Flowers of the field (Anchor)

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.41 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Page 1 AD156 Flowers of the field (2)
KKK
KKKKKK
KWKKK?
k
---
KWKKW?
k
k--kk--
KKKWI
k
-k-kkk-
KWWW?I
KKKKK
k
-k]]kkkk
KWWW?I
KWKWKK
k
-k]]]kkk
K?W?IK?KKWKWK
k
--]]]]k]
K?W?I??WWKKKWK
k
--]]]]
K???I?WWKKKWKK
k
---
K??II?WWWWWWKK
k
K??Io?oW????KK
k
KKK??Io????IIWKKK
k
WWIIKKIIo??II?WWWWK
k
WWW?IIKooooI?o?WWWKK
k
__
W?W??IIIooooI????KK
k
__
__
_
---W???W??IIooIIoIIKKK
k

XX4____
------WWWW???IIIo????WK
k
___¸XX4j4¸__
---
-KKWWW?IIIII?WWWWKK
k
_¸¸XX4¸¸_
_
--
KWW???III??WWKWWK
k
___¸¸¸¸¸¸___
-
KKWW??IKIK??WWWK
k
___¸__¸_
__
-
KKWWW?I
KIK?WWK
k
_
__¸__
__
-
KWW??WI
KIKKK
k
_
__
_
-
KW???WI
KIKKKK
k
k_
-
K???WW??
K?K?
k
k
-
?W??WWW?
KK???
k
k
-
WWWWWW?
KK????
KKK
kI??
k
-
W?WW?
KK???
KKWWKKKK
I??KK
k
-
?W?
K??
KKKWKWK?WKW
II?KKKK
k
-
?W?
KKWKWWWW?WWI
II?KWKK
k
-
?
KKWW?KWWWI?WI
WI?WWWKK
k
-
K??
KWWWW?WWW?I?I
WI?WWWKK
k
-
KKW?
K
KK
KWWWW????I?IWWI??W?KKK
k
-
KKW??KKK
V
V
V
KKK?KKKWW?I??IIKWW?I??WWWK
k
-
KKWW?IKKKK
V
V
V
VV
?WKK?I??W?oIIoIKWW?I?WWWKK
k
-
KWW??IKWWK
V
V]
V
V
?WWWWK?I??oIIIIKWW??I?WWKK
k
-
KKW???IKWK
V
VkV]]VV]VV
??WWW??IoIIIooKWWW?I??WWK
k
-
KWW??IWWW?
]k
]kkk]]]VVV
K??I???o?IIIooKKW???I??WWKK
k
KKK
-
KW??IIWW?KKVVV
k
k
k
VV
KKKK?II??IIoooooKWW?III??KKK
k
KKWWWI
KWW??IW?WWK
VV
VkV]V
KKKWW??IIIooKKKoKWW?IIII???K
k
KW??WWIWWWWIoI?WWWK
]V
V
KKWWWW??oIooKWK?oKW?I???WKK
k
KKWWW??WIWIooIIIIWWKVV
k
VV
V
KKWWWW???IIKWWWW????I?WWWWK
k
KWWWWW??IIoooIIoWWKKV
Vk
]V
V
?KWW???KKIIKWWW???IIIWWWKK
k
KKK???W??IooooIII???VV
VVkkVVVV
?????WWWKKIWW???IIIIWKKK
k
KKWWWW???IoooooIoWKKK
V]]]
V
WWI?WWWWWWK???III--IIIk
k
KWWW?????IoooI??WWWKK
k]VVVV
KWWWIWIWW?????III?---
k
k
KKKWWW???IoooII?WWWWK
VV]VV
KKWWWWIIIIIIIIIII???--
k
k
KKWKWW?WW?IoIIoIIWWWKK
k
V
KWWWWW???II?II???I?W
-
k
k
KWWWW?WW??IIoIIWWIKKK
kV]
V
KWWKWWW??I??WWI?WWWW
-
k
k
KKK??WWW???III?IW??K
k]]VV
KKKWWKWW?I?WWWW?KWK
-
k
k
KWWWKWW???II??IWWW?
-
kVVVV
V
KKKKWWW???WWWK?KWK
-
k
k
k
KKWKWWW??IWIW??IWWKK
-
kVV
V
K
KWWW??WWKWK
KK
-
k
bk
k
KWKKW?W?IWIWWW??WWK
-
V
k
VV]V
KKK????WKKK
-
k
™k
k
KKWWW?W?IWIWKWW?KKK-
V
k
kV
]V
V
K???
??KK
-
k
™kb
k
KKW?WW?WW?WWKKK?K-
V
V
]V
VV
V
V
-
k
™kb
b
k
KKWWK?WW?KWWKK?-
VV]V]V
V
ff
-
kb™bb
b
k
--KK?KWK?KKKKK
-
V
VV
V
ff
f
-
kb™b
b
b
k
---
KK
KK
-
V
k
¿
f
-bb™b
bb™™k
-
-
]]]]]]kkkkKK
X
¿f
f
-
b™b
b™™
k
-
-
]]
]kkKKŒŒXXX
f
f¿
f

-
b™bb
™™
k
-
-
]]
kKKŒŒKKKŒX
V
f¿
f
ff

-
b™
b

k
-
-
]]
kkKŒŒŒŒŒŒX
¿
f¿
™™-
b™
bb™™
k
-
-
]
Ÿ
k
KKŒŒŒXŒXX
V
™™-
™™
b™™
k
-
-
]
ŸŸŸ
k
KKŒŒŒXXX

b™
b™
k
-
-
]
xŸŸŸŸ
k
KKŒXX
V
™bb™
b™™
k
-
-
]
xxŸŸŸŸ
KKŒ
™™b™
b™
k
-
-
]
xŸŸŸŸ
KK
V
10 20 30 40 50 60 70 80 90
10
20
30
40
50
60

Page 2 AD156 Flowers of the field
(3)

b™
b™
k
-
-
]
xŸŸŸŸ
k
KKŒXX
V
™bb™
b™™
k
-
-
]
xxŸŸŸŸ
KKŒ
™™b™
b™
k
-
-
]
xŸŸŸŸ
KK
V
™b™
b™
k
-
-
]
xŸŸŸŸ

™™™b™™
k
-
-
]
xŸŸŸŸ
™™
™b™™
k
-
]
Ÿ
xŸŸŸ
f¿
™™
™b™
b
k
-
]]-]]
k
]
xŸŸŸ
xŸŸŸ
ff
bb™™™
™b
b
k
-
]]
-
]
k
]
xŸŸŸŸŸ
xxŸŸ
bbb™
™bbbb
k
-
]
-
]kkkKK
xŸŸŸŸŸŸ

bb™™™bbb
k
-
]
-
kkkkkKKŒŒŒ
xxŸŸŸŸŸ

[¤[
™b™bbb
k
-
]
-
kkKKŒKŒŒX
xxxŸŸŸ

[[¤
_
_
™b™bb
b
k
-
]
-
kKKŒŒŒKŒŒX
xxxŸŸ
xx[[
[
__
_
_
_
™™™bb
b
b
k
-
]
-
KXKŒŒŒKŒŒX
xxŸ
[[xxxx
_
__¸_
__
™™™
bb
b
k
-
]
-
KXXKŒŒŒXXXXX
xxª
xŸŸŸŸŸŸŸ
_
____¸_
_____

bbbb
k
-
]
-
KXXKŒŒŒX
ooxŸ
xxŸŸŸŸŸŸŸŸŸ

_¸¸¸¸¸_¸__

b™b
k
-
]
--
KXŒXŒXX
ª
xxŸ
xxxxŸŸŸŸŸŸŸ
_¸¸444Z¸¸Z¸___
™bb™b
™k
-
]
-
KXXŒXXXX
V
ª
xŸŸŸ
xxxŸŸŸŸŸŸ
______ŒXXj4ZZ¸___
bb
™bb™™™
k
-
]
-
XXX
XXX
o
xŸŸŸŸ
xxxxx
_ZZZŒX444Z¸¸__
bb™
bbb™™
k
-
]--
XX
ª
xxŸŸŸŸ
____¸ZZŒXZZ¸___
bb™
bb™™
k
-
]-
XX
V
ª
xŸŸŸŸ
____¸¸¸¸ZZZZ¸¸____
b™
b™™
k
-
b
]-
]
V
o
xŸŸŸŸ
__¸¸¸¸¸¸
__
bb™bb

™™™b
]-
]
ª
xxŸŸŸ
___¸__¸¸_
b™bb
™™™b
]-
]
ªª
xxx
__
_
_¸_¸__
b™bb
™™bbb
-
]
o
_
_
¸__
k
™bb
™™bbb
-
o]
ª
_
__
k
bb
™™bbb
b
--
WWo?ooo
ª
_
k
b
™bb
k
™b
-]
fWWWW???o
ª
VV
k
b™™b
k™™™b
-]
ff??WWW†??o
o
V
k
b™b
™™™™
-]
f?K?fWW†††o
ª
V
f
k
b™
™™bbbb
-
]
f?K?fW¿¿¿WWo
ª
V
f
k
b™™™bbb
-
]
f??fW¿¿WWWWWo
o
V
_
f
¿
k
bbbb
k
--
]
f??f¿¿KK?WWWo
ª
V_
_
_
f
ff
k
-bbbb
k
-
]
f?Kf¿?KKW??WWo
ª
_
V
__
__
_
¿
f
k
-bb
bk
-
]
ff?f¿??f?K??Wo
o
__V
__
_
_
_
¿
ff
k
-b
k
-
]
f?¿¿?f?KKfWoo
oo
_

___
_
_
__
¿
k
-b
k
-
]
ff¿??f??f?Wo
__¸___¸_¸______
k
-b
k
-
]
µµ¿¿f?ff?WfŸ
_¸¸¸_¸_¸_¸____
__
k
-b
k
-
]
µµ¿¿fffffŸ
______¸¸¸¸¸_¸___¸__
f¿
k
-
k
-
]
µµµµŸŸŸŸ
_¸__¸¸Z¸¸¸¸¸_¸_____
ff
k
-
k
-
]
_
_
]
k
_____¸¸ZZ4XXXX¸¸Z¸¸¸
f
k
-
k
-
_]__
__
_
_]
k
_¸¸__¸¸ŒXX44XŒZZ¸
¿f
¿
k
-
k
-
_]__¸__
__
]_
k
¸¸¸¸¸ŒX4j44XŒZ¸¸¸¸
ff
f
k
--
k
-
_¸_¸¸_¸¸____
k
____ZZŒXXX44XŒZ¸_____
f
f
k
-
k
___
_¸Z¸¸¸Z¸__¸
k
___¸¸¸¸¸ZŒ444XŒZ¸¸¸
f

k
-k
k
___¸__¸¸ZZZZZ¸¸¸
k

____ZZZZXXXZZZZ__
™™
k
-k
k
__¸Z¸ZZXX4ZZZ¸¸___

V
____
¸¸¸ZZZZ¸¸¸¸¸___
b™™

k
-k
k
_____¸ZZŒ44j4Z¸___

V____¸¸__¸Z¸¸Z¸____¸
¿f
b™™


k
-k
k
¸¸¸¸ŒŒŒX4XZZ¸¸¸¸_

V
¸¸___¸¸_¸_¸_¸_____
ff
b™™™
™™™™

k
-
k
k
______¸XŒŒŒZZ___

V
__
___¸__¸_¸_¸__
_
f
bb™™
™obb™™
k
-
k
k
-
__¸¸¸_¸¸¸¸¸¸

V
__
_¸__¸_¸__
__
V
f
™bbbb™
o¤obb™™
k
-
k
k
-
]-__¸¸¸____

V
_
¸-__
_
__
_
V
™™™b™™™o??ob™™
k
-
k
k
-
]-_
______
b
V
-
_
_
_
V
™™™bo¤Œ?o™b

k
-
k
k
-
]-
____
b
V
-
V
]
bo¤o¤Œo™b™™
k
-
k
k
-
-
k__
_
b
V
-
V
]
bbb??¤¤Œobb™
k
-
k
k
--
-
kk
_
b
kkkk
-
V
]
bbo¤¤Œ?ŒAŒXb™
k-
k
k
-
-
k
]
b
]]]]]k
-
V
V
V
]
bo??¤AŒXŒXb™
k-
k
k
-
-
kk
]
VVVVVV]]k
kk
-
V
V
V
]
ooŒ?ŒAXXAŒ™™™k-
k
k
-
-]
k
]
VV]]]]]]k
kkkk
-
V
V
V
]
o¤Œ¤AXXAXAŒ™b™k-
k
k
-
-]
kk
]
V]VVV]]kkkk²²²jj-
jj
V
V
V
]o¤??ŒAXXXXŒ™b™k
k
k
-
-]
k
]
VVV]VV]]k
²²²²²²jjjjjjjj
V
V
V
]ooo¤ŒŒAXŒXŒbb™k
k
k
-
-]kk
]VVV]]]]]]]k²²²²²²²²²jjjj²²²²
V
V
V
444444XŒXXXŒŒŒb™
kk
k
--
]k
VVVVV]]]]kkk²²j²²²²²²²jjj²²²²²
V
V
V
4ooo¤¤¤XŒXAXŒAŒ™™
kk
k
-
]k
]]]]]]kkk]k²²²jjjj²²4²²4j²²²²²
V
V
V
4o¤44KKKXKŒŒAŒAŒ™
kk
k
oo
kk
]]VVkkkk]kkk²²²²²4jj²4²²4j²²²²4²
V
V
V
4o¤44K?ŒŒKXXŒŒAAŒ™+
k
k
Œooo¤¤ok
]VVV]]]]kkkk
²²²²²44jj44²4j²²²4jj
V
V
V
4o¤¤¤K??XKŒXXŒAAŒ+++k
k
ŒŒŒŒŒŒ??¤o
k
]VV]]kkkkkkk
²²²²²²444jj4²4j²44jj²²
V
V
V
4oo4KXKKKXXŒXŒŒAŒ++
k
ŒŒŒXXXŒ?¤ooo
k
]V]
b
V
²²²²²²²4444jX44j4Xjj²²²²
V
V
10 20 30 40 50 60 70 80 90
70
80
90
100
110
120
130

Page 3 AD156 Flowers of the field
(4)
V
4o¤44K?ŒŒKXXŒŒAAŒ™+
k
k
Œooo¤¤ok
]VVV]]]]kkkk
²²²²²44jj44²4j²²²4jj
V
V
V
4o¤¤¤K??XKŒXXŒAAŒ+++k
k
ŒŒŒŒŒŒ??¤o
k
]VV]]kkkkkkk
²²²²²²444jj4²4j²44jj²²
V
V
V
4oo4KXKKKXXŒXŒŒAŒ++
k
ŒŒŒXXXŒ?¤ooo
k
]V]
b
V
²²²²²²²4444jX44j4Xjj²²²²
V
V
VV
4o4KŒŒŒŒŒXŒXXŒA+++ŒŒŒAAAAXŒ¤Œ??oo-
k
]]
b
V
²²²²²²²j4X444X44X4j²²²²²
V
V
V
4o¤44XXXXŒŒŒXŒ+++AAAAŒŒŒXŒŒ?¤¤o
²
j
]
b
V
²²²²²²²jjj4X44X44X444444²²
V
V
4oooo¤ŒŒXXXŒŒ†+++AAŒŒXXX¤Œ??¤o
²²²²j²²
²
b
V
²²²jjjjj444XXXXXXX4Xjjjj²²
V
V
4o¤4KXXXŒŒŒŒ¿†††XŒŒAAAAŒŒ¤?¤o
²²²²²j²²j²²
V
²²j44XXXXX4ŒXXKoŒXXjj²²²²²²
V
V
4¤¤4XKXXXX†¿¿¿ŒXKXX¤Œ¤???oo
²²²²²j²²j²²²²
V
²444jjjjjjXXŒKoo¤ŸŸŸj²²²²²²V
V
4¤¤¤KXK44†††ŒXŒXK¤4oŒ¤oo
²j²²²j²²j²²²²
V
4²²²²²²²jjjXŒoo¤44ŸŸŸŸŸŸ²²²V
V
44444
¿¿¿ŒŒXXŒKX¤4oo
²²²j²²²j²²j²²²²
V
²²²²²²jjXXXŒŒo4o4¤ŸxxŸŸ²²²
V
]
††ŒKXŒK¤XX¤4
²²²²j²²²4²j²²²²
V
²²²²²²jX444²Xoo¤¤44xŸxxŸ²
V
]
¿¿4¤K?¤X¤¤¤44
²²²²²jjj²4²j²²²²
V
]²²²²²4X4jjX²4Ÿo¤X4¤¤¤ŸŸŸ²kkk
V
]
†4¤¤KK¤¤¤444k
²²²²²²²4j²4jj²jj²²
V
]]k²²²44jjjX4²jŸoXX¤¤¤XŸŸ²kk]]]]
V
]
44¤¤¤¤44
k
j²²²²²²4jj4Xj²jj²²²
V
]]kk²²4jj²²X4²ŸŸxXo¤o4X²²²k]]]]]]
V
]
44444-
k
²jj44j²²4j4XXXj²²²²
V
]]]k²²4j²²44j²ŸŸxXoo4X²²²²kkkk]]]
V
]
-
k
²²²jj²44j4jjŒŒ444jj²V
]]kk²²²²²44j²ŸŸxŸXXX²²²²k]]]]k]]]
V
]
_
_
-
k
²²²²²²jjjXXXŒŒ4j²²jjjV
]]]kk²²²²4²²²ŸŸxŸ²²²²²²²k]]]]]]]]
V]
_
__
_
k
²²²²²²²4444XŒ4jjjjjj²4
]]]]kkkkk²²²²jxŸŸ²²²²kkkk]]]]]]]]
V__
__
__
__
k
²²²²²jjjjjXŒŒ4jjj²²²²444
]]]]]k]kk²²²jjŸ²²²²kkkkkkkk]]]]]
V___
_
___¸
__
k
²²²j444XXXXŒ4j²²²²²44444
]]]]kk]kk]]²²²²²²kk]k]k]]]kk]]
V__
¸_¸__¸__
k
²²jjjjjj4XXX4j²²²²444jj44
4]]]]]k]]kk]]]k]kkkk]k]]k]]]kk]
__V
__¸_¸_¸¸__
__
²²jj²²j44j444²²²²²²X4j²²j444
k]]]]]k]]k
]]k]k]]k]k]]]kk]]]
_____¸¸¸¸¸_¸____
²j²²jj4²j4jX²j²²²²X44²j²²²4
k
]]]k]]k
]k]k]]k]kk]]]k]]]]]
¸¸¸¸44X¸¸____
²²²²jj²²4²²4jj²²²²X4444j444
k
-
]]k]]k
-]]]]]]]]]]]]kk]]]]
______44XXX¸__
k
²²²²j²²j²²²4j²j²²XXXXX444X
k
-
]k]]
-
]]]]]
]]]]k]]]]
VV
¸¸¸¸¸44X¸¸¸¸___
²²j²²²j²²²j4j²²
V
XXXX
k
-
]]]]
-
V
V
]]]]kk]]]
VV
__V_¸¸¸¸¸¸¸____
²²j²²²j²²²²j
V
k-
]]]]
-
V
V
]]]k]]]V
_¸¸_¸_¸______
²²²²²j²²²²²
V
--
k
]]
]-
V
V
]]]]]
__
__¸__¸_____
²²²²²²²²²
]]]-
-
-k
]]
]kk
V
V
]]]]
V_____
__
-
²²²²²
]kk]]
---
k
]
]]kkkV
V
VV]]]
V_
_k
-
k
-
kkkk]]
k
]
]kkkk
V
V
]]
V
k
-
k
-
4kkkk]]
k
]
]kXkk
V
V
]]
V
k
-
k
-
44kXX]]]k
k
]kXkk
V
V
]]
_
_
_
V
k
-
_
k
-
44X44X]kkkk
k
]XXXk
V
V
_
_

_
V
k
_
_
_
k
-
4X44XXkkkkkkkk-]]]
XX4X
__
V
__¸__¸_¸
V
k
_____
_
_
k
-
X444Xkkk]]]]]
]]kk]
XX4X
___
V
__
_¸¸¸¸_¸
__
-
_____¸____
k
-
X444kk]]kWWWW]]]]kkkk
X44X
__¸¸¸V
_¸¸_¸_¸¸¸____
-
___¸¸¸¸__
k
-
X44kk]kk¤???WW]]]]kkkk4
X44X
_¸¸¸¸
----
___¸¸¸¸X4¸¸__¸_-
___¸¸44¸¸___
k
-
Xkkk]]]???WW¤WW]
]]¤¤k44
X44X
__¸¸¸
-
-
___¸¸X4j4¸¸¸_
-
__¸4XX¸¸_
k
-
kk]kkkk?²²?WWW?]]
X44X44
X44
V
__¸¸-¸¸¸
-
¸¸¸¸XX4XX____
__
¸¸XX¸____k
-
k]kk]]]]²????]]]
XX44X4
X4
V
_Z-¸¸¸¸_
-
__
__¸XXX¸¸¸_-
-
___¸¸¸__
k
-
]k]]]k]]k]]]k]]]
X444X
X4
V__ZoZ__¸_
-
___¸¸¸¸¸____-
-
k____
k
-
]]]]kk]]k]]]]k]
4444X
V
_¸¸¸Z
___
-
___¸¸¸_¸__¸___
_
_-
_
k
_
_
k
-
]]]k]]]k]]]]k]
44X
V
_¸¸¸¸_¸
-
¸¸___¸_¸¸¸__
_
____
_k
k
-
]]]k]]]]]]]]]
X
V
_¸¸¸__¸
-
_
_
¸-
_¸_____¸____
k
k
-
]]kk]]
]]]]
_
_
_
V
V_¸¸__¸¸
-
__
_¸¸¸¸¸¸____
k
f
-
]]]k]]
_
¸_
_
_
V
V
__¸¸¸
-
__¸¸XX44¸¸__
k
f
-
]]]kk]]
¸_¸__¸__
V
V
V
¸
-
_____¸ŒX4j44¸____k
ff
-
]]kk]]
__
¸_¸_¸¸_
__
VV
V
-
_¸¸¸ŒXXX¸¸¸_-
k
kkf-
]kk]
___
¸¸¸_¸__¸_
VV
V
-
_____¸¸ŒŒ¸¸____
k
kk]kfff
]]]V
_¸__¸¸4X¸¸_¸___
VV
V
-
__
____¸¸¸¸_-
-
k
kkk]kfff
]]]
V
_¸¸¸4j4X¸¸___
V
V
-
___
__
-__-
-
k
k]]kkkff
V
____XX4XX¸¸¸¸
]
V
V
-
-
_
__
-
-
-
k
k
k]]kkkkf
V
_¸¸¸XXX¸__
__
]]]
V
V
]]
-
-k-
_-
-
-
-
k
k]]]]]kkkff
V
¸__¸¸¸¸¸¸___
]]]k]]]
V
kk]k-¸
kk]
-
-
-
-
-
k
kkk]]]]kkff
_
V_
_
____¸_¸_¸¸¸___]]]]kkk]]]
ZZk]k¸¸Z
kk]]
-
-
-
-
-
k
kkkk]]]]kkf
_
____
_
_¸¸¸¸_¸___¸¸
]]kk]]kkk]]
¸¸Z]
kZ¸Z]]]]
-
-
-
-
f
kf
kff]]]]kkfff____¸_____¸_
¸
_-
_]kkkk]]kkk]]
¸¸Z
k
ZZZZ]
-
-
-
k
-ffffffffk]]]]kkkf
____¸¸¸¸¸¸_
__
-
]]kkkk]]kkk]
¸¸Z
k
_Z¸Z
-
-
-
kf
f]ff]]]ffkkk]]]kkff
__¸¸44XX¸¸__
-
]kkkkk]kkk]
__Z
k
_¸¸Z
-
ff
ff]]
-
-
kff]]]]]V]fkk]]]]kkkkf____¸44j4XŒ¸_____-
]kkkkk]kkk]]
¸__
k
__
¸
-
ff]ff]]V]]-
-kkf]]kkkkV]ffk]]]]kkkkf
V_¸¸¸XXXŒ¸¸¸_
-
]kkkkk]]kk]]¸¸_
k__
-
fff]]]]]VVVVV]
-k]]]kk]]VV]fkk]k]]kkkkff
____¸¸ŒŒ¸¸_____-
]]kkkkk]]]]
__
k
-
f]]]kkkk]]]V]]kk]]kk]]VV]]kkkk]]]]kkkf
V
_¸¸¸¸____
-__
]kkk]]]]
k
-
ff]]]]]kkkVV]kk]]k]]VV]]]]kkk]]]]kkff
V
__
__
___-
]]k]]V
k
k
-
f]VVVV]]]k]]kk]kk]]Vk]]
kkkkkkk]WWWWWWWWWW
-
__
_
]]]
V
k
k
--
fffff]VVV]]k
kkkk]kkk]]
kkkkkWW?ŸŸW?²WWŸ????
_
-
V
k
k
--
10 20 30 40 50 60 70 80 90
130
140
150
160
170
180
190

Page 4 AD156 Flowers of the field
ff]]]]]kkkVV]kk]]k]]VV]]]]kkk]]]]kkff
V
__
__
___-
]]k]]V
k
k
-
f]VVVV]]]k]]kk]kk]]Vk]]
kkkkkkk]WWWWWWWWWW
-
__
_
]]]
V
k
k
--
fffff]VVV]]k
kkkk]kkk]]
kkkkkWW?ŸŸW?²WWŸ????
_
-
V
k
k
--
fff]
]]-
kkkkkk]]-
???ŸWWKWWKKWWWWŸŸ?II
-
_
V
k
k
--
]]]]
]]
-
kk
-
I?ŸŸWWWWWWKWK²WKWW??IIII
-
¸__
V
k
k
-
]]kk]]]]]]
]]]]]kk
-
I???WW?²KKW²WK²KK²WWŸI?III-
¸___
V---
kk
-
]]]kkkkkkkk]
]]]V]Vk]kkk
-
I?Ix?WW?WKWWKKWWWWWWW??IxxII
¸¸__
-
__-
k
-
]]kkkkk]]]kk]

]]VVVk]]]kkk
-II?I????WŸWWKK?KWWWW?WW??IIxIII
¸¸Z_-
___
-k
-
]]kkkk]]]kkkk]

ff]VVVkk]V]kkkk
IIx?I?xI?WWWKKK²²WWKW?WŸ??Ÿ?I?xI
¸¸ZZ____
-k
-
]]kkk]]kkkkkk]

ffW²V]k]VV]kkkk
IIIxI??IIx??WŸWWWWW²W?WW????III?II
ZoZ___¸
-k
-
]]k]]kkkkkkk]

ffWWW²²k]]VVkkkkk
IxIIIx?IµI?WWŸWW??WWWW?ŸŸ??I?Ix?III
¸ZoZ¸_¸
-k-
]]]]kkkkkkk]]

™foW?WWk]]VV]kkkk
IIIII?xxIµI?????ŸŸW???Ÿ???IŸŸ?II?III
_¸¸¸Z¸¸¸
--
kk
]]kkkkkk]]

ffW?WWW]]VVV]kkkk
IIIxI?IIIµIIIII???????ŸI?II?I?IIIxxII
_¸_¸_¸¸
-
k
]]kk]]]]

ffW?oWk]VVVV]
kk
IIxIIIIIµµµxŸŸŸŸŸµµŸŸ?????III???xIIIII
¸¸¸__V
-
k
]]]]

ff?WW]]]VV]]
k
IIIŸŸŸŸŸŸŸµµxŸŸµŸŸµŸµŸŸŸŸŸŸŸŸIIIxIIIxI
_¸___V
-
k
--


f]]]k]]V]]
k
IŸŸŸŸxxŸŸŸŸŸxxµŸŸµµxµŸŸŸŸŸŸxŸŸŸŸIIIxxI
_¸___V
-
k
--
]


ff]kk]]]]
ŸŸŸŸŸŸxxŸŸŸŸŸŸxµµµµµµµxxxxxŸŸŸŸŸŸŸŸIII
_V
-k
-
]]]

™†f]]]]ff]
™™™ŸŸŸŸŸŸxxxŸŸŸxµµµµµxµµµµµµŸŸŸŸŸŸxxŸŸII
V
-
k-
kkk]

†f]]]ff
b
b

xxŸŸŸŸŸxxµµµµµµxxxµµµxxxxŸŸxxxxxŸŸŸI
V
-k
-
kk]Z
]]]


†f]]f
b
bb
b
xxxxxŸŸŸŸŸµµµŸŸŸŸµxµŸxxxxxxŸŸŸŸŸxxI
V
-
k-
kkZZ]]k]]

™†fff
b
bbb
b

xxxxµµµxxx²²ŸxµµµŸŸxxxxxxxxxx
]
V
-k
-
ZZZZkkk]]]

†ff
b¿††††b

™™
ŸŸŸ²²ŸxxxµµŸŸŸxxxxŸŸŸ
]]]
]
V
-
k-
ZZZZkkkkk]]f
™™™¿
†bb


]
xŸ²²²²ŸxxxxµxxxŸŸŸ
]]]]]
V
-k
-
ZZZZkkkkkk]]]

™™†

¿]
xŸ²Ÿ²²²ŸŸxxx
-
-
]]]]k]]
V
-
k
-
Z¸¸Z]]]]]]]k]]]
™™

™™™¿™
™™bb
†bb

]
xŸŸ²²²²²ŸŸxxxx-
-
]]k]]kk]]V
-
k-
k_¸¸_kkkkkk]]kk]
™™


™¿

b†

]
xxŸŸŸ²²Ÿ²²ŸxxIIIIIII
]]kk]kk]]V-
k
-
kk
]¸_kkkkkkkkkk]]

™™†
™™™¿™]
xxxxxŸ²²²²ŸxIIIWWWIII
]kk]]k]]]-
k
-
k
]__kkkkkkkkk]]™™¿

™™bb
†b
™™
]
µµxxxŸŸŸŸxIW?W?K?WIII
]kkkkk]]]-k
-
k
]]]kkkkkkkkk]]¿

bb†bb

]
µµµxxxxxIWŸ?K?KWW??II
]]kkk]]k]]-k
-
k
]]kkkk]kk]]]
™™
†™
¿™™™™


]
xµµµxI?IŸŸW?ŸKKWŸ?ŸI
]]]kkkk]-k
-
k
]]]]]]]]]

™™†

¿™

™™

™™
]
xxxµµI????I?WWWWKWŸI
]]kkkk]-
-
k
]]]_]]
V


™™¿™
bb
†b™

]
xxxxxIx?IWIWIII??WW?I
]]kkk]-
-
k
-----
___
V
b†

]
xx²²xxI??xIIIIIŸWŸ?W?I
]]]]]-
-k
---
-
_¸__
V
™™™b

™™
]
xŸ²ŸŸxI?IIIIIIIIIŸŸWII
]]-
-k--
___¸
-¸¸¸__
V
™™
™™†

bb†b™™
]
x²]²ŸxIxIIŸŸ²²ŸIII??II
----
__¸¸¸¸-¸¸__
V
™™™™†
™™™

™™™???????x²]²ŸxII²²²†²²†²II?x?
fff
V
__¸¸¸¸ZZ__
V
_
™b

™™
????W????²]²ŸxxIxx²ŸŸŸŸ²III?I
f
ffff
V
__¸_ZZoZ¸
V
___
bb†b
™I??WWWWŸŸ??²]²Ÿx
IxµŸŸŸ²ŸŸI?I
ff
fff]]f
V
____ZZ¸¸_
V
__¸__™™

™™I?ŸŸWWKKWŸ??I]²Ÿx
µµxxŸŸŸIIIff
ffkk]]]]]ff
V
¸_¸_¸__V
†††††__¸¸¸
¸___bb
IIŸWWKWKK?IxII²Ÿx
µxx]xŸII
]]]]]kkkkk]]]ff
]
V
_¸_¸¸__
V
††b
b
b__¸¸
¸¸¸¸__
Ix???WWWWŸ??xII²²x
µx]xxx
]]fffkkkkk]]]]ff--]
]
VV
_¸____
V
bbb
b
b
__ZZ¸¸¸¸__
IIII?ŸKKWW??III²²x
µ]xxx
]
fkkkkkk]V]]ff
--]
__¸
___
_
V
™b
bb


¸ZoZZ_¸__
IIxI??WŸK???xII²²x
µµ]xxx]
fkk]kkkVV]]f
]
-
___¸
_
V
™b
™b

™_¸¸ZZ¸___
III?I?I??ŸI?xII²²x
µ]xxx]
ffkk]k]]]V]]fff___]]]__¸¸
k
k
V
™b
™b

__¸_¸_¸
††
IxIxI?I??Ÿ?III]²Ÿx
µ]xx]
ffffkkk]k]]V]]]]ff___]]_Z¸¸
k
k
™b
™b

__¸¸_¸_

IIIIIxxIIIII²²kVxµµ]]xk
fkkk]kk]k]V]]]fff
____ZZ¸¸
V
k
k
VV
™b
™™

____¸_f

IIIIIIIµµ
²kVxµkµxk
ffkk]kk]]]VV]]f
¸___ZoZkkVkk
k
V
™™

ff_f___]f†
xxxµµµ
²kxxµkµxk
fkk]kk]V]]]]ff
]]¸_¸ZoZ¸kkVk
k
V
VVVVVV


f]f]]_]]]kkkkkVV
VVVxµVVVkxµµkµkx
fffkk]kk]V]]fff
]]]]¸¸¸¸Z¸¸¸_Vk
k
VVVV

ff]]]]]kkkkkk]kkVVVVVVVVVV]Vkxµµkµkx
fkkkk]kk]V]]]f††††††††_¸_¸_¸_VkkkkkVVkkkkkkkk
ff]]]kkkk]]kk††]]kk]]]VVV]VVVVVVV†††††ffkkk]k]]]]ffff††¿¿¿¿¿¿__¸¸¸_††¿¿¿¿¿¿¿¿¿
ff]]]kk]]]]]]k†††]]]kk]]]]]]]]]]]V††††††fkkkk]]]]]k††††¿¿¿¿fff___¸_¿¿¿¿
†††††††††f]]kk]]]]]]]kk††]]]]]kkkk]]]]kkk††¿¿¿††fkkkk]]]kk¿†¿ffff¿††¿¿___¸_fffffffffffffffff
††]]]kkk]]]]]]kkkk†††]VVV]]]]kkkkfff†††††††ffkkkkkk†††††††††††¿fff_ff¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
]]kkkkkkkkk]k]]k††††]]VVVVVVVVVV]]ff†††¿¿††fkkkk†††¿¿¿fffff¿fff¿ff¿fffffffffffffff
††††]kkkkkkkkkkkkkkk††¿†††f]VVVVVVVVV]]ff†††¿kkkkk††††¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
]]]]]]kkk†kkkk†k††f¿¿¿††ff]]ffff]]]ffff†††††††††††¿†††††††††††††¿¿¿¿¿¿¿¿ff¿¿ffffffffff
]]†††††††††††††††ffffff†††fff††fffff†††††††¿¿f¿ff¿¿¿¿¿¿f¿ffffffffffffffffff
††††fffffffff¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿††††††††††††¿¿¿†¿¿fff¿¿ffff
fffff
ff
f
ffff
f
f
¿¿¿¿¿ffffff¿¿ffffffffffffffffff¿¿¿ff
ff
¿¿ffffffffff
ff
fff
fff
f
fffffff¿¿¿¿¿¿¿¿fff¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿fffffffff
f
ffff
fffff
ff
ff
f
ff
ff
ffff
f
ff
ff
f
fffffff
f
ff
ff
f
f
f
fff
f
f
f
f
fff
10 20 30 40 50 60 70 80 90
200
210
220
230
240
250

Page
5 AD156 Flowers of the field
Pattern Name:
AD156 Flowers of the field
Company:
Anchor
Fabric:
Aida 14, White
96w X 256h Stitches
Size:
14 Count, 17.42w X 46.45h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol
Strands
Type
Number
Color
²
2 Anchor 1 Snow White
?
2 Anchor 20 Burgundy Med DK
I
2 Anchor 22 Burgundy VY DK
W
2 Anchor 46 Crimson Red
_
2 Anchor 90 Plum LT
¸
2 Anchor 109 Lavender Med LT
Z
2 Anchor 111 Lavender Med DK
[
2 Anchor 168 Surf Blue LT
ª
2 Anchor 169 Surf Blue Med

2 Anchor 215 Juniper Med LT
b
2 Anchor 217 Juniper Med DK
¤
2 Anchor 236 Charcoal Grey DK
-
2 Anchor 263 Loden Green DK
V
2 Anchor 264 Avocado VY LT
]
2 Anchor 266 Avocado Med LT
k
2 Anchor 268 Avocado Med DK
4
2 Anchor 295 Jonquil Med LT
j
2 Anchor 300 Citrus LT
X
2 Anchor 303 Citrus Med
Œ
2 Anchor 304 Citrus DK
K
2 Anchor 332 Blaze LT
f
2 Anchor 369 Spice Med
¿
2 Anchor 371 Spice DK

2 Anchor 380 Fudge
Ÿ
2 Anchor 388 Ecru Med
x
2 Anchor 392 Linen Med
µ
2 Anchor 393 Linen DK
A
2 Anchor 400 Grey Med
o
2 Anchor 403 Black
+
2 Anchor 905 Tawny DK
Floss Used for Petite Stitches:
Symbol
Strands
Type
Number
Color
²
2 Anchor 1 Snow White
?
2 Anchor 20 Burgundy Med DK
W
2 Anchor 46 Crimson Red
Floss Used for Back Stitches:
Symbol
Strands
Type
Number
Color

Page
6 AD156 Flowers of the field
Symbol
Strands
Type
Number
Color
1 Anchor 263 Loden Green DK 1 Anchor 369 Spice Med 1 Anchor 371 Spice DK 1 Anchor 905 Tawny DK
Notes: Набрала Altania

Page
7 AD156 Flowers of the field
Расход нитей Нитей в мотке:
6
Длина мотка:
795.0 cm
Type
Number
Full
Half
Quarter
Petite
Back(cm)
Str(cm)
Spec(cm)
French
Bead
Skein Est.
Anchor 1 545 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 20 588 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 22 463 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 46 586 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 90 1010 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 109 574 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 111 129 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 168 9 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 169 15 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 215 360 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 217 259 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 236 80 0 0 0 150.9 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 263 476 0 0 0 111.5 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 264 494 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 266 1229 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 268 1246 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 295 309 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 300 197 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 303 311 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 304 184 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 332 469 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 369 544 0 0 0 30.7 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 371 209 0 0 0 20.5 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 380 244 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 388 371 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 392 292 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 393 104 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 400 33 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 403 171 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.000 Anchor 905 15 0 0 0 21.4 0.0 0.0 0 0 1.000
X