p443_446_2020_5Telnov

Формат документа: pdf
Размер документа: 1.36 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

ВЛАСТЕЛИНЫ ДОРОГ
О германских находках на Центральных Балканах
О «миграции» одного вида оружия
Авары в Трансильвании: хронология и мотивы
Производство византийских фоллисов в Болгарии
Андрианополитане к северу от Нижнего Дуная
На «круглых кораблях» от Херсона до Саркела
« Славянская колонизация» Водской земли
Следы монголов на территории Сербии
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ КИШИНЕВ ОДЕССА БУХАРЕСТ 2020
ISSN: 1857-3533
№5. 2020
Ответственные редакторы:
Роман А. Рабинович, Юрие Н. Стамати
2020_5Titul.indd 1 31.10.2020 18:44:08

Stratum plus. Nr. 5.
Archaeology and Cultural Anthropology

Lords of the Roads
On German ? nds in Central Balkans
On ‘migration’ of one type of weapons
Avars in Transylvania: chronology and motives Production of Byzantine follises in Bulgaria
Adrianopolitans north of the Lower Danube
On ‘round ships’ from Chersonesos to Sarkel ‘Slavic colonization’ of the Vod’ Land
Traces of Mongols on the territory of Serbia
Editors-in-Charge:
Roman A. Rabinovich, Iurie N. Stamati


Saint Petersburg. Kishinev. Odessa. Bucharest. 2020
Stratum plus. Nr. 5.
Arheologie şi antropologie culturală

Stăpânii drumurilor
Despre descoperirile germanice din regiunea central ă a peninsulei Balcanicei
Despre „migraţ ia” unui tip de armă
Avarii în Transilvania: cronologie și motive
Producerea folliș ilor bizantini în Bulgaria
Adrianopolitanii la nord de Dun ărea de Jos
Pe „coră bii rotunde” de la Chersonesos la Sarkel
„Colonizarea slavă ” a Ţării Vod’
Urme ale mongolilor pe teritoriul Serbiei
Redactori responsabili:
Roman A. Rabinovich, Iurie N. Stamati
Sankt Petersburg. Chiş inău. Odesa. Bucureş ti.
2020
ISSN: 1857-3533
2020_5Titul.indd 2
02.11.2020 12:32:41

2020_5Stratumplus_site.indb 3 31.10.2020 17:09:11

Editor-in-Chief — doctor of history Mark E. Tkachuk
Coordinating Editor — doctor of history Roman A. Rabinovici
Responsible Secretary — doctor of history Leonid A. Mosionjnic
Administration and promoting
— Alexander N. Burean
Founder — Alexei S. Tulbure
Address: Iorga St., 5, Kishinev, MD-2009, Republic of Moldova
High Anthropological School University, “Stratum plus” Journal.
Tel./fax: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Editorial Advisory Board:
M. B. Shchukin. Through the Decision of the Senate of the High Anthropological School and Stratum plus editorial board, the name
of Mark B. Shchukin shall be recorded forever in the list of editors of this journal in memory of his outstanding merits.
G. Atanasov — doctor of historical sciences (Regional History Museum, Silistra, Bulgaria).
M. Babeş — doctor of history (Institute of Archaeology “Vasile Pârvan”, Bucharest, Romania).
S. Beletsky — doctor of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, Saint
Petersburg,
Russian Federation ).
Yu. Berezkin — professor, doctor of historical sciences (Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography, Russian
Acade my of Sciences (the Kunstkamera), Saint Petersburg,
Russian Federation ).
V. Borshevich — doctor habilitat of physical-mathematical sciences (Moldovan Branch of the UN International Academy of Informa-
tization, Kishinev, Moldova).
I. Bruyako — member correspondent of the German Archaeological Institute, doctor of historical sciences (Odessa Archaeological
Museum of Ukraine National Academy of Sciences, Odessa, Ukraine).
V. Cavruc — doctor of history (Eastern Carpathians National Museum, Sfântu Gheorghe, Romania).
S. Covalenco — doctor of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
V. Dergacev — doctor habilitat of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
A. Dobrolyubsky — doctor of historical sciences (South Ukraine Pedagogical University, Odessa, Ukraine).
E. Girya — candidate of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, Saint
Petersburg,
Russian Federation ).
B. Govedarica — professor, doctor habilitat (Free University of Berlin, Berlin, Germany).
S. Hansen — professor, doctor habilitat (German Archaeological Institute, Eurasia Department, Berlin, Germany).
M. Kazanski — doctor habilitat of archaeology (CNRS — French National Center for Scienti? c Research, Center for Studies in
History and Civilization of Byzantium, Paris, France).
V. Kirilko — candidate of historical sciences (Institute of Archaeology of Crimea of the Russian Academy of Sciences, Simfe ropol,
Crimea).
A. Kovalev — member correspondent of the German Archaeological Institute, leader of Central Asian International Archaeological
Expedition (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg,
Russian Federation ).
I. Manzura — member correspondent of the German Archaeological Institute, doctor of history (High Anthropological School
University, Kishinev, Moldova).
S. Monachov — doctor of historical sciences (Institute of Archeology and Cultural Heritage of the N. G. Chernyshevsky Saratov State
University, Saratov,
Russian Federation ).
V. Myts — candidate of historical sciences (The State Hermitage Muzeum, Saint Petersburg, Russian Federation ).
E. Nicolae — doctor of history (Institute of Archaeology “Vasile Pârvan”, Bucharest, Romania).
L. Nikolova — PhD, professor (International Institute of Anthropology, Salt Lake City, USA).
N. Russev — doctor habilitat of history (High Anthropological School University, Kishinev, Moldova).
O. Sharov — doctor of historical sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russian
Federation ).
P. Shuvalov — candidate of historical sciences (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation ).
O. Shcheglova — candidate of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences,
Saint Petersburg,
Russian Federation ).
N. Telnov — doctor of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
L. Vishnyatsky — doctor of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences,
Saint Petersburg,
Russian Federation ).
V. Zuev — candidate of historical sciences (The State Hermitage Muzeum, Saint Petersburg, Russian Federation ).
2020_5Stratumplus_site.indb 4 31.10.2020 17:09:12

Redactor şef — doctor în istorie Mark E. Tkachuk
Redactor coordonator — doctor în istorie Roman A. Rabinovici
Secretar responsabil — doctor în istorie Leonid A. Mosionjnic
Administrare şi promovare
— Alexander N. Burean
Fondator — Alexei S. Tulbure
Adresa: str. Iorga, 5, Chișinău, MD-2009, Moldova
Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”, revista „Stratum plus”.
Tel./fax: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Colegiul redacţional:
M. B. Shchukin. Prin Decizia Senatului Universităţii „Şcoala Antropologică Superioară” şi a redacţiei revistei „Stratum plus”, în
memoria meritelor savantului de seamă Mark B. Shchukin, numele său a fost înscris pe veci în componenţa colegiului redacţional.
G. Atanasov — doctor în ştiinţe istorice (Muzeul regional de istorie, Silistra, Bulgaria).
M. Babeş — doctor în istorie (Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, România).
S. Beletsky — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
Yu. Berezkin — profesor, doctor în ştiinţe istorice (Muzeul de antropologie şi etnogra? e „Petru cel Mare” al Academiei de Ştiinţe a
Rusiei (Kunstkamera), Sankt Petersburg, Rusia).
V. Borşevici — doctor habilitat în ? zică şi matematică (Filiala Republicii Moldova al Academiei internaţionale de informatizare pe
lîngă ONU, Chişinău, Moldova).
I. Bruyako — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, doctor în ştiinţe istorice (Museul de arheologie din Odesa,
Academia Naţională de Ştiinţe a Ucrainei, Odesa, Ucraina).
V. Cavruc — doctor în istorie (Muzeul Naţional al Carpa
ţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, România).
S. Covalenco — doctor în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
V. Dergacev — doctor habilitat în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
A. Dobrolyubsky — doctor în ştiinţe istorice (Universitatea pedagogică din Ucraina de Sud, Odesa, Ucraina).
E. Girya — candidat în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg, Rusia).
B. Govedarica — profesor universitar, doctor habilitat, (Universitatea Liberă din Berlin, Germania).
S. Hansen — profesor universitar, doctor habilitat (Institutul German de Arheologie, Departamentul de Eurazie, Berlin,
Germania).
M. Kazanski — doctor habilitat în archeologie (Centrul Naţional pentru Cercetări Ştiinţi? ce din Franţa, Centrul pentru Studii în
Istorie şi Civilizaţie Bizantină, Paris, Franţa).
V. Kirilko — candidat în ştiinţe istorice (
Institutul de arheologie din Crimeea al Academiei de Ştiinţe a Rusiei , Simferopol,
Crimeea).
A. Kovalev — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, conducător al Expediţiei arheologice internaţionale în
Azia Centrală (Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Rusia).
I. Manzura — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, doctor în istorie (Universitatea „Şcoala Antropologică
Superioară”, Chişinău, Moldova).
S. Monachov — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de arheologie şi patrimoniul cultural, Universitatea de Stat din Saratov
„N. G. Cernîşevskii”, Saratov, Rusia).
V. Myts — candidat în ştiinţe istorice (Muzeul de Stat Hermitage, Sankt Petersburg, Rusia).
E. Nicolae — doctor în istorie (Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, România).
L. Nikolova — doctor, professor (Institutul Internaţional de Antropologie, Salt Lake City, SUA).
N. Russev — doctor habilitat în istorie (Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”, Chişinău, Moldova).
O. Sharov — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de arheologie al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Moscova, Rusia).
P. Shuvalov — candidat în ştiinţe istorice (Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Rusia).
O. Shcheglova — candidat în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
N. Telnov — doctor în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
L. Vishnyatsky — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
V. Zuev — candidat în ştiinţe istorice (Muzeul de Stat Hermitage, Sankt Petersburg, Rusia).
2020_5Stratumplus_site.indb 5 31.10.2020 17:09:12

Главный редактор — доктор истории Марк Е. Ткачук
Редактор-координатор — доктор истории Роман А. Рабинович
Ответственный секретарь — доктор истории Леонид А. Мосионжник
Управление и продвижение
— Алексанh Н. Бурян
Основатель журнала — Алексей С. Тулбуре
Адрес: ул. Йорга, 5, Кишинев, MD-2009, Республика Молдова
Университет «Высшая антропологическая школа», журнал «Stratum plus».
Тел./факс: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Редколлегия:
М. Б. Щукин. Решением Сената университета «Высшая антрополоΝap^jcYx школа» и редакции журнала «Stratum plus» имя
Марка Борисовича Шукина в память о еΝg выдающихся заслуΝYn навсеΝ]Y вписано в состав редколлеΝaa этоΝg издания.
Г. Г. Атанасов — доктор исторических наук (РеagfYduftb исторический музей, Силистра, БолYiax).
М. Бабеш — доктор истории (Институт археолоaa «Василе Пырван», Бухарест, Румыния
).
С. В. Белецкий — доктор исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Ю. Е. Березкин — профессор, доктор исторических наук (Музей антрополоaa и этноiYmaa имени Петра Великого Российской
академии наук (Кунсткамера), Санкт-Петербург, Россия).
В. И. Боршевич — доктор хабилитат физико-математических наук (Молдавское отделение Международной академии
информатизации при ООН, Кишинёв, Молдова).
И. В. Бруяко — чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, доктор исторических наук (Одесский
археолоap^jcab музей Национальной академии наук Украины, Одесса, Украина).
Л. Б. Вишняцкий — доктор исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Е. Ю. Гиря — кандидат исторических наук (Институт истории материальной культуры
Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Б. ГовеXh`nX — профессор, доктор хабилитат (Свободный университет Берлина, Берлин, Германия).
В. А. Дергачев — доктор хабилитат истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев,
Молдова).
А. О. Добролюбский — доктор исторических наук (Южноукраинский педагоap^jcab университет, Одесса, Украина).
В. Ю. Зуев — кандидат исторических наук (Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург, Россия).
В. Каврук — доктор истории (Национальный музей Восточных Карпат, Сфынту-Георге, Румыния).
М. Казанский — доктор хабилитат археолоaa (Национальный центр научных исследований, Центр по изучению истории и
цивилизации Византии, Париж, Франция).
В. П. Кирилко — кандидат исторических наук (Институт археолоaa Крыма Российской академии наук, Симферополь,
Крым).
А. А. Ковалев —
чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, научный сотрудник отдела сохранения
археолоap^jcg\g наследия ИА РА Н (Москва, Россия).
С. И. Коваленко — доктор истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев, Молдова).
И. В. Манзура — чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, доктор истории (Университет «Высшая
антрополоap^jcYx школа», Кишинев, Молдова).
С. Ю. Монахов — доктор исторических наук
(Институт археолоaa и культурного наследия Саратовского государственного ун-
верситета им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия).
В. Л. Мыц — кандидат исторических наук (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия).
Л. Николова — доктор, профессор (Международный Институт антрополоaa, Солт-Лейк-Сити, США).
Е. Николае — доктор истории (Институт археолоaa «Василе Пырван», Бухарест, Румыния).
Н. Д.
Руссев — доктор хабилитат истории (Университет «Высшая антрополоap^jcYx школа», Кишинев, Молдова).
Н. П. Тельнов — доктор истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев, Молдова).
С. Ханзен — профессор, доктор хабилитат (Немецкий археолоap^jcab институт, Евразийское отделение, Берлин, Германия).
О. В. Шаров — доктор исторических наук (Институт археолоaa Российской Академии наук, Москва, Россия).
П.
В. Шувалов — кандидат исторических наук (Санкт-Петербурjcab государственный университет, Санкт-Петербург,
Россия).
О. А. Щеглова — кандидат исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
2020_5Stratumplus_site.indb 6 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology (abridged as Stratum plus) is an international peer-reviewed academic
journal covering topical issues of archaeology and cultural anthropology, published by the High Anthropological School Univer-
sity since 1999. The journal comes out in the Russian language. All papers are supplemented by abstracts in English, Russian
and Moldovan languages.
Subjects are not limited either regionally or chronologically. They include results of analytical research, interpretations or
a high-quality publication of new sources. Contributions on history, ethnology, numismatics, epigraphics and other auxilliary
historical disciplines are accepted along with papers on archaeology and cultural anthropology.
The Journal comes out six times a year in subject-oriented volumes dedicated to a speci? c historical age. The last, the
sixth issue includes papers on numismatics and epigraphics of diff erent periods, as well as papers on cultural anthropology,
ethnology, history of late Middle Ages and early New Time. Each volume has its own unique title relevant to its content.
Online journal
(e-ISSN 1857-3533) and full archive are available on www.e-anthropology.com.
Все права защищены.© Университет «Высшая антропологическая школа», P. P. «Stratum plus», журнал «Stratum plus. Археология и
культурная антропология»
© Обложка: Д. А. Топал
Редактор материалов на английском языке: Ю. Д. Тимотина
Перевод на государственный язык Республики Молдова: А. Левинский
Технический координатор: Ж. Б. Кроитор
Оригинал-макет: Д. А. Топал, Л. А. Мосионжник, Г. В. Засыпкина
Редактор карт: Л. А. Мосионжник
Корректор: Г. В. Засыпкина
Статьи этого журнала доступны учреждениям-подписчикам базы данных EBSCOhost.com
Содержание номеров журнала доступно также и в научной базе данных Elibrary.ru
Article level content of this publication is available to subscribing institutions via EBSCOhost.com databases
Article level content of this publication is also available via Elibrary.ru scienti? c databases
Издан при поддержке
ОльΝa Витальевны Свиридовой,
ОлеΝY Алексеевича Тюренкова
и Алексея Александровича Рыбалко
Stratum plus. Археолоax и культурная антрополоax (сокращенно Stratum plus) — международный рецензи-
руемый научный журнал, посвященный актуальным проблемам археолоaa и культурной антрополоaa. Изда-
ется университетом «Высшая антрополоap^jcYx школа» с 1999 g]Y. Выходит на русском языке.
Тематика публикаций журнала не оiYfap^fY ни реagfYdufg, ни хронолоap^jca. Публикуемые материа-
лы — результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источни
-
ко в. Помимо материалов по археолоaa и культурной антрополоaa, принимаются к публикации материалы
по истории, этнолоaa, нумизматике, эпиiYmac^ и друae вспомоYk^dufte историческим дисциплинам.
Журнал выхо`j шесть раз в год в виде тематических номеров, каждый из которых посвящается отдельной
исторической эпохе. Последний, 6-й номер годового цикла включает статьи по нумизматике и эпиiYmac^
раз-
ных периодов, а также статьи по культурной антрополоaa, этнолоaa, истории позднего средневековья и на-
чала нового времени. Каждый вышедший номер имеет свое собственное уникальное название, характеризующее
содержание номера.
Электронная версия журнала (e-ISSN 1857-3533) доступна на сайте www.e-anthropology.com. Здесь же
можно ознакомиться с полным архивом журнала.
2020_5Stratumplus_site.indb 7 31.10.2020 17:09:12

Светлой памяти
Марии Комша
(20.01.1928—05.12.2002)
In memory of Maria Comșa
(20.01.1928—05.12.2002)
2020_5Stratumplus_site.indb 8 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus
№5. 20209
СОДЕРЖАНИЕ
AD MEMORIAM
Ю. Н. Стамати (Грейтер-Садбери, Канада). Мария Комша, или Как отношения межk
Zkdw «братскими странами» повлияли на карьеру археолога . . . . . . . . . . . 15
Ф. Курта (Гейнсвилл, США). Марксизм в работах Марии Комша. . . . . . . . . . . . . . 29
А. Комша (Бухарест, Румыния). По той же fhf[]. Несколько слов в память о маме . . 43
Фотоальбом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ПО СЛЕДАМ ЭПОХИ ВЕЛИКИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ
М. М. Казанский (Париж, Франция). Морской Чулек — Шамси — Аржан Бугузун:
миграции степных кочевников в постгуннское время и «княжеская» культура. . . 55
А. В. Мастыкова (Москва, Россия). Некоторые элементы женского убора осеcf[f
населения пограничья степи в эпоху Великого переселения нароfZ: миграция
или мода? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
И. Бугарски (БелΝiY], Сербия). О германских находках VI века в крепостях,
расположенных на возвышенностях Центральных Балкан. . . . . . . . . . . . . 91
В. Е. Ро`ebfZX (Москва, Россия). Культурные связи населения Су^Xeibf[f региона
в эпоху Великого переселения нароfZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ДОРОГАМИ ЕВРАЗИИ
Н. Н. Серегин (Барнаул, Россия). Об оefa «неизвестной» миграции: Алтай в сере`e]
I тыс. н. э. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5
А. И. Бураев (Ул ан-Удэ, Россия). Скульптурные изображения всаe`bfZ из кургана
Улан Хэрэм Шороон бумбагар в Монголии (антропологический аспект) . . . . . 129
В. С. Аксёнов (Харьков, Украина). «Без fhf[` из fdX нет fhf[` fdfa...»
(переселенцы с Северного
Кавказа в бассейне Северского Донца на этапе
становления салтово-маяцкой культуры) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Э. Д. Зиливинская (Москва, Россия), Д. В. Васильев (Астрахань, Россия). Миграции
населения Хазарского каганата по материалам Нижнего Поволжья. . . . . . . . 153
А. С. Щавелев (Москва, Россия). На «круглых кораблях» от Херсона f Саркела:
к вопросу о типе «кораблей», использованных Петроной Каматиром в 830-е
гг. . . 171
А. Ма^Xhk (Бухарест, Румыния). Печенеги в Трансильвании. Вторжения, колонизации,
миграции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
М. В. Квитницкий (Тирасполь, Молдова), М. П. Сыволап (Черкассы, Украина),
В. П. Григорьев (
†) . Курган-кенотаф XI—XII вв. у с. Ирклиев — памятник
переяславских торков на левобережье Днепра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
И. Тентюк (Кишинев, Молдова). Викинги и их взаимоотношения с восточными
романцами Карпато-Днестровских земель в IX—XI веках . . . . . . . . . . . . . 205
Д. Ра`o]Z`o (БелΝiY], Сербия). Археологические слеs монгольского нашествия
на территории Сербии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
ОБРЕТАЯ НОВУЮ РОДИНУ
К. Параскив-Талмацки (Констанца, Румыния). Миграции в Дунайско-Понтийской зоне
юго-востока Румынии по археологическим Xeesd . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
К. Косма (Клуж-Напока, Румыния). Присутствие авар в Трансильвании. Хронология,
мотивы, территориальные рамки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
С. Оца (Бухарест, Румыния). Некоторые замечания по повоk миграций на территории
межk реками Муреш, Тиса и Дунай и Южными Карпатами в IX—X веках
. . . 277
2020_5Stratumplus_site.indb 9 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus№5. 2020
10
Б
. Ш . Шмo ниевский (Краков, Польша), В . Вoинa (Констанца, Румыния). Ключи Добру^`:
что говорят раннесреe]Z]bfZs] нахоb` о люwm, живших в пещерах. . . . . . 295
Б. Чуперкэ (Плоешти, Румыния). Крепости Слона и присутствие аh`Xefgfc`jXe
к северу от Нижнего Дуная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 313
М. В. Квитницкий (Тирасполь, Молдова), А. Тюрк (Будапешт , Венiax), Н. П. Тельнов
(Кишинёв, Молдова), С. Д. Лыс
енко (Киев, Украина), В. С. Синика (Тирасполь,
Молдова). Два венгерских погребения IX века в Дунай-Днестровских степях . . 329
А. А. Романчук (Кишинёв, Молдова). Балты или не балты? Ранние славянские
миграции и «балтоиeXw» топонимия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 341
И. В. Стасюк (Санкт-Петербург, Россия ), Х. Х. Мустафин, И. Э. Альборова (Москва,
Россия ). «Славянская колонизация » Воibfa земли: ист
ориография, проблемы,
новые поmfы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 347
МИГРАЦИИ ИДЕЙ И ВЕЩЕЙ…
А. Гын`cu (Хантсвилл, США). Монетное обращение в Добру^] в VI—VII вв. . . . . . 363
Н. Хрисимов (Велико-Тырново , БолYiax). О «миграции » оef[f виX оружия эпохи
раннего среe]Z]bfZtw и его развитии в VII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Э. Га л л (Бухарест , Румыния), Ф. Мэр^`ewe (Арад, Румыния), С. Петер (Клуж-Напока,
Румыния). К «мобильности » символов. Знак креста на горшке из погр . 20а
в Пе

чика-Дувенбек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 401
С. Дончева (Шумен, БолYiax). ПроизвоijZf византийских фоллисов в центрах
хуf^]ijZ]eef[f металла в окрестностях Преслава в X веке . . . . . . . . . . . . 411
М. М. Чореф (Нижневартовск, Россия ). Наg`it над вхоfd в баню Сары Гюзель
в Бахчисарае как источник по истории Крыма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
РЕЦЕНЗИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Ю. Н . Стамати (Грейтер- Садбери, Канада). Книга, которая наверняка не прой]j
незамеченной: Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology
in Eastern Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge. . . . . . . . . . 433
Н. Д. Руссев (Кишинев, Молдова). Серьги в ви] знака вопроса из среe]Z]bfZfa
Болгарии : мысли об археологии. Владимиров Г. 2019. Обеци с форма на
въпросителен знак от средновековна БълYiax (XIII—XIV в .). За материални следи
от куманите и Златната Орда в културата на Вт
орото БълYijcg царство.
2 изд. — София: «Уникарт» ЕООД. — 86 с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 437
ПАМЯТИ УШЕДШИХ
Н. П. Тельнов (Кишинев, Молдова). К 90-летию со ew рож]e`w Павла Петровича
Бырни (22.10.1930—30.05.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 443
В. А. Гуцал (Каменец-Подольский, Украина). Памяти исслеfZXj]cw, коллеги и учителя.
К 90-летию со ew рож]e`w И. С. Винокура. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
С. В. Белецкий (Санкт-Петербург, Россия ). Ad memoriam: А. Н. Кирпичников
(25.06.1929 — 16.10.2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 453
Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 455
Авторам Stratum plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 459
2020_5Contents.indd 10 03.11.2020 12:40:04

Stratum plus
№5. 202011
CONTENTS
AD MEMORIAM
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). Maria Comşa or How the Relationship between
Two “Friendly Countries” In? uenced the Career of an Archaeologist . . . . . . . . . 15
F. Curta (Gainesville, USA). Marxism in Maria Comşa’s Works . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A. Comşa (Bucharest, Romania). On the Same Path. A Few Words in Memory of my Mother . . 43
Album of Photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
FOLLOWING THE STEPS OF THE GREAT MIGRATIONS
M. M. Kazanski (Paris, France). Morskoj Chulek — Shamsi — Arzhan Buguzun:
Migration of Steppe Nomads in post-Hunnic Period and “Princely” Culture . . . . . 55
A. V. Mastykova (Moscow, Russian Federation). Some Elements of the Women’s Clothing of
the Sedentary Population of the Steppe Borderland in the Great Migration Period:
Migration or Fashion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
I. Bugarski (Belgrade, Serbia). On the Sixth-century Germanic Finds from the Central
Balkans Hilltop Fortresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
V. E. Rodinkova (Moscow, Russian Federation). Cultural Connections of the Sudzha Region
Population in the Migration Period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ROADS OF EURASIA
N. N. Seregin (Barnaul, Russian Federation). About One “Unknown” Migration: Altai in
the middle of the I millennium AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
A. I. Buraev (Ulan-Ude, Russian Federation). Sculptural Images of Riders from the Mound
of Ulan Kherem Shoroon Bumbagar in Mongolia (anthropological aspect) . . . . . . 129
V. S. Aksonov (Kharkiv, Ukraine). “Without a Road from Home, there is no Road to Home...”
(migrants from the North Caucasus in the Seversky Donets basin at the stage of
the Saltov-Mayaki culture formation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
E. D. Zilivinskaya (Moscow, Russian Federation), D. V. Vasiliev (Astrakhan, Russian Federation).
Migration of the Population of the Khazar Kaganate Based on Materials from
the Lower Volga Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
A. S. Shchavelev (Moscow, Russian Federation). On the “Round Ships” from Chersonesos
to Sarkel: To the Question of the Type of Ships used by Petronas Camaterus in 830s . . 171
A. Madgearu (Bucharest, Romania). The Pechenegs in Transylvania. Invasions, colonizations,
migrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), M. P. Syvolap (Cherkassy, Ukraine), V. P. Grigoriev (
†) .
Barrow-Cenotaph of the 11 th—12 th Centuries near Irkliev Village, the Site of
the Pereyaslav Torks in the Dnieper Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
I. Tentiuc (Kishinev, Moldova). The Vikings and Ther Relationship with the Romance
Inhabitants of the Carpatho-Nistrian Lands in 9th—11th Centuries . . . . . . . . . . 205
D. Radičević (Belgrade, Serbia). Archaeological Traces of the Mongol Invasion on the Territory
of Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
ADOPTING A NEW HOMELAND
C. Paraschiv-Talmaţchi (Constanţa, Romania). Archaeological Re? ection of the Presence of
Migratory Populations in the South-East of Romania (with special regard to
the Istro-Pontic territory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
C. Cosma (Cluj-Napoca, Romania). The Avar Presence in Transylvania. Chronology.
Motivation. Territorial Boundaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
S. Oţa (Bucharest, Romania). Some Remarks on the Problem of Population Movements in the Area
between Mureş, Tisza, Danube and the Southern Carpathians (9
th—10 th centuries) . . . . 277
2020_5Stratumplus_site.indb 11 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020 12
B. Sz. Szmoniewski (Kraków, Poland), V. Voinea (Constanţa, România). Cheile Dobrogei:
what the Early Medieval Items Found at the Caves Tell us about the People who
Lived There. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
B. Ciupercă (Ploieşti, Romania). The Forti? cations of Slon and the Presence of the
Adrianopolitans North of the Lower Danube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), A. Türk (Budapest, Hungary), N. P. Telnov (Kishinev,
Moldova), S. D. Lysenko (Kiev, Ukraine), V. S. Sinika (Tiraspol, Moldova). Two
Hungarian Graves of the 9
th Century in the Danube-Dnister Steppes . . . . . . . . . . 329
A. A. Romanchuk (Kishinev, Moldova). The Balts or not the Balts? Early Slavic Migrations
and “Baltic” Toponymy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
I. V. Stasyuk (Saint Petersburg, Russian Federation), Kh. Kh. Musta? n, I. E. Alborova (Moscow,
Russian Federation). “Slavic colonization” of the Vod’ land: historiography, problems,
new approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
MIGRATIONS OF IDEAS AND THINGS…
A. Gândilă (Huntsville, USA). The Monetary Economy of Dobrudja during the Migration
Age (6 th—7 th centuries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
N. Hrissimov (Veliko Tarnovo, Bulgaria). About the “Migration” of One Kind of Weapon in
the Early Middle Ages and Its Development in the 7
th Century . . . . . . . . . . . . . 377
E. Gáll (Bucharest, Romania), F. Mărginean (Arad, Romania), S. Peter (Cluj-Napoca, Romania).
On the “Mobility” of Symbols. Sign of the Cross on the Pot Found in Grave 20a from
Pecica-Duvenbeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
S. Doncheva (Shumen, Bulgaria). Production of Byzantine Folisses at the Metal Art Centers
at the Vicinity of Preslav in the 10
th Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
M. M. Choref (Nizhnevartovsk, Russian Federation). Inscription above the Entrance to Sary
Gyuzel Bathhouse in Bakhchisaray as a Source on the History of the Crimea . . . . . 425
REVIEWS AND PRESENTATIONS
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). The book that surely will not get unnoticed:
Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology in Eastern
Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge. . . . . . . . . . . . . . 433
N. D. Russev (Kishinev, Moldova). Earrings in the form of question mark from medieval
Bulgaria: a few thoughts about archaeology in connection with Georghi Vladimirov’s
publication. Владимиров Г. 2019. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна
БълYiax (XIII—XIV в.). За материални следи от куманите и Златната Орда в културата
на Второто БълYijcg царство. 2 изд. — София: «Уникарт» ЕООД. — 86 с. . . . . . . 437
IN MEMORY OF THOSE WHO PASSED AWAY
N. P. Telnov (Kishinev, Moldova). On the 90 th Birthday Anniversary of Pavel P. Bârnea
(22.10.1930—30.05.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
V. A. Hutsal (Kamyanets-Podilsky, Ukraine). To the Memory of Researcher, Colleague and Teacher.
On the 90
th Birthday Anniversary of I. S. Vinokur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
S. V. Beletsky (Saint Petersburg, Russian Federation). Ad memoriam: A. N. Kirpichnikov
(25.06.1929 — 16.10.2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Submissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
2020_5Stratumplus_site.indb 12 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 202013
CUPRINS
AD MEMORIAM
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). Maria Comşa sau cum relaţiile dintre două „ţări
prietene” au in? uenţat cariera unui arheolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
F. Curta (Gainesville, SUA). Marxism în opera Mariei Comşa . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A. Comşa (Bucureşti, România). Pe acelaşi drum. Câteva cuvinte în memoria mamei . . . . . 43
Albumul cu fotogra? i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
PE URMELE EPOCII MARILOR MIGRAŢII
M. M. Kazanski (Paris, Franţa). Morskoj Chulek — Shamsi — Arzhan Buguzun: migraţiile
nomazilor de stepă în perioada post-hunică şi cultura „princiară” . . . . . . . . . . . 55
A. V. Mastykova (Moscova, Rusia). Unele elemente ale vestimentaţiei feminine ale populaţiei
sedentare de la limita stepei în epoca Marii migraţii a popoarelor: Migraţie sau modă? . 73
I. Bugarski (Belgrad, Serbia). Despre descoperirile germanice din sec. VI în cetăţi amplasate
pe înălţimile Balcanilor centrali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
V. E. Rodinkova (Moscova, Rusia). Legăturile culturale ale populaţiei ţinutului Sudzha în
epoca Marii migraţii a popoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
PE DRUMURILE EURASIEI
N. N. Seregin (Barnaul, Rusia). Despre o migraţie „necunoscută”: Altaiul la mijlocul
mileniului I e. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
A. I. Buraev (Ulan-Ude, Rusia). Reprezentări sculpturale de călăreţi din tumulul Ulan Kherem
Shoroon bumbagar în Mongolia (aspectul antropologic) . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
V. S. Aksonov (Harcov, Ucraina). „Fără drum de acasă nu există drum spre casă…” (coloniştii
din Caucazul de Nord în bazinul Doneţului de Nord la etapa de formare a culturii
Saltovo-Mayaki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
E. D. Zilivinskaya (Moscova, Rusia), D. V. Vasiliev (Astrahan, Rusia). Migraţiile populaţiei
Khaganatului Khazar în baza materialelor regiunii Volga de Jos . . . . . . . . . . . . 153
A. S. Shchavelev (Moscova, Rusia). Pe „corăbii rotunde” de la Cherson până la Sarkel:
cu privire la tipul de „corăbii”, folosite de Petronas Camaterus în aa. 830 . . . . . . . 171
A. Madgearu (Bucureşti, România). Pecenegii în Transilvania. Invazii, colonizări, migraţii . . . . 177
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), M. P. Syvolap (Cerkasî, Ucraina), V. P. Grigoriev (
†).
Tumulul-Cenotaf din sec. XI—XII de lângă s. Irkliev — monument al torcilor de
Pereyaslav în stânga Niprului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
I. Tentiuc (Chişinău, Moldova). Vikingii şi raporturile lor cu romanicii din spaţiul Carpato-
Nistrean în secolele IX—XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
D. Radičević (Belgrad, Serbia). Urme arheologice ale invaziei mongole pe teritoriul Serbiei . . 231
DOBÂNDIND O NOUĂ PATRIE
C. Paraschiv-Talmaţchi (Constanţa, România). Re? ectarea arheologică a prezenţei unor
populaţii migratoare în sud-estul României (cu privire specială asupra teritoriului
istro-pontic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
C. Cosma (Cluj-Napoca, România). Prezenţa avară în Transilvania. Cronologie. Motivaţie.
Limite teritoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
S. Oţa (Bucureşti, România). Câteva observaţii privind problema deplasărilor de populaţie
în spaţiul dintre Mureş, Tisa, Dunăre şi Carpaţii Meridionali (secolele al IX-lea şi
al X-lea) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
2020_5Stratumplus_site.indb 13 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020 14
B. Sz. Szmoniewski (Cracovia, Polonia), V. Voinea (Constanţa, Romania). Cheile Dobrogei:
ce mărturii ne aduc vestigiile medievale timpurii descoperite în peşteri despre oamenii
ce locuiau în aceste spaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
B. Ciupercă (Ploieşti, Romania). Cetăţile de la Slon şi prezenţa adrianopolitanilor la nordul
Dunărea de Jos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), A. Türk (Budapesta, Ungaria), N. P. Telnov (Chişinău,
Moldova), S. D. Lysenko (Kiev, Ucraina), V. S. Sinika (Tiraspol, Moldova). Două
morminte ungureşti din sec. IX în stepele dunăreano-nistrene . . . . . . . . . . . . . 329
A. A. Romanchuk (Chişinău, Moldova). Baltici sau nu baltici? Migraţiile slave timpurii şi
toponimia „baltoidală” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
I. V. Stasyuk (Sankt Petersburg, Rusia), Kh. Kh. Musta? n, I. E. Alborova (Moscova, Rusia).
„Colonizarea slavă” a ţării Vod: istoriogra? e, probleme, noi abordări . . . . . . . . . 347
MIGRAŢIILE IDEILOR ŞI LUCRURILOR…
A. Gândilă (Huntsville, SUA). Economia monetară a Dobrogei în epoca marilor migraţii
(sec. VI—VII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
N. Hrissimov (Veliko Târnovo, Bulgaria). Cu privire la „migraţia” unui fel de arme din
epoca medievală timpurie şi dezvoltarea lui în sec. VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
E. Gáll (Bucureşti, România), F. Mărginean (Arad, România), S. Peter (Cluj-Napoca, România).
Despre mobilitatea simbolurilor. Semnul crucii de pe vasul mormântului cx. 20 de la
Pecica-Duvenbeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
S. Doncheva (Şumen, Bulgaria). Producerea folişilor bizantini în centrele metalului artistic
din împrejurimile Preslavului în secolul X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
M. M. Choref (Nijnevartovsk, Rusia). Inscripţia de deasupra intrării în baia Sary Giuzel în
Bakhchisarai ca sursă despre istoria Crimeei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
RECENZII ŞI PREZENTĂRI
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). Cartea care nicidecum nu va ? trecută cu vederea:
Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology in Eastern
Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge. . . . . . . . . . . . . . 433
N. D. Russev (Chişinău, Moldova). Cerceii în formă de semn de întrebare din Bulgaria medievală:
gânduri despre arheologie în legătură cu publicaţia lui Gheorghi Vladimirov.
Vladimirov G. 2019. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна БълYiax
(XIII—XIV в.). За материални следи от куманите и Златната Орда в културата
на Второто БълYijcg царство. 2 изд. — София: «Уникарт» ЕООД. — 86 с. . . . . . . 437
ÎN AMINTIREA CELOR PLECAŢI
N. P. Telnov (Chişinău, Moldova). Cu ocazia aniversării de 90 de ani de la naşterea lui Pavel
Petrovich Bârnea (22.10.1930—30.05.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
V. A. Hutsal (Kam’ianets’-Podil’s’kyi, Ucraina). În memoria cercetătorului, colegului şi
profesorului. Cu ocazia aniversării de 90 de ani de la naşterea lui I. S. Vinokur . . . . 447
S. V. Beletsky (Sankt Petersburg, Rusia). Ad memoriam: A. N. Kirpichnikov
(25.06.1929 — 16.10.2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Abrevieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Submissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
2020_5Stratumplus_site.indb 14 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020443
© Stratum plus. Археология и культурная антропология.
© Н. П. Тельнов, 2020.
Н. П. Тельнов
К 90-летию со ew рож]e`w
Павла Петровича Бырни
(22.10.1930—30.05.2002)
22 октября 2020 g]Y исполняется 90 лет
со дня рождения видного молдавского архео-
лоY и историка, доктора исторических наук
Павла Петровича Бырни. Павел Петрович
прошел хорошую школу советской археоло-
aa и все свои знания и опыт успешно реали-
зовывал при изучении молдавских археолоa-
ческих памятников и исторических источни-
ко в средневекового времени. Его стараниями
была создана значительная база археолоap^-
ских источников по изучению средневековых
молдавских сельских поселений и средневе-
ко во го молдавского города. Эта база источни-
ко в долго будет служить ученым, археолоYe
и историкам при изучении ими средневековой
истории Молдавии. Павлом Петровичем опуб-
ликовано более 150 работ, подготовлено много
научных отчетов, методических инструкций
и собран значительный фонд
различных ар-
хеолоap^jcan источников, которые всегда бу-
дут востребованы последующими уче
ными.
Павел Петрович Бырня родился 22 октября
1930 g]Y в селе Твардица Чадыр-Лунjcg\g
района Молдавии. В 1949 g]l он там же окон-
чил среднюю школу и поступил на историко-
филолоap^jcab факультет Кишиневского g-
сударственного университета, после оконча-
ния которого, с 1954 по 1957
g], обучался
в аспирантуре ИИМК АН СССР в Москве. По-
сле ее окончания поступил на работу в Инсти-
тут истории Молдавского филиала АН СССР.
С этого времени П. П. Бырня начинает изучать
сельские поселения средневековой Молдавии.
В историоiYmaa по этой теме предпринима-
лись определенные попытки анализа молдав-
ских сельских поселений, но
эта проблема
была далека от реального ее разрешения, так
как в археолоap^jcge плане сами эти посе-
ления еще не были найдены. Павел Петрович
и уделил особое внимание поиску средневеко-
вых молдавских селищ, в результате которо-
g понял, что для достижения успеха следует
работать комплексно, привлекая письменные,
археолоap^jca^, топонимические, этноiY-фические
и друa^ источники. Он обрабо-
тал все доступные ему письменные источни-
ки различного характера, обратился к топо-
нимике, проводил археолоap^jca^ разведки
не только в Молдавии, но и в Черновицкой об-
ласти Украины. В результате им было выявле-
но и обследовано более 130 молдавских сель-
ских поселений, на 13 из которых были про-
ведены
стационарные раскопки. Впервые был
получен полноценный археолоap^jcab ма-
териал со средневековых молдавских сель-
ских поселений. Эти археолоap^jca^ источ-
ники не только существенно дополнили дан-
ные письменных источников, но и дали новые
материалы для изучения сельской материаль-
ной культуры средневековой Молдавии. Впер-
вые были установлены размеры поселений,
их топоiYmax, выяснены основные
типы за-
селения рассматриваемой территории. Были
выделены основные типы молдавского сель-
ского жилища, определена его внутренняя
и внешняя планировка, строительная техни-
ка и друa^ особенности. Выявленные орудия
труда позволили судить об уровне развития
производительных сил на селе, провести ти-
полоaw орудий, установить назначение каж-
дого типа. Полученные археолоap^jca^ ис-
точники позволили
охарактеризовать и основ-
ные процессы сельскохозяйственных работ,
ряда сельских ремесел и промыслов сред-
невековой Молдавии. В работе также уд ач-
но были использованы этноiYmap^jca^ ма-
териалы для уточнения некоторых археоло-
ap^jcan находок. Для уточнения некоторых
выводов, полученных благодаря письменным
и археолоap^jcae данным, были привлече-
ны материалы топонимики. КартоiYmaig[Y-
ние поселений XIV—XV вв.
с одноименны-
ми топонимами позволило проследить пути
и этапы продвижения волохов из Карпат в За-
прутскую Молдавию и Пруто-Днестровское
между
речье.
После проделанной значительной рабо-
ты по рассматриваемой проблеме в 1965 г.
2020_5Stratumplus_site.indb 443 31.10.2020 17:10:57

Stratum plus
№5. 2020 444
Н. П. Тельнов

в Институте этноiYmaa АН СССР Павел
Петрович защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Сельские поселения Молда-
вии XV—XVII вв.». Данная диссертация по-
служила основой одноименной моноiYmaa,
которая была издана в 1969 g]l. Эта работа
не утратила свое значение и в настоящее вре-
мя. Она является обобщающей публикаци-
ей по мноae вопросам развития феодализ
-
ма в Молдавии. Учитывая ее комплексность
и фундаментальность, она долго будет востре-
бованной специалистами, изучающими сред-
невековую историю Молдавии.
Значительный вклад внес П. П. Бырня
и в изучение молдавского средневекового g-
рода. Мноa^ вопросы возникновения и раз-
вития города без археолоap^jcan данных
оставались слабо изученными. Не были выяс-
нены вопросы
зарождения и раннего этапа су-
ществования молдавского средневекового g-
рода, не определены этапы его развития и ряд
друan назревших задач.
Благодаря привлечению археолоap^jcg\g
материала, Павлу Петровичу уд а л о с ь решить
малоизученный для Днестровско-Прутского
междуречья вопрос об основных этапах в исто-
рии iY]ggZiY`g[Yfax. Им было установлено,
что в силу геоiYmap^jcg\g положения иссле-
дуемого
реagfY, находящегося в конце евра-
зийского степного «коридора», ]^ активное
влияние на социально-экономическое разви-
тие края на протяжении нескольких столетий
оказывали кочевые племена, складывание
и развитие феодальных производственных от-
ношений, а вместе с ними и процесс iY]g-образования, прерывались и начинались за-
ново. Процесс iY]ggZiY`g[Yfax каждый раз
происходил на
новой этнической и социально-
экономической основе и по новому пути, лишь
в отдельных случаях сохраняя определенную
преемственность.
Первый этап iY]ggZiY`g[Yfax в Днест-
ров
ско-Прутском междуречье шел по древне-
русскому пути. Формирование города проис-
ходило по древнерусской модели. Поселение
городского типа состояло из двух компонен-
тов: кремля и окружающего его ремесленного
посада. Такая модель города не получила сво-
его завершения из-за разрушительных набе-
g[ кочевников XI—XII вв.
Второй этап iY]ggZiY`g[Yfax в реa-
оне был представлен моделью золотоордын-
ского города, возникшего не на основе вну-
треннего социально-экономического развития
местного населения, как в предшествующий
период, а в результате iY]gjkigak^dufgb по-
литики золотоордынских ханов
. Они создава-
лись в основном руками подневольных ремес-
ленников, соfYfftn сюда из восточных обла-
стей Золотой Орды. В результате образовалась
синкретическая городская культура. Упомяну-
тые города исчезли вместе с прекращением
на этой территории господства Золотой Орды
в конце 60-х годов XIV века.
Возникновение и развитие собственно
молдавских городов связано с генезисом
ран-
него молдавского феодализма. Основным со-
держанием третьего этапа iY]ggZiY`g[Y-
ния было складывание городской сети Мол-
давского княжества, вследствие глубинных
социально-экономических процессов. Зарож-
дение молдавского средневекового города —
процесс, который начался до возникновения
самостоятельного Молдавского государства
в середине XIV века, но протекал он, главным
образом, после его образования.
Выяснению и обоснованию путей
iY]g-
образования в Молдавии Павлу Петровичу
значительно помоYdg глубокое и всесторон-
нее исследование конкретно-исторического
развития наиболее известного памятника
молдавского средневековья в Днестровско-
Прутском междуречье — Старого Орхея. Ар-
хеолоap^jca^ раскопки на этом памятнике он
проводил около 20 лет. За это время была из-
учена топоiYmax и планировка города, ко н-
струкция жилых,
хозяйственных и производ-
ственных сооружений, орудия труда и изделия
ремесленников, прослежены торговые связи
Старого Орхея и выяснены мноa^ друa^ во-
просы. Полученные в результате исследова-
ния материалы показали, что зарождение мол-
Рис. 1. Павел Петрович Бырня, 1999 год.
Fig. 1.
Pavel Bârnea, 1999.
2020_5Stratumplus_site.indb 444 31.10.2020 17:10:57

Stratum plus
№5. 2020445 К 90-летию со дня рождения Павла Петровича Бырни (22.10.1930—30.05.2002)

давского города происходило на основе даль-
нейшего социально-экономического развития
ряда сельских поселений, путем постепенно-
g превращения некоторых из них в города —
центры ремесла и торговли.
Комплексное исследование П. П. Бырней
письменных и археолоap^jcan источников
показало, что молдавские города являлись
центрами ремесла и торговли, в которых со-
хранились и значительные аiYift^
аспек-
ты. Они были административными центра-
ми уездов, охватывающих частно-феодальные
владения, и околов, объединяющих села gj-
подарского домена, в них сосредотачивался
фискальный и судебный аппарат. Города рас-
полаYdaju на господарской земле, обладали
специальным статусом, подчинялись только
господарю и его ворникам, или наместникам.
Кроме того, у них было собственное само-
управление. Совет пырYi^b во главе с шол-
тузом выполнял административные, судебные
и фискальные функции в пределах городско-
g хотара.
Городская сеть Днестровско-Прутского
меж
дуречья возникает из городов, формиро-
вавшихся и существовавших до образования
Молдавского княжества и вошедших в его со-
став после его образования, таких как Хотин,
Белгород, Килия, и
городов, появившихся по-
сле образования государства и после вклю-
чения реagfY в состав княжества, что име-ло место не ранее второй половины XIV в.
Это такие города, как Орхей, Сарата, Чер-
новцы, Щербака, возникшие, как показа-
ли письменные источники, не на частновла-
дельческой земле, а на землях господарского
домена.
Первая ilhhY городов
, являвшихся цен-
трами международной торговли, в силу сво-
его раннего формирования и определенных
традиций отличалась весьма пестрым этниче-
ским составом населения. В остальных горо-
дах преобладало местное население — молда-
ване, которые и были основателями этих g-
родов.
Таким образом, материалы исследова-
ния молдавского города в Днестровско-Прут-
ском междуречье опроверYwk
тенденци-
озные утверждения некоторых историков
о неспособности молдавского народа со
здать
свои города и свою экономику без помощи
извне, т. е. без участия иноземных ремес
лен-
ников-колонистов. Об этом особенно красноре-
чиво свидетельствуют археолоap^jca^ мате-
риалы из Старого Орхея, сформировавшегося
на основе развития социально-экономических
процессов в среде местного сельского молдав
-
ского населения.
Результаты своих долголетних иссле-
дований Павел Петрович изложил в моно-
iYmaa «Молдавский средневековый g-
род в Днестровско-Прутском междуречье
Рис. 2. Пруто-Днестровская экспедиция. Молдова,1950-е гг.
Fig.2. The
Prut-Dniester Expedition. Moldova, 1950s.
2020_5Stratumplus_site.indb 445 31.10.2020 17:10:58

Stratum plus
№5. 2020 446
Н. П. Тельнов

(XII — начало XVI вв.)», вышедшей в Ки-
шиневе в 1984 g]l, а в 1987 g]l он защитил
по этой же теме докторскую диссертацию.
Происхождение и ранняя история воло-
хов, их социально-экономический строй, воз-
никновение и развитие молдавской государ-
ственности, рассматриваемые на широком
историческом фоне, — это те проблемы, над
которыми плодотворно работал П. П.
Быр-
ня. Глубокий анализ письменных источни-
ко в и археолоap^jcan материалов позволили
П. П. Бырне написать ряд работ, в том числе
и моноiYmap^jcan, в которых предприняты
новые подходы к решению основных вопро-
сов ранней истории Молдавского государства.
Павел Петрович убедительно показал эта-
пы развития сельских и городских поселений
в средневековой Молдавии, увязав
их с разви-
тием молдавского феодализма и государствен-
ности. Работы П. П. Бырни являются важным
вкладом в историческую науку и постоянно
будут востребованы специалистами.
Павел Петрович был способным орYfa-
затором науки. Под его руководством на про-
тяжении мноan лет плодотворно работал
Отдел археолоaa в Академии наук Респуб-
лики Молдова. Он
орYfa`g[t[Yd и куриро-
вал широкомасштабные археолоap^jca^ ис-следования в республике, в том числе и хоз-
договорные, которые позволили спасти
мноa^ археолоap^jca^ памятники и много-
кратно пополнить источниковую базу. Особо
следует отметить его заслуa в издательской
деятельности Отдела, в результате которой
вышли из печати десятки моноiYmab, сбор-
ников и друan археолоap^jcan работ
, в ко-
торых были представлены результаты мно-
голетних исследований молдавских архео-
логов. Особое внимание П. П. Бырня уделял
подготовке молодых кадров и проявлял по-
стоянную заботу о них. Он являлся не толь-
ко требовательным руководителем, но и за-
ботливым учителем и надежным товарищем
и другом. Его заинтересованность, требова-
тельность и
настойчивость помогла мноae
молодым сотрудникам найти себя в археоло-
aa и утвердиться на этом нелеcge научном
поприще.
Быстро проходит время. Павла Петровича
уже нет с нами 18 лет, но светлая память о нем
сохраняется у всех тех, кто его знал, работал
с ним и под его руководством. Живут его науч-
ные труды
и идеи. В нашей памяти он навсег-
да останется человеком, преданным архео-
лоap^jcgb науке, посвятившим ей всю свою
жизнь.
Статья поступила в номер 22 октября 2020 г.
Nikolai Telnov (Kishinev, Moldova). Doctor of History. Pridnestrovian State University named after T. G. Shevchenko 3.
Nicolai Теlnov (Chişinău, Moldova). Doctor în istorie. Universitatea de Stat din Transnistria „T. G. Şevcenco”.
Тельнов Николай Петрович (Кишинёв, Молдова). Доктор истории. Приднестровский государственный университет
им. Т. Г. Шевченко.
E-mail: telnov_nikolai@mail.ru
Address:
1 25 Oktiabria St., 128, Tiraspol, MD-3300, Moldova
Рис. 3. Павел Петрович Бырня
со студентами Высшей антропо-
логической школы, 2000 год.
Fig. 3.
Pavel Bârnea with students
of the High Anthropological School
University, 2000.
2020_5Stratumplus_site.indb 446 31.10.2020 17:10:59
X