup cik le rc esin e se sle r
çık arta ç ık arta , p atik an ın ö bür y an ın dak i a ğ açla r a ra sın da g özd en k ay bold u.
Ron m era k la W in ky'n in a rk asın dan b ak ara k , " N 'o lm uş b una?" d ed i. " N iy e d oğru
dürü st k oşa m ıy or? "
"B ah se gir e rim , sa k la n m ak iç in iz in alm am ış tır ," ded i Harry . Dobby'y i
düşü nüyord u. Dobby, M alf o y'l a rın hoşla n m ay acağ ın ı bild iğ i bir şe y i her
yap ış ın da k en di k en din i d övm ey e b aşla rd ı.
Herm io ne in cin m iş b ir e d ay la , "B iliy or m usu nuz, e v c in le rin in d uru m u u ygar
olm ak ta n ç o k u zak ," d ed i. " O nla rın ki k öle lik te n b aşk a b ir ş e y d eğ il! M r. C ro uch
onu s ta d yum un te p esin e ç ık ard ı, W in ky'n in ö dü k optu . S onra d a o nu b üyüle d i k i
çad ır la rı d ev ir m ey e b aşla d ık la rı z am an k oşa m asın b ile ! N iy e k im se b u k onuda
bir ş e y y ap m ıy or!"
"E h, c in le r m utlu a m a, d eğ il m i? " d ed i R on. " B iz im W in ky'n in m açta n e d ed iğ in i
duydun... '
Ev cin le rin in eğ le n m em esi gere k
'. .. O bundan hoşla n ıy or, ona

patr o nlu k t a şla n m asın dan ..."
"İş te se n in gib ile r, R on," ded i H erm io ne hara re tle , "ç ü rü m üş ve ad ale ts iz
sis te m le ri d este k le rle r, ç ü nkü ç o k t e m bel - "
Ağaçlığ ın k ıy ıs ın dan g ürü ltü lü b ir p atla m a d ah a y an kıla n dı.
"İle rle m ey e d ev am ed elim , ta m am m ı? " d ed i R on. H arry o nun H erm io ne'y e
te d ir g in b ir b ak ış a ttığ ın ı g örd ü. B elk i d e M alf o y'u n d ed iğ in de b ir g erç ek p ay ı
vard ı; b elk i H erm io ne g erç ek te n o nla rd an d ah a f a zla te h lik ed ey di. Y en id en y ola
koyuld ula r. H arry a sa sın ın a rtık o ra d a o lm ad ığ ın ı b ile b ile h âlâ c ep le rin de a ra n ıp
duru yord u.
Kara n lık p atik ay ı iz le y ere k a ğ açlığ ın d ah a d a d erin le rin e g ittile r. B ir y an dan d a
Fre d , G eo rg e v e G in ny'y i a rıy orla rd ı. B esb elli m açta b ah se g ir e re k k azan dık la rı
bir to rb a a ltın la d urm uş k eh k eh g üle n v e k am pta k i o la y dan h iç d e e tk ile n m iş
görü nm ey en b ir g ru p c in cü cen in y an ın dan g eçtile r. P atik an ın d ah a d a ö te sin dek i
güm üşi b ir ış ık d em etin in iç in e y ürü düle r. A ğaçla rın a ra sın dan b ak tık la rı z am an ,
uzu n b oylu v e g üzel ü ç v eela 'n ın b ir a çık lık ta d urd uğunu g örd üle r. Ç ev re le rin i
bir g en ç b üyücü le r s ü rü sü s a rm ış tı, ç o k y ükse k s e sle k onuşu yorla rd ı.
Bir is i, "Y ıld a yak la şık yüz çu val Galle o n kazan ıy oru m !" diy e hay kır d ı.
"T eh lik eli Y ara tık la rın İ tla fı K om ite si a d ın a ç alış ır ım , e jd erh a ö ld ürü rü m ."
Ark ad aşı, "H ay ır , h iç d e d eğ il," d iy e b ağ ır d ı. "Ç atla k K azan 'd a b ula şık çıs ın ...
Am a b en v am pir a v cıs ıy ım . Ş im diy e d ek d oksa n k ad arın ı ö ld ürd üm .
Veela 'l a rın d onuk, g üm üşi ış ığ ın da b ile y üzü ndek i s iv ilc ele ri g örü le n ü çü ncü b ir
gen ç b üyücü o nun s ö zü nü k esti: " B en g elm iş g eçm iş e n g en ç S ih ir B ak an ı o lm ak
üzere y im , e v et."
Harry h ıh d iy e g üld ü. S iv ilc eli b üyücü yü ta n ım ış tı. A dı S ta n S hunpik e't ı v e
aslın da ü ç k atlı H ız ır O to büs'ü n b ile tç is iy di.
Ron'a b unu s ö yle m ek iç in d öndü, a m a R on'u n y üzü tu haf b ir ş e k ild e g ev şe m iş ti.
Bir s a n iy e s o nra f e ry at e tm ey e b aşla d ı: " S iz e J ü pite r'e u la şa cak b ir s ü pürg e ic at
ettiğ im i s ö yle m iş m iy dim ?"
"A m an y an i! " d ed i H erm io ne. O v e H arry , R on'u s ık ıc a k olla rın dan t u tu p o ld uğu
yerd e d öndürd üle r v e o ra d an u zak la ştır d ıla r. V eela 'l a r ile h ay ra n la rın ın se sle ri
ta m am en duyulm az hale geld iğ in de, ağ açlığ ın ta m orta sın day dıla r. Şim di
yaln ız m ış g ib i g örü nüyorla rd ı, h er ş e y ç o k d ah a s e ssiz d i.
Harry ç ev re y e b ak tı. " S an ır ım b ura d a b ek le y eb ilir iz , h a? B ir is i g ele cek o lu rs a b ir

kilo m etr e ö te d en d uyarız ."
Dah a k elim ele r ağ zın dan h en üz çık m ış tı k i, ta m ö nle rin dek i ağ acın ard ın dan
an id en L udo B ag m an o rta y a ç ık tı.
İk i a sa n ın z ay ıf ış ığ ın da b ile , H arry , B ag m an 'ı n ç o k d eğ iş tiğ in i g öre b iliy ord u.
Artık n eşe li v e p em be y üzlü d eğ ild i, a d ım la rı ç ev ik liğ in i y itir m iş ti. B em bey az v e
gerg in b ir h ali v ard ı.
"K im o?" ded i. Onla ra bak ıp gözle rin i kır p ış tır ıy or, yüzle rin i se çm ey e
çalış ıy ord u. " B ura d a n e y ap ıy ors u nuz b öyle t e k b aşın ız a?"
Şaşk ın lık la b ir b ir le rin e b ak tıla r.
"Ş ey," d ed i R on, " b ir t ü r a y ak la n m a v ar d a."
Bag m an o na b ak ak ald ı. " N e?"
"K am pta ... b ir ile ri b ir M uggle a ile sin i e le g eçir m iş ..."
Bag m an y ükse k se sle k üfü r e tti. "L an et o ls u n!" d ed i, h ay li şa şk ın g örü nere k .
Başk a d a t e k k elim e e tm ed en , k üçü k b ir p op s e siy le b uharla ştı.
Herm io ne k aşla rın ı ç attı. " M r. B ag m an p ek d e d uru m a h âk im g ib i g örü nm üyor,
değ il m i? "
Ron, " A m a b üyük b ir V uru cu 'y du," d ed i. O nla ra y ol g öste re re k p atik ad an k üçü k
bir a çık lığ a ç ık ard ı, b ir a ğ acın d ib in dek i k uru o t ö beğ in e o tu rd u. " W im bourn e
Wasp s't e o ynark en , t a k ım a rk a a rk ay a ü ç k ez l ig ş a m piy onu o ld u."
Ceb in den küçü k K ru m beb eğ in i çık ard ı, yere koydu ve yürü m esin i se y re tti.
Gerç ek K ru m g ib i b u m odel d e b ir a zcık p ay ta k v e d üşü k o m uzlu ydu, ta ra k lı
ay ak la rın ın ü zerin de s ü pürg esin de o ld uğundan ç o k d ah a a z e tk ile y ic iy di. H arry
kam p y erin den g ele n g ürü ltü le ri d in liy ord u. O rta lık se ssiz le şm iş g ib iy di, b elk i
de a y ak la n m a s o na e rm iş ti.
Bir s ü re s o nra H erm io ne, " U m arım ö te k ile r i y id ir ," d ed i.
"O nla ra b ir ş e y o lm az," d ed i R on.
Harry , R on'u n yan ın a otu ru p, küçü k K ru m beb eğ in in dökülm üş yap ra k la rın
üstü nde k am bur k am bur y ürü m esin i iz le y ere k , " D üşü n b ir ," d ed i, " b ab an L uciu s
Malf o y'u y ak ala m ış o ls a . H ep o nun b öyle b ir ş e y le ilin tis in i b ulm ak is te d iğ in i
sö yle rd i."
Ron, " İş te o z am an D ra co ö yle p is p is s ır ıta m az, e m in o l," d ed i.

Herm io ne en diş e y le , "A m a o zav allı M uggle 'l a r," ded i, "y a onla rı yere
in dir e m ezle rs e ?"
Ron y atış tır ıc ı b ir e d ay la " İn dir ir le r," d ed i. " B ir y olu nu b ulu rla r."
"B ütü n S ih ir B ak an lığ ı b u g ece b ura d ay ken b öyle b ir ş e y y ap m ak ç ılg ın lık a m a!"
ded i H erm io ne. " Y an i n asıl o lu r d a b unun y an la rın a k ala cağ ın ı sa n ır la r? S iz ce
iç iy orla r m ıy dı, y oksa s a d ece - "
Am a b ir d en c ü m le sin i y arıd a b ır a k tı v e o m zu nun ü stü nden g eriy e b ak tı. H arry
ve R on d a h em en a rk ala rın a d öndüle r. S an ki b ir ş e y a çık lığ a d oğru s e n dele y ere k
geliy or gib iy di. Kara n lık ağ açla rın ark asın dak i düzen siz ay ak se sle rin i
din le y ere k b ek le d ile r. A m a s e sle r a n id en d urd u.
"H ey !" d iy e s e sle n di H arry .
Ses çık m ad ı. Harry ay ağ a kalk tı, ağ acın yan ın dan gözle d i. Çok uzağ ı
göre m ey ecek kad ar kara n lık tı, am a bir in in ta m onun görü ş ala n ın ın dış ın da
ay ak ta d urd uğunu h is se d eb iliy ord u.
"K im v ar o rd a?" d ed i.
Ve s o nra , h iç b ir u yarı o lm ak sız ın , ç ev re le rin dek i s e ssiz lik , a ğ açlık ta d ah a ö nce
duydukla rın a h iç b en zem ey en b ir s e sle p arç ala n dı. B ir p an ik ç ığ lığ ı d eğ ild i b u,
dah a ç o k b ir b üyüye b en ziy ord u.
"M ORSM ORD RE"
Ve H arry 'n in g özle rin in n üfu z e tm ek i ç in ç ır p ın dığ ı k ara n lığ ın i ç in den m uazzam ,
yeşil v e p arıld ay an b ir ş e y f ış k ır d ı; a ğ açla rın t e p ele rin i a şıp g öğe u çtu .
Ron y en id en a y ağ a fır la rk en , " B u d a n e?" d iy eb ild i. H av ad a b elir m iş o la n ş e y e
bak ıy ord u.
Harry b ir a n iç in b unu y in e b ir a y ak kab ıc ı c in o lu şu m u s a n dı. S onra d ev asa b ir
kafa ta sı old uğunu fa rk etti, zü m rü t yıld ız la ra ben zey en şe y le rd en m ey dan a
gelm iş ti, a ğ zın dan d il g ib i b ir y ıla n ç ık ıy ord u. O nla r b ak ark en ş e k il y ükse ld ik çe
yükse ld i, y eşilim si b ir d um an b ulu tu iç in de p arla d ı. Y en i b ir y ıld ız k üm esi g ib i
kara g ökyüzü nün ü stü ne k alıb ı ç ık tı.
Bir d en çev re le rin dek i bütü n ağ açlık ta n çığ lık la r yükse ld i. H arry ned en in i
an la m ad ı, h erh ald e k afa ta sı b ir d en o rta y a çık tığ ı iç in di. K afa ta sı şim di tü yle r
ürp ertic i bir neo n ta b ela gib i bütü n ağ açlığ ı ay dın la ta cak kad ar yükse lm iş ti.
Harry , onu yara ta n kiş iy i göre b ilm ek iç in kara n lığ ı ta ra d ı, am a kim se y i

göre m ed i.
"K im v ar o rd a?" d iy e s e sle n di y en id en .
"H arry , g el, y ürü l" H erm io ne o nun c ek etin in a rk asın ı y ak ala m ış tı v e H arry 'y i
geriy e d oğru ç ek iy ord u.
"N e o ld u?" d ed i H arry . O nun y üzü nü b öyle sin e s o lg un v e d eh şe t iç in de g örü nce
şa şır m ış tı.
"K ara n lık İş a re t, H arry !" d iy e in le d i H erm io ne, o nu çek eb ild iğ i k ad ar se rtç e
çek iy ord u. " K im -O ld uğunu-B ilir s in -S en 'i n i ş a re ti! "
"V old em ort m u-? "
"H ad i, H arry !"
Harry d öndü - R on t e la şla m in yatü r K ru m 'u k ap m ış tı - ü çü d e a çık lığ a y öneld ile r-
am a dah a onla r te la şla bir k aç ad ım ata m ad an duyula n bir diz i pop se si,
bir d en bir e b elir ip ç ev re le rin i s a ra n y ir m i b üyücü nün g eliş in i i la n e tti.
Harry hız la döndü ve hem en bir şe y i fa rk etti: B üyücü le rin hep si asa sın ı
çık arm ış tı ve asa la rın hep si ona, R on'a ve H erm io ne'y e dönm üştü . H arry
dura k la y ıp d üşü nm ed en h ay kır d ı: " Y ER E Y ATIN !" D iğ er ik is in i y ak ala y ıp y ere
çek ti.
Yir m i se s, "S E R SE M LET!" d iy e b ağ ır d ı - g öz k am aştır ıc ı b ir d iz i ış ık ç ak tı.
Harry başın dak i sa çla rın , sa n ki açık lığ ı şid detli bir rü zg âr yala m ış gib i
dalg ala n dığ ın ı his se tti. B aşın ı bir sa n tim kald ır ın ca, büyücü le rin asa la rın dan
fış k ır a n a te ş k ır m ız ıs ı ış ık la rın k en dile rin e d oğru u çtu ğunu g örd ü: B ir b ir le riy le
çarp ış ıy or, a ğ aç g övdele rin e ç arp ıp s e k iy or, k ara n lığ a d oğru s ıç rıy orla rd ı-
"D uru n!" d iy e h ay kır d ı H arry 'n in t a n ıd ığ ı b ir s e s. " D URU N! O b en im o ğlu m !"
Harry 'n in s a çın ı u çu ştu ra n r ü zg âr d in di. H arry b aşın ı b ir a z d ah a y ukarı k ald ır d ı.
Önündek i b üyücü a sa sın ı in dir m iş ti. H arry y erd e y uvarla n dı v e M r. W easle y 'n in ,
yüzü nde d eh şe t d olu b ir i f a d ey le , o nla ra d oğru g eld iğ in i g örd ü.
"R on - H arry - " s e si t itr iy ord u, " - H erm io ne - b ir ş e y in iz y ok y a?"
Soğuk, s e rt b ir s e s, " Y olu m dan ç ek il, A rth ur," d ed i.
Mr. C ro uch 't u . O v e d iğ er B ak an lık b üyücü le ri o nla ra d oğru ile rliy orla rd ı. H arry
onla rla yüz yüze gelm ek iç in ay ağ a kalk tı. M r. C ro uch 'u n yüzü öfk ey le
gerilm iş ti.

Öfk ey le , "H an gin iz ?" diy e so rd u, kesk in bak ış lı gözle ri ondan ona gid ip
geliy ord u. " K ara n lık İ ş a re t'i h an gin iz y ap tı? "
"O nu b iz y ap m ad ık !" d ed i H arry , e liy le k afa ta sın ı g öste re re k .
Dir s e ğ in i ovala y ıp darg ın darg ın bab asın a bak an Ron, "B iz hiç b ir şe y
yap m ad ık !" d ed i. " B iz e n iy e s a ld ır d ın ız k i? "
"Y ala n sö yle m ey in , efe n dim !" diy e bağ ır d ı M r. C ro uch . A sa sı hâlâ R on'a
dönüktü , g özle ri d e y erin den u ğra m ış tı - h afif te n d elir m iş g ib i g örü nüyord u.
"S uç m ah allin de y ak ala n dın ız !"
Uzu n, y ünlü s a b ah lık lı b ir c ad ı, " B arty " d iy e f ıs ıld ad ı, " o nla r ç o cu k, B arty , o nla r
asla - "
Mr. W easle y ç ab ucak , " S iz ü çü nüz, i ş a re t n ere d en g eld i? " d iy e s o rd u.
Herm io ne titr e y ere k , "O ra d an ," ded i. Sesi duydukla rı yeri göste riy ord u.
"A ğaçla rın a rd ın da b ir ile ri v ard ı... B ir ş e y le r h ay kır d ıla r - b üyülü s ö zle r - "
Mr. C ro uch yerin den uğra m ış gözle rin i H erm io ne'y e çev ir e re k , "A h, ora d a
duru yorla rd ı, ö yle m i? " d iy e s o rd u. Y üzü nü b aşta n a şa ğ ı b ir in an m azlık if a d esi
kap la m ış tı. "B üyülü sö zle r, ö yle m i? B u iş a re tin n asıl y ap ıld ığ ın ı p ek g üzel
biliy ora b en ziy ors u nuz, k üçü k h an ım - "
Am a M r. C ro uch d ış ın dak i B ak an lık b üyücü le ri H arry , R on y a d a H erm io ne'n in
kafa ta sın ı y ara tm ış o la cak la rın a h iç m i h iç ih tim al v erm iy orla rd ı. T am te rs in e,
Herm io ne'n in sö zle ri ü zerin e h ep si y en id en asa la rın ı k ald ır ıp o nun g öste rd iğ i
yöne d oğru ltm uşla rd ı. G özle rin i k ıs m ış , k ara n lık a ğ açla rın a ra sın a b ak ıy orla rd ı.
Yünlü sa b ah lık lı cad ı, "Ç ok geç kald ık ," diy e başın ı sa lla d ı. "B uharla şm ış
olm alıla r."
Çalı g ib i, k ah vere n gi s a k allı b ir b üyücü , " S an m am ," d ed i. A m os D ig gory 'd i b u,
Ced ric 'i n bab ası. "S ers e m le tic i'l e rim iz o ağ açla rın ara sın ı ta ra y ara k geçti...
Büyük i h tim alle o nla rı y ak ala d ık ..."
Mr. D ig gory o m uzla rın ı d ik le ştir e re k a sa sın ı k ald ır d ı, a çık lığ ı u ygun a d ım g eçti.
Kara n lık ta g özd en k ay bolu rk en , b ir k aç b üyücü , " A m os, d ik kat e t! " d iy e u yard ı.
Herm io ne o nun g özd en k ay bolu şu nu e lle riy le a ğ zın ı k ap ata ra k i z le d i.
Bir k aç s a n iy e s o nra M r. D ig gory 'n in h ay kır d ığ ın ı d uydula r.
"E vet! Y ak ala d ık o nla rı! B ura d a b ir i v ar! B ay gın ! B u - a m a, v ay c an ın a..."

Mr. C ro uch k ula k la rın a i n an am ıy orm uş g ib i, " B ir in i m i y ak ala d ın ?" d iy e b ağ ır d ı,
"K im ? K im miş ? "
Kula k la rın a k ır ıla n d al se sle ri, y ap ra k h ış ır tıla rı g eld i. S onra d a M r. D ig gory
yen id en ağ açla rın ard ın dan çık ıp g örü nürk en , çatır tıla rla k arış ık ad ım se sle ri
duydula r. K olla rın da m in ik , bed en i gev şe m iş bir in i ta şıy ord u. H arry çay
peçete sin i h em en t a n ıd ı. B u, W in ky'd i.
Mr. D ig gory , M r. C ro uch 'u n e v c in in i y ere , o nun a y ak la rın ın d ib in e k oyark en ,
Mr. Cro uch kıp ır d am ad an , konuşm ad an öyle ce durd u. Diğ er Bak an lık
büyücü le rin in h ep si o na b ak ıy ord u. C ro uch b ir k aç s a n iy e o ld uğu y ere m ıh la n m ış
gib i k ald ı. W in ky'y e d oğru b ak ark en b ey az y üzü nde g özle ri a te ş g ib i p arlıy ord u.
Sonra y en id en c an la n dı s a n ki.
"B u - o la m az - " d ed i k esik k esik . " H ay ır - "
Hız la M r. D ig gory 'n in yan ın dan geçip onun W in ky'y i buld uğu yere doğru
yürü dü.
Mr. D ig gory a rk asın dan , " H iç b ir a n la m ı y ok, M r. C ro uch ," d iy e s e sle n di. " O rd a
başk a k im se y ok."
Am a M r. C ro uch , D ig gory 'n in s ö zü ne in an m ay a ra zı d eğ il g ib iy di. O nun a y ak
se sle rin i, ç ev re y i a ra rk en ç alıla rı i tin ce ç ık an y ap ra k h ış ır tıs ın ı d uyab iliy orla rd ı.
Mr. D ig gory , W in ky'n in b ay gın y üzü ne s e rt s e rt b ak ara k , " E h, b ir a z u ta n ç v eric i
ta b ii," d ed i. " B arty C ro uch 'u n e v c in i... Y an i, d em ek i s tiy oru m k i..."
Mr. W easle y s ü kûnetle , " K en din e g el, A m os," d ed i. " C in in b unu y ap tığ ın ı c id di
cid di düşü nm üyors u n, değ il m i? K ara n lık İş a re t bir büyücü iş a re tid ir. A sa
gere k tir ir."
"E vet," d ed i M r. D ig gory , " a sa sı v ard ı z ate n ."
"N e?" d ed i M r. W easle y.
"İş te , b ak ." M r. D ig gory b ir a sa k ald ır ıp M r. W easle y 'y e g öste rd i. "E lin dey di.
Yan i, h er şe y den ö nce, A sa K ulla n ım ı Y önetm eliğ i'n in ü çü ncü m ad desi ih la l
ed ilm iş olu yor, in sa n olm ay an yara tık la rın asa ta şım ası da, kulla n m ası da
yasa k tır."
Tam o s ır a d a b ir p op s e si d ah a d uyuld u v e L udo B ag m an h em en M r. W easle y 'n in
yan ı b aşın da c is im le n di. S olu ğu k esilm iş , n ere d e o ld uğunun fa rk ın da d eğ ilm iş
gib i g örü nüyord u. O ld uğu y erd e d öndü, g özle ri f in can g ib i y ukarı, z ü m rü t y eşili

kafa ta sın a d ik ild i.
Solu k so lu ğa, m esle k ta şla rın a so ru so ra rc asın a d önerk en , W in ky'y i n ere d ey se
çiğ niy ord u. " K ara n lık İş a re t! " d ed i. " K im y ap tı b unu? Y ak ala d ın ız m ı? B arty !
Nele r o lu yor? "
Mr. C ro uch e lle ri b oş d önm üştü . Y üzü h âlâ h ortla k g ib i b ey azd ı, e lle ri d e, d iş
fır ç asın ı a n dır a n b ıy ığ ı d a o ynay ıp d uru yord u.
"N ere le rd ey din , B arty ?" d ed i B ag m an . " M açta n iy e y oktu n? C in in s a n a b ir y er
ay ır m ış tı - V ay c an ın a!" B ag m an a y ak la rın ın a ltın da y ata n W in ky'y i h en üz fa rk
etm iş ti. " O na n e o ld u?"
"M eşg uld üm , L udo," d ed i M r. C ro uch . H âlâ k esik k esik , d udak la rın ı n ere d ey se
hiç o ynatm ad an k onuşu yord u. " C in im e g elin ce, s e rs e m le tilm iş d uru m da."
"S ers e m le tilm iş m i? Y an i s iz m i s e rs e m le ttin iz d em ek i s tiy ors u n? A m a n iy e - ? "
Bag m an 'ı n y uvarla k , p arla k y üzü nde b ir d en b ir ış ık y an dı; y ukarı k afa ta sın a,
aşa ğ ı W in ky'y e, s o nra M r. C ro uch 'a b ak tı.
"H ay ır !" d ed i. "W in ky h a? K ara n lık İş a re t'i y ap acak h a? N asıl o ld uğunu b ile
bilm ez k i! H er ş e y den ö nce, b ir a sa y a i h tiy acı v ar!"
Mr. D ig gory , " B ir a sa sı v ard ı," d ed i. " O nu e lin de b ir a sa y la b uld um , L udo. E ğer
siz ce bir sa k ın cası yoksa , M r. C ro uch , sa n ır ım ken din i nasıl sa v unacağ ın ı
din le m em iz g ere k ."
Cro uch , M r. D ig gory 'y i iş ittiğ in e d air b ir b elir ti g öste rm ed i, a m a M r. D ig gory
onun se ssiz liğ in i onay ola ra k kab ul etm iş ti an la şıla n . K en di asa sın ı kald ır ıp
Win ky'y i i ş a re t e tti v e, " Ç özü l! " d ed i.
Win ky h afif ç e k ım ıld an dı. K ocam an , k ah vere n gi g özle ri a çıld ı v e a k lı k arış m ış
hald ek i W in ky o nla rı b ir k aç k ez k ır p ış tır d ı. S usk un b üyücü le rin b ak ış la rı a ltın da,
titr e y ere k doğru ld u, otu ru r duru m a geld i. M r. D ig gory 'n in ay ak la rı gözü ne
iliş in ce, y av aşç a, t itr e y ere k g özle rin i y ukarı d ik ip o nun y üzü ne b ak tı; s o nra d ah a
da y av aşç a g ökyüzü ne b ak tı. H arry h av ad a s ü zü le n k afa ta sın ın o nun m uazzam ,
cam gib i gözle rin in her ik is in e de yan sıd ığ ın ı görd ü. W in ky yutk undu,
kala b alığ ın orta sın da çılg ın ca çev re sin e bak tı ve so nra da deh şe t dolu
hıç k ır ık la ra b oğuld u.
Mr. D ig gory s e rt b ir s e sle , " C in !" d ed i. " B en im k im o ld uğum u b iliy or m usu n?
Ben S ih ir li Y ara tık la rın D üzen le n m esi v e D en etim i D air e si'n in b ir ü yesiy im !"

Win ky y erd e ö ne a rk ay a s a lla n m ay a k oyuld u, h ız lı h ız lı s o lu k a lıy ord u. H arry
is te r i s te m ez, D obby'n in d eh şe te d üştü ğü i ta ats iz lik a n la rın dak i h alin i h atır la d ı.
"G örü yors u n y a, c in , K ara n lık İ ş a re t k ıs a s ü re ö nce m ey dan a g etir ild i," d ed i M r.
Dig gory . " V e s e n d e h em en s o nra , o nun ta m a ltın da b ulu ndun! B ir a çık la m ad a
bulu nur m usu n, z ah m et o lm azsa !"
"B en - b en - b en o nu y ap m ıy or, e fe n dim !" d iy e y utk undu W in ky. "B en n asıl
old uğunu b ilm iy or, e fe n dim !"
Mr. Dig gory elin dek i asa y ı onun önünde sa lla y ara k , "E lin de bir asa y la
bulu ndun!" ded i. Y ukarıd ak i kafa ta sın dan gelip açık lığ ı ay dın la ta n yeşil ış ık
asa y a v uru nca, H arry o nu t a n ıd ı.
"H ey - o b en im !" d ed i.
Herk es o na b ak tı.
Mr. D ig gory k ula k la rın a i n an am ay ara k , " P ard on?" d ed i.
"O b en im a sa m !" d ed i H arry . " O nu d üşü rd üm !"
"D üşü rd ün h a?" d iy e te k ra rla d ı M r. D ig gory in an m azlık la . "B u b ir itir a f m ı?
İş a re t'i m ey dan a g etir d ik te n s o nra b ir k en ara m ı a ttın ?"
Mr. W easle y b üyük b ir ö fk ey le , " A m os, k im in le k onuştu ğunu d üşü n b ir !" d ed i.
"H arry P otte r K ara n lık İ ş a re t'i y ara tır m ı s e n ce?"
"Ş ey - elb ette y ara tm az," d iy e m ır ıld an dı M r. D ig gory . "K usu ra b ak m ay ın ...
hav ay a g ir d im ..."
Harry p arm ağ ın ı k afa ta sın ın a ltın dak i a ğ açla ra d oğru sa lla y ara k , "Z ate n o ra d a
düşü rm ed im ," d ed i. " K ay bettiğ im i a ğ açlığ a g ir d ik te n h em en s o nra f a rk e ttim .”
"D em ek ," d ed i M r. D ig gory , a y ak la rın ın d ib in e s in en W ın ky'y e y en id en b ak m ak
iç in d önerk en b ak ış la rı se rtle şe re k , "b u a sa y ı b uld un, ö yle m i, c in ? S onra d a
yerd en a ld ın v e b ir a z e ğ le n ey im d ed in , h a?"
Ezik , kosk ocam an , yuvarla k burn unun ik i yan ın dan gözy aşla rı ak an W in ky,
"B en onunla sih ir yap m ıy or, efe n dim !" ded i. "B en ... ben ... ben sa d ece onu
yerd en alıy or, efe n dim ! B en K ara n lık İş a re t y ap m ıy or, efe n dim , n asıl y ap ılır
bilm iy or!"
"O değ ild i! " ded i Herm io ne. Bütü n bu Bak an lık büyücü le rin in önünde
konuştu ğu iç in ç o k te d ir g in g örü nüyord u, a m a y in e d e a zim liy di. "W in ky'n in

cır tla k , in ce b ir s e si v ar, b iz im b üyülü s ö zle ri s ö yle d iğ in i d uyduğum uz s e s is e
ço k dah a kalın dı! " Onla rın deste ğ in i is te rc esin e Harry ile Ron'a bak tı.
"W in ky'n in s e sin e h iç b en zem iy ord u, d eğ il m i? "
"H ay ır ," d ed i H arry , b aşın ı s a lla y ara k . " C in s e sin e k esin lik le b en zem iy ord u."
"E vet, i n sa n s e siy di," d ed i R on.
"G öre ceğ iz b ak alım ," d iy e h om urd an dı M r. D ig gory , h iç e tk ile n m iş g ib i b ir h ali
yoktu . " B ir a sa n ın y ap tığ ı s o n b üyüyü a n la m an ın ç o k b asit b ir y olu v ard ır , c in ,
bunu b iliy or m uydun?"
Win ky titr e d i v e M r. D ig gory k en di a sa sın ı y en id en k ald ır ıp H arry 'n in kiy le u ç
uca g etir ir k en ç ılg ın ca b aşın ı s a lla y ın ca k ula k la rı l a p l a p v urd u.
"P rio r I n can ta to !" d iy e k ükre d i M r. D ig gory .
Harry ik i a sa n ın b ir le ştiğ i n okta d an d ev asa , y ıla n d illi b ir k afa ta sı fış k ır ır k en
Herm io ne'n in deh şe tle so lu ğunu tu ttu ğunu duydu. A m a bu kafa ta sı, ta m
te p ele rin dek i y eşil k afa ta sın ın g ölg esiy di s a d ece. K alın , g ri d um an dan y ap ılm ış a
ben ziy ord u: B ir b üyünün g ölg esi.
"D ele tr iu s!" d iy e b ağ ır d ı M r. D ig gory . P uslu k afa ta sı b ir d um an b ulu tç u ğu i ç in de
yok o ld u.
Mr. D ig gory h âlâ sa rs ıla ra k titr e y en W in ky'y e y ukard an a şa ğ ı b ak ara k , b ir tü r
vah şi z afe r h av asıy la , " İş te b öyle ," d ed i.
Win ky, " B en y ap m ıy or!" d iy e c ik le d i, g özle ri k ork uyla d önüyord u. " Y ap m ıy or,
yap m ıy or, yap m ak bilm iy or! B en iy i bir cin , asa kulla n m ıy or, kulla n m ak
bilm iy or!"
Mr. D ig gory , "İk i e lin k ız ıl k an da y ak ala n dın , c in !" d iy e k ükre d i. "S uçlu a sa
elin dey ken y ak ala n dın !"
Mr. W easle y y ükse k s e sle , " A m os," d ed i, " d üşü n b ir... O b üyüyü y ap m ay ı b ile n
büyücü b ile ç o k a zd ır... O n ere d en ö ğre n m iş o la cak k i? "
Mr. C ro uch h er h ecesin de s e zile n s o ğuk ö fk ey le , " B elk i d e A m os," d ed i, " b en im
hep h iz m etk ârla rım a K ara İ ş a re t'i y ap m ay ı ö ğre ttiğ im i m asın da b ulu nuyor."
Son d ere ce n ah oş b ir s e ssiz lik o ld u.
Am os D ig gory d eh şe te k ap ılm ış tı. " M r. C ro uch ... h iç ... h iç d e d eğ il..."
Mr. C ro uch hav la rc asın a, "S en in bu açık lık ta bulu nan ve o iş a re ti yara tm a

ih tim ali e n a z o la n ik i k iş iy i s u çla m an a ra m ak k ald ı! " d ed i. " H arry P otte r - v e
ben ! Ç ocu ğun h ik ây esin i b ild iğ in i s a n ıy oru m , A m os!"
Mr. D ig gory , f e v kala d e r a h ats ız g örü nere k , " E lb ette ..." d iy e m ır ıld an dı, " H erk es
bilir - "
"V e - em in im k i," d iy e h ay kır d ı M r. C ro uch , g özle ri y in e y erin den u ğra m ış
hald e, "u zu n m esle k h ay atım b oyunca b en im d e K ara n lık S an atla r'ı v e o nla rı
uygula y an la rı h or g örd üğüm ü v e o nla rd an tik sin diğ im i d efa la rc a g öste rd iğ im i
unutm am ış sın dır !"
"M r. C ro uch , b en - b en a sla s iz in b ununla b ir ilg in iz o ld uğunu im a e tm ed im !"
diy e m ır ıld an dı A m os D ig gory , çalı m is a li kah vere n gi sa k alın ın ard ın da
kıp kır m ız ı k esile re k .
"C in im i su çlu yors a n b en i su çlu yors u n d em ek tir , D ig gory !" d iy e h ay kır d ı M r.
Cro uch . " İş a re t'i y ap m ay ı b aşk a n ere d en ö ğre n m iş o la b ilir k i? "
"A sa y ı b aşk a - b aşk a b ir y erd en a lm ış o la b ilir - "
"T am d ed iğ in g ib i, A m os," d ed i M r. W easle y. " B aşk a b ir y erd en a lm ış o la b ilir...
Win ky?" d ed i ş e fk atle , c in e d önere k ; a m a W in ky s a n ki o na b ağ rılıy orm uş g ib i
geriy e k açtı. " H arry 'n in a sa sın ı t a m o la ra k n ere d e b uld un?"
Win ky çay peçete sin in ken arın ı öyle şid detle kıv ır ıy ord u ki, peçete
parm ak la rın ın a ltın da y ıp ra n m ış tı.
"B en - b en o nu b uld u... o rd a b uld u, e fe n dim ..." d iy e f ıs ıld ad ı, " o rd a... a ğ açla rd a,
efe n dim ..."
"G örd ün m ü, A m os? " ded i M r. W easle y. "İş a re t'i m ey dan a getir e n le r, bunu
yap tık ta n hem en so nra buharla şm ış , H arry 'n in asa sın ı da gerid e bır a k m ış
ola b ilir le r. K en di asa la rın ı k ulla n m am ala rı k urn azca b ir şe y, çü nkü o nla rı ele
vere b ilir d i: V e W in ky d e b ir a z so nra a sa y a ra stla y ıp o nu a lm ak ta lih siz liğ in de
bulu ndu."
Mr. Dig gory sa b ır s ız lık la , "A m a öyle y se gerç ek su çlu ya bir ik i metr e
mesa fe d ey di! " d ed i. " C in ? K im se y i g örd ün m ü?"
Win ky d ah a d a b ete r titr e m ey e b aşla d ı. K osk ocam an g özle ri M r. D ig gory 'd en
Ludo B ag m an 'a , o ra d an d a M r. C ro uch 'a g id ip g eld i.
Sonra d a y utk unara k , " B en k im se y i g örm ed i, e fe n dim ..." d ed i, " k im se y i..."
Mr. C ro uch s e rt s e rt, " A m os," d ed i, " o la y la rın o la ğ an a k ış ın da W in ky'y i s e n in

bölü m ünün s o rg uya ç ek m ek is te y eceğ in in ta m am en f a rk ın day ım . A ncak y in e d e
se n den , o nunla b en im i lg ile n m em e i z in v erm en i i s tiy oru m ."
Mr. D ig gory sa n ki b u ö neriy i h iç d e y erin de b ulm uyorm uş g ib i g örü nüyord u,
am a H arry , M r. C ro uch B ak an lık 'ı n ço k önem li bir üyesi old uğu iç in , M r.
Dig gory 'n in b u i s te ğ i g eri ç ev ir m ey e c ü re t e d em ed iğ in i a çık ça g örd ü.
Mr. C ro uch so ğuk bir ed ay la , "C ezala n dır ıla cağ ın dan em in ola b ilir s in ," diy e
ek le d i.
"E f-e fe n di..." diy e kek ele d i W in ky, gözle rin de yaşla rla başın ı kald ır ıp M r.
Cro uch 'a b ak ara k . " E f-e fe n di, l ü -lü tf e n ..."
Mr. C ro uch d a, n asıl o lu yors a y üzü d ah a k atıla şm ış , ü zerin dek i h er ç iz g i d ah a
derin le re k azın m ış h ald e, o na b ak tı. B ak ış ın da z erre k ad ar a cım a y oktu . A ğır
ağ ır , " W in ky b u g ece m üm kün o la cağ ın ı s a n m ad ığ ım b ir ş e k ild e d av ra n dı," d ed i.
"O na çad ır d a k alm asın ı sö yle m iş tim . O na b en so ru nu çö zü m le m ey e g ittiğ im
sü re ce o ra d a k alm asın ı sö yle m iş tim . V e a n lıy oru m k i b an a ita at e tm em iş . B u,
giy si d em ek ."
"H ay ır !" d iy e f e ry at e tti W in ky, k en din i M r. C ro uch 'u n a y ak la rın a a ta ra k . " H ay ır ,
efe n di! G iy si o lm asın , g iy si o lm asın !"
Harry b ir ev cin in i ö zg ür b ır a k m an ın te k y olu nun o na d oğru d ürü st g iy sile r
su nm ak old uğunu biliy ord u. W in ky'n in , gözy aşla rı M r. C ro uch 'u n ay ak la rın ı
ıs la tır k en ç ay p eçete sin e s ık ı s ık ı s a rılm ası a cın acak b ir m an zara y dı.
Herm io ne, M r. C ro uch 'a a te ş sa çan g özle rle b ak ara k , "A m a k ork m uştu !" d iy e
patla d ı ö fk ey le . " C in in iz y ükse k te n k ork uyor, o m ask eli b üyücü le r d e in sa n la rı
hav ay a kald ır ıy ord u! Ayak la rın ın altın dan çek ilm ek is te d iğ i iç in onu
su çla y am azsın ız !"
Mr. C ro uch , ay ak la rın ın d ib in dek i cin e d eğ m em ek iç in , g eriy e b ir ad ım attı.
Win ky'y i, h ad din den fa zla p arla tılm ış a y ak kab ıla rın ı k ir le te n p is v e k okuşm uş
bir ş e y m iş g ib i i n celiy ord u.
Soğuk b ir ta v ır la , "B an a ita ats iz lik ed en b ir ev cin in e ih tiy acım y ok," d ed i,
Herm io ne'y e bak ara k . "E fe n dis in e ve efe n dis in in te m iz ad ın a nele r borç lu
old uğunu u nuta n b ir h iz m etk âra i h tiy acım y ok."
Win ky ö yle ş id detle a ğ lıy ord u k i, h ıç k ır ık la rı a çık lık ta y an kıla n ıy ord u.
Çok n ah oş b ir s e ssiz lik o ld u. B u s e ssiz liğ i, y av aşç a k onuşa n M r. W easle y b ozd u.
"K im se n in itir a zı y oksa , s a n ır ım k en di g ru bum u ç ad ır a g eri g ötü re ceğ im . A m os,

o a sa b iz e a n la ta b ile ceğ i h er şe y i a n la ttı - b ir m ah zu ru y oksa H arry o nu g eri
ala b ilir , d eğ il m i? "
Mr. D ig gory , H arry 'y e a sa sın ı v erd i, o d a c eb in e k oydu.
Mr. W easle y y av aşç a, " S iz ü çü nüz, g elin ," d ed i. A m a H erm io ne h are k et e tm ek
is te m iy or gib iy di, gözle ri hâlâ ağ la y an ev cin in dey di. M r. W easle y ıs ra rla ,
"H erm io ne!" d ed i. K ız d öndü, açık lık ta n çık an v e ağ açla rın ara sın dan g eçen
Harry i le R on'u i z le d i.
Açık lık ta n ç ık tık la rı a n da d a, " W in ky'y e n e o la cak ?" d iy e s o rd u.
"B ilm iy oru m ," d ed i M r. W easle y.
Herm io ne kız g ın lık la , "O na ne kad ar kötü m uam ele ed iy orla r!" ded i. "M r.
Dig gory o na b oyuna '
cin
' d ey ip d uru yor... v e M r. C ro uch ! B unu y ap m ad ığ ın ı
biliy or, y in e d e o nu k ovuyor! N e k ad ar k ork tu ğuna y a d a ü zü ld üğüne a ld ır m ad ı
bile - s a n ki i n sa n d eğ ilm iş g ib i! "
"E h, d eğ il z ate n ," d ed i R on.
Herm io ne h em en o na d öndü. "A m a b u, d uygula rı o lm ad ığ ı a n la m ın a g elm ez,
Ron. B u i ğ re n ç - "
"H erm io ne, se n in le ay nı fik ir d ey im ," ded i M r. W easle y hem en cecik , ona
yürü m esin i iş a re t ed ere k . "A m a şu an cin hak la rın ı ta rtış m a vak ti değ il.
Ola b ild iğ in ce h ız la ç ad ır a d önm ek i s tiy oru m . Ö te k ile re n e o ld u?"
"O nla rı k ara n lık ta k ay bettik " d ed i R on. " B ab a, n iy e k afa ta sı y üzü nden h erk esin
sin ir le ri o k ad ar g erild i? "
Mr. W easle y g erg in b ir ş e k ild e, " H er ş e y i ç ad ır a d önünce a çık la y acağ ım ," d ed i.
Am a a ğ açlığ ın k ıy ıs ın a v ard ık la rın a ö nle ri k esild i.
Cad ıla rd an v e b üyücü le rd en o lu şa n , k ork m uş g örü nen b üyük b ir k ala b alık o ra d a
to pla n m ış tı. M r. W easle y 'n in o nla ra d oğru g eld iğ in i g örü nce, ç o ğu ö ne d oğru
atıld ı. " O ra d a n ele r o lu yor? " " K im y ap tı İ ş a re t'i ? " " A rth ur - o d eğ il - d eğ il m i? "
Mr. W easle y sa b ır s ız lık la , " E lb ette o d eğ il," d ed i. " K im o ld uğunu b ilm iy oru z;
buharla şm ış la r a n la şıla n . Ş im di b en i m azu r g örü n l ü tf e n , y atm ak i s tiy oru m ."
Harry , R on v e H erm io ne'n in ö nüne d üşe re k o nla rı k ala b alığ ın a ra sın dan g eçir d i,
geris in geri k am p y erin e g ötü rd ü. Ş im di ç ev re s e ssiz d i; b azı y ık ılm ış ç ad ır la rd an
hâlâ d um an t ü tm ek te o lm asın a r a ğ m en , m ask eli b üyücü le rd en e se r y oktu .

Charlie 'n in b aşı o ğla n la rın ç ad ır ın dan d ış a rı u zan m ış tı.
Kara n lık ta , "B ab a, n ele r o lu yor? " d iy e se sle n di. "F re d , G eo rg e v e G in ny sa ğ
sa lim g eri d öndüle r, a m a d iğ erle ri - "
Mr. W easle y e ğ ilip ç ad ır d an i ç eri g ir e re k , " O nla rı g etir d im ," d ed i. H arry , R on v e
Herm io ne d e o nun a rk asın dan i ç eri g ir d ile r.
Bill küçü k m utf a k m asa sın da otu rm uş, şa rıl şa rıl kan ay an kolu na bir çarş a f
bastır m ış tı. C harlie 'n in g öm le ğ in de k oca b ir y ır tık v ard ı v e P erc y k an lı b urn unu
tu tu yord u. F re d , G eo rg e v e G in ny'n in y ara la rı b ere le ri y oktu , a m a s a rs ılm ış la rd ı.
Bill haşin bir ed ay la , "O nla rı yak ala d ın ız m ı, bab a?" diy e so rd u. "İş a re t'i
yap an la rı? "
"H ay ır ," d ed i M r. W easle y. "B arty C ro uch 'u n cin in i elin de H arry 'n in asa sıy la
buld uk, a m a İ ş a re t'i y ap an k iş i h ak kın da d ah a f a zla b ir b ild iğ im iz y ok."
Bill, C harlie v e P erc y b ir a ğ ız d an , " N e?" d ed ile r.
"H arry 'n in a sa sı m ı? " d ed i F re d .
"M r. C ro uch 'u n c in i m i? " d ed i P erc y, y ıld ır ım ç arp m ış g ib i.
Mr. W easle y, b ir a z d a H arry , R on v e H erm io ne'n in y ard ım ıy la , a ğ açlık ta n ele r
old uğunu a çık la d ı. H ik ây ele rin i b itir d ik le ri z am an , P erc y b ir h ata y a iç erle m iş
bir i e d asıy la ş iş in di.
"E h, M r. C ro uch böyle bir cin den kurtu lm ak ta ep ey ce hak lı! " ded i. "O na
gitm em esin i t e m bih e ttiğ i h ald e g itm esi... b ütü n B ak an lık 'ı n ö nünde o nu m ah çu p
etm esi... E ğer S ih ir li Y ara tık la rın D üzen le n m esi v e D en etim i D air e si'n in ö nüne
çık arıls a y dı, b u n asıl b ir - "
Herm io ne, " H iç b ir ş e y y ap m ad ı - s a d ece y an lış z am an da y an lış y erd ey di! " d iy e
cev ab ı y ap ış tır d ı P erc y 'y e. P erc y ç o k ş a şır m ış g örü ndü, H erm io ne h ep P erc y 'l e
iy i g eçin m iş ti, h atta ö te k ile rin h ep sin den d ah a i y i.
Yin e de ken din i to parla d ı ve azam etle , "H erm io ne," ded i, "M r. C ro uch 'u n
konum unda b ir b üyücü , e lin de b ir a sa y la d eli g ib i s a ğ a s o la k oşa n b ir e v c in in i
yan ın da t u ta m az!"
"D eli g ib i s a ğ a s o la k oşm uyord u!" d iy e h ay kır d ı H erm io ne. " S ad ece o nu y erd en
ald ı! "
Ron s a b ır s ız lık la , " B ak sa n ız a, b ir i b an a o k afa ta sın ın n e o ld uğunu a çık la y ab ilir

mi? " d ed i. " K im se y e b ir z ara rı y oktu k i... N iy e b u k ad ar ş a m ata k opard ıla r? "
Herm io ne, başk a bir i cev ap vere m ed en , "S an a sö yle d im . K im -O ld uğunu-
Bilir s in -S en 'i n sim gesi, Ron," ded i. "K ara n lık San atla r'ı n Yükse liş i ve
Düsü şü 'n de o kum uştu m ."
Mr. W easle y y av aşç a, "V e o n ü ç y ıld ır g örü lm em iş ti," d ed i. "İn sa n la r elb ette
pan iğ e k ap ıld ı... K im -O ld uğunu-B ilir s in -S en 'i n g eri d öndüğünü g örm ek g ib i b ir
şe y di."
Ron k aşla rın ı ç ata ra k , " A nla m ıy oru m " d ed i. " Y an i... y in e d e s a d ece g ökyüzü nde
bir ş e k il..."
"R on, K im -O ld uğunu-B ilir s in -S en v e m üritle ri b ir in i ö ld ürü nce K ara n lık İ ş a re t'i
gökyüzü ne gönderir le rd i," ded i M r. W easle y. "N asıl bir deh şe t yara tır d ı...
bile m ezsin s e n , ç o k g en çsin . E ve d öndüğünü v e e v in in ü zerin de K ara n lık İ ş a re t'i
hav ad a sü zü lü rk en g örd üğünü g özü nün ö nüne g etir , b ir d e iç erid e se n i n ey in
bek le d iğ in i b iliy ors u n..." M r. W easle y y üzü nü b uru ştu rd u. " H erk esin e n b erb at
kork usu ... e n b erb at..."
Bir a n s e ssiz lik o ld u.
Sonra B ill, k esiğ i k ontr o l e tm ek iç in k olu ndak i ç arş a fı ç ek ere k , " E h, b u a k şa m
biz e f a y dası o lm ad ı," d ed i, " h er k im y ara ttıy sa . Ö lü m Y iy en le r'i k ork uttu , g örü r
görm ez çil y av ru su g ib i d ağ ıld ıla r. B iz h erh an gi b ir in in m ask esin i çık arta cak
kad ar y ak ın la rın a v ara m ad an h ep si b uharla ştı. N ey se k i R oberts aile sin i y ere
çarp m ad an y ak ala d ık . Ş im di h afız ala rı d eğ iş tir iliy or."
"Ö lü m Y iy en le r m i? " d ed i H arry . " Ö lü m Y iy en le r d e n e?"
Bill, " K im -O ld uğunu-B ilir s in -S en 'i d este k le y en le r k en dile rin e b u a d ı ta k m ış tı,"
diy e cev ap verd i. "S an ır ım bu gece onla rd an geriy e kala n la rı görd ük - hiç
değ ils e , A zk ab an 'a d üşm em ey i b aşa ra n la rı."
"O nla r o ld ukla rın ı k an ıtla y am ay ız , B ill," d ed i M r. W easle y. S onra d a ç are siz lik le
ek le d i: " A m a b üyük o la sılık la o nla rd ı."
Ron bir d en , "E vet, bah se gir e rim onla rd ır !" ded i. "B ab a, ağ açlık ta D ra co
Malf o y'a ra stla d ık . B iz e b ab asın ın d a o m ask eli k açık la rd an o ld uğunu sö yle d i
gib i bir şe y ! V e hep im iz M alf o y'l a rın K im -O ld uğunu-B ilir s in -S en 'i n yan ın da
old ukla rın ı b iliy oru z!"
"İy i a m a V old em ort'u n m üritle ri - " d iy e b aşla d ı H arry . H erk es i r k ild i - b üyücü lü k
dünyasın ın b üyük k ıs m ı g ib i, W easle y 'l e r d e V old em ort'u n ad ın ı sö yle m ek te n

hep k açın ır la rd ı. "P ard on," d ed i H arry h em en . "K im -O ld uğunu-B ilir s in -S en 'i n
müritle ri M uggle 'l a rı h av ala n dır a ra k n e y ap ıy orla rd ı k i? Y an i, a m açla rı n ey di? "
Mr. W easle y kof bir gülü şle , "A m aç m ı? " ded i. "H arry , bu onla rın eğ le n ce
an la y ış ı. Kim -O ld uğunu-B ilir s in -S en ik tid ard ay ken iş le n en Muggle
cin ay etle rin in y arıs ı e ğ le n ce a d ın a iş le n di. S an ır ım b u g ece b ir k aç k ad eh iç tile r
ve b iz e h âlâ ç o ğunun y ak ala n am ad ığ ı m esa jın ı v erm e f ik rin e k arş ı k oyam ad ıla r."
İğ re n m iş b ir e d ay la , " K üçü k v e g üzel b ir y en id en b ulu şm a p artis i," d iy e b itir d i.
"A m a e ğ er o nla r g erç ek te n d e Ö lü m Y iy en le r's e , n ed en K ara n lık İ ş a re t'i g örü nce
buharla ştıla r k i? " d iy e s o rd u R on. " O nu g örd ükle rin e m em nun o lm alıla rd ı, d eğ il
mi? "
"K afa n ı çalış tır , R on," ded i B ill. "E ğer gerç ek te n Ö lü m Y iy en le r's e , K im -
Old uğunu-B ilir s in -S en ik tid ard an düşü nce A zk ab an 'ı boyla m am ak iç in hay li
çab a harc ad ıla r dem ek tir. O nun in sa n la rı öld ürm ek ve iş k en ce etm ek iç in
ken dile rin i z o rla d ığ ı y olu nda h er tü rlü p ala v ra y ı a ttıla r. B ah se g ir e rim k i, g eri
dönüşü b iz le rd en fa zla o nla rı k ork utu yor. G ücü nü y itir d iğ i zam an o nunla b ir
iliş k ile ri o ld uğunu in kâr e ttile r v e g ündelik h ay atla rın a d öndüle r... O nla ra p ek
hoş g özle b ak acağ ın ı s a n m am , s e n n e d ers in ?"
"Ö yle y se ... K ara n lık İ ş a re t'i m ey dan a g etir e n le r k im le rs e ..." d ed i H erm io ne a ğ ır
ağ ır , "b unu Ö lü m Y iy en le r'i d este k le d ik le rin i g öste rm ek iç in m i y ap ıy orla rd ı,
yoksa o nla rı k ork utu p k açır m ak i ç in m i? "
Mr. W easle y, " S en in ta h m in in d e b iz im ki k ad ar g eçerli, H erm io ne," d ed i. " A m a
sa n a ş u nu s ö yle y ey im ... B unu y ap m ay ı b ile n le r s a d ece Ö lü m Y iy en le r'd i. B unu
yap an k iş i, ş im di o lm asa b ile b ir v ak itle r Ö lü m Y iy en d eğ ild iy se , ç o k ş a şa rım ...
Din le , ç o k g eç o ld u v e e ğ er a n nen iz n ele r o ld uğunu d uyars a ü zü ntü den h asta
olu r. B ir k aç sa at dah a uyuru z ve so nra da erk en den bir A nah ta r'l a bura d an
ay rılm ay a ç alış ır ız ."
Harry ra n zasın a uzan dığ ın da başı uğuld uyord u. K en din i yorg un his se tm esi
gere k tiğ in i b iliy ord u: S aat n ere d ey se s a b ah ın ü çü o lm uştu , a m a u ykusu y oktu -
uykusu y oktu v e k ay gılıy dı.
Üç g ün ö nce -ç o k d ah a fa zla g ib i g eliy ord u, a m a s a d ece ü ç g ün o lm uştu - y ara
iz in de bir yan m ay la uyan m ış tı. Ve bu gece, on üç yıld ır ilk defa , Lord
Vold em ort'u n i ş a re ti g ökte b elir m iş ti. B ütü n b unla r n e a n la m a g eliy ord u?
Priv et D riv e'd an ay rılm ad an önce S ir iu s'a yazd ığ ı m ek tu bu düşü ndü. A cab a
Sir iu s'u n e lin e u la şm ış m ıy dı? N e z am an c ev ap v ere cek ti? H arry , g özle ri ç ad ır

bezin de, y ata ğ ın a u zan m ış tı, a m a b u d efa o nu r a h atla tıp u yuta cak u çm a h ay alle ri
kura m ad ı. V e a n cak C harlie 'n in h oru ltu la rı ç ad ır ı d old urd ukta n ç o k s o nra u ykuya
dala b ild i.

O NUNCU B Ö LÜ M : B A K ANLIK 'T A
KARG AŞA
H en üz b ir k aç s a at u yum uşla rd ı k i, M r. W easle y o nla rı u yan dır d ı. Ç ad ır la rı b üyü
m arif e tiy le to pla d ı. K am pta n b ir an ö nce ay rılm ay a çalış ır la rk en , k ulü besin in
k ap ıs ın da d ura n M r. R oberts 'ı n ö nünden g eçtile r. M r. R oberts 'ı n tu haf, a fa lla m ış
b ir h ali v ard ı, o nla rı b elli b elir s iz b ir " M utlu N oelle r" le u ğurla d ı.
K ır la ra d oğru y ürü rle rk en , M r. W easle y a lç ak s e sle , " D üzele cek ," d ed i. " B azen
b ir in in hafız ası değ iş tir ilin ce, bir sü re nere d e old uğunu bile m ez... H em ona
u nuttu rd ukla rı ş e y d e b üyük b ir ş e y di."
A nah ta rla r'ı n old uğu nokta y a yak la şır la rk en acele ci se sle r duydula r. O ra y a
v arın ca, ço k sa y ıd a cad ı ile büyücü yü A nah ta r m uhafız ı B asil'i n çev re sin e
t o pla n m ış buld ula r. H ep si kam pta n m üm kün old uğunca çab uk ay rılm ak iç in
ş a m ata e d iy ord u. M r. W easle y te la ş iç in de B asil'l e ta rtış m ay a k oyuld u; k uyru ğa
g ir d ile r, g üneş ta m d oğm ad an d a e sk i, la stik b ir te k erle k le S to ats h ead T ep esi'n e
v arm ay ı b aşa rd ıla r. Ş afa k ı ş ığ ın da O tte ry S t. C atc h pole 'd an g eçip K ovuk'a d oğru
y ürü düle r. P ek b itk in o ld ukla rı v e ö zle m le k ah valtıla rın ı d üşü ndükle ri iç in ç o k
a z k onuşu yorla rd ı. K öşe y i d önüp d e K ovuk k arş ıla rın a ç ık ın ca, y old a b ir f e ry at
y an kıla n dı.
" A h, b in ş ü kür, b in ş ü kür!"
B esb elli ön bah çed e onla rı bek le m ek te ola n M rs . W easle y koşa ra k geld i.
A yağ ın da h âlâ e v te rlik le ri v ard ı, y üzü s o lg un v e g erg in di, e lin de d e r u lo h alin e
g etir ilm iş b ir G ele cek P osta sı tu tu yord u. "A rth ur - ö yle en diş e le n dim - ö yle
e n diş e le n dim k i - "
K olla rın ı M r. W easle y 'n in b oynuna d ola d ı, G ele cek P osta sı g ev şe y en elin den
y ere d üştü . G özle rin i y ere ç ev ir e n H arry m an şe ti g örd ü: “ Q UID DIT C H D ÜNYA
K UPA SI'N DA T ER Ö R SA HNELER İ" . A ğaçla rın üstü nde görü le n K ara n lık
İ ş a re t'i n p arıld ay an , s iy ah -b ey az b ir f o to ğra fı d a v ard ı.
M rs . W easle y, M r. W easle y 'y i b ır a k ıp h ep sin e k an ç an ağ ı g ib i g özle rle b ak ara k ,
i y ic e a fa lla m ış h ald e, " İy is in iz ," d iy e m ır ıld an dı. " H ay atta sın ız ... A h, ç o cu kla r..."
V e s o nra h erk esi ş a şır ta ra k F re d 'l e G eo rg e'u y ak ala d ı. Ö yle s ık ı s ık ı s a rıld ı k i,
b aşla rı b ir b ir in e v urd u.

"A hh! A nne - b iz i b oğuyors u n - "
"G itm ed en önce siz i pay la d ım !" ded i M rs . W easle y, hıç k ır a ra k ağ la m ay a
başla y ara k . "H ep bunu düşü ndüm ! Ya Kim -O ld uğunu-B ilir s in -S en siz i
yak ala sa y dı? Y a '
Yete rin ce S .B .D .'n iz y o k
' la fı s iz e s ö yle d iğ im s o n la f o ls a y dı?
Ah, F re d ... G eo rg e..."
"H ay di, M olly , hay di, hep im iz ço k iy iy iz ," ded i M r. W easle y, yatış tır ıc ı bir
ed ay la . O nu ik iz le rin ü zerin den a lıp e v e d oğru g ötü rd ü. " B ill," d ed i a lç ak s e sle ,
"o g azete y i a l, n e y azd ığ ın ı g örm ek i s tiy oru m ..."
Hep si m in ik m utf a ğ a d olu ştu . H erm io ne, M rs . W easle y 'y e b ir fin can k oyu ç ay
yap tı, M r. W easle y d e ı s ra r e d ip i ç in e O gden s E sk i A te şv is k is i k oydu. S onra B ill
bab asın a g azete y i u zattı. P erc y o m zu ndan b ak ark en , M r. W easle y b ir in ci s a y fa y a
göz g ezd ir d i.
"B iliy ord um ," ded i sık ın tıy la . "B ak an lık çu valla d ı... su çlu la r yak ala n am ad ı...
gev şe k g üven lik ... K ara n lık b üyücü le r k ontr o ls ü z d ola şıy or... U lu sa l a y ıp ... K im
yazm ış b unu? A h... t a b ii... R ita S keete r."
Perc y h id detle , "O k ad ın S ih ir B ak an lığ ı'n a d üşm an !" d ed i. "G eçen h afta d a,
vam pir le rle uğra şa cağ ım ız a kazan kalın lığ ı gib i önem siz şe y le rin üzerin de
dura ra k vak tim iz i ziy an ettiğ im iz i sö ylü yord u! Büyücü -O lm ay an K ıs m en -
İn sa n la rın Ted av is i R eh beri'n in on ik in ci para g ra fın da özellik le belir tilm iş ,
den iy or k i - "
Bill e sn ey ere k , " B iz e b ir i y ilik e t, P erc e," d ed i, " se sin i k es."
Mr. W easle y G ele cek Posta sı'n dak i yazın ın alt sa tır la rın a gelin ce, gözle ri
gözlü ğünün a rd ın da b üyüyere k , " B en den s ö z e d iliy or," d ed i.
"N ere d e?" ded i M rs . W easle y. V is k ili çay ı boğazın a kaçtı. "G örs e y dim , sa ğ
old uğunu a n la rd ım !"
"İs m en d eğ il," d ed i M r. W easle y. " Ş unu d in le y in :
“E ğer a ğaçlığ ın k ıy ıs ın da so lu k so lu ğa h aber b ekle yen ,
deh şe te d üşm üş c a dıla rla b üyü cü le r S ih ir B aka nlığ ı'n dan
med et u m dula rsa , fe n a h ald e h aya l k ır ık lığ ın a u ğra dıla r.
Bir Baka nlık göre vlis i Kara nlık İş a re t'i n orta ya

çık ış ın dan ep ey so nra görü ndü, hiç kim se n in
in cin m ed iğ in i id dia etti, a m a b aşk a h erh angi b ir b ilg i
verm eyi re d detti. B u b eya nın , b ir sa at so nra a ğaçlık ta n
bir k a ç cese d in çık a rtılıp ta şın dığ ı doğru ltu su ndaki
sö yle n tile ri b astır ıp b astır m aya ca ğın ı z a m an g öste re cek."
Mr. W easle y g azete y i ö fk ey le P erc y 'y e v ere re k , " İn sa f y an i," d ed i. " G erç ek te n
kim se in cin m ed i k i- N e d em eliy dim y an i? A ğaçlık ta n b ir k aç c ese d in ç ık artılıp
ta şın dığ ı d oğru ltu su ndak i sö yle n tile r... E h, artık S keete r b unu y azd ığ ın a g öre
kesin lik le s ö yle n ti ç ık acak d em ek tir."
Derin bir so lu k ald ı. "M olly , büro ya gitm eliy im ; bu pürü zle rin m utla k a
gid erilm esi g ere k ."
Perc y önem li bir i hav asın a gir e re k , "S en in le gele ceğ im , bab a," ded i. "M r.
Cro uch 'u n herk ese ih tiy acı var. H em böyle ce ona kazan ra p oru m u biz zat
vere b ilir im ."
Mutf a k ta n t e la şla ç ık tı.
Mrs . W easle y p eriş a n g örü nüyord u. " A rth ur, s ö zü m ona ta tild esin ! B unun s e n in
büro nla i lg is i y ok; s e n o lm ad an d a i d are e d eb ilir le r, d eğ il m i? "
Mr. W easle y, "G itm em gere k , M olly ," ded i. "İş le ri büsb ütü n karış tır d ım .
Cüppem i g iy ey im d e y ola k oyula y ım ..."
Harry k en din i d ah a fa zla tu ta m ad ı. " M rs . W easle y," d ed i, " H ed w ig b en im iç in
bir m ek tu p g etir m ed i, d eğ il m i? "
"H ed w ig m i, c an ım ?" d ed i M rs . W easle y. A klı b aşk a y erd ey di. " H ay ır... h ay ır ,
hiç p osta g elm ed i."
Ron v e H erm io ne m era k la H arry 'y e b ak tıla r.
Harry ik is in e d e a n la m lı b ir b ak ış a ta ra k , " Y ukarı ç ık ıp e lim dek ile ri s e n in o dan a
bır a k sa m o lu r m u, R on?" d ed i.
Ron h em en , " E vet... B en d e ç ık acağ ım h erh ald e," d ed i. " H erm io ne?"
"E vet," d ed i o d a t e la şla v e ü çü m utf a k ta n ç ık ıp m erd iv en i t ır m an dıla r.

Tav an a ra sı o dasın ın k ap ıs ın ı a rk ala rın dan k ap atır k ap atm az, R on, " N ele r o lu yor,
Harry ?" d iy e s o rd u.
"S iz e a n la tm ad ığ ım b ir ş e y v ar," d ed i H arry . " P azar s a b ah ı y ara iz im in a cıs ıy la
uyan dım y in e."
Ron v e H erm io ne'n in te p kile ri ta m ı ta m ın a H arry 'n in P riv et D riv e'd ak i y ata k
odasın da hay al ettiğ i gib i old u. H erm io ne yutk undu ve hem en önerile rd e
bulu nm ay a b aşla d ı. B ir k aç b aşv uru k ita b ın dan s ö z e tti, A lb us D um ble d ore 'd an
Hogw arts h em şir e si M ad am P om fre y 'y e v ara n a k ad ar h erk esin a d ın ı s a y dı.
Ron is e n utk u tu tu lm uş g ib i g örü nüyord u. " A m a - o ra d a d eğ ild i, d eğ il m i? K im -
Old uğunu-B ilir s in -S en ? Yan i - yara iz in geçen se fe r acıy ıp duru rk en
Hogw arts 't a y dı, d eğ il m i? "
"P riv et D riv e'd a o lm ad ığ ın dan e m in im ," d ed i H arry . " A m a r ü yam da o v ard ı... o
ve P ete r - b iliy ors u n, K ılk uyru k. Ş im di h ep sin i h atır la m ıy oru m am a... b ir in i
öld ürm ey i p la n lıy orla rd ı."
Bir a n " b en i" d em esin e r a m ak k alm ış tı, a m a H erm io ne'n in o a n o ld uğundan d ah a
da f a zla d eh şe te d üşm esin e y ol a çm ay a i ç i e lv erm em iş ti.
Ron c esa re t v erm ek i s te r g ib i, " S ad ece b ir r ü yay dı," d ed i. " B ir k âb us."
Harry p en cere d en d ış a rı, a ğ arm ak ta o la n g öğe b ak ara k , " Ö yle m iy di g erç ek te n ?"
ded i. " T uhaf, d eğ il m i? .. Y ara i z im a cıy or, ü ç g ün s o nra Ö lü m Y iy en le r y ürü yüşe
geçiy or v e g ökyüzü nde V old em ort'u n s im gesi b elir iy or."
Ron d iş le rin i s ık ara k , " A dın ı - s ö yle m e!" d ed i.
Harry ona ald ır m ad an , "H em Pro fe sö r Tre la w ney 'n in ne ded iğ in i hatır lıy or
musu nuz?" d ed i. " G eçen y ılın s o nunda?"
Pro fe sö r T re la w ney, H ogw arts 't a k i K eh an et ö ğre tm en iy di.
Herm io ne a la y lı a la y lı "h ıh " d ed i, y üzü ndek i d eh şe t if a d esi silin m iş ti. "A m an
Harry , o y aşlı s a h te k ârın s ö yle d ik le rin i c id diy e a lm ay acak sın , d eğ il m i? "
"S en o ra d a d eğ ild in ," d ed i. H arry . " O nu d uym ad ın . B u s e fe r f a rk lıy dı. D iy oru m
sa n a, tr a n sa g ir d i - g erç ek b ir tr a n sa . V e K ara n lık L ord 'u n y en id en y ükse le ceğ in i
sö yle d i... E sk is in den d ah a b üyük v e d ah a k ork unç... B unu b aşa ra cak m ış , ç ü nkü
hiz m etk ârı o na g eri d önüyorm uş... v e o g ece K ılk uyru k k açtı."
Bir s e ssiz lik o ld u, R on d alg ın d alg ın C hudle y C an nons ç arş a fın dak i b ir d elik le
oynuyord u.

Herm io ne, "N iy e H ed w ig geld i m i diy e so rd un, H arry ?" ded i. "M ek tu p m u
bek liy ors u n?"
Harry o m uz s ilk ti. " S ir iu s'a y ara i z im den b ah se ttim . C ev ab ın ı b ek liy oru m ."
Yüzü nün i f a d esi d üzele n R on, " İy i f ik ir !" d ed i.
"B ah se g ir e rim , S ir iu s n e y ap ıla cağ ın ı b iliy ord ur."
"B an a ç ab uk c ev ap v ere ceğ in i u m uyord um ," d ed i H arry .
Herm io ne m an tık lı b ir ş e k ild e, " İy i a m a S ir iu s'u n n ere d e o ld uğunu b ilm iy oru z
ki," d ed i. " A frik a'd a o la b ilir , y a d a b aşk a b ir y erd e, d eğ il m i? H ed w ig ö yle b ir
yolc u lu ğu b ir k aç g ünde t a m am la y am az."
"E vet, b iliy oru m ," d ed i H arry , a m a p en cere d en d ış a rı, H ed w ig 's iz b ir g ökyüzü ne
bak ark en , k arn ın da k urş u n g ib i b ir d uygu v ard ı.
Ron, "G el, b ah çed e Q uid ditc h o ynay alım , H arry ," d ed i. "H ad i - ü çe ü ç, B ill,
Charlie , F re d v e G eo rg e d a o ynar... W ro nsk i A ld atm acası'n ı d en ers in ..."
Herm io ne "ç o k duyarlı dav ra n m ıy ors u n ben ce" im asın da bulu nan bir se s
to nuyla , " R on," d ed i, " H arry şu a n da Q uid ditc h o ynam ak is te m iy or... K ay gılı,
yorg un... H ep im iz in y atm ay a i h tiy acı v ar..."
Harry b ir d en , " E vet, Q uid ditc h o ynam ak is tiy oru m ," d ed i. " B ek le , A te şo ku'm u
ala y ım ."
Herm io ne " o ğla n la r" g ib i b ir ş e y le r m ır ıld an ara k o dad an ç ık tı.
Bir so nra k i h afta M r. W easle y d e, P erc y d e e v de p ek d ura m ad ı. H er ik is i d e
sa b ah la rı aile n in g eri k ala n ı u yan m ad an ev den çık ıy or v e g ecele ri d e ak şa m
yem eğ in den ç o k s o nra d önüyorla rd ı.
Perc y, H ogw arts 'a dönm ele rin den öncek i pazar ak şa m ı, kasıla ra k , "T am bir
cu rc u na," ded i onla ra . "B ütü n hafta yan gın sö ndürd üm . İn sa n la r boyuna
Çığ ır tk an gönderiy ord u. Bilir s in iz , bir Çığ ır tk an 'ı hem en açm azsa n patla r.
Masa m ın ü stü y an ık la rla d olu , e n i y i t ü y k ale m im d e k ül o ld u g itti."
Otu rm a o dası ş ö m in esin in ö nündek i h alıd a B üyülü S elo te y p'l e B in S ih ir li O t v e
Man ta r k ita b ın ı o nara n G in ny, " N iy e h ep si Ç ığ ır tk an g önderiy or? " d ed i.
"D ünya K upası'n dak i güven lik önle m le rin den şik ây et ed iy orla r," ded i P erc y.
"H ara p o la n m ülk le ri iç in ta zm in at is tiy orla r. M undungus F le tc h er o n ik i y ata k
odalı v e ja k uzili ç ad ır ı iç in ta zm in at ta le p e tti, a m a y ala n ın ı y ak ala d ım . A slın da

so pala ra t u ttu ru lm uş b ir p ele rin in a ltın da u yuyorm uş."
Mrs . W easle y k öşe d ek i s a rk açlı, b üyük s a ate g öz a ttı. H arry b u s a ati s e v iy ord u.
Zam an ı ö ğre n m ek i s tiy ors a n b eş p ara e tm ezd i, a m a o nun d ış ın da h er t ü rlü b ilg iy i
verir d i. D okuz ta n e a ltın y elk ovan ı v ard ı, h er b ir in in ü stü ne W easle y a ile sin den
bir in in a d ı o yulm uştu . S aatin y üzü nde h iç sa y ı y oktu , ö te y an dan a ile n in h er
bir e y in in n ere d e o la b ile ceğ in i g öste riy ord u. "E v", "o kul" v e "iş " in y an ı sır a ,
"k ay ıp ", " h asta n e" v e " h ap is " b ölü m le ri v ard ı. N orm al b ir s a atte o n ik i s a y ıs ın ın
olm ası g ere k en y erd e i s e " h ay ati t e h lik e" y azılıy dı.
O a n da y elk ovan la rd an se k iz ta n esi " e v "i g öste riy ord u, a m a e n u zu n o la n M r.
Weasle y y elk ovan ı h âlâ " iş " in ü stü ndey di. M rs . W easle y i ç in i ç ek ti.
"B ab an ız , K im -O ld uğunu-B ilir s in -S en d önem in den b eri h afta so nu iş e g itm ek
zo ru nda kalm am ış tı," ded i. "O nu ço k çalış tır ıy orla r. B ir a zd an ev e gelm ezse ,
yem eğ in in t a d ı k açacak ."
Perc y, "E h, b ab am m açta k i h ata sın ı te la fi e tm ek z o ru nda h is se d iy or k en din i,"
ded i. "D oğru su nu is te rs e n iz , k en di D air e B aşk an ı'n dan o nay a lm ak sız ın h alk a
duyuru y ap m ası p ek d e a k ıllıc a - "
Mrs . W easle y b ir a n da p arla y ara k , " S keete r d en en o r e zil k ad ın ın y azd ık la rı iç in
sa k ın b ab an ı s u çla y ay ım d em e!" d ed i.
Ron'l a s a tr a n ç o ynay an B ill, " B ab am b ir ş e y s ö yle m em iş o ls a y dı, R ita a n tik ası
bu se fe r de kalk ıp B ak an lık 't a n kim se n in yoru m yap m am asın ın uta n ç veric i
old uğunu sö yle y ecek ti," ded i. "R ita Skeete r kim se iç in iy i şe y yazm az.
Hatır la m ıy or m usu n, b ir k ere sin de G rin gotts 't a k i b ütü n b üyü k ır a n la rla s ö yle şi
yap m ış v e b en im i ç in '
uzu n s a çlı b ir s a lo z
' d em iş ti."
Mrs . W easle y ta tlılık la , " E h, g erç ek te n d e b ir a z u zu n, c an ım ," d ed i. " B an a b ir
iz in v ers e n - "
"H ay ır , a n ne."
Yağ m ur otu rm a odasın ın cam ın ı dövüyord u. H erm io ne, M rs . W easle y 'n in
Dia g on Y olu 'n dan o na, H arry 'y e v e R on'a b ir e r ta n e a ld ığ ı 4 . S ın ıf la r İ ç in T em el
Büyüle r K ita b ı'n a g öm ülm üştü . C harlie a te ş g eçir m ez b ir y ün b aşlığ ı y am ıy ord u.
Harry , H erm io ne'n in o n ü çü ncü d oğum g ününde o na arm ağ an ettiğ i S üpürg e
Bak ım S eti'n i a çıp a y ak la rın ın d ib in e k oym uş, A te şo ku'n u c ila lıy ord u. F re d v e
Geo rg e u zak b ir k öşe d e o tu rm uş, e lle rin de t ü y k ale m le riy le b ir p arç a p arş ö m en in
üzerin e e ğ ilm iş , f ıs ıld aşıy orla rd ı.

Mrs . W easle y g özle rin i ik iz le rin ü zerin e d ik ip , se rt se rt, "S iz ik in iz n e iş le r
çev ir iy ors u nuz b ak ay ım ?" d iy e s o rd u.
Fre d b aşta n s a v arc asın a, " E v ö dev i," d ed i.
"G üld ürm e b en i, h âlâ t a tild esin iz ," d ed i M rs . W easle y.
Geo rg e, " E vet, b ir a z g ecik tir d ik d e," d ed i.
Mrs . W easle y kurn az kurn az, "Y an i yen i bir sip ariş fo rm u dold uru yor
ola m azsın ız , değ il mi? " ded i. "W easle y Büyücü Şak ala rı'n ı yen id en
başla tm ıy ors u nuz y a?"
Fre d b aşın ı k ald ır ıp y üzü nde a cılı b ir if a d ey le o na b ak ara k , " A m a a n ne," d ed i,
"y arın H ogw arts E ksp re si k aza y ap sa d a G eo rg e'l a b en ö ls e k , s e n den iş ittiğ im iz
so n şe y te m els iz bir su çla m a ola cak . O zam an ken din i nasıl his se d ers in
bak alım ?"
Herk es g üld ü, M rs . W easle y b ile .
Bir d en , " A h, b ab an ız g eliy or!" d ed i, t e k ra r s a ate b ak ara k .
Mr. W easle y 'n in yelk ovan ı "iş " te n "y ol" a geçm iş ti an id en ; bir sa n iy e so nra
titr e y ere k diğ erle ri gib i "e v "e geld i. M r. W easle y 'n in m utf a k ta n se sle n diğ in i
duydula r.
Mrs . W easle y t e la şla o dad an ç ık ara k , " G eliy oru m , A rth ur!" d iy e s e sle n di.
Bir k aç d ak ik a so nra M r. W easle y, te p sin in iç in de y em eğ iy le , sıc acık o tu rm a
odasın a g elm iş ti. Ç ok b itk in b ir h ali v ard ı.
Ocağ ın yak ın ın dak i bir koltu ğa otu ru p, hafif te n buru şm uş görü nen
karn ab ah arıy la k ey if s iz k ey if s iz o ynay ara k , " E h, i ş te ş im di o la n o ld u," d ed i M rs .
Weasle y 'y e. " R ita S keete r b ütü n h afta , B ak an lık 'ı n y üzü ne g özü ne b ula ştır d ığ ı
başk a iş le r b ulu p o nla r h ak kın da y azab ilm ek iç in o rta lığ ı k arış tır d ı d urd u. Ş im di
de z av allı B erth a'c ığ ın k ay ıp o ld uğunu ö ğre n m iş , y arın G ele cek 'i n m an şe tin de
bu o la cak . B en d em iş tim B ag m an 'a , B erth a'y ı ara m ası iç in b ir in i g önderm iş
olm an g ere k ir d i d iy e."
Perc y h em en , " M r. C ro uch h afta la rd ır b unu s ö ylü yor," d ed i.
Mr. W easle y sin ir le n ere k , "R ita , W ın ky o la y ın ı ö ğre n m ed iğ i iç in C ro uch ç o k
şa n slı," d ed i. " O nun e v c in in in , e lin de K ara n lık İ ş a re t'i y ap an a sa y la y ak ala n m ış
olm asın dan b ir h afta lık m an şe t ç ık ard ı."

Perc y h ara re tle , "S an ır ım o cin h er n e k ad ar so ru m su z o ls a d a, İş a re t'i o nun
mey dan a g etir m ed iğ i k onusu nda h ep im iz h em fik ir d ik ," d ed i.
Herm io ne öfk ey le , "B an a so ra rs a n ız ," ded i, "G ele cek Posta sı'n dak ile r onun
cin le re n e k ad ar h ain ce d av ra n dığ ın ı b ilm ed ik le ri i ç in M r. C ro uch ç o k ş a n slı! "
Perc y, " B ak , H erm io ne," d ed i. " M r. C ro uch g ib i y ükse k m ev kid ek i b ir B ak an lık
göre v lis i, h iz m etk ârla rın ın k ay ıts ız ş a rts ız i ta atin i h ak e d er - "
Herm io ne, " K öle le rin in d em ek is tiy ors u n!" d ed i tiz b ir s e sle . " Ç ünkü W in ky'y e
ücre t ö dem iy ord u, d eğ il m i? "
Mrs . W easle y ta rtış m ay ı kese re k , "B en ce hep in iz yukarı kata çık ın da
eşy ala rın ız ı d oğru d ürü st to pla y ıp to pla m ad ığ ın ız ı k ontr o l ed in ," d ed i. "H ad i
bak alım , h ep in iz ..."
Harry , S üpürg e B ak ım S eti'n i to parla d ı, A te şo ku'n u o m zu na v urd u v e R on'l a
bir lik te y ukarı k ata ç ık tı. E vin ü st k atın da, rü zg ârın tiz ıs lık la rıy la in iltile rin in
eşlik ettiğ i yağ m ur dah a da gürü ltü lü ydü sa n ki. Tav an ara sın da yaşa y an
guly ab an in in a ra d a b ir y ükse le n u lu m ala rın ı d a u nutm am ak g ere k . H arry i le R on
iç eri g ir in ce, P ig w id geo n y in e k afe sin de ö tü şü p u çu şm ay a k oyuld u. Y arı y arıy a
dolu s a n dık la r o nu b ir h ey ecan h um ması i ç in e a tm ış g ib iy di.
Ron, H arry 'y e b ir p ak et f ır la ta ra k , " Ş unun ö nüne b ir a z B ay kuş İ k ra m ı a t," d ed i.
"B elk i o z am an s e si k esilir."
Harry , Pig w id geo n'ı n kafe sin in parm ak lık la rı ara sın dan iç eri bir k aç B ay kuş
İk ra m ı a ttı, s o nra d a s a n dığ ın a d öndü. H ed w ig 'i n h âlâ b oş o la n k afe si s a n dığ ın
yan ın da d uru yord u.

Harry o nun b oş tü neğ in e b ak ara k , " B ir h afta d an fa zla o ld u," d ed i. " R on, s e n ce
Sir iu s y ak ala n m am ış tır , d eğ il m i? "
"Y ok can ım , y ak ala n sa G ele cek P osta sı y azard ı," d ed i R on. "B ak an lık b ir in i
ols u n y ak ala d ığ ın ı g öste rm ek i s te r, d eğ il m i? "
"E vet, h erh ald e..."
"B ak , b unla r a n nem in D ia g on Y olu 'n dan s a n a a ld ık la rı. K asa n dan d a s e n in iç in
bir a z a ltın ç ek m iş ... v e b ütü n ç o ra p la rın ı y ık am ış ."
Harry 'n in k am p y ata ğ ın ın ü stü ne b ir s ü rü p ak et b oşa lttı, p ara k ese si ile b ir s ü rü
ço ra b ı da yan la rın a koydu. Harry pak etle ri açm ay a koyuld u. M ir a n da
Gosh aw k'ı n y azd ığ ı 4 . S ın ıf la r İç in T em el B üyüle r K ita b ı'n dan b aşk a, y en i tü y

kale m le ri, b ir d üzin e p arş ö m en ru lo su v e ik sir y ap m a s e ti iç in d olg ula r v ard ı -
asla n balığ ı om uriliğ i ve güzela v ra to tu özü tü ken m ey e yüz tu tm uştu . T am iç
çam aşır la rın ı k azan ın a y erle ştir iy ord u k i, a rk asın dak i R on'd an tik sin ti d olu b ir
se s y ükse ld i.
"B u d a n e b öyle ?"
Elin de u zu n, v iş n e ç ü rü ğü r e n gi k ad if e b ir e lb is e y e b en zey en b ir ş e y tu tu yord u.
Yak asın da k üflü g örü nen b ir d an te l, k olla rın da d a o na u yan d an te l m an şe tle r
vard ı.
Kap ı ç alın dı v e iç eri M rs . W easle y g ir d i. K ucak d olu su y en i y ık an m ış H ogw arts
cü ppesi t a şıy ord u.
Onla rı ik i y ığ ın h alin de ay ır a ra k , "A lın b ak alım ," d ed i. "Ş im di, d oğru d ürü st
yerle ştir in k i b uru şm asın la r."
Ron, "A nne, ban a G in ny'n in yen i elb is e sin i verm iş sin ," ded i, giy siy i ona
uzata ra k .
"Y ok c an ım ," d ed i M rs . W easle y. " O s e n in . R esm i c ü ppe."
"N e?" d ed i R on, d eh şe te d üşm üş b ir b ak ış la .
"R esm i c ü ppe!" d iy e te k ra rla d ı M rs . W easle y. " O kul lis te n de b u y ıl r e sm i c ü ppe
giy m en g ere k tiğ i y azılı... r e sm i d uru m la r i ç in c ü ppe."
Ron o nay la m azlık iç in de, " Ş ak a e d iy or o lm alıs ın ," d ed i. " H ay atta g iy m em b unu
ben ."
Mrs . W easle y k ız g ın k ız g ın , "H erk es g iy iy or a m a, R on!" d ed i. "H ep si b öyle !
Bab an ın d a ş ık p artile r i ç in b öyle b ir g iy sis i v ar!"
Ron i n atla , " B unu g iy eceğ im e ç ıp la k g id erim d ah a i y i," d ed i.
Mrs . W easle y, "A pta llık etm e," ded i. "R esm i cü ppen olm alı, lis te n de yazılı!
Harry i ç in d e a ld ım ... G öste rs e n e, H arry ..."
Harry , b ir a z e n diş e y le , k am p y ata ğ ın ın ü stü nde d ura n s o n p ak eti a çtı. N ey se k i,
bek le d iğ i k ad ar k ötü d eğ ild i; o nun r e sm i c ü ppesin in d an te li y oktu - a slın da, b ir a z
okul g iy sis in e b en ziy ord u, a m a s iy ah y erin e ş iş e y eşiliy di.
Mrs . W easle y m uhab betle , "G özle rin in re n gin i o rta y a çık arır d iy e d üşü ndüm ,
can ım ," d ed i.
Ron ö fk ey le H arry 'n in c ü ppesin e b ak ara k , " A m a o iy i! " d ed i. " N ed en b en im d e

öyle b ir ş e y im y ok?"
"Ç ünkü... şe y, se n in kin i e ld en d üşm e a ld ım , p ek d e se çm e şa n sı y oktu ," d ed i
Mrs . W easle y k ız ara ra k .
Harry başın ı çev ir d i. Grin gotts kasa sın dak i bütü n para y ı mem nuniy etle
Weasle y 'l e rle p ay la şa b ilir d i, a m a a sla a lm ay acak la rın ı b iliy ord u.
Ron i n atla , " O nu h ay atta g iy m em ," d ed i, " h ay atta ."
"İy i," d iy e c ev ab ı y ap ış tır d ı M rs . W easle y. " Ç ıp la k g it. H arry , m utla k a o nun b ir
re sm in i ç ek . T an rı b iliy or y a, ş ö yle i y i b ir k ah kah ay a i h tiy acım v ar."
Kap ıy ı a rk asın dan ç arp ara k o dad an ç ık tı. A rk ala rın dan tu haf b ir tü kürm e se si
geld i. Pig w id geo n, gag asın a sık ış a n had din den büyük bir Bay kuş İk ra m ı
yüzü nden s o lu ksu z k alm ış tı.
Ron o nun g ag asın ı a çm ak iç in o dan ın ö bür y an ın a g id erk en , k ız g ın lık iç in de,
"N iy e h er ş e y im u yduru k o lm ak z o ru nda s a n ki? " d ed i.

O N B İR İN Cİ B Ö LÜ M : H OGW ARTS
EK SP R ESİ'N DE
H arry erte si sa b ah k alk tığ ın da, h av ay a ta til so nla rın a h as, b elir g in b ir k asv et
h âk im di. Y ağ m ur hâlâ pen cere le ri dövüyord u. Ü zerin e kot pan to lo nunu ve
s w eats h ir t'ü nü g eçir d i; o kul c ü ppele rin i H ogw arts E ksp re si'n de g iy ecek le rd i.
O , R on, F re d v e G eo rg e k ah valtıy a in m ek ü zere b ir in ci k ata g elm iş le rd i k i,
m erd iv en in a ltın da k arş ıla rın a M rs . W easle y ç ık tı. T ed ir g in g örü nüyord u.
" A rth ur!" d iy e se sle n di m erd iv en den y ukarı. "A rth ur! B ak an lık 't a n a cil m esa j
v ar!"
M r. W easle y te rs giy diğ i cü ppesiy le ale la cele aşa ğ ı in erk en , H arry duvara
y ap ış ıp o na y ol v erd i. H arry v e d iğ erle ri m utf a ğ a g ir d ik le rin de, M rs . W easle y
t e la şla , " B ura la rd a b ir y erd e b ir t ü y k ale m o la cak tı! " d iy ere k g iy si ç ek m ecele rin i
k arış tır ıy ord u. M r. W easle y i s e a te şe d oğru e ğ ilm iş , b ir iy le k onuşu yord u.
H arry g özle rin in d oğru d ürü st g örd üğünden em in o lm ak iç in o nla rı sık ı sık ı
k ap atıp a çtı.
A m os D ig gory 'n in başı ale v le rin orta sın da büyük, sa k allı bir yum urta gib i
d uru yord u. Ç ok h ız lı k onuşu yord u, ç ev re sin de u çu şa n k ıv ılc ım la rd an v e k ula ğ ın ı
y ala y an a le v le rd en h iç r a h ats ız d eğ il g ib iy di.
" ... M uggle k om şu la r g üm bürtü le r v e b ağ rış la r d uym uş v e g id ip -n ey di o nla rın
a d ı- p olis e h ab er v erm iş le r... A rth ur, h em en o ra y a g itm en l a zım - "
" A l! " d ed i M rs . W easle y s o lu k s o lu ğa, M r. W easle y 'n in e lin e b ir p arç a p arş ö m en ,
b ir ş iş e m üre k kep v e y am ulm uş b ir t ü y k ale m t u tu ştu rd u.
" - B en im d uym uş o lm am d a b üyük şa n s," d ed i M r. D ig gory 'n in b aşı. " B ir ik i
b ay kuş g önderm ek iç in b üro ya e rk en g elm iş tim , b ir b ak tım , S ih rin U ygunsu z
K ulla n ım ı t a y fa sı y ola ç ık ıy or. A rth ur, R ita S keete r b unu b ir d uyars a - "
" D eli- G öz o la n la rı n asıl a n la tıy or p ek i? " d iy e s o rd u M r. W easle y. Ş iş e y i a çıp t ü y
k ale m in i m üre k keb e b atır a ra k n ot a lm ay a h azır la n dı.
M r. D ig gory 'n in b aşı g özle rin i d ev ir d i. " B ah çesin de b ir ile rin i d uym uş. G iz lic e
e v e y ak la ştık la rın ı, a m a ç ö p b id onla rın ın o nla rı p usu ya d üşü rd üğünü s ö ylü yor."

"Ç öp b id onla rı n e y ap m ış p ek i? " d iy e s o rd u M r. W easle y, t e la şla ç iz ik tir e re k .
"A nla d ığ ım k ad arıy la b üyük b ir g ürü ltü k oparıp d ört b ir y an a ç ö p fır la tm ay a
başla m ış la r," ded i M r. D ig gory . "A nla şıla n polis geld iğ in de bir ta n esi hâlâ
çev re y i t o pa t u tu yorm uş - "
Mr. W easle y i n le d i. " P ek i b ah çey e g ir e n le rd en n e h ab er? "
"A rth ur, Deli- G öz'ü bilir s in ," ded i M r. Dig gory 'n in başı, yin e gözle rin i
dev ir e re k . "G ece k ara n lığ ın da g iz lic e ev in e g ir m ey e çalış a n b ir i v arm ış , h a?
Sav aşta n ç ık m ış b ir k ed in in p ata te s k ab ukla rıy la k ap lı h ald e ç ev re d e d ola şıy or
olm ası d ah a b üyük b ir ih tim al. A m a S ih rin U ygunsu z K ulla n ım ı ta y fa sı D eli-
Göz'ü b ir e le g eçir d i m i, h ap ı y uttu d em ek tir. S ic ilin e b ak sa n a b ir. O nu k üçü k b ir
su çla m ay la k urta rm ak z o ru nday ız , s e n in b ölü m ünden b ir s u çla m ay la ... P atla y an
çö p b id onla rın a n e v eriliy or? "
"B elk i i h ta r," d ed i M r. W easle y, k aşla rı ç atılm ış h ald e h ız lı h ız lı y azm ay a d ev am
ed ere k . " D eli- G öz a sa sın ı k ulla n m am ış m ı? K im se y e s a ld ır m am ış m ı? "
"E m in im y ata ğ ın dan f ır la y ıp p en cere d en d ış a rı, ö nüne g ele n e u ğurs u zlu k b üyüsü
yolla m ış tır ," d ed i M r. D ig gory , "a m a b unu is p atla y ab ile n in aln ın ı k arış la rım ,
çü nkü h iç k ay ıp y ok."
"P ek i, b en y ola çık ıy oru m ," d ed i M r. W easle y. Ü zerin e n ot ald ığ ı p arş ö m en i
ceb in e t ık tı v e m utf a k ta n d ış a rı f ır la d ı.
Mr. D ig gory 'n in b aşı d önüp M rs . W easle y 'y e b ak tı.
"M olly , k usu ra b ak m a," d ed i s a k in b ir s e s to nuyla , " se n i d e s a b ah s a b ah r a h ats ız
ettik ... A m a D eli- G öz'ü k urta ra b ile cek t e k k iş i A rth ur, ü ste lik D eli- G öz'ü n b ugün
yen i i ş in e b aşla m ası g ere k iy or. N iy e d ün g ecey i s e çti..."
"Ö nem li d eğ il, A m os," d ed i M rs . W easle y. " G itm ed en ö nce b ir p arç a k ız arm ış
ek m ek f a la n i s te m ed iğ in den e m in m is in ?"
"Ş ey, p ek i," d ed i M r. D ig gory .
Mrs . W easle y m utf a k m asa sın ın ü stü ndek i te re y ağ lı k ız arm ış e k m ek le rd en b ir in i
ald ı, m aşa y la t u ttu v e M r. D ig gory 'n in a ğ zın a u zattı.
Mr. D ig gory d olu a ğ zıy la , 'T eşe k kürle r," d ed i v e k üçü k b ir p op se si ç ık ara ra k
kay bold u.
Harry , M r. W easle y 'n in a le la cele B ill, C harlie , P erc y v e k ız la ra h oşç a k alın d iy e
se sle n diğ in i d uydu. B eş d ak ik a so nra y in e m utf a k ta y dı. Ş im di cü ppesin i d üz

giy m iş ti v e s a çın ı t a rıy ord u.
Mr. W easle y, " A cele e ts e m iy i o lu r - iy i s ö m estr le r, ç o cu kla r," d ed i H arry , R on
ve ik iz le re . O m zu na b ir p ele rin a tıp b uharla şm ay a h azır la n dı. " M olly , ç o cu kla rı
Kin g's C ro ss'a g ötü rm ek s e n in i ç in s o ru n o lm az y a?"
"N iy e o ls u n k i? " d iy e c ev ap v erd i k ad ın . " S en D eli- G öz'e b ak , b iz e b ir ş e y cik
olm az."
Mr. W easle y o rta d an k ay bolu rk en , B ill v e C harlie m utf a ğ a g ir d ile r.
"B ir i D eli- G öz m ü d ed i? " d iy e s o rd u B ill. " Y in e n e y ap m ış ? "
"D ed iğ in e g öre b ir i d ün g ece e v in e g ir m ey e ç alış m ış ," d ed i M rs . W easle y.
Geo rg e kız arm ış ek m eğ in e m arm ela t sü re re k , "D eli- G öz M oody m i? " ded i
düşü nceli d üşü nceli. " Ş u ç atla k d eğ il m iy di o - "
"B ab an ız D eli- G öz M oody'y i ç o k ta k dir e d iy or," d ed i M rs . W easle y k atı b ir s e s
to nuyla .
Fre d a lç ak s e sle , " İy i d e, o na b ak ars a n b ab am fiş d e to plu yor, d eğ il m i? " d ed i,
Mrs . W easle y o dad an ç ık ark en . " T en cere y uvarla n m ış ..."
"M oody z am an ın da ç o k i y i b ir b üyücü ydü," d ed i B ill.
"D um ble d ore 'u n e sk i a rk ad aşı, d eğ il m i? " d ed i C harlie .
"A m a D um ble d ore 'a da ta m ola ra k norm al den em ez, değ il m i? " ded i F re d .
"Y an i, b iliy oru m , d ah i f a la n a m a..."
"D eli- G öz k im ?" d iy e s o rd u H arry .
"E m ek li, e sk id en B ak an lık 't a ç alış ır d ı," d ed i C harlie . " B ab am b ir k ere sin de b en i
iş e g ötü rd üğünde ta n ış m ış tım o nunla . B ir S eh erb az'd ı - en iy ile rin den b ir iy di
hem d e... b ir K ara n lık -b üyücü a v cıs ı," d iy e e k le d i, H arry 'n in b oş b oş b ak tığ ın ı
görü nce. " A zk ab an 'd ak i h ücre le rin y arıs ın ı d old ura n o dur. A m a e p ey d üşm an d a
ed in di... gen ellik le yak ala d ığ ı kiş ile rin aile le ri... Yaşla n dık ça iy ic e
para n oyak la şm ış diy e duydum . A rtık kim se y e güven m iy orm uş. H er yerd e
Kara n lık b üyücü le r g örü yorm uş."
Bill v e C harlie d e o nla rı g eçir m ek iç in K in g's C ro ss İ s ta sy onu'n a g elm ey e k ara r
verd i. Ö zü r ü stü ne ö zü r d ile y en P erc y is e , g erç ek te n iş e g itm esi g ere k tiğ in i
sö yle d i.
"Ş u a n da iş te n d ah a fa zla a y rı k alm ak iç in h iç b ir g eçerli n ed en g öste re m em ,"

ded i o nla ra . " M r. C ro uch b an a g erç ek te n b el b ağ la m ay a b aşla d ı."
"E vet, bak ne diy eceğ im , Perc y..." ded i G eo rg e cid di bir ta v ır la . "S an ır ım
yak ın da a d ın ı d a ö ğre n ir."
Mrs . W easle y köyün posta n esin dek i te le fo nu kulla n m ay ı başa ra ra k , onla rı
Londra 'y a g ötü rm ele ri i ç in ü ç a d et s ır a d an M uggle t a k sis i ç ağ ır m ış tı.
"A rth ur biz im iç in B ak an lık 't a n ara b a alm ay a çalış tı," diy e fıs ıld ad ı M rs .
Weasle y, H arry 'y e. S u iç in de k alm ış b ah çed e d urm uşla r, ta k si şo fö rle rin in a ltı
ta n e a ğ ır H ogw arts sa n dığ ın ı a ra b ala rın a y ükle m ele rin i iz liy orla rd ı. "A m a h iç
boş a ra b a y okm uş... V ah v ah , p ek h oşla rın a g itm ed i g alib a, d eğ il m i? "
Harry 'n in d ili v arıp d a, ta k si şo fö rle rin in ara b ala rın a b öyle fa zla ca h ey ecan lı
bay kuşla rı alm ay a pek alış k ın olm ad ık la rın ı M rs . W easle y 'y e sö yle y em ed i.
Pig w id geo n kula k la rı tır m ala y an bir patır tı koparıy ord u. Fre d 'i n sa n dığ ın ın
bir d en bir e açılm ası so nucu nda Dr. Filib uste r'ı n M eşh ur Is ıtm asız , Is la k -
Başla m alı M ay ta p la rı'n dan bir kıs m ın ın ale v alm asın ın da fa y dası olm ad ı.
Cro oksh an ks te la şla şo fö rü n bacağ ın a tır m an m ay a çalış ın ca, ad am kork u ve
acıy la ç ığ lık a ttı.
Tak sin in ark a koltu ğunda sa n dık la rıy la bir lik te sık ış tık ış otu rd ukla rın dan ,
yolc u lu k p ek r a h at g eçm ed i. C ro oksh an ks'i n m ay ta p ş o kunu a tla tm ası e p ey v ak it
ald ı. L ondra 'y a v ard ık la rın da, h em H arry , h em R on, h em d e H erm io ne'n in h er
ta ra fı tır m ık iç in dey di. K in g's C ro ss'a g elip d e a ra b ad an in dik le rin de ra h at b ir
so lu k a ld ıla r. H em d e, y ağ m uru n d ah a d a ş id detli y ağ m asın a v e y oğun tr a fik te
sa n dık la rıy la karş ıd an karş ıy a geçip is ta sy ona gir e n e kad ar sır ıls ık la m
olm ala rın a r a ğ m en .
Harry a rtık P ero n D okuz Ü ç Ç ey re k 'e g eçm ey e a lış m ış tı. Y ap ılm ası g ere k en ş e y,
dokuz v e o n n um ara lı p ero nla rı a y ır a n g örü nürd e k atı b ölm en in ü stü ne d osd oğru
yürü m ek te n ib are tti. İş in te k p üf n okta sıy sa , b unu g öze çarp m ay acak şe k ild e
yap m ak v e M uggle 'l a rın d ik katin i çek m em ek ti. B ugün b u iş i g ru pla r h alin de
yap tıla r; önden H arry , R on ve H erm io ne gittile r (y an la rın da P ig w id geo n ve
Cro oksh an ks d e b ulu nduğundan , e n g ürü ltü lü g ru p o nla rın kiy di) ; b ölm ey e r a h at
bir t a v ır la y asla n ıp b ir ş e y y okm uş g ib i l a fla m ay a b aşla d ıla r v e y an a d oğru k ay ıp
bölm en in iç in de kay bold ula r... H em en karş ıla rın da P ero n D okuz Ü ç Ç ey re k
belir d i.
Kır m ız ı re n kte , p ır ıl p ır ıl b ir b uharlı tr e n o la n H ogw arts E ksp re si g elm iş ti b ile .
Çev re y e sa çtığ ı buhar bulu tla rın ın iç in de H ogw arts öğre n cile ri ve aile le ri
pero nun ü stü nde b ir e r h ay ale t g ib i g örü nüyorla rd ı. S is in i ç in de b ay kuşla rın ö tü şü

Pig w id geo n'ı n dah a da fa zla gürü ltü yap m asın a ned en old u. H arry , R on ve
Herm io ne yer ara m ay a koyuld ula r. K ıs a sü re so nra tr e n in orta la rın da bir
kom partım an a b ag ajla rın ı y erle ştir m ey e b aşla m ış la rd ı. S onra M rs . W easle y, B ill
ve C harlie 'y e h oşç a k alın d em ek i ç in p ero na i n dile r.
Charlie , Gin ny'y i kucak la rk en , "S iz in le sa n dığ ın ız d an ço k dah a önce
görü şe b ilir iz ," d ed i s ır ıta ra k .
"N ed en ?" d iy e s o rd u F re d m era k la .
"G öre cek sin iz ," d ed i C harlie . " P erc y 'y e b undan b ah se ttiğ im i s ö yle m ey in s a k ın ...
ne d e o ls a '
Baka nlık a çık la nm asın ı u yg un g öre n e k a dar g iz li b ilg i
' b u."
"E vet, bu yıl H ogw arts 't a olm ay ı ben de is te rd im aslın da," ded i B ill, elle ri
cep le rin de, t r e n e h asre tle b ak ara k .
"N ed en ?" d ed i G eo rg e s a b ır s ız lık la .
"İlg in ç b ir y ıl g eçir e cek sin iz ," d ed i B ill, g özle ri ı ş ıld ay ara k . " K im b ilir , b elk i i z in
alıp g elir im d e b en d e b ir a zın ı s e y re d erim ..."
"N ey in b ir a zın ı? " d ed i R on.
Am a o a n da d üdük ç ald ı v e M rs . W easle y o nla rı t r e n in k ap ıs ın a d oğru i te k le d i.
Tre n e g ir ip k ap ıy ı k ap ad ıla r. H erm io ne d iğ erle riy le b ir lik te p en cere d en sa rk ıp ,
"B iz i m is a fir e ttiğ in iz i ç in t e şe k kürle r, M rs . W easle y," d ed i.
"E vet, h er ş e y i ç in t e şe k kürle r, M rs . W easle y," d ed i H arry .
"B en im iç in zev kti, can la rım ," ded i M rs . W easle y. "S iz i N oel'd e de dav et
ed erd im a m a... s a n ır ım h ep in iz H ogw arts 't a k alm ak is te y ecek sin iz , n e d e o ls a ...
bir ş e y le r o la cak ."
"A nne!" d ed i R on s in ir le n ere k . " Ü çü nüzü n b ilip d e b iz im b ilm ed iğ im iz ş e y n e?"
"B u ak şa m ö ğre n ecek sin iz sa n ın m ," d ed i M rs . W easle y g ülü m se y ere k . "Ç ok
hey ecan lı o la cak - b ak m ay ın , k ura lla rı d eğ iş tir d ik le rin e ç o k m em nun o ld um - "
"N ey in k ura lla rın ı? " d ed i H arry , R on, F re d v e G eo rg e h ep b ir a ğ ız d an .
"E m in im Pro fe sö r D um ble d ore siz e sö yle y ecek tir... N ey se , dav ra n ış la rın ız a
dik kat e d in , o lu r m u? T am am m ı, F re d ? G eo rg e?"
Pis to nla r g ürü ltü yle ı s lık ç ald ı v e t r e n h are k et e tm ey e b aşla d ı.
"H ogw arts 't a n ele r o lu yor, sö yle se n iz e!" d iy e se sle n di F re d p en cere d en . M rs .

Weasle y, B ill v e C harlie h ız la u zak la şıy orla rd ı. " N ey in k ura lla rı d eğ iş iy or? "
Am a M rs . W easle y g ülü m se y ip e l s a lla m ak la y etin di. T re n v ir a jı a lm ad an , o , B ill
ve C harlie b uharla şm ış la rd ı.
Harry , R on v e H erm io ne k en di k om partım an la rın a d öndüle r. P en cere y e ç arp an
yağ m ur d am la la rı d ış a rıs ın ı g örm ey i ç o k g üçle ştir m iş ti. R on s a n dığ ın ı a çtı, v iş n e
çü rü ğü re n gi re sm i cü ppesin i çık ard ı v e P ig w id geo n'ı n y ay gara sın ı b astır m ak
iç in o nu k afe sin ü stü ne ö rttü .
Som urtu p H arry 'n in yan ın a otu ra ra k , "B ag m an , H ogw arts 't a nele r old uğunu
sö yle m ey e n iy etle n m iş ti," d ed i. " A nım sıy or m usu nuz, D ünya K upası'n da h an i?
Am a ö z a n nem b an a s ö yle m iy or. A cab a n e - "
"Ş şşt! " d iy e h afif ç e fıs ıld ad ı H erm io ne, p arm ağ ın ı d udak la rın a g ötü rü p b itiş ik
kom partım an ı iş a re t e d ere k . H arry v e R on k ula k k esild ile r. T an ıd ık , u yuşu k b ir
se s a çık k ap ıd an g eçip o nla ra u la ştı.
"... aslın da bab am ben i Hogw arts 'a değ il de Durm str a n g'a yolla y acak tı.
Müdürü nü ta n ıy or çü nkü. Eh, onun D um ble d ore hak kın dak i düşü ncele rin i
biliy ors u nuz -a d am ta m b ir B ula n ık d ostu - D urm str a n g is e ö yle a y ak ta k ım ın ı
alm ıy or. A m a a n nem b en im o k ad ar u zak ta k i b ir o kula g itm em i i s te m ed i. B ab am
Durm str a n g'ı n K ara n lık S an atla r k onusu nda H ogw arts 't a n ç o k d ah a d uyarlı b ir
çiz g iy e sa h ip o ld uğunu sö ylü yor. D urm str a n g ö ğre n cile ri K ara n lık S an atla r'ı n
ken dis in i ö ğre n iy or, b iz im ö ğre n diğ im iz s a v unm a s a çm alığ ın ı d eğ il..."
Herm io ne a y ağ a k alk tı, k om partım an k ap ıs ın a k ad ar p arm ak u cu nda y ürü dü v e
Malf o y'u n s e si g elm esin d iy e k ap ıy ı k ap attı.
"D em ek D urm str a n g'ı n o na d ah a ço k u yacağ ın ı d üşü nüyor, h a?" d ed i k ız g ın
kız g ın . " K eşk e g its e y m iş , o z am an o na k atla n m ak z o ru nda k alm azd ık ."
"D urm str a n g d a b ir b üyücü lü k o kulu m u?" d ed i H arry .
"E vet," d ed i H erm io ne k ib ir li k ib ir li, " v e k ork unç b ir ş ö hre ti v ar. A vru pa'd a S ih ir
Eğitim i Ü zerin e B ir D eğ erle n dir m e'y e göre , K ara n lık S an atla r'a ep ey ağ ır lık
veriy or."
"G alib a b en d e d uym uştu m ," d ed i R on, k en din den em in o lm ay an b ir ed ay la .
"N ere d ey di? H an gi ü lk ed e?"
"E h y an i, k im se b ilm iy or, ö yle d eğ il m i? " d ed i H erm io ne, k aşla rın ı k ald ır a ra k .
"Ş ey - n ed en ?" d ed i H arry .

"B ütü n sih ir okulla rı ara sın da gele n ek se l bir re k ab et var. D urm str a n g ve
Beau xbato ns, k im se s ır la rın ı ç ala m asın d iy e n ere d e o ld ukla rın ı g iz liy orla r," d ed i
Herm io ne, b ariz b ir ş e y den b ah se d iy orm uş g ib i.
"H ay di, yap m a," ded i R on, gülm ey e başla y ara k . "D urm str a n g da H ogw arts
kad ar b üyük o lm alı - k osk oca b ir ş a to yu n asıl g iz le rs in k i? "
"A m a H ogw arts z ate n g iz li," d ed i H erm io ne şa şk ın lık la . "H erk es b ilir b unu...
şe y, e n a zın dan '
Hogw arts : B ir T a rih
'i o kuyan h erk es."
"B ir te k s e n o z am an ," d ed i R on. " E e, d ev am e t - H ogw arts g ib i b ir y eri n asıl
giz le rs in ?"
"B üyülü ," ded i H erm io ne. "B ir M uggle ona bak ars a , gir iş in de D İK KAT,
GİR M EY İN , G ÜVEN Lİ D EĞ İL D İR yazılı bir ta b ela bulu nan , nere d ey se
çü rü yüp g itm iş b ir h ara b e g örü yor s a d ece."
"Y an i D urm str a n g d a y ab an cıla ra s a d ece b ir h ara b ey m iş g ib i m i g örü nüyord ur? "
"B elk i," ded i Herm io ne, om uz silk ere k . "Y a da belk i Dünya Kupası
Sta d yum u'n da old uğu gib i M uggle -K ovucu B üyüle r vard ır üstü nde. Y ab an cı
büyücü le r b ulm asın d iy e i ş a re tle n em ez h ale d e g etir m iş le rd ir - "
"E fe n dim e fe n dim ?"
"B ir b in ay ı, h arita d a i ş a re t e d ile m ey ecek ş e k ild e b üyüle y eb iliy ors u n y a h an i."
"Ş ey... s e n ö yle d iy ors a n ö yle d ir ," d ed i H arry .
"A m a ben ce D urm str a n g ep ey kuzey de bir yerd e olm alı," ded i H erm io ne
düşü nceli düşü nceli. "Ç ok so ğuk bir yerd e, çü nkü kürk pele rin le r
ünif o rm ala rın ın b ir p arç ası."
"N ele r yap ab ilir d in , düşü nse n e," ded i R on rü yad ay m ış gib i. "M alf o y'u bir
buzu ld an itip ola y a kaza sü sü verm ek ne kola y olu rd u... Y azık , an nesi de
se v iy orm uş b ak ..."
Tre n kuzey e gid erk en yağ m ur şid detin i dah a da artır d ı. G ökyüzü o kad ar
kara n lık tı, p en cere le r d e o k ad ar b uğulu ydu k i, g ün o rta sın da fe n erle r y ak ıld ı.
Yem ek a ra b ası k orid ord a t ın gır d ay ara k g eld i v e H arry p ay la şm ala rı i ç in b ir y ığ ın
Kazan P asta sı a ld ı.
Öğle d en so nra , S eam us F in nig an , D ean T hom as v e N ev ille L ongbotto m (ç o k
se rt bir cad ı ola n nin esi ta ra fın dan yetiş tir ilm iş , to parla k yüzlü , so n dere ce
unutk an b ir ç o cu k) d a d ah il, b ir ç o k a rk ad aşla rı u ğra d ı. S eam us'ı n İ rla n da r o zeti

hâlâ ü stü ndey di. A rtık sih ri b ir a z zay ıf la m ay a b aşla m ış tı; h âlâ "T ro y M ulle t!
Mor a n i" d iy e s a y ık lıy ord u, a m a ç o k c ılız v e b ita p b ir ş e k ild e. Y arım s a at k ad ar
so nra , b itm ek b ilm ez Q uid ditc h so hbetin den sık ıla n H erm io ne k en din i b ir k ez
dah a 4. S ın ıf la r İç in T em el B üyüle r K ita b ı'n a verd i ve Ç ağ ır m a B üyüsü 'n ü
öğre n m e d en em ele rin e b aşla d ı.
Nev ille , K upa m açın ı yen id en yaşa m ak ta ola n ark ad aşla rın ın konuşm ala rın ı
im re n ere k d in le d i.
"N in em g itm ek is te m ed i," d ed i k ed erle . " B ile t a lm ay ı r e d detti. A m a h arik ay m ış
galib a."
"Ö yle y di," d ed i R on. " Ş una b ak , N ev ille ..."
Bag aj r a h ın dak i s a n dığ ın ı k arış tır ıp V ik to r K ru m 'u n m in yatü rü nü ç ık ard ı.
"V ay b e," d ed i N ev ille k ıs k an ara k , R on K ru m 'u o nun t o m bul e lin e k oyark en .
"O nu y ak ın dan d a g örd ük," d ed i R on. " Ü st L oca'd ay dık -"
"H ay atın da i lk v e s o n k ere liğ in e, W easle y."
Kap ıd a D ra co M alf o y b elir m iş ti. A rk asın da a zm an , s e rs e ri y ard ak çıla rı C ra b be
ve G oyle d uru yord u, i k is i d e y azın e n a z o tu z s a n tim u zam ış g ib i g örü nüyorla rd ı.
Belli ki, D ean ve Seam us'ı n ara lık bır a k tığ ı kom partım an kap ıs ı sa y esin de
konuşm ay ı d uym uşla rd ı.
"B iz e k atılm an ı i s te d iğ im iz i h atır la m ıy oru m , M alf o y," d ed i H arry s o ğukkan lı b ir
şe k ild e.
"W easle y... o d a n e?" d ed i M alf o y, P ig w id geo n'ı n k afe sin i iş a re t e d ere k . R on'u n
re sm i cü ppesin in bir kolu kafe ste n sa rk ıy or, tr e n in hare k etiy le sa ğ a so la
sa lla n ıy ord u. E sk i m oda d an te l m an şe t a p açık g örü nüyord u.
Ron cü ppey i g öz ö nünden k ald ır m ak iç in h am le etti, am a M alf o y ço k h ız lı
dav ra n m ış tı; c ü ppen in k olu nu t u tu p ç ek ti.
"Ş una bak ın !" ded i M alf o y, zev kte n ken din den geçere k . R on'u n cü ppesin i
kald ır ıp C ra b be v e G oyle 'a g öste rd i. " W easle y, b unu g iy m ey i d üşü nm üyord un,
değ il m i? Y an i, 1 890'l a rd a f a la n ç o k m oday dı a m a..."
"T ezek y e, M alf o y!" d ed i R on, y üzü re sm i cü ppesiy le ay nı re n ge b ürü nere k .
Cüppey i M alf o y'u n e lin den ç ek ip a ld ı. M alf o y o nunla a la y e d ere k u lu ya u lu ya
gülm ey e b aşla d ı; C ra b be v e G oyle d a a p ta l a p ta l k ah kah a a ttıla r.

"E e... k atıla cak m ıs ın , W easle y ? A ile a d ın a b ir a z ş a n ş e re f g etir m ey e ç alış a cak
mıs ın ? İ ş in iç in de p ara d a v ar, b iliy ors u n... K azan ır s a n k en din e d oğru d ürü st b ir
cü ppe a la b ilir s in ..."
"N ed en b ah se d iy ors u n s e n ?" d iy e ç ık ış tı R on.
"K atıla cak m ıs ın ?" d iy e t e k ra rla d ı M alf o y. " H erh ald e s e n k atılır s ın , P otte r. N e d e
ols a g öste riş y ap m ak i ç in h iç b ir f ır s a tı k açır m azsın , d eğ il m i? "
Herm io ne 4. Sın ıf la r İç in Tem el B üyüle r K ita b ı'n ın üzerin den , "Y a ned en
bah se ttiğ in i a çık la , y a d a g it, M alf o y," d ed i, o nu t a rta ra k .
Malf o y'u n s o lg un y üzü ne k ey if li b ir g ülü m se m e y ay ıld ı.
"B ilm iy oru m d em e sa k ın ," d ed i z ev kle . "B ak an lık 't a ç alış a n b ir b ab an , b ir d e
ağ ab ey in v ar v e d ah a b ilm iy ors u n, h a? A m an T an rım , b en im b ab am b an a ta a n e
zam an sö yle d i... Corn eliu s Fudge'd an duym uş. Am a zate n bab am hep
Bak an lık 'ı n e n ü st d üzey in dek i k iş ile rle b ağ la n tılıd ır... B elk i s e n in b ab an b unu
bile m ey ecek k ad ar u fa k lo km ad ır , W easle y... E vet... b elk i o nun ö nünde ö nem li
iş le rd en b ah se tm iy orla rd ır..."
Malf o y b ir k ez d ah a k ah kah a a ta ra k C ra b be v e G oyle 'u e liy le i ş a re t e d ip ç ağ ır d ı.
Üçü o rta d an k ay bold ula r.
Ron a y ağ a k alk ıp a rk ala rın dan k om partım an k ap ıs ın ı ö yle h ız lı ç arp tı k i, c am
para m parç a o ld u.
"R on!" d ed i H erm io ne a zarla rc asın a. A sa sın ı ç ık arıp , " R ep aro l" d iy e m ır ıld an dı
ve c am p arç ala rı y erd en f ır la y ıp t e k ra r b ir b ütü n h alin i a la ra k k ap ıy a y erle ştile r.
"O h er ş e y i b iliy orm uş d a b iz b ilm iy orm uşu z g ib i g öste rm ey e ç alış ıy or..." d iy e
hır la d ı R on. " '
Babam h ep B aka nlık 'ı n e n ü st d üze yin deki k iş ile rle b ağla ntılıd ır ...
'
Ben im b ab am n e z am an i s te se t e rfi a la b ilir d i... Ş im dik i i ş in i s e v iy or, o k ad ar..."
"T ab ii k i ö yle ," d ed i H erm io ne u su lc a. "M alf o y'u n d am arın a b asm asın a iz in
verm e, R on - "
"O ha?! D am arım a basa cak ha?! N e m ünase b et! " ded i R on, kala n K azan
Pasta la rı'n dan b ir p arç a a lıp a v cu nun i ç in de p üre y e ç ev ir e re k ."
Ron'u n su ra ts ız lığ ı yol boyu sü rd ü. Üstle rin i değ iş tir ip okul cü ppele rin i
giy erle rk en p ek k onuşm ad ı. H ogw arts E ksp re si y av aşla y ıp , s o nunda H ogsm ead e
İs ta sy onu'n un göz gözü görm ey en kara n lığ ın da durd uğunda, hâlâ burn undan
so lu yord u.

Tre n kap ıla rı açılır k en , te p ele rin den bir gök gürü ltü sü se si geld i. H erm io ne,
Cro oksh an ks'i p ele rin in in iç in e s a k la d ı, R on is e re sm i c ü ppesin i P ig w id geo n'ı n
kafe sin in üstü nde bır a k tı. B aşla rın ı eğ ip , gözle rin i sa ğ an ak ta n koru m ak iç in
kıs a ra k t r e n den i n dile r. Y ağ m ur o k ad ar ş id detli y ağ ıy ord u k i, s ü re k li b aşla rın dan
aşa ğ ı b ir k ova b uz g ib i s u b oşa ltılıy ord u s a n ki.
"M erh ab a, H ag rid !" diy e se sle n di H arry , pero nun so nunda dev asa bir silu et
göre re k .
"N ab er, H arry ?" diy e bağ ır d ı H ag rid , el sa lla y ara k . "Ş öle n de görü şü rü z,
boğulm azsa k t a b ii! "
Bir in ci sın ıf la rın H ogw arts şa to su na H ag rid 'l e b ir lik te g ölü n ü stü nden k ay ık la
geçere k g itm ele ri â d ette n di.
Kala b alık la b ir lik te k ara n lık p ero nda a ğ ır a ğ ır i le rle rle rk en , H erm io ne t itr e y ere k ,
"U ff , b u h av ad a g ölü g eçm ek is te m ezd im d oğru su ," d ed i h ara re tle . Y üz ta n e
ats ız ara b a is ta sy onun dış ın da onla rı bek liy ord u. H arry , R on, H erm io ne ve
Nev ille şü kra n d uygula rıy la k en dile rin i b ir ta n esin in iç in e a ttıla r. K ap ı h em en
kap an dı v e a z s o nra u puzu n k onvoy a n id en h are k et e d ip ç ev re y e s u la r s a çara k
Hogw arts ş a to su na d oğru y ola k oyuld u.

O N İ K İN Cİ B Ö LÜ M : Û Ç-B Ü YÜCÜ
TU RNUVA SI
A ra b ala r, h er ik i y an ın da k an atlı y ab an d om uzu h ey kelle ri b ulu nan k ap ıla rd an
g eçip g en iş y ola ç ık tıla r. H ız la f ır tın ay a d önen h av ad a te h lik eli b ir ş e k ild e s a ğ a
s o la y alp ala y ara k ile rliy orla rd ı. P en cere y e y asla n an H arry , H ogw arts 'ı n g id ere k
y ak la ştığ ın ı g öre b iliy ord u, ş a to nun ış ıl ış ıl p en cere le ri k alın y ağ m ur p erd esin in
a rd ın dan b ula n ık g örü nüyor, titr e k titr e k p arlıy ord u. A ra b ala rı ta ş m erd iv en in
s o nundak i kocam an , meşe kap ıla rın önüne gelip durd uğunda, gökyüzü
ş im şe k le rle ay dın la n dı. Ö ndek i ara b ala ra bin m iş ola n la r, ken dile rin i hem en
ş a to nun iç in e a tm ak iç in a cele y le m erd iv en i ç ık m ay a b aşla m ış la rd ı b ile . H arry ,
R on, H erm io ne v e N ev ille d e ç ab ucak in ip m erd iv en e a tıld ıla r v e g örk em li b ir
m erm er m erd iv en i ola n , m eşa le le rle ay dın la tılm ış , büyük ve derin Gir iş
S alo nu'n da k en dile rin i g üven de h is se d en e d ek b aşla rın ı k ald ır m ad ıla r.
" V ay b e," d ed i R on, b aşın ı s a lla y ıp h er t a ra fa s u s a çara k . " B u g id iş le g öl t a şa cak .
S ır ıls ık la m o l - A HHH!"
B üyük, kır m ız ı, iç i su dolu bir balo n ta v an dan aşa ğ ı düşü p R on'u n başın da
p atla m ış tı. H er ta ra fın dan su dam la y an R on tü kürü k sa çara k yan a, H arry 'y e
d oğru s e n dele rk en , i k in ci b ir s u b om bası d üştü - H erm io ne'y i a z f a rk la ı s k ala y an
b om ba H arry 'n in a y ak la rın da p atla y ıp a y ak kab ıla rın ın iç in i v e ç o ra p la rın ı b uz
g ib i su yla dold urd u. Ç ev re le rin dek i in sa n la r fe ry at fig an bağ ır m ay a ve ate ş
h attın dan ç ık ab ilm ek i ç in b ir b ir le rin i i te k le m ey e b aşla d ıla r. H arry b aşın ı k ald ır ıp
y ed i m etr e k ad ar y ukarıla rın da s ü zü le n h ortla k P eev es'i g örd ü. Ç an la rla s ü slü b ir
ş a p ka v e p orta k al r e n gi p ap yon t a k m ış u fa k t e fe k b ir t ip o la n P eev es b ir k ez d ah a
n iş a n a lıy ord u. G en iş v e m elu n s u ra tı k onsa n tr a sy ondan k asılm ış tı.
" P E EV ES!" d iy e g ürle d i k ız g ın b ir s e s. " P eev es, D ER H AL a şa ğ ı i n !"
M üdür Yard ım cıs ı ve G ry ff in dor B in ası Soru m lu su Pro fe sö r M cG onag all,
B üyük S alo n'd an fır la y ıp g elm iş ti. Is la k z em in de k ay dı v e y ere d üşm em ek iç in
H erm io ne'n in b oynuna t u tu ndu. " A h - ö zü r d ile rim , M is s G ra n ger - "
" Z iy an ı y ok, P ro fe sö r!" d ed i s o lu ğu k esile n H erm io ne, b oynunu o vara k .
P ro fe sö r M cG onag all, siv ri u çlu şa p kasın ı d üzeltip k are ç erç ev eli g özlü ğünün
a rd ın dan y ukarı b ak ara k , " P eev es, H EM EN a şa ğ ı i n !" d iy e b ağ ır d ı.

"B ir şe y y ap m ıy oru m k i! " d iy e k ik ir d ed i P eev es. B eşin ci sın ıf ta n b ir k aç k ız ın
üstü ne b ir s u b om bası b ır a k tı, k ız la r ç ığ lık ç ığ lığ a B üyük S alo n'a d ald ıla r. “ Z ate n
ıs la k la r, ö yle d eğ il m i? V ele tle r siz i! V iy uw w!" V e e lin dek i b om bay la , h en üz
iç eri g ir m iş o la n b ir g ru p i k in ci s ın ıf ö ğre n cis in e n iş a n a ld ı.
"M üdürü çağ ır ır ım !" diy e bağ ır d ı Pro fe sö r M cG onag all. "S en i uyarıy oru m ,
Peev es-"
Peev es dil çık ard ı, elin dek i so n su bom basın ı hav ay a fır la ttı ve m erm er
merd iv en den y ukarı s ü zü lü p d eli g ib i k ik ir d ey ere k g özd en k ay bold u.
Pro fe sö r M cG onag all se rt bir se s to nuyla , "H ay di bak alım , yürü yün!" ded i,
ilik le rin e k ad ar ı s la n m ış k ala b alığ a. " B üyük S alo n'a , h ay di! "
Harry , R on v e H erm io ne, G ir iş S alo nu'n da k ay ara k , p atin aj y ap ara k i le rle y ip s a ğ
ta ra fta k i çif te kap ıd an gir d ile r. R on sır ıls ık la m sa çla rın ı yüzü nden çek erk en
öfk eli ö fk eli m ır ıld an ıy ord u.
Ders y ılı b aşla n gıc ı şö le n i iç in d ek ore e d ilm iş o la n B üyük S alo n h er z am an ki
gib i m uhte şe m di. A ltın ta b ak la r v e k ad eh le r, m asa la rın ü stü nde h av ad a s ü zü le n
yüzle rc e m um un ış ığ ın da p arıld ıy ord u. U puzu n, d ört b in a m asa sı so hbet e d en
öğre n cile rle d olu ydu; s a lo nun s o nundak i b eşin ci m asa d a is e , y üzle ri ö ğre n cile re
dönük öğre tm en le r otu ru yord u. Bura sı ço k dah a sıc ak tı. Harry , Ron ve
Herm io ne, Sly th erin 'l e ri, R av en cla w 'l a rı ve H uff le p uff 'l a rı geçip sa lo nun en
ucu ndak i G ry ff in dor m asa sın a, G ry ff in dor h ay ale ti N ere d ey se K afa sız N ic k 'i n
yan ın a o tu rd ula r. İ n ci g ib i b ey az v e y arı s a y dam o la n N ic k h er z am an ki y ele ğ in i
giy m iş ti, am a b u g ece k ıy afe tin e, h em m era sim h av ası v ers in , h em d e y arıs ı
kesilm iş ola n boynunun üstü nde başın ın fa zla sa lla n m asın ı en gelle sin diy e,
büyük b ir y ak alık e k le n m iş ti.
"İy i a k şa m la r," d ed i, o nla ra g ülü m se y ere k .
"K im dem iş ? " ded i Harry , sp or ay ak kab ıla rın ı çık arıp iç le rin dek i su yu
boşa lta ra k . " U m arım S eçm e i ş in i ç ab uk t u ta rla r. A çlık ta n m id em k azın ıy or."
Yen i öğre n cile ri bin ala ra ay ır m ay a yara y an S eçm e her okul yılın ın başın da
yap ılır d ı, a m a b ir ta lih siz ş a rtla r s ils ile si s o nucu nda H arry k en din in kin den b eri
hiç b ir S eçm e'y e k atıla m am ış tı. B aşla m asın ı d ört g özle b ek liy ord u.
Tam o s ır a d a m asa n ın ö bür u cu ndan , h ey ecan dan s o lu k s o lu ğa b ir s e s y ükse ld i:
"S ela m , H arry !"
Sesle n en , üçü ncü sın ıf öğre n cis i C olin C re ev ey 'd i. H arry onun gözü nde bir

kah ra m an dı.
"M erh ab a, C olin ," d ed i H arry y org un b ir ş e k ild e.
"H arry , b il b ak alım n e o lu yor! B il b ak alım , H arry ! K ard eşim o kula b aşlıy or!
Kard eşim D en nis !"
"Ş ey - n e g üzel," d ed i H arry .
"G erç ek te n ço k hey ecan lı! " ded i C olin , ad eta yerin de hopla y ıp zıp la y ara k .
"U m an m G ry ff in dor'a s e çilir ! D ua e t, o lu r m u, H arry ?"
"Ş ey - p ek i, o lu r," d ed i H arry . H erm io ne, R on v e N ere d ey se K afa sız N ic k 'e
döndü. " K ard eşle r g en ellik le a y nı b in ay a s e çiliy or, d eğ il m i? " d ed i. B unu, y ed i
Weasle y k ard eşin d e G ry ff in dor'a s e çilm iş o lm asın a d ay an ara k s ö ylü yord u.
"Y o, ille d e ö yle o lm uyor," d ed i H erm io ne. " P arv ati P atin 'i n ik iz i R av en cla w 'd a,
te k y um urta i k iz i ü ste lik . N orm ald e a y nı b in ad a o lm ala rın ı b ek le rd in , d eğ il m i? "
Harry ö ğre tm en le r m asa sın a b ak tı. M asa d a h er z am an kin den f a zla b oş s a n daly e
var gib iy di. Elb ette H ag rid hâlâ bir in ci sın ıf la rla bir lik te göld en geçm ey e
çalış m ak la m eşg uld ü; P ro fe sö r M cG onag all h erh ald e G ir iş S alo nu'n un y erle rin in
kuru tu lm asın a n ezare t e d iy ord u, a m a b ir b oş s a n daly e d ah a v ard ı v e H arry b aşk a
kim in e k sik o ld uğunu ç ık ara m ıy ord u.
Ken di d e ö ğre tm en le re b ak m ak la m eşg ul o la n H erm io ne, "K ara n lık S an atla ra
Karş ı S av unm a d ers in in y en i ö ğre tm en i n ere d e?" d ed i.
Şim diy e kad ar üç sö m estr d an fa zla day an an bir K ara n lık San atla ra K arş ı
Sav unm a öğre tm en le ri olm am ış tı. Harry 'n in fa v oris i açık ara y la Pro fe sö r
Lupin 'd i, o d a g eçen y ıl is tif a e tm iş ti. H arry ö ğre tm en le r m asa sın a g öz g ezd ir d i.
Masa d a k esin lik le y en i b ir y üz y oktu .
"B elk i d e b ir in i b ula m am ış la rd ır !" d ed i H erm io ne k ay gıy la .
Harry m asa y ı d ah a d ik katlic e g özd en g eçir m ey e b aşla d ı. M usk a ö ğre tm en i u fa k
te fe k P ro fe sö r F litw ic k , B itk ib ilim ö ğre tm en i P ro fe sö r S pro ut'u n y an ın da, b ir
yastık y ığ ın ın ın ü stü nde o tu ru yord u. Y um uşa k , g ri s a çın ın ü stü nde ş a p kası y an
yatm ış Pro fe sö r Spro ut, Astr o nom i bölü m ünden Pro fe sö r Sin is tr a 'y la
konuşu yord u. P ro fe sö r S in is tr a 'n ın ö bür ta ra fın da so lu k te n li, k an ca b uru nlu ,
yağ lı s a çlı İ k sir ö ğre tm en i S nap e v ard ı - H arry 'n in H ogw arts 't a e n a z s e v diğ i k iş i
oydu. H arry 'n in S nap e'e d uyduğu tik sin tiy e d en k o la b ile cek te k ş e y is e , S nap e'i n
ona d uyduğu n efre tti. B u n efre t g eçen y ıl d ah a d a a rtm ış tı - ta b ii b öyle b ir ş e y
müm künse . H arry , S ir iu s'u n, S nap e'i n o koca burn unun dib in den kaçm asın a

yard ım etm iş ti. Snap e'l e Sir iu s öğre n cilik günle rin den bu yan a bir b ir le rin e
düşm an dıla r.
Snap e'i n öbür yan ın da boş bir sa n daly e vard ı, Harry bunun Pro fe sö r
McG onag all'a ait old uğunu ta h m in ed iy ord u. O nun yan ın da, m asa n ın ta m
orta sın da O kul M üdürü P ro fe sö r D um ble d ore o tu ru yord u. U zu n, g üm üş re n gi
sa çıy la s a k alı m um ış ığ ın da p arlıy ord u v e m uhte şe m k oyu y eşil c ü ppesin de ç o k
sa y ıd a y ıld ız v e a y iş le m esi v ard ı. D um ble d ore 'u n u zu n v e in ce p arm ak la rın ın
ucu b ir b ir in e d okunuyord u v e çen esin i p arm ak la rın ın ü stü ne y asla m ış , b aşın ı
yukarı kald ır m ış , dar çerç ev eli gözlü ğünün ard ın dan , düşü ncele re dalıp
gitm iş ç esin e ta v an a b ak ıy ord u. H arry d e g özle rin i ta v an a k ay dır d ı. D ış a rıd ak i
gökyüzü nü göste re cek şe k ild e büyüle n m iş ola n ta v an ı hiç bu kad ar fır tın alı
görm em iş ti. K ara v e m or b ulu tla rla d olu ydu. D ış a rıd an b ir g ök g ürü ltü sü d ah a
gelir k en , t a v an da ç ata l b iç im in de b ir ş im şe k p arla d ı.
"H ay di, a cele e d in ," d iy e in le d i R on, H arry 'n in y an ın da. " O k ad ar a çım k i, b ir
hip ogrif b ile y iy eb ilir im ."
Lafla r t a m a ğ zın dan ç ık m ış tı k i, B üyük S alo n'u n k ap ıla rı a çıld ı, o rta lığ a s e ssiz lik
çö ktü . P ro fe sö r M cG onag all b ir in ci sın ıf la rd an o lu şa n u zu n b ir sır a y ı sa lo nun
başın a doğru getir iy ord u. H arry , R on ve H erm io ne de ıs la k tıla r gerç i, am a
onla rın d uru m u b u b ir in ci s ın ıf la rın kin in y an ın da h iç k alır d ı. G ölü k ay ık la d eğ il
de y üzere k g eçm iş g ib i g örü nüyorla rd ı. Ö ğre tm en le r m asa sın a d oğru ile rle y ip
yüzle rin i ö ğre n cile re d öndükle rin de, h ep si d e so ğukta n v e h ey ecan dan tir tir
titr iy ord u - b ir i h ariç . H arry g ru bun en u fa k te fe ğ i o la n k urş u ni sa çlı erk ek
ço cu ğun, H ag rid 'i n k öste b ek d eris i p alto su nu g iy m iş o ld uğunu g örd ü. P alto o na
öyle b üyük g elm iş ti k i, k ürk lü , s iy ah b ir s ir k ç ad ır ın a s a rın m ış g ib iy di. P alto nun
yak asın dan fır la m ış küçü k yüzü nere d ey se acı vere cek dere ced e hey ecan lı
görü nüyord u. D eh şe t iç in de görü nen ark ad aşla rın a katıld ığ ın da, gözü C olin
Cre ev ey 'y i buld u, ik i baş parm ağ ın ı hav ay a kald ır d ı ve se s çık arm ad an ,
dudak la rıy la " G öle d üştü m !" d ed i. B undan b üyük k ey if a lm ış g ib i b ir h ali v ard ı.
Pro fe sö r M cG onag all b ir in ci sın ıf la rın ö nüne ü ç b acak lı b ir ta b ure k oydu v e
onun ü stü ne d e s o n d ere ce e sk i, k ir li v e y am alı b ir b üyücü ş a p kası y erle ştir d i.
Bir in ci sın ıf la r şa p kay a b ak ak ald ıla r. Ö te k ile r d e ö yle . K ıs a b ir se ssiz lik o ld u.
Sonra ş a p kan ın k en arın a y ak ın b ir y erd e, a ğ za b en zey en u zu n b ir y arık a çıld ı v e
şa p ka ş a rk ı s ö yle m ey e b aşla d ı:

" B undan b in y ıl k a dar ö nce,
H en üz d ik tik le rin de b en i,
D ört ü nlü b üyü cü v a rd ı,
B ugüne d ek y a şa dı i s im le ri:
Y iğ it G ry ffin dor, v a hşi k ır la rd an,
A dil R aven cla w , d ar k a nyo ndan,
T a tlı H uffle p uff, g en iş o va dan,
K urn az S ly th erin , b ata klık ta n.
O rta k b ir d ile k, u m ut, r ü ya p eşin de
C üre tk â r b ir p la n y o ğru ld u
G en ç b üyü cü le r e ğ itils in d iy e,
B öyle k u ru ld u H ogw arts O ku lu .
K en di b in ala rın ı k u rd u
B u d ört k u ru cu nun h ep si d e,
Ç ünkü f a rk lı e rd em le r y eğ le rle rd i
D ers v ere cekle ri k iş ile rd e.
G ry ffin dor i ç in , c esu rla rd ı
D iğ erle rin in h ep sin den ö nem lis i;
H ep e n a kıllı o la ndı
R aven cla w i ç in e n i y is i;
H uffle p uff'a i lk s e çile n le r
Ç ok ç a lış m ayı s e ven le rd i;

Ve g üç p eşin deki S ly th erin
Çok h ır slı o la nla rı s e verd i.
Hen üz y a şa rla rk en , e ld ekile rd en
Layık o la nı o nla r s e çerd i.
Am a ç o kta n ö lü p g ittile r,
Öyle yse h ak e d en le ri n asıl s e çm eli?
Çare yi G ry ffin dor b uld u,
Ben i b aşın dan ç ık a rd ı p at d iy e,
Kuru cu la r i ç in e b eyin d old urd u,
Onla rın y erin e s e çeb ile yim d iy e!
Şim di b en i k u la kla rın ız a k a dar g eçir in ,
Hata e ttiğ im d uyu lm adı b en im ,
Zih nin iz in i ç in e b ir g öz a tın ca ,
Nere ye a it o ld uğunuzu s ö yle rim !"
Seçm en Ş ap ka ş a rk ıs ın ı b itir d iğ in de, B üyük S alo n a lk ış la rla ç ın la d ı.
Herk esle bir lik te alk ış la y an H arry , "B iz se çild iğ im iz d e sö yle d iğ i şa rk ı bu
değ ild i," d ed i.
"H er s e n e f a rk lı b ir ş a rk ı s ö ylü yor," d ed i R on. " Ç ok s ık ıc ı b ir h ay at o lm alı, d eğ il
mi, yan i şa p ka olm ak ? H erh ald e bütü n yılı bir dah ak i şa rk ıy ı beste le y ere k
geçir iy ord ur."
Pro fe sö r M cG onag all r u lo h alin dek i b üyük b ir p arş ö m en i a çıy ord u.
"İs m i sö yle n en , Şap ka'y i başın a geçir s in ve ta b ure y e otu rs u n," ded i bir in ci
sın ıf la ra . " Ş ap ka b in an ız ı a çık la y ın ca, g id ip o m asa y a o tu ra cak sın ız ."
"A ck erle y, S te w art! "

Bir o ğla n ço cu ğu te p ed en tır n ağ a titr e y ere k ö ne çık tı, S eçm en Ş ap ka'y ı alıp
başın a g eçir d i v e t a b ure y e o tu rd u.
"R av en cla w !" d iy e b ağ ır d ı Ş ap ka.
Ste w art A ck erle y, Ş ap ka'y ı ç ık arıp ç ab ucak R av en cla w m asa sın a g itti, m asa d a
herk es onu alk ış lıy ord u. H arry 'n in gözü , m asa y a otu ra n S te w art A ck erle y 'y i
alk ış la m ak la m eşg ul o la n C ho'y a iliş ti. B ir a n H arry 'n in d e iç in de R av en cla w
masa sın a k atılm a i s te ğ i k ab ard ı.
"B ad dock , M alc o lm !"
"S ly th erin !"
Salo nun ö bür ta ra fın dak i m asa d an s e v in ç ç ığ lık la rı y ükse ld i. H arry , M alf o y'u n,
Sly th erin 'l e re katılm ak ta ola n B ad dock 'u alk ış la d ığ ın ı göre b iliy ord u. A cab a
Bad dock , S ly th erin 'i n d iğ er b in ala rın h ep sin den d ah a ç o k s a y ıd a K ara n lık c ad ı
ve büyücü çık ard ığ ın ı biliy or m uydu? F re d ve G eo rg e otu rm ak üzere ola n
Malc o lm B ad dock 'a t ıs la d ıla r.
"B ra n sto ne, E le an or!"
"H uff le p uff !"
"C au ld w ell, O wen !"
"H uff le p uff l"
"C re ev ey, D en nis !"
Min i m in nacık D en nis C re ev ey se n dele y ere k ö ne çık tı v e H ag rid 'i n k öste b ek
deris i p alto su nun e te ğ in e ta k ıld ı. H ag rid d e ta m o s ır a d a ö ğre tm en le r m asa sın ın
ark asın dak i bir kap ıd an sa lo na gir iy ord u. N orm al bir in sa n ın ik i katı kad ar
uzu nlu kta ve en az üç katı gen iş liğ in de ola n H ag rid uzu n, kab arık ve
karm ak arış ık siy ah sa ç sa k alıy la ürk ütü cü bir görü nüm e sa h ip ti - am a bu
yan ıltıc ı b ir iz le n im di, ç ü nkü H arry , R on v e H erm io ne o nun ç o k y um uşa k k alp li
old uğunu b iliy orla rd ı. H ag rid o nla ra g öz k ır p ıp ö ğre tm en le r m asa sın ın b ir u cu na
otu rd u ve D en nis C re ev ey 'n in Seçm en Şap ka'y ı başın a geçir m esin i iz le d i.
Şap ka'n ın k en arın dak i y arık i y ic e a çıld ı -
"G ry ff in dor!" diy e bağ ır d ı Şap ka. - Hag rid de Gry ff in dor'l a rla bir lik te
alk ış la m ay a koyuld u. D en nis Cre ev ey ağ zı kula k la rın da sır ıta ra k Şap ka'y ı
çık ard ı, t a b ure n in ü stü ne k oydu v e h em en a ğ ab ey in in y an ın a g itti,
"C olin , göle düştü m !" ded i tiz bir se sle , ken din i boş bir sa n daly ey e ata ra k .

"H arik ay dı! V e s u dak i b ir ş e y b en i y ak ala y ıp k ay ığ a i tti! "
"S üper!" d ed i C olin , o nunkin e d en k b ir h ey ecan la . " D ev m üre k kep b alığ ı o lm alı
o, D en nis !"
"V ay b e!" d ed i D en nis . F ır tın an ın a ltın ı ü stü ne g etir d iğ i, fe rs a h la rc a d erin lik te
bir g öle fır la tılıp , d ev b ir s u c an av arı ta ra fın dan d ış a rı ç ek ilm ek te n fa zla sın ı e n
vah şi r ü yala rın da b ile b ek le m ezm iş g ib i b ir h ali v ard ı.
"D en nis ! D en nis ! O ra d ak i ç o cu ğu g örü yor m usu n? S iy ah sa çlı, g özlü klü o la n ı
han i? G örü yor m usu n? K im o , b iliy or m usu n, D en nis ? "
Harry b aşın ı ö te k i ta ra fa ç ev ir ip , g özle rin i E m ma D obbs h ak kın da k ara r v erm ek
üzere o la n S eçm en Ş ap ka'y a d ik ti.
Seçm e d ev am etti; k im i az, k im i ço k k ork an k ız la rla o ğla n la r, b ir e r b ir e r ü ç
bacak lı ta b ure y e ile rle d ile r. P ro fe sö r M cG onag all "L "le ri g eçerk en sır a y av aş
yav aş k ıs a lıy ord u.
"E h ad i a m a," d iy e i n le d i R on, m id esin i o vuştu ra ra k .
"A m a R on, S eçm e y em ek te n ç o k d ah a ö nem li," d ed i N ere d ey se K afa sız N ic k ,
ta m " M ad le y, L au ra !" H uff le p uff 'a s e çilir k en .
“T ab ii k i ö yle ... ö lü yse n e ğ er," d iy e ç ık ış tı R on.
"U m arım b u y ılk i G ry ff in dor'l a r iy i d uru m dad ır ," d ed i N ere d ey se K afa sız N ic k ,
"M cD onald , N ata lie !" de G ry ff in dor'l a ra katılır k en alk ış la y ara k . "G alib iy et
se rim iz i b ozm ak i s te m ey iz , d eğ il m i? "
Bin ala r- A ra sı Ş am piy ona'y ı s o n ü ç y ıld ır G ry ff in dor k azan m ış tı.
"P ritc h ard , G ra h am !"
"S ly th erin !"
"O uir k e, O rla !"
"R av en cla w !"
Ve s o nunda, " W hitb y, K ev in !" " H uff le p uff " la b ir lik te , s e çm e s o na e rd i. P ro fe sö r
McG onag all, Ş ap ka'y la t a b ure y i a lıp g ötü rd ü.
"V ak ti g elm iş ti," d ed i R on, çata lıy la b ıç ağ ın ı elin e alıp u m utla altın ta b ağ ın a
bak ara k .
Pro fe sö r Dum ble d ore ay ağ a kalk m ış tı. Kolla rın ı kucak la rc asın a açm ış ,

öğre n cile re g ülü m sü yord u.
"S iz e t e k b ir k elim e s ö yle yeceğ im ,"
ded i, s e si s a lo nda y an kıla n ara k .
"Y u m ulu n."
"E m re d ers in iz , em re d ers in iz !" d ed i H arry v e R on y ükse k se sle . B oş ta b ak la r
gözle rin in ö nünde s ih ir li b ir ş e k ild e d old u.
Harry , R on v e H erm io ne ta b ak la rın ı d old uru rla rk en , N ere d ey se K afa sız N ic k 'i n
ked erli b ir h ali v ard ı.
"H a ş ö öle ," d ed i R on, a ğ zı p ata te s p üre siy le d olu b ir h ald e.
"B u a k şa m şö le n y ap ıla b ild iğ i iç in şa n slıs ın ız ," d ed i N ere d ey se K afa sız N ic k .
"M utf a k ta b ir s o ru n ç ık m ış tı."
"N iy e? N 'o lm uş? " d ed i H arry , b if te ğ in den i r i b ir l o km a a la ra k .
Nere d ey se K afa sız N ic k " P eev es ta b ii k i," d ed i v e b aşın ı ik i y an a s a lla d ı. B aşı
te h lik eli b ir ş e k ild e s a ğ a s o la y attı. Y ak alığ ın ı b oynunun b ir a z d ah a y ukarıs ın a
çek ti. " H er z am an ki ta rtış m a iş te . Ş öle n e k atılm ak is te d i - k i b u o la cak iş d eğ il.
O n asıld ır b ilir s in iz , m ed en iy etle ala k ası y oktu r. N e zam an b ir y em ek ta b ağ ı
görm üş d e t u tu p f ır la tm am ış ? B ir h ay ale tle r k onse y i t o pla d ık - Ş iş m an K eşiş o na
bir şa n s ta n ım a ta ra flıs ıy dı - am a K an lı B aro n, ban a so ra rs a n ız ak ıllıc a bir
tu tu m la , y um ru ğunu m asa y a v urd u."
Kan lı B aro n, S ly th erin h ay ale tiy di, g üm üşi k an le k ele riy le k ap lı z ay ıf v e s e ssiz
bir h ay ale tti. H ogw arts 't a , P eev es'i g erç ek a n la m da k ontr o l e d eb ile n t e k k iş iy di.
"P eev es'i n k afa sın ın b ir ş e y e b ozu ld uğu b elliy di z ate n ," d ed i R on k asv etle . " E e,
ne y ap tı m utf a k ta ?"
"A m an , h er z am an ki ş e y le r iş te ," d ed i N ere d ey se K afa sız N ic k , o m uz s ilk ere k .
"Ç ev re y i b ir b ir in e k attı, o rta lığ ın altın ı ü stü ne g etir d i. T av ala r te n cere le r h er
ta ra fa sa çıld ı. M utf a k ço rb a iç in de yüzm ey e başla d ı. Ev cin le ri ak ılla rın ı
oynatıy orla rd ı - "

Çlin k. H erm io ne altın kad eh in i dev ir m iş ti. B alk ab ağ ı su yu m asa örtü sü nün
üzerin e gittik çe dah a da yay ılıy or, metr e le rc e bey az örtü yü tu ru ncu ya
boyuyord u, a m a H erm io ne'n in b una d ik kat e ttiğ i y oktu .
"B ura d a e v c in le ri m i v ar? " d ed i, N ere d ey se K afa sız N ic k 'e d eh şe t d olu g özle rle
bak ara k . " B ura d a, H ogw arts 't a ?"
"E lb ette ," ded i N ere d ey se K afa sız N ic k , onun te p kis in e şa şır a ra k . "S an ır ım
İn gilte re 'd e s a y ıla rın ın e n y ükse k o ld uğu y er b ura sı. Y üzd en f a zla la r."
"B en b ir t a n e b ile g örm ed im !" d ed i H erm io ne.
"E h, gündüz vak ti m utf a k ta n pek ay rılm ıy orla r ne de ols a , değ il m i? " ded i
Nere d ey se Kafa sız Nic k . "G ecele y in çık ıp bir a z te m iz lik yap ıy orla r...
şö m in ele rle f a la n ilg ile n iy orla r... Y an i, o nla rı o rta lık ta g örm em en g ere k iy or, h a?
İy i b ir e v c in in in g öste rg esi d e, o ra d a o ld uğunu b ilm em en iz d eğ il m id ir z ate n ?"
Herm io ne o na d ik d ik b ak tı.
"A m a o nla ra p ara ö den iy or h erh ald e," d ed i. " T atille ri v ar, d eğ il m i? V e - h asta lık
iz in le ri, e m ek lilik h ak la rı f a la n ?"
Nere d ey se K afa sız N ic k ö yle b ir g üld ü k i, y ak alığ ı a şa ğ ı k ay dı v e b aşı y an a
düşü p, o nu h âlâ b oynuna b ağ la m ak ta o la n ik i sa n tim lik d eri v e k asın u cu nda
sa lla n m ay a b aşla d ı.
"H asta lık iz n i v e e m ek lilik h ak kı m ı? " d ed i, b aşın ı y en id en o m uzla rın ın ü stü ne
yerle ştir ip b ir k ez d ah a y ak alığ ıy la d este k le y ere k . "E v c in le ri h asta lık iz n i v e
em ek lilik h ak kı i s te m ez k i! "
Herm io ne başın ı öne eğ ere k , pek azın a dokunduğu yem eğ in e bak tı, so nra
çata lıy la b ıç ağ ın ı ü stü ne k oyup t a b ağ ı b ir k en ara i tti.
"H ay di am a, 'E r- m ay -n i," ded i R on. A ğzın dan H arry 'n in üstü ne Y ork sh ir e
pudin gi parç ala rı sa çıld ı yan lış lık la . "A m man - pard on, 'A rry -" A ğzın dak i
lo km ay ı y uttu . " K en din i a çlık ta n ö ld üre re k o nla ra h asta lık i z n i a ld ır a m azsın !"
"K öle e m eğ i," d ed i H erm io ne, b urn undan s o lu yara k . " İş te b u y em eğ i v ar e d en
bu. K öle e m eğ i."
Ve o ndan s o nra t e k b ir l o km a b ile y em ey i r e d detti.
Yağ m ur h âlâ y ükse k , k ara n lık p en cere le ri d övüp d uru yord u. P en cere le r y en i b ir
gök g ürü ltü sü yle sa lla n dı v e fır tın alı ta v an ış ıld ay ıp altın ta b ak la rı ay dın la ttı.
Sıc ak y em ek le r o rta d an k ay bolm uş, o nla rın y erin i a n ın da p udin gle r a lm ış tı.

"M ela s tu rta sı, H erm io ne!" d ed i R on, k okuyu k aste n o na d oğru ü fü re re k . " K uş
üzü m lü m uhalle b i, b ak ! Ç ik ola ta lı k re m alı p asta !"
Am a H erm io ne o na P ro fe sö r M cG onag all'ı ö yle sin e a n dır a n b ir b ak ış la b ak tı k i,
Ron v azg eçti.
Pudin gle rin d e a ltın dan g ir ilip ü stü nden ç ık ıld ık ta n v e s o n k ır ın tıla r d a o rta d an
kay bolu p ta b ak la r pır ıl pır ıl old ukta n so nra , A lb us D um ble d ore yin e ay ağ a
kalk tı. Salo nu dold ura n la rın konuşm ala rın dan kay nak la n an gürü ltü bir an da
kesild i, artık sa d ece rü zg ârın uğultu su ve yağ m uru n cam la rı dövm esi
duyulu yord u.
"E vet! "
ded i D um ble d ore , h erk ese g ülü m se y ere k .
"Ş im di h ep im iz b esle n ip s u la ndığ ım ız a g öre ,"
(" H ıh !" d ed i H erm io ne),
"b ana bir kez daha ku la k verm en iz i is tiy o ru m , bir k a ç
duyu ru m o la ca k.
Hadem em iz M r. F ilc h , b u y ıl ş a to da y a sa k o la n n esn ele r
lis te sin in g en iş le tild iğ in i v e lis te ye Ç ığ ır tk a n Y o yo la r'ı n ,
Köpek D iş li F riz b ile r'i n v e H ep -V ura n B um era ngla r'ı n d a
ekle n diğ in i siz e sö yle m em i ric a etti. Ta m lis te
ya nılm ıy o rsa m d ört y ü z o tu z y ed i n esn eyi i ç eriy o r. İ s te yen
olu rsa , M r. F ilc h 'i n o dasın a g id ip l is te ye b aka bilir ."
Dum ble d ore 'u n d udak la rın ın k en arla rı h afif ç e k ıv rıld ı.

Konuşm asın a d ev am e tti:
"H er z a m anki g ib i, h ep in iz e a ra zim iz d eki o rm anın b ütü n
öğre n cile re , H ogsm ea de kö yü nünse üçü ncü sın ıfla rd an
kü çü k öğre n cile re ya sa k old uğunu bir kez daha
hatır la tm ak i s tiy o ru m .
Ayrıc a , bu se n e Bin ala r-A ra sı Quid ditc h Kupası'n ın
ya pılm aya ca ğın ı d a ü zü ntü yle a çık la m ak z o ru ndayım ."
"N e?" d ed i H arry , so lu ğu k esile re k . D önüp Q uid ditc h ta k ım ın dan ark ad aşla rı
Fre d ve G eo rg e'a bak tı. G özle ri D um ble d ore 'd a, se s çık arm ad an dudak la rın ı
oynatıy orla rd ı, b elli k i k onuşa m ay acak k ad ar a fa lla m ış la rd ı.
Dum ble d ore d ev am e tti:
"B unun ned en i, ekim de başla yıp oku l yılı boyu nca
sü re cek ve ö ğre tm en le rin va ktin in ve en erjis in in b üyü k
bölü m ünü a la ca k o la n b ir e tk in lik - e m in im h ep in iz b u
etk in lik te n ç o k k eyif a la ca ksın ız . S iz e b üyü k b ir z e vkle , b u
yıl H ogw arts 't a - "
Am a ta m o an da kula k la rı sa ğ ır ed en bir gök gürü ltü sü duyuld u ve B üyük
Salo n'u n k ap ıla rı g üm bürd ey ere k a çıld ı.
Kap ıd a b ir ad am d uru yord u. S iy ah b ir se y ah at p ele rin in e b ürü nm üş, u puzu n
basto nuna yasla n m ış tı. Büyük Salo n'd ak i bütü n başla r, ta v an da ış ıld ay an
şim şe ğ in b ir a n da a y dın la ttığ ı y ab an cıy a ç ev rild i. K ukule ta sın ı in dir d i, u zu n, k ır
düşm üş, koyu gri sa çla rın ı sa ld ı ve öğre tm en le r m asa sın a doğru yürü m ey e
başla d ı.
Her ik i ad ım ın dan b ir in de sa lo nda to k b ir ta k ır tı y an kıla n ıy ord u. E n b aşta k i
masa y a ula ştı, sa ğ a döndü ve ağ ır ağ ır to palla y ara k D um ble d ore 'a yöneld i.

Tav an da b ir ş im şe k d ah a ı ş ıld ad ı. H erm io ne s o lu ğunu t u ttu .
Şim şe k a d am ın y üz h atla rın ı o rta y a ç ık arm ış tı. H arry b öyle b ir y üz g örm em iş ti
hiç . S an ki in sa n y üzü nün n asıl o lm ası g ere k tiğ i k onusu nda ç o k a z f ik ri b ulu nan ,
kesk i k ulla n m ak ta d a p ek y ete n ek li o lm ay an b ir i ta ra fın dan , a şın m ış ta h ta d an
yap ılm ış tı. D eris in in h er sa n tim i y ara iz le riy le k ap lı g ib iy di. A ğız ı ç ap ra z b ir
kesiğ e b en ziy ord u, b urn unun i s e h atır ı s a y ılır b ir p arç ası e k sik ti. A m a a d am ı a sıl
kork utu cu k ıla n , g özle riy di.

Bir ta n esi k üçü k, k ara n lık v e b oncu k g ib iy di. D iğ eriy se ir i, m ad en i p ara k ad ar
yuvarla k tı v e c an lı b ir e le k tr ik m av iş iy di. M av i g öz d urm ad an , h iç k ır p ılm ad an
hare k et e d iy or, n orm al g özd en ta m am en b ağ ım sız b ir şe k ild e y ukarı, a şa ğ ı v e
yan la ra d oğru y uvarla n ıy ord u - s o nra b ir d en ta m a rk ay a d oğru y uvarla n dı, ö yle
ki g özü n a k ın ı g öre b iliy orla rd ı.
Yab an cı, D um ble d ore 'u n y an ın a g eld i. Y üzü k ad ar fe ci ş e k ild e y ara lı o la n e lin i
uzattı, D um ble d ore d a H arry 'n in d uyam ad ığ ı b ir ş e y le r m ır ıld an ara k o nun e lin i
sık tı. S an ki y ab an cıy a b azı s o ru la r s o ru yor, o d a g ülü m se m ed en b aşın ı s a llıy or
ve a lç ak s e sle c ev ap v eriy ord u. D um ble d ore b aşın ı y ukarı a şa ğ ı s a lla d ı v e e liy le
ad am a s a ğ y an ın dak i s a n daly ey e o tu rm asın ı i ş a re t e tti.
Yab an cı o tu rd u, y ele m is a li k oyu g ri s a çın ı y üzü nden ç ek ti, b ir ta b ak s o sis a lıp
burn undan arta k ala n p arç ay a k ald ır d ı v e k okla d ı. S onra ceb in den k üçü k b ir
bıç ak ç ık ard ı, u cu na b ir s o sis g eçir d i v e y em ey e b aşla d ı. N orm al g özü s o sis le rin
üzerin dey di, a m a m av i g özü y uvasın da fıld ır fıld ır d önüp d uru yor, sa lo nu v e
öğre n cile ri k ontr o l e d iy ord u.
"Y en i K ara nlık S anatla ra K arşı S avu nm a ö ğ re tm en im iz i
ta kd im e d eyim ,"
ded i D um ble d ore n eşe y le , s e ssiz liğ e d oğru .
"P ro fe sö r M oody."
Yen i p ers o nelin ta k dim e d ilin ce a lk ış la n m ası â d ette n di, a m a a y nı a n da e lle rin i

çır p an D um ble d ore ve H ag rid dış ın da M oody'y i kim se alk ış la m ad ı. İk is in in
alk ış ı se ssiz liğ in iç in de sö nük sö nük y an kıla n ıp çab ucak k esild i. D iğ erle rin in
hep si M oody'n in a cay ip g örü ntü sü ne o k ad ar ta k ılm ış tı k i, o na b ak m ak ta n b aşk a
bir ş e y y ap am ıy orla rd ı.
"M oody m i? " d iy e fıs ıld ad ı H arry , R on'a . " D eli- G öz M oody m i? H an i b ab an ın
bu s a b ah y ard ım e tm ey e g ittiğ i a d am ?"
"Ö yle o lm alı," d iy e f ıs ıld ad ı R on, k ork u v e h ay ra n lık d olu b ir s e sle .
"O na n e o lm uş? " d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne. " Y üzü ne n e o lm uş? "
"B ilm iy oru m ," d iy e f ıs ıltıy la c ev ap v erd i R on, M oody'd en g özle rin i a la m ay ara k .
Moody pek de sıc ak olm ay an bu karş ıla m ay a karş ı ta m am en kay ıts ız
görü nüyord u. Ö nündek i balk ab ağ ı su yu sü ra h is in e yüz verm ey ip elin i yin e
se y ah at p ele rin in e s o ktu , iç in den b ir c ep ş iş e si ç ık ard ı v e b üyük b ir y udum a ld ı.
İç m ek i ç in k olu nu k ald ır d ığ ın da p ele rin in in e te ğ i y erd en b ir k aç s a n tim h av ala n dı
ve H arry m asa n ın a ltın da, t a h ta d an o yulm uş b ir b acak la , o nun u cu nda p en çeli b ir
ay ak g örd ü.
Dum ble d ore b oğazın ı t e m iz le d i.
"A z ö nce s ö yle d iğ im g ib i,"
ded i, hep si hâlâ D eli- G öz M oody'y e bak m ak ta ola n öğre n ci kala b alığ ın a
gülü m se y ere k ,
"ö nüm üzd eki ayla rd a hayli heyeca nlı bir etk in liğ e ev
sa hip liğ i ya pm a o nuru na eriş e ceğ iz . B u, yü z yılı a şk ın
sü re d ir düze n le n m em iş bir etk in lik . Üç-B üyü cü
Turn uva sı'n ın bu yıl Hogw arts 't a gerç ekle şe ceğ in i
açık la m akta n k ıv a nç d uyu yo ru m ."
"Ş A KA e d iy ors u nuz!" d ed i F re d W easle y y ükse k s e sle .

Moody'n in g eliş in den b eri s a lo nu k ap la y an g erg in lik b ir a n da ç ö zü ld ü.
Hem en hem en herk es kah kah ala rla güld ü, D um ble d ore da key if li key if li
kık ır d ad ı.
"Ş aka e tm iy o ru m , M r. W ea sle y,"
ded i.
“A m a şim di siz sö yle d in iz de aklım a geld i, ya zın ço k
güze l b ir fık ra d uym uştu m . B ir ifr it, b ir c a dalo z v e b ir
aya kka bıc ı c in i b ara g id iy o rla r..."
Pro fe sö r M cG onag all y ükse k s e sle b oğazın ı t e m iz le d i.
"Ş ey - b elk i d e ş im di s ır a sı d eğ il.., h ayır ..."
ded i D um ble d ore .
"N ere d e ka lm ış tım ? H a, evet, Ü ç-B üyü cü Turn uva sı...
Kim ile rin iz bu tu rn uva nın nasıl bir şe y old uğunu
bilm iy o rd ur, b u y ü zd en u m arım b ile n le r k ıs a b ir a çık la m a
ya pm am ı m azu r görü rle r. B u ara da da başk a şe yle rle
ilg ile n eb ilir le r.
Üç-B üyü cü T urn uva sı ilk o la ra k y ed i y ü z y ıl k a dar ö nce,
Avru pa'n ın e n b üyü k ü ç b üyü cü lü k o ku lu a ra sın da d ostç a
bir ya rış m a ola ra k başla dı. Bu üç oku l, H ogw arts ,

Bea uxb ato ns v e D urm str a ng'd ı. H er o ku lu te m sil e tm ek
üze re b ir e r ş a m piy o n s e çilir v e b u ü ç ş a m piy o n ü ç s ih ir li
göre vi y erin e g etir m ek iç in y a rış ır d ı. O ku lla r b eş s e n ed e
bir d üze n le n en tu rn uva ya s ır a yla e v s a hip liğ i y a parla rd ı.
Gen ellik le bu tu rn uva ya , fa rk lı milliy etle rd en gen ç
ca dıla rla büyü cü le rin bir b ir le riy le bağ ku rm asın ın
mükem mel b ir y ö nte m i g özü yle b akılır d ı - y a ni, ta bii k i,
ölü m s a yıs ı a rtıp T urn uva k a ld ır ıla na k a dar."
"Ö lü m sa y ıs ı m ı? " diy e fıs ıld ad ı H erm io ne, kork m uş görü nüyord u. A m a
görü nüşe b ak ılır s a s a lo ndak i ö ğre n cile rin ç o ğu o nun e n diş e sin i p ay la şm ıy ord u;
hey ecan iç in de b ir b ir le riy le fıs ıld aşıy orla rd ı. Y üzle rc e y ıl ö nce m ey dan a g ele n
ölü m le re k afa y ı ta k m ak ta n sa , T urn uva h ak kın da b ir ş e y le r ö ğre n m ek H arry 'n in
de d ah a ç o k i lg is in i ç ek iy ord u.
"A sır la r boyu nca , Turn uva 'y ı yen id en düze n le m ek iç in
çeşitli g ir iş im le rd e b ulu nuld u,"
diy e d ev am e tti D um ble d ore .
"A m a bu gir iş im le rin hiç b ir i başa rılı olm adı. Anca k,
Ulu sla ra ra sı Sih ir se l İş b ir liğ i ile Sih ir li O yu nla r ve
Sporla r D air e le rim iz y en i b ir g ir iş im iç in u yg un v a ktin
geld iğ in de ka ra r kıld ıla r. B u defa hiç b ir şa m piy o nun
haya tın ın te h lik eye gir m em esi iç in ya z boyu nca ço k
ça lış tık .
Ekim a yın da B ea uxb ato ns ve D urm str a ng'ı n M üdürle ri

aday y a rış m acıla rıy la b ir lik te g ele cekle r, ü ç ş a m piy o nun
se çim iy se Cadıla r Bayra m ı'n da ya pıla ca k. Hangi
öğre n cile rin , oku lla rın a Üçb üyü cü Kupası'n ı
ka za ndır m ak v e b in G alle o n'l u k b ir e yse l ö dülü a lm ak i ç in
ya rış m aya değ er old uğuna ta ra fs ız bir hakem ka ra r
vere cek."
"B en ş a n sım ı d en ey eceğ im !" d iy e fıs ıld ad ı F re d W easle y m asa y a d oğru . Y üzü
böyle bir zafe r ve se rv et ih tim aliy le ış ıl ış ıl olm uştu . K en din i H ogw arts
şa m piy onu ola ra k hay al ed en bir te k o değ ild i. H arry her bin a m asa sın da
in sa n la rın ya ken din den geçm iş hald e Dum ble d ore 'a bak tığ ın ı, ya da
yan ın dak ile rle hara re tli bir şe k ild e fıs ıld aştığ ın ı göre b iliy ord u. Sonra
Dum ble d ore y in e k onuşm ay a b aşla d ı v e s a lo nda s e s y in e k esild i.
"H ep in iz in Ü çb üyü cü K upası'n ı H ogw arts 'a getir m eye
hevesli o la ca ğın ız ı b iliy o ru m a m a, ..."
ded i,
"...k a tıla n o ku lla rın m üdürle ri v e S ih ir B aka nlığ ı b u y ılk i
ya rış m acıla ra ya ş sın ır ı getir m e ko nusu nda orta k bir
ka ra ra v a rd ıla r. Y a ln ız c a y a şı t u ta n y a rış m acıla r - y a ni o n
yed i ya şın da ve daha büyü k ola nla r- ya rış m aya aday
ola bile cek. B u..."
Dum ble d ore se sin i h afif ç e y ükse ltti, çü nkü b ir ç o k k iş i b u sö zle re ö fk e d olu
nid ala rla t e p ki v erm iş ti, W easle y İ k iz le ri'y se ç o k k ız g ın g örü nüyord u -

"...g ere kli o ld uğuna in andığ ım ız b ir ö nle m , ç ü nkü n e tü r
te d bir le r a lır sa k a la lım , T urn uva g öre vle ri y in e d e z o rlu
ve te h lik eli ola ca k. Altın cı ve yed in ci sın ıfta n kü çü k
öğre n cile rin b u g öre vle rin ü ste sin den g elm ele ri ç o k zo r.
Ya şı tu tm aya n herh angi bir öğre n cin in ken dis in i
Hogw arts şa m piy o nu ya psın diy e ta ra fs ız hakem im iz i
ik n a e tm em esin i b iz za t b en s a ğla ya ca ğım ."
Açık m av i gözle ri F re d ve G eo rg e'u n su sk un yüzle rin in üstü nde dola şır k en
parıld ad ı.
"B u y ü zd en , o n y ed i y a şın dan k ü çü kse n iz , a day o lm aya
ça lış a ra k v a ktin iz i b oşa h arc a m am anız ı r ic a e d iy o ru m .
Bea uxb ato ns ve Durm str a ng heyetle ri ekim ayın da
gele cek v e s e n en in b üyü k b ir b ölü m ü b iz im le k a la ca kla r.
Konukla rım ız a biz im le bir lik te old ukla rı sü re boyu nca
her tü r m is a fir p erv erliğ i göste re ceğ in iz i ve se çile cek
Hogw arts ş a m piy o nuna tü m k a lb in iz le d este k o la ca ğın ız ı
biliy o ru m . Artık geç old u, ya rın sa bah dersle rin iz e
gir e rk en hep in iz in dik ka tli ve din le n m iş olm asın ın ne
ka dar önem li old uğunu biliy o ru m . U yku va kti! H ayd i
ya ta ğa!"
Dum ble d ore y erin e o tu rd u v e d önüp D eli- G öz M oody ile k onuşm ay a b aşla d ı.
Öğre n cile r e p ey g ıc ır tı v e g üm bürtü ç ık ara ra k m asa la rın dan k alk tıla r v e G ir iş
Salo nu'n a g id en ç if te k ap ıy a y öneld ile r.
"B unu y ap am azla r!" d ed i G eo rg e W easle y. K ap ıy a d oğru ile rle y en k ala b alığ a
katılm am ış tı. O ld uğu y erd e d urm uş, D um ble d ore 'a b ak ıy ord u. " N is a n da o n y ed i

yaşın da o la cağ ız , n iy e b iz im d e ş a n sım ız ı d en em em iz e i z in v erilm iy or? "
"B en im g ir m em i e n gelle y em ezle r," d ed i F re d in atla , o d a m asa y a d oğru d ik d ik
bak ıy ord u. " Ş am piy onla r n orm ald e i z in v erilm ey en b ir s ü rü ş e y i y ap ab iliy or. B ir
de b in G alle o n'l u k ö dül v ar!"
"E vet," d ed i R on, y üzü nde d alg ın b ir i f a d e v ard ı. " E vet, b in G alle o n..."
"H ay di," d ed i H erm io ne, " y ürü m ezse n iz b ura d a b ir t e k b iz k ala cağ ız ."
Harry , R on, H erm io ne, Fre d ve G eo rg e, G ir iş Salo nu'n a doğru yürü m ey e
başla d ıla r. Fre d ve G eo rg e, D um ble d ore 'u n, on yed i yaşın dan küçü kle rin
Turn uva'y a g ir m esin i n e t ü r y önte m le rle e n gelle y eb ile ceğ in i t a rtış ıy orla rd ı.
"Ş am piy onla rın k im o ld uğuna k ara r v ere cek ş u t a ra fs ız h ak em k im ?" d ed i H arry .
"B ilm iy oru m ," d ed i F re d , "a m a k an dır m am ız g ere k en k iş i o . S an ır ım b ir ik i
dam la Y aşla n dır ıc ı İ k sir b u i ş in ü ste sin den g elir , G eo rg e..."
"A m a D um ble d ore o y aşta o lm ad ığ ın ız ı b iliy or," d ed i R on.
"E vet, a m a s o nuçta ş a m piy onun k im o ld uğuna k ara r v ere n o d eğ il, d eğ il m i? "
ded i F re d k urn azca. "B an a ö yle g eliy or k i, h ak em k im le rin g ir m ek is te d iğ in i
öğre n dik te n s o nra , h er o kuld an e n iy i o la n ı s e çecek v e y aşla rın ın k aç o ld uğuna
da a ld ır m ay acak . D um ble d ore i s im le rim iz i v erm em iz i e n gelle m ey e ç alış ıy or."
"A m a in sa n la r ölm üş!" ded i H erm io ne kay gılı bir se sle . B ir duvar halıs ın ın
ark asın a giz le n m iş kap ıd an geçip dar bir merd iv en den yukarı çık m ay a
koyuld ula r.
"E vet," d ed i F re d cid diy e alm ay ara k , "a m a b u y ılla r ö nce o lm uş, d eğ il m i?
Ney se , zate n bir a zcık ris k olm azsa iş in ta d ı kalm az. Hey, Ron, de ki
Dum ble d ore 'u a tla tm an ın b ir y olu nu b uld uk... s e n d e k atılm ak i s te r m is in ?"
"N e ders in ?" ded i R on, H arry 'y e. "K atılm ak sü per olu rd u, değ il m i? A m a
sa n ır ım d ah a b üyük b ir in i i s te rle r... Y ete rin ce ş e y ö ğre n dik m i b ilm iy oru m ..."
"B en im ö ğre n m ed iğ im k esin ," d ed i N ev ille L ongbotto m 'ı n k asv etli s e si, F re d v e
Geo rg e'u n ark asın dan . "A m a herh ald e nin em den em em i is te rd i. B oyuna aile
şe re fin i ay ak ta tu tm am gere k tiğ i konusu nda konuşu p duru yor. B en sa d ece -
ay y..."
Nev ille 'i n a y ağ ı m erd iv en in o rta sın dak i b ir b asa m ağ a g öm ülm üştü . H ogw arts 't a
bu tu zak lı m erd iv en le rd en ç o k v ard ı; y aşı b üyük ç o ğu ö ğre n ci iç in b u b asa m ağ ı
atla m ak a lış k an lık h alin e g elm iş ti, a m a N ev ille 'i n h afız asın ın ç o k z ay ıf o ld uğunu

herk es b ilir d i. H arry v e R on o nu k oltu k a ltla rın dan tu tu p ç ek ere k k urta rd ıla r. B u
sır a d a m erd iv en in te p esin dek i b ir ş ö valy e z ır h ı g ıc ır d ay ıp ta n gır d ıy or, h ır ıltıy la
kah kah a a tıy ord u.
"K es s e sin i," d ed i R on, o nun y an ın dan g eçerk en s ip erliğ in i k ap ata ra k .
Gry ff in dor K ule si'n in gir iş in e geld ile r. G ir iş , pem be, ip ek bir elb is e giy m iş
şiş m an b ir h an ım ın b üyük p ortr e sin in a rk asın da g iz liy di.
"P aro la ?" d iy e s o rd u, y ak la şır la rk en .
"Z ır v a," d ed i G eo rg e. " A lt k atta b ir s ın ıf b aşk an ı s ö yle d i."
Portr e ö ne d oğru sa v ru ld u v e ark asın da b ir d elik b elir d i, b u d elik te n y ukarı
çık tıla r. P ofid ik k oltu kla rla v e m asa la rla d olu , d air e b iç im in dek i O rta k S alo n'u
çıtır ç ıtır y an an b ir a te ş ı s ıtıy ord u. H erm io ne n eşe y le d an s e d en a le v le re k ara n lık
bir b ak ış a ttı, H arry o nun "k öle e m eğ i" d iy e m ır ıld an dığ ın ı a çık se çik d uydu.
Sonra H erm io ne onla ra iy i gecele r dile d i ve kız la rın yata k han esin e açıla n
kap ıd an g eçip g özd en k ay bold u.
Harry , R on v e N ev ille d öne d öne y ükse le n s o n m erd iv en i d e ç ık ıp k ule n in e n ü st
katın dak i y ata k han ele rin e g eld ile r. K oyu k ır m ız ı p erd ele rle a y rılm ış , d ört d ir e k li
beş yata k duvarla rın dib in de duru yord u, her bir in in ay ak ucu nda sa h ib in in
sa n dığ ı v ard ı. D ean v e S eam us y atm ak ü zere y dile r; S eam us, İrla n da ro zetin i
kary ola b aşlığ ın a i ğ nele m iş , D ean i s e b aşu cu ndak i k om odin e V ik to r K ru m 'u n b ir
poste rin i k oym uştu . W est H am fu tb ol ta k ım ın ın esk i p oste riy se o nun h em en
yan ın a i ğ nele n m iş ti.
"K afa d an konta k ," diy e iç in i çek ti Ron, ta m am en hare k ets iz fu tb olc u la ra
bak ara k .
Harry , R on v e N ev ille p ija m ala rın ı g iy ip y attıla r. B ir i -ş ü phesiz b ir ev cin i-
çarş a fla rın a ra sın a s ıc acık y ata k m an galla rı y erle ştir m iş ti. Y ata k ta y atıp d ış a rıd a
fır tın an ın k ükre y iş in i d in le m ek ç o k r a h atla tıc ı b ir ş e y di.
"B en d e k atıla b ilir im aslın da" d ed i R on k ara n lığ ın iç in den , u ykulu b ir se sle .
"Y an i F re d 'l e G eo rg e b ir y ol b ulu rla rs a ... T urn uva'y a g ir m ek iç in ... o lu r m u o lu r,
bile m ey iz , d eğ il m i? "
"B ile m ey iz h erh ald e..." H arry y ata ğ ın da d önüp d urd u. Z ih nin de b ir sü rü g öz
kam aştır ıc ı ta b lo can la n ıy ord u... Tara fs ız hak em i on yed i yaşın da old uğuna
in an dır m ış tı... H ogw arts şa m piy onu o lm uştu ... d ış a rıd a, b ütü n o kulu n ö nünde
kolla rın ı m uzaff e r bir şe k ild e hav ay a kald ır m ış tı, herk es alk ış lıy or, çığ lık

atıy ord u... Ü ç-B üyücü T urn uvası'n ı k azan m ış tı... B ula n ık la şa n k ala b alığ ın i ç in de
Cho'n un ç eh re si ö ne ç ık ıy or, h ay ra n lık la ı ş ıld ıy ord u...
Harry 'n in y astığ a y asla d ığ ı ağ zı k ula k la rın a v ard ı. R on'u n k en di g örd ükle rin i
göre m iy or o lm asın dan s o n d ere ce m em nundu.

O N Ü ÇÜNCÜ B Ö LÜ M : D ELİ-G ÖZ
MOODY
E rte si s a b ah f ır tın a d in m iş ti, a m a B üyük S alo n'u n ta v an ı h âlâ k asv etliy di. H arry ,
R on v e H erm io ne k ah valtıd a y en i d ers p ro gra m la rın ı in cele rle rk en , k urş u n g ris i
r e n kte koca bulu tla r te p ed e dönüp duru yord u. B ir k aç sa n daly e öte d e Fre d ,
G eo rg e v e L ee J o rd an k en dile rin i y aşla n dır ıp b ir b lö fle Ü ç-B üyücü T urn uvası'n a
g ir m ele rin i s a ğ la y acak s ih ir y önte m le rin i t a rtış ıy orla rd ı.
P arm ağ ıy la d ers p ro gra m ın ın “
Paza rte si
” sü tu nunu iz le y en R on, "B ugün k ötü
d eğ il," d ed i, "b ütü n sa b ah d ış a rd ay ız . H uff le p uff 'l a B itk ib ilim d ers i v e S ih ir li
Y ara tık la rın B ak ım ı... a m an b e, y in e S ly th erin 'l e b era b eriz ..."
H arry d e p ro gra m ın a ltla rın a d oğru b ak ara k , " B ugün ö ğle d en s o nra a rk a a rk ay a
i k i d ers K eh an et v ar," d iy e in le d i. K eh an et, İk sir 'd en s o nra o nun e n s e v m ed iğ i
d ers ti. P ro fe sö r T re la w ney b oyuna H arry 'n in ö le ceğ i k eh an etin de b ulu nuyor, b u
d a H arry 'n in c an ın ı f e n a h ald e s ık ıy ord u.
H erm io ne k ız arm ış e k m eğ e y ağ s ü re re k , h ey ecan la , " S en d e b en im g ib i o d ers i
b ır a k m alıy dın , d eğ il m i? " d ed i. " O z am an A ritm an si g ib i m an tık lı b ir d ers a lıy or
o la b ilir d in ."
R on, H erm io ne'n in te re y ağ lı e k m eğ in e b ol m ik ta rd a re çel sü rü şü nü iz le y ere k ,
" B ak ıy oru m , y em ey e b aşla m ış sın y en id en ," d ed i.
H erm io ne o na te p ed en b ak ara k , " C in h ak la rı k onusu nda ta v ır a lm an ın d ah a iy i
y önte m le ri o ld uğuna k ara r v erd im ," d ed i.
R on s ır ıttı. " Ö yle ... b ir d e a cık m ış tın t a b ii."
T ep ele rin de b ir d en b ir h ış ır tı d uyuld u v e y üz b ay kuş s a b ah p osta sın ı ta şıy ara k
a çık pen cere le rd en iç eri uçtu . H arry iç g üdüse l ola ra k yukarı bak tı, am a
k ah vere n gi ve gri yığ ın ara sın da bey aza ben zer bir şe y yoktu . B ay kuşla r,
m asa la rın te p esin de dönere k , mek tu pla rla pak etle rin gönderild iğ i kiş ile ri
a ra d ıla r. B üyük, k ah vere n gi b ir b ay kuş N ev ille L ongbotto m 'a d oğru s ü zü ld ü v e
k ucağ ın a b ir p ak et b ır a k tı - N ev ille h em en h em en h er se fe rin de e v de b ir şe y
u nutu rd u. S alo nun ö bür y an ın da D ra co M alf o y'u n p uhukuşu o m zu na k onm uştu .
A nla şıla n , h er z am an ki ta tlı v e p asta s to ğunu g etir m iş ti y in e. H arry , m id esin in
k asılm asın a n ed en o la n h ay al k ır ık lığ ı d uygusu nu y ok s a y m ay a ç alış a ra k , y ula f

la p asın a d öndü. H ed w ig 'i n b aşın a b ir ş e y g elm iş v e S ir iu s'u n o nun m ek tu bunu
bile a lm am ış o lm ası m üm kün m üydü a cab a?
Sır ıls ık la m se b ze ta rh ı boyunca, üç num ara lı se ra y a gele n e kad ar bunla rı
düşü nüp d urd u. N ey se k i P ro fe sö r S pro ut sın ıf a , H arry 'n in g örü p g öre ceğ i e n
çir k in b itk ile ri g öste re re k o nun d ik katin i d ağ ıttı. A slın da b itk id en ç o k, to pra k ta n
dik ey ola ra k fır la m ış kalın , siy ah , dev sa ly an gozla ra ben ziy orla rd ı. H er bir i
hafif ç e k ıv rılıp b ükülü yord u v e ü zerle rin de sıv ıy la d olu g ib i g örü nen b üyük,
parla k ş iş lik le r v ard ı.
Pro fe sö r S pro ut c ad ı b ir se sle , "B ezeliy um ru la r," d ed i. "O nla rı sık m ak g ere k .
İrin i t o pla rs ın ız - "
İğ re n diğ i s e sin den b elli o la n S eam us F in nig an , " N ey i n ey i? " d ed i.
"İrin i, F in nig an , ir in i," d ed i P ro fe sö r S pro ut, "h em d e so n d ere ce d eğ erlid ir ,
ziy an etm ey in . İş te ir in i bu şiş e le rd e to pla y acak sın ız . Ejd erh a deris i
eld iv en le rin iz i giy in , B ezeliy um ru ir in i su la n dır ılm am ış old uğu zam an cild e
tu haf ş e y le r y ap ab ilir."
Bezeliy um ru la r'ı sık m ak iğ re n çti, a m a tu haf b ir ta tm in d uygusu d a v eriy ord u.
Her şiş i sık ın ca, b ol m ik ta rd a k oyu, sa rım sı y eşil sıv ı fış k ır ıy or v e fe n a h ald e
ben zin k okuyord u. P ro fe sö r S pro ut'u n s ö yle d iğ i g ib i s ıv ıy ı ş iş e le re d old urd ula r,
ders in s o nunda b ir k aç l itr e t o pla m ış la rd ı.
Pro fe sö r S pro ut so n şiş e y e m an ta r tıp a ta k ara k , "M ad am P om fre y m em nun
ola cak ," d ed i. " İn atç ı a k ne t ü rle ri i ç in m ükem mel b ir t e d av id ir B ezeliy um ru i r in i.
Öğre n cile rin siv ilc ed en k urtu lm ak iç in g özü kara ö nle m le re b aşv urm ala rın a b ir
so n v erm eli."
"Z av allı E lo is e M id gen g ib i," d ed i b ir H uff le p uff ö ğre n cis i o la n H an nah A bbott,
alç ak s e sle . " O k en din in kile ri l a n etle y ok e tm ey e k alk m ış tı."
Pro fe sö r S pro ut b aşın ı sa lla d ı. " A pta l k ız . N ey se k i M ad am P om fre y so nunda
burn unu y erin e t a k ab ild i y in e."
Is la k to pra k la rın ö te sin dek i ş a to dan , d ers in s o na e rd iğ in i d uyura n tiz b ir z il s e si
duyuld u v e s ın ıf a y rıld ı. H uff le p uff 'l a r B iç im D eğ iş tir m e d ers i i ç in t a ş m erd iv en i
çık tıla r, G ry ff in dor'l a r is e diğ er yöne gittile r. E ğim li çim en le rd en , H ag rid 'i n
Yasa k O rm an 'ı n k ıy ıs ın da d ura n k üçü k, a h şa p k ulü besin e.
Hag rid k ulü besin in y an ın da d u ru yord u, b ir e li m uazzam , siy ah z ağ arı F an g'i n
ta sm asın day dı. Y erd e, ay ak la rın ın d ib in de, açılm ış b ir k aç ta h ta sa n dık v ard ı,

Fan g ağ la r gib i se sle r çık ara ra k ta sm asın ı zo rlu yord u. B elli ki sa n dık la rın
iç in dek ile ri in cele m e hev esin e kap ılm ış tı. Dah a yak ın a geld ik le ri zam an ,
kula k la rın a tu haf b ir ta k ır d am a çalın dı. B u se s, ara d a b ir , m in ik p atla m ala ra
ben zey en s e sle rle n okta la n ıy ord u.
Hag rid , H arry , R on v e H erm io ne'y e s ır ıta ra k , " G ünay dın !" d ed i. " S ly th erin 'l e ri
bek le se k i y i o lu r, b unu k açır m ak i s te m ezle r - P atla r- U çlu K ele k erle r v ar!"
"E fe n dim e fe n dim ?" d ed i R on.
Hag rid p arm ağ ıy la s a n dık la rın i ç in dek ile ri g öste rd i.
Lav en der B ro w n g eriy e s ıç ra y ara k , " İy ykkk!" d ed i.
Harry 'y e göre , "İy ykkk", Patla r- U çlu K ele k erle r'i aşa ğ ı yukarı özetliy ord u.
Defo rm e o lm uş, k ab uksu z ıs ta k ozla ra b en ziy orla rd ı, k ork unç d ere ced e s o lu k v e
kay gan g örü nüyorla rd ı. O lu r o lm az y erle rd en b acak la rı ç ık m ış tı v e g örü nürd e
kafa la rı y oktu . H er sa n dık ta y ak la şık y üz ta n e v ard ı, h er b ir i o n b eş sa n tim
kad ard ı. Bir b ir le rin in te p esin e tır m an ıy or, kutu la rın ken arla rın a kör gib i
to slu yorla rd ı. Ç ev re y e a ğ ır b ir ç ü rü m üş b alık k okusu y ay ıy orla rd ı. A ra d a b ir , b ir
Kele k er'i n u cu ndan k ıv ılc ım la r u çu şu yor, k üçü k b ir p ıt se si g eliy or v e h ay van
bir k aç s a n tim i le ri f ır lıy ord u.
Hag rid if tih arla , "D ah a y en i ç ık tıla r y um urta d an ," d ed i, "y an i o nla rı k en din iz
yetiş tir e b ile cek sin iz ! P ro je o lu r d ed im !"
"P ek i, n ed en o nla rı y etiş tir m ek i s te y ecek m iş iz ?" d ed i s o ğuk b ir s e s.
Sly th erin 'l e r gelm iş ti. K onuşa n , D ra co M alf o y'd u. C ra b be ve G oyle , onun
sö zle rin i p ek b eğ en m iş , k ık ır d ay ıp d uru yorla rd ı.
Hag rid 'i n d e a fa lla m ış b ir h ali v ard ı.
"Y an i, n e y ap arla r? " d iy e s o rd u M alf o y. " B u i ş in a n la m ı n e?"
Hag rid ağ zın ı açtı, belli ki var gücü yle düşü nüyord u. B ir k aç sa n iy elik bir
dura k la m a o ld u, s o nra s e rt s e rt, " O , .b ir s o nra k i d ers e , M alf o y," d ed i. " B ugün b ir
te k b esliy ors u nuz. Ş im di, b ir k aç fa rk lı ş e y d en em en iz g ere k ecek -b en d e d ah a
önce hiç onla rd an besle m ed im , ne se v erle r bilm iy oru m - elim de karın ca
yum urta sıy la k urb ağ a k ara ciğ eri, b ir a z d a ç ay ır y ıla n ı v ar.- h ep sin den b ir a z v erip
den ey in ."
"Ö nce i r in , ş im di d e b u," d iy e m ır ıld an dı S eam us.
Harry , R on v e H erm io ne'n in , e lle rin e a v uç d olu su v ıc ık v ıc ık k urb ağ a k ara ciğ eri

alm ala rın a ve Patla r- U çlu Kele k erle r'i iş ta h la n dır m ak iç in eğ ile re k onla rı
sa n dık la ra u zatm ala rın a y ol a çan te k şe y, H ag rid 'e d uydukla rı d erin se v giy di.
Harry is te r is te m ez, bütü n çab ala rın ın ta m am en an la m sız old uğunu
düşü nüyord u, ç ü nkü K ele k erle r'i n a ğ zı y ok g ib iy di.
On d ak ik a s o nra D ean T hom as, " A yyy!" d iy e f e ry at e tti. " B en i ç arp tı! "
Hag rid a cele y le o nun y an ın a g itti, e n diş e li g örü nüyord u.
Dean ö fk ey le , " U cu p atla d ı! " d ed i, H ag rid 'e e lin dek i y an ığ ı g öste re re k .
Hag rid b aşın ı s a lla d ı. " A h, e v et, i n fila k e d in ce b öyle o la b iliy or."
"İy ykkk!" d ed i L av en der B ro w n y in e. " İy ykk, H ag rid , ü stü ndek i o s iv ri u ç d a
ne?"
Hag rid co şk uyla , "H aa, b azıla rın ın iğ nele ri v ar," d ed i (L av en der h em en elin i
kutu dan ç ek ti) . " S an ır ım o nla r e rk ek ... D iş ile rin k arın la rın da e m ic i b ir ş e y v ar...
sa n ır ım k an e m mek i ç in ."
Malf o y ala y la , "O nla rı n ed en can lı tu tm ay a çalış tığ ım ız ı ço k iy i an lıy oru m ,"
ded i. "A ynı a n da h em y ak an , h em d e iğ ne b atır ıp ıs ır a n e v h ay van la rın ı k im
is te m ez?"
Herm io ne, " G üzel o lm am ala rı, y ara rs ız o ld ukla rı a n la m ın a g elm ez," d iy e c ev ab ı
yap ış tır d ı. " E jd erh a k an ı ş a şıla cak d ere ced e s ih ir lid ir , a m a k en din e e v h ay van ı
ola ra k b ir e jd erh a i s te m ezd in , d eğ il m i? "
Harry v e R on, ç alı g ib i s a k alın ın a ra sın dan o nla ra g iz li b ir g ülü m se m e y olla y an
Hag rid 'e s ır ıttıla r. H ag rid , d ünyad a h er ş e y den ç o k b ir e jd erh a b esle m ek is te rd i,
bunu ço k iy i biliy orla rd ı - onla r bir in ci sın ıf ta y ken , kıs a sü re bir ejd erh ası
olm uştu , N orb ert ad lı ço k te h lik eli bir N orv eç Pütü rlü sü . H ag rid can av ar
cin sin den y ara tık la rı s e v iy ord u, h ep si b u. N e k ad ar ö lü m cü l o lu rs a , o k ad ar i y i.
Bir sa at so nra öğle yem eğ i iç in şa to ya çık arla rk en , R on, "E h, hiç değ ils e
Kele k erle r k üçü k," d ed i.
Herm io ne kız g ın bir se sle , "Ş im dilik küçü k," ded i, "a m a H ag rid onla rın ne
yed iğ in i k eşfe d in ce, b oyla rı y arım m etr e y e v arır h erh ald e."
Ron o na b ak ıp s in si s in si g üle re k , " A m a d en iz t u tm asın ı y a d a, n e b ile y im , b aşk a
bir ş e y i t e d av i e ttik le ri a n la şılır s a ö nem i y ok, d eğ il m i? " d ed i.
"O nu M alf o y'u s u stu rm ak iç in s ö yle d iğ im i p ek âlâ b iliy ors u n," d ed i H erm io ne.
"A slın da b en ce h ak lı. E n iy is i, h ep im iz e s a ld ır m ay a b aşla m ad an ö nce h ep sin in

üstü ne b asıp e zm ek o lu rd u."
Gry ff in dor masa sın a otu rd ula r ve ta b ak la rın a kuzu pir z o la sıy la pata te s
dold urd ula r. H erm io ne ö yle b ir h ız la y em ey e b aşla d ı k i, H arry ile R on o na
bak ak ald ıla r.
Ron, " Ş ey - b u, c in h ak la rı k on usu ndak i y en i ta v ır m ı? " d ed i. " A ç k alm ak ta n sa
kusm ay a m ı k ara r v erd in ?"
Herm io ne, a ğ zı B rü kse l la h an ası d olu yken n e k ad ar o la b ilir s e o k ad ar v ak arla ,
"H ay ır ," d ed i, " sa d ece k ütü phan ey e g itm ek i s tiy oru m ."
"N e?" d ed i R on, k ula k la rın a i n an am ay ara k . " H erm io ne - b ugün o kulu n i lk g ünü!
Dah a e v ö dev im iz b ile y ok!"
Herm io ne o m uzla rın ı s ilk ip , s a n ki g ünle rd ir y em ek y em em iş ç esin e y iy ecek le ri
ağ zın a küre k le tık ar gib i tık m ay ı sü rd ürd ü. Sonunda fır la y ıp ay ağ a kalk tı,
"A kşa m y em eğ in de g örü şü rü z!" d ed i v e k oşa r a d ım u zak la ştı.
Öğle d en s o nra d ers le rin in b aşla d ığ ın ı ila n e d en z il ç alın ca, H arry v e R on K uzey
Kule si'n e doğru yola çık tıla r. B ura d a, dik hele zo nla r çiz en bir m erd iv en in
te p esin de, g üm üşi re n kte b ir a y ak lı m erd iv en ta v an dak i d air e şe k lin de k ap ağ a
uzan ıp , P ro fe sö r T re la w ney 'n in y aşa d ığ ı o day a a çılıy ord u.
Ate şte n y ay ıla n o a şin a ta tlı p arfü m , a y ak lı m erd iv en i ç ık ıp iç eri g ir e r g ir m ez
buru nla rın a ç arp tı. P erd ele r h er z am an ki g ib i sım sık ı k ap alıy dı; y uvarla k o da,
hep sin in üstü ne eşa rp la r ve şa lla r örtü lm üş bir ç o k la m ban ın verd iğ i lo ş,
kır m ız ım sı b ir ış ık la y ık an ıy ord u. H arry v e R on, o day ı d old ura n v e ü zerin de
in sa n la rın o tu rd uğu k um aş d öşe li s a n daly e v e p uf y ığ ın ın ın a ra sın dan g eçere k ,
yuvarla k , k üçü k m asa y a o tu rd ula r.
Pro fe sö r T re la w ney 'n in b uğulu se si H arry 'n in h em en a rk asın dan , "İy i g ünle r,"
ded i. H arry y erin den s ıç ra d ı.
Gözle rin i fa zla b üyük g öste re n k osk ocam an g özlü klü sıs k acık b ir k ad ın o la n
Pro fe sö r T re la w ney, n e z am an H arry 'y e b ak sa y üzü ne y erle şe n tr a jik if a d ey le ,
onu sü zü yord u. H er zam an ki gib i bol m ik ta rd a boncu k, zin cir ve bile zik
ta k m ış tı, t a k ıla rı a te şin ı ş ığ ın da p arıld ıy ord u.
Yaslı b ir t a v ır la , " K afa n ı b ir ş e y e t a k m ış sın , y av ru m ," d ed i H arry 'y e. " İç G özü m ,
cesu r y üzü nün a rd ın dak i d ertli r u ha e riş iy or. V e ü zü le re k s ö ylü yoru m , k ay gıla rın
te m els iz d eğ il. S en in iç in ile rid e z o r g ünle r g örü yoru m , h ey hat... ç o k z o r... Ç ok
çek in diğ in ş e y s a h id en g erç ek le şe cek , k ork arım ... v e b elk i d e s a n dığ ın dan d ah a

çab uk..."
Sesi a lç ala ra k fıs ıltı h alin i a ld ı. R on g özle rin i H arry 'y e ç ev ir d i, H arry d e o na
if a d esiz if a d esiz b ak tı. P ro fe sö r T re la w ney y an la rın dan sıy rılır c asın a g eçti v e
ate şin ö nüne, y üzü s ın ıf a d önük b üyük b ir k oltu ğa o tu rd u. O na d erin den h ay ra n
ola n L av en der B ro w n i le P arv ati P atil, ç o k y ak ın ın dak i p ufla rd a o tu ru yorla rd ı.
"Y av ru la rım , y ıld ız la rı e le a lm am ız ın v ak ti g eld i," d ed i P ro fe sö r. " G ezeg en le rin
hare k etle rin i v e sa d ece se m av i d an sın ad ım la rın ı an la y ab ile n le re açık la d ık la rı
esra rlı m esa jla rı ele ala cağ ız . İn sa n k ad eri g ezeg en se l ış ın la rla çö zü le b ilir , k i
bunla r b ir b ir le riy le k arış ıp ..."
Am a H arry 'n in ak lı b aşk a y erd ey di. P arfü m lü ate ş h ep u ykusu nu g etir ir , o nu
ap ta lla ştır ır d ı, P ro fe sö r T re la w ney 'n in f a l k onusu ndak i a b uk s a b uk la fla rı d a o nu
hiç büyüle m em iş ti doğru su - yin e de kad ın ın ona az önce sö yle d ik le rin i
düşü nm ek te n k en din i a la m ıy ord u. " Ç ok ç ek in diğ in şe y sa h id en g erç ek le şe cek ,
kork arım ..."
Am a H erm io ne hak lı, diy e düşü ndü H arry sin ir le n ere k . P ro fe sö r T re la w ney
gerç ek te n d e y aşlı b ir s a h te k ârd ı. K en dis i o a n da h iç b ir ş e y den ç ek in m iy ord u...
yan i, Sir iu s'u n yak ala n m ış ola cağ ın a iliş k in kork ula rın ı sa y m azsa n ız ... H em
Pro fe sö r T re la w ney n e b iliy ord u k i? Z ate n o ç o k ö nced en , P ro fe sö r'ü n f a l b ak m a
şe k lin in ta lih li ta h m in le rd en v e k ork utu cu b ir ta v ır d an ib are t o ld uğu k an ıs ın a
varm ış tı.
Tab ii, geçen sö m estr ın so nunda, Vold em ort'u n yen id en yükse ld iğ in e iliş k in
keh an eti hariç ... D um ble d ore bile , H arry ola n la rı an la tın ca, o tr a n sın hak ik i
old uğunu s a n dığ ın ı s ö yle m iş ti...
"H arry !" d iy e m ır ıld an dı R on.
"N e v ar? "
Harry çev re sin e b ak tı; b ütü n sın ıf o na b ak ıy ord u. O tu rd uğu y erd e d oğru ld u,
sıc ağ ın v e d üşü ncele rin in i ç in de k ay bola ra k n ere d ey se u yuyak alm ış tı.
"D iy ord um k i, y av ru m , s e n b esb elli S atü rn 'ü n m eşu m e tk is i a ltın da d oğm uşsu n,"
ded i Pro fe sö r Tre la w ney. O konuşu rk en Harry hey ecan la ağ zın ın iç in e
bak m ad ığ ı i ç in , s e sin de h afif b ir g ücen m iş lik h is si v ard ı.
"P ard on - n ey in a ltın da d oğm uşu m ?" d ed i H arry .
"S atü rn , y av ru m , S atü rn g ezeg en i! " d ed i P ro fe sö r T re la w ney. H arry b u h ab er
karş ıs ın da h ey ecan d uym ad ığ ı i ç in k esin lik le k ız m ış a b en ziy ord u. " D iy ord um k i,

besb elli S atü rn s e n in d oğum a n ın da s e m ala rd a g üçlü b ir p ozis y onday m ış ... S iy ah
sa çla rın ... z ay ıf y ap ılı o lu şu n... ö yle sin e g en ç y aşta tr a jik k ay ıp la r... S an ır ım k ış
orta sın da d oğm uşsu n d ers e m y an ılm ış o lm am , d eğ il m i, y av ru m ?"
"H ay ır ," d ed i H arry , " T em muzd a d oğdum ."
Ron h âk im o la m ad ığ ı k ah kah asın ı h em en k uru b ir ö ksü rü ğe ç ev ir d i.
Yarım s a at s o nra h er i k is in e d e d air e ş e k lin de, k arm aşık b ir h arita v erilm iş ti, i k is i
de d oğum a n la rın da g ezeg en le rin p ozis y onunu b elir le m ey e ç alış ıy orla rd ı. S ık ıc ı
bir i ş ti, i k id e b ir z am an ç iz elg ele rin e v e a çı h esa p la rın a b ak m ala rı g ere k iy ord u.
Harry b ir sü re so nra , k en di p arş ö m en in e b ak ıp k aşla rın ı çata ra k , "B ura d a ik i
Nep tü n v ar," d ed i. " D oğru o la m az, d eğ il m i? "
"A aaaah ," ded i R on, Pro fe sö r Tre la w ney 'n in m is tik fıs ıltıs ın ı ta k lit ed ere k ,
"g ökte ik i N ep tü n b elir m esi, H arry , g özlü klü b ir c ü cen in d oğacağ ın a iş a re ttir ,
bura sı k esin ..."
Yak ın la rın da ç alış a n S eam us v e D ean y ükse k s e sle , a la y lı a la y lı g üld üle r, a m a
se sle ri L av en der B ro w n'ı n h ey ecan la a y ak la m asın ı b astır a m ad ı - " A h, P ro fe sö r,
bak ın ! S an ır ım b ak ış ım sız b ir g ezeg en im v ar! A aah , b u h an gis i, P ro fe sö r? "
Pro fe sö r T re la w ney h arita y a g öz a ta ra k , " U ra n üs, c an ım ," d ed i.
Ron, " U ra n üs'e b en d e b ak ab ilir m iy im , L av en der? " d ed i.
Ne, ta lih siz lik tir k i P ro fe sö r T re la w ney o nu d uydu, b elk i d e d ers in so nunda
onla ra b unca ç o k e v ö dev in i d e b u y üzd en v erd i.
Can ı s ık ılm ış g ib i, " Ö nüm üzd ek i a y ın g ezeg en h are k etle rin in , k iş is e l h arita n ız a
iliş k in o la ra k s iz i n asıl e tk ile y eceğ in in a y rın tılı b ir a n aliz i," d ed i ç ab uk ç ab uk. O
an da her zam an ki hav alı, perim si halin den ço k, Pro fe sö r M cG onag all'ı
an dın yord u. " P azarte siy e h azır o lm asın ı i s tiy oru m , m azere t d e k ab ul e tm em !"
Büyük S alo n'a y em eğ e g itm ek iç in m erd iv en i in en k ala b alığ a k arış ır la rk en , R on
acı a cı, " S efil, i h tiy ar y ara sa ," d ed i. " B u, b ütü n h afta s o nunu a lır , k esin ..."
Onla ra yetiş e n H erm io ne neşe y le , "Ç ok m u ev ödev in iz var? " diy e so rd u.
"P ro fe sö r V ecto r b iz e h iç ö dev v erm ed i! "
Ron ü zg ün ü zg ün, " E h, h ela l o ls u n P ro fe sö r V ecto r'a ," d ed i.
Akşa m y em eğ i iç in sır a y a g ir m iş in sa n la rla d olu G ir iş S alo nu'n a v arm ış la rd ı.
Tam k uyru ğun s o nuna g ir m iş le rd i k i, a rk ala rın dan y ükse k b ir s e s g eld i.

"W easle y ! H ey, W easle y !"
Harry , R on ve H erm io ne ark ay a döndüle r. M alf o y, C ra b be ve G oyle ora d a
duru yorla rd ı, h ep si d e n ed en se p ek m em nun g örü nüyord u.
"N e?" d ed i R on, k ıs a k esm ek i ç in .
"B ab an gazete y e çık m ış , W easle y !" ded i M alf o y, tık ab asa dolu ola n G ir iş
Salo nu'n dak i h erk es d uysu n d iy e f a zla sıy la y ükse k s e sle k onuşa ra k . B ir G ele cek
Posta sı ç ık ard ı. " D in le ş u nu!"
SİH İR B AKAN LIĞ I'N DA Y E N İ H ATA LA R
Sih ir B aka nlığ ı'n ın d ertle ri s o na e rm em iş g ib i g örü nüyo r,
diy e y a zıy o r Ö ze l M uhabir im iz R ita S keete r. G eçen le rd e
Quid ditc h D ünya K upası'n da ka la balığ ı ko ntr o l etm ed e
yete rsiz ka ld ığ ı iç in ya ylım ate şin e tu tu la n ve
ca dıla rın dan bir in in yo k olm asın ı hâlâ açık la ya m aya n
Baka nlık , dün M uggle Eşy a la rın ın Kötü ye Kulla nım ı
Dair e si'n den Arn old Wea sle y'n in tu haf davra nış la rı
yü zü nden b ir k ez d aha m ahçu p o ld u.
Malf o y b aşın ı k ald ır d ı.
"D üşü nse n e, W easle y, ad ın ı bile doğru yazm am ış la r," ded i, se si se v in çte n
in cele re k . " S an ki t a m a n la m ıy la b ir b iç m iş g ib i, d eğ il m i? "
Artık G ir iş S alo nu'n dak i h erk es d in liy ord u. M alf o y g azete y i f iy ak alı b ir ş e k ild e
düzeltti v e o kum ay a d ev am e tti:
Ýki yıl ö nce u ça n b ir a ra baya sa hip o lm akla su çla nan
Arn old W ea sle y, d ün so n d ere ce sa ld ır g an b ir ta kım ç ö p
ku tu la rı yü zü nden bazı M uggle ya sa ko ru yu cu la rıy la

(“ polis ” ) ka pış tı. M r. W ea sle y'n in , artık to ka la şm ayla
cin ayet te şe b büsü a ra sın da a yrım y a pam az h ale g elin ce
Baka nlık 't a n e m ekliy e a yrıla n y a şlı e sk i S eh erb az “ D eli-
Göz M oody” nin ya rd ım ın a ko ştu ğu anla şılıy o r. M r.
Wea sle y, M r. M oody'n in so n dere ce iy i ko ru nan evin e
geld iğ in de, h iç d e ş a şır tıc ı o lm aya n b ir ş e kild e, o nun b ir
kez daha boş yere etr a fı te la şa verd iğ in i görd ü. M r.
Wea sle y polis le rd en ka çm adan önce bir k a ç hafız a yı
değ iş tir m ek zo ru nda ka ld ı am a, Gele cek Posta sı'n ın
böyle sin e ya kış ık sız ve p ota nsiy el o la ra k u ta ndır ıc ı b ir
sa hneye Baka nlık 'ı niy e ka rış tır d ığ ı ko nusu ndaki
so ru la rın a c eva p v erm eyi r e d detti.
"B ir d e re sim v ar, W easle y !” d ed i M alf o y, g azete y i b ir h am le d e ç ev ir ip h av ay a
kald ır a ra k . "A nnen le bab an ın ev in iz in önündek i bir re sm i - ta b ii, buna ev
diy eb ilir s e n ! A nnen b ir a z k ilo v ers e f e n a o lm az, d eğ il m i? "
Ron h id detle s a rs ılıy ord u. H erk es o na b ak ıy ord u.
"B as g it, M alf o y," d ed i H arry . " H ad i, R on..."
"A h e v et, s e n d e b u y az o nla rla k alıy ord un, d eğ il m i, P otte r? " d iy e p is p is s ır ıttı
Malf o y. " S öyle se n e b an a, a n nesi g erç ek te n b u k ad ar ş iş k o m u, y oksa r e sim de m i
öyle g örü nüyor? "
"S en in a n nen v ar y a, M alf o y," d ed i H arry -o v e H erm io ne, k en din i M alf o y'u n
üstü ne a tm asın d iy e R on'u n c ü ppesin in a rk asın ı s ık ı s ık ı k av ra m ış la rd ı- " H an i o
if a d esi v ar y a, b urn unun a ltın da te zek v arm ış g ib i? E sk id en b eri m i ö yle , y oksa
se n y an ın da o ld uğun i ç in m i ö yle g örü nüyord u?"
Malf o y'u n so lg un y üzü b ir a z p em bele şti. "N e c ü re tle a n nem e h ak are t e d ers in ,
Potte r? "
Harry a rk asın ı d önere k , " S en d e o k oca a ğ zın ı a çm a o z am an ," d ed i.
GÜM !

Bir ç o k k iş i ç ığ lık a ttı - H arry a te ş g ib i b ir ş e y in y üzü nün y an ın ı y ala y ıp g eçtiğ in i
his se tti - asa sın ı çık arm ak iç in elin i cü ppesin in iç in e attı, am a dah a ona
dokunam ad an ik in ci b ir G ÜM s e si d uydu, b ir d e G ir iş S alo nu'n dan y an kıla n an
bir k ükre m e.
"İŞ T E O NU Y A PA M AZSIN , E V LA T!"
Harry o k g ib i d öndü. P ro fe sö r M oody m erm er m erd iv en den to palla y a to palla y a
in iy ord u. A sa sın ı çık arm ış tı, bu asa ta şla kap lı döşe m ed e, ta m M alf o y'u n
durd uğu y erd e t itr e y en b em bey az b ir d ağ g elin ciğ in e y önelm iş ti.
Gir iş Salo nu'n da deh şe t dolu bir se ssiz lik vard ı. M oody'd en başk a kim se
yerin den k ıp ır d am ıy ord u.
Moody d önüp H arry 'y e b ak tı - en azın dan , n orm al g özü H arry 'y e b ak ıy ord u;
diğ eri b aşın ın a rk a t a ra fın a d önüktü .
Moody, " İs a b et e ttir d i m i? " d iy e h om urd an dı. P es v e k ula k tır m ala y ıc ı b ir s e si
vard ı.
"H ay ır ," d ed i H arry , " ıs k a g eçti."
"B IR A K O NU!" d iy e h ay kır d ı M oody.
"N ey i b ır a k ay ım ?" d ed i H arry ş a şk ın lık la .
"S en değ il - o!" diy e hom urd an dı M oody, onun om zu nun üstü nden baş
parm ağ ın ı, bey az dağ gelin ciğ in i yerd en alm ak üzere y ken donup kala n
Cra b be'y e u zatm ış tı.
Moody to palla y ara k C ra b be, G oyle v e k ork u d olu b ir c ik le m ey le f ır la y ıp ş im şe k
gib i z in dan la rın o ra y a k açm ay a ç alış a n g elin ciğ e d oğru y ürü dü.
"H iç sa n m ıy oru m !" diy e kükre d i M oody, asa sın ı yin e hay van a yönelte re k -
gelin cik n ere d ey se b ir m etr e h av ay a u çtu , b ir ş a k ır tıy la y ere ç ap tı, s o nra y en id en
hav ay a f ır la d ı.
Gelin cik acıy la cik le y ere k gitg id e dah a yukarı doğru fır la rk en , M oody,
"R ak ip le rin in s ır tı d önükken s a ld ır a n i n sa n la rd an h oşla n m am ," d iy e h om urd an dı.
"B erb at, ö dle k çe, p is b ir ş e y..."
Dağ g elin ciğ i, b acak la rıy la k uyru ğunu ç are siz ce s a lla y ara k h av ad a u çu yord u.
Moody g elin ciğ in h er ta şa v uru şu nda v e y en id en y ukarı fır la y ış ın da te k te k
konuşa ra k , " S ak ın - b unu - b ir - d ah a - y ap m a - " d ed i.

Şok h alin de b ir s e s, " P ro fe sö r M oody!" d ed i.
Pro fe sö r M cG onag all, e li k olu k ita p la rla d olu , m erm er m erd iv en den i n iy ord u.
Moody gelin ciğ i dah a da yukarı fır la ta ra k , sa k in sa k in , "M erh ab a, P ro fe sö r
McG onag all," d ed i.
"N e - ne yap ıy ors u nuz?" ded i Pro fe sö r M cG onag all, zıp la y an gelin ciğ i
gözle riy le b ir y ukarı b ir a şa ğ ı i z le y ere k .
"D ers v eriy oru m ," d ed i M oody.
"D ers - M oody, o b ir ö ğre n ci m i? " d iy e çığ lığ ı b astı P ro fe sö r M cG onag all.
Kita p la r k ucağ ın dan y ere s a çıld ı.
"E vet," d ed i M oody.
Pro fe sö r M cG onag all, "H ay ır !" diy e hay kır d ı, m erd iv en den koşa ra k in erk en
asa sın ı çek ip çık ard ı; bir dak ik a so nra D ra co M alf o y bir şa k ır tıy la yen id en
belir m iş ti. Y erd e k ıv rılm ış y atıy ord u, d üzg ün s a rı s a çla rı ş im di k ıp kır m ız ı o lm uş
yüzü ne d ağ ılm ış tı. Y üzü nü b uru ştu ra ra k a y ağ a k alk tı.
Pro fe sö r M cG onag all d erm an sız b ir s e sle , " M oody, b iz B iç im D eğ iş tir m e'y i a sla
ceza ola ra k kulla n m ay ız !" ded i. "P ro fe sö r D um ble d ore bunu sa n a m utla k a
sö yle m iş tir , d eğ il m i? "
Moody a ld ır m az b ir ta v ır la ç en esin i k aşıy ara k , "E vet, sö zü nü e tm iş ti g alib a,"
ded i, " a m a b en ş ö yle s a ğ la m b ir ş o kun - "
"B iz bura d a cezay a bır a k ır ız , M oody! Ya da kab ah atli kim se onun bin a
so ru m lu su yla k onuşu ru z!"
Moody, M alf o y'a büyük bir hoşn uts u zlu kla bak ara k , "B en de öyle yap arım
öyle y se ," d ed i.
Solu k re n kli gözle ri hâlâ acı ve küçü k düşm üşlü kle su la n an M alf o y, başın ı
kald ın p hain hain M oody'y e bak tı ve iç in de "b ab am " sö zü nün belli belir s iz
geçtiğ i b ir ş e y le r m ır ıld an dı.
"Y a, öyle m i? " ded i M oody yav aşç a, to pal to pal bir k aç ad ım ata rk en ta h ta
bacağ ın ın hafif ta k ır tıs ı sa lo nda yan kıla n ara k . "E h, bab an ı esk i günle rd en
ta n ır ım , ev la t... O na M oody'n in gözü nün oğlu nun üstü nde old uğunu sö yle ...
Bunu b en im a d ım a i le t o na... Ş im di, b in a s o ru m lu n S nap e o lm alı, d eğ il m i? "
Malf o y g ücen m iş b ir e d ay la , " E vet," d ed i.

Moody, "B ir esk i d ost d ah a," d iy e h om urd an dı. "İh tiy ar S nap e'l e b ir so hbet
ets e m diy ord um ben de... Sen , gel bura y a..." M alf o y'u kolu nun üstü nden
yak ala d ı v e o nunla b ir lik te z in dan la ra d oğru r a p r a p y ürü dü.
Pro fe sö r M cG onag all b ir k aç sa n iy e o nla rın ark asın dan en diş e y le b ak tı, so nra
asa sın ı düşm üş kita p la rın a doğru sa lla d ı. K ita p la r yen id en hav ay a, kolla rın a
yükse ld ile r.
Bir k aç d ak ik a so nra G ry ff in dor m asa sın a o tu rd ukla rın da, R on y av aşç a, "B an a
te k kelim e sö yle m ey in ," ded i H arry ve H erm io ne'y e. Ç ev re le rin dek i herk es
hey ecan la o lu p b ite n le r h ak kın da k onuşu yord u.
Herm io ne ş a şk ın lık la , " N ed en ?" d iy e s o rd u.
Ron, g özle ri k ap alı v e y üzü nde k atık sız b ir m utlu lu k if a d esiy le , " Ç ünkü b u a n ı
eb ed iy en hafız am a kazım ak is tiy oru m ," ded i. "D ra co M alf o y, hay re t veric i,
zıp la y an d ağ g elin ciğ i..."
Harry de, H erm io ne de güld ü ve H erm io ne ik is in in de ta b ağ ın a ta s keb ab ı
koym ay a b aşla d ı.
"A m a M alf o y'u n gerç ek te n de can ın ı yak ab ilir d i," ded i. "A slın da Pro fe sö r
McG onag all'ı n d urd urm ası i y i o ld u - "
"H erm io ne!" d ed i R on ö fk ey le , g özle ri b ir a n da a çıla ra k . " H ay atım ın e n g üzel
an ın ı b erb at e d iy ors u n!"
Herm io ne sa b ır s ız lığ ın ı b elli ed en b ir se s çık arttı v e y in e so n h ız la y em ey e
koyuld u.
Harry o nu i z le y ere k , " B an a b u a k şa m k ütü phan ey e d öneceğ in i s ö yle m ey ecek sin ,
değ il m i? " d iy e s o rd u.
"D önm ek z o ru nday ım ," d ed i H erm io ne b oğuk b oğuk. " Y ap acak d ünya k ad ar iş
var."
"A m a d em iş tin k i, P ro fe sö r V ecto r - "
"O kul i ş i d eğ il." H erm io ne b eş d ak ik a i ç in de t a b ağ ın ı t e m iz le m iş v e g itm iş ti.
O g id er g itm ez d e y erin e F re d W easle y o tu rd u. " M oody!" d ed i. " N asıl k ıy ak b ir
tip !"
Fre d 'i n k arş ıs ın a o tu ra n G eo rg e, " K ıy ak ta n d a k ıy ak !" d ed i.
İk iz le rin e n iy i a rk ad aşı L ee J o rd an , G eo rg e'u n y an ın dak i s a n daly ey e k ay ara k ,

"A cay ip kıy ak !" ded i. H arry ve R on'a da, "B u öğle d en so nra biz im le ders i
vard ı," d iy e b ilg i v erd i.
Harry m era k la , " N asıld ı? " d iy e s o rd u.
Fre d , G eo rg e v e L ee p ek a n la m lı b ir ş e k ild e b ak ış tıla r.
"H iç b öyle b ir d ers e g ir m em iş tim ," d ed i F re d . " iş i b iliy or, a rk ad aş," d ed i L ee.
Ron ö ne e ğ ild i. " N ey i b iliy or? "
Geo rg e h ay ra n lık la , "D ış a rıd a b unu y ap m an ın n asıl b ir şe y o ld uğunu b iliy or,"
ded i. "N ey i yap m an ın ?" ded i H arry . "K ara n lık S an atla r'l a sa v aşm an ın ," ded i
Fre d . " G örü le b ile cek h er ş e y i g örm üş," d ed i G eo rg e. " H ay re t b ir ş e y," d ed i L ee.
Ron çan ta sın a elin i d ald ır ıp d ers p ro gra m ın ı çık ard ı. H ay al k ır ık lığ ı d olu b ir
se sle , " B iz im p erş e m bey e k ad ar o nunla d ers im iz y ok!" d ed i.

ON D Ö RDÜNCÜ B Ö LÜ M :
AFFE D İL M EZ L A NETLER
S onra k i ik i gün ola y sız geçti, ta b ii N ev ille 'i n İk sir ders in de altın cı kazan ın ı
e ritm esin i sa y m azsa n ız . Y azın kin darlık konusu nda iy ic e ile rle m e kay detm iş
g örü nen P ro fe sö r S nap e, N ev ille 'i c ezay a b ır a k tı. N ev ille c ezad an d öndüğünde
s in ir le ri h ara p h ald ey di, b ir f ıç ı d olu su b oynuzlu k ara k urb ağ ası a y ık la m ış tı.
H erm io ne'n in , tır n ak ara la rın da kala n kurb ağ a parç ala rın ı çık ara b ils in diy e
N ev ille 'e b ir F ır ç ala m a B üyüsü ö ğre tm esin i i z le rle rk en , R on, H arry 'y e, " S nap e'i n
k afa sı n iy e b öyle b ozu k b iliy ors u n, d eğ il m i? " d iy e s o rd u.
" E vet," d ed i H arry . " M oody."
S nap e'i n aslın da K ara n lık San atla ra K arş ı Sav unm a ders in i verm ek is te d iğ i
b ilin en b ir ş e y di, a m a ü st ü ste d ört y ıld ır b u is te ğ in i g erç ek le ştir e m iy ord u iş te .
S nap e dah a öncek i K ara n lık S an atla ra K arş ı S av unm a öğre tm en le rin den hiç
h oşla n m az v e b unu b elli ed erd i - am a D eli- G öz M oody'y e ap açık d üşm an lık
g öste rm ek te n tu haf b ir ş e k ild e s a k ın ıy or g ib iy di. H atta H arry n e z am an ik is in i
b ir ara d a görs e -y em ek sır a sın da ya da korid ord a bir b ir le rin in yan ın dan
g eçerle rk en - S nap e'i n D eli- G öz M oody'l e g öz g öze g elm ek te n (s ih ir li g özü yle
d e, s ih ir s iz g özü yle d e) k açın dığ ı y önünde b ir i z le n im e d in m iş ti.
" S nap e o ndan b ir a z k ork uyor g alib a," d ed i H arry d alg ın d alg ın .
" M oody'n in S nap e'i b oynuzlu k ara k urb ağ asın a ç ev ir d iğ in i d üşü nse n e b ir ," d ed i
R on h üly alı g özle rle . " S onra d a o nu z in dan ın da z ıp la tıp d urd uğunu..."
G ry ff in dor'u n dörd üncü sın ıf öğre n cile ri M oody'n in ilk ders in i öyle sin e
s a b ır s ız lık la b ek liy orla rd ı k i, p erş e m be g ünü ö ğle y em eğ in den so nra e rk en den
g elip d ah a z il ç alm ad an s ın ıf ın ö nünde k uyru k o ld ula r.
O rta lık ta g örü nm ey en t e k k iş i H erm io ne'y di. D ers e s o n a n da g eld i.
" B en -"
" - k ütü phan ed ey din ," d iy e ta m am la d ı H arry o nun c ü m le sin i. "H ad i, ç ab uk o l,
y oksa d oğru d ürü st b ir y er b ula m ay acağ ız ."
A cele y le sın ıf a gir ip öğre tm en m asa sın ın hem en önündek i üç sa n daly ey e

otu rd ula r ve "
Kara nlık G üçle r: K en din i K oru m a R eh beri
" kita p la rın ı çık an p
alış ılm ad ık b ir b iç im de se ssiz ce b ek le m ey e b aşla d ıla r. A z so nra k orid ord an o
ta n ıd ık , ta k ır d ay an ay ak se sle ri duyuld u ve M oody sın ıf ta n iç eri gir d i. H er
zam an ki k ad ar tu haf v e k ork utu cu g örü nüyord u. C üppesin in h em en altın dan
pen çeli, t a h ta a y ağ ın ı g öre b iliy orla rd ı.
"K ald ır a b ilir s in iz o nla rı," d iy e h om urd an dı, g ürü ltü yle m asa sın a g id ip o tu ra ra k .
"K ita p la rı d iy oru m . O nla ra i h tiy acın ız o lm ay acak ."
Kita p la rı ç an ta la rın a k oydula r. R on ç o k h ey ecan lı g örü nüyord u.
Moody b ir y okla m a d efte ri ç ık ard ı, u zu n, k ır d üşm üş g ri s a çın ı ç arp ık v e y ara lı
yüzü nün önünden çek ti ve is im le ri okum ay a başla d ı. N orm al gözü lis te d e
düzen li b ir şe k ild e aşa ğ ı d oğru in iy or, sih ir li g özü yse d önüp d uru yor, cev ap
vere n ö ğre n cile re o dak la n ıy ord u.
Son ö ğre n ci d e o ra d a o ld uğunu b elir ttik te n so nra , "P ek âlâ ," d ed i M oody, "b u
sın ıf h ak kın da P ro fe sö r L upin 'd en b ir m ek tu p a ld ım . K ara n lık y ara tık la rla b aş
etm e k onusu nda b ay ağ ı e tr a flı b ir te m el e ğ itim a lm ış sın ız - B öcü rtle r'i , K ır m ız ı
Kafa la r'ı , H in zıp ır la r'ı , G ark en ezle r'i , K ap pa'l a rı v e k urta d am la rı iş le m iş sin iz ,
öyle d eğ il m i? "
Sın ıf ta n o nay la m a n ite liğ in de b ir u ğultu y ükse ld i.
"A m a la n etle r k onusu nda g erid esin iz , h em d e ç o k g erid e," d ed i M oody. " B an a
da, b üyücü le rin b ir b ir le rin e n ele r y ap ab ile cek le ri k onusu nda siz i ad am etm ek
düşü yor. S iz e s a d ece b ir y ıld a K ara n lık - "
"N e, k alm ıy or m usu nuz?" d ed i R on, k en din e h âk im o la m ay ara k .
Moody'n in sih ir li g özü d önüp R on'a d ik ild i; R on h ay li en diş e li g örü nüyord u,
am a az so nra M oody g ülü m se d i - H arry o nun g üld üğünü ilk k ez g örü yord u.
Zate n c id di ş e k ild e y ara lı o la n y üzü , g ülü nce d ah a d a ç arp ılıp k asıld ı, a m a y in e
de gülü m se m ek gib i sıc ak bir şe y yap ab ild iğ in i görm ek güzeld i. R on da
ra h atla m ış g ib iy di.
"S en A rth ur W easle y 'n in o ğlu su n, h a?" d ed i M oody. "B ab an b ir k aç g ün ö nce
ben i ço k zo r bir duru m dan kurta rd ı... Evet, sa d ece bir yıl kalıy oru m .
Dum ble d ore 'a ö zel b ir i y ilik b u... S ad ece b ir y ıl, o ndan s o nra s a k in e m ek liliğ im e
dönüyoru m ."
Kab a b ir k ah kah a a ttı v e b oğum b oğum e lle rin i b ir b ir in e ç arp tı.
"P ek âlâ - hem en başla y alım . Lan etle r. Fark lı fa rk lı güçle rd e, fa rk lı fa rk lı

şe k ille rd ed ir. Ş im di, S ih ir B ak an lığ ı'n a b ak ılır s a , siz e k arş ıla n etle ri ö ğre tip iş i
ora d a b ır a k m am g ere k iy or. A ltın cı s ın ıf a k ad ar s iz e y asa d ış ı K ara n lık la n etle rin
ney e b en zed ik le rin i g öste rm em eliy m iş im . S özd e, o z am an a k ad ar b unla rla b aşa
çık ab ile cek kad ar büyüm üş olm azm ış sın ız . A m a P ro fe sö r D um ble d ore siz in
cesa re tin iz e güven iy or, Kara n lık la n etle rin üste sin den gele b ile ceğ in iz i
düşü nüyor. B en d e d iy oru m k i, n ey le k arş ı k arş ıy a o ld uğunuzu n e k ad ar e rk en
öğre n ir s e n iz o k ad ar iy i. D ah a ö nce h iç g örm ed iğ in iz b ir şe y e k arş ı k en din iz i
nasıl s a v unacak sın ız k i? S iz e y asa d ış ı b ir la n et y ap m ak ü zere o la n b ir b üyücü ,
duru p d a n e y ap tığ ın ı s ö yle m ez. Y üzü nüze b ak ıp ta tlı ta tlı, k ib ar k ib ar y ap m az.
Hazır lık lı o lm an ız la zım . T etik te v e d ik katli o lm an ız la zım . M is s B ro w n, b en
konuşu rk en o nu o rta d an k ald ır m an ız l a zım ."
Lav en der s ıç ra d ı v e k ıp kır m ız ı k esild i. S ır a n ın a ltın dan P arv ati'y e ta m am la n m ış
yıld ız ta b lo su nu göste riy ord u. B elli ki M oody'n in sih ir li gözü hem başın ın
ark asın dan , h em d e t a h ta n ın i ç in den g öre b iliy ord u.
"P ek âlâ ... büyücü lü k kan unla rın a göre han gi la n etle rin en ağ ır şe k ild e
cezala n dır ıld ığ ın ı b ile n in iz v ar m ı? "
Bir k aç ta n e te re d dütlü el kalk tı, bunla ra R on'u n ve H erm io ne'n in elle ri de
dah ild i. M oody, R on'u i ş a re t e tti, a m a s ih ir li g özü h âlâ L av en der'ı n ü zerin dey di.
"E e," d ed i R on te re d düt e d ere k , " b ab am b an a b ir ta n esin den b ah se tm iş ti... A dı
Im periu s l a n eti o la b ilir m i? "
"A h, ev et," ded i M oody ta k dir le . "B ab an o la n eti bilir ta b ii. Zam an ın da
Bak an lık 'ı n b aşın a e p ey b ela o lm uştu I m periu s l a n eti."
Moody b ir b ir le riy le u yum su z a y ak la rın ın ü zerin de a ğ ır a ğ ır d oğru ld u, m asa sın ın
çek m ecesin i açtı v e cam b ir k av an oz çık ard ı. İç in de ü ç ta n e b üyük v e siy ah
örü m cek koşu ştu ru yord u. H arry yan ın da otu ra n R on'u n ark ay a kay kıld ığ ın ı
his se tti - ö rü m cek le rd en n efre t e d erd i o .
Moody elin i kav an oza so ktu , örü m cek le rd en bir in i yak ala d ı ve hep sin in
göre b ile ceğ i ş e k ild e a v cu nun i ç in de t u ttu .
Sonra a sa sın ı o na d oğru lttu v e m ır ıld an dı: " Im perio !"
Örü m cek M oody'n in e lin den a tla y ıp in ce, ip ek si b ir ip liğ in u cu nda ö ne a rk ay a,
sa n ki tr a p ezd ey m iş g ib i sa lla n m ay a b aşla d ı. B acak la rın ı k asa ra k açtı, b ir te rs
pare n de attı v e ip liğ in i k oparıp m asa n ın ü stü ne in di, so nra d a o ra d a d air e le r
çiz ere k y an y an ta k la a tm ay a b aşla d ı. M oody a sa sın ı ş ö yle b ir s ilk ti, ö rü m cek
ark a bacak la rın dan ik is in in üzerin e kalk tı ve basb ay ağ ı ste p dan sı yap m ay a

başla d ı.
Herk es k ah kah ala rla g ülü yord u - y an i M oody h ariç h erk es.
"K om ik b ulu yors u nuz, d eğ il m i? " d iy e k ükre d i. "B unu siz e y ap sa m h oşu nuza
gid er m i? "
Kah kah ala r h em en o a n da k esild i.
"T am k ontr o l," d ed i M oody alç ak se sle . Ö rü m cek k en din i to p h alin e g etir ip
yuvarla n m ay a başla m ış tı. "O nun pen cere d en dış a rı atla m asın ı, ken din i
boğm asın ı, i ç in iz d en b ir in in g ır tla ğ ın a a tılm asın ı s a ğ la y ab ilir im ..."
Ron e lin de o lm ad an ü rp erd i.
"Y ılla r ö nce, I m periu s l a n etiy le k ontr o l e d ile n b ir ç o k c ad ı v e b üyücü v ard ı," d ed i
Moody. H arry onun Vold em ort'u n gücü nün doru ğunda old uğu dönem den
bah se ttiğ in i an la m ış tı. "B ak an lık k im e b ir şe y le rin zo rla y ap tır ıld ığ ın ı, k im in
ken di i s te ğ iy le h are k et e ttiğ in i a y ır t e tm ek te e p ey g üçlü k ç ek ti.
"Im periu s la n etin e dir e n ile b ilir , ben de siz e bunun nasıl yap ıla cağ ın ı
öğre te ceğ im . A m a g erç ek b ir ir a d e g ücü g ere k iy or v e b u h erk este o lm ay an b ir
şe y. M üm künse bu la n ete hed ef olm ak ta n kaçın ın , dah a iy i. SÜ REK Lİ
TETİK TE O LU N!" d iy e g ürle d i. H erk es y erin den s ıç ra d ı.
Moody s a lto a tm ak la m eşg ul o la n ö rü m ceğ i y ak ala d ı v e k av an ozu na g eri k oydu.
"B aşk a l a n et b ile n v ar m ı? Y in e y asa d ış ı b ir l a n et? "
Herm io ne'n in e li y in e k alk tı. Ş aşır tıc ı b ir şe k ild e, N ev ille 'i n ki d e. O ysa o nun
konuşm ay a g önüllü o ld uğu te k d ers , a çık a ra y la e n iy i d ers i o la n B itk ib ilim 'd i.
Nev ille d e k en di c ü re tin e ş a şır m ış g örü nüyord u.
"E vet? " d ed i M oody. S ih ir li g özü y uvasın da d önüp N ev ille 'e s a b itle n di.
"B ir d e ş e y v ar - C ru cia tu s l a n eti," d ed i N ev ille , k ıs ık a m a a n la şılır b ir s e sle .
Moody, N ev ille 'e b üyük b ir d ik katle b ak ıy or, d ah ası ş im di b u iş iç in ik i g özü nü
de k ulla n ıy ord u.
"A dın L ongbotto m m ı? " d ed i, s ih ir li g özü a şa ğ ı d ev rilip l is te y i k ontr o l e d erk en .
Nev ille başıy la te d ir g in te d ir g in onay la d ı, am a M oody başk a so ru so rm ad ı.
Sın ıf a a rk asın ı d önüp k av an oza e lin i so ktu v e y en i b ir ö rü m cek a lıp m asa n ın
üstü ne k oydu. Ö rü m cek m asa n ın ü stü nde k ask atı d uru yord u, b elli k i h are k et
ed em ey ecek k ad ar k ork m uştu .

"C ru cia tu s la n eti," d ed i M oody. " B ir a z d ah a b üyük o lm alı k i a n la y ab ile sin iz ."
Asa sın ı ö rü m ceğ e d oğru lttu v e, “ E ngorg io !" d ed i.
Örü m cek şiş ti. Ş im di b ir ta ra n tu la d an d ah a ir iy di. A rtık k en din e h âk im o lm a
gay re tin den ta m am en vazg eçen Ron, sa n daly esin i geri çek ip M oody'n in
masa sın dan o la b ild iğ in ce u zak la ştır d ı.
Moody y in e a sa sın ı k ald ır d ı, ö rü m ceğ e d oğru lttu v e m ır ıld an dı: " C ru cio !"
Örü m ceğ in bacak la rı bir d en bed en in in üstü ne doğru kıv rıld ı. H ay van dönüp
kork unç b ir ş e k ild e k asılm ay a, s a ğ a s o la y uvarla n m ay a b aşla m ış tı. Ö rü m cek te n
hiç se s ç ık m ıy ord u, a m a H arry o nun se s ç ık ara b ils e ç ığ lık a tıy or o la cağ ın dan
em in di. M oody a sa sın ı ç ek m ed i, ö rü m cek d ah a d a şid detle titr e y ip k asılm ay a
başla d ı -
"Y ete r!" d ed i H erm io ne t iz b ir s e sle .
Harry d önüp o na b ak tı. H erm io ne ö rü m ceğ e b ak m ıy ord u, N ev ille 'e b ak ıy ord u.
Onun b ak ış la rın ı ta k ip e d en H arry , N ev ille 'i n e lle rin in s ır a y a s ım sık ı y ap ış tığ ın ı,
parm ak la rın dan k an ın ç ek ild iğ in i, g özle rin in se d eh şe tle ir i ir i a çılm ış o ld uğunu
görd ü.
Moody a sa sın ı k ald ır d ı. Ö rü m ceğ in b acak la rı g ev şe d i, a m a h âlâ s e ğ ir iy ord u.
Moody, " R ed ucio ," d iy e m ır ıld an dı v e ö rü m cek n orm al b oyuna d öndü. M oody
onu a lıp k av an oza k oydu.
"A cı," d ed i M oody h afif ç e. " C ru cia tu s l a n etin i b iliy ors a n ız , b ir in e i ş k en ce e tm ek
iç in k erp ete n e v e b ıç ağ a i h tiy acın ız o lm az... B ir a ra b u l a n et d e ç o k p opüle rd i.
"P ek âlâ ... b aşk a b ir l a n et b ile n ?"
Harry çev re sin e bak tı. Herk esin yüzü nden , so n örü m ceğ in başın a nele r
gele ceğ in i m era k e ttik le ri a n la şılıy ord u. H erm io ne'n in e li b ir a z t itr e y ere k d e o ls a
üçü ncü k ez h av ay a k alk tı.
"E vet? " d ed i M oody, o na b ak ara k .
"A vad a K ed av ra ," d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne.
Bir k aç k iş i d önüp o na t e d ir g in b ak ış la r a ttı, b unla ra R on d a d ah ild i.
"A h," ded i M oody. Yam uk ağ zı yin e bir gülü m se m ey le çarp ıld ı. "E vet,
so nuncu su , e n k ötü sü . A vad a K ed av ra ... ö ld üre n l a n et."
Elin i cam kav an ozu n iç in e so ktu . Ü çü ncü örü m cek başın a nele r gele ceğ in i

biliy orm uşç asın a k av an ozu n d ib in de d eli g ib i k oşu ştu rm ay a b aşla d ı, M oody'n in
parm ak la rın dan k açm ay a çalış ıy ord u. A m a M oody o nu sık ış tır d ı v e m asa n ın
üstü ne yerle ştir d i. Örü m cek bu defa da ta h ta yüzey in üstü nde delic e
koşu ştu rm ay a b aşla d ı.
Moody a sa sın ı k ald ır d ı v e b ir d en H arry 'n in i ç in i k ötü b ir h is s a rd ı.
"A vad a K ed av ra !" d iy e k ükre d i M oody.
Göz k am aştır ıc ı b ir y eşil ış ık ç ak tı v e b ir h ış ır d am a d uyuld u, sa n ki d ev asa v e
görü nm ez b ir şe y h av ay ı y ara ra k g eliy ord u. Ö rü m cek a n id en sır tü stü d ev rild i.
Üstü nde herh an gi bir iz yoktu , am a öld üğü kesin di. K ız la rın ço ğu çığ lık
atm am ak iç in k en dile rin e g üçlü kle h âk im o ld ula r. Ö rü m cek o na d oğru k ay ark en
Ron g eriy e s ıç ra d ı, a z d ah a s a n daly esiy le b ir lik te a rk ay a d ev rile cek ti.
Moody ö lü ö rü m ceğ i m asa n ın ü stü nden s ü pürü p y ere a ttı.
"G üzel d eğ il," d ed i sa k in b ir se s to nuyla . "H oş d eğ il. V e b ir k arş ıla n eti y ok.
Önle m en in y olu d a y ok. Ş im diy e k ad ar s a d ece b ir k iş i b undan s a ğ ç ık ab ild i, o d a
ta m k arş ım da o tu ru yor."
Harry yüzü nün kız ard ığ ın ı his se tti, M oody'n in gözle ri (ik is i bir d en ) ona
çev riliy di. A yrıc a b ütü n sın ıf ın b ak ış la rın ı d a ü zerin de h is se d eb iliy ord u. H arry
is e , b oş k ara ta h ta y a s a n ki b üyüle n m iş g ib i b ak ıy ord u, o ysa ta h ta y ı g örm üyord u
bile ...
Dem ek a n nesi v e b ab ası b öyle ö lm üştü ... tıp kı o ö rü m cek g ib i. O nla r d a te k b ir
le k e, te k b ir iz a lm ad an m ı ö lm üşle rd i a cab a? Y aşa m b ed en le rin den a lın m ad an
önce, y eşil ı ş ığ ın ç ak tığ ın ı g örm üş v e h ız la g ele n ö lü m ün s e sin i m i d uym uşla rd ı?
Harry üç yıld ır an nesin in ve bab asın ın ölü m ünü te k ra r te k ra r gözü nde
can la n dır ıy ord u. Ö ld ürü ld ükle rin i öğre n diğ in den beri, o gece ne old uğunu
öğre n diğ in den beri gözü nde can la n dır ıy ord u bunu: K ılk uyru k ih an et ed ip
an nesin in v e b ab asın ın y erin i V old em ort'a sö yle m iş , o d a k ulü bele rin e g elip
onla rı bulm uştu . Vold em ort'u n önce H arry 'n in bab asın ı öld ürm esi... Ja m es
Potte r'ı n onu en gelle m ey e çalış m ası ve karıs ın a se sle n ere k Harry 'y i alıp
kaçm asın ı sö yle m esi... V old em ort'u n L ily P otte r'ı n ü stü ne g itm esi v e H arry 'y i
öld üre b ilm ek iç in ona ken ara çek ilm esin i sö yle m esi... A nnesin in H arry 'n in
yerin e ken dis in i öld ürm esi iç in yalv arm ası, oğlu nun önünden çek ilm ey i
re d detm esi... B unun ü zerin e V old em ort'u n o nu d a ö ld ürm esi, so nra d a a sa sın ı
Harry 'y e d oğru ltm ası...
Harry g eçen y ıl R uh E m ic ile r'l e m ücad ele e d erk en a n nesiy le b ab asın ın s e sle rin i

duyduğu iç in b u ay rın tıla rı b iliy ord u - çü nkü R uh E m ic ile r'i n k ork unç g ücü
buydu: K urb an la rın a en kötü an ıla rın ı yen id en yaşa tm ak ve onla rı ken di
um uts u zlu kla rı i ç in de b oğup g üçsü z b ır a k m ak ...
Moody y in e k onuşm ay a b aşla m ış tı, am a H arry 'y e ço k u zak ta n se sle n iy orm uş
gib i g eliy ord u. H arry b üyük b ir g ay re t g öste re re k k en din i to parla y ıp şim dik i
zam an a d öndü v e M oody'n in s ö yle d ik le rin i d in le m ey e b aşla d ı.
"A vad a K ed av ra la n etin in a rk asın da ç o k g üçlü b ir b üyü o lm ası g ere k iy or. Ş im di
hep in iz asa la rın ız ı çık arıp ban a doğru lta b ilir ve gere k li sö zcü kle ri
sö yle y eb ilir s in iz , a m a b unun so nucu nda b urn um b ile k an asa şa şa rım . A m a b u
önem li d eğ il. G öre v im s iz e b u l a n etin n asıl y ap ıla cağ ın ı g öste rm ek d eğ il.”
"P ek i, m ad em b ir k arş ı- la n eti y ok, s iz e n iy e g öste riy oru m b unu? Ç ünkü b ilm ek
zo ru ndasın ız . B ete rin b ete rin in g ücü nü g örm ek zo ru ndasın ız k i, k arş ı k arş ıy a
kalm ak ta n k açın ın . S Ü REK Lİ T ETİK TE O LU N!" d iy e k ükre d i v e b ütü n s ın ıf
yin e s ıç ra d ı.
"Ş im di... b u ü ç la n et, y an i A vad a K ed av ra , Im periu s v e C ru cia tu s, '
Affe d ilm ez
Lanetle r
' ola ra k bilin ir le r. Bunla rd an herh an gi bir in in bir in sa n üzerin de
kulla n ılm ası, A zk ab an 'd a ö m ür b oyu y atm ak i ç in y ete rlid ir. İ ş te k arş ın ız d a b öyle
bir şe y var. Siz e sa v aşm ay ı öğre tm em gere k en şe y, böyle bir şe y iş te .
Hazır la n m an ız g ere k iy or. S ila h la n m an ız g ere k iy or. A m a en ö nem lis i, sü re k li,
ara lık sız , t e tik te o lm an ız g ere k iy or. T üy k ale m le rin iz i ç ık arın ... y azın ..."
Ders in geri kala n ın ı A ff e d ilm ez Lan etle r'i n her bir i üzerin e notla r ala ra k
geçir d ile r. Z il ç ala n a d ek k im se k onuşm ad ı - a m a M oody d ers i b itir ip d e h erk es
sın ıf ta n ç ık ın ca, b ir k onuşm a s e li p atla k v erd i. Ç oğu h ay ra n lık iç in de la n etle ri
ta rtış ıy ord u: " N asıl s e ğ ir iy ord u, g örd ün m ü?" " - o nu n asıl d a ö ld ürd ü, a n ın da!"
Ders te n m üth iş b ir g öste riy m iş ç esin e b ah se d iy orla rd ı, a m a H arry d ers i p ek d e
eğ le n celi bulm am ış tı. Görü nüşe bak ılır s a , Herm io ne de ay nı duygula rı
pay la şıy ord u.
"A cele e d in ," d ed i g erg in b ir s e sle H arry v e R on'a .
"Y in e o k ah ro la sı k ütü phan ey e g itm iy oru z y a?" d ed i R on.
"H ay ır ," d ed i H erm io ne t e rs t e rs . Y an dak i b ir k orid oru i ş a re t e tti. " N ev ille ."
Nev ille korid oru n orta sın da bir başın a durm uştu . M oody C ru cia tu s la n etin i
uygula rk en ta k ın dığ ı d eh şe te d üşm üş if a d ey le v e fa lta şı g ib i açılm ış g özle rle
karş ıs ın dak i t a ş d uvara b ak ıy ord u.

"N ev ille ?" d ed i H erm io ne t a tlılık la .
Nev ille ç ev re sin e b ak ın dı.
"A a, m erh ab a." S esi h er z am an kin den ç o k d ah a tiz d i. " İlg in ç d ers ti, d eğ il m i?
Acab a y em ek te n e v ar, b en , b en ç o k a çım , y a s iz ?"
"N ev ille , i y i m is in ?" d ed i H erm io ne.
"H a, e v et, iy iy im ," d ed i N ev ille , y in e o d oğallık ta n u zak , tiz s e sle . " Ç ok ilg in ç
yem ek ti - y an i d ers ti- a cab a y em ek te n e v ar? "
Ron, H arry 'y e ş a şk ın g özle rle b ak tı.
"N ev ille , n e-? "
Tam o an da ark ala rın dan tu haf bir ta k ır tı geld i. D öndükle rin de, Pro fe sö r
Moody'n in to palla y ara k onla ra doğru yürü düğünü görd üle r. D örd ü de su su p
en diş e y le o nu iz le m ey e b aşla d ıla r, a m a M oody h er z am an kin in a k sin e u su l u su l,
yum uşa k b ir h om urtu yla k onuştu .
"T am am , e v la t," d ed i N ev ille 'e . " O dam a g elm ey e n e d ers in ? H ay di... b ir fin can
çay i ç eriz ..."
Moody ile çay iç m e fik ri Nev ille 'i n dah a da kork m asın a ned en olm uş
görü nüyord u. N e k ım ıld ıy or, n e d e k onuşu yord u.
Moody s ih ir li g özü nü H arry 'y e ç ev ir d i. " S en i y is in y a, P otte r? "
"E vet," d ed i H arry , n ere d ey se m ey dan o kuyan b ir e d ay la .
Moody'n in H arry 'y e d ik ile n m av i g özü y uvasın da h afif ç e t itr e d i.
"B ilm ek zo ru ndasın ız ," ded i M oody. "B elk i zalim ce görü nüyor, am a bilm ek
zo ru ndasın ız . Num ara yap m an ın an la m ı yok... Ney se ... gel bak alım ,
Longbotto m , b en de i lg in i ç ek eb ile cek b azı k ita p la r v ar."
Nev ille y alv arır g özle rle H arry , R on v e H erm io ne'y e b ak tı, a m a o nla r b ir şe y
dem ey in ce, M oody'n in boğum boğum eli om zu nda, ken din i ona bır a k ıp
gitm ek te n b aşk a ç are si k alm ad ı.
"B u d a n ey di b öyle ?" d ed i R on, N ev ille 'l e M oody k öşe y i d öndükte n s o nra .
"B ilm iy oru m ," d ed i H erm io ne. D üşü nceli g örü nüyord u.
"N e d ers ti a m a, h a?" d ed i R on, H arry 'y e, h ep b era b er B üyük S alo n'a g id erle rk en .
"F re d v e G eo rg e h ak lıy m ış , d eğ il m i? M oody iş in i g erç ek te n b iliy or, d eğ il m i?

Avad a K ed av ra la n etin i y ap tığ ın da ö rü m cek n asıl d a o ra cık ta ö ld ü, n asıl d a
an ın da n alla rı d ik ti - "
Am a R on, H arry 'n in y üzü ndek i if a d ey i g örü nce h em en s u stu v e B üyük S alo n'a
vara n a d ek b ir d ah a k onuşm ad ı. S alo na g ir in ce d e, P ro fe sö r T re la w ney 'n in ö dev
verd iğ i ta h m in le re bu gece başla m ala rı gere k tiğ in i, çü nkü bu iş in sa atle r
ala cağ ın ı s ö yle d i.
Herm io ne ak şa m y em eğ in de H arry v e R on'u n so hbetin e k atılm ad ı. Y em eğ in i
çılg ın ca bir hız la yed i ve yin e kütü phan en in yolu nu tu ttu . H arry ve R on,
Gry ff in dor K ule si'n e d öndüle r. A ff e d ilm ez L an etle r k onusu nu a çan b u k ez H arry
old u, y em ek b oyunca b aşk a h iç b ir ş e y d üşü nem em iş ti.
"B ak an lık l a n etle ri g örd üğüm üzü a n la rs a , M oody v e D um ble d ore 'u n b aşı o nla rla
derd e g ir m ez m i? " d iy e s o rd u, Ş iş m an H an ım 'a y ak la şır la rk en .
"E vet, herh ald e," ded i R on. "A m a D um ble d ore her zam an ken di bild iğ in i
okum uştu r, öyle değ il m i? M oody'y e gelin ce, an la şıla n o da yılla rd ır başın ı
bela y a so kup d uru yor. Ö nce sa ld ır ıy or, so nra so ru so ru yor - çö p b id onla rın a
bak sa n a. Z ır v a."
Şiş m an H an ım öne doğru sa v ru lu p gir iş deliğ in i açtı ve G ry ff in dor O rta k
Salo nu'n a t ır m an dıla r. S alo n k ala b alık v e g ürü ltü lü ydü.
"K eh an et m alz em ele rim iz i a la lım m ı o z am an ?" d ed i H arry .
"A la lım b ari," d iy e i n le d i R on.
Kita p la rın ı v e h arita la rın ı a lm ak iç in y ata k han ey e g ittik le rin de, N ev ille 'i o ra d a
te k başın a buld ula r, yata ğ ın ın üstü ne otu rm uş, kita p okuyord u. M oody'n in
ders in in çık ış ın dak in e kıy asla hay li sa k in görü nüyord u, yin e de ta m am en
norm ale d önm üş s a y ılm azd ı. G özle ri o ld ukça k ır m ız ıy dı.
'İ y i m is in , N ev ille ?" d iy e r o rd u H arry .
"H a, ev et," ded i N ev ille . "İy iy im , sa ğ ol. P ro fe sö r M oody'n in verd iğ i kita b ı
okuyord um ..."
Kita b ı o nla ra g öste rd i: “ A kden iz 'i n S ih ir li S u B itk ile ri v e Ö zellik le ri” .
"A nla şıla n P ro fe sö r S pro ut, P ro fe sö r M oody'y e, B itk ib ilim 'd e ç o k iy i o ld uğum u
sö yle m iş ," d ed i N ev ille . S esin de d ah a ö nce H arry 'n in n ad ir e n d uyduğu h afif b ir
guru r v ard ı. " O d a b unu b eğ en eceğ im i d üşü nm üş."
Pro fe sö r S pro ut'u n s ö yle d ik le rin i N ev ille 'e a k ta rm ak , o nu n eşe le n dir m ek iç in n e

in celik li b ir y önte m , d iy e d üşü ndü H arry . Ç ünkü N ev ille 'e h erh an gi b ir k onuda
iy i o ld uğu n ad ir e n sö yle n ir d i. B u ta m P ro fe sö r L upin 'i n y ap acağ ı tü rd en b ir
şe y di.
Harry v e R on "G ele ceğ in S is P erd esin i A ra la m ak " a d lı k ita p la rın ı a lıp O rta k
Salo n'a i n dile r, k en dile rin e b ir m asa b uld ula r v e g ele cek a y ın t a h m in le ri ü zerin de
çalış m ay a b aşla d ıla r. B ir sa at g eçti, ç o k a z ile rle m e k ay detm iş le rd i. M asa la rı,
üstle rin de to pla m ala r v e sim gele r b ulu nan p arş ö m en p arç ala rıy la k ap lıy dı v e
Harry 'n in b ey ni P ro fe sö r T re la w ney 'n in a te şin in d um an la rıy la d olu ym uşç asın a
sis liy di.
"B unla rın n e a n la m a g eld iğ i h ak kın da e n u fa k b ir fik rim y ok," d ed i, ö nündek i
hesa p la rla d olu u zu n l is te y e b ak ara k .
"B ak n e d iy eceğ im ," d ed i R on. Ü m its iz lik iç in de p arm ak la rın ı s a çla rın ın iç in e
so kup çık arm ak ta n sa çla rı hav ay a dik ilm iş ti. "G alib a yin e o esk i K eh an et
num ara sın a k ald ık ."
"N asıl y an i - u ydura lım m ı d iy ors u n?"
"E vet " d ed i R on. Ç iz ik tir ilm iş n otla rd an o lu şa n y ığ ın ı m asa d an a şa ğ ı s ü pürd ü,
kale m in i m üre k keb e b atır d ı v e y azm ay a b aşla d ı.
"Ö nüm üzd ek i p azarte si" d ed i b ir ta ra fta n y azark en , " M ars v e J ü pite r'i n ş a n ssız
kesiş m esi n ed en iy le b üyük ih tim alle ö ksü rü ğe y ak ala n acağ ım ." B aşın ı k ald ır ıp
Harry 'y e b ak tı. "B ilir s in o nu - se n ta h m in le rin in a ra sın a b ir sü rü se fa le t k oy,
hav ad a k ap ar."
"D oğru ," d ed i H arry , ilk d en em esin i b uru ştu ru p, so hbet e d en b ir g ru p b ir in ci
sın ıf ö ğre n cis in in b aşla rı ü zerin den a te şe a ta ra k . " P ek âlâ ... P azarte si g ünü b en i
bir t e h lik e b ek liy or - e ee- y an m a t e h lik esi."
"G erç ek te n d e b ek liy or," d ed i R on sık ın tıy la , "P azarte si g ünü K ele k erle r v ar
yin e. P ek i, s a lı g ünü b en ... e ee..."
"K ıy m etli b ir e şy an ı k ay bed ecek sin ," d ed i H arry . B ir y an dan d a f ik ir b ulm ak i ç in
"G ele ceğ in S is P erd esin i A ra la m ak "ı k arış tır ıy ord u.
"İy i b uld un," d ed i R on, a y nen y azara k . " Ş ey den ... e ee... M erk ür'ü n e tk is in den
dola y ı. S en n iy e d ost s a n dığ ın b ir i t a ra fın dan a rk an dan b ıç ak la n m ıy ors u n?"
"E vet... s ü per..." d ed i H arry , y azara k . " Ç ünkü... V en üs o n i k in ci b urç ta ."
"Ç arş a m ba g ünü d e b ir k av gad a y en ile ceğ im ."

"A h, t a m d a b en k av ga e d ecek tim . N ey se , b en d e i d dia k ay bed ey im ."
"E vet, b en im k av gay ı k azan acağ ım a i d dia y a g ir m iş o l..."
Bir s a at b oyunca ta h m in le r u ydurm ay a d ev am e ttile r ( ta h m in le r g id ere k d ah a d a
tr a jik b ir h al a lıy ord u). B u a ra d a in sa n la r y atm ay a ç ık ıy or, O rta k S alo n y av aş
yav aş b oşa lıy ord u. C ro oksh an ks y an la rın a g eld i, b oş b ir sa n daly ey e a tla d ı v e
Harry 'y e e sra rlı e sra rlı b ak m ay a k oyuld u. H erm io ne d e ö dev le rin i d oğru d ürü st
yap m ad ık la rın ı b ils e o nla ra a şa ğ ı y ukarı b öyle b ak ard ı.
Salo na g öz g ezd ir ip h en üz y azm ad ığ ı b ir ta lih siz lik d üşü nm ey e ç alış a n H arry ,
karş ı duvarın dib in de Fre d 'l e G eo rg e'u n otu rd uğunu görd ü. Elle rin de tü y
kale m le ri, kafa kafa y a verm iş , te k bir parç a parş ö m en e bir şe y le r yazıp
duru yorla rd ı. Fre d 'l e G eo rg e'u n bir köşe y e çek ilip se ssiz se ssiz çalış m ala rı
görü lm üş ş e y d eğ ild i; g en ellik le o la y la rın ta m g öbeğ in de b ulu nm ay ı v e ş a m ata
yap ıp i lg iy i ü stle rin e ç ek m ey i s e v erle rd i. P arş ö m en in ü zerin de ç alış ır la rk en , g iz li
kap ak lı iş le r çev ir iy orm uş gib i bir halle ri vard ı, H arry 'n in ak lın a K ovuk't a
ik is in in y an y an a o tu ru p b ir ş e y le r y azm ala rı g eld i. O z am an W easle y B üyücü
Şak ala rı iç in y en i b ir sip ariş fo rm u d old urd ukla rın ı sa n m ış tı, am a b u se fe rk i
öyle y e b en zem iy ord u: Y oksa m utla k a L ee J o rd an 'ı d a a ra la rın a a lır la rd ı. H arry ,
yap tık la rı iş in Ü ç-B üyücü T urn uvası'n a g ir m ek le ilg ili o lu p o lm ad ığ ın ı m era k
etti.
Harry o nla rı se y re d erk en , G eo rg e, F re d 'e h ay ır an la m ın da b aşın ı sa lla d ı, tü y
kale m iy le b ir ş e y in ü stü nü ç iz d i v e a lç ak s e sle a m a y in e d e ıs sız s a lo nun ö bür
ta ra fın dan d uyula b ile n b ir ş e k ild e k onuştu : " H ay ır - o nu s u çlu yor g ib i o lu yoru z o
zam an . D ik katli o lm alıy ız ..."
Derk en G eo rg e başın ı çev ir ip H arry 'n in onu iz le d iğ in i görd ü. H arry sır ıtıp
hem en t a h m in le rin e d öndü - G eo rg e'u n, o nla rın k onuşm ala rın a k ula k k ab arttığ ın ı
düşü nm esin i is te m iy ord u. K ıs a sü re so nra ik iz le r p arş ö m en i ru lo y ap tıla r, iy i
gecele r d ile d ile r v e y atm ay a ç ık tıla r.
Fre d ve G eo rg e gid eli on dak ik a kad ar olm uştu ki, portr e deliğ i açıld ı ve
Herm io ne, b ir e lin de b ir to m ar p arş ö m en , d iğ erin de d e o y ürü rk en tık ır d ay an b ir
kutu yla , o rta k s a lo na g ir d i. C ro oksh an ks m ır la y ara k g erin di.
"M erh ab a," d ed i H erm io ne. " İş im i b itir d im !"
"B en d e!" d ed i R on m uzaff e r b ir s e sle , t ü y k ale m in i m asa y a f ır la ta ra k .
Herm io ne o tu rd u, ta şıd ığ ı ş e y le ri b oş b ir k oltu ğa k oydu v e R on'u n ta h m in le rin i
önüne ç ek ti.

Cro oksh an ks k ucağ ın a k ıv rılır k en , " S en in iç in p ek iy i b ir a y o lm ay acak g alib a?"
ded i a la y lı a la y lı.
"E h, e n a zın dan u yarılm ad ım d em em ," d ed i R on, e sn ey ere k .
"G örü nüşe b ak ılır s a i k i k ez b oğulu yors u n," d ed i H erm io ne.
"Ö yle m i? " ded i R on, ta h m in le rin e göz ata ra k . "B ir in i azg ın bir hip ogrif in
altın da k alm ay a ç ev ir s e m i y i o la cak ."
"S iz ce b unla rı u ydurd uğunuz b ir a z b ariz d eğ il m i? " d ed i H erm io ne.
"B u n e c ü re t! " d ed i R on, y ala n cık ta n b ir ö fk ey le . " B ura d a o tu rm uş, e v c in le ri
gib i ç alış ıy oru z!"
Herm io ne k aşla rın ı k ald ır d ı.
"L afın g eliş i c an ım ," d ed i R on h em en .
Kafa sı k esile re k ö ld üğüne d air ta h m in in i y en i b itir e n H arry d e tü y k ale m in i
bır a k tı.
"K utu nun i ç in de n e v ar? " d iy e s o rd u, p arm ağ ıy la g öste re re k .
"S ord uğun iy i o ld u," d ed i H erm io ne, R on'a p is p is b ak ara k . K ap ağ ı a çıp o nla ra
iç in dek ile ri g öste rd i.
Kutu nun iç in de elli ta n e ro zet vard ı. H ep si fa rk lı re n kte y di, am a hep sin in
üstü nde a y nı h arfle r v ard ı: “ E . R . İ . T .”
"E rit m i? " d ed i H arry , e lin e b ir r o zet a lıp b ak ara k . " N ed ir b u?"
"E rit d eğ il," d ed i H erm io ne s a b ır s ız ca. " E - R - İ - T . E v C in i R efa h ın ı İ le rle tm e
Toplu lu ğu'n un k ıs a ltılm ış ı."
"H iç d uym ad ım ," d ed i R on.
"E lb ette d uym azsın ," d ed i H erm io ne h em en , " d ah a y en i k urd um ."
"Ö yle m i? " d ed i R on h afif ç e ş a şır a ra k . " K aç ü yen v ar? "
"Ş ey - i k in iz k atılır s a n ız - ü ç," d ed i H erm io ne.
"P ek i, biz üstü nde '
erit
' yazan ro zetle rle orta lık ta dola şm ak is te r m iy iz
sa n ıy ors u n?" d ed i R on.
"E - R - İ - T !" ded i H erm io ne hara re tle . "A slın da ad ın ı D ostu m uz S ih ir li
Yara tık la rın Uta n ç Veric i İs tis m arın a Son Verin ve Yasa l Duru m la rın da

Değ iş ik lik İç in Sesin iz i Yükse ltin koyacak tım , am a sığ m ad ı. Onun iç in
bild ir im iz in b aşlığ ı b u o ld u."
Parş ö m en to m arın ı onla ra doğru sa lla d ı. "K ütü phan ed e etr a flı bir ara ştır m a
yap tım . C in k öle liğ i y üzy ılla r ö ncesin e u zan ıy or. Ş im diy e k ad ar k im se n in b u
konuda b ir ş e y y ap m am ış o lm asın a i n an am ıy oru m ."
"H erm io ne - k ula k la rın ı iy ic e a ç," d ed i R on y ükse k se sle . "O nla r - b undan -
hoşla n ıy or. K öle o lm ay ı s e v iy orla r."
"K ıs a v ad eli h ed efle rim iz ," d ed i H erm io ne, se sin i R on'd an d a fa zla y ükse ltip
hiç b ir şe y duym am ış gib i yap ara k , "e v cin le rin in ad il ücre tle re ve çalış m a
koşu lla rın a k av uşm asın ı sa ğ la m ak . U zu n v ad eli h ed efle rim iz ara sın day sa , asa
kulla n m am a yasa sın ı değ iş tir m ek ve Sih ir li Yara tık la rın D üzen le n m esi ve
Den etim i D air e si'n e bir cin so km ak var, çü nkü hay re t vere cek dere ced e kıt
te m sil e d iliy orla r."
"P ek i b ütü n b unla rı n asıl y ap acağ ız ?" d iy e s o rd u H arry .
"İş e , ü ye a lm ak la b aşla y acağ ız ," d ed i H erm io ne m utlu b ir e d ay la . " K atılm ak i ç in
ik i S ic k le d iy e d üşü ndüm - b ununla b ir ro zet a lm ış o la cak la r. G elir le r b ro şü r
kam pan yam ız i ç in k ulla n ıla b ilir. S en m ali s o ru m lu su n, R on - y ukarıd a s e n in i ç in
bir k um bara m v ar. H arry , s e n d e s e k re te rs in . B u y üzd en ş u a n da s ö yle d ik le rim i
yazm ak i s te y eb ilir s in , i lk t o pla n tım ız ın k ay ıtla rı o la ra k ."
Herm io ne'n in ik is in e gülü m se y ere k bak tığ ı bir se ssiz lik old u. Harry ,
Herm io ne'y e k arş ı d uyduğu k ız g ın lık v e R on'u n y üzü ndek i if a d ed en d uyduğu
key if a ra sın da k alm ış tı. A z s o nra s e ssiz lik b ozu ld u. A m a b unun n ed en i, g eçic i
bir ş o k y aşıy orm uş g ib i g örü nen R on d eğ il, c am dan g ele n y um uşa k b ir tık tık
se siy di. H arry a rtık ta m am en b oş o la n O rta k S alo n'u n k arş ı ta ra fın a b ak tı v e a y
ış ığ ın ın a y dın la ttığ ı k arb ey az b ir b ay kuşu n p en cere p erv azın a tü nem iş o ld uğunu
görd ü.
"H ed w ig !" d iy e b ağ ır d ı v e s a n daly esin den fır la y ıp s a lo nun ö bür u cu na g id ere k
pen cere y i a çtı.
Hed w ig uçara k iç eri gir d i, sa lo nu başta n başa geçti ve m asa y a, H arry 'n in
ta h m in le rin in t a m ü stü ne k ondu.
"V ak ti g elm iş ti a rtık !" d ed i H arry , a cele y le o nun p eşin den g id ere k .
"C ev ap g etir m iş !" d ed i R on h ey ecan la , H ed w ig 'i n b acağ ın a b ağ lı p is p arş ö m en
parç asın ı i ş a re t e d ere k .

Harry ç ab ucak p arş ö m en i a çtı v e o kum ak iç in m asa y a o tu rd u. B u a ra d a H ed w ig
de o nun d iz in e k onup u su l u su l ö tm ey e k oyuld u.
"N e d iy or? " d iy e s o rd u H erm io ne s o lu k s o lu ğa.
Mek tu p ç o k k ıs a y dı v e b üyük b ir a cele y le ç iz ik tir ilm iş g ib iy di. H arry y ükse k
se sle o kudu:
Harry,
Hem en k u ze ye u çu yo ru m . Y a ra i z in le i lg ili b u h aber, b ana
bura ya u la şa n b ir d iz i tu haf sö yle n tin in en so nuncu su .
Bir d aha a cır sa , d oğru ca D um ble d ore 'a g it - o nun D eli-
Göz'ü em eklilik te n ald ığ ın ı sö ylü yo rla r, bu da, başk a
kim se iş a re tle ri oku ya m asa da, onun oku duğunu
göste riy o r.
Ya kın da s e n in le ir tib ata g eçeceğ im . R on v e H erm io ne'y e
en i y i d ile kle rim i i le t. G özü nü a çık t u t, H arry.
Sir iu s
Harry başın ı kald ır ıp R on ve H erm io ne'y e bak tı. O nla r da gözle rin i ona
dik m iş le rd i.
"K uzey e m i u çu yorm uş? " d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne. " G eri m i d önüyor y an i? "
"D um ble d ore h an gi iş a re tle ri o kuyorm uş? " d ed i R on, k afa sı k arış m ış b ir h ald e.
"H arry - n e o ld u?"
Harry aln ın ı yum ru kla m ış , H ed w ig 'i n sıç ra y ıp kucağ ın dan in m esin e ned en
olm uştu .
"O na s ö yle m em eliy dim !" d ed i H arry ö fk ey le .
"N ed en b ah se d iy ors u n s e n ?" d ed i R on ş a şk ın ş a şk ın .

"G eri d önm ek z o ru nda o ld uğunu d üşü ndü b u y üzd en !" d ed i H arry . B u d efa d a
yum ru ğunu m asa y a ö yle b ir v urd u k i, H ed w ig , R on'u n sa n daly esin in a rk asın a
konup kız g ın kız g ın ötm ey e başla d ı. "G eri dönüyor, çü nkü başım ın bela d a
old uğunu d üşü nüyor! O ysa b en im h iç b ir ş e y im y ok! A yrıc a s a n a v ere cek b ir ş e y
de y ok y an ım da," d iy ere k , g ag asın ı b ir ş e y b ek liy orm uş g ib is in den a çıp k ap ay an
Hed w ig 'e ç ık ış tı. " Y iy ecek i s tiy ors a n B ay kuşh an e'y e ç ık m an g ere k ecek ."
Hed w ig o na s o n d ere ce in cin m iş b ir b ak ış a ttı v e a çık p en cere d en d ış a rı u çtu .
Uçark en k an ad ıy la H arry 'n in k afa sın a b ir t a n e ç ak m ay ı d a i h m al e tm ed i.
"H arry ," d iy e y atış tır ıc ı b ir s e sle l a fa b aşla d ı H erm io ne -
"B en y atm ay a g id iy oru m ," d iy e k estir ip a ttı H arry . " S ab ah le y in g örü şü rü z."
Yata k han ey e ç ık ın ca p ija m asın ı g iy di v e d ört d ir e k li y ata ğ ın a y attı, a m a k en din i
hiç y org un h is se tm iy ord u.
Sir iu s g eri d öner v e y ak ala n ır s a , b u o nun, y an i H arry 'n in su çu o la cak tı. N iy e
dilin i tu tm am ış tı ki sa n ki? Bir k aç sa n iy elik acı duym uş, hem en ötm ey e
başla m ış tı... K eşk e b unu k en din e s a k la m a d uyarlılığ ın ı g öste rm iş o ls a y dı...
Harry a z s o nra R on'u n d a y ata k han ey e g eld iğ in i d uydu, a m a o nunla k onuşm ad ı.
Uzu n bir sü re öyle ce yatıp , yata ğ ın ın te n te sin e bak tı. Yata k han ed e çıt
çık m ıy ord u. Eğer kafa sı bu kad ar m eşg ul olm asa , N ev ille 'i n her zam an ki
horla m asın ın d uyulm ad ığ ın ı fa rk ed ip , y ata k han ed e u yan ık d ura n te k k iş in in
ken dis i o lm ad ığ ın ı a n la y ab ilir d i.

ON B EŞİN Cİ B Ö LÜ M :
BEA UXBAT O NS V E
DURM ST R ANG


H arry e rte si s a b ah e rk en den u yan dığ ın da, a k lın da e k sik siz b ir p la n v ard ı. S an ki
u yuyan bey ni bütü n gece bu pla n üstü nde çalış m ış tı. K alk tı, şa fa ğ ın so lg un
ı ş ığ ın da giy in di; R on'u uyan dır m ad an yata k han ed en çık ıp boş O rta k S alo n'a
g itti. K eh an et ö dev in in h âlâ ü zerin de d urd uğu m asa d an b ir p arş ö m en a ld ı v e ş u
m ek tu bu y azd ı:
S evg ili S ir iu s,
S anır ım y a ra iz im in a cıd ığ ın ı sa dece h aya l e ttim . S ana
s o n ya zd ığ ım da uyku m ahm uru yd um . G eri gelm en in
a nla m ı y o k, b ura da h er ş e y iy i. B en im iç in k a yg ıla nm a,
b aşım t a m am en n orm ale b en ziy o r.
H arry
S onra p ortr e d eliğ in den tır m an dı, s e ssiz ş a to nun iç in den g eçti ( s a d ece d örd üncü
k at korid oru nun orta yerin de, üzerin e büyük bir vazo yuvarla m ay a çalış a n
P eev es ta ra fın dan kıs a bir sü re yolu kesild i, so nunda da B atı K ule si'n in
t e p esin dek i B ay kuşh an e'y e g eld i.
B ay kuşh an e y uvarla k , t a ş b ir o day dı, p en cere le rd en h iç b ir in de c am o lm ad ığ ı i ç in
h ay li so ğuk ve esin tiliy di. D öşe m e ta m am en sa m an la , bay kuş pis liğ iy le ve
t ü kürü lm üş fa re ve ta rla sıç an ı is k ele tle riy le kap lıy dı. A kla gele b ile cek her
t ü rd en yüzle rc e bay kuş bura d a, kule n in ta te p esin e kad ar uzan an tü nek le re
y erle şm iş le rd i. Ç oğu u yuyord u, a m a a ra d a b ir y uvarla k , k eh rib ar re n gi b ir g öz
H arry 'y e a te ş sa çara k b ak ıy ord u. H ed w ig 'i n b ir h üth üt k uşu yla b ir k ah vere n gi
b ay kuş ara sın a kuru lm uş old uğunu görd ü, pis lik le kap lı döşe m ed e bir a zcık

kay ara k t e la şla o nun y an ın a g itti.
Hed w ig 'i u yan dır m ası v e k en din e b ak m asın ı sa ğ la m ay a ik na e tm esi z o r o ld u,
tü neğ in de k ıp ır d an ıp d uru yor, o na k uyru ğunu g öste riy ord u. B elli k i H arry b ir
öncek i g ece o na şü kra n la rın ı su nm ad ığ ı iç in h âlâ k ız g ın dı. A m a H arry o na,
“ Belk i se n ç o k y o rg unsu n, b elk i R on'd an P ig w id geo n'ı ö dünç is te se m d aha iy i
olu r
” dey in ce, H ed w ig bacağ ın ı uzattı. H arry de m ek tu bu onun bacağ ın a
bağ la d ı.
Onu k olu na a lıp d uvard ak i d elik le rd en b ir in e ta şır k en , s ır tın ı o kşa y ıp , " S ir iu s'u
bul, o lu r m u?" d ed i. " R uh E m ic ile r b ulm ad an ö nce."
Hed w ig , H arry 'n in p arm ağ ın ı h er zam an kin den d ah a se rtç e g ag ala sa d a, o na
güven ce verir c esin e kula ğ ın a doğru usu l usu l ötm ey i ih m al etm ed i. Sonra
kan atla rın ı a çıp g üneşe d oğru h av ala n dı. H arry , k arn ın dak i o ta n ıd ık ra h ats ız lık
duygusu yla , H ed w ig 'i n u çara k g özd en k ay bolm asın ı iz le d i. O ysa S ir iu s'u n d ah a
öncek i c ev ab ın ı b ek le rk en , b unun k ay gıla rın ı a rtır m ak ta n ç o k a zalta cağ ın a ö yle
güven m iş ti k i.
Harry k ah valtıd a, H erm io ne v e R on'a n e y ap tığ ın ı s ö yle d iğ in de, " A m a b u y ala n ,
Harry ," d ed i H erm io ne. " Y ara iz in in a cıd ığ ın ı h ay al e tm ed in , b unu d a g ay et iy i
biliy ors u n."
"N 'o lm uş? " d ed i H arry . " B en im y üzü m den A zk ab an 'a d önm ey ecek ."
Herm io ne ta rtış m ay ı sü rd ürm ek iç in a ğ zın ı a çın ca, R on o na se rtç e, " K ap at b u
konuyu," d ed i. H erm io ne b u s e fe rlik o nu d in le y ip s u stu .
Harry o ndan so nra k i ik i h afta b oyunca S ir iu s'u d üşü nüp k ay gıla n m am ak iç in
elin den gele n i yap tı. E vet, her sa b ah posta bay kuşla rı geld iğ in de en diş e y le
çev re y e b ak ın m ad an d ura m ıy ord u, g ecele ri u yum ad an ö nce k ara n lık b ir L ondra
so kağ ın da R uh E m ic ile r t a ra fın dan k ıs tır ılm ış S ir iu s'a i liş k in k ork unç m an zara la r
görm ey i d e e n gelle y em iy ord u g erç i. A m a h iç o lm azsa s a b ah la g ece a ra sın dak i
sa atle rd e kafa sın ı vaftiz bab asın a ta k m am ay a çalış ıy ord u. K eşk e Q uid ditc h
ols a y dı, a k lım ı b unla rd an u zak la ştır ır d ı; k arış ık b ir k afa y a e n i y i g ele n ş e y, z o rlu
bir a n tr e n m an dır , d iy e d üşü nüyord u. Ö te y an dan , d ers le ri d e e sk is in den ç o k d ah a
çetin v e z ah m etli b ir h al a lm ış tı. Ö zellik le , K ara n lık S an atla ra K arş ı S av unm a
ders i.
Pro fe sö r M oody, I m periu s la n etin in g ücü nü g öste rm ek v e e tk ile rin e k arş ı k oyup
koyam ay acak la rın ı görm ek iç in hep sin e sır a y la bu la n eti uygula y acağ ın ı
sö yle y ere k o nla rı ş a şır tm ış tı.

Moody asa sın ın bir hare k etiy le sır a la rı orta d an kald ır ıp odan ın orta sın da
kocam an bir boşlu k bır a k ır k en , H erm io ne kara rs ız ca, "A m a - am a yasa l
olm ad ığ ın ı s ö yle m iş tin iz , P ro fe sö r," d ed i. " D em iş tin iz k i - b unu b ir b aşk a i n sa n a
karş ı k ulla n m ak - "
Moody, sih ir li gözü H erm io ne'y e dönüp te k in siz , sa b it bir bak ış la dik ile re k ,
"D um ble d ore b unun n asıl b ir d uygu o ld uğunun s iz e ö ğre tilm esin i is tiy or," d ed i.
"B elk i ö ğre n m ek iç in z o r y olu s e çers in -y an i b aşk a b ir i s e n i ta m am en k ontr o lü
altın a alm ak iç in b u la n eti y ap ın ca ö ğre n ir s in - b an a g öre h av a h oş. D ers te n
aff e d ild in . G it b ak alım ."
Boğum b oğum p arm ağ ıy la k ap ıy ı g öste rd i. H erm io ne k ıp kır m ız ı o ld u, g itm ek
is te d iğ in i kaste tm ed iğ i an la m ın da bir şe y le r mır ıld an dı. Harry ve Ron
bir b ir le rin e b ak ıp sır ıttıla r. H erm io ne'n in b öyle ö nem li b ir d ers i k açır m ak ta n sa
Bezeliy um ru i r in i y em ey i t e rc ih e d eceğ in i b iliy orla rd ı.
Moody ö ğre n cile ri s ır a y la ö ne ç ağ ır ıp o nla ra Im periu s la n eti y ap m ay a b aşla d ı.
Harry s ın ıf a rk ad aşla rın ın b u la n etin e tk is i a ltın da b ir e r b ir e r e n o lm ad ık ş e y le ri
yap m ala rın ı iz le d i. D ean T hom as m illi m arş ı sö yle y ere k v e z ıp la y ara k ü ç k ez
odan ın ç ev re sin de d ola ştı. L av en der B ro w n s in cap ta k lid i y ap tı. N ev ille n orm al
halin de kesin lik le becere m ey eceğ i bir diz i hay li şa şır tıc ı jim nastik num ara sı
su ndu. İç le rin den h iç b ir i la n ete k arş ı m ücad ele e d ecek g üçte d eğ il g ib iy di v e
hep si a n cak M oody l a n eti k ald ır ın ca k en din e g eld i.
"P otte r," d iy e h om urd an dı M oody, " sır a s e n de."
Harry ö ne, sın ıf ın o rta sın a M oody'n in sır a la rı k ald ır ıp açtığ ı b oşlu ğa y ürü dü.
Moody a sa sın ı k ald ır d ı, H arry 'y e d oğru lttu v e, " Im perio !" d ed i.
Harik ula d e b ir d uyguydu. H arry , k afa sın dak i b ütü n d üşü ncele rle k ay gıla r ta tlı
ta tlı te m iz le n ip yerle rin de sa d ece varlığ ı ve kay nağ ı belir s iz bir m utlu lu k
kalır k en , uçarc asın a bir duyguya kap ıld ı. K en din i so n dere ce ra h atla m ış
his se d iy ord u, h erk esin o nu i z le d iğ in in d e h ay al m ey al f a rk ın day dı.
Derk en D eli- G öz M oody'n in s e sin i d uydu, b oş b ey nin in u zak la rd ak i b ir o dasın da
yan kıla n ıy ord u: S ır a n ın ü stü ne a tla ... S ır a n ın ü stü ne a tla ...
Harry s ö z d in le r b ir ş e k ild e z ıp la m ay a h azır la n ara k d iz le rin i b üktü .
Sır a n ın ü stü ne a tla ...
Niy e a m a?
Bey nin in g eris in de b ir b aşk a s e s u yan m ış tı. A slın da, b u a p ta lc a b ir ş e y, d ed i s e s.

Sır a n ın ü stü ne a tla ...
Hay ır , s a n m ıy oru m , te şe k kürle r, d ed i d iğ er s e s, b ir a z d ah a k esin ş e k ild e... H ay ır ,
pek i s te m iy oru m b unu...
Atla . H EM EN .
Harry b undan s o nra h atır ı s a y ılır b ir a cı h is se tti. H em z ıp la m ış , h em d e k en di
zıp la m asın ı e n gelle m ey e ç alış m ış tı - s o nuçta d a k afa ü stü s ır a y a ç ak ılm ış , o nu
yere d ev ir m iş v e b acak la rın ın s ız la m asın a b ak ılır s a , h er i k i d iz in i d e k ır m ış tı.
Moody'n in s e si, " İş te , b u d ah a iy i! " d ed i. V e H arry b ir d en k afa sın dak i b oşlu ğun,
yan kıla n m a duygusu nun yok old uğunu his se tti. N ele r old uğunu ta m ola ra k
hatır la d ı, d iz le rin dek i a ğ rı d a i k i k atın a ç ık m ış g ib iy di.
"Ş una bak ın , siz ... Potte r m ücad ele etti! O nunla m ücad ele etti ve az dah a
yen iy ord u! Y en id en den ey eceğ iz , P otte r. S iz , geri kala n la r da dik kat ed in -
gözle rin i k olla y ın , o ra d a g öre cek sin iz . Ç ok iy i, P otte r, g erç ek te n ç o k iy i! S en i
kontr o l e tm ek te g üçlü k ç ek ecek le r!"
Bir sa at so nra H arry , K ara n lık S an atla ra K arş ı S av unm a d ers in den se k e se k e
çık ark en (H arry la n ete ta m am en d ir e n eb ile n e k ad ar M oody ta m d ört s e fe r a y nı
şe y i t e k ra rla tm ış tı) , " Ö yle b ir k onuşu yor k i," d iy e m ır ıld an dı, " sa n ki h ep im iz h er
an s a ld ır ıy a u ğra y acak m ış ız s a n ır s ın ."
Her ik i a d ım da b ir s ıç ra y an R on, " E vet, b iliy oru m ," d ed i. L an etle b aşa ç ık m ak ta
Harry 'd en d ah a ç o k z o rla n m ış tı a m a, M oody e tk ile rin ö ğle y em eğ i v ak tin e k ad ar
geçeceğ i k onusu nda g üven ce v erm iş ti. "İş p ara n oyak o lm ay a g elin ce..." R on
om zu nun ü stü nden te d ir g in te d ir g in g eriy e b ak tı, M oody'n in o nu iş ite cek k ad ar
yak ın da o lu p o lm ad ığ ın ı k ontr o l e tm ek is tiy ord u. " B ak an lık 't a o ndan k urtu lm ak
is te m ele rin e ş a şm am alı. 1 N is a n g ünü a rk asın dan " b öö" d iy e b ağ ır a n c ad ıy a n e
yap tığ ın ı S eam us'a sö yle rk en d uydun m u? H em y ap acak b unca iş im iz v ark en ,
Im periu s l a n etin i e n in e b oyuna i n cele m ey e v ak it b ula b ile cek m iy iz b ak alım ?"
Bütü n dörd üncü sın ıf la r bu sö m estr yap m ala rı gere k en ödev le rin belir g in
biç im de arttığ ın ın fa rk ın day dı. Pro fe sö r M cG onag all, onla ra verd iğ i B iç im
Değ iş tir m e ödev in in m ik ta rı karş ıs ın da sın ıf ta n büyük bir in ilti yükse lin ce,
bunun n ed en in i a çık la m ış tı.
Gözle ri, k are ş e k lin dek i g özlü ğünün a rk asın da te h lik eli b ir ş e k ild e p arıld ay ara k ,
"Ş im di sih ir e ğ itim in in ç o k ö nem li b ir e v re sin e g ir iy ors u nuz!" d em iş ti o nla ra .
"S ır a d an B üyücü lü k D üzey le ri'n iz y ak la şıy or - "

Dean T hom as k ız g ın k ız g ın , " B eşin ci s ın ıf a k ad ar S .B .D . a lm ıy oru z!" d ed i.
"B elk i alm ıy ors u nuz, T hom as, am a in an ban a her tü rlü hazır lığ a ih tiy acın ız
ola cak ! B u s ın ıf ta b ir k ir p iy i ta tm in e d ic i ş e k ild e iğ ned en liğ e ç ev ir m ey i b ecere n
te k kiş i hâlâ M is s G ra n ger. S an a hatır la ta y ım , T hom as, se n in iğ ned en liğ in ,
yan ın a i ğ ney le y ak la şa n b ir in i g örü nce h âlâ k ork uyla b üzü lü yor!"
Bir kez dah a kıp kır m ız ı ola n Herm io ne, halin den mem nunm uş gib i
görü nm em ey e ç alış tı.
Harry ve Ron, Pro fe sö r Tre la w ney bir so nra k i K eh an et ders in de onla ra
ödev le riy le e n iy i n otla rı a ld ık la rın ı s ö yle y in ce ç o k e ğ le n dile r. P ro fe sö r o nla rın
ta h m in le rin in b üyük b ölü m ünü y ükse k se sle o kum uş, o nla rı b ek le y en d eh şe t
veric i ş e y le ri k ılla rı k ıp ır d am ad an k ab ul e ttik le ri iç in ik is in i d e ö vm üştü - a m a
ay nı ş e y i b ir s o nra k i a y i ç in d e y ap m ala rın ı s ö yle y in ce p ek o k ad ar e ğ le n m ed ile r;
ik is i d e a rtık f e la k et b ulm ak ta z o rla n ıy ord u.
Bu ara d a, S ih ir T arih i'n i o kuta n h ay ale t, P ro fe sö r B in ns, o nla ra o n se k iz in ci
yüzy ılın C in cü ce İs y an la rı h ak kın da h afta d a b ir d en em e y azd ır ıy ord u. P ro fe sö r
Snap e is e p an zeh ir b ulm ay a zo rlu yord u. B u ö dev i cid diy e alm ış la rd ı, çü nkü
pan zeh ir le rin in iş e y ara y ıp y ara m ad iğ in i g örm ek iç in N oel'd en ö nce iç le rin den
bir in i z eh ir le y eb ile ceğ in i im a e tm iş ti. P ro fe sö r F litw ic k is e o nla rd an , y ak la şa n
Çağ ır m a B üyüle ri d ers le rin e h azır lık o la ra k ü ç e k k ita p o kum ala rın ı i s te m iş ti.
Hag rid b ile ö dev y ükünü a ğ ır la ştır ıy ord u. P atla r- U çlu K ele k erle r, h iç k im se n in
onla rın n e y ed iğ in i k eşfe d em em iş o lm asın ı d a h esa b a k ata cak o lu rs a n ız , d ik kat
çek ic i b ir h ız la b üyüyord u. H ag rid d uru m dan p ek h oşn uttu . "P ro je "le rin in b ir
parç ası o la ra k , K ele k erle r'i g özle m ek v e o la ğ an üstü d av ra n ış la rı h ak kın da n otla r
alm ak a m acıy la i k i a k şa m da b ir k ulü besin e g elm ele rin i s ö yle m iş ti.
Hag rid to rb asın dan k osk ocam an b ir o yuncak ç ık ara n N oel B ab a ta v rıy la b unu
önerd iğ in de, D ra co M alf o y d üped üz, " Y ap m ıy oru m ," d ed i. " D ers le r s ır a sın da b u
pis ş e y le r z ate n c an ım a y etti, t e şe k kürle r, a lm ay ay ım ."
Hag rid 'i n y üzü ndek i g ülü m se m e s ilin di.
"S an a n e d en ir s e o nu y ap acak sın ," d iy e h om urd an dı, " y a d a P ro fe sö r M oody'd en
ilh am a lır ım ... İ y i b ir d ağ g elin ciğ i o ld uğun s ö yle n iy or, M alf o y."
Gry ff in dor'l a r kah kah ad an kır ıld ı. M alf o y öfk ey le kız ard ı, am a belli ki
Moody'n in c ezasın ın h atır a sı H ag rid 'e c ev ap v erm esin i ö nle y ecek k ad ar a cılıy dı.
Harry , R on ve H erm io ne ders in so nunda şa to ya neşe y le döndüle r. H ag rid 'i n
Malf o y'a had din i bild ir m esin i görm ek pek key if liy di doğru su . Ö zellik le de

Malf o y'u n b ir y ıl ö nce H ag rid 'i n a tılm ası i ç in e lin den g ele n i y ap tığ ın ı d üşü necek
olu rs a n ız .
Gir iş S alo nu'n a v ard ık la rın da, o ra d a t o pla n m ış ö ğre n ci k ala b alığ ı y üzü nden d ah a
fa zla ile rle y em ed ile r. Ö ğre n cile rin h ep si m erm er m erd iv en in a lt ta ra fın a a sılm ış
koca b ir d uyuru nun ç ev re sin de to pla n m ış tı. Ü çü nün e n u zu n b oylu su o la n R on,
önündek ile rin b aşla rın ın ü stü nden g öre b ilm ek iç in p arm ak la rın ın u cu na y ükse ld i
ve d uyuru m etn in i d iğ er i k is in e y ükse k s e sle o kudu:
ÜÇ-B Ü YÜ CÜ T U RN UVA SI
Bea uxb ato ns ve D urm str a ng heyetle ri 30 E kim C um a
günü sa at 6'd a gele cektir . D ersle r bundan ya rım sa at
önce s o na e re cektir -
"H arik a!" d ed i H arry . "C um a so n d ers İk sir ! S nap e'i n b iz i zeh ir le m ey e v ak ti
kalm ay acak !"
Öğre n cile r ça nta la rıy la kita pla rın ı ya ta kh anele rin e
götü re cek v e H oş G eld in Ş öle n i'n den ö nce k o nukla rım ız ı
ka rşıla m ak i ç in ş a to nun ö nünde t o pla naca ktır .
Huff le p uff 't a n E rn ie M acm illa n kala b alığ ın ara sın dan belir e re k , "S ad ece bir
hafta k ald ı! " d ed i. G özle ri p arlıy ord u. "A cab a C ed ric b iliy or m u? G id ip o na
sö yle se m i y i o la cak ..."
Ern ie t e la şla u zak la şır k en , R on b oş b ak ış la rla , " C ed ric m i? " d ed i.
"D ig gory ," d ed i H arry . " T urn uva'y a k atılıy or o lm alı."
"O s a la k H ogw arts ş a m piy onu o la cak , h a?" d ed i R on, g ev ezelik e d en k ala b alık
ara sın dan k en dile rin e y ol a çıp m erd iv en e d oğru g id erle rk en .
"S ala k değ il," ded i Herm io ne. "S en ondan sa d ece ta k ım ı Quid ditc h 't e
Gry ff in dor'u y en diğ i i ç in h oşla n m ıy ors u n. Ç ok i y i b ir ö ğre n ci o ld uğunu d uydum

- a y rıc a s ın ıf b aşk an ı."
Konuya s o n n okta y ı k oym uş g ib i b ir h ali v ard ı.
Ron i ğ neli i ğ neli, " S en o ndan s a d ece y ak ış ık lı o ld uğu i ç in h oşla n ıy ors u n," d ed i.
Herm io ne in cin m iş bir ed ay la , "K usu ra bak m a am a, ben in sa n la rd an sa d ece
yak ış ık lı o ld ukla rı i ç in h oşla n m am !" d ed i.
Ron y ükse k s e sle , s a h te s a h te ö ksü rd ü; s a n ki " L ock hart" d er g ib iy di.
Gir iş S alo nu'n a a sıla n d uyuru nun ş a to s a k in le ri ü zerin de b elir g in b ir e tk is i o ld u.
Ondan so nra k i h afta b oyunca, H arry n ere y e g id ers e g its in , te k so hbet k onusu
vard ı: Ü ç-B üyücü Turn uvası. Söyle n tile r bula şıc ı m ik ro p gib i öğre n cid en
öğre n ciy e uçu yord u: Kim Hogw arts şa m piy onu olm ay a çalış a cak m ış ,
Turn uva'd a n ele r o la cak m ış , B eau xbato ns v e D urm str a n g ö ğre n cile ri o nla rd an n e
şe k ild e f a rk lıy m ış , f a la n .
Harry şa to nun da titiz m i titiz bir te m iz lik iş le m in den geçtiğ in i fa rk etti.
Bir ta k ım k ir le n m iş p ortr e le r o vulu p te m iz le n m iş ti, n e v ar k i p ortr e sa k in le ri
bundan h iç h oşla n m am ış tı, ç erç ev ele ri i ç in de k ara n lık m ır ıld an m ala rla t o pla n m ış
otu ru yor ve te m iz lik te n acıy an pem be yüzle rin i elle rk en yüzle rin i
buru ştu ru yorla rd ı. Z ır h la r bir d en parla m ay a başla m ış tı, artık hare k et ed in ce
gıc ır d am ıy orla rd ı. H ad em e A rg us Filc h is e ay ak kab ıla rın ı silm ey i unuta n
öğre n cile re ö yle k ork unç d av ra n ıy ord u k i, b ir in ci s ın ıf ta n ik i k ız ı k ork utu p is te ri
kriz i g eçir m ele rin e n ed en o ld u.
Öğre tm en le r d e a y nı d ere ced e g erg in g örü nüyorla rd ı.
Pro fe sö r McG onag all, Nev ille 'i n ken di kula k la rın ı yan lış lık la kak tü se
dönüştü rd üğü ço k zo r bir ders in so nunda, "L ongbotto m !" diy e bağ ır d ı ona,
hav la rc asın a. "L ütf e n basit bir Değ iş im Büyüsü 'n ü bile becere m ed iğ in i
Durm str a n g'd an h iç k im se n in ö nünde b elli e tm e."
30 E kim sa b ah ı k ah valtıy a in dik le rin de, g ecele y in B üyük S alo n'u n sü sle n m iş
old uğunu g örd üle r. D uvarla rın dan , h er b ir i b ir H ogw arts b in asın ı te m sil e d en
muazzam , ip ek f la m ala r s a rk ıy ord u: G ry ff in dor iç in ü zerin de a ltın b ir a sla n o la n
kır m ız ı b ir fla m a, R av en cla w iç in b ro nz k arta llı m av i b ir ta n e, H uff le p uff iç in
siy ah p ors u klu sa rı b ir fla m a v e S ly th erin 'e d e g üm üş y ıla n lı y eşil b ir ta n e.
Öğre tm en le r m asa sın ın a rk asın da a sılı e n b üyük fla m ad a is e H ogw arts a rm ası
vard ı: K ocam an b ir " H " h arfin in ç ev re sin de b ir le şm iş a sla n , k arta l, p ors u k v e
yıla n .

Harry , R on v e H erm io ne, G ry ff in dor m asa sın da F re d v e G eo rg e'u g örd üle r. İ k is i
bir k ez d ah a, g örü lm em iş şe k ild e h erk este n u zak ta o tu rm uş, k en di ara la rın da
alç ak s e sle k onuşu yorla rd ı. R on ö ne d üşü p o nla rın y an ın a g itti.
Geo rg e um uts u zca, "T am am , bir baş bela sı," diy ord u F re d 'e . "A m a biz im le
şa h se n konuşm azsa , biz de ona m ek tu bu yolla rız . Y a da elin e sık ış tır ır ız .
Sonsu za k ad ar b iz d en k açacak h ali y ok y a."
Yan la rın a o tu ra n R on, " S iz d en k açan k im ?" d ed i.
Konuşm ala rın ın k esilm esin e k ız an F re d , " K eşk e s e n o ls a y dın ," d iy e c ev ap v erd i.
Ron, " B aş b ela sı o la n d a n e?" d iy e s o rd u G eo rg e'a .
"İn sa n ın s e n in g ib i b urn unu h er ş e y e s o kan b ir k ard eşi o lm ası," d ed i G eo rg e.
Harry , " Ü ç-B üyücü T urn uvası h ak kın da n e d üşü nüyors u nuz?" d ed i. " K atılm ak
iç in b ir y önte m b uld unuz m u?"
Geo rg e acı acı, "M cG onag all'a şa m piy onla rın nasıl se çild iğ in i so rd um , am a
sö yle m ed i," ded i. "B an a çen em i tu tu p, ra k unum un biç im in i değ iş tir m ek le
uğra şm am ı s ö yle d i."
Ron d üşü nceli d üşü nceli, "A cab a g öre v le r n e?" d ed i. "B iliy or m usu n, b en ce
onla rın ü ste sin den g elir iz , H arry . D ah a ö nce d e t e h lik eli i ş le r y ap tık ..."
Fre d , " A m a b ir h ak em h ey eti ö nünde d eğ il," d ed i. " M cG onag all ş a m piy onla rın ,
göre v le ri n e k ad ar i y i y erin e g etir d ik le rin e g öre p uan a la cak la rın ı s ö ylü yor."
"H ak em le r k im ?" d iy e s o rd u H arry .
Herm io ne, "E h, katıla n okulla rın m üdürle ri hep hey ette olu r," ded i. H erk es
şa şk ın lık la dönüp ona bak tı. "Ç ünkü 1792 Turn uvası'n da, şa m piy onla rın
yak ala m ası g ere k en k an atlı y ıla n k en dile rin e s a ld ır ın ca, ü çü y ara la n m ış tı."
Hep sin in o na b ak tığ ın ı g örü nce, k en di o kuduğu k ita p la rı b aşk asın ın o kum ad ığ ın ı
görm en in h er zam an ki sa b ır s ız lığ ıy la , "H ep si '
Hogw arts : B ir T a rih
't e yazılı,"
ded i. "A m a ta b ii ta m an la m ıy la g üven ilir b ir k ita p d eğ il. '
Gözd en G eçir ilm iş
Hogw arts Ta rih i
' dese le r dah a doğru bir ad olu rm uş. Y a da '
Oku lu n K ötü
Ya nla rın ı C ila la ya n, S on D ere ce T a ra flı v e S eçic i H ogw arts T a rih i
'. "
"N e d em ek is tiy ors u n?" d ed i R on, o ysa H arry iş in n ere y e v ara cağ ın ı ta h m in
etm iş g ib iy di.
Herm io ne yükse k se sle ve Harry 'y i hak lı çık ara ra k , "E v cin le ri! " ded i.

" Hogw arts : Bir Ta rih
'i n bin i aşk ın sa y fa sın da, yüz köle n in bask ı altın da
tu tu lm ası h ak kın da h ep im iz in fik ir b ir liğ i h alin de o ld uğundan b ir k ez b ile sö z
ed ilm iy or!"
Harry b aşın ı s a lla d ı v e y en id en y ağ da p iş m iş y um urta sıy la ilg ile n m ey e k oyuld u.
Ondak i v e R on'd ak i c o şk u y oksu nlu ğu, H erm io ne'n in e v c in le rin e a d ale t a ra m a
azm in i h iç m i h iç tö rp üle m em iş ti. E vet, g erç i ik is i d e b ir e r E . R . İ . T . r o zeti iç in
ik i S ic k le v erm iş le rd i a m a, b unu s a d ece ç en esin i t u ts u n d iy e y ap m ış la rd ı. A ncak
Sic k le 'l a rı ziy an o lu p g itm iş ti. O ls a o ls a , H erm io ne'n in esk is in den d e y ükse k
se sle k onuşm ay a b aşla m asın ı sa ğ la d ık la rı sö yle n eb ilir d i. O g ün b ugündür d e
Harry v e R on'u ra h ats ız e d ip d uru yord u. Ö nce ro zetle ri ta k sın la r d iy e ik is in e
bask ı y ap m ış , s o nra b aşk ala rın ı d a r o zet ta k m ak iç in ik nay a ç alış m ış tı. H atta h er
ak şa m G ry ff in dor O rta k Salo nu'n da in sa n la rı köşe y e sık ış tır ıp , buru nla rın ın
dib in de p ara t o pla m a t e n ek esin i s a lla y ıp t a n gır d ata ra k d ola ştır m ay a b aşla m ış tı.
Şid detle , "Ü cre t verilm ey en , köle ed ilm iş bir gru p sih ir li yara tık ta ra fın dan
çarş a fla rın ız ın değ iş tir ild iğ in in , şö m in ele rin iz in yak ıld ığ ın ın , sın ıf la rın ız ın
te m iz le n diğ in in ve yem eğ in iz in piş ir ild iğ in in fa rk ın dasın ız , değ il m i? " dey ip
duru yord u.
Nev ille g ib i b azıla rı, s ır f H erm io ne o nla ra g özle rin den a te şle r s a çara k b ak m ay ı
kessin d iy e p ara v erm ey e r a zı o lm uştu . B ir k aç t a n esi s ö yle d ik le rin e ı lım lı b ir i lg i
göste rm iş , a m a k am pan yad a a k tif b ir r o l a lm a k onusu nda g önüls ü z d av ra n m ış tı.
Çoğu i s e b u i ş e ş a k a g özü yle b ak ıy ord u.
Ron ş u a n da, h ep sin i g üz g üneşiy le y ık ay an ta v an a g özle rin i ç ev ir m iş ti, F re d is e
pastır m asıy la b ir d en f e n a h ald e ilg ile n m ey e b aşla m ış tı ( ik iz le rin ik is i d e E . R . İ .
T. r o zeti a lm ay ı r e d detm iş ti) . A m a G eo rg e, H erm io ne'y e e ğ ild i.
"D in le , H erm io ne, s e n h iç a şa ğ ı, m utf a ğ a i n din m i? "
"E lb ette h ay ır ," d iy e k ıs a k esti H erm io ne. " S an m ıy oru m k i ö ğre n cile r - "
Geo rg e, F re d 'i g öste re re k , " E h, b iz in dik ," d ed i, " d efa la rc a, y iy ecek y ürü tm ek
iç in . V e o nla rı g örd üm , o nla r m utlu . D ünyan ın en iy i iş in e sa h ip o ld ukla rın ı
düşü nüyorla r - "
"E ğitim siz old ukla rı ve bey in le ri yık an dığ ı iç in !" diy e başla d ı H erm io ne
hara re tle , a m a so nra k i sö zcü kle ri y ukarıd an g ele n a n i h ış ır tıla r iç in de b oğulu p
gitti. B u s e s p osta b ay kuşla rın ın g eld iğ in i h ab er v eriy ord u. H arry h em en y ukarı
bak tı ve H ed w ig 'i n ona doğru sü zü ld üğünü görd ü. H erm io ne de o an da
konuşm ay ı bır a k tı. H arry 'n in om zu na kan at çır p ara k in en , in dik te n so nra da

kan atla rın ı k ap atıp b acağ ın ı y org un a rg ın u zata n H ed w ig 'i e n diş e y le i z le d ile r.
Harry , S ir iu s'u n cev ab ın ı çek ip çık ard ı, H ed w ig 'e ken di pastır m a halk ala rın ı
ik ra m etti, o da bunla rı şü kra n la yed i. Fre d ve Geo rg e'u n Üç-B üyücü
Turn uvası'n a iliş k in b aşk a ta rtış m ala ra d ald ık la rın dan e m in o ld ukta n so nra d a,
Harry , S ir iu s'u n m ek tu bunu R on v e H erm io ne'y e f ıs ıld ay ara k o kudu.

Ý yi d en em eyd i, H arry.
Ü lk eye d öndüm v e iy i s a kla ndım . B ana H ogw arts 't a o lu p
b ite n her şe yi bild ir m eye deva m etm en i is tiy o ru m .
H ed w ig 'i k u lla nm a, s ü re kli b ayku ş d eğ iş tir v e b en im iç in
k a yg ıla nm a, se n ken din e g öz ku la k o l, yete r. Ya ra iz in
h akkın da n e d ed iğ im i u nutm a.
S ir iu s
R on y av aşç a, " N ed en b ay kuş d eğ iş tir m en g ere k iy or? " d iy e s o rd u.
H erm io ne h em en , " H ed w ig ç o k d ik kat ç ek er," d ed i. " F ark lı b ir k uş. S ir iu s n ere d e
s a k la n ıy ors a o ra y a d önüp d ura n k arb ey az b ir b ay kuş... Y an i, p ek y ere l b ir k uşa
b en zem iy or, d eğ il m i? "
H arry m ek tu bu ru lo yap tı ve cü ppesin in iç in e yerle ştir d i. B ir yan dan da,
e sk is in den d ah a m ı az, d ah a m ı ço k k ay gılı o ld uğunu an la m ay a çalış ıy ord u.
S ir iu s'u n y ak ala n m ad an g eri d önm ey i b ecerm esi iy i b ir şe y di h erh ald e. O nun
ç o k d ah a y ak ın da o lm asın ın g üven v eric i o ld uğunu d a in kâr e d em ezd i; a rtık h iç
d eğ ils e h er y azış ın da c ev ap a lm ak i ç in b u k ad ar b ek le m esi g ere k m ey ecek ti.
" S ağ ol, H ed w ig ," ded i, onu okşa y ara k . K uş uykulu uykulu öttü , gag asın ı
H arry 'n in porta k al su yu kad eh in e so kup çık ard ı, so nra yen id en uçu p gitti.
B esb elli B ay kuşh an e'd e s ık ı v e u zu n b ir u yku ç ek m ey e c an a tıy ord u.
O gün hav ad a hoş bir bek le y iş duygusu vard ı. K im se ders le re pek kafa sın ı
v ere m ed i, h erk esin a k lı fik ri B eau xbato ns v e D urm str a n g'l ıla rın a k şa m g ele cek
o lm asın day dı. İ k sir d ers i b ile , h er z am an kin den y arım s a at k ıs a o ld uğu iç in , ç o k
d ah a kola y ta h am mül ed ilir nite lik te y di. Z il erk en çalın ca, H arry , R on ve
H erm io ne koşa koşa G ry ff in dor K ule si'n e gittile r, onla ra sö yle n diğ i gib i
ç an ta la rıy la k ita p la rın ı b ır a k tıla r, p ele rin le rin i g iy dile r v e te la şla y en id en a şa ğ ı,
G ir iş S alo nu'n a i n dile r.
B in a s o ru m lu la rı ö ğre n cile rin i s ır a y a s o kuyorla rd ı.
P ro fe sö r M cG onag all, "W easle y, şa p kan ı düzelt," diy e pay la d ı R on'u . "M is s
P atil, o g ülü nç ş e y i s a çın ız d an ç ık arın ."

Parv ati s u ra t a stı v e ö rg üsü nün u cu ndak i b üyük, k ele b ek s ü sü ç ık ard ı.
"L ütf e n b en i iz le y in ," d ed i P ro fe sö r M cG onag all. " B ir in ci s ın ıf la r ö nden ... itiş ip
kak ış m ay ın ..."
Sır a h alin de m erd iv en den in dile r v e şa to nun ö nüne d iz ild ile r. S oğuk, d uru b ir
ak şa m dı. A kşa m a la cası ç ö küyord u v e s o lg un, ş e ff a f g örü nüşlü b ir a y ş im did en
Yasa k Orm an 'ı n üzerin de parlıy ord u. Önden dörd üncü sır a d a Ron ile
Herm io ne'n in ara sın da d ura n H arry , D en nis C re ev ey 'n in d iğ er b ir in ci sın ıf la r
ara sın da h ey ecan dan r e sm en t itr e d iğ in i g örd ü.
Ron sa atin e g öz ata ra k , "N ere d ey se altı o ld u," d ed i v e ö n k ap ıy a g ele n y ola
doğru b ak tı. " S iz ce n asıl g ele cek le r? T re n le m i? "
"S an m am ," d ed i H erm io ne.
"Ö yle y se n asıl? S üpürg ey le m i? " d ed i H arry , y ıld ız lı g ökyüzü ne b ak ara k .
"S an m am ... o nca u zak ta n s ü pürg ey le g ele m ezle r..."
"A nah ta r o lm asın ?" d iy e ö nerd i R on. "Y a d a cis im le n eb ilir le r - b elk i o nla rın
geld iğ i y erd e o n y ed i y aşın a ltın dak ile rin d e c is im le n m esin e i z in v eriliy ord ur."
Herm io ne sa b ır s ız lık la , "H ogw arts a ra zis in de c is im le n em ezsin iz ," d ed i. "B unu
siz e k aç k ez s ö yle y eceğ im ?"
Kara n lığ ın in diğ i a ra ziy i h ey ecan la ta ra d ıla r, a m a h iç h are k et y oktu . H er ş e y h er
zam an ki gib i kıp ır tıs ız , se ssiz ve sa k in di. H arry üşü m ey e başla m ış tı. A cele
ets e le r bari, diy e düşü ndü... B elk i de yab an cı öğre n cile r dra m atik bir gir iş
yap m ay a hazır la n ıy orla rd ı... M r. W easle y 'n in Q uid ditc h D ünya K upası'n dan
önce k am p a te şi b aşın da s ö yle d ik le rin i h atır la d ı: " H ep a y nı - b ir a ra y a g eld ik m i
göste riş y ap m ad an d ura m ıy oru z..."
Derk en D um ble d ore d iğ er ö ğre tm en le rle b ir lik te a y ak ta d urd uğu a rk a sır a d an
se sle n di - "A hha! Eğer fe n a hald e yan ılm ıy ors a m , Beau xbato ns hey eti
yak la şıy or!"
Bir ç o k ö ğre n ci h ev esle , " N ere d e?" d iy e s o rd u, h ep si f a rk lı y önle re b ak ıy ord u.
"İş te !" d iy e h ay kır d ı b ir a ltın cı sın ıf ö ğre n cis i, O rm an 'ı n ü zerin de b ir n okta y ı
göste re re k .
Büyük b ir ş e y, s ü pürg ed en ç o k d ah a b üyük b ir ş e y -h atta y üz s ü pürg ed en b ile -
la civ ert g ökyüzü nden ş a to ya d oğru h ız la g eliy or, h er a n d ah a d a b üyüyord u.

Bir in ci sın ıf la rd an bir i, ta m am en ken din den geçere k , "E jd erh a bu!" diy e
hay kır d ı.
"A pta llık e tm e... u çan b ir e v !" d ed i D en nis C re ev ey.
Den nis 'i n ta h m in i g erç eğ e d ah a y ak ın dı... D ev asa , k ara ş e k il Y asa k O rm an 'd ak i
ağ açla rın te p ele rin i sıy ır a ra k g eçerk en , şa to p en cere le rin den p arıld ay an ış ık la r
üzerin e v urd u. D ev g ib i, to z m av is i b ir atlı ara b a g örd üle r. K ocam an b ir ev
boyunday dı, o nla ra d oğru s ü zü lü yord u, h er b ir i b ey az y ele li v e f il b oyunda o la n
bir d üzin e k an atlı a t t a ra fın dan ç ek iliy ord u.
Ara b a d ah a d a a şa ğ ı s a v ru lu p m uazzam b ir h ız la in iş e g eçerk en , ilk ü ç s ır a d ak i
öğre n cile r g eriy e d oğru ç ek ild i. S onra , a tla rın y em ek ta b ağ ın dan b üyük n alla rı
muazzam b ir d arb ey le y ere v urd u. N ev ille g eriy e z ıp la y ıp b eşin ci sın ıf ta n b ir
Sly th erin 'i n ay ağ ın a bastı. Bir sa n iy e so nra ara b a da in m iş ti. Kosk oca
te k erle k le rin in ü zerin de y alp ala rk en , a ltın r e n gi a tla r k ocam an k afa la rın ı s a llıy or
ve b üyük, a le v k ır m ız ıs ı g özle rin i d ev ir iy orla rd ı.
Harry , a ra b an ın k ap ıs ı a çılm ad an ö nce, k ap ın ın ü stü nde b ir a rm a ( h er b ir in den ü ç
yıld ız ç ık an ç ap ra z, a ltın i k i a sa ) o ld uğunu g öre b ild i a n cak .
Cüppesi s o lu k m av i r e n kte b ir o ğla n a ra b ad an a tla d ı, ile ri d oğru e ğ ild i, a ra b an ın
döşe m esin i b ir m üddet k urc ala d ı v e b ir d iz i a ltın b asa m ağ ı a çtı. S ay gıy la g eriy e
doğru sıç ra d ı. D erk en H arry parla k , yükse k to puklu , siy ah bir ay ak kab ın ın
(ç o cu k kız ağ ı büyüklü ğünde bir ay ak kab ı) ara b an ın iç in den çık tığ ın ı görd ü.
Hem en ark asın dan da ay ak kab ıy ı, H arry 'n in hay atın da görd üğü en kocam an
kad ın iz le d i. A ra b an ın ve atla rın m uazzam boyutla rın ın ned en i o an da belli
olm uştu . B ir k aç k iş i s o lu ğunu t u ttu .
Harry hay atın da bu kad ın kad ar kocam an te k bir kiş i görm üştü : H ag rid .
Ara la rın da ik i üç sa n tim lik bir boy fa rk ı old uğundan bile şü pheliy di. A m a
nasıls a -b elk i d e H ag rid 'e alış tığ ı iç in - (ş im di b asa m ak la rın d ib in de d urm uş,
fin can g ib i g özle rle b ek le şe n k ala b alığ a b ak an ) b u k ad ın d ah a d a a n orm al ö lç ü de
kocam an g eld i o na. K ad ın G ir iş S alo nu'n dan v ura n ı ş ığ a d oğru y ürü düğü z am an ,
güzel, y eşil z ey tin r e n gi b ir y üzü o ld uğu o rta y a ç ık tı; b üyük, k ara , b erra k g özle ri
ve ep ey ce h ürm etli b ir b urn u v ard ı. S açı ark ay a çek ilip p ır ıl p ır ıl b ir to puz
halin de en se sin de to pla n m ış tı. Tep ed en tır n ağ a siy ah sa te n e bürü nm üştü ,
boynunda v e k alın p arm ak la rın da b ir ç o k h arik a o pal ı ş ıld ıy ord u.
Dum ble d ore a lk ış la m ay a b aşla d ı; o nu ö rn ek a la n ö ğre n cile r d e e lle rin i ç ır p m ay a
koyuld ula r. Ç oğu b u k ad ın a d ah a i y i b ak ab ilm ek i ç in a y ak p arm ak la rın ın u cu nda
yükse lm iş ti.

Kad ın ın yüzü gev şe d i, zarif bir gülü m se m ey e bürü ndü ve parıld ay an elin i
uzata ra k öne, D um ble d ore 'a doğru yürü dü. K en dis i de uzu n boylu ola n
Dum ble d ore 'u n b u e li ö pm ek i ç in e ğ ilm esin e p ek g ere k k alm ad ı.
"A ziz M ad am M ax im e" d ed i. " H ogw arts 'a h oş g eld in iz ."
Mad am M ax im e k alın b ir s e sle , " D am blid or," d ed i, " iy is in di' u m arım ?"
"F ev kala d e f o rm day ım , t e şe k kürle r," d ed i D um ble d ore .
Mad am M ax im e, m uazzam e lle rin den b ir in i k ay ıts ız ca a rk ay a d oğru s a lla y ara k ,
"Ö ğre n cile rim ," d ed i.
Dik kati ta m am en M ad am M ax im e'i n ü zerin de to pla n m ış o la n H arry şim di d e,
hep si y en iy etm eliğ i g erid e b ır a k m ak ü zere y m iş g ib i g örü nen b ir d üzin e k ad ar
kız la oğla n ı fa rk etti. Ara b ad an in m iş le r, M ad am M ax im e'i n ark asın da
duru yorla rd ı. Titr iy orla rd ı da, am a bunda şa şıla cak bir şe y yoktu , çü nkü
cü ppele ri in ce ip ek te n yap ılm ış a ben ziy ord u, hiç b ir in de de pele rin yoktu .
Bazıla rı b aşla rın a e şa rp v e ş a l s a rm ış tı. H arry 'n in g öre b ild iğ i k ad arıy la ( M ad am
Max im e'i n m uazzam g ölg esin dey dile r) y üzle rin de en diş e li b ak ış la rla b aşla rın ı
kald ır m ış H ogw arts 'a b ak ıy orla rd ı.
"K ark ao ff g eld i m i? " d iy e s o rd u M ad am M ax im e.
"H er a n g ele b ilir ," d ed i D um ble d ore . " B ura d a b ek le y ip o nunla s e la m la şm ak m ı
is te rs in iz , y oksa i ç eri g eçip b ir a z ı s ın m ay ı m ı t e rc ih e d ers in iz ?"
"Is ın m ay ı, s a n ır ım " d ed i M ad am M ax im e. " A m a a tla r - "
"S ih ir li Y ara tık la rın B ak ım ı ö ğre tm en im iz o nla ra b ak m ak ta n m em nun o lu r," d ed i
Dum ble d ore . " B aşk a - g öre v le rin e i liş k in o la ra k o rta y a ç ık an ö nem siz b ir s o ru nu
halle d ip d öner d önm ez."
Ron s ır ıta ra k H arry 'y e, " K ele k erle r," d iy e m ır ıld an dı.
Hogw arts 't a k i herh an gi bir Sih ir li Y ara tık la rın B ak ım ı öğre tm en in in bu iş e
uygun old uğu konusu nda şü phesi varm ış gib i görü nen M ad am M ax im e,
"A tla rım ı i d are e tm ek i ç in - e e- ç o k k uvvet g ere k ," d ed i. " Ç ok k uvvetlile r..."
Dum ble d ore , " S iz i t e m in e d erim k i H ag rid t a m b u i ş in a d am ı," d iy e g ülü m se d i.
Mad am M ax im e h afif ç e e ğ ile re k , "Ç ok iy i," d ed i. "L ütf e n b u 'A grid 'e , a tla 'ı n
sa d ece m alt v is k i i ç tiğ in i s ö yle 's in iz m i? "
Dum ble d ore d a e ğ ild i. " İs te ğ in iz y erin e g etir ile cek ."

Mad am M ax im e öğre n cile rin e, "G elin ," diy e em re tti. Öğre n cile riy le ta ş
basa m ak la ra y önelir k en , H ogw arts 'l ıla r i k iy e a y rılıp y ol a çtıla r.
Seam us F in nig an , L av en der ile P arv ati'n in ü stü nden e ğ ile re k H arry ile R on'a ,
"S iz ce D urm str a n g'ı n a tla rı n e b üyüklü kte o la cak ?" d iy e s o rd u.
"E h, e ğ er b unla rd an b üyükle rs e , o nla rla H ag rid b ile b aşa ç ık am az," d ed i H arry .
"Y an i, K ele k erle r'i n in sa ld ır ıs ın a u ğra m ad ıy sa d em ek is tiy oru m . N 'o ld u a cab a
onla ra ?"
Ron u m utla , " B elk i d e k açm ış la rd ır ," d ed i.
Herm io ne ir k ild i. " A m an , a ğ zın dan ç ık an ı k ula ğ ın d uysu n. B u a ra zid e b aşıb oş
dola ştık la rın ı d üşü neb iliy or m usu n?"
Artık b ir a z d a t itr e y ere k d uru p D urm str a n g g ru bunun g elm esin i b ek le d ile r. Ç oğu
kiş i um utla gökyüzü ne bak ıy ord u. B ir k aç dak ik a boyunca se ssiz liğ i sa d ece
Mad am M ax im e'i n k ocam an atla rın ın b uru nla rın dan so lu k alıp y eri te p m ele ri
bozd u. A m a s o nra -
Ron b ir d en , " B ir ş e y le r d uyuyor m usu n?" d iy e s o rd u.
Harry d in le d i; k ara n lık ta n o nla ra d oğru y ükse k v e tu haf b iç im de te k in siz b ir
gürü ltü g eliy ord u. B oğuk b ir g üm bürtü v e e m me s e si v ard ı, s a n ki n eh ir y ata ğ ı
boyunca d ev b ir e le k tr ik s ü pürg esi i le rliy orm uş g ib i...
"G öl! " d iy e h ay kır d ı L ee J o rd an , e liy le i ş a re t e d ere k . " G öle b ak ın !"
Çim en le rin ü stü nde a ra ziy e te p ed en b ak ark en , s u yun d üzg ün, k ara y üzey in i a çık
se çik g örü yorla rd ı - n e v ar k i, b ir d en y üzey in d üzg ünlü ğü g id iv erd i. M erk ezd e,
derin le rd e b ir h are k et o lm uş g ib iy di; y üzey de b üyük k ab arc ık la r o lu şu yord u,
dalg ala r ç am urlu k ıy ıla ra ç arp ıy ord u - v e s o nra g ölü n ta m o rta sın da b ir a n afo r
belir d i, s a n ki g ölü n z em in in dek i d ev b ir t ıp a a z ö nce ç ek ilm iş g ib i...
Uzu n, kara bir sır ığ a ben zey en bir şe y an afo ru n kalb in den yav aş yav aş
yükse ld i... v e H arry y elk en le ri t u ta n k alın h ala tla r g örd ü...
"B ir g em i d ir e ğ i! " d ed i R on v e H erm io ne'y e.
Gem i yav aş yav aş, görk em li bir biç im de su dan çık tı. M eh ta p ta pır ıl pır ıl
parlıy ord u. İs k ele t g ib i, tu haf b ir g örü nüşü v ard ı, d en iz a ltın dan ç ık arılm ış b ir
en kazd ı s a n ki. L om bozla rd a k ır p ış a n so lg un, p uslu ış ık la r d a h ay ale t g özle rin i
an dır ıy ord u. S onunda g em i b üyük b ir ş a p ır tıy la ta m am en o rta y a ç ık tı, ç alk an tılı
su la rd a sa lla n dı v e k ıy ıy a d oğru k ay arc asın a ile rle d i. B ir k aç d ak ik a so nra , sığ

su la ra a tıla n d em ir in ş ıp ır tıs ın ı v e k ara y a i n dir ile n k ala sın t o k s e sin i d uydula r.
İn sa n la r in iy ord u; g em i lo m bozla rın dan g ele n ış ığ ın ö nünden g eçen s ilu etle rin i
göre b iliy orla rd ı. H arry h ep sin in C ra b be v e G oyle g ib i ir i y ap ılı o ld ukla rın ı f a rk
etti. A m a dah a yak ın a gelip de G ir iş S alo nu'n dan sü zü le n ış ık ta çim en le re
vard ık la rın da, cü sse le rin i aslın da giy dik le ri sa lk ım sa çak , keçele şm iş kürk te n
pele rin le re b orç lu o ld ukla rın ı g örd ü. N e v ar k i, ö nle rin e d üşm üş o nla rı şa to ya
doğru g etir e n a d am f a rk lı tü rd e k ürk g iy m iş ti: B ak ım lı v e g üm üşi b ir k ürk tü b u,
tıp kı s a çı g ib i.
Yam açta n y ukarı ç ık ark en g ür b ir s e sle , " D um ble d ore !" d iy e s e sle n di. " N asıls ın ,
aziz im , n asıls ın ?"
Dum ble d ore , " H arik a, t e şe k kürle r, P ro fe sö r K ark aro ff ," d iy e c ev ap v erd i.
Kark aro ff 'u n h oş a m a riy ak âr b ir se si v ard ı; şa to nun ö n k ap ıla rın dan b oşa la n
ış ık ta o nun d a D um ble d ore g ib i u zu n b oylu v e z ay ıf o ld uğunu g örd üle r. A ncak
bey az s a çı k ıs a y dı v e s iv ri s a k alı (k üçü k b ir b ukle y le s o na e riy ord u) z ay ıf h atlı
çen esin i ta m am en g iz le m iy ord u. D um ble d ore 'u n y an ın a g elin ce, h er ik i e liy le
onun e lin i s ık tı.
"S ev gili H ogw arts 'ı m ız ," ded i, başın ı kald ır a ra k şa to ya bak ıp gülü m se rk en .
Diş le ri sa rım tır a k tı ve H arry onun gülü m se m esin in so ğuk ve kurn az bak ış lı
gözle rin e y an sım ad ığ ın ı f a rk e tti. " B ura d a o lm ak n e k ad ar iy i, n e k ad ar... V ik to r,
gel, s ıc ağ a g el... B ir s a k ın cası y ok y a, D um ble d ore ? V ik to r b ir a z b aşın ı ü şü tm üş
de..."
Kark aro ff öğre n cile rin den bir in e öne ile rle m esi iç in iş a re t etti. Çocu k
yan la rın dan g eçerk en , H arry 'n in g özü ne b üyük, k em erli b ir b uru nla k alın , s iy ah
kaşla r ç arp tı. B u p ro fili t a n ım ak i ç in R on'u n o nun k olu na v urm asın a d a, k ula ğ ın a
fıs ıld am asın a d a i h tiy acı y oktu .
"H arry - b u K ru m !"

ON A LT IN CI B Ö LÜ M : A T EŞ
KADEH İ
H ogw arts ö ğre n cile ri m erd iv en de D urm str a n g'l ıla rın a rk asın da sır a o lu rla rk en ,
R on n utk u tu tu lm uş b ir ed ay la , "İn an m ıy oru m !" d ed i. "K ru m , H arry ! V ik to r
K ru m !"
“ T an rı a şk ın a, R on, s a d ece b ir Q uid ditc h o yuncu su ," d ed i H erm io ne.
R on ona kula k la rın a in an am ıy orm uş gib i bak ara k , "S ad ece bir Q uid ditc h
o yuncu su h a?" d ed i. " H erm io ne - o d ünyan ın e n iy i A ra y ıc ı'l a rın dan b ir i! H âlâ
ö ğre n ci o ld uğundan h ab erim y oktu !"
B üyük Salo n'a gid en diğ er Hogw arts öğre n cile riy le bera b er te k ra r Gir iş
S alo nu'n dan geçtile r. L ee Jo rd an zıp la y ıp duru yor, K ru m 'u n başın ın ark asın ı
d ah a i y i g örm ey e ç alış ıy ord u. A ltın cı s ın ıf ta n b azı k ız la r, y ürü rk en b ir y an dan d a
h um malı b ir şe k ild e cep le rin de b ir şe y le r ara n ıy orla rd ı - "A y, in an am ıy oru m ,
ü zerim de t e k b ir t ü y k ale m y ok - " " Ş ap kam a r u jla i m za a ta r m ı d ers in ?"
H erm io ne, r u j h ak kın da d ır d ır e d en k ız la rın y an ın dan g eçerle rk en , b urn u b üyük
b ir e d ay la , " A m an y an i," d ed i.
" B en im zasın ı a lıy oru m ," d ed i R on. " Y an i, a la b ilir s e m . Y an ın da tü y k ale m y ok,
d eğ il m i, H arry ?"
" H ay ır , k ale m le r y ukarıd a, ç an ta m da," d ed i H arry .
G ry ff in dor m asa sın a g id ip o tu rd ula r. R on k ap ıy a b ak an ta ra fta o tu rm ay a ö zen
g öste rd i, ç ü nkü K ru m 'l a d iğ er D urm str a n g'l ı ö ğre n cile r h âlâ k ap ın ın o ra d ay dıla r.
N ere y e otu ra cak la rın ı bile m iy orm uş gib iy dile r. B eau xbato ns öğre n cile ri is e
R av en cla w m asa sın ı te rc ih e tm iş le rd i. Y üzle rin de so m urtk an if a d ele rle B üyük
S alo n'u sü zü yorla rd ı. Ü ç ta n esi b aşla rın dak i e şa rp la rla şa lla ra h âlâ sık ı sık ıy a
s a rılm ış h ald ey di.
H erm io ne s in ir li b ir t a v ır la , " O k ad ar d a s o ğuk d eğ il k i," d ed i. " P ele rin le rin i n iy e
g etir m em iş le r s a n ki? "
" B ura y a! G elin , b ura y a o tu ru n!" d iy e tıs la d ı R on. " B ura y a! H erm io ne, to parla n ,
y er a ç - "

"N e?"
"Ç ok g eç," d ed i R on a cı a cı.
Vik to r K ru m ile D urm str a n g'd an a rk ad aşla rı S ly th erin m asa sın a y erle şm iş le rd i.
Harry , M alf o y, C ra b be ve G oyle 'u n onla r geld i diy e pek m em nun hav ala ra
gir d ik le rin i göre b iliy ord u. O bak ark en , M alf o y, K ru m 'l a konuşm ak iç in öne
eğ ild i.
Ron i ğ nele y ic i b ir s e sle , " E vet, i ş te b öyle , y ağ cılık e t, M alf o y" d ed i. " A m a b ah se
gir e rim Kru m onun ru hunu okuyord ur... Bah se gir e rim in sa n la rın ona
yalta k la n m asın a alış k ın dır... Nere d e uyuyacak la r ders in iz ? Onla ra
yata k han em iz d e b ir y er t e k lif e d eb ilir iz , H arry ... Y ata ğ ım ı o na v erir im , b an a g öre
hav a h oş. P orta tif b ir y ata ğ a k ıv rılır ım , o lu r b ite r."
Herm io ne o nu k üçü m se y en b ir " h ıh " s e si ç ık ard ı.
Harry , " B eau xbato ns'k ile rd en ç o k d ah a k ey if li b ir h alle ri v ar," d ed i.
Durm str a n g ö ğre n cile ri k alın k ürk le rin i ç ık arıy or v e y ıld ız lı, s iy ah ta v an a ilg iy le
bak ıy orla rd ı. B ir k ıs m ı is e a ltın ta b ak la rla k ad eh le ri e lle rin e a lm ış in celiy ord u,
besb elli e tk ile n m iş le rd i.
Bu a ra d a h ad em e F ilc h ö ğre tm en le rin m asa sın a s a n daly e e k liy ord u. B u a k şa m ın
şe re fin e k ürk lü , e sk i f ra k ın ı g iy m iş ti. H arry o nun D um ble d ore 'u n ik i y an ın a d ört
sa n daly e d ah a k oyduğunu g örü nce ş a şır d ı.
"A m a f a zla d an s a d ece ik i k iş i v ar," d ed i. " F ilc h n ed en d ört s a n daly e k oyuyor k i,
başk a k im g ele cek ?"
"E fe n dim ?" d ed i R on. A klı b aşk a y erd ey di. H âlâ g özle rin i d ik m iş , h ay ra n lık la
Kru m 'a b ak ıy ord u.
Bütü n öğre n cile r sa lo na gir ip ken di bin ala rın ın m asa sın da yerle rin i ald ık ta n
so nra , ö ğre tm en le r iç eri g ir d i. E n u çta k i m asa y a d oğru sır a h alin de y ürü yüp
yerle rin i a ld ıla r. S ır a n ın e n s o nunda P ro fe sö r D um ble d ore , P ro fe sö r K ark aro ff v e
Mad am M ax im e v ard ı. M üdir e le ri g örü nünce B eau xbato ns ö ğre n cile ri fır la y ıp
ay ağ a kalk tıla r. H ogw arts öğre n cile rin den bazıla rı güld ü. B eau xbato ns'l u la r
uta n m ış a b en zem iy ord u. M ad am M ax im e, D um ble d ore 'u n s o l ta ra fın a y erle şe n e
kad ar da yerle rin e otu rm ad ıla r. D um ble d ore otu rm ad ı, Büyük Salo n'a bir
se ssiz lik ç ö ktü .

"İy i a kşa m la r, h anım la r b eyle r, h aya le tle r v e -h ep sin den
önce- k o nukla r,"
ded i D um ble d ore , y ab an cı ö ğre n cile re g ülü m se y ere k .
"H ep in iz e Hogw arts 'a hoş geld in iz dem ekte n büyü k
mem nuniy et d uyu yo ru m . U marım b ura da k o nuğum uzk en
hem r a hat, h em d e h oş v a kit g eçir ir sin iz ."
Başın dak i atk ıy ı hâlâ sık ı sık ı tu ta n B eau xbato ns'l u bir kız öğre n ci hiç b ir
kuşk uya y er v erm ey ecek ş e k ild e a la y lı a la y lı g üld ü.
Saçla rı d ik ile n H erm io ne, " K im se s e n i b ura d a z o rla t u tm uyor!" d iy e f ıs ıld ad ı.
Dum ble d ore ,
"T urn uva ş ö le n in s o nunda r e sm i o la ra k b aşla ya ca k,"
ded i.
"Ş im di hep in iz i yem eye iç m eye davet ed iy o ru m ,
evin iz d eym iş g ib i d avra nın !"
Yerin e otu rd u. H arry , K ark aro ff 'u n hem en öne eğ ile re k onunla konuşm ay a
başla d ığ ın ı g örd ü.
Önle rin dek i ta b ak la r her zam an old uğu gib i yem ek le dold u. M utf a k ta k i ev
cin le ri sın ır ta n ım am ış tı a n la şıla n ; H arry 'n in ö nünde o g üne k ad ar g örd üğü e n
zen gin m en ü d iz iliy di. Ü ste lik ara la rın da y ab an cı m utf a k la ra ait o ld uğu b elli
ola n y em ek le r d e v ard ı.
Ron büyük bir etli pudin gin yan ın da dura n büyük bir ta b ağ ı parm ağ ıy la

göste re re k , " O d a n e?" d iy e s o rd u. T ab ağ ın iç in de b ir tü r k ab uklu d en iz h ay van ı
yah nis i v ard ı.
"B ouilla b ais se ," d ed i H erm io ne.
"N e b ezi, n e b ezi? " d ed i R on.
"F ra n sız yem eğ i," ded i H erm io ne. "B ir öncek i yaz ta tilin de yed im . Çok
güzeld ir."
Ron b u k ara p udin gden ta b ağ ın a b ol b ol k oyark en , " S en in sö zü n b an a y ete r,"
ded i.
Büyük S alo n h er z am an kin den ç o k d ah a k ala b alık m ış g ib i g örü nüyord u, o ysa
fa zla d an sa d ece y ir m i ö ğre n ci v ard ı. B elk i d e fa rk lı re n kle rd ek i ü nif o rm ala rı
siy ah H ogw arts cü ppele rin in ara sın da ço k d ik kati çek tiğ i iç in d ah a k ala b alık
görü nüyorla rd ı. K ürk le rin i ç ık ara n D urm str a n g ö ğre n cile rin in i ç le rin de k oyu k an
kır m ız ıs ı c ü ppele r o ld uğu a n la şılm ış tı.
Hag rid ş ö le n b aşla d ık ta n y ir m i d ak ik a s o nra ö ğre tm en le r m asa sın ın a rk asın dak i
bir k ap ıd an u su lc a s a lo na g ir d i. M asa n ın u cu ndak i y erin e s ü zü lü rc esin e o tu ru p,
ad am ak ıllı s a rg ıla n m ış e lin i H arry , R on v e H erm io ne'y e s a lla d ı.
"K ele k erle r'i n k ey fi y erin de m i, H ag rid ?" d iy e s e sle n di H arry .
Hag rid n eşe y le , " B om ba g ib ile r," d iy e c ev ap v erd i.
Ron yav aşç a, "O na ne şü phe," ded i. "S onunda hoşla rın a gid en bir yiy ecek
bulm uşa b en ziy orla r, d eğ il m i? H ag rid 'i n p arm ak la rı."
Tam o s ır a d a b ir s e s, " P ard on," d ed i, " a cab a b ouilla b ais se 'i i s ti'ö r m uydunuz?"
Sesin sa h ib i, D um ble d ore 'u n k onuşm ası sır a sın da g ülm üş o la n B eau xbato ns'l u
kız d ı. Sonunda atk ıy ı çık arm ış tı. U zu n, güm üşi sa rı sa çla rı dalg a dalg a,
nere d ey se belin e kad ar uzan ıy ord u. B üyük, la civ ert gözle ri ve ço k bey az,
düzg ün d iş le ri v ard ı.
Ron m ora rd ı. B aşın ı k ald ır ıp o na b ak tı, cev ap v erm ek iç in ağ zın ı açtı, am a
ağ zın dan ç ık a ç ık a h afif b ir g uru ld am a s e si ç ık tı.
"E vet, a la b ilir s in iz ," d ed i H arry , t a b ağ ı k ız a d oğru i te re k .
" İş 'n iz b itti m i o nla ?"
Ron s o lu k s o lu ğa, " E vet," d ed i, " e v et, h arik ay dı."

Kız ta b ağ ı a ld ı v e itin ay la R av en cla w m asa sın a ta şıd ı. R on, s a n ki d ah a ö nce h iç
kız görm em iş ç esin e, fa lta şı gib i açılm ış gözle rle hâlâ onun ark asın dan
bak ıy ord u. H arry g ülm ey e b aşla d ı. A nla şıla n b u s e s R on'u k en din e g etir m iş ti.
Ron b oğuk b ir s e sle H arry 'y e, " O b ir v eela l" d ed i.
"E lb ette d eğ il," d iy e c ev ap v erd i H erm io ne te rs te rs . " A ğzı a çık a y ra n b udala sı
gib i o na b ak an b aşk a h iç k im se g örm üyoru m !"
Oysa b u k onuda h iç d e h ak lı s a y ılm azd ı. K ız s a lo nu g eçerk en , b ir ç o k o ğla n ın
başı ona doğru çev rild i. B azıla rın ın , tıp kı R on gib i, geçic i sü re y le nutk u
tu tu lm uşa b en ziy ord u.
Ron o nu r a h atç a g öre b ilm ek i ç in y an a e ğ ile re k , " S iz e s ö ylü yoru m , b u n orm al b ir
kız d eğ il! " d ed i. " H ogw arts 't a n b öyle k ız la r ç ık m ıy or!"
Harry d üşü nm ed en , "H ogw arts 't a n çık an la r d a h iç fe n a sa y ılm az," d ed i. C ho
Chan g g üm üşi s a çlı k ız d an b ir k aç s a n daly e ö te d e o tu ru yord u.
Herm io ne onla rı hare k ete geçir m ek is te rm iş gib i, "G özle rin iz yuvala rın a
otu rd uysa ," d ed i, " k im g eld i d iy e b ak ars ın ız b elk i."
Anla m lı a n la m lı ö ğre tm en le r m asa sın ı iş a re t e tti. G eri k ala n ik i b oş s a n daly e a z
önce dolm uştu . Ludo Bag m an şim di Pro fe sö r K ark aro ff 'u n öbür yan ın da
otu ru yord u.
Perc y 'n in p atr o nu M r. C ro uch i s e M ad am M ax im e'i n y an ın a o tu rm uştu .
Harry ş a şk ın lık la , " O nla rın b ura d a n e i ş i v ar? " d ed i.
"Ü ç-B üyücü T urn uvası'n ı o nla r d üzen liy or s o nuçta , d eğ il m i? " d ed i H erm io ne.
"H erh ald e b aşla rk en b ura d a o lm ak i s te d ile r."
İk in ci y em ek le r g eld iğ in de, h iç b ilm ed ik le ri b ir k aç ta tlı d a o ld uğunu g örd üle r.
Ron, F ra n sız u su lü , tu haf v e s o lu k b ir s ü tlü p elte y i y ak ın dan in cele d i, s o nra o nu
dik katle bir k aç sa n tim sa ğ ın a çek ti ki, Rav en cla w masa sın dan kola y ca
görü le b ils in . A ncak v eela 'y a b en zey en k ız y ete rin ce y em iş g ib iy di, g elip ta tlıy ı
alm ad ı.
Altın ta b ak la r te m iz le n dik te n so nra , D um ble d ore te k ra r ay ağ a kalk tı. Ş im di
sa lo nu h oş b ir g erg in lik h av ası s a rm ış g ib iy di. N e o la cağ ın ı m era k e d en H arry d e
hafif b ir h ey ecan h is se d iy ord u. O nla rd an b ir k aç s a n daly e ö te d e F re d v e G eo rg e
öne e ğ ilm iş , g özle rin i b üyük b ir d ik katle D um ble d ore 'a d ik m iş le rd i.
Dum ble d ore k en dis in e d önük y üzle r d en iz in e g ülü m se y ere k ,

"B ekle n en a n g eld i,"
ded i.
"Ü ç-B üyü cü Turn uva sı başla m ak üze re . Sandığ ı
getir m ed en ö nce b ir k a ç kelim elik b ir a çık la m a ya pm ak
is tiy o ru m - "
"N ey i g etir m ed en ?" d iy e m ır ıld an dı H arry .
Ron o m uzla rın ı s ilk ti.
"- b u yıl iz le yeceğ im iz p ro se d ürü a çık lığ a ka vu ştu rm ak
iç in . Am a önce, onla rı ta nım aya nla ra , Ulu sla ra ra sı
Sih ir se l İş b ir liğ i D air e si B aşk a nı M r. B arte m iu s C ro uch
ile "
-k ib ar b ir a lk ış d uyuld u-
"S ih ir li O yu nla r ve S porla r D air e si B aşk a nı M r. L udo
Bagm an'ı t a kd im e d eyim ."
Belk i V uru cu ola ra k sa h ip old uğu ünden , belk i de sa d ece dah a can a yak ın
görü nüşü nden d ola y ı, B ag m an , C ro uch 't a n ç o k d ah a f a zla a lk ış a ld ı. B ab acan b ir
el hare k etiy le alk ış a karş ılık verd i. B arte m iu s C ro uch is e ad ı sö yle n in ce ne
gülü m se d i, ne de el sa lla d ı. O nu Q uid ditc h D ünya K upası'n dak i şık ta k ım
elb is e siy le h atır la y an H arry , b üyücü c ü ppesiy le t u haf g örü ndüğünü d üşü ndü. D iş
fır ç ası biç im in dek i bıy ığ ı ve kesin bir çiz g iy le ik iy e ay rılm ış sa çla rı,
Dum ble d ore 'u n u zu n, b ey az s a çı v e s a k alı y an ın da ç o k a cay ip d uru yord u.

Dum ble d ore ,
"M r. B agm an v e M r. C ro uch , Ü ç-B üyü cü T urn uva sı'n ın
düze n le n m esi iç in so n bir k a ç ay boyu nca yo ru lm ak
bilm ed en ç a lış tıla r,"
diy e d ev am e tti.
"V e ş a m piy o nla ra p uan v ere cek o la n j ü rid e, b en , P ro fe sö r
Kark a ro ff v e M adam M axim e'l e b ir lik te y er a la ca kla r."
"Ş am piy onla r" kelim esin in te la ff u z ed ilm esi üzerin e, din le y en öğre n cile r de
büsb ütü n d ik kat k esild ile r.
Belk i de Dum ble d ore onla rın an i su sk unlu ğunu fa rk etm iş ti, çü nkü
gülü m se y ere k ,
"O h ald e, z a hm et o lm azsa s a ndığ ı a la lım , M r. F ilc h ,"
ded i.
Salo nun u zak b ir k öşe sin de k im se n in g özü ne ç arp m ad an s in m iş b ek le y en F ilc h ,
mücev herle k ap lı b üyük, ta h ta b ir sa n dık la D um ble d ore 'a y ak la ştı. S an dık so n
dere ce esk i g örü nüyord u. İz le y en ö ğre n cile rd en h ey ecan lı, m era k lı b ir m ır ıltı
yükse ld i. D en nis C re ev ey sa n dığ ı d oğru d ürü st g öre b ilm ek iç in sa n daly esin in
üstü ne ç ık m ış tı, a m a ö yle m in ik ti k i b aşı y in e d e h em en h em en h erk esin kin den
aşa ğ ıd a k alıy ord u.
Filc h s a n dığ ı i tin ay la m asa y a, D um ble d ore 'u n ö nüne k oyark en ,
"Ş am piy o nla rın b u y ıl k a rşıla şa ca kla rı g öre vle re iliş k in

ta lim atla r Mr. Cro uch ve Mr. Bagm an ta ra fın dan
in cele n di,"
ded i D um ble d ore .
"H er a şa m a i ç in g ere ken d üze n le m ele ri y a ptıla r. O ku l y ılı
boyu nca üç göre v yerin e getir ile cek ve bunla r
şa m piy o nla rın f a rk lı f a rk lı n ite lik le rin i s ın aya ca k... s ih ir li
güçle rin i - c esa re tle rin i - so nuca v a rm a y etile rin i - v e,
elb ette , t e h lik eyle b aşa ç ık m a y ete n ekle rin i."
"T eh lik e" k elim esi ü zerin e s a lo na m utla k b ir s e ssiz lik ç ö ktü , ö yle k i k im se s o lu k
alm ay a d ah i c esa re t e d em iy ord u.
Dum ble d ore s a k in s a k in ,
"B ild iğ in iz gib i Turn uva 'd a üç şa m piy o n ka rşı ka rşıy a
geliy o r,"
diy e d ev am e tti,
"k a tıla n o ku lla rın h er b ir in den b ir e r şa m piy o n. O nla ra
Turn uva göre vle rin in her bir in i ne ka dar iy i yerin e
getir d ik le rin e g öre p uan verile cek ve ü çü ncü g öre vd en
so nra e n y ü kse k to pla m p uana s a hip ş a m piy o n Ü çb üyü cü
Kupası'n ı ka za naca k. Şam piy o nla r ta ra fs ız bir se çic i
ta ra fın dan s e çile cek: A te ş K adeh i."

Dum ble d ore asa sın ı çık ard ı ve sa n dığ ın te p esin e üç kere vurd u. Kap ak
gıc ır d ay ara k y av aşç a a çıld ı. D um ble d ore u zan ıp s a n dığ ın iç in den b üyük, k ab aca
yontu lm uş ta h ta b ir k ad eh ç ık ard ı. D an s e d en m av i- b ey az a le v le rle a ğ zın a k ad ar
dolu o lm asa , h iç d e g öze ç arp m ay an b ir k ad eh o lu rd u b u.
Dum ble d ore s a n dığ ı k ap ad ı v e K ad eh 'i itin ay la o nun ü stü ne y erle ştir d i. K ad eh ,
bulu nduğu y erd e s a lo ndak i h erk es t a ra fın dan r a h atlık la g örü le b iliy ord u.
"Ş am piy o n o la ra k b aşv u rm ak is te yen h erk esin , a dın ı v e
oku lu nu b ir p arşö m en p arç a sın a a çık ça ya zıp K adeh 'e
atm ası g ere kiy o r,"
ded i D um ble d ore .
"M üsta kb el şa m piy o nla rın başv u ru iç in yir m i dört
sa atle ri va r. Ya rın gece, ya ni Cadıla r Bayra m ı'n da,
Kadeh , oku lla rın ı te m sil etm eye en uyg un buld uğu üç
kiş in in adın ı vere cek. K adeh bu gece G ir iş Salo nu'n a
ko naca k, b öyle ce ya rış m ak is te yen h erk es o na ko la yca
eriş e b ile cek."
Dum ble d ore ,
"Y a şı k ü çü k ö ğre n cile rin i ş ta hı k a barm asın d iy e,"
ded i,
"A te ş K adeh i G ir iş S alo nu'n a k o nunca ç evre sin e b ir Y a ş
Çiz g is i ç iz e ceğ im . Y a şı o n y ed in in a ltın da o la n k im se b u

çiz g iy i geçem eyecek. Son ola ra k, iç in iz d en ka tılm ak
is te yen h erk ese , b u tu rn uva nın ö yle e lin i k o lu nu s a lla ya
sa lla ya g ir ile cek b ir ş e y o lm adığ ın ı v u rg ula m ak is te rim .
Ate ş K adeh i b ir k ez b ir ş a m piy o nu s e çin ce, o ş a m piy o n
Turn uva 'y ı so nuna ka dar götü rm ek zo ru nda. Adın ız ı
Kadeh 'e a tm ak b ağla yıc ı, sih ir li b ir a nla şm a o lu ştu ru r.
Bir kez şa m piy o n se çilin ce artık fik rin iz i
değ iş tir e m ezsin iz . O nun iç in , adın ız ı K adeh 'e atm adan
önce, lü tfe n ya rış m aya ka tılm aya hazır old uğunuzd an
bütü n ka lb in iz le em in o lu n. Ş im di, sa nır ım ya tm a va kti
geld i. H ep in iz e i y i g ecele r."
Büyük Salo n'd an geçip G ir iş Salo nu'n a açıla n kap ıla ra gid erle rk en , Fre d
Weasle y, gözle ri parla y ara k , "B ir Yaş Ç iz g is i! " ded i. "E h, bu çiz g iy i bir
Yaşla n m a İ k sir i ile k an dır a b ilir iz , d eğ il m i? V e a d ım ız b ir k ez K ad eh 'e g ir d i m i,
so n güle n biz ola cağ ız dem ek tir - çü nkü K ad eh on yed i yaşın da olu p
olm ad ığ ım ız ı a n la y am az!"
"A m a on yed i yaşın altın dak ile rin pek şa n sı ola cağ ın ı sa n m ıy oru m ," ded i
Herm io ne. " Y ete rin ce ş e y ö ğre n m ed ik v e..."
Geo rg e, "K en di ad ın a konuş," diy ere k la fı kıs a kesti. "S en katılm ay ı
den ey ecek sin , d eğ il m i, H arry ?"
Harry b ir a n D um ble d ore 'u n, o n y ed i y aşın a ltın dak i k im se n in a d ın ı k oym am ası
yolu ndak i ıs ra rın ı d üşü ndü, d erk en Ü ç-B üyücü T urn uvası K upası'n ı a lır k en ki o
harik a ta b lo zih nin i yen id en dold urd u... Sonra on yed i yaşın altın da bir i
gerç ek te n d e Y aş Ç iz g is i'n i g eçers e D um ble d ore 'u n n e k ad ar k ız acağ ın ı m era k
etti...
"N ere d e?" d ed i R on. K onuşm an ın te k k elim esin i b ile d in le m ed en , K ru m 'a n e
old uğunu g örm ek iç in k ala b alığ a b ak ıy ord u. "D um ble d ore , D urm str a n g'l ıla rın
nere d e u yuduğunu s ö yle m ed i, d eğ il m i? "
Am a m era k ı an ın da gid erild i. Ş im di S ly th erin m asa sın ın hiz asın day dıla r ve
Kark aro ff ö ğre n cile rin i a p ar t o par a y ağ a k ald ır m ış tı.

"H ay di ö yle y se , g em iy e d önelim ," d iy ord u. " V ik to r, k en din i n asıl h is se d iy ors u n?
Yete rin ce y ed in m i? M utf a k ta n b ir a z t a tlı ş a ra p i s te te y im m i? "
Harry , K ru m 'u n, k ürk ünü t e k ra r g iy erk en b aşın ı i k i y an a s a lla d ığ ın ı g örd ü.
Durm str a n g'l ı d iğ er ç o cu kla rd an b ir i u m utla , " P ro fe sü r, b en ş a ra b i s te rim ," d ed i.
Kark aro ff , s ıc ak , b ab acan h av ası s a n iy ed e y ok o la ra k , " S an a te k lif e tm iy ord um ,
Polia k off ," ded i. "B ak ıy oru m da yin e cü ppen in önüne boydan boya yem ek
dökm üşsü n, i ğ re n ç ç o cu k s e n i - "
Kark aro ff d öndü v e ö ğre n cile rin in ö nüne d üşü p k ap ıla ra d oğru y ürü dü. O ra y a
Harry , R on v e H erm io ne i le a y nı a n da v ard ı. H arry ö nce o g eçsin d iy e d urd u.
Kark aro ff o na b ak ara k k ay ıts ız ca, " T eşe k kürle r," d ed i.
Ve so nra da donup kald ı. Başın ı yen id en Harry 'y e çev ir d i, gözle rin e
in an am ıy orm uş g ib i o na b ak tı. M üdürle rin in a rk asın da D urm str a n g ö ğre n cile ri
de d urm uştu . K ark aro ff 'u n g özle ri y av aşç a H arry 'n in y üzü ne o dak la n dı v e y ara
iz in e d ik ild i. D urm str a n g ö ğre n cile ri d e m era k la H arry 'y e b ak ıy orla rd ı. H arry
gözü nün u cu yla b azıla rın ın y üzü ndek i if a d ey i g örü p, m ese le y i a n la d ık la rın ı f a rk
etti. Ö nüne boydan boya yem ek döken ço cu k yan ın dak i kız ı dürttü ve
parm ağ ıy la a çık ça H arry 'n in a ln ın ı g öste rd i.
"E vet, o , H arry P otte r," d ed i a rk ala rın dan b ir i h om urtu yla .
Pro fe sö r K ark aro ff old uğu yerd e döndü. D eli- G öz M oody ora d a duru yord u,
basto nuna iy ic e day an m ış tı, sih ir li gözü hiç kır p ılm ak sız ın Durm str a n g
Müdürü 'n e d ik ilm iş ti.
Harry b ak ark en K ark aro ff u n y üzü nden r e n gin ç ek ild iğ in i g örd ü. Y üzü ne h id det
ve k ork u k arış ım ı, d eh şe t d olu b ir i f a d e y erle şti.
"S en !" ded i, M oody'y e gözle rin i dik ere k . O nu gerç ek te n görd üğünden em in
değ ilm iş g ib i b ir h ali v ard ı.
"E vet, b en ," d ed i M oody k ara n lık b ir ed ay la . "P otte r'a sö yle y ecek b ir şe y in
yoksa , K ark aro ff , y olu na d ev am e tm ek i s te rs in b elk i. K ap ıy ı t ık ıy ors u n."
Doğru ydu, s a lo ndak i ö ğre n cile rin y arıs ı ş im di o nla rın a rk asın da b ek liy or, y olu n
niy e kesild iğ in i an la m ak iç in bir b ir le rin in om uzla rın ın üstü nden ile ri doğru
bak ıy orla rd ı.
Pro fe sö r K ark aro ff te k k elim e d ah a e tm ed en , ö ğre n cile rin i d e k en dis iy le b ir lik te

sü rü kle y ip g ötü rd ü. M oody, g özd en k ay bola n a k ad ar o nu b ak ış la rıy la iz le d i,
sih ir li g özü ark ası ü zerin de sa b itle şm iş ti, şe k li b ozu lm uş y üzü nde y oğun b ir
hoşn uts u zlu k i f a d esi v ard ı.
Erte si gün cu m arte siy di ve norm ald e öğre n cile rin ço ğu cu m arte si günle ri
kah valtıy a geç sa atte in erd i. A ncak H arry , R on ve H erm io ne diğ er hafta
so nla rın a kıy asla erk en uyan dıla r, dah ası bu konuda yaln ız değ ild ile r. G ir iş
Salo nu'n a g ittik le rin de, y ak la şık y ir m i k iş in in s a lo n ç ev re sin de k üm ele r h alin de
to pla n m ış o ld uğunu g örd üle r. K im i k ız arm ış e k m ek y iy or, h ep si A te ş K ad eh i'n i
in celiy ord u. K ad eh , sa lo nun orta sın a, üzerin e gen ellik le Seçm en Şap ka'n ın
konduğu ta b ure n in ü stü ne y erle ştir ilm iş ti. Y ere , ta b ure n in çev re sin e is e in ce,
altın b ir ç iz g iy le y ir m i b eş s a n tim y arıç ap ın da b ir ç em ber ç iz ilm iş ti.
Ron ü çü ncü s ın ıf ta n b ir k ız a h ey ecan la , " A dın ı k oyan o ld u m u?" d iy e s o rd u.
Kız , " D urm str a n g g ru bunun h ep si," d iy e c ev ap v erd i. " A m a d ah a H ogw arts 't a n
kim se y i g örm ed im ."
Harry , "B ah se g ir e rim b azıla rı ad la rın ı d ün g ece b iz y atm ay a g ittik te n so nra
koym uştu r," d ed i. "B en o ls a m ö yle y ap ard ım ... h erk es b ak sın is te m ezd im . Y a
Kad eh s e n i h em en cecik g eris in geri p üsk ürtü rs e ?"
Harry 'n in ark asın da b ir i g üld ü. H arry d önünce F re d , G eo rg e v e L ee Jo rd an 'ı
görd ü. B üyük b ir h ey ecan la , t e la ş i ç in de m erd iv en den i n iy orla rd ı.
Fre d m uzaff e r b ir f ıs ıltıy la H arry , R on v e H erm io ne'y e, " Y ap tım ," d ed i. " İç tim ."
"N ey i? " d ed i R on.
"Y aşla n m a İ k sir i'n i, k uş b ey in lile r," d ed i F re d .
Geo rg e n eşe y le e lle rin i o vuştu ra ra k , " H ep im iz e b ir e r d am la ," d ed i. " B ir k aç a y
büyük o ls a k y etiy or."
Lee ağ zı kula k la rın da sır ıta ra k , "B ir im iz kazan ır s a , bin G alle o n'u üçü m üz
pay la şa cağ ız ," d ed i.
Herm io ne, "B iliy or m usu nuz, bunun iş e yara cağ ın dan em in değ ilim ," diy e
uyard ı o nla rı. " E m in im D um ble d ore b unu d üşü nm üştü r."
Fre d , G eo rg e v e L ee o na k ula k a sm ad ıla r.
Fre d h ey ecan la titr e y ere k d iğ er ik is in e, " H azır m ıy ız ?" d ed i. " H ad i ö yle y se - ilk
ben g id iy oru m - "

Fre d ceb in den üzerin de "F re d W easle y - H ogw arts " yazan bir parş ö m en
parç asın ı ç ek erk en , H arry o nu b üyüle n m iş ç esin e s e y re tti. F re d ç iz g in in k en arın a
kad ar y ürü dü v e o ra d a d uru p, o n b eş m etr e d en a şa ğ ı a tla m ay a h azır la n an b ir
tr a m ple n ci g ib i a y ak p arm ak la rın ın ü zerin de s a lla n m ay a b aşla d ı. S onra d a, G ir iş
Salo nu'n dak i h erk esin g özü ü stü ndey ken , d erin b ir s o lu k a lıp ç iz g iy i g eçti.
Harry b ir an o nun b aşa rd ığ ın ı sa n dı -G eo rg e is e k esin lik le ö yle d üşü nm üştü ,
çü nkü b ir z afe r n ara sı a ta ra k F re d 'i n a rd ın dan z ıp la d ı- a m a b ir a n s o nra b üyük b ir
cız ır tı d uyuld u v e ik iz le rin ik is i d e, sa n ki g örü nm ey en b ir g ülle ci ta ra fın dan
atılm ış g ib i, a ltın ç em berin d ış ın a f ır la tıld ı. S oğuk ta ş d öşe m ed e b ir m etr e ö te y e
küt diy e in dile r. Ü ste lik , can la rın ın acıd ığ ı yetm iy orm uş gib i bir de re zil
olm uşla rd ı: Y ükse k b ir p at se sin in a rd ın dan ik is in in d e b ir a n da b ir b ir in in e şi
uzu n, b ey az s a k alla rı o ld u.
Gir iş S alo nu k ah kah ala rla ç ın la d ı. F re d v e G eo rg e b ile , a y ağ a k alk ıp b ir b ir le rin in
sa k alla rın a ş ö yle i y ic e b ir b ak ın ca, k ah kah ay ı p atla ttıla r.
Kalın b ir s e s, ç o k e ğ le n iy orm uş g ib i b ir e d ay la , " S iz i u yarm ış tım ," d ed i. H erk es
ark asın a döndü. Pro fe sö r D um ble d ore 'd u bu, Büyük Salo n'd an çık ıy ord u.
Gözle ri pır ıld ay ara k Fre d ve G eo rg e'u iz le d i. "Y ukarı, M ad am Pom fre y 'y e
gitm en iz i ta v siy e ed erim . Şu an da Rav en cla w 'd an Mis s Faw cett ve
Huff le p uff 't a n M r. S um mers 'l a ilg ile n iy or, o nla r d a siz in g ib i k en dile rin i b ir a z
yaşla n dır m ay a k ara r v erm iş le r. A m a şu nu sö yle y eb ilir im : İk is in in sa k alla rı d a
siz in ki k ad ar g üzel d eğ il."
Fre d ve G eo rg e, yan ı başla rın da gülm ek te n kır ıla n L ee ile bir lik te hasta n e
kan ad ın a doğru yola koyulu rk en , H arry , R on ve H erm io ne de kık ır d ay ara k
kah valtıy a i n dile r.
Büyük S alo n'd ak i s ü sle m ele r b u s a b ah d eğ iş m iş ti. C ad ıla r B ay ra m ı o ld uğu iç in ,
bir can lı yara sa la r bulu tu sih ir li ta v an ın çev re sin de kan atla rın ı çır p ark en ,
yüzle rc e o yulm uş b alk ab ağ ı h er k öşe d en p is p is s ır ıtıy ord u.
Harry ö te k ile rin ö nüne d üşe re k , H ogw arts 't a n o n y ed i y aşın da y a d a ü stü nde
han gi ö ğre n cile rin k atıla b ile ceğ in i t a rtış a n D ean v e S eam us'ı n y an ın a g itti.
Dean , "B ir riv ay ete göre , W arrin gto n sa b ah erk en den kalk ıp ad ın ı K ad eh 'e
atm ış ," d ed i H arry 'y e. " H an i ş u t e m bel h ay van a b en zey en S ly th erin 'l i a zm an ."
Warrin gto n'ı n k arş ıs ın da Q uid ditc h o ynam ış o la n H arry tik sin tiy le b aşın ı s a lla d ı.
"S ly th erin 'l i b ir ş a m piy onum uz o la m az!"
Seam us k üçü m se m ey le , " B ütü n H uff le p uff 'l ıla r d a D ig gory 'y i d ille rin e d ola m ış

duru m da," ded i. "O ysa onun yak ış ık lılığ ın ı te h lik ey e atm ak is te y eceğ in i
sa n m azd ım ."
Herm io ne b ir d en , " D in le y in !" d ed i.
Gir iş S alo nu'n da in sa n la r te zah üra t yap ıy ord u. H ep si sa n daly ele rin de ark ay a
döndüle r v e A ngelin a J o hnso n'ı n m ah çu p m ah çu p g ülü m se y ere k s a lo na g ir m ek te
old uğunu g örd üle r. G ry ff in dor Q uid ditc h T ak ım ı'n da K ovala y ıc ı o la ra k o ynay an
uzu n b oylu , k ara d erili b ir k ız o la n A ngelin a o nla rın y an ın a g eld i, o tu rd u v e,
"E h, y ap tım i ş te !" d ed i. " A z ö nce a d ım ı k oydum !"
Etk ile n m iş g örü nen R on, " Ş ak a e d iy ors u n!" d ed i.
"O n y ed i y aşın da m ıs ın y an i? " d iy e s o rd u H arry .
Ron, " E lb ette ö yle , y üzü nde s a k al g örü yor m usu n?" d ed i.
"G eçen h afta d oğum g ünüm dü," d ed i A ngelin a.
Herm io ne, "E h, G ry ff in dor'd an bir in in katıld ığ ın a se v in dim ," ded i. "U m arım
se çilir s in , A ngelin a!"
Angelin a o na g ülü m se d i. " S ağ o l, H erm io ne."
Seam us, "E vet, G üzel- Ç ocu k D ig gory ola cağ ın a se n ol, dah a iy i," ded i.
Masa la rın ın ö nünden g eçen b ir k aç H uff le p uff o na k aşla rın ı fe n a h ald e ç ata ra k
bak tı.
Kah valtıy ı bitir ip Büyük Salo n'd an çık tık la rı zam an , Ron, Harry ile
Herm io ne'y e, " B ugün n e y ap acağ ız , p ek i? " d iy e s o rd u.
Harry , " D ah a H ag rid 'i z iy are te g itm ed ik ," d ed i.
"T am am ," ded i R on, "K ele k erle r'e bir k aç parm ak bağ ış la m am ız ı is te m ed iğ i
sü re ce, m ese le y ok."
Bir d en H erm io ne'n in y üzü b üyük b ir h ey ecan la ı ş ıld ad ı.
"B ak ş im di f a rk e ttim - H ag rid 'd en E . R . İ . T .'e k atılm asın ı i s te m ed im b en !" d ed i
neşe y le . " B en i b ek le y in , ç ab ucak y ukarı ç ık ıp r o zetle ri a la cağ ım ."
Herm io ne m erm er m erd iv en den yukarı koşa rk en , R on sa b rı tü ken m iş hald e,
"N esi v ar b unun y a?" d iy e s o rd u.
"H ey, R on," d ed i H arry b ir d en . " A rk ad aşın ..."
Beau xbato ns ö ğre n cile ri a ra ziy e a çıla n ö n k ap ıla rd an g ir iy orla rd ı, v eela k ız d a

ara la rın day dı. A te ş K ad eh i'n in çev re sin de to pla n m ış o la n la r, o nla ra g eçm ele ri
iç in y ol v erip m era k la g özle m ey e k oyuld ula r.
Mad am M ax im e, sa lo na ö ğre n cile rin in ard ın dan g ir d i v e o nla rı sır a y a so ktu .
Beau xbato ns ö ğre n cile ri b ir e r b ir e r Y aş Ç iz g is i'n i g eçip p arş ö m en p arç ala rın ı
mav i- b ey az ale v le re bır a k tıla r. H er is im ate şe gir e rk en , ate ş bir an kıp kız ıl
yan ıy or v e k ıv ılc ım ç ık arıy ord u.
Veela k ız k en di p arş ö m en in i A te ş K ad eh i'n e b ır a k ır k en , R on, " S eçilm ey en le re n e
olu r ders in ?" diy e fıs ıld ad ı Harry 'y e. "O kulla rın a m ı dönecek le r, yoksa
Turn uva'y ı i z le m ek i ç in b ura d a m ı k ala cak la r? "
"N e bile y im ," ded i H arry . "H erh ald e bura d a ta k ılır la r... M ad am M ax im e
hak em lik e tm ek i ç in k alıy or y a."
Beau xbato ns öğre n cile rin in hep si is im le rin i atın ca, M ad am M ax im e onla rı
yen id en s a lo ndan g eçir ip b ah çey e ç ık ard ı.
Ron ö n k ap ıla ra d oğru h are k etle n ip o nla rın a rd ın dan b ak ara k , "P ek i y a o nla r
nere d e u yuyor? " d ed i.
Ark ala rın dan g ele n b üyük b ir ta n gır tı, o nla ra H erm io ne'n in E . R . İ. T . ro zet
kutu su yla b ir lik te d öndüğünü d uyurd u.
Ron, " H ah , iy i, ç ab uk o lu n," d ed i v e g özle rin i ş im di M ad am M ax im e'l e b ir lik te
çim en le rin yarıs ın a gelm iş ola n veela kız ın sır tın dan ay ır m ad an , m erm er
merd iv en i a tla y a a tla y a i n di.
Onla r Hag rid 'i n Yasa k Orm an 'ı n ken arın dak i kulü besin e yak la şır la rk en ,
Beau xbato ns öğre n cile rin in nere d e uyuduğu esra rı da çö zü ld ü. G eld ik le ri
dev asa , to z m av is i a tlı a ra b a H ag rid 'i n ö n k ap ıs ın dan ik i y üz m etr e k ad ar u zağ a
park e d ilm iş ti, ö ğre n cile r d e y en id en a ra b ay a g ir iy ord u. A ra b ay ı ç ek en f il c ü sse li
uçan a tla r i s e h em en y an dak i g eçic i p ad okta o tlu yord u.
Harry , H ag rid 'i n k ap ıs ın a v uru nca, F an g'i n to p s e si g ib i h av la m ala rı o na h em en
karş ılık v erd i.
Hag rid k ap ıy ı h ız la ard ın a k ad ar açıp o nla rı g örü nce, "V ak ti g elm iş ti! " d ed i.
"N ere d e o tu rd uğum u u nuttu nuz s a n dım !"
"G erç ek te n ç o k m eşg uld ük, H ag –" d iy e b aşla d ı
Herm io ne, a m a s o nra H ag rid 'e b ak ıp k ala k ald ı, n utk u t u tu lm uş g ib iy di.
Hag rid e n i y i ( v e p ek k ork unç) t ü ylü k ah vere n gi t a k ım e lb is e sin i g iy m iş , e k ose li

bir sa rı- tu ru ncu kra v at ta k m ış tı. A m a en fe n ası bu değ ild i; belli ki, m ak in e
yağ ın a b en zey en b ir ş e y den b olc a s ü re re k s a çın ı e h lile ştir m ey e ç alış m ış tı. S açı
şim di y ağ lı ik i h ev en k g ib iy di - b elk i d e B ill'i n ki g ib i b ir a tk uyru ğu y ap m ay a
çalış m ış , a m a h ad din den f a zla s a çı o ld uğunu k eşfe tm iş ti. B u g örü nüş o na h iç m i
hiç u ym uyord u. H erm io ne b ir a n g özle ri f a lta şı g ib i a çılm ış h ald e o na b ak ak ald ı,
so nra da besb elli yoru m da bulu nm am ay a kara r vere re k , "H ım mm -" ded i,
"K ele k erle r n ere d e?"
Hag rid m utlu m utlu , "B alk ab ağ ı ta rh ın ın ord a," ded i. "K osk ocam an old ula r,
yir m i b eş s a n tim f a la n . S oru n ş u k i, b ir b ir le rin i ö ld ürm ey e b aşla d ıla r."
Herm io ne, H ag rid 'i n tu haf sa ç m odelin e gözü nü dik m iş bak an R on ta m bu
konuda b ir şe y sö yle m ek iç in a ğ zın ı a çm ış k en , o na su stu ra n b ir b ak ış a ta ra k ,
"A h, h ay ır , s a h i m i? " d ed i.
Hag rid hüzü nle , "E vet," ded i. "Y in e de ta m am yan i, şim di onla rı ay rı ay rı
kutu la ra k oydum . H âlâ y ir m i t a n e k ad ar v ar."
"N e ş a n s," d ed i R on. H ag rid o nun s e sin dek i a la y cı t o nu f a rk e tm ed i.
Hag rid 'i n k ulü besi, b ir k öşe sin de y am alı b ir y org an ö rtü lm üş d ev asa b ir y ata ğ ın
durd uğu te k b ir o dad an o lu şu yord u. T av an dan s a rk an b olc a f ü m e ja m bon v e ö lü
kuşu n a ltın dak i ş ö m in en in ö nündey se , y in e m uazzam b üyüklü kte b ir ta h ta m asa
ve sa n daly ele r duru yord u. H ag rid çay yap m ay a koyulu rk en , onla r m asa y a
otu rd ula r v e y en id en Ü ç-B üyücü T urn uvası ta rtış m asın a d ald ıla r. H ag rid d e b u
konuda o nla r k ad ar h ey ecan lı g örü nüyord u.
Sır ıta ra k , "B ek le y in ," ded i. "B ek le y in bak alım . D ah a önce hiç görm ed iğ in iz
şe y le r g öre cek sin iz . İ lk g öre v... a m a, s ö yle m em em g ere k iy or."
"D ev am e t, H ag rid !" H arry , R on v e H erm io ne o nu y üre k le n dir d ile r, a m a H ag rid
başın ı s a lla y ıp s ır ıtm ak la y etin di.
"T ad ın ı kaçır m ak is te m em . Am a bak sö yle y ey im , muhte şe m ola cak . O
şa m piy onla rın başın ı kaşıy acak vak ti olm ay acak . Ü ç B üyücü Turn uvası'n ın
yen id en y ap ıld ığ ın ı g öre ceğ im i h iç s a n m azd ım d oğru su !"
Sonunda H ag rid 'l e öğle yem eğ in e otu rd ula r. G erç i pek bir şe y yem ed ile r -
Hag rid g üveçte b if te k o ld uğunu id dia ettiğ i b ir şe y y ap m ış tı, am a H erm io ne
ken din in kin de b üyük b ir tır n ak b uld ukta n s o nra ü çü nün d e iş ta h ı k açtı d en eb ilir.
Yin e d e, H ag rid 'e T urn uva'd ak i g öre v le rin n ele r o la cağ ın ı s ö yle tm ey e u ğra şa ra k ,
katıla n la rd an han gile rin in şa m piy on se çile ceğ in i ta h m in etm ey e çalış a ra k ve
Fre d 'l e G eo rg e'u n sa k alla rın dan kurtu lu p kurtu lm ad ığ ın ı m era k ed ere k hoşç a

vak it g eçir d ile r.
Öğle d en s o nra y ağ m ur ç is e le m ey e b aşla m ış tı. A te şin y an ın da o tu ru p d am la la rın
pen cere d ek i y um uşa k p ıtır tıs ın ı d in le y ere k , H ag rid 'i n ç o ra p la rın ı y am am asın ı v e
Herm io ne ile ev cin le ri konusu nda ta rtış m asın ı iz le m ek in sa n da bir ra h atlık
duygusu u yan dır ıy ord u - H erm io ne o na r o zetle ri g öste rin ce, H ag rid E . R . İ . T .'e
katılm ay ı k esin lik le r e d detm iş ti.
Kocam an bir kem ik iğ ney e kalın , sa rı bir ip lik geçir e re k , cid di cid di, "B u
zalim lik olu r, H erm io ne," ded i. "İn sa n la ra bak m ak onla rın doğasın da var,
hoşla rın a gid iy or, an lıy or m usu n? İş le rin i elle rin den alır s a n onla rı m uts u z
ed ers in , ü cre t ö dem ey e ç alış m ak d a h ak are t g ib i b ir ş e y."
Herm io ne, " A m a H arry o nu s e rb est b ır a k ın ca D obby h av ala ra u çtu !" d ed i. " V e
duyduğum uza g öre ş im di ü cre t t a le p e d iy orm uş!"
"E h, h er tü rü n k açık la rı o lu r. B azen b ir c in ç ık ıp ö zg ürlü k is te m ez d em iy oru m ,
am a ç o ğunu b una a sla i k na e d em ezsin - h ay ır , b en b u i ş te y okum , H erm io ne."
Çok k ız m ış g örü nen H erm io ne, r o zet k utu su nu p ele rin in in c eb in e t ık tı.
Beş b uçu k sır a la rın da h av a k ara rm ay a b aşla m ış tı. R on, H arry v e H erm io ne,
Cad ıla r B ay ra m ı Şöle n i iç in -d ah a da önem lis i, okul şa m piy onla rın ın ila n
ed ilm esi i ç in - ş a to ya d önm e v ak ti g eld iğ in e k ara r v erd ile r.
Hag rid y am ad ığ ı ço ra p la rı k ald ır a ra k , "B en d e siz in le g eliy oru m ," d ed i. "B ir
dak ik a m üsa ad e e d in ."
Hag rid k alk tı, y ata ğ ın ın y an ın dak i şif o niy ere g id ip b ir şe y ara m ay a k oyuld u.
Buru nla rın a g erç ek te n b erb at b ir k oku g ele n e k ad ar o na p ek a ld ır m ad ıla r.
Ron ö ksü re re k , " H ag rid ," d ed i, " b u d a n ey in n esi? "
"N e?" d ed i H ag rid , e lin de b üyük b ir ş iş e y le d önere k . " H oşu na g itm ed i m i? "
Herm io ne b oğuk b ir s e sle , " T ır a ş l o sy onu m u b u?" d iy e s o rd u.
Hag rid , " Ş ey - k olo nya," d iy e m ır ıld an dı. Y üzü k ız arm ay a b aşla m ış tı. B oğuk b ir
se sle , " B elk i d e f a zla k açır d ım ," d ed i. " G id ip ç ık arıy oru m , d uru n b ir a z..."
Han ta l a d ım la rla k ulü bed en d ış a rı ç ık tı. P en cere n in d ış ın dak i s u f ıç ıs ın da y üzü ne
bol b ol s u ç arp tığ ın ı g örd üle r.
Herm io ne ş a şk ın lık la , " K olo nya m ı? " d ed i. " H ag rid m i? "
Harry a lç ak s e sle , " P ek i y a s a çla t a k ım e lb is e y e n e d em eli? " d iy e s o rd u.

Ron b ir d en , " B ak ın !" d ed i. P en cere d en d ış a rıy ı i ş a re t e d iy ord u.
Hag rid a z ö nce d oğru lm uş v e a rk asın a d önm üştü . A z ö nce d e y üzü k ız arm ış tı
am a, şim dik in in yan ın da hiç kalır d ı. H ag rid onla rı görm esin diy e dik katle
doğru la n H arry , R on ve H erm io ne pen cere d en dış a rı göz attıla r ve M ad am
Max im e ile B eau xbato ns ö ğre n cile rin in o a n da a ra b ala rın dan ç ık tığ ın ı g örd üle r.
Belli k i o nla r d a şö le n e g id iy ord u. H ag rid 'i n n e d ed iğ in i d uym uyorla rd ı, a m a
Mad am M ax im e'l e konuşu rk en yüzü nde ve buğula n an gözle rin de, H arry 'n in
dah a ö nce b ir te k k ez g örd üğü, k en din den g eçm iş g ib i b ir if a d e v ard ı - b eb ek
ejd erh a N orb ert'a b ak ark en t a k ın dığ ı i f a d ey di b u.
Herm io ne g ücen m iş b ir e d ay la , "O nunla şa to ya ç ık ıy or," d ed i. "B iz i b ek liy or
sa n m ış tım !"
Hag rid k ulü besin e b ir b ak ış b ile atm ad an o kul ara zis in de M ad am M ax im e'l e
bir lik te a ğ ır a ğ ır y ürü m ey e k oyuld u. B eau xbato ns ö ğre n cile ri d e o nla rın k oca
ad ım la rın a a y ak u ydurm ay a ç alış ıp k oştu ra ra k a rk ala rın dan g id iy orla rd ı.
Ron in an am ay ara k , "O ndan hoşla n ıy or!" ded i. "E h, eğ er so nunda ço cu kla rı
olu rs a , d ünya re k oru k ır a cak la r d em ek tir - b ah se g ir e rim k i o nla rın b eb eğ i b ir
to n ç ek er."
Kulü bed en çık ıp kap ıy ı ark ala rın dan kap attıla r. Dış a rıs ı şa şıla cak kad ar
kara n lık tı. Pele rin le rin e dah a da sık ı sa rın ıp çim en li yam acı tır m an m ay a
başla d ıla r.
Herm io ne, " A a, b ak ın , o nla r!" d iy e f ıs ıld ad ı.
Durm str a n g g ru bu g öld en ş a to ya d oğru y ürü yord u. V ik to r K ru m , K ark aro ff 'u n
yan ın day dı. Ö te k i D urm str a n g ö ğre n cile ri o nla ra a y ak u ydurm ay a ç alış ıy orla rd ı.
Ron h ey ecan la K ru m 'u g özle d i, am a K ru m ü çü nün b ir a z ö nünde ö n k ap ıla ra
varıp i ç eri g ir e rk en o nla ra b ak m ad ı.
Mum la rla ay dın la tılm ış Büyük Salo n onla r gir d iğ in de nere d ey se tık ab asa
dolu ydu. A te ş K ad eh i'n in y eri d eğ iş tir ilm iş ti, ş im di D um ble d ore 'u n ö ğre tm en le r
masa sın dak i boş sa n daly esin in önünde duru yord u. F re d ve G eo rg e -y en id en
sa k als ız h ald e- h ay al k ır ık lık la rın ı g erid e b ır a k m ış g örü nüyorla rd ı.
Harry , R on ve H erm io ne yerle rin e otu ru rla rk en , Fre d , "U m arım A ngelin a
se çilir ," d ed i.
"B en d e," d ed i H erm io ne s o lu k s o lu ğa. " E h, b ir a zd an ö ğre n ir iz !"
Cad ıla r B ay ra m ı Ş öle n i s a n ki h er z am an kin den u zu n s ü rd ü. B elk i d e ik i g ünde

ik in ci ş ö le n le ri o ld uğu iç in , H arry ç eşit ç eşit y em eğ e h er z am an ki k ad ar itib ar
etm ed i. İle ri u zan an b oyunla ra , y üzle rd ek i s a b ır s ız if a d ele re , k ıp ır d an m ala ra v e
Dum ble d ore 'u n y em eğ i b itti m i d iy e b ak m ak iç in ik id e b ir ay ağ a k alk m ala ra
bak ılır s a , H arry gib i sa lo ndak i herk es de sa d ece ta b ak la rın te m iz e hav ale
ed ilm esin i v e k im le rin ş a m piy on s e çild iğ in i d uym ay ı i s tiy ord u.
En so nunda altın ta b ak la r yem eğ in başın dak i le k esiz halle rin e döndüle r;
sa lo ndak i gürü ltü düzey i bir an da yükse ld i, am a D um ble d ore ay ağ a kalk ar
kalk m az k esild i. İ k i y an ın dak i P ro fe sö r K ark aro ff v e M ad am M ax im e d e h erk es
kad ar gerg in ve bek le n ti iç in dey di. Ludo Bag m an gülü m sü yor ve bazı
öğre n cile re g öz k ır p ıy ord u. S ad ece M r. C ro uch h ay li i lg is iz , h atta s ık kın dı.
Dum ble d ore ,
"E vet, K adeh k a ra rın ı v erm eye h azır s a yılır ,"
ded i.
"S anır ım b ir d akik a d aha g ere kiy o r. Ş im di, ş a m piy o nla rın
is im le ri ila n ed ilin ce, onla rd an sa lo nun baş ta ra fın a
gelm ele rin i, ö ğre tm en le r m asa sı b oyu nca y ü rü m ele rin i v e
bitiş ik o daya g eçm ele rin i r ic a e d iy o ru m "
Öğre tm en le r m asa sın ın g eris in dek i k ap ıy ı g öste rd i -
"O ra da i lk t a lim atla rın ı a la ca kla r."
Asa sın ı çık ard ı, onunla hav ad a büyük bir dalg a çiz d i; o an da, oyulm uş
balk ab ak la rın ın iç in dek ile r h ariç b ütü n m um la r sö ndü, sa lo n lo şlu ğa g öm üld ü.
Ate ş K ad eh i a rtık s a lo ndak i h er ş e y den d ah a fa zla p arlıy ord u, a le v le rin ış ıltılı,
parla k m av i- b ey azlığ ı a d eta g özle ri a cıtıy ord u. H erk es g özlü yor, b ek liy ord u...
Bir k aç k iş i b oyuna s a atin e b ak ıp d uru yord u...

Harry 'n in ik i s a n daly e ö te sin dek i L ee J o rd an , " D an an ın k uyru ğu k opuyor," d iy e
fıs ıld ad ı.
Kad eh 'i n iç in dek i ale v le r bir d en te k ra r kır m ız ıy a döndü. İç in den kıv ılc ım la r
sa çılm ay a b aşla d ı. B ir a n s o nra h av ay a a le v den b ir d il fır la d ı, K ad eh 'i n iç in den
kav ru k b ir p arş ö m en p arç ası ç ır p ın ara k ç ık tı - b ütü n s a lo n s o lu ğunu t u ttu .
Dum ble d ore p arş ö m en p arç asın ı y ak ala y ara k , y en id en m av i- b ey aza d önüşm üş
ale v le rin ı ş ığ ın da o kuyab ilm ek i ç in b ir k ol b oyu u zak lık ta t u ttu .
Güçlü , b erra k b ir s e sle , " D urm str a n g ş a m piy onu," d iy e o kudu, " V ik to r K ru m ."
Salo nu b ir a lk ış v e te zah üra t fır tın ası sa ra rk en , R on, " B unda şa şıla cak b ir şe y
yok!" d iy e h ay kır d ı. H arry , V ik to r K ru m 'u n S ly th erin m asa sın dan k alk tığ ın ı v e
Dum ble d ore 'a d oğru k am buru nu çık ara çık ara y ürü düğünü g örd ü. K ru m sa ğ a
döndü, ö ğre tm en le r m asa sı b oyunca y ürü dü v e k ap ıd an b itiş ik o day a g eçere k
gözd en k ay bold u.
Kark aro ff , " B ra v o, V ik to r!" d iy e ö yle y ükse k s e sle b ağ ır d ı k i, a lk ış la ra ra ğ m en
herk es o nu d uyab ild i. " B una s e n in l a y ık o ld uğunu b iliy ord um !"
Alk ış la r v e k onuşm ala r d uru ld u. Ş im di h erk esin d ik kati, b ir k aç s a n iy e s o nra b ir
kez d ah a k ır m ız ıy a d önüşe n K ad eh ü zerin de o dak la n m ış tı y en id en . A le v le rin
ittiğ i i k in ci b ir p arş ö m en p arç ası f ır la d ı.
"B eau xbato ns ş a m piy onu," d ed i D um ble d ore , " F le u r D ela co ur!"
"B u o , R on!" d iy e h ay kır d ı H arry . V eela 'y a ç o k b en zey en k ız z ara fe tle a y ağ a
kalk m ış , dalg a dalg a in en güm üşi sa rı sa çla rın ı sa v ura ra k R av en cla w ve
Huff le p uff m asa la rı a ra sın dan g eçiy ord u.
Herm io ne g ürü ltü yü b astır a ra k , "A y, b ak ın , n asıl h ay al k ır ık lığ ın a u ğra d ıla r,"
ded i. B aşıy la B eau xbato ns g ru bundak i g eri k ala n ö ğre n cile ri iş a re t e tti. A slın da
"h ay al k ır ık lığ ı" h afif k alır , d iy e d üşü ndü H arry . S eçilm ey en k ız la rd an ik i ta n esi
re sm en g özy aşla rın a b oğulm uştu . B aşla rın ı k olla rın a d ay am ış , h ıç k ır ıy orla rd ı.
Fle u r D ela co ur d a y an o day a g ir ip g özd en k ay bolu nca, s a lo na y en id en s e ssiz lik
çö ktü , a m a b u s e fe rk i s e ssiz lik ö yle h ey ecan d olu , ö yle sin e s o m uttu k i, e lin iz i
uzats a n ız d okunab ilir d in iz n ere d ey se . S ır a d a H ogw arts ş a m piy onu v ard ı...
Ate ş K ad eh i bir kez dah a kız ard ı, iç in den kıv ılc ım la r fış k ır d ı, ale v den dil
hav ala ra y ükse ld i v e D um ble d ore ü çü ncü p arş ö m en p arç asın ı ç ek ip a ld ı.
"H ogw arts ş a m piy onu," d iy e s e sle n di, " C ed ric D ig gory !"

Ron y ükse k s e sle , " H ay ır !" d ed i, a m a o nu H arry 'd en b aşk a d uyan o lm ad ı; y an
masa d an y ükse le n te zah üra t ço k g ürü ltü lü ydü. H uff le p uff 'l a rın h er b ir i ay ağ a
fır la m ış tı. Ced ric , ağ zı kula k la rın da onla rın yan ın dan geçip öğre tm en le r
masa sın ın ark asın dak i oday a yönelir k en , hay kır ıy or ve ay ak la rın ı yere
vuru yorla rd ı. H atta C ed ric 'e tu tu la n a lk ış ö yle u zad ı k i, D um ble d ore 'u n se sin i
duyura b ilm esi e p ey ce v ak it a ld ı.
En s o n p atır tı d a d in erk en , D um ble d ore h ay atın dan m em nun b ir ş e k ild e,
"M ükem mel! "
ded i.
"Ş im di, ü ç ş a m piy o num uz d a b elli o ld u. B ea uxb ato ns v e
Durm str a ng'ı n geri ka la n öğre n cile ri de dahil olm ak
üze re hep in iz e , şa m piy o nunuza elin iz d en gele n deste ğ i
vere ceğ in iz ko nusu nda güven eb ile ceğ im den em in im .
Şam piy o nunuzu d este kle yere k g erç ek b ir k a tk ı - "
Am a Dum ble d ore bir d en su stu . Herk es onun dik katin i ney in dağ ıttığ ın ı
an la m ış tı.
Kad eh 't e k i a te ş y en id en k ır m ız ıy a d önm üştü . İç in den k ıv ılc ım la r fış k ır ıy ord u.
Bir d en h av ay a u zu n b ir a le v f ır la d ı, u cu nda b ir p arş ö m en p arç ası d ah a v ard ı.
Dum ble d ore nere d ey se oto m atik m an elin i uzatıp parş ö m en i yak ala d ı. İle rid e
tu tu p ü zerin de y azılı a d a b ak tı. D um ble d ore e lin dek i k âğ ıt p arç asın a b ak ark en ,
uzu n bir dura k la m a old u. Salo ndak i herk es gözü nü ona dik m iş ti. D erk en
Dum ble d ore b oğazın ı t e m iz le y ip a d ı o kudu -
"H arry P otte r."

ON Y ED İN Cİ B Ö LÜ M : D Ö RT
ŞA M PİY O N
H arry öyle ce kala k ald ı. Büyük Salo n'd ak i bütü n gözle rin ona çev rilm iş
o ld uğunun fa rk ın day dı. A fa lla m ış tı. H er ta ra fı u yuşm uş g ib iy di. R üya g örü yor
o lm alıy dı. D oğru d uym uş o la m azd ı.
K im se a lk ış la m ad ı. S alo nu k ız g ın a n la rın s e sin i a n dır a n b ir v ız ıld am a k ap la m ay a
b aşla m ış tı; b azı ö ğre n cile r, y erin de d onak alm ış o la n H arry 'y i iy ic e g öre b ilm ek
i ç in a y ağ a k alk ıy ord u.
B aşta k i m asa d a P ro fe sö r M cG onag all d a ay ağ a k alk m ış v e L udo B ag m an 'l a
P ro fe sö r K ark aro ff 'u n y an ın dan h ız la g eçere k d erh al P ro fe sö r D um ble d ore 'u n
k ula ğ ın a b ir şe y le r fıs ıld am ay a b aşla m ış tı. K ula ğ ın ı o na y ak la ştır m ış d in le y en
D um ble d ore 'u n k aşla rı h afif ç e ç atık tı.
H arry , Ron ve Herm io ne'y e döndü; ik is in in ark asın da, bütü n Gry ff in dor
m asa sın ın a ğ zı b ir k arış a çık o nu i z le d iğ in i g örd ü.
" A dım ı k oym ad ım ," d ed i H arry , b oş g özle rle o nla ra b ak ara k . "K oym ad ığ ım ı
b iliy ors u nuz."
R on d a, H erm io ne d e o na a y nı d ere ced e b oş g özle rle b ak tıla r.
B aşta k i m asa d a P ro fe sö r D um ble d ore doğru lm uş, başın ı sa lla y ara k P ro fe sö r
M cG onag all'ı o nay lıy ord u.
" H arry P otte r!" d iy e s e sle n di b ir k ez d ah a. " H arry ! B ura y a, l ü tf e n !"
" G it h ad i," d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne, H arry 'y i h afif ç e i te re k .
H arry a y ağ a k alk tı, c ü ppesin in e te ğ in e b astı v e h afif ç e tö kezle d i. G ry ff in dor v e
H uff le p uff m asa la rın ın a ra sın dak i b oşlu kta n y ürü m ey e b aşla d ı. Y ürü yüş b itm ek
b ilm iy ord u; b aşta k i m asa b ir g ıd ım b ile y ak ın la şıy or g ib i d eğ ild i v e H arry o na
b ak an y üzle rc e g özü , h er b ir i b ir e r p ro je k tö rm üş g ib i, ü zerin de h is se d eb iliy ord u.
U ğultu g ittik çe a rttı. O na b ir s a at g ib i g ele n b ir s ü re n in s o nunda D um ble d ore 'u n
y an ın a v ard ı. B ütü n ö ğre tm en le rin k en dis in e b ak tığ ın ı h is se d eb iliy ord u.
" E vet... i ç eri g eç, H arry ," d ed i D um ble d ore . G ülü m se m iy ord u.
H arry ö ğre tm en le r m asa sın ın k ıy ıs ın dan k ıy ıs ın dan y ürü m ey e b aşla d ı. H ag rid

masa n ın en so nunda o tu ru yord u. H arry 'y e h er zam an ki g ib i g öz k ır p m ad ı, el
sa lla m ad ı, se la m verm ed i. T am am en afa lla m ış görü nüyord u, H arry yan ın dan
geçerk en h erk es g ib i o d a b ak m ak la y etin di. H arry , B üyük S alo n'd an ç ık ın ca,
cad ıla rın v e b üyücü le rin r e sim le riy le b ezeli d ah a k üçü k b ir o dad a b uld u k en din i.
Odan ın ö bür u cu ndak i ş ö m in ed e a le v a le v y an an b ir a te ş v ard ı.
İç eri gir d iğ in de portr e le rd ek i yüzle r dönüp ona bak tıla r. B uru şu k yüzlü bir
cad ın ın , re sm in in çerç ev esin den d ış a rı fır la y ıp , b itiş iğ in dek i ay ı b alığ ı b ıy ık lı
büyücü nün re sm in e g ir d iğ in i g örd ü. Y aşlı c ad ı b üyücü nün k ula ğ ın a b ir şe y le r
fıs ıld am ay a k oyuld u.
Vik to r Kru m , Ced ric Dig gory ve Fle u r Dela co ur ate şin çev re sin de
to pla n m ış la rd ı. Ale v le rin önündek i silu etle ri tu haf bir şe k ild e etk ile y ic i
görü nüyord u. K am bur v e d üşü nceli d ura n K ru m şö m in ey e y asla n m ış tı, d iğ er
ik is in den b ir a z ö te d ey di. C ed ric e lle rin i a rk asın da k av uştu rm uş, a te şe b ak ıy ord u.
Harry iç eri g ir in ce F le u r D le aco ur d önüp b ak tı v e u zu n, g üm üş re n gi s a çla rın ı
ark ay a a ttı.
"N e v ar? " d ed i. " Z alo na d önm em iz m i i s tiy o'l a r? "
Harry 'n in b ir h ab er g etir m ey e g eld iğ in i s a n m ış tı. H arry is e a z ö nce o la n la rı n asıl
açık la y acağ ın ı b ile m iy ord u. O ra d a ö yle ce d uru p ü ç şa m piy ona b ak tı. B ir d en
hep sin in n e k ad ar u zu n b oylu o ld uğunun f a rk ın a v ard ı.
Ark asın dan te la şlı ay ak se sle ri geld i ve L udo B ag m an iç eri gir d i. H arry 'y i
kolu ndan t u tu p ö ne ç ek ti.
"O la ğ an üstü !" d iy e m ır ıld an dı, H arry 'n in k olu nu s ık ara k . " K esin lik le o la ğ an üstü !
Bay la r... bay an ," diy e ek le d i, şö m in ey e yak la şıp diğ er üçü ne hita p ed ere k .
"İn an ılm az gib i görü neb ilir am a - dörd üncü Ü çb üyücü şa m piy onunu ta k dim
ed erim !"
Vik to r K ru m d oğru ld u. S om urtk an y üzü , H arry 'y i s ü zerk en iy ic e k ara rd ı. C ed ric
hay re te düşm üş görü nüyord u. B ag m an 'ı n sö yle d ik le rin i yan lış an la d ığ ın dan
em in m iş ç esin e b ir B ag m an 'a , b ir H arry 'y e b ak ıy ord u.
Fle u r D ela co ur is e sa çın ı ark ay a atıp g ülü m se y ere k , "A m an n e k om ik şa k a,
Miis te r B ap nan ," d ed i.
"Ş ak a m ı? " d iy e te k ra rla d ı B ag m an ş a şk ın ş a şk ın . " Y o, y o, ş a k a d eğ il! A z ö nce
Ate ş K ad eh i'n den H arry 'n in a d ı ç ık tı! "
Kru m 'u n k ara k aşla rı b ir b ir in e y ak la ştı. C ed ric 'i n y üzü ne h âlâ k ib ar b ir h ay re t

hâk im di.
Fle u r k aşla rın ı ç attı. " A m a b elli k i y an lış lık o lm uş," d ed i B ag m an 'a , k üçü m se r
bir e d ay la . " Y a'ı ş m ay a k atıla m az o . Ç ok k üüçü k."
"Ş ey y... e v et, h ay re t v eric i," d ed i B ag m an , tır a şlı ç en esin i sıv azla y ıp H arry 'y e
gülü m se y ere k . "A m a b iliy ors u nuz, y aş sın ır ı ilk k ez b u y ıl k ondu, ek str a b ir
güven lik önle m i ola ra k . A dı da K ad eh 't e n çık tığ ın a göre ... artık şu nokta d a
bunun k açış ı y ok s a n ıy oru m ... k ura lla r ö yle , m ecb ur... H arry 'n in e lin den g ele n i
yap m ası g ere k e– "
Ark ala rın dak i k ap ı y in e a çıld ı v e k ala b alık b ir g ru p iç eri g ir d i: Ö nde P ro fe sö r
Dum ble d ore , hem en ark asın da da M r. C ro uch , Pro fe sö r K ark aro ff , M ad am
Max im e, P ro fe sö r M cG onag all v e P ro fe sö r S nap e. P ro fe sö r M cG onag all k ap ıy ı
kap atm ad an ö nce, H arry 'n in k ula ğ ın a d uvarın ö te y an ın dan y üzle rc e ö ğre n cin in
uğultu su g eld i.
"M ad am M ax im e!" d ed i F le u r h em en , m üdürü nün y an ın a g id ere k . " B u k üüçü k
ço cu k d a y a'ı ş m ay a k atılc ak d iy o'l a r!"
Harry h er y an ın ı u yuştu ra n in an am am azlık d uygusu nun a ltın da b ir y erle rd e b ir
kız g ın lık d alg ası h is se tti. K üçü k ç o cu k, h a!
Mad am M ax im e d im dik d uru yord u, b oyu b ütü n h aşm etiy le g özle r ö nündey di.
Hey betli b aşın ın t e p esi, m um la rla d onan m ış a v iz ey e s ü rtü nüyord u. S iy ah s a te n le
kap lı k ocam an g öğsü ş iş ti.
"B u n e a n la m a g eliy or, D am blid or? ” d iy e s o rd u b uyurg an b ir e d ay la .
"B unu ben de öğre n m ek is tiy oru m , D um ble d ore ," ded i Pro fe sö r K ark aro ff .
Yüzü nde z o ra k i b ir g ülü m se m e v ard ı, m av i g özle riy se b uz p arç ala rı g ib iy di, " ik i
ta n e H ogw arts şa m piy onu, h a? E v sa h ib i o kulu n ik i şa m piy on so km asın a iz in
verild iğ in i h iç d uym am ış tım - k ura lla rı y ete rin ce d ik katli o kum ad ım m ı a cab a?"
Kıs a v e p is b ir k ah kah a a ttı.
"C esi im possib le ," d ed i M ad am M ax im e. Ç ok sa y ıd a m uhte şe m o pal ta şıy la
sü sle d iğ i k ocam an e lin i F le u r'ü n o m zu na k oym uştu . " O gw arts 'ı n ik i ja m piy onu
ola m az. F en a h ak zız lık b u."
"S en in ş u Y aş Ç iz g is i'n in k üçü k a d ay la rın k atılm asın ı ö nle y eceğ in i s a n ıy ord uk,
Dum ble d ore ," ded i K ark aro ff . Zora k i gülü m se m esi hâlâ silin m em iş ti, am a
bak ış la rı her zam an kin den de so ğuktu . "Y oksa ta b ii ki biz de ken di
okulla rım ız d an d ah a g en iş b ir a d ay k ad ro su s e çip g etir ir d ik ."

"B u, P otte r'ı n s u çu , b aşk a k im se n in d eğ il, K ark aro ff ," d ed i S nap e y um uşa k b ir
se sle . S iy ah g özle ri k in le ale v ale v di. "P otte r'ı n k ura lla rı y ık m a k onusu ndak i
kara rlılığ ı yüzü nden D um ble d ore 'u su çla m a. B ura y a ad ım attığ ı günden beri
çiz g iy i a şıp d uru yor - "
"T eşe k kür e d erim , S ev eru s," d ed i D um ble d ore k ah b ir s e sle . S nap e s u stu , a m a
siy ah v e y ağ lı s a çla rın ın a ra sın dan g özle ri h âlâ h ain h ain p arlıy ord u.
Pro fe sö r Dum ble d ore şim di Harry 'y e bak ıy ord u. Harry de gözle rin i ona
çev ir m iş , y arım a y b iç im in dek i g özlü ğün a rk asın dan b ak an o g özle rd ek i if a d ey i
an la m ay a ç alış ıy ord u.
"A dın ı A te ş K ad eh i'n e k oydun m u, H arry ?" d iy e s o rd u D um ble d ore s ü kûnetle .
"H ay ır ," d ed i H arry . H erk esin o nu d ik katle iz le d iğ in in fe n a h ald e fa rk ın day dı.
Gölg ele rin iç in dek i Snap e't e n ona in an m ad ığ ın ı göste re n sa b ır s ız bir öfü ltü
yükse ld i.
"Y aşı b üyük b ir ö ğre n cid en s e n in a d ın ı A te ş K ad eh i'n e k oym asın ı is te d in m i? "
ded i P ro fe sö r D um ble d ore , S nap e'e a ld ır m ay ara k .
"H ay ır ," d ed i H arry a te şli b ir ş e k ild e.
"A y, ta b iy ki yala n sö ylü yo'! " diy e bağ ır d ı M ad am M ax im e. Snap e şim di
dudağ ın ı b ükm üş, b aşın ı i k i y an a s a llıy ord u.
"Y aş Ç iz g is i'n i geçm iş ola m az," ded i P ro fe sö r M cG onag all se rtç e. "S an ır ım
hep im iz b unda h em fik ir iz - "
"D am blid or ç is g id e y an lış y ap tı d em ek ," d ed i M ad am M ax im e, o m uz s ilk ere k .
'T ab ii k i b u m üm kün," d ed i D um ble d ore k ib arc a.
"D um ble d ore , yan lış yap m ad ığ ın ı se n de bal gib i biliy ors u n!" ded i P ro fe sö r
McG onag all s in ir li b ir h ald e. " A m an , n e s a çm alık ! H arry ç iz g iy i k en di g eçm iş
ola m az, Pro fe sö r Dum ble d ore da onun bu iş iç in büyük bir öğre n ciy i
ay arla m ad ığ ın a i n an dığ ın a g öre , s a n ır ım h erk es b u d uru m u k ab ul e tm eli! "
Pro fe sö r M cG onag all, P ro fe sö r S nap e'e ç o k k ız g ın b ir b ak ış a ttı.
"M r. C ro uch ... M r. B ag m an ," ded i K ark aro ff . Sesi yin e riy ak âr bir to na
bürü nm üştü . " S iz b iz im -e e- ta ra fs ız h ak em le rim iz sin iz . B unun k ura lla ra h iç d e
uygun o lm ad ığ ın ı o nay la y acak sın ız h erh ald e."
Bag m an y uvarla k , ç o cu ksu y üzü nü m en diliy le s ilip , ş ö m in e a te şin in a y dın la ttığ ı

çem berin d ış ın da, y üzü y arı g ölg ed e d ura n M r. C ro uch 'a b ak tı. M r. C ro uch 'u n
bir a z ü rp ertic i b ir h ali v ard ı. B u y arı k ara n lık o na ç o k d ah a y aşlı, n ere d ey se
kuru kafa b en zeri b ir g örü nüm v eriy ord u. A m a k onuştu ğunda, s e si h er z am an ki
se rt se siy di. "K ura lla ra uym alıy ız ve kura lla r açık bir şe k ild e is im le ri A te ş
Kad eh i'n den ç ık an k iş ile rin T urn uva'd a y arış m ak la y üküm lü o ld uğunu s ö ylü yor."
"E h, B arty kura l kita b ın ı harfi harfin e bilir ," ded i B ag m an . San ki m ese le
so nuçla n m ış gib i gülü m se y ere k ark asın dak i K ark aro ff 'l a M ad am M ax im e'e
döndü.
"B en d iğ er ö ğre n cile rim in is im le rin in b ir k ez d ah a k onulm ası k onusu nda ıs ra r
ed iy oru m ," d ed i K ark aro ff . R iy ak âr se s to nunu v e g ülü m se m esin i b ir k en ara
bır a k m ış tı a rtık . " A te ş K ad eh i'n i y en id en y erin e k oyacak sın ız v e h er o kuld an ik i
şa m piy on s e çile n e d ek y en i a d la r e k le m ey e d ev am e d eceğ iz . B u, a d il b ir ç ö zü m
olu r, D um ble d ore ."
"A m a K ark aro ff , b u iş b öyle y ürü m üyor," d ed i B ag m an . " A te ş K ad eh i s ö ndü -
bir d ah ak i T urn uva'y a k ad ar d a t e k ra r y an m az - "
"- k i D urm str a n g k esin lik le o tu rn uvay a k atılm ay acak !" d iy e p atla d ı K ark aro ff .
"B ütü n to pla n tıla rım ız d an , g örü şm ele rim iz d en v e ta v iz le rim iz d en so nra b öyle
bir ş e y in o lm asın ı p ek b ek le m iy ord um ! Ş im di g its e k m i d iy e d üşü nüyoru m is te r
is te m ez!"
"B oş te h dit, Kark aro ff ," diy e hır la d ı bir se s yak ın dak i kap ıd an . "A rtık
şa m piy onunu bır a k am azsın . O yarış m ak zo ru nda. H ep si yarış m ak zo ru nda.
Bağ la y ıc ı sih ir li a n la şm a, tıp kı D um ble d ore 'u n d ed iğ i g ib i. N asıl, ç o k u ygun,
ha?"
Moody o day a g ir m iş ti. A te şe d oğru to palla y ara k y ürü dü, h er s a ğ a d ım ın da b ir
ta k ır tı d uyulu yord u.
"U ygun m u?" d ed i K ark aro ff . " K ork arım k i s e n i a n la m ıy oru m , M oody."
Harry , K ark aro ff 'u n, hor göre n bir ta v ır ta k ın ara k , M oody'n in sö yle d ik le ri
önem se n m ey e değ m ezm iş num ara sı yap m ay a çalış tığ ın ı an la m ış tı. Am a
Kark aro ff 'u n e lle ri o nu e le v eriy ord u; o nla rı s ık ı s ık ı k ap am ış , y um ru k y ap m ış tı.
"A nla m ıy or m usu n?" ded i M oody sa k in sa k in . "Ç ok basit, K ark aro ff . B ir is i
Harry 'n in a d ın ı K ad eh 'e k oydu, ç ü nkü a d ı K ad eh 't e n b ir k ez ç ık tı m ı y arış m ak
zo ru nda k ala cağ ın ı b iliy ord u."
"B elli ki 'O gw arts 'a elm ad an ik i ıs ı'ı k verm ey i is te y en bi'i s i! " ded i M ad am

Max im e.
“T am am en ay nı fik ir d ey im , M ad am M ax im e," ded i K ark aro ff , eğ ilip onu
se la m la y ara k . "H em Sih ir Bak an lığ ı'n a, hem de Ulu sla ra ra sı Büyücü le r
Konfe d era sy onu'n a ş ik ây ette b ulu nacağ ım - "
"E ğer b ir in in şik ây et etm ey e h ak kı v ars a , o d a P otte r'd ır ," d iy e h om urd an dı
Moody. " A m a... e n te re sa n ... o nun t e k k elim e e ttiğ in i b ile d uym uyoru m ..."
"N iy çin şik ây et etz in k i? " d iy e p atla d ı F le u r D ela co ur, ay ağ ın ı y ere v ura ra k .
"Y a'ı ş m a şa n sı eld e etti, diy il m i? B iz hafta la 'd ır se çile lim üm it ed iy o'u z!
Okulla rım ız o nurla n dı'm ak iç in ! B in G alle o n'l u k ö düyl - ç o ğu k iş in in u ğru nda
öle cey i b ir f i's a t! "
"B elk i bir is i Potte r'ı n hak ik ate n de bu uğurd a öle ceğ in i um uyord ur," ded i
Moody, ç o k h afif b ir h ır ıltıy la .
Bu s ö zle rin a rd ın dan s o n d ere ce g erg in b ir s e ssiz lik o ld u.
Çok kay gılı görü nen L udo B ag m an sin ir li bir şe k ild e ay ak la rın ın üstü nde
sa lla n ıp d ura ra k , " M oody, i h tiy ar... o n asıl s ö z!" d ed i.
"H ep im iz P ro fe sö r M oody'n in ö ğle y em eğ in den ö nce k en din i ö ld ürm ey e y önelik
altı ta n e k ad ar k om plo k eşfe tm ed ik çe s a b ah ın ı z iy an o lm uş s a y dığ ın ı b iliy oru z,"
ded i K ark aro ff yükse k se sle . "B esb elli şim di öğre n cile rin e de su ik astta n
kork m ay ı ö ğre tiy or. B ir K ara n lık S an atla ra K arş ı S av unm a ö ğre tm en i iç in tu haf
bir özellik bu, D um ble d ore , am a em in im se n in de ken din e göre bir ta k ım
ned en le rin v ard ı."
"D em ek bunla rı hay al ed iy oru m , ha?" diy e hom urd an dı M oody. "O lm ay an
şe y le r g örü yoru m , ö yle m i? Ç ocu ğun a d ın ı o k ad eh e k oyan k iş i u sta b ir c ad ı y a
da b üyücü ydü..."
"B una d ay ir n e d elil v ar k iy ?" d ed i M ad am M ax im e, k ocam an elle rin i itir a z
ed erc esin e h av ay a k ald ır a ra k .
"Ç ünkü ço k güçlü bir sih ir li nesn ey i kan dır d ıla r!" ded i M oody. "O kad eh i
kan dır ıp T urn uva'd a yaln ız ca üç okulu n yarış a cağ ın ı unuttu rm ak iç in en der
ra stla n ır g üçte b ir Ş aşır tm a B üyüsü g ere k ... T ah m in im ce P otte r'ı n k ate g oris in de
te k o lm asın ı s a ğ la m ak i ç in , a d ın ı d örd üncü b ir o kulu n a ltın dan s o ktu la r..."
"B u k onuda e p ey k afa y orm uşa b en ziy ors u n, M oody," d ed i K ark aro ff s o ğuk b ir
se s to nuyla . " B u, ç o k u sta iş i b ir te o ri - a m a d uyduğum k ad arıy la g eçen le rd e d e
doğum günü hed iy ele rin den bir in in iç in de kurn azca giz le n m iş bir basilis k

yum urta sı o ld uğuna k afa n ı ta k m ış sın . A m a k utu yu p arç ala ra ay ır d ık ta n so nra
aslın da iç in de b ir p orta tif s a at o ld uğunu a n la m ış sın . B u y üzd en s e n i p ek c id diy e
alm azsa k a n la y ış la k arş ıla rs ın h erh ald e..."
Moody gözd ağ ı vere n bir se sle , "M asu m ola y la rı ken di le h in e kulla n an la r
vard ır ," diy e yan ıtla d ı. "K ara n lık büyücü le rin düşü ndüğü şe k ild e düşü nm ek
ben im i ş im , K ark aro ff - b unu s e n d e h atır la rs ın e lb et..."
"A la sto r!" d ed i D um ble d ore , u yara ra k . H arry b ir a n iç in D um ble d ore 'u n k im e
hita p ettiğ in i mera k etti, am a so nra "D eli- G öz"ü n M oody'n in asıl ad ı
ola m ay acağ ın ı f a rk e tti. M oody s u stu , y in e d e K ark aro ff 'u ta tm in o lm uş g özle rle
sü zü yord u h âlâ - K ark aro ff 'u n y üzü yse a le v a le v di.
"B u d uru m n asıl o rta y a çık tı, b ilm iy oru z," d ed i D um ble d ore , o dad a b ulu nan
herk ese . " A ncak b an a ö yle g eliy or k i, b unu k ab ul e tm ek te n b aşk a s e çen eğ im iz
yok. H em C ed ric , h em d e H arry T urn uva'd a y arış m ak ü zere s e çild ile r. Ö yle y se ,
yarış a cak la r..."
"A m a D am blid or - "
"S ev gili M ad am M ax im e, eğ er b aşk a b ir fik rin iz v ars a , d uym ak ta n m em nun
olu ru m ."
Dum ble d ore bek le d i, am a M ad am M ax im e konuşm ad ı, te rs te rs bak m ak la
yetin di. Ü ste lik b unu y ap an b ir te k o d eğ ild i. S nap e ç o k k ız g ın g örü nüyord u;
Kark aro ff s in ir d en m osm ord u. B ag m an i s e ç o k h ey ecan lı g örü nüyord u.
"E e, dev am ed elim mi öyle y se ?" ded i, elle rin i ovuştu ru p odad ak ile re
gülü m se y ere k . "Ş am piy onla rım ız a ta lim atla rı verm em iz gere k iy or, değ il m i?
Barty , e v s a h ip liğ i y ap m ak i s te r m is in ?"
Mr. C ro uch d erin b ir t r a n sta n ç ık m ış g ib i o ld u.
"E vet," d ed i, " ta lim atla r. E vet... i lk g öre v..."
Ate şin ış ığ ın a a d ım a ttı. H arry y ak ın dan b ak ın ca o nun h asta b ir h ali o ld uğunu
düşü ndü. G özle rin in altın da k ara n lık g ölg ele r v ard ı, b uru şm uş d eris iy se in ce,
kâğ ıt g ib iy di. O ysa Q uid ditc h D ünya K upası'n da b öyle g örü nm üyord u.
"İlk g öre v c esa re tin iz i sın am ak ü zere ta sa rla n dı," d ed i H arry , C ed ric , F le u r v e
Kru m 'a . " B u y üzd en n e o ld uğunu s iz e s ö yle m ey eceğ iz . B ilin m ey en le y üz y üze
gelin diğ in de g öste rile n c esa re t b ir b üyücü iç in ö nem li b ir ö zellik tir... ç o k ö nem li
bir ö zellik ...

"İlk göre v Yir m i Dört Kasım 'd a, diğ er öğre n cile rin ve jü rin in önünde
gerç ek le ştir ile cek .”
"Ş am piy onla rın T urn uva'd ak i göre v le rin i ta m am la m ak iç in öğre tm en le rin den
yard ım is te m ele ri ya da onla rın yard ım te k lif in i kab ul etm ele ri yasa k .
Şam piy onla r b u ilk a şa m ay a e lle rin de s a d ece a sa la rıy la g ir e cek le r. İk in ci g öre v
hak kın da bilg i, ilk göre v bittiğ in de verile cek . T urn uva'n ın em ek ve zam an
is te y en d oğası n ed en iy le , ş a m piy onla r y ıl s o nu s ın av la rın dan m uaf t u tu la cak ."
Mr. C ro uch d önüp D um ble d ore 'a b ak tı. " S an ır ım b u k ad ar, d eğ il m i, A lb us? "
"S an ır ım ," d ed i D um ble d ore . M r. C ro uch 'a h afif b ir e n diş e y le b ak ıy ord u. " B u
gece H ogw arts 't a k alm ak i s te m ed iğ in e e m in m is in , B arty ?"
"E m in im , D um ble d ore , B ak an lık 'a d önm em g ere k iy or," d ed i M r. C ro uch . " B u
ara iş le r ço k yoğun, ço k güç bir dönem geçir iy oru z... İş in başın da gen ç
Weath erb y'y i b ır a k tım ... Ç ok h ır s lı... b ir a z f a zla h ır s lı, a slın ı s o ra rs a n ..."
"E n a zın dan , g itm ed en ö nce g elip b ir i ç k i i ç m ez m is in ?" d ed i D um ble d ore .
"H ay di, B arty , ben de kalıy oru m !" ded i B ag m an neşe y le . "Ş im di her şe y in
merk ezi H ogw arts , b iliy ors u n. B ura sı b üro dan ç o k d ah a h ey ecan v eric i! "
"S an m ıy oru m , L udo," d ed i C ro uch , e sk i s a b ır s ız lığ ın ı a n dır ır b ir s e sle .
"P ro fe sö r K ark aro ff - M ad am M ax im e - y atm ad an ö nce b ir iç k iy e n e d ers in iz ?"
ded i D um ble d ore .
Am a M ad am M ax im e ç o kta n k olu nu F le u r'u n o m zu na d ola m ış , o nunla b ir lik te
odad an ç ık ıy ord u. H arry ik is in in B üyük S alo n'a g ir e rk en F ra n sız ca h ız lı h ız lı
konuştu kla rın ı duyab iliy ord u. K ark aro ff , K ru m 'u eliy le çağ ır d ı ve onla r da
çık tıla r, a m a k onuşm ad an .
"H arry , Ced ric , yatm ay a gits e n iz iy i olu r," ded i D um ble d ore , ik is in e de
gülü m se y ere k . "E m in im G ry ff in dor ve H uff le p uff siz in le bir lik te bu ola y ı
kutla m ak iç in sa b ır s ız la n ıy ord ur. O nla rı, orta lığ ın altın ı üstü ne getir m ek ve
patır tı ç ık arm ak iç in b öyle m ükem mel b ir b ah an ed en m ah ru m b ır a k ır s a n ız y azık
olu r."
Harry , C ed ric 'e b ak tı. C ed ric b aşıy la o nay la d ı v e o dad an ç ık tıla r.
Büyük S alo n ş im di b om boştu . M um la rın a le v i u fa lm ış tı, b alk ab ak la rın ın ç en tik li
gülü m se m ele ri d e b u ı ş ık ta ü rp ertic i v e t itr e k b ir h al a lm ış tı.
"E e," d ed i C ed ric , h afif ç e g ülü m se y ere k . " Y in e b ir b ir im iz e k arş ı o ynuyoru z!"

"S an ır ım ," d ed i H arry . A klın a g erç ek te n d e s ö yle y ecek b aşk a b ir ş e y g elm em iş ti.
Kafa sın ın i ç in e t a m b ir k arm aşa h âk im di, s a n ki b ey ni y ağ m ala n m ış g ib iy di.
"E e... s ö yle b ak alım ..." d ed i C ed ric , G ir iş S alo nu'n a u la ştık la rın da. S alo n ş im di
Ate ş K ad eh i'n in y oklu ğunda s a d ece m eşa le le rle a y dın la tılıy ord u. " N asıl k oydun
ad ın ı? "
"K oym ad ım ," d ed i H arry , o na d ik d ik b ak ara k . "A dım ı k oym ad ım . D oğru yu
sö ylü yord um ."
"H aa... p ek i," d ed i C ed ric . H arry , C ed ric 'i n o na in an m ad ığ ın ı a n la m ış tı. " E h...
görü şm ek ü zere , ö yle y se ."
Ced ric m erm er m erd iv en den yukarı çık m ak yerin e sa ğ ta ra fta k i bir kap ıy a
yöneld i. H arry o nun k ap ın ın a rk asın dak i ta ş b asa m ak la rı in m esin i d in le d i, s o nra
da a ğ ır a ğ ır m erm er b asa m ak la rı ç ık m ay a b aşla d ı.
Ron'l a Herm io ne dış ın da kim se ona in an acak mıy dı, yoksa Turn uva'y a
ken dis in in k atıld ığ ın ı m ı d üşü necek le rd i? A m a o ndan ü ç y ıl d ah a u zu n s ü re b üyü
eğ itim i a lm ış r a k ip le rle k arş ı k arş ıy ay ken - d ah ası, y aln ız ca te h lik eli g örü nm ek le
kalm ay ıp , bir de yüzle rc e in sa n ın önünde gerç ek le ştir ile cek göre v le rle karş ı
karş ıy ay ken - n asıl b öyle d üşü nürle rd i k i? E vet, d ah a ö nce b unu d üşü nm üştü ...
hay alin i k urm uştu ... a m a a slın da b ir şa k ay dı o sır a d a, b oş b ir h ay al g ib iy di...
gerç ek te n , c id den k atılm ay ı d üşü nm em iş ti h iç ...
Am a b ir b aşk ası d üşü nm üştü ... b ir b aşk ası o nun T urn uva'y a g ir m esin i is te m iş v e
bunu g ara n tiy e a lm ış tı. N ed en ? O na b ir k ıy ak y ap m ak iç in m i? N ed en se , ö yle
old uğunu s a n m ıy ord u h iç ...
Onun ken din i ap ta l duru m una düşü rm esin i sa ğ la m ak iç in m i? E h, o zam an
dile k le ri g erç ek le şe cek g ib i g örü nüyord u...
Am a onu öld ürtm ek ? Yoksa M oody her zam an ki gib i para n oyak ça m ı
dav ra n ıy ord u? B ir i K ad eh 'e H arry 'n in a d ın ı o yun o ls u n, ş a k a o ls u n d iy e k oym uş
ola m az m ıy dı? G erç ek te n d e b ir i o nun ö lm esin i i s tiy or m uydu?
Harry k afa sın da b unun c ev ab ın ı h em en v erd i. E vet, b ir i o nun ö lm esin i i s tiy ord u,
bir y aşın dan b eri b ir i o nun ö lm esin i is te m iş ti h ep ... L ord V old em ort. A m a L ord
Vold em ort n asıl o lu p d a H arry 'n in a d ın ı A te ş K ad eh i'n e k oydurtm ay ı b aşa rm ış tı?
Vold em ort'u n uzak la rd a, ır a k bir ülk ed e, te k başın a sa k la n ıy or olm ası
gere k iy ord u... c ılız , g üçsü z...
Ancak y ara iz in in a cıs ın a u yan m ad an h em en ö nce g örd üğü rü yad a V old em ort

yaln ız d eğ ild i... K ılk uyru k'l a k onuşu yord u... H arry 'n in ö lü m ünü p la n lıy or–
Harry ken din i bir d en Şiş m an Han ım 'ı n karş ıs ın da bulu nca ço k şa şır d ı.
Ayak la rın ın o nu n ere y e g ötü rd üğünü p ek fa rk e tm em iş ti. B aşk a b ir sü rp riz d e
Şiş m an Han ım 'ı n çerç ev en in iç in de yaln ız olm am asıy dı. Harry alt katta
şa m piy onla ra katıld ığ ın da kom şu su nun ta b lo su na atla y an yaşlı cad ı, şim di
Şiş m an H an ım 'ı n yan ın da şiş in e şiş in e otu ru yord u. B ura y a H arry 'd en önce
ula şm ak iç in yed i kat m erd iv en in ken arın dak i bütü n re sim le rd en so n sü ra t
geçm iş o lm alıy dı. H em o , h em d e Ş iş m an H an ım , H arry 'y e ç o k b üyük b ir i lg iy le
bak ıy orla rd ı.
"A m an , a m an , a m an ," d ed i Ş iş m an H an ım . " V ip le t a z ö nce b an a h er ş e y i a n la ttı.
Kim s e çilm iş o kul ş a m piy onu, e fe n dim ?"
"Z ır v a," d ed i H arry d onuk b ir s e sle .
"H iç d e d eğ il! " d ed i s o lu k y üzlü c ad ı, k ız ara k .-
"Y o, y o, V i, p aro la b u," d ed i Ş iş m an H an ım , y atış tır ıc ı b ir s e sle . M en te şe le rin den
öne d oğru s a v ru lu p H arry 'y i O rta k S alo n'a a ld ı.
Portr e açıld ığ ın da H arry 'n in k ula k la rın da ö yle b ir g ürü ltü p atla d ı k i, az d ah a
sır tü stü d ev riliy ord u. D ah a n ele r o lu p b ittiğ in i an la m ad an b ir d üzin e el o nu
Orta k S alo n'a ç ek m iş ti b ile . G ry ff in dor b in asın dak i h erk es k arş ıs ın day dı ş im di,
hep si ç ığ lık la r a tıy or, a lk ış lıy or, ı s lık ç alıy ord u.
"T urn uva'y a g ir d iğ in i s ö yle m eliy din b iz e!" d iy e b öğürd ü F re d ; y arı k ız m ış , y arı
etk ile n m iş g örü nüyord u.
"S ak alla n m ad an n asıl b ecerd in b unu? M üth iş !" d iy e k ükre d i G eo rg e.
"B ecerm ed im ," d ed i H arry . "N asıl o ld u b ilm i– " A m a şim di A ngelin a ü stü ne
çu lla n m ış tı. " N ey se , m ad em b en o la m ıy oru m , e n a zın dan b ir G ry ff in dor - "
Yin e G ry ff in dor K ovala y ıc ıla rı'n dan o la n K atie B ell, " D ig gory 'd en g eçen s e fe rk i
Quid ditc h m açın ın ö cü nü a la b ile cek sin , H arry !" d ed i ç ığ lık ç ığ lığ a. " Y em ek v ar,
Harry , g el y e b ir a z - "
"A ç d eğ ilim , ş ö le n de y ete rin ce y ed im - "
Am a kim se aç olm ad ığ ın ı duym ak is te m iy ord u; kim se ad ın ı Kad eh 'e
koym ad ığ ın ı d uym ak is te m iy ord u; te k b ir k iş i b ile H arry 'n in p ek d e k utla m a
hav asın da olm ad ığ ın ın fa rk ın a varm am ış tı... Lee Jo rd an bir yerd en bir
Gry ff in dor fla m ası b ulu p ç ık arm ış , ıs ra rla o nu H arry 'n in ü stü ne b ir p ele rin g ib i

sa rm ış tı. H arry kaçam ıy ord u; ne zam an yata k han ey e gitm ek iç in m erd iv en e
doğru h am le e ts e , ç ev re sin dek i k ala b alık s a fla rın ı s ık la ştır ıy or, o na z o rla b ir t a n e
dah a k ay m ak bir a sı iç ir iy or, a v uçla rın a g ev re k v e fıs tık sık ış tır ıy ord u... H erk es
bunu n asıl b aşa rd ığ ın ı, D um ble d ore 'u n Y aş Ç iz g is i'n i n asıl a tla tıp K ad eh 'e a d ın ı
nasıl k oyduğunu ö ğre n m ek i s tiy ord u...
"Y ap m ad ım ," d ed i d efa la rc a, " n asıl o ld u, b ilm iy oru m ."
Am a in sa n la r o nun b u s ö zle rin i h iç d ik kate a lm ad ığ ın a g öre , c ev ap v erm ese d e
bir ş e y d eğ iş m ey ecek ti h erh ald e.
"Y oru ld um !" d iy e b ağ ır d ı e n so nunda. N ere d ey se y arım sa at g eçm iş ti. " H ay ır ,
cid den , G eo rg e - y atm ay a g id iy oru m - "
Ron'l a H erm io ne'y i bulm ay ı, bir a z sa ğ duyuya kav uşm ay ı her şe y den ço k
is tiy ord u, a m a g örü nüşe b ak ılır s a ik is i d e O rta k S alo n'd a d eğ ild i. H arry u yum ası
gere k tiğ i konusu nda ıs ra r ed ip , m erd iv en in başın da önünü kesm ey e çalış a n
küçü k Cre ev ey kard eşle ri nere d ey se ezd ik te n so nra , silk in ip herk este n
kurtu lm ay ı b aşa ra ra k e lin den g eld iğ in ce h ız lı b ir ş e k ild e y ata k han ey e ç ık tı.
Boş yata k han ed e R on'u buld uğunda ço k ra h atla d ı. R on hâlâ giy in ik hald e
yata ğ ın a u zan m ış tı. H arry a rk asın dan k ap ıy ı ç arp ara k k ap atın ca, b aşın ı ç ev ir ip
bak tı.
"N ere d ey din ?" d ed i H arry .
"H a, m erh ab a," d ed i R on.
Sır ıtıy ord u, a m a b u ç o k tu haf, z o ra k i b ir s ır ıtm ay dı. H arry b ir d en h âlâ L ee'n in
üstü ne sa rd ığ ı kır m ız ı G ry ff in dor fla m asıy la dola şm ak ta old uğunu fa rk etti.
Hem en ü stü nden çık arm ak is te d i o nu, am a ço k sık ı d üğüm le n m iş ti. R on h iç
kıp ır d am ad an y ata ğ ın da y atıp H arry 'n in f la m ay la b oğuşm asın ı i z le d i.
"E e," ded i, nih ay et Harry fla m ay ı çık arıp bir köşe y e fır la ttık ta n so nra .
“T eb rik le r."
"N asıl yan i, te b rik le r? " ded i Harry , Ron'a dik katle bak ara k . Ron'u n
gülü m se m esin de k esin lik le b ir tu haflık v ard ı: D ah a ç o k, b ir in in a cıy la d iş le rin i
sık m asın a b en ziy ord u.
"E h... b aşk a k im se Y aş Ç iz g is i'n i g eçem ed i," d ed i
Ron. " F re d 'l e G eo rg e b ile . N e k ulla n dın - G örü nm ezlik p ele rin in i m i? "
"G örü nm ezlik p ele rin i o ç iz g id en g eçm em i s a ğ la m azd ı k i," d ed i H arry y av aşç a.

"H aa, d oğru ," d ed i R on. " P ele rin o ls a b an a sö yle rd in d iy e d üşü ndüm ... ç ü nkü
ik im iz i d e ö rte rd i, d eğ il m i? A m a s e n b aşk a b ir y ol b uld un, d eğ il m i? "
"D in le ," d ed i H arry , " b en o k ad eh e a d ım ı k oym ad ım . B unu b ir b aşk ası y ap m ış
olm alı."
Ron k aşla rın ı k ald ır d ı. " B unu n iç in y ap sın la r k i? "
"B ilm em ," ded i H arry . "B en i öld ürm ek iç in " dem en in fa zla ca m elo dra m atik
kaçacağ ın ı d üşü ndü.
Ron'u n kaşla rı öyle sin e yukarı kalk m ış tı ki, sa çla rın ın iç in de kay bolm a
te h lik esiy le k arş ı k arş ıy ay dıla r.
"M era k e tm e, b iliy ors u n k i b an a s ö yle y eb ilir s in ," d ed i. " D iğ erle rin in b ilm esin i
is te m iy ors a n ta m am , a m a n iy e z ah m et e d ip y ala n s ö yle d in , b aşın b ela y a g ir m ed i
ki s o nuçta . Ş iş m an H an ım 'ı n a rk ad aşı, ş u V io le t, D um ble d ore 'u n s e n in k atılm an a
iz in v erd iğ in i b iz e ç o kta n s ö yle m iş ti. B in G alle o n'l u k ö dül, h a? Ü ste lik y ıl s o nu
sın av la rın a d a g ir m en g ere k m iy or..."
"O k ad eh e i s m im i k oym ad ım !" d ed i H arry , k ız m ay a b aşla y ara k .
"P ek i, ta m am ," d ed i R on, ay nı C ed ric 'i n ki g ib i şü pheci b ir se s to nuyla . "B u
sa b ah d em iş tin d e, d ün g ece y ap ard ım , k im se d e g örm ezd i d iy e... A pta l d eğ ilim
ben ."
"B ay ağ ı i y i t a k lit y ap ıy ors u n o z am an ," d iy e p atla d ı H arry .
"Ö yle m i? " d ed i R on. A rtık y üzü nde z o ra k i b ir s ır ıtm a iz i b ile y oktu . " S en e n
iy is i y at, H arry . H erh ald e y arın s a b ah e rk en den fo to ğra f ç ek im in e fa la n g itm en
gere k iy ord ur."
Dört dir e k li yata ğ ın ın çev re sin dek i perd ele ri örttü . H arry is e , gözle ri koyu
kır m ız ı kad if e perd ele rd e, kap ıd a öyle ce kala k ald ı. K en dis in e in an acağ ın dan
em in o ld uğu i n sa n la rd an b ir i a z ö nce o p erd ele rin a rk asın da k ay bolm uştu .

O N S E K İZ İN Cİ B Ö LÜ M : A SA LA R
TA RTIL IY O R
H arry p azar sa b ah ı u yan dığ ın da, k en din i n iy e b u k ad ar b erb at, n iy e b u k ad ar
e n diş e li h is se ttiğ in i h atır la m ası b ir a z v ak it a ld ı. S onra a n id en , ö ncek i g ecen in
a n ıla rı a d eta ü zerin e ü şü ştü . H arry d oğru lu p d ört d ir e k li y ata ğ ın ın p erd ele rin i
a ra la d ı. N iy eti R on'l a k onuşm ak , R on'u o na in an m ay a z o rla m ak tı - a m a R on'u n
y ata ğ ı b oştu ; b elli k i k ah valtıy a i n m iş ti.
H arry giy in di ve dönen m erd iv en den O rta k S alo n'a in di. İç eri gir e r gir m ez,
k ah valtıy ı ço kta n b itir m iş o la n ö ğre n cile rd en y in e b ir alk ış y ükse ld i. B üyük
S alo n'a in ip d e, o na k ah ra m an m uam ele si ed ecek o la n d iğ er G ry ff in dor'l a rla
k arş ıla şm a f ik ri H arry 'n in p ek h oşu na g itm iy ord u. A m a y a o nu te rc ih e d ecek , y a
d a bura d a kalıp , ken dile rin e katılm ası iç in çılg ın ca el kol hare k etle ri yap an
C re ev ey k ard eşle re y ak ala n acak tı. K ara rlı a d ım la rla p ortr e y e d oğru y ürü dü, itip
a çtı v e d ış a rı ç ık tı. K arş ıs ın da H erm io ne d uru yord u.
" M erh ab a," ded i H erm io ne, elin de peçete y e sa rılı bir k aç to stla . "B unu sa n a
g etir d im ... B ir a z y ürü m ek i s te r m is in ?"
" İy i f ik ir ," d ed i H arry , m in netle .
A şa ğ ı in dile r v e B üyük S alo n'a h iç g öz atm ad an çab ucak G ir iş S alo nu'n dan
g eçtile r. A z s o nra ç im le rin ü stü nden g öle d oğru y ürü yorla rd ı. D urm str a n g g em is i
g öle d em ir a tm ış , su yun y üzey in de k ara y an sım ala r o lu ştu ru yord u. S oğuk b ir
s a b ah tı, to stla rın ı yiy ere k yürü m ey e dev am ed erle rk en , H arry öncek i gece
G ry ff in dor m asa sın dan ay rıld ık ta n so nra ola n la rı en küçü k ay rın tıs ın a kad ar
H erm io ne'y e an la ttı. H erm io ne h ik ây esin i so rg usu z su als iz k ab ul ed in ce ço k
r a h atla d ı.
" E h, k en din k atılm ad ığ ın ı b iliy ord um ta b ii," d ed i k ız , H arry o dad ak i sa h ney i
a n la tm ay ı b itir d iğ in de. "D um ble d ore ad ın ı o kuduğunda y üzü ndek i if a d ey i b ir
g öre b ils e y din ! A sıl m ese le , s e n in a d ın ı k im k oydu? Ç ünkü M oody h ak lı, H arry ...
B unu bir öğre n cin in yap m ış ola b ile ceğ in i sa n m ıy oru m ... Kad eh 'i hay atta
k an dır a m azla rd ı, a y rıc a D um ble d ore 'u n k oyduğu e n geli d e - "
" R on'u g örd ün m ü?" d iy e l a fın ı k esti H arry .
H erm io ne t e re d düt e tti.

"Ş ey y... e v et... k ah valtıd ay dı."
"H âlâ k en dim k atıld ığ ım ı m ı d üşü nüyor? "
"Ş ey y... h ay ır , sa n m ıy oru m ... a slın da h ay ır ," d ed i H erm io ne, n e sö yle y eceğ in i
bile m ey ere k .
"A slın da h ay ır d a n e d em ek ?"
"A m an , H arry , ç o k b elli d eğ il m i? " d ed i H erm io ne s a b ır s ız ca. " K ıs k an ıy or!"
"K ıs k an ıy or m u?" ded i H arry in an am ay ara k . "N ey i kıs k an ıy orm uş? K en din i
bütü n o kulu n ö nünde m ask ara e tm ek m i i s tiy orm uş? "
"B ak ," d ed i H erm io ne sa b ır la , "ilg iy i to pla y an h ep se n sin , b unu b iliy ors u n."
Harry 'n in h id detle a ğ zın ı a çtığ ın ı g örü nce, "B iliy oru m , b u se n in su çu n d eğ il,"
diy e ek le d i. "B iliy oru m , se n is tiy ors u n diy e olm uyor bunla r... am a -ş e y y-
biliy ors u n, R on'u n ev de d e b ir sü rü k ard eşiy le re k ab et etm esi g ere k iy or. S en
onun e n iy i a rk ad aşıs ın v e ç o k ü nlü sü n - in sa n la r se n i g örd üğünde o h ep b ir
ken ara itiliy or, o d a b una k atla n ıy or v e h iç la fın ı e tm iy or, a m a s a n ır ım a rtık b u
bard ağ ı t a şır a n s o n d am la o ld u..."
"H arik a," d ed i H arry s e rt s e rt. " G erç ek te n h arik a. O na s ö yle , is te d iğ i z am an y er
değ iş tir e b ilir iz . S öyle , b en b una ç o k m em nun o lu ru m ... N ere y e g its e m , in sa n la r
ağ ız la rı b ir k arış a çık a ln ım a b ak ıy orla r..."
"B en R on'a hiç b ir şe y sö yle m iy oru m ," diy e kestir ip attı H erm io ne. "K en din
sö yle . B u s o ru nu ç ö zm en in t e k y olu b u."
"O b üyüsü n d iy e p eşin den k oşa cak d eğ ilim !" d ed i H arry . O k ad ar y ükse k s e sle
konuşm uştu k i, y ak ın dak i b ir a ğ açta d ura n b ay kuşla r ü rk üp h av ala n dı. "B elk i
boynum k ır ılın ca h alim den h iç d e m em nun o lm ad ığ ım a in an ır , y a d a b elk i b ir
ta ra fım - "
"K om ik d eğ il," d ed i H erm io ne u su lc a. "H iç k om ik d eğ il." S on d ere ce k ay gılı
görü nüyord u. " H arry , d üşü nüyord um d a - n e y ap m am ız la zım , b iliy or m usu n?
Derh al, ş a to ya d öner d önm ez?"
"E vet, R on'a b ir t e k m e - "
"S ir iu s'a y azm am ız la zım . O la n la rı o na an la tm an g ere k iy or. O nu H ogw arts 't a
ola n bite n her şe y den hab erd ar etm en i is te m iş ti... B öyle bir şe y in olm asın ı
bek liy ord u s a n ki. Y an ım da p arş ö m en le t ü y k ale m g etir d im - "
"Y ap m a," d ed i H arry . B ir i k ula k m is a fir i o lm uş m udur d iy e ç ev re sin e b ak ın dı,

am a okul ara zis i bom boştu . "S ır f yara iz im acıy or diy e ülk ey e geri döndü.
Bir in in ben i Ü ç-B üyücü Turn uvası'n a so ktu ğunu sö yle rs e m herh ald e to zu
dum an a k ata ra k g elir ş a to ya - "
"O na sö yle m en i is te rd i," diy e ıs ra r etti Herm io ne. "N asıls a bir şe k ild e
öğre n ecek tir - "
"N asıl? "
"H arry , b u k onu h asır a ltı e d ilm ey ecek ," d ed i H erm io ne, ç o k c id di b ir e d ay la .
“T urn uva ünlü , se n de ünlü sü n. Gele cek Posta sı'n da se n in Turn uva'y a
katıla cağ ın la ilg ili b ir ş e y ç ık m azsa ç o k ş a şır ır ım ... B iliy ors u n, z ate n ş im did en
Kim -O ld uğunu-B ilir s in -S en 'l e ilg ili k ita p la rın y arıs ın da a d ın g eçiy or... Ü ste lik
Sir iu s b u h ab eri s e n den d uym ay ı t e rc ih e d erd i, e m in im b una."
“T am am , ta m am , o na y azacağ ım ," d ed i H arry , to stu ndan a rta k ala n p arç ay ı g öle
ata ra k . O ra d a öyle ce duru p ek m ek parç asın ın su yun üzerin de yüzm esin i
se y re d erle rk en , su dan b üyük b ir d okunaç u zan dı v e o nu y üzey in a ltın a ç ek ti.
Sonra i k is i g eri d önüp ş a to ya g ittile r.
"K im in b ay kuşu nu k ulla n acağ ım ?" d ed i H arry , m erd iv en i ç ık arla rk en . " B ir d ah a
Hed w ig 'i k ulla n m a d em iş ti."
"R on'a s o rs a n a b ak alım , o nunkin i ö dünç– "
"R on'd an h iç b ir ş e y i s te m em ," d iy e n okta y ı k oydu H arry .
"E h, o kul b ay kuşla rın dan b ir in i a l o z am an , o nla rı h erk es k ulla n ab iliy or," d ed i
Herm io ne.
Bay kuşh an e'y e ç ık tıla r. H erm io ne, H arry 'y e b ir p arş ö m en p arç ası, b ir tü y k ale m
ve b ir ş iş e m üre k kep v erd i. S onra d a s ır a s ır a tü nek le rin a ra sın da d ola şıp ç eşit
çeşit b ay kuşla ra b ak tı, b u a ra d a H arry d e b ir d uvarın d ib in e o tu ru p m ek tu bunu
yazd ı.
Sevg ili S ir iu s,
Hogw arts 't a o la n b ite n h er ş e yd en s e n i h aberd ar e tm em i
sö yle m iş tin , iş te ben de ed iy o ru m - duyd un mu
bilm iy o ru m , am a bu yıl Üç-B üyü cü Turn uva sı

düze n le n iy o r v e c u m arte si g ecesi b en d örd üncü ş a m piy o n
ola ra k se çild im . Adım ı Ate ş Kadeh i'n e kim ko yd u
bilm iy o ru m , çü nkü ben ko ym adım , öte ki Hogw arts
şa m piy o nu, H uffle p uff't a n C ed ric D ig gory.
O a n da d uru p d üşü ndü. Ö ncek i g eced en b eri b öğrü ne y erle şe n o d ev asa k ay gı
konusu nda bir şe y le r sö yle m ek is tiy ord u, am a bu his si sö zcü kle re nasıl
dökeceğ in i b ilm iy ord u. B u y üzd en tü y k ale m in i m üre k kep ş iş e sin e b ir k ez d ah a
batır ıp ş ö yle y azd ı:
Umanm i y is in dir , Ş ahgaga d a.
Harry.
"B itti," ded i Herm io ne'y e. Ayağ a kalk ıp cü ppesin in üstü ndek i sa m an la rı
te m iz le d i. B unun ü zerin e H ed w ig u çara k g elip o m zu na k ondu v e b acağ ın ı u zattı.
"S en i k ulla n am am ," d ed i H arry . O kul b ay kuşla rın a g öz g ezd ir d i. "B unla rd an
bir in i k ulla n m ak z o ru nday ım ..."
Hed w ig k ula k tır m ala y ıc ı b ir se sle ö ttü . S onra ö yle a n i y ükse ld i k i, p en çele ri
Harry 'n in om zu nu kesti. H arry m ek tu bunu ir i bir hüth üt kuşu nun bacağ ın a
bağ la rk en , H ed w ig sır tı o na d önük o tu rd u. H üth üt k uşu u çu p g ittik te n so nra ,
Harry u zan ıp H ed w ig 'i o kşa m ak is te d i, a m a o h id detle g ag asın ı ş a k la ttı v e ç atı
kir iş le rin e d oğru y ükse lip g itti.
"Ö nce R on, s o nra d a s e n ," d ed i H arry k ız g ın k ız g ın . " B u b en im s u çu m d eğ il."
*****
Harry i n sa n la r o nun ş a m piy on o ld uğu f ik rin e a lış ın ca i ş le r b ir a z d üzelir s a n m ış tı
belk i, a m a e rte si g ün n e k ad ar y an ıld ığ ı o rta y a ç ık tı. A rtık d ers le re d öndüğü i ç in ,
okulu n g eri k ala n ın ı g örm ezd en g ele m iy ord u - v e b elli k i o kulu n g eri k ala n ı d a,
tıp kı Gry ff in dor'l a r gib i, Harry 'n in Kad eh 'e ad ın ı ken dis in in koyduğuna

in an ıy ord u. A ncak G ry ff in dor'l a rın ak sin e, onla r bunu pek hoş karş ıla m ış a
ben zem iy orla rd ı.
Gen ellik le G ry ff in dor'l a rla a ra la rı ç o k i y i o la n H uff le p uff 'l a r, ş im di h ep sin e k arş ı
ço k s o ğuk d av ra n ıy orla rd ı. B u d uru m un a çık ça o rta y a ç ık m ası i ç in b ir B itk ib ilim
ders i yetti. B elli ki H uff le p uff 'l a r, H arry 'n in , şa m piy onla rın ın zafe rin e gölg e
düşü rd üğünü d üşü nüyorla rd ı. H uff le p uff b in asın ın ta rih in de z ate n ç o k a z z afe r
vard ı. B u az sa y ıd ak i zafe rle rd en bir in i onla ra yin e C ed ric 'i n , G ry ff in dor'u
Quid ditc h 't e yen ere k kazan dır m ış olm ası, kır g ın lık la rın ı dah a da artır ıy ord u.
Norm ald e H arry 'n in ço k iy i geçin diğ i Ern ie M acm illa n ve Ju stin Fin ch -
Fle tc h le y, Sıç ra y an Soğan 'l a rın sa k sıla rın ı değ iş tir ir k en ay nı te p siy i
kulla n m ala rın a ra ğ m en , o nunla k onuşm ad ıla r - a m a S ıç ra y an S oğan la r'd an b ir i
Harry 'n in elin den fır la y ıp yüzü ne çarp ın ca se v im siz se v im siz gülm ey i ih m al
etm ed ile r. R on d a H arry 'l e k onuşm uyord u. H erm io ne i k is in in o rta sın da o tu ru yor,
ken din i z o rla y ara k b ir s o hbet o rta m ı y ara tm ay a ç alış ıy ord u. H er n e k ad ar i k is i d e
norm al c ev ap la r v ers e le r d e, g öz g öze g elm ek te n k açın ıy orla rd ı. H arry , P ro fe sö r
Spro ut'u n bile ona m esa fe li dav ra n dığ ın ı düşü nüyord u - am a o da zate n
Huff le p uff b in a s o ru m lu su ydu.
Norm al k oşu lla r altın da H arry , H ag rid 'l e g örü şm ey i ip le çek erd i. N e v ar k i,
Sih ir li Y ara tık la rın B ak ım ı d ers i d em ek , S ly th erin 'l e rle b ir a ra d a o lm ak d em ek ti -
şa m piy on s e çild iğ in den b eri o nla rla i lk k ez y üz y üze g ele cek ti.
Tah m in e d ile b ile ceğ i ü zere , M alf o y, H ag rid 'i n k ulü besin e v ard ığ ın da y in e p is p is
sır ıtıy ord u.
Harry 'n in iş itm e m en zilin e g ir e r g ir m ez, " A a, ç o cu kla r, b ak ın , ş a m piy on," d ed i
Cra b be v e G oyle 'a . " im za a lb üm le rin iz y an ın ız d a m ı? İ m zasın ı h em en a ls a n ız i y i
olu r, çü nkü pek uzu n sü re biz im le kala cağ ın ı sa n m ıy oru m ... Tarih te k i Ü ç-
Büyücü şa m piy onla rın ın yarıs ı ölm üştü r... se n ce se n ne kad ar day an acak sın ,
Potte r? İ d dia y a v arım , i lk g öre v in o nuncu d ak ik asın ı ç ık ara m azsın ."
Cra b be v e G oyle d alk av ukça g üld üle r. A m a M alf o y d ah a ile ri g id em ed i, ç ü nkü
Hag rid kucağ ın da sa n dık la rd an olu şa n bir kule y le kulü besin in köşe sin i
dönm üştü . S an dık la rın h er b ir in in iç in de ç o k ir i b ir P atla r- U çlu K ele k er v ard ı.
Hag rid d eh şe te d üşm üş o la n s ın ıf a , K ele k erle r'i n b ir b ir le rin i ö ld ürm e n ed en in in
fa zla d an e n erji b ir ik m esi o ld uğunu, ç ö zü m ün d e h er ö ğre n cin in b ir K ele k er'e
ta sm a ta k ıp k ıs a b ir y ürü yüşe ç ık arm asın da y attığ ın ı a çık la d ı. B u p la n ın te k iy i
yan ı, M alf o y'u n d ik katin i t a m am en b aşk a y öne ç ek m esiy di.
Kutu la rd an b ir in in iç in e b ak ara k , " B u ş e y i y ürü yüşe ç ık arm ak h a?" d ed i tik sin ti
dolu b ir s e sle . " P ek i y a ta sm ay ı n ere y e g eçir e ceğ iz ? İ ğ ney e m i, p atla r u cu na m ı,

yoksa v an tu zu na m ı? "
"O rta y a b ir y ere ," d ed i H ag rid , n asıl y ap ıla cağ ın ı g öste re re k . " Ş ey y - e v et, b elk i
ejd erh a d eris i e ld iv en le rin iz i ta k sa n ız iy i o lu r, h an i iy ic en e g üven li o ls u n d iy e.
Harry - g el d e ş u i r i o la n ı b ağ la m ad a b an a y ard ım e t..."
Ancak H ag rid 'i n a sıl n iy eti, H arry 'l e s ın ıf ta k i d iğ er ö ğre n cile rd en u zak b ir y erd e
konuşm ak tı.
Herk es k en di K ele k eri'y le u zak la şa n a d ek b ek le d i, s o nra d a H arry 'y e d önüp ç o k
cid di bir se sle , "E e - katılıy ors u n, H arry ," ded i. "T urn uva'y a yan i. O kul
şa m piy onu."
"Ş am piy onla rın dan b ir i," d iy e d üzeltti H arry .
Hag rid 'i n çalı gib i kaşla rın ın altın dak i böcek kara sı gözle ri ço k kay gılı
görü nüyord u. " A dın ı K ad eh 'e k im k oydu, h iç b ir f ik rin y ok m u, H arry ?"
"B en im k oym ad ığ ım a i n an ıy or m usu n y an i? " d ed i
Harry . Hag rid 'i n sö zle rin in iç in de yara ttığ ı min netta rlık his sin in yüzü ne
vurm asın ı z ar z o r e n gelle d i.
“T ab ii in an ıy oru m ," d iy e h om urd an dı H ag rid . " Y ap m ad ım d iy ors u n, b en d e s a n a
in an ıy oru m - D um ble d ore f a la n d a i n an ıy or."
"K eşk e k im in y ap tığ ın ı b ils e y dim ," d ed i H arry .
İk is i ö yle ce d uru p ç im en liğ e b ak tıla r; ö ğre n cile r ş im di iy ic e d ağ ılm ış tı, h ep si d e
ço k z o r d uru m day dı. B oyla rı b ir m etr e y e e riş m iş o la n K ele k erle r ç o k g üçlü ydü.
Artık k ab uksu z v e re n ksiz d eğ ille rd i, ü stle rin de k alın , g rim si, p arla k b ir zır h
çık m ış tı. D ev a k re p le rle , ç ek ip u zatılm ış y en geçle rin k arış ım ın a b en ziy orla rd ı -
am a g örü nürd e h âlâ k afa la rı y a d a g özle ri y oktu . Ç ok k uvvetle n m iş le rd i, o nla rı
kontr o l a ltın da t u tm ak ç o k z o rd u.
"G örü nüşe b ak ılır s a b ay ağ ı e ğ le n iy orla r, n e d ers in ?" d ed i H ag rid m utlu m utlu .
Harry o nun K ele k erle r'd en b ah se ttiğ in e k ara r v erd i, ç ü nkü sın ıf a rk ad aşla rın ın
eğ le n m ed iğ i k esin di; a ra d a b ir e n diş e v eric i b ir b am s e si ç ık ıy or, K ele k erle r'd en
bir in in u cu p atlıy or v e K ele k er b ir k aç m etr e ö te y e fır lıy ord u. O nun a rk asın dan
bir k aç k iş i k arn ın ın ü stü nde sü rü kle n iy or, çare siz ce y en id en ay ağ a k alk m ay a
çab alıy ord u.
"O ff , bile m iy oru m , H arry ," diy e iç geçir d i H ag rid bir d en . H arry 'y e bak an
yüzü nde k ay gılı b ir if a d e v ard ı. "O kul şa m piy onu... h er şe y d e se n in b aşın a

geliy or g ib i, d eğ il m i? "
Harry yan ıt verm ed i. Evet, her şe y onun başın a geliy or gib iy di... G ölü n
çev re sin de yürü rle rk en H erm io ne de aşa ğ ı yukarı bunu sö yle m iş ti. V e yin e
Herm io ne'y e g öre , R on'u n H arry 'y e k üsm esin in n ed en i d e b uydu.
*****
Sonra k i b ir k aç g ün H arry 'n in H ogw arts 't a g eçir d iğ i e n k ötü g ünle r a ra sın day dı.
Sad ece ik in ci s ın ıf ta g eçir d iğ i o k ötü a y la r ş im dik iy le k ıy asla n ab ilir d i; o s ır a la r
okulu n b üyük b ir b ölü m ü o nun d iğ er ö ğre n cile re s a ld ır d ığ ın dan ş ü phele n m iş ti.
Ancak o z am an R on o nun ta ra fın day dı. R on y in e a rk ad aşı o ls a b ütü n o kulu n
dav ra n ış la rın a k atla n ab ilir d i, a m a R on i s te m iy ors a H arry d e g id ip o nu k en dis iy le
barış sın d iy e ik na etm ey e çalış a cak d eğ ild i. Ö te y an dan , h er ta ra fta n ü zerin e
an tip ati a k ark en i n sa n k en din i ç o k y aln ız h is se d iy ord u.
Huff le p uff 'l a rın ta v rın ı beğ en m ese de an la y ab iliy ord u; onla rın deste k le y ecek
ken di şa m piy onla rı vard ı. Sly th erin 'l e rd en gele n acım asız hak are tle ri de
bek liy ord u z ate n - o b in an ın ö ğ re n cile ri a ra sın a h iç b ir z am an s e v ilm ezd i, ç ü nkü
Gry ff in dor'u n onla rı hem Q uid ditc h 't e , hem de B in ala r- A ra sı Şam piy ona'd a
defa la rc a yen m esin de önem li pay ı olm uştu . A m a R av en cla w 'l a rın kalp le rin i
din le y ip onu da Ced ric kad ar deste k le y ecek le rin i um muştu . Ne var ki,
yan ılm ış tı. R av en cla w 'l a rın ç o ğu H arry 'n in b ir a z d ah a ş ö hre te k av uşa b ilm ek i ç in
Kad eh 'i k an dır ıp a d ın ı k ab ul e ttir d iğ in i d üşü nüyord u.
Bir de C ed ric 'i n şa m piy ona ondan ço k dah a fa zla ben zed iğ i gerç eğ i vard ı.
Düzg ün b urn u, k oyu r e n k s a çla rı v e k urş u ni g özle riy le s o n d ere ce y ak ış ık lı o la n
Ced ric 'i n d e artık V ik to r K ru m k ad ar h ay ra n ı v ard ı. H atta H arry d ah a ö nce
Kru m 'u n im zasın ı alm ak iç in elle rin den gele n i yap an altın cı sın ıf öğre n cis i
kız la rın , bir öğle yem eğ i sır a sın da Ced ric 'e çan ta la rın ı im zala tm ak iç in
yalv ard ık la rın ı g örd ü.
Bu ara d a S ir iu s't a n cev ap g elm em iş ti, H ed w ig y an ın a g elm ey i re d ded iy ord u,
Pro fe sö r T re la w ney o nun ö le ceğ in e d air k eh an etin e h er zam an kin den d e ço k
güven iy ord u v e P ro fe sö r F litw ic k 'i n d ers in de Ç ağ ır m a B üyüsü 'n de ö yle k ötü ydü
ki fa zla d an e v ö dev i a ld ı - N ev ille d ış ın da b ir te k k en dis i fa zla d an e v ö dev i
alm ış tı.
Flitw ic k 'i n d ers in den ç ık arla rk en , H erm io ne o na c esa re t v erm ek is te rc esin e, " O
kad ar da zo r değ il, H arry ," ded i. H erm io ne bütü n ders boyunca sın ıf ın her

ta ra fın dak i nesn ele ri ken dis in e doğru uçu ru p durm uştu ; ta h ta silg ile rin i, çö p
se p etle rin i v e A ysk opla r'ı ç ek en b ir m ık natıs g ib iy di. " D oğru d ürü st k onsa n tr e
ola m ıy ord un, o k ad ar - "
"N ed en acab a," d ed i H arry sık ın tıy la . C ed ric D ig gory y an la rın dan g eçiy ord u,
piş m iş k elle g ib i s ır ıta n k ız la rla ç ev riliy di. K ız la rın h ep si d e H arry 'y e s a n ki ç o k
ir i bir P atla r- U çlu K ele k er'm iş gib i bak tı. "A m aan - boşv ere y im , değ il m i?
Nasıls a b u ö ğle d en s o nra h er z am an ip le ç ek tiğ im b ir ş e y v ar: ü st ü ste ik i d ers
İk sir..."
Gerç i ü st ü ste ik i d ers İ k sir 'e g ir m ek h er z am an k ork unç b ir d en ey im di, a m a ş u
sır a la r iy id en iy iy e iş k en ce h alin i a lm ış tı. S nap e'l e v e S ly th erin 'l e rle b ir lik te b ir
buçu k sa at boyunca bir zin dan da kap alı kalm ak , Harry 'n in ak lın a gelip
gele b ile cek e n n ah oş ş e y di.
Sly th erin 'l e rin hep si de H arry 'y i, okul şa m piy onu olm ay a cü re t ettiğ i iç in
elle rin den g eld iğ in ce c ezala n dır m ay a k ara rlı g örü nüyord u. Z ate n k oca b ir c u m a
günü b oyunca H erm io ne y an ın da o tu ru p s ü re k li " A ld ır m a o nla ra , a ld ır m a o nla ra ,
ald ır m a o nla ra " d iy e f ıs ıld ay ıp d urm uştu . B ugünün d ah a iy i g eçm esi iç in d e b ir
ned en g öre m iy ord u.
Öğle y em eğ in den s o nra H erm io ne'y le b ir lik te S nap e'i n z in dan ın a v ard ık la rın da,
Sly th erin 'l e rin dış a rıd a bek le ştiğ in i görd üle r. H ep si de cü ppesin in göğsü ne
büyük b ir r o zet tu ttu rm uştu . H arry b ir a n ç ılg ın b ir d üşü ncey e k ap ıla ra k o nla rın
E. R . İ. T. ro zetle ri old uğunu sa n dı - am a so nra hep sin in üstü nde, yera ltı
geçid in in l o şlu ğunda p arla y an ı ş ıl ı ş ıl k ır m ız ı h arfle rle a y nı y azın ın b ulu nduğunu
görd ü:
CED RIC D IG GORY'y i D este kle - G ERÇ EK H ogw arts
Şam piy o nu'n u!
"H oşu na g itti m i, P otte r? " d ed i M alf o y y ükse k se sle , H arry y ak la şır k en . "T ek
yap ab ild ik le ri d e b u d eğ il - b ak !"
Rozeti g öğsü ne b astır ın ca ü stü ndek i y azı k ay bold u v e y erin e y eşil y eşil p arla y an
yen i b ir y azı b elir d i:
DAN D İK P O TTE R

Sly th erin 'l e r ulu ya ulu ya gülm ey e başla d ıla r. H ep si ay nın ı yap ıp ro zetin i
göğsü ne bastır d ı ve Harry 'n in çev re si parıld ay an “
DAN D İK PO TTE R

yazıla rıy la dold u. Harry yüzü nün ve en se sin in kız arm ay a başla d ığ ın ı
his se d iy ord u.
Herm io ne h erk este n d ah a ç o k g üle n P an sy P ark in so n v e S ly th erin k ız g ru buna,
"A m an , n e k om ik ," d ed i a la y lı b ir s e s t o nuyla . " G erç ek te n ç o k e sp rili."
Ron, D ean v e S eam us'l a b ir lik te d uvarın y an ın da d uru yord u. G ülm üyord u, a m a
Harry 'y e a rk a ç ık ıy or d a d eğ ild i.
"S en d e b ir ta n e is te r m is in , G ra n ger? " d ed i M alf o y, H erm io ne'y e b ir ro zet
uzata ra k . " B en de b ir s ü rü v ar. A m a ş u a n da e lim e d okunm a e n iy is i. D ah a y en i
yık ad ım ; b ir B ula n ık 'ı n k ir le tm esin i i s te m em ."
Harry 'n in günle rd ir duyduğu kız g ın lık göğsü ndek i bir bara jı yık ıp dış a rı
püsk ürm üştü s a n ki. D ah a k en di d e n e y ap tığ ın ın fa rk ın a v ara m ad an , e li a sa sın a
gitm iş ti. Çev re le rin dek i in sa n la r önle rin den kaçıp korid ord a gerile m ey e
başla d ıla r.
"H arry !" d ed i H erm io ne, u yara n b ir s e sle .
"H ay di, P otte r," d ed i M alf o y sa k in sa k in . O d a k en di a sa sın ı ç ık ard ı. " B ura d a
sa n a g öz k ula k o la cak M oody y ok - d av ra n , g özü n y iy ors a - "
Bir an iç in bir b ir le rin in gözle rin in iç in e bak tıla r, so nra ay nı an da ik is i de
hare k ete g eçti.
"F urn uncu lu s!" d iy e b ağ ır d ı H arry .
"D en sa u geo !" d iy e h ay kır d ı M alf o y.
İk i a sa d an d a ış ık h uzm ele ri f ır la d ı, h av ad a b ir b ir le rin e ç arp ıp y ön d eğ iş tir d ile r -
Harry 'n in ki G oyle 'u n y üzü ne, M alf o y'u nki d e H erm io ne'y e is a b et etti. G oyle
böğürü p e lle rin i b urn una g ötü rd ü, b urn unda k ocam an , iğ re n ç ç ıb an la r ç ık m ay a
başla m ış tı. P an ik i ç in de i n ild ey en H erm io ne i s e a ğ zın ı e liy le k ap atm ış tı.
"H erm io ne!" R on o nun n esi o ld uğuna b ak m ak i ç in h ız la f ır la m ış tı.
Harry d öndü v e R on'u n H erm io ne'n in e lin i a ğ zın dan ç ek tiğ in i g örd ü. H iç h oş b ir
man zara d eğ ild i. H erm io ne'n in z ate n n orm ald en d ah a ir i o la n ö n d iş le ri şim di
en diş e v eric i b ir h ız la u zu yord u, k ız g itg id e b ir k unduza b en zem ey e b aşla m ış tı.
Diş le ri u zad ı, u zad ı, a lt d udağ ın ı g eçti, ç en esin e v ard ı - p an ik i ç in dek i H erm io ne

onla ra d okununca d eh şe t d olu b ir ç ığ lık k oyuverd i.
"B u t a n ta n an ın s e b eb i n ed ir ? " d ed i y um uşa k , ö lü m cü l b ir s e s. S nap e g elm iş ti.
Sly th erin 'l e r yay gara koparıp açık la m a yarış ın a gir iş tile r. Snap e uzu n, sa rı
parm ağ ın ı M alf o y'a d oğru lta ra k , " A çık la ," d ed i.
"P otte r b an a s a ld ır d ı, e fe n dim - "
"B ir b ir im iz e a y nı a n da s a ld ır d ık !" d iy e b ağ ır d ı H arry .
"- v e G oyle 'u v urd u - b ak ın - "
Snap e, G oyle 'u in cele d i. G oyle 'u n y üzü nün ş u h alin in re sm i z eh ir li m an ta rla rla
ilg ili b u k ita b a k onsa k im se y ad ır g am azd ı.
"H asta n e k an ad ın a, G oyle ," d ed i S nap e s a k in s a k in .
"M alf o y d a H erm io ne'y i v urd u!" d ed i R on. " B ak ın ".
Snap e'e d iş le rin i g öste rm esi iç in H erm io ne'y i z o rla d ı - H erm io ne e lle riy le o nla rı
sa k la m ak i ç in ç ır p ın ıy ord u, a m a y ak a h iz asın ı g eçm iş o ld ukla rı i ç in b u h ay li g üç
bir iş ti. P an sy P ark in so n v e d iğ er S ly th erin k ız la rı S nap e'i n ark asın da se ssiz
kah kah ala rd an i k i b üklü m o lm uş, p arm ak la rıy la H erm io ne'y i g öste riy orla rd ı.
Snap e, H erm io ne'y e s o ğuk s o ğuk b ak tı v e, " B en b ir f a rk g öre m iy oru m ," d ed i.
Herm io ne'd en b ir in ilti çık tı; g özle ri y aşla d old u v e ark asın ı d önüp k oşm ay a
başla d ı. K oşa k oşa k orid ord an ç ık ıp g özd en k ay bold u.
Belk i d e H arry ile R on'u n S nap e'e b ağ ır m ay a a y nı a n da b aşla m ala rı b ir ş a n stı;
ta ş k orid ord a s e sle rin in o k ad ar y an kıla n m ası d a. B u s a y ed e S nap e o ş a m ata n ın
iç in de ona ta m ola ra k ne sıf a tla r yak ış tır d ık la rın ı duyam ad ı. Y in e de özü nü
an la m ış tı b esb elli.
"B ir b ak alım ," d ed i e n ip ek si s e siy le . " G ry ff in dor'd an e lli p uan , a y rıc a P otte r'a
ve W easle y 'y e bir e r ceza. Şim di çab uk iç eri gir in , yoksa bir hafta lık ceza
alır s ın ız ."
Harry 'n in k ula k la rı ç ın lıy ord u. D uru m un a d ale ts iz liğ in i d üşü nünce, S nap e'e b ir
la n et yolla y ıp onu bin yıv ış ık parç ay a ay ır m ak is tiy ord u. S nap e'i n yan ın dan
geçti, R on'l a b ir lik te z in dan ın a rk a ta ra fın a d oğru y ürü dü v e ç an ta sın ı m asa n ın
üstü ne v urd u. R on d a s in ir d en t ir t ir t itr iy ord u - b ir a n i ç in s a n ki i k is in in a ra sın da
her şe y norm ale dönm üş gib iy di, am a so nra R on gid ip D ean ve S eam us'l a
bir lik te otu rd u ve H arry 'y i m asa sın da yaln ız bır a k tı. Z in dan ın öbür ucu nda,

Malf o y, S nap e'e ark asın ı d öndü v e p is p is sır ıta ra k ro zetin i g öğsü ne b astır d ı.
Odan ın i ç in de b ir k ez d ah a “
DAN D İK P O TTE R
” y azıs ı p arla d ı.
Ders b aşla rk en H arry o ra d a ö yle ce o tu ru p S nap e'e b ak ara k , o nun b aşın a k ork unç
şe y le r geld iğ in i can la n dır d ı kafa sın da... ah , C ru cia tu s la n etin i yap m ay ı bir
bils e y di... Snap e'i tıp kı o örü m cek gib i yerd e sır tü stü sü rü ndürü r, titr e tir ,
kasa rd ı...
"P an zeh ir le r!" d ed i S nap e, n ah oş n ah oş p arıld ay an s o ğuk, k ara g özle riy le o nla ra
bak ara k . " Ş im diy e k ad ar h ep in iz in ta rif le rin iz i h azır la m ış o lm an ız g ere k iy ord u.
Hep in iz in p an zeh ir in i d ik katlic e k arış tır m asın ı is tiy oru m , b ir ta n esin i te st e tm ek
iç in i a ra n ız d an b ir in i s e çeceğ iz ..."
Snap e, H arry 'l e g öz g öze g eld i v e H arry o a n da b aşın a g ele cek le ri a n la d ı. S nap e
onu z eh ir le y ecek ti. H arry k azan ın ı a lıp k oşa ra k sın ıf ın ö n ta ra fın a g ittiğ in i v e
kazan ın i ç in dek ile ri S nap e'i n y ağ lı k afa sın dan a şa ğ ı b oca e ttiğ in i h ay al e tti -
Tam o a n da b ir is i z in dan k ap ıs ın ı ç ald ı v e H arry 'n in d üşü ncele ri d ağ ıld ı.
Gele n C olin C re ev ey 'd i; H arry 'y e g üle n g özle rle b ak ara k u su lc a iç eri g ir d i v e
Snap e'i n m asa sın a d oğru y ürü dü.
"E vet? " d ed i S nap e.
"İz n in iz le , e fe n dim , H arry P otte r'ı y ukarı g ötü rm em g ere k iy or."
Snap e kan ca burn unun üzerin den Colin 'e dik dik bak tı. Colin 'i n hev esli
yüzü ndek i g ülü m se m e k ay bold u.
"P otte r'ı n İk sir d ers in in b itm esin e d ah a b ir s a at v ar," d ed i S nap e s o ğuk s o ğuk.
"D ers b itin ce y ukarı g elir."
Colin h afif ç e k ız ard ı.
"E fe n dim - e fe n dim , o nu M r. B ag m an is tiy or," d ed i te d ir g in b ir se sle . " B ütü n
şa m piy onla rın g itm esi g ere k iy or, s a n ır ım f o to ğra f ç ek m ek i s tiy orla r..."
Harry , C olin 'i n o so n b ir k aç k elim ey i sö yle m em esi iç in sa h ip o ld uğu h er şe y i
vere b ilir d i. C esa re t e d ip g öz u cu yla R on'a b ak tı, a m a R on g özle rin i k ara rlı b ir
şe k ild e t a v an a d ik m iş ti.
"P ek i, p ek i," d ed i S nap e sin ir le . "P otte r, eşy ala rın ı b ura d a b ır a k , d ah a so nra
pan zeh ir in i d en em ek i ç in b ura y a d önm en i i s tiy oru m ."
"E fe n dim , lü tf e n - e şy ala rın ı d a a lm ası g ere k iy or," d ed i C olin c ik cik b ir s e sle .

"B ütü n ş a m piy onla r - "
"P ek i, t a m am !" d ed i S nap e. " P otte r - ç an ta n ı a l d a k ay bol g özü m ün ö nünden !"
Harry çan ta sın ı sır tın a attı, kalk ıp kap ıy a gitti. Sly th erin 'l e rin sır a la rın ın
ara sın dan y ürü rk en , h er t a ra fta “
DAN D İK P O TTE R
” y azıla rı p arlıy ord u.
Harry z in dan k ap ıs ın ı a rk asın dan k ap atır k ap atm az k onuşm ay a b aşla y an C olin ,
"İn an ılm az b ir şe y, d eğ il m i, H arry ?" d ed i. "D eğ il m i am a? Y an i şa m piy on
se çilm en ?"
"E vet, gerç ek te n in an ılm az," ded i Harry ağ ır ağ ır , Gir iş Salo nu'n un
basa m ak la rın a d oğru y ürü rle rk en . " N iç in f o to ğra f i s tiy orla r, C olin ?"
"S an ır ım G ele cek P osta sı i ç in !"
"H arik a," d ed i H arry d onuk b ir s e sle . " B ir b u e k sik ti. D ah a ç o k r e k la m ."
Gid ecek le ri o day a v ard ık la rın da, C olin , " İy i şa n sla r!" d ed i. H arry k ap ıy ı ç alıp
iç eri g ir d i.
Old ukça k üçü k b ir sın ıf a g elm iş ti; sır a la rın ç o ğu o dan ın a rk a ta ra fın a itilm iş ,
orta d a g en iş b ir a çık lık o lu ştu ru lm uşu . S ad ece ü ç s ır a , k ara ta h ta n ın ö nünde y an
yan a d iz ilm iş v e ü stle rin e u zu n b ir k ad if e ö rtü ö rtü lm üştü . K ad if e k ap lı s ır a la rın
ark asın a b eş s a n daly e y erle ştir ilm iş ti. B unla rd an b ir in de L udo B ag m an o tu rm uş,
Harry 'n in d ah a ö nce h iç g örm ed iğ i, b ord o c ü ppeli b ir c ad ıy la k onuşu yord u.
Vik to r K ru m her zam an ki gib i düşü nceli bir hald e bir köşe d e duru yor ve
kim se y le k onuşm uyord u. C ed ric v e F le u r s o hbet e d iy orla rd ı. F le u r, H arry 'n in o
zam an a k ad ar g örd üğünden ço k d ah a m utlu g örü nüyord u; b aşın ı ark ay a atıp
duru yor, b öyle ce u zu n, g üm üşi s a çla rı ı ş ık ta p arıld ıy ord u. E lin de h afif h afif t ü te n
büyük, s iy ah b ir fo to ğra f m ak in esi tu ta n ş iş g öbek li b ir a d am , g özü nün u cu yla
Fle u r'u i z liy ord u.
Bag m an b ir d en H arry 'y i fa rk e tti v e ç ab ucak a y ağ a k alk ıp o na d oğru ile rle d i.
"H ah , iş te geld i! D örd üncü şa m piy on! G el bak alım , H arry , gel bak alım ...
Endiş e le n ecek b ir d uru m y ok, sa d ece A sa T artm a tö re n i y ap ıla cak . D iğ er jü ri
üyele ri d e b ir a zd an b ura d a o lu rla r - "
"A sa T artm a m ı? " d ed i H arry g erg in b ir h ald e.
"A sa la rın ız ın ta m am en iş le r duru m da olu p olm ad ığ ın ı kontr o l etm em iz
gere k iy or. Bir so ru n fa la n çık m asın diy e, çü nkü biliy ors u n, önünüzd ek i
göre v le rd e k ulla n acağ ın ız e n ö nem li a ra ç o nla r," d ed i B ag m an . " U zm an ş u a n da

yukarıd a, D um ble d ore 'l a b ir lik te . S onra d a k üçü k b ir f o to ğra f ç ek im i o la cak . B u,
Rita S keete r," d iy e e k le d i, b ord o c ü ppeli c ad ıy ı iş a re t e d ere k . " G ele cek P osta sı
iç in T urn uva'y la i lg ili k üçü k b ir y azı h azır lıy or..."
"B elk i o k ad ar d a k üçü k o lm az, L udo," d ed i R ita S keete r, H arry 'd en g özle rin i
ay ır m ad an .
Saçın ın ş a ta fa tlı v e tu haf b ir ş e k ild e s e rt b ukle le ri, ir i ç en eli y üzü yle tu haf b ir
te zat o lu ştu ru yord u. G özü ndek i g özlü k m ücev herle rle b ezeliy di. T im sa h d eris i e l
çan ta sın ı tu ta n k alın p arm ak la rın ın u cu nda b eş sa n tim lik , k ır m ız ıy a b oyan m ış
tır n ak la r v ard ı.
"B aşla m ad an önce Harry 'l e bir a z konuşa b ilir miy im ?" ch ed i Bag m an 'a .
Gözle rin i ıs ra rla H arry 'd en ay ır m ıy ord u. "B iliy ors u n, o en k üçü k şa m piy on...
Bir a z r e n k k ata r, n e d ers in ?"
"E lb ette !" d iy e h ay kır d ı B ag m an . "Y an i ta b ii eğ er - H arry iç in b ir m ah zu ru
yoksa ."
"Ş ey y - " d ed i H arry .
"H arik a," ded i R ita Skeete r. B ir an da kır m ız ı tır n ak lı parm ak la rı H arry 'n in
kolu nu şa şır tıc ı bir kuvvetle kav ra m ış tı. O nu odad an dış a rı sü rü kle d i ve
yak ın dak i b ir k ap ıy ı a çtı.
"O g ürü ltü nün o rta sın da o lm ay ı is te m ey iz h erh ald e," d ed i. "B ak ay ım ... ev et,
bura sı g üzel, s a m im i b ir y er."
Ora sı b ir s ü pürg e d ola b ıy dı. H arry g özle rin i o na ç ev ir d i.
"G el, c an ım -iş te b öyle - h arik a," d ed i R ita S keete r. T ers d önm üş b ir k ovan ın
üstü ne ta sa sız ca tü ned i, H arry 'y i m ukav va b ir k utu nun ü stü ne o tu rttu v e k ap ıy ı
kap attı. İ ç eris i k ara n lığ a b ürü ndü. " Ş im di, d ur b ak ay ım ..."
Tim sa h d eris i ç an ta sın ı a çtı v e iç in den b ir a v uç d olu su m um ç ık ard ı. A sa sın ı
şö yle b ir sa lla y ıp m um la rı y ak tı, so nra d a ç ev re le rin i g öre b ils in le r d iy e o nla rı
sih ir li b ir ş e k ild e k ald ır ıp h av ad a a sılı d urm ala rın ı s a ğ la d ı.
"H arry , T ez-T ek ra r T üyü k ulla n m am a b ir itir a zın y oktu r h erh ald e. B u sa y ed e
elim b oş k alır v e s e n in le n orm al b ir ş e k ild e k onuşa b ilir iz ..."
"N e t ü yü, n e t ü yü?" d ed i H arry .
Rita S keete r'ı n g ülü m se m esi b ütü n y üzü nü k ap la d ı. H arry ü ç t a n e a ltın d iş s a y dı.
Rita S keete r e lin i b ir k ez d ah a ç an ta sın a s o kup a sit y eşili, u zu n b ir tü y k ale m v e

bir r u lo p arş ö m en ç ık ard ı. P arş ö m en i M rs . S kow er'ı n H er A m aca U ygun S ih ir li
Pis lik -G id eric is i'y le dolu bir sa n dığ ın üzerin e koyup açtı. Y eşil tü y kale m in
ucu nu a ğ zın a s o kup g özle g örü lü r b ir h azla b ir s ü re e m dik te n s o nra , p arş ö m en in
üzerin e d im dik k oydu. T üy k ale m h afif ç e titr e y ere k u cu nun ü stü nde d en ged e
durd u.
"D en em e... b en im a d ım R ita S keete r, G ele cek P osta sı m uhab ir i."
Harry h em en tü y k ale m e b ak tı. R ita S keete r k onuşu r k onuşm az, y eşil tü y k ale m
parş ö m en in ü zerin de g ezin ere k b ir ş e y le r y azm ay a b aşla m ış tı.
Am an sız tü y k ale m i n ic e şö hre t b alo nunu p atla ta n , k ır k ü ç y aşın dak i çek ic i
sa rış ın R ita S keete r -
Rita S keete r y in e, " H arik a," d ed i. P arş ö m en in ü st k ıs m ın ı y ır tıp b uru ştu rd u v e
çan ta sın a tık tı. S onra d a H arry 'y e d oğru e ğ ilip , " E e, H arry ..." d ed i, " Ü ç-B üyücü
Turn uvası'n a g ir m e k ara rın ı n asıl v erd in ?"
"Ş ey y -" ded i H arry yin e, am a tü y kale m dik katin i dağ ıtıy ord u. H en üz o
konuşm ay a başla m ad ığ ı hald e, parş ö m en in üzerin de so n sü ra t gezin iy ord u.
Harry 'n in g özü t ü y k ale m in y azm ak ta o ld uğu c ü m le y e g itti:
Tra jik b ir g eçm iş in ya dig ârı o la n çir k in b ir ya ra iz in i
sa ym azsa nız , Harry Potte r'ı n çekic i bir yü zü va r,
gözle riy se -
"T üy k ale m e a ld ır m a, H arry ," d ed i R ita S keete r s e rt b ir s e sle . H arry is te k siz ce
başın ı k ald ır ıp g özle rin i o na d ik ti. "P ek âlâ - n iy e T urn uva'y a g ir m ey e k ara r
verd in ? H arry ?"
"V erm ed im ," d ed i H arry . " N asıl o ld u d a a d ım A te ş K ad eh i'n e g ir d i, b ilm iy oru m .
Ben k oym ad ım ."
Rita S keete r ep ey kale m çek ilm iş ola n kaşla rın dan bir in i kald ır d ı. "Y ap m a,
Harry , b aşın ı b ela y a g ir e cek d iy e k ork m an a g ere k y ok. T urn uva'y a h iç g ir m em iş
olm an g ere k tiğ in i h ep im iz b iliy oru z. A m a b u k onuda e n diş e le n m e. O kurla rım ız
asile re b ay ılır."
"A m a b en a d ım ı k oym ad ım ," d iy e t e k ra rla d ı H arry . " K im y ap tı b ilm i- "

"S en i bek le y en göre v le r konusu nda ken din i nasıl his se d iy ors u n?" ded i R ita
Skeete r. " H ey ecan lı m ıs ın ? G erg in m is in ?"
"P ek düşü nm ed im ... Evet, gerg in im sa n ır ım ," ded i H arry . K onuşu rk en iç i
ra h ats ız e d ic i b ir ş e k ild e b urk ulu yord u.
"G eçm iş te , ö le n ş a m piy onla r o lm uş, d eğ il m i? " d ed i R ita S keete r c an lı b ir s e sle .
"B u k onuyu h iç d üşü ndün m ü?"
"Ş ey... b u y ıl ç o k d ah a g üven li o la cak d iy orla r," d ed i H arry .
Tüy kale m ik is in in ara sın dak i parş ö m en in üstü nde pate n yap arc asın a kay ıp
duru yord u.
"T ab ii k i d ah a ö nce d e ö lü m ün g özle rin in iç in e b ak m ış tın , ö yle d eğ il m i? " d ed i
Rita S keete r, o nu d ik katle i z le y ere k . " S en ce b u s e n i n asıl e tk ile d i? "
"Ş ey y," d ed i H arry y in e.
"S en ce g eçm iş in dek i b u t r a v m a s e n de k en din i k an ıtla m a a rz u su y ara tm ış o la b ilir
mi? Şöhre tin e la y ık olm a arz u su ? Sen ce Ü ç-B üyücü Turn uvası'n a gir m ek
is te m en in n ed en le rin den b ir i d e - "
"B en k en dim g ir m ed im ," d ed i H arry . S in ir le n m ey e b aşla m ış tı.
"A nnen le bab an ı hatır la y ab iliy or m usu n hiç ?" ded i R ita Skeete r, H arry 'n in
te p esin den .
"H ay ır ," d ed i H arry .
"S en ce Ü ç-B üyücü T urn uvası'n a k atıld ığ ın ı b ils e le r n e h is se d erle rd i? G uru r m u?
Endiş e m i? K ız g ın lık m ı? "
Harry 'n in ş im di iy ic e c an ı s ık ılm ış tı. A nnesiy le b ab asın ın h ay atta o ls a la r n ele r
his se d ecek le rin i o n ere d en b ile cek ti k i? R ita S keete r'ı n o nu b üyük b ir d ik katle
iz le d iğ in i h is se d eb iliy ord u. K aşla rın ı ç attı, o nunla g öz g öze g elm ek te n k açın ara k
bak ış la rın ı t ü y k ale m in y en i y azd ığ ı k elim ele re d ik ti.
Konu ço k az hatır la y ab ild iğ i an nesiy le bab asın a geld iğ in de, o m üth iş yeşil
gözle r y aşla rla d olu yor.
"G özü m de y aş Y OK!" d ed i H arry y ükse k s e sle .
Rita S keete r b ir ş e y d iy em ed en , s ü pürg e d ola b ın ın k ap ıs ı a çıld ı. P arla k ış ık ta n
kam aşa n g özle rin i k ır p ış tır a n H arry ç ev re sin e b ak tı. A lb us D um ble d ore 'd u b u.
Ora d a d urm uş, d ola b ın i ç in de s ık ış t ık ış o tu ra n R ita i le H arry 'y e b ak ıy ord u.

"D um ble d ore !" d iy e h ay kır d ı R ita S keete r. S esin de b elir g in b ir s e v in ç v ard ı, a m a
Harry tü y kale m le parş ö m en in Sih ir li Pis lik -G id eric i sa n dığ ın ın üzerin den
kay bold uğunu v e R ita 'n ın p en çe g ib i elle rin in tim sa h d eris i çan ta sın ın ağ zın ı
ale la cele k ap attığ ın ı g örd ü. " N asıls ın ?" d ed i R ita , a y ağ a k alk ıp D um ble d ore 'a i r i,
erk ek si e lin i u zata ra k . " U m arım y azın U lu sla ra ra sı B üyücü le r K onfe d era sy onu
Kongre si h ak kın dak i y azım ı g örm üşsü ndür."
"E nfe s b ir n ah oşlu ğu v ard ı," d ed i D um ble d ore , g özle ri ış ıld ay ara k . "Ö zellik le
ben i a n tik a b ir k en ar s ü sü o la ra k b etim le m en e b ay ıld ım ."
Rita S keete r'ı n y üzü nde en u fa k b ir m ah cu biy et b elir tis i y oktu . "S ad ece b azı
fik ir le rin in bir a z esk i m oda old uğunu vurg ula m ak is te m iş tim , D um ble d ore ,
so kak ta k i b üyücü - "
"K ab alığ ın ark asın dak i man tığ ı duym ak ço k hoşu m a gid er, Rita ," ded i
Dum ble d ore . N ezak etle e ğ ilip s e la m v erd i v e g ülü m se d i. " A m a k ork arım k i b u
mese le y i dah a so nra y a bır a k m am ız gere k ecek . A sa Tartm a tö re n i başla m ak
üzere ve şa m piy onla rım ız d an bir i bir sü pürg e dola b ın day ken başla m ası
im kân sız ."
Rita S keete r'd an u zak la şm ak ta n ç o k m em nun o la n H arry ç ab ucak o day a d öndü.
Diğ er ş a m piy onla r k ap ın ın y ak ın ın dak i s a n daly ele re o tu rm uşla rd ı. O d a h em en
Ced ric 'i n yan ın a otu rd u ve gözle rin i kad if e kap lı m asa y a çev ir d i. B eş jü ri
üyesin in d örd ü m asa d ay dı şim di - P ro fe sö r K ark aro ff , M ad am M ax im e, M r.
Cro uch v e L udo B ag m an . R ita S keete r g elip k öşe d e b ir y ere o tu rd u; H arry o nun
parş ö m en i y en id en ç an ta sın dan ç ık arıp d iz in e y ay dığ ın ı, T ez-T ek ra r T üyü'n ün
ucu nu e m diğ in i v e o nu b ir k ez d ah a p arş ö m en in ü zerin e y erle ştir d iğ in i g örd ü.
Dum ble d ore jü ri m asa sın dak i yerin i ala ra k , şa m piy onla ra dönüp, "S iz e M r.
Olliv an der'ı ta k dim e d ey im ," d ed i. " A sa la rın ız ı k ontr o l e d ip T urn uva'd an ö nce
iy i d uru m da o ld ukla rın dan e m in o lm am ız ı s a ğ la y acak ."
Harry ç ev re sin e b ak ın dı v e p en cere n in y an ın da s e ssiz s e ssiz d ura n , ir i v e s o lg un
gözlü y aşlı b üyücü yü g örü nce b ir h ay li şa şır d ı. D ah a ö nce M r. O lliv an der'l a
karş ıla şm ış tı - y ılla r ö nce D ia g on Y olu 'n da a sa sın ı a ld ığ ı a sa y ap ım cıs ıy dı.
"M atm azel D ela co ur, önce siz i ala b ilir m iy iz lü tf e n ?" ded i M r. O lliv ân der,
odan ın o rta sın dak i a çık lığ a g ele re k .
Fle u r D ela co ur, M r. O lliv an der'ı n y an ın a d oğru a zam etle y ürü dü v e a sa sın ı v erd i.
"H m mm..." d ed i M r. O lliv ân der.

Basto n çev ir ir m iş g ib i u zu n p arm ak la rın ın ara sın da çev ir d iğ i asa d an b ir ta k ım
pem be ve ala n re n gi kıv ılc ım la r çık tı. S onra M r. O lliv ân der onu gözle rin e
yak la ştır ıp d ik katle i n cele m ey e b aşla d ı.
"E vet," d ed i u su lc a, " y ir m i d ört s a n tim ... e sn em ez... g ül a ğ acın dan y ap ılm a ... v e
iç in de d e... v ay v ay..."
"V eela k afa sın dan a lın m ış b i' s a ç t e liy ," d ed i F le u r. " B üyükan em in s a çın dan ."
Dem ek F le u r'd a g erç ek te n d e b ir a z v eela 'l ık v ar, d iy e d üşü ndü H arry , b unu R on'a
sö yle m ek iç in a k lın ın b ir k öşe sin e y azara k ... S onra R on'u n o na k üs o ld uğunu
hatır la d ı.
"E vet," ded i M r. O lliv ân der, "e v et, ta b ii ki ben ken dim hiç veela sa çı
kulla n m ad ım . K an ım ca a sa la rın h ay li a sa b i o lm asın a y ol a çıy orla r... Y in e d e,
herk esin t e rc ih i k en din e... m ad em s iz e u yuyor..."
Mr. O lliv ân der p arm ak la rın ı a sa n ın ü zerin de g ezd ir d i, b elli k i ç iz ik y a d a ç ık ın tı
var m ı d iy e b ak ıy ord u. S onra , " O rc h id eo us!" d iy e m ır ıld an dı v e a sa n ın u cu ndan
bir d em et ç iç ek f ış k ır d ı.
"G üzel, güzel, iy i duru m da," ded i M r. O lliv ân der, çiç ek le ri to pla y ıp asa y la
bir lik te F le u r'e v ere re k . " M r. D ig gory , s ır a s iz d e."
Fle u r s ü zü lü rc esin e g id ip y erin e o tu ru rk en , y an ın dan g eçen C ed ric 'e g ülü m se d i.
Ced ric a sa sın ı u zatır k en , " A h, iş te b u b en im kile rd en b ir i, ö yle d eğ il m i? " d ed i
Mr. O lliv an der, F le u r'u n asa sın a göste rd iğ in den ço k dah a büyük bir şe v kle .
"E vet, ç o k iy i h atır lıy oru m . Ü stü nde te k b oynuzlu b ir e rk ek a tın k uyru ğundan
alın m ış te k b ir k ıl v ar... Ç ok g üzel b ir y ara tık ta ... E n a z 1 .7 0 y ükse k lik te o lm alı;
kuyru ğundan k ılı ç ek tik te n so nra n ere d ey se b oynuzu yla b en i d eşiy ord u. O tu z
buçu k s a n tim ... d iş b udak a ğ acın dan ... h oş b ir e sn ek liğ e s a h ip . İ y i d uru m da... o na
düzen li b ak ım y ap ıy or m usu n?"
"D ün g ece c ila la d ım ," d ed i C ed ric s ır ıta ra k .
Harry k en di a sa sın a b ak tı. H er ta ra fın da p arm ak iz le ri g öre b iliy ord u. C üppesin i
diz hiz asın dan çek iş tir ip asa sın ı çak tır m ad an silm ey e çalış tı. U cu ndan altın
re n gin de k ıv ılc ım la r p üsk ürd ü. F le u r D ela co ur d önüp o na h or g öre n b ir b ak ış
atın ca, H arry v azg eçti.
Mr. O lliv an der, C ed ric 'i n asa sın ın ucu ndan bir diz i güm üşi dum an halk ası
çık arıp o dan ın ö bür u cu na y olla d ı, ta tm in o ld uğunu sö yle d i v e, "M r. K ru m ,
buyru n l ü tf e n ," d ed i.

Vik to r K ru m k alk ıp d üşü k o m uzla r v e p ay ta k a d ım la rla M r. O lliv an der'a d oğru
ile rle d i. A sa sın ı u zattı v e e lle ri c ü ppesin in c ep le rin de, s o m urta ra k b ek le d i.
"H m m..." d ed i M r. O lliv an der, "y an ılm ıy ors a m b u b ir G re g oro viç ese ri, ö yle
değ il m i? İ y i b ir a sa y ap ım cıs ı, h er n e k ad ar ü slu bu b en im h iç ... a n cak ..."
Asa y ı kald ır d ı ve gözle rin in önünde defa la rc a çev ir e re k , büyük bir dik katle
in cele d i.
"E vet... g ürg en v e e jd erh a y üre k lif i, d eğ il m i? " d ed i K ru m 'a b ak ara k , K ru m d a
başıy la o nay la d ı. " G en ellik le g örd ükle rim iz d en o ld ukça k alın ... e p ey k atı... y ir m i
beş b uçu k s a n tim ... A vis !"
Gürg en a sa d an ta b an ca s e si g ib i b ir p atla m a d uyuld u. U cu ndan b ir d iz i k üçü k,
cik c ik ö te n k uş ç ık ıp a çık p en cere d en d ış a rı, p uslu g ün ı ş ığ ın a u çtu .
"G üzel," ded i M r. O lliv an der, K ru m 'a asa sın ı geri vere re k . "G eriy e bir kiş i
kald ı... M r. P otte r."
Harry kalk tı ve K ru m 'u n yan ın dan geçere k M r. O lliv an der'a doğru yürü dü.
Asa sın ı v erd i.
"A aah , ev et," d ed i M r. O lliv an der. S olg un g özle ri b ir d en p arıld am ış tı. "E vet,
ev et, e v et. Ç ok i y i h atır lıy oru m ."
Harry d e h atır lıy ord u. S an ki d ün o lm uş g ib i h atır lıy ord u...
Dört y az ö nce, o n b ir in ci d oğum g ününde, k en din e b ir a sa a lm ak iç in H ag rid 'l e
bir lik te M r. O lliv an der'ı n dükkân ın a gir m iş ti. M r. O lliv an der ölç ü alm ış ve
den em esi i ç in e lin e ç eşitli a sa la r t u tu ştu rm uştu . H arry 'y e s a n ki d ükkân dak i b ütü n
asa la rı te k te k alıp sa lla m ış gib i gelm iş ti, am a so nunda ona uyan bir ta n e
bulm uştu - d ik en li d efn ed en y ap ılm a, y ir m i s e k iz s a n tim u zu nlu ğunda, ü stü nde
bir a n ka k uşu te le ğ i b ulu nan , iş te b u a sa . M r. O lliv an der, H arry 'n in a sa sın a b u
kad ar uyum göste rm esin e ço k şa şır m ış tı. "E nte re sa n ," dem iş ti, "...ç o k
en te re sa n ." E n so nunda H arry ona ney in en te re sa n old uğunu so ru nca, M r.
Olliv an der, Harry 'n in asa sın dak i an ka kuşu te le ğ in in Lord Vold em ort'u n
asa sın dak iy le a y nı k uşta n g eld iğ in i a çık la m ış tı.
Harry bu bilg iy i kim se y le pay la şm am ış h . A sa sın ı ço k se v iy ord u ve Lord
Vold em ort'l a b ağ ın ın a sa n ın k ab ah ati o lm ad ığ ın ı d üşü nüyord u - n asıl k i P etu nia
Tey ze'y le k an b ağ ı o lm ası H arry 'n in k ab ah ati d eğ ils e . Y in e d e M r. O lliv an der'ı n
bunu odad ak ile re sö yle m ey eceğ in i um uyord u. S öyle rs e , R ita S keete r'ı n T ez-
Tek ra r T üyü'n ün h ey ecan dan p atla y acağ ın a d air b ir h is v ard ı i ç in de.

Mr. O lliv an der, H arry 'n in a sa sın ı d iğ erle rin den ç o k d ah a u zu n s ü re i n cele d i. Y in e
de, en so nunda u cu ndan b ir şa ra p p ın arı fış k ır ttı v e o nu H arry 'y e g eri v erip ,
odad ak ile re a sa n ın h âlâ m ükem mel d uru m da o ld uğunu d uyurd u.
"H ep in iz e t e şe k kürle r," d ed i D um ble d ore , j ü ri m asa sın da a y ağ a k alk ara k . " Ş im di
ders le rin iz e d öneb ilir s in iz - y a d a b elk i d oğru ca a k şa m y em eğ in e in se n iz d ah a
iy i, ç ü nkü d ers le r b itm ek ü zere - "
Bugün e n a zın dan b ir ş e y in iy i g ittiğ in i d üşü nen H arry ç ık m ak iç in a y ağ a k alk tı,
am a s iy ah f o to ğra f m ak in eli a d am o rta y a f ır la y ıp b oğazın ı t e m iz le d i.
"F oto ğra fla r, D um ble d ore , fo to ğra fla r!" d iy e h ey ecan la b ağ ır d ı B ag m an . "Jü ri
üyele ri v e ş a m piy onla r b ir lik te , n e d ers in , R ita ?"
"E ee - ev et, ö nce o nla rı çek elim ," d ed i R ita S keete r. G özle ri y in e H arry 'n in
üstü ndey di. " B elk i s o nra d a t e k t e k ç ek eriz ."
Foto ğra f ç ek im i ç o k u zu n s ü rd ü. M ad am M ax im e n ere d e d urs a y an ın dak ile rin
üstü ne g ölg esi d üşü yord u v e fo to ğra fç ı o nu ç erç ev en in iç in e a la cak k ad ar g eri
gid em iy ord u. S onunda, ç ev re sin dek i h erk es a y ak ta d uru rk en M ad am M ax im e
otu rm ak zo ru nda kald ı. Kark aro ff keçi sa k alın ı parm ağ ıy la buru p iy ic e
kıv rık la ştır m ay a çalış ıy ord u; H arry 'n in b u tü r şe y le re alış ık o la cağ ın ı sa n dığ ı
Kru m is e g ru bun a rk asın da, y arı g iz le n m iş h ald e d uru yord u. F oto ğra fç ı F le u r'u
en ö ne ç ık arm ay a ç o k h ev esli g örü nüyord u, a m a R ita S keete r ik id e b ir g elip
Harry 'y i önle re sü rü klü yord u. Sonra da bütü n şa m piy onla rın ay rı ay rı
fo to ğra fla rın ın ç ek ilm esin de ı s ra r e tti. N ih ay et, i ş b itti v e s e rb est k ald ıla r.
Harry y em eğ e in di. H erm io ne o ra d a d eğ ild i - H arry o nun d iş le rin i d üzelttir m ek
iç in h âlâ h asta n e k an ad ın da o ld uğunu t a h m in e tti. M asa n ın b ir u cu nda t e k b aşın a
yem eğ in i y ed i, so nra d a y ap m ası g ere k en Ç ağ ır m a B üyüsü ö dev in i d üşü nere k
Gry ff in dor K ule si'n e d öndü. Y ata k han ed e R on'l a k arş ıla ştı.
Harry i ç eri g ir e r g ir m ez, R on, " S an a b ir b ay kuş g eld i," d ed i t e rs t e rs . P arm ağ ıy la
Harry 'n in y astığ ın ı i ş a re t e d iy ord u. O kula a it h üth üt k uşu o nu o ra d a b ek liy ord u.
"H a - t a m am ," d ed i H arry .
"B ir d e y arın a k şa m c ezay a k alıy oru z, S nap e'i n z in dan ın da," d ed i R on.
Sonra d a H arry 'y e b ak m ad an o dad an ç ık tı g itti. B ir a n iç in H arry o nun p eşin den
gitm ey i düşü ndü -o nunla konuşm ay ı m ı, yoksa ona bir ta n e patla tm ay ı m ı
is te d iğ in den p ek e m in d eğ ild i, ik i s e çen ek d e o ld ukça c azip g örü nüyord u- a m a
Sir iu s'u n yan ıtın ı ço k m era k ed iy ord u. H ız la hüth üt kuşu nun yan ın a gitti,

mek tu bu o nun b acağ ın dan ç ık ard ı v e a çtı.

H arry,
S öyle m ek is te d ik le rim in hep sin i bir mektu pta
s ö yle yem em , bayku şu n ya ka la nm ası halin de ço k ris k li
o lu r b u - y ü z y ü ze k o nuşm am ız g ere kiy o r. 2 2 K asım
s a bahı sa at bir d e G ry ffin dor Kule si'n deki şö m in en in
o ra da t e k b aşın a o la bilir m is in ?
K en di b aşın ın ç a re sin e b aka bile ceğ in i b en h erk este n iy i
b iliy o ru m , hele D um ble d ore ile M oody de ora dayken
k im se n in s a na z a ra r v ere b ile ceğ in i s a nm ıy o ru m . Y in e d e,
a nla şıla n bir is i bu ko nuda elin den gele n i ard ın a
k o ym uyo r. Sen i o tu rn uva ya so km ak ço k ris k li bir iş
o lm uş olm alı, öze llik le de bunun Dum ble d ore 'u n
b urn unun d ib in de y a pıld ığ ın ı d üşü nürse n .
T etik te ol, H arry. Alış ılm adık şe yle r olu rsa duym ak
i s tiy o ru m h âlâ . 2 2 K asım ko nusu nda d a b en i m üm kü n
o ld uğunca ç a buk h aberd ar e t.
S ir iu s

O N D O KUZU NCU B Ö LÜ M : M ACAR
BO YNUZK UYRUK
O ndan so nra k i on beş gün bo yunca S ir iu s'l a yüz yüze konuşm a bek le n tis i,
g ittik çe d ah a d a k ara n lık g örü nen b ir u fu kta k i te k p arla k n okta h alin e g ele re k
H arry 'y i a y ak ta tu ttu . K en din i o kul şa m piy onu o lm uş b ulm an ın y ol a çtığ ı şo k
ş im di b ir a zcık h afif le m iş ti. A m a n ey le k arş ı k arş ıy a o ld uğunu d üşü ndükçe y av aş
y av aş iç in de b ir k ork u k ab arm ay a b aşla m ış tı. İlk g öre v g itg id e y ak la şıy ord u;
H arry bu göre v in sa n ki deh şe t veric i bir can av arm ış gib i ile rid e çö m elm iş ,
y olu nu kestiğ i his sin e kap ılm ış tı. H iç b ir zam an böyle sin e kay gıla n m am ış tı,
Q uid ditc h m açla rın da bile . H atta Q uid ditc h K upası'n ı kim in kazan acağ ın ı
b elir le y en S ly th erin m açın dan ö nce b ile b öyle b üyük b ir e n diş e y e k ap ılm am ış tı.
H arry g ele ceğ i d üşü nm ek te g itg id e d ah a fa zla zo rlu k çek iy ord u. S an ki b ütü n
h ay atı ilk göre v e doğru ile rliy orm uş ve onunla bir lik te so na ere cek m iş gib i
g eliy ord u...
D oğru su Sir iu s'u n elin den ne gele ceğ in i de bile m iy ord u. Y üzle rc e kiş in in
ö nünde zo r ve te h lik eli bir buyü yap ark en ken din i iy i his se tm esin i nasıl
s a ğ la y acak tı k i? A m a o a n da d ost b ir y üz g örm ek b ile iy i g ele b ilir d i. H arry ,
S ir iu s'a cev ap yazara k , sö yle d iğ i sa atte O rta k Salo n şö m in esin in yan ın da
o la cağ ın ı b ild ir d i. H erm io ne ile b ir lik te , o s a atte s a lo nda b ulu nab ile cek k iş ile ri
z o rla nasıl dış a rı çık ara cak la rın ı pla n la y ara k hay li vak it geçir d ile r. E n kötü
i h tim alle bir to rb a Tezek bom bası ata cak la rd ı, am a bu çare y e başv urm ak
m ecb uriy etin de kalm ay acak la rın ı um uyorla rd ı - Filc h can lı can lı derile rin i
y üzerd i y oksa .
B u a ra d a, ş a to s ın ır la rı d ah ilin de s ü rd ürd üğü h ay at d a e sk is in den b ete r b ir h al
a lm ış tı. Çünkü Rita Skeete r, Ü ç-B üyücü Turn uvası yazıs ın ı yay ım la m ış tı,
Y azın ın T urn uva üzerin e bir hab erd en ço k, H arry 'n in fe v kala d e re n kli hay at
h ik ây esi o ld uğu a n la şılm ış tı. B ir in ci s a y fa n ın b üyük k ıs m ı H arry 'n in b ir r e sm in e
a y rılm ış tı; ik in ci, altın cı v e y ed in ci sa y fa la rd a d ev am ed en y azı d a tü m üyle
H arry ü zerin ey di. B eau xbato ns v e D urm str a n g ş a m piy onla rın ın is im le ri (y an lış
y azılm ış o la ra k ) s o n s a tır a s ık ış tır ılm ış tı. C ed ric 'i n a d ın dan i s e e se r b ile y oktu .
Y azı o n g ün ö nce y ay ım la n m ış tı, a m a H arry o nu h er d üşü ndüğünde h âlâ m id esi
b ula n ıy or, her yan ı uta n çla yan ıy ord u. R ita Skeete r bir sü rü kork unç şe y
y azm ış tı. H arry b unla rı, d eğ il o s ü pürg e d ola b ın da, h ay atı b oyunca s ö yle d iğ in i

hatır la m ıy ord u.
"S anır ım gücü m ü annem le babam dan alıy o ru m . Şim di
ben i görse le r ço k iftih ar ed ecekle rin i biliy o ru m . E vet,
baze n g ecele ri h âlâ o nla rı d üşü nüp a ğlıy o ru m , b unu h iç
uta nıp sık ılm adan itir a f ed eb ilir im ... T urn uva sır a sın da
hiç b ir ş e yin b ana z a ra r v ere m eyeceğ in i b iliy o ru m , ç ü nkü
onla r b en i k o llu yo r..."
Am a Rita Skeete r onun "şe y y..." le rin i uzu n, m id e bula n dır ıc ı cü m le le re
çev ir m en in dah a bile öte sin e gitm iş , başk ala rıy la onun hak kın da sö yle şi
yap m ış tı.
“H arry so nunda Hogw arts 't a aşk ı ya ka la dı. Ya kın
ark a daşı C olin C re evey, onun H erm io ne G ra nger's ız
dola şm adığ ın ı sö ylü yo r. M uggle a nne b abadan d oğm a,
ça rp ıc ı g üze llik te b ir k ız o la n H erm io ne d e tıp kı H arry
gib i o ku lu n e n i y i ö ğre n cile rin den b ir i.”
Yazı yay ım la n dığ ı an dan itib are n H arry in sa n la rın -d ah a ço k S ly th erin 'l e rin -
onun y an ın dan g eçerle rk en y azıd an b ölü m le r s ö yle m ele rin e v e a la y lı y oru m la rd a
bulu nm ala rın a k atla n m ak z o ru nda k alm ış tı.
"M en dil is te r m is in , P otte r, h an i B iç im D eğ iş tir m e'd e a ğ la m ay a b aşla rs a n d iy e
so ru yoru m ."
"S en n e z am an dan b eri o kulu n e n iy i ö ğre n cile rin den b ir i o ld un, P otte r? Y oksa
bu L ongbotto m 'l a i k in iz in b ir lik te k urd uğu b ir o kul m u?"
"H ey - H arry !"
Harry bir d en ken din i korid ord a hız la geriy e dönm üş, "E vet, doğru !" diy e
hay kır ır k en buld u. A rtık can ın a yetm iş ti. "Ö lm üş an nem iç in hâlâ gözy aşı

döküyoru m , z ate n ş im di d e g id ip b ir a z d ah a g özy aşı d ökey im d iy ord um ..."
"H ay ır - s a d ece- t ü y k ale m in i d üşü rd ün d iy ecek tim ."
Cho'y du b u. H arry y üzü nün k ıp kır m ız ı k esild iğ in i h is se tti.
"A h - e v et- p ard on," d iy e m ır ıld an ıp t ü y k ale m i a ld ı.
"Ş ey... Salı günü iç in iy i şa n sla r," ded i Cho. "S an a gerç ek te n başa rıla r
diliy oru m ."
Harry k en din i s ır ıls ık la m s a la k m ış g ib i h is se tti.
Herm io ne de bu ta ts ız lık la rd an nasib in i alm ış tı, am a o hen üz yolu na çık an
masu m la ra b ağ ır m ay a b aşla m a ra d desin e g elm em iş ti. A slın da H arry , d uru m u
nasıl i y i i d are e ttiğ in e b ak ın ca, o na h ay ra n lık d uyuyord u.
"Ç arp ıc ı g üzellik te , h a? O m u?" d iy e fe ry at e tm iş ti P an sy P ark in so n, R ita 'n ın
yazıs ın dan s o nra H erm io ne'y le ilk k arş ıla ştığ ın da. " N ey le m ukay ese e tm iş a cab a
- b ir k unduzla h erh ald e."
"A ld ır m a," ded i H erm io ne vak ur bir se sle . A la y lı ala y lı güle n Sly th erin
kız la rın ın y an ın dan , sa n ki o nla rı d uym uyorm uş g ib i, b aşın ı d ik tu ta ra k g eçti.
"O nla ra a ld ır m a, H arry ."
Am a H arry a ld ır m am azlık e d em iy ord u. R on, S nap e'i n c ezasın dan s ö z e ttiğ in den
beri onunla konuşm am ış tı. Harry , Snap e'i n zin dan ın da fa re bey in le rin i
ay ık la y ara k g eçir m ek z o ru nda k ald ık la rı ik i sa at b oyunca b elk i b arış ır la r d iy e
bir a zcık u m uda k ap ılm ış tı. A ksilik b u y a, R ita 'n ın y azıs ı d a ta m o g ün ç ık tı v e
an la şıla n R on, H arry 'n in b ütü n b u ilg id en aslın da h oşla n dığ ın a d ah a d a ço k
in an m ay a b aşla d ı.
Herm io ne ik is in e d e f e n a h ald e k ız ıy ord u. B ir b ir in e b ir ö te k in e g id iy or, ik is in i
bir b ir iy le k onuşm ay a z o rla m ak iç in ç ır p ın ıy ord u, a m a H arry z erre k ad ar ta v iz
verm iy ord u. R on'l a a n cak , o , A te ş K ad eh i'n e H arry 'n in k en di a d ın ı k oym ad ığ ın ı
kab ul e d ers e v e o na y ala n cı d ed iğ i i ç in ö zü r d ile rs e b arış a cak tı.
Harry i n atla , " B unu b en b aşla tm ad ım ," d ed i. " O nun s o ru nu."
"O nu özlü yörs ü n!" ded i H erm io ne sa b ır s ız lık la . "O nun da se n i özle d iğ in i
biliy oru m - "
"Ö zle m ek m i? " d ed i H arry . " B en o nu ö zle m iy oru m ..."
Am a bu düped üz yala n dı. H arry , H erm io ne'y i ço k se v se de, R on başk ay dı.

Herm io ne e n iy i a rk ad aşın o ld u m u d ah a a z g üle rd in , k ütü phan ey e d e d ah a ç o k
ta k ılır d ın . H arry hâlâ Ç ağ ır m a B üyüsü 'n ün üste sin den gele m em iş ti, eli kolu
bağ la n m ış tı s a n ki, H erm io ne d e k ura m la rı ö ğre n m en in fa y dası o la cağ ın da ıs ra r
etm iş ti. B u y üzd en d e ö ğle y em eğ i v ak tin de u zu n u zu n k ita p k arış tır ıy orla rd ı.
Vik to r K ru m d a k ütü phan ed e s a atle rc e k alıy ord u, H arry o nun n e i ş le r ç ev ir d iğ in i
mera k e d iy ord u. Ç alış ıy or m uydu, y oksa i lk g öre v de o na y ard ım cı o la b ile cek b ir
şe y le r m i a rıy ord u? H erm io ne s ık s ık K ru m 'u n o ra d a o lu şu ndan ş ik ây et e d iy ord u
- o nla rı ra h ats ız ettiğ i iç in d eğ il; h iç etm iy ord u. A m a K ru m 'u g özle m ek iç in
gele n k ız g ru pla rı k ita p ra fla rın ın a rd ın da m ev zile n ip k ık ır d ıy orla rd ı. H erm io ne
de o nla rın ç ık ard ığ ı g ürü ltü nün d ik katin i d ağ ıttığ ın ı s ö ylü yord u.
Kru m 'u n s e rt p ro filin e a te ş s a çan g özle rle b ak ara k , " Y ak ış ık lı b ile d eğ il! " d iy e
mır ıld an dı ö fk ey le . " S ad ece ü nlü o ld uğu iç in h oşla n ıy orla r o ndan ! O V ura n se k ti
Atla m acası'n ı y ap m asa , d önüp b ir d ah a y üzü ne b ak m azla rd ı b ile - "
"W ro nsk i Ald atm acası," ded i Harry , diş le rin i sık ara k . Evet, Quid ditc h
dey im le rin in doğru sö yle n m esin den hoşla n ır d ı, am a hep si bu değ ild i ki.
Herm io ne, V ura n se k ti A tla m acala rı'n dan sö z e d in ce R on'u n y üzü nün n asıl b ir
if a d ey e b ürü neceğ in i h ay al e tm ek d e i ç in i a cıtıy ord u.
*****
Tuhaftır , eğ er b ir şe y den k ork uyors a n ız v e zam an ı y av aşla tm ak iç in h er şe y i
verm ey e h azır s a n ız , zam an h ız la n m ak g ib i ta ts ız b ir alış k an lık ed in ir. B ir in ci
göre v den ö ncek i g ünle r, s a n ki b ir is i s a atle ri ik i m is li h ız la ç alış m ay a a y arla m ış
gib i a k ıp g itti. H arry n ere y e g its e , g üçlü kle k ontr o l e ttiğ i p an ik d uygusu ndan
kurtu la m ıy ord u, tıp kı Gele cek Posta sı'n dak i yazıy a iliş k in kötü niy etli
yoru m la rd an k urtu la m ad ığ ı g ib i.
İlk göre v den öncek i cu m arte si günü üçü ncü ve dah a üst sın ıf la rd ak i bütü n
öğre n cile rin H ogsm ead e köyünü ziy are t etm esin e iz in verilm iş ti. H erm io ne
Harry 'y e, ş a to dan b ir a z u zak la şm an ın o na iy i g ele ceğ in i s ö yle d i. D oğru su H arry
de a k lın ın ç elin m esin e h ev esliy di.
"P ek i a m a, y a R on?" d ed i. " O nunla g itm ek i s te m iy or m usu n?"
"A h... ş e y..." H erm io ne h afif ç e k ız ard ı. " O nunla Ü ç S üpürg e'd e k arş ıla şa b ilir iz
diy e d üşü nm üştü m .."
"H ay ır ," d ed i H arry p eşin en .

"Ö f, H arry , b u ö yle a p ta lc a k i - "
"G elir im , a m a R on'l a b ulu şa cak d eğ ilim v e g örü nm ezlik p ele rin in i g iy eceğ im ."
"E h, pek i öyle y se ," ded i H erm io ne, "A m a o pele rin i giy diğ in de se n in le
konuşm ak ta n nefre t ed iy oru m , sa n a bak ıp bak m ad ığ ım ı asla bile m iy oru m
çü nkü."
Böyle ce H arry y ata k han ed e g örü nm ezlik p ele rin in i sır tın a g eçir d i, aşa ğ ı k ata
in di v e H erm io ne'y le i k is i H ogsm ead e'e d oğru y ola k oyuld ula r.
Harry sır tın da pele rin vark en ken din i m üth iş özg ür his se d iy ord u. Köye
gir e rle rk en y an la rın dan , ço ğu “
CED RIC D IG GORY'Y İ D EST E K LE !
” ro zetle ri
ta k m ış öğre n cile rin geçiş in i iz le d i. Doğru su , kim se n in ona berb at la fla r
etm em esi h oş b ir d eğ iş ik lik o ld u. Ü ste lik o a p ta l g azete y azıs ın dan a lın tı y ap an
da y oktu .
Dah a so nra koca kre m alı çik ola ta la rın ı yiy ere k B aly um ru k't a n çık arla rk en ,
Herm io ne, "Ş im di d e b an a b ak ıp d uru yorla r," d iy e so m urttu . "K en di k en dim e
konuşu yoru m s a n ıy orla r" .
"Ö yle y se s e n d e d udak la rın ı o k ad ar ç o k o ynatm a."
"H ad i, n 'o lu r, p ele rin in i b ir a zcık o ls u n ç ık ar. B ura d a s e n i k im se r a h ats ız e tm ez."
"Ö yle m i d iy ors u n?" d ed i H arry . " A rk an a b ak ."
Rita S keete r'l a fo to ğra fç ı ark ad aşı Ü ç S üpürg e'd en hen üz çık m ış la rd ı. A lç ak
se sle k onuşa ra k H erm io ne'n in y an ın dan g eçtile r, o nun y üzü ne b ile b ak m ad ıla r.
Hatta R ita S keete r tim sa h d eris i ç an ta sıy la o na ç arp m asın d iy e B aly um ru k'u n
duvarın a y ap ış tı.
Onla r g id in ce d e, " K öyde k alıy or," d ed i. " B ah se g ir e rim k i ilk g öre v i iz le m ey e
gele cek tir."
Bunu sö yle rk en m id esi sıc ak b ir p an ik d alg asıy la b ir k ez d ah a sa rs ıld ı sa n ki.
Söyle m ed i am a; H erm io ne'y le ik is i ilk göre v de nele r ola cağ ı hak kın da pek
konuşm am ış la rd ı. H arry o nun b u k onuda d üşü nm ek i s te m ed iğ in i s e ziy ord u.
Herm io ne, g özle ri H arry 'y e ç ev rili o ld uğu h ald e o nu g örm ed en H ig h S tr e et'i n
so nuna d oğru b ak ara k , " G itti," d ed i. " B ak sa n a, n iy e Ü ç S üpürg e'd e k ay m ak bir a sı
iç m iy oru z? H av a b ir a z s o ğuk, d eğ il m i? " S onra o nun s u sk unlu ğunun n e a n la m a
geld iğ in i a n la y ıp t e la şla , " R on'l a k onuşm ak z o ru nda d eğ ils in !" d iy e e k le d i.

Üç S üpürg e a ğ zın a k ad ar d olu ydu, iç erid ek ile rin ç o ğu b u s e rb est a k şa m üstü nün
ta d ın ı ç ık ara n H ogw arts ö ğre n cile riy di, a m a H arry 'n in b aşk a y erle rd e n ad ir e n
görd üğü ç eşit ç eşit s ih ir li k iş ile r d e v ard ı. H arry , İ n gilte re 'd e h alk ı b üyücü le rd en
ib are t te k k öy o la n H ogsm ead e'i n , k en dile rin i g iz le m ek te b üyücü le r k ad ar u sta
olm ay an c ad alo zla r g ib i y ara tık la r i ç in b ir t ü r s ığ ın ak o ld uğunu d üşü ndü.
Görü nm ezlik pele rin iy le kala b alık iç in de hare k et etm ek ço k zo rd u, kazay la
bir is in in a y ağ ın a b asm ak tu haf so ru la ra y ol a çab iliy ord u. H erm io ne iç ecek le ri
alm ay a g id erk en , H arry d e y av aş y av aş, k ıy ıd an k ıy ıd an i le rle y ere k k öşe d ek i b oş
bir m asa y a s o kuld u. M ey han en in i ç in den g eçerk en R on'u g örd ü. F re d , G eo rg e v e
Lee Jo rd an 'l a b ir lik te o tu ru yord u. R on'u n b aşın ın a rk asın a sa ğ la m b ir y um ru k
in dir m e i s te ğ in e k arş ı k oyara k , s o nunda m asa y a u la ştı v e o tu rd u.
Bir a z so nra H erm io ne de ona katıld ı ve pele rin in altın dan H arry 'y e bir
kay m ak bir a sı u zatıv erd i.
"B ura d a böyle te k başım a otu ru rk en ta m bir budala y a ben ziy oru m ," diy e
mır ıld an dı H erm io ne. " N ey se k i y ap acak b ir ş e y g etir d im ."
E. R . İ. T . ü yele rin in k ay dın ı tu ttu ğu d efte ri ç ık ard ı. H arry ç o k k ıs a lis te n in e n
te p esin de R on'l a k en dis in in a d la rın ı g örd ü. İk is in in o tu ru p b ir lik te k eh an etle rd e
bulu nm ala rın ın ve H erm io ne'n in gelip onla rı se k re te rle m ali so ru m lu ila n
etm esin in ü stü nden ç o k u zu n z am an g eçm iş g ib iy di.
Herm io ne, b ak ış la rın ı m ey han ed e d ola ştır a ra k , d üşü nceli d üşü nceli, "B ak sa n a,
belk i d e k öylü le rd en b ir k ıs m ın ı E . R . İ . T .'e k ay dets e m i y i o lu r," d ed i.
"H a, ta b ii," ded i H arry . Pele rin in in altın da bir yudum kay m ak bir a sı iç ti.
"H erm io ne, b u E . R . İ . T . i ş in den n e z am an v azg eçecek sin ?"
Herm io ne hem en , "E v cin le ri doğru dürü st ücre tle re ve çalış m a koşu lla rın a
kav uştu kla rı zam an !" diy e tıs la d ı. "B iliy or m usu n, düşü nüyoru m da, dah a
dola y sız b ir ey le m e g eçm en in v ak ti g eld i artık . A cab a o kul m utf a ğ ın a n asıl
gir iliy or? "
"E n u fa k b ir f ik rim y ok," d ed i H arry . " F re d 'l e G eo rg e'a s o r."
Herm io ne d ald ı g itti, b u ara d a H arry d e k ay m ak bir a sın ı iç ere k m ey han ed ek i
in sa n la rı gözle d i. H ep si neşe li ve ra h at görü nüyord u. E rn ie M acm illa n ve
Han nah A bbott y ak ın dak i b ir m asa d a Ç ik ola ta lı K urb ağ a d eğ iş t o kuş e d iy orla rd ı.
Her ik is i de pele rin le rin e “C ED RIC D lG GORY 'Y İ D EST EK LE!” ro zetle ri
ta k m ış tı. Hem en kap ın ın yan ın da, Rav en cla w 'd ak i ark ad aşla rın dan olu şa n
kala b alık b ir g ru bun i ç in de C ho'y u g örd ü. N ey se k i h iç d eğ ils e o C ED RIC r o zeti

ta k m am ış tı... B u, H arrv 'y i b ir a zcık k ey if le n dir d i...
Bu in sa n la rd an bir i olm ak , ödev le rd en başk a hiç b ir şe y i kafa sın a ta k m ad an
ora d a o tu ru p g ülm ek , k onuşm ak iç in n ele r v erm ezd i? A dı A te ş K ad eh i'n den
çık m am ış ols a , bura d a bulu nm an ın nasıl ola cağ ın ı hay al etm ey e çalış tı.
Görü nm ezlik p ele rin in i g iy m ey ecek ti b ir k ere . R on y an ın da o tu ru yor o la cak tı.
Büyük b ir ih tim alle ü çü k ey if li k ey if li, o kul ş a m piy onla rın ın s a lı g ünü n e k ad ar
te h lik eli hatta ölü m cü l bir göre v le karş ıla şa cak la rın ı hay al ed ecek le rd i. B u
bir in ci g öre v h er n ey se , H arry o nu b aşa rm ay a ç alış m ala rın ı iz le m ey i g erç ek te n
de h ev esle b ek liy or o la cak tı... H erk es g ib i o d a, t r ib ünle rin a rk asın dak i b ir s ır a d a
Ced ric 'e t e zah üra t y ap ıy or o la cak tı...
Öte k i ş a m piy onla rın n ele r h is se ttik le rin i m era k e tti. S on z am an la rd a C ed ric 'i h er
görd üğünde h ay ra n la rıy la sa rılıy dı, te d ir g in a m a h ey ecan lı g örü nüyord u. F le u r
Dela co ur d a z am an z am an k orid orla rd a g özü ne ç arp ıy ord u. H er z am an kin den
fa rk sız d ı, kib ir li ve te la şsız . K ru m is e sa d ece kütü phan ed e otu ru p kita p
karış tır ıy ord u.
Harry , S ir iu s'u d üşü ndü, b öğrü ndek i s ım sık ı d üğüm b ir a z g ev şe r g ib i o ld u. O n
ik i sa atte n b ir a z d ah a so nra o nunla k onuşu yor o la cak tı. B u g ece O rta k S alo n
şö m in esin de b ulu şa cak la rı g ecey di - ta b ii s o n z am an la rd ak i h er ş e y g ib i b u d a
te rs g itm ezse ...
"B ak , H ag rid ," d ed i H erm io ne.
Hag rid 'i n s a lk ım sa çak s a çla rıy la m uazzam b üyüklü kte k i b aşın ın a rk ası - n ey se k i
sa çla rın ı ik i hev en k halin de to pla m ak ta n vazg eçm iş ti- kala b alığ ın bir baş
üstü nde y ükse liy ord u. H arry n ed en o nu d ah a ö nce fa rk e tm ed iğ in i m era k e tti,
Hag rid ö yle k ocam an dı k i. A m a H arry ih tiy atla a y ağ a k alk ın ca, o nun e ğ ilm iş ,
Pro fe sö r M oody'l e konuştu ğunu görd ü. H ag rid 'i n önünde her zam an ki gib i
ken dis i k ad ar m uazzam b üyüklü kte m aşra p ası v ard ı, M oody is e c ep ş iş e sin den
iç iy ord u. M ey han en in g üzel s a h ib esi M ad am R osm erta is e b undan p ek h oşn ut
kalm am ış görü nüyord u. Çev re le rin dek i masa la rd an bard ak la rı to pla rk en ,
Moody'y e y an y an b ak ıy ord u. B elk i d e b unun k en di t a tlı, m ay alı i ç k is in e h ak are t
an la m ın a geld iğ i fik rin dey di. O ysa H arry iş in aslın ı biliy ord u. M oody, so n
Kara n lık San atla ra Karş ı Sav unm a ders le rin de, daim a ken di yiy eceğ iy le
iç eceğ in i h azır la m ay ı te rc ih e ttiğ in i s ö yle m iş ti. K ara n lık b üyücü le rin b ir a n b oş
bır a k ıla n b ir k ab a z eh ir k oym ala rı ö yle k ola y dı k i.
Harry g özle rk en , H ag rid v e M oody'n in g itm ek ü zere a y ağ a k alk tık la rın ı g örd ü.
Elin i sa lla d ı, so nra H ag rid 'i n onu göre m ey eceğ in i hatır la d ı. A ncak M oody
dura k la d ı, s ih ir li g özü H arry 'n in a y ak ta d urd uğu k öşe d ey di. A rk ad an H ag rid 'i n

belin e dokundu (o m zu na yetiş e m iy ord u), bir şe y le r m ır ıld an dı ve ik is i geri
dönüp m ey han ey i b oydan b oya a şa ra k H arry i le H erm io ne'n in m asa sın a g eld ile r.
"İy is in y a, H erm io ne?" d iy e s o rd u H ag rid y ükse k s e sle .
Herm io ne o na g ülü m se d i. " M erh ab a."
Moody to palla y ara k m asa n ın ç ev re sin i d ola ştı v e e ğ ild i. H arry o nun E . R . İ. T .
defte rin i o kuduğunu s a n dı. D erk en M oody m ır ıld an dı: " G üzel p ele rin , P otte r."
Harry h ay re tle o na b ak ak ald ı. M oody'n in b urn undan b üyük b ir p arç an ın e k sik
old uğu ö zellik le b ir k aç s a n tim m esa fe d en ç o k b elli o lu yord u. M oody s ır ıttı.
"G özü nüz - y an i, d em ek i s tiy oru m k i, s iz - ? "
Moody a lç ak s e sle , " E vet, g örü nm ezlik p ele rin le rin in iç in i g öre b ilir ," d ed i. " Ş u
kad arın ı s ö yle y ey im , z am an z am an ç o k f a y dalı o lu yor."
Hag rid de, ağ zı kula k la rın da, Harry 'y e bak ıy ord u. Harry onun ken dis in i
göre m ed iğ in i biliy ord u, am a belli ki M oody ona H arry 'n in ora d a old uğunu
sö yle m iş ti.
Hag rid d e E . R . İ. T . d efte rin i o kum a b ah an esiy le eğ ild i v e an cak H arry 'n in
duyab ile ceğ i b ir f ıs ıltıy la , " H arry ," d ed i, " b u g ece y arıs ı k ulü bem e g el. O p ele rin i
giy –"
Sonra d oğru ld u, y ükse k se sle , "S en i g örd üğüm üze se v in dik , H erm io ne," d ed i.
Göz k ır p tı v e g itti. M oody d e o nu i z le d i.
Harry , a d am ak ıllı ş a şır m ış , " N iy e o nunla g ece y arıs ı b ulu şm am ı i s tiy or k i? " d iy e
so rd u.
"G ece yarıs ı bulu şm an ı m ı is tiy or? " ded i Herm io ne hay re tle . "N e iş le r
karış tır ıy or a cab a? G itm en d oğru m u, b ile m iy oru m , H arry ..." T ed ir g in te d ir g in
çev re sin e b ak ın dı, s o nra f ıs ıld ad ı: " S ir iu s'a g eç k ala b ilir s in ."
Gerç ek te n de gece yarıs ı H ag rid 'e gitm ek Sir iu s'l a ra n dev usu nu te h lik ey e
ata b ilir d i. H erm io ne, H ed w ig 'i y olla y ara k H ag rid 'e o na g ele m ey eceğ in i h ab er
verm esin i ö nerd i - ta b ii, H ed w ig lü tf e d ip d e m esa jı g ötü rm ey i k ab ul e d ers e - a m a
Harry 'y e g öre en iy is i, H ag rid o nu n e iç in is te m iş se o iş i k ıs a k esm ek ti. N e
is te d iğ in i ç o k m era k e d iy ord u. H ag rid ş im diy e k ad ar H arry 'y i g ecen in b unca g eç
bir s a atin de e v in e ç ağ ır m am ış tı h iç .
*****

O a k şa m e rk en den u yum ak is tiy orm uş n um ara sı y ap ıp y ata n H arry s a at o n b ir
buçu kta kalk tı. S ır tın a görü nm ezlik pele rin in i geçir d i ve m erd iv en den aşa ğ ı
sü zü lü p O rta k S alo n'd an g eçti. İ ç erid e h âlâ e p ey in sa n v ard ı. C re ev ey k ard eşle r
bir kucak dolu su “
CED RIC DIG GORY'Y İ DEST E K LE !
” ro zeti bulm ay ı
başa rm ış la rd ı. Onla rı büyü yolu yla “
HARRY PO TTE R'I DEST E K LE
”y e
çev ir m ey e çalış ıy orla rd ı. Am a şim diy e kad ar te k yap ab ild ik le ri, ro zetle ri
“ DAN D İK P O TTE R
”d a k ilitle m ek o lm uştu . H arry o nla rın y an ın dan u su lc a g eçip
portr e d eliğ in e g eld i v e, g özü s a atin de, b ir ik i d ak ik a b ek le d i. S onra H erm io ne,
pla n la d ık la rı g ib i Ş iş m an H an ım 'ı d ış a rıd an o nun iç in a çtı. H arry , " S ağ o l! " d iy e
fıs ıld ay ara k H erm io ne'n in y an ın dan g eçip ş a to dan ç ık tı.
Ara zi ç o k k ara n lık tı. H arry ç im en le rd en H ag rid 'i n k ulü besin in ış ık la rın a d oğru
yürü dü. M uazzam B eau xbato ns a ra b asın da d a ış ık y an ıy ord u. H arry , H ag rid 'i n
ön k ap ıs ın ı ç ala rk en , a ra b ad a M ad am M ax im e'i n k onuştu ğunu d uydu.
Hag rid k ap ıy ı a çıp ç ev re y e b ir g öz a ta ra k , " O ra d a m ıs ın , H arry ?" d iy e f ıs ıld ad ı.
"E vet," d ed i H arry , s e ssiz ce i ç eri g ir d i v e p ele rin i ç ık ard ı. " N e o ld u?"
"S an a b ir ş e y g öste rm em g ere k iy or," d ed i H ag rid .
Çok h ey ecan lı g örü nüyord u. D üğm e d eliğ in e, k ocam an b ir e n gin arı a n dır a n b ir
çiç ek ta k m ış tı. M ak in e y ağ ı k ulla n m ak ta n v azg eçm iş ti a n la şıla n a m a, b elli k i
sa çın ı ta ra m ay a çalış m ış tı - H arry onun sa çın a ta k ılm ış kır ık ta ra k diş le rin i
göre b iliy ord u.
İh tiy atla , " B an a n e g öste re cek sin ?" d iy e s o rd u. B ir y an dan d a, a cab a K ele k erle r
mi y um urtla d ı, y a d a H ag rid m ey han ed ek i b ir y ab an cıd an y in e ü ç b aşlı d ev b ir
köpek m i a ld ı, d iy e m era k e d iy ord u.
Hag rid , " B en im le g el, s e sin i ç ık arm a, o p ele rin i d e g iy ," d ed i. " F an g'i y an ım ız a
alm ay acağ ız , h iç h oşu na g itm ez..."
"D in le , H ag rid , f a zla k ala m am ... S aat b ir d e y ukarıd a, ş a to da o lm am g ere k - "
Am a H ag rid onu din le m iy ord u bile , kulü ben in kap ıs ın ı açıp dış a rı, gecey e
çık m ış tı. H arry o na y etiş m ek i ç in a rk asın dan k oştu v e ş a şk ın lık i ç in de, H ag rid 'i n
öne d üşm üş, o nu B eau xbato ns a ra b asın a d oğru g ötü rd üğünü f a rk e tti.
"H ag rid , n e - ? "
"Ş iş şt! " d ed i H ag rid . Ü zerin de ç ap ra z, a ltın a sa la rın b ulu nduğu k ap ıy a ü ç k ez
vurd u.

Mad am M ax im e k ap ıy ı a çtı. K ocam an o m uzla rın a ip ek b ir ş a l a tm ış tı. H ag rid 'i
görü nce g ülü m se d i. " A a, 'A grid ... g itm e v ak ti g eld i? "
Hag rid o na b ak ıp a ğ zı k ula k la rın da g üle re k , " B onusu v ar," d ed i. S onra d a a ltın
merd iv en den a şa ğ ı i n m esin e y ard ım e tm ek i ç in e lin i u zattı.
Mad am M ax im e k ap ıy ı a rk asın dan k ap attı. H ag rid b u s e fe r o na k olu nu ta k dim
etti, M ad am M ax im e'i n d ev asa , k an atlı a tla rın ın b ulu nduğu p ad okun k en arın dan
yürü yere k y ola k oyuld ula r. H arry is e , iy ic e ş a şır m ış h ald e, o nla ra y etiş m ek iç in
koşu yord u. A cab a H ag rid o na M ad am M ax im e'i m i g öste rm ek is te m iş ti? O ysa
Harry o nu n e z am an is te se g öre b ilir d i... p ek g özd en k açacak b ir k ad ın d eğ ild i
çü nkü...
Am a a n la şıla n M ad am M ax im e d e H arry 'l e a y nı d uru m day dı, ç ü nkü b ir sü re
so nra c ilv eli c ilv eli, " B en i n e'e y e g ötü rü yo's u n, 'A grid ?" d iy e s o rd u.
Hag rid b oğuk b ir se sle , "H oşu na g id ecek ," d ed i. "G örm ey e d eğ er, in an b an a.
Yaln ız - s a k ın k im se y e s a n a g öste rd iğ im i s ö yle m e, ta m am m ı? S en in b ilm em en
gere k iy or."
"T ab ii ki bilm iy o'u m ," ded i Mad am Max im e, uzu n, kara kir p ik le rin i
kır p ış tır a ra k .
Yürü m ey e dev am ettile r. Harry ark ala rın dan koşa rk en gittik çe dah a ço k
sin ir le n iy or, i k id e b ir s a atin e b ak ıy ord u. A nla şıla n H ag rid 'i n k uş b ey in li b ir p la n ı
vard ı, b u y üzd en d e S ir iu s'u k açır a b ilir d i. E ğer o ra y a b ir a n ö nce v arm azla rs a ,
geri d önecek , d oğru ca şa to ya g id ecek v e H ag rid , M ad am M ax im e'l e m eh ta p
se fa sın ın k ey fin i ç ık ars ın d iy e i k is in i b aş b aşa b ır a k acak tı...
Orm an 'ı n ç ev re sin de, ş a to yla g ölü g özd en k ay bed ecek k ad ar u zu n b ir m esa fe y i
kate ttik le rin de, H arry b ir ş e y d uydu. İle rid e a d am la r b ağ rış ıy ord u... s o nra s a ğ ır
ed ic i, k ula k z arın ı p atla ta cak c in ste n b ir k ükre m e y ükse ld i...
Hag rid ö ne d üşü p M ad am M ax im e'i b ir a ğ aç ö beğ in in ç ev re sin den d öndürd ü,
so nra durd u. H arry koşa ra k yan la rın a gelm iş ti. B ir an iç in şe n lik ate şle ri
görd üğünü, in sa n la rın b u a te şle rin ç ev re sin de .k oştu rd ukla rın ı s a n dı - s o nra d a
ağ zı a çık k ald ı.
Ejd erh ala r.
Dört ta n e y etiş k in , m uazzam b üyüklü kte , k ötü cü l g örü nüşlü ejd erh a, çev re si
kalın k ere ste le rle ç ev rilm iş b ir b ölm e iç in de a rk a a y ak la rın ın ü zerin de d ik ilm iş ,
kükrü yor v e b uru nla rın dan s o lu yorla rd ı. Y erd en o n b eş m etr e y ükse k liğ e k ad ar

uzan an b oyunla rın ın u cu ndak i a rd ın a k ad ar a çık , s iv ri d iş li a ğ ız la rın dan k ara n lık
gökyüzü ne ate ş se lle ri fış k ır ıy ord u. B ir ta n esi güm üşi m av iy di, uzu n, siv ri
boynuzla rı v ard ı. K oca a ğ zıy la y erd ek i b üyücü le ri k ap m ay a ç alış ıy or, h ır lıy ord u.
Bir ta n esi pürü zsü z pullu , yeşil bir ejd erh ay dı, bütü n gücü yle kıv ra n ıp
ay ak la rıy la y ere v uru yord u. Y üzü nde in ce, a ltın d ik en le rd en tu haf b ir s a çak o la n
kır m ız ı bir ejd erh a hav ay a man ta r biç im i ate ş bulu tla rı sa lıy ord u. En
yak ın la rın dak i is e , k erte n kele y e d iğ erle rin den ç o k d ah a fa zla b en zey en , d ev asa
bir k ara e jd erh ay dı.
Ejd erh a b aşın a y ed i s e k iz t a n e o lm ak ü zere , e n a z o tu z b üyücü o nla rı z ap te tm ey e
çalış ıy or, boyunla rıy la bacak la rın dak i ağ ır , deri kay ış la ra bağ lı zin cir le ri
çek iy orla rd ı. H arry h ip notiz e e d ilm iş g ib i b aşın ı k ald ır ıp b ak tı v e te p esin de b ir
yerle rd e k ara e jd erh an ın g özle rin i g örd ü. B ir k ed in in ki g ib i d ik ey g özb eb ek le ri
vard ı, k ork u y a d a ö fk ey le -H arry h an gis i o ld uğunu k estir e m ed i- k osk ocam an
olm uşla rd ı... K ork unç b ir s e s ç ık arıy ord u, u lu m a g ib i, a cı b ir ç ığ lık ...
Parm ak lığ ın yak ın ın dak i bir büyücü , "G erid e dur, H ag rid !" diy e bağ ır d ı.
Elin dek i zin cir i var gücü yle çek iy ord u. "N ere d ey se yed i metr e y e ate ş
püsk ürte b iliy orla r, biliy ors u n! B u B oynuzk uyru k'u n on üç m etr e n in öte sin e
püsk ürttü ğünü g örd üm !"
Hag rid y av aşç a, " N e g üzel, d eğ il m i? " d ed i.
Başk a b ir b üyücü , " Y ara rı y ok!" d iy e b ağ ır d ı. " Ü ç d ey in ce S ers e m le tm e B üyüsü ,
had i! "
Harry e jd erh a b ak ıc ıla rın ın h ep sin in a sa la rın ı ç ık ard ık la rın ı g örd ü.
"S ers e m le t! " d iy e b ağ ır d ıla r h ep b ir a ğ ız d an . S ers e m le tm e B üyüle ri a te ş s a çan
fü zele r gib i kara n lığ ın iç in e fır la tıld ı, ejd erh ala rın pullu derile rin de yıld ız
sa ğ an ak la rın a d önüştü -
Harry e n y ak ın la rın dak i e jd erh an ın a rk a a y ak la rı ü zerin de te h lik eli b ir şe k ild e
se n dele y iş in i gözle d i; ağ zı se ssiz bir ulu m ay la kocam an açılm ış tı; buru n
delik le rin dek i a le v le r b ir d en y ok o lm uştu , a m a h âlâ d um an ç ık ıy ord u - s o nra , a ğ ır
ağ ır düştü - to nla rc a ağ ır lık ta k i kaslı, pullu , kara ejd erh a to pra ğ a öyle bir
güm bürtü yle ç arp tı k i, H arry a rk asın dak i a ğ açla rın s a lla n dığ ın a y em in e d eb ilir d i.
Ejd erh a bak ıc ıla rı asa la rın ı in dir d ile r ve yere düşm üş hay van la ra doğru
yürü düle r. E jd erh ala rın h er b ir i k üçü k b ir e r te p e b oyunday dı. B üyücü le r h em en
zin cir le ri sık ıp d em ir k azık la ra sık ıc a b ağ la d ıla r, k azık la rı d a asa m arif e tiy le
to pra ğ a i y ic e g öm düle r.

Hag rid , M ad am M ax im e'e h ey ecan la , " Y ak ın dan b ak m ak i s te r m is in ?" d ed i. İ k is i
parm ak lığ a doğru yürü dü, H arry de ark ala rın dan gitti. H ag rid 'i dah a yak ın a
gelm em esi i ç in u yara n b üyücü g eriy e d öndü. H arry d e o nun k im o ld uğunu g örd ü
- C harlie W easle y.
Konuşm ak iç in y an la rın a g ele re k , so lu k so lu ğa, "T am am m ı, H ag rid ?" d ed i.
"A rtık so ru n çık arm azla r h eh ? Y old a o nla ra u yku ila cı v erm iş tik . K ara n lık ta ,
se ssiz lik te u yan ır la rs a d ah a i y i o lu r d iy e d üşü ndük - a m a g örd ün y a, h iç m em nun
olm ad ıla r, h em d e h iç - "
Hag rid e n y ak ın dak i e jd erh ay a -k ara o la n a- s a y gıy a y ak ın b ir if a d ey le b ak ara k ,
"B ura d a h an gi tü rle r v ar, C harlie ?" d iy e so rd u. E jd erh an ın g özle ri h âlâ a çık tı.
Harry kır ış ık , kara gözk ap ak la rın ın ard ın da parıld ay an bir sa rı şe rit
göre b iliy ord u.
"B u b ir M acar B oynuzk uyru k," d ed i C harlie . " O ra d ak i, d ah a k üçü k o la n , S ır a d an
Gal Y eşili - o g ri m av i, b ir İ s v eç K ıs a b urn u - k ır m ız ı o la n d a Ç in A te şto pu."
Charlie çev re y e bak tı; Mad am Max im e bölm en in çev re sin de yürü yüp
se rs e m le tilm iş e jd erh ala ra b ak ıy ord u.
Charlie kaşla rın ı çata ra k , "O nu getir e ceğ in i bilm ıy ord um , Hag rid ," ded i.
"Ş am piy onla rın karş ıla rın a ne çık acağ ın ı bilm em ele ri gere k - öğre n cis in e
sö yle m ez m i y an i? M utla k a s ö yle r."
Hag rid , "B en sa d ece onla rı görm ek is te r ded im ," diy e om uz silk ti, hâlâ
ken din den g eçm iş h ald e e jd erh ala ra b ak ıy ord u.
Charlie b aşın ı s a lla d ı. " G erç ek te n d e r o m an tik b ir r a n dev u, h a, H ag rid ?"
"D ört..." d ed i H ag rid , " y an i h er ş a m piy ona b ir ta n e, ö yle m i? N e y ap acak la r -
onla rla s a v aşa cak la r m ı? "
"S an ır ım sa d ece y an la rın dan g eçecek le r," d ed i C harlie . "İş le r k ötü ye g id ers e
diy e biz de ora d a ola cağ ız , sö ndürm e büyüle rim iz hazır ola cak . K ulu çk ay a
yatm ış an nele r is te d ile r, niy e bilm em ... A m a sa n a şu kad arın ı sö yle y ey im ,
Boynuzk uyru k'u ala n ın yerin de olm ak is te m ezd im . M elu n bir yara tık . H em
ark ası d a ö nü k ad ar t e h lik eli, b ak ."
Charlie , B oynuzk uyru k'u n k uyru ğunu iş a re t e tti. H arry k uyru ğun b ir k aç s a n tim
ara lık la rla f ış k ır a n u zu n, b ro nz r e n kte d ik en le rle d olu o ld uğunu g örd ü.
O s ır a d a C harlie 'n in b ak ıc ı a rk ad aşla rın dan b eş ta n esi, u çla rın dan tu ttu kla rı b ir
batta n iy ey e konm uş gra n it gris i, m uazzam büyüklü kte yum urta la r ta şıy ara k

se n dele y e se n dele y e B oynuzk uyru k'u n yan ın a geld ile r. Y um urta la rı dik katle
Boynuzk uyru k'u n yan ın a yerle in dir d ile r. H ag rid 'd en özle m dolu bir in ilti
yükse ld i.
Charlie s e rt s e rt, " O nla rı s a y dım , H ag rid , o na g öre ," d ed i. S onra , " H arry n asıl? "
diy e s o rd u.
"İy i," d ed i H ag rid . G özle rin i y um urta la rd an a la m ıy ord u.
Charlie ejd erh ala rın bölm esin e bak ara k , te rs te rs , "U m arım bunla rla
karş ıla ştık ta n so nra da iy i olu r," ded i. "A nnem e ilk göre v in ne old uğunu
sö yle m ey e cesa re t ed em ed im , zate n o nun iç in en diş e le n ip d uru yor..." C harlie
an nesin in e n diş e li s e sin i ta k lit e tti. " '
Nasıl o lu r d a o nun T urn uva 'y a k a tılm asın a
iz in v erir le r, d aha ç o k g en ç! H ep sin in g üven de o la ca ğın ı sa nıy o rd um , b ir y a ş
sın ır ı ola ca k sa nıy o rd um !
' O nun hak kın da G ele cek P osta sı'n da çık an yazıy ı
okudukta n so nra gözy aşla rın a boğuld u. '
Dem ek hâlâ annesiy le babası iç in
ağlıy o r! A h, z a va llı y a vru ca k, h iç b ilm iy o rd um !
' "
Bu k ad arı H arry 'y e y etm iş ti. H ag rid 'i n o nun y oklu ğunu fa rk etm ey eceğ in den
em in di. D ört e jd erh a ile M ad am M ax im e o nun k afa sın ı y ete rin ce m eşg ul e d erd i.
Sessiz ce d öndü v e g eriy e, ş a to ya d oğru y ürü m ey e k oyuld u.
Karş ıs ın a n e ç ık acağ ın ı g örm ek te n m em nun o lu p o lm ad ığ ın ı b ilm iy ord u. B elk i
de b öyle si d ah a iy iy di. A rtık ilk ş o ku a tla tm ış tı. B elk i d e e jd erh ala rı ilk k ez s a lı
günü g örs e y di, b ütü n o kulu n ö nünde b ay ılıp k alır d ı... A m a b elk i y in e d e b ay ılıp
kalır d ı... T ek sila h ı, a sa sı o la cak tı - o d a şim di g özü ne sa d ece u fa k b ir ta h ta
değ nek g ib i g örü nüyord u - h ele b oyu o n b eş m etr e d en u zu n, p ullu , d ik en li, a te ş
üfle y en bir ejd erh ay a karş ı. B ir de yan ın dan geçecek ti ha? Ü ste lik herk es
bak ark en , i y i d e, n asıl?
Harry hız la n ara k Orm an 'ı n kıy ıs ın dan dola ştı. Şöm in ey e varıp Sir iu s'l a
konuşm ak iç in on beş dak ik ası kalm ış tı. H ay atın da bir is iy le konuşm ay ı şu
an dak i k ad ar ç o k is te d iğ in i h atır la m ıy ord u, h em d e h iç . D erk en , n ey e u ğra d ığ ın ı
an la m ad an , ç o k s e rt b ir ş e y e ç arp tı.
Harry sır tü stü düştü , gözlü ğü yerin den uğra d ı, pele rin e sım sık ı sa rıld ı.
Yak ın la rd a b ir s e s, " A h!" d ed i. " K im v ar o ra d a?"
Harry , p ele rin in o nu iy ic e ö rtü p ö rtm ed iğ in i k ontr o l e tti te la şla , y ukarı d oğru
bak ıp çarp tığ ı büyücü nün kara n lık silu etin i sü zd ü. K eçi sa k alın ı ta n ıd ı...
Kark aro ff 't u b u.
"K im v ar o ra d a?" d ed i K ark aro ff y en id en . B üyük b ir şü phe iç in de k ara n lık ta

çev re sin e b ak ın ıy ord u. H arry h iç k ıp ır d am ad an v e se sin i çık arm ad an o ld uğu
yerd e y attı. B ir d ak ik a k ad ar s o nra K ark aro ff k en dis in e ç arp an ın b ir tü r h ay van
old uğuna k ara r v erd i. S an ki b ir k öpek g örm ey i b ek liy orm uş g ib i b el h iz asın a
bak ıy ord u z ate n . S onra d a a ğ açla rın a ra sın da k ay bold u, y av aş y av aş e jd erh ala rın
bulu nduğu y ere s o kulm ay a b aşla d ı.
Harry ç o k y av aşç a v e i h tiy atla a y ağ a k alk ıp y en id en y ola k oyuld u. F azla g ürü ltü
etm ed en g id eb ild iğ in ce h ız lı g id iy or, k ara n lığ ın iç in de b ir a n ö nce H ogw arts 'a
varm ay a ç alış ıy ord u.
Kark aro ff 'u n ne tü r bir dola p çev ir d iğ i belliy di: İlk göre v in ne old uğunu
öğre n m ey e ç alış m ak iç in g iz lic e g em is in den ç ık m ış tı. H atta H ag rid 'l e M ad am
Max im e'i n b era b erc e O rm an 'a d oğru g ittik le rin i b ile g örm üş o la b ilir d i - u zak ta n
bile ols a , se çilm ey ecek gib i değ ild ile r çü nkü... Ve şim di de K ark aro ff 'u n,
kula ğ ın a gele n se sle ri iz le m esi yete cek ti. O da M ad am M ax im e gib i
şa m piy onla rı ney in bek le d iğ in i an la y acak tı. G örü ld üğü kad arıy la , sa lı günü
meçh ul b ir ş e y le k arş ıla şa cak t e k ş a m piy on C ed ric o la cak tı.
Harry şa to ya vard ı, ön kap ıla rd an iç eri se ssiz ce gir d i ve m erm er m erd iv en i
tır m an m ay a koyuld u. Solu k so lu ğa kalm ış tı, am a yav aşla m ad ı... Şöm in ey e
varm ak i ç in ü ç d ak ik ad an a z v ak ti k alm ış tı...
Portr e deliğ in in önüne gelin ce, çerç ev esin in iç in de şe k erle m e yap an Ş iş m an
Han ım 'a b ir s o lu kta , " Z ır v a!" d ed i.
Şiş m an H an ım g özle rin i a çm ad an , m ah m ur, m ah m ur, " Ö yle d iy ors a n ö yle d ir ,"
diy e m ır ıld an dı. T ab lo , o i ç eri g ir e b ils in d iy e, ö ne d oğru s a v ru ld u. H arry d elik te n
tır m an dı. O rta k S alo n b oştu . O rta lık ta d a an orm al b ir k oku o lm ad ığ ın a g öre ,
Herm io ne, S ir iu s'l a t e k b aşla rın a k ala b ils in le r d iy e T ezek bom bası a tm ak z o ru nda
kalm am ış tı a n la şıla n .
Harry , g örü nm ezlik p ele rin in i ç ık arıp k en din i ş ö m in en in ö nündek i k oltu ğa a ttı.
Salo n ad am ak ıllı lo ştu , te k ış ık k ay nağ ı şö m in ed ek i ale v le rd i. Y ak ın dak i b ir
masa n ın üstü nde, C re ev ey 'l e rin düzeltm ey e çalış tığ ı “
CED RIC D IG GORY'Y İ
DEST E K LE !
” r o zetle ri a te şin ı ş ığ ın da p arıld ıy ord u. Ş im di ü zerle rin de “
HEPTE N
DAN D İK P O TTE R
” y azıy ord u. H arry y en id en a le v le re b ak tı v e y erin den s ıç ra d ı.
Sir iu s'u n başı ate şin iç in de duru yord u. E ğer H arry , M r. D ig gory 'n in başın ın
Weasle y 'l e rin m utf a ğ ın da t ıp atıp a y nı ş e y i y ap tığ ın ı g örm em iş o ls a y dı, k ork udan
ak lın ı k açır ır d ı h erh ald e. Ş im diy se ta m te rs in e, y üzü ne g ünle rd ir ilk k ez b ir
gülü m se m e y ay ıld ı. K oltu ğundan k alk ıp ş ö m in en in y an ın a ç ö m eld i v e, " S ir iu s,"
ded i, " n asıls ın ?"

Sir iu s, H arry 'n in o nu h atır la d ığ ın dan ç o k fa rk lı g örü nüyord u. V ed ala ştık la rın da
yüzü ç o k z ay ıf tı, ç ö küktü ; u zu n, k ara , k eçele şm iş s a çla rla s a rılıy dı - o ysa ş im di
sa çla rı k ıs a v e te rte m iz d i. S ir iu s'u n y üzü d e d olg unla şm ış tı, ü ste lik d ah a g en ç
görü nüyord u. H arry 'n in e lin dek i t e k f o to ğra fın a, P otte r'l a rın d üğününde ç ek ilm iş
fo to ğra fa ç o k d ah a f a zla b en ziy ord u.
Sir iu s c id di c id di, " B en i b oşv er, s e n n asıls ın ?" d ed i.
"B en -" H arry b ir a n iç in "iy iy im " d em ey i d üşü ndü, a m a y ap am ad ı. K en din i
tu tm asın a fır s a t kalm ad an , günle rd ir iç in de bir ik en le ri dökm ey e başla d ı -
Turn uva'y a k en di ö zg ür i r a d esiy le k atılm ad ığ ın a n asıl k im se n in i n an m ad ığ ın dan ,
Rita Skeete r'ı n G ele cek Posta sı'n da onun iç in ne yala n la r uydurd uğundan ,
in sa n la rın ala y cı gülm ele rin e hed ef olm ad an korid ord a nasıl te k ad ım bile
ata m ad ığ ın dan sö z etti - bir de R on'd an . R on'u n nasıl ona in an m ad ığ ın dan ,
kıs k an çlığ ın dan ...
"... v e a z ö nce d e H ag rid b an a b ir in ci g öre v in n e o ld uğunu g öste rd i. E jd erh ala r,
Sir iu s, i ş im b itti," d iy e n okta la d ı u m uts u zca.
Sir iu s o na b ak tı, g özle ri e n diş e d olu ydu. B unla r, A zk ab an 'd a y erle şe n o b ak ış ı
hen üz kay betm em iş ola n gözle rd i - o ölg ün, ıs tır a p dolu bak ış . H arry 'n in
konuşm asın ı, o su sa n a kad ar sö zü nü hiç kesm ed en din le d i. Sonunda,
"E jd erh ala rla b aşa ç ık ab ilir iz , H arry ," d ed i, " a m a o d ah a s o nra k i iş - ç o k fa zla
vak tim y ok... Ş öm in ey i k ulla n m ak iç in b ir b üyücü e v in e g ir d im , a n cak h er a n
geri d öneb ilir le r. B azı k onula rd a s e n i u yarm am g ere k ."
"N e?" d ed i H arry , m ora li b ir a z d ah a b ozu lm uştu ... Ö nünde e jd erh ala rd an d ah a
bete r b ir ş e y o la m azd ı, d eğ il m i?
"K ark aro ff ," ded i S ir iu s. "H arry , o bir Ö lü m Y iy en 'd i. Ö lü m Y iy en le r'i n ne
old uğunu b iliy ors u n, d eğ il m i? "
"E vet - o - n e?"
"Y ak ala n dı, ben im le bir lik te A zk ab an 'd ay dı, am a se rb est bır a k ıld ı. N esin e
is te rs e n id dia y a gir e rim ki, D um ble d ore bu yıl H ogw arts 't a bir Seh erb az
bulu nm asın ı b unun iç in is te d i - o nu g özaltın da tu tm ak iç in . K ark aro ff 'u M oody
yak ala d ı. O nu A zk ab an 'a k oyan k iş i o ydu."
Harry a ğ ır a ğ ır , " K ark aro ff s e rb est m i b ır a k ıld ı? " d ed i - b ey ni b ir s a rs ıc ı b ilg iy i
dah a h azm etm ek i ç in m ücad ele e d iy ord u s a n ki. " N iy e s e rb est b ır a k tıla r o nu?"
Sir iu s a cı a cı, " S ih ir B ak an lığ ı'y la a n la ştı," d ed i. " Y ap tık la rın ın h ata lı o ld uğunu

an la d ığ ın ı s ö yle d i, s o nra d a is im le r v erd i... A zk ab an 'a k en di y erin e b ir ç o k in sa n
yolla d ı... S an a ş u nu s ö yle y ey im , o ra d a h iç p opüle r d eğ il. V e a n la d ığ ım k ad arıy la
dış a rı çık tığ ın dan beri okulu ndan geçen her öğre n ciy e K ara n lık San atla r'ı
öğre tiy or. Y an i D urm str a n g ş a m piy onunu d a k olla sa n f e n a o lm az."
"T am am ," d ed i H arry y av aşç a. " Y an i... s e n ş im di b en im a d ım ı A te ş K ad eh i'n e
Kark aro ff 'u n k oyduğunu m u sö ylü yors u n? Ç ünkü, o k oyduysa e ğ er, g erç ek te n
iy i b ir a k tö r d em ek tir. Ç ok k ız m ış g ib iy di. B en im y arış m am ın e n gelle n m esin i
is tiy ord u."
"İy i bir ak tö r old uğunu biliy oru z zate n ," ded i S ir iu s. "S onuçta , onu se rb est
bır a k m ala rı iç in S ih ir B ak an lığ ı'n ı ik na e tti, d eğ il m i? Ş im di, g özü m G ele cek
Posta sı'n ın ü stü nde, H arry - "
Harry a cı a cı, " S en in v e b ütü n d ünyan ın g özü ," d ed i.
"- ve o Skeete r den en kad ın ın geçen ay ki yazıs ın ın sa tır ara la rın da nele r
old uğuna dik kat ettim de, M oody, H ogw arts 't a iş e başla m ad an öncek i gece
sa ld ır ıy a u ğra d ı. E vet, b iliy oru m , S keete r b unun y in e y ala n cı ç o ban lık o ld uğunu
sö ylü yor am a," diy e ek le d i Sir iu s çab uk çab uk, Harry 'n in konuşm ay a
hazır la n dığ ın ı görü nce, "b en öyle sa n m ıy oru m . B an a öyle geliy or ki, nasıl
old uysa b ir is i o nun H ogw arts 'a g eliş in i e n gelle m ey e ç alış tı. S an ır ım b ir is i o nun
ay ak a ltın da o lm asın ı is te m ed i. K im se d e b u m ese le y i k urc ala m az, D eli- G öz s ık
sık e v in e b ir ile rin in g ir m ey e ç alış tığ ın ı ile ri s ü rü yor. A m a b u, g erç ek o la n ı a y ır t
ed em ey eceğ i an la m ın a gelm ez. M oody, B ak an lık 'ı n şim diy e kad ark i en iy i
Seh erb az'ı d ır."
"Y an i... ne diy ors u n?" ded i H arry yav aşç a. "K ark aro ff ben i öld ürm ey e m i
çalış ıy or? P ek i a m a - n iy e?"
Sir iu s d ura k la d ı.
"Ç ok tu haf ş e y le r d uyuyoru m ," d ed i a ğ ır a ğ ır. " Ö lü m Y iy en le r s o n z am an la rd a
her zam an kin den b ir a z d ah a fa al g örü nüyorla r. Q uid ditc h D ünya K upası'n da
orta y a ç ık tıla r, d eğ il m i? B ir is i K ara n lık I ş a re t'i g önderd i... h em s o nra - k ay bola n
Sih ir B ak an lığ ı c ad ıs ı o la y ın ı d uydun m u?"
"B erth a J o rk in s m i? " d ed i H arry .
"T a ken dis i... A rn av utlu k't a orta d an kay bold u, Vold em ort'u n en so n ora d a
old uğunu sö ylü yorla rd ı, bura sı kesin ... Berth a, Üç-B üyücü Kupası'n ın
yap ıla cağ ın ı d a b iliy ord u h erh ald e, d eğ il m i? "

"E vet, a m a... V old em ort'a ç atm ış o lm ası ç o k a k la y ak ın d eğ il, n e d ers in ?" d ed i
Harry .
"D in le ," ded i Sir iu s büyük bir cid diy etle . "B erth a Jo rk in s'i ta n ır ım . Ben
Hogw arts 't a o kurk en o d a b ura d ay dı. B ab an la b en den b ir k aç s ın ıf b üyüktü . V e
budala n ın t e k iy di. H er ş e y e b urn unu s o kard ı, a m a k afa sı ç alış m azd ı, h em d e h iç .
Bu iy i b ir b ile şim d eğ ild ir , H arry . B en ce o nu b ir tu zağ a çek m ek ço k k ola y
olm uştu r."
"Y an i... yan i Vold em ort Turn uva'y ı m ı öğre n di? " ded i H arry . "B unu m u
sö yle m ek i s tiy ors u n? K ark aro ff b ura y a o nun e m riy le m i g elm iş tir d iy ors u n?"
"B ilm iy oru m ," ded i Sir iu s usu lc a. "G erç ek te n bilm iy oru m ... Ban a kalır s a
Kark aro ff , V old em ort'u n o nu k oru yacak k ad ar g üçlü o ld uğunu b ilm ed iğ i s ü re ce
ona d önecek b ir tip d eğ il. A m a s e n in a d ın ı K ad eh 'e k oyan h er k im se , b unun iç in
esa slı b ir n ed en i v ard ı. B en d e T urn uva'n ın s a n a s a ld ır m ak v e b una k aza s ü sü
verm ek i ç in i y i b ir y önte m o ld uğunu d üşü nm ed en e d em iy oru m ."
Harry k asv ete k ap ıla ra k , "B ura d an b ak ın ca g erç ek te n iy i b ir p la n a b en ziy or,"
ded i. "O nla rın te k yap m ası gere k en , geri çek ilip ejd erh ala rın iş i bitir m esin i
bek le m ek ."
Sir iu s, " E vet - e jd erh ala r," d ed i. A rtık h ız lı h ız lı k onuşu yord u. " B ir y önte m i v ar,
Harry . S ers e m le tm e B üyüsü k ulla n m ay a k alk ış m a - e jd erh ala r h em k uvvetlid ir ,
hem de te k bir S ers e m le tic i ta ra fın dan yık ılm ay acak kad ar sih ir lid ir le r. B ir
ejd erh ay ı a lt e tm ek i ç in a y nı a n da a ltı b üyücü g ere k - "
"E vet, b iliy oru m , a z ö nce g örd üm ," d ed i H arry .
"A m a t e k b aşın a d a y ap ab ilir s in ," d ed i S ir iu s. " B ir y önte m i v ar. G ere k en t e k ş e y,
basit b ir b üyü. S en s a d ece - "
Am a H arry o nu s u stu rm ak iç in e lin i k ald ır d ı, k alb i b ir d en s a n ki p atla y acak m ış
gib i ç arp m ay a b aşla m ış tı. A rk asın dak i d öne d öne y ükse le n m erd iv en den a y ak
se sle ri g eliy ord u.
"G it! " d iy e f ıs ıld ad ı S ir iu s'a . " G it! B ir is i g eliy or!"
Harry y erin den fır la y ara k a te şin ö nüne sip er o ld u - b ir is i H ogw arts d uvarla rı
iç in de S ir iu s'u n y üzü nü g öre cek o lu rs a , k ıy am et k opard ı - B ak an lık iş in iç in e
gir e rd i - H arry 'y i, S ir iu s n ere d e d iy e s o rg uya ç ek eb ilir le rd i -
Harry a rk asın dak i a te şte n m in ik b ir p op s e si d uydu, S ir iu s'u n g ittiğ in i a n la d ı -
merd iv en in a ltın ı k olla d ı- s a b ah ın b ir in de k im g ezin m ey e ç ık m ış tı d a, S ir iu s'u n

ona b ir e jd erh an ın y an ın dan n asıl g eçeceğ in i s ö yle m esin i e n gelle m iş ti a cab a?
Ron'd u. Ç iz g ili, a çık k ah vere n gi p ija m asın ı g iy m iş ti. R on o dan ın ö bür ta ra fın da
Harry 'y i g örü nce o ld uğu y erd e k ala k ald ı, ç ev re sin e b ak tı.
"K im in le k onuşu yord un?" d ed i.
"S an a n e?" d iy e h ır la d ı H arry . " G ecen in b u v ak ti b ura d a n e a rıy ors u n?"
"B en sa d ece se n in nere d e -" R on durd u, om uz silk ti. "H iç b ir şe y. Y en id en
yatm ay a g id iy oru m ."
"G elip h er ş e y e m ay dan oz o lm ak i s te d in , d eğ il m i? " d iy e h ay kır d ı H arry . R on'u n
ney e çattığ ın ın fa rk ın da olm ad ığ ın ı biliy ord u, bunu kaste n yap m ad ığ ın ı da
biliy ord u, a m a u m ru nda d eğ ild i - şu a n da o nun h er şe y in den n efre t e d iy ord u;
pija m asın ın a ltın dan g örü nen ç ıp la k a y ak b ile k le ri d e d ah il o lm ak ü zere .
Ron'u n y üzü ö fk ed en k ız ard ı. " K usu ra b ak m a. R ah ats ız e d ilm ek is te m ey eceğ in i
bilm eliy dim . S en i b ır a k ay ım d a b ir so nra k i sö yle şin in p ro vasın ı h uzu r iç in de
yap ."
Harry m asa d an , üzerin de “
HEPTE N D AN D İK P O TTE R
” yazan ro zetle rd en
bir in i a ld ı v e v ar g ücü yle o dan ın ö bür y an ın a f ır la ttı. R ozet R on'u n a ln ın a v uru p
geri d öndü.
"A l b ak alım ," d ed i H arry . " S alı g ünü b unu t a k ars ın . H atta ş im di b ir y ara i z in b ile
ola b ilir , ş a n sın v ars a ... İ s te d iğ in d e b uydu z ate n , d eğ il m i? "
Hız la sa lo nu g eçip m erd iv en e d oğru y ürü dü. R on'u n o nu d urd urm asın ı b ek le r
gib iy di, h atta o na b ir y um ru k atm asın dan m em nun b ile o la b ilir d i. A m a R on,
üzerin e k üçü k g ele n p ija m asıy la o ra d a ö yle ce d urd u. F ır tın a g ib i y ukarı ç ık an
Harry is e d ah a so nra y ata ğ ın a u zan ıp u zu n sü re b urn undan so lu yara k u yan ık
yattı. R on'u n y ata k han ey e ç ık tığ ın ı d a d uym ad ı.

YİR M İN Cİ B Ö LÜ M : B İR İN Cİ
GÖREV
P azar s a b ah ı k alk ıp g iy in m ey e b aşla d ığ ın da H arry ö yle sin e d alg ın dı k i, a y ağ ın a
ç o ra p n iy etin e şa p kasın ı g eçir m ey e ç alış tığ ın ı fa rk e d eb ilm esi iç in e p ey v ak it
g eçm esi g ere k ti. S onunda b ütü n g iy sile rin i b ed en in in d oğru y erle rin e g eçir m ey i
b aşa rd ık ta n s o nra , h em en g id ip H erm io ne'y i b uld u. H erm io ne, B üyük S alo n'd ak i
G ry ff in dor m asa sın da o tu rm uş, G in ny'l e k ah valtı e d iy ord u. B ir ş e y y iy em ey ecek
k ad ar m id esi b ula n an H arry , H erm io ne y ula f e zm esin den s o n lo km ay ı d a y uta n a
k ad ar bek le d i, so nra da onu tu tu p bir kez dah a ara zid e yürü yüşe çık ard ı.
D ış a rıd a, gölü n çev re sin de yin e uzu n uzu n dola şır la rk en , Herm io ne'y e
e jd erh ala rı v e S ir iu s'u n b ütü n d ed ik le rin i a n la ttı.
S ir iu s'u n K ark aro ff konusu ndak i uyarıla rın dan dola y ı en diş e le n en H erm io ne,
y in e d e e jd erh ala rın d ah a ö ncelik li b ir s o ru n o lu ştu rd uğunu d üşü nüyord u.
" S en i sa lı ak şa m ın a kad ar hay atta tu tm ay a çalış a lım da," ded i çare siz ce,
" K ark aro ff 'u s o nra d üşü nürü z."
B ir e jd erh ay ı z ap te d ecek b asit b ir b üyü b ulm ay a ç alış a ra k , g ölü n ç ev re sin i ü ç
k ere d ola ştıla r. A kılla rın a h iç b ir ş e y g elm ey in ce d e, e lle ri m ah kûm , k ütü phan ey e
g ittile r. H arry ejd erh ala r h ak kın da b ula b ild iğ i b ütü n k ita p la rı çık ard ı v e ik is i
o tu ru p h ep sin e t e k t e k b ak m ay a b aşla d ıla r.
" B üyü yolu yla tır n ak kesim i... P ul çü rü m esin e te d av i... bunla r iş e yara m az,
H ag rid g ib i o nla rı s a ğ lık lı t u tm ak i s te y en ç atla k la r i ç in b unla r..."
" K alın d erile rin in i ç in e i ş le m iş ç o k e sk i s ih ir n ed en iy le , e jd erh ala rın ö ld ürü lm esi
s o n dere ce zo rd ur ve bu sih rin öte sin e en güçlü büyüle r dış ın da hiç b ir şe y
g eçem ez... A m a S ir iu s b asit b ir b üyünün i ş g öre ceğ in i s ö yle m iş ti..."
" B ir a z da basit büyü kita p la rın a bak alım o zam an ," ded i H arry , E jd erh ala rı
F azla ca S ev en A dam la r'ı b ir k en ara f ır la ta ra k .
B ir s ü re s o nra k ucak d olu su b üyü k ita b ıy la d öndü, o nla rı m asa y a y ığ dı v e t e k t e k
h ep sin e bak m ay a başla d ı. Herm io ne is e dir s e ğ in in dib in de durm ak sız ın
f ıs ıld ıy ord u. " D eğ iş tir m e B üyüle ri v ar ö rn eğ in ... a m a D eğ iş tir m e'n in n e a n la m ı
v ar k i? T ab ii d iş le rin in y erin e ş a ra p s a k ız ı f a la n k oyars a n o b aşk a, b öyle ce d ah a
t e h lik esiz h ale g elir d i... S oru n şu k i, o k ita p ta d a d ed iğ i g ib i, b ir ejd erh an ın

deris in in a rk asın a p ek a z b üyü g eçeb iliy or... B iç im D eğ iş tir d erd im a m a, o k ad ar
kocam an b ir ş e y de ş a n sın ç o k a z, P ro fe sö r M cG onag all'ı n b ile y ap ab ile ceğ in den
şü pheliy im ... P ek i y a o nun y erin e b üyüyü k en din e y ap sa n ? E kstr a g üçle r fa la n
vers e n k en din e? A m a iş te o nu y ap an b üyüle r d e b asit b üyüle r d eğ il, y an i s ın ıf ta
fa la n g örm ed ik , b en im o nla rı b ilm em in te k n ed en i, b ir sü re d ir S .B .D . h azır lık
çalış m ala rı y ap ıy or o lm am ..."
"H erm io ne," ded i H arry diş le rin i sık ara k , "b ir a z se sin i kese r m is in lü tf e n ?
Konsa n tr e o lm ay a ç alış ıy oru m ."
Am a H erm io ne s u stu kta n s o nra d a k onsa n tr e o la m ad ı, b u s e fe r d e b ey nin i s a b it
bir uğultu kap la m ış tı. M eşg ul ve K ız g ın O la n la r iç in Tem el U ğurs u zlu k
Büyüle ri'n in d iz in in e ç are siz ce g öz g ezd ir iy ord u: “ A nın da k afa d eris i y üzm e...”
am a e jd erh ala rın s a çı y oktu k i... “ B ib er n efe s...” b u, b üyük ih tim alle e jd erh an ın
ate ş gücü nü dah a da artır ır d ı... “B oynuz dil...” iş te bir bu ek sik ti, kalk ıp
ejd erh ay a b ir s ila h d ah a v erm iş o lu rd u...
"Y o, h ay ır , y in e g eld i, n iy e o a p ta l g em is in de o tu ru p o kum uyor sa n ki? " d ed i
Herm io ne sin ir li sin ir li. İç eri V ik to r K ru m g ir m iş ti. S om urta ra k ik is in e b ak tı,
so nra d a e lin de b ir y ığ ın k ita p la k am bur k am bur g id ip u zak ta b ir k öşe y e o tu rd u.
"H ad i, H arry , O rta k S alo n'a d önüyoru z... H ay ra n k ulü bü b ir a zd an b ura d a o lu r,
cik c ik ö tm ey e b aşla rla r..."
Gerç ek te n de onla r kütü phan ed en çık ark en , bir gru p kız parm ak uçla rın da
yürü yere k y an la rın dan g eçip k ütü phan ey e g ir d i. B ir in in b elin e b ir B ulg aris ta n
kaşk olü s a rılıy dı.
*****
Harry o g ece ç o k a z u yuyab ild i. P azarte si s a b ah ı u yan dığ ın da, h ay atın da i lk d efa
Hogw arts 't a n kaçm ay ı cid di ola ra k düşü ndü. A m a kah valtı sır a sın da B üyük
Salo n'd a çev re sin e bak ıp da şa to dan ay rılm an ın ne an la m a gele ceğ in i fa rk
ettiğ in de, yap am ay acağ ın ı an la d ı. H ay atın da m utlu lu ğu yaşa d ığ ı te k yerd i
bura sı... G erç i b üyük ih tim alle a n nesiy le v e b ab asıy la y ken d e m utlu ydu, a m a
onu h atır la y am ıy ord u.
Priv et D riv e'd a D udle y 'l e bir lik te olm ak ta n sa , bura d a olu p bir ejd erh an ın
karş ıs ın a dik ilm ey i yeğ le d iğ in i bilm ek bir bak ım a iy i bir şe y di; az da ols a
sa k in le şm esin i sa ğ la d ı. Pastır m asın ı güçlü kle bitir d i (y utk unm ak ta güçlü k
çek iy ord u) ve, ta m H erm io ne'y le bir lik te kalk ark en , C ed ric D ig gory 'n in de

Huff le p uff m asa sın dan k alk tığ ın ı g örd ü.
Ced ric h âlâ ejd erh ala rı b ilm iy ord u... v e eğ er H arry , M ax im e v e K ark aro ff 'u n
Fle u r v e K ru m 'a a n la ttık la rın ı d üşü nm ek te h ak lıy sa , b ilm ey en te k ş a m piy on d a
oydu...
Harry , C ed ric 'i n sa lo ndan çık m asın ı iz le rk en kara rın ı verd i ve, "H erm io ne,
se n in le s e ra la rd a g örü şü rü z," d ed i. " S en g it, b en s a n a y etiş ir im ."
"H arry , g eç k alır s ın , z il ç alm ak ü zere - "
"Y etiş ir im d ed im y a."
Harry m erm er m erd iv en in b aşın a v ard ığ ın da, C ed ric m erd iv en i çık m ış tı b ile .
Çev re sin de altın cı sın ıf ta n bir sü rü ark ad aşı vard ı. H arry , C ed ric 'l e onla rın
önünde k onuşm ak is te m iy ord u; n e z am an c iv arla rın dan g eçse , R ita S keete r'ı n
yazıs ın dan a lın tı y ap an ö ğre n cile rd i o nla r. C ed ric 'i u zak ta n i z le d i v e o nun M usk a
korid oru na y öneld iğ in i g örd ü. H arry 'n in a k lın a b ir fik ir g eld i. O nla rd an u zak ta
duru p a sa sın ı ç ık ard ı v e d ik katlic e n iş a n a ld ı.
"D if f in do!"
Ced ric 'i n ç an ta sı y ır tıld ı. İç in dek i p arş ö m en , tü y k ale m le r v e k ita p la r o rta lığ a
sa çıld ı. B ir k aç t a n e m üre k kep ş iş e si y ere d üşü p p atla d ı.
Ark ad aşla rı e ğ ilip y ard ım e tm ey e ç alış ır la rk en , C ed ric , " Z ah m et e tm ey in ," d ed i
sık kın b ir s e sle . " F litw ic k 'e s ö yle y in , g eliy oru m . H ay di..."
Harry 'n in u m duğu d a b uydu zate n . A sa sın ı cü ppesin in iç in e so ktu , C ed ric 'i n
ark ad aşla rın ın s ın ıf a g ir m ele rin i b ek le d i v e h ız la o na d oğru y ürü dü. K orid ord a
ik is in den b aşk ası k alm am ış tı.
"M erh ab a," ded i C ed ric , yerd en m üre k keb e bula n m ış bir İle ri D üzey B iç im
Değ iş tir m e R eh beri k ita b ın ı a la ra k . " Ç an ta m y ır tıld ı d a... y en iy di f a la n a m a..."
"C ed ric ," d ed i H arry . " İlk g öre v, e jd erh ala r."
"N e?" d ed i C ed ric , b aşın ı k ald ır ıp o na b ak ara k .
"E jd erh ala r," d ed i H arry . P ro fe sö r F litw ic k 'i n C ed ric n ere d e k ald ı d iy e b ak m ak
iç in s ın ıf ta n ç ık ab ile ceğ i k ork usu yla ç ab uk ç ab uk k onuşu yord u. " D ört ta n e v ar,
hep im iz i ç in b ir e r t a n e. Y an la rın dan g eçm em iz g ere k iy or."
Ced ric ona bak ak ald ı. Harry onun gri gözle rin de, ken dis in in cu m arte si
gecesin den b eri h is se ttiğ i p an ik d uygusu nu g örd ü.

"E m in m is in ?" d ed i C ed ric a lç ak s e sle .
"Y üzd e y üz e m in im ," d ed i H arry . " O nla rı g örd üm ."
"A m a n asıl ö ğre n din ? B ilm em em iz g ere k iy or..."
"B oşv er," ded i H arry hem en - sö yle rs e H ag rid 'i n başın ın derd e gir e ceğ in i
biliy ord u. "A m a te k bile n ben değ ilim . Şim diy e kad ar Fle u r'l a K ru m da
öğre n m iş o lm alı - M ax im e d e, K ark aro ff d a g örd ü e jd erh ala rı."
Ced ric ay ağ a k alk tı. K ucağ ı m üre k keb e b ula n m ış tü y k ale m le r, p arş ö m en v e
kita p la rla d olu ydu, y ır tık ç an ta sı d a b ir o m zu nda sa lla n ıy ord u. H arry 'y e u zu n
uzu n b ak tı, y üzü nde ş a şk ın , n ere d ey se ş ü pheci b ir i f a d e v ard ı.
"N iy e s ö yle d in b an a?" d iy e s o rd u. H arry o na in an am ay an g özle rle b ak tı. Ş unu
biliy ord u k i, C ed ric e jd erh ala rı b ir g örs e h ay atta b öyle b ir s o ru s o rm azd ı. H arry
en kötü düşm an ın ın bile o can av arla rın karş ıs ın a hazır lık sız çık m asın a iz in
verm ezd i - e h , b elk i M alf o y y a d a S nap e...
"Y an i b öyle si... a d il, ö yle d eğ il m i? " d ed i C ed ric 'e . " Ş im di h ep im iz b iliy oru z...
Şim di ş a n sla r e şit, ö yle d eğ il m i? "
Ced ric o na h âlâ h afif te n ş ü phe d olu g özle rle b ak ıy ord u. O a n da H arry a rk asın da
ta n ıd ık b ir ta k ır tı d uydu. A rk asın a d önünce, D eli- G öz M oody'n in y ak ın dak i b ir
sın ıf ta n ç ık tığ ın ı g örd ü.
"B en im le g el, P otte r," d iy e h om urd an dı M oody.
"D ig gory , s e n s ın ıf ın a." H arry , M oody'y e e n diş e y le b ak tı. A cab a k onuştu kla rın ı
duym uş m uydu? " E ee - P ro fe sö r, b en im B itk ib ilim 'd e o lm am g ere k iy or - "
"S en o nu k afa n a ta k m a, P otte r. O dam a g el, lü ff e n ..." H arry , şim di b aşın a n e
gele ceğ in i k ara k ara d üşü nere k , o nun p eşi sır a y ürü dü. Y a M oody e jd erh ala rı
nere d en ö ğre n diğ in i an la tm asın ı is te rs e ? M oody g id ip H ag rid 'i D um ble d ore 'a
ih bar e d er m iy di, y oksa H arry 'y i b ir g elin ciğ e d öndürm ek le m i y etin ir d i? E h,
gelin cik o ls a m e jd erh an ın y an ın dan g eçm em d ah a k ola y o la b ilir , d iy e d üşü ndü
Harry sık ın tıy la . O z am an d ah a k üçü k o lu rd u v e o n y ed i m etr e y ükse k lik te n
görü lm esi z o rla şır d ı...
Moody'n in ark asın dan onun odasın a gir d i. M oody kap ıy ı kap ad ı ve dönüp
Harry 'y e b ak tı, h em n orm al g özü h em d e s ih ir li g özü o nun ü zerin dey di.
"A z ö nce y ap tığ ın ç o k d üşü nceli b ir h are k etti, P otte r," d ed i M oody u su lc a.
Harry n e d iy eceğ in i b ile m iy ord u; b ek le d iğ i t e p ki b u d eğ ild i.

"O tu r," d ed i M oody. H arry o tu ru p ç ev re sin e b ak m ay a b aşla d ı.
Bu o day a d ah a ö ncek i ik i s a h ib in in d önem in de d e g elm iş ti. P ro fe sö r L ock hart'ı n
zam an ın da, duvarla r Lock hart'ı n ken dis in in gülü m se y en ve göz kır p an
re sim le riy le d olu ydu. L upin b ura d a y aşa rk en is e , d ers te k ulla n m ak iç in e d in diğ i
yen i ve şa şır tıc ı bir K ara n lık yara tık tü rü nün örn eğ iy le karş ıla şm an ız dah a
yükse k b ir ih tim ald i. A ncak ş u a n da, o da ç o k s a y ıd a s o n d ere ce tu haf n esn ey le
dolu ydu. Harry bunla rın Moody'n in Seh erb az'l ık zam an ın dan kalm a
ola b ile ceğ in i d üşü ndü.
Masa sın ın üstü nde büyük, çatla k , cam dan bir to paca ben zey en bir şe y
duru yord u. Harry bunun bir Sin sio sk op old uğunu hem en an la d ı, çü nkü
ken dis in de d e b undan b ir ta n e v ard ı, a m a o M oody'n in kin den ç o k d ah a k üçü ktü .
Köşe d e, küçü k bir m asa n ın üstü nde eğ ri büğrü , altın te le v iz y on an te n in e
ben zey en bir nesn e vard ı. H afif hafif vın lıy ord u. H arry 'n in ta m karş ıs ın dak i
duvard a ay nay a ben zer bir şe y asılıy dı, am a oday ı yan sıtm ıy ord u. İç in de
kara n lık ş e k ille r h are k et e d iy ord u, h iç b ir i n et g örü nm üyord u.
"K ara n lık ded ek tö rle rim hoşu na gitti, ha?" ded i M oody. H arry 'y i dik katle
iz liy ord u.
"O n e?" d iy e s o rd u H arry , e ğ ri b üğrü , a ltın a n te n i i ş a re t e d ere k .
"S ır S ezic i. G iz li kap ak lı bir duru m ve yala n sa p ta y ın ca titr e r... B ura d a iş e
yara m ıy or, ta b ii, ço k para zit var - her ta ra f ödev le rin i niy e yap m ad ık la rı
konusu nda y ala n s ö yle y en ö ğre n cile rle d olu . B ura y a g eld iğ im den b eri v ın la y ıp
duru yor. S in sio sk op'u m u k ap atm ak z o ru nda k ald ım , ç ü nkü ö tm ey i b ır a k m ıy ord u.
Ekstr a h assa s, b ir k ilo m etr e u zak ta n b ile a la b iliy or. T ab ii, a slın da ç o cu kla rın ki
dış ın da d a b ir ş e y le r a lıy or o la b ilir ," d iy e e k le d i h om urtu yla .
"P ek i y a o a y na n e i ş e y arıy or? "
"H aa, o ben im D üşm an -C am ı'm . G örü yor m usu n onla rı, ora d a sin si sin si
sa k la n an la rı? A slın da şim di b aşım b ela d a d eğ il, ta k i g özle rin in a k ın ı g öre n e
kad ar. İ ş te o z am an s a n dığ ım ı a çıy oru m ."
Kıs a , se rt bir kah kah a patla ttı ve pen cere n in altın dak i ir i sa n dığ ı göste rd i.
San dığ ın ü zerin de y an y an a y ed i a n ah ta r d eliğ i v ard ı. H arry iç in de n e o ld uğunu
mera k e d iy ord u k i, M oody'n in s o ru su yla d ünyay a d öndü.
"E e... d em ek e jd erh ala rı ö ğre n din , h a?"
Harry d ura k sa d ı. K ork tu ğu b aşın a g elm iş ti - a m a H ag rid 'i n k ura lla rı ç iğ ned iğ in i

Ced ric 'e s ö yle m em iş ti, M oody'y e d e k esin lik le s ö yle m ey ecek ti.
"M era k e tm e," d ed i M oody, o tu ru p ta h ta b acağ ın ı in iltiy le u zata ra k . " H ile , Ü ç-
Büyücü T urn uvası'n ın g ele n ek se l b ir p arç asıd ır , h er z am an ö yle o lm uştu r."
"H ile y ap m ad ım ," d ed i H arry s e rt b ir s e sle . " B en , r a stla n tı s o nucu ö ğre n dim ."
Moody sır ıttı. "S en i su çla m ıy ord um , ev la t. Dum ble d ore 'a başın dan beri
sö ylü yoru m , o is te d iğ i k ad ar s o ylu ca d av ra n ab ilir , a m a id dia y a v arım k i ih tiy ar
Kark aro ff ve Max im e öyle dav ra n m ay acak la r. Şam piy onla rın a
sö yle y eb ile cek le ri her şe y i sö yle m iş ola cak la r. Onla r kazan m ak is tiy or.
Dum ble d ore 'u y en m ek i s tiy orla r. S onuçta o nun d a b ir i n sa n o ld uğunu k an ıtla m ak
is tiy orla r."
Moody y in e s e rt b ir k ah kah a a ttı, s ih ir li g özü ö yle b ir fır d öndü k i, o na b ak an
Harry 'n in m id esi b ula n dı.
"E e... e jd erh an ın y an ın dan n asıl g eçeceğ in k onusu nda b ir fik rin v ar m ı? " d ed i
Moody.
"H ay ır ," d ed i H arry .
"E h, b en d e k alk ıp s a n a s ö yle y ecek d eğ ilim ," d ed i M oody b oğuk b ir s e sle . " T ara f
tu tm am b en . S an a s a d ece b ir k aç i y i, g en el t a v siy ed e b ulu nacağ ım , i lk i ş u - g üçlü
yan ın a o yna."
"Y ok k i," d ed i H arry , k en din e h âk im o la m ad an l a f a ğ zın dan ç ık m ış tı.
"K usu ra bak m a," diy e hom urd an dı M oody, "b en güçlü yan ın var diy ors a m
vard ır. Ş im di d üşü n. E n i y i o ld uğun ş e y n e?"
Harry k afa sın ı t o pla m ay a ç alış tı. E n i y i o ld uğu ş e y n ey di s a h i? E h, b unun c ev ab ı
kola y dı a slın da -
"Q uid ditc h ," d ed i d uygusu z b ir s e sle , " b unun d a p ek f a y dası - "
"D oğru ," d ed i M oody. O na b üyük b ir d ik katle b ak ıy ord u, s ih ir li g özü n ere d ey se
hiç k ıp ır d am ıy ord u. " D uyduğum k ad arıy la b ay ağ ı s ık ı u çu yorm uşsu n."
"E vet de..." H arry gözle rin i ona dik ti. "S üpürg e götü rm em e iz in verilm iy or,
yan ım da b ir t e k a sa m - "
"İk in ci ta v siy em ," d iy e a ra y a g ir d i M oody, y ükse k se sle k onuşa ra k , " ih tiy acın
ola n ı a lm an ı s a ğ la y acak g üzel, b asit b ir b üyü k ulla n m an ."
Harry o na b oş b oş b ak tı. N ey e i h tiy acı v ard ı?

"H ad i, o ğlu m ..." d iy e f ıs ıld ad ı M oody. “ P arç ala rı b ir le ştir... o k ad ar z o r d eğ il..."
Bir d en je to n d üştü . H arry 'n in e n iy i o ld uğu k onu u çm ak tı. E jd erh ay ı h av ad an
geçm esi g ere k iy ord u. B unun i ç in d e A te şo ku'n a i h tiy acı v ard ı. A te şo ku i ç in d e -
"H erm io ne," d iy e fıs ıld ad ı H arry . O n d ak ik a s o nra k oşa ra k ü ç n um ara lı s e ra y a
gir m iş , yan ın dan geçerk en Pro fe sö r Spro ut't a n acele y le özü r dile m iş ti.
"H erm io ne - y ard ım ın a i h tiy acım v ar."
"P ek i b en im n e y ap m ay a ç alış tığ ım ı s a n ıy ors u n, H arry ?" d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne
de ona. B udad ığ ı Pır p ır Ç alı'n ın üzerin den görü nen gözle ri kay gıy la ir i ir i
açılm ış tı.
"H erm io ne, y arın ö ğle d en s o nra y a k ad ar d oğru d ürü st Ç ağ ır m a B üyüsü y ap m ay ı
öğre n m em g ere k iy or."
*****
Öyle ce b era b er a lış tır m a y ap m ay a b aşla d ıla r. Ö ğle y em eğ in e g itm ey ip b oş b ir
sın ıf b uld ula r v e H arry o ra d ak i ç eşitli n esn ele ri o dan ın ö bür u cu ndan k en dis in e
uçu rm ay a çalış tı. H âlâ zo rlu k çek iy ord u. K ita p la r v e tü y k ale m le r y arı y old a
cesa re tle rin i y itir iy or, t a ş g ib i d üşü yorla rd ı.
"K onsa n tr e o l, H arry , k onsa n tr e o l..."
"B en ne yap m ay a çalış ıy oru m sa n ıy ors u n?" ded i H arry kız ara k . "N ed en se
zih nim de k oca b ir e d je rh a b elir iy or i k id e b ir... P ek i, t e k ra r d en ey elim ..."
Keh an et'e g ir m ey ip a lış tır m a y ap m ay a d ev am e tm ek is tiy ord u, a m a H erm io ne
Aritm an si'y i a sm a fik rin i p eşin en re d detti. O nsu z d ev am e tm en in d e b ir a n la m ı
olm ad ığ ın dan , H arry b ir s a at b oyunca P ro fe sö r T re la w ney 'y e k atla n m ak z o ru nda
kald ı. P ro fe sö r d ers in y arıs ın ı s ın ıf ta k ile re , M ars 'ı n S atü rn 'e g öre o a n ki k onum u
ned en iy le , te m muz ay ın da doğan kiş ile r iç in an i, vah şi ölü m te h lik esi
bulu nduğunu a n la ta ra k g eçir d i.
"E iy i b ari," d ed i s in ir le rin e h âk im o la m ay an H arry y ükse k s e sle . " U zam asın d a.
Acı ç ek m ek i s te m iy oru m ."
Ron g üle cek m iş g ib i o ld u; g ünle rd ir ilk k ez H arry 'l e g öz g öze g elm iş ti, a m a
Harry R on'a ö yle iç erle m iş ti k i u m ru nda d eğ ild i. D ers in g eri k ala n ın ı sır a n ın
altın da a sa sıy la k üçü k n esn ele ri k en din e ç ek m ey e ç alış a ra k g eçir d i. B ir sin eğ i

düm düz e lin in iç in e d oğru s ü rü kle m ey i b aşa rd ı, a m a b unun n ed en in in Ç ağ ır m a
Büyüsü 'n dek i b eceris i o ld uğuna e m in d eğ ild i - b elk i d e s a d ece s in ek s a la k tı, o
kad ar.
Keh an et't e n so nra ken din i zo rla y ara k bir a z ak şa m yem eğ i yed i, so nra da
Herm io ne'y le bir lik te , öğre tm en le ri atla tm ak iç in üzerle rin e görü nm ezlik
pele rin in i g eçir e re k , y in e a y nı b oş s ın ıf a g ittile r. V ak it g ece y arıs ın ı g eçen e k ad ar
çalış tıla r. D ah a d a k alır la rd ı, a m a P eev es ç ık ag eld i v e " H arry ü stü ne b ir ş e y le r
fır la tılm asın ı is tiy or" d iy e d üşü nm üş n um ara sı y ap ara k , o dan ın h er ta ra fın dak i
sa n daly ele ri o na d oğru atm ay a b aşla d ı. H arry v e H erm io ne çık an g ürü ltü nün
Filc h 'i o ra y a g etir m esin e fır s a t b ır a k m ad an , sın ıf ta n ç ab ucak ç ık ıp G ry ff in dor
Orta k S alo nu'n a d öndüle r. N ey se k i O rta k S alo n ş im di b oştu .
Saat sa b ah ın ik is in de, H arry şö m in en in yan ın da, çev re sin de sü rü yle nesn e
yığ ılm ış h ald e d uru yord u - k ita p la r, tü y k ale m le r, te rs y üz e d ilm iş b ir k aç ta n e
sa n daly e, esk i b ir T üküre n bily e ta k ım ı v e N ev ille 'i n k urb ağ ası T re v or. H arry
an cak s o n b ir s a atte Ç ağ ır m a B üyüsü 'n ün k ola y ın ı a lm ay a b aşla m ış tı.
"D ah a iy i, H arry , ço k dah a iy i," ded i H erm io ne. B itk in âm â ço k m em nun
görü nüyord u.
"E h, b ir d ah a b ir b üyüyü b ecere m ed iğ im de n e y ap acağ ım ız ı b iliy oru z artık ,"
ded i H arry . E lin dek i E sk i T ıls ım la r S özlü ğü'n ü g eris in geri H erm io ne'y e f ır la tıp ,
yen id en d en em ey e h azır la n dı. " B en i b ir e jd erh ay la t e h dit e d eceğ iz . P ek âlâ ..." B ir
kez d ah a a sa sın ı k ald ır d ı. " A ccio S özlü k!"
Ağır kita p H erm io ne'n in elin den fır la y ıp odan ın öbür ta ra fın a uçtu . H arry
sö zlü ğü y ak ala d ı.
"H arry , s a n ır ım g erç ek te n k ıv ır d ın b u i ş i! " d ed i H erm io ne s e v in çle .
"Y arın iş e yara sın da," ded i H arry . "A te şo ku bura d ak i eşy ala rd an ço k dah a
uzak ta o la cak . O , ş a to nun i ç in de o la cak , b en se d ış a rıd a, a ra zid e..."
"B unun ö nem i y ok," d ed i H erm io ne a zim le . " S en ç o k, ç o k i y i k onsa n tr e o l y ete r,
o g elir. H arry , b ir a z u yusa k i y i o lu r... i h tiy acın o la cak ."
*****
Harry o ak şa m k en din i Ç ağ ır m a B üyüsü 'n ü ö ğre n m ey e ö yle b ir v erm iş ti k i,
pan iğ in in b ir k ıs m ı g eçm iş ti. A m a e rte si s a b ah k alk tığ ın da, p an ik d uygusu tü m

ağ ır lığ ıy la g eri d öndü. O kula b üyük b ir g erg in lik v e h ey ecan h av ası h âk im di.
Ders le re g ün o rta sın da so n v erile cek , b öyle ce ö ğre n cile rin e jd erh ala rın o ld uğu
bölm ey e g itm ek iç in b ol b ol v ak itle ri o la cak tı - a m a ta b ii k i o ra d a o nla rı n ey in
bek le d iğ in i d ah a b ilm iy orla rd ı.
Harry k en din i ç ev re sin dek i h erk este n tu haf b ir ş e k ild e u zak h is se d iy ord u, is te r
ona şa n s d ile sin le r, is te r y an ın dan g eçerk en "B iz b ir k utu k âğ ıt m en dili h azır
ed eceğ iz , P otte r" d iy e tıs la sın la r. B u ö yle sin e ile ri b ir te d ir g in lik h aliy di k i,
ejd erh an ın ö nüne çık arıld ık la rın da ak lın ı y itir ir d e ö nüm e g ele n i la n etle m ey e
kalk ış ır m ıy ım , d iy e m era k e tm ey e b aşla m ış tı.
Zam an iy id en iy iy e tu haf d av ra n m ay a b aşla m ış tı, k oştu ra k oştu ra g eçiy ord u,
öyle k i H arry h op ilk d ers i S ih ir T arih i iç in s ır a sın a o tu ru yor, h op k en din i ö ğle
yem eğ in e g id erk en b ulu yord u... S onra h op (s a b ah n ere y e g itm iş ti? E jd erh ad an
uzak o so n sa atle r nere y e gitm iş ti? Pro fe sö r M cG onag all B üyük Salo n'd a
acele y le o na d oğru y ürü yord u. B ir s ü rü i n sa n o nla ra b ak ıy ord u.
"P otte r, şa m piy onla rın artık dış a rı gelm esi gere k iy or... İlk göre v in iz iç in
hazır la n m an ız l a zım ."
"T am am ," d ed i H arry , a y ağ a k alk ara k . Ç ata lı t a n gır tıy la t a b ağ ın ın ü stü ne d üştü .
"İy i ş a n sla r, H arry ," d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne. " M era k e tm e, b aşa ra cak sın !"
"E vet," d ed i H arry . S esi s a n ki b aşk asın ın s e si g ib i ç ık m ış tı.
Pro fe sö r M cG onag all'l a b ir lik te B üyük S alo n'd an çık tı. P ro fe sö r d e k en din de
değ ilm iş g ib iy di; h atta n ere d ey se H erm io ne k ad ar k ay gılı g örü nüyord u. H arry 'l e
bir lik te ta ş m erd iv en den in ip d ış a rıd ak i so ğuk k asım h av asın a çık ark en , elin i
onun o m zu na k oydu.
"D in le , pan iğ e kap ılm a," ded i, "so ğukkan lı ol... D uru m kontr o ld en çık ars a
müdah ale e tm ek ü zere o ra d a b ek le y en b üyücü le rim iz v ar... A sıl m ese le e lin den
gele n i y ap m ak , o z am an k im se n in g özü nde d eğ erin d üşm ez. ~ İ y i m is in ?"
Harry k en dis in in , " E vet," d ed iğ in i d uydu. " E vet, i y iy im ."
Pro fe sö r M cG onag all onu ejd erh ala rın old uğu yere , O rm an 'ı n ark a ta ra fın a
götü rü yord u. İle rid ek i ağ aç küm esin in ark asın da bölm en in net bir şe k ild e
görü lm esi gere k iy ord u. A m a küm ey e yak la şır la rk en , H arry ora y a ejd erh ala rı
gözd en sa k la y an d ev b ir ç ad ır d ik ilm iş o ld uğunu g örd ü. Ç ad ır ın g ir iş i o nla ra
bak ıy ord u.
Pro fe sö r M cG onag all old ukça titr e k bir se sle , "D iğ er şa m piy onla rla bir lik te

bura y a g ir ip sır a n ı b ek le y ecek sin , P otte r," d ed i. "M r. B ag m an o ra d a... S an a -
pro se d ürü a n la ta cak ... İ y i ş a n sla r."
"T eşe k kürle r," d ed i H arry , d onuk v e d alg ın b ir s e sle . P ro fe sö r ç ad ır ın g ir iş in de
ondan a y rıld ı. H arry i ç eri g ir d i.
Fle u r D ela co ur b ir k öşe d e a lç ak b ir ta h ta ta b ure d e o tu ru yord u. H er z am an kin in
ak sin e, k en din e h âk im d eğ il, h ay li s o lg un v e iç in e k ap an ık g örü nüyord u. V ik to r
Kru m is e h er z am an kin den d e s o m urtk an dı. H arry o nun te d ir g in liğ in i b u ş e k ild e
if a d e e ttiğ in i d üşü ndü. C ed ric v olta a tıp d uru yord u. H arry i ç eri g ir d iğ in de C ed ric
ona hafif ç e gülü m se d i, H arry de ona gülü m se y ere k yan ıt verd i. Y üzü ndek i
kasla rın o ld ukça zo rla n dığ ın ı h is se tti, sa n ki b u iş in n asıl y ap ıld ığ ın ı u nutm uş
gib iy dile r.
"H arry ! C an cağ ız ım !" ded i B ag m an neşe y le , çev re sin e bak ara k . "G el, gel,
ev in dey m iş sin g ib i d av ra n !"
Solg un yüzlü şa m piy onla rın orta sın da, B ag m an hafif te n şiş ir ilm iş bir çiz g i
kara k te r g ib i d uru yord u. Y in e e sk i W asp c ü ppesin i g iy m iş ti.
"E veet, m ad em h ep im iz b ura d ay ız - siz e g ere k li b ilg ile ri v erm e v ak ti g eld i! "
ded i B ag m an c o şk uyla . " S ey ir c ile r y erle rin i a ld ık la rı z am an , h ep in iz e b ir e r b ir e r
bu to rb ay ı v ere ceğ im ," - m or ip ek te n k üçü k b ir to rb ay ı k ald ır ıp s a lla d ı- " h ep in iz
bunun iç in den , karş ın ız a çık acak şe y in küçü k bir m odelin i se çecek sin iz !
Anla rs ın ız y a, şe y y - fa rk lı fa rk lı ç eşitle r v ar. B ir d e b ir şe y d ah a sö yle m em
gere k iy or... y a, e v et... g öre v in iz a ltın y um urta y ı a lm ak ."
Harry ç ev re sin e g öz a ttı. C ed ric , B ag m an 'ı n s ö yle d ik le rin i a n la d ığ ın ı b elir tm ek
iç in b aşın ı b ir k ez s a lla m ış tı, s o nra y in e b ir a şa ğ ı b ir y ukarı y ürü m ey e b aşla d ı;
hafif te n yeşe rm iş gib i bir hali vard ı. F le u r D ela co ur ve K ru m hiç b ir te p ki
verm em iş le rd i. B elk i a ğ ız la rın ı a çarla rs a m id ele rin in b ula n acağ ın ı s a n ıy orla rd ı;
çü nkü H arry k en din i ta m d a b öyle h is se d iy ord u. A m a e n a zın dan o nla r g önüllü
ola ra k k atılm ış la rd ı...
Çok a z v ak it g eçm iş ti k i, y üzle rc e ç if t a y ağ ın ç ad ır ın y an ın dan g eçiş in i d uydula r,
ay ak la rın sa h ip le ri hey ecan la konuşu yor, gülü yor, şa k ala şıy orla rd ı... H arry
ken din i k ala b alık ta n ö yle u zak h is se d iy ord u k i, s a n ki b am başk a b ir tü rd ü o nla r.
Sonra b ir d en -H arry 'y e h en üz b ir sa n iy e g eçm iş g ib i g elm iş ti- B ag m an m or
ip ek te n t o rb an ın a ğ zın ı a çm ay a k oyuld u.
"Ö nce b ay an la r," d ed i, t o rb ay ı F le u r D ela co ur'a u zata ra k .
Fle u r t itr e y en e lin i ç an ta n ın i ç in e s o ktu v e m in nacık , k usu rs u z b ir e jd erh a m odeli

çık ard ı - b ir G al Y eşili. B oynunda "2 " sa y ıs ı v ard ı. F le u r'ü n şa şır m a b elir tis i
değ il de kara rlı bir te slim iy et if a d esi ta k ın m asın dan , H arry hak lı old uğunu
an la d ı: M ad am M ax im e o na ş a m piy onla rı n ey in b ek le d iğ in i s ö yle m iş ti.
Aynıs ı K ru m i ç in d e g eçerliy di. K ır m ız ı Ç in A te şto pu'n u ç ek m iş ti. B oynunda " 3 "
sa y ıs ı v ard ı. K ru m g özü nü b ile k ır p m ad ı, t e k ra r o tu ru p y ere b ak m ay a b aşla d ı.
Ced ric e lin i to rb ay a s o ktu v e m av im si- g ri İs v eç K ıs a b urn u'n u ç ek ti, b oynunda
"1 " sa y ıs ı v ard ı. G eriy e n ey in k ald ığ ın ı b ile n H arry , ip ek to rb ay a e lin i so kup
Macar Boynuzk uyru k'u , "4 " num ara y ı çek ti. Harry ona bak ark en m odel
kan atla rın ı a çtı v e d iş le rin i g öste rd i.
"E vet, iş te old u!" ded i Bag m an . "H ep in iz karş ıla şa cağ ın ız ejd erh an ın bir
modelin i çek tin iz , sa y ıla rs a onla rın karş ıs ın a han gi sır a d a çık acağ ın ız ı
göste riy or, a n la d ın ız m ı? B ir a zd an s iz d en a y rılm ak z o ru nday ım , ç ü nkü s p ik erlik
yap ıy oru m . M r. D ig gory , ö nce siz ç ık ıy ors u nuz, b ir d üdük se si d uyar d uym az
bölm ey e geçin , old u m u? Ş im di... H arry ... se n in le dış a rıd a bir a z konuşa b ilir
miy im ?"
"Ş ey y... e v et," d ed i H arry d onuk b ir se sle . K alk ıp B ag m an 'l a b ir lik te ç ad ır d an
çık tı. B ir k aç a d ım y ürü yüp a ğ açla rın a ra sın da g ir d ik le rin de, B ag m an y üzü nde
bab acan b ir i f a d ey le o na d öndü.
"K en din i i y i h is se d iy or m usu n, H arry ? B ir ş e y i s te r m is in ?"
"N e?" d ed i H arry . " B en - h ay ır , i s te m em ."
"B ir p la n ın v ar m ı? " d ed i B ag m an , se sin i b ir sır v eriy orm uş g ib i alç alta ra k .
"Ç ünkü b ir k aç ip ucu v erm ey e itir a zım y ok, ta b ii e ğ er s e n is te rs e n . Y an i," d iy e
dev am etti B ag m an , se sin i d ah a d a alç alta ra k , "b ura d a şa n sı az o la n se n sin ,
Harry ... Y ard ım e tm ek i ç in y ap ab ile ceğ im b ir ş e y v ars a ..."
"H ay ır ," d ed i H arry . B unu ö yle ç ab uk s ö yle m iş ti k i, b ir a z k ab alık g ib i o lm uştu ,
fa rk ın day dı. " H ay ır - b en - b en n e y ap acağ ım ı b iliy oru m , t e şe k kür e d erim ."
"K im se b ile m ez, H arry ," d ed i B ag m an , o na g öz k ır p ara k .
"Y o, iy iy im ben ," ded i H arry . N iy e herk ese bunu sö yle d iğ in i bilm iy ord u,
hay atın da h iç b undan d ah a az iy i o lm uş m uydu, m era k ed iy ord u. "B ir p la n
yap tım , b en - "
Bir y erd e b ir d üdük ç ald ı.
"A m an T an rım , g itm ek z o ru nday ım !" d ed i B ag m an t e la şla . H ız la u zak la ştı.

Harry ç ad ır a d önerk en C ed ric 'i n d ış a rı ç ık tığ ın ı g örd ü, iy ic e y eşe rm iş ti. H arry
yan ın dan g eçerk en o na ş a n s d ile m ey e ç alış tı, a m a a ğ zın dan b oğuk b ir i n ilti ç ık tı.
Harry iç eri, F le u r'l a K ru m 'u n yan ın a döndü. B ir k aç sa n iy e so nra se y ir c in in
gürle m esin i d uydula r, b u, C ed ric 'i n b ölm ey e g ir d iğ i v e s e çtiğ i m odelin c an lıs ıy la
şu a n da k arş ı k arş ıy a o ld uğu a n la m ın a g eliy ord u...
Ora d a o tu ru p d in le m ek , H arry 'n in ta h m in e ttiğ in den d e k ötü ydü. C ed ric , İs v eç
Kıs a b urn u'n u geçm ek iç in artık ne yap ıy ors a , yap ark en , se y ir c ile r çığ lık
atıy orla rd ı... bağ ır ıy orla rd ı... ço k kafa lı te k bir varlık m ış ç asın a ay nı an da
so lu kla rın ı tu tu yorla rd ı. K ru m h âlâ y ere b ak ıy ord u. F le u r is e C ed ric 'i n g öre v in i
dev ra lm ış ç asın a ç ad ır d a b ir a şa ğ ı b ir y ukarı y ürü yord u. B ag m an 'ı n a n la tım ı is e
her ş e y i ç o k d ah a k ötü le ştir iy ord u... O nu d in le rk en H arry 'n in z ih nin de k ork unç
re sim le r c an la n ıy ord u: "U fff , k ılp ay ı k urtu ld u, k ılp ay ı" ... "E pey ris k a lıy or b u
yarış m acı! " ... " Z ek ic e b ir h are k etti - y azık k i i ş e y ara m ad ı! "
Derk en , o n b eş d ak ik a k ad ar s o nra , H arry s a ğ ır e d ic i b ir t e zah üra t d uydu. B unun
te k b ir a n la m ı o la b ilir d i:
Ced ric e jd erh asın ın y an ın dan g eçip a ltın y um urta y ı a lm ış tı.
- Ç ok g üze l!
diy e b ağ ır ıy ord u B ag m an .
- Ş im di j ü rid en p uanla rı a lıy o ru z!
Am a puan la rı yükse k se sle okum ad ı; H arry jü ri üyele rin in puan la rı yukarı
kald ır ıp s e y ir c ile re g öste rd ik le rin i v ars a y dı.
- B ir i b itti, ü çü k a ld ı!
diy e b ağ ır d ı B ag m an , d üdük y in e ö te rk en .

- M is s D ela co ur, b uyru n l ü tfe n !
Fle u r t ir t ir t itr iy ord u; e lin de a sa sı, b aşı d ik , ç ad ır d an ç ık ark en , H arry o na k arş ı o
zam an a kad ar duyduğundan ço k dah a büyük bir sıc ak lık his se tti. Ç ad ır d a
Kru m 'l a yaln ız kalm ış la rd ı. Tam bir b ir le rin in karş ıs ın da otu ru yor, göz göze
gelm em ey e ç alış ıy orla rd ı.
Aynı s ü re ç y en id en b aşla d ı... B ag m an 'ı n n eşe y le ,
- O ff, b u n e k a dar a kıllıc a yd ı b ilm iy o ru m !
diy e b ağ ır d ığ ın ı d uydula r.
- U ff... a z d aha! D ik ka t... a m an T a nrım , b ir a n h apı y u ttu
sa ndım !
On dak ik a so nra , H arry yin e büyük bir alk ış koptu ğunu duydu... F le u r da
başa rm ış olm alıy dı. F le u r'u n puan la rı göste rilir k en bir se ssiz lik old u... Y in e
alk ış ... s o nra d a, ü çü ncü k ez, d üdük.
- Ş im di d e M r. K ru m g eliy o r!
diy e h ay kır d ı B ag m an v e K ru m k am bur k am bur d ış a rı ç ık ara k H arry 'y i iç erid e
yaln ız b ır a k tı.
Harry b ed en in i h er zam an kin den ço k d ah a fa zla h is se d iy ord u; k alb in in h ız la
çarp tığ ın ın , p arm ak la rın k ork uyla k arın cala n dığ ın ın f a zla sıy la f a rk ın day dı. A m a
ay nı zam an da da, sa n ki bed en in in dış ın a çık m ış gib iy di. San ki çad ır ın
duvarla rın ı u zak ta n b ir y erd en g örü yor, k ala b alığ ın se sin i u zak ta n b ir y erd en
duyuyord u...

- Ç ok c esu rc a !
diy e b ağ ır ıy ord u B ag m an . H arry , Ç in A te ş T opu'n un k ork unç, o rta lığ ı i n le te n b ir
çığ lık a ttığ ın ı v e s e y ir c in in s o lu ğunu t u ttu ğunu d uydu.
- B aya ğı sa ğla m sin ir le ri v a rm ış - v e - e vet, y u m urta yı
ald ı!
Alk ış s e si k ış h av asın ı k ır ıla n c am g ib i p arç ala d ı; K ru m iş in i b itir m iş ti - a rtık
sır a n ın H arry 'y e g elm esi a n m ese le siy di.
Ayağ a kalk tı. B acak la rın ın kre m a gib i yum uşa d ığ ın ı hay al m ey al his se tti.
Bek le d i. V e d üdüğün ö ttü ğünü d uydu. Ç ad ır ın g ir iş in den d ış a rı y ürü dü, iç in dek i
pan ik d oru k n okta sın a y ükse liy ord u. Ş im di a ğ açla rın y an ın dan , b ölm ey i ç ev ir e n
çitin a ra sın dak i b ir a çık lık ta n g eçiy ord u.
Çev re sin dek i her şe y i, sa n ki bunla r ço k re n kli bir rü yan ın parç asıy m ış gib i
görü yord u. G eçen gece bura y a geliş in den so nra sih ir yolu yla dik ilm iş ola n
tr ib ünle rd en yüzle rc e su ra t ona bak ıy ord u. Bölm en in öbür ucu nday sa
Boynuzk uyru k d uru yord u. Y um urta la rın ın ü zerin e e ğ ilm iş , k an atla rı y arı a çılm ış ,
melu n sa rı g özle riy le o na b ak ıy ord u. D ev asa , p ullu , siy ah k erte n kele d ik en li
kuyru ğunu yere vurd ukça, se rt zem in de bir e r m etr e lik yarık la r açıy ord u.
Kala b alık ta n in an ılm az b ir g ürü ltü y ükse liy ord u, a m a H arry b u s e sle rin d ostç a
mı d üşm an ca m ı o ld uğunu n e b iliy or, n e d e u m urs u yord u. Y ap m ası g ere k en ş e y i
yap m a v ak ti g elm iş ti... B ütü n zih nin i, o na te k şa n sın ı v ere cek şe y in ü zerin e
odak la m alıy dı...
Asa sın ı k ald ır d ı.
"A ccio A te şo ku!" d iy e b ağ ır d ı.
Bek le d i, her bir zerre siy le um uyor, dua ed iy ord u. Y a iş e yara m ad ıy sa ... Y a
gelm ezse ... Ç ev re sin dek i h er ş e y e, p arıld ay an v e s a y dam b ir tü r p erd en in , s a n ki
bacak ta n o lu şm uş b ir s is in a rk asın dan b ak ıy orm uş g ib iy di. B u d a b ölm en in v e
çev re sin dek i y üzle rc e s u ra tın y üzü yorm uş g ib i g örü nm ele rin e n ed en o lu yord u...
Sonra b ir s e s d uydu, a rk asın dan h ız la y ak la şa n b ir ş e y in s e si; a rk asın ı d öndü v e
Ate şo ku'n un O rm an 'ı n kıy ıs ın dan kıv rılıp hız la ona doğru geld iğ in i görd ü.

Süpürg e u çara k b ölm ey e g ir d i v e o b in sin d iy e ta m y an ın da, h av ad a d urd u.
Kala b alık ta n dah a da büyük bir te zah üra t yükse lm ey e başla d ı... Bag m an
bağ ır a ra k b ir şe y le r sö ylü yord u... a m a H arry 'n in k ula k la rı a rtık d uym uyord u...
din le m ek ö nem li d eğ ild i...
Bacağ ın ı s ü pürg esin in ü zerin den a ttı v e h av ala n dı V e b ir s a n iy e s o nra , m uciz ev i
bir ş e y o ld u...
Yükse liy ord u, rü zg âr sa çla rın ı u çu ştu ru yord u, a şa ğ ıd ak i se y ir c ile rin y üzle ri e t
re n gin de b ir e r n okta y a d önüşm üş, B oynuzk uyru k is e b ir k öpek b oyutu na in m iş ti
Harry b ir d en sa d ece z em in i d eğ il, k ork usu nu d a a rd ın da b ır a k tığ ın ı fa rk e tti...
Yin e a it o ld uğu y erd ey di
Bu sa d ece b ir Q uid ditc h m açıy dı, o k ad ar... sa d ece b ir Q uid ditc h m açıy dı v e
Boynuzk uyru k d a s a d ece ç ir k in b ir r a k ip t a k ım dı..
Aşa ğ ı, yum urta öbeğ in e bak tı ve altın re n kli ola n ı görd ü. Ç im en to re n kli
ark ad aşla rın ın o rta sın da p arlıy ord u, e jd erh an ın ö n a y ak la rın ın a ra sın da g üven e
alın m ış tı "T am am ," ded i H arry ken di ken din e, "şa şır tm a ta k tik le ri... had i
bak alım ..."
Dalış a g eçti. B oynuzk uyru k'u n k afa sı o nu ta k ip e tti; H arry o nun n e y ap acağ ın ı
bild iğ i iç in ta m z am an ın da d alış ta n ç ık tı; d önm ese e jd erh an ın p üsk ürttü ğü a le v e
hed ef ola cak tı... am a H arry 'n in um ru nda değ ild i... bunun bir Blu dger'd an
kaçm ak ta n f a rk ı y oktu ...
- V a y c a nın a, b aya ğı i y i u çu yo r!
diy e h ay kır d ı B ag m an , s e y ir c ile r ç ığ lık a tıp s o lu kla rın ı t u ta rla rk en .
- İ z liy o r m usu nuz, M r. K ru m ?
Harry ç em ber ç iz ere k d ah a d a y ükse ld i; B oynuzk uyru k h âlâ o nu ta k ip e d iy ord u;
başı uzu n boynunun üzerin de dönüyord u - H arry dev am ets e onun başın ı
döndüre b ilir d i - am a en iy is i dah a fa zla zo rla m am ak tı, yoksa yin e ate ş
püsk ürü rd ü -
Boynuzk uyru k ta m a ğ zın ı a çark en H arry d alış a g eçti, a m a b u k ez o k ad ar ş a n slı

değ ild i - a le v le r o nu ıs k ala d ı, a m a o nun y erin e k uyru k y ukarı d oğru s a v ru ld u v e
Harry t a m s o la s a p ark en u zu n d ik en le rd en b ir i o m zu nu s ıy ır ıp c ü ppesin i y ır ttı -
Om zu nun acıd ığ ın ı his se d eb iliy ord u, se y ir c ile rd en çığ lık la rın ve in iltile rin
yükse ld iğ in i d uyab iliy ord u, am a k esik p ek d erin e b en zem iy ord u. Ş im di h ız la
Boynuzk uyru k'u n a rk asın a d ola n m ış tı B ir o la sılık b elir m iş ti...
Boynuzk uyru k h av ala n m ak is te m iy ord u, a k lı fik ri y um urta la rın ı k oru m ak ta y dı.
Her n e k ad ar k ıv rılıp b üküls e d e, k an atla rın ı k ap atıp a çsa d a, o d eh şe t v eric i
yıla n g özle rin i H arry 'd en a y ır m asa d a y um urta la rın ı b ır a k m ak ta n k ork uyord u...
am a H arry 'n in ay rılm ay a ik na etm esi gere k iy ord u, yoksa aşa ğ ı yum urta la rın
yak ın ın a g id em ey ecek ti.. B ütü n y ap m ası g ere k en b unu d ik katlic e, ad ım ad ım
yap m ak tı...
Bir o y an a b ir b u y an a u çm ay a b aşla d ı. E jd erh ala r a te ş p üsk ürtm esin i y a d a o na
vurm asın ı m üm kün k ıla cak k ad ar y ak ın da d eğ ild i, a m a y in e d e y ete rli b ir te h dit
olu ştu ru p Boynuzk uyru k'u n gözle rin i ona dik m esin i sa ğ la y acak kad ar
yak ın day dı. E jd erh a k arn ın ı b ir o y an a b ir b u y an a s a llıy or, d iş le rin i ç ık arm ış o
dik ey g özb eb ek le riy le o nu i z liy ord u...
Harry d ah a d a y ükse ld i. B oynuzk uyru k'u n k afa sı d a o nunla y ükse ld i, b oynu
şim di u zan ab ile ceğ i k ad ar u zan m ış tı v e h âlâ o ynatıc ıs ın ın ö nündek i b ir y ıla n g ib i
bir s a ğ a b ir s o la s a lın ıy ord u...
Harry b ir k aç m etr e d ah a y ükse lin ce, e jd erh ad an ö fk e d olu b ir k ükre m e ç ık tı.
Harry o nun iç in b ir s in ek g ib iy di, e zm ek iç in y an ıp tu tu ştu ğu b ir s in ek ; k uyru ğu
yin e s a v ru ld u, a m a H arry ş im di e riş e m ey eceğ i k ad ar y ükse k te y di... H av ay a a te ş
püsk ürttü , H arry k açtı, B oynuzk uyru k a ğ zın ı k ocam an a çtı...
"H ad i," d iy e tıs la d ı H arry , te p esin de d onup o nu g ıc ık e d ere k . " H ad i, g el d e b en i
yak ala , k alk a y ağ a..."
Ve B oynuzk uyru k k üçü k b ir u çağ ın kile r k ad ar g en iş o la n siy ah , k öse le g ib i
kan atla rın ı açara k ark a ay ak la rı üzerin de yükse ld i - ve H arry dalış a geçti.
Ejd erh a dah a onun ne yap tığ ın ın ya da nere y e kay bold uğunun fa rk ın a
vara m ad an , H arry s o n s u ra t y ere d oğru a rtık e jd erh an ın p en çeli ö n a y ak la rın ın
koru m asın da olm ay an yum urta la ra doğru gid iy ord u - elle rin i A te şo ku'n dan
çek m iş ti - a ltın y um urta y ı a lm ış tı -
Ve muazzam bir hız patla m asıy la ile ri atıla ra k yen id en hav ala n m ış tı.
Yara la n m am ış kolu nun altın da tu ttu ğu ağ ır yum urta y la tr ib ünle rin üstü nde
gezin iy ord u. S an ki b ir is i te k ra r s e si a çm ış tı - ilk d efa k ala b alığ ın s e sin in d oğru

dürü st f a rk ın a v ard ı, D ünya K upası'n dak ı İ rla n da ta ra fta rla rı k ad ar y ükse k s e sle
bağ ır ıy or, a lk ış lıy orla rd ı -
- Ş una b akın !
diy e b ağ ır ıy ord u B ag m an .
- Ş una b aka r m ıs ın ız ! E n k ü çü k ş a m piy o num uz y u m urta yı
en ça buk a la n o ld u! E h, b u d uru m M r. P otte r ü ze rin e
bahis le rin o ra nın ı d üşü re cek!
Harry ejd erh a bak ıc ıla rın ın Boynuzk uyru k'u zap te tm ek iç in yerle rin den
fır la d ık la rın ı görd ü. B ölm en in gir iş in dey se , Pro fe sö r M cG onag all, Pro fe sö r
Moody v e H ag rid o nu k arş ıla m ak iç in k oşa r a d ım a şa ğ ı in iy orla rd ı. H ep si e l
sa llıy ord u, y üzle rin dek i g ülü m se m e u zak ta n b ile s e çiliy ord u. H arry , k ula k la rın da
kala b alığ ın u ğultu su , t r ib ünle rin ü stü nden u çara k g eri d öndü v e y um uşa k b ir i n iş
yap tı. K en din i hafta la rd ır old uğundan ço k dah a hafif his se d iy ord u... B ir in ci
göre v i a tla tm ış tı, h ay atta k alm ış tı...
"M ükem meld i, P otte r!" d iy e h ay kır d ı P ro fe sö r M cG onag all, H arry A te şo ku'n dan
in erk en - B u, P ro fe sö r M cG onag all'd an d uyulm am ış b ir ö vgüydü. P arm ağ ın ı
Harry 'n in o m zu na d oğru lttu ğunda, H arry o nun e lin in titr e d iğ in i fa rk e tti. " Jü ri
üyele ri puan la rın ı açık la m ad an önce M ad am P om fre y 'y i görm en gere k iy or...
Ora d a, s e n den ö nce d e D ig gory 'y i h alle tm ek z o ru nda k ald ı..."
"B aşa rd ın , H arry !" ded i H ag rid boğuk bir se sle . "B aşa rd ın ! B oynuzk uyru k
Moynuzk uyru k d in le m ed in , b iliy ors u n C harlie o nun e n k ötü sü - "
"T eşe k kürle r, H ag rid ," d ed i H arry y ükse k s e sle . S özü nü k esm ese H ag rid 'i n ç am
dev ir ip H arry 'y e d ah a ö nce e jd erh ala rı g öste rd iğ in i a çık e tm esin den ç ek in iy ord u.
Pro fe sö r M oody d e ç o k m em nun g örü nüyord u; s ih ir li g özü y uvasın da a d eta d an s
ed iy ord u.
"İş te b öyle h afif h afif , P otte r," d ed i h ır ıltılı s e siy le .
"P ek âlâ , P otte r, i lk yard ım ç ad ır ın a l ü tf e n ..." d ed i P ro fe sö r M cG onag all.

Harry bölm ed en çık tı. H âlâ so lu k so lu ğay dı. M ad am P om fre y 'n in ik in ci bir
çad ır ın g ir iş in de e n diş e li e n diş e li b ek le d iğ in i g örd ü.
"E jd erh ay m ış !" d ed i tik sin ti d olu b ir s e sle . H arry 'y i iç eri s o ktu . Ç ad ır b ölm ele re
ay rılm ış tı; ç ad ır b ezin in a rd ın dak i C ed ric 'i n g ölg esin i g öre b iliy ord u. C ed ric ç o k
kötü y ara la n m ış a b en zem iy ord u; e n a zın dan y ata ğ ın da d oğru lm uş o tu ru yord u.
Mad am Pom fre y, bir ta ra fta n ço k kız g ın bir se s to nuyla ken di ken din e
konuşa ra k , H arry 'n in om zu nu in cele d i. "G eçen yıl Ruh Em ic ile r, bu yıl
ejd erh ala r, b ak alım b ir d ah ak i s e fe re n e g etir e cek le r b u o kula ? Ç ok ş a n slıs ın ...
derin d eğ il... y in e d e i y ile ştir m ed en ö nce t e m iz le m ek g ere k ecek ..."
Kesiğ i b ir m ik ta r m or s ıv ıy la te m iz le d i. S ıv ı h em tü tü yor h em d e c an y ak ıy ord u,
am a a z s o nra M ad am P om fre y o m zu nu a sa sıy la d ürtü nce, H arry k esiğ in h em en
iy ile ştiğ in i h is se tti.
"Ş im di, bir dak ik a bura d a se ssiz ce bek le - otu r! Sonra gid ip puan la rın a
bak ab ilir s in ."
Hız la çad ır d an çık tı. H arry onun yan kap ıd an gir d iğ in i ve, "Ş im di nasıls ın ,
Dig gory ?" d ed iğ in i d uydu.
Harry otu rm ak is te m iy ord u: Fazla sıy la ad re n alin dolu ydu. Dış a rıd a nele r
old uğunu g örm ek is tiy ord u. A yağ a k alk tı, a m a d ah a ç ad ır ın a ğ zın a u la şa m ad an ,
ik i k iş i k oşa ra k i ç eri g ir m iş ti - H erm io ne, h em en a rk asın da d a R on.
"H arry , m üth iş tin !" d ed i H erm io ne c iy ak c iy ak b ağ ır a ra k . Y üzü nde tır n ak iz le ri
vard ı, b elli k i k ork udan p arm ak la rın ı s ık ı s ık ı y üzü ne b astır m ış tı. " İn an ılm azd ın !
Gerç ek te n !"
Am a H arry 'n in g özle ri R on'd ay dı. R on b em bey az k esilm iş ti v e H arry 'y e h ay ale t
görm üş g ib i b ak ıy ord u.
"H arry ," d ed i, ç o k c id di b ir s e sle , " o k ad eh e a d ın ı k im k oyduysa - b en ce - b en ce
se n in i ş in i b itir m ey e ç alış ıy or!"
San ki so n b ir k aç h afta h iç y aşa n m am ış tı - sa n ki H arry şa m piy on se çild ik te n
so nra R on'l a i lk k ez k arş ıla şıy ord u,
"D em ek k afa n b astı s o nunda, h a?" d ed i H arry s o ğuk b ir if a d ey le . " B ay ağ ı u zu n
sü rd ü."
Herm io ne ik is in in ara sın da en diş e li b ir h ald e d uru yor, b ir b ir in e b ir ö te k in e
bak ıy ord u. R on ağ zın ı açtı, am a n e d iy eceğ in i b ile m ed i. H arry , R on'u n ö zü r
dile m ek ü zere o ld uğunu h is se tti v e b ir d en b unu d uym ay a ih tiy acı o lm ad ığ ın ı

an la d ı.
"Ö nem i y ok," d ed i, d ah a R on b ir ş e y s ö yle y em ed en . " B oşv er."
"H ay ır ," d ed i R on, " y ap m am alıy dım - "
"B oşv er," d ed i H arry .
Ron o na t e d ir g in t e d ir g in s ır ıttı, H arry d e o na s ır ıttı.
Herm io ne g özy aşla rın a b oğuld u.
"A ğla y acak b ir ş e y y ok!" d ed i H arry o na, h ay re tle .
Herm io ne, "S iz ik in iz ö yle ap ta ls ın ız k i! " d iy e b ağ ır d ı, ay ağ ın ı y ere v ura ra k .
Yüzü nden aşa ğ ı yaşla r ak ıy ord u. S onra , ik is in den bir i onu en gelle y em ed en ,
onla rı k ucak la d ı v e f ır la y ıp g itti. Ş im di r e sm en u lu yord u.
"Z ır deli," ded i R on, başın ı ik i yan a sa lla y ara k . "H arry , had i, puan la rın ı
açık la y acak la r..."
Harry a ltın y um urta y ı v e A te şo ku'n u a lıp , b ir s a at ö nce h iç ih tim al v erm ey eceğ i
kad ar m utlu b ir h ald e, eğ ile re k çad ır d an d ış a rı çık tı. R on y an ın da h ız lı h ız lı
konuşu yord u.
"E n iy is i s e n din , b iliy or m usu n, o na h iç ş ü phe y ok. C ed ric tu haf b ir ş e y y ap tı,
kalk ıp y erd ek i b ir k ay ay a b iç im d eğ iş tir tti... o nu b ir k öpeğ e ç ev ir d i... E jd erh an ın
onun y erin e k öpeğ in p eşin den g itm esin i s a ğ la m ay a ç alış ıy ord u. S ık ı b ir B iç im
Değ iş tir m e'y di, ü ste lik iş e d e y ara d ı, ç ü nkü y um urta y ı a lm ay ı b aşa rd ı, a m a b u
ara d a k en di d e y an dı - e jd erh a y arı y old a fik ir d eğ iş tir ip la b ra d or y erin e o na
sa ld ır m ay ı te rc ih e tti; C ed ric k ıl p ay ı k urtu ld u. O F le u r d en en k ız sa b ir b üyü
den ed i, sa n ır ım ejd erh ay ı tr a n sa so km ay a çalış ıy ord u - eh , o da iş e yara d ı,
ejd erh a b ir d en u yukla m ay a b aşla d ı. A m a so nra h orla m ay a b aşla y ın ca ö yle b ir
ale v f ış k ır d ı k i, F le u r'u n e te ğ i tu tu ştu - o d a a sa sın dan b ir a z s u a k ıtıp s ö ndürd ü.
Kru m is e - in an m ay acak sın a m a, u çm ay ı h iç d üşü nm ed i b ile ! Y in e d e g alib a
se n den s o nra e n iy is i o ydu. B ir b üyüyle e jd erh ay ı ta m g özü nden v urd u. Y aln ız ,
ejd erh a b u s e fe r d e a cı iç in de s a ğ a s o la h am le e d ip s a h ic i y um urta la rın y arıs ın ı
kır d ı - bunun iç in ondan puan düştü le r, yum urta la ra zara r verm em esi
gere k iy ord u."
Harry ile b ir lik te b ölm en in u cu na g eld ik le rin de, R on s o lu kla n dı. B oynuzk uyru k
götü rü lm üştü v e H arry ş im di b eş j ü ri ü yesin in n ere d e o tu rd uğunu g öre b iliy ord u -
ta m k arş ı t a ra fta , a ltın la s ü sle n m iş v e y ükse ltilm iş k oltu kla rd a o tu ru yorla rd ı.

"H ep si on üzerin den puan veriy or," ded i R on. G özle rin i kıs a ra k ile ri bak an
Harry ilk jü ri ü yesin in -M ad am M ax im e'i n - a sa sın ı h av ay a k ald ır d ığ ın ı g örd ü.
Asa d an uzu n, güm üş bir şe rid e ben zey en bir şe y fır la d ı ve kıv rılıp se k iz
ra k am ın ın ş e k lin i a ld ı.
"F en a d eğ il! " d ed i R on, k ala b alık a lk ış la rk en . " S an ır ım o m zu n y üzü nden p uan
kır d ı..."
Sır a d a M r. C ro uch v ard ı. H av ay a b üyük b ir d okuz f ır la ttı.
"İy i g id iy or!" d iy e b ağ ır d ı R on, H arry 'n in s ır tın a b ir ş a p la k i n dir e re k .
Sonra , D um ble d ore . O d a b ir d okuz k ald ır d ı. S ey ir c ile r h er zam an kin den d e
çılg ın ca h ay kır ıy ord u.
Ludo B ag m an - o n.
"O n m u?" ded i H arry in an am ay ara k . "A m a... yara la n dım ... N e yap m ay a
çalış ıy or? "
" H arry , h iç ş ik ây et e tm e!" d iy e b ağ ır d ı R on h ey ecan la .
Şim di de K ark aro ff asa sın ı kald ır m ış tı. B ir an dura k sa d ı, so nra onun da
asa sın dan b ir r a k am f ır la d ı - d ört.
"N e?" d iy e b öğürd ü R on h id detle . " D ört m ü? S en i p is , ta ra f tu ta n a lç ak , K ru m 'a
on v erm iş tin !"
Am a H arry 'n in um ru nda değ ild i, K ark aro ff sıf ır vers e de um ru nda olm azd ı;
Ron'u n o nun a d ın a s in ir le n m iş o lm ası H arry iç in y üz p uan d eğ erin dey di. B unu
Ron'a sö yle m ed i ta b ii, am a d önüp b ölm ed en çık ark en k en din i tü y g ib i h afif
his se d iy ord u. D ah ası, bunun ned en i sır f R on değ ild i... A lk ış la y an se y ir c ile r
sa d ece G ry ff in dor'l a rd an ib are t d eğ ild i. D an an ın k uyru ğu k opup d a o nun n ey le
karş ı karş ıy a old uğunu görd ükle ri zam an , okulu n büyük bir bölü m ü sa d ece
Ced ric 'i değ il, onu da deste k le m iş ti... S ly th erin 'l e r um ru nda değ ild i, ona ne
yap sa la r k atla n ab ilir d i a rtık .
Okula dönerle rk en , Charlie W easle y acele y le yan la rın a gelip , "K ru m 'l a
bir in ciliğ i pay la şıy ors u nuz, H arry !" ded i. "D in le , gitm em gere k iy or. G id ip
an nem e b ir b ay kuş g öndere ceğ im , n ele r o ld uğunu a n la ta cağ ım a y em in e ttim -
am a in an ılm az b ir ş e y di b u! H aa, b ir d e, b ir k aç d ak ik a d ah a b ura la rd a ta k ılm an
gere k iy or... B ag m an b ir ş e y le r s ö yle y ecek m iş , ş a m piy onla r ç ad ır ın da."
Ron b ek le y eceğ in i s ö yle d i, H arry d e ç ad ır a d öndü. Ş im di ç ad ır ç o k d ah a fa rk lı

görü nüyord u: D osta n e v e sıc ak . B oynuzk uyru k'u a tla tm ay a ç alış ır k en k en din i
nasıl h is se ttiğ in i d üşü ndü v e b unu e jd erh an ın k arş ıs ın a ç ık m ad an ö ncek i h aliy le
karş ıla ştır d ı... K ıy as k ab ul e tm ezd i; b ek le y iş ç o k d ah a k ötü ydü.
Fle u r, C ed ric v e K ru m b ir lik te i ç eri g ir d ile r.
Ced ric 'i n y üzü nün b ir ta ra fı p orta k al re n gi, k aim b ir m acu nla k ap lıy dı, b üyük
ih tim alle y an ığ ın ı i y ile ştir s in d iy e. H arry 'y i g örü nce s ır ıttı. " Ç ok i y iy din , H arry ."
"S en d e," d ed i H arry , o d a s ır ıttı.
"H ep in iz e afe rin !" d ed i L udo B ag m an , çad ır a ad eta h opla y a zıp la y a g ir e re k .
Yüzü nde, sa n ki az önce ejd erh an ın yan ın dan geçen ken dis iy m iş gib i bir
mem nuniy et v ard ı. " Ş im di, b ir k aç ş e y s ö yle y eceğ im . Ö nünüzd e u zu n, g üzel b ir
ara var, ik in ci göre v Şubat'ı n Y ir m i D örd ü'n de, sa b ah sa at dokuz buçu kta
gerç ek le ştir ile cek . A m a siz e, o z am an a k ad ar k afa n ız ı m eşg ul e d ecek b ir şe y
veriy oru z! Eğer elin iz d ek i o altın yum urta la ra bak ars a n ız , açıla b ild ik le rin i
göre cek sin iz ... ora d ak i m en te şe le ri görü yor m usu nuz? Yum urta n ın iç in dek i
ip ucu nu ç ö zm en iz g ere k iy or - ç ü nkü o ip ucu siz e ik in ci g öre v in n e o ld uğunu
sö yle y ip , g öre v iç in h azır la n m an ız ı m üm kün k ıla cak ! H ep si a n la şıld ı m ı? E m in
mis in iz ? T am am , y ürü yün b ak alım ö yle y se !"
Harry çad ır d an çık tı, Ron'l a ik is i Orm an 'ı n çev re sin den yürü yüp so lu k
alm ak sız ın k onuşm ay a b aşla d ıla r; H arry ö te k i ş a m piy onla rın n e y ap tığ ın ı d ah a
ay rın tılı o la ra k d uym ak is tiy ord u. S onra , ta m H arry 'n in e jd erh ala rın k ükre d iğ in i
ilk k ez d uyduğu a ğ aç k üm esin i d öndükle rin de, ö nle rin e b ir c ad ı a tla d ı.
Rita S keete r'd ı b u. B ugün ü zerin de a sit y eşili b ir c ü ppe v ard ı; r e n gi e lin dek i T ez-
Tek ra r T üyü'y le m ükem mel k ay naşıy ord u.
"T eb rik le r, Harry !" ded i, ona gülü m se y ere k . "A cab a ik i kelim e bir şe y
sö yle y eb ilir m is in ? O ejd erh an ın k arş ıs ın a çık tığ ın da k en din i n asıl h is se ttin ?
Puan la m an ın a d il o lu p o lm ad ığ ı k onusu nda ş im di n e d üşü nüyors u n?"
"E vet, i k i k elim e s ö yle y eb ilir im ," d ed i H arry h id detle . " H oşç a k al."
Ve R on'l a b ir lik te ş a to nun y olu nu t u ttu .

Y İR M İ B İR İN Cİ B Ö LÜ M : E V C İN İ
KURTU LU Ş C EPH ESİ
H arry , R on ve H erm io ne o ak şa m P ig w id geo n'ı bulm ak iç in B ay kuşh an e'y e
g ittile r. H arry o nunla S ir iu s'a b ir m ek tu p g önderip , e jd erh asın ın y an ın dan sa ğ
s a lim g eçm ey i b aşa rd ığ ın ı h ab er v erm ek is tiy ord u. H arry y old a R on'a , S ir iu s'u n
o na K ark aro ff h ak kın da b ütü n s ö yle d ik le rin i a n la ttı. R on, K ark aro ff 'u n b ir Ö lü m
Y iy en old uğunu ilk duyduğunda şo k geçir d iğ i hald e, Bay kuşh an e'y e
g ir d ik le rin de ta e n b aşın dan b eri b undan şü phele n m eliy dik d em ey e b aşla m ış tı
b ile .
" C ık k o tu ru yor, d eğ il m i? " d ed i. " M alf o y'u n t r e n de n e d ed iğ in i h atır lıy or m usu n,
h an i b ab am K ark aro ff 'l a a rk ad aş d em iş ti? Ş im di b ir b ir le rin i n ere d en t a n ıd ık la rın ı
b iliy oru z. Herh ald e Dünya Kupası'n da yüzle rin de mask ele rle yan yan a
d ola şıy orla rd ı... B ak sa n a, b ir şe y d iy eceğ im , H arry . E ğer ad ın ı K ad eh 'e ata n
g erç ek te n K ark aro ff 's a , şim di k en din i n asıl sa la k g ib i h is se d iy ord ur, d eğ il m i?
T utm ad ı, d eğ il m i? S ad ece b ir s ıy rığ ın v ar! G el b ura y a - b en y ap arım - "
P ig w id geo n te slim at y ap m a fik riy le ö yle h ey ecan la n m ış tı k i, H arry 'n in b aşın ın
ç ev re sin de u çara k d önüp d uru yor, h iç d urm ak sız ın ö tü yord u. R on, P ig w id geo n'ı
h av ad a y ak ala d ı v e H arry m ek tu bu b acağ ın a i liş tir ir k en o nu s ım sık ı t u ttu .
B ay kuşu p en cere y e g ötü rü rk en d e k onuşm ay a d ev am e tti: "D iğ er g öre v le r b u
k ad ar te h lik eli ola m az artık , değ il m i? H em , biliy or m usu n, ben ce se n bu
t u rn uvay ı k azan ab ilir s in , H arry , c id di s ö ylü yoru m ."
H arry o nun s o n b ir k aç h afta k i d av ra n ış ın ı te la fi e tm ek iç in b öyle k onuştu ğunu
b iliy ord u am a, yin e de hoşu na gitti. H erm io ne is e B ay kuşh an e'n in duvarın a
y asla n ıp k olla rın ı k av uştu rm uş, R on'a k aşla rı ç atık b ak ıy ord u.
C id di c id di, " H arry 'n in b u tu rn uvay ı ta m am la m asın a d ah a ç o k v ar," d ed i. " E ğer
b ir in ci g öre v b uysa , s o nra k ile ri d üşü nm ek b ile i s te m iy oru m ."
" S en d e b ir g üneş ış ın ı g ib i iy im se rlik sa çıy ors u n y an i! " d ed i R on. "P ro fe sö r
T re la w ney i le b ir a ra k afa k afa y a v erm elis in iz ."
P ig w id geo n'ı pen cere d en dış a rı sa lıv erd i. P ig w id geo n önce dört m etr e kad ar
d üştü , so nra k en din i to parla y ıp y en id en y ükse ld i. B acağ ın a iliş ik m ek tu p h er
z am an kin den uzu n ve ağ ır d ı - H arry ken din i tu ta m am ış ve S ir iu s'a , M acar

Boynuzk uyru k'u n ç ev re sin de n asıl fır d öndüğünü, n asıl d a ç ev re sin de d air e le r
çiz ip o na ş a şır tm aca v erd iğ in i h am le h am le a n la tm ış tı.
Pig w id geo n'ı n kara n lığ a karış ıp yok olm asın ı iz le d ile r. S onra R on, "S ürp riz
partin iç in a şa ğ ı in se k iy i o lu r, H arry ," d ed i. "F re d v e G eo rg e şim diy e k ad ar
mutf a k ta n y ete rin ce y iy ecek a şır m ış o lm alı."
Gerç ek te n d e, G ry ff in dor O rta k S alo nu'n a g ir d ik le rin de o rta lık te zah üra tla v e
fe ry atla rla in le d i. H er y erd e d ağ g ib i p asta la r, s ü ra h i s ü ra h i b alk ab ağ ı s u yu v e
kay m ak bir a sı v ard ı. L ee Jo rd an b ir k aç ta n e F ilib uste r M ay ta b ı y ak m ış tı. H av a
yıld ız la r ve kıv ılc ım la rla dolu ydu. V e ço k iy i re sim yap an D ean T hom as,
etk ile y ic i yen i pan kartla r hazır la m ış tı. Bunla rın ço ğu, A te şo ku'n a bin m iş ,
Boynuzk uyru k'u n b aşın ın ç ev re sin de o k g ib i d önen H arry 'y i g öste riy ord u. B ir i k i
ta n esin de d e b aşı a le v a lm ış C ed ric v ard ı.
Harry a fiy etle y ed i; d oğru d ürü st a cık m an ın n asıl b ir ş e y o ld uğunu b ir s ü re d ir
unutm uştu ; so nra da R on ve H erm io ne'n in yan ın a otu rd u. B u kad ar m utlu
old uğuna i n an am ıy ord u; R on y in e o nun y an ın day dı, i lk g öre v i a tla tm ış tı, i k in cis i
is e t a a ü ç a y s o nra y dı.
Lee J o rd an , " V ay c an ın a, a m ma a ğ ır ," d ed i. H arry 'n in b ir m asa y a b ır a k tığ ı a ltın
yum urta y ı alm ış , elin de ta rtıy ord u. "A ç o nu, H arry , h ad i! B ak alım iç in de n e
var!"
Herm io ne h em en , " O ip ucu nu k en di b aşın a ç ö zm esi g ere k ," d ed i. “ T urn uva'n ın
kura lla rı..."
Harry sa d ece H erm io ne'n in d uyab ile ceğ i b ir se sle "E jd erh an ın y an ın dan n asıl
geçeceğ im i d e k en di b aşım a ç ö zm em g ere k iy ord u," d ed i. H erm io ne s u çlu s u çlu
gülü m se d i.
Bir ç o k k iş i h ep b ir a ğ ız d an , " E vet, H arry , h ad i, a ç ş u nu," d ed i.
Lee y um urta y ı H arry 'y e v erd i, H arry d e y um urta y ı çep eçev re d ola n an o lu ğa
tır n ak la rın ı s o ktu v e k an ır tıp a çtı.
İç i o yuktu v e ta m am en b oştu - a m a d ah a H arry a çtığ ı a n da, o day ı e n k ork unç
cin sin den b ir s e s, g ürü ltü lü v e tiz b ir ç ığ lık d old urd u. H arry 'n in d uyduğu s e sle r
ara sın da buna en yak ın ola n ı, Nere d ey se Kafa sız Nic k 'i n Ölu m Günü
Partis i'n dek i, h ep si m üzik li t e ste re ç ala n h ay ale t o rk estr a sın ın ç ık ard ığ ı s e sti.
Fre d k ula k la rın ı e lle riy le ö rtü p, " K ap at ş u nu!" d iy e h ay kır d ı.
Seam us F in nig an , H arry 'n in b ir h am le d e k ap attığ ı y um urta y a b ak ara k , "O d a

ney di ö yle ?" d iy e s o rd u. " Ö lü m p eris in e b en ziy ord u... B elk i d e b ir d ah ak i s e fe re
onla rd an b ir in in y an ın dan g eçm en g ere k iy ord ur, H arry !"
"İş k en ce g öre n b ir in in s e siy di! " d ed i N ev ille . B em bey az o lm uştu , s o sis r u lo la rın ı
yerle re d ökm üştü . " C ru cia tu s l a n etiy le m ücad ele e tm ek z o ru nda k ala cak sın !"
"A pta l a p ta l k onuşm a, N ev ille , o y asa d ış ı b ir la n et," d ed i G eo rg e. " Ş am piy onla r
iç in C ru cia tu s la n etin i k ulla n am azla r. B an a b ir a z P erc y 'n in ş a rk ı s ö yle m esi g ib i
geld i... B elk i d e d uşta y ken o na s a ld ır m an g ere k ecek , H arry ."
"M arm ela d lı t u rta i s te r m is in , H erm io ne?" d iy e s o rd u F re d .
Herm io ne o nun u zattığ ı t a b ağ a k uşk uyla b ak tı. F re d s ır ıttı.
"B ir ş e y y ok," d ed i. " O nla ra b ir ş e y y ap m ad ım . S en a sıl h ard allı k re m alı k ek le re
dik kat e t - "
Tam o s ır a d a h ard allı k re m alı k ek te n b ir ıs ır ık a lm ış o la n N ev ille , tık an ır g ib i
öksü rü p k ek i t u kürd ü.
Fre d g üld ü. " K üçü k b ir ş a k a y ap tım , N ev ille ..."
Herm io ne m arm ela d lı b ir t u rta a ld ı.
Sonra d a, " B unla rın h ep sin i m utf a k ta n m ı g etir d in iz , F re d ?" d iy e s o rd u.
Fre d o na s ır ıta ra k , " E vet," d ed i. S onra d a tiz b ir c ik le m ey le b ir e v c in in i ta k lit
etti: " '
Elim iz d en n e g elir se , e fe n dim , n e is te rse n iz !
' A cay ip y ard ım cı o lu yorla r...
Mid em k azın ıy or d ese m , k ız arm ış ö küz g etir ir le r."
Herm io ne m asu m v e k ay ıts ız b ir s e sle , " O ra y a n asıl g ir iy ors u nuz?" d iy e s o rd u.
"K ola y," d ed i F re d , " b ir m ey ve k âse si ta b lo su nun a rk asın da g iz li b ir k ap ı v ar.
Arm udu g ıd ık la y ın ca k ık ır d am ay a b aşlıy or, so nra d a -" S usu p k uşk uyla o na
bak tı. " N iy e s o rd un?"
Herm io ne h em en , " H iç ," d ed i.
Geo rg e, " Y oksa ş im di d e g id ip g re v y ap sın la r d iy e e v c in le rin e ö nderlik e tm ey e
mi kalk acak sın ?" ded i. "O bro şü r iş le rin i bır a k ıp onla rı is y an a m ı te şv ik
ed ecek sin ?"
Epey ce k ık ır d ay an o ld u. H erm io ne c ev ap v erm ed i.
Fre d , "S ak ın gid ip de onla rın ra h atın ı bozm ay a, giy si ve ücre t is te m ele ri
gere k tiğ in i sö yle m ey e k alk m a," d ed i u yarır c asın a. "Y em ek y ap m ala rın a e n gel

olu rs u n!"
Tam o s ır a d a N ev ille k oca b ir k an ary ay a d önüşe re k d ik katle ri d ağ ıttı.
Fre d kah kah ala rı bastır a n bir fe ry atla , "A h - kusu ra bak m a, N ev ille !" ded i.
"U nuttu m - b iz g erç ek te n d e h ard allı k re m alı k ek le re b ir a z b üyü y ap m ış tık - "
Ancak N ev ille bir dak ik ad a tü y dökm üş ve so n dere ce norm al görü nm ey e
başla m ış tı. H atta k ah kah ala ra o b ile k atıld ı.
"K an ary a K re m ası! " d iy e b ağ ır d ı F re d , h ey ecan la n m ış to plu lu ğa. " G eo rg e'l a b en
ic at e ttik - t a n esi y ed i S ic k le , k ele p ir !"
Harry s o nunda R on, N ev ille , S earn us v e D ean 'l e b ir lik te y ata k han ey e ç ık tığ ın da,
sa at g ecen in b ir i o lm uştu . D ört d ir e k li k ary ola sın ın p erd ele rin i ç ek m ed en ö nce,
küçü k M acar B oynuzk uyru k m odelin i y ata ğ ın ın y an ın dak i k om odin in ü stü ne
koydu. M in ik e jd erh a e sn ed i, k ıv rıld ı v e g özle rin i y um du G erç ek te n d e, d iy e
düşü ndü Harry , dört dir e k li kary ola sın ın perd ele rin i çek erk en , Hag rid
hak lıy m ış ... h iç d e f e n a d eğ ille r g erç ek te n , b u e jd erh ala r...
*****
Ara lık a y ıy la b ir lik te H ogw arts 'a r ü zg âr v e s u lu s e p ken k ar g eld i. Ş ato k ış ın h ep
rü zg ârlı olu rd u am a, Harry göld ek i Durm str a n g gem is in in yan ın dan her
geçiş in de, ş a to nun ş ö m in ele riy le k alın d uvarla rın a ş ü kre d iy ord u. G em i ş id detli
rü zg ârd a baş kıç vuru yor, kara yelk en le ri kara n lık gökyüzü nün altın da şiş ip
duru yord u. B eau xbato ns a ra b asın ın d a h ay li s o ğuk o la cağ ın ı d üşü nüyord u H arry .
Hag rid 'i n M ad am M ax im e'i n m alt vis k iy i te rc ih ed en atla rın a iy i bak tığ ın ın
fa rk ın day dı, p ad okla rın dak i y ala k ta n y ükse le n b uharla r b ütü n S ih ir li Y ara tık la rın
Bak ım ı sın ıf ın ın başın ı döndürm ey e yete rliy di. Bunun da pek fa y dası
olm uyord u, çü nkü hâlâ kork unç Kele k erle r'e bak ıy orla rd ı ve ak ılla rın ın
başla rın da o lm ası g ere k iy ord u.
Hag rid bir so nra k i ders te rü zg ârlı balk ab ağ ı ta rh ın da titr e y en sın ıf a , "K ış
uykusu na y atıp y atm ad ık la rın ı b ilm iy oru m ," d ed i. "D iy oru m k i b ir d en ey elim
bak alım , can la rı şö yle bir kestir m ek is tiy or mu... Onla rı şu kutu la ra
koyuvere lim ..."
Artık k ala k ala o n K ele k er k alm ış tı, b ellik i b ir b ir le rin i ö ld ürm e a rz u la rı h en üz
din m em ış ti. H er b ir in in b oyu ik i m etr e y e y ak la şıy ord u. K alın , g ri z ır h la rıy la ;
güçlü , h ız lı k oşa n b acak la rıy la ; a te ş p üsk üre n u çla rıy la ; iğ nele ri v e v an tu zla rıy la

Kele k erle r, H arry 'n in görd üğü en iğ re n ç şe y le rd i. Sın ıf H ag rid 'i n getir d iğ i
kocam an kutu la ra neşe si kaçm ış hald e bak tı; bütü n kuru la rd a yastık la r ve
yum uşa cık t ü ylü b atta n iy ele r v ard ı.
Hag rid , "O nla rı b unla ra so kalım ," d ed i, "v e k ap ak la rı k ap ata lım . B ak alım n e
ola cak ?"
Am a a n la şıld ı k i, K ele k erle r k ış u ykusu na y atm ad ık la rı g ib i, y astık lı k utu la ra
zo rla so kulu p kap ak la rın ın çiv ile n m esin den de hiç hoşla n m ıy orla rd ı. Çok
geçm ed en , kutu la rın dum an tü te n en kazıy la dolu balk ab ağ ı ta rla sın da ora y a
bura y a sa ld ır ır la rk en , H ag rid , "P an iğ e k ap ılm ay ın , p an iğ e k ap ılm ay ın m ille t! "
diy e fe ry at etm ey e b aşla m ış tı. S ın ıf ın ço ğu -M alf o y, C ra b be v e G oyle b aşta
olm ak üzere - ark a kap ıd an H ag rid 'i n kulü besin e kaçm ış tı. H arry , R on ve
Herm io ne is e , d ış a rıd a k alıp H ag rid 'e y ard ım e tm ey e ç alış a n la r a ra sın day dı. E l
bir liğ iy le K ele k erle r'i n d okuz ta n esin i z ap te tm ey i v e b ağ la m ay ı b aşa rd ıla r B u d a
onla ra sa y ıs ız yan ığ a ve kesiğ e m al old u. S onunda dış a rıd a sa d ece te k bir
Kele k er k alm ış tı.
Ron v e H arry , K ele k er'e a te şli k ıv ılc ım la r s a çm ak iç in a sa la rın ı k ulla n ır la rk en ,
Hag rid , “ O nu k ork utm ay ın h a!" d iy e b ağ ır d ı. B u a ra d a, iğ nesi o k g ib i d ik ilm iş
Kele k er h em titr iy or, h em d e te h dit e d er b ir ta v ır la o nla ra y an aşıy ord u. H ag rid ,
"İp i i ğ nesin den g eçir in y ete r," d ed i, " k i ö te k ile rin c an ın ı y ak m asın .”
Ron, " B öyle b ir ş e y is te r m iy iz h iç !” d ıy e b ağ ır d ı ö fk ey le . H arry ile ik is i g eri
geri H ag rid 'i n kulü besin in duvarın a doğru gid iy orla rd ı, hâlâ kıv ılc ım sa çan
Kele k er'i k en dile rin den u zak ta t u tu yorla rd ı.
"B ak s e n ... B u ç o k e ğ le n celi b ir ş e y e b en ziy or
Rita S keete r, H ag rıd 'i n b ah çe ç itin e y asla n m ış , k arş ıs ın dak i k arg aşa y ı iz liy ord u.
Bugün y ak ası m or k ürk lü , k alın , b ord o r e n kli b ir p ele rin g iy m iş ti. T im sa h d eris i
çan ta sın ı d a k olu na t a k m ış tı.
Hag rid k en din i, H arry v e R on'u k öşe y e k ıs tır m ış o la n K ele k er'i n ü stü ne attı.
Kele k er'i n u cu ndan b ir a le v ç ık tı, y ak ın dak i b alk ab ak la rın ı s o ld urd u.
"S en d e k im sin ?" d iy e so rd u H ag rid , b ir y an dan d a K ele k er'i n iğ nesin e b ir ip
ilm iğ i a tıp s ık ış tır ır k en .
"R ita S keete r, G ele cek P osla sı m uhab ir i," d ed i R ita , o na g ulü m se y in ce altın
diş le ri ı ş ıld ad ı.
Hag rid , " D um ble d ore s e n in o kula g ir m en e a rtık i z in y ok d ed i s a n ıy ord um ." d ed i,

kaşla rın ı h afitç e çata ra k . B ir a zcık ezilm iş K ele k er'i n ü stü nden k alk tı v e o nu
ark ad aşla rın ın y an ın a d oğru ç ek iş tir m ey e k oyuld u.
Rita , H ag rid 'i n d ed iğ in i d uym am ış g ib i d av ra n dı
Bu se fe r a ğ zı k ula k la rın a v ara n b ir g ülü m se m ey le “ B u b üyüle y ic i y ara tık la rın
ad ı n e?" d iy e s o rd u.
"P atla r- U çlu K ele k er," d iy e h om urd an dı H ag rid .
"Ö yle m i? " d iy e s o rd u R ita , b aşta n a şa ğ ı ilg i k esilm iş g ib i b ir h ali v ard ı. " D ah a
önce h iç a d la rın ı d uym am ış tım . .. N ere d en b uld un?"
Harry , H ag rid 'i n d ağ ın ık , k ara sa k alın ın ü stü ne b ir k ız arık lık y ükse ld iğ in i fa rk
etti v e k alb i s ık ış tı. G erç ek te n d e H ag rid n ere d en a lm ış tı K ele k erle r'i ?
Onunla a y nı ş e y i d üşü nüyor g ib i g örü nen H erm io ne h em en , " Ç ok i lg in çle r, d eğ il
mi? " d ed i. " D eğ il m i, H arry ?"
"N e? Y a, e v et... a y y... i lg in ç," d ed i H arry , H erm io ne a y ağ ın a b asın ca.
Çev re sin e b ak ın an R ita S keete r, " A h, s e n d e b ura d asın , H arry !" d ed i. " D em ek
se n d e S ih ir li Y ara tık la rın B ak ım ı d ers in den h oşla n ıy ors u n, ö yle m i? E n s e v diğ in
ders le rd en b ir i m i? "
"E vet," d ed i H arry k ara rlı b ir ş e k ild e. H ag rid o na b ak ıp s ır ıttı.
"H arik a," d ed i R ita . "C id den h arik a. U zu n sü re d ir m i d ers v eriy ors u n?" d iy e
so rd u H ag rid 'e .
Harry o nun b ak ış la rın ın D ean (b ir y an ağ ın da b erb at b ir k esik v ard ı) , L av en der
(c ü ppesi fe n a h ald e a la zla n m ış tı) v e S eam us (y an m ış b ir k aç p arm ağ ın ın a cıs ın ı
din dir m ey e ç alış ıy ord u) ü zerin de d ola ştığ ın ı, so nra d a k ulü ben in p en cere le rin e
çev rild iğ in i görd ü. Sın ıf ın ço ğu pen cere y e burn unu yap ış tır m ış , te h lik en in
geçm esin i b ek liy ord u.
"D ah a i k in ci y ılım ," d ed i H ag rid .
"H arik a... Bilm iy oru m , sö yle şi yap m ak is te r miy din ? Sih ir li yara tık la rla
yaşa d ığ ın şe y le rin bir kıs m ın ı pay la şm ak iç in . H er çarş a m ba, G ele ceğ in bir
zo olo ji sü tu nu var, em in im biliy ors u ndur. Bu -ş e y - Patp at- U çlu K ele k 'l e r
hak kın da b ir y azı y azab ilir iz ."
Hag rid h ev esle , " P atla r- U çlu K ele k erle r," d ed i. " Ş ey - e v et, n ed en o lm asın ?"
Bu iş H arry 'n in h iç h oşu na g it m em iş ti. A m a R ita S keete r g örm ed en H ag rid 'i

uyarm ası d a im kân sız d ı. H ag rid ile R ita S keete r o h afta iç in de Ü ç S üpurg e'd e
bulu şu p şö yle upuzu n bir sö yle şi yap m ay ı kara rla ştır ır la rk en , ora d a duru p
se ssiz ce g özle d i. S onra ş a to da z il ç ald ı v e d ers s o na e rd i.
Rita S keete r, R on v e H erm io ne ile a y rıla n H arry 'y e n eşe y le , " G üle g üle , H arry !"
diy e s e sle n di. " Ö yle y se , c u m a g ecesi g örü şü rü z, H ag rid ."
Harry , " H ag rid 'i n s ö yle d iğ i h er ş e y i ç arp ıta cak ," d iy e f ıs ıld ad ı.
Herm io ne d e çare siz ce, "O K ele k erle r'i y asa d ış ı b iç im de ith al fa la n etm em iş
ols u n d a," d ed i. B ir b ir le rin e b ak tıla r, b u t a m d a H ag rid 'd en b ek le n ecek b ir ş e y di.
Ron onla rı te sk in etti. "H ag rid 'i n dah a önce de başı ço k derd e gir d i ve
Dum ble d ore o nu k ovm ad ı. E n k ötü ih tim alle K ele k erle r'd en k urtu lm ak z o ru nda
kalır. P ard on... e n k ötü m ü d ed im ? E n i y i i h tim al d em ek i s te m iş tim ."
Harry ve H erm io ne gülü ştü le r, ken dile rin i bir a z dah a iy i his se d ere k öğle
yem eğ in e g ittile r.
Harry o ö ğle d en s o nra k i ik i s a atlik K eh an et d ers in in iy ic e ta d ın ı ç ık ard ı. G erç i
yin e y ıld ız h arita la rı çık arıp ta h m in le rd e b ulu nuyorla rd ı am a, R on'l a y en id en
ark ad aş o ld ukla rı iç in h er şe y o na y in e k om ik g örü nm ey e b aşla m ış tı. K en di
kork unç ölü m le rin e iliş k in ta h m in le rd e bulu ndukla rı sır a d a ik is in den de pek
hoşn ut kalm ış ola n P ro fe sö r T re la w ney, az so nra P lü to n'u n gündelik hay atı
bozm a b iç im le rin i a çık la rk en b ıy ık a ltın dan g ülü p d urd ula r d iy e o nla ra k ız d ı.
Apaçık k ız g ın lığ ın ı g iz le m ek te n u zak k ala n g iz em li b ir fıs ıltıy la , " S an ır ım k i,"
ded i, " b azıla rım ız " - p ek a n la m lı b ir ş e k ild e H arry 'y e b ak tı- " d ün g ece k ris ta lim e
bak ark en ben im görm üş old ukla rım ı görs e le r, bu kad ar cid diy ets iz
dav ra n m azla rd ı. B ura d a otu ru p ken dim i elim dek i nak ış a verm iş tim ki, karş ı
konulm az bir şe k ild e küre m e dan ış m a arz u su na kap ıld ım . K alk tım , önüne
otu rd um v e b illu r d erin lik le rin e b ak tım ... B an a o ra d an n e b ak ıy ord u d ers in iz ?"
Ron a lç ak s e sle , " K ocam an g özlü klü , ç ir k in v e y aşlı b ir y ara sa m ı? " d iy e s o rd u.
Harry g ülm em ek i ç in k en din i z o r t u ttu .
"Ö lü m , c an la rım ."
Parv ati de, Lav en der da elle rin i ağ ız la rın a götü rd üle r. Deh şe te kap ılm ış
görü nüyorla rd ı.
"E vet," d ed i P ro fe sö r T re la w ney, ç o k ö nem li b ir ş e y s ö ylü yorm uş e d asıy la b aşın ı
sa lla y ara k . "G ittik çe yak la şıy or, te p ed e ak bab a gib i dair e le r çiz iy or, gittik çe

alç alıy or... ş a to nun ü stü nde d ah a d a a lç alıy or..."
Anla m lı a n la m lı H arry 'y e b ak tı. O d a h iç s a k la m ad an a ğ zın ı a rd ın a k ad ar a çıp
esn ed i.
Pro fe sö r T re la w ney 'n in odasın ın altın dak i m erd iv en de yen id en te m iz hav ay a
kav uştu kla rın da, "D ah a ö nce se k se n k ez fa la n a y nı şe y i y ap m am ış o ls a , d ah a
etk ili ola b ilir d i," ded i H arry . "A m a ban a öle ceğ im i her sö yle d iğ in de ölm üş
ols a y dım e ğ er, ş im di t ıb bi b ir m uciz e h alin e g elm iş tim ."
Kık ır k ık ır g üle n R on, fin can g ib i g özle ri te k in siz b ir e d ay la b ak ara k k arş ıd an
gele n K an lı B aro n'u n y an ın dan g eçerle rk en , "F azla ca y oğunla şm ış b ir h ay ale t
olu rd un," d ed i. " N ey se b ari, h iç d eğ ils e ö dev v erm ed i. U m arım P ro fe sö r V ecto r,
Herm io ne'y e bir sü rü ödev verm iş tir. O ders yap ark en boş otu rm ay a
bay ılıy oru m ..."
Am a H erm io ne ak şa m yem eğ in e gelm ed i, dah a so nra onu ara m ay a gid in ce
kütü phan ed e d e b ula m ad ıla r. O ra d ak i te k k iş i V ik to r K ru m 'd u. R on b ir sü re
ra fla rın a rk asın da d ik ile re k K ru m 'u g özle d i. H arry 'y e f ıs ıld ay ara k a cab a i m zasın ı
als a m m ı d iy e s o rd u - d erk en b ir s o nra k i r a f s ır a sın ın o ra y a s in m iş a ltı y ed i k ız ın
da a y nı ş e y i t a rtış tık la rın ı f a rk e tti v e c o şk usu nu y itir d i
Harry 'l e ik is i G ry ff in dor K ule si'n e d önerle rk en , " H erm io ne n ere y e g itti a cab a?"
ded i R on.
"B ilm iy oru m ... Z ır v a."
Am a Ş iş m an H an ım h en üz ile ri sa v ru lu p a çılm ay a b aşla m ış tı k i, a rk ala rın dan
koşa r a d ım a y ak s e sle ri d uydula r. G ele n H erm io ne'y di.
Yan la rın da p at d iy e d uru p, s o lu k s o lu ğa, " H arry !" d ed i (Ş iş m an H an ım , k aşla r
hav ad a, te p ed en o na b ak tı) . "H arry , g elm en g ere k - m utla k a g elm elis in . Ç ok
hay re t v eric i b ir ş e y o ld u - l ü tf e n - "
Harry 'n in k olu nu y ak ala y ıp o nu k orid ord a g eriy e d oğru ç ek m ey e ç alış tı.
"N ele r o lu yor? " d ed i H arry .
"O ra y a g id in ce g öste rir im s a n a - g el a m a h ad i, ç ab uk - "
Harry d önüp R on'a b ak tı. R on d a o na. N ele r o ld uğunu a n la m am ış tı.
"P ek i," d ed i H arry . H erm io ne ile k orid ord a g eri d önüp y ürü m ey e k oyuld u. R on
yetiş m ek i ç in t e la şla p eşle rin den g itti.

Şiş m an H an ım ö fk ey le a rk ala rın dan s e sle n di: " A a, ta b ii c an ım , b an a a ld ır m ay ın
hiç ! B en i r a h ats ız e ttiğ in iz iç in ö zü r d ile m ey in ! B en b ura d a b öyle s iz g ele n e d ek
ard ım a k ad ar a çık d uru p b ek le y ey im , ö yle m i? "
"E vet, s a ğ o l! " d iy e b ağ ır d ı R on o m zu nun ü stü nden .
Herm io ne o nla rı a ltı k at a şa ğ ı in dir ip , so nra d a G ir iş S alo nu'n a g id en m erm er
merd iv en den in m ey e başla y ın ca, H arry , "H erm io ne, nere y e gid iy oru z?" diy e
so rd u.
Herm io ne h ey ecan la , " G örü rs ü n," d ed i, " şim di g örü rs ü n!"
Merd iv en i in dik te n so nra so la döndü. A te ş K ad eh i'n in C ed ric D ig gory ile
Harry 'n in a d la rın ı p üsk ürttü ğünün e rte si g ecesi C ed ric 'i n g eçtiğ i k ap ıy a y öneld i
acele y le . H arry d ah a ö nce b u k ap ıd an h iç g eçm em iş ti. R on'l a ik is i H erm io ne'n in
ard ı sır a bir k aç basa m ak ta ş m erd iv en in dile r. A m a ken dile rin i Snap e'i n
zin dan ın a g id en k ara n lık y era ltı g eçid i g ib i b ir y erd e b ula cak la rın a, g en iş b ir ta ş
korid ora ç ık tıla r. M eşa le le rle p ır ıl p ır ıl a y dın la tılm ış tı, d ah a ç o k y iy ecek le ri k onu
ala n n eşe li t a b lo la rla s ü sle n m iş ti.
Harry korid oru n orta sın da yav aşla y ara k , "A ğır ol," ded i. "D ur bir dak ik a,
Herm io ne..."
"N e v ar? " H erm io ne d önüp o na b ak tı, y üzü nden b ek le n ti a k ıy ord u.
"N iy etin i b iliy oru m ," d ed i H arry .
Ron'u d ürtü p H erm io ne'n in t a m a rk asın dak i t a b lo yu g öste rd i. T ab lo da d ev asa b ir
güm üş m ey ve t a b ağ ı v ard ı.
"H erm io ne!" d ed i n ele r o lu p b ittiğ in i k av ra y an R on. " S en b iz i y in e o e rit iş in e
bula ştır a cak sın !"
Herm io ne h em en , " H ay ır , y ok ö yle b ir ş e y !" d ed i. " A yrıc a, o nun a d ı e rit d eğ il,
Ron - "
Ron o na b ak ıp k aşla rın ı ç ata ra k , " A dın ı d eğ iş tir d in , ö yle m i? " d ed i. " Ş im di n e
old u p ek i? E v C in i K urtu lu ş C ep hesi m i? B en o m utf a ğ a d alıp o nla rı iş le rin i
bır a k m ay a f a la n z o rla y acak d eğ ilim . Y ap m ay acağ ım d iy oru m s a n a - "
Herm io ne s a b ır s ız lık la , " S en den b öyle b ir ş e y is te y en y ok!" d ed i. " B en a z ö nce
bura y a g eld im , o nla rla k onuşm ak iç in . B ir d e b ak tım k i - h ay di g el a m a, H arry .
San a g öste rm ek i s tiy oru m !"
Yen id en k olu nu y ak ala d ı, o nu d ev asa m ey ve ta b ağ ı ta b lo su nun ö nüne çek ti,

iş a re t parm ağ ın ı uzata ra k kosk oca yeşil arm udu gıd ık la d ı A rm ut kıv ra n ıp
kık ır d am ay a b aşla d ı v e b ir d en b üyük, y eşil b ir k ap ı k olu na d önüştü H erm io ne
kolu t u ttu , k ap ıy ı a çtı v e H arry 'y i s ır tın dan i ttir ip o nu z o rla i ç eri s o ktu
Harry yukarıd ak i B üyük S alo n'd an aşa ğ ı kalm ay an , m uazzam büyüklü kte k i,
yükse k ta v an lı o day a şö yle b ir g öz attı. T aş d uvarla rın ö nün e ış ıl ış ıl p ir in ç
te n cere le rle ta v ala r yığ ılm ış tı, öte k i uçta tu ğla d an yap ılm ış koca bir şö m in e
vard ı. D erk en k üçü k b ir ş e y o dan ın o rta y erin den o na d oğru o k g ib i fır la d ı, b ir
yan dan d a, " H arry P otte r, e fe n dim ! H arry P otte r!" d iy e c ik c ik b ağ ır ıy ord u.
Bir sa n iy e so nra , ciy ak la y an b ir cin k arn ın a h ız la v uru nca H arry 'n in so lu ğu
kesild i. C in o na ö yle s ık ı s ık ı s a rıld ı k i, H arry k ab urg ala rın ın k ır ıla cağ ın ı s a n dı.
Harry , " D o-D obby?" d ed i, s o lu ğu k esilm iş h ald e.
Ses o nun g öbeğ i h iz asın da b ir y erle rd en , " E vet, D obby, e fe n dim , D obby!" d iy e
cik le d i. " D obby, H arry P otte r'ı g örm ey i ü m it e d ip d uru yord u, e fe n dim . Ş u iş e
bak ın , H arry P otte r o nu g örm ey e g eld i, e fe n dim !"
Dobby o nu b ır a k ıp b ir k aç a d ım g eri ç ek ild i, b aşın ı k ald ır ıp a ğ zı k ula k la rın da
Harry 'y e bak tı. Ten is to pu gib i, patla k yeşil gözle ri m utlu lu k gözy aşla rıy la
dolm uştu , tıp atıp H arry 'n in o nu h atır la d ığ ı g ib iy di. D üğm e g ib i b uru n, y ara sa
gib i kula k la r, uzu n parm ak la rla ay ak la r - giy sile ri hariç , onla r ço k fa rk lıy dı
çü nkü.
Dobby, M alf o y'l a rın y an ın da ç alış ır k en , h ep a y nı e sk i, p is y astık k ılıf ın ı g iy erd i.
Şim di is e , sır tın da H arry 'n in o g üne k ad ar g örd üğü e n tu haf g iy si ç eşitle m esi
vard ı. H an i, D ünya K upası'n dak i büyücü le rd en bile bete r giy in m iş ti. Ş ap ka
niy etin e b aşın a b ir ç ay p eçete si ta k m ış tı, o nun ü zerin e d e b ir k aç p arla k ro zet
tu ttu rm uştu . Ç ıp la k g öğsü ndek i k ra v atı a t n alı d ese n le riy le s ü slü ydü, ç o cu kla rın
fu tb ol ş o rtla rın a b en zer b ir şo rt g iy m iş ti, ç o ra p la rı b ir b ir in den fa rk lıy dı. H arry
bunla rd an bir in in , ken di ay ağ ın dan çık arıp , M r. M alf o y'a num ara çek ere k
Dobby'y e verm esin i sa ğ la d ığ ı siy ah ço ra p old uğunu görd ü. D obby'y i böyle
se rb est b ır a k m ış tı. Ö te k i ç o ra p p em be-tu ru ncu ç iz g iliy di.
Harry h ay re tle , " D obby, s e n b ura d a n e a rıy ors u n?" d ed i.
Dobby h ey ecan iç in de, "D obby, H ogw arts 't a çalış m ay a g eld i, efe n dim !" d iy e
cik le d i. " P ro fe sö r D um ble d ore , D obby i le W in ky'y e i ş v erd i, e fe n dim !"
"W in ky m i? " d ed i H arry . " O d a m ı b ura d a?"
"E vet, e fe n dim , e v et! " d ed i D obby. H arry 'y i e lin den tu tu p, o ra d ak i d ört u zu n

ta h ta m asa n ın a ra sın dan m utf a ğ ın iç in e ç ek ti. H arry y an la rın dan g eçerk en , b u
masa la rın yukarıd a, Büyük Salo n'd ak i dört bin a masa sın ın ta m altın a
yerle ştir ilm iş o ld ukla rın ı g örd ü. O a n da ü zerle rin de y iy ecek y oktu , ç ü nkü a k şa m
yem eğ i b itm iş ti. A m a b ir s a at ö nce h ep sin in ta b ak la rla d olu o ld uğundan e m in di.
Sonra d a b u ta b ak la r ta v an dan g eçere k y ukarıd a, ta m ü stle rin de d ura n m asa la ra
gönderiliy ord u.
Mutf a k ta e n a zın dan y üz k üçü k c in d uru yord u. D obby, H arry 'y i o nla rın y an ın dan
geçir ir k en gülü m se d ile r, eğ ilip se la m verd ile r, re v era n s yap tıla r. H ep si ay nı
ünif o rm ay ı g iy m iş ti: Ü zerin de H ogw arts a rm ası o la n v e d ah a ö nce W in ky'n in
sa rın dığ ın ı g örd ükle ri b ir e r ç ay p eçete si.
Dobby t u ğla d an y ap ılm ış ş ö m in en in ö nünde d urd u v e p arm ağ ıy la i ş a re t e tti.
"W in ky, e fe n dim !"
Win ky a te şin y an ın dak i b ir ta b ure d e o tu ru yord u. D obby'n in a k sin e, b elli k i o
giy si p eşin de d ola n m am ış tı. D erli to plu , k üçü k b ir e te k le b lu z g iy m iş , b ir d e
onla ra u ygun m av i ş a p ka ta k m ış tı. Ş ap kasın da k oca k ula k la rı iç in d elik le r v ard ı.
Buna k arş ılık , D obby'n in tu haf g iy si ç eşitle m esi so n d ere ce te m iz v e b ak ım lı
old uğu iç in yep yen i görü nürk en , W in ky giy sile rin e hiç bak m ıy or gib iy di.
Blu zu nda b oydan b oya ç o rb a l e k ele ri, e te ğ in de d e b ir y an ık v ard ı.
"M erh ab a, W in ky," d ed i H arry .
Win ky'n in d udak la rı titr e d i. S onra d a g özy aşla rın a b oğuld u. Y aşla r k ocam an ,
kah vere n gi g özle rin den sü zü lü yor v e ö nünden a şa ğ ı a k ıy ord u, tıp kı Q uid ditc h
Dünya K upası'n da o ld uğu g ib i.
"A h, can ım ," ded i H erm io ne. O ve R on m utf a ğ ın ucu na kad ar H arry ile
Dobby'y i i z le m iş le rd i. " W in ky, a ğ la m a, l ü tf e n a ğ la m a..."
Am a W in ky d ah a d a b ete r a ğ la m ay a k oyuld u. D obby i s e H arry 'y e b ak ara k s ır ıttı.
Win ky'n in h ıç k ır ık la rın ı b astır m ak i ç in y ükse k s e sle , " H arry P otte r b ir f in can ç ay
is te r m iy di? " d iy e c iy ak la d ı.
"Ş ey - e v et, o lu r," d ed i H arry .
O an da altı ta n e ev cin i koştu ra ra k ark asın dan geld i. E lle rin dek i kocam an ,
güm üş te p sid e b ir çay dan lık , H arry , R on v e H erm io ne iç in fin can la r, b ir sü t
sü ra h is i v e b üyük b ir b is k üvi t a b ağ ı v ard ı.
"S ağ la m se rv is !" d ed i R on, etk ile n diğ i se sin den an la şılıy ord u. H erm io ne o na

kaşla rın ı çata ra k b ak tı, am a cin le rin h ep si ço k se v in çli g örü nüyord u. Y erle re
kad ar e ğ ilip s e la m v ere re k ç ek ild ile r.
Dobby ç ay la rın ı v erir k en , H arry o na, "N e z am an dır b ura d asın , D obby?" d iy e
so rd u.
Dobby h alin den m em nun b ir ş e k ild e, " S ad ece b ir h afta , H arry P otte r, e fe n dim !"
ded i. "D obby, P ro fe sö r D um ble d ore 'u g örm ey e g eld i, efe n dim . G örü yors u nuz
ya, e fe n dim , s a h ib in in y ol v erd iğ i b ir e v c in in in y en i b ir i ş b ulm ası z o r, e fe n dim ,
cid den ç o k z o r - "
Win ky b unu d uyunca d ah a d a b ete r u lu du, e zilm iş d om ate s g ib i b urn u d a ş ır ıl
şır ıl ö nüne a k ıy ord u. Ö nüne a k ıy ord u a m a, W in ky b unu d urd urm ak iç in e n u fa k
bir ç ab a g öste rm iy ord u.
"D obby t a m i k i y ıl b oyunca i ş b ulm ay a ç alış a ra k b ütü n ü lk ey i d ola ştı, e fe n dim !"
diy e cik le d i D obby. "A m a D obby iş b ula m ad ı, efe n dim , n iy e, çü nkü D obby
şim di ü cre t i s tiy or!"
Mutf a k ta o nla rı ilg iy le d in le y en v e g özle y en b ütü n ev cin le ri, b u k elim ele ri
duyunca, sa n ki D obby kab a ve uta n dır ıc ı bir şe y sö yle m iş gib i, başla rın ı
çev ir d ile r.
Herm io ne i s e , " A fe rin s a n a, D obby!" d ed i.
"T eşe k kür ed erim , küçü khan ım !" ded i D obby, diş le rin i açığ a çık ara n bir
gülü m se m ey le . "A m a ço ğu büyücü ücre t is te y en bir ev cin i is te m iy or,
küçü khan ım . '
Ev cin i bu dem ek değ il,
' ded ile r, kap ıy ı D obby'n in yüzü ne
kap attıla r! D obby çalış m ay ı se v iy or, am a giy sile r is tiy or, ona para vers in le r
is tiy or, H arry P otte r... D obby ö zg ür o lm ay ı s e v iy or!"
Hogw arts ev cin le ri, sa n ki D obby'd e b ula şıc ı b ir h asta lık v arm ış g ib i o ndan
uzak la şm ay a b aşla m ış la rd ı ş im di. W in ky'y e g elin ce, o o ld uğu y erd e k ald ı, a m a
dah a d a ş id detle a ğ la m ay a k oyuld u.
"V e so nra , H arry Potte r, D obby, W in ky'y i ziy are te gitti ve onun da özg ür
kald ığ ın ı ö ğre n di, e fe n dim !" d ed i D obby k ey if le .
Win ky bunu duyunca ken din i ta b ure sin den aşa ğ ı attı ve ta ş döşe m ed e yüzü
koyun y atıp m in ik y um ru kla rıy la y eri d övere k ü zü ntü den re sm en ç ığ lık a tm ay a
başla d ı. H erm io ne h em en o nun y an ın a d iz ç ö ktü v e te se lli e tm ey e ç alış tı. A m a
sö yle d ik le rin in e n u fa k b ir y ara rı o lm ad ı.
Dobby, W in ky'n in tiz fe ry atla rın ı bastır m ak iç in ciy ak ciy ak hay kır a ra k

hik ây esin i sü rd ürd ü: "V e so nra D obby'n in ak lın a b ir şe y g eld i, H arry P otte r,
efe n dim !" “ D obby ile W in ky n iy e b ir lik te iş b ulm uyorla r? ” d ed i D obby. “ İk i e v
cin in e d e y ete cek iş n ere d e v ar? ” d ed i W in ky. V e D obby d üşü ndü v e ak lın a
geld i, e fe n dim ! H ogw arts ! B öyle ce D obby ile W in ky, P ro fe sö r D um ble d ore 'u
görm ey e g eld ile r, e fe n dim , P ro fe sö r D um ble d ore d a b iz i i ş e a ld ı! "
Dobby a ğ zı k ula k la rın da s ır ıttı v e g özle rin e y en id en s e v in ç y aşla rı d old u.
"V e P ro fe sö r D um ble d ore , D obby'y e ücre t vere ceğ in i sö yle d i, efe n dim , eğ er
Dobby ü cre t is tiy ors a ! V e D obby ö zg ür b ir c in , e fe n dim . H afta d a b ir G alle o n
alıy or, a y da b ir g ün d e i z in !"
"B u yete rli değ il! " diy e is y an la hay kır d ı H erm io ne, W in ky'n in sü rü p gid en
çığ lık la rın ı v e y um ru ğuyla y eri d övm e s e sin i b astır a ra k .
Dobby, " P ro fe sö r D um ble d ore , D obby'y e h afta d a o n G alle o n, h afta so nla rın da
da iz in önerd i," ded i. San ki böyle sin e boş vak it ve se rv et fik ri onu
kork utu yorm uş g ib i, h afif te n titr e d i. "A m a D obby p azarlık e d ip fiy atı in dir d i,
küçü khan ım ... D obby ö zg ürlü k se v iy or, k üçü khan ım , am a fa zla sın ı is te m iy or,
küçü khan ım . D obby ç alış m ay ı d ah a ç o k s e v iy or."
Herm io ne şe fk atle , "P ek i, P ro fe sö r D um ble d ore sa n a n e k ad ar ü cre t v eriy or,
Win ky?" d iy e s o rd u.
Bunun W in ky'y i neşe le n dir e ceğ in i düşü ndüyse eğ er, fe n a hald e yan ılm ış tı.
Win ky ağ la m ay ı bır a k tı, am a doğru lu p otu rd uğunda m uazzam , kah vere n gi
gözle rin den a te şle r s a çara k H erm io ne'y e b ak tı. B ütü n y üzü s ır ıls ık la m o lm uştu
ve b ir d en ö fk eli b ir i f a d e t a k ın m ış tı.
"W in ky onuru nu yitir m iş bir cin , am a W in ky dah a ücre t alm ıy or!" diy e
cıy ak la d ı. "W in ky d ah a o k ad ar d üşm ed i! W in ky ö zg ür k alm ak ta n u ta n acak
kad ar e d ep li! "
"U ta n m ak m ı? " d ed i n ey e u ğra d ığ ın ı ş a şır a n H erm io ne. " A m a - h ay di, W in ky!
Uta n m ası g ere k en s e n d eğ ils in , M r. C ro uch ! S en y an lış b ir ş e y y ap m ad ın , o s a n a
kork unç d av ra n dı - "
Am a o b öyle d ey in ce, W in ky s a n ki te k k elim e d ah a d uym ak is te m iy orm uş g ib i
elle rin i şa p kasın dak i delik le re kap atıp kula k la rın ı kap attı. "E fe n dim e hak are t
ed em ez, k üçü khan ım ! S iz M r. C ro uch 'a h ak are t e d em ez! M r. C ro uch i y i b üyücü ,
küçü khan ım ! M r. C ro uch k ötü W in ky'y i k ovm ak ta h ak lı! "
Dobby bir sır verir gib i, "W in ky yen i duru m una uyum göste rm ek te zo rlu k

çek iy or, H arry Potte r," diy e ciy ak la d ı. "W in ky artık M r. Cro uch 'a bağ lı
olm ad ığ ın ı u nutu yor. A rtık n e i s te se s ö yle y eb ilir , a m a b unu y ap m ıy or."
"Y an i ev cin le ri efe n dile ri h ak kın da d üşü ndükle rin i sö yle y em ezle r m i? " d iy e
so rd u H arry .
"A h, h ay ır , e fe n dim , h ay ır ," d ed i D obby. B ir d en c id dile şm iş g örü nüyord u. " B u,
ev c in le rin in k öle liğ in in b ir p arç asıd ır , e fe n dim . B iz e fe n dile rin s ır la rın ı tu ta rız ,
su sk un k alır ız , e fe n dim . A ile n in ş e re fin i h er ş e y den ü stü n t u ta rız , o nla r h ak kın da
kötü konuşm ay ız efe n dim - am a P ro fe sö r D um ble d ore '
bu şa rt değ il
' ded i.
Pro fe sö r D um ble d ore d ed i k i, ö zg ürm üşü z - ş e y de-"
Dobby b ir d en te d ir g in le şti, e liy le H arry 'y e y ak la şm asın ı iş a re t e tti. H arry ö ne
eğ ild i.
Dobby f ıs ıld ad ı: " D ed i k i, is te rs e k o na - k açık b ir ih tiy ar d em ek te ö zg ürm üşü z,
efe n dim !"
Dobby ü rk m üş g ib i k ik ir d ed i.
"A m a D obby is te m iy or,, H arry Potte r," ded i. Yen id en norm al konuşm ay a
başla m ış tı, b aşın ı ö yle b ir h ız la s a lla d ı k i, k ula k la rı l a p l a p e tti. " D obby, P ro fe sö r
Dum ble d ore 'u ç o k s e v iy or, e fe n dim v e o nun s ır la rın ı t u tm ak ta n g uru r d uyuyor."
Harry s ır ıta ra k , " A rn a a rtık M alf o y'l a r h ak kın da is te d iğ in i s ö yle y eb ilir s in , d eğ il
mi? " d ed i.
Dobby'n in k osk ocam an g özle rin e b ir a z k ork m uş b ir b ak ış g eld i.
Kuşk ulu b ir şe k ild e, "D obby - D obby is te se sö yle y eb ilir ," d ed i. S onra k üçü k
om uzla rın ı dik le ştir d i. "D obby, H arry Potte r'a diy eb ilir ki, esk i efe n dile ri -
efe n dile ri- k ötü k ara b üyücü le rd i"
Dobby b ir a n d urd u, tir tir titr iy ord u, k en di c ü re tin den d eh şe te d üşm üştü - s o nra
en y ak ın m asa y a k oştu v e b aşın ı h ız la m asa y a v uru p ciy ak la m ay a k oyuld u:
"K ötü D obby! K ötü D obby!"
Harry o nu k ra v atın ın a rk asın dan y ak ala y ıp m asa d an u zak la ştır d ı.
Dobby b aşın ı o vuştu ra ra k , s o lu k s o lu ğa, " T eşe k kürle r, H arry P otte r, t e şe k kürle r,"
ded i.
Harry , " B ir a z a lış tır m a y ap m an g ere k , h ep si b u," d ed i.
"A lış tır m a, ha!" diy e cik le d i W in ky öfk e iç in de. "K en din den uta n m alıs ın ,

Dobby, e fe n dile rin h ak kın da b öyle k onuşm ak !"
Dobby m ey dan o kurc asın a, " O nla r a rtık b en im e fe n dile rim d eğ il, W in ky!" d ed i.
"D obby a rtık o nla rın n e d üşü ndüğüne a ld ır m ıy or!"
Win ky, y aşla r y üzü nden b ir k ez d ah a a k m ay a b aşla rk en , " A h, s e n k ötü b ir c in ,
Dobby!" diy e in le d i. "Z av allı M r. C ro uch 'u m , W in ky's iz ne yap ıy or? B an a
ih tiy acı v ar o nun, y ard ım ım a ih tiy acı v ar! B en ö m ür b oyu C ro uch 'l a ra b ak tım ,
ben den ö nce a n nem b ak tı, o ndan ö nce n in em ... A h, W in ky ö zg ür k ald ı b ils e le r
ne d erle r? A h, n e a y ıp , n e a y ıp !" Y üzü nü y en id en e te ğ in e g öm dü v e b öğürd ü.
Herm io ne k ara rlı b ir ş e k ild e, " W in ky," d ed i, " e m in im M r. C ro uch s e n siz d e p ek
güzel i d are e d iy ord ur. A nlıy ors u n y a, o nu g örd ük - "
Win ky s o lu k s o lu ğa, " E fe n dim i g örü yor s iz ?" d ed i. Y aşla rla k ap lı y üzü nü b ir k ez
dah a e te ğ in den k ald ır m ış tı, g özle ri fa lta şı g ib i a çılm ış , H erm io ne'y e b ak ıy ord u.
"O nu b ura d a, H ogw arts 't a g örü yor? "
"E vet," ded i Herm io ne. "M r. Bag m an 'l a ik is i Üç-B üyücü Turn uvası'n ın
jü ris in dele r."
"M r. B ag m an d a m ı g eliy or? " d iy e c ik le d i W in ky. V e H arry 'y i ç o k şa şır ta ra k
(y üzle rin dek i i f a d ele re b ak ılır s a , R on'l a H erm io ne'y i d e) y en id en ö fk ele n di. " M r.
Bag m an k ötü b üyücü ! Ç ok k ötü b üyücü ! E fe n dim o nu s e v m iy or, a h h ay ır , h iç !"
"B ag m an - k ötü m ü?" d ed i H arry .
"A h e v et," d ed i W in ky, ş id detle b aşın ı s a lla y ara k . " E fe n dim W in ky'y e b ir ş e y le r
sö ylü yor. A m a W in ky k im se y e s ö yle m iy or... W in ky - W in ky e fe n dis in in s ır rın ı
sa k lıy or..."
Yen id en g özy aşla rın a b oğuld u. B aşın ı ete ğ in e g öm üp k onuşm ay a d ev am etti:
"Z av allı e fe n di, z av allı e fe n di, o na y ard ım e d ecek W in ky's i d e y ok a rtık !"
Win ky'd en ak la yak ın te k kelim e dah a ala m ad ıla r. O nu ağ la r hald e bır a k ıp
çay la rın ı b itir d ile r. B u ara d a D obby d e p ek k ey if li b ir şe k ild e, ö zg ür b ir cin
ola ra k s ü rd üğü h ay atı v e p ara sıy la n ele r y ap acağ ın ı a n la tıy ord u.
"D obby b undan s o nra b ir d e k azak a la cak , H arry P otte r!" d ed i n eşe y le , ç ıp la k
göğsü nü g öste re re k .
Cin den ç o k h oşla n m ış a b en zey en R on, " B ak n e d iy eceğ im , D obby" d ed i. " S an a
bu N oel'd e a n nem in b en im i ç in ö rd üğü k azağ ı v ere y im . H er N oel b ir t a n e y olla r.
Açık k ah vere n giy e i tir a zın y ok y a?"

Dobby ç o k s e v in di.
Ron, " S en in iç in b ir a z ç ek tir m em iz g ere k eb ilir ," d ed i. " A m a ç ay p eçete n e p ek
uyar."
Ayrılm ay a hazır la n ır la rk en , çev re d ek i cin le rin ço ğu gelip onla ra , yukarı
götü rm ele ri iç in yiy ecek bir şe y le r ik ra m etti. C in le r boyuna eğ ilip se la m
verd ik le ri v e re v era n s y ap tık la rı iç in a cılı b ir if a d e ta k ın an H erm io ne re d detti
am a, H arry i le R on c ep le rin i k re m alı k ek le r v e p asta la rla d old urd ula r.
Harry i y i g ecele r d em ek i ç in k ap ı a ğ zın a y ığ ıla n c in le re , " Ç ok t e şe k kürle r!" d ed i.
"G örü şü rü z, D obby!"
Dobby d ura k sa y ara k , "H arry P otte r..." d ed i, "D obby b azen g elip siz i g öre b ilir
mi, e fe n dim ?"
Harry , " T ab ii," d ey in ce, D obby s ır ıttı.
Ron, H erm io ne ve H arry m utf a ğ ı gerid e bır a k ıp m erd iv en den yin e G ir iş
Salo nu'n a d oğru ç ık arla rk en , R on, " B iliy or m usu nuz?" d ed i. " B unca y ıld ır F re d
ve G eo rg e'u n m utf a k ta n y iy ecek a şır m asın dan ç o k e tk ile n m iş tim - e h , p ek d e z o r
değ ilm iş , h a? V erm ek i ç in a m ma h ev eslile r!"
Herm io ne öne düşm üş, m erm er m erd iv en den çık ark en , "B en ce bu cin le rin
başın a gele b ile cek en hay ır lı şe y bu," ded i. "D obby'n in bura y a çalış m ay a
gelm esi y an i. Ö te k i cin le r o nun ö zg ür o ld uğu iç in n e k ad ar m utlu o ld uğunu
göre cek v e y av aş y av aş k en dile rin in d e b unu i s te d iğ in i a n la y acak la r!"
"D ua e t d e W in ky'y e p ek y ak ın dan b ak m asın la r," d ed i H arry .
Herm io ne, " E h, o d a y ak ın da k en din e g elir ," d ed i a m a, s e sin de b ir a z k uşk ucu b ir
to n v ard ı. " Ş ok e tk is i g eçin ce v e H ogw arts 'a a lış ın ca, o C ro uch d en en a d am dan
uzak ta k alm an ın o nun i ç in ç o k d ah a i y i o ld uğunu a n la y acak tır."
Ron b oğuk b ir se sle (b ir k re m alı k ek y em ey e b aşla m ış tı) , "O nu ç o k se v iy ora
ben ziy or," d ed i.
Harry , " A m a B ag m an iç in p ek iy i ş e y le r d üşü nm üyor, d eğ il m i? " d ed i. " C ro uch
ev de B ag m an i ç in n ele r d iy or a cab a?"
Herm io ne, "H erh ald e iy i bir D air e B aşk an ı olm ad ığ ın ı sö ylü yord ur," ded i.
"D oğru su ... h ak sız s a y ılm az, d eğ il m i? "
"İh tiy ar C ro uch 'u n y an ın da ç alış a cağ ım a o nun y an ın da ç alış ır ım , d ah a iy i," d ed i
Ron. " H iç d eğ ils e B ag m an 'ı n e sp ri a n la y ış ı v ar."

"A m an P erc y b unu d ed iğ in i d uym asın ," d ed i H erm io ne, h afif ç e g ülü m se y ere k .
Ron ş im di d e b ir ç ik ola ta lı e k le r a tış tır m ay a b aşla y ara k , " E h, a m a z ate n P erc y
esp ri a n la y ış ı o la n b ir iy le ç alış m ak is te m ez, d eğ il m i? " d ed i. " P erc y ş a k ad an n e
an la r? E sp riy i D obby'n in çay p eçete sin e sa rıp g özü nün ö nünde d an s ettir s e n ,
ta n ım az."

YİR M İ İ K İN Cİ B Ö LÜ M :
BEK LEN M ED İK G ÖREV 1
" P otte r! W easle y ! D ik katin iz i b ura y a v erir m is in iz ?!"
P erş e m be g ünü B iç im D eğ iş tir m e d ers in de P ro fe sö r M cG onag all'ı n k ız g ın s e si
b ir kır b aç gib i şa k la m ış , H arry ve R on'u yerle rin den zıp la tm ış tı. B aşla rın ı
k ald ır ıp P ro fe sö r'e b ak tıla r.
D ers in so nuydu; iş le rin i bitir m iş le rd i; H in t dom uzu na çev ir m ek le m eşg ul
o ld ukla rı A frik a ta v ukla rı P ro fe sö r M cG onag all'ı n m asa sın dak i b üyük b ir k afe se
k ap atılm ış tı (N ev ille 'i n ki h âlâ k uş tü yle riy le k ap lıy dı) ; k ara ta h ta d a y azılı o la n
ö dev le rin i not etm iş le rd i (" T ürle r- A ra sı Değ iş tir m e yap ark en kulla n ıla n
D önüştü rm e B üyüle ri'n in n asıl u yarla n m ası g ere k tiğ in i ö rn ek le rle açık la y ın ").
Z il h a ç ald ı h a ç ala cak tı. H arry v e R on s ın ıf ın a rk a ta ra fın da F re d 'l e G eo rg e'u n
s a h te a sa la rıy la k ılıç to kuştu rm ay a d alm ış la rd ı. B aşla rın ı k ald ır ıp b ak tık la rın da,
R on'u n e lin de b ir p ap ağ an , H arry 'n in kin de i s e l a stik b ir m ezg it b alığ ı v ard ı.
" N ih ay et P otte r v e W easle y y aşla rın a y ak ış ır b ir şe k ild e d av ra n acak n ezak eti
g öste rd ik le rin e g öre ," d ed i P ro fe sö r M cG onag all, ik is in e ö fk ey le b ak ara k -b u
a ra d a H arry 'n in m ezg it b alığ ın ın b aşı se ssiz ce y ere d üştü , R on'u n p ap ağ an ın ın
g ag ası a z ö nce k oparm ış tı o nu- " siz e b ir d uyuru da b ulu nacağ ım .
" N oel B alo su yak la şıy or. B u balo Ü ç-B üyücü Turn uvası'n ın gele n ek se l bir
p arç asıd ır , y ab an cı k onukla rım ız la k ay naşm am ız iç in d e b iz e b ir fır s a t v erir.
B alo s a d ece d örd üncü s ın ıf la ra v e d ah a b üyükle re a çık o la cak -a m a is te rs e n iz ,
d ah a k üçü k b ir ö ğre n ciy i d av et e d eb ilir s in iz -"
L av en der Bro w n'd an bir kik ir ti çık tı. Parv ati Patil dir s e ğ iy le Lav en der'ı
b öğrü nden se rtç e d ürttü , am a o d a k ik ir d em em ek iç in zo r tu tu yord u k en din i.
İ k is i d e d önüp H arry 'y e b ak tıla r. P ro fe sö r M cG onag all o nla rı g örm ezd en g eld i.
H arry b unun b üyük b ir h ak sız lık o ld uğunu d üşü ndü, ç ü nkü P ro fe sö r d ah a b ir a z
ö nce o nu v e R on'u a zarla m ış tı.
" R esm i cü ppe g iy ile cek ," d iy e d ev am etti P ro fe sö r M cG onag all, "b alo N oel
G ünü s a at s e k iz d e B üyük S alo n'd a b aşla y acak . G ece y arıs ı s o na e re cek . Ş im di - "
P ro fe sö r M cG onag all s ın ıf a u zu n u zu n g öz g ezd ir d i.

"N oel B alo su e lb ette h ep im iz iç in iy i b ir - e ee- d ağ ıtm a f ır s a tı o lu ştu ru yor," d ed i,
onay la m ay an b ir s e sle .
Lav en der d ah a d a b ete r k ik ir d ed i, s e si b astır m ak i ç in e lin i a ğ zın a g ötü rd ü. H arry
bu d efa n ey in k om ik o ld uğunu a n la y ab iliy ord u. S açı sık ı sık ı to puz y ap ılm ış
ola n P ro fe sö r M cG onag all h ay atın da h iç b ir y erin i h iç b ir ş e k ild e d ağ ıtm am ış g ib i
görü nüyord u - i s te r k elim e a n la m ın da, i s te r m ecazi a n la m da.
"A m a b u d em ek D EĞ İL k i," d iy e d ev am e tti P ro fe sö r M cG onag all, " H ogw arts
öğre n cile rin den bek le d iğ im iz dav ra n ış sta n dartla rın dan ta v iz vere ceğ iz . B ir
Gry ff in dor ö ğre n cis i o kulu h erh an gi b ir ş e k ild e u ta n dır ır s a şa h se n h iç h oşu m a
gitm ez."
Zil çald ı ve her zam an ki koşu ştu rm a başla d ı, öğre n cile r çan ta la rın ı to pla y ıp
om uzla rın a a tıy orla rd ı.
Pro fe sö r M cG onag all g ürü ltü nün i ç in de s e sin i d uyura b ilm ek i ç in b ağ ır d ı: " P otte r
- s e n in le b ir a z k onuşm ak i s tiy oru m , b ir m ah su ru y oksa ."
Bunun b aşsız m ezg it b alığ ıy la ilg ili b ir ş e y o ld uğunu s a n an H arry s ık kın s ık kın
öğre tm en m asa sın a d oğru y ürü dü.
Pro fe sö r M cG onag all sın ıf boşa la n a kad ar bek le d i ve so nra , "P otte r," ded i,
"şa m piy onla r v e p artn erle ri - "
"N e p artn eri? " d ed i H arry .
Pro fe sö r M cG onag all o na şü phey le b ak tı, H arry 'n in k om ik o lm ay a çalış tığ ın ı
düşü nüyor g ib iy di.
"N oel B alo su iç in partn erle rin iz , P otte r," ded i so ğuk bir se s to nuyla . "D an s
partn erle rin iz ."
Harry 'n in b öğrü k ıv rılıp b üzü şm üştü s a n ki. " D an s p artn erle ri m i? "
Kız ard ığ ın ı h is se d iy ord u. " B en d an s e tm em k i," d ed i ç ab ucak .
"A h, ö yle b ir e d ers in k i," d ed i P ro fe sö r M cG onag all b urn undan s o lu yara k . " B en
de s a n a b unu s ö ylü yord um . G ele n ek se l o la ra k , b alo yu ş a m piy onla r v e p artn erle ri
açar."
Harry 'n in z ih nin de b ir d en b ir ta b lo b elir d i: B ir s ilin dir ş a p ka v e fra k g iy m iş ti,
Vern on E niş te 'n in iş p artile rin e g id erk en P etu nia T ey ze'n in g iy diğ i tü rd en f ır fır lı
elb is e li b ir k ız la b ir lik te y di.

"B en d an s e tm iy oru m ," d ed i.
"G ele n ek b öyle ," d ed i P ro fe sö r M cG onag all k ara rlı b ir s e sle . " S en b ir H ogw arts
şa m piy onusu n ve okulu n te m silc is i ola ra k se n den ne bek le n iy ors a onu
yap acak sın . B u y üzd en m utla k a k en din e b ir p artn er b ul, P otte r."
"A m a - b en - "
"B en i d uydun, P otte r," d ed i P ro fe sö r M cG onag all, n okta y ı k oyarc asın a.
*****
Bir hafta önce so rs a la r, H arry , M acar B oynuzk uyru k'l a kap ış m an ın yan ın da
dan sa partn er bulm an ın çan ta d a kek lik old uğunu sö yle rd i. A m a şim di ilk in i
yap m ış v e b ir k ız ı b alo ya d av et e tm e z o ru nlu lu ğuyla k arş ı k arş ıy a k alm ış b ir i
ola ra k , B oynuzk uyru k'l a b ir k ez d ah a b oğuşm ay ı y eğ liy ord u.
Harry d ah a ö nce h iç b u k ad ar in sa n ın N oel'd e H ogw arts 't a k alm ak iç in a d ın ı
yazd ır d ığ ın ı görm em iş ti. E lb ette ken di hep yap ıy ord u bunu, çü nkü alte rn atif
gen ellik le P riv et D riv e'a d önm ek a n la m ın a g eliy ord u. A m a H arry ş im diy e k ad ar
cid di şe k ild e azın lık ta kalm ış tı. A ncak bu yıl, görü nüşe bak ılır s a , dörd üncü
sın ıf ta y a d a d ah a b üyük o la n h erk es k alıy ord u v e h ep si d e y ak la şa n b alo ya
kafa y ı ta k m ış gib i geliy ord u H arry 'y e - ya da en azın dan kız la r ta k m ış tı.
Hogw arts b ir d en bir e h ay re t v eric i s a y ıd a k ız a s a h ip g ib i g örü nm ey e b aşla m ış tı;
Harry b unu d ah a ö nce h iç f a rk e tm em iş ti. K orid orla rd a k ik ir d ey en v e f ıs ıld aşa n
kız la r, o ğla n la r y an la rın dan g eçerk en tiz k ah kah ala r a ta n k ız la r, N oel g ecesi n e
giy ecek le ri k onusu ndak i n otla rın ı b ir b ir le rin e g öste re n k ız la r...
Kik ir d ey ip H arry 'y e b ak an o n k ad ar k ız y an la rın dan g eçerk en , " S ürü h alin de m i
dola şm ak zo ru ndala r? " diy e so rd u H arry , R on'a . "B u şe k ild e nasıl yaln ız
yak ala y ıp d a s o ra cak sın k i? "
"K em en t a tm ay a n e d ers in ?" d ed i R on. " K im e s o ra cağ ın h ak kın da b ir f ik rin v ar
mı? "
Harry c ev ap v erm ed i. K im e so rm ak is te d iğ in i ç o k iy i b iliy ord u d a, c esa re tin i
to pla m ak a y rı b ir k onuydu... C ho o ndan b ir y aş b üyüktü ; ç o k g üzeld i; ç o k i y i b ir
Quid ditc h o yuncu su ydu, a y rıc a ç o k d a p opüle rd i.
Ron, H arry 'n in a k lın dan g eçen le ri o kum uş g ib iy di.

"D in le , sa n a so ru n olm az. Sen bir şa m piy onsu n. Dah a yen i bir M acar
Boynuzk uyru k'u y en din . E m in im s e n in le g itm ek i ç in s ır a y a g ir e rle r."
Ara la rın ın y en i d üzelm iş o lm asın ın h atır ın a, R on se sin dek i b uru klu ğu e n a zd a
tu tm uştu . D ah ası, H arry h er n e k ad ar ş a şır s a d a, R on h ak lı ç ık tı.
Dah a erte si gün, H uff le p uff 't a n , H arry ile hay atın da konuşm uşlu ğu olm ay an
kıv ır c ık s a çlı b ir ü çü ncü s ın ıf ö ğre n cis i g elip b alo ya o nunla g itm esin i te k lif e tti.
Harry ö yle sin e g afil a v la n m ış tı k i, d ah a m ese le y i h iç t a rtm ad an " h ay ır " d ed i. K ız
ep ey in cin m iş b ir h ald e u zak la ştı v e H arry b ütü n S ih ir T arih i b oyunca D ean ,
Seam us v e R on'u n s a ta şm ala rın a k atla n m ak z o ru nda k ald ı. S onra k i g ün ik i k ız
dah a g elip o na te k lif te b ulu ndu. B ir i ik in ci s ın ıf ta n dı, ö bürü yse H arry 'y i d eh şe te
düşü rd ü: B eşin ci s ın ıf ta n dı v e H arry r e d ded ers e o nu b ir y um ru kta d ev ir e cek m iş
gib i b ir h ali v ard ı.
"B ay ağ ı g üzeld i," d ed i R on d ürü stç e, t a b ii k ah kah a k riz i s o na e rd ik te n s o nra .
"B en den otu z sa n tim fa la n uzu ndu," ded i H arry , cesa re ti kır ılm ış hald e.
"D üşü nse n e b ir , o nunla d an s e tm ey e ç alış tığ ım da n asıl g örü nürd üm ."
Herm io ne'n in K ru m 'l a ilg ili s ö yle d ik le ri ik id e b ir a k lın a g eliy ord u: " S ad ece ü nlü
old uğu iç in hoşla n ıy orla r ondan !" H arry , okul şa m piy onu olm asa , ona eşlik
etm ey i te k lif ed en kız la rd an herh an gi bir in in onunla balo ya gitm ey i
is te y eceğ in den şü pheliy di. S onra , C ho g elip te k lif e ts e b u a çıd an ra h ats ız o lu r
muydum , d iy e d üşü ndü.
Yin e d e H arry g en el t a b lo ya b ak tığ ın da, y ak la şa n b alo nun s ık ın tıs ın a r a ğ m en , i lk
göre v i b itir d iğ in den b eri h ay atın k esin lik le iy iy e d oğru g ittiğ in i k ab ul etm ek
zo ru nday dı. K orid orla rd a e sk is in e k ıy asla ç o k d ah a a z ta ts ız lık la k arş ıla şıy ord u
ve b unda C ed ric 'i n b üyük p ay ı o ld uğunu d üşü nüyord u. T ah m in in e g öre , o na
ejd erh ala rd an b ah se tm iş o lm asın a m in net d uyan C ed ric , H uff le p uff 'l a ra H arry 'y i
ra h at bır a k m ala rın ı sö yle m iş ti. Orta lık ta k i “
CED RIC DIG GORY'Y İ
DEST E K LE !
” r o zetle rin in s a y ıs ı d a a zalm ış tı. T ab ii k i D ra co M alf o y h er f ır s a tta
ona R ita S keete r'ı n y azıs ın dan a lın tıla r y ap ıy ord u, a m a b unla ra g üle n le rin s a y ıs ı
da gid ere k azalm ış tı - ve sa n ki H arry 'n in m utlu lu ğu dah a da pek iş sin diy e,
Gele cek P osta sı'n da H ag rid 'l e i lg ili b ir y azı ç ık m am ış tı.
Harry , R on ve H erm io ne sö m estr ın so n Sih ir li Yara tık la rın B ak ım ı ders i
sır a sın da H ag rid 'e R ita Skeete r'l a sö yle şis in in nasıl gittiğ in i so rd ukla rın da,
Hag rid , "A slın a bak ars a n ız , sih ir li yara tık la rla pek ilg ile n iy orm uşa
ben zem iy ord u," ded i. Ç ok şü kür H ag rid artık K ele k erle r'l e doğru dan te m ası
bır a k m ış tı. B ugün o nun k ulü besin in a rk asın a s ığ ın m ış , t a h ta b ir m asa d a o tu rm uş,

Kele k erle r'i a y arta cak y en i b ir y em ek ç eşitle m esi h azır lıy orla rd ı.
"S ad ece s e n den b ah se tm em i is te d i, H arry ," d iy e d ev am e tti H ag rid a lç ak s e sle .
"B en de ona se n i getir m ek iç in D urs le y 'l e re gittiğ im den berid ir ark ad aş
old uğum uzu s ö yle d im . '
Yılla rd ır h iç a za rla m an g ere km ed i m i?
' d ed i. '
Dersle rd e
hiç b aşın ı a ğrıtm adı m ı?
' d ed i. H ay ır d ed im , h iç h oşu na g itm iş g ib i g örü nm ed i.
San ır d ın k i s e n in i ç in k ork unçtu r d em em i i s tiy or, H arry ."
"T ab ii k i o nu is tiy or," d ed i H arry , k oca k oca e jd erh a c iğ erle rin i b üyük b ir m eta l
kab a a tıp , b ir a z d ah a c iğ er k esm ek iç in b ıç ağ ın ı e lin e a la ra k . "S üre k li b en im
nasıl t r a jik , k üçü k b ir k ah ra m an o ld uğum u y azam az. S ık ıc ı b ir h al a lır."
"Y en i bir açı is tiy or, Hag rid ," ded i Ron bilg iç bir ed ay la , se m en der
yum urta la rın ın kab uğunu so yark en . "H arry 'n in çılg ın bir asi gen ç old uğunu
sö yle m en g ere k iy ord u!"
"A m a d eğ il k i! " d ed i H ag rid . G erç ek te n ş o k g eçir m iş g ib i g örü nüyord u.
"S nap e'l e sö yle şi yap m alıy m ış ," ded i H arry acı acı. "Z ev kle ip liğ im i pazara
çık arır d ı. P otte r o kula a d ım a ttığ ı g ünden b eri ç iz g iy i a şıp d uru yor..."
"Ö yle d ed i, h a?" d ed i H ag rid , R on'l a H erm io ne g üle rk en . "E h, b ir k aç k ura lı
zo rla m ış o la b ilir s in , H arry , a m a i y is in , d eğ il m i? "
"S ağ ol, H ag rid ," d ed i H arry s ır ıta ra k .
"N oel g ünü ş u b alo z ım bır tıs ın a g eliy or m usu n, H ag rid ?" d ed i R on.
"E vet, b ir b ak arım d iy ord um ," d ed i H ag rid b oğuk b ir s e sle . " İy i b ir ş e y o la cak
sa n ır ım . D an sı s e n a çacak sın , d eğ il m i, H arry ? K im i g ötü rü yors u n?"
"Ş im dilik kim se y i," ded i Harry . Yin e kız ard ığ ın ı his se d iy ord u. Hag rid
üste le m ed i.
Söm estr ın so n h afta sı g id ere k d ah a d a şa m ata lı b ir h al a ld ı. H er ta ra fta N oel
Balo su 'y la ilg ili ded ik odula r uçu şu yord u, am a H arry bunla rın yarıs ın a bile
in an m ıy ord u - ö rn eğ in , D um ble d ore 'u n M ad am R osm erta 'd an s e k iz y üz f ıç ı ta tlı
iç k i a ld ığ ın a. Ö te y an dan , a n la şıla n A cay ip K ız k ard eşle r'i a y arla d ığ ı d oğru ydu.
Harry , A cay ip K ız k ard eşle r'i n ta m o la ra k k im y a d a n e o ld ukla rın ı b ilm iy ord u,
am a B TA 'y ı (y an i B üyücü T els iz A ğı'n ı) d in le y ere k b üyüm üş o la n la rın d elic e
hey ecan ın dan , ç o k ü nlü b ir m üzik g ru bu o ld ukla rın ı ç ık ard ı.
Öğre tm en le rd en b azıs ı, a k ılla rı b u k ad ar a çık b ir şe k ild e b aşk a b ir y erd ey ken
onla ra b ir şe y ö ğre tm ey e çalış m ak ta n v azg eçti; ö rn eğ in , u fa k te fe k P ro fe sö r

Flitw ic k ç arş a m ba g ünkü d ers in de o yun o ynam ala rın a i z in v erd i v e d ers in b üyük
bir b ölü m ünü H arry ile Ü ç-B üyücü T urn uvası'n ın b ir in ci g öre v in de k ulla n dığ ı
kusu rs u z Ç ağ ır m a B üyüsü h ak kın da k onuşa ra k g eçir d i. Ö te k i ö ğre tm en le rs e a y nı
dere ced e c ö m ert d eğ ild ile r. Ö rn eğ in , h iç b ir ş e y P ro fe sö r B in ns'i e lin de c in cü ce
ay ak la n m ala rı ü zerin e n otla rıy la d ers e d ev am e tm ek te n a lık oyam azd ı - B in ns'i n
ken di ö lü m ü b ile d ers v erm ey i s ü rd ürm esin e e n gel o lm ad ığ ın a g öre , N oel g ib i
ufa k b ir ş e y o nu y olu ndan s a p tır a m az d iy e d üşü ndüle r. K an lı v e v ah şi c in cü ce
ay ak la n m ala rın ı b ile P erc y 'n in k azan dib i ra p oru k ad ar s ık ıc ı h ale g etir e b ilm esi
in an ılm azd ı. P ro fe sö r M cG onag all v e P ro fe sö r M oody d e o nla rı d ers le rin in s o n
sa n iy esin e kad ar çalış tır d ıla r. Snap e'i n oyun oynam ala rın a iz in verd iğ in i
düşü nm ek is e , H arry 'y i e v la t e d in m esin i d üşü nm ek te n f a rk sız d ı. H ep sin e p is p is
bak ara k , s ö m estr ın s o n d ers in de o nla ra p an zeh ir le rd en s ın av y ap acağ ın ı s ö yle d i.
"K ötü cü l o , o ra sı k esin ," d ed i R on o g ece n efre tle , G ry ff in dor O rta k S alo nu'n da
otu ru rla rk en . " S on g ün b aşım ız a s ın av ç ık arıy or. B iz e d ers ç alış tır a ra k s ö m estr ın
so nunu b erb at e d iy or."
"H m rn m ... a m a k en din i p ek d e h ır p alıy orm üş g ib i b ir h alin y ok, d eğ il m i? " d ed i
Herm io ne, İ k sir n otla rın ın ü zerin den o na b ak ara k . R on, P atla y an P iş ti d este siy le
kâğ ıtta n şa to yap m ak la m eşg uld ü - bu, bütü n yap ın ın her an patla y ab ile cek
olm asın dan d ola y ı, a y nı iş i M uggle k artla rıy la y ap m ak ta n ç o k d ah a ilg in ç b ir
uğra ştı.
"N oel geld i, H erm io ne," ded i H arry te m bel te m bel; ate şe yak ın bir koltu ğa
kuru lm uş, C an non'l a rla U çm ak 'ı o nuncu k ez o kuyord u.
Herm io ne o na d a te rs te rs b ak tı. " P an zeh ir le ri ö ğre n m ek is te m iy ors a n b ile , d ah a
yap ıc ı b ir ş e y le m eşg ul o la cağ ın ı s a n ır d ım , H arry !"
"N e g ib i? " d ed i H arry , C an non'l a rd an J o ey J e n kin s'ı n b ir B lu dger'ı B ally castle
Yara sa la rı K ovala y ıc ıs ı'n a d oğru g önderm esin i i z le y ere k .
"Y um urta !" d iy e t ıs la d ı H erm io ne.
"Y ap m a, H erm io ne, 2 4 Ş ubat'a k ad ar v ak tim v ar," d ed i H arry .
Altın yum urta y ı yukarıd ak i sa n dığ ın a koym uş ve bir in ci göre v den so nra k i
kutla m ad an b eri b ir k ez b ile a çm am ış tı. O g ıc ır tıy a b en zey en ç ığ lığ ın n e a n la m a
geld iğ in i b ulm ak i ç in ö nünde d ah a i k i b uçu k a y v ard ı n e d e o ls a .
"A m a ç ö zm esi h afta la r a la b ilir !" d ed i H erm io ne. " Ö te k ile r b ir s o nra k i g öre v in n e
old uğunu b ilir d e s e n b ilm ezse n , t a m b ir b udala d uru m una d üşe rs in !"

"O nu r a h at b ır a k , H erm io ne, b ir a z e ğ le n m ey i h ak e tti," d ed i R on. S on i k i k artı d a
şa to nun ü zerin e y erle ştir in ce, b ütü n d este p atla y ıp k aşla rın ı a la zla d ı.
"Y ak ış tı, R on... r e sm i c ü ppen le ç o k i y i g id ecek ."
Fre d 'l e G eo rg e g elm iş le rd i. R on n e k ad ar z ara r g örd üğünü a n la m ay a ç alış ır k en ,
Fre d 'l e G eo rg e o nla rın m asa sın a o tu rd u.
"R on, P ig w id geo n'ı ö dünç a la b ilir m iy iz ?" d iy e s o rd u G eo rg e.
"O lm az, ş u a n da b ir m ek tu p g ötü rü yor," d ed i R on. " N iy e?"
"Ç ünkü G eo rg e o nu b alo ya d av et e tm ek i s tiy or," d ed i F re d a la y lı b ir s e sle .
"Ç ünkü b iz d e b ir m ek tu p g önderm ek i s tiy oru z, s e n i k oca s e rs e m ," d ed i G eo rg e.
"S iz i k in iz k im e y azıp d uru yors u nuz ö yle , h a?" d ed i R on.
"B urn unu s o km a R on, y oksa o nu d a b en y ak arım " d ed i F re d , a sa sın ı te h ditk âr
bir ş e k ild e s a lla y ara k . " E e b alo i ç in e ş b uld unuz m u?"
"I-ıh ," d ed i R on.
"E h, a cele e ts e n iz iy i o lu r, o ğlu m , y oksa iy i o la n la rın h ep si k ap ılm ış o la cak ,"
ded i F re d .
"S en k im le g id iy ors u n p ek i? " d ed i R on.
"A ngelin a," d ed i F re d h em en . S esin de e n u fa k b ir ç ek in m e b elir tis i y oktu .
"N e?" d ed i R on ş a şır a ra k . " O na s o rd un m u y an i? "
"İy i d ed in ," d ed i F re d . B aşın ı çev ir ip O rta k S alo n'u n ö bür ta ra fın a se sle n di:
"H ey ! A ngelin a!"
Ate şin y an ı b aşın da A lic ia S pin net'l a ç en e ç alm ak ta o la n A ngelin a o na b ak tı.
"N e?" d iy e s e sle n di o d a.
"B en le b alo ya g elm ek i s te r m is in ?"
Angelin a, F re d 'e ö lç ü p b iç en g özle rle b ak tı.
"O lu r," d ed i v e A lic ia 'y a d önüp, y üzü nde h afif b ir sır ıtm ay la , çen e çalm ay a
dev am e tti.
"İş te b ak ," d ed i F re d , H arry i le R on'a , " ç o cu k o yuncağ ı."
Esn ey ere k ay ağ a k alk tı v e, "O h ald e b ir o kul b ay kuşu k ulla n acağ ız , G eo rg e,

had i..." d ed i.
Çık tıla r. R on k aşla rın a d okunm ay ı b ır a k ıp , h âlâ t ü tm ek te o la n k âğ ıtta n ş a to su nun
üzerin den H arry 'y e b ak tı
"H are k ete g eçse k iy i o la cak a rtık ... y an i g id ip b ir in e s o rs a k . F re d h ak lı. B ir ç if t
if ritle g itm ek i s te m ey iz h erh ald e."
Herm io ne s in ir d en k ek ele m ey e b aşla d ı. " A nla y am ad ım , b ir ç if t... n e?"
"Ş ey y - b ilir s in ," d ed i R on, o m uz s ilk ere k . " Y aln ız g id erim d e, E lo is e M id gen 'l a
gitm em ö rn eğ in ."
"S on z am an la rd a s iv ilc ele ri ç o k d ah a i y i d uru m da - ü ste lik ç o k h oş b ir is i! "
"B urn u y üzü nün o rta sın da d eğ il o nun," d ed i R on.
"H aa, an la d ım ," ded i H erm io ne, sin ir li bir hald e. "Y an i te m eld e, se n i kab ul
ed ecek e n g üzel k ız la b ir lik te g id ecek sin , is te rs e ta h am mül e d ilm ez b ir i o ls u n,
öyle m i? "
"Ş ey y - e v et, a şa ğ ı y ukarı ö yle ," d ed i R on.
"B en y atm ay a g id iy oru m ," d ed i H erm io ne te rs te rs . T ek k elim e d ah a e tm ed en
kalk ıp , k ız la rın y ata k han esin e g id en m erd iv en e d oğru h ız la u zak la ştı.
*****
Beau xbato ns ve D urm str a n g'd an gele n ziy are tç ile ri etk ile m ek iç in bitm ek
tü ken m ek bilm ez bir çab a göste re n H ogw arts çalış a n la rı, N oel'd e şa to yu
müm kün old uğunca güzel göste rm ek te kara rlıy dıla r. O yılk i sü sle m ele r
Harry 'n in okuld a görd üğü en müth iş sü sle m ele rd i. M erm er merd iv en in
tır a b zan la rın a e rim ey en b uz s a çak la rı y ap ış tır ılm ış tı; B üyük S alo n'u n a lış ıld ık o n
ik i N oel ağ acı, ış ıld ay an ço ban püsk ülü m ey vele rin den gerç ek , öte n , altın
bay kuşla ra kad ar ak la hay ale gele b ile cek her şe y le donatılm ış tı. Zır h la r
yan la rın dan bir i geçtiğ in de N oel şa rk ıla rı sö yle m ek üzere büyüle n m iş le rd i.
"B ütü n İn an an la r, T opla n ın "ı sö zle rin sa d ece y arıs ın ı b ile n b oş b ir m iğ fe rd en
din le m ek tu haf bir şe y di. H ad em e F ilc h bir k aç kez P eev es'i zır h ın iç in den
çık arm ak z o ru nda k alm ış tı. P eev es d urm ad an o ra y a s a k la n ıp , ş a rk ı s ö zle rin dek i
boşlu kla rı k en di u ydurd uğu v e h ep si d e ç o k k ab a o la n s ö zle rle d old uru yord u.
Ve H arry h âlâ C ho'y u b alo ya d av et e tm em iş ti. H em H arry h em d e R on a rtık

gid ere k te d ir g in le şm ey e başla m ış la rd ı, am a H arry 'n in de ded iğ i gib i, R on
partn ers iz gid ers e onun kad ar ap ta l duru m una düşm ezd i; H arry 'n in diğ er
şa m piy onla rla b ir lik te d an sı b aşla tm ası g ere k iy ord u.
"H iç o lm azsa M ız m ız M yrtle v ar," d ed i H arry k asv etle , ik in ci k atta k i k ız la r
tu vale tin e d ad an m ış o la n h ay ale ti k aste d ere k .
"H arry , diş im iz i sık ıp yap m alıy ız ," ded i R on cu m a sa b ah ı. Sesin de sa n ki
fe th ed ilm ez b ir k ale y e s a ld ır m ak ta n b ah se d iy orm uş g ib i b ir to n v ard ı. " B u g ece
Orta k S alo n'a d öndüğüm üzd e, i k im iz d e p artn er b ulm uş o la cağ ız - a n la ştık m ı? "
"Ş ey y... t a m am ," d ed i H arry .
Am a o gün C ho'y u ne zam an görs e -ö nce te n eff ü ste , so nra öğle yem eğ i
sır a sın da, bir kez de Sih ir Tarih i'n e gid erk en - kız ın çev re si ark ad aşla rıy la
çev riliy di. B ir y ere y aln ız g ittiğ i o lm az m ıy dı h iç ? H arry o nu tu vale te g id erk en
pusu ya d üşü re b ilir m iy di a cab a? A m a h ay ır - o ra y a b ile d ort- b eş k ız e şliğ in de
gid iy or g ib iy di.
Am a H arry o na g ecik m ed en s o rm azsa , m utla k a b aşk a b ir i s o ra rd ı.
Snap e'i n P an zeh ir sın av ın da k onsa n tr e o lm ak ta zo rla n dı v e b unun so nucu nda
kilit b ile şe n i -m id e ta şın ı- e k le m ey i u nutu p ç o k d üşü k n ot a ld ı. A m a u m ru nda
değ ild i; yap m ay a niy etle n diğ i şe y iç in cesa re tin i to pla m ak la m eşg uld ü. Z il
çald ığ ın da ç an ta sın ı k ap tı v e z in dan k ap ıs ın a d oğru f ır la d ı.
Ron v e H erm io ne'y e, " S iz in le a k şa m y em eğ in de g örü şü rü z," d ey ip m erd iv en den
koşa k oşa ç ık tı.
Cho'y a gid ip bir dak ik a özel konuşm ala rın ı is te y ecek ti, o kad ar... K ala b alık
korid orla rd a te la şla dola şıp onu ara m ay a başla d ı. Onu buld uğunda
(b ek le d iğ in den ç o k d ah a ç ab uk b uld u), C ho, K ara n lık S an atla ra K arş ı S av unm a
ders in den ç ık ıy ord u.
"Ş ey y - C ho? S en in le b ir a z k onuşa b ilir m iy im ?"
Kik ir d em ek k an unen y asa k la n m alı, d iy e d üşü ndü H arry h id detle , ç ü nkü C ho'n un
çev re sin dek i k ız la rın h ep si k ik ir d em ey e b aşla m ış tı. C ho h ariç . O , " T am am ," d ed i
ve H arry 'l e b ir lik te s ın ıf a rk ad aşla rın ın d uyam ay acağ ı b ir k öşe y e y ürü dü.
Harry dönüp ona bak tığ ın da, m id esin de sa n ki m erd iv en in erk en bir ad ım ın ı
boşlu ğa a tm ış g ib i b ir d üşm e h is si d uydu.
"Ş ey y," d ed i.

Sora m ıy ord u. Y ap am ıy ord u. A m a so rm ak z o ru nday dı. C ho şa şır m ış b ir h ald e
ora d a d urm uş, o na b ak ıy ord u.
Harry d ah a d ilin i b una ta m o la ra k h azır la m ad an , s ö zcü kle r a ğ zın dan fır la m ış tı
bile .
"B aly ab en le g erm is in ?"
"P ard on?" d ed i C ho.
"B alo - balo ya ben le gitm ek is te r m is in ?" ded i H arry . N ed en kız arm ak
zo ru nday dı k i ş im di? N ed en ?
"A h!" d ed i C ho v e o d a k ız ard ı. " A h, H arry , ç o k ü zg ünüm ." G erç ek te n d e ö yle
görü nüyord u. " B aşk asın a s ö z v erd im b ile ."
"A h," d ed i H arry .
Tuhaf b ir şe y di; az ö nce iç o rg an la rı y ıla n g ib i k ıv rım k ıv rım k ıv ra n ıy ord u,
şim diy se b ir d en k en din i h iç i ç o rg an ı y okm uş g ib i h is se d iy ord u.
"H a, t a m am ," d ed i, " so ru n d eğ il."
"G erç ek te n ç o k ü zg ünüm ," d ed i C ho y in e.
"Z ara rı y ok," d ed i H arry .
Bir s ü re o ra d a ö yle ce d uru p b ir b ir le rin e b ak ak ald ıla r, s o nra C ho, " Ş ey y - " d ed i.
"E vet," d ed i H arry .
"Ş ey y, h oşç a k al," d ed i C ho, h âlâ k ıp kır m ız ı h ald e, s o nra d önüp u zak la ştı.
Harry k en din e h âk im o la m ad an , o nun a rk asın dan s e sle n m iş ti b ile .
"K im in le g id iy ors u n?"
"H a - C ed ric ," d ed i C ho. " C ed ric D ig gory ."
"H a, t a m am ," d ed i H arry .
İç o rg an la rı g eri g eld i. Y ok o ld ukla rı s ır a d a k urş u nla d old uru lm uş g ib iy dile r.
Akşa m yem eğ in i ta m am en unutu p, ağ ır ağ ır yürü yere k G ry ff in dor K ule si'n e
döndü. A ttığ ı h er a d ım da C ho'n un se si k ula k la rın da y an kıla n ıy ord u: " C ed ric -
Ced ric D ig gory ." C ed ric 'i e p ey s e v m ey e b aşla m ış tı - o nu Q uid ditc h 't e y en diğ in i,
yak ış ık lı old uğunu, popüle r old uğunu ve nere d ey se herk esin en se v diğ i
şa m piy on o ld uğunu u nutm ay a h azır d ı. A m a şim di b ir d en C ed ric 'i n a slın da b ir

yum urta k ab ın ı d old ura cak k ad ar b ey ni o lm ay an , iş e y ara m az b ir g üzel ç o cu k
old uğunun f a rk ın a v arm ış tı.
"P eri ış ık la rı," ded i Şiş m an H an ım 'a , donuk bir se sle - paro la öncek i gün
değ iş tir ilm iş ti.
"G erç ek te n d e ö yle , c an ım !" d ed i Ş iş m an H an ım titr e y en b ir s e sle . B ir ta ra fta n
da y en i, m ad en i s a ç b an dın ı d üzeltiy ord u. Ö ne s a v ru lu p o nu i ç eri a ld ı.
Orta k S alo n'a g ir e n H arry ç ev re sin e b ak ın ca, R on'u n b ir k öşe d e k ül re n gi b ir
yüzle otu rd uğunu görü p ço k şa şır d ı. G in ny yan ın da otu ru yor ve görü ndüğü
kad arıy la o nunla u su l u su l, y atış tır ıc ı b ir s e sle k onuşu yord u.
"N e o ld u, R on?" d ed i H arry , o nla ra k atıla ra k .
Ron b aşın ı k ald ır ıp H arry 'y e b ak tı. Y üzü nde a d eta b ir d eh şe t i f a d esi v ard ı.
"N iy e yap tım ki? " ded i hid detle . "B en i ne dürttü de böyle bir şe y yap tım ,
bilm iy oru m !"
"N ey i? " d ed i H arry .
"O -ş e y y- F le u r D ela co ur'u balo ya dav et etti," ded i G in ny. G ülm em ek iç in
ken din i zo r tu tu yor gib iy di, am a bir yan dan da Ron'u n kolu nu şe fk atle
okşu yord u.
"N 'a p tın , n 'a p tın ?" d ed i H arry .
"B en i n e d ürttü d e b öyle b ir ş e y y ap tım , b ilm iy oru m !" d ed i R on y in e b ir s o lu kta .
"N e y ap m ay a ç alış ıy ord um k i? İ n sa n la r v ard ı - h er t a ra fta - ç ıld ır m ış tım - h erk es
iz liy ord u! G ir iş S alo nu'n da o nun ö nünden g eçiy ord um s a d ece - o ra d a d urm uş,
Dig gory 'l e k onuşu yord u - b ir d en iç im i ö yle b ir is te k k ap la d ı - b en d e g id ip o na
te k lif e ttim !"
Ron in le y ip y üzü nü e lle rin in a ra sın a a ld ı. H âlâ k onuşu yord u, a m a s ö zcü kle r z ar
zo r a n la şılıy ord u. " B an a b ir s ü lü km üşü m fa la n g ib i b ak tı. C ev ap b ile v erm ed i.
Sonra - b ilm iy oru m - b ir d en k en dim e g eld im v e k oşa k oşa u zak la ştım ."
"O nda v eela 'l ık v ar," d ed i H arry . "H ak lıy dın - b üyükan nesi v eela 'y m ış . S en in
su çu n d eğ il. E m in im ta m s e n o ra d an g eçerk en , F le u r, D ig gory iç in o e sk i c azib e
sih rin e b aşv uru yord u, s e n d e s ih re y ak ala n dın - a m a z ate n F le u r d e v ak tin i b oşa
harc ıy orm uş. C ed ric , C ho C han g i le g id iy or."
Ron b aşın ı k ald ır ıp b ak tı.

"D em in C ho'd an b en im le g elm esin i is te d im ," d ed i H arry d uygusu z b ir s e sle , " o
da b an a s ö yle d i."
Gin ny'n in g ülü m se m esi b ir d en s ilin m iş ti.
"B u ç ılg ın lık ," d ed i R on. "B ir in i b ulm ay an b ir te k b iz k ald ık - y an i, N ev ille
hariç . H ey - b il b ak alım o k im e s o rd u? H erm io ne!"
"N e?" d ed i H arry . B u ş a şır tıc ı h ab er d ik katin i t a m am en d ağ ıtm ış tı.
"E vet, ev et! " d ed i R on. G ülm ey e b aşla d ı, y üzü nün re n gi g eri g elm iş ti b ir a z.
"İk sir 'd en çık tık ta n so nra sö yle d i N ev ille ban a! H erm io ne'n ın ona hep iy i
dav ra n dığ ın ı, iş le rin de y ard ım e ttiğ in i fa la n - a m a H erm io ne o na b aşk asın a s ö z
verd iğ in i sö yle m iş . H ah ! San ki doğru ym uş gib i! Sad ece N ev ille 'l e gitm ek
is te m ed i, o k ad ar... Y an i, k im i s te r k i? "
"G ülm e!" d ed i G in ny, s in ir li s in ir li. " G ülm e - "
Tam o s ır a d a H erm io ne p ortr e d eliğ in den i ç eri t ır m an dı.
"S iz i k in iz n iy e y em ek te y oktu nuz?" d ed i, g elip o nla ra k atıla ra k .
"Ç ünkü -k esse n iz e gülm ey i- ik is i de balo ya dav et ettik le ri kız la r ta ra fın dan
re d ded ild ile r!" d ed i G in ny.
Harry 'n in d e, R on'u n d a s e si k esild i.
"Ç ok s a ğ o l, G in ny," d ed i R on e k şi b ir s e sle .
"G üzel ola n la rın hep si kap ıld ı dem ek , ha R on?" ded i H erm io ne m ağ ru r bir
ed ay la . " E lo is e M id gen ş im di g özü ne b ay ağ ı g üzel g örü nm ey e b aşla d ı, d eğ il m i?
Eh, e m in im b ir y erle rd e s e n i i s te y en b ir ile rin i b ulu rs u n."
Am a R on ş im di H erm io ne'y e, s a n ki o nu y ep yen i b ir a çıd an g örü yorm uşç asın a
bak ıy ord u. " H erm io ne, N ev ille h ak lı - s e n g erç ek te n d e b ir k ız sın ..."
"A a, f a rk e ttin d em ek ," d ed i H erm io ne i ğ nele y ic i b ir ş e k ild e.
"E e - i k im iz d en b ir iy le g ele b ilir s in !"
"H ay ır , g ele m em ," d iy e ç ık ış tı H erm io ne.
"H ad i, y ap m a," d ed i R on sa b ır s ız ca, " p artn ere ih tiy acım ız v ar, y aln ız g id ers e k
gerç ek te n a p ta l d uru m una d üşe ceğ iz , b aşk a h erk esin p artn eri v ar..."
"S iz in le g ele m em ," d ed i H erm io ne, şim di k ız arm ış tı. " Ç ünkü z ate n b aşk asıy la
gid iy oru m ."

"H ay ır , gitm iy ors u n!" ded i Ron. "O nu sa d ece N ev ille 'd en kurtu lm ak iç in
sö yle d in !"
"A a, ö yle m i? " d ed i H erm io ne. G özle ri te h lik eli te h lik eli p arlıy ord u. " S ır f s e n
ben im b ir k ız o ld uğum u ü ç s e n e s o nra f a rk e ttin d iy e, R on, s a n m a k i b aşk ası f a rk
etm ed i! "
Ron o na b ak ak alm ış tı. S onra y in e s ır ıttı.
"T am am , ta m am , se n in b ir k ız o ld uğunu b iliy oru z," d ed i. " O ld u m u? G ele cek
mis in ş im di? "
"S öyle d im y a!" d ed i H erm io ne b üyük b ir k ız g ın lık la . " B aşk a b ir iy le g id iy oru m !"
Ve h ız la k ız la rın y ata k han esin e d oğru u zak la ştı.
"Y ala n sö ylü yor," ded i R on ken din den em in bir se sle , onun uzak la şm asın ı
iz le y ere k .
"S öyle m iy or," d ed i G in ny u su lc a.
"K im le g id iy or o z am an ?" d ed i R on s e rtç e.
"B en s ö yle m em , o nun k en di b ile ceğ i i ş ," d ed i G in ny.
"T am am ," d ed i R on. Ş im di a d am ak ıllı c an ı sık ılm ış g ib i g örü nüyord u. "B u iş
gid ere k s a çm ala şıy or. G in ny, s e n H arry i le g id ers in , b en d e - "
"G id em em ," d ed i G in ny. O d a k ıp kır m ız ı k esilm iş ti. " B en - N ev ille 'l e g id iy oru m .
Herm io ne h ay ır d ey in ce b an a te k lif e tti, b en d e d üşü ndüm k i... şe y y... n asıls a
başk a tü rlü gid em ey eceğ im , dörd üncü sın ıf ta değ ilim ." Fen a hald e üzg ün
görü nüyord u. "S an ır ım gid ip ak şa m yem eğ i yese m iy i ola cak ," ded i, kalk ıp
boynu b ükük b ir h ald e p ortr e d eliğ in e g itti.
Ron f in can g ib i g özle rle H arry 'y e b ak tı.
"O nla ra n e o ld u b öyle ?" d iy e s o rd u.
Am a H arry t a m o a n da P arv ati'y le L av en der'ı n p ortr e d eliğ in den i ç eri g ir d ik le rin i
görm üştü H are k ete g eçm e v ak ti g elm iş ti.
"B ura d a b ek le " d ed i R on'a . K alk ıp d oğru ca P arv ati'n in y an ın a g itti v e, " P arv ati"
ded i. " B en im le b alo ya g elir m is in ?"
Parv ati b ir k ik ir d em e n öbetin e tu tu ld u. H arry , e lle ri c ü ppesin in c ep le rin de, o nun
kik ir d em esin in d in m esin i b ek le d i.

"E vet, o lu r," d ed i k ız s o nunda v e f e ci ş e k ild e k ız ard ı.
"T eşe k kürle r," d ed i H arry , r a h atla y ara k . " L av en der - s e n d e R on'l a g id er m is in ?"
"O S eam us'l a g id iy or," d ed i P arv ati. İ k is i d ah a d a b ete r k ik ir d em ey e b aşla d ıla r.
Harry o f ç ek ti.
"R on'l a g id ecek b ir i g eliy or m u a k lın a?" d ed i, R on'u n d uym am ası iç in se sin i
alç alta ra k .
"P ek i y a H erm io ne G ra n ger? " d ed i P arv ati.
"O b aşk asıy la g id iy or."
Parv ati a fa lla d ı k ald ı.
"A aaaa - k im le ?" d ed i m era k la .
Harry o m uz s ilk ti. " E n u fa k f ik rim y ok," d ed i. " E e, R on n e o la cak ?"
"Ş ey y..." d ed i P arv ati a ğ ır a ğ ır , " sa n ır ım k ard eşim o nunla g id eb ilir... b iliy ors u n,
Pad m a... R av en cla w 'd an . İ s te rs e n o na s o ra rım ."
"E vet, ç o k i y i o lu r," d ed i H arry . " B an a h ab er v erir m is in ?"
Ve b u b alo nun fa zla ca zah m etli o ld uğunu d üşü nüp P ad m a P atil'i n b urn unun
yüzü nün t a m o rta sın da o lm asın ı ü m it e d ere k , R on'u n y an ın a d öndü.

YİR M İ Ü ÇÜNCÜ B Ö LÜ M : N O EL
BA LO SU
D örd üncü sın ıf la ra ta til iç in v erile n ö dev le r ç o k a ğ ır d ı, a m a sö m estr so nunda
H arry 'n in can ı h iç m i h iç çalı ş m ak is te m iy ord u. N oel'd en b ir ö ncek i h afta y ı
d iğ erle riy le bir lik te eğ le n eb ild iğ in ce eğ le n ere k geçir d i. Gry ff in dor Kule si
n ere d ey se s ö m estr d e o ld uğu k ad ar k ala b alık tı. S ak in le ri h er z am an kin den d ah a
g ürü ltü cü o ld ukla rı iç in d e sa n ki b ir a z k üçü lm üş g ib i g örü nüyord u. F re d v e
G eo rg e, K an ary a K re m ala rı'y la büyük başa rı kazan m ış la rd ı, ta tilin ilk ik i
g ününde d ört b ir y an da i n sa n la r t ü y ç ık arıp d urd ula r. A ncak ç o k g eçm ed en b ütü n
G ry ff in dor'l a r b aşk a b ir in in o nla ra ik ra m e ttiğ i y iy eceğ e, y a o rta sın da g iz le n m iş
b ir K an ary a K re m ası vars a diy e büyük bir şü phey le yak la şm ay ı öğre n dile r.
G eo rg e d a H arry 'y e b ir s ır v ere re k , F re d 'l e ik is in in ş im di b aşk a b ir ş e y ü zerin de
ç alış tık la rın ı sö yle d i. H arry ile rid e Fre d ile G eo rg e'd an te k bir cip s bile
a lm am ay ı ak lın ın b ir k öşe sin e y azd ı. D udle y 'y i v e D olm a-D il Ş ek erle m esi'n i
h en üz u nutm am ış tı.
A rtık şa to ya v e o nu çev re le y en ara ziy e la p a la p a k ar y ağ ıy ord u. A çık m av i
B eau xbato ns a ra b ası H ag rid 'i n z en cefilli ç ö re ğ e b en zey en k ulü besin in y an ın da
k ocam an , so ğuk, d onm uş b ir b alk ab ağ ın a b en ziy ord u. D urm str a n g g em is in in
l o m boz delik le ri buzla kap la n m ış tı, dir e k hala tta la rı dondan bey azla n m ış tı.
M utf a k ta k i ev cin le ri besle y ic i, iç ıs ıta n yah nile r ve le zzetli pudin gle rle ,
k en dile rin i aşm ış la rd ı. Şik ây et ed ecek bir şe y bula b ile n te k kiş i Fle u r
D ela co ur'd u.
B ir ak şa m onun ark asın dan B üyük Salo n'd an çık arla rk en (R on, Fle u r onu
g örm esin d iy e H arry 'n in a rd ın a s in m iş ti) , o nun a k si a k si, " Ç ok a ğ ğır , b ütü n b u
' O gw arts y em ek le 'i ," d ed iğ in i d uydula r. " R esm i c ü ppen in i ç in e s ığ ğm ay acağ ım !"
F le u r G ir iş S alo nu'n a g eçin ce, H erm io ne p atla d ı: " A yy, n e tr a je d i! K en din i b ir
ş e y s a n ıy or g erç ek te n , d eğ il m i? "
R on, " H erm io ne - b alo ya k im in le g id iy ors u n?" d ed i.
O na b u s o ru yu i k id e b ir s o ru yor, g afil a v la y ıp c ev ap a lır ım d iy e u m uyord u. O ysa
H erm io ne s a d ece k aşla rın ı ç atm ak la y etin di v e, " S öyle m iy oru m ," d ed i, " b en im le
a la y e d ers in iz ."

"Ş ak a ed iy ors u n, W easle y," ded i M alf o y ark ala rın dan . "B an a bir is in in bunu
balo ya d av et e ttiğ in i s ö yle m iy ors u n y a? K azm a d iş li B ula n ık 'ı ? "
Harry v e R on a n ın da g eri d öndüle r. H erm io ne is e M alf o y'u n o m zu ü zerin den
bir in e e l s a lla y ara k , y ükse k s e sle , " M erh ab a, P ro fe sö r M oody!" d ed i.
Malf o y bem bey az old u, geriy e doğru zıp la d ı, çılg ın gib i etr a fta M oody'y i
ara m ay a koyuld u. O ysa M oody hâlâ öğre tm en le r m asa sın day dı. Yah nis in i
bitir iy ord u.
Herm io ne iğ neli iğ neli, "S en i iş k illi, k üçü k d ağ g elin ciğ i," d ed i M alf o y'a . O ,
Harry v e R on n eşe y le g üle re k m erm er m erd iv en i ç ık tıla r.
Yan y an o na b ak an R on, b ir d en k aşla rın ı ç ata ra k , " H erm io ne," d ed i, " d iş le rin ..."
"N 'o lm uş d iş le rim e?"
"Y an i, f a rk lıla r... Ş im di b ak tım d a..."
"E lb ette fa rk lıla r - ö m ür b oyu M alf o y'u n b an a v erd iğ i o k öpek d iş le riy le m i
dola şa cağ ım s a n dın ?"
"H ay ır , yan i dem ek is tiy oru m ki, o sa n a büyü yap m ad an önce de böyle
değ ille rd i... H ep si ş e y... d üzg ün v e - v e n orm al b oyda."
Herm io ne bir d en m uzip m uzip güld ü. Harry de duru m u fa rk etti: Bu,
hatır la d ığ ın dan ç o k d ah a f a rk lı b ir g ülü m se m ey di.
"E h... O nla rı k üçü ltm ek iç in M ad am P om fre y 'y e g ittiğ im de, b ir a y na tu ttu v e
norm al b oyla rın a g eld ik le ri z am an o na h ab er v erm em i is te d i. B en d e... b ır a k tım ,
bir a z d ev am e ts in ." G ülü m se m esi b ütü n y üzü ne y ay ıld ı. " A nnem le b ab am ın h iç
hoşu na gitm ey ecek N e zam an dır onla rı küçü ltm em e iz in vers in le r diy e ra zı
etm ey e ç alış ıy oru m , o nla r d a te lle rin i ta k m ay a d ev am e t d iy orla r. İ k is i d e d iş ç i,
biliy ors u nuz, d iş le rle s ih rin - b ak ın ! P ig w id geo n d önm üş!"
Ron'u n m in ik bay kuşu , bacağ ın a bağ lı bir parş ö m en ru lo su yla , buz tu tm uş
tır a b zan la rın te p esin de deli gib i cıv ıld ıy ord u. Y an ın dan geçen le r onu iş a re t
ed iy or v e g üIü yorla rd ı. Ü çü ncü s ın ıf ta n b ir g ru p k ız d a d uru p, " A h, ş u k üçü m en
bay kuşa b ak ın ! N e ş e k er, d eğ il m i? " d ed ile r.
Ron, "A pta l, küçü k, tü ylü re zil! " diy e tıs la d ı. M erd iv en den yukarı koşu p
Pig w id geo n'ı y ak ala d ı. " M ek tu p a d re ste k i k iş iy e g etir ilir ! Y old a d uru p g öste riş
yap ılm az!"
Pig w id geo n key if li key if li öttü , başı R on'u n yum ru ğunun iç in den çık m ış tı.

Üçü ncü s ın ıf ta n k ız la r ş o k g eçir m iş g örü nüyorla rd ı.
"Ç ek ilin b ura d an !" d iy e te rs le d i R on o nla rı. B ir y an dan d a P ig w id geo n'ı tu ta n
elin i hav ad a sa llıy ord u, P ig w id geo n is e hav ad a sü zü lü rk en dah a da key if le
ötü yord u. Ü çü ncü s ın ıf ta k i k ız la r d uygula rı in cin m iş h ald e k açış ır la rk en , " İş te -
al şu nu, H arry ," ded i Ron alç ak se sle . Sir iu s'u n cev ab ın ı Pig w id geo n'ı n
bacağ ın dan ç ek ip a ld ı. H arry m ek tu bu c eb in e k oydu v e ü çü o nu o kum ak iç in
te la şla G ry ff in dor K ule si'n e d öndüle r.
Orta k S alo n'd ak i h erk es ta til e n erjis in i a tm ak la m eşg uld ü, k im se n in b aşk asın ı
gözle y ecek h ali y oktu . H arry , R on v e H erm io ne h erk este n u zağ a, y av aş y av aş
karla d ola n k ara n lık b ir p en cere n in y an ın a o tu rd ula r. H arry y ükse k s e sle o kudu:
Sevg ili H arry,
Boyn uzk u yru k'u n ya nın dan geçiş in iç in te b rik le r. O
ka deh e a dın ı h er k im k o yd uysa , h erh ald e ş u a nda k en din i
pek m utlu his se tm iy o rd ur! B en sa na bir C onju nctiv itis
la neti ö nere cektim , ç ü nkü b ir e jd erh anın g özle ri o nun e n
za yıf n okta sıd ır -
"K ru m b unu y ap tı i ş te !" d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne.
- a m a s e n in y ö nte m in d aha i y iy d i, ç o k e tk ile n dim .
Am a sa kın re h avete ka pılm a, H arry. Sadece bir in ci
göre vi yerin e getir d in . Sen i Turn uva 'y a so ka nla r eğ er
sa na za ra r v erm ek is tiy o rla rsa , d aha e lle rin e ç o k fır sa t
geçecek. G özle rin i a çık tu t - ö ze llik le s ö zü nü e ttiğ im iz k iş i
civ a rd ayken - ve bütü n dik ka tin i bela dan uza k durm ak
üze rin de y o ğunla ştır .

Tem ası kesm e, sır a dış ı ola n her şe yi hâlâ öğre n m ek
is tiy o ru m .
Sir iu s
Harry m ek tu bu te k ra r c ü ppesin in iç in e s o kark en , " M oody'd en fa rk ı y ok," d ed i
yav aşç a. " '
Süre kli te tik te ol!
' S an ki gözle rim kap alı, duvarla ra çarp a çarp a
dola şıy oru m s a n ır s ın ..."
"A m a h ak lı, H arry ," d ed i H erm io ne. " Ö nünde h âlâ ik i g öre v v ar. O y um urta y a
gerç ek te n b ak m alıs ın , y an i, n e a n la m a g eld iğ in i a n la m ak i ç in u ğra şm alıs ın ..."
Ron, "Y ap m a, H erm io ne, dünya kad ar vak ti var!" diy e cev ab ı yap ış tır d ı.
"S atr a n ç o ynam ak i s te r m is in , H arry ?"
"E vet, ta m am ," ded i H arry . S onra H erm io ne'n in yüzü ndek i if a d ey i görü nce,
ek le d i: "H ad i am a, çev re d e b unca g ürü ltü v ark en n asıl k onsa n tr e o la b ilir im ?
Bunla rın ş a m ata sın dan y um urta y ı d uym am b ile ."
Herm io ne, " E h, d uym azsın h erh ald e," d iy e iç in i ç ek ti. O d a o yunla rın ı iz le m ey e
otu rd u. O yun, R on'u n, ik i p erv asız ca c esu r p iy onu v e ç o k v ah şi b ir fili iç ere n
hey ecan lı b ir ş a h -m atıy la s o na e rd i.
Harry , N oel s a b ah ı b ir d en u yan dı. N asıl o lu p d a b ilin ç d ünyasın a b u k ad ar ç ab uk
döndüğünü m era k ed ere k g özle rin i açtı v e k ara n lık ta o na b ak an ço k b üyük,
yuvarla k , y eşil g özlü b ir şe y g örd ü. G özle r ö yle y ak ın ın day dı k i, sa n ki b uru n
buru na g ib iy dile r.
Harry , " D obby!" d iy e h ay kır d ı. C in den k açm ak i ç in ö yle h ız la g eriy e a tıld ı k i, a z
dah a y ata k ta n d üşü yord u. " Y ap m a ş ö yle !"
"D obby ç o k ü zg ün, e fe n dim !" d iy e c ik le d i D obby e n diş e y le . U zu n p arm ak la rı
ağ zın da, g eriy e d oğru zıp la d ı. "D obby sa d ece H arry P otte r'a '
Mutlu N oelle r
'
dem ek is te d i, o na a rm ağ an g etir m ek is te d i, e fe n dim ! H arry P otte r, D obby'y e,
bazen g elip o nu g öre b ile ceğ in i s ö yle m iş ti, e fe n dim !"
"T am am ," d ed i H arry , h âlâ n orm ald en h ız lı so lu k alıy ord u, am a k alp atış la rı
norm ale d önm üştü . " S en - s e n b ir d ah ak i s e fe re b en i d ürtü kle fa la n , y ete r, ö yle
üzerim e e ğ ilm e..."
Harry d ört d ir e k li y ata ğ ın ın p erd ele rin i çek ti, k om odin den g özlü ğünü ald ı v e

ta k tı. Ç ığ lığ ı R on, S eam us, D ean v e N ev ille 'i d e u yan dır m ış tı. H ep si, g özle r
mah m ur, sa çla r karm ak arış ık , ken di perd ele rin dek i ara lık ta n dış a rıy ı
gözetliy orla rd ı.
Seam us u ykulu u ykulu , " B ir i s a n a s a ld ır ıy or m u, H arry ?" d iy e s o rd u.
Harry , " H ay ır , s a d ece D obby," d iy e m ır ıld an dı.
"U yum an a b ak s e n ."
"A hha, arm ağ an la r!" ded i Seam us. Yata ğ ın ın ay ak ucu ndak i koca yığ ın ı
görm üştü . R on, D ean v e N ev ille d e, n asıl o ls a u yan dık la rın a g öre , b ir a n ö nce
arm ağ an pak etle rin i açab ile cek le rin i düşü ndüle r. Harry yen id en Dobby'y e
döndü. D obby ş im di H arry 'n in y ata ğ ın ın y an ın da te d ir g in te d ir g in d uru yor, o nu
huzu rs u z e ttiğ i iç in h âlâ ü zg ün g örü nüyord u. Ç ay p eçete sin in ü stü ne b ir N oel
sü sü b ağ la n m ış tı.
Çek in ere k , " D obby, H arry P otte r'a a rm ağ an ın ı v ere b ilir m i? " d iy e s o rd u.
"E lb ette v ere b ilir s in ," d ed i H arry . "Ş ey... b en im d e se n in iç in b ir arm ağ an ım
var."
Yala n dı b u; D obby'y e h iç b ir şe y alm am ış tı, am a çab ucak sa n dığ ın ı açıp p ek
yam ru y um ru , k atla n m ış b ir çif t ço ra p çık ard ı. B unla r en esk i v e en b erb at
ço ra p la rıy dı, h ard al r e n giy dile r, b ir v ak itle r V ern on E niş te 'y e a ittile r. P ek y am ru
yum ru olm ala rın ın ned en iy se , Harry 'n in onla rı bir yıld an uzu n sü re d ir
Sin sio sk op'u nu k oru m ak iç in k ılıf o la ra k k ulla n m asıy dı. S in sio sk op'u ç ık ard ı v e
ço ra p la rı D obby'y e v erd i. " K usu ra b ak m a, p ak et y ap m ay ı u nutm uşu m ..."
Am a D obby s o n d ere ce s e v in m iş ti.
"Ç ora p la r D obby'n in e n ç o k, e n ç o k s e v diğ i g iy si, e fe n dim !" d ed i, b ir b ir in den
fa rk lı ç o ra p la rın ı ç ık arıp V ern on E niş te 'n in kile ri g iy erk en . " Ş im di y ed i ç o ra b ım
var, e fe n dim ... A m a e fe n dim ..." d ed i, g özle ri fa lta şı g ib i a çıla ra k . İy ic e ç ek tiğ i
ço ra p la r şim di şo rtu nun dib in e kad ar uzan ıy ord u. "D ükkân da bir yan lış lık
yap m ış la r, H arry P otte r, s iz e a y nı ç o ra p ta n i k i t a n e v erm iş le r!"
Ron ş im di a m bala j k ağ ıd ıy la k ap lı o la n k en di y ata ğ ın dan u zan ıp s ır ıta ra k , " A y,
am a H arry , n asıl f a rk e tm ezsin !" d ed i. " B ak n e d iy eceğ im , D obby - iş te - ş u i k is in i
de a l, i s te d iğ in g ib i k arış tır ır s ın . İ ş te , k azağ ın d a b ura d a."
Dobby'y e a z ö nce a çtığ ı p ak ette n ç ık an m en ek şe re n gi b ir ç if t ç o ra b ı v e M rs .
Weasle y 'n in g önderd iğ i e l ö rg üsü k azağ ı a ttı.

Dobby h ay li e tk ile n m iş g örü nüyord u. "E fe n di ç o k iy i k alp li! " d iy e c iy ak la d ı,
gözle rin e y en id en y aşla r d olm uştu . R on'a y erle re k ad ar eğ ile re k se la m v erd i.
"D obby b iliy or, e fe n di b üyük b ir b üyücü o lm alı, ç ü nkü H arry P otte r'ı n e n iy i
ark ad aşı, am a D obby b ilm iy ord u k i b u k ad ar cö m ert ru hlu , asil, b en cillik te n
uzak - "
Ron, " S ad ece ç o ra p , c an ım ," d ed i. K ula k la rı h afif te n k ız arm ış tı, a m a y in e d e p ek
mem nun görü nüyord u. "V ay can ın a, H arry -" o an da H arry 'n in hed iy esin i
açm ış tı: B ir C hudle y C an non şa p kası. "S üper!" H em en b aşın a g eçir d i, şa p ka
sa çın ın r e n giy le k ork unç b ir t e zat o lu ştu rd u.
Dobby de şim di Harry 'y e ufa k bir pak et uzatıy ord u. İç in den ne çık sa
beğ en ir s in iz ? Ç ora p .
Cin se v in çle , "D obby onla rı ken di yap ıy or, efe n dim !" ded i. "Y ünü ken di
ücre tiy le a lıy or, e fe n dim !"
Sol ç o ra p p arla k b ir k ır m ız ıy dı, ü zerin de s ü pürg e d ese n le ri v ard ı. S ağ ç o ra p is e
Snitc h d ese n li v e y eşild i.
Harry , " B unla r... b unla r g erç ek te n d e... t e şe k kürle r,
“D obby," d ed i v e ç o ra p la rı g iy ere k D obby'n in g özle rin in y in e y aşa rm asın a y ol
açtı.
"D obby a rtık g itm eli, e fe n dim ," d ed i D obby, " m utf a k ta N oel y em eğ i y ap m ay a
başla d ık b ile !" S onra d a y ata k han ed en te la şla ç ık ıp g itti, y an la rın dan g eçerk en
Ron'a v e d iğ erle rin e e l s a lla d ı.
Harry 'n in d iğ er a rm ağ an la rı D obby'n in b ir b ir in den f a rk lı ç o ra p la rın dan ç o k d ah a
ta tm in e d ic iy di -e lb ette , te k b ir k âğ ıt m en dille k en di k ötü a rm ağ an re k orla rın ı
bile k ır a n D urs le y 'l e rin ki h ariç - H arry o nla rın D olm a-D il Ş ek erle m esi o la y ın ı
hâlâ u nutm ad ık la rın ı ta h m in e tti. H erm io ne, H arry 'y e “ İn gilte re v e İrla n da'n ın
Quid ditc h T ak ım la rı" ad lı b ir k ita p , R on is e to m bul b ir p ak et T ezek bom bası
verm iş ti; S ir iu s't a n , h er k ilid i a çacak v e h er d üğüm ü ç ö zecek p arç ala rı o la n ç o k
kulla n ış lı b ir ç ak ı g elm iş ti; H ag rid 'd en is e H arry 'n in e n ç o k s e v dik le rin i iç ere n
muazzam b ir ta tlı k utu su : B ertie B otts 'u n B in B ir Ç eşit F asu ly e Ş ek erle m esi,
Çik ola ta lı K urb ağ ala r, D ro oble s E n İy i B alo nlu S ak ız v e F ış ır d ay an V ız v ız la r.
Tab ii M rs . W easle y 'n in h er z am an ki p ak eti d e v ard ı: Y en i b ir k azak (y eşild i,
üzerin de bir ejd erh a re sm i vard ı - H arry , C harlie 'n in ona B oynuzk uyru k'u
an la ttığ ın ı d üşü ndü) v e b ol m ik ta rd a e v y ap ım ı k ıy m alı b öre k .
Harry v e R on O rta k S alo n'd a H erm io ne ile b ulu ştu la r v e k ah valtıy a b ir lik te

in dile r. S ab ah ın ço ğunu, h erk esin arm ağ an la rın ın k ey fin i çık ard ığ ı G ry ff in dor
Kule si'n de geçir d ile r. Sonra da nefis bir öğle yem eğ i iç in B üyük Salo n'a
döndüle r. Y em ek te en az yüz ta n e hin di ile N oel pudin gi ve yığ ın yığ ın
Crib bag es B üyücü K ra k erle ri v ard ı.
Öğle d en s o nra d ış a rı ç ık tıla r; y erd e, D urm str a n g v e B eau xbato ns ö ğre n cile rin in
şa to ya ç ık ark en a çtık la rı d erin iz le r d ış ın da e l d eğ m em iş b ir k ar ö rtü sü v ard ı.
Herm io ne, H arry ile W easle y 'l e rin k arto pu s a v aşın a k atıla cağ ın a, o nla rı iz le m ey i
te rc ih e tti. S aat b eşte d e, b alo ya h azır la n m ak i ç in y ukarı ç ık acağ ın ı s ö yle d i.
"N e, ü ç sa ate m i ih tiy acın v ar? " d ed i R on, in an am ay an g özle rle o na b ak ara k .
Dik katin in dağ ılm asın ın bed elin i, G eo rg e'u n attığ ı kocam an bir karto punun
başın ın y an ın a, h ız la v urm asıy la ö ded i. "K im in le g id iy ors u n?" d iy e h ay kır d ı
Herm io ne'n in ard ın dan , am a o el sa lla m ak la y etin di, şa to ya çık an m erd iv en i
tır m an ara k g özd en k ay bold u.
Balo ya b ir d e ş ö le n d ah il o ld uğu iç in , b ugün N oel ç ay ı y oktu . B u y üzd en s a at
yed id e, d oğru d ürü st n iş a n alm ak zo rla şın ca, d iğ erle ri d e k arto pu sa v aşla rın ı
bır a k ıp g ru p h alin de O rta k S alo n'a g ittile r. Ş iş m an H an ım a lt k atta n a rk ad aşı
Vio le t ile b ir lik te ç erç ev esin de o tu ru yord u. İ k is in in d e k afa sı iy iy di, ta b lo nun a lt
ta ra fın ı b oş ç ik ola ta l ik örü ş iş e le ri d old urm uştu .
Ona p aro la y ı s ö yle d ik le ri z am an , " S eri k aşık la rı, iş te b öyle !" d iy e k ık ır d ad ı v e
iç eri g ir s in le r d iy e ö ne s a v ru ld u.
Harry , R on, S eam us, D ean v e N ev ille y ata k han ed e re sm i c ü ppele rin i g iy dile r.
Hep si de hay li ra h ats ız görü nüyord u, hele R on. Y üzü nde yılg ın bir bak ış la
köşe d ek i u zu n a y nad a k en din i g özd en g eçir d i. O nun c ü ppesin in d ah a ç o k k ız
giy sis in e ben zed iğ i gerç eğ in i in kâr etm ek im kân sız d ı. O nu dah a erk ek çe
göste rm e y olu nda u m uts u z b ir ç ab ay la , y ak asıy la k ol a ğ ız la rın a b ir K oparm a
Büyüsü u ygula d ı. İş e d e y ara d ı, h iç d eğ ils e şim di d an te lle ri k alm am ış tı. A m a
pek d e te m iz iş y ap m ış s a y ılm azd ı. H ep si b ir lik te a şa ğ ı in erle rk en , y ak ay la k ol
ağ ız la rın ın y erle ri m ora l b ozacak ş e k ild e i p lik i p lik g örü nüyord u h âlâ .
Dean , " S iz in ik in iz in y ılın e n g üzel k ız la rın ı n asıl k ap tığ ın ız ı a n la m ış d eğ ilim ,"
diy e m ır ıld an dı D ean .
Ron k asv etle , " H ay van sı ç ek ic ilik ," d ed i, b ir y an dan d a k ol a ğ ız la rın dan ç ık m ış
ip lik le ri ç ek iş tir iy ord u.
Orta k S alo n tu haf g örü nüyord u, h er z am an ki sim siy ah c ü ppe d en iz in in y erin i
şim di fa rk lı re n kle rd e giy in m iş in sa n la r alm ış tı. Parv ati m erd iv en in altın da

Harry 'y i b ek liy ord u. G erç ek te n d e p ek g üzeld i, ç arp ıc ı p em be b ir r e sm i c ü ppesi
vard ı. Uzu n, siy ah sa çla rı altın la örü lm üştü , bile k le rin de altın bile zik le r
parıld ıy ord u. O nun k ik ir d em ed iğ in i g örü nce H arry 'n in i ç i r a h atla d ı.
Sık ın tılı s ık ın tılı, " S en - ş e y - g üzel g örü nüyors u n," d ed i.
"T eşe k kürle r," d ed i P arv ati. R on'a d önere k , "P ad m a se n in le G ir iş S alo nu'n da
bulu şa cak ," d iy e e k le d i.
"T am am ," d ed i R on, ç ev re sin e b ak ara k . " H erm io ne n ere d e?"
Parv ati o m uzla rın ı s ilk ti. " Ö yle y se a şa ğ ı i n elim m i, H arry ?"
"P ek i," ded i H arry , bir yan dan da keşk e O rta k Salo n'd a kala b ils e m diy e
düşü nüyord u. F re d portr e deliğ in den çık ark en yan ın dan geçti, H arry 'y e göz
kır p tı.
Gir iş Salo nu, çev re d e dola n ıp sa at se k iz d e Büyülü Salo n'u n kap ıla rın ın
açılm asın ı bek le y en öğre n cile rle ağ zın a kad ar dolu ydu. Başk a bin ala rd an
partn erle rle b ulu şa cak o la n la r k ala b alığ ın i ç in den y ol a çara k b ir b ir le rin i b ulm ay a
çalış ıy orla rd ı. P arv ati k ız k ard eşi P ad m a'y ı b uld u v e H arry ile R on'u n y an ın a
getir d i.
Parla k tu rk uazd an g iy sis i iç in de P arv ati k ad ar g üzel g örü nen P ad m a, " S ela m ,"
ded i. A m a R on'u n p artn eri o lm asın dan p ek m em nun k alm ış a b en zem iy ord u. O nu
başta n a şa ğ ı s ü zerk en , k ara g özle ri R on'u n r e sm i c ü ppesin in y ıp ra n m ış y ak asıy la
kol a ğ ız la rın a t a k ıld ı.
"S ela m ," d ed i R on, o na b ak m ay ıp ç ev re sin dek i k ala b alığ ı s ü zere k . " Y o, h ay ır..."
Harry 'n in ark asın a sa k la n m ak iç in diz le rin i bir a z büktü , çü nkü güm üş gris i
sa te n den r e sm i c ü ppesiy le ç o k ç arp ıc ı g örü nen v e R av en cla w Q uid ditc h K ap ta n ı
Roger D av ie s'i n e şlik e ttiğ i F le u r D ela co ur g eçiy ord u. O nla r g özd en k ay bolu nca,
Ron y en id en d oğru ld u v e k ala b alığ ın b aşla rı ü zerin den ç ev re y e b ak tı.
"İy i a m a n ere d e b u H erm io ne?" d ed i t e k ra r.
Bir gru p S ly th erin zin dan dak i orta k sa lo nla rın ın m erd iv en in den çık ıp geld i.
Malf o y öndey di; yükse k yak alı, siy ah kad if e d en bir re sm i cü ppe giy m iş ti.
Harry 'n in fik rin e g öre , p ap aza b en zem iş ti. P an sy P ark in so n, açık p em be, b ol
fır fır lı r e sm i c ü ppesiy le , M alf o y'u n k olu nu s ık ı s ık ı tu tu yord u. C ra b be d e, G oyle
da y eşil g iy m iş ti; y osu n b ağ la m ış k ay ala ra b en ziy orla rd ı v e H arry ik is in in d e
balo ya d av et e d ecek b ir in i b ula m ad ığ ın ı m em nuniy etle g örd ü.

Meşe ö n k ap ıla r açıld ı, D urm str a n g ö ğre n cile ri P ro fe sö r K ark aro ff 'l a b ir lik te
iç eri g ir e rk en h erk es d önüp o nla ra b ak tı. G ru bun e n ö nünde, y an ın da H arry 'n in
ta n ım ad ığ ı m av i c ü ppeli, g üzel b ir k ız la , K ru m v ard ı. H arry o nla rın b aşla rın ın
üstü nden , ş a to nun h em en ö nündek i b ir b ölü m ç im en in p eri ış ık la rıy la d olu b ir
tü r d oğal m ağ ara y a d önüştü rü lm üş o ld uğunu g örd ü - y an i y üzle rc e c an lı p erin in
bir k ıs m ı o ra y a s ih ir le k onm uş g ül f id an la rın a o tu rm uştu , b ir k ıs m ı d a N oel B ab a
ile r e n gey ik le rin e a it o ld uğu a n la şıla n h ey kelle r ü zerin de k an at ç ır p ıy ord u.
Derk en P ro fe sö r M cG onag all'ı n s e si, " Ş am piy onla r b ura y a, l ü tf e n !" d ed i.
Parv ati g ülü m se y ere k b ile zik le rin i d üzeltti. O v e H arry , R on i le P ad m a'y a " B ir a z
so nra g örü şü rü z" d iy ere k ö ne d oğru y ürü düle r. S ohbete d alm ış k ala b alık a y rılıp
onla ra y ol a çtı. K ır m ız ı e k ose d en b ir r e sm i c ü ppe g iy m iş , ş a p kasın ın k en arın a d a
hay li çir k in bir dev ed ik en i çele n k düzen le m esi yap m ış ola n Pro fe sö r
McG onag all, o nla ra , h erk es iç eri g ir e rk en k ap ıla rın b ir y an ın da b ek le m ele rin i
sö yle d i. D iğ er ö ğre n cile r y erle rin e o tu rd ukta n s o nra , s ır a h alin de B üyük S alo n'a
gir e cek le rd i. F le u r D ela co ur v e R oger D av ie s k ap ıla ra e n y ak ın y eri tu tm uşla rd ı.
Dav ie s b alo ya F le u r'l e g ele cek k ad ar ta lih li o lm asın a ö yle ş a şır m ış g örü nüyord u
ki, g özle rin i o ndan a la m ıy ord u. C ed ric v e C ho d a H arry 'n in ç o k y ak ın ın day dıla r.
Harry onla rla konuşm ak zo ru nda kalm am ak iç in bak ış la rın ı kaçır d ı. G özle ri
Kru m 'u n y an ın dak i k ız a t a k ıld ı. A ğzı a çık k ald ı.
Bu k ız , H erm io ne'y di.
Am a H erm io ne'y e h iç b en zem iy ord u. S açın a b ir ş e y le r y ap m ış tı; a rtık g ür d eğ il,
düz ve parla k tı. Ü ste lik de onu başın ın ark asın da büküp şık bir şe k ild e
to pla m ış tı. S ır tın da u çu şa n , C ezay ir m en ek şe si re n gin de b ir re sm i c ü ppe v ard ı.
Duru şu d a d eğ iş m iş ti s a n ki - a m a b elk i d e ç o ğu k ez s ır tın da ta şıd ığ ı y ir m i k ad ar
kita p o lm ad ığ ı iç in . G ülü m sü yord u d a -e v et, h ay li te d ir g in b ir ş e k ild e- a m a ö n
diş le rin in b oyunun k üçü ld üğü ş im di h er z am an kin den d ah a b elliy di. H arry d ah a
önce b unu n asıl o lu p d a f a rk e tm ed iğ in i a n la y am ad ı.
"M erh ab a, H arry !" d ed i H erm io ne. " M erh ab a, P arv ati! "
Parv ati hiç de iltif a tk âr olm ay an bir in an m azlık if a d esiy le Herm io ne'y e
bak ak alm ış tı. Ü ste lik bir te k o da değ il; B üyük Salo n'u n kap ıla rı açılın ca,
Kru m 'u n k ütü phan ed ek i h ay ra n ta y fa sı y an la rın dan a zam etle y ürü yüp g eçerk en ,
Herm io ne'y e en d erin n efre tle riy le d olu b ak ış la r y olla d ıla r. P an sy P ark in so n,
Malf o y'l a b ir lik te o nun y an ın dan g eçerk en a ğ zı a çık b ak ak ald ı. H atta M alf o y
bile o na e d ecek h ak are t b ula m ad ı. B una k arş ılık R on, y üzü ne b ile b ak m ad an
Herm io ne'n in y an ın dan g eçip g itti.

Salo nda herk es yerin e otu ru nca, Pro fe sö r M cG onag all şa m piy onla ra ve
partn erle rin e ç if t s ır a o lm ala rın ı v e k en dis in i iz le m ele rin i s ö yle d i. Ö yle y ap tıla r.
Onla r iç eri g ir ip d e s a lo nun b aşın dak i, jü rin in o tu rd uğu b üyük, y uvarla k m asa y a
doğru y ürü rle rk en , B üyük S alo n'd ak i h erk es a lk ış la d ı.
Salo nun duvarla rı pır ıl pır ıl parıld ay an güm üş buz sa çak la rıy la ta m am en
örtü lü ydü, y ıld ız lı s iy ah ta v an y üzle rc e ö kse o tu v e s a rm aşık ç ele n giy le b oydan
boya k ap lıy dı. B in a m asa la rı o rta d an k alk m ış tı, o nla rın y erin i y üz ta n e k ad ar
dah a k üçü k, f e n erle a y dın la n m ış m asa a lm ış tı, h ep si o n i k iş e r k iş i a lıy ord u.
Harry tö kezle m em ek iç in tü m d ik katin i to pla d ı. P arv ati h ay atın dan m em nun
görü nüyord u; h erk ese g ülü cü kle r d ağ ıtıy ord u. H arry 'y i ö yle h ız la s ü rü klü yord u
ki, H arry k en dis in i, r itm in i P arv ati'n in a y arla d ığ ı b ir g öste ri k öpeğ i g ib i h is se tti.
Salo nun b aşın dak i m asa y a y ak la şır k en , R on v e P ad m a g özü ne ç arp tı. R on k ıs ık
gözle rle H erm io ne'n in g eçiş in i i z liy ord u. P ad m a s o m urtu yord u.
Şam piy onla r başta k i masa y a yak la şır la rk en , Dum ble d ore mutlu mutlu
gülü m se d i. O ysa K ru m ve H erm io ne'n in yak la şm asın ı iz le y en K ark aro ff 'u n
yüzü nde R on'u nkin i ç o k a n dır a n b ir if a d e v ard ı. B u a k şa m b üyük s a rı y ıld ız lı,
parla k m or bir cü ppe giy m iş ola n Ludo B ag m an bir öğre n ci co şk usu yla
alk ış lıy ord u; h er z am an ki s iy ah s a te n ü nif o rm asın ı ç ık arıp , d öküm lü b ir e fla tu n
ip ek tu vale t g iy m iş o la n M ad am M ax im e is e k ib arc a e lle rin i ç ır p ıy ord u. H arry
bir d en M r. C ro uch 'u n o ra d a o lm ad ığ ın ı fa rk e tti. M asa d ak i b eşin ci sa n daly ed e
Perc y W easle y o tu ru yord u.
Şam piy onla r ve partn erle ri m asa y a varın ca, P erc y yan ın dak i boş sa n daly ey i
çek ip a n la m lı a n la m lı H arry 'y e b ak tı. H arry o nun n e d em ek is te d iğ in i a n la y ıp ,
yep yen i, d en iz ci m av is i b ir re sm i c ü ppe g iy m iş o la n P erc y 'n in y an ın a o tu rd u.
Perc y 'n in y üzü nde s o n d ere ce k en din i b eğ en m iş b ir i f a d e v ard ı.
Dah a H arry 'n in b ir şe y so rm asın a fır s a t k alm ad an , P erc y, "T erfi e ttim ," d ed i.
Sesin in to nuna b ak ars a n ız , s a n ki E vre n in T ek H âk im i s e çilm iş s a n ır d ın ız . " A rtık
Mr. C ro uch 'u n k iş is e l y ard ım cıs ıy ım v e b ura d a o nu t e m sil e d iy oru m ."
"O niy e gelm ed i? " diy e so rd u H arry . A kşa m yem eğ i boyunca kazan dip le ri
hak kın da b ir k onfe ra n s d in le m ey e h iç d e h ev esli d eğ ild i.
"K ork arım M r. C ro uch i y i d eğ il, h iç i y i d eğ il. D ünya K upası'n dan s o nra b ir t ü rlü
ken din e g ele m ed i. B unda ş a şa cak b ir ş e y y ok - a şır ı ç alış m a. E sk is i k ad ar g en ç
değ il - a m a ta b ii h âlâ o ld ukça z ek i, b ey ni e sk is i k ad ar iy i ç alış ıy or. A m a D ünya
Kupası b ütü n B ak an lık iç in b ir fiy ask oydu. M r. C ro uch d a o e v c in i y üzü nden ,
ad ı B lin ky'm iy di n ey di, m uazzam b ir k iş is e l ş o k g eçir d i. T ab ii h em en a rd ın dan

ona y ol v erd i am a - iş te , d ed iğ im g ib i, y aşı ile rliy or, b ak ım a ih tiy acı v ar v e
sa n ır ım c in g ittik te n so nra e v de y aşa d ığ ı k onfo rd a d a b elir g in b ir d üşü ş o ld u.
Sonra T urn uva'y ı d üzen le m em iz g ere k ti, K upa'd an so nra k i d önem le u ğra şm ak
zo ru nda k ald ık - S keete r d en en o iğ re n ç k ad ın d a ç ev re d e v ız ır v ız ır d ola n ıp
duru yord u - h ay ır , z av allı a d am fa zla sıy la h ak e ttiğ i, sa k in b ir N oel g eçir iy or.
Ben sa d ece, g öre v in i ü stle n ecek g üven ilir b ir in i b uld uğu iç in m em nunum , o
kad ar."
Mr. C ro uch , P erc y 'y e a rtık " W eath erb y" d em ek te n v azg eçti m i d iy e s o rm ak iç in
Harry 'n in i ç i g id iy ord u a m a, i ç in dek i b u i s te ğ e k arş ı k oydu.
Pır ıl p ır ıl altın ta b ak la rd a h en üz y iy ecek y oktu , am a h ep sin in ö nünde k üçü k
men üle r d uru yord u. H arry k en din in kin i k ara rs ız lık iç in de elin e alıp çev re sin e
bak ın dı - m ey dan da g ars o n g örü nm üyord u. A ncak D um ble d ore d ik katle k en di
men üsü nü in cele d i ve so nra ta b ağ ın a bak ıp ta n e ta n e konuşa ra k , "D om uz
pir z o la sı! " d ed i.
Ve d om uz p ir z o la la rı g örü ndü. M asa d ak ile r d uru m u a n la y ıp k en di ta b ak la rın a
sip ariş v erd ile r. H arry b u y en i v e d ah a k arm aşık y em ek y em e y önte m i h ak kın da
nele r his se ttiğ in i görm ek iç in H erm io ne'y e bak tı -n e de ols a bu duru m ev
cin le rin in f a zla m esa i y ap m ala rı a n la m ın a g eliy ord u- a m a H erm io ne b u s e fe rlik
E. R . İ. T .'i d üşü nm üyor g ib iy di. V ik to r K ru m 'l a k oyu b ir s o hbete d alm ış tı, n e
yed iğ in in d e f a rk ın da b ile d eğ ild i.
Harry d ah a ö nce K ru m 'u h iç k onuşu rk en d uym ad ığ ın ı a n cak ş im di f a rk e tti. A m a
şim di p ek âlâ k onuşu yord u, h atta k onuşm ay a h ev esli g örü nüyord u.
"İş te biz im de bir r şa to m uz var, bu kad darr büyük de'i l, konfo rlu da de'i l
sa n ır ım ," d iy ord u H erm io ne'y e. " S ad ece d örrt k atı v arr v e a te j y aln ız s ih ir iç in
yak ılır. H a, a rra zim iz b ura d an b üyük - a m a k ıj g eld i m i ç o k a z ı jık a lır , o nun i ç in
key if a lm ay ız . Y azın i s e h err g ün u çarız , g ölle r v e d a'l a r ü zerin de - "
"A m an h a, V ik to r!" d ed i K ark aro ff , s o ğuk g özle rin e u la şm ay an b ir k ah kah ay la .
"S ak ın sır la rım ız ı ele verm e, yoksa cazip ark ad aşın biz i ta m ola ra k nere d e
bula cağ ın ı a n la r!"
Dum ble d ore g ülü m se d i, g özle ri p arıld ad ı. " Ig or, b ütü n b u g iz lilik ... h an i in sa n
nere d ey se z iy are tç i i s te m iy ors u nuz s a n acak ."
"E h, D um ble d ore ," ded i K ark aro ff , sa ra rm ak ta ola n diş le rin i so nuna kad ar
göste re re k , "h ep im iz k en di ö zel m ülk le rim iz i k oru ru z, d eğ il m i? B iz e e m an et
ed ile n ir fa n y uvala rım ız ı k ıs k an çlık la m uhafa za e tm ez m iy iz ? V e o kulu m uzu n

sır la rın ı s a d ece b iz b iliy oru z, b iz k oru yoru z d iy e g uru r d uym ay a h ak kım ız y ok
mu?"
Dum ble d ore d ostç a b ir e d ay la , " Y o, b en a sla H ogw arts 'ı n b ütü n s ır la rın ı b ild iğ im
hay alin e kap ılm am , Ig or," ded i. "Ö rn eğ in , dah a bu sa b ah ban yoya gid erk en
yan lış b ir d önüş y ap tım v e k en dim i d ah a ö nce h iç g örm ed iğ im , n efis o ra n tıla rı
ola n b ir o dad a b uld um . İ ç in de g erç ek te n h ay li g örk em li b ir l a zım lık k ole k siy onu
vard ı. S onra d ah a y ak ın dan in cele m ek iç in te k ra r g ittiğ im de, o dan ın y erin de
yelle r e stiğ in i k eşfe ttim . A m a g özü m ü h ep a çık tu ta cağ ım . B elk i o ra y a s a d ece
sa b ah la rı beş buçu kta gir iliy ord ur. Y a da hilâ ld e orta y a çık ıy ord ur - ya da
ara y an ın i d ra r k ese si t a m am en d olu o ld uğunda."
Harry güld üğünü göste rm em ek iç in gula ş ta b ağ ın ın üzerin e kap an dı. Perc y
kaşla rın ı ç attı, a m a H arry , D um ble d ore 'u n k en dis in e b elli b elir s iz g öz k ır p tığ ın a
yem in e d eb ilir d i.
Bu a ra d a F le u r D ela co ur d a R oger D av ie s'e H ogw arts d ek ora sy onu k onusu ndak i
ele ştir ile rin i a k ta rıy ord u.
Büyük S alo n'u n p ır ıld ay an d uvarla rın a b ak ara k , ö nem se m ez b ir e d ay la , " B u b i'
şe y d eğ il," d ed i. " B iz im B eau xbato ns sa 'a y ın da N oel'd e y em ek sa lo nunda h ep
busd an h ey kelle ' o lu r. E 'i m ezle r, t a b iy ... K oca, e lm as h ey kelle ' g ib id i'l e r, p ı'ı l p ı'ı l
pa'l a rla r. V e y em ek d e m üüte şe m dir. V e o rm an p e'i s i k oro la r v a'd ır , y em ek y e'k en
bis e s e re n at y ap a'l a r. D uva'l a rd a b u ç i'k in z ır h la r h iç y oktu r v e B eau xbato ns'a b ir
ho't la k g i's e e ğ er, b ööyle d ış a 'ı a tılır." E lin i s a b ır s ız lık la m asa y a v urd u.
Roger D av ie s o nun k onuşm asın ı, g özle rin de s e rs e m le m iş b ir b ak ış la iz liy ord u,
çata lı da bir tü rlü ağ zın ı bula m ıy ord u. G özle rin i dik m iş , F le u r'e bak ıy ord u.
Harry o nun F le u r'ü n s ö yle d iğ i t e k k elim ey i b ile a n la m ad ığ ı i z le n im in e k ap ıld ı.
Dav ie s h em en , " T am am en h ak lıs ın ," d ed i. E lin i tıp kı F le u r g ib i m asa y a v urd u.
"B öyle . E vet."
Harry , sa lo na b ak tı. H ag rid d iğ er ö ğre tm en m asa la rın dan b ir in de o tu ru yord u.
Yin e o k ork unç, k ıllı, k ah vere n gi t a k ım ın ı g iy m iş ti v e b aşta k i m asa y a b ak ıy ord u.
Harry onun usu lc a elin i sa lla d ığ ın ı görd ü, başın ı çev ir in ce de, M ad am
Max im e'i n , o palle ri m um ış ığ ın da p arıld ay ara k b u s e la m a k arş ılık v erd iğ in i f a rk
etti.
Herm io ne şim di K ru m 'a a d ın ı d oğru d ürü st sö yle m ey i ö ğre tiy ord u. K ru m o na
ıs ra rla , " H örm i- o vn" d iy ord u.
Herm io ne a ğ ır a ğ ır v e t a n e t a n e, " H or - m ay - o - n ii," d ed i.

"H örm - o vn - n in i."
"Y ak la ştın ." H arry 'n in b ak tığ ın ı g öre n H erm io ne, o na s ır ıttı.
Yem