p447_451_2020_5Hutsal

Формат документа: pdf
Размер документа: 2.42 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

ВЛАСТЕЛИНЫ ДОРОГ
О германских находках на Центральных Балканах
О «миграции» одного вида оружия
Авары в Трансильвании: хронология и мотивы
Производство византийских фоллисов в Болгарии
Андрианополитане к северу от Нижнего Дуная
На «круглых кораблях» от Херсона до Саркела
« Славянская колонизация» Водской земли
Следы монголов на территории Сербии
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ КИШИНЕВ ОДЕССА БУХАРЕСТ 2020
ISSN: 1857-3533
№5. 2020
Ответственные редакторы:
Роман А. Рабинович, Юрие Н. Стамати
2020_5Titul.indd 1 31.10.2020 18:44:08

Stratum plus. Nr. 5.
Archaeology and Cultural Anthropology

Lords of the Roads
On German ? nds in Central Balkans
On ‘migration’ of one type of weapons
Avars in Transylvania: chronology and motives Production of Byzantine follises in Bulgaria
Adrianopolitans north of the Lower Danube
On ‘round ships’ from Chersonesos to Sarkel ‘Slavic colonization’ of the Vod’ Land
Traces of Mongols on the territory of Serbia
Editors-in-Charge:
Roman A. Rabinovich, Iurie N. Stamati


Saint Petersburg. Kishinev. Odessa. Bucharest. 2020
Stratum plus. Nr. 5.
Arheologie şi antropologie culturală

Stăpânii drumurilor
Despre descoperirile germanice din regiunea central ă a peninsulei Balcanicei
Despre „migraţ ia” unui tip de armă
Avarii în Transilvania: cronologie și motive
Producerea folliș ilor bizantini în Bulgaria
Adrianopolitanii la nord de Dun ărea de Jos
Pe „coră bii rotunde” de la Chersonesos la Sarkel
„Colonizarea slavă ” a Ţării Vod’
Urme ale mongolilor pe teritoriul Serbiei
Redactori responsabili:
Roman A. Rabinovich, Iurie N. Stamati
Sankt Petersburg. Chiş inău. Odesa. Bucureş ti.
2020
ISSN: 1857-3533
2020_5Titul.indd 2
02.11.2020 12:32:41

2020_5Stratumplus_site.indb 3 31.10.2020 17:09:11

Editor-in-Chief — doctor of history Mark E. Tkachuk
Coordinating Editor — doctor of history Roman A. Rabinovici
Responsible Secretary — doctor of history Leonid A. Mosionjnic
Administration and promoting
— Alexander N. Burean
Founder — Alexei S. Tulbure
Address: Iorga St., 5, Kishinev, MD-2009, Republic of Moldova
High Anthropological School University, “Stratum plus” Journal.
Tel./fax: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Editorial Advisory Board:
M. B. Shchukin. Through the Decision of the Senate of the High Anthropological School and Stratum plus editorial board, the name
of Mark B. Shchukin shall be recorded forever in the list of editors of this journal in memory of his outstanding merits.
G. Atanasov — doctor of historical sciences (Regional History Museum, Silistra, Bulgaria).
M. Babeş — doctor of history (Institute of Archaeology “Vasile Pârvan”, Bucharest, Romania).
S. Beletsky — doctor of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, Saint
Petersburg,
Russian Federation ).
Yu. Berezkin — professor, doctor of historical sciences (Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography, Russian
Acade my of Sciences (the Kunstkamera), Saint Petersburg,
Russian Federation ).
V. Borshevich — doctor habilitat of physical-mathematical sciences (Moldovan Branch of the UN International Academy of Informa-
tization, Kishinev, Moldova).
I. Bruyako — member correspondent of the German Archaeological Institute, doctor of historical sciences (Odessa Archaeological
Museum of Ukraine National Academy of Sciences, Odessa, Ukraine).
V. Cavruc — doctor of history (Eastern Carpathians National Museum, Sfântu Gheorghe, Romania).
S. Covalenco — doctor of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
V. Dergacev — doctor habilitat of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
A. Dobrolyubsky — doctor of historical sciences (South Ukraine Pedagogical University, Odessa, Ukraine).
E. Girya — candidate of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, Saint
Petersburg,
Russian Federation ).
B. Govedarica — professor, doctor habilitat (Free University of Berlin, Berlin, Germany).
S. Hansen — professor, doctor habilitat (German Archaeological Institute, Eurasia Department, Berlin, Germany).
M. Kazanski — doctor habilitat of archaeology (CNRS — French National Center for Scienti? c Research, Center for Studies in
History and Civilization of Byzantium, Paris, France).
V. Kirilko — candidate of historical sciences (Institute of Archaeology of Crimea of the Russian Academy of Sciences, Simfe ropol,
Crimea).
A. Kovalev — member correspondent of the German Archaeological Institute, leader of Central Asian International Archaeological
Expedition (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg,
Russian Federation ).
I. Manzura — member correspondent of the German Archaeological Institute, doctor of history (High Anthropological School
University, Kishinev, Moldova).
S. Monachov — doctor of historical sciences (Institute of Archeology and Cultural Heritage of the N. G. Chernyshevsky Saratov State
University, Saratov,
Russian Federation ).
V. Myts — candidate of historical sciences (The State Hermitage Muzeum, Saint Petersburg, Russian Federation ).
E. Nicolae — doctor of history (Institute of Archaeology “Vasile Pârvan”, Bucharest, Romania).
L. Nikolova — PhD, professor (International Institute of Anthropology, Salt Lake City, USA).
N. Russev — doctor habilitat of history (High Anthropological School University, Kishinev, Moldova).
O. Sharov — doctor of historical sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russian
Federation ).
P. Shuvalov — candidate of historical sciences (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation ).
O. Shcheglova — candidate of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences,
Saint Petersburg,
Russian Federation ).
N. Telnov — doctor of history (Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, Moldova).
L. Vishnyatsky — doctor of historical sciences (Institute for the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences,
Saint Petersburg,
Russian Federation ).
V. Zuev — candidate of historical sciences (The State Hermitage Muzeum, Saint Petersburg, Russian Federation ).
2020_5Stratumplus_site.indb 4 31.10.2020 17:09:12

Redactor şef — doctor în istorie Mark E. Tkachuk
Redactor coordonator — doctor în istorie Roman A. Rabinovici
Secretar responsabil — doctor în istorie Leonid A. Mosionjnic
Administrare şi promovare
— Alexander N. Burean
Fondator — Alexei S. Tulbure
Adresa: str. Iorga, 5, Chișinău, MD-2009, Moldova
Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”, revista „Stratum plus”.
Tel./fax: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Colegiul redacţional:
M. B. Shchukin. Prin Decizia Senatului Universităţii „Şcoala Antropologică Superioară” şi a redacţiei revistei „Stratum plus”, în
memoria meritelor savantului de seamă Mark B. Shchukin, numele său a fost înscris pe veci în componenţa colegiului redacţional.
G. Atanasov — doctor în ştiinţe istorice (Muzeul regional de istorie, Silistra, Bulgaria).
M. Babeş — doctor în istorie (Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, România).
S. Beletsky — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
Yu. Berezkin — profesor, doctor în ştiinţe istorice (Muzeul de antropologie şi etnogra? e „Petru cel Mare” al Academiei de Ştiinţe a
Rusiei (Kunstkamera), Sankt Petersburg, Rusia).
V. Borşevici — doctor habilitat în ? zică şi matematică (Filiala Republicii Moldova al Academiei internaţionale de informatizare pe
lîngă ONU, Chişinău, Moldova).
I. Bruyako — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, doctor în ştiinţe istorice (Museul de arheologie din Odesa,
Academia Naţională de Ştiinţe a Ucrainei, Odesa, Ucraina).
V. Cavruc — doctor în istorie (Muzeul Naţional al Carpa
ţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, România).
S. Covalenco — doctor în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
V. Dergacev — doctor habilitat în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
A. Dobrolyubsky — doctor în ştiinţe istorice (Universitatea pedagogică din Ucraina de Sud, Odesa, Ucraina).
E. Girya — candidat în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg, Rusia).
B. Govedarica — profesor universitar, doctor habilitat, (Universitatea Liberă din Berlin, Germania).
S. Hansen — profesor universitar, doctor habilitat (Institutul German de Arheologie, Departamentul de Eurazie, Berlin,
Germania).
M. Kazanski — doctor habilitat în archeologie (Centrul Naţional pentru Cercetări Ştiinţi? ce din Franţa, Centrul pentru Studii în
Istorie şi Civilizaţie Bizantină, Paris, Franţa).
V. Kirilko — candidat în ştiinţe istorice (
Institutul de arheologie din Crimeea al Academiei de Ştiinţe a Rusiei , Simferopol,
Crimeea).
A. Kovalev — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, conducător al Expediţiei arheologice internaţionale în
Azia Centrală (Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Rusia).
I. Manzura — membru corespondent al Institutului German de Arheologie, doctor în istorie (Universitatea „Şcoala Antropologică
Superioară”, Chişinău, Moldova).
S. Monachov — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de arheologie şi patrimoniul cultural, Universitatea de Stat din Saratov
„N. G. Cernîşevskii”, Saratov, Rusia).
V. Myts — candidat în ştiinţe istorice (Muzeul de Stat Hermitage, Sankt Petersburg, Rusia).
E. Nicolae — doctor în istorie (Institutul de arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, România).
L. Nikolova — doctor, professor (Institutul Internaţional de Antropologie, Salt Lake City, SUA).
N. Russev — doctor habilitat în istorie (Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară”, Chişinău, Moldova).
O. Sharov — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de arheologie al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Moscova, Rusia).
P. Shuvalov — candidat în ştiinţe istorice (Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, Rusia).
O. Shcheglova — candidat în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
N. Telnov — doctor în istorie (Institutul patrimoniului cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Moldova).
L. Vishnyatsky — doctor în ştiinţe istorice (Institutul de istorie a culturii materiale, Academia de Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg,
Rusia).
V. Zuev — candidat în ştiinţe istorice (Muzeul de Stat Hermitage, Sankt Petersburg, Rusia).
2020_5Stratumplus_site.indb 5 31.10.2020 17:09:12

Главный редактор — доктор истории Марк Е. Ткачук
Редактор-координатор — доктор истории Роман А. Рабинович
Ответственный секретарь — доктор истории Леонид А. Мосионжник
Управление и продвижение
— Алексанh Н. Бурян
Основатель журнала — Алексей С. Тулбуре
Адрес: ул. Йорга, 5, Кишинев, MD-2009, Республика Молдова
Университет «Высшая антропологическая школа», журнал «Stratum plus».
Тел./факс: (+373 22) 92-66-63; E-mail: stratumplus@gmail.com; E-shop: www.e-anthropology.com
Редколлегия:
М. Б. Щукин. Решением Сената университета «Высшая антрополоΝap^jcYx школа» и редакции журнала «Stratum plus» имя
Марка Борисовича Шукина в память о еΝg выдающихся заслуΝYn навсеΝ]Y вписано в состав редколлеΝaa этоΝg издания.
Г. Г. Атанасов — доктор исторических наук (РеagfYduftb исторический музей, Силистра, БолYiax).
М. Бабеш — доктор истории (Институт археолоaa «Василе Пырван», Бухарест, Румыния
).
С. В. Белецкий — доктор исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Ю. Е. Березкин — профессор, доктор исторических наук (Музей антрополоaa и этноiYmaa имени Петра Великого Российской
академии наук (Кунсткамера), Санкт-Петербург, Россия).
В. И. Боршевич — доктор хабилитат физико-математических наук (Молдавское отделение Международной академии
информатизации при ООН, Кишинёв, Молдова).
И. В. Бруяко — чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, доктор исторических наук (Одесский
археолоap^jcab музей Национальной академии наук Украины, Одесса, Украина).
Л. Б. Вишняцкий — доктор исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Е. Ю. Гиря — кандидат исторических наук (Институт истории материальной культуры
Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
Б. ГовеXh`nX — профессор, доктор хабилитат (Свободный университет Берлина, Берлин, Германия).
В. А. Дергачев — доктор хабилитат истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев,
Молдова).
А. О. Добролюбский — доктор исторических наук (Южноукраинский педагоap^jcab университет, Одесса, Украина).
В. Ю. Зуев — кандидат исторических наук (Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург, Россия).
В. Каврук — доктор истории (Национальный музей Восточных Карпат, Сфынту-Георге, Румыния).
М. Казанский — доктор хабилитат археолоaa (Национальный центр научных исследований, Центр по изучению истории и
цивилизации Византии, Париж, Франция).
В. П. Кирилко — кандидат исторических наук (Институт археолоaa Крыма Российской академии наук, Симферополь,
Крым).
А. А. Ковалев —
чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, научный сотрудник отдела сохранения
археолоap^jcg\g наследия ИА РА Н (Москва, Россия).
С. И. Коваленко — доктор истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев, Молдова).
И. В. Манзура — чл.-корреспондент Немецкого Археолоap^jcg\g Института, доктор истории (Университет «Высшая
антрополоap^jcYx школа», Кишинев, Молдова).
С. Ю. Монахов — доктор исторических наук
(Институт археолоaa и культурного наследия Саратовского государственного ун-
верситета им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия).
В. Л. Мыц — кандидат исторических наук (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия).
Л. Николова — доктор, профессор (Международный Институт антрополоaa, Солт-Лейк-Сити, США).
Е. Николае — доктор истории (Институт археолоaa «Василе Пырван», Бухарест, Румыния).
Н. Д.
Руссев — доктор хабилитат истории (Университет «Высшая антрополоap^jcYx школа», Кишинев, Молдова).
Н. П. Тельнов — доктор истории (Институт культурного наследия академии наук Республики Молдова, Кишинев, Молдова).
С. Ханзен — профессор, доктор хабилитат (Немецкий археолоap^jcab институт, Евразийское отделение, Берлин, Германия).
О. В. Шаров — доктор исторических наук (Институт археолоaa Российской Академии наук, Москва, Россия).
П.
В. Шувалов — кандидат исторических наук (Санкт-Петербурjcab государственный университет, Санкт-Петербург,
Россия).
О. А. Щеглова — кандидат исторических наук (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-
Петербург, Россия).
2020_5Stratumplus_site.indb 6 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology (abridged as Stratum plus) is an international peer-reviewed academic
journal covering topical issues of archaeology and cultural anthropology, published by the High Anthropological School Univer-
sity since 1999. The journal comes out in the Russian language. All papers are supplemented by abstracts in English, Russian
and Moldovan languages.
Subjects are not limited either regionally or chronologically. They include results of analytical research, interpretations or
a high-quality publication of new sources. Contributions on history, ethnology, numismatics, epigraphics and other auxilliary
historical disciplines are accepted along with papers on archaeology and cultural anthropology.
The Journal comes out six times a year in subject-oriented volumes dedicated to a speci? c historical age. The last, the
sixth issue includes papers on numismatics and epigraphics of diff erent periods, as well as papers on cultural anthropology,
ethnology, history of late Middle Ages and early New Time. Each volume has its own unique title relevant to its content.
Online journal
(e-ISSN 1857-3533) and full archive are available on www.e-anthropology.com.
Все права защищены.© Университет «Высшая антропологическая школа», P. P. «Stratum plus», журнал «Stratum plus. Археология и
культурная антропология»
© Обложка: Д. А. Топал
Редактор материалов на английском языке: Ю. Д. Тимотина
Перевод на государственный язык Республики Молдова: А. Левинский
Технический координатор: Ж. Б. Кроитор
Оригинал-макет: Д. А. Топал, Л. А. Мосионжник, Г. В. Засыпкина
Редактор карт: Л. А. Мосионжник
Корректор: Г. В. Засыпкина
Статьи этого журнала доступны учреждениям-подписчикам базы данных EBSCOhost.com
Содержание номеров журнала доступно также и в научной базе данных Elibrary.ru
Article level content of this publication is available to subscribing institutions via EBSCOhost.com databases
Article level content of this publication is also available via Elibrary.ru scienti? c databases
Издан при поддержке
ОльΝa Витальевны Свиридовой,
ОлеΝY Алексеевича Тюренкова
и Алексея Александровича Рыбалко
Stratum plus. Археолоax и культурная антрополоax (сокращенно Stratum plus) — международный рецензи-
руемый научный журнал, посвященный актуальным проблемам археолоaa и культурной антрополоaa. Изда-
ется университетом «Высшая антрополоap^jcYx школа» с 1999 g]Y. Выходит на русском языке.
Тематика публикаций журнала не оiYfap^fY ни реagfYdufg, ни хронолоap^jca. Публикуемые материа-
лы — результаты аналитических исследований, интерпретации, качественная публикация новых источни
-
ко в. Помимо материалов по археолоaa и культурной антрополоaa, принимаются к публикации материалы
по истории, этнолоaa, нумизматике, эпиiYmac^ и друae вспомоYk^dufte историческим дисциплинам.
Журнал выхо`j шесть раз в год в виде тематических номеров, каждый из которых посвящается отдельной
исторической эпохе. Последний, 6-й номер годового цикла включает статьи по нумизматике и эпиiYmac^
раз-
ных периодов, а также статьи по культурной антрополоaa, этнолоaa, истории позднего средневековья и на-
чала нового времени. Каждый вышедший номер имеет свое собственное уникальное название, характеризующее
содержание номера.
Электронная версия журнала (e-ISSN 1857-3533) доступна на сайте www.e-anthropology.com. Здесь же
можно ознакомиться с полным архивом журнала.
2020_5Stratumplus_site.indb 7 31.10.2020 17:09:12

Светлой памяти
Марии Комша
(20.01.1928—05.12.2002)
In memory of Maria Comșa
(20.01.1928—05.12.2002)
2020_5Stratumplus_site.indb 8 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus
№5. 20209
СОДЕРЖАНИЕ
AD MEMORIAM
Ю. Н. Стамати (Грейтер-Садбери, Канада). Мария Комша, или Как отношения межk
Zkdw «братскими странами» повлияли на карьеру археолога . . . . . . . . . . . 15
Ф. Курта (Гейнсвилл, США). Марксизм в работах Марии Комша. . . . . . . . . . . . . . 29
А. Комша (Бухарест, Румыния). По той же fhf[]. Несколько слов в память о маме . . 43
Фотоальбом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ПО СЛЕДАМ ЭПОХИ ВЕЛИКИХ ПЕРЕСЕЛЕНИЙ
М. М. Казанский (Париж, Франция). Морской Чулек — Шамси — Аржан Бугузун:
миграции степных кочевников в постгуннское время и «княжеская» культура. . . 55
А. В. Мастыкова (Москва, Россия). Некоторые элементы женского убора осеcf[f
населения пограничья степи в эпоху Великого переселения нароfZ: миграция
или мода? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
И. Бугарски (БелΝiY], Сербия). О германских находках VI века в крепостях,
расположенных на возвышенностях Центральных Балкан. . . . . . . . . . . . . 91
В. Е. Ро`ebfZX (Москва, Россия). Культурные связи населения Су^Xeibf[f региона
в эпоху Великого переселения нароfZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ДОРОГАМИ ЕВРАЗИИ
Н. Н. Серегин (Барнаул, Россия). Об оefa «неизвестной» миграции: Алтай в сере`e]
I тыс. н. э. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5
А. И. Бураев (Ул ан-Удэ, Россия). Скульптурные изображения всаe`bfZ из кургана
Улан Хэрэм Шороон бумбагар в Монголии (антропологический аспект) . . . . . 129
В. С. Аксёнов (Харьков, Украина). «Без fhf[` из fdX нет fhf[` fdfa...»
(переселенцы с Северного
Кавказа в бассейне Северского Донца на этапе
становления салтово-маяцкой культуры) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Э. Д. Зиливинская (Москва, Россия), Д. В. Васильев (Астрахань, Россия). Миграции
населения Хазарского каганата по материалам Нижнего Поволжья. . . . . . . . 153
А. С. Щавелев (Москва, Россия). На «круглых кораблях» от Херсона f Саркела:
к вопросу о типе «кораблей», использованных Петроной Каматиром в 830-е
гг. . . 171
А. Ма^Xhk (Бухарест, Румыния). Печенеги в Трансильвании. Вторжения, колонизации,
миграции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
М. В. Квитницкий (Тирасполь, Молдова), М. П. Сыволап (Черкассы, Украина),
В. П. Григорьев (
†) . Курган-кенотаф XI—XII вв. у с. Ирклиев — памятник
переяславских торков на левобережье Днепра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
И. Тентюк (Кишинев, Молдова). Викинги и их взаимоотношения с восточными
романцами Карпато-Днестровских земель в IX—XI веках . . . . . . . . . . . . . 205
Д. Ра`o]Z`o (БелΝiY], Сербия). Археологические слеs монгольского нашествия
на территории Сербии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
ОБРЕТАЯ НОВУЮ РОДИНУ
К. Параскив-Талмацки (Констанца, Румыния). Миграции в Дунайско-Понтийской зоне
юго-востока Румынии по археологическим Xeesd . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
К. Косма (Клуж-Напока, Румыния). Присутствие авар в Трансильвании. Хронология,
мотивы, территориальные рамки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
С. Оца (Бухарест, Румыния). Некоторые замечания по повоk миграций на территории
межk реками Муреш, Тиса и Дунай и Южными Карпатами в IX—X веках
. . . 277
2020_5Stratumplus_site.indb 9 31.10.2020 17:09:12

Stratum plus№5. 2020
10
Б
. Ш . Шмo ниевский (Краков, Польша), В . Вoинa (Констанца, Румыния). Ключи Добру^`:
что говорят раннесреe]Z]bfZs] нахоb` о люwm, живших в пещерах. . . . . . 295
Б. Чуперкэ (Плоешти, Румыния). Крепости Слона и присутствие аh`Xefgfc`jXe
к северу от Нижнего Дуная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 313
М. В. Квитницкий (Тирасполь, Молдова), А. Тюрк (Будапешт , Венiax), Н. П. Тельнов
(Кишинёв, Молдова), С. Д. Лыс
енко (Киев, Украина), В. С. Синика (Тирасполь,
Молдова). Два венгерских погребения IX века в Дунай-Днестровских степях . . 329
А. А. Романчук (Кишинёв, Молдова). Балты или не балты? Ранние славянские
миграции и «балтоиeXw» топонимия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 341
И. В. Стасюк (Санкт-Петербург, Россия ), Х. Х. Мустафин, И. Э. Альборова (Москва,
Россия ). «Славянская колонизация » Воibfa земли: ист
ориография, проблемы,
новые поmfы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 347
МИГРАЦИИ ИДЕЙ И ВЕЩЕЙ…
А. Гын`cu (Хантсвилл, США). Монетное обращение в Добру^] в VI—VII вв. . . . . . 363
Н. Хрисимов (Велико-Тырново , БолYiax). О «миграции » оef[f виX оружия эпохи
раннего среe]Z]bfZtw и его развитии в VII в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Э. Га л л (Бухарест , Румыния), Ф. Мэр^`ewe (Арад, Румыния), С. Петер (Клуж-Напока,
Румыния). К «мобильности » символов. Знак креста на горшке из погр . 20а
в Пе

чика-Дувенбек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . 401
С. Дончева (Шумен, БолYiax). ПроизвоijZf византийских фоллисов в центрах
хуf^]ijZ]eef[f металла в окрестностях Преслава в X веке . . . . . . . . . . . . 411
М. М. Чореф (Нижневартовск, Россия ). Наg`it над вхоfd в баню Сары Гюзель
в Бахчисарае как источник по истории Крыма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
РЕЦЕНЗИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Ю. Н . Стамати (Грейтер- Садбери, Канада). Книга, которая наверняка не прой]j
незамеченной: Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology
in Eastern Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge. . . . . . . . . . 433
Н. Д. Руссев (Кишинев, Молдова). Серьги в ви] знака вопроса из среe]Z]bfZfa
Болгарии : мысли об археологии. Владимиров Г. 2019. Обеци с форма на
въпросителен знак от средновековна БълYiax (XIII—XIV в .). За материални следи
от куманите и Златната Орда в културата на Вт
орото БълYijcg царство.
2 изд. — София: «Уникарт» ЕООД. — 86 с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 437
ПАМЯТИ УШЕДШИХ
Н. П. Тельнов (Кишинев, Молдова). К 90-летию со ew рож]e`w Павла Петровича
Бырни (22.10.1930—30.05.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 443
В. А. Гуцал (Каменец-Подольский, Украина). Памяти исслеfZXj]cw, коллеги и учителя.
К 90-летию со ew рож]e`w И. С. Винокура. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
С. В. Белецкий (Санкт-Петербург, Россия ). Ad memoriam: А. Н. Кирпичников
(25.06.1929 — 16.10.2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 453
Список сокращений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . 455
Авторам Stratum plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . 459
2020_5Contents.indd 10 03.11.2020 12:40:04

Stratum plus
№5. 202011
CONTENTS
AD MEMORIAM
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). Maria Comşa or How the Relationship between
Two “Friendly Countries” In? uenced the Career of an Archaeologist . . . . . . . . . 15
F. Curta (Gainesville, USA). Marxism in Maria Comşa’s Works . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A. Comşa (Bucharest, Romania). On the Same Path. A Few Words in Memory of my Mother . . 43
Album of Photos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
FOLLOWING THE STEPS OF THE GREAT MIGRATIONS
M. M. Kazanski (Paris, France). Morskoj Chulek — Shamsi — Arzhan Buguzun:
Migration of Steppe Nomads in post-Hunnic Period and “Princely” Culture . . . . . 55
A. V. Mastykova (Moscow, Russian Federation). Some Elements of the Women’s Clothing of
the Sedentary Population of the Steppe Borderland in the Great Migration Period:
Migration or Fashion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
I. Bugarski (Belgrade, Serbia). On the Sixth-century Germanic Finds from the Central
Balkans Hilltop Fortresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
V. E. Rodinkova (Moscow, Russian Federation). Cultural Connections of the Sudzha Region
Population in the Migration Period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ROADS OF EURASIA
N. N. Seregin (Barnaul, Russian Federation). About One “Unknown” Migration: Altai in
the middle of the I millennium AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
A. I. Buraev (Ulan-Ude, Russian Federation). Sculptural Images of Riders from the Mound
of Ulan Kherem Shoroon Bumbagar in Mongolia (anthropological aspect) . . . . . . 129
V. S. Aksonov (Kharkiv, Ukraine). “Without a Road from Home, there is no Road to Home...”
(migrants from the North Caucasus in the Seversky Donets basin at the stage of
the Saltov-Mayaki culture formation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
E. D. Zilivinskaya (Moscow, Russian Federation), D. V. Vasiliev (Astrakhan, Russian Federation).
Migration of the Population of the Khazar Kaganate Based on Materials from
the Lower Volga Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
A. S. Shchavelev (Moscow, Russian Federation). On the “Round Ships” from Chersonesos
to Sarkel: To the Question of the Type of Ships used by Petronas Camaterus in 830s . . 171
A. Madgearu (Bucharest, Romania). The Pechenegs in Transylvania. Invasions, colonizations,
migrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), M. P. Syvolap (Cherkassy, Ukraine), V. P. Grigoriev (
†) .
Barrow-Cenotaph of the 11 th—12 th Centuries near Irkliev Village, the Site of
the Pereyaslav Torks in the Dnieper Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
I. Tentiuc (Kishinev, Moldova). The Vikings and Ther Relationship with the Romance
Inhabitants of the Carpatho-Nistrian Lands in 9th—11th Centuries . . . . . . . . . . 205
D. Radičević (Belgrade, Serbia). Archaeological Traces of the Mongol Invasion on the Territory
of Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
ADOPTING A NEW HOMELAND
C. Paraschiv-Talmaţchi (Constanţa, Romania). Archaeological Re? ection of the Presence of
Migratory Populations in the South-East of Romania (with special regard to
the Istro-Pontic territory) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
C. Cosma (Cluj-Napoca, Romania). The Avar Presence in Transylvania. Chronology.
Motivation. Territorial Boundaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
S. Oţa (Bucharest, Romania). Some Remarks on the Problem of Population Movements in the Area
between Mureş, Tisza, Danube and the Southern Carpathians (9
th—10 th centuries) . . . . 277
2020_5Stratumplus_site.indb 11 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020 12
B. Sz. Szmoniewski (Kraków, Poland), V. Voinea (Constanţa, România). Cheile Dobrogei:
what the Early Medieval Items Found at the Caves Tell us about the People who
Lived There. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
B. Ciupercă (Ploieşti, Romania). The Forti? cations of Slon and the Presence of the
Adrianopolitans North of the Lower Danube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
M. V. Kvitnytskyi (Tiraspol, Moldova), A. Türk (Budapest, Hungary), N. P. Telnov (Kishinev,
Moldova), S. D. Lysenko (Kiev, Ukraine), V. S. Sinika (Tiraspol, Moldova). Two
Hungarian Graves of the 9
th Century in the Danube-Dnister Steppes . . . . . . . . . . 329
A. A. Romanchuk (Kishinev, Moldova). The Balts or not the Balts? Early Slavic Migrations
and “Baltic” Toponymy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
I. V. Stasyuk (Saint Petersburg, Russian Federation), Kh. Kh. Musta? n, I. E. Alborova (Moscow,
Russian Federation). “Slavic colonization” of the Vod’ land: historiography, problems,
new approaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
MIGRATIONS OF IDEAS AND THINGS…
A. Gândilă (Huntsville, USA). The Monetary Economy of Dobrudja during the Migration
Age (6 th—7 th centuries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
N. Hrissimov (Veliko Tarnovo, Bulgaria). About the “Migration” of One Kind of Weapon in
the Early Middle Ages and Its Development in the 7
th Century . . . . . . . . . . . . . 377
E. Gáll (Bucharest, Romania), F. Mărginean (Arad, Romania), S. Peter (Cluj-Napoca, Romania).
On the “Mobility” of Symbols. Sign of the Cross on the Pot Found in Grave 20a from
Pecica-Duvenbeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
S. Doncheva (Shumen, Bulgaria). Production of Byzantine Folisses at the Metal Art Centers
at the Vicinity of Preslav in the 10
th Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
M. M. Choref (Nizhnevartovsk, Russian Federation). Inscription above the Entrance to Sary
Gyuzel Bathhouse in Bakhchisaray as a Source on the History of the Crimea . . . . . 425
REVIEWS AND PRESENTATIONS
Iu. N. Stamati (Greater Sudbury, Canada). The book that surely will not get unnoticed:
Curta Fl. 2020. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology in Eastern
Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon-on-Thames: Routledge. . . . . . . . . . . . . . 433
N. D. Russev (Kishinev, Moldova). Earrings in the form of question mark from medieval
Bulgaria: a few thoughts about archaeology in connection with Georghi Vladimirov’s
publication. Владимиров Г. 2019. Обеци с форма на въпросителен знак от средновековна
БълYiax (XIII—XIV в.). За материални следи от куманите и Златната Орда в културата
на Второто БълYijcg царство. 2 изд. — София: «Уникарт» ЕООД. — 86 с. . . . . . . 437
IN MEMORY OF THOSE WHO PASSED AWAY
N. P. Telnov (Kishinev, Moldova). On the 90 th Birthday Anniversary of Pavel P. Bârnea
(22.10.1930—30.05.2002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
V. A. Hutsal (Kamyanets-Podilsky, Ukraine). To the Memory of Researcher, Colleague and Teacher.
On the 90
th Birthday Anniversary of I. S. Vinokur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
S. V. Beletsky (Saint Petersburg, Russian Federation). Ad memoriam: A. N. Kirpichnikov
(25.06.1929 — 16.10.2020) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Submissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
2020_5Stratumplus_site.indb 12 31.10.2020 17:09:13

Stratum plus
№5. 2020447
© Stratum plus. Археология и культурная антропология.
© В. А. Гуцал, 2020.
В. А. Гуцал
Памяти исслеfZXj]cw, коллеги и учителя.
К 90-летию со ew рож]e`w И. С. Винокура
не терпел конъюнктурщиков, имел смелость
возразить начальству, никогда не склонял g-
лову перед тогдашними партийными чинов-
никами. Он — один из немноan, кто был ча-
стым гостем в семейном доме Брайчевских
в Киеве во времена политических преследова-
ний Михаила Юлиановича, а это было далеко
не безопасно.
В 1957 г. И. Винокур вернулся в
Черновиц-
кий университет, ]^ активно взялся за обу-
стройство вузовского исторического музея.
Находясь на Буковине, он продолжал изуче-
ние волынских древностей первой половины
I тыс. н. э., провел раскопки на черняховских
поселениях вблизи сел Маркуши и Иванков-
цы на Житомирщине. Эти материалы стали
источниковедческой базой для моноiYmap^-
ского исследования о древностях
Восточной
Волыни первой половины I тыс. н. э. Моно-
iYmax легла в основу кандидатской диссер-
тации, успешно защищенной в 1962 г. в Ле-
нинiY]jcge отделении Института археоло-
aa АН СССР.
В 1963 г. И. Винокур перешел на работу
в Каменец-Подольский педагоap^jcab ин-
ститут. Здесь он сразу же создал археоло-
ap^jclw экспедицию, которая
под его ру-
ководством, в течение 43 лет проводила ис-
следования в Поднестровье и сопредельных
реagfYn.
Круг научных интересов И. Винокура был
достаточно широк, но главным образом охва-
тывал период І тыс. н. э., связанный с историей
восточного славянства. Прежде всего его уси-
лия были направлены на исследование чер-
няховской культуры, а
вместе с этим и d о-
бальных проблем раннеславянской истории.
Первыми поселениями, исследованными им
на Подолье, были Бакота, Ружичанка, Устье
и друa^. В конце 60-х \. оставались недо- Мноa^ известные ученые за свою жизнь
удостаивались всевозможных званий, на-
iY] и должностей, но редко кто заслужил че-
сти, чтобы его именем назвали
одну из улиц
города, в котором он жил и работал. Таким
способом благодарные жители Каменца-
Подольского отметили заслуa своего выда-
ющегося земляка, известного украинского ар-
хеолоY, доктора исторических наук, профес-
сора Каменец-Подольского национального
университета, академика Академии наук выс-
шей школы Украины И. С. Винокура, 90-летие
которого исполняется в этом g]l
.
Родился Ион Срулевич Винокур 4 июля
1930 г. в рабочей семье в г. Ружине, Жито-
мирской области. В 1936 г. семья перееха-
ла в Житомир. В 1948—1953 \. Ион учился
на историческом факультете Черновицкого
государственного университета имени Юрия
Федьковича.
Еще во время учебы Винокур познакомил-
ся и подружился со своим земляком, урожен-
цем Житомирщины
Борисом Тимощуком. За-
метив интерес студента к археолоaa, Борис
Анисимович сразу же привлек юношу к ра-
боте в экспедиции на территории летописно-
g древнерусского Василева. Археолоap^jcYx
романтика захватила Иона, он оставался верен
ей всю жизнь, а Б. Тимощука Винокур всегда
считал своим учителем.
В 1953 г. после окончания университета
И. Винокура
пригласили на работу в Житомир-
ский краеведческий музей. В 1955—1956 \.
возле сел Пряжев и Слободище под руковод-
ством М. Брайчевского И. Винокур провел
первые самостоятельные раскопки черняхов-
ских поселений. Сложившийся тогда тандем
этих двух незаурядных личностей просуще-
ствовал долa^ g]t. И. Винокур всегда отли-
чался толерантностью, уважением к людям,
2020_5Stratumplus_site.indb 447 31.10.2020 17:10:59

Stratum plus
№5. 2020 448
В. А. Гуцал

статочно разработанными вопросы мировоз-
зрения, духовной культуры и этногеоiYmaa
черняховских племен, и в значительной сте-
пени эти вопросы были рассмотрены в кни-
^ Винокура об истории и культуре черняхов-
ских племен Днестро-Днепровского междуре-
чья.
Помимо поселений, исследовались Ви-
нокуром и моadufaca черняховской культу-
ры в селах Раковец, Редкодубы, Ружичанка,
Устье
, Бернашевка. Инвентарь Ружичанского
моadufacY позволил выделить ранние при-
знаки черняховской культуры и стал одной
из основ ее периодизации.
Другой приоритетной проблемой, над
которой работал И. Винокур, были иссле-
дования культовых языческих памятников
на Среднем Днестре. Среди них — обще-
известный Бушанский скальный храм Ям-
польского района. В отличие от друan ис-
следователей, Винокур считал, что храм
возник во времена язычества и функциони-
ровал до позднего средневековья. Очень важ-
ными оказались работы ученого на капище-
жертвеннике с антропоморфным идолом
и каменной стелой из с. Ставчаны Новоу-
шицкого района, остатках капища на черня-
ховском поселении в Бакоте, работы на месте
Фото 1. И. Винокур, 2000 г.
Photo 1.
I. Vinokur, 2000
Фото 2. Галич, 1951 г. Справа налево И. Винокур, В. Довженок, (?), Б. Тимощук, (?), В. Гончаров.
Photo 2.
Galich, 1951. From right to left I. Vinokur, V. Dovzhenok, (?), B. Timoshchuk, (?), V. Goncharov.
2020_5Stratumplus_site.indb 448 31.10.2020 17:10:59

Stratum plus
№5. 2020449 Памяти исследователя, коллеги и учителя. К 90-летию со дня рождения И. С. Винокура

расположения каменных идолов в с. Блищан-
ка, Колодрибка, Юрковцы и др. В целом же,
в Среднем Поднестровье им зафиксирова-
но более 30 пунктов, связанных с древними
культами и верованиями. Тщательный анализ
этих находок убедил И. Винокура в том, что
практически все они имеют непосредствен-
ное отношение к черняховской и более позд-
ним
раннеславянским культурам.
Занимаясь черняховской культурой, ученый
пытался понять, как она была связана с пред-
шествующими и последующими древностя-
ми. Необходимая и значительная информация
была получена на поселении у с. Большая Сло-
бодка Каменец-Подольского района, ]^ было
открыто множество сооружений с элементами
керамических комплексов зарубинецкой, вос-
точнопшеворской, ^kg-фракийской и
позд-
нескифской культур. Значительные исследо-
вания были проведены Винокуром на много-
слойном поселении I тыс. н. э. у с. Бернашевка
Моad^[-Подольского района, на моadufa-
ках в селах Киселев и Раковец. На основе по-
лученных материалов для древностей рубежа
и первых веков н. э. в зоне Среднего Подне-
стровья ученым была выделена
ilhhY, фик-
сирующая взаимопроникновение культурных
признаков разных по времени памятников.
Исследования целого ряда раннесредневе-
ковых памятников V—VIII вв. (Устье, Бакота,
Бернашевка, Б. Слободка) убедили Винокура
во мнении о непрерывном проживании сла-
вянского населения в течение второй полови-ны I тыс. н. э. на территории Среднего Подне-
стровья. Как известно, долгое время бытовало
мнение об отсутствии каких-либо генетиче-
ских связей между культурами черняховцев
и ранних славян VI—VII вв. Результаты рас-
копок упомянутых поселений позволили за-
крыть вопрос о незаселенности территории
Приднестровья в V в. н. э. Важно, что этот вы-
вод был подтвержден раскопками Л. Вакулен-
ко и О. Приходнюка на поселениях в Луке-
Каветчинской
, Соколе, В. Барана в Теремцах,
И. Русановой и Б. Тимощука в Кодыне и др.
В этом отношении особенно интересным
было открытие уникального ювелирного ком-
плекса в Бернашевке, ]^ впервые для славян-
ской археолоaa уд а л о с ь зафиксировать по-
мещение ремесленной мастерской V—VI вв.
с 64 каменными литейными формами. Сре-
ди них первая на территории
Центрально-
Восточной Европы форма для отливки паль-
чатых фибул, что позволило уверенно g[g-
рить о местном изготовлении этих изделий.
В Бакоте также были выделены матери-
алы VIII—IX и IX—XIII вв. н. э., которые,
по заключению И. Винокура, подтверждали
дальнейшее развитие материальной культуры
восточных славян на Среднем Днестре в пе-
риод формирования древнерусской народно
-
сти и государственности.
Накопленные материалы раскопок, зна-
ния и опыт Иона Винокура вылились сна-
чала в докторскую диссертацию «История
и культура черняховских племен лесостепно-
Фото 3. Каменец-Подольский 1981 г. Президиум симпозиума «Позднейшие судьбы черняховской культуры».
Справа налево М. Брайчевский, В. Седов, И. Винокур, А. Копылов, (?), Э. Сымонович.
Photo 3.
Kamenets-Podolsky 1981 Presidium of the symposium «Late Fates of Chernyakhov Culture», Right to left M. Braichevsky,
V. Sedov, I. Vinokur, A. Kopylov, (?), E. Simonovich.
2020_5Stratumplus_site.indb 449 31.10.2020 17:11:00

Stratum plus№5. 2020
450
В. А. Гуцал

g Днестро- Днепровского междуречья (первая
половина I тысячелетия н. э .)», защищенную
на Специализированном совете Института ар-
хеолоaa АН Украины в 1978 г ., а затем, уже
на новом уровне, были осмыслены в моноiY-
фии «Черняхівська культура: витоки і доля».
Последняя подвела итоa всем долгосроч-
ным исследованиям ученого относительно
исторических процессов первой половины
и середины І тысячелетия н . э . Эт
а фундамен-
тальная работа ставит , и во многом решает,
целый ряд вопросов, связанных с генетиче-
ской подосновой и дальнейшими судьбами
черняховской культуры, ее этнической при-
надлежностью, экономической и социально-
политической историей. Автор считает лесо-
степное Днестро-Днепровское междуречье
основной территорией формирования черня-
ховской культуры. Жилые и хозяйственные
по

стройки, отопительные устройства из это-
g реagfY, культовые языческие памятники
и поi^ZYduftb обряд черняховцев говорят
об их историко- типолоap^jcge и генетиче-
ском родстве с зарубинецкими, пшеворскими,
корчакско -пражскими и пеньковскими общ-
ностями. То есть речь может идти о непре-
рывной эволюции и наследственности куль-
тур первой половины — середины I тыс. н. э .
на эт

ой территории. Отметим, что идея преем- ственности
культур и их орYfap^jcg\g един-
ства, убежденным сторонником которой был
И . Винокур, в целом принята наукой.
Ученый также считал, что на различных
окраинных территориях заметное влияние
на черняховцев имели соседние культурные
образования: дако-геты, поздние скифы, сар-
маты и отдельные ilhht северо-в
осточных
фракийцев, гото-гепиды. ПолаYx, что черня-
ховская культура сформировалась путем ин-
теiYoaa материальной культуры различ-
ных этнических ilhh, Винокур подчеркивал,
что полиэтническая черняховская культура
в Днестро- Днепровской лесостепи, несомнен-
но, представляет славянское этническое ядро
и вместе с киевской культурой III—V вв. стала
основой дальнейшей истории раннесредневе-
ковых восточных славян V—VII вв. н . э .
Интере

совался исследователь и более
поздней историей. В частности, прошлым
Каменца- Подольского. Он принимал участие
в раскопках на территории крепости и Ста -
рого города, ]^ были открыты объекты с IX
по XVIII век . Полученные архитектурно-
археолоap^jca^ материалы во мноan публи-
кациях раскрывали особенности историче-
ской топоiYmaa города.
Заинтересовавшись проблемой взаимоот-
ношений среднеднестровского реagfY с Га -
Фото 4. Разведка по Ивано- Франковщине, 1978 г . Справа И. Винокур, Г . Смирнова, (?).
Photo 4.
Exploration of Ivano-Frankivsk region, 1978. Case of I. Vinokur, G. Smirnova, (?).
2020_5Hutsal.indd 450 03.11.2020 13:29:04

Stratum plus
№5. 2020451 Памяти исследователя, коллеги и учителя. К 90-летию со дня рождения И. С. Винокура

лицкой Русью и Болоховским княжеством,
И. Винокур с начала 90-х годов вновь пере-
носит центр своих исследований на Волынь.
В 1992—1993 \. он работает на трех городи-
щах в г. Полонном и выясняет, что древний
период города укладывается в рамки конца
Х—XIIІ вв. В 1994 г. Винокур провел раскоп-
ки в г
. Изяславе и продатировал ранний пери-
од существования города концом XI в.
Но наиболее масштабными были рабо-
ты 1997—2006 \. на Губинском городи-
ще XII—XIII вв. — одном из центров лето-
писной Болоховской земли. На основе по-
лученных материалов Винокур пришел
к выводу, что его рядовые жители были автох-
тонным населением, корни которого он видел
в «пластах истории дулебско-волынского со-
юза», но не исключал наличие в Болоховском
крае среди боярско-олиYinap^jcgb верхуш-
ки представителей Киевского и Черниговско-
g княжеств.Таким образом, проведенные под руко-
водством И. Винокура исследования позво-
лили по-новому оценить административно-
территориальную роль Болоховской земли
как автономного образования киево-волыно-
Ydaocg\g поiYfapux
и значение Сред-
него Поднестровья с его центром Бакотой
в жизни Галицко-Волынского княжества.
Подводя главные итоa научной деятель-
ности И. Винокура, следует отметить, что им
изучен и осмыслен значительный круг источ-
ников начиная от рубежа эр и до XII—XIII вв.
Это дало ему основания сделать вывод
о непрерывности развития тогдашнего
насе-
ления Украины путем эволюционных перехо-
дов от одной археолоap^jcgb культуры к дру-
gb. Наработанная И. Винокуром серьезная
источниковедческая база с успехом использу-
ется современными исследователями для на-
писания обобщающих работ по древней исто-
рии Восточной Европы, и не только.
Статья поступила в номер 9 октября 2020 г.
Vitaliy Hutsal (Kamyanets-Podilsky, Ukraine). Candidate of Historical Sciences. Kamyanets-Podolsk National University named
after Ivan Ogienko 1.
Vitaliy Hutsal (Kam'ianets'-Podil's'kyi, Ucraina). Candidat în ştiinţe istorice. Universitatea Naţională din Kamyanets-Podolsk
„Ivan Ogienko”.
Гуцал Виталий Анатольевич (Каменец-Подольский, Украина). Кандидат исторических наук. Каменец-Подольский
национальный университет им. Ивана Оa^fcg.
E-mail: dpoasukam@gmail.com
Address:
1 Tatarskaya St. 14, Kamyanets-Podilsky, Ukraine.
2020_5Stratumplus_site.indb 451 31.10.2020 17:11:01
X