Grandmas garden

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.95 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Page 1 SO-G117 Grandma's garden (2) (5) (6)_g_gg__gggg___gggggg_____g_ggg________g_gxrggg________gggrxrrgggg________ggrrrxrrrrggg______g__ggrrrrxrrrrrgg________g_ggrrrrrrxrrrrrrxgg_g_____gg_ggx0rxrxrrrrxrgg_gg_____g_ggrrx0rxxrrxrrrg__gg__///////___g_ggrrrx0rxrx00rrgg_gg__3//Z//33//Z//3______grr00rx00xxrx0000rrgg_g___//3/ZZZ/3////3/ZZZ/3/_____ggr0_00rx000xxrrx00_00rxgg_g___//3Z3////3Z3//___g__grx00000rx000rxxxrrx00000rxrrg________gg_ggrrx00000rx0000rxxxr0rx0000frx0rrgg__g____g__grrrrx00000rx00000xxxxr00rx000frfx000rrg__gggggggr0r0rx00000rx00000rxxrr00rx000frfx000rrxgg_g00~000000000000000000000ggr00r0rx00000rx000000xrrr00rx000*r*r000rrrxgg_000~00000000000000000000000r0rx00000rx0000rrxrrr00rx000*rr*000r0rxx_000~00000000000.000000~00000rx00000rxr0000rx0rr00rx00*00r*00000rxx_x00~0000000000.000000~000000rxr0000rxrrr0rrx0r000rx00*00r*00000rxx_x000~00000000.00000~~000000rxx¤¤000rxr¤¿rrrx0r000rx00¥00r*00000rxx_xx00~000000..0000~~000.0000x¤¤¤¤r0rrxr¤¤¿¿rx0r000rx00¥00rx*0000rxrrx_xx000~0000..000~~0000..000rm¤¤¤¤¿r0rx¤¤¤¿¿mx0r000rx00¥00rx*0////xrx_xx00~00.....+~00000.00mm~m¤¤¤¤¿rr¤¤¤¤¿mmm.0000rx0¥00rrxf///////rx_xx.00~....++.0000000rmmmm¤¤¤¤¿¿¿¿¤¤¿¿mm¤.0000rx0¥00rrxfr/3333//x_xx..+.+++..0000rmm¤mmm¤¤¿¿¤¤¿¿¿¿mm¤m..000rx0¥00rrxrrr0333333x_xx++.+......r.m¤mmmm¿¿¤¤m¤¿¿mm¤¤m..0r0rx0¥00rrxrr000/3333x_xx..+....r..¤mm.mmmm¤m…...m¤¤m...r0rx0*000rxrr000r/333x_xx...+....¤m...mmm¤mm...mm¤m...r0rx*0000rrrr///0r/33x_xx..¸¸...mm....mm¤m.....m¤m...rrrx¥000xrrr////0r/3x_xx¸¸..mmm....mmmm.....m¤m....rrx¥00_x_r0/r/33r33x_xxzzê00...mmm....mmmm.....m¤mm...rrx¥xxx_r00rrr333__xxzzzzzzê†0000...mmm....mmm….....m¤mm....rx*xx_xr0rr00r333__xxzzzzzzzzêê†t.......mm......mm......mm¤m....rr¥xxx_00rr000r33x_xzzzzzzzzêêꆆttttZ..mmm..m...m........m¤mm...r***x__00r0000rx3r__xzê†zzzêêêꆆ†ttttZ..mm¤m...m..m........m¤¤¤mm..x***__00rf000rx3r__zꆆzêêêêêêê†000t0t0.m¤¤¤m...m¤mm........mm¤¤m...*x¥*f_00ff000rxrrx_zêê†êêêêêzzzê†0000t0Z.mm¤¤m....m¤m.…......mm¤m....0xx¥_ffff0r00rxrx_xzêêêêzzzzzzê†..00000..mmm¤m..m..m¤m.......mmmm.....0¥0¥_*r*0*rrrxrx_xxêêzzzzzzzz0000..000®0...mmmm...m.m¤m........mmmm....¥0__*00r*00rrxx_xêêêzzzzzz000......0000...mmm.....m¤¤mm.......mmmm....0¥_¥_*0¥r¥0*rxx_xêêêêzzz000........®000....m¤m.....mm¤..m......mm¤m....._¥_jj¥0rr¥0xxrrx_zzêzêzz000...mmmm..0000....m¤m......m¤.….m.....mm¤mm....¥_¥j*0¥0*0¥rxrx_zzêzzêz00..mmmm00.¸00®0....m¤m......mm.........mm¤mm...m0jj*j00¥rr0*xrx_zzêzzêz00.mmm000¸¸..000...mm¤m.......m........mm¤mmmmmmm¿0*x*x¥0¥r*0*__zzêzzZZ0000000ZZ00..000¤¤.mm¤¤m0m0m0m.mm.....m0m0m0mmmmm¿¿¥xxx¥000¥0rx*__zzêzzZêêttttZZ0000..000¤¤¤¤¤¿¿m0m0m0m..m.....m0m0m0m¤¤¤¤¿¿x¥x¥_¥0¥0*r*rx_zzêzzZêêê00000000...0®0¤¤¤¤¿¿¿m0m0m0m..m.…...m0m0m0m¤¤¤¤¿¿xx¥__0¥000*xr__zzêzz¸¸êê0000000...mm00¤¤¤¤¿¿¿m0m0m0m..m.....m0m0m0m¤¤¤¿¿¿0¥_¥_¥0*0*r*r__zzêzzê길0........mm.00¤¤¿¿¿rm0m0m0¤..m.....¤0m0m0¤0¿¿¿00¥j_x¥__0*rxxr__zzêzzêZZ¸000000000...00rm¤0m0m0¤..m.....¤0m0m0¤0*0*_¥j¥x¥x*_*0*xxr__zzêzzêZê†tt0000000.¸¸®0rm¤0¤0¤.¤..m.....¤0¤0¤.¤¤0__¥jjj¥xx_*_00*xrr_gzzêzzêZê†00ttttZZ¸¸..00rm¤.¤.¤.m..........¤.¤.¤¤r_*j¥j¥x*_*_*0rrxr__zzêzzê긆000000000...00r.m.¤.¤m..m..….....¤.¤¤¤¤r*j_j*0xx*__rrrrxr_gzêêzzêꆸ¸00000000..000r..mmmm....mm.......mm¤¤¤rrxj*0*0*_*rrr0rx_gêêêzzêêꆆ0000000...0®0r...........mm.......mmm¤¤rxrrrrrrxrrr0rrx_gêêêêzêꆆ††00000...0000............mmm.......mmm¤rx00rrrrx00r00rx_gxxxêꆆ††xxxx....xxt...............mmmm......mmmm¤x0000rrx00r00rxggxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...........mm.mmmm.....mmmmx00000rx00r00rxgg_______________________............mm....mmm...mmmm¤00000rx00000rxggggg_________g__ggg_gggg...........mm¿...........mmmm¤0000rx0000rrx...........mm¿...........mmmm¤0000rx00000rx...........mm¤¿¿.........mmmmx00000rx0000rrxmm......mmm¤¿¿¤........mmrrrx00000rx00000rx/rmmmmmmmm¤¤¿¤¤......mmrrrrrx00000rx00000rx/zzzrrrrrm¤¤¤¤rrrxr..rrrxrr000rx00000rx00000rx3/zz0zêr00r0rxrrrr0rxrrrrrrxr0000rx0000rrx00000rx3/z0zêêêr00r0rxr0rr0rxr000rrx00000rrêêêrrrx000/00x/33z00êêê†3r00r0rx000r0rxr0000rx000rrêêê†êrrêê00//30x/33êzzêꆆ3zr00r0rx00000rx00000rx000êêꆆêrêꆆêrê300xr/330zêzê†33z0z/00000rx00000rx00000rx00êêꆆ†êêꆆêrrê†r0xr/3300zêê†33zzêê/00000rx00000rx00000rx00ꆆjjj††††êêrêê†êrxr/330zzzê†333z0zzê/300000rx00000rxx0000rx00†rrrêêjjj††êêꆆêêxr/30zzêê†/3330z0êê/300000rx0000rrx00000xrrr†êêêêꆆêêꆆ††jêêêr/zz0êê†/r3/3zzzêêê3300000rx0000rrx0000êrrêêê†êêꆆêêêêꆆ†jêêê†r//0zêꆆr/3/30zz0êê3300000rx0000rrx000êêrêêêêê†//j†††††††jj†êꆆr/zzêê†/r/3/3zzzzêê3300000rx0000rrx000êrêꆆ†††/3j†j†êêêê†j†††††_r/0êêê/rr/3//z00êê†3300000rx0000rrx00êêꆆ††jj†j3jj†††††êêj††††j_/zzêê3/r//3//0zzzê†3/00000rx0000rrx00ꆆêêꆆ†jj3j††êꆆ††êjj†j__zzêê3/r/r3r//z0zzê†3/00000rx0000rrx00†êrêꆆ†j†ê†j†êêêêjj††jjjj_zzê3/r///3r//0zzêê†/00000rx0000rrx00êrêꆆ††êêêêê†êrêêêjj†jjxxgzê3///3/3r//êzzꆆr000r0rx0000rrx0êrêꆆ††êêrêꆆ†êrêê†jjjxxggêê33/3//3rr/êêêê†r/0000rrx00000rx0rrêꆆ†êêrrêêꆆêrêê†jxx___g33/3//3rr/3êê†r//000rrrxr0000rx0rrêê†j†êêrrêêê†j†êê†xxx_xx_g333/333rr/3ê†r//000rrrxrrr00rx00êêê†j†êêrrêêê†jj†xxx__x____33333r//3†///3~~00rr¤¤¤¤¤¤¤rrx00êꆆj††êêrrꆆj_xx__xxxxx__r///3///3~~rr¤¤¤¿¿¿¿¿¤¤rx00xx†jj††††êêêxx____xxxxxx__g//3/33/33~+¤¤¤¤¤¤¤¤¿¿¿¿¿¤rx00rxxxxxx_xxx_____xxx__xx___g//3//3/3~++¤¤¤¿¿¿¿¤¤¤¿¿¿0.rx00rr___________xxx___xxxxx__g3/3/333~+~+.¿¿¿¿¿¿¿¿¤mm.0.xx000rxxxxxxxxxx_____xxxxx___g_3/333~~++.00.mmm¤¤mm.0.xx000rrxxxxxxxx__xxxxxx_____g_g3333~+~.00...mm¤mm.0.xx000rffxxxxx___xxx____gg____g333~..00..mm¤m..0.xx000r*f____g_gg___++...++gggff..00...m¤m..0.xx000r¥**..+++...+++..0+++***ff..00...mmm..0.xx000r¥¥¥.+++.00~~~000~++****ff*rr..00...mmm..00xx000**¥¥Û++000~~~000~++*¥***ff¥*00rrrr..00...mmm....xx00¥000*0Û000~~~000~~+*¥¥000¥¥*0000rr/3..00..mmm¤.mm.xx000¥¥¥*0Û¥0~~~000~~+*¥¥¥¥****rr0000rr//..00..mmm¤mm..xx000rx*¥0Û¥¥~~000~~+*¥¥¥¥**ff00rr00…00rr//..00.m.mm¤mm...x00rrrx¥00¥¥¥000~~~*¥¥¥¥¥**fx0000rr00000r0rr/..0..m..m¤¤m...xrrrrrx¥00Û¥¥¥0~~~*¥¥¥¥¥¥**fx0000rr0r00000r00000r/mm.0..m0.mm¤mm....rrrrx¥Û0Û¥¥¥¥~**¥¥¥¥¥¥***fx00…00r000r00000r000r000rm....mm00.m¤¤mm.....rrx¥¥00Û0¥¥*¥¥¥¥¥¥¥***ffx00000r0000000rr00…0m...mmm00.mm¤mmmm...rxxx¥Û00Û¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥***fxx00000r00000r0000*.....00...mm¤¤mmmm*____¥¥¥¥0ÛÛ¥¥¥¥¥¥¥***ff__00000r00000r0000*¥¥*mm....mmmm¤**¥**______¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥****f_____00000r00000r000010203040506070
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 2 SO-G117 Grandma's garden (3)(6) (7)///3/3/3//00000000~0~0~0000.0...¸¸¸¸00000...ttZttZ0t0t0Z0000®00000000000®00000000000®0m00.00.00¸®0.00.000000®0000...xxx___ggg~~~~~+~+++~+~++~+~~rr/3//r//rr/0r/00r0…0000000000rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrxxxxxxxxxxxrrrrrrrrrrrrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrrrrrrrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrrrrrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrrrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/////////xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3//Z//33//Z//3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx///3/ZZZ/3////3/ZZZ/3//_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//3Z3////3Z3//_x_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_____________xx__xxxxxxxxxxxxxxxxxx_______________________xx_xxxxxxxxxx______________xxxxxx_______0+..___________+..._xxx__g_____0..______ggr0¥¥0*¥¥0.xxggr0¥00¥¥*¥¥..xx_grr0000¥¥¥**¥*.xx_grrrr0¥00¥******xx_grr/000000000**xx_gr//r////0¥¥000¥¥00¥¥**xx_grr//rr/r///////0¥¥0¥0¥*¥0¥0¥*¥*xx_gr/r///r/3/3rr//////00¥¥0¥0¥*¥¥¥0¥*¥¥*xx__rrr//rr//3/3r//r////000¥¥*¥¥¥*¥*¥0¥¥¥¥*xx_grr/r/33r////3333////r/3/3r//00¥0¥********¥¥¥¥**xx_grr////3/3////3333//3/3r/3/3rr/00¥¥¥¥*---HHHHH¥¥**¥¸xx__rrr3//3/3/3//33/3/33r/333/r/00¥¥HH---------HHH*¥¸xx__rr/33//33/3/33333/3//33/r///00¥*H-------------HH*.xx__rr/3//33/3333/33/3///3//0¥¥*---------------H*0..xx__rrrr/33/333/3333/33//0¥*HHH-----------HHHH...¸xx__rr//3333/333333//¥*HH---------------HHZ¸¸¸xx__r33†jj33333/---H---0000----0000---Z¸¸¸xx__r3êê†j3333--HH--00---0--00---0--Z.¸.xx__ê†j0êꆆêê†j-HHH--0--…--HH0-…-----0¸..xx__rrrrrrêêêj0êꆆê0ê†j--HH--0-------0-------0...¸¸¸Zx__rrrêꆆj00ꆆê0êê†jHHH--0----H--H----H-H00t.¸ZZZx__rê†ê†j0êê†0êꆆjH-®®®HHHHHHHHHH®®®H00..¸ZZ__rê0ꆆ0êê†0êꆆ®0Z®®HH----HH®0Z®®®0..xZ__r0êê†0êê†0êꆆ†®®®®®H------H®®®®®000.xZ__00ê†êêê†êêꆆ®®®-H------H-®®®00®..xZ__0ê†êêêêꆆ------------HH000..xZ__0ꆆêê†êꆆ---------H®00.txZ__rê†ê†êê†ê††mmH----mm000..ZZ__rêê†ê†††m.mHHHHH.mm00®..Zx__rrrêꆆ††j¿mm.mHHHHH..m¿m000..¸Zx__rꆆ†j...¿m.m0-HHH..m¤mmm®00.t¸¸xx__r†††j.....¤.m0--H0..¤...m000..¸¸xx_g†jjj¤¤....m¤m00-H0..¤....00®..¸xx__j††j..¤¤...¤m00000.¤...¤¤000..xx__rrrrj†.....¤...¤®0tt0.¤..¤..®00.txx_grj.......¤..¿®®®tt¤..¤...00...xx_gr¤¤¤.....¤.m¿¸®t.¤.¤....00t..xx_g....¤¤...¿..¿®¸t¤..¤..¤¤0....xxxx_g......¤..m¿.m¸®t..¤m.¤..t..xxxxxxgg¸ttm...¤.m¿.m®3t.m¿m¤..mxxxxxxxxxgg¸®¸ttmm..¤.m¿.mttm¿m¿..m¸___gggggggg®¸ttttmmm.¤m¿.mttm¿¿..mttggggggggggg®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®3®®®tt¸tmmm¿m¿mtm¿¿..m3tt®®®®®¸t¸ttmm¿¿mt¿¿..m¸tt®®®®®®®¸ttttmm¿¿m¿.mm¸t¸®®//®®®®®®t3t0tttm¿¿mmttt0®®¸/333¸/333®®®®®®ttt000mm.mm0000®®®/33¸¸¸¸/////33¸¸¸3®¸®®®ttt00..¿.m¿m000HHH///3¸¸3ZZ¸¸/////Z3¸3Z¸¸¸¸®¸®®ttt0..¤m0.m¿m-H--HZ/¸ZZ¸¸ZZ¸®ZZ3/333®3Z¸3ZZ¸¸¸tt¸®®tttHH.¤m000.¤m----HZZ¸Z0ZZZ¸Z¸®Z¸¸333¸¸0®Z0ZZZ¸¸¸ttt®®®®--HHHm0000.¤H---H0Z¸000ZZZZ¸0®¸ZZ3Z¸3¸00®0®ZZ¸¸¸®t¸tt.®----____0000¤0--HH0®Z®0®ZZZZ¸0®Z0ZZZZ3¸¸®0ZZ0®Z¸¸®¸t¸0..----H___xx0000-HHH®0®Z®®®ZZ¸00®0®ZZZZ¸¸ZZ¸ZZ¸¸¸®3®¸t00.----HH___xxr00000.®0ZZ¸ZZ¸®®0®0ZZZZ¸¸¸¸¸¸¸®®®tt00._---HH_xx_xxrr0000®®Z¸ZZ®ZZZZ¸¸®®®t000.__HHHHH_xxrrxxr000Z¸ZZZ¸¸¸®®®tt0000.____¸¸¸¸xxxrrxr00¸¸¸¸¸®®®tt0000.__xxx_¸ZZ¸xx_xxr0¸®®t00000_xx__rxxZZZ0xx_xr0®¸®t00000xrrxxxrxxZ000xx_xr~~~000®¸®tt00000rxrrrrxx_x00ZZx_xx~~+~+~~~00000®r3®®tt000000rxrxxrrx_xZZZxx_x~+++BB~+~®00®®®®00®®r®®®tt000000xxxxx_xrx__ZZ¸x_x~+~~~+B+~~t®0®®®®00®tr/®®®tt00000.00x_x_x_xx_x_¸¸__x~~0~~~B+~+t®®0t®t®®0tr/®®®tt00000.00x___xx_x____¸___~~00~+++tt®®0ttt®®t//0®®3t¸00000.00.x___x_x____¸¸__~+++tt®t®tZtt///®®0®®®®t¸t00000.000..____x____¸¸¸_~~+~~~~~~~/ttttZZr/3/®00t®®®®®tt000000.00000.._____..¸_¸_+++++B~+B+~~~/3tZZr/3/t®0tt00®®ttt00000.0000000........¸_¸¸+BB~++B~~+BBB+~+/3/r/3//t®000®®®®®ttt00000.00000mmmmm¤¤¤¤¸¸.Z¸BB~~++B~~+00~~B+~+/33/r/3/3tt00®®t®¸ttttm0000.00mmm000000...Z¸¤ZZBB0~+B+~+0~~~++BBr/33/r/3/3Zt®t®t3®¸®¸tt00mm0..mm0000000000..ZZ.ZZ~0~~+B///++~0~++BB/333r/3/3Zttt3®®¸t®t0000m¤¤0000000000000.ZZ.Z0+~~++/3//3+~++r/333/3/3/33®3t®®000000.000000000tttt0.Z0.00~~~/333//3r333/333//3®®®t®®®t0000.00000tttttt¸ttt00..Z33////3///rr/33/333///33®®®t®®®®ttt..000ttt®®®®¸®¸tt0ZttZ3333/333//r///33333333rr/3¸®®t®®®®®®ttttt¸t¸®®®®®3®¸®®tZZZttr//33r/3333///3r/33333rr//3¸®¸®t®®®®¸®®ttt3®¸®®®®®®®®®®®®®Z¸¸®/333333r/333//r/3//333/r/3/3®¸®3t®®®¸®¸®tttt®®®®®®®®®®®®®®®¸¸®®33/33333/3r/3/3/r/3/333/r/3/3®tt®®®®®¸®®®tt®®®®®®®®®®®®®®®3®¸®®3//333/33/33/r/3/r/3333//333ttt®®®3®®tt®®®®®3®¸®®®®®®®®¸®¸®3/3/3333r/3//3_/r//__/333//33®®®®tt®®®®®®¸®¸®®®®®®®®¸®®/r//3/33/r33/3_g///__gg/33/3g__®®®®®®¸®®®®®rrr333/3_r/3/_gg//_xgg/333ggg_--HHH--HHHrrr333/__/r3/gg__xxxx____gg--xx_gH-xx_gHH0rr/3//_gg//ggg________gg-xx___gg_xx___gg0r/r3/ggggg/ggg__ggggggggx____g_g______gg0r///g___ggggg_xx___gggg_______ggg____g_g0r//gg___ggggg_xx___gggg¥¥¥_gg___ggggg__g_gg8090100110120130140150
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 3 SO-G117 Grandma's garden (4)(7) (8)rrrrrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xx____*¥*¥¥*¥¥*¥****¥H*¥HH*-H*HHH-HH---0--------H-H®®HZ®®®®®®®Hmmmm..m....¤¤¤.........¤¤¤....m.m¸mtt3tttt®¸®®®®¸®®®HHH--H--H--H-HHHHH00.000000r00xr0xr0_xr_xxx_xx_x__x___¸__¸¸__¸__¸¸.Z¸¤ZZ.ZZ.Z0.00..ZttZZtt¸¸®¸®®¸®®®¸®¸®®®®HHgHH_gg_ggg_g_ggrrrrrrrrxxxxxrrrrrrrxxxxxxxxxxrrrrrrxxxxxxxxxxxxxxrrrrrxxxxxxxxxxxxxxxxxxrrrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx__//////////////xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx__3//Z//33//Z//33//Z//33//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx___//3/ZZZ/3////3/ZZZ/3////3/ZZZ/3////3/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_//3Z3////3Z3////3Z3////3____xxxxxxxxxxxxxxxxxxx___________xxxxxxxxxxxx___________xxxx___________________xxxxxxxxxxxxx__xx__xxxxxxxxx_____________________________x_xxrrx_xxrrrrrrx_xx¥*00000/rrx_xx¥*000000000///rx_xx000Û000000000rrr//////rx_xx00000ÛÛÛ00rr000rrrr...///rr/3//r/r3//rx_xx*000ÛÛÛ*z000rrrrr....m¥/r//r//r//33//rr/3/rrrx_xx0*¥¥***Ûz†rrrrrrrm.mm.¥r////r/rr///33//r/3//rx_x0000000ÛÛÛz†z†ê†ê†¤¤m...¥¥r/3////3//r//3/33/rr/3////x_x00000000ÛÛz†z†z†ê¤¤mm...¥*rr33///3/rr//3//3//r/33/////x_x00000000ÛÛz†z†z†êmmmm...**r//3//33///r/3//33//r/33//33/rx_x00000000ÛÛz†z†z†ê..mmm.m***rr/33/33//3//3///33/3r33/3333/rrrx_x00000000ÛÛZZ¸†z†ê....mmm***rr3333/33/33r/333333/3/3/3333///r__x00000000ÛÛZ¸¸¸¸z†ê....mmmH**/r/3333333//333/33/3/333/333//r__x00000000ÛÛZ00Z¸¸¸†ê...mm00H---/33333333/333/333333r/33333x_x00000000ÛÛZ0ZZZ¸¸†ê...mm00HH--//33333333/3333r/3333r__x0000000ÛÛÛZ0ZZZ¸¸†ê...mm00HHH-33333333333rr/33/rr__xx000ÛÛÛÛÛxxZZZ¸¸xxx...mm0mHH--3333333r/3//3rrrrx_xxxxxxxxxxxxxZ¸¸xxxxx.mmmm¤HHH33333/3333rx_____________x_________gggggH/333333333rx_gggggg_g____gggggggggggggggr33333333rx_xxr/333333rx_xxrrrrrêê†r/333®®Z3rrrx_xxrrêêêêêêê†/33®00®Zrrx_xxZ0Z0Z0Zrêꆆ†††††Z¸¸Z®0®®Z¸rx_xx0Z0Z0Z0Z0êrêêêꆆ††Z®Z¸¸¸Z®®ZZZ¸r__xx0¸0¸0¸0¸0êêêêêêêꆆ††®0®®Z¸¸ZZZZZ¸¸r__xx0¸0¸0¸0¸0êêêꆆ/////3®00®Z¸¸¸ZZZ¸¸rrrrrrx_xx0Z0Z0Z0¸0¸0..//////3®0®®Z¸¸¸¸¸¸rr__xx00Z0Z0¸0¸..+++B.////333m®ZZZ¸¸¸r__xx000....r+++BBB//33333¿¿ZZ¸¸r__xx000..rrrrêê///////3mmm¸¸__xx00®®®®Z0.rrrrêêê.//////.mmrrr_gxx0®00ZZZZZZ.rrrrêê.0.m¿¿r__xx0Z00®ZZZZZ.+rrêê.0zzz¤¿mmmr_gxx0Z00ZZZZZZ.B+++B.zzêzzêzzmmmmm_gxx0Z00ZZZZZZ..B+BB.zzêzzzêzmmtttt_gxx0000ZZZZZ..®....00zêêêêêê¸t3tttt_gx0000.......®®Z®®®Z®000000.t¸g_xxxgg0000®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®¸gttt¸_xxgg_xx000tt¸ttt¸ttt¸ttt¸tZZ¸ZZg®®t¸t¸_x®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®g_____000ttttttttttttttttttZZ®®®3t¸tt_x000tt¸ttt¸ttt¸ttt¸ttt¸¸®®®tttt_00tttttttttZttttttttZ®¸®ttttt/__+/00ttt¸ttt¸tZt¸ttt¸tZ¸®ttt¸t3~3gz+_xx__xx_000tttttttttZZttttZ®t3+t¸t3~0~gz3/+..mmx__x__000ttt¸ttt¸tZZ¸tt®®H+z+~3/+~/gg~+z+....m0000x_x_000ttttttttZZZZZ®H3+~0~+z+~3g0~+000...m00000.x_x_000ttt¸ttt¸ZZZ®H/3+~/3+~0~g~+3/0000..m0000..x__x__000tttttttZZ®®H3+z++/3/+/ggz+00000..m000.....x__x__000ttt¸ttZ®®.~0++z+~+z+3g+g00000.mmm000....m______000ttttt®®./~+3+~0~+3g3gg00000....m....mmm__000ttt0®..+z+/3~_/_gggg000..00..m....mm**000t000.~+3___ggg__gg0..0000..m..m**00000.._gggg____g_g0000000..mm¥¥0000.x___xx____gg.000000..m¥¥00..xxx____gggg0.00000.0.m¥¥êêê000.xx__gggggg0.0000...m¥¥zzzzzêê000.t_xx___ggg0.m0000..m.m¥¥¥**¥¥*zzzzzzêêx00.tt___ggg0.m00000.mmm¥¥¥¥¥**¥¥¥¥¥**zzzzzzzzzx00.ttttt0.m00000.¥******0¥¥*¥¥*zzzzzzzzzx_00.t®®®®.m000.0.¥**0¥¥*¥¥*zzzzz3zzzx_00.t¸®3®.m000...***0¥¥*¥¥*zzzz33zZZx_00.¸t¸®®..0.0...m**¥0¥¥*¥¥*zzzzzzZZ¸__00.t¸®®®®.0....m0000000*¥0¥¥f¥**zzzz3z¸Z_0000.t®®®®....mm0xxxxxx000**¥0¥f¥*fzzzzzzZ¸_0000.t®t®®mmmmxxxxx00*¥¥f*fzzz33zZ.0000.ttt®®®xxx*xx0****ffêzz3zz¤¤000¤tttt¸®x_*xxx**ffêzzzz..mmm0.tt¸®¸®x_xxêzzz...000..®t¸®®x_xx_êêê...000.t®®t3®__ZZZZx_†Z..tttt®®®t®®®ZZ¸¸¸Z00ZZ¸¸Z¸xxZZtt®®®®®®t®®®0¸Z¸¸Z0ZZZ¸¸¸¸Z0Z¸x_ZZ¸®®®®®®®®t®®¸0Z¸Z¸ZZZZ¸¸¸¸¸Z0ZZ¸x_¸¸¸¸®®¸®®®®t®¸®¸0Z¸¸¸ZZ¸¸¸ZZZ¸Z0ZZ¸x__rr®¸¸®®¸®¸®®®t3®¸®x__ZZZ¸¸Z¸¸¸0Z¸ZZZZZ¸¸__g__gg00rr®®®®®®¸®®®®®tt®000_¸¸¸¸¸¸¸¸00Z¸¸¸¸Z¸¸¸__gg__g0000rr®®®®®3®®®ttt000000¸¸¸¸¸ZZ00ZZ¸¸¸¸¸¸_xxxx_grr0000rr®®®®®®®0x00x000¸¸¸ZZZZ¸¸¸¸¸¸xxxx__g00rr00…00r00xxxxx000x¸¸¸¸¸¸¸¸xxxx____g0000rr00000r00000xx__xxxxx_¸¸¸_xxx_____gg0000rr0r00000r00000xx00xx___xx____xx__xxx_gg00…00r000r00000r000r0000xxxxxxx______x__xxx___g00000r0000000rr00000000xxxxx_____xx___xx_g00000r00000r0g00xxx00000__xx__xxxxxxxx_g00000r00000r0g¥¥¥0000xxxxxxx____xxxxxxx__00000r00000r0150160170180190200210220
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 4 SO-G117 Grandma's garden (8) /3///3///3xxx___.....mmm..........m.mmmmmmmm00m00m00m0mmm¤gggggg//3//3333333//3///zzzêzzzêzêêê00.®®®¸ZZtZZtt¸ttZ¸tZtZ®t®®Z®®®êêzêêzzzzzzzzzzZZZZ¸z¸ZzZ¸3zZ3zzzzzzzzêêê†0000r0r0000_g_gg__gggg___gggggg_____g_ggg________g_gxrggg________gggrxrrgggg________ggrrrxrrrrggg______g__ggrrrrxrrrrrgg________g_ggrrrrrrxrrrrrrxgg_g_____gg_ggx0rxrxrrrrxrgg_gg_____g_ggrrx0rxxrrxrrrg__gg__//___g_ggrrrx0rxrx00rrgg__g__Z//3______grr00rx00xxrx0000rrgg_g___ZZZ/3//_____ggrr000rx000xxrrx0000rrxgg_g___Z3//___g__grx00000rx000rxxxrrx0000rrxrrg________gg_ggrrx00000rx0000rxxxr0rx0000rrx0rrgg__g____g__grrrrx00_00rx00000xxxxr00rx00000rx000rrg__gggggggr0r0rx000~~~x00000rxxr000rx00000rx000rrxgg_gggr00r0rx000+~~x000000xrr000rx00000rx000rrrxggxx____g000r0rx000+r~~0000rrxr0_00rx00000rx0_0r0rx___gggg00000rx000+0r~00000rxr0000rx00000rx00000rxxxgg00000rx00+00r~0000rrxr0000rx00000rx00000rxxxgg0000rrx00+00r~~00000x00000rx00000rx00000rxxx_g0000rrx00+00rx~00000x00000rx00000rx00000rxxx_grr000rrrx00+00rx+00000x00000rx00000rx00000rx.mxx_gr0000rrx0++00rx+0000rx00000rx00000rx00000rx.mxx__r0000rrx0+B0rrx+0000rx00000rx00000rx00000rxmm¤xx_gr0000rrxr+Brr++++0000x00000rx00000rx00000rx.m¤xx_gr0000rrxrBBr~~~+++0rrx00000rx00000rx00000rx..m¤x__rr00000rxrBB~~~00++00rx00r0rrx00000rx000rrrx.mm¤x_gr00r00rxrBB~~0~~0000rx0r/3rrx0000rrx00r~~0xmmm¤x_gr00r0rrx~+~~0~~~~+00rxr/33Zrx0000rrx0r~00~00~mmmmx_g000r0r~~+00~~~~~+B0rxr/33Zrx0000rrxr0~000000~mm00x_g000rrr000~~~~~~++B0rxr/33¸Zx000rrrx~000000~00~0000x__rr000r0r~~+~~~~~~++B0rx//3¸¸Zx00rr00~0000000~00~0000x__r000r0r~~+~~~+~~++B0rx/33¸¸Zx00r00~~000~000~00~00m¤x__r000r0r~~+~~~+~++BBrr//3¸3¸Zx0r0000~000~000~0~mm¤¤x__00000r~~+~~~+~++BBr//3¸¸3¸¸Zrr00000~000~0~+~m¤¤xx__0000rr~~++~~+~++B///3¸¸¸33¸ZZr00000~~000~+¤xxxx__rr0000r~~+B+~+B++BBBrrrZ¸¸333¸ZZ00000~0~~~++ggggg__r000rr+~+B+~+B+~~++rrr0¸¸¸3/0ZZr0~0~000~+~~00ggggg__r000~++++B++BB~~~~+++0Z¸¸¸3/0000r0~~00~+~00~00~xx__00r~+~~+BB+B~~~BBB+ZZ¸Z¸¸3/00000rr~~~~~000000~xx__0r~+++~~~~~~~BBBBB¸Z¸¸Z¸¸3//0000rr~+~0~0000~0~xx__rrr~~++++~~~~~++B++¸¸¸B30Z¸r3//000r00~00~0000~0~xx__r~~+r~++BBBB+~+B+++BB330Z¸rr3/000000~000~000+~_gxx__r~~+rr~+BB++B++~++~++B/3Z0¸rrr00000000~000~~++__gxx__~~~+r~~+BB++B++~+~~++//¸¸ZZ¸rr00000000~~~~++~~~__gxx__~~rr~~+B+~+B++~+~~+//3Z¸¸Z¸¸r00000000~~0++~~00_g3xx__~~~r~~+BB+~+B++~+~~///Z0¸¸3Z¸¸00r00000~00~+~000~g3xx_g~~r~~+BB+~~B++~~~~+BB0Z¸33¸Z¸00r~~00~00~++~000~g3xx_g+~r~~+B+~~~+++~~~~+++0¸¸33¸rr000rr~~~~~~~~+~0~g33xx_g++~~++B+~~~++~~~~~~+ZZ¸3/3Z¸r0000rrxr00~00~+~gg3xx_g+~~~+BB+~~~++~~~~~~¸Z¸¸///ZZ¸00000rxr000000~+g0.xx__+~~~+B++~~~++~~~~~~¸¸BB//BBZZ¸0000rx00000000~+00.xx_gB~~~+B++~~~~+~~~~~~+++///BBrZZ¸¸00rx00000000~+00.xx_gBB~++B+~~~~~+~~~+~~~+//BBBBrr00000rxr00000~0~z0.xx_g+BB++B+~~~~~~~~~+~~~~++++BBBr00000rxrr00~~~~gz.®®x_g++BB+++~~~~~~~~~+~~~~~++++BBr00000rx00rrrr_g.®®®®gg~~++++++~~~~~~~~~++~~~~++++BBB00000rx000rr__g®®®®®gg~~+~+++~~~~~~~~~~~+~~~~~++++BB00000rx00000_gZ¸Z®®gg~~+~~++~~~~~~~~~~~+~~~~~++++BBB0000rx0000__gZZZ®ggg~~+~~~+~~~~~~~~~~~++~~~~~++++BBB000rx0000_ggZZ®~~+~~~++~~~~~~~000++~~~~~~++++B0000rx0000_gxZ®®~+~~~~++~~~~~~00000+~~~~~~+++000BB0rx000_ggx®®++~~~B++~~~~~~00~~~++~~~~000000+BB0rx000_grx®+~~~BBB+~~~~~00~~~~++~~~00000++++r0rx00__grx~~~~00BB+~~~~~0~~~~~++~~00~~+++++r00rx00_grrx~~~~0000B+~~~~00~~~~~~++00~~~~+++r000rx00_grrx~~~~B++0B++~~~0~~~+BBB++00~~~rrxrr000rx0_ggrrx~~~~B++++B++~~00~~~BBBB000~~~rrrxr0000rx0_grrrx~~~~rrB+BB+000~~~xBBBB00+~~rr0rx00000rx_ggrrrx~rrBB00000~~~~xrBBBB+++~r00rx00000rx_grr0rx0rBB0000~~~~rxrBBB++++r000rx00000rx_grr0rx0rBB+++++~~rrxrrBB+++rr000rx00000r_ggrr0rx0rBBB+++++rrrxrrrBBrx00000rx00000r_grr00rx00rBB++++rr0rx0rrrrrx00000rx00000__grr00rx000rrrxrrr00rx00r0rrx00000rx00000_grr000rxêê†00000rxrr000rx00r00rx0000rrx00000_grr000rxêêzzꆆ00000rxr0000rx00r00rx0000rrx0000_ggr0000rxêêzzzzê†00000rx00000rx00r00rx0000rrx0000_gxr0000rxêzzzzzêê†00000rx000***x00000rx0000rrx000__gx00000rxêzz3zzzê†000r0rx00¥¥0rx00000rx0000rrx000_grx00000rxZZz33zzzê000r00x00¥00rx**000rx0000rrx000_grx00000rx¸ZZzzzzzê000rrrx0¥000rx0**00rx0000rrx00_ggrx00000rxZ¸Zz3zêêê000rrr0¥0000rx00*00rx00000rx00_grrx0000rrxZ¸¸Zzzêê000rr¥¥0000rrx00**0rx00000rx0_ggrrx0000rrx¸ZZzzzê†000rr¥000¥0¥*x000*0rx00000rx0_grrrx0000rrxZZzêzêꥥ*000rr¥0¥00¥¥***00frr*¥¥000rx0_gr0rx0000rrxzzzzê†0¥¥*000rr*¥00¥¥¥****0fr*¥¥¥¥00rx_ggr0rx00000rxzzzêê0¥¥**000rr*¥00¥¥¥ffff*f**x0¥¥*rrx_grr0rx00000rxêzêê00¥***0000r*¥0¥¥¥*ffffff*rx00*xxrgggr00rx0000rrxêê†0¥¥¥¥*r000r¥0******fffffrrx0x**xrggrr00rx00000rx†¥¥¥*¥0¥r00r¥00¥¥¥¥****ffrrx0xx*xg_xr000rx00000rx*¥0¥r0r¥00¥¥¥¥¥****frrx00xxx_xrrxx0rx00000rx**¥0¥r¥¥00¥¥¥¥¥****frrx00*x_xxxxx00rx00000rx**¥*f¥00®®¥¥¥®Z***ffrx00*x_xxxxxxxrx00000rx***f¥¥0®®®®¥®®ZZ**ffrx000x__xx____rx00000rx**f¥00®®®®®®®ZZ**ffrx0x00xx__0000rx00000rx0*f¥00®®®®®®®ZZ**ffrxxxxxx__00000rx00000rxrr0ff¥00¥®®®®®ZZ**fffr________000r0rx00000rx00rr00f¥00¥¥®®®®Z***ffx__x_x____000r0rx0000rrx000rr00r¥00¥¥¥®®Z***fxx__x__x___x000r0rx0000rrx0000r00r¥00¥¥¥¥Z***fxx__x__xx___x000r0rxr00rrrx0000r00r¥¥0¥¥¥¥***0xx_x_x__x___rx00rrrrxr00rrrx0…00r0rr*¥0¥¥***00x__x_x__xx___rxrrrrrrxrrrrrrx0000r__gg******00x___x_xx_xx___ggggg_____________0000r____ggg**00x__x__0xx_xx__x_gg______________xxx0000rxxx____x00xxgxx__0xx_0x___x_g_____xxxx__xxxxxxxx230240250260270280290
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Page 5 SO-G117 Grandma's garden (6)m...mmm00.mm¤mmmm...rxxx¥Û00Û¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥***fxx00000r00000r0000*.....00...mm¤¤mmmm*____¥¥¥¥0ÛÛ¥¥¥¥¥¥¥***ff__00000r00000r0000*¥¥*mm....mmmm¤**¥**______¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥****f_____00000r00000r0000gg¥¥***mmmmmmm****¥*ggg___ggggg¥******gggggg____00000r00000r0000x__ggggg***¥¥*¥**gggg__________ggggggggg_____xxxxx00r00r00r00r0000xxx______gg*¥¥*¥gg__________________________xxxx____00r0rr00r0rr00r0ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg………00r0rr00r0rr00r0ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg…………………0rrrrr0rr0rr0rr0gggggggggggggggggggggggggggggggg………g…………………………………………rrrrrrrrrrrrrrrr10203040506070
110
120

Page 6 SO-G117 Grandma's garden (7)0000000000000000r00r0rr0rrr0r/r3/ggggg/ggg__ggggggggx____g_g______gg0r///g___ggggg_xx___gggg_______ggg____g_g0r//gg___ggggg_xx___gggg¥¥¥_gg___ggggg__g_gg0r/__x____gggg__xx___gggÛÛ¥¥¥¥¥¥¥_ggggg¥¥¥¥gggggg¥0r_xx___ggg_xx___ggÛÛÛ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥0r_xx__g_gg_xx___gg¥¥¥¥¥¥¥¥¥rrg_xx___gggg_xx___ggÛrr_g_x_gggggggg_x____ggÛrr__x_______g_x_gg_ggÛÛÛ¥¥¥_xx___ggg¥¥¥¥¥¥¥_g¥¥_g¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥8090100110120130140150
110
120

Page 7 SO-G117 Grandma's garden (8)_ggg_g_gggg¥¥¥¥¥0000000xxxxx_____xx___xx_g00000r00000r0g00xxx00000__xx__xxxxxxxx_g00000r00000r0g¥¥¥0000xxxxxxx____xxxxxxx__00000r00000r0¥¥¥¥¥¥ÛÛÛ000000xxxxxxx_____xx___g00000r00000r0¥¥¥¥ÛÛÛÛÛÛ00xxxx___xxx____xxxxxx_g00r00r00000r0¥¥¥00xxxxx_______xxxxxxx_g00r00r00000r0¥¥¥¥¥00xxxxx____xxxx____gg¥¥00r00r00r00r0¥¥¥¥¥xxxxx_____xxxx__¥¥¥0rr0rr0rr0rr0ÛÛ¥¥¥¥¥xxx__xxxxx¥¥¥¥rrrrrrrrrrrrrÛÛÛ¥¥¥¥¥__xx¥¥¥¥¥¥¥¥¥150160170180190200210220
110
120

Page 8 SO-G117 Grandma's garden 00000000r0000r__gg******00x___x_xx_xx___ggggg_____________0000r____ggg**00x__x__0xx_xx__x_gg______________xxx0000rxxx____x00xxgxx__0xx_0x___x_g_____xxxx__xxxxxxxx0000rxx____xxxxggggx_00xx_0x_x_xx_g_________________xxx0000rxx___________gx00xxx_0x_x_0x__g______________xxxxxxx0r00rx_____________x0xxx__0x_0x0x_x________________________0r0rrggggggggggggg0x___g00__0x0x__x_ggggggggggggggggggggg……rr0rrgggggggggg……0x__gg0x__0xxxg__x_gggggggggggggggggggg………rrrrrgggggg……………xxx_ggxx___xxxggx_gx_gggggg……g…………………………………xx_xx__xxxxxxxx_xxxx230240250260270280290
110
120

Page 9 SO-G117 Grandma's garden Pattern Name:SO-G117 Grandma's gardenFabric:Aida 14, Cream289w X 118h StitchesSize:14 Count, 52.43w X 21.41h cmFloss Used for Full Stitches:SymbolStrandsTypeNumberColor~2DMC153Violet-VY LT¸2DMC309Rose-DK¤2DMC322Baby Blue-DKB2DMC327Violet-VY DKg2DMC433Brown-MD_2DMC453Shell Gray-LT+2DMC553Violet*2DMC646Beaver Gray-DK¥2DMC648Beaver Gray-LTx2DMC676Old Gold-LT†2DMC721Orange Spice-MDz2DMC726Topaz-LTê2DMC742Tangerine-LT.2DMC747Sky Blue-VY LTH2DMC754Peach-LT®2DMC761Salmon-LT¿2DMC803Baby Blue-UL VY DKf2DMC844Beaver Brown-UL DKZ2DMC892Carnation-MDj2DMC920Copper-MD…2DMC938Coffee Brown-UL DK-2DMC948Peach-VY LTÛ2DMC3072Beaver Gray-VY LTr2DMC3078Golden Yellow-VY LT32DMC3346Hunter Green/2DMC3348Yellow Green-LTt2DMC3706Melon-MDm2DMC3766Peacock Blue-LT02DMCWhiteWhiteFloss Used for Back Stitches:SymbolStrandsTypeNumberColor1DMC892Carnation-MD1DMC938Coffee Brown-UL DKNotes:R/lidcisUsage SummaryStrands Per Skein:6Skein Length:795.0 cmTypeNumberFullHalfQuarterPetiteBack(cm)Str(cm)Spec(cm)FrenchBeadSkein Est.DMC1537290000.00.00.0001.000DMC3094710000.00.00.0001.000DMC3222830000.00.00.0001.000DMC3271900000.00.00.0001.000DMC4339110000.00.00.0001.000DMC45316480000.00.00.0001.000DMC5534770000.00.00.0001.000DMC6463710000.00.00.0001.000DMC6485370000.00.00.0001.000DMC67621340000.00.00.0001.000DMC7212990000.00.00.0001.000

Page 10 SO-G117 Grandma's garden TypeNumberFullHalfQuarterPetiteBack(cm)Str(cm)Spec(cm)FrenchBeadSkein Est.DMC7263340000.00.00.0001.000DMC7424780000.00.00.0001.000DMC74713020000.00.00.0001.000DMC7541350000.00.00.0001.000DMC7616560000.00.00.0001.000DMC8031170000.00.00.0001.000DMC844900000.00.00.0001.000DMC8924520000.30.00.0001.000DMC920890000.00.00.0001.000DMC93870000668.60.00.0001.000DMC9482310000.00.00.0001.000DMC3072690000.00.00.0001.000DMC307818220000.00.00.0001.000DMC33467580000.00.00.0001.000DMC33487860000.00.00.0001.000DMC37064370000.00.00.0001.000DMC37666470000.00.00.0001.000DMCWhite39880000.00.00.0002.000

Page 11 SO-G117 Grandma's garden
X