p437_441_2020_5Russev

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.62 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

ВЛАСТЕЛИНЫ ДОРОГ
О германских находках на Центральных Балканах
О «миграции» одного вида оружия
Авары в Трансильвании: хронология и мотивы
Производство византийских фоллисов в Болгарии
Андрианополитане к северу от Нижнего Дуная
На «круглых кораблях» от Херсона до Саркела
« Славянская колонизация» Водской земли
Следы монголов на территории Сербии
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ КИШИНЕВ ОДЕССА БУХАРЕСТ 2020
ISSN: 1857-3533
№5. 2020
Ответственные редакторы:
Роман А. Рабинович, Юрие Н. Стамати
2020_5Titul.indd 1 31.10.2020 18:44:08

Stratum plus. Nr. 5.
Archaeology and Cultural Anthropology

Lords of the Roads
On German ? nds in Central Balkans
On ‘migration’ of one type of weapons
Avars in Transylvania: chronology and motives Production of Byzantine follises in Bulgaria
Adrianopolitans north of the Lower Danube
On ‘round ships’ from Chersonesos to Sarkel ‘Slavic colonization’ of the Vod’ Land
Traces of Mongols on the territory of Serbia
Editors-in-Charge:
Roman A. Rabinovich, Iurie N. Stamati


Saint Petersburg. Kishinev. Odessa. Bucharest. 2020
Stratum plus. Nr. 5.
Arheologie şi antropologie culturală

Stăpânii drumurilor
Despre descoperirile germanice din regiunea central ă a peninsulei Balcanicei
Despre „migraţ ia” unui tip de armă
Avarii în Transilvania: cronologie și motive
Producerea folliș ilor bizantini în Bulgaria
Adrianopolitanii la nord de Dun ărea de Jos
Pe „coră bii rotunde” de la Chersonesos la Sarkel
„Colonizarea slavă ” a Ţării Vod’
Urme ale mongolilor pe teritoriul Serbiei
Redactori responsabili:
Roman A. Rabinovich, Iurie N. Stamati
Sankt Petersburg. Chiş inău. Odesa. Bucureş ti.
2020
ISSN: 1857-3533
2020_5Titul.indd 2
02.11.2020 12:32:41

2020_5Stratumplus_site.indb 3 31.10.2020 17:09:11

Editor-in-Chief — doctor of history Mark E. Tkachuk
Coordinating Editor — doctor of history Roman A. Rabinovici
Responsible Secretary — doctor of history Leonid A. Mosionjnic
Administration and promoting
— Alexander N. Burean
Founder — Alexei S. Tulbure
Address: Iorga St., 5, Kishinev, MD-2009, Republic of Moldova
High Anthropological School University, “Stratum plus” Journal.
Tel./fax: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Editorial Advisory Board:
M. B. Shchukin. Through the Decision of the Senate of the High Anthropological School and Stratum plus editorial board, the name
of Mark B. Shchukin shall be recorded forever in the list of editors of this journal in memory of his outstanding merits.
G. Atanasov — doctor of historical sciences (Regional History Museum, Silistra, Bulgaria).
M. Babeş — doctor of history (Institute of Archaeology “Vasile Pârvan”, Bucharest, Romania).
S. Beletsky — doctor of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, Saint
Petersburg,
Russian Federation ).
Yu. Berezkin — professor, doctor of historical sciences (Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography, Russian
Acade my of Sciences (the Kunstkamera), Saint Petersburg,
Russian Federation ).
V. Borshevich — doctor habilitat of physical-mathematical sciences (Moldovan Branch of the UN International Academy of Informa-
tization, Kishinev, Moldova).
I. Bruyako — member correspondent of the German Archaeological Institute, doctor of historical sciences (Odessa Archaeological
Museum of Ukraine National Academy of Sciences, Odessa, Ukraine).
V. Cavruc — doctor of history (Eastern Carpathians National Museum, Sfântu Gheorghe, Romania).
S. Covalenco — doctor of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
V. Dergacev — doctor habilitat of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
A. Dobrolyubsky — doctor of historical sciences (South Ukraine Pedagogical University, Odessa, Ukraine).
E. Girya — candidate of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, Saint
Petersburg,
Russian Federation ).
B. Govedarica — professor, doctor habilitat (Free University of Berlin, Berlin, Germany).
S. Hansen — professor, doctor habilitat (German Archaeological Institute, Eurasia Department, Berlin, Germany).
M. Kazanski — doctor habilitat of archaeology (CNRS — French National Center for Scienti? c Research, Center for Studies in
History and Civilization of Byzantium, Paris, France).
V. Kirilko — candidate of historical sciences (Institute of Archaeology of Crimea of the Russian Academy of Sciences, Simfe ropol,
Crimea).
A. Kovalev — member correspondent of the German Archaeological Institute, leader of Central Asian International Archaeological
Expedition (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg,
Russian Federation ).
I. Manzura — member correspondent of the German Archaeological Institute, doctor of history (High Anthropological School
University, Kishinev, Moldova).
S. Monachov — doctor of historical sciences (Institute of Archeology and Cultural Heritage of the N. G. Chernyshevsky Saratov State
University, Saratov,
Russian Federation ).
V. Myts — candidate of historical sciences (The State Hermitage Muzeum, Saint Petersburg, Russian Federation ).
E. Nicolae — doctor of history (Institute of Archaeology “Vasile Pârvan”, Bucharest, Romania).
L. Nikolova — PhD, professor (International Institute of Anthropology, Salt Lake City, USA).
N. Russev — doctor habilitat of history (High Anthropological School University, Kishinev, Moldova).
O. Sharov — doctor of historical sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russian
Federation ).
P. Shuvalov — candidate of historical sciences (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation ).
O. Shcheglova — candidate of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences,
Saint Petersburg,
Russian Federation ).
N. Telnov — doctor of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
L. Vishnyatsky — doctor of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences,
Saint Petersburg,
Russian Federation ).
V. Zuev — candidate of historical sciences (The State Hermitage Muzeum, Saint Petersburg, Russian Federation ).
2020_5Stratumplus_site.indb 4 31.10.2020 17:09:12

Redactor şef — doctor în istorie Mark E. Tkachuk
Redactor coordonator — doctor în istorie Roman A. Rabinovici
Secretar responsabil — doctor în istorie Leonid A. Mosionjnic
Administrare şi promovare
— Alexander N. Burean
Fondator — Alexei S. Tulbure
Adresa: str. Iorga, 5, Chișinău, MD-2009, Moldova
Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”, revista „Stratum plus”.
Tel./fax: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Colegiul redacţional:
M. B. Shchukin. Prin Decizia Senatului Universităţii „Şcoala Antropologică Superioară” şi a redacţiei revistei „Stratum plus”, în
memoria meritelor savantului de seamă Mark B. Shchukin, numele său a fost înscris pe veci în componenţa colegiului redacţional.
G. Atanasov — doctor în ştiinţe istorice (Muzeul regional de istorie, Silistra, Bulgaria).
M. Babeş — doctor în istorie (Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, România).
S. Beletsky — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
Yu. Berezkin — profesor, doctor în ştiinţe istorice (Muzeul de antropologie şi etnogra? e „Petru cel Mare” al Academiei de Ştiinţe a
Rusiei (Kunstkamera), Sankt Petersburg, Rusia).
V. Borşevici — doctor habilitat în ? zică şi matematică (Filiala Republicii Moldova al Academiei internaţionale de informatizare pe
lîngă ONU, Chişinău, Moldova).
I. Bruyako — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, doctor în ştiinţe istorice (Museul de arheologie din Odesa,
Academia Naţională de Ştiinţe a Ucrainei, Odesa, Ucraina).
V. Cavruc — doctor în istorie (Muzeul Naţional al Carpa
ţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, România).
S. Covalenco — doctor în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
V. Dergacev — doctor habilitat în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
A. Dobrolyubsky — doctor în ştiinţe istorice (Universitatea pedagogică din Ucraina de Sud, Odesa, Ucraina).
E. Girya — candidat în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg, Rusia).
B. Govedarica — profesor universitar, doctor habilitat, (Universitatea Liberă din Berlin, Germania).
S. Hansen — profesor universitar, doctor habilitat (Institutul German de Arheologie, Departamentul de Eurazie, Berlin,
Germania).
M. Kazanski — doctor habilitat în archeologie (Centrul Naţional pentru Cercetări Ştiinţi? ce din Franţa, Centrul pentru Studii în
Istorie şi Civilizaţie Bizantină, Paris, Franţa).
V. Kirilko — candidat în ştiinţe istorice (
Institutul de arheologie din Crimeea al Academiei de Ştiinţe a Rusiei , Simferopol,
Crimeea).
A. Kovalev — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, conducător al Expediţiei arheologice internaţionale în
Azia Centrală (Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Rusia).
I. Manzura — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, doctor în istorie (Universitatea „Şcoala Antropologică
Superioară”, Chişinău, Moldova).
S. Monachov — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de arheologie şi patrimoniul cultural, Universitatea de Stat din Saratov
„N. G. Cernîşevskii”, Saratov, Rusia).
V. Myts — candidat în ştiinţe istorice (Muzeul de Stat Hermitage, Sankt Petersburg, Rusia).
E. Nicolae — doctor în istorie (Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, România).
L. Nikolova — doctor, professor (Institutul Internaţional de Antropologie, Salt Lake City, SUA).
N. Russev — doctor habilitat în istorie (Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”, Chişinău, Moldova).
O. Sharov — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de arheologie al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Moscova, Rusia).
P. Shuvalov — candidat în ştiinţe istorice (Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Rusia).
O. Shcheglova — candidat în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
N. Telnov — doctor în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
L. Vishnyatsky — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
V. Zuev — candidat în ştiinţe istorice (Muzeul de Stat Hermitage, Sankt Petersburg, Rusia).
2020_5Stratumplus_site.indb 5 31.10.2020 17:09:12

Главный редактор — доктор истории Марк Е. Ткачук
Редактор-координатор — доктор истории Роман А. Рабинович
Ответственный секретарь — доктор истории Леонид А. Мосионжник
Управление и продвижение
— Алексанh Н. Бурян
Основатель журнала — Алексей С. Тулбуре
Адрес: ул. Йорга, 5, Кишинев, MD-2009, Республика Молдова
Университет «Высшая антропологическая школа», журнал «Stratum plus».
Тел./факс: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Редколлегия:
М. Б. Щукин. Решением Сената университета «Высшая антрополоΝap^jcYx школа» и редакции журнала «Stratum plus» имя
Марка Борисовича Шукина в память о еΝg выдающихся заслуΝYn навсеΝ]Y вписано в состав редколлеΝaa этоΝg издания.
Г. Г. Атанасов — доктор исторических наук (РеagfYduftb исторический музей, Силистра, БолYiax).
М. Бабеш — доктор истории (Институт археолоaa «Василе Пырван», Бухарест, Румыния
).
С. В. Белецкий — доктор исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Ю. Е. Березкин — профессор, доктор исторических наук (Музей антрополоaa и этноiYmaa имени Петра Великого Российской
академии наук (Кунсткамера), Санкт-Петербург, Россия).
В. И. Боршевич — доктор хабилитат физико-математических наук (Молдавское отделение Международной академии
информатизации при ООН, Кишинёв, Молдова).
И. В. Бруяко — чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, доктор исторических наук (Одесский
археолоap^jcab музей Национальной академии наук Украины, Одесса, Украина).
Л. Б. Вишняцкий — доктор исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Е. Ю. Гиря — кандидат исторических наук (Институт истории материальной культуры
Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Б. ГовеXh`nX — профессор, доктор хабилитат (Свободный университет Берлина, Берлин, Германия).
В. А. Дергачев — доктор хабилитат истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев,
Молдова).
А. О. Добролюбский — доктор исторических наук (Южноукраинский педагоap^jcab университет, Одесса, Украина).
В. Ю. Зуев — кандидат исторических наук (Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург, Россия).
В. Каврук — доктор истории (Национальный музей Восточных Карпат, Сфынту-Георге, Румыния).
М. Казанский — доктор хабилитат археолоaa (Национальный центр научных исследований, Центр по изучению истории и
цивилизации Византии, Париж, Франция).
В. П. Кирилко — кандидат исторических наук (Институт археолоaa Крыма Российской академии наук, Симферополь,
Крым).
А. А. Ковалев —
чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, научный сотрудник отдела сохранения
археолоap^jcg\g наследия ИА РА Н (Москва, Россия).
С. И. Коваленко — доктор истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев, Молдова).
И. В. Манзура — чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, доктор истории (Университет «Высшая
антрополоap^jcYx школа», Кишинев, Молдова).
С. Ю. Монахов — доктор исторических наук
(Институт археолоaa и культурного наследия Саратовского государственного ун-
верситета им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия).
В. Л. Мыц — кандидат исторических наук (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия).
Л. Николова — доктор, профессор (Международный Институт антрополоaa, Солт-Лейк-Сити, США).
Е. Николае — доктор истории (Институт археолоaa «Василе Пырван», Бухарест, Румыния).
Н. Д.
Руссев — доктор хабилитат истории (Университет «Высшая антрополоap^jcYx школа», Кишинев, Молдова).
Н. П. Тельнов — доктор истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев, Молдова).
С. Ханзен — профессор, доктор хабилитат (Немецкий археолоap^jcab институт, Евразийское отделение, Берлин, Германия).
О. В. Шаров — доктор исторических наук (Институт археолоaa Российской Академии наук, Москва, Россия).
П.
В. Шувалов — кандидат исторических наук (Санкт-Петербурjcab государственный университет, Санкт-Петербург,
Россия).
О. А. Щеглова — кандидат исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
2020_5Stratumplus_site.indb 6 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology (abridged as Stratum plus) is an international peer-reviewed academic
journal covering topical issues of archaeology and cultural anthropology, published by the High Anthropological School Univer-
sity since 1999. The journal comes out in the Russian language. All papers are supplemented by abstracts in English, Russian
and Moldovan languages.
Subjects are not limited either regionally or chronologically. They include results of analytical research, interpretations or
a high-quality publication of new sources. Contributions on history, ethnology, numismatics, epigraphics and other auxilliary
historical disciplines are accepted along with papers on archaeology and cultural anthropology.
The Journal comes out six times a year in subject-oriented volumes dedicated to a speci? c historical age. The last, the
sixth issue includes papers on numismatics and epigraphics of diff erent periods, as well as papers on cultural anthropology,
ethnology, history of late Middle Ages and early New Time. Each volume has its own unique title relevant to its content.
Online journal
(e-ISSN 1857-3533) and full archive are available on www.e-anthropology.com.
Все права защищены.© Университет «Высшая антропологическая школа», P. P. «Stratum plus», журнал «Stratum plus. Археология и
культурная антропология»
© Обложка: Д. А. Топал
Редактор материалов на английском языке: Ю. Д. Тимотина
Перевод на государственный язык Республики Молдова: А. Левинский
Технический координатор: Ж. Б. Кроитор
Оригинал-макет: Д. А. Топал, Л. А. Мосионжник, Г. В. Засыпкина
Редактор карт: Л. А. Мосионжник
Корректор: Г. В. Засыпкина
Статьи этого журнала доступны учреждениям-подписчикам базы данных EBSCOhost.com
Содержание номеров журнала доступно также и в научной базе данных Elibrary.ru
Article level content of this publication is available to subscribing institutions via EBSCOhost.com databases
Article level content of this publication is also available via Elibrary.ru scienti? c databases
Издан при поддержке
ОльΝa Витальевны Свиридовой,
ОлеΝY Алексеевича Тюренкова
и Алексея Александровича Рыбалко
Stratum plus. Археолоax и культурная антрополоax (сокращенно Stratum plus) — международный рецензи-
руемый научный журнал, посвященный актуальным проблемам археолоaa и культурной антрополоaa. Изда-
ется университетом «Высшая антрополоap^jcYx школа» с 1999 g]Y. Выходит на русском языке.
Тематика публикаций журнала не оiYfap^fY ни реagfYdufg, ни хронолоap^jca. Публикуемые материа-
лы — результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источни
-
ко в. Помимо материалов по археолоaa и культурной антрополоaa, принимаются к публикации материалы
по истории, этнолоaa, нумизматике, эпиiYmac^ и друae вспомоYk^dufte историческим дисциплинам.
Журнал выхо`j шесть раз в год в виде тематических номеров, каждый из которых посвящается отдельной
исторической эпохе. Последний, 6-й номер годового цикла включает статьи по нумизматике и эпиiYmac^
раз-
ных периодов, а также статьи по культурной антрополоaa, этнолоaa, истории позднего средневековья и на-
чала нового времени. Каждый вышедший номер имеет свое собственное уникальное название, характеризующее
содержание номера.
Электронная версия журнала (e-ISSN 1857-3533) доступна на сайте www.e-anthropology.com. Здесь же
можно ознакомиться с полным архивом журнала.
2020_5Stratumplus_site.indb 7 31.10.2020 17:09:12

Светлой памяти
Марии Комша
(20.01.1928—05.12.2002)
In memory of Maria Comșa
(20.01.1928—05.12.2002)
2020_5Stratumplus_site.indb 8 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus
№5. 20209
СОДЕРЖАНИЕ
AD MEMORIAM
Ю. Н. Стамати (Грейтер-Садбери, Канада). Мария Комша, или Как отношения межk
Zkdw «братскими странами» повлияли на карьеру археолога . . . . . . . . . . . 15
Ф. Курта (Гейнсвилл, США). Марксизм в работах Марии Комша. . . . . . . . . . . . . . 29
А. Комша (Бухарест, Румыния). По той же fhf[]. Несколько слов в память о маме . . 43
Фотоальбом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ПО СЛЕДАМ ЭПОХИ ВЕЛИКИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ
М. М. Казанский (Париж, Франция). Морской Чулек — Шамси — Аржан Бугузун:
миграции степных кочевников в постгуннское время и «княжеская» культура. . . 55
А. В. Мастыкова (Москва, Россия). Некоторые элементы женского убора осеcf[f
населения пограничья степи в эпоху Великого переселения нароfZ: миграция
или мода? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
И. Бугарски (БелΝiY], Сербия). О германских находках VI века в крепостях,
расположенных на возвышенностях Центральных Балкан. . . . . . . . . . . . . 91
В. Е. Ро`ebfZX (Москва, Россия). Культурные связи населения Су^Xeibf[f региона
в эпоху Великого переселения нароfZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ДОРОГАМИ ЕВРАЗИИ
Н. Н. Серегин (Барнаул, Россия). Об оefa «неизвестной» миграции: Алтай в сере`e]
I тыс. н. э. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5
А. И. Бураев (Ул ан-Удэ, Россия). Скульптурные изображения всаe`bfZ из кургана
Улан Хэрэм Шороон бумбагар в Монголии (антропологический аспект) . . . . . 129
В. С. Аксёнов (Харьков, Украина). «Без fhf[` из fdX нет fhf[` fdfa...»
(переселенцы с Северного
Кавказа в бассейне Северского Донца на этапе
становления салтово-маяцкой культуры) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Э. Д. Зиливинская (Москва, Россия), Д. В. Васильев (Астрахань, Россия). Миграции
населения Хазарского каганата по материалам Нижнего Поволжья. . . . . . . . 153
А. С. Щавелев (Москва, Россия). На «круглых кораблях» от Херсона f Саркела:
к вопросу о типе «кораблей», использованных Петроной Каматиром в 830-е
гг. . . 171
А. Ма^Xhk (Бухарест, Румыния). Печенеги в Трансильвании. Вторжения, колонизации,
миграции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
М. В. Квитницкий (Тирасполь, Молдова), М. П. Сыволап (Черкассы, Украина),
В. П. Григорьев (
†) . Курган-кенотаф XI—XII вв. у с. Ирклиев — памятник
переяславских торков на левобережье Днепра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
И. Тентюк (Кишинев, Молдова). Викинги и их взаимоотношения с восточными
романцами Карпато-Днестровских земель в IX—XI веках . . . . . . . . . . . . . 205
Д. Ра`o]Z`o (БелΝiY], Сербия). Археологические слеs монгольского нашествия
на территории Сербии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
ОБРЕТАЯ НОВУЮ РОДИНУ
К. Параскив-Талмацки (Констанца, Румыния). Миграции в Дунайско-Понтийской зоне
юго-востока Румынии по археологическим Xeesd . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
К. Косма (Клуж-Напока, Румыния). Присутствие авар в Трансильвании. Хронология,
мотивы, территориальные рамки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
С. Оца (Бухарест, Румыния). Некоторые замечания по повоk миграций на территории
межk реками Муреш, Тиса и Дунай и Южными Карпатами в IX—X веках
. . . 277
2020_5Stratumplus_site.indb 9 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus№5. 2020
10
Б
. Ш . Шмo ниевский (Краков, Польша), В . Вoинa (Констанца, Румыния). Ключи Добру^`:
что говорят раннесреe]Z]bfZs] нахоb` о люwm, живших в пещерах. . . . . . 295
Б. Чуперкэ (Плоешти, Румыния). Крепости Слона и присутствие аh`Xefgfc`jXe
к северу от Нижнего Дуная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 313
М. В. Квитницкий (Тирасполь, Молдова), А. Тюрк (Будапешт , Венiax), Н. П. Тельнов
(Кишинёв, Молдова), С. Д. Лыс
енко (Киев, Украина), В. С. Синика (Тирасполь,
Молдова). Два венгерских погребения IX века в Дунай-Днестровских степях . . 329
А. А. Романчук (Кишинёв, Молдова). Балты или не балты? Ранние славянские
миграции и «балтоиeXw» топонимия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 341
И. В. Стасюк (Санкт-Петербург, Россия ), Х. Х. Мустафин, И. Э. Альборова (Москва,
Россия ). «Славянская колонизация » Воibfa земли: ист
ориография, проблемы,
новые поmfы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 347
МИГРАЦИИ ИДЕЙ И ВЕЩЕЙ…
А. Гын`cu (Хантсвилл, США). Монетное обращение в Добру^] в VI—VII вв. . . . . . 363
Н. Хрисимов (Велико-Тырново , БолYiax). О «миграции » оef[f виX оружия эпохи
раннего среe]Z]bfZtw и его развитии в VII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Э. Га л л (Бухарест , Румыния), Ф. Мэр^`ewe (Арад, Румыния), С. Петер (Клуж-Напока,
Румыния). К «мобильности » символов. Знак креста на горшке из погр . 20а
в Пе

чика-Дувенбек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 401
С. Дончева (Шумен, БолYiax). ПроизвоijZf византийских фоллисов в центрах
хуf^]ijZ]eef[f металла в окрестностях Преслава в X веке . . . . . . . . . . . . 411
М. М. Чореф (Нижневартовск, Россия ). Наg`it над вхоfd в баню Сары Гюзель
в Бахчисарае как источник по истории Крыма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
РЕЦЕНЗИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Ю. Н . Стамати (Грейтер- Садбери, Канада). Книга, которая наверняка не прой]j
незамеченной: Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology
in Eastern Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge. . . . . . . . . . 433
Н. Д. Руссев (Кишинев, Молдова). Серьги в ви] знака вопроса из среe]Z]bfZfa
Болгарии : мысли об археологии. Владимиров Г. 2019. Обеци с форма на
въпросителен знак от средновековна БълYiax (XIII—XIV в .). За материални следи
от куманите и Златната Орда в културата на Вт
орото БълYijcg царство.
2 изд. — София: «Уникарт» ЕООД. — 86 с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 437
ПАМЯТИ УШЕДШИХ
Н. П. Тельнов (Кишинев, Молдова). К 90-летию со ew рож]e`w Павла Петровича
Бырни (22.10.1930—30.05.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 443
В. А. Гуцал (Каменец-Подольский, Украина). Памяти исслеfZXj]cw, коллеги и учителя.
К 90-летию со ew рож]e`w И. С. Винокура. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
С. В. Белецкий (Санкт-Петербург, Россия ). Ad memoriam: А. Н. Кирпичников
(25.06.1929 — 16.10.2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 453
Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 455
Авторам Stratum plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 459
2020_5Contents.indd 10 03.11.2020 12:40:04

Stratum plus
№5. 202011
CONTENTS
AD MEMORIAM
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). Maria Comşa or How the Relationship between
Two “Friendly Countries” In? uenced the Career of an Archaeologist . . . . . . . . . 15
F. Curta (Gainesville, USA). Marxism in Maria Comşa’s Works . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A. Comşa (Bucharest, Romania). On the Same Path. A Few Words in Memory of my Mother . . 43
Album of Photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
FOLLOWING THE STEPS OF THE GREAT MIGRATIONS
M. M. Kazanski (Paris, France). Morskoj Chulek — Shamsi — Arzhan Buguzun:
Migration of Steppe Nomads in post-Hunnic Period and “Princely” Culture . . . . . 55
A. V. Mastykova (Moscow, Russian Federation). Some Elements of the Women’s Clothing of
the Sedentary Population of the Steppe Borderland in the Great Migration Period:
Migration or Fashion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
I. Bugarski (Belgrade, Serbia). On the Sixth-century Germanic Finds from the Central
Balkans Hilltop Fortresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
V. E. Rodinkova (Moscow, Russian Federation). Cultural Connections of the Sudzha Region
Population in the Migration Period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ROADS OF EURASIA
N. N. Seregin (Barnaul, Russian Federation). About One “Unknown” Migration: Altai in
the middle of the I millennium AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
A. I. Buraev (Ulan-Ude, Russian Federation). Sculptural Images of Riders from the Mound
of Ulan Kherem Shoroon Bumbagar in Mongolia (anthropological aspect) . . . . . . 129
V. S. Aksonov (Kharkiv, Ukraine). “Without a Road from Home, there is no Road to Home...”
(migrants from the North Caucasus in the Seversky Donets basin at the stage of
the Saltov-Mayaki culture formation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
E. D. Zilivinskaya (Moscow, Russian Federation), D. V. Vasiliev (Astrakhan, Russian Federation).
Migration of the Population of the Khazar Kaganate Based on Materials from
the Lower Volga Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
A. S. Shchavelev (Moscow, Russian Federation). On the “Round Ships” from Chersonesos
to Sarkel: To the Question of the Type of Ships used by Petronas Camaterus in 830s . . 171
A. Madgearu (Bucharest, Romania). The Pechenegs in Transylvania. Invasions, colonizations,
migrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), M. P. Syvolap (Cherkassy, Ukraine), V. P. Grigoriev (
†) .
Barrow-Cenotaph of the 11 th—12 th Centuries near Irkliev Village, the Site of
the Pereyaslav Torks in the Dnieper Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
I. Tentiuc (Kishinev, Moldova). The Vikings and Ther Relationship with the Romance
Inhabitants of the Carpatho-Nistrian Lands in 9th—11th Centuries . . . . . . . . . . 205
D. Radičević (Belgrade, Serbia). Archaeological Traces of the Mongol Invasion on the Territory
of Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
ADOPTING A NEW HOMELAND
C. Paraschiv-Talmaţchi (Constanţa, Romania). Archaeological Re? ection of the Presence of
Migratory Populations in the South-East of Romania (with special regard to
the Istro-Pontic territory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
C. Cosma (Cluj-Napoca, Romania). The Avar Presence in Transylvania. Chronology.
Motivation. Territorial Boundaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
S. Oţa (Bucharest, Romania). Some Remarks on the Problem of Population Movements in the Area
between Mureş, Tisza, Danube and the Southern Carpathians (9
th—10 th centuries) . . . . 277
2020_5Stratumplus_site.indb 11 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020 12
B. Sz. Szmoniewski (Kraków, Poland), V. Voinea (Constanţa, România). Cheile Dobrogei:
what the Early Medieval Items Found at the Caves Tell us about the People who
Lived There. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
B. Ciupercă (Ploieşti, Romania). The Forti? cations of Slon and the Presence of the
Adrianopolitans North of the Lower Danube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), A. Türk (Budapest, Hungary), N. P. Telnov (Kishinev,
Moldova), S. D. Lysenko (Kiev, Ukraine), V. S. Sinika (Tiraspol, Moldova). Two
Hungarian Graves of the 9
th Century in the Danube-Dnister Steppes . . . . . . . . . . 329
A. A. Romanchuk (Kishinev, Moldova). The Balts or not the Balts? Early Slavic Migrations
and “Baltic” Toponymy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
I. V. Stasyuk (Saint Petersburg, Russian Federation), Kh. Kh. Musta? n, I. E. Alborova (Moscow,
Russian Federation). “Slavic colonization” of the Vod’ land: historiography, problems,
new approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
MIGRATIONS OF IDEAS AND THINGS…
A. Gândilă (Huntsville, USA). The Monetary Economy of Dobrudja during the Migration
Age (6 th—7 th centuries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
N. Hrissimov (Veliko Tarnovo, Bulgaria). About the “Migration” of One Kind of Weapon in
the Early Middle Ages and Its Development in the 7
th Century . . . . . . . . . . . . . 377
E. Gáll (Bucharest, Romania), F. Mărginean (Arad, Romania), S. Peter (Cluj-Napoca, Romania).
On the “Mobility” of Symbols. Sign of the Cross on the Pot Found in Grave 20a from
Pecica-Duvenbeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
S. Doncheva (Shumen, Bulgaria). Production of Byzantine Folisses at the Metal Art Centers
at the Vicinity of Preslav in the 10
th Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
M. M. Choref (Nizhnevartovsk, Russian Federation). Inscription above the Entrance to Sary
Gyuzel Bathhouse in Bakhchisaray as a Source on the History of the Crimea . . . . . 425
REVIEWS AND PRESENTATIONS
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). The book that surely will not get unnoticed:
Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology in Eastern
Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge. . . . . . . . . . . . . . 433
N. D. Russev (Kishinev, Moldova). Earrings in the form of question mark from medieval
Bulgaria: a few thoughts about archaeology in connection with Georghi Vladimirov’s
publication. Владимиров Г. 2019. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна
БълYiax (XIII—XIV в.). За материални следи от куманите и Златната Орда в културата
на Второто БълYijcg царство. 2 изд. — София: «Уникарт» ЕООД. — 86 с. . . . . . . 437
IN MEMORY OF THOSE WHO PASSED AWAY
N. P. Telnov (Kishinev, Moldova). On the 90 th Birthday Anniversary of Pavel P. Bârnea
(22.10.1930—30.05.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
V. A. Hutsal (Kamyanets-Podilsky, Ukraine). To the Memory of Researcher, Colleague and Teacher.
On the 90
th Birthday Anniversary of I. S. Vinokur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
S. V. Beletsky (Saint Petersburg, Russian Federation). Ad memoriam: A. N. Kirpichnikov
(25.06.1929 — 16.10.2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Submissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
2020_5Stratumplus_site.indb 12 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020437
© Stratum plus. Археология и культурная антропология.
© Н.
Д. Руссев, 2020.
ящему времени эмпирические данные явля-
ются надежным основанием для вывода о том ,
что среди множества таких находок в составе
поi^ZYdufg\g инвентаря моadufacg[ около
половины составляют как раз серьa в виде
знака вопроса (см. Каримова 2013: 28—35).
Изучив известные данные о таких наход-
ках на оigefge пространстве азиатской части
России, Казахстана и Кирa`aa , а т
акже неко-
торых сопредельных территорий, Г. Владими-
ров пришел к вполне обоснованному выво-
ду о том , что серьa в виде знака вопроса по-
явились в среде тюрок- кыпчаков, а возможно,
их западного крыла (то есть половцев) не ра-
нее XII в .
Поставив перед собой задачу зафикси-
ровать максимальное количество таких се-
рег в бо
лYijcan землях и выявить вероятные
пути их проникновения на Балканы, исследо-
ватель собрал и изучил на территории совре-
менной БолYiaa более 70 целых и фрагмен-
тированных экземпляров сережек (с. 11; 16).
Все собранные данные в основном о ра-
нее не публиковавшихся артефактах автор
вполне обстоятельно описал в каталоге, кото-
рый содержит изображения этих дов
ольно ши-
роко распространенных поделок — фотоiY-
В
прошлом g]l в Софии вышло вто-
рое издание небольшой книa известного
уже не только в БолYiaa медиевиста , док-
тора истории Георax Владимирова. Это на-
учная публикация, посвященная непривычно
узкой для нашего времени тематике . Речь идет
о целой ilhh^ находок особого типа личных
украшений — сре
дневековых серег, обознача -
емых ставшим уже привычным в специаль-
ной литературе, хотя и не вполне научно стро-
ae определением — « в виде знака вопроса».
Как уточняется в подзаголовке, автор счи-
тает , что изящные изделия являются результа-
том влияния традиций половцев, а также на-
селения Золотой Орды, от которых они были
унаследованы жителями Вт
орого БолYijcg\g
царства. Г. Владимиров указывает, что этот ва -
риант украшений, выделенный в научной лите-
ратуре более чем полвека назад, в связи с мон-
гольской экспансией из глубин Азии на Запад,
около середины XIII в. стал своеобразным
маркером степного начала в материальной
культуре Улуса Джучи ( Федоров- Давыдов
1966: 39—41). С данного времени « мо
да» именно на тако -
g рода поделки становится массовой у кочев-
ников евразийских степей. Известные к насто-

обозреть умственным оком базар житейской суеты.
М . Е . Салтыков- Щедрин
Н. Д. Руссев
Серьги в ви] знака вопроса из среe]Z]bfZfa Болгарии:
мысли об археологии
Вла`d`hfZ Г. 2019. Обеци с форма на въпросителен
знак от среefZ]bfZeX България (XIII—XIV в.).
За материални сле` от куманите и Златната ОрX
в културата на Второто Българско царство. 2 изд. — София:
« Уникарт » ЕООД. — 86 с .
2020_5Russev.indd 437 03.11.2020 12:48:26

Stratum plus
№5. 2020 438
Н. Д. Руссев

фии и технические рисунки, а также перечень
аналоab для каждой вещи (см. с. 49—73).
В работе совершенно оправданно уделе-
но профессиональное внимание геоiYmap^-
скому распределению представленных сред-
невековых объектов материальной культуры.
Известные автору и рассмотренные им в iY-
ницах БолYiaa находки показали некоторые
особенности своей локализации. В частности,
весьма любопытны наблюдения, касающи
-
еся мест концентрации сережек «в виде зна-
ка вопроса». Такие находки чаще всего встре-
чаются в северной части болYijcan земель
с заметным смещением мест обнаружения
в северо-восточном направлении (с. 31).
Взгляд на материал, из которого изготов-
лены сережки, показывает, что в большин-
стве случаев — 54 % — находки представле-
ны в благородном исполнении
: серебро, золо-
то, электр. К тому же среди находок нередко
встречаются и серебряные украшения с по-
золотой. Показательно, что 89 % небольшо-
g количества изделий данного типа — зо-
лотые (без сомнения, наиболее дороa^) —
происходят из числа экземпляров, открытых
в районе, заключенном между важнейши-
ми административно-политическими центра-
ми средневековой БолYiaa: Силистрой —
34 %; Калиакрой
— 33 % и Тырново — 22 %
(с. 33—34, Фиг. 29—30).
Исследования материальной культуры зо-
лотоордынских городов показали, что та-кие украшения изготовляли в своих мастер-
ских профессиональные ювелиры как из ис-
комой проволоки, так и путем отливки. При
этом уже тогда же происходило и усложнение
серег. Чаще всего, на их нижнюю часть изде-
лий надевали бусину
из какого-либо материа-
ла и/или обвивали ее стерженек тонкой про-
волокой (с. 16—17, Фиг. 5). Конечно, такие
поделки для городских мастеров Второго Бол-
Yijcg\g царства особых трудностей не пред-
ставляли.
По поводу археолоap^jcan контек-
стов обнаружения описанных артефак-
тов автор коротко заметил, что в основном
они найдены в составе поi^ZYdufg\g
инвен-
таря больших некрополей упомянутого «g-
родского треугольника» на северо-востоке
страны, а еще — в поi^Z^faxn вокруг церк-
вей из противоположных частей БолYiaa
(с. 31).
Г. Владимиров, на мой взгляд, обоснован-
но указывает, что кочевники (главным обра-
зом, половцы) распространили эту моду с вос-
тока среди обитателей русских и друan до
-
ступных им земель, ]^ она прижилась и стала
исходной формой для появления местных мо-
дификаций таких вещей (с. 18—19). В боль-
шинстве случаев на основу подвески наматы-
вали тонкую проволоку, а также надевали сте-
клянный шарик или бусину из разного рода
относительно ценных материалов. Эти изде-
лия следует воспринимать уже как
варианты
прототипа, усложненные городскими ювели-
рами для увеличения и удовлетворения спро-
са потребителей. Стоит отметить, что такого
рода местные «ноу-хау» отмечены среди укра-
шений на обширном геоiYmap^jcge про-
странстве золотоордынского политического
господства и культурного влияния — от Ар-
мении до Литвы.
Однако далеко не всюду тенденция
к усложнению изделий доминировала. В
ряде
мест, например, в Чувашии и Нижнем Повол-
жье, несложные варианты серег «в виде знака
вопроса» были известны даже в позднем сред-
невековье (с. 16—17). При этом вряд ли может
вызвать особые возражения тезис о том, что
корни этого типа изделий восходят к тюркско-
му наследию Золотой Орды (с. 20—21).
Вместе с
тем, автор отверY^k утвержде-
ния, бытующие в некоторых работах румын-
ских и сербских исследователей. Они порой
приходили к заключению, что в моде на та-
кие серьa проявлялось влияние ювелирного
дела византийцев. Однако автор доказывает,
что эти ahgk^`t не подтверждены фактами
(с. 25—26), поскольку такого типа украше-
2020_5Stratumplus_site.indb 438 31.10.2020 17:10:57

Stratum plus
№5. 2020439 Серьги в виде знака вопроса из средневековой Болгарии ...

ния не известны среди синхронных находок
на территориях современных Турции и Гр е-
ции (с. 29). В этом смысле археолоax, безу-
словно, — наука точная.
Важным вопросом, который рассматрива-
ет исследователь, является проблема «гендер-
ных признаков» исследуемых артефактов. Ар-
хеолоap^jca по материалам поi^Z^fab за-
фиксирован факт, в соответствии с которым
такие украшения можно условно
отнести
к стилю «унисекс» — их, очевидно, носили
все: женщины, дети и мужчины (с. 12—14).
Однако далее Г. Владимиров делает несколь-
ко неожиданный для читателей вывод о том,
что в «балканском варианте» мода на тако-
g рода украшения была «подчеркнуто жен-
ской». При этом во всех случаях среди на-
ходок преобладают единичные
экземпляры,
но не пары (с. 31).
Таковы в общих чертах представления
о данном типе украшений, известном те-
перь по находкам в iYfaoYn современ-
ной БолYiaa. Их публикацию высоко оце-
нил в предисловии к уже второму изданию
этой небольшой книa известный специа-
лист по металлическим украшениям Золо-
той Орды К. А. Руденко. Солидарен
с колле-
gb из Казани, который указал на то, что рабо-
та Г. Владимирова знаменует начало нового
этапа в исслеfZXe`` истории материаль-
ной культуры зоны активного взаимо]a-
ствия кочевого и осеcf[f миров Евра-
зии XIII—XIV вв., олицетворяемых оige-
ной Золотой Ордой, достиY[q^b Дуная,
и БолYijcae царством, занимавшим террито-
рию за Дунаем
. Именно это государство зна-
ток истории цивилизаций А. Дж. Тойнби счи-
тал «двойником Византии».
Приветствуя направленность научных за-
нятий Г. Владимирова, хотел бы высказать
свои суждения о некоторых, как мне показа-
лось, узких местах рецензируемого исследо-
вания. Искренне надеюсь, они помоlk авто-
ру развить успехи в нелеcge, но исторически
весьма
значимом познании первичного мате-
риала (ср. Гарден 1983). Здесь следует иметь
в виду, что для мноan «чистых» историков
все еще характерно во многом некритическое
восприятие данных археолоaa (см. Колчаков
1987: 117).
Общая Xj`hfZbX XIII—XIV вв. верна,
но вряд ли может устроить современных ис-
слеfZXj]c]a. Между тем, уже довольно дав-
но было показано, что скрупулезный
анализ
взаимовстречаемости вещей в составе поi^-
бальных комплексов открывает реальные воз-
можности для получения достоверно «узких» дат (см. Клейн 1978). Это, конечно, касает-
ся и атрибуции набора вещей, оставленных
полным событиями балканским Средневеко-
вьем. Особенно важно, ко ] а исследованию
подверYwkjx категории артефактов, связан-
ные с понятием моды как ценности времен-
но (или скорее
кратковременно) господству-
ющей в данной социальной среде. Не случай-
но именно в связи с изучением исторического
развития материального мира тюркских ко-
чевников средневековья авторитетно подчер-
кивалась его особенность: «Культурная общ-
ность была своеобразна для каждой эпохи, т. е.
она изменялась во времени, но очень мало —
в пространстве» (Плетнева 1982: 152). Поэто-
му
представляется особенно важным исследо-
вание «темпоральных» исторических фактов,
а не только «локоiYmap^jcan» (см. Ракитов
1982: 198).
Репрезентативность материала неfijX-
точна. Если количество анализируемых ма-
териалов в исследовании мало, выводы на их
основе едва ли будут выглядеть неопровер-
жимыми. В частности, к сожалению, сейчас
в БолYiaa зафиксировано чуть более семи
десятков серег, которые
к тому же обычно бы-
вали парными. Вывод о принадлежности оди-
нарных сережек женщинам выглядит сомни-
тельно не только в силу устоявшегося взгляда
на маскулинность этой традиции. Он стати-
стически маловероятен с точки зрения обще-
g числа находок серег «в виде знака вопроса»
из открытых поi^Z^fab. Всего зафиксирова-
но 17 % женских поi^Z^fab
с серьYea, 28 %
определены как детские, зато в 55 % случаев
сведения о половой принадлежности покойни-
ка отсутствуют. Настораживает и другой факт:
наличие парных серег по обе стороны от g-
ловы отмечено in situ только в 13 % захороне-
ний (с. 32. Фиг. 31, 32). Однако, на мой взгляд,
из такой «статистики» вовсе не следует вывод
о том, что
в БолYiaa XIII—XIV вв. женщины
якобы носили по одной серьге (с. 31).
Установление принаc]^efij` ве-
щей разным этнокультурным группам за-
труe`j]ctef. Сделав обоснованный вывод
о том, что серьa исследуемой разновидно-
сти привнесены в БолYiaw с востока тюрк-
скими кочевниками, следовало бы выяснить,
какие из них принадлежали переселившим-
ся степнякам (а), какие превратились в
тради-
цию у их потомков, осевших на правом бере-
l Дуная (б). Наконец, важно определить арте-
факты, порожденные в материальной культуре
модой (в). Понимаю, что поставленные вопро-
сы довольно сложны, но не считаю положение
совершенно безвыходным. На мой взгляд, ис-
2020_5Stratumplus_site.indb 439 31.10.2020 17:10:57

Stratum plus
№5. 2020 440
Н. Д. Руссев

комые ответы можно получить путем деталь-
ного анализа совокупного поi^ZYdufg\g ин-
вентаря моadufacY у с. Янтра (Владимиров
2017: 521—524) или же ему подобного некро-
поля. Есть смысл сосредоточиться на химиче-
ском составе металлов в изделиях, анализ ко-
торого поможет определить геоiYmaw мест
добычи и переработки сырья.
Поиск этнографических параллелей,
на первый взгляд,
может показаться абсурд-
ной затеей. Однако при внимательном прочте-
нии этой задачи и тут обнаруживаются впечат-
ляющие «зацепки» для ее разрешения. Осо-
бенно такой подход может быть продуктивен,
если иметь в виду население контактных зон
и эпох. При обращении к эпохе средневеко-
вья вспоминается описание носившего серь-
l киевского князя Святослава
, воевавшего
в БолYiaa Х в. (см. Руссев 2000: 213—225),
а также представителей казачества (Плетне-
ва 1982: 151), включая живших в ХХ в. геро-
ев М. А. Шолохова. До сравнительно недавне-
g времени и среди болYi по обе стороны Ду-
ная встречались мужчины, носившие с самого
детства в одном ухе серьl. Среди них моlk
быть
и люди, так или иначе связанные этни-
ческим происхождением с тюркским миром
(речь может идти, например, о Yаузах). Здесь
простор для поиска очень широк, хотя резуль-
таты совсем не сразу очевидны.
Подводя итоa обзору проблем, с которыми
приходится сталкиваться составителям корпу-
са археолоap^jcan источников, хочу без вся-
ко й иронии заявить
об отважности людей, бе-
рущих на себя il` ответственности за такую
работу. Знаковые системы в стремлении чело-
века к пониманию природы вещей (см. Лот-
ман 2010: 6—8) остаются особенно сложными
теперь, в эпоху длящейся общей методолоa-ческой растерянности научного познания. Од-
нако, пожалуй, точна максима: «Вещи суть со-
циальные феномены, и они должны
изучать-
ся как тексты» (Антипов 1987: 143). Это очень
верно для нынешних историков-археологов,
стремящихся по-настоящему вникнуть в суть
своих тематических задач (см. Фуко 1994; Тка-
чук 1996; Колосов 2001). Здесь, судя по опы-
ту историоiYmaa, возникает необходимость
в большей формализации подходов к источ-
никам, что также входит в круг будущих за-
дач такого
исследования. Эти новые пробле-
мы потребуют привлечения узкого специали-
ста в конкретной сфере знаний.
Желая Георaw Владимирову успешно
продолжать разработку тяжелой нивы на все
еще слабо возделанной целине артефактов
прошлого, все же приведу цитату из класси-
ка, взятую эпиiYmge к этой рецензии цели-
ком. Она звучит как беспристрастная оцен-
ка приобретения
сережек этой самой простой
формы: «Теперь ему предстоит обозреть ум-
ственным оком базар житейской суеты».
Это относится и к незамысловатым укра-
шениям в виде знака вопроса. Получить ответ
на вопрос, поставленный самими артефакта-
ми, означает решить многотрудную исследо-
вательскую задачу. Добиться решения, которое
приоткроет микрокосм человека с его сбыв-
шимися и несбывшимися надеждами и воз-
можностями. Многообещающий итог удачно-
g решения такой задачи принесет несомнен-
ную пользу археолоap^jcgb науке нашего
времени и, конечно, ее новым поборникам,
как профессионалам, так и любителям.
Почему-то на ум приходит кем-то нечаян-
но оброненная фраза: смысл рецензии зача-
стую состоит в том, что
хотел бы написать,
но не сделал ее автор…
Литература
Орджоникидзе: СОГУ.
Лотман Ю. М. 2010. Семиосфера. Санкт-Петербург: Ис-
кусство.
Плетнева С. А. 1982. Кочевники Средневековья. Поиски
исторических закономерностей. Москва: Наука.
Ракитов А. И. 1982. Историческое познание. Системно-
Νfgj^gdgический подход. Москва: Политиздат.
Руссев Н. Д. 2000. «Яко ту вся блаYx сходятся»: Антро-
полоax дунайской трагедии 968—971 \. Stratum
plus (5), 213—225.
Ткачук М. Е. 1996. АрхеолоΝax свободы. Опыт
кри-
тической теории. Кишинев: STRATUM
ENTERPRISES, Inc.
Федоров-Давыдов Г. А. 1966. Кочевники Восточной Ев-
ропы под властью золотоордынских ханов: Ар-
хеолоΝap^jca^ памятники. Москва: МГУ.
Фуко М. 1994. Слова и вещи. АрхеолоΝax ΝleYfakYiftn
знаний. Санкт-Петербург: A-cad. Антипов Г. А. 1987. Историческое прошлое и пути еΝg
познания. Новосибирск: Наука.
Атанасов Г. 2009. Добруджанското деспотство. Към
политическата, църковната
и културната ис-
тория на Добруджа през XIV век. Велико Тър-
ново: Фабер.
Владимиров Г. 2017. Някои бележки относно некропо-
лите край с. Янтра Горно Оряховско. Добруджа
32, 521—524.
Гарден Ж.-К. 1983. Теоретическая археолоΝax. Москва:
Проi^jj.
Клейн Л. С. 1978. АрхеолоΝap^jca^ источники. Ленин-
iY]: ЛГУ.
Колосов Н. Е. 2001. Как думают историки. Москва: Но-
вое литературное обозрение.
Колчаков Е. М. 1987. Почему «археолоap^jca^ источ-
ники»? В: Турa^[ Т. Б. (отв. ред.). Проблемы
интерпретации археолоΝap^jcan источников.
2020_5Stratumplus_site.indb 440 31.10.2020 17:10:57

Stratum plus
№5. 2020441 Серьги в виде знака вопроса из средневековой Болгарии ...

Antipov, G. A. 1987. Istoricheskoe proshloe i puti ego poznaniia
(Historical Background and the Ways of its Knowledge).
Novosibirsk: “Nauka” Publ. (in Russian).
Atanasov, G. 2009. Dobrudzhanskoto despotstvo. Kăm politicheska-
ta, tsărkovnata, stopanskata i kulturnata istoriya na Do-
brudzha prez XIV vek (Despotate of Dobruja. Concerning
the political, clerical, economical and cultural history of
the Dobroudja in the 14
th century). Veliko Tarnovo: “Fab-
er” Publ. (in Bulgarian).
Vladimirov, G. 2017. In Dobrudzha (Dobruja) 32, 521—524 (in
Bulgarian).
Gardin, J.-C. 1983. Teoreticheskaia arkheologiia (Theoretic Archae-
ology). Moscow: “Progress” Publ. (in Russian).
Klejn, L. S. 1978. Arkheologicheskie istochniki (Archaeological
Sources). Leningrad: Leningrad State University (in Rus-
sian).
Kolosov, N. E. 2001. Kak dumaiut istoriki (How the Historians
Thinks). Moscow: “Novoe literaturnoe obozrenie” Publ.
(in Russian).
Kolchakov, E. M. 1987. In Turgiev, T. B. (ed.). Problemy interpre-
tatsii arkheologicheskikh istochnikov (Problems of In-
terpretation of Archaeological Sources). Ordzhonikidze:
North Ossetia State University (in Russian).Lotman, Yu. M. 2010. Semiosfera (Semiosphere). Saint Petersburg:
“Iskusstvo” Publ. (in Russian).
Pletneva, S. A. 1982. Kochevniki Srednevekov’ia. Poiski is-
toricheskikh zakonomernostei (Nomads of Middle Ages.
Looking for Historical Patterns). Moscow: “Nauka” Publ.
(in Russian).
Rakitov, A. I. 1982. Istoricheskoe poznanie. Sistemno-gnoseolog-
icheskii podkhod (Historical Knowledge: System-Epis-
temological Approach). Moscow: “Politizdat” Publ. (in
Russian).
Russev, N. D. 2000. In Stratum plus. Archaeology and Cultural An-
thropology (5), 213—225 (in Russian).
Tkachuk, M. E. 1996. Arkheologiia svobody. Opyt kriticheskoi teorii
(The Archaeology of Freedom. The experience of the criti-
cal theory). Kishinev: s. ed. (in Russian).
Fyodorov-Davydov, G. A. 1966. Kochevniki Vostochnoi Evropy pod
vlast’iu zolotoordynskikh khanov: Arkheologicheskie pa-
miatniki (East European Nomads under rule of Altyn Orda
Khans: Archaeological Sites). Moscow: Moscow State
University (in Russian).
Foucault, M. 1994. Slova i veshchi. Arkheologiia gumanitarnykh
nauk (Les Mots et les choses. Une archéologie des sciences
humaines). Saint Petersburg: “A-cad” Publ. (in Russian).
Статья поступила в номер 16 октября 2020 г.
References
Nicolaj Russev (Kishinev, Moldova). Doctor Habilitat of History. High Anthropological School University 1.
Nicolai Russev (Chişinău, Moldova). Doctor habilitat în istorie. Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”.
Руссев Николай Дмитриевич (Кишинёв, Молдова). Доктор хабилитат истории. Университет «Высшая
антрополоap^jcYx школа».
E-mail: nrussev@mail.ru
Address:
1 N. Iorga St., 5, Kishinev, MD-2009, Moldova
2020_5Stratumplus_site.indb 441 31.10.2020 17:10:57
X