p15_28_2020_5Stamati

Формат документа: pdf
Размер документа: 1.04 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

ВЛАСТЕЛИНЫ ДОРОГ
О германских находках на Центральных Балканах
О «миграции» одного вида оружия
Авары в Трансильвании: хронология и мотивы
Производство византийских фоллисов в Болгарии
Андрианополитане к северу от Нижнего Дуная
На «круглых кораблях» от Херсона до Саркела
« Славянская колонизация» Водской земли
Следы монголов на территории Сербии
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ КИШИНЕВ ОДЕССА БУХАРЕСТ 2020
ISSN: 1857-3533
№5. 2020
Ответственные редакторы:
Роман А. Рабинович, Юрие Н. Стамати
2020_5Titul.indd 1 31.10.2020 18:44:08

Stratum plus. Nr. 5.
Archaeology and Cultural Anthropology

Lords of the Roads
On German ? nds in Central Balkans
On ‘migration’ of one type of weapons
Avars in Transylvania: chronology and motives Production of Byzantine follises in Bulgaria
Adrianopolitans north of the Lower Danube
On ‘round ships’ from Chersonesos to Sarkel ‘Slavic colonization’ of the Vod’ Land
Traces of Mongols on the territory of Serbia
Editors-in-Charge:
Roman A. Rabinovich, Iurie N. Stamati


Saint Petersburg. Kishinev. Odessa. Bucharest. 2020
Stratum plus. Nr. 5.
Arheologie şi antropologie culturală

Stăpânii drumurilor
Despre descoperirile germanice din regiunea central ă a peninsulei Balcanicei
Despre „migraţ ia” unui tip de armă
Avarii în Transilvania: cronologie și motive
Producerea folliș ilor bizantini în Bulgaria
Adrianopolitanii la nord de Dun ărea de Jos
Pe „coră bii rotunde” de la Chersonesos la Sarkel
„Colonizarea slavă ” a Ţării Vod’
Urme ale mongolilor pe teritoriul Serbiei
Redactori responsabili:
Roman A. Rabinovich, Iurie N. Stamati
Sankt Petersburg. Chiş inău. Odesa. Bucureş ti.
2020
ISSN: 1857-3533
2020_5Titul.indd 2
02.11.2020 12:32:41

2020_5Stratumplus_site.indb 3 31.10.2020 17:09:11

Editor-in-Chief — doctor of history Mark E. Tkachuk
Coordinating Editor — doctor of history Roman A. Rabinovici
Responsible Secretary — doctor of history Leonid A. Mosionjnic
Administration and promoting
— Alexander N. Burean
Founder — Alexei S. Tulbure
Address: Iorga St., 5, Kishinev, MD-2009, Republic of Moldova
High Anthropological School University, “Stratum plus” Journal.
Tel./fax: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Editorial Advisory Board:
M. B. Shchukin. Through the Decision of the Senate of the High Anthropological School and Stratum plus editorial board, the name
of Mark B. Shchukin shall be recorded forever in the list of editors of this journal in memory of his outstanding merits.
G. Atanasov — doctor of historical sciences (Regional History Museum, Silistra, Bulgaria).
M. Babeş — doctor of history (Institute of Archaeology “Vasile Pârvan”, Bucharest, Romania).
S. Beletsky — doctor of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, Saint
Petersburg,
Russian Federation ).
Yu. Berezkin — professor, doctor of historical sciences (Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography, Russian
Acade my of Sciences (the Kunstkamera), Saint Petersburg,
Russian Federation ).
V. Borshevich — doctor habilitat of physical-mathematical sciences (Moldovan Branch of the UN International Academy of Informa-
tization, Kishinev, Moldova).
I. Bruyako — member correspondent of the German Archaeological Institute, doctor of historical sciences (Odessa Archaeological
Museum of Ukraine National Academy of Sciences, Odessa, Ukraine).
V. Cavruc — doctor of history (Eastern Carpathians National Museum, Sfântu Gheorghe, Romania).
S. Covalenco — doctor of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
V. Dergacev — doctor habilitat of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
A. Dobrolyubsky — doctor of historical sciences (South Ukraine Pedagogical University, Odessa, Ukraine).
E. Girya — candidate of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, Saint
Petersburg,
Russian Federation ).
B. Govedarica — professor, doctor habilitat (Free University of Berlin, Berlin, Germany).
S. Hansen — professor, doctor habilitat (German Archaeological Institute, Eurasia Department, Berlin, Germany).
M. Kazanski — doctor habilitat of archaeology (CNRS — French National Center for Scienti? c Research, Center for Studies in
History and Civilization of Byzantium, Paris, France).
V. Kirilko — candidate of historical sciences (Institute of Archaeology of Crimea of the Russian Academy of Sciences, Simfe ropol,
Crimea).
A. Kovalev — member correspondent of the German Archaeological Institute, leader of Central Asian International Archaeological
Expedition (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg,
Russian Federation ).
I. Manzura — member correspondent of the German Archaeological Institute, doctor of history (High Anthropological School
University, Kishinev, Moldova).
S. Monachov — doctor of historical sciences (Institute of Archeology and Cultural Heritage of the N. G. Chernyshevsky Saratov State
University, Saratov,
Russian Federation ).
V. Myts — candidate of historical sciences (The State Hermitage Muzeum, Saint Petersburg, Russian Federation ).
E. Nicolae — doctor of history (Institute of Archaeology “Vasile Pârvan”, Bucharest, Romania).
L. Nikolova — PhD, professor (International Institute of Anthropology, Salt Lake City, USA).
N. Russev — doctor habilitat of history (High Anthropological School University, Kishinev, Moldova).
O. Sharov — doctor of historical sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russian
Federation ).
P. Shuvalov — candidate of historical sciences (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation ).
O. Shcheglova — candidate of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences,
Saint Petersburg,
Russian Federation ).
N. Telnov — doctor of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
L. Vishnyatsky — doctor of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences,
Saint Petersburg,
Russian Federation ).
V. Zuev — candidate of historical sciences (The State Hermitage Muzeum, Saint Petersburg, Russian Federation ).
2020_5Stratumplus_site.indb 4 31.10.2020 17:09:12

Redactor şef — doctor în istorie Mark E. Tkachuk
Redactor coordonator — doctor în istorie Roman A. Rabinovici
Secretar responsabil — doctor în istorie Leonid A. Mosionjnic
Administrare şi promovare
— Alexander N. Burean
Fondator — Alexei S. Tulbure
Adresa: str. Iorga, 5, Chișinău, MD-2009, Moldova
Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”, revista „Stratum plus”.
Tel./fax: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Colegiul redacţional:
M. B. Shchukin. Prin Decizia Senatului Universităţii „Şcoala Antropologică Superioară” şi a redacţiei revistei „Stratum plus”, în
memoria meritelor savantului de seamă Mark B. Shchukin, numele său a fost înscris pe veci în componenţa colegiului redacţional.
G. Atanasov — doctor în ştiinţe istorice (Muzeul regional de istorie, Silistra, Bulgaria).
M. Babeş — doctor în istorie (Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, România).
S. Beletsky — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
Yu. Berezkin — profesor, doctor în ştiinţe istorice (Muzeul de antropologie şi etnogra? e „Petru cel Mare” al Academiei de Ştiinţe a
Rusiei (Kunstkamera), Sankt Petersburg, Rusia).
V. Borşevici — doctor habilitat în ? zică şi matematică (Filiala Republicii Moldova al Academiei internaţionale de informatizare pe
lîngă ONU, Chişinău, Moldova).
I. Bruyako — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, doctor în ştiinţe istorice (Museul de arheologie din Odesa,
Academia Naţională de Ştiinţe a Ucrainei, Odesa, Ucraina).
V. Cavruc — doctor în istorie (Muzeul Naţional al Carpa
ţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, România).
S. Covalenco — doctor în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
V. Dergacev — doctor habilitat în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
A. Dobrolyubsky — doctor în ştiinţe istorice (Universitatea pedagogică din Ucraina de Sud, Odesa, Ucraina).
E. Girya — candidat în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg, Rusia).
B. Govedarica — profesor universitar, doctor habilitat, (Universitatea Liberă din Berlin, Germania).
S. Hansen — profesor universitar, doctor habilitat (Institutul German de Arheologie, Departamentul de Eurazie, Berlin,
Germania).
M. Kazanski — doctor habilitat în archeologie (Centrul Naţional pentru Cercetări Ştiinţi? ce din Franţa, Centrul pentru Studii în
Istorie şi Civilizaţie Bizantină, Paris, Franţa).
V. Kirilko — candidat în ştiinţe istorice (
Institutul de arheologie din Crimeea al Academiei de Ştiinţe a Rusiei , Simferopol,
Crimeea).
A. Kovalev — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, conducător al Expediţiei arheologice internaţionale în
Azia Centrală (Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Rusia).
I. Manzura — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, doctor în istorie (Universitatea „Şcoala Antropologică
Superioară”, Chişinău, Moldova).
S. Monachov — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de arheologie şi patrimoniul cultural, Universitatea de Stat din Saratov
„N. G. Cernîşevskii”, Saratov, Rusia).
V. Myts — candidat în ştiinţe istorice (Muzeul de Stat Hermitage, Sankt Petersburg, Rusia).
E. Nicolae — doctor în istorie (Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, România).
L. Nikolova — doctor, professor (Institutul Internaţional de Antropologie, Salt Lake City, SUA).
N. Russev — doctor habilitat în istorie (Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”, Chişinău, Moldova).
O. Sharov — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de arheologie al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Moscova, Rusia).
P. Shuvalov — candidat în ştiinţe istorice (Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Rusia).
O. Shcheglova — candidat în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
N. Telnov — doctor în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
L. Vishnyatsky — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
V. Zuev — candidat în ştiinţe istorice (Muzeul de Stat Hermitage, Sankt Petersburg, Rusia).
2020_5Stratumplus_site.indb 5 31.10.2020 17:09:12

Главный редактор — доктор истории Марк Е. Ткачук
Редактор-координатор — доктор истории Роман А. Рабинович
Ответственный секретарь — доктор истории Леонид А. Мосионжник
Управление и продвижение
— Алексанh Н. Бурян
Основатель журнала — Алексей С. Тулбуре
Адрес: ул. Йорга, 5, Кишинев, MD-2009, Республика Молдова
Университет «Высшая антропологическая школа», журнал «Stratum plus».
Тел./факс: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Редколлегия:
М. Б. Щукин. Решением Сената университета «Высшая антрополоΝap^jcYx школа» и редакции журнала «Stratum plus» имя
Марка Борисовича Шукина в память о еΝg выдающихся заслуΝYn навсеΝ]Y вписано в состав редколлеΝaa этоΝg издания.
Г. Г. Атанасов — доктор исторических наук (РеagfYduftb исторический музей, Силистра, БолYiax).
М. Бабеш — доктор истории (Институт археолоaa «Василе Пырван», Бухарест, Румыния
).
С. В. Белецкий — доктор исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Ю. Е. Березкин — профессор, доктор исторических наук (Музей антрополоaa и этноiYmaa имени Петра Великого Российской
академии наук (Кунсткамера), Санкт-Петербург, Россия).
В. И. Боршевич — доктор хабилитат физико-математических наук (Молдавское отделение Международной академии
информатизации при ООН, Кишинёв, Молдова).
И. В. Бруяко — чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, доктор исторических наук (Одесский
археолоap^jcab музей Национальной академии наук Украины, Одесса, Украина).
Л. Б. Вишняцкий — доктор исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Е. Ю. Гиря — кандидат исторических наук (Институт истории материальной культуры
Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Б. ГовеXh`nX — профессор, доктор хабилитат (Свободный университет Берлина, Берлин, Германия).
В. А. Дергачев — доктор хабилитат истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев,
Молдова).
А. О. Добролюбский — доктор исторических наук (Южноукраинский педагоap^jcab университет, Одесса, Украина).
В. Ю. Зуев — кандидат исторических наук (Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург, Россия).
В. Каврук — доктор истории (Национальный музей Восточных Карпат, Сфынту-Георге, Румыния).
М. Казанский — доктор хабилитат археолоaa (Национальный центр научных исследований, Центр по изучению истории и
цивилизации Византии, Париж, Франция).
В. П. Кирилко — кандидат исторических наук (Институт археолоaa Крыма Российской академии наук, Симферополь,
Крым).
А. А. Ковалев —
чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, научный сотрудник отдела сохранения
археолоap^jcg\g наследия ИА РА Н (Москва, Россия).
С. И. Коваленко — доктор истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев, Молдова).
И. В. Манзура — чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, доктор истории (Университет «Высшая
антрополоap^jcYx школа», Кишинев, Молдова).
С. Ю. Монахов — доктор исторических наук
(Институт археолоaa и культурного наследия Саратовского государственного ун-
верситета им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия).
В. Л. Мыц — кандидат исторических наук (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия).
Л. Николова — доктор, профессор (Международный Институт антрополоaa, Солт-Лейк-Сити, США).
Е. Николае — доктор истории (Институт археолоaa «Василе Пырван», Бухарест, Румыния).
Н. Д.
Руссев — доктор хабилитат истории (Университет «Высшая антрополоap^jcYx школа», Кишинев, Молдова).
Н. П. Тельнов — доктор истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев, Молдова).
С. Ханзен — профессор, доктор хабилитат (Немецкий археолоap^jcab институт, Евразийское отделение, Берлин, Германия).
О. В. Шаров — доктор исторических наук (Институт археолоaa Российской Академии наук, Москва, Россия).
П.
В. Шувалов — кандидат исторических наук (Санкт-Петербурjcab государственный университет, Санкт-Петербург,
Россия).
О. А. Щеглова — кандидат исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
2020_5Stratumplus_site.indb 6 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology (abridged as Stratum plus) is an international peer-reviewed academic
journal covering topical issues of archaeology and cultural anthropology, published by the High Anthropological School Univer-
sity since 1999. The journal comes out in the Russian language. All papers are supplemented by abstracts in English, Russian
and Moldovan languages.
Subjects are not limited either regionally or chronologically. They include results of analytical research, interpretations or
a high-quality publication of new sources. Contributions on history, ethnology, numismatics, epigraphics and other auxilliary
historical disciplines are accepted along with papers on archaeology and cultural anthropology.
The Journal comes out six times a year in subject-oriented volumes dedicated to a speci? c historical age. The last, the
sixth issue includes papers on numismatics and epigraphics of diff erent periods, as well as papers on cultural anthropology,
ethnology, history of late Middle Ages and early New Time. Each volume has its own unique title relevant to its content.
Online journal
(e-ISSN 1857-3533) and full archive are available on www.e-anthropology.com.
Все права защищены.© Университет «Высшая антропологическая школа», P. P. «Stratum plus», журнал «Stratum plus. Археология и
культурная антропология»
© Обложка: Д. А. Топал
Редактор материалов на английском языке: Ю. Д. Тимотина
Перевод на государственный язык Республики Молдова: А. Левинский
Технический координатор: Ж. Б. Кроитор
Оригинал-макет: Д. А. Топал, Л. А. Мосионжник, Г. В. Засыпкина
Редактор карт: Л. А. Мосионжник
Корректор: Г. В. Засыпкина
Статьи этого журнала доступны учреждениям-подписчикам базы данных EBSCOhost.com
Содержание номеров журнала доступно также и в научной базе данных Elibrary.ru
Article level content of this publication is available to subscribing institutions via EBSCOhost.com databases
Article level content of this publication is also available via Elibrary.ru scienti? c databases
Издан при поддержке
ОльΝa Витальевны Свиридовой,
ОлеΝY Алексеевича Тюренкова
и Алексея Александровича Рыбалко
Stratum plus. Археолоax и культурная антрополоax (сокращенно Stratum plus) — международный рецензи-
руемый научный журнал, посвященный актуальным проблемам археолоaa и культурной антрополоaa. Изда-
ется университетом «Высшая антрополоap^jcYx школа» с 1999 g]Y. Выходит на русском языке.
Тематика публикаций журнала не оiYfap^fY ни реagfYdufg, ни хронолоap^jca. Публикуемые материа-
лы — результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источни
-
ко в. Помимо материалов по археолоaa и культурной антрополоaa, принимаются к публикации материалы
по истории, этнолоaa, нумизматике, эпиiYmac^ и друae вспомоYk^dufte историческим дисциплинам.
Журнал выхо`j шесть раз в год в виде тематических номеров, каждый из которых посвящается отдельной
исторической эпохе. Последний, 6-й номер годового цикла включает статьи по нумизматике и эпиiYmac^
раз-
ных периодов, а также статьи по культурной антрополоaa, этнолоaa, истории позднего средневековья и на-
чала нового времени. Каждый вышедший номер имеет свое собственное уникальное название, характеризующее
содержание номера.
Электронная версия журнала (e-ISSN 1857-3533) доступна на сайте www.e-anthropology.com. Здесь же
можно ознакомиться с полным архивом журнала.
2020_5Stratumplus_site.indb 7 31.10.2020 17:09:12

Светлой памяти
Марии Комша
(20.01.1928—05.12.2002)
In memory of Maria Comșa
(20.01.1928—05.12.2002)
2020_5Stratumplus_site.indb 8 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus
№5. 20209
СОДЕРЖАНИЕ
AD MEMORIAM
Ю. Н. Стамати (Грейтер-Садбери, Канада). Мария Комша, или Как отношения межk
Zkdw «братскими странами» повлияли на карьеру археолога . . . . . . . . . . . 15
Ф. Курта (Гейнсвилл, США). Марксизм в работах Марии Комша. . . . . . . . . . . . . . 29
А. Комша (Бухарест, Румыния). По той же fhf[]. Несколько слов в память о маме . . 43
Фотоальбом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ПО СЛЕДАМ ЭПОХИ ВЕЛИКИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ
М. М. Казанский (Париж, Франция). Морской Чулек — Шамси — Аржан Бугузун:
миграции степных кочевников в постгуннское время и «княжеская» культура. . . 55
А. В. Мастыкова (Москва, Россия). Некоторые элементы женского убора осеcf[f
населения пограничья степи в эпоху Великого переселения нароfZ: миграция
или мода? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
И. Бугарски (БелΝiY], Сербия). О германских находках VI века в крепостях,
расположенных на возвышенностях Центральных Балкан. . . . . . . . . . . . . 91
В. Е. Ро`ebfZX (Москва, Россия). Культурные связи населения Су^Xeibf[f региона
в эпоху Великого переселения нароfZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ДОРОГАМИ ЕВРАЗИИ
Н. Н. Серегин (Барнаул, Россия). Об оefa «неизвестной» миграции: Алтай в сере`e]
I тыс. н. э. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5
А. И. Бураев (Ул ан-Удэ, Россия). Скульптурные изображения всаe`bfZ из кургана
Улан Хэрэм Шороон бумбагар в Монголии (антропологический аспект) . . . . . 129
В. С. Аксёнов (Харьков, Украина). «Без fhf[` из fdX нет fhf[` fdfa...»
(переселенцы с Северного
Кавказа в бассейне Северского Донца на этапе
становления салтово-маяцкой культуры) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Э. Д. Зиливинская (Москва, Россия), Д. В. Васильев (Астрахань, Россия). Миграции
населения Хазарского каганата по материалам Нижнего Поволжья. . . . . . . . 153
А. С. Щавелев (Москва, Россия). На «круглых кораблях» от Херсона f Саркела:
к вопросу о типе «кораблей», использованных Петроной Каматиром в 830-е
гг. . . 171
А. Ма^Xhk (Бухарест, Румыния). Печенеги в Трансильвании. Вторжения, колонизации,
миграции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
М. В. Квитницкий (Тирасполь, Молдова), М. П. Сыволап (Черкассы, Украина),
В. П. Григорьев (
†) . Курган-кенотаф XI—XII вв. у с. Ирклиев — памятник
переяславских торков на левобережье Днепра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
И. Тентюк (Кишинев, Молдова). Викинги и их взаимоотношения с восточными
романцами Карпато-Днестровских земель в IX—XI веках . . . . . . . . . . . . . 205
Д. Ра`o]Z`o (БелΝiY], Сербия). Археологические слеs монгольского нашествия
на территории Сербии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
ОБРЕТАЯ НОВУЮ РОДИНУ
К. Параскив-Талмацки (Констанца, Румыния). Миграции в Дунайско-Понтийской зоне
юго-востока Румынии по археологическим Xeesd . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
К. Косма (Клуж-Напока, Румыния). Присутствие авар в Трансильвании. Хронология,
мотивы, территориальные рамки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
С. Оца (Бухарест, Румыния). Некоторые замечания по повоk миграций на территории
межk реками Муреш, Тиса и Дунай и Южными Карпатами в IX—X веках
. . . 277
2020_5Stratumplus_site.indb 9 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus№5. 2020
10
Б
. Ш . Шмo ниевский (Краков, Польша), В . Вoинa (Констанца, Румыния). Ключи Добру^`:
что говорят раннесреe]Z]bfZs] нахоb` о люwm, живших в пещерах. . . . . . 295
Б. Чуперкэ (Плоешти, Румыния). Крепости Слона и присутствие аh`Xefgfc`jXe
к северу от Нижнего Дуная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 313
М. В. Квитницкий (Тирасполь, Молдова), А. Тюрк (Будапешт , Венiax), Н. П. Тельнов
(Кишинёв, Молдова), С. Д. Лыс
енко (Киев, Украина), В. С. Синика (Тирасполь,
Молдова). Два венгерских погребения IX века в Дунай-Днестровских степях . . 329
А. А. Романчук (Кишинёв, Молдова). Балты или не балты? Ранние славянские
миграции и «балтоиeXw» топонимия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 341
И. В. Стасюк (Санкт-Петербург, Россия ), Х. Х. Мустафин, И. Э. Альборова (Москва,
Россия ). «Славянская колонизация » Воibfa земли: ист
ориография, проблемы,
новые поmfы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 347
МИГРАЦИИ ИДЕЙ И ВЕЩЕЙ…
А. Гын`cu (Хантсвилл, США). Монетное обращение в Добру^] в VI—VII вв. . . . . . 363
Н. Хрисимов (Велико-Тырново , БолYiax). О «миграции » оef[f виX оружия эпохи
раннего среe]Z]bfZtw и его развитии в VII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Э. Га л л (Бухарест , Румыния), Ф. Мэр^`ewe (Арад, Румыния), С. Петер (Клуж-Напока,
Румыния). К «мобильности » символов. Знак креста на горшке из погр . 20а
в Пе

чика-Дувенбек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 401
С. Дончева (Шумен, БолYiax). ПроизвоijZf византийских фоллисов в центрах
хуf^]ijZ]eef[f металла в окрестностях Преслава в X веке . . . . . . . . . . . . 411
М. М. Чореф (Нижневартовск, Россия ). Наg`it над вхоfd в баню Сары Гюзель
в Бахчисарае как источник по истории Крыма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
РЕЦЕНЗИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Ю. Н . Стамати (Грейтер- Садбери, Канада). Книга, которая наверняка не прой]j
незамеченной: Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology
in Eastern Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge. . . . . . . . . . 433
Н. Д. Руссев (Кишинев, Молдова). Серьги в ви] знака вопроса из среe]Z]bfZfa
Болгарии : мысли об археологии. Владимиров Г. 2019. Обеци с форма на
въпросителен знак от средновековна БълYiax (XIII—XIV в .). За материални следи
от куманите и Златната Орда в културата на Вт
орото БълYijcg царство.
2 изд. — София: «Уникарт» ЕООД. — 86 с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 437
ПАМЯТИ УШЕДШИХ
Н. П. Тельнов (Кишинев, Молдова). К 90-летию со ew рож]e`w Павла Петровича
Бырни (22.10.1930—30.05.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 443
В. А. Гуцал (Каменец-Подольский, Украина). Памяти исслеfZXj]cw, коллеги и учителя.
К 90-летию со ew рож]e`w И. С. Винокура. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
С. В. Белецкий (Санкт-Петербург, Россия ). Ad memoriam: А. Н. Кирпичников
(25.06.1929 — 16.10.2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 453
Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 455
Авторам Stratum plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 459
2020_5Contents.indd 10 03.11.2020 12:40:04

Stratum plus
№5. 202011
CONTENTS
AD MEMORIAM
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). Maria Comşa or How the Relationship between
Two “Friendly Countries” In? uenced the Career of an Archaeologist . . . . . . . . . 15
F. Curta (Gainesville, USA). Marxism in Maria Comşa’s Works . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A. Comşa (Bucharest, Romania). On the Same Path. A Few Words in Memory of my Mother . . 43
Album of Photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
FOLLOWING THE STEPS OF THE GREAT MIGRATIONS
M. M. Kazanski (Paris, France). Morskoj Chulek — Shamsi — Arzhan Buguzun:
Migration of Steppe Nomads in post-Hunnic Period and “Princely” Culture . . . . . 55
A. V. Mastykova (Moscow, Russian Federation). Some Elements of the Women’s Clothing of
the Sedentary Population of the Steppe Borderland in the Great Migration Period:
Migration or Fashion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
I. Bugarski (Belgrade, Serbia). On the Sixth-century Germanic Finds from the Central
Balkans Hilltop Fortresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
V. E. Rodinkova (Moscow, Russian Federation). Cultural Connections of the Sudzha Region
Population in the Migration Period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ROADS OF EURASIA
N. N. Seregin (Barnaul, Russian Federation). About One “Unknown” Migration: Altai in
the middle of the I millennium AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
A. I. Buraev (Ulan-Ude, Russian Federation). Sculptural Images of Riders from the Mound
of Ulan Kherem Shoroon Bumbagar in Mongolia (anthropological aspect) . . . . . . 129
V. S. Aksonov (Kharkiv, Ukraine). “Without a Road from Home, there is no Road to Home...”
(migrants from the North Caucasus in the Seversky Donets basin at the stage of
the Saltov-Mayaki culture formation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
E. D. Zilivinskaya (Moscow, Russian Federation), D. V. Vasiliev (Astrakhan, Russian Federation).
Migration of the Population of the Khazar Kaganate Based on Materials from
the Lower Volga Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
A. S. Shchavelev (Moscow, Russian Federation). On the “Round Ships” from Chersonesos
to Sarkel: To the Question of the Type of Ships used by Petronas Camaterus in 830s . . 171
A. Madgearu (Bucharest, Romania). The Pechenegs in Transylvania. Invasions, colonizations,
migrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), M. P. Syvolap (Cherkassy, Ukraine), V. P. Grigoriev (
†) .
Barrow-Cenotaph of the 11 th—12 th Centuries near Irkliev Village, the Site of
the Pereyaslav Torks in the Dnieper Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
I. Tentiuc (Kishinev, Moldova). The Vikings and Ther Relationship with the Romance
Inhabitants of the Carpatho-Nistrian Lands in 9th—11th Centuries . . . . . . . . . . 205
D. Radičević (Belgrade, Serbia). Archaeological Traces of the Mongol Invasion on the Territory
of Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
ADOPTING A NEW HOMELAND
C. Paraschiv-Talmaţchi (Constanţa, Romania). Archaeological Re? ection of the Presence of
Migratory Populations in the South-East of Romania (with special regard to
the Istro-Pontic territory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
C. Cosma (Cluj-Napoca, Romania). The Avar Presence in Transylvania. Chronology.
Motivation. Territorial Boundaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
S. Oţa (Bucharest, Romania). Some Remarks on the Problem of Population Movements in the Area
between Mureş, Tisza, Danube and the Southern Carpathians (9
th—10 th centuries) . . . . 277
2020_5Stratumplus_site.indb 11 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020 12
B. Sz. Szmoniewski (Kraków, Poland), V. Voinea (Constanţa, România). Cheile Dobrogei:
what the Early Medieval Items Found at the Caves Tell us about the People who
Lived There. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
B. Ciupercă (Ploieşti, Romania). The Forti? cations of Slon and the Presence of the
Adrianopolitans North of the Lower Danube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), A. Türk (Budapest, Hungary), N. P. Telnov (Kishinev,
Moldova), S. D. Lysenko (Kiev, Ukraine), V. S. Sinika (Tiraspol, Moldova). Two
Hungarian Graves of the 9
th Century in the Danube-Dnister Steppes . . . . . . . . . . 329
A. A. Romanchuk (Kishinev, Moldova). The Balts or not the Balts? Early Slavic Migrations
and “Baltic” Toponymy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
I. V. Stasyuk (Saint Petersburg, Russian Federation), Kh. Kh. Musta? n, I. E. Alborova (Moscow,
Russian Federation). “Slavic colonization” of the Vod’ land: historiography, problems,
new approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
MIGRATIONS OF IDEAS AND THINGS…
A. Gândilă (Huntsville, USA). The Monetary Economy of Dobrudja during the Migration
Age (6 th—7 th centuries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
N. Hrissimov (Veliko Tarnovo, Bulgaria). About the “Migration” of One Kind of Weapon in
the Early Middle Ages and Its Development in the 7
th Century . . . . . . . . . . . . . 377
E. Gáll (Bucharest, Romania), F. Mărginean (Arad, Romania), S. Peter (Cluj-Napoca, Romania).
On the “Mobility” of Symbols. Sign of the Cross on the Pot Found in Grave 20a from
Pecica-Duvenbeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
S. Doncheva (Shumen, Bulgaria). Production of Byzantine Folisses at the Metal Art Centers
at the Vicinity of Preslav in the 10
th Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
M. M. Choref (Nizhnevartovsk, Russian Federation). Inscription above the Entrance to Sary
Gyuzel Bathhouse in Bakhchisaray as a Source on the History of the Crimea . . . . . 425
REVIEWS AND PRESENTATIONS
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). The book that surely will not get unnoticed:
Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology in Eastern
Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge. . . . . . . . . . . . . . 433
N. D. Russev (Kishinev, Moldova). Earrings in the form of question mark from medieval
Bulgaria: a few thoughts about archaeology in connection with Georghi Vladimirov’s
publication. Владимиров Г. 2019. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна
БълYiax (XIII—XIV в.). За материални следи от куманите и Златната Орда в културата
на Второто БълYijcg царство. 2 изд. — София: «Уникарт» ЕООД. — 86 с. . . . . . . 437
IN MEMORY OF THOSE WHO PASSED AWAY
N. P. Telnov (Kishinev, Moldova). On the 90 th Birthday Anniversary of Pavel P. Bârnea
(22.10.1930—30.05.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
V. A. Hutsal (Kamyanets-Podilsky, Ukraine). To the Memory of Researcher, Colleague and Teacher.
On the 90
th Birthday Anniversary of I. S. Vinokur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
S. V. Beletsky (Saint Petersburg, Russian Federation). Ad memoriam: A. N. Kirpichnikov
(25.06.1929 — 16.10.2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Submissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
2020_5Stratumplus_site.indb 12 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 202013
CUPRINS
AD MEMORIAM
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). Maria Comşa sau cum relaţiile dintre două „ţări
prietene” au in? uenţat cariera unui arheolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
F. Curta (Gainesville, SUA). Marxism în opera Mariei Comşa . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A. Comşa (Bucureşti, România). Pe acelaşi drum. Câteva cuvinte în memoria mamei . . . . . 43
Albumul cu fotogra? i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
PE URMELE EPOCII MARILOR MIGRAŢII
M. M. Kazanski (Paris, Franţa). Morskoj Chulek — Shamsi — Arzhan Buguzun: migraţiile
nomazilor de stepă în perioada post-hunică şi cultura „princiară” . . . . . . . . . . . 55
A. V. Mastykova (Moscova, Rusia). Unele elemente ale vestimentaţiei feminine ale populaţiei
sedentare de la limita stepei în epoca Marii migraţii a popoarelor: Migraţie sau modă? . 73
I. Bugarski (Belgrad, Serbia). Despre descoperirile germanice din sec. VI în cetăţi amplasate
pe înălţimile Balcanilor centrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
V. E. Rodinkova (Moscova, Rusia). Legăturile culturale ale populaţiei ţinutului Sudzha în
epoca Marii migraţii a popoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
PE DRUMURILE EURASIEI
N. N. Seregin (Barnaul, Rusia). Despre o migraţie „necunoscută”: Altaiul la mijlocul
mileniului I e. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
A. I. Buraev (Ulan-Ude, Rusia). Reprezentări sculpturale de călăreţi din tumulul Ulan Kherem
Shoroon bumbagar în Mongolia (aspectul antropologic) . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
V. S. Aksonov (Harcov, Ucraina). „Fără drum de acasă nu există drum spre casă…” (coloniştii
din Caucazul de Nord în bazinul Doneţului de Nord la etapa de formare a culturii
Saltovo-Mayaki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
E. D. Zilivinskaya (Moscova, Rusia), D. V. Vasiliev (Astrahan, Rusia). Migraţiile populaţiei
Khaganatului Khazar în baza materialelor regiunii Volga de Jos . . . . . . . . . . . . 153
A. S. Shchavelev (Moscova, Rusia). Pe „corăbii rotunde” de la Cherson până la Sarkel:
cu privire la tipul de „corăbii”, folosite de Petronas Camaterus în aa. 830 . . . . . . . 171
A. Madgearu (Bucureşti, România). Pecenegii în Transilvania. Invazii, colonizări, migraţii . . . . 177
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), M. P. Syvolap (Cerkasî, Ucraina), V. P. Grigoriev (
†).
Tumulul-Cenotaf din sec. XI—XII de lângă s. Irkliev — monument al torcilor de
Pereyaslav în stânga Niprului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
I. Tentiuc (Chişinău, Moldova). Vikingii şi raporturile lor cu romanicii din spaţiul Carpato-
Nistrean în secolele IX—XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
D. Radičević (Belgrad, Serbia). Urme arheologice ale invaziei mongole pe teritoriul Serbiei . . 231
DOBÂNDIND O NOUĂ PATRIE
C. Paraschiv-Talmaţchi (Constanţa, România). Re? ectarea arheologică a prezenţei unor
populaţii migratoare în sud-estul României (cu privire specială asupra teritoriului
istro-pontic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
C. Cosma (Cluj-Napoca, România). Prezenţa avară în Transilvania. Cronologie. Motivaţie.
Limite teritoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
S. Oţa (Bucureşti, România). Câteva observaţii privind problema deplasărilor de populaţie
în spaţiul dintre Mureş, Tisa, Dunăre şi Carpaţii Meridionali (secolele al IX-lea şi
al X-lea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
2020_5Stratumplus_site.indb 13 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020 14
B. Sz. Szmoniewski (Cracovia, Polonia), V. Voinea (Constanţa, Romania). Cheile Dobrogei:
ce mărturii ne aduc vestigiile medievale timpurii descoperite în peşteri despre oamenii
ce locuiau în aceste spaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
B. Ciupercă (Ploieşti, Romania). Cetăţile de la Slon şi prezenţa adrianopolitanilor la nordul
Dunărea de Jos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), A. Türk (Budapesta, Ungaria), N. P. Telnov (Chişinău,
Moldova), S. D. Lysenko (Kiev, Ucraina), V. S. Sinika (Tiraspol, Moldova). Două
morminte ungureşti din sec. IX în stepele dunăreano-nistrene . . . . . . . . . . . . . 329
A. A. Romanchuk (Chişinău, Moldova). Baltici sau nu baltici? Migraţiile slave timpurii şi
toponimia „baltoidală” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
I. V. Stasyuk (Sankt Petersburg, Rusia), Kh. Kh. Musta? n, I. E. Alborova (Moscova, Rusia).
„Colonizarea slavă” a ţării Vod: istoriogra? e, probleme, noi abordări . . . . . . . . . 347
MIGRAŢIILE IDEILOR ŞI LUCRURILOR…
A. Gândilă (Huntsville, SUA). Economia monetară a Dobrogei în epoca marilor migraţii
(sec. VI—VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
N. Hrissimov (Veliko Târnovo, Bulgaria). Cu privire la „migraţia” unui fel de arme din
epoca medievală timpurie şi dezvoltarea lui în sec. VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
E. Gáll (Bucureşti, România), F. Mărginean (Arad, România), S. Peter (Cluj-Napoca, România).
Despre mobilitatea simbolurilor. Semnul crucii de pe vasul mormântului cx. 20 de la
Pecica-Duvenbeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
S. Doncheva (Şumen, Bulgaria). Producerea folişilor bizantini în centrele metalului artistic
din împrejurimile Preslavului în secolul X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
M. M. Choref (Nijnevartovsk, Rusia). Inscripţia de deasupra intrării în baia Sary Giuzel în
Bakhchisarai ca sursă despre istoria Crimeei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
RECENZII ŞI PREZENTĂRI
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). Cartea care nicidecum nu va ? trecută cu vederea:
Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology in Eastern
Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge. . . . . . . . . . . . . . 433
N. D. Russev (Chişinău, Moldova). Cerceii în formă de semn de întrebare din Bulgaria medievală:
gânduri despre arheologie în legătură cu publicaţia lui Gheorghi Vladimirov.
Vladimirov G. 2019. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна БълYiax
(XIII—XIV в.). За материални следи от куманите и Златната Орда в културата
на Второто БълYijcg царство. 2 изд. — София: «Уникарт» ЕООД. — 86 с. . . . . . . 437
ÎN AMINTIREA CELOR PLECAŢI
N. P. Telnov (Chişinău, Moldova). Cu ocazia aniversării de 90 de ani de la naşterea lui Pavel
Petrovich Bârnea (22.10.1930—30.05.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
V. A. Hutsal (Kam’ianets’-Podil’s’kyi, Ucraina). În memoria cercetătorului, colegului şi
profesorului. Cu ocazia aniversării de 90 de ani de la naşterea lui I. S. Vinokur . . . . 447
S. V. Beletsky (Sankt Petersburg, Rusia). Ad memoriam: A. N. Kirpichnikov
(25.06.1929 — 16.10.2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Abrevieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Submissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
2020_5Stratumplus_site.indb 14 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 202015
© Stratum plus. Археология и культурная антропология.
© Ю. Н. Стамати, 2020.
Keywords: Romania, USSR, Moldova, history of archeology, Slavic archeology, Romanian archeology, “scientific field”
Cuvinte cheie: România, URSS, Moldova, istoria arheologiei, arheologia slavă, arheologia românească, „câmp știinţific”
Ключевые слова: Румыния, СССР, Молдавия, история археологии, славянская археология, румынская археология,
«научное поле»
Iu. N. Stamati
Maria Comșa or How the Relationship between Two “Friendly Countries” Influenced the Career of an
Archaeologist
The Romanian archaeologist Maria Comșa (1928—2002) is known for her studies of the Early Middle Ages in the
Carpathian-Danubian-Pontic area. The social organization of the local communities, the Romanization, the penetration
of the Slavic tribes, the extension of the Bulgarian Empire to the north of the Lower Danube, are the main topics she
addressed in her works. This article presents the most important moments in the researcher’s biography, as well as the
political and ideological context in which she worked. Also, the article aims to identify the causes that led, starting with the
second half of the 1960s, to her marginalization and to the appearance, in the Romanian historiographical tradition, of a
predominantly negative image about her. The main causes would be: some of her views on the region’s early Middle Ages
that no longer corresponded to the political and ideological context of the 1960—1970s; related to this new context, the
fact that she did her Ph. D. in the USSR; the nature of her relationship with Professor Ion Nestor (1905—1974), one of the
most influential Romanian archaeologists between the 1940s and the 1970s. The latter cause is analyzed through the prism
of «scientific field» concept proposed by the French sociologist Pierre Bourdieu. The image of Maria Comșa as a simple tool
of transmission and implementation in Romanian archaeology of some “foreign ideas” is deconstructed.
Iu. N. Stamati
Maria Comșa sau cum relaţiile dintre două „ţări prietene” au influenţat cariera unui arheolog
Arheoloaga româncă Maria Comșa (1928—2002) este cunoscută pentru studiile sale asupra Evului Mediu timpuriu
din spaţiul carpato-danubiano-pontic. Organizarea socială a comunităţilor locale, romanizarea, pătrunderea triburilor slave,
extinderea Ţaratului bulgar la nord de Dunărea de Jos, sunt principalele subiecte pe care le-a abordat în lucrările sale. Acest
articol prezintă cele mai importante momente din biografia cercetătoarei, precum și contextul politic și ideologic în care a
activat. Deasemenea, sunt identificate cauzele care au dus, începând cu a doua jumătate a anilor 60, la marginalizarea ei
și la apariţia, în tradiţia istoriografică românească, a unei imagini preponderent negativă? despre ea. Principalele cauze
ar fi: unele dintre punctele sale de vedere asupra Evului Mediu timpuriu al regiunii care nu mai corespundeau contextului
politic și ideologic al anilor 60—70; legat de acest nou context, faptul c
ă și-a făcut doctoratul în URSS; natura relaţiilor ei cu
profesorul Ion Nestor (1905—1974), unul dintre cei mai influenţi arheologi români al anilor 40—70. Această ultimă cauză
este analizată prin prisma conceptului de „câmp știinţific” propus de sociologul francez Pierre Bourdieu. Imaginea Mariei
Comșa de simplă unealtă de transmitere și implimentare în arheologia din România a unor „idei străine” este deconstruită.
Ю. Н. Стамати
Мария Комша, или Как отношения между двумя «братскими странами» повлияли на карьеру
археолога
Румынский археолог Мария Комша (1928—2002) известна своими исследованиями раннего средневековья
в Карпато-Дунайско-Понтийском регионе. Социальная организация местных
сообществ, романизация, проникнове-
ние славянских племен, расширение Болгарского царства к северу от Нижнего Дуная являются основными темами,
которые она рассматривала в своих работах. В этой статье представлены наиболее важные моменты из биографии
исследовательницы, а также политический и идеологический контекст, в котором она работала. Кроме этого, выявля-
ются причины, которые привели, начиная
со второй половины 60-х гг., к её маргинализации и появлению в румынской
историографической традиции её преимущественно негативного образа. Основные причины этого: некоторые из её
взглядов на раннее средневековье региона, которые не соответствовали больше политическому и идеологическому
контексту 60-х — 70-х гг.; связанный с этим новым контекстом факт её учебы в СССР;
характер её отношений с профес-
сором Ионом Нестором (1905—1974), одним из самых влиятельных румынских археологов 40-х — 70-х гг. Эта послед-
няя причина рассмотрена при помощи понятия «научного поля», автором которого является французский социолог
Пьер Бурдье. Образ Марии Комши как простого инструмента для передачи и имплементации в румынской археологии
«чуждых» для неё
идей деконструирован.
Ю. Н. Стамати
Мария Комша, или Как отношения
межk Zkdw «братскими странами»
повлияли на карьеру археолога
2020_5Stratumplus_site.indb 15 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020 16
Ю. Н. Стамати

Впервые я услышал имя Марии Комша
в 90-х \. прошлого века, ко ] а учился в клуж-
ском Университете Бабеша-Бойяи в Румынии,
но не на университетских курсах, а на архео-
лоap^jcan раскопках, прислушиваясь к бесе-
де двух старших археологов. Один из них g-
ворил другому, что Мария Комша — в начале
её археолоap^jcgb
карьеры её знали под де-
вичьей фамилией Кишваси — на самом деле
была не румынкой, а венгеркой
1. Это, по его
словам, и объясняло ее научные взгляды
на средневековую историю территории Румы-
нии
2. В те же 90-е один из моих клужских про-
фессоров, прочитав моё эссе, написанное для
его курса, в котором я цитировал одну из ста-
тей Марии Комша, предупредил меня, что
я должен быть более осторожен.
В последующие g]t — конец 90-х — на-
чало 2000-х, ко ] а я работал в румынской
историоiYmap^jcgb среде,
будучи мастеран-
том, потом докторантом, у меня сложилось
впечатление, что для мноan румынских исто-
риков и археологов Мария Комша была свое-
g рода «советским агентом» или чем-то по-
хожим на «приводной ремень», и ее главной
целью была передача и имплементация каких-
то «чуждых» для румынской археолоaa идей.
Всё это было
на уровне слухов. То гд а, в нача-
ле 2000-х \., мне не уд а л о с ь найти публика-
ций (более или менее серьёзных), в которых
то, что говорилось об этой исследовательни-
це, было бы подтверждено фактами, докумен-
тами, анализом её работ. Всё это меня очень
заинтриговало, а на мои вопросы, задан-
ные некоторым из
моих профессоров или зна-
комым археолоYe, я так и не смог получить
внятных ответов.
Намного позже, ]^-то в 2011—2012 \.,
ко ] а я уже находился в канадском Универ-
ситете Лаваля, один из моих кишинёвских
друзей случайно натолкнулся на протокол за-
седания Научного совета по проблеме «Про-
исхождение молдавского народа и славяно-
молдав
ские связи», состоявшегося 29 мая
1984 г. в Академии наук Молдавской ССР,
и передал его мне. Среди молдавских исто-
1 Фамилия Кишваси (рум. Chişvasi) действительно
венгерского происхождения (венг. Kisvaszi). Но Мария
Комша (рум. Maria Comşa) — этническая румынка,
и родилась она в историческом Парциуме, ]^ совсем
не редкость бытование венгерских имен среди этниче-
ских румын.
2 Имена этих археологов я, конечно, помню,
но не назову их, чтобы, перефразируя слова знаменито-
g героя кинокомедии Гайдая, фольклориста Шурика,
не быть несправедливым к друae археолоYe, кото-
рые могли вести точно такие же беседы и делиться точ-
но такими же мнениями.
риков, участвовавших в этом заседании, был
и Павел Советов. В своем выступлении он от-
мечал, что не все румынские историки счи-
тают, будто романизация имела место и меж-
ду Днестром и Карпатами
3, упомянув в этой
связи клужского университетского профессо-
ра Константина Дайковичу и археолоY буха-
рестского Института археолоaa Марию Ком-
ша. О последней Советов также говорил, что
в частной беседе она призналась, что не мо-
жет больше публиковать то, что она действи-
тельно думала (Протокол 1984: 46).
Поискав и переспросив своих друзей
и знакомых
археологов из Румынии, я, так
как это случилось и в начале 2000-х \., не на-
шёл ни одной работы, в которой бы анализи-
ровались (более или менее тщательно) науч-
ные взгляды этой исследовательницы. В ко н-
це концов, мои изыскания привели к тому, что
я посвятил ей раздел моей книa, главной «^
-
роиней» которой была средневековая архео-
лоax Советской Молдавии (Stamati 2019:
168—173). Подумывал я и об отдельной рабо-
те, посвящённой Марии Комша и её научно-
му вкладу
4, с использованием архивных доку-
ментов и воспоминаний тех, кто знал её лично,
в том числе и некоторых её родных
5. А летом
2018 г. предложил редактору-координатору
журнала Stratum plus, историку и археолоl
Роману Рабиновичу, посвятить ей один из но-
меров журнала. Идея была воспринята с боль-
шим энтузиазмом им, а потом и главным ре-
дактором журнала Марком Ткачуком, за что
я им обоим очень благодарен
6.
3 Как я покажу дальше, такой подход румынской
историоiYmaa к истории реagfY имел и политиче-
скую подоплеку.
4 Мария Комша — одна из героинь книa
(ещё не опубликованной), написанной в соавторстве
с профессором Флоридского университета Флорином
Ку р т а, в которой рассматривается научный вклад ряда
археологов-женщин из стран Восточной Европы. Кни-
Y появится, скорее всего, в 2021 г.
5 Дочь Марии Комша — Александра Комша, спе-
циалист, изучающий физическую антрополоaw, в на-
стоящее время работает в Институте археолоaa в Бу-
харесте. Некоторая информация и все фотоiYmaa,
использованные в статье, предоставлены Александрой,
за что я ей очень признателен. У Марии Комша была
еще одна дочь, Делия. Она умерла в 2003 г.
6 Позже Роман Рабинович признался: «Я за то, что
у нее прочитал, очень уважал Комшу. Сильный, выхо-
дящий за пределы только одной страны уровень, школа,
эрудиция, геоiYmax знаний и интересов. К примеру,
одна ее статья в “Pontica” об особом типе чернолоще-
ной посуды (она сумела увидеть в ней не столовую по-
суду Балкано
-Дунайской культуры, а специфические
северокавказские аланские кувшины, которые не были
характерны для БДК, а только похожи) натолкнула
меня на мысль о зримом аланском присутствии в Ниж-
2020_5Stratumplus_site.indb 16 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 202017 Как отношения между двумя «братскими странами» повлияли на карьеру археолога

Итак, цель этой вступительной статьи —
познакомить читателя журнала Stratum plus
с исследовательницей Марией Комша, несо-
мненно, очень мало известной даже на ее ро-
дине, в Румынии. Конечно, я имею в виду
саму исследовательницу, а не ее отдельные
научные работы, широко цитируемые архео-
лоYea и историками, специализирующимися
в изучении раннего средневековья в северной
части Нижнего Подунавья. Попутно я также
попробую разобраться, насколько обоснован
тот образ Марии Комша, который сложился
в румынской историоiYmap^jcgb традиции,
и как или почему этот образ возник.
От Оради до Москвы...
Мария или Мэриоара, как её звали в семье,
родилась 20 января 1928 g]Y в деревне Роg`,
округ Бихор, на северо-западе Румынии
, как
уже отмечалось, в историческом реagf^ Пар-
циум. Отец, Петру Кишваси, был железно-
дорожником
7, мама — звали её тоже Мария,
была швеей в Доме моды в Ораде — админи-
стративном центре окруY. «Наверное, из-за
бабушки, — вспоминает дочь Марии Комша
Александра, — моя мама была всегда очень
элеYfkfgb. Мы с сестрой постоянно восхи-
щались ее нарядами»
8.
Начальное и среднее образование Мария
получила в том же городе, ]^ работала ее
мама, то есть в Ораде. Почему потом она по-
ступила именно на Факультет классических
древностей Клужского университета, я так
и не смог узнать. Но ее дочь Александра вспо-
минает, что ее мама «мечтала стать биологом.
Но плата
за обучение на биолоap^jcge фа-
культете была намного выше, из-за лаборато-
рий с разными там веществами и т. д., которые
должны были быть оплачены дополнительно.
нем Подунавье, потом к этому прибавились и друa^
вещи: специфические боевые чеканы в кладах Мунте-
нии, а позже много находок амулетов и бляшек “ко н-
ников”, о которых у нас писали... Я с ней виделся один
раз: ее завел в наш кабинет в Секторе археолоaa (тог-
да на ул. Го г о л я, 35) Бырня и
представил. Какой g],
не помню — 1986—1987, примерно. Так мы все, и я,
и Городенко, и Тентюк вцепились в нее мертвой хват-
ко й — давай показывать нашу керамику, каждый свою»
(из личных бесед с Романом Рабиновичем, 2019). Ста-
тья, упомянутая Романом Рабиновичем, была опубли-
кована в номере 12 за 1979 г. журнала Музея истории
г. Констанца
«Pontica» (Comşa 1979: 151—156).
7 По некоторым данным, он был то ли диспетчером
движения, то ли директором железнодорожной станции
(из личных бесед с Александрой Комша, 2019).
8 Из личных бесед с Александрой Комша, 2019.
Поэтому так и не поступила на этот факуль-
тет» 9.
Так или иначе, на Факультете классиче-
ских древностей она получила свои первые
уроки и навыки в области древней истории
и археолоaa, прежде всего от очень тогда из-
вестного клужского профессора Константина
Дайковичу (1898—1973), специалиста по да-
кийской архео
лоaa и классической филоло-
aa. В последние два g]Y обучения в универ-
ситете, она
одновременно работала и библио-
текарем в Институте классических древностей
в Клуже, ]^ директором был тот же Констан-
тин Дайковичу. О своём профессоре в после-
дующем, будучи уже самостоятельным архео-
логом, Мария Комша вспоминала часто и,
по словам её дочери, всегда гордилась тем, что
была его воспитанницей
10.
Вторая половина 40-х — начало 50-х \.
прошлого века — это период, ко ] а королев-
ская Румыния перестраивалась на советский
лад. В декабре 1947 г. король Михай отрекся
от престола. То гд а же была провозглашена Ру-
мынская Народная Республика (РНР). Ушли
в прошлое и поiYfapft^ инциденты, и поли-
тические конфликты из-за Бессарабии. Сло-
вом,
к началу 50-х \. Румыния стала послуш-
ной спутницей СССР. Для, как говорилось
тогда, «укрепления отношений между двумя
братскими странами», высшие учебные заве-
дения СССР открыли свои двери для румын-
ской молодёжи.
Именно тогда, точнее, в 1952 г., 24-летняя
Мария Кишваси, которая после окончания
университета, в 1951 г., вернулась в Орад и ра
-
ботала в секции истории и археолоaa мест-
ного музея, прошла по конкурсу и получила
место в аспирантуре в Московском государ-
9 Из личных бесед с Александрой Комша, 2019.
10 Свою карьеру К. Дайковичу начал в 20-х \. Спе-
циализацию проходил в высших учебных учреждениях
Румынии и Италии. До окончания войны, как и мноa^
друa^ румынские интеллектуалы, заиit[Yd с ульт ра-
правым движением. Однако, с установлением в Румы-
нии просоветского режима, без колебаний стал членом
Компартии и, во всяком случае публично,
активно под-
держивал новый режим, по некоторым данным, часто
даже усердствовал в этом. Занимал высокие должности
не только в системе образования, но и в сфере культу-
ры, и в политических структурах Румынской Народной
Республики, позже Социалистической Республики Ру-
мынии (например, был председателем Комиссии исто-
рических памятников в Бухаресте, директором Музея
истории
Трансильвании, заместителем секретаря Ми-
нистерства социального страхования, депутатом Ве-
ликого национального собрания — законодательного
орYfY страны, и т. д.). С другой стороны, он действи-
тельно был очень эрудированным и талантливым про-
фессором. Мноa^ студенты просто обожали его (Sanie
2008: 323—336; Stamati 2015: 82; 2019: 156).
2020_5Stratumplus_site.indb 17 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020 18
Ю. Н. Стамати

ственном университете имени М. В. Ломоно-
сова (Comşa 1978: 102—103; Olteanu 2002:
324). Кто именно был её научным руково-
дителем, окончательно не уд а л о с ь устано-
вить. Но по словам её дочери, это мог быть
Борис Рыбаков. Именно о нём её мама чаще
всего упоминала, говоря о своей аспиранту-
ре в Москве
11. Это звучит достаточно прав-
доподобно, если считать, что «воевода со-
ветской археолоaa», как назвал Б. А. Ры-
бакова Лев Клейн (2014: 192), был в 1952 г.
деканом факультета истории, а потом про-
ректором (1952—1954 \.) и заведующим ка-
федрой истории СССР периода феодализ-
ма (1953—1962 \.) в МГУ (Плетнева и др.
1978: 4)
12. Свою докторскую диссертацию
под названием «Ранняя средневековая кера-
мика на территории РНР (VI—VII вв.)» Ма-
рия Комша защитила в 1956 г. (Chişvasi-Comşa
1957: 278; Olteanu 2002: 324).
«Так будет красиво, а?»
В Москве, как и подобает аспирантке из Ру-
мынии, Мария Комша завела друзей и знако-
мых. Впоследствии со мноaea поддержива-
ла тёплые отношения, сотрудничала —
свиде-
тельством тому являются письма, фотоiYmaa,
книa и статьи с автоiYmYea, которые хранят-
ся в личном архиве и библиотеке ее дочери.
Там Мария Кишваси познакомилась и с мо-
сковским археологом и писателем Георa^e
Федоровым (1917—1993), воспитавшим пер-
вое поколение молдавских археологов, спе-
циализирующихся в изучении средневеко-
вья (о нём см.: Ткачук 1999: 7—13; Рабинович

2017: 300—304; Stamati 2019: 60—147). На-
верняка там же впервые встретилась и обме-
нивалась мнениями с кишинёвским учеником
Г. Б. Фёдорова — Ионом Хынку (1931—2003),
который в 1956 г. только начинал аспиранту-
ру в Москве (о нём см.: Postică 2016: 10—12;
2016а: 66—74; 2002; Stamati 2019: 93—94;
148—241). И от первого, и от второго в лич-
ном архиве её дочери остались поздравления,
письма, просьбы, фотоiYmaa
, и. т. д. (рис. 1;
2: a, b).
11 Информация Александры Комша, 2019.
12 Письмо Б. А. Рыбакова от 4 октября 1954 г., хра-
нящееся в архиве дочери Марии Комша, можно, навер-
ное, тоже привести в подтверждение того, что именно
он был её научным руководителем. В своём письме Ры-
баков отвечает Марии Комша, которая сообщила ему
ранее, что задержится ещё в Румынии и, соответствен-
но, не сможет
прибыть в Москву в назначенное время.
То, что она сообщила Рыбакову об этом, да и стиль его
ответа, на наш взгляд, говорят именно об этом (рис. 3).
Во время аспирантуры, точнее, за g] до за-
щиты диссертации, в 1955 г., Мария вышла
замуж за бухарестского археолоY, впослед-
ствии коллеl по институту, Еуджена Комшу,
который был родом из Кишинева
13. Им обо-
им Георab Фёдоров посвятил один из своих
рассказов «ДороY на Буков», опубликован-
ный в номере 12 за 1963 г. легендарного уже
тогда журнала «Новый мир» (Фёдоров 1963:
63—70), а потом и в его книге «Дневная по-
верхность» (Фёдоров 1966: 326—339). Су-
пруa Комша в этом рассказе представлены
в очень теплых тонах. Марии Георab Фёдо
-
ров отвел почетное место в раскрытии средне-
вековой материальной культуры румын, а Еуд-
жена, или Женю, как он его называл, благода-
13 Еуджен Комша родился в 1923 г. в Кишинё-
ве. Там же он закончил среднюю школу, а потом, на-
чиная с 1937 г., учился в лицее «Александру Донич»,
но из-за событий 1940 г., ко ] а Бессарабия была пере-
дана СССР, не смог его закончить. То гд а же с семьей
переехал в Бухарест, ]^ закончил лицей «Димитрие

Кантемир» (1943 г.), а потом и Исторический факультет
Бухарестского университета (1948 г.). После окончания
остался ассистентом на факультете истории. С 1952 г.
его постоянным местом работы стал Национальный
музей древностей в Бухаресте, преобразованный впо-
следствии в Институт археолоaa. В 1968 г. он защитил
докторскую диссертацию на тему «Культура Боян».
В Румынии и за её
пределами он был известен как
выдающийся специалист по протоистории (энеолит).
С 1974 г. до 1990 г., ко ] а ушёл на пенсию, заведовал
секцией протоистории в том же институте (Comşa et al.
2013: 27—42).
Рис. 1. Письмо Г. Б. Федорова Марии и Еуджену Комша.
Fig. 1.
Letter from G. B. Fyodorov to Maria and Eugen Comşa.
2020_5Stratumplus_site.indb 18 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 202019 Как отношения между двумя «братскими странами» повлияли на карьеру археолога

рил за помощь, оказанную ему во время своей
первой поездки в Румынию. О нём, всё-таки
главном герое этого рассказа, Фёдоров писал:
«Работать с Комшей было одно удоволь-
ствие... Во всех музеях, которые мы посеща-
ли, Комша со сказочной быстротой делал де-
сятки необходимых нам зарисовок, причём де-
лал их
точно и умело. Он работал удивительно
увлечённо... На мfg[^fa^ отрываясь, он бро-
сал на меня быстрый весёлый взгляд и спра-
шивал:
— Так будет красиво, а?
Ко]Y я благодарил его, он обычно заяв-
лял:
— Это не совсем красиво. Вот ко ] а мы
приедем в Букурешть, я всё сделаю тушом,
тогда будет красиво
.
Слово “красиво” служило у него высшим
критерием для оценки людей, вещей, собы-
тий, погоды» (Фёдоров 1966: 327—328).
Заканчивал Фёдоров свой рассказ тем, что
пригласил Марию и Еуджена на раскопки
в Молдову, или в Молдавию, как тогда g[g-
рилось:
«Они охотно обещали приехать.
— Это будет красиво! — с пафосом сказал
Женя.Мои друзья
выполнили обещание, и это
действительно было красиво...» (Фёдоров
1966: 339).
Не знаю, во время ли своей первой поездки
в Румынию Георab Фёдоров пригласил сво-
их румынских друзей в Молдавию. Ведь пу-
бликуя свой рассказ в литературном журнале
или в книге, вышедшей в издательстве «Дет-
ская литература», он мог себе позволить при-
беflku
к литературным приемам и фикциям.
С другой стороны, не исключено, что имен-
но тогда это и произошло. Во всяком слу-
чае, и Мария, и Еуджен Комша в Молдавии,
на раскопках у Фёдорова, были. Об этом сви-
детельствуют и некоторые статьи, опублико-
ванные в научных журналах, и архивные дан-
ные, и фотоiYmaa
(см. фотоподборку: Федо-
ров 1958: 81; Отчет 1957: 450).
А произошло это во второй поло-
вине 50-х \. прошлого века (точнее, в 1957 г.),
в пик, можно сказать, хороших отношений
между РНР и СССР. Как уже отмечалось,
конфликты между обеими странами из-за
Бессарабии ушли в прошлое. О них не упо-
минали, либо, если и
упоминали, то относи-
ли всё на счет враждебной королевской Ру-
мынии. Поэтому новая Молдавская ССР от-
Рис. 2. Письмо И. Г. Хынку Марии Комша.
Fig. 2.
Letter from I. G. Hâncu to Maria Comşa.
2020_5Stratumplus_site.indb 19 31.10.2020 17:09:14

Stratum plus
№5. 2020 20
Ю. Н. Стамати

крылась для, как тогда говорилось, «друзей
и товарищей из Румынии». Были подписаны
соглашения о сотрудничестве в разных обла-
стях — образовании, науке, культуре и т. д.
Музыкальные ансамбли и театры из «брат-
ской Румынии» выступали перед советской
молдавской публикой. Граждане МССР по-
лучили право подписываться на румынские
журналы и покупать книa, изданные
в РНР.
В 1958 г. в Кишинёве про
шли дни румынской
культуры. В свою очередь, Румынию посети-
ли делеYoaa, театры и выставки из МССР
(Лазарев 1961: 164—173). То гд а же молдав-
ские советские историки и археолоa посе-
тили научные центры РНР, принимая уча-
стие в первых совместных раскопках, а ру-мынские историки, археолоa и
этноiYmt,
в том числе Мария и Еуджен Комша, посети-
ли Молдавскую ССР, участвуя в совместных
исследованиях и семинарах, орYfa`g[Yfftn
научными учреждениями двух стран.
Конечно, нельзя сказать, что отноше-
ния между историками и археолоYea РНР
и СССР были жанровой идиллией. Хотя офи-
циально румынская историоiYmax держа-
ла курс на партийную установку, пропаYf
-
дирующую «дружбу между двумя братскими
народами», отдельные румынские археолоa
и историки, мноa^ из которых были «старой
закалки», разделяли глубоко антисоветские
настроения. Да и советские партийные работ-
ники, курировавшие советскую историоiY-
Рис. 3. Письмо Б. А. Рыбакова Марии Комша.
Fig. 3.
Letter from B. A. Rybakov to Maria Comşa.
2020_5Stratumplus_site.indb 20 31.10.2020 17:09:15

Stratum plus
№5. 202021 Как отношения между двумя «братскими странами» повлияли на карьеру археолога

фию, в частности молдавскую, не особенно
жаловали румынских историков своим дове-
рием. Чувство подозрения, стало быть, было
взаимным. При этом отметим, что компартии
обеих стран делали всё от них зависящее, что-
бы эти настроения не выскользнули в публич-
ное пространство (в масс-медиа, в научных
публикациях и т. д.). Несмотря на
это, настрое-
ния эти начали усиливаться, становясь всё бо-
лее и более прозрачными, особенно в 60-х —
70-х \., ко ] а генеральный секретарь Ком-
партии Румынии Николае Чаушеску начал
вести политику, направленную на уменьше-
ние зависимости своей страны от СССР. Ко-
нечно, и в СССР, и в РНР, переименованной
в 1965 г. в
Социалистическую Республику Ру-
мыния (СРР), следили за тем, чтобы никто
не перешел точку невозврата. Несмотря на,
скажем так, некоторые несоответствия в идео-
лоap^jcge плане, сохранить видимость един-
ства социалистического лагеря было выгодно
обоим режимам (Stamati 2019: 155—160, 165,
180—181).
Есть славяне, нет славян!
В докторской диссертации Марии Ком-
ша и в статьях, опубликованных на её
основе,
да и не только, славянская проблематика за-
нимала важное место (напр., Chişvasi-Comşa
1957). Мноa^ из средневековых археолоa-
ческих памятников, выявленных к тому вре-
мени в РНР, были ею интерпретированы как
принадлежащие к славянскому культурному
ареалу (напр., знаменитый моadufac у села
Сэрата-Монтеору). Поэтому в конце 50-х \.
её начали
воспринимать и у неё дома, в Румы-
нии, и за её пределами как специалиста по сла-
вянской археолоaa. Подтверждением этому
служит тот факт, что именно Марии Комша,
а не ком у-нибудь другому, доверили редакти-
рование главы, посвящённой славянам, в объ-
ёмистом томе «Истории Румынии», опубли-
кованном в 1960 г. Академией наук
Румынии
по заказу Компартии РНР 14 (Comşa 1960).
Конечно, всё это происходило в известном
политическом контексте. Средневековые сла-
вяне были своего рода символом «многовеко-
14 За период своей более чем сорокалетней дея-
тельности Мария Комша опубликовала свыше 180 на-
учных работ. Помимо славянской тематики, она изуча-
ла и вопрос романизации Северо-Дунайского реagfY
в пост-римский период, пытаясь определить матери-
альную культуру, соответствующую этому процессу.
Расширение БолYijcg\g царства к северу от Нижнего
Дуная, социальная орYfa`Yoax населения этого
реag-
на тоже были важными составляющими её исследова-
ний (Olteanu 2002; Ciupercă 2015).
вой дружбы» между Румынией и СССР. Сла-
вян и славянские влияния искали повсюду:
и в материальной культуре, и в языке, и в обы-
чаях, в истории и культуре румын в целом. Во
всяком случае, так хотел и предпринимал для
этого все усилия официальный историк Ком-
партии РНР, Михаил Роллер (1908—1958).
Несмотря на
молчаливое сопротивление неко-
торых историков и археологов, идея, что сла-
вяне сыiYda важную роль в этногенезе румын
и вообще в их истории и культуре, начала при-
живаться, вернее сказать, начала снова при-
живаться
15 (Georgescu 1981: 20—21; Stamati
2019: 155, 161, 163—165). Но это было нена-
долго. Уж е с середины 50-х \. историоiYmax
РНР постепенно облачилась в националисти-
ческую мантию.
Хотя в начале 70-х \. некоторые румынские
историки ещё писали о том, что славяне спо-
собствовали формированию феодальных от-
ношений у предков румын — дако-римлян,
и даже утверждали, что с симбиозом между

последними и славянами завершился процесс
формирования румынского народа и его языка
(Constantinescu и др. 1970: 80, 89, 110—112),
главной тенденцией в последующие деся-
тилетия будет минимизация и даже устране-
ние этих племен, как положительного факто-
ра, из истории румын. В главе, посвящённой
«Историческому развитию румынского наро-
да» из «ПроiYeet Коммунистической пар-
тии Румынии», опубликованной
в 1975 г., ру-
мыны представлены как результат «слияния
даков и римлян», то есть уже без малейшего
упоминания славян (Programul 1975: 24).
Период этот совпадает с этапом в карье-
ре Марии Комша, который можно, навер-
ное, назвать «пасмурным». Она продолжает
15 Как хорошо известно, письменные источники
и топонимика Румынии позволяют говорить о при-
сутствии на её территории славяноязычного населения
задолго до создания княжеств Молдавии и Валахии
(по мнению некоторых современных историков и ар-
хеологов, с VI или V в.). Отдельные румынские авторы
первой половины XIX в. утверждали даже, что румы-
ны — славянского происхождения. В 1890—1920-
х \.
первые профессиональные историки и лин[ajkt Ру-
мынии, работающие в рамках позитивистской и эво-
люционной парадигмы, также отмечали вклад славян
в этногенез румын. Они говорили и об их роли в фор-
мировании языка и культуры румын, и в создании
княжеств Молдавии и Валахии. Нужно отметить, что
конец XIX — начало XX вв. — это
период профес-
сионализации румынской славистики, которой тогда,
по большей части, занимались лин[ajkt и историки.
Хотя с отставанием, но в ту же «капиталистическую
эпоху» славянской проблематикой начали интересо-
ваться и первые профессиональные археолоa Румы-
нии (Stamati 2017: 62—72).
2020_5Stratumplus_site.indb 21 31.10.2020 17:09:16

Stratum plus
№5. 2020 22
Ю. Н. Стамати

публиковаться 16 и, как и раньше, её отпуска-
ют на различные заiYfapft^ научные ме-
роприятия (конференции, конi^jjt и т. д.)
17.
Она продолжает свою деятельность в румын-
ских и международных научных учреждени-
ях (Ассоциация славистов Румынии, Румын-
ский национальный комитет Международной
ассоциации по изучению Юго-Восточной Ев-
ропы, Постоянный совет Международного
союза доисторических и протоисторических
наук и т. д.). Несмотря на это, её академиче-
ский рост останавливается и даже, можно ска-
зать, идёт на спад. Её руководство, начиная
с 1958 г., Секцией средневековой археолоaa
в Институте заканчивается в 1970 г. Немно-
g раньше, в 1964 г., она перестает быть на-
учным редактором центрального румынско-
g профильного журнала «Dacia», хотя оста-
ется членом редколлеaa (Olteanu 2002: 325;
Comşa 1978: 102). У неё не будет своих аспи-
рантов, и она уже никогда
не станет академи-
ком.
Конечно, всё это можно было бы списать
и насчёт того, что называют «стеклянным по-
толком» («glass ceiling»)
18. Были ведь у Марии
Комша и двое детей, которых нужно было вы-
растить, и муж-археолог, и жила она в стра-
не, в которой, при официальном гендерном
равенстве, на женщину смотрели, скорее все-
16 Как уже отмечалось, Мария Комша жаловалась
своим советским коллеYe, что не может публиковать
то, что она в действительности думала. Александра
Комша вспоминает, что у её мамы действительно были
трудности с публикацией некоторых из её работ, но, как
правило, в таких случаях она добивалась их размеще-
ния в специализированные журналы друan стран
(из
личных бесед с Александрой Комша, 2019).
17 По словам Александры Комша, если у её мамы
и были трудности с заiYfhg^`]cYea, то они не очень-
то отличались от трудностей, которые были у друan
её коллег (Из личных бесед с Александрой Комша,
2019). Однако в архивах хранятся документы, из кото-
рых ясно, что один из старших коллег Марии Комша,
а
именно Ион Нестор, с которым она была в конфликте,
пытался помешать ей поехать в 1963 г. на международ-
ный конi^jj в Будапешт. Он даже направил письмо
в Центральный комитет Компартии Румынии с прось-
бой исключить ее из списка делеYoaa, но безуспешно
(Opriş 2004: 78). Про конфликт Марии Комша с Ионом
Нестором смотри дальше.
18 «“Стеклянный потолок” — невидимые и фор-
мально не обозначенные барьеры, которые препятству-
ют карьерному росту женщин. Обладая одинаковым
либо превосходящим, по сравнению с коллеYea-
мужчинами, уровнем профессионализма, женщины,
тем не менее, «останавливаются» в карьерном росте
чаще всего на уровне исполнителей, или же, в лучшем
случае, становятся заместителями руководителя. Эти
барьеры обусловлены
как глубокими гендерными сте-
реотипами о второстепенности роли женщин вообще,
об оiYfap^ffgjka их способностей, так и так называ-
емым страхом успеха..., которому подвержены мноa^
работающие женщины» (Денисова 2002).
g, точно так же, как и в СССР, да и в дру-
an соседних странах, то есть как на простую
«опору мужчины». Но, как мне кажется, это
только частично про неё. Как вспоминает её
дочь Александра: «Отец мой был человеком
крайне мяcae, но это никак нельзя сказать
про маму. Она
была очень волевой женщиной,
упорной...» 19.
«Приводной ремень»,
или всё-таки нет?
Будучи аспирантом Московского универ-
ситета, Мария Комша могла, конечно, попасть
и попала под влияние некоторых советских
историков и археологов, и в этом нет ничего
сверхъестественного или предосудительного.
Так, например, вслед за своими советскими
коллеYea она утверждала, что славяне про-
никли на территорию исторической Молдо
-
вы в два этапа: в VI в. с керамикой пражского
типа и в конце VII — начале VIII в. с керами-
ко й лука-райковецкого типа. Как и советские
историки и археолоa, она не исключала воз-
можность, что отдельные славянские ilhht
могли проникнуть на эту территорию до VI в.
Тем не менее, важно подчеркнуть, что были
у Марии Комша и точки зрения, отличающи-
еся, иногда даже очень сильно, от взглядов её
советских коллег. Так, например, подавляю-
щая часть советских историков и археологов
была убеждена, что на территорию румын-
ской Молдовы романизированное население
проникло в XII в., то есть намного позже сла-
вян, и только потом, в XIV в., перешло
Прут,
оседая на территории МССР. По мнению же
Марии Комша, ко ] а в VI в. славяне проникли
на территорию румынской Молдовы, то в её
южной части они натолкнулись на романи-
зированное население — романизированных
^kg-даков или дако-римлян, завоевали их,
а потом осели среди них. В центральной же
и северной частях Молдовы
они нашли неро-
манизированных, так называемых «свобод-
ных даков», которых впоследствии ассимили-
ровали.
Отмечу также, что в отдельных случаях
не Мария Комша попала под влияние совет-
ских историков и археологов, а наоборот, неко-
торые из её советских коллег попали под её
влияние, например, Георab Фёдоров и в осо-
бенности его бывший
студент Ион Хынку 20.
Поэтому видеть какой-то «приводной ремень»
19 Из личных бесед с Александрой Комша, 2018.
20 Более подробный анализ работ Марии Комша,
а также о её влиянии на советских археологов, см.:
Stamati 2019: 170—173.
2020_5Stratumplus_site.indb 22 31.10.2020 17:09:16

Stratum plus
№5. 202023 Как отношения между двумя «братскими странами» повлияли на карьеру археолога

в Марии Комша, единственной или главной
целью которой была передача и имплемента-
ция каких-то «чуждых» для румынской архео-
лоaa идей, на мой взгляд, нельзя. Почему же
тогда в румынской историоiYmap^jcgb сре-
де возник этот отрицательный образ Марии
Комша?
Мне кажется, что этому содействовали всё-
таки и некоторые её взгляды на
историю ре-
agfY, которые не соответствовали меняюще-
муся политическому и идеолоap^jcgel ко н-
тексту, и, частично, связанный с этим новым
контекстом факт её учебы в СССР и, на мой
взгляд, может быть, самая главная причина —
характер отношений Марии Комша с про-
фессором Бухарестского университета Ио-
ном Нестором (1905—1974), одним из самых
влиятельных
румынских археологов 40-х —
70-x \. прошлого века. Рассмотрим каждую
из этих причин по отдельности.
Как мы заметили, советские историки зна-
ли, что Мария Комша — одна из немноan ру-
мынских археологов, которые не верили в ро-
манизацию на территории между Днестром
и Карпатами, то есть исторической Молдовы.
В связи с этим нужно
сказать, что в 60-х —
70-х \. вопрос этот стал черезвычайно поли-
тизированным, причинами чему была и новая
политика Компартии Румынии по отношению
к СССР, и возрождение националистического
дискурса. Это означало и намеки на уже, ка-
залось, навсегда позабытый бессарабский во-
прос. Идеолоa нового политического кур-
са — среди них были и
археолоa — начали
продвиYku идею, что румыны — потомки ро-
манизированных ^kg-даков или дако-римлян,
являются автохтонами не только на всей тер-
ритории Румынии, но и в соседних с ней ре-
agfYn — это и та же Бессарабия, и восточ-
ная часть Венiaa, и т. д. (Berciu 1975; 1977).
Конечно, в этой обстановке мнение Марии
Комша
насчет романизации или, точнее ска-
зать, нероманизации днестровско-карпат
ских
земель, могла содействовать её марafYda`Y-
ции и возникновению того отрицательного
образа, о котором говорилось.
По поводу её аспирантуры в Москве отме-
тим, что при перестройке румынского партий-
ного истеблишмента на новые политические
рельсы на мноan из тех, кто учился в СССР
,
начали смотреть с подозрением. Именно так,
по мнению Штефана Олтяну, бывшего ди-
ректора Национального музея истории Ру-
мынии (1972—1976 \.), смотрели на Марию
Комша
21. По его словам, это и есть причи-
21 Из личных бесед со Штефаном Олтяну, 2019.
на её марafYda`Yoaa. Хотя Штефан Олтя-
ну очень хорошо знал Марию Комша 22 и к его
мнению нужно, конечно, прислушиваться, от-
метим всё-таки, что мноa^ из тех, кто учил-
ся в СССР, не прошли через ту марafYda`Y-
цию, через которую прошла героиня этой ста-
тьи, или если и прошли, то по совсем друae
причинам. Возьмем хотя бы пример Хадриа-
на Дайковичу (1932—1984), сына
её бывшего
клужского профессора Константина Дайкови-
чу. Он тоже учился в СССР. В 1951—1953 \.
он был студентом исторического факульте-
та Казанского университета (Preda 1978: 118).
Но его карьерный рост, в отличие от Марии
Комша, с которой, кстати, он был в очень хо-
роших приятельских отношениях
23, не пошёл
на спад, а наоборот. Он прошел через все сту-
пени университетского преподавания, от ла-
боранта в 1955 г. до профессора в 1977 г.
В 1971 г. он получил титул доктора истории,
двумя годами раньше стал заместителем ди-
ректора, а в 1974 г., после смерти отца, дирек-
тором Музея истории Трансильвании
24. Мож-
но привести и друa^ примеры, самый из-
вестный — это, несомненно, Ион Илиеску,
будущий президент уже несоциалистической
Румынии. Oн выпускник Московского энерге-
тического института 1955 г.
Вот почему причина, о которой говорил
Штефан Олтяну, по-моему, является, скорее
всего, частичной, а не единственной или глав-
22 1927 г. рождения, Штефан Олтяну на g] старше
Марии Комша. В 1976—1995 \. он работал в том же
институте, что и она.
23 Из личных бесед с Александрой Комша, 2018.
24 В 1983 г. Хадриан Дайковичу становится объек-
том травли со стороны генерала Илие Чаушеску, брата
генерального секретаря Компартии Румынии Нико-
лае Чаушеску. По мнению некоторых, поводом стало
его несогласие с генералом по вопросам этногенеза
румын. Примерно с конца 70-х \. Компартия, и в част-
ности Николае Чаушеску, а также его брат, который

был и директором Военно-исторического института
в Бухаресте, настаивали на том, что ^kg-даки — сим-
вол самобытности и древности румынского народа
в Восточной Европе — являются ключевым компо-
нентом этногенеза румын (об этом см.: Constantiniu
2007: 388—392, 407; Boia 1997: 109—114). Хадриан
Дайковичу же утверждал, что римляне в этом процес-
се иiYda, по крайней мере, такую же важную
роль,
как и ^kg-даки. Во время совещания, происходившего
осенью 1983 г. в Бухаресте, он посмел с официальной
трибуны открыто противоречить генералу, который
воспринял это как публичное оскорбление. На сове-
щании присутствовали професора-историки главных
университетов Румынии. Это и привело к травле Ха-
дриана Дайковичу. В октябре 1984 г. он умер от
сер-
дечного приступа (Ţene 2016).
2020_5Stratumplus_site.indb 23 31.10.2020 17:09:16

Stratum plus
№5. 2020 24
Ю. Н. Стамати

ной 25. А вот документы, хранящиеся в архи-
вах бывшей Секуритате (румынский вариант
советского КГБ), раскрывают друlw, на этот
раз, может быть, главную причину, опреде-
лившую судьбу исследовательницы. Это при-
чина, как я отмечал, состоит в характере от-
ношений между ней и профессором Ионом
Нестором
26. Агенты Секуритате, бывшие сту-
денты, да и просто археолоap^jcab фоль-
клор описывают последнего как блестяще-
g профессора и талантливого исследователя,
у которого было очень развито критическое
мышление; по мнению некоторых, он даже
способствовал поднятию общего уровня архе-
олоaa в своей стране. При этом мноa^ от-
мечают, что он был также
очень тщеславным,
авторитарным, даже деспотичным (особенно
со своими молодыми коллеYea), и мститель-
ным. Согласно архивам Секуритате, прибли-
зительно в том же духе характеризовала Иона
Нестора и Мария Комша. Как и друa^, она
признавала его положительные черты, но от-
мечала и то, что он был склонен дискредити-
ровать инициативу молодых исследователей
и
их стремление работать более независимо
(Opriş 2004: 67). Мария Комша, наверное, зна-
ла, о чём говорит. По всей вероятности, она
была в той же ситуации, что и те молодые ис-
следователи, о которых она упоминала
27.
25 Отметим также, что одно время Мария Комша
была партийным секретарем Института археолоaa
(Opriş 2004: 59). После падения режима Чаушеску, в де-
кабре 1989 г., это тоже могло стать поводом для воз-
никновения её неYka[fg\g образа. Хотя отмечу, что,
во-первых, я ни разу не слышал, чтобы ей кто-то это ин-
криминировал. Во-
вторых, мы уже видели, что её быв-
ший профессор Константин Дайковичу, хотя и не был
партийным секретарём, всё-таки очень активно под-
держивал новый режим и, в отличие от его бывшей
студентки, занимал высокие должности и в системе
образования, и в культуре, и в правительстве РНР/СРР.
Мы видели, что и
её бывший профессор тоже не верил
в романизацию Днестровско-Карпатских земель. После
декабря 1989 г. его, конечно, обвинят в оппортунизме,
но никому и в голову не приходило считать его каким-
то «приводным ремнём». А памятник ему, возведённый
после его смерти, и сейчас фланкирует здание Музея
истории Трансильвании в Клуже, который, кстати,
на-
ходится на улице, названной его именем.
26 Долгое время Ион Нестор был известен как спе-
циалист по преистории. Докторскую диссертацию за-
щитил в Марбурjcge университете в 1932 г. на тему
«Проблемы палеолита и неолита в Румынии». Начиная
с середины 50-х \. посвятил себя и славянской темати-
ке. Впоследствии стал даже вице-президентом Между-
народного союза славянской археолоaa (Comşa 1978:
235; Opriş 2004: 21).
27 Ко]Y в 1955 г., в возрасте пятидесяти лет, Ион
Нестор стал член-корреспондентом Академии РНР,
Мария Комша только начинала свою археолоap^jclw
карьеру. Как мы видели, она стала аспирантом Мос-
ко вс ко го университета в 1952 г. и защитила свою дис-
Согласно архивам той же Секуритате,
между Марией Комша и Ионом Нестором
вспыхнул конфликт, достиqab своего пика
в 1960—1961 \. То гд а Нестор пообещал сво-
ей молодой «волевой и упорной» коллеге,
что «уничтожит» ее как ученого (Opriş 2004:
56—68). Нужно отметить, что в Секуритате
знали Нестора и как яростного антисоветчи-
ка
28. Агенты этого учреждения были склон-
ны объяснять конфликт между двумя иссле-
дователями именно антисоветизмом Нестора,
который, по их мнению, хотел «доказать, что
те, кто учился в Советском Союзе, были пло-
хо подготовлены; что советская наука не са-
мая передовая наука в мире» (Opriş 2004: 64).
Это с одной стороны, ну а с
другой, те же аген-
ты отмечали, что в конечном итоге целью, ко-
торую преследовал бухарестский профес-
сор, было показать, что «есть только один ве-
личайший ученый, это Ион Нестор» (Opriş
2004: 64). Последнее наталкивает на мысль,
что аспирантура Марии Комша в советском
вузе была не столько причиной конфликта,
сколько использованным И. Нестором
оружи-
ем против молодой коллеa, которая своим от-
ношением и некоторыми своими взглядами
на историю реagfY, отличными от его взгля-
дов, осмелилась оспорить его авторитет
29.
сертацию в 1956 г. К этому времени ей было двадцать
восемь лет.
28 Об И. Несторе знали и то, что в 30—40-х \. он
был сторонником румынского ультраправого движе-
ния. Его даже подозревали в том, что он был автором
румынского перевода «Майн кампф». В первое вре-
мя после установления в Румынии просоветского ре-
жима он жил в постоянном страхе, что будет аресто-
ван. За
ним велась слежка. Тем не менее, если только
не считать того, что в командировках в СССР ему по-
стоянно отказывали, нельзя сказать, что его карьера
от этого сильно пострадала. Как мы видели, в 1955 г.
он стал член-корреспондентом Академии РНР, а уже
в 1970 г. — академиком (Comşa 1978: 235—236; Opriş
2004: 21—149).
29 Их научные позиции были во многом обуслов-
лены этим конфликтом. Так, например, ту археолоa-
че
скую культуру, которую М. Комша называла бал-
ка
но-дунайской, И. Нестор называл Дриду — по ар-
хеолоap^jcgel памятнику, который он изучал в вос-
точной части Мунтении. Археолоap^jca^ памятники
возле села Буков на северо-востоке Мунтении, которые
Комша считала в общем частью отдельной культуры,
Нестором были включены в культуру Дриду. Землянки
с открытыми очаYea круглой или овальной формы, ко-
торые, по мнению М. Комша, были этническими инди-
каторами «фракийско-дакийского» населения, а потом
и «древних румын», по Нестору были ни чем иным как
модой, распространённой среди разных народов
или
этнических ilhh реagfY (Stamati 2019: 170—174).
Иной раз при чтении некоторых их статей создается
впечатление, что они были написаны в первую очередь
для того, чтобы подорвать позицию своего оппонента.
2020_5Stratumplus_site.indb 24 31.10.2020 17:09:16

Stratum plus
№5. 202025 Как отношения между двумя «братскими странами» повлияли на карьеру археолога

В этой связи нужно сказать, что конфликто-
вал профессор Ион Нестор не только с быв-
шей аспиранткой Московского универси-
тета, но и с таким человеком, как Владимир
Думитреску (1902—1991), археологом ста-
рой закалки, которого, как и его самого, зна-
ли в Секуритате как антисоветчика. Именно
Думитреску сделал так, что в 1959 г. сотруд
-
ничество между румынскими и советскими
археолоYea было приостановлено. По мне-
нию Думитреску, это сотрудничество, иници-
ированное советской стороной, было ни чем
иным, как вмешательством в академические
дела его страны
30.
Добавим к этому, что, скорее всего, И. Не-
стор не считал советскую археолоaw та-
ко й уж отсталой, как думали и писали в своих
рапортах агенты Секуритате. Он, например,
признавал заслуa своих советских коллег
в изучении интересующей его энеолитиче-
ской культуры Кукутень-Триполье, а ко ] а
в октябре 1962 г. встречался в Бухаресте
с
Татьяной Пассек и Анной Мелюковой 31, уча-
ствовавшими в советско-румынском архео-
лоap^jcge семинаре, хлопотал перед ними,
чтобы они помогли ему получить столь же-
ланную командировку в СССР. Антисове-
тизм Нестора, как вспоминал один из его
бывших студентов, не мешал ему поддержи-
вать товарищеские отношения с советскими
архео
лоYea, которые приезжали для доку-
ментации в Румынию (Nestor 1949: 155; Opriş

2004: 73—74; Petrescu-Dîmboviţa 2006: 32).
Характер отношений между Марией Ком-
ша и Ионом Нестором очень напоминает то,
что говорил французский социолог Пьер Бур-
дьё о науке в целом, или о «научном поле»,
по его терминолоaa. По его словам, «научное
поле» является «местом конкурентной борь-
бы» между учеными, «специфическая цель»
которой — «монополия научного авторите-
та
», или «научной компетенции, понимае-
мой как способность говорить и действовать
30 До войны В. Думитреску был членом ульт ра-
правого движения — Железной [Yi]aa. Из-за этого
в 1952—1955-х \. он находился в заключении. После
освобождения стал руководителем сектора и достаточ-
но влиятельным человеком в Институте археолоaa
в Бухаресте (Stamati 2019: 155—156, 180—181).
31 Исследовал архивные документы Секури-
тате, в которых написано об этой встрече, румын-
ский историк Иоан Оприш. В своей книге он пишет
не об Анне Мелюковой, а об «Ане Милюновой» (Ana
Miliunova). Это, конечно, ошибка. Советского архео-
лоY с таким именем не было. В книге Оприша это
не единственная ошибка. Вместо «Г. Б.
Фёдоров» он
пишет «Г. Б. Федорка» (G. B. Fedorca). Такоg археоло-
Y тоже не было, а из контекста более чем ясно, что речь
идет именно о Георaa Фёдорове (Opriş 2004: 83).
законно (то есть с авторитетом и имея на это
полномочия)» (Bourdieu 1975: 91—92). Эта
борьба ведется между теми, кто удержива-
ет эту монополию, и теми, кто стремится по-
лучить её. Для этого и те, и друa^ пользуют-
ся разными стратеaxea. Первые используют
стратеaa, позволяющие им удерживать моно-
полию, вторые — чтобы добиться её. Именно
поэтому
, по мнению П. Бурдьё, точка зрения
ученого, выбор тематики исследования и т. д.
во многом зависят от той позиции, которую
он занимает в своей научной области (атом-
ная физика, лин[ajkacY, математика, архео-
лоax и т. д.) или «научном поле», то есть, это
начинающий или уже признанный учёный
32
(Bourdieu 1997: 17).
Как правило, в сегодняшней румынской
историоiYmaa Ион Нестор представлен
как неотступный борец против подчинения
археолоaa идеолоap^jcae требованиям
режима, установленного в Румынии после
Второй мировой войны (Opriş 2004: 21—149).
Наверное, это не очень далеко от правды, но,
на мой взгляд, нужно иметь в виду и то, что,
борясь против подчинения археолоaa этим
требованиям
, И. Нестор также боролся за соб-
ственную позицию, или как бы сказал Пьер
Бурдьё, за свою «монополию научного ав-
торитета» в румынском «археолоap^jcge
поле».
Из этой «конкурентной борьбы» Мария
Комша не могла выйти победительницей.
Профессор Ион Нестор обладал гораздо боль-
шей символической силой, чем она: как уже
упоминалось, он был
одним из самых влия-
тельных археологов того времени. Его взгля-
ды на историю реagfY были и намного со-
звучнее с меняющимся идеолоap^jcae
контекстом 60-х — 70-х \. Он, в отличие
от своей коллеa, продвиYd идею, что румы-
ны являются очень древним этническим эле-
ментом на всей территории Молдовы, во вся-
ком случае
, намного древнее славян (Stamati
2019: 174). В качестве университетского про-
фессора И. Нестор формировал новые кадры
для румынской археолоaa. О нем можно ска-
зать приблизительно то же, что было сказа-
но о другом археологе, отличившимся форми-
рованием нового поколения исследователей
или даже новой «археолоap^jcgb школы»,
но в совершенно ином контексте. Речь идёт
32 Габитус — набор качеств или характеристик,
приобретённых ученым на протяжении его личной
истории, которые определяют его образ мышления
и действия — это другой фактор, который, по Бурдье,
влияет на точку зрения ученого, на выбор тематики ис-
следований и т. д. (Bourdieu 2001: 86—87).
2020_5Stratumplus_site.indb 25 31.10.2020 17:09:16

Stratum plus
№5. 2020 26
Ю. Н. Стамати

об уже не раз упоминавшемся здесь москов-
ском археологе Георaa Фёдорове, воспитав-
шем первое поколение молдавских археоло-
g[, специализирующихся в исследовании
средневековья. О нем и о его первой экспе-
диции в Молдавии, в которой участвова-
ли студенты кишинёвских вузов (некоторые
из них — будущие про
фес
сио
нальные архео-
лоa), писали: «все нынешние
археолоa в те-
перешней Молдове являются “дальними” или
“близкими” потомками фёдоровской экспе-
диции 1950 g]Y» (Ткачук 1999: 10; Рабино-
вич 2019: 401). Так вот, мноan румынских
археологов, ещё активных в 90-х \. — нача-
ле 2000-х \., за исключением, может быть,
тех, кто учился в университетах Трансильва-
нии (например, в Клуже), можно было считать
дальними или
близкими потомками Иона Не-
стора 33. Отсюда и устойчивость неYka[fg\g
образа Марии Комша.
Гражданин пенсионер —
звучит не так уж гордо!
После ухода на пенсию в 1990 г. Мария
Комша продолжала публиковать научные ста-
тьи, сотрудничала с разными профильными
учреждениями, например, с Институтом фра-
колоaa, который впоследствии будет преоб-
разован в центр фраколоaa при Институте
археолоaa. Радовалась, ко ] а
ей писали, ко г-
да искали, ко ] а более или менее молодые ар-
хеолоa спрашивали у неё совета. В её лич-
ном архиве сохранились открытки и пись-
ма, посланные в начале 90-х \. ей и её мужу
от молодого тогда профессора Университета
в Сан-Франциско Линды Эллис, которая в те-
чение ряда лет
участвовала в археолоap^-
ских исследованиях на территории Румынии.
Теми же 90-ми датируются и письма молодо-
g петербурjcg\g археолоY Владимира Коз-
лова. В одном из них он обращался за сове-
33 Известный бухарестский археолог Мирча Ба-
беш, тоже бывший студент И. Нестора, говорил о сво-
ём профессоре, что он был «основателем школы» и соз-
дателем «устойчивой модели» для подражания в науке
(Opriş 2004: 90—91). Другой его бывший студент, яс-
ский археолог Дан Г. Теодор, развивал дальше идею
автохтонности румын к востоку от Карпат.
В начале
1960-х \., похоже, он еще соглашался с Марией Ком-
ша в том, что в Молдове румыны не являются корен-
ными жителями. Но к концу 1960-х \. присоединил-
ся к Нестору и еще более усердно, чем он, настаивал
на идее их автохтонности. Согласно Д. Теодору, ^kg-
даки Молдавии поддерживали
тесные связи с рома-
низированными ^kg-даками Трансильвании, Валахии
и с римско-византийским миром на юге от Дуная. Вот
почему, по его мнению, к IV—V в. они тоже были рома-
низированы (Stamati 2019: 174—175).
том относительно своей идеи создания меж-
дународной археолоap^jcgb экспедиции для
исследования памятников балкано-дунайской
культуры.
За Марией Комша ещё числился рабочий
кабинет в Институте археолоaa, поэтому,
хотя здоровье уже не всегда позволяло, она хо-
дила туда работать ежедневно
34. Конечно, она
знала, что о ней говорили, и наверное не раз
слышала упрёки или полу
упреки в свой адрес,
и естественно, это не могло пройти бесследно.
Сердце все чаще и чаще давало о себе знать,
и дороY в Институт становилась всё длиннее
и длиннее. Очень скучала она и по раскопкам.
Чувство
это усиливалось особенно в конце
весны или начале лета, ко ] а обычно начинал-
ся полевой сезон. Вспоминала она и про зем-
лянку у села Радован на юго-западе Румы-
нии, которую ей перед выходом на пенсию
уд а л о с ь раскопать только частично. Очень
сильно расстраивалась из-за этого
35.
Но забывала обо всём, ко ] а в гости прихо-
дила Ана, внучка от старшей дочери, Делии. И
Делия, и Александра посещали родителей поч-
ти каждый день. Бóльшую часть времени Ма-
рия проводила всё-таки с мужем Еудженом,
который тоже был на пенсии. Время от вре-
мени встречалась или говорила по
телефону
со своими старыми друзьями и бывшими кол-
леYea по работе Штефаном Олтяну и Мари-
ей Битирь. Последняя известна своими иссле-
дованиями в области палеолита, и она, кстати,
выпускница ЛенинiY]jcg\g университета.
Так или почти так прошло почти двенад-
цать лет пенсионерки Марии Комша. На носу
был конец 2002 г. В Румынии самые
красивые
праздники, не считая Пасхи, проходят в де-
кабре месяце, и начинаются они уже в ночь
с 5 на 6 декабря. То гд а на белом коне к по-
слушным детям, да и к послушым родителям,
дедушкам и бабушкам приходит мош Нико-
лае (дед Николае) и кладет подарки в заранее
начищенную до блеска обувь. 25
декабря на-
ступает черед Рождества с наряженной елкой,
с семейными застольями, с колядками, с по-
дарками, которые на этот раз приносит мош
Крэчун (дед Крэчун), очень похожий на рус-
ского Деда Мороза. Заканчиваются праздни-
ки, конечно, новогодней ночью. К ним гото-
вятся заранее и их очень ждут. В семье Комша
тоже
ждали, к ним тоже готовились. Но в том
2002 г. всё было по-другому. Они прошли уже
без жены, бабушки, мамы. 5 декабря, в канун
мош Николае, Марии Комша не стало. В сви-
34 Из личных бесед с Александрой Комша, 2019.
35 Из личных бесед с Александрой Комша, 2019.
2020_5Stratumplus_site.indb 26 31.10.2020 17:09:16

Stratum plus
№5. 202027 Как отношения между двумя «братскими странами» повлияли на карьеру археолога

детельстве о смерти рука доктора написала
«74 g]Y, сердечный приступ». Еуджен Комша пережил свою жену почти на шесть лет. Он
скончался 7 ноября 2008 г. в возрасте 85 лет.
Литература
Денисова А. А. (ред.). 2002. Словарь Ν^f]^iftn терми-
нов. Москва: Информация XXI век. [Электрон-
ный ресурс.] URL: http://www.owl.ru/gender/202.
htm (дата обращения 25.11.2019).
Клейн Л. С. 2014. История российской археолоΝaa. Уче-
ния, школы и личности. T. 2. Санкт-Петербург:
Евразия.
Лазарев А. М. 1961. Релацииле културале динтре РСС
Молдовеняскэ ши РПР ын аний де дупэ рэзбой.
Ын: Гр о сул Я
. С., Мохов Н. А. (ред.). Приетения
де вякурь. Материалеле Сесией штиинцифиче
а Институтулуй де историе а Филиалей Молдо-
венешть а Академией де штиинце дин Униуня
РСС. Кишинэу: Штиинца, 164—173.
Отчет 1957: Отчет о научной и научно-орΝYfa`Yoagffgb
деятельности МФ АН СССР за 1957 Νg]. Архив
АН РМ. Ф. 1. Оп. 1. № 115.
Плетнева и др. 1978:
Плетнева С. А., Николаева Т. В.,
Горячева Р. И., Зарецкая И. М., Серова Г. Т. 1978.
Борис Александрович Рыбаков. Москва: Наука.
Протокол 1984: Протокол № 10 расширенноΝg заседания
Бюро Отделения общественных наук Академии
наук Молдавской ССР от 29 мая 1984 г. § 59.
Centrul de arheologie a Institutului patrimoniului
cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Рабинович Р. А. 2017. Г. Б. Федоров и его научное на-
следие. К
столетию со дня рождения. Revista
arheologică s. n. 13 (1—2), 300—304.
Рабинович Р. А. 2019. «Над схваткой». Презентация кни-
a: Stamati Iu. 2019. The Slavic Dossier. Medieval
Archaeology in the Soviet Republic of Moldova:
Between State Propaganda and Scholarly Endeavor.
Serie East Central and Eastern Europe in the Middle
Ages, 450—1450, volume 53. Leiden; Boston: Brill.
Stratum plus (5), 401—408.
Ткачук M. 1999. Георab Борисович Федоров (1917—
1992). Stratum plus (5), 7—13.
Федоров Г. Б. 1958. Совместные работы румынских
и советских археологов. Вестник Академии наук
СССР (2), 81—84.
Федоров Г. Б. 1963. ДороY в Буков. Новый мир (12),
63—70.
Федоров Г. Б. 1966. Дневная поверхность. Москва:
Дет-
ская литература.
Berciu D. 1975. Probleme privind formarea poporului român
în lumina cercetărilor arheologice recente. Revista
de Istorie 28 (8), 1155—1169.
Berciu D. 1977. Procesul formării poporului român şi a lim-
bii române. Elemente constitutive, aria geografică şi
perioada istorică. Era socialistă (2), 39—44.
Bourdieu P. 1975. La spécificité du champ scientifique et les
conditions sociales du progrès de la raison. Sociolo-
gie et sociétés (7), 91—118.
Bourdieu P. 1997. Les usages sociaux de la science. Pour
une sociologie clinique du champ scientifique. Paris:
INRA Editions.
Bourdieu P. 2001. Science de la science et réflexivité. Paris:
Raison d’agir.
Boia L. 1997. Istorie şi mit în conştiinţa românească. Bucu-
reşti: Humanitas.
Chişvasi-Comşa M. 1957. Unele concluzii istorice pe baza
ceramicii din secolele VI—XII. Studii şi cercetări de
istorie veche 8 (1—4), 267—294.
Ciupercă B. 2015. Maria Comşa şi arheologia mileniului I de
la Curbura Carpaţilor. In: Ciupercă B. (red.). Arheo-
logia mileniului I p. Chr. IV. Nomazi şi autohtoni în
mileniul I p. Chr. Brăila: Istros, 19—32.Comşa A., Bonsall Cl., Nikolova L. (eds.). 2013. Facets of
the Past. The Challenge of the Balkan Neo-Eneolith-
ic. Proceedings of the International Symposium cel-
ebrating the 85
th birth Anniversary of Eugen Comşa.
Bucharest: Romanian Academy.
Comşa E. 1978. Comşa, Maria. In: Ştefănescu Şt. (red. ştiin-
ţific). Enciclopedia istoriografiei româneşti. Bucu-
reşti: Editura ştiinţifică şi enciclopedică.
Comşa M. 1960. Slavii. In: Daicoviciu C., Condurachi E.,
Nestor I., Ştefan Gh. (red. resp.). Istoria Romîniei 1.
Bucureşti: Academia Republicii Populare Române,
728—756.
Comşa M. 1979. Ceramica alanică din secolul al VIII-lea
descoperită în centrul Dobrogei. Pontica 12,
151—156.
Constantiniu Fl. 2007. De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ar-
deleanu. Bucureşti: Editura Enciclopedică.
Constantinescu et al. 1970: Constantinescu M., Daicovi-
ciu C., Pascu Şt. 1970. Istoria României. Bucureşti:
Editura didactică şi pedagogică.
Georgescu Vl. 1981. Politică şi istorie. Cazul comuniştilor
români. 1944—1977
. München: Jon Dumitru Ver-
lag.
Nestor I. 1949. Despre cercetările şi săpăturile arheologice
executate în 1948 în regiunile extracarpatice ale Re-
publicii Populare Române. Studii. Revistă de ştiinţă
şi filosofie (1), 152—159.
Olteanu Şt. 2002. Maria Comşa, 1928—2002. Thraco-Daci-
ca (1—2), 324—325.
Opriş I. 2004. Istoricii şi securitatea 1. Bucureşti: Editura
Enciclopedică.
Petrescu-Dâmboviţa M. 2006. Amintirile unui arheolog. Pia-
tra-Neamţ: Bibliotheca Memoriae Antiquitas.
Postică Gh. 2016. Periplul unei monografii interzise. In: Hîn-
cu I. Scara vieţei. Chişinău: Cartdidact. 66—74.
Postică Gh. 2016a. Personalitatea arheologului Ion Hîncu. In:
Hîncu I. Scara vieţei. Chişinău: Cartdidact, 10—12.
Postică Gh. (red.). 2002. Ion Hâncu. Bibliografie la 70 ani.
Chişinău: ULIM.
Preda C. 1978. Daicoviciu, Hadrian. In: Ştefănescu Şt. (red.
ştiinţific). Enciclopedia istoriografiei româneşti.
Bucureş
ti: Editura ştiinţifică şi enciclopedică.
Programul 1975: Programul Partidului Comunist de făurire
a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi îna-
intare a României spre comunism. 1975. Bucureşti:
Editura Politică.
Sanie S. 2008. Academician Profesor Constantin Daicoviciu,
evocare. Arheologia Moldovei 31, 323—336.
Stamati Iu. 2015. Two Chapiters in the Sovietization of
Romanian Archaeology (From the Late 1940s to
the Mid-1950s). Archaeologia Bulgarica 19 (1),
81—95.
Stamati Iu. 2017. Pourquoi les Roumains ne sont-ils pas de-
venus un peuple slave ? Essai sur la place des Slaves
médiévaux dans l’historiographie nationale roumai-
ne (
XVII e siècle — début du XXe siècle). Ethnologies
37 (2), 53—80.
Stamati Iu. 2019. The Slavic Dossier. Medieval Archaeology
in the Soviet Republic of Moldova: Between State
Propaganda and Scholarly Endeavor. East Central
and Eastern Europe in the Middle Ages, 450—1450
53. Leiden; Boston: Brill.
Ţene I. 2016. 4 octombrie 1984! De ce a murit istoricul Hadrian
Daicoviciu! NapocaNews [Электронный ресурс.]
URL: http://www.napocanews.ro/2016/10/4-octom-
brie-1984-de-ce-a-murit-istoricul-hadrian-daicovi-
ciu.html (дата обращения 7.11.2019).
2020_5Stratumplus_site.indb 27 31.10.2020 17:09:16

Stratum plus
№5. 2020 28
Ю. Н. Стамати

References
Denisova, A. A. (ed.). 2002. Slovar’ gendernykh terminov (Glossa-
ry of Gender Terms). Moscow: “Informatsiia XXI vek”
Publ. [Electronic resource.] URL: http://www.owl.ru/
gender/202.htm (accessed 25.11.2019) (in Russian).
Klejn, L. S. 2014. Istoriia rossiiskoi arkheologii: ucheniia, shkoly i
lichnosti (History of the Russian Archaeology: Doctrines,
Schools, and Personalities) 2. Arkheologi sovetskoi epo-
khi (Archaeologists of the Soviet Epoch). Saint Petersburg:
“Evraziia” Publ. (in Russian).
Lazarev, A. M. 1961. In Grosul, Ya. S., Mokhov, N. A. (eds.). Prie-
tenia de veacuri. Materialele Sesiei ştiinţifice a Institutului
de istorie a Filialei Moldoveneşti a Academiei de ştiinţe
din Uniunea RSS. Chişinău: “Ştiinţa” Publ., 164—173 (in
Moldovan).
Otchet o nauchnoi i nauchno-organizatsionnoi deiatel’nosti MF AN
SSSR za 1957 god (Report on Scientific and Scientific-Or-
ganisational Activity of the Moldovan Branch, Academy of
Sciences of the USSR, for 1957). Archive of the Academy
of Sciences, Republic of Moldova. Fund 1. Inv. 1, no. 115
(in Russian).
Pletneva, S. A., Nikolaeva, T. V., Goriacheva, R. I., Zaretskaia, I. M.,
Serova, G. T. 1978. Boris Aleksandrovich Rybakov (Boris
Aleksandrovich Rybakov). Moscow: “Nauka” Publ. (in
Russian).
Protokol № 10 rasshirennogo zasedaniia Biuro Otdeleniia obsh-
chestvennykh nauk Akademii nauk Moldavskoi SSR ot
29 maia 1984 g. (The Record no. 10 of the Extended Mee-
ting of the Department of Social Sciences of the Academy
of Sciences of the Moldavian SSR dated May 29, 1984).
§ 59. Centrul de arheologie a Institutului patrimoniului cul-
tural, Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Rabinovich, R. A. 2017. In Revista arheologică, s. n. 13 (1—2),
300—304 (in Russian).
Rabinovich, R. A. 2019. In Stratum plus. Archaeology and Cultural
Anthropology (5), 401—408.
Tkachuk, M. E. 1999. In Stratum plus. Archaeology and Cultural
Anthropology (5), 7—13.
Fedorov, G. B. 1958. In Vestnik Akademii nauk SSSR (Bulletin of the
Academy of Sciences of the USSR) (2), 81—84 (in Rus-
sian).
Fedorov, G. B. 1963. In Novyi mir (New World) (12), 63—70 (in
Russian).
Fedorov, G. B. 1966. Dnevnaia poverkhnost’ (Ground Surface).
Moscow: “Detskaia literatura” Publ. (in Russian).
Berciu, D. 1975. Probleme privind formarea poporului român în lu-
mina cercetă
rilor arheologice recente. Revista de Istorie 28
(8), 1155—1169.
Berciu, D. 1977. Procesul formării poporului român şi a limbii
române. Elemente constitutive, aria geografică şi perioa-
da istorică. Era socialistă (2), 39—44.
Bourdieu, P. 1975. La spécificité du champ scientifique et les condi-
tions sociales du progrès de la raison. Sociologie et sociétés
(7), 91—118.
Bourdieu, P. 1997. Les usages sociaux de la science. Pour une so-
ciologie clinique du champ scientifique. Paris: INRA Edi-
tions.
Bourdieu, P. 2001. Science de la science et réflexivité. Paris: Raison
d’agir.
Boia, L. 1997. Istorie şi mit în conştiinţa românească. Bucureşti:
Humanitas.
Chişvasi-Comşa, M. 1957. Unele concluzii istorice pe baza cerami-
cii din secolele VI—XII. Studii şi cercetări de istorie veche
8 (1—4), 267—294.
Iurie Stamati (Greater Sudbury, Canada). PhD. Laurentian University 1.
Iurie Stamati (Greater Sudbury, Canada). PhD. Universitatea Laurentiană.
Стамати Юрие Николае (Грейтер-Садбери, Канада). PhD. Лаврентийский университет.
E-mail: istamati@laurentian.ca
Address:
1 Ramsey Lake Rd., 935, Sudbury Campus, Greater Sudbury, P3E 2C6, Canada
Ciupercă, B. 2015. Maria Comşa şi arheologia mileniului I de la
Curbura Carpaţilor. In Ciupercă, B. (red.). Arheologia mi-
leniului I p. Chr. IV. Nomazi şi autohtoni în mileniul I p.
Chr. Brăila: Istros, 19—32.
Comşa, A., Bonsall, Cl., Nikolova, L. (eds.). 2013. Facets of the
Past. The Challenge of the Balkan Neo-Eneolithic. Procee-
dings of the International Symposium celebrating the 85
th
birth Anniversary of Eugen Comşa. Bucharest: Romanian
Academy.
Comşa, E. 1978. Comşa, Maria. In Ştefănescu, Şt. (red. ştiinţific).
Enciclopedia istoriografiei româneşti. Bucureşti: Editura
ştiinţifică şi enciclopedică.
Comşa, M. 1960. Slavii. In Daicoviciu, C., Condurachi, E., Nestor,
I., Ştefan, Gh. (red. resp.). Istoria Romîniei 1. Bucureşti:
Academia Republicii Populare Române, 728—756.
Comşa, M. 1979. Ceramica alanică din secolul al VIII-lea descoperită
în centrul Dobrogei. Pontica 12, 151—156.
Constantiniu, Fl. 2007. De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu.
Bucureşti: Editura Enciclopedică.
Constantinescu, M., Daicoviciu, C., Pascu, Şt. 1970. Istoria Româ-
niei. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică.
Georgescu, Vl. 1981. Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români.
1944—1977. München: Jon Dumitru Verlag.
Nestor, I. 1949. Despre cercetările
şi săpăturile arheologice execu-
tate în 1948 în regiunile extracarpatice ale Republicii Po-
pulare Române. Studii. Revistă de ştiinţă şi filosofie (1),
152—159.
Olteanu, Şt. 2002. Maria Comşa, 1928—2002. Thraco-Dacica
(1—2), 324—325.
Opriş, I. 2004. Istoricii şi securitatea 1. Bucureşti: Editura
Enciclopedică.
Petrescu-Dâmboviţa, M. 2006. Amintirile unui arheolog. Piatra-
Neamţ: Bibliotheca Memoriae Antiquitas.
Postică, Gh. 2016. Periplul unei monografii interzise. In Hîncu, I.
Scara vieţei. Chişinău: Cartdidact. 66—74.
Postică, Gh. 2016. Personalitatea arheologului Ion Hîncu. In Hîncu,
I. Scara vieţei. Chişinău: Cartdidact, 10—12.
Postică, Gh. (red.). 2002. Ion Hâncu. Bibliografie la 70 ani.
Chişinău: ULIM.
Preda, C. 1978. Daicoviciu, Hadrian. In Ştefănescu, Şt. (red.
ştiinţific). Enciclopedia istoriografiei româneşti. Bucureşti:
Editura ştiinţific
ă şi enciclopedică.
Programul Partidului Comunist de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comu-
nism. 1975. Bucureşti: Editura Politică.
Sanie, S. 2008. Academician Profesor Constantin Daicoviciu, evo-
care. Arheologia Moldovei 31, 323—336.
Stamati, Iu. 2015. Two Chapiters in the Sovietization of Romanian
Archaeology (From the Late 1940
s to the Mid-1950 s). Ar-
chaeologia Bulgarica 19 (1), 81—95.
Stamati, Iu. 2017. Pourquoi les Roumains ne sont-ils pas devenus un
peuple slave? Essai sur la place des Slaves médiévaux dans
l’historiographie nationale roumaine (xvii
e siècle — début
du xx e siècle). Ethnologies 37 (2), 53—80.
Stamati, Iu. 2019. The Slavic Dossier. Medieval Archaeology in the
Soviet Republic of Moldova: Between State Propaganda and
Scholarly Endeavor. East Central and Eastern Europe in the
Middle Ages, 450—1450 53. Leiden; Boston: Brill.
Ţene, I. 2016. 4 octombrie 1984! De ce a murit istoricul Hadrian
Daicoviciu! NapocaNews [Electronic resource.] URL:
http://www.napocanews.ro/2016/10/4-octombrie-1984
-de-ce-a-murit-istoricul-hadrian-daicoviciu.html (accessed
7.11.2019).
Статья поступила в номер 29 ноября 2019 г.
2020_5Stratumplus_site.indb 28 31.10.2020 17:09:16

Stratum plus
№5. 2020455
Список сокращений
АВ — Археолоap^jca^ вести.
АВУ — Археоло~pf~ відкриття в Україні. Київ.
АГПИ — Астраханский государственный педагоap^jcab институт. Астрахань.
АГПУ — Астраханский государственный педагоap^jcab университет. Астрахань.
АГПУ — Армавирский государственный педагоap^jcab университет. Армавир.
АДІУ — Археоло~x і давня історія України. Київ.
АДСВ — Античная древность и средние века. Екатеринбург.
АДУ — Археологiчнi дослiдження в Украïнi. Київ.
АЕС
— Археолоax евразийских степей. Казань.
АИМ — Археолоap^jca^ исследования в Молдавии. Сборники статей. Кишинев: Штиинца.
АИППЗ — Археолоax и история Пскова и Псковской земли. Москва; Псков.
АКИН — Агентство по культурно-историческому наследию. Горно-Алтайск.
АКМ — Археолоap^jcYx карта Молдавской ССР. Кишинев.
АЛЛУ — Археоло~pfab літопис Лівобережної України. Полтава.
АлтГУ — Алтайский государственный университет. Барнаул.
АН — Академия
наук.
АН РМ — Академия наук Республики Молдова. Кишинёв.
АН СССР — Академия наук СССР. Москва.
АО — Археолоap^jca^ открытия. Москва.
АЭАЕ — Археолоax, этноiYmax и антрополоax Евразии. Новосибирск.
БАН — БолYijcYx академия наук. София.
БИКАМЗ — Бахчисарайский историко-культурный и археолоap^jcab музей-заповедник. Бахчисарай.
БНЦ СО РА Н — Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Улан
-Уд э.
БРЭ — Большая российская энциклопедия. Москва.
БС — Боспорский Сборник. Москва.
ВВ — Византийский временник. Москва.
ВГБИЛ — Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино.
Москва.
ВГПУ — ВолгоiY]jcab государственный педагоap^jcab университет. ВолгоiY].
ВГУ — Воронежский государственный университет. Воронеж.
ВДИ — Вестник древней истории. Москва.
ВолГУ — ВолгоiY]jcab государственный университет. ВолгоiY].
ВООПИК — Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры. Москва.
ВПИ — Воронежский педагоap^jcab институт. Воронеж.
ГАИГИ — Горно-Алтайский институт leYfakYiftn исследований. Горно-Алтайск.
ГИИНС — Государственное издательство иностранных и национальных словарей. Москва.
ГИМ — Государственный исторический музей. Москва.
ГМЗ — Государственный музей-заповедник.
ГРВЛ — Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». Москва.
ГСАД — Гласник Српског археолошког друштва. БеоiY].
ГЭ — Государственный
Эрмитаж. Санкт-Петербург.
ДГВЕ — Древнейшие государства Восточной Европы. Москва.
ДСПК — Древности степного Причерноморья и Крыма, Запорожье.
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. Санкт-Петербург.
ЗИИМК — Записки Института истории материальной культуры РА Н. Санкт-Петербург.
ЗООИД — Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса.
ИА АН РТ — Институт археолоaa им. А. Х. Халикова Академии
наук Республики Татарстан. Казань.
ИА НАНУ — Институт археолоaa Национальной Академии наук Украины. Киев.
ИА РА Н — Институт археолоaa Российской академии наук. Москва.
ИАИАНД — Историко-археолоap^jca^ исследования в г. Азове и на Нижнем Дону. Азов.
ИАК — Известия Императорской археолоap^jcgb комиссии. Санкт-Петербург.
ИАК КФУ — Институт археолоaa Крыма, Крымский федеральный университет. Симферополь.
ИАЭТ СО
РА Н — Институт археолоaa и этноiYmaa Сибирского отделения Российской академии наук. Ново-
сибирск.
ИВ — Институт востоковедения.
ИВ НАНУ — Институт востоковедения им. А. Крымского Национальной академии наук Украины. Киев..
ИИ АН РТ — Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Казань.
ИИМК АН СССР — Институт истории материальной культуры Академии наук СССР.
ИИМК РА Н — Институт истории материальной культуры Российской академии наук. Санкт-Петербург.
ИНИОН АН СССР — Институт научной информации по общественным наукам Академии наук СССР. Москва.
ИНК — Историческое наследие Крыма. Симферополь.
ИНМВ — Известия на Народния музей — Варна.
ИРАО — Известия Русского археолоap^jcg\g общества. Санкт-Петербург.
ИТОИАиЭ — Известия Таврического общества истории, археолоaa и этноiYmaa. Симферополь
.
ИЭА РА Н — Институт этнолоaa и антрополоaa имени Н. Н. Миклухо-Маклая РА Н. Москва.
2020_5Stratumplus_site.indb 455 31.10.2020 17:11:02

Stratum plus
№5. 2020 456
Список сокращений

ІА НАНУ — Інститут археоло~ Національної Академії наук України. Київ.
КГУ — Курский государственный университет. Курск.
КемГУ — Кемеровский государственный университет. Кемерово.
КНИИИФЭ — Калмыцкий научно-исследовательский институт истории, филолоaa и экономики. Элиста.
КСИА — Краткие сообщения Института археолоaa. Москва.
КСИА АН СССР — Краткие сообщения Института археолоaa Академии наук СССР. Москва..
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории
материальной культуры. Санкт-Петербург.
КСИЭ — Краткие сообщения Института этноiYmaa. Санкт-Петербург.
КубГУ — Кубанский государственный университет. Краснодар.
ЛГПУ — Липецкий государственный педагоap^jcab университет. Липецк.
ЛГУ — ЛенинiY]jcab государственный университет. ЛенинiY].
ЛОИА — ЛенинiY]jcg^ отделение Института археолоaa АН СССР. ЛенинiY].
ЛОИИМК — ЛенинiY]jcg^ отделение Института истории материальной культуры АН СССР. ЛенинiY].
МАИАСП — Материалы по археолоaa и
истории античного и средневекового Причерноморья. Симферо-
поль; Тюмень; Севастополь.
МАИЭТ — Материалы по археолоaa, истории и этноiYmaa Таврии. Симферополь.
МАР — Материалы по археолоaa России.
МАЭ РА Н — Музей антрополоaa и этноiYmaa им. Петра Великого «Кунсткамера» Российской академии
наук. Санкт-Петербург.
МГУ — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Москва.
МИА — Материалы и Исследования
по Археолоaa СССР. Москва.
МИАСК — Материалы и исследования по археолоaa Северного Кавказа. Армавир.
МИИКВАЭ — Материалы и исследования Камско-Вятской археолоap^jcgb экспедиции. Ижевск.
МСУ — Международный Соломонов университет. Киев.
НА ИА НАНУ — Научный архив Национальной академии наук Украины. Киев.
НА ІА НАНУ — Науковий архів Інституту археоло~ Національної Академії наук України. Київ.
НАВ —
Нижневолжский археолоap^jcab вестник. ВолгоiY].
НБУ — Національна бібліотека України iм. В. І. Вернадського. Київ.
НГУ — Новосибирский государственный университет. Новосибирск.
НИЦ — научно-исследовательский центр.
НМИДК — Новочеркасский музей истории донского казачества. Новочеркасск.
ННЗИА — Новгород и Новгородская земля. История и археолоax. Великий Новгород.
ОмГПУ — Омский государственный педагоap^jcab университет. Омск.
ОмГУ — Омский государственный университет. Омск.
ОНТИ
ПНЦ РА Н — Отдел научно-технической информации Пущинского научного центра РА Н. Пущино.
ПА — Поволжская археолоax. Казань.
ПГУ — Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко. Тирасполь.
ПИФК — Проблемы истории, филолоaa, культуры. Маfakg\gijc.
РА — Российская археолоax. Москва.
РадВМ, RadVM — Рад Војвођанских Музеја. Нови Сад.
РА Е — Российский археолоap^jcab ежегодник. Санкт-Петербург.
РА Н — Российская академия наук.
Москва.
РГУ — Ростовский государственный университет. Ростов на-Дону.
РИМ-Варна — РеagfYd^f исторически музей. Варна.
РСМ — Раннеславянский мир. Археолоax славян и их соседей. Москва.
РТ — Республика Татарстан.
СА — Советская археолоax. Москва.
САИ — Свод археолоap^jcan источников. Москва.
СГУ — Самарский государственный университет. Самара.
СГЭ — Сообщения Государственного Эрмитажа. ЛенинiY] / Санкт-Петербург.
СИААМЗ — Староладожский историко-археолоap^jcab
и архитектурный музей-заповедник. Старая Ла-
доY.
СНУ — Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. ЛуYfjuc.
СНЦ РА Н — Самарский научный центр Российской академии наук. Самара.
СО — Сибирское отделение.
СОИГИ — Северо-Осетинский институт leYfakYiftn исследований. Владикавказ.
СОИКМ — Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина. Самара.
СПбГУ — Санкт-Петербурjcab государственный университет.
Санкт-Петербург.
СЭ — Советская этноiYmax. Москва.
ТГУ — Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. Тамбов.
Труды ГИМ — Труды Государственного исторического музея. Москва.
УИИЯЛ Ур О РА Н — Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РА Н. Ижевск.
УО ВГУ — Учреждение образования «Витебский государственный университет им П. М. Машерова».
Витебск.
УрГУ — Уральский государственный университет
им. А. М. Горького. Свердловск / Екатеринбург.
Ур О РА Н — Уральское отделение Российской академии наук. Екатеринбург.
ХГУ — Харьковский государственный университет. Харьков.
ЦАИ — Центр археолоap^jcan исследований.
ЧелГУ — Челябинский государственный университет. Челябинск.
AAASH — Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
2020_5Stratumplus_site.indb 456 31.10.2020 17:11:02

Stratum plus
№5. 2020457 Список сокращений

AAC — Acta Archaeologica Carpatica. Warszawa.
ActaArchCarp — Acta Archaeologica Carpathica. Kraków.
ActaArchHung — Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest.
ActaMN — Acta Musei Napocensis. Cluj-Napoca.
ActaMP — Acta Musei Porolissensis. Zalău.
AIIAI — Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie “A.D.Xenopol”. Iaşi.
AJHG — American Journal of Human Genetics.
AM — Arheologia Medievală. Cluj-Napoca.
Anuarul MIAPh — Anuarul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova. Ploieşti.
ArchÉrt. — Archaeologiai Értesitő. Budapest.
ArheologijaSofia — Arheologija. Organ na Arheologičeskija Institut i Muzej. Sofia.
ArhMed — Arheologia Medievală. Asociaţia Arheologilor Medievişti din România.
ArhMold — Arheologia Moldovei. Bucureşti.
AŞM — Academia de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău.
AW ČR — Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. Praha.
Banatica — Banatica. Reşiţa.
BAR — British Archaeological Reports. Oxford.
BAR IS — British Archaeological Reports, International Series. Oxford.
BMJT — Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria arheologie. Alexandria.
CA — Cercetări Arheologice, Muzeul Naţional de Istorie a României. Bucureşti.
CA(MNI) — Cercetări Arheologice (Muzeul Naţional de Istorie). Bucureşti.
CAB — Cercetări Arheologice în Bucureşti. Bucureşti.
CCA — Cronica cercetărilor arheologice. Bucureşti.
CCDJ — Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos. Călăraşi.
CFHB — Corpus Fontium Historiae Byzantinae.
CI — Cercetări Istorice, Muzeul de Istorie a Moldovei. Ia
şi.
CNRS — Centre National des Recherches Scientifiques. Paris.
Dacia — Dacia. Revue d’Archéologie et d’Histoire Ancienne. Bucureşti.
EJHG — European Journal of Human Genetics.
EPHE — École Pratique des Hautes Études. Paris.
EphNap — Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Cluj-Napoca.
ESA — Eurasia Septentrionalis Antiqua. Helsinki.
FolArch — Folia Archaeologica. Budapest.
JAS — Journal of Archaeological Science. Waltham, Mass.
JRGZM — Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz.
MCA — Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
MN — Muzeul Naţional, Muzeul Naţional de Istorie a României. Bucureşti.
N.S. — new series.
Oltenia — Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie — Istorie.
PAN — Polska Akademia Nauk. Warszawa.
PNAS — Proceedings of the National Academy of Sciences. Washington, DC.
PPCU — Pázmány Péter Catholic University. Budapest.
PPKE — Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Budapest.
PWN — Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
Rég. Tán. — Régészeti Tanulmányok. Budapest.
RevIst — Revista de Istorie, Bucureşti.
RPAN — Revista de Preistorie şi Antichităţi Naţionale. Buletin al seminarului de arheologie şi preistorie de la
Facultatea de Filozofie şi Litere. Universitatea Bucureşti.
S.N. — serie nouă.
SAA — Studia Antiqua et Arheologica, Iaşi.
SCIV — Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti.
SCIVA — Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie. Bucureşti.
SCN — Studii şi cercetări numismatice. Bucureşti.
SIB — Studii de Istorie a Banatului. Timişoara.
SlovArch — Slovenska Arheologia. Nitra.
SMIM — Studii şi Materiale de Istorie Medie. Bucureşti.
SRH — Szentpétery E. (ed.). Scriptores Rerum Hungaricarum, vol. I-II. Budapest: Academia Litterarum
Hungarica, 1937-1938.
StComPiteşti — Studii şi comunicări. Piteşti.
STH — Studia Turco-Hungarica. Budapest.
StMatPh — Studii şi materiale privitoare la trecutul istoric al judeţului Prahova. Ploieş
ti.
Tibiscus — Tibiscus. Timişoara.
UAW — Ungarische Akademie der Wissenschaften. Budapest.
ULIM — Universitatea Liberă al Moldovei. Chişinău.
Valachica — Valachica, Studii şi cercetări de istorie şi istoria culturii. Târgovişte.
VAMZ — Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu. Zagreb.
ZfA — Zeitschrift für Archäologie. Berlin.
Ziridava — Ziridava. Arad.
2020_5Stratumplus_site.indb 457 31.10.2020 17:11:02
X