Butterfly beauty

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.35 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Page 1 #35149 Butterfly Beauty Lori Turoscy (2) (3) (4)LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL{{LL{{{{{¥LLL¨¨¨¨¨¨¨{{¥¥{LLLLL{{¥ŠŠŠŠk¥¥¥¥¥¨¨¨¨¨{¥{{¨{¥¥ŠkŠkkk¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¨¨{¥{{LL¨{¥Š¥ŠŠkk¥¥¥¥{{{¥¥{{¥¥¥¨{{¥LLLL¨{¥ŠŠŠkk{{¥¥{{{{{¥¥{{¥¥¥{{¥L¨¨{{¥¥ŠŠ{{¨{{¥{{{{¨{¥{{{¥¥¥{¥LLL{{{{{{¥Šk{{{{¨¨{{¨{{{¨{¥{¨{¥¥{{LL{{¥{¥¥¥¥Šk¥¥¥{{¨¨{¨¨{{¨¨{{{¨{¥¥{LLLL¥¥¥¥ŠŠ¨¨¨¨¨¨¥¥¥{¨¨¨¨¨{{¨¨{{¨{{¥{LLLLLLLL¥Š¥Š¨¨{{{{{¨¨¨¥¥{{¨¨{¨{{¨{{¨{{{¨LLLLLLŠ¥ŠŠ{{{¥¥{¨¨¨{{¨¥{{{¨{¨{¥{¨{¨¨{{{LLLŠŠ{{¥¥¥{{{¨{{¨{{Š¥¥{¨{{{¥{¨{{¨{{¨Š{{¥{{{{¨¨¨¨{¥{{{ŠŠ¥{{{¥¥¥{{{¨¨{¨¥¥¥¥¥¥{¨¨¨¨{{{¥¥{{{Š¥{{¥¥Š¥¥{{¨¨¨¨LL¥{{{{¨¨¨{{{¨{{¥Š¥¥¥{kŠ¥{¥¥ŠŠ¥{{¨¨¨¥LLL¥¥¥¥¥{{{¨¨¨{{{{¥¥Š¥Š¥ŠkŠ¥ŠŠkkŠ¥{¨¨Š¥LLLLL¥ŠŠŠŠ¥¥{{¨¨¨{¥¥¥ŠkŠkŠ¥gkŠkkkkŠ¥¥¨¨Š¥LLLLLŠŠ{{{{{{¨¨¨{{{{¥ŠkkkkkkggkgggkkŠ¥¨¨¥¥LLLL¥¥¥¥{{{{{{{¨{{¥¥ŠŠkgkgggggggggkŠ¨¨Š¥{LLL¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥{{{{¥ŠkŠkkggggÌÌÌÌggkk¨¨Š¥¥LLLLLLL¥¥ŠŠŠŠ¥¥¥¥¥¥{¥¥ŠŠkkggggÌÌ̧ÌÌÌg¨¨Š¥¥{LLLLLLLŠŠŠŠŠŠŠŠŠ¥{{{¥¥ŠkkgggÌ̧§§§Į̀¨¨Š¥¥{§§§ŠŠŠ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥{¥kkkkkģ§§§Ì¨¨¨¨Š¥¥{¥§§§§§Š¥¥kkkkkkk¥¥¥¥kkŠŠŠkŠÌ§§§¨¨¨¨¨Š¥¥{{{L§§|||||kkkkkkkkkkkkkŠŠ¥ŠŠŠ¥¥Š¨¨¨¨{{Š¥{{{{LL§||||©||©kkk¥kkkŠŠ¥kŠŠŠ¥¥¥¥Š{¨¨{{kŠ¥Š¥¥¨¨LLLLLL§|||©©©©©©©©kk¥¥kkŠŠ¥kkŠ¥¥ŠŠ{{{{kkŠŠŠ¥¥¨ŠŠL§|||©©©tttt©©kkk¥ŠkŠŠ¥¥kŠŠkk{{{kkkŠŠŠ¥¨ŠŠ¥§|||©©tt˜˜˜t©©kŠk¥ŠŠŠŠ¥¥kkk{¨¨¨¨¨¨kŠ¥kkŠ¥¥§||||©t˜˜˜˜˜t©©ŠŠŠ¥¥Š¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨{kkŠ¥L§|©©©©t˜jjj˜tt©¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨{¨¨{¨{{{{{{kŠLL§|©©tt˜˜jjjj˜tt{{{{¨¨¨{{¨¨{{¨{{{{{{{{{{{k§|©©t˜jjjjj˜˜tt{¥{{{{{{{{{{{{{{{{¥{{{{{kLLLL§|©tt˜jjjjjj˜tt{{{¥¥{{¥{{¥{¥¥¥¥¥{{¥{{{¥LLLLL§|©t˜˜jjjjj˜˜tt¥{{{¥¥¥¥{¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥kLLL|©tt˜˜jjjjj˜tt¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥kŠŠŠŠ¥¥¥¥kLL||©tt˜˜˜˜˜˜˜tt¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥kkkkkŠkkkLLLLLL|©©ttt˜tttjjt©¥§¥¥¥¥¥kkkkkKLLLLLLLLLLL||©ttt©©©tj©©§§§¥¥¥¥kkkKKLLLLLLLLLLLLLLL©©©©|||©©||§Ì§¥¥¥kkkKLLLLLLLLLLLL§|©tttttt©||||§Ì§|©©©©©tttKKLLŠLLLLLLLLLL§|©t˜˜˜˜˜tt©©||§§|||©©tttttttttKLŠLLLLLL§|©t˜˜jj˜j˜tt©||§|||©jjj˜˜˜˜˜˜tttt©ŠLLL§|©©tjjjj˜tt©||§§|||©©t˜˜jjjjj˜˜˜tt©Š¥LLLL§|©tjjjjj˜˜t©|§§||©|©tt˜jjjjjjjj˜˜˜t©|¥¥LLLLLL§|©tjjjjj˜t©|§Ì§|©©|©t˜˜jjjjjjjjjj˜t©|{L§|©tjjjjj˜t|§Ì̧|©tt|©tt˜˜jjjjjjjj˜tt©|§LLLLL§|©t˜jjjj˜t|§Ì§|©t˜˜|©t˜t˜˜jjjjjj˜˜tt©|§LLLLLLLLLL§|t˜jjj˜t||̧|tt˜˜˜˜©©ttt˜˜jjj˜˜˜tt©©||LLLLL§|t˜jjj˜t|§§||t˜˜jj˜˜©©t©tt˜˜˜˜˜tt©©©||L§|©tt˜j˜˜t|§||t˜˜jjjj˜˜©©|©©tt˜tt©©©©||§L§§|©©t˜˜tt||t˜˜jjjjj˜˜t©©||©©t©©|||||§pL§L§|©tttt|||t˜jjjjjjj˜tB§§§||||§§||§§ppL§L§||©©||L|t˜jjjjjjj˜t©©Bp°p§§§pp§§§pppL§§§§|||LLL||t˜jjjj˜j˜tt©|pp°pp°pBp°pBpppL§§§§LLLLL|©˜jj˜˜˜˜˜tt©|§°°°p°°pBp°pBBppLL§LLLLLL|©t˜˜˜tttt©||§pB°°p°°pBp°ppBppLL§LLLLLLL|©tttt©©©|||§§ppBf°°fpp°BppBBpLLL§LLLLLLLL§|©©©©|||§§§ByyppBf°fpp°BBppBpLLLLLLL§§||||§§§§BBBByyppBff°p°BBp°BBLLLLLLL§§§§§pyyBBBByyppp°BBf°fBpp°pBLLLLLL§§§pyyyBBBByypp°°BffBp°°pBLLLLLL§§pppyBBBBpp°°°°BfBp°°p°LLLLL§L§LLpyBBpppBBBBBBBBB°°°p°LLLLL§§LL§LLLpyypppBByyyypppBB°°fp°LLLLLL§LLLLLpppppByyyyypppppBf°fp°102030405060
10
20
30
40
50
60
70
80

Page 2 #35149 Butterfly Beauty Lori Turoscy(4) LLLLLLLLLLLLLLLLLLL{¥¥¥{¥{{¥{{{{¥{{¥¥{¥¥{{¥¥{{¥{{{¨{{{{{¨¨{¨¨¨¨¨¨¥¨Š¥¨Š¥¨¥¥Š¥{Š¥¥¥¥{¥¥{¥{¥{{{{{{¥¨¨¨ŠŠŠŠ¥Š¥¥kŠ¥{kŠ{{k{{k{¥¥kkLLŠŠŠŠ¥|¥¥|{©|§©|§©||©||||§|§p§ppppppppBppBppBBppBp°BB°pB°pB°p°°p°fp°fp°LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL¥LLLLLL¥¥LLLLLLLLLL¥¥¥LLLLLLLLLLL¥¥¥ŠLLLLLLLLLLLLLLL¥{¥ŠLLLLLLLLLLLLLLL{{Š{{LLLLLLLLLLLLLLLLLL{¥{{{{LLLLLLLLLL¥{{{{¥LLLLLLLLL{{{{¥¥LLLLLLLLLLLLLL¨{{{¥¥¨LLLLLLLLLLLL{¨{¥{{¨LLLLLLLLLLLLLL{¨¨{{¨¨LLLLLLLLLLpLLLLL{{¨{{¨¨ŠŠLLLLLLLLLLLpLLLL¥{¨¨¨¨ŠŠŠLLLLLLppLLLL¥{{¨ŠŠ¥¥¥¥LLLLpppLLL{{{¨¨¥¥{{{LLLLfppLL{{¨¨¨¥{{{¥LLLLLffp°ppLL¥¥{¨¨¥{{¥ŠLLLLLfffp°°°L{{{¨kŠ¥¥ŠLLLLLL°ffpffB°°B°pLLLLLL{{¨¨kŠ¥ŠŠLLL°°L°°°°fpfB°Bp°pLLLLLLL{{¨kŠ¥¥ŠŠŠLL°°p°°°p°°pfBppppBLLLLLLL{{¨kŠŠŠŠŠŠLLL°°ppp°°°°B°ppBB°LLL{¨¨Š¥¥¥¥ŠŠL°pBBpp°°°B°ppB°°pLLLL{¨Š¥¥{¥ŠŠLp°°pBpBBppp°B°pB°°pppLLLLLLL¨¨Š¥{¥¥¥Lp°LLpppppBBBBp°°BpB°pppBpLLLLLLŠŠ¥{{{{LLppp°°pBppBBBBBpp°BpBpppBppLLLLL¥¥{¨¨¨LLLLpppBp°pBBppBBBBBp°B°BBpBBpLLLLL{{{¨LLLL°°°ppBBppBBBpBBpBp°B°pBpBBppLLLL{{¨¨L°¥{°°°pBBpBBBpBppp°B°°ppBBppppLL¥{{¨¥¥{{{{{{BBBBB¥¥¥¥¥{{B°ppBBBBppp¥¥{Š¥¥¥{{{¥¥¥{{ŠŠŠŠŠ¥{ŠŠ{ppBBBBpBpBpŠ¥¥Š¥¥{{{{¥¥¥¥{{{¨¨ŠŠ{Š¥{{{BpBBpBBBppLLLLŠŠ¥¥{{{¥¥¥{¥{{{¨{{ŠŠŠŠ¥¥{{{{BBBBppLLLLŠ¥¥{{{¥¥¥{¥¥{{¨¨{{{{{ŠŠ¥¥{{{{{BBBp°LLLLŠŠ¥¥{¥{¥{¨{¥{{¨¨{{{{{{ŠŠŠ¥¥¥¥{{Bpp°LLLL¥¥{Š{{¥{{{¨{{{{¨{{{{¥¥¥{{{{{{Š¥¥pp°°LL¥{{{¥{{{¨{¨{{¥{¨{{{¥¥{{{¨¨{{{{ŠŠ°°°L{{{{{{{{¨{{¨{¥¥{{¥¥{{{¥¨{{{{{{{Š°°LL¨{¨{¨{¥{{{¥{¥¥¥{¥¥¥{{¥{{¥¨¨¨¨¨{{¥¨¨¨{¨¨{¥¥¥{¥¥Š¥¥{¥¥¥{{{¥¥{{¨{{{{¥¥¥¥LLLLLLLL¨¨¨¨¨{{¥¥¥¥¥ŠkŠŠ¥¥¥¥{¥{¥{{¨{{{{{{{{¥LppBBLŠŠ¨¨¨{¥Š¥¥¥ŠkkkŠŠŠŠ¥¥¥Š¥{¥{{{¨¨¨{{¥ŠŠ°°°°°°BB¥¥¥¨¨¨{¥ŠŠ¥¥¥kgkkkŠŠŠ¥Š¥¥{{¨¨¨{{¥¥ŠŠŠ°°°°°°°BBBB{{¥¨¨{{¥ŠŠŠ¥¥ggggggkkŠkŠ¥{{{{{{¥¥{{{{°°p°p°°°BBBBB{{{¨{¨¥{¥ŠŠŠ¥¥ÌÌÌÌggkkkkŠ¥¥{{¥¥{{{¥¥¥°p°ppp°°°°BBB{{{¨¨¥¨{¥ŠŠŠ¥¥§§ÌÌÌÌgkŠŠŠ¥{{{{{¥¥¥ŠŠŠpppp°°°°°°°°°{{{¨¨¥¨¨¥ŠkŠŠ¥¥§§§ÌŠŠŠŠŠŠŠ{{{¥¥ŠŠŠŠŠŠŠpp°BBppppppp§{{¥¨¨¨{Š¥ŠkŠŠ¥§§ŠŠŠŠ¥Š¥¥ŠŠ{¥ŠŠ{{{{{{{pBBp°°°°°°°§§{¥Š¨¨{Š{¥kkŠ¥§ŠŠŠ¥Š¥¥¥¥¥Škk{{{{{{¥¥¥Bpppppp°°°°§§¥ŠŠ¨¨¨Š{¥ŠkkŠŠŠ¥¥¥¥¥¥{{¥Škkkk¥¥¥¥¥ŠŠBBB°Bpppppp§§¥¥Škk¨¨{{¥ŠkkŠŠŠ¥¥{¥¥{¥ŠkŠŠkkkkŠŠŠŠ°°BBBBBpppp¥¥¥ŠŠk¨{{¥ŠŠkkŠ¥¥{¥{{{¥kŠŠ¥ŠŠkkkpp°°pppppBBBBpL¥¥ŠŠk{{{¥Škkkk{{{{¥¥kŠ¥¥¥¥¥Š°°°°pp°°pppppBBpLL¥ŠŠkk{{¥Šk¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨{°°°°°°pppBBBBBLLLLLLLKKKK{{{¨¨¨¨¨¨{¨¨¨{¨¨¨¨¨¨¨{{{°pppBBBBBLLLLÂKK{{{{{{{{{{{{{¨¨{¨¨¨¨{¨¨{¥ppBBpppLLLLLÂKK¥¥¥{¥¥¥¥¥¥¥¥{{¨{{¨¨¨{{{¥¥°pppppLLLLÂKŠŠ¥¥Škkkkkkk¥¥{{{{¨{¥{¥¥°°°°°pLLLLLÂKKŠŠkkkkkkkkkk{{{{{{{¥¥°°°°LLLLLLÂÂÂyBBBBBBBkkkkk¥¥{¥{¥¥ŠLLLLLLLÂyyBBpBBpBBBBkkŠ¥¥Š¥ŠŠLLLLLLLLLLLLLBKKLyBBppBBppppBBBkŠŠŠŠŠŠLLLLLLLLLLBKKLyyBBppBp°p°°pppppŠŠŠ°ppLLLLLBBKKpyBBppBppp°°°°°°°°°°°°°pppBBKKppyBBp°Bpp°°°°°°BBBBBBBB°ppp°B°KKpyypBp°B°°°BBBBB°°°°°°°°BBBpp60708090100110120
10
20
30
40
50
60
70
80

Page 3 #35149 Butterfly Beauty Lori Turoscy (4)LLLLL§L§LLpyBBpppBBBBBBBBB°°°p°LLLLL§§LL§LLLpyypppBByyyypppBB°°fp°LLLLLL§LLLLLpppppByyyyypppppBf°fp°LLLL§§LLLpLLLByyyyyyyyyyppBffp°LLLLL§§LLpyyByBByppppBBBBfppLLLLLLL§LLpyBBBBBBBBBBB°°°BfpLLLLLppyyyByyyyppppppp°BfLLLLLLpypyyyyyyyyyyppBBBBBLLLLLLLLLLL°ppppppyyBBBBpppp°LLLLLLLLLL°°°ppBpppppp°°LLLLLLLLLLLLLLLLLLLppppppppp°LLLLLLLLLLL°p°°pppBBBLLLLLLLLL°°°pppBBLLLLLLLLLLLLLpBpB°°ppppppppBBBLLLLLLLLpppp°°°°°°°°p°pppppBBBLLLL°°°ppppLLB°°°°°°L°°°p°°ppBBBBB°°°°ppppppLLL°°°°ppppppBBB°°°°°p°°°°pLLLLL°°°°°°ppppppBBf°°°ffpppppLLLLL°°°°°°pBBBBBBffffppppppp°°°ppppppppBBBf°°ppppppLLL°°°ppBBBBBBB°°°pp°°pLL°°pppppBBBBBB°°°°°°p°°°°°°pppBBBBB°°°°°°°°°°°°°pppBBBBf°°°°°°°°°°°°pppBBBff°°°°°°°°°pppBBfff°°°°°pppBBff°°°pppBBf102030405060
90
100
110
120

Page 4 #35149 Butterfly Beauty Lori Turoscy°p°fp°fp°fp°fppBfp°BfBBBpp°p°°pp°BBBpBBBpBpppBpppppppp°°p°°p°°°°°°f°°fffBffBBfBBKKpyBBppBppp°°°°°°°°°°°°°pppBBKKppyBBp°Bpp°°°°°°BBBBBBBB°ppp°B°KKpyypBp°B°°°BBBBB°°°°°°°°BBBpp°BB°KKpyppp°°BBBB°°°°°pp°°°°°°°°BBBBfBB°°KyyKKp°BBBppppppppppp°°ppp°°ffB°°KKyyKKÂBBBpppppppBBBppppp°°°ÂpfBBf°KyÂKÂÂBBpp°°pBBBBBpppppÂÂÂÂÂÂÂpfBB°fyyÂÂÂBBpp°BBBBBBpppppÂÂfKK°pfBffyyÂÂBBp°°BBByyBBpppppffKKÂK°°pBBfyÂÂÂBp°BBByyBBBpppppfÂÂÂÂKK°°°BBfyÂÂBBBppByBBBpppppfKfffKKKKKBBB°ByyÂBBppBBBBBBBBByyffKfKKKÂÂKKKBBBBByÂÂBppBBBBByyyyyÂÂfKfÂÂÂÂKKKKKpBBBByÂÂBpBBBByyyyyffÂffKÂÂKKKKKKKKBBBBBBÂBpBBBByyyyyyfÂÂfKfÂKKKKKKKKBBBÂÂyÂBBByyyyBBByyyyfKfffÂÂKKKKKBBÂÂÂyÂBBBBBBBBBBBBBByKÂKKKKKKKfffÂÂyBByBByyyyyyyyyyKÂÂÂÂÂÂÂÂffffÂBByyBBBByyyyyyffKfÂÂÂÂÂÂffffBByyyyBBBByÂÂÂffKfffffÂpffBByyyBByyyyyÂÂffKfffffÂpffByyBByyyyyyÂÂfffKffffppByyyyyyyÂÂÂÂÂffffKffppyyyyyyffÂÂfffffffKf°pyyyyffffffffffff°pyyyffffffffff°°yyffffffff°yyfffff°y60708090100110120
90
100
110
120

Page 5 #35149 Butterfly Beauty Lori TuroscyPattern Name:#35149 Butterfly BeautyDesigned By:Lori TuroscyCompany:DimensionsFabric:Aida 18, ivory104w X 104h StitchesSize:18 Count, 14.68w X 14.68h cmFloss Used for Full Stitches:SymbolStrandsTypeNumberColork2DMC304Christmas Red-MD. / 13019Ì2DMC318Steel Gray-LT. / 18511°2DMC367Pistachio Green-DK. / 6049y2DMC368Pistachio Green-LT. / 6051p2DMC470Avocado Green-LT. / 16010B2DMC472Avocado Green-UL LT. / 16253f2DMC500Blue Green-VY DK. / 16880Â2DMC561Jade-VY DK. / 16211K2DMC562Jade-MD. / 16213j2DMC745Yellow-LT Pale. / 12296|2DMC799Delft Blue-MD. / 6016g2DMC816Garnet. / 13072¥2DMC894Carnation-VY LT. / 13127Š2DMC956Geranium. / 13152©2DMC959Sea Green-MD. / 16185t2DMC964Sea Green-LT. / 16180¨2DMC3713Salmon-VY LT. / 13067{2DMC3716Dusty Rose-VY LT. / 13125§2DMC3799Pewter Gray-VY DK. / 18519˜11DMCDMC745964Yellow-LT PaleSea Green-LT. / 12296 + 16180Floss Used for Half Stitches:SymbolStrandsTypeNumberColorL1DMC842Beige Brown-VY LT. / 15576Floss Used for Back Stitches:SymbolStrandsTypeNumberColor1DMC304Christmas Red-MD. / 130192DMC437Tan-LT. / 153501DMC500Blue Green-VY DK. / 168801DMC561Jade-VY DK. / 162111DMC816Garnet. / 130721DMC3799Pewter Gray-VY DK. / 18519Notes:Gold NuggetsFabric: 18 count ivory AidaFinished Size: 8" x 10" (20 x 25 cm)Kit also contains: printed fabric for mat, batting, beads and ribbon. Code# Lenght (36"/91cm) Code# Lenght (36"/91cm)----- ----------------- ----- -----------------13072 2 18519 213067 2 18511 113127 3 13125 313019 2 13152 215350 1 12296 26051 2 16253 36049 3 16010 316880 2 16213 116180 2 16211 1

Page 6 #35149 Butterfly Beauty Lori Turoscy16185 1 15576 26016 2Канва: 18-я цвета слоновой кости Размер готовой работы: (20 x 25 см) В набор также входят: ткань с рисунком для паспарту, золотые бусинки, ватин (синтепон)лента. Все цвета переведены по таблице на сайте http://www.cyberstitchers.com/В результате 2 цвета 16180 Lt. turquoise (Светлобирюзовый) 16185 Turquoise (Бирюзовый) перевелись в DMC 959. Для более светлого цвета 16180 поставила DMC 964.Для цвета 18511 Lt. grey (светлосерый) таблица предлагает 2 цвета DMC - 318 и 415.

Page 7 #35149 Butterfly Beauty Lori TuroscyUsage SummaryStrands Per Skein:6Skein Length:795.0 cmTypeNumberFullHalfQuarterPetiteBack(cm)Str(cm)Spec(cm)FrenchBeadSkein Est.DMC3042140003.60.00.0001.000DMC318330000.00.00.0001.000DMC3674300000.00.00.0001.000DMC3681870000.00.00.0001.000DMC43700001.90.00.0001.000DMC4705830000.00.00.0001.000DMC4725270000.00.00.0001.000DMC50017500025.20.00.0001.000DMC56110600015.70.00.0001.000DMC5621040000.00.00.0001.000DMC7451390000.00.00.0001.000DMC7991520000.00.00.0001.000DMC8164100033.80.00.0001.000DMC84201016000.00.00.0001.000DMC8946190000.00.00.0001.000DMC9563540000.00.00.0001.000DMC9591360000.00.00.0001.000DMC9641560000.00.00.0001.000DMC37133390000.00.00.0001.000DMC37167060000.00.00.0001.000DMC379915200016.00.00.0001.000DMCDMC7459641290000.00.00.0001.000
X