Как получить пенсию в связи с потерей кормильца Можно ли перейти на пенсию мужа

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.34 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

діт и , б р ат и , с е ст р и й о н ук и , я кі н е д ося гл и 18 р ок ів а б о
ст ар ш і ц ьо го в ік у, я кщ о в он и о т р и м ал и ін вал ід н іс т ь д о
дося гн ен ня 1 8 р ок ів , п ри ц ьо м у б р ат и , с е ст р и й о н ук и - з а
у м ов и , я кщ о в он и н е м аю ть п рац езд ат н и х б ат ьк ів ;
бат ьк о, м ат и , д р уж ина, ч ол ов ік , я кщ о в он и є о со бам и з
ін вал ід н іс т ю а б о д ося гл и п ен сій ного в ік у;
о д и н з б ат ьк ів , аб о ч ол ов ік (д р уж ина), аб о д ід , б аб уся ,
бр ат ч и с е ст р а, н еза л еж но в ід в ік у і п рац езд ат н ост і, я кщ о
він (в он а) за й няти й догл я дом за діт ьм и, бр ат ам и,
се ст р ам и ч и он ук ам и п ом ер лого го д ув ал ьн и ка, я кі н е
дося гл и 8 р ок ів , і н е п рац ю є;
д ід і баб уся - в разі від су т н ост і осіб , які за за к он ом
зо бо в ’я за н і ї х у т р и м ув ат и .
Н еп рац езд ат н і член и сім ’ї пом ер лого (а б о безв іс н о
від су т н ьо го ) г о д ув ал ьн и ка, я кі б ул и н а й ого у т р и м ан ні. П ри
ц ьо м у д іт я м п ен сії п ри зн ач аю ться н еза л еж но в ід т ого , ч и
бул и в он и н а у т р и м ан ні г о д ув ал ьн и ка.
Б ат ьк и і ч ол ов ік (д р уж ина) п ом ер лого , я кі н е б ул и н а й ого
у т р и м ан ні, так ож м аю ть п рав о н а п ен сію , якщ о зго д ом
в тр ат и ли д ж ер ел о з а со бів д о і с н ув ан ня.
Н еп рац езд ат н и м и ч лен ам и с ім ’ї в важ аю ться :
П рогр ам у ООН �з в�д н овл ен ня та розб уд о ви миру реал �з у ю ть чоти ри аге н тс тв а ООН : Прогр ам а розв и тк у ООН ( ПРО ОН ), Стр ук ту р а ООН з пи та н ь ге н дер н ої р�в н ост� та
р озш ирен ня прав � мож ли во сте й ж�н ок ( ООН Ж�н ки ), Фон д ООН у га л уз� нар одо н асе л ен ня ( U NFPA ) � Продо во ль ч а та с�л ь сь ко го сп одар сь ка ор га н �з а ц �я ООН ( ФАО ).
П рогр ам у п�д тр и м ую ть тр и над ц ять м�ж нар одн и х пар тн ер �в : Євр оп ей сь ки й Сою з ( ЄС ), Євр оп ей сь ки й �н вести ц�й ни й бан к ( ЄІБ ), Посо ль ств о СШ А в Укр аїн � , а та ко ж ур яд и
В ел и ко ї Бри та н �ї , Дан �ї , Кан ад и , Н�д ер лан д�в , Н�м еч чи ни , Нор вег�ї , Поль щ � , Швей цар �ї , Швец �ї та Япон �ї .
Пен сія у з в 'я зк у з в трат ою г о д ув ал ьн и ка, а б о Ч и
м ож у я п ер ей ти н а п ен сію ч ол ов ік а?
Х то м ає п рав о

П рогр ам у ООН �з в�д н овл ен ня та розб уд о ви миру реал �з у ю ть чоти ри аге н тс тв а ООН : Прогр ам а розв и тк у ООН ( ПРО ОН ), Стр ук ту р а ООН з пи та н ь ге н дер н ої р�в н ост� та
р озш ирен ня прав � мож ли во сте й ж�н ок ( ООН Ж�н ки ), Фон д ООН у га л уз� нар одо н асе л ен ня ( U NFPA ) � Продо во ль ч а та с�л ь сь ко го сп одар сь ка ор га н �з а ц �я ООН ( ФАО ).
П рогр ам у п�д тр и м ую ть тр и над ц ять м�ж нар одн и х пар тн ер �в : Євр оп ей сь ки й Сою з ( ЄС ), Євр оп ей сь ки й �н вести ц�й ни й бан к ( ЄІБ ), Посо ль ств о СШ А в Укр аїн � , а та ко ж ур яд и
В ел и ко ї Бри та н �ї , Дан �ї , Кан ад и , Н�д ер лан д�в , Н�м еч чи ни , Нор вег�ї , Поль щ � , Швей цар �ї , Швец �ї та Япон �ї .
Пен сія у зв 'я зк у з втр ат ою го д ув ал ьн и ка при зн ач аєт ься
н еп рац езд ат н и м ч лен ам сім 'ї п ом ер лого го д ув ал ьн и ка, я кі
бул и н а й ого у т р и м ан ні, з а н ая вн ост і в г о д ув ал ьн и ка н а д ен ь
см ер ті с т р ах о в ого с т аж у, я ки й б ув б и н ео бх ід н и й й ом у д ля
п ри зн ач ен ня п ен сії п о III гр уп і ін вал ід н ост і (д и в. с т . 32
З ак он у ), а с а м е:
до д о ся гн ен ня о со бо ю 2 3 р оків в к л ю чн о - 1 р ік ;
від 2 4 р оків д о д о ся гн ен н я о со бо ю 2 6 р оків в к л ю чн о - 2 р оки ;
від 2 7 р оків д о д о ся гн ен н я о со бо ю 2 8 р оків в к л ю чн о - 3 р оки ;
від 2 9 р оків д о д о ся гн ен н я о со бо ю 3 1 р оку в к л ю чн о - 4 р оки ;
від 3 2 р оків д о д о ся гн ен н я о со бо ю 3 3 р оків в к л ю чн о - 5 р оків ;
від 3 4 р оків д о д о ся гн ен н я о со бо ю 3 5 р оків в к л ю чн о - 6 р оків ;
від 3 6 р оків д о д о ся гн ен н я о со бо ю 3 7 р оків в к л ю чн о - 7 р оків ;
від 3 8 р оків д о д о ся гн ен н я о со бо ю 3 9 р оків в к л ю чн о - 8 р оків ;
від 4 0 р оків д о д о ся гн ен н я о со бо ю 4 2 р оків в к л ю чн о - 9 р оків ;
від 4 3 р оків д о д о ся гн ен н я о со бо ю 4 5 р оків в к л ю чн о - 1 0 р оків ;
від 4 6 р оків д о д о ся гн ен н я о со бо ю 4 8 р оків в к л ю чн о - 1 1 р оків ;
від 4 9 р оків д о д о ся гн ен н я о со бо ю 5 1 р оку в к л ю чн о - 1 2 р оків ;
від 5 2 р оків д о д о ся гн ен н я о со бо ю 5 5 р оків в к л ю чн о - 1 3 р оків ;
від 5 6 р оків д о д о ся гн ен н я о со бо ю 5 9 р оків в к л ю чн о - 1 4 р оків .
В аж ли во! П ен сія п о в тр ат і г о д ув ал ьн и ка п ри зн ач аєт ься
н еза л еж но від ст р ах о в ого ст аж у, якщ о пом ер ли й був
д он ор ом ан ат ом іч н и х м ат ер іа л ів лю ди ни аб о за ги нув у
пер іо д п рохо д ж ен ня с т р ок ов ої в ій сь к ов ої с л уж би .
Від п ов ід н о д о ст .2 4 З ак он у У к раїн и « П ро з а га л ьн ообо в ’я зк ов е
дер ж ав н е п ен сій не с т р ах ув ан ня» , д о с т р ах о в ого с т аж у д ля
обч и сл ен ня р озм ір у п ен сії за в ік ом , з я кого о бч и сл ю єт ься
р озм ір пен сії у зв 'я зк у з втр ат ою го д ув ал ьн и ка, крім
н ая вн ого ст р ах о в ого ст аж у, за р ах о в уєт ься так ож на
за га л ьн и х п ід ст ав ах п ер іо д з дн я см ер ті го д ув ал ьн и ка до
дат и , кол и го д ув ал ьн и к дося г би пен сій ного вік у,
п ер ед бач ен ого ч аст и ною п ер ш ою ст ат ті 2 6 З ак он у .
В и м оги д о с т аж у п ом ер лого г о д ув ал ьн и ка

П рогр ам у ООН �з в�д н овл ен ня та розб уд о ви миру реал �з у ю ть чоти ри аге н тс тв а ООН : Прогр ам а розв и тк у ООН ( ПРО ОН ), Стр ук ту р а ООН з пи та н ь ге н дер н ої р�в н ост� та
р озш ирен ня прав � мож ли во сте й ж�н ок ( ООН Ж�н ки ), Фон д ООН у га л уз� нар одо н асе л ен ня ( U NFPA ) � Продо во ль ч а та с�л ь сь ко го сп одар сь ка ор га н �з а ц �я ООН ( ФАО ).
П рогр ам у п�д тр и м ую ть тр и над ц ять м�ж нар одн и х пар тн ер �в : Євр оп ей сь ки й Сою з ( ЄС ), Євр оп ей сь ки й �н вести ц�й ни й бан к ( ЄІБ ), Посо ль ств о СШ А в Укр аїн � , а та ко ж ур яд и
В ел и ко ї Бри та н �ї , Дан �ї , Кан ад и , Н�д ер лан д�в , Н�м еч чи ни , Нор вег�ї , Поль щ � , Швей цар �ї , Швец �ї та Япон �ї .
Зая ва про при зн ач ен ня пен сії член ам сім ’ї у зв ’я зк у з
втр ат ою го д ув ал ьн и ка п од аєт ься за я вн и ком осо би ст о аб о
ч ер ез пред ст ав н и ка, яки й діє на під ст ав і дов ір ен ост і,
п осв ід ч ен ої н от ар іа л ьн о, д о уп рав лін ня П ен сій ного ф он ду
У к раїн и з а м іс ц ем п рож иван ня ( р еєст р ац ії) з а я вн и ка.
В аж ли во! Я кщ о о со ба, я кій п ри зн ач аєт ься п ен сія , н е д ося гл а
п ов н ол іт тя а б о є н ед іє з д ат н ою , з а я ва п од аєт ься ї ї з а к он ни м и
пред ст ав н и кам и з а м іс ц ем ї х п рож иван ня.
П ор я док з в ер н ен ня Зая ва
Д ок ум ен ти п ро с т аж п ом ер лого г о д ув ал ьн и ка
Д ок ум ен ти п ро м іс ц е п рож иван ня з а я вн и ка
Р Н ОКП П пом ер лого го д ув ал ьн и ка та осо би , якій
п ри зн ач аєт ься п ен сія ( з а н ая вн ост і)
с в ід оц тв о про нар од ж ен ня аб о пасп ор т осо би , якій
п ри зн ач аєт ься п ен сія ;
дов ід к а п ро с к лад с ім ’ї п ом ер лого г о д ув ал ьн и ка т а к оп ії
д ок ум ен тів , щ о з а св ід ч ую ть р од и нні с т осу н ки ч лен а с ім ’ї
з п ом ер ли м г о д ув ал ьн и ком ;
св ід оц тв о п ро с м ер ть г о д ув ал ьн и ка, а б о р іш ен ня с у д у п ро
в и зн ан ня й ого б езв іс н о в ід су т н ім ч и о го л ош ен ня й ого
п ом ер ли м ;
Які д ок ум ен ти п от ріб н і

П рогр ам у ООН �з в�д н овл ен ня та розб уд о ви миру реал �з у ю ть чоти ри аге н тс тв а ООН : Прогр ам а розв и тк у ООН ( ПРО ОН ), Стр ук ту р а ООН з пи та н ь ге н дер н ої р�в н ост� та
р озш ирен ня прав � мож ли во сте й ж�н ок ( ООН Ж�н ки ), Фон д ООН у га л уз� нар одо н асе л ен ня ( U NFPA ) � Продо во ль ч а та с�л ь сь ко го сп одар сь ка ор га н �з а ц �я ООН ( ФАО ).
П рогр ам у п�д тр и м ую ть тр и над ц ять м�ж нар одн и х пар тн ер �в : Євр оп ей сь ки й Сою з ( ЄС ), Євр оп ей сь ки й �н вести ц�й ни й бан к ( ЄІБ ), Посо ль ств о СШ А в Укр аїн � , а та ко ж ур яд и
В ел и ко ї Бри та н �ї , Дан �ї , Кан ад и , Н�д ер лан д�в , Н�м еч чи ни , Нор вег�ї , Поль щ � , Швей цар �ї , Швец �ї та Япон �ї .
док ум ен ти про вік пом ер лого го д ув ал ьн и ка сім ’ї за
в ід су т н ост і т ак и х д ан и х у с в ід оц тв і п ро с м ер ть ч и р іш ен ні
су д у п ро в и зн ан ня г о д ув ал ьн и ка б езв іс н о в ід су т н ім а б о
о го л ош ен ня й ого п ом ер ли м ;
дов ід к и з нав ч ал ьн и х за к лад ів про те, щ о за я вн и ки
н ав ч аю ться з а д ен ною ф ор м ою н ав ч ан ня;
дов ід к а про те, щ о за я вн и ки за й няті догл я дом за
д и ти ною ( д іт ьм и) п ом ер лого г о д ув ал ьн и ка д о д ося гн ен ня
нею ( н и м и) 8 р ок ів ;
док ум ен т п ро п ер еб ув ан ня ч лен ів сім ’ї (к рім д іт ей ) н а
ут р и м ан ні п ом ер лого г о д ув ал ьн и ка;
Т ак ож м ож ут ь в и м ага т и ся :
В аж ли во! Зар обіт ок пом ер лого ви зн ач аєт ься за
д ок ум ен там и, щ о є в й ого п ен сій ній сп рав і. З а б аж ан ням
за я вн и к м ож е п од ат и д од ат к ов і д ок ум ен ти .
Дет ал ьн іш е д и в. п ун кти 2 .1 . т а 2 .3 П ост ан ов и п рав лін ня П ФУ
№ 2 2- 1 в ід 2 5.1 1 .2 0 05 .
Т ак ож д и в. Р оз’я сн ен ня н а с а й ті П ен сій ного ф он ду У к раїн и
П ен сія у зв ’я зк у з в тр ат ою го д ув ал ьн и ка п ри зн ач аєт ься з
д н я, щ о н аст ає з а д н ем с м ер ті г о д ув ал ьн и ка, я кщ о з в ер н ен ня
про п ри зн ач ен ня т ак ого в и ду п ен сії н ад ій ш ло п рот я го м 12
м іс я ц ів з д н я с м ер ті г о д ув ал ьн и ка.
П ен сія п ри зн ач аєт ься н а в есь п ер іо д , п рот я го м я кого ч лен
сім ’ї п ом ер лого г о д ув ал ьн и ка в важ аєт ься н еп рац езд ат н и м , а
ч лен ам с ім ’ї, я кі д ося гл и п ен сій ного в ік у — д ов іч н о.
С трок и при зн ач ен ня пен сії у зв ’я зк у з втрат ою
го д ув ал ьн и ка

П рогр ам у ООН �з в�д н овл ен ня та розб уд о ви миру реал �з у ю ть чоти ри аге н тс тв а ООН : Прогр ам а розв и тк у ООН ( ПРО ОН ), Стр ук ту р а ООН з пи та н ь ге н дер н ої р�в н ост� та
р озш ирен ня прав � мож ли во сте й ж�н ок ( ООН Ж�н ки ), Фон д ООН у га л уз� нар одо н асе л ен ня ( U NFPA ) � Продо во ль ч а та с�л ь сь ко го сп одар сь ка ор га н �з а ц �я ООН ( ФАО ).
П рогр ам у п�д тр и м ую ть тр и над ц ять м�ж нар одн и х пар тн ер �в : Євр оп ей сь ки й Сою з ( ЄС ), Євр оп ей сь ки й �н вести ц�й ни й бан к ( ЄІБ ), Посо ль ств о СШ А в Укр аїн � , а та ко ж ур яд и
В ел и ко ї Бри та н �ї , Дан �ї , Кан ад и , Н�д ер лан д�в , Н�м еч чи ни , Нор вег�ї , Поль щ � , Швей цар �ї , Швец �ї та Япон �ї .
Діт и пом ер лого м аю ть прав о на пен сію в разі втр ат и
го д ув ал ьн и ка до за к ін чен ня н ав ч ал ьн и х за к лад ів , ал е н е
дов ш е н іж д о д ося гн ен ня н и м и 2 3- річ н ого в ік у.
В аж ли во! Діт и -си рот и маю ть прав о на пен сію до
дося гн ен ня 2 3- річ н ого в ік у н еза л еж но в ід т ого , н ав ч аю ться
в он и ч и н і.
н а од н ого н еп рац езд ат н ого член а сім 'ї - 50 від со т к ів
п ен сії з а в ік ом п ом ер лого г о д ув ал ьн и ка;
н а дв ох та біл ьш е н еп рац езд ат н и х член ів сім 'ї - 10 0
від со т к ів п ен сії за вік ом п ом ер лого го д ув ал ьн и ка, щ о
розп од іл я єт ься м іж н и м и р ів н и м и ч аст к ам и.
Діт я м -си рот ам пен сія у зв 'я зк у з втр ат ою го д ув ал ьн и ка
п ри зн ач аєт ься в и хо д я ч и з р озм ір у п ен сії з а в ік ом к ож ного з
б ат ьк ів .
Н а в сіх ч лен ів с ім 'ї, я кі м аю ть п рав о н а п ен сію у з в 'я зк у з
в тр ат ою г о д ув ал ьн и ка, п ри зн ач аєт ься о д н а с п іл ьн а п ен сія .
Н а в и м огу ч лен а с ім 'ї із з а га л ьн ої с у м и п ен сії в и діл я єт ься
й ого част к а, яка ви плач уєт ься ок рем о. В и діл ен ня част к и
п ен сії п ров ад и ться з п ер ш ого ч и сл а м іс я ц я, щ о н аст ає за
м іс я ц ем , у яком у н ад ій ш ла за я ва про ви діл ен ня част к и
п ен сії.
Р озм ір п ен сії у з в ’я зк у з в трат ою г о д ув ал ьн и каВи м ож ет е о би рат и , я ку п ен сію В ам в и гід н іш е о т р и м ув ат и .
Зв ер н іт ь ув агу на розм ір пен сії у зв ’я зк у з втр ат ою
го д ув ал ьн и ка: о д н а о со ба м ож е о т р и м ув ат и н е б іл ьш е 5 0 %
п ен сії п ом ер лого .
Я вж е от ри м ую пен сію : чи вар т о зв ер т ат и ся за
п ен сіє ю у з в ’я зк у з в трат ою г о д ув ал ьн и ка

Програму ООН �з в�дновлення та розбудови миру реал�зують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної р�вност� та
розширення прав � можливостей ж�нок (ООН Ж�нки), Фонд ООН у галуз� народонаселення (UNFPA) � Продовольча та с�льськогосподарська орган�зац�я ООН (ФАО).
Програму п�дтримують тринадцять м�жнародних партнер�в: Європейський Союз (ЄС), Європейський �нвестиц�йний банк (ЄІБ), Посольство США в Україн�, а також уряди
Великої Британ�ї, Дан�ї, Канади, Н�дерланд�в, Н�меччини, Норвег�ї, Польщ�, Швейцар�ї, Швец�ї та Япон�ї.Чим регулюється
Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійнестрахування»
Закон України «Про пенсійне забезпечення»
Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених звійськової служби, та деяких інших осіб»
Постанова КМУ від 5 листопада 2014 р. № 637 «Проздійснення соціальних виплат внутрішньо переміщенимособам»Порядок подання та оформлення документів дляпризначення (перерахунку) пенсій відповідно до ЗаконуУкраїни «Про загальнообов’язкове державне пенсійнестрахування» (Постанова правління ПФУ №22-1).Порядок підтвердження наявного трудового стажу дляпризначення пенсій за відсутності трудової книжки абовідповідних записів у ній, затвердженим постановоюКабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року №637Постанова КМУ від 26 березня 2008 р. N 265 «Деякі питанняпенсійного забезпечення громадян»
X