Mayak

Формат документа: pdf
Размер документа: 2.55 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

"Маяк"
_____________________________________________________________________________
Канва: Murano 3984/101 (молочный) 32 каунт
Стежки: 72 x 100
Размер: 14 x 19 см | 14 каунт
Палитра: DMC
Крест Полукрест Франц.узелки Бэкстич Сложение нитей Номер DMC Общий метраж, м
W 2 300 0,2
(1) 1 310 0,9
¥ 2 317 0,1
* 2 349 0,6
t 2 350 0,4
 2 413 0,1
k & 2 415 0,3
— 2 598 0,2
Q 2 677 0,3
C 2 712 0,3
ê 2 725 0,1
ï 2 726 0,1
ª 2 746 0,2
? 2 761 0,1
0 2 762 0,7
æ 2 772 0,9
o 2 775 4,1
Ï 2 817 0,5
@ 2 818 0,1
p 2 869 0,3
° Ÿ 2 3078 0,2
§ 2 3347 0,3
? 2 3756 0,3
† 2 3777 0,2
Í 2 3799 0,2

Крест Полукрест Франц.узелки Бэкстич Сложение нитей Номер DMC Общий метраж, м w 2 3811 0,1
E U 2 3823 0,7
V 2 3841 2,0
/ 2 3865 1,2
û (2) 1+1 907+772 1,8+1,8
¨ 1+1 907+3348 1,6+1,6
ó 1+1 3348+3347 0,9+0,9
b 1+1 677+3828 0,2+0,2
A 1+1 818+3823 0,2+0,2
B 1+1 3823+415 0,5+0,5

Маяк Маштакова Надежда
Бесплатная схема для Студии дизайна 6. 2017
ªª ª ªª ªª ª  ªª ªª ªªª ª Í ªª ªª ª ªªªŸÂÍÍŸ ª ª ªªªªªŸŸ¥ÂÍŸŸ ªª ŸŸ ªª ªªªªŸŸÂ¥ÂÍÍŸŸª ŸŸ ªªª ª ªªŸŸ¥¥¥¥¥ÂÍÍŸªªŸŸ ªªªªŸª ŸŸªªŸŸ¥¥¥ÂÂ¥ÂÍÍŸªŸŸ ªªªŸŸŸª ŸŸŸªªŸ¥¥¥êêêêêÂÍŸªªŸ ªªŸŸŸ ª ŸŸŸŸªªŸŸŸ°êïïê°ïŸŸªªŸŸªŸŸ ªªª VVVVVŸŸŸŸªªªªª°êïïê°ïŸŸªŸVVVVVVª VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŸŸoŸŸŸŸªïêïïêï°ŸŸŸŸVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVoooŸooªïêïïïï°ŸŸŸŸooooVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVooŸooooïïêêêêêoooŸŸoooVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVooŸoVo ***ÏÏÏÏÏoooooŸooVV? VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVoooooVo*****ÏÏÏÏÏoooooŸoVV? VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVoVVVoooooVVV****ÏÏÏÏÏÏooooVVV??V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVooooVVoooooVVVoÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏoooVV???VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVooooVVooooooVoVoÏÏÂÂÂÂÂÏÏÏoooVV??VVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVoVVooooVooooooVVVVÍÍÂÂÂÂÂÂÂÍÍÍooVVV??VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVoooVoVooVoooooooVoooÍ***ÏÏÏÏÏÏÏÍooo????VV VVVVVVVVVVVVVVVVVooooVoVooVooooooVVoooo*****ÏÏÏÏÏooooVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVoVVooooVoVVVooooooVVooooo*////0000kooooVoVVVV VVVVVVVVVVVVoooVoooooVooVVoooooVVoooooo//////00k0oooVVoVVVV VVVVVVVVVVVooooooooooVooVVooooVVooooooo0/////0kk0oooVoVVVVV VVVVVVVVVVoooVoooooooVoooVoooVVooooooVo0////0/00kooVVoVVVVV VVVVVVVoooooVooooooooVooooooVoooooooVVo0/////000koooooV???? VVVVVVoooooVVooooooooVoooooooooooVVVVV//////0000koooooooVVV VVVVVooooooVoooooooooVoooooooooVVVVVVV/////00000kooooooooVV VVVVooooooVVoo?????ooooooooooVVVooooVV///*****0kkoooooooooV VVVVooooooVoo??ooo??oooooooVVVooooooVVttttt***ÏÏÏÏoooooooVV VVVoooooooooo?ooooo??????ooVooooooooVVtttt****ÏÏÏÏoooooooVV VVooooo???????ooooo?oooo?oooooooooooo?ttt******ÏÏÏoooooooVV VVooooo?oooooooooooooooo?ooooooooooooottt**t**ÏÏÏÏoooooooVV VVooooo?oooooooooooooooo?ooooooooooootttttt****ÏÏÏooooooVVV Voo?????ooooooooooooooooooooooooooooottttt*****ÏÏÏooooooVVV Vo??oooooooooooooooooooooooooooooooootttt*****Ï*ÏÏoooooVoVV Vo?oooooooooooooooooooooooooooooooooottt******ÏÏÏÏooooVVoVV ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo///////00000koooVVooVV ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo///////0k00k0ooVVVVVVV ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo///////0k000koVVVVoVVV oooooooooo????ooooooooooooooooooooooo////// 0k000kooooooVVV ooooooooo??oo?oooo??????ooooooooooooo/////00000kkkoooooVVVV oooooooo??oooooo???oooo??oooooooooooo/tttt*****ÏÏÏooooVVoVV oooooooo?oooooo??ooooooo??oooooooooootttt******Ï*ÏooooVooVV oooooooo?ooooo??ooooooooo??ooooooooottttt*******ÏÏÏoooVooVV ooooo????ooooo?ooooooooooo?oooooooootttt*t*****ÏÏÏÏooooooVV oooo??o?oooooo?ooooooooooo?oooooooootttt*******ÏÏÏÏooooooVV ooo??ooooooooooooooooooooooooooooooottt*t*******ÏÏÏooooooVV
10 20 30 40 50 60 70 80
10
20
30
40
50

Маяк Маштакова Надежда
Бесплатная схема для Студии дизайна 6. 2017
ooooo????ooooo?ooooooooooo?oooooooootttt*t*****ÏÏÏÏooooooVV oooo??o?oooooo?ooooooooooo?oooooooootttt*******ÏÏÏÏooooooVV ooo??ooooooooooooooooooooooooooooooottt*t*******ÏÏÏooooooVV ooo?ooooooooooooooooooooooooooooooootttt********ÏÏÏooooooVV ooooooooooooooooooooooooooooooooooootttt*******ÏÏÏÏoooooVVV oooooooooooooooooooooooooooooooooooottt*****Ï*Ï0ÏÏÏoooooVVV oooooooooooooooooooooooooooooooooooo//////////00000ooooooVV oooooooooooooooooooooooooooooooooooo////00k//0/0000ooooVVVû ooooooooooooooooooooooooooooooooooVV////0/k///0000kooûûûûûû oooooooooooooooooooooooooooooooooVVV/////0k//000kkkoûûûûæ¨û oooooooooooooooooooooooooooooooooVVV/////0k//00kkóóóûûûæ樨 ooooooooooooooooooooooooooooooooVVV//////0k/0kkûûóóûûææ樨¨ ooooooooooooo??oooooooooooooooVVVoV/////00k/kkûûûûûûææ樨ó¨ ooooooooo?????oooooooooooooooVVoooV////000kkkûûæææææ󨨨óó¨ ooooooo???oooooVoooooooooooVVVooooV////000k¨ûûææóææó¨¨óóóó¨ oooooo??oooooVVVoVooooooooVVooooooV///00kkk¨æææ¨óóó¨¨óóóóó¨ ooooo??ooooVVVVVVVooooooVVoooooooVV///00kk¨ææóóó󨨨óóûûûó¨ oooo??oooVVt/VVVVooooooooooooooooVV//00kk¨¨æ¨¨óó󨨨óûûóó¨¨ ooo??oooVV/t/0VVtoooooooooooooooVVV/00kk¨¨¨óó¨¨óóæææûóó󨨨 ooo?oooVV//t0VVttooooooooooooVVVVûûûûûû¨¨ó¨¨óó¨ææææûóóó¨¨ó¨ oo?ooooVtt/V0Vtt/ooooooooVVVVVûûûû󨨨¨¨¨¨óó¨æææææûó󨨨óó¨ o??oooV /tt00Vtt//ooooooVVVVVæûû¨óó󨨨¨¨¨ææææææûóó󨨨¨óó¨ ooooooVt//V0/Vt*//ooooooVVVææûû¨ó¨¨¨óææææ¨ææûûûûóóóó¨ó¨¨óó¨ VoooooVVt/V0//**/ooooVVVVææû¨û¨ó§§ó¨ææûûûûûóûóóóóó󨨨¨¨ó¨¨ VVVVVVVVVtt0/VVVVVVVVV——ææû¨¨óó§§ó¨¨¨¨¨óóóóóóóóóóó󨨨¨ó¨¨¨ ———————ÏÏÏÏÏÏ——ÏÏwww———ææûææ¨ó§§ó¨¨ææææóóóóóóóóó󨨨¨¨ó󨨨 ûwwwww———www———wwww——ûûûæææ¨óóóææææ樨ææææææóóóó¨¨óó¨¨ó¨¨¨¨ ûûûwwwwwwww———wwww——ûææææææææææ樨¨¨¨¨¨¨óóóóóó¨¨óóó󨨨¨¨¨¨ ¨¨ûûûûæwwwwww——————ûWææææ樨¨¨¨§§§§§§ó󨨨óóó¨¨óóû󨨨¨¨¨ûû ¨¨¨¨ææûæææææææûûûûûûWææûû¨¨¨¨§§§§§ó§§§§óó¨ó¨¨óóóûû¨¨¨¨¨¨¨ûû ¨AAA¨¨ææûæûûûû¨¨ûûûûWWææûûûûû§§óó󧧧§óóóóûûûûûû¨¨¨¨¨¨¨¨ûûû ó@AAó¨æææ樨¨¨¨ûû¨¨ûóWWææûææûûûûûûûûûûóûûûû¨¨ûûû¨¨¨¨¨û¨¨ûûû @@AAAó¨ûææûûû¨ûû¨¨ûûó§Wæææûææ樨¨û¨¨¨¨ûû¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ûûûûûû ??@AAAA¨ææû¨û¨û¨¨¨ûûû§Wæææûûûææ¨ûûû¨¨¨¨¨¨æ樨¨¨¨¨û¨¨¨¨ûûûûû E bbE??@AAAóó樨¨¨¨¨ûûûûûóWWæææææûææûûû¨¨¨¨ææ樨¨¨¨¨¨ûû¨¨ûûûûûû bQQQEQQbQE??@AAA󨨨¨¨¨¨¨¨ûûóû§W§§Wææææææûû¨æææûûûûû¨¨¨¨¨¨¨ûûûûûûûû bbQQbEQQQEE?@@AAA¨¨00¨¨////ûûó§W§§W§Wææææûûææûûûûûûûû¨ûûûûûûûûûûûûû bQbEQQEbE??@@AAóó0///////ûûûóW§WW§W§§æææûûûæææææ樨ûûûûûûûûûûûûûû bQbEEQQEbEE?@@AAA0////////ûûûóó§W§§W§§Wæææææææûæûûûûûûûûûûûûûûûûûû QbEEQQQEbEEE??@AA00/////k//ûû††††§§W§§W§pææBBææBBBBBBûûBBûûûûûBBûû EEEQQEbQEEEE??@AA0/k//k////††0†††§W§§W§pBpBBpBBUUUUUUUUBBBBBBBUBB bQQQQEbEEEEEE?@AAA0/k/k////†/†0†/†W§§W§pBpBBpBpUUUUUUUUBCUUUBUUBC bQEEbQEEEEEEE@@AA0////////††/†/††W§§WBpBpBBpBpBpUUUUUBBCUBBBUBBC UBbQQQQEQEEEEEE@@A00/k////0/††/†/††§§WBpBpBBpBpBpUUUUBCCUUBCUUCCC UU UUBQbQQEQEEEQEEEQ@@A0/k//00†0/††/†0†§§WBpBpBBpBpBpBUpBCUUUCCUUCCCC U UBBBQQQQQEQQEQQEEQQA00//0//0†0¥¥††0†BBWBpBpBppBpBpBUpCUUCCCUUCCCCC UUUUBBbbQQQQbQQQQQQQQQQ00/B///0†¥¥/†††BBkkpkpBpBppBpBBpUUCCCCUCCCCCC UUCBBBBBbQBbbbBBbbbQbbbbbBBB//00†/†/†††BUBBkkpBpBpBBpBBpUCCCCUUCCCCCC CCUUUBBBUBBBBBUUBBBBBBbbBBUU//0B†††††BBUUkBUBBBpkpBBpBBpUUBBUUCCCCCCC CUUUCBBUUBBCUUCCBBUUUUBCCUUUUUBBBUUBBUUUUkBUBBUBkkBBBpBkpUBBUCCCCCCCCC UUCCCBUUBBCCCCCCBUUCBBBUUUCCCBBUUUBBUUCCBUUBBUUkBUUBkpkkpBBUUBCCCCCCCC UCCCCUUBBCCCUUUUCUCCBCCUCCCBBBUUUBBUUCUUUUUBUUkBUUkkkBBkpBBBBBCCCCCCCC
10 20 30 40 50 60 70 80
50
60
70
80
90
100

Маяк Маштакова Надежда
Бесплатная схема для Студии дизайна 6. 2017
ªª ª ªª ªª ª  ªª ªª ªªª ª Í ªª ªª ª ªªªŸÂÍÍŸ ª ª ªªªªªŸŸ¥ÂÍŸŸ ªª ŸŸ ªª ªªªªŸŸÂ¥ÂÍÍŸŸª ŸŸ ªªª ª ªªŸŸ¥¥¥¥¥ÂÍÍŸªªŸŸ ªªªªŸª ŸŸªªŸŸ¥¥¥ÂÂ¥ÂÍÍŸªŸŸ ªªªŸŸŸª ŸŸŸªªŸ¥¥¥êêêêêÂÍŸªªŸ ªªŸŸŸ ª ŸŸŸŸªªŸŸŸ°êïïê°ïŸŸªªŸŸªŸŸ ªªª VVVVVŸŸŸŸªªªªª°êïïê°ïŸŸªŸVVVVVVª VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŸŸoŸŸŸŸªïêïïêï°ŸŸŸŸVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVoooŸooªïêïïïï°ŸŸŸŸooooVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVooŸooooïïêêêêêoooŸŸoooVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVooŸoVo ***ÏÏÏÏÏoooooŸooVV? VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVoooooVo*****ÏÏÏÏÏoooooŸoVV? VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVoVVVoooooVVV****ÏÏÏÏÏÏooooVVV??V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVooooVVoooooVVVoÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏoooVV???VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVooooVVooooooVoVoÏÏÂÂÂÂÂÏÏÏoooVV??VVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVoVVooooVooooooVVVVÍÍÂÂÂÂÂÂÂÍÍÍooVVV??VV VVVVVVVVVVVVVVVVVVoooVoVooVoooooooVoooÍ***ÏÏÏÏÏÏÏÍooo????VV VVVVVVVVVVVVVVVVVooooVoVooVooooooVVoooo*****ÏÏÏÏÏooooVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVoVVooooVoVVVooooooVVooooo*////0000kooooVoVVVV VVVVVVVVVVVVoooVoooooVooVVoooooVVoooooo//////00k0oooVVoVVVV VVVVVVVVVVVooooooooooVooVVooooVVooooooo0/////0kk0oooVoVVVVV VVVVVVVVVVoooVoooooooVoooVoooVVooooooVo0////0/00kooVVoVVVVV VVVVVVVoooooVooooooooVooooooVoooooooVVo0/////000koooooV???? VVVVVVoooooVVooooooooVoooooooooooVVVVV//////0000koooooooVVV VVVVVooooooVoooooooooVoooooooooVVVVVVV/////00000kooooooooVV VVVVooooooVVoo?????ooooooooooVVVooooVV///*****0kkoooooooooV VVVVooooooVoo??ooo??oooooooVVVooooooVVttttt***ÏÏÏÏoooooooVV VVVoooooooooo?ooooo??????ooVooooooooVVtttt****ÏÏÏÏoooooooVV VVooooo???????ooooo?oooo?oooooooooooo?ttt******ÏÏÏoooooooVV VVooooo?oooooooooooooooo?ooooooooooooottt**t**ÏÏÏÏoooooooVV VVooooo?oooooooooooooooo?ooooooooooootttttt****ÏÏÏooooooVVV Voo?????ooooooooooooooooooooooooooooottttt*****ÏÏÏooooooVVV Vo??oooooooooooooooooooooooooooooooootttt*****Ï*ÏÏoooooVoVV Vo?oooooooooooooooooooooooooooooooooottt******ÏÏÏÏooooVVoVV ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo///////00000koooVVooVV ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo///////0k00k0ooVVVVVVV ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo///////0k000koVVVVoVVV oooooooooo????ooooooooooooooooooooooo////// 0k000kooooooVVV ooooooooo??oo?oooo??????ooooooooooooo/////00000kkkoooooVVVV oooooooo??oooooo???oooo??oooooooooooo/tttt*****ÏÏÏooooVVoVV oooooooo?oooooo??ooooooo??oooooooooootttt******Ï*ÏooooVooVV oooooooo?ooooo??ooooooooo??ooooooooottttt*******ÏÏÏoooVooVV ooooo????ooooo?ooooooooooo?oooooooootttt*t*****ÏÏÏÏooooooVV oooo??o?oooooo?ooooooooooo?oooooooootttt*******ÏÏÏÏooooooVV ooo??ooooooooooooooooooooooooooooooottt*t*******ÏÏÏooooooVV
10 20 30 40 50 60 70 80
10
20
30
40
50

Маяк Маштакова Надежда
Бесплатная схема для Студии дизайна 6. 2017
ooooo????ooooo?ooooooooooo?oooooooootttt*t*****ÏÏÏÏooooooVV oooo??o?oooooo?ooooooooooo?oooooooootttt*******ÏÏÏÏooooooVV ooo??ooooooooooooooooooooooooooooooottt*t*******ÏÏÏooooooVV ooo?ooooooooooooooooooooooooooooooootttt********ÏÏÏooooooVV ooooooooooooooooooooooooooooooooooootttt*******ÏÏÏÏoooooVVV oooooooooooooooooooooooooooooooooooottt*****Ï*Ï0ÏÏÏoooooVVV oooooooooooooooooooooooooooooooooooo//////////00000ooooooVV oooooooooooooooooooooooooooooooooooo////00k//0/0000ooooVVVû ooooooooooooooooooooooooooooooooooVV////0/k///0000kooûûûûûû oooooooooooooooooooooooooooooooooVVV/////0k//000kkkoûûûûæ¨û oooooooooooooooooooooooooooooooooVVV/////0k//00kkóóóûûûæ樨 ooooooooooooooooooooooooooooooooVVV//////0k/0kkûûóóûûææ樨¨ ooooooooooooo??oooooooooooooooVVVoV/////00k/kkûûûûûûææ樨ó¨ ooooooooo?????oooooooooooooooVVoooV////000kkkûûæææææ󨨨óó¨ ooooooo???oooooVoooooooooooVVVooooV////000k¨ûûææóææó¨¨óóóó¨ oooooo??oooooVVVoVooooooooVVooooooV///00kkk¨æææ¨óóó¨¨óóóóó¨ ooooo??ooooVVVVVVVooooooVVoooooooVV///00kk¨ææóóó󨨨óóûûûó¨ oooo??oooVVt/VVVVooooooooooooooooVV//00kk¨¨æ¨¨óó󨨨óûûóó¨¨ ooo??oooVV/t/0VVtoooooooooooooooVVV/00kk¨¨¨óó¨¨óóæææûóó󨨨 ooo?oooVV//t0VVttooooooooooooVVVVûûûûûû¨¨ó¨¨óó¨ææææûóóó¨¨ó¨ oo?ooooVtt/V0Vtt/ooooooooVVVVVûûûû󨨨¨¨¨¨óó¨æææææûó󨨨óó¨ o??oooV /tt00Vtt//ooooooVVVVVæûû¨óó󨨨¨¨¨ææææææûóó󨨨¨óó¨ ooooooVt//V0/Vt*//ooooooVVVææûû¨ó¨¨¨óææææ¨ææûûûûóóóó¨ó¨¨óó¨ VoooooVVt/V0//**/ooooVVVVææû¨û¨ó§§ó¨ææûûûûûóûóóóóó󨨨¨¨ó¨¨ VVVVVVVVVtt0/VVVVVVVVV——ææû¨¨óó§§ó¨¨¨¨¨óóóóóóóóóóó󨨨¨ó¨¨¨ ———————ÏÏÏÏÏÏ——ÏÏwww———ææûææ¨ó§§ó¨¨ææææóóóóóóóóó󨨨¨¨ó󨨨 ûwwwww———www———wwww——ûûûæææ¨óóóææææ樨ææææææóóóó¨¨óó¨¨ó¨¨¨¨ ûûûwwwwwwww———wwww——ûææææææææææ樨¨¨¨¨¨¨óóóóóó¨¨óóó󨨨¨¨¨¨ ¨¨ûûûûæwwwwww——————ûWææææ樨¨¨¨§§§§§§ó󨨨óóó¨¨óóû󨨨¨¨¨ûû ¨¨¨¨ææûæææææææûûûûûûWææûû¨¨¨¨§§§§§ó§§§§óó¨ó¨¨óóóûû¨¨¨¨¨¨¨ûû ¨AAA¨¨ææûæûûûû¨¨ûûûûWWææûûûûû§§óó󧧧§óóóóûûûûûû¨¨¨¨¨¨¨¨ûûû ó@AAó¨æææ樨¨¨¨ûû¨¨ûóWWææûææûûûûûûûûûûóûûûû¨¨ûûû¨¨¨¨¨û¨¨ûûû @@AAAó¨ûææûûû¨ûû¨¨ûûó§Wæææûææ樨¨û¨¨¨¨ûû¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ûûûûûû ??@AAAA¨ææû¨û¨û¨¨¨ûûû§Wæææûûûææ¨ûûû¨¨¨¨¨¨æ樨¨¨¨¨û¨¨¨¨ûûûûû E bbE??@AAAóó樨¨¨¨¨ûûûûûóWWæææææûææûûû¨¨¨¨ææ樨¨¨¨¨¨ûû¨¨ûûûûûû bQQQEQQbQE??@AAA󨨨¨¨¨¨¨¨ûûóû§W§§Wææææææûû¨æææûûûûû¨¨¨¨¨¨¨ûûûûûûûû bbQQbEQQQEE?@@AAA¨¨00¨¨////ûûó§W§§W§Wææææûûææûûûûûûûû¨ûûûûûûûûûûûûû bQbEQQEbE??@@AAóó0///////ûûûóW§WW§W§§æææûûûæææææ樨ûûûûûûûûûûûûûû bQbEEQQEbEE?@@AAA0////////ûûûóó§W§§W§§Wæææææææûæûûûûûûûûûûûûûûûûûû QbEEQQQEbEEE??@AA00/////k//ûû††††§§W§§W§pææBBææBBBBBBûûBBûûûûûBBûû EEEQQEbQEEEE??@AA0/k//k////††0†††§W§§W§pBpBBpBBUUUUUUUUBBBBBBBUBB bQQQQEbEEEEEE?@AAA0/k/k////†/†0†/†W§§W§pBpBBpBpUUUUUUUUBCUUUBUUBC bQEEbQEEEEEEE@@AA0////////††/†/††W§§WBpBpBBpBpBpUUUUUBBCUBBBUBBC UBbQQQQEQEEEEEE@@A00/k////0/††/†/††§§WBpBpBBpBpBpUUUUBCCUUBCUUCCC UU UUBQbQQEQEEEQEEEQ@@A0/k//00†0/††/†0†§§WBpBpBBpBpBpBUpBCUUUCCUUCCCC U UBBBQQQQQEQQEQQEEQQA00//0//0†0¥¥††0†BBWBpBpBppBpBpBUpCUUCCCUUCCCCC UUUUBBbbQQQQbQQQQQQQQQQ00/B///0†¥¥/†††BBkkpkpBpBppBpBBpUUCCCCUCCCCCC UUCBBBBBbQBbbbBBbbbQbbbbbBBB//00†/†/†††BUBBkkpBpBpBBpBBpUCCCCUUCCCCCC CCUUUBBBUBBBBBUUBBBBBBbbBBUU//0B†††††BBUUkBUBBBpkpBBpBBpUUBBUUCCCCCCC CUUUCBBUUBBCUUCCBBUUUUBCCUUUUUBBBUUBBUUUUkBUBBUBkkBBBpBkpUBBUCCCCCCCCC UUCCCBUUBBCCCCCCBUUCBBBUUUCCCBBUUUBBUUCCBUUBBUUkBUUBkpkkpBBUUBCCCCCCCC UCCCCUUBBCCCUUUUCUCCBCCUCCCBBBUUUBBUUCUUUUUBUUkBUUkkkBBkpBBBBBCCCCCCCC
10 20 30 40 50 60 70 80
50
60
70
80
90
100
X