Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - J. K. Rowli

Формат документа: pdf
Размер документа: 2.31 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Harry P otte r
v e
A zk ab an T uts a ğ ı
J. K . R ow lin g
1999

B İ R İ NC İ B Ö LÜ M :
BAY KU Ş P O STA S I
Harry P otte r bir ço k aç ıdan so n dere ce s ıra d ış ı bir
ç o cu ktu . H er ş e yd en ö nce , ya z ta tilin den y ılın ba ş ka
h erh angi b ir za m an ından n efr e t e tti ğ in den d aha fa zla
n efr e t ediy o rd u. S onra gerç e kte n ev ödevin i ya pm ak
is tiy o rd u, am a gece nin bir va ktin de, giz lic e ya pm ak
zo ru ndayd ı. A yr ıca d a b ir b üyü cü yd ü.
S aat g ece ya r ıs ına ya kla ş ıy o rd u ve H arry yü zü ko yu n
ya ta ğ ı nda ya t ıyo rd u. Batta niy e le ri ça d ır gib i ba ş ın ın
üstü ne ç e km i ş ti, b ir e lin de b ir fe ner v a rd ı v e d eri c ilt li
b üyü k bir kit a b ı (B ath ild a Bagsh ot'u n ya zd ığ ı Sih ir
T a rih i'n i) ya st ığ a daya m ış tı. Harry , ka rta l tü yü nden
ka le m in in ucu nu sa yfa dan a ş a ğı do ğ ru in dir ir k e n, bir
y a ndan da ka ş la r ın ı ça tt ı. "O n Dörd üncü Yüzy ıld a
C ad ıla r ın Yak ılm as ı Ta m am en Anla m s ızd ı - ta rt ış ın "
ko nulu k o m pozis yo nu y a zm ada o na y a rd ım c ı o la bile ce k
bir ş e y a r ıyo rd u.
T üy k a le m , i ş e y a ra r g örü nen b ir p ara gra f ın te pesin de
dura kla d ı. H arry y u va rla k g özlü ğ ü nü b urn undan y u ka r ı
it e re k, fe nerin i k it a ba d aha d a y a kla ş tır d ı v e o ku du:
B üyü -d ış ı in sa nla r (k i gen elli k le “M uggle ”
d iy e bilin ir le r) O rta ça ğ 'd a büyü den öze llik le
k o rk a rla rd ı, am a onu ta n ım akta pek de
ba ş ar ılı de ğ ild ile r. G erç ek bir ca d ı ya da
büyü cü yü ya ka la d ıkla r ı en der duru m la rd a ,

ya km an ın h iç m i h iç e tk is i o lm azd ı. C ad ı ya d a
büyü cü basit bir Ale v Dondurm a Büyü sü
u yg ula r, s o nra d a, b ir y a ndan h afi f, g ıd ık la y ıc ı
bir his sin keyfin i ç ıka r ırk en , bir ya ndan da
ac ıyla h ayk ır ıyo r ta klid i y a pard ı. H atta A ca yip
W en delin y a k ılm akta n ö yle h o ş la n ırd ı k i, ç e ş itli
k ılık la ra b ürü nm ü ş ola ra k ta m k ırk y ed i k ere
k en dis in i y a ka la m ala r ına i z in v erm i ş ti.
H arry tü y k a le m in i d i ş le rin in a ra s ına s ık ış tırıp , m üre kke p
ş iş esiy le bir par ş öm en to m ar ı alm ak iç in ya st ığ ı n ın
alt ın a u za nd ı. Y ava ş ça v e b üyü k b ir ö ze nle m üre kke p
ş iş esin in ka pa ğı n ı açt ı, ka le m in i iç in e bat ırd ı ve
ya zm aya ba ş la d ı. A ra da bir duru p din liy o rd u, çü nkü
D urs le y'l e rd en bir i banyo ya gid erk e n tü y ka le m in in
h ış ır t ıs ın ı d u ya rs a , k e ndin i y a z ın g eri k a la n b ölü m ün de
m erd iv e nin a lt ın daki d ola ba k ilit le nm i ş b ula bilir d i.
P riv e t Driv e 4 Num ara 'd a otu ra n Durs le y aile si,
H arry 'n in ya z ta tille rin den ho ş la nm ay ış ın ın nedeniy d i.
V ern on Eni ş te , Petu nia Te yze ve o ğ ulla r ı Dudle y,
H arry 'n in h a ya tta ki te k a kra bala r ıyd ı. H epsi M uggle 'd ı
v e büyü ye ka r ş ı pek orta ça ğ usu lü bir ta v ır
benim se m i ş le rd i. H arry 'n in c a d ı v e b üyü cü o la n ö lm ü ş
annesiy le b abas ın ın a d ı, D urs le y'l e rin ç a t ıs ı a lt ın da a sla
a n ılm azd ı. Petu nia Te yze ve Vern on Eni ş te y ılla r
boyu nca Harry 'y i müm kü n old u ğ unca aya k alt ın da
çi ğ n eye re k iç in deki sih ri eze bile ce kle rin i um ut
etm i ş le rd i. Am a, hid dette n kö pürs e le r de ba ş ar ıya
e ri ş e m em i ş le rd i v e ş im di d e y a b ir is i H arry 'n in h aya t ın ın

so n ik i y ılın ı H ogw arts C ad ılık v e B üyü cü lü k O ku lu 'n da
geçir d i ğ in i anla rs a diy e deh ş et iç in de ya ş ıyo rla rd ı.
B ugünle rd e Durs le y'l e rin en fa zla ya pabild i ğ i ş e y,
H arry 'n in büyü kit a pla r ın ı, asa s ın ı, ka za n ın ı ve
sü pürg esin i y a z ta tilin in b a ş ında s a kla ya ra k k o m ş ula rla
k o nu ş m as ın ı y a sa kla m akt ı.
B üyü k it a pla r ından b öyle ce a yr ılm ak H arr y iç in g erç e k
bir so ru n olu ş t u ru yo rd u, çü nkü Hogw arts 't a ki
ö ğ re tm enle ri ta til iç in o na b ir sü rü e v ö devi ve rm i ş ti.
K om pozis yo nla rd an b ir in i, U fa lm a İksir i h akk ın daki b a ş
bela s ı k o m pozis yo nu, e n s e vm edi ğ i ö ğ re tm eni P ro fe sö r
S nape iç in y a zm as ı g ere kiy o rd u . S nape , H arry 'y e b ir a y
ce za v e rm ek iç in h erh angi b ir b ahane b ulm akta n p ek
m em nun.k a l ırd ı. Harry de bu yü zd en ta tilin ilk
h afta s ında elin e geçe n ş ansa s ık ı s ık ıya sa r ılm ış tı.
V ern on Eni ş te , Petu nia Te yze ve Dudle y, Vern on
E ni ş te 'y e ş ir k e tin ve rd i ğ i ye n i ara baya hayra nl ıkla r ın ı
belir tm ek iç in ö n b ahçe ye g it t ik le rin de ( ç o k y ü kse k s e sle
k i k o m ş ula r d a d uya bils in ), H arry u su l u su l a ş a ğ ı in m i ş ,
merd iv e nin a lt ın daki d ola b ın k ilid in i a çm ış , k it a pla r ından
bir k ıs m ın ı k a pt ığ ı g ib i y a ta k o das ına g etir ip s a kla m ış tı.
Ç ar ş afla rd a m üre kke p le ke si b ıra km ad ıkça , D urs le y'l e r
onun g ece le ri s ih ir ç a l ış tığ ı n ı a sla a nla m azd ı.
H arry o a nda te yze si v e e ni ş te siy le b ir s o ru n ç ık m as ın
diy e ço k öze n gö ste riy o rd u, çü nkü za te n ara la r ı
lim oniy d i. H em de, ta til ba ş la d ıkta n bir hafta so nra
k e ndis i g ib i b ir b üyü cü den te le fo n g eld i d iy e . H arry 'n in
H ogw arts 't a ki en iy i ark a da ş la r ından bir i ola n Ron
W easle y, h epsi b üyü cü o la n b ir a ile den g eliy o rd u. Y ani
H arry 'n in b ilm edi ğ i b ir ç o k ş e yi b iliy o rd u, a m a d aha ö nce

hiç te le fo n e tm em i ş ti. Ş u ş anss ızl ığ a b ak ın k i te le fo na
V ern on E ni ş te ce va p ve rm i ş ti. "B uyru n, ben Vern on
D urs le y." O s ıra da te sa dü fe n o dada o la n H arry , R on'u n
se sin in c e va p v e rd i ğ in i d uyu nca d onup k a lm ış tı.
" A LO ? ALO ? BEN İ D UYU YO R M USU NUZ? BEN -
H AR RY - P O TTE R 'L A G Ö RÜ Ş M EK - İS T İYO RUM !"
R on ö yle b a ğı rıyo rd u k i, V ern on E ni ş te y e rin den z ıp la d ı
ve ahiz e yi ku la ğ ı ndan ya r ım m etr e uza kta tu tt u , ona
öfk e v e h ayre t k a r ış ım ı b ir if a deyle b ak ıyo rd u.
A ğı zl ık yö nünde, "K İM İN LE G ÖRÜ Ş ÜYO RUM ?" diy e
kü kre di. " K İM S İN İZ?"
R on, "R O N - W EAS LE Y!" diy e hayk ırd ı ona ce va p
ola ra k. S anki V ern on E ni ş te ile ik is i b ir fu tb ol s a has ın ın
ik i ucu ndan ko nu ş uyo rla rd ı. "B EN - HAR RY'N İN -
OKU LD AN - A R KAD A Ş IY IM - "
V ern on Eni ş te 'n in bak ış la r ı bir anda, old u ğ u ye rd e
ka la ka lm ış H arry 'y e d öndü.
"B U RAD A HAR RY PO TTE R FA LA N YO K!" diy e
kü kre di. Ş im di, s a nki p atla m as ından k o rk u yo rm u ş g ib i,
a hiz e yi ko l boyu uza kl ıkta tu tu yo rd u. "H AN G İ
O KU LD AN S Ö Z E TT İĞ İ N İ B İLM İY O RUM ! B İR D AH A
ASLA BEN İ AR AM A! SAKIN A İLE M İN YA N IN A
YA KLA Ş M A!"
V e z e hir li b ir ö rü m ce ğ i a t ıyo rm u ş g ib i, a hiz e yi te le fo nun
üstü ne f ır la tt ı. B unu iz le ye n k a vg a, o z a m ana k a dark i e n
berb at k a vg ala rd an b ir i o ld u.
V ern on E ni ş te , H arry 'y i tü kü rü k iç in de b ıra ka ra k, "S EN
BEN İM T E LE FO NUM U N E C ES AR ETLE Ş EY G İB İ -
S EN İN G İB İ İN SAN LA R A V ER İR S İN!" d iy e k ü kre di.

Ron belli ki H arry 'n in ba ş ın ı derd e so ktu ğ u nu fa rk
e tm i ş ti, çü nkü bir daha ara m ad ı. H ogw arts 't a ki öbür
ark a da ş ı, H erm io ne de onunla ba ğ la nt ı ku rm am ış tı.
H arry , Ron'u n ara m as ın diy e onu uya rd ığ ı ndan
ku ş ku la n ıyo rd u. Y az ık, ç ü nkü H arry 'n in s ın ıfın ın e n a k ıll ı
c a d ıs ı H erm io ne , a nnesiy le b abas ı M uggle o ld u ğ u iç in
t e le fo nu n as ıl k u lla nm as ı g ere kti ğ in i p ek g üze l b iliy o rd u
ve h erh ald e H ogw arts 'a g it ti ğ in i s ö yle m eye ce k k a dar d a
akl ı s e lim s a hib iy d i.
B öyle ce Harry be ş uzu n hafta boyu nca büyü cü
a rk a da ş la r ın ın h iç b ir in de n h aber a la m ad ı, y a ni b u y a z
da n ere deyse g eçe n y a z k a dar b erb at g eçm eye a day
görü nüyo rd u. S adece b ir te k, ç o k k ü çü k iy ile ş m e v a rd ı:
O ndan, ark a da ş la r ına mektu p gönderm ek iç in
y a ra rla nm aya ca ğ ı na ye m in ettik te n so nra , Harry 'n in
g ece le ri bayku ş u Hedw ig 'i d ış ar ı sa lm as ına iz in
v e rilm i ş ti. Vern on Eni ş te , Hedw ig 'i n ka fe sin de hep
ka pal ı k a l ınca ç ık a rd ığ ı ş am ata y ü zü nden p es e tm i ş ti.
H arry , A ca yip W endelin h akk ın da y a zm ay ı b it ir d i, d uru p
yin e din le di. Kara nl ık evin se ssiz li ğ i sa dece azm an
ku ze ni D udle y'n in u za kta n g ele n h om urtu lu h oru lt u su yla
b ozu lu yo rd u. S aat ç o k g eç o lm al ıyd ı. H arry 'n in g özle ri
y o rg unlu kta n ka ş ın ıyo rd u. B elk i de bu ko m pozis yo nu
erte si g ece b it ir ir d i. ..
M üre kke p ş iş esin in k a pa ğı n ı k a patt ı, y a ta ğ ı n ın a lt ın dan
eski b ir y a st ık k ılıfın ı ç e kip a ld ı, fe nerin i, S ih ir T a rih i'n i,
k o m pozis yo nunu, tü y k a le m iy le m üre kke bi iç in e k o yd u,
ya ta kta n ka lk ıp h epsin i ya ta ğ ı n ın a lt ın daki gev ş ek bir
t a hta n ın d ib in e g iz le di. S on ra a ya ğ a k a lk t ı, g erin di v e

ya ta ğ ı n ın ya n ındaki ko m odin in üstü nde dura n ış ıkl ı
ça la r s a atin k a ç ı g öste rd i ğ in e b akt ı.
G ece nin bir iy d i. Harry anid en m id esin de tu haf bir
s a rs ın t ı h is se tti. F ark ın a b il e v a rm adan ta m b ir s a att ir o n
üç y a ş ın dayd ı.
H arry 'n in b ir b a ş ka s ır a d ış ı y a n ı d a, d o ğ um g ünle rin i h iç
b ekle m em esiy d i. Öm rü nde hiç do ğ um günü ka rt ı
a lm am ış tı. Durs le y'l e r onun so n ik i do ğ um gününü
ta m am en bilm ezlik te n gelm i ş le rd i, bu se fe rk in i
hat ırla ya ca kla r ın ı s a nm ak iç in d e h iç b ir n edeni y o ktu .
H arry ka ra nl ık oday ı boyd an boya yü rü dü, H edw ig 'i n
b üyü k, bo ş ka fe sin in ya n ından geçip aç ık pence re ye
g it ti. P erv a za y a sla nd ı, b atta niy e nin a lt ın da o nca z a m an
ka ld ık ta n so nra se rin gece hava s ın ın yü zü ne vu ru ş u
p ek h o ş tu . H edw ig g elm eye li ik i g ece o lm u ş tu . H arry
o nun iç in ka yg ıla nm ıyo rd u -d aha önce de bu ka dar
sü re yle git ti ğ i olm u ş tu - am a geriy e ça bu k dönece ğ in i
um ut ediy o rd u. B u evd e onu görü nce ir k ilm eye n te k
ca nl ı o yd u.
H arry , y a ş ın a g öre u fa k te fe k v e z a y ıf o ls a d a, s o n y ıld a
bir k a ç s a ntim u za m ış tı. A m a k u zg un k a ra s ı s a çla r ı h er
za m an nas ıls a öyle yd i: Ne ya pars a ya ps ın in atla
d a ğı n ık ka l ıyo rd u. Gözlü kle rin in ark a s ındaki gözle ri
p arla k ye ş ild i ve aln ın da, sa ç ın ın ara s ından aç ıkça
g örü le bile n, ş im ş e k b iç im in de in ce b ir y a ra iz i v a rd ı.
H arry 'y e ili ş k in s ıra d ış ı ş e yle rin iç in de e n o la ğ a nüstü
o la n ı b u y a ra iz iy d i. İz , D urs le y'l e rin o n y ıld ır s ö yle dik le ri
g ib i, Harr y 'n in annesiy le babas ın ı öld üre n ara ba
ka za s ından ya dig âr ka lm am ış tı. Ç ünkü L ily ve Ja m es

Potte r bir ara ba ka za s ında ölm em i ş le rd i.
Ö ld ürü lm ü ş le rd i, yü zy ılın en fa zla ko rk u la n Kara nl ık
B üyü cü sü Lord Vold em ort ta ra f ından. Vold em ort'u n
la neti, H arry 'y i öld üre ce ğ in e ke ndis in e geri dönünce ,
H arry bu sa ld ırıd an ya ln ız ca aln ın da bir ya ra iz iy le
k u rtu lm u ş tu . Can ın ı zo r ku rta ra n Vold em ort is e
ka çm ış tı...
N e v a r k i H arry d aha s o nra o nunla H ogw arts 't a k a r ş ı
ka r ş ıya gelm i ş ti. Kara nl ık pence re de durm u ş so n
ka r ş ıla ş m ala r ın ı h at ırla rk e n, o n ü çü ncü d o ğ um g ününe
ula ş tı ğ ı iç in b ile ta lih li o ld u ğ unu k a bul e tti.
H edw ig 'd en bir i ş are t görm ek iç in y ıld ız l ı gökyü zü nü
bak ış la r ıyla ta ra d ı. B elk i d e g agas ından s a rk a n ö lü b ir
f a re yle , övg ü bekle ye re k, ona do ğ ru sü zü lü yo rd u.
Ç at ıla r ın üze rin den dalg ın dalg ın baka n H arry 'n in ne
görd ü ğ ünün fa rk ın a v a rm as ı b ir k a ç s a niy e s ü rd ü.
A lt ın kro n üstü ne silu eti çiz ilm i ş ve her an daha da
büyü ye n, ir i, garip ş ekild e ya n ya n gid en bir ya ra t ık
va rd ı v e H arry 'n in y ö nünde k a nat ç ır p ıy o rd u. H arry h ayli
h are ke ts iz d ura ra k o nun g it t ik çe a lç a lm as ın ı g özle di. B ir
a n iç in , eli pence re m andal ında, te re ddüt etti, aca ba
ka pasa m m ı diy e dü ş ünüyo rd u, am a o s ıra da garip
y a ra t ık Priv e t Driv e ' ın so ka k la m bala r ından bir in in
ü ze rin den s ü zü ld ü v e o nun n e o ld u ğ unu a nla ya n H arry
y a na s ıç ra d ı.
Ü ç b ayku ş s ü zü le re k p ence re de n iç e ri g ir d i, ik i ta nesi
b ayg ın a b en ze ye n ü çü ncü yü ta ş ıy o rd u. Y um u ş ak b ir p at
se siy le H arry 'n in ya ta ğ ı na ko ndula r, b üyü k ve ku r ş uni
re nkte o la n o rta daki b ayku ş d osd o ğ ru y a ta ğ a d evrild i v e

hare ke ts iz ka ld ı. Baca kla r ına ko ca bir pake t
ba ğ la nm ış tı.
H arry b ayg ın b ayku ş u h em en ta n ıd ı - A d ı E rro l'd ı ve
W easle y aile sin e ait t i. Harry an ında ya ta ğ a ko ş tu ,
E rro l' ın baca kla r ındaki ip le ri çö zd ü, pake ti ç ıka rd ı ve
so nra d a o nu H edw ig 'i n k a fe sin e ta ş ıd ı. E rro l m ahm ur
gözle rin den b ir in i a çt ı, c ılız b ir ö tü ş le te ş e kkü r e tti ve
la k ır la k ır s u iç m eye k o yu ld u.
H arry d i ğ er ik i b ayku ş u n y a n ına d ö ndü. B unla rd an b ir i,
b üyü k, k a r b eya z ı d i ş i b ayku ş , k e ndi k u ş u H edw ig 'd i. O
d a bir pake t ta ş ıy o rd u ve ke ndin den pek ho ş nut
görü nüyo rd u. Onu yü kü nden ku rta ra n Harry 'y e
g agas ıyla s e vg i d olu b ir ö pü cü k v e rd i, s o nra d a E rro l' ın
y a n ına g it m ek iç in o dan ın ö bür y a n ına u çtu .
H arry g üze l, k a hve re ngi b ir k u ş o la n ü çü ncü b ayku ş u
ta n ım ad ı, a m a n ere den g eld i ğ in i h em en a nla d ı. Ç ünkü
ü çü ncü pake te ek ola ra k, Hogw arts arm as ın ın
bulu ndu ğ u bir m ektu p ta ş ıy o rd u. H arry bu bayku ş u
g öre vin den a za t e din ce , h ayva n ke ndin i b e ğ enm i ş b ir
ş e kild e tü yle rin i ka bartt ı, ka natla r ın ı gerd i ve
p ence re den d ış a r ı u çu p g ece ye k a r ış tı.
H arry y a ta ğ ı na o tu rd u, E rro l' ın p ake tin i ka pt ı, a m bala j
kâ ğ ı d ın ı k o par ıp a çt ı v e iç in de a lt ın y a ld ız l ı k â ğ ı da s a r ılı
bir h ediy e yle ilk d o ğ um g ünü k a rt ın ı b uld u. P arm akla r ı
hafif ç e tit r e ye re k z a rf ı a çt ı. İk i p arç a kâ ğ ı t d ü ş tü - b ir
m ektu p v e b ir g aze te k u pürü .
K upür belli ki büyü cü le rin gaze te si Gele ce k
P osta s ı'n dan ke silm i ş ti, çü n kü siy a h-b eya z re sim deki

in sa nla r hare ke t ediy o rla rd ı. Harry ku pürü al ıp
k ırış ıkla r ın ı d üze lt ti v e o ku du.
S İ H İ R B AKAN LI Ğ I G ÖREVL İ S İ BÜ YÜ K
ÖDÜLÜ K APTI
Sih ir Baka nl ığ ı M uggle E ş ya la r ın ın K ötü ye
K ulla n ım ı D air e si Ba ş ka n ı A rth ur W ea sle y,
G ele cek Posta s ı'n ın y ıll ık Büyü k Ödüllü
G alle o n Ç ekili ş i'n i k a za nd ı.
Ç ok m em nun görü nen M r. W ea sle y, G ele cek
P osta s ı'n a, " A lt ın la r ı M ıs ır'd a b ir t a til y a para k
harc a ya ca ğ ı z," d ed i. "E n b üyü k o ğ lu m uz B ill
o ra da, G rin gotts B üyü cü lü k B anka s ı'n ın la net
b ozu cu su o la ra k ç a l ış ıyo r."
W ea sle y aile si M ıs ır'd a bir ay geçir d ik te n
so nra , yen i o ku l y ılın ın b a ş la ng ıc ı ned en iy le ,
W ea sle y ço cu kla r ından be ş in in deva m etti ğ i
H ogw arts 'a g eri d önecek.
H arry h are ke t e den re sm i in ce le di v e b üyü k b ir p ir a m it
ö nünde d ura n d oku z W easle y'n in b ir d en o na c o ş ku yla
e l sa lla d ığ ı n ı görü nce yü zü ne bir te bessü m ya y ıld ı.
T o m bul kü çü m en M rs . W easle y; uzu n boylu , sa çla r ı
aç ılm akta o la n M r. W easle y; a lt ı o ğ u l v e b ir k ız . S iy a h-
beya z re sim de g örü n m ese b ile , h epsi d e a le v g ib i k ız ıl
s a çl ı. R esm in ta m orta s ın da, uzu n boylu ve le yle k

baca kl ı R on d uru yo rd u, fa re si S ca bbers o m zu ndayd ı,
ko lu nu da kü çü k ka rd e ş i G in ny'y e dola m ış tı. Harry
b üyü k b ir a lt ın y ığ ı n ın ı k a za nm ay ı ç o k iy i h u ylu v e s o n
dere ce yo ksu l ola n W easle y'l e rd en daha fa zla hak
edece k b ir ile rin i d ü ş ünem iy o rd u. R on'u n m ektu bunu a l ıp
açt ı.
S evg ili H arry,
M utlu y ıl la r!
B ak, o te le fo n iç in gerç ekte n üzg ünüm .
Umar ım M uggle 'l a r b urn u ndan g etir m em i ş tir .
B abam a so rd um , o d a h erh ald e b a ğı rm am am
gere kti ğ in i s ö yle d i.
B ura da, M ıs ır'd a her ş ey harik a . Bill biz e
m eza rla r ı gezd ir d i, b u e sk i M ıs ır l ı b üyü cü le rin
o nla ra ko yd u ğ u la netle re in an am azs ın .
A nnem G in ny'n in s o nuncu su na g ir m esin e
iz in verm ed i. O ra s ı, m eza ra iz in siz d ala n ve
fa zla dan ba ş la r ı fa la n ç ıkm ış M uggle 'l a r ın
de ğ iş im e u ğ r a m ış is k ele tle riy le d olu yd u.
B abam Gele cek Posta s ı'n ın çekili ş in i
ka za n ınca in anam ad ım buna . Yed i yü z
G alle o n! Ço ğ u bu ta tile gitti, am a bana
önüm üzd eki y ıl i ç in y en i b ir a sa a la ca kla r.

Harry , Ron'u n eski asa s ın ın ça tla d ığ ı ola y ı ço k iy i
h at ırl ıy o rd u. Asa , ik is in in bin ip Hogw arts 'a uçtu kla r ı
ara ba o ku l a ra zis in de b ir a ğ a ca ç a rp ın ca ç a tla m ış tı.
Yen i s ö m estr b a ş la m adan b ir h afta k a dar ö nce
g ele ce ğ iz , b en im a sa m ı ve yen i kita pla r ım ız ı
alm ak iç in L ondra 'y a g id ece ğ iz . O ra da s e n in le
k a r ş ıla ş m a ş ans ı va r m ı?
M u g gle 'l a r ın m ora lin i b ozm as ına i z in v erm e!
L ondra 'y a g elm eye ç a l ış ,
R on
N ot: P erc y, ö ğ r e n ci b a ş ı old u. M ektu bu g eçen
h afta a ld ı.
H arry fo to ğ r a fa b ir g öz a tt ı. H ogw arts 't a y e din ci v e s o n
y ılında ola n P erc y'n in pek ke ndin i be ğ enm i ş bir hali
v a rd ı. Ö ğ re nci B a ş ı ro ze tin i, d üze nli s a çla r ın ın te pesin e
fü tu rs u zca tü nem i ş ola n fe sin e i ğ nele m i ş ti, ba ğ a
çe rç e ve li g özlü ğ ü M ıs ır g üne ş in de p ar ıld ıy o rd u.
H arry ş im di de hediy e sin i al ıp açt ı. Pake tin iç in de
m in ya tü r b ir c a m to p aca b enze ye n b ir ş e y v a rd ı. A lt ın da
da R on'd an b ir b a ş ka n ot.
H arry - bu bir Cep Sin sio sk o pu. Etr a fta
g üven ilm ez bir i va rsa , parla m as ı ve old u ğ u
yerd e dön m esi gere kiy o r. B il l bunun büyü cü

tu ris tle r iç in sa t ıla n sa çm a sa pan bir ş e y
o ld u ğ unu sö ylü yo r, güven ilir de ğ ilm i ş . D ün
ak ş am y em e ğ in de y a n ıp d urd u d a o ndan. A m a
Bill o s ıra da Fre d 'l e G eo rg e'u n ço rb as ına
böcek k o yd ukla r ın ın f a rk ın da d e ğ ild i.
E yva lla h - R on
H arry , C ep S in sio sko pu'n u ko m odin in üstü ne ko yd u,
siv ri u cu nda d engele n en a le t k ıp ır t ıs ız d urm u ş , H arry 'n in
s a atin in fo sfo rlu akre biy le ye lk o va n ın ı ya ns ıtıyo rd u.
H arry bir k a ç sa niy e mutlu lu kla ona bakt ı, so nra
H edw ig 'i n g önderd i ğ i p ake ti e lin e a ld ı.
B unda da am bala j ı iç in de bir hediy e , bir ka rt ve bir
m ektu p v a rd ı. B u s e fe rk ile r H erm io ne'd en g elm i ş ti.
S evg ili H arry,
R on bana ya z ıp Vern on Eni ş te 'n e etti ğ i
te le fo ndan s ö z e tti. U mar ım i y is in dir .
Ş u an da F ra nsa 'd a ta tild eyim ve bun u sa na
nas ıl g öndere ce ğ im i b ilm iy o ru m - y a G üm rü k't e
a ça rla rsa ?- derk en Hed w ig ç ıka geld i!
S an ır ım , bir de ğ iş ik lik ols u n diy e do ğ um
gününde bir ş e y alm andan em in olm ak
is tiy o rd u. Hed iy en i bayku ş -s ip ari ş iy le
g önderttim ; G ele ce k P osta s ı'n da ila n ı va rd ı
(O nu da bura ya getir tiy o ru m , bü yü cü lü k

dünya s ında o lu p b ite n i, iz le yeb ilm ek ö yle iy i
o lu yo r ki) . Ron'l a aile sin in bir haft a önce
ç ık a n r e sm in i g örd ün m ü? E m in im b ir s ü rü ş e y
ö ğ re n iy o rd ur, gerç ekte n k ısk a n ıyo ru m - esk i
M ıs ır b üyü cü le ri m uhte ş e m di.
B ura da da ilg in ç bir yere l büyü cü lü k ta rih i
va r. Ö ğ re n di ğ im baz ı ş eyle ri ekle m ek iç in
b ütü n Sih ir Ta rih i ko m pozis y o num u yen id en
y a zd ım . U mar ım ç o k u zu n o lm am ış tır, P ro fe sö r
B in ns'i n is te d i ğ in den ik i par ş öm en to m ar ı
daha f a zla .
R on ta tilin s o n h afta s ında L ondra 'd a o la ca ğ ı n ı
sö ylü yo r. Sen de gele b ilir m is in ? Teyze n le
e n i ş te n gelm en e iz in verir mi? Ke ş ke
g ele b ils e n . Olm azsa se n i eylü lü n bir in de
H ogw arts E ksp re si'n de g örü rü m !
Sevg ile r
H erm io ne
N ot: R on, P erc y'n in ö ğ re n ci ba ş ı old u ğ unu
sö ylü yo r. E m in im b u s a hid en h o ş una g itm i ş tir .
R on p ek m em nun k a lm ış a b en ze m iy o r.

Harry , Herm io ne'n in mektu bunu bir ke nara ko yu p
hediy e sin i al ırk e n yin e güld ü. Pake t ço k a ğı rd ı.
H erm io ne'y i ta n ıd ığ ı iç in , h ediy e nin ço k zo r b üyü le rle
d olu k o ca b ir k it a p o la ca ğ ı ndan e m in di - d e ğ ild i o ysa .
K â ğı d ı y ırt ıp da üze rin de sim den harfle rle Süpürg e
B ak ım S eti y a za n p arla k s iy a h d eri b ir ç a nta g örü nce
ka lb i d eli g ib i ç a rp t ı.
H arry , "V ay c a n ına, H erm io ne!" d iy e f ıs ıld ad ı, ç a nta n ın
iç in e b akm ak iç in fe rm uar ın ı a çt ı.
İçin de b üyü k b ir k a va noz F le etw ood S ap R ötu ş C ila s ı,
p ırıl p ırıl güm ü ş bir Kuyru k Çal ıs ı Maka s ı, uzu n
yo lc u lu kla rd a s ü pürg e niz e tu ttu rm ak iç in m in ik p ir in çte n
bir pusu la ve bir K endi K endin e S üpürg e B ak ım ı E l
Kit a b ı v a rd ı.
A rk a da ş la r ı d ış ın da H arry , H ogw arts ' ı e n ç o k Q uid dit c h
iç in ö zlü yo rd u: S ih ir d ünya s ın ın b u e n p op üle r s p oru s o n
dere ce te hlik e liy d i, ço k heye ca nl ıyd ı ve sü pürg ele r
üze rin de o yn an ıyo rd u. H arry is e ço k iy i b ir Q uid dit c h
o yu ncu su yd u, H ogw arts bin ala r ından bir in in ta k ım ına
so n y ü zy ıl iç in de s e çile n e n g e nç o yu ncu o lm u ş tu . E n
de ğ erli h azin ele rin den b ir i d e, y a r ış s ü pürg esi N im bus
2000'd i.
H arry d eri ça nta y ı b ir ya na b ıra k ıp so n p ake tin i e lin e
ald ı. A m bala j k â ğ ı d ı ü ze rin deki e ğ r i b ü ğ rü y a z ıy ı h em en
ta n ıd ı: P ake t, H ogw arts bekçis i H agrid 'd en geliy o rd u.
Ü stte ki k â ğ ı t ta baka s ın ı y ır ta nca g özü ne y e ş il v e d erim si
b ir ş e y ç a rp t ı, a m a d aha o nu d o ğ ru d ürü st a ça m adan
pake t g arip b ir ş e kild e tit r e di ve iç in de h er n e va rs a ,
gürü lt ü lü b ir ta k ırt ı g eld i - s a nki ç e nesi v a rm ış g ib i.

Harry donup ka ld ı. H ag rid 'i n ona ka s ıtl ı ola ra k asla
t e hlik e li b ir ş e y g önderm eye ce ğ in i b iliy o rd u, n e va r ki
H agrid te hlik e li ş e yle r k o nusu nda n orm al b ir in sa n g ib i
dü ş ünm ezd i. Dev örü m ce kle re dostlu k göste rd i ğ i,
m eyh anele rd eki adam la rd an h ırç ın , üç ba ş lı kö pekle r
sa t ın ald ı ğ ı ve ku lü besin e giz lic e ya sa d ış ı ejd erh a
yu m urta la r ı s o ktu ğ u g örü lm ü ş tü .
H arry p ake te e ndi ş eyle d oku ndu. P ake t y e nid en y ü kse k
se sle ta k ırd ad ı. H arry ko m odin in in ü stü ndeki la m baya
u za nd ı, b ir e liy le o nu s ık ıc a y a ka la d ı v e v u rm aya h az ır
ş ekild e ba ş ın ın üstü ne ka ld ır d ı. Sonra öbür eliy le
a m bala j k â ğ ı d ın ın g eri k a la n ın ı y a ka la y ıp ç e kti.
V e d ış a r ı b ir ş e y d ü ş tü - b ir k it a p. H arry ü ze rin de a lt ın
y a ld ız l ı harfle rle “C anava r Kit a p: Canava rla r” ya za n
güze l, y e ş il k a pa ğı n ı ş öyle b ir g öre bilm i ş ti k i, k it a p y a n
ta ra f ına a tla d ı v e g arip b ir y e ngeç g ib i, y a ta ğ ı n ü ze rin de
ya n y a n s e ğ ir tti.
" A hha!" d iy e m ırıld and ı H arry .
K it a p gürü lt ü lü bir t ık ırt ıy la ya ta kta n yu va rla nd ı ve
o dan ın öbür ya n ına do ğ ru h ızla at ıld ı. Harry
ç a kt ırm adan onu iz le di. Kit a p ça l ış m a masa s ın ın
alt ın daki ka ra nl ık bo ş lu kta sa kla n ıyo rd u. D urs le y'l e rin
h âlâ m ış ıl m ış ıl u yu yo r o lm as ı iç in d ua e den H arry d ört
a ya k ü stü ne ç ö kü p o na d o ğ ru u za nd ı.
"A yy!"
K it a p elin in üstü ne ka pand ı, so nra da hâlâ ka pakla r ı
üze rin de s e ğ ir te re k o nun y a n ından ç ırp ın ıp g eçti. H arry
fırla d ı, ile ri at ıld ı ve kit a b ı ye re ya p ış tırm ay ı ba ş ard ı.

Yandaki odada uyu ya n Vern on E ni ş te yü kse k se sle ,
uyku lu b ir h om urtu s a l ıve rd i.
H arry m üca dele ed en kit a b ı ko lla r ın ın ara s ına iy ic e
k ıst ırıp ş if o nye re ko ş tu , bir ke m er ç ıka ra ra k kit a b ın
çe vre sin e s ık ıca tu ttu rd u. B u ara d a H edw ig ve E rro l
ilg iy le onu iz liy o rla rd ı. C anava r K it a p öfk e yle ürp erd i,
a m a art ık ne ku ş ka nad ı gib i ç ırp ın ıy o rd u, ne de
ıs ıra biliy o rd u. Harry de onu ya ta ğ ı n üstü ne at ıp
H agrid 'i n k a rt ın a u za nd ı.
S evg ili H arry, N ic e y ıl la ra !
B u, ö nüm üzd eki y ıl sa na ya ra rl ı o lu r d ed im .
Daha fa zla s ın ı burd a s ö yle m em . S en i g örü nce
a nla t ır ım .
Umar ım Muggle 'l a r sa na iy i muam ele
e d iy o rla rd ır.
E n i y i d ile kle rim le ,
H agrid
H arry , Hagrid 'i n ıs ıra n bir kit a b ın ya ra rl ı ola ca ğ ı n ı
dü ş ünm esin i te kin siz buld u, am a H agrid 'i n ka rt ın ı da
R on ve Herm io ne'n in kin in ya n ına ye rle ş t ir d i. A ğ z ı
ku la kla r ına v a rm ış tı. G eriy e s a dece H ogw arts 't a n g ele n
m ektu p ka lm ış tı art ık . B unun her za m an kin den ka l ın
old u ğ unu fa rk eden Harry , za rf ı açt ı, iç in deki ilk
p ar ş öm en s a yfa s ın ı ç ık a rd ı v e o ku du:

Sevg ili M r. P otte r,
Y en i oku l y ılın ın eylü ld e ba ş la ya ca ğ ı n ı
bild ir m ek is te riz . H ogw arts E ksp re si, K in g's
C ro ss İ sta sy o nu'n da Pero n Doku z Üç
Çeyre k't e n s a at o n b ir d e k a lk a ca k.
Ü çü ncü s ın ıfla r ın baz ı hafta so nla r ında
H ogsm ea de kö yü nü ziy a re t etm ele rin e iz in
v eriliy o r. Lütfe n ili ş ik te ki iz in belg esin i
im za la m as ı iç in a nne-b aban ıza y a d a v elin iz e
v erin .
Ö nüm üzd eki y ıl iç in gere kli ola n kita pla r ın
lis te si i li ş ik te d ir .
S ayg ıla r ım la ,
P ro fe sö r M . M cG ona gall
M üdür Y a rd ım c ıs ı
Harry , H ogsm eade iz in belg esin i za rfta n çe kip bakt ı,
a rt ık gülü m se m iy o rd u. H aft a so nla r ında H ogsm eade'i
z iy a re t etm ek harik a olu rd u; ora s ın ın ta m am en
büyü cü le re ait bir kö y old u ğ unu biliy o rd u ve daha
ad ım ın ı bile atm am ış tı. İy i de , Vern on E ni ş te ya da
P etu nia Te yze 'y i bu belg eyi im za la m aya nas ıl ik n a
edece kti?
Ç ala r s a ate b akt ı. S abah ın ik is i o lm u ş tu .

Hogsm eade belg esi hakk ın da erte si sa bah uya n ınca
ü zü lm eye k a ra r v e re n H arry y e nid en y a ta ğ ı na g it ti v e
ke ndis i iç in y a pt ığ ı , H ogw arts 'a d önene k a dar k a ç g ün
ka ld ı ğ ı n ı g öste re n ç iz e lg ede b ir g ünü d aha k a ra la m ak
iç in u za nd ı. S onra g özlü ğ ü nü ç ık a r ıp, g özle ri a ç ık, y ü zü
ü ç d o ğ um g ünü k a rt ın a d önük, y a ta ğ a u za nd ı.
N e ka dar s ıra d ış ı o lu rs a o ls u n, H arry P otte r o a nda
herk e sin h is se ttik le rin i h is se diy o rd u: Ö m rü nde ilk k e z, o
g ün d o ğ um g ünü o ld u ğ u iç in m utlu yd u.

İ K İ NC İ B Ö LÜ M :
MARG E H ALA 'N I N B Ü YÜK
HATA S I
Harry e rte si s a bah k a hva lt ıy a in di ğ in de, ü ç D urs le y d e
ka hva lt ı m asa s ın ın etr a f ında otu ru yo rd u. Yep ye ni bir
t e le viz yo nu iz liy o rla rd ı, buzd ola b ı ile sa lo ndaki
te le viz yo n a ra s ındaki y o lu n u zu nlu ğ u ndan y ü kse k s e sle
ş ik â ye t edip dura n D udle y iç in bir "e ve ho ş geld in "
hediy e si. D udle y y a zla r ı v a ktin in ç o ğ u nu, k ü çü k d om uz
gözle ri e kra na çiv ile nm i ş , b e ş g ıd ıs ı o ye rk e n sü re kli
t it r e ye re k, m utfa kta g e çir ir d i.
H arry , D udle y ile b oyn u k ıs a , b ıy ığ ı g ür, ir iy a r ı, k a l ıpl ı b ir
a dam o la n V ern on E ni ş te 'n in a ra s ına o tu rd u. H arry 'y e
m utlu y ılla r d ile m ek b ir ya na , D urs le y'l e r o nun o daya
g ir d i ğ in i fa rk e ttik le ri y o lu n da b ir i ş a re t b ile v e rm edile r,
a m a H arry b u m uam ele ye ö yle a l ış k ınd ı ki a ld ır m ad ı.
K endin e b ir p arç a k ız a rm ış e km ek a ld ı, s o nra d a k a ça k
bir m ahkû m h akk ın daki b ir h aberin o rta ye rin de o la n
te le viz yo ndaki s p ik e re b akt ı.
"... h alk , B la ck'i n s ila hl ı v e s o n d ere ce te hlik e li o ld u ğ u
ko nusu nda uya r ılm ış tır . Öze l bir te le fo n hatt ı
k u ru lm u ş tu r, Bla ck 'i göre nle r hem en bura ya haber
ve rm elid ir . "
V ern on E ni ş te , g aze te sin in ü stü nden tu ts a ğ a b aka ra k,
"O nun be ş para etm edi ğ in i biz e sö yle m ele rin e gere k
yo k," diy e hom urd a nd ı " Ş u halin e bak, pis se rs e ri!
S aç ına b ak ın ş unun!"

Yan ya n H arry 'y e p is b ir b ak ış a tt ı, H arry 'n in d a ğı n ık
sa çla r ı o n un iç in h ep b ir k ız g ın l ık k a yn a ğı o lm u ş tu . A m a
ku pku ru yü zü , dir s e ğ in e ka dar in en ke çe le ş m i ş ,
ara psa ç ı g ib i s a çla rla ç e vrili o la n te le viz yo ndaki a dam la
k a r ş ıla ş tırın ca , Harry ke ndin i gerç e kte n te m iz pak
his se tti.
S pik e r y e nid en o rta ya ç ık m ış tı.
"T a r ım v e B al ıkç ılık B aka nl ığ ı 'n ın b ugün ila n e dece ğ i. .."
V ern on E ni ş te s p ik e re k ö tü k ö tü b aka ra k, " D ur b aka l ım !"
d edi havla rc a s ına. "B iz e m anya ğ ı n nere den ka çt ığ ı n ı
sö yle m edin ! B unun ne ya ra r ı va r? D eli herif ş u an
so ka kta b ura ya d o ğ ru g eliy o r o la bilir !"
K em ik li v e a t s u ra tl ı P etu nia T e yze , ş im ş e k g ib i d önere k
m utfa k p en ce re sin de n d ik ka tle d ış a r ı b akt ı. H arry o nun
öze l te le fo n h att ın ı a ra ya ca k ki ş i o lm aya b ay ıla ca ğ ı n ı
biliy o rd u. P etu nia T e yze d ünya n ın e n m era kl ı k a d ın ıyd ı
ve haya t ın ın büyü k k ısm ın ı s ık ıc ı, ya sa la ra sa yg ılı
ko m ş ula r ın ı c a su s g ib i g özle ye re k g eçir m i ş ti.
V ern on Eni ş te ko ca m an mor yu m ru ğ u yla masa ya
vu ra ra k, "N e za m an ö ğ re nece kle r? " dedi, "B öyle
in sa nla rla b a ş a ç ık m an ın te k y o lu id am !"
H âlâ gözle rin i k ısm ış , ka p ı ko m ş usu nun ça l ı
fa su ly e le rin e b aka n P etu nia T e yze , " Ç ok d o ğ ru ," d edi.
V ern on E ni ş te fin ca n ındaki ç a y ı b it ir d i, s a atin e b akt ı v e
e kle di: "H em en ç ık sa m iy i o lu r, P etu nia , M arg e' ın tr e ni
sa at o nda g eliy o r. "
A kl ı y u ka r ı k a tta ki s ü pürg e b ak ım s e tin de o la n H arry , b u
naho ş d arb eyle d ünya ya d öndü.

"M arg e H ala m ı? " d iy e k e ke le di. " O - o b ura ya g elm iy o r,
d e ğ il m i? "
M arg e H ala , Vern o n Eni ş te 'n in ka rd e ş iy d i. H arry ile
o nun ara s ında ka n ba ğı olm ad ığ ı hald e (H arry 'n in
a nnesi, P etu nia Te yz e 'i n ka rd e ş iy d i) öm ür boyu ona
"h ala " d em eye zo rla nm ış tı. M arg e H ala ke nt d ış ın da,
buld og ye ti ş tir d i ğ i büyü k bahçe li bir evd e otu ru rd u.
P riv e t Driv e 'd a pek ka lm azd ı, çü nkü k ıym etli
k ö pecik le rin i b ıra km aya iç i elv e rm ezd i, am a onun
ziy a re tle rin in her bir i Harry 'n in akl ın a ko rk u nç bir
c a nl ılıkla k a z ınm ış tı.
D udle y'n in b e ş in ci d o ğ um g ünü p artis in de M arg e H ala ,
H arry 'n in , y e ğ e nin i m üzik li b ib lo la r o yu nunda y e nm esin i
ö nle m ek iç in b asto nuyla in cik k e m ik le rin e v u rm u ş tu . B ir
k a ç y ıl s o nra N oel'd e g elm i ş , D udle y'y e b ilg is a ya rl ı b ir
r o bot, Harry 'y e de kö pek bis kü vis i ge tir m i ş ti. O nun
H ogw arts 'a b a ş la m as ından b ir ö nce ki y ıld a y a pt ığ ı s o n
ziy a re tte H arry ka za yla en se vd i ğ i kö pe ğ in in patis in e
basm ış tı. R ip per, H arry 'y i b ahçe ye k a dar k o va la m ış , o
d a bir a ğ aca t ırm anm ış tı ve M arg e H ala sa at gece
ya r ıs ın ı geçe ne ka dar onu ça ğ ı rm ay ı re ddetm i ş ti. B u
ola y ın an ıs ı hâlâ Dudle y'n in gözle rin in gülm ekte n
ya ş a rm as ına y o l a ç ıyo rd u.
V ern on E ni ş te , "M arg e b ir h afta b ura da k a la ca k," d iy e
h ırla d ı, "v e haz ır ko nu aç ılm ış k e n," dedi, ş iş m an
parm a ğı yla te h dit e d ic i ş e kild e H arr y 'y i g öste re re k, " b en
onu a lm adan ö nce b a z ı ş eyle ri a ç ıkl ığ a k a vu ş tu rm am ız
gere kiy o r. "
D udle y y ılış ık y ılış ık s ırıta ra k te le viz yo n iz le m ekte n
va zg eçti. V ern on E ni ş te 'n in H arry 'y e zo rb al ık e tm esin i

iz le m ek o nu e n fa zla e ğ le ndir e n ş eyd i.
" Ö nce ," diy e h ırla d ı Vern on Eni ş te , "M arg e'l a
k o nu ş urk e n te rb iy e ni ta k ınaca ks ın ."
H arry a c ı a c ı, " T a m am ," d edi, " o d a ta k ın ırs a ."
" İk in ci o la ra k," d edi V ern on E ni ş te , H arry 'n in ce va b ın ı
duym am ış g ib i d avra n ıyo rd u, " M arg e s e nin a norm alli ğ in
h akk ın da h iç b ir ş e y b ilm edi ğ i iç in , o b ura dayke n h iç b ir -
a m a h iç b ir - a ca yip ş ey is te m iy o ru m . A dam g ib i d avra n,
anl ıyo r m usu n?"
H arry di ş le rin i s ıka ra k, "O davra n ırs a , ben de
davra n ırım ," d edi.
" V e üçü ncü ola ra k," dedi V ern on E ni ş te , hain kü çü k
gözle ri ş im di k o ca m an m or y ü zü nde ç iz ik ç iz ik o lm u ş tu ,
"M arg e'a s e nin S t. B ru tu s İfla h O lm az S uçlu Ç ocu kla r
G üve nlik M erk e zi'n e g it t i ğ in i s ö yle dik ."
" N e?" d iy e fe ry a t e tti H arry .
"V e se n de öyle diy e ce ksin , yo ksa ka r ış m am ," dedi
V ern on E ni ş te , tü kü rü rc e sin e.
H arry , yü zü b em beya z, kü ple re b in m i ş h ald e o ra c ıkta
o tu rm u ş Vern on Eni ş te 'y e bak ıyo r, duyd ukla r ına
in anam ıyo rd u. M arg e H ala b ir h afta l ık b ir ziy a re t iç in
g eliy o rd u - bu, Durs le y'l e rin ona ve rd i ğ i en berb at
do ğ um günü hediy e siy d i, eni ş te sin in eski ço ra pla r ı
dahil.
V ern on E ni ş te a ğ ı r a ğ ı r a ya ğ a k a lk a ra k, "E h, P etu nia "
dedi, " ö yle yse b en is ta syo na g id iy o ru m . S en d e g elm ek
is te r m is in , D udd?"

"H ay ır, " d edi D udle y, b abas ı H arry 'y i te hdit e tm eye s o n
ve rd i ğ i iç in y in e te le viz yo nu iz le m eye k o yu lm u ş tu .
P etu nia Te yze , Dudle y'n in ka l ın te lli sa r ı sa çla r ın ı
düze lt ti. " D uddy h ala s ı iç in ş ık ır ş ık ır g iy in ece k. A nneci ğ i
o na y e pye ni, g üze l m i g üze l b ir p apyo n k ra va t a ld ı. "
V ern on E ni ş te , D udle y'n in b esili o m zu na b ir ş a pla k a tt ı.
" Ö yle yse b ir a zd an g örü ş ü rü z," d edi v e m utfa kta n ç ık t ı.
D eh ş ette n ke ndin den geçm i ş gib i otu ra n Harry 'n in
a kl ın a b ir d en b ir fik ir g eld i. K ız a rm ış e km e ğ in i b ıra ka ra k
hem en aya ğ a ka lk t ı ve ön ka p ıya gid en Vern on
E ni ş te 'n in a rd ın a d ü ş tü .
E ni ş te si a ra ba c e ke tin i g iy m ekte yd i.
D önüp de Harry 'n in ona bakt ığ ı n ı görü nce , "S eni
götü rm üyo ru m ," d iy e h ır la d ı.
H arry s o ğ u k s o ğ u k, " S anki g elm ek is te ye n v a r d a," d edi.
" S iz e b ir ş e y s o rm ak is tiy o ru m ."
V ern on E ni ş te k u ş ku yla o na b akt ı.
"H og – ya ni oku lu m daki üçü ncü s ın ıfla r ın baze n kö yü
ziy a re t e tm esin e iz in v e riliy o r, " d edi H arry .
V ern on E ni ş te ka p ın ın ya n ındaki bir ka nca dan ara ba
anahta rla r ın ı a la ra k, " E e?" d iy e la f ı a ğ z ın a t ık a d ı.
H arry te la ş la , " İz in b elg esin i im za la m an ız g ere k," d edi.
E ni ş te si, "N iy e im za la ya ca km ış ım pe ki? " diy e dudak
büktü .
"E h," d edi H arry , ke lim ele rin i d ik ka tle se çe re k, "z o r i ş
o la ca k ç ü nkü , M arg e H ala 'y a n um ara y a pm ak, o ş eye
g id iy o ru m d iy e , n eyd i h ani S t..."

Vern on E ni ş te , "S t. B ru tu s İfla h O lm az S uçlu Ç ocu kla r
G üve nlik M erk e zi! " diy e bö ğ ürd ü ve Harry se sin de
belir g in b ir p anik t ın ıs ı d uya ra k m em nun o ld u.
O nun k o ca m an, m or r e nkli y ü zü ne s a kin s a kin b aka ra k,
"A yn en öyle ," dedi. "U zu n uzu n ezb erle m ek gere k.
Ü ste lik d e in and ırıc ı ş ekild e s ö yle m eliy im , d e ğ il m i? Y a
ka za yla a ğ z ım dan b ir ş e y k a ç ırırs a m ?"
"E ş e k s u dan g ele ne k a dar d aya k y e rs in o z a m an, o na
göre !" diy e kü kre di Vern on E ni ş te , yu m ru ğ u hava da
H arry 'n in ü stü ne y ü rü ye re k. A m a H arry p es e tm edi.
A zim le , "B ana e ş e k s u d an g ele ne k a dar d aya k a tm ak
M arg e Hala 'n ın sö yle ye bile ce kle rim i unutm as ın ı
sa ğ la m az," d edi.
V ern on E ni ş te durd u, yu m ru ğ u hâlâ hava dayd ı, yü zü
çir k in b ir p atl ıc a n m oru na b ürü nm ü ş tü .
H arry ç a buca k, "A m a iz in b elg em i im za la rs a n ız," d edi,
" y e m in e d erim k i s ö zd e h angi o ku la g it t i ğ im i h at ırla r ım
ve d avra n ış la r ım d a t ıp k ı b ir M ug – y a ni n orm al o lu ru m ,
fa la n."
H arry , Vern on Eni ş te 'n in mese le yi ye nid en
dü ş ündü ğ ünü görü yo rd u, di ş le ri m eyd anda ols a ve
a ln ın da b ir d am ar a ts a b ile .
S onunda, "T a m am ," d iy e ke sip a tt ı. "M arg e' ın ziy a re ti
s ır a s ında d avra n ış la r ın ı d ik ka tle iz le ye ce ğ im . E ğ e r bu
ziy a re tin so nunda yo ld an ç ıkm az ve dedik le rim i
do ğ ru la m ış o lu rs a n, k a hro la s ı b elg eni im za la r ım ."
H ış ım la d öndü , ö n ka p ıy ı a çt ı ve ö yle h ızla ça rp t ı ki,
t e pedeki k ü çü k r e nkli c a m la rd an b ir i y e re d ü ş tü .

Harry m utfa ğ a d önm edi. Ü st k a ta , k e ndi y a ta k o das ına
ç ıkt ı. G erç e k bir M uggle gib i hare ke t edece kse , i ş e
ş im did en ba ş la m as ı is a bet olu rd u. Yava ş ça ve
ü zü ntü yle bütü n hediy e le rin i, do ğ um günü ka rtla r ın ı
to pla d ı, e v ö deviy le b ir lik te g ev ş ek d ö ş em e ta hta s ın ın
alt ın a sa kla d ı. Sonra Hedw ig 'i n ka fe sin e git t i. Erro l
ke ndin e gelm i ş görü nüyo rd u, o ve H edw ig , ka fa la r ı
ka natla r ın ın a lt ın da u yu yo rla rd ı. H arry iç in i ç e kti, s o n ra
ik is in i d e d ürtü p u ya nd ırd ı.
K ederle , "H edw ig ," dedi, "b ir hafta ka dar bura la rd a
görü nm em en g ere k. E rro l'l a g it , R on sa na g öz ku la k
olu r. O na d uru m u a ç ıkla ya n b ir n ot y a za r ım . B ana d a
öyle b a km a" - H edw ig 'i n k e hrib ar r e ngi b üyü k g özle rin de
su çla y ıc ı b ir if a de v a rd ı, " b enim k a b ahatim d e ğ il. R on v e
H erm io ne ile b ir lik te H ogsm eade'i z iy a re t e debilm em in
t e k y o lu b u."
O n d akik a so nra E rro l ve (b aca ğ ı na R on iç in b ir n ot
ba ğ la nm ış ola n) H edw ig , pence re den d ış ar ı sü zü lü p
gözd en ka yb old ula r. Ş im di ke ndin i gerç e kte n berb at
his se den Harry de bo ş ka fe si gard ıro buna ko yu p
orta dan k a ld ır d ı.
A m a H arry 'n in ac ı ac ı dü ş ünece k pek va kti olm ad ı.
D aha a nca k k a fe si k a ld ır m ış tı k i, P etu nia T e yze a ş a ğ ı
in ip k o nukla r ın ı k a r ş ıla s ın d iy e , y u ka r ı, H arry 'y e fe ry a t
etm eye k o yu ld u.
O , h ole v a r ır v a rm az d a, "S aç ına b ir ş e yle r y a p!" d edi
te la ş la .
H arry s a ç ın ı d üm düz y a t ırm aya ç a l ış m an ın b ir a nla m ın ı
göre m iy o rd u. M arg e H ala o nu e le ş t ir m eye b ay ılırd ı, y a ni

Harry n e k a dar b ak ım s ız g örü nürs e o d a o k a dar m utlu
o la ca kt ı.
P ek a z so nra , V ern on E ni ş te 'n in ara bas ın ın geri geri
p ark ye rin e gir e rk e n ça k ılla r ı ezd i ğ i duyu ld u, derk e n
ara ba ka p ıla r ı vu ru ld u ve bahçe patik a s ından aya k
se sle ri g eld i.
P etu nia T e yze , " K ap ıy ı a ç!" d iy e t ıs la d ı H arry 'y e .
M id esin de b üyü k b ir s ık ın t ıyla , H arry k a p ıy ı ç e kip a çt ı.
E ş ik te M arg e H ala duru yo rd u. Vern on E ni ş te 'y e ço k
benziy o rd u: İr iy a r ı, ka l ıpl ı ve mor yü zlü yd ü, hatta
k a rd e ş in in ki k a dar g ür o lm asa b ile b ir b ıy ığ ı d a v a rd ı. B ir
e lin de m ua zza m b üyü klü kte b ir b avu l tu tu yo rd u, d i ğ er
ko lu nun alt ın a da ih tiy a r ve kö tü huylu bir buld o g
s ık ış tırm ış tı.
M arg e H ala , "B enim D udd'i m nerd e?" diy e kü kre di.
" N erd e b enim c a n ım ın iç i? "
D udle y hold en badi badi geld i, sa r ı sa çla r ı ş iş m an
ka fa s ına s ım s ık ı ya p ış tırılm ış tı, g ıd ıla r ın ın a lt ın dan bir
p apyo n k ra va t g üçb e la g örü nüyo rd u. M arg e H ala b avu lu
H arry 'n in k a rn ın a d o ğ ru s a vu ra ra k o nun n efe sin i k e sti,
t e k k o lu yla D udle y'y i s ık ıc a s a rd ı v e y a na ğı na k o ca b ir
ö pücü k k o ndurd u.
H arry , Dudle y'n in Marg e Hala 'y a , sa dece onun
sa r ılm ala r ına iy i para ve rd i ğ i iç in ta ham mül ett i ğ in i
biliy o rd u. A yr ıld ık la r ında D udle y to m bul e liy le e lb ett e k i
g ıc ır g ıc ır bir yir m i ste rlin lik bankn otu s ık ı s ık ıya
tu tm u ş tu .

Marg e H ala , s a nki o b ir ş a pka a sk ıs ıym ış g ib i H arry 'n in
y a n ından h ız la g eçe re k, " P etu nia !" d iy e h ayk ırd ı. M arg e
H ala ile P etu nia T e yze ö pü ş tü le r, d aha d o ğ ru su , M arg e
H ala ko ca çe nesin i P etu nia te yze 'n in ya nak ke m i ğ in e
to sla d ı.
O s ıra da Vern on E ni ş te iç e ri gir d i, ka p ıy ı ka park e n
ne ş eyle g üld ü.
"Ç ay is te r m is in , M arg e?" d edi. " Y a R ip per' ın is te r m i? "
H arry 'y i h old e b avu lla b ir b a ş ına b ıra ka ra k h epsi s ü rü
h alin de m utfa ğ a g id erle rk e n, M arg e H ala , " R ip per b enim
f in ca n ım dan bir a z ça y iç e bilir " dedi. Am a Harry 'n in
ş i k â ye ti yo ktu , M arg e H ala 'd an ku rtu lm as ın ı sa ğ la ya n
her bahane ona uya rd ı. B u yü zd e n bavu lu üst ka ta ,
ye dek y a ta k o das ına ta ş ım aya k o yu ld u, m üm kü n o ld u ğ u
ka dar u zu n s ü re de.
M utfa ğ a d öndü ğ ünde, M arg e H ala 'y a ça y ve m eyve li
k e k ik ra m edilm i ş di, R ip per da bir kö ş e de gürü lt ü lü
g ürü lt ü lü b ir ş e yle r y u tu yo rd u. H arry , P etu nia T e yze 'n in ,
te rte m iz dö ş em esin i kir le te n ça y ve sa ly a le ke le rin i
görü nce h afif ç e ir k ild i ğ in i fa rk e tti. H ayva nla rd an n efr e t
ederd i o .
V ern on E ni ş te , "Ö te ki k ö pekle re k im b ak ıyo r, M arg e?"
diy e s o rd u.
M arg e H ala , "A h, o n la r ı A lb ay F ubste r'a e m anet e ttim ,"
d iy e g ürle di. "A rt ık e m ekli, h iç d e ğ ils e o ya la naca k b ir
ş e yi olu r. Am a za va ll ı ih tiy a r R ip per' ı b ıra ka m ad ım .
Benden u za kta k a l ınca ö zle yip d ertle niy o r. "
H arry ye rin e otu ru n ca Rip per ye nid en h ırla m aya
b a ş la d ı. B u h ırla m a d a M arg e H ala 'n ın ilk k e z H arry 'y e

dik ka t e tm esin e y o l a çt ı.
"Y a!" d edi h avla rc a s ına. " H âlâ b urd as ın, ö yle m i? "
"E ve t" d edi H arry .
"Ö yle nankö r nankö r ' eve t ' dem e bana," diy e h ırla d ı
M arg e H ala . "V ern on ile P etu nia 'n ın s a na b akm ala r ı n e
nim et. B en o ls a m y a pm azd ım . B enim k a p ım a b ır a k ılm ış
o ls a n, d osd o ğ ru b ir y e tim haneye g id erd in ."
H arry 'n in , D urs le y'l e rle ya ş a ya ca ğ ı na bir ye tim hanede
ya ş a m ay ı te rc ih e dece ğ in i s ö yle m ek iç in iç i g id iy o rd u,
am a Hogsm eade belg esi dü ş ünce si onu durd urd u.
Y üzü ne z o rla a c ılı b ir g ülü m se m e y e rle ş t ir d i.
" Y ılış ık y ılış ık s ırıtm a ö yle !" d iy e g ürle di M arg e H ala .
"G örü yo ru m ki, se n i so n görü ş ü m den beri hiç ısla h
olm am ış s ın. Oku l se ni bir a z adam eder diy e
u m mu ş tu m ." Ç ay ından k o ca b ir y u dum a l ıp b ıy ığ ı n ı s ild i.
" O nu n ere ye y o lla d ım d em i ş tin , V ern on?"
V ern on E ni ş te hem en , "S t. Bru tu s," dedi. "U m uts u z
va ka la r iç in b ir in ci s ın ıf b ir k u ru m dur. "
" A nl ıyo ru m ," dedi Marg e Hala . Ve masa n ın ka r ş ı
ucu ndan h avla d ı: " S t. B ru tu s't a s o pa v a r m ı, ç o cu k? "
" Ş ey..."
V ern on E ni ş te , M arg e H ala 'n ın a rd ın dan b a ş ın ı te rs te rs
a ş a ğ ı y u ka r ı s a lla d ı.
"E ve t," d edi H arry . S onra b ir i ş y a p ıyo rs a ta m y a pm as ı
iy i o lu r d uyg usu na k a p ıla ra k e kle di: " H er z a m an."
" M üke m mel, " d edi M arg e H ala . " B en h ak e den in sa nla ra
v u rm am ak ş e klin deki bu sa çm a sa pan çe kin genli ğ i,

ka yp akl ığ ı ka bul etm em . Yüz ola yd an doksa n
doku zu nda g ere kli o la n iy i b ir s o pad ır. S en s ık s ık d aya k
ye din m i? "
"A , e ve t," d edi H arry , “ h em d e d efa la rc a ."
M arg e H ala g özle rin i k ıs t ı.
"S esin in to nundan ho ş la nm ıyo ru m hiç , ço cu k," dedi.
" Y edi ğ in d aya kta n b öyle ka y ıts ız ca sö z e debiliy o rs a n ,
sa na ye te rin ce so pa çe km edile r dem ektir . Petu nia ,
se nin ye rin de ols a m onla ra ya za r ım . Bu ço cu ğ u n
duru m unda a ş ırı ş id det k u lla n ım ın ı o nayla d ığ ı n ı a ç ıkça
b elir t."
V ern on Eni ş te herh ald e Harry 'n in paza rl ık la r ın ı
unuta ca ğ ı ndan endi ş ele niy o rd u ki, ko nuyu an ında
de ğ iş tir d i.
" B u sa bahki haberle ri din le din mi, Marg e? Kaça k
m ahkû m a n e d ers in , h a?"
M arg e H ala ke ndin i evin de his se tm eye haz ırla n ırk e n,
H arry , d ört n um ara l ı e vd e o nsu z h aya t ı ö zle di ğ in i fa rk
e tti. V ern on E ni ş te ile P etu nia T e yze , ç o ğ u k e z H arry 'y i
a ya k alt ın dan çe kilm eye te ş v ik ederle rd i, do ğ ru su
H arry 'n in d e c e nnet c a n ına m in netti. Ö te y a nd an M arg e
H ala , H arry 'y i h er a n g özü nün ö nünde is tiy o rd u k i, ıs la h
olm as ı iç in ö nerile rin i b oru s e siy le ila n e debils in . H arry 'y i
D udle y ile k a r ş ıla ş tır m akta n p ek h o ş la n ırd ı v e D udle y'y e
p ahal ı h ediy e le r a l ırk e n, sa nki n iy e h ed iy e a lm ad ığ ı n ı
so rs u n diy e , gözle rin den ate ş sa ça ra k, ona m eyd an
oku rc a s ına Harry 'y e baka rd ı. Harry 'y i neyin böyle
k if a ye ts iz ya pt ığ ı na ili ş k in ka ra nl ık im ala rd a da
bulu nurd u.

Üçü ncü g ün ö ğ le y e m e ğ in de, "Ç ocu k b öyle o ld u d iy e
ke ndin i s u çla m am al ıs ın, V ern on." d em i ş ti. " E ğ e r in sa n ın
iç in de bir çü rü m e va rs a , kim se nin eli n den bir ş e y
gelm ez."
H arry dik ka tin i ye m e ğ e ve rm eye ça l ış tı, am a elle ri
tit r iy o rd u, y ü zü d e ö fk e den k ız a rm aya b a ş la m ış tı. K endi
ke ndin e, be lg eyi un utm a, dedi. H ogsm eade'i dü ş ün.
H iç b ir ş e y s ö yle m e. K alk m a –
M arg e H ala ş ara p k a dehin e u za nd ı.
"Y eti ş tir m enin te m el ku ra lla r ından bir id ir bu," dedi.
" K öpekle rd e h ep g örü lü r. E ğ e r d i ş i k ö pekte b ir b ozu klu k
va rs a , y a vru su nda d a o lu r - "
T a m o a nda M arg e H ala 'n ın ş ara p k a dehi e lin de p atla d ı.
C am p arç a c ıkla r ı d ört b ir y a na u çu ş tu , M arg e H ala a buk
sa buk se sle r ç ıka rd ı, g özle rin i k ırp ış tırd ı, ko ca k ırm ız ı
y ü zü s ırıls ık la m o lm u ş tu .
P etu nia T e yze , " M arg e!" d iy e c ik le di. " M arg e, iy i m is in ?"
M arg e H ala y ü zü nü p eçe te siy le s ile re k, "E ndi ş ele nece k
bir ş e y y o k," d edi. "F azla s ık m ış o lm al ıy ım . G eçe nle rd e
A lb ay F ubste r' ın e vin d e d e a yn ı ş e yi y a pt ım . Y ayg ara ya
g ere k y o k; P etu nia , s ık t ım m ı s ık a r ım ..."
A m a hem Petu nia Te yze , hem de Vern on Eni ş te
ş ü pheyle Harry 'y e bak ıyo rla rd ı, o da pudin gin den
va zg eçip m üm kü n old u ğ u ka d ar erk e nden m asa dan
ka çm aya k a ra r v e rd i.
H ole ç ık t ığ ı nda d uva ra y a sla n ıp d erin d erin n efe s a ld ı.
K ontr o lü nü k a yb edip b ir ş e yi p atla tm aya l ı ç o k o lm u ş tu .
B ir d aha b öyle b ir o la y ı k a ld ır a m azd ı. T e hlik e de o la n te k

ş ey d e H ogsm eade b elg esi d e ğ ild i - e ğ e r b u ş ekild e
deva m e ders e , S ih ir B aka nl ığ ı 'y la b a ş ı d erd e g ir e ce kti.
H arry hâlâ ya ş ça kü çü k bir büyü cü yd ü, büyü cü lü k
ya sa la r ı onun oku l d ış ında sih re ba ş vu rm as ın ı
ya sa kl ıyo rd u. Sic ili de pek te m iz sa y ılm azd ı. Daha
geçe n ya z, P riv e t D riv e 'd a bir daha sih ir ku lla n ıld ı ğ ı
baka nl ığ ı n ku la ğ ı na ça l ın ırs a , H arry 'n in H ogw arts 't a n
at ıla ca ğ ı n ı old ukça aç ıkl ıkla bild ir e n re sm i bir uya r ı
alm ış tı.
D urs le y'l e rin m asa dan k a lk t ığ ı n ı d uyd u v e h ız la y u ka r ı
ç ık ıp a ya k a lt ın dan ç e kild i.
H arry s o nra ki ü ç g ünü, M arg e H ala o nunla u ğ ra ş m aya
g ir i ş in ce K endi K endin e S üpürg e B ak ım ı E l K it a b ı'n ı
d ü ş ünm ek iç in k e ndin i z o rla m as ı s a ye sin de a tla tt ı. H ayli
iş e y a r ıyo r g ib iy d i, a m a b ak ış la r ın ın c a m g ib i o lm as ına
da y o l a ç ıyo rd u a nla ş ıla n, ç ü nkü M arg e H ala H arry 'n in
a k ılc a norm alin alt ın da old u ğ u yo lu ndaki fik rin i dile
g etir m eye b a ş la m ış tı.
S onunda, en so nunda, M arg e' ın ko nuklu ğ u nun so n
ak ş am ı ge ld i. Petu nia Te yze göz al ıc ı ye m ekle r
ya pm ış tı, V ern on E ni ş te d e b ir k a ç ş iş e ş ara p a çm ış tı.
H arry 'n in ku su rla r ı hakk ın da te k la f edilm eden
ço rb ala r ın ı iç ip s o m on b al ıkla r ın ı y e dile r; lim onlu k re m al ı
pasta y ı y e rle rk e n, V ern on E ni ş te m atk a p y a p ım ş ir k e ti
G ru nnin gs hakk ın daki uzu n bir nutu kla hepsin i
s ık ınt ıdan p atla tt ı. D erk e n P etu nia T e yz e k a hve y a pt ı v e
V ern on E ni ş te b ir ş iş e k o nya k ç ık a rd ı.
" S eni b a ş ta n ç ık a ra bilir m iy im , M arg e ?"

Marg e H ala z a te n y e te rin ce ş ara p iç m i ş ti. K osko ca y ü zü
k ıp k ırm ız ı o lm u ş tu .
"Ö yle yse , a z ıc ık," d iy e k ık ır k ık ır g üld ü. "O ndan b ir a z
daha fa zla ... b ir a zc ık d aha... h ah i ş te ."
D udle y d örd üncü p asta d ilim in i y iy o rd u. P etu nia T e yze ,
se rç e p arm a ğı h ava da, k a hve sin i y u dum lu yo rd u. H arry
a sl ın da y o k o lu p y a ta k o das ına g it m ek is tiy o rd u, a m a
Vern on Eni ş te 'n in kü çü k gözle rin in k ızg ın bak ış ıyla
k a r ş ıla ş ın ca b ir a z d aha d aya nm as ı g ere kti ğ in i a nla d ı.
M arg e H ala d udakla r ın ı ş apla t ıp b o ş ko nya k ka dehin i
ye rin e k o ya rk e n, "O oh," d edi. "N efis y e m ekti, P etu nia .
O n ik i k ö pe ğ e b akm ak z o ru nda o ld u ğ um iç in n orm ald e
ak ş am la r ı k ıza rtm ayla fa la n id are ediy o ru m ..."
G ürü lt ü yle g e ğ ir d i, tü vit ö rtü lü ş iş kin g öbe ğ in i s ıv a zla d ı.
"P ard on. Am a sa ğ lıkl ı cü sse de bir ço cu k görm ek
ho ş um a g id er, " d iy e d eva m e tti, D udle y'y e g öz k ır p ara k.
"S en b oylu p oslu , sa ğ la m b ir a dam o la ca ks ın , D udd,
baban g ib i. E ve t, b ir a z d aha k o nya k a l ırım , V ern on..."
" Ş u na g elin ce - "
B a ş ıyla anid en Harry 'y i i ş are t etti, Harry m id esin in
k a s ıld ı ğ ı n ı h is se tti. E l k it a b ı d iy e d ü ş ündü h em en.
"B unun h ain , ç e lim siz b ir g örü nü ş ü v a r. K öpekle rd e d e
o lu r. G eçe n y ıl A lb ay F ubste r'a b ir ta nesin i b o ğ durd um .
S ıça n g ib i b ir ş e yd i. C ılız . C in si b ozu k."
H arry , kit a b ın ın on ik in ci sa yfa s ın ı hat ırla m aya
ça l ış ıyo rd u: “G önüls ü z G eri Çevir ic ile re Ş if a Verm e
Büyü sü ”.

"H er ş e y k a nda b it e r, g eçe n g ün d e d iy o rd um y a . K ötü
k a n k e ndin i b elli e de r. Ş im di, s e nin a ile n a le yh in de b ir
ş e y de m iy o ru m , P etu nia " - P etu nia Te yz e 'n in ke m ik li
e lin i k e ndi k ü re k g ib i e liy le o k ş ad ı, "a m a k ız k a rd e ş in
k ö tü to hum du. E n iy i a ile le rd e b ile ç ık a r. S onra d a b e ş
para etm ez bir iy le ka çt ı, i ş te so nucu ka r ş ım ızd a
duru yo r. "
H arry g özle rin i d ik m i ş ta ba ğı na b ak ıyo rd u, k u la kla r ında
garip b ir ç ın la m a v a rd ı. S üpürg eniz i k u yru ğ u ndan ş if a ca
ya ka la y ın, d iy e d ü ş ündü. A m a g eris in i h at ırla m ıyo rd u.
M arg e Hala 'n ın se si, t ıpk ı Vern on Eni ş te 'n in
m atk a pla r ından b ir i g ib i, o nu d eliy o rd u s a nki.
" B u P otte r, " d edi M arg e H ala y ü kse k s e sle , b ir y a ndan
da ko nya k ş iş e sin i al ıp hem bard a ğı na bir a z daha
ko yd u, h em d e m asa ö rtü sü ne b ir a z d aha s ıç ra tt ı. " B ana
ne i ş y a pt ığ ı n ı h iç s ö yle m em i ş tin iz , d e ğ il m i? "
V ern on E ni ş te ve P etu nia Te yze so n dere ce gerg in
g örü nüyo rla rd ı. Hatta Dudle y, a ğ z ı aç ık, annesiy le
b abas ına b akm ak iç in g özle rin i p asta s ından b ile a y ırd ı.
V ern on E ni ş te , H arry 'y e b elli b elir s iz b ir b ak ış a ta ra k,
"O -ç a l ış m azd ı," d edi. " İş s iz d i. "
" D ü ş ündü ğ üm gib i! " dedi M arg e Hala , ko nya ğ ı bir
y u dum da k a fa s ına d ik ti, ç e nesin i k o l a ğ z ın a s ild i. " A yla k,
m ete lik e tm ez, te m bel b ir o tla kç ı."
" D e ğ ild i" d edi H arry b ir d en. M asa ya b ir s e ssiz lik ç ö ktü .
H arry sa p ır sa p ır tit r iy o rd u. Haya t ında böyle
ö fk e le nm em i ş ti.
" D AH A KO NYA K!" diy e hayk ırd ı Vern on Eni ş te ,
bem beya z olm u ş tu . Ş iş e nin hepsin i M arg e Hala 'n ın

ka dehin e bo ş alt t ı. "S en, ço cu k" diy e h ırla d ı H arry 'y e .
"Y ata ğ ı na, h adi. "
" H ay ır, V ern on," d iy e h ıç k ırd ı M arg e H ala , e lin i h ava ya
ka ld ır d ı, m in ik k a nl ı g özle ri H arry 'y e d ik ilm i ş ti. "D eva m
et, ç o cu k, d eva m e t. A nne b abanla g uru r d uyu yo rs u n,
öyle mi? Gid ip ke ndile rin i bir ara ba ka za s ında
öld ürtü yo rla r ( s a rh o ş tu la r h erh ald e)."
K endin i bir anda aya ğ a dik ilm i ş bula n H arry , "A ra ba
ka za s ında ö lm edile r!" d edi.
" A ra ba k a za s ında ö ld üle r, s e ni p is k ü çü k y a la nc ı v e s e ni
bu nam uslu , ça l ış ka n in sa nla r ın ba ş ına yü k olm aya
b ıra kt ıla r" diy e fe ry a d ı bast ı, öfk e yle ş iş m i ş ti. "S en
kü sta h, n ankö r k ü çü k – "
A m a M arg e H ala b ir d en ko nu ş m ay ı ke sti. B ir a n iç in
s ö yle ye ce k s ö z b ula m am ış tı s a nki. Ş iş iy o r g ib iy d i, if a de
edile m ez bir k ızg ın l ıkla - am a ş iş m esi durm uyo rd u.
K oca k ırm ız ı yü zü g eni ş le m eye b a ş la d ı, m in ik g özle ri
y e rin den u ğ ra d ı, a ğ z ı d a k o nu ş am aya ca k k a dar g erild i.
B ir sa niy e so nra tü vit ce ke tin in bir k a ç dü ğ m esi
ye rle rin den f ır la y ıp d u va rla rd an s e kti , d ev b ir b alo n g ib i
ş iş iy o rd u, göbe ğ i tü vit ke m erin den ku rtu lm u ş tu ,
parm akla r ın ın h er b ir i s a la m r u lo su g ib i o lm u ş tu ...
O nun b edeni is ke m le sin den ta va na d o ğ ru y ü kse lm eye
b a ş la rk e n, V ern on E ni ş te v e P etu nia T e yze a yn ı a nda
"M AR G E!" diy e fe ry a d ı bast ıla r. Art ık Marg e Hala
y u syu va rla k olm u ş tu , dom uz gözlü bir ca nku rta ra n
ş am and ıra s ına b enziy o rd u, h ava da s ü zü lü p in m e in m i ş
gib i s e sle r ç ık a r ırk e n e lle riy le a ya kla r ı g a rip b ir ş e kild e

ik i y a na a ç ılm ış tı. R ip per k a ya ra k o daya g ir d i, d eli g ib i
havla d ı.
"H AAY IIIIR !"
V ern on E ni ş te , M arg e' ın aya kla r ından bir in i ya ka la y ıp
onu ye nid en a ş a ğı çe km eye ça l ış tı, az daha o da
hava la n ıyo rd u. Bir sa niy e so nra R ip per ile ri atla y ıp
di ş le rin i V ern on E ni ş te 'n in b aca ğ ı na g eçir m i ş ti.
H arry , kim se onu durd ura m adan ye m ek odas ından
ç ılg ın g ib i ç ık t ı, m erd iv e nle rin a lt ın daki d ola ba y ö neld i.
O y a kla ş ır k e n, d ola p k a p ıs ı s ih ir li b ir ş e kild e a ç ıld ı. B ir
k a ç sa niy e de sa nd ığ ı n ı, güçlü kle de ols a , ön ka p ıya
ta ş ım ış tı. Y uka r ı f ırla d ı v e k e ndin i y a ta ğ ı n a lt ın a a ta ra k
gev ş ek ta hta y ı ç ıka rd ı, kit a pla r ı ve do ğ um günü
arm a ğ anla r ıyla d olu y a st ık k ılıfın ı a ld ı. S ürü nere k ç ık t ı,
H edw ig 'i n b o ş k a fe sin i k a pt ı, a ş a ğ ı ya , s a nd ığ ı n ın y a n ına
ko ş tu . Ta m o s ıra da V ern on E ni ş te , p anto lo nunun b ir
p aça s ı ka n iç in de ve parç a la nm ış , ye m ek odas ından
d ış ar ı f ır la d ı.
"Ç ABU K B U RAYA G EL!" d iy e b ö ğ ürd ü. " B U RAYA D Ö N,
DÜZE LT O NU!"
A m a Harry 'y i te peden t ırn a ğ a perv a s ız bir öfk e
b ürü m ü ş tü . S and ığ ı n ı b ir te km ede a çt ı, a sa s ın ı ç ık a rd ı
v e V ern on E ni ş te 'y e d o ğ ru lt tu .
S olu k so lu ğ a , "H ak etti bunu" dedi. "L ay ığ ı n ı buld u.
B enden u za k d ur. "
E l yo rd am ıyla ark a s ında ka p ın ın kilid in i ara d ı. "B en
gid iy o ru m ," dedi. "A rt ık ca n ım a ye tti. " Bir an so nra
k a ra nl ık, s e ssiz s o ka kta yd ı, ko lu nun a lt ın da H edw ig 'i n
k a fe si, a ğ ı r s a nd ığ ı n ı s ü rü klü yo rd u.

ÜÇÜNCÜ B Ö LÜ M :
H I Z I R O TO BÜ S
Harry bir k a ç so ka k uza kla ş tık ta n so nra Magno lia
C re sce nt't a a lç a k b ir d uva r ın d ib in e y ığ ı ld ı. S and ığ ı n ı
çe ke rk e n harc a d ığ ı ça badan dola y ı so lu k so lu ğ a
k a lm ış tı. Ora da öyle , se ssiz ce otu rd u. Kan ı hâlâ
b eyn in deyd i, k a lb in in d eli g ib i ç a rp ış ın ı d in liy o rd u.
A m a ka ra nl ık so ka kta on dakik a ka dar te k ba ş ına
durd ukta n s o nra , iç in de y e ni b ir d uyg u k a bard ı: p anik .
H angi a ç ıdan b aka rs a b aks ın , d aha ö nce ke ndin i h iç
b öyle sin e kö tü bir açm azd a bulm am ış tı. Te k ba ş ına
ka ra nl ık M uggle d ünya s ında m ahsu r k a lm ış tı v e g id ece k
hiç b ir y e ri y o ktu . D aha d a b ete ri, a z ö nce o kka l ı b ir b üyü
ya pm ış tı, bu da ke sin lik le Hogw arts 't a n at ıla ca ğ ı
anla m ına geliy o rd u. Genç Ya ş ta Büyü cü lü ğ ü n
K ıs ıtla nm as ı Kara rn am esi'n i öyle bir ih la l etm i ş ti ki,
ş im di o b ura da o tu ru rk e n S ih ir B aka nl ığ ı te m silc ile rin in
ü ze rin e ç u lla nm am as ına ş a ş ıyo rd u.
H arry ü rp erd i v e M agnolia C re sce nt' ı g özle riy le ta ra d ı.
O na ne ola ca kt ı ş im di? Tutu kla naca k m ıyd ı, yo ksa
b üyü cü lü k dünya s ından bütü n bütü ne d ış la naca k
m ıyd ı? R on'l a H erm io ne'y i d ü ş ündü ğ ünde iç i a dam ak ıll ı
b urk u ld u. S uçlu o ls a d a o lm asa d a R on'l a H erm io ne'n in
o na b öyle b ir d uru m da y a rd ım e tm ek is te ye ce kle rin den
em in di. Am a ik is i de yu rtd ış ın dayd ı ve Hedw ig
o lm ad ığ ı ndan o nla rla ir tib at k u rm ak m üm kü n d e ğ ild i.
Y an ında M uggle p ara s ı d a y o ktu . S and ığ ı n ın d ib in deki
p ara k e se sin de b ir a z b üyü cü a lt ın ı v a rd ı, a m a a nnesin in

ve babas ın ın ona b ıra kt ığ ı se rv e tin geri ka la n ı
Londra 'd aki Grin gotts Büyü cü le r Banka s ı'n da bir
k a sa dayd ı. Sand ığ ı n ı çe ke çe ke ta Londra 'y a
g ötü rm esin e im kâ n y o ktu . T a bii e ğ e r. ..
H âlâ e lin de tu ttu ğ u a sa s ına b akt ı. E ğ e r z a te n o ku ld an
at ılm ış s a ( ş im di ka lb i ac ı ve re ce k ka dar h ızla
ç a rp ıy o rd u), bir a z daha büyü ya pm as ın ın bir za ra r ı
olm azd ı h erh ald e. B aba ya dig âr ı görü nm ezlik pele rin i
ya n ındayd ı, sa nd ığ a büyü ya p ıp tü y gib i hafif le ş t ir s e ,
sü pürg esin e ba ğ la sa ve üze rin e pele rin i geçir ip
L ondra 'y a u çsa n e o lu rd u s a nki? O z a m an k a sa s ından
para s ın ın g eri k a la n ın ı a la bilir v e ... d ış la nm ış b ir i o la ra k
haya t ına ba ş la ya bilir d i. Kork u nç bir ta blo , am a bu
duva r ın d ib in de d e s o nsu za k a dar o tu ra m azd ı y a . Y oksa
M uggle polis in e gece nin ya r ıs ında bir sa nd ık dolu su
b üyü k it a b ı v e b ir s ü pürg eyle d ış a r ıda n e i ş i o ld u ğ unu
aç ıkla m ak z o ru nda k a la bilir d i.
H arry y in e s a nd ığ ı n ın iç in dekile ri k a r ış tırıp g örü nm ezlik
p ele rin in i ara m aya ko yu ld u am a daha pele rin i
bula m adan, a nid en d o ğ ru ld u v e b ir k e z d aha e tr a f ına
bak ınd ı.
E nse sin deki tu haf bir ürp erti Harry 'd e göze tle ndi ğ i
duyg usu nu u ya nd ırm ış tı. N e v a r k i, s o ka k b om bo ş tu v e
b üyü k, ka re biç im in deki evle rin hiç b ir in de ış ık
ya nm ıyo rd u.
Y enid en s a nd ığ ı na e ğ ild i, a m a n ere deyse e ğ ilir e ğ ilm ez,
e li a sa s ında, te kra r a ya ğ a dik ild i. B ir ş e y duym akta n
ço k, b ir ş e y h is se tm i ş ti: B ir is i y a d a b ir ş e y a rk a s ındaki
çit le gara j ara s ındaki dar bo ş lu kta duru yo rd u. H arry
g özle rin i k ısa ra k ka ra nl ık so ka ğ a bakt ı. O ş ey bir

hare ke t e ts e , s o ka k k e dis i m i y o ksa b a ş ka b ir ş e y m i
anla ya ca kt ı.
H arry , "L um os," diy e f ıs ıld ad ı ve asa s ın ın ucu nda
gözle rin i ka m a ş tıra n bir ış ık belir d i. Asa y ı ba ş ın ın
üstü ne ka ld ırın ca ik i num ara n ın ça k ıll ı çim ento dan
duva r ı bir d en ayd ın la nd ı. G ara j ka p ıs ı parla kla ş tı ve
H arry ta m ik is in in o rta s ında ç o k b üyü k b ir ş e yin h eyb etli
s ilu etin i a paç ık g örd ü. K oca m an, ış ıl ış ıl g özle ri v a rd ı.
H arry ir k ilip g erile di. A ya kla r ı s a nd ığ a ç a rp t ı, tö ke zle di.
D ü ş ü ş ünü k e sm ek iç in k o lu nu s a vu ru rk e n a sa s ı e lin den
fırla d ı v e H arry o la nca a ğ ı rl ığ ı yla s u yo lu na y ığ ı ld ı.
S a ğı r edic i bir G ÜM se si duyu ld u ve H arry ans ız ın
orta ya ç ıka n kö r edic i ış ık ta n ko ru nm ak iç in elle rin i
ka ld ırıp g özle rin e s ip er e tti. . .
B ir ç ığ lık a ta ra k a rk a s ındaki k a ld ırım a d o ğ ru y u va rla nd ı.
Ta m za m an ında. Bir sa niy e so nra deva sa bir çif t
te ke rle k v e fa r, k u la k t ırm ala ya n b ir fr e nle H arry 'n in a z
önce ya tt ığ ı ye rd e durd u. H arry ba ş ın ı ka ld ır d ığ ı nda
te ke rle k v e fa rla r ın ü ç k a tl ı, if la h o lm az d ere ce de m or b ir
o to büse ait old u ğ unu görd ü. Oto büs adeta ora da
bit iv e rm i ş ti. Ö n ca m ında a lt ın h arfle rle “H ız ır O to büs”
ya z ıyo rd u.
H arry b ir a n iç in d ü ş ü ş te n d ola y ı s e rs e m le dim m i a ca ba
diy e m era k e tti. D erk e n o to büste n m or ü nif o rm al ı b ir
b ile tç i ç ık t ı v e y ü kse k s e sle g e ce nin k a ra nl ığ ı na d o ğ ru
k o nu ş m aya b a ş la d ı.
"M ahsu r ka lm ış ca d ıla r ın ve büyü cü le rin acil duru m
ta ş ıtı H ız ır O to büs'e ho ş geld in iz . A sa n ız ı tu ttu ğ u nuz

elin iz i uza t ın, oto büse atla y ın, siz i is te di ğ in iz ye re
g ötü re lim . B enim a d ım S ta n S hunpik e , b ile tç in iz ...
B ile tç i la f ın ı y a r ıda b ıra kt ı. H âlâ y e rd e o tu rm akta o la n
H arry 'y i y e ni g örm ü ş tü . H arry a sa s ın ı te kra r e lin e a l ıp
za r zo r aya ğ a ka lk t ı. Yak ından bak ınca Sta n
S hunpik e ' ın ke ndin den ya ln ız ca bir k a ç ya ş büyü k
old u ğ unu görd ü; en fa zla on se kiz in de ya da on
doku zu ndayd ı. İr i, ke pçe ku la kla r ı ve e peyce siv ilc e si
va rd ı.
" Y erd e n aap ıyo dun ö öle ?" d edi S ta n, p ro fe syo nel ta vr ın ı
b ir k e nara b ır a ka ra k.
"D ü ş tü m ," d edi H arry .
K ıs k ıs g ülü p, " N e d iy e d ü ş tü n k i? " d edi S ta n.
"B ile re k d ü ş m edim ," d edi H arry , b ozu la ra k. K otu nun b ir
d iz i y ırt ılm ış tı ve d ü ş ü ş ünü ke sm ek iç in ku lla nd ığ ı e li
k a n ıyo rd u. B ir d en niy e dü ş tü ğ ü nü hat ırla d ı ve dönüp
gara jla çit ara s ındaki dar yo la bakt ı. H ız ır O to büs'ü n
fa rla r ıyla a payd ın l ık o la n y o l b o ş tu .
" N ere ye b ak ıyo su n?" d edi S ta n.
"B üyü k, s iy a h b ir ş e y v a rd ı," d edi H arry , k e ndin den p ek
em in o lm adan b o ş lu ğ u i ş a re t e dere k. "K öpek g ib i b ir
ş e y... a m a d ev g ib i. .."
D önüp S ta n'e b akt ı. S ta n'i n a ğ z ı h afif ç e a ç ıkt ı. H arry
te dir g in lik iç in de, S ta n'i n g özle rin in a ln ın daki y a ra iz in e
ka yd ığ ı n ı g örd ü.
"O b a ş ındaki d e n e ö öle ?" d edi b ir d en S ta n.
"H iç ," d edi H arry h em en, y a ra iz in i s a ç ıyla ö rte re k. S ih ir
B aka nl ığ ı onu ar ıyo rs a , i ş le rin i ko la yla ş tır m ak

is te m iy o rd u.
"A d ın n e?" d iy e ü ste le di S ta n.
"N eville L ongbotto m ," d edi H arry , a kl ın a g ele n ilk is m i
sö yle ye re k. "E e - bu oto büs," diy e deva m etti hiç
b ekle m eden, Sta n'i n dik ka tin i ba ş ka ye re çe km eyi
u m ara k, " h er y e re g id er m i d em i ş tin ?"
“T a bii, " dedi Sta n guru rla , "n ere ye is te rs e n. Kara da
ols u n d a. S uda b e ş p ara e tm ez. B aksa n a," d edi y in e
ş üpheci b ir if a deyle , " b iz e s in ya l g önderd in , d i m i? A sa n ı
ka ld ırıp , d i m i? "
"E ve t," d edi H arry h em en. "B aksa na, L on dra 'y a g it m ek
ne k a dar tu ta r? "
"O n b ir S ic kle ," d edi S ta n, "a m a o n ü çe s ıc a k ç ik o la ta
d a v e riy o ru z, o n b e ş eyse b ir ş iş e s ıc a k s u yla is te di ğ in
r e nk d i ş f ır ç a s ı a l ıyo su n."
H arry bir ke z daha sa nd ığ ı n ı ka r ış tırıp para ke se sin i
ç ıka rd ı v e S ta n'i n e lin e b ir m ik ta r g üm ü ş b ıra kt ı. S onra
S ta n'l e bir lik te H arry 'n in sa nd ığ ı n ı ve onun üstü nde
dengede dura n H ed w ig 'i n ka fe sin i ka ld ırıp oto büsü n
basa m akla r ından ç ık a rd ıla r.
İç e rid e k o lt u k y o ktu ; o nun y e rin e, p erd eli p ence re le rin
y a n ında ya r ım d ü zin e ka dar p ir in ç so m ya d uru yo rd u.
B ütü n y a ta kla r ın y a n ındaki m esn etle rd e y a nan m um la r,
a h ş ap ka pl ı duva rla r ı ayd ın la t ıyo rd u. Oto büsü n
ark a s ında, g ece ta kke si g iy m i ş b ir b üyü cü , " S a ğ o l, a m a
ş im di olm az, sü lü k tu r ş usu ku ru yo ru m ' dedi ve
u yku su nda d öndü.

"S en ş ura ya ge ç" diy e f ıs ıld ad ı Sta n. Harry 'n in
s a nd ığ ı n ı, d ir e ksiy o nun ö nünde r a hat b ir k o lt u kta o tu ra n
ş ofö rü n ta m ark a s ındaki ya ta ğ ı n alt ın a t ıkt ı. "B u
ş ofö rü m üz, E rn ie P ra ng. E rn , b u N eville L ongbotto m ."
Ç ok k a l ın c a m l ı b ir g özlü k ta km ış y a ş lı b ir b üyü cü o la n
E rn ie Pra ng, H arry 'y i ba ş ıyla se la m la d ı. H arry yin e
te dir g in te dir g in perç e m in i düze lt ip ya ta ğ ı n ın üstü ne
otu rd u.
S ta n, E rn ie 'n in ya n ındaki k o lt u ğ a o tu ru p, "H adi g azla ,
E rn ," d edi.
Y in e m uazza m bir G ÜM se si ç ıkt ı ve H arry ke ndin i
ya ta ğ a y a p ış m ış b uld u. H ız ır O to büs'ü n h ız ıy la a rk a ya
d o ğ ru f ırla m ış tı. D o ğ ru la ra k k a ra nl ık p ence re den d ış a r ı
bakt ı v e ş im di b am ba ş ka b ir c a ddede g it tik le rin i g örd ü.
S ta n, H arry 'n in yü zü n deki afa lla m ış if a de yi büyü k bir
k e yif le iz liy o rd u.
"S en biz e sin ya l gönderm eden önce burd ayd ık i ş te ,"
d edi. " N erd eyiz , E rn ? G alle r'd e b i y e rd e m i? "
"H aa," d edi E rn ie .
"N as ıl o lu yo r d a M uggle 'l a r o to büsü d uym uyo r? " d edi
H arry .
"O nla r m ı? !" d e di S ta n k ü çü m se ye n b ir ta v ırla . "O nla r
dooru d ürü s d in le m ezle r, d i m i? D ooru d ü rü s b akm azla r
da a yr ıca . H iç b i ş iy in fa rk ın a v a rm az o nla r. "
" G id ip M adam M ars h ' ı u ya nd ırs a n iy i o lu r, S ta n," d edi
E rn . " B ir d akik a iç in de A berg ave nny'd e o la ca ğ ı z."
S ta n, H arry 'n in y a ta ğ ı n ı g e çip d ar b ir ta hta m erd iv e nden
yu ka r ı ç ık a ra k g özd en k a yb old u. H arry h âlâ p ence re den

d ış ar ı bak ıyo r, ke ndin i an be an daha da te dir g in
h is se diy o rd u. Ern ie dir e ksiy o n ku lla nm a ko nusu nda
usta la ş m ış a b enze m iy o rd u. H ız ır O to büs k a ld ırım a ç ık ıp
d uru yo r, a m a h iç b ir ş e ye ç a rp m ıyo rd u; o g elir k e n s ıra
s ıra so ka k la m bas ı, posta ku tu su ve çö p bid onu çil
y a vru su g ib i d a ğı lıyo r, o g eçtik te n s o nra y in e y e rle rin e
dönüyo rla rd ı.
S ta n ark a s ında se ya hat pele rin li, hafif t e n ye ş il bir
c a d ıyla d öndü.
" İş te geld ik , M adam M ars h " dedi ne ş eyle . E rn fr e ne
as ıld ı ve ya ta kla r o to büsü n iç in de ya r ım m etr e ka dar
öne k a yd ı. M ada m M ars h a ğ z ın a b ir m end il t ık ış tıra ra k
basa m akla rd an d ü ş e k a lk a in di. S ta n a rk a s ından o nun
ça nta s ın ı a tt ı ve ka p ıla r ı ça rp ara k ka pad ı; yin e G ÜM
diy e b ir s e s ç ık t ı v e d ar b ir ta ş r a y o lu nda y ıld ırım g ib i
git m eye ba ş la d ıla r. A ğ açla r hopla ya ra k yo lla r ından
çe kiliy o rd u.
H arry s ü re kli G ÜM 'l e ye n v e y ü z m illik s ıç ra m ala r y a pan
bir oto büste olm asa da uyu ya m azd ı. Ba ş ına nele r
gele ce ğ in i ve Durs le y'l e rin M arg e Hala 'y ı ta va ndan
in dir m eyi bece rip bece re m edik le rin i dü ş ünm ekte n
ke ndin i a l ıko ya m ıyo r, m id esi b ula n ıyo rd u.
S ta n bir Gele ce k Posta s ı ç ıka rm ış , dili di ş le rin in
a ra s ında, o nu o ku yo rd u. U zu n, çit ile ş m i ş s a çl ı, çö kü k
yü zlü bir adam ın fo to ğ r a f ı H arry 'y e bir in ci sa yfa dan
ya va ş ça göz k ırp t ı. A dam H arry 'y e tu haf bir biç im de
ta n ıd ık g eliy o rd u.
"O a dam !" d edi H arry , d ertle rin i b ir a n iç in u nuta ra k.
"M uggle h aberle rin e ç ık m ış tı!"

Sta nle y b ir in ci s a yfa ya g öz a t ıp k ık ır d ad ı.
"S ir iu s B la ck" d edi, b a ş ın ı e ve t a nla m ında sa lla ya ra k.
"T a bii M uggle habe rle rin e ç ıka r, Neville . Hiç b i ş id en
haberin y o k g alb a s e nin ..."
H arry 'n in b o ş b o ş b akt ığ ı n ı g örü nce ü stü nlü k ta sla r b ir
t a v ırla g üld ü, b ir in ci s a yfa y ı ç ık a r ıp H arry 'y e u za tt ı.
" D aha ç o k g aste o ku m an la z ım , N eville ."
H arry gaze te yi m um ış ığ ı na do ğ ru ka ld ırıp oku m aya
b a ş la d ı:
B LA CK H ÂLÂ Y A KA LA N AM AD I
Sih ir B aka nl ığ ı 'n ın b ugün y a pt ığ ı aç ıkla m aya
g öre , muhte m ele n ş im diy e dek Azk a ban
ka le sin e k a pat ılm ış e n re zil tu ts a k o la n S ir iu s
B la ck, h âlâ y a ka la na m ad ı.
Sih ir B aka n ı C orn eliu s F udge b u s a bah y a pt ığ ı
aç ıkla m ada, "B la ck'i yen id en ya ka la m ak iç in
e lim iz d en gele n i ya p ıyo r ve büyü cü
to plu m undan sa kin o lm ala r ın ı ric a e d iy o ru z,"
d ed i.
F udge, M uggle B a ş baka n ı'n ı k riz d en h aberd ar
etti ğ i iç in Ulu sla ra ra s ı Sih ir b azla r
F ed era sy o nu'n un baz ı üyele rin ce se rt bir
ş e kild e e le ş tir iliy o r.

Fudge sin ir li b ir ta v ırla , "A m a b unu y a p m ak
zo ru ndayd ım s o nuçta ," d ed i. " B la ck d eli. Is te r
M uggle ols u n is te r büyü dünya s ından bir i,
k a r ş ıs ına ç ıka n h erk es iç in b üyü k b ir te h lik e
o lu ş tu ru yo r. Ba ş baka n'd an Bla ck'i n gerç ek
k im li ğ i hakk ın da kim se ye te k kelim e
etm eyece ğ i ko nusu nda güven ce ald ım . Z ate n
sö yle se d e k im i n an ır k i? "
M uggle 'l a ra Bla ck'i n ta banca (M uggle 'l a r ın
bir b ir le rin i öld ürm ed e ku lla nd ıkla r ı bir tü r
m eta l asa ) ta ş ıd ığ ı sö yle n di. Büyü cü
to plu m uysa , B la ck 'i n on ik i y ıl önce on üç
ki ş iy i te k b ir la netle ö ld ürd ü ğ ündeki g ib i b ir
k a tlia m ın k o rk u su yla y a ş ıyo r.
H arry , Sir iu s Bla ck'i n çö kü k yü zü nün ca nl ı görü nen
ye gâne bölg esi ola n gölg eli gözle rin in iç in e bakt ı.
Ş im diy e ka dar hiç va m pir le ka r ş ıla ş m am ış , am a
Kara nl ık Sanatla ra Kar ş ı Savu nm a ders le rin de
re sim le rin i g örm ü ş tü v e B la ck m um g ib i b eya z te niy le
t a m b ir v a m pir e b enziy o rd u.
H arry 'n in h aberi o ku m as ın ı iz le ye n S ta n, "K ork u nç b i ş i,
d i m i? " d edi.
" O n ü ç k i ş iy i m i ö ld ürm ü ş ?" d edi H arry , s a yfa y ı S ta n'e
u za ta ra k. " T e k b ir la ne tle , h a?"
"E ve t," dedi S ta n. "H em de ş ahit le rin önünde fa la n.
G üpegündüz. O rta l ık b aya b i k a r ış m ış tı, d i m i E rn ?"

"H aa," d edi E rn k a sve tli k a sve tli.
S ta n, e lle ri a rk a s ında, H arry 'y i d aha iy i g öre bilm ek iç in
k o lt u ğ u nda d öndü.
"B la ck, Kim -O ld uunu-B ilir s in -S en'i n önem li
d este kçile rin dendi, " d edi.
" N e, V old em ort'u n m u?" d edi H arry d ü ş ünm eden.
S ta n siv ilc e le rin e ka dar bem beya z ke sild i; Ern
d ir e ksiy o nu ö yle h ızl ı çe vir d i ki, b u d efa b ir çif t lik e vi
o to büsü n önünden ka çm ak iç in old u ğ u gib i ke nara
s ıç ra m ak z o ru nda k a ld ı.
" K afa na sa ks ı fa la n m ı dü ş tü se nin ?" diy e viy a kla d ı
S ta n. " N e d iy e is m in i s ö lü yo su n k i? "
"A ff e ders in iz ," dedi Harry te la ş la . "A ff e ders in iz ,
u nuttu m ."
" U nuttu n m u?!" d edi S ta n te la ş la . "Ü ff , k a lb im ö öle b i
at ıyo k i. .."
" Y ani - ya ni Bla ck, Kim -O ld u ğ unu-B ilir s in -S en'i n
d este kçis iy m i ş , öyle m i? " diy e özü r dile rc e sin e la f ın ı
düze lt ti H arry .
"E ve t," dedi S ta n, hâ lâ gö ğ sü nü s ıva zla ya ra k. "E ve t,
d o ğ ru . Kim Old u ğ unu-B ilir s in -S en'l e ço k ya k ınm ış
diy o la r. .. Neyse , kü çü k 'A rry Potte r, Kim -O ld uunu-
B ilir s in -S en'e g ününü g öste rin ce " -o s ıra da H arry y in e
te dir g in bir hald e perç e m in i düze lt ti- "K im -O ld uunu-
B ilir s in -S en'i n b ütü n m ürit le ri b ir e r b ir e r a vla nd ı, d i m i
Ern ? Ç o ğ u za te n b iliy o du i ş le rin in b it ti ğ in i, ku zu ku zu
g eld ile r. A m a S ir iu s B la ck ö öle y a pm ad ı. K im -O ld u ğ unu-

Bilir s in -S en ba ş a geçse , onun sa ğ ko lu ola ca ğ ı n ı
dü ş ünüyo m u ş d iy e d uyd um ."
" N eyse , B la ck'i M ugg le 'l a rla d olu b i c a ddenin o rta s ında
k ıst ırıyo la r, o d a a sa s ın ı ç e kip c a d denin y a r ıs ın ı h ava ya
u çu ru yo . B i b üyü cü v e o s ıra da o rd a o la n o n ik i M uggle
h ap ı y u tu yo . D eh ş et, d i m i? B i d e B la ck o ndan s o ora
n aap ıyo b iliy o m usu n?" d iy e d ra m atik b ir e dayla f ıs ıld ad ı
S ta n.
"N e?"
"G ülü yo ," dedi S ta n. "O rd a ööle duru p gülü yo . S ih ir
B aka nl ığ ı 'n dan d este k k u vve tle ri g elin ce d e k u zu k u zu
g id iy o o nla rla , b u a ra da d a k a t ıla k a t ıla g ülm eye d eva m
ediy o . D eli ç ü nkü , d i m i E rn ? D eli, d i m i? "
"A zka ban'a g it ti ğ in de d eli d e ğ ild iy se d e, ş im di o lm u ş tu r, "
d edi E rn s ık ınt ılı bir se sle . "O ye re ad ım ata ca ğ ı m a
ke lle m i ke se rim . G erç i, ya nl ış anla m a... ya pt ığ ı ndan
so nra , h ak e tti b unu.. ."
" O la y ın ü stü nü ö rtm ek iç in b aya b i u ğ r a ş tıla r, d i m i E rn ?"
dedi S ta n. "K oca bi ca dde hava ya uçu yo , o ka dar
M uggle ö lü yo fa la n. N oold u d em i ş le rd i, E rn ?"
"G az p atla m as ı," d iy e h ırıld ad ı E rn ie .
" Ş im di de d ış ard a," dedi Sta n, Bla ck'i n gaze te
fo to ğ r a f ındaki k u pku ru s u ra t ın ı in ce le ye re k. " D aha ö nce
A zka ban'd an k a ça n o lm am ış h iç , d i m i E rn ? N as ı y a pt ı,
hiç k a fa m b asm ıyo . K ork u tu cu , d i m i? G erç i o A zka ban
m uhaf ızla r ına k a r ş ı p ek ş a ns ı y o k b ence , h a E rn ?"
E rn ie b ir d en ü rp erd i.

"B a ş ka b ir ş e yd en b ahse ts e ne, S ta n, h ayd i a sla n ım . O
A zka ban m uhaf ızla r ı tü yle rim i d ik e n d ik e n e diy o r. "
S ta n gaze te yi is te ks iz ce bir ke nara b ıra kt ı. H arry de
H ız ır O to b üs'ü n p ence re sin e y a sla nd ı. K end in i d a ha d a
kö tü h is se diy o rd u. S ta n'i n b ir k a ç g ece s o nra y o lc u la r ına
nele r anla ta ca ğ ı n ı haya l etm ekte n de ke ndin i
ala m ıyo rd u.
" Ş u 'A rry P otte r' ı duyd un, di m i? H ala s ın ı uçu rm u ş
hava ya y a v! G eçe nde b urd a b iz im le yd i, H ız ır O to büs't e ,
di m i E rn ? K ir i ş i k ır m aya ç a l ış ıyo du..."
H arry de t ıpk ı Sir iu s Bla ck gib i büyü cü ya sa la r ın ı
çi ğ n em i ş ti. Marg e Hala 'y ı ş iş i r m ek onu Azka ban 'a
g öndere ce k k a dar k ö tü b ir s u ç m uyd u? H arry b üyü cü
h apis h anesi h akk ın da h iç b ir ş e y b ilm iy o rd u, a m a o ra s ı
hakk ın da ko nu ş an herk e sin se s to nunda ayn ı ko rk u
va rd ı. D aha g eçe n y ıl H ogw arts b ekçis i H agrid o ra da ik i
a y geçir m i ş ti. Harry , Hagrid 'e nere ye gid ece ğ in i
sö yle dik le rin de y ü zü ne y e rle ş e n d eh ş et if a desin i k o la y
ko la y u nuta m aya ca kt ı. Ü ste lik H agrid , H arry 'n in ta n ıd ığ ı
en c e su r in sa nla rd an b ir iy d i.
H ız ır Oto büs ka ra nl ığ ı n iç in de ça l ıla r ı ve dir e kle ri,
t e le fo n ku lü bele rin i ve a ğ a çla r ı e tr a fa sa ça ra k yo lu na
deva m etti. Harry de ku ş tü yü ya ta ğ ı nda se ssiz ve
p eri ş a n b ir h ald e y a tt ı. B ir s ü re s o nra , H arry 'n in s ıc a k
çik o la ta iç in g ere ke n p ara y ı v e rd i ğ i S ta n'i n a kl ın a g eld i,
a m a ta m se rv is ya park e n oto büs bir d enbir e
A ngle se a'd en A berd een'e s ıç ra y ınca ç o ğ u nu H arry 'n in
y a st ığ ı n ın ü stü ne d öktü . A ra da b ir , g ece lik li v e te rlik li b ir
b üyü cü y a d a c a d ı a lt k a ta g eliy o r, o to b üste n in iy o rd u.
H epsi d e in m ekte n ç o k m em nun g örü nüyo rd u.

Sonunda o to büste y o lc u o la ra k b ir te k H arry k a ld ı.
" P ekâ lâ , N eville ," d e di S ta n, e lle rin i ç ır p ara k. " L ondra 'd a
nere ye ?"
"D ia gon Y olu ," d edi H arry .
“T a m am ," d edi S ta n, " s ık ı tu tu n o z a m an..."
G ÜM
Charin g C ro ss C addesi'n de y ıld ırım h ız ıy la ile rliy o rla rd ı.
H arry do ğ ru lu p bin ala r ın ve bankla r ın oto büsü n
önünden k ıl p ay ı k a çm ala r ın ı iz le di. G ökyü zü nün re ngi
aç ılm aya ba ş la m ış tı. Bir ik i sa at orta l ıkta
g örü nm eye ce k, a ç ılır a ç ılm az G rin go tts 'a g id ece k, s o nra
d a y o la k o yu la ca kt ı a m a n ere ye , k e ndi d e b ilm iy o rd u.
E rn fr e nle re as ıld ı ve H ız ır O to büs kü çü k ve derm e
ça tm a bir m eyh anenin önünde durd u. B u, ark a s ında
D ia gon Y olu 'n a s ih ir li b ir g eçi ş b ulu nan Ç atla k K aza n 'd ı.
" T e ş e kkü rle r, " d edi H arry , E rn 'e .
B asa m akla rd an a ş a ğı atla y ıp, Sta n'e sa nd ığ ı ve
H edw ig 'i n k a fe sin i k a ld ırım a in dir m esin de y a rd ım c ı o ld u.
"E h," d edi H arry , " h o ş ça k a l! "
A m a S ta n onunla ilg ile nm iy o rd u. O to büsü n ka p ıs ın ın
a ğ z ında d urm u ş , fa lt a ş ı gib i gözle rle Ç atla k K aza n' ın
ka pka ra nl ık g ir i ş in e b ak ıyo rd u.
" İş te b ura das ın, H arry ," d edi b ir s e s.
H arry daha ark a s ın ı dönem eden, om zu nda bir el
his se tti. Ayn ı anda Sta n'i n se sle ndi ğ in i duyd u: "V ay
ca n ına! E rn , ç a buk b ura ya g el! Ç abuk!"

Harry om zu ndaki elin sa hib in e bakt ığ ı nda ba ş ından
a ş a ğı k a yn a r s u la r b o ş and ı, g id ip S ih ir B aka n ı C orn eliu s
F udge' ın ta k e ndis in e to sla m ış tı.
S ta n k a ld ırım a, h em en o nla r ın y a n ına a tla d ı.
"N eville 'e n as ı h it a p e ttin iz , B aka n ım ?" d edi h eye ca nla .
U zu n, in ce ç iz g ili b ir p ele rin g iy m i ş , to m bala k, u fa k te fe k
bir a dam o la n F udge , ü ş ü m ü ş v e y o rg un g örü nüyo rd u.
"N eville m i? " d edi. " B u H arry P otte r. "
" B iliy o rd um !" d iy e b a ğı rd ı S ta n n e ş eyle . "E rn ! E rn ! B il
b aka l ım N eville k im mi ş , E rn ! ' A rry P otte r 'm ış ! Y ara iz in i
göre biliy o ru m !"
" E ve t," d edi F udge, d uru m u ta rta ra k. "H ız ır O to büs'ü n
H arry 'y i alm as ına ço k m em nun old um , am a ş im di
onunla Ç atla k K aza n'a g ir m em iz g ere kiy o r. .."
F udge, H arry 'n in o m zu nu d aha s ık ı tu tu p o nu Ç atla k
K aza n'a do ğ ru yö nle ndir d i. Kap ı ara l ığ ı ndan, bar ın
ark a s ında e lin de b ir fe ner b ulu nan, k a m bur d uru ş lu b ir i
g örü nüyo rd u. Mekâ n ın pörs ü k derili, di ş siz sa hib i
To m 'd u b u.
"O nu b ulm u ş su nuz, B aka n ım !" d edi T o m . "B ir ş e y a rz u
e der m is in iz ? B ir a ? B re ndi? "
"B elk i bir dem lik ça y," dedi Fudge. Hâlâ Harry 'n in
o m zu nu b ır a km am ış tı.
A rk a la r ından s ü rtü nm e v e ö fü ld em e s e sle ri g eld i v e iç e ri
S ta n'l e Ern gir d i. Harry 'n in sa nd ığ ı n ı ve Hedw ig 'i n
k a fe sin i ta ş ıy o rla r, etr a fla r ına heye ca nl ı heye ca nl ı
bak ıyo rla rd ı.

Sta n, H arry 'y e p arla ya n g özle rle b aka ra k, " N e d iy e b iz e
kim o ld u ğ unu s ö yle m edin , N eville , h a?" d edi. B u a ra da
E rn ie bayku ş u and ıra n su ra t ıyla Sta n'i n om zu n un
üstü nden s a hneyi ilg iy le iz liy o rd u.
"B ir de öze l ko nuk sa lo nu ric a edece ğ iz , To m ," dedi
F udge a nla m l ı a nla m l ı.
To m , Fudge' ı bar ın ark a s ındaki geçid e götü rü rk e n,
H arry d e S ta n'l e E rn 'e p eri ş a n b ir s e sle , "H o ş ça k a l ın,"
d edi.
" H o ş ça k a l, N eville !" d iy e s e sle ndi S ta n.
F udge, H arry 'y i T o m 'u n fe nerin in ış ığ ı nda d ar g eçit te n
yü rü ttü . Az so nra kü çü k bir sa lo na gir d ile r. To m
parm akla r ın ı ş ıkla tt ı ve anid en ızg ara da bir ate ş
y a nm aya ba ş la d ı. To m e ğ ilip se la m ve re re k odadan
ç ıkt ı.
F udge a te ş in y a n ında b ir s a ndaly e yi g öste re re k, "O tu r,
H arry " d edi.
H arry o tu rd u. A te ş in p arla kl ığ ı na ra ğ m en tü yle ri d ik e n
dik e ndi. F udge in ce ç iz g ili p ele rin in i ç ık a r ıp b ir k e nara
a tt ı, s o nra d a ş iş e y e ş ili ta k ım e lb is e sin in p anto lo nunu
çe ki ş tir ip H arry 'n in k a r ş ıs ına o tu rd u.
"B enim a d ım C orn eliu s F udge, H arry . S ih ir B aka n ı'y ım ."
H arry b unu z a te n b iliy o rd u e lb ett e ; F udge' ı d aha ö nce
b ir k e z g örm ü ş tü . A m a o s ıra da b abas ın ın g örü nm ezlik
p ele rin in i g iy m i ş o ld u ğ u iç in , F udge' ın b unu b ilm em esi
g ere kiy o rd u.
H anc ı T o m y e nid en iç e ri g ir d i. G ece k ıy a fe tin in ü stü ne
bir önlü k ta km ış tı ve bir te psin in iç in de ça yla s ıca k

ekm ek ta ş ıy o rd u. T e psiy i F udge'l a H arry 'n in a ra s ındaki
m asa ya ko yu p sa lo ndan ç ıkt ı, ka p ıy ı da ark a s ından
ka patt ı.
" E ve t, H arry ," dedi Fudge, bir ta ra fta n ça y ko ya ra k.
"H epim iz i zo r duru m a dü ş ürd ü ğ ünü sö yle m eliy im .
Te yze nle e ni ş te nin e vin d en ö yle k a ç ıp g it m ek! S and ım
ki. .. a m a s a ğ s a lim b ura das ın, ö nem li o la n d a b u."
F udge s ıc a k b ir e km ek ü ze rin e te re ya ğ ı sü rü p ta ba ğı
H arry 'n in ö nüne it ti.
" Y e bir a z, Harry , yü rü ye n bir ölü ye benze m i ş sin .
P ekâ lâ ... M is s M arjo rie D urs le y'n in ş iş ir ilm esi ola y ın ı
halle tti ğ im iz i duym ak ho ş una gid er herh ald e. Büyü
K aza la r ın ı D üze lt m e D air e si'n in ik i üye si bir k a ç sa at
önce P riv e t D riv e 'a g önderild i. M is s D urs le y'n in h ava s ı
in dir ild i ve haf ıza s ı de ğ iş tir ild i. O la y ı hiç hat ırla m ıyo r.
B öyle ce m ese le k a pand ı, k im se d e z a ra r g örm edi. "
F udge fin ca n ın ın üze rin den Harry 'y e , en se vd i ğ i
ye ğ e nin i sü ze n bir am ca gib i bakt ı. Kula kla r ına
in anam aya n H arry ko nu ş m ak üze re a ğ z ın ı açt ı, am a
akl ın a sö yle ye ce k hiç b ir ş e y gelm eyin ce ye nid en
ka patt ı.
" N e o, te yze nle eni ş te nin te pkis in den mi
ka yg ıla n ıyo rs u n?" dedi F udge . "E ve t, ik is in in de so n
dere ce k ız g ın o ld u ğ unu in kâ r e tm eye ce ğ im , H arry . A m a
Noel'i ve Paska ly a 'y ı Hog w arts 't a geçir m en ş art ıy la
g ele ce k y a z s e ni a lm aya h az ırla r. "
H arry 'n in d ili ç ö zü ld ü.
"B en N oel ve Paska ly a ta tille rin de hep H ogw arts 't a
k a l ıyo ru m z a te n ” d edi. " V e b ir d aha d a h iç P riv e t D riv e 'a

dönm ek is te m iy o ru m ."
" Y apm a a m a, e m in im b ir a z sa kin le ş t ik te n so nra fik rin
d e ğ iş ece k" d edi F udge e ndi ş eli b ir s e s to nuyla . "N e d e
ols a onla r aile n Harry ve em in im bir b ir in iz i ço k
se viy o rs u nuz... ş e yy, y a ni ç o k d erin de n d erin e."
H arry 'n in a kl ın a F udge'a i ş in a sl ın ı a nla tm ak g elm edi.
H âlâ k e ndis in e n e o la ca ğ ı n ı ö ğ r e nm eyi b ekliy o rd u.
"G eriy e k a la n te k ş e y" d e di F udge, k e nd is in e ik in ci b ir
t e re ya ğ lı e km ek h az ırla ya ra k, "ta tilin in s o n ik i h afta s ın ı
nere de geçir e ce ğ in e ka ra r ve rm ek. Benim önerim
b ura da, Ç atla k K aza n'd a b ir o da tu tu p - "
" B ir d akik a ” d iy e la f ın ı k e sti H arry . " P eki y a c e za m ?"
F udge o na g özle rin i k ır p ış tırd ı.
" C eza m ı? "
"Y asa la r ı çi ğ n edim !" dedi Harry . "G enç Ya ş ta
B üyü cü lü ğ ü n K ıs ıtla nm as ı K ara rn am esi! "
" C an ım , se ni öyle ufa c ık bir ş e y iç in ce za la nd ıra ca k
de ğ iliz ya !" dedi Fudge, elin deki ekm e ğ i sa b ırs ız ca
sa lla ya ra k. "B ir ka za yd ı! S ırf hala la r ın ı ş iş ir d ile r diy e
in sa nla r ı A zka ban'a g önderm eyiz b iz !"
A m a bu, Harry 'n in geçm i ş te Sih ir Baka nl ığ ı 'y la
y a ş a d ıkla r ına p ek u ya n b ir d uru m d e ğ ild i.
" G eçe n y ıl b ir e v c in i e ni ş te m in e vin de b ir p udin g p atla tt ı
d iy e re sm i b ir ih ta r a ld ım !" d edi H arry k a ş la r ın ı ç a ta ra k.
"S ih ir Baka nl ığ ı ora da bir ke z daha büyü ya p ılırs a
H ogw arts 't a n a t ıla ca ğ ı m ı s ö yle m i ş ti! "

Harry 'n in g özle ri o nu y a n ılt m ıy o rs a , F udg e b ir d en b ir a z
sa rs a kla ş m ış tı.
" Ş a rtla r d e ğ iş ir , H arry ... ş u nu d a d ik ka te a lm al ıy ız k i. .. ş u
a nki ik lim de... c e za a lm ay ı is te m iy o rs u n h erh ald e?"
“T a bii k i is te m iy o ru m ” d edi H arry .
"E h, o za m an n eyi ta rt ış ıy o ru z? " d ed i F udge, ş e n b ir
k a hka ha a ta ra k. " Ş im di s e n b ir e km ek a l, H arry . B en d e
gid ip b aka y ım , T o m 'u n s e nin iç in b ir o das ı v a r m ıy m ış ? "
F udge o dadan ç ık t ı v e H arry a rk a s ından b aka ka ld ı. S on
dere ce tu haf bir ş e yle r dönü yo rd u orta da. Fudge
m adem y a pt ıkla r ı iç in H arry 'y i c e za la n d ırm aya ca kt ı, n iy e
Ç atla k K aza n'd a o nu b ekle m i ş ti? H ani d ü ş ünüyo rd u d a,
herh ald e g enç y a ş ta b üyü y a pm a o la yla r ıyla ilg ile nm ek
S ih ir B aka n ı'n ın k e ndis in e d ü ş m ezd i.
F udge y a n ında h anc ı T o m 'l a g eri d öndü.
"O n bir num ara l ı oda bo ş , H arry ," dedi F udge . "Ç ok
ra hat edece ğ in i sa n ıyo ru m . Senden bir te k ş e y
is tiy o ru m , H arry , em in im anla y ış la ka r ş ıla ya ca ks ın d ır:
S enin M uggle Londra 's ın da dola ş m an ı is te m iy o ru m ,
old u m u? D ia gon Y olu 'n dan ç ık m a. V e h er g ece k a ra nl ık
basm adan bura ya dönece ksin . E m in im anl ıyo rs u ndur.
T o m b enim iç in s a na g öz k u la k o la ca k."
" T a m am ," d edi H arry a ğ ı r a ğ ı r, " a m a n iy e ?"
"S eni ye nid en ka yb etm ek is te m eyiz , de ğ il m i? " dedi
F udge, ca n dan bir ka hka hayla . "Y o, yo ... nere de
old u ğ unu b ilm em iz d aha iy i. . . y a ni. . ."
F udge y ü kse k s e sle g ırtla ğ ı n ı te m iz le di v e in ce ç iz g ili
p ele rin in i a ld ı.

"E h, b en a rt ık g id eyim , y a paca k i ş ç o k."
" B la ck'l e ilg ili b ir g eli ş m e v a r m ı? " d iy e s o rd u H arry .
F udge' ın parm akla r ı pele rin in in güm ü ş i ip lik le rin den
ka yd ı.
"N e, n e? H a, d uyd un d em ek, ş e y, ş u a nd a b ir ş e y y o k,
a m a a n m ese le si. A zka ban m uhaf ızla r ı ş im diy e k a dar
hiç b a ş ar ıs ızl ığ a u ğ ra m ad ıla r. .. v e d aha ö nce o nla r ı h iç
b öyle ö fk e li g örm em i ş tim ."
F udge h afif ç e o m uz s ilk ti.
" P eki, h o ş ça k a l. "
E lin i u za tt ı, o n un e lin i s ık a rk e n H arry 'n in a kl ın a b ir d en
bir fik ir g eld i.
" Ş e y - B aka n ım ? B ir ş e y s o ra bilir m iy im ?"
"E lb ette ," d edi F udge g ülü m se ye re k.
" Ş e y, H ogw arts 't a ü çü ncü s ın ıfla r ın H ogsm eade'i z iy a re t
etm esin e iz in ve rili y o r, am a te yze m le eni ş te m iz in
b elg em i im za la m ad ıla r. S iz im za la ya bilir m is in iz a ca ba?"
F udge r a hats ız o lm u ş a b enziy o rd u.
"A h," d edi. " H ay ır, h ay ır, k u su ra b akm a H arry , a m a b en
se nin e beve yn in y a d a v e lin d e ğ ilim "
" A m a s iz S ih ir B aka n ı's ın ız ," d edi H arry h eve sle . "E ğ e r
siz b ana iz in v e rir s e n iz .. ."
" H ay ır, k u su ra b akm a H arry , a m a k u ra lla r b öyle " d edi
F udge k a ra rl ı b ir ta v ırla . " B elk i H ogsm eade'e g ele ce k y ıl
g id ebilir s in . A sl ın da, bana so ra rs a n , git m e daha iy i. ..
e ve t... e h, b en g id eyim . İy i ta tille r, H arry ."

Fudge so n bir ke z gülü m se dik te n ve H arry 'n in elin i
s ıkt ıkta n so nra odadan ç ıkt ı. To m , Harry 'y e
g ülü m se ye re k y a n ına g eld i.
" L ütfe n b eni ta kip e din , M r. P otte r" d edi. "E ş y a la r ın ız ı
yu ka r ı ç ık a rd ım b ile ..."
H arry , T o m 'u n p e ş in den ş ık b ir ta hta m erd iv e ni ç ık t ı v e
ka p ıs ında p ir in ç ra ka m la rla “1 1” y a za n b ir o da ya g eld i.
T o m k a p ıy ı a çt ı.
İçe rid e ço k ra hat gö rü nen bir ya ta k, iy i cila la nm ış
m e ş eden e ş y a la r v e c o ş ku yla ç ıtırd aya n b ir a te ş v a rd ı.
V e d ola b ın ü stü nde d e;
"H edw ig !" d edi H arry , h eye ca ndan s o lu ğ u k e sile re k.
K ar b eya z b ayku ş g agas ın ı t ık ırd att ı v e u çu p H arry 'n in
k o lu na k o ndu.
"Ç ok a k ıll ı b ir b ayku ş u nuz v a r" d edi T o m g üle re k. "S iz
g eld ik te n be ş dakik a so nra o da geld i. Bir ş e ye
ih tiy a c ın ız o lu rs a , is te m ekte n ç e kin m eyin , M r. P otte r. "
E ğ ilip s e la m v e rd i v e o dadan ç ık t ı.
H arry u zu n s ü re y a ta ğ ı n ın ü stü nde o tu ru p d alg ın d alg ın
H edw ig 'i ok ş ad ı. P ence re den görü nen gökyü zü h ızla
k o yu k a dif e m avid en s o ğ u k ç e lik g ris in e, s o nra d a a lf a n
benekli b ir p em beye d öndü. H arry y a ln ız ca b ir k a ç s a at
önce P riv e t D riv e 'd an a yr ıld ı ğ ı na, o ku ld an a t ılm ad ığ ı na
ve ş im di önünde Durs le y'l e rd en uza k ik i hafta
b ulu ndu ğ una in anm akta g üçlü k ç e kiy o rd u.
"Ç ok g arip b ir g ece yd i, H edw ig " d edi e sn eye re k.
V e gözlü ğ ü nü bile ç ıka rm adan, ya st ıkla r ın ın üze rin e
y ığ ı lıp u yku ya d ald ı.

DÖ RDÜNCÜ B Ö LÜ M :
ÇAT LA K K AZA N
Harry 'n in bu tu haf ye ni özg ürlü ğ ü ne al ış m as ı bir k a ç
gününü a ld ı. D aha ö nce h iç is te di ğ i s a atte k a lk m am ış ,
is te di ğ i ş e yi y e m em i ş ti b öyle . Ş im di D ia gon Y olu 'n dan
ç ıkm ad ığ ı s ü re ce is te di ğ i y e re b ile g id ebiliy o rd u. V e b u
uzu n, p ark e ta ş lı c a dde, d ünya n ın e n h arik u la de b üyü cü
d ükkâ nla r ıyla dolu old u ğ undan, F udge'a ve rd i ğ i sö zü
tu tm ay ıp da Muggle dünya s ına dönm ek Harry 'n in
a kl ın ın u cu ndan d ahi g eçm iy o rd u.
H er s a bah Ç atla k K aza n'd a k a hva lt ıs ın ı e derk e n d i ğ er
ko nukla r ı iz le m ek H arry 'n in h o ş una g id iy o rd u: a l ış ve ri ş e
g elm i ş ta ş r a l ı ufa k te fe k, ko m ik ca d ıla r; Biç im
D e ğ iş tir m e Günce si'n de ç ıka n so n m aka le üze rin e
ta rt ış a n s a yg ın b üyü cü le r; v a h ş i g örü nüm lü s ih ir b azla r,
k a ba sa ba cü ce le r. . . H att a bir ke re sin d e, ka l ın yü n
ba ş lığ ı n ın a lt ın dan b ir ta bak çi ğ b öbre k sip ari ş e den,
ş üpheli bir ş e kild e ca dalo za benze ye n bir in i bile
g örm ü ş tü .
H arry k a hva lt ıd an s o nra a rk a b ahçe ye ç ık ıy o r, a sa s ıyla
ç ö p te neke sin in üstü ndeki so ld an üçü ncü tu ğ la ya
tıkl ıyo r ve geri çe kilip duva r ın iç in de D ia gon Yolu 'n a
aç ıla n k e m erli g eçid in o rta ya ç ık m as ın ı b ekliy o rd u.
H arry uzu n, güne ş li günle ri dükkâ nla r ı geze re k ve
a ç ıkh ava ka fe le rin de re ngâre nk ş e m siy e le rin alt ın da
ye m ek y iy e re k g eçir iy o rd u. K afe le rd eki d i ğ er m ü ş te rile r
bir b ir le rin e a ld ık la r ı ş eyle ri g öste riy o r (" B u b ir a ysko p,
dostu m art ık ay çiz e lg ele riy le debele nm eye payd os,

görd ün m ü? ") y a d a S ir iu s B la ck v a ka s ın ı ta rt ış ıy o rla rd ı
(" Ş a hse n b en, o A zka ban'a d önene d ek ç o cu kla r ı d ış a r ı
b ıra km aya ca ğ ı m ." ). Harry ödevle rin i batta niy e le rin
a lt ın da, fe ner ış ığ ı nda y a pm akta n d a k u rtu lm u ş tu . A rt ık
F lo re an F orte scu e'n un D ondurm a D ükkâ n ı'n da o tu ru p,
ara s ıra F lo re an F orte scu e 'n un k e ndis in den d e y a rd ım
a la ra k öd evle rin i bit ir e bilir d i. Forte scu e hem orta ça ğ
ca d ıla r ı h akk ın da ç o k ş e y b iliy o r, h em d e H arry 'y e h er
ya r ım sa a tte bir bedava su ndae (m eyva l ı dondurm a)
ve riy o rd u.
G rin gotts 't a ki ka sa s ına gid ip para ke se sin i alt ın
G alle on'l a r, güm ü ş Sic kle 'l a r ve bro nz Knut'l a rla
d old urd ukta n s o nra , h epsin i b ir ç ır p ıd a h arc a m am ak iç in
H arry 'n in n efs in e e pe y h âkim o lm as ı g ere kti. H ogw arts 'a
d aha b e ş y ıl b oyu nca g id ece ğ in i v e b üyü k it a pla r ı iç in
D urs le y'l e rd en para is te m enin nas ıl bir his ola ca ğ ı n ı
ke ndin e te kra r te kra r h at ırla ta ra k, s o m a lt ın dan, ç o k ş ık
b ir Tükü re nbily e ta k ım ın ı alm am ay ı ba ş ard ı (m is ke te
ç o k benze ye n bu büyü cü oyu nunda, ta ş la r sa y ı
ka yb eden oyu ncu nu n su ra t ına i ğ re nç ko ku lu bir s ıv ı
fış k ırt ıy o rd u). B üyü k b ir c a m to pun iç in deki m üke m mel
gala ksi m odelin e de epey iç i git t i, bu m odeli sa t ın
als a yd ı Astr o nom i ders in d en öm ür boyu ku rtu lu rd u.
A m a ir a desin i en ço k zo rla ya n ş ey, Ç atla k K aza n'a
g eld ik te n b ir h afta s o n ra , e n s e vd i ğ i d ü kkâ n o la n K alit e li
Q uid dit c h M alz e m ele ri'n de k a r ş ıs ına ç ık t ı.
D ükkâ ndaki ka la bal ığ ı n nere ye bakt ığ ı n ı m era k eden
H arry , güçb ela iç e ri gir ip heye ca nl ı ca d ıla r ın ve
b üyü cü le rin a ra s ından it i ş k a k ış ile rle rk e n, g özü ne y e ni

ku ru lm u ş bir pla tfo rm ili ş t i. Pla tfo rm un üstü nde,
haya t ında g örd ü ğ ü e n m uhte ş e m s ü pürg e d uru yo rd u.
"Y eni ç ıkm ış ... pro to tip ..." diy o rd u kö ş e li çe neli bir
b üyü cü , y a n ındaki a rk a da ş ına.
H arry 'd en daha kü çü k bir erk e k ço cu ğ u babas ın ın
ko lu na ya p ış m ış sa lla nara k, "D ünya daki en h ızl ı
sü pürg e b u, d e ğ il m i b aba?" d iy e c iy a kl ıyo rd u.
" İrla nda M illi T a k ım ı b u b ebekle rd en d ah a d em in y e di
ta ne sip ari ş etti! " dedi dükkâ n ın sa hib i ka la bal ığ a .
"B iliy o rs u nuz, o ta k ım D ünya K upas ı'n ın fa vo ris i! "
Ö nünde d ura n ir iy a r ı c a d ı çe kilin ce , H arry sü pürg enin
y a n ındaki le vh ay ı o ku ya bild i:
A TE Ş O KU
Bu so n m odel sü ra t sü pürg esin in di ş budak
a ğ ac ından ya p ılm a, so n d ere ce in ce i ş le n m i ş
ve p ürü zsü z sa p ı, c a m g ib i b ir c ila ya v e e lle
k a z ınm ış ken di ka y ıt num ara s ına sa hip .
Süpürg e ku yru ğ u nda bulu nan, te k te k öze l
o la ra k se çilm i ş hu ş a ğ ac ı dalla r ın ın
aero din am ik a ç ıdan k u su rsu zlu ğ u , A te ş o ku 'n a
ben ze rsiz bir den ge ka za nd ır ıp hata pay ın ı
s ıfıra in dir iy o r. Ate ş o ku sa atte s ıfır
kilo m etr e d en 250 kilo m etr e ye on sa niy ed e
ç ık ıyo r. Bozu la m az fr e n büyü sü de ca bas ı.
Ta le p ü ze rin e f iy a t b ild ir ilir .

“T a le p ü ze rin e fiy a t b ild ir ilir . ..” H arry , A te ş o ku 'n un ka ç
alt ın a mal ola ca ğ ı n ı dü ş ünm ek bile is te m iy o rd u.
H aya t ında h iç b ir ş e yi b u k a dar ç o k is te m em i ş ti - a m a
ş im diy e d ek ke ndi N im bus 2 000'i y le d e h iç Q uid dit c h
m aç ı ka yb etm em i ş ti. Zate n iy i bir sü p ürg esi va rk e n,
A te ş o ku a lm ak iç in G rin gott s 't a ki k a sa s ın ı b o ş alt m as ın ın
ne a nla m ı v a rd ı? H arry fiy a t so rm ad ı, a m a o g ünden
so nra h em en h er g ün A te ş o ku 'n a bakm ak iç in ora ya
g eri d öndü.
Ö te y a ndan, H arry 'n in g erç e kte n a lm as ı g ere ke n ş eyle r
de va rd ı. Akta ra gid ip İksir malz e m ele ri sto ğ u nu
ye nile di. A rt ık o ku l cü ppele ri ko lla r ına ve baca kla r ına
k ısa gelm eye ba ş la d ığ ı ndan, M adam M alk in 'i n Her
D uru m a G öre C üppele ri'n e gid ip ke ndin e ye ni cü ppe
ald ı. Elb ette en öne m li i ş i, ye ni ders le ri Sih ir li
Y ara t ıkla r' ın B ak ım ı ve K ehanet de dahil, ye ni oku l
kit a pla r ın ı a lm akt ı.
H arry dükkâ n ın vit r in in e bakt ığ ı nda ş a ş ırd ı. Cam ın
ark a s ında her za m anki alt ın ka bartm al ı, park e ta ş ı
b oyu nda b üyü kit a p la r ı ye rin e b üyü k b ir d em ir ka fe s,
iç in de d e y ü z ta ne k a dar “C anava r K it a p: C anava rla r”
d uru yo rd u. Hid detle güre ş tu tm u ş ola n kit a pla r
bo ğ u ş uyo r, bir b ir le rin i ka p m aya ça l ış ıyo r, bu ara da
y ırt ıla n s a yfa la r d a d ört b ir y a na s a ç ılıyo rd u.
H arry c e bin den k it a p lis te sin i ç ık a rd ı v e ilk k e z lis te de
nele r old u ğ una bakt ı. “C anava r Kit a p: Canava rla r”,
S ih ir li Yara t ıkla r ın Bak ım ı iç in te m el kit a p ola ra k
geçiy o rd u. Harry , Hagrid 'i n niy e kit a b ın i ş in e
ya ra ya ca ğ ı n ı sö yle di ğ in i ş im di a nl ıyo rd u. İç i ra hatla d ı;

Hagrid y in e k o rk u nç b ir h ayva n e din ip y a rd ım a m uhta ç
m ı k a ld ı a ca ba d iy e m era k e tm i ş ti.
F lo uris h ve B lo tts 'a gir e rk e n, göre vli ace le yle ya n ına
geld i.
" H ogw arts m ı? " d edi h em en. " Y eni k it a pla r ın ı m ı a lm aya
g eld in ?"
"E ve t," d edi H arry . " G ere ke n k it a pla r"
G öre vli, Harry 'y i ke nara it ip , "K aç ıl ora dan," dedi
sa b ırs ız ca . E lle rin e ç o k k a l ın e ld iv e nle r g eçir d i, b üyü k,
yu m ru lu b ir b asto n k a pt ı v e C anava r K it a pla r' ın k a fe sin e
do ğ ru ile rle di.
" D ur, " d edi H arry ç a b uca k. " B ende o ndan v a r z a te n."
" V ar m ı?" A dam ın yü zü nde m uazza m bir ra hatla m a
if a desi b elir m i ş ti. " Ş ü kü rle r o ls u n, z a te n b u s a bah b e ş
ke z ıs ırıld ım ".
B ir d en va h ş i bir y ırt ılm a se si hava y ı ya rd ı; C anava r
K it a pla r'd an ik is i bir üçü ncü yü ya ka la m ış , ora s ından
bura s ından ç e ki ş tir ip p arç a l ıyo rd u.
"K esin ! K esin !" diy e ba ğı rd ı göre vli, elin deki ba sto nu
parm akl ıkla r ın a ra s ından u za t ıp k it a pla r ı a y ıra ra k. "B ir
d aha h aya tta b u k it a pla r ı s a tm am ! B ura s ı t ım arh aneye
d öndü! Oysa ik i yü z ta ne “G örü nm ez Kit a p:
G örü nm ezlik ” a ld ı ğ ı m ızd a, a rt ık b undan kö tü sü o lm az
diy e d ü ş ünm ü ş tü m - b ir s e rv e te m al o lm u ş la rd ı v e b ir
t a nesin i bile bula m am ış tık... Ee, sa na ba ş ka nas ıl
ya rd ım c ı o la bilir im ?"
"E ve t," d ed i H arry , k it a p lis te sin e b aka ra k. "C assa ndra
V abla ts ky'd en Gele ce ğ in Sis Perd esin i Ara la m ak' ı

alm am g ere kiy o r. "
" O o, Kehanet'e ba ş lıyo ru z, ha?" dedi adam .
Eld iv e nle rin i ç ıka r ıp Harry 'y i dükkâ n ın ark a ta ra f ına
götü rd ü. O ra da fa l bakm aya ayr ılm ış bir kö ş e va rd ı.
K üçü k bir m asa n ın üstü “Ö ngörü le m ezi Ö ngörm ek:
K endin iz i Ş o kla ra K ar ş ı Y al ıtın” v e “K ırık T o pla r: F alla r
M elu nla ş ın ca ” g ib i k it a pla rla d olu yd u.
K üçü k bir m erd iv e ne t ırm anm ış ola n göre vli, "B uyu r"
d iy e re k k a l ın, k a ra k a pl ı b ir k it a p u za tt ı.
G ele ce ğ in S is P erd esin i A ra la m ak
Tem el fa l bakm a yö nte m le ri iç in ço k iy i bir
r e h ber. El fa l ı, kris ta l kü re le r, ku ş
b a ğı rsa kla r ı...
A m a Harry din le m iy o rd u. G özü kü çü k bir m asa n ın
üstü ndeki b ir v it r in de d ura n b a ş ka b ir k it a ba ta k ılm ış tı:
“ Ö lü m Ala m etle ri: Ece l Kap ıya Daya nd ığ ı nda
Y apabile ce kle rin iz ”.
" Y erin de o ls a m o nu o ku m azd ım ," d edi H arry 'n in h a ngi
kit a ba b akt ığ ı n ı g ö re n te zg âhta r n azik çe . "H er ta ra fta
ö lü m ala m etle ri görm eye ba ş la rs ın , in sa n ı ko rk u dan
öld ürm ek iç in b ir e bir . "
A m a H arry 'n in gözü hâlâ kit a b ın ka pa ğı ndayd ı; ay ı
büyü klü ğ ü nde, g özle ri p arla ya n siy a h b ir kö pek va rd ı
k a pakta . T uhaf b ir ş e kild e ta n ıd ık g eliy o rd u...

Te zg âhta r G ele ce ğ in S is P erd esin i A ra la m ak' ı H arry 'n in
e lin e tu tu ş tu rd u.
"B a ş ka b ir ş e y v a r m ı? "
"E ve t," dedi Harry , gözle rin i kö pe ğ in kile rd en ay ırıp
ş a ş k ın b ir h ald e kit a p lis te sin e b aka ra k. " Ş e yy - O rta
S ın ıfla r iç in B iç im D e ğ iş tir m e ve Ü çü ncü S ın ıfla r iç in
T e m el B üyü le r K it a b ı a lm am g ere kiy o r. "
H arry o n d akik a so nra ko lt u k a lt ın da ye ni kit a pla r ıyla
F lo uris h ve Blo tts 't a n ç ıkt ı ve nere ye git ti ğ in in pek
fa rk ın da olm adan, yü rü rk e n bir k a ç ki ş iy e ça rp ara k
Ç atla k K aza n' ın y o lu nu tu ttu .
M erd iv e nle ri ç ık ıp o das ına g ir d i ve kit a pla r ın ı ya ta ğ ı n
üstü ne b ıra kt ı. B ir i te m iz li ğ e g elm i ş ti; p ence re le r a ç ıkt ı
ve iç e ri güne ş ış ığ ı gir iy o rd u. Harry ark a ta ra fta ki
g özd en u za k M uggle c a ddesin den o to büsle rin g eçti ğ in i
duya biliy o rd u, a ş a ğı da Dia go n Yolu 'n da geze n
görü nm ez k a la bal ığ ı n s e sin i d e. L ava bonun ü stü ndeki
a yn ada k e ndin i g örd ü .
"B u b ir ö lü m a la m eti o la m az," d edi y a ns ım as ına, b oyu n
e ğ m ez bir ta v ırla . "M agnolia Cre sce nt't a o ş eyi
g örd ü ğ üm de p anik iç in deyd im . B üyü k ih tim alle s a dece
b ir s o ka k k ö pe ğ iy d i. .."
E lin i is te m siz ce k a ld ırıp s a ç ın ı d üzle ş t ir m eye ç a l ış tı.
"O ko nuda ka za nam aya ca ğ ı n bir müca dele ye
g ir iy o rs u n, g üze lim ," d edi a yn as ı m uzip b ir s e sle .
G ünle r geçtik çe , H arry her git t i ğ i ye rd e Ron'u n ve
H erm io ne'n in iz in e ra stla m ak iç in e tr a f ına b ak ın ır o ld u.
O ku lu n a ç ılm as ı y a kla ş tı ğ ı ndan, a rt ık D ia gon Y olu 'n a b ir

sü rü H ogw arts ö ğ re ncis i gelm eye ba ş la m ış tı. H arry ,
K alit e li Quid dit c h Malz e m ele ri'n de, Gry ff in dor'd an
ark a da ş la r ı Seam us Fin nig an ve Dean Thom as'l a
k a r ş ıla ş m ış tı. Onla r da Ate ş o ku 'n dan gözle rin i
ala m ıyo rla rd ı. Ayn ca Flo uris h ve Blo tt s 'u n önünde
to parla k su ra tl ı, unutk a n bir ço cu k ola n Neville
L ongbotto m 'a d a ra stla d ı. H arry d uru p o nunla so hbet
etm edi; görü nü ş e bak ılırs a Nevil le kit a p lis te sin i
ka yb etm i ş ti ve ço k se rt bir i gib i görü nen nin esi onu
ha ş lıyo rd u. Harry , Sih ir Baka nl ığ ı 'n dan ka ça rk e n
N eville 'm i ş gib i ya pt ığ ı n ı nin e nin hiç ö ğ re nm em esin i
um du.
Ta tilin s o n g ünü u ya nd ığ ı nda, R on v e H erm io ne'y le h iç
o lm ad ı e rte si g ün H ogw arts E ksp re si'n de b ulu ş a ca ğ ı n ı
dü ş ünüyo rd u. K alk t ı, giy in di, A te ş o ku 'n a so n bir ke z
bakm aya git ti. Ta m nere de ö ğ le ye m e ğ i yiy e ce ğ in i
dü ş ünürk e n, b ir i o na s e sle ndi. H arry d önüp b akt ı.
"H arry ! H AR RY!"
İş te ik is i de ora da yd ıla r. Flo re an Forte scu e'n un
D ondurm a D ükkâ n ı'n ın ö nünde o tu ru yo rla rd ı. R on ç o k
çilli, H erm io ne'y se ç o k b ro nz g örü nüyo rd u, ik is i d e o na
ç ılg ın ca e l s a ll ıy o rla rd ı.
" N ih aye t!" dedi R on, H arry otu ru rk e n ona s ırıta ra k.
"Ç atla k K aza n'a u ğ r a d ık, a m a ç ık t ığ ı n ı s ö yle dile r. B iz d e
önce F lo uris h v e B lo tt s 'a g it tik , s o nra M adam M alk in 'e ,
so nra – "
"B ütü n oku l m alz e m ele rim i geçe n haft a ald ım " diy e
a ç ıkla d ı Harry . "H em siz benim Çatla k Kaza n'd a
ka ld ı ğ ı m ı n ere den b iliy o rs u nuz? "

"B abam ," d edi R on k ıs a ca .
S ih ir B aka nl ığ ı 'n da ç a l ış an M r. W easle y e lb ett e M arg e
H ala 'n ın b a ş ına g ele nle rin ö ykü sü n ü d uym u ş o lm al ıyd ı.
"H ala n ı ge rç e kte n de ş iş ir d in mi, Harry ? " dedi
H erm io ne, ç o k c id di b ir s e sle .
"Ö yle ya pm ak is te m em i ş tim " dedi Harry . Ron bir
k a hka ha p atla tm ış tı. " S adece - k o ntr o lü m ü k a yb ettim ."
" K om ik de ğ il, R on " dedi H erm io ne se rt bir ş e kild e.
"C id den, H arry n as ıl a t ılm ad ı ş a ş ıyo ru m ."
" B en de" diy e it ir a f etti Harry . "B ıra k at ılm ay ı,
tu tu kla naca ğ ı m s a nd ım ". R on'a b akt ı. "B aban F udge' ın
beni n iy e b ır a kt ığ ı n ı b ilm iy o r, d e ğ il m i? "
R on o m uz silk ip , "S ensin d iy e dir h erh ald e, d e ğ il m i? "
dedi. H âlâ k ık ırd ıy o rd u. "Ü nlü H arry P otte r fa la n. B en
öyle h ala m ı te yze m i ş iş ir m eye k a lk sa m , B aka nl ık b ana
ne ya par, dü ş ünm ek bile is te m iy o ru m . Gerç i önce
to pra ğ ı ka z ıp ç ıka rm an ız gere kir d i, çü nkü annem
öld ürü rd ü b eni. N eyse , b u a k ş am b unu b a bam a k e ndin
s o ra bilir s in . B u g ece b iz d e Ç atla k K aza n'd a k a l ıyo ru z!
B öyle ce ya r ın Kin g's Cro ss'a biz im le gele bilir s in !
H erm io ne d e o ra da k a l ıyo r!"
H erm io ne g özle ri g üle re k e ve t a nla m ında b a ş ın ı s a lla d ı.
"A nnem le b abam b u s a bah b ütü n H ogw arts e ş y a la r ım la
b ir lik te b eni b ura ya b ır a kt ı."
" H arik a !" dedi Harry ne ş eyle . "E e, bütü n ye ni
kit a pla r ın ız ı, ö te berin iz i a ld ın ız m ı? "
" Ş una b ak," d edi R on, u zu n in ce b ir k u tu ç ık a r ıp a ça ra k.
"Y epye ni bir asa . O tu z be ş sa ntim , sö ğ ü t, bir ta ne

te kb oyn uzlu a t k u yru ğ u tü yü v a r. B ütü n k it a pla r ım ız ı d a
ald ık " - is ke m le sin in a lt ın daki b üyü k b ir ça nta y ı i ş a re t
etti. " Ş u Canava r Kit a pla r'a ne diy o rs u n? İki ta ne
is te di ğ im iz i sö yle di ğ im iz d e te zg âhta r az daha
a ğ la ya ca kt ı."
H arry , Herm io ne'n in ya n ındaki is ke m le nin üstü nde
dura n b ir d e ğ il ü ç ta ne t ıka b asa d olu ça nta y ı i ş a re t
edere k, " O nla r n e, H erm io ne?" d iy e s o rd u.
"E h, b en s iz d en d ah a ç o k y e ni d ers e k a yd old um , ö yle
d e ğ il m i? " dedi Herm io ne. "O nla r ders kit a pla r ım :
Arit m ansi, Sih ir li Yara t ıkla r ın Bak ım ı, Kehanet, Eski
T ıls ım la r, M uggle A ra ş tırm ala r ı - "
" N iy e M uggle A ra ş tırm ala r ı al ıyo rs u n ki? " dedi R on,
H arry 'y e b ak ıp g özle rin i d evir e re k. "S en M uggle 'l a rd an
do ğ m as ın! A nnenle baban M uggle ! M uggle 'l a rla ilg ili
b ilin ece k h er ş e yi b iliy o rs u n z a te n!"
" A m a onla r ı büyü cü le rin bak ış aç ıs ından görm ek
m uhte ş e m o la ca k" d edi H erm io ne c id di c id di.
" B u y ıl h iç ye m ek ye m eyi ya d a u yu m ay ı dü ş ünüyo r
m usu n, H erm io ne?" d iy e s o rd u H arry . R on k ıs k ıs g üld ü.
A m a H erm io ne o nla ra a ld ırış e tm edi.
" H âlâ bir k a ç G alle on'u m va r, " dedi ça nta s ın ı ko ntr o l
edere k. "D o ğ um günüm eylü ld e, annem le babam
ke ndim e ş im did en bir hediy e ala y ım diy e bana bir a z
para v e rd ile r. "
" Ş ö yle iy i b ir k it a ba n e d ers in ?" d edi R on m asu m b ir
e dayla .

"H ay ır, s a nm ıyo ru m " d edi H erm io ne is tif in i b ozm adan.
"A sl ın da bir bayku ş is tiy o ru m . H arry 'n in H edw ig 'i va r,
s e nin se E rro l' ın ".
"Y ok" d edi R on. "E rro l b ir a ile b ayku ş u . B enim s a dece
S ca bbers ' ım v a r. " C ebin den fa re sin i ç ık a rd ı. " V e o na b ir
b akt ırtm ak is tiy o ru m " d iy e e kle di, S ca bbers ' ı m asa n ın
üstü ne k o ya ra k. " S an ırım M ıs ır o na p ek u ym ad ı."
S ca bbers norm ald e old u ğ undan ço k daha za y ıf
görü nüyo rd u, ü ste lik b ıy ık la r ında d a b elir g in b ir s a rk m a
va rd ı.
A rt ık D ia gon Y olu 'n u ç o k iy i b ile n H arry , " T a m ş ura da b ir
s ih ir li h ayva n d ükkâ n ı v a r" d edi. "S en S ca bbers iç in b ir
ş e y ve re bili r le r m i b a ka rs ın , H erm io ne de bayku ş u nu
al ır. "
D ondurm ala r ın ı ye dile r ve ka r ş ıya geçip Sih ir li
H ayva nevi'n e g it tile r.
İç e rid e a ya kta d ura ca k p ek y e r y o ktu . K afe sle rd en b ir
s a ntim b ile d uva r g örü nm üyo rd u. İç e ris i ç o k k o ku yo rd u,
ço k da gürü lt ü lü yd ü, çü nkü ka fe sle rin iç in dekile r ya
cik liy o r, ya viy a kl ıyo r, ya v ıd ı v ıd ı ed iy o r, ya da
tısl ıyo rd u. K asa daki c a d ı ç if t u çlu s u k e le rle rin in b ak ım ı
hakk ın da b ir b üyü cü ye ta vsiy e le rd e b ulu nuyo rd u. H arry ,
R on v e H erm io ne k a fe sle ri in ce le ye re k b ekle dile r.
İk i k o ca m an, m or k a ra k u rb a ğ as ı o tu rm u ş , ıs la k y u tm a
se sle ri ç ıka r ıyo r, ölü ku rt sin ekle riy le ke ndile rin e bir
z iy a fe t çe kiy o rla rd ı. Müce vh erle rle beze li dev bir
t o sb a ğ a p ence re nin k e nar ında ış ıl ış ıl p arl ıy o rd u. Z ehir li
t u ru ncu sa ly a ngozla r ca m ka pla r ın ın ke nar ından a ğı r
a ğı r s ü zü lü yo rla rd ı. Ş iş m an, b eya z b ir ta v ş ansa p at d iy e

ip ek bir silin dir ş a pka ya dönü ş üyo r, so nra pat diy e
n orm ale d önüyo rd u. H er re nkte n k e di, b ir k a fe s d olu su
g ürü lt ü cü ku zg un, bir se pet dolu su yü kse k se sle
v ın la ya n ko m ik , ka ym ak re ngi yü n to pa ğı va rd ı. B ir
t e zg âh ın üstü nd e de, uzu n tü ysü z ku yru kla r ın ı
ku lla nara k b ir tü r ip a tla m a o yu nu o yn aya n p arla k s iy a h
fa re le rle d olu b ir k a fe s d uru yo rd u.
Ç if t u çlu su ke le rc is i b üyü cü d ükkâ ndan ç ık ın ca , R on
te zg âha y a kla ş tı.
" B enim fa re m " d edi c a d ıya . " M ıs ır'd an d öndü ğ üm üzd en
beri b ir a z s o lg un."
" T e zg âha ya t ır" dedi ca d ı, ce bin den a ğı r, siy a h bir
g özlü k ç ık a ra ra k.
R on iç ce bin den Sca bbers ' ı ç ıka r ıp di ğ er fa re le rin
b ulu ndu ğ u ka fe sin ya n ına ko yd u. Fare le r ip atla m a
num ara la r ın ı b ıra k ıp dah a iy i göre bil m ek iç in te le
y a kla ş tıla r.
R on'u n h er ş e yi g ib i fa re S ca bbers d a e ld en d ü ş m eyd i
(d aha ö nce a ğ a beyi P erc y'y e a it ti) v e b ir a z h ırp ala nm ış
hald eyd i. K afe ste ki fa re le rin y a n ında iy id en iy iy e e fk â rl ı
g örü nüyo rd u.
"H ım ," d edi ca d ı, S ca bbers ' ı ka ld ır a ra k. "B u fa re ka ç
ya ş ın da?"
"B ilm iy o ru m " dedi Ron. "B aya ğ ı ya ş lı. Eskid en
a ğ abeyim in di. "
" N e tü r güçle ri va r? " dedi ca d ı, S ca bbers ' ı ya k ından
in ce le ye re k.

"E e.." dedi R on. İş in asl ı, S ca bbers en ufa k bir güç
k ırınt ıs ı bile göste rm em i ş ti hiç . Cad ın ın gözle ri
S ca bbers ' ın lim e lim e o lm u ş s o l k u la ğ ı ndan b ir p arm a ğı
eksik ö n p atis in e k a yd ı. Y ükse k s e sle c ık c ık 'l a d ı.
"B u fa re nin im an ı g evre m i ş ."
" P erc y o nu b ana v e rd i ğ in de b öyle yd i z a te n," d edi R on,
ke ndin i s a vu nurc a s ına.
"B öyle s ıra dan, norm al bir ba hçe fa re sin in üç y ıld an
fa la n ç o k y a ş a m as ı b e kle nem ez" d edi c a d ı. "D aha z o r
y ıpra nan b ir ş e y a r ıyo rs a n, b unla rd an b ir i h o ş una g id er
belk i. .."
H em en y in e ip a tla m aya b a ş la ya n s iy a h fa re le ri i ş a re t
etti. " G öste ri ş ç ile r" d iy e m ırıld and ı R on.
"E ğ e r ye nis in i is te m iy o rs a n, bu Fare To ni ğ i'n i
deneye bilir s in " dedi ca d ı, te zg âh alt ın dan kü çü k bir
k ır m ız ı ş iş e ç ık a ra ra k.
"T a m am " d edi R on. " N e k a dar - A H !"
R on'u n ka fa s ı öne dü ş tü . E n üst ka fe ste n ko ca m an,
tu ru ncu bir ş e y atla y ıp ka fa s ına in m i ş ve deli gib i
tü kü rü k s a ça ra k S ca bbers ' ın ü stü ne d o ğ ru f ır la m ış tı.
"H AY IR , C RO OKSH AN KS , H AY IR !" d iy e b a ğı rd ı c a d ı.
A m a Sca bbers elle rin in ara s ından sa bun gib i ka y ıp
yü zü ko yu n ye re ya p ış tı, so nra da ka p ı is tik a m etin de
s ıv ış tı.
"S ca bbers !" diy e ba ğı rd ı Ron, onun pe ş in den
dükkâ ndan d ış a r ı f ır la ya ra k. H arry d e R on'u iz le di.
S ca bbers ' ı b ulm ala r ı n e re deyse o n d akik a s ü rd ü. K alit e li
Q uid dit c h M alz e m ele ri'n in ö nündeki b ir kâ ğ ı t se petin e

s ığ ı nm ış tı. R on tir tir tit r e ye n fa re yi ce bin e ko yd u ve
b a ş ına m asa j y a para k d o ğ ru ld u.
"O d a n eyd i ö yle ?"
"Y a ç o k b üyü k b ir k e diy d i, y a d a k ü çü k b ir k a pla n" d edi
H arry .
"H erm io ne n ere de?"
"H erh ald e b ayku ş u nu a l ıyo rd ur. "
K ala bal ık c a ddede S ih ir li H ayva nevi'n e d o ğ ru ile rle dile r.
O ra ya v a rd ık la r ında H erm io ne d ükkâ ndan ç ık t ı, a m a b ir
b ayku ş la d e ğ il. K olla r ın ı ko ca m an sa rm an ke diy e s ık ı
s ık ı s a rm ış tı.
" O c a nava r ı s a t ın m ı a ld ın ?" d edi R on, ş a ş k ın l ıkta n b ir
k a r ış a ç ık a ğ z ıy la .
"N efis , d e ğ il m i? " d edi H erm io ne . H eye ca ndan y ü zü nü
al b asm ış tı.
"B u, g örü ş e g öre d e ğ iş ir " d iy e d ü ş ündü H arry . K edin in
t u ru ncu tü yle ri ka l ın ve ka bar ıkt ı, am a bir a z ça rp ık
b aca kl ı o ld u ğ u k e sin di. S ura t ıysa s o m urtk a n v e g arip b ir
ş e kild e e zik g örü nüyo rd u, s a nki d uva ra to sla m ış g ib iy d i.
A nca k ş im di Sca bbers orta l ıkta olm ad ığ ı ndan, ke di
H erm io ne'n in ko lla r ında, halin den mem nun,
m ırıld ıy o rd u.
"H erm io ne, o ş ey a z d aha k a fa d erim i y ü zü yo rd u!" d edi
R on.
"A m a is te ye re k y a pm ad ı, d e ğ il m i, C ro oksh anks? "
"P eki ya Sca bbers ? " dedi Ron, gö ğ üs ce bin deki
ş iş kin li ğ i göste re re k. "D in le nm eye ve gev ş em eye

ih tiy a c ı v a r! O ş ey o rta dayke n n as ıl o la ca k b u?"
"A kl ım a g eld i d e, F are T o ni ğ i'n i u nuttu n" d edi H erm io ne,
kü çü k k ırm ız ı ş iş e yi Ron'u n elin e ş am ar ata r gib i
b ıra ka ra k. " E ndi ş ele nm eyi d e b ır a k, C ro oksh anks b en im
y a ta kh anem de ya ta ca k, S ca bbers is e se nin kin de. N e
va r bunda? Z ava ll ı C ro oksh anks, ca d ın ın sö yle di ğ in e
göre a s ırla rd ır o ra daym ış : K im se o nu is te m em i ş ."
" N eden a ca ba!" d ed i R on a la yl ı a la yl ı. Ç atla k K aza n' ın
yo lu nu tu ttu la r.
O ra ya va rd ık la r ında Mr. Weasle y bard a otu rm u ş ,
Gele ce k P osta s ı'n ı o ku yo rd u.
"H arry !" d edi b a ş ın ı k a ld ırıp g ülü m se ye re k. " N as ıls ın ?"
" İyiy im , s a ğ o lu n " d edi H arry , ü çü e ş y a la r ıyla b ir lik te M r.
W easle y'y e k a t ılırla rk e n.
M r. W easle y gaze te sin i b ıra kt ı. H arry art ık ke ndis in e
ta n ıd ık g ele n S ir iu s B la ck fo to ğ r a f ın ın g aze te den o na
bakt ığ ı n ı g örd ü.
"O nu h âlâ y a ka la ya m ad ıla r ö yle yse ." d edi.
" H ay ır, " d edi M r. W easle y. Y üzü nde s o n d ere ce c id di b ir
i f a de v a rd ı. "B aka nl ık't a h epim iz i g ündelik i ş le rim iz d en
çe kip onu ara m a ça l ış m as ına yö nle ndir d ile r, am a
ş im diy e k a dar ş a ns ım ız y a ve r g it m edi. "
" O nu ya ka la sa k ödü l al ır m ıyd ık? " diy e so rd u R on.
"B ir a z d aha p ara b uls a k iy i o lu rd u"
"S açm ala m a, R on," dedi M r. W easle y. İk in ci bak ış ta ,
ço k gerg in görü nüyo rd u. "B la ck on üç ya ş ın da bir
ç o cu ğ a ya ka la nm az. Onu Azka ban muhaf ızla r ı
ya ka la ya ca k, ş u ra ya y a z ıyo ru m ."

O an da Mrs . W ea sle y bara gir d i. Elle ri al ış ve ri ş
to rb ala r ıyla d olu yd u. A rk a s ından d a H ogw arts 't a b e ş in ci
se nele rin e b a ş la ya ca k o la n ik iz le r F re d v e G eorg e, y e ni
ö ğ re nci b a ş ı se çilm i ş o la n P erc y ile W ea sle y'l e rin e n
kü çü k ç o cu ğ u v e te k k ız ı o la n G in ny iç e ri g ir d i.
B a ş ta n b e ri H arry 'y e z a af ı o la n G in ny, o nu g örd ü ğ ünde
her z a m ankin den d e ç o k u ta nm ış g ib iy d i, b elk i d e H arry
g eçe n y ıl H ogw arts 't a onun haya t ın ı ku rta rd ığ ı iç in .
K ıpk ırm ız ı ke sile re k, Harry 'n in gözle rin e bakm adan
"m erh aba" diy e m ırıld and ı. P erc y is e sa nki H arry ile
t a n ış m am ış la r g ib i re sm i b ir ş e kild e e lin i u za tt ı. "H arry .
S eni g örm ek n e g üze l. "
" M erh aba, P erc y," d edi H arry . G ülm em ek iç in ke ndin i
zo r tu tu yo rd u.
"U m ar ım iy is in dir " d edi P erc y ş iş in ere k. H arry 'n in e lin i
s ıkm ay ı da b ıra km am ış tı. Bu, bele diy e ba ş ka n ına
ta kd im e dilm ek g ib i b ir ş e yd i.
" Ç ok iy iy im , s a ğ o l"
" H arry !" dedi F re d, P erc y'y i dir s e ğ iy le önünden çe kip
a bart ılı b ir ş e kild e e ğ ile re k. "S en i g örm ek m uhte ş e m ,
aziz im - "
" H arik a " d ed i G eorg e, F re d'i it ip H arry 'n in e lin i k a para k.
"K esin lik le fiy a ka l ı."
P erc y'n in a ln ı k ırış tı.
" H ayd i, y e te r" d edi M rs . W easle y.
"A nne!" dedi Fre d , sa nki onu ye ni görm ü ş gib i.
A nnesin in d e e lin i y a ka la d ı. " S eni g örm ek n e fe vka la de -
"

"Y ete r d ed im " d edi M rs . W easle y, e lin dekile ri b o ş bir
s a ndaly e ye b ıra ka ra k. "M erh aba, H arry 'c i ğ im . H erh ald e
m üjd em iz i duym u ş su ndur. " Perc y'n in gö ğ sü ndeki
ye pye ni g üm ü ş ro ze ti g öste rd i. "A ile deki ik in ci ö ğ re nci
b a ş ı!" d edi, g ö ğ sü k a bara ra k.
"V e s o nuncu ," d edi F re d, u su lc a .
"O na n e ş üphe," d ed i M rs . W easle y, b ir d en ka ş la r ın ı
ça ta ra k, "ik in iz i s ın ıf ba ş ka n ı ya pm ad ıkla r ın ın
fa rk ın day ım ."
" N iy e s ın ıf b a ş ka n ı o lm ak is te ye lim k i? " d edi G eorg e. B u
fik ir o n a tik sin ti v e rm i ş g ib iy d i. " H aya t ın n e z e vki k a l ır o
z a m an?"
G in ny k ik ir d edi.
" K ız k a rd e ş in iz e d aha iy i ö rn ek o lm al ıs ın ız!" d iy e ç ık ış tı
M rs . W easle y.
"G in ny'n in örn ek ala ca k ba ş ka a ğ abeyle ri va r, anne"
dedi P erc y m a ğ ru r b ir e dayla . "B en g id ip ye m ek iç in
ü stü m ü d e ğ iş tir e yim ..."
P erc y g id in ce G eorg e d erin b ir o h ç e kti.
" O nu bir pir a m id e ka patm aya ça l ış tık" dedi H arry 'y e .
"A m a a nnem b iz i g örd ü."
O g e ce ki y e m ek ç o k k e yif li g eçti. H anc ı T o m s a lo ndaki
ü ç masa y ı bir le ş t ir d i ve ye di W easle y, Harry ve
H erm io ne b e ş le ziz y e m e ğ i a fiy e tle y e dile r.
E nfe s ç ik o la ta l ı p udin gle rin e s ıra g elin ce , "Y ar ın K in g's
C ro ss'a n as ıl g id iy o ru z, b aba?" d iy e s o rd u F re d.
"B aka nl ık ik i a ra ba g önderiy o r" d edi M r. W easle y.

Herk e s b a ş ın ı ç e vir ip o na b akt ı.
"N iy e ?" d iy e s o rd u P erc y m era kla .
"S enin sa ye nde, Perc e " dedi G eorg e cid di bir se s
to nuyla . "K aporta la r ın ın üze rin de kü çü k bayra kla r da
ola ca k, o nla r ın ü stü nde d e Ö B y a za ca k."
" Ö kü z B a ş lı a nla m ında" d edi F re d.
P erc y ve M rs . W easle y d ış ında herk e sin gülm ekte n
burn undan p udin g f ış k ır d ı.
P erc y v a ku r b ir s e sle , "B aka nl ık n iy e a ra ba g önderiy o r,
b aba?" d iy e s o rd u y in e.
" Ş ey, b iz im a rt ık b ir a ra bam ız o lm ad ığ ı ndan" d edi M r.
W easle y, "v e b en o ra da ç a l ış tığ ı m dan, b ana b ir iy ilik te
b ulu nuyo rla r. .."
S esi ra hatt ı, am a H arry onun ku la kla r ın ın k ıza rd ığ ı n ı
fa rk e tti. T ıp k ı b ask ı a lt ın da o ld u ğ u z a m anla rd a R on'u n
ku la kla r ın ın k ız a rm as ı g ib i.
" İy i d e e diy o rla r" d edi M rs . W easle y h em en. "N e k a dar
bagaj ım ız va r fa rk ın da m ıs ın ız? M uggle M etr o su 'n da
ço k güze l bir ta blo çiz e rd in iz ... H epin iz e ş ya la r ın ız ı
to pla d ın ız, d e ğ il m i? "
"R on y e ni e ş y a la r ın ın h epsin i s a nd ığ ı na k o ym ad ı d aha"
dedi P erc y, ıs t ıra pl ı b ir s e sle . "O nla r ı b enim y a ta ğ ı m a
y ığ d ı."
M rs . W easle y m asa n ın ö bür u cu ndan s e sle ndi: "G id ip
b ütü n e ş y a la r ın ı to pla sa n iy i o lu r, R on. S abahle yin p ek
va ktim iz olm aya ca k." R on, ka ş la r ın ı ça ta ra k P erc y'y e
b akt ı.

Yem ekte n so nra herk e sin ka rn ı doym u ş ve uyku su
g elm i ş ti. E ş ya la r ın ı ko ntr o l etm ek iç in bir e r bir e r
odala r ına ç ıkt ıla r. R on ve P erc y, H arry 'n in ya n ındaki
o dadayd ıla r. H arry s a nd ığ ı n ı y e ni k a pat ıp k ilit le m i ş ti k i,
d uva r ın ö bür ta ra f ından k ızg ın se sle r d uyd u ve n ele r
old u ğ una b akm aya g it ti.
O n ik i num ara n ın ka p ıs ı ara l ıkt ı ve Perc y bas bas
ba ğı rıyo rd u.
"B ura da, ko m odin in üstü ndeyd i, cila la m ak iç in
ç ık a rm ış tım - "
R on d a b a ğı ra ra k, "O na d oku nm ad ım b ile , ta m am m ı? "
diy e k a r ş ılık v e rd i.
" N e o ld u?" d edi H arr y .
"Ö ğ re nci B a ş ı r o ze tim g it m i ş " d edi P erc y, h ız la H arry 'y e
d önere k.
"S ca bbers ' ın Fare To ni ğ i de" dedi Ron, sa nd ığ ı n ı
bo ş alt ıp a ra nara k. " S an ırım b ard a u nuttu m ."
" R oze tim i b ula na ka dar h iç b ir ye re g it m iy o rs u n!" d iy e
b a ğı rd ı P erc y.
H arry , R on'a " S ca bbers ' ın to ni ğ in i b en a l ırım , e ş y a la r ım ı
to pla d ım n as ıls a " d edi v e a ş a ğ ı in di.
B ara gid en geçid in ya r ıs ına gelm i ş ti ki, sa lo n dan ik i
k ızg ın se s d aha g eld i ku la ğ ı na. S esle rin M r. ve M rs .
W easle y'y e a it o ld u ğ unu h em en a nla d ı. Te re ddüt e tti,
o nla r ı k a vg a e derk e n d uyd u ğ unu b ils in le r is te m iy o rd u.
A m a k e ndi a d ın ı d a d uyu nca d urd u v e s a lo nun k a p ıs ına
ya kla ş tı.

"... ona sö yle m em en in hiç anla m ı yo k," diy o rd u M r.
W easle y hara re tle . "B unu bilm ek Harry 'n in hakk ı.
F udge'a a nla tm aya ç a l ış tım , a m a o H arry 'y e ç o cu k g ib i
m uam ele e tm ekte ısra rl ı. O o n ü ç y a ş ın da v e - "
" A rth ur, gerç e ğ i sö yle rs e n ödü ko par!" dedi Mrs .
W easle y tiz bir se sle . "O ku la bunu ka fa s ına ta km ış
o la ra k m ı yo lla m ak is tiy o rs u n onu? Ta nr ı a ş k ına,
bilm edi ğ i iç in m utlu o !"
" N iy e tim onu peri ş a n etm ek de ğ il, te tik te olm as ın ı
sa ğ la m ak," d iy e k e ndin i s a vu ndu M r. W easle y. " H arry ile
R on'u n nas ıl old u ğ unu biliy o rs u n, ak ılla r ına ese ni
ya p ıyo rla r - ş im diy e d ek ik i k e z Y asa k O rm an'a d ü ş tü le r!
A m a H arry b u y ıl ö yle b ir ş e y y a pm am al ı! E vd en k a çt ığ ı
gece b a ş ına n e le r g ele bilir d i d iy e b ir d ü ş ünüyo ru m d a..!
H ız ır O to büs onu alm asa yd ı, her id dia s ına va r ım ki
B aka nl ık b ulm adan ö lm ü ş o lu rd u."
" A m a ö lm edi, g aye t iy i, o z a m an n e a nla m ı v a r - "
" M olly , S ir iu s B la ck'i n d eli o ld u ğ unu sö ylü yo rla r. B elk i
ö yle dir , a m a A zka ban'd an k a ça bile ce k k a dar a k ıll ıy m ış
d em ek, h em d e b öyle b ir ş e y im kâ ns ız s a y ıld ı ğ ı h ald e.
Ü ç h a fta o ld u, k im se iz in e r a stla m ad ı. F udge' ın G ele ce k
P osta s ı'n a sö yle yip durd u ğ u ş eyle r um uru m da de ğ il.
B la ck'i y a ka la m am ız, k e ndi k e ndin e b üyü y a pan a sa la r
üre tm em iz k a dar u za k b ir ih tim al g ib i g ö rü nüyo r. K esin
o la n te k ş e y, B la ck'i n n eyin p e ş in de o ld u ğ u."
" A m a H arry , H ogw arts 't a ta m am en g üve nde o la ca k."
" A zka ban' ın da ta m am en güve nli bir ye r old u ğ unu
dü ş ünüyo rd uk. Bla ck, Azka ban'd an ka ça bild iy se ,
H ogw arts 'a d a g ir e bil ir . "

"A m a kim se Bla ck'i n Harry 'n in pe ş in de old u ğ undan
em in d e ğ il. "
T a hta dan to k bir se s ç ıkt ı. Harry , M r. W easle y'n in
y u m ru ğ u nu m asa ya v u rd u ğ una e m in di.
" M olly , sa na ka ç ke re sö yle m em gere kiy o r? Bas ına
anla tm ad ıla r, çü nkü Fudge bunun giz li ka lm as ın ı
is tiy o rd u. A m a B la ck'i n k a çt ığ ı g ece , F udge, A zka ban'a
g it ti. M uhaf ızla r F udge 'a B la ck'i n b ir s ü re dir u yku su nda
ko nu ş tu ğ u nu s ö yle m i ş le r. H ep a yn ı ş e yi sö ylü yo rm u ş :
"O , H ogw arts 't a ... o , H ogw arts 't a ." B la ck ç ıld ır m ış M olly ,
H arry 'n in ölm esin i is tiy o r. Bana so ra rs a n Harry 'y i
ö ld ürm enin K im -O ld u ğ u nu-B ilir s in -S en'i ye nid en güçlü
k ıla ca ğ ı n ı s a n ıyo r. H arry 'n in K im Old u ğ unu-B ilir s in -S en'i
d urd urd u ğ u g ece B la ck h er ş e yin i y it ir d i, A zka ban'd a d a
bunu s a pla nt ı h alin e g etir e bile ce ğ i o n ik i y ıl g eçir d i. .."
B ir s e ssiz lik o ld u. G eris in i d e d uym ak iç in y a n ıp tu tu ş a n
H arry , k a p ıya iy ic e y a na ş tı.
"A rth ur, ta bii k i n eyin d o ğ ru o ld u ğ una in an ıyo rs a n o nu
ya pm al ıs ın. Am a Alb us Dum ble dore 'u unutu yo rs u n.
D um ble dore m üdür old u ğ u sü re ce kim se nin H arry 'y e
H ogw arts 't a z a ra r v e re bile ce ğ in i s a nm ıyo ru m . H erh ald e
onun d a b ütü n b unla rd an h aberi v a rd ır. "
" T a bii k i h aberi v a r. O na A zka ban m uhaf ızla r ın ın o ku l
ara zis in de m evzile nm esin in b ir m ahzu ru o lu p o lm ad ığ ı n ı
so rd uk. H o ş una g it m edi, a m a k a bu l e tti. "
" H o ş una git m edi m i? Bla ck'i ya ka la ya ca kla rs a niy e
h o ş una g it m esin k i? "
"D um ble dore , Azk a ban muhaf ızla r ından pek
ho ş la nm ıyo r, " dedi Mr. W easle y s ık ınt ıyla . "A sl ın a

baka rs a n, ben de... am a Bla ck gib i bir büyü cü yle
u ğ r a ş ıy o rs a n, norm ald e uza k durm ak is te ye ce ğ in
k i ş ile rle g üç b ir li ğ i y a pm an g ere kir b aze n."
" E ğ e r H arry 'y i k u rta r ırla rs a - "
" O z a m an b undan s o nra o nla r h akk ın da te k b ir k ö tü s ö z
bile s ö yle m em " d edi M r. W easle y b it k in b ir s e sle . "G eç
old u, M olly , y u ka r ı ç ık sa k iy i o lu r. .."
H arry is ke m le le rin g ıc ırt ıs ın ı d uyd u. E lin den g eld i ğ in ce
se ssiz b ir ş e kild e, b ara g id en g eçit t e n in di v e g özd en
ka yb old u. S alo nun ka p ıs ı aç ıld ı. B ir k a ç sa niy e so nra
k u la ğ ı na gele n se sle rd en, M r. ve M rs . W easle y'n in
m erd iv e nle ri ç ık t ığ ı n ı a nla d ı.
F are T o ni ğ i ş iş e si y e m ekte o tu rd ukla r ı m asa n ın a lt ın da
duru yo rd u. H arry , M r. ve M rs . W easle y'n in o dala r ın ın
ka p ıs ın ın ka pand ığ ı n ı i ş it e ne ka dar bekle di, so nra
e lin de ş iş eyle y u ka r ı ç ık t ı.
F re d ve G eorg e gö lg ele rin iç in de e ğ ilm i ş , Perc y'n in
r o ze tin i b ulm ak iç in R on'l a b ir lik te k a ld ı ğ ı o dan ın a lt ın ı
ü stü ne g etir m esin i d in le ye re k k a hka hadan k ırılıy o rla rd ı.
F re d, "R oze ti b iz a ld ık " d iy e f ıs ıld ad ı H arry 'y e . "B ir a z
geli ş t ir iy o ru z."
Ş im di r o ze tin ü stü nde Ö ğ r e nci K ova ba ş ı y a z ıyo rd u.
H arry ke nd in i zo rla ya ra k güld ü, gid ip Ron'a Fare
T o ni ğ i'n i ve rd i ve ke ndin i odas ına ka pay ıp ya ta ğ ı na
uza nd ı.
D em ek Sir ru s Bla ck onun pe ş in deyd i. Bu her ş e yi
a ç ıkl ıyo rd u. Fudge ona yu m u ş ak davra nm ış tı, çü nkü
o nu sa ğ sa lim görü nce ço k ra hatla m ış tı. Harry 'y e

Dia gon Y olu 'n da k a lm a s ö zü v e rd ir m i ş ti, ç ü nkü o ra daki
ço k sa y ıda b üyü cü o nu g öza lt ın da tu ta bilir le rd i. Y ar ın
onla r ı is ta syo na götü rm esi iç in ik i Baka nl ık ara bas ı
gönderm edeki a m ac ı d a, W easle y'l e rin tr e nde H arry 'y e
g öz k u la k o lm ala r ıyd ı.
H arry ya n odadan gelip duva rd a eriy e n ba ğı rış la r ı
din le ye re k ya ta ğ ı nda ya t ıp, niy e daha fa zla
k o rk m ad ığ ı n ı m era k e tti. S ir iu s B la ck te k b ir la netle o n
üç k i ş iy i ö ld ürm ü ş tü ; M r. v e M rs . W easle y, H arry g erç e ğ i
b ilir s e p ani ğ e ka p ılır d iy e d ü ş ünüyo rd u besb elli. A m a
Harry Mrs . Weasle y'l e ta m am en ayn ı fik ir d eyd i:
D ünya n ın e n g üve nli y e ri, D um ble dore 'u n o ld u ğ u y e rd i.
H erk e s sü re kli Dum ble dore 'u n haya tta Lord
V old em ort'u n ko rk tu ğ u te k in sa n o ld u ğ unu sö yle m iy o r
m uyd u? H erh ald e V old em ort'u n s a ğ k o lu o la n B la ck d e
ondan a yn ı d ere ce de k o rk a rd ı.
B ir d e ş u h e rk e sin sö zü nü e tti ğ i A zka ban m uhaf ızla r ı
va rd ı. Ço ğ u ki ş in in ko rk u dan ke nd in i ka yb etm esin e
se bep olu yo r gib iy d ile r. E ğ er onla r oku ld a
m evzile niy o rs a , B la ck'i n iç e ri gir m e ş ans ı ço k kü çü k
görü nüyo rd u.
H ay ır, bütü n bunla r ın iç in d e H arry 'n in ca n ın ı en ço k
s ıka n ş ey, art ık H og sm eade'e git m e ş ans ın ın s ıfıra
y a k ın olm as ıyd ı. Kim se Bla ck ya ka la nana ka dar
H arry 'n in ş ato nun güve nli orta m ından ayr ılm as ın ı
is te m eye ce kti; hatta , te hlik e geçe ne ka dar, att ığ ı her
ad ım ın d ik ka tle iz le nece ğ in i d ü ş ünüyo rd u.
K ara nl ık ta va na k a ş la r ın ı ç a ta ra k b akt ı. K endi b a ş ın ın
ça re sin e b aka m az m ı s a n ıyo rla rd ı? L ord V old em ort'd an
ü ç k e re k u rtu lm u ş tu , h epte n i ş e y a ra m az b ir i d e ğ ild i. ..

Duru p d uru rk e n, M agnola C re sce nt't a g ö lg ele rin iç in de
görd ü ğ ü ya ra t ığ ı n re sm i gözü nün ön üne geld i. E ce l
ka p ıya d aya nd ığ ı nda y a pabile ce kle rin iz .. .
" Ö ld ürü lm eye ce ğ im " d edi H arry y ü kse k s e sle .
"H ah ş öyle , g üze lim ," d edi a yn as ı u yku lu b ir s e sle .

BE Ş İ N C İ B Ö LÜ M :
RUH E M İ C İ
Erte si sa ba h To m , her za m anki di ş siz s ırıtış ıyla ve
e lin de bir fin ca n ka hve yle H arry 'y i uya nd ırd ı. H arry
g iy in di ve ta m ca n ı s ıkk ın bir Hedw ig 'i ka fe sin e
dönm eye ik n a e diy o rd u k i, R on g ürü lt ü yle o daya g ir d i,
k a fa s ından sw eats h ir t'ü nü geçir iy o r ve sin ir le nm i ş
görü nüyo rd u.
"T re ne n e k a dar e rk e n b in ers e k, o k a dar iy i" d edi. "H iç
d e ğ ils e H ogw arts 't a P erc y'd en u za k ka l ırım . Ş im di d e
beni Penelo pe Cle arw ate r' ın fo to ğ r a f ına ça y
dam la tm akla su çlu yo r. Biliy o rs u n..." Ron yü zü nü
buru ş tu rd u, "k ız ark a da ş ı. Yüzü nü çe rç e ve nin alt ın a
sa kla d ı, ç ü nkü b urn unda k o ca b ir le ke o lm u ş ..."
H arry , "S an a b ir ş e y s ö yle ye ce ğ im " d iy e s ö ze b a ş la d ı,
am a b u s e fe r d e, P erc y'y i y e nid en k ız d ırd ığ ı iç in R on'u
t e brik etm ek am ac ıyla u ğ ra ya n Fre d'l e Georg e
yü zü nden la f ı y a r ım k a ld ı.
K ahva lt ıy a in dile r. M r. W easle y, k a ş la r ı ç a t ık, G ele ce k
P osta s ı'n ın b ir in ci s a yfa s ın ı o ku yo rd u. M rs . W easle y is e
H erm io ne ile G in ny'y e genç k ızke n ya pt ığ ı bir A ş k
İksir i'n i a nla t ıyo rd u. Ü çü d e k ık ır d ay ıp d uru yo rd u.
M asa ya o tu ru rla rk e n R on, H arry 'y e , " N e d iy o rd un s e n?"
diy e s o rd u.
"S onra k o nu ş uru z" d iy e m ırıld and ı H arry , ta m o s ıra da
P erc y f ır t ın a g ib i iç e ri d alm ış tı.

Harry handan ayr ılm a ka rg a ş as ı iç in de Ron'l a da,
H erm io ne'y le de ko nu ş m a f ırs a t ı bula m ad ı. Çatla k
K aza n' ın d ar m erd iv e nin den s a nd ıkla r ın ı g üçb ela a ş a ğ ı
in dir ip k a p ın ın y a k ın ına y ığ m akla m e ş guld üle r, ü stle rin e
de te pesin de H edw ig ve H erm es'i n (P erc y'n in cü ce
b ayku ş u ) tü nedi ğ i ka fe sle ri ko yd ula r. S and ık y ığ ı n ın ın
ya n ında, g ürü lt ü yle tü kü rü k s a ça n k ü çü k b ir h as ır s e pet
va rd ı.
H erm io ne h as ırla r ın a ra s ından, "T a m am , C ro oksh anks"
d iy e ş ak ıd ı. " T re nde s e ni ç ık a ra ca ğ ı m ."
" H ay ır, ç ıka rm aya ca ks ın " diy e ce va b ı ya p ış tırd ı R on.
"Z ava ll ı S ca bbers n e o la ca k b aka l ım ?"
G ö ğ sü ne i ş a re t e tti, o ra daki b üyü k y u m ru dan a nla ş ıld ı ğ ı
ka dar ıyla S ca bbers c e bin de b üzü lm ü ş tü .
D ış ar ıda B aka nl ık ara bala r ın ı bekle ye n M r. W easle y,
b a ş ın ı iç e ri u za tt ı.
" G eld ile r" d edi. " H ayd i, H arry ."
M r. W easle y, H arry 'y i ö nüne k a t ıp e ski m oda ik i k o yu
ye ş il a ra ba dan ilk in e d o ğ ru g ötü rd ü. H er ik i a ra bay ı d a,
zü m rü t ye ş ili ta k ım elb is e giy m i ş , sin si görü nü ş lü ik i
b üyü cü s ü rü yo rd u.
M r. W easle y, ka la bal ık so ka kta a ş a ğ ı yu ka r ı b aka ra k,
"B in b aka l ım , H arry " d edi.
H arry a ra ban ın a rk a s ına o tu rd u, ç o k g eçm eden y a n ına
H erm io ne, R on ve so n ola ra k da P erc y geld i. R on
bundan h iç h o ş la nm ad ı.
K in g's Cro ss yo lc u lu ğ u , Harry 'n in H ız ır Oto büs't e ki
yo lc u lu ğ u yla k a r ş ıla ş tırılın ca fe vka la de o la ys ız s a y ılırd ı.

Sih ir Baka nl ığ ı ara bala r ı nere deyse s ıra dan
görü nüyo rla rd ı, am a H arry onla r ın, Vern on E ni ş te 'n in
y e ni ş ir k e t ara bas ın ın ke sin lik le geçe m eye ce ğ i
b o ş lu kla rd an s ıyr ıla bild ik le rin i fa rk ett i. K in g's C ro ss'a
y ir m i d akik a e rk e n v a rd ıla r. B aka nl ık s ü rü cü le ri o nla ra
b agaj ara bala r ı buld u, sa nd ıkla r ın ı ç ıka rd ı. S onra da
ş apka la r ına d oku na ra k M r. W easle y'y e se la m ve rd ile r
ve ara bala r ına bin ip git tile r. Nas ıl old uysa , tr a fik
ış ık la r ın ın önündeki ye rin d en k ıp ırd am aya n ara ba
ku yru ğ u nun b a ş ına g eçiv e rm eyi d e b e ce rd ile r.
M r. Weasle y is ta syo na ka dar Harry 'n in burn unun
dib in den a yr ılm ad ı.
Ç evre le rin e b aka ra k, "P eki ö yle yse " d ed i, "m adem b u
ka dar k a la bal ığ ı z, ik i ş e r ik i ş e r g eçe lim . Ö nce H arry ile
b en g id iy o ru z."
M r. W easle y doku z ve onuncu pero nla r ara s ındaki
b ölm eye d o ğ ru H arry 'n in a ra bas ın ı it e re k y ü rü d ü. H enüz
d oku zu ncu pero na va rm ış ola n 125 num ara l ı
ş ehir le ra ra s ı tr e n le ço k ilg ile nm i ş gib i görü nüyo rd u.
H arry 'y e a nla m l ı b ir b ak ış a ta ra k, ka y ıts ız ca b ölm eye
ya sla nd ı. H arry d e o nu ta klit e tti.
B ir a n so nra ka t ı m eta lin iç in den ya n la m as ına P ero n
D oku z Ü ç Ç eyre k'e geçm i ş le rd i. B a ş la r ın ı ka ld ırın ca ,
ço cu kla r ın ı tr e n e k a dar g etir m i ş c a d ıla r v e b üyü cü le rle
d olu pero nda dum anla r sa ça n, k ıpk ırm ız ı lo ko m otif i,
y a ni H ogw arts E ksp re si'n i g örd üle r.
P erc y v e G in ny a nid en H arry 'n in a rd ın da b elir d i.
S olu k s o lu ğ a yd ıla r, b elli k i b ölm eyi k o ş a ra k g eçm i ş le rd i.

"A h, i ş te P enelo pe!" d edi P erc y, s a ç ın ı d üze lt ip y e nid en
pem bele ş e re k. U zu n v e k ıv ırc ık s a çl ı b ir k ız a d o ğ ru , k ız
p arla k ro ze tin i ille d e g örs ü n d iy e g ö ğ sü nü ç ıka ra ra k
yü rü m eye b a ş la d ı. G in ny ile H arry g öz g öze g eld i, ik is i
d e g üld ükle rin i g iz le m ek iç in s ır tla r ın ı d öndüle r.
G eri k a la n W easle y'l e r ile H erm io ne d e o n la ra k a t ılınca ,
H arry ve M r. W easle y ö ne d ü ş üp, a ğ z ın a ka dar d olu
k o m part ım anla r ın y a n ından g eçtile r, tr e nin s o nuna, h ayli
b o ş görü nen bir va go na ka dar git t ile r. Sand ıkla r ı
yü kle dile r, Hedw ig 'l e Cro oksh anks'i bagaj ra f ına
ko yd ula r, s o nra d a M r. v e M rs . W easle y'y e v e da e tm ek
iç in y e nid en a ş a ğ ı in dile r.
M rs . Weasle y ön ce ço cu kla r ın ın hepsin i, so nra
H erm io ne'y i, n ih aye t d e H arry 'y i ö ptü . H arry , o k e ndis in e
fa zla dan b ir k e z s a r ılınca u ta nd ı, a m a a sl ın da p ek d e
m em nun o ld u.
M rs . W easle y d o ğ ru lu rk e n, garip bir ş e kild e parla ya n
gözle rle , "K endin e d ik ka t e dece ksin , d e ğ il m i, H arry ? "
dedi. S onra ko ca m an el ça nta s ın ı açt ı ve , "H epin iz e
sa ndviç y a pt ım " d iy e e kle di. "A l b aka l ım , R on... h ay ır,
s a la m ura e t d e ğ il. .. F re d? F re d n ere de ? A l, c a n ım ..."
M r. W easle y y a va ş ça , "H arry ," d edi, "b ir d akik a b ura ya
g el. "
B a ş ıyla b ir sü tu nu i ş a re t e tti, H arry d e o nu iz le ye re k
sü tu nun ark a s ına git ti, di ğ erle rin i M rs . W easle y'n in
e tr a f ına to pla nm ış h ald e b ır a kt ı.
M r. W easle y, gerg in bir se sle , "G it m eden önce sa na
sö yle m em g ere ke n b ir ş e y v a r. " d edi.
" T a m am , M r. W easle y, b iliy o ru m ," d edi H arry .

"B iliy o r m usu n? N as ıl b ile bilir s in ?"
"B en... ş e y... dün gece siz in le Mrs . Weasle y'y i
ko nu ş urk e n d uyd um . İs te m eden ku la k m is a fir i o ld um "
diy e e kle di H arry ç a b uca k. " K usu ra b akm ay ın."
" B u ş ekild e ö ğ re nm eni te rc ih etm ezd im " dedi Mr.
W easle y, k a yg ılı g örü nüyo rd u.
"H ay ır, do ğ ru sö ylü yo ru m , m ese le yo k. Böyle ce siz
F udge'a v e rd i ğ in iz s ö zü tu tm u ş o ld unuz, b en d e n ele r
old u ğ unu ö ğ r e ndim ."
" H arry , ç o k k o rk m u ş o lm al ıs ın."
H arry iç te nlik le , "K ork m ad ım " dedi. "S ahid en" diy e
e kle di, çü nkü M r. W easle y in anm am ış g ib i b ak ıyo rd u.
"K ahra m an olm aya ça l ış m ıyo ru m am a, ya ni cid den,
S ir iu s B la ck, V old em ort'd an b ete r o la m az, d e ğ il m i? "
M r. W easle y is m i du yu nca ir k ild i, am a duym azl ıkta n
geld i.
" H arry , be n se nin Fudge' ın dü ş ündü ğ ünden daha
sa ğ la m ku m a ş ta n old u ğ unu biliy o rd um , ko rk m ad ığ ı na
da e lb ette m em nunum a m a - "
G eri k a la n ç o cu kla r ı ö nüne k a tm ış , tr e ne g ötü re n M rs .
W easle y, "A rth ur!" diy e se sle ndi. "A rth ur, ne
ya p ıyo rs u n? T re n k a lk t ı k a lk a ca k!"
" G eliy o ru z, M olly " d edi M r. W easle y, a m a s o nra H arry 'y e
d öndü v e d aha a lç a k b ir s e sle , d aha h ız la k o nu ş m aya
d eva m e tti. " D in le , b ana s ö z v e rm eni is tiy o ru m - "
" - İy i b ir ç o cu k o lu p ş ato da k a la ca ğ ı m k o nusu nda m ı? "
diy e s o rd u H arry , k e de rle .

"T a m ö yle s a y ılm az." H arry , M r. W easle y'y i ta n ıd ığ ı ndan
beri h iç b u k a dar c id di g örm em i ş ti. "H arry , b ana B la ck 'i
a ra m aya ca ğ ı n k o nusu nda y e m in e t."
H arry b aka ka ld ı. " N e?"
G ürü lt ü lü b ir d üdük s e si d uyu ld u. D em ir y o lu g öre vlile ri
tr e nin ya n ında yü rü yo r, bütü n ka p ıla r ı ça rp ara k
ka pat ıyo rla rd ı.
M r. W easle y, d aha d a h ız l ı k o nu ş ara k, "B ana s ö z v e r,
H arry " d edi, " n e o lu rs a o ls u n".
H arry ş a ş k ın l ıkla , " B eni ö ld ürm ek is te di ğ in i b ild i ğ im b ir in i
niy e a ra ya y ım ?" d iy e s o rd u.
"Y em in e t, n e d uya rs a n d uy."
" A rth ur, ç a buk!" d iy e b a ğı rd ı M rs . W easle y.
T re n dum an sa l ıyo rd u; hare ke t etm eye ba ş la m ış tı.
H arry k o m part ım an ın k a p ıs ına k o ş tu , R on k a p ıy ı a ç ıp o
g eçsin d iy e g eriy e ç e kild i. P ence re den s a rk t ıla r, tr e n b ir
k ö ş e yi d önüp o nla r g özd en k a yb ola na k a dar M r. v e M rs .
W easle y'y e e l s a lla d ıla r.
T re n h ızla n ırk e n H arry , R on ve H erm io ne'y e , "S iz in le
ö ze l o la ra k k o nu ş m am g ere k" d edi.
" G it b aka l ım , G in ny" d edi R on.
G in ny, g üce nm i ş b ir e dayla , "A m an n e g üze l" d edi v e
a za m etle d ış a r ı ç ık t ı.
H arry , R on v e H erm io ne k o rid ord a y ü rü m eye b a ş la d ıla r.
B o ş bir ko m part ım an ar ıyo rla rd ı, am a tr e nin en
so nundaki d ış ın da h epsi d olu yd u.

Bu ko m part ım anda sa dece bir ki ş i va rd ı, pence re nin
y a n ında m ış ıl m ış ıl uyu ya n bir adam . H arry , R on ve
H erm io ne, e ş ik te k a ld ıla r. H ogw arts E ksp re si g enellik le
ö ğ r e ncile re m ahsu stu , y e m ek a ra bas ın ı it e n c a d ı h ariç ,
b u tr e nde d aha ö nce h iç y e ti ş k in g örm em i ş le rd i.
Y abanc ı so n d ere ce p ejm ürd e, b ir ç o k ye ri ya m al ı bir
b üyü cü c ü ppesi g iy m i ş ti. H asta v e b it k in g örü nüyo rd u.
H ayli g enç o ls a d a, a ç ık k e sta ne re ngi s a çla r ı y e r y e r
k ırla ş m ış tı.
P ence re den en uza kta ola n ye rle re otu ru p ka p ıy ı
çe ke re k ka pat ırla rk e n, "K im ders in iz ? " dedi Ron
fıs ılt ıy la .
H erm io ne h em en, " P ro fe sö r R . J . L upin " d iy e f ıs ıld ad ı.
"N ere den b iliy o rs u n? "
H erm io ne, a dam ın ü stü ndeki b agaj ra f ın ı i ş a re t e dere k,
"B avu lu nda y a z ıyo r" d edi. B agajd a ö ze nle d ü ğ üm le nm i ş
bol mik ta rd a sic im in bir ara da tu ttu ğ u , kü çü k,
h ırp ala nm ış bir bavu l va rd ı. Bir kö ş e sin e ya r ıs ı
so yu lm u ş harfle rle "P ro fe sö r R. J. Lupin " ad ı
ya p ış tırılm ış tı.
R on, p ro fe sö rü n s o lg un p ro filin e b ak ıp k a ş la r ın ı ç a ta ra k,
"N e d ers i o ku tu yo r a ca ba?" d edi.
" O ra s ı b elli" d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne. "B ir te k b o ş d ers
v a r, d e ğ il m i? K ara nl ık S anatla ra K ar ş ı S avu nm a."
H arry , R on v e H erm io ne'n in d aha ö nce ik i ta ne K ara nl ık
S anatla ra K ar ş ı S avu nm a hoca la r ı olm u ş tu , ik is i de
anca k bir e r y ıl daya nabilm i ş ti. İş in te kin siz old u ğ una
ili ş k in s ö yle ntile r v a rd ı.

"E h, um ar ım üste sin den gelir " dedi Ron ku ş ku yla .
"S anki s a ğ la m b ir n aza r d e ğ se i ş i b it e ce km i ş g ib i b ir h ali
v a r, d e ğ il m i? N eyse ..." H arry 'y e d öndü, "s e n b iz e n e
anla ta ca kt ın ?"
H arry o nla ra M r. v e M rs . W easle y'n in ta rt ış m as ın ı v e a z
önce M r. W easle y'n in o na u ya r ıda b ulu ndu ğ unu a nla tt ı.
S özle rin i bit ir d i ğ i za m an Ron y ıld ırım ça rp m ış gib i
görü nüyo rd u, H erm io ne is e e lle rin i a ğ z ın a ka patm ış tı.
S onunda o nla r ı in d ir ip , " S ir iu s B la ck s e ni b ulm ak iç in m i
ka çm ış ? " diy e so rd u. "A h, H arry .. . ço k, ço k dik ka tli
o lm an g ere k. B ela a ra m a, H arry .. ."
S in ir le nen H arry , "B en bela ara m ıyo ru m " dedi. "B ela
g enellik le b eni b ulu yo r. "
R on tit r e ye re k, " H arry o k a dar a pta l m ı k i, o nu ö ld ürm ek
is te ye n b ir k a ç ığ ı n a rd ın a d ü ş sü n?" d edi.
İk is i de haberd en H arry 'n in bekle di ğ in den daha fa zla
e tk ile nm i ş le rd i. R on da, H erm io ne de B la ck't e n onun
ko rk tu ğ u ndan d aha fa zla k o rk u yo rd u.
R on s ık ınt ıyla , "A zka ban'd an nas ıl ç ıkt ığ ı n ı kim se
b ilm iy o r" d edi. "D aha ö nce k im se b unu b a ş ara m am ış tı.
Ü ste lik d e e n y ü kse k g üve nlik ö nle m le riy le k o ru nan b ir
t u ts a kt ı."
H erm io ne iç te nlik le , " A m a o nu y a ka la rla r, d e ğ il m i? " d iy e
so rd u. " Y ani b ütü n M uggle 'l a r d a o nu a r ıyo r. .."
R on b ir d en, " O s e s d e n e?" d edi.
B ir ye rle rd en hafif , te neke gib i bir düdük se si
d uyu lu yo rd u. K om part ım an ı g özle riy le ta ra d ıla r.

"S enin sa nd ığ ı ndan geliy o r, H arry " dedi R on, aya ğ a
ka lk ıp bagaj ra f ına uza nd ı. Bir a z so nra Cep
S in sio sko pu'n u H arry 'n in cü ppele rin in a ra s ından çe kip
a lm ış tı. A le t R on'u n a vu cu nda h ız la d ö nüyo r v e p ırıl p ırıl
ış ık s a ç ıyo rd u.
H erm io ne d aha iy i g örm ek iç in a ya ğ a k a lk t ı, ilg iy le , "O
b ir S in sio sko p m u?" d edi.
" E ve t... H a, b ak, ço k u cu z" d edi R on. "O nu H arry 'y e
yo lla m ak iç in E rro l' ın b aca ğ ı na b a ğ la rk e n ç ıld ır d ı s a nki. "
H erm io ne ku rn azca , "O s ıra da güve nilm ez bir ş e y
ya p ıyo r m uyd un?" d iy e s o rd u.
"H ay ır! Ş e y... Erro l' ı ku lla nm am am ge re kiy o rd u.
B iliy o rs u n, uzu n yo lc u lu kla r ı ka ld ır a ca k hald e
sa y ılm az... İy i am a, H arry 'y e he diy e sin i ba ş ka nas ıl
yo lla ya ca kt ım ?"
S in sio sko p tiz ısl ıkla r ç a la rk e n, H arry , " Y enid en s a nd ığ a
k o y" d iy e a k ıl v e rd i. " Y oksa o nu u ya nd ıra ca k."
B a ş ıyla P ro fe sö r L upin 'i i ş a re t e tti. R on, S in sio sko p'u
V ern on E ni ş te 'n in p ek ko rk u nç b ir çif t ço ra b ın ın iç in e
sa kla d ı, b öyle ce s e sin i d e k e sm i ş o ld u. S onra d a s a nd ık
ka pa ğı n ı ü ze rin e k a pad ı.
Y erin e otu ra ra k, "H ogsm eade'd e ko ntr o l ettir e bilir iz "
d edi. "D erv is h ve B anges'd e böyle ş eyle r sa t ıyo rla r,
s ih ir li a le tle r fa la n, F re d'l e G eorg e s ö yle m i ş ti. "
H erm io ne m era kla , "H ogsm eade h akk ın da fa zla dan b ir
ş e yle r biliy o r m usu n? " diy e so rd u. " İngilt e re 'd eki te k
M uggle 's ız y e rle ş im a la n ı o ld u ğ unu o ku m u ş tu m ."

"E ve t, öyle sa n ırım ," de di R on dü ş ünm eden. "A m a
git m ek is te m em in nedeni o de ğ il. Ben sa dece
B aly u m ru k'a g ir m ek is tiy o ru m !"
" O d a n e?" d iy e s o rd u H erm io ne.
R on'u n y ü zü ne h üly a l ı b ir if a de g eld i. "O ra s ı, h er ş e yin
b ulu ndu ğ u bir ş e ke rc i dükkâ n ı... Bib er Ş e yta nc ıkla r
a ğ z ından dum an ç ıka rm ana yo l aç ıyo rla r ve çile k
dondurm as ı ile to p to p kre m ada n ya p ılm ış ko ca m an
ş iş m an Ş oko to pla r. S ın ıfta em erk e n, az so nra ne
ya za ca ğ ı n ı dü ş ünüyo rm u ş gib i görü nm eni sa ğ la ya n
gerç e kte n k u su rs u z ş e ke r tü y k a le m le r. "
H erm io ne a zim le ısra r e tti. " A m a H ogsm eade ç o k ilg in ç
bir y e r, d e ğ il m i? T a rih i B üyü cü lü k M ekâ nla r ı'n da, h an ın
1612 c in cü ce a ya kla nm as ın ın k a ra rg âh ı o ld u ğ u ya z ılı,
B a ğı ra n B ara ka d a İngilt e re 'd eki e n p erili b in aym ış ."
" - ve onla r ı em erk e n se ni ye rd en bir k a ç sa ntim
y ü kse lt e n k o ca k o ca ş e rb et to pla r ı" d ed i R on . B esb elli,
H erm io ne'n in a ğ z ından ç ıka n te k ke lim eyi bile
d in le m em i ş ti.
H erm io ne d önüp H arry 'y e b akt ı.
"O ku ld an b ir a z u za kla ş ıp H ogsm eade'd e k e ş fe ç ık m ak
ho ş o lm az m ı? "
"S an ırım o lu r, " d edi H arry k a sve tle . " S iz ö ğ r e nin ce b ana
sö yle rs in iz ."
" N e d em ek is tiy o rs u n ?" d edi R on.
"B en gid em em . D urs le y'l e r iz in belg em i im za la m ad ı,
F udge d a o lm az d edi. "
R on d eh ş ete k a p ılm ış tı.

"G elm ene iz in y o k m u? A m a -o lm az k i- M cG onagall y a
d a b a ş ka b ir i s a na iz in v e rir . "
H arry s a hte s a hte g üld ü. G ry ff in dor B in a s ı'n ın B a ş ka n ı
ola n P ro fe sö r M cG onagall ç o k s e rt b ir iy d i.
" - y a d a F re d'l e G eorg e'a s o ra r ız, o nla r ş a to nun d ış ın a
ç ıka n b ütü n g iz li g eçit le ri b ilir le r. "
" R on!" dedi Herm io ne se rtç e . "B la ck henüz
ya ka la nm am ış ke n b ence H arry o ku ld an k a çm am al ı."
H arry a c ı a c ı, " E ve t, h erh ald e M cG onagall d a o ndan iz in
i s te di ğ im de b öyle d iy e ce k" d edi.
" A m a biz ya n ında olu rs a k" dedi Ron, Herm io ne'y e
ş e vkle , " B la ck c e sa re t e dem ez."
H erm io ne, "A m an Ron, sa çm ala m a" diy e ce va b ı
ya p ış tırd ı. "B la ck s o ka ğ ı n o rta ye rin de b ir sü rü in sa n ı
öld ürm ü ş b ir i, s ır f b iz o rd ay ız d iy e H arr y 'y e s a ld ır m akta n
çe kin ir m i s a n ıyo rs u n?"
K onu ş urk e n bir ya ndan da C ro oksh anks'i n se petin in
b a ğ la r ıyla o yn uyo rd u.
"Ç ık a rm a o ş eyi d ış a r ı!" d edi R on, a m a ç o k g eç k a lm ış tı.
C ro oksh anks s e pette n k u ş g ib i s ıç ra d ı, g erin di, e sn edi
ve R on'u n diz le rin e atla d ı. R on 'u n ce bin deki yu m ru
tit r e di, o d a C ro oksh anks'i ö fk e yle it t i.
" B ıra k ş u nu!"
" R on, y a pm a!" d edi H erm io ne ö fk e yle .
R on ta m c e va p v e re ce kti k i, P ro fe sö r L upin k ım ıld and ı.
Y üre kle ri k a lk a ra k o na b akt ıla r, a m a L upin b a ş ın ı ö bür
ya na ç e vir ip , a ğ z ı b ir a z a ç ık u yu m aya d eva m e tti.

Hogw arts Eksp re si ka ra rl ı bir ş e kild e ku ze ye do ğ ru
y o lu na d eva m e diy o rd u, p ence re nin d ış ın daki m anza ra
g it g id e d aha v a h ş i v e k a ra nl ık b ir h al a l ırk e n, te pedeki
b ulu tla r da ka l ınla ş m ış tı, in sa nla r ko m pa rt ım an
ka p ıs ın ın ö nünde ile ri g eri k o ş tu ru yo rla rd ı. C ro oksh anks
ş im di bo ş bir ko lt u ğ a otu rm u ş tu , ezik yü zü Ron'a
d önüktü , s a r ı g özle ri is e R on'u n ü st c e bin deyd i.
S aat bir d e ye m ek ara bas ın ı sü re n to m bul ca d ı
ko m part ım an k a p ıs ına g eld i.
R on, b a ş ıyla P ro fe sö r L upin 'i i ş a re t e dere k k a ra rs ız l ık
iç in de, "A ca ba o nu u ya nd ırs a k m ı? " d ed i. "B ir a z y e m ek
ye se iy i o la ca km ış g ib i g örü nüyo r. "
H erm io ne ih tiy a tla P ro fe sö r L upin 'e y a kla ş tı.
" Ş e y - P ro fe sö r? " d edi. " Ö zü r d ile rim - P ro fe sö r? "
Lupin y e rin den k ım ıld am ad ı.
C ad ı, H arry 'y e ü st ü ste d iz ilm i ş k o ca b ir k a za n p asta s ı
y ığ ı n ı u za t ırk e n, "Ü zü lm e c a n ım " d edi. "U ya n ınca k a rn ı
a c ıkm ış olu rs a , ben önde ko ndüktö rü n ya n ında
ola ca ğ ı m ."
C ad ı ko m part ım an ın ka p ıs ın ı çe kip ka pat ırk e n, Ron
ya va ş ça , "G erç e kte n u yu yo r s a n ırım , h a?" d edi. "Y ani,
ö lm em i ş tir , d e ğ il m i? "
"H ay ır, h ay ır, n efe s a l ıyo r" d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne, b ir
y a ndan da Harry 'n in ona uza tt ığ ı ka za n pasta s ın ı
al ıyo rd u.
B elk i a rk a da ş lığ ı iy i s a y ılm azd ı, a m a P ro fe sö r L upin 'i n
k o m part ım anla r ında olm as ı i ş e de ya ra d ı. Ö ğ le den
so nra bir ara , ta m ya ğ m ur ya ğ m aya ba ş la ya ra k

pence re nin d ış ında yu va rla n ıp gid en te pele ri
flu la ş tır m ış k e n, k o rid o rd a y e nid en a ya k s e sle ri d uyd ula r.
E n s e vm edik le ri ü ç k i ş i k a p ıda b elir d i: D ra co M alf o y v e
ik i y a n ında ik i y a rd akç ıs ı, V in ce nt C ra bbe v e G re gory
G oyle .
D ra co M alf o y'l a H arry , H ogw arts 'a ya pt ıkla r ı ilk tr e n
yo lc u lu ğ u ndan beri bir b ir in e dü ş m and ı. Solg un, siv ri
y ü zü nde h ep a la yc ı b ir g ülü ş b u lu n an M alf o y, S ly th erin
B in as ı'n dayd ı; Sly th erin Q uid dit c h Ta k ım ı'n da ara y ıc ı
pozis yo nunda oyn uyo rd u, ya ni Harry 'n in Gry ff in dor
ta k ım ındaki pozis yo nu. Cra bbe ve Goyle sa nki
M alf o y'u n em ir le rin i ye rin e getir m ek iç in do ğ m u ş la rd ı.
İk is i de enin e geli ş m i ş ve ka sl ıyd ıla r. S aç ı ka ş la r ına
ka dar in en ve ço k ka l ın b ir b oyn u o la n C ra bbe d aha
uzu n b oylu yd u. G oyle 'u n k ıs a , k a bar ık s a çla r ı v e u zu n,
goril k o lla r ı v a rd ı.
M alf o y h er z a m anki te m bel k o nu ş m as ıyla k o m part ım an
ka p ıs ın ı aça ra k, "B ak hele , kim le r va r burd a" dedi.
" P otu r'l a V ız ır. "
C ra bbe v e G oyle if r it g ib i k ık ır d ad ıla r.
" B aban ın b u y a z s o nunda b ir a z a lt ın e din di ğ in i d uyd um ,
W easle y" d edi M alf o y. " A nnen ş okta n ö ld ü m ü?"
R on y e rin den ö yle b ir f ır la d ı k i, C ro oksh anks'i n s e petin e
ça rp ıp y e re d ü ş ürd ü. P ro fe sö r L upin h orla d ı.
"O da kim ?" ded i Malf o y. Lupin 'i fa rk edin ce
o to m atik m an b ir a d ım g eri ç e kilm i ş ti.
R on'u tu tm ak g ere kir s e d iy e h er ih tim ale ka r ş ı a ya ğ a
ka lk m ış ola n H arry , "Y eni hoca " dedi. "N e diy o rd un,
M alf o y? "

Malf o y'u n s o lu k g özle ri k ıs ıld ı; b ir ö ğ re tm enin b urn unun
dib in de k a vg a ç ık a ra ca k k a dar b udala d e ğ ild i.
C ra bbe ile G oyle 'a kü skü n kü skü n, "G elin hadi" diy e
m ırıld and ı, y o k o ld ula r.
H arry v e R on y e nid en o tu rd u, R on y u m ru kla r ına m asa j
ya p ıyo rd u.
K ızg ın k ızg ın , "B u y ıl Malf o y'u n sa çm al ıkla r ın ı
din le ye ce k de ğ ilim " dedi. "D o ğ ru sö ylü yo ru m . E ğ er
aile m h akk ın da b ir ş a ka d aha y a paca k o lu rs a , k a fa s ın ı
ya ka la d ığ ı m g ib i - "
R on e liy le h ava da v a h ş i b ir h are ke t y a pt ı.
H erm io ne t ıs la r g ib i, " R on" d edi, b ir y a ndan d a P ro fe sö r
Lupin 'i g öste riy o rd u, " d ik ka tli o l. . ."
A m a P ro fe sö r L upin h âlâ m ış ıl m ış ıl u yu yo rd u.
T re n daha da ku ze ye do ğ ru yo lu na deva m ederk e n
ya ğ m ur ş id detle ndi. P ence re le r ş im di y e kp are , ış ılt ılı b ir
g riy e dönü ş m ü ş tü . Bütü n ko rid orla rd aki ve bagaj
ra fla r ın ın üstü ndeki fe nerle r ya nana ka dar git tik çe
ko yu la ş m ay ı sü rd üre n bir gri. Tre n t ıng ırd ad ı,
za ng ırd ad ı, k ü kre di, a m a P ro fe sö r L upin h âlâ u yu yo rd u.
A rt ık ta m am en k a ra rm ış p ence re den b akm ak iç in o nun
ya n ından ö ne e ğ ile n R on, " N ere deyse v a rm ış o lm al ıy ız"
d edi.
K elim ele r a ğ z ın dan h enüz ç ık m ış tı k i, tr e n y a va ş la m aya
b a ş la d ı.
"H arik a ," dedi Ron, aya ğ a ka lk ıp Pro fe sö r Lupin 'i n
y a n ından ih tiy a tla yü rü ye re k d ış ar ıya bakm aya

ça l ış ırk e n. "A çl ıkta n ölü yo ru m , ş ö le ne git m ek
is tiy o ru m ..."
H erm io ne s a atin e b aka ra k, " V arm ış o la m ay ız" d edi.
" Ö yle yse n iy e d uru yo ru z? "
T re n git tik çe ya va ş lıyo rd u. P is to nla r ın se si ke silin ce ,
rü zg âr v e y a ğ m ur c a m la r ı d a ha d a b üyü k b ir g ürü lt ü yle
d övm eye k o yu ld u.
K ap ıya e n y a k ın o la n H arry , k o rid ora b akm ak iç in a ya ğ a
ka lk t ı. Vagon boyu nca , ka fa la r mera kla
k o m part ım anla rd an d ış a r ı u za n ıyo rd u.
T re n b ir sa rs ın t ıyla d urd u, u za kta n g ele n p at ırt ıla r ve
g üm bürtü le rd en, bagajla r ın ra fla rd an dü ş tü ğ ü nü
anla d ıla r. S onra h iç b ir u ya r ı o lm aks ız ın ış ıkla r sö ndü,
zif ir i k a ra nl ığ a g öm üld üle r.
R on'u n s e si, H arry 'n in a rk a s ından, " N ele r o lu yo r? " d edi.
" A yy!" d iy e s o lu du H erm io ne. " R on, o b enim a ya ğ ı m !"
H arry e l y o rd am ıyla y e rin e d öndü.
"S ence tr e n a r ıza m ı y a pt ı?"
"B ilm em ..."
B ir g ıc ır t ı d uyu ld u, H arry , p en ce re nin b ir a z ın ı s ilip d ış a r ı
baka n R on'u n k a ra nl ık s ilu etin i h aya l m eya l s e çti.
" D ış a r ıda bir hare ke t va r" dedi R on. "S an ırım bir ile ri
tr e ne b in iy o r. .."
K om part ım an ın k a p ıs ı a nid en a ç ıld ı v e b ir is i H arry 'n in
b aca kla r ın ın ü stü ne ç ık ıp c a n ın ı a c ıtt ı.
" P ard on! N ele r o lu yo r, b iliy o r m usu nuz? A yy! P ard on - "

"M erh aba, N eville " d edi H arry , k a ra nl ıkta e l y o rd am ıyla
a ra n ıp N eville 'i p ele rin in den ç e ke re k.
"H arry ? S en m is in ? N ele r o lu yo r? "
"H iç b ir fik rim y o k! O tu rs a na."
G ürü lt ü lü b ir t ıs la m a v e a c ı b ir c iy a kla m a s e si y ü kse ld i.
N eville , C ro oksh anks'i n ü stü ne o tu rm aya k a lk m ış tı.
H erm io ne'n in se si duyu ld u: "G id ip ko ndüktö re nele r
olu yo r d iy e s o ra ca ğ ı m ." H arry o nun y a n ından g eçti ğ in i
ve k a p ın ın k a ya ra k y e nid en a ç ıld ı ğ ı n ı h is se tti, s o nra b ir
g üm bürtü d uyu ld u, b ir ile ri a c ıyla v iy a kla d ı.
"O d a k im ?"
"K im o ?"
"G in ny? "
"H erm io ne?"
"N e y a p ıyo rs u n?"
"R on'u a r ıyo rd um ."
" G el d e o tu r. "
" B ura ya d e ğ il! " d edi H arry ç a buca k. " B urd a b en v a r ım !"
" A yy!" d edi N eville .
"S usu n!" d edi b o ğ uk b ir s e s b ir d en.
A nla ş ıla n P ro fe sö r L upin n ih aye t u ya nm ış tı. H arry o nun
kö ş e sin de hare ke t etti ğ in i duyu yo rd u. Hiç b ir i
k o nu ş m ad ı.
Y um u ş ak bir ç ıtırt ın ın ard ın dan tit r e ş e n bir ış ık
k o m part ım an ı d old urd u. P ro fe sö r L upin e lin de b ir a vu ç
ale v tu tu yo r gib iy d i. Bu ale vle r yo rg un gri yü zü nü

ayd ın la t ıyo rd u, am a gözle rin de te tik te ve uya n ık bir
b ak ış v a rd ı.
A yn ı b o ğ uk s e sle , "O ld u ğ unuz y e rd e k a l ın" d edi, a vu ç
dolu su a te ş in i ö nünde tu ta ra k y a va ş ça a ya ğ a k a lk t ı.
A m a k a p ı, d aha L upin o na u la ş a m adan a ğ ı r a ğ ı r a ç ıld ı.
K ap ıda, L upin ' in e lin deki tit r e ş e n a le vle rle a yd ın la nm ış
ola ra k, boyu ta va n a ka dar va ra n pele rin li bir ş e kil
d uru yo rd u. Yüzü ku ku le ta s ın ın alt ın a ta m am en
giz le nm i ş ti. Harry 'n in gözle ri a ş a ğı do ğ ru ka yd ı ve
g örd ü ğ ü ş ey m id esin in k a s ılm as ına y o l a çt ı. P ele rin den
d ış ar ı b ir e l ç ık ıy o rd u. B u, ıs la k ısla k p ar ıld aya n, g rim si,
y a p ış y a p ış g örü nen, le ke li b ir e ld i. S uda ç ü rü m ü ş ö lü
b ir ş e y g ib i. ..
N e v a r k i, g örü nm esi b ir s a niy e b ile s ü rm edi. P ele rin in
a lt ın daki ya ra t ık H arry 'n in bak ış ın ı his se tm i ş gib i, el
hem en s iy a h k u m a ş ın k a tla r ı a ra s ına ç e kild i.
S onra da ku ku le ta n ın alt ın daki ş e y, her neyse , uzu n
uzu n, a ğ ı r a ğ ı r, h ırılt ıy la n efe s a ld ı. S anki ç e vre sin den
hava dan d a fa zla b ir ş e y e m mek is tiy o r g ib iy d i.
Ü ze rle rin e yo ğ u n bir so ğ u k çö ktü . Harry gö ğ sü nde
so lu ğ u nun s ık ış ıp k a ld ı ğ ı n ı h is se tti. S o ğ uk, d eris in den
de daha derin le re in di. G ö ğ sü nün iç in deyd i, ka lb in in
iç in de...
H arry 'n in gözle ri devrild i. Göre m iy o rd u. So ğ ukta
b o ğ ulu yo rd u. K ula kla r ında su se si gib i bir ça ğ ı ld am a
va rd ı. A ş a ğ ı ç e kiliy o rd u, k ü kre m e g it t ik çe a rt ıy o rd u...
V e s o nra u za kla rd an fe ry a tla r d uyd u, k o rk u nç, k o rk m u ş ,
ya lv a ra n fe ry a tla r. B a ğı ra n h er k im se , H arry o na y a rd ım

etm ek is tiy o rd u. Kolla r ın ı oyn atm aya ça l ış tı, am a
oyn ata m ad ı... K al ın, beya z bir sis çe vre sin de, iç in de
anafo r g ib i d önüyo rd u.
"H arry ! H arry ! İy i m is in ?"
B ir i y ü zü nü to ka tl ıy o rd u.
"N -n e?"
H arry gözle rin i açt ı. Üstü nde fe nerle r va rd ı, ye r
sa rs ılıy o rd u. H ogw arts E ks p re si y e nid en y o la k o yu lm u ş ,
ış ıkla r ya nm ış tı. O tu rd u ğ u ye rd en d ö ş em eye ka ym ış tı
a nla ş ıla n. Ron ve Herm io ne ya n ında ye re diz
ç ö km ü ş le rd i, te pele rin de onu gözle ye n Neville 'l e
P ro fe sö r L upin 'i g öre biliy o rd u. H arry k e nd in i ç o k h asta
h is se tti. G özlü ğ ü nü it e re k ye rin e otu rtm ak iç in elin i
yü zü ne g ötü rü nce d e, y ü zü nün s o ğ u k s o ğ u k te rle di ğ in i
fa rk e tti.
R on v e H erm io ne o nu k a ld ırıp y e rin e o tu rttu la r.
R on k a yg ıyla , " İy i m is in ?" d iy e s o rd u.
"E ve t" dedi Harry , ça buca k ka p ıya do ğ ru bakt ı.
K uku le ta l ı ya ra t ık yo k o lm u ş tu . "N e o ld u? O - o ş ey
nerd e? K im b a ğı rd ı? "
"K im se b a ğı rm ad ı" d edi R on, d aha d a k a yg ılı.
H arry ış ıl ış ıl k o m part ım ana b akt ı. G in ny v e N eville , h er
ik is i d e b em beya z h ald e o na b akt ıla r.
" A m a fe ry a tla r d uyd um ."
B ir ça t se si, hepsin in ye rin den f ırla m as ına yo l açt ı.
P ro fe sö r Lupin mua zza m büyü klü kte bir çik o la ta y ı
parç a la ra a y ırıyo rd u.

"A l" dedi Harry 'y e , ona öze llik le büyü k bir parç a
u za ta ra k. " Y e. F ayd a s ı o lu r. "
H arry ç ik o la ta y ı a ld ı, a m a y e m edi.
" O ş ey n eyd i? " d iy e s o rd u L upin 'e .
"B ir R uh E m ic i" d edi L upin , ş im di d i ğ erle rin e d e ç ik o la ta
v e riy o rd u. " A zka ban' ın R uh E m ic ile ri'n den b ir iy d i. "
H erk e s ona baka ka ld ı. Pro fe sö r Lupin bo ş çik o la ta
k â ğ ı d ın ı b uru ş tu ru p c e bin e s o ktu .
"Y e" d iy e te kra rla d ı. "F ayd as ı o lu r. B enim ko ndüktö rle
k o nu ş m am g ere k, k u su ra b akm ay ın..."
H arry 'n in y a n ından g eçti, k o rid ord a g özd en k a yb old u.
" İyi old u ğ undan em in mis in , Harry ? " diy e so rd u
H erm io ne, o na e ndi ş eyle b aka ra k.
"A nla m ıyo ru m ... ne old u?" dedi H arry , yü zü nde ki te ri
b ir a z d aha s ild i.
" E h - o ş ey - R uh E m ic i - o ra c ıkta d urd u v e e tr a fa b akt ı
(y a ni h erh ald e, y ü zü n ü g öre m edim ) - v e s e n - s e n - "
H âlâ ko rk m u ş gö rü nen R on, "K riz fa la n geçir iy o rs u n
sa nd ım " dedi. "S anki ka ska t ı old un, ye re dü ş tü n ve
tit r e yip k a s ılm aya b a ş la d ın."
" V e P ro fe sö r L upin ü ze rin den g eçti, R uh E m ic i'y e d o ğ ru
y ü rü dü, asa s ın ı çe kti" dedi Herm io ne. "V e dedi ki
'H iç b ir im iz pele rin le rim iz in alt ın da Sir iu s Bla ck 'i
s a kla m ıyo ru z. G it b ura dan.” A m a R uh E m ic i ye rin den
k ıp ırd am ad ı b ile . L upin b ir ş e yle r m ırıld and ı, a sa s ın ın
ucu ndan g üm ü ş üm sü b ir ş e y o na d o ğ ru fi ş k ır d ı, o d a
döndü v e s a nki k a ya ra k u za kla ş tı. .."

Neville , h er z a m ankin den d aha tiz b ir s e sle , " K ork u nçtu "
dedi. " O g ir in ce iç e ris i n as ıl s o ğ u du, h is se ttin iz m i? "
"K endim i g arip h is s e ttim " d edi R on, ra hats ız ra hats ız
o m uzla r ın ı oyn att ı. "S anki bir daha hiç
n e ş ele nem eye ce km i ş im g ib i. .."
K ö ş esin e büzü lm ü ş ve nere deyse H arry ka dar kö tü
g örü nen G in ny, u su lc a h ıç k ırd ı. H erm io ne y a n ına g id ip
o nu te se lli e tm ek is te rc e sin e k o lu nu o m zu na d ola d ı.
H arry ke ndin i garip his se dere k, "A m a hiç b ir in iz
y e rin iz d en a ş a ğ ı d ü ş m edin iz m i? "
"H ay ır" dedi R on, ye nid e n endi ş eyle H arry 'y e bakt ı.
"A m a G in ny d elile r g ib i tit r iy o rd u..."
H arry a nla m ıyo rd u. K endin i z a y ıf v e tit r e k h is se diy o rd u,
sa nki a ğ ı r b ir g rip g eçir m i ş g ib i. Y ava ş y a va ş u ta nm aya
d a ba ş lıyo rd u. N eden ba ş ka la r ı de ğ il de bir te k o
darm ada ğı n o lm u ş tu ?
P ro fe sö r L upin g eri d önm ü ş tü . İç e ri g ir e rk e n d ura kla d ı,
onla ra b akt ı v e c ılız b ir te bessü m le , " Y ani, o ç ik o la ta la r ı
ze hir le m edim ..." d ed i.
H arry b ir p arç a ıs ırd ı v e h ayre tle , s ıc a kl ığ ı n e l v e a ya k
parm akla r ın ın u çla r ına k a dar y a y ıld ı ğ ı n ı h is se tti.
P ro fe sö r Lupin , "O n dakik a iç in de Hogw arts 't a
o la ca ğ ı z," d edi. " İy i m is in , H arry ? "
H arry , P ro fe sö r L upin 'e a d ın ı n ere den b ild i ğ in i s o rm ad ı.
" İyiy im ," d iy e m ırıld and ı, u ta nçla .
Y olc u lu ğ u n g eri k a la n ında p ek k o nu ş m ad ıla r. S onunda
tr e n H ogsm eade İsta syo nu'n da d urd u, h erk e s in m ek iç in

it i ş ip ka k ış m aya ba ş la d ı. Bayku ş la r öttü , ke dile r
m iy a vla d ı, Neville 'i n ku rb a ğ as ı ş apka s ın ın alt ın da
gürü lt ü yle v ıra kla d ı. M in ik pero n buz gib iy d i, ya ğ m ur
buzlu ta baka la r h alin de y a ğ ı yo rd u.
A ş in a b ir s e s, "B ir in ci s ın ıfla r b urd an!" d edi. H arry , R on
ve Herm io ne dönünce Hagrid 'i n de va sa silu etin i
pero nun ö bür y a n ında g örd ü le r. Ç ok k o rk m u ş g örü nen
bir in ci s ın ıfla r ı göld eki gele neks e l yo lc u lu kla r ına
ça ğ ı rıyo rd u.
" İyi mis in iz , siz üçü nüz? " diy e ka la bal ığ ı n ba ş la r ı
üze rin den hayk ırd ı. O na el sa lla d ıla r, am a ko nu ş m a
fırs a t ı bula m ad ıla r, çü nkü çe vre le rin deki in sa n y ığ ı n ı
onla r ı p ero n b oyu nca ö bür ya na sü rü klü yo rd u. H arry ,
R on v e H erm io ne, in i ş li ç ık ış lı b ir b alç ık y o la ç ık a n d i ğ er
ö ğ re ncile ri iz le dile r. Ora da bir in ci s ın ıfla r d ış ındaki
ö ğ re ncile ri en az ından yü z posta ara b as ı bekliy o rd u.
H arry 'n in ta hm in in e göre her bir i görü nm ez bir e r at
ta ra f ından ç e kili y o rd u, ç ü n kü iç e ri g ir ip k a p ıy ı k a pat ınca
a ra ba k e ndili ğ in den y o la k o yu lu yo r, k â h s a rs ılıy o r, k â h
ya lp al ıyo rd u.
A ra ba h afif te n h afif e h um us v e s a m an k o ku yo rd u. H arry
ç ik o la ta y ı y e di ğ in den b eri k e ndin i d ah a iy i h is se diy o rd u,
am a hâlâ za y ıft ı. R on ve H erm io ne, sa nki ye nid en
y ığ ı lm as ından ko rk u yo rla rm ış gib i, ya n ya n ona
bak ıyo rla rd ı.
A ra ba, te pesin de k a natl ı y a ban d om uzla r ı b ulu nan ta ş
s ü tu nla r ın ara s ındaki bir çif t m uhte ş e m dövm e dem ir
k a p ıya do ğ ru yu va rla na yu va rla na gid erk e n, Harry
k a p ın ın ik i y a n ında n öbet tu ta n h eyke l g ib i, k u ku le ta l ı ik i
R uh E m ic i d aha g örd ü. B ir s o ğ u k h asta l ık d alg as ı o nu

ye nid en iç in e a lm akla te hdit e tti; H arry , ya m ru yu m ru
k o lt u ğ u nda a rk a ya ya sla n ıp, ka p ıla rd an g eçe ne ka dar
g özle rin i yu m du. Ara ba, ş a to ya ç ıka n, uzu n, e ğ im li
y o ld a h ız la nd ı. H erm io ne m in ik p e nce re le rd en b ir in den
d ış ar ı sa rk m ış , ço k sa y ıdaki ta re tin ve ku le nin
y a kla ş m as ın ı s e yre diy o rd u. S onunda a ra ba s a lla nara k
durd u v e H erm io ne ile R on in di.
H arry de a ş a ğı in erk e n, te m bel am a ke yif li bir se s
ku la ğ ı na ç a rp t ı.
"B ay ıld ın h a, P otte r? L ongbott o m d o ğ ru m u s ö ylü yo r?
S ahid en b ay ıld ın m ı? "
M alf o y, H erm io ne'y e bir dir s e k at ıp geçe re k ş a to ya
ç ıka n ta ş m erd iv e nle rd e H arry 'n in yo lu nu ke sti. Y üzü
n e ş eliy d i, s o lu k g özle ri m elu n m elu n p arl ıy o rd u.
D i ş le ri s ık ılm ış R on, " Ç ek g it , M alf o y" d edi.
M alf o y y ü ks e k s e sle , "S en d e b ay ıld ın m ı, W easle y? O
k o rk u nç ih tiy a r R uh E m ic i se nin d e ö d ünü p atla tt ı m ı
yo ksa ?" d edi.
S akin b ir s e s, " B ir s o ru n m u v a r? " d edi. P ro fe sö r L upin o
a nda b ir s o nra ki a ra badan ç ık m ış tı.
M alf o y, P ro fe sö r L upin 'e k ü sta h b ir b ak ış a tt ı. B u, o nun
cü ppesin deki ya m ala r ı ve eski püskü bavu lu nu da
ka psa ya n b ir b ak ış tı. S esin de m in ic ik b ir a la y im as ıyla ,
"A h, h ay ır - ş e y- P ro fe sö r" d edi. S onra d a C ra bbe ve
G oyle 'a p is p is s ırıtt ı, önle rin e dü ş üp m erd iv e nle rd en
ş ato ya ç ık t ı.
H erm io ne ace le ets in diy e R on'u n s ırt ın ı dürttü , üçü
m erd iv e nle rd e ka yn a ş an ka la bal ığ a ka t ıld ı. Deva sa

me ş e ö n k a p ıla rd an g eçip m a ğ ara g ib i G ir i ş S alo nu'n a
gir d ile r. S alo n a le v a le v m e ş ale le rle a yd ın la t ılm ış tı ve
ü st ka tla ra gid en görk e m li merm er bir merd iv e ni
bar ınd ırıyo rd u.
B üyü k Salo n'u n ka p ıs ı sa ğ ta ra fta aç ıkt ı. Harry
k a la bal ığ ı ora ya do ğ ru iz le di, am a daha gece nin
k a ra nl ık v e b ulu tlu g ö ğ ünü y a ns ıta n s ih ir li ta va na d o ğ ru
d ürü st b ir g öz a tm adan, b ir s e s, "P otte r! G ra nger!" d iy e
se sle ndi. " İk in iz i d e g örm ek is tiy o ru m !"
H arry ve Herm io ne ş a ş k ınl ıkla döndüle r. Biç im
D e ğ iş tir m e hoca la r ı ve G ry ff in dor B in as ı'n ın B a ş ka n ı
P ro fe sö r M cG onaga ll, ka la bal ığ ı n ba ş la r ı üze rin den
se sle niy o rd u. S açla r ın ı s ım s ık ı ark a da to pla ya n se rt
g örü nü ş lü bir ca d ıyd ı. K eskin gözle ri, ka re biç im in de
gözlü kle çe rç e ve le nm i ş ti. H arry , iç in de kö tü bir ş e y
ola ca ğ ı h is siy le , it i ş e k a k ış a z o rlu kla o nun y a n ına v a rd ı.
P ro fe sö r M cG onaga ll, iç in de h ep y a nl ış b ir ş e y y a pt ığ ı
duyg usu nu u ya nd ırırd ı.
P ro fe sö r, " Ö yle k a yg ılı g örü n m eniz e g ere k y o k - s a dece
o dam da bir ş e yle r sö yle ye ce ğ im " dedi onla ra . "H adi
iş in e, W easle y."
P ro fe sö r M cG onagall, H arry ile H erm io ne'y i g eve ze lik
e den k a la bal ıkta n u za kla ş tırır k e n, R on b aka ka ld ı. H arry
v e H erm io ne, G ir i ş S alo nu, m erm er m erd iv e n ve bir
k o rid or b oyu nca p ro fe sö re e ş lik e ttile r.
K oca m an, ho ş geld in diy e n bir ate ş in ya nd ığ ı kü çü k
odas ına geld ik le rin de, Pro fe sö r McG onagall eliy le
o nla ra otu rm ala r ın ı i ş are t etti. K endis i de m asa s ın ın
ba ş ına geçe re k hem en, "P ro fe sö r Lupin önden bir

bayku ş y o lla ya ra k tr e nde h asta la nd ığ ı n ı s ö yle di, P otte r"
d edi.
D aha H arry c e va p v e re m eden k a p ı h a fif ç e v u ru ld u v e
re vir g öre vlis i M adam P om fr e y p ald ır k ü ld ür iç e ri g ir d i.
H arry yü zü nün k ıza rd ığ ı n ı his se tti. B ay ılm as ı ye te rd i
za te n, y a d a h er n e y a pt ıysa ... H erk e sin b öyle g ürü lt ü
k o parm as ına g ere k y o ktu .
" İyiy im ," d edi, " b ir ş e ye ih tiy a c ım y o k - "
" A h, s e nsin , ö yle m i? " d edi M adam P om fr e y.
H arry 'n in dedik le rin e ald ır m aya ra k ona ya k ın dan
bakm ak iç in e ğ ild i. "S an ırım yin e te hlik e li bir ş e yle r
ya pt ın."
" B ir R uh E m ic i'y d i, P oppy" d edi P ro fe sö r M cG onagall.
B ir b ir le rin e k a ra nl ık b ir b ak ış a tt ıla r v e M ad am P om fr e y
ho ş nuts u zlu k iç in de " c ık c ık " d edi.
" B ir o ku la R uh E m ic ile r'i y e rle ş t ir m ek" d iy e m ırıld and ı,
H arry 'n in sa ç ın ı geriy e it ip aln ın a elin i ko ya ra k. " İlk
b ay ıla n o olm aya ca k. E ve t, aln ı ya p ış ya p ış olm u ş .
Deh ş et v e ric i ş e yle rd ir o nla r v e z a te n n arin o la n in sa nla r
üze rin deki e tk ile ri - "
H arry k ız g ın k ız g ın , " B en n arin d e ğ ilim !" d edi.
O a nda n abz ına b a km akta o la n M adam P om fr e y d alg ın
d alg ın , " E lb ette d e ğ ils in " d edi.
P ro fe sö r M cG onagall ç a buca k, " N eye ih tiy a c ı v a r? " d iy e
so rd u. "Y ata k is tir a hat ı m ı? B elk i de gece yi hasta ne
ka nad ında g eçir m eli, n e d ers in ?"

"B en iy iy im !" dedi H arry , ye rin den s ıçra ya ra k. R evir e
g id ers e D ra co M alf o y'u n n ele r s ö yle ye ce ğ i d ü ş ünce si,
iş k e nce den fa rk s ızd ı.
Ş im di Harry 'n in gözle rin in iç in e bakm aya ça l ış an
M adam P om fr e y, "E h, h iç d e ğ ils e b ir a z ç ik o la ta y e m eli"
d edi.
" Y edim z a te n" d edi H arry . " P ro fe sö r L upin b ana ç ik o la ta
v e rd i. H epim iz e v e rd i. "
M adam P om fr e y, on ayla d ığ ı n ı belli eden bir edayla ,
"V erd i, ö yle m i? " d ed i. "D em ek k i s o nunda n eyin n eye
d eva old u ğ unu bile n bir Kara nl ık Sanatla ra Kar ş ı
S avu nm a h oca m ız o lm u ş ."
P ro fe sö r McG onagall, se rt bir se sle , "K endin i iy i
h is se tti ğ in den e m in m is in , P otte r? " d edi.
" E ve t."
" P eki öyle yse . Ben M is s G ra nger'l a ders pro gra m ı
üze rin de k ısa bir ko nu ş m a ya park e n d ış ar ıda bekle r
m is in lü tfe n? S onra d a b ir lik te ş öle ne in eriz ."
H arry , ke ndi ke ndin e m ırıld anara k hasta ne ka nad ına
yö nele n M adam P om fr e y'l e b ir lik te k o rid ora ç ık t ı. B ir k a ç
dakik a b ekle m esi g ere kti, s o nra b ir ş e ye p ek s e vin m i ş
görü nen H erm io ne, a rk a s ında P ro fe sö r M cG ona gall ile
k a p ıda gö rü ndü ve üçü m erm er m erd iv e nd en a ş a ğı ,
B üyü k S alo n'a in di.
S alo n, b ir s iv ri u çlu s iy a h b üyü cü ş apka la r ı d eniz in den
fa rk s ızd ı. Uzu n bin a masa la r ın ın hepsin e, orta da
m asa la r ın üstü nde uçu ş a n bin le rc e m um un ış ığ ı nda
yü zle ri parla ya n ö ğ re ncile r diz ilm i ş ti. B ir tu ta m beya z

sa çl ı, m in ic ik b ir b üyü cü o la n P ro fe sö r F lit w ic k e ski b ir
ş a pka yla üç baca kl ı bir ta bure yi sa lo nun d ış ına
ta ş ıy o rd u.
H erm io ne y a va ş ça , " A h" d edi, " S eçm e'y i k a ç ırd ık ."
H ogw arts ' ın ye ni ö ğ re ncile ri bin ala r ına Seçm en
Ş apka 'y ı b a ş la r ına ta ka ra k se çilir d i, ş a pka onla r ın en
uyg un o ld u ğ u b in ay ı (G ry ff in dor, R ave ncla w , H uff le puff
y a da Sly th erin ) ba ğı ra ra k duyu ru rd u. Pro fe sö r
M cG onagall uzu n ad ım la rla ö ğ re tm enle r m asa s ındaki
b o ş is ke m le sin e d o ğ ru y ü rü dü. H arry ile H erm io ne is e
o la bild i ğ in ce se ssiz ad ım la rla te rs yö ne, Gry ff in dor
m asa s ına git tile r. Salo nun ark a s ından geçe rle rk e n
in sa nla r dönüp onla ra bakt ı, bir ka ç ta nesi de
parm a ğı yla Harry 'y i göste rd i. Yoksa Ruh Em ic i'n in
ö nünde y e re y ığ ı lm as ın ın h ik â ye si b u k a dar ç a buk m u
duyu lm u ş tu ?
H arry v e H erm io ne, o nla ra y e r a y ırm ış o la n R on'u n ik i
ya n ına o tu rd ula r.
R on, " N eym i ş m ese le ?" d iy e m ırıld and ı H arry 'y e .
H arry f ıs ıld aya ra k aç ıkla m aya ko yu ld u am a, ta m o
s ıra da m üdür aya ğ a ka lk ıp ko nu ş m aya ba ş la y ınca ,
la f ın ı y a r ıda k e sti.
P ro fe sö r Dum ble dore ço k ya ş lı olm as ına ra ğ m en
in sa nda hep büyü k enerjiy e sa hip m i ş iz le nim i
uya nd ırırd ı. Ç ok u zu n g üm ü ş i re nkte s a çla r ı v e s a ka l ı,
dar ç e rç e ve li g özlü ğ ü v e s o n d ere ce k e m erli b ir b urn u
va rd ı. G enellik le ça ğ ı n ın en büyü k büyü cü sü ola ra k
ta n ım la n ırd ı, am a Harry 'n in on a sa yg ı duym as ın ın
nedeni bu de ğ ild i. A lb us D um ble do re 'a güve nm eden

edem ezd in iz ve H arr y o nun ö ğ re ncile re g ülü m se yi ş in i
iz le rk e n, R uh E m ic i tr e n ko m part ım an ına gir d i ğ in den
beri k e ndin i ilk k e z g e rç e kte n s a kin h is se tt i.
M um ış ığ ı s a ka l ın ın ü stü nde ış ıld aya n D um ble dore ,
“ H o ş geld in iz !"
d edi.
" H ogw arts 't a b ir b a ş ka y ıla h o ş geld in iz ! S iz e
sö yle yecek bir k a ç ş eyim va r ve iç le rin den
b ir is i ç o k c id di. M ükem mel ş ö le n im iz k a fa n ız ı
ka r ış tırm adan en iy is i onu ara dan ç ıka rm ak
herh ald e..."
D um ble dore b o ğ az ın ı te m iz le ye re k d eva m e tti:
" H ep in iz in Hog w arts Eksp re si'n deki
a ra m ala rd an so nra fa rk ın a va rm ış o la ca ğ ı
gib i, o ku lu m uz ş u a nd a S ih ir B aka nl ığ ı 'n ın b ir
iş i i ç in b ura da b ulu n an b ir t a k ım A zk a ban R uh
E m ic ile ri'n e e v s a hip li ğ i e d iy o r."
O d ura kla y ınca H arry d e, M r. W easle y'n in s ö yle dik le rin i
hat ırla d ı: Dum ble dore , Ruh Em ic ile r'i n oku lu
k o ru m as ından m em nun d e ğ ild i.
D um ble dore ,

"A ra zin in b ütü n g ir i ş le rin e m evzile n dile r"
d iy e d eva m e tti,
" v e b iz im le b ir lik te o ld ukla r ı sü re ce, k im se n in
o ku ld an iz in siz ayr ılm aya ka lk ış m am as ı
gere kti ğ in i a ç ıkl ığ a ka vu ş tu rm ak zo ru nday ım .
Ruh E m ic ile r num ara la ra , k ılık d e ğ iş tir m eye
ka nm az - hatta görü nm ezlik pele rin le rin e
bile ."
d iy e yu m u ş ak ba ş lı bir edayla ekle di. H arry ve R on
bir b ir le rin e b akt ı.
"R ic a ya da maze re ti anla m ak bir Ruh
E m ic i'n in do ğ as ında yo ktu r. B unun iç in her
b ir in iz i u ya r ıyo ru m , siz e za ra r v erm ele ri iç in
n ed en ya ra tm ay ın, R uh E m ic ile r sö z ko nusu
o lu nca hiç b ir ö ğ re n cin in ku ra l d ış ı
davra nm am as ı iç in s ın ıf b a ş ka nla r ına v e k ız v e
erk ekle rin ik i yen i ö ğ re n ci ba ş ına
güven iy o ru m ."
H arry 'n in bir k a ç is k e m le öte sin de otu ra n P erc y yin e
gö ğ sü nü ş iş ir d i v e h ayra nl ık b ekle ntis iy le e tr a fa b akt ı.
D um ble dore ye nid e n dura kla d ı, büyü k bir cid diy e tle
s a lo nu s ü zd ü. Y erin den k ıp ırd aya n y a d a s e s ç ık a ra n
olm ad ı.

"M utlu o la y i s e "
d edi,
" b u y ıl a ra m ıza k a t ıla n ik i y en i ö ğ r e tm en e h o ş
geld in d em em iz .
Ö nce, Kara nl ık Sanatla ra Kar ş ı Savu nm a
ö ğ re tm en li ğ i göre vin i alm ay ı ka bul etm e
lü tfu nda b ulu nan P ro fe sö r L upin ."
D a ğı n ık, c o ş ku dan h ayli u za k a lk ış la r d uyu ld u. S adece
tr e nde P ro fe sö r Lupin 'l e ayn ı ko m part ım anda ola nla r
ş id detle alk ış la d ı, H arry dahil. P ro fe sö r Lupin , en iy i
cü ppele rin i giy m i ş ola n di ğ er ö ğ re tm enle rin ya n ında
daha d a p ejm ürd e d uru yo rd u.
R on, " S nape'e b ak," d iy e f ıs ıld ad ı H arry 'n in k u la ğ ı na.
İksir h oca s ı P ro fe sö r S nape, ö ğ re tm en m asa s ın ın ö bür
ucu ndan P ro fe sö r L upin 'e b ak ıyo rd u. H erk e s S nape'i n
K ara nl ık S anatla ra K ar ş ı S avu nm a h oca l ığ ı n ı n e k a dar
is te di ğ in i b ili r d i, a m a S nap e't e n n efr e t e den H arry b ile
o nun in ce , sa r ım s ı re nkte ki yü zü nü ça rp ıta n if a deye
h ayre t e tti. Ö fk e nin d e ö te sin deyd i: n efr e tti. H arry b u
if a deyi ç o k iy i b iliy o rd u. S nape, g özle ri n e v a kit H arry 'y e
ili ş s e h ep b u if a deyi ta k ın ırd ı.
" İ k in ci y en i h oca m ıza g elin ce"

diy e d eva m e tti D um ble dore , P ro fe sö r L u pin iç in tu tu la n
is te ksiz a lk ış s o na e re rk e n,
"S ih ir li Y a ra t ıkla r ın B ak ım ı hoca m ız P ro fe sö r
K ettle b urn 'ü n geçen y ıl so nunda geri ka la n
uzu vla r ın ın keyfin i daha uzu n sü re
ç ık a ra bilm ek iç in em ekliy e ayr ıld ığ ı n ı
sö yle m ekte n ü zü ntü d uyu yo ru m . Ö te ya ndan,
onun y erin i d old ura ca k ş ahs ın R ubeu s H agrid
o lm as ı ben i se vin dir iy o r. Hagrid , bekçilik
g öre vle rin e e k o la ra k b u ö ğ re tm en lik i ş in i d e
ya pm ay ı ka bul e tti."
H arry , Ron ve Herm io ne, nutk u tu tu lm u ş hald e
bir b ir le rin e bakt ıla r. Sonra da öze llik le Gry ff in dor
m asa s ından gök gürü lt ü sü gib i yü kse le n alk ış a
k a t ıld ıla r. Harry , yü zü ya ku t k ırm ız ıs ın a dönü ş m ü ş ,
ko ca m an te bessü m ü ka ra sa ka l ın ın ara psa ç ından
fa rk s ız y ığ ı n ı ark a s ında sa kla nm ış hald e, e ğ ile re k
m uazza m e lle rin e b a ka n H agrid 'i g örm ek iç in ö ne e ğ ild i.
R on, m asa y ı y u m ru kla ya ra k, "B ilm eliy d ik !" d iy e k ü kre di.
" B a ş ka k im b iz e ıs ıra n b ir k it a p g önderir d i k i? "
H erk e s d urd ukta n s o n ra b ile a lk ış la m aya d eva m e den
H arry , R on v e H erm io ne, P ro fe sö r D um ble dore y e nid en
ko nu ş m aya b a ş la rk e n H agrid 'i n g özle rin i m asa ö rtü sü ne
sild i ğ in i g örd üle r.
" E h, s a n ır ım ö nem li ş e yle r b undan i b are t"

dedi D um ble dore .
" Ş ö le n b a ş la s ın!"
Ö nle rin deki a lt ın ta ba kla r v e k a dehle r b ir d en y iy e ce k v e
iç e ce kle rle dold u. A nid en aca yip ac ıka n H arry , elin in
u za nabild i ğ i her ş e yd en ta ba ğı na dold uru p ye m eye
ko yu ld u.
Ç ok le ziz b ir ş ö le ndi; s a lo n k o nu ş m ala rla , k a hka hala rla
v e ç a ta l b ıç a k ş ın g ırt ıla r ıyla d olm u ş tu . A nca k H arry , R on
ve H erm io ne ş öle n bir an önce bit s in is tiy o rla rd ı ki,
H agrid 'l e k o nu ş abils in le r. Ö ğ re tm en o lm an ın o nun iç in
n e b üyü k a nla m ta ş ıd ığ ı n ı b iliy o rla rd ı. H agrid , ta m b ir
b üyü cü d e ğ ild i. Ö ğ r e ncili ğ in in ü çü ncü y ılın da, i ş le m edi ğ i
bir s u ç y ü zü nden H ogw arts 't a n a t ılm ış tı. G eçe n y ıl o nun
ad ın ı te m iz e ç ık a ra n, H arry , R on v e H arm io ne o lm u ş tu .
E n so nunda, so n balk a ba ğı tu rta s ı lo km ala r ı alt ın
t a bakla rd a e riy ip b it in ce , D um ble dore y a ta ğ a g it m e v a kti
g eld i ğ in i b ild ir d i v e a ra d ıkla r ı f ır s a t ı e le g eçir d ile r.
Ö ğ r e tm enle r masa s ına va rd ık la r ında Herm io ne,
"T e brik le r, H agrid !" d edi b ir s e vin ç ç ı ğ lığ ı yla .
"H epsi siz üçü nüz sa ye sin de" dedi Hagrid , ba ş ın ı
ka ld ırıp o nla ra b a ka rk e n p a r ıld aya n y ü zü nü p eçe te sin e
sile re k. " İnanam ıyo ru m ... büyü k ada m , D um ble dore ...
P ro fe sö r K ettle burn y e te r a rt ık d ed ik te n s o nra d osd o ğ ru
k u lü bem e g eld i. .. h ep is te di ğ im ş eyd i. .."
D uyg ula r ına y e nilip y ü zü nü p eçe te sin e g öm dü, P ro fe sö r
M cG onagall d a o nla r ı k o va la d ı.

Harry , R on v e H erm io ne, m erm er m erd iv e nden y u ka r ı
ak ın a k ın ç ık a n G ry ff in dor'l a ra k a t ıld ıla r. A rt ık a dam ak ıll ı
y o ru lm u ş la rd ı. B ir k a ç ko rid ord an daha geçtile r, ba ş ka
m erd iv e nle rd en ç ık ıp durd ula r ve so nun da G ry ff in dor
K ule si'n in g iz li g ir i ş in e g eld ile r. P em be e lb is e li ş iş m an
bir h an ım ın k o ca m an p ortr e si, " P aro la ?" d iy e s o rd u.
"G eliy o ru m , g eliy o ru m !" d iy e s e sle ndi P erc y k a la bal ığ ı n
ark a s ından. " Y eni p aro la , F ortu na M ajo r" .
"A h h ay ır, " d edi N eville L ong botto m h üzü nle . P aro la la r ı
hat ırla m akta h ep g üçlü k ç e ke rd i.
P ortr e deli ğ in den ve O rta k S alo n'd an geçe n k ızla rla
o ğ la nla r ayr ılıp ke ndi ya ta kh ane merd iv e nle rin den
ç ıkt ıla r. Harry 'n in döne döne yü kse le n merd iv e ni
ç ıka rk e n te k dü ş ündü ğ ü ş ey, bura ya döndü ğ üne ne
ka dar m em nun o ld u ğ uyd u. İç in de b e ş ta ne d ört d ir e kli
k a ry o la bulu nan, bild ik , dair e biç im in deki
ya ta kh anele rin e v a rd ıla r v e e tr a fa b aka n H arry , s o nunda
evin de o ld u ğ unu h is se tti.

ALT IN CI B Ö LÜ M :
PE N ÇELER V E Ç AY
YA PR A KLA R I
Erte si gün H arry , R on ve H erm io ne Büyü k Salo n'a
k a hva lt ı e tm eye in dik le rin de, ilk g örd ükle ri ş e y D ra co
M alf o y o ld u. K ala bal ık b ir S ly th erin g ru bun u k o m ik b ir
ö ykü yle e ğ le ndir iy o rd u. M alf o y, ta m onla r ya n ından
geçe rle rk e n g ülü nç b ir b ayg ın l ık g eçir m e ta klid i y a p t ı v e
b üyü k b ir k a hka ha k o ptu .
"A ld ır m a" dedi Harry 'n in ta m ark a s ından yü rü ye n
H erm io ne. " H iç a ld ır m a, d e ğ m ez..."
B uld og s u ra tl ı S ly th e rin 'l i b ir k ız o la n P ansy P ark in so n,
"H ey, Potte r!" diy e ciy a kla d ı. "P otte r! Ruh Em ic ile r
geliy o r, P otte r! B ööööö.'"
H arry , G ry ff in dor m asa s ına gid ip G eorg e W easle y'n in
y a n ındaki b o ş is ke m le ye y ığ ı ld ı.
" Y eni üçü ncü s ın ıf ders pro gra m la r ı" dedi G eorg e,
elin dekile ri u za ta ra k. " N en v a r s e nin , H arry ? "
"M alf o y" d edi R on. S ly th erin m asa s ına te rs te rs b aka ra k
G eorg e'u n ö bür y a n ına o tu rd u.
G eorg e ka fa s ın ı ka ld ırıp bakt ığ ı nda, Malf o y yin e
ko rk u dan b ay ılm a n um ara s ı y a p ıyo rd u.
"K üçü k p is lik " d edi s a kin b ir s e s to nuyla . "G eçe n g ece
R uh E m ic ile r tr e nde b iz im ta ra fa g eld ik le rin de b u k a dar

burn u hava da de ğ ild i am a. Ko ş a ko ş a biz im
k o m part ım ana g eld i, d e ğ il m i, F re d?"
F re d, M alf o y'a k ü çü m se r b ir b ak ış a ta ra k, "N ere deyse
a lt ın a e diy o rd u" d edi.
" B enim d e p ek h o ş um a g it m edi, d o ğ ru su " d edi G eorg e.
"K ork u nç ş e yle r ş u R uh E m ic ile r. .."
" S anki in sa n ın iç in i d onduru yo rla r, d e ğ il m i? " d edi F re d.
"A m a s iz k e ndin iz d en g eçm edin iz , d e ğ il m i? " d edi H arry
a lç a k s e sle .
"K afa na ta km a, H arr y " d edi G eorg e y ü re kle ndir ir c e sin e.
"B abam d a b ir k e re A zka ban'a g it m ek z o ru nda k a lm ış tı,
h at ırl ıy o r m usu n, Fre d? O ra s ın ın öm rü nde git ti ğ i en
berb at ye r old u ğ unu sö yle m i ş ti. Geri döndü ğ ünde
za y ıfç a tit r iy o rd u... R uh E m ic ile r bulu ndukla r ı ye rd eki
m utlu lu ğ u em ip al ıyo rla r. Ora daki tu ts a kla r ın ço ğ u
ç ıld ırıy o r. "
" N eyse , ilk Q uid dit c h m aç ından s o nra g örü rü z b aka l ım
M alf o y b öyle n e ş eli o la ca k m ı" d edi F re d. "S ezo nun ilk
m aç ı G ry ff in dor'l a S ly th erin a ra s ında, u nutm ad ın, d e ğ il
m i? "
H arry ile M alf o y bir Q uid dit c h m aç ında ilk ke z ka r ş ı
ka r ş ıya g eld ik le rin de, k a yb eden M alf o y o lm u ş tu . N e ş esi
b ir a z y e rin e g ele n H arry s o sis v e k ız a rm ış d om ate s a ld ı.
H erm io ne y e ni d ers p ro gra m ın ı in ce liy o rd u.
"G üze l, b ugün b az ı y e ni d ers le re b a ş lıyo ru z" d edi m utlu
m utlu .
R on, o nun o m zu nun ü stü nden b ak ıp k a ş la r ın ı ç a ta ra k,
"H erm io ne" dedi, "s e nin pro gra m ın ı ka rm an ço rm an

etm i ş le r. B aksa na g ünde o n d ers fa la n v e rm i ş le r s a na.
H epsin e g ir e ce k v a ktin y o k."
" Ü ste sin den gelir im . Pro fe sö r M cG onagall'l a halle ttik
o nu."
" A m a b ak," d edi R on g üle re k, "b u s a ba h ın p ro gra m ın ı
görü yo r m usu n? S aat d oku zd a K ehanet, V e ta m a lt ın da,
sa at doku zd a, Muggle Ara ş tır m ala r ı. Ve -" Ron
in anam aya n g özle rle p ro gra m a b ir a z d aha y a kla ş tı, " b ak
- o n un d a a lt ın da, A rit m ansi, sa at doku zd a. Y ani, iy i
o ld u ğ unu b iliy o ru m , H erm io ne, a m a k im se o k a dar iy i
o la m az. A yn ı a nda n as ıl ü ç a yr ı d ers e g ir e rs in k i? "
"S açm ala m a," d edi H erm io ne. "T a bii ki a yn ı anda üç
ders te o lm aya ca ğ ı m ."
" E e, o z a m an - "
" M arm ela d ı u za t." d edi H erm io ne.
"A m a"
"A m an R on, s a na n e p ro gra m ım b ir a z d olu ysa ?" d iy e
ke stir ip att ı Herm io ne. "D edim ya , Pro fe sö r
M cG onagall'l a h alle ttik ."
T a m o s ıra da B üyü k S alo n'd an iç e ri H agrid g ir d i. U zu n
kö ste bek d e ris i p alt o su nu g iy m i ş ti ve ko ca m an e lin d e
ölü b ir k o ka rc a y ı tu tm u ş , d alg ın d alg ın s a ll ıy o rd u.
Ö ğ re tm enle r m asa s ına d o ğ ru g id erk e n d uru p, " İy is in iz
y a ?" d edi h eve sle . " H aya tta ilk d ers im e s iz g ir iy o rs u nuz!
Ö ğ le ye m e ğ in den hem en so nra ! S abah be ş te n beri
a ya kta y ım , haz ırl ık ya p ıyo ru m ... Um ar ım so ru n
ç ıkm az... b en ö ğ r e tm en h a?..V ay b e... "

A ğ z ı ku la kla r ında, b ir e liy le h âlâ ko ka rc a y ı sa lla ya ra k
ö ğ re tm enle r m asa s ın ın y o lu nu tu ttu .
R on b ir a z k a yg ılı b ir s e sle , " A ca ba n e h az ırl ıy o r? " d edi.
S alo n b o ş alm aya b a ş la d ı, in sa nla r ilk d ers le rin e g ir m ek
iç in y o la k o yu lm u ş tu . R on d ers p ro gra m ına g öz a tt ı.
" G it s e k iy i ola ca k. Bak, Kehanet, Kuze y Kule si'n in
t e pesin de. O ra ya v a rm am ız o n d akik a s ü re r. .."
Ç abuca k k a hva lt ıla r ın ı b it ir d ile r, F re d v e G eorg e'a h o ş ça
ka l d edile r v e s a lo nun ç ık ış ın a d o ğ ru ile rle dile r. S ly th erin
m asa s ın ın y a n ından g eçe rle rk e n, M alf o y b ir k e z d aha
bayg ın l ık g eçir m e ta klid i ya p t ı. H arry , G ir i ş S alo nu'n a
geçti ğ in de hâlâ ark a s ından gele n ka hka hala r ı
duya biliy o rd u.
K uze y Kule si'n e git m ek, uzu n bir yo lc u lu ktu .
H ogw arts 't a ik i y ıl g eçir d ik le ri h ald e ş ato nun h er ta ra f ın ı
ö ğ re nebilm i ş de ğ ille rd i, üste lik daha önce Kuze y
K ule si'n e h iç g ir m em i ş le rd i.
" K estir m e - b ir - y o l - o lm al ı," d edi R on s o lu k s o lu ğ a .
Y edin ci d efa u puzu n b ir m erd iv e n ç ıka ra k, h iç ta n ıd ık
görü nm eye n bir sa hanl ığ a gelm i ş le rd i. Etr a fta , ta ş
d uva ra a s ılm ış b o ş b ir çim enlik a ra zi p eyza j ı d ış ın da
hiç b ir ş e y y o ktu .
"S an ırım ş ura dan" dedi H erm io ne, sa ğ ta ra fta ki bo ş
ko rid ora b aka ra k.
“O la m az" d edi R on. "O ta ra f g üney. B ak, p ence re den
gölü n b ir b ölü m ü g örü nüyo r. .."
H arry ta blo yu s e yre diy o rd u. T o m bul, a la ca k ır b ir m id illi
a z ö nce ç im enli ğ e ç ık m ış , k a yg ıs ızca o tla n ıyo rd u. H arry ,

Hogw arts 't a ki ta blo la r ın sa kin le rin in ora dan ora ya
g it m esin e ve bir b ir le rin i ziy a re t etm ek iç in
ç e rç e ve le rin den ayr ılm as ına al ış k ınd ı, am a yin e de
onla r ı iz le m eyi s e viy o rd u. A z s o nra b a ş ta n a ş a ğ ı z ırh la
k a pl ı, k ısa boylu , t ıkn az bir ş ö va ly e de epey
ta ng ırd aya ra k m id illis in in a rk a s ından ta blo ya g ir d i. M eta l
diz le rin deki iz le re b ak ılırs a , d ü ş m ü ş tü .
"A ha!" d iy e b a ğı rd ı ş ö va ly e , H arry , R on v e H erm io ne'y i
g örü nce . "B ana a it to pra kla rd a g ezin en b u ca nile r d e
kim ? D ü ş ü ş üm le a la y e tm ek iç in g elm i ş o la bilir m is in iz
a ca ba? D avra n ın, d üze nbazla r s iz i, k ö ft e horla r s iz i! "
H ayre t iç in de iz le dile r: K üçü k ş ö va ly e k ılıc ın ı k ın ın dan
ç ıka rd ı v e v a h ş ic e s a lla m aya b a ş la d ı, ö fk e yle h opla y ıp
z ıpl ıyo rd u. A m a k ılıç o nun iç in ç o k b üyü ktü ; fa zla ca h ız l ı
sa vu rd u ğ u bir ham le nin ard ın dan dengesin i ka yb edip
y ü zü stü ç im e y a p ış tı.
" İyi m is in ?" d edi H arry , r e sm e y a kla ş a ra k.
"G eri ç e kil, s e ni a ş a ğ ı lık k ü sta h! Ç ekil, s e ni d ala ve re ci! "
Ş ö va ly e k ılıc ın ı y e nid en e lin e a l ıp y e re d aya ya ra k a ya ğ a
ka lk t ı. Am a bunun so nucu nda k ılıç çim ene iy ic e
sa pla nm ış tı, bütü n gücü yle çe km esin e ra ğ m en
ç ıka ra m ad ı. Sonunda ça re siz ka ld ı, yin e pat diy e
çim ene d ü ş tü v e m i ğ fe rin in s ip erli ğ in i k a ld ırıp y ü zü ndeki
te ri s ild i.
" D in le ," dedi Harry , ş ö va ly e nin bit k in halin den
fa yd ala nara k. "K uze y Kule si'n i ar ıyo ru z. Nere de
old u ğ unu b ilm ezsin , d e ğ il m i? "
"B ir m ace ra !" Ş ö va ly e nin ö fk e si a ns ız ın d in m i ş g ib iy d i.
T a ng ırd aya ra k a ya ğ a k a lk t ı v e g ürle di: "B eni ta kip e din ,

dostla r! Y a h ep b ir lik te h edefim iz e u la ş a ca ğ ı z, y a d a b u
u ğ urd a y i ğ it ç e c a n v e re ce ğ iz !"
K ılıc ın ka bza s ına b ir d aha a s ıld ı, a m a n afile . To m bul
m id illiy e bin m eye ça l ış ıp ond a da ba ş ar ıs ız olu nca ,
"Y aya n gid iy o ru z o hald e, sa yg ıd e ğ er bayla r ve za rif
b aya n! İle ri! İle ri! " d iy e h ayk ırd ı.
V e gü rü lt ü lü bir ş e kild e ta ng ırd aya ra k çe rç e ve nin so l
ta ra f ına d o ğ ru k o ş u p g özd en k a yb old u.
Z ırh ın ın ta ng ırt ıla r ın ı din le ye re k ko rid or boyu nca
p e ş in den ko ş tu la r. A ra da bir onu ile rid e bir re sim de
ko ş a rk e n g öre biliy o rla rd ı.
Ş ö va ly e , "Y üre kli olu n , ş im di biz i en bete ri bekliy o r!"
d iy e ba ğı rd ı. S onra bir d en, döne döne ç ıka n dar bir
m erd iv e nin duva r ında as ılı bir re sim deki jü ponlu
k a d ınla r ın önünde belir d i. Kad ınla r onu görü nce
te la ş la nd ıla r.
H arry , R on v e H erm io ne o fla y ıp p ufla y ıp, g özle ri g it tik çe
d aha da ka ra ra ra k merd iv e ni ç ıkt ıla r. Sonunda
yu ka r ıdan b ir y e rd en b ir ta k ım m ırılt ıla r d uyu nca , s ın ıfa
g elm ek ü ze re o ld ukla r ın ı a nla d ıla r.
Ş ö va ly e ka fa s ın ı fe sa t görü nü ş lü bir gru p ke ş iş in
b ulu ndu ğ u b ir ta blo ya s o ka ra k, "E lv e da!" d iy e h ayk ırd ı.
" E lv e da, sila h ark a d a ş la r ım ! G ün gelir de so ylu bir
y ü re ğ e v e ç e lik g ib i k a sla ra te kra r ih tiy a c ın ız o lu rs a , S ir
C adogan' ı ç a ğ ı rın!"
" O ld u, ça ğ ı rırız," diy e m ırıld and ı Ron, ş ö va ly e
ka yb olu rk e n, " ta bii e ğ e r b ir ç a tla ğ a ih tiy a c ım ız o lu rs a ."

Son bir k a ç basa m a ğı ç ık ıp kü çü cü k bir sa hanl ığ a
g eld ile r. S ın ıfın ç o ğ u b ura da b ekliy o rd u. B u s a hanl ıkta
k a p ı yo ktu ; Ron, Harry 'y i dürtü p ta va n ı göste rd i.
T a va nda p ir in ç le vh a l ı y u va rla k b ir k a pak v a rd ı.
" S yb ill Tre la w ney, Kehanet ö ğ re tm eni " diy e le vh ay ı
oku du H arry . " İy i d e o ra ya n as ıl ç ık a ca ğ ı z? "
K apak on a ce va p ve rir m i ş çe sin e bir d en aç ıld ı ve
g üm ü ş i b ir m erd iv e n ta m H arry 'n in a ya kla r ın ın dib in e
in di. H erk e s s u stu .
R on s ırıta ra k, " Ö nden b uyu r" d edi v e H arry ö nden ç ık t ı.

Ö m rü nde görd ü ğ ü en garip s ın ıfa ad ım att ı. A sl ın da
bura s ı s ın ıfa h iç b enze m iy o rd u; d aha ç o k b ir e vin ç a t ı
ka t ıyla e ski tip b ir ç a yh anenin k a r ış ım ı g ib iy d i. İç e ri e n
az y ir m i ta ne k ü çü k, y u va rla k m asa t ık ılm ış tı, h epsin in
d e çe vre si kre to n ko lt u kla r ve to m bik kü çü k pufla rla
ç e vriliy d i. Her ş e y lo ş , k ıpk ırm ız ı bir ış ık la
a yd ın la t ılm ış tı; pe nce re le rd eki perd ele rin hepsi
k a pal ıyd ı v e ç o k s a y ıdaki la m ban ın ü ze ri k o yu k ırm ız ı
e ş a rp la rla ö rtü lm ü ş tü . İç e ris i b o ğ ucu s ıc a kt ı v e ü stü t ık ış
tık ış dolu bir ş ö m in enin ate ş in de dura n büyü k bak ır
ça yd anl ıkta n, iç ka ld ır a n bir ko ku ya y ılıyo rd u. D air e
b iç im in deki o day ı ç e vre le ye n d uva rla r b oyu nca u za nan
ra fla r to zlu ku ş tü yle riy le , ya n ıp tü ke nm i ş m um la rla ,
deste le rc e lim e lim e oyu n ka ğ ı d ıyla , sa y ıs ız güm ü ş i
kris ta l kü re yle ve m uazza m bir ça y fin ca n ı diz is iy le
d olu yd u.
R on, H arry 'n in o m zu nda b elir d i. S ın ıf y a va ş y a va ş iç e ri
d olu yo r, h erk e s f ıs ılt ıy la k o nu ş uyo rd u,

"O n ere de?" d edi R on .
B ir d en gölg ele rin iç in den bir se s yü kse ld i. Y um u ş ak,
p uslu b ir s e sti b u.
"H o ş geld in iz ” dedi. "S iz i nih aye t fiz ik se l dünya da
görm ek n e g üze l. "
H arry ilk b a ş ta k o ca m an, p ar ıl p ar ıl b ir b öce k g örd ü ğ ünü
sa nd ı. P ro fe sö r T re la w ney a te ş ış ığ ı na y a na ş ınca , o nun
ço k z a y ıf o ld u ğ unu g ö rd üle r; k o ca m an g özlü ğ ü g özle rin i
norm alin b ir k a ç k a t ı b üyü klü kte g öste riy o rd u v e ü stü ne
tü lle rle beze li bir ş a l dola m ış tı. C ılız boyn unun
etr a f ından s a y ıs ız z in cir v e b oncu k s a rk ıy o rd u, e lle ri v e
ko lla r ıysa b ile zik le rle v e y ü zü kle rle k a pl ıyd ı.
"O tu ru n, ço cu kla r ım , o tu ru n," d edi. Te d ir g in b ir h ald e,
kim i k o lt u kla ra y e rle ş t i, k im i d e p ufla ra g ö m üld ü. H arry ,
R on v e H erm io ne a yn ı m asa n ın e tr a f ına o tu rd ula r.
A te ş in önündeki ka natl ı bir ko lt u ğ a otu ra n Pro fe sö r
T re la w ney, " K ehanet'e h o ş g eld in iz ," d edi. " B enim a d ım
P ro fe sö r Tre la w ney. Beni daha ön ce görm em i ş
ola bilir s in iz . Oku lu n hayh uyu na s ıkça ka t ılm ak İç
G öz'ü m ü p usla nd ırıyo r. "
K im se bu s ıra d ış ı aç ıkla m aya ce va ben bir ş e y
sö yle m edi. P ro fe sö r Tre la w ney ş a l ın ı za rif ç e düze lt ip
d eva m etti: "D em ek sih ir sa natla r ın ın en zo ru ola n
K ehanet'i ö ğ re nm eyi s e çtin iz . S iz i b a ş ta n u ya rm al ıy ım
ki, e ğ e r s iz d e G örü y o ksa , b enim s iz e ö ğ re te bile ce ğ im
p ek az ş e y va r dem ektir . K it a pla r in sa n ı bu ala nda
anca k b ir y e re k a dar g ötü rü yo r. .."
B u sö zle rin ü ze rin e h em H arry h em d e R on s ırıta ra k
H erm io ne'y e b akt ıla r. K it a pla r ın b u k o nuda p ek fa yd as ı

olm aya ca ğ ı haberi onu ş a ş k ına çe vir m i ş gib i
görü nüyo rd u.
"B ir ç o k c a d ı v e b üyü cü , g ürü lt ü lü p atla m ala r, k o ku la r v e
a nid en k a yb olm ala r k o nusu nda h er n e k a dar y e te nekli
o ls a da, gele ce ğ in üze rin i örte n peçe nin ard ın daki
g iz e m le ri ka vra ya m az," diy e deva m etti Pro fe sö r
T re la w ney. Koca m an, ış ıld aya n gö zle ri bir te dir g in
y ü zd en d i ğ erin e g eçe re k d ola ş ıy o rd u. "B u, p ek a z ına
bah ş edilm i ş b ir lü tu ftu r. S en, ç o cu k" d edi a nid en, N eville
a z d aha p ufu yla b ir lik te d evriliy o rd u, " n in en iy i m i? "
"S an ırım ," d edi N eville ü rk e kçe .
"S enin y e rin de o ls a m o k a dar e m in o lm azd ım , y a vru m "
dedi Pro fe sö r Tre la w ney. Ate ş in ış ığ ı uzu n, zü m rü t
kü pele rin e vu ru yo rd u. Neville yu tk u ndu. Pro fe sö r
T re la w ney k o nu ş m as ına s a kin s a kin d eva m e tti: "B u y ıl
K ehanet'i n te m el yö nte m le rin i i ş le ye ce ğ iz . Bir in ci
sö m estr ça y ya pra kla r ın ı oku m aya ayr ıla ca k. S onra ki
sö m estr d aysa e l fa l ına g eçe ce ğ iz . B u a ra da, ya vru m "
dedi b ir d en P arv a ti P atil'e b aka ra k, " k ız ıl s a çl ı b ir a dam a
ka r ş ı te tik te o l. "
P arv a ti ta m ark a s ındaki R on'a bakt ı ve sa ndaly e sin i
ondan h afif ç e u za kla ş tır d ı.
" D aha s o n ra d a" d iy e d eva m e tti P ro fe sö r T re la w ney,
"k ris ta l k ü re ye g eçe ce ğ iz - e ğ e r o z a m ana k a dar a te ş
a la m etle ri b it ir d iy se k ta bii. N e y a z ık k i ş u batta d ers le re
fe ci b ir g rip s a lg ın ı s e beb iy le a ra v e rile ce k. B enim s e sim
g id ece k. Paska ly a s ıra la r ındaysa , iç im iz d en bir i biz i
so nsu za d ek te rk e dece k."

Bu b eya n ın ı ç o k g erg in b ir s e ssiz lik iz le di, a m a P ro fe sö r
T re la w ney fa rk ın da d e ğ il g ib iy d i.
" Y avru m , a ca ba" d edi L ave nder B ro w n'a ve o nun e n
ya k ın ında otu ra n Lave nder sa ndaly e sin de büzü ld ü,
"b ana ş u en büyü k güm ü ş ça y dem li ğ in i uza ta bilir
m is in ?"
Lave nder y ü zü nde ra hatla m ış b ir if a deyle a ya ğ a k a lk t ı,
ra fta n ko ca m an bir ça yd anl ık ald ı ve Pro fe sö r
T re la w ney'n in ö nünde ki m asa n ın ü stü ne k o yd u.
"T e ş e kkü r e de rim , y a vru m . Ş u k o rk tu ğ u n ş ey v a r y a –
O n A lt ı E kim C um a g ünü g erç e kle ş e ce k."
L ave nder tit r e di.
" Ş im di h epin iz i ç if tle re a y ırm ak is tiy o ru m . R aft a n b ir e r
ça y fin ca n ı al ıp bana gelin , ben fin ca n ın ız ı
dold ura ca ğ ı m . S on ra o tu ru n, iç in ; s a dece p osa s ı k a la na
ka dar. B unu s o l e lin iz le fin ca n ın iç in de ü ç k e re ç e vir in ,
so nra fin ca n ı ta ba ğı n ın ü stü ne b a ş a ş a ğ ı k o yu n. Ç ay ın
so n d am la s ı d a a kt ıkta n s o nra fin ca n ın ız ı e ş in iz e v e rin ,
oku su n. Ş e kille ri G ele ce ğ in S is P erd esin i A ra la m ak' ın
b e ş in ci ve alt ın c ı sa yfa la r ına ba ş vu ra ra k
yo ru m la ya ca ks ın ız. Ben de s ın ıfta dola ş a ra k siz e
ya rd ım e dip y ö nle ndir e ce ğ im . B u a ra da, y a vru m " d edi
ta m k a lk m ak ü ze re o la n N eville 'i k o lu nda n y a ka la ya ra k,
"ilk fin ca n ın ı k ırd ık ta n so nra lü tfe n mavi dese nli
o la nla rd an a l ır m ıs ın ? P em bele re ç o k b a ğ lıy ım d a."
G erç e kte n de Nevil le fin ca n ra f ına ula ş ır ula ş m az,
k ırıla n pors e le nin ş ıng ırt ıs ı geld i. P ro fe sö r Tre la w ney
elin de bir fa ra ş ve bir f ırç a yla ona do ğ ru sü zü lü p,

"M avile rd en, ya vru m " dedi, "b ir mahzu ru yo ksa ...
T e ş e kkü r e derim ..."
H arry ve R on ça y fin ca nla r ın ı dold uru p m asa la r ına
döndüle r ve ka yn a r ça y ı ça b uca k iç m eye ça l ış tıla r.
P osa y ı P ro fe sö r T re la w ney'n in d edi ğ i g ib i fin ca n ın iç in de
döndürd üle r, so nra da ça y dam la la r ın ı iy ic e ak ıtıp
fin ca nla r ın ı b ir b ir le rin e v e rd ile r.
" P eki" d edi R on, ik is i d e k it a pla r ın ın b e ş in ci v e a lt ın c ı
sa yfa la r ın ı a ça rk e n. " B enim kin de n e g örü yo rs u n?"
"B ir s ü rü ısla k k a hve re ngi ş e y," d edi H arry . O dadaki a ğ ı r
ko ku lu du m an ke ndin i uyku lu ve se rs e m le m i ş
his se tm esin e n eden o lu yo rd u.
"Z ih in le rin iz i g eni ş le tin c a nla r ım v e g özle rin iz in d ü nye vi
o la n ın öte sin i görm esin e iz in ve rin !" diy e hayk ırd ı
P ro fe sö r T re la w ney k a ra nl ığ ı n iç in den.
H arry k e ndin i to pla m aya ç a l ış tı.
"P eki, ç a rp ık ç u rp uk b ir h aç i ş a re ti g ib i b ir ş e yin v a r. .."
d edi, G ele ce ğ in S is P erd esin i A ra la m ak'a b a ş vu ra ra k.
"B u, ' s ın av v e a za p ' a nla m ına g eliy o r -k u su ra b akm a-
am a g üne ş o la bile ce k b ir ş e y d e v a r b ura da. B ekle .. .
a nla m ı, ' büyü k m utlu lu k 'm u ş ... ya ni aza p çe ke ce ksin ,
am a ç o k m utlu o la ca ks ın .."
" B ence s e nin İç G öz'ü ne b ir b akt ırtm an g ere kiy o r" d edi
R on. Kahka hala r ın ı za r zo r bast ırd ıla r, Pro fe sö r
T re la w ney ta m o nla r ın b ulu ndu ğ u y ö ne b ak ıyo rd u.
"S ıra b ende... " R on, H arry 'n in ça y fin ca n ına b akm aya
b a ş la d ı. Göste rd i ğ i ça badan dola y ı aln ı k ırış k ırış

olm u ş tu . " B ir k a barc ık v a r, b ir m elo n ş apka ya b enziy o r"
d edi. " B elk i d e S ih ir B aka nl ığ ı iç in ç a l ış aca ks ın d ır. .."
F in ca n ı ö bür tü rlü ç e vir d i.
" A m a bu ta ra fta n bak ınca daha ço k bir me ş e
pala m uduna benziy o r. .. onun anla m ı neym i ş ?"
G ele ce ğ in S is P erd esin i A ra la m ak' ı k a r ış tırd ı. " ' D evle t
ku ş u , bekle nm edik alt ın '. Harik a , bana bir a z borç
v e re bilir s in . B ura da d a b ir ş e y va r" d eyip fin ca n ı y in e
çe vir d i. "B ir h ayva na b enziy o r. E ve t, ş u k a fa s ıysa ... b ir
s u ayg ırın a b enziy o r. .. y o k, b ir k o yu na..."
H arry ka hka has ın ı tu ta m ay ınca , Pro fe sö r Tre la w ney
bir d en o nla ra d öndü.
"B en b ir b aka y ım , y a vru m ," d edi R on'a , a za rla rc a s ına.
H em en gelip R on'd a n H arry 'n in fin ca n ın ı ka pt ı. B unu
s ın ıf s u s p us o lu p iz le m eye b a ş la d ı.
P ro fe sö r T re la w ney fin ca n ın iç in e b ak ıyo r, sa atin te rs
y ö nünde ç e vir iy o rd u.
" Ş ahin ... y a vru m , ö lü m cü l b ir d ü ş m an ın v a r. "
" A m a o nu h erk e s b iliy o r" d edi H erm io ne , d uyu la bilir b ir
fıs ılt ıy la . P ro fe sö r T re la w ne y o na d ik d ik b akt ı.
"E ve t, b iliy o rla r" d edi H erm io ne. "H erk e s H arry ile K im -
Old u ğ unu-B ilir s in -S en a ra s ında o la nla r ı b iliy o r. "
H arry v e R on o na y ü zle rin de h ayre t ile ta kd ir k a r ış ım ı
bir if a deyle bakt ıla r. Daha önce Herm io ne'n in bir
ö ğ r e tm enle b u ş ekild e k o nu ş tu ğ u nu h iç i ş it m em i ş le rd i.
P ro fe sö r T re la w ney c e va p v e rm em eyi te rc ih e tti. K oca
g özle rin i te kra r Harry 'n in fin ca n ına dik ip fin ca n ı
çe vir m eye d eva m e tti.

"S opa... b ir s a ld ırı. A m an a m an, b u p e k m utlu lu k v e ric i
b ir fin ca n d e ğ il. .."
" B en o nun b ir m elo n ş apka o ld u ğ unu s a nm ış tım " d edi
R on u ta nara k.
"K uru ka fa ... y o lu nun ü stü nde b ir te hlik e v a r, y a vru m ..."
H erk e s k ım ıld am adan P ro fe sö r T re la w ney'y e b ak ıyo rd u.
F in ca n ı s o n b ir k e z ç e vir d i, " h ii" d edi v e ç ığ lık a tt ı.
B ir k e z d aha p ors e le n ş ıng ırt ıs ı y ü kse ld i; N eville ik in ci
fin ca n ın ı k ırm ış tı. P ro fe sö r T re la w ney b o ş bir ko lt u ğ a
g öm üld ü. Ziy n etle rd e n ış ıl ış ıl ola n eli ka lb in deyd i,
g özle riy se k a pal ıyd ı.
"Y avru m - z a va ll ı ya vru m - h ay ır - b unu sö yle m em ek
daha iy i - h ay ır - s o rm ay ın b ana..."
" N edir , P ro fe sö r? " d edi D ean T hom as h em en. H erk e s
aya ğ a ka lk m ış tı, ya va ş ya va ş Harry ile Ron'u n
m asa s ın ın etr a f ında to pla nm aya ba ş la d ıla r. H arry 'n in
f in ca n ına b akm ak iç in P ro fe sö r T re la w ney'n in k o lt u ğ u na
ya na ş ıyo rla rd ı.
" Y avru m ." Pro fe sö r Tre la w ney ko ca m an gözle rin i
dra m atik b ir ş e kild e a çt ı. " S ende E ce l v a r. "
" N e v a r? " d edi H arry .
T e k a nla m aya n ın k e ndis i o lm ad ığ ı n ın fa rk ın dayd ı; D ean
T hom as om uz silk ti, Lave nder Bro w n is e ş a ş k ın
görü nüyo rd u. A m a y in e d e h em en h em en h erk e s e lin i
deh ş et iç in de a ğ z ın a g ötü rd ü.
"E ce l, y a vru m , E ce l! " d iy e h ayk ırd ı P ro fe sö r T re la w ney.
H arry 'n in anla m am as ına ço k ş a ş ırm ış görü nüyo rd u.
"K ilis e b ah çe le rin e m usa lla t o la n d eva sa , h aya le t k ö pek!

Yavru m , b u b ir a la m et - h em d e e n k ö tü sü nden- b ir ö lü m
ala m eti b u!"
H arry 'n in m id esin e sa nc ı gir d i. F lo uris h ve B lo tt s 't a ki
Ö lü m Ala m etle ri kit a b ın ın ka pa ğı ndaki o kö pek -
Magnolia Cre sce nt't a gölg ele rin iç in deki o kö pek...
L ave nder Bro w n da elin i ko rk u yla a ğ z ına ka pad ı.
H erk e s H arry 'y e b ak ıyo rd u, b ir k i ş i d ış ın da: H erm io ne
aya ğ a ka lk t ı ve Pro fe sö r Tre la w ney'n in ko lt u ğ u nun
ark a s ına y a na ş tı.
"B ence o b ir E ce l'e b enze m iy o r" d edi k a ra rl ı b ir s e sle .
P ro fe sö r Tre la w ney, Herm io ne'y e gid ere k arta n bir
a ntip atiy le s ü zd ü.
"K usu ra b akm a, ya vru m , a m a se nin e tr a f ında p ek a z
aura g örü yo ru m . G ele ce ğ in tit r e ş im le rin e k a r ş ı p ek a ç ık
de ğ ils in ."
S eam us Fin nig an ba ş ın ı bir o ya na bir bu ya na
ya t ırıyo rd u.
"B ura dan b ak ınca b ir E ce l g ib i g örü n üyo r" d edi g özle rin i
n ere deyse ka paya ra k. "A m a bura dan daha ço k bir
e ş e ğ e b enziy o r" d edi b a ş ın ı s o la y a t ıra ra k.
"B ir z a hm et b enim ö lü p ö lm eye ce ğ im e ka ra r ve rs e niz
a rt ık !'" dedi Harry , a ğ z ından ç ıka nla ra ke ndi de
ş a ş ıra ra k. K im se o na b akm ak b ile is te m iy o rd u.
"S an ırım b ugün d ers i b ura da b it ir iy o ru z" d edi P ro fe sö r
T re la w ney en puslu se siy le . "E ve t... lü tfe n
m alz e m ele rin iz i k a ld ırın ..."
H erk e s ça y fin ca nla r ın ı se ssiz se ssiz Pro fe sö r
T re la w ney'y e götü rd ü, kit a pla r ın ı ka ld ırıp ça nta la r ın ı

ka patt ı. Ron bile Harry ile göz göze gelm ekte n
ka ç ın ıyo rd u.
"B ir d a haki s e fe re d e k" d edi P ro fe sö r T re la w ney ö lg ün
bir s e sle , " k ıs m etin iz a ç ık o ls u n. H a, y a vru m , b u a ra da -
" dedi N eville 'e i ş are t edere k, "b ir dahaki ders e geç
ka la ca ks ın , o yü zd en ara y ı ka p atm ak iç in fa zla dan
ça l ış ."
H arry , R on v e H erm io ne, P ro fe sö r T re la w ney'n in g üm ü ş i
m erd iv e nin den, ard ın dan da döne döne in en
m erd iv e nden hiç ko nu ş m adan in dile r ve Pro fe sö r
M cG onagall' ın B iç im D e ğ iş tir m e d ers in in y o lu nu tu ttu la r.
S ın ıfı bulm ala r ı o ka dar uzu n sü rd ü ki, K ehanet't e n
erk e n ç ıkm ış olm ala r ına ra ğ m en ders e ucu ucu na
ye ti ş tile r.
H arry s ın ıfın a rk a la r ında b ir y e re o tu rd u. K endin i s p ot
ış ığ ı n ın a lt ın daym ış g ib i h is se diy o rd u; s ın ıfın g eri k a la n ı
sa nki h er a n d ü ş üp ö le ce km i ş gib i ka ça m ak bak ış la r
at ıp duru yo rd u ona. Pro fe sö r McG onagall' ın
A nim agus'l a r (is te dik le ri anda hayva na dönü ş ebile n
büyü cü le r) hakk ın da anla tt ık la r ın ı pek duym uyo rd u.
H atta P ro fe sö r M cG onagall h erk e sin ö nünde, g özle rin in
e tr a f ında gözlü k iz le ri bulu nan bir te kir ke diy e
d önü ş tü ğ ü nde o nu iz le m iy o rd u b ile .
"N eniz v a r b ugün s iz in ?" d edi P ro fe sö r M cG onagall, p uf
diy e n orm al h alin e d önüp s ın ıfta kile re b aka ra k. "G erç i
b enim iç in fa rk etm ez, am a ilk defa bir dönü ş üm üm
s ın ıfta n a lk ış a lm ıy o r. "
Y in e bütü n ka fa la r Harry 'y e döndü, am a kim se
ko nu ş m ad ı. H erm io ne e lin i k a ld ır d ı.

"L ütfe n, P ro fe sö r, a z ö nce ilk K ehanet d ers im iz e g ir d ik ,
ça y y a pra kla r ın ı o ku yo rd uk v e - "
" H aa, ta bii " d edi P ro fe sö r M cG onagall, b ir d en k a ş la r ın ı
ça ta ra k. "B a ş ka bir ş e y sö yle m ene gere k yo k, M is s
G ra nger. S öyle yin b a ka l ım , b u y ıl h angin iz ö lü yo r? "
H erk e s b aka ka ld ı.
" B en" d edi H arry e n s o nunda.
"A nl ıyo ru m " dedi Pro fe sö r M cG onagall, boncu k gib i
gözle rin i Harry 'y e odakla ya ra k. "O hald e, Potte r,
P ro fe sö r T re la w ney'n in b u o ku la g eld i ğ in den b eri h er y ıl
b ir ö ğ re ncin in ö lü m ünü ö ngörd ü ğ ünü b ilm elis in . H enüz
hiç b ir i ö lm edi. Ö lü m a la m etle ri g örm ek, o n un e n s e vd i ğ i
ye ni s ın ıf k a r ş ıla m a m era sim i. M esle kta ş la r ım h akk ın da
hiç kö tü ko nu ş m am ak gib i bir al ış ka nl ığ ı m olm asa -"
P ro fe sö r M cG onaga ll la f ın ı ya r ım b ıra kt ı, burn unun
ka natla r ı bem beya z ke silm i ş ti. D aha sa kin bir se sle
d eva m etti: "K eha net, sih rin ke sin lik te n en uza k
dalla r ından bir i. Ş a hse n ben, pek ta ham mül
edem edi ğ im i siz d en sa kla m aya ca ğ ı m . Gerç e k
G örü cü le r ç o k e nderd ir v e P ro fe sö r T re la w ney..."
Y enid en d urd u v e ç o k g erç e kçi b ir s e s to nuyla , "B ana
sa ğ lığ ı n g aye t y e rin deym i ş g ib i g örü nüyo r, P otte r" d edi.
" B u yü zd en bugün se ni ödevd en m uaf tu tm azsa m
ku su ra bakm azs ın herh ald e. S eni te m in ediy o ru m ki,
ö lü rs e n ö devin i te slim e tm ek z o ru nda d e ğ ils in ."
H erm io ne güld ü. Harry ke ndin i bir a z daha iy i
h is se diy o rd u. Pro fe sö r Tre la w ney'n in s ın ıfın ın lo ş
k ır m ız ı ış ığ ı ndan ve se rs e m le tic i ko ku su ndan
uza kta yke n b ir to pa k ça y ya pra ğ ı ndan ko rk m ak d aha

zo rd u. Anca k herk e s ik n a olm u ş de ğ ild i. R on hâlâ
e ndi ş eli görü nüyo rd u, La ve nder is e , "P eki am a ya
N eville 'i n fin ca n ı?" d iy e f ıs ıld ad ı.
B iç im D e ğ iş tir m e d ers i b it tik te n s o nra , ö ğ le y e m e ğ i iç in
p ald ır k ü ld ür B üyü k S alo n 'a d o ğ ru ile rle ye n k a la bal ığ a
k a t ıld ıla r.
" R on, ke ndin e gel" dedi H erm io ne, onun önüne bir
t a bak ya hni it e re k. "P ro fe sö r McG onagall' ın
s ö yle dik le rin i d uyd un."
R on ta ba ğı na bir a z ya hni ko yu p ça ta l ın ı ald ı, am a
ye m eye b a ş la m ad ı.
"H arry " d ed i c id di b ir s e sle , u su l u su l, "b ir y e rd e b üyü k,
siy a h b ir k ö pek g örm edin , d e ğ il m i? "
"G örd üm ," d edi H arry . "D urs le y'l e rd en a yr ıld ı ğ ı m g ece
g örd üm ."
R on b üyü k b ir ş a ng ırt ıy la ç a ta l ın ı d ü ş ürd ü.
"B üyü k ih tim alle bir so ka k kö pe ğ id ir " dedi H erm io ne
sa kin s a kin .
R on, Herm io ne'y e öyle bir bak ış bakt ı ki, akl ın ı
ka ç ırd ığ ı n ı d ü ş ünüyo rm u ş g ib iy d i.
" H erm io ne, H arry b ir E ce l g örd üyse , b u - b u ç o k fe na"
dedi. "A m ca m - B iliu s A m ca b ir ta ne g örm ü ş tü - y ir m i
dört s a at s o nra ö ld ü!"
“ T e sa düf" dedi Herm io ne cid diy e alm adan. Kendin e
bir a z d aha b alk a ba ğı s u yu k o yd u.
"S en ne dedi ğ in i bilm iy o rs u n!" de di Ron, k ızm aya
b a ş la ya ra k. " E ce l'l e r ç o ğ u b üyü cü nün ö dünü k o par ır!"

"E o ndan ö yle yse " d e di H erm io ne ü stü nlü k ta sla ya n b ir
s e sle . "E ce l'i görü p ko rk u dan ölü yo rla r dem ek. E ce l
ölü m ün a la m eti d e ğ il, s e bebi y a ni! H arry 'n in h âlâ b iz im le
b ir lik te o lm as ın ın s e bebiy se , ö yle b ir ş e y g ö rü p, p eki o
z a m an b en a rt ık n alla r ı d ik e yim , d iy e d ü ş ünm em esi! "
R on a ğ z ın ı açt ı, am a bir ş e y dem edi, bu ara da
H erm io ne ç a nta s ından A rit m ansi k it a b ın ı ç ık a rd ı v e a ç ıp
m eyve s u yu s ü ra his in e y a sla d ı.
"B ence K ehanet ç o k b elir s iz g örü nüyo r" d edi, s a yfa s ın ı
ara ya ra k. "B ana so ra rs a n, i ş in iç in de fa zla ca ta hm in
y ü rü tm e v a r. "
" O fin ca ndaki E ce l'i n b elir s iz b ir ta ra f ı y o ktu !" d ed i R on
hara re tle .
"H arry 'y e o nun b ir k o yu n o ld u ğ unu s ö yle rk e n b u k a d ar
em in görü nm üyo rd un am a" dedi Herm io ne
so ğ u kka nl ılıkla .
"P ro fe sö r Tre la w ney se nin iy i bir aura 'n olm ad ığ ı n ı
sö yle di! B ir k e re cik o ls u n b ir k o nuda k ö tü o lm ak h o ş una
git m iy o r, d e ğ il m i? !"
D am ar ına basm ış tı. Herm io ne Arit m ansi kit a b ın ı
m asa ya ö yle s e rt v u rd u k i, e t v e h avu ç p arç a la r ı d ört b ir
y a na s a ç ıld ı.
" K ehanet't e iy i olm ak bir to pak ça y ya pra ğ ı nda ölü m
ala m etle ri görm ek anla m ına geliy o rs a , o ders e uzu n
sü re d eva m e dece ğ im i s a nm ıyo ru m ! A rit m ansi d ers im le
k a r ş ıla ş tırıld ı ğ ı nda ta m b ir k e paze lik ti! "
Ç anta s ın ı k a p ıp s in ir li s in ir li u za kla ş tı.
R on k a ş la r ın ı ç a ta ra k o nun a rk a s ından b akt ı.

"N eden ba hse diy o r? " dedi H arry 'y e . "D aha A rit m ansi
d ers in e g ir m edi k i. "
H arry ö ğ le ye m e ğ in den so nra ş ato dan ç ıka bild i ğ i iç in
m em nundu. Önce ki günkü ya ğ m ur din m i ş ti;
h aya tla r ındaki ilk S ih ir li H ayva nla r ın B ak ım ı d ers le rin e
gid erle rk e n gökyü zü aç ık, so lu k bir gri re nkte ,
aya kla r ın ın a lt ın daki ç im ense e sn ek v e n em liy d i.
R on'l a H erm io ne b ir b ir le riy le k o nu ş m uyo rla rd ı. H agrid 'i n
Y asa k O rm an' ın k ıy ıs ındaki ku lü besin e gid en m eyilli
ç im lik a la ndan ile rle rk e n H arry d e o nla r ın y a n ında ç ıtın ı
ç ık a rm adan y ü rü yo rd u. B u d ers e S ly th erin 'l e rle b ir lik te
g ir iy o r o lm ala r ı g ere kti ğ in i, a nca k ö nle rin de ç o k ta n ıd ık
üç s ırt ı görd ü ğ ü za m an anla d ı. M alf o y, Cra bbe ve
G oyle 'a h eye ca nla b ir ş e yle r a nla t ıyo r, ik is iy se k ık ır k ık ır
g ülü yo rd u. H arry o nla r ın ne hakk ın da ko nu ş tu ğ u ndan
a ş a ğı y u ka r ı e m in di.
H agrid s ın ıfın ı k u lü besin in ö nünde b ekliy o rd u. K öste bek
deris i p alt o su nun iç in de, y a n ında z a ğ a r F ang'l e d urm u ş ,
ders b a ş la s ın d iy e s a b ırs ız la n ıyo rm u ş g ib i g örü nüyo rd u.
"H adi, hadi baka l ım , yü rü yü n!" diy e se sle ndi s ın ıf
ya kla ş ır k e n. "B ug ün s iz e s ık ı b ir s ü rp riz im v a r! Ç ok iy i
d ers ola ca k! H erk e s bura da m ı? Ta m am , pe ş im den
gelin !"
H arry b ir a n iç in H agrid o nla r ı Y asa k O rm an'a s o ka ca k
diy e k o rk tu ; o ra da z a te n k e ndis in e ö m ür b oyu y e te ce k
ka dar k ö tü te crü be y a ş a m ış tı. A nca k H agrid a ğ a çla r ın
k ıy ıs ından k ıy ıs ından yü rü m eye deva m etti ve be ş
dakik a so n ra ke nd ile rin i bir tü r padoku n d ış ında
buld ula r. İç in de h iç b ir ş e y y o ktu .

"H erk e s b ura ya , ç it in ç e vre sin e t o pla ns ın, h adi b aka l ım !"
d iy e s e sle ndi H agrid . " T a m am - g öre bile ce ğ in iz b ir y e rd e
duru n. Ş im di, ö nce k it a pla r ın ız ı a çsa n ız iy i o lu r. "
" N as ıl? " d edi D ra co M alf o y'u n s o ğ u k, u yu ş u k s e si.
" H a?" d edi H agrid .
"K it a pla r ım ız ı nas ıl aç ıyo ru z? " diy e te kra r etti M alf o y.
“C anava r K it a p: C an ava rla r” ı ç ık a rd ı, k a pal ı d urs u n d iy e
u zu n bir ip le ba ğ la m ış tı. Di ğ erle ri de kit a pla r ın ı
ç ıka rd ıla r; baz ıla r ı kit a pla r ın ı Harry gib i ke m erle
b a ğ la y ıp k a patm ış la rd ı; b az ıla r ı d ar ç a nta la ra t ık m ış la r,
b az ıla r ıysa e ş e k a ta çla r ıyla s ık ı s ık ı k a patm ış la rd ı.
" K im se - k im se k it a b ın ı a çm ay ı b a ş ara m ad ı m ı? " d edi
H agrid , ç ö km ü ş b ir h ald e.
B ütü n s ın ıf h ay ır a nla m ında b a ş ın ı s a lla d ı.
"O nla r ı ok ş am an ız gere kiy o r" dedi H agrid , sa nki bu
dünya n ın e n b ariz ş e yiy m i ş g ib i. " B ak ın..."
H erm io ne'n in k it a b ın ı a ld ı ve o nu ka pal ı tu ta n B üyü lü
S elo te yp 'i ç ık a rd ı. K it a p ıs ırm aya h am le e tti, a m a H agrid
d ev g ib i p arm a ğı n ı s ırt ın dan a ş a ğ ı g ezd ir in ce tit r e di v e
a ç ılıp e lin de s e ssiz ce d urm aya b a ş la d ı.
"A h, hepim iz ne ka dar apta l ız!" dedi M alf o y k ıs k ıs
güle re k. "O nla r ı ok ş am al ıyd ık ta bii! Nas ıl ta hm in
e dem edik !"
H agrid te re ddütlü bir se sle , "B en... ko m ik old ukla r ın ı
dü ş ünm ü ş tü m ," d edi H erm io ne 'y e .
"A m an n e ka dar ko m ik !" d edi M alf o y. "B iz e e lle rim iz i
ko partm aya ç a l ış an k it a pla r v e rm ek n e e sp rili! "

"K apa çe neni, M alf o y" dedi H arry ya va ş ça . H agrid 'i n
m ora li bozu lm u ş görü nüyo rd u ve Harry onun ilk
d ers in de b a ş ar ılı o lm as ın ı is tiy o rd u.
"P ekâ lâ " dedi Hagrid . Ne ya paca ğ ı n ı ş a ş ırm ış gib i
görü nüyo rd u. " Ş im di. .. ş im di k it a pla r ın ız h az ır v e ... v e ...
g eriy e b ir te k S ih ir li Y ara t ıkla r k a l ıyo r. E ve t. G id ip o nla r ı
getir e yim . B ekle yin .."
O rm an'a d o ğ ru u za kla ş ıp g özd en k a yb old u.
"T a nr ım , b ura n ın d a c ılk ı ç ık t ı" d edi M alf o y y ü kse k s e sle .
"O angut ders ve re ce k ha, babam a sö yle yin ce kriz
g eçir ir h erh ald e."
" K apa ç e neni, M alf o y" d iy e t e kra r e tti H arry .
"D ik ka t e t, P otte r, a rk a nda b ir R uh E m ic i v a r. "
" A yyyyy!" d iy e c iy a kla d ı L ave nder B ro w n. P adoku n ö bür
ucu nu g öste riy o rd u.
H arry 'n in h aya t ında g örd ü ğ ü e n tu haf y a ra t ıkla r o nla ra
d o ğ ru g eliy o rd u. B ir a t ın v ü cu duna, a rk a a ya kla r ına v e
ku yru ğ u na sa hip tile r; ön aya kla r ı, ka natla r ı ve
ka fa la r ıysa d ev b ir k a rta l ınkile ri a nd ırıyo rd u. H a ş in , ç e lik
r e ngin de gagala r ı ve ko ca m an, pasp arla k tu ru ncu
g özle ri v a rd ı. Ö n a ya kla r ın ın u cu ndaki y a kla ş ık o n b e ş
sa ntim uzu nlu ğ u nda pençe le ri ölü m cü l görü nüyo rd u.
H ayva nla r ın h er b ir in in b oyn unun e tr a f ında k a l ın b ir d eri
ta sm a va rd ı. H er ta sm a uzu n bir zin cir e ba ğ lıyd ı ve
b ütü n b u z in cir le rin u cu , y a ra t ıkla r ın a rk a s ından h afif ç e
ko ş a ra k p adoka g ele n H agrid 'i n d ev g ib i e lle rin deyd i.
" N aber? " diy e kü kre di, zin cir le ri sa lla y ıp ya ra t ıkla r ı
s ın ıfın durd u ğ u çit e do ğ ru sü re re k. Hagrid onla r ın

ya n ına g elip y a ra t ıkla r ı ç it e b a ğ la rk e n h erk e s u fa k u fa k
gerile di.
" H ip ogrif le r!" diy e kü kre di H agrid ne ş eyle , onla ra el
sa lla ya ra k. " Ç ok g üze lle r, d e ğ il m i? "
H arry , H agrid 'i n n eyi k a ste tti ğ in i a z ç o k a nla ya biliy o rd u.
Y ar ı a t, y a r ı k u ş b ir ş e y g örm enin ilk ş o ku nu a tla tt ık ta n
so nra in sa n, h ip ogrif le rin y e le sin den k a nad ındaki tü yle re
y u m u ş ak geçi ş ya pan p ırıl p ırıl postu na hayra nl ıkla
b akm aya b a ş lıyo rd u. H er b ir i a yr ı re nkte yd i: f ırt ın a g ris i,
b ro nz, p em bem si b ir a la ca , ış ıl ış ıl ke sta ne re ngi ve
m üre kke p s iy a h ı.
"P ekâ lâ ," dedi Hagrid , elle rin i ovu ş tu ru p etr a fa
g ülü m se ye re k, "b ir a z daha ya k ına gelm ek
is tiy o rs a n ız..."
G örü nü ş e bak ılırs a kim se is te m iy o rd u. A nca k H arry ,
R on v e H erm io ne ç it e ih tiy a tla y a kla ş tıla r.
" Ş im di, hip ogrif le r hakk ın da ilk bilm eniz gere ke n,
guru rlu durla r" d edi H agrid . "Ç ok ko la y n em ka par b u
hip ogrif le r. A m an h aka re t e deyim d em eyin , çü nkü b u
ya p ıp y a paca ğ ı n ız s o n ş ey o la bilir . "
M alf o y, C ra bbe v e G oyle d in le m iy o rla r, a ra la r ında a lç a k
se sle ko nu ş uyo rla rd ı. Harry 'n in iç in e, ders i nas ıl
böle ce kle ri k o nusu nda p la n y a pt ıkla r ına d air k ö tü b ir h is
d o ğ du.
"H er z a m an ilk h are ke tin h ip ogrif t e n g elm esin i b ekle rs in "
diy e d eva m e tti H agrid . "K ib ard ır b iliy o r m usu nuz? O na
do ğ ru y ü rü rs ü n, e ğ ilip s e la m v e rir s in v e b ekle rs in . O d a
sa na e ğ ilir s e , o na d oku nabilir s in d em ektir . E ğ ilm ezse ,

ça buca nak y a n ından ç e kilin , ç ü nkü o p ençe le r a dam ın
ca n ın ı b aya ğ ı y a k ıyo r. "
" P ekâ lâ , ö nce k im d enem ek is tiy o r? "
S ın ıfın b üyü k b ir b ölü m ü b u s o ru ya c e va ben d aha d a
gerile di. H arry , R on v e H erm io ne'n in b ile k u ş ku la r ı v a rd ı.
H ip ogrif le r y ırt ıc ı ba ş la r ın ı sa ll ıy o r, güçlü ka natla r ın ı
aç ıyo rd u; böyle ba ğ la nm akta n ho ş la nm ış gib i
görü nm üyo rla rd ı.
" Y ok m u k im se ?" d edi H agrid , y a lv a ra n g özle rle .
"B en d enerim " d edi H arry .
A rk a s ında b ir is i s e sli b ir ş e kild e n efe sin i tu ttu v e h em
Lave nder hem de Parv a ti, "Y oo, hay ır, Harry , ça y
ya pra kla r ın ı h at ırla " d iy e f ıs ıld ad ıla r.
H arry a ld ırış e tm edi. P adok ç it in e t ır m and ı.
"A ff e rin , H arry !" d iy e k ü kre di H agrid . "P ekâ lâ - b aka l ım
Ş ahgaga'y la a nla ş a bile ce k m is in ?"
Z in cir le rd en bir in i çö zd ü, gri hip ogrif i ark a da ş la r ından
ay ırd ı ve deri ta sm as ın ı ç ıka rd ı. Padoku n öbür
ta ra f ındaki s ın ıfta herk e s nefe sin i tu tm u ş gib iy d i.
M alf o y'u n g özle ri m elu n m elu n k ıs ıld ı.
" D ik ka t e t, H arry " d edi H agrid se ssiz ce . "G öz te m as ı
ku rd un, g özü nü k ırp m am aya ç a l ış ş im di - ö yle g özü nü
ço k k ır p ış tırırs a n h ip ogrif le r s a na g üve nm ez..."
H arry 'n in g özle ri a n ında s u la nm aya b a ş la d ı, a m a o nla r ı
ka pam ad ı. Ş a hgaga ko ca m an, siv ri ka fa s ın ı çe vir ip
v a h ş i, tu ru ncu g özü nü H arry 'y e d ik ti.

" İş te böyle " dedi H agrid . " İş te böyle , H arry ... ş im di
e ğ il. .."
H arry , Ş a hgaga'y a ense sin i açm ak fik rin den pek
ho ş la nm am ış tı, a m a k e ndis in e s ö yle neni y a pt ı. H afif ç e
e ğ ild i v e g özle rin i k a ld ırıp y u ka r ı b akt ı.
H ip ogrif hâlâ te pe sin de durm u ş ona bak ıyo rd u.
K ıp ırd am ıyo rd u.
"U f" d e di H agrid , e ndi ş eli b ir s e sle . "P ekâ lâ - ş im di g eri
ç e kil H arry , y a va ş y a va ş - "
A m a o anda H arry 'y i ço k ş a ş ırta n bir ş e y old u ve
h ip ogrif b ir d en p ullu ö n d iz le rin i k ırıp e ğ ild i, ş ü phesiz
s e la m v e riy o rd u.
"A ff e rin , H arry !" d edi H agrid c o ş ku yla . “T a m am - ş im di
ona d oku nabilir s in ! G agas ın ı o k ş a, h adi d urm a!"
A sl ın da dönüp git m en in ke ndis in in daha hayr ın a
ola ca ğ ı n ı d ü ş ünen H arry , a ğ ı r a ğ ı r h ip ogrif e y a kla ş tı v e
e lin i uza tt ı. G agas ın ı bir k a ç ke z ok ş ay ınca hip ogrif
b undan ho ş la n ıyo rm u ş gib i te m bel te m bel gözle rin i
ka pad ı.
H erk e s a lk ış la d ı, y a ni ç o k b üyü k d ü ş k ırık l ığ ı na u ğ r a m ış
görü nen M alf o y, C ra bb e v e G oyle h ariç h erk e s.
"P ekâ lâ , H arry " d edi H agrid , "s a n ırım o n a b in m ene iz in
v e re bilir !"
B u i ş Harry 'n in bekle di ğ in den ço k ile ri git m i ş ti.
S üpürg eye b in m eye a l ış ıkt ı; a m a b ir h ip ogrif e b in m enin
a yn ı ş e y o la ca ğ ı ndan p ek e m in d e ğ ild i.
" Ş u ra dan t ırm an ıyo rs u n, ta m ka nat ekle m in in
a rk a s ından," d ed i H agrid . " D ik ka t e t d e tü yle rin den b ir in i

ko parm a, h iç h o ş una g it m ez..."
H arry a ya ğ ı n ı Ş ahgaga'n ın k a nad ın ın ü stü ne k o yd u v e
ke ndin i ka ld ırıp s ırt ın a bin di. Ş a hgaga aya ğ a ka lk t ı.
H arry nere ye tu tu naca ğ ı n ı bile m iy o rd u; önünd eki her
ye r tü yle k a pl ıyd ı.
"H ayd i b aka l ım !" d iy e k ü kre di H ag rid , h ip ogrif in s a ğ rıs ın ı
to ka tla ya ra k.
H arry 'n in h e r ik i y a n ındaki d ört m etr e lik k a natla r a nid en
aç ıld ı; h ip ogrif h ava la nm ad an ö nce H arry c a n h avliy le
o nu b oyn undan ya ka la d ı. B unun sü pürg eye b in m ekle
h iç a la ka s ı y o ktu v e H arry h angis in i te rc ih e tt i ğ in e k a ra r
ve rm ekte h iç z o rlu k ç e km edi; h ip ogrif in k a natla r ı h er ik i
ya n ında r a hats ız e dic i b ir ş e kild e ç ırp ılıy o r, b aca kla r ın ın
alt ın a sü rtü nüp dü ş ece km i ş his sin e ka p ılm as ına yo l
aç ıyo rd u; parla k tü yle r parm akla r ın ın alt ın dan
ka y ıyo rd u, am a onla ra daha s ık ı tu tu nm aya ce sa re t
edem iy o rd u; N im bus 2 000'i n in y u m u ş ak h are ke ti y e rin e
ş im di ke ndin i, hip ogrif in ka nat ç ırp ış la r ıyla bir lik te
s a ğ rıs ı a lç a l ıp y ü kse ld ik çe b ir ile ri b ir g eri s a lla n ır h ald e
bulm u ş tu .
Ş ahgaga o na p adoku n e tr a f ında b ir tu r a tt ır d ık ta n s o nra
in i ş e geçti; Harry 'n in en ço k ko rk tu ğ u k ıs ım d ı bu;
hip ogrif in y u m u ş ak b oyn u e ğ ilir k e n k e ndin i g eriy e v e rd i,
s a nki b oyn un ü stü nd en k a y ıp d ü ş ece km i ş g ib iy d i; s o nra
d ört u yu m su z a ya k g üm d iy e y e re k o nark e n tu tu nm ay ı
za r z o r b ece re re k k e n din i y in e d o ğ ru lt tu .
"Ç ok g üze l, H arry !" d iy e k ü kre di H agrid . M alf o y, C ra bbe
ve G oyle h ariç h erk e s b a ğı rıp a lk ış lıy o rd u. "P eki, ş im di
kim d enem ek is tiy o r? "

S ın ıfta ki d i ğ er ö ğ r e ncile r H arry 'n in b a ş ar ıs ından c e sa re t
alm ış tı, ih tiy a tla padoku n çit in e t ırm and ıla r. Hagrid ,
hip ogrif le ri b ir e r b ir e r ç ö zd ü v e a z s o nra p adoku n h er
ta ra f ı g erg in b ir ş e kild e e ğ ilip se la m ve re n in sa nla rla
d old u. N eville s ü re kli k e ndin in kin den k a ç ıyo rd u, h ip ogrif
d iz le rin i k ır m ak is te m iy o r g ib iy d i. H arry iz le rk e n, R on v e
H erm io ne k e sta ne r e ngi o la nla d enem e y a pt ıla r.
Ş a hgaga'y ı M alf o y, C ra bbe ve G oyle devra lm ış la rd ı.
M alf o y'u n ö nünde e ğ ilm i ş ti, ş im di M alf o y te peden b aka n
bir if a deyle o nun g ag as ın ı o k ş uyo rd u.
"Ç ok ko la ym ış ," de di M alf o y bezg in bezg in . Harry
d uya bils in d iy e y ü kse k s e sle k o nu ş uyo rd u. "B iliy o rd um
ko la y o ld u ğ unu, P otte r y a pabild i ğ in e g öre ... E m in im s e n
h iç te hlik e li d e ğ ils in dir , d e ğ il m i? " d edi h ip ogrif e . "D e ğ il
m i, s e ni ç ir k in , k o ca h ayva n?"
Ç elik p ençe le r ş im ş e k g ib i ç a kt ı; M alf o y tiz b ir ç ığ lık a tt ı,
a z so nra Hagrid ona ula ş a bilm ek iç in Ş ahgaga'y a
ta sm as ın ı g eçir m eye ç a l ış ıyo rd u. M alf o y y e rd e k ıv r ılm ış
y a t ıyo r, c ü ppesi y a va ş y a va ş k a na b ula n ıyo rd u.
"Ö lü yo ru m !" d iy e fe ry a t e tti M alf o y, s ın ıf p anik iç in deyd i.
" Ö lü yo ru m , ş u h alim e b ak ın! B eni ö ld ürd ü!"
" Ö lm üyo rs u n!" d edi H agrid . B em beya z ke silm i ş ti. "B ir i
b ana y a rd ım e ts in - o nu b ura dan ç ık a rm al ıy ız-"
H agrid , M alf o y'u ko la yca ka ld ırır k e n H erm io ne ka p ıy ı
açm aya ko ş tu . Ç ıka rla rk e n H arry , M alf o y'u n ko lu nda
uzu n v e d erin b ir k e sik o ld u ğ unu g örd ü; a ka n k a n ç im in
ü stü ne sa ç ılıyo rd u ve Hagrid onunla yo ku ş yu ka r ı,
ş ato ya d o ğ ru k o ş u yo rd u.

Sih ir li Y ara t ıkla r ın B ak ım ı s ın ıfı ç o k s a rs ılm ış b ir ş e kild e,
a ğı r a d ım la rla ark a dan geliy o rd u. S ly th erin 'l e rin hepsi
H agrid h akk ın da a t ıp tu tu yo rd u
"O nu derh al posta la m al ıla r!" dedi Pansy Park in so n,
gözle ri y a ş lı b ir h ald e.
"M alf o y'u n hata s ıyd ı!" diy e ç ık ış tı Dean Thom as.
C ra bbe v e G oyle te hdit e derc e sin e k a sla r ın ı e sn ettile r.
S ın ıf ta ş basa m akla r ı ç ık ıp bom bo ş G ir i ş S alo nu'n a
gir d i.
P ansy, "B en g id ip iy i o lu p o lm ad ığ ı na b aka ca ğ ı m " d edi,
m erm er m erd iv e nle ri k o ş a ra k ç ık a rk e n h epsi o na b akt ı.
H âlâ H agrid h akk ın da h om urd an ıp d ura n S ly th erin 'l e r,
z in dandaki o rta k s a lo nla r ın ın y o lu nu tu ttu la r; H arry , R on
ve H erm io ne is e y u ka r ı, G ry ff in dor K ule si'n e d o ğ ru y o la
k o yu ld u.
" İyile ş e ce k m i s e nce ?" d edi H erm io ne t e dir g in t e dir g in .
"T a bii, M adam P om fr e y ke sik le ri bir sa niy e de te davi
e debilir , " d edi H arry . B a ş hem ş ir e o nun b u k e sik te n ç o k
daha k ö tü s a ka tl ık la r ın ı te davi e tm i ş ti.
" A m a H ag rid 'i n ilk d e rs in de b öyle b ir ş e y o lm as ı ço k
kö tü , öyle de ğ il m i? " dedi R on, endi ş eli bir se sle .
"M alf o y'u n i ş le ri m ahve dece ğ in den her za m an em in
o la bilir s in ..."
A k ş am ye m e ğ i va ktin de Büyü k Salo n'a ilk in enle r
ara s ındayd ıla r. H agrid 'i g örm eyi u m uyo rla rd ı, a m a o ra da
de ğ ild i.
" O nu k o vm azla r, d e ğ il m i? " d edi H erm io ne k a yg ıyla . E tli
p udin gin e h iç d oku nm am ış tı.

"K ovm asa la r iy i e derle r' d edi R on, o d a y e m iy o rd u.
H arry , Sly th erin m asa s ın ı se yre diy o rd u. Cra bbe ve
G oyle 'u n da dahil old u ğ u büyü k bir gru p bir ara ya
g elm i ş , h ara re tle k o nu ş uyo rd u. H arry o nla r ın M alf o y'u n
nas ıl ya ra la nd ığ ı n ın öykü sü nü ke ndile rin e göre
u ya rla d ıkla r ından e m in di.
" E h, ilg in ç b ir ilk g ün o lm ad ığ ı n ı s ö yle ye m ezsin iz ," d edi
R on k a sve tle .
Y em ekte n so nra ka la bal ık G ry ff in dor O rta k S alo nu'n a
ç ıkt ıla r ve Pro fe sö r McG onagall' ın ve rd i ğ i ödevi
ya pm aya ça l ış tıla r, am a üçü de sü re kli ku le nin
p ence re sin den d ış a r ı d al ıp d al ıp g id iy o rd u.
"H agrid 'i n p ence re sin d e ış ık v a r" d edi H arry b ir d en.
R on s a atin e b akt ı.
"A ce le e ders e k g id ip o nu g öre bilir iz , s a at h âlâ e rk e n..."
" B ile m iy o ru m ," dedi H erm io ne te re ddütle . H arry onun
ke ndis in e b akt ığ ı n ı g örd ü.
"O ku l ara zis in de yü rü m em e iz in va r herh ald e" dedi
iğ nele yic i bir ş e kild e. "S ir iu s Bla ck bura daki Ruh
E m ic ile r'i g eçm edi d aha, d e ğ il m i? "
B öyle ce e ş y a la r ın ı k a ld ır d ıla r v e p ortr e d eli ğ in den ç ık ıp
ö n k a p ın ın y o lu nu tu ttu la r. K im se yle k a r ş ıla ş m ad ıkla r ına
m em nundula r, ç ü nkü b u s a atte d ış a r ıda o lm ala r ına iz in
v e rilip v e rilm edi ğ in den ta m o la ra k e m in d e ğ ild ile r.
Ç im hâlâ ısla kt ı ve ala ca ka ra nl ıkta nere deyse siy a h
görü nüyo rd u. H agrid 'i n k u lü besin e u la ş tık la r ında k a p ıy ı
ça ld ıla r, iç e rid en b ir s e s g ürle di: " G eliy o ru m ."

Hagrid , z ım para la nm ış ta hta m asa s ında, s ırt ın da bir
g öm le kle o tu ru yo rd u, z a ğ a r F ang b a ş ın ı o nun k u ca ğ ı na
ko ym u ş tu . Te k b ak ış ta H agrid 'i n e pey iç m i ş o ld u ğ unu
anla d ıla r; önünde nere de yse ko va büyü klü ğ ü nde
ku r ş uni b ir m a ş ra pa v a rd ı v e o nla r ı o dakla m akta z o rlu k
çe kiy o rm u ş g ib iy d i.
K im o ld ukla r ın ı a n la r a nla m az, " G alib a b ir r e ko r b u” d edi
se si ç a tla ya ra k. " D aha ö nce s a dece b ir g ün d aya nan b ir
ö ğ r e tm en o ld u ğ unu s a nm ıyo ru m ."
" A t ılm ad ın h e rh ald e , H agrid !" d edi H erm io ne, s o lu ğ u nu
tu ta ra k.
"D aha de ğ il' dedi Hagrid peri ş a n bir hald e, art ık
m a ş ra pas ında n e v a rs a k o ca b ir y u dum a la ra k. "A m a
M alf o y'a o la nla rd an s o nra a n m ese le si, h a?"
"D uru m u nas ıl? " dedi R on, otu ru rla rk e n. "C id di de ğ il,
d e ğ il m i? "
"M adam P om fr e y o nu e lin den g eld i ğ in ce iy ile ş t ir d i" d edi
H agrid ca ns ız bir se sle , "a m a hâlâ ac ı çe kti ğ in i
sö ylü yo r. .. b andaj s a rd ıla r. .. in liy o r. .."
" N um ara y a p ıyo r" d edi H arry h em en. "M adam P om fr e y
her ş e yi dü ze lt e bilir . G eçe n y ıl benim ke m ik le rim in
y a r ıs ın ı ye nid en ç ıka rd ı. A m a em in olu n, M alf o y bu
duru m un e tin den s ü tü nden fa yd ala naca kt ır. "
" T a bii, o ku l yö netim ku ru lu ü ye le rin e sö yle ndi d uru m "
dedi H agrid p eri ş a n b ir s e sle . " İş i ç o k b üyü k tu ttu ğ u m u
dü ş ünüyo rla r. Hip ogrif le ri so nra ya b ıra km al ıym ış ım ...
P ıtır k u rt'l a rla fa la n b a ş la m al ıym ış ım ... İy i b ir ilk d ers o lu r
diy e d ü ş ündüyd üm .. h epsi b e nim s u çu m ..."

"H epsi M aflo y'u n s u çu , H agrid !" d edi H erm io ne c id di b ir
s e s to nuyla .
"B iz ş a hid iz " dedi Harry . "S en hip ogrif le rin onla ra
h aka re t e dilir s e s a ld ır a ca kla r ın ı s ö yle din . D in le m ediy se
b u M alf o y'u n so ru nu. Biz Dum ble dore 'a i ş in asl ın ı
a nla t ırız."
" E ve t, ü zü lm e H agrid , b iz s e ni d este kle riz " d edi R on.
H agrid 'i n böce k ka ra s ı gözle rin den ya ş la r sü zü lm eye
b a ş la d ı. H arry ile R on'u s ık ı s ık ı, k e m ik le rin i k ıra ca km ış
g ib i k u ca kla d ı.
"B ence y e te rin ce iç m i ş sin , H agrid ' d edi H erm io ne k a ra rl ı
b ir se sle . M a ş ra pay ı m asa dan ald ı ve d ış ar ı ç ık ıp
bo ş alt t ı.
" E h, g alib a h akl ı" d edi H agrid , H arry ile R on'u b ıra kt ı.
K aburg ala r ın ı s ıva zla y ıp, se ndele ye re k gerile dile r.
H agrid büyü k bir ça bayla is ke m le sin den ka lk t ı ve
H erm io ne'n in pe ş in den d ış ar ı ç ıkt ı. B üyü k bir ş a p ırt ı
d uyu ld u.
"O s e s n eyd i? " d edi H arry , te dir g in b ir h ald e. H erm io ne
elin de b o ş m a ş ra payla d önm ü ş tü .
"K afa s ın ı s u f ıç ıs ın a s o ktu " d edi H erm io ne, m a ş ra pay ı
orta l ıkta n k a ld ır a ra k.
H agrid geri geld i. U zu n sa ç ı ve sa ka l ı s ırıls ık la m d ı,
gözle rin deki s u yu s ilm ekle m e ş guld ü.
"B öyle d aha iy i" d edi, ka fa s ın ı b ir kö pek g ib i sa lla y ıp
hepsin i ıs la ta ra k. "B ak ın, gelip beni görm ekle büyü k
iy ilik e ttin iz , b en g erç e kte n - "

Hagrid bir d en ka la ka ld ı, H arry 'y e sa nki onun ora da
old u ğ unu y e ni fa rk e tm i ş g ib i b ak ıyo rd u.
"S EN N E Y A PTI Ğ IN I S AN IY O RSU N, H A?" d iy e k ü kre di.
O ka dar ani olm u ş tu ki bu, ye rle rin de n ya r ım m etr e
s ıç ra d ıla r. "K AR AN LIK BA SIN CA ORTA LIK TA
D O LA Ş M AM AN G ER EK İYO R, H AR RY! Y A S İZ İK İN İZ!
N ASIL İZ İN V ER İR S İN İZ O NA!"
H agrid , H arry 'n in ü stü ne d o ğ ru yü rü dü, o nu ko lu ndan
ya ka la d ı v e ç e ke re k k a p ıya g ötü rd ü.
"Y ürü yü n!" dedi k ızg ın bir se sle . "H epin iz i oku la geri
g ötü rü yo ru m , bir daha da ka ra nl ık bast ıkta n so nra
o rta l ıkta d ola ş tı ğ ı n ız ı g örm eye yim . B una d e ğ m em b en!"

YED İ N C İ B Ö LÜ M :
GARD I RO PTA K İ B Ö CÜRT
Malf o y anca k per ş em be günü ö ğ le den so nra ,
S ly th erin 'l e r ve G ry ff in dor'l a r ik i sa atlik İksir ders in in
y a r ıs ına gelm i ş ke n s ın ıfta görü ndü. Band ajl ı ko lu
a sk ıd a, ka s ıla ka s ıla zin dana gir d i. Harry 'y e göre ,
ko rk u nç b ir m uhare beden g eriy e k a lm ış s o n k a hra m an
pozu ta k ın ıyo rd u.
P ansy Park in so n, "N as ıl, D ra co ?" diy e so rd u. "Ç ok
ac ıyo r m u?"
"E ve t" d edi M alf o y, yi ğ it ç e yü zü nü b uru ş tu ra ra k. A m a
Harry o nu n, P ansy b a ş ın ı ç e vir in ce C ra bbe v e G oyle 'a
g öz k ır p t ığ ı n ı g örd ü.
P ro fe sö r S nape te m be l t e m bel, " O tu r y e rin e, o tu r" d edi.
H arry v e R on b ir b ir le rin e b ak ıp y ü zle rin i e k ş it tile r. O nla r
geç ka lm ış ols a Snape "o tu r ye rin e" dem ez, ce za
ve rir d i. Am a M alf o y, Snape'i n ders le rin de ne ya psa
p aça y ı s ıy ır m ay ı b a ş arm ış tı. S nape, S ly th erin B in as ı'n ın
B a ş ka n ı'y d ı v e g enellik le k e ndi ö ğ r e ncile rin i k a y ırırd ı.
B ugün y e ni b ir ik sir y a p ıyo rla rd ı, b ir U fa lm a İksir i.
M alf o y ka za n ın ı h e m ence cik H arry ile R on'u n ya n ına
ku rd u, m alz e m ele rin i a yn ı m asa da h az ırl ıy o rla rd ı.
" E fe ndim ," d iy e s e sle ndi M alf o y, "e fe ndim , b u p apaty a
kö kle rin i ke sm ek iç in ya rd ım a ih tiy a c ım va r, çü nkü
ko lu m - "

Snape b a ş ın ı k a ld ır m adan, "W easle y," d edi, "M alf o y'u n
kö kle rin i o nun iç in k e siv e r. "
R on'u n y ü zü tu ğ la k ır m ız ıs ı b ir r e nk a ld ı.
M alf o y'a , " K olu nda h iç b ir ş e y y o k" d edi, t ıs la r g ib i.
M alf o y, m asa n ın k a r ş ıs ından s a nki m arif e t y a pm ış g ib i
s ırıtt ı.
" W easle y, P ro fe sö r S nape'i n n e d edi ğ in i d uyd un, k e s ş u
kö kle ri. "
R on b ıç a ğ ı n ı k a vra d ı, M alf o y'u n k ö kle rin i ö nüne ç e kti v e
o nla r ı ra sg ele ke sm eye b a ş la d ı. S onunda h epsi fa rk l ı
b oyd a o ld u.
M alf o y c a n ından b ezm i ş g ib i, " P ro fe sö r" d edi, " W easle y
kö kle rim i k u lla n ılm az h ale g etir iy o r, e fe ndim ."
S nape m asa la r ına y a kla ş tı, k e m erli b urn unun ü stü nden
kö kle re b akt ı, s o nra u zu n, y a ğ lı s iy a h s a çla r ın ın a lt ın dan
R on'a p is p is g ülü m se di.
" M alf o y'l a k ö kle rin i d e ğ iş tir , W easle y."
" A m a e fe ndim - !"
R on so n çe yre k sa ati, ke ndi kö kle rin i öze nle , ta m ı
ta m ına e ş it b oyd a k e se re k g eçir m i ş ti.
S nape e n te hlik e li s e siy le , " Ş im di" d edi.
R on g üze l g üze l k e silm i ş k e nd i k ö kle rin i m asa n ın ö bür
ya n ına, M alf o y'a d o ğ ru it ti, s o nra d a b ıç a ğ ı n ı ye nid en
elin e a ld ı.
" E fe ndim , b ir d e b u B üzü ş m ü ş in cir 'i n s o yu lm as ı g ere k"
d edi M alf o y. S esin de m elu n b ir k e yif s e zili y o rd u.

Snape, daim a ve sa dece ona ay ırd ığ ı nefr e t dolu
b ak ış ın ı Harry 'y e çe vir e re k, "P otte r, Malf o y'u n
B üzü ş m ü ş in cir 'i n i s e n s o ya bilir s in " d edi.
H arry , M alf o y'u n B üzü ş m ü ş in cir 'i n i a ld ı. R on is e ş im di
ku lla nm ak zo ru nda old u ğ u kö kle rin u ğ ra d ığ ı hasa r ı
onarm aya ça l ış ıyo rd u. H arry , B üzü ş m ü ş in cir 'i elin den
geld i ğ in ce ç a buk s o yd u v e h iç b ir ş e y d em eden m asa n ın
öbür y a n ına, M alf o y'a a tt ı. M alf o y'u n a ğ z ı ş im di iy id en
iy iy e k u la kla r ına v a rm ış tı.
Y ava ş ça , "D ostu nuz H agrid 'i s o n z a m anla rd a g ö rd ünüz
m ü?" d iy e s o rd u.
R on, k e sik k e sik , k a fa s ın ı k a ld ır m adan, "S enin ü stü n e
va zif e d e ğ il, " d edi.
" K ork a r ım uzu n sü re ö ğ re tm enlik ya pam aya ca k" dedi
M alf o y, se sin de sa hte bir üzü ntü yle . "B abam
ya ra la nm am dan h iç m em nun k a lm ad ı."
" K onu ş m aya d eva m e t d e, M alf o y, b en sa na sa hid en
ya ra la nm ak n as ıl o lu rm u ş g öste re yim " d iy e h ır la d ı R on.
"O ku l y ö netim k u ru lu na ş ik â ye t e tti. S ih ir B aka nl ığ ı 'n a
da. B abam ın ç o k n üfu su v a rd ır, b iliy o rs u nuz. V e b unun
gib i k a l ıc ı b ir y a ra la nm a - a bart ılı, s a hte b ir ş e kild e iç in i
çe kti, " k im b ilir k o lu m a rt ık e skis i g ib i o la ca k m ı h iç ? "
E li ö fk e yle tit r e di ğ i iç in y a nl ış lıkla ö lü b ir t ırt ılın k a fa s ın ı
ke se n H arry , "D em ek b unun iç in n um ara y a p ıyo rs u n?"
dedi. " H agrid 'i k o vd ura bilm ek iç in ."
" E h," dedi M alf o y, se sin i f ıs ılt ı düze yin e in dir e re k,
"k ıs m en, Potte r. Am a ba ş ka fa yd ala r ı da ola ca k.
W easle y, t ır t ılla r ım ı b enim iç in d ilim le ."

Bir k a ç ka za n öte de , Neville 'i n ba ş ı derd e gir m i ş ti.
N eville h er İk sir d ers in de d arm ada ğı n o lu rd u; e n k ö tü
d ers iy d i, P ro fe sö r S nape'e d uyd u ğ u b üyü k k o rk u d a h er
ş e yi o n k a t b ete r h ale g etir iy o rd u. P arla k b ir a sit y e ş ili
o lm as ı g ere ke n ik sir i s o nuçta -
“ T uru ncu , L ongbotto m ," d edi S nape, ik s ir in b ir k ıs m ın ı
ke pçe yle al ıp herk e s göre bils in diy e ye nid en ka za na
döke re k. "T uru ncu . S öyle b ana, ç o cu k, o k a l ın k a fa na
te k bir ş e y bile gir m iy o r m u? Hiç b ir ku ş ku ya ye r
açm aya ca k ş e kild e, sa dece bir fa re dala ğ ı ye te rli
d edi ğ im i d uym ad ın m ı? B ir p arç a s ü lü k s ıv ıs ın ın y e te rli
o la ca ğ ı n ı a ç ıkça b elir tm edim m i? S enin a nla ya bilm eni
sa ğ la m ak iç in n e y a pm al ıy ım , L ongbotto m ?"
N eville p esp em be o lm u ş tu , tit r iy o rd u. A ğ la d ı a ğ la ya ca k
bir h ali v a rd ı.
" L ütfe n, efe ndim ," dedi Herm io ne, "lü tfe n, Neville 'e
d üze lt m esi iç in y a rd ım c ı o la bilir im ."
" S iz d en göste ri ş ya pm an ız ı is te di ğ im i hat ırla m ıyo ru m ,
Mis s G ra nger" d edi S nape s o ğ u k s o ğ u k. H erm io ne d e
N eville g ib i p em bele ş t i. " L ongbotto m , b u d e rs in s o nunda
ik sir in in bir k a ç dam la s ın ı ku rb a ğ ana ve re ce ksin , hep
bir lik te nele r ola ca ğ ı n ı göre ce ğ iz . B elk i de bu duru m
se ni i ş in i d o ğ ru d ürü st y a pm aya te ş v ik e der. "
S nape, Neville 'i ko rk u dan so lu ğ u ke silm i ş hald e
b ıra ka ra k o nun y a n ından a yr ıld ı.
N eville , H erm io ne'y e dönüp, "B ana ya rd ım et!" diy e
in le di.
" H ey, H arry " dedi S eam us Fin nig an, H arry 'n in pir in ç
ölç e kle rin i ö dünç a lm ak iç in e ğ ilir k e n, "d u yd un m u? B u

sa bahki Gele ce k Posta s ı'n da Sir iu s Bla ck'i n
g örü ld ü ğ ünü s a n ıyo rla r. "
" N erd e?" dedi H arr y ve R on hem en. M asa n ın öbür
ya n ında Malf o y ba ş ın ı ka ld ır d ı, dik ka tle din le m eye
k o yu ld u.
"B ura dan ço k uza kta de ğ il" de di S eam us, heye ca nl ı
görü nüyo rd u. "O nu b ir M uggle g örm ü ş . T a bii m ese le yi
p ek ka vra ya m am ış . M ug gle 'l a r onu s ıra dan bir su çlu
s a n ıyo r, de ğ il m i? K ad ın öze l te le fo n hatt ın ı ara m ış .
S ih ir B aka nl ığ ı 'n dakile r o ra ya va ra n a ka dar S ir iu s to z
olm u ş ."
R on, "B ura dan ço k uza kta de ğ il. .." diy e te kra rla d ı,
anla m l ı anla m l ı Harry 'y e bak ıyo rd u. Geri dönünce
M alf o y'u n d a ca n ku la ğ ı yla d in le di ğ in i görd ü. "N 'o ld u,
M alf o y? S oyu la ca k b a ş ka b ir ş e y m i v a r? "
A m a M alf o y'u n g özle ri k ö tü k ö tü p arl ıy o rd u v e H arry 'n in
ü stü ne d ik ilm i ş ti. M asa ya y a sla nd ı.
"B la ck'i te k ba ş ına ya ka la m ay ı m ı dü ş ünüyo rs u n,
P otte r? "
"E ve t, ö yle ," d edi H arry , b a ş ta n s a va rc a s ına.
M alf o y'u n in ce a ğ z ı h ain b ir g ülü m se m eyle b ükü lü yo rd u.
A lç a k s e sle , "T a bii, b en o ls a m " d edi, "ç o kta n b ir ş e yle r
ya pm ış o lu rd um . İy i b ir ç o cu k g ib i o ku ld a k a lm azd ım ,
d ış ar ıda, o nu a r ıyo r o lu rd um ."
R on k a ba b ir ta v ırla , "S en n e d iy o rs u n, M alf o y? " d iy e
so rd u.
"B ilm iy o r m usu n, P ott e r? " diy e so lu du M alf o y, so lu k
gözle ri k ıs ılm ış tı.

"N eyi? "
M alf o y a lç a k s e sle , a la yl ı a la yl ı g üld ü.
"B elk i de ke lle ni te hlik e ye atm ak is te m iy o rs u ndur. İş i
R uh E m ic ile r'e b ıra km ak is tiy o rs u n, ö yle m i? O ysa b en
ols a m , in tik a m is te rd im . Onu ke ndim ya ka la m ak
is te rd im ."
T a m H arry ö fk e yle , "N e d iy o rs u n s e n?" d erk e n, S nape
se sle ndi: " Ş im di m alz e m ele ri ka tm ay ı b it ir m i ş o lm an ız
gere k. B u ik sir in iç ilm eden ö nce k a yn am as ı g ere kiy o r. O
k a yn ark e n o rta l ığ ı to pla y ın, s o nra d a L ongbotto m ' ınkin i
deneye lim ..."
C ra bbe ve G oyle , ka n te r iç in deki N eville 'i n ik sir in i
te la ş la ka r ış tırm as ına baka ra k aç ık aç ık güld üle r.
H erm io ne, S nape g örm esin d iy e o na a ğ z ın ın k e nar ıyla
t a lim at ve riy o rd u, Harry ve Ron ku lla nm ad ıkla r ı
m alz e m ele ri k a ld ır d ıla r, e lle rin i v e k e pçe le rin i y ık a m ak
iç in k ö ş e deki ta ş la va boya g it tile r.
H arry bir heyke lin a ğ z ından aka n buz gib i bas ınçl ı
su yu n a lt ın a e ll e rin i tu ta rk e n, R on'a , "M alf o y n e d em ek
is te di? " d iy e m ırıld and ı. "B la ck't e n n iy e in tik a m a lm ak
is te ye yim k i? B ana h iç b ir ş e y y a pm ad ı, y a ni ş im dilik ."
R on h id detle , " U yd uru yo r" d edi, " s a na a pta lc a b ir ş e yle r
ya pt ırm aya ç a l ış ıyo r. .."
D ers in so nu ya kla ş m ış tı, Snape uzu n ad ım la rla ,
ka za n ın ın b a ş ına s in m i ş N eville 'i n y a n ına g it ti.
K ara gözle ri par ıld aya ra k, "H erk e s bura ya to pla ns ın,"
d edi, "v e L ongbotto m ' ın k u rb a ğ as ın ın b a ş ına g ele nle ri
iz le sin . E ğ er bir Ufa lm a İksir i ya pm ay ı ba ş ard ıy sa ,

ku rb a ğ as ı k ü çü lü p k u rb a ğ a y a vru su o la ca k. E ğ e r y a nl ış
ya pt ıysa , k i b undan e m in im , z e hir le nece k."
G ry ff in dor'l a r ko rk u iç in de iz le dile r. Sly th erin 'l e r
heye ca nla nm ış g örü nüyo rla rd ı. S nape k u rb a ğ a T re vo r' ı
s o l e lin e a ld ı, N eville 'i n a rt ık y e ş il b ir re nge b ürü nm ü ş
ik sir in e kü çü k bir ka ş ık so ktu . Tre vo r' ın bo ğ az ından
a ş a ğı b ir k a ç d am la d am la tt ı.
B ir a n d erin b ir s e ss iz lik h âkim o ld u, b u a ra da T re vo r
yu tk u ndu. S onra k ü çü k b ir p of s e si d uyu ld u v e T re vo r b ir
k u rb a ğ a ya vru su ola ra k Snape'i n avu cu nda
debele nm eye b a ş la d ı.
G ry ff in dor'l a r a lk ış la m aya k o yu ld ula r. B ozu lm u ş g örü nen
S nape, cü p pesin in ce bin den kü çü k bir ş iş e ç ıka rd ı,
k u rb a ğ an ın te pesin e b ir k a ç d am la d öktü . T re vo r b ir d en
eskis i g ib i y e ti ş k in b ir k u rb a ğ a o ld u.
S nape, "G ry ff in dor'd an be ş puan siliy o ru m " dedi,
h erk e sin yü zü ndeki te bessü m de silin d i. "S iz e ona
ya rd ım e tm eyin d em i ş tim , M is s G ra nger. D ers b it m i ş tir . "
H arry , Ron ve Herm io ne, Gir i ş Salo nu'n a gid en
m erd iv e nle ri t ırm and ıla r. Harry hâlâ Malf o y'u n
sö yle dik le rin i dü ş ünürk e n, Ron da Snape'e k ız ıp
kö pürm ekle m e ş guld ü.
" İksir do ğ ru ya p ılm ış diy e G ry ff in dor'd an be ş puan
silm ek, h a! N iy e y a la n s ö yle m edin , H erm io ne? N eville
t e k b a ş ına y a pt ı d iy e bilir d in ."
H erm io ne c e va p v e rm edi. R on e tr a f ına b ak ınd ı.
"N erd e b u?"

Harry de döndü. Art ık merd iv e nle rin te pesin e
va rm ış la rd ı. B üyü k S alo n'd a y e m e ğ e g id en s ın ıfın g eri
k a la n ın ın y a nla r ından g eçi ş in i iz le dile r.
R on ka ş la r ın ı ça ta ra k, " Ş ura c ıkta , ya n ı ba ş ım dayd ı"
d edi.
C ra bbe ile Goyle 'u n ara s ında yü rü ye n Malf o y
ya nla r ından geçti. H arry 'y e pis pis s ırıtt ı ve gözd en
ka yb old u.
" İş te o rd a" d edi H arry .
H erm io ne, so lu ğ u bir a z ke silm i ş hald e ace le yle
m erd iv e nle rd en ç ık ıy o rd u. B ir e liy le s ık ı s ık ı ça nta s ın ı
tu tm u ş tu , di ğ eriy le cü ppesin in iç in e bir ş e yi
so ku ş tu ru yo r g ib iy d i.
" N as ıl y a pt ın b unu?" d iy e s o rd u R on.
"N eyi? " d edi, y a nla r ına g ele n H erm io ne.
"B ir a n ö nce h em en a rk a m ızd ayd ın , b ir a n so nra is e
m erd iv e nle rin a lt ın da."
" N e?" H erm io ne'n in b ir a z k a fa s ı k a r ış m ış g ib iy d i. "A h -
b ir ş e y a lm ak iç in g eri g it m ek z o ru nda k a ld ım . A h, h ay ır-
"
H erm io ne'n in ç a nta s ında b ir d ik i ş p atla m ış tı. H arry b una
ş a ş m ad ı. Ç anta n ın o n ta neden ç o k, k o ca m an v e a ğ ı r
kit a pla a ğ z ın a k a dar d olu o ld u ğ unu g öre biliy o rd u.
R on, " B unla r ın h ep sin i n iy e y a n ında ta ş ıy o rs u n k i? " d iy e
so rd u.
H erm io ne so lu k so lu ğ a , "K aç ders al ıyo ru m ,
biliy o rs u nuz" d edi. " Ş u nla r ı b enim iç in tu ta bilir m is in ?"

"A m a" Ron elin e tu tu ş tu ru la n kit a pla r ı çe vir m i ş ,
ka pakla r ına b ak ıyo rd u, "b ug ün b u d ers le rin h iç b ir i y o k
ki. Ö ğ le den so nra sa dece Kara nl ık Sanatla ra Kar ş ı
S avu nm a'y a g ir e ce ğ iz ."
" A h, e ve t" d edi H erm io ne, a kl ı b a ş ka ye rd eym i ş gib i,
a m a y in e d e k it a pla r ı ç a nta s ına t ık t ı. "U m ar ım y e m ekte
iy i b ir ş e yle r v a rd ır, a çl ıkta n ö lü yo ru m ." S onra d a B üyü k
S alo n'a d o ğ ru y ü rü yü p g it ti.
R on, H arry 'y e , "S ana da H erm io ne biz d en bir ş e yle r
sa kl ıyo rm u ş g ib i g eliy o r m u?" d iy e s o rd u.
İlk Kara nl ık Sanatla ra Kar ş ı Savu nm a ders in e
g eld ik le rin de, Pro fe sö r Lupin orta la rd a yo ktu . Hepsi
o tu ru p k it a pla r ın ı, tü y k a le m le rin i, p ar ş öm en to m arla r ın ı
ç ıka rd ı. Sonunda Lupin od aya gir d i ğ in de, ara la r ında
ko nu ş uyo rla rd ı. Lupin belli belir s iz gülü m se di ve eski
p üskü ç a nta s ın ı ö ğ r e tm en m asa s ın ın ü stü ne k o yd u. H er
za m anki g ib i p ejm ürd e yd i, a m a tr e nde o ld u ğ u ndan d aha
sa ğ lıkl ı görü nüyo rd u. Sanki ara da bir k a ç iy i ye m ek
ye m i ş g ib iy d i.
" İy i günle r" dedi. "L ütf e n kit a pla r ın ız ı ka ld ırıp
ç a nta la r ın ıza ko ya r m ıs ın ız? Bugünkü ders im iz ,
u yg ula m al ı bir ders ola ca k. Sadece asa la r ın ıza
ih tiy a c ın ız v a r. "
Ö ğ r e ncile r k it a pla r ın ı k a ld ırır k e n k im i b ir b ir in e m era kla
b akt ı. D aha ö nce h iç u yg ula m al ı b ir K ara nl ık S anatla ra
K ar ş ı S avu nm a d ers i y a pm am ış la rd ı. T a bii g eçe n y ılk i
h oca la r ın ın s ın ıfa b ir k a fe s d olu su c in peri g etir ip o rta ya
sa ld ı ğ ı o u nutu lm az d ers i s a ym azsa n ız.

Herk e s haz ır olu nca , "P eki öyle yse " dedi Pro fe sö r
Lupin . " L ütfe n b eni iz le r m is in iz ."
H em ş a ş ıra n, hem m era kla n an s ın ıf aya ğ a ka lk t ı,
d ers lik te n ç ıka n Pro fe sö r Lupin 'i iz le dile r. Pro fe sö r
onla r ın ö nüne d ü ş üp ıss ız b ir k o rid ord an g eçti. K ö ş eyi
d önünce h ortla k P ee ve s'i g örd üle r. H ava da te pe ü stü
u ça r g ib i d urm u ş , e n y a k ındaki a nahta r d eli ğ in i ç ik le tle
tık ıy o rd u.
P eeve s, Pro fe sö r Lupin ya r ım m etr e ka dar öte sin e
gelm eden b a ş ın ı k a ld ır m ad ı, s o nra k ıv r ık t ır n akl ı a ya ğ ı n ı
oyn ata ra k ş a rk ı s ö yle m eye b a ş la d ı.
"D eli lü le li L upin " d iy e ş ak ıd ı P eeve s. "D eli lü le li L upin ,
deli lü le li L upin ."
H em en hem en her za m anki ka dar ka ba ve ba ş a
ç ık ılm az g örü nen P eeve s g eneld e ö ğ re tm enle re b ir a z
sa yg ı gö ste rir d i. Herk e s bir anda dönüp Pro fe sö r
Lupin 'e bakt ı, buna ne te pki göste re ce ğ in i mera k
ediy o rla rd ı. O nun h âlâ g ülü m se m ekte o ld u ğ unu g örü nce
ş a ş ırd ıla r.
T a tl ı ta tl ı, "B en se nin ye rin de o ls a m çik le ti o a n ahta r
deli ğ in den ç ıka r ırd ım , P eeve s" d edi. "Y oksa M r. F ilc h
sü pürg ele rin i iç e ri k o ya m az."
F ilc h , H ogw arts ' ın h adem esiy d i. Ö ğ re ncile re ve , eve t,
P eeve s'e k a r ş ı d a s ü re kli s a va ş ila n e tm i ş , k ö tü h uylu ,
ba ş ar ıs ız bir büyü cü . Ne va r ki, Peeve s, Pro fe sö r
Lupin 'i n dedik le rin e ald ır m ad ı. Dilin i dudakla r ın ın
ara s ından ç ık a r ıp h ız la ü fle ye re k tü kü rü klü b ir p ır rrt s e si
ç ıka rm akla y e tin di.
P ro fe sö r L upin h afif ç e iç in i ç e kti v e a sa s ın ı ç ık a rd ı.

Om zu nun üstü nden s ın ıfa , "B u, ya ra rl ı kü çü k bir
b üyü dür" d edi. " L ütfe n d ik ka tle b ak ın."
A sa s ın ı o m uz h iz a s ına k a ld ır d ı v e , " W addiw asi! " d iy e re k
P eeve s'e d o ğ ru lt tu .
Ç ik le t ku r ş un h ız ıyla anahta r deli ğ in den f ırla y ıp
dosd o ğ ru P eeve s'i n so l bu ru n deli ğ in e dald ı. P eeve s
te pe ü stü d önüp d üze ld i v e la net e dere k h ız la u za kla ş tı.
D ean T hom as h ayre t iç in de, " S üperd i, e fe ndim !" d edi.
“ T e ş e kkü r e de rim , D ean " d edi P ro fe sö r L upin , a sa s ın ı
orta dan k a ld ır a ra k. " D eva m e delim m i? "
Y enid en yo la dü ş tü le r, ö ğ re ncile r pejm ürd e Pro fe sö r
Lupin 'i a rta n b ir s a yg ıyla s ü zü yo rla rd ı. O nla r ı ik in ci b ir
k o rid ord an g eçir d i v e ö ğ re tm enle r o das ın ın ta m ö nünde
durd u.
" İçe ri b uyu ru n" d edi k a p ıy ı a ç ıp y a na ç e kile re k.
E ski, d a ğı n ık is ke m le le rle d olu , u zu n, d uva rla r ı a h ş ap
ka pla m al ı bir oda ola n ö ğ re tm enle r odas ında, bir
ö ğ r e tm en h a riç , k im se y o ktu . P ro fe sö r S nape a lç a k b ir
k o lt u kta otu ru yo rd u, s ın ıf iç e ri gir e rk e n dönü p bakt ı.
G özle ri p ırıl p ırıl p arl ıy o rd u, a ğ z ın ın ke nar ında p is ve
a la yl ı b ir g ülü ş v a rd ı. P ro fe sö r L upin iç e ri g ir ip ka p ıy ı
ka pam aya k a lk ış ın ca S nape, "A ç ık b ıra k, L upin " d edi.
" B una ta n ık o lm am ay ı te rc ih e derim ." A ya ğ a k a lk t ı, k a ra
c ü ppesi a rk a s ında d alg ala nara k s ın ıfın y a n ından g eçti.
K ap ıya g elin ce o ld u ğ u y e rd e d öndü v e , "H erh ald e s e ni
uya ra n o lm am ış tır, L upin " d edi. "A m a b u s ın ıfta N eville
L ongbotto m va r. O na zo r bir ş e yi em anet etm em en i
ta vsiy e ederim . Ta bii, Mis s Gra nger ku la ğ ı na
ta lim atla r ın ı f ıs ıld am ıyo rs a ."

Neville k ıpk ırm ız ı old u. H arry is e gö zle rin den ate ş le r
sa ça ra k S nape'e b akt ı. K endi s ın ıfın da N eville 'e z o rb al ık
etm esi b ile y e te rin ce k ö tü yke n, ş im di d e k a lk m ış b a ş ka
ö ğ re tm enle rin ö nünde a yn ı ş e yi y a p ıyo rd u.
P ro fe sö r L upin k a ş la r ın ı k a ld ır d ı.
" O pera syo nun ilk a ş a m as ında b ana N eville 'i n y a rd ım c ı
ola ca ğ ı n ı um uyo rd u m " dedi, "v e em in im hayra n
olu naca k b ir p erfo rm ans g öste re ce k."
N eville 'i n y ü zü , b öyle b ir ş e y m üm kü nse e ğ e r, d aha d a
k ıza rd ı. S nape d udak b üktü , s o nra d a k a p ıy ı ç a rp ara k
ç ık ıp g it ti.
P ro fe sö r Lupin , eliy le s ın ıfı odan ın ucu na do ğ ru
ç a ğ ı ra ra k, " Ş im di" dedi. B ura da ö ğ re tm enle rin ye dek
cü ppele rin i b ulu ndurd ukla r ı e sk i b ir g ard ıro pta n b a ş ka
b ir ş e y y o ktu . P ro fe sö r L upin y a n ına g id in ce , g ard ıro p
bir d en y a lp ala y ıp d uva ra ç a rp t ı.
Ç ocu kla rd an kim i ko rk u yla geriy e atla rk e n, Pro fe sö r
Lupin sü kû netle , "K ayg ıla naca k bir ş e y yo k" dedi.
" O ra da b ir B öcü rt v a r. "
Ç o ğ una g öre b u k a yg ıla naca k b ir ş e yd i, o ysa . N eville ,
P ro fe sö r Lupin 'e deh ş et dolu bir bak ış att ı, S eam us
F in nig an is e za ng ırd am aya ba ş la m ış ka p ı to puzu nu
endi ş eyle s ü zd ü.
"B öcü rt'l e r ka ra nl ık, ka pal ı ye rle ri se ve rle r" dedi
P ro fe sö r Lupin . "G ard ır o pla r ı, ya ta kla r ın alt ın daki
b o ş lu kla r ı, la va bola r ın a lt ın daki d ola pla r ı - b ir k e re sin de
bir in in sa rk a çl ı, b üyü k b ir sa at iç in e sa kla nd ığ ı n ı bile
g örm ü ş tü m . B u B öcü rt is e b ura ya d ün ö ğ le den s o nra
g eld i. Ben de, aca ba üçü ncü s ın ıfla ra uyg ula m a

ya pm am iç in ö ğ re tm enle r b ura y ı b ana b ıra k ır m ı d iy e
m üdüre s o rd um .
"O z a m an, k e ndim iz e s o ra ca ğ ı m ız ilk s o ru ş u: B öcü rt
n edir ? "
H erm io ne e lin i k a ld ır d ı.
" B ir biç im de ğ iş tir ic id ir " dedi. "B iz i en fa zla neyin
k o rk u ta ca ğ ı n ı d ü ş ünüyo rs a o nun b iç im in e b ürü nür. "
P ro fe sö r L u pin , "B en b ile d aha iy i a nla ta m azd ım " d edi,
H erm io ne ış ıld ad ı. "Ö yle yse ka ra nl ıkta otu ra n B öcü rt
h enüz bir biç im e bürü nm ü ş de ğ il. Kap ın ın öbür
ya n ındaki ki ş iy i e n fa zla n eyin ko rk u ta ca ğ ı n ı b ilm iy o r.
T e k b a ş ına o ld u ğ u v a kit b ir B öcü rt'ü n n eye b enze di ğ in i
kim se b ilm ez. A m a b en o nu d ış a r ı ç ık a rd ığ ı m a nda, h er
bir im iz in e n ç o k k o rk tu ğ u ş ey o la ca k.
"Y ani" d edi P ro fe sö r L upin , N eville 'i n k o rk u dan a ğ z ın dan
bir a z tü kü rü k sa çm aya ba ş la m as ın ı görm ezlik te n
gele re k, "d aha ba ş la m adan B öcü rt'e ka r ş ı büyü k bir
a va nta j ım ız v a r. N e o ld u ğ unu fa rk e ttin m i, H arry ? "
E lin i k a ld ır m ış , a ya kla r ın ın ü ze rin de y a yla nan H erm io ne
ya n ındayke n b ir s o ru ya c e va p v e rm ek ç o k c e sa re t k ırıc ı
b ir i ş ti a m a, H arry y in e d e ş ans ın ı d enedi.
" Ş e y - ço k ka la bal ık old u ğ um uz iç in hangi biç im e
bürü nece ğ in i b ile m ez d e o ndan m ı? "
"T a m d edi ğ in g ib i" d edi P ro fe sö r L upin , H erm io ne d e
bir a z d ü ş k ırık l ığ ı na u ğ ra m ış g örü nere k e lin i in dir d i. “B ir
B öcü rt'l e b a ş a ç ık m ak iç in y a n ın ızd a b ir ile rin in o lm as ı
her za m an en iy is id ir . A kl ı ka r ış ır. N e olm al ı aca ba,
ba ş s ız b ir c e se t m i, e t y iy e n b ir s ü m üklü böce k m i? B ir

se fe rin de bir Böcü rt'ü n ta m da bu ha ta y ı i ş le di ğ in i
görm ü ş tü m . ayn ı anda ik i ki ş iy i bir d en ko rk u tm aya
ça l ış tı, ya r ı ya r ıya sü m üklü böce ğ e dönü ş tü . D o ğ ru su ,
hiç d e k o rk u tu cu d e ğ il. ”
" B ir B öcü rt'ü p üskü rte n b üyü b asit t ir , a m a zih in g ücü
g ere ktir ir . A nl ıyo rs u nuz y a , B öcü rt'l e rin i ş in i a s ıl b it ir e n
ş ey ka hka had ır. Yapm an ız gere ke n, onu e ğ le nce li
b ula ca ğ ı n ız b ir b iç im e b ürü nm eye z o rla m akt ır.
" B üyü yü önce asa s ız deneye ce ğ iz . Ark a m dan
te kra rla y ın, lü tfe n... R id dik u lu s".
S ın ıf h ep b ir a ğ ı zd an, " R id dik u lu s!" d edi.
" İy i. Ç ok iy i. A m a k o rk a r ım b u k o la y b ölü m üyd ü. Ç ünkü
b u ke lim e te k ba ş ına ye te rli de ğ il. İş te se n de bu
nokta da d evre ye g ir iy o rs u n, N eville ."
G ard ıro p y e nid en s a rs ıld ı, a m a id am a g id iy o rm u ş g ib i
öne ç ık a n N eville o ndan fa zla s a rs ılıy o rd u.
" Ş im di, Neville " dedi Pro fe sö r Lupin . "Ö nce ş unu
so ra y ım : Seni dünya da en ço k ko rk u ta n ş ey nedir
d ers in ?"
N eville 'i n d udakla r ı k ıp ır d ad ı, a m a s e s ç ık m ad ı.
P ro fe sö r L upin n e ş eyle , "P ard on, N eville , d uya m ad ım "
dedi.
N eville , s a nki b ir is i o n a y a rd ım e ts in d iy e y a lv a r ıyo rm u ş
gib i, ça re siz ce etr a f ına bak ınd ı. Sonra da za r zo r
duyu la n b ir s e sle , a d eta f ıs ıld aya ra k, "P ro fe sö r S nape"
dedi.
H em en hem en herk e s güld ü. H atta N eville bile özü r
dile rc e sin e s ırıtt ı. Anca k Pro fe sö r Lupin dü ş ünce li

görü nüyo rd u.
"D em ek P ro fe sö r S nape... h ım mm... N eville , sa n ırım
nin enle b ir lik te o tu ru yo rs u n, d e ğ il m i? "
" Ş ey - e ve t" d edi N eville , te dir g in b ir ş e kild e. "A m a -
B öcü rt'ü n o na d önü ş m esin i d e is te m iy o ru m ."
" H ay ır, h ay ır, b eni y a nl ış a nla d ın" d edi P ro fe sö r L upin .
Ş im di g ülü m sü yo rd u. "A ca ba b iz e n in enin g eneld e n e
tü r ş e yle r g iy d i ğ in i s ö yle ye bilir m is in ?"
N eville ş a ş ırm ış g örü ndü, a m a ce va p d a ve rd i: "E h...
h ep a yn ı ş a pka y ı g iy e r. Y ükse k b ir ş a pka , te pesin de d e
dold uru lm u ş bir akb aba va r. Ve uzu n bir elb is e ...
n orm ald e, y e ş il. .. b aze n d e tilk i k ü rk ü nden b ir e ş a rp ."
" P eki y a ç a nta ?" d iy e tü yo v e rd i P ro fe sö r L upin .
"B üyü k, k ır m ız ı b ir ç a nta " d edi N eville .
"T a m am öyle yse ... O giy sile ri ço k ca nl ı bir ş e kild e
gözü nün önüne getir e biliy o r m usu n, N eville ? Z ih nin in
g özü nde o nla r ı g öre biliy o r m usu n?"
N eville , pek de em in olm adan, "E ve t" dedi. B elli ki
a rk a s ından n e g ele ce ğ in i m era k e diy o rd u.
Lupin , "B öcü rt bu dola pta n d ış ar ı f ırla y ınca ve se ni
görü nce , Neville " dedi, "P ro fe sö r Snape'i n biç im in e
bürü nece k. Sen de asa n ı ka ld ır a ca ks ın -b öyle - ve
'R id dik u lu s ' diy e ba ğı ra ca ks ın - ve nin enin giy sile ri
ü ze rin de v a r g ücü nle y o ğ u nla ş a ca ks ın . H er ş e y y o lu nda
gid ers e , P ro fe sö r B öcü rt S nape, o y e ş il e lb is e yi g iy ip , o
a kb abal ı ş apka y ı ta km ak ve büyü k, k ırm ız ı ça nta y ı
ta ş ım ak z o ru nda k a la ca k."

Herk e s ka hka hay ı bast ı. G ard ıro p da ha da ş id detle
y a lp ala d ı.
"E ğ e r N eville b a ş ar ılı o lu rs a , b öcü rt b üyü k b ir ih tim alle
d ik ka tin i s ıra yla hepim iz e çe vir e ce k" dedi Pro fe sö r
Lupin . " Ş im di h e pin iz in b ir d akik a n ız ı a y ırıp s iz i e n fa zla
k o rk u ta n ş eyi d ü ş ünm eniz i v e n e y a p ıp d a o nu k o m ik
g örü nm eye z o rla ya ca ğ ı n ız ı h aya l e tm eniz i is tiy o ru m ..."
H erk e s su stu . H arry d ü ş ündü... D ünya da o nu e n ço k
ko rk u ta n ş ey n eyd i?
A kl ın a önce Lord Vold em ort geld i - tü m gücü ne
ka vu ş m u ş bir Vold e m ort. Am a daha o bir Böcü rt
V old em ort'a ka r ş ı ola s ı bir ka r ş ı sa ld ırıy ı pla nla m aya
b a ş la m adan, zih nin in yü ze yin e ko rk u nç bir görü ntü
s ü zü ld ü...
Ç ürü m ekte ola n, ıs la k ısla k ış ıld aya n bir el, ka ra bir
p ele rin in alt ın a ka ya rc a s ına so ku la n bir el. ..
g örü nm eye n b ir a ğ ı zd an ç ık a n u zu n, h ırılt ılı b ir s o lu k...
s o nra in sa nda bo ğ ulu yo rm u ş duyg usu uya nd ıra ca k
ka dar iç e i ş le ye n b ir s o ğ u k...
H arry ü rp erd i, s o nra d a k im se nin fa rk e tm edi ğ in i u m ara k
çe vre sin e bak ınd ı. Ço ğ u ki ş i gözle rin i s ık ı s ık ıya
yu m mu ş tu . Ron ke ndi ke n din e, "B aca kla r ın ı ko par"
d iy o rd u. H arry o nun n eyi k a ste tti ğ in den e m in di, ç ü nkü
R on e n ç o k ö rü m ce kle rd en k o rk a rd ı.
P ro fe sö r L upin , " H erk e s h az ır m ı? " d iy e s o rd u.
H arry k o rk u yla s a rs ıld ı. O h az ır d e ğ ild i. İn sa n b ir R uh
E m ic i'y i n as ıl d ah a a z k o rk u nç h ale g etir ir d i? A m a e k
sü re is te m ek de ho ş una git m iy o rd u. Ba ş ka herk e s
“e ve t" a nla m ında b a ş ın ı s a ll ıy o r v e k o lla r ın ı s ıv ıy o rd u.

"N eville , geriy e çe kile ce ğ iz " dedi Pro fe sö r Lupin .
"Ö nünde a ç ık b ir a la n o ls u n, ta m am m ı? B ir s o nra kin i
ben öne ç ıks ın diy e ça ğ ı ra ca ğ ı m ... Hadi baka l ım ,
hepin iz g eriy e ç e kilin k i, N eville r a hat r a hat ç a l ış s ın."
H epsi geriy e , duva rla r ın dib in e çe kile re k Neville 'i
g ard ıro bun y a n ında te k b a ş ına b ır a kt ı. N eville s o lg un v e
ko rk m u ş görü nüyo rd u, am a cü ppesin in ko lla r ın ı
s ıva m ış tı v e a sa s ın ı h az ır tu tu yo rd u.
K endi a sa s ın ı d a g ard ıro p k a p ıs ın ın to puzu na y ö nelt m i ş
ola n P ro fe sö r Lupin , "Ü çe ka dar sa y ıyo ru m , N eville "
dedi. " B ir - ik i - ü ç - ş im di"
P ro fe sö r L upin 'i n a sa s ın ın u cu ndan k ıv ılc ım la r f ış k ır a ra k
ka p ın ın to puzu na ç a rp t ı. K ap ı b ir h am le de a ç ıld ı. K anca
b uru nlu v e te hdit e dic i g örü nen P ro fe sö r S nape d ış a r ı
ç ıkt ı, g özle rin den ş im ş e kle r ç a ka ra k N eville 'e b akt ı.
N eville g erile di, a sa s ın ı k a ld ır d ı, a ğ z ın ı a çt ı, a m a se s
ç ıkm ad ı. Snap e, cü ppesin in iç in e elin i ata ra k, onun
üze rin e y ü rü yo rd u.
"R -r-rid dik u lu s!" d iy e c iy a kla d ı N eville .
K ırb aç ş a k ırt ıs ı g ib i b ir s e s d uyu ld u. S nape s e ndele di.
S ır t ın da u zu n, d ante lli b ir e lb is e , b a ş ında d a te pesin de
güve y e nik li b ir a kb a ban ın b ulu ndu ğ u y ü kse k b ir ş a pka
va rd ı ş im di. Elin de ko sko ca m an, k ırm ız ı bir ça nta
ta ş ıy o rd u.
H erk e s k a hka hay ı b ast ı; k a fa s ı k a r ış an b öcü rt te re ddüt
etti v e P ro fe sö r L upin b a ğı rd ı: " P arv a ti! Ö ne ç ık !"
P arv a ti, y ü zü nde k a ra rl ı b ir if a deyle , ö ne y ü rü dü. S nape
ona d ö ndü. B ir ş ra k s e si d aha d uyu ld u. Ş im di S nape'i n

ye rin de k a n le ke le ri iç in de, s a rg ılı b ir m um ya d uru yo rd u.
G örm eye n yü zü Parv a ti'y e çe vriliy d i. Yava ş ya va ş ,
a ya kla r ın ı sü rü yü p ka ska t ı ko lla r ın ı hava ya ka ld ır a ra k
ona d o ğ ru y ü rü m eye b a ş la d ı.
"R id dik u lu s!" d iy e h a yk ırd ı P arv a ti.
S arg ıla rd an bir i mum ya n ın aya ğ ı dib in de çö zü ld ü,
m um ya n ın a ya ğ ı s a rg ıy a ta k ıld ı, y ü zü ko yu n y e re d ü ş tü ,
ka fa s ı y u va rla n ıp g it ti.
" S eam us!" d iy e b a ğı rd ı P ro fe sö r L upin .
S eam us, P arv a ti'n in y a n ından o k g ib i a t ıld ı.
Ş r a k! M um ya n ın o ld u ğ u y e rd e ş im di s iy a h s a çla r ı y e re
k a dar uza nan, is ke le t gib i, ye m ye ş il su ra tl ı bir ka d ın
va rd ı - b ir ö lü m p eris i. A ğ z ın ı a rd ın a k a dar a çt ı, o day ı b u
dünya ya ait olm aya n bir se s dold urd u; Harry 'n in
b a ş ındaki sa çla r ı dik e n dik e n eden, uzu n, in ilt ili bir
f e ry a t -
" R id dik u lu s!" d iy e h a yk ırd ı S eam us.
Ö lü m peris i bo ğ ulu r gib i bir se s ç ıka rd ı ve bo ğ az ın ı
ka vra d ı; s e si g it m i ş ti.
Ş r a k! Ölü m peris i ş im di dön e döne ku yru ğ u nu
ko va la ya n b ir fa re ye d önü ş m ü ş tü , s o nra - ş ra k!- k a ya n
ve k ıv ra nan b ir ç ın g ıra kl ı y ıla n o lm u ş tu ki - ş ra k!- te k,
ka nl ı b ir g özb ebe ğ in e d önü ş tü .
"A kl ı k a r ış tı!" d iy e b a ğı rd ı L upin . " B a ş ar ıyo ru z! D ean!"
D ean h ız la ö ne y ü rü dü.
Ş ra k! G özb ebe ğ i k o puk b ir e l o ld u; e l f ırla y ıp d önere k
dö ş em ede y e ngeç g ib i s ü rü nm eye k o yu ld u.

"R id dik u lu s!" d iy e fe ry a t e tti D ean.
B ir ç a t s e si d uyu ld u, e l b ir fa re k a pan ına s ık ış tı.
" M üke m mel! S ır a s e nde, R on!"
R on ö ne f ır la d ı.
" Ş ra k!"
B ir ç o k k i ş i ç ığ lık a tt ı. İk i m etr e b oyu nda, b a ş ta n a ş a ğ ı
tü ylü d ev b ir ö rü m ce k, k ıs ka çla r ın ı te h dit e dic i ş e kild e
ş akla ta ra k Ron'u n üze rin e yü rü yo rd u. Harry bir an
R on'u n d onup k a ld ı ğ ı n ı s a nd ı. S onra ; "R id dik u lu s!" d iy e
b ö ğ ürd ü Ron ve örü m ce ğ in baca kla r ı yo k old u.
Y uva rla nm aya ba ş la d ı. Lave nder B ro w n viy a kla ya ra k
onun önünden ka çt ı ve örü m ce k Harry 'n in aya kla r ı
dib in de d urd u. H arry a sa s ın ı k a ld ır a ra k h az ırla nd ı, a m a
"B ıra k!" d iy e b a ğı rd ı P ro fe sö r L upin b ir d en, h ız la ile rle di.
Ş r a k!
B aca ks ız örü m ce k yo k olm u ş tu . Bir sa niy e herk e s
nere de o ld u ğ unu g örm ek iç in ç ılg ın ca etr a fa bak ınd ı.
S onra L upin 'i n ö nünde g üm ü ş i b eya z b ir k ü re nin h ava da
as ılı old u ğ unu görd üle r. Lup in , adeta te m belc e ,
"R id dik u lu s!" d edi.
Ş r a k!
B öcü rt b ir k a ra fa tm a o la ra k y e re in erk e n, L upin , " İle ri,
N eville , b it ir i ş in i! " d iy e b a ğı rd ı.
Ş ra k!
S nape geri dönm ü ş tü . B u se fe r N eville , ço k ka ra rl ı
g örü nere k h am le e tti.

"R id dik u lu s!" diy e ba ğı rd ı ve bir an S nape'i dante lli
e lb is e siy le g örü r g ib i o ld ula r, so nra N eville g ürü lt ü yle ,
"H a!" d iy e g üld ü v e b ö cü rt p atla d ı. B in le rc e m in ik d um an
dem etin e a yr ılıp k a yb old u.
S ın ıf alk ış la m aya ba ş la rk e n, Pro fe sö r Lupin ,
"M üke m mel! " diy e ba ğı rd ı. “M üke m mel, Neville !
H epin iz e a fe rin . D uru n b aka l ım ... B öcü rt'l e u ğ ra ş a n h er
ki ş i iç in G ry ff in dor'a be ş puan - ik i ke z ya pt ığ ı iç in
N eville 'e o n p uan - H erm io ne ile H arry ’y e d e o nbe ş er
puan.”
" A m a b en h iç b ir ş e y y a pm ad ım k i" d edi H arry .
"S en ve H erm io ne ders in ba ş ında so ru la r ım ı do ğ ru
c e va pla d ın ız, H arry " d edi L upin ta tl ılık la . " Ç ok iy i, m ille t,
m üke m mel b ir d ers ti. E v ö devi o la ra k d a, b ir za hm et
B öcü rt b ölü m ünü o ku yu p b enim iç in ö ze tin i ç ıka rt ın ...
ö devle r p aza rte si g ün ü v e rile ce k. H epsi b u k a dar. "
Ö ğ r e ncile r heye ca nla ko nu ş ara k ö ğ re tm enle r odas ın ı
te rk ettile r. Anca k Harry ke ndin i hiç de ke yif li
h is se tm iy o rd u. Pro fe sö r Lupin ka s ıtl ı ola ra k onun
B öcü rt'l e u ğ ra ş m as ına engel olm u ş tu . N eden? Yoksa
H arry 'n in tr e nde y ığ ı ld ı ğ ı n ı görd ü ğ ü ve onun
bece re m eye ce ğ in i dü ş ündü ğ ü iç in m i? H arry 'n in yin e
ke ndin den g eçe ce ğ in i m i s a n ıyo rd u?
A m a b a ş ka k im se o la y ın fa rk ın da d e ğ ild i.
" O ö lü m p eris in i n as ıl h alle tti ğ im i g örd ünüz m ü?" d iy e
b a ğı rd ı S eam us.
"Y a e li? " d iy e b a ğı rd ı D ean, k e ndi e lin i s a lla ya ra k.
"O ş apka yla S nape'i ? "

"Y a b enim m um ya m ı?"
Lave nder d ü ş ünce li d ü ş ünce li, "A ca ba P ro fe sö r L upin
n eden k ris ta l to pla rd an k o rk u yo r? " d edi.
Ç anta la r ın ı alm ak iç in s ın ıfa dönerle rk e n, Ron
heye ca nla , " B u ş im diy e k a dar y a pt ığ ı m ız e n iy i K ara nl ık
S anatla ra Kar ş ı Savu nm a ders iy d i, de ğ il m i? " diy e
so rd u.
H erm io ne, "Ç ok iy i bir ö ğ re tm ene benziy o r" dedi
onayla ya ra k. " A m a k e ş ke b en d e B öcü rt'l e k a r ş ı k a r ş ıya
g els e yd im ".
"S enin ki ne olu rd u?" dedi R on, k ıs k ıs güle re k. "O n
üze rin den d oku z a ld ı ğ ı n b ir e v ö devi m i? "

SE K İ Z İ N C İ B Ö LÜ M :
Ş İ Ş MAN H ANIM ' I N K AÇI Ş I
K ısa s ü re de, K ara nl ık S anatla ra K ar ş ı S avu nm a ç o ğ u
ki ş in in e n s e vd i ğ i d ers h alin e g elm i ş ti. P ro fe sö r L upin
h akk ın da ile ri g eri k o nu ş anla r, s a dece D ra co M alf o y ile
o nun S ly th erin ç e te siy d i.
P ro fe sö r L upin g eçe rk e n M alf o y g ürü lt ü lü b ir f ıs ılt ıy la ,
" Ş unun c ü ppesin in h alin e b ak" d iy o rd u, " e ski e v c in im iz
g ib i g iy in iy o r. "
A m a d i ğ erle ri P ro fe sö r L upin 'i n c ü ppesin in y a m al ı y a d a
y ıpra nm ış olm as ına ald ır m ıy o rd u bile . S onra ki bir k a ç
ders i d e ilk i ka dar ilg in ç o lm u ş tu . B öcü rtle r'd en so nra
c in cü ce le re b enze ye n p is , k ü çü k y a ra t ıkla r o la n K ırm ız ı
K afa la r' ı in ce le dile r. K an d ökü le n h er ye rd e, ş a to la r ın
zin danla r ında ve te rk edilm i ş sa va ş ala nla r ındaki
sip erle rd e pusu ya ya ta r, ka yb ola nla ra k ısa ve ka l ın
so pala rla vu rm ak iç in bekle rle rd i. K ırm ız ı K afa la r'd an
so nra , p ullu m aym unla r ı a nd ıra n s ü rü ngen s u y a ra t ıkla r ı
K appa'l a ra g eçtile r. P erd eli e lle ri, g ölle rin de h er ş e yd en
habers iz d ola ş a nla r ı b o ğ sa k d iy e k a ş ın ırd ı. H arry b az ı
öbür ders le rin de de ayn ı ş e kild e m utlu ols a , haya tta
b a ş ka b ir ş e y is te m ezd i. E n k ö tü sü İksir d ers iy d i. S nape
bugünle rd e öze llik le kin ci davra n ıyo rd u, kim se nin de
bunun n iy e o ld u ğ undan ş üphesi y o ktu . S nape 'i n b iç im in i
ala n ve Neville 'i n , nin esin in giy sile rin i giy d ir d i ğ i
B öcü rt'ü n hik â ye si, oku la orm an ya ng ın ı h ız ıyla
y a y ılm ış tı. Snape bunu ko m ik bulm am ış tı anla ş ıla n.
P ro fe sö r Lupin 'i n ad ı ge çin ce gözle rin de te hdit k â r

ş im ş e kle r ç a k ıyo rd u, N eville 'e e skis in den d aha d a fa zla
z o rb al ık e diy o rd u.
H arry , Pro fe sö r Tre la w ney'n in ku le d eki bo ğ ucu
o das ında, e ğ ri bü ğ rü ş ekille ri ve se m bolle ri çö ze re k,
p ro fe sö rü n o na h er b ak ış ında y a ş la rla d ola n k o ca m an
gözle rin i görm ezlik te n gelm eye ça l ış ara k geçir d i ğ i
sa atle ri de ko rk u yla bekle r olm u ş tu . Pro fe sö r
T re la w ney'y i se ve m iy o rd u, oysa s ın ıfından baz ı
ö ğ re ncile r ona yü ce lt m e s ın ırla r ına va ra n bir sa yg ı
g öste riy o rla rd ı. P arv a ti P atil v e L ave nder B ro w n ö ğ le n
sa atle rin de Pro fe sö r Tre la w ney'n in ku le deki odas ın ı
ziy a re ti âdet halin e getir m i ş le rd i. Her se fe rin de de
yü zle rin de, sin ir boza ca k ka dar üstü nlü k ta ş ıy a n bir
if a deyle geri dönüyo rla rd ı, ba ş ka la r ın ın bilm edik le ri
ş e yle ri biliy o rla rm ış gib i. H arry 'd en sö z ederk e n k ıs ık
se sle ko nu ş m aya da ba ş la m ış la rd ı, o sa nki ölü m
dö ş e ğ in de y a t ıyo rm u ş g ib i b ir h alle ri v a rd ı.
H are ke tli ilk d ers te n s o nra a ş ırı d ere ce de s ık ıc ı b ir h al
ala n Sih ir li Yara t ıkla r ın Bak ım ı'n ı is e asl ın da kim se
se vm iy o rd u. H agrid k e ndin e g üve nin i k a yb etm i ş g ib iy d i.
Ş im dilik b ir ç o k d ers i, m uhte m ele n d ünya n ın e n s ık ıc ı
y a ra t ıkla r ı ola n P ıtırk u rtla r'a nas ıl baka ca kla r ın ı
ö ğ re nm ekle g eçir iy o rla rd ı.
B ir sa ati daha P ıtırk u rtla r' ın ya p ış ka n bo ğ azla r ından
a ş a ğı in ce in ce do ğ ra nm ış ye ş il sa la ta t ıkm akla
g eçir d ik te n so nra R on, " İnsa n neden onla ra bakm a
za hm etin e k a tla ns ın k i? " d iy e s o rm u ş tu .
A m a ekim ay ıyla bir lik te H arry ke ndis in i oya la ya ca k
ba ş ka b ir ş e y d aha b uld u. B u o k a dar z e vkli b ir ş e yd i k i,
s ık ın t ılı ders le rin i unuttu rd u. Quid dit c h se zo nu

ya kla ş ıy o rd u. G ry ff in dor ta k ım ın ın k a pta n ı O liv e r W ood
da, ye ni se zo ndaki ta ktik le ri ta rt ış m ak iç in per ş em be
ak ş am ı b ir to pla nt ı y a pt ı.
B ir Q uid dit c h ta k ım ında y e di k i ş i v a rd ı: K ırm ız ı, fu tb ol
to pu b üyü klü ğ ü nde b ir to p o la n Q uaff le ' ı s a han ın h er ik i
u cu ndaki on be ş m etr e yü kse kli ğ in de çe m berle rd en
geçir e re k gol atm akla göre vli üç Kova la y ıc ı; h ızla
o ra dan o ra ya s e ğ ir tip o yu ncu la ra s a ld ır m aya ç a l ış an ik i
a ğ ı r, siy a h to p ola n B lu dger'l a r ı ko va la m ak iç in a ğı r
so pala rla donanm ış ik i Vuru cu ; ka le le ri ko ru ya n bir
T utu cu v e i ş i e n z o r o la n A ra y ıc ı. O nun g öre vi, m in ik ,
ka natl ı, ce viz b üyü klü ğ ü nde b ir to p o la n A lt ın S nit c h 'i
y a ka la m akt ı. S nit c h ya ka la n ınca oyu n so na ere r ve
A ra y ıc ı'n ın ta k ım ı fa zla dan y ü z e lli p ua n k a za n ırd ı.
O liv e r W ood, o n y e di y a ş ın da s a ğ la m y a p ılı b ir ç o cu ktu ,
H ogw arts 't a ye din ci s ın ıfta o ku yo rd u, ya ni so n y ılıyd ı.
K ara nl ığ ı n çö km ekte old u ğ u Quid dit c h sa has ın ın
ke nar ındaki b uz g ib i s o yu nm a o das ında ta k ım ın ın a lt ı
ü ye sin e hit a p ederk e n, sa kin se sin de bir um uts u zlu k
va rd ı.
" Q uid dit c h K upas ı'n ı k a za nm ak iç in b u s o n ş ans ım ız -
b enim s o n ş ans ım " d e di o nla ra , ö nle rin de b ir a ş a ğ ı b ir
y u ka r ı yü rü ye re k. "B u y ılın so nunda o ku lu b it ir iy o ru m .
Bir d aha K upa'y ı a lm a ih tim alim o lm aya ca k.
"G ry ff in dor y e di y ıld ır K upa'y ı k a za nam ıyo r. T a m am , ç o k
ta lih siz d ik , olu rs a bu ka dar olu r -s a ka tl ık la r- so nra
g eçe n y ıl tu rn uva ip ta l o ld u.. ." W ood, sa nki b u h at ıra
h âlâ üzü ntü den bo ğ az ın ı t ık ıyo rm u ş gib i yu tk u ndu.
"O ysa b iliy o ru z k i b iz im ta k ım ım ız o ku ld aki - e n - iy i -

ka hro la s ı - ta k ım " de di, bir yu m ru ğ u yla di ğ er elin e
vu ra ra k. O e ski ç ılg ın ca p ırılt ı y in e g özle rin e y e rle ş m i ş ti.
" M uhte ş e m ü ç K ova la y ıc ı'm ız v a r. "
E liy le A lic ia S pin net, A ngelin a J o hnso n v e K atie B ell'i
g öste rd i.
" Y enilm ez ik i V uru cu 'm uz v a r. "
F re d v e G eorg e W ea sle y b ir a ğ ı zd an, " K es ş u nu, O liv e r,
b iz i m ahcu p ediy o rs u n" dedile r, k ıza rm ış num ara s ı
ya para k.
W ood, H arry 'y e b ir tü r v a h ş i g u ru rla v e a te ş p üskü re n
gözle rle baka ra k, "V e biz e her se fe rin de maç ı
ka za nd ıra n bir A ra y ıc ı'm ız va r!" dedi. "V e ben" diy e
e kle di, s o nra dan a kl ın a g elm i ş g ib i.
" B iz de se nin ço k iy i old u ğ unu dü ş ünüyo ru z, O liv e r"
d edi G eorg e.
"P ante r g ib i T utu cu ," d edi F re d.
W ood y e n id en v o lt a la m aya b a ş la ya ra k, "M ese le ş u k i"
d edi, "b u s o n ik i y ıl Q uid dit c h K upas ı'n ın ü stü ne b iz im
a d ım ız ya z ılm ış olm al ıyd ı. H arry ta k ım a ka t ıld ı ğ ı ndan
beri ben hep Kupa'n ın ça nta da ke klik old u ğ unu
dü ş ündüm . A m a a la m ad ık ve b u y ıl o ş eyin ü ze rin de
nih aye t a d ım ız ı g örm ek iç in s o n ş ans ım ız..."
W ood ö yle b üyü k b ir k e derle k o nu ş uyo rd u k i, F re d v e
G eorg e b ile h ald en a nla r b ir ta v ır iç in e g ir d ile r.
" O liv e r, b u y ıl b iz im y ılım ız " d edi F re d.
"B a ş ara ca ğ ı z, O liv e r!" d edi A ngelin a.
"M utla ka " d edi H arry .

Ta k ım , azim le dolu bir ş e kild e hafta da üç ak ş am
antr e nm an y a pm aya b a ş la d ı. H ava g it tik çe d aha s o ğ u k
ve y a ğ m urlu o lu yo rd u, g ece le r d e d aha k a ra nl ıkt ı, a m a
ça m ur, rü zg âr v e y a ğ m ur g em i a z ıya a ls a d a, H arry 'n in
m uazza m güm ü ş Quid dit c h Kupa s ı'n ı nih aye t
ka za nm aya y ö nelik o h arik a h aya lin i le ke le ye m ezd i.
H arry bir ak ş am antr e nm andan so nra ü ş üm ü ş ve
ka ska t ı olm u ş , am a antr e nm an ın gid i ş in den ho ş nut
hald e G ry ff in dor O rta k Salo nu'n a döndü ğ ünde, oda
heye ca nla k a yn ıyo rd u.
Ş öm in enin ba ş ındaki en iy i is ke m le le rd en ik is in e
otu rm u ş , Astr o no m i iç in bir ta k ım y ıld ız çiz e lg ele ri
ta m am la ya n R on v e H erm io ne'y e , " N 'o ld u?" d iy e s o rd u.
H ayli h ırp ala nm ış eski ila n ta hta s ına ko nm u ş bir
d uyu ru yu g öste re n R on, “ İlk H ogsm ea de h afta so nu."
d edi. " E kim s o nu, C ad ıla r B ayra m ı."
" M üke m mel, " dedi, Harry 'n in ark a s ından portr e
d eli ğ in den geçe n Fre d . "Z onko 'y a bir u ğ ra m am
gere kiy o r, P is K oku lu T o pakla r' ım b it ti b it e ce k."
M ora li in i ş e geçe n H arry , ke ndin i R on'u n ya n ındaki
is ke m le ye att ı. Herm io ne onun akl ın dan geçe nle ri
o ku m u ş g ib iy d i.
" H arry , em in im bir dahaki se fe re gid ebilir s in " dedi.
" B la ck'i ya ka la m ala r ı ya k ınd ır, za te n b ir ke z o rta la rd a
görü ld ü b ile ."
" B la ck, H ogsm eade'd e b ir ş e yle r ya pm aya ka lk ış a ca k
ka dar a pta l d e ğ il. " d edi R on. "M cG onagall'a b u se fe r
gid ebilir m is in d iy e so r, H arry , b ir d aha g id ene ka dar
ara dan a s ırla r g eçe bilir . "

"R on!" dedi Herm io ne. "H arry 'n in oku ld a ka lm as ı
gere kiy o r. "
" O ku ld a k a la n te k ü çü ncü s ın ıf ö ğ re ncis i d e o o la m az
am a" d edi R on. " M cG onagall'a s o r, h ayd i, H arry ."
H arry k a ra r ın ı v e re re k, " E ve t, s o ra ca ğ ı m s a n ırım " d edi.
H erm io ne ta rt ış m ak iç in a ğ z ın ı a çt ı, a m a ta m o a nda
C ro oksh anks b ir tü y h afif li ğ iy le o nun ku ca ğ ı na atla d ı.
A ğ z ından b üyü k, ö lü b ir ö rü m ce k s a rk ıy o rd u.
R on, yü zü nü buru ş tu ra ra k, "B unu önüm üzd e ye m ek
zo ru nda m ı? " d iy e s o rd u.
"A k ıll ı Cro oksh anks'i m benim , onu te k ba ş ına m ı
ya ka la d ın?" d edi H erm io ne.
C ro oksh anks örü m ce ğ i a ğı r a ğı r çi ğ n edi, sa r ı gözle ri
k ü sta hça R on'a d ik ilm i ş ti.
" O nu o rd a tu t y e te r" d edi R on s in ir li s in ir li. Y enid en y ıld ız
ç iz e lg esin e d öndü. " S ca bbers ç a nta m da u yu yo r. "
H arry e sn edi. A sl ın da g id ip y a tm ak is tiy o rd u, a m a k e ndi
y ıld ız çiz e lg esin i de ta m am la m as ı gere kiy o rd u.
Ç anta s ın ı ke ndin e do ğ ru çe kti, par ş öm enin i,
m üre kke bin i ve tü y ka le m in i ç ıka ra ra k ça l ış m aya
b a ş la d ı.
R on, so n y ıld ız ın a d ın ı d a g öste ri ş li b ir e dayla ya z ıp
çiz e lg eyi Harry 'n in önüne sü re re k, " İstiy o rs a n
benim kin den k o pya ç e ke bilir s in " d edi.
K opya dan hiç haz etm eye n Herm io ne dudakla r ın ı
büzd ü, a m a b ir ş e y d em edi. C ro oksh a nks h âlâ g özle rin i
k ırp m adan Ron'a bak ıyo r, tü ylü ku yru ğ u nun ucu nu
ya va ş ça s a ll ıy o rd u. S onra , a nid en a tla d ı.

"A Y Y!" d iy e b a ğı rd ı R on, C ro oksh anks'i n d ört p ençe sin i
derin le re g öm üp va h ş ic e y ırtm aya b a ş la d ığ ı ça nta s ın ı
ka pt ı. " D EFO L Ş U RDAN , S EN İ A PTA L H AY VA N !"
R on ça nta s ın ı Cro oksh anks'i n pençe le rin den
ku rta rm aya ça l ış ıyo rd u, am a Cro oks h anks ya p ış ıp
ka lm ış tı. T ükü rü kle r sa ç ıyo r ve ku yru ğ u nu ka m ç ı gib i
vu ru yo rd u.
"R on, onun ca n ın ı ya km a!" diy e ba ğı rd ı Herm io ne,
c ırtla k b ir s e sle . B ütü n o rta k s a lo n o nla r ı iz liy o rd u. R on,
C ro oksh anks'i n h âlâ s ık ı s ık ıy a y a p ış m ış o ld u ğ u ç a nta y ı
fırıld ak g ib i d öndürü rk e n, S ca bbers u ça rc a s ına ç a nta n ın
te pesin den f ır la d ı.
R on, "T U TU N Ş U K ED İY İ!" d iy e h ayk ırd ı. C ro oksh anks
ça nta n ın ka l ınt ıla r ından ku rtu lm u ş , masa n ın üstü ne
atla m ış tı, deh ş et iç in deki Sca bbers ' ın pe ş in den
ko ş u yo rd u.
G eorg e W easle y, C ro oksh anks'i n üstü ne atla d ı, am a
ka ç ırd ı. S ca bbers y ir m i ç if t b aca k a ra s ından s ıy r ıla ra k
eski b ir k o n so lu n a lt ın a u çtu . C ro oksh anks k a ya ra k fr e n
ya pt ı, çiz g ili baca kla r ın ın üze rin de çö m eld i ve ön
aya ğ ı yla ko nso lu n alt ın a gözü dönm ü ş çe sin e pençe
a tm aya k o yu ld u.
R on ve Herm io ne te la ş la geld ile r. Herm io ne,
C ro oksh anks'i g övd esin den y a ka la y ıp u za kla ş tır d ı. R on
ke ndin i k a r ın ü stü y e re a tt ı v e b üyü k z o rlu kla S ca bbers ' ı
ku yru ğ u ndan tu tu p ç ık a rd ı.
H erm io ne'y e , k ü ple re b in m i ş h ald e, " Ş u nun h alin e b ak!"
d edi, S ca bbers ' ı o n un ö nün de tu tu p s a lla ya ra k. " B ir d eri
b ir k e m ik k a ld ı! O k e diy i o ndan u za k t u t!"

Herm io ne, se si tit r e ye re k, "C ro oksh anks iç in bu ço k
do ğ al" d edi. " B ütü n k e dile r fa re le ri k o va la r, R on!"
D eli g ib i ç ırp ın an S ca bbers ' ı y e nid en c e bin e g ir s in d iy e
ik n a e tm eye ça l ış an R on, "O h ayva n da g arip b ir ş e y
va r!" d edi. " S ca bbers ' ın ç a nta m da o ld u ğ unu s ö yle di ğ im i
duyd u!"
H erm io ne sa b ırs ız l ıkla , "A y, ne sa çm al ık" dedi.
" C ro oksh anks onun ko ku su nu ala biliy o r, R on, yo ksa
n as ıl - "
R on, " O k e di S ca bbers 'a k a fa y ı ta km ış !" d edi. Ç evre sin e
to pla nm ış in sa nla r ın k ık ırd am aya ba ş la m as ın ı da
görm ezd en g eld i. "S ca bbers o ndan ö nce g eld i, ü ste lik
d e h asta !"
R on O rta k S alo n'u u yg un a d ım g eçip e rk e k ö ğ re ncile rin
y a ta kh anesin e g id en m erd iv e nle rd e k a yb old u.
E rte si gün R on hâlâ H erm io ne'y e k ızg ın d ı. B it k ib ilim
d ers i boyu nca , üçü ayn ı Pofu duk Beze ly e üze rin de
ça l ış tıkla r ı h ald e H erm io ne'y le k o nu ş m ad ı d ense y e rid ir .
B it k ile rin to m bul p em be k a bukla n ı s o yu p p ırıl p ırıl iç le rin i
ta hta ko va ya bo ş alt ır la rk e n, Herm io ne ürk e k ürk e k,
"S ca bbers n as ıl? " d iy e s o rd u.
R on öfk e yle , "Y ata ğ ı m ın alt ın da sa kla nm ış , tit r e yip
d uru yo r" dedi. Ta ne le ri ko va ya is a bet ettir e m eyin ce
b eze ly e le r s e ra n ın d ö ş em esin e s a ç ıld ı.
B eze ly e le r gözle rin in önünde to m urc u kla n ırk e n,
P ro fe sö r S pro ut, "D ik ka t et, W easly , dik ka t et'" diy e
b a ğı rd ı.

Bir s o nra ki d ers le ri B iç im D e ğ iş tir m e'y d i. D ers te n s o nra
P ro fe sö r M cG onagall 'a d i ğ erle riy le b ir lik te H ogsm eade'e
g id ip g id em eye ce ğ in i so rm a ka ra r ı ala n H arry , s ın ıfın
d ış ındaki ku yru ğ a ka t ıld ı. N e tü r b ir ta rt ış m a yö nte m i
iz le ye ce ğ in e k a ra r v e rm eye ç a l ış ıyo rd u. A m a k u yru ğ u n
ba ş ındaki k a r ış ıkl ık d ik ka tin i d a ğı tt ı.
L ave nder B ro w n a ğ lıyo r gib iy d i. Parv a ti ko lu nu ona
sa rm ış tı ve pek cid di görü nen S eam us Fin nig an ile
D ean T hom as'a b ir ş e yle r a nla t ıyo rd u.
H erm io ne, H arry ve R on'l a bir lik te gru ba ka t ılırk e n,
endi ş eyle , " N e o ld u, L ave n der? " d edi.
P arv a ti, "B u sa bah e vd en m ektu p a ld ı" d iy e f ıs ıld ad ı.
"T a v ş an ı, B in ky. B ir tilk i ta ra f ından ö ld ürü lm ü ş ."
" A h," d edi H erm io ne, " Ç ok ü zü ld üm , L ave nder. "
" B ilm em gere kir d i! " dedi Lave nder, tr a jik bir edayla .
"B ugün a y ın k a ç ı o ld u ğ unu b iliy o r m usu nuz? "
" Ş ey-? "
"E kim in o n a lt ıs ı! ' Ş u k o rk tu ğ u n ş ey v a r y a – O n A lt ı
E kim 'd e g erç e kle ş e ce k. ' H at ırl ıy o r m usu nuz? H akl ıyd ı,
h akl ıyd ı!"
A rt ık bütü n s ın ıf Lave nder' ın çe vre sin e to pla nm ış tı.
S eam us c id di c id di b a ş ın ı s a ll ıy o rd u. H erm io ne b ir a n
dura kla d ı, so n ra da, "S en" dedi, "B in ky'n in bir tilk i
ta ra f ından ö ld ürü le ce ğ in den m i k o rk u yo rd un? "
" İlle d e b ir tilk i d e ğ il" d edi L ave nder, H erm io ne'y e se l
gib i y a ş la r a k ıta n g özle rle b aka ra k. "A m a ö le ce ğ in den
ko rk u yo rd um e lb ette , d e ğ il m i? "

"A h" dedi Herm io ne . K ısa bir te re ddütü n ard ın dan
so rd u: " B in ky y a ş lı b ir ta v ş an m ıy d ı? "
"H a - hay ır!" diy e h ıçk ırd ı Lave nder. "O - o daha
bebecik ti! "
P arv a ti a rk a da ş ın ın o m zu nu d aha d a s ık ı s a rd ı.
" İy i am a, öle ce ğ in den neden ko rk u yo rd un öyle yse ?"
diy e s o rd u H erm io ne .
P arv a ti, a te ş s a ça n g özle rin i o na d ik ti.
H erm io ne, gru bun geri ka la n ına dönere k, "Y ani,
m ese le ye m ant ıkla b aka ca k o lu rs a n ız" d edi, " y a ni, B in ky
b ugün b ile ö lm edi, d e ğ il m i, sa dece L ave n der h aberi
b ugün a ld ı" L ave nder y ü kse k s e sle b ir h üngürtü k o pard ı
" v e bundan ko rk u yo r da ola m azd ı, çü n kü onun iç in
g erç e k b ir ş o k o ld u."
R on yü kse k se sle , "H erm io ne'y e ald ır m a, Lave nder"
d edi, " o b a ş ka la r ın ın h ayva nla r ına h iç ö nem v e rm ez."
P ro fe sö r M cG onagall ta m o a nda s ın ıfın k a p ıs ın ı a çt ı.
B elk i de iy i old u, Herm io ne ile Ron bir b ir le rin e
öld üre ce km i ş g ib i b ak ıyo rla rd ı. S ın ıfa g ir in ce H arry 'n in
ik i ya n ına otu rd ula r ve ders boyu nca bir b ir le riy le
k o nu ş m ad ıla r.
D ers so nunda zil ça ld ı ğ ı nda, Harry hâlâ Pro fe sö r
M cG onagall’a ne diy e ce ğ in e ka ra r ve rm em i ş ti. Am a
Hogsm eade k o nusu nu ilk a ça n p ro fe sö r o ld u.
Ö ğ re ncile r s ın ıfta n ç ıkm aya ça l ış ırk e n, "B ir dakik a ,
lü tfe n!" diy e se sle n di. "H epin iz benim bin am da
old u ğ unuza g öre , H ogsm ea de iz in b elg ele rin iz i C ad ıla r

Bayra m ı'n dan ö nce b ana v e rm elis in iz . B elg esi o lm aya n
kö yü z iy a re t e dem ez, o nun iç in u nutm ay ın!"
N eville e lin i k a ld ır d ı.
" L ütfe n, P ro fe sö r, b en - b en s a n ırım k a yb ettim ."
" N in en s e n in iz n in i d o ğ ru dan b ana y o lla d ı, L ongbotto m "
dedi P ro fe sö r M cG onagall. "B unun d aha e m in b ir yo l
old u ğ unu d ü ş ünm ü ş . E h, h epsi b u, g id ebilir s in iz ."
" Ş im di s o r, " d iy e f ıs ıld ad ı R on, H arry 'y e .
"E ve t, a m a.." d iy e b a ş la d ı H errn io ne.
R on in atla , " H adi, H arry " d edi.
H arry s ın ıfın g eri k a la n ın ın ç ık m as ın ı b ekle di, s o nra d a
te dir g in bir hald e Pro fe sö r M cG onagall' ın m asa s ına
yö neld i.
" E ve t, P otte r? "
H arry d erin b ir n efe s a ld ı.
" P ro fe sö r, te yze m le e ni ş te m - ş e y- b elg em i im za la m ay ı
unuttu la r" d edi.
P ro fe sö r McG onag all ka re biç im in deki gözlü ğ ü nün
üstü nden o na b akt ı, a m a b ir ş e y d em edi.
" O nun iç in - y a ni - s iz ce u yg un m u - y a ni u yg un o lu r m u
e ğ er b en - e ğ e r b en H ogsm eade'e g it s e m ?"
P ro fe sö r McG onagall önüne bakt ı ve masa s ın ın
üstü ndeki k â ğ ı tla r ı k a r ış tırm aya k o yu ld u.
"K ork a r ım olm az, P otte r" dedi. "N e dedi ğ im i duyd un.
B elg esi o lm aya n k ö yü z iy a re t e dem ez. K ura l b öyle ."

"A m a - P ro fe sö r - te yze m le eni ş te m - biliy o rs u nuz",
o nla r Muggle , pek anla m ıyo rla r - ya ni Hogw arts
k u ra lla r ın ı fa la n" d edi H arry . B u a ra da R on d a h abir e
b a ş ın ı sa lla ya ra k onu yü re kle ndir iy o rd u, "e ğ e r
gid ebile ce ğ im i s ö yle rs e niz ".
"A m a sö yle m iy o ru m ." Pro fe sö r McG onagall aya ğ a
ka lk t ı, k â ğ ı tla r ın ı b ir ç e km ece ye tit iz c e is tif le di. " B elg ede
anne b aban ın y a d a v e lin in iz in v e rm esi g ere kti ğ i a ç ıkça
b elir tilm i ş ." D önüp y ü zü nde tu h af b ir if a deyle o na b akt ı.
A c ım a m ıyd ı yo ksa ? "Ö zü r dile rim , P otte r, am a so n
sö zü m bu. A ce le et, yo ksa bir so nra ki ders in e geç
ka la ca ks ın ."
Y apaca k ş e y yo ktu . Ron, Pro fe sö r McG onagall
h akk ın da d em edi ğ in i b ır a km ad ı, s ö yle dik le ri H erm io ne'y i
fe na h ald e ö fk e le ndir d i. H erm io ne is e , R on'u d aha d a
k ızd ıra n b ir "o nun iy ili ğ i iç in " if a desi ta k ınm ış tı. H arry ,
s ın ıfın daki h erk e sin , H og sm eade'e g id in ce ilk ö nce n e
ya paca kla r ı h akk ın da y ü kse k s e sle v e m utlu lu k iç in de
ko nu ş m ala r ına ta ham mül e tm ek z o ru nda k a ld ı.
R on, H arry 'y i ne ş ele ndir m eye gayre t edere k, " Ş öle ni
unutm a" d edi. "B iliy o rs u n ya , C ad ıla r B ayra m ı ş öle ni,
a k ş am a."
H arry k a sve tli k a sve tli, " E ve t" d edi, " h arik a ."
C ad ıla r B ayra m ı ş öle ni h er za m an g üze l o lu rd u, a m a
herk e s g ib i H arry d e ş öle ne H ogsm eade'd e g eçir ilm i ş
bir g ünün a rd ın dan g els e , d aha iy i o lu rd u ta bii. K im n e
dese , gerid e b ıra k ılm ış olm as ın ın üzü ntü sü silin m edi.
T üy ka le m in i iy i ku lla nan Dean Thom as, belg ede
V ern on E ni ş te 'n in im za s ın ı ta klit etm eyi önerd i, am a

Harry Pro fe sö r McG onagall'a belg e sin in im za l ı
olm ad ığ ı n ı sö yle m i ş ti bir ke re . Dola y ıs ıyla i ş e
ya ra m azd ı. R on ya r ım a ğı zla görü nm ezlik pele rin in i
ku lla nm as ın ı ö n ers e d e, H erm io ne b una ş id detle k a r ş ı
ç ıkt ı. D um ble dore 'u n, R uh E m ic ile r'i n b u p ele rin le rin iç in i
göre bild i ğ i yo lu ndaki sö zle rin i hat ırla tt ı. Perc y is e ,
herh ald e o nu e n a z r a hatla ta n ş eyle ri s ö yle di:
" H ogsm eade iç in ç o k y a yg ara k o par ıyo rla r, a m a e m in
o l, H arry , sö yle ndi ğ i ka dar d a d e ğ il" dedi cid di cid di.
" T a m am , ş e ke rc i dükkâ nla r ı hiç fe na sa y ılm az, am a
Zonko 'n un Ş aka D ükkâ n ı s a hid en te hlik e li. V e ta m am ,
Ba ğı ra n B ara ka 'y ı ziy a re t etm eye her za m an de ğ er
am a, g erç e kte n H arry , b unla r b ir y a na, b ir ş e y k a ç ırıyo r
sa y ılm azs ın ."
C ad ıla r B ayra m ı s a bah ı, H arry ö te kile rle b ir lik te u ya nd ı
ve m ora li fe na h ald e b ozu k, ka hva lt ıy a in di. Y in e de
norm al d avra nm ak iç in e lin den g ele ni y a pt ı.
O nun iç in ço k üzü lm ü ş görü nen Herm io n e, "S ana
B aly u m ru k't a n b ir s ü rü ş eke r g etir ir iz " d edi.
" E ve t, b ir d olu " d edi R on. O v e H erm io ne,
H arry 'n in n e ka dar d ü ş k ırık l ığ ı na u ğ ra d ığ ı n ı g örü nce ,
C ro oksh anks y ü zü nden k a vg a e ttik le rin i u nutm u ş la rd ı.
H arry , bir ş e y yo km u ş gib i davra nm aya ça l ış ara k,
"B enim iç in üzü lm eyin " dedi. " Ş öle nde görü ş ü rü z. İy i
e ğ le nce le r. "
H adem e F ilc h 'i n ö n k a p ıs ında b ekle di ğ i G ir i ş S alo nu'n a
ka dar o nla ra e ş lik e tti. F ilc h k a p ın ın iç ta ra f ında d urm u ş ,
elin deki uzu n bir lis te den is im le ri ko n tr o l ediy o rd u.

Ş üpheyle h er y ü zü s ü ze re k g it m em esi g ere ke n k i ş ile rin
s ıv ış m am as ın ı g ara ntiy e a l ıyo rd u.
C ra bbe ve G oyle 'l a b ir lik te s ıra ya g ir m i ş o la n M alf o y,
"B ura da m ı k a l ıyo rs u n, P otte r? " d edi. "R uh E m ic ile r'i n
y a n ından g eçm eye k o rk u yo r m usu n?"
H arry o na a ld ır m ad ı, te k b a ş ına m erm er m erd iv e nle rd en
ç ıkt ı, ıs s ız k o rid orla r ı g eçti v e G ry ff in dor K ule si'n e v a rd ı.
Ş iş m an H an ım uyu kla rk e n bir d e n s ıçra y ıp, "P aro la ?"
diy e s o rd u.
"T o rtu na M ajö r, " d edi H arry b ezg in b ezg in .
P ortr e s a vru lu p a ç ıld ı, H arry d elik te n t ırm anara k O rta k
S alo n'a gir d i. S alo n geve ze lik eden bir in ci ve ik in ci
s ın ıfla rla ve belli ki H ogsm eade'i bir a z fa zla ziy a re t
ettik le ri iç in a rt ık b unu y e nilik s a ym aya n b ir k a ç b üyü k
s ın ıf ö ğ r e ncis iy le d olu yd u.
"H arry ! H arry ! S ela m , H arry !"
S esle nen, H arry 'y e pek hayra nl ık duya n ik in ci s ın ıf
ö ğ re ncis i C olin C re eve y'y d i. C olin o nunla k o nu ş m ak iç in
h iç b ir f ır s a t ı k a ç ırm azd ı.
"H ogsm eade'e g it m iy o r m usu n, H arry ? N eden?
“H ey”, C olin h eve sle ç e vre sin deki a rk a da ş la r ına b akt ı,
"is te rs e n g elip b iz im le o tu ra bilir s in , H arry !"
" Ş e y - h ay ır, s a ğ o l, C olin " d edi H arry . B ir s ü rü in sa n ın,
aln ın daki y a ra iz in e g özü nü d ik ip b akm as ın ı k a ld ır a ca k
hald e d e ğ ild i. " B en - b enim k ü tü phaneye g it m em g ere k,
ö devim v a r. "

Bunu sö yle dik te n so nra , geris in geri dönüp portr e
d eli ğ in den ç ık m akta n b a ş ka s e çe ne ğ i k a lm am ış tı.
O g id erk e n Ş iş m an H an ım aksi bir se sle ark a s ından
se sle ndi: " B eni u ya nd ırm an ın n e â le m i v a rd ı s a nki? "
H arry ru hsu z ru hsu z k ü tü phaneye d o ğ ru y ü rü dü, a m a
ya r ı yo ld a fik ir de ğ iş tir d i. Can ı ders ça l ış m ak
is te m iy o rd u. G eri d önünce , F ilc h 'l e b uru n b uru na g eld i.
B elli k i F ilc h , H ogsm eade z iy a re tç ile rin in s o nuncu su nu
da y o lc u e tm i ş ti.
" S en n e y a p ıyo rs u n b urd a?" d iy e h ır la d ı k u ş ku yla .
H arry d o ğ ru yu s ö yle di: " H iç b ir ş e y."
" H iç b ir ş e ym i ş !" dedi Filc h tü kü rü rc e sin e, çe nesi
se vim siz b ir ş e kild e tit r e di. "B en d e in and ım ! B ura da
sin si sin si te k b a ş ına d ola ş ıy o rs u n. N iy e ö bür m ik ro p
ark a da ş la r ınla bir lik te Pis Koku lu To pakla r, G e ğ ir m e
To zu ve V ızv ız Kurtla r alm ak iç in Hogsm eade'd e
de ğ ils in ?"
H arry o m uzla r ın ı s ilk ti.
" E h, h adi b aka l ım O rta k S alo n'u na, a it o ld u ğ un y e re !"
d iy e k e sip a tt ı F ilc h . H arry g özd en k a yb ola na k a dar d a
old u ğ u ye rd e duru p gözle rin den ate ş sa ça ra k
ark a s ından b akt ı.
A m a H arry O rta k S alo n'a dönm edi, bir m erd iv e nden
ç ıkt ı. Kara rs ız bir hald e, Hedw ig 'i görm eye
B ayku ş h ane'y e m i git s e m aca ba diy e dü ş ünüyo r ve
b a ş ka b ir k o rid ord a y ü rü yo rd u k i, o dala r ın b ir in den b ir
s e s, " H arry ? " d edi.

Harry k im in s e sle ndi ğ in i d uym ak iç in h em en g eri d öndü
ve o das ın ın ka p ıs ından d ış ar ı baka n P ro fe sö r Lup in 'i
g örd ü.
"N e y a p ıyo rs u n?" d e di L upin . A m a b unu F ilc h 'i n kin den
ço k d aha fa rk l ı b ir to nla so rm u ş tu . "R on'l a H erm io ne
nerd e?"
"H ogsm eade'd e" dedi Harry , ald ır m ıy o rm u ş gib i
davra nara k.
"A h," dedi Lupin . Bir an H arry ’y e bakt ı. "N iy e iç e ri
g ir m iy o rs u n? B ir so n ra ki ders im iç in , bir a z önce bir
G ark e nez g etir d ile r. "
" B ir n e?" d edi H arry .
L upin ’in a rk a s ından o daya g ir d i. B ir k ö ş e de ç o k b üyü k
bir a kva ry u m v a rd ı. K üçü k, s iv ri b oyn uzla r ı o la n p is y e ş il
r e nkli bir ya ra t ık ca m a ya p ış tırd ığ ı su ra t ın ı ş ekild en
ş ekle s o ku yo r, in ce u zu n p arm akla r ın ı a ç ıp k a p ıyo rd u.
Lupin , G ark e nez'i dü ş ünce li dü ş ünce li sü ze re k, “S u
ib lis i” d edi. "B iz e p ek zo rlu k ç ıka rm az h erh ald e, h ele
K appala r'd an so nra . Bütü n i ş ka vra y ış ından
ku rtu lm akta . A norm al uzu lu kta ki parm akla r ın ı görü yo r
m usu n? K uvve tli, a m a k o la yca k ıv r ılıyo r" .
G ark e nez ye ş il d i ş le rin i g öste rd i ve so n ra d a ke ndin i
kö ş e deki a ra psa ç ı g ib i o tla r ın iç in e g öm dü.
Lupin , ça yd anl ığ ı na bak ınara k, "B ir fin ca n ça y is te r
m is in ?" de di. "B en de ta m ke ndim e ça y ya pm ay ı
dü ş ünüyo rd um ."
" T a m am " dedi H arry , elin i aya ğ ı n ı nere ye ko ya ca ğ ı n ı
ş a ş ırm ış tı.

Lupin ça yd anl ığ a asa s ıyla doku ndu, ucu nd an bir d en
buhar f ış k ır d ı.
T o zlu bir te neke nin ka pa ğı n ı ka ld ır a ra k, "O tu r" dedi.
" K ork a r ım , s a dece p o ş et ç a y ım v a r - a m a ç a y y a pra kla r ı
ca n ına y e tm i ş tir h erh ald e."
H arry o na b akt ı. L upin 'i n g özle ri p ar ıl p ar ıl p arl ıy o rd u.
"B unu n ere den b iliy o rs u nuz? " d edi H arry .
L upin , H arry 'y e ke na r ından b ir p arç a ko pm u ş b ir ça y
ku pas ı uza tt ı. "P ro fe sö r McG onagall sö yle di.
K ayg ıla nm ıyo rs u n, d e ğ il m i? "
"H ay ır, " d edi H arry .
B ir a n L upin 'e , M agn olia C re sce nt't a g örd ü ğ ü k ö pekte n
sö z e tm eyi d ü ş ündü, a m a s o nra v a zg eçti. L upin 'i n o nu
ödle k sa nm as ın ı is te m iy o rd u, hele bir B öcü rt'l e ba ş a
ç ıka m aya ca ğ ı n ı d ü ş ündükte n s o nra .
H arry 'n in d ü ş ündükle rin in b ir k ıs m ı y ü zü ne v u rm u ş o ls a
g ere k ki, Lupin , "S eni ka yg ıla nd ıra n bir ş e y m i va r,
H arry ? " d iy e s o rd u.
"H ay ır, " diy e ya la n sö yle di H arry . Bir a z ça y iç ti ve
G ark e nez'i n ona yu m ru k sa lla y ış ın ı se yre tti. Bir d en,
"E ve t" dedi, ça y ın ı Lupin 'i n masa s ına ko ya ra k.
"B öcü rt'l e b oy ö lç ü ş tü ğ ü m üz g ün v a r y a ?"
"E ve t? " d edi L upin y a va ş ça .
H arry ans ız ın, "N iy e benim bo y ölç ü ş m em e iz in
v e rm edin iz ? " d edi.
L upin k a ş la r ın ı k a ld ır d ı.

"B unun apaç ık orta da old u ğ unu sa n ıyo rd um , H arry "
d edi, b ir a z ş a ş ırm ış g ib iy d i.
H arry hayre te dü ş m ü ş tü . Lupin 'i n böyle bir ş e y
ya pm ad ığ ı n ı s ö yle yip , in kâ r e dece ğ in i s a n ıyo rd u.
"N iy e ?" d iy e s o rd u y e nid en.
Lupin hafif ç e ka ş la r ın ı ça ta ra k, "E h" dedi, "B öcü rt'ü n
se nin ka r ş ına ç ıkt ığ ı nda Lord Vold em ort'u n biç im in e
bürü nece ğ in i v a rs a yd ım ."
H arry b aka ka ld ı. H em b u b ekle di ğ i e n s o n c e va pt ı, h em
de L upin V old em ort'u n a d ın ı sö yle m i ş ti. O a na ka dar
H arry 'n in b u a d ı y ü kse k s e sle s ö yle d i ğ in i d uyd u ğ u te k
ki ş i ( k e ndis i d ış ın da), P ro fe sö r D um ble dore 'd u.
Lupin , H arry 'y e h âlâ k a ş la r ı ç a t ık b aka ra k, " A nla ş ılıy o r k i
ya n ılm ış ım " d edi. "A m a L ord V ald em ort'u n ö ğ re tm enle r
odas ında b ir a nda b elir m esin in iy i b ir fik ir o lm ad ığ ı n ı
dü ş ündüm . İn sa nla r ın p ani ğ e k a p ıla ca ğ ı n ı ta hm in e ttim ."
H arry d ürü stlü kle , "Ö nce V old em ort a kl ım a g eld i" d edi.
" A m a s o nra - s o nra ş u R uh E m ic ile r'i h at ırla d ım ."
L upin d ü ş ünce li d ü ş ünce li, " A nl ıyo ru m " d edi. " B ak s e n...
e tk ile ndim do ğ ru su ." Harry 'n in yü zü ndeki ş a ş k ın l ık
if a desin e h afif b ir g ü lü m se yi ş le b akt ı. " B u b iz e , e n fa zla
k o rk tu ğ u n ş eyin - ko rk u old u ğ unu im a ediy o r. Ç ok
ak ıll ıc a , H arry ."
H arry b un a n e d iy e ce ğ in i b ile m iy o rd u, o d a b ir a z d aha
ça y iç ti.
L upin anla y ış la , "D em ek se nin Böcü rt'l e müca dele
e debile ce ğ in e in anm ad ım s a nd ın, ö yle m i? " d edi.

"E h... eve t," dedi H arry . B ir d en ke ndin i ço k daha iy i
h is se tm eye ba ş la m ış tı. "P ro fe sö r Lupin , biliy o rs u nuz,
R uh E m ic ile r. .."
K ap ı v u ru lu nca s ö zü k e sild i.
" G ir in " d iy e s e sle ndi L upin .
K ap ı a ç ıld ı, S nape g ir d i. Ü ze rin den d um anla r tü te n b ir
k a deh ta ş ıy o rd u. H arry 'y i g örü n ce d urd u, g özle ri k ıs ıld ı.
" A h, S eve ru s" d edi L u pin g ülü m se ye re k. "Ç ok te ş e kkü r
ederim . B ura ya , m asa n ın ü stü ne b ır a ka bilir m is in ?"
S nape d um anla r tü te n k a dehi b ıra kt ı, g özle ri H arry ile
L upin a ra s ında g id ip g eliy o rd u.
Lupin , a kva ry u m u g öste re re k, ta tl ı ta tl ı, "B en de ta m
H arry 'y e G ark e nez'i m i g öste riy o rd um " d edi.
" B üyü le yic i" d edi S nape, G ark e nez'e b a km adan. "O nu
hem en iç m elis in , L up in ."
" E ve t, e ve t, iç e ce ğ im " d edi L upin .
"B ir k a za n d olu su y a pt ım " d iy e d eva m e tti S nape. " Y in e
ih tiy a c ın o lu rs a d iy e ."
" S an ırım y a r ın d a iç e rim . Ç ok te ş e kkü rle r, S eve ru s."
" B ir ş e y d e ğ il" d edi S nape, a m a g özle rin de H arry 'n in
h o ş la nm ad ığ ı bir bak ış va rd ı. Gülü m se m eksiz in ve
ih tiy a tla , g eri g eri o dadan d ış a r ı ç ık t ı.
H arry m era kla k a dehe b akt ı. L upin g ülü m se di
"P ro fe sö r S nape lü tfe dip b ana b ir ila ç h az ırla d ı. B en b u
iş le rd e p ek iy i d e ğ ilim , b u ik sir d e ç o k k a rm a ş ık." K adehi
elin e a l ıp k o kla d ı. " N e v a r k i, e rk e n a l ın ca y a ra rs ız h ale
g eliy o r" d iy e e kle di. B ir y u dum a l ıp ü rp erd i.

"N eden - ? " d iy e b a ş la d ı H arry . L upin o na b a kt ı v e y a r ım
ka lm ış s o ru yu c e va pla d ı.
"K endim i p ek iy i h is s e tm iy o ru m . İy i g ele n te k ş e y, b u
ik sir . Pro fe sö r Sna pe'l e bir lik te ça l ış tığ ı m iç in ço k
ş ansl ıy ım . B u ik sir i y a pabile ce k b üyü cü a zd ır. "
P ro fe sö r L upin b ir y u dum d aha a ld ı, H arry b ir d e n k a dehi
vu ru p onun elin den dü ş ürm ek iç in y ılg ın bir dürtü
h is se tti.
" P ro fe sö r S nape, K ara nl ık S an atla r'l a ço k ilg ile niy o r"
d edi k e ndin e e ngel o la m adan.
"S ahi m i? " d iy e s o rd u L upin . İk sir d en b ir y u dum d aha
ald ı, fa zla ilg ile nm i ş g örü nm üyo rd u.
"B az ıla r ı d iy o r k i -" H arry d u ra kla d ı, s o nra p erv a s ızca
a ğ z ın dan bakla y ı ç ıka rd ı. "B az ıla r ı onun Kara nl ık
S anatla ra K ar ş ı S avu nm a ö ğ r e tm eni o lm ak iç in h er ş e yi
ya paca ğ ı n ı d ü ş ünüyo r. "
L upin k a dehte kin i b it ir d i v e y ü zü nü b uru ş tu rd u.
" İğ r e nç" d edi. "E h, H arry , a rt ık benim i ş im e dönm em
gere k. D aha s o nra ş öle nde g örü ş ü rü z."
" T a m am " d edi H arry , b o ş k u pas ın ı b ır a kt ı.
B o ş k a dehte n h âlâ d um anla r ç ık ıy o rd u.
"A l baka l ım " dedi Ron. "T a ş ıy a bild i ğ im iz ka dar ın ı
getir d ik ."
B ir r e nkli ş e ke rle r ş e la le si H arry 'n in k u ca ğ ı na a kt ı.
A la ca ka ra nl ık çö km ü ş tü , R on ile H erm io ne az önce
O rta k Salo n'a gelm i ş le rd i. So ğ uk rü zg âr yü zle rin i

pem bele ş t ir m i ş ti, h aya tla r ın ın e n h o ş g ününü g eçir m i ş
gib i g örü nüyo rla rd ı.
" S a ğ olu n” dedi H arry , bir pake t m in ik , ka ra Bib er
Ş eyta nc ık' ı ald ı. "H ogsm eade nas ıl bir ye r? N ere le re
g it tin iz ? "
A nla ş ıld ı ğ ı ka dar ıyla her ye re git m i ş le rd i. Büyü cü lü k
donan ım ı dükkâ n ı Derv is h ve Bange s'e , Zonko 'n un
Ş aka Dükkâ n ı'n a, bir e r ku pa kö pükle nen s ıca k
ka ym akb ir a s ı iç m ek iç in Ü ç S üpürg e'y e v e d aha b ir s ü rü
y e re .
"P osta ne, H arry ! İk i yü z ka dar b ayku ş , h epsi ra fla rd a
otu ru yo rla r, mektu bunun ne ka dar h ızl ı git m esin i
is te di ğ in e g öre r e nk k o dla r ı v a r!"
" B aly u m ru k'a ye ni bir ş e ke rle m e gelm i ş , bedava
n um une v e riy o rla rd ı, ş u rd a b ir a z v a r, b ak."
" G alib a in sa n yiy e n bir dev görd ük, sa hid en, Üç
Süpürg e'd e h er tü rlü sü v a r. "
" K e ş ke s a na b ir a z k a ym akb ir a s ı g etir e bils e yd ik , in sa n ı
gerç e kte n ıs ıtıyo r. "
" S en n e y a pt ın?" d edi H erm io ne, e ndi ş eli g örü nüyo rd u.
"Ç al ış tın m ı? "
"H ay ır" d edi H arry . " L upin b ana o das ında b ir fin ca n ç a y
ik ra m e tti. S onra S na pe g eld i. .."
O nla ra k a deh m ese le sin i a nla tt ı, R on'u n a ğ z ı a ç ık k a ld ı.
" L upin iç ti m i y a ni? " d iy e y u tk u ndu. " D eli m i o ?"
H erm io ne s a atin e b akt ı.

"B iliy o r m usu nuz, a ş a ğı in se k iy i ola ca k, ş ö le n be ş
dakik a iç in de ba ş lıyo r. .." Te la ş la portr e deli ğ in den
geçtile r ve h âlâ S nape'i ta rt ış a ra k ka la bal ığ ı n a ra s ına
ka r ış tıla r.
" A m a e ğ er o -a nl ıyo rs u nuz ya -" Herm io ne se sin i
alç a lt a ra k, te dir g in te dir g in etr a f ına bak ınd ı, "e ğ e r
gerç e kte n ş ey ya pm aya ça l ış ıyo rs a -L upin 'i
z e hir le m eye - H arry 'n in ö nünde y a pm azd ı."
" E ve t, b elk i" d edi H arry , G ir i ş S alo nu'n a va r ıp B üyü k
S alo n'a geçe rle rk e n. Salo n, iç in e mum la r ko nm u ş
yü zle rc e b alk a ba ğı yla , k a nat ç ırp an b ir c a nl ı y a ra sa la r
bulu tu yla ve ale v sa ça n pek ço k tu ru ncu fla m ayla
s ü sle nm i ş ti. Fla m ala r, parla k re nkli su y ıla nla r ı gib i
fırt ın al ı ta va n b oyu nca y a va ş y a va ş y ü zü yo rla rd ı.
Y iy e ce kle r ço k le zze tliy d i; Baly u m ru k ş e ke rle riy le
p atla ya ca k hale gelm i ş H erm io ne ve R on bile , her
ş eyd en ik in ci ke z alm ay ı bece rd ile r. H arry ik id e bir
ö ğ r e tm enle r m asa s ına b ak ıyo rd u. P ro fe sö r L upin n e ş eli
g örü nüyo rd u, ne ka dar ola biliy o rs a o ka dar iy iy d i.
M uska h oca s ı m in i m in i P ro fe sö r F lit w ic k'l e h eye ca nl ı
heye ca nl ı ko nu ş uyo rd u. Harry masa da gözle rin i
gezd ir e re k, S nape'i n o tu rd u ğ u y e re b akt ı. O m u h aya l
ediy o rd u, y o ksa S nape'i n g özle ri L upin 'e d o ğ al o la ndan
daha fa zla b ir s ık l ıkla m ı k a y ıyo rd u?
Ş öle n, Hogw arts haya le tle rin in su ndu ğ u e ğ le nce ile
s o na e rd i. D uva rla rla m asa la rd an b ir a nda b elir iv e re re k,
ka ya ra k re sm i geçit ya pt ıla r. Gry ff in dor'u n haya le ti
N ere deyse K afa s ız N ic k, ke ndi ka fa s ın ın ko par ılm as ı
ola y ın ın bece rik siz ce bir te m siliy le büyü k ba ş ar ı
ka za nd ı.

Öyle g üze l b ir a k ş am d ı ki, h erk e s sa lo ndan ç ıka rk e n
ka la bal ığ ı n a ra s ından, " R uh E m ic ile r s e vg ile rin i y o llu yo r,
P otte r!" diy e ba ğı ra n Malf o y bile Harry 'n in ke yfin i
boza m ad ı.
H arry , R on ve H erm io ne, G ıyff in dor K ule si'n e gid en
norm al y o ld a d i ğ er G ry ff in dor'l a r ı iz le dile r. A m a s o nun da
Ş iş m an Han ım ' ın portr e sin in du rd u ğ u ko rid ora
g eld ik le rin de, bura ya dolu ş m u ş ö ğ re ncile rin yo lu
tık a d ığ ı n ı g örd üle r.
R on m era kla , " N eden k im se iç e ri g ir m iy o r? " d iy e s o rd u.
H arry önündeki ka fa la r ın üstü nden ile ri bir göz att ı.
P ortr e k a panm ış g ib iy d i.
P erc y'n in se si, "Y ol ve rin , lü tf e n" dedi ve ke ndis i de
ka la bal ığ ı n a ra s ından a za m etle y o l a ça ra k g örü ndü. " Y ol
niy e t ıka nd ı. Hepin iz bir d en paro la y ı unutm u ş
ola m azs ın ız - p ard on, b en ö ğ r e nci b a ş ıy ım ."
D erk e n k a la bal ığ ı n ü stü ne, ö nce ö n ta ra fta n b a ş la ya n
bir se ssiz lik çö ktü . S anki ko rid ora bir so ğ u k dalg as ı
ya y ıld ı. Perc y'n in , anid en se rtle ş e n bir se sle , "B ir i
P ro fe sö r Dum bre do re 'u ça ğ ı rs ın " dedi ğ in i duyd ula r.
" Ç abuk."
İn sa nla r ka fa la r ın ı çe vir d i; ark a dakile r parm akla r ın ın
ucu nda d uru yo rd u.
H enüz g ele n G in ny, " N ele r o lu yo r? " d edi.
B ir an so nra Pro fe sö r Dum ble dore gelm i ş , h ızla
p ortr e ye do ğ ru yü rü yo rd u. G ry ff in dor'l a r o geçe bils in
d iy e s ık ış tıla r. H arry , R on v e H erm io ne d e m ese le nin n e
old u ğ unu g örm ek iç in d aha y a k ına s o ku ld u.

"O la m az" d iy e b a ğı rd ı H erm io ne, H arry 'n in k o lu na s ık ı
s ık ı y a p ış tı.
Ş iş m an Han ım portr e den ka yb olm u ş tu . Portr e nin
k e ndis i is e ö yle va h ş ic e d o ğ ra nm ış tı ki, tu va l ş e rit le ri
y e ri ka pla m ış tı. Portr e den büyü k parç a la r ta m am en
ke silip k o part ılm ış tı.
D um ble dore m ahvo lm u ş ta blo ya ş öyle b ir b akt ı, d öndü,
P ro fe sö r M cG onagall, Lupin ve S nape'i n te la ş l a ona
ya kla ş m ala r ın ı s ık ın t ılı g özle rle iz le di.
" O nu bulm am ız gere k" dedi Dum ble dore ; "P ro fe sö r
M eG onagall, lü tfe n derh al M r. Filc h 'e gid in ve ona
ş ato daki her ta blo da Ş iş m an Han ım ' ı ara m as ın ı
sö yle yin ."
" Ş a nsa ih tiy a c ın ız o la ca k!" d edi g ıd akla r g ib i b ir s e s.
H ortla k Peeve s'd i bu, ka la bal ığ ı n üstü nde hava da
hare ke t ediy o r ve y ık ım ya da ke der görd ü ğ ü her
za m anki g ib i, h aya t ından m em nun g örü nü yo rd u.
D um ble dore s ü kû netle , " N e d em ek is tiy o rs u n, P eeve s? "
diy e so rd u. Pee ve s'i n s ırıtm as ı bir a z aza ld ı.
D um ble dore 'a sa ta ş m aya ce sa re t edem iy o rd u. B unun
ye rin e, g ıdakla m as ından daha iy i olm aya n ya ğ lı bir
s e sle k o nu ş m aya b a ş la d ı:
"U ta n ıyo r, Müdür Hazre tle ri, efe ndim . Görü nm ek
is te m iy o r. Berb at duru m da. Onun dörd üncü ka tta ki
p eyza jd a ko ş tu ğ u nu görd ü m , efe ndim , a ğ açla r ın
ara s ına gir ip ç ık ıyo rd u. Fena hald e a ğ lıyo rd u" dedi
m utlu lu kla . S onra d a , h iç ik n a e dic i o lm aya n b ir b iç im de,
"Z ava ll ıc ık " d iy e e kle di.

Dum ble dore ya va ş ça , "K im in ya pt ığ ı n ı sö yle di m i? "
dedi.
" A h, e ve t, P ro fe sö r H azre tle ri" d edi P eeve s. K olla r ında
ko ca bir bom ba tu ta n bir in in hava s ın ı ta k ınm ış tı.
"A nl ıyo rs u nuz ya , onu iç e ri so km ay ınca adam ço k
k ızm ış ." P eeve s te pe ü stü d öndü, ke ndi b aca kla r ın ın
ara s ından D um ble dore 'a bak ıp s ırıtt ı. "Ç ok öfk e li bir
a dam , b u S ir iu s B la ck."

DO KUZU NCU B Ö LÜ M :
AC I Y EN İ LG İ
Pro fe sö r Dum ble do re bütü n Gry ff in do r'l a r ı Büyü k
S alo n'a geri gönderd i. Huff le puff , Rave ncla w ve
S ly th erin 'l e r d e o n d akik a s o nra o nla ra k a t ıld ı, h epsi d e
so n d ere ce ş a ş ırm ış g örü nüyo rd u.
P ro fe sö r McG onaga ll ve Flit w ic k, sa lo nun bütü n
ka p ıla r ın ı ka pat ırla rk e n, Dum ble dore , "Ö ğ re tm enle rle
ş a to yu ba ş ta n a ş a ğı ta ra m am ız gere kiy o r" dedi
ö ğ re ncile re .. "K ork a r ım k i k e ndi g üve nli ğ in iz a ç ıs ından
gece yi bura da geçir m eniz gere ke ce k. S ın ıf
ba ş ka nla r ın ın s a lo n g ir i ş in de n öbet tu tm as ın ı is tiy o ru m ,
ba ş ın ızd a d a k ız v e e rk e k ö ğ r e nci b a ş la r ın ı b ır a k ıyo ru m .
Herh angi b ir s o ru n d erh al b ana b ild ir ile ce k" d edi, g uru rlu
b ir e dayla ca ka sa ta n P erc y'y e . "H aya le tle rd en b ir iy le
h aber y o lla rs ın ız ."
P ro fe sö r D um ble dore ta m s a lo ndan ç ık a ca kke n d urd u.
"A z d aha u nutu yo rd u m ..."
E lin i ş ö yle b ir s a lla d ı. U zu n m asa la r s a lo nun k e narla r ına
uçu p d uva rla ra d ik in e y a sla nd ıla r. E lin i b ir d aha s a lla d ı
ve y e rle r m or r e nkte , p ofid ik u yku tu lu m la r ıyla d old u.
" İyi uyku la r" dedi Pro fe sö r Dum ble dore , ka p ıy ı
ark a s ından k a pata ra k.
S alo nu a nid en h eye ca nl ı m ırılt ıla r k a pla d ı; G ry ff in dor'l a r
oku lu n g eri k a la n ına n ele r o lu p b it ti ğ in i a nla t ıyo rd u.

"H erk e s uyku tu lu m una!" diy e ba ğı rd ı P erc y. “H ayd i,
k o nu ş m ay ı k e sin a rt ık ! I ş ık la r o n d akik a s o nra s ö nüyo r!"
R on, " H adi" d edi H arry v e H erm io ne'y e ; ü ç u yku tu lu m u
al ıp b ir k ö ş e ye s ü rü kle dile r.
H erm io ne k a yg ıyla , "S ence B la ck h âlâ ş ato da m ıd ır? "
diy e f ıs ıld ad ı.
"B esb elli Dum ble dore öyle ola bile ce ğ in i dü ş ünüyo r"
d edi R on.
G iy in ik bir ş e kild e uyku tu lu m la r ın ın iç in e gir ip ,
ko nu ş m ak iç in ba ş la r ın ı dir s e kle rin e ya sla d ıla r. "B u
gece yi s e çti ğ i iç in ç o k ş a nsl ıy ız, b iliy o rs u nuz, d e ğ il m i? "
dedi H erm io ne. " K ule de o lm ad ığ ı m ız te k g ece ..."
" S an ırım ka ça k old u ğ undan, za m an ın fa rk ın da de ğ il"
d edi R on. " C ad ıla r B ayra m ı o ld u ğ unun fa rk ın a v a rm ad ı.
Y oksa b ura dan iç e ri d alm azd ı b öyle ."
H erm io ne k o rk u dan tit r e di.
E tr a fla r ındaki herk e s bir b ir in e ayn ı so ru yu so ru yo rd u:
" İçe ri n as ıl g ir d i? "
"B elk i Cis im le nm e'y i biliy o rd ur" dedi bir k a ç metr e
ö te deki b ir R ave ncla w . " Ö yle y o kta n v a r o lu yo rd ur y a ni. "
" K ılık de ğ iş tir m i ş tir büyü k ih tim alle " dedi
H uff le puff 'l a rd an b ir b e ş in ci s ın ıf ö ğ r e ncis i.
" U ça ra k g ir m i ş o la bilir " d edi D ean T hom as.
H erm io ne, " C id den, z a hm et e dip d e H ogw arts : B ir T a rih 'i
o ku ya n b ir b en m i va r ım ?" d edi H arry ile R on'a , te rs
te rs .
"B üyü k ih tim alle " d edi R on. " N eden?"

"B u ş ato s a dece d uva rla rla k o ru nm uyo r d a o ndan" d edi
H erm io ne. " İn sa nla r ın iç e ri g iz lic e g ir m esin i ö nle m ek iç in
h er tü rd e n büyü yle donat ılm ış . Bura ya öyle ce ne
cis im le nem ezsin . Ayr ıca nas ıl bir k ılık de ğ iş tir m e
yö nte m i R uh E m ic ile r'i k a nd ıra ca km ış , m era k e diy o ru m .
Te k te k b ü tü n g ir i ş le ri tu tm u ş d uru m dala r. U ça ra k g els e
d e g örü rle rd i. Ü ste lik F ilc h b ütü n g iz li g eçit le ri b iliy o r,
o nla r ı d a k a patm ış la rd ır. "
" I ş ık la r sö nüyo r!" diy e ba ğı rd ı Perc y. "H erk e s uyku
tu lu m una g ir s in , d aha fa zla k o nu ş m a d a is te m iy o ru m !"
B ir d en b ütü n m um la r s ö ndü. A rt ık s a de ce , o ra dan o ra ya
sü zü lü p s ın ıf ba ş ka nla r ıyla büyü k cid diy e tle ko nu ş an
güm ü ş i h aya le tle rd en ve t ıp k ı d ış a r ıdaki g ökyü zü g ib i
y ıld ız la rla k a pl ı o la n ta va ndan ış ık g eliy o rd u. T a va ndan
ve sa lo nu ka pla ya n f ıs ılt ıla rd an dola y ı, H arry ke ndin i
d ış ar ıda, hafif rü zg ârl ı bir hava d a uyu yo rm u ş gib i
his se tti.
H er s a at b a ş ında b ir ö ğ re tm en s a lo nda b elir iy o r, a sa yi ş
b erk e m al m i diy e ko ntr o l ediy o rd u. S abah sa at üçe
d o ğ ru , art ık ö ğ re ncile rin ço ğ u uyku ya dalm ış k e n,
P ro fe sö r Dum ble dore iç e ri gir d i. Harry onun, uyku
tu lu m la r ı ara s ında gezin ip in sa nla ra ko nu ş m ay ı
b ıra km ala r ın ı sö yle ye n Perc y'y i ara m as ın ı iz le di.
D um ble dore 'u n a ya k s e sle rin i d uya r d uym az u yu yo rm u ş
gib i y a pan H arry , R on v e H erm io ne'n in y a tt ığ ı y e rin ç o k
ya k ın ındayd ı P erc y.
" İz in e ra stla d ın ız m ı, Pro fe sö r? " diy e so rd u Perc y
fıs ılt ıy la .
"H ay ır. B ura da h er ş e y y o lu nda m ı? "

"H er ş e y k o ntr o l a lt ın da, e fe ndim ."
" G üze l. Ş im di hepsin i ka ld ır m an ın anla m ı yo k.
G ry ff in dor p ortr e d eli ğ i iç in g eçic i b ir k o ru yu cu b uld um .
Yar ın o nla r ı g eri g ötü re bilir s in ."
" P eki y a Ş iş m an H an ım , e fe ndim ?"
" İkin ci k a tta b ir A rg ylls h ir e h arit a s ında s a kla n ıyo r. B elli k i
B la ck'i paro la s ız iç e ri alm ay ı re ddetti, o da sa ld ır d ı.
S in ir le ri ç o k b ozu k, a m a b ir y a t ış s ın, F ilc h 'e o nu ta m ir
e ttir e ce ğ im ."
H arry , s a lo nun k a p ıs ın ın b ir k e z d aha g ıc ır t ıy la a ç ıld ı ğ ı n ı
ve a ya k s e sle rin in g eld i ğ in i d uyd u.
"M üdür B ey? " S nape't i b u. H arry iy ic e k u la k k e silip h iç
k ıp ır d am adan din le di. "Ü çü ncü ka t ın ta m am ı ara nd ı.
O ra da d e ğ il. F ilc h d e z in danla ra b akt ı; o ra da d a y o k."
" P eki ya Astr o nom i Kule si? Pro fe sö r Tre la w ney'n in
o das ı? B ayku ş h ane?"
"H epsi a ra nd ı..."
" P eka la , S eve ru s. B la ck'i n b ura da u zu n u zu n k a la ca ğ ı n ı
bekle m iy o rd um z a te n."
" İç e ri nas ıl gir d i ğ i ko nusu nda bir te o rin iz va r m ı,
Pro fe sö r? " d iy e s o rd u S nape.
H arry öbür ku la ğ ı n ı se rb est b ıra km ak iç in ba ş ın ı
ko lu ndan h afif ç e k a ld ır d ı.
" B ir sü rü va r, Seve ru s, hepsi de bir b ir in den kü çü k
ih tim alle r. "
H arry gözle rin i bir a z ara la y ıp onla r ın durd u ğ u ye re
b akt ı; D um ble dore 'u n s ırt ı o na d önüktü , a m a P erc y'n in

pür d ik ka t k e silm i ş y ü zü nü v e S nape'i n k ız g ın p ro filin i
göre biliy o rd u.
"Y apt ığ ı m ız k o nu ş m ay ı h at ırl ıy o r m usu nuz, M üdür B ey,
h ani oku lu n aç ılış ından hem en önce ? " dedi Snape.
D udakla r ı ço k az k ıp ırd ıy o rd u, sa nki Perc y'y i
ko nu ş m an ın d ış ın da tu tm ak is te rm i ş g ib iy d i.
" H at ırl ıy o ru m , S eve ru s" d edi D um ble dore , u ya r ır g ib i b ir
s e s to nuyla .
"B la ck'i n oku lu n iç in den ya rd ım alm adan gir m esi
n ere deyse im kâ ns ız görü nüyo r. Siz e endi ş ele rim i
bild ir m i ş tim , o ku la a ld ı ğ ı n ız y e ni - "
" B u ş ato daki te k b ir k i ş in in b ile B la ck'i n iç e ri g ir m esin e
ya rd ım edece ğ in e in anm ıyo ru m " dedi Dum ble dore .
S esin de öyle bir ka ra rl ılık va rd ı ki, ko nu ka pand ı ve
S nape c e va p v e rm edi. "R uh E m ic ile r'i n y a n ına in m em
gere kiy o r" d edi D um ble dore . "T a ra m an ız b it ti ğ i za m an
onla ra b ilg i v e re ce ğ im i s ö yle m i ş tim ."
" Y ard ım e tm ek is te m edile r m i, e fe ndim ?" d edi P erc y.
" İs te dile r ta bii" d edi D um ble dore s o ğ u k b ir s e sle . 'A m a
ko rk a r ım b en m üdür o ld u ğ um s ü re ce h iç b ir R uh E m ic i
b u k a p ın ın e ş iğ in den iç e ri a d ım a ta m az."
P erc y k ız a r ır g ib i o ld u. D um ble dore h ız l ı a d ım la rla v e
se ssiz ce y ü rü ye re k s a lo ndan ç ık t ı. S nape b ir s ü re o ra d a
öyle ce duru p m üdürü yü zü nde büyü k bir k ızg ın l ıkla
iz le di, s o nra o d a ç ık t ı.
H arry g özle rin i y a na ç e vir ip R on v e H erm io ne'y e b akt ı.
İkis in in de gözle ri aç ıkt ı, gözb ebekle rin den y ıld ız l ı
ta va n ın ış ığ ı y a ns ıyo rd u.

Ron a ğ z ın ı s e ssiz ce o yn att ı: " B u i ş n eyd i b öyle ?"
S onra ki bir k a ç gün boyu nca oku ld a S ir iu s B la ck't e n
ba ş ka ş ey k o nu ş ulm ad ı. O ku la n as ıl g ir d i ğ i k o nusu ndaki
te orile r g id ere k d aha d a a ca yip le ş iy o rd u; H uff le puff 't a n
H annah A bbott, B it k ib ilim 'd e g ünün b üyü k b ir b ölü m ünü,
din le ye n herk e se Bla ck'i n çiç e k aça n bir ça l ıya
d önü ş m ü ş o la bile ce ğ in i a nla ta ra k g eçir d i.
Ş iş m an H an ım ' ın y ırt ılm ış tu va li duva rd an in dir ilm i ş ,
ye rin e S ir C adogan ve k ır re nkli, to m bul m id illis in in
t a blo su ko nm u ş tu . Bu duru m kim se nin pek ho ş una
git m edi. S ir C adogan v a ktin in y a r ıs ın ı in sa nla r ı d üello ya
d ave t edere k, arta ka la n ın ı da sa çm al ık dere ce sin de
ka r ış ık p aro la la r d ü ş ünüp, b u p aro la la r ı g ünde e n a z ik i
ke z d e ğ iş tir e re k g eçir iy o rd u.
"Z ırd eli bu" dedi Seam us Fin nig an, Perc y'y e k ızg ın
k ızg ın . " B a ş ka s ın ı b ula m az m ıy ız ? "
"D i ğ er re sim le rd en hiç b ir i i ş i is te m edi" dedi Perc y.
" Ş iş m an Han ım ' ın ba ş ına gele nle r onla r ı ko rk u ttu .
İçle rin de b ir te k S ir C adogan g önüllü o lm a ce sa re tin i
göste rd i. "
Y in e d e S ir C adogan , H arry 'y i e ndi ş ele ndir e n s o n ş eyd i.
H arry a rt ık s ık ı g öz ta kib in deyd i. Ö ğ re tm enle r k o rid ord a
onunla y ü rü m ek iç in ç e ş it li b ahanele r y a ra t ıyo rd u, P erc y
W easle y is e (H arry 'n in ta hm in in ce annesin den ald ı ğ ı
ta lim atla ) ke ndin i be ğ enm i ş bir bekçi kö pe ğ i gib i o
nere ye git s e ku yru ğ u ndan ayr ılm ıy o rd u. B ütü n bunla r
ye tm ezm i ş g ib i, P ro fe sö r M cG onagall H arry 'y i o das ına
ça ğ ı rd ı. Y üzü nde ö yle k a sve tli b ir if a de v a rd ı k i, H arry
b ir in in ö ld ü ğ ünü s a nd ı.

"A rt ık b unu s e nden g iz le m enin b ir a nla m ı y o k, P otte r"
d edi ç o k c id di b ir s e sle . " B iliy o ru m , b u s e nin iç in b ir ş o k
ola ca k, a m a S ir iu s B la ck - "
" B iliy o ru m , b enim p e ş im de" d ed i H arry b ezg in b ir s e sle .
"R on'u n babas ı annesin e sö yle rk e n duyd um . Mr.
W easle y, S ih ir B aka nl ığı 'n da ç a l ış ıyo r. "
P ro fe sö r M cG onagall h ayre te d ü ş m ü ş g ib iy d i. B ir s ü re
H arry 'y e b akt ı, s o nra , "A nl ıyo ru m !" d edi. "E h, o h ald e,
P otte r, a k ş am la r ı Q uid dit c h a ntr e nm an la r ına ç ıkm an ın
iy i b ir fik ir o lm ad ığ ı n ı s ö yle rs e m b eni a nla rs ın s a n ırım .
Sahada sa dece ta k ım ark a da ş la r ınla bir lik te yke n,
sa ld ırıy a fa zla ca a ç ıks ın P otte r. "
" C um arte si g ünü ilk m aç ım ız v a r!" d edi H arry , ç ile den
ç ıkm ış h ald e. " Ç al ış m ak z o ru nday ım , P ro fe sö r!"
P ro fe sö r M cG onagall o na d ik ka tle b aka ra k u zu n u zu n
dü ş ündü. H arry onun G ry ff in dor ta k ım ın ın ba ş ar ıs ıyla
y a k ından ilg ile ndi ğ in i b iliy o rd u; s o nuçta H arry 'y i ta k ım a
Ara y ıc ı o la ra k ö ne re n d e o yd u. H arry s o lu ğ u nu tu ta ra k
bekle di.
" H ım m..." Pro fe sö r McG onagall aya ğ a ka lk ıp
p ence re den d ış ar ı, ya ğ m urd a za r zo r se çile bile n
Q uid dit c h s a has ına b akt ı. "E h... T a nr ı b iliy o r y a , b u y ıl
n ih aye t K upa'y ı k a za nd ığ ı m ız ı g ö rm eyi ç o k is tiy o ru m ....
a m a yin e de, P otte r. .. ya n ında bir ö ğ re tm en bulu nsa
d aha mem nun olu ru m . Madam Hooch 't a n
antr e nm anla r ın ız ı iz le m esin i r ic a e dece ğ im ."
İlk Q uid dit c h m aç ı ya kla ş ır k e n h ava g id ere k d a ha d a
kö tü le ş t i. M adam Hooch 'u n denetim in deki G ry ff in dor
ta k ım ı y ılm adan, h er z a m ankin den d e s ık ı ç a l ış ıyo rd u.

Derk e n, cu m arte si günkü maçta n önce ki
a ntr e nm anla r ında, O liv e r W ood ta k ım ına k ö tü b ir h aber
ve rd i.
" S ly th erin 'l e oyn am ıyo ru z!" dedi, ço k k ızg ın
g örü nüyo rd u. "F lin t az önce beni gö rm eye geld i.
H uff le puff 'l a o yn uyo ru z."
" N iy e ?" d edi ta k ım ın g eri k a la n ı k o ro h alin de.
'F lin t'i n bahanesi, ara y ıc ıla r ın ın ko lu nun hâlâ sa ka t
olm as ı" d edi W ood, d i ş le rin i ö fk e yle g ıc ırd ata ra k. "A m a
gerç e k se bebi b elli. B u h ava da o yn am ak is te m iy o rla r.
Ş a nsla r ın ı a za lt ır d iy e d ü ş ünüyo rla r. .."
B ütü n gün ş id detli rü zg âr ve sa ğ a nak ya ğ m ur va rd ı,
W ood k o nu ş urk e n u za kta n b ir g ök g ürü lt ü sü d uyu ld u.
"M alf o y'u n k o lu nun h iç b ir ş e yi y o k" d edi H arry h id detle .
"N um ara y a p ıyo r!"
" B iliy o ru m , a m a b un u ka n ıtla ya m ay ız" d edi W ood a c ı
ac ı. "B ütü n o o yu nla r ı S ly th erin 'l e m aç y a p aca ğ ı z d iy e
ça l ış ıyo rd uk. Ş im di o nun y e rin e H uff le puff ’la o yn uyo ru z
ve onla r ın ta rz ı old ukça fa rk l ı. Yeni bir ka pta n ve
A ra y ıc ıla r' ı v a r, C edric D ig gory ."
A ngelin a, A lic ia v e K atie b ir d en k ik ir d edile r.
" N e va r? " dedi W ood, bu hava i davra n ış ka r ş ıs ında
ka ş la r ın ı ç a ta ra k.
" Ş u u zu n b oylu , y a k ış ıkl ı o la n, d e ğ il m i? " d edi A ngelin a.
"G üçlü ve su sku n" dedi Katie . Yin e kik ir d em eye
b a ş la d ıla r.

"S usku n olm as ın ın te k se bebi, ik i ke lim eyi bir ara ya
g etir e m eye ce k ka dar ka l ın ka fa l ı olm as ı" dedi Fre d,
sa br ı tü ke nere k. "N iy e endi ş ele niy o rs u n bilm iy o ru m ,
Oliv e r, H uff le puff ç a nta da k e klik . O nla rla s o n m aç ım ızd a
H arry Snit c h 'i be ş dakik a da fa la n ya ka la m ış tı,
hat ırla m ıyo r m usu n?"
"T a m am en fa rk l ı ş a rtla rd a oyn am ış tık o m aç ı!" diy e
b a ğı rd ı W ood, g özle ri y e rin den u ğ ra m ış tı. "D ig gory ç o k
güçlü b ir ta k ım k u rd u! Ü ste lik h arik a b ir A ra y ıc ı! B en d e
siz in ola ya böyle bakm an ızd an ko rk u yo rd um !
Gev ş em em eliy iz ! Konsa ntr a syo num uzu yit ir m em eliy iz !
S ly th erin biz i gafil avla m aya ça l ış ıyo r! Kaza nm ak
zo ru nday ız!"
" O liv e r, sa kin ol! " dedi F re d, ufa k ufa k ka yg ıla nara k.
"H uff le puff ' ı ç o k c id diy e a l ıyo ru z. C id den."
M açta n ö nce ki g ün rü zg âr iy id en iy iy e u lu m aya b a ş la d ı
ve s a ğ a nak y a ğ m ur ş id detin i d ah a d a a rt ırd ı. K orid orla r
o ka dar ka ra nl ıkt ı ki, fa zla da n m e ş ale le r ve fe nerle r
ya k ıld ı. S ly th erin ta k ım ı o yu ncu la r ı h alle rin den p ek d e
ho ş nut g örü nüyo rd u, e n ç o k d a M alf o y.
D ış a r ıda ya ğ a n dolu , pence re le rd en se ke rk e n, "A h,
ko lu m b ir a z d aha iy i d uru m da o ls a yd ı!" d edi iç ç e ke re k.
H arry 'n in k a fa s ında e rte si g ünkü m açta n b a ş ka ş eye y e r
yo ktu . O liv e r W ood ders ara la r ında ace le yle ya n ına
gelip , ta ktik v e rip d uru yo rd u. B u ü çü ncü k e z o ld u ğ unda
W ood la f ı o ka dar uza tt ı ki, H arry bir d en Kara nl ık
S anatla ra K ar ş ı S avu nm a'y a on dakik a geç ka ld ı ğ ı n ı
fa rk edip ko ş a ra k uza kla ş tı. W ood hâlâ ark a s ından

ba ğı rıyo rd u: "D ig gory ço k h ızl ı yö n d e ğ iş tir iy o r, H arry ,
e tr a f ında d önm eye ç a l ış sa n iy i o lu r. "
H arry , Kara nl ık Sanatla ra Kar ş ı Savu nm a s ın ıfın ın
d ış ında k a ya ra k d urd u, k a p ıy ı a çt ı v e iç e ri d ald ı.
" G ecik ti ğ im iç in ö zü r d ile rim , P ro fe sö r L upin , b en - "
A m a ona ö ğ re tm en m asa s ından baka n ki ş i P ro fe sö r
Lupin d e ğ ild i; S nape't i.
" B u d ers o n d akik a ö nce b a ş la d ı, P otte r. B u yü zd en,
G ry ff in dor'd an o n p uan in dir iy o ru m . O tu r. "
A m a H arry y e rin den k ıp ır d am ad ı.
"P ro fe sö r L upin n ere de?" d edi.
" B ugün ke ndin i de rs ve re m eye ce k ka dar ra hats ız
h is se diy o rm u ş " dedi S nape ça rp ık bir gülü m se m eyle .
"Y an ılm ıy o rs a m s a na o tu rm an ı s ö yle m i ş tim , d e ğ il m i? "
A m a H arry o ld u ğ u y e rd e k a ld ı.
" N esi v a r? "
S nape'i n s iy a h g özle ri ış ıld ad ı.
"H aya ti b ir te hlik e y o k," d edi, s a nki ö yle o ls a m em nun
olu rm u ş g ib i. " G ry ff in dor'd an b e ş p uan d ah a in dir iy o ru m
ve bir ke z daha ye rin e otu rm an ı sö yle m ek zo ru nda
ka l ırs a m , e lli p uan o la ca k."
H arry a ğ ı r a ğ ı r ye rin e g id ip o tu rd u. S nape s ın ıfa g öz
gezd ir d i.
" P otte r la f ım ı ke sm eden önce dedi ğ im gib i, P ro fe sö r
Lupin ş im diy e ka dar i ş le di ğ in iz ko nula r ın lis te sin i
b ıra km ad ı."

“İzn in iz le , efe ndim , Böcü rtle r'i , K ırm ız ı Kafa la r' ı,
K appala r' ı ve Gark e nezle r'i görd ük” dedi Herm io ne
ça buca k. “ S ıra da d a...”
" S us" dedi S nape so ğ u k bir se sle . "B ilg i is te m edim .
Sadece P ro fe sö r Lu pin 'i n org aniz a syo n eksik li ğ i n den
sö z e diy o rd um ."
" Ş im diy e ka dark i en iy i Kara nl ık Sanatla ra Kar ş ı
S avu nm a ö ğ r e tm enim iz o " d edi D ean T hom as c e su rc a .
S ın ıfın geri ka la n ından da ona hak ve re n m ırılt ıla r
yü kse ld i. Snape her za m ankin den de te hdit k â r
görü nüyo rd u.
"Ç ok ko la y ta tm in olu yo rs u nuz. Lup in siz i pek
zo rla m ıyo r - K ırm ız ı K afa la r ve G ark e nezle r'l e bir in ci
s ın ıfla r ın bile ba ş a ç ıkm as ın ı bekle rd im . Bugünkü
ko num uz - "
H arry onun kit a b ın sa yfa la r ın ı çe vir ip so n bölü m e
geld i ğ in i görd ü, oysa o bölü m ü i ş le m edik le rin i biliy o r
olm al ıyd ı.
"- k u rta dam la r" d edi S nape.
"A m a, efe ndim " dedi Herm io n e, ke ndin i
tu ta m ıyo rm u ş ça s ına, "d aha k u rta dam la ra g eçm em em iz
g ere kiy o r, s ır a da H in z ıp ırla r v a rd ı."
" M is s G ra nger" d edi S nape, b uz g ib i b ir s ü kû netle . "B u
ders i benim ve rd i ğ im i sa n ıyo rd um , siz in de ğ il. Ve
hepin iz e üç yü z doksa n dörd üncü sa yfa y ı açm an ız ı
sö ylü yo ru m ." Y enid e n e tr a f ına b akt ı. " H epin iz e . H em en."
N efr e t d olu y a n y a n b ak ış la r v e k ız g ın m ırıld anm ala rla
k it a pla r ın ı a çt ıla r.

"H angin iz b ana b ir k u rta dam la g erç e k b ir k u rd un n as ıl
ay ırt e dile ce ğ in i s ö yle ye bilir ? "
H erk e s h a re ke t e tm eden, s e ssiz ce d urd u; y a ni h em en
elin i k a ld ır a n H erm io ne d ış ın daki h erk e s.
"K im se y o k m u?" d edi S nape, H erm io ne'y i g örm ezd en
gele re k. Ç arp ık g ülü m se m esi y ü zü ne g eri g elm i ş ti. " Y ani
P ro fe sö r L upin 'i n s iz e t e m el f a rk la r ı ö ğ r e tm edi ğ in i m i? "
"S iz e s ö yle dik " d edi P arv a ti b ir d en, "d ah a k u rta dam la ra
g elm edik , b iz h enüz - "
" S us!" diy e h ırla d ı Snape. "B ak se n, bir ku rta dam ı
görü nce ta n ım aya ca k bir üçü ncü s ın ıf ö ğ re ncis i
g öre ce ğ im i hiç ta hm in etm ezd im . Unutm aya y ım da
P ro fe sö r D um ble dore 'a ne ka dar gerid e old u ğ unuzu
h at ırla ta y ım ..."
" L ütfe n, e fe ndim " d edi H erm io ne, e li h âlâ h ava dayd ı.
"K urta dam la g erç e k b ir k u rt a ra s ında b ir k a ç k ü çü k fa rk
v a rd ır. K urta dam ın b urn u-"
" İk in ci defa siz e sö z ve rilm em i ş ke n ko nu ş uyo rs u nuz,
M is s G ra nger" d edi S nape s a kin s a kin . " İfla h o lm az b ir
u ka la o ld u ğ unuz iç in G ry ff in dor'd an b e ş p uan d aha."
H erm io ne k ıpk ırm ız ı old u, elin i in dir d i ve gözle rin de
ya ş la rla b a ş ın ı ö nüne e ğ d i. B ütü n s ın ıfın S nape'e te rs
te rs bakm as ı, ondan ne ka da r nefr e t ett ik le rin in
g öste rg esiy d i, ç ü nkü h er b ir i d aha ö nce e n a z ından b ir
k e z H erm io ne'y e u ka la d em i ş ti. H erm io ne'y e h afta da e n
az ik i k e z u ka la o ld u ğ unu s ö yle ye n R on y ü kse k s e sle ,
"B iz e b ir so ru so rd un uz, o d a ce va b ın ı b iliy o r!" d edi.
" M adem c e va p is te m iy o rs u nuz, n iy e s o ru yo rs u nuz? "

S ın ıfta kile r onun fa zla ile ri git t i ğ in i an ında anla m ış tı.
S nape a ğ ı r a ğ ı r R on'u n ü stü ne d o ğ ru y ü rü dü v e b ütü n
s ın ıf n efe sin i tu ttu .
"C eza ya ka l ıyo rs u n, W easle y" dedi S nape ip eksi bir
s e sle . Y üzü nü R on'u n yü zü nün d ib in e so km u ş tu . "B ir
d aha da ders ve rm e biç im im i ele ş t ir d i ğ in i görü rs e m ,
gerç e kte n ç o k p i ş m an o lu rs u n."
D ers in geri ka la n ı boyu nca kim se nin ç ıtı ç ıkm ad ı.
O tu ru p k it a pla r ından k u rta dam la rla ilg ili n otla r ç ık a rd ıla r.
S nape is e s ıra la r ara s ında gezin ip P ro fe sö r Lupin 'l e
iş le dik le ri k o nula r ı in ce liy o rd u.
"Ç ok ye te rs iz bir aç ıkla m a... ya nl ış , Kappa'y a
M o ğ olis ta n'd a d aha s ık ra stla n ır. .. P ro fe sö r L ıu pin b una
on ü ze rin den s e kiz m i v e rd i? B en ü ç b ile v e rm ezd im ..."
S onunda z il ç a ld ı ğ ı nda, S nape k a lk m am ala r ın ı is te di.
" H epin iz ku rta dam la r ın nas ıl ay ırt edild i ğ i ve nas ıl
öld ürü ld ü ğ ü üze rin e bir ödev haz ırla y ıp bana
getir e ce ksin iz . İk i p ar ş öm en r u lo su u zu nlu ğ u nda o la ca k,
P aza rte si s a bah ına k a dar d a b it e ce k. B ir in in b u d ers in
u cu ndan tu tm as ın ın v a ktid ir a rt ık . W easle y, s e n b ura da
ka l, c e za n ı a ya rla m am ız g ere kiy o r. "
H arry ve H erm io ne s ın ıfta kile rle b ir lik te ç ıkt ı. S ın ıfta ki
d i ğ er ö ğ re ncile r s e sle rin i ç ık a rm adan b ir a z u za kla ş tıla r.
S onra b ir d en S nape ü ze rin e ö fk e li b ir tir a da b a ş la d ıla r.
H arry , "S nape i ş i is te se b ile d i ğ er K ara nl ık S anatla ra
K ar ş ı Savu nm a hoca la r ım ızd an hiç b ir in e bö yle
d avra nm am ış tı" d ed i H erm io ne'y e . "N iy e L upin 'e ta kt ı
b öyle ? S ence b unla r h ep B öcü rt'ü n y ü zü nden m i? "

"B ilm iy o ru m " d edi H erm io ne d ü ş ünce le re d alm ış h ald e.
"A m a u m ar ım P ro fe sö r L upin ç a buca k iy ile ş ir . .."
B e ş d akik a s o nra R on o nla ra y e ti ş ti. Ç ok ö fk e liy d i.
" B iliy o r m usu nuz o -" (S nape'e , H erm io ne'n in "R on!"
d em esin e yo l aça n bir s ıfa t ya k ış tırd ı) "- bana ne
ya pt ırıyo r? Hasta ne ka nad ındaki ya ta k la z ım l ıkla r ın ı
ova ra k te m iz le m em g e re kiy o r. S ih ir k u lla nm adan b ir d e!"
Y um ru kla r ın ı s ık m ış , d erin d erin n efe s a l ıyo rd u. "B la ck
n iy e S nape'i n o das ına s a kla nm am ış s a nki? B iz e b ir iy ilik
e dip o nun i ş in i b it ir e bilir d i! "
H arry e rte si s a bah ç o k e rk e n k a lk t ı; o k a dar e rk e ndi k i
h ava h âlâ k a ra nl ıkt ı. B ir a n rü zg âr ın s e sin e u ya nd ığ ı n ı
sa nd ı, a m a s o nra e nse sin de s o ğ u k b ir e sin ti h is se tti v e
h em en d o ğ ru ld u - h ortla k P eeve s y a n ı b a ş ında h ava da
sü zü lü yo r, k u la ğ ı na h ız la ü flü yo rd u.
"N iy e b öyle b ir ş e y y a pt ın k i? " d edi H arry h id detle .
P eeve s ya nakla r ın ı ş iş ir d i, h ızla üfle di ve geri geri
s ü zü le re k u za kla ş tı, b ir ta ra fta n d a k ık ır k ık ır g ülü yo rd u.
H arry e l y o rd am ıyla ça la r sa atin i b uld u ve sa atin ka ç
old u ğ una b akt ı. D ört b uçu ktu . P eeve s'e la net o ku yu p
ya ta ğ ı nda dönd ü ve ye nid en uyu m aya ça l ış tı, am a
bunda ç o k z o rla nd ı. A rt ık u ya nm ış tı b ir k e re , te pesin den
gele n gök gürü lt ü sü nü, rü zg âr ın ş ato duva rla r ına
ça rp ış ın ı v e Y asa k O rm an'd aki a ğ a çla r ın u za kta n g ele n
gac ırt ıla r ın ı d uym am as ı ço k zo rd u. B ir k a ç sa at so nra
d ış a r ıda Quid dit c h sa has ında, o dolu nun iç in de
m üca dele e diy o r o la ca kt ı. S onunda b ir a z d aha u yu m a
um udunu bir ya na b ıra k ıp ka lk t ı, giy in di, Nim bus
2000'i n i a ld ı v e y a ta kh aneden u su l u su l ç ık t ı.

Kap ıy ı açt ığ ı nda baca ğ ı na bir ş e y sü rtü ndü. Ta m
za m an ında e ğ ilip C ro oksh anks'i ku yru ğ u nun ucu ndan
ya ka la d ı v e s ü rü kle ye re k d ış a r ı ç ık a rd ı.
“B iliy o r musu n, sa n ırım Ron se nin hakk ın da
ya n ılm am ış ” d ed i C ro oksh anks'e ş üpheyle . "B ura da b ir
s ü rü fa re v a r, g it o nla r ı k o va la . H adi y ü rü ." d iy e e kle di,
m erd iv e nle rd en in sin diy e Cro oksh anks'i aya ğ ı yla
d ürte re k. " S ca bbers ' ı r a hat b ır a k."
F ır t ın an ın gürü lt ü sü Orta k Salo n'd a daha da ço k
duyu lu yo rd u. A nca k H arry m aç ın ip ta l edilm eye ce ğ in i
biliy o rd u, Quid dit c h maçla r ı f ırt ın a gib i ufa k te fe k
ş eyle rd en d ola y ı ip ta l e dilm ezd i. Y in e d e iç in i b ir e ndi ş e
ka pla m aya ba ş la m ış tı. W ood ko rid ord a ona Cedric
D ig gory 'y i göste rm i ş ti. Dig gory be ş in ci s ın ıfta yd ı ve
H arry 'd en ç o k d aha ir iy d i. A ra y ıc ıla r g enellik le h afif v e
h ızl ı o lu rla rd ı, a m a D ig g ory 'n in k il o su , r ü zg ârla d aha z o r
sa vru la ca ğ ı iç in b u h ava da o na a va nta j s a ğ la ya ca kt ı.
H arry ş a fa k sö ke ne ka dark i sa atle ri ate ş in önünde
geçir d i. A ra da b ir k a lk ıp C ro oksh anks'i n s in sic e e rk e kle r
ya ta kh anesin e gid en merd iv e nle rd en ç ıkm as ın ı
önlü yo rd u. En so nu nda H arry ka hva lt ı sa ati gelm i ş
olm al ı diy e dü ş ünüp ya ln ız ba ş ına portr e deli ğ in e
yö neld i.
" D ur ve dövü ş , se ni uyu z kö pek!” diy e hayk ırd ı S ir
C adogan.
"O f, k a pa ç e neni" d edi H arry e sn eye re k.
B üyü k b ir ka p d olu su yu la f la pas ı o nu b ir a z ke ndin e
getir d i. T o stu na b a ş la d ığ ı nda, ta k ım ın d i ğ er o yu ncu la r ı
da g elm i ş ti.

"Z or b ir m aç o la ca k" d edi W ood. H iç b ir ş e y y e m iy o rd u.
"M era k etm e, O liv e r" dedi A lic ia ya t ış tırıc ı bir se sle .
"B ir a z y a ğ m ur b iz i e tk ile m ez."
A m a ya ğ m ur "b ir a z"d an epe yce fa zla yd ı. Q uid dit c h
ö yle sin e p opüle rd i k i, b ütü n o ku l h er z a m anki g ib i m aç ı
iz le m eye geld i, am a hepsi Q uid dit c h sa has ına gid en
çim enli ğ i b a ş la r ın ı rü zg âra k a r ş ı e ğ ip , k o ş a ra k g eçm ek
zo ru nda k a ld ı. K o ş ark e n ş em siy e le ri e lle rin den f ırla y ıp
gid iy o rd u, H arry so yu nm a odas ına gir m eden hem en
önce , Malf o y, Cra bbe ve Goyle 'u n ko ca m an bir
ş e m siy e nin alt ın da sta dyu m a gid erk e n ka hka hala rla
g ülü p p arm akla r ıyla o nu i ş a re t e ttik le rin i g örd ü.
Ta k ım k ırm ız ı cü p pele rin i g iy ip , W ood'u n h er za m anki
m aç önce si m otiv e edic i ko nu ş m as ın ı bekle di, am a
böyle bir ş e y olm ad ı. W ood bir k a ç ke z ko nu ş m aya
ça l ış tı, tu h af b ir y u tk u nm a s e si ç ık a rd ı, s o n ra d a b a ş ın ı
um uts u zca ik i y a na s a lla y ıp o nla ra p e ş in den g elm ele rin i
iş are t e tti.
R üzg âr o ka dar ş id detliy d i ki, sa haya ç ıka rk e n
ya lp al ıyo rla rd ı. K ala bal ık te za hüra t y a p ıyo rs a d a s ü re kli
p atla ya n gök gürü lt ü le rin in ara s ında onla r ı
duya m ıyo rla rd ı. Y a ğ m ur H arry 'n in g özlü ğ ü nü ısla t ıyo rd u.
B u ş artla rd a S nit c h 'i n as ıl g öre ce kti k i?
H uff le puff 'l a r k a nary a s a r ıs ı c ü ppele rin in iç in de, s a han ın
öbür ta ra f ından geliy o rla rd ı. Kapta nla r bir b ir le rin e
ya kla ş ıp e l s ık ış tıla r; D ig gory , W ood'a g ülü m se di, a m a
W ood'u n s a nki ç e nesi k ilit le nm i ş g ib iy d i, b a ş ıyla s e la m
ve rm ekle y e tin di. H arry , M adam H ooch 'u n d udakla r ın ın,
"S üpürg ele rin iz e bin in " dedi ğ in i görd ü. Sa ğ aya ğ ı n ı

ça m urd an ş ap ırt ıy la k u rta r ıp N im bus 2 000'i n ü ze rin den
att ı. M adam H ooch d üdü ğ ünü a ğ z ın a g ö tü rü p ü fle di v e
o nla ra z a r z o r u la ş a n b u tiz s e sle b ir lik te , m aç b a ş la d ı.
H arry h ız la y ü kse ld i, a m a N im bus'u rü zg ârd an h afif ç e
yö n d e ğ iş tir iy o rd u. O nu e lin den g eld i ğ in ce s a bit tu ttu v e
d önüp gözle rin i k ısa ra k ya ğ m uru n iç in de ara nm aya
b a ş la d ı.
B e ş dakik a iç in de H arry ilik le rin e ka dar ıs la nm ış ve
d onm u ş tu . B ıra k ın k ü çü cü k S nit c h 'i , ta k ım a rk a da ş la r ın ı
bile g üçb ela g öre bili y o rd u. S ahada b ir o ra ya b ir b ura ya
u çu yo r, k ırm ız ı ve sa r ı re nkte flu ş ekille rin ya n ından
geçiy o rd u. M aç ın nas ıl git ti ğ i hakk ın da en ufa k fik ri
y o ktu . R üzg ârd an, sp ik e ri duya m ıyo rd u. P ele rin le rd en
ve h ırp ala nm ış ş em siy e le rd en olu ş a n bir deniz in
a lt ın daki se yir c ile ri göre m iy o rd u. Harry ik i ke z bir
B lu dger ta ra f ından sü pürg esin den dü ş ürü lm e
te hlik e siy le b uru n b uru na g eld i; g özlü ğ ü nün ü stü ndeki
ya ğ m ur dam la la r ı görü ş ü nü öyle bula nd ırıyo rd u ki,
g eld ik le rin i g örm em i ş ti.
Z am an ın iz in i yit ir d i. S üpürg esin i düz tu tm ak gid ere k
zo rla ş ıy o rd u. G ökyü zü ka ra rd ık ça ka ra r ıyo rd u, sa nki
g ece , e rk e n g elm eye k a ra r v e rm i ş g ib iy d i. H arry ik i k e z
az d aha b a ş ka b ir o yu ncu ya ç a rp ıy o rd u, h em d e o nla r ın
ta k ım a rk a da ş la r ı m ı y o ks a ra kip ta k ım dan m ı o ld u ğ unu
bilm eden. Art ık he rk e s öyle ısla k, ya ğ m ur da öyle
ş id detliy d i ki, o yu ncu la r ı b ir b ir in den a y ırt e tm ekte ço k
zo rla n ıyo rd u...
İlk ş im ş e kle b ir lik te , M adam H ooch 'u n d üdü ğ ünün s e si
d uyu ld u; Harry sa ğ a nak ya ğ m uru n iç in den, ye rd eki

Wood'u n o na e liy le a ş a ğ ı in m esin i i ş a re t e tti ğ in i z a r z o r
görd ü. B ütü n ta k ım b üyü k b ir ş a p ırt ıy la ç a m ura in di.
W ood, "M ola ald ım !" diy e gürle di ta k ım ın a. "H ayd i,
ş u ra ya - "
S ahan ın ke nar ındaki büyü k bir ş e m siy e nin alt ın a
to pla nd ıla r; H arry g özlü ğ ü nü ç ık a r ıp a ce le yle c ü ppesin e
sild i.
" K aç k a ç? "
"E lli sa y ı öndeyiz " dedi Wood, "a m a Snit c h 'i
y a ka la ya m azsa k g ece ye k a dar o yn ar ız."
H arry gözlü ğ ü nü sa lla ya ra k, "G özü m de bununla hiç
ş a ns ım y o k" d edi b it k in b it k in .
Ta m o anda Herm io ne ark a s ında belir d i; üstü nd e
pele rin i v a rd ı v e a nla ş ılm az b ir ş e kild e g ülü m sü yo rd u .
"A kl ım a b ir fik ir g eld i, H arr y ! G özlü ğ ü nü v e r, ç a buk!"
H arry gözlü ğ ü nü uza tt ı ve ta k ım ın ş a ş k ın bak ış la r ı
ara s ında Herm io ne asa s ıyla gözlü ğ e t ıkla y ıp,
"Im perv iu s" d edi.
" İş t e old u!" dedi, gözlü ğ ü geri ve re re k. "S uyu
sa vu ş tu ra ca k a rt ık !"
W ood a z d aha o nu ö pece km i ş g ib i g örü nüyo rd u.
H arm io ne ka la bal ığ ı n iç in e ka r ış ırk e n, ark a s ından,
"H arik a !" d iy e se sle ndi k ıs ık b ir se sle . "P ekâ lâ ta k ım ,
hadi b aka l ım !"
H erm io ne'n in b üyü sü i ş i ç ö zm ü ş tü . H arry h âlâ s o ğ u kta n
uyu ş m u ş h a ld eyd i, h âlâ h aya t ında h iç o lm ad ığ ı ka dar
s ırıls ık la m d ı, a m a g öre biliy o rd u. Y epye ni b ir k a ra rl ılık la

sü pürg esin i azg ın hava da h ızla sü rm eye , her ta ra fa
b ak ıp S nit c h 'i a ra m aya b a ş la d ı. B u a ra da ü stü ne g ele n
bir B lu dger'd an, h ız la a ksi is tik a m ette g id en D ig gory 'n in
a lt ın dan g eçe re k k u rtu ld u ...
B ir g ök g ürü lt ü sü d aha p atla d ı, h em en a rd ın dan d a ç a ta l
biç im in de bir ş im ş e k ça kt ı. Bu i ş gid ere k daha da
te hlik e li ha le geliy o rd u. Harry 'n in Snic th 'e hem en
ula ş m as ı g ere kiy o rd u.
S ahan ın orta s ına do ğ ru git m eye niy e tle nere k döndü,
am a ta m o a nda ç a ka n b ir ş im ş e k tr ib ünle ri a yd ın la tt ı v e
H arry ta m am en a kl ın ı b a ş ından a la n b ir ş e y g örd ü: d ev
gib i, s a lk ım sa ça k tü ylü b ir s iy a h k ö pek s ilu eti. E n ü st
s ıra daki b o ş k o lt u kla rd an b ir in de k ıp ırd am adan d uru yo r,
f o ndaki g ökyü zü nün ö nünde a ç ıkça s e çiliy o rd u.
H arry 'n in u yu ş m u ş e lle ri s ü pü rg esin in s a p ından k a y ınca
N im bus anid en bir k a ç m etr e dü ş tü . Is la k perç e m in i
sa lla ya ra k g özle rin de n ç e ke n H arry , b ir k e z d aha tr ib üne
bakt ı. K öpek o rta dan k a yb olm u ş tu .
"H arry !" diy e deh ş etle se sle ndi Wood, Gry ff in dor
ka le sin den. " H arry , ta m a rk a nda!"
H arry d eli g ib i e tr a f ına b ak ınd ı C edric D ig gory s a h an ın
öbür u cu ndan k a pt ırm ış g e liy o rd u v e y a ğ m urlu h ava da,
ta m o rta la r ında m in ic ik b ir a lt ın b enek p ar ıld ıy o rd u...
H arry büyü k bir pa nik le sü pürg esin in sa p ına ya p ış ıp
S nit c h 'e d o ğ ru f ır la d ı.
"H adi! " diy e ba ğı rd ı Nim bus'u na. Rüzg âr su ra t ın ı
dövü yo rd u. " D aha h ız l ı!"

Am a tu haf bir ş e yle r olu yo rd u. S ta dyu m ürp ertic i bir
s e ssiz li ğ e bürü nm ü ş tü . R üzg âr hâlâ alt ın da ş id detle
e siy o r, am a u ğ uld am ay ı unutu yo rd u. Sanki bir i se si
ka patm ış gib iy d i, sa nki H arr y bir d en sa ğ ı r olm u ş tu -
nele r o lu yo rd u?
S onra h er y a n ın ı k o rk u nç b ir ş e kild e a lt ta n d ik g ele n b ir
s o ğ u k s a rd ı, a ş a ğ ı daki s a hada h are ke t e den b ir ş e yle rin
f a rk ın a v a rm ış tı.
D ü ş ünm eye f ırs a t k a lm adan, H arry g özle rin i S nit c h 't e n
ay ırm ış , a ş a ğ ı b akm ış tı.
A ş a ğ ı da en az ından yü z ta ne Ruh Em ic i va rd ı,
g örü nm eye n y ü zle rin i o na ç e vir m i ş le rd i. S anki g ö ğ sü nü
buz g ib i s u la r k a pl ıyo r, iç in i d e ş iy o rd u. S onra y in e b ir
ş e y duyd u ... bir i ba ğı rıyo rd u, ka fa s ın ın iç in de
ba ğı rıyo rd u... b ir k a d ın...
" H arry 'y i b ıra k, H arry 'y i b ıra k, lü tfe n!" "K enara çe kil,
a pta l k ız ... d erh al k e nara ç e kil. . ." "H arry 'y i b ıra k, lü tfe n,
beni al, onun ye rin e beni öld ür. " Harry 'n in beyn in i
uyu ş tu ru cu , an afo r gib i dönen beya z bir pus
ka pl ıyo rd u... Ne ya p ıyo rd u? Niy e uçu yo rd u? Ona
ya rd ım etm esi gere kiy o rd u... yo ksa o öle ce kti. ..
ö ld ürü le ce kti. ..
B uz gib i pusu n iç in de dü ş üyo r, dü ş üyo rd u. "H arry 'y i
b ıra k! L ü tfe n... m erh a m et e t. .. m erh am et e t..." T iz b ir
s e s ka hka hala rla g ülü yo r, ka d ın ç ığ lık a t ıyo rd u. H arry
k e ndin den g eçti.
" Ş a nsl ıym ış , y e r ç o k y u m u ş akt ı."
" K esin ö ld ü d edim ."

"A m a g özlü ğ ü b ile k ırılm am ış ."
H arry f ıs ılt ıla r ı duya biliy o rd u, am a hiç b ir anla m
ve re m iy o rd u. N ere de o ld u ğ u, o ra ya n as ıl g eld i ğ i, y a d a
ora ya g elm eden ö nce n e y a pt ığ ı k o nusu nda e n u fa k b ir
f ik ri y o ktu . T e k b ild i ğ i, v ü cu dunun h er s a ntim in in d aya k
ye m i ş g ib i a ğ rıd ığ ı yd ı.
"H aya t ım da g örd ü ğ üm e n k o rk u nç ş e yd i b u."
K ork u nç... e n k o rk u nç ş e y... k u ku le ta l ı s iy a h s ilu etle r. ..
s o ğ u k... ç ığ lık ...
H arry 'n in gözle ri bir d en aç ıld ı. Hasta ne ka nad ında
ya t ıyo rd u. Ba ş ta n a ş a ğı ça m ura bula nm ış ola n
G ry ff in dor Quid dit c h Ta k ım ı ya ta ğ ı n ın etr a f ında
to pla nm ış tı. Ron'l a Herm io ne de ora dayd ı, yü zm e
havu zu ndan ç ık m ış g ib i g örü nüyo rla rd ı.
" H arry !" d edi F re d. Ü ze rin i ka pla ya n ça m uru n a lt ın da
bem beya z g örü nüyo rd u. " K endin i n as ıl h is se diy o rs u n?"
S anki H arry 'n in b elle ğ i h ız l ı ç e kim ile ri a l ınd ı. Ş im ş e k...
E ce l. .. v e R uh E m ic il e r. ..
" N ele r o ld u ?" d edi. Y ata ğ ı nda o k a d ar h ız l ı d o ğ ru ld u k i,
h epsi n efe sle rin i tu ttu la r.
" D ü ş tü n" d e di F re d. " Ç ok y ü kse kte n - o n b e ş m etr e v a r
m ıyd ı? "
"Ö ld ün s a nd ık" d edi A lic ia tit r e ye re k.
H erm io ne'd en h afif , c ik le r g ib i b ir s e s ç ık t ı. G özle ri k a n
ça na ğı g ib iy d i.
" Y a m aç? " d edi H arr y . "N e o ld u? Y enid en o yn aya ca k
m ıy ız? "

Kim se b ir ş e y d em edi. G erç e k, H arry 'n in b a ğ rına ta ş
g ib i o tu rd u.
"H erh ald e - k a yb etm edik , d e ğ il m i? "
"D ig gory , Snit c h 'i ya ka la d ı" dedi G eorg e. "T a m se n
dü ş tü kte n s o nra . N ele r o ld u ğ unun fa rk ın a va rm am ış tı.
D önüp se ni ye rd e g örü nce , m aç ı ip ta l e tm eye ça l ış tı.
Y enid en oyn anm as ın ı is te di. Am a hakla r ıyla
k a za nd ıla r. .. W ood b ile b unu k a bul e diy o r. "
" W ood nere de?" de di H arry , bir d en ora da olm ad ığ ı n ı
fa rk e dere k.
"H âlâ du ş ta " dedi Fre d. "B iz ce ke ndin i bo ğ m aya
ça l ış ıyo r. "
H arry y ü zü nü d iz le rin e y a sla y ıp, e lle rin i s a ç ına g ötü rd ü.
F re d o m zu nu k a vra y ıp s e rtç e s a rs t ı.
"H adi H arry , d aha ö nce h iç S nit c h 'i k a ç ırm am ış tın."
" Y aka la ya m aya ca ğ ı n bir gün gele ce kti elb etle " dedi
G eorg e.
"D aha h er ş e y b it m edi" d edi F re d. " Y üz s a y ıyla y e nild ik ,
d e ğ il m i? Y ani H uff le puf, R ave ncla w 'a y e nili r s e , b iz d e
R ave ncla w ' ı v e S ly th erin 'i y e ners e k..."
" H uff le puff ’ ın en az ik i yü z sa y ıyla ka yb etm esi
g ere ke ce k" d edi G eorg e.
"A m a R ave ncla w ' ı y e nerle rs e ..."
" İm kâ n ı yo k, Rave ncla w ço k iy i. Am a Sly th erin ,
H uff le puff 'a y e nilir s e .. ."
" H er ş e y s a y ıla ra b a ğ lı - h er ik i ta ra fta n d a y ü z p uanl ık
fa rk - "

Harry ora da öyle ce ya tt ı, te k ke lim e bile etm edi.
K ayb etm i ş le rd i. .. İlk ke z bir Quid dit c h maç ın ı
ka yb etm i ş ti.
O n d akik a ka dar so nra M adam P om fr e y g elip ta k ım a
onu r a hat b ır a km as ın ı s ö yle di.
" D aha s o nra s e ni g ö rm eye g elir iz " d edi F re d. "K endin i
h ırp ala m a, H arry , s e n h âlâ b iz im g elm i ş g eçm i ş e n iy i
A ra y ıc ı'm ız s ın ."
T a k ım , ark a s ında bir ça m ur iz i b ıra ka ra k d ış ar ı ç ıkt ı.
M adam Pom fr e y yü zü nde onayla m az bir if a deyle
a rk a la r ından k a p ıy ı k a patt ı. R on v e H erm io ne, H arry 'n in
y a ta ğ ı na y a na ş tı.
"D um ble dore kü ple re bin di" dedi H erm io ne, tit r e k bir
s e sle . "D aha önce onu hiç böyle görm em i ş tim . S en
dü ş erk e n k o ş a ra k s a haya f ır la y ıp a sa s ın ı s a lla d ı v e s e n
ye re v u rm adan ö nce a deta y a va ş la d ın. S onra a sa s ın ı
R uh Em ic ile r'e do ğ ru lt tu . Ü ze rle rin e güm ü ş i bir ş e y
gönderd i. H em en s ta dyu m dan ç ık t ıla r. .. O ku l s a has ına
gir d ik le ri iç in ç o k k ız g ın d ı, d edi k i - "
" S onra se ni büyü yle bir se dye ye yü kle d i" dedi R on.
"O ku la d o ğ ru y ü rü dü, s e n d e s e d ye yle b ir lik te s ü zü le re k
git tin . H erk e s s a nd ı k i s e n - "
S ustu , a m a H arry b u nu p ek fa rk e tm edi. R uh E m ic ile r'i n
o na ya pt ıkla r ı ş eyi dü ş ünüyo rd u.... ç ığ lık ata n se si.
K afa s ın ı ka ld ır d ığ ı nda R on'l a H erm io ne ona öyle bir
e ndi ş eyle b ak ıyo rla rd ı k i, h em en s ö yle ye ce k p ra tik b ir
ş e y b ulm aya ç a l ış tı.
"B ir i N im bus'u m u a ld ı m ı? "

Ron v e H erm io ne b ir b ir le rin e ç a buk b ir b ak ış a tt ıla r.
" Ş e yy-"
" N e?" d edi H arry , b ir b ir in e, b ir ö bürü ne b aka ra k.
" Ş e y... se n dü ş tü ğ ü nde, o da f ırla d ı" dedi H erm io ne
te re ddütlü b ir s e sle .
"V e?"
"V e ş eye - ş e ye - a h, H arry - Ş a m arc ı S ö ğ üt'e ç a rp t ı."
H arry 'n in iç i burk u ld u. Ş a m arc ı S ö ğ üt oku l ara zis in in
o rta s ında d ura n, ç o k v a h ş i b ir a ğ a çt ı.
"S onra ?" d edi, g ele ce k c e va pta n ö le siy e k o rk a ra k.
" Ş e y, Ş a m arc ı S ö ğ üt'ü bilir s in " dedi R on. "D a-d ar-b e
alm ay ı s e vm ez."
" P ro fe sö r Flit w ic k se n ay ılm adan ço k az önce onu
getir d i" d edi H erm io ne n ere deyse d uyu lm az b ir s e sle .
A ğı r a ğ ı r, a ya kla r ın ın d ib in deki ç a nta ya u za nd ı, ç a nta y ı
te rs çe vir ip b ir y ığ ı n ta hta k ıym ığ ı n ı ve d al p arç a s ın ı
ya ta ğ ı n üstü ne bo ş alt t ı. B unla r H arry 'n in sa d ık, am a
so nunda y e nile n s ü pürg esin den a rta k a la nla rd ı.

ONUNCU B Ö LÜ M : Ç APU LC U
H AR İ TA S I
Madam P om fr e y, H arry 'y i haft a so nun un geri ka la n ı
boyu nca h asta ne ka n ad ında tu tm akta ısra r e tti. H arry
k a r ş ı g elm edi, ş ik â ye t e tm edi, a m a N im bus 2 000'i n in u n
ufa k a rt ık la r ın ı a tm as ına d a iz in v e rm edi. A pta ll ık e tti ğ in i
biliy o rd u, N im bus'u n a rt ık onar ıla m az hald e old u ğ unu
biliy o rd u, a m a H arry 'n in e lin de d e ğ ild i; k e ndin i s a nki e n
iy i a rk a da ş la r ından b ir in i k a yb etm i ş g ib i h is se diy o rd u.
B ir ziy a re tç i se lin e bo ğ uld u, hepsi de onu
ne ş ele ndir m ekte ka ra rl ıy d ı. Hagrid sa r ı la hanaya
b enze ye n b ir d em et k u la ğ a ka ça n ç iç e ğ i g önderd i. G in ny
W easle y is e fe na h ald e k ız a ra ra k, e lin de k e ndi y a pt ığ ı
bir " g eçm i ş o ls u n" k a rt ıy la g eld i. K art, H arry o nu m eyve
ça na ğı nda ka pal ı tu tm ad ığ ı sü re ce tiz b ir se sle ş ark ı
s ö ylü yo rd u. G ry ff in dor ta k ım ı paza r sa bah ı onu yin e
ziy a re t e tti, b u d efa W ood d a y a nla r ındayd ı v e H arry 'y e
ru hsu z, ö lü g ib i b ir s e sle o nu h iç s u çla m ad ığ ı n ı s ö yle di.
R on v e H erm io ne, H arry 'n in b a ş ucu ndan a nca k g ece le ri
a yr ılıyo rla rd ı. A m a kim ne ders e desin H arry ke ndin i
daha iy i h is se tm iy o rd u, ç ü nkü o nla r ın b ilm edi ğ i b ir d erd i
daha v a rd ı.
K im se ye E ce l'd en b ahse tm em i ş ti, R on'l a H erm io ne'y e
b ile , ç ü nkü R on'u n p a ni ğ e k a p ıla ca ğ ı n ı, H erm io ne'n in se
a la y edece ğ in i bil iy o rd u. Ö te ya ndan, E ce l'i n ik i ke z
görü ndü ğ ü v e ik i s e fe rd e d e b unu n ere deyse ö lü m cü l
ka za la r ın iz le di ğ i d e b ir g erç e kti; ilk s e fe rin de a z d aha
H ız ır O to büs'ü n a lt ın da k a l ıyo rd u; ik in cis in deyse o n b e ş

metr e y ü kse klik te yke n s ü pürg esin den d ü ş m ü ş tü . E ce l, o
g erç e kte n öle ne ka dar ona musa lla t m ı ola ca kt ı?
H aya t ın ın g eri ka la n ın ı h ayva n o ra da m ı diy e sü re kli
o m zu nun ü stü nden b aka ra k m ı g eçir e ce kti?
S onra b ir d e R uh E m ic ile r v a rd ı. H arry o nla r h akk ın da
her d ü ş ündü ğ ünde ke ndin i h asta g ib i ve a ş a ğ ı la nm ış
his se diy o rd u. Herk e s Ruh Em ic ile r'i n deh ş et ve ric i
o ld u ğ unu s ö ylü yo rd u, a m a o ndan b a ş ka k im se b ir R uh
E m ic i ya kla ş tı ğ ı nda bay ılm ıy o rd u... ba ş ka kim se
ka fa s ın ın iç in de, annesin in ölü rk e n att ığ ı ç ığ lık la r ı
duym uyo rd u.
H arry art ık o ç ığ lık ata n se sin kim e ait old u ğ unu
biliy o rd u. H asta ne ka nad ında gece le ri uya n ık hald e
ya ta ğ ı nda uza nm ış , ta va ndaki ay ış ığ ı hüzm ele rin e
baka rk e n, a nnesin in a ğ z ın dan ç ıka n sö zcü kle ri te kra r
te kra r duym u ş tu . Ruh Em ic ile r ona ya kla ş tı ğ ı nda
annesin in ya ş a m ın ın so n anla r ın ı, Harry 'y i Lord
V old em ort'd an ko ru m a ça bala r ın ı ve Vold em ort'u n
annesin i öld ürm ede n hem en önce att ığ ı ka hka hay ı
duyu yo rd u... H arry te dir g in b ir u yku ya d ald ı. A m a ısla k
ve ç ü rü m ü ş e lle rle , k o rk u iç in de y a ka r ış la rla d olu r ü ya la r
görü rk e n sa rs ıla ra k uya n ıp, ye n id en annesin in se sin i
dü ş ünm eye b a ş la d ı.
P aza rte si g ünü o ku lu n g ürü lt ü sü ne p at ırt ıs ın a d önm ek
ço k ra hatla t ıc ı olm u ş tu . Her ne ka dar Malf o y'u n
sa ta ş m ala r ına k a tla nm ak z o ru nd a k a ls a d a, h iç o lm azsa
o ra dayke n ka fa s ı ba ş ka ş eyle rle me ş gul olu yo rd u.
M alf o y, Gry ff in dor'u n ye nilg is in den dola y ı adeta
s e vin çte n u çu yo rd u. N ih aye t b andajla r ın ı ç ık a rm ış tı v e
h er ik i k o lu nun d a k u lla n ıla bilir h ale g elm esin i, H arry 'n in

sü pürg esin den dü ş ü ş ünün co ş ku lu ta klit le riy le
k u tlu yo rd u. M alf o y b ir so nra ki İk sir d ers in in b üyü k b ir
b ölü m ünü zin dan ın ö b ür u cu ndan R uh E m ic i ta klit le ri
y a para k geçir d i. S onunda te pesi ata n R on, M alf o y’a
b üyü k, ka yg an b ir tim sa h ka lb i f ırla t ıp su ra t ına is a bet
ettir in ce , S nape G ry ff in dor'd an e lli p uan in d ir d i.
" K ara nl ık Sanatla ra Kar ş ı Savu nm a'y a yin e Snape
gir iy o rs a , b en h asta y ım d eyip iz in a l ıyo ru m " d edi R on,
ö ğ le ye m e ğ in den so nra Lupin 'i n s ın ıfına gid erle rk e n.
"H erm io ne, b ir b aksa na iç e rid e k im v a r. "
H erm io ne s ın ıfın k a p ıs ından b a ş ın ı u za t ıp iç e ri b akt ı.
"H er ş e y y o lu nda!"
P ro fe sö r L upin y e nid en i ş in in b a ş ındayd ı. G erç e kte n d e
hasta l ıkta n y e ni k a lk m ış g ib i g örü nüyo rd u. E ski p üskü
cü ppesi üstü nden daha da sa rk ıy o rd u ve gözle rin in
a lt ın da ka ra gölg ele r va rd ı, am a yin e de ö ğ re ncile r
ye rle rin e otu ru rk e n onla ra gülü m se di. Herk e s bir
a ğ ı zd an, Lupin hasta yke n Snape'i n onla ra nele r
ya pt ığ ı ndan y a k ınm aya b a ş la d ı.
"H aks ızl ık b u, s iz in y e rin iz e g elm i ş ti s a dece , n iy e b iz e
ö dev v e riy o r k i? "
"K urta dam la r h akk ın da h iç b ir ş e y b ilm iy o ru z - "
" - h em d e ik i p ar ş öm en u zu nlu ğ u nda!"
" P ro fe sö r Snape'e o ko nula r ı henüz i ş le m edi ğ im iz i
sö yle din iz m i? " d edi L upin , k a ş la r ın ı h afif ç e ç a ta ra k.
Y enid en b ir u ğ u lt u k o ptu .
"E ve t, a m a ç o k g erid e o ld u ğ um uzu s ö yle di - "

"- n e d ese k d in le m edi - "
" - h em d e ik i p ar ş öm en u zu nlu ğ u nda!"
P ro fe sö r Lupin , yü zle rd eki k ızg ın l ık if a desin i görü nce
g ülü m se di.
" M era k etm eyin , ben Pro fe sö r Snape'l e ko nu ş uru m .
Ödevi y a pm an ıza g ere k y o k."
" O la m az" d edi H erm io ne, d ü ş k ırık l ığ ı yla . "B en b it ir d im
b ile !"
Ç ok ze vkli b ir d ers g eçir d ile r. P ro fe sö r L upin ca m b ir
k a b ın iç in de b ir H in z ıp ır g etir m i ş ti. B u m in ik , te k b aca kl ı
ve d um an b üklü m le rin den y a p ılm ış g ib i d ura n y a ra t ığ ı n
old ukça ç e lim siz v e z a ra rs ız b ir g örü nüm ü v a rd ı.
" G ezg in le ri bata kl ıkla r ın iç in e çe ke r" dedi Pro fe sö r
Lupin , herk e s not al ırk e n. "E lin den sa lla nan fe neri
g örü yo r m usu nuz? Ö nden g id er - in sa nla r d a ış ığ ı ta kip
e der - o ndan s o nra d a - "
H in z ıp ır ca m a ya sla n ıp v ıc ık v ıc ık, ko rk u nç bir se s
ç ıka rd ı.
Z il ça l ınca herk e s gib i H arry de e ş ya la r ın ı to pla y ıp
ka p ıya d o ğ ru ile rle di, a m a -
" B ir dakik a bekle , H arry " diy e se sle nd i Lupin . "B ir a z
ko nu ş m ak is tiy o ru m ."
H arry g eri d önüp P ro fe sö r L upin 'i n H in z ıp ır' ın k a b ın ı b ir
b ezle ö rtm esin i iz le di.
" M açta ola nla r ı duyd um " dedi Lupin . M asa s ına gid ip
k it a pla r ın ı ça nta s ına dold urm aya ba ş la d ı. "S üpürg ene
ço k ü zü ld üm . T a m ir e tm e im kâ n ı v a r m ı? "

"H ay ır" d edi H arry . " A ğ a ç o nu p ara m parç a e tti. "
L upin iç ç e kti.
" Ş a m arc ı S ö ğ üt'ü b e nim H ogw arts 'a g eld i ğ im y ıl d ik tile r.
E skid en bir oyu n oyn arla rd ı, gövd esin e doku n aca k
ka dar y a kla ş m aya ça l ış ırla rd ı a ğ a ca . D ave y G udgeon
ad ında bir ço cu k az ka ls ın bir gözü nden olu yo rd u,
ondan so nra a ğ ac ın ya k ın ına git m em iz ya sa kla nd ı.
H angi s ü pürg e o ls a o a ğ a çla b a ş a ç ık a m azd ı."
" R uh E m ic ile r'i d e d uyd unuz m u?" d edi H arry g üçlü kle .
Lupin g özle rin i h em en o na ç e vir d i.
" E ve t, d uyd um . İç im iz d e k im se P ro fe sö r D um ble dore 'u o
k a dar k ızg ın görm em i ş tir herh ald e. Bir sü re dir
s a b ırs ız la nm aya b a ş la m ış la rd ı... D um ble dore 'u n o nla r ı
iç e ri b ıra km am as ına hid detle niy o rla rd ı... sa n ırım
dü ş m enin s e bebi o nla rd ı, d e ğ il m i? "
"E ve t," d edi H arry . Ö nce b ir te re ddüt e tti, a m a d ilin in
u cu na gele n so ru o daha ke ndin e hâkim ola m adan
a ğ z ından ç ık m ış tı b ile : "N ede n? S iz ce n eden b eni ö yle
e tk iliy o rla r? B en m i ç o k - "
" B unun z a y ıfl ık la h iç ilg is i y o k" d edi P ro fe sö r L upin s e rt
b ir se sle . Sanki Harry 'n in zih nin i oku m u ş tu . "R uh
E m ic ile r se ni dah a kö tü etk iliy o r, çü nkü se nin
g eçm i ş in de b a ş ka la r ın ınkin de o lm aya n k o rk u nç o la yla r
va r. "
S ın ıfta n iç e ri k ış g üne ş in den g ele n b ir ış ık h uzm esi s ız ıp
L upin 'i n gri sa çla r ın ı ve genç yü zü nde ki çiz g ile ri
a yd ın la tt ı.

"R uh E m ic ile r b u d ünya daki e n b erb at y a ra t ıkla rd and ır.
E n k a ra nl ık, e n p is ye rle rd e b a r ın ırla r, çü rü m eden ve
u m uts u zlu kta n z e vk a l ırla r, e tr a fla r ındaki h uzu ru , u m udu
ve m utlu lu ğ u ku ru tu rla r. M uggle 'l a r b ile , h er n e ka dar
onla r ı göre m ese le r de, va rl ık la r ın ı his se der. B ir R uh
E m ic i'y e fa zla y a kla ş tı ğ ı nda b ü tü n iy i d uyg ula r ın, b ütü n
m utlu a n ıla r ın e m ilip a l ın ır s e n den. B ir R uh E m ic i, e ğ e r
ba ş ara bilir d e se nin le u zu n sü re b esle nir s e , so nunda
se ni de ke ndi gib i bir ş e y halin e getir ir - ru hsu z ve
kö tü cü l. Elin de haya t ındaki en kö tü deneyim le rin
h aric in de h iç b ir ş e y k a lm az. V e s e nin b a ş ına g ele n e n
kö tü ş ey, Harry , herk e si sü pürg esin den dü ş ürm eye
ye te r. U ta naca k h iç b ir ş e yin y o k."
H arry , Lupin 'i n m asa s ına bak ıp, "B ana ya kla ş tık la r ı
za m an" dedi bo ğ az ı dü ğ üm le nere k, "V old em ort'u n
annem i ö ld ürü ş ü nü d uya biliy o ru m ."
L upin ko lu yla ani bir hare ke t ya pt ı, sa nki H arry 'n in
o m zu nu k a vra m aya n iy e tle nm i ş ti, a m a v a zg eçti. K ıs a b ir
s e ssiz lik o ld u; s o nra " N iy e m aça g eld ile r k i? " d edi H arry
a c ı a c ı.
"A c ıkm aya ba ş la d ıla r” dedi Lupin sa kin ce . Ç anta s ın ı
ka patt ı. "D um ble dore o nla r ı o ku lu n iç in e b ıra km ıyo r, b u
yü zd en a vla naca k in sa n sto kla r ı tü ke nm eye b a ş la d ı...
Q uid dit c h s a has ın ın e tr a f ındaki b üyü k k a la bal ığ a k a r ş ı
ko ya m ad ıla r sa n ırım . Bütü n o heye ca n... co ş a n
duyg ula r. .. b u o nla r iç in b ir z iy a fe t d em ekti. "
" A zka ban k o rk u nç b ir y e r o lm al ı" d iy e m ırıld and ı H arry .
L upin yü zü nde ta ts ız bir if a deyle ba ş ın ı sa lla ya ra k
onayla d ı.

"K ale deniz in orta s ında, kü çü k bir ad ada. Asl ın da
tu ts a kla r ı iç e rid e tu tm ak iç in duva rla ra ve deniz e
ih tiy a çla r ı yo k. Ç ünkü za te n hepsi ke ndi ka fa la r ın ın
iç in de k ıs ılm ış duru m dala r, ne ş eli te k bir ş e y
dü ş ünebile ce k d uru m da d e ğ ille r. Ç o ğ u bir k a ç hafta da
ç ıld ırıy o r. "
" A m a S ir iu s B la ck o nla rd an k a çt ı" d edi H arry a ğ ı r a ğ ı r.
" E lle rin den k u rtu ld u.. ."
L upin 'i n ça nta s ı masa dan a ş a ğı ka yd ı; ça buca k
ya ka la ya bilm ek iç in e ğ ilm esi g ere kti.
" E ve t" d edi d o ğ ru la ra k. "B la ck o nla rla sa va ş m an ın b ir
y o lu nu bulm u ş olm al ı. B en böyle bir ş e yin m üm kü n
ola bile ce ğ in e in anm azd ım ... R uh Em ic ile r ya nla r ında
uzu n s ü re k a la n b ir b üyü cü nün b ütü n g üçle rin i k u ru tu r
diy e b ilin ir . .."
" A m a siz tr e ndeki o R uh Em ic i'n in geri çe kilm esin i
sa ğ la m ış tın ız" d edi H arry b ir d en.
"B az ı - sa vu nm a yö nte m le ri va r" dedi Lupin . "A m a
tr e nde sa dece bir ta ne R uh E m ic i va rd ı. S ay ıla r ı ne
ka dar ç o k o lu rs a , d ir e nm ek o k a dar z o r o lu yo r. "
" N e tü r s a vu nm a y ö nte m le ri? " d edi H arry h em en. " B ana
ö ğ re te bilir m is in iz ? "
"R uh Em ic ile r'l e sa va ş m a ko nusu nda bir uzm an
old u ğ um u id dia e dem eye ce ğ im , H arry . T a m te rs i. . ."
" A m a R uh E m ic ile r bir m aça daha gelir le rs e , onla ra
k a r ş ı k o ya bilm em g ere kiy o r. "
L upin , H arr y 'n in y ü zü ndeki k a ra rl ı if a deye b akt ı, b ir a n
te re ddüt etti, so nra ce va p ve rd i: " Ş ey... peki. Y ard ım

etm eye ç a l ış ırım . A m a k o rk a r ım k i b u i ş in ö nüm üzd eki
sö m estr e ka dar bekle m esi gere kiy o r. Ta tild en önce
ya pm am g ere ke n ço k ş e y va r. H asta la nm ak iç in ço k
te rs b ir z a m an s e çtim ."
L upin 'i n R uh E m ic i S avu ş tu rm a d ers le ri v a adi, a nnesin in
ö lü m ünü bir daha hiç duym aya bile ce ğ i dü ş ünce si ve
ka s ım so nund aki m açta R ave ncla w ' ın H uff le puff ' ı e zip
g eçm esi s a ye sin de, H arry 'n in r u h h ali iy iy e d o ğ ru b üyü k
bir de ğ iş im göste rd i. G ry ff in dor gerç e kte n de Kupa
ş ans ın ı y it ir m em i ş ti, a m a b ir m aç d aha k a yb etm ek g ib i
bir lü ksle ri y o ktu . W ood y in e ç ılg ın e nerjis in e k a vu ş tu v e
ta k ım ın ı ara l ık boyu nca deva m eden ya ğ m uru n
olu ş t u rd u ğ u s o ğ u k p u su n iç in de h er z a m anki k a dar s ık ı
ç a l ış tırm aya de va m etti. Harry oku lu n iç in de Ruh
E m ic ile r'e dair hiç b ir iz görm edi. G örü nü ş e bak ılırs a
D um ble dore 'u n öfk e si onla r ı gir i ş le rd eki m evzile rin de
tu tu yo rd u.
S öm estr ın so na erm esin den ik i hafta önce gökyü zü
b ir d en a yd ın la n ıp g öz k a m a ş tırıc ı b ir o pal ta ş ı b eya z ına
dönü ş tü v e b ir s a bah k a lk t ıkla r ında ç a m urlu y e rle r k ır a ğ ı
ka pl ıyd ı. Ş a to nun iç in deyse , h ava da b ir N oel h eye ca n ı
va rd ı. M uska ö ğ re tm eni P ro fe sö r F lit w ic k s ın ıfın ı tit r e k
tit r e k p arla ya n ış ıkla rla e rk e nden s ü sle m i ş , s o nra dan b u
ış ıkla r ın g erç e k, k a nat ç ır p an p erile r o ld u ğ u a nla ş ılm ış tı.
Ö ğ r e ncile rin hepsi mutlu mutlu ta til pla nla r ın ı
ta rt ış ıy o rla rd ı. H em R on, h em d e H erm io ne H ogw arts 't a
k a lm aya k a ra r v e rm i ş ti. H er n e k a dar R on b unu P erc y
ile ik i hafta daha geçir m eye ka tla na m aya ca ğ ı ndan
ya pt ığ ı n ı ile ri sü rs e , Herm io ne de kü tü phaneyi
ku lla nm as ı g ere kti ğ i ko nusu nda ısra r ets e bile , H arry

ka nm am ış tı; b unu o y a ln ız k a lm as ın d iy e y a p ıyo rla rd ı v e
H arry o nla ra m in netta rd ı.
H arry d ış ında he rk e se m utlu lu k ve re n bir duru m da,
sö m estr ın so n hafta so nund a H ogsm eade'e bir gezi
d aha y a p ıla ca k o lm as ıyd ı.
"B ütü n Noel al ış ve ri ş im iz i ora dan ya pabilir iz !" dedi
H erm io ne. "B aly u m ru k't a ki o D i ş te m iz le yic i İp lik n ane'l e r
annem le b abam ın ç o k h o ş una g id erd i! "
B ir k e z d aha a rk a da k a la n te k ü çü ncü s ın ıf ö ğ r e ncis in in
k e ndi o la ca ğ ı g erç e ğ in e b oyu n e ğ e n H arry , W ood'd an
H angi Süpürg e ad ındaki kit a b ı ald ı ve günün geri
k a la n ın ı çe ş it li mark a la r hakk ın da enin e boyu na
oku ya ra k geçir d i. Ta k ım antr e nm anla r ında oku l
sü pürg ele rin den bir in i, ço k eski bir Kaya n Y ıld ız ' ı
ku lla n ıyo rd u. O sü pürg e ço k ya va ş ve sa rs ın t ılıyd ı;
ke sin lik le y e ni b ir s ü pürg eye ih tiy a c ı v a rd ı.
H ogsm eade gezis in in ya p ıla ca ğ ı cu m arte si sa bah ı,
H arry pele rin le re ve atk ıla ra sa r ılm ış ola n Ron'l a
H erm io ne'y e güle güle dedi ve dönüp te k ba ş ına
m erm er merd iv e nd en ç ıka ra k Gry ff in dor Kule si'n in
y o lu nu tu ttu . D ış a r ıda k a r y a ğ m aya b a ş la m ış tı, ş a to ç o k
se ssiz v e s a kin di.
" P ş ş t - H arry !"
Ü çü ncü k a t k o rid oru nun y a r ıs ındayke n a rk a s ın ı d öndü.
F re d v e G eorg e k a m bur, te k g özlü b ir c a d ı h eyke lin in
a rk a s ından o na b ak ıyo rla rd ı.
" N e ya p ıyo rs u nuz? " dedi Harry mera kla . "N iy e
H ogsm eade'e g it m iy o rs u nuz? "

"G it m eden önce sa n a bir a z bayra m ne ş e si ve rm eye
g eld ik " d ed i F re d, e sra re ngiz b ir ş e kild e g öz k ırp ara k.
" İçe ri g el. .."
B a ş ıyla te k g özlü h eyke lin s o l ta ra f ındaki b o ş b ir s ın ıfı
g öste rd i. H arry , F re d'l e G eorg e'u n p e ş in den iç e ri g ir d i,
G eorg e ka p ıy ı se ssiz ce ka patt ı ve dönüp Harry 'y e
g ülü m se ye re k b akt ı.
"E rk e n b ir N oel h ediy e si; s a na, H arry " d edi.
F re d fiy a ka l ı b ir h are ke tle p ele rin in iç in den b ir ş e y ç e kip
ç ık a rd ı, s ıra la rd an bir in in üstü ne ko yd u. B üyü k, ka re
b iç im in de, e pey y ıp ra nm ış b ir p ar ş öm endi b u. Ü stü nde
hiç b ir ş e y y a z ılı d e ğ ild i. H arry b unun F re d'l e G eorg e'u n
ş aka la r ından bir i olm as ından ş üphele nere k, onla ra
b akt ı.
"B u n e k i b öyle ?"
"B u, Harry , biz im ba ş ar ım ız ın s ırr ı" dedi Georg e,
par ş öm eni s e vg iy le o k ş aya ra k.
"O nu s a na v e rm ek iç im iz i y a k ıyo r" d edi F re d.
"A m a dün gece , se nin ih tiy a c ın ın biz im kin den daha
fa zla o ld u ğ una k a ra r v e rd ik ."
" N eyse , z a te n e zb ere b iliy o ru z" d edi G eorg e. " O nu s a na
m ir a s b ır a k ıyo ru z. A rt ık p ek ih tiy a c ım ız y o k."
" P eki b enim e ski b ir p ar ş öm en p arç a s ına n iy e ih tiy a c ım
ols u n?" d edi H arry .
"E ski b ir p ar ş öm en p arç a s ı h a!" d edi F re d. S anki H arry
o na haka re t etm i ş gib i, di ş le rin i s ıka ra k gözle rin i
ka patm ış tı. " A ç ıkla , G eorg e."

" Ş ey... daha biz bir in ci s ın ıfta yke n, H arry , ya ni genç,
ta sa s ız v e m asu m ke n..."
H arry gülm em ek iç in ke ndin i zo r tu ttu . Fre d ve
G eorg e'u n h aya tla r ın ın h erh angi b ir d önem in de m asu m
old ukla r ından ş üpheliy d i.
" Ş e y, e n a z ından ş im dik in den d aha m asu m ke n, F ilc h 'l e
b a ş ım ız d erd e g ir d i. "
" K orid ord a b ir Te ze kb om bas ı p atla tt ık ve n edense b u
onu s in ir le ndir d i. "
" O da biz i odas ına götü rü p her za m anki te hdit le rin i
sa vu rm aya b a ş la d ı."
" - C eza ya b ır a km a - "
" - K ar ın d e ş m e - "
" B iz d e d osya d ola pla r ından b ir in deki, E l K oyu lm u ş v e
Ç ok T e hlik e li o la ra k e tik e tle nm i ş b ir ç e km ece nin fa rk ın a
va rm adan e dem edik ."
" D uru n ta hm in ed eyim ." dedi Harry , s ırıtm aya
b a ş la ya ra k.
"E h, se n o ls a n n e ya pard ın ?" d edi F re d. "G eorg e b ir
t a ne d aha T e ze kb om bas ı b ıra ka ra k d ik ka ti b a ş ka y ö ne
çe kti, b en d e ç e km ece yi a ç ıp b unu k a pt ım ."
" S and ığ ı n k a dar d a k ö tü b ir ş e y d e ğ ild i y a pt ığ ı m ız" d edi
G eorg e. "F ilc h 'i n onu nas ıl ça l ış tıra ca ğ ı n ı hiç
ç ö ze m edi ğ in i s a n ıyo ru z. B üyü k ih tim alle n e o ld u ğ undan
ş üphele nm i ş tir a m a, y o ksa e l k o ym azd ı."
" P eki s iz n as ıl ç a l ış tıra ca ğ ı n ız ı b iliy o r m usu nuz? "

"T a bii" dedi Fre d, s ırıta ra k. "B u kü çü k be bek biz e
o ku ld aki b ütü n h oca la rd an d aha ç o k ş e y ö ğ r e tti. "
" B eni m aka ra ya sa r ıyo rs u nuz" d edi H arr y , e ski p üskü
p ar ş öm en p arç a s ına b aka ra k.
"Y a, ö yle m i y a p ıyo ru z? " d edi G eorg e .
A sa s ın ı ç ıka rd ı, par ş öm ene hafif ç e doku nup, "B ütü n
cid diy e tim le ye m in ederim ki, hay ırl ı bir ş e y
dü ş ünm üyo ru m " d edi.
V e b ir a nda, G eorg e'u n a sa s ın ın d oku ndu ğ u n okta dan
çiz g ile r ç ıkm aya , par ş öm eni bir örü m ce k a ğı gib i
sa rm aya ba ş la d ı. Bir b ir le riy le bir le ş t ile r, ke si ş tile r,
p ar ş öm enin h e r b ir kö ş e sin e ya y ıld ıla r. S onra te pede
ke lim ele r olu ş m aya ba ş la d ı, büyü k, k ıvr ım l ı ye ş il
k e lim ele r:
M ösy ö le r Ayla k, K ılk u yru k, Patia ya k ve
Ç ata la k Sih ir li Muzip lik Sanatç ıl a r ın ın
Ya rd akç ıla r ı guru rla su nar: ÇAPU LC U
H AR İ TA SI.
H ogw arts ş a to su nun ve oku l ara zis in in her ka r ış ın ı
göste re n b ir h arit a yd ı b u . A m a d aha d a ç a rp ıc ı o la n ı,
harit a da gezin en m in ic ik m üre kke p nokta la r ıyd ı, her
bir in in ü stü nde u fa c ık h arfle rle b ir is im y a z ıyo rd u. H arry
ş a ş k ın a d önm ü ş b ir h ald e e ğ ilip d aha y a k ından b akt ı.
S ol üst kö ş e deki bir nokta , P ro fe sö r D um ble dore 'u n
ça l ış m a odas ında bir a ş a ğı bir yu ka r ı yü rü dü ğ ünü
göste riy o rd u; h adem enin k e dis i M rs . N orris ik in ci k a tta
d ola n ıyo rd u, ho rtla k Pee ve s is e o anda Kupa

Salo nu'n da h opla y ıp z ıp l ıyo rd u. H arry g özle rin i o ta n ıd ık
ko rid orla rd a g ezd ir ir k e n, b ir ş e y d aha d ik ka tin i ç e kti.
B u h arit a d aha ö nce a ya k b asm ad ığ ı b ir ta k ım g eçit le ri
g öste riy o rd u. V e g örü nü ş e g öre b unla r ın b ir ç o ğ u -
" D o ğ ru ca H ogsm eade'e g id iy o r" d edi F re d, ç iz g ile rd en
bir in i p arm a ğı yla ta kip e dere k. To pla m ye di ta ne va r.
F ilc h ş u dörd ünü biliy o r. " deyip hepsin i bir e r bir e r
göste rd i, " a m a ş unla r ı b ir te k b iz im b ild i ğ im iz d en e m in iz .
D örd üncü k a tta , a yn an ın a rk a s ında o la nla h iç u ğ ra ş m a.
G eçe n k ış a k a dar k u lla n ıyo rd uk a m a ç ö ktü - ta m am en
ka panm ış d uru m da. B unu is e k im se nin k u lla nm ad ığ ı n ı
sa n ıyo ru z, ç ü nkü g ir i ş in in ta m ü stü nde Ş am arc ı S ö ğ üt
va r. Am a ş ura daki do ğ ru ca Baly u m ru k'u n kile rin e
ç ık ıyo r. D efa la rc a k u lla nd ık. V e fa rk e ttiy se n, g ir i ş i b u
odan ın hem en d ış ında. Te k gözlü ko ca ka r ın ın
ka m buru nun iç in den."
" A yla k, K ılk u yru k, P atia ya k v e Ç ata la k" d edi G eorg e, iç
g eçir e re k. H arit a n ın te pesin deki y a z ıy ı o k ş ad ı. "O nla ra
ç o k ş e y b orç lu yu z."
" Y eni ku ş a k ku ra l y ık ıc ıla ra ya rd ım etm ek iç in
y o ru lm aks ız ın ç a l ış m ış , s o ylu in sa nla r" d edi F re d v a ku r
bir e dayla .
"P ekâ lâ " diy e to parla nd ı G eorg e, "k u lla nd ıkta n so nra
s ilm eyi u nutm a."
" Y oksa he rk e s oku ya bilir " dedi Fre d, uya ra n bir se s
to nuyla .
"T e k ya pm an gere ke n asa nla yin e t ıkla y ıp, 'M uzip lik
t a m am la nd ı!' d em ek. Ü stü h em en b om bo ş o la ca k."

"E ve t, genç H arry " dedi Fre d, ola ğ a nüstü bir P erc y
ta klid iy le , " te rb iy e ni ta k ın."
" B aly u m ru k't a g örü ş ü rü z" d edi G eorg e, g ö z k ır p ara k.
İkis i d e ta tm in o lm u ş g ib is in den s ırıta ra k o dadan ç ık t ıla r.
H arry o ra da d uru p, m uciz e vi h arit a ya b aka ka ld ı. M in ic ik
m üre kke pte n M rs . N orris 'i n s o la d önüp y e rd eki b ir ş e yi
ko kla y ış ın ı iz le di. F ilc h 'i n g erç e kte n d e h aberi y o ksa ...
R uh Em ic ile r'i n ya n ından geçm esi gere km eye ce kti
b ile ...
A m a ora d a öyle ce , heye ca n iç in de duru rk e n, Mr.
W easle y'n in bir ke re sin de sö yle di ğ i bir ş e y an ıla r ın ın
ara s ından s ü zü lü p g eld i.
K endi ke ndin e d ü ş ünebile n b ir ş e ye , b eyn in in n ere de
sa kl ı o ld u ğ unu g öre m iy o rs a n, g üve nm e.
B u ha rit a M r. W easle y'n in dik ka t edilm esi gere kti ğ in i
sö yle di ğ i o te hlik e li s ih ir li n esn ele rd endi. . . S ih ir li M uzip lik
S anatç ıla r ın ın Y ard akç ıla r ı... a m a s o nra H arry , h arit a y ı
sa dece H ogsm eade'e g it m ekte k u lla naca ğ ı n ı d ü ş ündü.
B ir ş e y ça la ca k ya da bir in e sa ld ır a ca k de ğ ild i ya ...
ü ste lik Fre d ve G eorg e onu y ılla rd ır ku lla n ıyo rla rd ı,
b a ş la r ına k o rk u nç b ir ş e y g elm em i ş ti. ..
H arry p arm a ğı yla , B aly u m ru k'a g id en g eçid i ta kip e tti.
S onra h arit a y ı, s a nki b ir e m re u ya rm ış g ib i b ir d enbir e
k ıv ırd ı, c ü ppesin in iç in e s o ktu v e h ız la s ın ıfın k a p ıs ına
do ğ ru ile rle di. K ap ıy ı bir k a ç sa ntim ara la d ı. D ış ar ıda
kim se y o ktu . Ç ok te m kin li b ir ş e kild e s ın ıfta n y a va ş ça
ç ıkt ı v e te k g özlü c a d ın ın h eyke lin in a rk a s ına g eçti.

Ne y a pm as ı g ere kiy o rd u? H arit a y ı ye nid en ç ıka rd ı ve
b üyü k bir hayre tle , üze rin de ye ni bir m üre kke p ş ekil
o ld u ğ unu g örd ü. “H arry P otte r” y a z ıyo rd u. B u ş ekil, ta m
H arry 'n in durd u ğ u nokta da, üçü ncü ka t ko rid oru nun
ya r ıs ına y a k ın b ir y e rd e d uru yo rd u. H arry d ik ka tle b akt ı.
K endin in kü çü k m üre kke p te m sili, m in n ac ık asa s ıyla
c a d ıya t ıkl ıyo r gib iy d i. H arry hem en gerç e k asa s ın ı
ç ıka rd ı ve heyk e le t ıkla d ı. Hiç b ir ş e y olm ad ı. Yin e
harit a ya bakt ı. Ş e klin in üstü nde, ola bile ce k en kü çü k
ko nu ş m a balo nu belir m i ş ti. İç in de "D is se ndiu m "
ya z ıyo rd u.
H arry c a d ıya b ir k e z d aha t ık la ya ra k, " D is se ndiu m !" d iy e
fıs ıld ad ı.
H eyke lin ka m buru hem en, old ukça in ce bir in i iç e ri
a la bile ce k k a dar a ra la nd ı. H arry k o rid ora ş öyle b ir g öz
att ı, s o nra h arit a y ı y in e o rta dan k a ld ırıp k e ndin i d eli ğ e
ç e kti v e b a ş ın ı iç e ri s o ka ra k k e ndin i ile ri it t i.
O na ta ş ta n y a p ılm ış b ir k a yd ıra k g ib i g ele n b ir ş e yd en
a ş a ğı epeyce ka yd ıkta n so nra so ğ u k, nem li to pra ğ a
in di. Aya ğ a ka lk ıp etr a f ına bak ınd ı. Zif ir i ka ra nl ıkt ı.
A sa s ın ı ka ld ırıp , "L um os!" d iy e m ırıld an ınca , ço k d ar,
a lç a k, to pra k bir tü neld e old u ğ unu görd ü. Harit a y ı
ka ld ır d ı, asa s ın ın ucu yla üze rin e t ıkla d ı ve , "M uzip lik
t a m am la nd ı!" d iy e m ırıld and ı. H arit a n ın üstü ndeki her
ş ey hem en silin di. O nu dik ka tli bir ş e kild e ka tla d ı,
cü ppesin in iç in e y e rle ş t ir d i, s o nra d a k a lb i h em h eye ca n
hem d e e ndi ş eyle ç a rp ar h ald e, y o la k o yu ld u.
Y ol, d ev b ir ta v ş an k o vu ğ u ym u ş ça s ına s ü re kli d önüyo r,
k ıv r ılıyo rd u. Harry asa s ın ı önüne tu ta ra k, engebeli
z e m in de a ra da b ir ta k ılıp tö ke zle ye re k ile rle d i.

Çok u zu n s ü rd ü, a m a H arry B aly u m ru k d ü ş ünce sin den
güç a ld ı. O na b ir s a at g ib i g ele n b ir s ü re nin s o nunda,
yo l yu ka r ı do ğ ru m eyle tm eye ba ş la d ı. Harry h ız ın ı
art ırd ı. S olu k so lu ğ a yd ı, yü zü ca y ır ca y ır ya n ıyo rd u,
aya kla r ıysa b uz g ib iy d i.
O n dakik a so nra , yu ka r ı do ğ ru de va m edip gözd en
ka yb ola n y ıpra nm ış ta ş basa m akla ra va rd ı. G ürü lt ü
e tm em eye dik ka t edere k, ç ıkm aya ba ş la d ı. Yüz
basa m ak, ik i yü z basa m ak... sa y ıs ın ı unutm u ş tu ,
aya kla r ına b aka ra k ç ıkm aya d eva m e diy o rd u... so nra ,
bir d enbir e , k a fa s ı s e rt b ir ş e ye ç a rp t ı.
B u b ir k a pa ğ a b enziy o rd u. H arry o ra da ö yle ce d uru p,
ka fa s ın ın te pesin i o va ra k, e tr a f ı d in le di. Y uka r ıdan b ir
s e s g eld i ğ in i d uym uyo rd u. Y ava ş ça k a pa ğı it e re k a çt ı v e
ke nar ından iç e ri b akt ı.
Ta hta s a nd ıkla rla v e k u tu la rla d olu b ir k ile rd eyd i. Y uka r ı
tırm an ıp k a pa ğı y in e k a pad ı - k a pak, to zlu y e rle o k a dar
iy i ka yn a ş ıyo rd u ki, ora da old u ğ unu anla m ak
im kâ ns ızd ı. H arry yu ka r ı ç ıka n m erd iv e ne usu l usu l
ya kla ş tı. İş te ş im di b ir ile rin in s e sin i d uyu yo rd u, a yr ıca b ir
z ilin ç ın la m as ın ı ve b ir ka p ın ın a ç ılıp ka panm a se sin i
de.
N e y a pm as ı g ere kti ğ in i d ü ş ünürk e n, ç o k d aha y a k ındaki
b ir ka p ın ın aç ılm a se sin i duyd u; bir i a ş a ğı in m ek
üze re yd i.
" B ir d e b ir k u tu d aha J ö le S üm üklü böce k a l, h aya t ım .
Nere deyse h epsin i b it ir d ile r. " d edi b ir k a d ın s e si.
B ir ç if t a ya k m erd iv e nden a ş a ğ ı in iy o rd u. H arry k e ndin i
ço k b ü yü k b ir s a nd ığ ı n a rk a s ına a ta ra k a ya k s e sle rin in

ke silm esin i b ekle di. A dam ın k a r ş ı d uva r ın o ra da k u tu la r ı
ka r ış tırd ığ ı n ı d uyu yo rd u. B ir d aha f ır s a t g elm eye bilir d i.
H arry sa kla nd ığ ı ye rd en hem en ç ık ıp merd iv e nle ri
ç a buk ça buk ve se ssiz ce t ırm and ı, dönüp ark a s ına
bakt ığ ı nda ko ca m an bir s ırt ve bir ku tu nun iç in e
göm ülm ü ş k e l b ir k a fa g örd ü. M erd iv e nle rin s o nundaki
ka p ıya ula ş tı, ara l ığ ı ndan usu lc a geçti ve ke ndin i
B aly u m ru k te zg âh ın ın a rk a s ında b uld u, e ğ ild i, y a n y a n
git ti v e s o nra d o ğ ru lu p a ya ğ a d ik ild i.
B aly u m ru k, H ogw arts ö ğ r e ncile riy le ö yle sin e d olu yd u k i,
k im se H arry 'y e ik in ci b ir k e z d önüp b akm ad ı b ile . H arry
e tr a f ın ı s e yre dere k, it e k a ka a ra la r ından ile rle di. Ş im di
nere de old u ğ unu görs e Dudle y'n in dom uz su ra t ına
ya y ıla ca k if a deyi d ü ş ündü ğ ünde, g ülm em ek iç in k e ndin i
zo r tu ttu .
A kla g e le bile ce k e n a ğ ı z s u la nd ırıc ı ta tl ıla rla d olu y ığ ı nla
r a f v a rd ı. K aym ak g ib i n ugat to pla r ı; ış ıld aya n p em be
hin dis ta nce viz i buzu kü ple ri; to m bul, bal re nkli
k a ra m ela la r; it in ayla diz ilm i ş yü zle rc e çe ş it çik o la ta ;
ko ca b ir f ıç ı d olu su B in B ir Ç e ş it F asu ly e Ş eke rle m esi
va rd ı; b a ş ka b ir f ıç ı is e d aha ö nce R on'u n b ahse tti ğ i,
F ış ır d aya n V ızv ızla r ad ındaki, aya kla r ı ye rd en ke se n
ş erb et to pla r ıyla t ık a b asa d olu yd u. B a ş ka b ir d uva rd a
"Ö ze l E fe kt" ta tl ıla r ı d uru yo rd u: D ro oble ' ın E n İyi B alo nlu
S ak ız ı (o day ı, n e y a pars a n ız y a p ın g ünle rc e ç ık m aya n
ça n çiç e ğ i m avis i balo ncu kla rla dold uru yo rd u); tu haf,
k ıy m ık k ıy m ık D i ş te m iz le yic i İp lik n anele r; m in ic ik , s iy a h
B ib er Ş e yta nc ıkla r (" a rk a da ş la r ın ıza ale v püskü rtm e
göste ris i ya p ın!" ); Buz Fare le r (" d i ş le rin iz ta k ırd as ın,
g ıc ırd as ın!" ); ku rb a ğ a biç im in de Nane li Kaym akla r

(" m id ede g erç e kçi b ir ş e kild e h opla y ıp z ıp la r!" ); ş e ke r
ka pl ı K ırılg an T üy K ale m le r v e P atla ya n B onbonla r.
H arry a lt ın c ı s ın ıfla rd an o lu ş a n b ir ka la bal ığ ı n iç in den
s ıyr ılın ca , d ükkâ n ın e n u za k k ö ş e sin de a s ılı b ir ta bela
g örd ü ( " A l ış ılm ad ık T a tla r" ). R on v e H erm io ne ta bela n ın
alt ın da d urm u ş , b ir te psi d olu su ka n ta d ında lo lip opu
in ce liy o rla rd ı. Harry ça kt ırm adan ark a la r ına ka dar
yü rü dü.
"Ö ğ k , h ay ır, H arry b unla rd an is te m ez. B unla r v a m pir le r
iç in , s a n ırım " d iy o rd u H erm io ne.
"P eki y a ş unla ra n e d ers in ?" d edi R on, b ir k â se d olu su
K ara fa tm a Sürü sü nü Herm io ne'n in burn unun dib in e
so ka ra k. "
" K esin lik le o lm az" d edi H arry .
R on n ere deyse k â se yi d ü ş üre ce kti.
" H arry !" d iy e tiz b ir ç ığ lık a tt ı H erm io ne. " B ura da n e i ş in
v a r? N as ıl - n as ıl - ? "
"V ay be!" dedi Ron, ço k etk ile nm i ş görü nere k.
"C is im le nm e'y i ö ğ r e ndin h a!"
" T a bii ki ö ğ re nm edim " dedi Harry . Alt ın c ı s ın ıfla r
duym as ın d iy e se sin i a lç a lt ıp o nla ra Ç apulc u H arit a s ı
hakk ın daki h er ş e yi a nla tt ı.
" F re d'l e G eorg e n iy e b ana v e rm em i ş le r o n u?!" d edi R on
öfk e yle . " B en o nla r ın k a rd e ş iy im !"
" A m a H arry onu elin de tu tm aya ca k!" dedi H erm io ne,
sa nki bu sa çm a bir fik ir m i ş çe sin e. "P ro fe sö r
M cG onagall'a v e re ce k, d e ğ il m i, H arry ? "

"H ay ır, v e rm eye ce ğ im !" d edi H arry .
R on, gözle rin i ir i ir i aç ıp H erm io ne'y e baka ra k, "D eli
m is in s e n?" d edi. " B u k a dar iy i b ir ş e y v e rilir m i? "
"V erir s e m nere den buld u ğ um u sö yle m em gere kir ! O
za m an Fil c h , Fre d'l e G eorg e'u n ke ndis in i i ş le ttik le rin i
anla r!"
" A m a y a S ir iu s B la ck? " d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne. " Ş a to ya
g ir m ek iç in o geçit le rd en bir in i ku lla n ıyo r ola bilir !
Ö ğ re tm enle rin ö ğ r e nm esi g ere k!"
" B ir geçit t e n gir iy o r ola m az" dedi Harry ça buca k.
"H arit a da ye di ta ne giz li tü nel va r, de ğ il m i? F re d'l e
G eorg e, F ilc h 'i n d örd ünü za te n b ild i ğ in i dü ş ünüyo rla r.
D i ğ er ü çü ne g elin ce - b ir ta nesi çö km ü ş , ya ni kim se
o ra dan g eçe m ez. B ir ta nesin in g ir i ş in in ü stü ne Ş am arc ı
S ö ğ üt d ik ili, y a ni o ra dan ç ık a m azs ın . B enim k u lla nd ığ ı m
tü nels e - ş e y- a ş a ğ ı daki k ile rd e g ir i ş i g örm ek ç o k z o r -
y a ni z a te n o ra da o ld u ğ unu b ilm iy o rs a ..."
H arry dura kla d ı. Ya Bla ck geçid in ora da old u ğ unu
biliy o rd uysa ? Anca k Ron yü kse k se sle g ırtla ğ ı n ı
te m iz le yip , ta tl ı dükkâ n ı ka p ıs ın ın iç in e ya p ış tırılm ış
d uyu ru yu i ş a re t e tti.
S İ H İ R B AK AN LI Ğ I'N IN E M R İ YLE ik in ci b ir
e m re ka dar Ruh Em ic ile r'i n her gece
H ogsm ea de so ka kla r ında devriy e geze ce ğ in i
m ü ş te rile rim iz e hat ırla t ır ız. Bu önle m
H ogsm ea de sa kin le rin in güven li ğ i iç in
a l ınm ış tır ve Sir iu s B la ck yen id en ya ka la n ır

ya ka la nm az ka ld ır ıla ca kt ır. Bu bak ım dan
al ış veri ş in iz i ka ra nl ık basm adan önce
ta m am la m an ız ö nerilir .
M utlu N oelle r!
"G örd ün m ü?" d edi R on a lç a k s e sle . "K öy R uh E m ic i
ka yn ark e n, Bla ck'i n Baly u m ru k'a giz lic e gir m eye
ça l ış tığ ı n ı görm ek is te rd im do ğ ru su . H erm io ne, za te n
B aly u m ru k'u n sa hip le ri de bir i iç e ri iz in siz gir s e
d uya rla rd ı, d e ğ il m i? E vle ri, d ükkâ n ın ü st k a t ı!"
" E ve t, a m a - a m a -" H erm io ne b ir s o ru n d aha b ulm aya
ça l ış ıyo r gib iy d i. "B ak, H arry yin e de H og sm eade'e
g elm em eli, im za l ı b ir b elg esi y o k! B ir i ö ğ r e nir s e b a ş ı fe ci
ş e kild e derd e gir e r! D ahas ı henüz gece olm ad ı - ya
S ir iu s B la ck b ugün g elir s e ? M ese la ş im di? "
"B u ş artla rd a H arry 'y i ta n ım as ı e pey g üç o lu r" d edi R on,
tir iz li pence re le rd en görü nen la pa la pa, döne döne
ya ğ a n k a r ı g öste re re k. "Y apm a, H erm io ne, N oel'd eyiz ,
H arry ’n in b ir a z e ğ le nm eye ih tiy a c ı v a r. "
H erm io ne duda ğı n ı ıs ırd ı, so n dere ce ka yg ılı
g örü nüyo rd u.
"B eni ih bar e dece k m is in ?" d iy e s o rd u H arry , s ırıta ra k.
"A h - ta bii k i h ay ır - a m a g erç e kte n, H arry - "
" F ış ırd aya n V ız v ızla r' ı g örd ün m ü, H arry ? " d edi
R on, H arry 'y i çe ki ş tir ip f ıç ın ın b a ş ına g ötü re re k. "J ö le
S üm üklü böce kle ri? P eki ya A sit P opla r' ı? Fre d ye di
ya ş ım dayke n b unla rd an b ir ta ne v e rm i ş ti b an a - d ilim de

bir delik açm ış tı. Annem in onu sü pürg esiy le
p ata kla d ığ ı n ı h at ırl ıy o ru m ." R on d alg ın d alg ın A sit P op
ku tu su na b akt ı." S ence F re d'e ş u K ara fa tm a S ürü sü 'n ü
fıst ık d iy e y u tr u ra bilir m iy im ?"
R on v e H erm io ne a ld ık la r ı ta tl ıla r ın p ara s ın ı ö dedik te n
so nra , ü çü B aly u m ru k't a n ç ık ıp d ış a r ıdaki tip iy e a d ım
att ı.
H ogsm eade bir N oel ka rt ı gib i görü n üyo rd u; kü çü k,
sa zd an d am l ı k u lü be le rin v e d ükkâ nla r ın h epsi s o ğ u k b ir
k a r ka tm an ıyla örtü lü yd ü; ka p ıla r ın üze rin de
ço banpüskü lü ya pra kla r ından çe le nkle r va rd ı ve
a ğ a çla rd an b üyü lü m um la r s a lla n ıyo rd u.
H arry tit r e di; di ğ er ik is in in aksin e, ya n ında pele rin in i
getir m em i ş ti. B a ş la r ın ı rü zg âra ka r ş ı e ğ ere k ca ddede
ile rle dile r, Ron ve Herm io ne atk ıla r ın ın ard ın dan
ba ğı rıyo rla rd ı.
" Ş u ra s ı P osta ne."
" Z onko ş ura da."
" B a ğı ra n B ara ka 'y a g id ebil ir iz ."
" B ak ın n e d iy e ce ğ im " d ed i R on, d i ş le ri ta k ırd aya ra k. " Ü ç
Süpürg e'd e k a ym akb ir a s ı iç m eye g id elim m i? "
H arry dünden ra z ıyd ı; rü zg âr ço k ş id detliy d i ve elle ri
d onm u ş tu . K ar ş ıya g eçtile r, b ir k a ç d akik a s o nra k ü çü cü k
han ın k a p ıs ından g ir iy o rla rd ı.
İç e ris i so n dere ce ka la bal ık, gürü lt ü lü , s ıca k ve
d um anl ıyd ı. G üze l y ü zlü , b al ıke tin de b ir k a d ın b ard aki
b ir g ru p b ıç k ın s ih ir b aza s e rv is y a p ıyo rd u.

"O , M adam R osm erta " d edi R on. "B en g id ip iç e ce kle ri
a la y ım , h a?" d iy e e kle di, h afif ç e k ız a ra ra k.
H arry v e H erm io ne a rk a ta ra fa d o ğ ru ile rle yip ş öm in enin
y a n ında d ura n ş ık b ir N oel a ğ a c ıyla p ence re a ra s ındaki
kü çü k, b o ş b ir m asa ya o tu rd ula r. R on b e ş d akik a s o nra ,
elin de ü ç m a ş ra pa k ö püklü , s ıc a k k a ym akb ir a s ıyla g eld i.
" M utlu Noelle r!" dedi mutlu mutlu , ma ş ra pas ın ı
ka ld ır a ra k.
H arry k a na k a na iç ti. Ö m rü nde ta tt ığ ı e n g üze l ş e yd i,
iç in in h er k ö ş e sin i ıs ıtıy o rd u s a nki.
A nid en bir esin ti sa ç ın ı uçu ş tu rd u. Üç Süpürg e 'n in
k a p ıs ı yin e aç ılm ış tı. Harry m a ş ra pas ın ın üstü nden
bakt ığ ı nda a z d aha t ık a n ıyo rd u.
P ro fe sö r McG onagall ve Pro fe sö r Fli t w ic k bir ka r
ta nele ri se rp in tis i iç in de bara gir m i ş le rd i. Az so nra
a rk a la r ından H agrid de gir d i. M is ke t lim onu ye ş ili bir
m elo n ş apka ve in ce çiz g ili bir pele rin giy m i ş bir iy le
k o nu ş uyo rd u: S ih ir B aka n ı C orn eliu s F udge'l a .
R on ve H erm io ne hem en elle riy le H arry 'n in ba ş ın ın
üstü ne bast ırıp onu ta bure sin den in dir e re k m asa n ın
alt ın a it m i ş le rd i. Ü stü nden ka ym akb ir a s ı d am la ya n ve
sa kla nm aya ça l ış an Harry , bo ş ma ş ra pas ın ı tu tu p
ö ğ re tm enle rin v e F udge' ın a ya kla r ın ı iz le di. B ara d o ğ ru
ile rle dile r, durd ula r, so nra da dönüp ta m ona do ğ ru
y ü rü düle r.
T e pesin de bir ye rd e, Herm io ne, "M obilia rb us!" diy e
fıs ıld ad ı.

Masa la r ın ın y a n ındaki N oel a ğ a c ı y e rd en b ir k a ç s a ntim
h ava la nd ı, y a na d o ğ ru s ü zü ld ü v e h afif b ir p at s e siy le
m asa la r ın ın ta m önüne in ip onla r ı gözd en sa kla d ı.
A lt ta ki s ık dalla r ın ara s ından baka n Harry , ta m
ya nla r ındaki m asa da dört ta k ım sa ndaly e baca ğ ı n ın
hare ke t etti ğ in i görd ü, so nra da ye rle rin e otu ra n
ö ğ re tm enle rin v e B aka n ' ın o fla y ıp p ufla m ala r ın ı d uyd u.
S onra parla k tu rk u va z re nkli, yü kse k to puklu
a ya kka b ıla r g iy m i ş b ir ç if t a ya k d aha g örd ü v e b ir k a d ın
se si d uyd u.
"K üçü k b oy S olu ngaçsu yu ?"
"B enim " d edi P ro fe sö r M cG onagall' ın s e si.
" İk i lit r e ş eke rli iç ki? "
"E yva lla h, R osm erta " d edi H agrid .
"V i ş ne ş uru bu v e s o da, b uzlu v e ş em siy e li? "
"M ım m!" d edi P ro fe sö r F lit w ic k, a ğ z ın ı ş a p ırd ata ra k.
"O h ald e fr e nkü zü m ü r o m u s iz in , B aka n B ey."
“ T e ş e kkü rle r, R osm erta 'c ı ğ ı m " d edi F udge' ın s e si. "S eni
ye nid en g örm ek ç o k g üze l. S en d e b ir ta ne a l, o lu r m u?
G el b iz e k a t ıl. .."
" Ç ok te ş e kkü r e derim , B aka n B ey."
H arry ış ıl ış ıl to pukla r ın u za kla ş m as ın ı, so nra d a g eri
g elm esin i iz le di. Kalb i g ırtla ğ ı nda ra hats ız edic i bir
ş e kild e a t ıyo rd u. N iy e b unun ö ğ re tm enle r iç in d e so n
hafta s o nu o ld u ğ u a kl ın a g elm em i ş ti k i? V e a ca ba o ra da
ne k a dar o tu ra ca kla rd ı? G ece o ku la d önece kse , g iz lic e

Baly u m ru k'a gir m ek iç in za m ana ih tiy a c ı va rd ı...
H erm io ne'n in b aca ğ ı y a n ı b a ş ında s in ir le s e ğ ir d i.
" E e, siz i bura la ra getir e n nedir , Baka n Bey? " dedi
R osm erta 'n ın s e si.
F udge' ın k a l ın b ede nin in a lt k ıs m ı, k u la k m is a fir i v a r m ı
d iy e ko ntr o l ediy o rm u ş gib i sa ndaly e sin de k ıp ırd and ı.
S onra Fudge alç a k se sle ko nu ş tu : "S ir iu s Bla ck't e n
ba ş ka n e o la bilir , h aya t ım ? C ad ıla r B ayra m ı'n da o ku ld a
ne o ld u ğ unu d uym u ş su ndur h erh ald e."
" B ir s ö yle nti d uyd um " d iy e it ir a f e tti M adam R osm erta .
"B ütü n m eyh aneye a nla tt ın m ı, H agrid ?" d edi P ro fe sö r
M cG onagall, ö fk e li b ir s e sle .
"B la ck'i n h âlâ b ura la rd a o ld u ğ unu m u d ü ş ünüyo rs u nuz,
B aka n B ey? " d iy e f ıs ıld ad ı M adam R osm erta .
"B undan e m in im " d e di F udge k ıs a ca .
"R uh E m ic ile r'i n m eyh anem i ik i ke z ara d ığ ı n ı biliy o r
m usu nuz? " dedi M adam R osm erta . S esin de hafif bir
k ız g ın l ık v a rd ı. " B ütü n m ü ş te rile rim i k o rk u tu p k a ç ırd ıla r. ..
iş iç in h iç iy i d e ğ il b u, B aka n B ey."
" R osm erta , h aya t ım , b en d e o nla ra b a y ılm ıy o ru m " d edi
F udge r a hats ız b ir s e sle . " G ere kli b ir te dbir . .. ta lih siz b ir
t e dbir , am a ne ya pal ım ... Az önce bir k a ç ta nesin e
ra stla d ım . D um ble dore 'a ç o k ö fk e lile r - o nla r ı ş ato nun
ara zis in den iç e ri s o km uyo r. "
" B ence iy i ediy o r" dedi P ro fe sö r M cG onagall se rt bir
s e sle . "O d eh ş et y a ra t ıkla r o rta da g ezin ir k e n n as ıl d ers
v e re bilir iz k i? "

"D o ğ ru !" diy e cik le di ufa k te fe k Pro fe sö r Flit w ic k.
A ya kla r ı ye rd en on be ş -y ir m i sa ntim yu ka r ıda
sa lla n ıyo rd u.
"Y in e d e" d iy e it ir a z e tt i F udge, "s iz i ç o k d aha k ö tü b ir
ş e yd en k o ru m ak iç in b ura dala r. .. h epim iz B la ck'i n n ele r
ya pabile ce ğ in i b iliy o ru z..."
" B iliy o r m usu nuz, hâlâ in anm akta güçlü k çe kiy o ru m "
dedi M adam R osm erta dü ş ünce li bir se sle . "K ara nl ık
ya na geçe nle r ara s ında, Sir iu s Bla ck en so n
um aca ğ ı m ... y a ni, H ogw arts 't a k ü çü k b ir ç o cu k o ld u ğ u
za m anla rd an hat ırl ıy o ru m onu. O za m an bana
büyü yü nce n e o la ca ğ ı n ı s ö yle se niz , fa zla iç k i iç m i ş sin iz
d erd im ."
" A s ıl öne m li bölü m ünü bilm iy o rs u n, Rosm erta " dedi
F udge bo ğ uk bir se sle . "Y ap t ığ ı en kö tü ş e y pek
bilin m ez."
" E n k ö tü sü m ü?" d e di M adam R osm erta . S esi m era kla
c a nla nm ış tı. "O z a va ll ı in sa nla r ı ö ld ürm ekte n d aha m ı
kö tü d iy o rs u nuz? ”
"K esin lik le ö yle d iy o ru m " d edi F udge.
"B una in anam am . O nd an k ö tü n e o la bilir k i? "
"O nu Hogw arts 't a old u ğ u za m andan hat ırla d ığ ı n ı
sö ylü yo rs u n, Rosm erta " diy e m ırıld and ı Pro fe sö r
M cG onagall. "E n iy i a rk a da ş ı kim di, o nu d a h at ırl ıy o r
m usu n?"
"E lb ette " d e di M adam R osm erta , h afif ç e g ü le re k. " O nla r ı
hiç a yr ı g öre m ezd in iz , ö yle d e ğ il m i? O nla r ı ka ç ke re

bura da a ğ ı rla m ış tım - n as ıl d a g üld ürü rle rd i b eni. T a m
bir ş o vm en ç if tti, S ir iu s B la ck v e J a m es P otte r!"
H arry m a ş ra pas ın ı b ü yü k b ir g ürü lt ü yle e lin den d ü ş ürd ü.
R on o nu te km ele di.
" K esin lik le " d edi P ro fe sö r M cG onagall. " B la ck v e P otte r.
K üçü k çe te le rin in ele ba ş la r ıyd ı. İk is i de ço k parla kt ı,
ta bii -h atta ender gö rü lü r dere ce de pa rla kt ıla r- am a
onla r g ib i b a ş b ela la r ı b ir d aha g elm em i ş tir h erh ald e."
" B ile m iy o ru m " dedi H agrid güle re k. "F re d ve G eorg e
W easle y o nla ra k ö k s ö ktü re bilir . "
" B la ck ve Potte r' ı ka rd e ş sa nabilir d in iz !" diy e
ko nu ş m aya k a t ıld ı P ro fe sö r F lit w ic k. " Y ap ış ık ik iz le r!"
" E lb ette öyle yd ile r" dedi Fudge. "P otte r bütü n
ark a da ş la r ından ç o k B la ck'e g üve nir d i. O ku lu b it ir d ik te n
so nra da bir ş e y de ğ iş m edi. Ja m es, Lily ile
e vle ndi ğ in de, sa ğ d ıçla r ı B la ck't i. S onra onu H arry 'y e
va ftiz b abas ı y a pt ıla r. H arry 'n in b undan h iç h aberi y o k,
ta bii. B u fik ir o nu n as ıl m ahve derd i, ta hm in e ders in iz ."
" B la ck, K im -O ld u ğ unu-B ilir s in -S en'e ka t ıld ı ğ ı iç in m i? "
diy e f ıs ıld ad ı M adam R osm erta .
"O ndan da kö tü , haya t ım ..." F udge se sin i nere deyse
d uyu lm aya ca k ka dar alç a lt ıp deva m etti. "P otte r'l a r ın,
K im -O ld u ğ unu-B ilir s in -S en'i n pe ş le rin de old u ğ unu
bild ik le rin den ç o ğ u k i ş in in h aberi y o ktu r. K im -O ld u ğ unu-
B ilir s in -S en'e ka r ş ı yo ru lm aks ız ın ça l ış an
D um ble dore 'u n bir k a ç ta ne i ş e ya ra r ca su su va rd ı.
İç le rin den b ir i o na b u nu ç ıtla tm ış , o d a J a m es'l e L ily 'y i
h em en u ya rm ış tı. O nla ra s a kla nm ala r ın ı ta vsiy e e tti. E h,
ta bii k i K im -O ld u ğ unu-B ilir s in -S en'd en s a kla nm ak z o rd u.

Dum ble dore onla ra en büyü k ş a nsla r ın ın Fid eliu s
B üyü sü o ld u ğ unu s ö yle di. "
" N as ıl b ir b üyü o ?" d edi M adam R osm erta . M era kta n
so lu ğ u k e silm i ş ti. P ro fe sö r F lit w ic k g ır tla ğ ı n ı te m iz le di.
" F evka la de k a rm a ş ık b ir b üyü " d edi c ik c ik b ir s e sle . " B ir
s ır r ın ya ş a ya n te k bir ki ş in in iç in e büyü lü bir ş e kild e
giz le nip m ühürle nm esin e ya r ıyo r. B ilg i, se çile n ki ş in in ,
ba ş ka b ir d eyi ş le ' S ır T u tu cu ' n un iç in de s a kl ı k a l ıyo r v e
b ulu nm as ı im kâ ns ız h ale g eli y o r - ta bii k i S ır T utu cu o nu
aç ığ a vu rm ay ı se çm ezse . S ır Tutu cu ko nu ş m ay ı
re ddetti ğ i sü re ce , Kim -O ld u ğ unu-B ilir s in -S en, Lil y ve
Ja m es'i n ka ld ı ğ ı kö yü y ılla rc a ka r ış ka r ış ara sa da
bula m azd ı, hatta burn unu otu rm a odala r ın ın
pence re sin e d aya sa b ile !"
" D em ek Bla ck, Pott e r'l a r ın S ır Tutu cu su 'y d u" diy e
fıs ıld ad ı M adam R osm erta .
"E lb ette " dedi Pro fe sö r M cG onagall. "J a m es Potte r,
D um ble dore 'a , Bla ck'i n onla r ın nere de old u ğ unu
sö yle m ekte nse ölm eyi te rc ih edece ğ in i, Bla ck'i n
k e ndin in d e s a kla nm ay ı p la nla d ığ ı n ı s ö yle m i ş ti. .. y in e d e
D um ble dore 'u n e ndi ş esi g e çm edi. P otte r'l a ra k e ndis in in
S ır T utu cu o lm ay ı te klif e tti ğ in i h at ırl ıy o ru m ."
" B la ck't e n ş üphele niy o r m uyd u ya ni? " dedi M adam
R osm erta , s o lu ğ u nu tu ta ra k.
"P otte r'l a ra ya k ın bir in in Kim -O ld u ğ unu-B ilir s in -S en'i
o nla r ın h are ke tle rin den h ab erd ar e tti ğ in den e m in di" d edi
P ro fe sö r M cG onagall k a sve tle . "A sl ın a b aka rs a n, b iz im
t a ra f ım ızd aki b ir in in ih anet e dip k a r ş ı ta ra fa g eçti ğ in den

ve Kim -O ld u ğ unu-B ilir s in -S en'e bir sü rü bilg i
akta rd ığ ı ndan e peyd ir ş ü phele niy o rd u."
" A m a J a m es P otte r, B la ck'i k u lla nm akta ısra r m ı e tti? "
"E tti" d edi F udge, k e d erli b ir s e sle . "S onra d a, F id eliu s
B üyü sü y a p ıld ık ta n y a ln ız ca b ir h afta s o nra ..."
" B la ck o nla ra ih anet m i e tti? " d edi M adam R osm erta
s o lu ksu z h ald e.
"E ve t, ih ane t e tti. B la ck ik ili a ja n ro lü nd en u sa nm ış tı,
K im -O ld u ğ unu-B ilir s in -S en'e d este ğ in i a ç ık a ç ık b eya n
etm eye haz ırd ı. G örü nü ş e bak ılırs a bunu P otte r'l a r ın
ölü m a n ına s a kla m ış . A m a, h epim iz in b ild i ğ i g ib i, k ü çü k
H arry Potte r'l a ka r ş ıla ş m ak, Kim -O ld u ğ unu-B ilir s in -
S en'i n so nu o ld u. G üçle ri g it t i, fe ci h ald e za y ıfla d ı ve
ka çt ı. B u d a B la ck'i g erç e kte n ço k kö tü b ir d uru m da
b ıra kt ı. E fe ndis i, ta m da onun, ya ni B la ck'i n , gerç e k
re ngin i göste rip bir hain old u ğ unu aç ık etti ğ in de
ye nilm i ş ti. K açm akta n b a ş ka ş ans ı y o ktu ."
" P is , i ğ re nç dönek!" dedi H agrid . B unu öyle yü kse k
se sle s ö yle m i ş ti k i, b ar ın y a r ıs ı s u sm u ş tu .
" Ş ış t!" d edi P ro fe sö r M cG onagall.
" O na ra stla m ış tım !" diy e gürle di Hagrid . "B ütü n o
in sa nla r ı ö ld ürm ed en ö nce s o n b en g örm ü ş üm dür o nu
herh ald e! L ily v e J a m es ö ld ürü ld ükte n s o nra H arry 'y i o
e vd en k u rta ra n b end im ! H ara benin iç in den ç e ktim a ld ım
o nu, z a va ll ı k ü çü k ş e y. A ln ın da k o cca b ir k e sik v a rd ı,
a nnesi b abas ı ö lm ü ş tü ... N e o lu yo r, o u ça n m oto ru nun
üstü nde Sir iu s Bla ck geliy o r. O ra da ne ara d ığ ı hiç
a kl ım a g elm em i ş ti. O nu n, L ily ve Ja m es P otte r' ın S ır
T utu cu su old u ğ unu bilm iy o rd um . Haberle rd e Kim -

Old u ğ unu-B ilir s in -S en'i n sa ld ırıs ın ı duyd u da
ya pabile ce ğ i b ir ş e y v a r m ı d iy e b akm aya g eld i s a nd ım .
Bem beya z ke silm i ş ti, tir tir tit r iy o rd u. Peki ben ne
ya pt ım , biliy o r m usu nuz? O H A İN KAT İL İ TE SELL İ
E TT İM !" d iy e k ü kre di H agrid .
"H agrid , lü tfe n!" dedi Pro fe sö r M cG onagall. "S esin e
hâkim o l! "
" Ü zü ld ü ğ ü ş eyin Lily ve Ja m es P otte r olm ad ığ ı n ı ne
bile ce ktim ki? A s ıl K im -O ld u ğ unu-B ilir s in -S en'e önem
ve rd i ğ in i? S onra b ir d e k a lk ıp , ' H arry 'y i b an a v e r, H agrid ,
ben o nun va ftiz b aba s ıy ım , ona baka r ım ' diy o r. P öh!
A m a b en D um ble dore 'd an e m ir a lm ış tım . B la ck'e o lm az
dedim , Dum ble dore , Harry 'n in te yze siy le eni ş te sin in
e vin e g ötü rü lm esin i s ö yle m i ş ti. B la ck k a r ş ı g eld i, a m a
so nunda ra z ı o ld u. M oto ru nu a l ıp H arry 'y i o ra ya o nu nla
g ötü rm em i is te di. ‘ A rt ık ih tiy a c ım y o k ’ d edi.
" O za m an i ş in iç in de bir bit ye ni ğ i old u ğ unu
ça km al ıyd ım . O m oto ru ço k se ve rd i, ne diy e bana
ve riy o rd u k i? N iy e a rt ık ih tiy a c ı o lm aya ca kt ı? İş in a sl ı,
m oto ru n iz in i sü rm ek ço k ko la yd ı. D um ble dore onun
P otte r'l a r ın S ır Tutu cu su old u ğ unu biliy o rd u. B la ck o
gece tü ym esi gere kti ğ in i biliy o rd u, B aka n l ık' ın bir k a ç
sa at iç in de p e ş in e d ü ş ece ğ in i d e b iliy o rd u."
" P eki ya H arry 'y i ona ve rs e yd im , ha? H er id dia s ına
va r ım , d eniz in o rta s ında m oto rd an f ır la t ır a ta rd ı o nu. E n
iy i ark a da ş ın ın o ğ lu ! A m a bir büyü cü K ara nl ık ya na
geçm eye g örs ü n, a rt ık h iç b ir ş e yin , h iç k im se nin ö n em i
ka lm ıy o r o nun iç in ..."

Hagrid 'i n öykü sü nü uzu n bir se ssiz lik iz le di. Sonra
M adam R osm erta a z ç o k ta tm in o lm u ş b ir s e sle , "A m a
orta dan k a yb olm ay ı b a ş ara m ad ı, d e ğ il m i? " d ed i. "S ih ir
B aka nl ığ ı e rte si g ün o nu y a ka la d ı!"
" H eyh at, k e ş ke ö yle o ls a yd ı," d edi F udge a c ı a c ı.
"O nu b ula n b iz d e ğ ild ik . K üçü k P ete r P ettig re w 'd i, y in e
P otte r'l a r ın d ostla r ından b ir i. Ş ü phesiz k e derd en ç ılg ın a
dönm ü ş ola n ve Bla ck'i n Potte r'l a r ın S ır Tutu cu su
o ld u ğ unu b ile n P ettig re w , B la ck'i n p e ş in e k e ndi d ü ş tü ."
" P ettig re w ... H ogw arts 't a onla r ın pe ş in den ayr ılm aya n
ş u k ü çü k, ş iş m an ç o cu k m u?" d edi M adam R osm erta .
"B la ck ve Potte r onun ka hra m anla r ıyd ı, onla ra
ta p ıyo rd u" dedi Pro fe sö r McG onagall. "Y ete nek
aç ıs ından hiç b ir za m an onla r ın se viy e sin de olm ad ı.
G enellik le o na ç o k s e rt d avra n ırd ım . T a hm in e ders in iz
ş im di - ş im di n as ıl p i ş m an ım ..." S esi, s a nki b ir d en b a ş ın ı
ü ş ütm ü ş g ib i ç ık ıy o rd u.
"Y apm a, M in erv a " d edi F udge n azik çe , "P ettig re w b ir
k a hra m an g ib i ö ld ü. T a n ıkla r -M uggle 'l a r, ta bii k i, d aha
so nra an ıla r ın ı sild ik - biz e Pettig re w 'i n Bla ck'i nas ıl
kö ş e ye s ık ış tırd ığ ı n ı anla tt ıla r. Dedik le rin e göre ,
a ğ lıyo rm u ş . ' Lily ve Ja m es, Sir iu s! Nas ıl ya pars ın ! '
S onra a sa s ına h am le e tm i ş . T a b ii k i B la ck d aha ç a buk
davra nm ış . P ettig re w 'i p ara m parç a e tm i ş ..."
P ro fe sö r M cG onaga ll burn unu sü m kü rü p bo ğ uk bir
s e sle k o nu ş tu : " A pta l ç o cu k... s e rs e m , ç o cu k.. . d üello d a
hep um uts u z bir va ka yd ı... bu i ş i Baka nl ık'a
b ır a km al ıyd ı..."

"S öylü yo ru m , B la ck'e k ü çü k P ettig re w 'd en ö nce u la ş m ış
o ls a m asa yla fa la n u ğ ra ş m azd ım , onun ko lla r ın ı
baca kla r ın ı te k te k k o par ırd ım " d iy e g ürle di H agrid .
"S en n eden b ahse tti ğ in i b ilm iy o rs u n, H agrid " d edi
F udge s e rtç e . "S ih ir li K anun Y ürü tm e T im i'n den K eskin
N i ş anc ı B üyü cü le r d ış ın da k im se nin , k ö ş e ye k ıs t ırılm ış
b ir B la ck'e ka r ş ı ş ans ı o la m azd ı. B en o s ıra da S ih ir li
A fe tle r D air e si B aka n Y ard ım c ıs ı'y d ım . B la ck b ütü n o
in sa nla r ı ö ld ürd ükte n s o nra o la y y e rin e ilk v a ra nla rd an
bir i de bendim . H iç - hiç b ir za m an unutm aya ca ğ ı m .
Baze n h âlâ r ü ya m da g örü yo ru m . C addenin o rta s ında b ir
k ra te r, ö yle d erin k i, a lt t a ki k a naliz a syo nu ç a tla tm ış . H er
ta ra fta ce se tle r. Ç ığ lık ç ığ lığ a M uggle 'l a r. Ve ora da
durm u ş , ka h ka hala rla güle n Bla ck, önün de de
P ettig re w 'd en a rta k a la nla r. .. k a nla r iç in de b ir c ü ppe v e
b ir k a ç - b ir k a ç p arç a - "
F udge' ın s e si b ir d en k e sild i. B e ş k i ş in in b uru n çe km e
se si d uyu ld u.
" İş te böyle , R osm erta " dedi Fudge bo ğ uk bir se sle .
"B la ck, Sih ir li Kanu n Yürü tm e Devriy e si ta ra f ından
götü rü ld ü ve P ettig re w B ir in ci S ın ıf M erlin N i ş an ı'n a
la y ık g örü ld ü. S an ırım b u, z a va ll ı a nnesi iç in k ü çü k d e
ols a bir te se lli olm u ş tu r. Bla ck o za m andan beri
A zka ban'd ayd ı."
M adam R osm erta d e rin d erin iç g eçir d i.
" D eli o ld u ğ u d o ğ ru m u, B aka n B ey? "
"K e ş ke öyle diy e bils e yd im " dedi Fudge a ğı r a ğı r.
" E fe ndis in in y e nilg is in in o na b ir s ü re iç in d e o ls a k e çile ri
k a ç ırtt ığ ı na k e sin lik le in an ıyo ru m . P ettig re w 'i v e b ütü n o

Muggle 'l a r ı ö ld ürm ek, k ö ş e ye k ıs t ırılm ış v e ç a re siz b ir
a dam ın y a paca ğ ı b ir ş e yd i - z a lim ce ... a nla m s ız. A m a
Bla ck'i Azka ban' ı so n te fti ş im de görd üm . Biliy o rs u n,
ora daki ço ğ u tu ts a k ka ra nl ıkta otu ru p ke ndi ke ndin e
m ırıld an ır duru r, ak ılla r ı ba ş la r ında de ğ ild ir . .. am a
Bla ck'i n n e k a dar n o rm al d urd u ğ unu g örd ü ğ üm de ş ok
geçir m i ş tim . B enim le old ukç a m ant ıkl ı ko nu ş tu . S in ir
b ozu cu yd u. G örs e niz , s a dece s ık ıld ı s a n ırd ın ız - b üyü k
bir s o ğ u kka nl ılıkla g aze te m i b it ir ip b it ir m edi ğ im i s o rd u,
bulm aca çö zm eyi özle di ğ in i sö yle di. Eve t, Ruh
E m ic ile r'i n o nun ü ze rin de n e k a dar a z e tk is i o ld u ğ unu
görd ü ğ üm de afa lla d ım - üste lik ora d a en s ık ı
ko ru nanla rd an b ir iy d i. G ece g ündüz ka p ıs ın ın ö nünde
R uh E m ic ile r v a rd ı."
" P eki siz ce niç in ka çm ış ola bilir ? " dedi Madam
R osm erta . "A m an Ta nr ım , B aka n B ey, ye nid en K im -
Old u ğ unu-B ilir s in -S en'e ka t ılm aya ça l ış m ıyo rd ur, de ğ il
m i? "
"S an ırım - ş e y- s o n uçta y a pm ak is te di ğ i b u" d edi F udge
ka ça m ak b ir ce va pla . "A m a B la ck'i b un dan ço k ö nce
ya ka la m ay ı um uyo ru z. Yani ş im di, te k ba ş ına ve
d osts u z b ir K im -O ld u ğ unu-B ilir s in -S en b a ş ka b ir ş e y...
A m a e n s a d ık h iz m etk â r ı g eri d öners e , n e k a dar ç a buk
to parla naca ğ ı n ı d ü ş ünm ek b ile iç im i ü rp ertiy o r. .."
T a hta ya de ğ en bir ca m se si geld i, bir i bard a ğı n ı
m asa n ın ü stü ne k o ym u ş tu .
"B iliy o r musu n, Corn eliu s, e ğ er Müdür'l e ye m ek
yiy e ce kse n, ş a to ya dönse k iy i olu r" dedi Pro fe sö r
M cG onagall.

Harry 'n in ö nündeki a ya k ç if t le ri b ir k e z d aha b ir e r b ir e r
sa hip le rin in a ğ ı rl ığ ı n ı y ü kle ndi; p ele rin e te kle ri y e nid en
görü ndü v e M adam R osm erta 'n ın p ar ıld aya n to pukla r ı
bar ın a rk a s ında k a yb old u. Ü ç S üpürg e'n in k a p ıs ı te kra r
aç ıld ı, y in e b ir k a r s e rp in tis i o ld u v e ö ğ r e tm enle r g özd en
ka yb old u.
"H arry ? "
R on v e H erm io ne'n in y ü zle ri m asa n ın a lt ın da g özü ktü .
İkis i d e n e d iy e ce ğ in i b ile m ez h ald e o na b ak ıyo rd u.

ON B İ R İ N C İ B Ö LÜ M : A T E Ş O KU
Harry 'n in , n as ıl o lu p d a g eris in geri B aly u m ru k kile rin e
gir m eyi b a ş ard ığ ı , tü neld en g eçti ğ i v e ş ato ya d öndü ğ ü
hakk ın da ç o k b elir g in b ir fik ri y o ktu . B ütü n b ild i ğ i, d önü ş
yo lc u lu ğ u nun hem en hem en hiç va kit alm am ış
old u ğ uyd u. N e ya pt ığ ı n ın da pek fa rk ın a va rm am ış tı,
çü nkü a z ö nce d uyd u ğ u k o nu ş m a y ü zü nden b a ş ı h âlâ
z o nklu yo rd u.
N iy e k im se o na s ö yle m em i ş ti? D um ble dore , H agrid , M r.
W easle y, C orn eliu s F udge.. . N eden h iç k im se H arry 'n in
a nnesiy le babas ın ın, en iy i ark a da ş la r ı onla ra ih anet
etti ğ i iç in ö ld ü ğ ünü s ö yle m em i ş ti?
R on ve Herm io ne ak ş am ye m e ğ i boyu nca Harry 'y i
te dir g in te dir g in iz le dile r, am a ku la k m is a fir i old ukla r ı
ko nu h akk ın da k o nu ş m aya ce sa re t e dem edile r, çü nkü
P erc y y a k ınla r ında o tu ru yo rd u. K ala bal ık O rta k S alo n'a
ç ık t ıkla r ı z a m an d a, s ö m estr s o nu g eld i d iy e b ir n e ş e
kriz i geçir e n Fre d ve Georg e'u n be ş -a lt ı ta ne
Te ze kb om bas ı atm ış old u ğ unu görd üle r. Fre d ve
G eorg e'u n, Hogsm eade'e ula ş ıp ula ş m ad ığ ı n ı
so rm ala r ın ı is te m eye n Harry , se ssiz se das ız bo ş
ya ta kh aneye ç ıkt ı. Dosd o ğ ru ya ta ğ ı n ın ba ş ucu ndaki
ko m odin e git ti. Kit a pla r ın ı ke nara it ti, ara d ığ ı ş eyi
ça buca k buld u - H agrid 'i n ona ik i y ıl önce ve rd i ğ i,
a nnesiy le b abas ın ın b ü yü cü p ortr e le riy le d olu d eri k a pl ı
fo to ğ r a f alb üm ü. Yata ğ ı na otu rd u, perd ele ri etr a f ına
çe kti v e s a yfa la r ı ç e vir e re k a ra m aya k o yu ld u, ta k i. . .

Annesiy le b abas ın ın d ü ğ ün g ününden b ir r e sm e g elin ce
d urd u. İş te babas ı ora da, gülü m se ye re k ona el
sa ll ıy o rd u, H arry 'y e m ir a s b ıra kt ığ ı h iz a ya g elm ez s iy a h
sa çla r ı d ört b ir y a na d a ğı lm ış tı. İş te a nnesi, m utlu lu kla
ış ıld aya ra k, b abas ın ın ko lu na g ir m i ş ti. V e i ş te ... bu o
olm al ıyd ı. S a ğ d ıçla r ı... H arry d aha ö nce o na h iç d ik ka t
etm em i ş ti.
A yn ı k i ş i o ld u ğ unu b ilm ese , b u e ski fo to ğ r a fta kin in B la ck
o ld u ğ unu asla ta hm in etm ezd i. Y üzü çö km ü ş ya da
m um g ib i o lm akta n ç o k u za kt ı, y a k ış ıkl ıyd ı, g ülü yo rd u.
B u fo to ğ r a f çe kild i ğ in de Vold em ort iç in ça l ış m aya
b a ş la m ış m ıy d ı a ca ba? Y an ındaki ik i k i ş in in ö lü m le rin i
m i pla nl ıyo rd u? Azka ban'd a onu ta n ınm az hale
g etir e ce k o n ik i y ıl g eçir e ce ğ in in fa rk ın da m ıy d ı?
A m a R uh E m ic ile r o nu e tk ile m iy o r, d iy e d ü ş ündü H arry ,
y a k ış ıkl ı, güle n yü ze baka ra k. Onla r ço k ya k ına
geld ik le rin de annem in ç ığ lık att ığ ı n ı duym ak zo ru nda
de ğ il.
H arry alb üm ü ça rp ıp ka patt ı, uza nd ı ve ye nid en
ko m odin in e ko yd u. Cüppesiy le gözlü ğ ü nü ç ıka r ıp
ya ta ğ a gir d i. Bu ara da perd ele ri de onu gözd en
sa kla ya ca k ş e kild e a ya rla d ı.
Y ata kh ane k a p ıs ı a ç ıld ı.
R on, e ndi ş eli b ir s e sle , " H arry ? " d edi.
A m a H arry h iç k ıp ırd am adan ya ta ra k, u yu yo rm u ş g ib i
ya pt ı. R on'u n ç ık t ığ ı n ı d uyd u v e d önüp s ırtü stü u za nd ı.
G özle ri fa lt a ş ı g ib i a ç ıkt ı.
D aha ö nce a sla b ilm edi ğ i tü rd en b ir n efr e t, H arry 'n in
iç in e ze hir gib i dolu yo rd u. Sanki alb ü m deki re sim

gözle rin in ü stü ne ya p ış tırılm ış g ib i, B la ck'i n ka ra nl ığ ı n
iç in den ona güld ü ğ ünü göre biliy o rd u. Bir i ona film
o yn at ıyo rm u ş gib i, Sir ru s Bla ck 'i n Pete r Pettig re w 'i
( N eville L o ngbotto m 'a b enziy o rd u) u çu ru p b in p arç a ya
a y ırm as ın ı iz le di. Bir in in alç a k se sle , heye ca nl ı
heye ca nl ı m ırıld and ığ ı n ı duya biliy o rd u (o ysa Bla ck'i n
s e sin in neye benze di ğ i ko nusu nd a en ufa k bir fik ri
y o ktu ). " T a m am , L ord 'u m ... P otte r'l a r b eni S ır T utu cu la r ı
ya pt ı..." S on ra b ir s e s d aha g eld i, g üle n tiz b ir s e s, R uh
E m ic ile r ya k ın ına geld ik le rin de Harry 'n in ka fa s ında
duyd u ğ u s e s...
" H arry , s e n - b erb at g örü nüyo rs u n."
H arry , gün a ğ ara na ka dar uyu m am ış tı. U ya nd ığ ı nda
ya ta kh aneyi bo ş bulm u ş , giy in m i ş ve dönen
m erd iv e nle rd en a ş a ğı in m i ş ti. Orta k Salo n, ye di ğ i
“n aneli k u rb a ğ a”d an d ola y ı k a rn ın ı o va la ya n R on v e e v
ödevle rin i ü ç m asa ya y a ym ış H erm io ne d ış ın da b o ş tu .
"H erk e s n ere de?" d iy e s o rd u H arry .
"G it tile r! Ta tilin ilk gü nü, unuttu n m u?" dedi R on. B ir
y a ndan d a H arry 'y i d ik ka tle sü zü yo rd u. "Ö ğ le ye m e ğ i
va kti g eld i n erd eyse , b en d e b ir d akik a s o nra g elip s e ni
uya nd ıra ca kt ım ."
H arry ate ş in ya n ındaki bir is ke m le ye çö ktü . D ış ar ıda
hâlâ k a r y a ğ ı yo rd u. C ro o ksh anks k o ca m an, s a r ı tu ru ncu
b ir h al ı g ib i ş ö m in enin ö nüne y a y ılm ış tı.
H erm io ne ka yg ıyla o nun yü zü ne b a ka ra k, "G erç e kte n
de iy i g örü nm üyo rs u n, b iliy o r m usu n?" d edi.
" İy iy im " d edi H arry .

Herm io ne, R on'l a b a k ış ara k, "H arry , d in le " d edi, "d ün
duyd ukla r ım ız s e ni s a hid en ü zm ü ş o lm al ı. A m a a pta lc a
b ir ş e y y a pm aya k a lk ış m am an g ere k."
" N e g ib i? " d edi H arry .
"B la ck'i n a rd ın a d ü ş m ek g ib i" d edi R on s e rt s e rt.
H arry o u yu rk e n ik is in in b u k o nu ş m ay ı p ro va e ttik le rin i
anla m ış tı. B ir ş e y d em edi.
" Y apm aya ca ks ın , d e ğ il m i, H arry ? " d edi H erm io ne.
R on, " Ç ünkü B la ck iç in ö lm eye d e ğ m ez" d edi.
H arry o nla ra b akt ı. H iç b ir ş e y a nla m ıyo r g ib iy d ile r.
" B ir Ruh Em ic i ya n ına her ya kla ş tı ğ ı nda ne görü p
duyd u ğ um u b iliy o r m usu nuz? " d edi. T e dir g in o la n R on
ve Herm io ne ba ş la r ın ı hay ır anla m ında sa lla d ıla r.
" A nnem in ç ığ lık att ığ ı n ı ve Vold e m ort'a ya lv a rd ığ ı n ı
duyu yo ru m . E ğ e r siz d e ö lü m ün e ş iğ in deki anneniz in
b öyle ç ığ lık att ığ ı n ı duysa n ız, bunu hem en
unutm azd ın ız. E ğ er dostu old u ğ u sa n ıla n bir in in ona
ih anet e tti ğ in i v e V old em ort'u p e ş in e ta kt ığ ı n ı ö ğ re nm i ş
ols a n ız..."
" Y apabile ce ğ in hiç b ir ş e y yo k!" dedi Herm io ne,
sa rs ılm ış , görü nüyo rd u. "R uh Em ic ile r Bla ck'i
y a ka la ya ca k ve A zka ban'a geri götü re ce k - bela s ın ı
bula ca k!"
" F udge' ın ne dedi ğ in i du yd unuz. B la ck, A zka ban'd an
norm al in sa nla r ın etk ile ndi ğ i gib i etk ile nm iy o r.
A zka ban'd a k a lm ak o nun iç in d i ğ erle ri k a dar b üyü k b ir
c e za d e ğ il. "

Çok gerg in görü nen R on, "N e diy o rs u n ya ni? " diy e
so rd u. " S en - B la ck'i ö ld ürm ek fa la n m ı is tiy o rs u n?"
H erm io ne p ani ğ e k a p ıla ra k, " A pta ll ık e tm e" d edi. " H arry
k im se yi ö ld ürm ek is te m iy o r. D e ğ il m i, H arry ? "
H arry yin e ce va p ve rm edi. Ne ya pm ak is te di ğ in i
bilm iy o rd u. T e k b ild i ğ i, B la ck ö zg ür d ola ş ır k e n k e ndis in in
h iç b ir ş e y ya pm adan du rm as ı fik rin e ta ham mül
edem edi ğ iy d i.
B ir d en, "M alf o y b iliy o r" d edi. "B ana İksir ders in de ne
dedi ğ in i hat ırl ıy o r m usu nuz? ' B en ols a m onu ke ndim
y a ka la rd ım ... İn tik a m is te rd im . ' "
R on ö fk e yle , "B iz im la f ım ıza d e ğ il d e M alf o y'u nkin e m i
ku la k v e re ce ksin y a ni? " d edi. " D in le ... B la ck o nunla i ş in i
bit ir d ik te n so nra P ettig re w 'i n a nnesin e n e g önderd ile r,
b iliy o r m usu n? B aba m b ana sö yle m i ş ti - B ir in ci S ın ıf
M erlin N i ş an ı v e b ir k u tu da P ettig re w ’in p arm a ğı . O ndan
bula bild ik le ri e n b üyü k p arç a b u o lm u ş . B la ck d elin in
b ir i, H arry v e te hlik e li - "
H arry , o na k u la k a sm adan, "M alf o y'a b abas ı s ö yle m i ş
olm al ı" d edi. " O , V old em ort'u n y a k ın ç e vre sin dendi. "
R on, "K im -O ld u ğ unu-B ilir s in -S en d e, ta m am m ı? " d iy e
la f ın ı k e sti k ız g ın l ıkla .
"D em ek ki, Malf o y'l a r, Bla ck'i n Vold em ort ad ına
ça l ış tığ ı n ı b iliy o rla rd ı."
" V e M alf o y d a s e nin t ıp k ı P ettig re w g ib i b in le rc e p arç a ya
a yr ılm ana bay ılır! A nla sa na ş unu, M alf o y sa dece , o
sa na ka r ş ı Q uid dit c h oyn am adan önce se nin ke nd in i
öld ürtm eni is tiy o r. "

"H arry , lü tfe n" d edi H erm io ne, ş im di g özle rin de ya ş la r
par ıld ıy o rd u. "lü tfe n, a kl ın ı b a ş ına to pla . B la ck k o rk u nç,
ko rk u nç b ir ş e y y a pt ı, a m a k e n-k e ndin i te h lik e ye a tm a.
B la ck'i n is te di ğ i de bu... Ah, Harry , onun ard ın a
dü ş ers e n Bla ck'i n ekm e ğ in e ya ğ sü re rs in . Annenle
b aban sa na za ra r gelm esin i is te m ezd i, de ğ il mi?
B la ck'i n a rd ın a d ü ş m eni a sla is te m ezle rd i! "
" B la ck'i n s a ye sin de, n e is te dik le rin i a sla b ile m eye ce ğ im "
dedi H arry te rs te rs . " O nla rla h iç k o nu ş m ad ım b en."
B ir se ssiz lik old u. C ro oksh anks ra hat ra hat gerin di,
p ençe le rin i b üktü . R on 'u n c e bi t it r e di.
" B ak" d edi R on, k o n uyu d e ğ iş tir m eye ç a l ış tığ ı b elliy d i,
" ta tild eyiz ! N oel'e a z ka ld ı! H ad i - h adi g id ip H agrid 'i
g öre lim . N e v a kit tir o nu z iy a re t e tm iy o ru z!"
" H ay ır!" dedi Herm io ne hem en. "H arry 'n in ş ato dan
ayr ılm am as ı g ere kiy o r, R on - "
H arry y e rin de d o ğ ru ld u. "E ve t, g id elim " d edi. "B en d e
ona, a nne m le b abam h akk ın da h er ş e yi a nla tt ığ ı h ald e
nas ıl o lu p d a B la ck't e n h iç s ö z e tm edi ğ in i s o ra r ım !"
A nla ş ıla n R on b unu S ir iu s B la ck g ündem de ka lm as ın
diy e te klif e tm i ş ti a sl ın da.
Te la ş la , "Y a da sa tr a nç oyn ar ız" dedi, "Y a da
T ükü re nbily e . P erc y b ir ta k ım b ır a km ış tı."
" H ay ır, H agrid 'i ziy a re t edelim ' dedi H arry ka ra rl ı bir
ş e kild e.
Y ata kh aneden p ele rin le rin i a ld ıla r ve p ortr e d eli ğ in den
geçtile r (" K alk ın d a d övü ş ü n, s iz i ö dle k k ö pekle r!" ), b o ş
ş ato da y ü rü düle r v e m e ş e ö n k a p ıdan d ış a r ı ç ık t ıla r.

Çim enlik te n ya va ş ya va ş geçtile r. Aya kla r ı parla k,
to zu m su ka r ın iç in de s ığ çu ku rla r olu ş t u ru yo rd u.
Ç ora pla r ıyla p ele rin le rin in e te ğ i ıs la nd ı, b uz g ib i o ld u.
Y asa k O rm an sa nki büyü lü ym ü ş gib i duru yo rd u, her
a ğ aç g üm ü ş e bula nm ış gib iy d i. H agrid 'i n ku lü besi de
kre m al ı p asta ya b enziy o rd u.
R on k a p ıya v u rd u, a m a c e va p a la m ad ı.
P ele rin in in alt ın da tir tir tit r e ye n H erm io ne, "D ış a r ıda
de ğ ild ir h erh ald e, d e ğ il m i? " d edi.
R on k u la ğ ı n ı k a p ıya d aya d ı.
"G arip b ir s e s v a r" d edi. " D in le se niz e - F ang m i b u?"
H arry v e H em nio ne d e k u la kla r ın ı k a p ıya y a p ış tırd ıla r.
K ulü benin iç in den b o ğ uk, a ra l ıkl ı in ilt ile r g eliy o rd u.
R on te dir g in te dir g in , " G id ip b ir in i ç a ğ ı rs a k m ı d ers in iz ? "
diy e s o rd u.
"H agrid !" d iy e s e sle ndi H arry , k a p ıya v u ra ra k. "H agrid ,
iç e rid e m is in ?"
A ğı r aya k se sle ri duyu ld u, so nra ka p ı g ıc ırd aya ra k
aç ıld ı. H agrid k ıp k ırm ız ı, ş iş g özle rle o ra da d uru yo rd u.
D eri y e le ğ in in ö nüne g özle rin de n s e l g ib i y a ş a k ıyo rd u.
"D uym u ş su nuz!" diy e bö ğ ürd ü ve ke ndin i Harry 'n in
b oyn una a tt ı.
D o ğ ru su , H agrid n orm al b ir in sa n ın ik i k a t ı b üyü klü kte
o ld u ğ u iç in , b u h iç d e k o m ik b ir ş e y d e ğ ild i. H arry , ta m
H agrid 'i n a ğ ı rl ığ ı a lt ın da e zile ce kke n, R on v e H erm io ne
ta ra f ından k u rta r ıld ı. İk is i H agrid 'i b ir e r k o lu nun a lt ın dan
tu ta ra k ka ld ır d ıla r, Harry 'n in de ya rd ım ıy la ye nid en
ku lü beye so ktu la r. Hagrid , onla r ın ke ndis in i bir

is ke m le ye otu rtm as ına iz in ve rd i ve m asa n ın üstü ne
y ığ ı la ra k ke ndin i ko yve rip a ğ la m aya ko yu ld u. Yüzü ,
ara psa ç ı gib i sa ka l ın ın iç in e dam la ya n ya ş la rla
p ar ıld ıy o rd u.
D onaka la n Herm io ne, "H agrid , nele r olu yo r? " diy e
so rd u.
H arry 'n in gözü ne, masa n ın üstü nd e dura n re sm i
görü nü ş lü b ir m ektu p ç a rp t ı.
"B u n e, H agrid ?"
H agrid 'i n h ıç k ırıkla r ı ik i m is li a rtt ı, a m a m ektu bu H arry 'y e
d o ğ ru it e le di. O d a a l ıp y ü kse k s e sle o ku du :
S ay ın M r. H agrid ,
S ın ıfın ızd aki bir ö ğ re n ciy e bir hip ogrifin
s a ld ır m as ıyla ilg ili so ru ş tu rm am ıza e k o la ra k
bild ir m ek is te riz ki, P ro fe sö r D um ble d ore 'u n
m üessif ka za da siz in hiç b ir so ru m lu lu k
ta ş ım ad ığ ı n ız y o lu ndaki t e m in at ın ı ka bul e ttik .
R on, H agrid 'i n o m zu n a b ir ş a pla k a ta ra k, "E h, ta m am
öyle yse , H agrid !" d edi. A m a H agrid h ıç k ırm ay ı s ü rd ürd ü
ve d eva sa e lle rin de n b ir in i sa lla ya ra k, H arry 'y i d eva m
etm eye d ave t e tti.
A nca k, sö zü geçen hip ogrife ili ş k in
k a yg ıla r ım ız ı dile getir m ek zo ru n day ız. M r.
L uciu s M alfo y'u n re sm i ş ik â yetin i g öz ö nüne

alm aya k a ra r v erd ik . B u y ü zd en d e b u k o nu,
Teh lik eli Ya ra t ıkla r ın İ tla f ı K om ite sin e
götü rü le cektir . 20 Nis a n'd a Kom ite 'n in
L ondra ’ d aki büro su nda ya p ıla ca k ola n
duru ş m ada siz in ve hip ogrifin iz in de ha z ır
bulu nm an ız ı ric a e d eriz . B u a ra d a, h ip ogrifin
b a ğ lı tu tu lm as ı ve te crit ed ilm esi
g ere km ekte d ir .
D osta ne s a yg ıla r ım ızla ...
Y az ın ın a lt ın da d a y ö netim k u ru lu ü ye le rin in b ir lis te si
va rd ı.
" A h" d edi R on. "A m a s e n Ş ahgaga'n ın k ö tü b ir h ip ogrif
o lm ad ığ ı n ı sö yle m i ş tin , Hagrid . Em in im ki so ru n
ç ıkm adan - "
H agrid , "S iz o T e hlik e li Y ara t ıkla r ın İtla f ı K om it e si'n deki
d in ozo rla r ı b ilm iy o rs u nuz!" d ed i t ık a n ırc a s ına. G özle rin i
ko lu na s ild i. " O nla r ilg in ç y a ra t ıkla ra g ıc ık t ır b ir k e re !"
H agrid 'i n ku lü besin in kö ş e sin den anid en yü kse le n bir
s e s, H arry , R on v e H erm io ne'n in o ld ukla r ı y e rd e h ız la
d önm ele rin e yo l açt ı. Hip ogrif Ş a hgaga, kö ş e de
uza nm ış , k a nl ı b ir ş e yi g eve liy o rd u.
H agrid h eye ca ndan g üçlü kle k o nu ş ara k, "O nu d ış a r ıda
ka r ın a lt ın da b a ğ lı b ıra ka m azd ım !" d edi. "T e k b a ş ına!
N oel'd e!"
H arry , R on ve H erm io ne bak ış tıla r. H agrid 'i n "ilg in ç
ya ra t ıkla r" , di ğ er in sa nla r ınsa "k o rk u tu cu ca nava rla r"

dedi ğ i ş e yle re hiç b ir za m an onunla ayn ı gözle
b akm am ış la rd ı. Ö te ya ndan, Ş a hgaga da pek öyle
z a ra rl ı g örü nm üyo rd u. H atta H agrid 'i n s ta ndard ın a g öre
b asb aya ğ ı ş ir in s a y ılırd ı.
" S a ğ la m b ir sa vu nm a h az ırla m an g ere k, H agrid " d edi
H erm io ne. Otu rd u ve elin i Hagrid 'i n muazza m
büyü klü kte ki ko lu na ko yd u. "E m in im Ş ahgaga'n ın
g üve nli o ld u ğ unu k a n ıtla ya bilir s in ."
" H iç fa rk etm ez!" dedi Hagrid h ıçk ıra ra k. "O İtla f
Ş eyta nla r ı, h epsi L uciu s M alf o y'u n b ir s ö zü ne b ak ıyo r!
O ndan ko rk u yo rla r! Ve e ğ er dava y ı ka yb eders e m ,
Ş ahgaga - "
H agrid parm akla r ın ı g ırtla k ke se rm i ş gib i bo ğ az ından
geçir d i, so nra büyü k bir hüngürtü ko pa r ıp öne at ıld ı,
y ü zü nü k o lla r ına g öm dü.
"P eki y a D um ble dore ?" d edi H arry .
"B enim iç in g ere ke nde n fa zla s ın ı y a pt ı z a te n " d iy e in le di
H agrid . "H em ba ş ında ye te rin ce dert va r. O Ruh
E m ic ile r'i ş a to dan u za k tu tm aya ç a l ış ıyo r, S ir iu s B la ck
d e s in si s in si o rta la rd a g ezin iy o r. "
R on v e H erm io ne ç a b uca k H arry 'y e b akt ıla r. O na B la ck
h akk ın daki g erç e ğ i a nla tm ad ığ ı iç in H agrid 'i a za rla m aya
b a ş la m as ın ı bekliy o r gib iy d ile r. Am a Harry 'n in bunu
ya pm aya iç i elv e rm edi, H agrid böyle sin e peri ş a n ve
ko rk m u ş ke n, o lm azd ı.
"D in le , H agrid " d edi. "V azg eçe m ezsin . H erm io ne h akl ı,
se nin s a dece iy i b ir s a vu nm aya ih tiy a c ın v a r. B iz i ta n ık
ola ra k ç a ğ ı ra bilir s in - "

Herm io ne dü ş ünce li dü ş ünce li, "B en hip ogrif ta ciz in e
ili ş k in b ir ş e yle r o ku du ğ um dan e m in im ," d edi.
" H ip ogrif ku rtu lm u ş tu . S enin iç in ara r ım , H agrid . Ta m
ola ra k n eyin n esiy m i ş , g örü rü z."
H agrid d ah a d a y ü kse k s e sle u lu m aya k o yu ld u. H arry
v e H erm io ne, o nla ra y a rd ım e ts in d iy e R on'a b akt ıla r.
" Ş e y - ç a y y a pay ım m ı? " d edi R on.
H arry h ayre tle o na b akt ı.
R on o m uzla r ın ı s ilk e re k, "B ir is i ü zü ld ü m ü a nnem h ep
öyle y a par" d iy e m ırıld and ı.
N ih aye t, ba ş ka bir sü rü ya rd ım va adin de bulu nu lu p,
önüne dum anla r ı tü te n bir ça y ku pa s ı ko yu ld ukta n
so nra , H agrid b urn unu m asa ö rtü sü b üyü klü ğ ü nde b ir
m endile sild i. "H akl ıs ın ız" dedi. "D arm ada ğı n olm ay ı
ka ld ır a ca k h alim y o k. K end im i t o parla m al ıy ım ..."
Z a ğ ar Fang ürk e k ürk e k m asa n ın alt ın dan ç ıkt ı ve
b a ş ın ı H agrid 'i n d iz in e d aya d ı.
H agrid , b ir e liy le F ang'i o k ş ay ıp ö bürü yle y ü zü nü s ile re k,
"S on g ünle rd e k e ndim de d e ğ ild im " d edi. " Ş a hgaga iç in
ü zü lü yo rd um , k im se d e d ers le rim i s e vm iy o r. "
H erm io ne h em en, " B iz s e viy o ru z!" d iy e y a la n a tt ı.
" E ve t, h arik a !" d edi R on, m asa n ın a lt ın da p arm akla r ın ı
ça pra z tu ta ra k. " Ş e y - P ıtır k u rtla r n as ıl? "
"Ö ld üle r" d edi H agrid k e derle . " F azla y e ş il s a la ta dan."
" A h, hay ır!" dedi Ron. A ğ z ı ku la kla r ına do ğ ru
h are ke tle nm eye b a ş la m ış tı.

"O R uh E m ic ile r fa la n d a a ca yip s in ir im i b ozu yo r, h a"
dedi H agrid , a ni b ir tit r e yi ş le . " N e z a m an Ü ç S üpürg e'd e
bir ş e y iç m ek is te se m , ö nle rin den g eçiy o ru m . A zka ban'a
g eri d önm ü ş g ib i. "
S ustu , ç a y ın ı y u dum la d ı. H arr y , R on v e H erm io ne s o lu k
alm adan onu gözle dile r. Hagrid 'i n Azka ban'd a k ısa
sü re li ka l ış ı hakk ın da daha önce ko nu ş tu ğ u nu hiç
d uym am ış la rd ı. Bir a z so nra Herm io ne çe kin ere k,
"O ra da k a lm ak k o rk u nç b ir ş e y m i, H agrid ?" d iy e s o rd u.
H agrid alç a k se sle , "B ile m ezsin iz " ded i. "Ö yle ye r
görm edim haya t ım da. Delir iy o ru m sa nd ım . Hep
ka fa m daki ko rk u nç ş e yle ri hat ırla y ıp durd um ...
H ogw arts 't a n at ıld ı ğ ı m gün... babam ın öld ü ğ ü gün...
N orb ert' ı b ır a kt ığ ı m g ün..."
G özle ri ya ş la rla dold u. N orb ert, H agrid 'i n bir va kit le r
is ka m bild e k a za nd ığ ı b ebek e jd erh ayd ı.
"B ir sü re so nra kim o ld u ğ unu d a h at ırla m ıyo rs u n. V e
ya ş a m an ın a nla m ı k a lm ıy o r. B en h ep u yku m da ö ls e m
diy e üm it ederd im .. . Beni b ıra kt ıkla r ında ye nid en
do ğ m u ş g ib iy d im , h er ş e y d alg ala r h alin de, s e l g ib i g eri
g eld i, d ünya n ın e n iy i d uyg usu yd u. G erç i R uh E m ic ile r
beni b ır a km ak is te m em i ş ti y a ..."
" A m a m asu m dun!" d edi H erm io ne.
H agrid b ir h ıh s e si ç ık a rtt ı.
" O nla r iç in ö nem i v a r m ı s a n ıyo rs u n? U m urla r ında d e ğ il.
O ra da ke n dile riy le b ir lik te s ık ış ıp k a lm ış ik i yü z in sa n
old ukça k im s u çlu ym u ş , k im d e ğ ilm i ş a ld ır m azla r. B ir ile ri
o ls u n k i, b ütü n m utlu lu kla r ın ı ç e kip a ls ın la r, s ü lü k g ib i. "

Hagrid b ir a n s u sku n k a ld ı, g özle rin i ç a y ına d ik ti. S onra
a lç a k s e sle , " Ş a hgaga'y ı b ıra ksa m , g it s e d edim ..." d edi.
" U çsu n git s in diy e u ğ ra ş tım ... Am a bir hip o grif e
s a kla nm as ı g ere kti ğ in i n as ıl a nla t ırs ın ? H em b en - b en
ya sa ya k a r ş ı g elm eye k o rk u yo ru m ..." O nla ra b akt ı, y in e
yü zü nden a ş a ğ ı ya ş la r sü zü ld ü. "B ir dah a A zka ban'a
g it m ek is te m iy o ru m , a sla ."
H agrid 'e g id i ş le ri h iç e ğ le nce li o lm asa b ile y in e d e R on
ve Herm io ne'n in um dukla r ı etk iy i ya ra tm ış tı. Harry ,
B la ck'i unutm aya unutm am ış tı am a, Te hlik e li
Y ara t ıkla r ın İtla f ı K om it e si'n e k a r ş ı d ava s ında H agrid 'e
y a rd ım c ı olm ak is tiy o rs a , ka fa s ın ı da hep in tik a m a
ta ka m azd ı. E rte si g ün o , R on v e H erm io ne k ü tü phaneye
g it tile r. Ş a hgaga iç in bir sa vu nm a haz ırla m ala r ına
ya rd ım c ı o la bile ce k k it a pla r ı y ü kle nip b o ş O rta k S alo n'a
d öndüle r. Üçü gürü l gürü l ya nan ate ş in ka r ş ıs ında
otu ru p, ünlü sa ld ır g an hayva n dava la r ın a ili ş k in to zlu
c ilt le rin s a yfa la r ın ı a ğ ı r a ğ ı r ç e vir d ile r. D ava ya u yg un b ir
ş e ye r a stla d ıkla r ında d a b ir b ir le riy le k o nu ş uyo rla rd ı.
" B urd a bir ş e y va r. .. 1722'd e bir dava va rm ış ... am a
hip ogrif m ahkû m o lm u ş - öff , ona ya pt ıkla r ına bak ın,
iğ re nç..."
" B unun y a ra r ı o la bilir , b ak ın - 1 296'd a b ir m antik o r b ir in e
sa ld ır m ış , onla r da m antik o ru b ıra km ış la r -y o - hay ır,
y a n ına git m eye kim se ce sa re t edem iy o rm u ş da
ondan..."
B u a ra da ş ato nun g eri k a la n b ölü m le rin de h er z a m anki
g örk e m li N oel s ü sle m ele ri h az ırla nm ış tı. H em d e o nla r ın
ke yfin i ç ıka ra ca k ö ğ re nci pek olm ad ığ ı hald e.
K orid orla ra ç o banpüskü lü v e ö kse otu ndan k a l ın ş erit le r

as ılm ış tı, h er z ırh ın iç in de e sra re ngiz ış ıkla r y a n ıyo rd u
ve B üyü k S alo n her za m anki gib i, alt ın y ıld ız la r ıyla
p ar ıld aya n o n ik i N oel a ğ a c ıyla d olm u ş tu . G üçlü v e le ziz
b ir yiy e ce k ko ku su ko rid orla r ı sa rm ış tı. N oel'd en bir
ö nce ki a k ş am da is e , b u k o ku ö yle b ask ın b ir h al a lm ış tı
k i, S ca bbers bile R on'u n ce bin in güve nli orta m ından
burn unu d ış a r ı u za t ıp u m utla h ava y ı k o kla d ı.
N oel sa bah ı Harry , Ron'u n ona ya st ığ ı n ı atm as ıyla
u ya nd ı.
"H ey h ey! H ediy e le r!"
H arry u za n ıp g özlü ğ ü nü a ld ı, ta kt ı. Y ar ı k a ra nl ıkta , u fa k
bir hediy e y ığ ı n ın ın belir d i ğ i ya ta ğ ı n ın aya k ucu na
gözle rin i k ısa ra k bakt ı. Ron ke ndi hediy e le rin in
p ake tle rin i a çm aya b a ş la m ış tı b ile .
"A nnem den bir ka za k daha... yin e aç ık ka hve re ngi. ..
B ak b aka l ım , s e nin d e v a r m ı? "
V ard ı. M rs . W easle y ona, önüne Gry ff in do r Asla n ı
iş le nm i ş k ırm ız ı bir ka za k gönderm i ş ti. A yr ıca , on ik i
ta ne d e e vd e p i ş m i ş e lm al ı ü zü m lü ta rt, b ir N oel p asta s ı
ve bir ku tu f ınd ıkl ı ta tl ı. H arry bütü n bunla r ı ke nara
ç e ke rk e n, a lt la r ında d ura n u zu n, in ce b ir p ake t g örd ü.
"O d a n e?" d edi R on , e lin de p ake tin den y e ni ç ık m ış b ir
ç if t a ç ık k a hve re ngi ç o ra pla u za n ıp b aka ra k.
"B ilm em ..."
H arry p ake ti p arç a la rc a s ına a çt ı v e g örk e m li, p ırıl p ırıl
b ir sü pürg e ya ta k örtü sü nün üstü ne yu va rla n ınca
ş a ş k ın l ıkla iç in i ç e kti. R on ç o ra pla r ın ı e lin den d ü ş ürd ü,
daha y a k ından b akm ak iç in y a ta ğ ı ndan z ıp la y ıp k a lk t ı.

Bo ğ uk b ir s e sle , " İn anam ıyo ru m " d edi.
B ir A te ş o ku 'y d u, H arry 'n in her gün D ia gon Yolu 'n da
görm eye git ti ğ i, rü ya la r ın ın sü pürg esin in t ıpk ıs ı. E lin e
al ırk e n s a p ı ış ıld ıy o rd u. O nun tit r e ş ti ğ in i h is se den H arry
e lin den b ıra kt ı; s ü pürg e, d este k g e re ktir m eden h ava da
as ılı k a ld ı, ta m o nun b in m esin e u yg un yü kse klik te yd i.
G özle ri sa p ın te pesin deki alt ın ka y ıt num ara s ından
ku yru ğ u o lu ş t u ra n s o n d ere ce d ü zg ün, a ero din am ik h u ş
a ğ a c ı d alla r ına k a dar u za nd ı.
R on s a yg ılı b ir s e sle , "B unu s a na k im g önderd i? " d iy e
so rd u.
"B ak b aka l ım b ir k a rt v a r m ı? " d edi H arry .
R on, Ate ş o ku 'n un am bala j kâ ğ ı d ın ı parç a la rc a s ına
ka r ış tırd ı.
" H iç b ir ş e y yo k! V ay ca n ına, kim se nin iç in b u ka dar
para h arc a r? "
"E h" d edi, fe na h ald e ş a ş ırm ış H arry . "B ahse g ir e rim k i
D urs le y'l e r d e ğ ild ir . "
A te ş o ku 'n un etr a f ında dola n ıp he r görk e m li sa ntim in i
iç in e sin d ir e n R on, "B ahse gir e rim D um ble dore 'd ur"
d edi. "G örü nm ezlik pele rin in i de sa na is im siz ola ra k
gönderm i ş ti. "
" A m a o babam ınd ı. D um ble dore sa de ce babam a ait
o la n bir ş e yi bana ve riy o rd u. Benim iç in yü zle rc e
G alle on h arc a ya m az. Ö ğ re ncile re b öyle ş eyle r v e rm eyi
sü rd üre m ez."
" İş te b u nun iç in d e k e n dis in in g önderd i ğ in i s ö yle m iy o r!"
d edi R on. "M alf o y g ib i p is lik le r, s e ni k a y ırıyo r d em esin

diy e . H ey, H arry - " R on k e yif li b ir k a hka ha a tt ı, " M alf o y!
H ele s e ni b unun ü stü nde g örs ü n! G ıc ık o la ca k! B u v a r
ya , u lu sla ra ra s ı s ta ndartla ra u yg un b ir s ü pürg e!"
H arry , b ir e lin i A te ş o ku 'n un ü stü nde g e zd ir e re k, "B una
in anam ıyo ru m " d ed i. B u a ra d a R on, H arry 'n in y a ta ğ ı na
çö km ü ş , Malf o y'u dü ş ünere k gülm ekte n ye rle re
y u va rla n ıyo rd u. " K im - ? "
"B iliy o ru m " dedi Ron, ke ndin e hâkim ola ra k. "K im
o la bile ce ğ in i b iliy o ru m - L upin !"
" N e?" d edi H arry , ş im di d e o g ülm eye b a ş la m ış tı. " L upin
m i? B ak, onun bu ka dar alt ın ı ols a yd ı, ke ndin e ye ni
cü ppe a l ırd ı."
" İy i d e, se ni se viy o r" d edi R on. "V e se nin N im bus'u n
parç a la nd ığ ı nda bura da de ğ ild i. Sonra dan duym u ş
ola bilir , D ia gon Y olu 'n u z iy a re t e dip s a na b unu a lm aya
ka ra r v e rm i ş tir b elk i - "
" B ura da d e ğ il m iy d i, n e d em ek is tiy o rs u n?" d edi H arry .
"B en o m açta o yn ark e n h asta yd ı."
" E h, h asta ne k a nad ında d e ğ ild i a m a. B en o ra da yd ım ,
Snape'i n ce za s ı yü zü nden ya ta k la z ım l ıkla r ın ı
te m iz liy o rd um , u nuttu n m u?"
H arry o na b ak ıp k a ş la r ın ı ç a tt ı.
" L upin 'i n böyle bir ş e yi ala ca k para s ı old u ğ una
in anam ıyo ru m ."
" S iz ik in iz n eye g ülü yo rs u nuz? "
H erm io ne o s ır a da iç e ri g ir m i ş ti, s ırt ın da s a bahl ığ ı v a rd ı
v e b oyn una k u rd ele b a ğ la nm ış , p ek s o m urtk a n g örü n en
C ro oksh anks'i k u ca ğ ı nda ta ş ıy o rd u.

"O nu bura ya getir m e!" dedi R on. H em en ya ta ğ ı n ın
derin lik le rin den Sca bbers ' ı ka pt ı, pija m as ın ın ce bin e
ye rle ş t ir d i. Am a Herm io ne onu din le m iy o rd u.
C ro oksh anks'i S eam us' ın b o ş ya ta ğ ı na b ıra km ış , a ğ z ı
a ç ık, A te ş o ku 'n a b ak ıyo rd u.
"A h, H arry ! K im g önderd i b unu s a na?"
"H iç b ir fik rim y o k" d ed i H arry . " İç in de k a rt fa la n y o ktu ."
H ayre t ki Herm io ne ne heye ca nla n m ış ne de
m era kla nm ış tı. T e rs in e, y ü zü a s ıld ı v e d uda ğı n ı ıs ırd ı.
" S ana d a n ele r o lu yo r? " d edi R on.
H erm io ne y a va ş y a va ş , "B ilm iy o ru m " d edi. "A m a b ir a z
garip , de ğ il m i? Yani, bunun iy i bir sü pürg e olm as ı
gere kiy o r, d e ğ il m i?
R on k ız g ın k ız g ın ö f ç e kti.
" B u, d ünya n ın e n iy i s ü pürg esi, H erm io ne" d edi.
" Ö yle yse ç o k d a p ahal ı o lm al ı..."
R on mutlu lu kla , "H erh ald e Sly th erin 'i n bütü n
sü pürg ele rin in to pla m ından d aha p ahal ıd ır" d edi.
" P eki. .. H arry 'y e b unca p ahal ı b ir ş e yi k im g ön derir , h em
de a d ın ı b ile v e rm eden?" d edi H erm io ne.
"K im e n e?" d edi R on s a b ırs ız la nara k. "B aksa na, H arry ,
b ir d eneye bilir m iy im ? H a, d eneye bilir m iy im ?"
"B ence o sü pürg eye ş im dilik kim se bin m em eli! " dedi
H erm io ne tiz b ir s e sle .
H arry v e R on o na b akt ıla r.

"H arry o nu nla n e ya ps ın p eki? " d edi R on. "Y erle ri m i
sü pürs ü n?"
A m a d aha H erm io ne c e va p v e re m eden, C ro oksh anks,
S eam us' ın ya ta ğ ı ndan dosd o ğ ru Ron'u n gö ğ sü ne
fırla d ı.
"Ç IK AR - Ş U NU - BU RDAN !" diy e bö ğ ürd ü Ron.
C ro oksh anks'i n t ırn akla r ı pija m as ın ı parç a la rk e n,
S ca bbers d a o m zu nd an ç ılg ın ca k a çm aya ç a l ış ıyo rd u.
R on, Sca bbers ' ı ku yru ğ u ndan ya ka la d ı ve
C ro oksh anks'e bir te km e sa vu rd u, am a is a bet
ettir e m edi. A ya ğ ı H arry 'n in y a ta ğ ı n ın u cu ndaki s a nd ığ a
ç a rp t ı, onu devir d i. Ron ac ıyla ulu ya ra k ora c ıkta
z ıp la m aya k o yu ld u.
B ir d en Cro oksh anks'i n tü yle ri dik ild i. Oday ı tiz ,
te neke m si b ir ıs l ık s e si d old uru yo rd u. C ep S in sio sko pu,
V ern on E ni ş te 'n in e ski ç o ra pla r ından k u rtu lm u ş tu , y e rd e
deli g ib i d önüyo r v e ış ıl ış ıl y a n ıyo rd u.
"B unu unutm u ş tu m !" dedi Harry , e ğ ilip Sin sio sko p'u
y e rd en a la ra k. " M üm kü nse o ç o ra pla r ı h iç g iy m em ..."
S in sio sko p avcu nda dönüyo r ve ısl ık ça l ıyo rd u.
C ro oksh anks d e o na t ıs la y ıp tü kü rü yo rd u.
"O ke diy i burd an götü rs e n iy i olu r, H erm io ne" dedi,
k ü ple re b in m i ş R on. H arry 'n in ya ta ğ ı na o tu rm u ş a ya k
ba ş parm a ğı n ı ovu yo rd u. " Ş unu su stu ra m az m ıs ın?"
dedi H arry 'y e de. H erm io ne odadan h ızla ç ıka rk e n,
C ro oksh anks d e s a r ı g özle ri h âlâ R on'a d ik ili, h ain h ain
b ak ıyo rd u.
H arry , S in sio sko p'u y e nid en ç o ra pla r ın iç in e y e rle ş t ir ip
s a nd ığ ı n ın iç in e a tt ı. Ş im di s a dece R on'u n a c ı v e ö fk e

in ilt ile ri duyu lu yo rd u. Sca bbers , Ron'u n elle rin de
büzü lm ü ş tü . H arry o nun R on'u n c e bin den ç ık t ığ ı n ı s o n
göre li epey olm u ş tu . Vaktiy le ço k ş iş m an ola n
S ca bbers ' ın ş im di ç o k z a y ıfla d ığ ı n ı g ö rm ek o n u ş a ş ırtt ı,
h iç de ho ş una git m edi. A nla ş ıla n tü yle ri de ye r ye r
dökü lm ü ş tü .
" İyi g örü nm üyo r, d e ğ il m i? " d edi H arry .
"S tr e ste n!" dedi R on . "O apta l, ko ca tü y to rb as ı onu
ke ndi h alin e b ır a ksa iy ile ş ir !"
H arry is e , S ih ir li H ayva nevi'n deki k a d ın ın, fa re le rin ü ç y ıl
y a ş a d ığ ı n ı s ö yle yi ş in i h at ırla d ı. S ca bbers ş im diy e k a dar
hiç o rta ya ko ym ad ığ ı g ü çle re sa hip d e ğ ils e , ö m rü nün
so nuna geliy o r dem ektir , diy e dü ş ünm ekte n ke ndin i
al ıko ya m ad ı. R on'u n s ık s ık onun s ık ıc ı ve ya ra rs ız
o ld u ğ undan ya k ınm as ına ra ğ m en, Sca bbers ölü rs e
p eri ş a n o la ca ğ ı n ı d a d ü ş ündü.
O sa bah G ry ff in dor O rta k S alo nu'n da N oel ru hunun
hayli za y ıf old u ğ u sö yle nebilir d i. Herm io ne,
C ro oksh anks'i y a ta kh a neye k a patm ış tı, a m a o na te km e
att ığ ı iç in R on'a d a fe na h ald e k ız m ış tı. R on is e h âlâ
C ro oksh anks'i n Sca bbers ' ı ye m e yo lu ndaki so n
ça bas ına ate ş püskü rü yo rd u. Harry onla r ı bir b ir iy le
b ar ış tırm aya ça l ış m akta n va zg eçti ve ke ndin i, O rta k
S alo n'a g etir d i ğ i A te ş o ku 'n u in ce le m eye v e rd i. N edense
b u da Herm io ne'y i ayn ı dere ce de k ızd ırd ı. Bir ş e y
dem edi, am a sa nki o da ke dis in i ele ş t ir m i ş gib i,
s ü pürg eye k a ra nl ık b ak ış la r a t ıyo rd u.
Ö ğ le y e m e ğ in de B üyü k S alo n'a g it t ile r. B in a m asa la r ı
yin e d uva rla r ın ö nüne ç e kilm i ş ti. S alo nun o rta s ında o n

ik i ki ş ilik te k bir masa duru yo rd u. Pro fe sö rle rd en
D um ble dore , M cG onagall, S nape, S pro ut ve Flit w ic k
o ra dayd ı. H er za m anki ka h ve re ngi ce ke tin i ç ıka rm ış ,
ç o k e ski v e b ir a zc ık k ü flü g örü nen b ir fr a k g iy m i ş o la n
hadem e F ilc h d e o ra dayd ı. M asa da s a dece ü ç ö ğ re nci
va rd ı: so n dere ce te dir g in görü nen ik i bir in ci s ın ıf
ö ğ re ncis i ve as ık su ra tl ı bir Sly th e rin be ş in ci s ın ıf
ö ğ re ncis i.
H arry , Ron ve Herm io ne masa ya ya kla ş ır k e n,
D um ble dore , " M utlu N oelle r!" d edi. " S ay ım ız o k a dar a z
ki, b in a m asa la r ın ı k u lla nm ak b ana b udala ca g örü ndü -
o tu ru n, o tu ru n!"
H arry , R on ve H erm io ne m asa n ın ucu na ya n ya na
otu rd ula r.
" M ayta p!" d edi D um ble dore c o ş ku yla , k o ca m an g üm ü ş
re ngi bir mayta b ın ucu nu Snape'e uza tt ı. Snape
gönüls ü zce a l ıp ç e kti. T a b anca a t ış ı g ib i b ir p atla m ayla
m ayta p ik iy e a yr ıld ı v e ü ze rin de iç i d olm u ş b ir a kb aba
ola n b üyü k, u cu s iv ri b ir c a d ı ş apka s ı o rta ya ç ık t ı.
B öcü rt'ü h at ırla ya n H arry , R on'l a g öz g öze g eld i, ik is i d e
gülü m se dile r. S nape 'i n a ğ z ı k ız g ın l ıkta n in ce cik b ir ç iz g i
halin i ald ı, ş a pka y ı Dum ble dore 'a do ğ ru it ti. O da
ş apka y ı h em en k e ndi b üyü cü ş apka s ıyla d e ğ iş tir d i.
H erk e se g ülü m se ye re k m asa ya , "Y um ulu n!" d iy e e m ir
v e rd i.
H arry ke ndin e f ırın pata te s al ırk e n, Büyü k Salo n'u n
ka p ıla r ı y e nid en a ç ıld ı. İç e ri g ir e n P ro fe sö r T re la w ney'd i,
o nla ra do ğ ru te ke rle kle r üze rin de yü rü yo rm u ş gib i
ka ya ra k geliy o rd u. Yem ek ş e re fin e paye tli ye ş il bir

elb is e giy m i ş ti. B u elb is e yle par ıl par ıl, ko ca m an bir
y u su fç u ğ a h er z a m ankin den fa zla b enze m i ş ti.
D um ble dore aya ğ a ka lk a ra k, “S yb ill, ne ho ş sü rp riz !”
d edi.
P ro fe sö r Tre la w ney, en puslu , en uza kla rd an gele n
se siy le , "K ris ta l k ü re m e b ak ıyo rd um , M üdür B ey" d edi.
" V e h ayre tle r iç in de k e ndim i te k b a ş ım a y e di ğ im y e m e ğ i
b ıra km ış , s iz in y a n ın ıza g e lir k e n b uld um . B en k im im k i
ka derin ça ğ rıs ın ı re ddedeyim ? Ace le yle ku le m den
ç ıkt ım , lü tfe n b eni b a ğı ş la y ın, g eç k a ld ı ğ ı m ..."
" T a bii, ta bii" dedi Dum ble dore , gözle ri par ıld aya ra k.
"S ana b ir is ke m le ç e ke yim ."
G erç e kte n de asa s ıyla hava dan bir is ke m le çe kti.
İs ke m le güm diy e Pro fe sö r Snape ve Pro fe sö r
M cG onagall' ın o rta s ına d ü ş m eden ö nce , h ava da b ir k a ç
sa niy e döndü. Am a Pro fe sö r Tre la w ney otu rm ad ı;
ko sko ca m an g özle ri m asa da d ola ş ıy o rd u. B ir d en k ü çü k
bir ç ığ lık a tt ı.
" C esa re t e dem em , M üdür B ey! E ğ e r b en d e m asa ya
ka t ılırs a m , o n ü ç k i ş i o la ca ğ ı z! B undan b ahts ız b ir ş e y
ola m az! U nutm ay ın k i o n ü ç k i ş i b ir lik te y e m ek y e rs e ,
m asa y ı ilk te rk e den k i ş i ilk ö le n o lu r!"
P ro fe sö r M cG onaga ll sa b ırs ız l ıkla , "B u te hlik e yi göze
a la ca ğ ı z S yb ill" d edi. " Ş im di o tu r, h in di b uz g ib i o ld u."
P ro fe sö r Tre la w ney dura ksa d ı, so nra bo ş is ke m le ye
o tu rd u. Gözle rin i yu m mu ş tu , a ğ z ı da s ık ı s ık ıya
ka pal ıyd ı, s a nki m asa ya y ıld ırım d ü ş m esin i b ekliy o rm u ş
gib i. P ro fe sö r M cG on agall e n ya k ındaki kâ se nin iç in e
büyü k b ir k a ş ık s o ktu .

" İş ke m be is te r m is in , S yb ill? "
P ro fe sö r Tre la w ney ona ald ır m ad ı. G özle rin i ye nid en
aça ra k e tr a fa b ir ke z d aha b akt ı ve so rd u: " İyi am a,
se vg ili P ro fe sö r L upin n ere de?"
"K ork a r ım z a va ll ı a dam y in e h asta ” d edi D um ble dore ,
bir y a ndan d a h erk e se ta ba ğı n ıza y e m ek a l ın d iy e i ş a re t
ediy o rd u. " N oel g ünü b öyle b ir ş e y o lm as ı ta lih siz lik ."
" A m a se n m utla ka b unu b iliy o rd un, d e ğ il m i, S yb ill? "
dedi P ro fe sö r M cG onagall, k a ş la r ı h ava da.
P ro fe sö r T re la w ney, P ro fe sö r M cG onagall'a ç o k s o ğ u k
bir b ak ış a tt ı.
" E lb ette b iliy o rd um , M in erv a " d edi y a va ş ça . " A m a in sa n
H er- Ş e yi- B ild i ğ i gerç e ğ iy le göste ri ş ya pam az. Ben
geneld e İç G öz'e sa hip de ğ ilm i ş gib i davra n ırım ki,
b a ş ka la r ı te dir g in o lm as ın."
P ro fe sö r M cG onaga ll e k ş i b ir s e sle , "B ak, b u ç o k ş e yi
a ç ıkl ıyo r" d edi.
P ro fe sö r T re la w ney'n in s e si b ir d en ç o k d aha p uslu b ir
h al a ld ı.
" E ğ e r b ilm en g ere kiy o rs a , M in erv a , o za va ll ı P ro fe sö r
Lupin 'i n uzu n sü re ara m ızd a ka lm aya ca ğ ı n ı görd üm .
Kendis i d e v a ktin in a z o ld u ğ unun fa rk ın da g ib i. O nun
iç in k ris ta l k ü re ye b akm ay ı te klif e tti ğ im de k a çt ı d ese m
ye rid ir . "
" K im in a kl ın a g elir ? " d edi P ro fe sö r M cG onagall, in ce b ir
a la yla .
D um ble dore , Pro fe sö r McG onagall ile Pro fe sö r
T re la w ney'n in ko nu ş m ala r ına so n ve re n ne ş eli am a

bir a z yü kse k b ir se sle , "B en" d edi, "P ro fe sö r L upin 'i n
ö yle acil bir te hlik e yle ka r ş ı ka r ş ıya old u ğ unu
sa nm ıyo ru m . S eve ru s, o na ye nid en ik sir ya pt ın, d e ğ il
m i? "
"E ve t, M üdür B ey" d e di S nape.
" İyi. Ö yle yse g öz a ç ıp k a pa ya na k a dar a ya ğ a k a lk a ca k
dem ektir . .. D ere k, bu parm ak so sis le rd en ald ın m ı?
M üke m meld ir le r. "
B ir in ci s ın ıf ö ğ r e ncis i D ere k, D um ble dore o na d o ğ ru dan
do ğ ru ya h it a p e din ce k ıp k ırm ız ı k e sild i v e s o sis ta ba ğı n ı
tit r e ye n e lle rle a ld ı.
P ro fe sö r T re la w ney, N oel y e m e ğ in in ta s o nuna k a dar,
y a ni ik i s a at s ü re yle a deta n orm al d avra nd ı. A m a t ık a
b asa d oym u ş o la n ve h âlâ m ayta p ş apka la r ın ı ta ka n
H arry ile R on m asa d an ilk k a lk a nla r o lu nca , a c ı b ir ç ıtl ık
a tt ı.
" Y avru la r ım ! H angin iz ö nce k a lk t ı y e rin den? H angin iz ? "
"B ilm em " d edi R on, r a hats ız r a hats ız H arry 'y e b aka ra k.
P ro fe sö r M cG onaga ll s o ğ u k b ir e da yla , "E ğ e r b alt a l ı b ir
d eli G ir i ş Salo nu'n a ilk gir e ce k ola n ı ke sm ek iç in
d ış a r ıda b ekle m iy o rs a , p e k fa rk e dece ğ in i s a nm ıyo ru m "
dedi.
R on bile güld ü. P ro fe sö r Tre la w ney is e ço k al ınm ış
görü ndü.
"G eliy o r m usu n?" d e di H arry , H erm io ne'y e .
"H ay ır" diy e m ırıld and ı Herm io ne. "P ro fe sö r
M cG onagall'a s ö yle m ek is te di ğ im b ir ş e y v a r. "

Hiç b ir b alt a l ı d elin in b ulu nm ad ığ ı G ir i ş S alo nu'n a d o ğ ru
g id erle rk e n, "H erh ald e ba ş ka ders le re de gir e bilir m i
diy e s o ra ca k" d edi R on e sn eye re k.
P ortr e deli ğ in e va rd ık la r ında, S ir C adogan' ı ik i ke ş iş ,
b ir k a ç e ski H ogw arts M üdürü v e to m bul m id illis iy le b ir
N oel p artis in in k e yfin i ç ık a r ırk e n b uld u la r. S ir C adogan
m i ğ fe r b a ş lığ ı n ı y u ka r ı it ti v e b ir k o ca ş iş e d olu su ş eke rli
iç kiy i o nla r ın ş ere fin e h ava ya k a ld ır d ı.
" M utlu - h ık - N oelle r! P aro la ?"
" ' A di k ö pek ' d edi R on.
"S iz e d e, e fe ndim !" d iy e k ü kre di S ir C adog an, r e sim ile ri
d o ğ ru a ç ılıp o nla r ı iç e ri a l ırk e n.
H arry dosd o ğ ru ya ta kh aneye git t i, Ate ş o ku 'n u ve
H erm io ne'n in do ğ um gü nünde ona ve rd i ğ i Süpürg e
B ak ım Seti'n i ald ı. O nla r ı a ş a ğı in dir ip Ate ş o ku 'n un
bak ım y a p ıla ca k b ir y a n ın ı a ra d ı. A nca k, k e sile ce k k ıv r ık
ça l ı te li fa la n yo ktu , sa p ı da öyle bir parl ıy o rd u ki,
c ila la m ak a nla m s ızd ı. R on 'l a ik is i o tu ru p o na h er a ç ıdan
hayra n h ayra n b akm akla ye tin dile r. Ta ki p ortr e d eli ğ i
a ç ılıp da ya n ında Pro fe sö r McG onagall'l a bir lik te
H erm io ne g ele ne k a dar.
P ro fe sö r M cG onagalI , Gry ff in dor Bin as ı'n ın Ba ş ka n ı
old u ğ u h ald e, H arry o nu O rta k S alo n'd a d aha ö nce b ir
t e k ke z görm ü ş tü , o da ço k va him bir duyu ru da
bulu nm ak iç in di. O ve R on, her ik is i de A te ş o ku 'n u
elle rin de tu ta ra k, pro fe sö re baka ka ld ı. Herm io ne
çe vre le rin den d ola ş tı, o tu rd u, e n y a k ındaki k it a b ı a ld ı v e
yü zü nü iç in e g öm dü.

Pro fe sö r M cG onaga lI ş ö m in eye yü rü yü p Ate ş o ku 'n a
boncu k g ib i g özle riy le b aka ra k, "D em ek b u, ö yle m i? "
dedi. "M is s Gra nger az önce sa na bir sü pürg e
gönderild i ğ in i b ild ir d i, P otte r. "
H arry v e R on d önüp H erm io ne'y e b akt ıla r. T e rs tu ttu ğ u
k it a b ın a rk a s ında a ln ın ın k ız a rd ığ ı n ı g öre biliy o rla rd ı.
" M üsa ade eder m is in iz ? " dedi P ro fe sö r M cG onagall,
a m a Ate ş o ku 'n u elle rin den alm adan önce ce va p
ve rm ele rin i d e b ekle m edi. S ap ından ç a l ı u çla r ına k a dar
onu in ce le di. "H ım mm. V e h erh angi b ir n ot y o ktu , ö yle
m i, P otte r? K art d a y o ktu ? H erh angi b ir m esa j d a?"
"H ay ır, " d edi H arry , b o ş b o ş b aka ra k.
"A nl ıyo ru m . Eh, ko rk a r ım bunu alm ak zo ru nday ım ,
Potte r. "
" N -n e?" d edi H arry , a ya ğ a f ır la ya ra k. " N iy e ?"
"U ğ u rs u zlu k b ü yü sü iç in k o ntr o l e dilm esi g ere kiy o r" d edi
P ro fe sö r M cG onagall. "T a bii b en u zm an d e ğ ilim , a m a
em in im k i M adam H oo ch ile P ro fe sö r F lit w ic k o nu s ö kü p
baka ca kla rd ır. "
" S ökm ek m i? " d iy e te kra rla d ı R on, P ro fe sö r M cG onagall
a kl ın ı k a ç ırm ış g ib i.
" B ir k a ç hafta dan fa zla sü rm ez. Zara rl ı bir büyü
o lm ad ığ ı n ı a nla d ığ ı m ız a nda g eri a l ırs ın ."
H arry , se si hafif ç e tit r e ye re k, "H iç b ir ş e yi yo k!" dedi.
" G erç e kte n, P ro fe sö r. "
" B unu bile m ezsin , P otte r" dedi P ro fe sö r M cG onagall
ş e fk a tle . "Y ani, onunla uçm adan önce bile m ezsin ve
ko rk a r ım biz ona müdah ale edilm edi ğ in den em in

olm adan ö nce u çm an d a im kâ ns ız. S eni g eli ş m ele rd en
haberd ar e derim ."
P ro fe sö r McG onag all old u ğ u ye rd e döndü ve
A te ş o ku 'n u portr e deli ğ in in öte sin e ta ş ıd ı, delik
a rk a s ından ka pand ı. H arry onun ard ın dan baka ka ld ı,
R ötu ş C ila s ı ku tu su nu hâlâ s ım s ık ı elin de tu tu yo rd u.
R on is e h ış ım la H erm io ne'y e d önd ü.
"N iy e McG onagall'a ye ti ş tir d in hem en?" Herm io ne
kit a b ın ı b ir k e nara a tt ı. Y üzü h âlâ p em beyd i, a m a a ya ğ a
ka lk t ı v e m eyd an o ku rc a s ına R on'u n k a r ş ıs ına d ik ild i.
" Ç ünkü dü ş ündüm ki -v e Pro fe sö r M cG onagall da
benim le ayn ı fik ir d e- o sü pürg eyi Harry 'y e büyü k
ih tim alle S ir iu s B la ck g önderm i ş tir !"

ON İ K İ NC İ B Ö LÜ M : P A T R O NUS
Harry , H erm io ne'n in n iy e tin in iy i o ld u ğ unu b iliy o rd u a m a,
bu ona k ızm as ına engel de ğ ild i. Bir k a ç sa at iç in
d ünya n ın en iy i sü pürg esin e sa hip olm u ş tu ve ş im di
H erm io ne'n in i ş in e ka r ış m as ı yü zü nden bir daha onu
görü p görm eye ce ğ in i bile m iy o rd u. A te ş o ku 'n un te m iz
o ld u ğ undan em in di am a, bütü n o büyü sa pta m a
te stle rin den g eçtik te n s o nra n e h ale g ele ce kti k im b ilir ?
R on d a H erm io ne'y e fe na h ald e k ız m ış tı. O nun g özü nde
ye pye ni b ir A te ş o ku 'n un s ö kü lm esi c in aye tte n b a ş ka ş ey
de ğ ild i. D o ğ ru ş eyi ya pt ığ ı n ı dü ş ünen H erm io ne is e
O rta k S alo n'd an ka çm aya ba ş la m ış tı. H arry ve R on
onun kü tü phaneye s ığ ı nd ığ ı n ı va rs a y ıyo rla rd ı, geri
g els in diy e ik n a etm eye ça l ış m ad ıla r. Sonuçta ,
ö ğ re ncile rin geri ka la n ı Yeni Y ıl' ın hem en ard ın dan
dönüp, G ry ff in dor Kule si bir ke z daha ka la bal ık ve
g ürü lt ü lü b ir h al a l ınca h o ş nut o ld ula r.
W ood, sö m estr ba ş la m adan önce ki ak ş am Harry 'y i
a ra d ı.
" İyi b ir N oel g eçir d in m i? " d iy e s o rd u. S onra d a c e va b ın ı
bekle m eden otu rd u, se sin i alç a lt t ı ve , "N oel'd e bir a z
dü ş ündüm , H arry " d edi. "S on m açta n so nra d iy o ru m ,
anl ıyo rs u n y a . E ğ e r R uh E m ic ile r ö nüm üzd eki m aça d a
gelir le rs e ... y a ni. .. s e nin ş ey y a pm an ı g öze a la m ay ız -
y a ni- "
W ood s u stu , n e d iy e ce ğ in i b ile m eye re k b akt ı.

Harry hem en, "Ü stü nde ça l ış ıyo ru m " dedi. "P ro fe sö r
Lupin , R uh E m ic ile ri s a vu ş tu rm ak iç in b eni e ğ it e ce ğ in i
sö yle di. B u h afta b a ş la m am ız g ere kiy o r. N oel'd en s o nra
v a ktim o lu r, d edi. "
Y üzü ne ra hat bir if a de ye rle ş e n W ood, "A h" dedi,
" ö yle yse - Ara y ıc ı ola ra k se nden yo ksu n ka lm ak
is te m em , H arry . P eki, y e ni b ir s ü pürg e s ip a ri ş e ttin m i? "
"H ay ır. "
" N e?! H em en i ş e gir i ş s e n iy i olu r, biliy o r m usu n -
Rave ncla w m aç ında o K aya n Y ıld ız 'a b in em ezsin !"
" N oel'd e o na b ir A te ş o ku y o lla d ıla r" d edi R on.
"A te ş o ku m u? H ay ır! C id den? G er-g erç e k b ir A te ş o ku
m u?"
H arry üzü n tü yle , "H eye ca nla nm a, O liv e r" dedi. "A rt ık
b ende de ğ il. G asp edild i. " Ve Ate ş o ku 'n un o anda
u ğ urs u zlu k b ü yü sü v a r m ı y o k m u d iy e k o ntr o l e dild i ğ in i
aç ıkla d ı.
"U ğ u rs u zlu k b üyü sü m ü? N as ıl b üyü le nm i ş o lu r k i? "
"S ir iu s Bla ck" ded i Harry bezg in bezg in . "B enim
p e ş im de o ld u ğ u s ö yle niy o r. B u y ü zd en d e M cG onagall
s ü pürg eyi o nun g önde rm i ş o la bile ce ğ in i d ü ş ünüyo r. "
Ü nlü b ir ka tilin A ra y ıc ıs ı'n ın p e ş in de o ld u ğ u yo lu ndaki
b ilg iy i k u la k a rk a s ı e d en W ood, "A m a" d edi, "B la ck b ir
A te ş o ku a lm ış o la m az ki, a dam ka ça k! B ütü n ü lk e de
ara n ıyo r! K alit e li Q uid dit c h M alz e m ele ri d ükkâ n ına d al ıp
sü pürg e m i a lm ış y a ni? "
"B iliy o ru m " d edi H arry , "a m a M cG onagall y in e d e o nu
sö km ek is tiy o r. "

Wood'u n r e ngi s o ld u .
"G id ip onunla ko nu ş aca ğ ı m , H arry " diy e sö ze ve rd i.
" M ant ıkl ı davra nm as ın ı sa ğ la r ım ... Bir Ate ş o ku ...,
ta k ım ım ızd a gerç e k bir Ate ş o ku ... Gry ff in dor'u n
ka za nm as ın ı o da biz im ka dar is te r. .. Mant ıkl ı
d avra nm as ın ı s a ğ la ya ca ğ ı m ... b ir A te ş o ku ..."
E rte si g ün d ers le r ye nid en b a ş la d ı. B uz g ib i b ir o ca k
sa bah ında in sa n ın e n a z y a pm ak is te ye ce ğ i ş e y, o ku l
ara zis in de ik i sa at geçir m ektir . Am a Hagrid onla r ı
e ğ le ndir m ek iç in se m enderle rle dolu bir ş e nlik ate ş i
y a km ış tı. K uru ta hta la r ve ya pra kla r to pla ya ra k ate ş i
a le v a le v y a nar h ald e tu ttu la r v e s o n d ere ce iy i b ir d ers
g eçir d ile r. A le vle re bay ıla n ke rte nke le le r de ufa la nan,
akko r halin e gelm i ş kü tü kle r ara s ında yu ka r ı a ş a ğı
ko ş u ş tu ru p d urd u. D önem in ilk K ehanet d ers i is e h iç d e
bu ka dar e ğ le nce li de ğ ild i. P ro fe sö r Tre la w ney ş im di
onla ra el fa l ı ö ğ re tiy o rd u ve ze rre ka dar va kit
k a yb etm eden H arry 'y e , h aya t ında g örd ü ğ ü e n k ıs a ö m ür
çiz g is in e s a hip o ld u ğ unu s ö yle di.
H arry 'n in gir m ek iç in as ıl ca n att ığ ı ders , Kara nl ık
S anatla ra K ar ş ı S avu nm a'y d ı. W ood'l a k o nu ş m as ından
so nra , Ruh Em ic i Savu ş tu rm a ders le rin e müm kü n
old u ğ unca ç a buk b a ş la m ak is tiy o rd u.
H arry ders in so nund a ona va adin i hat ırla t ınca Lupin ,
"A h, e ve t" d edi. " D ur b aka y ım ... P er ş em be a k ş am ı s a at
se kiz n as ıl? S ih ir T a rih i s ın ıfı y e te rin ce b üyü k, s a n ırım ...
B unu nas ıl ya paca ğ ı m ız ı dik ka tle dü ş ünm em gere k...
ü ze rin de a l ış tırm a y a pm ak iç in ş ato ya g erç e k b ir R uh
E m ic i g etir e m eyiz ..."

Yem e ğ e g it m ek iç in k o rid ord an g eçe rle rk e n, R on, " H âlâ
h asta g örü nüyo r, d e ğ il m i? " d edi. " S ence n esi v a r? "
A rk a la r ından gürü lt ü lü ve sa b ırs ız bir "h ah" se si
yü kse ld i. Herm io ne'y d i, bir z ırh ın aya kla r ı dib in de
otu rm u ş , kit a pla rla t ık ış t ık ış dolu old u ğ u iç in
k a panm aya n ç a nta s ın ı y e nid en y e rle ş t ir iy o rd u.
R on s in ir li s in ir li, " N e h ahl ıyo rs u n b iz e ö yle ?" d edi.
H erm io ne k ib ir li b ir s e sle , "H iç " d edi, ç a n ta s ın ı y e nid en
om zu na a tt ı.
" E ve t, hahla d ın" dedi Ron. "L upin 'i n nesi old u ğ unu
m era k e tti ğ im i s ö yle dim , s e n d e - "
H erm io ne in sa n ı ç ıld ır ta n bir te peden bak ış la , "E h,
besb elli d e ğ il m i? " d îy e s o rd u.
"B iz e sö yle m ek is te m iy o rs a n, sö yle m e" diy e ce va b ı
ya p ış tırd ı R on.
" İyi" d edi H erm io ne a za m etle . Y ürü yü p g it t i.
O nun a rk a s ından g üce nik g üce nik b aka n R on, "H iç b ir
ş e y bild i ğ i yo k" dedi. "S adece onunla ye nid en
ko nu ş m am ız ı s a ğ la m aya ç a l ış ıyo r. "
P er ş em be ak ş am ı sa at se kiz d e, Harry , Gry ff in dor
K ule si'n den ayr ıla ra k S ih ir Ta rih i s ın ıfına do ğ ru yo la
k o yu ld u. O ra ya v a rd ığ ı nda s ın ıf k a ra nl ık v e b o ş tu , a m a
o, la m bala r ı a sa s ıyla y a kt ı. H enüz b e ş d akik a b ekle m i ş ti
k i, P ro fe sö r L upin b ü yü k b ir s a nd ıkla ç ık a geld i. S and ığ ı
P ro fe sö r B in ns'i n m asa s ına k o yd u.
"O n e?" d iy e s o rd u H arry .

Lupin pele rin in i ç ıka rta ra k, "Y in e bir Böcü rt" dedi.
" G eçe n s a l ıdan b eri ş a to yu ta r ıyo ru m , n e ş ans k i b unu
M r. Filc h 'i n dosya dola b ına sin m i ş hald e buld um .
Gerç e k bir R uh Em ic i'y e bundan fa zla benze ye nin i
bula m ay ız. Böcü rt se ni görü nce Ruh Em ic i'y e
d önü ş ece k, b iz d e o nun ü ze rin de a l ış tırm a y a paca ğ ı z.
K ulla nm ad ığ ı m ız za m an onu odam da sa kla ya bilir im ,
masa m ın a lt ın da h o ş una g id ece k b ir d ola p v a r. "
" T a m am " dedi H arry . H iç ko rk m uyo rm u ş ve sa dece
L upin g erç e k b ir R uh E m ic i'n in y e rin e g eçe ce k b u k a dar
iy i b ir v e kil b uld u ğ u iç in h aya t ından m em nunm u ş g ib i b ir
s e s to nuyla k o nu ş m aya ç a l ış ıyo rd u.
"P ekâ lâ ..." Pro fe sö r Lupin ke ndi asa s ın ı ç ıka rd ı ve
H arry 'y e d e a yn ı ş e yi y a pm as ı iç in i ş a re t e tti. "B ir a zd an
deneye ce ğ im ve sa na d a ö ğ re te ce ğ im b üyü , ço k ile ri
d ere ce de bir sih ir d ir , Harry - S ıra dan Büyü cü lü k
D üze yi'n in ç o k ö te sin de. B una P atr o nus b üyü sü d enir . "
H arry k a yg ıyla , " N as ıl i ş le r? " d edi.
" E h, gere kti ğ i gib i i ş le yin ce bir Patr o nus m eyd ana
getir ir " dedi Lupin . "B u da bir tü r Ruh Em ic i
sa vu ş tu ru cu dur - se nin le R uh E m ic i ara s ında ka lk a n
göre vi g öre n b ir k o ru yu cu ."
H arry b ir d en k e ndin i, e lin de b üyü k b ir s o pa tu ta n H agrid
b oyu nda bir ş e klin ark a s ına çö m elm i ş ola ra k görd ü.
P ro fe sö r Lupin deva m etti: "P atr o nus, bir tü r pozit if
g üçtü r; Ruh Em ic i'n in besle ndi ğ i ş e yle rin -u m ut,
m utlu lu k, va rl ığ ı n ı sü rd ürm e arz u su - bir ya ns ım as ıd ır,
a m a gerç e k in sa nla r gib i um uts u zlu k his se tm ez, bu
yü zd en d e R uh E m ic ile r'i n o na z a ra r ı d oku nm az. A m a

se ni u ya rm al ıy ım , H arry . B u b üyü se nin iç in ço k ile ri
o la bilir . Bir ç o k usta büyü cü onu ya pm akta güçlü k
çe km i ş tir . "
H arry m era kla , " B ir P atr o nus n eye b enze r? " d iy e s o rd u.
"O nla r ı y a ra ta n b üyü cü ye b a ğ lı, h epsi fa rk l ı fa rk l ıd ır. "
'P eki, n as ıl y a p ılıyo r? "
" İki s ih ir li s ö zle . A m a s a dece v a r g ücü nle te k v e m utlu
b ir a n ı ü ze rin de k o nsa ntr e o lu rs a n i ş le r. "
H arry ka fa s ında m utlu bir an ı ara nd ı. Durs le y'l e rd e
ba ş ına gele n hiç b ir ş e y sö z ko nusu bile ola m azd ı.
S onunda, b ir s ü pürg eye ilk k e z b in di ğ i a nda k a ra r k ıld ı.
" T a m am " d edi, iç in de ki o h arik a , ş a hane d uyg uyu ta m
ola ra k h at ırla m aya ç a l ış ara k.
"S ih ir li sö zle r ş u nla r" dedi Lupin , bo ğ az ın ı te m iz le di.
" E xp ecto p atr o num !"
" E xp ecto p atr o num " d iy e te kra rla d ı H arry a lç a k se sle ,
"e xp ecto p atr o num ."
" M utlu a n ıya v a r g ücü nle k o nsa ntr e o lu yo r m usu n?"
"A h - e ve t" d edi H arry , d ü ş ünce le rin i h em ence cik o ilk
s ü pürg e s e fa s ına d önm eye z o rla d ı. "E xp ecto p atr o na -
h ay ır, patr o num - özü r dile rim - ezp ecto patr o num ,
exp ecto p atr o num - "
A nid en a sa s ın ın u cu ndan b ir ş e y v ıj d iy e f ırla d ı; g üm ü ş i
re nkte b ir g az tu ta m a ğı na b enziy o rd u.
H arry h eye ca nla , "G örd ünüz m ü?" d iy e s o rd u. "B ir ş e y
old u!"

Lupin g ülü m se ye re k, "Ç ok iy i" d edi. "P eki ö yle yse - b ir
R uh E m ic i ü ze rin de d enem eye h az ır m ıs ın ?"
"E ve t" d edi H arry . A sa s ın ı s ık ı s ık ı k a vra d ı v e b o ş s ın ıfın
o rta s ına d o ğ ru yü rü dü. A kl ın ı u çm a ü ze rin de tu tm aya
ça l ış ıyo rd u, a m a a ra ya g ir e n b a ş ka b ir ş e y v a rd ı... H er
an, anne sin i ye nid en duya bilir d i. . . am a bunu
dü ş ünm em eliy d i, y o ksa s a hid en d e d uya rd ı, o ysa b unu
is te m iy o rd u - y o ksa is tiy o r m uyd u?
Lupin s a nd ığ ı n k a pa ğı n ı tu ttu v e ç e kti.
B ir R uh E m ic i y a va ş ça k u tu dan y ü kse ld i, k u ku le ta l ı y ü zü
H arry 'y e d ö ndü. Is la k ısla k ış ıld aya n, le ke li b ir e l k e ndi
pele rin in i ka vra d ı. S ın ıfta ki la m bala r tit r e ş e re k sö ndü.
R uh E m ic i k u tu dan ç ık t ı v e d erin d erin , h ırılt ılı b ir n efe s
ala ra k se ssiz ce Harry 'y e do ğ ru ka ym aya ko yu ld u.
H arry 'y i ilik le rin e i ş le ye n b ir s o ğ u k d alg as ı s a rd ı.
" E xp ecto patr o num !" diy e hayk ırd ı Harry . "E xp ecto
p atr o num ! E xp ecto - "
A m a hem s ın ıf, he m de Ruh Em ic i ka yb olm aya
b a ş la m ış tı... Harry yin e ka l ın beya z bir sis in iç in e
dü ş üyo rd u ve a nnesin in h er za m ankin den d e yü kse k
se si, ka fa s ın ın iç in de ya nk ıla n ıyo rd u "H arry 'y i b ıra k!
H arry 'y i b ır a k! L ütfe n - n e is te rs e n y a par ım - "
" K enara ç e kil - k e nara ç e kil, k ız ım - "
" H arry !"
H arry s a rs ıla ra k k e ndin e g eld i. Y erd e s ırtü stü y a t ıyo rd u.
S ın ıfın la m bala r ı ye nid en ya nm ış tı. N ele r old u diy e
so rm ad ı.

"Ö zü r dile rim ' diy e m ırıld and ı. Do ğ ru lu p otu rd u ve
g özlü ğ ü nün a rd ın dan s o ğ u k te r s ü zü ld ü ğ ünü h is se tti.
" İy i m is in ?" d edi L upin .
"E ve t..." H arry ke nd in i s ıra la rd an bir in e çe kti ve ona
ya sla nd ı.
"A l" L upin o na b ir Ç ik o la ta l ı K urb a ğ a ve rd i. "Y enid en
denem eden önce bunu ye . İlk se fe rin de ya pm an ı
bekle m em i ş tim . Do ğ ru su nu is te rs e n, ya psa n
ş a ş ırırd ım ."
H arry , K urb a ğ a'n ın ka fa s ın ı ıs ırıp ko para ra k, "G it tik çe
kö tü le ş iy o r" d edi. " B u s e fe r a nnem in s e si d aha y ü kse kti
- v e o nun - V old em ort'u n - "
L upin h er z a m ankin den d aha s o lg un g örü ndü.
"H arry , e ğ e r d e va m e tm ek is te m iy o rs a n, ç o k iy i a n la r ım
bunu."
" İs tiy o ru m am a!" dedi Harry hid detle . Çik o la ta l ı
K urb a ğ a'n ın geri ka la n ın ı a ğ z ına t ıkt ı. "Y apm ak
zo ru nday ım ! Y a R uh E m ic ile r R ave ncla w m aç ım ıza d a
gelir le rs e ? Y enid en d ü ş m eyi g öze a la m am . B u o yu nu
ka yb eders e k, Q uid dit c h K upas ı'n ı d a k a yb ederiz !"
" P eki öyle yse ..." dedi Lupin . "B a ş ka bir an ı se çm ek
is te ye bilir s in , m utlu bir an ı. Yani, üze rin de ko n sa ntr e
o lm ak iç in diy o ru m ... Anla ş ıla n öte ki an ın ye te rin ce
ku vve tli d e ğ ilm i ş ..."
H arry dü ş ündü, dü ş ündü ve so nunda, geçe n y ıl
Gry ff in dor'u n O ku l Ş a m piy o nas ı'n ı ka za nd ığ ı s ıra daki
d uyg ula r ın ın k e sin lik le ç o k m utlu s a y ıla bile ce ğ in e k a ra r

ve rd i. Asa s ına ye nid en s ıms ık ı sa r ıld ı ve s ın ıfın
orta s ında y e rin i a ld ı.
" H az ır m ıs ın?" dedi Lupin , ku tu nun ka pa ğı n ı
ka vra ya ra k.
"H az ırım " d e di H arry . V ar g ücü yle , k a fa s ın ı k u tu a ç ılınca
n ele r ola ca ğ ı na ili ş k in ka ra nl ık dü ş ünce le rle de ğ il,
G ry ff in dor'u n galib iy e tin e ili ş k in mutlu dü ş ünce le rle
d old urm aya ç a l ış ıyo rd u.
"H ayd i! " d e di L upin , k a pa ğı k a ld ır a ra k. O da b ir k e z d a ha
buz gib i so ğ u du, ka ra rd ı. Ruh Em ic i öne do ğ ru
k a ya rc a s ına ile rle di. Ç ürü m ekte o la n b ir e lin i H arry ’y e
d o ğ ru u za ta ra k h ırılt ıy la n efe s a l ıyo rd u.
"E xp ecto patr o num !" diy e hayk ırd ı Harry . "E xp ecto
p atr o num ! E xp ecto p at – "
B eya z sis , duyu la r ın ı sild i. .. çe vre sin de ko ca m an,
flu la ş m ış ş e kille r h are ke t e diy o rd u... s o nra y e ni b ir s e s
geld i, b ir a dam ın s e si, h ayk ıra n, p anik iç in de b ir s e s:
"L ily , Harry 'y i al ve git ! Bu o! G it ! Ko ş ! Ben onu
oya la r ım ."
B ir od adan se ndele ye re k gele n bir in in se sle ri - h ızla
a ç ıla n b ir k a p ı - tiz s e sli, g ıd akla r g ib i b ir k a hka h a...
" H arry ! H arry ... u ya n.. ."
L upin , H arry 'n in y ü zü ne ş id detli to ka tla r a t ıyo rd u.
B u se fe r Harry ned en to zlu bir s ın ıf dö ş em esin de
ya tt ığ ı n ı a nla ya na k a dar a ra da n b ir d akik a g eçti.
" B abam ı d uyd um " d iy e m ırıld and ı H arry . " O nun s e sin i ilk
k e z d uyu yo ru m - V old em ort'u o ya la m aya ç a l ış tı, a nnem

ka ça ca k v a kit b uls u n d iy e .. ."
H arry bir d en yü zü n de ya ş la r old u ğ unu fa rk etti, te re
k a r ış m ış la rd ı. Lup in görm esin diy e yü zü nü m üm kü n
old u ğ unca e ğ ip , aya kka b ıs ın ın ba ğı n ı ba ğ la m a
bahanesiy le , y a ş la r ı c ü ppesin e s ild i.
L upin g arip b ir s e sle , " J a m es'i m i d uyd un?" d edi.
" E ve t..." H arry , y ü zü k u ru , b a ş ın ı k a ld ırıp b akt ı. "N iy e -
b abam ı ta n ım ıyo rd unuz, d e ğ il m i? "
"B en - b en ta n ıyo rd um a sl ın da" d edi L upin . " H ogw arts 't a
a rk a da ş tık. D in le , H arry - b elk i d e b u g ece lik b ura da
b ıra km al ıy ız. B u büyü , sa çm al ık dere ce sin de ile ri bir
b üyü ... S an a b ütü n b unla r ı ya ş a ta bile ce k bir ş e yi hiç
ö nerm em eliy d im ."
" H ay ır!" d edi H arry . Y enid en a ya ğ a k a lk t ı. " B ir k e z d aha
deneye ce ğ im ! Yete rin ce mutlu lu k ve ric i ş e yle r
dü ş ünm üyo ru m , m ese le b u... b ir d akik a b ekle yin ..."
B eyn in i zo rla d ı. S ahid en, sa hid en m utlu bir an ı... iy i,
g üçlü b ir P atr o nus'a d önü ş tü re bile ce ğ i b ir a n ı...
B üyü cü old u ğ unu, Durs le y'l e rd en ayr ılıp Hogw arts 'a
g id ece ğ in i ilk ö ğ re ndi ğ i a n! A rt ık b u d a m utlu b ir a n ı
de ğ ils e , ne m utlu an ı sa y ılırd ı, bilm iy o rd u... Priv e t
D riv e 'd an ayr ıla ca ğ ı n ı anla d ığ ı nda his se ttik le rin e va r
gücü yle k o nsa ntr e o la ra k a ya ğ a k a lk t ı v e b ir k e z d aha
sa nd ığ ı n k a r ş ıs ına g eçti.
" H az ır m ıs ın ?" d edi L upin , b unu, d o ğ ru o lm ad ığ ı n ı b ile
b ile y a p ıyo r g ib iy d i. " İy ic e k o nsa n tr e o ld un m u? P eki -
h ayd i! "

Sand ığ ı n ka pa ğı n ı ü çü ncü ke z ka ld ır d ı ve R uh E m ic i
iç in den y ü kse ld i; o da s o ğ u k v e k a ra nl ığ a b ürü ndü.
"E XPEC TO PAT R O NUM !" diy e hayk ırd ı Harry .
"E XPEC TO P AT R O NUM ! E XPEC TO P AT R O NUM !"
H arry 'n in ba ş ın ın iç in deki ç ığ lık ye nid en ba ş la m ış tı -
am a bu ke z aya r ı iy i ya p ılm am ış bir ra dyo dan gelir
g ib iy d i. D aha alç a k, daha yü kse k, so nra yin e daha
alç a k... Ve hâlâ Ruh Em ic i'y i göre biliy o rd u...
d ura kla m ış tı... Sonra Harry 'n in asa s ın ın ucu ndan
m uazza m , g üm ü ş re ngi b ir g ölg e f ış k ırd ı. O nunla R uh
E m ic i ara s ında hava da durd u. H arry 'n in baca kla r ı su
g ib i ols a da, hâlâ aya kla r ın ın üstü nde duru yo rd u...
a nca k, d aha n e k a dar d ura ca ğ ı n ı b ile m iy o rd u...
L upin ö ne f ır la ya ra k, " R id dik u lu s!" d iy e k ü kre di.
G ürü lt ü lü bir ça t ırt ı duyu ld u ve Harr y 'n in bulu tlu
P atr o nus'u , R uh E m ic i'y le bir lik te yo k old u. H arry bir
is ke m le ye çö ktü , ke ndin i sa nki bir m il ko ş m u ş ka dar
bit k in h is se diy o rd u, b a ca kla r ı tit r iy o rd u. G özü nün u cu yla
P ro fe sö r L upin 'i n a sa s ıyla B öcü rt'ü sa nd ığ a dönm eye
zo rla d ığ ı n ı görd ü. Böcü rt yin e güm ü ş i bir kü re ye
d önü ş m ü ş tü .
Lupin h ız l ı a d ım la rla H arry 'n in o tu rd u ğ u ye re g ele re k,
"M üke m mel! " d edi. "M üke m mel, H arry ! B u k e sin lik le b ir
b a ş la ng ıçt ı!"
" B ir k e z d aha d eneye b ilir m iy iz ? B ir k e re cik d aha?"
" Ş im di d e ğ il" d ed i L up in k a ra rl ı b ir ş e kild e. " B ir g ece iç in
y e te rin ce d enedin . A l. "

Ona B aly u m ru k'u n e n iy i ç ik o la ta la r ın ın b ir in d en k o ca b ir
p arç a u za tt ı.
" H epsin i ye , yo ksa Madam Pom fr e y ka n ım ı iç e r.
Ö nüm üzd eki h afta a yn ı s a at, ta m am m ı? "
"T a m am " dedi H arry . Ç ik o la ta dan bir lo km a ıs ırd ı ve
L upin 'i n , R uh E m ic i o rta dan k a yb olu nca y e nid en y a nm ış
la m bala r ı sö ndürm esin i iz le di. Bir d en akl ın a bir ş e y
geld i.
" P ro fe sö r L upin ?" d edi. "M adem b abam ı ta n ıyo rd unuz,
S ir iu s B la ck'i d e ta n ıyo r o lm al ıs ın ız."
L upin h ız la d öndü.
H a ş in b ir s e sle , " B unu d a n erd en ç ık a rd ın ?" d edi.
" H iç - y a ni, H ogw arts 't a a rk a da ş o ld ukla r ın ı b iliy o rd um
da..."
L upin 'i n y ü zü g ev ş edi.
" E ve t, ta n ıyo rd um " d edi. "Y a d a ta n ıd ığ ı m ı s a n ıyo rd um .
Art ık g it s e n iy i o lu r, H arry , s a at g eç o ld u."
H arry s ın ıfta n ç ıkt ı, bir ko rid or boyu nca yü rü dü, bir
k ö ş e yi döndü. S onra bir z ırh ın ark a s ından dola nara k
ka id esin e otu ru p çik o la ta s ın ı bit ir d i. Ke ş ke Bla ck'i n
s ö zü nü e tm ese yd im d iy e d ü ş ünüyo rd u, çü nkü b elli ki
L upin b u ko nuda h iç h eve sli d e ğ ild i. S onra H arry 'n in
d ü ş ünce le ri y e nid en a nne siy le b abas ına g it ti. ..
B o ğ az ına k a dar ç ik o la ta yla d olu o ld u ğ u h ald e ke ndin i
güçsü z v e g arip b ir ş e kild e b o ş h is se diy o rd u. A nnesiy le
b abas ın ın so n anla r ın ın ka fa s ın ın iç in de ye nid en
ca nla nd ığ ı n ı d u ym ak k o rk u nç o ls a d a, H arry k ü çü cü k b ir
ç o cu k old u ğ undan bu ya na onla r ın se sin i ilk defa

duyu yo rd u. A m a b ir ta ra fta n a nnesiy le b abas ın ın s e sin i
duym ay ı is te di ğ i müddetç e , asla do ğ ru dürü st bir
P atr o nus y a pam azd ı...
K endi ke ndin e se rtç e , "O nla r öld ü" dedi. "Ö ld üle r ve
ya nk ıla r ın ı din le m ek de onla r ı geri getir m ez. O
Quid dit c h K upas ı'n ı is tiy o rs a n, ke ndin e hâkim olm an
gere k."
A ya ğ a ka lk t ı, so n çik o la ta parç a s ın ı a ğ z ına t ıkt ı ve
G ry ff in dor K ule si'n in y o lu nu t u ttu .
R ave nrla w s ö m estr in ilk h afta s ında S ly th erin 'l e o yn ad ı.
S ly th erin ç o k a z fa rk la k a za nd ı. W ood'a g öre , b u s o nuç
G ry ff in dor aç ıs ından hay ırl ıy d ı, onla r da R ave ncla w ' ı
ye nerle rs e ik in ci o lu rla rd ı. H arry b u y ü zd en a ntr e nm an
sa y ıs ın ı hafta da be ş e ç ıka rd ı. Lupin 'i n alt ı Q uid dit c h
a ntr e nm an ından dah a yo ru cu ola n Ruh Em ic i
S avu ş tu rm a d ers le rin i d e k a t ınca , H arry 'y e e v ö devle rin i
ya pm ak iç in h afta da s a dece b ir g ece k a l ıyo rd u. Y in e d e
bu z o rla m an ın iz le rin i, o m uzla r ındaki m uazza m yü kü n
nih aye t etk iliy o r gib i görü ndü ğ ü Herm io ne ka dar
göste rm iy o rd u. H erm io ne'y i h iç se ktir m eden h er g ece
O rta k S alo n'u n b ir k ö ş e sin de g örm ek m üm kü ndü. B ir k a ç
m asa ya k it a pla r ın ı, A rit m ansi ç iz e lg ele rin i, E ski İş a re tle r
sö zlü kle rin i, a ğ ı r ş e yle r k a ld ır m ış M uggle 'l a r ı g öste re n
ş em ala r ı v e d osya la r d olu su a yr ın t ılı n otla r ın ı y a y ıyo rd u.
H em en hem en hiç kim se yle ko nu ş m uyo rd u, bir i
ç a l ış m as ın ı ya r ıda bölü nce de te pesi at ıyo rd u. Bir
a k ş am Harry otu rm u ş , Snape iç in Fark Edilm eye n
Z ehir le r h akk ın da b ela l ı b ir ö devi b it ir ir k e n, R on, "B unu
nas ıl ya p ıyo r? " diy e so rd u. Harry ba ş ın ı ka ld ır d ı.

Herm io ne y ık ıla ca km ış gib i dura n bir kit a p y ığ ı n ın ın
ard ın da n ere deyse g özd en k a yb olm u ş tu .
"N eyi n as ıl y a p ıyo r? "
"B ütü n d ers le rin e n as ıl g ir e biliy o r? " d edi R on. " B u s a bah
onu Arit m ansi ca d ıs ı Pro fe sö r Vecto r'l a ko nu ş urk e n
duyd um . D ünkü d ers te n s ö z e diy o rla rd ı, a m a H erm io ne
o d ers te o la m az, ç ü nkü S ih ir li Y ara t ıkla r ın B ak ım ı'n da
biz im le b ir lik te yd i! V e E rn ie M cM illa n b ana o nun b ir te k
M uggle A ra ş tırm ala r ı d e rs in i b il e k a ç ırm ad ığ ı n ı s ö yle di.
O ysa bu ders le rin ya r ıs ı Kehanet'l e ayn ı sa atte .
K ehanet d ers le rin in d e h iç b ir in i k a ç ırm ad ı."
H arry 'n in o a n H erm io ne'n in im kâ ns ız d ers p ro gra m ın ın
esra r ın ı ç ö ze ce k v a kti y o ktu . S nape'i n ö devin i y a zm aya
g erç e kte n deva m etm esi gere kiy o rd u. N e va r ki, ik i
sa niy e so nra ye nid en ça l ış m as ı b ölü ndü. B u se fe r ki,
W ood'd u.
"K ötü haber, H arry . Az önce Ate ş o ku iç in Pro fe sö r
M cG onagall' ı g örm eye g it tim . O - ş e y- b ana b ir a z k ö tü
d avra nd ı. B ana ö nce lik le rim in y a nl ış o ld u ğ unu s ö yle di.
S enin h aya tta k a lm andan ç o k K upa'y ı k a za nm aya ö nem
ve rd i ğ im i d ü ş ündü s a n ırım . Ü ste lik d e s ırf, ö nce S nit c h 'i
y a ka la ya ca k o ld ukta n s o nra A te ş o ku 'n un s e ni s ırt ın dan
atm as ına ald ır m ad ığ ı m ı sö yle dim diy e ." Wood
in anm azl ıkla b a ş ın ı s a lla d ı. " G erç e kte n, n e b iç im b a ğı rd ı
b ana... K ork u nç b ir ş e y s ö yle m i ş im s a n ırs ın . S onra o na
sü pürg eyi d aha n e k a dar tu ta ca ğ ı n ı s o rd um ..." Y üzü nü
buru ş tu ru p P ro fe sö r M cG onagall' ın s e rt s e sin i ta klit e tt i:
" ' G ere kti ğ i ka dar, W ood '. .. S an ırım ye n i bir sü pürg e
sip ari ş etm e va ktin geld i, Harry . Hangi sü pürg enin

ark a s ında b ir s ip ari ş fo rm u v a r. .. M alf o y g ib i s e n d e b ir
N im bus 2 001 a la bilir s in ."
" M alf o y'u n iy i o ld u ğ unu d ü ş ündü ğ ü h iç b ir ş e yi ala ca k
de ğ ilim " d edi H arry , k a ra rl ı b ir ş e kild e.
O ca k ça kt ırm adan ş ubata dönü ş tü , donduru cu so ğ u k
hava da de ğ iş ik lik olm ad ı. Rave ncla w maç ı git tik çe
ya kla ş ıy o rd u, am a Harry hâlâ ye ni bir sü pürg e
ısm arla m am ış tı. A rt ık , her B iç im D e ğ iş tir m e ders in in
a rk a s ından, Herm io ne yü zü nü ka ç ıra ra k h ızla
y a nla r ından geçiy o r, Ron da um utla ya n ı ba ş ında
dik ilir k e n, P ro fe sö r M cG onagall'a A te ş o ku 'n u s o ru yo rd u.
O n ik in ci s e fe rd e, o d aha a ğ z ın ı b ile a çm adan, P ro fe sö r
M cG onagall, " H ay ır, P otte r, a la m azs ın " d edi. " S üpürg eyi
b ilin en la netle rin ç o ğ u iç in k o ntr o l e ttik , a m a P ro fe sö r
F lit w ic k bir Üze rin d en Atm a Naza r ı ola bile ce ğ in i
dü ş ünüyo r. Kontr o lle rim iz so na erd i ğ in de ben sa na
sö yle rim . L ütfe n a rt ık b a ş ım ın e tin i y e m ekte n v a zg eç."
İş in fe na ta ra f ı, H arry 'n in R uh E m ic i S avu ş tu rm a d ers le ri
d e um du ğ u ka dar iy i git m iy o rd u. B ir k a ç ders so nra
B öcü rt- R uh E m ic i o na h er y a kla ş tı ğ ı nda b elir s iz , g üm ü ş i
bir g ölg e y a ra tm ay ı b a ş ar ır o lm u ş tu . A m a P atr o nus'u ,
R uh Em ic i'y i uza kla ş tır a m aya ca k ka dar za y ıft ı. Yar ı
sa yd am b ir b ulu t g ib i h ava da d ura ra k, o nu o ra da tu tm ak
iç in ç ırp ın an Harry 'n in enerjis in i em iy o rd u. Harry
k e ndin e k ız ıyo rd u, annesiy le babas ın ın se sle rin i
ye nid en duym a yo lu ndaki giz li arz u su , ona su çlu lu k
duyg usu v e riy o rd u.
Ç al ış m aya ba ş la d ıkla r ın ın dörd üncü ha fta s ında
P ro fe sö r L upin k e sin b ir if a deyle , "K endin den ç o k fa zla

ş ey b ekliy o rs u n" d edi. "O n ü ç y a ş ın da b ir b üyü cü iç in ,
belli b elir s iz b ir P atr o nus b ile b üyü k b a ş ar ıd ır. A rt ık h iç
o lm azsa k e ndin den g eçm iy o rs u n, d e ğ il m i? "
H arry , m ora li b ozu k h ald e, " B ir P atr o nus - R uh E m ic ile r'i
p üskü rtü r fa la n d iy e d ü ş ünm ü ş tü m " dedi. "O nla r ı yo k
eder d iy e - "
" G erç e k P atr o nus b u nu y a par" d edi L upin . " A m a s e n d e
ço k k ıs a s ü re de b üyü k ş e yle r b a ş ard ın . E ğ e r b ir s o nra ki
Q uid dit c h m aç ında R uh E m ic ile r o rta ya ç ık a rs a , o nla r ı
ye re in ece k k a dar u zu n s ü re u za kta tu ta bilir s in ."
" Ç ok s a y ıda o ld ukla r ı v a kit d aha z o r o lu r d em i ş tin iz ."
L upin gülü m se ye re k, "S ana güve nim ta m " dedi. "A l
baka l ım - b ir iç kiy i h ak e ttin . Ü ç S üpürg e'd en, d aha ö nce
d enem edi ğ in b ir ş e y."
Ç anta s ından ik i ş iş e ç ık a rd ı.
H arry dü ş ünm eden, "K aym akb ir a s ı!" ded i. "E ve t, ço k
se ve rim !"
L upin te k k a ş ın ı k a ld ır d ı.
" Ş e y - R on ile H erm io ne , H ogsm eade'd en g e lir k e n b ana
bir a z g etir m i ş le rd i" d iy e p ala vra y ı a tt ı H arry h em en.
"A nl ıyo ru m " de di Lupin , oysa yin e de bir a z
ş üphele niy o rm u ş gib i bir hali va rd ı. "N eyse -
Gry ff in dor'u n R ave ncla w 'a ka r ş ı za fe rin e iç e lim ! Ta bii
b enim ta ra f tu tm am am g ere kiy o r, h oca o la ra k..." d iy e
e kle di ç a buca k.
K aym akb ir a la r ın ı se ss iz ce iç tile r, derk e n Harry bir
s ü re dir m era k e tti ğ i b ir ş e yi s o rd u.

"B ir R uh E m ic i'n in k u ku le ta s ın ın a lt ın da n e v a r? "
P ro fe sö r L upin d ü ş ünce li d ü ş ünce li ş iş e sin i in dir d i.
" H ım mm... e h , b unu g erç e kte n b ile n ki ş ile r a rt ık biz e
sö yle ye bile ce k d uru m da d e ğ il. A nl ıyo rs u n y a , R uh E m ic i
ku ku le ta s ın ı a nca k so n ve e n kö tü sila h ın ı k u lla nm ak
iç in a ça r. "
" N edir o ?"
Lupin , b ir a z ç a rp ık b ir te bessü m le , " R uh E m ic i Ö pücü ğ ü
d iy o rla r" d edi. " R uh E m ic ile r b unu, ta m am en y o k e tm ek
is te dik le ri k i ş ile re y a par. S an ırım o k u ku le ta n ın a lt ın da
bir tü r a ğ ı z v a r, ç ü nkü ç e nele rin i k u rb anla r ın ın a ğ z ın a
ya p ış tırıyo r v e - v e r u hunu e m iy o rla r. "
H arry b o ş b ulu nup b ir k a ç d am la k a ym akb ir a s ı tü kü rd ü.
"N e - ö ld ürü yo rla r m ı - ? "
"A h, hay ır" dedi Lupin . "D ah a da bete ri. B iliy o rs u n,
beyn in ve ka lb in ça l ış m ay ı sü rd ü rd ükçe ru hsu z da
va rl ığ ı n ı s ü rd üre bilir s in . A m a a rt ık h iç b ir b enlik d uyg un,
haf ıza n... h iç b ir ş e yin o lm az. D üze lm e ş ans ın s ıfırd ır.
S adece - v a r o lu rs u n . B o ş b ir k a buk g ib i. V e ru hunsa
e bediy e n g id er. .. k a yb olu r. "
L upin b ir a z d aha k a ym akb ir a s ı iç ti, s o nra d a, " B u, S ir iu s
B la ck'i bekle ye n ka der" dedi. "B u sa bah Gele ce k
P osta s ı'n da ya z ıyo rd u. B aka nl ık onu bulu rla rs a böyle
y a pm ala r ı iç in R uh E m ic ile r'e iz in v e rm i ş ."
H arry b ir a n, b ir in in ru hunun a ğ z ın dan e m ilip ç e kilm esi
fik riy le n utk u tu tu lm u ş h ald e o tu rd u. A m a s o nra B la ck'i
d ü ş ündü.
B ir d en, " H ak e diy o r" d edi.

Lupin k a y ıts ız b ir s e sle , "Ö yle m i d ers in ?" d iy e s o rd u.
"H erh angi bir in in bunu hak etti ğ in i dü ş ünüyo r m usu n
gerç e kte n?"
"E ve t" dedi H arry , m eyd an oku rc a s ına. "B az ı... baz ı
ş eyle r iç in ."
L upin 'e Ü ç S üpürg e'd e k u la k m is a fir i o ld u ğ u k o nu ş m ay ı
anla tm ak is te rd i. Bla ck'i n annesiy le babas ına ih anet
edi ş in i d e. A m a b unla r ı a nla t ınca , H ogsm eade'e iz in siz
g it ti ğ i de orta ya ç ıka ca kt ı ve Lupin 'i n bunda n pek
m em nun ka lm aya ca ğ ı n ı bil iy o rd u. Onun iç in
k a ym akb ir a s ın ı bit ir d i, Lupin 'e te ş e kkü r etti ve Sih ir
T a rih i s ın ıfın dan ç ık t ı.
K endi ke nd in e, yo ksa b ir R uh E m ic i'n in ku ku le ta s ın ın
alt ın da ne old u ğ unu so rm asa m ıyd ım , diy e dü ş ündü,
ce va p o ka dar ko rk u nçtu . Ta m ru hunun em ilip
a l ınm as ın ın nas ıl bir duyg u old u ğ u gib i ta ts ız
d ü ş ünce le re dalm ış tı ki, m erd iv e nle rin orta ye rin de
P ro fe sö r M cG onagall 'a to sla d ı.
"Ö nüne b ak, P otte r!"
" Ö zü r d ile rim , P ro fe sö r - "
" B en d e ş im di G ry ff in dor O rta k S alo nu'n da s a na b akt ım .
Eh, b ura da i ş te , a kl ım ıza g ele n h er y ö nte m e b a ş vu rd uk
ve h iç b ir ş e yi y o km u ş g ib i g örü nü yo r - b ir y e rle rd e ç o k
iy i b ir d ostu n v a r, P otte r. .."
H arry 'n in a ğ z ı a ç ık k a ld ı. P ro fe sö r e lin de, h e r z a m anki
ka dar h arik a g örü nen A te ş o ku 'n u tu tu yo rd u.
C ılız bir se sle , "Y ani ge ri ala bilir m iy im ?" diy e so rd u
H arry . " S ahid en?"

"S ahid en" dedi Pro fe sö r M cG onagall, ş im di re sm en
gülü m sü yo rd u. "S an ırım c u m arte si g ünkü m açta n ö nce
e lin al ış s ın is te rs in , de ğ il mi? Ve Potte r, lü tf e n
ka za nm aya ça l ış , ta m am m ı? Yoksa ark a ark a ya
se kiz in ci y ıld ır Kupa ş ans ım ız ı ka yb etm i ş ola ca ğ ı z.
P ro fe sö r S nape d ah a d ün g ece b ana b unu h at ırla tm ak
neza ke tin i g öste rd i. .."
S öyle ye ce k ş e y bula m aya n H arry , A te ş o ku 'n u yu ka r ı,
G ry ff in dor K ule si'n e d o ğ ru ta ş ıd ı. B ir k ö ş e yi d önerk e n,
a ğ z ı k u la kla r ında o na d o ğ ru k o ş a n R on'u g örd ü.
"V erd i, h a? M üke m m el! D in le , h âlâ d ene ye bilir im , d e ğ il
m i? Y ar ın?"
"E ve t... nas ıl is te rs e n..." dedi H arry , ka lb i bir ayd ır
o ld u ğ undan d aha h afif ti. " B ak n e d iy e ce ğ im - H erm io ne
ile b ar ış m al ıy ız. S adece y a rd ım e tm eye ç a l ış ıyo rd u..."
" T a m am ," dedi R on . "A z önce O rta k Salo n'd ayd ı -
ça l ış ıyo rd u, d e ğ iş ik lik o ls u n d iy e !"
G ry ff in dor Kule si'n e gid en ko rid ora sa pt ıla r ve Sir
C adogan'a ya lv a ra n Neville Longbotto m ' ı görd üle r.
A nla ş ıld ı ğ ı ka dar ıyla Sir Cadogan onu iç e ri alm ay ı
re ddediy o rd u.
N eville , gözle ri ya ş lı, "O nla r ı bir ye re ya zm ış tım "
diy o rd u, " a m a d ü ş ürm ü ş o lm al ıy ım !"
" B en de in and ım !" diy e kü kre di S ir C adogan. S onra ,
H arry ile Ron'u gö rd ü. " İyi ak ş am la r, genç so ylu
h iz m etk â rla r ım ! G elin d e b u d eliy i d em ir e v u ru n, iç e riy e
zo rla g ir m eye ç a l ış ıyo rd u."

"Ö f, k e s s e sin i" d edi R on, H arry ile ik is i N eville 'i n y a n ına
geld ik le rin de.
N eville , p eri ş a n b ir h ald e, "P aro la la r ı ka yb ettim " d edi.
" B u h afta k u lla naca ğ ı p aro la la r ı o na s ö yle ttiy d im , ç ü n kü
ik id e bir de ğ iş tir iy o r ve ş im di de onla r ı ne ya pt ığ ı m ı
bile m iy o ru m ."
" E le m te re hi ş " d edi H arry . S ir C adogan b üyü k b ir d ü ş
k ırıkl ığ ı yla , O rta k S alo n'a g ir m ele rin e iz in ve rm ek iç in
i s te m eye is te m eye ö ne d o ğ ru s a vru ld u . H erk e sin b a ş ı
onla ra d o ğ ru ç e vrilir k e n a ni, h eye ca nl ı b ir m ırılt ı o rta l ığ ı
ka pla d ı. B ir a n s o n ra H arry , A te ş o ku h akk ın da c o ş ku yla
k o nu ş an in sa nla rla ç e vrilm i ş ti.
" N erd en b uld un, H arry ? "
"D enem em e iz in v e rir m is in ?"
"H iç o nunla u çtu n m u, H arry ? "
"R ave ncla w ' ın hiç ş a ns ı yo k, onla r ın hepsin in
s ü pürg ele ri T e rte m iz Y edi. "
" B ir tu ta y ım m ı, H arry ? "
A te ş o ku 'n un eld en ele geçip her aç ıdan hayra nl ıkla
iz le ndi ğ i o n d akik a ka dar b ir sü re den so nra ka la bal ık
da ğı ld ı. H arry v e R on, k o ş a ra k y a nla r ına g elm em i ş te k
ki ş i ola n Herm io ne'y i ş im di ra hatç a göre biliy o rla rd ı.
Ö devle rin in üze rin e e ğ ilm i ş ti ve onla rla göz göze
g elm em eye öze n göste riy o rd u. H arry ve R on onun
m asa s ına y a kla ş ın ca , H erm io ne n ih aye t b a ş ın ı k a ld ırıp
b akt ı.
"G eri ald ım ' de di H arry gülü m se ye re k ve A te ş o ku 'n u
hava ya k a ld ır d ı.

"G örd ün m ü, H erm io ne? H iç b ir ş e yi y o km u ş " d edi R on.
H erm io ne, "E h - o la bilir d i a m a!" d edi. "Y ani, h iç d e ğ ils e
ş im di g üve nli o ld u ğ unu b iliy o rs u n!"
" E ve t, s a n ırım ö yle " d edi H arry . " Y uka r ı k o ysa m iy i o lu r. "
" B en g ötü rü rü m !" d ed i R on h eve sle . "Z ate n S ca bbers 'a
d a F are T o ni ğ i'n i v e rm em g ere k."
A te ş o ku 'n u ald ı, sa nki ca m dan ya p ılm ış gib i tu ta ra k,
e rk e kle rin m erd iv e nin e d o ğ ru ta ş ıd ı,
H arry , "Ö yle yse otu ra bilir miy im ?" diy e so rd u
H erm io ne'y e .
"H erh ald e" dedi Herm io ne, is ke m le d eki bir sü rü
p ar ş öm eni k a ld ır d ı.
H arry t ık ış t ık ış dolu m asa ya bakt ı: M üre kke bi hâlâ
p arla ya n u zu n A rit m ansi ö devin e, d aha d a u zu n M uggle
A ra ş tırm ala r ı ödevin e (" M uggle 'l a r ın Niy e Ele ktr i ğ e
İh tiy a c ı O ld u ğ unu A ç ıkla y ın") ve H erm io ne'n in ş im di
üze rin de ç a l ış tığ ı E ski İş a re tle r ç e vir ile rin e.
"B unla r ın h epsin i n as ıl h alle diy o rs u n?" d iy e s o rd u H arry
o na.
"E h, i ş te -b ilir s in ya - ço k ça l ış ara k" dedi H erm io ne .
H arry y a k ından b ak ınca o nun d a L upin ka dar yo rg un
görü ndü ğ ünü fa rk e tti.
E ski İş a re tle r sö zlü ğ ü nü bulm ak iç in kit a pla r ı
ka r ış tırm as ın ı se yre derk e n de, "N eden bir k a ç ders i
b ıra km ıyo rs u n?" d iy e s o rd u.
D eh ş ete k a p ılm ış g örü nen H erm io ne, " B unu y a pam am !"
d edi.

Harry , ç o k k a rm a ş ık g ö rü nen b ir s a y ı ç iz e lg esin i e lin e
ald ı. " A rit m ansi b erb at b ir ş e ye b enziy o r. "
H erm io ne c id diy e tle , " A h, h ay ır, h arik a !" d edi. " B enim e n
se vd i ğ im d ers ! A rit m ansi- "
A m a H arry , A rit m an si'n in n esin in h arik a o ld u ğ unu a sla
ö ğ r e nem edi. Ta m o anda erk e kle rin m erd iv e nin den
a ş a ğı d o ğ ru b o ğ ulu rc a sm a b ir ç ığ lık y a nk ıla nd ı. B ütü n
O rta k S alo n s u stu , ta ş la ş m ış g ib i h epsi g ir i ş e b aka ka ld ı.
T e la ş lı a ya k s e sle ri d uyu ld u, g it g id e y a kla ş tı - v e s o nra ,
R on k o ş a ra k g örü ndü. P e ş in de b ir ç a r ş af s ü rü klü yo rd u.
"B AK!" diy e bö ğ ürd ü, h ızl ı ad ım la rla Herm io ne'n in
m asa s ına g ele re k. "B AK!" d iy e h ayk ırd ı, ça r ş af ı o nun
yü zü ne d o ğ ru s a ll ıy o rd u.
"R on, n e - ? "
"S C ABBER S! B AK! S C AB BER S!"
N eye u ğ r a d ığ ı n ı a nla m aya n H erm io n e, R on'd an k a çm ak
iç in geriy e do ğ ru ka yk ılm ış tı. H arry , R on'u n elin deki
ça r ş afa b akt ı. Ü ze rin de k ırm ız ı b ir ş e y v a rd ı. B u s a nki
fe na h ald e -
" K AN !" d iy e fe ry a t e tti R on, ş a ş k ın s e ssiz li ğ i b oza ra k.
"G İT M İŞ ! V E Y ER DE N E V A R D I, B İL İY O R M USU N?"
"H a - h ay ır, " d edi H erm io ne, tit r e k b ir s e sle .
R on, o nun E ski İş a re tle r ç e vir is in in ü ze rin e b ir ş e y a tt ı.
H erm io ne v e H arry ö ne d o ğ ru e ğ ild i. G arip , ç iv i y a z ıs ı
gib i ş e kille rin ü ze rin de b ir k a ç ta ne u zu n, s a r ı k e di tü yü
d uru yo rd u.

ON Ü ÇÜNCÜ B Ö LÜ M :
GRY FFIN DO R – RAV EN CLAW
Ron'l a H erm io ne'n in ark a da ş lığ ı n ın so nu gelm i ş gib i
görü nüyo rd u. İk is i d e b ir b ir in e ö yle k ızg ın d ı ki, H arry
o nla r ın b ir d aha n as ıl o lu p d a b ar ış aca ğ ı n ı b ilm iy o rd u.
R on, Herm io ne'y e öfk e liy d i, çü nkü Cro oksh anks'i n
S ca bbers ' ı ye m e gir i ş im le rin i hiç b ir za m an cid diy e
a lm ad ığ ı n ı, o nu s ık ı s ık ı g öz a lt ın da tu tm ad ığ ı n ı v e d aha
hâlâ Ron'a Sca b bers ' ı bütü n ya ta kla r ın alt ın da
ara m as ın ı önere re k Cro oksh anks masu m mu ş gib i
davra nd ığ ı n ı dü ş ünüyo rd u. Öte ya ndan Herm io ne,
C ro oksh anks'i n S ca b bers ' ı ye di ğ in e dair hiç b ir ka n ıt
bulu nm ad ığ ı n ı, s a r ı tü yle rin N oel'd en b e ri o ra da d uru yo r
ola bile ce ğ in i ve Cro oksh anks , Sih ir li Hayva nevi'n de
ka fa s ına atla d ığ ı ndan beri Ron'u n ke dis in e ka r ş ı
önya rg ılı o ld u ğ unu ile ri s ü rü yo rd u.
H arry ke ndi ad ına Cro oksh anks'i n Sca bbers ' ı
ye di ğ in den em in di ve ona bütü n delille rin bu yö nde
old u ğ unu s ö yle di ğ in de, H erm io ne H arry 'y e d e s in ir le ndi.
" T a m am , R on'u n ta ra f ın ı tu t s e n! B iliy o rd um z a te n!" d iy e
ya k ınd ı. " Ö nce A te ş o ku , ş im di S ca bbers , h er ş e y b enim
s u çu m , d e ğ il m i? ! B eni ra hat b ıra k, H arry , y a paca k b ir
s ü rü i ş im v a r!"
F are sin i k a yb eden R on, ç ö km ü ş h ald eyd i.
" H ayd i, R on , h ep S ca bbers ' ın n e k a dar s ık ıc ı o ld u ğ unu
sö ylü yo rd un" dedi F re d, te se lli ederc e sin e. "H em ne
za m and ır re ngi so lg undu, gözü to pra ğ a bak ıyo rd u.

Böyle ça buca k ga zla m as ı daha iy i olm u ş tu r. Bir
lo km ada g it ti - b üyü k ih tim alle h iç b ir ş e y h is se tm em i ş tir . "
" F re d!" d edi G in ny h id detle .
"Y iy ip u yu m akta n b a ş ka b ir ş e y y a pm azd ı, R on, b unu
ke ndin s ö yle m i ş tin " d edi G eorg e.
"B ir ke re sin de biz im iç in G oyle 'u ıs ırm ış tı!" dedi R on
peri ş a n b ir h ald e. " H at ırl ıy o r m usu n, H arry ? "
"E ve t, b u d o ğ ru " d edi H arry .
"Ö m rü nün guru r ân ıyd ı" dedi Fre d, cid di bir if a de
ta k ınm akta ço k zo rla na ra k. "G oyle 'u n parm a ğı ndaki
ya ra iz i o nun h at ıra s ına b ir a n ıt o la ra k ka ls ın . H ayd i,
R on, y a pm a, H ogsm eade'e g id ip k e ndin e y e ni b ir fa re
a l. S ız la nm an ın n e a nla m ı v a r? "
H arry , R on'u n e ş ele ndir m ek a d ına s o n b ir g ayre tle o n u
G ry ff in dor ta k ım ın ın R ave ncla w m aç ından ö nce ki so n
antr e nm an ına gelm eye ik n a etti. G elir s e , antr e nm an
bit tik te n s o nra A te ş o ku 'n a b in ebile ce ğ in i s ö yle m i ş ti. B u,
R on'u n akl ın ı bir sü re ols u n Sca bbers 't a n
uza kla ş tır m as ın ı sa ğ la d ı (" S üper! P eki onunla bir k a ç
at ış da ya pabilir miy im ?"). Böyle ce ik is i bera ber
Q uid dit c h s a has ına d o ğ ru y o la k o yu ld ula r.
H âlâ Harr y 'y e göz ku la k olm ak iç in Gry ff in dor
antr e nm anla r ın ı denetle ye n Madam Hooch da
A te ş o ku 'n dan herk e s ka dar etk ile nm i ş ti. Antr e nm an
ba ş la m adan ö nce o nu e lin e a l ıp o ra dakile re p ro fe syo nel
fik rin i s u nm a lü tfu nda d a b ulu ndu.
" Ş unun dengesin e bak ın! N im bus se ris in in bir hata s ı
va rs a , o da ku yru k bölü m ündeki hafif bir ya t ıkl ıkt ır -

genellik le b ir k a ç y ıl s o nra u fa k b ir h ava d ir e ncin e n eden
olm aya ba ş la r. Sap ı da modern le ş t ir m i ş le r,
T e rte m iz le rd en bir a z daha in ce , bana eski G üm ü ş
Okla r' ı hat ırla t ıyo r. Sahi, Güm ü ş Okla r' ın üre tim in i
durd urm ala r ı ne ya z ık. Uçm ay ı onla rd an bir iy le
ö ğ r e nm i ş tim , ç o k d a iy i b ir s ü p ürg eyd i. . ."
B ir s ü re d aha b u ş ekild e d eva m e tti, ta k i W ood a ra ya
g ir e ne d ek: " Ş e yy - M ada m H ooch ? B ir m ahzu ru y o ksa
H arry A te ş o ku 'n u g eri a la bilir m i? A ntr e nm an y a pm am ız
gere kiy o r d a..."
" A h -ta bii- a l b aka l ım , P otte r" d edi M adam H ooch . " B en
W easle y'l e b ir lik te ş ura da o tu ra ca ğ ı m ..."
R on'l a b ir lik te s a hadan ç ık ıp tr ib ün e o tu rd ula r. G ry ff in dor
ta k ım ı da erte si günkü m açla ilg ili so n ta lim atla r ı
din le m ek iç in W ood'u n e tr a f ında to pla nd ı.
"H arry , Rave ncla w 'd a kim in Ara y ıc ı oyn aya ca ğ ı n ı
ö ğ re ndim : C ho C hang. D örd üncü s ın ıfta v e b aya ğ ı iy i. ..
A sl ın da oyn aya ca k ka dar iy i duru m da olm am as ın ı
um uyo rd um , b az ı s a ka tl ık s o ru nla r ı y a ş a m ış tı d a..." C ho
C hang'i n ta m am en iy ile ş m esin den duyd u ğ u
ho ş nuts u zlu kla W ood'u n s u ra t ı a s ılm ış tı. " Ö te y a ndan, o
b ir Kuyru klu y ıld ız İki Yüz Alt m ış ku lla n ıyo r ki
A te ş o ku 'n un y a n ında k o m ik k a l ır. " H arry 'n in s ü pürg e sin e
ta kd ir le dolu p ta ş a n gözle rle bakt ı. "P ekâ lâ , m ille t,
b a ş la ya l ım ."
V e n ih aye t H arry A te ş o ku 'n a b in ip h ız la h ava la nd ı.
H aya lle rin in d e ö te sin de b ir ş e yd i b u. A te ş o ku e n u fa k
doku nu ş uyla d önüyo rd u; tu tu ş u ndan ç o k d ü ş ünce le rin e
it a at ediy o r gib iy d i. S ahan ın üze rin de öyle bir h ızla

ile rliy o rd u ki, sta dyu m ye ş il ve gri re nkte bula n ık bir
g örü ntü ye d önü ş m ü ş tü ; b ir a ra o k a dar h ız l ı d öndü k i,
A lic ia Spin ner ç ığ lık att ı. Sonra Harry so n dere ce
ko ntr o llü bir dal ış a geçti ve sa han ın çim ze m in in i
aya kla r ıyla ya la d ıkta n so nra yin e hava ya f ırla y ıp
yü kse lm eye ba ş la d ı, on m etr e , on be ş m etr e , yir m i
metr e -
" H arry , S nit c h 'i s a l ıyo ru m !" d iy e s e sle ndi W ood.
H arry d önüp k a le d ir e kle rin e d o ğ ru b ir B lu dger'l a y a r ış tı;
onu k o la yc a g eçti v e S nit c h 'i n W ood'u n a rk a s ından b ir
y e rd en f ırla d ığ ı n ı görd ü . O n sa niy e so nra , onu sa ğ
e lin de s ık ı s ık ı tu tu yo rd u.
Ta k ım ç ılg ın ca a lk ış la y ıp b a ğı rd ı. H arry , S nit c h 'i b ir k e z
daha b ıra kt ı, bir dakik a ava ns ve rd i ve di ğ erle rin in
y a n ından h ızla geçe re k pe ş in den git ti. S nit c h 'i K atie
B ell'i n diz le rin in ya n ında görd ü ve k ız ın etr a f ından
ko la yca d ola n ıp te kra r y a ka la d ı.
O za m ana ka dark i e n iy i a ntr e nm anla r ıyd ı b u; ta k ım ,
ara la r ında bir Ate ş o ku olm as ın ın ş evkiy le , en iy i
h are ke tle rin i ku su rs u z bir ş e kild e gerç e kle ş t ir d i. Yin e
ye re in dik le rin de W ood'u n te k b ir e le ş t ir is i b ile y o ktu v e
b u, Georg e W easle y'n in de belir tti ğ i gib i, ilk ke z
olu yo rd u.
"Y ar ın biz i ne durd ura b ilir , bilm iy o ru m !" dedi W ood.
"T a bii e ğ e r - H arry , R uh E m ic i s o ru nunu ç ö zd ün, d e ğ il
m i? "
"E ve t" d ed i H arry . C ılız P atr o nus'u a kl ın a g eld i v e k e ş ke
d aha g üçlü o ls a yd ı d iy e d ü ş ündü.

"R uh Em ic ile r bir daha boy göste rm eye ce k, O liv e r.
Y oksa Dum ble dore öfk e den kö pürü r" dedi Fre d
ke ndin den e m in b ir ta v ırla .
"E h, u m ar ım g elm ezle r" d edi W ood. " N eyse - ç o k iy iy d i,
m ille t. K ule ye d önelim , h erk e s e rk e n y a ts ın ."
H arry , "B en bir a z ka l ıyo ru m , Ron Ate ş o ku 'n u bir
d enem ek is tiy o r" dedi Wood'a . Di ğ er oyu ncu la r
so yu nm a odas ına gid erle rk e n, Harry Ron'a do ğ ru
y ü rü dü, o da tr ib ün le rle sa han ın ara s ındaki bariy e rin
ü ze rin den a tla y ıp H arry 'n in y a n ına g eld i. M adam H ooch
ko lt u ğ u nda u yu ya ka lm ış tı.
" A l b aka l ım " d edi H arry , R on'a A te ş o ku 'n u v e re re k.
R on yü zü nde b üyü k b ir co ş ku yla sü pü rg eye b in d i ve
b ast ırm aya b a ş la ya n k a ra nl ığ ı n iç in e d o ğ ru f ır la d ı, H arry
d e sa han ın ke nar ında gezin ere k onu iz le di. M adam
H ooch s ıç ra ya ra k u ya nd ığ ı nda g ece o lm u ş tu . H arry ile
R on'u onu uya nd ırm ad ıkla r ı iç in ha ş la d ı ve ş ato ya
d önm ele ri k o nusu nda ısra r e tti.
H arry A te ş o ku 'n u om zu na ya sla d ı ve R on'l a bir lik te
A te ş o ku 'n un so n dere ce yu m u ş ak hare ke tle rin i,
in an ılm az iv m esin i v e ç o k is a betli d önü ş le rin i ta rt ış a ra k
ka ra nl ık sta dyu m dan ç ıkt ıla r. Ş a to ya gid en yo lu n
ya r ıs ına gelm i ş le rd i ki, H arry so lu n a bak ıp yü re ğ in i
a ğ z ına g etir e n b ir ş e y g örd ü - k a ra nl ıkta p ar ıld aya n b ir
ç if t g öz.
H arry ka la ka ld ı, ka lb i ka burg ala r ına ça rp arc a s ına
at ıyo rd u.
"N e v a r? " d edi R on.

Harry parm a ğı yla i ş are t etti. Ron asa s ın ı ç ıka r ıp,
"L um os!" d edi.
Ç im e b ir ış ık h uzm esi d ü ş tü , b ir a ğ a c ın d ib in e vu ru p
dalla r ın ı ayd ın la tt ı; ora da, ye ni ç ıkm akta ola n
ya pra kla r ın ara s ında çö m elm i ş hald e, Cro oksh anks
d uru yo rd u.
"D efo l ş u ra dan!" d iy e k ü kre d i R on. E ğ ilip ç im in ü stü nde
dura n b ir ta ş ı e lin e a ld ı, a m a o d aha b ir ş e y y a pam adan
C ro oksh anks uzu n sa r ı ku yru ğ u nu ş öyle bir sa lla y ıp
orta dan k a yb olm u ş tu b ile .
"G örd ün m ü?" dedi R on öfk e yle , ta ş ı ye nid en ye re
a ta ra k. " İs te di ğ i g ib i d ola ş m as ına iz in ve riy o r - b üyü k
ih tim alle S ca bbers ' ın ü stü ne k a t ık o ls u n d iy e b ir ik i k u ş
ye m i ş tir . .."
H arry hiç b ir ş e y dem edi. Derin bir so lu k ald ı, iç i
ra hatla m ış tı; b ir a n iç in o g özle rin E ce l'e a it o ld u ğ unu
sa nm ış tı. B ir k e z d aha ş ato nun y o lu nu tu ttu la r. K üçü k
panik an ından bir a z uta nan H arry , R on'a hiç b ir ş e y
sö yle m edi - v e a yd ın l ık G ir i ş S alo nu'n a v a r ınca ya d ek
bir d aha s a ğ ı na s o lu na b akm ad ı.
H arry erte si sa bah ka hva lt ıy a ya ta kh anesin deki di ğ er
ço cu kla rla b ir lik te in d i, h epsi d e A te ş o ku 'n un b ir tü r ş e re f
k ıta s ın ı hak etti ğ in e in an ıyo rd u. H arry B üyü k S alo n'a
g ir e rk e n b ü tü n k a fa la r A te ş o ku 'n a d öndü v e h e r ta ra fta
m ırıld anm ala r ba ş la d ı. Sly th erin ta k ım ın ın y ıld ırım
ç a rp m ış gib i görü nü ş ü, Harry 'd e büyü k bir ta tm in
d uyg usu y a ra tm ış tı.
R on, d önüp M alf o y'a b aka ra k, "S ura t ın ı g örd ün m ü?"
dedi n e ş eyle . " İn anam ıyo r! H arik a b ir ş e y b u!"

Wood da Ate ş o ku ke ndis in in olm ad ığ ı hald e onun
ih ti ş a m ın ın ta d ın ı ç ık a r ıyo rd u.
"B ura ya k o y, H arry ” d edi. S üpürg eyi m asa n ın o rta s ına
ye rle ş t ir ip , ad ı yu ka r ı baks ın diy e öze nle çe vir d i. A z
so nra R ave ncla w ve H uff le puff m asa la r ından in sa nla r
sü pürg eye b akm ak iç in g elm eye b a ş la m ış la rd ı. C edric
D ig gory gelip Nim bus'u nun ye rin i böyle üstü n bir
s ü pürg eyle d old urd u ğ u iç in H arry 'y i te brik e tt i. P erc y'n in
R ave ncla w 'l ı k ız ark a da ş ı Pene lo pe Cle arw ate r is e
d üpedüz A te ş o ku 'n u tu tm ak iç in iz in is te di.
O , Ate ş o ku 'n u ya k ından in ce le rk e n, Perc y, "A m an
diy e yim , Penny, sa bota j olm as ın da!" dedi.
" P enelo pe'y le id dia ya gir d ik " diy e aç ıkla d ı ta k ım a.
"M aç ın s o nucu ü ze rin e o n G alle on'l u k b ir id dia !"
P enelo pe A te ş o ku 'n u m asa n ın ü ze rin e b ıra kt ı, H arry 'y e
te ş e kkü r e tti v e m asa s ına d öndü.
"H arry - lü tfe n k a za n ın" d edi P erc y te la ş lı b ir f ıs ılt ıy la .
"O n Galle on'u m yo k. Eve t, geliy o ru m , Penny!" Ve
to stu nu p ayla ş m ak iç in o nun y a n ına g it ti.
" O sü pürg eyi id are edebile ce ğ in den em in mis in ,
P otte r? " d edi s o ğ u k, u yu ş u k b ir s e s.
D ra co M alf o y daha ya k ından bakm ak iç in gelm i ş ti,
C ra bbe v e G oyle d a h em en a rk a s ındayd ı.
"E ve t, s a n ırım " d edi H arry k a y ıts ız ca .
"B ir s ü rü ö ze lli ğ i v a r, d e ğ il m i? " d edi M alf o y. G özle ri h ain
h ain p ar ıld ıy o rd u. " Y az ık, p ara ş ü t k o ym am ış la r - b ir R uh
E m ic i'y e ç o k y a kla ş ır s a n d iy e d iy o ru m ."
C ra bbe v e G oyle k ıs k ıs g üld üle r.

"S enin d e k e ndin in kin e fa zla dan b ir k o l b a ğ la ya m am an
ço k y a z ık, M alf o y" d edi H arry . "O z a m an S nit c h 'i s e nin
y e rin e y a ka la ya bilir d i. "
G ry ff in dor ta k ım ı k a h ka hala rla g üld ü. M alf o y s o lu k r e nkli
g özle rin i k ıst ı ve uza kla ş tı. G id ip S ly th erin ta k ım ın ın
d i ğ er oyu ncu la r ına ka t ıld ı. Kafa ka fa ya ve rm i ş le r,
ş ü phesiz M alf o y'a H arry 'n in sü pürg esin in gerç e k bir
A te ş o ku o lu p o lm ad ığ ı n ı s o ru yo rla rd ı.
O n bir e çe yre k ka la , Gry ff in dor ta k ım ı so yu nm a
odas ın ın yo lu nu tu ttu . Hava Huff le puff ’la ya pt ıkla r ı
m açta kin e h iç b enze m iy o rd u. B erra k, s e rin b ir g ündü,
ço k hafif bir esin ti va rd ı. Bu defa görm e zo rlu ğ u
o lm aya ca kt ı ve H arry , her ne ka dar gerg in ols a da,
sa dece bir Q uid dit c h m aç ın ın getir e bile ce ğ i heye ca n ı
his se tm eye ba ş la m ış tı. K ala bal ığ ı n ile rid eki sta dyu m a
do ğ ru git ti ğ in i duya biliy o rla rd ı. Harry siy a h oku l
cü ppesin i ç ıka rd ı ve ce bin den asa s ın ı al ıp Q uid dit c h
cü ppesin in alt ın a giy e ce ğ i ti ş ö rtü n iç in e so ktu . O na
ih tiy a c ı o lm am as ın ı d iliy o rd u. B ir d en P ro fe sö r L upin 'i n
d e ka la bal ığ ı n iç in de olu p olm ad ığ ı n ı, se yre dip
s e yre tm edi ğ in i m era k e tti.
" N e y a pm am ız g ere kti ğ in i b iliy o rs u nuz" d edi W ood, ta m
so yu nm a o das ından ç ık m aya h az ırla n ırla rk e n. " B u m aç ı
ka yb eders e k, K upa ş ans ım ız k a lm ıy o r. S iz - s iz d ünkü
a ntr e nm andaki g ib i u çu n y e te r, h iç b ir s o ru n y a ş a m ay ız!"
S ta dyu m u in le te n b ir te za hüra t a lt ın da s a haya ç ık t ıla r.
M avi giy m i ş Rave ncla w ta k ım ı, sa han ın orta s ında
bekliy o rd u. A ra y ıc ıla r ı C ho C hang, ta k ım la r ındaki te k
k ızd ı. H arry 'd en b ir b a ş k ıs a yd ı. H arry , ü stü ndeki b ütü n
gerg in li ğ e ra ğ m en, onun ço k - ço k güze l old u ğ unun

fa rk ın a va rm adan edem edi. İk i ta k ım , ka pta nla r ın ın
ark a s ında ka r ş ı ka r ş ıya diz ild i ğ in de, k ız Harry 'y e
g ülü m se di v e H arry m id esi c iv a r ında b ir y e rd e m açla h iç
ilg is i o lm ad ığ ı n ı d ü ş ündü ğ ü b ir s a rs ın t ı h is se tti.
" W ood, D avie s, e l s ık ış ın " d edi M adam H ooch c a nl ı b ir
s e sle . W ood, R ave ncla w k a pta n ıyla e l s ık ış tı.
" S üpürg ele rin iz e b in in ... d üdü ğ üm ü b ekle yin ... ü ç - ik i -
b ir - "
H arry aya ğ ı yla ye re vu ra ra k yü kse ld i. A te ş o ku di ğ er
bütü n sü pürg ele rd en daha büyü k bir h ızla f ırla m ış tı;
H arry sta dyu m un üze rin de uçu p S nit c h 'e bak ınm aya
b a ş la d ı. B ir ta ra fta n d a W easle y ik iz le rin in a rk a da ş ı L ee
Jo rd an' ın y o ru m unu d in liy o rd u.
- M aç b a ş la d ı ve b u m aç ın e n b üyü k h eyeca n
unsu ru Gry ffin dor'd an Harry Potte r' ın
k u lla nd ığ ı A te ş o ku . Hangi sü pürg eye göre
A te ş o ku , bu y ıl ya p ıla ca k Dünya
Ş a m piy o nas ı'n da ço ğ u m illi ta k ım ın te rc ih i
ola ca k...
" J o rd an, se nin iç in bir m ahzu ru yo ks a biz e m açta
o la nla r ı anla t ır m ıs ın?" diy e ara ya gir d i Pro fe sö r
M cG onagall' ın s e si.
" H akl ıs ın ız, P ro fe sö r - b ir k a ç g ere kli b ilg i v e riy o rd um d a.
A kl ım a gelm i ş ke n, Ate ş o ku 'n un ke ndin den oto m atik
f r e ni v e - "
" J o rd an!"

"T a m am , ta m am .”
- Ş u anda G ry ffin dor ata kta , G ry ffin dor'd an
K atie B ell k a le ye d o ğ ru g id iy o r...
H arry , K atie 'n in ta m te rs i y ö nde g id ere k o nun y a n ından
geçti. E tr a f ına bak ın ıp alt ın bir par ılt ı ara rk e n, C ho
C hang' ın k e ndis in i y a k ından ta kip e tti ğ in in fa rk ın a v a rd ı.
C ho'n un ç o k iy i b ir u çu cu o ld u ğ una ş üphe y o ktu - b ir o
ta ra f ından bir bu ta ra f ından ya kla ş ıy o r, onu yö n
de ğ iş tir m eye z o rlu yo rd u.
F re d, Alic ia 'y a do ğ ru gid en bir Blu dger' ın pe ş in e
dü ş m ü ş , h ızla geçe rk e n, "O na sü ra t neym i ş göste r,
H arry !" d iy e b a ğı rd ı.
R ave ncla w k a le d ir e kle rin in e tr a f ından d önüyo rla rd ı k i,
H arry A te ş o ku 'n un h ız ın ı art ırd ı ve C ho gerid e ka ld ı.
T a m K atie m aç ın ilk golü nü atm ay ı ba ş ard ığ ı nda ve
sa han ın G ry ff in dor ta ra f ı s e vin çte n ç ılg ın a d öndü ğ ünde,
onu görd ü - Snit c h , ze m in e ya k ın bir ye rd e,
bariy e rle rd en b ir in in y a n ında u çu p d uru yo rd u.
H arry dal ış a geçti; C ho da onun ne ya pt ığ ı n ı görü p
pe ş in den f ırla d ı. H arry g id ere k h ız la n ıyo r, h eye ca n h er
ta ra f ın ı ka pl ıyo rd u; dal ış la r onun uzm anl ık ala n ıyd ı.
S adece ü ç m etr e k a lm ış tı -
A ns ız ın, R ave ncla w V uru cu la r ı'n dan b ir in in v u rd u ğ u b ir
B lu dger ç ıkt ı orta ya ; Harry yo lu ndan sa p ıp bir k a ç
sa ntim le ku rtu ld u, am a o bir k a ç krit ik sa niy e iç in de
S nit c h o rta dan k a yb olm u ş tu .

Gry ff in dor ta ra fta rla r ından d ü ş k ırık l ığ ı yla d olu k o ca b ir
" A aaaaaaahhh!" se si ç ıkt ı, Rave ncla w ta ra f ındansa
vu ru cu la r ına epey alk ış geld i. G eorg e W easle y ik in ci
B lu dger’ ı do ğ ru ca s ık ınt ı ya ra ta n Vuru cu 'n un üstü ne
yo lla ya ra k fe ra hla d ı. V uru cu 'n un B lu dger'd an ka çm as ı
iç in h ava da b a ş a ş a ğ ı d önm esi g ere kti.
- Gry ffin d or se k se n e s ıfır önde ve ş u
A te ş o ku 'n a bak ın! Potte r onun bütü n
m arife tle rin i se rg ile m eye b a ş la d ı ş im di. N as ıl
döndü ğ üne b ak ın - C hang'i n K uyru klu y ıld ız ' ı
o na ra kip o la -m az. A te ş o ku 'n un in ce d en gesi
g erç ekte n d e k en din i g öste r-m eye b a ş lıyo r b u
uzu n -
" J O RDAN ! A T E Ş O KU 'N UN R EKLA M IN I Y A PM AN İÇ İN
PA R A M I V ER D İLE R S AN A? Y O RUM UNA D EVA M E T!"
R ave ncla w y e ti ş m eye b a ş la m ış tı; ü ç g ol a tm ış la rd ı, b u
da G ry ff in dor sa dece elli sa y ı önde dem ekti - C ho,
S nit c h 'i o ndan ö nce y a ka la rs a , R ave ncla w k a za naca kt ı.
H arry a lç a ld ı, b ir R ave ncla w K ova la y ıc ıs ı'n a ç a rp m akta n
k ıl p ay ı k u rtu ld u v e s a hay ı d eli g ib i ta ra m aya b a ş la d ı.
B ir a lt ın par ılt ıs ı, m in ic ik ka natla r - S nit c h , G ry ff in dor
ka le d ir e kle rin in e tr a f ında d önüyo rd u.
H arry h ız la nd ı, g özle ri ile rid eki a lt ın b ene ğ e k ilit le nm i ş ti -
a m a h em en s o nra C ho b ir d enbir e o rta ya ç ık ıp ö nünü
ke sti -

Harry ça rp ış m ay ı engelle m ek iç in yö n de ğ iş tir in ce ,
"H AR RY, C EN T İLM EN L İK E TM EN İN S IR ASI D E Ğ İ L!"
d iy e kü kre di Wood. "G ER EK İR SE ONU
SÜ PÜ RG ES İN DEN D Ü Ş ÜR!"
H arry d önüp C ho'y u g örd ü; C ho s ırıtıy o rd u. S nit c h y in e
orta dan k a yb olm u ş tu . H arry A te ş o ku 'n u y u ka r ı d o ğ ru lt tu ,
az s o nra o yu nun y e di m etr e y u ka r ıs ındayd ı. G özü nün
ke nar ından, C ho'n un o nu ta kip e tti ğ in i g örd ü... S nit c h 'i
k e ndi a ra m akta nsa o nu m ark e e tm eye ka ra r ve rm i ş ti.
P eki ö yle yse ... e ğ e r H arry 'n in k u yru ğ u na y a p ış aca ksa ,
so nuçla r ına d a k a tla nm as ı g ere ke ce kti. ..
H arry ye nid en dal ış a geçti. O nun S nit c h 'i görd ü ğ ünü
sa nan C ho, ta kip e tm eye ç a l ış tı. H arry ç o k k e skin b ir
d önü ş le d al ış ta n ç ık t ı, C ho is e h ız la a ş a ğ ı d o ğ ru in m eye
d eva m e tti; H arry b ir k e z d aha m erm i g ib i y u ka r ı f ırla d ı
ve S nit c h 'i üçü ncü ke z görd ü: R ave ncla w ta ra f ında,
sa han ın ç o k ü ze rin de ış ıld ıy o rd u.
H ızla nd ı; m etr e le rc e alt ın da, C ho da h ızla nd ı. H arry
k a za nm ak üze re yd i, ara y ı aç ıyo r, her geçe n sa niy e
S nit c h 'e d aha d a y a kla ş ıy o rd u - d erk e n -
" A a!" d iy e ç ığ lık a tt ı C ho, p arm akla r ıyla b ir y e ri i ş a re t
edere k.
D ik ka ti d a ğı la n H arry , a ş a ğ ı b akt ı.
Ü ç R uh E m ic i, üç uzu n boylu , siy a hla ra bürü nm ü ş ,
ku ku le ta l ı Ruh Em ic i, ka fa la r ın ı ka ld ır m ış ona
bak ıyo rd u.
D ü ş ünere k va kit ka yb etm edi. Elin i cü ppesin in
y a ka s ından s o ku p a sa s ın ı ç ık a rd ı v e k ü kre di: "E xp ecto
p atr o num !"

Asa s ın ın u cu ndan g üm ü ş i b eya z d eva sa b ir ş e y f ırla d ı.
O nun ta m R uh E m ic ile r'e d o ğ ru g it ti ğ in i b iliy o rd u, a m a
duru p se yre tm edi. Zih ni hâlâ muciz e vi bir ş e kild e
berra kt ı, dönü p önüne bakt ı - hedefin e nere d eyse
u la ş m ış tı. H âlâ a sa y ı tu ta n e liy le ö ne d o ğ ru u za nd ı v e
p arm akla r ıyla min ik , müca dele ci Snit c h 'i ka vra m ay ı
ba ş ard ı.
M adam Hooch 'u n düdü ğ ü duyu ld u. Harry hava da
ark a s ına d ön dü v e k ır m ız ı r e nkli a lt ı b ula n ık ş e klin h ız la
o na d o ğ ru y a kla ş tı ğ ı n ı g örd ü. A z s o nra b ütü n ta k ım o nu
öyle sin e s ık ı k u ca kl ıyo rd u k i, n ere deyse s ü pürg esin den
dü ş ece kti. A ş a ğ ı da, k a la bal ığ ı n iç in deki G ry ff in dor'l a r ın
se vin ç n ara la r ın ı d uya biliy o rd u.
" İş te b öyle o ğ lu m !" d iy e b a ğı rıp d uru yo rd u W ood. A lic ia ,
A ngelin a v e K atie , ü çü d e H arry 'y i ö pm ü ş le rd i, F re d is e
o na ö yle s ık ı s a r ılm ış tı k i, H arry k a fa s ın ın k o paca ğ ı n ı
sa nd ı. Ta k ım ta m bir ka rm a ş a iç in de ye re in m eyi
b a ş ard ı. H arry s ü pürg esin den in di v e b ir s ü rü G ry ff in dor
ta ra fta r ın ın sa haya f ırla d ığ ı n ı g örd ü, e n ö nde d e R on
va rd ı. D aha n e o ld u ğ unu a nla m adan, c o ş ku yla b a ğı rıp
ça ğ ı ra n k a la bal ık o nu s a rm ış tı.
" E ve t!" diy e ba ğı rd ı Ron, Harry 'n in ko lu nu hava ya
ka ld ır a ra k. " E ve t! E ve t!"
" A fe rin , H arry !" d edi P erc y, ç o k m em nun g örü nüyo rd u.
"O n G alle on ka za nd ım ! Penelo pe'y i bulm am gere k,
a ff e ders in iz ."
" Ç ok iy iy d in , H arry !" d iy e k ü kre di S eam us F in nig an.
"M üth i ş ti be!" diy e se sle ndi H agrid , ora ya ü ş ü ş m ü ş
Gry ff in dor'l a r ın k a fa la r ın ın ü ze rin den.

"B aya ğ ı iy i bir Patr o nus't u " dedi bir se s Harry 'n in
k u la ğ ı na.
H arry a rk a s ına d ön üp P ro fe sö r L u pin 'i g örd ü. L upin h e m
sa rs ılm ış , h em d e m em nun k a lm ış g örü nüyo rd u.
"R uh Em ic ile r beni hiç etk ile m edi! " dedi Harry
h eye ca nla . " H iç b ir ş e y h is se tm edim !"
" Ç ünkü -e e- onla r R uh E m ic i de ğ ild i" dedi P ro fe sö r
Lupin . " G el d e b ak - "
H arry 'y i ka la bal ığ ı n iç in den ç ıka r ıp sa han ın ke nar ın ı
göre bile ce ğ i b ir y e re g ötü rd ü.
"M r. M alf o y’u e pey k o rk u ttu n" d edi L upin .
H arry baka ka ld ı. M alf o y, C ra bbe, G oyle ve S ly th erin
t a k ım k a pta n ı M arc u s F lin t, y e rd e d arm ada ğı n b ir y ığ ı n
halin de y a t ıyo rla rd ı. K endile rin i u zu n, siy a h, ku ku le ta l ı
cü ppele rin iç in den ç ıka rm ak iç in debele niy o rla rd ı.
G örü nü ş e bak ılırs a Malf o y, Goyle 'u n om uzla r ında
aya kta durm u ş tu . Pro fe sö r McG onagall yü zü nde
ka t ıks ız b ir ö fk e if a desiy le te pele rin e d ik ilm i ş ti.
" A lç a kça bir hile !" diy e ba ğı rıyo rd u. "G ry ff in dor
A ra y ıc ıs ı'n a y ö nelik re zil v e ö dle kçe b ir s a bota j g ir i ş im i!
H epin iz ce za ya ka l ıyo rs u nuz, ayr ıca S ly th erin 'd en elli
p uan d ü ş ürü yo ru m ! B u k o nuyu P ro fe sö r D um ble d ore 'l a
d a görü ş e ce ğ im , hiç ş ü pheniz olm as ın! Hah, i ş te
g eliy o r!"
G ry ff in dor'u n z a fe rin i p erç in le ye ce k b ir ş e y v a rs a , o d a
buyd u; it e ka ka H arry 'n in ya n ına gelm i ş ola n R on,
M alf o y'u n k e ndin i c ü ppeden k u rta rm ak iç in ç a bala y ış ın ı

ve G oyle 'u n cü ppenin iç in e s ık ış m ış ka fa s ın ı iz le rk e n
gülm ekte n ik i b üklü m o ld u.
"H ayd i, H arry !" d edi G eorg e, it e k a ka y a n ına g ele re k.
"P arti v a r! G ry ff in dor O rta k S alo nu'n da, h em en ş im di! "
" T a m am ," d edi H arry , k e ndin i ç o k u zu n s ü re dir o lm ad ığ ı
ka dar m utlu his se d iy o rd u. Hâlâ k ırm ız ı cü ppele rin in
iç in deki ta k ım la bir lik te önden gid ere k sta dyu m dan
ç ıkt ıla r v e ş ato ya d öndüle r.
S anki Q uid dit c h K upas ı'n ı ka za nm ış la rd ı; parti bütü n
gün v e g ece nin b üyü k b ir b ölü m ü b oyu nca s ü rd ü. F re d
ve G eorg e W easle y b ir ik i s a atli ğ in e o rta dan k a yb olu p
ku ca k d olu su k a ym akb ir a s ı ş iş esi, b alk a ba ğı g azo zu v e
to rb a to rb a B aly u m ru k ta tl ıla r ıyla d öndüle r.
" B unu n as ıl y a pt ın ız? " d iy e ç ığ lık a tt ı A ngelin a J o hnso n.
G eorg e ka la bal ığ a Naneli Kurb a ğ ala r f ırla tm aya
b a ş la m ış tı.
F re d, H arry 'n in k u la ğ ı na, "A yla k, K ılk u yru k, P atia ya k v e
Ç ata la k' ın d a y a rd ım ıy la " d iy e f ıs ıld ad ı.
K utla m aya sa dece bir ki ş i ka t ılm am ış tı. Herm io ne
in an ılm az bir ş e kild e bir kö ş e de otu rm u ş , İn giliz
M uggle 'l a r ın ın E v H aya t ı v e S osya l A l ış ka nl ıkla r ı a d ında
ko ca m an b ir k it a p o ku yo rd u. H arry , F re d'l e G eorg e'u n
bir k a ç ka ym akb ir a s ı ş iş esin i hava ya at ıp tu ttu ğ u
m asa dan u za kla ş ıp o nun y a n ına g it ti.
" M aça d a m ı g elm edin ?" d iy e s o rd u.
H erm io ne o na b akm adan, "T a bii k i g eld im " d edi tu haf,
tiz b ir se sle . "V e ka za nd ığ ı m ız iç in ço k m utlu yu m ve

se nin ço k iy i oyn a d ığ ı n ı dü ş ünüyo ru m , am a bunu
paza rte siy e k a dar b it ir m i ş o lm al ıy ım ."
" H ayd i, H erm io ne, gel de bir ş e yle r ye " dedi H arry .
R on'a b ak ıp o nun sa va ş b alt a s ın ı g öm ebile ce k ka dar
ne ş eli o lu p o lm ad ığ ı n ı m era k e tti.
“ Y apam am , H arry , h âlâ o ku m am g ere ke n d ört y ü z y ir m i
ik i s a yfa m v a r!" d ed i H erm io ne. S esi h afif te n is te rik b ir
h al alm ış tı. "N eyse , za te n..." dedi R on'a baka ra k, "o
b enim k a t ılm am ı is te m iy o r. "
H arry 'n in b una d iy e bile ce ğ i b ir ş e y yo ktu , çü nkü R on
ta m o anda dönüp yü kse k se sle "S ca bbers ye nm i ş
olm asa yd ı, b u Ş eke r S in ekle r'd en y iy e bilir d i, g erç e kte n
ço k s e ve rd i o nla r ı." d edi.
H erm io ne gözya ş la r ına bo ğ uld u. H arry daha bir ş e y
diy e m eden y a d a b ir ş e y y a pam adan, k o ca m an k it a b ı
ko lt u k a lt ın a a lm ış ve a ğ la ya ra k k ızla r ya ta kh anesin e
ç ıka n m erd iv e ne d o ğ ru k o ş u p g özd en k a yb olm u ş tu .
H arry alç a k se sle , "O na bir a z daha yu m u ş ak
davra nam az m ıs ın ?" d iy e s o rd u R on'a .
"H ay ır” d ed i R on k a ra rl ı b ir s e sle . "E ğ e r p i ş m an o lm u ş
gib i d avra nsa yd ı - a m a y o k, a sla h ata l ı o ld u ğ unu k a bul
etm eye ce k H erm io ne. H âlâ S ca bbers ta tile ç ık m ış fa la n
gib i d avra n ıyo r. "
G ry ff in dor p artis i a nca k P ro fe sö r M cG onagall sa bah ın
bir in de eko se sa b ahl ığ ı ve ba ş ında sa ç file siy le
ç ık a gelip h epsin in ya tm as ında ısra r e din ce so na e rd i.
H arry v e R on y a ta kh anele rin e ç ık t ıla r, b ir ta ra fta n h âlâ
m aç ı ta rt ış ıy o rla rd ı. Sonunda Harry bit k in bir hald e
ya ta ğ ı na t ırm and ı, ay ış ığ ı gelm esin diy e perd ele rin i

çe kti, a rk a s ına y a sla nd ı ve n ere deyse a n ında u yku ya
d ald ı ğ ı n ı h is se tti. ..
Ç ok garip bir rü ya görd ü. O m zu nda A te ş o ku 'y la bir
o rm anda y ü rü yo r, g ü m ü ş i b eya z b ir ş e yi ta kip e diy o rd u.
O ş ey ile rid eki a ğ açla r ın ara s ında dola n ıyo rd u, onu
sa dece y a pra kla r ın a ra s ından g öre biliy o rd u. Y aka la m ak
iç in h ız ın ı a rt ırd ı, a m a o h ız la nd ıkça a v ı d a h ız la n ıyo rd u.
H arry k o ş m aya b a ş la d ı v e ile rid e b ir y e rd e to yn akla r ın
gid ere k s ü ra tle ndi ğ in i d uyd u. Ş im di s o n s ü ra t k o ş u yo rd u
ve ile ris in de d ört n ala k o ş m a s e si d uyu yo rd u. S onra b ir
k ö ş e yi d önüp a ç ıkl ığ a ç ık t ı v e -
" A AAAAAAAAAH HHHHHHHHHHHHHHHH!
YO OOOOOOOOOOO OOOOO!"
H arry s a nki y ü zü ne b ir ş e y ç a rp m ış g ib i a nid en u ya nd ı.
Z if ir i ka ra nl ıkta ta m am en yö nünü ş a ş ırm ış hald e,
perd ele rin i ç e ki ş tir d i - e tr a f ında b ir in in h are ke t e tti ğ in i v e
o dan ın öbür ucu ndan Seam us Fin nig an' ın se sin in
g eld i ğ in i d uya biliy o rd u.
"N ele r o lu yo r? "
H arry y a ta kh ane k a p ıs ın ın ç a rp ıla ra k k a pand ığ ı n ı d uyd u
sa nki. S onu nda p erd e le rin a ra l ığ ı n ı b uld u, a çt ı v e ta m o
a nda D ean T hom as la m bas ın ı y a kt ı.
R on ya ta kta otu rm u ş tu . B ir ta ra fta ki perd ele ri y ırt ık t ı,
yü zü ndeyse ta m b ir d eh ş et if a desi v a rd ı.
" B la ck! S ir iu s B la ck! B ıç a ğ ı v a rd ı!"
" N e?"
"B ura dayd ı! Daha ş im di! Perd ele ri ke sti! Beni
uya nd ırd ı!"

"R üya g örm edi ğ in den e m in m is in , R on?" d edi D ean.
"P erd ele re b ak ın! S öylü yo ru m s iz e , b ura dayd ı!"
H epsi y a ta kla r ından ç ıkt ıla r; ya ta kh ane ka p ıs ına ö nce
H arry u la ş tı ve m erd iv e nle rd en a ş a ğı ko ş a ra k in dile r.
A rk a la r ından k a p ıla r a ç ılıyo r, u yku lu s e sle r y ü kse liy o rd u.
"K im b a ğı rd ı? "
"N e y a p ıyo rs u nuz? "
O rta k Salo n'd aki te k ış ık partid e n arta ka la n
sü prü ntü le rle dolu , sö nm ek üze re ola n ate ş in
p ar ılt ıs ıy d ı. İç e ris i b om bo ş tu .
"R üya g örm edi ğ in den e m in m is in , R on?"
"S öylü yo ru m s iz e , o nu g örd üm !"
" N edir b u g ürü lt ü ?"
"P ro fe sö r M cG onagall y a tm am ız ı s ö yle m i ş ti! "
K ız la rd an b ir k a ç ı ü stle rin e sa bahl ıkla r ın ı g eçir ip a ş a ğ ı
in m i ş ti, esn iy o rla rd ı. Erk e kle r de ye nid en orta ya
ç ıkm aya b a ş la m ış la rd ı.
" H arik a , deva m m ı ediy o ru z? " dedi Fre d W easle y
ke yif le .
"H erk e s yu ka r ı dönsü n!" dedi P erc y, ace le yle O rta k
S alo n'a g ir e re k. K on u ş urk e n b ir y a ndan d a ö ğ r e nci b a ş ı
ro ze tin i p ija m as ına i ğ n eliy o rd u.
"P erc y - Sir iu s Bla ck!" dedi Ron c ılız bir se sle .
"Y ata kh anem iz d eyd i! B ıç a ğ ı v a rd ı! B eni u ya nd ırd ı!"
O rta k S alo n s u s p us o ld u.

"S açm ala m a!" dedi Perc y, sa rs ılm ış görü nüyo rd u.
"F azla y e din R on - k â b us g örd ün - "
" S öylü yo ru m s a na - "
" H ayd i a m a, y e te r a rt ık !"
P ro fe sö r M cG onagall geri dönm ü ş tü . O rta k Salo n'a
g ir e rk e n portr e yi ça rp ara k ka pat ıp k ızg ın gözle rle
e tr a f ına b akm aya b a ş la d ı.
"G ry ff in dor'u n m aç ı k a za nm as ına ç o k s e vin dim , a m a b u
iş s a çm a b ir h al a lm aya b a ş la d ı! P erc y, s e nden d aha
fa zla s ın ı b ekle rd im !"
" B en k e sin lik le b öyle b ir ş e ye iz in v e rm edim , P ro fe sö r!"
d edi Perc y, k ızg ın k ızg ın ş iş in ere k. "B en de ş im di
hepsin e y a ta kla r ına d ö nm ele rin i s ö ylü yo rd um ! K ard e ş im
R on k â bus g örm ü ş - "
" K ÂBU S D E Ğ İ LD İ!" diy e ba ğı rd ı R on. "P R O FE SÖ R,
B İR UYA N DIM K İ SIR IU S BLA C K EL İN DE B İR
BIÇ AKLA T E PEM DE D İK İL M İŞ !"
P ro fe sö r M cG onagall o na b aka ka ld ı.
" S açm ala m a, W easle y, p ortr e d eli ğ in den n as ıl g eçm i ş
ola bilir ? "
"O na so ru n!" d edi R on, b ir p arm a ğı n ı S ir C adogan' ın
re sm in in ark a s ına do ğ ru sa lla ya ra k. "S oru n baka l ım
görm ü ş m ü - "
P ro fe sö r M cG onagall, R on'a ş üpheyle , te rs te rs b a ka ra k
portr e yi ye nid en it ip açt ı ve d ış ar ı ç ıkt ı. B ütü n sa lo n
nefe sin i tu tu p d in le di.

"S ir C adogan, a z ö nce b ir a dam ın G ry ff in dor K ule si'n e
g ir m esin e iz in v e rd in iz m i? "
"E lb ette , a sil le yd im !" d iy e h ayk ırd ı S ir C adogan.
O rta k S alo n'u n h em iç in de, h em d e d ış ın da h ayre t d olu
b ir s e ssiz lik o ld u.
"V er - v e rd in iz m i? " d edi P ro fe sö r M cG onagall. "A m a -
a m a y a p aro la ?!"
" P aro la la r ı va rd ı!" de di S ir C adoga n guru rla . "B ütü n
hafta n ın paro la la r ı va rd ı, le yd im ! Küçü k bir kâ ğ ı tta n
oku du!"
P ro fe sö r M cG onagall k e ndin i ç e ke re k p o rtr e d eli ğ in den
geçip , afa lla m ış ka la bal ığ ı n önü ne geld i. Bem beya z
ke silm i ş ti.
" K im ," d edi, s e si tit r e ye re k, "h angi s u k a t ılm am ış s a la k
bütü n h afta n ın p aro la la r ın ı b ir k â ğ ı da y a z ıp d a o rta l ıkta
b ır a kt ı? "
M utla k bir se ssiz lik old u, ara da kü çü cü k, ko rk u dolu
c ik le m ele r duyu lu yo rd u. Neville Longbotto m , ba ş ta n
a ş a ğı , ponpon te rlik li aya k parm akla r ına ka dar
tit r e ye re k, a ğ ı r a ğ ı r e lin i k a ld ır d ı.

ON D Ö RDÜNC Ü B Ö LÜ M : S N APE ' İ N
K İ N İ
O g ece G ry ff in dor K ule si'n de k im se u yu m ad ı. Ş a to nun
yin e a ra nd ığ ı n ı b iliy o rla rd ı v e b ütü n b in a O rta k S alo n'd a,
B la ck'i n ya ka la n ıp ya ka la nm ad ığ ı n ı duym ay ı
bekle ye re k, uyu m ad an otu rd u. Ş a fa kta Pro fe sö r
M cG onagall geld i ve onla ra Bla ck'i n yin e ka çt ığ ı n ı
sö yle di.
E rte si gün her git t ik le ri ye rd e daha s ık ı güve nlik
ö nle m le ri g örd üle r. P ro fe sö r F lit w ic k ö n k a p ıla ra S ir iu s
B la ck'i n b üyü k b ir r e sm in i g öste rip s im as ın ı b elle tiy o rd u.
F ilc h b ir d en k o rid orla rd a b ir y u ka r ı b ir a ş a ğ ı ko ş tu ru p
duva rla rd aki in ce ç a tla kla rd an fa re d elik le rin e k a dar h er
ş eye ta hta ça km aya ba ş la m ış tı. Sir Cadogan
ko vu lm u ş tu . P ortr e si ye din ci ka tta ki te nha sa hanl ığ a
g eri götü rü lm ü ş tü ve Ş iş m an Han ım geri gelm i ş ti.
U sta ca onar ılm ış tı, am a hâlâ so n dere ce te dir g in di.
İş in e g eri d önm eyi a nca k e kstr a k o ru nm a s a ğ la nm as ı
ko ş u lu yla ka bul etm i ş ti. O nu ko ru m ak iç in bir avu ç
su ra ts ız g üve nlik if r it i tu tu lm u ş tu . T e hdit e dic i b ir g ru p
halin de k o rid oru a r ş ınl ıyo rla r, h om urtu la rla k o nu ş uyo rla r
ve s o pala r ın ın b oyu nu k a r ş ıla ş tırıy o rla rd ı.
H arry üçü ncü ka tta ki te k gözlü ca d ın ın heyke lin in
k o ru m as ız old u ğ unu ve önüne bir ş e y ça k ılm ad ığ ı n ı
is te r is te m ez fa rk etti. Anla ş ıla n Fre d ve Georg e
ke ndile rin in ve ş im di Harry , Ron ile Herm io ne'n in
h eyke lin iç in deki giz li geçid i bile n te k ki ş i old ukla r ın ı
sö yle m ekte h akl ıyd ıla r.

Harry , "B ir is in e sö yle m eli m iy iz se nce ?" diy e so rd u
R on'a .
R on ko nuyu ka patm ak is te rc e sin e, "B aly u m ru k't a n
gelm edi ğ in i biliy o ru z” dedi. "D ükkâ na zo rla gir ils e
h aberim iz o lu rd u."
H arry , R on'u n böyle dü ş ündü ğ üne m em nun olm u ş tu .
Te k gözlü ca d ın ın da önüne ta hta ça k ıls a yd ı,
H ogsm eade'e b ir d aha a sla g id em eye bilir d i ç ü nkü .
R on b ir d en ş öhre t o lm u ş tu . H aya t ında ilk k e z, in sa nla r
ona H arry 'y e g öste rd ik le rin den fa zla ilg i g öste riy o rla rd ı.
R on'u n b u d eneyim in ke yfin i ç ıka rd ığ ı d a a paç ıkt ı. O
g ece o la nla r y ü zü nden h âlâ ç o k s a rs ılm ış o ld u ğ u h ald e,
ona s o ra n h erk e se , z e ngin a yr ın t ıla rla , n ele r o ld u ğ unu
anla tm ak o nu m utlu e d iy o rd u.
“... U yu yo rd um ve b ir y ırt ılm a se si d uyd um , rü ya m da
old u sa nd ım , biliy o r m usu nuz? Am a bir de hava
ce re ya n ı va rd ı... Uya nd ım , bir bakt ım ki ya ta ğ ı m ın
perd ele rin in bir ta ra f ı a ş a ğı in dir ilm i ş ... öbür ta ra fa
d öndüm ... v e o nu te pem de a ya kta d uru rk e n g örd üm ...
İs ke le t g ib iy d i, g ür, k ir li s a çla r ı v a rd ı... e lin de k o ca b ir
b ıç a k tu tu yo rd u, 3 0 s a ntim den fa zla o lm al ı... b ana b akt ı,
b en d e o na b akt ım , s o nra h ayk ırd ım , o d a s ıv ış tı.”
" N iy e , a m a? " d iy e e kle di R on, H arry 'y e . K an d onduru cu
h ik â ye sin i din le ye n bir gru p ik in ci s ın ıf ö ğ re ncis i k ız
git m i ş ti. " N iy e s ıv ış tı? "
H arry d e a yn ı ş e yi m era k e diy o rd u. N iy e y a nl ış y a ta ğ a
g id en Bla ck önce Ron'u su stu ru p so nra Harry 'y e
g eçm em i ş ti? B la ck on ik i y ıl önce m asu m in sa nla r ı
öld ürm eye a ld ır m ad ığ ı n ı k a n ıtla m ış tı, b u s e fe r is e d ört

ta nesi uyu ya n be ş sila hs ız erk e k ço cu k va rd ı
k a r ş ıs ında.
"S en hayk ırıp da in sa nla r ı uya nd ırınca ş ato dan
ç ıkm as ın ın zo r ola ca ğ ı n ı anla m ış olm al ı" dedi H arry
d ü ş ünce li dü ş ünce li. "P ortr e deli ğ in den geçm esi iç in
b in adakile rin h epsin i ö ld ürm esi g ere ke ce kti. .. s o nra d a
ka r ş ıs ına ö ğ r e tm enle r ç ık a ca kt ı..."
N eville ta m bir yü zka ra s ı halin e gelm i ş ti. Pro fe sö r
M cG onagall ona öyle k ızm ış tı ki, gele ce kte ki bütü n
H ogsm eade ziy a re tle rin i ip ta l etm i ş , ce za ve rm i ş ve
b a ş ka la r ın ın Neville 'e Kule 'y e gir i ş paro la s ın ı
sö yle m esin i ya sa kla m ış tı. Zava ll ı N eville her ak ş am
bir is i onu iç e ri so ksu n diy e O rta k Salo n'u n önünde
bekle m ek z o ru ndayd ı. B u a ra da g üve nlik if r it le ri d e o na
pis p is s ırıta ra k b üsb ütü n ta ts ız l ık y a ra t ıyo rla rd ı. N e v a r
ki, b u ce za la r ın h iç b ir i n in esin in o nun iç in h az ırla d ığ ı
ce za n ın ya n ından bile geçe m ezd i. Bla ck'i n ku le ye
g ir i ş in den ik i g ün so nra , n in esi N eville 'e b ir H ogw arts
ö ğ r e ncis in in k a hva lt ıd a a la bile ce ğ i e n k ö tü ş eyi y o lla d ı -
b ir ç ığ ı rtk a n.
O ku l bayku ş la r ı her za m anki gib i posta y ı ta ş ıy a ra k
B üyü k S alo n'd an iç e ri s ü zü ld üle r. B üyü k b ir h üth üt k u ş u
g agas ında k ıp k ırm ız ı b ir z a rfla ö nüne k o n unca , N eville
a z d aha t ık a n ıyo rd u. O nun k a r ş ıs ında o tu ra n H arry v e
R on m ektu b un b ir ç ığ ı rtk a n o ld u ğ unu h em en a nla d ı -
R on d a ö nce ki y ıl a nnesin den b ir ta ne a lm ış tı.
" V ın la , N eville " d edi R on.
N eville ik i k e re s ö yle tm edi. Z arf ı y a ka la d ı, b om ba g ib i
önünde tu ta ra k sa lo n dan d ış ar ı bir ko ş u f ırla d ı. Bu

ara da S ly th erin m asa s ı da onun halin e ka hka hala rla
g ülü yo rd u. Ç ığ ı rtk a n ın Gir i ş Salo nu'n da fa aliy e te
g eçti ğ in i du yd ula r - N eville 'i n nin esin in sih ir le norm al
vo lü m ünün y ü z k a t ına y ü kse lm i ş s e si, n as ıl b ütü n a ile yi
re zil e tti ğ in i h ayk ıra ra k a nla t ıyo rd u.
N eville iç in ü zü lm ekle m e ş gul o la n H arry , k e ndis in in d e
bir m ektu bu o ld u ğ unu h em en fa rk e tm em i ş ti. H edw ig
b ile ğ in i ş id detle g agala ya ra k o nun d ik ka tin i ç e kti.
" A yy! Ş e y - te ş e kkü rle r, H edw ig ..."
B ayku ş , N eville 'i n p atla m ış m ıs ırla r ın ı afiy e tle ye rk e n,
H arry d e z a rf ı y ır t ıp a çt ı. İç in deki n otta ş öyle d iy o rd u:
S evg ili H arry v e R on,
B u a k ş am a lt ı s u la r ında b en im le ç a y i ç m eye n e
dersin iz ? Siz i ben gelip ş a to dan ala ca ğ ı m .
G İ R İ Ş SA LO NU 'N D A B EN İ BEK LE Y İ N , T E K
BA Ş IN IZ A Ç IK M AN IZ A İ Z İ N Y O K.
Sela m la r,
H agrid
" H erh ald e B la ck h ik â ye sin i tü m a yr ın t ıla r ıyla d in le m ek
is tiy o r!" d edi R on.
B öyle ce o a k ş am s a at a lt ıd a H arry v e R on, G ry ff in dor
K ule si'n den a yr ıld ı, k o ş a ra k g üve nlik if r it le rin in y a n ından
geçti v e a ş a ğ ı , G ir i ş S alo nu'n a in dile r.
H agrid ç o kta n g elm i ş o nla r ı b ekliy o rd u.

"P ekâ lâ , H agrid " d e di R on. "S an ırım c u m arte si g ece si
o lu p b it e n h er ş e yi d in le m ek is tiy o rs u n , h a?"
"H epsin i duyd um bile " dedi H agrid , ön ka p ıla r ı aç ıp
onla r ı d ış a r ı ç ık a r ırk e n.
"Y a" d edi R on, s ü ngüsü d ü ş m ü ş g örü nüyo rd u.
H agrid 'i n ku lü besin e gir in ce gözle rin e ça rp an ilk ş e y,
o nun ya m al ı yo rg an ı üstü n de otu ra n Ş ahgaga old u.
M uazza m ka natla r ın ı s ık ıca vü cu duna ya p ış tırm ış tı,
k e yif le b ir ta bak d olu su ö lü g elin cik y iy o rd u. B u ta ts ız
s a hneden gözle rin i ka ç ıra n Harry , Hagrid 'i n
g ard ıro bunun ka p ıs ında deva sa , tü ylü bir ka hve re ngi
ta k ım e lb is e ile k o rk u nç b ir s a r ı-tu ru ncu re nkli k ra va t ın
a s ılı o ld u ğ unu g örd ü.
"B unla r d a n 'o lu yo r, H agrid ?" d iy e s o rd u.
" Ş ahgaga'n ın Te hlik e li Yara t ıkla r ın İtla f ı Kom it e si'n e
ka r ş ı d uru ş m as ı" d edi H agrid . "B u c u m a. O nunla b en
bir lik te Londra 'y a gid iy o ru z. H ız ır Oto b üs't e ik i ye r
ay ırtt ım ..."
H arry berb at bir su çlu lu k duyg usu yla sa rs ıld ı.
Ş a hgaga'n ın duru ş m as ın ın bu ka dar ya k ın old u ğ unu
ta m am en unutm u ş tu . Ron'u n yü zü ndeki huzu rs u z
if a deye b ak ılırs a , o d a a yn ı d uru m dayd ı. Ş a hgaga'n ın
s a vu nm as ın ı h az ırla m as ına y a rd ım c ı o lm a k o nusu ndaki
sö zle rin i d e u nutm u ş la rd ı. A te ş o ku 'n un g eli ş i, b a ş ka h er
ş eyi a k ılla r ından s ilm i ş ti.
H agrid o nla ra ç a y k o yd u, b ir ta bak B ath ç ö re ğ i ik ra m
etti, a m a ka bul e tm eye ce k ka dar a k ılla r ı va rd ı. D aha
önce Hagrid 'i n ye m ekle ri ko nusu nda hayli deneyim
e din m i ş le rd i.

Hagrid o rta la r ına o tu ru p o na y a k ış m aya ca k k a dar c id di
bir g örü nüm e b ürü nere k, " İk in iz le b ir ş e y k o nu ş aca ğ ı m "
dedi.
" N edir ? " d iy e s o rd u H arry .
"H erm io ne."
" O na n e o lm u ş ?" d edi R on.
"K afa s ın ı y iy e ce k, o o lm u ş . N oel'd en b eri s ık s ık b ana
geliy o r. Kendin i ya ln ız his se diy o r. Önce Ate ş o ku
yü zü nden onunla ko nu ş m ad ın ız, ş im di de
ko nu ş m uyo rs u nuz ç ü nkü k e dis i - "
" - S ca bbers ' ı y e di! " d iy e h ayk ırd ı R on ö fk e yle .
"Ç ünkü k e dis i b ütü n k e dile r g ib i d avra nd ı" d iy e d eva m
etti H agrid in atla . " B aya ğ ı b ir a ğ la d ı b urd a, a nl ıyo rs u nuz
ya . Kötü günle r geçir iy o r. Bece re ce ğ in den fa zla s ın ı
yü kle ndi, b ana s o ra rs a n ız, o nca ş eyi y a pm aya ç a l ış ıyo r.
Y in e de Ş ahgaga'n ın duru ş m as ı iç in bana ya rd ım
e dece k za m an buld u, ha... B ana ço k iy i baz ı ş eyle r
buld u... S an ırım Ş ahgaga'n ın ş im di h ayli ş a ns ı v a r. .."
" H agrid , b iz d e y a rd ım e tm eliy d ik -k u su ra b akm a-" d iy e
ke ke le di H arry .
"S iz i s u çla m ıyo ru m !" d edi H agrid , e liy le H arry 'n in ö zrü nü
bir k e nara s a vu ra ra k. " T a nr ı b iliy o r y a , s iz in d e y a paca k
ço k i ş in iz va rd ı. G ece gündüz Q uid dit c h antr e nm an ı
ya pt ığ ı n ız ı görd üm - am a siz e sö yle ye yim , bak. B en
ik in iz in a rk a da ş la r ın ıza s ü p ürg ele r y a d a fa re le rd en ç o k
de ğ er v e rd i ğ in iz i s a n ırd ım . H epsi b u!"
H arry v e R on b ir b ir le rin e r a hats ız b ak ış la r a tt ıla r.

"Ç ok üzü ld ü, sa hid en, Bla ck az daha se ni
b ıça kla ya ca kt ı y a , R on. İy i b ir k a lb i v a r H erm io ne'n in .
S iz ik in iz d e o nunla k o nu ş m uyo rs u nuz - ”
" O ke did en ku rtu ls a , ko nu ş uru m "' dedi R on öfk e yle .
"O ysa hâlâ onu sa vu nuyo r! Kedi bir m anya k, am a
hakk ın da te k k ö tü s ö z d uym ak is te m iy o r!"
H agrid bilg ece , "E h, öyle , in sa nla r hayva nla r ı
ko nusu nda bir a z apta ll ık edebilir " dedi Hagrid .
A rk a s ında Ş ahgaga, H agrid 'i n y a st ığ ı na b ir k a ç g elin cik
k e m i ğ i tü kü rd ü.
Z iy a re tle rin in geri ka la n ın ı Gry ff in dor'u n Quid dit c h
K upas ı'n daki ş a ns ın ın artm as ı üze rin e ko nu ş ara k
geçir d ile r. S aat d oku zd a, H agrid o nla r ı y e nid en ş ato ya
g ötü rd ü.
O rta k S alo n'a d öndükle rin de d uyu ru ta hta s ın ın ö nünde
bir k a la bal ık to pla nm ış tı.
"H ogsm eade, ö nüm üzd eki h afta s o nu!" d edi R on, y e ni
duyu ru yu oku m ak iç in in sa nla r ın ba ş la r ı üze rin den
uza nara k. B ir y e re o tu rm aya g id erle rk e n, H arry 'y e a lç a k
se sle , " N e d ers in ?" d iy e s o rd u.
"E h, F ilc h B aly u m ru k'a g id en g eçit k o nu su nda b ir ş e y
ya pm ad ı" d edi H arry , d aha d a a lç a k s e sle .
S a ğ k u la ğ ı nda b ir s e s, "H arry !" d edi. H arry z ıp la d ı v e
d önüp H erm io ne'y e bakt ı. Ta m ark a la r ındaki m asa ya
o tu rm u ş tu , a rk a s ına g öm üld ü ğ ü k it a pla r ı a ra la d ı.
"H arry , e ğ er yin e H ogsm eade'e gid ers e n... Pro fe sö r
M cG onagall'a o h arit a y ı s ö yle rim !" d edi H erm io ne.

"B ir in in ko nu ş tu ğ u nu duyu yo r m usu n, Harry ? " diy e
h ırla d ı R on, H erm io ne'y e b akm adan.
"R on, n as ıl s e nin le g it m esin e iz in v e rir s in ? S ir iu s B la ck
sa na az daha ne ya p ıyo rd u, dü ş ünse ne. Cid diy im ,
sö yle rim !"
R on kü ple re b in m i ş h ald e, "D em ek ş im di de H arry ’y i
o ku ld an a tt ır m aya ç a l ış ıyo rs u n!" d edi. "B u y ıl y e te rin ce
za ra r ın d oku nm ad ı m ı? "
H erm io ne ce va p ve rm ek iç in a ğ z ın ı açt ı, am a
Cro oksh anks h afif ç e t ıs la ya ra k k u ca ğ ı na s ıç ra d ı. R on'u n
yü zü ndeki if a deyi g ö rü nce o na ü rk m ü ş g özle rle b aka n
H erm io ne, C ro oksh a nks'i ku ca kla d ı ve h ızla k ızla r ın
ya ta kh anesin e d o ğ ru g it ti.
" N e ders in , peki? " dedi Ron, ko nu ş m ala r ı hiç
b ölü nm em i ş gib i. "H adi hadi, geçe n se fe r git t i ğ in de
hiç b ir ş e y görm edin . D aha Z onko 'n un dükkâ n ına bile
g ir m edin !"
H arry , H erm io ne duya m aya ca k ka dar uza kta m ı diy e
e tr a f ına b ak ınd ı.
"T a m am " dedi. "A m a bu ke z ya n ım a görü nm ezlik
p ele rin in i a l ıyo ru m ."
C um arte si sa bah ı Harry görü nm ezlik pele rin in i
to rb as ına ko yd u, Ç apulc u H arit a s ı'n ı ce bin e t ıkt ı ve
h erk e sle b ir lik te k a hva lt ıy a in di. H erm io ne k a r ş ıdan o na
ku ş ku cu b ak ış la r a t ıp d uru yo rd u, a m a o nunla g öz g öze
g elm ekte n k a ç ınd ı v e h erk e s ö n k a p ıla ra d o ğ ru g id erk e n
H erm io ne o nun G ir i ş S alo nu'n da ki m erm er m erd iv e ne
yü rü dü ğ ünü g örs ü n d iy e ö ze n g öste rd i.

Ron'a , "G üle g üle !" d iy e s e sle ndi H arry . "D öndü ğ ünde
görü ş ü rü z!"
R on s ırıtt ı v e g öz k ır p t ı.
H arry te la ş la ü çü ncü k a ta ç ık a rk e n, Ç apulc u H arit a s ı'n ı
d a ce bin den ç ıka rd ı. Te k gözlü ca d ın ın ya n ına
çö m ele re k harit a y ı düze lt ti. Te k bir kü çü k nokta , ona
do ğ ru hare ke t ediy o rd u. H arry gözle rin i k ıs ıp bakt ı.
Y an ındaki k ü çü cü k y a z ıda " N eville L ongbotto m " d iy o rd u.
H arry hem en asa s ın ı ç ıka rd ı, "D is se ndiu m !" diy e
m ırıld and ı ve to rb as ın ı h eyke lin iç in e t ıkt ı. A m a d aha
ke ndis i t ır m anam adan N eville k ö ş e yi d öndü.
"H arry ! S enin d e H ogsm eade'e g it m edi ğ in i u nutm u ş um !"
" S ela m N eville " d edi H arry , h ız la h eyke ld en u za kla ş ıp
h arit a y ı y e nid en c e bin e t ık a ra k. " N e y a p ıyo rs u n?"
"H iç " diy e om zu nu silk ti Neville . "P atla m al ı Pi ş ti
o yn am ak is te r m is in ?"
" Ş ey - ş im di d e ğ il- b en L upin 'i n v a m pir ö devin i y a pm ak
iç in k ü tü phaneye g id iy o rd um ."
N eville s e vin çle , " B en d e g elir im !" d edi. " O ö devi b en d e
ya pm ad ım !"
" Ş e y -d ur b aka y ım - e ve t, u nutm u ş um . B en d ün g ece
b it ir m i ş tim !"
" S üper, bana ya rd ım eders in !" dedi N eville , to parla k
yü zü nde heve sli bir if a deyle . "S ar ım sa kla ilg ili o
mese le yi hiç anla m ıyo ru m - ye m ele ri m i gere kiy o r,
y o ksa - "

Neville , H arry 'n in o m zu ndan g eriy e b aka ra k, b ir a nda
so lu ğ u nu tu ttu .
S nape't i. N eville h em ence cik H arry 'n in a rk a s ına g eçti.
D ura ra k bir bir in e, bir öte kin e baka n S nape, "Y a siz
i k in iz b ura d a n e y a p ıyo rs u nuz? " d iy e s o rd u. "B ulu ş m ak
iç in tu haf b ir y e r - "
S nape'i n k a ra g özle rin in h er ik i y a ndaki k a p ı a ra l ığ ı na
ve so nra d a te k g özlü ca d ıya ka yd ığ ı n ı göre n H arry ,
fe na h ald e h uzu rs u z o ld u.
"B ura da - b ulu ş m ad ık" d edi. " S adece - k a r ş ıla ş tık ."
" Y ok ca n ım ?" dedi S nape. "E n bekle nm edik ye rle rd e
orta ya ç ıkm ak gib i bir huyu n va r, P otte r ve bura la ra
n edensiz git ti ğ in e de pek ra stla m ad ım ... Ben ş im di
ik in iz e , ait old u ğ unuz ye re , ya ni G ry ff in dor K ule si'n e
git m eniz i ö neriy o ru m ."
H arry ve N eville te k ke lim e e tm eden yo la ko yu ld ula r.
K ö ş eyi d önerle rk e n H arr y a rk a s ına b akt ı. S nape elin i
te k gözlü ca d ın ın ba ş ın ın üstü nde gezd ir ip onu
ya k ından in ce liy o rd u.
Ş iş m an H an ım ' ın y a n ına g elin ce , N eville 'e ö nce p aro la y ı
sö yle yip so nra da va m pir ödevin i kü tü phanede
unuttu ğ u nu ekle ye re k onu atla tm ay ı ba ş ard ı. Geri
d öndü. G üve nlik if r it le rin in g örü ş s a has ından ç ık ın ca d a
harit a y ı y in e ç ık a r ıp y a k ından b akm aya b a ş la d ı.
Ü çü nü ka t ko rid oru b o ş alm ış g ib i g örü nüyo rd u. H arry
h arit a y ı dik ka tle ta ra d ı ve üze rin de "S eve ru s S nape"
ya za n m in ik n okta n ın a rt ık o das ına d önm ü ş o ld u ğ unu
göre re k r a hat b ir n efe s a ld ı.

Ta bana k u vve t te k g ö zlü c a d ıya g it ti, k a m buru nu a çt ı,
ke ndin i iç e ri att ı ve ta ş olu ğ u n dib in de ça nta s ına
ka vu ş m ak ü ze re a ş a ğ ı k a yd ı. Ç apulc u H arit a s ı'n ı s ilip
y e nid en b o ş h ale g etir d i, s o nra d a b ir k o ş u k o pard ı.
G örü nm ezlik p ele rin in in a lt ın a ta m am en s a kla na n H arry ,
B aly u m ru k't a n ç ık ıp g üne ş li s o ka ğ a a d ım a tt ı v e R on'u n
s ırt ın a d oku ndu.
"B enim " d iy e m ırıld and ı.
"N iy e g ecik tin ?" d iy e f ıs ıld ad ı R on.
"S nape o ra la rd a d ola n ıyo rd u..."
H ig h S tr e et't e n y u ka r ı d o ğ ru y o la k o yu ld ula r.
R on a ğ z ın ın k e nar ından, " N ere desin ?" d iy e s o rd u. " H âlâ
o rd a m ıs ın ? G arip b ir d uyg u b u ..."
P osta neye git tile r; Harry ra hatç a etr a f ına baka bils in
d iy e , Ron M ıs ır'd aki Bill'e bir bayku ş gönderm enin
f iy a t ın ı ö gre niy o rm u ş g ib i y a pt ı. B ayku ş la r o tu rm u ş o na
bak ıp a lç a k s e sle ö tü yo rla rd ı, h iç d e ğ ils e ü ç y ü z ta ne
va rd ı. Büyü k gri bayku ş la rd an min i min i oza n
bayku ş la r ına (" S adece Yere l Te slim at" ) ka dar. Ö yle
k ü çü kle rd i k i, H arry 'n in a vu cu na o tu ra bilir le rd i.
S onra Zon ko 'n un ye rin i ziy a re t ettile r, a ğ z ına ka dar
ö ğ re nci d olu o ld u ğ undan, H arry k im se nin a ya ğ ı na b as ıp
pani ğ e yo l açm am ak iç in ço k dik ka t etm ek zo ru nda
ka ld ı. B ura da F re d ve G eorg e'u n e n ç ılg ın h aya lle rin i
bile g erç e kle ş t ir e ce k ş a ka la r v e n um ara la r v a rd ı. H arry ,
R on'a f ıs ılt ıy la ta lim at v e rd i v e p ele rin in in a lt ın dan o na
bir a z a lt ın u za tt ı. Z onko 'n un d ükkâ n ın ı, ke se le ri h at ırı
sa y ılır ö lç ü de h afif le m i ş o la ra k te rk e ttile r. A m a c e ple ri

Te ze kb om bala r ı, H ıç k ırık Ş e ke rle ri, K urb a ğ a Y um urta s ı
S abunu v e a dam b a ş ı b ir e r B uru n Is ır a n Ç ay F in ca n ı'y la
ş iş m i ş ti.
B erra k ve m elt e m li b ir g ündü, ik is i d e iç e rid e ka lm ak
is te m iy o rd u. Üç Süpürg e'n in önünden geçe re k,
İn gilt e re 'n in e n p erili e vi o la n B a ğı ra n B ara ka 'y ı z iy a re t
etm ek iç in y o ku ş u t ırm and ıla r. B a ğı ra n B ara ka , k ö yü n
geri ka la n ın ın bir a z daha yu ka r ıs ındayd ı. Ü ze rle rin e
ta hta ça k ılm ış pence re le ri ve bit k ile rle sa r ılı ru tu betli
b ahçe siy le g ün ış ığ ı nda b ile b ir a z te kin siz g örü nüyo rd u.
Ç it e daya n ıp bin aya baka rla rk e n, Ron, "H ogw arts
h aya le tle ri bile bura dan ka ç ın ır" dedi. "N ere deys e
K afa s ız N ic k'e s o rd um ... B ura da ç o k h oyra t y a ra t ıkla r ın
ya ş a d ığ ı n ı sö ylü yo r. Kim se iç e ri gir e m iy o r. Fre d ve
G eorg e d enedi e lb ett e , a m a b ütü n g ir i ş le r k a pat ılm ış . .."
Y oku ş a t ırm and ıkta n s o nra H arry s ıc a k b ast ı d iy e ta m
bir k a ç d akik a l ığ ı na p ele rin i ç ıka rm ay ı d ü ş ünüyo rd u ki,
y a k ında b ir y e rd en s e sle r d uyd u. B ir ile ri, te penin ö bür
ya n ından e ve d o ğ ru t ırm an ıyo rd u. B ir a z s o nra , h em en
ard ın da C ra bb e v e G oyle 'l a M alf o y g örü ndü. K onu ş an
oyd u.
"... her an babam dan bir bayku ş gele bilir . Onla ra
k o lu m un duru m unu anla tm ak iç in duru ş m aya git m esi
g ere kti. .. n as ıl ü ç a y k u lla nam ad ığ ı m ı fa la n..."
C ra bbe v e G oyle k ıs k ıs g üld ü.
"O ko ca , k ıll ı m oro nun ke ndin i sa vu nm as ın ı duym ak
is te rd im , gerç e kte n ... ' Hiç za ra rl ı d e ğ il, do ğ ru
s ö ylü yo ru m '. .. O h ip ogrif e ö lm ü ş g özü yle b aka bilir s in iz ."

Mâlf o y b ir d en R on'u g örd ü. S olg un y ü zü h ain b ir s ırıtış la
a yd ın la nd ı.
"N e y a p ıyo rs u n, W easle y? "
M âlf o y, R on'u n a rk a s ındaki y ık ık d ökü k e ve b akt ı.
"H erh ald e b ura da o tu rm ak ç o k h o ş una g id erd i, d e ğ il m i,
W easle y? Kendi ya ta k odan ols u n diy e haya l m i
ku ru yo rd un? Duyd um ki bütü n aile n te k bir odada
ya t ıyo rm u ş - d o ğ ru m u?"
H arry , Malf o y'u n üze rin e atla m as ın diy e Ron'u n
cü ppesin in a rk a s ına y a p ış tı.
K ula ğ ı na, " O nu b ana b ır a k" d iy e f ıs ıld ad ı.
K aç ırılm aya ca k ka dar iy i bir f ırs a tt ı. H arry se ssiz ce
M alf o y, C ra bbe ve G oyle 'u n ark a s ına sü zü ld ü, e ğ ilip
y o ld an b ir a vu ç d olu su ç a m ur a ld ı.
M alf o y, R on'a , "B iz de ta m dostu n H agrid 'd en sö z
ediy o rd uk," d edi. " T e h lik e li H ayva nla r ın İtla f ı K om it e si'n e
nele r s ö yle di ğ in i h aya l e tm eye ç a l ış ıyo rd uk. S ence a ğ la r
m ı o h ip ogrif in b oyn unu - "
Ş A P!
Ç am ur o na ç a rp ın ca M alf o y'u n b a ş ı ö ne d o ğ ru s a vru ld u.
G üm ü ş i- s a r ı s a çla r ı b ir a nda v ıc ık v ıc ık o lm u ş tu .
"N ele r - ? "
R on ö yle b ir g ülm eye b a ş la d ı ki, d ü ş m em ek iç in çit e
tu tu nm ak z o ru nda k a ld ı. M alf o y, C ra bbe v e G oyle a pta l
apta l o ld ukla r ı y e rd e d önüp d eli g ib i e tr a fla r ına b akt ıla r.
M alf o y s a ç ın ı te m iz le m eye ç a l ış ıyo rd u.
"O d a n eyd i? K im y a p t ı?"

Ron, hava duru m u hakk ın da fik ir beya n eden bir in in
h ava s ıyla , " B ura s ı d a ç o k p erili, d e ğ il m i? " d edi.
C ra bbe ve Goyle ko rk m u ş görü nüyo rd u. Geli ş m i ş
adale le ri haya le tle re ka r ş ı fa yd a etm iy o rd u. M alf o y
ç ılg ın ca b om bo ş a ra ziy e b ak ın ıyo rd u.
H arry y o l b oyu nca s in sic e ile rle di, o ra da b alç ık g ib i b ir
s u b ir ik in tis in de p is k o ku lu , y e ş il b ir ç a m ur v a rd ı.
Ş A PIR T!
B u s e fe r C ra bbe v e G oyle d a n asib in i a ld ı. G oyle o ld u ğ u
ye rd e öfk e yle z ıpla ya ra k ça m uru kü çü k, ca ns ız
gözle rin den ç ık a rm aya ç a l ış tı.
M alf o y y ü zü nü s ilip , H arry 'n in o ld u ğ u y e rin y a r ım m etr e
k a dar s o lu na b aka ra k, " O ra dan g eld i! " d edi.
C ra bbe uzu n ko lla r ın ı zo m bi gib i öne uza tm ış ,
k ö rle m esin e ile ri y ü rü dü. H arry o nun a rk a s ına g eçti, b ir
s o pa al ıp C ra bbe'n in s ırt ın a f ırla tt ı. O kim in att ığ ı n ı
görm ek iç in h ava da b ir tü r b ale d önü ş ü ya park e n d e
se ssiz b ir ka hka hayla ik i b üklü m o ld u. C ra bbe, o ra da
görd ü ğ ü te k k i ş i o la n R on'a d o ğ ru h am le e tti. A m a H arry
b aca ğ ı n ı uza tt ı. Cra bbe se ndele di ve ko ca m an,
düzta ban aya ğ ı Harry 'n in pele rin in in ete ğ in e ta k ıld ı.
H arry , p ele rin in in ş id detle ç e kild i ğ in i h is se tti v e p ele rin
y ü zü nden k a yd ı.
M alf o y b ir a n o na b aka ka ld ı.
" A AY YY!" diy e fe ry a t etti, eliy le Harry 'n in ba ş ın ı
göste re re k. S onra g eri d öndü, te peden a ş a ğ ı s o n s ü ra t
ko ş tu , C ra bbe v e G oyle d a o nu iz le di.

Harry , pele rin i te kra r ba ş ın ın üstü ne çe kti, am a ola n
olm u ş tu .
"H arry !" dedi R on, öne do ğ ru se ndele ye re k yü rü yü p
H arry ’n in gözd en ka yb old u ğ u nokta ya ça re siz ce
b aka ra k. " K açsa n iy i o lu r! M alf o y b ir ile rin e s ö yle rs e - e n
iy is i s e n ş ato ya d ön, h em en - "
" S onra görü ş ü rü z" dedi H arry ve ba ş ka te k ke lim e
etm eden H ogsm eade'e g id en y o ld an a ş a ğ ı k o ş tu .
M alf o y görd ü ğ üne in anaca k m ıyd ı? M alf o y'a in anan
ç ıka r m ıy d ı? H iç k im se g örü nm ezlik p ele rin in i b ilm iy o rd u
-D um ble dore d ış ın da h iç k im se . H arry 'n in m id esi a lt ü st
o ld u- M alf o y b ir ş e y sö yle rs e D um ble dore n ele r o lu p
bit ti ğ in i a nla rd ı -
G eris in geri Baly u m ru k'a , mahze n merd iv e nle rin den
a ş a ğı , ta ş dö ş em eden ile ri, ka pakta n d ış ar ı - H arry ,
p ele rin i ç ıka rd ı, ko lu nun alt ın a s ık ış tırd ı ve geçit
b oyu nca ko ş m aya ba ş la d ı... M alf o y ondan önce geri
d önerd i. .. B ir ö ğ re tm en b ulm as ı n e k a dar v a kit a l ırd ı?
S olu k s o lu ğ a , b ö ğ rü nde k e sk in b ir s a n c ıyla , ta ş o lu ğ a
g ele ne ka dar ya va ş la m ad ı. P ele rin i bura da b ıra km ak
zo ru ndayd ı, e ğ e r M alf o y b ir ö ğ re tm ene is p iy o nla d ıysa ,
pele rin o nu fe na h ald e e le v e rir d i. B ir k ö ş e de, g ölg ele rin
iç in e s a kla d ı o nu, s o nra m üm kü n o ld u ğ u k a dar ç a buk
bir ş e kild e t ırm anm aya ko yu ld u. Te rli e lle ri o lu ğ u n ik i
ya n ında ka y ıyo rd u. C ad ın ın ka m buru nun iç ta ra f ına
ula ş tı, a sa s ıyla d oku ndu, b a ş ın ı d ış a r ı u za tt ı v e k e ndin i
d ış ar ı çe kti. K am bur ka pand ı ve ta m H arry heyke lin
a rk a s ından z ıpla m ış tı ki, h ızla ya kla ş a n aya k se sle ri
d uyd u.

Gele n Snape't i. Kara cü ppesi dalg ala n ara k H arry ’y e
sü ra tle y a kla ş tı, ö nünde d urd u.
"D em ek b öyle " d edi.
S nape't e b ast ırılm ış b ir za fe r h ava s ı se ziliy o rd u. Te rli
y ü zü v e ç a m urlu e lle rin in fa rk ın da o la n H arry m asu m b ir
if a de ta k ınm aya ça l ış tı. E lle rin i hem en ce b in e so ku p
giz le di.
" B enim le g el, P otte r" d edi S nape.
H arry onun ard ın a dü ş üp m erd iv e nle rd en in di, bir
y a ndan d a S nape'e fa rk e tt ir m eden e lle rin i c ü ppesin in iç
t a ra f ına silip te m iz le m eye ça l ış ıyo rd u. M erd iv e nle rd en
zin dana in dile r, o ra dan d a S nape'i n o das ına g it tile r.
H arry b ura ya d aha ö nce b ir k e z g elm i ş ti, o z a m an d a
ba ş ı ç o k c id di ş e kild e b ela dayd ı. S nape o s e fe rd en b eri
k a va nozla ra ko rk u nç ve ya p ış ka n bir k a ç ş e y daha
ekle m i ş ti. H epsi m asa s ın ın a rk a s ındaki r a fla rd a d urm u ş ,
ale vle rin ış ığ ı nda par ıld ıy o r ve te hdit edic i atm osfe re
k a tk ıd a b ulu nuyo rd u.
"O tu r" d edi S nape.
H arry o tu rd u. A m a S nape a ya kta k a ld ı.
" M r. M alf o y bana gelip ço k garip bir hik â ye anla tt ı,
P otte r" d edi S nape.
H arry b ir ş e y s ö yle m edi.
" D iy o r ki, Ba ğı ra n Bara ka 'n ın ora da Weasle y'y e
ra stla m ış - y a ln ız g örü nüyo rm u ş ."
H arry y in e k o nu ş m ad ı.

"M r. M alf o y d iy o r k i, o d urm u ş W easle y'l e k o nu ş urk e n,
büyü k m ik ta rd a ça m ur ba ş ın ın ark a ta ra f ına gelm i ş .
Sence b u n as ıl o lm u ş o la bilir ? "
H arry m aku l ö lç ü de ş a ş ırm ış g örü nm eye ç a l ış tı.
"B ilm iy o ru m , P ro fe sö r. "
S nape'i n gözle ri de ş erm i ş çe sin e Harry 'n in kile re
d ik ilm i ş ti. Bun un bir hip ogrif e gözle rin i ka ç ırm adan
bakm akta n fa rk ı y o ktu . H arry g öz k ır p m am aya ç a l ış tı.
"S onra M r. M alf o y o la ğ a nüstü b ir g örü ntü ye ta n ık o lm u ş .
Ne o ld u ğ unu ta hm in e debiliy o r m usu n, P otte r? "
"H ay ır" d ed i H arry , ş im di m asu m v e m era kl ı g örü nm eye
ça l ış ara k.
"B a ş ınm ış , P otte r. H ava da d uru yo rm u ş ."
U zu n b ir s e ssiz lik o ld u.
"B elk i de M adam Pom fr e y'y e git m esi gere kir " dedi
H arry . " E ğ e r b öyle ş eyle r g örü yo rs a - "
S nape yu m u ş ak bir se sle , "B a ş ın H ogsm eade'd e ne
ya p ıyo r ola bilir , P otte r? " dedi. "B a ş ın ın H ogsm eade'e
g it m esin e iz in y o k. V ücu dunun h erh angi b ir b ölü m ünün
H ogsm eade'e g it m esin e iz in y o k."
" O nu biliy o ru m " de di Harry , yü zü nü su çlu lu k ve
ko rk u dan ar ınd ırm aya ça l ış ara k. "A nla ş ıla n Malf o y
halü sin -"
" M alf o y halü sin asyo n görm üyo r" diy e h ırla d ı Snape.
E lle rin i H arry 'n in ko lt u ğ u nun ik i ko lu na ko ya ra k e ğ ild i.
Ş im di buru n buru nayd ıla r. "B a ş ın H ogsm eade'd eyse ,
geri k a la n ın d a o ra dad ır. "

"G ry ff in dor K ule si'n deyd im " d edi H arry . " S iz d edin iz y a - "
" B unu d o ğ ru la ya ca k b ir i v a r m ı? "
H arry bir ş e y sö yle m edi. S nape 'i n in ce dudakl ı a ğ z ı
ko rk u nç b ir te bessü m le k ıv r ıld ı.
Y enid en do ğ ru la ra k, "D em ek öyle " dedi. "S ih ir
B aka n ı'n dan b a ş la ya ra k h erk e s m e ş hur H arry P otte r' ı
S ir iu s B la ck 't e n k o ru m aya ç a l ış ıyo r. A m a m e ş hur H arry
P otte r ke ndi ya sa la r ın ı ke n di ko yu yo r. V ars ın s ıra dan
in sa nla r o nun g üve n li ğ i iç in e ndi ş ele nsin ! M e ş hur H arry
P otte r is te di ğ i y e re g id er, s o nuçla r ına d a a ld ır m az."
H arry su sku n ka ld ı. S nape o nu ta hrik e dere k g erç e ğ i
sö yle tm eye ça l ış ıyo rd u. B unu ya pm aya ca kt ı. S nape'i n
e lin de k a n ıt y o ktu - h enüz.
S nape b ir d e n, g özle ri p arla ya ra k, " B abana n e k a dar ç o k
benziy o rs u n, Potte r" dedi. "O da fe vka la de ke ndin i
be ğ enm i ş ti. Quid dit c h 'e bir a z ye te ne ğ i olm as ı,
hepim iz d en b ir g öm le k ü stü n o ld u ğ unu d ü ş ünm esin e y o l
açm ış tı. D ostla r ı v e h ayra nla r ıyla c a ka s a t ıp d uru rd u...
a ra n ızd aki b enze rlik in an ılm az."
H arry , ke ndin e engel ola m adan, "B abam ca ka
sa tm azd ı" d edi. " B en d e s a tm ıy o ru m ."
S nape, yü zü nde m elu n bir if a deyle , ya ka la d ığ ı za y ıf
nokta n ın üstü ne gid ere k, "B aban da ku ra lla ra pek
ald ır m azd ı" dedi. "K ura lla r s ıra dan fa nile r iç in d ir ,
Q uid dit c h Kupas ı ka za nanla r iç in de ğ il. Burn u öyle
b üyü ktü k i - "
" K ES S ES İN İ!"

Harry bir d en aya ğ a f ırla d ı. Priv e t Driv e 'd aki so n
gece sin den beri his s e tm edi ğ i ç ılg ın ca bir hid det, her
ya n ın ı ka pla m ış tı. Snape'i n yü zü nün ka ska t ı
ke silm esin e, ka ra gözle rin in te hlik e li bir ş e kild e
parla m as ına a ld ır m ıy o rd u.
"B ana n e d edin , P otte r? "
H arry , "B abam ı ra hat b ıra k ıp se sin iz i ke sm eniz i
sö yle dim !" d iy e h ayk ırd ı. " G erç e ğ i b iliy o ru m , ta m am m ı?
S iz in haya t ın ız ı ku rta rd ı! Dum ble dore bana sö yle di!
B abam o lm asa ş u a nda b urd a b ile o lm aya bilir d in iz !"
S nape'i n s a r ım s ı te ni, e k ş i s ü t r e ngin e d önü ş m ü ş tü .
"P eki y a m üdür s a na b aban ın h aya t ım ı h angi k o ş u lla r
alt ın da k u rta rd ığ ı n ı d a s ö yle di m i? " d iy e f ıs ıld ad ı. " Y oksa
b u a yr ın t ıla r ın, k ıy m etli P otte r' ın n azik k u la kla r ı iç in p ek
naho ş o la ca ğ ı n ı m ı d ü ş ündü?"
H arry duda ğı n ı ıs ırd ı. N e old u ğ unu bilm iy o rd u, bunu
b elli e tm ek d e is te m iy o rd u - a m a S nape g erç e ğ i ta hm in
e tm i ş ti.
Y üzü nde ko rk u nç, ça rp ık bir gülü m se m eyle , "B aban
hakk ın da ya nl ış bir fik ir edin m ende n nefr e t ederd im ,
Potte r" d edi. " Ş a nl ı b ir k a hra m anl ık h ik â ye si m i h aya l
ediy o rd un? Ö yle yse ben hem en bunu düze lt e yim -
aziz d en fa rk s ız b aba n v e a rk a da ş la r ı b a na ç o k e ğ le nce li
b ir ş a ka ya pt ıla r. E ğ er baban so n anda t ırs m am ış
ols a yd ı, b u ş aka b enim c a n ım a m al o la b ilir d i. Y apt ığ ı n ın
ce su rc a bir ya n ı yo k. B enim kin i old u ğ u ka dar ke ndi
ca n ın ı da ku rta r ıyo rd u. Ş a ka la r ı ba ş ar ıya ula ş s a yd ı,
H ogw arts 't a n a t ılırd ı."

Snape'i n ça rp ık , sa r ım s ı di ş le ri orta ya ç ıkm ış tı,
"C eple rin i b o ş alt , P otte r" d edi tü kü rü rc e sin e.
H arry k ıp ır d am ad ı. K ula kla r ı z o nklu yo rd u.
"C eple rin i bo ş alt , yo ksa dosd o ğ ru m üdüre gid iy o ru z.
B o ş alt o nla r ı, P otte r!"
K ork u dan b uz ke sm i ş o la n H arry , ya va ş ça Z onko 'n un
ş aka la r ı to rb as ıyla Ç apulc u H arit a s ı'n ı c e bin den ç ık a rd ı.
S nape, Z onko 'n un to rb as ın ı a ld ı.
" R on ve rd i o nla r ı b a na” d edi H arry . B ir ya ndan d a o
S nape'e r a stla m adan ö nce R on'u u ya rm a f ır s a t ı b ulm ak
iç in dua ediy o rd u . "O - geçe n se fe r onla r ı
H ogsm eade'd en g etir d i. "
" S ahi m i? V e o g ünd en b eri y a n ında ta ş ıy o rs u n, h a? N e
ka dar d oku nakl ı... p eki, y a b u n e?"
S nape harit a y ı elin e alm ış tı. H arry ka y ıts ız bir if a de
ta k ınm ak iç in v a r g ücü yle ç a bala d ı.
"Y edek p ar ş öm en k â ğ ı d ı" d iy e o m zu nu s ilk ti.
S nape, g özle ri H arry 'd e, h arit a y ı e vir ip ç e vir d i.
" B u k a dar e ski b ir p a r ş öm en k â ğ ı d ına ih tiy a c ın o la m az,
d e ğ il m i? " d edi. " N iy e - a tm ıy o ru m k i b unu?"
E li a te ş e d o ğ ru h are ke tle ndi.
" H ay ır!" d edi H arry h em en.
"D em ek öyle !" dedi S nape, uzu n burn unun ka natla r ı
tit r e di. " B u d a M r. W easle y'd en g elm i ş b ir b a ş ka d e ğ erli
h ediy e m i y o ksa ? Y a d a - b a ş ka b ir ş e y? B ir m ektu p,
belk i, g örü nm ez m üre kke ple y a z ılm ış b ir m ektu p? Y a d a

- R uh E m ic ile r'i n ya n ından geçm eden H og sm eade'e
g it m ek iç in ta lim at? "
H arry g özle rin i k ır p t ı. S nape'i n g özle ri ış ıld ad ı.
"B aka l ım , baka l ım ..." diy e m ırıld and ı, asa s ın ı ç ıka r ıp
harit a y ı m asa s ın ın üstü ne düze lt e re k ya yd ı. "S ırr ın ı
a ç ığ a v u r!" d edi, a sa s ıyla p ar ş öm ene d oku nara k.
H iç b ir ş e y o lm ad ı. H arry , e lle rin in tit r e m esin i ö nle m ek
iç in y u m ru kla r ın ı s ık t ı.
"G öste r k e ndin i! " d edi S nape. h arit a ya s e rtç e v u ra ra k.
H arit a b om bo ş d uru yo rd u . H arry d erin d erin s o lu k a l ıp
sa kin k a lm aya ç a l ış ıyo rd u.
"P ro fe sö r Seve ru s Snape, bu oku lu n hoca s ı, sa na
sa kla d ığ ı n bil g iy i ve rm eni em re diy o r!" dedi Snape,
asa s ıyla h arit a ya v u ra ra k.
S anki görü nm ez bir el üze rin de ya z ıyo rm u ş gib i,
h arit a n ın p ürü zsü z y ü ze yin de k e lim ele r b elir d i.
" M r. Ayla k, Pro fe sö r Snape'e se la m la r ın ı su nar ve
a norm al dere ce de büyü k burn unu ba ş ka la r ın ın i ş in e
so km am as ın ı r ic a e der. "
S nape d ondu k a ld ı. H arry n u tk u tu tu lm u ş h ald e m esa ja
b ak ıyo rd u. A m a h arit a b ununla k a lm ad ı. İlk in in a lt ın da
ba ş ka y a z ıla r d a b elir iy o rd u.
"M r. Ç ata la k, M r. A yla k'a k a t ılm akla k a lm ay ıp, P ro fe sö r
S nape'i n ç ir k in b ir r e zil o ld u ğ unu e kle m ek is te r. "
D uru m o k a dar c id di o lm asa , ç o k k o m ik o lu rd u a sl ın da.
Ü ste lik d ahas ı d a v a rd ı...

"M r. P atia ya k b öyle b ir b udala n ın p ro fe sö r o la bilm esin e
nas ıl h ayre t e tti ğ in i b elir tm ek is te r. "
H arry deh ş et iç in de gözle rin i yu m du. O nla r ı ye nid en
açt ığ ı nda, h arit a s o n s ö zü nü s ö yle m i ş ti.
" M r. K ılk u yru k, Pro fe sö r Snape'e iy i günle r dile r ve
sa ç ın ı y ık a m as ın ı s a l ık v e rir , p is h erif ."
H arry d arb enin in m esin i b ekle di.
" D em ek öyle ..." dedi Snape yu m u ş ak bir se sle .
"G öre ce ğ iz b aka l ım ..."
H ız l ı h ız l ı ş ö m in esin e d o ğ ru g it ti, ş ö m in enin ü stü ndeki
b ir ka va nozd an bir avu ç par ıld aya n to z al ıp ale vle re
s a vu rd u.
S nape ate ş e do ğ ru , "L upin !" diy e se sle ndi. "S enin le
k o nu ş m ak is tiy o ru m !"
N eye u ğ ra d ığ ı n ı ş a ş ıra n H arry a te ş e b aka ka ld ı. İç in de
yü kse k h ızla dönen büyü k bir ş e kil peyd ahla nm ış tı.
B ir k a ç sa niy e so nra , eski püskü giy sil e rin deki kü lle ri
s ü püre re k, P ro fe sö r L upin ş öm in eden d ış a r ı ç ık ıy o rd u.
"B eni m i ç a ğ ı rd ın , S eve ru s? " d edi n eza ke tle .
D önüp m asa s ına g id erk e n y ü zü ö fk e yle k a s ılm ış o la n
S nape, "E lb ette ça ğ ı rd ım " dedi. "A z önce P otte r'd an
ce ple rin i b o ş alt m as ın ı is te dim . C ebin de ş u v a rd ı."
S nape, ü ze rin de M ösyö le r A yla k, K ılk u yru k, P atia ya k v e
Ç ata la k ke lim ele ri hâlâ par ıld aya n par ş öm eni
parm a ğı yla g öste rd i. L upin 'i n y ü zü nde tu haf, a nla ş ılm az
bir if a de b elir d i.
" E e?" d edi S nape.

Lupin harit a ya bakm ay ı sü rd ürd ü. H arry ’y e büyü k bir
h ız la d ü ş ünüyo rm u ş g ib i g eld i.
" E e?" d edi S nape b ir k e z d aha. "B elli k i b u p ar ş öm en
K ara B üyü dolu . B u se nin uzm anl ık ala n ın sa y ılıyo r,
L upin . S ence P otte r b öyle b ir ş e yi n ere den a lm ış tır ? "
Lupin b a ş ın ı k a ld ır d ı ve m üdahale e tm em esi iç in o nu
uya r ırc a s ına H arry 'y e b elli b elir s iz b ir b ak ış a tt ı.
N eza ke tle , "K ara Büyü m ü dolu ?" diy e te kra rla d ı.
"S ahid en b ö yle m i d ü ş ünüyo rs u n, S eve ru s? B ana s a nki
o nu o ku m aya ç a l ış an h erk e se h aka re t e den z a ra rs ız b ir
p ar ş öm en parç a s ıym ış gib i görü nüyo r. Ç ocu kça am a
ke sin lik le te hlik e li d e ğ il, h a? S an ırım H arry o nu b ir ş a ka
d ükkâ n ından a ld ı. "
" Ö yle mi ders in ?" dedi Snape. Çen esi öfk e den
ka s ılm ış tı. "B ir ş a ka d ükkâ n ında b öyle b ir ş e y b ulu nur
m u d ers in ? D o ğ ru dan im ala tç ıs ın dan a lm ış o lm as ı d aha
akla y a k ın d e ğ il m i s e nce ?"
H arry , Snape'i n neden sö z etti ğ in i anla m ıyo rd u.
G örü nü ş e b ak ılırs a , L upin d e a nla m ıyo rd u.
"Y ani, M r. K ılk u yru k't a n ya d a b u in sa nla r ın herh angi
bir in den m i? " d edi. "H arry , b u a dam la r ın h erh angi b ir in i
ta n ıyo r m usu n?"
"H ay ır" d edi H arry h em en.
"G örü yo rs u n ya , S eve ru s" dedi Lupin , yin e S nape'e
d önere k " B ana b ir Z onko ü rü nü g ib i g örü nüyo r. "
T a m o a nda, R on o daya d ald ı. N ere d eyse s o lu k a la m az
hald eyd i. S nape'i n m asa s ın ın a z ö nünd e d urd u v e e li
c ü ppesin in g ö ğ sü nde, k o nu ş m aya ç a l ış tı.

"H arry 'y e - o - ş e yi - b en - v e rd im " d edi b o ğ ulu rc a s ına.
"Ç ok - ç o k - ö nce - Z onko 'd an - a lm ış tım ."
" E h!" ded i Lupin , elle rin i bir b ir in e ça rp ıp , ne ş eyle
ç e vre sin e b aka ra k. "B öyle ce m ese le a ç ıkl ığ a ka vu ş tu !
S eve ru s, b u nu g eri a la y ım , d e ğ il m i? " H arit a y ı k a tla d ı,
cü ppesin in iç in e so ktu . "H arry , Ron, benim le gelin ,
va m pir ödevi hakk ın da siz in le ko nu ş m am gere k.
M üsa denle , S eve ru s!"
O dadan ç ık a rla rk e n, H arry , S na pe'e b akm aya ce sa re t
edem edi. O , R on ve Lupin , ko nu ş m aks ız ın ta G ir i ş
S alo nu'n a k a dar y ü rü düle r. S onra H arry , L upin 'e d öndü.
"P ro fe sö r, b en - "
L upin , " A ç ıkla m a d uym ak is te m iy o ru m " d iy e k e sti la f ın ı.
B o ş G ir i ş S alo nu'n a b akt ı v e s e sin i a lç a lt t ı. " B u h arit a n ın
y ılla r ö nce M r. F ilc h ta ra f ından g asp e dild i ğ in i b iliy o ru m .
Eve t, b ir h arit a o ld u ğ unu b iliy o ru m " d edi, H arry v e R on
ş a ş k ın ş a ş k ın b ak ınca . "S iz in e lin iz e n as ıl d ü ş tü ğ ü nü
bilm iy o ru m . Am a onu te slim etm eyi ş in iz e hayre t
ediy o ru m . Öze llik le bir ö ğ re ncin in ş ato da bir ta k ım
bilg ile r b ıra km as ından s o nra n ele r o ld u ğ unu d ü ş ünece k
olu rs a n ız. V e b unu s a na g eri v e re m em , H arry ."
H arry bunu bekliy o rd u ve baz ı aç ıkla m ala r duym aya
ö yle sin e h eve sliy d i k i, it ir a z e tm edi.
" S nape n eden b unu im ala tç ıla r ından a ld ı ğ ı m ı s a nd ı?"
"Ç ünkü ..." L upin d ura kla d ı, "ç ü nkü b u h arit a y ı y a panla r
se ni ka nd ırıp o ku l d ış ın a ç ıka rm ay ı is te rd i. B unu so n
dere ce e ğ le nce li b ulu rla rd ı."
E tk ile nen H arry , " O nla r ı ta n ıyo r m usu nuz? " d iy e s o rd u.

"K ar ş ıla ş m ış tık " de di Lupin k ısa ca . H arry 'y e eskid en
old u ğ undan ç o k d aha b üyü k b ir c id diy e tle b ak ıyo rd u.
"B enden b ir d aha p a ça n ı k u rta rm am ı b ekle m e, H arry .
S ir iu s B la ck'i c id diy e a lm an ı s a ğ la ya m ad ım . A m a R uh
E m ic ile r ya n ına ya kla ş tı ğ ı nda duyd ukla r ın ın se nin
ü ze rin de daha büyü k bir etk is i olm as ın ı bekle rd im .
Annenle baban se n haya tta ka la s ın diy e ca nla r ın ı
ve rd ile r, H arry . O nla ra b orc u nu b öyle m i ö düyo rs u n - b ir
t o rb a dolu su sih ir li ş a ka u ğ ru na fe dakâ rl ık la r ın ı hiç e
sa ya ra k m ı? "
U za kla ş tı. Harry ş im di ke ndin i Snap e'i n odas ında
old u ğ undan ç o k d aha b erb at h is se diy o rd u. R on'l a ik is i
ya va ş y a va ş m erm er m erd iv e nle ri t ırm and ı. H arry te k
gözlü c a d ın ın y a n ından g eçe rk e n g örü nm ezlik p ele rin in i
hat ırla d ı - h âlâ o ra da, a ş a ğ ı da d uru yo rd u, a m a H arry 'n in
g id ip o nu a la ca k c e sa re ti y o ktu .
R on b ir d en, " B enim k a bahatim " d edi. " S eni g it m eye b en
ik n a ettim . Lupin hakl ı, apta lc a bir ş e yd i,
y a pm am al ıyd ık."
R on s u stu ; g üve nlik if r it le rin in d evriy e g ezd i ğ i k o rid ora
g elm i ş le rd i v e H erm io ne o nla ra d o ğ ru y ü rü yo rd u. H arry
o nun yü zü ne baka r bakm az, Herm io ne'n in ola nla r ı
duyd u ğ unu anla d ı. Yüre ğ i a ğ z ına ge ld i - Pro fe sö r
M cG onagall'a s ö yle m i ş m iy d i a ca ba?
H erm io ne önle rin de duru nca , Ron za lim bir se sle ,
"S öyle m i ş tim s iz e d em ek iç in m i g eld in ?" d edi. "Y oksa
a z ö nce b iz i ih bar m ı e ttin ?"
"H ay ır" de di H erm io ne. E lin de bir m ektu p tu tu yo rd u,
dudakla r ı tit r iy o rd u. “S adece , bilm eniz gere kti ğ in i

dü ş ündüm ... Hagrid dava y ı ka yb etti. Ş a hgaga
öld ürü le ce k."

ON B E Ş İ N C İ B Ö LÜ M : Q UID DIT C H
F İ NAL İ
"B ana - b ana b unu g önderd i” d edi H erm io ne, m ektu bu
uza ta ra k.
H arry m ektu bu a ld ı. P ar ş öm en n em liy d i, ir i ir i g özya ş la r ı
m üre kke bi ö yle k ö tü d a ğı tm ış tı k i, b az ı y e rle ri o ku m ak
iy ic e z o rla ş m ış tı.
S evg ili H erm io ne,
K ayb ettik . O nu H ogw arts 'a geri getir m em e
iz in verd ile r, in fa z ta rih i hen üz belli de ğ il.
G aga, Londra 'y ı ç o k se vd i. Biz e ya rd ım ın ı
u nutm aya ca ğ ı m .
Hagrid .
"B unu y a pa m azla r" d edi H arry . "Y apam azla r. Ş a hgaga
te hlik e li d e ğ il. "
" M alf o y'u n b abas ı K om it e 'y i ko rk u ta ra k ya pt ırd ı bunu"
dedi Herm io ne, gö zle rin i sile re k. "O nas ıl bir i,
b iliy o rs u nuz. Ö te kile rin d e h epsi tit r e k ya ş lı a hm akla r,
k o rk tu la r. G erç i b ir te m yiz o la ca k, h ep o lu r. A m a b en
um ut g örm üyo ru m ... h iç b ir ş e y d e ğ iş m i ş o lm aya ca k."
" H ay ır, o la ca k" d edi R on h id detle . " B u d efa b unca i ş i te k
ba ş ına y a p m an g ere km eye ce k, H erm io ne. B en y a rd ım
e dece ğ im ."

'A h, R on!"
H erm io ne ko lla r ın ı R on'u n b oyn una d o la d ı ve ke ndin i
ta m am en ko yve rd i. D eh ş ete d ü ş en R on, o nun b a ş ın ı
bece rik siz ce ok ş am aya ko yu ld u. S onunda, H erm io ne
onu b ır a k ıp g eri ç e kild i.
" R on, S ca bbers iç in ç o k ç o k ü zg ünüm " d edi a ğ la ya ra k.
"E e - ş e yy - y a ş lıyd ı z a te n" d edi R on. H erm io ne'n in o nu
b ıra km ış olm as ından ço k ra hatla m ış görü nüyo rd u.
"A yr ıca pek bir i ş e de ya ra m ıyo rd u. K im bilir , be lk i
a nnem le b abam ş im di b ana b ir b ayku ş a l ır. "
B la ck'i n b in aya ik in ci ke z g ir i ş in den so nra ö ğ re ncile re
d aya t ıla n güve n lik önle m le ri, Harry , Ron ve
H erm io ne'n in a k ş am la r ı g id ip H agrid 'i z iy a re t e tm ele rin i
im kâ ns ız hale getir m i ş ti. O nunla ko nu ş m ak iç in te k
fırs a tla r ı, S ih ir li Y ara t ıkla r ın B ak ım ı d ers le riy d i.
H agrid , ka ra r ın ya ra tt ığ ı ş okla uyu ş m u ş gib i
görü nüyo rd u.
"H ep b enim s u çu m . D ilim tu tu ld u. H epsi s iy a h c ü ppele ri
iç in de ora da otu ru yo rla rd ı, bense habir e no tla r ım ı
dü ş ürü yo rd um , o benim iç in bakt ığ ı n ta rih le r va r ya ,
H erm io ne, onla r ı unutu yo rd um . S onra Luciu s M alf o y
aya ğ a ka lk ıp sö yle ye ce kle rin i sö yle di, Kom it e de o
onla ra n e d ediy se a yn en y a pt ı..."
" D aha te m yiz v a r!" d e di R on h id detle . " H enüz p es e tm e,
biz ü stü nde ç a l ış ıyo ru z!"
S ın ıfta ki d i ğ er ö ğ re ncile rle b ir lik te ş ato ya d önüyo rla rd ı.
A z ö te de M alf o y’u g öre biliy o rla rd ı, C ra bbe v e G oyle 'l a

yü rü yo r, ik id e b ir d ön üp a rk a s ına b ak ıyo r v e a la yl ı a la yl ı
g ülü yo rd u.
"Y ara r ı yo k, R on" d edi H agrid ü zg ün ü zg ün. Ş a to nun
m erd iv e nle rin e va rm ış la rd ı. "O Kom it e Malf o y'u n
avu cu nun iç in de. B en s a dece G aga'n ın k a la n v a ktin in
ö m rü nün e n g üze l g ün le ri o lm as ın ı s a ğ la ya y ım d iy o ru m .
Bunu o na b orç lu yu m ..."
H agrid ark a s ın ı dönü p ku lü besin e do ğ ru yü rü m eye
b a ş la d ı. Y üzü m endilin e g öm ülü yd ü.
" Ş una b ak ın, n as ıl d a z ır l ıy o r!"
M alf o y, C ra bbe v e G oyle ş ato k a p ıla r ın ın h em en iç in de
durm u ş , d in liy o rla rd ı.
" H aya t ın ızd a b öyle z a va ll ı b ir ş e y g örd ünü z m ü?" d e di
M alf o y. " B ir d e ö ğ r e tm enim iz o la ca k!"
H em H arry h em d e R on ö fk e yle M alf o y'a d o ğ ru h am le
e tti, a m a H erm io ne o nla rd an ç a buk d avra nm ış tı - Ş L A P!
Bütü n gücü yle M alf o y'u n su ra t ına bir to ka t atm ış tı.
M alf o y s e n dele di. H arry , R on, C ra bbe v e G oyle a fa lla y ıp
ka lm ış la rd ı. H erm io ne y in e e lin i k a ld ır d ı.
" B ir d aha s a k ın H agrid 'e z a va ll ı d em e, s e n i i ğ r e nç - s e ni
kö tü k a lp li - "
" H erm io ne!" d edi R on c ılız b ir s e sle . H erm io n e b ir to ka t
daha a tm aya y e lt e nir k e n e lin i y a ka la m aya ç a l ış tı.
"B ıra k, R on!"
H erm io ne a sa s ın ı ç ıka rd ı. M alf o y gerile di. C ra bbe ve
G oyle ta m am en ş a ş k ın hald e, ona baka ra k ko m ut
bekle dile r.

Malf o y, " Y ürü yü n" d iy e m ırıld and ı v e ü çü z in dana g id en
geçit te k a yb old u.
"H erm io ne!" dedi R on yin e. H em afa lla m ış , hem de
etk ile nm i ş b ir h ali v a rd ı.
" H arry , Q uid dit c h fin alin de o nla r ı y e nse niz iy i o lu r!" d edi
H erm io ne tiz bir se sle . "Y enin , çü nkü Sly th erin 'i n
k a za nd ığ ı n ı g örm eye d aya nam am !"
" M uska ders i ba ş lıyo r" dedi R on. H âlâ H erm io ne'y e
fa lt a ş ı gib i aç ılm ış gözle rle bak ıyo rd u. "G it s e k iy i
o la ca k."
A ce le yle merm er merd iv e nle rd en ç ık ıp Pro fe sö r
F lit w ic k'i n s ın ıfın ın y o lu nu tu ttu la r.
H arry s ın ıfın ka p ıs ın ı açt ığ ı nda, "G eç ka ld ın ız ,
ço cu kla r!" d edi P ro fe sö r F lit w ic k p ayla rc a s ına. "H ayd i,
g ir in , asa la r ın ız ı ç ıka r ın, bugün Ne ş ele ndir m e
Büyü le ri'n i d eniy o ru z. Ç if tle re a yr ıld ık b ile - "
H arry v e R on h em en a rk a ta ra fta ki b ir s ıra ya g it tile r v e
ça nta la r ın ı a çt ıla r. R on d önüp a rk a s ına b akt ı.
"H erm io ne n ere de?"
H arry de etr a f ına bak ınd ı. Herm io ne s ın ıfta n iç e ri
g ir m em i ş ti, oysa H arry ka p ıy ı açt ığ ı nda hem en ya n ı
ba ş ındayd ı.
"G arip ," dedi Harry , Ron'a baka ra k. "B elk i - belk i
tu va le te fa la n g it m i ş tir , h a?"
A m a H erm io ne b ütü n d ers b oyu nca o rta ya ç ık m ad ı.
"B ir N e ş ele ndir m e B üyü sü o nun d a i ş in e y a ra ya bilir d i"
d edi R on. Ö ğ le y e m e ğ i iç in s ın ıfta n ç ık m ış la rd ı, h epsin in

a ğ z ı ku la kla r ındayd ı - N e ş ele ndir m e B üyü le ri onla rd a
büyü k b ir h o ş nutlu k d uyg usu y a ra tm ış tı.
H erm io ne ö ğ le y e m e ğ in de d e y o ktu . E lm al ı p asta la r ın ı
bit ir d ik le rin de N e ş ele ndir m e B üyü le ri'n in e tk is i g eçm eye
yü z tu tm u ş , H arry v e R on y a va ş y a va ş e ndi ş ele nm eye
b a ş la m ış la rd ı.
" M alf o y o n a b ir ş e y y a pm ış o lm as ın s a k ın?" d edi R on
ka yg ıyla , Gry ff in dor Kule si'n in merd iv e nle rin i
ç ıka rla rk e n.
G üve nlik if r it le rin in y a n ından g eçtile r, Ş iş m an H an ım 'a
p aro la y ı sö yle dile r (" B o ş bo ğ az") ve portr e deli ğ in den
geçip O rta k S alo n'a g ir d ile r.
H erm io ne m asa da o tu rm u ş , m ış ıl m ış ıl u yu yo rd u. B a ş ın ı
önünde a ç ık d ura n A rit m ansi k it a b ına y a sla m ış tı. G id ip
ik i y a n ına o tu rd ula r. H arry o n u d ürte re k u ya nd ırd ı.
" N -n e?" dedi Herm io ne. Sars ıla ra k uya n ıp te la ş la
e tr a f ına b ak ınm aya b a ş la d ı. "V akit g eld i m i? H a-h angi
ders v a r ş im di? "
"K ehanet, am a daha yir m i dakik a va r" dedi Harry .
"H erm io ne, n iy e M uska 'y a g elm edin ?"
"N e? Y o, o la m az!" d iy e c iy a kla d ı H erm io ne. "M uska 'y a
g ir m eyi u nuttu m !"
" A m a nas ıl unutu rs u n?" dedi H arry . "S ın ıfın ka p ıs ına
gele ne k a dar b iz im le b ir lik te yd in !"
" İn anam ıyo ru m !" diy e s ızla nd ı Herm io ne. "P ro fe sö r
F lit w ic k k ız d ı m ı? A m an, h ep M alf o y'u n y ü zü nden. A kl ım
o ndayd ı, ip in u cu nu k a ç ırd ım !"

"B iliy o r m usu n, H erm io ne?" dedi R on, H erm io ne'n in
y a st ık niy e tin e ku lla nd ığ ı ko ca m an A rit m ansi kit a b ına
baka ra k. "B ence se n e ld en g id iy o rs u n. Ç ok fa zla ş ey
ya pm aya ç a l ış ıyo rs u n."
" H ay ır, h iç d e d e ğ il! " d edi H erm io ne, s a ç ın ı g özle rin in
ö nünden çe kip ça re siz ce ça nta s ın ı ara ya ra k. "B ir
y a nl ış lık ya pt ım , hepsi bu! Hem en gid ip Pro fe sö r
F lit w ic k'i g örs e m v e ö zü r d ile se m iy i o lu r. .. K ehanet't e
g örü ş ü rü z!"
H erm io ne onla ra yir m i dakik a so nra , Pro fe sö r
T re la w ney'n in s ın ıfın a ç ık a n m erd iv e nin b a ş ında k a t ıld ı.
S on d ere ce h ır p ala nm ış g örü nüyo rd u.
"N e ş ele ndir m e B üyü le ri'n i ka ç ırd ığ ı m a in anam ıyo ru m !
Ş im di ke sin s ınavd a ç ıka r. P ro fe sö r F lit w ic k öyle bir
im ada b ulu ndu!"
B era berc e m erd iv e nle ri ç ık ıp lo ş , b o ğ ucu k u le o das ına
gir d ile r. B ütü n k ü çü k m asa la r ın ü ze rin de iç i in ci b e ya z ı
sis le d olu b ir e r kris ta l kü re p arl ıy o rd u. H arry , R on ve
H erm io ne s a lla nan b ir m asa ya b era berc e o tu rd ula r.
" K ris ta l kü re le re önüm üzd eki sö m estr e ka dar
ba ş la m ıyo ru z sa n ıyo rd um " diy e m ırıld and ı Ron,
P ro fe sö r T re la w ney o ra la rd a b ir y e rd e m i d iy e e tr a f ına
bak ınara k.
"H iç ş ik â ye t e tm e, b u d em ektir k i e l fa l ın ı b it ir d ik " d iy e
m ırıld and ı H arry . "E lim e her bak ış ında ir k ilm esin den
usa nm ış tım ."
" İy i gü nle r!" dedi ta n ıd ık, puslu bir se s. Pro fe sö r
T re la w ney her za m anki gib i gölg ele rin ara s ından

dra m atik b ir g ir i ş y a pt ı. P arv a ti v e L ave nder h eye ca nla
t it r e di, y ü zle ri k ris ta l k ü re le rin ış ığ ı nda p ın l p ırıld ı.
" K ris ta l kü re ye p la nla d ığ ı m dan ö nce b a ş la m aya ka ra r
ve rd im " dedi Pro fe sö r Tre la w ney, ate ş e s ırt ı dönük
otu ru p e tr a f ına b aka ra k. "A m a ka der ta nr ıça la r ı bana
hazir a ndaki s ın av ın ız ın ' k ü re ' h akk ın da o la ca ğ ı b ilg is in i
ile tti, b en d e s iz e y e te ri k a dar a l ış tırm a y a pt ırm ak iç in
s a b ırs ız la n ıyo ru m ."
H erm io ne h ıh d iy e g üld ü.
"H adi ca n ım ... ' ka der ta nr ıça la r ı ona bilg i ve rm i ş '. ..
s ın av ı k im h az ırl ıy o r? O ! A m an n e k a dar h ayre t v e ric i b ir
k e hanet!" dedi. Sesin i alç a k tu tm a za hm etin e bile
k a tla nm am ış tı.
P ro fe sö r Tre la w ney'n in onu duyu p duym ad ığ ı belli
o lm uyo rd u, çü nkü yü zü gölg ele rin iç in deyd i. Anca k,
d uym am ış g ib i d eva m e tti.
" K ris ta le bakm a so n dere ce in ce bir sa natt ır " dedi
hüly a l ı bir ş e kild e. "K üre nin so n su z derin lik le rin e ilk
b akt ığ ı n ızd a h iç b ir in iz d en g örm eniz i b ekle m iy o ru m . İş e ,
bilin çli zih ni ve d ış gözle ri din le ndir m e ça l ış m ala r ıyla
b a ş la ya ca ğ ı z."
R on ke ndin e hâkim ola m aya ra k k ıs k ıs gülm eye
b a ş la d ı, s e si b ast ırm ak iç in y u m ru ğ u nu a ğ z ın a t ık m as ı
gere kti - "b öyle ce İç Göz'ü ve Süp erb ilin ci
b erra kla ş tır a ca ğ ı z. Belk i, e ğ er ş a nsl ıysa k, ders
b it m eden b az ıla r ın ız g öre bilir . "
B a ş la d ıla r. Kendi ad ına Harry , ke ndin i sa la k gib i
his se diy o rd u. O tu rm u ş k ris ta l k ü re ye b o ş b o ş b ak ıyo r,
s ü re kli "b u ço k apta lc a " gib is in den dü ş ünce le rin

ü ş ü ş tü ğ ü z ih nin i b o ş tu tm aya ç a l ış ıyo rd u. R on'u n a lç a k
se sle k ık ırd ay ıp d urm as ın ın, H erm io ne'n in is e ik id e b ir
c ık -c ık la m as ın ın d a d uru m a p ek fa yd as ı o lm uyo rd u.
S essiz s e ssiz k ris ta le b akm akla g eçe n o n b e ş d akik a n ın
ard ın dan, " B ir ş e y g örd ünüz m ü?" d iy e s o rd u o nla ra .
"E ve t, b u m asa da b ir y a n ık v a r" d edi R on, p arm a ğı yla
g öste re re k. " B ir i m um unu d ökm ü ş ."
" V akit ka yb ı bu" diy e t ısla d ı H erm io ne. "F ayd al ı bir
ş e yle r ça l ış ıyo r ola bilir d im . Mese la Ne ş ele ndir m e
Büyü sü 'n deki e ksik le rim i k a pat ıyo r o la bilir d im ."
P ro fe sö r T re la w ney h ış ır d aya ra k y a nla r ından g eçti.
" K üre sin deki g ölg eli i ş a re tle ri yo ru m la m ada ya rd ım ım ı
is te ye nin iz va r m ı?" diy e m ırıld and ı, bile zik le rin i
ş ak ırd ata ra k.
"B enim ya rd ım a ih tiy a c ım yo k" diy e f ıs ıld ad ı Ron.
"B unun n e d em ek o ld u ğ u g aye t o rta da. B u g ece fe na
sis o la ca k."
H em H arry h em d e H erm io ne k a hka hay ı p atla tt ı.
" Y apm ay ın am a!" dedi Pro fe sö r Tre la w ney. Bütü n
ka fa la r onla ra dö nm ü ş tü . Parv a ti ve Lave nder
öfk e le nm i ş gö rü nüyo rd u. "D uru görü tit r e ş im le rin i
da ğı tıyo rs u nuz!" M asa la r ına ya kla ş ıp kris ta l kü re le rin e
bakt ı. Harry 'n in iç i burk u ld u. Ola ca kla r ı bild i ğ in den
em in di. ..
" B ura da b ir ş e y v a r!" d iy e f ıs ıld ad ı P ro fe sö r T re la w ney.
Y üzü nü k ris ta l k ü re ye y a kla ş tır m ış tı v e k ü re , k o ca m an
gözlü k c a m la r ından y a ns ıyo rd u. " H are ke t e den b ir ş e y...
a m a n e?"

Harry , A te ş o ku d a d ahil o lm ak ü ze re e lin deki h er ş e y
üze rin e id dia ya g ir e bilir d i k i, g örd ü ğ ü h er n eyse , iy i b ir
ş e y d e ğ ild i. V e ta bii k i. ..
" Y avru m ..." Pro fe sö r Tre la w ney gözle rin i Harry 'y e
çe vir e re k d erin b ir s o lu k a ld ı. " İş te b ura da, h em d e h er
za m ankin den daha berra k... Yavru m , sa na do ğ ru
g eliy o r, g id ere k y a kla ş ıy o r. .. E c – "
"Ö ff , T a nr ı a ş k ın a!" d edi H erm io ne y ü kse k s e sle . "Y in e
m i o E ce l s a çm al ığ ı !"
P ro fe sö r Tre la w ney ko ca m an gözle rin i Herm io ne'n in
s u ra t ına d ik ti. P arv a ti, L a ve nder'a f ıs ır f ıs ır bir ş e yle r
sö yle di ve ik is i de H erm io ne'y e k ızg ın k ızg ın bakt ı.
P ro fe sö r Tre la w ney aya ğ a ka lk ıp Herm io ne'y i gözle
g örü lü r b ir ö fk e yle s ü zm eye b a ş la d ı.
"K usu ra b akm a, y a vru m , a m a n e y a z ık k i b u s ın ıfa a ya k
bast ığ ı ndan beri se nde so ylu Kehanet sa nat ın ın
gere ktir d i ğ i ş e yle rin bulu nm ad ığ ı ço k belliy d i. H atta ,
zih ni b u k a dar if la h o lm az b ir ş e kild e d ünye vi o la n b ir
b a ş ka ö ğ r e nciy e r a stla d ığ ı m ı s a nm ıyo ru m ."
K ıs a b ir s e ssiz lik o ld u. S onra -
" İy i! " d edi H erm io ne a nid en. A ya ğ a k a lk ıp G ele ce ğ in S is
P erd esin i A ra la m ak' ı, ç a nta s ına t ık t ı, "iy i! " d edi te kra r,
ç a nta s ın ı om zu nu n üstü nde n at ıp bu ara da da
nere deyse R on'u d evir e re k. " B ıra k ıyo ru m ! A yr ılıyo ru m !"
B ütü n s ın ıfın h a yre t d olu b ak ış la r ı a ra s ında, H erm io ne
gid ip ka pa ğı b ir te km ede a çt ı ve m erd iv e nle rd en in ip
g özd en k a yb old u.

S ın ıfın norm ale dönm esi bir k a ç dakik a ald ı. P ro fe sö r
T re la w ney, Ece l ko nusu nu ta m am en unutm u ş
görü nüyo rd u. Bir d en Harry ve Ron 'u n masa s ına
ark a s ın ı d ö nüp d erin d erin n efe s a ld ı v e tü llü ş al ına s ık ı
s ık ı s a r ınd ı.
"O oooo!" dedi Lave nder bir d en. Herk e s ye rin den
s ıçra d ı. "O ooooo, P ro fe sö r T re la w ney, ş im di h at ırla d ım !
Onun gid ece ğ in i görm ü ş tü nüz, de ğ il m i? ' Paska ly a
s ıra la r ında, iç im iz d en b ir i b iz i s o nsu za d ek te rk e dece k! '
Ta n e z a m an s ö yle m i ş tin iz , P ro fe sö r!"
P ro fe sö r T re la w ney o na n em li g özle rle g ülü m se di.
" E ve t, ya vru m , M is s G ra nger' ın biz i te rk edece ğ in i
gerç e kte n d e g örm ü ş tü m . A m a in sa n y in e d e İş are tle r'i
y a nl ış d e ğ erle ndir m i ş o lm ay ı u m uyo r. .. İç G öz b ir y ü k
halin i a la biliy o r, a nl ıyo rs u nuz y a ..."
L ave nder v e P arv a ti d erin den e tk ile nm i ş g örü nüyo rd u.
P ro fe sö r T re la w ney onla r ın m asa s ına otu ra bils in diy e
ke nara k a yd ıla r.
R on yü zü nde deh ş et dolu bir if a deyle , "H erm io ne'n in
g ünü b aya ğ ı iy i g eçiy o r, h a?" d iy e m ırıld and ı H arry 'y e .
"E ve t..."
H arry k ris ta l k ü re ye b akt ı, a m a b üklü m b üklü m b eya z
sis te n ba ş ka bir ş e y görm edi. Aca ba Pro fe sö r
T re la w ney g erç e kte n d e E ce l'i g örm ü ş m üyd ü y in e ? Y a
o g öre ce k m iy d i? O la bile ce k e n k ö tü ş ey, Q uid dit c h fin ali
y a kla ş ır k e n nere deyse ölü m cü l bir ka za daha
geçir m esiy d i.

Paska ly a ta tili p ek d e d in le ndir ic i sa y ılm azd ı. Ü çü ncü
s ın ıfla r ın h iç b u ka dar ço k ö devle ri o lm am ış tı. N eville
L ongbotto m sin ir d en nere deyse bayg ın l ık geçir e ce kti,
ü ste lik b u k o nuda y a ln ız d a d e ğ ild i.
" B una da ta til mi diy o rla r!" diy e kü kre di Seam us
F in nig an b ir g ün O rta k S alo n'd a. "D aha s ın avla ra ç o k
va r, n e y a pm aya ç a l ış ıyo rla r? "
A m a k im se nin H erm io ne k a dar ç o k i ş i y o ktu . K ehanet’i
b ır a km ış o lm as ına ra ğ m en, h erk e ste n d aha fa zla d ers i
va rd ı. G en ellik le g ece le ri O rta k S alo n'd an s o n ç ık a n v e
e rte si sa ba h kü tü p haneye ilk gele n o olu yo rd u;
gözle rin de Lupin 'i n kile r gib i gölg ele r va rd ı ve her an
a ğ la ya ca km ış g ib i g örü nüyo rd u.
Ş ahgaga'n ın te m yiz in in so ru m lu lu ğ u nu Ron üstü ne
alm ış tı. Ödevin i ya pm ad ığ ı za m anla rd a “H ip ogrif
P sik o lo jis in in E l K it a b ı v e K anatl ı m ı B ela l ı m ı? H ip ogrif
V ah ş etin e D air B ir İn ce le m e” g ib i is im le ri o la n k o ca k o ca
kit a pla ra g öm ülü yo rd u. K endin i o ka dar ka pt ırm ış tı ki,
C ro oksh anks'e k ö tü d avra nm ay ı b ile u nutu yo rd u.
B u a ra da H arry 'n in , h er g ünkü Q uid dit c h a ntr e nm an ı v e
W ood'l a so nu gelm ez ta ktik ta rt ış m ala r ın ın ara s ında
ödevle rin i ya paca k va kit bulm as ı gere kiy o rd u.
G ry ff in dor-S ly th erin m aç ı P aska ly a ta tilin den s o nra ki ilk
c u m arte si y a p ıla ca kt ı. S ly th erin tu rn uva da ta m ı ta m ına
ik i y ü z s a y ı fa rk la ö ndeyd i. B u d a (W ood'u n ta k ım ına
hat ırla t ıp d urd u ğ u g ib i) K upa'y ı a lm ak iç in m aç ı b undan
büyü k b ir fa rk la k a za nm ala r ı g e re kiy o r d em ekti. A yr ıca
yü kü n ç o ğ u nun d a H arry 'n in o m zu nda o ld u ğ u a nla m ına
geliy o rd u, ç ü nkü S nit c h 'i y a ka la m ak ta k ım a y ü z e lli s a y ı
ka za nd ırıyo rd u.

Wood sü re kli, "Y an i S nit c h 'i , e ğ er elli sa y ıdan daha
büyü k bir fa rk la öndeyse k ya ka la m al ıs ın" diy o rd u
H arry 'y e . "E lli s a y ıdan d aha b üyü k b ir fa rk la ö ndeyse k
ya ka la , y o ksa m aç ı k a za n ırız, a m a K upa'y ı k a yb ederiz .
A nla d ın, d e ğ il m i? S nit c h 'i e ğ e r - "
" B İL İY O RUM , O LIV ER !" d iy e b a ğı rd ı H arry .
B ütü n G ry ff in dor B in a s ı k a fa y ı m aça ta km ış tı. G ry ff in dor,
e fs a nevi C harlie W easle y'n in (R on'u n ik in ci e n b üyü k
a ğ abeyi) Ara y ıc ı old u ğ u za m and an beri Quid dit c h
K upas ı'n ı ka za nam am ış tı. A m a H arry kim se nin , hatta
W ood'u n bile , ka za nm ay ı ke ndis i ka dar is te di ğ in i
sa nm ıyo rd u. Harry ve M alf o y ara s ındaki dü ş m anl ık
doru k n okta s ına v a rm ış tı. M alf o y h â lâ H ogsm eade'd eki
ça m ur f ırla tm a o la y ın ın a c ıs ın ı u nutm am ış tı. H arry 'n in
b ir ş e kild e c e za a lm adan p aça y ı k u rta rm as ına is e d aha
da ço k k ızm ış tı. Harry de, Rave n cla w maç ında
M alf o y’u n o nu s a bote e tm e g ir i ş im in i u nutm am ış tı, a m a
Malf o y'u bütü n oku lu n önünde ye nm e ko nusu ndaki
ka ra rl ılığ ı n ın e n ö nem li s e bebi Ş a hgaga m ese le siy d i.
K im se bir maç önce sin de böyle sin e ele ktr ik li bir
a tm osfe r g örm em i ş ti. Ta til b it ti ğ in de ik i ta k ım ve b in a
ara s ındaki gerg in lik ne re deyse ko pm a nokta s ına
gelm i ş ti. K orid orla rd a u fa k te fe k it i ş k a k ış la r o lu yo rd u.
E n so nun da Gry ff in dor'd an bir dörd üncü s ın ıf ve
S ly th erin 'd en bir alt ın c ı s ın ıf ö ğ re ncis i, ke ndile rin i
ku la kla r ından p ır a sa la r f ış k ırır h ald e h asta ne k a na d ında
buld ula r. H arry 'n in i ş i d aha d a zo rd u. S ın ıfa g id erk e n
S ly th erin 'l e r baca kla r ın ı uza t ıp çe lm e ta km aya
ç a l ış ıyo rla rd ı; Cra bbe ve Goyle her git ti ğ i ye rd e
ka r ş ıs ına ç ık ıy o r v e e tr a f ındaki in sa nla r ı g örü nce ş ap ş al

ş ap ş al y ü rü yü p g id iy o rd u. W ood, S ly th erin 'l e r d evre den
ç ıka rm aya ç a l ış ır k o rk u su yla , H arry 'y e s ü re kli b ir ile rin in
e ş lik e tm esi ta lim at ın ı v e rm i ş ti. B ütü n G ry ff in dor B in as ı
bu g öre vi ş e vkle b enim se m i ş ti, ö yle k i H arry e tr a f ındaki
b üyü k, gürü lt ü lü ka la bal ık yü zü nden ders le re
y e ti ş e m iy o rd u. Harry ke ndi güve nli ğ in den ço k
A te ş o ku 'n un g üve nli ğ iy le il g ile niy o rd u. O nu nla u çm ad ığ ı
za m anla rd a Ate ş o ku 'n u sa nd ığ ı na kilit liy o r ve
te neff ü sle rd e s ık s ık G ry ff in dor K ule si'n e f ırla y ıp hâlâ
o ra da m ı d iy e b ak ıyo rd u.
M açta n önce ki gece G ry ff in dor O rta k S alo nu'n da her
za m anki i ş le r bir ke nara b ıra k ıld ı. Herm io ne bile
k it a pla r ın ı b ır a km ış tı.
"Ç al ış am ıyo ru m , k o nsa ntr e o la m ıyo ru m ” d iy o rd u g erg in
g erg in .
B üyü k bir gürü lt ü va rd ı. Fre d ve G eorg e W easle y
bask ın ın ü ste sin de n g elm ek iç in h er za m ankin den d e
ço k s e s ç ık a r ıp d aha d a fa zla ş akla banl ık y a p ıyo rla rd ı.
O liv e r W ood b ir k ö ş e de b ir Q uid dit c h s a has ı m odelin in
ü stü ne e ğ ilm i ş , asa s ıyla modelin üze rin deki kü çü k
ş efle ri h are ke t e ttir ip k e ndi k e ndin e m ırıld an ıyo rd u.
A ngelin a, A lic ia v e K atie , F re d'l e G eorg e'u n e sp rile rin e
gülü yo rla rd ı. Harry , Ron ve Herm io ne'y le bir lik te
h engâm enin m erk e zin den u za kta o tu ru yo r, e rte si g ünü
dü ş ünm em eye ça l ış ıyo rd u. Ç ünkü her dü ş ündü ğ ünde
m id esin deki deva sa bir ş e y d ış ar ı ç ıkm aya
ça bal ıyo rm u ş g ib i h is se diy o rd u k e ndin i.
" H iç m era k e tm e" d edi H erm io ne, a m a o d a d eh ş ete
d ü ş m ü ş g örü nüyo rd u.

"B ir A te ş o ku 'n v a r!" d edi R on.
"E ve t..." d edi H arry . M id esin e s a nc ı g ir m i ş ti.
W ood b ir d en a ya ğ a k a lk ıp , “T a k ım ! Y ata ğ a !" d edi ğ in de,
ço k r a hatla d ı.
H arry ço k ra hats ız bir gece geçir d i. Ö nce rü ya s ında
uyu ya ka ld ı ğ ı n ı ve Wood'u n, "N ere deyd in ? Yerin e
N eville 'i ku lla nm ak zo ru nda ka ld ık !" diy e ba ğı rd ığ ı n ı
görd ü. Sonra Malf o y'l a Sly th erin ta k ım ın ın di ğ er
oyu ncu la r ın ın maça ejd erle rin üstü nde geld ik le rin i
görd ü. S on h ız la u çu yo r, M alf o y'u n b in e ğ in in a ğ z ın dan
püskü re n a le vle rd en k a çm aya ç a l ış ıyo rd u k i, A te ş o ku 'n u
unuttu ğ u nun fa rk ın a va r ıyo rd u. Yere do ğ ru dü ş m eye
b a ş la y ıp s ıç ra ya ra k u ya nd ı.
H arry ’n in m aç ın d aha o yn anm ad ığ ı n ı, y a ta ğ ı nda g üve n
iç in de ya tt ığ ı n ı ve S ly th erin ta k ım ın ın m aça e jd erle rle
g elm esin e ke sin lik le iz in ve rilm eye ce ğ in i id ra k etm esi
iç in b ir k a ç s a niy e g eçm esi g ere kti. Ç ok s u sa m ış tı. Ç ıt
ç ık a rm am aya ç a l ış ara k d ört d ir e kli y a ta ğ ı ndan ç ık t ı v e
p ence re nin a lt ın daki g üm ü ş s ü ra hid en k e ndin e b ir a z s u
ko yd u.
O ku l ara zis i se ssiz ve sa kin di. Yasa k Orm an'd aki
a ğ a çla r ın te p esin de ya pra k k ım ıld am ıyo rd u; Ş a m arc ı
S ö ğ üt h iç k ıp ırd am adan, m asu m b ir g örü nü ş le ora da
duru yo rd u. M aç s ıra s ında k o ş u lla r m üke m mel o la ca ğ a
b enziy o rd u.
H arry k a dehin i b ır a km ış , ta m y a ta ğ ı na d önm ek ü ze re yd i
ki, gözü nün ucu na bir ş e y ili ş t i. Güm ü ş i çim enin
ü ze rin de b ir tü r h ayv a n d ola n ıyo rd u.

Harry ç a buca k k o m odin in e g it t i, g özlü ğ ü nü a l ıp g özü ne
ta kt ı ve ace le yle pence re ke nar ına döndü. Ece l
ola m azd ı h erh ald e - ta m d a ş im di, ta m d a m açta n ö nce -
Y in e ara ziy e bakm aya ba ş la d ı ve bir dakik a ka da r
ara nd ıkta n s o nra , o nu g örd ü . Ş im di O rm an' ın k e nar ında
geziy o rd u... E ce l fa la n d e ğ ild i. .. b ir k e diy d i. .. H arry ç iz g ili
k u yru ğ u ta n ıy ınca , p ence re k e nar ına tu tu nara k ra hat b ir
n efe s a ld ı. S adece C ro oksh an ks't i b u.
Y oksa s a de ce C ro oksh anks d e ğ il m iy d i? H arry b urn u nu
ca m a daya y ıp gözle rin i k ısa ra k bakt ı. Görü nü ş e
bak ılırs a Cro oksh anks durm u ş tu . Harry a ğ açla r ın
gölg esin de ba ş ka bir ş e yin daha hare ke t ett i ğ in i
görd ü ğ ünden e m in di.
H em en s o nra , o ş ey o rta ya ç ık t ı: D ev g ib i, s a lk ım sa ça k
tü ylü , siy a h bir kö p ek, çim in üze rin d e sin si sin si
d ola ş ıy o rd u. C ro oksh anks d e o nun y a n ında g id iy o rd u.
H arry b aka ka ld ı. N e d em ekti b u? E ğ e r C ro oksh anks d e
kö pe ğ i göre biliy o rs a , bu nas ıl Harry 'n in ölü m ün ün
ala m eti o la bilir d i k i?
" R on!" d iy e f ıs ıld ad ı. " R on! U ya n!"
" H a?"
"B ir b aksa na, b ir ş e y g öre biliy o r m usu n ?"
"Ç ok ka ra nl ık, H arry " diy e m ırıld and ı R on bo ğ uk bir
s e sle . " N 'a p ıyo rs u n s e n?"
" Ş ura da, a ş a ğ ı da - "
H arry hem en ba ş ın ı çe vir ip yin e pence re den d ış ar ı
bakt ı.

Cro oksh anks v e k ö pe k o rta dan k a yb olm u ş tu . H arry ta m
a ş a ğı , ş a to nun gölg esin e ba ka bilm ek iç in pence re
p erv a z ına t ırm and ı, am a ora da de ğ ild ile r. Nere ye
g it m i ş le rd i?
Y an ından gürü lt ü lü bir horla m a geliy o rd u. R on yin e
uyku ya d alm ış tı.
E rte si gün Harry ve Gry ff in dor ta k ım ın ın di ğ er
oyu ncu la r ı B üyü k S alo n'a m uazza m b ir a lk ış e ş li ğ in de
gir d ile r. H arry , R ave ncla w v e H uff le puff m asa la r ın ın d a
onla r ı alk ış la d ığ ı n ı görd ü ğ ünde s ırıtm adan edem edi.
S ly th erin masa s ıysa onla r geçe rk e n yü kse k se sle
tıs la d ı. H arr y , M alf o y'u n her za m ankin den de so lg un
görü ndü ğ ünü fa rk e tti.
W ood bütü n ka hva lt ıy ı ta k ım ına ye m ek ye m ele rin i
sö yle ye re k g eçir d i, a m a ke ndi b ir lo km a b ile ye m edi.
S onra ko ş u lla r ı gözd en geçir m ek iç in di ğ erle ri
k a hva lt ıla r ın ı b it ir m eden k a lk ıp s a han ın y o lu nu tu ttu la r.
B üyü k S alo n'd an ç ık a rla rk e n h erk e s y in e a lk ış la d ı.
" İyi ş a nsla r, H arry !" diy e se sle ndi C ho C han g. H arry
k ız a rd ığ ı n ı h is se tti.
" P ekâ lâ ... rü zg âr yo k gib i. .. güne ş bir a z parla k,
g örü ş ü nüzü b ir a z e tk ile ye bilir , o yü zd en d ik ka t e din ...
Z em in epey se rt, iy i, maç ın ba ş ında h ızl ı
h ava la nm am ız ı s a ğ la r. .."
W ood sa hada gezin ip etr a fa bak ıyo r, ta k ım ı da
ark a s ından yü rü yo rd u. Sonunda uza kta ş ato nun ön
ka p ıla r ı a ç ıld ı v e o ku lu n g eri k a la n ı ç im enli ğ e ç ık t ı.
"S oyu nm a o das ı" d edi W ood s a dece .

K ırm ız ı c ü ppele rin i g iy e rle rk e n h iç k o nu ş m ad ıla r. H arry
d i ğ erle rin in de ayn ı duyg ula r iç in de olu p olm ad ığ ı n ı
m era k e tti: S anki k a h va lt ıd a k ıv r ılıp d ura n b ir ş e y y e m i ş
gib iy d i. D aha n e o ld u ğ unu a nla m adan, W ood, "T a m am ,
va kit g eld i, g id elim ..." d edi.
B ir a rt ıp b ir a za la n g ürü lt ü d alg as ı iç in d e s a h aya ç ık t ıla r.
S eyir c ile rin d örtte ü çü k ırm ız ı ro ze tle r ta km ış , ü ze rin de
G ry ff in dor A sla n ı b ulu nan k ırm ız ı b ayra kla rla "B ASTIR
G RYFFIN DO R!" ya da "K U PA AS LA N LA R IN !" gib i
slo ganla r ya za n fla m ala r sa ll ıy o rla rd ı. Öte ya ndan
S ly th erin ka le d ir e kle rin in a rk a s ında y e ş ille r g iy m i ş ik i
yü z ka dar se yir c i va rd ı; bayra kla r ında Sly th erin 'i n
g üm ü ş i y ıla n ı p arl ıy o rd u ve di ğ erle ri gib i ye ş il giy m i ş
ola n Pro fe sö r Snape, yü zü nde ço k gaddar bir
g ülü m se m eyle e n ö n s ır a da o tu ru yo rd u.
H er z a m anki g ib i m aç ı a nla ta n L ee J o rd an,
- İ ş te G ry ffin dor'l a r s a haya ç ık ıy o r!
d iy e b a ğı rd ı.
- Potte r, Bell, Jo hnso n, Spin net, Wea sle y,
W ea sle y ve W ood. Ç o ğ una g öre H ogw arts ' ın
s e n ele rd ir g örd ü ğ ü e n i y i t a k ım .
Lee'n in yo ru m la r ı Sly th erin 'l e rin yu hala m ala r ıyla
b o ğ uld u.

- V e i ş te S ly th erin ta k ım ı geliy o r, b a ş la r ında
ka pta n Flin t va r. Ta k ım da bir ta k ım
de ğ iş ik lik le r y a pt ı, b eceri y erin e b oyu tu te rc ih
e tm i ş gib i g örü nüyo r.
S ly th erin ta ra fta rla r ından yin e yu hala m ala r yü kse ld i.
A nca k Harry , Lee'n in hakl ı old u ğ unu dü ş ünüyo rd u.
M alf o y aç ık ara yla Sly th erin ta k ım ındaki en kü çü k
oyu ncu yd u; d i ğ erle ri ç o k ir iy d i.
" K apta nla r, e l s ık ış ın !" d edi M adam H ooch .
F lin t v e W ood b ir b ir le rin e y a kla ş tıla r v e b ir b ir le rin in e lin i
s ık ı s ık ı ka vra d ıla r; ik is i de di ğ erin in parm akla r ın ı
k ırm aya ç a l ış ıyo r g ib iy d i.
" S üpürg ele rin iz e b in in !" d edi M adam H ooch . "Ü ç... ik i. ..
b ir . .."
O n d ört s ü pürg e h ava ya f ırla rk e n d üd ük s e si s e yir c in in
g ürle m esi ara s ında ka yn ad ı git ti. Harry sa çla r ın ın
aln ın dan geriy e uçu ş tu ğ u nu his se tti. U çm an ın ve rd i ğ i
heye ca nla g erg in li ğ i geçti; etr a f ına bak ınd ı, M alf o y'u n
ku yru ğ u nda old u ğ unu görd ü ve h ızla n ıp Snit c h 'i
a ra m aya b a ş la d ı.
- V e G ry ffin dor a ta kta , Q uaff le , G ry ffin dor'd an
A lic ia Spin net't a , do ğ ru ca Sly th erin ka le
d ir e kle rin e d o ğ ru g id iy o r, ç o k iy i, A li c ia ! A hh,
hay ır!

- W arrin gto n a ra ya g ir ip Q uaffle ' ı a ld ı.
S ly th erin 'd en Warrin gto n sa hay ı h ızla
d erin le m esin e g eçiy o r
- B AM !
- G eo rg e W ea sle y 'd en ço k iy i bir Blu dger
h am le si, W arrin gto n Q uaff le ' ı d ü ş ürü yo r ve
Q uaffle ş im di Jo hnso n'd a. G ry ffin dor ata ğ a
k a lk ıy o r, h ayd i, A ngelin a !
- M onta gue'n ün e tr a f ından ç o k i y i d önüyo r
- E ğ i l, A ngelin a, B lu dger g eliy o r!
- V E S A Y I! G RYF FIN D OR O N - S IF IR Ö ND E!
Angelin a yu m ru ğ u nu ka ld ırıp sa han ın bir ucu nda
dair e le r çiz e re k uçtu ; a ş a ğı daki k ırm ız ı deniz , se vin ç
ç ığ lık la r ı a t ıyo rd u.
"A H !"
A ngelin a, M arc u s F lin t'i n o na h ız la ç a rp m as ı y ü zü nden
az d aha s ü pürg esin de n d ü ş üyo rd u.
"K usu ra b akm ay ın!" d e di F li n t. A ş a ğ ı daki k a la bal ık y u h
çe kiy o rd u. " K usu ra b akm ay ın, o nu g örm edim !"
H em en a rd ın dan F re d W easle y, v u ru cu s o pas ın ı F lin t'i n
k a fa s ın ın a rk a s ına ç a km ış tı. F lin t'i n b urn u s ü pü rg esin in
s a p ına ç a rp ıp k a nam aya b a ş la d ı.

"Y ete r art ık !" dedi Madam Hooch , h ızla ara la r ına
gir e re k. "K ova la y ıc ıla r' ın a yö nelik k ış k ırt ılm am ış
sa ld ırıd an dola y ı Gry ff in dor le hin e penalt ı.
K ova la y ıc ıla r' ın a k a sti h asa rd an d ola y ı S ly th erin le hin e
de b ir p enalt ı! "
" Y apm ay ın, M is s!" d iy e u lu du F re d. A m a M adam H ooch
d üdü ğ ünü ö ttü rd ü v e A lic ia u çu p ilk p enalt ıy ı k u lla nm aya
g it ti.
- H ayd i, A lic ia !
diy e ba ğı rd ı Lee, ka la bal ığ ı n üstü ne çö ke n se ssiz li ğ i
y ır ta rc a s ına.
- E VET! T U TU CU 'Y U M A Ğ LU P E TT İ !
G RYF FIN D OR Y İ R M İ - S IF IR Ö ND E!
H arry , hâlâ burn u ka naya ra k Sly th erin 'i n penalt ıs ın ı
k u lla nm aya g id en F lin t'i iz le m ek iç in A te ş o ku 'y la k e skin
b ir dönü ş ya pt ı. W ood, Gry ff in dor ka le dir e kle rin in
ö nünde h ava da s ü zü lü yo rd u. D i ş le rin i s ık m ış tı.
F lin t, Mada m Hooch 'u n düdü ğ ünü bekle rk e n, Lee
Jo rd an s e yir c ile re ,
- T a bii, W ood s ü per b ir t u tu cu !
dedi.

- S üper! G eçm esi ç o k z o r - g erç ekte n ç o k z o r.
- E VET! İ N AN AM IY O RU M ! K U RTA RD I!
H arry ra hatla m ış bir ş e kild e h ızla uza kla ş ıp Snit c h 'i
a ra m aya b a ş la d ı. A m a b ir k u la ğ ı L ee'n in y o ru m undayd ı,
sö yle dik le rin i k e lim esi k e lim esin e d uym aya ç a l ış ıyo rd u.
G ry ff in dor e lli s a y ıdan d a ha b ü yü k b ir fa rk la ö ne g eçe ne
ka dar M alf o y'u S nit c h 't e n u za k tu tm as ı ç o k ö nem liy d i. ..
- G ry ffin dor a ta kta , h ay ır, S ly th erin a ta kta
- H ay ır!
- Y in e G ry ffi n dor a ta kta ve K atie B ell
g id iy o r, Q uaffle , G ry ffin dor'd an K atie B ell'd e,
h ızla g id iy o r.
- K AST İ H AREK ET!
S ly th erin ko va la y ıc ıs ı Monta gue , Katie 'n in önünden
dönm ü ş ve Q uaff le ' ı alm ak ye rin e K atie 'n in ka fa s ın ı
ya ka la m ış tı. Katie hava da ta kla att ı, sü pürg esin in
ü stü nde k a lm ay ı b a ş ard ı, a m a Q uaff le ' ı d ü ş ürd ü.
M adam Hooch 'u n düdü ğ ü bir ke z daha ça ld ı.
M onta gue'y e d o ğ ru u çu p b a ğı rm aya b a ş la d ı. B ir d akik a
so nra K atie , S ly th erin tu tu cu su na ka r ş ı bir penalt ıy ı
d aha s a y ıya ç e vir m i ş ti.

- O TU Z - S IF IR ! A LIN B AK ALIM , S İ Z İ
P İ S , H İ L E B AZ –
"J o rd an, e ğ e r ta ra fs ız b ir ş e kild e a nla ta m aya ca ksa n - !"
" O ld u ğ u g ib i a nla t ıyo ru m , P ro fe sö r!"
H arry 'n in iç in de büyü k bir heye ca n dalg as ı ka bard ı.
S nit c h 'i g örm ü ş tü -G ry ff in dor ka le d ir e kle rin den b ir in in
d ib in de p ar ıld ıy o rd u- a m a h enüz o nu y a ka la m am al ıyd ı.
V e M alf o y b ir g örs e -
B ir ş e y an id en dik ka tin i çe km i ş gib i ya pan Harry ,
A te ş o ku 'n u d öndürü p s a h an ın S ly th erin ta ra f ına d o ğ ru
h ız la nd ı. B u n um ara i ş e y a ra d ı. M alf o y a le la ce le p e ş in e
dü ş tü , belli ki Harry 'n in ora da Snit c h 'i görd ü ğ ünü
sa nm ış tı...
V IJ JJT.
S ly th erin vu ru cu su Derric k'i n vu rd u ğ u bir Blu dger,
H arry 'n in s a ğ k u la ğ ı n ı y a la ya ra k g eçti. H em en s o nra -
V IJ JJT.
İk in ci Blu dger, Harry 'n in dir s e ğ in i s ıy ırm ış tı. Öbür
vu ru cu , y a ni B ole , y a kla ş ıy o rd u.
H arry bir an B ole 'l a D erric k'i n , so pala r ı hava da, ona
ya kla ş m akta o ld ukla r ın ı g örd ü.
A te ş o ku 'n u so n sa niy e de yu ka r ı do ğ ru lt tu ve B ole 'l a
D erric k iç g ıc ık la y ıc ı b ir ç a t ırt ıy la ç a rp ış tı.
S ly th erin vu ru cu la r ı ka fa la r ın ı tu ta ra k bir b ir le rin den
uza kla ş ır k e n, L ee J o rd an,

- H a h aa!
diy e b a ğı rd ı.
- V a h v a h, ç o cu kla r! B ir A te ş o ku 'n u a lt
e tm ek iç in b undan ç o k d aha e rk en k a lk m an ız
gere kiy o r!
- V e ş im di y in e G ry ffin dor a ta kta , J o hnso n
Q uaffle ' ı a l ıyo r.
- H em en y a n ında R in t v a r.
- S opan ı onun g özü ne s o k, A ngelin a!
- Ş a ka yd ı P ro fe sö r, ş a ka yd ı
- Y o , h ay ır!
- F lin t Q uaffle ' ı a ld ı, F lin t G ry ffin dor k a le
d ir e kle rin e d o ğ ru u çu yo r, h ayd i, W ood, k u rta r
-!
A m a Flin t sa y ı ya pm ış tı; S ly th erin ta ra f ından se vin ç
nara la r ı y ü kse ld i, L ee is e ö yle b ir k ü fü r e tt i k i, P ro fe sö r
M cG onagall sih ir li m egafo nu elin den çe kip alm aya
ça l ış tı.
"Ö zü r dil e rim , Pro fe sö r, özü r dile rim ! Bir daha
olm aya ca k!”

- E vet, G ry ffin dor o tu za o n ö nde ve Q uaffle
G ry ffin dor'd a -
M aç, H arry 'n in o güne ka dar oyn ad ığ ı en pis m aça
d önü ş üyo rd u. Gry ff in dor'u n bu ka dar erk e n öne
geçm esin e sin ir le nen Sly th erin 'l e r, Quaff le ' ı elle rin e
geçir m ek iç in gid ere k her yo la ba ş vu rm aya
b a ş la m ış la rd ı. Bole , Alic ia 'y a so pas ıyla vu ru p onu
B lu dger sa nd ığ ı n ı sö yle m eye ka lk t ı. G eorg e W easle y
m is ille m e y a para k B ole 'u n s u ra t ına d ir s e k a tt ı. M adam
H ooch ik i ta ra fa d a p e nalt ı v e rd i v e W ood b ir m uhte ş e m
ku rta r ış d aha y a pa ra k s ko ru n G ry ff in dor le hin e k ırk - o n
olm as ın ı s a ğ la d ı.
S nit c h y in e o rta dan k a yb olm u ş tu . M alf o y h âlâ H arr y 'y e
ya k ın d uru yo rd u, H arry is e o yu nun y u ka r ıs ında u çu yo r,
e tr a f ına bakm ıyo rd u - hele G ry ff in dor elli sa y ı öne
geçsin ...
K atie s a y ı y a pt ı. E lli - o n. S ly th erin 'l e r in tik a m a lm aya
ka lk a rs a diy e Fre d ve Georg e W easle y, so pala r ı
hava da, o nun e tr a f ında g eziy o rla rd ı. B ole ve D erric k,
F re d'l e G eorg e'u n y o klu ğ u ndan y a ra rla n ıp ik i B lu dger' ı
d a W ood'u n ü ze rin e f ırla tt ıla r; ik is i d e ü st ü ste W ood'u n
ka rn ın a ç a rp t ı v e W ood s o lu ğ u b üsb ütü n k e silm i ş h ald e,
sü pürg esin e tu tu nara k h ava da d önm eye b a ş la d ı.
M adam H ooch d eliy e d önm ü ş tü .
"Q uaff le sa y ı ya pm a m esa fe sin d e olm ad ığ ı sü re ce
tu tu cu ya sa ld ır a m azs ın ız!" diy e ba ğı rd ı Bole ve
D erric k'e . " G ry ff in dor p enalt ı k u lla naca k!"

Ve A ngelin a sa y ı ya pt ı. A lt m ış - on. A z so nra F re d
W easle y, W arrin gto n'a bir B lu dger ya p ış tırıp Q uaff le ' ı
elin den d ü ş ürttü ; A lic ia Q uaff le ' ı ya ka la d ı ve S ly th erin
k a le sin den g eçir d i: y e tm i ş - o n.
A ş a ğı daki G ry ff in dor ta ra ft a rla r ın ın ba ğı rm akta n se si
k ıs ıla ca kt ı - G ry ff in dor a lt m ış s a y ı ö n deyd i v e e ğ e r H arry
S nit c h 'i ş im di ya ka la rs a , K upa o nla r ın ola ca kt ı. H arry
o yu nun ç o k y u ka r ıs ında, k u yru ğ u nda M alf o y'l a s a han ın
üze rin de d ö nüp d uru rk e n, y ü zle rc e g özü n o nu iz le di ğ in i
his se debiliy o rd u a deta .
V e o nu g örd ü. S nit c h y e di m etr e y u ka r ıs ında ış ıld ıy o rd u.
H arry büyü k bir sü ra tle f ırla d ı, rü zg âr ku la kla r ında
u ğ uld uyo rd u; elin i uza tt ı, am a anid en Ate ş o ku
ya va ş la m aya b a ş la d ı.
D eh ş ete d ü ş m ü ş b ir h ald e e tr a f ına b akt ı. M alf o y ile ri
a t ılıp A te ş o ku 'n un k u yru ğ u na y a p ış m ış , ç e kiy o rd u.
"S eni- "
H arry , Malf o y'a vu ra bile ce k ka dar k ızg ın d ı, am a
uza nam ıyo rd u. Malf o y Ate ş o ku 'n a tu tu nm ak iç in
g öste rd i ğ i ç a badan d ola y ı s o lu k s o lu ğ a yd ı, a m a g özle ri
h ain h ain p arl ıy o rd u. A m ac ına u la ş m ış tı - S nit c h b ir k e z
daha g özd en k a yb olm u ş tu .
M alf o y ye nid en ke ndi Nim bus 2001’in e bin erk e n,
M adam Hooch h ızla ora ya gelip , "P enalt ı! " diy e
ciy a kla d ı. "G ry ff in dor le hin e penalt ı! Ö m rü m de böyle
t a ktik g örm edim !"
L ee J o rd an , P ro fe sö r M cG onagall' ın e ri ş e m eye ce ğ i b ir
y e rd e z ıp la ya ra k,

- S E N İ H İ LE BAZ P İ S L İ K !
diy e u lu yo rd u m egafo na.
- S E N İ P İ S, H İ L E BAZ P İ –
P ro fe sö r M cG onaga ll onu aza rla m ad ı bile . M alf o y'a
d o ğ ru yu m ru ğ u nu sa ll ıy o rd u; ş a pka s ı ba ş ından
dü ş m ü ş tü v e o d a ö fk e yle b a ğı rıyo rd u.
G ry ff in dor penalt ıs ın ı Alic ia ku lla nd ı, am a o ka dar
sin ir liy d i k i, b ir k a ç m etr e fa rk la k a ç ırd ı. G ry ff in dor ta k ım ı
ko nsa ntr a syo nunu y it ir iy o rd u, M alf o y'u n H arry 'y e y a pt ığ ı
fa uld en d ola y ı z e vkte n d ört k ö ş e o la n S ly th erin 'l e r is e b u
ş evkle d aha iy i o yn am aya b a ş la m ış la rd ı.
- Sly th erin ata kta , Sly th erin ka le ye do ğ ru
g id iy o r - M onta gue s a y ı ya p ıyo r -
d iy e in le di L ee.
- Y etm i ş - y ir m i G ry ffin dor ö n de...
H arry ş im di M alf o y'u o k a dar y a k ından m ark e e diy o rd u
ki, ik is in in d iz le ri b ir b ir in e ç a rp ıp d uru yo rd u. M alf o y'u n
S nit c h 'i n y a k ın ına g it m esin e iz in v e rm eye ce kti. . .
M alf o y, ta m d önm eye ç a l ış ırk e n H arry o nu e nge lle yin ce ,
"D efo l ş u ra dan, P otte r!" d iy e b a ğı rd ı ç a re siz ce .

- G ry ffin dor'd an A ngelin a Jo hnso n Q uaffle ' ı
a l ıyo r, h ayd i, A ngelin a , H AY D İ !
H arry dönüp bakt ı. M alf o y d ış ındaki bütü n S ly th erin
o yu ncu la r ı, hatta S ly th erin tu tu cu su bile , A ngelin a'y a
d o ğ ru u çu yo rd u - h epsi o n u e ngelle ye ce kle rd i -
H arry A te ş o ku 'n u ç e vir d i, s ü pürg enin ü stü ne iy ic e y a tt ı
v e ile ri f ır la d ı. B ir m erm i g ib i, S ly th e rin 'l e rin ü ze rin e u çtu .
"A H HHHHH!"
A te ş o ku üstle rin e do ğ ru gelir k e n hepsi da ğı ld ı;
A ngelin a'n ın ö nü a ç ılm ış tı.
- S A Y I! S A Y I! G ry ff in dor s e kse n e y ir m i ö nde!
A z ka ls ın düm düz tr ib ünle re ya p ış aca k ola n Harry
k a ya ra k hava da durd u, sü pürg esin i çe vir d i ve h ızla
s a han ın o rta s ına d öndü.
S onra n ere deyse k a lb in in d urm as ına s e bep o la n b ir ş e y
görd ü. M alf o y d al ış a g eçm i ş ti, y ü zü nde m uza ff e r b ir e da
va rd ı - o ra da, a ş a ğ ı daki ç im enin b ir k a ç m etr e ü stü nde,
m in ic ik , a lt ın b ir p ar ılt ı d uru yo rd u.
H arry A te ş o ku 'y la h ız la a ş a ğ ı d o ğ ru f ırla d ı, a m a M alf o y
ço k ö ndeyd i.
" H adi! H adi! H adi! " d iy o rd u H arry s ü pürg esin e. M alf o y'a
y a kla ş ıy o rla rd ı... B ole üstü ne bir B lu dger gönderir k e n
H arry iy ic e e ğ ilip sü pürg e sa p ın ın üstü ne ya tt ı...
M alf o y'u n h em en to pu ğ undayd ı... a yn ı h iz a dayd ı...

Harry ik i elin i de sü pürg esin den çe ke re k ile ri at ıld ı.
M alf o y'u n e lin e ç a rp ıp a ra dan ç e kti v e ...
" E VET!"
E li h ava da, d al ış ta n ç ık t ı v e s ta dyu m a ya ğ a k a lk t ı. H arry
k a la bal ığ ı n te pesin d e g ezin iy o rd u, ku la ğ ı nda tu haf b ir
ç ın la m a va rd ı. Min ik alt ın to p yu m ru ğ u nun iç in e
hapso lm u ş , u m uts u zca k a nat ç ır p ıy o rd u.
W ood, gözle rin deki ya ş la rd an ya r ı ya r ıya kö r olm u ş
hald e, h ızla üze rin e geliy o rd u; Harry 'n in boyn una
dola n ıp ba ş ın ı om zu na ya sla ya ra k ke ndin i tu tm adan
a ğ la m aya b a ş la d ı. H arry ik i b üyü k d arb e h is se tt i, F re d'l e
G eorg e onla ra ça rp m ış la rd ı. Angelin a, Alic ia ve
K atie 'n in , "K upay ı ka za nd ık! K upay ı ka za nd ık!" diy e n
se sle rin i d uyd u. G ry ff in dor ta k ım ı s a rm a ş d ola ş h ald e v e
k ıs ılm ış se sle rle ba ğı ra ra k ye re do ğ ru sü zü lm eye
b a ş la d ı.
Ta ra fta rla r dalg a da lg a bariy e rle rin üstü nden atla y ıp
sa haya dolu yo rd u. H erk e s s ırtla r ına vu ru yo rd u. H arry
s e sle ri ve ü stü ne ya sla nan vü cu tla r ın b ask ıs ın ı haya l
m eya l his se diy o rd u. S onra ka la bal ık onu ve ta k ım ın
di ğ er o yu ncu la r ın ı o m uzla ra a ld ı. H ava ya f ırla t ıld ı ğ ı nda,
k ırm ız ı ro ze tle r ta km ış ola n H agrid 'i görd ü - "O nla r ı
ye ndin , Harry , onla r ı ye ndin ! Hele bir Ş a hgaga'y a
sö yle ye yim !" Perc y m anya k gib i z ıpla y ıp duru yo rd u,
sa yg ın l ığ ı fa la n unutm u ş tu . Pro fe sö r McG onagall,
W ood'd an d a ç o k a ğ lıy o r, g özle rin i d eva sa b ir G ry ff in dor
B ayra ğ ı 'n a s il iy o rd u; v e R on'l a H erm io ne d e i ş te o ra da,
it i ş e k a k ış a H arry 'y e d o ğ ru g eliy o rla rd ı. S öyle ye ce k la f
bula m ad ıla r am a, Harry , Dum ble dore 'u n, elin de
m uazza m Quid dit c h Kupas ı'y la bekle di ğ i tr ib ünle re

ta ş ın ır k e n, sa dece a ğı zla r ı ku la kla r ında te bessü m
ettile r.
E tr a fta bir Ruh Em ic i ols a yd ı ke ş ke ... A ğ la ya n bir
W ood'd an Kupa'y ı al ıp hava ya ka ld ır d ığ ı nda, Harry
d ünya n ın en iy i Patr o nus'u nu ya ra ta bile ce ğ in e
in an ıyo rd u.

ON A LT IN CI B Ö LÜ M : P R O FE SÖ R
TR ELAW NEY 'N İ N K EH ANET İ
Harry 'n in Q uid dit c h K upas ı'n ı nih aye t ka za nm ış olm a
se vin ci e n a z b ir h afta s ü rd ü. H ava b ile k u tla m a y a p ıyo r
gib iy d i; h azir a n ya kla ş ır k e n günle r bulu ts u z, s ıca k ve
n em li g eçm eye b a ş la d ı. H erk e sin te k y a pm ak is te di ğ i,
d ış a r ı ç ık ıp b ir k a ç lit r e b alk a ba ğı s u yu e ş li ğ in de ç im le rin
ü stü ne s e rilm ek, b elk i a ra da b ir T ükü re nbily e o yn am ak
ya d a d ev m üre kke p b al ığ ı n ın g ölü n yü ze yin de sa kin
s a kin g ezin m esin i iz le m ekti.
A m a b unu y a pam ad ıla r. S ın avla r b a ş la m ak ü ze re yd i v e
ö ğ re ncile r d ış ar ıda te m bellik etm ek ye rin e ş ato nun
iç in de k a l ıp, p ence re le rd en iç e ri y a z h ava s ı s ü zü lü rk e n
beyin le rin i ko nsa ntr e olm aya zo rla m ak
m ecb uriy e tin deyd i. Fre d ve Georg e Weasle y bile
ç a l ış ırk e n görü lm ü ş le rd i; S.B .D .’le rin i (S ta ndart
B üyü cü lü k Düze yi) alm ak üze re yd ile r. Perc y,
H ogw arts ' ın ve rd i ğ i en yü kse k ye te rlik dere ce si ola n
F.Y .B .S .'l e rin e (F eci Y oru cu B üyü cü lü k S ın av ı) g ir m eye
h az ırla n ıyo rd u. S ih ir B aka nl ığ ı 'n a gir m ek is te di ğ i iç in ,
ço k yü kse k notla r alm as ı gere kiy o rd u. Sin ir le ri gün
geçtik çe daha da geriliy o r, ak ş am la r ı O rta k S alo n'd a
se ssiz li ğ i boza n herk e se ço k a ğı r ce za la r ve riy o rd u.
A sl ın da, P erc y 'd en d aha k a yg ılı g örü nen s a dece b ir k i ş i
va rd ı: H erm io ne.
H arry v e R on o na n as ıl o lu p d a a yn ı a n da b ir ç o k d ers e
g ir m eyi ba ş ard ığ ı n ı so rm akta n va zg eçm i ş le rd i, am a

ç ıka rd ığ ı s ınav çiz e lg e sin i görd ükle rin de ke ndile rin i
tu ta m ad ıla r. İlk s ü tu n ş öyle yd i:
P A ZA RTE S İ
S aat 9 , A ritm ansi
S aat 9 , B iç im D e ğ iş tir m e
Ö ğ l e y em e ğ i
S aat 1 , M usk a
S aat 1 , E sk i T ıl s ım la r
"H erm io ne?" dedi Ron. Bunu te m kin li bir se sle
s ö yle m i ş ti, çü nkü bu ara la r H erm io ne, bir i doku nsa
p atla ya ca k g ib i g örü nüyo rd u. " Ş e yy - b u s a atle ri d o ğ ru
y a zd ığ ı ndan e m in m is in ?"
"N e?" diy e ç ık ış tı Herm io ne. Hem en elin e s ınav
çiz e lg esin i a l ıp b akt ı. " E ve t, ta bii k i d o ğ ru ."
" S ana nas ıl ayn ı and a ik i s ınava bir d en gir e ce ğ in i
so rm am ız ın b ir a nla m ı v a r m ı? " d edi H arry .
"H ay ır" diy e ke stir ip att ı Herm io ne. "N um oro lo ji ve
G ra m atik a k it a b ım ı g öre n o ld u m u?"
"E ve t, uyu m adan önce bir a z baka r ım diy e alm ış tım "
dedi Ron, ço k alç a k se sle . Herm io ne m asa s ındaki
p ar ş öm en y ığ ı n ın ı ka r ış tıra ra k kit a b ı ara m ava
b a ş la m ış tı. T a m o s ıra da p ence re den b ir h ış ırt ı g eld i v e
g agas ında s ık ı s ık ı tu ttu ğ u b ir n otla H edw ig iç e ri g ir d i.

"H agrid 'd en" dedi Harry , notu y ırt ıp aça ra k.
" Ş a hgaga'n ın te m yiz i - a lt ıs ın da y a p ıla ca km ış ."
" T a m s ın avla r ım ız ı b it ir d i ğ im iz g ün" d edi H erm io ne. H âlâ
A rit m ansi k it a b ın ı a r ıyo rd u.
H arry , m ektu bu o ku m aya d eva m e dere k, "B ura ya g elip
y a paca kla rm ış " d edi. "S ih ir B aka nl ığ ı 'n dan b ir i v e - v e
b ir c e lla t."
H erm io ne k a fa s ın ı k a ld ırıp b akt ı, a lt ü st o lm u ş tu .
"T e m yiz e ce lla t m ı getir iy o rla r? ! Ö yle yse ka ra rla r ın ı
ço kta n v e rm i ş g ib i g örü nüyo rla r!"
" E ve t, ö yle " d edi H arry , s ık ın t ıyla .
"B unu y a pam azla r!" d iy e u lu du R on. " O nun iç in b ir s ü rü
ş e y o ku dum , h epsin i g ö rm ezd en g ele m ezle r!"
A m a Harry 'n in iç in de, Te hlik e li Yara t ıkla r ın İtla f ı
K om it e si'n in M r. M alf o y’u n etk is iy le ka ra r ın ı ço kta n
ve rm i ş old u ğ una dair ko rk u nç bir duyg u va rd ı.
G ry ff in dor'u n z a fe riy le s o nuçla nan Q uid d it c h fin alin den
beri g özle g örü lü r ş e kild e s e ssiz le ş e n D ra co , s o n b ir k a ç
günde eski ka s ınt ılığ ı na ye nid en ka vu ş m u ş
görü nüyo rd u. Harry 'n in duyd u ğ u ala yc ı yo ru m la ra
b ak ılırs a , M alf o y, Ş a hgaga'n ın ö ld ürü le ce ğ in den e m in di
ve bunun ke ndis i sa ye sin de olm as ından mutlu lu k
duyu yo r gib iy d i. Böyle duru m la rd a Harry 'n in te k
ya pabild i ğ i, k e ndin i H erm io ne'n in y a pt ığ ı n ı y a pm akta n,
ya ni M alf o y'u n s u ra t ına b ir ta ne ç a km akta n a l ıko ym akt ı.
E n k ö tü sü d e g id ip H agrid 'i g örm ek iç in v a kit le ri y a d a
fırs a tla r ı olm am as ıyd ı, çü nkü ye ni güve nlik önle m le ri
h enüz ka ld ırılm am ış tı ve Harr y te k gö zlü ca d ın ın

alt ın daki görü nm ezlik pele rin in i geri alm aya ce sa re t
edem iy o rd u.
S ınav hafta s ı ba ş la d ığ ı nda ş ato ya ola ğ a nd ış ı bir
s e ssiz lik ç ö ktü . Ü çü ncü s ın ıfla r p aza rte si ö ğ le y e m e ğ i
sa atin de B iç im D e ğ iş tir m e'd en kü l re ngi yü zle rle ve
g üçsü z h ald e ç ık t ıla r. S onuçla r ı k a r ş ıla ş tırıp , ç a yd anl ığ ı
to sb a ğ aya çe vir m enin de dahil old u ğ u göre vle rin in
z o rlu ğ u ndan ya k ınd ıla r. H erm io ne to sb a ğ as ın ın daha
ço k ka plu m ba ğ aya benze di ğ in den ş ik â ye t edere k
herk e sin sin ir in i bozd u, çü nkü ba ş ka la r ın ın dertle rin in
y a n ında, o nunki h iç s a y ılırd ı.
" B enim kin de k u yru k y e rin e h âlâ b ir ç a yd a nl ık a ğ z ı v a rd ı,
ta m b ir k â bus..."
“ T o sb a ğ ala r ın n efe si b uhar g ib i m i o lu yo rd u?"
"K abu ğ unda h âlâ s ö ğ ü tlü p ors e le n d ese ni v a rd ı, s iz ce
n ot d ü ş er m i o ra dan?"
S onra a le la ce le y e m ek y iy ip , d o ğ ru ca M uska s ın av ın ın
yo lu nu tu ttu la r. H erm io ne h akl ı ç ık t ı; P ro fe sö r F lit w ic k
o nla ra Ne ş ele ndir m e Büyü le ri'n i so rd u. Harry
h eye ca ndan k e ndin in kin i b ir a z a bart ın ca , e ş i R on is te rik
k a hka ha n öbetle rin e tu tu lm aya b a ş la d ı. Ö yle k i, b üyü yü
ke ndis in in de deneye bilm esi iç in önce onu s ın ıfta n
ç ıka r ıp b ir s a atli ğ in e s e ssiz b ir o dada tu tm ak z o ru nda
ka ld ıla r. A k ş am y e m e ğ in den s o nra ö ğ re ncile r a ce le yle
o rta k s a lo nla r ına g it t ile r. A m a d in le nm ek iç in d e ğ il, S ih ir li
Y ara t ıkla r ın Bak ım ı, İk sir ve Astr o nom i s ınavla r ına
ça l ış m ak iç in .
E rte si sa bahki Sih ir li Yara t ıkla r ın Bak ım ı s ınav ında
H agrid 'i n g erç e kte n d e ç o k d ü ş ünce li b ir h ali v a rd ı; a kl ı

hiç o ra da d e ğ ilm i ş g ib iy d i. S ın ıfa b üyü k b ir le ğ e n d olu su
P ıtırk u rt getir m i ş ve s ınav ı geçm ek iç in bir sa atin
s o nunda P ıtırk u rtla r' ın hâlâ ca nl ı olm as ı gere kti ğ in i
sö yle m i ş ti. P ıtırk u rtla r' ı ya ş a tm an ın en iy i yo lu , onla r ı
ke ndi h alle rin e b ıra km ak old u ğ undan, hepsin in gir d i ğ i
en ko la y s ınav old u bu. Böyle ce Harry , Ron ve
H erm io ne d e H agrid 'l e k o nu ş m a f ır s a t ı b uld u.
"G aga b unalm aya b a ş la d ı" d ed i H ag rid , e ğ ilip H arry 'n in
P ıtır k u rt'u nun hâlâ ha ya tta olu p olm ad ığ ı n ı ko ntr o l
ediy o rm u ş n um ara s ı y a para k. "Ç ok u zu n s ü re dir b a ğ lı
duru yo r. A m a y in e d e ... b ir d ahaki g üne ö ğ re nece ğ iz -
ö yle y a d a b öyle ."
Ö ğ le den s o nra ki İk sir s ın avla r ı ta m b ir fe la ke tti. H arry
e lin den gele ni ya pm as ına ra ğ m en Kafa Kar ış tıra n
K ar ış ım ' ın ın ko yu la ş m as ın ı sa ğ la ya m ad ı. Te pesin de
dik ilip onu kin dolu bir ze vkle iz le ye n Snape de
notla r ın ın a ra s ına ş üpheli b ir ş e kild e s ıfıra b enze ye n b ir
ş e y ç iz ik tir ip y a n ından u za kla ş tı.
G ece ya r ıs ı en yü kse k ku le de A str o nom i, ça r ş am ba
sa bah ıysa Sih ir Ta rih i va rd ı. Harry . Flo re an
F orte scu e'n un o rta ça ğ c a d ı a vla r ı k o nusu nda s ö yle di ğ i
her ş e yi y a za rk e n, b o ğ ucu s ın ıfta F orte scu e'n un Ş oko
C eviz li S undae'l e rin de n o ls a yd ı ke ş ke d iy e iç g eçir d i.
Ç ar ş am ba g ünü ö ğ le den s o nra k ız g ın g üne ş in a ln ın daki
se ra da Bit k ib ilim va rd ı; so nra güne ş te n k ıza rm ış
e nse le rle ye nid en O rta k Salo n'a dönü ld ü ve erte si
g ünün o sa atle rin in , ya ni s ınavla r ın bit m i ş ola ca ğ ı
za m an ın h aya li k u ru lm aya b a ş la nd ı.
S ondan b ir ö nce ki s ın avla r ı p er ş em be s a bahki K ara nl ık
S anatla ra K ar ş ı S avu nm a'y d ı. P ro fe sö r Lupin o güne

ka dar gir d ik le ri en al ış ılm ad ık s ınav ı haz ırla m ış tı;
d ış ar ıda güne ş in alt ın daki bir tü r engelli ya r ış pis ti
g ib iy d i s ın av. Ö nce iç in de b ir G ark e nez o la n d erin b ir s u
b ir ik in tis in den y ü rü m ele ri, s o nra K ırm ız ı K afa la r'l a d olu
b ir diz i çu ku rd an geçm ele ri, Hin z ıp ır' ın ya n ılt ıc ı
y ö nle ndir m ele rin e ald ır m adan kü çü k bir bata kl ıkta n
ç ıkm ala r ı ve eski bir sa nd ığ a gir ip ye ni bir B öcü rt'l e
s a va ş m ala r ı g ere kiy o rd u.
"M üke m mel, Harry " diy e m ırıld and ı Lupin , Harry
s a nd ığ ı n iç in den s ırıta ra k ç ık a rk e n. " T a m n ot."
B a ş ar ıs ın ın h eye ca n ıyla k ıp k ırm ız ı o la n H arry , R on'u v e
H erm io ne'y i iz le ye bilm ek iç in ora da ka ld ı. Ron,
H in z ıp ır'a k a dar ç o k iy i g it ti, a m a H in z ıp ır o nun k a fa s ın ı
ka r ış tırm ay ı b a ş ar ıp b e lin e k a dar b ata ğ a g öm ülm esin e
se bep old u. Herm io ne, iç in de Böcü rt'ü n bulu ndu ğ u
sa nd ığ a gele ne ka dar her ş e yi ku su rs u z bir ş e kild e
ya pt ı. A m a s a nd ığ ı n iç in de b ir d akik a k a ld ık ta n s o nra ,
ç ığ lık ç ığ lığ a d ış a r ı f ır la d ı.
"H erm io ne!" d edi L upin ş a ş ıra ra k. " N e o ld u?"
"P -P -P ro fe sö r McG onagall! " dedi Herm io ne, so lu k
so lu ğ a sa nd ığ ı i ş are t edere k. "B ü-b ütü n ders le rd en
ka ld ı ğ ı m ı s ö yle di! "
H erm io ne'y i s a kin le ş t ir m ek b aya ğ ı v a kit a ld ı. S onunda
ke ndin e g elin ce , o , H arry v e R on ş ato ya d öndüle r. R on
hâlâ H erm io ne'n in B öcü rt'ü ne g ülm eye m eyilliy d i b ir a z,
a m a m erd iv e nle rin b a ş ında g örd ükle ri ş e y, ç ık a bile ce k
bir ta rt ış m ay ı ö nle di: C orn eliu s F udge, o ra da d urm u ş
etr a fa b ak ıyo rd u. İn ce çiz g ili p ele rin in in iç in de h afif ç e
te rle m i ş ti. H arry 'y i g örü nce ir k ild i.

"M erh aba, H arry !" d edi. "S ın avd an ç ık t ın g alib a? N as ıl,
b it iy o r m u b ari? "
"E ve t' d edi H arry . S ih ir B aka n ı'y la ta n ış ıkl ığ ı olm aya n
H erm io ne ve Ron ark a pla nda ne ya paca kla r ın ı
bile m eden g ezin ip d u ru yo rla rd ı.
" N efis b ir g ün" d edi F udge, g öle d o ğ ru b aka ra k. " Y az ık...
y a z ık..."
D erin d erin iç ç e kip H arry 'y e b akt ı.
"N aho ş bir göre vd en dola y ı bura day ım , H arry . S ih ir li
Y ara t ıkla r ın İtla f ı K om it e si'n in a zg ın b ir h ip ogrif in in fa z ı
iç in b ir ta n ığ a ih tiy a c ı v a rd ı. B enim d e B la ck'i n d uru m u
iç in H ogw arts ' ı ziy a re t etm em gere kti ğ in den, benden
ric a e ttile r. "
" Y ani te m yiz old u m u?" diy e ara ya gir d i R on, öne
ç ıka ra k.
"H ay ır, h ay ır, b u ö ğ le den s o nra y a p ıla ca k" d edi F udge,
R on'a m era kla b aka ra k.
"O hald e in fa za ta n ıkl ık etm eniz hiç gere km eye bilir !"
d edi R on a zim le . " H ip ogrif in h âlâ k u rtu lm a ş ans ı v a r!"
F udge daha ce va p ve re m eden, ark a s ındaki ş a to
k a p ıs ından ik i b üyü cü ç ık t ı. B ir i ö yle ih tiy a rd ı k i, s a nki
g özle rin in önünde eriy ip gid iy o rd u; ik in cis i ir iy a r ıyd ı,
in ce , siy a h bir b ıy ığ ı va rd ı. Harry onla r ın Te hlik e li
Y ara t ıkla r ın İtla f ı Kom it e si'n in te m silc ile ri old ukla r ın ı
ta hm in e tti, ç ü nkü ç o k y a ş lı b üyü cü H agrid 'i n k u lü besin e
do ğ ru k ıs ık g özle rle b ak ıp, z a y ıf b ir s e sle , " O ff , o ff , b u i ş
iç in fa zla ya ş lıy ım a rt ık ..." d edi. "S aat ik id e , d e ğ il m i,
F udge?"

Siy a h b ıy ıkl ı adam ke m erin deki bir ş e ye doku nup
duru yo rd u; H arry da ha dik ka tli bak ınca , ir i parm a ğı n ı
par ıld aya n b ir b alt a n ın k e skin ta ra f ında g ezd ir d i ğ in i fa rk
e tti. Ron bir ş e y sö yle m ek iç in a ğ z ın ı açt ı, am a
Herm io ne onu se rt bir ş e kild e ka burg as ından dürtü p
ba ş ıyla G ir i ş S alo nu'n u i ş a re t e tti.
Ö ğ le y e m e ğ i iç in B üyü k S alo n'a g ir e rle rk e n, R on k ız g ın
k ızg ın , " N iy e e ngel o ld un b ana?" d edi. " O nla r ı g örm edin
m i? B alt a la r ı b ile h az ır! B öyle a dale t o lm az!"
" R on, se nin baban Baka nl ık't a ça l ış ıyo r. Kalk ıp da
patr o nuna ö yle ş eyle r s ö yle ye m ezsin !" d edi H erm io ne.
A m a o d a ç o k ü zü ntü lü g örü nüyo rd u. "H agrid b u d efa
s o ğ u kka nl ılığ ı n ı ko ru r ve sa v ın ı düzg ün su nars a ,
Ş ahgaga'y ı in fa z e dem ezle r. .."
A nca k H arry , H erm io ne'n in sö yle dik le rin e ke ndin in d e
in anm ad ığ ı n ı anla m ış tı. Etr a fla r ındaki in sa nla r
ye m ekle rin i y e rk e n b ir ta ra fta n d a h eye ca nla k o nu ş uyo r,
ö ğ le den so nra n ın gelip s ınavla r ın bit m esin i ip le
ç e kiy o rla rd ı. Am a Hagrid ve Ş a hgaga hakk ın da
endi ş ele nm ekle m e ş gul o la n H arry , R on v e H erm io ne,
onla ra k a t ılm ad ıla r.
H arry v e R on'u n s o n s ın avla r ı K ehanet, H erm io ne'n in se
M uggle Ara ş tırm ala r ı'y d ı. Üçü bera berc e merm er
m erd iv e nle ri ç ıkt ıla r. H erm io ne bir in ci ka tta onla rd an
ayr ıld ı, H arry ile R on is e ye din ci ka ta ka dar deva m
ettile r. Çok sa y ıda ö ğ re nci Pro fe sö r Tre la w ney'n in
s ın ıfın a ç ık a n d ö nen m erd iv e nle rd e o tu rm u ş , s o n d akik a
ça l ış m ala r ı y a p ıyo rd u.

Gid ip y a n ına o tu rd ukla r ında, N eville L ongbott o m o nla ra ,
"H epim iz i ayr ı ayr ı iç e ri al ıyo r" dedi. G ele ce ğ in S is
P erd esin i Ara la m ak' ı ku ca ğ ı na ye rle ş t ir m i ş ti, kris ta le
b akm akla ilg ili s a yfa la r ö nünde a ç ık d uru yo rd u. "K ris ta l
to pta h erh a ngi b ir ş e y g ö re nin iz o ld u m u?" d iy e s o rd u
m uts u z m uts u z.
"C ık " d e di R on d alg ın d alg ın . S aatin e b ak ıp d uru yo rd u;
H arry o nun Ş ahgaga'n ın te m yiz in e n e ka dar ka ld ı ğ ı n ı
ko ntr o l e tti ğ in i b iliy o rd u.
S ın ıfın d ış ın daki k u yru k ç o k y a va ş il e rliy o rd u. N e z a m an
bir i g üm ü ş i m erd iv e nden a ş a ğ ı in se , d i ğ er ö ğ re ncile r,
" N e s o rd u? İyi m iy d i? " d iy e f ıs ıld ıy o rla rd ı.
A m a h epsi d e c e va p v e rm eyi r e ddediy o rd u.
"D edi k i, k ris ta l to p o n a, s ö yle rs e m b a ş ım a k o rk u nç b ir
k a za g ele ce ğ in i ile tm i ş !" d edi N eville ü rk e k b ir se sle .
M erd iv e nden in ip , ye ni ye ni sa hanl ığ a ula ş m ış ola n
H arry ile R on'a d o ğ ru y ü rü dü.
"T a bii ca n ım " dedi Ron güle re k. "B iliy o r musu n,
H erm io ne'n in onun hakk ın da -" (b a ş parm a ğı yla
y u ka r ıdaki k a pa ğı i ş a re t e tti) " y a n ılm ad ığ ı n ı d ü ş ünm eye
b a ş la d ım . Y a ş lı b ir s a hte kâ r o ."
" E ve t" d edi H arry , k e ndi d e s a atin e b aka ra k. İk i o lm u ş tu .
"K e ş ke b ir a z a ce le e ts e ..."
P arv a ti merd iv e nle rd en in di ğ in de yü zü guru rla
p arl ıy o rd u.
"B enim g erç e k b ir G örü cü 'n ün b ütü n n it e lik le rin e s a hip
o ld u ğ um u d ü ş ünüyo r" d e di H arry ve R on'a . "B ir sü rü
ş e y g örd üm ... e h, iy i ş a nsla r. "

H ızla m erd iv e nden in ip L ave nder' ın y a n ına g it ti.
" R onald W easle y" dedi te pele rin den o ta n ıd ık, puslu
s e s. Ron di ş le rin i s ık ıp Harry 'y e bakt ı ve güm ü ş i
merd iv e nden ç ık ıp gözd en ka yb old u. Ş im di s ınava
g ir m em i ş o la n b ir te k H arry k a lm ış tı. Y ere o tu ru p s ırt ın ı
d uva ra y a sla d ı v e g üne ş li p ence re de v ız ıld aya n s in e ğ i
din le di. A kl ı a ra zin in b ir u cu nda, H agrid 'd eyd i.
N ih aye t y ir m i d akik a k a dar s o nra R on'u n b üyü k a ya kla r ı
m erd iv e nde b elir d i.
" N as ıl g it ti? " d iy e s o rd u H arry , a ya ğ a k a lk a ra k.
"H ik â ye " dedi R on. "H iç b ir ş e y göre m edim , ben de
uyd urd um . İk n a o lm ad ı, a m a g alib a..."
P ro fe sö r Tre la w ney, "H arry Potte r!" diy e se sle nin ce ,
H arry , " O rta k S alo n'd a g örü ş ü rü z" d iy e m ırıld and ı.
K ule o das ı n orm ald e o ld u ğ undan d a s ıca kt ı; p erd ele r
ka pal ıyd ı, a te ş y a n ıyo rd u. H er z a m anki iç k a ld ırıc ı k o ku
H arry 'y i ö ksü rttü . İs ke m le le rin ve m asa la r ın a ra s ından
geçip , önünde büyü k bir kris ta l to pla onu bekle ye n
P ro fe sö r T re la w ney'n in y a n ına g it ti.
" İy i günle r, ya vru m " dedi pro fe sö r usu lc a . "L ütfe n
kü re nin iç in e b ak... a ce le e tm e... so nra d a iç in de n e
görd ü ğ ünü a nla t b ana..."
H arry kris ta l to pun üze rin e e ğ ilip bakm aya ba ş la d ı.
B ütü n k o nsa ntr a syo nu nu to pla y ıp, o nu b üklü m b üklü m
b eya z sis te n b a ş ka b ir ş e y göste rm eye zo rla d ı, am a
hiç b ir ş e y o lm ad ı.
"E e?" dedi Pro fe sö r Tre la w ney neza ke tle . "N e
görü yo rs u n?"

S ıca kl ık iy ic e bo ğ ucu bir hal alm ış tı ve hem en
ya nla r ındaki ate ş te n sü zü le n ko ku buru n delik le rin i
ya k ıyo rd u. Ron'u n az önce sö yle dik le rin i dü ş ünüp
num ara y a pm aya k a ra r v e rd i.
" Ş e yy - " d edi H arry , " k a ra nl ık b ir ş e kil. .. e ee..."
" N eye b enziy o r? " d iy e f ıs ıld ad ı P ro fe sö r T re la w ney. " İy i
d ü ş ün...”
H arry z ih nin i ta ra d ı v e a kl ın a Ş ahgaga g eld i.
" B ir h ip ogrif " d edi k e nd in den e m in b ir s e sle .
"G erç e kte n!" diy e f ıs ıld ad ı Pro fe sö r Tre la w ney.
D iz le rin in ü stü nde d u ra n p ar ş öm ene h ara re tle b ir ş e yle r
ya zd ı. "E vla d ım , za va ll ı Hagrid 'i n Sih ir Baka nl ığ ı 'y la
s o ru nunun s o nucu nu g örü yo r o la bilir s in ! D aha y a k ından
bak... H ip ogrif in ... b a ş ı h âlâ y e rin de m i? "
"E ve t" d edi H arry b üyü k b ir k a ra rl ılık la .
"E m in m is in ?" d edi P ro fe sö r T re la w ney ısra rla . " İyic e
e m in m is in , ya vru m ? Hip ogrif in ye rd e k ıvra nd ığ ı n ı,
ark a s ında da eli balt a l ı, gölg eli bir fig ür durd u ğ unu
görü yo r o lm aya s ın?"
"H ay ır!" dedi Harry . Mid esi hafif hafif bula nm aya
b a ş la m ış tı.
"K an y o k m u? A ğ la ya n b ir H agrid y o k m u?"
"H ay ır!" d edi H arry yin e. O dadan ve s ıca kta n h em en
ku rtu lm ak is tiy o rd u, " iy i g örü nüyo r - u çu p g id iy o r. .."
P ro fe sö r T re la w ney iç ç e kti.
" P ekâ lâ , y a vru m , b u ra da b ıra k ıyo ru z... p e k ta tm in e d ic i
o lm ad ı... a m a e lin den g ele ni y a pt ığ ı na e m in im .

Harry ra hatla m ış h ald e y e rin den k a lk t ı, ç a nta s ın ı a ld ı.
T a m g id iy o rd u k i, a rk a s ından h a ş in , k u la k t ır m ala y ıc ı b ir
s e s k o nu ş tu .
"B u g ece o la ca k."
H arry h ızla ark a s ına döndü. Pro fe sö r Tre la w ney
ko lt u ğ u nda k a ska t ı k e silm i ş ti, g özle ri b o ş b ak ıyo rd u v e
a ğ z ı s a rk m ış tı.
"P a-p ard on?" d edi H arry .
A m a anla ş ıla n P ro fe sö r Tre la w ney onu duym uyo rd u.
G özle ri d önm eye b a ş la d ı. P ani ğ e k a p ıla n H arry o ra da
öyle ce d urd u. P ro fe sö r T re la w ney b ir tü r n öbet g eçir m ek
üze re ym i ş gib iy d i. Harry ko ş u p hasta ne ka nad ına
git m eyi dü ş ünere k te re ddüt etti - derk e n Pro fe sö r
T re la w ney ye nid en o ha ş in , ke ndin in kin e hiç
b enze m eye n s e sle k o nu ş m aya b a ş la d ı:
"K ara nl ık Lord ya ln ız ve dosts u z, m üritle ri
ta ra f ından te rk e d ilm i ş duru m da. U ş a ğ ı ş u s o n
on ik i y ıld ır zin cir alt ın da. Bu gece, gece
y a r ıs ından ö nce, h iz m etk â r s e rb est k a la ca k v e
y en id en efe n dis in e ka t ılm aya gid ecek.
K ara nl ık Lord , u ş a ğı n ın ya rd ım ıy la yin e
güçle n ecek, esk is in d en de büyü k ve ko rk u nç
ola ca k. Bu gece... gece ya r ıs ından önce...
h iz m etk â r... efe n dis in e... ka t ılm aya ...
g id ecek..."

Pro fe sö r T re la w ney'n in b a ş ı g ö ğ sü ne d ü ş tü . A ğ z ın dan
bir h ırılt ı ç ık t ı. S onra b ir d en, y in e b a ş ın ı k a ld ır d ı.
" Ç ok özü r dile rim , ya vru m " dedi hüly a l ı bir se sle .
"G ündüz s ıc a ğ ı ndan o lm al ı... B ir a n d alm ış ım ..."
H arry ö yle ce d uru p b aka ka ld ı.
" B ir s o ru n m u v a r, y a vru m ?"
"A z - az önce bana Kara nl ık Lord 'u n ye nid en
güçle nece ğ in i sö yle din iz ... u ş a ğı n ın ona geri
d önece ğ in i. .."
P ro fe sö r T re la w ney a lt ü st o lm u ş g örü nüyo rd u.
"K ara nl ık L o rd m u? A d ı A n ılm am as ı G ere ke n K i ş i m i?
E vla d ım , bu ş aka ya gele ce k ş e y de ğ il. .. ye nid en
güçle nece km i ş ..."
" A m a a z ö nce s iz s ö yle din iz ! D edin iz k i, K ara nl ık L ord - "
" S an ırım se n de s ızd ın , ya vru m !" dedi Pro fe sö r
T re la w ney "K esin lik le bu ka dar abart ılı bir ke hanette
b ula naca k d e ğ ilim !"
H arry g üm ü ş i m erd iv e nden in ip d önen m erd iv e ne g eld i.
K afa s ı m e ş guld ü... az önce Pro fe sö r Tre la w ney'n in
g erç e k b ir ke hanette b ulu ndu ğ una m ı ta n ık olm u ş tu ?
Y oksa P ro fe sö r T re la w ney, b unu s ın ava ç a rp ıc ı b ir fin al
ola ra k m ı y a pm ış tı?
B e ş d akik a so nra h ızla G ry ff in d or K ule si'n in d ış ın daki
g üve nlik if r it le rin in ya n ından geçe rk e n, Pro fe sö r
T re la w ney'n in sö zle ri hâlâ ku la ğ ı nda ya nk ıla n ıyo rd u.
K ar ş ıdan güle n ve ş aka la ş a n in sa nla r gelip geçiy o r,
d ış a r ıya v e ip le ç e ktik le ri ö zg ürlü ğ e d o ğ ru ile rliy o rla rd ı;
H arry portr e deli ğ in e ula ş ıp O rta k S alo n'a gir d i ğ in de,

iç e ris i nere deyse bom bo ş tu . A nca k, R on'l a H erm io ne
ora da b ir k ö ş e de o tu ru yo rla rd ı.
" P ro fe sö r T re la w ney" d edi H arry s o lu k s o lu ğ a , " a z ö nce
b ana - "
A m a y ü zle rin deki if a deyi g örü nce la f ı y a r ım k a ld ı.
" Ş a hgaga k a yb etm i ş " d edi R on c ılız b ir s e sle . "H agrid
a z ö nce b unu g önderd i. "
H agrid 'i n n o tu b u d efa ku ru yd u, g özya ş la r ı m üre kke bi
da ğı lm am ış tı, a m a g örü nü ş e b ak ılırs a y a za rk e n e li ö yle
t it r e m i ş ti k i, n ot n ere deyse o ku nm aya ca k h ald eyd i.
T em yiz i ka yb ettik . Günbat ım ında in fa z
ed ecekle r. Ya pabil e ce ğ in iz bir ş e y yo k.
G elm eyin . G örm en iz i i s te m iy o ru m .
Hagrid .
"G it m ek z o ru nday ız" d edi H arry h iç te re ddüt e tm eden.
"O ra da k e ndi b a ş ına o tu ru p c e lla d ı b ekle ye m ez!"
" G ünbat ım ında am a" dedi Ron. Donuk gözle rle
p ence re den d ış a r ı b ak ıyo rd u. "H aya tta iz in v e rm ezle r. ..
ö ze llik le d e s a na, H arry .. ."
H arry ba ş ın ı elle rin in ara s ına göm üp dü ş ünm eye
b a ş la d ı.
"K e ş ke g örü nm ezlik p ele rin i o ls a yd ı..."
" N ere de?" d edi H erm io ne.

Harry ona pele rin i te k gözlü ca d ın ın alt ın daki geçit te
b ır a kt ığ ı n ı a nla tt ı.
" ... S nape b eni b ir d aha o ra la rd a g örü rs e , b a ş ım c id di
derd e g ir e r" d iy e b it ir d i la f ın ı.
"D o ğ ru " d edi H erm io ne, a ya ğ a k a lk a ra k. " S eni g örü rs e ...
c a d ın ın k a m buru nu n as ıl a ç ıyo ru m d em i ş tin ?"
"T ı-t ık la y ıp ' D is se ndiu m ' d iy o rs u n" d edi H arry . " A m a - "
H erm io ne o nun c ü m le sin i b it ir m esin i b ekle m edi; o dan ın
öbür u cu n a y ü rü dü, Ş iş m an H an ım ' ın p ortr e sin i it ip a çt ı
ve g özd en k a yb old u.
"A lm aya git m edi, de ğ il m i? " dedi Ron, ark a s ından
baka ka la ra k.
A lm aya git m i ş ti. Herm io ne on be ş dakik a so nra ,
cü ppesin in iç in e sa kla d ığ ı güm ü ş i re nkte pele rin le
d öndü.
"H erm io ne, so n za m anla rd a sa na nele r olu yo r,
b ilm iy o ru m !" d edi R on, a fa lla m ış h ald e. "Ö nce M alf o y'a
v u ru yo rs u n, so nra Pro fe sö r Tre la w ney'n in ders in den
ç ık ıp g id iy o rs u n - "
H errn io ne'n in k o lt u kla r ı k a barm ış tı.
H erk e sle bir lik te ak ş am ye m e ğ in e in dile r, am a
ye m ekte n s o nra G ry ff in dor K ule si'n e d önm edile r. H arry ,
p ele rin i cü ppesin in ö nüne t ıkm ış tı; ş iş k in li ğ i sa kla m ak
iç in k o lla r ın ı k a vu ş tu ra ra k d ola ş m as ı g ere kiy o rd u. G ir i ş
S alo nu'n un d ış ın da, b o ş b ir o dada g iz le nere k s a lo nun
bo ş alm as ın ı bekle dile r. Salo nda n so n ik i ki ş in in de
ç ıkt ığ ı n ı v e a rk a la r ından k a p ın ın k a pand ığ ı n ı d uyd ukta n
so nra , H erm io ne k a p ıdan k a fa s ın ı u za tt ı.

"T a m am ," d iy e f ıs ıld ad ı. " K im se y o k - p ele rin i g eçir - "
K im se g örm esin d iy e b ir b ir le rin e ç o k y a k ın y ü rü ye re k,
sa lo nu pele rin in alt ın da, parm ak uçla r ında geçtile r,
s o nra d a ta ş m erd iv e nle rd en in ip d ış a r ı ç ık t ıla r. Y asa k
O rm an' ın üze rin de bata n güne ş , a ğ açla r ın en üstte ki
ya pra kla r ın ı ış ıl ış ıl y a pm ış tı.
H agrid 'i n ku lü besin e ula ş ıp ka p ıy ı ça ld ıla r. Ceva p
ve rm esi b ir d akik a s ü rd ü. K ap ıy ı a çt ığ ı ndaysa , s o lg un
bir yü zle ve tir tir tit r e ye re k kim geld i diy e etr a f ına
bak ınd ı.
"B iz iz " diy e f ıs ıld ad ı H arry . "Ü stü m üzd e görü nm ezlik
p ele rin i v a r. B iz i iç e ri a l d a ç ık a ra l ım ."
" G elm em eliy d in iz !" diy e f ıs ıld ad ı Hagrid . Am a geri
ç e kilip , gir m ele rin e iz in ve rd i. H agrid hem en ka p ıy ı
ka patt ı, H arry d e p ele rin i ç e kip ü ze rle rin den ç ık a rd ı.
H agrid a ğ la m ıyo rd u, onla r ın boyn una da at ılm ad ı.
N ere de o ld u ğ unu ve n e ya paca ğ ı n ı b il m eye n b ir i g ib i
davra n ıyo rd u. Bu ça re siz li ğ i iz le m ek, gözya ş la r ın ı
iz le m ekte n d e z o rd u.
"Ç ay is te r mis in iz ? " dedi. Çayd anl ığ a uza n ırk e n
ko ca m an e lle ri tit r iy o rd u.
" Ş ahgaga n ere de, H agrid ?" d edi H erm io n e te re ddütlü
b ir s e sle .
"O nu - onu d ış ar ı ç ıka rd ım " dedi Hagrid . Süra hiy i
d old uru rk e n sü tü bü tü n masa ya döktü . "B alk a ba ğı
ta rh ın da ba ğ lı duru yo r. A ğ açla r ı görs ü n, te m iz hava
a ls ın is te dim , s o n - "

Hagrid 'i n e lle ri ö yle fe na tit r e di k i, s ü t s ü ra his i e lin den
ka y ıp y e re d ü ş tü v e p ara m parç a o ld u .
"B ana b ıra k, H agrid " d edi H erm io ne h em en. Ç ab uca k
gid ip te m iz le m eye b a ş la d ı.
"D ola pta b ir ta ne d aha v a r" d edi H agrid , o tu ru p a ln ın ı
k o lu na s ile re k. H arry g öz u cu yla R on'a b akt ı, R on d a
ona ç a re siz b ak ış la rla y a n ıt v e rd i.
H arry o nun y a n ına o tu ra ra k, "K im se nin y a pabile ce ğ i b ir
ş e y yo k m u, H agrid ? " diy e so rd u k ızg ın bir se sle .
"D um ble dore - "
" D enedi" dedi Hagrid . "K om it e 'n in ka ra r ın ı geçe rs iz
k ıla ca k gücü yo k. Onla ra Ş ahgaga'n ın za ra rs ız
o ld u ğ unu sö yle di, am a hepsi ko rk u yo r. .. O Luciu s
M alf o y nas ıl bir id ir , bilir s in ... te hdit etm i ş tir onla r ı...
C ella t, y a ni M acn air , o d a M alf o y'u n e ski b ir a rk a da ş ı...
a m a ça buk ve ac ıs ız ola ca k... ve ben ya n ında
ola ca ğ ı m ..."
H agrid yu tk u ndu. G özle ri ç ılg ın ca ku lü beyi ta r ıyo rd u,
sa nki b ir u m ut k ırın t ıs ı y a d a u fa c ık d a o ls a b ir te se lli
a r ıyo rm u ş g ib iy d i.
" D um ble dore da gele ce k - ş e y ya p ılırk e n. B u sa bah
ya zd ı ba na. Benim le bir lik te - bir lik te olm ak is tiy o r.
B üyü k a dam , D um ble dore ..."
Y eni bir sü t sü ra his i bulm ak iç in H agrid 'i n dola b ın ı
ka r ış tıra n H erm io ne'd en hafif bir h ıçk ırık geld i, am a
hem en k e ndin i tu ttu . E lin de y e ni s ü ra hiy le d o ğ ru lu rk e n,
gözya ş la r ına h âkim o lm aya ç a l ış ıyo rd u.

"B iz de se nin le ka la ca ğ ı z, Hagrid " diy e ba ş la d ı
ko nu ş m aya , a m a H agrid s a lk ım s a ça k k a fa s ın ı ik i y a na
sa lla m aya b a ş la m ış tı b ile .
"S iz in ş ato ya dönm eniz gere kiy o r. Dedim ya ,
se yre tm eniz i is te m iy o ru m . A yr ıca b ura da d a o lm am an ız
gere kiy o r. .. Fudge ve Dum ble dore iz in siz ç ıkt ığ ı n ız ı
ö ğ re nir le rs e , H arry , s e nin b a ş ına b aya ğ ı i ş a ç ılır. "
Ş im di H erm io ne'n in y ü zü nden a ş a ğ ı s e ssiz g özya ş la r ı
sü zü lü yo rd u. A m a ça yla u ğ ra ş a ra k onla r ı H agrid 'd en
sa kla d ı. S onra , ta m sü ra hiy i d old urm ak iç in e lin e sü t
ş iş esin i a lm ış tı k i, k ü çü k b ir ç ığ lık a tt ı.
" R on! İn a-in anam ıyo ru m - S ca bbers b u!"
R on'u n a ğ z ı ş a ş k ın l ıkta n a ç ık k a lm ış tı.
" N eden b ahse diy o rs u n s e n?"
H erm io ne sü t sü ra his in i m asa ya götü rü p ba ş a ş a ğı
çe vir d i. Fare Sca bb ers deli gib i c ıya kla d ı, sü ra hin in
iç in de k a lm ak iç in e pey ç ırp ın d ı, a m a s o n unda k a ya ra k
m asa n ın ü stü ne d ü ş tü .
"S ca bbers !" d edi R on ş a ş k ın ş a ş k ın. " S ca bbers , b ura da
ne a r ıyo rs u n?"
Ç ırp ın an fa re yi al ıp ış ığ a tu ttu . Sca bbers berb at
duru m dayd ı. H er za m ankin den de za y ıft ı, epey tü y
dökm ü ş , y e r y e r k e lle ş m i ş ti. R on'u n e lin den k u rtu lm ak
iç in d eli g ib i d ebele niy o rd u.
"T a m am , S ca bbers !" d edi R on. "K edi y o k! B ura da s e ni
in cit e ce k h iç b ir ş e y y o k!"
H agrid g özle rin i p ence re ye d ik e re k b ir d en a ya ğ a k a lk t ı.
N orm ald e a l a l o la n y ü zü , p ar ş öm en r e ngi k e silm i ş ti.

"G eliy o rla r. .."
H arry , Ron ve Herm io ne h ızla ark a la r ına döndüle r.
B ir k a ç k i ş i, u za kta ki ş a to nun m erd iv e nle rin den in iy o rd u.
E n önde Alb us Dum ble dore va rd ı, güm ü ş i sa ka l ı
güne ş in so n ış ıkla r ıyla parl ıy o rd u. Hem en ya n ında
C orn eliu s F udge y ü rü yo rd u. A rk a la r ından d a ta ka ts iz v e
ya ş lı K om it e ü ye siy le c e lla t M acn air g eliy o rd u.
"G it m eniz la z ım " d e di H ag rid . S ap ır s a p ır tit r iy o rd u. " S iz i
b ura da b ulm am al ıla r. .. g id in , h adi. .."
R on, S ca bbers ' ı c e bin e t ık t ı, H erm io ne is e p ele rin i a ld ı.
" S iz i a rk a dan ç ık a ra y ım " d edi H agrid .
O nun pe ş in den gid ip ark a bahçe ye ç ıkt ıla r. Harry
k e ndin i tu ha f b ir ş e kild e rü ya daym ış g ib i h is se diy o rd u.
B ir k a ç m etr e ile rid e, H agrid 'i n balk a ba ğı ta rh ın da bir
a ğ a ca ba ğ lı Ş ahgaga'y ı görü nce bu his daha da
güçle ndi. Ş a hgaga bir ş e yle r old u ğ unun fa rk ın dayd ı.
S iv ri k a fa s ın ı b ir o y a na b ir b u y a na d öndürü yo r, y e ri
s in ir li s in ir li e ş e liy o rd u.
"B ir ş e y y o k, G aga" d edi H agrid u su lc a . "B ir ş e y y o k..."
H arry , R on v e H erm io ne'y e d öndü. " H adi" d edi. " G id in ."
A m a k ıp ır d am ad ıla r.
" H agrid , y a pam ay ız - "
" O nla ra g erç e kte n e o ld u ğ unu a nla t ırız - "
" O nu ö ld üre m ezle r - "
" G id in !" d edi H agrid h id detle . " D uru m z a te n fe na, b ir d e
siz b a ş ın ız ı d erd e s o km ay ın!"

Hiç se çe nekle ri yo ktu . Herm io ne, pe le rin i Ron'l a
H arry 'n in üze rin e çe ke rk e n, ku lü benin ön ta ra f ından
in sa n s e sle ri g eld i ğ in i d uyd ula r. H agrid ü çü nün a z ö nce
g özd en k a yb old u ğ u n okta ya b akt ı.
"Ç abuk g id in " d edi b o ğ uk b ir s e sle . " D in le m eyin ..."
V e k a p ıs ı ç a l ın ınca , d önüp k u lü besin e d o ğ ru y ü rü dü.
H arry , Ron ve Herm io ne ya va ş ya va ş , ko rk u dan
ke ndile rin den geçm i ş bir hald e Hagrid 'i n evin in
e tr a f ından d ola ş m aya k o yu ld ula r. T a m e vin ö bür ta ra f ına
ula ş ır la rk e n, ö n k a p ı s e rtç e k a pand ı.
"L ütfe n, ace le ed elim " diy e f ıs ıld ad ı Herm io ne.
"D aya nam am , k a tla na m am ..."
Ç im enden yo ku ş yu ka r ı, ş a to ya do ğ ru ile rle m eye
b a ş la d ıla r. G üne ş ş im di h ız la b at ıyo rd u; g ökyü zü b erra k,
m oru m su b ir g riy e d önm ü ş tü , a m a b at ıya d o ğ ru y a ku t
k ırm ız ıs ı b ir p ar ılt ı g örü lü yo rd u.
R on b ir d en d urd u.
"L ütfe n, R on" d edi H erm io ne.
"S ca bbers - r a hat - d urm uyo r - "
R on ik i büklü m olm u ş , Sca bbers ’ ı ce bin de tu tm aya
ça l ış ıyo rd u. A m a fa re ç ıld ır m ış tı; deli gib i ciy a kl ıyo r,
k ıv r ılıp ç ırp ın ıy o r, di ş le rin i Ron'u n elin e geçir m eye
ça l ış ıyo rd u.
"S ca bbers , s e ni s e rs e m , b enim , R on" d iy e t ıs la d ı R on.
A rk a la r ında bir ka p ın ın aç ıld ı ğ ı n ı duyd ula r. Bir ile ri
k o nu ş m aya b a ş la d ı.

"R on, lü tfe n g id elim , y a pm ak ü ze re le r!" d edi H erm io ne
fıs ıld aya ra k.
'T a m am - S ca bbers , r a hat d ur - "
İle rle dile r; H arry d e H erm io ne g ib i a rk a la r ından g ele n
se sle ri d in le m em eye ç a l ış ıyo rd u. R on y in e d urd u.
"T uta m ıyo ru m - S ca bbers , k e s s e sin i, h erk e s d uya ca k - "
F are d eli g ib i c iy a kl ıyo rd u, a m a y in e d e s e si H agrid 'i n
b ahçe sin den g ele n se sle ri b ast ırm ıy o rd u. B elli b elir s iz
e rk e k s e sle ri d uyu ld u. S onra b ir s e ssiz lik v e a ns ız ın b ir
b alt a n ın h ava y ı y a rm as ın ın v e d arb esin in s e si.
H erm io ne s e ndele di. . .
" Y apt ıla r!" diy e f ıs ıld ad ı Harry 'y e . " İnanam ıyo ru m -
ya pt ıla r!"

ON Y ED İ N C İ B Ö LÜ M : K ED İ , F A RE
V E K ÖPE K
Harry 'n in ş okta n a kl ı d urm u ş tu sa nki. Ü çü , d eh ş ette n
old ukla r ı ye re m ıhla nm ış gib i, görü nm ezlik pele rin in in
a lt ın da ö yle ce d urd ula r. B ata n g üne ş in s o n ış ınla r ı, u zu n
gölg ele rin dü ş tü ğ ü ara ziy i ka nl ı bir ış ık la boya m ış tı.
S onra , a rk a la r ından, v a h ş i b ir u lu m a d uyd ula r.
" H agrid " diy e m ırıld and ı Harry . Ne ya pt ığ ı n ı
dü ş ünm eksiz in geri döndü, am a hem Ron, hem
H erm io ne k o lla r ından tu ttu la r.
" Y apam ay ız" d edi R on, kâ ğ ı t g ib i b em beya z o lm u ş tu .
"O nu g örm eye g it ti ğ im iz i ö ğ r e nir le rs e b a ş ı d aha d a fa zla
d erd e g ir e r. .."
H erm io ne'n in s o lu ğ u k e sik k e sik v e d üze nsiz d i.
" N as ıl– ya pa-b ild ile r? " dedi t ıka n ırc a s ına. "N as ıl
ya pabild ile r? "
"H adi g el" d edi R on. D i ş le ri z a ng ırd ıy o r g ib iy d i.
G eriy e , ş a to ya d o ğ ru y o la k o yu ld ula r. P ele rin in a lt ın da
sa kl ı ka la bilm ek iç in a ğı r a ğı r yü rü yo rla rd ı. I ş ık art ık
h ız la ç e kiliy o rd u. A ç ık a ra ziy e g eld ik le rin de, k a ra nl ık, b ir
b üyü g ib i e tr a fla r ına y e rle ş m i ş ti.
" S ca bbers , uslu dur" diy e t ısla d ı R on, elin i gö ğ sü ne
bast ırd ı. F are d eli g ib i k ıv ra n ıyo rd u. R on b ir d en d urd u,
S ca bbers ' ı c e bin in d ib in e it m eye ç a l ış tı. " N en v a r s e nin ,
apta l fa re ? K ıp ır d am a - A H H! B eni ıs ır d ı!"

"R on, s u s!" d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne te la ş la . "F udge h er
an b ura ya g ele bilir - "
" Y erin de - d urm uyo r - "
S ca bbers belli ki de h ş ete ka p ılm ış tı. Bütü n gücü yle
k ıv ra n ıyo r, R on'u n e lin den k u rtu lm aya ç a l ış ıyo rd u.
"N esi v a r b unun?"
A m a H arry a z ö nce C ro oksh anks'i g örm ü ş tü - v ü cu du
ye re y a p ış m ış , k o ca s a r ı g özle ri k a ra nl ıkta te kin siz b ir
ş e kild e p ar ıld aya ra k, o nla ra d o ğ ru s in si s in si ile rliy o rd u.
O nla r ı görü yo r muyd u, yo ksa sa dece Sca bbers ' ın
cik le m ele rin i m i iz liy o rd u, b ile m iy o rd u H arry .
"C ro oksh anks!" d iy e in le di H erm io ne. “ H ay ır, g it b urd an,
C ro oksh anks! G it b urd an!"
A m a k e di d aha d a y a kla ş ıy o rd u.
"S ca bbers - H AY IR !"
Ç ok geç - fa re R on 'u n onu ka vra ya n parm akla r ın ın
ara s ından ka ym ış , ye re atla m ış ve ka ç ıp git m i ş ti.
C ro oksh anks te k b ir h am le yle o nun a rk a s ından s ıç ra d ı.
R on d a, d aha H arry ile H erm io ne o nu d urd ura m adan,
görü nm ezlik p ele rin in i ü stü nden a ta ra k k a ra nl ığ a d o ğ ru
fırla d ı.
"R on!" d iy e in le di H erm io ne.
O v e H arry b ir b ir le rin e b akt ıla r, s o nra ik is i d e k o ş a ra k
R on'u n pe ş in den git tile r; pele rin in alt ın dayke n do ğ ru
d ürü st k o ş a m ad ıkla r ı iç in o nu ü stle rin den a tt ıla r.
İk is i R on'u n a rd ın dan f ırla y ınca , p ele rin d e fla m a g ib i
pe ş le rin den dalg ala nm aya ba ş la d ı. A z öte de R on'u n

aya kla r ın ın g üm bürd eyi ş in i v e C ro oksh anks'e b a ğı rış ın ı
duyu yo rla rd ı.
" Ç ekil o nun y a n ından - ç e kil- S ca bbers , g el b ura ya ."
B ir g üm bürtü d uyu ld u .
"Y aka la d ım i ş te ! D efo l ş u rd an, s e ni p is k e di. "
H arry v e H erm io ne a z d aha R on'a ta k ılıp d ü ş üyo rla rd ı;
ta m ö nünd e k a ya ra k d urd ula r. R on to pra ğ a y a y ılm ış tı,
a m a S ca bbers ye nid en ce bin deyd i. K ıp ırd ay ıp dura n
ş iş kin li ğ i ik i e liy le s ık ı s ık ı tu tu yo rd u.
"R on - p ele rin in - a lt ın a - g el" d iy e s o lu du H erm io ne.
"D um ble dore - Baka n - bir dakik a so nra d ış ar ı
ç ıka ca kla r - "
A m a d aha ke ndile rin i ye nid en ö rte m eden, h atta d aha
so lu kla nam adan, d eva sa p ençe le rin p at ırt ıs ın ı d uyd ula r.
B ir is i ka ra nl ıkta n onla ra do ğ ru h ızla geliy o rd u -
muazza m büyü klü kte , so lu k gözlü , ku zg un ka ra s ı bir
k ö pek.
H arry a sa s ına d o ğ ru u za nd ı, a m a ç o k g eç - k ö pek h ız la
ile ri a t ılm ış v e ö n a ya kla r ıyla g ö ğ sü ne v u rm u ş tu . H arry ,
b ir tü y a na fo ru iç in de g eri g eri g id ip d evrild i; o nun s ıc a k
nefe sin i h is se tti, u puzu n d i ş le rin i g örd ü -
A m a kö pek, s ıçra y ış ın ın h ız ıyla bir a z fa zla il e ri
s ü rü kle nm i ş ti; Harry 'n in üze rin den yu va rla n ıp git ti.
K endin i se rs e m le m i ş ve ka burg ala r ı k ırılm ış gib i
his se den H arry , a ya ğ a k a lk m aya ç a l ış tı. K aya ra k y e ni
bir sa ld ırı iç in onla ra dönen kö pe ğ in h ırla d ığ ı n ı
duya biliy o rd u.

Ron a ya ğ a k a lk m ış tı. K öpek ü ze rle rin e a tla rk e n, H arry 'y i
ke nara it ti; k ö pe ğ in ç e nesi, H arry y e rin e R on'u n d ış a r ı
uza nm ış k o lu na g eçti. H arry k ö pe ğ in ü ze rin e a tla d ı, b ir
a vu ç tü y ya ka la d ı, am a kö pek R on'u sa nki bez bir
b ebekm i ş g ib i k o la yca s ü rü kle ye re k u za kla ş tırıy o rd u.
S onra , n ere den g eld i ğ i a nla ş ılm aya n b ir ş e y H arry 'n in
y ü zü ne öyle bir vu rd u ki, ye nid en ye re se rild i.
H erm io ne'n in de ac ıyla fe ry a t etti ğ in i ve dü ş tü ğ ü nü
duyd u. Harry asa s ın ı ka vra d ı, gözle rin i k ırp ara k,
ka fa s ından s ü zü le n k a n ı u za kla ş tır m aya ç a l ış tı.
"L um os!" d iy e f ıs ıld ad ı.
A sa n ın ış ığ ı ona ka l ın bir a ğ ac ın gövd esin i göste rd i.
S ca bbers ' ı Ş a m arc ı Sö ğ üt'ü n gölg esin e ka dar
ko va la m ış la rd ı. A ğ a c ın d alla r ı ş id detli b ir rü zg ârd aym ış
g ib i ç a t ırd ıy o r, d aha fa zla y a kla ş m ala r ın ı ö nle m ek iç in
k a m ç ı g ib i ile ri g eri s a vru lu yo rd u.
V e ora da, gövd enin dib in de, kö pek R on'u kö kle rd eki
b üyü k b ir a ra l ıkta n g eri g eri iç e ri sü rü klü yo rd u - R on
ş id detle m üca dele e diy o rd u, a m a b a ş ı v e g ö ğ sü g özd en
ka yb olm ak ü ze re yd i -
" R on!" d iy e h ayk ırd ı H arry , o nla r ı iz le m ek iç in h am le e tti,
a m a k a l ın b ir d al h ava y ı ö ld ürü cü b iç im de k a m ç ıla y ınca ,
ye nid en g eri ç e kilm ek z o ru nda k a ld ı.
T e k g öre bild ik le ri, R on'u n b ir b aca ğ ı yd ı. K öpe ğ in onu
daha da a ş a ğı çe km esin i önle m e ça bas ıyla bir kö ke
ka nca gib i sa r ılm ış tı. Sonra ko rk u nç bir ça t ırd am a
hava y ı s ila h s e si g ib i y a rd ı. R on'u n b aca ğ ı k ırılm ış tı, b ir
s a niy e s o nra d a a ya ğ ı g özd en k a yb old u.
"H arry - y a rd ım g etir m em iz g ere k - " d iy e b a ğı rd ı,

Herm io ne. O nun ü stü nde d e k a n v a rd ı. S ö ğ üt o m zu nu
ke sm i ş ti.
" H ay ır! O ş ey o nu y iy e ce k k a da r b üyü k, v a ktim iz y o k - "
" Y ard ım s ız a sla g eçe m eyiz - "
Y apra kla r ı y u m ru k g ib i s ık ılm ış b ir d al, k a m ç ı g ib i o nla ra
d o ğ ru s a vru ld u.
"O k ö pek g ir iy o rs a , b iz d e g ir e bilir iz " d iy e s o lu du H arry .
O ra ya bura ya at ılıyo r, hava da sa lla n ırk e n ısl ık ça la n
h ırç ın dalla r ın ara s ından bir yo l bulm aya ça l ış ıyo rd u,
am a a ğ ac ın vu rm a m enzilin e gir m eden kö kle re bir
s a ntim o ls u n y a kla ş a m ıyo rd u.
"A h, y a rd ım e din , y a rd ım e din " d iy e ç a re siz ce f ıs ıld ad ı
H erm io ne. Ora c ıkta ne ya paca ğ ı n ı bilm eden dört
d önüyo rd u. " L ütfe n..."
C ro oksh anks ile ri a t ıld ı. E tr a f ı d öve n d alla r ın a ra s ından
y ıla n g ib i s ü zü ld ü v e ö n a ya kla r ın ı g ö vd e deki b ir y u m ru
ü ze rin e k o yd u.
A ğ aç sa nki merm ere dönm ü ş gib i, bir anda
hare ke ts iz le ş t i. T e k y a pra k k ım ıld am ıyo r, s a lla nm ıyo rd u.
"C ro oksh anks!" diy e f ıs ıld ad ı Herm io ne ka ra rs ız ca .
Ş im di H arry 'n in k o lu nu tu tm u ş , a c ıta ca k g ib i s ık ıy o rd u.
"N as ıl b ild i - "
H arry a c ı a c ı, "O k ö pekle a rk a da ş " d edi. " İk is in i b ir lik te
g örd üm . G el h adi - a sa n ı d a ç ık a rt - "
B ir k a ç sa niy e de a ğ ac ın ya n ına va rd ıla r, am a daha
kö kle rd eki aç ıkl ığ a gelm eden, Cro o ksh anks çiz g ili
k u yru ğ u nu sa vu ra ra k iç e ri ka ym ış tı bile . S ıra
H arry 'd eyd i; b a ş ı ö nde s ü rü nere k g ir d i, to pra k e ğ im den

a ş a ğı ka ya ra k ço k alç a k bir tü nelin dib in e in di.
C ro oksh anks b ir a z ile rid eyd i, g özle ri H arry 'n in a sa s ın ın
ış ığ ı nda p ar ıld ıy o rd u. B ir k a ç s a niy e s o nra H erm io ne d e
ka ya ra k H arry 'n in y a n ına in m i ş ti.
D eh ş et d olu b ir s e sle , " R on n ere de?" d iy e f ıs ıld ad ı.
"B ura dan gid iy o ru z" dedi Harry , m ecb ure n ka m bur
dura ra k. C ro oksh anks'i n a rk a s ından y o la k o yu ld u.
H erm io ne a rk a s ından, s o lu k s o lu ğ a , "B u tü nel n ere ye
ç ık ıyo r? " d iy e s o rd u.
"B ilm iy o ru m ... Ç apulc u H arit a s ı'n da i ş a re tli, a m a F re d
ve G eorg e h iç k im se nin b ura ya g ir m edi ğ in i s ö yle dile r.
H arit a n ın k ıy ıs ı boyu nca ile rliy o r, sa nki H ogsm eade'e
ç ık ıy o r g ib i. .."
İk i b üklü m h ald e, g id e bile ce kle rin ce h ız la g it tile r. İle rid e
C ro oksh anks'i n k u yru ğ u y u ka r ı a ş a ğ ı h are ke t e dere k b ir
g örü nüyo r, bir ka yb olu yo rd u. Tünel bit m ek bilm edi,
B aly u m ru k'a ç ıka n geçit ka dar uzu n gib iy d i. Harry
s a dece R on'u ve o ko sko ca m an kö pe ğ in ona nele r
ya p ıyo r ola bile ce ğ in i dü ş ünüyo rd u... Çöm elik hald e
ko ş u yo r, k e sik k e sik v e a c ı iç in de s o lu yo rd u.
S onra tü nel yü kse lm eye ba ş la d ı, derk e n k ıvr ıld ı ve
C ro oksh anks yo k old u. H arry onun ye rin e kü çü k bir
a ra l ıkta n g ele n b ir d em et lo ş ış ık g örü yo rd u.
O ve H erm io ne dura kla d ıla r. S olu kla nm aya ça l ış ara k
ya va ş ça ile rle dile r. Ö te de n e o ld u ğ unu g örm ek iç in ik is i
d e a sa s ın ı k a ld ır m ış tı.
B ir o dayd ı b u, k a rm aka r ış ık, to zlu b ir o da. D uva rla rd aki
kâ ğ ı tla r so yu lm u ş tu , dö ş em enin her ye rin de le ke le r

va rd ı. B ütü n m obily a la r, s a nki b ir is i o nla r ı b ir y e re ç a rp ıp
k ırm ış gib i parç a la nm ış tı. P en ce re le rin hepsin e ta hta
ç a k ılm ış tı.
H arry , H erm io ne'y e b ir b ak ış a tt ı. O d a, ço k ko rk m u ş
görü nse b ile , e ve t a nla m ında b a ş ın ı s a lla d ı.
H arry ke ndin i delik te n yu ka r ı çe kti, çe vre ye göz att ı.
O da b o ş tu , a m a s a ğ ta ra fla r ındaki b ir k a p ı a ç ıkt ı, g ölg eli
b ir hole gid iy o rd u. H erm io ne bir d en H arry 'n in ko lu nu
ye nid en ka vra d ı. Koca m an aç ılm ış gözle ri, ta hta
ç a k ılm ış p ence re le rd e d ola ş ıy o rd u.
"H arry " d iy e f ıs ıld ad ı. " S an ırım B a ğı ra n B ara ka 'd ay ız."
H arry e tr a f ına b ak ınd ı. G özü ne y a k ınla r ındaki ta hta b ir
is ke m le ça rp t ı. İs ke m le p ara m parç a yd ı, b aca kla r ından
bir i tü m üyle k o par ılm ış tı.
A ğ ı r a ğ ı r, " B unu h aya le tle r y a pm ış o la m az" d edi.
T a m o a nd a y u ka r ıda b ir ç a t ırt ı d u yu ld u. B ir ş e y h are ke t
etm i ş ti. İk is i d e ta va na b akt ı. H erm io ne, H arry 'n in k o lu nu
öyle s ık ıyo rd u ki, Harry ’n in parm akla r ı uyu ş m aya
b a ş la m ış tı. Ona bak ıp ka ş la r ın ı ka ld ır d ı; Herm io ne
ba ş ın ı b ir k e z d aha e ve t a n la m ında s a lla d ı v e H arry ’n in
k o lu nu b ır a kt ı.
O la bild i ğ in ce s e ssiz v e y a va ş ile rle ye re k h ole g ir d ile r v e
y ık ık d ökü k m erd iv e nden ü st k a ta ç ık t ıla r. H er ş e y k a l ın
bir to z ta baka s ıyla ö rtü lü yd ü, d ö ş em e h ariç . D ö ş em ede,
üst ka ta sü rü kle nen bir ş e y enli, parla k bir ş e rit iz i
b ıra km ış tı.
K ara nl ık s a hanl ığ a v a rd ıla r.

"N ox" d iy e f ıs ıld ad ı ik is i b ir d en v e a sa la r ın ın u cu ndaki
ış ıkla r s ö ndü. S adece b ir k a p ı a ç ıkt ı. O ra ya d o ğ ru u su l
usu l g id erle rk e n, a rk a s ında b ir se s d uyd ula r. H afif b ir
in ilt i ve derin den gele n, güçlü bir m ırılt ı. Son ke z
bak ış tıla r, s o n k e z b a ş la r ın ı s a lla ya ra k a nla ş tıla r.
A sa s ın ı ö nünde s ık ı s ık ı tu ta n H arry , b ir te km ede k a p ıy ı
ard ın a k a dar a çt ı.
P erd ele ri to zlu o la n g örk e m li b ir d ört d ir e kli k a ry o la da
C ro oksh anks ya t ıyo rd u, onla r ı görü nce yü kse k se sle
m ır la d ı. Y an ında, ye rd e R on d urm u ş , g a rip b ir a ç ıyla
k ıv r ılm ış b aca ğ ı n ı tu tu yo rd u.
H arry v e H erm io ne o na d o ğ ru k o ş tu la r.
" R on - iy i m is in ?"
"K öpek n ere de?"
"K öpek d e ğ il" d iy e in le di R on. D i ş le ri ıs t ıra pla s ık ılm ış tı.
" H arry , b u b ir tu za k - "
" N e - "
" K öpek o ... o b ir A nim agus..."
R on, H arry 'n in o m zu nun ö te sin e b ak ıyo rd u. H arry h ız la
d öndü. Gölg ele rin iç in deki adam , bir anda ka p ıy ı
ark a la r ından k a patt ı.
K ir li ve gür, ke çe le ş m i ş sa çla r ı dir s e kle rin e ka dar
uza n ıyo rd u. Derin , ka ra nl ık göz yu va la r ın ın iç in de
gözle ri parl ıy o r olm asa , ra hatl ık la ce se t sa n ıla bilir d i.
M um gib i deris i yü zü nün ke m ik le ri üze rin de öyle sin e
gerilm i ş ti ki, yü zü ka fa ta s ına benziy o rd u. S ırıtt ığ ı nda,
sa r ı d i ş le ri o rta ya ç ık t ı. B u a dam , S ir iu s B la ck't i.

"E xp ellia rm us!" dedi ça tla k bir se sle , R on'u n asa s ın ı
onla ra tu ta ra k.
H arry v e H erm io ne'n in a sa la r ı e lle rin den f ır la y ıp h ava ya
u çtu v e B la ck o nla r ı y a ka la d ı. S onra ö ne b ir a d ım a tt ı.
G özle ri H arry 'y e d ik iliy d i.
B o ğ uk bir se sle , "G elip ark a da ş ın ı ku rta ra ca ğ ı n ı
dü ş ündüm " dedi. Sesin i ku lla nm a al ış ka nl ığ ı n ı uzu n
sü re ö nce yit ir m i ş g ib iy d i. "B aban d a b enim iç in a yn ı
ş e yi y a pard ı. C esa re t g öste rd in , h em en b ir ö ğ re tm ene
ko ş m ad ın. Ş ü kra n duyu yo ru m .. . bu her ş e yi
ko la yla ş tır a ca k..."
B la ck'i n babas ına sa ta ş m as ı, sa nki ovu ş tu rm u ş gib i
H arry 'n in k u la kla r ında ç ın la d ı. G ö ğ sü nde to ku rd aya n b ir
n efr e t p atla k v e rd i, k o rk u ya y e r b ır a km ad ı. H aya t ında ilk
k e z a sa s ın ı k e ndin i s a vu nm ak iç in d e ğ il, s a ld ır m ak iç in
e lin de is tiy o rd u... ö ld ü rm ek iç in . N e y a p t ığ ı n ı b ilm eden
ile ri h am le e tti, a m a a nid en ik i y a n ında d a b ir h are ke t
old u ve ik i çif t el onu ya ka la y ıp geriy e çe kti. "H ay ır,
H arry !" d iy e s o lu du H erm io ne, a kl ı b a ş ından g it m i ş b ir
fıs ılt ıy la . A m a R on, B la ck'e d öndü.
"H arry 'y i ö ld ürm ek is tiy o rs a n, b iz i d e ö ld ürm elis in !" d edi
ate ş li ate ş li. H em de aya kta durm ak iç in göste rd i ğ i
gayre tte n re ngi d aha d a s o ld u ğ u v e k o nu ş urk e n h afif ç e
sa lla nd ığ ı h ald e.
B la ck'i n g ölg eli g özle rin de b ir ış ık p arla y ıp s ö ndü.
"U za n" d ed i a lç a k s e sle R on'a . " O b aca ğ ı d aha d a b ete r
hale g etir e ce ksin ."
" B eni duyd un m u?" dedi R on c ılız bir se sle . A ya kta
d ura bilm ek iç in , a c ı iç in de, h âlâ H arry 'y e tu tu nuyo rd u.

"Ü çü m üzü b ir d en ö ld ürm en g ere ke ce k!"
" B u g ece b ura da te k b ir c in aye t i ş le nece k” d edi B la ck,
s ırıtış ı b ütü n y ü zü ne y a y ıld ı.
" N iy e ym i ş ?" dedi H arry tü kü rü rc e sin e. B ir ya ndan da
ke ndin i Ron ve Herm io ne'n in elle rin d en ku rta rm aya
ça l ış ıyo rd u. "G eçe n se fe r ald ır m am ış tın, de ğ il mi?
P ettig re w 'i o rta dan k a ld ır m ak iç in b ütü n o M uggle 'l a r ı d a
öld ürm ü ş tü n... N e o ld u, y o ksa A zka ban'd a y u fk a y ü re kli
m i o ld un?"
"H arry !" d iy e s ız ıld and ı H erm io ne. " S ussa na!"
" O BEN İM AN NEM LE BABAM I ÖLD ÜRDÜ!" diy e
kü kre di H arry . B üyü k b ir ç a bayla H erm io ne v e R on'u n
elle rin den k u rtu lu p ile ri a t ıld ı.
S ih ri m ih ri u nutm u ş tu - k e ndis in in k ıs a , s ıs ka v e o n ü ç
ya ş ın da, B la ck'i n is e uzu n boylu , ye ti ş k in bir adam
old u ğ unu unutm u ş tu . Harry 'n in te k bild i ğ i, Bla ck'i n
c a n ın ı e lin den g eld i ğ i k a dar y a km ak is te di ğ iy d i, b unun
ka r ş ılığ ı nda ke ndi ca n ın ın ne ka dar ya naca ğ ı da
um uru nda d e ğ ild i. ..
B elk i de H arry 'n in böyle apta lc a bir ş e y ya pm as ın ın
ş oku ndan, B la ck a sa la r ı v a ktin de k a ld ır m ad ı. H arry 'n in
e lle rin den bir i Bla ck'i n s ıska c ık bile ğ in e sa r ıld ı, onu
asa la r ın ucu nu b ıra km aya zo rla d ı. H arry 'n in di ğ er eli
y u m ru k o lu p B la ck'i n b a ş ın ın k e nar ına ç a rp t ı, ik is i b ir d en
geriy e , d uva ra d o ğ ru d ü ş tü le r.
H erm io ne ç ığ lık at ıyo rd u; R on hayk ırıyo rd u; B la ck'i n
e lin deki asa la rd an, H arry 'n in yü zü nü bir k a ç sa ntim le
ıs ka la ya n k ıv ılc ım f ıskiy e le ri f ış k ırm ış tı. Harry
p arm akla r ın ın alt ın daki ka ra ku ru ko lu n ç ılg ın ca

k ıvra nd ığ ı n ı h is se tti, a m a o nu tu tm aya d eva m e tt i. Ö bür
eliy le B la ck'i n n ere sin i b uls a y u m ru klu yo rd u.
A m a B la ck'i n b o ş ta ki e li H arry 'n in b o ğ az ın ı b uld u.
"H ay ır" d iy e t ıs la d ı. " H addin den fa zla b e kle dim - "
P arm akla r ı g erild i. H arry t ık a nd ı, g özlü ğ ü ç a rp ılm ış tı.
S onra H erm io ne'n in aya ğ ı n ın yo kta n va r olm u ş gib i
sa vru ld u ğ unu görd ü . Bla ck ac ıyla hom urd anara k
H arry 'y i b ıra kt ı. R on k e ndin i B la ck 'i n a sa y ı tu ta n e lin e
atm ış tı, H arry h afif b ir ç a t ırt ı d uyd u.
B ir b ir in e d ola ş m ış g övd ele rd en k u rtu ld u, k e ndi a sa s ın ın
ye rd e yu va rla nd ığ ı n ı görd ü; ke ndin i ona do ğ ru f ırla tt ı
a m a -
" A hhh!"
C ro oksh anks de ka vg aya ka t ılm ış tı. Ö n aya kla r ın ın
tırn akla r ın ı H arry 'n in ko lu na iy ic e bat ırd ı. H arry onu
sa vu rd u, am a C ro oksh anks ş im di de onun asa s ına
do ğ ru k o ş u yo rd u -
" S AKIN H A!" d iy e k ü kre di H arry . C ro oksh anks'e n i ş an
al ıp b ir te km e sa vu rd u , ke di tü kü rü kle r sa ça ra k ya na
do ğ ru u çtu . H arry a sa s ın ı k a p ıp d öndü -
" Ç ekilin ö nüm den!" d iy e b a ğı rd ı R on v e H erm io ne'y e .
İkin ci ke z sö yle m esin e gere k ka lm ad ı. S olu k so lu ğ a
k a lm ış , d uda ğı k a naya n H erm io ne, k e ndis in in v e R on'u n
asa la r ın ı ka p ara k orta dan ka ç ıld ı. Ron dört dir e kli
k a ry o la ya ka dar sü rü nere k git t i, üze rin e y ığ ı ld ı. H ızla
n efe s a l ıyo rd u, b eya z y ü zü ş im di h afif te n y e ş e rm i ş ti, h er
ik i e liy le k ırık b aca ğ ı n ı k a vra m ış tı.

Bla ck duva r ın dib in e y ığ ı lm ış hald eyd i. Harry 'n in
y a va ş ça ya kla ş m as ın ı iz le rk e n, za y ıf gö ğ sü h ızla
y ü kse lip alç a l ıyo rd u. H arry asa s ın ı dosd o ğ ru B la ck'i n
k a lb in e tu tu yo rd u.
"B eni ö ld üre ce k m is in , H arry ? " d iy e f ıs ıld ad ı B la ck.
H arry te pe sin de d uru p o na b akm aya b a ş la d ı, a sa s ı h âlâ
k a lb in e i ş a re t e diy o rd u. B la ck'i n s o l g özü nün ç e vre sin de
m osm or b ir ç ü rü k o lu ş m akta yd ı, b urn u d a k a n ıyo rd u.
"A nnem le babam ı öld ürd ün" dedi Harry . Sesi bir a z
tit r iy o rd u, a m a a sa s ın ı tu ta n e li s a bit s a y ılırd ı.
B la ck, o ç ö km ü ş g özle riy le o na b akt ı.
Ç ok y a va ş ça , " İn kâ r e tm iy o ru m " d edi. "A m a e ğ e r b ütü n
hik â ye yi b ils e yd in - "
" B ütü n h ik â ye m i? " d iy e te kra rla d ı H arry , ku la kla r ında
m üth i ş b ir zo nkla m a va rd ı. "O nla r ı V old em ort'a sa tt ın ,
bilm em g ere ke n te k ş e y b u!"
" B eni d in le m elis in " d edi B la ck, ş im di s e sin de b ir te la ş
s e ziliy o rd u. "D in le m ezse n pi ş m an olu rs u n...
a nla m ıyo rs u n..."
" S and ığ ı ndan ç o k d aha iy i a nl ıyo ru m " d ed i H arry , ş im di
se si her za m ankin den ço k tit r iy o rd u. "S en onu hiç
d uym ad ın, de ğ il mi? Annem i. .. Vole dm ort'u n beni
öld ürm esin e e ngel o lm aya ça l ış ırk e n... ve se n ya pt ın
bunu... s e n y a pt ın..."
D aha ik is i d e b a ş ka b ir ş e y s ö yle ye m eden, s a r ı tu ru ncu
re nkte bir ş e y H arry 'n in ya n ından y ıld ırım gib i geçti;
C ro oksh anks, Bla ck'i n gö ğ sü ne s ıçra d ı ve ora ya

ye rle ş t i, ta m ka lb in in ü stü ne. B la ck g özle rin i k ırp t ı ve
ke diy e b akt ı.
"G it burd an" diy e m ırıld and ı, C ro oksh anks'i üstü nden
atm aya ç a l ış ara k.
A m a Cro oksh anks pençe le rin i Bla ck'i n cü ppesin e
geçir d i ve ye rin den k ım ıld am ad ı. Ç ir k in , ezik yü zü nü
H arry 'y e çe vir d i ve o ko ca sa r ı gözle rle ona bakt ı.
H arry 'n in s a ğ ı ndaki H erm io ne h ıç k ırd ı.
H arry asa s ın ı da ha da s ık ı tu ta ra k Bla ck ve
C ro oksh anks'e b akt ı. N e o lm u ş y a ni k e diy i d e ö ld ürm esi
g ere kiy o rs a ? B la ck'l e i ş bir li ğ i ya pm ıyo r m uyd u? E ğ er
B la ck'i k o ru m aya ç a l ış ırk e n ö lm eye h az ırs a , b u H arry 'y i
ilg ile ndir m ezd i. .. B la ck o nu k u rta rm aya ç a l ış ıyo rs a , b u
da sa dece onun C ro oksh anks'e H arry 'n in annesiy le
b abas ına ve rd i ğ in den daha ço k önem ve rd i ğ in i
ka n ıtla rd ı...
H arry asa s ın ı ka ld ır d ı. Yapaca ksa ş im di ya pm al ıyd ı.
A nnesin in v e b abas ın ın in tik a m ın ı a lm a v a kti g elm i ş ti.
B la ck'i öld üre ce kti. B la ck'i öld ürm ek zo ru ndayd ı. İş te
fır s a t g elm i ş ti. ..
S aniy e le r u za d ı, H arry h âlâ , a sa s ın ı d engede tu tm u ş ,
donm u ş g ib i o ra da d uru yo rd u. B la ck b a ş ın ı ka ld ır m ış
o na bak ıyo rd u, Cro oksh anks gö ğ sü ndeyd i; ya ta ğ ı n
ya k ınla r ından Ron'u n düze nsiz so lu kla r ı geliy o rd u;
H erm io ne s u sku ndu.
D erk e n y e ni b ir s e s d uyu ld u -
Y uka r ı d o ğ ru b elli b elir s iz a ya k s e sle ri y a kla ş ıy o rd u - b ir i
m erd iv e nle rd en ç ık ıy o rd u.

"Y U KAR ID AY IZ !" diy e ç ığ lık att ı He ım io ne bir d en.
“Y U KAR ID AY IZ - S IR IU S B LA C K - Ç AB U K”
Bla ck ir k ild i, a z d aha C ro oksh anks'i y e rin den e diy o rd u.
H arry asa s ına ka s ılm ış ç a s ına ya p ış tı - "Y ap ş im di! "
d iy o rd u ka fa s ındaki bir se s - am a aya k se sle ri
m erd iv e nle rd en y u ka r ı g üm bürd e ye re k y ü kse liy o rd u v e
H arry h âlâ d ü ş ündü ğ ü ş eyi y a pm am ış tı.
O dan ın k a p ıs ı b ir k ırm ız ı k ıv ılc ım la r s a ğ a na ğı yla a ç ıld ı
v e P ro fe sö r L upin p ald ır k ü ld ür iç e ri g ir e rk e n H arry h ız la
d öndü. Lupin 'i n yü zü nden ka n çe kilm i ş ti, asa s ın ı
ka ld ır m ış tı, h az ırd ı. G özle ri y e rd e y a ta n R on'u n, k a p ın ın
ya n ına s in m i ş H erm io ne'n in , B la ck'e y ö nelt t i ğ i a sa s ıyla
o ra da dura n Harry 'n in ve so nra Harry 'n in aya kla r ı
dib in de örs e le nm i ş , ka nla r iç in de ya ta n Bla ck'i n
ü ze rin de d ola ş tı.
" E xp ellia rm us!" d iy e b a ğı rd ı L upin .
H arry 'n in asa s ı bir ke z daha elin den uçu p git t i.
H erm io ne'n in tu ttu ğ u ik i a sa d a. L upin h epsin i u sta ca
ya ka la d ı, s o nra o dan ın o rta s ına g id ere k, C ro oksh a nks'i n
k o ru m ak is te r gib i hâlâ gö ğ sü nde ya tt ığ ı Bla ck'e
g özle rin i d ik ip b akt ı.
H arry o ra c ıkta d uru yo rd u, b ir d en b ir b o ş lu k d uyg usu na
ka p ılm ış tı. Yapam am ış tı. Cesa re t edem em i ş ti. Bla ck
yin e R uh E m ic ile r'e te slim e dile ce kti.
S onra Lupin garip bir se sle , bast ırılm ış bir duyg uyla
t it r e ye n b ir s e sle k o n u ş tu : " O n ere de, S ir iu s? "
H arry h em en L upin 'e b akt ı. O nun n e d em ek is te di ğ in i
anla m ıyo rd u. Kim den bahse diy o rd u Lupin ? Yenid en
dönüp B la ck'e b akt ı.

Bla ck'i n yü zü if a desiz sa y ılırd ı. Bir k a ç sa niy e hiç
k ıp ır d am ad ı. Sonra , bo ş elin i a ğı r a ğı r ka ld ır d ı ve
d osd o ğ ru R on'u g öste rd i. H iç b ir ş e y a nla m aya n H arry
d önüp R on'a b akt ı, R on s e rs e m le m i ş g örü nüyo rd u.
" İyi a m a..." d iy e m ırıld and ı L upin , B la ck'e s a nki z ih nin i
oku m ak is te rc e sin e d ik ka tle b ak ıyo rd u. " N iy e d aha ö n ce
ke ndin i göste rm edi? Yoksa -" Lupin 'i n gözle ri bir d en
aç ıld ı, B la ck't e ö te kile rin g öre m edi ğ i b ir ş e y g örü yo rm u ş
gib iy d i, "- y o ksa o m uyd u... y o ksa y e r m i d e ğ iş tir d in iz ...
b ana s ö yle m eden?"
B la ck, çö kü k gözle rin i Lupin 'i n yü zü nd en ay ırm adan,
ba ş ın ı e ve t a nla m ında a ğ ı r a ğ ı r s a lla d ı.
"P ro fe sö r L upin " d iy e a ra ya g ir d i H arry yü kse k se sle ,
"n e o lu y – ?"
A m a so ru su nu b it ir e m edi, çü nkü g örd ü ğ ü ş ey se sin in
g ır tla ğ ı nda donup ka lm as ına yo l açt ı. Lupin , asa s ın ı
in dir iy o rd u. B ir a n s o n ra B la ck'i n y a n ına y ü rü m ü ş , e lin i
tu tm u ş , onu aya ğ a ka ld ır a ra k Cro oksh anks'i n ye re
d ü ş m esin e y o l a çm ış , s o nra d a B la ck'i k a rd e ş iy m i ş g ib i
ku ca kla m ış tı.
H arry k e ndin i s a nki m id esin in d ib i d ü ş m ü ş g ib i h is se tti.
" İN AN AM IY O RUM B U N A!" d iy e b ir ç ığ lık a tt ı H erm io ne.
Lupin , Bla ck'i b ıra k ıp ona döndü. H erm io ne ye rd en
ka lk m ış , gözle rin de ç ılg ın ca bak ış la rla , eliy le Lupin 'i
iş a re t e diy o rd u. " S iz - s iz - "
" H erm io ne - "
" - s iz v e o !"
" H erm io ne, s a kin o l - "

"K im se ye sö yle m edim !" Sesi c ırtla k bir to n alm ış tı.
" S iz in h at ırın ız iç in h ep s a kla d ım - "
" H erm io ne, din le be ni, lü tfe n!" diy e ba ğı rd ı Lupin .
"A ç ıkla ya bilir im - "
H arry tit r e di ğ in i h is se diy o rd u, k o rk u yla d e ğ il a m a ye ni
bir h id det d alg as ıyla .
"S iz e g üve ndim " d iy e h ayk ırd ı L u pin ’e , s e si k o ntr o ld en
ç ıkm ış tı, " o ysa s iz h ep o nun d ostu yd unuz!"
" Y an ılıyo rs u n" dedi Lupin , "B en on ik i y ıld ır S ir iu s'u n
dostu de ğ ild im , am a ş im di öyle yim ... b ıra k da
aç ıkla ya y ım ..."
" H AY IR !" diy e ç ığ lık att ı Herm io ne. "H arry , ona
güve nm e, B la ck'i n ş ato ya g ir m esin e y a rd ım c ı o lu yo rd u,
se nin ö lm eni o d a is tiy o r - o b ir k u rta dam .
Orta ya g erg in b ir s e ssiz lik ç ö ktü . H erk e sin g özü , ş im di
ş a ş ıla ca k ka da r sa kin dura n, am a re ngi so lm u ş
Lupin 'd eyd i.
" H er z a m anki s ta ndard ın ı tu ttu ra m ad ın, H erm io ne" d edi.
" K ork a r ım üçte n sa dece bir i do ğ ru . S ir iu s'u n ş ato ya
g ir m esin e y a rd ım c ı o lm uyo rd um v e e lb ette k i H arry 'n in
ö lm esin i is te m iy o ru m .. ." Yüzü nden garip bir tit r e yi ş
g eçti, " A m a k u rta dam o ld u ğ um u in kâ r e tm eye ce ğ im ."
R on aya ğ a ka lk m ak iç in ye nid en yi ğ it ç e bir ça ba
göste rd i, am a ac ı dolu bir in ilt iy le geris in geri dü ş tü .
Lupin e ndi ş eyle o na d o ğ ru h am le e tti, a m a h ayre tte n
a ğ z ı a ç ık k a la n R on o na, " B enden u za k d ur, k u rta dam !"
d edi.

Lupin bir d en durd u . Sonra , belir g in bir ça bayla
H erm io ne'y e dönüp so rd u: "N e za m andan beri
b iliy o rs u n?"
"Ç ok u zu n z a m and ır" d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne. " P ro fe sö r
S nape'i n ö devin i y a pt ığ ı m dan b eri. .."
L upin s ü kû netle , "Ç ok m em nun o la ca k" d edi. "O ö devi,
b ir is i b elir tile rim in n e o ld u ğ unu a nla r u m uduyla v e rd i. A y
çiz e lg esin i k o ntr o l e dip d olu nayd a h ep h asta o ld u ğ um u
mu fa rk e ttin ? Y oks a B öcü rt'ü n b eni g örü nce h ep a ya
d önü ş tü ğ ü nü m ü?"
" İkis i d e" d edi H erm io n e a lç a k s e sle .
Lupin z o rla g üld ü.
"S en, ke ndi ya ş ın dakile r iç in de görd ü ğ üm en ak ıll ı
c a d ıs ın, H erm io ne."
" D e ğ ilim " d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne. "E ğ e r b ir a zc ık a kl ım
o ls a yd ı, h erk e se n e o ld u ğ unuzu s ö yle rd im !"
" A m a bili y o rla r za te n" dedi Lupin . "H iç de ğ ils e ,
ö ğ re tm enle r b iliy o r. "
" D um ble dore se ni ku rta dam o ld u ğ unu b ile b ile m i i ş e
a ld ı y a ni? " d edi R on n efe s n efe se . " D eli m i o ?"
"Ö ğ re tm enle rd en baz ıla r ı öyle dü ş ündü" dedi Lupin .
"K im i ö ğ re tm enle ri g üve nilir b ir i o ld u ğ um a ik n a e tm ek
iç in ç o k u ğ r a ş m as ı g ere kti - "
" V E H ATA E TT İ!" diy e fe ry a t etti H arry . "B A Ş IN DAN
BER İ ONA YA R DIM ED İYO RDUN!" Dört dir e kli
k a ry o la ya g eçip y ü zü nü tit r e ye n e lin e g öm mü ş B la ck'i
iş a re t e diy o rd u. C ro o ksh anks o nun ya n ına z ıp la d ı ve

m ırıld aya ra k k u ca ğ ı na ç ık t ı. R on, b aca ğ ı n ı s ü rü kle ye re k
ik is in den d e u za kla ş tı.
" S ir iu s'a y a rd ım e tm iy o rd um " d edi L upin . " B ana b ir ş a ns
ta n ırs a n, a ç ıkla r ım . B ak – "
H arry , R on ve H erm io ne'n in asa la r ın ı ay ırıp, hepsin i
sa hip le rin e do ğ ru att ı. H arry , nutk u tu tu lm u ş hald e,
ke ndin in kin i y a ka la d ı.
" İş te " d edi L upin , k e ndi a sa s ın ı k e m erin e s o ka ra k. "S iz
s ila hl ıs ın ız, b iz d e ğ iliz . Ş im di d in le ye ce k m is in ?"
H arry ne dü ş ünece ğ in i bile m iy o rd u. Bu bir num ara
m ıy d ı?
"O na y a rd ım e tm iy o rd uysa n ız" d edi, B la ck'e ö fk e d olu
b ir b ak ış a ta ra k, " b ura da o ld u ğ unu n as ıl b ild in iz ? "
"H arit a " dedi Lupin . "Ç apulc u H arit a s ı. O dam da onu
in ce liy o rd um - "
" N as ıl i ş le di ğ in i b iliy o r m usu nuz? " d edi H arry k u ş ku yla .
Lupin , elin i sa b ırs ız l ıkla sa lla ya ra k, "E lb ette nas ıl
iş le di ğ in i biliy o ru m " dedi. "Y aza nla rd an bir iy im . Ben
A yla k' ım , oku ld a ark a da ş la r ım ın bana ta kt ığ ı la ka p
buyd u."
" Y azd ın ız m ı- ? "
"Ö nem li ola n ş u: Bu ak ş am harit a ya dik k a tle
b ak ıyo rd um , çü nkü se n in , Ron'u n ve Herm io ne'n in
h ip ogrif in fa z edilm eden Hagrid 'i ziy a re t etm ek iç in
ş a to dan giz lic e ka ça ca ğ ı n ız ı dü ş ünüyo rd um .
Hakl ıym ış ım d a, d e ğ il m i? "

Volt a a tm aya k o yu ld u, b ir y a ndan d a o nla ra b ak ıyo rd u.
A ya kla r ın ın a lt ın da k ü çü k to z y ığ ı nla r ı y ü kse liy o rd u.
"B aban ın e ski p ele rin in i g iy iy o r o la bilir s in iz a m a, H arry - "
" P ele rin i n ere den b iliy o rs u nuz? "
"J a m es'i o nun a lt ın da g özd en k a yb olu rk e n k im b ilir k a ç
ke z iz le m i ş im dir . .." dedi Lupin , elin i yin e sa b ırs ız l ıkla
s a lla ya ra k. "M ese le ş u k i, b ir g ö rü nm ezlik p ele rin i b ile
g iy se n, Çapulc u Harit a s ı'n da görü nürs ü n. Ara zid en
geçip Hagrid 'i n ku lü besin e gir m eniz i iz le dim . Yir m i
dakik a s o nra H agrid 'd en a yr ıld ın ız v e ş ato ya d o ğ ru y o la
k o yu ld unuz. A m a y a n ın ızd a b a ş ka b ir i d e v a rd ı." '
"N e?" d edi H arry . " H ay ır, y o ktu !"
H âlâ vo lt a a ta n L upin , "G özle rim e in ana m ad ım " d edi,
H arry 'n in ara ya gir m esin e ald ır m adan "H arit a 'n ın
iş l e yi ş in de bir bozu klu k va r sa nd ım . Nas ıl siz in
y a n ın ızd a o la bilir d i? "
"Y an ım ızd a k im se y o ktu !" d edi H arry .
"S onra bir nokta daha görd üm , h ızla siz e do ğ ru
ile rliy o rd u, üze rin de Sir iu s Bla ck ya z ıyo rd u... Siz in le
ç a rp ış tığ ı n ı görd üm , iç in iz d en ik is in i Ş a m arc ı S ö ğ üt'e
ç e km esin i iz le dim - "
" B ir im iz i! " d edi R on k ız g ın l ıkla .
"H ay ır, R on" d edi L upin . " İk in iz i. "
V olt a atm aya so n ve rm i ş ti, gözle ri R on'u n üze rin de
dola ş ıy o rd u.
Te m kin li b ir e dayla , " O fa re ye b ir b aka bili r m iy im a ca ba"
diy e s o rd u.

"N e?" " d edi R on. " S ca bbers ' ın b ununla n e ilg is i v a r? "
"Ç ok ilg is i v a r" d edi L u pin . " L ütf e n g öre bilir m iy im o nu?"
R on te re ddüt etti, so nra elin i cü ppesin in iç in e so ktu .
S ca bbers d ış a r ı ç ık t ı, ç a re siz ce ç ırp ın ıy o rd u. R on o nun
ka çm as ın ı ön le m ek iç in uzu n, ke l ku yru ğ u nu tu tm ak
zo ru nda k a ld ı. C ro oksh anks, B la ck'i n k u ca ğ ı nda a ya ğ a
ka lk t ı v e h afif ç e t ıs la d ı.
Lupin , R on'a ya kla ş tı. Sca bbers 'a dik ka tle baka rk e n
so lu ğ u nu tu tu yo r g ib iy d i.
" N e v a r? " d edi R on y in e, k o rk m u ş b ir h ald e S ca bbers ' ı
o na y a k ın tu ta ra k. " F are m in b u nla rla n e ilg is i v a r? "
"O b ir fa re d e ğ il" d edi S ir iu s B la ck b ir d en, ça tla k b ir
s e sle .
"N e d em ek is tiy o rs u n - e lb ett e b ir fa re - "
" H ay ır, d e ğ il" d edi L upin y a va ş ça . " O b ir b üyü cü ."
" B ir A nim agus" d edi B la ck, " a d ı d a P ete r P ettig re w ."

ON S E K İ Z İ N C İ B Ö LÜ M : A Y LA K ,
K I L K UYRUK ,
PA T İ AYA K V E Ç ATA LA K
Bu c ü m le nin s a çm al ığ ı n ı k a vra m ala r ı iç in b ir k a ç s a niy e
g eçm esi g ere kti. S onra R on, H arry 'n in d ü ş ündü ğ ü ş eyi
d ile g etir d i.
" İk in iz d e ç a tla ks ın ız."
" G ülü nç" d edi H erm io ne z a y ıf b ir s e sle .
"P ete r P ettig re w ö ld ü !" d edi H arry . "O n ik i y ıl ö nce o
ö ld ürd ü!"
E liy le B la ck'i i ş a re t e tti, B la ck'i n y ü zü k a s ıld ı.
" N iy e tim buyd u" diy e hom urd and ı, sa r ı di ş le ri
m eyd anda, "a m a kü çü k P ete r b eni a lt e tti. .. b u se fe r
öyle o lm aya ca k!"
V e B la ck, S ca bbers ' ın üze rin e atla rk e n, C ro oksh anks
ye re sa vru ld u; B la ck'i n a ğ ı rl ığ ı k ırık b aca ğ ı n ın üstü ne
bin in ce R on a c ıyla fe ry a t e tti.
" S ir iu s, H AY IR !" d iy e h ayk ırd ı L u pin , ile ri a t ılıp B la ck'i
R on'u n üstü nden çe ke re k. "B EKLE ! Bu ş ekild e
ya pam azs ın - a nla m ala r ı g ere k - a ç ıkla m al ıy ız - "
" S onra dan aç ıkla r ız!" diy e h ırla d ı Bla ck. Lupin 'i
ü stü nden atm aya ça l ış ıyo rd u, bir eli Sca bbers 'a
u la ş m aya ça bala rk e n hava y ı pençe liy o rd u. S ca bb ers
is e d om uz y a vru su g ib i v iy a kl ıyo r, k a çm aya ç a l ış ırk e n
R on'u n y ü zü nü v e b oyn unu t ır m al ıyo rd u.

Hâlâ Bla ck'i tu tm aya ça l ış an Lupin , "H er - ş e yi -
ö ğ re nm eye - h akla r ı - v a r!" d e di. "R on y ılla rc a h ayva n ı
diy e b akt ı o na! B enim b ile a nla m ad ığ ı m y a nla r ı v a r b u
iş in ! V e H arry - H arry 'y e h akik a ti b orç lu su n , S ir iu s!"
B la ck m üca dele etm eyi b ıra kt ı, am a derin e çö km ü ş
gözle ri y in e d e R on'u n ıs ırılm ış , t ır m ala nm ış v e k a naya n
elle ri a ra s ında s ık ıc a tu ttu ğ u S ca bbers 'a d ik ilm i ş ti.
" P eki ö yle yse " d edi B la ck, g özle rin i fa re den a y ırm adan.
"O nla ra n e is te rs e n a nla t. A m a e lin i ç a buk tu t, R em us.
U ğ ru na h apse a t ıld ı ğ ı m c in aye ti i ş le m ek is tiy o ru m ..."
" K afa dan ko nta ks ın ız, ik in iz de" dedi Ron, deste k
ols u nla r diy e H arry ve H erm io ne'y e baka ra k. "A rt ık
c a n ım a y e tti. B en g id iy o ru m ."
S a ğ la m a ya ğ ı ü ze rin de d o ğ ru lm aya ç a l ış tı, a m a L upin
y e nid en a sa s ın ı k a ld ırıp S ca bbers ' ın ü ze rin e tu ttu .
Y ava ş ça , " B eni s o nuna k a dar d in le ye ce ksin , R on" d edi.
" D in le rk e n P ete r' ı s ık ı s ık ı tu t, y e te r. "
" O P ETE R D E Ğ İ L, S C ABB ER S!" d iy e fe ry a t e tti R on.
B ir ya n dan d a fa re yi ö n ce bin e so km aya ça l ış ıyo rd u,
am a S ca bbers s ık ı m üca dele e diy o rd u. R on sa lla nd ı,
dengesin i ka yb etti ve H arry onu ya ka la y ıp ye nid en
ya ta ğ ı n ü stü ne it ti. S onra , B la ck'i y o k s a ya ra k L upin 'e
d öndü.
"P ettig re w 'i n öld ü ğ ünü göre n ta n ıkla r va r" dedi. "B ir
s o ka k d olu su ..."
" G örd ükle rin i sa nd ıkla r ı ş eyi gö rm edile r!" dedi Bla ck
va h ş i b ir ta v ırla ; R on'u n e lin de d ebele nen S ca bbers 'a
b ak ıyo rd u h âlâ .

"H erk e s S ir iu s'u n P ete r' ı öld ürd ü ğ ünü dü ş ündü" dedi
Lupin , b a ş ın ı s a lla ya ra k. "B en d e ö yle s a n ıyo rd um , b u
ak ş am h arit a y ı g ö re ne k a dar. Ç ünkü Ç apulc u H arit a s ı
asla ya la n sö yle m ez... P ete r ya ş ıyo r. R on e lin de o nu
tu tu yo r, H arry ."
H arry , Ron'a bakt ı, bak ış la r ı ka r ş ıla ş ın ca se ssiz ce
a nla ş tıla r: Bla ck de, Lupin de ak ılla r ın ı ka ç ırm ış tı.
H ik â ye le rin de ze rre ce m ant ık yo ktu . Sca bbers nas ıl
P ete r P ettig re w o la bilir d i? A zka ban s o nunda B la ck'i n d e
akl ın ı oyn atm as ına yo l açm ış tı dem ek - am a ned en
Lupin d e o na u yu yo rd u?
S onra H erm io ne, tit r e k, s ö zd e s a kin b ir s e sle k o nu ş tu .
P ro fe sö r L upin 'i m ant ığ a d ave t e der g ib iy d i.
" A m a P ro fe sö r L upin .. . S ca bbers , P ettig re w o la m az...
b u d o ğ ru o la m az, b iliy o rs u nuz o la m aya ca ğ ı n ı..."
" N eden do ğ ru ola m azm ış ? " dedi Lupin sa kin sa kin ,
sa nki s ın ıfta ym ış la r d a H erm io ne s a dece G ark e nezle r'e
i li ş k in b ir d eneyd e b ir s o ru n s a pta m ış g ib i.
" Ç ünkü ... çü nkü Pete r Pettig re w Anim agus ols a ,
in sa nla r bilir d i. Pro fe sö r McG onagall' ın s ın ıfında
A nim agus'l a r ı o ku duk. V e e v ö devim i ya park e n o nla r ı
ara ş tırd ım -
B aka nl ık, hayva n ola bile n ca d ıla rla büyü cü le ri ta kip
e diy o r. H angi h ayva n h alin e d önü ş tü kle rin i, i ş a re tle rin i
ve benze r ş e yle ri göste re n ka y ıtla r ı va r. .. Gid ip
k a y ıtla rd a P ro fe sö r M cG onagall'a b akt ım , b u yü zy ıld a
sa dece ye di A nim agus olm u ş . P ettig re w 'i n ad ı da o
lis te de y o k - "

Daha H arry 'n in , H erm io ne'n in e v ö devle ri iç in h arc a d ığ ı
ça baya iç te n iç e h ayre t e tm esin e f ır s a t k a lm adan, L upin
g ülm eye b a ş la d ı.
"Y in e do ğ ru , Herm io ne!" de di. "A m a Baka nl ık,
H ogw arts 't a d ola ş a n ü ç ta ne k a yd edilm em i ş A nim agus
old u ğ unu a sla b ilm edi. "
" E ğ e r o nla ra h ik â ye yi a nla ta ca ksa n, b ir a n ö nce b a ş la ,
R em us" diy e h ırla d ı B la ck. S ca bbers ' ın her um uts u z
hare ke tin i g özlü yo rd u h âlâ . "O n ik i y ıl b ekle dim , d aha
fa zla b ekle ye ce k d e ğ ilim ."
" P ekâ lâ ... am a se nin de bana ya rd ım etm en gere k,
S ir iu s" dedi Lupin . "B en ya ln ız ca nas ıl ba ş la d ığ ı n ı
biliy o ru m ..."
L upin durd u. A rk a la r ından bir gac ırt ı gelm i ş ti. Yata k
odas ı ka p ıs ı ke ndi ke ndin e aç ılm ış tı. Be ş i bir d en
gözle rin i o ra ya d ik ti. S onra L upin k a p ıya d o ğ ru y ü rü dü
ve d ış a r ı, s a hanl ığ a b akt ı.
"K im se y o k..."
" B ura s ı p erili! " d edi R on.
"D e ğ il. " L upin h âlâ ş a ş k ın gözle rle ka p ıya bak ıyo rd u.
"B a ğı ra n B ara ka h iç b ir z a m an p erili d e ğ ild i. .. K öylü le rin
d uyd u ğ u ç ığ lık la r v e u lu m ala r b ana a it t i. "
K ır la ş m ış sa çla r ın ı g özle rin den çe kti, b ir a n d ü ş ündü,
so nra , " H er ş e y b ununla b a ş lıyo r z a te n - " d edi, " - b e nim
k u rta dam olm am la . E ğ er ben ıs ırılm am ış ols a yd ım ,
bunla r ın hiç b ir i olm azd ı... ta bii bir de delic e ce su r
olm asa yd ım ..."

Sakin ve yo rg un gö rü nüyo rd u. R on sö zü nü ke sm eye
ka lk t ı, a m a H erm io ne, " Ş ış ş t!" d edi. B üyü k b ir d ik ka tle
L upin 'i g özlü yo rd u.
"Is ırıld ı ğ ı m da ç o k k ü çü k b ir ç o cu ktu m . A nnem le b abam
her ş e yi d ened i, a m a o g ünle rd e b unun ş if a s ı yo ktu .
P ro fe sö r S nape'i n b e nim iç in y a pt ığ ı İksir , ç o k y e ni b ir
b ulu ş . Beni güve nli hale getir iy o r, anl ıyo rs u nuz ya .
D olu nayd an önce ki hafta onu ald ı ğ ı m sü re ce ,
dönü ş tü ğ ü m de akl ım ba ş ım da olu yo r. .. Ofis im de
k ıvr ılıyo ru m , za ra rs ız bir ku rt su re tin de ay ın ye nid en
kü çü lm esin i b ekliy o ru m .
"A nca k K urtb o ğ an İksir i b ulu nm adan ö nce , a yd a b ir k e z
ta m te km il bir ca nava r olu rd um . H ogw arts 'a gelm em
im kâ ns ız g örü nüyo rd u. Ö bür a nne b abala r ç o cu kla r ın ın
bana k a r ş ı k o ru nm as ız k a lm as ın ı is te m ezd i h erh ald e.
"D erk e n D um ble dore m üdür o ld u v e a nla y ış lı d avra nd ı.
B ir ta k ım önle m le ri ald ı ğ ı m ız sü re ce oku la gelm em em
iç in b ir n ed en o lm ad ığı n ı s ö yle di. .." L upin iç in i ç e kti v e
d osd o ğ ru H arry 'y e bakt ı. "S ana ayla r önce Ş am arc ı
S ö ğ üt'ü n benim Hogw arts 'a geld i ğ im y ıl dik ild i ğ in i
sö yle m i ş tim . G erç e k ş u ki, Sö ğ üt, ben Hogw arts 'a
g eld i ğ im iç in d ik ild i. B u e v -" L upin o daya m uts u z b ir
b ak ış a tt ı, "- b ura ya g ele n tü nel - b en k u lla nay ım d iy e
ya p ıld ı. Ayd a bir ş a to dan ka ç ırılırd ım , bura ya ,
dönü ş m eye g etir ilir d im . A ğ a ç, te hlik e li o ld u ğ um s ıra da
ba ş ka bir in in bana ra stla m as ın ı önle m ek iç in tü ne lin
a ğ z ın a d ik ilm i ş ti. "
H arry b u h ik â ye nin n e re ye v a ra ca ğ ı n ı a nla m ıyo rd u, a m a
yin e d e k e ndin den g eçm i ş h ald e d in liy o rd u.

Lupin 'i n se si d ış ındaki te k se s, S ca bbers ' ın ko rk m u ş
cik le m ele riy d i.
" O g ünle rd eki d önü ş üm le rim - k o rk u nçtu . B ir k u rta dam a
dönü ş m ek ço k a c ı ve ric id ir . K ıra bile ce ğ im in sa nla rd an
uza k tu tu lu yo rd um , onun iç in ke ndim i ıs ırıp
tır m al ıyo rd um . K öylü le r g ü rü lt ü yü v e ç ığ lık la r ı d uyu yo r,
v a h ş i ru hla r ı d uyd ukla r ın ı s a n ıyo rla rd ı. D um ble dore d a
bu sö yle ntile ri deste kliy o rd u... Ş im di bile , ev y ılla rd ır
s u sku n ka ld ı ğ ı hald e, kö ylü le r bura ya ya kla ş m aya
ce sa re t e dem ez...
“ A m a, dönü ş üm le rim d ış ında, haya t ım da olm ad ığ ı m
ka dar m utlu yd um . İlk k e z d ostla r ım o lm u ş tu , ü ç b üyü k
dost S ir iu s B la ck... P ete r P ettig re w ... ve ta bii baban,
H arry - J a m es P otte r. ”
“ B u üç dostu n benim ayd a bir ka yb old u ğ um u
anla m am ala r ı zo rd u . Türlü tü rlü hik â ye uyd urd um .
Onla ra ann em hasta dedim , eve gid ip onu görm em
gere k dedim ... N e old u ğ um u ö ğ re ndik le ri anda beni
b ıra ka ca kla r d iy e d eh ş et iç in deyd im . A m a e lb ette , o nla r
da s e nin g ib i, H erm io ne, g erç e ğ i a nla d ıla r. ..”
" V e beni te rk etm edile r. O nun ye rin e, dönü ş üm le rim i
ya ln ız ca d a ha ta ham mül e dilir h ale g etir m ekle k a lm ay ıp,
öm rü m ün e n g üze l g ünle ri h alin e g etir e n b ir ş e y y a pt ıla r.
A nim agus o ld ula r. "
" B abam d a m ı? " d iy e s o rd u H arry h a yre tle .
"E ve t, o da" dedi Lupin . "B unu nas ıl ya paca kla r ın ı
anla m ala r ı nere d eyse üç y ıl sü rd ü. B aban ve S ir iu s
oku lu n e n z e ki ö ğ re ncile riy d i. İy i k i d e ö yle ym i ş , ç ü nkü
A nim agus d önü ş üm ü k o rk u nç b ir ş e kild e te rs g id ebilir -

Baka nl ık' ın bunu deneye nle ri bu ka dar ya k ından
gözle m esin in neden le rin den bir i de bu . Ja m es ve
S ir iu s'u n P ete r’a e pey y a rd ım e tm esi g ere kti. S on unda,
be ş in ci y ılım ızd a, bece rd ile r. İs te dik le ri za m an hep si
fa rk l ı b ir h ayva na d önü ş ebiliy o rd u."
" İy i am a bunun siz e ne fa yd as ı old u?" diy e so rd u
H erm io ne, ş a ş ır m ış b ir h ali v a rd ı.
" İn sa n o la ra k b ana a rk a da ş lık e dem iy o rla rd ı, o nla r d a
hayva n o la ra k e ttile r" d edi L upin . "B ir k u rta dam s a dece
in sa nla r iç in te hlik e li d ir . H er a y Ja m es'i n g örü nm ezlik
p ele rin in in alt ın da ş ato dan ka ça rla rd ı. Dönü ş üm
geçir ir le rd i. .. Pete r, en kü çü kle ri ola ra k, Sö ğ üt'ü n
sa ld ır g an dalla r ın ın alt ın a s ız ıp a ğ ac ı dondura n
yu m ru ya doku nabiliy o rd u. Sonra tü neld en geçe r ve
b ana k a t ılırla rd ı. O nla r ın e tk is iy le , d aha a z te hlik e li b ir
h al a ld ım . B eden im h âlâ ku rt b edeniy d i, a m a o nla rla
b ir lik te yke n z ih nim o k a dar k u rtla ş m ıy o rd u."
" Ç abuk o l, R em us" d iy e h ır la d ı B la ck. Y üzü nde k o rk u nç
bir a çl ık if a desiy le h âlâ S ca bbers ' ı g özlü yo rd u.
"B it ti bit iy o r, Sir iu s, ta m am ... eh, hepim iz
d önü ş ebild i ğ im iz iç in önüm üzd e so n dere ce heye ca n
ve ric i ola nakla r va rd ı. Çok geçm eden Ba ğı ra n
B ara ka 'd an ç ık ıp gece le ri oku l ara zis in de ve kö yd e
dola ş m aya ba ş la d ık. Sir iu s ve Ja m es öyle büyü k
hayva nla ra dönü ş m ü ş le rd i ki, bir ku rta dam ı ko ntr o l
alt ın da tu ta biliy o rla rd ı. H iç b ir H ogw arts ö ğ r e ncis in in o ku l
ara zis i ve H ogsm ea de h akk ın da b iz im ka dar ço k ş e y
ö ğ re ndi ğ in i s a nm am ... İş te Ç apulc u H arit a s ı'n ı y a zm aya
b öyle ba ş la d ık, la ka pla r ım ızla da im za la d ık. Sir iu s
P atia ya k't ı, P ete r K ılk u yru k, J a m es is e Ç ata la k."

"N e tü r h ayva n -? " d iy e b a ş la d ı H arry , a m a H erm io n e
onun s ö zü nü k e sti.
" Y in e de ço k te hlik e liy m i ş ! K ara nl ıkta bir ku rta dam la
b ir lik te dola ş m ak, ha! Ya öte kile ri atla t ıp da bir ile rin i
ıs ırs a yd ın ız? "
"B ugün b ile a kl ım dan ç ık m aya n b ir d ü ş ünce " d edi L upin
c id diy e tle . "V e b ir ç o k k e z d e, b öyle b ir ş e yin o lm as ına
ra m ak ka ld ı. Sonra dan bunla r ı hat ırla y ıp güle rd ik .
G ençtik , dü ş ünce siz d ik - ke ndi ze kâ m ızd an ba ş ım ız
dönm ü ş tü .
"B aze n Dum ble dore 'u n güve nin e ih ane t ettim diy e
ke ndim i su çlu his se tti ğ im olu rd u, ta bii. .. B a ş ka hiç b ir
m üdürü n y a pm aya ca ğ ı ş eyi y a pm ış v e b eni H ogw arts 'a
k a bul etm i ş ti. Benim ve ba ş ka la r ın ın güve nli ğ i iç in
k o yd u ğ u k u ra lla r ı y ık t ığ ı m dan h aberi y o ktu . Ü ç ö ğ re nci
a rk a da ş ım ın ya sa d ış ı ola ra k Anim agus olm ala r ına
önaya k o ld u ğ um u a sla b ilm edi. A m a b ir so nra ki a y ın
m ace ra s ın ı p la nla m ak iç in h er o tu rd u ğ um uzd a, s u çlu lu k
duyg ula r ım ı unutm ay ı ba ş ar ırd ım . Ve bugün de
de ğ iş m edim ..."
L upin 'i n yü zü se rtle ş t i, se s to nundan ke ndin den
iğ re ndi ğ i a nla ş ılıy o rd u. "B ütü n b u y ıl b oyu nca k e ndim le
m üca dele e ttim , D um ble dore 'a S ir iu s'u n b ir A nim agus
old u ğ unu sö yle se m mi diy e dü ş ündüm . Am a
sö yle m edim . Neden? Ödle ktim de ondan. Bunu
sö yle m ek, bu oku ld a oku rk e n onun güve nin e ih anet
etti ğ im i ka bul etm ek, ba ş ka la r ın ı da ke ndim le bir lik te
s ü rü kle di ğ im i ka bul etm ek anla m ına gele ce kti. .. ve
D um ble dore 'u n g üve ni b enim iç in h er ş e y d em ekti. B eni
H ogw arts 'a ö ğ re nci ola ra k ald ı, bana i ş ve rd i. O ysa

bütü n y e ti ş k in lik h aya t ım b oyu nca in sa nla r b enden u za k
durm u ş tu , b öyle o ld u ğ um iç in ü cre tli i ş b ula m am ış tım .
Ben d e S ir iu s'u n o ku la V old em ort'd an ö ğ r e ndi ğ i K ara nl ık
S anatla r'd an ya ra rla nara k gir d i ğ in e, Anim agus
olm as ın ın bu i ş le bir ilg is i olm ad ığ ı na ke ndim i ik n a
ettim ... Yani, bir an la m da, Snape be nim hakk ım da
ba ş ından b eri h akl ıyd ı."
" S nape m i? " dedi Bla ck se rtç e , dakik a la rd ır ilk ke z
S ca bbers ' ı g özle m eyi b ıra kt ı v e b a ş ın ı k a ld ırıp L upin 'e
b akt ı. " S nape'i n b ununla n e ilg is i v a r? "
"O b ura da, S ir iu s" d edi L upin c id di c id di. "O d a b ura da
ö ğ re tm enlik y a p ıyo r. " H arry , R on v e H erm io ne'y e b akt ı.
"P ro fe sö r S nape d e o ku ld a b iz im le b ir lik te yd i. K ara nl ık
S anatla ra K ar ş ı S avu nm a h oca s ı o la ra k ta yin im e b ütü n
gücü yle ka r ş ı ç ıkt ı. Y ıl boyu nca D um ble do re 'a benim
g üve nilir bir i olm ad ığ ı m ı sö yle di durd u. Kendin ce
n edenle ri va r. .. anl ıyo rs u nuz ya , S ir iu s ona bir oyu n
oyn ad ı, so nu nda S nape az daha ca n ından olu yo rd u,
benim d e d ahil o ld u ğ um b ir o yu n - "
B la ck't e n a la yc ı b ir n id a g eld i.
" L ay ığ ı n ı b u ld u" d edi d udak b ü ke re k. " S in si s in si d ola ş ır ,
n ele r ya pt ığ ı m ız ı anla m aya ça l ış ırd ı... biz i oku ld an
att ır a bile ce ğ in i u m ard ı..."
L upin , "S eve ru s be nim her ay nere ye git ti ğ im le ço k
ilg ile niy o rd u" dedi H arry , R on ve H erm io ne'y e . "A yn ı
s ın ıfta yd ık, anl ıyo rs u nuz ya ve - ş ey- bir b ir im iz i pek
se vm ezd ik . Öze llik le Ja m es'i se vm ezd i. San ırım
Ja m es'i n Q uid dit c h s a has ındaki b ece rile rin i k ıs ka n ırd ı...
N eyse , S nape b ir a k ş am , b eni d önü ş üm g eçir e yim d iy e

Ş am arc ı S ö ğ üt'e g ötü re n M adam P om fr e y'l e a ra zid e n
geçti ğ im iz i g örd ü. S ir iu s is e , S nape'e , b enim a rk a m dan
iç e ri g ir m ek iç in ya pm as ı g e re ke n te k ş e yin u zu n b ir
s o payla a ğ ac ın gövd esin deki yu m ru ya doku nm ak
old u ğ unu sö yle m enin - ş ey- e ğ le nce li ola ca ğ ı n ı
dü ş ünm ü ş . E h, S nap e b unu d enedi, ta bii -e ğ e r b u e ve
ka dar g els e yd i, k a r ş ıs ında d önü ş üm ünü ta m am la m ış b ir
k u rta dam b ula ca kt ı- a m a b aban, S ir iu s'u n n e y a pt ığ ı n ı
duyu nca , S nape'i n ark a s ından git ti ve ke ndi haya t ın ı
hiç e s a ya ra k o nu g eri ç e kti. . . Y in e d e S nape b eni tü nelin
s o nunda ş öyle sin e b ir g örd ü. D um ble dore b a ş ka la r ına
sö yle m esin i ya sa kla d ı am a, o andan it ib are n ne
old u ğ um u a nla d ı..."
H arry a ğ ı r a ğ ı r, " D em ek S nape b un un iç in s iz i s e vm iy o r"
d edi. "S iz in de bu ş aka ya dahil old u ğ unuzu sa nd ığ ı
iç in ."
" D o ğ ru " dedi hor göre n, so ğ u k bir se s. Lupin 'i n
a rk a s ındaki d uva rd an g eliy o rd u.
S eve ru s S nape, görü nm ezlik pele rin in i ç ıka rd ı. A sa s ı
dosd o ğ ru L upin 'e d önüktü .

ON D O KUZU NC U B Ö LÜ M : L O RD
VO LD EM ORT'U N H İ Z M ETK ÂR I
Herm io ne ç ığ lık a tt ı. B la ck a ya ğ a f ırla d ı. H arry e le ktr ik
ç a rp m ış g ib i y e rin den s ıç ra d ı.
"B unu Ş am arc ı S ö ğ üt’ü n d ib in de b udum " d edi S nape.
A sa s ın ı L up in 'i n ü stü nden çe km em eye d ik ka t e dere k,
p ele rin i bir ke nara f ırla tt ı. "Ç ok i ş e ya ra d ı, Potte r,
t e ş e kkü r e derim ..."
S nape'i n bir a z so lu ğ u ke silm i ş ti, am a yü zü nde
bast ırılm ış b ir z a fe r e das ı v a rd ı. " B elk i b u ra da o ld u ğ unu
nere den bild i diy e m era k ediy o rs u ndur" dedi, ış ıl ış ıl
g özle rle . " A z ö nce o dana u ğ r a d ım , L upin . B u g ece ik sir i
a lm ay ı unuttu n, ben de ke ndim bir ka deh götü re yim
d edim . Ş a ns i ş te ... y a ni, b enim iç in . M asa n ın ü stü nde
bir harit a duru yo rd u . Bir bak ış ta ge re ke n her ş e yi
a nla d ım . Senin bu tü neld en ko ş a ra k geçip gözd en
ka yb olu ş u nu g örd üm ."
L upin , " S eve ru s - " d iy e la fa b a ş la d ı, a m a S nape s ö zü nü
ke sti.
" E ski d ostu n B la ck'i n ş ato ya g ir m esin e ya rd ım e tti ğ in i
M üdür B ey'e d efa la rc a s ö yle dim , L upin . İş t e k a n ıtı.
S enin bu eski ye ri m ekâ n tu ta ca k ka dar perv a s ız
davra naca ğ ı n b enim b ile a kl ım a g elm ezd i - "
" S eve ru s, h ata e diy o rs u n" d edi L upin a ce le yle . " H er ş e yi
d uym ad ın h enüz -a ç ıkla ya bilir im - S ir iu s b u ra ya H arry 'y i
ö ld ürm ek iç in g elm edi - "

"B u g ece A zka ban'a ik i y o lc u d aha" d edi S nape, g özle ri
d eli d eli p ar ıld ıy o rd u. "D um ble dore 'u n b una te pkis i n e
ola ca k, ç o k m era k e diy o ru m d o ğ ru su ... s e nin z a ra rs ız
o ld u ğ undan em in di, Lupin .. . nas ıl dese m , evcil bir
k u rta dam o ld u ğ undan..."
" S eni ahm ak” ded i Lupin sa kin bir se s to nuyla .
"Ö ğ re ncilik g ü nle rin den k a lm a b ir k in , m asu m b ir a dam ı
A zka ban'a g eri g önderm eye d e ğ er m i? "
B AM ! Snape'i n asa s ın ın ucu ndan in ce , y ıla n ım s ı
sic im le r f ırla y ıp L upin 'i n a ğ z ın a, e l v e a ya k b ile kle rin e
dola nd ı. Lupin dengesin i ka yb edip ye re dü ş tü ,
k ım ıld aya m ıyo rd u. B la ck öfk e yle kü kre ye re k S nape'i n
ü stü ne a t ıld ı, a m a S nape a sa s ın ı B la ck'i n ik i ka ş ın ın
ta m o rta s ına d o ğ ru lt tu .
"H ayd i, b ir b ahane y a ra t" d iy e f ıs ıld ad ı. "B unu y a pm am
iç in b ir b ahane y a ra t, y e m in e derim y a par ım ."
B la ck o ld u ğ u y e rd e k a ld ı. H angi y ü zd e d aha b üyü k b ir
n efr e t o ld u ğ unu a y ırt e tm ek im kâ ns ızd ı.
H arry ne ya paca ğ ı n ı, kim e in anaca ğ ı n ı bilm ez hald e
öyle ce duru yo rd u. R on'l a H erm io ne'y e bakt ı. R on'u n
ka fa s ı da onunki ka dar ka r ış m ış a benziy o r, hâlâ
d ebele nen Sca bbers 'a hâkim olm aya ça l ış ıyo rd u.
H erm io ne is e S nape 'e d o ğ ru te re ddütlü b ir a d ım a tt ı v e
so lu ğ u k e silm i ş h ald e, " P ro fe sö r S nape," d edi. " N e - n e
diy e ce kle rin i d in le m en in b ir z a ra r ı o lm az, d e-d e ğ il m i? "
"M is s G ra nger, z a te n o ku ld an a t ılm a te hlik e siy le k a r ş ı
ka r ş ıya s ın ız" d edi S nape s e rt b ir s e sle . "S iz , P otte r v e
W easle y o ku l s ın ır la r ın ın d ış ın da, h ükü m g iy m i ş b ir k a til

ve b ir k u rta dam la b ir lik te sin iz . H aya t ın ızd a b ir k e z o ls u n,
dilin iz i tu tu n."
" A m a y a - y a b ir y a nl ış lık o lm u ş sa - ? "
"K ES S ES İN İ, A PTA L K IZ !" d iy e b a ğı rd ı S nape. Y üzü ne
anid en m anya kça b ir if a de y e rle ş m i ş ti, "A N LA M AD I Ğ IN
K O NUDA K O NU Ş M A!" H âlâ B la ck'i n y ü zü ne ç e vrilm i ş
ola n a sa s ından b ir k a ç k ıv ılc ım ç ık t ı. H erm io ne s u stu .
S nape, " İn tik a m ç o k ta tl ı b ir ş e y" d iy e f ıs ıld ad ı B la ck'e .
"S eni y a ka la ya n k i ş i o lm ay ı ö yle is tiy o rd um k i. .."
" K om ik d uru m a d ü ş en y in e s e nsin , S eve ru s" d iy e h ır la d ı
B la ck. " Ş u ço cu k fa re sin i ş a to ya getir d i ğ i sü re ce -"
b a ş ıyla R on'u i ş a re t e tti, " - z o rlu k ç ık a rm adan g elir im ."
" Ş a to ya m ı? " d edi S nape ip eksi b ir s e sle . " O ra ya k a dar
git m em iz gere kti ğ in i sa nm ıyo ru m . Tüm ya pm am
gere ke n. Sö ğ üt't e n ç ıkt ıkta n so nra Ruh Em ic ile r'i
ç a ğ ı rm ak. Seni görd ükle rin e ço k m em nun ola ca kla r,
B la ck... h atta b elk i b ir ö pücü k v e re ce k k a dar. .." B la ck'i n
y ü zü nün r e ngi b üsb ütü n a tt ı.
" B e-b eni din le m ek zo ru ndas ın" dedi ça tla k bir se sle .
"F are - fa re ye b ak - "
A m a Sna pe'i n gözü nde Harry 'n in daha önce hiç
g örm edi ğ i deli c e bir par ılt ı va rd ı. M ant ığ ı n ı yit ir m i ş
görü nüyo rd u.
"Y ürü yü n, h epin iz " d edi. P arm akla r ın ı ş akla tt ı v e L upin 'e
s a r ılı s ic im le rin u çla r ı u çu p e lin e k o ndu. " K urta dam ı b en
sü rü kle rim . B elk i R uh E m ic ile r o na d a b ir ö pücü k v e rir - "
H arry k e ndi b ile n e y a pt ığ ı n ın fa rk ın a v a ra m adan o day ı
üç a d ım da g eçm i ş v e k a p ın ın ö nünü k a patm ış tı.

"Ç ekil ora dan, P otte r, za te n ba ş ın ye te rin ce bela da"
diy e h ırla d ı Snape. "E ğ e r bura ya se nin postu nu
ku rta rm aya g elm i ş o lm asa m - "
" P ro fe sö r L upin is te se b u y ıl b eni y ü z k e re ö ld üre bilir d i"
d edi H arry . "R uh E m ic ile r'e k a r ş ı s a vu nm a d ers i a lm ak
iç in onunla defa la rc a ya ln ız ka ld ım . M adem B la ck'e
y a rd ım e diy o rd u, n iy e b eni ö ld ürm edi? "
"B enden bir ku rta dam ın ka fa s ın ın nas ıl ça l ış tığ ı m
ta hm in e tm em i b ekle m e" d iy e t ıs la d ı S nape. " Ö nüm den
çe kil, P otte r. "
" Ç O K Z AVA LLIS IN !" d iy e b a ğı rd ı H arry . " S IR F O KU LD A
SEN İ SALA K DURUM UNA DÜ Ş ÜRDÜLE R D İYE
O NLA R I D İN LE M İYO RSU N B İL E - "
" S U S! K İM SE B EN İM LE B Ö YLE K O NU Ş AM AZ!" d iy e
h ayk ırd ı S na pe, yü zü nde d a ha d a d elic e b ir if a deyle .
"B abana çe km i ş sin , Potte r! Dem in se nin haya t ın ı
ku rta rd ım , diz çö kü p bana te ş e kkü r etm en gere kir d i!
S eni ö ld ürs e yd i la y ığ ı n ı b ulm u ş o lu rd un! A yn ı b aban g ib i
öle ce ktin , B la ck h akk ın da y a n ıld ı ğ ı n ı k a bul e dem eye ce k
ka dar k ib ir iç in de - ş im di ö nüm den ç e kil, P otte r, y o ksa
b en ç e ke rim . Ö NÜM DEN Ç EK İL, P O TTE R !"
H arry g öz a ç ıp k a pay ınca ya k a dar k a ra r ın ı v e rd i.
S nape ona do ğ ru bir ad ım bile ata m adan, asa s ın ı
ka ld ır d ı.
" E xp ellia rm us!" d iy e b a ğı rd ı - a nca k b a ğı ra n b ir te k o
d e ğ ild i. Ç ık a n g üm bürtü , k a p ıy ı m ente ş e le rin den s a lla d ı;
S nape hava ya f ırla y ıp duva ra ya p ış tı ve ye re ka dar
ka yd ı, sa ç ın ın alt ın dan ka n sü zü lü yo rd u. Bayg ın
d ü ş m ü ş tü .

Harry d önüp e tr a f ına b akt ı. R on d a H erm io ne d e o nunla
a yn ı anda S nape'i sila hs ız hale getir m eye ça l ış m ış tı.
S nape'i n asa s ı epey yü kse lip ya ta ğ a , C ro oksh anks'i n
y a n ına d ü ş tü .
"B unu ya pm am al ıyd ın " dedi B la ck, H arry 'y e baka ra k.
"O nu b ana b ır a km al ıyd ın ..."
H arry g özle rin i B la ck'i n kile rd en k a ç ırd ı. H âlâ d o ğ ru o la n ı
ya pt ığ ı ndan e m in d e ğ ild i.
H erm io ne hare ke ts iz ya ta n S nape'e ko rk u lu gözle rle
b aka ra k, "B ir ö ğ re tm ene sa ld ır d ık ... bir ö ğ re tm ene
sa ld ır d ık ..." diy e in ild iy o rd u. "O ff , ba ş ım ız öyle derd e
gir e ce k k i - "
L upin ba ğ la r ından ku rtu lm aya ça l ış ıyo rd u. Bla ck
ça buca k e ğ ilip o nu ç ö zd ü. L upin ip le rin y e r y e r k e sti ğ i
k o lla r ın ı o vu ş tu ra ra k a ya ğ a k a lk t ı.
"T e ş e kkü r e derim , H arry " d edi.
" S ana in an ıyo ru m d em edim d aha" d edi H arry s e rtç e .
"O hald e art ık sa na ka n ıt göste rs e k iy i ola ca k" dedi
B la ck. " S en, ç o cu k - P ete r' ı v e r b ana. H em en."
R on, S ca bbers ' ı g ö ğ sü ne iy ic e b ast ırd ı.
" H adi ca n ım " dedi c ılız bir se sle . "A zka ban'd an s ırf
S ca bbers ' ı ele geçir m ek iç in m i ç ıkt ığ ı n ı sö yle m eye
ça l ış ıyo rs u n? Y ani. .." d este k b ulm a u m uduyla H arry ile
H erm io ne'y e bakt ı. "T a m am , diy e lim ki P ettig re w bir
f a re ye dönü ş ebiliy o r -m ily o nla rc a fa re va r- A zka ban'a
k a pat ıld ık ta n so nra pe ş in e dü ş ece ğ i fa re nin hangis i
o ld u ğ unu n ere den a nla m ış ?"

"B iliy o r m usu n, S ir iu s, b u m ant ıkl ı b ir s o ru " d edi L upin ,
B la ck'e hafif ç e ça t ık ka ş la rla baka ra k. "N ere de
old u ğ unu n as ıl a nla d ın?"
B la ck pençe ye benze ye n elle rin den bir in i cü ppesin e
so ku p b uru ş u k b ir k â ğ ı t p arç a s ı ç ık a rd ı. K â ğı d ı d üze lt ti
v e o nla ra u za tt ı.
R on'l a a ile sin in g eçe n y a z G ele ce k P osta s ı'n da ç ık a n
fo to ğ r a f ıyd ı bu. O ra da, Ron'u n om zu nda, Sca bbers
d uru yo rd u.
Lupin ş a ş k ına d önm ü ş h ald e, " B unu n as ıl e le g eçir d in ?"
diy e s o rd u B la ck'e .
"F udge" d edi B la ck. "G eçe n y ıl A zka ban' ı te fti ş e tm eye
g eld i ğ in de, bana bu gaze te yi ve rd i. Ve i ş te Pete r
ora dayd ı, b ir in ci s a yfa da... ş u ç o cu ğ u n o m zu nda... O nu
hem en ta n ıd ım ... k a ç k e re d önü ş ürk e n g örm ü ş tü m o nu.
R esm in alt ın da da ço cu ğ u n Hogw arts 'a dönece ğ i
ya z ılıyd ı... H arry 'n in o ld u ğ u y e re ..."
" T a nr ım " d e di L up in a lç a k s e sle . R esim den S ca bbers 'a ,
so nra y in e r e sm e b akt ı. " Ö n p atis i. .."
" N esi v a rm ış ? " d edi R on s e rtç e .
"B ir p arm a ğı e ksik " d edi B la ck.
"E lb ette " d edi L upin u su lc a . "Ç ok b asit . .. ç o k z e kic e ...
K endi m i k e sti? "
"T a m dönü ş m eden önce " dedi Bla ck. "O nu kö ş e ye
k ıst ırd ığ ı m da, b ütü n c a dde d uysu n d iy e h ayk ıra ra k L ily
v e Ja m es'e ih anet ett i ğ im i sö yle di. S onra , ben onu
la netle ye m eden, ark a s ında tu ttu ğ u asa yla bütü n
ca ddeyi hava ya uçu rd u, be ş alt ı m etr e m esa fe deki

herk e si öld ürd ü - ve f ırla y ıp di ğ er fa re le rle bir lik te
k a naliz a syo na d ald ı. .."
" H iç duym am ış m ıyd ın R on?" dedi Lupin . "P ete r'd an
arta k a la n e n b üyü k p arç a , p arm a ğı yd ı."
" B ak ın, S ca bbers b üyü k ih tim alle b a ş ka b ir fa re yle fa la n
ka vg a e tm i ş tir ! Y ılla rd ır b enim a ile m le b ir lik te o , ta - "
" A sl ın da, o n ik i y ıld an b eri" d edi L upin . "N iy e o k a dar
uzu n y a ş a d ığ ı n ı h iç m era k e tm edin iz m i? "
"O na - o na ç o k iy i b ak ıyo rd uk!" d edi R on.
"A m a ş im di o ka dar iy i görü nm üyo r, de ğ il m i? " dedi
Lupin . "S an ırım S ir iu s'u n ka çt ığ ı n ı duyd u ğ undan beri
z a y ıfl ıy o rd u..."
" O m anya k k e did en k o rk u yo rd u!" d edi R on, b a ş ıyla h âlâ
y a ta kta m ır la ya n C ro oksh anks'i g öste re re k.
A m a bu do ğ ru de ğ il, diy e dü ş ündü Harry bir d en.. .
C ro oksh anks'l e ka r ş ıla ş m adan ö nce d e h asta b ir h ali
v a rd ı S ca bbers ' ın ... R on M ıs ır'd an d öndü ğ ünden b eri. ..
B la ck k a çt ığ ı ndan b eri. ..
" B u ke di m anya k de ğ il" dedi B la ck bo ğ uk bir se sle .
K em ik li elin i uza t ıp Cro oks h anks'i n tü ylü ka fa s ın ı
ok ş ad ı. "T ürü nün ş im diy e ka dar ra stla d ığ ı m en ze ki
ö rn e ğ i. Pete r' ın ne old u ğ unu ilk bak ış ta anla d ı. Ve
benim le ka r ş ıla ş tı ğ ı nda, bir kö pek olm ad ığ ı m ı anla d ı.
B ana g üve nm esi b ir a z z a m an a ld ı. S onunda o na n eyin
p e ş in de old u ğ um u anla ta bild im , o za m andan beri de
bana y a rd ım e diy o r. .."
" N as ıl y a ni? " d edi H erm io n e f ıs ılt ıy la .

"B ana P ete r' ı g etir m eye ç a l ış tı, a m a b a ş ara m ad ı... O d a
benim iç in Gry ff in dor Kule si'n in paro la la r ın ı ça ld ı. ..
A nla d ığ ı m k a dar ıyla , o nla r ı b ir ç o cu ğ u n ko m odin in den
alm ış . .."
H arry 'n in beyn i, du yd ukla r ın ın etk is iy le çö ke ce km i ş
gib iy d i. Ç ok s a çm ayd ı... ö te y a ndan...
" A m a P ete r n ele r d öndü ğ ünü a nla d ı v e s ıv ış tı... b u k e di
- Cro oks h anks mi dem i ş tin iz ? - bana Pete r' ın
ç a r ş afla rd a ka n le ke si b ıra kt ığ ı n ı sö yle di. .. herh ald e
ke ndin i ıs ır m ış tır. .. eh, öld ü num ara s ı ya pm ak daha
önce d e i ş in e y a ra m ış tı..."
B u s ö zcü kle r H arry 'y i s a rs ıp k e ndin e g etir d i.
" P eki n iy e ö ld ü n um ara s ı y a pt ı?" d e di h id detle . "Ç ünkü
se nin annem le ba bam ı öld ürd ü ğ ün gib i onu da
öld üre ce ğ in i b iliy o rd u!"
" H ay ır" d edi L upin . " H arry - "
" Ş im di d e o nun i ş in i b it ir m eye g eld in !"
" E ve t, ö yle " d edi B la ck, S ca bbers 'a kö tü cü l b ir b ak ış
ata ra k.
"O h ald e S nape'i n s e ni g ötü rm esin e iz in v e rm eliy d im !"
d iy e b a ğı rd ı H arry .
"H arry ," d edi L upin te la ş la , "a nla m ıyo r m usu n? B unca
za m an a nnenle b aban a ih anet e denin S ir iu s o ld u ğ unu,
P ete r' ın sa o nun p e ş in e d ü ş tü ğ ü nü sa nd ık - a m a ta m
te rs i o lm u ş tu , a nla m ıyo r m usu n? P ete r a nnenle b abana
ih anet e tti - S ir iu s P ete r' ın p e ş in e d ü ş tü - "
" D O Ğ RU D E Ğ İ L B U !" d iy e h ayk ırd ı H arry . "O NLA R IN
S IR TU TU CUSU 'Y D U O! S İZ GELM ED EN ÖNCE

SÖ YLE D İ, O NLA R I Ö LD ÜRDÜ M D ED İ!"
P arm a ğı yla Bla ck'i i ş are t ediy o rd u. Bla ck ba ş ın ı
sa ll ıy o rd u; çö kü k gözle ri bir d en bir e fa zla s ıyla
p arla kla ş m ış tı.
" H arry ... onla r ı ben öld ürd üm sa y ılır" dedi ça tla k bir
s e sle . "S on a nda L il y v e J a m es'i , P ete r' ı s e çm eye , S ır
T utu cu ola ra k ben im ye rim e onu ku lla nm aya ik n a
ettim ... b enim s u çu m , b unu b iliy o ru m ... Ö ld ükle ri g ece ,
P ete r' ı ko ntr o l e dip g üve nd e o ld u ğ undan em in olm ak
is te m i ş tim , am a sa kla nd ığ ı ye re va rd ığ ı m da, git m i ş ti.
A nca k m üca dele o ld u ğ una d a ir b ir iz y o ktu . B ir g arip lik
v a rd ı b un da. K ork tu m . H em en a nnenle b aba n ın e vin e
do ğ ru y o la ç ık t ım . H ara p o lm u ş e vle rin i ve ce se tle rin i
görd ü ğ üm de - P ete r' ın n e y a pt ığ ı n ı a nla d ım . B enim n e
ya pt ığ ı m ı."
S ustu . A rk a s ın ı d öndü.
"B u k a dar ı y e te r" d edi L upin . S es to nu H arry 'n in d aha
önce h iç d uym ad ığ ı k a dar s e rtti. "O la nla r ı k a n ıtla m an ın
te k b ir y o lu v a r. R on, ş u fa re yi v e r b ana."
" V erir s e m ona ne ya paca ks ın ız? " diy e so rd u Ron,
gerg in b ir s e sle .
"O nu ke ndin i göste rm eye zo rla ya ca ğ ı m " dedi Lupin .
"E ğ e r g erç e kte n fa re yse , h iç z a ra r g örm eye ce k."
R on ö nce te re ddüt e tti, a m a s o nunda S ca bbers ' ı L upin 'e
u za tt ı. S ca bbers nefe s alm aks ız ın cik le m eye , k ıvr ılıp
d önm eye ba ş la d ı, m in ic ik siy a h gözle ri yu va la r ından
u ğ ra ya ca k g ib iy d i.
" H az ır m ıs ın , S ir iu s? " d edi L upin .

Bla ck, y a ta ğ ı n ü ze rin den S nape'i n a sa s ın ı a lm ış tı b ile .
Lupin 'e ve ç ırp ın an fa re ye ya kla ş tı. Is la k g özle ri a le v
ale vd i.
" B era ber m i? " d edi a lç a k s e sle .
"S an ırım " dedi Lupin . B ir eliy le S ca bbers ' ı, di ğ eriy le
a sa s ın ı tu tu yo rd u. " Ü çe k a da r s a y ıyo ru m . B ir - ik i - ü ç!"
İk i a sa dan d a m avi- b eya z ış ık p üskü rd ü; S ca bbers b ir
a n h ava da d ondu ka ld ı, kü çü k siy a h b eden i d eli g ib i
k ıvra n ıyo rd u -R on ç ığ lık a tt ı- fa re y e re d ü ş tü . Y in e g öz
ka m a ş tırıc ı b ir ış ık p arla d ı v e -
B üyü ye n bir a ğ ac ın film in i h ızla il e ri sa ra ra k iz le m ek
gib iy d i. Yerd en bir ka fa ç ık ıyo rd u; ko lla r baca kla r
ç ık ıyo rd u; az so nra , Sca bbers ' ın ye rin de bir adam
aya kta d urm u ş , ik i b üklü m h ald e e lle rin i o vu ş tu ru yo rd u.
C ro oksh anks ya ta kta tü kü rü kle r sa ça ra k h ırl ıy o rd u,
tü yle ri h ava ya d ik ilm i ş ti.
Ç ok k ıs a b oylu b ir a dam d ı b u, H arry v e H erm io ne'd en
az ka baca yd ı. İn ce , re nksiz , sa ç ı d a ğı n ıkt ı, te pesi d e
epey aç ılm ış tı. K ısa sü re de ço k kilo ve rm i ş ş iş m an
adam la r ın, y ık a nm ış d a ç e km i ş h is si v e re n g örü nüm üne
sa hip ti. D eris i p is g örü nüyo rd u, n ere deyse S ca bbers ' ın
tü yle ri g ib iy d i. S iv ri b u rn u v e ç o k k ü çü k, ıs la k g özle riy le
d e S ca bbers 'a b ir a z b enziy o rd u. H ız l ı h ız l ı, k e sik k e sik
n efe s a la ra k e tr a f ına d önüp h epsin e b akt ı. H arry o nun
ka p ıya d o ğ ru k a ça m ak b ir b ak ış a tt ığ ı n ı fa rk e tti.
L upin ta tl ı b ir se sle , "V ay va y, m erh aba, P ete r" d edi,
s a nki fa re le rin e ski o ku l a rk a da ş la r ına d önü ş m esi s ık
s ık ka r ş ıla ş tı ğ ı bir ş e ym i ş gib i. "N e za m an d ır
görü ş m edik ."

"S -S ir iu s... R -R em us..." P ettig re w 'i n s e si b ile c ik liy o rm u ş
gib i ç ık ıyo rd u. Bir ke z daha gözle ri ka p ıya ka yd ı.
"D ostla r ım ... e ski d ostla r ım ..."
B la ck'i n a sa tu ta n e li k a lk t ı, a m a L upin o nu b ile ğ in den
ya ka la y ıp u ya ra n g özle rle b a kt ı v e y e nid en P ettig re w 'e
d öndü. Y um u ş ak v e r a hat b ir s e sle k o nu ş m aya b a ş la d ı.
"P ete r, biz de Lily ile Ja m es'i n öld ü ğ ü gece ola nla r
hakk ın da bir a z so hbet ediy o rd uk. Ora da, ya ta kta
c ik le yip d uru rk e n ö nem li a yr ın t ıla r ı k a ç ırm ış o la bilir s in – "
" R em us" dedi P ettig re w so lu ksu z hald e. H arry onun
so lg un yü zü nden a ş a ğı te rle r sü zü ld ü ğ ünü
göre biliy o rd u. "O na in anm ıyo rs u n, de ğ il mi. .. Beni
öld ürm eye ç a l ış tı, R em us..."
" Ö yle duyd uk" dedi Lupin , so ğ u k bir se sle . "S enin le
k o nu ş up bir ik i nokta y ı ayd ın la tm ak is tiy o ru m , P ete r,
t a bii e ğ e r s a na - "
" Y in e b eni ö ld ürm eye g eld i! " d iy e fe ry a t e tti P ettig re w
bir d en. Bla ck'i i ş are t ediy o rd u. Harry onun orta
p arm a ğı n ı k u lla nd ığ ı n ı, çü nkü i ş a re t p arm a ğı n ın e ksik
o ld u ğ unu g örd ü. "L ily 'y i ve Ja m es'i ö ld ürd ü, ş im di de
beni öld üre ce k... bana ya rd ım etm ek zo ru ndas ın,
R em us..."
B la ck, P ett ig re w 'e d ip siz b ir e r k u yu ya b enze ye n g özle rle
b ak ıyo rd u. Yüzü her za m ankin den de ço k bir
k u ru ka fa ya b enziy o rd u.
"B en baz ı ş eyle ri ye rin e otu rta na ka dar kim se se ni
öld ürm eye ce k" d edi L upin .

"Y erin e otu rtm ak m ı?" diy e ciy a kla d ı P ettig re w . Yin e
odaya te la ş la göz gezd ir m eye ba ş la d ı, ta hta yla
k a pat ılm ış p ence re le re v e te k k a p ıya b akt ı. "P e ş im den
gele ce ğ in i b iliy o rd um ! B enim iç in d önece ğ in i b iliy o rd um !
On ik i y ıld ır b ekliy o rd um b unu!"
" S ir iu s'u n Azka ban'd an ka ça ca ğ ı n ı biliy o r m uyd un?"
dedi L upin , ka ş la r ı ça t ılm ış tı. "H em d e ş im diy e ka dar
kim se o ra dan k a ça m am ış ke n?"
P ettig re w tiz bir se sle , "B iz im sa dece rü ya la r ım ızd a
göre ce ğ im iz K ara nl ık gü çle ri va r onun!" diy e ba ğı rd ı.
" B a ş ka tü rlü o ra dan n as ıl ç ık m ış o ls u n k i? H erh ald e A d ı
An ılm am as ı Gere ke n Ki ş i ona bir k a ç num ara
ö ğ r e tm i ş tir !"
B la ck a deta a ğ z ın ı a çm adan b ir k a hka ha a tt ı, tü m o day ı
ka pla ya n k o rk u nç b ir k a hka ha.
"V old em ort h a, b ana n um ara ö ğ r e te ce k h a?" d edi.
P ettig re w , s a nki B la ck o na k ır b aç s a vu rm u ş g ib i ir k ild i.
" N e o, eski efe ndin in is m in i duym akta n ko rk u yo r
m usu n?" d edi B la ck. "S eni s u çla m ıyo ru m , P ete r. O nun
ta yfa s ı d a s e nden p ek h o ş nut d e ğ il, ö yle d e ğ il m i? "
"N eden bahse diy o rs u n -b ilm iy o ru m , Sir iu s-" diy e
m ırıld and ı Pettig re w . Daha da h ızl ı so lu m aya
b a ş la m ış tı. Y üzü ta m am en te r iç in de k a lm ış tı ş im di.
" O n ik i y ıld ır benden sa kla nm ıyo rs u n" dedi Bla ck.
"V old em ort'u n esk i mürit le rin den sa kla n ıyo rs u n.
A zka ban'd a baz ı ş eyle r duyd um , P ete r. .. hepsi se nin
ö ld ü ğ ünü sa n ıyo r, yo ksa onla ra hesa p ve rm en
gere kir d i. .. Uyu rla rk e n ç ığ lık ç ığ lığ a bir ç o k ş e y

sö yle dik le rin i duyd um . Hain in onla ra ih anet etti ğ in i
dü ş ünüyo r gib iy d ile r. Vold em ort, Potte r'l a r ın evin e
se nden a ld ı ğ ı b ilg iy le g it ti. .. v e o ra da s o nuyla k a r ş ıla ş tı.
V old em ort'u n bütü n m ürit le ri de A zka ban'a dü ş m edi,
d e ğ il m i? Bir ç o ğ u hâlâ d ış ar ıda, bekliy o r, hata la r ın ı
ka bul e tm i ş n um ara s ı ya p ıyo rla r. .. S enin h âlâ h aya tta
o ld u ğ unu b ir ö ğ r e nse le r, P ete r - "
" N eden bahse diy o rs u n.. . bilm iy o ru m ..." dedi yin e
P ettig re w , d aha d a tiz b ir se sle . Y üzü nü ko lu na silip
L upin 'e b akt ı. "B una - b u d eli s a çm as ına in anm ıyo rs u n
herh ald e, R ern us - "
" İtir a f e tm eliy im k i, P ete r, m asu m b ir a dam ın n iy e o n ik i
y ılın ı bir fa re ola ra k geçir d i ğ in i anla m akta güçlü k
çe kiy o ru m " d edi L upin , if a desiz b ir s e sle .
"M asu m dum , a m a k o rk m u ş tu m !" d iy e c ik le di P ettig re w .
"V old em ort'u n m ürit le ri p e ş im deyse , b unun te k se bebi
onla r ın e n iy i a dam ın ı A zka ban'a g önderm i ş o lm am -
ya ni c a su su , S ir iu s B la ck'i ! "
B la ck’in y ü zü ö fk e den ç a rp ılm ış tı.
" B u ne cü re t!" diy e gürle di. Sesi bir d en o ay ı
büyü klü ğ ü ndeki kö pe ğ in ki gib i ç ıkm ış tı. "B en
V old em ort'u n ca su su ola ca ğ ı m ha? Ben ne za m an
ke ndim den daha güçlü , daha ku dre tli in sa nla r ın
etr a f ında sin si sin si d ola ş tım ? A m a se n, P ete r - n iy e
ca su su n se n o ld u ğ unu e n b a ş ta n ç ıka ra m ad ığ ı m ı hiç
a nla ya m aya ca ğ ı m . H ep sa na g öz ku la k o la ca k g üçlü
a rk a da ş la r ın olm as ından ho ş la nm ış s ınd ır, de ğ il mi?
E skid en b iz d ik ... b en v e R em us... v e J a m es..."
P ettig re w y in e y ü zü nü s ild i, s o lu k a la m ıyo rd u a deta .

"B en ca su su m h a... a kl ın ı ka ç ırm ış o lm al ıs ın... asla ...
n as ıl b öyle b ir ş e y d ers in , h iç - "
" L ily ve Ja m es'i n se ni S ır Tutu cu ya pm ala r ın ın te k
se bebi, bunu benim önerm i ş olm am " dedi Bla ck
tısla rc a s ına. S esi ö yle k in d olu yd u k i, P ettig re w b ir a d ım
gerile di. "B unun müke m mel bir pla n old u ğ unu
dü ş ünm ü ş tü m ... bir blö f... V old em ort ke sin lik le benim
p e ş im den g ele ce kti, s e n in g ib i z a y ıf, y e te neksiz b ir ş e yi
ku lla nd ıkla r ı h aya tta a kl ın a g elm eye ce kti. .. V old em ort'a
g id ip P otte r'l a r ı o na v e re bile ce ğ in i s ö yle di ğ in a n, s e nin o
s e fil h aya t ın ın e n ö nem li a n ıd ır h erh ald e."
P ettig re w dalg ın dalg ın m ırıld an ıyo rd u. Harry ara da
"a bart ılı" ve "d elilik " gib i ke lim ele ri ç ıka ra bild i, am a
elin de o lm adan b ütü n d ik ka ti P ettig re w 'i n kü l re ngin e
dönm ü ş su ra t ına ve nas ıl da ka p ıya ve pence re le re
b ak ıp d urd u ğ una k a y ıyo rd u.
"P ro fe sö r L upin ?" d edi H erm io ne ü rk e kçe . "B ir - b ir ş e y
sö yle ye bilir m iy im ?"
"E lb ette , H erm io ne" d edi L upin k ib ar b ir ta v ırla .
" Ş eyy - S ca bbers - ya ni bu - bu adam - üç y ıld ır
H arry 'n in ya ta kh anesin de ya t ıyo r. Kim -O ld u ğ unu-
B ilir s in -S en iç in ç a l ış ıyo rs a , n iy e ş im diy e k a dar H arry 'y e
za ra r v e rm eye ç a l ış m ad ı?"
" İş te !" dedi Pettig re w heye ca nla , sa ka t eliy le
H erm io ne'y i göste re re k. "T e ş e kkü r ederim ! Görü yo r
m usu n, R em us? H arr y 'n in k ılın a b ile d oku nm ad ım ! N iy e
d oku nay ım k i? "
"B en n eden in i s ö yle ye yim " d edi B la ck. "Ç ünkü k e ndin e
bir fa yd as ı old u ğ unu görm edi ğ in sü re ce haya t ında

kim se iç in bir ş e y ya pm ad ın. V old em ort on ik i y ıld ır
s a kla n ıyo rd u, ya r ı ölü old u ğ unu sö ylü yo rla rd ı. B ütü n
gücü nü yit ir m i ş bir büyü cü enka z ı iç in Alb us
D um ble dore 'u n burn unun dib in de cin a ye t i ş le ye ce k
de ğ ild in , öyle de ğ il m i? O na dönm ed en önce , onun,
oyu n s a has ındaki e n ir iy a r ı k a baday ı o ld u ğ undan e m in
o lm al ıyd ın , de ğ il m i? Yoksa niy e gid ip bir büyü cü
a ile sin in ya n ına ya m anas ın? O la n bit e nden haberin
o ls u n d iy e , d e ğ il m i, P ete r? E ski k o ru yu cu y in e g üçle nir
d e, o na k a t ılm ak g üve nli h ale g elir s e d iy e ".
P ettig re w defa la rc a a ğ z ın ı aç ıp ka patt ı. Konu ş m a
ye te ne ğ in i y it ir m i ş g ib i g örü nüyo rd u.
"E ee - M r. B la ck - S ir iu s? " d edi H erm io ne ü rk e k ü rk e k.
B la ck b ir d en ir k ild i v e d önüp H erm io ne'y e , s a nki b öyle
k ib arc a h it a p e dilm ek u zu n s ü re dir b a ş ına g elm eye n b ir
ş e ym i ş g ib i b akt ı.
"S orm am ın bir m ahzu ru yo ksa , aca ba - aca ba K ara
B üyü k u lla nm ad ıysa n ız, A zka ban'd an n as ıl k a çt ın ız? "
"T e ş e kkü r e derim !" d edi P ettig re w , s o lu ğ u nu b ıra ka ra k.
H erm io ne'y e bak ıp ba ş ın ı ç ılg ın ca sa ll ıy o rd u.
"K esin lik le ! T a m d a b enim - "
A m a L upin o nu b ir b ak ış ta s u stu rd u. B la ck. H erm io ne'y e
b ak ıp hafif ç e ka ş la r ın ı ça tm ış tı, am a ona k ızm ış gib i
görü nm üyo rd u. D aha ço k ka fa s ında ce va p d ü ş ünüyo r
gib iy d i.
" N as ıl y a pt ım b ilm iy o ru m " d edi a ğ ı r a ğ ı r, " S an ırım a kl ım ı
ka ç ırm am am ın s e bebi, m asu m o ld u ğ um u b ilm em di. B u
m utlu b ir d ü ş ünce d e ğ ild i, o y ü zd en R uh E m ic ile r b unu
benden em ip ala m ad ıla r. .. am a akl ım ın ba ş ında

ka lm as ın ı ve kim old u ğ um u unutm am am ı sa ğ la d ı...
g üçle rim i yit ir m em em i sa ğ la d ı... H er ş e y ka tla n ılm az
hale gelin ce de... hücre m de dönü ş üm
geçir e biliy o rd um ... kö pek halin e gele biliy o rd um .
Biliy o rs u nuz, Ruh Em ic ile r göre m ez..." Yutk u ndu.
" İnsa nla r ı onla r ın duyg ula r ın ı his se dere k bulu rla r. ..
k ö pek old u ğ um da duyg ula r ım ın daha az - daha az
in sa ni, daha az ka rm a ş ık old u ğ unu fa rk ediy o rla rd ı...
a m a e lb ette , b unun o ra daki d i ğ er h erk e s g ib i b enim d e
akl ım ı ka ç ırd ığ ı m dan old u ğ unu dü ş ünüyo rla r, dert
e tm iy o rla rd ı. A m a za y ıf d ü ş tü m , ço k za y ıf. E lim de b ir
a sa olm adan onla r ı ke ndim den uza k tu tm a um udum
yo ktu ...”
" A m a s o nra o r e sim de P ete r’ ı g örd üm ... H arry ile b ir lik te
H ogw arts 't a o ld u ğ unun fa rk ın a v a rd ım ... K ara nl ık Y an' ın
ye nid en g üç to pla d ığ ı na d air e n u fa k b ir i ş a re t g elir s e ,
hare ke te g eçm ek iç in m üke m mel b ir k o num dayd ı..."
P ettig re w ka fa s ın ı ik i ya na sa ll ıy o r, se s ç ıka rm adan
a ğ z ında b ir ş e yle r g eve liy o r v e b ütü n b unla r ı y a park e n
B la ck'e h ip notiz e o lm u ş g ib i b ak ıyo rd u.
"... Mütte fik le ri bulu ndu ğ undan em in old u ğ u anda
darb eyi in dir m eye haz ırd ı... Onla ra Potte r'l a r ın
so nuncu su nu s u nm aya h az ırd ı. O nla ra H arry 'y i v e rir s e ,
kim Lord V old em ort'a ih anet etti ğ in i sö yle m eye cü re t
edebilir d i k i? İftih arla g eri d önebilir d i. . .
" A nla ya ca ğ ı n ız, bir ş e yle r ya pm ak zo ru ndayd ım .
Pete r' ın h âlâ h aya tta o ld u ğ unu b ile n te k k i ş i b endim ..."
H arry , M r. W easle y'n in M rs . W easle y'y e sö yle dik le rin i
hat ırla d ı: "M uhaf ızla r Bla ck'i n bir sü re dir uyku su nda

ko nu ş tu ğ u nu s ö yle m i ş le r. H ep a yn ı ş e yi sö ylü yo rm u ş :
'O H ogw arts 't a '. "
" S anki b ir is i k a fa m da b ir a te ş y a km ış tı v e R uh E m ic ile r
bunu y o k e dem iy o rla rd ı.... m utlu b ir d uyg u d e ğ ild i b u...
b ir sa pla nt ıyd ı... am a bana güç ve rd i, zih nim i
berra kla ş tır d ı. Bir gece ye m ek getir m ek iç in ka p ım ı
açt ıkla r ında, kö p ek bedenin de ya nla r ından s ıyr ılıp
g eçtim ... hayva n duyg ula r ın ı his se tm ek onla r iç in o
ka dar zo r ki, ka fa la r ı k a r ış tı... S ıs ka yd ım , ço k s ıska ...
p arm akl ıkla r ara s ından geçe bile ce k ka dar s ıska ...
K öpek bedenin de anaka ra ya ka dar yü zd üm ... O
za m andan beri Orm an'd a ya ş ıyo ru m ... Quid dit c h
se yre tm eye geld i ğ im za m anla r hariç , ta bii. .. se n de
baban k a dar iy i u çu yo rs u n, H arry .. ."
H arry 'y e b akt ı. H arry g özle rin i k a ç ırm ad ı.
" İnan bana" dedi B la ck ça tla k bir se sle . " İnan bana.
Ja m es ve L ily 'y e a sla ih anet e tm edim . O nla ra ih anet
etm ekte nse ö lü rd üm ."
V e n ih aye t, H arry o na in and ı. B o ğ az ı dü ğ üm le nm i ş ti,
b a ş ın ı ta m am a nla m ında s a lla d ı.
"H ay ır!
P ettig re w , Harry 'n in ba ş ın ı sa lla m as ı onun id am
ka ra r ıym ış g ib i d iz le rin in ü stü ne a tt ı k e ndin i. D iz le rin in
ü stü nde ile rliy o r, sü rü nüyo rd u. Elle rin i önünde, dua
ediy o rm u ş g ib i k a vu ş tu rm u ş tu .
"S ir iu s - b enim ... P ete r. .. d ostu n... y a pam azs ın ..."
B la ck b ir te km e s a vu rd u. P ettig re w g eri z ıp la d ı.
"C üppem y e te rin ce p is , b ir d e s e n d oku nm a" d edi B la ck.

Pettig re w , "R em us!" d iy e fe ry a t e dip L up in 'e d öndü v e
b u defa onun önünde ya lv a r ırc a s ına k ıvra nm aya
b a ş la d ı. "B una in an ıyo r o la m azs ın ... S ir iu s s a na p la n ı
de ğ iş tir d ik le rin i s ö yle m ez m iy d i? "
"C asu su n ben old u ğ um u dü ş ünüyo rs a sö yle m ezd i,
P ete r" dedi Lupin . Pettig re w 'i n ba ş ın ın üstü nden,
"S an ırım b u y ü zd en b ana s ö yle m edin , d e ğ il m i, S ir iu s? "
dedi k a y ıts ız b ir s e sle .
"B eni a ff e t, R em us" d edi B la ck.
"Ö nem li de ğ il, eski dostu m Patia ya k" dedi Lupin .
K olla r ın ı s ıv ıy o rd u. "P eki b en d e s e ni c a su s s a nd ığ ı m
iç in b eni a ff e debilir m is in ?"
"T a bii" d edi B la ck. E ts iz y ü zü nde b ir a n b ir g ülü m se m e
belir ir g ib i o ld u. O d a k o lla r ın ı s ıv a m aya b a ş la d ı. "O nu
bir lik te m i ö ld üre lim ?"
"E ve t, ö yle " d edi L upin h a ş in b ir s e sle .
"Y apam azs ın ız... o lm az.. ." d edi P ettig re w s o lu k s o lu ğ a .
R on'a d o ğ ru e m ekle di.
" R on... iy i b ir d ost d e ğ il m iy d im ... iy i b ir e vcil h ayva n
de ğ il miy d im ? Onla r ın beni öld ürm esin e iz in
v e rm eye ce ksin , R on, d e ğ il m i. .. s e n b enim ta ra f ım das ın,
de ğ il m i? "
A m a R on, P ettig re w 'e b üyü k b ir tik sin tiy le b ak ıyo rd u.
"Y ata ğ ı m da u yu m ana iz in v e rd im !" d edi.
" İy i k a lp li ç o cu k... iy i k a lp li e fe ndi. . ." S ürü nere k R on'u n
ya n ına git ti. "O nla ra iz in ve re m ezsin .. . ben se nin
f a re ndim ... iy i b ir e vcil h ayva nd ım ..."

"F are li ğ in in sa nl ığ ı ndan daha iy iy se , bu pek
böbürle nile ce k b ir ş e y d e ğ il P ete r" d edi B la ck a c ım as ız
bir se s to nuyla .. Ç ekti ğ i ac ıdan dola y ı re ngi git tik çe
so la n R on, k ırık b aca ğ ı n ı P ettig re w 'i n ö nünden s e rtç e
çe kip onun ula ş a m aya ca ğ ı bir ye re uza tt ı. P ettig re w
diz le rin in üstü nde dönüp, Herm io ne'n in cü ppesin in
e te kle rin e h am le e tti.
" T a tl ı k ız ... a k ıll ı k ız ... s e n - s e n o nla ra iz in v e rm ezsin .. .
b ana y a rd ım e t..."
H erm io ne cü ppesin i Pettig re w 'i n elle rin den çe kip ,
yü zü nde d eh ş et if a desiy le d uva ra d o ğ ru g erile di.
P ettig re w diz le rin in üstü nde tir tir tit r e ye re k, ba ş ın ı
ya va ş y a va ş H arry 'y e ç e vir d i.
" H arry ... H arry ... t ıp k ı b abana b enziy o rs u n ... t ıp k ı o na
benziy o rs u n..."
" N E CÜRETLE HAR RY İLE KO NU Ş URSU N?" diy e
kü kre di Bla ck. "N E C ÜRETLE O NUN KAR Ş IS IN DA
DURURSU N? NE CÜRETLE ONUN ÖNÜNDE
JA M ES'D EN B AH SED ER S İN?"
"H arry " diy e f ıs ıld ad ı Pettig re w . Elle rin i uza ta ra k,
d iz le rin in üstü nde ona do ğ ru sü rü ndü. "H arry , Ja m es
ols a b e nim ö ld ürü lm em i is te m ezd i. . . J a m es o ls a a nla rd ı,
H arry ... b ana m erh am et g öste rir d i. . ."
B la ck v e L upin a yn ı a nda g id ip P ettig re w 'i o m uzla r ından
ya ka la y ıp it e re k ark a üstü ye re dü ş ürd üle r. Yerd e
otu rm u ş , ko rk u d an her ta ra f ı se ğ ir e re k onla ra
b ak ıyo rd u.

"L ily ve Ja m es'i V old em ort'a sa tt ın " d edi B la ck. O d a
tit r iy o rd u. " İn kâ r e diy o r m usu n?"
P ettig re w 'i n gözü nde n ya ş la r bo ş and ı. Kork u nç bir
g örü ntü yd ü bu: S anki fa zla geli ş m i ş , ke l bir bebek,
ye rd e ik i b üklü m y a t ıyo rd u.
"S ir iu s, Sir iu s, ne ya pabilir d im ? Kara nl ık Lord ...
b ile m ezsin ... haya l bile edem eye ce ğ in sila hla r ı va r
onun.... K ork m u ş tu m , S ir iu s, ben hiç b ir za m an se n,
R em us v e J a m es g ib i c e su r d e ğ ild im . B unun o lm as ın ı
hiç b ir z a m an is te m edim ... A d ı A n ılm am as ı G ere ke n K i ş i
beni z o rla d ı - "
" Y A LA N S Ö YLE M E!" diy e bö ğ ürd ü B la ck. "L IL Y V E
JA M ES Ö LM ED EN B İR Y IL Ö NCE D E O NA B İLG İ
S IZ D IR IY O RDUN S E N ! O NUN C AS U SU YD UN!"
" H er - h er y e ri e le g e çir m eye b a ş la m ış tı!" d edi P ettig re w
te k s o lu kta . " O - o nu r e ddetm ekle e le n e g eçe rd i k i? "
"G elm i ş g eçm i ş e n k ö tü cü l b üyü cü yle s a va ş m akla e le
n e m i g eçe rd i? " d edi B la ck. Y üzü nde ko rk u ve ric i b ir
h id det v a rd ı. " S adece m asu m h a ya tla r, P ete r!"
" A nla m ıyo rs u n!" diy e s ızla nd ı Pettig re w . "B eni
öld ürü rd ü, S ir iu s!"
" O HALD E ÖLS EYD İN !" diy e kü kre di Bla ck.
"D O STLA R IN A İH AN ET E D EC E Ğ İ NE Ö LS EYD İN , B İZ
S EN İN İÇ İN B U NU Y A PA R DIK !"
B la ck ve Lupin asa la r ın ı ka ld ır m ış , om uz om uza
d uru yo rla rd ı.
" Ş u nu a nla m al ıyd ın " d edi L upin s a kin b ir s e sle . "E ğ e r
V old em ort s e ni ö ld ürm ezse , b iz ö ld ürü rd ük. H o ş ça k a l,

Pete r. "
H erm io ne e lle rin i y ü zü ne k a pay ıp d uva ra d öndü.
"H AY IR !" d iy e h ayk ırd ı H arry . K o ş up P ettig re w 'i n ö nüne,
asa la rla o nun ta m a ra s ına g eçti. "O nu ö ld üre m ezsin iz "
d edi s o lu k s o lu ğ a . " Y apam azs ın ız."
H em B la ck, h em d e L upin a fa lla m ış g örü nüyo rd u.
"H arry , b u so lu ca n se nin a nas ız b abas ız o lm an ın te k
se bebi” diy e h ırla d ı B la ck. "Y erd e k ıvra nan ş u pis lik
s e nin ö lm eni iz le r, k ılın ı b ile k ıp ır d atm azd ı. O nu d uyd un.
K endi k o ku ş m u ş p ostu o nun iç in s e n in b ütü n a ile nden
daha ö nem li. "
" B iliy o ru m " dedi Harry so lu k so lu ğ a . "O nu ş ato ya
g ötü rü rü z. Ruh Em ic ile r'e te slim ederiz . Azka ban'a
g id er. .. y e te r k i o nu ö ld ürm eyin ."
" H arry !" dedi Pettig re w , ko lla r ın ı Harry 'n in diz le rin e
dola ya ra k. "S en -te ş e kkü r e derim - b ana h ak e tti ğ im den
fa zla s ın ı v e riy o rs u n - te ş e kkü r e derim -"
" Ç ekil ba ş ım dan" diy e te rs le d i Harry . Tik sin tiy le
P ettig re w 'i n elle rin i üze rin den çe kti. "B unu se nin iç in
y a pm ıyo ru m . B en ce babam en iy i ark a da ş la r ın ın s ırf
s e nin iç in ka til olm ala r ın ı is te m ezd i, onun iç in
y a p ıyo ru m ."
K im se k ım ıld am ıyo r, ç ıt ç ık a rm ıy o rd u. P ettig re w h ariç .
E lle rin i g ö ğ sü ne k o ym u ş , h ırılt ılı h ırılt ılı n efe s a l ıyo rd u.
B la ck v e L upin b ir b ir le rin e b ak ıyo rla rd ı. S onra a yn ı a nda
hare ke te g eçe re k, a sa la r ın ı in dir d ile r.
" B u ka ra r ı ve rm ek bir te k se nin hakk ın , H arry " dedi
B la ck. " A m a d ü ş ün... o nun n e y a pt ığ ı n ı d ü ş ün..."

"A zka ban'a g id er" d iy e te kra rla d ı H arry . " E ğ e r o ra y ı h ak
eden b ir i v a rs a , o d a b u..."
P ettig re w h âlâ a rk a s ında h ırıl h ırıl n efe s a l ıyo rd u.
"P ekâ lâ " d edi L upin . " K enara ç e kil, H arry ."
H arry te re ddüt e tti.
" O nu ba ğ la ya ca ğ ı m " dedi Lupin . "S adece
b a ğ la ya ca ğ ı m , y e m in e derim ."
H arry ç e kild i. L upin 'i n a sa s ından b u d efa in ce s ic im le r
ç ıkt ı. Az so nra Pettig re w , ko lla r ı, baca kla r ı ve a ğ z ı
ba ğ la nm ış h ald e, y e rd e k ıv ra n ıyo rd u.
B la ck de asa s ın ı Pettig re w 'e yö nelt e re k, "P ete r, bir
d önü ş ürs e n" diy e h ırla d ı, "s e ni gerç e kte n öld ürü rü z.
A nla ş tık m ı, H arry ? "
H arry ye rd e ya ta n , ba ğ la nm ış gövd eye bakt ı ve
P ettig re w 'i n o nu g öre b ile ce ğ i ş e kild e b a ş ıyla o nayla d ı.
"P ekâ lâ " d edi L upin , i ş c id diy e tiy le . "R on, b en k e m ik le ri
M adam Pom fr e y gib i düze lt e m em , o yü zd en se ni
hasta ne k a nad ına g ötü re n e ka dar b aca ğ ı n ı sa rs a k iy i
o lu r. "
H em en R on'u n ya n ına git ti, e ğ ild i, asa s ıyla Ron'u n
baca ğ ı na d o ku ndu v e "F eru ia " d iy e m ırıld and ı. R on'u n
baca ğ ı na sa rg ıla r dola nm aya , onu bandajla m aya
b a ş la d ı. L upin o nun a ya ğ a k a lk m as ına y a rd ım e tti; R on
a ğı rl ığ ı n ı h a fif ç e sa ka t a ya ğ ı na ve rd i ve a c ıdan yü zü
b uru ş m ad ı.
" Ş im di d aha iy i" d edi. “ T e ş e kkü rle r. "

"Y a Pro fe sö r Snape?" dedi Herm io ne alç a k se sle .
G özle ri S nape'i n y e rd e y a ta n b edenin deyd i.
" C id di b ir ş e yi yo k" d edi L upin , e ğ ilip n abz ın ı ko ntr o l
edere k. "B ir a z - fa zla heve sliy d in iz , o ka dar. Hâlâ
b ayg ın . Ş e yy - belk i em niy e t iç in de ş ato ya dönene
ka dar ke ndin e getir m ese k daha iy i. O nu böyle de
götü re bilir iz ..."
" M obilic o rp us" d iy e m ırıld and ı. S nape s a nki b ile kle rin e,
boyn una v e d iz le rin e g örü nm ez ip le r b a ğ la nm ış ça s ına,
bir d en a ya ğ a d ik ild i. G arip b ir k u kla ym ış g ib i, b a ş ı ç ir k in
b ir ş e kild e sa rk ıy o rd u. Yerd en bir k a ç sa ntim hava da
duru yo r, ca ns ız aya kla r ı sa lla n ıyo rd u. Lupin ,
görü nm ezlik p ele rin in i a l ıp c e bin e t ık t ı.
" İçim iz d en ik is i de ş una zin cir le nece k" dedi Bla ck,
P ettig re w 'i a ya ğ ı yla d ürte re k. " İş i s ık ı tu tm ak iç in ."
" B en y a par ım " d edi L upin .
"B ir de ben" dedi Ron k ızg ın bir se sle . To pall a ya
to palla ya ile rle di.
B la ck y o kta n a ğ ı r p ra ngala r v a r e tti. A z s o nra P ettig re w
yin e a ya kta yd ı, s o l k o lu L upin 'i n s a ğ k o lu na, s a ğ k o lu d a
R on'u n s o l k o lu na z in cir le nm i ş ti. R on'u n y ü zü nde k a ra rl ı
b ir if a de va rd ı. S ca bbers ' ın gerç e k kim li ğ in i ş a hs ına
haka re t k a bul e tm i ş g ib iy d i. C ro oksh anks y u m u ş ak b ir
h are ke tle y a ta kta n a tla y ıp, ö ncü lü k e tm ek iç in o dadan
d ış ar ı ç ık t ı, tü ylü k u yru ğ u k e yif le h ava ya d ik ilm i ş ti.

Y İ RM İ NC İ B Ö LÜ M : R UH E M İ C İ
Ö PÜ CÜ Ğ Ü
Harry h iç b u k a dar tu haf b ir g ru p iç in de b ulu nm am ış tı.
M erd iv e nden a ş a ğı in erk e n ba ş ı Cro oksh anks
çe kiy o rd u; alt ı baca kl ıla r ın ka t ıld ı ğ ı bir ya r ış ın
ya r ış m ac ıla r ına b en ze ye n L upin , P ettig re w v e R on o nun
ark a s ından geliy o rla rd ı. Onla r ın ark a s ında Pro fe sö r
S nape, ke ndi asa s ın ın etk is iy le hava da te kin siz bir
ş e kild e sü zü lü yo rd u. Snape'i n asa s ın ı Sir iu s elin de
tu tm u ş , onu yö nle ndir iy o rd u. Pro fe sö rü n aya k
parm akla r ı ile rle rk e n h er b asa m a ğ a ça rp ıy o rd u. H arry
v e H erm io ne is e e n a rk a dayd ı.
T ünele ye n id en g ir m ek zo r o ld u. L upin , P ettig re w ve
R on g eçe b ilm ek iç in y a n d öndüle r. L upin h âlâ a sa s ın ı
P ettig re w 'i n ü stü nde tu tu yo rd u. H arry o nla r ın te k s ıra
h alin de tü nel boyu n ca garip bir ş e kild e ya n ya n
git tik le rin i göre biliy o rd u. Cro oksh anks yin e ba ş ta yd ı.
H arry , S na pe'i n ö nle ri s ır a h a va da s ü zü lm esin i s a ğ la ya n
S ir iu s'u n hem en ard ın dan tü ne le gir d i. Snape'i n
s a lla nan ba ş ı alç a k ta va na vu ru p duru yo rd u. H arry
S ir iu s'u n bunu önle m ek iç in hiç ça ba göste rm edi ğ i
iz le nim in e k a p ıld ı.
T üneld e ya va ş ya va ş ile rle rle rk e n, Sir iu s bir d en
H arry 'y e , "B u n e a nla m a g eliy o r, b iliy o r m usu n?" d iy e
so rd u. " P ettig re w 'i te slim e tm ek n e a nla m a g eliy o r? "
"Ö zg ürs ü n" d edi H arry .

"E ve t... Am a ben ayn ı za m anda -b ilm iy o ru m sa na
sö yle ye n o ld u m u- b e n s e nin v a ftiz b aban ım ."
H arry , " E ve t, b iliy o rd um " d edi.
" E h... a nne nle b aban b eni s e nin v e lin ta yin e tm i ş ti" d edi
S ir iu s g erg in b ir ta v ırla . " O nla ra b ir ş e y o lu rs a ..."
H arry bekle di. Aca ba Sir iu s onun sa nd ığ ı ş eyi m i
ka ste diy o rd u?
"T a bii anla r ım , ya ni, te yze n ve eni ş te nle ka lm ak
is te rs e n" d edi S ir iu s. "A m a... h ani. . . d ü ş ün b aka l ım . B ir
k e z ad ım te m iz e ç ık ınca ... e ğ er se n... fa rk l ı bir ev
is te rs e n..."
H arry 'n in m id e b o ş lu ğ u nda b ir p atla m a o ld u a deta .
"N e - se nin le otu rm ak m ı?" dedi, ka za yla ba ş ın ı
ta va ndan ç ıkm ış bir ka ya ya vu ra ra k. "D urs le y'l e rd en
ayr ılm ak m ı?
" E lb ette , is te m eye ce ğ in i ta hm in etm i ş tim " dedi S ir iu s
hem en. " A nl ıyo ru m . B en s a dece d ü ş ü nm ü ş tü m k i - "
" S en deli m is in ?" dedi H arry . O nun se si de en az
S ir iu s'u nki k a dar ç a tla k ç ık m ış tı. " E lb ette D urs le y'l e rd en
ayr ılm ak is tiy o ru m ! Evin va r m ı? Ne za m an
ta ş ın abilir im ?"
S ir iu s ona bakm ak iç in bütü n vü cu duyla döndü.
S nape'i n k a fa s ı ta va n ı s ıy ırıy o rd u, a m a S ir iu s a ld ırıy o ra
b enze m iy o rd u.
" İstiy o r m usu n?" d iy e s o rd u. " C id di m is in ?"
"E ve t, c id diy im " d edi H arry .

Sir iu s'u n k u ru y ü zü , H arry 'n in o nda g örd ü ğ ü ilk g erç e k
gülü m se m eyle ayd ın la nd ı. B u te bessü m , ş a ş ır t ıc ı bir
d e ğ iş ik li ğ e y o l a çt ı. S anki o b ir d eri b ir k e m ik m aske nin
a rk a s ından, o n y ıl d aha g enç b ir i b ak ıyo rm u ş g ib i. B ir a n
iç in , H arry 'n in a nnesiy le b abas ın ın d ü ğ ünündeki g üle n
adam a b enze m i ş ti.
T ünelin ucu na va ra n a ka dar bir daha ko nu ş m ad ıla r.
Ö nce Cro oksh anks d ış ar ı f ırla d ı, belli ki a ğ aç
gövd esin deki y u m ru ya p atis iy le b asm ış tı. Ç ünkü L upin ,
P ettig re w ve Ron, sa ld ır g an dalla rd an se s so lu k
ç ıkm adan y u ka r ı t ır m and ıla r.
S ir iu s önce S nape'i delik te n geçir d i, so nra H arry ile
H erm io ne g eçsin le r d iy e ç e kild i. S onunda h epsi d ış a r ı
ç ıkm ış tı.
Ş im di ara zi ço k ka ra n l ıkt ı, te k ış ık ş a to nun uza kta ki
p ence re le rin den geli y o rd u. Te k ke lim e etm eden yo la
k o yu ld ula r. P ettig re w h âlâ h ırılt ıy la s o lu yo r, a ra da b ir d e
m ız ıld an ıyo rd u. Harry 'n in ka fa s ı ka za n gib iy d i.
D urs le y'l e rd en ayr ıla ca kt ı. A nnesiy le babas ın ın en iy i
a rk a da ş ı Sir iu s Bla ck'l e bir lik te otu ra ca kt ı...
S ers e m le m i ş ti. .. Durs le y'l e re te le viz yo nda görd ükle ri
m ahkû m la o tu ra ca ğ ı n ı sö yle di ğ i za m an nele r ola ca kt ı
a ca ba?
"T e k b ir ya nl ış h are ke t b ile ya pm a, P ete r" d edi L upin
ö nle rin de, te hdit e dic i b ir e dayla . A sa s ı h âlâ P ettig re w 'i n
g ö ğ sü ne d önüktü .
A ra zid en a ğı r a ğı r geçtile r, ş a to ış ıkla r ı git tik çe
b üyü yo rd u. Snape yin e Sir iu s'u n önü nde, çe nesi

gö ğ sü ne v u ra ra k g arip b ir ş e kild e h ava da s ü zü lü yo rd u.
S onra b ir d en -
B ir b ulu t h a re ke t e tti. Y erd e d onuk g ölg ele r o lu ş t u . G ru p,
ay ış ığ ı iç in de k a lm ış tı.
S nape, b ir d en d ura n L upin , P ettig re w v e R on'a ç a rp t ı.
S ir iu s d onup k a ld ı. K olu nu u za t ıp H arr y v e H erm io ne'n in
ö nünü k e sti.
H arry , L upin 'i n s ilu etin i g öre biliy o rd u. K aska t ı k e silm i ş ti.
S onra k o lu b aca ğ ı tit r e m eye b a ş la d ı.
"E yva h -" diy e yu tk u ndu H erm io ne. "B u gece ik sir in i
alm ad ı! G üve nli d e ğ il! "
" K o ş un" d iy e f ıs ıld ad ı S ir iu s. " K o ş un! H em en!"
N e v a r k i H arry k o ş a m azd ı. R on z in cir le P ettig re w v e
L upin 'e b a ğ lıyd ı. H arry ile ri d o ğ ru a t ıld ı, a m a S ir iu s o nu
gö ğ sü nden y a ka la y ıp g eriy e s a vu rd u.
"B ana b ır a k - K O Ş !"
K ork u nç b ir h ırla m a d uyu ld u. L upin 'i n k a fa s ı u zu yo rd u.
V ücu du da. O m uzla r ı ka m burla ş ıy o rd u. Yüzü nde ve
e lle rin in çe vre sin de gözle görü lü r ş e kild e k ılla r
ç ık ıyo rd u, elle ri bükü le re k pençe le re dönü ş üyo rd u.
C ro oksh anks'i n tü yle ri de hava ya dik ilm i ş ti, geri geri
g id iy o rd u -
K urta dam a rk a a ya kla r ı ü ze rin de k a lk ıp u zu n ç e nesin i
ta k ırd at ırk e n, Sir iu s Harry 'n in ya n ından yo k old u.
M uazza m , ay ı gib i bir kö pe ğ e dönü ş ere k ile ri at ıld ı.
K urta dam ke ndin i onu ba ğ la ya n pra ngala rd an
ku rta r ırk e n, k ö pek d e o nu e nse sin den y a ka la y ıp g eriy e ,

Ron ve Pettig re w 'd en uza ğ a çe kti. Çene çe n eye
kilit le nm i ş le rd i, p ençe le riy le b ir b ir le rin i p ara l ıyo rla rd ı -
H arry g örd ükle rin in e tk is iy le o ld u ğ u ye re ça k ıld ı k a ld ı;
o nla r ın k a vg as ına ö yle d alm ış tı k i, b a ş ka h iç b ir ş e yi fa rk
e tm iy o rd u. O nu ke nd in e getir e n, H erm io ne'n in ç ığ lığ ı
old u -
P ettig re w , Lupin 'i n dü ş en asa s ın ı alm ak iç in ye re
a tla m ış tı. S arg ılı baca ğ ı üze rin de sa ğ la m dura m aya n
R on d ü ş m ü ş tü . B ir p at s e si d uyu ld u, s o nra p arla k b ir
ış ık g ö rü ld ü - R on y e rd e h are ke ts iz y a t ıyo rd u. B ir p at
daha - C ro oksh anks h ava ya u çtu , s o nra d a y e re y ığ ı ld ı
" E xp ellia rm us!" diy e hayk ırd ı Harry , ke ndi asa s ın ı
P ettig re w 'e tu ta ra k. L upin 'i n a sa s ı h ava ya u çtu , g özd en
ka yb old u. "O ld u ğ un y e rd e k a l! " d iy e b a ğı rd ı H arry , ile ri
d o ğ ru k o ş tu .
Ç ok geç ka lm ış tı. P ettig re w de dönü ş üm geçir m i ş ti.
H arry onun ke l ku yru ğ u nun Ron'u n ile ri uza nm ış
ko lu ndaki pra ngadan ka m ç ı gib i sa vru lu p geçti ğ in i
görd ü, o tla r ın a ra s ından b ir h ış ır t ı g eld i.
B ir u lu m a ile g üm bür g üm bür b ir h ır la m a d uyu ld u; H arry
d önünce k u rta dam ın k a çt ığ ı n ı g örd ü; d ört n ala O rm an'a
g id iy o rd u -
" S ir iu s, P ettig re w g it ti, fa re ye d önü ş tü !" d iy e b a ğı rd ı.
S ir iu s ka n iç in deyd i, burn uyla s ırt ın da derin ya ra la r
va rd ı, a m a H arry 'y i d uyu nca y e nid en f ırla y ıp g it ti. A ya k
se sle ri h ız la u za kla ş tı v e s e ssiz li ğ e k a r ış tı.
H arry v e H erm io ne, R on'u n y a n ına k o ş tu la r.

"O na n e y a pt ı?" d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne. R on'u n g ö zle ri
y a r ı ya r ıya ka pal ıyd ı, a ğ z ı aç ık ka lm ış tı. Kesin lik le
c a nl ıyd ı, s o lu k a ld ı ğ ı n ı d uyu yo rla rd ı, a m a o nla r ı ta n ıyo ra
b enze m iy o rd u.
"B ilm iy o ru m ."
H arry ç a re siz ce ç e vre sin e b ak ınd ı. B la ck d e, L upin d e
git m i ş ti. .. Y anla r ında s a dece S nape v a rd ı, h âlâ b ilin çsiz
b ir h ald e, h ava da a s ılı d uru yo rd u.
H arry , sa ç ın ı gözle rin d en çe kip do ğ ru dürü st
d ü ş ünm eye ça l ış ara k, "O nla r ı ş ato ya götü rü p bir in e
sö yle se k iy i o lu r" d edi. " G el - "
A m a s o nra , k a ra nl ığ ı n iç in den k e sik k e sik b ir h avla m a,
bir in le m e d uyd ula r, a c ı ç e ke n b ir k ö pe ğ in s e si. ..
" S ir iu s" d iy e m ırıld and ı H arry , g özle rin i d ik ip k a ra nl ığ a
b aka ra k.
B ir an ka ra rs ız ka ld ı, am a o s ıra da Ron iç in
y a pabile ce kle ri b ir ş e y y o ktu . B la ck'i n is e b a ş ı d ertte yd i -
H arry k o ş m aya b a ş la d ı, H erm io ne h em en a rd ın dayd ı.
A c ı havla m a gölü n ya k ın ından geliy o r gib iy d i. O na
do ğ ru s e ğ ir ttile r ve H arry so n sü ra t ko ş a rk e n so ğ u ğ u
fa rk e tti, a m a n e a nla m a g eld i ğ in i a nla m ad ı -
H avla m a bir d en durd u. G ölü n k ıy ıs ına va rd ık la r ında
neden durd u ğ unu görd üle r - Sir iu s ye nid en in sa na
dönü ş m ü ş tü . İk i büklü m bir hald e, elle rin i ba ş ına
götü rm ü ş tü .
"H aaay ır" d iy e in le di. " H aaay ır. .. lü tfe n..."
V e H arry o a nda o n la r ı görd ü. E n az yü z ta ne R uh
E m ic i, g ölü n ç e vre sin den k a ra b ir y ığ ı n h alin de o nla ra

do ğ ru k a y ıyo rd u. H ız la d öndü, o a ş in a, b uz g ib i s o ğ u k
iç in e nüfu z ediy o rd u, sis görü ş ü nü bula nd ırıyo rd u.
K ara nl ıkta he r ya ndan belir e n Ruh Em ic ile r onla r ı
çe m ber iç in e a l ıyo rd u.
"H erm io ne, m utlu b ir ş e y d ü ş ün!" d iy e h ayk ırd ı.
H arry , a sa s ın ı k a ld ır d ı, g örü ş ü nü te m iz le m ek iç in h ız la
g özle rin i k ırp t ı, zih nin de hafif hafif ya nk ıla nm aya
b a ş la ya n ç ığ lık ta n k u rtu lm ak iç in k a fa s ın ı s a lla d ı -
V aftiz ba bam la bir lik te otu ra ca ğ ı m , Durs le y'l e rd en
ayr ılıyo ru m .
Sir iu s'u ve ya ln ız ca Sir iu s'u dü ş ünm ek iç in ke ndin i
zo rla d ı v e b üyü lü s ö zle ri s ö yle m eye k o yu ld u: "E xp ecto
p atr o num ! E xp ecto p atr o num !"
B la ck tit r e di, y u va rla nara k d öndü v e ö lü m k a dar s o lg un
hald e, y e rd e h are ke ts iz y a tt ı.
İy ile ş e ce k. G id ip o nunla b ir lik te o tu ra ca ğ ı m .
"E xp ecto patr o num ! H erm io ne, ya rd ım et bana! E x-
p ecto p atr o num !"
" E xp ecto - " d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne, " e xp ecto - e x-p ecto
- "
A m a ya pam ad ı. Ruh Em ic ile r onla ra ya kla ş ıy o rd u,
ara la r ında bir metr e bile ka lm am ış tı. Harry ve
H erm io ne'n in çe vre sin de ka t ı bir duva r olu ş t u rd ula r,
d aha d a y a k ına g eld ile r. ..
" E XPEC TO PAT R O NUM !" diy e hayk ırd ı Harry ,
k u la kla r ındaki ç ığ lığ ı silm eye ça l ış ıyo rd u. "E XPEC TO
PAT R O NUM !"

Asa s ından in ce b ir g üm ü ş d em eti ç ık t ı v e ö nünde s is
g ib i h ava da k a ld ı. A yn ı a nda H arry , h em en y a n ı b a ş ında
H erm io ne'n in y ığ ı ld ı ğ ı n ı his se tti. Yaln ız d ı... ta m am en
ya ln ız ...
" E xp ecto - e xp ecto p a tr o num - "
H arry diz le rin in so ğ u k otla ra ça rp t ığ ı n ı his se tti. Sis
g özle rin i pe rd eliy o rd u. B üyü k bir ça bayla hat ırla m aya
ça l ış tı - S ir iu s m asu m du - m asu m - iy i o la ca ğ ı z - o nunla
o tu ra ca ğ ı m -
" E xp ecto p atr o num !" d iy e s o lu du.
B iç im siz P atr o nus'u nun c ılız ış ığ ı nda, b ir R uh E m ic i'n in
ç o k ya k ın ında durd u ğ unu görd ü. Harry 'n in ya ra tt ığ ı
güm ü ş s is b ulu tu ndan g eçe m iy o rd u. P ele rin in a lt ın dan
ölü , y a p ış y a p ış b ir e l d ış a r ı u za nd ı. P atr o nus'u ya na
it m ek is te rm i ş g ib i b ir h are ke t y a pt ı.
"H ay ır - h ay ır - " d iy e s o lu du H arry . " O m asu m - e xp ecto
- e xp ecto p atr o num - "
O nu gözle dik le rin i his se debiliy o rd u, h ırılt ılı nefe sle rin i
kö tü cü l bir rü zg âr gib i çe vre sin de duyu yo rd u. En
ya k ındaki R uh E m ic i o n u ö lç ü p b iç iy o r g ib iy d i. S onra
y a r ı ç ü rü m ü ş e lle rin i k a ld ır d ı - v e k u ku le ta s ın ı in dir d i.
G özle rin o lm as ı g ere ke n y e rd e s a d ece in ce , g ri, le ke li
b ir deri va rd ı, bo ş göz yu va la r ın ın üstü ne bom bo ş
gerilm i ş ti. A m a b ir a ğ z ı v a rd ı... A ç ık, b iç im siz b ir d elik ,
h ava y ı b ir ö lü m h ırılt ıs ıy la e m iy o rd u.
H arry fe lç e dic i b ir k o rk u yla d old u, n e k ıp ırd aya biliy o r,
n e d e k o nu ş abiliy o rd u. P atr o nus'u t it r e ş ti v e ö ld ü.

Beya z sis onu kö rle ş t ir iy o rd u. Müca dele etm esi
g ere kiy o rd u... exp ecto patr o num ... göre m iy o rd u... ve
u za kta , o a ş in a ç ığ lığ ı d uyu yo rd u... e xp ecto p atr o num ...
s is te e l y o rd am ıyla S ir iu s'u a ra d ı v e k o lu nu b uld u... o n u
ala m aya ca kla rd ı...
A m a bir çif t ku vve tli, ya p ış ya p ış el bir d en H arry 'n in
b oyn una d ola nd ı. Y üzü nü ka ld ır m as ı iç in zo rlu yo rd u...
H arry onun so lu ğ u nu his se diy o rd u... önce H arry 'd en
ku rtu la ca kt ı... Harry onun ko km u ş nefe sin i
his se diy o rd u... anne si ku la kla r ında ba ğı rıyo rd u...
d uyd u ğ u s o n ş ey o nun s e si o la ca kt ı -
V e s o nra , o nu b o ğ an s is in a ra s ından, g it tik çe d aha d a
parla k bir hal ala n güm ü ş üm sü bir ış ık görd ü ğ ünü
sa nd ı... ö ne, ç im le rin ü stü ne d ü ş tü ğ ü nü h is se tti -
H arry , y ü zü ko yu n y e rd e, k ım ıld aya m aya ca k k a dar z a y ıf
ve h asta h ald e, tit r e ye re k g özle rin i a çt ı. K ör e dic i ış ık ,
çe vre sin deki otla r ı ayd ın la t ıyo rd u... Ç ığ lık durm u ş tu ,
so ğ u k g eri ç e kiliy o rd u...
B ir is i R uh E m ic ile r'i g eri s ü rü yo rd u... o nun, S ir iu s'u n v e
H erm io ne'n in çe vre sin de dair e le r çiz iy o rd u... Ruh
E m ic ile r'i n h ırıl h ırıl em me se sle ri silin iy o rd u.
G id iy o rla rd ı... h ava y e nid en ılınm ış tı...
H arry geri ka la n tü m ku vve tiy le ba ş ın ı bir k a ç sa ntim
k a ld ır d ı ve ış ığ ı n iç in de, dörtn ala göld en geçe n bir
h ayva n g örd ü. G özle ri te rd en b ula n ıkla ş m ış h ald e, o nun
ne old u ğ unu ç ıka rm aya ça l ış tı... bir te k boyn uzlu at
ka dar p arla kt ı. B ilin cin i y it ir m em ek iç in m üca dele e den
H arry , k a r ş ı k ıy ıy a v a r ınca o nun y a va ş la y ıp d urm as ın ı
iz le di. B ir a nda, h ayva n ın s a çt ığ ı ış ıkta , o nu k a r ş ıla ya n

bir in i g örd ü... e lin i k a ld ır a ra k o nu o k ş aya n b ir in i. .. g arip
ş e kild e a ş in a g ele n b ir in i. .. a m a, o la m azd ı...
H arry a nla m ıyo rd u. A rt ık d ü ş ünem iy o rd u. G ücü nün s o n
dam la s ın ın ke ndis in i te rk e tti ğ in i h is se tti ve b ay ılırk e n
ba ş ı y e re v u rd u.

Y İ RM İ B İ R İ N C İ B Ö LÜ M :
HER M IO NE'N İ N S I R R I
"Ç ok ş a ş ırt ıc ı b ir i ş ... ç o k ş a ş ırt ıc ı.. h iç b ir in in ö lm em esi
m uciz e ... hiç böyle ş ey duym ad ım ... D o ğ ru su , se nin
o rd a o lm an b üyü k ş a ns, S nape..."
'T e ş e kkü r e derim , B aka n B ey."
" İk in ci S ın ıf Merlin Ni ş an ı derim ben. E ğ er
ko para bilir s e m , B ir in ci S ın ıf !"
" G erç e kte n ç o k te ş e kkü r e derim , B aka n B ey."
" Ş u ra nda fe ci b ir k e sik v a r. .. B la ck y a pt ı h erh ald e."
" A sl ın da, P otte r, W easle y v e G ra nger'd ı, B aka n B ey..."
" N e d iy o rs u n!"
" B la ck onla r ı büyü le m i ş ti, görü r görm ez anla d ım .
Davra n ış la r ına bak ılırs a , bir K afa K ar ış tırm a B üyü sü .
O nun masu m ola bile ce ğ in e in an ıyo r gib iy d ile r.
Y apt ıkla r ından s o ru m lu d e ğ ille rd i. Ö te ya ndan, o nla r ın
m üdahale si B la ck'i n k a çm as ına yo l a ça bilir d i. .. b e lli ki
B la ck'i te k b a ş la r ına y a ka la ya bile ce kle rin i s a n ıyo rla rd ı.
Ş im diy e ka dar pek ço k ş e y ya pt ıla r, hepsi ya nla r ına
ka ld ı. .. K ork a r ım b u k e ndile rin i p ek ü stü n g örm ele rin e
yo l a çm ış ... v e e lb ette M üdür d e P otte r'a h ep o la ğ a nd ış ı
m ik ta rd a ö zg ürlü k ta n ım ış tır - "
" E h, y a ni ş e y, S nape... H arry P ott e r, b iliy o rs u n... o s ö z
ko nusu o lu nca h epim iz y e lk e nle ri s u ya in d ir iy o ru z."

"A m a yin e de - aca ba bu ka dar öze l muam ele
g öste rm ekle ona iy ilik m i ediliy o r? Ş ahse n ben ona
ba ş ka herh a ngi bir ö ğ re nci gib i davra nm aya
ça l ış ıyo ru m . V e b a ş ka h angi ö ğ r e nci a rk a da ş la r ın ı b öyle
b ir te hlik e ye a ts a -e n a z ından- o ku ld an u za kla ş tırılır d ı.
D ü ş ünün, B aka n B ey: O ku lu n b ütü n ku ra lla r ına ka r ş ı
gele re k -o nun k o ru n m as ı iç in a l ınan b ütü n ö nle m le rd en
so nra - gece le yin oku l ara zis i d ış ına ç ıkm ak, bir
k u rta dam v e b ir c a niy le b era ber o lm ak -y a sa d ış ı o la ra k
H ogsm eade'i d e z iy a re t e tti ğ in e in a nm am iç in n edenle r
va r-"
" V ay, v a y... B aka l ım , S nape, b aka l ım ... ç o cu k k e sin lik le
b udala ca d avra nm ış ..."
H arry y a tm ış , g özle ri s ım s ık ı y u m ulu , d in liy o rd u. K endin i
ço k derm ans ız his se diy o rd u. Duyd u ğ u ke lim ele rin
k u la kla r ından b eyn in e u la ş m as ı ç o k v a kit a l ıyo rd u s a nki.
B u y ü zd en d e a nla m akta z o rla n ıyo rd u. K olla r ı b aca kla r ı
ku r ş un gib iy d i, gözka pakla r ı aça m aya ca ğ ı ka dar
a ğı rd ı... Bura da, bu ra ha t ya ta kta , so nsu za ka dar
ya tm ak is tiy o rd u...
" B eni as ıl ş a ş ır ta n, R uh E m ic ile r'i n davra n ış ı old u...
O nla r ın g eri ç e kilm esin e n eyin y o l a çt ığ ı k o nusu nda b ir
f ik rin v a r m ı, S nape?"
"H ay ır, B aka n B ey. B en ay ıld ı ğ ı m da, oku l gir i ş in deki
m evzile rin e d önüyo rla rd ı..."
" O la ğ a nüstü . V e b una r a ğ m en B la ck, H arry v e k ız - "
" O nla ra u la ş tı ğ ı m da h epsi b ilin cin i y it ir m i ş d uru m dayd ı.
B la ck'i b a ğ la y ıp a ğ z ın ı t ık a d ım ta bii, b üyü yle s e dye le r
ya ra tt ım v e h epsin i d osd o ğ ru ş ato ya g eri g etir d im ."

Bir d ura kla m a o ld u. H arry 'n in b eyn i a rt ık b ir a z d ah a h ız l ı
ça l ış ıyo r gib iy d i ve bu h ızla bir lik te , m id e bo ş lu ğ u
k e m ir iliy o rm u ş g ib i b ir d uyg uya k a p ılm ış tı. ..
G özle rin i a çt ı.
H er ş e y b ir a z flu g örü nüyo rd u. B ir i H arry 'n in g özlü ğ ü nü
ç ıka rm ış tı. Kara nl ık hasta ne ka nad ında ya t ıyo rd u.
K o ğ u ş un s o nunda, s ırt ı o na d önük, b ir y a ta ğ ı n ü ze rin e
e ğ ilm i ş M adam P om fr e y'y i s e çe biliy o rd u. H arry g özle rin i
k ıst ı. M adam P om fr e y'n in k o lu nun a lt ın dan R on'u n k ız ıl
s a çla r ı g örü le biliy o rd u.
H arry ya st ığ ı n üze rin de ba ş ın ı oyn att ı. Sa ğı ndaki
ya ta kta Herm io ne ya t ıyo rd u. Yata ğ ı na ay ış ığ ı
vu ru yo rd u. O nun da gözle ri aç ıkt ı. Ta ş la ş m ış gib iy d i,
H arry 'n in uya n ık old u ğ unu fa rk edin ce parm a ğı n ı
dudakla r ına g ötü rd ü, s o nra d a h asta ne k a nad ı k a p ıs ın ı
iş are t e tti. K ap ı a ra l ıkt ı, C orn eliu s F udge il e S nape'i n
s e sle ri, o ra dan, d ış a r ıdaki k o rid ord an g eliy o rd u.
M adam Pom fr e y ka ra nl ık ko ğ u ş ta ça buk ça buk
yü rü ye re k H arry 'n in y a ta ğ ı na g eld i. H arry o na b akm ak
iç in dönd ü. Madam Pom fr e y'n in elin d e, haya t ında
görd ü ğ ü en büyü k çik o la ta va rd ı. Çik o la ta dan ço k,
kü çü k b ir k a ya ya b enziy o rd u.
C anl ı b ir s e sle , " A a, u ya nm ış s ın!" d e di M adam P om fr e y.
Ç ik o la ta y ı H arry 'n in ya ta ğ ı n ın ba ş ucu ndaki ko m odin in
ü stü ne k o yd u v e k ü çü k b ir ç e kiç le p arç a la ra b ölm eye
ko yu ld u.
H arry v e H erm io ne b ir a ğ ı zd an, " R on n as ıl? " d edile r.
M adam P om fr e y ke yif s iz ce , "Y a ş aya ca k" dedi. "S iz in
ik in iz e g elin ce ... b ura da k a la ca ks ın ız, y a ni b en ik in iz in

de - P otte r, n e y a pt ığ ı n ı s a n ıyo rs u n s e n?"
H arry y e rin de d o ğ ru lm u ş , g özlü ğ ü nü ta k ıyo r v e a sa s ın ı
al ıyo rd u.
"M üdürü g örm em g ere k" d edi.
" P otte r" d edi M adam P om fr e y, s a kin le ş t ir ic i b ir ta v ırla ,
"ta m am . Bla ck'i ya ka la d ıla r. Yuka r ıya kilit le ndi. Ruh
E m ic ile r h er a n ' ö pücü k ' i ş le m in i g erç e kle ş t ir e bilir le r – "
"N E?"
H arry ya ta kta n a ş a ğı atla d ı; H erm io ne de ayn ı ş e yi
ya pm ış tı. A m a H arry 'n in ç ığ lığ ı d ış ar ıdan, ko rid ord an
duyu lm u ş tu . B ir s a niy e s o nra C orn eliu s F udge ile S nape
ko ğ u ş a g ir d ile r.
" H arry , H arry , nele r olu yo r? " dedi sa rs ılm ış görü nen
F udge. "Y ata ğ ı nda o lm al ıs ın - çik o la ta ye di m i? " d iy e
so rd u M adam P om fr e y'y e e ndi ş eyle .
"B aka n B ey, d in le yin !" d edi H arry . " S ir iu s B la ck m asu m !
Pete r P ettig re w y a la n dan ö lm ü ş g ib i y a pt ı! B u a k ş am
onu g örd ü k! R uh E m ic ile r'i n S ir iu s'a b unu y a pm ala r ına
iz in v e re m ezsin iz , o - "
A m a Fud ge yü zü nde hafif bir te bessü m le ba ş ın ı
sa ll ıy o rd u.
"T a m am Harry , ka fa n ço k ka r ış m ış , ço k zo r anla r
ya ş a d ın. S ırtü stü ya t ş im di, her ş e y ko ntr o lü m üz
alt ın da..."
" H AY IR , D E Ğ İ L!" d iy e fe ry a t e tti H arry . " Y A N LI Ş A D AM I
YA KALA D IN IZ !"

"B aka n Bey, lü tfe n din le yin " dedi Herm io ne, o da
H arry 'n in ya n ına ko ş m u ş tu ve Fudge' ın yü zü ne
ya lv a r ırc a s ına b ak ıyo rd u. "B en d e o nu g örd üm . R on'u n
fa re siy d i, o b ir A nim ag us, y a ni P ettig re w , a yr ıca - "
" G örü yo rs u nuz ya , B aka n B ey" d edi S nape. "K afa la r ı
ka r ış m ış , ik is in in d e... B la ck iy i i ş ç ık a rm ış ..."
" K AFA M IZ KAR I Ş M I Ş FA LA N DE Ğ İ L!" diy e kü kre di
H arry .
M adam Pom fr e y k ızg ın l ıkla , "B aka n Bey! Pro fe sö r!"
d edi. " G it m eniz k o nusu nda ısra r e diy o ru m . P otte r b enim
h asta m v e ü zü lm em esi g ere kiy o r!"
" B en ü zg ün d e ğ ilim , o nla ra n ele r o ld u ğ unu a nla tm aya
ça l ış ıyo ru m !" d edi H arry ö fk e yle . " B ir d in le se le r - "
A m a M adam P om fr e y b ir d en H arry ’n in a ğ z ın a k o ca b ir
p arç a ç ik o la ta t ık t ı. H arry b o ğ ulu r g ib i o ld u, k a d ın d a b u
fırs a tta n y a ra rla n ıp o nu z o rla y e nid en y a ta ğ a y a t ırd ı.
" Ş im di, lü tfe n, Baka n Bey, bu ço cu kla r ın bak ım a
ih tiy a çla r ı v a r. L ütfe n g id in - "
K ap ı y e nid en a ç ıld ı. G ele n D um ble dore 'd u. H arry a ğ z ın ı
d old ura n ç ik o la ta y ı b üyü k z o rlu kla y u tu p y e nid en a ya ğ a
ka lk t ı.
"P ro fe sö r D um ble dore , S ir ru s B la ck - "
" T a nr ı a ş k ın a!" d edi M adam P om fr e y, k e ndin i k a yb etm i ş
bir h ald e. "B ura s ı h asta ne k a nad ı m ı, d e ğ il m i? M üdür
B ey, ıs ra r e tm ek z o ru nday ım - "
" Ö zü r d ile rim , P oppy, a m a M r. P otte r v e M is s G ra nger'l a
b ir a z k o nu ş m am g ere k" d edi D um ble dore s a kin s a kin .
"A z ö nce S ir iu s B la ck 'l e k o nu ş uyo rd um - "

"E m in im ki siz e d e P otte r' ın ka fa s ına so ktu ğ u m asa l ı
anla tm ış tır " d edi S nape tü kü rü r g ib i. "B ir fa re h akk ın da,
sö zd e P ettig re w s a ğ m ış - "
" G erç e kte n de Bla ck'i n hik â ye si buyd u" dedi
D um ble dore , dar çe rç e ve li gözlü ğ ü nün ark a s ından
S nape'i d ik ka tle s ü ze re k.
"P eki ya b enim ta n ıkl ığ ı m ın h iç m i d e ğ eri yo k? " d iy e
h ırla d ı Snape. "P ete r Pettig re w Ba ğı ra n Bara ka 'd a
de ğ ild i, a ra zid e d e iz in e r a stla m ad ım ."
H erm io ne c id diy e tle , " Ç ünkü k e ndin iz d en g eçm i ş tin iz d e
ondan, Pro fe sö r!" dedi. "V aktin de gelm edi ğ in iz iç in
d uym ad ın ız - "
" M is s G ra nger, Ç EN EN İZ İ T U TU N!"
" İy i de, Snape" dedi Fudge, ş a ş ır m ış görü nüyo rd u,
"k ü çü k h an ım ın z ih ni k a r ış ık, h o ş görü yle y a kla ş m al ıy ız -
"
D um ble dore o nun la f ın ı ke sti, "H arry ve H erm io ne ile
y a ln ız k o nu ş m al ıy ım " d edi. " C orn eliu s, S eve ru s, P oppy -
lü tfe n b iz i y a ln ız b ır a k ın."
" M üdür Bey!" diy e fe ve ra n ett i Madam Pom fr e y.
"T e daviy e ih tiy a çla r ı v a r, is tir a hata - "
" B u ko nunun bekle m eye ta ham mülü yo k" dedi
D um ble dore . " Is ra r e tm ek z o ru nday ım ."
M adam P om fr e y d udakla r ın ı b ü zd ü ve h ızla ko ğ u ş u n
öbür u cu ndaki o das ına yü rü dü, ka p ıy ı da ark a s ından
ça rp t ı. Fudge ye le ğ in den sa rk a n büyü k, alt ın ce p
sa atin e b akt ı.

"R uh E m ic ile r g elm i ş o lm al ı" d edi. " G id ip o nla r ı b ula y ım .
Dum ble dore , y u ka r ıda g örü ş ü rü z."
K ap ıya git ti ve Snape iç in aç ık tu tt u , am a Snape
ye rin den k ıp ır d am am ış tı.
G özle ri Dum ble dore 'u n yü zü ne dik ili, "B la ck'i n
h ik â ye sin in te k k e lim esin e in anm ıyo rs u nuz e lb ette " d iy e
fıs ıld ad ı S nape.
"H arry v e H erm io ne ile y a ln ız k o nu ş m ak is tiy o ru m " d iy e
te kra rla d ı D um ble dore .
S nape o na d o ğ ru b ir a d ım a tt ı.
" S ir iu s Bla ck daha on alt ı ya ş ın dayke n cin aye t
iş le ye bile ce ğ in i göste rm i ş ti" diy e so lu du. "B unu
unutm ad ın ız, d e ğ il m i, M üdür B ey? B ir z a m anla r b eni
öld ürm eye k a lk ış tı ğ ı n ı u nutm ad ın ız, d e ğ il m i? "
D um ble dore ya va ş ça , "H af ıza m her za m an old u ğ u
ka dar g üçlü , S eve ru s" d edi.
S nape b ir d en d öndü v e F udge' ın h âlâ tu ttu ğ u k a p ıdan
d ış ar ı r a p r a p y ü rü dü. K ap ı o nun a rk a s ından k a pan ınca ,
D um ble dore , H arry ve H erm io ne'y e dö ndü. İk is i ayn ı
a nda h eye ca nla k o nu ş m aya b a ş la d ıla r.
" P ro fe sö r, B la ck d o ğ ru s ö ylü yo r, b iz P ettig re w 'i g örd ük - "
" - P ro fe sö r L upin k u rta dam a d önü ş ünce k a çt ı - "
" - O b ir fa re - "
" - Pettig re w ön pençe sin i, ya ni parm a ğı n ı dem ek
is tiy o ru m , o nu k e sm i ş - "
" - R on'a P ettig re w s a ld ır d ı, S ir iu s d e ğ il - "

Am a D um ble dore elin i ka ld ır a ra k bu aç ıkla m a se lin i
durd urd u.
" Ş im di d in le m e s ıra s ı s iz d e, s ö zü m ü k e sm em eniz i ric a
e diy o ru m , çü nkü ço k az va ktim iz va r" dedi ya va ş ça .
"B la ck'i n h ik â ye sin i d este kle ye ce k b ir n ebze k a n ıt b ile
y o k, s iz in s ö zle rin iz d en b a ş ka - v e o n ü ç y a ş ın daki ik i
b üyü cü nün s ö zle ri k im se yi ik n a e tm ez. B ir s o ka k d olu su
g örg ü ta n ığ ı S ir iu s'u n P ettig re w 'i öld ürd ü ğ üne ye m in
e tti. B en k e ndim B aka nl ık't a if a de v e rip P otte r'l a r ın S ır
T utu cu su 'n un S ir iu s o ld u ğ unu s ö yle dim ."
K endin i tu ta m aya n H arry , " P ro fe sö r L upin s iz e a nla t ır -"
d edi.
" P ro fe sö r Lupin ş u anda Orm an' ın derin lik le rin de,
kim se ye h iç b ir ş e y a n la ta ca k h ali y o k. Y enid en in sa na
dönü ş tü ğ ü nde, i ş i ş te n g eçm i ş o la ca k, S ir iu s ö lü den d e
bete r hale gele ce k. Ayr ıca ara m ızd an ço ğ u
ku rta dam la ra h iç g üve nm edi ğ i iç in , o nun d este ğ in in d e
pek b ir a nla m ta ş ım aya ca ğ ı n ı e kle ye yim - v e S ir iu s'l a
ik is in in e ski d ost o lm ala r ı"
"A m a - "
" D in le b eni, H arry . Ç ok g eç, a nl ıyo r m usu n? P ro fe sö r
S nape'i n ola yla ra ili ş k in yo ru m unun siz in kin den ço k
daha ik n a e dic i o ld u ğ unu a nla m an g ere k."
H erm io ne ç a re siz ce , " S ir iu s't a n n efr e t e diy o r" d edi. " S ırf
S ir iu s o na a pta lc a b ir ş a ka y a pt ı d iy e - "
" S ir iu s m asu m b ir a dam g ib i h are ke t e tm edi. Ş iş m an
H an ım 'a yö nelik sa ld ırı - G ry ff in dor K ule si'n e b ıça kla
g ir m ek - Ö lü ya da dir i, P ettig re w olm adan P ro fe sö r
S nape'i n if a desin i g eçe rs iz k ılm a ş ans ım ız s ıfır. "

"A m a s iz b iz e in an ıyo rs u nuz."
" E ve t, in an ıyo ru m " d edi D um ble d ore s a kin s a kin . "A m a
ba ş ka la r ın ın h akik a ti g örm esin i s a ğ la ya ca k y a d a S ih ir
B aka n' ın ı a ş a ca k g ücü m y o k..."
H arry o nun a ğ ı rb a ş lı y ü zü ne b akt ı v e s a nki a ya kla r ın ın
alt ın daki to pra k b ir d en çe kilm i ş g ib i b ir h is se ka p ıld ı.
D um ble dore 'u n h er ş e yi h alle debile ce ğ i fik rin e a l ış m ış tı.
O nun m uciz e vi b ir ç ö zü m y a ra tm as ın ı b ekle m i ş ti. A m a
hay ır. .. s o n u m utla r ı d a y o k o lu p g it m i ş ti i ş te .
D um ble dore a ğ ı r a ğ ı r, "B iz im ih tiy a c ım ız o la n ş ey" d edi
ve aç ık m avi gözle ri H arry 'd en H erm io ne'y e çe vrild i,
" d aha fa zla z a m an."
" A m a -" diy e ba ş la d ı Herm io ne. Sonra gözle ri
y u syu va rla k o ld u. " O H!"
" Ş im di, iy i d in le yin " d e di D um ble dore , ç o k a lç a k s e sle ,
am a ç o k a nla ş ılır ş e kild e k o nu ş uyo rd u. "S ir iu s y e din ci
ka tta P ro fe sö r F lit w ic k'i n o das ında k ilit li. B at ı K ule si'n in
s a ğ d an on üçü ncü pence re si. E ğ er her ş e y yo lu nda
gid ers e , bu ak ş am bir d en fa zla masu m ca n ı
ku rta ra bilir s in iz . A m a ş unu u nutm ay ın, ik in iz d e. A sla
g örü lm em elis in iz . M is s G ra nger, ya sa y ı biliy o rs u nuz -
nele rin te hlik e de o ld u ğ unu b iliy o rs u nuz... g ö-rü l- m e-m e-
li- s i- n iz ."
H arry 'n in nele r olu p bit t i ğ i hakk ın da en ufa k bir fik ri
y o ktu . D um ble dore d öndü v e k a p ıya v a r ınca y in e o nla ra
b akt ı.
"S iz i iç e ri k ilit liy o ru m . Ş u a nda -" s a atin e b akt ı, "g ece
ya r ıs ına be ş va r. M is s G ra nger, üç devir ya pt ırs a n ız
ye te r s a n ırım . İy i ş a nsla r. "

" İyi ş a nsla r m ı?" diy e te kra rla d ı Harry , ka p ı
D um ble dore 'u n a rk a s ından ka pan ırk e n. "Ü ç d evir m i?
N eden s ö z e diy o r? N e y a pm am ız g ere k? "
A m a H erm io ne y a ka s ından e lin i s o km u ş , e l y o rd am ıyla
c ü ppenin a lt ın dan ç o k u zu n v e ç o k in ce b ir a lt ın z in cir
ç ık a rm akla m e ş guld ü.
"H arry , b ura ya g el" d e di t e la ş la . " Ç abuk!"
H arry onun ya n ına git ti, iy ic e afa lla m ış tı. H erm io ne
zin cir i u za t ıyo rd u. H arry onun ucu ndan sa rk a n m in ik ,
p ar ıld aya n b ir k u m s a ati g örd ü.
" İş te - "
H erm io ne z in cir i o nu n d a b oyn una d ola m ış tı.
"H az ır m ıs ın ?" d edi s o lu k s o lu ğ a .
"N e ya p ıyo ru z? " ded i H arry , nele r olu p bit ti ğ in i ze rre
k a dar a nla m ıyo rd u.
H erm io ne k u m s a atin i ü ç k e re ç e vir d i.
K ara nl ık k o ğ u ş y o k o ld u. H arry b üyü k b ir h ız la g eriy e
d o ğ ru uçtu ğ u his sin e ka p ıld ı. Yan ından bula n ık bir
r e nkle r ve ş ekille r deniz i geçip git t i; ku la kla r ı
zo nklu yo rd u. Ba ğı rm ak is te di, am a ke ndi se sin i
duya m ad ı -
A m a b ir d en a ya kla r ın ın a lt ın da s e rt z e m in i h is se tti, h er
ş ey y e nid en o dak n okta s ına o tu rd u -
B o ş alm ış Gir i ş Salo nu'n da Herm io ne'n in ya n ında
duru yo rd u, aç ık ön ka p ıla rd an ta ş dö ş em eye alt ın
r e nkte bir güne ş ış ığ ı se li vu rm u ş tu . Te la ş la dönüp

Herm io ne'y e bakt ı, ku m sa atin in zin cir i boyn unu
ke siy o rd u.
"H erm io ne, n e - ? "
"G ir ş u ra ya !" H erm io ne, H arry 'n in ko lu nu tu tu p onu
sa lo nun öbür ya n ına, bir sü pürg e dola b ın ın ka p ıs ına
sü rü kle di. Kap ıy ı açt ı, Harry 'y i iç e ri, ko va la rla ye r
bezle rin in ara s ına it ti. K endi de ark a s ından gir d i ve
ka p ıy ı ç a rp ara k k a patt ı.
" N e - n as ıl - H erm io ne, n ele r o lu yo r? "
"Z am anda geriy e git t ik " diy e f ıs ıld ad ı Herm io ne,
ka ra nl ıkta H arry 'n in boyn un daki zin cir i ç ıka ra ra k. "Ü ç
sa at g eriy e ..."
H arry k e ndi b aca ğ ı n ı b u lu p iy ic e b ir ç im dik le di. C an ı ç o k
ac ıd ı, b öyle ce ç o k g arip b ir rü ya g örü yo r o lm a ih tim ali
d e o rta dan k a lk m ış o ld u.
"A m a - "
" Ş iş ş t! Din le ! Bir ile ri geliy o r! San ırım - sa n ırım bu
gele nle r b iz o la bilir iz !"
H erm io ne k u la ğ ı n ı d ola p k a p ıs ına y a p ış tırm ış tı.
" S alo ndan g ele n a ya k s e sle ri. . . e ve t, s a n ırım H agrid 'e
g id iy o ru z!"
" Y ani ş im di s e n b ana" d iy e f ıs ıld ad ı H arry , " h em b ura da
bu dola pta , hem de ora da d ış ar ıda old u ğ um uzu m u
sö ylü yo rs u n?"
"E ve t" dedi Herm io ne, ku la ğ ı hâlâ dola p ka p ıs ına
ya p ış ıkt ı. "B iz old u ğ um uza em in im ... üç ki ş id en fa zla

de ğ ilm i ş g ib i g eliy o r ku la ğ a ... ve a ğ ı r a ğı r yü rü yo ru z,
çü nkü g örü nm ezlik p ele rin in in a lt ın day ız - "
S ustu , y in e d ik ka tle d in liy o rd u.
"Ö n b asa m akla rd an in dik ..."
H erm io ne te rs in e d önm ü ş b ir ko va n ın ü ze rin e o tu rd u;
so n d ere ce e ndi ş eli g örü nen H arry is e b ir ta k ım s o ru la ra
c e va p v e rilm esin i is tiy o rd u.
"O k u m s a ati g ib i ş e yi n erd en a ld ın ?"
"O na Zam an Döndürü cü deniy o r" diy e f ıs ıld ad ı
H erm io ne. "O ku ld aki ilk günüm üzd e Pro fe sö r
M cG onagall'd an a ld ım . B ütü n d ers le rim e g ir e bilm ek iç in
b ütü n y ıl ku lla nd ım . Pro fe sö r M cG onagall kim se ye
sö yle m em em iç in ba na ye m in ett ir d i. O nu ala bile yim
d iy e S ih ir B aka nl ığ ı 'n a b ir s ü rü m ektu p y a zm ak z o ru nda
ka ld ı. O nla ra örn ek bir ö ğ re nci old u ğ um u ve bunu
ders le rim d ış ında hiç b ir ş e y iç in asla , asla
k u lla nm aya ca ğ ı m ı sö yle di. .. Geriy e dönebilm ek iç in
b oyu na ç e vir ip d uru yo ru m , a yn ı a nda b ir d en fa zla d ers e
b u s a ye de g ir d im , a nl ıyo r m usu n? A m a...”
H arry , Dum ble dore 'u n ne ya pm am ız ı is te di ğ in i
anla m ıyo ru m . N eden üç sa at geri git m em iz i sö yle di?
B unun S ir iu s'a n e fa yd as ı o la ca k? "
H arry o nun g ölg eli y ü zü ne b akt ı.
Y ava ş ça , " Ş u s ır a la rd a b ir ş e y o lm u ş o lm al ı" d edi. " O nu
de ğ iş tir m em iz i is tiy o r. N e o ld u? Ü ç s a at ö nce H agrid 'e
d o ğ ru y ü rü yo rd uk..."
" Ş im di ü ç s a at ö nce si v e H agrid 'e d o ğ ru y ü rü yo ru z i ş te "
dedi H erm io ne. "A z ö nce ke ndim iz i b in adan ç ıka rk e n

duyd uk..."
H arry k a ş la r ın ı ç a tt ı, k o nsa ntr e o lm aya ç a l ış ara k b eyn in i
su la nd ırıyo rm u ş g ib i h is se diy o rd u.
"D um ble dore a z ö nce d edi k i - b ir d en fa zla m asu m c a n ı
ku rta ra bile ce ğ im iz i sö yle di. .." Ve bir d en anla d ı.
"H erm io ne, Ş a hgaga'y ı k u rta ra ca ğ ı z!"
" İy i a m a - b unun S ir iu s'a n e y a ra r ı o la ca k? "
"D um ble dore d edi k i - b iz e p ence re nin n e re de o ld u ğ unu
sö yle di - F lit w ic k'i n o das ın ın p e nce re si! S ir iu s'u o ra ya
kilit le m i ş le r! Ş a hgaga'y ı o pence re ye uçu ru p S ir iu s'u
k u rta rm am ız gere k! Sir iu s, Ş a hgaga'n ın s ırt ın da
ka ça bilir - ik is i d e k a ça bilir !"
H arry 'n in göre bild i ğ i ka dar ıyla , H erm io ne'n in yü zü nde
deh ş ete d ü ş m ü ş b ir if a de v a rd ı.
" E ğ e r b unu g örü lm eden b a ş ar ırs a k, m uciz e o lu r!"
" E h, d enem em iz g ere k, d e ğ il m i? " d edi H arry . A ya ğ a
ka lk ıp o d a k u la ğ ı n ı k a p ıya y a p ış tırd ı.
" K im se y o k g alib a... h adi, g id elim ..."
H arry dola p ka p ıs ın ı it ip açt ı. G ir i ş Salo nu bo ş tu .
E lle rin den g eld i ğ i ka d ar se ssiz ce ve sü ra tle , d ola pta n
d ış ar ı f ırla y ıp ta ş merd iv e nle rd en in dile r. Gölg ele r
uza m aya b a ş la m ış tı b ile , Y asa k O rm an'd aki a ğ a çla r ın
te pele ri b ir k e z d aha a lt ın g ib i p ar ıld ıy o rd u.
"Y a pence re den baka n va rs a -" diy e m ız ıld and ı
H erm io ne, a rk a la r ında k a la n ş ato ya b aka ra k.
H arry ka ra rl ı bir ş e kild e, "O za m an ko ş a r ız" dedi.
" D osd o ğ ru O rm an'a , ta m am m ı? B ir a ğ a c ı fa la n s ip er

al ıp n öbet tu ta r ız - "
" T a m am , am a se ra la r ın etr a f ından dola nal ım " dedi
H erm io ne s o lu k s o lu ğ a . "H agrid 'i n ö n k a p ıs ından u za k
durm am ız gere k, yo ksa ke ndim iz i görü rü z! Art ık
H agrid 'e n ere deyse v a rm ış o lm al ıy ız!"
B ir y a ndan o nun n e d em ek is te di ğ in i a nla m aya ç a l ış an
H arry , bir ko ş u ko pard ı, Herm io ne de ark a s ından
geliy o rd u. S ebze ta rh ın dan g eçe re k s e ra la ra v a rd ıla r, b ir
a n onla r ın ark a s ında dura kla d ıkta n so nra da
ko ş a bild ik le ri k a dar h ız la Ş am arc ı S ö ğ üt'ü n e tr a f ından
dola n ıp O rm an'a s ığ ı nd ıla r. ..
H arry , a ğ açla r ın gölg ele rin de ke n din i güve nce de
his se din ce döndü; bir k a ç sa niy e so nra H erm io ne de
nefe s n efe se y a n ına g eld i.
" T a m am " d iy e s o lu du, "g iz lic e H agrid 'i n o ra ya g it m em iz
g ere k. S ak ın g örü neyim d em e, H arry .. ."
O rm an' ın k ıy ıs ın dan g it m eye ö ze n g öste re re k, a ğ a çla r ın
ara s ından se ssiz ce geçtile r. Hagrid 'i n evin in önünü
görd ükle ri a nda, k a p ın ın v u ru ld u ğ unu d uyd ula r. H em en
g eni ş gövd eli bir m e ş e a ğ ac ın ın ard ın a giz le nip ik i
ta ra f ından göze tle m eye ko yu ld ula r. Hagrid ka p ıs ın ın
e ş iğ in de b elir m i ş ti, s o lg un b ir y ü zle v e tir tir tit r e ye re k,
kim g eld i d iy e e tr a f ına b ak ınd ı. V e H arry k e ndi s e sin i
duyd u.
"B iz iz . Ü stü m üzd e g örü nm ezlik p ele rin i v a r. B iz i iç e ri a l
da ç ık a ra l ım ."
" G elm em eliy d in iz !" d iy e f ıs ıld ad ı H agrid . A m a s o nra g e ri
ç e kilip , g ir m ele rin e iz in v e rd i v e h em en k a p ıy ı k a patt ı.

Harry h ara re tle , "B u ş im diy e k a dar y a pt ığ ı m ız e n tu haf
ş ey" d edi.
" B ir a z ile ri gid eli m " diy e f ıs ıld ad ı Herm io ne.
" Ş ahgaga'n ın d aha y a k ın ında o lm am ız g ere k!"
H agrid 'i n balk a ba ğı ta rh ın ın çe vre sin i sa ra n çit e
b a ğ la nm ış sin ir li Ş a hgaga'y ı göre ne ka dar, a ğ açla r
ara s ından s e ssiz ce ile rle d ile r.
" Ş im di m i? " d iy e f ıs ıld ad ı H arry .
"H ay ır!" dedi Herm io n e. "E ğ e r ş im di ça la rs a k,
K om it e 'd eki adam la r H agrid 'i n onu se rb est b ıra kt ığ ı n ı
sa n ır! O nla r Ş a hgaga'y ı d ış ar ıda ba ğ lı göre ne ka dar
bekle m em iz g ere k!"
" O za m an da ya kla ş ık alt m ış sa niy e m iz ka l ır" dedi
H arry . B u i ş g id ere k im kâ ns ız g örü nm eye b a ş la m ış tı.
Ta m o a nda, H agrid 'i n k u lü besin in iç in den b ir ş a ng ırt ı
k o ptu .
H erm io ne, " İş te H agrid s ü t s ü ra his in i k ır d ı" d iy e f ıs ıld ad ı.
"B ir a z s o nra b en S ca b bers ’ ı b ula ca ğ ı m - "
S ahid en de bir k a ç dakik a so nra H erm io ne'n in hayre t
ç ığ lığ ı n ı d uyd ula r.
" H erm io ne" dedi H arry bir d en, "y a biz - ya biz iç e ri
d als a k, P ettig re w 'i y a ka la d ığ ı m g ib i - "
" H ay ır!" dedi Herm io ne deh ş et dolu bir f ıs ılt ıy la .
"A nla m ıyo r m usu n? E n ö ne m li b üyü cü lü k y a sa la r ından
bir in e k a r ş ı g eliy o ru z! K im se z a m an ı d e ğ iş tir m em eli, h iç
k im se ! D um ble dore 'u d uyd un, e ğ e r g örü nürs e k - "
" B iz i s a dece k e ndim iz g örü rü z, b ir d e H ag rid !"

"H arry , k e n din i H agrid 'i n k u lü besin e d ala rk e n g örs e n n e
ya pard ın s e nce ?"
"H erh ald e - h erh ald e a kl ım ı k a ç ırırd ım " d e di H arry . "Y a
da i ş in iç in de K ara B üyü v a r s a n ırd ım - "
" A yn en öyle ! Anla ya m azd ın , hatta belk i de ke ndin e
sa ld ırır d ın ! Anla m ıyo r m usu n? Pro fe sö r M cG onagall
b ana z a m anla o yn aya n b üyü cü le rin b a ş ına n e k o rk u nç
ş eyle r geld i ğ in i anla tt ı... Bir ç o ğ u geçm i ş te ki ya da
gele ce kte ki b enlik le rin i y a nl ış lıkla ö ld ürm ü ş !"
" T a m am !" d edi H arry . " S adece b ir fik ir d i, d ü ş ündüm k i - "
A m a H erm io ne o nu d ir s e ğ iy le d ürtü p ş ato yu i ş a re t e tti.
H arry u za kta ki ö n k a p ıla r ı r a hatç a g öre bilm ek iç in b a ş ın ı
bir a z o yn att ı. D um ble dore , F udge v e y a ş lı K om it e ü ye si
ile c e lla t M acn air m erd iv e nle rd en in iy o rla rd ı.
" D ış a r ı ç ık m ak ü ze re yiz " d edi H erm io ne.
G erç e kte n d e b ir a z s o nra H agrid 'i n a rk a k a p ıs ı a ç ıld ı v e
H arry , ke n dis i, R on ve H erm io ne'n in H agrid 'l e b ir lik te
ç ık t ıkla r ın ı görd ü. Bu ke sin lik le haya t ın ın en garip
d uyg usu yd u: B ir a ğ a c ın a rk a s ına g iz le nip k e ndis in in b ir
b alk a ba ğı ta rh ın da d uru ş u nu g özle m ek.
"B ir ş e y y o k, G aga" d edi H agrid Ş ahgaga'y a . "B ir ş e y
yo k..." S onra H arry , R on v e H erm io ne'y e d öndü. "H adi"
d edi. " G id in ."
" H agrid , y a pam ay ız - "
" O nla ra g erç e kte n e o ld u ğ unu a nla t ırız - "
" O nu ö ld üre m ezle r - "

"G id in ! D uru m za te n fe na, bir de siz ba ş ın ız ı derd e
so km ay ın!"
H arry , b alk a ba ğı ta rh ın daki H erm io ne'n in , g örü nm ezlik
p ele rin in i R on'l a ik is in in ü stü ne ç e ki ş in i s e yre tti.
" Ç abuk g id in . D in le m eyin .. ."
H agrid 'i n ö n k a p ıs ı ç a l ınd ı. İn fa z h eye ti g elm i ş ti. H agrid
g eri d ö nere k, a rk a k a p ıy ı a ra l ık b ır a k ıp k u lü besin e g ir d i.
H arry ku lü beyi çe peçe vre sa ra n otla r ın parç a parç a
ya ss ılış ın ı iz le di v e g id en ü ç ç if t a ya k s e si d uyd u. O ,
Ron ve H erm io ne g it m i ş le rd i. .. A m a a ğ a çla r a ra s ında
sa kla nan H arry ve H erm io ne, a rk a ka p ıdan ku lü bede
nele r o ld u ğ unu d uya biliy o rla rd ı.
M acn air 'i n s o ğ u k s e si g eld i: " H ayva n n erd e?"
"D ış a r – d ış a r ıda" d edi H agrid ç a tla k b ir s e sle .
H agrid 'i n pence re sin de M acn air 'i n Ş ahgaga'y a baka n
yü zü b elir in ce , H arry b a ş ın ı g eri çe kti. S onra F udge' ı
duyd ula r.
" Ş im di sa na - ş e y- re sm i in fa z d uyu ru su nu o ku m am ız
gere k, H agrid . E lim i ça buk tu ta ca ğ ı m . Ve so nra da
se nin le M acn air 'i n im za la m an ız g ere kiy o r. M acn air , s e n
de d in le m elis in , p ro se dür b öyle - "
M acn air 'i n y ü zü p ence re den k a yb old u. Y a ş im di y a h iç .
"B ekle burd a" diy e f ıs ıld ad ı H arry H erm io ne'y e . "B en
halle derim ."
F udge' ın se si te kra r duyu lu rk e n, Harry a ğ ac ın
ark a s ından f ırla d ı, ç it te n a tla y ıp b alk a ba ğı ta rh ın a g ir d i
ve Ş ahgaga'y a y a kla ş tı.

"T e hlik e li Hayva nla r ın İtla f ı Kom it e si, bundan böyle
k e ndis in den hükü m lü diy e sö z edile ce k ola n H ip ogrif
Ş a hgaga'n ın 6 Hazir a n'd a günbat ım ında in fa z
edilm esin i k a ra r a lt ın a - "
H arry gözle rin i k ırp m am aya öze n göste re re k
Ş ahgaga'n ın v a h ş i, tu ru ncu g özü ne b ir k e z d aha b akt ı
ve y e re e ğ ile re k s e la m v e rd i. Ş a hgaga p ullu d iz le rin in
ü ze rin e ç ö ktü , s o nra y e nid en a ya ğ a k a lk t ı. H arry o nu
çit e b a ğ la ya n ip i ç ö zm eye ç a l ış tı.
"... b oyn u v u ru la ra k in fa z e dilm eye m ahkû m e dild i; in fa z ı
K om it e 'n in ta yin edilm i ş ce lla d ı Macn air ye rin e
getir e ce k..."
" G el, Ş a hgaga" d iy e m ırıld and ı H arry , " g el, s a na y a rd ım
e dece ğ iz . S es ç ık a rm a... s e s ç ık a rm a..."
" ... a ş a ğı daki ta n ıkla r huzu ru nda. H agrid , se n bura y ı
im za l ıyo rs u n..."
H arry bütü n gücü yle ip e as ıld ı, am a Ş ahgaga ön
aya kla r ın ı y e re g öm mü ş tü .
K om it e ü ye sin in tiz v e k e skin s e si, H agrid 'i n k u lü besin in
i ç in den, " E h, h adi b it ir e lim ş u i ş i" d edi. " H agrid , b elk i d e
se n iç e rid e k a ls a n d aha iy i o lu r - "
" H ay ır, ben - ben onunla olm ak is tiy o ru m ... Yaln ız
k a lm as ın is tiy o ru m - "
K ulü benin iç in den a ya k s e sle ri y a nk ıla nd ı.
" Ş ahgaga, k ıp ır d a!" d iy e t ıs la d ı H arry .
H arry , Ş a hgaga'n ın b o yn unda ki ip e d aha d a ku vve tle
a s ıld ı. Hip ogrif , ka natla r ın ı sin ir li sin ir li h ış ırd ata ra k
yü rü m eye ba ş la d ı. A m a O rm an'l a ara la r ında hâlâ üç

metr e den fa zla m esa fe v a rd ı, H agrid 'i n a rk a k a p ıs ından
ta bak g ib i g örü nüyo rla rd ı.
D um ble dore 'u n s e si g eld i: "B ir d akik a lü tfe n, M acn air "
d iy o rd u, "s e nin de im za la m an la z ım ." Aya k se sle ri
d urd u. H arry ip e a s ıld ı. Ş a hgaga, g agas ın ı gürü lt ü yle
ş a kla tt ı v e b ir a z d aha h ız l ı y ü rü dü.
H erm io ne'n in beya z yü zü bir a ğ ac ın ark a s ından
uza nm ış tı.
S esin i ç ıka rm adan a ğ z ın ı oyn ata ra k, "H arry , ça buk!"
d edi.
H arry ku lü b enin iç in de ko nu ş an D um ble dore 'u n se sin i
hâlâ d uya biliy o rd u. İp i b ir k e z d aha ç e ki ş tir d i. Ş a hgaga
gönüls ü z g önüls ü z t ırıs a k a lk t ı. A ğ a çla ra v a rm ış la rd ı...
" Ç abuk! Ç abuk!" d iy e in le di H erm io ne, a ğ a c ın ın a lt ın dan
fırla y ıp ip i ya ka la d ı ve Ş ahgaga'y ı d aha h ızl ı h are ke t
ettir m ek iç in o d a ip e a s ıld ı. H arry o m zu nun ü stü nden
ark a ya b akt ı. Ş im di g örü lm üyo rla rd ı, H agrid 'i n b ahçe sin i
de h iç g örm üyo rla rd ı.
" D ur!" d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne'y e . " B iz i d u ya bilir le r - "
H agrid 'i n a rk a k a p ıs ı g ürü lt ü yle a ç ıld ı. H arry , H erm io ne
ve Ş ahgaga o ld ukla r ı y e rd e k a ld ıla r. H ip ogrif d e d ik ka tle
d in le rm i ş g ib iy d i.
S essiz lik ... s o nra -
K om it e ü ye sin in tiz s e si, " N ere de?" d iy e s o rd u. " H ayva n
nere de?"
C ella t öfk e yle , "B ura ya ba ğ lıyd ı!" dedi. "G özle rim le
g örd üm ! Ş u ra c ıkta !"

"N e o la ğ a nüstü " d edi D um ble dore . S esin de b elli b elir s iz
b ir k e yif s e ziliy o rd u.
"G aga!" d edi H agrid b o ğ uk b o ğ uk.
B ir v ıjt s e si, s o nra d a b ir b alt a n ın v u ru ş u d uyu ld u. C ella t
balt a s ın ı k ız g ın l ıkla ç it e s a vu rm u ş tu . S onra b ir u lu m ad ır
ko ptu , bu se fe r Hagrid 'i n h ıçk ırıkla r ara s ında
sö yle dik le rin i d uya biliy o rla rd ı.
" G it m i ş ! G it m i ş ! O güze l gagac ığ ı na ş ükü rle r ols u n,
git m i ş ! İp i çe kip se rb est ka lm ış olm al ı! G aga, benim
a k ıll ı o ğ lu m !"
Ş a hgaga ip i çe ki ş tir m eye ba ş la d ı, Hagrid 'i n ya n ına
git m ek is tiy o rd u. H arry v e H erm io ne ip e d aha d a s ık ı
y a p ış tıla r ve o nu d urd urm ak iç in to pukla r ın ı O rm an' ın
ze m in in e g öm düle r.
" B ir i o nu ç ö zm ü ş !" d iy e h om urd an ıyo rd u c e lla t. "A ra ziy i
a ra m al ıy ız, O rm an' ı - "
" M acn air , e ğ e r Ş a hgaga g erç e kte n ç a l ınd ıysa , h ırs ız ın
o nu ya ya n ola ra k bura dan götü rd ü ğ ünü
dü ş ünm üyo rs u n, de ğ il m i? " diy e so rd u D um ble dore .
H âlâ e ğ le niy o rm u ş g ib i b ir h ali v a rd ı. " İs te rs e n g ökle ri
a ra ... H ag rid , b ir fin ca n ça y iy i g id er. Y a d a ko ca b ir
k a deh k o nya k."
" T a -ta bii, P ro fe sö r" d e di H agrid . S esi, m utlu lu kta n b it k in
d ü ş m ü ş g ib i ç ık ıy o rd u. " B uyru n, b uyru n..."
H arry ve Herm io n e dik ka tle din le di. Aya k se sle ri
d uyd ula r, so nra ce lla d ın alç a k se sle etti ğ i kü fü rle ri,
k a p ın ın ka panm as ın ı. Sonra bir ke z da ha orta l ığ a
s e ssiz lik ç ö ktü .

" Ş im di n e o la ca k? " d iy e f ıs ıld ad ı H arry , e tr a f ına b aka ra k.
Ç ok s a rs ılm ış g örü nen H erm io ne, " B ura da s a kla nm am ız
gere k" d ed i. "O nla r ş a to ya d ön ene k a dar b ekle m eliy iz .
S onra da Ş ahgaga'y ı S ir iu s'u n pence re sin e uçu rm ak
iç in o rta l ığ ı n g üve nli o lm as ın ı b ekle riz . O ra da d aha u zu n
sü re k a lm aya ca k ç ü nkü .. . o ff , ç o k z o r o la ca k..."
O m zu nun üstü nden endi ş eyle O rm an' ın derin lik le rin e
bakt ı. G üne ş b at ıyo rd u.
H arry uzu n uzu n dü ş ünüp, "B ura da ka la m ay ız" dedi.
" Ş a m arc ı S ö ğ üt'ü g öre bile ce k b ir y e rd e o lm am ız g ere k,
yo ksa n e o lu p b it ti ğ in i b ile m eyiz ."
" T a m am " dedi H erm io ne, Ş a hgaga'n ın ip in e daha da
s ık ı s a r ıld ı. " A m a u nutm a H arry , g örü lm em em iz g ere k..."
O rm an' ın k ıy ıs ından hare ke te geçtile r, çe vre le rin e
yo ğ u n bir ka ra nl ık çö kü yo rd u. Sonun da ara la r ından
S ö ğ üt'ü se çe bild ik le ri bir a ğ aç kü m esin in ark a s ına
sa kla nd ıla r.
" R on o rd a!" d edi H arry b ir d en.
K ara nl ık bir ş e kil çim enle rin üze rin de ko ş a rk e n,
hayk ırış ı s a kin g ece h ava s ında y a nk ıla n ıyo rd u.
"Ç ekil o nun y a n ından - ç e kil- S ca bbers , g el b ura ya ."
V e s o nra b ir a nda ik i g ölg enin d aha b elir d i ğ in i g örd üle r.
H arry , ke ndis iy le Herm io ne'n in Ron'u ko va la m ala r ın ı
gözle di. S onra R on'u n p ik e y a pt ığ ı n ı g örd ü.
"Y aka la d ım i ş te ! D efo l ş u rd an, s e ni p is k e di - "
" İş te Sir iu s!" dedi H arry . Köpe ğ in ko ca m an gölg esi,
S ö ğ üt'ü n kö kle rin den d ış ar ı s ıçra m ış tı. Harry 'y i

devir m esin i, s o nra R on'u y a ka la m as ın ı g örd üle r. ..
H arry , k ö pe ğ in R on'u k ö kle rin iç in e ç e km esin i iz le rk e n,
"B ura dan d aha d a k ö tü g örü nüyo r, d e ğ il m i? " d edi. " O ff -
b ak, a ğ a ç b eni p ata kla d ı - s e ni d e - a m ma tu h af i ş ."
Ş a m arc ı S ö ğ üt g ıc ırd ıy o r ve alt dalla r ın ı ka m ç ı gib i
sa vu ru yo rd u. K endile rin in , g övd eye e ri ş m eye ç a l ış ara k
ora ya b ura ya k o ş tu rd ukla r ın ı g örü yo rla rd ı. S onra a ğ a ç
donup k a ld ı.
" C ro oksh anks y u m ru ya b ast ı" d edi H erm io ne.
"V e i ş te g id iy o ru z..." d iy e m ırıld and ı H arry . " İç e ri g ir d ik ."
O nla r ın g özd en k a yb old u ğ u a nda, a ğ a ç y e nid en h are ke t
etm eye ba ş la d ı. B ir k a ç sa niy e so n ra hayli ya k ından
aya k s e sle ri d uyd ula r. D um ble dore , M acn air , F udge v e
ya ş lı K om it e ü ye si, ş a to ya d o ğ ru g id iy o rla rd ı.
" T a m b iz tü nele in dik te n s o nra !" d edi H erm io ne. " K e ş ke
D um ble dore d a b iz im le g els e yd i. .."
H arry a c ı a c ı, "O z a m an M acn air v e F udge d a g elir d i"
d edi. "V e nesin e is te rs e n id dia ya gir e rim ki, Fudge
M acn air 'e , S ir iu s'u o ra c ıkta ö ld ürm esin i s ö yle rd i. . ."
D ört adam ın ş ato merd iv e nle rin de n ç ık ıp gözd en
ka yb olm as ın ı iz le dile r. B ir k a ç d akik a s ü re yle o rta l ık b o ş
ka ld ı. Sonra " İş te Lupin geliy o r!" dedi Harry . Ta ş
m erd iv e nle rd en k o ş a ra k in ip S ö ğ üt'e h ız la y a kla ş a n b ir
b a ş ka gölg e görm ü ş le rd i. Harry gökyü zü ne bakt ı.
B ulu tla r a y ı ta m am en ö rtü yo rd u.
Lupin 'i n y e rd en k ırık b ir d al a la ra k g övd edeki y u m ru yu
it m esin i gözle dile r. A ğ aç m üca dele etm eyi b ıra kt ı ve
L upin d e o nun k ö kle rin deki y a r ıkta g özd en k a yb old u .

"K e ş ke p ele rin i a ls a yd ı" d edi H arry . " O ra c ıkta d uru yo r. .."
H erm io ne'y e d öndü.
" Ş im di f ırla y ıp g it s e m , k a p ıp g els e m , S nape o nu a sla
e le g eçir e m ezd i v e - "
" H arry , g örü lm em em iz g ere kli"
H arry o na h ırs la , "B una n as ıl d aya nabiliy o rs u n?" d iy e
so rd u. " O ra da ö yle ce d uru p h er ş e ye ta n ık o lm aya ?" B ir
a n d ura kla d ı. " P ele rin i k a p ıp g ele ce ğ im !"
" H arry , h ay ır!"
H erm io ne, H arry 'n in c ü ppesin in a rk a s ın ı ta m z a m an ında
ya ka la d ı. Ta m o anda bir ş a rk ı gökle re yü kse ld i.
H agrid 'd i bu, ava z ava z ş a rk ı sö yle ye re k ve hafif ç e
ya lp ala ya ra k ş a to ya do ğ ru ç ık ıyo rd u. E lin de ko ca bir
ş iş e yi s a ll ıy o rd u.
"G örd ün m ü?" d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne. "N ele r o la bilir d i,
g örd ün m ü? G öz önünde olm am am ız gere k. H ay ır,
Ş a hgaga!"
H ip ogrif , H agrid 'e g it m ek iç in g ene ç ılg ın ca ç a bal ıyo rd u.
H arry d e ip in i tu ta ra k o nu g eri ç e km eye ç a l ış tı. H agrid 'i n
ç a k ırk e yif hald e ava re ava re ş ato ya gid i ş in i iz le dile r.
G özd en ka yb old u. Ş a hgaga git m ek iç in müca dele
e tm eyi b ır a kt ı. B a ş ı h üzü nle s a rk t ı.
D aha ik i d akik a o lm am ış tı k i, ş a to nun k a p ıla r ı b ir k e z
daha s a vru la ra k a ç ıld ı v e S nape d ış a r ı f ırla y ıp S ö ğ üt'e
d o ğ ru k o ş m aya k o yu ld u.
S nape'i n a ğ ac ın ya n ında duru p etr a fa bakm as ın ı
gözle rle rk e n, H arry 'n in y u m ru kla r ı s ık ıld ı. S nape p ele rin i
ald ı v e k a ld ırıp b akt ı.

"Ç ek p is e lle rin i o nun ü stü nden!" d iy e h om urd and ı H arry
a lç a k s e sle .
"H i şş t!"
S nape, a ğ ac ı dondurm ak iç in Lu pin 'i n ku lla nd ığ ı dal ı
ald ı, y u m ru yu d ürttü v e p ele rin i g iy ip g özd en k a yb old u.
" İş te bu ka dar" dedi Herm io ne ya va ş ça . "H epim iz
a ş a ğ ı day ız... ve ş im di de te kra r yu ka r ı ç ıka na ka dar
bekle m em iz g ere k s a d ece ..."
Ş a hgaga'n ın ip in in u cu nu a l ıp e n y a k ındaki a ğ a ca s ık ıc a
b a ğ la d ı, k u ru to pra ğ a o tu rd u v e k o lla r ın ı d iz le rin e s a rd ı.
" H arry , anla m ad ığ ı m bir ş e y va r. .. R uh E m ic ile r niy e
S ir iu s'u alm ad ıla r? Geld ik le rin i ha t ırl ıy o ru m , sa n ırım
so nra b ay ıld ım ... ö yle ç o ktu la r k i. . ."
H arry d e o tu rd u. G örd ükle rin i a nla tt ı; e n y a k ındaki R uh
E m ic i a ğ z ın ı Harry 'n in kin e ya kla ş tırır k e n, ko ca m an,
güm ü ş i bir ş e yin göld en nas ıl ko ş a ra k gelip de R uh
E m ic ile r'i g eri ç e kilm eye z o rla d ığ ı n ı.
H arry sö zle rin i bit ir d i ğ in de Herm io ne'n in a ğ z ı aç ık
ka lm ış tı.
" N eyd i a m a?"
"R uh E m ic ile r'i n g it m esin i s a ğ la d ığ ı na g ö re " d e di H arry ,
"te k bir ş e y ola bilir . G erç e k bir P atr o nus. G üçlü bir
P atr o nus."
" K im y a pt ı p eki? "
H arry bir ş e y dem edi. G ölü n öbür k ıy ıs ında görd ü ğ ü
ki ş iy i d ü ş ünüyo rd u. K im o ld u ğ u k o nusu nd a b ir ta hm in i
va rd ı... a m a n as ıl o la bilir d i k i?

Herm io ne m era kla , "N eye benze di ğ in i görm edin m i? "
diy e s o rd u. " Ö ğ re tm enle rd en b ir i m iy d i? "
"H ay ır. Ö ğ r e tm en d e ğ ild i. "
" A m a o nca R uh E m ic i'y i u za kla ş tır d ığ ı na g öre ç o k g üçlü
b ir b üyü cü o lm al ı... P atr o nus ö yle sin e p ar ıld ıy o rs a , o nu
ayd ın la tm ad ı m ı? G öre m edin m i? "
H arry a ğ ı r a ğ ı r, "E ve t, g örd üm " d edi. "A m a... b elk i d e
haya l e ttim ... d o ğ ru d ürü st d ü ş ünem iy o rd um ... h em en
so nra b ay ıld ım ..."
" K im o ld u ğ unu d ü ş ündün?"
"B en o nun -" H arry y u tk u ndu, b unun k u la ğ a n e k a dar
tu haf g ele ce ğ in i b il iy o rd u. "B en o n un b abam o ld u ğ unu
dü ş ündüm ."
H arry ba ş ın ı ka ld ırıp Herm io ne'y e bak ınca , onun
a ğ z ın ın b ir k a r ış a ç ık k a ld ı ğ ı n ı g örd ü. H arry 'y e ş a ş k ınl ık
ve a c ım a k a r ış ım ı b ir d uyg uyla b ak ıyo rd u.
Y ava ş ça , " H arry , b aban - ş e y- ö ld ü" d edi.
H arry h em en, " B iliy o ru m " d edi.
" H aya le tin i m i g örd ü ğ ünü s a nd ın?"
"B ilm iy o ru m ... h ay ır. .. c is m i v a rm ış g ib i g örü nüyo rd u..."
" İy i a m a..."
" B elk i de haya l görü yo rd um " dedi Harry . "A m a...
g öre bild i ğ im ka dar ıyla ... ona benziy o rd u... bende
fo to ğ r a fla r ı v a r. .."
H erm io ne ona halâ sa nki akli dengesin den endi ş e
ediy o rm u ş g ib i b ak ıyo rd u.

"K ula ğ a ç ılg ın ca g eld i ğ in i b iliy o ru m " d edi H arry m onoto n
bir se sle . Ş a hgaga'y a bakm ak iç in ba ş ın ı çe vir d i.
H ip ogrif gagas ın ı to pra ğ a dald ır m ış tı, belli ki so lu ca n
ar ıyo rd u. A m a H arry a sl ın da Ş ahgaga'y a b akm ıyo rd u.
B abas ın ı d ü ş ünüyo rd u v e o nun e n e ski ü ç a rk a da ş ın ı...
A yla k, K ılk u yru k, P atia ya k ve Ç ata la k.. . D örd ü d e b u
ak ş am a ra zid e d ola ş ıy o r m uyd u? K ılk u yru k b u a k ş am ,
herk e s onun öld ü ğ ünü dü ş ündü ğ ü hald e, ye nid en
orta ya ç ık m ış tı - b abas ın ın a yn ı ş e yi y a pm as ı o k a dar
da im kâ ns ız m ıyd ı? G ölü n öbür ta ra f ında, olm aya n
ş eyle ri mi görm ü ş tü ? O silu et net bir ş e kild e
göre m eye ce ğ i ka dar uza kta yd ı... oysa bir an iç in ,
bilin cin i k a yb etm eden h em en ö nce , e m in di. ..
Y uka r ıdaki y a pra kla r r ü zg ârd a h afif ç e h ış ır d ad ı.
A y, hare ke t eden bulu tla r ın ara s ına bir gir ip bir
ç ık ıy o rd u. Herm io ne, yü zü Sö ğ üt'e dönük otu rm u ş ,
bekliy o rd u.
V e n ih aye t, b ir s a at k a dar g eçtik te n s o nra ...
" İş te g eliy o ru z!" d iy e f ıs ıld ad ı H erm io ne.
H arry ile ik is i a ya ğ a k a lk t ıla r. Ş a hgaga k a fa s ın ı k a ld ır d ı.
L upin , R on ve P ettig re w 'i otla r ın ara s ındaki delik te n
sa rs a k sa rs a k t ırm an ırk e n görd üle r. S onra H erm io ne
geld i. .. so nra da yu ka r ı do ğ ru tu h af tu haf sü zü le n
bayg ın S nape, o nla r ın a rk a s ından d a H arry ile B la ck.
H epsi ş a to ya d o ğ ru y ü rü m eye b a ş la d ı.
H arry 'n in ka lb i büyü k bir h ızla at ıyo rd u. G ökyü zü ne
bakt ı. Art ık bulu t her an ke nara çe kile ce k ve ay
görü nece kti. ..

"H arry " d iy e m ırıld and ı H erm io ne, s a nki o nun ta m o la ra k
ne dü ş ündü ğ ünü biliy o rm u ş gib i, "o ld u ğ um uz ye rd e
ka lm am ız g ere k. G örü lm em eliy iz . Y apabile ce ğ im iz h iç b ir
ş e y y o k..."
H arry sa kin ce , "D em ek Pettig re w 'i n bir ke z daha
ka çm as ına iz in v e re ce ğ iz " d edi.
" B u k a ra nl ıkta b ir fa re yi n as ıl b ulm ay ı d ü ş ünüyo rs u n?"
diy e ke sip a tt ı H erm io ne. "Y apabile ce ğ im iz h iç b ir ş e y
yo k. B iz S ir iu s'a y a rd ım e tm ek iç in g eri d ön dük. B a ş ka
b ir ş e y y a pm am am ız g ere kiy o r!"
" T a m am ! T a m am !"
A y bulu tla r ın ara s ından s ıyr ılm ış tı. Ara zin in öte
y a n ındaki m in ik silu etle rin d urd u ğ unu görd üle r. S onra
d a b ir h are ke t -
H erm io ne, " İş te L upin " d edi. " D önü ş üm g eçir iy o r - "
" H erm io ne!" dedi Harry bir d en. "B iz im de hare ke t
etm em iz g ere k!"
" H ay ır, s a na d iy o ru m - "
" M üdahale etm ek iç in de ğ il! Am a Lupin Orm an'a
k o ş a ca k, d osd o ğ ru b iz e d o ğ ru !"
H erm io ne y u tk u ndu.
"Ç abuk!" diy e in le di, Ş a hgaga'n ın ip in i çö zm eye
ko ş a ra k. "Ç abuk! Nere ye gid ece ğ iz ? Nerd e
sa kla naca ğ ı z? R uh E m ic ile r g elm ek ü ze re - "
" H agrid 'i n k u lü besin e!" d edi H arry . " Ş u a nda b o ş - g el
hadi! "

Ko ş abild ik le ri ka dar h ızla ko ş tu la r, Ş a hgaga
ark a la r ından e ş k in a d ım g eliy o rd u . G erid e ku rta dam ın
ulu du ğ unu d uyu yo rla rd ı...
K ulü be görü nm ü ş tü . H arry ka p ıya do ğ ru se ğ ir tti, va r
gücü yle ç e kip a çt ı v e H erm io ne ile Ş ahgaga y a n ından
y ıld ırım g ib i g eçtile r; H arry o nla r ın a rd ın dan k e ndin i iç e ri
a t ıp k a p ıy ı s ü rg üle di. Z a ğ ar F ang d eli g ib i h avla d ı.
" Ş ışş , F ang, b iz iz !" d edi H erm io ne, o nu s u stu rm ak iç in
k o ş u p k u la kla r ın ı k a ş ıya ra k. " U cu u cu na k u rtu ld uk!" d edi
H arry 'y e .
"E ve t..."
H arry p ence re den d ış a r ı b ak ıyo rd u. N ele r o lu p b it t i ğ in i
bura dan g örm ek ço k d aha zo rd u. Ş a hgaga, ke ndis in i
ye nid en H agrid 'i n ku lü besin de b uld u ğ u iç in ço k m utlu
g örü nüyo rd u. A te ş in önüne ya tt ı, ke ndin den m em nun
ş e kild e ka natla r ın ı ka tla d ı ve iy i bir uyku çe km eye
h az ırla nd ı.
H arry y a va ş ça , "B en y in e d ış a r ı ç ık sa m iy i o lu r" d edi.
" N ele r olu p bit ti ğ in i göre m iy o ru m - va ktin geld i ğ in i
anla ya m aya ca ğ ı z - "
H erm io ne b a ş ın ı k a ld ır d ı. Y üzü nde k u ş ku cu b ir if a deyle
b akt ı.
"M üdahale etm eye ka lk ış m aya ca ğ ı m " dedi Harry
h em en. "A m a nele r old u ğ unu görm ezse k, Sir iu s'u
k u rta rm a v a ktin in g eld i ğ in i n as ıl a nla r ız? "
"E h... Peki öyle yse ... Ben Ş ahgaga'y la bura da
bekle rim ... a m a H arry , d ik ka tli o l - o ra da b ir k u rta dam
va r - v e R uh E m ic ile r - "

Harry y e nid en d ış a r ı ç ık ıp k u lü benin k ıy ıs ın dan d ola ş tı.
U za kla rd a ac ılı bir havla m a duyu yo rd u. D em ek R uh
E m ic ile r Sir iu s'u n etr a f ın ı sa rm akta yd ı... o ve
H erm io ne'n in Sir iu s'u n ya n ına ko ş m as ı an
m ese le siy d i. ..
H arry göle do ğ ru bakt ı, ka lb i gö ğ sü nde davu l gib i
ça rp ıy o rd u. O P atr o nus'u g önderm i ş o la n ki ş i her an
orta ya ç ık a bilir d i a rt ık ...
B ir an ka ra rs ız hald e Hagrid 'i n ku lü besin in önünde
durd u. G örü lm em en g ere k. A m a g örü lm ek is te m iy o rd u
ki z a te n. G örm ek is tiy o rd u... b ilm esi ş a rtt ı...
V e i ş te R uh E m ic ile r g örü nm ü ş tü . K ara nl ıkta h er y a ndan
ç ık ıyo r, g ölü n k ıy ıs ın a d o ğ ru k a ya rc a s ına g id iy o rla rd ı...
H arry 'n in old u ğ u ye rd en ka r ş ı k ıy ıya do ğ ru hare ke t
ediy o rla rd ı.... O nla ra y a kla ş m as ı g ere km eye ce kti.
H arry k o ş m aya b a ş la d ı. K afa s ında b abas ından b a ş ka
d ü ş ünce yo ktu ... E ğ er oysa ... e ğ er gerç e kte n oysa ...
b ilm esi, b ulm as ı g ere kiy o rd u.
G öl g it tik çe y a kla ş ıy o rd u, a m a g örü nürd e k im se y o ktu .
K ar ş ı k ıy ıd a m in ik , g üm ü ş i p ırılt ıla r g örü yo rd u - ke ndi
P atr o nus d enem esin in ü rü nü -
S uyu n ta m k ıy ıs ın da b ir ç a l ı v a rd ı. H arry k e ndin i o nun
ark a s ına a t ıp, ç a re siz ce y a pra kla r a ra s ından g öze tle di.
K ar ş ı k ıy ıd a güm ü ş i p ırılt ıla r bir d en sö nm ü ş tü . İç in de
deh ş etle k a r ış ık b ir h eye ca n k a bard ı - a rt ık h er a n -
" H adi! " diy e m ırıld and ı, etr a fa baka ra k. "N ere desin ?
B aba, g el h adi - "

Am a k im se g elm edi. H arry , g ölü n ö bür y a n ındaki R uh
E m ic ile r çe m berin e bakm ak iç in ba ş ın ı ka ld ır d ı. Bir
t a nesi ku ku le ta s ın ı in dir iy o rd u. K urta r ıc ın ın g elm esin in
t a m v a ktiy d i - a m a b u k e z k im se y a rd ım a g elm iy o rd u -
V e b ir d en k a fa s ında b ir ş im ş e k ç a kt ı - a nla d ı. B abas ın ı
görm em i ş ti - k e ndis in i g örm ü ş tü -
H arry ç a l ılığ ı n a rk a s ından f ır la y ıp a sa s ın ı ç ık a rd ı.
" E XPEC TO P AT R O NUM !" d iy e h ayk ırd ı.
V e a sa s ın ın u cu ndan b iç im siz b ir p us b ulu tu d e ğ il, k ö r
edic i, g öz k a m a ş tırıc ı, g üm ü ş i b ir h ayva n f ırla d ı. H arry
g özle rin i k ısa ra k ne old u ğ unu anla m aya ça l ış tı. Ata
b enziy o rd u. Sessiz ce , dörtn ala uza kla ş ıy o rd u, gölü n
ka ra y ü ze yin i a ş ıy o rd u. H arr y o nun b a ş ın ı in dir ip , R uh
E m ic ile r sü rü sü ne sa ld ır d ığ ı n ı görd ü... Ş im di ye rd eki
ka ra nl ık b ed enle rin ç e vre sin de k o ş u p d uru yo rd u v e R uh
E m ic ile r geri çe kiliy o r, da ğı lıyo r, ka ra nl ığ a
d önüyo rla rd ı... G it m i ş le rd i.
P atr o nus d öndü. G ölü n h âlâ d urg un o la n yü ze yin den
H arry 'y e do ğ ru bu ke z e ş kin ko ş u yla geliy o rd u. At
de ğ ild i. T e k b oyn uzlu a t d a d e ğ ild i. Ç ata l b oyn uzlu b ir
g eyik ti. Gökte ki ay ka dar parla kt ı... Harry 'y e
d önüyo rd u...
K ıy ıd a d u rd u. K oca m an, g üm ü ş i g özle rin i d ik ip H arry 'y e
b aka rk e n, to yn akla r ı y u m u ş ak to pra k ü ze rin de h iç b ir iz
b ır a km ad ı. Y ava ş y a va ş ç a ta l b oyn uzlu b a ş ın ı e ğ d i. V e
H arry a nla d ı..
" Ç ata la k" d iy e f ıs ıld ad ı.

Am a tit r e ye n p arm ak u çla r ı y a ra t ığ a d o ğ ru u za n ırk e n, o
y o k o ld u.
H arry , e li h âlâ ile ri u za nm ış h ald e, o ra da ö yle ce d urd u.
K alb i y e rin den o yn ark e n, a rk a s ından n al s e sle ri d uyd u -
h ız la d önünce d e, H erm io ne'n in , p e ş i s ıra Ş ahgaga'y ı
s ü rü kle ye re k o na d o ğ ru k o ş tu ğ u nu g örd ü.
"N e ya pt ın?" diy e so rd u H erm io ne hid detle . "S adece
e tr a fa b aka ca ğ ı n ı s ö yle m i ş tin !"
" A z önce hepim iz in ca n ın ı ku rta rd ım ..." dedi Harry .
" Ş u nun a rk a s ına g eç - ş u ç a l ılığ ı n- a ç ıkla ya ca ğ ı m ."
H erm io ne y in e b ir k a r ış a ç ık b ir a ğ ı zla , a z ö nce o la nla r ı
din le di.
" S eni g öre n o ld u m u?"
"E ve t, din le m iy o r m usu n? Ben, beni görd üm , am a
babam o ld u ğ unu s a nd ım ! M ese le y o k!"
" H arry , in anam ıyo ru m - bütü n bu Ruh Em ic ile r'i
u za kla ş tır a n bir P atr o nus ya ra tt ın ! B u ço k, ço k ile ri
d üze yd e s ih ir . .."
" B u s e fe r y a pabile ce ğ im i b iliy o rd um " d edi H arry , " ç ü nkü
za te n d aha ö nce y a pm ış tım ... M ant ıkl ı g eliy o r m u?"
"B ilm iy o ru m - H arry , S nape'e b ak!"
İk is i bir d en ça l ıla r ın ara s ından öte ki k ıy ıya bakt ıla r.
S nape ke ndin e gelm i ş ti. S ih ir le se dye le r ya ra t ıyo r ve
H arry , H erm io ne ile B la ck'i n g ev ş ek b edenle rin i o nla r ın
üze rin e ka ld ırıy o rd u. B esb elli üze rin de R on'u n ya tt ığ ı
dörd üncü bir se dye is e , ya n ında sü zü lü p duru yo rd u.
S onra , asa s ın ı önün de tu ta ra k, onla r ı ş ato ya do ğ ru
g ötü rd ü.

"T a m am , va kit geld i sa y ılır" dedi Herm io ne gerg in
g erg in , sa atin e ba ka ra k. "D um ble d ore hasta ne
ka nad ın ın ka p ıs ın ı kilit le ye ne ka dar ya kla ş ık k ırk be ş
dakik a m ız va r. O ra da o lm ad ığ ı m ız ı kim se anla m adan
önce S ir iu s'u k u rta r ıp k o ğ u ş a d önm em iz g ere kiy o r. .."
G öle y a ns ıya n h are ke tli b ulu tla r ı s e yre dere k b ekle dile r.
Y anla r ındaki ça l ılık rü zg ârd a f ıs ıld ıy o rd u. C an ı s ık ıla n
Ş ahgaga y e n id en s o lu ca n b ulm ak iç in y e ri e ş e le m eye
ko yu lm u ş tu .
H arry sa atin e baka ra k, "S ence yu ka r ı ç ıkm ış m ıd ır? "
dedi. Ş a to ya bakt ı ve Bat ı Kule si'n in sa ğ ı na do ğ ru
p ence re le ri s a ym aya b a ş la d ı.
"B ak!" diy e f ıs ıld ad ı Herm io ne . "O da kim ? Bir is i
ş a to dan ç ık ıy o r!"
H arry k a ra nl ıkta g örm eye ç a l ış ara k b akt ı. A dam a ra ziy i
ko ş a ra k geçip gir i ş le rd en bir in e do ğ ru gid iy o rd u.
K em erin de p arla k b ir ş e y ış ıld ıy o rd u.
"M acn air !" dedi H arry . "C ella t! R uh E m ic ile r'i alm aya
g it ti! T a m s ır a s ı, H erm io ne - "
H erm io ne e lle rin i Ş a hgaga'n ın s ır t ın a k o yd u, H arry o nun
b in m esin e y a rd ım e tti. S onra k e ndis i d e a ya ğ ı n ı ç a l ın ın
alç a kta ki d alla r ından b ir in e k o ya ra k, o nun ö nüne o tu rd u.
Ş ahgaga'n ın ip in i b oyn undan g eçir d i v e ta sm as ın ın ö bür
ya n ına d iz g in g ib i b a ğ la d ı.
"H az ır m ıs ın?" diy e f ıs ıld ad ı Herm io ne'y e . "B ana
tu tu nsa n iy i o lu r - "
Ş a hgaga'n ın s a ğ rıla r ın ı to pukla r ıyla d ürttü .

Ş ahgaga d osd o ğ ru k a ra nl ık g ö ğ e d o ğ ru y ü kse ld i. H arry
o nun b ö ğ rü ne d iz le riy le tu tu ndu, a lt ın da k o ca k a natla r ın
büyü k b ir g üçle in ip k a lk t ığ ı n ı h is se diy o rd u. H erm io ne,
H arry 'n in belin e s ık ı s ık ı tu tu nm u ş tu . Harry onun
m ırıld and ığ ı n ı d u ya b iliy o rd u. " A h, h ay ır - b u h iç h o ş um a
git m iy o r - a h, g erç e kte n h o ş um a g it m iy o r - "
H arry , Ş a hgaga'y ı ile ri d o ğ ru g it m eye z o rla d ı. S essiz ce
ş a to nun ü st k a tla r ına d o ğ ru k a y ıyo rla rd ı... H arry ip in s o l
ta ra f ın ı ş id detle çe kin ce , Ş a hgaga döndü. Harry
y a nla r ından h ızla geçe n pence re le ri sa ym aya
ça l ış ıyo rd u -
" Ç ü ş !" d edi, ip i b ece re bild i ğ in ce g eriy e ç e ke re k.
Ş a hgaga y a va ş la d ı v e d urd ula r. Y ani Ş a hgaga h ava da
ka la bilm ek iç in k a natla r ın ı ç ırp t ıkça y ü kse lip a lç a lm ala r ı
sa y ılm azsa .
" İş te ora da!" dedi Harry . Pence re nin ya n ına
yü kse ld ik le rin de Sir iu s'u görm ü ş tü . Elin i uza tt ı ve
Ş a hgaga'n ın ka natla r ı a ş a ğı in erk e n, ca m a h ızla
v u rm ay ı b a ş ard ı.
B la ck b a ş ın ı k a ld ır d ı. H arry o nun a ğ z ın ın a ç ık k a ld ı ğ ı n ı
görd ü. B la ck otu rd u ğ u is ke m le den ka lk ıp pence re ye
ko ş tu . A çm aya ç a l ış tı, a m a k ilit liy d i.
" G eri ç e kil! " d iy e s e sle ndi H erm io ne o na. B ir ta ra fta n s o l
eliy le H arr y 'n in c ü ppesin in a rk a s ına tu tu nara k, a sa s ın ı
ç ıka rd ı.
" A lo hom ara !"
P ence re ç a t d iy e a ç ıld ı.

"N as ıl - n as ıl -? " d edi B la ck c ılız b ir se sle . H ip ogrif 'e
b ak ıyo rd u.
K ıp ırd am as ın d iy e Ş ahgaga'y ı b oyn unun ik i ya n ından
s ık ıca tu ta n H arry , "H adi - fa zla va ktim iz yo k" dedi.
" B ura dan ç ık m an g ere k - R uh E m ic ile r g eliy o r. M acn air
o nla r ı a lm aya g it ti. "
B la ck elle rin i pence re perv a z ın ın ik i ya n ına ko ya ra k,
b a ş ıyla om uzla r ın ı dar perv a z ın ara s ından ç ıka rd ı.
N eyse k i ç o k z a y ıft ı. B ir k a ç s a niy e s o nra b ir b aca ğ ı n ı
Ş ahgaga'n ın s ırt ın a a tm ış ve ke ndin i h ip ogrif in s ırt ın a
çe ke re k H erm io ne'n in a rk a s ına o tu rm u ş tu .
"T a m am , Ş a hgaga, y u ka r ı!" d edi H arry , ip i sa lla ya ra k.
"Y uka r ı, k u le ye - h adi! "
H ip ogrif g üçlü k a natla r ın ı s a lla