ИУПНазымКАЗ

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.22 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

ƏЛ - ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ГЕОГРАФИЯ ЖƏНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ФАКУЛЬТЕТІ
КАРТОГРАФИЯ ЖƏНЕ ГЕОИНФОР МАТИКА КАФЕДРАСЫ
МАГИСТРА ТУРА

« 7М07302 - Гео информатика » МАМАНДЫҒЫНЫҢ МАГИСТРАНТЫ

ЖЕҢІСОВА НАЗЫМ ЕРНАТҚЫЗЫ НЫҢ

ПОРТФОЛИОСЫ

АЛМАТЫ 2020

1

Ə Л - ФАРАБИ АТЫНДА Ғ Ы
Қ АЗА Қ Ұ ЛТТЫ Қ
УНИВЕРСИТЕТІ


География жəне табиғатты пайдалану факультеті

«Келісілген» «Бекітемін»
К артогрвфия ж əне геоинформатика
кафедрасы ның меңгер ушісі
_ _________________ А сылбекова А.А .
«___»_______ 20 20 ж .
География жəне табиғатты пайдалану
факульте ті ні ң деканы
________ __ ___ ___ _ В.Г. Сальников
«___»_______ 20 20 ж .


“_______”_ ________ ___200__ г.

МАГИСТРАНТТЫҢ ЖЕКЕ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
( Ғылыми жəне педагогикалық бағыт, тəжірибелік білім беру бағдарламасы )
Магистранттың аты - жөні : Жеңісова Назым Е рнатқызы


Мамандық


« 7М07302 - Гео информатика »

Мамандану


Геоинформатика

Кафедра Карт огра фия жəне геоинформатика кафедрасы


Магистратурада оқу кезеңі

20 20 - 202 2 жыл

Ғылыми жетекшісі

А сылбекова А.А .
Эдвайзер Какимжанов Е . Х.
Магистрлік диссертация
тақырыбы

Семей сынақ полигонының ландшафтқа
бейімделген егіншілік жүйесін құруда аймақтық
талдау жəне зерттеу

Исследование и территориальный анализ
Семипалатинского испытательного полигона для
создания адаптивно - ландшафтной системы
земледелия

Research and territorial analysis of the Semipalatinsk
test site for creating an adaptive landscape farming
system
Магистрлік
диссерт ациясының қорғау
м ерзімі
20 20 - 202 2 оқу жылы


20 20 – 20 2 2 жж.

2

МАГИСТРАНТТЫҢ ЖЕКЕ ОҚУ ЖОСПАРЫ

I . Теор иялық оқыту – 97 ECTS
МҒЗЖ – 8 ECTS
Кəсіби практик а – 9 ECTS
Қорытынды аттестация – 6 ECTS

Оқу жоспары


Блок
№ Пəн аты

ECTS саны

Семестр
Семес тр 1
БП (Жоғары оқу орны компоненті)
МП 1 Ғылым тарихы мен философиясы 5 1
МП 2 Басқару психологиясы 5 1
БП (Таңдау компонент)
ЭП
3
( Э) Географиялық ақпараттық жүйе үшін зерттеу
мен талдау
8 1
ЭП
4
( Э) Кеңістіктіктегі статистикалық талдау
8 1
БП (Жоғары оқу орны ко мпоненті)
МП 5
Big Data
8 1
МП 6
Нысандарға бағытталған программалау
8 1
МҒЗЖ
МП 11
Магистранттың ғылыми – зерттеу жұмысы
(Ғылыми семинар І)
2 1
МП 12 Магисте рлік диссертация ны орындау 2 1
Семестр 2
БП (Жоғары оқу орны компоненті)
МП 1 Шетел тілі (кəсіби) 8 2
МП 2 Жоғары мектептің педагогикасы 8 2
МП 3 Педагогикалық практика 6 2
БП (Таңдау компонент)
ЭП 4
([Э]) ГАЖ деректерін визуализациялау жəне
талдау
8 2
БП (Жоғары о қу орны компонен ті)
МП 5
Қала территорияларын басқарудағы ГАЖ
8 2
МП 6
Жерге орналастыруда геоақпараттық үлгілеу
негізінде жобалауды автоматтандыру
8 2
МҒЗЖ
МП 7 Ғылыми семинар I 2 2
МП 8 Магистерлік диссертацияны орындау 3 2
Барлығы 97

3
II. МАГИ СТРАНТТЫҢ ҒЫЛЫМИ - ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ ЖƏНЕ МАГИСТРЛІК
ДИССЕРТАЦИЯҒА ДАЙЫНДЫҚ - 20 ECTS

Магистрлік диссертацияның тақырыбы: Семей сынақ полигонының ландшафтқа
бейімделген егіншілік жүйесін құруда аймақтық талдау жəне зерттеу


ҒЫЛЫМИ - ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ:

№ р.н Жұмыс түрі Орын далу мерзімі Есеп беру үлгісі
1
Курстық жұмыс бойынша
презентациялық баяндама
28 - қараша, 20 20 ж.
Деректер жинау
2
Курстық жұмысты қорғау 30 сəуір - 5 мамыр,
202 1 ж.
Деректерді талдау

3
Диссертациялық жұмыс
бойынша презентациялық
баян д ама
Қараша, 202 1 ж.
Презентация
4
Диссертациялық жұмысты
алдын ала қорғау
Мамыр, 20 2 2 ж .

Презентация
5 Диссертацияны қорғау 10 – 22 маусым , 20 2 2 ж .
Магистрлік
диссертацияны қорғау

III. Диссертациялық жұмыстың тақырыбы: Семей сынақ полигонының ландшафтқа
бейімделген егіншілік жүйесін құруда аймақтық талдау жəне зерттеу

Зерттеу тақырыбының өзектілігі: Семей сынақ полигоны – еліміздің ең өзекті
мəселелер інің бірі. 1991 жылдың 29 тамызында Семей ядролық полигоны жабы лды , б ірақ
с ынақ зардаптары к үні бүгінге дейін əсерін беріп жатыр. Сынықтан адамдар ғана емес,
жер де азап ше кті . Жылма - жыл радионуклидтердің жинала беруі жердің құнарлығын
азайт ты . Сол себепті з ардаптардың ландшафтқа қ атысын жəне егін шілік жү йесін құруда
əс ерін зерттеуге мəн беріл уі тиіс.
Жұмыстың мақсаты: Семей сын ақ поли гон ын ың ландшафтын ЖАЗ жəне ГАЖ
технологияларын пайдалана отырып, зер ттеу негізінде егіншілік жүйесін ай мақтық талда у
ж əне зерттеу.
Зерттеу нысаны: Семей сынақ полигоныны ң агроландшафты .
Зерттеу əдісі: Зерттеудің заманауи əдістері, жүйелі, салыстырмалы географиялық
əдістер, с татистикалық, математикалық əдісте р, картографиялы қ , сонымен қатар ЖАЗ,
ГАЖ технологиясы жəне т.б. əдістер.
Зерттеудің ғылыми жəне тəжірибелік мəні: Жоғарыда көрсетілген мақсатқа
сəйкес төмендегідей міндеттерді жүзеге асыру көзделген:
? Ғарыштық суреттер арқылы Семей сынақ полигонының ландшафтын зерттеу;
? Семей сынақ полигонын сандық картографиялау жəне аймақтық талдау .

Диссертацияның орындалу жоспары :
№ Жұмыс түрі Орындалу кезеңі
1 Тақыр ыптың анықталуы жəне бекітілуі 20 20 ж, қыркүйек
2 Жұмыс құрылымын жасау 20 20 ж, қыркүйек - қазан
3 Тақырып бойынша ақпарат жинастыру, практика
кезіндегі мəліметтердің жинақталуы
20 20 - 20 2 1 жж.
4 Кіріспе 20 20 ж, қараша
5 1 бөлім 20 20 ж, же лтоқсан
6 Зертт еу ны санын анықтау, экспедицияға шығу 20 2 1 ж, наурыз

4
7 2 бөлім 20 2 1 ж, мамыр
8 Зерттеуге қажетті үлгілерді алу 20 2 1 ж, мамыр
9 3 бөлім 20 2 1 ж, қыркүйек
10 4 бөлім 20 2 1 ж, қараша
11 Қорытынды 20 2 1 ж .
12 Пайдаланылған əдебиеттер тізімін жəне сызбалық
мəліметтерді даярлау
20 2 2 ж .
13 Презентация мен баяндама дайындау 20 2 2 ж .
14 Диссертация алды алды қорғау 20 2 2 ж .
15 Диссертацияның қорғалуы 20 2 2 ж .

Диссертация құрылымы:
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1 СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНЫҢ ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ
1 .1 Семей сынақ полигоны жəне зардаптары
1.2 Семей сынақ полигонының ландшафты
1.3 С СП аймағының егіншілік шаруашылығ ы
2 ЛАНДШАФТҚА БЕЙІМДЕЛГЕН ЕГІНШІЛІК ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ
2.1. Ландшафтқа бей імделген егіншілік жү йесі
2.2. Топырақ - ландшафтық картография лау
3 СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНЫҢ ЛАНДШАФТҚА БЕЙІМДЕЛГЕН
ЕГІНШІЛІК ЖҮЙЕСІН ҚҰРУДА АЙМАҚТЫҚ ТАЛДАУ
3.1 С С П топыра ғын R USLE модел і арқылы талдау
3.2
С СП егіншілік ж үйесін с а нды қ картография лау
3.3 ССП агролан дшафт тық сандық деректер базасын құр астыру
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


4. МАГ ИСТРАНТТЫҢ КƏСІБИ ПРАКТИКАСЫ.
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА
Педагогикалық практика 5 ECTS
Практиканың өту кезеңі Қыркүйек - желтоқсан 20 2 1 ж.
Практика базасы Карт огра фия жəне геоинформатика кафедрасы


Практика бағдарламасы : Мамандық бойынша педагогикалық практиканың
экономикалық, əлеуметтік жəне саяси географ и я саласында мамандар дайындауда
маңызы зор, себебі магистрант ғылыми зерттеу орындарынан алған ғылыми білмдерін
бекіт еді жəне магистранттың жеке ғылыми зерттеу жұмысын жүргізуге дайындайды.
Педагогикалық практиканың мақсаты теориялық білімді игеру жəне оқытушылық
қызмет тəжірибесін меңгеру.
Педагогикалық практика міндеттері:
1) жаңа педагогикалық парадигмасын игеру;
2) оқы тушының жоғарғы оқу орнында ғалым, педагог, тəрбиеші жəне қоғамдық
қызметкер ретінде көптеген қырларымен танысу;
3) жоғарғы оқу орнының болашақ оқытушысының кəсібилік жəне жеке қасиеттерін
қалыптастыру (рухани - адамгершілік қасиеттерін, педагогтық ойлау,

5
шы ғармашылық , қарым - қатынасқа түсу мəдениетін, педагогика тактасын жəне
т.б.);
4) педагогикалық шеберлік жəне педагогикалық шығармашылық ретінде кəсіби -
зерттеу мəдениетін дамыту;
5) кəсіби - педагогикалық əрекеттерді жəне материалдық нысандарды болжау,
жобалау жəне модельдеу урдістерін қалыптастыру;
6) білім беру аясында инновациялық қызметке кəсіби дайындықтарын арттыру.

3.3 Зерттеу практикасы – 5 ECTS
Практиканың өту кезеңі: 21 қаңтар – 13 наурыз, 20 2 2 ж .
Практика базасы : Ауыл шаруашылығы аэрофотогеодезиялық іздестіру мемлекетті к
институты (АШАІМИ)

Практика бағдарла масы: Ғылыми зерттеу практикасы жалпы мəдени жəне кəсіби
компентенциясын қалыптастыруға бағытталған магистратураның жалпы білім беру
бағдарламасының міндетті бөлімі. Ғылыми зерттеу практикасы білім алушылардың
кəсіби - практикалық дайындығын арттыратын оқыту сабағы ретінде көрініс табады.
Тəжірибенің бұл түрі келесі міндеттерді шешеді:
- ғалымның «гео информ атика » бағытындағы қызметінің ерекшелігі туралы жан - жақты
түсінік қалыптастыру;
- студент таңдаған магистрлік бағдарламаның бейініне ең сəйкес келетін зерт теу əдістерін
игеру;
- тəуелсіз ғылыми - зерттеу жұмыстарының дағдыларын жетілдіру;
- гео информатика саласында мамандандырылған болашақ ғалымның тұлғасын жетілдіру.
Зерттеу практикасының мазмұны осы ережемен анықталады.
2.1 Зерттеу практикасы оқу процесінің кесте сіне сəйкес магистратурада оқудың екі
жылында 1 рет орындалады.
2.2 Алғашқы зерттеу тəжірибесінің нəтижесінде магистрант курстық жұмысты дайындауы
керек, ол магистрлік диссертацияны дайындаудың бастапқы кезеңі болып табылады жəне
бірінші жылдың соңында қор ғалған .
2.3 Екінші ғылыми - практикалық жұмыстың нəтижесі ғылыми жетекшінің пікірімен бірге
кафедраға ұсынылған дайын магистрлік диссертация болуы керек.
2.4 Магистрлік диссертация диссертацияны рəсімдеуге қойылатын талаптарға сəйкес
жасалуы керек.
Есеп беру нысаны: есепті қорғау.
Жеке тапсырманың құрылымы
- жеке жұмыс жоспары
- кафедраның ғылыми бағыттарына рефераттық шолу
- магистрлік диссертация тақырыбы бойынша əдеби дереккөздерді дерексіз сипаттау
- бір ғылыми мақалаға немесе монографияға, ғылыми жарияла нымға шолу
- магистрлік бағдарламаға сəйкес ғылыми əдістердің сипаттамасы (2 - 3)
- кафедраның зерттеу тақырыбы бойынша зерттеу жүргізу туралы қорытынды
- диссертация тақырыбындағы ғылыми мақала ғылыми жетекшінің пікірімен жəне
магистр бағдарламасының жетекш ісінің бағасымен.
- магистрлік диссертация тақырыбы бойынша зерттеу нəтижелерінің сипаттамасы
- зерттеуші мəдениетін өзін - өзі бағалау
- зерттеу практикасы туралы жазбаша есеп

6
5. Ғылыми мақалалар мен іс - тəжірибеден өту жоспары
5.1 Ғылыми мақалалар жоспа ры
№ Мақала түрі Орындалу мерзімі
1 Семей сынақ полигонының топырақ
эрозиясын RUSLE мо делі арқылы зерттеу
202 1 ж. наурыз

5.2. Іс - тəжірибеден өту жоспары
№ Іс - тəжірибе базасы Іс - тəжірибеден өту мерзімі
1
Ауыл шаруашылығы
аэрофотогеодезиялық іздестіру мемлекетті к
институты (АШАІМИ)
21 қаңтар – 1 3 наурыз, 20 2 2 ж.
2 Шете лдік тəжірибе 202 1 гМагистрант _________________________ Же ңісова Н.Е .

Эдвайзер _________________________ Какимжанов Е .Х .

Ғылыми жетекші ______________ _____ ______ Асылбекова А.А.
X