Философия УМК

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.45 Мб

Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

Философия және психология факультеті
Философия және мәдениет теориясы кафедрасы


«Философия»
пәні бойынша

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

бакалаjbZllu[ZjeufZfZg^ulZjurgКурс: 2
Семестр: 3 -4Қарағанды 2019

2
Құрастырушы : СалыматоZ Нұргүл РыскелдиеgZ , аға
оқытушы , гуманитар лық ғылымдар магистр і.


Оқу -әдістемелік кешен «Философия» курсының
концепциясын анықтайтын құжат болып табылады.
Оқу -әдістемелік кешен оқылатын пәннің негізгі ережелерін
меңгеруге, білімді практикалық қолдану дағдысын
қалыптастыруға, көпшілік алдында өз ойын еркін жеткізе алу
қабіле тіне ие болуға мүмкіндік береді.
Оқу -әдістемелік кеш ен «Философия» пәні бойынша жалпы
білім берудің типтік оқу бағдарламасы негізінде құрастырылып,
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2018
жылдың 31 қазан айындағы № 603 бұйрығымен бекітілген.«Философия » пәні бойынша бакалавриатты ң барлық
мамандықтарына арналған оқу -әдістемелік кешен / Құраст .
Н.Р.Салыматова – Қарағанды : Қар МУ баспасы , 2019. - 44 б.

© Қарағанды мемлекеттік университеті , 2019

3
1. Күндізгі бөлім інің оқу жұмыс бағдарламасы

Оқу мерзімі

Курс

Семестр

Кредит
тер

Лекци
я
Семинар

Лабора
-
тор
ия
лық

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау
түрі

4 2 3-4 5 30 30 - 15 75 150 емтихан


№ Тақырып атауы Лекци я Семи
нар
СОӨ
Ж
СӨ
Ж
1 Ойлау мәдениетінің
пайда болуы.
2 2 1 5
2 Философияның пәні мен
әдіс намасы
2 2 1 5
3 Сана, рух және тіл 2 2 1 5
4 Болмыс. Онтология
және метафизика
2 2 1 5
5 Таным және
шығармашылық
2 2 1 5
6 Білім, ғылым, техника
және технологиялар
2 2 1 5
7 Философиядағы адам
мәселесі
2 2 1 5
8 Өмір және өлім.
Өмірдің мәні
2 2 1 5
9 Этика. Құндылықтар
философиясы
2 2 1 5
10 Еркіндік философиясы 2 2 1 5
11 Өнер философиясы 2 2 1 5
12 Қоғам және мәдениет 2 2 1 5
13 Тарих философиясы 2 2 1 5

4
14 Дін философиясы 2 2 1 5
15 «Мәңгілік Ел» және
«Рухани жаңғыру» –
жаңа Қазақстан
философиясы
2 2 1 5
Барлығы 30 30 15 75

2. Оқыту шы :
Салыматова Нұргүл РыскелдиеgZ – философия және мәдениет
теориясы кафедрасының аға оқытушысы .
Мекен -жай ы: С.Мұқанов к -сі – 1. № 8 ғимарат, 315к.
Кафедрада болу уақыты : кестеге сәйкес .

3. Пререквизит тер : жалпы орта мектептің гуманитарлық
пәндері , Қаза қстанның қазіргі заман тарихы .

4. Постреквизит тер : Мамандықтың оқу жұмыс жоспарына сай
анықталады.

5. Пәннің қысқаша мазмұны .
Курстың мақсаты : «Философия» курсын оқыту студенттерде
сананың ашықтығын қалыптастыруға, өзінің ұлттық коды мен
ұлттық өзіндік сананы, рухани жаңғыруды, бәсекеге
қабілеттілікті, реализм мен прагматизмді, тәуелсіз сыни ойлауды,
білім мен білім беру культін түсіндіруге, әділеттілік, ар -ұждан
және еркіндік сынды маңызды көзқарастық түсініктерді
меңгеруге, сондай -ақ, мәдениет аралық сұхбат және әлем
мәдениеті, толеранттылық құндылықтарын дамытып, нығайтуға
бағытталған.

Курс міндеттері :
- студенттердің қоғамдық сананы жаңғыртудағы және қазіргі
кезеңнің жаһандық міндеттерін шешудегі философияның ролін
түсіну аясындағы философиялық -кө зқарастық және
методологиялық мәдениет негіздерін игеру;

5
- студенттерде философиялық рефлексия, өзіндік есеп беру мен
құндылықтық өзіндік реттеу дағдыларын қалыптастыру;
- ғылыми -зерттеушілік қабілеттері мен интеллектуалды және
шығармашылық потенциалды қал ыптастыруды дамыту.
Оқыту дың нәтижелері :
Білім және түсіну : Пән философияның тарихи дамуының негізгі
бағыттары туралы білім қалыптастырып, қазақстандық
жастардың әлеуметтік ауқаттылығы мен жеке жетістікке
жетуіндегі философиялық рефлексия мен ойлау мәдение тінің ролі
мен мағынасы жөнінде түсінік қалыптастырады.
Білім мен түсінгенін қолдану : пәнді меңгеру кәсіби қызметтің
таңдалға н саласындағы өзекті мәселелеріне теориялық сараптама
жасауда білімін қолдануға мүмкіндік береді.
Пікір айтуды қалыптастыру : пәнді оқу кәсіби қызметтің
таңдалған саласында қолдануға мүмкіндік тудыратын адамзаттың
интеллектуалды мәдениеті туралы негізгі ойларға талдау жасауды
қалыптастырады .
Коммуникатиld мүмкіндіктер : пәнді оқу қоғамдық сананы
өзгерту бойынша белгіленген нақты жобал арды жүзеге асыруға
белсенді қатысу мақсатындағы коммуникативтілікке дайын
болуға себеп болады.
Оқу дағдылары немесе оқуға деген қабілеттілік : жаңа білім беру
форматтарында шығармашылық әлеуетін қолдануға, өзін -өзі
дамытуға, өзін -өзі жетілдіруге дайындық; өзінің кәсіби қызметі
саласында қабылданған шешімге әлеуметтік және этикалық
жауапкершілік арту, әртүрлі жағдайларда әрекет етуге дайын
болу.

6. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі :Жұмыс түрі

Тапсырм а мақсаты мен мазмұны

Пайдала нуға ұсыныла тын әдебиетт ер Бақылау түрі
Бал
л
Есеп беру формасы

Тапсыру уақыты

1
1

2

3

4

5

6

7

8
1
1
Рефера
т
Дәрістің
мазмұны
н
жүйелеу,
Дәрістің
тақырыбындағы
әдебиеттер
тізіміне сәйкес
Ағым
дық
50-
100
Реферат
ты
қорғау
3 апта

6
негізгі
әдебиетт
ерді
талдау
2
2
Баянда
ма
Курстың
негізгі
тақырып
тары
бойынша
білімді
дербес
меңгеру.
Проблем
алы
міндетте
рді
шешуде
білімді
қолдану
Семинар және
СОӨЖ әрбір
тақырыбындағы
әдебиеттер
тізіміне сәйкес
Ағым
дық
50-
100
Ауызша 6 апта

3
Бақыл
ау
жұмыс
ы
Философ
иялық
ұғымда р
ды
қолдану
бойынша
негізгі
дағдыла
рды,
зерттеле
тін
курстың
негізгі
базалық
білімін
меңгеру
деңгейін
тексеру
Барлық курс
бойынша негізгі
әдебиеттер
тізімі
Ағым
дық
50-
100
Жазбаш
а жұмыс
10 апта
4

4
Эссе Философ
иялық
ұғымдар
ды
қолдану
бойынша
негізгі
дағдыл а
рды,
Барлық курс
бойынша негізгі
әдебиеттер
тізімі
Ағым
дық
50-
100
Жазбаш
а жұмыс
13 апта

7
зерттеле
тін
курстың
негізгі
базалық
білімін
меңгеру
деңгейін
тексеру

5
Студен
ттерді
ң
белсен
ділігі
үшін
Зерттеле
тін курс
бойынша
негізгі
білімін,
дағдыла
рын
анықтау.
Барлық курс
бойынша негізгі
әдебиеттер
тізімі
Ағым
дық
50-
100
Сауална
ма
15 апта

7. Пәнді оқу әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету

№№
п/п
Курс бойынша қолданыла тын
оқулықтар мен оқу құралдары ның
атау лар ы
ҚарМУ
кітапханасындағы
оқулықтар мен оқу
құра лдарының саны
1. Негізгі әдебиеттер
1 Назарбае Н. Ә. « Болашаққа бағдар :
қоғамдық сананың жаңғыруы ». http://www.akorda.kz .
2 Назарбае Н. Ә. «Мәңгілік Ел. Годы,
раgu_ векам. Эпоха, раgZy
столетиям» – Астана: Деловой мир
Астана, 2014.
50
3 НұрышеZ Г .Ж. «Философия» –
Алматы: Інжу -маржан, 2013.
50
4 Петрова В.Ф., Хасанов М.Ш.
«Философия». – Алматы: Эверо, 2014.
30
5 Ғарифолла Есім «Фәлсафа тарихы» –
Алматы, 2000.
30
6 Ғарифолла Есім «Қазақ
философиясының тарихы» – Алматы,
2006.
30

8
7 Ғарифолла Е сім «Адам -зат» – Астана,
2008.
30
8 Рассел Б . «История западной
философии» – М.: Издатель Litres,
2018.
16
9 Джонстон Д. «Философияның
қысқаша тарихы. Сократтан
Дерридаға дейін ». – Астана, 2018.
240
10 Хесс Р. «Философияның таңдаулы 25
кітабы» . – Аста на, 2018.
240
11 Кенни Э. «Батыс философиясының
жаңа тари хы. 1 -том: Антика
философиясы» . – Астана, 2018.
240
12 Кенни Э. «Батыс философиясының
жаңа тарихы. 2 -том: Орта ғасыр
философиясы ». – Астана, 2018.
240
13 Карен Армстронг Иудаизм,
христиандық пен исламдағы 4000
жылдық ізденіс: Құдайтану баяны. –
Астана, 2018.
240
14 Humphreys P. «The Oxford Handbook of
Philosophy of Science». – Oxford
University Press, 2016. ( Хамфрейс Пи .
«Зе Оксфорд хэндбук оф философи оф
ссайнс ». – Оксфорд юниверсити пресс ,
20 16)
4
15 Estlund D.«The Oxford Handbook of
Political Philosophy». –Oxford
University Press, 2017. (Эстланд Ди.
«Зе Оксфорд хэндбук оф палитикал
философи». - Оксфорд юниверсити
пресс, 2016)
4
16 Cappelen H., Gendler T., Hawthorne J.
The Oxford Handbook of Philosophical
Methodology. – Oxford University Press,
2016. ( Кэппелен Эйч ., Гендлер Ти .,
Хэутон Джэй . « Зе Оксфорд Хэндбук
4

9
оф философикл метадаладжи ». -
Оксфорд юниверсити пресс , 2016)
2. Қосымша әдебиет
17 БарлыбаеZ==W\hexpbywlbq_kdbo
идей в казахской философии». –
Алматы, 2011.
3
18 Зотов А.Ф. «Современная Западная
философия». – М.: Высшая школа,
2012.
3
19 Сегизбае О.А. «Қазақ
философиясының тарихы». /перевод.
Нурышеhc=@FKZ[bl
3
20 Бегалинова К.К., Альжанова У.К.
«Филосо фия». Часть 1,2. –Алматы:
Жібек жолы, 2014.
3
21 Масалимова А.Р., Алтае Ж.А.,
Касабек А.К. «Казахская философия».
Учебное пособие. – Алматы, 2018
3
22 «Новая философская энциклопедия»: в
4 т. / Институт философии; М.:
Мысль, 2010.
3
23 Бадью А. «Ман ифест философии». –
Санкт -Петербург .: Machina, 2003.
3
24 Делёз Ж. Гваттари Ф. «Что такое
философия?» /. Переh^KA_gdbgZ. –
М.: Академический Проект, 2009.
3
25 Коплстон Ф. «История философии:
XX век» /переh^ П.А. Сафронова. –
М.: Издательствово «Це нтрполиграф»,
2002. – 268 с.
2
26 Марков Б.В. «Философия». Учебник
для вузов. – М.: Издательский дом
«Питер», 2016.
2
27 Миронов В.В.»Философия». Учебник.
– М.: Проспект, 2016.
3
28 Абдильдин, Ж. М. История
философ ии: учебн ое пособие. -
3

10
Алматы, 2010.
29 История философ ии : учеб. для вузов /
отв. ред. В. П. Кохановский, В. П.
Яковле - Изд. 4 -е. - Ростов н/Д, 2006.
3
30 Гусейнов А.А. Философия между
наук ой и религи ей // Вопросы
философии. - 2010. - № 8 . - С. 4 -10
3
31 Губин, В. Д. Философ ия: учеб ник. -
М.,2007.
3
32 Алексее П. В. Философ ия: учеб. /
Алексее П.В., Панин А.В. - 3-е изд.,
перераб.и доп. - М., 2006.
3
33 Хрестомат ия по философи и / сост. П.
В. Алексеев, А. В. Панин. - Изд. 2 -е,
перераб. и доп. - М., 2004.
4
2.1 Мерзімді басылымда р тізімі
34 Вопросы философии
35 Вестник МГУ. Сер. 7. Философия
36 ҚарМ У Хабаршысы . Тарих . Философия сериясы
2.2 Электронды көздердің тізімі
37 Руднев, В.П. Словарь культуры XX века [Электронный
ресурс] : ключеu_ понятия и тексты / Рудне В.П. -
Эл ектрон. текстовые дан. (2.2Мб). - М., 1998.
38 Латино -англо -русский слоZjv философских терминов
[Электронный ресурс]: научное издание / сост. Ю. Цуканов. -
Электрон. текстовые дан. (295Кб).
39 Курс [Электронный ресурс] : история зарубежной философи и
/ С имонов Д.А. - Электрон. текстовые дан. (454Кб). -
Караганда, 2003.
40 Основы философи и [Электронный ресурс] : учеб.пособие для
студентов юридических вузов / Т.Х. Габитов. - Электрон.
текстовые дан. (76.2Мб). - Алматы, 2000.
2.3 Ғаламтор көздері
41 Фило софи я бойынша электронды кітапхана //filosof.historic.ru
42 Философ иялық кітапхана Гумер// gumer.info .ru
43 Философ иялық кітапхана Ихтик// ihtik.lib.ru
44 Ресей ғылым Академиясының Философия институтының

11
электрон ды кітапханасы //iph.ras.ru
45 Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы //nlrk.kz
46 Қазақстан ЖОО р еспублика лық кітапханасы // www.rmeb.kz

8. Лекциялық кешен (лекциялық сабақтар тезистері )

1 Тақырып . Ойлау мәдениетінің пайда болуы.
Ойлау мәдениеті. Көркемдік рефлексия. Философия
даналыққа деген с үйіспеншілік ретінде. Философияның
сұхбаттық сипаты және эвристикалық мүмкіндіктері.
Философиялық ойлау түрі - сын және күмәндану . Өткенге сыни
көзқарас - қазіргі Қазақстанны ң рухани жаңару мен ұлттық
санасындағы өзгерістер шарты. Философиялық мәселелердің
тұлғалық сипаты. Адамның жалпы мәдениетінің маңызды
құрамдас бөлігі - ойлау мәдениеті болып табылады. Ойлау
мәдениеті өз табиғаты бойынша адам болмысын ың объективті
логикасы және өз інің бар болуы жөніндегі түсініктерде саналы
бейнелену қабілетін ің даму деңгейі ретінде .
Ойлау мәдениеті туа бітетін қасиет емес. Ойлау адамға
дайын күйде берілмейді, ол адамның айналадағы шынайылықты
қабылдауы және адамзат жинақтаған білімді меңгеру нәти жесінде
қалыпта сып дамиды. Адам ның иелігінде ойлау мәдениетін
арттырудың үлкен спектрі бар, мысалы, шығармашылық және
ғылыми әдебиеттерді оқу арқылы өзге адамдардың ақыл
тәжірибесімен өзінің ақыл тәжірибесін арттыру . Бірақ, ойлау
мәдениетін дамытудың бұл тәсілінің кемшілігі ретінде,
біріншіден, мұндай оқу, әдетте, жүйесіз сипатқа ие болса,
екіншіден, ойлау мәдениеті мазмұ нын құрайтын , таным
қызметінің заңдарын, формаларын, ережелерін саналы түрде
меңгеруге мүмкіндік бермейді .
Философия - білімнің, рухани мә дениеттің ең көне
бағыттарының бірі. Ол б.з.д. VII -VI ғасырларда Үндістан, Қытай,
Ежелгі Греция да пайда болып , кейінгі ғасырлар бойы адамдардың
қызығушылығын тудырған, сананың тұрақты формасы болды.
Философтарды сұрақтарға жауап іздеу және дүниетанымға
қат ысты сол сұрақтарды ң қалай қойылуы толғандырды . Мұндай
мәселелерді түсіну адамдар үшін өте маңызды. Бұл, әсіресе,

12
мәселелердің күрделенуі кезеңіндегі ауыспалы кезеңде сезіледі,
себебі дәл осы кезде дүниетанымның өзі өзгеріп, іс жүзінде
тексеріледі.
Ұсыныл атын әдебиет : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 17, 42, 43, 44, 45 .

2 Тақырып . Философияның пәні мен әдіснамасы .
Философия және дүниетаным. Әлемнің ғы лыми,
философиялық, діни бейнелері . Мифология, дін және
фил ософияның арақатынасы. Қоғам даму ындағы мифтің рөлі.
Философия білім мен рухани қызметтің ерекше түрі.
Философияның негізгі бөлімдерінің қысқ аша сипаттамасы
- онтология, гн ос еология, философиялық антропология, логика,
этика, эстетика, әлеуметтік және саяси философия.
Философия анықтамаларының, формалары мен
бағыттарының көп мағыналылығы және философиялық ой -
толғаудың алуан түрлері. Философия және ф әлсафа . Ф әлсафа
дәстүріндегі ғылым м ен дін мәселелерін шешу дің шектеулілігі .
Философия мен философтың а дам және қоғам өміріндегі ролі .
Қазіргі Қазақстанның үшінші модернизациясын дағы
философияның орны .
Әр түрлі мамандық өкілдерін философия кем дегенде екі
көзқарас тұрғысынан қызығу шылық танытуы мүмкін. Ол өз
мамандығын жақсы бағдарлау үшін , бірақ , ең бастысы , өмірді
толық және күрделі түрінде түсіну үшін қажет. Бірі нші жағдайда
физика, математика, биоло гия, тарих, медицина, инженерлік ,
педагогикалық және басқа да қызмет түрлері, көркем
шығармашылық және тағы да басқаларындағы философиялық
сұрақтар назарға ілігеді. Алайда, бізде тек маман ретінде ға на
емес, сонымен бі рге азамат және адам ретінде де толғандыратын
философиялық мәселе бар. Және бұл біріншіден еш кем емес.
Мифологиялық және діни көзқарастардан айырмашылығы
философиялық ой әлемді түсінудің түбегейлі жаңа түрін
тудырды, оның берік іргетасы ақыл -ойдың дәлелде рі болды . Әлем
туралы біліммен қатар, даналыққа деген сүйіспеншілік адамның
табиғаты, оның тағдыры, адам өмірінің мақсаттары және оның
ұтымды құрылымы туралы ойларды қамтиды. Даналық
құндылығы ақылға қонымды шешім қабылдауға, дұрыс жолды
көрсетуге және ада мның мінез -құлқына басшылық ретінде

13
қызмет етуге мүмкіндік береді. Даналық адамның әлеммен
күрделі қарым -қатынасын теңдестіруге, үйлесімді білімге және іс -
әрекетке, өмір салтын қалыптастыруға арналған деп есептелген.
Осы маңызды және практикалық даналықтың маңыздылығы
кейінгі философтар мен ұлы ойшылдардың да терең түсінуіне
себеп болды.
Әлем туралы біліммен қатар, даналыққа деген
сүйіспеншілік адамның табиғаты, оның тағдыры, адам өмірінің
мақсаттары және оның саналы құрылымы туралы ойларды
қамтиды. Даналық құндылығы ақылға қонымды шешім
қабылдауға, дұрыс жолды көрсетуге және адамның мінез -құлқына
басшылық ретінде қызмет етуге мүмкіндік береді. Даналық
адамның әлеммен күрделі қарым -қатынасын теңдестіруге,
үйлесімді білімге және іс -әрекетке, өмір салтын қалып тастыруға
арналған . Даналықтың маңызды және практикалық
маңыздылығы н кейінгі кезеңдердегі филос офтар мен ұлы
ойшылдар да тереңнен түсінді .
Осылайша, философияның пайда болуы ерекше рухани
жағдайдың пайда болуы - әлем туралы білімнің үйлесімділігін
адамдар өмірінің тәжірибесі, олардың нанымдары, идеалдары
арқылы іздестіруді білдіреді. Бұл ақыл -ойдың және адамның
барлық рухани күшін талап ететін ұмтылыс, ізденіс. Әрқайсымыз
ұлы даналықтың даналығын, ғасырлар мен осы күндер
тәжірибесін бөлісу арқылы осы жолдан өтуіміз керек.
Қолданылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 18 , 19, 20,
21, 42, 43, 44, 45

3 Тақырып . Сана, рух және тіл .
Жан, ақыл, түйсік , рух. Антика философиядағы рух пен
түйсіктің космологизмі . Аристотель «Жан туралы». Фәлсафа
дәстүрі ндегі рух ұғымы : Ибн Сина рух туралы. Орта ғасыр
дәуірінде жан мен рухтың теологиялық түсіндірмесі. Сананың
гносеологиялық модельдері. Жаңа заман философиядағы тума
идеялар концепциясы және cogito статусы . Неміс классикалық
философиясындағы сананың трансцен денттік негіздері.
Шәкәрімнің үш анығы. Шәкәрім жаны туралы. Адамның жаны
мен рухани белсенділігінің табиғаты. Тәндік және руханилық.

14
Сана онтологиялық мәселе ретінде. Сана фактілері. Сана
феномені. Сана қалыптастыруды анықтайтын факторлар.
Антропосоциоген ез. Сананың мәні мен қалыптасуы: негізгі
концепциялар . Шығыс философиясында сана мәселесі. Сана
құрылымы. Бейсаналылық, сана, жоғарғы сана. Философиядағы
бейсаналықтың негізгі концепциялары (З. Фрейд, К.Г. Юнг). Сана
постмодернистік философиядағы мәтін ре тінде ( Ж. Деррида, Ж.
Делез ). Сана мен өзіндік сана. Сана және ұлттық сана. Заманауи
Қазақстанның рухани жаңғыруы контексіндегі ұлттық өзіндік
сана.
Ойлау және тіл. М. Қашқаридің тіл философиясы. ХХ
ғасыр философиясындағы «лингвистикалық бұрылыс»: сана
фил ософиясы тіл философиясы ретінде (аналитикалық және
структуралистік интерпретация ). Тіл және ұлт. Қазақ тілін латын
әліпбиіне көшіру - қазақ халқының рухани жаңаруындағы
өркениеттік бұрылыс .
Қолданылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23 , 24,
42, 43, 44, 45

4 Тақырып . Болмыс . Онтология және метафизика .
Болмыс және тіршілік. Мән және бар болу. Онтология – болмыс
туралы ілім. Бар болудың онтологиялық құрылымы. Болмыс
және бейболмыс (Парменид, Зенон). Болмыст ың түрлері.
Платон мен Аристотельдің философиясындағы болмыс
мәселелері. Әл -Кинди және Ибн -Рушд концепциялары. Жаңа
заман философиясындағы субстанция мәселесі (Р.Декарт,
Б.Спиноза, Г.Лейбниц). М.Хайдеггердің «фундаменталды
онтологиясы» (Dasein). «Материя» ұғымы. Материалдық әлем
болмысы. Қозғалыс, кеңістік және уақыт. Философияның негізгі
ұғымдары: дүние, заман, мән, құбылыс, мазмұн, форма,
жалпы, жеке, бүтін, бөлік, сан, сапа, өлшем, терістеу, себеп,
салдар, қажеттілік, кездейсоқтық, мүмкіндік, шындық. Болмы с
және Абсолют. Құдай -әлем қатынасы мәселесі. Абай
дүниетанымдағы Құдай және адам мәселесі.
«Идея» ұғымы. Болмыс пен ойлау арақатынасы мәселесі.
Идея және рухани құндылықтар болмысы. Виртуалды шындықты
философиялық зерделеу пәні ретінде талдау.
Ұсыныл атын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 24,

15
42, 43, 44, 45

5 Тақырып . Таным және шығармашылық .
Таным философиялық мәселе ретінде . Әртүрлі
философиялық концепциялардағы білім мәнінің анықтамалары.
Таным объектісі мен субъектісі. Таным мүм кіндіктері мен
шекаралары. Дүниенің түбегейлі танылуы мәселесі: танымдық
оптимизм, скептицизм және агностицизм. Милет ойшылдарының
натурфилософиясы және Скифтік Анахарсистің скептицизмі.
Д.Юмның скептицизмі. И.Канттың классикалық агностицизмі.
Г.Гегельдің диалектикалық методы және батыс еуропалық
гносеологиядағы оның маңызы. К.Ясперстің «Мен – адамилық
деңгейлердің концепциясы» , К.По ппердің «субъектсіз»
эпистемологиясы.
Ақиқат пен адасу. Білім, ақиқаттылық және жалғандық.
Қазіргі Қазақстан жаңғыруы аясында ғы білім культі. Ақиқаттың
әртүрлі тұжырымдамалары. Ақиқат және оның критерийлері.
Сезімдік және рационалдық таным. Философиядағы рационалдық
және эмпирикалық дәстүр. Таным құралы. Эмпирикалық және
теориялық таным. Таным және шығармашылық. Шығармашылық
жән е интуиция.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25,
42, 43, 44, 45 .
6 Тақырып . Білім, ғылым, техника және
технологи ялар .
Қазіргі ғылымның жетістіктері және оның себептері. Әдіс
мәселесі. Танымның негізгі әдістері. Ғылыми таным әдістері және
ғылыми ақиқат ерекшелігі. Ғылыми және ғылыми емес білімнің
демаркациясы мәселесі. Ғылым құндылықтары. Ғылымды білім,
қызмет және әлеуметтік институт ретінде талдау. Ғылымдардың
классификациясы: Аристотель, әл -Фараби, Ф.Бэкон, Г.Гегель,
О.Кон т. Шоқан Уәлихановтың ғылыми философиясы.
Қоғам өміріндегі ғылымның ролін бағалаудағы
қайшылықтар. Сциентизм және антисциентизм. Ғылым және
техника. Ыбырай Алтынсариннің білім философиясы. «Білімді
адам» моделі. Ғылыми -техникалық прогресс және қазіргі
ғы лымның даму болашағы мәселелері. Қазіргі ғылым және этика.
Қазақстан ғылымы дамуының келешегі. Отандық ғылым мен

16
білімнің дамуындағы «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі
100 жаңа оқулық» жобасының үлесі.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25,
42, 43, 44, 45

7 Тақырып . Философиядағы адам мәселесі .
Адам және ғалам. Зат әлемі. Адамды қарастырудың
философиялық тәсілінің ерекшелігі. Ежелгі Үнді діни -
философиялық ілімдердегі адам мәселесі. Конфуцийшілдік және
даосизм жүйесіндегі адам мәселесі: ер және әйел бастамалары
(Инь/ян). Антикалық фил ософия тарихындағы адам бейнелері
(Пифагор, Платон, Эмпедокл, Протагор, Сократ, Аристотель және
т.б. ). Христиандық антропология: адам Құдайдың бейнесі ретінде
(Әулие Августин, Аквиналық Томас) . Ренессанс дәуіріндегі
адамның индивидуалистік түсінігі (Пико делла Мирандола). Жаңа
заманның механистикалық антропологиясы (Б.Паскаль,
Ж.Ламетри). Л.Фейербахтың анропологизмі. Адам мәнінің
марксистік түсінігі. Ф.Ницше философиясындағы «Асқан адам».
Адам және оның әлемдегі болмысы: экзистенциализм. Іскер адам:
прагматизм. Э.Кассирер: адам символдық жануар ретінде.
Й.Хейзинга: «ойнаушы адам». Г.Маркузе: «бір өлшемді адам».
ХХғ. Философиялық антропология (М.Шелер , Х.Плеснер,
А.Гелен).
Қазақ философиясындағы адам мәселесі. Адам
мәселесінің Абай даналығында бейнелену і. Шәкәрімнің адамның
өмірмәндік бағдары туралы экзистенциалдық рефлексия. Адам,
индивид, индивидуалдық, тұлға.
Ұсынылған әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 2 3, 25, 42,
43, 44, 45 .

8 Тақырып . Өмір және өлім . Өмірдің мәні .
Адам болмысының категориялары (бақыт, сенім, өмір
және өлім). Өмірдің онтологиялық және аксиологиялық мазмұны.
Адам, оның ажалдығы және ажалсыздығы. Іргелі философиялық
мәселелердің өмір және өлім мәселесімен байланы сы: метафизика
және моральдық философия. Өмірдің мәні – оның шектеулілігін
ұғыну. Уақыт, мәңгілік және мақсат. Қорқыт дүниетанымдағы
мәңгілік өмір мәселесі.

17
Өмірдің мәні. Өмірдің мәнін іздеу. Философиялық ойлар
тарихындағы өмірдің мәні мәселесі: фатализм, гедонизм,
волюнтаризм, функционализм. Өмірдің мәні – қазақ
философиясының негізгі категориясы.
Өмір мәндік құндылықтар туралы ілім. Адам
қажеттіліктерінің пирамидасы. Махаббат – адамның өмір сүру
мәні. Фәлсафа дәстүріндегі Қожа Ахмет Яссауидің мистикалық
дүниетанымы. Абай философиясындағы махаббат мән -мағына
туғызатын бастама ретінде. «Махаббатпен жаратқан адамзатты..»
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25,
42, 43, 44, 45 .

9 Тақырып . Этика. Құндылықтар философиясы .
Аксиолог ия және адамгершілік. Этикалық ілімдердің
тарихи типтері. Құндылықтар теориясының негіздері. Құндылық
ұғымы. Бар болып отырған және болуы тиіс. Адамгершілік
ережелері және құқық ережелері. Негізгі этикалық категориялар
(па рыз, игілік, мән және міндет , ар -ұждан , еркіндік).
Адамгершіліктің алтын қағидасы (Конфуций) және
категориялық императив (И.Кант). Адамгершіліктің бастауларын
түсінудің негізгі тәсілдері. Утилитаризм және деонтологиялық
теориялар (парыз теориялары). Пайдалылық пен принциптер.
Құндылықтық с ана табиғаы. Фәлсафа дәстүріндегі этикалық
өлшем. Жүсіп Баласағұн философиясындағы әділеттілік мәселесі.
«Құт», «қанағат», «тәуба», «әділет», «сабыр» категориялары.
Ұрпақтық дискурстағы этикалық құндылықтар. Қазақ
халқының озық ұлттық этикалық құндылықтар ын сақтап, дамыту
– қоғамдық сана жаңғыруының алғышарты және негізі. Саяси
этика. Зорлық. Толеранттық. Адам құқығы. Кәсіби этика.
Бизнестегі этика.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25,
42, 43, 44, 45.

10 Тақырып . Еркіндік фи лософиясы .
Философия тарихындағы еркіндік ұғымы. Адам және
оның еркіндігі (Б. Спиноза). М. Хайдеггердің шығармаларындағы
еркіндік пен ақиқаттың байланысы . Еркіндік пен жауапкершілік :

18
Ж.П. Сартр. Еркіндік және абсурд : А. Камю . Н.А. Бердя ев тің
еркіндік конце пциясы .
Ерік еркіндігі. Еркіндік деңгейлері. Позитивті және
негативті еркіндік. Еркіндік, әділдік, адамның өмірі мен намысы –
адамгершілік -құқықтық құндылықтар ретінде . Құқықтың
дүниетанымдық мәселелері.
Саяси еркіндік. Ұлттық еркіндік. Еркіндік – қазіргі
демократиялық мемлекеттердің негізгі идеалдарының бірі. Жеке
еркіндік және табиғи құқық.
Тұлғаның, оның еркіндігінің, өмірді, табиғатты және
мәдениетті сақтау жауапкершілігінің қалыптасу шарттары. Сөз
және көзқарас еркіндігі. Еркіндік пен шығармашылық – адамның
мәдениетте шын мәнінде өмір сүруінің тәсілі.
Аба йдың «толық адам» концепциясы . Алаш
қайраткерлерінің философиясындағы еркіндік және тәуелсіздік
идеялары .
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25,
42, 43, 44, 45 .

11 Тақыр ып . Өнер философиясы .
Эстетика пәні философиялық білім саласы ретінде.
Антикалық эстетикалық ойлардың тарихы (софистер, Сократ,
Платон, Аристотель). Араб -мұсылмандық эстетика (Омар Хайям,
Әл -Фараби, Ибн -Рушд, Ибн араби, Руми). Ортағасырлық
христиандықтың к өркемдік -эстетикалық әлемі (А.Августин,
Иоанн Дамаскин). Қайта Өрлеу дәуірінің эстетикасы
(Л.Б.Альберти, Леонардо да Винчи, А.Дюрер, М.Монтень, Эразм
Роттердамский). Х VII -XVIII ғ.ғ. Жаңа заман эстетикасы және
көркемдік практикасы (Д.Локк, Р.Декарт, Вольтер , Д.Дидро,
Ж.Руссо). классикалық эстетиканың негіздері (И.Кант, Г.Гегель,
Ф.Шеллинг). ХІХ – ХХ ғ.ғ. классикалық емес эстетика (Ф.Ницше,
Дж.Дьюи, Ж.Сартр, М.Хайдеггер). Эстетикалық тәжірибе. Адам
өмірінің эстетикалық өлшемі.
Негізгі эстетикалық категорияла р: с ұлулық –
ұсқынсыздық, траги -комедиялық, асқақ – төмен. Сұлулықтың
құндылығы.
Философия және өнер. Өнер – мәдениет феномені, оның
тұлғалық және әлеуметтік қызметтері. Көркем шығармашылық

19
субъектісі. Өнер әлеміндегі адам. Адамның мінез -құлқы, іс -
қимылы, жан тебіреністерінің себептерін ашудағы өнердің
мүмкіндіктері.
Өнерді зерттеудің заманауи философиялық тәсілдері.
Қазіргі өнер философиясының негізгі категориялары: әлемді
эстетикалық сезіну, еліктеу және талаптану ; сұлулық, көркем
бейне, көркем стиль, көр кем талғам, символ мен симулякр және
тағы басқалары. Қазақ халқының сұлулық философиясы. Жырау
және билердің шығармашылығындағы этикалық және
эстетикалық бастамалары. Қ.Нұрланова: «Адам – Әлем біртұтас»
концепциясы. Ұлттық аспаптар қобыз, домбыра көшпенділ ердің
рухани мәдениетінің көрінісі ретінде. Қазақ дәстүрлі
музыкасының ерекшеліктері. Күй – қазақ өнерінің феномені.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25,
42, 43, 44, 45.

12 Тақырып . Қоғам және мәдениет .
Әлеуметтік философиян ың пәні. Қоғам философиялық
ұғым ретінде. Антика философиясындағы әлеуметтік ой:
Платонның идеалды мемлекеті, Аристотельдің «Политикасының»
негізгі тұжырымдамалары. Адам саяси жануар ретінде. Августин:
«Фәни шаһар» және «Бақи шаһар». Қайта өрлеу дәуіріндег і
утопиялық теория: Т.Мор жәнеТ.Кампанелла. Н.Макиа_eeb^
әлеуметтік – саяси теориясы. Жаңа заман әлеуметтік
философиясы (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо). К.Маркс: таптық
қоғам. К.Поппер «Ашық қоғам».
«Қоғамдық сана» ұғымы. Қоғамдық сананың түрлері.
Қоғамны ң типтері. Ақпараттық қоғам. Постиндустриалдық қоғам.
Ашық қоғам. Желілік қоғам. Жаңару. Қала. Урбандану.
Мәдениет, оның табиғаты мен мәні. Философия тарихындағы
мәдениеттанулық теориялар (З.Фрейд, Н.Данилеkdbc
О.Шпенглер, К.Леb -Строс). Мәдениет – қоғам болмысының
формасы. Материалдық және рухани мәдениет. Мәдениет және
коммуникация. Мәдени -антропологиялық әдістеме: адам мен
мәдениеттің мәндік және онтологиялық түбегейлі бірлігін
мойындау.
Қазақтардың ұлттық мәдениеті – қазақ халқының ұлттық
бірегейлігі нің негізі және оның «Рухани жаңғыру» жобасы

20
аясында дамуы.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25,
26, 42, 43, 44, 45

13 Тақырып . Тарих философиясы .
Тарих философиялық пайымдау пәні ретінде. Тарих
түсінігімен уақыт туралы көрі ністердің байланысы. Миф
«уақыты». Кақыттың антикалық түсінігі және тарих айналымы.
Орта ғасырдағы және Қайта өрлеу дәуіріндегі тарих
философиясы. Г.Гегельдің философия тарихы. Марксистік
философия тарихы. Тарихтың «сыни» философиясы: Дильтей,
Риккерт, Яс перс. Қазіргі заман философиясындағы «тарих мәні»,
«тарихтың соңы» мәселелері.
Тарихтың бағытталғандығы және оның мәні. Тарих
философиясының пәні. Тарих философиясының даму кезеңдерін
қарастырудың негізгі әдістері.
Адамзат тарихы: өткені – бүгіні – болашағ ы. Тарихтың
мақсаты, мәні, бағыты мәселесі.
Адамзат тарихының бірлігі мен көптүрлілігі. Тарихи
үдерістегі реhexpbyeu`%g_w\hexpbyeuLZjboluhaZmru
күштері. Тарихтағы прогресс және регресс.
Формациялар және өркениеттер. Шығыс -Батыс.
Өркениеттер қақ тығысы. Біртұтас адамзат пен әлемдік тарихты
қалыптастыру үдерісі. Қазіргі өркениет, оның ерекшелігі және
қайшылықтары. Адамзаттың даму үдерістері. Асан Қайғы:
Жерұйық философиясы. Тәуелсіз Қазақстан философиясы. «100
жаңа есім» жобасы – қазіргі Қазақстан тарихының бейнесі.
Қазақстанның эволюциялық дамуы – елдің гүлдену мүмкіндігі.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25,
26, 27, 28, 42, 43, 44, 45

14 Тақырып . Дін философиясы .
Дін анықтамалары. Дін және философиялық білім. Дін
және өнер. « Әлемдік діндер» феномені. Діннің алғашқы
формалары. Алғашқы діни формалардың мәселелері:
эволюционизм (У.Тейлор), структурализм (Леb -Брюль, Леb -
Строс), марксизм (С.Токарев). буддизм және оның негізгі
бағыттары. Христиан дінінің пайда болу тари хы және негізгі

21
формалары. Ислам. Исламның қалыптасуы, догматикасы және
тарихи формалары. Суфизм ( Әл -Ғазали, Қожа Ахмет Яссауи).
Неміс романтизм өкілдерінің діни философиялық концепциясы
(Ф.Шлейермахер). С.Кьеркегордың діни философиясы.
Ұсынылатын әдебиетт ер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45

15 Тақырып . «Мәңгілік ел» және «Рухани жаңғыру» –
жаңа Қазақстан философиясы .
Кеңістік -уақыттық континуумдағы «Мәңгілік Ел» және
«Ұды Дала» категориялары.
Қазіргі қазақстанда ғы жаңғыру үдерісі: әлеуметтік -саяси,
экономикалық, мәдени қырлары. Қоғамдық сананы жаңғыртудың
негізгі бағыттары. Рухани жаңғыру. ХХІ ғасырда ұлттық сана -
сезімді қалыптастыру мәселесі.
Еуразияшылдық және Қазақстан дамуы.
Еуразияшылдықтың әлеуметтік -мәдени , идеологиялық және
геосаяси негіздері.
Жаһандық әлемдегі Қ азақстанның өркениеттік
идентификациясы. «Мәңгілік ел» идеясы. Н.Ә.Назарбаеlu
«Болашаққа бағдар : рухани жаңғыру » жобасы – ХХІ ғасырдағы
Қазақстан дамуы болашағын айқындайтын маңызды құжат.
Жалпыұ лттық және патриоттық «Мәңгілік Ел» идеясының
нығайтушы құндылықтары. Қазақстанның қоғамдық сананы
жаңғыртуының негізгі бағыттары.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 42, 43, 44, 45

9. Семинар сабақтарының ж оспары .
1 Тақырып . Ойлау мәдениетінің пайда болуы .
Сұрақтар :
1. Ойлау мәдениетінің анықтамасы .
2. Рефлекси я ұғымы және оның ойлау мәдениетінің
қалыптасуындағы ролі .
3. Ойлау мәдениетінің қалыптасуындағы философияның ролі.
Тапсырмалар :
Білім алу барысынд ағы ойлау мәдениетінің жоғары деңгейіне
жетудің негізгі принциптерін жинақтау.

22

2 Тақырып . Философияның пәні мен әдіснамасы .
Сұрақтар :
1. Философия және дүниетаным .
2. Мифологи я, дін және философи яның арақатынасы .
3. Философия білімнің және рухани қызметтің ерекше түрі
ретінде.
Тапсырмалар : Философияның негізгі бөлімдері – онтологи я,
гносеологи я, философ иялық антропологи я, логик а, этик а,
эстетик а, әлеуметтік және саяси философияға қысқаша сипаттама
беріңіз .

3 Тақырып . Сана, р ух және тіл .
Сұрақтар :
1. Жан , рух, түйсік , сана философия тарихы аясында.
2. Сана онтологиялық мәселе ретінде. Сананың қалыптасуы мен
мәні: негізгі концепциялары.
3. Бейсаналылық, сана, жоғары сана . Философиядағы
бейсаналықтың негізгі концепциялары (З. Ф рейд, К.Г. Юнг).
Тапсырма : Келесі феномендердің өзара қатынасына сараптама
жасау: сана және өзіндік сана ; сана және ұлттық сана ; Қазіргі
Қазақстанның рухани жаңғыру аясындағы ұлттық өзіндік сана.

4 тақырып . Болмыс . Онтология және метафизика .
Сұрақтар :
1. Болмыс және тіршілік . Мән және бар болу . Онтология болмыс
туралы ілім ретінде .
2. Болмыс және бейболмыс (Парменид, Зенон).
3. Платона мен Аристотел ь философиясындағы болмыс
мәселелері .
Тапсырма : Келесі түсініктердің философиялық мағынасын
анықтау : мән , құ былыс , жеке , ерекше , жалпы, бүтін , бөлік , сапа ,
сан , өлшем , терістеу , форма, мазмұн ; себеп , салдар ; қажеттілік ,
кездейсоқтық ; мүмкіндік , шынайылық .

5 Тапсырма . Таным және шығармашылық .
Сұрақтар :
1. Таным философиялық мәселе ретінде.

23
2. Танымның с убъект ісі және объект ісі .
3. Танымның мүмкіндіктері мен шекаралары. Дүниенің түбегейлі
танылуы мәселесі: танымдық оптимизм, скептицизм мен
агностицизм.
Тапсырмалар :
Әрт үрлі философиялық концепциялардағы білім мәні
анықтамасын сараптау.

6 Тақырып . Білім, ғылым , техника және технологи ялар .
Сұрақтар :
1. Ғылым - білім, қызмет , әлеуметтік институт ретінде .
2. Ғылым классификациясы : Аристотель, Әл -Фараби, Ибн -Сина,
Ф. Бэкон, Г. Гегель, О. Конт.
3. Ғылыми танымның әдістері мен ғылыми ақиқаттың ерекшелігі.
Ғылыми және ғылыми емес білімнің демаркация мәселесі.
Тапсырма : Қазіргі ғылым жетістіктерін сараптап, олардың
себептерін түсіндіреді.

7 Тақырып . Философиядағы адам мәселесі .
Сұрақтар :
1. Адамды қарастырудың философиялық тәсілінің ерекшелігі.
2. Философия тарихындағы адамның негізгі бейнелері.
3. Адам индивид, тұлға, жеке адам ретінде.
Тапсырма : Қазіргі философиядағы адам мәселесінің мәнін
қалыптастыру.

8 Тақырып . Өмір және өлім . Өмірдің мәні .
Сұрақтар :
1. Адам болмысының категориялары (бақыт , сенім , өмір және
өлім ).
2. Өмірдің о нтолог иялық және аксиологи ялық мазмұны .
3. Адам , оның ажалдығы және ажалсыздығы .
Тапсырма : Іргелі философиялық мәселелердің өмір және өлім
мәселесімен байланысы: метафизика және моральдық философия.

9 Тақырып . Этика. Құндылықтар философияс ы.
Сұрақтар :
1. Этикалық ілімдердің тарихи типтері.

24
2. Эти калық категори ялар (парыз , игілік , мән және міндет , ар -
ұждан , еркіндік ).
3. Құндылықтар теориясының негізі . Құндылық ұғымы .
Тапсырма : Аксиология және адамгершіліктің өзара әсері мен
байланысын анық тау.

10 Тақырып . Еркіндік философиясы .
Сұрақтар :
1. Философия тарихындағы еркіндік түсінігі.
2. Позитивті және негативті еркіндік.
3. Тұлғаның еркіндігі мен жауапкершілігі.
Тапсырма : Еркіндік мәселесіне өз интерпрета цияларын ұсыну .

11 Тақырып . Өнер фил ософиясы .
Сұрақтар :
1. Философия және өнер .
2. Мәдениет феномені ретіндегі өнердің өзіндік қырлары, оның
жекелік және әлеуметтік функциялары.
3. Адам өнер әлемінде .
Тапсырма : Өнер философиясының негізгі категориялары: әлемді
эстетикалық қабылдау, еліктеу мен талаптану , сұлулық, көркем
бейне, көркем стиль, көркем талғам, символ, мимезис, катарсис
пен симулякр және т.б. анықтама беріп, талдау.
12 Тақырып . Қоғам және мәдениет .
Сұрақтар :
1. Қоғам философиялық ұғым ретінде.
2. Мәдениет және оның табиғаты .
3. Мәдени антропологи ялық тәсіл : адам мен мәдениеттің мәндік
және онтологиялыққ түбегейлі бірлігін орнату .
Тапсырма : Қоғамның типтері : ақпараттық қоғам ,
постиндустри алды қоғам , ашық қоғам , желілік қоғам .

13 Тақырып . Тарих философиясы .
Сұрақтар :
1. Тарих фило софиялық пайымдау пәні ретінде.
2. Тарихтың мақсаты, мәні мен бағыты мәселелері .
3. Қазіргі өркениет, оның ерекшеліктері мен қайшылықтары.
Адамзаттың даму үрдістері.

25
Тапсырма : Қазіргі философиялық дискуссиялардағы тарих,
«тарихтың соңы», тарихтан кейін гі түсініктер мәселесін
талдау.

14 Тақырып . Дін философиясы .
Сұрақтар :
1. Діни көзқарастардың ерекшеліктері .
2. Діннің философиялық концепциялары .
3. Тарих пен қазіргі кездегі діннің ролі .
Тапсырма : «Әлемдік діндер» феноменін сараптау .

15 Тақырып . «Мә ңгілік ел» және «Рухани жаңғыру» – жаңа
Қазақстан философиясы .
Сұрақтар :
1. Қазіргі Қазақстандағы жаңғыру үдерістері : әлеуметтік -саяси ,
эконом икалық және мәдени аспект ілер .
2. Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттары.
3. XXI ғ. Ұлттық өзіндік сананы қалыптастырудың мәселелері.
Тапсырма : Кеңістіктік -уақыттық континуумдағы «Мәңгілік Ел»
және «Ұлы Дала» категорияларын талдау.

10. Лаборатор лық сабақтардың жоспары . Мамандықтардың
оқу жұмыс жоспарларымен қарастырылмаған .

11. Сту денттердің оқытушымен өзі ндік жұмысының
шеңберіндегі сабақтар жоспары

1 Тақырып . Ойлау мәдениетінің пайда болуы.
Сұрақтар :
1. Философия даналыққа құштарлық ретінде.
2. Философияның эвристикалық мүмкіндіктері.
3. Философиялық мәселелердің тұлғалық сипаты.
Тапсырмалар :
Тезист і түсіндірудегі өз анықтамасын ұсыну : Өткенге сыни
көзқарас - қазіргі Қазақстанның рухани жаңару мен ұлттық
санасындағы өзгерістер шарты .

26
Ұсынылатын әдебиет : 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 23, 24, 33, 41, 42, 43,
44

2 Тақырып . Философияның пәні мен әдіснамасы .
Сұрақтар :
1. Философия анықтамаларының, формалары мен бағыттарының
көп мағыналылығы және философиялық ой -толғаудың алуан
түрлері.
2. Философия мен философтың адам және қоғам өміріндегі ролі.
3. Философия және фәлсафа. Фәлсафа дәстүріндегі ғылым мен дін
мә селелерін шешу дің шектеулілігі.
Тапсырма :
Философияның пәні, қызметі мен міндеттеріне анықтама беру.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 23, 24, 33, 41, 42, 43,
44

3 Тақырып . Сана, рух және тіл .
Сұрақтар :
1. Ойлау және тіл.
2. М. Қашқариді ң тіл философиясы.
3. ХХ ғасыр философиясындағы «лингвистикалық бұрылыс»:
сана философиясы тіл философиясы ретінде (аналитикалық және
структуралистік интерпретация).
Тапсырма :
Келесі тезис бойынша өз түсініктерін ұсыну : Қазақ тілін латын
әліпбиіне көшіру - қазақ халқының рухани жаңаруындағы
өркениеттік бұрылыс.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 24, 42,
43, 44, 45

4 Тақырып. Болмыс. Онтология және метафизика .
Сұрақтар :
1. Жаңа заман философиясындағы субстанция мәселесі (Р.Дека рт,
Б.Спиноза, Г.Лейбниц).
2. М.Хайдеггердің «фундаменталды онтологиясы» .
3. Болмыс және Абсолют. Абай дүниетанымдағы Құдай және
адам мәселесі.
Тапсырма :

27
Виртуалды шындықты философиялық зерделеу пәні ретінде
талдау.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 24, 42,
43, 44, 45

5 Тақырып. Таным және шығармашылық .
Сұрақтар :
1. Д.Юмның скептицизмі. И.Канттың классикалық агностицизмі.
2. Г.Гегельдің диалектикалық методы .
3. К.Поппердің «субъектсіз» эпистемологиясы.
Тапсырма : Әртүрлі философиялық ілімдердегі білімнің
ақиқаттығы мәселесінің қойылу спецификасын анықтау.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 24, 42,
43, 44, 45

6 Тақырып . Білім, ғылым, техника және технологи ялар .
Сұрақтар
1. Ғылым және техника.
2. Ғылым этикасы .
3. Сциентизм мен антисциентизм.
Тапсырмалар :
Отандық ғылым мен білімнің дамуындағы «Жаңа гуманитарлық
білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасының үлесі.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25, 26,
42, 43, 44, 45

7 Тақырып . Философиядағы адам мәселесі .
Сұрақтар :
1. Ежелгі Үнді діни -философиялық ілімдердегі адам мәселесі.
Конфуцийшілдік және даосизм жүйесіндегі адам мәселесі: ер
және әйел бастамалары (Инь/ян). Антикалық филсофия
тарихындағы адам бейнелер і (Пифагор, Платон, Эмпедокл,
Протагор, Сократ, Аристотель және т.б.).
2. Христиандық антропология: адам Құдайдың бейнесі ретінде
(Әулие Августин, Аквиналық Томас). Ренессанс дәуіріндегі
адамның индивидуалистік түсінігі (Пико делла Мирандола). Жаңа
заманн ың механистикалық антропологиясы: адам – «тән» және

28
адам – «машина» (Ж.Ламетри). Б. Паскаль: адам – «ойлай алатын
өсімдік ».
3. Л.Фейербахтың анропологизмі. Адам мәнінің марксистік
түсінігі. Ф.Ницше философиясындағы «Асқан адам». Адам және
оның әлемдегі бол мысы: экзистенциализм. Іскер адам:
прагматизм. Э.Кассирер: адам символдық жануар ретінде.
Й.Хейзинга: «ойнаушы адам». Г.Маркузе: «бір өлшемді адам».
ХХғ. Философиялық антропология (М.Шелер, Х.Плеснер,
А.Гелен).
Тапсырма :
Қазақ философиясындағы адам мәселе сі. Адам мәселесінің Абай
даналығында бейнелену. Шәкәрімнің адамның өмірмәндік
бағдары туралы экзистенциалдық рефлексия.
Ұсынылатын әдебиет : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25, 26, 42,
43, 44, 45

8 Тақырып . Өмір және өлім . Өмірдің мәні .
Сұрақтар :
1. Өмірдің мәні. Өмірдің мәнін іздеу.
2. Өмірдің мәні – қазақ философиясының негізгі категориясы
ретінде.
3. Махаббат – адамның өмір сүру мәні ретінде.
Тапсырма :
Философиялық ойлар тарихындағы өмірдің мәні мәселесі:
фатализм, гедонизм, волюнтаризм, фун кционализм.
Ұсынылатын әдебиет : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25, 26, 42,
43, 44, 45

9 Тақырып . Этика. Құндылықтар философиясы .
Сұрақтар :
1. Конфуций бойынша адамгершіліктің алтын қағидасы .
2. И. Кант бойынша адамгершіліктің категориялық импера тиві.
3. Жүсіп Баласағұн философиясындағы әділеттілік мәселесі.
Тапсырма :
Қазақ халқының озық ұлттық этикалық құндылықтарын сақтап,
дамыту – қоғамдық сана жаңғыруының алғышарты және негізі.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 2 5, 26,
42, 43, 44, 45

29

10 Тақырып . Еркіндік философиясы .
Сұрақтар :
1. Алаш қайраткерлерінің философиясындағы еркіндік және
тәуелсіздік идеялары .
2. Н.А. Бердяев тің еркіндік концепциясы .
3. Еркіндік және абсурд: А. Камю.
Тапсырма :
Еркіндік, әділдік, адамн ың өмірі мен намысы – адамгершілік -
құқықтық құндылықтар ретінде .
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25, 26,
42, 43, 44, 45

11 Тақырып . Өнер философиясы .
Сұрақтар :
1. Классикалық эстетитка негіздері (И. Кант, Г. Гегель, Ф.
Шел линг).
2. ХІХ – ХХ ғ.ғ. классикалық емес эстетика (Ф.Ницше, Дж.Дьюи,
Ж.Сартр, М.Хайдеггер) .
3. Қазақ халқының өнер философиясы.
Тапсырма :
Өнерді зерттеудің заманауи философиялық тәсілдері.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25, 26,
42, 43, 44, 45

12 Тақырып . Қоғам және мәдениет .
Сұрақтар :
1. Қоғамдық сана феномені : форм алары , құрылымы , мәні .
2. ХХІ ғ. Қазақ қоғамындағы қо ғамдық сананы жаңғыртудың
мәні.
3. Қазіргі ақпараттық қоғамды философиялық сараптау және
заманауи жаһан дық өзгерістер мағынасы.
Тапсырма :
«Рухани жаңғыру» жобасы аясында рухани жаңғыру мәселелері .
Ұсынылатын әдебиет : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25, 26, 42,
43, 44, 45

13 Тақырып . Тарих философиясы .

30
Сұрақтар :
1. Г.Гегельдің философия тарихы.
2. Формациялар және өркениеттер. Өркениеттер қақтығысы.
3. Тәуелсіз Қазақстан философиясы.
Тапсырма :
Заманауи қазақстандық қоғамдағы жаңғыру үрдістерінің мәні мен
ерекшеліктері.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 23, 24, 33, 41, 42, 43,
44

14 Тақырып . Дін философиясы .
Сұрақтар :
1. Буддизм дегі философиялық ойлар .
2. Христиандықтағы философиялық ойлар .
3. Исламдағы философиялық ойлар .
Тапсырма :
Қазіргі мәдениеттегі дін философиясы.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 23, 24, 33, 41, 42, 43,
44

15 Тақырып . «Мәңгілік ел» және «Рухани жаңғыру» – жаңа
Қазақстан философиясы .
Сұрақтар :
1. Жаһандық әлемдегі Қазақстанның өркениеттік
идентификациясы.
2. Жалпыұлттық және патриоттық «Мәңгілік Ел» идеясының
нығайтушы құндылықтары.
3. Қазақ станның қоғамдық сананы жаңғыртуының негізгі
бағыттары.
Тапсырмалар :
Н. Ә.Назарбаев тың «Болашаққа бағдар : Қоғамдық сананың
жаңғыруы » бағдарламалық мақаласы мен «Рухани жаңғыру»
жобасы ХХІ ғ. Қазақстанның даму перспективаларын анықтаушы
құжат ретінде.
Ұсын ылатын әдебиеттер : 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 23, 24, 33, 41, 42, 43,
44

31
12. Студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша сабақтар
жоспары .

1 Тақырып . Ойлау мәдениетінің пайда болуы .
Тапсырма :
Ойлау мәдениеті мен бәсекеге қабілетті тұлға, жоғары білікті
маман түсініктері арасындағы өзара байланысты түсіндіру.
Өзін -өзі бақылау бойынша материалдар :
1. Ойлау мәдениетінің анықтамасы .
2. Рефлекси я анықтамасы .
3. Философи я анықтамасы .
Әдістемелік ұсыныстар : Өз жауабын дайындау барысында
философия бойынша заманауи о қулықтар мен Қазақстанның
заманауи философиялық басылымдарының өзекті материалдарын
қолдану.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 23, 24, 33, 41, 42, 43,
44

2 Тақырып . Философияның пәні мен әдісі.
Тапсырма :
«Қазіргі Қазақстанның үшінші жаңғыр уын жүзеге асыруындағы
философияның ролі» тақырыбында сараптау жұмысын (эссе)
дайындау .
Өзін -өзі бақылау бойынша материалдар :
1. Философиялық дүниетанымның негізгі сипаттамаларын
анықтау .
2. Философияның негізгі бөлімдерін қысқаша сипаттау .
3. Философия ның негізгі функцияларын анықтау.
Әдістемелік ұсыныстар :
Өз жауабын дайындау барысында философия бойынша заманауи
оқулықтар мен Қазақстанның заманауи философиялық
басылымдарының өзекті материалдарын қолдану.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 4, 7, 10, 11, 1 7, 23, 24, 33, 41, 42, 43,
44

3 Тақырып . Сана, рух және тіл .
Тапсырма :

32
1. «Үңгір аллегориясы : қазіргі заманғы оқу » тақырыбында
сараптау жұмысын (эссе) дайындау .
2. « Қоғамдық сананы жаңғырту аясындағы сыни ойлау »
тақырыбында шығармашылық жоба дайындау .
Өзін -өзі бақылау бойынша материалдар :
1. Жан, рух, түйсік, сана түсініктеріне философиялық анықтама
беру.
2. Сананың негізгі философиялық теорияларына қысқаша
сипаттама беру.
3. Тіл философиясы мәселесінің мәнін қарастыру.
Әдістемелік ұсыныстар : Бірінші тапсырманы орындауда Дерек
Джонстон «Философияның қысқаша тарихы» еңбегін пайдалану
ұсынылады. Екінші тапсырманы орындау үшін Б.Расселдің
«Сыни ойлаудың 10 өсиеті» еңбегін пайдалану ұсынылады.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 23, 24, 33, 41, 42, 43,
44

4 тақырып . Болмыс . Онтология және метафизика .
Тапсырма :
«М.Хайдеггердің онтологиясының негізгі ұғымдары»
тақырыбында шығармашылық жұмыс дайындау.
Өзін -өзі бақылау бойынша материалдар :
1. «Болмыс » ұғымын анықтау .
2. Философиялық ілім ретінд егі онтологияның мәні.
3. Философиялық ілім ретіндегі метафизиканың мәні .
Әдістемелік ұсыныстар : Тапсырманы орындау үшін
М. Хайдеггер дің «Болмыс және уақыт » еңбегін қолдану .
М. Хайдеггер дің онтологиялық идеясы мен заманауи
Қазақстанның қоғамдық сананы жа ңғырту арасындағы өзара
байланысты орнату.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 23, 24, 33, 41, 42, 43,
44

5 Тапсырма . Таным және шығармашылық .
Тапсырма :
«Заманауи Қазақстанның жаңғыруы аясындағы білім культі»
тақырыбында аналитикалық жұмыс (эссе) дайындау.
Өзін -өзі бақылау бойынша материалдар :

33
1. Сезімдік және рационалды танымның негізгі формалары.
2. Ақиқаттың негізгі философиялық концепциялары.
3. Интуицияның философиялық түсінігі.
Әдістемелік ұсыныстар : Өз жауабын дайындау барысында
фи лософия бойынша заманауи оқулықтар мен Қазақстанның
заманауи философиялық басылымдарының өзекті материалдарын
қолдану.
Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 23, 24, 33, 41, 42, 43,
44

6 Тақырып. Білім, ғылым, техника және технологиялар.
Тапсырм а:
Н.Ә.Назарбаеlu «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананың
жаңғыруы » мақаласы аясындағы, қазіргі мәдениеттегі ,
ақпараттың қызмет етуінің гносеологиялық анализ і негізінде
«білім -ақпарат» салыстырмалы кестесін құрастыру .
Өзін -өзі бақылау бойынша материалдар :
1. Ғылым мәнін философиялық түсіну.
2. Білім мәнін философиялық түсіну
3. Техника мен технологияның мәнін философиялық түсіну
Әдістемелік ұсыныстар : Өз жауабын дайындау барысында
философия бойынша заманауи оқулықтар мен Қазақстанның
заманауи философиялық басылымдарының өзекті материалдарын
қолдану.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25, 26,
42, 43, 44, 45

7 Тақырып . Философиядағы адам мәселесі .
Тапсырма :
1. Абай Құнанбае философиясындағы адам мәселесі бойынша
эссе дайындау
2. Алғашқы дереккөздер негізінде адамды экзистетнциалдық
түсіну жөнінде сараптамалық шолу дайындау.
Өзін -өзі бақылау бойынша материалдар :
1. Адамды философиялық түсіну ерекшелігі.
2. Философиялық антропологияның негізгі сұрақтары.
3. Индивид, индивидуал ды лық , тұлға – түсініктерінің
сипаттамасы .

34
Әдістемелік ұсыныстар : Бірінші тапсырманы орындау үшін
Абайдың «Қара сөздерін» қолдану ұсынылады. Екінші
тапсырманы орындау үшін Ж.П.Сартрдың «Экзистенциализм –
бұл гуманизм » еңбегін пайдалану ұсынылады .
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25, 26,
42, 43, 44, 45

8 Тақырып . Өмір және өлім . Өмірдің мәні .
Тапсырма :
1. Қазақ философиясы бойынша алғашқы дереккөздерді зерделеп,
салыстырмалы сараптама жасау негізінде «Өмір мәні мәселесі
қазақ ф илософиясының негізгі тақырыптарының бірі ретінде»
атты ғылыми -зерттеулік жобасын дайындау.
2. Стоицизм және гедонизм: қазіргі кезеңдегі интерпретациясы
негізінде эссе дайындау.
Өзін -өзі бақылау бойынша материалдар :
1. Өмір мәселесін философиялық түсінудің ерекшеліктері.
2. Өлім мәселесін философиялық түсінудің ерекшеліктері.
3. Өмір мәнін іздеу мәселелерінің негізгі интерпретациялары.
Әдістемелік ұсыныстар : Өз жауабын дайындау барысында қазақ
философиясы бойынша алғашқы дереккөздер мен заманауи
ғаламтор мақалаларын пайдалану.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25,
26, 42, 43, 44, 45

9 Тақырып . Этика. Құндылықтар философиясы .
Тапсырма :
1. «Қазіргі қазақстандық жастардың этикалық құндылықтары»
тақырыбында эссе -талдау дайында у.
2. Этикалық жағдай бағалануының к ейс -сараптамасы және
дәлелдемесі (морал ьдық қиындықтар , әртүрлі әлеуметтік
жағдайлар, қоғам алдында тұрған өзекті этикалық мәселе, тұлға
аралық немесе ішкі тұлғалық конфликт).
Өзін -өзі бақылау бойынша материалдар :
1. Эт ика және құндылық ұғымдары.
2. Негізгі этикалық концепциялар.
Әдістемелік ұсыныстар : Өз жауабын дайындау барысында
философия бойынша заманауи оқулықтар мен Қазақстанның

35
заманауи философиялық басылымдарының өзекті материалдарын
қолдану.
Ұсынылатын әдебиетт ер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25, 26,
42, 43, 44, 45

10 Тақырып . Еркіндік философиясы .
Тапсырма :
«Еркіндік пен шығармашылық адамның мәдениетте өмір сүруінің
тәсілі ретінде » тақырыбына сараптамалық (эссе) жұмыс жасау.
Өзін -өзі бақылау бойы нша материалдар :
1. Философиядағы еркіндік түсінігі.
2. Еркіндіктің негізгі концепциялары.
3. Еркіндік адамгершілік құндылық ретінде.
Әдістемелік ұсыныстар : Өз жауабын дайындау барысында
философия бойынша заманауи оқулықтар мен Қазақстанның
заманауи филос офиялық басылымдарының өзекті материалдарын
қолдану.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25, 26,
42, 43, 44, 45

11 Тақырып . Өнер философиясы .
Тапсырма :
«Заманау адамның өміріндегі өнердің ролі» тақырыбында эссе -
талдау дайында у.
Өзін -өзі бақылау бойынша материалдар :
1. Философия мен өнердің өзара әсері мен байланысы.
2. Философиядағы өнердің негізгі концепциялары.
3. Эстетик аның негізгі категориялары .
Әдістемелік ұсыныстар : Өз жауабын дайындау барысында
философия бойынша замана уи оқулықтар мен Қазақстанның
заманауи философиялық басылымдарының өзекті материалдарын
қолдану.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 25, 26,
42, 43, 44, 45

12 Тақырып . Қоғам және мәдениет .
Тапсырма :

36
«Қазақстанның қазіргі дам у басымдықтары аясындағы
прагматизм философиясы» тақырыбында шығармашылық жұмыс
(эссе) дайындау.
Өзін -өзі бақылау бойынша материалдар :
1. Қоғам мәні мен табиғаттың философиялық анықтамасы.
2. Тарих философиясындағы қоғамның негізгі концепциясы.
3. Мәдениет тің философиялық анықтамасы.
Әдістемелік ұсыныстар : Өз жауабын дайындау барысында
философия бойынша заманауи оқулықтар мен Қазақстанның
заманауи философиялық басылымдарының өзекті материалдарын
қолдану.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14 , 15, 17, 23, 25, 26,
42, 43, 44, 45

13 Тақырып . Тарих философиясы .
Тапсырма :
1. Алғашқы дереккөздерді зерделеп, олардың мазмұнын
салыстырмалы сараптау негізінде қазіргі ақпараттық қоғам
дамуының негізгі концепцияларына сараптамалық бақылау.
2. «Қазақст анның даму мен гүлденуіндегі менің үлесім»
тақырыбында эссе -талдау.
Өзін -өзі бақылау бойынша материалдар :
1. Тарих философиясы пәні.
2. Тарихтың негізгі философиялық концепциялары.
3. Тарихқа формациалық және өркениеттік тәсіл.
Әдістемелік ұсыныстар : Өз жа уабын дайындау барысында
философия бойынша заманауи оқулықтар мен Қазақстанның
заманауи философиялық басылымдарының өзекті материалдарын
қолдану.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 23, 24, 33, 41, 42, 43,
44

14 Тақырып . Дін философиясы .
Тапс ырма :
1. «Қазіргі заманның жаһандық мәселелерін түсінудегі, шешудегі
философияның ролі мен мүмкіндіктері » тақырыбында ғылыми -
зерттеу жобасын дайындау.

37
2. К.Армстронгтың «құдай тарихы» жұмысына сараптама жасау
негізінде эссе дайындау.
Өзін -өзі бақылау бой ынша материалдар :
1. Дін философиясы пәні.
2. Діннің негізгі философиялық концепциялары.
3. Әлемдік діндердің философиялық идеялары.
Әдістемелік ұсыныстар : Өз жауабын дайындау барысында
философия бойынша заманауи оқулықтар мен Қазақстанның
заманауи филосо фиялық басылымдарының өзекті материалдарын
қолдану.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 23, 24, 33, 41, 42, 43,
44

15 Тақырып . «Мәңгілік ел» және «Рухани жаңғыру» – жаңа
Қазақстан философиясы .
Тапсырма :
«Өзекті философиялық мәселелер (кәсіби қызмет салалары)»
тақырыбында ғылыми -зерттеу жобасын дайындау.
Өзін -өзі бақылау бойынша материалдар :
1. «Мәңгілік ел» идеясының мәні .
2. «Рухани жаңғыру» жобасының мәні .
3. Қазақстандағы қоғамдық сананы жаңғыртудың басымдықтары
мен негізгі бағыттары.
Әдіс темелік ұсыныстар : Өз жауабын дайындау барысында
философия бойынша заманауи оқулықтар мен Қазақстанның
заманауи философиялық басылымдарының өзекті материалдарын
қолдану.
Ұсынылатын әдебиеттер : 1, 2, 4, 7, 10, 11, 17, 23, 24, 33, 41, 42,
43, 44

13. Курс бойынша жазба жұмыстар тақырыптары
Реферат тақырыптары .
1. Протоқазақтардың бастапқы философиясы.
2. Ежелгі Шығыс философиясының әлемдік философиядағы
орны.
3. Сократқа дейінгі философия.
4. Анти калық философ иялық классика .
5. Ортағасырлық араб -мұсылма н философиясындағы

38
перипатетиз м.
7. Никол ай Кузанск ий философиясы .
8. Ф. Бэкон эмпиризм философиясының негізін қалаушы ретінде .
9. Р. Декарт рационализм философиясының негізін қалаушы
ретінде .
10. Еуропалық Ағартушылықтағы ф ранцуз материализм і.
11. И. Кант тың таным теориясы .
12. Г. Гегел ь философиясындағы абсолюттік идея ұғымы .
13. Прагматизм философиясы .
14. Экзистенциализм философиясы .
15. Абая Құ нанбаев тың философиялық мұрасы .

Бақылау жұмыстарының тақырыптары .
1. Қазақ философиялық дүниетанымы ның негізгі категориялары.
2. Ежелгі Үнділік о ртодоксал ды және ортодоксал ды емес
мектептер .
3. Ежелгі Қытайдың ф илософ иялық мектептері .
4. Антика философиясы дамуының негізгі кезеңдері.
5. Ортағасырлық араб -мұсылман философиясы дамуының негізгі
кезеңдер і.
6. Ортағасырлық христиандық философия дамуының негізгі
кезеңдері.
7. Қайта өрлеу кезеңі философиясының жаңа философиялық
ілімдер мен идеялар.
8. Жаңа заман философиясындағы э мпиризм мен рационализм.
9. Деизм еуропалық Ағартушылық тың негізгі идеясы реті нде.
10. Классикалық неміс философиясындағы объективті идеализм.
11. ХХ ғ. Батысеуропалық философияның негізгі бағыттары.
12. Қазақ Ағартушылығының философиялық мұрасы .
13. «Мәңгілік ел» идеясының мәні .
14. «Рухани жаңғыру» жобасының мәні .
15. Қазақстан дағы қоғамдық сананы жаңғыртудың басымдықтары
мен негізгі бағыттары.

Ұсынылатын әдебиеттер :
1. Философия: оқулық / Г.Ж.НұрышеZ - Алматы , 201 3.
2. Феномены веры и знания в средне_dhой философии : учеб.
пособие / Ж. И . Даулбаева. - Алматы , 2018.

39
3. Исламская философия: учебник / Ж. Алтае в, А. Фролов. -
Алматы , 2016.
4. Философия: учеб. пособие / П. В. Алексеев ; МГУ им. М. В.
ЛомоносоZ - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд -во МГУ, 2015.
5. Наследие Аль -Фараби и формирование нового инте грального
мировоззрения : научное издание / под ред. З. К. Шаукенов ой. -
Алматы , 2012.
6. Современная западная философия (компарат ивистские
исследования) : монография: в 2 т. / Г. Г. СоловьеZih^h[sj_^
З. К. Шаукеновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы , 2 012 .
7. Философия древне го мира и средних веков : учеб. пособие / В.
Т. Звирев ич. - М.; Екатеринбург, 201 2.
8. Кимелев Ю.А. Современная з ападная философия религии. М.,
2009.
9. Абдильдин, Ж. М. История философ ии : учебн ое пособие. -
Алматы, 2010.
10. Арте мье: И. История и философ ия науки : учеб. пособие . -
Алматы, 2010.
11. Философ ия : учебн ик для студ. вузов и колледжей / сост. Т. Х.
Габитов . - Изд. 4 -е. - Алматы , 2010.
12. КабаеZ Ж. А. Философ ия для студентов вузов. - Алматы ,
2005.
13. Философ ия в вопросах и ответах : учеб. пособие / МГУ им.
М.В.ЛомоносоZ ; под ред.: А. П. Алексее, Л. Е. ЯковлеZ - М. ,
2008.
14. Мырзалы, С. Философ ия : учебн ое пособие. - Алматы, 2008.
15. Спиркин, А. Г. Философ ия : учеб. для студ. вузов . - Изд. 2 -е. -
М., 2007.
16. История философ ии : учеб. для вузов / отв. ред. В. П.
Кохановский, В. П. Яковле - Изд. 4 -е. - Ростов н/Д, 2006.
17. Шаповалов, В. Ф. Основы философ ии : от классики к
соj_f_gghklb учеб. пособие для вузов / В. Ф. Шаповало - 2-е
изд., доп. - М., 2000 .
18. Философ ия : учеб. для вузов / отв. ред. В. П. Кохановский. -
Изд. 2 -е, перер аб. и доп. - Ростов н/Д , 2001.
19. Философ ия : учебн ик / Н. Ж. Байтенова [и др.]. - Алматы , 2006
20. Губин, В. Д. Философ ия : учебн ик. - М., 2007.

40
Курстық жұмыс тақырыптары
Оқу жоспарымен қарастырылмаған .

14. Баға туралы ақпарат .
Рейтинг Балл
Ағымдық 50 -100
Аралық 50 -100
Қорытынды 50 -100
Барлығы 50 -100

Бағалау өлшемдеріне орындалған жұмы стың толық болуы,
аралық бақылау мен ағымдық рейтинг жатады. Барлық
тапсырмалар б елгіленген мерзім бойынша тапсырылуы керек.
90 -100 балл : жауап курстың негізгі материалын бейнелеуде
толық, дұрыс берілді , жауап беру кезінде қосымша деректерге
сілтеме жасап, дербес айтылды;
70 -89 балл : жауап жоғарыда айтылған талаптарға
қанағаттанарлықп ен берілді, жауап толық, дұрыс, бірақ тарихи
және теориялық материалды баяндау кезінде кейбір нақты
жауаптар берілмеді, ол оқытушының қосымша сұрақтарымен
жеңіл түзетілді;
50-70 балл: жауап дұрыс, студе нт негізінен материалды түсінген ,
бірақ тарихи және т еориялық материалды нақты баяндап бере
алмады , мәселе төңірегінде дербес түсініктеме беру кезінде
қиналады .

15. Курс бойынша емтихан сұрақтары
1. Ойлау мәдениетінің анықтамасы.
2. Ойлау мәдениетін қалыптастырудағы рефлексия ұғымы және
оның ролі.
3. Ойлау мәдениетін қалыптастырудағы философияның ролі.
4. Философия және дүниетаным .
5. Мифологи я, дін және философи яның арақатынасы .
6. Философия білімнің және рухани қызметтің ерекше түрі
ретінде.
7. Жан , рух, түйсік , сана - философия тарихы аясында.

41
8. Сана онтологи ялық мәселе ретінде . Сананың мәні мен
қалыптасуы : негізгі концепци ялар .
9. Бейсаналық , сана , жоғары сана . Философиядағы
бейсаналылықтың негізгі концепци ялары (З. Фрейд, К.Г. Юнг).
10. Болмыс пен бар болу . Онтология болмыс туралы ілім ретінде .
11 . Болмыс және бейболмыс (Парменид, Зенон).
12 . Платон мен Аристотел ь философиясындағы болмыс мәселесі .
13. Таным философиялық мәселе ретінде .
14 . Таным с убъект ісі және объект ісі .
15 . Танымның мүмкіндіктері мен шекарасы. Әлемнің түбегейлі
танымы жөнінде гі сұрақ: танымдық оптимизм, скептицизм және
агностицизм.
16. Ғылым қызмет, білім және әлеуметтік институт ретінде .
17 . Ғылым к лассификация сы : Аристотель, Әл -Фараби, Ибн -Сина,
Ф. Бэкон, Г. Гегель, О. Конт.
18 . Ғылыми таным әдістері мен ғылыми ақиқат специ фикасы.
Ғылыми және ғылыми емес білім демаркациясы мәселесі.
19. Адамды қарастырудағы философиялық тәсіл спецификасы.
20. Философия тарихындағы адамның негізгі бейнесі.
21 . Адам - индивид , индивидуал дылық , тұлға ретінде .
22 . Адам болмысының категорияла ры (бақыт , сенім , өмір және
өлім ).
23. Өмір мазмұнының о нтологи ялық және аксиологи ялық
мазмұны .
24 . Адам , оның өміршеңдігі мен ажалдылығы .
25 . Этикалық ілімдердің тарихи типтері.
26. Эти калық категори ялар (міндет , игілік , парыз , ар -ұждан ,
еркіндік ).
27 . Құндылық теориясы негіздері. Құндылық ұғымы.
28 . Философия тарихындағы еркіндік ұғымы.
29. Позитив ті және негатив ті еркіндік .
30. Тұлғаның еркіндіг і мен жауапкершілігі.
31. Философия және өнер .
32. Мәдениет феномені ретіндегі өнер ерекшелігі, оның тұлға лық
және әлеуметтік функци ялары .
33. Адам өнер әлемінде .
34 . Қоғам философиялық ұғым ретінде .
35 . Мәдениет, және оның табиғаты .

42
36. Тарих философиялық мағыналандыру пәні ретінде.
37. Тарих мақсаты мен бағыттары, мағына мәселелрі.
38. Қазіргі өркениет , оның ерекшеліктері мен қайшылықтары .
39 . Діни дүниетанымның ерекшеліктері.
40. Діннің ф илософ иялық концепци ялары .
41. Тарихтағы және қазіргі кезедегі діннің ролі .
42. Қазіргі Қазақстандағы жаңғыру үрдістері: әлеуметтік -саяси,
экономикалық және мәдени қ ырлары.
43. Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттары.
44. ХХІ ғасырдағы ұлттық сананы қалыптастырудың мәселелері.

43
МАЗМҰНЫ

1. Күндізгі бөлімнің оқу жұмыс бағдарламасы......................... ...... .3
2. Оқытушылар туралы мәлімет................................................. ..4
3. Пререквизит тер......................................................................... ..4
4. Постреквизит тер..... ……………………………………………….4
5. Пәннің қысқаша сипаттамасы.......................... ....................... ..4
6. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі... 5
7. Пәннің оқу -әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету
картасы.................................................................................................. 7
8. Л екци ялық кешен..................................................................... .11
9. Семинар сабақтарының жоспары............................................ .21
11. Студенттердің оқытушымен өзіндік жұмысының шеңберіндегі
сабақтар жоспары............ ................................................................. .25
12. Студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша сабақтар
жоспары.............................................................................................. 31
13. Курс бойынша жазба жұмыста р тақырыптары......................... 37
14. Баға туралы ақпарат.......... ………………………………........... 40
15. Курс бойынша емтихан сұрақтары....................................... 40

44
ОБ философия және мәдениет теориясы
кафедрасы отырысында тал қыланды
(хаттама № )

Е.А.БөкетоZlug^ZuZjFM
Ғылыми -әдістемелік кеңесінде
мақұлданып, бекітілді
(хаттама № )

«Философия»
пәні бойынша
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)
БакалаjbZl тың барлық мамандықтарына арналған

СалыматоZGj]eJukd_e^b_\gZ

Баспаға қол қойылды.Пішіні 60х84 1/16. Газет тік
кітап . Көлемі Таралымы ___ дана . Тапсырыс №__.
Е.А.Б өкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің
баспасы 470061, Қарағанды қ , Гогол ь к -сі,38