bleyzer_r_34-54eur

Формат документа: pdf
Размер документа: 2.64 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
HO E T E B EG IN NEN
H oe mee t j e de ma ten ?
Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e b i
ll e n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r e c
h te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t v a
n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p Onze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
co nfe cti e m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
eers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no o p al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
en l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . M eestal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
ve rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko z en m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
nen i e t s aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o o r b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo us e o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
een b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tt a b el. M ee t v o or d e v o ll e di gh eid o ok h et
p atro o n n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o e g if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb j e e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro o n aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb j e e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro o n d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
boek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemen
D raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oe d p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en / gló den .
TI P
Zet e v en tueel de l e tter s d ie in
het k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Belangrijk!
Vo ord at u verder g aat, eerst deze pag in a goed lezen !
Voordat u begint met het printen van alle
pagina’ s, print u eerst ALLEEN DEZE P AGINA.
Als u deze pagina heeft geprint, controleer t u
met behulp van een liniaal of het onderstaande
vierkant exact 10 bij 10 cm is.
Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze
pagina, waarbij u controleer t of u print op ware
grootte (100%) en op het juiste papier formaat;
A4 (210 x 297 mm). Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op

A4 papier) de resterende pagina’ s.
Op één van de pagina’ s in het patroon is voor
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant
geplaatst.
V oordat u begint met het knippen en plakken
van het patroon, controleer t u ook nog of dit
vierkant de juiste afmetingen heeft. Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen
met het knippen en plakken van het patroon.
Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat
de kans dat het patroon qua maatvoering niet
klopt.
CONTROLE VLAK
10 cm
10 cm
Ar
tik el KM1710-22Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
HO E T E B EG IN NEN
H oe mee t j e de ma ten ?
Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e
b ille n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r
e ch te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t
v a n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p O nze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
c o nfe ctie m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
e ers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no op al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
e n l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . M
e estal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
v e rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko ze n m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
n en i e ts aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o or b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo use o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
e en b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tta b el. M ee t v o or d e v o ll e
di gh eid o ok h et
p atro on n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o eg if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb je e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro on aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb je e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro on d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
b oek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemen
D raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oed p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en /gló den .
TI P
Z et e ven tueel de l e tter s d ie in
h et k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
Maat 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
TDLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
RXJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
PA T R O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
LE N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B
Belangrijk!
V o ord at u verder g aat, eerst deze pag in a goed leze n !
Voordat u begint met het printen van alle
pagina’ s, print u eerst ALLEEN DEZE P AGINA.
Als u deze pagina heeft geprint, controleer t u
met behulp van een liniaal of het onderstaande
vierkant exact 10 bij 10 cm is.
Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze
pagina, waarbij u controleer t of u print op ware
grootte (100%) en op het juiste papier formaat;
A4 (210 x 297 mm). Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op

A4 papier) de resterende pagina’ s.
Op één van de pagina’ s in het patroon is voor
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant
geplaatst.
V oordat u begint met het knippen en plakken
van het patroon, controleer t u ook nog of dit
vierkant de juiste afmetingen heeft. Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen
met het knippen en plakken van het patroon.
Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat
de kans dat het patroon qua maatvoering niet
klopt.
CONTROLE VLAK
10 cm
10 cmCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
H
O E T E B EG IN NEN
H oe mee t j e de ma ten ?
Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e
b ille n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r
e ch te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t
v a n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p O nze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
c o nfe ctie m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
e ers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no op al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
e n l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . M
e estal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
v e rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko ze n m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
n en i e ts aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o or b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo use o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
e en b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tta b el. M ee t v o or d e v o ll e
di gh eid o ok h et
p atro on n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o eg if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb je e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro on aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb je e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro on d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
b oek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemen
D raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oed p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en /gló den .
TI P
Z et e ven tueel de l e tter s d ie in
h et k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
Maat 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
T DLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
R XJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
PA TR O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
L E N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
Sp ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
Kò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g?
K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.

G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m eer
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h e
t d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen .
De p atro ondelen op de s to f l e gg en
Le g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t
d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld .
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j n
p atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eel
GESPIEGELD P ATR OONDEEL
3
sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N
1 0 C M L A N GCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
Maa
t 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
T DLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
R XJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
PA TR O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
L E N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
Sp ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
K ò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g?
K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.

G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m e
er
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h et d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen .
De p atro ondelen op de s to f l e gg en
Le g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n
dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld . 2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j n
p atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eel
GESPIEGELD P ATR OONDEEL
3
sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N
1 0 C M L A N G
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
Het k nip pen va n de s to f
Sto fv o u w
D e v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Zelf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
V o uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
Sto f e n ke l
L e g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
Tw ee s to fv o u w en
V o uw d e s to f n aa r h et mi dd en dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW STO FV O U
Z
ELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n en
In d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t 3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op
elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e
gu urna den pl at.
T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ipsCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

22 B L A ZER  Dit m o d el k u n je allee n m ake n va n re kb are sto f.
J e ku n t d it m od el m ake n in de m ate n 34 t/m 54 .
K ij k v oor d e uit le g bij ‘H oe m ee t je de m ate n ’ o p pag . 2 8 .
V an di t m od el is d e ach terl eng te ± 74 cm.
DIT HEB JE NODIG
34 36 en 38 40 en 4244 en 4648 en 5052 en 54
Stof van 1.40 m br eed
1.90 m 1.95 m2.10 m2.10 m2.15 m2.20 m
Voering van 1.40 m br eed
1.40 m 1.40 m1.45 m1.50 m1.65 m1.75 m
Je he bt ve rd er nodi g: r e kb are ve rs te vigi ng * 1 paa r e ll e -
boog stu kke n .
ZO MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
K nip d e vo lg ende patr o ondele n uit :
1
vo o rp an d
5
o nde rmou w
1a
b e le g –v o orp an d
6
sta a nde r– b uiten en binn en
2
ac h te rp an d
7
kra a g –b ove n en onde r
3
zó p an d
8
za k
4
bo ve n mou w
Le t o p : n eem het b ele g–v o orp an d 1a v olg en s de aa n g eg eve n
ló n va n patr o onde el 1 a p art ove r.
ZO KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOF
L e g d e patr o ondele n vo lg en s het kn ipvo orbee ld op de sto f.
K ók v oor d e uit le g bó ‘N ad en en zo m en aa n tek en en’ op pag .
29 .
Z
O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE VOERING
K nip h et vo orp an d 1 e n de za k 8 o p de aa n g eg eve n vo erin g -
ló n af. L e g het a ch ter pan d 2 v o or d e bew eg in g splo oi 2 cm va n
d e st o fv o uw ; k n ip de vo uw ló n nie t d oor. L e g de patr o ondele n
volg e ns het kn ipvo orbee ld op de vo erin g . K ók vo or d e uit le g
b ó ‘N a d en en zo m en aa n tek en en’ op pag . 29 .
VOOR JE BEGINT
V ers t e vig de vo lg en d e dele n: * de bele gdele n 1a * de sta a n -
d er– b inn en 6 * de kra ag –b ove n 7 * het b ele g aa n de za kke n 8.
ZO ZE T JE HET MODEL IN ELKAAR
Fig uu rn aden
1.
Vo uw de ló n en va n de “g uu rn ad en va n het vo orp an d
1 o p elk a a r. V o uw de ló n en va n de “g uu rn aa d va n het
b el eg –v o orp an d 1a o p elk a a r. N aai de “g uu rn ad en in het
vo o rp an d en het b ele g–v o orp an d .
Zakke n
2 .
N aai de deeln ad en A va n het vo orp an d en het zó p an d 3
op elk a a r.
3 .
La a t in het m idde n een stu kje op en om de za k te ke re n .
Naai de bove nra n d B va n de vo erin g za k 8 e n het b ele g B
van de za k 8 o p elk a a r. V o uw het b ele g va n de za k en de
vo e rin g naa r d e goed e ka n t.
4 .
N aai de zó ra nde n en de onde rra n d va n de za k en de
vo e rin g za k op elk a a r. K eer d e za k. Z o om de op en in g dic h t.
Naai de za k sm al o p de ka n t o p de aa n g eg eve n za kló n C
op het vo orp an d .
A F
A B
C
F
C
E
F
F
E
F
D D
E
E
M M
G
J
M
H
J M
H J
M
G
L
M
1/2 stof
br. 70 c m
stofvou w
zelfkan t
J
J
2
1 4
5
3
6
7
1a
6
78
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver
veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
Sp ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
K ò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g?
K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.

G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m e
er
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h et d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen .
De p atro ondelen op de s to f l e gg en
Le g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n
dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld . 2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j n
p atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eel
GESPIEGELD P ATR OONDEEL
3
sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N
1 0 C M L A N G
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
Het k nip pen va n de s to f
Sto fv o u w
De v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Z elf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
Vo uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
S to f e n ke l
Le g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
T w ee s to fv o u w en
Vo uw d e s to f n aa r h et mi dd e
n dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW
S TO FV O U ZELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n en
In d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t 3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e
gu urna den pl at.
T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ipsCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

22 B LA ZER  Dit m od el k u n je allee n m ake n va n re kb are sto f.
J e ku n t d it m od el m ake n in de m ate n 34 t/m 54 .
K ij k vo or d e uit le g bij ‘H oe m ee t je de m ate n ’ o p pag . 2 8 .
V an dit m od el is d e ach terl eng te ± 74 cm.
DIT HEB JE NODIG
34 36 en 3840 en 4244 en 4648 en 5052 en 54
Stof van 1.40 m br eed
1.90 m 1.95 m2.10 m2.10 m2.15 m2.20 m
V oering van 1.40 m br eed
1.40 m 1.40 m1.45 m1.50 m1.65 m1.75 m
Je heb t ve rd er nodi g: r e kb are ve rs te vigi ng * 1 paa r e ll e -
boog stu kke n .
Z O MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
K nip de vo lg ende patr o ondele n uit :
1
vo orp an d
5
o nde rmou w
1 a
b ele g –v o orp an d
6
sta a nde r– b uiten en binn en
2
ach te rp an d
7
kra a g –b ove n en onde r
3
zó p an d
8
za k
4
bove n mou w
L e t o p : n eem het b ele g–v o orp an d 1a v olg en s de aa n g eg eve n
l ó n va n patr o onde el 1 a p art ove r.
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOF
L e g de patr o ondele n vo lg en s het kn ipvo orbee ld op
d e sto f.
K ók vo or d e uit le g bó ‘N ad en en zo m en aa n tek en en’ op pag .
29 .
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE VOERING
K nip het vo orp an d 1 e n de za k 8 o p de aa n g eg eve n vo erin g -
l ó n af. L e g het a ch ter pan d 2 v o or d e bew eg in g splo oi 2 cm va n
d e sto fv o uw ; k n ip de vo uw ló n nie t d oor. L e g de patr o ondele n
v olg en s het kn ipvo orbee ld op de vo erin g . K ók vo or d e uit le g
b ó ‘N ad en en zo m en aa n tek en en’ op pag . 29 .
V OOR JE BEGINT
V ers te vig de vo lg en d e dele n: * de bele gdele n 1a * de sta a n -
d er–
b inn en 6 * de kra ag –b ove n 7 * het b ele g aa n de za kke n 8.
Z O ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
F ig uurn aden
1 .
Vo uw de ló n en va n de “g uu rn ad en va n het vo orp an d
1 o p elk a a r. V o uw de ló n en va n de “g uu rn aa d va n het
b ele g–v o orp an d 1a o p elk a a r. N aai de “g uu rn ad en in het
v o orp an d en het b ele g–v o orp an d .
Z akke n
2 .
N aai de deeln ad en A va n het vo orp an d en het zó p an d 3
o p elk a a r.
3 .
Laa t in het m idde n een stu kje op en om de za k te ke re n .
N aai de bove nra n d B v
an de vo erin g za k 8 e n het b ele g B
v a n de za k 8 o p elk a a r. V o uw het b ele g va n de za k en de
v o erin g naa r d e goed e ka n t.
4 .
N aai de zó ra nde n en de onde rra n d va n de za k en de
v o erin g za k op elk a a r. K eer d e za k. Z o om de op en in g dic h t.
N aai de za k sm al o p de ka n t o p de aa n g eg eve n za kló n C
o p het vo orp an d .
A F
A B
C
F
C
E
F
F
E
F
D D
E
E
M M
G
J
M
H
J M
H J
M
G
L
M
1/2 stof
br. 70 c m
stofvou w
zelfkan t
J
J
2
1 4
5
3
6
7
1a
6
78
P
ande n
5 . N aai de m idde nach ter nad en va n de ach ter pande n 2 o p
e lk a a r. N aai de deeln ad en D va n het zó p an d en het a ch ter -
p an d op elk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n
o p elk a a r.
K ra a g en sta a n der
6 .
Naai de nad en E va n de sta a nde r– b inn en 6 e n de kra ag –
b ove n 7 o p elk a a r. N aai de nad en E va n de sta a nde r– b ui-
ten en kra a g –o nde r o p elk a a r. K nip de naa d E to t 2 m m
v ó ór h et stik se l in .
7 .
N aai de hals n ad en F va n de sta a nde r– b uiten met
k ra a g –
o nde r e n de pande n op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór h et
s tik se l k n ip je s in de hals n aa d F.
M ou w en m et e lleb oo g stu kke n
8 .
N aai de naa d G va n de bove nmou w 4 en de onde rmou w
5 op elk a a r. N aai de ell e boog stu kke n volg en s de aa n g e-
g eve n ló n op de mou w.
9 .
Vo uw de mou w dub bel. N aai de mou wnad en H op elk a a r.
K eer d e mou w.
1 0.
Z o rg dat d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aai de mou w in
h et a rm sg at J va n de pande n.
B eleg en vo eri ng
1 1 .
N aai
d e extr a aa n g ekn ip te ruim te va n het vo erin g –
a ch te rp an d 2 a a n de bove n– en onde rk a n t K ± 5 cm op de
m idde nach ter ló n dic h t, la a t h et stik se l ro nd naa r d e vo uw
l o p en . N aai de naa d L va n het b ele g–v o orp an d en het vo e-
r in g –v o orp an d 1 t o t 5 cm vana f d e onde rra n d op elk a a r.
1 2 .
N aai de deeln ad en A va n de vo erin g –z ó p ande n 3 e n de
v o erin g –v o orp ande n op elk a a r. N aai de deeln ad en D va n
d e vo erin g –z ó p an d en en het vo erin g –a ch ter
p an d 2 o p
e lk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n op elk a a r.
N aai de naa d G va n de vo erin g –b ove nmou w 4 e n de
v o erin g –o nde rmou w 5 o p elk a a r. V o uw de mou w dub bel.
N aai de mou wnad en H op elk a a r. K eer d e mou w. Z o rg
d at d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aai de mou w in het
a rm sg at J va n de pande n.
1 3 .
N aai de hals n aa d F va n de sta a nde r– b inn en en kra a g –b o -
v e n en het b ele g–v o orp an d op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór
h et stik se l k n ip je s in de
h als n aa d F.
Stof en voering op elkaar naaien
1 4 .
L e g de sto f e n vo erin g m et b ele g–v o orp an d m et d e goed e
k a n t o p elk a a r. N aai de buiten ra n d M va n de kra a g dele n,
d e re ve rs en de vo orra n d va n het vo orp an d op elk a a r. N aai
d e onde rra n d va n het b ele g–v o orp an d en het vo orp an d op
d e zo om ló n op elk a a r.
A A
B
F
D
D
J
H J
K H
K
G G
L
v
o ering 1/2 sto fbr. 70 c m
stofvou w
z elf kant
J
JJ
2
4 31
5
8
1 5 .
K eer d e pande n en het b ele g–v o orp an d en sch uif d e
mou wen in elk a a r.
1 6 .
N aai aa n de binn en ka n t d e hals n
a d en F va n de pande n en
d e vo erin g –p ande n m et b ele g–v o orp an d op elk a a r.
A fw erk in g
1 7.
Z o om de onde rra n d va n de pande n en de onde rra n d va n
d e mou wen . Z o om de onde rra n d va n de vo erin g m et e en
i nsl ag op de zo om va n de pande n en de mou wen va st.
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
H
et k nip pen va n de s to f
Sto fv o u w
De v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Z elf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
Vo uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
S to f e n ke l
Le g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
T w ee s to fv o u w en
Vo uw d e s to f n aa r h et mi dd e
n dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW
S TO FV O U
Z
ELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n en
In d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t
3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e
gu urna den pl at.
T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ipsCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

22 B LA ZER  Dit m od el k u n je allee n m ake n va n re kb are sto f.
J e ku n t d it m od el m ake n in de m ate n 34 t/m 54 .
K ij k vo or d e uit le g bij ‘H oe m ee t je de m ate n ’ o p pag . 2 8 .
V an dit m od el is d e ach terl eng te ± 74 cm.
DIT HEB JE NODIG
34 36 en 3840 en 4244 en 4648 en 5052 en 54
Stof van 1.40 m br eed
1.90 m 1.95 m2.10 m2.10 m2.15 m2.20 m
V oering van 1.40 m br eed
1.40 m 1.40 m1.45 m1.50 m1.65 m1.75 m
Je heb t ve rd er nodi g: r e kb are ve rs te vigi ng * 1 paa r e ll e -
boog stu kke n .
Z O MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
K nip de vo lg ende patr o ondele n uit :
1
vo orp an d
5
o nde rmou w
1 a
b ele g –v o orp an d
6
sta a nde r– b uiten en bin
nen
2
ach te rp an d
7
kra a g –b ove n en onde r
3
zó p an d
8
za k
4
bove n mou w
L e t o p : n eem het b ele g–v o orp an d 1a v olg en s de aa n g eg eve n
l ó n va n patr o onde el 1 a p art ove r.
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOF
L e g de patr o ondele n vo lg en s het kn ipvo orbee ld op de sto f.
K ók vo or d e uit le g bó ‘N ad en en zo m en aa n tek en en’ op pag .
29 .
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE VOERING
K nip het vo orp an d 1 e n de za k 8 o p de aa n g eg eve n vo erin g -
l ó n af. L e g het a ch ter pan d 2 v o or d e bew eg in g splo oi 2 cm va n
d e s
to fv o uw ; k n ip de vo uw ló n nie t d oor. L e g de patr o ondele n
v olg en s het kn ipvo orbee ld op de vo erin g . K ók vo or d e uit le g
b ó ‘N ad en en zo m en aa n tek en en’ op pag . 29 .
V OOR JE BEGINT
V ers te vig de vo lg en d e dele n: * de bele gdele n 1a * de sta a n -
d er– b inn en 6 * de kra ag –b ove n 7 * het b ele g aa n de za kke n 8.
Z O ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
F ig uurn aden
1 .
Vo uw de ló n en va n de “g uu rn ad en va n het vo orp an d
1 o p elk a a r. V o uw de ló n en va n de “g uu rn aa d va n het
b ele g–v o orp an d 1a o p elk
a a r. N aai de “g uu rn ad en in het
v o orp an d en het b ele g–v o orp an d .
Z akke n
2 .
N aai de deeln ad en A va n het vo orp an d en het zó p an d 3
o p elk a a r.
3 .
Laa t in het m idde n een stu kje op en om de za k te ke re n .
N aai de bove nra n d B va n de vo erin g za k 8 e n het b ele g B
v a n de za k 8 o p elk a a r. V o uw het b ele g va n de za k en de
v o erin g naa r d e goed e ka n t.
4 .
N aai de zó ra nde n en de onde rra n d va n de za k en de
v o erin g za k op elk a a r. K eer d e za k.
Z o om de op en in g dic h t.
N aai de za k sm al o p de ka n t o p de aa n g eg eve n za kló n C
o p het vo orp an d .
A F
A B
C
F
C
E
F
F
E
F
D D
E
E
M M
G
J
M
H
J M
H J
M
G
L
M
1/2 stof
br. 70 c m
stofvou w
zelfkan t
J
J
2
1 4
5
3
6
7
1a
6
78
P
ande n
5 . N aai de m idde nach ter nad en va n de ach ter pande n 2 o p
e lk a a r. N aai de deeln ad en D va n het zó p an d en het a ch ter -
p an d op elk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n
o p elk a a r.
K ra a g en sta a n der
6 .
Naai de nad en E va n de sta a nde r– b inn en 6 e n de kra ag –
b ove n 7 o p elk a a r. N aai de nad en E va n de sta a nde r– b ui-
ten en kra a g –o nde r o p elk a a r. K nip de naa d E to t 2 m m
v ó ór h et stik se l in .
7 .
N aai de hals n ad en F va n de sta a nde r– b uiten met
k ra a g –
o nde r e n de pande n op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór h et
s tik se l k n ip je s in de hals n aa d F.
M ou w en m et e lleb oo g stu kke n
8 .
N aai de naa d G va n de bove nmou w 4 en de onde rmou w
5 op elk a a r. N aai de ell e boog stu kke n volg en s de aa n g e-
g eve n ló n op de mou w.
9 .
Vo uw de mou w dub bel. N aai de mou wnad en H op elk a a r.
K eer d e mou w.
1 0.
Z o rg dat d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aai de mou w in
h et a rm sg at J va n de pande n.
B eleg en vo eri ng
1 1 .
N aai
d e extr a aa n g ekn ip te ruim te va n het vo erin g –
a ch te rp an d 2 a a n de bove n– en onde rk a n t K ± 5 cm op de
m idde nach ter ló n dic h t, la a t h et stik se l ro nd naa r d e vo uw
l o p en . N aai de naa d L va n het b ele g–v o orp an d en het vo e-
r in g –v o orp an d 1 t o t 5 cm vana f d e onde rra n d op elk a a r.
1 2 .
N aai de deeln ad en A va n de vo erin g –z ó p ande n 3 e n de
v o erin g –v o orp ande n op elk a a r. N aai de deeln ad en D va n
d e vo erin g –z ó p an d en en het vo erin g –a ch ter
p an d 2 o p
e lk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n op elk a a r.
N aai de naa d G va n de vo erin g –b ove nmou w 4 e n de
v o erin g –o nde rmou w 5 o p elk a a r. V o uw de mou w dub bel.
N aai de mou wnad en H op elk a a r. K eer d e mou w. Z o rg
d at d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aai de mou w in het
a rm sg at J va n de pande n.
1 3 .
N aai de hals n aa d F va n de sta a nde r– b inn en en kra a g –b o -
v e n en het b ele g–v o orp an d op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór
h et stik se l k n ip je s in de
h als n aa d F.
Stof en voering op elkaar naaien
1 4 .
L e g de sto f e n vo erin g m et b ele g–v o orp an d m et d e goed e
k a n t o p elk a a r. N aai de buiten ra n d M va n de kra a g dele n,
d e re ve rs en de vo orra n d va n het vo orp an d op elk a a r. N aai
d e onde rra n d va n het b ele g–v o orp an d en het vo orp an d op
d e zo om ló n op elk a a r.
A A
B
F
D
D
J
H J
K H
K
G G
L
v
o ering 1/2 sto fbr. 70 c m
stofvou w
z elf kant
J
JJ
2
4 31
5
8
1 5 .
K eer d e pande n en het b ele g–v o orp an d en sch uif d e
mou wen in elk a a r.
1 6 .
N aai aa n de binn en ka n t d e hals n ad en F va n de pande n en
d e vo erin g –p ande n m et b ele g–v o orp an d op elk a a r.
A fw erk in g
1 7.
Z o om de onde rra n d va n de pande n en de onde rra n d va n
d e mou wen . Z o om de onde rra n d va n de vo erin g m et e en
i nsl ag op de zo om va n de pande n en de mou wen va st.Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK
10 cm 10 cm
22 B LA ZER  Dit m od el k u n je allee n m ake n va n re kb are sto f.
J e ku n t d it m od el m ake n in de m ate n 34 t/m 54 .
K ij k vo or d e uit le g bij ‘H oe m ee t je de m ate n ’ o p pag . 2 8 .
V an dit m od el is d e ach terl eng te ± 74 cm.
DIT HEB JE NODIG34 36 en 3840 en 4244 en 4648 en 5052 en 54
Stof van 1.40 m br eed
1.90 m 1.95 m2.10 m2.10 m2.15 m2.20 m
V oering van 1.40 m br eed
1.40 m 1.40 m1.45 m1.50 m1.65 m1.75 mJe heb t ve rd er nodi g: r e kb are ve rs te vigi ng * 1 paa r e ll e -
boog stu kke n .
Z O MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
K nip de vo lg ende patr o ondele n uit :
1
vo orp an d
5
o nde rmou w
1 a
b ele g –v o orp an d
6
sta a nde r– b uiten en binn en
2
ach te rp an d
7
kra a g –b ove n en onde r
3
zó p an d
8
za k
4
bove n mou w
L e t o p : n eem het b ele g–v o orp an d 1a v olg en s de aa n g eg eve n
l ó n va n patr o onde el 1 a p art ove r.
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOF
L e g de patr o ondele n vo lg en s het kn ipvo orbee ld op
d e sto f.
K ók vo or d e uit le g bó ‘N ad en en zo m en aa n tek en en’ op pag .
29 .
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE VOERING
K nip het vo orp an d 1 e n de za k 8 o p de aa n g eg eve n vo erin g -
l ó n af. L e g het a ch ter pan d 2 v o or d e bew eg in g splo oi 2 cm va n
d e sto fv o uw ; k n ip de vo uw ló n nie t d oor. L e g de patr o ondele n
v olg en s het kn ipvo orbee ld op de vo erin g . K ók vo or d e uit le g
b ó ‘N ad en en zo m en aa n tek en en’ op pag . 29 .
V OOR JE BEGINT
V ers te vig de vo lg en d e dele n: * de bele gdele n 1a * de sta a n -
d er–
b inn en 6 * de kra ag –b ove n 7 * het b ele g aa n de za kke n 8.
Z O ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
F ig uurn aden
1 .
Vo uw de ló n en va n de “g uu rn ad en va n het vo orp an d
1 o p elk a a r. V o uw de ló n en va n de “g uu rn aa d va n het
b ele g–v o orp an d 1a o p elk a a r. N aai de “g uu rn ad en in het
v o orp an d en het b ele g–v o orp an d .
Z akke n
2 .
N aai de deeln ad en A va n het vo orp an d en het zó p an d 3
o p elk a a r.
3 .
Laa t in het m idde n een stu kje op en om de za k te ke re n .
N aai de bove nra n d B v
an de vo erin g za k 8 e n het b ele g B
v a n de za k 8 o p elk a a r. V o uw het b ele g va n de za k en de
v o erin g naa r d e goed e ka n t.
4 .
N aai de zó ra nde n en de onde rra n d va n de za k en de
v o erin g za k op elk a a r. K eer d e za k. Z o om de op en in g dic h t.
N aai de za k sm al o p de ka n t o p de aa n g eg eve n za kló n C
o p het vo orp an d .
A F
A B
C
F
C
E
F
F
E
F
D D
E
EM MG
J
M
H
J M
H J
MGL
M1/2 stof
br. 70 c m
stofvou w
zelfkan tJ
J
2
1 4
5
3
6
7
1a
6
78
P
ande n
5 . N aai de m idde nach ter nad en va n de ach ter pande n 2 o p
e lk a a r. N aai de deeln ad en D va n het zó p an d en het a ch ter -
p an d op elk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n
o p elk a a r.
K ra a g en sta a n der
6 .
Naai de nad en E va n de sta a nde r– b inn en 6 e n de kra ag –
b ove n 7 o p elk a a r. N aai de nad en E va n de sta a nde r– b ui-
ten en kra a g –o nde r o p elk a a r. K nip de naa d E to t 2 m m
v ó ór h e
t stik se l in .
7 .
N aai de hals n ad en F va n de sta a nde r– b uiten met kra a g –
o nde r e n de pande n op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór h et
s tik se l k n ip je s in de hals n aa d F.
M ou w en m et e lleb oo g stu kke n
8 .
N aai de naa d G va n de bove nmou w 4 en de onde rmou w
5 op elk a a r. N aai de ell e boog stu kke n volg en s de aa n g e-
g eve n ló n op de mou w.
9 .
Vo uw de mou w dub bel. N aai de mou wnad en H op elk a a r.
K eer d e mou w.
1 0.
Z o rg dat d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aa
i d e mou w in
h et a rm sg at J va n de pande n.
B eleg en vo eri ng
1 1 .
N aai de extr a aa n g ekn ip te ruim te va n het vo erin g –
a ch te rp an d 2 a a n de bove n– en onde rk a n t K ± 5 cm op de
m idde nach ter ló n dic h t, la a t h et stik se l ro nd naa r d e vo uw
l o p en . N aai de naa d L va n het b ele g–v o orp an d en het vo e-
r in g –v o orp an d 1 t o t 5 cm vana f d e onde rra n d op elk a a r.
1 2 .
N aai de deeln ad en A va n de vo erin g –z ó p ande n 3 e n de
v o erin g –v o orp ande n op elk a a r. N aa
i d e deeln ad en D va n
d e vo erin g –z ó p an d en en het vo erin g –a ch ter pan d 2 o p
e lk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n op elk a a r.
N aai de naa d G va n de vo erin g –b ove nmou w 4 e n de
v o erin g –o nde rmou w 5 o p elk a a r. V o uw de mou w dub bel.
N aai de mou wnad en H op elk a a r. K eer d e mou w. Z o rg
d at d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aai de mou w in het
a rm sg at J va n de pande n.
1 3 .
N aai de hals n aa d F va n de sta a nde r– b inn en en kra a g –b o -
v e n en het b ele g–v o
o rp an d op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór
h et stik se l k n ip je s in de h als n aa d F.
Stof en voering op elkaar naaien
1 4 .
L e g de sto f e n vo erin g m et b ele g–v o orp an d m et d e goed e
k a n t o p elk a a r. N aai de buiten ra n d M va n de kra a g dele n,
d e re ve rs en de vo orra n d va n het vo orp an d op elk a a r. N aai
d e onde rra n d va n het b ele g–v o orp an d en het vo orp an d op
d e zo om ló n op elk a a r.
A A
B
F
D
D
J
H J
K H
K
G G
L
v
o ering 1/2 sto fbr. 70 c m
stofvou w
z elf kantJ
JJ
2
4 31
5
8
1 5 .
K eer d e pande n en het b ele g–v o orp an d en sch uif d e
mou wen in elk a a r.
1 6 .
N aai aa n de binn en ka n t d e hals n ad en F va n de pande n en
d e vo erin g –p ande n m et b ele g–v o orp an d op elk a a r.
A fw erk in g
1 7.
Z o om de onde rra n d va n de pande n en de onde rra n d va n
d e mou wen . Z o om de onde rra n d va n de vo erin g m et e en
i nsl ag op de zo om va n de pande n en de mou wen va st.
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .28
HO E T E B EG IN NEN H oe mee t j e de ma ten ? Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e
b ille n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r
e ch te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t
v a n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p O nze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
c o nfe ctie m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
e ers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no op al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
e n l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . Me estal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
v e rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko ze n m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
n en i e ts aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o or b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo use o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
e en b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tta b el. M ee t v o or d e v o ll edi gh eid o ok h et
p atro on n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o eg if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb je e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro on aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb je e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro on d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
b oek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemenD raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oed p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en /gló den .TI P
Z et e ven tueel de l e tter s d ie in
h et k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .28
Maat 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
T DLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
R XJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5PA TR O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
L E N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .29
Sp ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
K ò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g? K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.
 G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m e er
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h et d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen . De p atro ondelen op de s to f l e gg enLe g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld . 2middenach ter
door
kniplijnafk niplijn2door kniplijnafk niplijn2middenach ter
door
kniplijnafk niplijn2door kniplijnafk niplijn2middenach ter
door
kniplijnafk niplijn zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j np atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eelGESPIEGELD P ATR OONDEEL
3sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N1 0 C M L A N G
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .29
Het k nip pen va n de s to f Sto fv o u w
De v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Z elf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
Vo uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
S to f e n ke l
Le g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
T w ee s to fv o u w en
Vo uw d e s to f n aa r h et mi dd e
n dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW
S TO FV O UZELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n enIn d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t 3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e gu urna den pl at.T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ips
Belangrijk! V o ord at u verder g aat, eerst deze pag in a goed lezen !Voordat u begint met het printen van alle
pagina’ s, print u eerst ALLEEN DEZE P AGINA.
Als u deze pagina heeft geprint, controleer t u
met behulp van een liniaal of het onderstaande
vierkant exact 10 bij 10 cm is.
Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze
pagina, waarbij u controleer t of u print op ware
grootte (100%) en op het juiste papier formaat;
A4 (210 x 297 mm). Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op

A4 papier) de resterende pagina’ s.
Op één van de pagina’ s in het patroon is voor
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant
geplaatst.
V oordat u begint met het knippen en plakken
van het patroon, controleer t u ook nog of dit
vierkant de juiste afmetingen heeft. Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen
met het knippen en plakken van het patroon.
Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat
de kans dat het patroon qua maatvoering niet
klopt.
CONTROLE VLAK
10 cm 10 cm Ar
tik el KM1710-22
Pande n
5 . N aai de m idde nach ter nad en va n de ach ter pande n 2 o p
e lk a a r. N aai de deeln ad en D va n het zó p an d en het a ch ter -
p an d op elk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n
o p elk a a r.
K ra a g en sta a n der
6 . Naai de nad en E va n de sta a nde r– b inn en 6 e n de kra ag –
b ove n 7 o p elk a a r. N aai de nad en E va n de sta a nde r– b ui-
ten en kra a g –o nde r o p elk a a r. K nip de naa d E to t 2 m m
v ó ór h et stik se l in .
7 .
N aai de hals n ad en F va n de sta a nde r– b uiten met
k ra a g –
o nde r e n de pande n op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór h et
s tik se l k n ip je s in de hals n aa d F.
M ou w en m et e lleb oo g stu kke n
8 .
N aai de naa d G va n de bove nmou w 4 en de onde rmou w
5 op elk a a r. N aai de ell e boog stu kke n volg en s de aa n g e-
g eve n ló n op de mou w.
9 .
Vo uw de mou w dub bel. N aai de mou wnad en H op elk a a r.
K eer d e mou w.
1 0.
Z o rg dat d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aai de mou w in
h et a rm sg at J va n de pande n.
B eleg en vo eri ng
1 1 .
N aai
d e extr a aa n g ekn ip te ruim te va n het vo erin g –
a ch te rp an d 2 a a n de bove n– en onde rk a n t K ± 5 cm op de
m idde nach ter ló n dic h t, la a t h et stik se l ro nd naa r d e vo uw
l o p en . N aai de naa d L va n het b ele g–v o orp an d en het vo e-
r in g –v o orp an d 1 t o t 5 cm vana f d e onde rra n d op elk a a r.
1 2 .
N aai de deeln ad en A va n de vo erin g –z ó p ande n 3 e n de
v o erin g –v o orp ande n op elk a a r. N aai de deeln ad en D va n
d e vo erin g –z ó p an d en en het vo erin g –a ch ter
p an d 2 o p
e lk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n op elk a a r.
N aai de naa d G va n de vo erin g –b ove nmou w 4 e n de
v o erin g –o nde rmou w 5 o p elk a a r. V o uw de mou w dub bel.
N aai de mou wnad en H op elk a a r. K eer d e mou w. Z o rg
d at d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aai de mou w in het
a rm sg at J va n de pande n.
1 3 .
N aai de hals n aa d F va n de sta a nde r– b inn en en kra a g –b o -
v e n en het b ele g–v o orp an d op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór
h et stik se l k n ip je s in de
h als n aa d F.
Stof en voering op elkaar naaien
1 4 .
L e g de sto f e n vo erin g m et b ele g–v o orp an d m et d e goed e
k a n t o p elk a a r. N aai de buiten ra n d M va n de kra a g dele n,
d e re ve rs en de vo orra n d va n het vo orp an d op elk a a r. N aai
d e onde rra n d va n het b ele g–v o orp an d en het vo orp an d op
d e zo om ló n op elk a a r.
A A
B
F
D
D
J
H J
K H
K
G G
L
v
o ering 1/2 sto fbr. 70 cm
stofvou w zelf kant
J
J
J
2
4 31
5
8
1 5 .
K eer d e pande n en het b ele g–v o orp an d en sch uif d e
mou wen in elk a a r.
1 6 .
N aai aa n de binn en ka n t d e hals n ad en F va n de pande n en
d e vo erin g –p ande n m et b ele g–v o orp an d op elk a a r.
A fw erk in g
1 7.
Z o om de onde rra n d va n de pande n en de onde rra n d va n
d e mou wen . Z o om de onde rra n d va n de vo erin g m et e en
i nsl ag op de zo om va n de pande n en de mou wen va st.Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
H
O E T E B EG IN NEN
H oe mee t j e de ma ten ?
Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e
b ille n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r
e ch te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t
v a n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p O nze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
c o nfe ctie m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
e ers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no op al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
e n l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . M
e estal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
v e rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko ze n m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
n en i e ts aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o or b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo use o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
e en b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tta b el. M ee t v o or d e v o ll e
di gh eid o ok h et
p atro on n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o eg if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb je e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro on aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb je e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro on d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
b oek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemen
D raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oed p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en /gló den .
TI P
Z et e ven tueel de l e tter s d ie in
h et k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Belangrijk!
Vo ord at u verder g aat, eerst deze pag in a goed lezen !
Voordat u begint met het printen van alle
pagina’ s, print u eerst ALLEEN DEZE P AGINA.
Als u deze pagina heeft geprint, controleer t u
met behulp van een liniaal of het onderstaande
vierkant exact 10 bij 10 cm is.
Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze
pagina, waarbij u controleer t of u print op ware
grootte (100%) en op het juiste papier formaat;
A4 (210 x 297 mm). Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op

A4 papier) de resterende pagina’ s.
Op één van de pagina’ s in het patroon is voor
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant
geplaatst.
V oordat u begint met het knippen en plakken
van het patroon, controleer t u ook nog of dit
vierkant de juiste afmetingen heeft. Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen
met het knippen en plakken van het patroon.
Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat
de kans dat het patroon qua maatvoering niet
klopt.
CONTROLE VLAK
10 cm
10 cmCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
H
O E T E B EG IN NEN
H oe mee t j e de ma ten ?
Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e
b ille n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r
e ch te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t
v a n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p O nze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
c o nfe ctie m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
e ers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no op al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
e n l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . M
e estal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
v e rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko ze n m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
n en i e ts aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o or b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo use o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
e en b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tta b el. M ee t v o or d e v o ll e
di gh eid o ok h et
p atro on n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o eg if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb je e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro on aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb je e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro on d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
b oek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemen
D raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oed p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en /gló den .
TI P
Z et e ven tueel de l e tter s d ie in
h et k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
Maa
t 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
T DLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
R XJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
PA TR O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
L E N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B Belangrijk!
V o ord at u verder g aat, eerst deze pag in a goed lezen !
Voordat u begint met het printen van alle
pagina’ s, print u eerst ALLEEN DEZE P AGINA.
Als u deze pagina heeft geprint, controleer t u
met behulp van een liniaal of het onderstaande
vierkant exact 10 bij 10 cm is.
Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze
pagina, waarbij u controleer t of u print op ware
grootte (100%) en op het juiste papier formaat;
A4 (210 x 297 mm). Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het
vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met
DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op

A4 papier) de resterende pagina’ s.
Op één van de pagina’ s in het patroon is voor
een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant
geplaatst.
V oordat u begint met het knippen en plakken
van het patroon, controleer t u ook nog of dit
vierkant de juiste afmetingen heeft. Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan
is het patroon juist geprint en kunt u beginnen
met het knippen en plakken van het patroon.
Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat
de kans dat het patroon qua maatvoering niet
klopt.
CONTROLE VLAK
10 cm
10 cmCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
H
O E T E B EG IN NEN
H oe mee t j e de ma ten ?
Lic h aam sle n g te
M ee t v a n b ove n o p j e h o ofd t o t o p d e g ro nd .
B ove nw ij d te
M ee t ro nd d e b ors t o p h et m eest ui ts te ke n d e
g ed eelt e . C ontro le er o f h et m ee tlin t g oed
h o riz o ntaal li g t.
T a il le w ij d te
M ee t ro nd h et s m alste d eel v a n j e t ail le , o ve r
j e n ave l h een . R eke n ± 2 c m e xtr a al s j e ni et
v a n e en s tr a kke t ail le h o ud t.
H eu p w ij d te
L e g d e c e n tim ete r o ve r h et z w aa rs te d eel v a n
j e
b ille n o f h eup en . Z o rg e rv o or d at h et m ee tlin t
h o riz o ntaal li g t.
R u g le n g te
M ee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t o p h et b an dj e
in d e t ail le .
B ove n arm wij d te
L e g h et m ee tlin t ro nd om h et z w aa rs te d eel v a n
d e a rm .
M ou w le n g te
M ee t v an af d e s c h o ud er v ia j e g eb og en e ll e b oo g
n aa r 1 c m o nd er h et p ols g ew ric h t.
Zi th oo g te
G a r e ch to p o p e en v lak ke s to el z it te n . M ee t v an af
d e h o o g te v a n d e z ók an t v a n j e t ail le in e en r
e ch te
Oón n aa r d e z it tin g v a n j e s to el.
Le t o p : l aa t h et m ee tlin t ni et in e en b och t o m j e
h eup en l o p en . T ip : g eb ruik e en liniaal i .p .v . e en
m ee tlin t.
D e v o lg en d e m ate n s taa n ni et in d e m aa ttab el m aa r
z ón w el b ela ng rók .
B in nen b ee n le n g te
Mee t v an af h et k rui s n aa r d e g ro nd.
B ove n b ee n w ij d te
Mee t ro nd om o ve r h et z w aa rs te d eel v a n h et b ove n -
b een .
A ch te rle n g te
Mee t v a n h et k n o b b elt je in d e n ek t o t d e z o om .
R o kle n g te
Mee t
v a n h et b an dj e in d e t ail le t o t d e z o om .
De t ail le b an d w ord t ni et m eeg ere ke n d.
Le t o p O nze p atro nen z ón ni et t e v e rg eOók en m et
c o nfe ctie m ate n . H et i s d aa rom h eel b ela n g rók o m
e ers t d e m ate n g oed t e m ete n v o ord at j e b eg in t.
 K no op al s ui tg an g sp un t e en b an dj e o m d e t ail le
e n l aa t di t t ó d en s h et m aa tn em en z it te n .
 A ls je d e m ate n g en o te erd h eb t, k u n je v a st-
s te ll e n in w elk e k le din gm aa t j e v al t.
 O m cir ke l in d e m aa tta b el d e m ate n di e h et
m eest m et d e o p gem ete n m ate n o ve re en -k o -
m en . M
e estal z ul le n d e c ir ke lt je s in v e rs c h il-le n -
d e ko lo mm en staan . Da t b ete ke n t d at vo or
v e rs c h ille n d e kle din gstuk ke n an d ere m ate n
g eko ze n m oete n w ord en e n d at s o m s d e p atro -
n en i e ts aa ng ep ast m oete n w ord en .
 G a v o or b ove n stuk ke n (b óvo orb eeld e en ju rk ,
b lo use o f ja sje ) ui t v a n d e b ove n w ód te e n v o or
e en b ro ek o f ro k va n d e h eup wód te . V erg e-
Oók d e g em ete n li c h aa msm ate n al tó d m et d e
m aa tta b el. M ee t v o or d e v o ll e
di gh eid o ok h et
p atro on n a. L e t o p : a fha nkeOók v a n h et m od el i s
e en t o eg if t in h et p atro on v e rw erk t.
 H eb je e en a n d ere lic h aa msle n g te d an aa n-
g eg ev en , d an k u n je b ó e en k le in v e rs c h il h et
p atro on aan passe n d oor h et k o rte r o f la ng er t e
m ake n.
 H eb je e en a n d ere c up maa t d an B ? P as h et
p atro on d an aan . K ók v o or d e ui tle g in h et ha nd -
b oek b ó ' P atro nen aan passe n'.
Je ma at nemen
D raa g tó d en s h et m ete n al le en o nd erk le din g e n
e en g oed p asse n d e b h. Z o rg e rv o or d at je h et
m ee tlin t ni et te s tr a k aa ntr e kt, h et m oet k u nn en
dr aai en /gló den .
TI P
Z et e ven tueel de l e tter s d ie in
h et k nip vo or beel d s taa n
op de p atro ondel en.
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
Maa
t 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
T DLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
R XJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
PA TR O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
L E N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
S
p ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
K ò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g?
K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.

G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m e
er
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h et d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen .
De p atro ondelen op de s to f l e gg en
Le g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n
dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld . 2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j n
p atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eel
GESPIEGELD P ATR OONDEEL
3
sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N
1 0 C M L A N GCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
28
Maa
t 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
%RYHQZóGWH 83 87 91 95 99 103 107 113 119 125 131 137
T DLOOHZóGWH 67 70 73 77 81 85 89 95 101 107 113 119
+HXSZóGWH 92 95 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144
R XJOHQJWH 41.6 41.8 42 42.2 42.4 42.6 42.8 43 43 43 43 43
%RYHQDUPZóGWH 28 29 30 31.5 33 34.5 36 38 40 42 44 46
0RXZOHQJWH 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5
=LWKRRJWH 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
PA TR O ONM AAT V RO UW EN L IC H A AM S-
L E N G TE 1 7 2 C M E N C U PM AAT B
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
S
p ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
K ò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g?
K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.

G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m e
er
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h et d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen .
De p atro ondelen op de s to f l e gg en
Le g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n
dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld . 2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j n
p atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eel
GESPIEGELD P ATR OONDEEL
3
sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N
1 0 C M L A N G
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
H
et k nip pen va n de s to f
Sto fv o u w
De v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Z elf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
Vo uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
S to f e n ke l
Le g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
T w ee s to fv o u w en
Vo uw d e s to f n aa r h et mi dd e
n dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW
S TO FV O U
Z
ELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n en
In d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t
3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e
gu urna den pl at.
T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ipsCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

22 B LA ZER  Dit m od el k u n je allee n m ake n va n re kb are sto f.
J e ku n t d it m od el m ake n in de m ate n 34 t/m 54 .
K ij k vo or d e uit le g bij ‘H oe m ee t je de m ate n ’ o p pag . 2 8 .
V an dit m od el is d e ach terl eng te ± 74 cm.
DIT HEB JE NODIG
34 36 en 3840 en 4244 en 4648 en 5052 en 54
Stof van 1.40 m br eed
1.90 m 1.95 m2.10 m2.10 m2.15 m2.20 m
V oering van 1.40 m br eed
1.40 m 1.40 m1.45 m1.50 m1.65 m1.75 m
Je heb t ve rd er nodi g: r e kb are ve rs te vigi ng * 1 paa r e ll e -
boog stu kke n .
Z O MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
K nip de vo lg ende patr o ondele n uit :
1
vo orp an d
5
o nde rmou w
1 a
b ele g –v o orp an d
6
sta a nde r– b uiten en bin
nen
2
ach te rp an d
7
kra a g –b ove n en onde r
3
zó p an d
8
za k
4
bove n mou w
L e t o p : n eem het b ele g–v o orp an d 1a v olg en s de aa n g eg eve n
l ó n va n patr o onde el 1 a p art ove r.
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOF
L e g de patr o ondele n vo lg en s het kn ipvo orbee ld op de sto f.
K ók vo or d e uit le g bó ‘N ad en en zo m en aa n tek en en’ op pag .
29 .
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE VOERING
K nip het vo orp an d 1 e n de za k 8 o p de aa n g eg eve n vo erin g -
l ó n af. L e g het a ch ter pan d 2 v o or d e bew eg in g splo oi 2 cm va n
d e s
to fv o uw ; k n ip de vo uw ló n nie t d oor. L e g de patr o ondele n
v olg en s het kn ipvo orbee ld op de vo erin g . K ók vo or d e uit le g
b ó ‘N ad en en zo m en aa n tek en en’ op pag . 29 .
V OOR JE BEGINT
V ers te vig de vo lg en d e dele n: * de bele gdele n 1a * de sta a n -
d er– b inn en 6 * de kra ag –b ove n 7 * het b ele g aa n de za kke n 8.
Z O ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
F ig uurn aden
1 .
Vo uw de ló n en va n de “g uu rn ad en va n het vo orp an d
1 o p elk a a r. V o uw de ló n en va n de “g uu rn aa d va n het
b ele g–v o orp an d 1a o p elk
a a r. N aai de “g uu rn ad en in het
v o orp an d en het b ele g–v o orp an d .
Z akke n
2 .
N aai de deeln ad en A va n het vo orp an d en het zó p an d 3
o p elk a a r.
3 .
Laa t in het m idde n een stu kje op en om de za k te ke re n .
N aai de bove nra n d B va n de vo erin g za k 8 e n het b ele g B
v a n de za k 8 o p elk a a r. V o uw het b ele g va n de za k en de
v o erin g naa r d e goed e ka n t.
4 .
N aai de zó ra nde n en de onde rra n d va n de za k en de
v o erin g za k op elk a a r. K eer d e za k.
Z o om de op en in g dic h t.
N aai de za k sm al o p de ka n t o p de aa n g eg eve n za kló n C
o p het vo orp an d .
A F
A B
C
F
C
E
F
F
E
F
D D
E
E
M M
G
J
M
H
J M
H J
M
G
L
M
1/2 stof
br. 70 c m
stofvou w
zelfkan t
J
J
2
1 4
5
3
6
7
1a
6
78
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver
veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
S
p ie g ele n
S o m s m oet e r v a n e en h al f p atro ond eel e en h eel p atro ond eel
g em aak t w ord en . L e g h et o ve r-
g en o m en p atro on n o g e en k e er o p h et p api er e n k nip h et p atro on-
d eel ui t. J e h eb t nu t w ee
d ele n di e j e o p d e s p ie g elOón t e g en e lk aa r p lak t. Z o o nts taa t e en
h eel p atro ond eel.
A an slu it lij n en
S o mmi ge p atro ond ele n s taa n in t w ee o f m eer
d ele n o p h et p atro nenb la d. P la k d eze d ele n n a h et o ve rn em en
v o lg en s d e aa ng eg ev en
t e ke n s aa n e lk aa r.
D oo rk n ip pen /a fk n ip pen
S o mmi ge p atro ond ele n m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f d oor-
g eknip t w ord en . Bó vo orb eeld o m dat e r e en d eeln aa d in k o m t. O f
z e m oete n v ó ór h et k nip pen ui t d e s to f a fg eknip t w ord en . Bó vo or-
b eeld o m dat j e h et k le din gstuk in e en k o rte re l e n g te k u n t m ak en .
T e ke n d e v o lg en d e p atro on d ele n z e lf
E envo udi ge r e ch te d ele n , z o al s e en z ak kle p o f t ail le b an d , s taa n
ni et o p h et p atro n
enb la d. D eze p atro ond ele n t e ke n j e z e lf . D e
m ate n s taa n b ó ‘
K ò K V O OR D E B A SIS N AAIT IP S O P W WW.K N IP M ODE.N L/N AAIT IP S
Te ke n d e v o lg en d e p atro ond ele n z e lf ’ e n z ón z o nd er n aa d b e-
s c hr ev en . D e v o uw Oón v a n d eze p atro ond ele n i s m et e en s tip pelOóQ
aa ng eg ev en b
H oeveel s to f heb j e nodi g?
K ók d aa rv o or n aa r h et s c h em a d at i s a fg eb eeld b ó d e w erk b esc hr ó-
v in g.

G eb ruik j e g ro te d essin s , z o al s r ui te n e n s tr e p en , d an i s e r m e
er
s to f n o di g: l e g d e p atro ond ele n z o o p d e r ui t, s tr e ep o f h et d es-
s in , d at d eze n a h et n aai en m ooi d oorlo p en .
 E en p an el i s e en g ro te a fb eeldin g.

L e t o p : ka to en e n linn en k u nn en k rim pen b ó h et w asse n . W as,
dro og e n s tr ók d eze s to ffe n v o ord at j e d e d ele n g aa t k nip pen .
De p atro ondelen op de s to f l e gg en
Le g d e p atro ond ele n in é én r ic h tin g, r e ke nin g
h o ud en d m et d e v le u g o f h et d essin .
P atro ond ele n h o re n r e ch t v a n
dr aa d ui t d e s to f
g eknip t t e w ord en . I n h et p atro ond eel s taa t d e r e ch t- v a n -dr aa dOóQ
aa ng eg ev en . Z o rg d at d eze Oón ev en w ódi g l o op t m et d e z e lf k a n t
v a n d e s to f.
L e t o p So mmi ge d ele n li g g en m eerd ere k e re n
o p h et k nip vo orb eeld . 2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
2
door kniplijn
afk niplijn
2
middenach ter
door
kniplijn
afk niplijn
zijnaad
zijnaad
zijnaad
m .a . s to fv o uw
s p ie g elli j n
p atr o ond eel g
esp ie g eld
p atr o ond eel
GESPIEGELD P ATR OONDEEL
3
sto fv o uw
z e lf k a n t re ch t
v a n
d ra a d
16 C M B R EED
V O UW LIJ N
1 0 C M L A N G
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
H
et k nip pen va n de s to f
Sto fv o u w
De v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Z elf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
Vo uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
S to f e n ke l
Le g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
T w ee s to fv o u w en
Vo uw d e s to f n aa r h et mi dd e
n dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW
S TO FV O U
Z
ELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n en
In d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t
3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e
gu urna den pl at.
T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ipsCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

22 B LA ZER  Dit m od el k u n je allee n m ake n va n re kb are sto f.
J e ku n t d it m od el m ake n in de m ate n 34 t/m 54 .
K ij k vo or d e uit le g bij ‘H oe m ee t je de m ate n ’ o p pag . 2 8 .
V an dit m od el is d e ach terl eng te ± 74 cm.
DIT HEB JE NODIG
34 36 en 3840 en 4244 en 4648 en 5052 en 54
Stof van 1.40 m br eed
1.90 m 1.95 m2.10 m2.10 m2.15 m2.20 m
V oering van 1.40 m br eed
1.40 m 1.40 m1.45 m1.50 m1.65 m1.75 m
Je heb t ve rd er nodi g: r e kb are ve rs te vigi ng * 1 paa r e ll e -
boog stu kke n .
Z O MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
K nip de vo lg ende patr o ondele n uit :
1
vo orp an d
5
o nde rmou w
1 a
b ele g –v o orp an d
6
sta a nde r– b uiten en bin
nen
2
ach te rp an d
7
kra a g –b ove n en onde r
3
zó p an d
8
za k
4
bove n mou w
L e t o p : n eem het b ele g–v o orp an d 1a v olg en s de aa n g eg eve n
l ó n va n patr o onde el 1 a p art ove r.
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOF
L e g de patr o ondele n vo lg en s het kn ipvo orbee ld op de sto f.
K ók vo or d e uit le g bó ‘N ad en en zo m en aa n tek en en’ op pag .
29 .
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE VOERING
K nip het vo orp an d 1 e n de za k 8 o p de aa n g eg eve n vo erin g -
l ó n af. L e g het a ch ter pan d 2 v o or d e bew eg in g splo oi 2 cm va n
d e s
to fv o uw ; k n ip de vo uw ló n nie t d oor. L e g de patr o ondele n
v olg en s het kn ipvo orbee ld op de vo erin g . K ók vo or d e uit le g
b ó ‘N ad en en zo m en aa n tek en en’ op pag . 29 .
V OOR JE BEGINT
V ers te vig de vo lg en d e dele n: * de bele gdele n 1a * de sta a n -
d er– b inn en 6 * de kra ag –b ove n 7 * het b ele g aa n de za kke n 8.
Z O ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
F ig uurn aden
1 .
Vo uw de ló n en va n de “g uu rn ad en va n het vo orp an d
1 o p elk a a r. V o uw de ló n en va n de “g uu rn aa d va n het
b ele g–v o orp an d 1a o p elk
a a r. N aai de “g uu rn ad en in het
v o orp an d en het b ele g–v o orp an d .
Z akke n
2 .
N aai de deeln ad en A va n het vo orp an d en het zó p an d 3
o p elk a a r.
3 .
Laa t in het m idde n een stu kje op en om de za k te ke re n .
N aai de bove nra n d B va n de vo erin g za k 8 e n het b ele g B
v a n de za k 8 o p elk a a r. V o uw het b ele g va n de za k en de
v o erin g naa r d e goed e ka n t.
4 .
N aai de zó ra nde n en de onde rra n d va n de za k en de
v o erin g za k op elk a a r. K eer d e za k.
Z o om de op en in g dic h t.
N aai de za k sm al o p de ka n t o p de aa n g eg eve n za kló n C
o p het vo orp an d .
A F
A B
C
F
C
E
F
F
E
F
D D
E
E
M M
G
J
M
H
J M
H J
M
G
L
M
1/2 stof
br. 70 c m
stofvou w
zelfkan t
J
J
2
1 4
5
3
6
7
1a
6
78
P
ande n
5 . N aai de m idde nach ter nad en va n de ach ter pande n 2 o p
e lk a a r. N aai de deeln ad en D va n het zó p an d en het a ch ter -
p an d op elk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n
o p elk a a r.
K ra a g en sta a n der
6 .
Naai de nad en E va n de sta a nde r– b inn en 6 e n de kra ag –
b ove n 7 o p elk a a r. N aai de nad en E va n de sta a nde r– b ui-
ten en kra a g –o nde r o p elk a a r. K nip de naa d E to t 2 m m
v ó ór h et stik se l in .
7 .
N aai de hals n ad en F va n de sta a nde r– b uiten met
k ra a g –
o nde r e n de pande n op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór h et
s tik se l k n ip je s in de hals n aa d F.
M ou w en m et e lleb oo g stu kke n
8 .
N aai de naa d G va n de bove nmou w 4 en de onde rmou w
5 op elk a a r. N aai de ell e boog stu kke n volg en s de aa n g e-
g eve n ló n op de mou w.
9 .
Vo uw de mou w dub bel. N aai de mou wnad en H op elk a a r.
K eer d e mou w.
1 0.
Z o rg dat d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aai de mou w in
h et a rm sg at J va n de pande n.
B eleg en vo eri ng
1 1 .
N aai
d e extr a aa n g ekn ip te ruim te va n het vo erin g –
a ch te rp an d 2 a a n de bove n– en onde rk a n t K ± 5 cm op de
m idde nach ter ló n dic h t, la a t h et stik se l ro nd naa r d e vo uw
l o p en . N aai de naa d L va n het b ele g–v o orp an d en het vo e-
r in g –v o orp an d 1 t o t 5 cm vana f d e onde rra n d op elk a a r.
1 2 .
N aai de deeln ad en A va n de vo erin g –z ó p ande n 3 e n de
v o erin g –v o orp ande n op elk a a r. N aai de deeln ad en D va n
d e vo erin g –z ó p an d en en het vo erin g –a ch ter
p an d 2 o p
e lk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n op elk a a r.
N aai de naa d G va n de vo erin g –b ove nmou w 4 e n de
v o erin g –o nde rmou w 5 o p elk a a r. V o uw de mou w dub bel.
N aai de mou wnad en H op elk a a r. K eer d e mou w. Z o rg
d at d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aai de mou w in het
a rm sg at J va n de pande n.
1 3 .
N aai de hals n aa d F va n de sta a nde r– b inn en en kra a g –b o -
v e n en het b ele g–v o orp an d op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór
h et stik se l k n ip je s in de
h als n aa d F.
Stof en voering op elkaar naaien
1 4 .
L e g de sto f e n vo erin g m et b ele g–v o orp an d m et d e goed e
k a n t o p elk a a r. N aai de buiten ra n d M va n de kra a g dele n,
d e re ve rs en de vo orra n d va n het vo orp an d op elk a a r. N aai
d e onde rra n d va n het b ele g–v o orp an d en het vo orp an d op
d e zo om ló n op elk a a r.
A A
B
F
D
D
J
H J
K H
K
G G
L
v
o ering 1/2 sto fbr. 70 c m
stofvou w
z elf kant
J
JJ
2
4 31
5
8
1 5 .
K eer d e pande n en het b ele g–v o orp an d en sch uif d e
mou wen in elk a a r.
1 6 .
N aai aa n de binn en ka n t d e hals n
a d en F va n de pande n en
d e vo erin g –p ande n m et b ele g–v o orp an d op elk a a r.
A fw erk in g
1 7.
Z o om de onde rra n d va n de pande n en de onde rra n d va n
d e mou wen . Z o om de onde rra n d va n de vo erin g m et e en
i nsl ag op de zo om va n de pande n en de mou wen va st.
Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit documen
t of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden ver veelvoudigd,
opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder sc
hriftelijke toestemming van de uitgever .
29
H
et k nip pen va n de s to f
Sto fv o u w
De v o uw di e o nts taa t al s d e s to f w ord t
dub belg ev ouw en .
Z elf k a n t
Is d e a fg ew erk te r a n d v a n d e s to f.
S to f i n d e b re e d te d ub b el
Vo uw d e s to f dub bel w aa rb ó d e g oed e k a n t v a n d e s to f e n d e
z e lf k a n te n o p e lk aa r li g g en .
S to f e n ke l
Le g d e s to f o p en m et d e g oed e k a n t n aa r
b ove n . L e t o p d at j e in di t g ev al link er- e n r e ch te r- p atro ond ele n
k n ip t.
T w ee s to fv o u w en
Vo uw d e s to f n aa r h et mi dd e
n dub bel, z o d at d e z e lf k a n te n in h et
mi dd en ó f o p d e g ew en ste
b re ed te t e g en e lk aa r aa n k o m en t e li g g en . H ie rd oor o nts taa n
t w ee s to fv o uw en .
S TO FB R EED TE 7 0 C M
STO FV O UW
S TO FV O U
Z
ELFK A N T
Nad en e n zom en a an te ke n en
In d e p atro ond ele n zón g een n ad en e n
z o m en ve rw erk t.

Knip daa rom de
v o lg en d e naa db re ed te s aa n: 1 cm bó
ro nd e n ad en e n b ele g ra n d en , 1 c m aa n
d e o nd erk a n t v a n d e a rm sg ate n , n aa r d e
s c h o ud erk o p ve rlo p en d to t
3 cm , 2 cm
b ó m ouw ko p p en , 2 c m b ó o ve rig e n ad en ,
3 à 6 c m b ó z o m en . K nip b ó r e ch te d ele n
ro nd om 1 c m n aa d aa n.
TIP
L e g v o or he t na aien de del en me t
de go ede k a n ten op elk aar.
W er k de na den me t een l o ck- o f
z ig zag steek a f.
S trijk de na den na he t na aien
op en en d e
gu urna den pl at.
T IP
K ijk v o or de e x tra ui tle g o ver
‘ N aden a fw er ken ’
op w ww.k nip mode .n l/ na ait ipsCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

22 B LA ZER  Dit m od el k u n je allee n m ake n va n re kb are sto f.
J e ku n t d it m od el m ake n in de m ate n 34 t/m 54 .
K ij k vo or d e uit le g bij ‘H oe m ee t je de m ate n ’ o p pag . 2 8 .
V an dit m od el is d e ach terl eng te ± 74 cm.
DIT HEB JE NODIG
34 36 en 3840 en 4244 en 4648 en 5052 en 54
Stof van 1.40 m br eed
1.90 m 1.95 m2.10 m2.10 m2.15 m2.20 m
V oering van 1.40 m br eed
1.40 m 1.40 m1.45 m1.50 m1.65 m1.75 m
Je heb t ve rd er nodi g: r e kb are ve rs te vigi ng * 1 paa r e ll e -
boog stu kke n .
Z O MAAK JE HET PAPIEREN P ATROON
K nip de vo lg ende patr o ondele n uit :
1
vo orp an d
5
o nde rmou w
1 a
b ele g –v o orp an d
6
sta a nde r– b uiten en bin
nen
2
ach te rp an d
7
kra a g –b ove n en onde r
3
zó p an d
8
za k
4
bove n mou w
L e t o p : n eem het b ele g–v o orp an d 1a v olg en s de aa n g eg eve n
l ó n va n patr o onde el 1 a p art ove r.
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE STOF
L e g de patr o ondele n vo lg en s het kn ipvo orbee ld op de sto f.
K ók vo or d e uit le g bó ‘N ad en en zo m en aa n tek en en’ op pag .
29 .
Z O KNIP JE DE PATROONDELEN UIT DE VOERING
K nip het vo orp an d 1 e n de za k 8 o p de aa n g eg eve n vo erin g -
l ó n af. L e g het a ch ter pan d 2 v o or d e bew eg in g splo oi 2 cm va n
d e s
to fv o uw ; k n ip de vo uw ló n nie t d oor. L e g de patr o ondele n
v olg en s het kn ipvo orbee ld op de vo erin g . K ók vo or d e uit le g
b ó ‘N ad en en zo m en aa n tek en en’ op pag . 29 .
V OOR JE BEGINT
V ers te vig de vo lg en d e dele n: * de bele gdele n 1a * de sta a n -
d er– b inn en 6 * de kra ag –b ove n 7 * het b ele g aa n de za kke n 8.
Z O ZET JE HET MODEL IN ELKAAR
F ig uurn aden
1 .
Vo uw de ló n en va n de “g uu rn ad en va n het vo orp an d
1 o p elk a a r. V o uw de ló n en va n de “g uu rn aa d va n het
b ele g–v o orp an d 1a o p elk
a a r. N aai de “g uu rn ad en in het
v o orp an d en het b ele g–v o orp an d .
Z akke n
2 .
N aai de deeln ad en A va n het vo orp an d en het zó p an d 3
o p elk a a r.
3 .
Laa t in het m idde n een stu kje op en om de za k te ke re n .
N aai de bove nra n d B va n de vo erin g za k 8 e n het b ele g B
v a n de za k 8 o p elk a a r. V o uw het b ele g va n de za k en de
v o erin g naa r d e goed e ka n t.
4 .
N aai de zó ra nde n en de onde rra n d va n de za k en de
v o erin g za k op elk a a r. K eer d e za k.
Z o om de op en in g dic h t.
N aai de za k sm al o p de ka n t o p de aa n g eg eve n za kló n C
o p het vo orp an d .
A F
A B
C
F
C
E
F
F
E
F
D D
E
E
M M
G
J
M
H
J M
H J
M
G
L
M
1/2 stof
br. 70 c m
stofvou w
zelfkan t
J
J
2
1 4
5
3
6
7
1a
6
78
P
ande n
5 . N aai de m idde nach ter nad en va n de ach ter pande n 2 o p
e lk a a r. N aai de deeln ad en D va n het zó p an d en het a ch ter -
p an d op elk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n
o p elk a a r.
K ra a g en sta a n der
6 .
Naai de nad en E va n de sta a nde r– b inn en 6 e n de kra ag –
b ove n 7 o p elk a a r. N aai de nad en E va n de sta a nde r– b ui-
ten en kra a g –o nde r o p elk a a r. K nip de naa d E to t 2 m m
v ó ór h et stik se l in .
7 .
N aai de hals n ad en F va n de sta a nde r– b uiten met
k ra a g –
o nde r e n de pande n op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór h et
s tik se l k n ip je s in de hals n aa d F.
M ou w en m et e lleb oo g stu kke n
8 .
N aai de naa d G va n de bove nmou w 4 en de onde rmou w
5 op elk a a r. N aai de ell e boog stu kke n volg en s de aa n g e-
g eve n ló n op de mou w.
9 .
Vo uw de mou w dub bel. N aai de mou wnad en H op elk a a r.
K eer d e mou w.
1 0.
Z o rg dat d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aai de mou w in
h et a rm sg at J va n de pande n.
B eleg en vo eri ng
1 1 .
N aai
d e extr a aa n g ekn ip te ruim te va n het vo erin g –
a ch te rp an d 2 a a n de bove n– en onde rk a n t K ± 5 cm op de
m idde nach ter ló n dic h t, la a t h et stik se l ro nd naa r d e vo uw
l o p en . N aai de naa d L va n het b ele g–v o orp an d en het vo e-
r in g –v o orp an d 1 t o t 5 cm vana f d e onde rra n d op elk a a r.
1 2 .
N aai de deeln ad en A va n de vo erin g –z ó p ande n 3 e n de
v o erin g –v o orp ande n op elk a a r. N aai de deeln ad en D va n
d e vo erin g –z ó p an d en en het vo erin g –a ch ter
p an d 2 o p
e lk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n op elk a a r.
N aai de naa d G va n de vo erin g –b ove nmou w 4 e n de
v o erin g –o nde rmou w 5 o p elk a a r. V o uw de mou w dub bel.
N aai de mou wnad en H op elk a a r. K eer d e mou w. Z o rg
d at d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aai de mou w in het
a rm sg at J va n de pande n.
1 3 .
N aai de hals n aa d F va n de sta a nde r– b inn en en kra a g –b o -
v e n en het b ele g–v o orp an d op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór
h et stik se l k n ip je s in de
h als n aa d F.
Stof en voering op elkaar naaien
1 4 .
L e g de sto f e n vo erin g m et b ele g–v o orp an d m et d e goed e
k a n t o p elk a a r. N aai de buiten ra n d M va n de kra a g dele n,
d e re ve rs en de vo orra n d va n het vo orp an d op elk a a r. N aai
d e onde rra n d va n het b ele g–v o orp an d en het vo orp an d op
d e zo om ló n op elk a a r.
A A
B
F
D
D
J
H J
K H
K
G G
L
v
o ering 1/2 sto fbr. 70 c m
stofvou w
z elf kant
J
JJ
2
4 31
5
8
1 5 .
K eer d e pande n en het b ele g–v o orp an d en sch uif d e
mou wen in elk a a r.
1 6 .
N aai aa n de binn en ka n t d e hals n
a d en F va n de pande n en
d e vo erin g –p ande n m et b ele g–v o orp an d op elk a a r.
A fw erk in g
1 7.
Z o om de onde rra n d va n de pande n en de onde rra n d va n
d e mou wen . Z o om de onde rra n d va n de vo erin g m et e en
i nsl ag op de zo om va n de pande n en de mou wen va st.Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Pande n
5 . N aai de m idde nach ter nad en va n de ach ter pande n 2 o p
e lk a a r. N aai de deeln ad en D va n het zó p an d en het a ch ter -
p an d op elk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n
o p elk a a r.
K ra a g en sta a n der
6 .
Naai de nad en E va n de sta a nde r– b inn en 6 e n de kra ag –
b ove n 7 o p elk a a r. N aai de nad en E va n de sta a nde r– b ui-
ten en kra a g –o nde r o p elk a a r. K nip de naa d E to t 2 m m
v ó ór h et stik se l in .
7 .
N aai de hals n ad en F va n de sta a nde r– b uiten met
k ra a g –
o nde r e n de pande n op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór h et
s tik se l k n ip je s in de hals n aa d F.
M ou w en m et e lleb oo g stu kke n
8 .
N aai de naa d G va n de bove nmou w 4 en de onde rmou w
5 op elk a a r. N aai de ell e boog stu kke n volg en s de aa n g e-
g eve n ló n op de mou w.
9 .
Vo uw de mou w dub bel. N aai de mou wnad en H op elk a a r.
K eer d e mou w.
1 0.
Z o rg dat d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aai de mou w in
h et a rm sg at J va n de pande n.
B eleg en vo eri ng
1 1 .
N aai
d e extr a aa n g ekn ip te ruim te va n het vo erin g –
a ch te rp an d 2 a a n de bove n– en onde rk a n t K ± 5 cm op de
m idde nach ter ló n dic h t, la a t h et stik se l ro nd naa r d e vo uw
l o p en . N aai de naa d L va n het b ele g–v o orp an d en het vo e-
r in g –v o orp an d 1 t o t 5 cm vana f d e onde rra n d op elk a a r.
1 2 .
N aai de deeln ad en A va n de vo erin g –z ó p ande n 3 e n de
v o erin g –v o orp ande n op elk a a r. N aai de deeln ad en D va n
d e vo erin g –z ó p an d en en het vo erin g –a ch ter
p an d 2 o p
e lk a a r. N aai de schoude rn ad en va n de pande n op elk a a r.
N aai de naa d G va n de vo erin g –b ove nmou w 4 e n de
v o erin g –o nde rmou w 5 o p elk a a r. V o uw de mou w dub bel.
N aai de mou wnad en H op elk a a r. K eer d e mou w. Z o rg
d at d e in ze ttek en s op elk a a r ko m en . N aai de mou w in het
a rm sg at J va n de pande n.
1 3 .
N aai de hals n aa d F va n de sta a nde r– b inn en en kra a g –b o -
v e n en het b ele g–v o orp an d op elk a a r. Gee f to t 2 m m vó ór
h et stik se l k n ip je s in de
h als n aa d F.
Stof en voering op elkaar naaien
1 4 .
L e g de sto f e n vo erin g m et b ele g–v o orp an d m et d e goed e
k a n t o p elk a a r. N aai de buiten ra n d M va n de kra a g dele n,
d e re ve rs en de vo orra n d va n het vo orp an d op elk a a r. N aai
d e onde rra n d va n het b ele g–v o orp an d en het vo orp an d op
d e zo om ló n op elk a a r.
A A
B
F
D
D
J
H J
K H
K
G G
L
v
o ering 1/2 sto fbr. 70 c m
stofvou w
z elf kant
J
JJ
2
4 31
5
8
1 5 .
K eer d e pande n en het b ele g–v o orp an d en sch uif d e
mou wen in elk a a r.
1 6 .
N aai aa n de binn en ka n t d e hals n
a d en F va n de pande n en
d e vo erin g –p ande n m et b ele g–v o orp an d op elk a a r.
A fw erk in g
1 7.
Z o om de onde rra n d va n de pande n en de onde rra n d va n
d e mou wen . Z o om de onde rra n d va n de vo erin g m et e en
i nsl ag op de zo om va n de pande n en de mou wen va st.Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

CONTROLE VLAK
10 cm
10 cmCopyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen

Copyright © New Skool Media - KnipMode
plak-/lijmvlak - niet afknippen
plak-/lijmvlak - niet afknippen
X