Базильов_Максим_Олексійович

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.1 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.
Теги: Максим Стоялов
  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Базильов Максим Олек сійович
Матеріа л з Вікіпе дії — вільної енциклопе дії.
Максим Олексійович Базильо в (т ак ож відо мий як Максим Ром ано в /
Адо льф / Мак с18 (Max-18) 17 жов тня 1980 , Москв а - 27 бере зня 2009 ,
Москв а ) - ро сійський націона л-соціаліст . Член Політ ради НСО і керівник
організації з тією ж назв ою, створеної з оск олків НСО. Затрим аний в рамк ах
справи НСО-Північ . Звин увачув ався в організації пушкінськ ої і Сергієв о-
Посадський угрупов ань, члени яких звинув ачую ться у скоєнні більше 30
вбив ств. Загинув у ІТТ , який розташов аний в будів лі ГУВС Москви , за однією
з в ерсій покінчив собою, розкривши собі в ени [1] , за іншою вбивство Базильов а
було спланов ано в ФСБ . Засновник і го ловний редак тор журна лу «Русск ая
Воля».
10 квітня 2009 а в Мережі з'явило ся повідо млення від радик альног о націона лістичног о об'єднання «Російськ а во ля» із
заклик ами провести 5 травня 2009 а «Д ень помсти» [2] . Акція, за слов ами учасників «Руської во лі», присв ячена пам'яті
лідера об'єднання, г ероя і г оловног о редактора однойменног о журналу - Мак сима Базильов а.
1. В московськ ому ГУВ С підо зрюваний у в бивстві покінчив із с обою (http://www.aif.ru/societ) . Аргументи і
факти . 2009-03-27 . Процит овано 2014-10-26 .
2. Націоналісти ог ол осили 5 травня« Днем по мсти » (http://www.lenta.ru/news/2009/04/10/venge ance/) // Лента.ру ,
10.04.2009
Отримано з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ба зильов_М аксим_О лексійович&oldid=24324474
Цю ст орінку в останнє відредаг овано о 1 9:23, 26 січня 2019.
Тек ст дост упний на у мовах ліц ензії Creative Commons Attribution-ShareAlike ; так ож мо жуть діяти до даткові у мови.
Детальніше див. У мови вик ористання .
в Меліт опо лі
«Д ень по мсти»
Посилання
Примітки
X