p433_435_2020_5Stamati

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.62 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

ВЛАСТЕЛИНЫ ДОРОГ
О германских находках на Центральных Балканах
О «миграции» одного вида оружия
Авары в Трансильвании: хронология и мотивы
Производство византийских фоллисов в Болгарии
Андрианополитане к северу от Нижнего Дуная
На «круглых кораблях» от Херсона до Саркела
« Славянская колонизация» Водской земли
Следы монголов на территории Сербии
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ КИШИНЕВ ОДЕССА БУХАРЕСТ 2020
ISSN: 1857-3533
№5. 2020
Ответственные редакторы:
Роман А. Рабинович, Юрие Н. Стамати
2020_5Titul.indd 1 31.10.2020 18:44:08

Stratum plus. Nr. 5.
Archaeology and Cultural Anthropology

Lords of the Roads
On German ? nds in Central Balkans
On ‘migration’ of one type of weapons
Avars in Transylvania: chronology and motives Production of Byzantine follises in Bulgaria
Adrianopolitans north of the Lower Danube
On ‘round ships’ from Chersonesos to Sarkel ‘Slavic colonization’ of the Vod’ Land
Traces of Mongols on the territory of Serbia
Editors-in-Charge:
Roman A. Rabinovich, Iurie N. Stamati


Saint Petersburg. Kishinev. Odessa. Bucharest. 2020
Stratum plus. Nr. 5.
Arheologie şi antropologie culturală

Stăpânii drumurilor
Despre descoperirile germanice din regiunea central ă a peninsulei Balcanicei
Despre „migraţ ia” unui tip de armă
Avarii în Transilvania: cronologie și motive
Producerea folliș ilor bizantini în Bulgaria
Adrianopolitanii la nord de Dun ărea de Jos
Pe „coră bii rotunde” de la Chersonesos la Sarkel
„Colonizarea slavă ” a Ţării Vod’
Urme ale mongolilor pe teritoriul Serbiei
Redactori responsabili:
Roman A. Rabinovich, Iurie N. Stamati
Sankt Petersburg. Chiş inău. Odesa. Bucureş ti.
2020
ISSN: 1857-3533
2020_5Titul.indd 2
02.11.2020 12:32:41

2020_5Stratumplus_site.indb 3 31.10.2020 17:09:11

Editor-in-Chief — doctor of history Mark E. Tkachuk
Coordinating Editor — doctor of history Roman A. Rabinovici
Responsible Secretary — doctor of history Leonid A. Mosionjnic
Administration and promoting
— Alexander N. Burean
Founder — Alexei S. Tulbure
Address: Iorga St., 5, Kishinev, MD-2009, Republic of Moldova
High Anthropological School University, “Stratum plus” Journal.
Tel./fax: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Editorial Advisory Board:
M. B. Shchukin. Through the Decision of the Senate of the High Anthropological School and Stratum plus editorial board, the name
of Mark B. Shchukin shall be recorded forever in the list of editors of this journal in memory of his outstanding merits.
G. Atanasov — doctor of historical sciences (Regional History Museum, Silistra, Bulgaria).
M. Babeş — doctor of history (Institute of Archaeology “Vasile Pârvan”, Bucharest, Romania).
S. Beletsky — doctor of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, Saint
Petersburg,
Russian Federation ).
Yu. Berezkin — professor, doctor of historical sciences (Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography, Russian
Acade my of Sciences (the Kunstkamera), Saint Petersburg,
Russian Federation ).
V. Borshevich — doctor habilitat of physical-mathematical sciences (Moldovan Branch of the UN International Academy of Informa-
tization, Kishinev, Moldova).
I. Bruyako — member correspondent of the German Archaeological Institute, doctor of historical sciences (Odessa Archaeological
Museum of Ukraine National Academy of Sciences, Odessa, Ukraine).
V. Cavruc — doctor of history (Eastern Carpathians National Museum, Sfântu Gheorghe, Romania).
S. Covalenco — doctor of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
V. Dergacev — doctor habilitat of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
A. Dobrolyubsky — doctor of historical sciences (South Ukraine Pedagogical University, Odessa, Ukraine).
E. Girya — candidate of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, Saint
Petersburg,
Russian Federation ).
B. Govedarica — professor, doctor habilitat (Free University of Berlin, Berlin, Germany).
S. Hansen — professor, doctor habilitat (German Archaeological Institute, Eurasia Department, Berlin, Germany).
M. Kazanski — doctor habilitat of archaeology (CNRS — French National Center for Scienti? c Research, Center for Studies in
History and Civilization of Byzantium, Paris, France).
V. Kirilko — candidate of historical sciences (Institute of Archaeology of Crimea of the Russian Academy of Sciences, Simfe ropol,
Crimea).
A. Kovalev — member correspondent of the German Archaeological Institute, leader of Central Asian International Archaeological
Expedition (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg,
Russian Federation ).
I. Manzura — member correspondent of the German Archaeological Institute, doctor of history (High Anthropological School
University, Kishinev, Moldova).
S. Monachov — doctor of historical sciences (Institute of Archeology and Cultural Heritage of the N. G. Chernyshevsky Saratov State
University, Saratov,
Russian Federation ).
V. Myts — candidate of historical sciences (The State Hermitage Muzeum, Saint Petersburg, Russian Federation ).
E. Nicolae — doctor of history (Institute of Archaeology “Vasile Pârvan”, Bucharest, Romania).
L. Nikolova — PhD, professor (International Institute of Anthropology, Salt Lake City, USA).
N. Russev — doctor habilitat of history (High Anthropological School University, Kishinev, Moldova).
O. Sharov — doctor of historical sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russian
Federation ).
P. Shuvalov — candidate of historical sciences (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation ).
O. Shcheglova — candidate of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences,
Saint Petersburg,
Russian Federation ).
N. Telnov — doctor of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
L. Vishnyatsky — doctor of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences,
Saint Petersburg,
Russian Federation ).
V. Zuev — candidate of historical sciences (The State Hermitage Muzeum, Saint Petersburg, Russian Federation ).
2020_5Stratumplus_site.indb 4 31.10.2020 17:09:12

Redactor şef — doctor în istorie Mark E. Tkachuk
Redactor coordonator — doctor în istorie Roman A. Rabinovici
Secretar responsabil — doctor în istorie Leonid A. Mosionjnic
Administrare şi promovare
— Alexander N. Burean
Fondator — Alexei S. Tulbure
Adresa: str. Iorga, 5, Chișinău, MD-2009, Moldova
Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”, revista „Stratum plus”.
Tel./fax: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Colegiul redacţional:
M. B. Shchukin. Prin Decizia Senatului Universităţii „Şcoala Antropologică Superioară” şi a redacţiei revistei „Stratum plus”, în
memoria meritelor savantului de seamă Mark B. Shchukin, numele său a fost înscris pe veci în componenţa colegiului redacţional.
G. Atanasov — doctor în ştiinţe istorice (Muzeul regional de istorie, Silistra, Bulgaria).
M. Babeş — doctor în istorie (Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, România).
S. Beletsky — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
Yu. Berezkin — profesor, doctor în ştiinţe istorice (Muzeul de antropologie şi etnogra? e „Petru cel Mare” al Academiei de Ştiinţe a
Rusiei (Kunstkamera), Sankt Petersburg, Rusia).
V. Borşevici — doctor habilitat în ? zică şi matematică (Filiala Republicii Moldova al Academiei internaţionale de informatizare pe
lîngă ONU, Chişinău, Moldova).
I. Bruyako — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, doctor în ştiinţe istorice (Museul de arheologie din Odesa,
Academia Naţională de Ştiinţe a Ucrainei, Odesa, Ucraina).
V. Cavruc — doctor în istorie (Muzeul Naţional al Carpa
ţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, România).
S. Covalenco — doctor în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
V. Dergacev — doctor habilitat în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
A. Dobrolyubsky — doctor în ştiinţe istorice (Universitatea pedagogică din Ucraina de Sud, Odesa, Ucraina).
E. Girya — candidat în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg, Rusia).
B. Govedarica — profesor universitar, doctor habilitat, (Universitatea Liberă din Berlin, Germania).
S. Hansen — profesor universitar, doctor habilitat (Institutul German de Arheologie, Departamentul de Eurazie, Berlin,
Germania).
M. Kazanski — doctor habilitat în archeologie (Centrul Naţional pentru Cercetări Ştiinţi? ce din Franţa, Centrul pentru Studii în
Istorie şi Civilizaţie Bizantină, Paris, Franţa).
V. Kirilko — candidat în ştiinţe istorice (
Institutul de arheologie din Crimeea al Academiei de Ştiinţe a Rusiei , Simferopol,
Crimeea).
A. Kovalev — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, conducător al Expediţiei arheologice internaţionale în
Azia Centrală (Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Rusia).
I. Manzura — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, doctor în istorie (Universitatea „Şcoala Antropologică
Superioară”, Chişinău, Moldova).
S. Monachov — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de arheologie şi patrimoniul cultural, Universitatea de Stat din Saratov
„N. G. Cernîşevskii”, Saratov, Rusia).
V. Myts — candidat în ştiinţe istorice (Muzeul de Stat Hermitage, Sankt Petersburg, Rusia).
E. Nicolae — doctor în istorie (Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, România).
L. Nikolova — doctor, professor (Institutul Internaţional de Antropologie, Salt Lake City, SUA).
N. Russev — doctor habilitat în istorie (Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”, Chişinău, Moldova).
O. Sharov — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de arheologie al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Moscova, Rusia).
P. Shuvalov — candidat în ştiinţe istorice (Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Rusia).
O. Shcheglova — candidat în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
N. Telnov — doctor în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
L. Vishnyatsky — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
V. Zuev — candidat în ştiinţe istorice (Muzeul de Stat Hermitage, Sankt Petersburg, Rusia).
2020_5Stratumplus_site.indb 5 31.10.2020 17:09:12

Главный редактор — доктор истории Марк Е. Ткачук
Редактор-координатор — доктор истории Роман А. Рабинович
Ответственный секретарь — доктор истории Леонид А. Мосионжник
Управление и продвижение
— Алексанh Н. Бурян
Основатель журнала — Алексей С. Тулбуре
Адрес: ул. Йорга, 5, Кишинев, MD-2009, Республика Молдова
Университет «Высшая антропологическая школа», журнал «Stratum plus».
Тел./факс: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Редколлегия:
М. Б. Щукин. Решением Сената университета «Высшая антрополоΝap^jcYx школа» и редакции журнала «Stratum plus» имя
Марка Борисовича Шукина в память о еΝg выдающихся заслуΝYn навсеΝ]Y вписано в состав редколлеΝaa этоΝg издания.
Г. Г. Атанасов — доктор исторических наук (РеagfYduftb исторический музей, Силистра, БолYiax).
М. Бабеш — доктор истории (Институт археолоaa «Василе Пырван», Бухарест, Румыния
).
С. В. Белецкий — доктор исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Ю. Е. Березкин — профессор, доктор исторических наук (Музей антрополоaa и этноiYmaa имени Петра Великого Российской
академии наук (Кунсткамера), Санкт-Петербург, Россия).
В. И. Боршевич — доктор хабилитат физико-математических наук (Молдавское отделение Международной академии
информатизации при ООН, Кишинёв, Молдова).
И. В. Бруяко — чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, доктор исторических наук (Одесский
археолоap^jcab музей Национальной академии наук Украины, Одесса, Украина).
Л. Б. Вишняцкий — доктор исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Е. Ю. Гиря — кандидат исторических наук (Институт истории материальной культуры
Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Б. ГовеXh`nX — профессор, доктор хабилитат (Свободный университет Берлина, Берлин, Германия).
В. А. Дергачев — доктор хабилитат истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев,
Молдова).
А. О. Добролюбский — доктор исторических наук (Южноукраинский педагоap^jcab университет, Одесса, Украина).
В. Ю. Зуев — кандидат исторических наук (Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург, Россия).
В. Каврук — доктор истории (Национальный музей Восточных Карпат, Сфынту-Георге, Румыния).
М. Казанский — доктор хабилитат археолоaa (Национальный центр научных исследований, Центр по изучению истории и
цивилизации Византии, Париж, Франция).
В. П. Кирилко — кандидат исторических наук (Институт археолоaa Крыма Российской академии наук, Симферополь,
Крым).
А. А. Ковалев —
чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, научный сотрудник отдела сохранения
археолоap^jcg\g наследия ИА РА Н (Москва, Россия).
С. И. Коваленко — доктор истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев, Молдова).
И. В. Манзура — чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, доктор истории (Университет «Высшая
антрополоap^jcYx школа», Кишинев, Молдова).
С. Ю. Монахов — доктор исторических наук
(Институт археолоaa и культурного наследия Саратовского государственного ун-
верситета им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия).
В. Л. Мыц — кандидат исторических наук (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия).
Л. Николова — доктор, профессор (Международный Институт антрополоaa, Солт-Лейк-Сити, США).
Е. Николае — доктор истории (Институт археолоaa «Василе Пырван», Бухарест, Румыния).
Н. Д.
Руссев — доктор хабилитат истории (Университет «Высшая антрополоap^jcYx школа», Кишинев, Молдова).
Н. П. Тельнов — доктор истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев, Молдова).
С. Ханзен — профессор, доктор хабилитат (Немецкий археолоap^jcab институт, Евразийское отделение, Берлин, Германия).
О. В. Шаров — доктор исторических наук (Институт археолоaa Российской Академии наук, Москва, Россия).
П.
В. Шувалов — кандидат исторических наук (Санкт-Петербурjcab государственный университет, Санкт-Петербург,
Россия).
О. А. Щеглова — кандидат исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
2020_5Stratumplus_site.indb 6 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology (abridged as Stratum plus) is an international peer-reviewed academic
journal covering topical issues of archaeology and cultural anthropology, published by the High Anthropological School Univer-
sity since 1999. The journal comes out in the Russian language. All papers are supplemented by abstracts in English, Russian
and Moldovan languages.
Subjects are not limited either regionally or chronologically. They include results of analytical research, interpretations or
a high-quality publication of new sources. Contributions on history, ethnology, numismatics, epigraphics and other auxilliary
historical disciplines are accepted along with papers on archaeology and cultural anthropology.
The Journal comes out six times a year in subject-oriented volumes dedicated to a speci? c historical age. The last, the
sixth issue includes papers on numismatics and epigraphics of diff erent periods, as well as papers on cultural anthropology,
ethnology, history of late Middle Ages and early New Time. Each volume has its own unique title relevant to its content.
Online journal
(e-ISSN 1857-3533) and full archive are available on www.e-anthropology.com.
Все права защищены.© Университет «Высшая антропологическая школа», P. P. «Stratum plus», журнал «Stratum plus. Археология и
культурная антропология»
© Обложка: Д. А. Топал
Редактор материалов на английском языке: Ю. Д. Тимотина
Перевод на государственный язык Республики Молдова: А. Левинский
Технический координатор: Ж. Б. Кроитор
Оригинал-макет: Д. А. Топал, Л. А. Мосионжник, Г. В. Засыпкина
Редактор карт: Л. А. Мосионжник
Корректор: Г. В. Засыпкина
Статьи этого журнала доступны учреждениям-подписчикам базы данных EBSCOhost.com
Содержание номеров журнала доступно также и в научной базе данных Elibrary.ru
Article level content of this publication is available to subscribing institutions via EBSCOhost.com databases
Article level content of this publication is also available via Elibrary.ru scienti? c databases
Издан при поддержке
ОльΝa Витальевны Свиридовой,
ОлеΝY Алексеевича Тюренкова
и Алексея Александровича Рыбалко
Stratum plus. Археолоax и культурная антрополоax (сокращенно Stratum plus) — международный рецензи-
руемый научный журнал, посвященный актуальным проблемам археолоaa и культурной антрополоaa. Изда-
ется университетом «Высшая антрополоap^jcYx школа» с 1999 g]Y. Выходит на русском языке.
Тематика публикаций журнала не оiYfap^fY ни реagfYdufg, ни хронолоap^jca. Публикуемые материа-
лы — результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источни
-
ко в. Помимо материалов по археолоaa и культурной антрополоaa, принимаются к публикации материалы
по истории, этнолоaa, нумизматике, эпиiYmac^ и друae вспомоYk^dufte историческим дисциплинам.
Журнал выхо`j шесть раз в год в виде тематических номеров, каждый из которых посвящается отдельной
исторической эпохе. Последний, 6-й номер годового цикла включает статьи по нумизматике и эпиiYmac^
раз-
ных периодов, а также статьи по культурной антрополоaa, этнолоaa, истории позднего средневековья и на-
чала нового времени. Каждый вышедший номер имеет свое собственное уникальное название, характеризующее
содержание номера.
Электронная версия журнала (e-ISSN 1857-3533) доступна на сайте www.e-anthropology.com. Здесь же
можно ознакомиться с полным архивом журнала.
2020_5Stratumplus_site.indb 7 31.10.2020 17:09:12

Светлой памяти
Марии Комша
(20.01.1928—05.12.2002)
In memory of Maria Comșa
(20.01.1928—05.12.2002)
2020_5Stratumplus_site.indb 8 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus
№5. 20209
СОДЕРЖАНИЕ
AD MEMORIAM
Ю. Н. Стамати (Грейтер-Садбери, Канада). Мария Комша, или Как отношения межk
Zkdw «братскими странами» повлияли на карьеру археолога . . . . . . . . . . . 15
Ф. Курта (Гейнсвилл, США). Марксизм в работах Марии Комша. . . . . . . . . . . . . . 29
А. Комша (Бухарест, Румыния). По той же fhf[]. Несколько слов в память о маме . . 43
Фотоальбом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ПО СЛЕДАМ ЭПОХИ ВЕЛИКИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ
М. М. Казанский (Париж, Франция). Морской Чулек — Шамси — Аржан Бугузун:
миграции степных кочевников в постгуннское время и «княжеская» культура. . . 55
А. В. Мастыкова (Москва, Россия). Некоторые элементы женского убора осеcf[f
населения пограничья степи в эпоху Великого переселения нароfZ: миграция
или мода? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
И. Бугарски (БелΝiY], Сербия). О германских находках VI века в крепостях,
расположенных на возвышенностях Центральных Балкан. . . . . . . . . . . . . 91
В. Е. Ро`ebfZX (Москва, Россия). Культурные связи населения Су^Xeibf[f региона
в эпоху Великого переселения нароfZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ДОРОГАМИ ЕВРАЗИИ
Н. Н. Серегин (Барнаул, Россия). Об оefa «неизвестной» миграции: Алтай в сере`e]
I тыс. н. э. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5
А. И. Бураев (Ул ан-Удэ, Россия). Скульптурные изображения всаe`bfZ из кургана
Улан Хэрэм Шороон бумбагар в Монголии (антропологический аспект) . . . . . 129
В. С. Аксёнов (Харьков, Украина). «Без fhf[` из fdX нет fhf[` fdfa...»
(переселенцы с Северного
Кавказа в бассейне Северского Донца на этапе
становления салтово-маяцкой культуры) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Э. Д. Зиливинская (Москва, Россия), Д. В. Васильев (Астрахань, Россия). Миграции
населения Хазарского каганата по материалам Нижнего Поволжья. . . . . . . . 153
А. С. Щавелев (Москва, Россия). На «круглых кораблях» от Херсона f Саркела:
к вопросу о типе «кораблей», использованных Петроной Каматиром в 830-е
гг. . . 171
А. Ма^Xhk (Бухарест, Румыния). Печенеги в Трансильвании. Вторжения, колонизации,
миграции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
М. В. Квитницкий (Тирасполь, Молдова), М. П. Сыволап (Черкассы, Украина),
В. П. Григорьев (
†) . Курган-кенотаф XI—XII вв. у с. Ирклиев — памятник
переяславских торков на левобережье Днепра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
И. Тентюк (Кишинев, Молдова). Викинги и их взаимоотношения с восточными
романцами Карпато-Днестровских земель в IX—XI веках . . . . . . . . . . . . . 205
Д. Ра`o]Z`o (БелΝiY], Сербия). Археологические слеs монгольского нашествия
на территории Сербии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
ОБРЕТАЯ НОВУЮ РОДИНУ
К. Параскив-Талмацки (Констанца, Румыния). Миграции в Дунайско-Понтийской зоне
юго-востока Румынии по археологическим Xeesd . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
К. Косма (Клуж-Напока, Румыния). Присутствие авар в Трансильвании. Хронология,
мотивы, территориальные рамки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
С. Оца (Бухарест, Румыния). Некоторые замечания по повоk миграций на территории
межk реками Муреш, Тиса и Дунай и Южными Карпатами в IX—X веках
. . . 277
2020_5Stratumplus_site.indb 9 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus№5. 2020
10
Б
. Ш . Шмo ниевский (Краков, Польша), В . Вoинa (Констанца, Румыния). Ключи Добру^`:
что говорят раннесреe]Z]bfZs] нахоb` о люwm, живших в пещерах. . . . . . 295
Б. Чуперкэ (Плоешти, Румыния). Крепости Слона и присутствие аh`Xefgfc`jXe
к северу от Нижнего Дуная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 313
М. В. Квитницкий (Тирасполь, Молдова), А. Тюрк (Будапешт , Венiax), Н. П. Тельнов
(Кишинёв, Молдова), С. Д. Лыс
енко (Киев, Украина), В. С. Синика (Тирасполь,
Молдова). Два венгерских погребения IX века в Дунай-Днестровских степях . . 329
А. А. Романчук (Кишинёв, Молдова). Балты или не балты? Ранние славянские
миграции и «балтоиeXw» топонимия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 341
И. В. Стасюк (Санкт-Петербург, Россия ), Х. Х. Мустафин, И. Э. Альборова (Москва,
Россия ). «Славянская колонизация » Воibfa земли: ист
ориография, проблемы,
новые поmfы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 347
МИГРАЦИИ ИДЕЙ И ВЕЩЕЙ…
А. Гын`cu (Хантсвилл, США). Монетное обращение в Добру^] в VI—VII вв. . . . . . 363
Н. Хрисимов (Велико-Тырново , БолYiax). О «миграции » оef[f виX оружия эпохи
раннего среe]Z]bfZtw и его развитии в VII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Э. Га л л (Бухарест , Румыния), Ф. Мэр^`ewe (Арад, Румыния), С. Петер (Клуж-Напока,
Румыния). К «мобильности » символов. Знак креста на горшке из погр . 20а
в Пе

чика-Дувенбек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 401
С. Дончева (Шумен, БолYiax). ПроизвоijZf византийских фоллисов в центрах
хуf^]ijZ]eef[f металла в окрестностях Преслава в X веке . . . . . . . . . . . . 411
М. М. Чореф (Нижневартовск, Россия ). Наg`it над вхоfd в баню Сары Гюзель
в Бахчисарае как источник по истории Крыма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
РЕЦЕНЗИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Ю. Н . Стамати (Грейтер- Садбери, Канада). Книга, которая наверняка не прой]j
незамеченной: Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology
in Eastern Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge. . . . . . . . . . 433
Н. Д. Руссев (Кишинев, Молдова). Серьги в ви] знака вопроса из среe]Z]bfZfa
Болгарии : мысли об археологии. Владимиров Г. 2019. Обеци с форма на
въпросителен знак от средновековна БълYiax (XIII—XIV в .). За материални следи
от куманите и Златната Орда в културата на Вт
орото БълYijcg царство.
2 изд. — София: «Уникарт» ЕООД. — 86 с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 437
ПАМЯТИ УШЕДШИХ
Н. П. Тельнов (Кишинев, Молдова). К 90-летию со ew рож]e`w Павла Петровича
Бырни (22.10.1930—30.05.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 443
В. А. Гуцал (Каменец-Подольский, Украина). Памяти исслеfZXj]cw, коллеги и учителя.
К 90-летию со ew рож]e`w И. С. Винокура. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
С. В. Белецкий (Санкт-Петербург, Россия ). Ad memoriam: А. Н. Кирпичников
(25.06.1929 — 16.10.2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 453
Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 455
Авторам Stratum plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 459
2020_5Contents.indd 10 03.11.2020 12:40:04

Stratum plus
№5. 202011
CONTENTS
AD MEMORIAM
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). Maria Comşa or How the Relationship between
Two “Friendly Countries” In? uenced the Career of an Archaeologist . . . . . . . . . 15
F. Curta (Gainesville, USA). Marxism in Maria Comşa’s Works . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A. Comşa (Bucharest, Romania). On the Same Path. A Few Words in Memory of my Mother . . 43
Album of Photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
FOLLOWING THE STEPS OF THE GREAT MIGRATIONS
M. M. Kazanski (Paris, France). Morskoj Chulek — Shamsi — Arzhan Buguzun:
Migration of Steppe Nomads in post-Hunnic Period and “Princely” Culture . . . . . 55
A. V. Mastykova (Moscow, Russian Federation). Some Elements of the Women’s Clothing of
the Sedentary Population of the Steppe Borderland in the Great Migration Period:
Migration or Fashion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
I. Bugarski (Belgrade, Serbia). On the Sixth-century Germanic Finds from the Central
Balkans Hilltop Fortresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
V. E. Rodinkova (Moscow, Russian Federation). Cultural Connections of the Sudzha Region
Population in the Migration Period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ROADS OF EURASIA
N. N. Seregin (Barnaul, Russian Federation). About One “Unknown” Migration: Altai in
the middle of the I millennium AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
A. I. Buraev (Ulan-Ude, Russian Federation). Sculptural Images of Riders from the Mound
of Ulan Kherem Shoroon Bumbagar in Mongolia (anthropological aspect) . . . . . . 129
V. S. Aksonov (Kharkiv, Ukraine). “Without a Road from Home, there is no Road to Home...”
(migrants from the North Caucasus in the Seversky Donets basin at the stage of
the Saltov-Mayaki culture formation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
E. D. Zilivinskaya (Moscow, Russian Federation), D. V. Vasiliev (Astrakhan, Russian Federation).
Migration of the Population of the Khazar Kaganate Based on Materials from
the Lower Volga Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
A. S. Shchavelev (Moscow, Russian Federation). On the “Round Ships” from Chersonesos
to Sarkel: To the Question of the Type of Ships used by Petronas Camaterus in 830s . . 171
A. Madgearu (Bucharest, Romania). The Pechenegs in Transylvania. Invasions, colonizations,
migrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), M. P. Syvolap (Cherkassy, Ukraine), V. P. Grigoriev (
†) .
Barrow-Cenotaph of the 11 th—12 th Centuries near Irkliev Village, the Site of
the Pereyaslav Torks in the Dnieper Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
I. Tentiuc (Kishinev, Moldova). The Vikings and Ther Relationship with the Romance
Inhabitants of the Carpatho-Nistrian Lands in 9th—11th Centuries . . . . . . . . . . 205
D. Radičević (Belgrade, Serbia). Archaeological Traces of the Mongol Invasion on the Territory
of Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
ADOPTING A NEW HOMELAND
C. Paraschiv-Talmaţchi (Constanţa, Romania). Archaeological Re? ection of the Presence of
Migratory Populations in the South-East of Romania (with special regard to
the Istro-Pontic territory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
C. Cosma (Cluj-Napoca, Romania). The Avar Presence in Transylvania. Chronology.
Motivation. Territorial Boundaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
S. Oţa (Bucharest, Romania). Some Remarks on the Problem of Population Movements in the Area
between Mureş, Tisza, Danube and the Southern Carpathians (9
th—10 th centuries) . . . . 277
2020_5Stratumplus_site.indb 11 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020 12
B. Sz. Szmoniewski (Kraków, Poland), V. Voinea (Constanţa, România). Cheile Dobrogei:
what the Early Medieval Items Found at the Caves Tell us about the People who
Lived There. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
B. Ciupercă (Ploieşti, Romania). The Forti? cations of Slon and the Presence of the
Adrianopolitans North of the Lower Danube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), A. Türk (Budapest, Hungary), N. P. Telnov (Kishinev,
Moldova), S. D. Lysenko (Kiev, Ukraine), V. S. Sinika (Tiraspol, Moldova). Two
Hungarian Graves of the 9
th Century in the Danube-Dnister Steppes . . . . . . . . . . 329
A. A. Romanchuk (Kishinev, Moldova). The Balts or not the Balts? Early Slavic Migrations
and “Baltic” Toponymy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
I. V. Stasyuk (Saint Petersburg, Russian Federation), Kh. Kh. Musta? n, I. E. Alborova (Moscow,
Russian Federation). “Slavic colonization” of the Vod’ land: historiography, problems,
new approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
MIGRATIONS OF IDEAS AND THINGS…
A. Gândilă (Huntsville, USA). The Monetary Economy of Dobrudja during the Migration
Age (6 th—7 th centuries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
N. Hrissimov (Veliko Tarnovo, Bulgaria). About the “Migration” of One Kind of Weapon in
the Early Middle Ages and Its Development in the 7
th Century . . . . . . . . . . . . . 377
E. Gáll (Bucharest, Romania), F. Mărginean (Arad, Romania), S. Peter (Cluj-Napoca, Romania).
On the “Mobility” of Symbols. Sign of the Cross on the Pot Found in Grave 20a from
Pecica-Duvenbeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
S. Doncheva (Shumen, Bulgaria). Production of Byzantine Folisses at the Metal Art Centers
at the Vicinity of Preslav in the 10
th Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
M. M. Choref (Nizhnevartovsk, Russian Federation). Inscription above the Entrance to Sary
Gyuzel Bathhouse in Bakhchisaray as a Source on the History of the Crimea . . . . . 425
REVIEWS AND PRESENTATIONS
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). The book that surely will not get unnoticed:
Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology in Eastern
Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge. . . . . . . . . . . . . . 433
N. D. Russev (Kishinev, Moldova). Earrings in the form of question mark from medieval
Bulgaria: a few thoughts about archaeology in connection with Georghi Vladimirov’s
publication. Владимиров Г. 2019. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна
БълYiax (XIII—XIV в.). За материални следи от куманите и Златната Орда в културата
на Второто БълYijcg царство. 2 изд. — София: «Уникарт» ЕООД. — 86 с. . . . . . . 437
IN MEMORY OF THOSE WHO PASSED AWAY
N. P. Telnov (Kishinev, Moldova). On the 90 th Birthday Anniversary of Pavel P. Bârnea
(22.10.1930—30.05.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
V. A. Hutsal (Kamyanets-Podilsky, Ukraine). To the Memory of Researcher, Colleague and Teacher.
On the 90
th Birthday Anniversary of I. S. Vinokur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
S. V. Beletsky (Saint Petersburg, Russian Federation). Ad memoriam: A. N. Kirpichnikov
(25.06.1929 — 16.10.2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Submissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
2020_5Stratumplus_site.indb 12 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 202013
CUPRINS
AD MEMORIAM
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). Maria Comşa sau cum relaţiile dintre două „ţări
prietene” au in? uenţat cariera unui arheolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
F. Curta (Gainesville, SUA). Marxism în opera Mariei Comşa . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A. Comşa (Bucureşti, România). Pe acelaşi drum. Câteva cuvinte în memoria mamei . . . . . 43
Albumul cu fotogra? i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
PE URMELE EPOCII MARILOR MIGRAŢII
M. M. Kazanski (Paris, Franţa). Morskoj Chulek — Shamsi — Arzhan Buguzun: migraţiile
nomazilor de stepă în perioada post-hunică şi cultura „princiară” . . . . . . . . . . . 55
A. V. Mastykova (Moscova, Rusia). Unele elemente ale vestimentaţiei feminine ale populaţiei
sedentare de la limita stepei în epoca Marii migraţii a popoarelor: Migraţie sau modă? . 73
I. Bugarski (Belgrad, Serbia). Despre descoperirile germanice din sec. VI în cetăţi amplasate
pe înălţimile Balcanilor centrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
V. E. Rodinkova (Moscova, Rusia). Legăturile culturale ale populaţiei ţinutului Sudzha în
epoca Marii migraţii a popoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
PE DRUMURILE EURASIEI
N. N. Seregin (Barnaul, Rusia). Despre o migraţie „necunoscută”: Altaiul la mijlocul
mileniului I e. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
A. I. Buraev (Ulan-Ude, Rusia). Reprezentări sculpturale de călăreţi din tumulul Ulan Kherem
Shoroon bumbagar în Mongolia (aspectul antropologic) . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
V. S. Aksonov (Harcov, Ucraina). „Fără drum de acasă nu există drum spre casă…” (coloniştii
din Caucazul de Nord în bazinul Doneţului de Nord la etapa de formare a culturii
Saltovo-Mayaki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
E. D. Zilivinskaya (Moscova, Rusia), D. V. Vasiliev (Astrahan, Rusia). Migraţiile populaţiei
Khaganatului Khazar în baza materialelor regiunii Volga de Jos . . . . . . . . . . . . 153
A. S. Shchavelev (Moscova, Rusia). Pe „corăbii rotunde” de la Cherson până la Sarkel:
cu privire la tipul de „corăbii”, folosite de Petronas Camaterus în aa. 830 . . . . . . . 171
A. Madgearu (Bucureşti, România). Pecenegii în Transilvania. Invazii, colonizări, migraţii . . . . 177
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), M. P. Syvolap (Cerkasî, Ucraina), V. P. Grigoriev (
†).
Tumulul-Cenotaf din sec. XI—XII de lângă s. Irkliev — monument al torcilor de
Pereyaslav în stânga Niprului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
I. Tentiuc (Chişinău, Moldova). Vikingii şi raporturile lor cu romanicii din spaţiul Carpato-
Nistrean în secolele IX—XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
D. Radičević (Belgrad, Serbia). Urme arheologice ale invaziei mongole pe teritoriul Serbiei . . 231
DOBÂNDIND O NOUĂ PATRIE
C. Paraschiv-Talmaţchi (Constanţa, România). Re? ectarea arheologică a prezenţei unor
populaţii migratoare în sud-estul României (cu privire specială asupra teritoriului
istro-pontic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
C. Cosma (Cluj-Napoca, România). Prezenţa avară în Transilvania. Cronologie. Motivaţie.
Limite teritoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
S. Oţa (Bucureşti, România). Câteva observaţii privind problema deplasărilor de populaţie
în spaţiul dintre Mureş, Tisa, Dunăre şi Carpaţii Meridionali (secolele al IX-lea şi
al X-lea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
2020_5Stratumplus_site.indb 13 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020 14
B. Sz. Szmoniewski (Cracovia, Polonia), V. Voinea (Constanţa, Romania). Cheile Dobrogei:
ce mărturii ne aduc vestigiile medievale timpurii descoperite în peşteri despre oamenii
ce locuiau în aceste spaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
B. Ciupercă (Ploieşti, Romania). Cetăţile de la Slon şi prezenţa adrianopolitanilor la nordul
Dunărea de Jos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), A. Türk (Budapesta, Ungaria), N. P. Telnov (Chişinău,
Moldova), S. D. Lysenko (Kiev, Ucraina), V. S. Sinika (Tiraspol, Moldova). Două
morminte ungureşti din sec. IX în stepele dunăreano-nistrene . . . . . . . . . . . . . 329
A. A. Romanchuk (Chişinău, Moldova). Baltici sau nu baltici? Migraţiile slave timpurii şi
toponimia „baltoidală” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
I. V. Stasyuk (Sankt Petersburg, Rusia), Kh. Kh. Musta? n, I. E. Alborova (Moscova, Rusia).
„Colonizarea slavă” a ţării Vod: istoriogra? e, probleme, noi abordări . . . . . . . . . 347
MIGRAŢIILE IDEILOR ŞI LUCRURILOR…
A. Gândilă (Huntsville, SUA). Economia monetară a Dobrogei în epoca marilor migraţii
(sec. VI—VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
N. Hrissimov (Veliko Târnovo, Bulgaria). Cu privire la „migraţia” unui fel de arme din
epoca medievală timpurie şi dezvoltarea lui în sec. VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
E. Gáll (Bucureşti, România), F. Mărginean (Arad, România), S. Peter (Cluj-Napoca, România).
Despre mobilitatea simbolurilor. Semnul crucii de pe vasul mormântului cx. 20 de la
Pecica-Duvenbeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
S. Doncheva (Şumen, Bulgaria). Producerea folişilor bizantini în centrele metalului artistic
din împrejurimile Preslavului în secolul X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
M. M. Choref (Nijnevartovsk, Rusia). Inscripţia de deasupra intrării în baia Sary Giuzel în
Bakhchisarai ca sursă despre istoria Crimeei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
RECENZII ŞI PREZENTĂRI
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). Cartea care nicidecum nu va ? trecută cu vederea:
Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology in Eastern
Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge. . . . . . . . . . . . . . 433
N. D. Russev (Chişinău, Moldova). Cerceii în formă de semn de întrebare din Bulgaria medievală:
gânduri despre arheologie în legătură cu publicaţia lui Gheorghi Vladimirov.
Vladimirov G. 2019. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна БълYiax
(XIII—XIV в.). За материални следи от куманите и Златната Орда в културата
на Второто БълYijcg царство. 2 изд. — София: «Уникарт» ЕООД. — 86 с. . . . . . . 437
ÎN AMINTIREA CELOR PLECAŢI
N. P. Telnov (Chişinău, Moldova). Cu ocazia aniversării de 90 de ani de la naşterea lui Pavel
Petrovich Bârnea (22.10.1930—30.05.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
V. A. Hutsal (Kam’ianets’-Podil’s’kyi, Ucraina). În memoria cercetătorului, colegului şi
profesorului. Cu ocazia aniversării de 90 de ani de la naşterea lui I. S. Vinokur . . . . 447
S. V. Beletsky (Sankt Petersburg, Rusia). Ad memoriam: A. N. Kirpichnikov
(25.06.1929 — 16.10.2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Abrevieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Submissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
2020_5Stratumplus_site.indb 14 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020433
© Stratum plus. Археология и культурная антропология.
© Ю.
Н. Стамати, 2020.
Ю. Н. Стамати
Книга, которая наверняка
не прой]j незамеченной:
Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics,
and Archaeology in Eastern Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge.
ретический язык», на котором написана The
Making of the Slavs, мне хорошо понятен. Кни-
Y это отвечает моим теоретическим взглядам,
сформировавшимся под влиянием конструк-
тивизма. Отмечу: не радикального, не того
конструктивизма, который недавно критико-
вал Л . С . Клейн (2019: 395—399) и которого
остереY^kjx Ф. Ку р т а
4. Мой конструктивизм,
вслед за перспективой, начерченной автором
The Making of the Slavs , означает , что сообще -
ства, жившие в V—VII вв. на севере нижнего
Дуная, называемые в византийских источни-
ках славянскими, нужно рассматривать ина-
че, чем через призму национальной парадиг-
мы, проявленной будь то в славянофильском,
русофильском или румынофильском ракурсе
(Stamati 2019). Напомню, что геоiYmap^jca The Making
of the Slavs сфокусирована на реagft, при-
мык

ающие к северным iYfaoYe Византий-
ской империи, по обеим сторонам нижне-
g Дуная. На юге это почти вся территория
Балкан, на севере это современные Румыния,
Венiax ( в особенности её юго- восточная
многолетнего идола в сфере истории и теории археоло-
aa, Л. С . Клейна. К сожалению, мне известно только
одно его очень краткое , мимолётное и можно сказать
запоздалое упоминание о The Making of the Slavs , из ко-
торой всё-таки ясна его критическая позиция (Клейн
2018: 398).
4 См. сноску 28 на странице 18 из Slavs in the Ma-
king, а также интервью, которое Ф. Ку р т а дал мне и ки-
шиневскому историку Серджиу Мустяцэ (Stamati,
Musteaţă 2017: 208—209). Для критики радикального
конструктивизма см. также работу канадского филосо-
фа Яна ХакинY, The Social Construction of What? , став-
шей уже «классикой жанра» (Hacking 1999).
Прошло почти двадцать лет с момен-
та публикации книa The Making of the Slavs.
History and Archaeology of the Lower Danube
Region, c. 500—700, американского истори-
ка и археолоY, профессора Флоридского уни-
верситета, Флорина Ку р т ы (Curta 2001). Кни-
Y эта вызвала большой интерес
1, а её выво-
ды — бурные споры в круYn специалистов
( археологов, историков и лин[ajkg[ ), зани-
мающихся « славянскими древностями». Об-
суждалась она « и на Западе , и на Востоке».
В 2003 г . Центр изучения истории средневе-
ковья Австрийской академии наук даже орY-
низовал семинар, посвященный ей, а некото-
рые из российских исследователей изложили
свои мнения во в
тором номере журнала Studia
Slavica et Balcanica Petropolitana за 2008 г . Ко -
нечно, и новизна Куртовского подхода к « на-
чальной истории славян»
2, и разные науч-
ные парадигмы, из которых исходили авто-
ры, изложившие свои точки зрения, сказались
в приятии или неприятии данного подхо-
да. Некоторые исследователи применили Ку р-
товский подход на своих материалах (Dzino
2010), друa^ же предпочли попросту умол-
чать, хотя их увлечения славянской пробле-
матикой и этногенезом в целом очень хорошо
известны
3. Что касается лично меня, то «тео-
1 КниY была переведена на родной язык автора,
то есть на румынский (Curta 2006), а потом и на бол-
Yijcab (Curta 2009). Насколько мне известно, были
намерения перевести её также на русский и на фран-
цузский.
2 Я имею в виду и конструктивистский аспект его
работы , и масштаб увлеченного материала.
3 Например, я тщетно ждал высказывание моего
2020_5Stamati_presentation.indd 433 31.10.2020 17:35:29

Stratum plus№5. 2020
434
Ю. Н. Стамати

часть), Молдова и Северо- Понтийская Украи-
на. На этот же раз, в своей Slavs in the Making,
автор сосредотачивает свое внимание на тер-
ритории, расположенной дальше на север . Это
Чехия
5, Словакия, Польша, Беларусь, Украи-
на и Западная Россия 6. На протяжении один-
надцати глав своей Slavs in the Making автор
ставит под сомнение славянскую принадлеж-
ность поселений V—VII вв. в этих « северных
реagfYn». Если в The Making of the Slavs Ф . Ку р т а ис-
пользует лин[ajkap^jca^ данные, скажем
так , точечно, то есть для обоснования отдель-
ных своих заключений, то в Slavs in the Making
лин[ajkacY (точнее, социолин[ajkacY ), как
видно и из названия книa, яв
ляется одним
из трёх китов, на которых держится его взгляд
на « далекое прошлое» упомянутых реagfg[.
В этом смысле мне кажется интересным за-
5 Кстати, отметим, что The Making of the Slavs об-
суждалась и в 60-м номере чешского археолоap^jcg\g
журнала Archeologické rozhledy за 2008 г .
6 Своё внимание автор действительно сконцентри-
ровал на вышеупомянутых территориях. Но для доказа -
тельства своих тезисов он привлекает археолоap^jcab
материал и из друan реagfg[: это и Венiax, и Ру-
мыния, и Австрия, и Хорватия, и Сербия, и Восточная
Германия.
ключение автора про формирование славян-
ского языка как «койне» а не как «лин[Y фран-
ка ». Как объясняет Ф. Ку р т а , разница между
двумя терминами и соответственно двумя ко н-
цепциями, которые стоят за ними, более чем
существенна. Оставлю возможность читате-
лям самим узнать сущность этого различия.
Скажу только, что концепция « койне» помо-
Y^k а
втору согласовать данные лин[ajkaca
с археолоap^jcaea и письменными источни-
ками, дабы, в конечном итоге, доказать одну
из центральных идей книa, а именно, что (об-
щий) славянский язык — это не результат ми-
iYoaa славянских племен с какой -то праро-
дины, которая находится якобы на севере, ]^-
то в Польше или Украине ( и в юг
о- западной
Беларуси, если считать и версию о Полесских
болотах), во всяком случае, далеко от iY-
ниц Ромейской империи. То есть, по мнению
Ф . Ку р т ы , ни лин[ajkacY , ни археолоax,
ни письменные источники не моlk предста -
вить неопровержимые доказательства в поль-
зу наличия миiYoagffg\g процесса, ориен-
тированного с севера на юг , к iYfaoYe Ви-
зантии. Ав

тор допускает лишь возможность
локальных миiYoab на короткие расстояния,
приводя в этом смысле несколько примеров.
Те , кто читали The Making of the Slavs, сразу
поймут , что эти выводы продолжают идеи, ко-
торые Ф. Ку р т а развивал там. Напомним, что
по The Making of the Slavs возникновение сла-
вян , или, как сказал бы сам автор, «the Making
of the Slavs» ну
жно связывать именно с терри-
торией нижнего Дуная. С этой точки зрения
Slavs in the Making можно считать, без всякого
сомнения, продолжением или вторым томом
The Making of the Slavs. Отмечу напоследок друlw ключевую
мысль, содержащуюся в самом названии кни-
a — Славяне в [ процессе ] создания, призван-
ном отразить идею о том , что славяне — «тво-
рение» не только VI и VII вв., но и XIX в .,

ко]Y , в пору доминирования национальной
парадигмы, за это дело принялись истори-
ки, лин[ajkt , археолоa и т . д . В этом смыс-
ле «the Making of the Slavs» — это не столь -
ко результат созидания научного, сколько по-
литического. Понятно, что выводы, к которым
приходит Ф. Ку р т а в Slavs in the Making, рез-
ко противоречат большинству опубликован-
ных рабо

т по этой теме. Поэтому очевидно,
что автор получит не только ( а может быть
и не столько) дружеские поздравления за про-
деланную работу. Как мне кажется , Slavs in
the Making имеет все шансы повторить судь -
бу The Making of the Slavs . Во всяком случае,
она, несомненно, не пройдет незамеченной!
2020_5Stamati_presentation.indd 434 31.10.2020 17:35:38

Stratum plus
№5. 2020435
Книга, которая наверняка не пройдет незамеченной

Клейн Л. С . 2018. Новый поворот в доказательстве ду-
найской прародины славян. Stratum plus (5),
397—402.
Клейн Л. С . 2019. Путешествия во времени и археолоax
радикального конструктивизма (Petersson B. and
Holtorf C. (eds.). 2017. Archaeology of time travel.
Experiencing the past in the 21
st century. Oxford:
Archaeopresse. VIII + 318 p. Illustr. Colour and
black-and-white. ISBN 978—1-78491—501—8).
Stratum plus (5), 395—399.
Curta Fl. 2001. The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, c.
500—700 A. D. Cambridge Studies in Medieval Life
and Thought, Fourth Series, 52. Cambridge/New
York: Cambridge University Press.
Curta Fl. 2006. Apariţ ia slavilor. Istorie şi arheologie la
Dună rea de Jos în secolele VI—VII. Translated by
E. S. Teodor. Târgovi şte: Editura Cetatea de Scaun. Curta Fl. 2009. S
ăzdavaneto na slavianite. Istoriia i arkhe-
ologiia na Dolnodunavskiia region ok. 500—700 g.
Translated by Ts. Stepanov. Sofia: Universitetsko iz-
datelstvo “Sv. Kliment Okhridski”.
Dzino D. 2010. Becoming Slav, Becoming Croat. Identity
Transformation in Post-Roman and Early Medieval
Dalmatia. Leiden/Boston: Brill.
Hacking I. 1999. The Social Construction of What? . Har-
vard: Harvard University Press.
Stamati Iu., Mustea ţă S. 2017. Despe Transilvania, Bu-
cureş ti, Basarabia, Slavi şi multe altele. Inter-
viu cu profesorul Florin Curta, Universitatea
din Florida. Plural: history, culture, society (2),
202—218.
Stamati Iu. 2019. The Slavic Dossier. Medieval Archaeol-
ogy in the Soviet Republic of Moldova: Between
State Propaganda and Scholarly Endeavor . Leiden;
Boston: BRILL.
Литература
References
Stepanov. Sofia: Universitetsko izdatelstvo “Sv. Kliment
Okhridski”.
Dzino D. 2010. Becoming Slav, Becoming Croat. Identity Trans-
formation in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia .
Leiden/Boston: Brill (in Russian).
Hacking I. 1999. The Social Construction of What? . Harvard: Har-
vard University Press.
Stamati Iu., Mustea ţă S. 2017. Despe Transilvania, Bucure şti,
Basarabia, Slavi şi multe altele. Interviu cu profesorul Flo-
rin Curta, Universitatea din Florida. Plural: history, cul-
ture, society (2), 202—218.
Stamati Iu. 2019. The Slavic Dossier. Medieval Archaeology in the
Soviet Republic of Moldova: Between State Propaganda
and Scholarly Endeavor . Leiden/Boston: BRILL.
Статья поступила в номер 8 октября 2020 г .
Klejn, L. S. 2018. In Stratum plus. Archaeology and Cultural An-
thropology (5), 397—402 (in Russian).
Klejn, L. S. 2019. In Stratum plus. Archaeology and Cultural An- thropology (5), 395—399 (in Russian).
Curta Fl. 2001. The Making of the Slavs: History and Archaeolo- gy of the Lower Danube Region, c. 500—700 A. D. Cam-
bridge Studies in Medieval Life and Thought, Fourth
Series, 52. Cambridge/New York: Cambridge Univer-
sity Press.
Curta Fl. 2006.. Apariţ ia slavilor. Istorie şi arheologie la Dun ărea
de Jos în secolele VI—VII. Translated by, E. S. Teodor.
Târgoviş te: Editura Cetatea de Scaun.
Curta Fl. 2009.. Să zdavaneto na slavianite. Istoriia i arkheologiia na
Dolnodunavskiia region ok. 500—700 g. Translated by Ts.
Iurie Stamati (Greater Sudbury, Canada). PhD. Laurentian University 1.
Iurie Stamati (Greater Sudbury, Canada). PhD. Universitatea Laurentian ă.
Стамати Юрие Николае (Грейтер- Садбери, Канада). PhD. Лаврентийский университет .
E-mail: istamati@laurentian.ca
Address:
1 Ramsey Lake Rd., 935, Sudbury Campus, Greater Sudbury, P3E 2C6, Canada
2020_5Stamati_presentation.indd 435 31.10.2020 17:35:38
X