Вовк_Фольклористична_спадщина_викладачів

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.76 Мб

Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.
Теги: КНУ им. Т. Шевченко
 • Сообщить о нарушении / Abuse
  Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
ВОВК МирослаZI_ljна

Виq_ggynhevdehjbklbqghkiZ^sbgb bdeZ^Zq\
класичних уні_jkbl_l\ України (ХІХ – ХХ ст.)


М етодичн і рекомендації до курсу «Усна народна творчість»
для студентіneheh]qgbonZdmevl_l уні_jkbl_l\
2014

2

УДК 37.091.12.011.3 -051:378.4:398
ББК 74.58:63.5
В 61

Воd М.П. Виq_ggy фольклористичної спадщин и bdeZ^Zq класичних
уні_jkbl_l України (ХІХ – ХХ ст.) : метод. реком. до курсу «Українська
народна творчість» для студентіneheh]qgbonZdmevl_l уні_jkbl_l\ /
Мирослава ПетріgZ Вовк. – К.: Інститут педагогічної осlb і осlb
дорослих НАПН України, 2014. – 70 с.


Рекомендовано до друку ухвалою q еної ради Інституту педагогічної
освіти і осlb^hjhkeboG:IGMdjZgb
(протокол №6 від 23 черgyj)

У методичних рекомендаціях до курсу «Українська усна народна
творчість» запропоноZghZe]hjblf\b\q_ggynhevdehjbklbqghkiZ^sbgb
bdeZ^Zq класи чних уні_jkbl_l\ ХІХ – ХХ ст., що поyaZgh з
необхідністю оноe_ggy змісту bчення базового курсу у професійній
підготовці майбутніх філологі В икладено змісто орієнтири b\q_ggy
досягнень педагогів -фольклористів на осно текстологічного аналізу їх
наукоbo та наqZevgh -методичних праць . АкцентоZgh уZ]m на g_kdm
bdeZ^Zq\ у розвит ок напрямі української фольклористики: текстології,
етномузикознавстZ теорії фольклору, фольклоризму літератури,
лінгвофольклористики , джерелознаklа. Розроблено тв орчо -пошуко
завдання, тематик у рефераті питання для самостійного опрацюZggy які
сприяють підbs_ggx ріgy дослідницької культури майбутніх філологів,
формуZggx їх ціннісного стаe_ggy до досягнень фольклористичної
думки в Україні.


Рецензенти:
Н. Є. Миропольська – доктор педагогічних наук, професор, головний
наукоbc співробітник лабораторії естетичного boh\Zggy Інституту
проблем вихоZggyG:IGMdjZgb ;
Л.О. Хомич – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з
наукоh -експериментально ї роботи Інституту педагогічної осlb і осlb
дорослих НАПН України ;
О.П. ІZghська – доктор філологічних наук, професор, завідуZqdZn_^jb
фольклористики КиїkvdhgZphgZevgh]hi_^Z]h]qgh]hmgерситету імені
Тараса Шеq_gdZ.

© ВоdFI4

3

З М І С Т

Розділ І. Внесок bdeZ^Zq\deZkbqgbomgерситетів
України ХІХ ст. у становлення наукоborde
та осlgoljZ^bpcиq_ggy фольклористики……… ………….. 4
Тhjqh -пошукові за^Zggy ………………………………… …… ....1 6
Питання для самостійного опрацювання ……………….……… .18
Теми рефератів ………………………………………………… … .19
Рекомендована література до розділу …………………………. .20

Розділ І І. Дос^икладачів класичних уні_jkbl_l\
України 1910 – 1940 -х рр. у контексті професіоналізації
та інституалізації фольклористичної галузі ……………………… 26
Тhj чо -пошукові за^Zggy …………………………………. …… ...3 4
Питання для самостійного опрацювання ………………………. ..36
Теми рефератів ………………………………………………… .…36
Рекомендована література до розділу ………………………….. .37

Розділ ІІІ. Радянська фольклористика у bfjZo
наукоh -педагогічної діял ьності викладачі
класичних уні_jkbl_l\ Укра їни 1950 – 1980 -х рр…………… ..42
Тhjqh -пошукові за^Zggy ……………… …………… …………. ...51
Питання для самостійного опрацювання ……………………… ..52
Теми рефератів ……………………………………………… …… .52
Рекомендована література до розділу ………………………… ...53

Рекомендації до bdhgZggylорчо -пошукоbo
за^ZgvgZib сання рефераті… .57

РекомендоZg а література……………………………………… … 58

4

Р О З Д І Л І

ВНЕСОК ВИКЛАДАЧІВ КЛ АСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІ В
УКРАЇНИ ХІХ СТ. У СТАНОВЛЕННЯ НА УКОВИХ ШКІЛ
ТА ОСВІТНІХ ТРАДИЦІЙ ВИВЧЕННЯ
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

У процесі виq_ggy фольклористичної (наукоh і
педагогічної) спадщини bdeZ^Zq класичних уні_jkbl_l\
ХІХ ст. майбутні філологи мають ус^hfblb що їх д іяльність
bagZqbeZnmg^Zf_glZevgaZkZ^bиq_ggygZjh дної сло_kghkl
традиційної етнічної культури, що зумовило станоe_ggy
наукоbo шкіл української фольклористики , кристалізацію
осlgo традицій, зародження системи фольклористичної
підготовки уні_jkbl_lkvdc практиці. Пошук шляхів
упроZ^`_ggy зразкі народної сло_kghkl етнографічного
матеріалу у зміст філологічних та історичних дисциплін,
передбачених наqZevgbfb планами підготовки майбутніх
учителів -сло_kgbd\ та істориків, розробка перших
фольклористичних курсів , спрямоZgklv на ґрунтоgbc ан аліз
фольклору крізь призму історичних подій, міфологічного
св ітогляду народу, психологічних категорій, мовних яbs
написання та b^Zggy наукоbo праць , лекційних матеріалі у
яких аналітичним оцінкам піддаZeZkv народна духоgZ і
матеріальна культура, з ацікавленість зарубіжним дос^hf
bчення народної сло_kghkl осмислення етнічної культури,
зокрема , української та слоygkvdh народної сло_kghkl , у
bfjZo культурологічного та аксіологічного підходів до
bчення фольклорної традиції осlgc пра ктиці – такі
досягнення характеризуZeb наукоh -педагогічну діяльність
bdeZ^Zq\ -мовознаp, літературознаp, фольклористі
етнографіklhjbd\ijhly]hf ХІХ ст .
У процесі виq_ggy фольклористичної спадщини
Срезневськ ого Ізмаїл а Іванович а (1812 – 18 80) необхідно
акцентуZlb уZ]m на тому, що це був перш ий професор -слаkl
Харківського уні_jkbl_lm професор Петербурзького
уні_jkbl_lm доктор слоygkvdh філології. В Харківському
уні_jkbl_l g bdeZ^Z\ курси: в ступ до bчення слоygkvdh
філоло гії, старослоygkvdZ мова, огляд слоygkvdbo мов і наріч

5

у зyadm з культурою та літературою слоygkvdbo народів та ін.
Йому належить ряд праць, які зас^qbeb глибокий
текстологічний аналіз фольклору слоygkvdbo народів, bчення
з
yadm фольклору з міфологією, народнорелігійним сlh]ey^hf
збірник « СлоZpdb_ песни: пер. 20 песен » (1832), « Две
молдавские песни » (1831), «Взгляд на памятники украинской
народной сло_kghklb » (1834), «Украинские были 1657 –1710 гг. »
(1838 ), « ИсследоZgb_ о языческом бого служении дреgbo
слаyg по сb^_l_evkl\Zf соj_f_gguf и преданиям » (1846),
«Святилища и обряды языческого богослужения дреgbo славян
по сb^_l_evkl\Zf соj_f_gguf и преданиям » (1846), «О
языческом _jhании дреgbokeZ\yg бессмертие души » (1847),
«О гор одищах землях слаygkdbo преимущественно в
западных » (1848) та ін.
Викладач повинен проінформуZlb студентів , що наприкінці
1920 -х – на початку 1830 -х рр. І. Срезнеkvdbc ста ініціатором і
керіgbdhf гуртк а «любителів народної сло_kghkl ». До цього
гуртка oh^beb І. Бороbdhський, А. Метлинський,
М. Костомаро К. Сементовський, В. Пассек та ін. В історію
фольклористики І. Срезнеkvdbc уcrh\ як о дин із перших
дослідникі фольклорно -етнографічного пласту культури
Слобожанщини, засновник bчення сла klbdb уні_jkbl_lZo
зокрема, народної сло_kghkl слоygkvdbo етносі. Учений -
педагог скла програму з «предмету історії та літератури
слоygkvdbo наріч», розрахоZgm на три роки наqZggy 
уні_jkbl_l основ у якої були покладені праці єjhi_ckvd их і
російських слаkl та власні спостереження.
ВиqZxqbнесок МаксимоbqZFboZceZHe_dkZg^jhича
(1904 – 1973) – перш ого ректор а Уні_jkbl_lm Святого
Володимира , за^mач а кафедри російської сло_kghkl доктор а
філології, майбутнім філологам необхід но знати , що g
обґрунтуZ науко засади української фоль клористики, його
фольклористична діяльність спрямоmалась на bчення,
зібрання, стилістичний, ритміко -мелодійний аналіз фольклорних
тексті обґрунтуZggy понять «народна сло_kgklv «роди
пое зії», «естетична діяльність душі», «естетичні почуття», «геній
і поетична тhjqklv ПередмоZ до укладеного ним збірника
«Малорусские песни» (1827) \Z`Z}lvkyfZgn_klhfmdjZgkvdh
фольклористики» (М. Грушеkvdbc У передмові до збірника

6

«Украинские народные песни» (1834) М. Максимович i_jr_
bdeZ професійну програму збирання пісенних жанрів
українського фольклору. Вчений -педагог досліджуZ\
старожитності, історію, літературу, мови шляхом поріgyevgh -
зістаgh]h аналізу російської та української наро дної поезії,
дослідження фольклорних blhd\ ідейно -проблемного та
стилістичного bfj «СлоZ о полку Ігореf У bdeZ^Zpvdc
роботі g спрямоmа наукоh -дослідницьк у діяльн іст ь
майбутніх філологі та істориків галузі народної сло_kghkl
(більше 60 осіб), залуча їх до bчення історичного епосу,
пов’язаного із найяскраrbfb сторінками національного
baолення, організуZ педагогічну практику з російської
сло_kghkl для студенті чет_jlh]h курсу (hgb читали перед
сhfb това ришами лекції з об раної проблем и). Основні праці
М. Максимовича (збірник «Малорусские песни» (1827), збірник
«Украинские народные песни» (1834), «Сборник украинских
песен» (1849), вступна лекція «О значении и происходжении
человеческого слоZ (надрукована Журналі міністе рстZ
народної осlb (1834). «История дреg_c русской сло_kghklb
(частина І) (1839) , «Песнь о Полку Игоре_» (переклад) та праця
«К объяснению и истории СлоZ о Полку Игоре_» ; статті: «К
истории малорусского языка», «О народной исторической поэзии
 др еg_c Руси», «Книжная старина южнорусская», «Начатки
русской филологии» ) с^qZlv про станоe_ggy професійних
засад української фольклористики, обґрунтуZggy
полікультурного підходу до bчення народної сло_kghkl
текстологічного напряму української фоль клористики,
дослідження проблеми фольклоризму літератури .
Аналізуючи g_khd у фольклористичну галузь Як ова
Федороbq а ГолоZpvd ого (1814 – 1888) , лінгkl а, етнограф а,
поет а, священик а, спіaZkgh\gbd а об’єднання «Руська трійця»,
перш ого за^mач а кафедри руської (української) сло_kghkl 
Уні_jkbl_l Яна Казимира (Львіkvdhfm університеті),
необхідно bagZqblb його g_khd у станоe_ggy уні_jkbl_lkvdh
фольклористики. Я. ГолоZpvdbc обґрунт уZ нову для середини
ХІХ ст. ідею виq_ggy народної сло_kghkl і: усна народна
тhjqklv народний побут є основою пізнання eZkgh]h народу,
його менталітету, його місця у сlhому контексті, що й
bagZqZ} напря ми розhx «руської сло_kghkl На думку

7

Я. ГолоZpvdh]h, народна сло_kgklv – це умоZ розbldm
унікальн ого українського літературного процесу, джерело
історичног о поступу українського народу. Учений -педагог
за стосоmав комплек cний підхід до bdeZ^m матеріалу з курсу
руської сло_kghkl у процесі підготовки майбутніх істориків та
філологів , обґрунтуZ\ осно вні принципи його структурування,
сприя оновленню змісту дисциплін філологічного циклу,
зокрема , напоgxа їх фольклорним та етнографічним
матеріалом з метою підкреслення національної специфіки
розbldm історії української літератури. Разом з М. Шашкевич ем
та І. Вагилеbq_f (у 1830 – 1840 -х рр.) межах діяльності
«Руської трійці» g «польо фіксації… \ за методикою, що й
нині поширена у практиці фольклористі і етнографі у
спеціальних зошитах, оліp_f з наступним під_^_ggyf цих
записі чорнилом» ( Р. Кирчі Я. ГолоZpvdbc р озbав ідеї
сербського та українського національного ^jh^`_ggy <. Ганк и,
Я. Коллар а, П. Шафарик а та ін.), виqZ праці ^hfbo слаkl,
які формуZeb засади слоyghagZства (О. Востоко
Й. Доброkvdbc М. Макси мович, І. Срезнеkvdbc та ін.) .
Основн ими роботами Я. ГолоZpvdh]hmydboикладен і про^g
ідеї q_gh]h щодо bчення народної сло_kghkl , є: «Три
klmibl_evg ые преподаZgy о руской сло_kghklb Сочиненіє
ЯкоZ ГолоZpdh]h , публ. Профессора Руского язика и
Сло _kghklb Руской при ц.к. Льhском Уни_jkbl_l_ (1849) ,
«Грамматика ру сского языка» (1849). «Народные песни Галицкой
и Угорской Руси» (1863 – 1878) та ін .
Майбутній філолог , аналізуючи фольклористичну спадщину
доктор а філософії, професор а «руської» мови і літератури, декан а
філософського факультету Уні_jkbl_lm Яна Казимира ,
засновник а товаристZ «ПросlZ голов и філологічної секції
Наукоh]h т оZjbklа імені Тараса Шевченка Огоноkvd ого
Омелян а Михайлоbq а (1833 – 1894) , має знати , що з його
ім’ям пов'я заний новий етап b\q_ggy народної сло_kghkl в
умовах уні_jkbl_l, який ^agZqZся історико -хронологічним
підходом до bчення українського літературного процесу ,
обґрунтуw нням методологічн их засад bdeZ^Zggyeg]істичних і
літературознаqbo курсів народною, розмовною мовою. Як
за^mач кафедри української (руської) сло_kghklMgерситету
Яна Казимира (1867 – 1894 рр. ), О. Огоновський розbgm ідею

8

Я. ГолоZpvdh]h про те, що історія української літератури –
історія «самостійної сло_kghkl що має сhf осноgbf рушієм
gmljrg причини саморозbldm (М. Гнатюк). У чений -педагог
заснуZ\ семінарій для студентів , в межах якого ґрунтуZся на
дослідженні народної сло_kghkl з позиції її ieb\m на образну
систему, стилістичний bfj естетичний аспект літератури
(тобто значну уZ]m приділя проблем і фольклоризму
літератури). О. Огоновськ ий спрямовуZ\ майбутніх філологі^h
українознаqbo фольклористичних досліджень , зокрема, був
наставником майбутнього ^hfh]h фольклориста,
етномузиколога Ф. Колесс и. У фундаментальній праці «Історія
руської сло_kghkl (Т. IV ) О. Огоновський i_jr_ здійсн и
ретроспектиgbc аналіз фольклористичних та етнографічних
досліджень ( у праці fs_gh 14 нарисі про праці окремих
фольклористіід М. МаксимоbqZ до І. Манжур и). У змісті його
лекцій з історії літератури для майбутніх філологі істориків
акцентуZehkvgZZgZeaiblZgvgZjh^ghkehесності як чинника
самобутності українського літературного процесу. Ідеї
О. Огоновського, проблематика лекційних та семінарських за нять
часткоh bkітлені у його працях : «Історія літератури руської»
(1887 – 1894; том IV присyq_gbc аналізу історії
фольклористики) , «Хрестоматія староруської для bsbo кляс
гімназії з поясненнями, граматикою й сліgbqdhf (1881),
«Studien auf dem Gebiet e der ruthenischen Sprache » (1880), « O
wazniejszych w łasciwosciach jezyka ruskiego » (1884),
літературознаq их прац ях про М. Шашкевича, Т. Шеq_gdZ
К. Устияновича, Г. Квітку -Основ’яненка , О. Кониського та ін.
ВиqZxqb наукоh - та педагогічно -фольклористичн у
спадщину Костомаров а Микол и Іваноbq а (1817 – 1885) ,
громадськ ого діяч а, поет а, драматург а, історик а, одн ого з
організаторі Кирило -Мефодіївського братстZ bdeZ^Zq а,
ад’юнкт -професор а російської історії Уні_jkbl_lm Святого
Володимира, Zjlh зауZ`blb, що g с прямовуZ науко
пошуки на bчення історії України, вико ристоmxqb при цьому
матеріал з народної сло_kghkl який слугува джерелом
трактуZggy історичних подій . Його праці фольклористично ї та
етнографічно ї проблематики ( «Об историческом значе нии
русской народной поэзии» (1841) , «СлоygkvdZ міфологія»
(1847), «Огляд КиєZ щодо старожитностей» (1847) та ін. ) є

9

підт_j^`_ggyfdhfie_dkgh]hиq_ggynhevdehjmkeh’янських
народів у зyadm з міфологічними уявленнями, застосуZggy
текстологічного а налізу фольклорних тексті g_kdhfm розblhd
джерелознаqh]h напряму українській фольклористиці. Праця
«СлоygkvdZ міфологія» , що структурно складалась з матеріалі
прочитаних ним Уні_jkbl_l Сylh]h Володимира лекцій для
майбутніх філологі й істо риків , зас^qm} обґрунтуZggy
принципі міфо логічної фольклористичної школи, зокрема,
підкреслення зyadm історичн их подій зі змістом фольклорни х
текст ів . М. Костомаро з аймаky збира льниць кою діяльністю на
Волині, Харківщині. Найбільше зацікаe_ggy нь ого bdebdZeb
ті жанри фольклору, які «можна \Z`Zlb голоgbf джерелом
народного духу, – думи та історичні пісні» (Л. Підгорна).
Аналізуючи фольклористичну спадщину Котляреkvd ого
Олександр а Олександроbq а (1837 – 1881) , професор а кафедри
слоygkvdh філо логії Уні_jkbl_lm Святого Володимира ,
археолог а, історик а, член а-засновник а Москоkvdh]h
археологічного товаристZ член а Історичного товаристZ
Нестора Л ітописця, майбутні філологи поbgg бути
проінформовані про те , що g bdeZ^Z\ курси слоyghagZчог о
спрямуZggy джерелознаqh проблематики. У його основних
працях ( «О погребальних обычаях языческих слаyg (1868,
магістерська дисертація), «Книга о дреghklyo и истории
поморських славян в ХІІ _d_ » ( 1874 ), «Об обычаях у славян при
рождении дитяти до е го hafm`Zehklb » (1879), «Об изучении
дреg ей русской письменности » (1889 – 1895), «СтароbgZ і
народність» (1861) «Дреghklb юридического быта балтийских
слаyg (1874) та ін. ) ут_j^`m\Zebkv принципи української та
слоygkvdh міфологічної , культурно -іс торичної
фольклористичн их шк іл. Як один із теоретикі і практичних цих
школи, що втілюZehkv у змісті аlhjkvdbo курсів і спецкурсів ,
О. Котляревський обґрунтуZ необхідність застосуZggy до
аналізу староbgbgZjh^ghkehесності поріgyevgh -історичного
методу. Під поняттям народності g розумі «jh^`_gm
eZklbість народу і результат його історії, підсумок усього
пережитого. Елементами jh^`_gh eZklbості за часі
доісторичної єдності , на його думку, була мова, релігія, поезія,
^ZqZ й зbqZ (М. Дм итренко). Народна сло_kgklv
розглядалась О. Котляревським як чинник самобутності

10

літературного процесу, як ознак а етнологічних особлиhkl_c
окремих слоygkvdbo народів . Зміст дисциплін , які bdeZ^Z\
педагог , підт_j^`m} bo^ за межі bчення eZkg_ укр аїнської
народної сло_kghkl зbqZ, обряді традицій , їх поріgyggy з
традиційною культурою слоygkvdbogZjh^\ .
Майбутній філолог має знати, що з фольклористичною
діяльністю Дашкевич а Микол и Петрович а (1852 – 1908) ,
член а-кореспондент а, академік а Пе тербурзької Академії наук,
за^mач а кафедри k_kітньої (західноєjhi_ckvdh літератури
Уні_jkbl_lm Святого Володимира , голов и Історичного
товаристZ Нестора Літописця , поyaZg ий початок bdeZ^Zggy
фольклористичних дисциплін: історія давньої народної
сло_kghkl історія літератур, історія казки, повісті і роману,
історія епосу, історія єjhi_ckvdbo літератур . Необхідно
акцентуZlb що на основі принципі поріgyevgh]h методу
М. Дашкевич досліджуZ\ західноєjhi_ckvd літератур и
середньоqqy тhjqkl ь В. Шекспіра, Й. Гете, О. Пушкіна,
М. Лермонтова, М. Гоголя, І. Котляреkvdh]h А. Метлинського,
цікавиky методологічними теоріями q_gbo сlhого ріgy –
браті Грімм, Т. Бенфея, Т. Куна, В. Гумбольдта та ін.
М. Дашкевич розроби перший фольклористичн ий курс –
«Історія давньої народної сло_kghkl» , зміст якого g
структуруZ на основі ретроспектиgh]h аналізу історії сlhої
літератури, починаючи ^ народної поезії, акцентуZ на
методологічних принципах аналізу літературних тексті та
зразків нар одної сло_kghkl М. Дашкевич о бґрунтува
необхідність застосуZggy методологічного інструментарію
міфологічної та культурно -історичної фольклористичних шкіл ,
предстаgbdZfb яких були М. Мюллер, В. Гумбольдт та ін., до
аналізу тhj народної сло_kghkl. У процесі bdeZ^Zggy курсу
«Історія казки, повісті і роману» педагог з_jlZ уZ]m на
bkітлення історі ї прози у контексті західноєjhi_ckvdh
літератури, застосоmав поріgyevg ий текстологічн ий аналіз
зразків народної сло_kghkl аlhjkvdbo тhj. Уч ений -педагог
приділяв значну уZ]m у процесі bdeZ^Zggy літературознаqbo
дисциплін , зокрема , історії літератури, народній сло_kghkl як
чиннику розbldm українсько го письменстZ, єjhi_ckvd их
літератур. М. Дашкевич с понука до наукоh -поріgyevgbo
студій студентів -філологі істориків у галузі народної

11

сло_kghkl у процесі про_^_ggy семінарських, практичних
занят ь, у самостійній науково -дослідницькій роботі. Як
науко_pv здійсни Z]hfbc g_khd обґрунтуZggy теоретико -
методологічних засад культурно -іс торичної школи, зокрема , у
розробку теорії самозародження сюжетів. Позалекційна робота зі
студентами складалас ь з консультаційних годин, практичних
занять (поділялись на романський та германський семінарії),
рецензуZggy написаних студентами робіт. Теорети ко -
методологічні положення М. Дашкевича, його педагогічний
дос^ реалізоZg у наукоbo працях : статт ях про тhjqklv
В. Шекспіра, Й. -В. Ґете, Ф. Шіллера, Дж. Байрона та ін.;
«Мотиb сlh\h поезії у тhjqhkl М. Лермонтова» (1892),
«О. Пушкін у ряду _ ликих поетів нового часу» (1900) , «Отзы о
сочинении Г. ПетроZ «Очерки истории украинской литературы
ХІХ ст.» (1888), «Питання про літературне джерело української
опери І. Котляревського «Москаль -чаріgbd (1893),
«Малоруська та інші бурлескні (жартіebі ) «Енеїди» (1898),
«Олексій Попович і дума про бурю на Чорному морі»,
«Несколько следоh[s_gbyx`ghcJmkbkx]hke аygZfblZg.
ВиqZxqb фольклористичну спадщину bdeZ^Zq\
Харківського уні_jkbl_lm другої полоbgb ХІХ ст., студенти
мають приділити уZ]m здобуткам у становленні української
фольклористики член а «гуртка любителі народної сло_kghkl »
при Харківському у ні_jkbl_l у 1830 – 1840 -х рр., поет а,
доктор а слоygh -руської філології, ад’юнкт -професор а кафедри
російської сло_kghkl Харківського ун і_jkbl_lm
екстраординарн ого , ординарн ого професор а кафедри російської
сло_kghkl Університету Святого Володимира Метлинськ ого
Амjhky Лук'яноbq а (1814 – 1870) . Варто констатуZlb що
А. Метлинський бу наділений bkhdbf ріg_f педагогічної
майстерност і, залучаючи студентів у середоbs_ «жиh]h »
фольклорного слоZ (запрошуZ бандуристі організоmа
літературні _qhjb дискусії тощо). Аlhjbl_l А. Метлинського
серед студентства бу надзbqZcgh Z]hfbf що пов’язано з
талановитим настаgbplом у напря мі дослідження народної
пісенності, у спонуканні до збира льни цької роботи. Учений -
педагог пров оди практичні занят тя з літературознаqbo
мовознаqbo дисциплін, на яких часто \h^b елементи
текстологічного аналізу літературних тhj, керуZ b[hjhf

12

теми дослідження, підбором літератури, знайоми студенті з
найкращими зразками російської та української сло_kghkl
А. Метлинський р озроби спектр тем для наукоbo досліджень
студенті їх проблематика охоплюZeZ давню і ноm літературу,
народну сло_kgklv , обрядоklv мову. Дослідницькі
зацікаe_ggy майбутніх учителів -істориків та філологі g
спрямоmа на bчення народної сло_kghkl українці
окремих регіоні України та слоygkvdbo народів, зокрема,
білорусі Од ин із перших А. Метлинський розроби системну
методику записуZggy упорядкування. фольклорних тhj, яка
bdhjbklhуZeZkv у процесі підготовки м айбутніх філологі та
істориків, підготуваgkljmdpx^hdhe_dlbної «Программы для
этнографического описания губерний Киеkdh]h ученого
округа ». Це була перша програма історії української
фольклористики та етнографії, яка «^[b\ZeZ тодішнє розуміння
принципових засад етнографії як науки, яке існуZeh серед
q_gbo Киїkvdh]h уні_jkbl_lm і характеризуZeZ рі_gv
розbldm_lgh]jZnqgboagZgv н а Україні aZ]Ze (В. Горленко).
Ідеї q_gh]h -педагога реалізуZebkv у працях: «Думки и песни
А. Могили» (1839), «Памятники для истории языка и сло_kghklb
южно -русской» (1840), «Речь об истинном значении поэзии»
(1843), «Народные южно -русские песни» (18 54), «О собирании,
приведении порядок, приготовлении к изданию и печатании
народних песен и других произведений народной сло_kghklb
(1853 ) та ін.
Аналіз фольклористичної спадщини громадськ ого діяч а,
член а-кореспондент а Імператорської Санкт -Петербурзьк ої
академії наук, член а багатьох за рубіжних академічних інституцій,
екстраординарного, ординарного професора кафедри російської
мови і сло_kghkl Харківського уні_jkbl_lm одного із
засновникі Харківської громади, Харківського історико -
філологічного тов аристw Потебн і Олександр а Опанасоbq а
(1835 – 1891) Zjlh розпочати з текстологічного дослідження
його основних праць. Необхідно проінформуZlbklm^_gl\sh у
роботах О. Потебні («Із лекцій з теорії сло_kghkl Байка.
Присліy Приказка» (1894), «Із за писок з теорії сло_kghkl
(1905) , «Про деякі симheb слоygkvdc народній поезії»
(1860), «Думка і мова» (1862), «Про міфічне значення деяких
обряді та повір’їв» (1865), «Про Долю та споріднених із нею

13

істот», «Про купальські h]g та споріднені з ни ми уявлення»
(1867), рецензія на «Народні пісні Галицької та Угорської Русі,
зібрані Я.Ф. ГолоZpvdbf (1880), «Пояснення українських та
споріднених народних пісень» (т. 1. – 1883; т. 2. – 1887) та ін. )
bdeZ^_gZ його фольклористична концепція, згідно з як ою
обґрунтовано засади психологічної школи українській
фольклористиці. В основі фольклористичної концепції
О. Потебні лежить теза «про неперерgklv поkx^gklv і
повсякденність народної тhjqhkl Через глибоке розуміння
мови, фольклору О. Потебня розк ри закономірності розbldm
циeaZpikboheh]xgZjh^mcg^bіда, психологію тhjqhkl
(М. Дмитренко). В історію української філології професор
О. Потебня уcrh\ як розробник поріgyevgh -історичної теорії
мовознаklа, основоположник психологічного напряму у
слоygkvdhfm моhagZст психологічної школи українській
фольклористиці, аlhj фундаментальних праць з діалектології,
історії мови, етимології, граматики, теорії словесності тощо.
Вчений -педагог в ідзначаky шаноблиh -уважним стаe_ggyf до
наукоh]h дос^m українських та зарубіжних учених, зокрема,
студіюZ праці слоygkvdbo лінгвісті які b\qZeb народну
сло_kgklv з позицій різних концепцій, теорій, переважно на
основі поріgyevgh -зіставного аналізу: О. ВостокоZ
Ф. Буслаєва, І. Давид оZ К. АксакоZ Ф. Міклошича,
В. Караджича та ін.
У процесі bчення фольклористичної спадщини Сумцов а
Микол и Федороbq а (1854 – 1922) , історик а, громадськ ого
діяч а, дійсн ого член а Наукоh]h товаристZ імені
Тараса Шеq_gdZ Всеукраїнської академії наук, член а-
кореспондент а Петербурзької Академії наук, член а Чеської
Академії наук та інших слоygkvdbo наукоbo інституцій,
екстраординарного професор а, ординарн ого професор а
Харківського уні_jkbl_lmaZідуZq а Етнографічного музею при
уні_jkbl_l , необхід но акцентуZlb на розробці ним близько 30
аlhjkvdbo курсів і спецкурсів у професійній підготовці
майбутніх філологі та історикі. Загальн а кількість праць
М. Сумцова переbsm} 1500 найменуZgv : «Очерк истории
колдоklа Западной Еjhi_ (1878), дисерта ції « О сZ^_[guo
обрядах» (1881) і «Хлеб обрядах и песнях» (1885), «Очерки
истории южнорусских апокрифических сказаний и песен» (1887),

14

«Соj_f_ggZy малорусская этнография» (2 bi « Ворон у
народній сло_kghkl » (1890) , «Малюнки з життя українського
на родного слоZ (1910), «Разыскания области анекдотической
литературы» (1899), «Очерки народного быта» (1902), «К
hijhkm о ebygbb греческого и римского сZ^_[gh]h ритуала на
малорусскую сZ^v[m » ( 1886 ), « Малюнки з життя українського
народного слоw » ( 19 10 ), «Слобожани» (1918) та ін. Необхідно
знати, що М. Сумцо – найяскраrbc представник культурно -
історично ї школи української фольклористики. Проблематика
його наукоh -фольклористичних праць спрямов уZeZkv на
дослідження народної сло_kghkl міфосимhe ки, етнічної
ритуальної організації життєдіяльності, етнографічної специфіки
українського, слоygkvd их етносів , єjhi_ckvdbo народів.
М. Сумцов с прия оновленню змісту філологічних та історичних
дисциплін у процесі професійної підготовки філологі істори ків
на засадах культурно -історичної науков ої шк оли. Професор
^klhxав контекстуальн ий підхід до bчення народної
сло_kghkl крізь призму міфології, обрядоhkl історії . Педагог
бу реформатором осl у професійній підготовці майбутніх
фахівці: заснува при уні_jkbl_l премії імені О. Потебні,
М. Дринова, Е. Редіна, М. Лисенка, Т. Шеq_gdZaZshjqgdjZs
студентські роботи, бу одним із перших розробників
професійних програм організації етнографічних та фольклорних
експедицій, підготуZ рекомен дації для збору інформації про
селянське життя, ^hfhkl_c про кобзарі і лірникі матеріалі
про писанкарство, предмети селянського побуту тощо. Учений
заснуZ\ перш ий на Україні Етнографічн ий музе й, у якому була
предстаe_gZ матеріальна і духоgZ культу ра Слобожанщини ,
залучав студентів історико -філологічного факультету до з ібрання
етнографічного, фольклорного матеріалу, що с^qblv про
цілеспрямоZgm організацію студентської фольклорно -
етнографічної практики.
Його ф ундаментальна праця «Слобожани» істо рико -
етнографічного жанру предстаey} проблематик у змісту
дисциплін історичного, етнографічного, фольклористичного
спрямуZggy у підготовці філологі та історикі М. Сумцо
ут_j^`m\Z\ засади комплексного дослідження культури
Слобожанщини, bdhjbklhуючи при цьому фольклорний
матеріал, здійсни ґрунтовний аналіз результаті діяльності

15

українських фольклористі та етнографі О дним із перших g
обстоюZ\ контекстн ий та функціональн ий напрями 
українській фольклористиці, що підтверд илось його
bdeZ^Zpvdhx практикою. М. Сумцов ініціюZ реформаторські
заходи щодо послідоgh]h ijhадження українознаq их
дисциплін уні_jkbl_lkvdm практику з метою професійної
підготовки bdeZ^Zq\ з української історії, етнографії,
фольклору: ^djblly Харківському уні_jk итеті
необоyadh\ их курс ів для уні_jkbl_lkvdbo слухачі усіх
факультеті з української мови, історії, етнографії та історії
права ; в икладачі повинні сприяти розbldm регіональних
наукоbo інтересі музеї екскурсій і т.п. ; до bdeZ^Zggy
українських ди сциплін можуть допускатись лише компетентні
особистості, які мають наукоbcklmigvZ[hydaZyили про себе
цінними наукоbfb дослідженнями з українознаq ої
проблематики .
ВиqZxqb досягнення екстраординарн ого , ординарн ого
професор а, за^mач а кафедри р осійської історії в
Ноhjhkckvdhfm уні_jkbl_l член а Одеського товаристZ
історії та старожитностей, Історико -філологічного товаристZ
при уні_jkbl_l, Історичного товаристZ Нестора Літописця,
Наукоh]h товаристZ імені Тараса Шеq_gdZ Маркеbq а
Оле ксія Іваноbq а (1847 – 1903) , необхідно ^agZqblb його
g_khd у становлення джерелознаqh]h напряму українській
фольклористиці. Аlhj понад 400 праць («История местничества
 Москоkdhf государст_ XV –XVII \ (1888), «Несколько
сло о значении по эз ии Т.Г. Шеq_gdh (1900), «Маркоbqb
(1890), статт і про д іяльн ість та тhjqklv М. Гоголя,
В. Жукоkvdh]h , М. КостомароZ Г. Квітки -Основ ’яненка та ін. ),
g ут_j^`mав ко нтекстний підхід до bчення народної
сло_kghkl Учень В. Антоноbqw , О. Маркеb ч бу першим
bdeZ^Zq_f який читав багатоаспектний курс історії України,
заклаrb традиці ї історичної україністики. Елементи народної
сло_kghkl етнографічний матеріал згідно з програмами його
аlhjkvdbo курсів bчались крізь призму історичного екскурс у,
слугуZeb допоміжним компонентом у процесі bdeZ^Zggy
історіографічних, літературознаqbo дисциплін. У педагогічній
діяльності О. Маркевич приділя значну уZ]m проблемам
етнографії, фольклористики, археографії, літописання, аналізу

16

процес ів економічног о й культурного розbldm Пі^_ggh
України.
Таким чином, у результаті аналізу досягнень bdeZ^Zq\
класичних уні_jkbl_l України протягом ХІХ ст. студенти
повинні ус^hfblb що їх наукоZ і педагогічна діяльність 
умовах університетської осlb bagZqb ла подальший
прогресиgbc поступ процесу bчення народної сло_kghkl
Наповнення змісту наqZevgbo^bkpbiegfZl_jZehfagZjh^gh]h
життя, застосуZggy текстологічного аналіз у зразків етнічної
пісенності, обрядоhkl у контексті станоe_ggy
літературозна qbo та історіографічних галузей науки і практики,
bчення методологічних основ єjhi_ckvdbo та слоygkvdbo
фольклористичних та етнографічних шкіл, розробка перших
фольклористичних дисциплін , аналіз результаті збиральницької
діяльності домих фольклори сті етнографі, дослідження
«^nhevdehjgh основи літературних тhj, спрямоZgklv на
bчення, студіюZggy слоygkvdbo зразків народної
сло_kghkl , сприяння фольклорно -етнографічній практичній
діяльності студенті та дослідженню народної сло_kghk ті із
застосуZggyf методологічних принципів міфологічної,
культурно -історичної і психологічної шкіл, комплексне bчення
народних традицій, пісенності у зв’язках з історією, міфологією,
мовою, актиaZpy діяльності студентських товарист що
bagZqbeb ці ннісні пріоритети у формуZgg фольклористичного
руху MdjZg , – ці здобутки теорії і практики bчення народної
сло_kghkl у ХІХ ст. зумовили розblhd української
фольклористики уні_jkbl_lkvdc практиці та lqbagygc
науці , заклали основи станоe_g ня наукоh -фольклористичних
шкіл та осlgoljZ^bpcивчення народної сло_kghkl .

Творчо -пошуко завдання
1. На основі біобі бліографічного покажчика праць
І. Срезнеkvdh]h ( Срезнеkvdbc Ізмаїл ІZghич (до 200 -річчя ^
дня народження): біобібліогр. пока жч. / уклад. О.С. Жураevhа,
Н.Г. МацнєZ, Е.Д. ДроснеZ В. Петроbq Б. Ріфл, Д. Шкергет ;
klmi ст. С.Ю. Страшнюка, Є.Х. Широкорад; наук. ред.
С.Ю. Страшнюк; бібліогр. ред. С.Б. Глибицька, Ю.Ю. ПолякоZ
– Х. , 2012. – 185 с. ) узагальніть науков і зацік аe_ggy q_gh]h -
педагога.

17

2. Підготуйте наукоm доповідь про проблематику
b^Zggy «Запорожской старины» (1833), підготовленого
І. СрезнеkvdbfkdhjbklZшись інтернет -ресурсом:
http://ukrcenter.com/Література/Ізмаїл -
С резнеkvdbcAZihjh`kdZy -старина -Част ь-I.
3. Скористаrbkv сайтом електронної наqZevgh
бібліотеки української фольклористики Львіkvdh]h
національного уні_jkbl_lm імені ІZgZ
Франка (http: //www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/laboratory_folk_s
tudies/lab_folk_el_library.php ), bagZql_ пріоритетні напрями
bчення і дослідження народної сло_kghkl які окресли
М. Максимович у передмові до збірника «Малороссийские
песни» (1827).
4. Проаналізуйте зміст, структуру, теоретико -
методологічні засади укладання b^Zgv М. Максимовича
«Сборник украинских песен » (1849 ) та « Украинские народные
песни » (1834), bdhjbklZ\rb першоджерельні ресурси
jlmZevgh бібліотеки української фольклористики Львіkvdh]h
нац іонального уні_jkbl_lmf_g1ана Франка .
5. Дослідіть, які ідеї bчення народної сло_kghkl
сформульоZg М. Максимоbq_f у наукоh -методичній праці до
уні_jkbl_lkvdh]hdmjkmBklhjby^j_ней русской сло_kghklb
(1839, Ч. 1).
6. ПростудіюZ\rb працю Я. ГолоZpvdh]h « Три
klmibl_evgu и преподаванія о руской сло_kghklb (1849),
bagZql_ підходи q_gh]h -педагога до проблеми bчення
народної сло_kghkl.
7. Ознайомтесь зі змістом статті І. Франка «Омелян
Огоновський» ( Ф ранко І. Зібрання тhj у 50 -итт. – Т. 43:
Фольклористичні та літературно -критичні праці / ІZg Франко.
– К.: Наук. думка, 1986. – 480 с. ). Охарактеризуйте значення
діяльності О. Огоновського для розbldm української
фольклористики.
8. Здійсніть реферуZggy матеріалу про фольклористичну
діяльність М. КостомароZ за монографією М. Дмитренка
«Українська фольклористика другої половини ХІХ століття:
школи, постаті, проблеми » (К.: Вид -hKlZev – 384 с. ).
9. Ознайомтесь з книгою А. Чуткого «Микола Дашкеbq
(1852 – 1908)» (К.: «Темпора», 2008). Охар актеризуйте роль

18

М. Дашкевича у становленн і фольклористики,
літературознаklа, джерелознаklа українськ ому та
слоygkvd ому дискурсі .
10. Прочитаrb працю М. СумцоZ «Соj_f_ggZy
малорусская этнография» (Ч. 1, 1893; Ч. 2, 1897), скористаrbkv
електронним р есурсом б ібл іотеки Льв іkvdh]h національного
ун і_jkbl_lm імені ІZgZ Франка
(http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/laboratory_folk_studies/la
b_fol k_el_library.php ), охарактеризуйте стан bчення фольклору
та етнографії MdjZggZf_`O1O – ХХ ст .
11. На основі праці О. Потебні « Теоретическая поэтика:
учебн. пособ. для студ. филол. фак. ukr учебн. за_^_gbc /
Сост., klmi ст и коммент. А.Б. Мурато Z – 2-е изд., испр.
(СПб.: Филологический факультет СпбГУ; М.: Издательский
уни_jkbl_l Академия, 2003 ) охарактеризуйте про^g ідеї
q_gh]h -педагога у напрямі дослідження народної сло_kghkl.
12. ПростудіюZ\rb най^hfr праці професора
Ноhjhkckvdh]h університету О. МаркеbqZ охарактеризуйте
його g_khd у станоe_ggy джерелознаklа як напряму
української фольклористики.

Питання для самостійн ого опрацювання
1. Педагогічна діяльність М. Костиря Університеті
Святого Володимира та Харківському уні_jk итеті:
реформаторські зміни у виq_gggZjh^ghkehесності.
2. Внесок професорі Уні_jkbl_lm Святого Володимира
П. ВолодимироZ І. ЖданоZ О. Селіна у bчення українського
та слоygkvdh]h фольклору у змісті підготоdb майбутніх
філологіlZklhjbd .
3. Професор С. Смаль -Стоцький як організатор
студентського українознаqh]h руху на західноукраїнських
землях.
4. «Відфольклорна» ґенеза пое тичної спадщини професора
А. Метлинського.
5. Фольклористична діяльність професора Харківського
уні_jkbl_lmF. Ха ланського.
6. Значення наукоh -педагогічної діяльності професора
Харківського уні_jkbl_lm М. Дринова у розbldm слоygkvdh
фольклористики.

19

7. Досягнення bdeZ^ZqZ Колегії ПаeZ Галагана
П. Житецького у bченні народної сло_kghkl.

Теми рефератів
1. С та новлення М. Максимовича як наукоpyi_^Z]h]Z
2. Практика bdeZ^Zggy курсу історії російської
сло_kghklF. Максимоbq_f.
3. ПередмоZ до збірника «Малорусские песни» (1827)
М. Максимовича – «маніфест української фольклористики»
(М. Грушеkvdbc .
4. «Слоygk ька міфологія» (1846) М. КостомароZ
проблематика лекційн их матеріал ів до bdeZ^Zggy історичних
дисциплін Mg\_jkbl_lKятого Володимира.
5. Професор Уні_jkbl_lm Святого Володимира
В. Антоноbq – засновник київської історичної наукоh школи:
досягнення у розbldm фольклористики, джерелознаklа,
етнографії.
6. «Із лекцій з теорії сло_kghkl Байка. Присліy
Приказка» (1894), «Із записок з теорії сло_kghkl (1905)
О. Потебні: питання теорії і практики дослідження і bчення
фольклору.
7. Фольклористична к онцепція професора О. Потебні –
основа психологічної наукоh -фольклористичної школи в
Україні.
8. Ретрансляція наукоh -фольклористичної концепції
професора Харківського уні_jkbl_lmF. Сумцова у bdeZ^Zpvdc
діяльності.
9. Харківське історико -філологічне товарис тh постаті,
проблеми, педагогічна діяльність.
10. Професор Черні_pvdh]h уні_jkbl_lm С. Смаль -
Стоцький – засновник методу філологічно -герменев тичної
інтерпретації тексті.
11. Проблематика фольклористичних та етнографічних
праць професора Харківського уні_jkbl ету М. Сумцова :
ут_j^`_ggy контекстного та функціонального напрямі 
українській фольклористиці.
12. «Фантастичний» підхід до аналізу народної
сло_kghkl професора Харкіkvdh]hmgерситету П. Бессоноw .

20

Рекомендована л ітература до розділу
1. Азадоkdbc М.К. История русской фольклористики /
М.К. Азадоkdbc / Под общ. ред. Э.В. Померанцеhc – М.:
Госуд. учебно -педаг. издательство Министерства прос_s_gby
РСФСР, 1958. – 480 с.
2. АлександроZ Г. У пошуках наукоh істини (До 150 -
річчя ^ дня народження Миколи Даш кевича) / Галина
АлександроZ>bослоh – 2002. – №9 – С. 67 -69.
3. АндрієkvdbcH Бібліографія літератури з українського
фольклору. Т. 1 / ВУАН. Етнографічно -фольклорна комісія.
Матеріали до історії української етнографії / за ред. А. Лободи. –
К., 1930 . – 823 с.
4. Бібліографія українського народознаklа у 3 -х т т. –
Т. 1. Фольклористика. Кн. ІІ. / Зібра і ihjy^dmа М. Мороз /
Ін -т народознаklа НАН України, каф -ра укр. культури та
етнології ім. Гуцуляків Ун -ту Альберти ?^fhglhg – Льві1g -т
народ ознаklа НАН України, 1999. – 1097 с.
5. Білецький Л. Осноb української літературно -наукоh
критики / Леонід Білецький. – Репр. b^ (Прага, 1925). – К.:
Либідь, 1998. – 408 с.
6. Ботушанський В.М. Степан Смаль -Стоцький –
b^Zlgbc діяч Букоbgb : ш трихи до пор трета /
В.М. Ботушанський. – Чернівці, 2010. – 68 с.
7. В осточнослаygkdbc фольклор. СлоZjv научной и
народной терминологии. – Минск: НаmdZ і Тэхніка, 1993. – 479
с.
8. Гарасим Я.І. Культурно -історична школа українській
фольклористиці / Я.І. Гарасим. – Львів : ЛДУ ім. ІZgZ Франка,
1999. – 144 с.
9. Гарасим Я.І. Нариси до історії української
фольклористики: наq посібн. / Я.І. Гарасим. – К.: Знання, 2009.
– 304 с.
10. Гнатюк М. Літературознаqdhgp_ip Україні другої
полоbgb ХІХ – початку ХХ сторіч / Михайло Гн атюк. – Льві
ЛНУ імені ІZgZNjZgdZ – 207 с.
11. Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії
та російсько -українських етнографічних зyad / Володимир
Федороbq=hje_gdh – К.: Наук. думка, 1964. – 248 с.

21

12. Гринченко Б. Литература украинског о фольклора. 1777
– 1900. Опыт библиографического указателя / Б. Гринченко . –
Черниго – 317 с.
13. Грица С. Українська фольклористика ХІХ – початку
ХХ століття і музичний фольклор. Нарис / С. Грица. – Киї –
Тернопіль: Астон, 2007. – 152 с.
14. Грушеkvdbc М.С. Історія української літератури: В 6 -
и тт. 9 кн. – Т. 1. / Упоряд. В.В. Яременко; Аl передм.
П.П. Кононенко; Прим. Л.Ф. Дунаєkvdh – К.: Либідь, 1993. –
392 с. («Літературні пам’ятки України»).
15. Дашкеbq В. Видатний наукоbc центр
фольклористики (Д о 135 -річчя Харківського держаgh]h
уні_jkbl_lm ім. М. Горького / В. Д ашкевич // Народна тhjqklv
та етнографія. – 1940. – №4. – С. 54 -58.
16. Дем’ян Г. Українська ф ольклористика =Zebqbgdgpy
XVIII – початку XIX ст. / Григорій Дем’ян. – Льві:nrZ0 4.
– 223 с.
17. Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої
полоbgb ХІХ століття: школи, постаті, проблеми. – К.: Вид -h
«Сталь», 2004. – 384 с.
18. Дмитренко М., Бріцина О., Грищенко І., ІZggdh\Z та
ін. Дослідники українського фольклору: не^hf_ та мало доме:
колектиgZ монографія ; за ред. М.К. Дмитренка. – К.: Вида_pv
Микола Дмитренко, 2008. – 384 с.
19. Дмитренко М.К. Олександр Потебня як фольклорист:
м онографія / М.К. Дмитренка. – К.: Вид -h «Сталь», 2012. – 536
с.
20. Дутко О.М. Педагогічні ідеї М.І. Костома роZ у
контексті просlgbpvdh]h руху Наддніпрянській Україні ХІХ
століття / Олена МиколаїgZ Дутко: аlhj_n дис. … канд. пед.
наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки /
Інститут педагогіки НАПН України. – К., 2010. – 20 с.
21. Електронна наqZevgZ бібліотека української
фольклористики при кафедрі української фольклористики
імені Філарета Колесси [Електронний ресурс ]. – Режим доступу :
htt p:// www .lnu .edu .ua /faculty /Philol /www /laboratory _folk _studies /la
b_folk _el _library .php . – Загол. з екрану. – Мова укр.
22. Енциклопедія Інституту філології Киїkvdh]h
національного уні_jkbl_lmf_gLZjZkZR_ченка [Електронний

22

ресурс ]. – Режим доступу: http: //wiki.univ.kiev.ua. – Загол. з
екрану. – Мова укр.
23. Енциклопедія історичного факультету Киїkvdh]h
національного уні_jkbl_lmf_gLZjZkZR_ченка [Електронний
ресурс ]. – Режим доступу: http :// wiki .univ .kiev .ua . – Загол. з
екрану. – Мова укр.
24. Етнографі чні писання КостомароZ Зібрані заходом
Академічної комісії українсько ї історіографії / за ред.
акад. М. Грушеkvdh]h – Репр. b^. (1930) / НАН України, ІМФЕ
ім. М. Рильського; Відп. за bi Г.А. Скрипник. – К.: Вид -h
ІМФЕ НАН України, 2006. – 352 с.
25. За йцеZ З.І. Проблема українських кафедр у
Черні_pvdhfm університеті до Першої сlhої cgb
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http :// vuzlib .com /content /view /1793/52/ . – Загол. з екрану. – Мова
укр.
26. Историко -филологический факультет Харькоkdh]h
университета за первые сто лет сущестhания (1805 – 1905) /
Под ред. М.Г. Халанского и Д.И. Багалея; Вступ. ст.
Т.Г. Павлоhc – Х.: Изд -hK:=: 2007. – 45, 168, 390, Х ІІ с., 15
с. портр., 46 с.
27. ІZghа О.В. Фольклористичні праці М.Ф. Сумцова в
контексті української фольклористики другої полоbgb ХІХ –
початку ХХ ст.: аlhj_n дис. … канд. філол. наук; 10.01.07 –
фольклористика; Киїkvdbc національний університет імені
Тараса Шеq_gdZHev]Z<heh^bfbj\ на ІZgh\Z – К., 2002. – 19
с.
28. ІZghська О.П. Традиції фольклористичної наукоh
школи Шеq_gdhого уні_jkbl_lm / Олена ІZgh\kvdZ //
Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 33. – Ч. 2. – К.:
ВПЦ «Киїkvdbcmgерситет», 2009. – С. 9 -13.
29. ІZrd\ В., Маркі Р. Біля blhd\ української
фольклористики у Львіkvdhfm уні_jkbl_l / Василь ІZrd\
Руслан Маркі // Міфологія і фольклор. – 2010. – №3 -4(7). – С.
18 -26.
30. Історія Одеського уні_jkbl_lm (1865 – 2000) / Гол.
ред. В.А. Сминтина. – Одеса: Астро Принт, 2000. – 226 с.

23

31. Кирчі Р. Маніфест української фольклористики /
Роман КирчіGZjh^gZlорчість та етнографія. – 2008. – №6. –
С. 46 -59.
32. Короткий В.А., Біленький С.Г. Михайло Максимович
та осlgijZdlbdb на Праh[_j_`gcMdjZg першій полоbg
ХІХ століття / В.А. Короткий, С.Г. Біленький. – К.: ВЦ
«Киїkvdbcmg -т», 1999. – 388 с.
33. Ланоbd М.Б., Ланоbd З.Б. Українська усна народна
тhjqklv підр. – 3-тє b^kl_j – К.: Знання -Прес, 2005. – 591 с.
34. Мала енциклопедія українського народознаklа / за
ред. проф. С. Павлюка. – Льві – 847 с.
35. Малорусскіе песни, издан. М. Максимовичемъ
(Москва, 1827) [Електронний ресурс ]. – Режим доступу:
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/laboratory_folk_studies/el
_books/Maksimovich _M._ Malorossijskije_pesni._Moskva,1827.pdf –
Загол. з екрану. – Мова рос .
36. Ми підемо у мандріdm століть з тh]h духа
печаттю… – Степа н Смаль -Стоцький [Електронний ресурс ]. –
Режим доступу:
http :// www .parafia .org .ua /bibl ioteka /kultura /shenderovskyj -nehaj -ne -
hasne -persha /my -pidemo -u-mandrivku -stolit -z-tvoho -duha -pechattyu -
stepan -smal -stotskyj /. – Загол. з екрану. – Мова укр.
37. Назаренко В.Ю. Харьковское историко -
филологическое общестh Вопросы литературо_^_gby / Вадим
Юрь еbq Назаренко. – Харько – 288 с.
38. Нариси з історії розbldm новаторських наqZevgh -
bohних закладі Україні (ХХ століття): наq. -метод. посіб н. /
за ред. О.В. Сухомлинської, В.С. Курила; аl кол.
О.В. Сухомлинська, В.С. Курило, Н.П. Дічек, Л.Д. БерезіkvdZ
Н.С. Побірченко, Н.Б. Антонець, Л.С. Бондар, Т.В. Філімонова,
М.Я. Антонець, Т.І. Куліш, О.М. Шеqmd – Луганськ: Вид -h ДЗ
«ЛНУ імені Тараса Шеq_gdZ – 444 с.
39. ОгоноkvdbcH. Історія літератури руської [української]
[Текст] / О. Огоно kvdbc . – Мюнхен, [19 -- ?]. Ч. 4 : Вік XIX .
Поезія. Драма. – Фотопередр. з b^ Льві 1897 р. О. Горбача. –
1992. – 961 с.
40. Панішеbq О.І. Розblhd українського шкільництва на
Букоbg ( XVIII – початок XX ст.): монографія / О.І. Панішеbq
– ЧерніpJml а,

24

41. Підгорна Л.М. Фольклористичні концепції Миколи
КостомароZ Тексти лекцій / Л.М. Підгорна. – Льві
Видаgbqbcp_gljEGMf_g1ана Франка, 2008. – 72 с.
42. ПопоZ Т.Н. Историография лицах, проблемах,
дисциплинах. Из истории Ноhjhkkbckdh]h уни_jkbl_ та /
Т.Н. Попова. – Одесса: Астропринт, 2007. – 536 с.
43. Потебня А.А. Теоретическая поэтика: учебн. пособ. для
студ. филол. фак. ukr учебн. за_^_gbc / Сост., klmi ст и
коммент. А.Б. Муратова. – 2-е изд., испр. – СПб.:
Филологический факультет СпбГУ; М.: Издательский
университет «Академия», 2003. – 384 с.
44. Пыпин А. История русской этнографии / А. Пыпин . – Т.
3: Этнография малорусская. – СПб., 1891. – 428 с.
45. Сірополко С. Історія осlb в Україні / Степан
Сірополко. – К.: Наук . думка, 2001. – 912 с.
46. Смаль -Ст оцький С. Т. Шеq_gdh Інтерпретації /
Степан Смаль -Стоцький. – Черкаси: БРАМА. Вида_pv Воqhd
О.Ю. – 2003. – 376 с.
47. Сокіл Г. Українська фольклористика Галичині кінця
ХІХ – першої третини ХХ століття: історико -теоретичний
дискурс: [монографія] / Ганна С окіл. – Льві ЛНУ імені ІZgZ
Франка, 2011. – 588 с.
48. Срезнеkvdbc Ізмаїл ІZghич (до 200 -річчя ^ дня
народження): біобібліогр. покажч. / уклад. О.С. Жураevhа,
Н.Г. МацнєZ, Е.Д. ДроснеZ В. Петроbq Б. Ріфл, Д. Шкергет ;
klmi ст. С.Ю. Страшнюка, Є .Х. Широкорад; наук. ред.
С.Ю. Страшнюк; бібліогр. ред. С.Б. Глибицька, Ю.Ю. ПолякоZ
– Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 185 с.: іл.
49. Сумцо М.Ф. Дослідження етнографії та історії
культури Слобідської України. Вибр. праці / Упор., підгот.
тексту, пере дм., післямоZ та прим. М.М. КрасикоZ /
М.Ф. Сумцо – Харків: Вид -h «АТОС», 2008. – 558 с.; 30 с. іл.
(Серія «Студії з ф ольклору та етнографії Слобожанщ ини». Вип.
3); с. 351 -352.
50. Три klmibl_evgb преподаванія о руской сло_kghklb
Сочиненіє ЯкоZ=heh\ ацкого, публ. Профессора Руского язика и
Сло_kghklb Руской при ц.к. Льhском Уни_jkbl_l_ – Во
Льво_ – 30 с.

25

51. Українська фольклористика. Слоgbd -до^gbd / Укл . і
заг. ред. Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і
посібники, 2008. – 448 с.
52. Українські народні пісні aZibkZoHe_dkZg^jZIhl_[g
/ Упор., klklijbfFD. Дмитренка. – К.: Муз. Україна, 1988.
– 312 с.
53. Федас В.В. Наукоh -теоретичні засади
фольклористичної діяльності Михайла Максимовича /
В.В. Федас : аlhj_n дис. … канд. ф ілол. наук : 10.00.07 –
фольклористика; Киїkvdbc національний університет імені
Тараса Шеq_gdZ – К., 2006. – 20 с.
54. Франко І. Зібрання тhj у 50 -и тт. – Т. 43:
Фольклористичні та літературно -критичні праці / ІZg Франко. –
К.: Наук. думка, 1986. – 480 с.
55. Черні_pvdbc національний університет імені Юрія
ФедькоbqZ1f_gZkeZ\_lgbokmqZkgbd. – К., 2005. – 287 с.
56. Черняк С.Г. Осlgy діяльність Киїkvdh]h
уні_jkbl_lm Св ятого Володимира (1833 – 1863): монографія /
Сергій Черняк. – К.: Академперіодика, 2011. – 251 с.
57. Чуткий А.І. М.П. Дашкевич: особистість, наукоZ і
педагогічна спадщина q_gh]h / Андрій Іванович Чуткий;
аlhj_n дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України ;
КиїkvdbcgZphgZevgbcmg\_jkbl_lf_gLZjZkZR_ченка. – К.,
2003. – 17 с.
58. Шу льгин В. История Уни_jkbl_lZ Св ятого Владимира
(соч. Виталия Шульгина; сост. В. Короткий). – Репр. изд. – К.:
Лыбидь, 2010. – 280 с.: илл., портр.

26

Р О З Д І Л ІІ

ДОС ВІД ВИКЛАДАЧІВ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕ Т ІВ
УКРАЇНИ 1910 – 1940 -Х РР. У КОНТЕКСТІ
ПРОФЕСІОН АЛІЗАЦІЇ ТА ІНСТИТУА ЛІЗАЦІЇ
ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОЇ ГАЛ УЗІ

Майбутні філологи повинні цілісно проаналізувати досягнення
bdeZ^Zq\ класичних університеті України, фольклористів -
наукоp, які п ротягом 1910 – 1940 -х рр. сприяли професіоналізації
та інституалізаці ї фольклористичної галузі. Студенти мають засhlb
що означений період українській осl і науці кристалізуZebkv
фундаментальні засади bчення, дослідження, інтерпретації
фольклорних текстіshi^lерджує активне `b\ZggymgZmdhій та
осlgc п рактиці теоретично обґрунтованих категорій (фольклор /
етнографія, фольклористика, фольклор / усна народна тhjqklv /
народна сло_kgklv тощо), bcreb друком перші узагальнюючі
праці бібліографічного типу з фольклору та етнографії, ^djbebky
перші профе сійні інституції, у діяльності яких спостерігалась
тенденція до централізації фольклористичної наукоh думки,
збиральницької роботи, b^Zggy фундаментальних наукоbo праць,
перших наqZevgbo посібникі з фольклористики, появ а періодичних
b^Zgv які були зорієнтовані на предстаe_ggy зарубіжного дос^m
аналізу фольклору та популяризацію здобутків lqbagygh
фольклористики, етнології, етнографії, ijhадження 
уні_jkbl_lkvdm практику перших фольклористичних та
етнографічних курсі і спецкурсів. Ці досяг нення були спродукоZg
знакоbfb історії фольклористики особистостями, передусім
педагогами, bdeZ^ZqZfb уні_jkbl_l, яких характеризуZeZ дієва
національно с^hfZ та толерантна щодо інших етносі позиція,
аксіологічна спрямоZgklv фольклористичної (наукоh і
педагогічної) діяльності, застосування міждисциплінарного підходу
до дослідження фольклору (у контексті антропології, музикознаklа,
психології, літературознаklа тощо). В умовах класичних
уні_jkbl_l сформуZeZkv еліта професійних педагогі в-
фольклористі етнографі чий наукоbc доробок, професійний
дос^ педагогічна майстерність на засадах традицій bчення
народної сло_kghkl у ХІХ ст. зумовили подальший розblhd
української фольклористики як унікальної наукоh -осlgvh]Zema.

27

Аналі зуючи досягнення у b\q_gg фольклору умовах
уні_jkbl_lkvdh осlb доктор а російської сло_kghkl професор а,
академік а, текстолог а, театрознав ця , академік а РАН, академік а
ВУАН, член а Російського географічного Перетц а Володимир а
Миколайоbq а (1870 – 19 35) , майбутні фахівці мають
сконцентруZlbkv на його значенні у становленні професійної
філологічної еліти Україні. НаукоZ діяльність В. Перетца ^
початку професійної дослідницької діяльності була пов’язана з
фольклором , зокрема, особливу увагу g пр иділя таким проблемам:
дослідження східних і західних мотив ів у російських казках, аналіз
з
ya ку російських приказок з польськими, текстологічний розбір
апокриф і, легенд, аналіз народних jmан ь, оцінка ieb\ у
малоросійської народної поезії на _ebdhjh сійську, дослідження
історії російської пісні тощо. В. Перетц заснуZ філологічн ий
семінарій , рамках якого формуZeZkv плеяда професійних
філологі фольклористі етнографі (А. Лобода, М. Гудзій,
Л. Білецький, В. Масло С. Масло І. Огієнко, М. Зер о
О. Лазареkvdbc Л. Білецький, Д. Реmpvdbc та ін.). Методологічні
орієнтири семінару ґрунтувались на філологічному методі аналізу
літературних пам’яток, їх історичної основи, рукописної ґенези ,
зістаe_ggy з зарубіжними текстами. Фольклорні джерела,
народнопісенна традиція, «^nhevdehjg а» основ а давніх пам’яток
були предметом ґрунтовного наукоh]h аналізу крізь призму
філологічного методу інтерпретації яbs культури, обґрунтованого
В. Перетцем. Учений -педагог с тимулюZ наукоh -дослідницькі
пошуки ст уденті у галузі літературознаklа, історіографії,
етнографії, фольклористичних студій . Як організатор української
національної науки, g опублікуваijh_dlідкриття mgерситетах
«української кафедри» (1906) . У 1908 р. професор очолиneheh]qgm
сек цію « Укр аїнського наук оh]h тов арист w » (1908) . Під його
кер іgbplом діяло засноване ним у 1921 – 19 23 рр. Ленінгр адське
Тов арист h^hke^gbd\mdj аїнської історії, письменстZlZfh\b.
Науко інтереси професора зосереджуZebkv на даgc повісті
та поезі ї, народному театрі, а також на методології історії літератури.
Він був од ним із засновник ів т.з. «рос ійського формалізму », а 
галузі фахоh іст орико -літ ературної методики дослідження
розробником «філол огічного методу ». Про це свідчить зміст його
основн их праць: «Историко -литературные исследоZgby и
материалы» (Т. 1 -3, 1900 – 1902), «Памятники русской драмы эпохи
Петра Великого» (1903), « К истории польского и русского народного

28

театра XVIII – XIX (1912 ), «Из лекций по истории дреg_jmkkdhc
литературы » (Ч . 1 , 1912 ), «Декабрист Григорий Абрамович Перетц »
(1926 ), «Слоh о полку Ігореf Пам’ятка феодальної України -Руси
ХІІ dm (1926), «Из лекций по методологи истории русской
литературы. История изучений. Методы. Источники» (1914) та ін.
З’ясовуючи внесок професора Киїkvdh]h уні_jkbl_lm ДоgZ р-
Запольськ ого Митрофан а Віктороbq а (1867 – 1934 рр.) у розblhd
фольклористики у класичних університетах початку ХХ ст., студенти
повинні знати, що історію слоygkvdh науки й осlb g уcrh
як основоположник білоруської історіографії, засновник bsbo
жіночих _qjgo курсів у Киє (1905), bsbo комерційних курсів
(1906), ініціатор стhj_ggy Киїkvdh]h археологічного інституту,
Таjckvdh філії Уні_jkbl_lm Св ятого Володимира у Криму
(пізніше Боспорськ ого ун і_jkbl_l у в Керчі), Спілки істориків,
археологі і архіkl у Киє один із засновників Білоруського
держаgh]h уні_jkbl_lm у 1920 -х рр. Протягом 1801 – 1919 рр.
М. ДоgZj -Запольський працюва у Киїkvdh му уні_jkbl_l і на
посаді за^mача кафедри рос ійської сло_kghklFZc[mlgneheh]b
повинні акцентуZlb увагу на тому, що н ауко зацікаe_ggy
М. ДоgZj -Запольського акумулюZebkvgZколо проблем етнографії,
соціально -економічної та політичної історії Білорусії, Росії, Польщі,
України (більше 200 пра ць). Учений п ідтримува традицію
комплексного дослідження і bчення усної народної тhjqhkl
слоygkvdbo народів , бу засновником і керіgbdhf історико -
етнографічного гуртка на історико -філологічному факультеті
Уні_jkbl_lm Св ятого Володимира, межах як ого підbsmали
професійний рі_gv більше 100 майбутніх філологі та істориків. Під
керіgbplом М. ДоgZj -Запольського студенти готуZeb науко
реферати з проблем джерелознаklа, економіки, соціології,
етнографії, народної сло_kghkl брали участь ор ганізації музею
староbgb при уні_jkbl_l Історико -етнографічний гурток став
організаційною структурою історико -економічної школи професора.
М. Д оgZj -Запольський с прия актиaZp наукоbo контакті з
Москоkvdbf уні_jkbl_lhf : за^ydb його зусиллям ст уденти часто
працюZeb у москоkvdbo архіZo мали можлиklv консультуZlbkv
у російських професорі. Фольклор входи у комплекс
досліджуZgbo студентами проблем як функціональне яbs_
української, білоруської, російської, загалом слоygkvdh культури.
М айбутні фахіp під керівництhf М. ДоgZj -Запольського
досліджуZeb фольклор у контексті економічних, історичних,

29

культурологічних процесі Цей підхід актуалізуваky у наукоh -
фольклористичному середоbsfZc`_q_j_aklhelly – на межі ХХ –
ХХІ ст. Ідеї М. ДоgZj -Запольського lebebkv у його наукоhfm
доробку: «Белорусская сZ^v[Z и сZ^_[gu_ песни: этнографический
очерк» (1888), «Чародейстh Северо -Западном крае XVII –
XVIII \ (1891), «Заметки о белорусских гоhjZo (1983),
«Белорусская сZ^v[Z в культурно -регилиозных пережитках» (1893),
«Солнышко и месяц белорусской сZ^_[ghc поэзии» (1894),
«Белорусское Полесье: Сборник этнографических материалов»
(1895), «Украинские старостZ первой полоbg_ XVI (1908) та
ін .
ВиqZxqb фольклористичну спадщину доктор а філологічних
наук, академік а Всеукраїнської академії наук, голов и Етнографічної
комісії ВУАН, академік а ВУАН, секретар я Історичного товаристZ
Нестора Літописця, за^mач а і професор а кафедри російської
літератури Київського уні_jkbl_lm, одн ого з ініціаторі ^djblly
Вищих жіночих курсів професора, ректор а Киїkvdh]h інституту
народної осlb одн ого із засновникі «Етнографічного kgbdZ»
Лобод и Андрі я Митрофаноbq а (1871 – 1931) , майбутні філологи
мають ус^hfblbshagbfih\
yaZgh сновні процеси інституалізації
та професіоналізації у фольклористичній галузі. Він б у одним із
організаторі фольклористично -етнографічних осередків при
Всеукраїнській академії наук: за^mач Кафедри української
сло_kghkl Етнографічної комісії, Комісі ї краєзнаkl\w та ін .
Професор і ніціюZ заснуZggy на історико -філологічному
факультеті Уні_jkbl_lm Св ятого Володимира слоygh -російського
^^e_ggy зокрема, спеціалізації «народна словесність»: очоли
комісію з питань розробки наqZevgbo плані і про грам підготовки
майбутніх фахівці НаqZevgbf планом спеціальності «народна
сло_kgklv передбачалось bчення спектру фольклористичних та
етнографічних курсі і спецкурсів: «Основні проблеми фольклору»,
«Історія поетики», «Історія російської літератури» , «Історія
української літератури», «Історія слоygkvdbo літератур», «Історія
західноєjhi_ckvdh літератури», «Матеріальна культура»,
«Соціальний устрій», «Мова», «ВіруZggy «Художня тhjqklv
«Народна поезія античної староbgb «Народна поезія захі дних і
пі^_ggbo слоyg «Народна поезія російська і українська»,
«Народна поезія романських племен», «Народна поезія німецьких
племен», «Народна поезія Стародавнього Сходу» тощо. А. Лобода
обстоюZ ідею комплексного дослідження фольклору слоygkvdbo

30

народів на основі інтерферентних зyad, зістаe_ggy з
літературними тhjZfb ( проблема фольклоризм у літератури).
Н аукоm школу А. Лободи сформуZeb його колишні студенти:
В. Петро С. Козуб, А. Лебідь, І. Лютий, Б. Наjhpvdbc
М. Ноbpvdbc В. Білий, В. Клименко та ін.). А. Лобода був
реформатором у напрямі професіоналізації у фольклористичній
галузі, реалізоmа інноваційн і кроки на початку ХХ ст. щодо
системної підготовки фахівців з фольклористики. Досягнення
А. Лободи у b\q_gg народної сло_kghkl у bfjZo контекстного,
полікультурного підходів підт_j^`mxlv його праці: «Банович
C трахиня» (1894) , «Білоруська народна поезія і російський билинний
епос» (1895) , «Російський богатирський епос» (1896); «Російські
билини про сZlZggy (1902), «З пісень на Україні про сlhу cgm
1914 – 1918 рр.» (1927), «Від частушки до пісні «до]h (1928),
«П.О. Куліш – етнограф» (1919), «C учасний стан і черго за^Zggy
української етнографії», «Краєзнаklо на Україні» (обид – 1925);
«Доля етнографії на Україні в 1 917 –1925 рр.» (1926) , «Заклик
В. Гнатюка записуZlb етнографічні матеріали» (1927), «Русские
былины о сZlhст_ «Русский богатырский эпос отношении
историко -литературном», «Лекції з народної сло_kghkl (1910) та
ін.
Оцінюючи результати наукоh - і п едагогічно -фольклористичної
діяльності Колесс и Філарет а Михайлович а (1871 – 1947) , доктор а
слоygkvdh філології, композитор а, дійсн ого член а Наукоh]h
товаристZf_gLZjZkw Шеq_gdZZdZ^_fd а Всеукраїнської академії
наук, засновник а і перш ого за^mа ча кафедри фольклору та
етнографії у Львіkvdhfmmgерситеті, за^mач а львіkvdh]hідділу
фольклору та етнографії Інституту фольклору АН УРСР, директор а
музею етнографії у Льво майбутні філологи повинні особливу
уZ]m приділити аналізу його основних праць: «Огляд українсько -
руської народної поезії» (1905), «Українська усна сло_kgklv
(1938), «Про Z]m наукоbo досліді над усною сло_kgklx (1922),
«Народний пісенник ПорембоbqZ «Моти ^d\lZxqh зірки»,
«Казка про Кракуса», «Байка про обдерт у козу», «Польські народні
bklZи», монографія «ПохоZevga\bqZihevkvdh]hgZjh^mlhsh.
Студенти повинні знати, що Ф. Колесса уcrh історію
фольклористики як аlhj перших наqZevgh -методичних b^Zgv в
основу яких покладено культурологічн ий , ритмік о-стилістичний,
лінгhnhevdehjbklbqgbc методи до аналізу народної сло_kghkl –
це «Огляд українсько -руської народної поезії» (1905) та «Українська

31

усна сло_kgklv (1938). До сьогодні ці b^Zggy \Z`Zxlvky
найкращими у фольклористичному освітянському се редоbs
В «Українськ ій усн ій сло_kg ост і» комплексно обґрунтов ано
методологічні засади фольклору та фольклористики, bkітл ено
найZ]hfr результати з історії фольклористики, вміщений матеріал
хрестоматійного типу. У статті «Про Z]m наукових дослідів над
усною сло_kgklx (1922) Ф. Колесса один із перших обґрунтував
теоретичні засади української фольклористики (яку g номіну Z\ як
«фольклор») як самостійної науки, визначає її науко обрії,
^f_`h\mxqb ^ етнографії. Учений -педагог охарактеризуZ\
сутність базоh]h поняття «фольклор», теоретично розмежуZ
дефініції наук «фольклористика» та «етнографія», окресли
інтерферентні зyadb фольклористики з іншими науками, bagZqb\
функціональний інструментарій науки про фольклор (домінування
поріgyevgbo методі дослідження), а також сприя
інтердисциплінарному розмежуванню напрямів фольклористики
(етномузикологі ї, теоретичної фольклористик и, текстологі ї тощо).
Обґрунтовуючи значення фольклористичної спадщини доктор а
філології, за^mач а кафедри етнологі ї зі спеціальним оглядом
етнографії польських земель та Етнологічного інституту у
Львіkvdhfm уні_jkbl_l професор а кафедри фольклору та
етнографії Фішер а Адам а-Роберт а Альфредоbq а (1889 – 1943) ,
майбутні філологи мають знати, що g обстоюZ ідею цілі сного
bчення фольклору у зyadm з суміжними науками:
народознаklом, історією культури, історією літератури,
мистецтhf мовознаklом, психологією, краєзнаkl\hf
етнографією, соціологією та ін. У працях («Польський народ.
Підручник етнографії Польщі» , «Русини. Нарис етнографії Русі»,
«Нарис етнографії Пі^_ggh -Східної Польщі» та ін. ) g
проаналізува етнографічну специфіку українського етносу, його
окремих етнічних груп у контексті ідеологічних засад тогочасної
Польщі. У змісті його джерелознаqbo ф ольклорно -етнографічних
праць прослідкоm}lvky полікультурний підхід до дослідження,
аналізу фольклору слоygkvdbo народів та його реалізація у процесі
bdeZ^Zggy фольклористичних та етнографічних дисциплін
(«Культура польського народу», «Культури східних народів», «Казки
польського народу», «СлоygkvdZ демонологія», «Календарні зbqZ
польського народу», «Польська пісня народна» , «Огляд
етнологічний» , «Етнографія західних і пі^_ggbo слоyg
«Етнографія Болгарії», «Етнографія Помор’я» , «Рослини зbq аях і

32

jmаннях люду польського», «Етнографія слоygkvdbo народів» ,
курси з етнографії та фольклору народів Європи, переважно поляків,
французі і німці Одним із досягнень А. Фішера є налагодження
наукоbo контакті із етнологами, народознаpyfb Аklj ї, Італії,
Німеччини, Румунії, Франції тощо.
Аналізуючи досягнення у розbldm фольклористики умовах
класичних університеті України доктор а філологічних наук,
академік а А Н СРСР, багаторічн ого директор а Інституту літератури
імені Т. Шеq_gdZ (1939 – 1961 ), за^mач а кафедри російської
літератури у Киїkvdhfm університеті Білецьк ого Олександр а
Іваноbq а (1884 – 1961) , студенти повинні цілісно проаналізувати
його праці: «Шляхи розbldm дожоlg_ого українського
літерат урознаklа» (1959), хрестоматія «Захі дноєjhi_ckvdZ
література» для учні 8 -10 класі «Хрестоматії стародавньої
української літератури доби феодалізму (для філологічних
факультетів уні_jkbl_l та факультетів моb і літератури
педагогічних інститутів ) (1949, 1952), «Українська література: п ідр.
для 8 класу середньої школи / за заг. ред. акад. АН УРСР
О.І. Білецького» (1958) та ін. Майбутні фахівці мають
охарактеризуZlb його здобутки щодо застосуZggy історико -
ретроспектиg ого підх оду до аналізу поступу української літератури.
В чений пропону Z bчати народну пісенність, тематично -ідейну
проблематику, жанроh -стилістичну специфіку літературних тhj,
починаючи ^elhibk, «СлоZhihedm1]hj_ім» періоду Киїkvdh
Русі, шукаючи паралельні образи, сюжети у фольклорних текстах.
Таким чином , О. Білецький сприя формуZggx наукоh -
методологічного інструментарію майбутніх філологів у
професійному дослідженні проблеми фольклоризму літератури 
історичній ретроспекти.
Його праця «Шляхи розbldm дожоlg_ого українського
літературознаklа» (19 59) – це «перша спроба дати наукову
історіографію українського літературознаklа (і фольклористики. –
М.В.), не boh^yqb за межі радянської ідеологічної доктрини .
О. Білецький зуміihdZaZlbshmdjZgkvdZgZmdZijh літературу ХІХ
– ХХ ст. засhxала і тв орчо переробляла дос^ єjhi_ckvdbo
літературознаqborde F. Гнатюк).
Науко зацікаe_ggy q_gh]h стосуZebkv історії
фольклористики, g_kdm особистостей у розblhd галузі
(М. МаксимоbqZ І. Срезнеkvdh]h М. ДрагоманоZ
П. Чубинського, О. Потебні, П. Житецького, В. Перетца та ін. ),

33

дослідження ieb\m на культурний, наукоbc поступ України
періодичних b^Zgv Hkgh\Z ]jhfZ^kvdbohj]ZgaZpc =jhfZ^Z» ,
Науко_lh\Zjbklо імені Тараса Шеq_gdZ lhsh
Необхідно акцентуZlb уZ]m на його просlgbp ькій діяльності:
у Харко бра участь організації театральної спраb bdeZ^Z\ у
Харківському театральному інституті, театральних студіях, був
одним із організаторіi_jrh]hmdjZgkvdh]h^blyqh]hl_Zljm
ВиqZxqb здобутки у розbldm фольклористики умовах
уні_jkbl_lkvdh осlb доктора філологічних наук, професора,
за^mач а кафедри російської мови і сло_kghkl Харківського
уні_jkbl_lm (1916 – 1925), член а-кореспондент а Російської академії
наук, член а-кореспондент а А Н СРСР Зеленін а Дмитр а
Костянт иноbq а (1878 – 1954), майбутні філологи мають
акцентуZlb увагу на аналізі його праць ( «Ноu_ _ygby народной
поэзии » ( 1901 ), « Песни дере_gkdhc молодежи » ( 1903 ),
«Великорусские гоhju. » (1913 ), « Великорусские сказки Пермской
губернии » (1914 ), « Великор усские сказки Вятской губернии » (1915 ),
«Библиографический указатель русской этнографической литературы
о g_rg_f быте народо России 1700 – 1910 гг. », «Жилище, одежда,
музика, искусство, хозяйст_gg ы й быт» (1913 ), «ВосточнослаygkdZy
этнография» (1927) та ін. ).
Найґрунтовнішою за інформаційним обсягом та
фундаментальністю поріgyevgh -історичного аналізу є праця
«Восточнославянская этнография» (1927), у якій здійснюється
узагальнення історії дослідження у сфері української, російської та
білоруської етногр афії, фольклористики: особлиhkl_c організації
земельного господарстZ харчуZggy b^\ ремесла, житлоh]h
облаштуZggy суспільного устрою, родинних сyl календарних
народних jmань, жанроh специфіки фольклору тощо. Зміст цієї
праці зас^qm} засто суZggy поріgyevgh -зістаgh]h методу до
аналізу етнографії різних слоygkvdbo народів, де фольклор
розглядався у комплексному вимірі – у зyadm з сакральними і
профанними яbsZfb культури різних етносів. Відпо^gh майбутні
педагоги (філологи та істори ки) залучались до bчення фольклору у
контексті функціонального підходу, згідно з яким народна пісенність,
календарно - та родинно -обрядо пісні, інші фольклорні жанри
bdhgmxlv функцію чинника культурної ідентифікації слов’янських
народів, слугують джере лом для розуміння ментальності різних
етносі

34

Значним є g_khd О. Білецького у зародження та організацію
фольклористичної та етнографічної практик у Харківському
уні_jkbl_l Разом з М. СумцоbfkdeZ\ijh]jZfmi^]hlh\dbdZ^j\
– фахівців -етнографі. Згідно з нею студенти займались активною
збиральницькою фольклористично -етнографічною діяльністю:
студенти зібрали і описали кілька тисяч частіhdgZjh^gboik_gv. За
роки bdeZ^Zpvdh роботи у Харківському університеті ста
спіZтором ряду етнографічн их програм, питальникі зокрема,
«Программы этнографического обследоZgbyKeh[h^kdhcMdjZbgu.
Отже, п ротягом 1910 – 1940 -х рр. сформуZeZkv плеяда
педагогів -фольклористі етнографів -професіоналі аксіологічно
спрямоZgZ наукоZ і педагогічна діяльність яких зумовила
ут_j^`_ggy професійних засад фольклористики умовах класичних
уні_jkbl_l України. Викладачі здійснили ряд реформаторських
кроків, які bagZqbeb перспектиb фольклористичного п роцесу –
наукоh]h й осlgvh]h : брали участь організації у країнознаqbo
курсів для qbl_e, зініціюZeb ijhадження спеціалізації з
народної сло_kghkl ^djbeb першу кафедру фольклору та
етнографії, підготуZeb спектр теоретико -методологічних праць, у
яких подаZся наукоh обґрунтований аналіз сутності поня ть
«фольклор», «фольклористика», «етнографія», а також b^Zeb^jmdhf
перші підручник и, хрестоматі ї з bчення фольклору , сприяли
організації фольклорно -етнографічної практики тощо . Ці досягнення
bagZqbeb тенденції професіоналізації та інституалізації у
фо льклористичній галузі.

Творчо -пошукоaZдання
1. Ознайомтесь зі статтею М. Грушеkvd ого «СпраZ
українських катедр і наші науко потреби» ( Alma Mater : Ун -т
С . Володимира напередодні та добу Української реhexp 1917 –
1920 рр.: Матеріали, документи, спогади: у 3 -х кн. / Упоряд.
В. Короткий, В. Ульяноkvdbc – К.: Прайм, 2000. – Кн. 1. – С. 498 -
518 ). Охарактеризуйте особливості філологічної та історичної
підготовки майбутніх фахівців на початку ХХ ст., bagZql_ про^gm
ідею педагога -наукоpy у bченн і фольклору та етнографії на
історико -філологічних факультетах університеті.
2. ПростудіюZ\rb працю В. Перетца ( Перетц В.Н.
ИсследоZgby и материалы по истории старинной литературы XVI
– XVIII _dh\ / Предисл., прилож. В.П. Адрианоhc -Перетц. – М. -

35

Ленинград : Изд. Академии Наук СССР, 1962. – 256 с. ), окресліть
проблематику наукоboihrmd\ викладача .
3. Прочитайте статтю професора Киїkvdh]h уні_jkbl_lm
А. Лободи «Сучасний стан та черго за^Zggy української
етнографії» (Етнографічний kgbd – 1925. – Кн. 1. – С. 1 -13),
скористаrbkv електронною бібліотекою української
фольклористики Львіkvdh]h національного університету імені ІZgZ
Франка (http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/laboratory_folk_studi
es/el_books/Etnografichnyj_visnyk_Knyha_01_Kyjiv,1925.pdf ).
Охарактеризуйте стан української фольклористики та етнографії у
перші десятиліття ХХ ст.
4. Здійсніть студіюZggy праці Ф. Колесси «Огляд
українсько -руської народної поезії (1905), fs_gh у «Віснику
Львіkvdh]h уні_jkbl_lm Серія філологічна » ( 2009 , Вип . 47 , С. 165 -
272 ) або розташоZgm на
сайті: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/laboratory_folk_studies/
el_books/Kolessa_F._Ohliad_narodnoji_poeziji._Lviv,2009.pdf .
Визначте, чому полягає новаторстh q_gh]h -педагога у bченні і
дослідженні українського фольклору.
5. На основі праці , упорядк оZgh І. КоZev -Фучило
(Колесса Ф.М. ОбноZ української етнографії й фольклористики на
Західних областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадоkvdh]h
/ Упоряд., підготоdZ тексту, передмова , коментарі, додатки,
покажчик Ірини Коваль -Фучило. – К.: Логос, 2011. – 239 с. )
охарактеризуйте напрями діяльності ль\kvdh]h ^^em Інституту
фольклору АН УРСР.
6. Охарактеризуйте проблематику статті Ф. Колесси «Про
Z]m наукоbo дослідів над усною сло_k ністю за b^Zggyf:
Колесса Ф. Фольклористичн і праці / Підгот. до друку В.А. Юз_gdh –
К.: Наук. думка, 1970. – 415 с. Окресліть здобутки q_gh]h -педагога в
обґрунтуZggl_hj_lbqgboaZkZ^nhevdehjbklbdb .
7. За статтею Р. Тарнаkvdh]h «Пам’яті Адама Фішера.
Ж иттєпис професора етнології Ль\kvdh]hmgерситету» (Народна
тhjqklv та етнологія. – 2013. – №5. – С. 40 -53) охарактеризуйте
досягнення bdeZ^ZqZ у розbldm слоygkvdh та єjhi_ckvdh
фольклористики.
8. Ознайомтесь з працею Д. Зеленіна «Восточнослаygkd ая
этнография» (1927) , bagZql_ проблематику наукоbo зацікаe_gv
q_gh]h -педагога.

36

9. Прочитайте передмоm М. Гузія до b^Zggy тhj\
О. Білецького « Від давнини до сучасності (збірник пр аць з питань
української літератури. – Т. 1. – К.: Вид -h художньої літе ратури,
1960. – 504 с. ). Проаналізуйте досягнення bdeZ^ZqZ у станоe_gg і
фольклористичної та літературознаqh підготовки майбутніх
філологі.
10. На основі аналізу праці А. Сторожук «Климент КldZ
людина, педагог, q_gbc (К.: «Фенікс», 1998. – 100 с.)
оха рактеризуйте значення фольклористичної ( наукоhi_^Z]h]qgh
діяльності q_gh]h -педагога у розвитк у етномузикознаqh]h напряму
mdjZgkvdcnhevdehjbklbp.

Питання для самостійн ого опрацювання
1. Досягнення професора Киїkvdh]h уні_jkbl_lm
В. Малініна у ijhадженні українського і російського фольклору у
зміст підготовки майбутніх фахівці.
2. Внесок О. Колесси ут_j^`_gg я українознаqbo засад
lqbagygh осlb .
3. Здобутки bdeZ^ZqZ Львіkvdh]h уні_jkbl_lm М. Скорика
у напрямі фольклористичних та етнографічних досліджень.
4. Результати фольклористичної діяльності професора
Львіkvdh]hmgерситету І. Свенціцького та їх значення для розbldm
слоygkvdhnhevdehjbklbdb
5. Погляди М. Д рагоманоZ на перспектиb розbl ку
фольклористики MdjZg.
6. Впли фольклористичної спадщини І. Франка на розblhd
напрямів фольклористики (текстології, джерелознаklа, теорії
фольклору й фольклористики та ін.).
7. Внесок В. Гнатюка у розblhd слоygkvdh й української
фольклористики.

Те ми рефератів
1. Ф. Сушицький як реформатор у розбудо національної
bsh осlbgZmdjZghagZчих засадах .
2. Наукоh -педагогічна діяльність професора Киїkvdh]h
уні_jkbl_lm А. Лободи: проблематика уні_jkbl_lkvdbo bdeZ^,
науко студії, bdeZ^Zggy курсів літературознаqh -
фольклористичного спрямуZggy.
3. Внесок Ф. Колесси у становлення української
етномузикології.

37

4. Проблема фольклоризму літератури у наукоc рефлексії
професора Львіkvdh]hmgерситету М. Возняка.
5. ЗаснуZggy Інституту фольклору АН УРСР (1936): постаті,
напрями діяльності.
6. ОбґрунтуZggy теоретико -методологічних засад
українського етномузикознаklа у працях К. Квітки.
7. Фольклористична діяльність О. Роздольського та її ieb\
на осlgxijZdlbdm bчення народної сло_kghkl .

Рекомендована літера тура до розділу
1. Азадоkdbc М.К. История русской фольклористики /
М.К. Азадоkdbc / Под общ. ред. Э.В. Померанцеhc – М.: Госуд.
учебно -педаг. издательстh Министерства прос_s_gby РСФСР,
1958. – 480 с.
2. Андрієkvdbc О. Бібліографія літератури з українськог о
фольклору. – Т. 1 / ВУАН. Етнографічно -фольклорна комісія.
Матеріали до історії української етнографії / за ред. А. Лободи. – К.,
1930. – 823 с.
3. Березоkvdbc І.П. Українська радянська фольклористика.
Етапи розbldmijh[e_fZlbdZ1I;_j_ahський. – К .: Наук . думка,
1968. – 344 с.
4. Бібліографія українського народознаklа у 3 -х тт. – Т. 1.
Фольклористика. Кн. ІІ. / Зібра і ihjy^dmав М. Мороз / Ін -т
народознаklа НАН України, каф -ра укр. культури та етнології
ім. Гуцуляків Ун -ту Альберти Едмонтоні. – Льві Ін -т
народознаklа НАН України, 1999. – 1097 с.
5. Білецький О.І. Від давнини до сучасності: зб. пр. з питань
української літератури / передм. М. Гузія. – Т. 1. – К.: Вид -h
художньої літератури, 1960. – 504 с.
6. Булахоkvdbc Л. «Як добре, що нас є такі люди!...» /
Л. Булахоkvdbc // Про Олександра Білецького. Спогади, статті. – К.:
Рад. письменник, 1984. – С. 24 -46 .
7. Гарасим Я.І. Нариси до історії української
фольклористики: наq посібн. / Я.І. Гарасим. – К.: Знання, 2009. –
304 с.
8. Глушко М. Початк и `bання терміна «фольклор» в
українській науці та його значення / Михайло Глушко // Вісник
Львіkvdh]h уні_jkbl_lm Серія філологічна. – 2010. – Вип. 43. –
С. 117 -131 [Електронний ресурс ]. – Режим доступу:

38

http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/43_2010/43_2010_Hlus
zko.pdf . – Загол. з екрану. – Мова укр.
9. Гнатюк В. Українська народня сло_kgklv (В справі
записіmdjZgkvdh]h_lgh]jZnqgh]hfZl_jyem < олодимир Гнатюк.
– Відень: Союз визволення України, 1916. – 46 с.
10. Гнатюк М. Літературознаq концепції Україні другої
полоbgbO1O – початку ХХ сторіч / Михайло Гнатюк. – Льві ЛНУ
імені ІZgZNjZgdZ – 207 с.
11. Гринченко Б. Литература украинского ф ольклора. 1777 –
1900. Опыт библиографического указателя / Б. Гринченко . –
Черниго – 317 с.
12. Грица С. Українська фольклористика ХІХ – початку ХХ
століття і музичний фольклор. Нарис / С. Грица. – Киї – Тернопіль:
Астон, 2007. – 152 с.
13. Грица С.Й. Ф.М . Колесса / С.Й. Грица. – К.: Держ. b^ -h
образотhjqh]hfbkl_plа і музичної л -ри УРСР, 1962. – 112 с.
14. Грушеkvdbc М.С. Історія української літератури: В 6 -и тт.
9 кн. – Т. 1. / Упоряд. В.В. Яременко; Аl передм. П.П. Кононенко;
Прим. Л.Ф. Дунаєkvdh – К.: Либідь, 1993. – 392 с. («Літературні
пам’ятки України»).
15. Грушеkvdbc М. СпраZ українських катедр і наші науко
потреби / М. Грушеkvdbc // Alma Mater : Ун -т С. Володимира
напередодні та добу Ук раїнської реhexp 1917 – 1920 рр.:
Матеріали, докум енти, спогади: у 3 -х кн. / [Упоряд. В. Короткий,
В. Ульяноkvdbc ]. – К.: Прайм, 2000. – Кн. 1. – С. 498 -518.
16. Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої
полоbgb ХІХ століття: школи, постаті, проблеми : [монографія ] /
М.К. Дмитренко . – К.: Вид -hKlZev », 2004. – 384 с.
17. Драгомано М. Вибрані праці: у 3 -х т т., у 4 -х кн. / редкол.:
В.П. Андрущенко та ін. – К.: Знання України, 2006. – Т. 2:
Фольклористика. Літературознаklо. – 2007 . – 439 с.
18. Електронна наqZevgZ бібліотека української
фольклористики при ка федрі української фольклористики імені
Філарета Колесси [Електронний ресурс ]. – Режим доступу:
http :// www .lnu .edu .ua /faculty /Philol /www /laboratory _folk _studies /lab _fol
k_el _library .php . – Загол. з екрану. – Мова укр.
19. Енциклопедія Інституту філології Киїkvdh]h
національного уні_jkbl_lm імені Тараса Шеq_gdZ [Електронний
ресурс ]. – Режим доступу: http://wiki.univ.kiev.ua . – Загол. з екрану. –
Мова укр.

39

20. Ис торико -филологический факультет Харькоkdh]h
университета за первые сто лет сущестhания (1805 – 1905) / Под
ред. М.Г. Халанского и Д.И. Багалея; Вступ. ст. Т.Г. Павлоhc – Х.:
Изд -hK:=: – 45, 168, 390, Х ІІ с., 15 с. портр., 46 с.
21. ІZgbpvdbc А.І . Українська музична фольклористика
(методологія і методика): наq посіб н. / А.І. ІZgbpvdbc – К.:
Запоl – 392 с.
22. ІZggdh\Z Л. Фольклористика Пі^gy у наукоbo студіях
20 -х років ХХ століття / Людмила ІZggdhа // Народна тhjqklv та
етнологі я. – 2012. №3. – С. 7 -15.
23. ІZrd В., Маркі Р. Біля blhd української
фольклористики у Львіkvdhfmmgерситеті / Василь ІZrd\JmkeZg
МаркіFnheh]ynhevdehj – 2010. – №3 -4(7). – С. 18 -26.
24. Карпусь Д. Завершальний етап наукоh школи
М.В. Доg ар -Запольського (1915 – 1919 рр.) / Дмитро Карпусь //
Уні_jkbl_l – 2011. – №2. – С. 43 -55.
25. Кафедра української фольклористики імені академіка
Філарета Колесси Львіkvdh]hgZphgZevgh]h уні_jkbl_lmf_g1\ZgZ
Франка [Електронний ресурс ]. – Режим доступу :
http://www.franko.lviv.ua/faculty/Philol/www/folk.php . – Загол. з
екрану. – Мова укр.
26. КldZ К.В. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар /
Упор. та ред. А. ІZgbpvdh]h – К.: Полі графКонсалтинг, 2005. –
383 с., з нотами+фото.
27. КияноkvdZ Л. Миросла Скорик: тhjqbc портрет
композитора дзеркалі епохи: [монографія] / Л. КияноkvdZ – Льві
«Сполом», 1998. – 216 с., іл. 14.
28. Козар Л.П. Борис Грінченко як фольклорист: аlhj_n …
канд. філол. наук: 10.01.07 – фольклористика; Ін -т мистецтhagZстZ
фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України /
Лідія Петрівна Козар. – К., 1997. – 24 с.
29. Козло М.В. Етнографічно -фольклористична діяльність
Філатера Колесси: історіографія: аlhj_n дис. … канд. іст. наук :
07.00.05 – етнологія; Киїkvdbc національний уні_jkbl_l імені
Тараса Шеq_gdZFbdheZ<dlhjhич Козло – К., 2011. – 20 с.
30. Колесса Ф. Огляд українсько -руської народної поезії /
Ф. Колесса // Вісник Львіkvdh]h уні_jkb тету. Серія філологічна. –
Вип. 47. – 2009. – С. 165 -272.

40

31. Колесса Ф. Про Z]m наукоbo дослідів над усною
сло_kgklx // Колесса Ф. Фольклористичні праці / Підгот. до друку
В.А. Юз_gdh – К.: Наук. думка, 1970. – С. 17 -33.
32. Колесса Ф. Українська усна сло_ сність / Вступ
М. Мушинки. – Едмонтон: Канадський Інститут Українських Студій,
Альбертський Уні_jkbl_l – 645 с.
33. Колесса Ф.М. ОбноZ української етнографії й
фольклористики на Західних областях УРСР. ЛистуZggyN. Колесси
й М. Азадоkvdh]h / Упоряд ., підг . тексту, передмоZ коментарі,
додатки, покажчик Ірини КоZev -Фучило. – К.: Логос, 2011. – 239 с.
34. Лобода А. Сучасний стан і черго за^Zggy української
етнографії / А. Лобода // Етнографічний kgbd – 192 5. – Кн. 1 / за
заг. ред. акад. А. Лободи та В. ПетроZ [Електронний ресурс ]. –
Режим доступу:
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/laboratory_folk_studies/el_boo
ks/Etnografichnyj_visnyk_Knyha_01_Kyjiv,1925.pdf. – Загол. з екрану.
– Мова укр.
35. Мала енциклопедія українського народознаklа / за ред.
проф. С. ПаexdZ – Льві – 847 с.
36. Мишанич С. Фольклористичні та літературознаq праці /
С. Мишанич – Т. 1. – Донецьк: Донецький національний уні_jkbl_l
2003. – 558 с.
37. Міщук С. Археографічно -бібліографічна школа
В.М. Перетца (1907 – 1914) [Е лектронний ресурс]. – Режим доступу:
http :// archive .nbuv .gov .ua /portal /soc _gum /idvu /2008_18/5. pdf . – Загол. з
екрану. – Мова укр.
38. Назаренко В.Ю. Харькоkdh_ историко -филологическо е
общестh Вопросы литературо_^_gby / Вадим Юрьевич Назаренко.
– Харько – 288 с.
39. Перетц В.Н. ИсследоZgby и материалы по истории
старинной литературы XVI – XVIII _dh / Предисл., прилож.
В.П. Адрианоhc -Перетц. – М. -Ленинград: Изд. Академии Наук
СССР, 1962. – 256 с.
40. Попоbq М.В. Нарис історії культури України / Миросла
Попович. – 2-е b^ипр. – К.: «АртЕк», 2001. – 728 с.: іл.
41. Родина Колессів у духоghfm та культурному житті
України кінця ХІХ – ХХ століття (з нагоди 130 -річчя ^ дня
народжен ня академіка Філарета Колесси та 100 -річчя ^ дня
народження академіка Миколи Колесси): зб. наук. пр. та матеріалів. –

41

Льві 2005. – 475 с. (Серія «Українська філологія: школи, постаті,
проблеми). – Вип. 5.
42. Руда Т.П. ІZg Франко – дослідник слоygkvdh]h
фольклору / Т.П. Руда. – К.: Наук. думка, 1974. – 156 с.
43. Свєнціцький Іларіон Семеноbq / Укладач Л. Пані н аук.
ред. В. Моторний; відп. за bi=. ДомброkvdZF. Паemgv – Льві
ЛДУ, 1996. – 62 с.
44. Сокіл Г. Осип Роздольський. Життя і діяльність / Ганн а
Петрівна Сокіл. – Льві Видаgbqbc центр ЛНУ імені ІZgZ Франка,
2000. – 165 с.
45. Сокіл Г. Українська фольклористика Галичині кінця ХІХ
– першої третини ХХ століття: історико -теоретичний дискурс:
[монографія] / Ганна Сокіл. – ЛьвіEGMf_g1ана Фран ка, 2011. –
588 с.
46. Сторожук А.І. Климент Квітка: людина, педагог, q_gbc
[монографія] / А.І. Сторожук. – К.: Фенікс, 1998. – 100 с.
47. Сушицький Ф. Про bs українські школи у Киє /
Ф. Сушицький // Вільна українська школа. – 1917. – №1 (_j_k_gv –
С. 191 -192 .
48. Тарнаkvdbc Р. Пам’яті Адама Фішера. Життєпис
професора етнології Львіkvdh]hmgерситету / Роман Тарнавський //
Народна тhjqklvlZ_lgheh]y – 2013. – №5. – С. 40 -53.
49. Українська фольклористика. Слоgbd -до^gbd / Укл ., заг.
ред. Михайла Чорнопис кого. – Тернопіль: Підручники і посібники,
2008. – 448 с.
50. Фрадкин В.З. Научная деятельность Д.К. Зеленина в
Харько_ (1916 – 1925 гг.) / В.З. Фрадкин // Проблемы слоygkdhc
этнографии (к 100 -летию со дня рождения чл. -кор АН СССР
Д.К. Зеленина). – Ленинград : Наука, 1979. – С. 103 -111.
51. Франко І. Зібрання тhj у 50 -и тт. – Т. 43:
Фольклористичні та літературно -крити чні праці / ІZg Франко. – К.:
Наук. думка, 1986. – 480 с.
52. Яценко М.Т. Володимир Гнатюк. Життя і фольклористична
діяльність / М.Т. Яценко. – К.: Наук. думка, 1964. – 287 с.

42

Р О З Д І Л ІІІ

РАДЯНСЬКА ФОЛЬКЛОРИС ТИКА У ВИМІРАХ НАУКО ВО -
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНО СТІ ВИКЛАДАЧІВ КЛАСИЧНИХ
УНІВЕРСИТЕТ ІВ УКРАЇНИ
(1950 – 1980 -Х РР. )

Аналізуючи п озитиg зрушення у наукоh -педагогічному
дискурсі радянсько ї фольклористики протягом 1950 – 1980 -х рр. , у
майбутніх філологі має сформуватись розуміння того, що hgb
^[mebky за^ydb ініціати натхненним наукоbf пошукам,
зацікаe_ggyf у bченні фольклорного арсеналу культури
bdeZ^Zq\ уні_jkbl_l. З 1947 р. (з часу закриття першої кафедри
фольклору та етнографії при Львіkvdhfm університеті) в
українському уні_jkbl_lkvdhfm просторі не функціонуZeZ жодна
спеціалізоZgZ кафедра фольклористики (до 1990 р.). Однак науко
здо бутки bdeZ^Zq\ результати їх актиgh діяльності у напрямі
дослідження дієhkl фольклорної традиції в культурологічному
bfj її iebу на різні b^b мистецтZ та пошук ретрансляційних
шлях ів передачі фольклористичних знань у педагогічному bfj
сприяли стhj_ggx кафедр фольклорист ики у Львіkvdhfm (1990) та
Киїkvdhfm (1991) уні_jkbl_lZo та у подальшому розhx
фольклористичних студій уні_jkbl_lkvdbo умовах, bченню
фольклору крізь призму функціонального , комунікатиgh го ,
міждисциплінарно го , полікультурно го підходів .
Досліджую чи g_khd у розblhd фольклористики умовах
класичних уні_jkbl_l\MdjZgbjZ^ygkvdh]hi_jh^m Попов а Паe а
Миколайоbq а (1890 – 1971) , доктор а філологічних наук, професор а,
член а-кореспондент а АН УРСР, за^mача ^^em сло_kgh]h
фольклору Інституту м истецтhagZс тZ фольклору та етнографії
АН УРСР, професор а кафедри української літератури Київського
уні_jkbl_lm , студенти повинні акцентуZlb уZ]m на проблематиці
його наукоbo і наqZevgh -методичних праць ( «Деякі питання теорії
народнопоетичної тhjq ості» (1955), «Тарас Шеq_gdh про народну
тhjqklv (1952), «М. Костомаро як фольклорист і етнограф»
(1968), «Албанія російській та українській літературах Х V – ХХ ст.
(З історії міжнародних літературних зyad)» (1959), «Програма з
усної народної тв орчості (для факультетів моb і літератури
педагогічних інституті / П. Попов, Г. Сухобрус, Г. Сидоренко»
(1950), «Програма з української народнопоетичної тhjqhkl (для

43

факультеті мови і літератури педагогічних інституті / Склали:
Г. Сухобрус та ін.» ( 1955), «Програма української народнопоетичної
тhjqhkl для філологічних факультеті уні_jkbl_l / Склали:
Г. Сухобрус та ін.» (1956), «Програма курсу «Українська
народнопоетична тhjqklv (для студенті уні_jkbl_l УРСР /
Відп. ред. П.М. Попов» (196 2) ).
Майбутні філологи повинні знати, що П. Попо у перше 
Радянському Союзі поча bdeZ^Zlb курс фольклору народів СРСР
(1934) , у змісті якого центральне місце було ^едено
народнопоетичній тhjqhkl східних слоyg. П. Попов i_jr_
розроби системний к урс фольклору для філологічних факультетів (з
незначними змінами цей матеріал покладений основу офіційно
зат_j^`_gh програми у 1951 р. як уніфікоZgh]h документ а для
уні_jkbl_l і педагогічних інститутів). Йому належить першість у
розробці програм , л екційних матеріалі до спецкурсі з історії
фольклористики, давньої української драми, давньої української
драми у фольклорі і літературі. У 1939 р. П. Попов і П. ПаecmdeZeb
першу хрестоматію з українського фольклору. Викладач р озробив
основні положення плану -проспекту двотомного посібника
«Українська народна поетична тhjqklvydZ\bcreZ^jmdhf5 р.
та 1958 р. , п ідготуZ плеяду аспіранті у фольклористичній галузі,
бу керіgbdhf колектиm як ий займаky уклада нням програм з
українського фольклору для вищих наqZevgbo закладів (1938 –
1941 рр.) . З початку 1940 -х рр. g очолив відділ сло_kgh]h
фольклору в Інституті мистецтhagZстZ фолькл ору та етнографії
АН УРСР, де розгорну актиgm фольклористично -експедиційну
діяльність, ста аlhjhf та реда ктором програм з курсу «Українська
народнопоетична тhjqklv aj – протягом 1960 -х рр.).
Аналізуючи результати фольклористичної (наукоh і
педагогічної) діяльності доктор а філологічних наук, професор а,
засновника кафедри фольклористики у Киїkvdhf у університеті на
початку 1990 -х рр. Бойк а Володимир а Григороbq а (1929 – 2009) ,
необхідно зосередитись на текстологічному аналізі його основних
праць: «Поетичне слоh народу і літературний процес » (1965 ),
«Сучасна народнопоетична тhjqklv на Україні. Осн оg тенденції
розbldm » (1973 ), «Пісні літературного походження » (1978 ),
«Українська народна поетична тhjqklv : підр . для філологічних
факультетів» (1983 , у спіZт.) та ін.
Студенти мають охарактеризуZlb досягнення В. Бойка у
кристалізації традицій b\ чення фольклору крізь призму проблеми

44

фольклоризму літератури, адже q_gbc -педагог спрямоmав eZkg
наукоihrmdbgZ^hke^`_ggyijh[e_fbзаємозyad та aZ}fh^
естетичн их систем фольклору і літератури, походження та специфіка
жанрі народної тhjq ості, динаміки фольклорного процесу тощо. У
праці «Поетичне слоh народу і літературний процес» аlhj
рет роспектиgh bkітли проблеми фольклорно -літературних
aZ}fbg у фольклористиці, зосереди уZ]m на особлиc ролі
народнопоетичної традиції у формуZg ні літературно -естетичної
концепції багатьох українських письменників.
У монографії «Сучасна народнопоетична тhjqklv на Україні.
Основні тенденції розbldm В. Бойко bagZqb пріоритетні напрями,
досягнення радянської фольклористики у 1950 – 1970 -х рр. (b^Zggy
періодика, науков і дослідження ), а найZ`ebіше – акцентуZ\ уZ]m
на аналізі проблем фольклорних традицій та новаторстZ
фольклорно -літературних aZ}fha’язк ів , теоретичних аспектів
дослідження народної тhjqhkllhsh.
Виq аючи фольклористичн у спадщин у доктора філологічних
наук, професора, за^mача кафедри української літератури
Киїkvdh]h уні_jkbl_lm багаторічного декана філологічного
факультету Грицая Михайл а Семеноbq а (1925 – 1988) , майбутні
філологи повинні знати, що його науково -фолькл ористична
діяльність зосереджуZeZkv переважно на виq_gg проблем історії
української літератури, bagZq_gg ролі фольклору у формуZgg
образного мислення українських поетів XVI – XVIII ст., дослідженні
життєh]h і тhjqh]h шляху українських письменників та
ijhадженні означеної проблематики у зміст підготовки філологі 
умовах уні_jkbl_lm. Основні досягнення q_gh]h -педагога bdeZ^_g
у наукоbo та наqZevgh -методичних працях: «Українська народна
_jl_igZ драма» (1962) (кандидатська дисертація, написа на під
керіgbplом П. Попова), «Народна поетична тhjqklv і розblhd
жанрі давньої української літератури ( XVI – XVIII ст.)» (докторська
дисертація, 1970), «Українська література XVI – XVIII ст. і фольклор
(1969), «Українська драматургія XVI – XVIII ст. » (1974), «Давня
українська проза. Роль фольклору у формуZgg образного мислення
українських прозаїків XVI – початку XVIII ст.» (1975) , «Семен
Скляренко: Нарис життя і тhjqhkl (1980), «Марко Воqhd
Тhjqbc шлях» (1983), «Олекса Десняк: літературно -кри тичний
нарис» (1984), «Панас Мирний: нарис життя і тhjqhkl (1986),
«Українська народнопоетична тhjqklv підр. для студентів
філологічних фак -ті ун -тів» (1983, у спіZ.), «Українська

45

література. Підруч. для 8 кл. / За ред. М.С. Грицая » (1987 , у спіw l) ,
«Давня українська література » (1989 , у спіZт.) .
П раця «Даgy українська проза. Роль фольклору у формуванні
образного мислення українських прозаїків XVI – початку XVIII ст.»
(1975) присyq_gZh[jmglmанню ідеї народності даgvhmdjZgkvdh
літерат ури, дослідж енню aZ}fhaZe_`g их зyad ів між фольклором та
аlhjkvdhx тhjqklx у Х VI – XVIII ст. Ц я проблематика,
аргументоZgh досліджена М. Грицаєм на основі текстологічного
аналізу пам’яток давнього письменстZ стала Z]hfbf g_kdhf у
bчення фолькло ризму літератури, що позначи лось на змістовому
bfj літературознаqbo і фольклористичних дисциплін у процесі
підготовки філологіmijhідному класичному університеті.
Аналіз фольклористичної спадщини доктора філологічних наук,
професора, засноgbdZi_ ршого за^mача кафедри фольклористики
у Киїkvdhfm уні_jkbl_l (1991 р.) Ліді ї Франціgb Дунаєkvdh
має концентруZlbkv на проблемному аналізі її праць – наукоbo
наqZevgh -методичних: «Українська народнопоетична тhjqklv
підр. для студенті філолог ічних фак -ті ун -тів» (1983, у спіZ.) ,
«Українська народна казка» (у спіZт., 1987); «Українська народна
проза (легенда, казка): еhexpy епічних традицій» (1997; b^ 2 -е,
2000), «Персонажна система української народної міфологічної
прози. Аспекти поет ики» (2000). Д. ДунаєkvdZ – упорядник та
наукоbc редактор понад 20 збір ників українських казок і казок
народів сlm 4 збірок народної прози і народної пісні, 4 збір ників
поезій, аlhj приміток до І т. «Історії української літератури»
М. Грушеkvdh]h (1 993), аlhj і спіZтор 2 підручникі з фольклору
для університеті 3 сценарії наукоh -наqZevgbo фільмів та 1
діафільму, укладач близько 20 наqZevgboijh]jZf.
Необхідно знати, що Л. ДунаєkvdZ історії станоe_ggy
фольклористичних наукоboaZkZ^lZhk lgvhijZdlbdb[meZa наним
фахівц ем у галузі українського казкознаklа та народної прози,
дослідниц ею історії української фольклористики (спадщини
Вл. АнтоноbqZ М. ДрагоманоZ, М. Костомарова, А. Кримського,
М. Максимовича, М. Номиса, браті Рудченків , О. Стефановича,
І. Франка, П. Чубинського, М. Щербини, П. Амбросій та ін.) . Її
діяльність зумовила процес ^jh^`_ggymdjZgkvdhnhevdehjbklbdb
на професійних засадах, закріплених протягом 1910 – 1940 -х рр., та
розbl ок її у контексті єjhi_ckvdh _dlh рності. Серед її наукоbo
зацікаe_gv вирізняються такі проблеми, як: міфологічні засади,
типологія та еволюція фольклорних епічних і пісенних жанрі

46

особлиhkl побутування сучасного фольклору, фольклорно -
літературні паралелі, сlh\ фольклорні універса лії. Л. ДунаєkvdZ
сприяла обґрунтуZggx та практичній реалізації нових підходів до
bdeZ^Zggy курсу усної народної тhjqhkl на початку 1990 -х рр.:
разом з В. Бойком була розроблена «Програма української
народнопоетичної тhjqhkl для філологічних факуль теті
уні_jkbl_l\ (українських і слоygkvdbo ^^e_gv Зміст програми
зас^qb комплексний підхід до викладання курсу на основі широкої
джерельної бази.
Аналіз фольклористичної діяльності Хлант и Іван а Васильоbq а
(1941 р.н.) , доктор а мистецтhagZст Z заслужен ого діяч а мистецт
України, bdeZ^Zqw кафедри української літератури Ужгородського
уні_jkbl_lm (1974 – 2001), за^mач а наукоh -культурологічної
лабораторії Закарпатського обласного центру народної тhjqhkl (з
2001 р. до цього часу) , майбутн і філологи повинні зосередити уZ]m
на результатах його збиральницької роботи. Підсумком його
фольклорно -етнографічної діяльності є укладання чималої кількості
збірникі народнопоетичної тhjqhkl карпатського регіону («Казки
Підгір’я» (1976), «Казки про тZjbg (1976), «Казки одного села»
(1979), «Дерев’яне чудо» (1981), «З гір Карпатських» (1981), «ЧаріgZ
торба» (1988), «Пра^Zdjbда» (1981), «Казки Карпат» (1989, 1990),
«Оскар Кольберг. Казки Покуття» (1991), «Розумниця» (1992),
«Мамине серце» (1993 ), «Закарпатський _jl_i (1995), «ЗаспіZcfh
коломийку» (1995), «Казкар» (1996), «Володимир Гнатюк. Казки
Закарпаття» (2001), «Пісні Іршаsbgb (2005) та ін.); збірникі
фольклору кубанських українці («Український рушничок
кубанських українців» (2004), « Людський d Кубанські народні
казки та присліy (2007) ) та ін. На засадах комплексного,
функціонального підходів до аналізу фольклорних тhj І. Хланта
обґрунтуZ принципи класифікації казкоh]h епосу («Специфіка
^h[jZ`_ggy дійсності соціально -по бутовій казці» (1975),
«Принципи класифікації та наукоh]h b^Zggy українських
соціаль но -побутоbo казок» (1975) тощо . І. Хланта п ослідоgh
під ійшов до проблеми підготовки qbl_ey -філолога, формуZggych]h
фольклористичної компетентності на засадах регіона льного
bчення, дослідження фольклору, залучення до збиральницької
діяльності у селах Закарпаття (сам І. Хланта byи на Закарпатті
багато талановитих оповідачіdhehfbcdZj, про яких писаklZllm
часописах і газетах). Дослідник у кла «Програму з літ ературного
краєзнаkl\Z для шкіл Закарпаття (10 -11 класи» (1992), хрестоматію

47

тhj письменників Закарпаття для учні старшого шкільного dm
підготуZ до друку хрестоматію для студенті bsbo наqZevgbo
закладів «Сині хbe гір» . Фольклористична науков а, збиральницька,
педагогічна діяльність І. Хланти підт_j^`m} інноваційний поступ
української фольклористики на засадах lqbagygbo наукоbo та
осlgo традицій, пов’язаних насамперед із залученням студентської
молоді у «жи_ фольклорне середоbs_ з ур ахуванням
загальносlhих тенденцій комплексного bчення, дослідження
фольклорного арсеналу культури (у контексті етнографічних,
краєзнаqboel_jZlmjgboZki_dl).
ВиqZxqb фольклористичний спадок доктор а філологічних наук,
професор а кафедри укр аїнської літератури, одн ого з ініціаторів
^jh^`_ggy кафедри фольклористики при Львіkvdhfm уні_jkbl_l
на початку 1990 -х рр. Денисюк а Іван а Оdk_glchич а (1924 –
2009), потрібно bagZqblb проблематику його наукоh]h доробку
(«Михайло Павлик» (1960), «Р озвиток української малої прози ХІХ –
початку ХХ ст.» (1981, 1999), «Ратнівщина: історико -краєзнаqbc
нарис» (1998, у спів аl .), «Дворянське гніздо Косачів» (1999, у
спів аl .), «Диhpіт: джерела і поетика «Лісоh пісні» (1963, у
спів аl .), «Амазонки на П оліссі) (1993), «Неbq_jigklv атома»
(2001, франкознаq дослідження), збірники праць «З його духа
печаттю» (2001), «Національна специфіка українського фольклору
(матеріали до лекцій)» (2001) , «Semper tiro » (2002), «Літературознаq
та фольклористичні пра ці: У 3 томах, 4 книгах» (2005) та ін. ).
Коло його наукоbo інтересі dexqZeh регіональн е bчення
фольклору, проблеми з історії фольклористики, літературознаq ,
франкознаq дослідження . Теоретико -методологічні засади
фольклористичних студій І. Денисюк а «сформувалися на основі
дослідницьких рефлексій «класиків» українського
усносло_kghagZ\klа (М. Драгоманова, І. Франка, М. Грушеkvdh]h
Ф. Колесси), які були для q_gh]h беззаперечними аlhjbl_lZfb які
окреслили перспектиb розhx національної фолькло ристики»
(С. Пилипчук).
Фольклористична праця «Національна специфіка українського
фольклору (матеріали до лекцій)» за життя аlhjZ стала
хрестоматійною: у ній прослідкоm}lvky текстологічний аналіз
фольклорних текстів, дослідження етноестетичного та етич ного
потенціалу фольклорного слоw . Наукоbc хист, настаgbpvdZ
професійна позиція стhjbeb підґрунтя для становлення нового
покоління фольклористі – ініціатиgboZdkheh]qghkijyfhаних на

48

системне виq_ggy фольклору, історії, методології фольклористик и,
які bодять українську фольклористику як унікальну наукоm -
осlgx]ZemavgZ}ропейських, загальносlhий рі_gv.
Дослідження фольклористичної (наукоh і педагогічної)
діяльності Комарин ця Теофіл я Іваноbq а (1927 – 1991) , доктор а
філологічних наук, професор а кафедри української літератури
Львіkvdh]h уні_jkbl_lm голов и ТоваристZ української мови імені
Т. Шеq_gdZ голов и комісії шеq_gdhagZстZ Наукоh]h товаристZ
імені Тараса Шевченка, першого за^mача кафедри фольклористики
імені Ф. Колесси у Львіkvdhfmmgерситеті, майбутні фахіpfZxlv
акцентуZlb уZ]m на проблемному аналізі змісту його основних
праць: «Т. Шевченко і народна тhjqklv (1954, кандидатська
дисертація), «Ідейно -естетичні основи українського романтизму»
(1987, докторська дисертація).
Студенти повинні знати, що Т. Комаринець о дин із перших
фольклористі радянського періоду порушив проблеми необхідності
реформуZggy системи професійної підготовки майбутніх філологі
її фольклористичної складоh , зокрема, щодо плануZggy д іяльності
наставникі (кураторі у напрямі підbs_ggy уZ]b до духоgbo
інтересі студенті їх gmljrgvh]h сlm зацікаe_gv залучення у
культурне середоbs_Zdlbізації науков их пошук ів тощо.
Праці Т. Комаринця розширили межі фольклористичної
пробле матики у змісті професійної підготовки філологіaZdp_glmав
уZ]m на «^nhevdehjgbo blhdZo тhjqhkl Т. Шеq_gdZ та
романтичного напряму українській літературі, що знайшло
ijhадження у змісті наqZggy та спрямуZggy дослідницьких
пошуків молодих ф ілологі фольклористі. Т. Комаринець дослід ив
ґенезу становлення романтизму як стильоh]hgZijyfm українській і
слоygkvd их літератур ах : проаналізува передумови, тенденції
bgbdg_ggyjhfZglbafm українській культурі, літературі, мистецтві,
роль у ць ому процесі фольклорних джерел, починаючи ^ праць
О. Бодянського, П. Гулака -Артемоkvdh]h М. МаксимоbqZ
І. Срезнеkvdh]h М. КостомароZ Л. Бороbdhського, П. Куліша,
Т. Шеq_gdZ та ін., прослідкуZ\ трансформацію ідеї народності у
текстуальному вим ірі, що зас^qbeh ґрунтовний аналіз проблеми
етноестетики фольклору. Вчений -педагог к омплексно досліджуZ\
проблему осh}ggy естетичного дос^m культури, фольклору у
контексті слоygkvd их культур , літератур ного процесу . Ці проблеми
bdeZ^Zq ретранслюZ\ у зміст базоh]h курсу з українського
фольклору у процесі професійної підготовки філологі у розробку

49

наукоh -дослідницької фольклористичної проблематики для
студентських робіт. Це підт_j^`m} інноваційний підхід до bчення
фольклористики у радянський п еріод, що сприяло ут_j^`_ggx
полікультурного підходу до аналізу фольклорного арсеналу культури,
міжкультурної aZ}fh^ історії фольклористичних студій.
Майбутні філологи повинні особлиm увагу приділити
фольклористичній спадщині дослідник а у галузі муз ичної
діалектології, поріgyevgh]h музикознаklа та кібернетичної
музикології, доктор а філософії, кандидат мистецтhagZстZ
за^mач а Ужгородського краєзнаqh]h музею, bdeZ^Zq а
Ужгородського музичного училища (1946 – 1960), bdeZ^Zq а
Львіkvdh держа gh консерваторії імені Миколи Лисенка (1961 –
1974), науков ого спіjh[lgbd а Інституту мистецт при АН Вірменії
(1975 – 1986), bdeZ^Zq а оноe_gh кафедри фольклористики
Львіkvdh]h уні_jkbl_lm з 1990 по 1994 рр. Гошовськ ого
Володимир а Леонідович а (1922 – 1996) . Його наукоZикладацька
діяльність пов’язана з розbldhf напряму фольклористики –
етномузикознаkl\ а. Педагог -дослідник с прия актиaZp
експедиційно -фольклористичної т а наукоh діяльності студенті;
організуZ Кабінет народної музики та С тудентське науко_
товаристh при Львіkvdc держаgc консерваторії іме ні Миколи
Лисенка; в перше розробив програму з музичного фольклору; бра
участь у розробці наqZevgh -методичного забезпечення з української
народ ної музично -поетичної тhjqhkl; розb w в наукоh -
дослідницьк у культуру студенті шляхом ознайомлення їх з
методологічними принципами наукоh -фольклористичної роботи,
збору і систематизації ф ольклорних тhj, застосуZggy методу
тhjqbo^bkdmkc .
У Львіkvdhfmmgерситеті В. Гошоkvdbc реалі зовуZ\ наукоh -
педагогічні за^Zggy : розроби програми дисциплін для філологі
етнографі які поbgg були b\qZlb такі дисципліни: елементарна
теорія музики та музичні форми , сольфеджіо , український музичний
фольклор , музична фольклористика, формалізац ія, аналіз та
класифіка ція музично -фольклорних тексті, осноb структурного
аналізу , народні музичні інструменти в Україні , український танець і
танок, основи кінетографії); спрямовуZ зусилля на стhj ення 
уні_jkbl_l Фонограмархів у народної музики , на підготовку
професійних користуZq\ -дослідників (етномузикологі для
експлуатації розробленої ним аlhfZlbahаної інформаційної
системи з опрацюZggyfmabqgh -фольклорних текстіMGK:D:L.

50

Його праці («Фольклор і кібернетика» (1964), «Принципи і
методи сис тематизації і каталогізації народних пісень у країнах
Європи» (1966), «Українські пісні Закарпаття» (1968), «У витоків
народної музики слоyg (1971), «Вірменський уні_jkZevgbc
структурно -аналітичний каталог jf_gkvdh]h фольклору» (1977),
упор . b^Zggy «КldZD<b[jZgijZpm2 -х тт.» (1971, 1973) та ін.)
ут_j^beb етномузикознаqbc напрям українській фольклористиці,
сприяли системному, полікультурному підход ам до bчення
фольклору, наукоh обґрунтованій систематизації фольклорний
тексті становл енню системи підготовки професійних
фольклористі_lghfmabdheh].
Таким чином, у результати аналізу фольклористичної спадщини
bdeZ^Zq\ класичних університеті радянського періоду майбутні
філологи мають дійти bkgh\dm що фольклористика цього періоду
позначена появою професійних bdeZ^Zq\ -фольклористі які
ус^hfexали унікальну місію збереження фольклорного фонду,
залучення студенті до збиральницької діяльності і наукоh -
фольклористичної роботи, систематизації дос^m фольклористичної
галузі наq ально -методичних bdeZ^Zo НаукоZ і педагогічна
фольклористична діяльність bdeZ^Zq\ класичних уні_jkbl_l
сприяла наукоhfm поступу у галузі фольклористики та кристалізації
осlgvh практики bчення фольклору у різних bfjZo
(регіональному, полікул ьтурному, крізь призму впливу на літературу
тощо). Н езZ`Zxqb на k_aZ]Zevgm політико -ідеологічну
заангажоZgklv науки та педагогічного процесу у bsbo наqZevgbo
закладах, детермінованість змісту bчення усної народної тhjqhkl
 межах єдиної дисциплін и, ^kmlgklv альтернатиb у b[hj
підручника з фольклору тощо, викладачам уні_jkbl_l ^Zehkv
зберегти традиції українських фольклористичних шкіл, суттєh
розширити спектр фольклорис тичної проблематики. Проблематика
наукоbo пошуків bdeZ^Zq\ у сучас ному уні_jkbl_lkvdhfm
просторі, їх зорієнтованість на комунікатиgbc функціональний
аспекти виq_ggy фольклору була закладена поміж іншим і у працях
педагогів -фольклористіjZ^ygkvdh го періоду .

51

Творчо -пошукоaZдання
1. На основі праці І. Березоkvd ого «Українська радянська
фольклористика. Етапи розbldm і проблематика» (1968) окресліть
най Z]hfra^h[mldbijhjZomgdbjZ^ygkvdh фольклористики.
2. Ознайомтесь зі змістом першої програми з української
усної народної тhjqhkl для факультеті моb і літ ератури
уні_jkbl_l і педагогічних інституті підготовлено ї колектиhf
спіjh[lgbd\ Інституту мистецтвознаklа, фольклору і етнографії
АН УРСР під керіgbplом П. Попова (К.: «Рад. школа», 1950).
Охарактеризуйте структуру, зміст і проблематику лекцій них і
практичних занять з курсу.
3. Ознайомтесь зі змістом статті В. Пасічника «Володимир
Гошоkvdbc на кафедрі української фольклористики» (Вісник
Львіkvdh]hmgерситету. Серія «МистецтhagZстh – 2011. – Вип.
10. – С. 21 -43)
або на сайті http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/10_2010/2
010_10_pasicznyk.pdf ). Визначте про^g ідеї педагога у напрямі
удосконалення фольклористичної підготовки майбутніх ф ілологі
4. Охарактеризуйте проблематику праці Л. Дунаєkvdh
«Українська народна проза (легенда, казка): еhexpy епічних
традицій» (К., 2009. – 304 с.). У чому полягає новаторстh підходів
ученої до аналізу фольклорних тексті?
5. Визначте проблематику зміст у праці професора
Львіkvdh]h уні_jkbl_lm Т. Комаринця «Ідейно -естетичні основи
українського романтизму (проблема національного й
інтернаціонального)» (Льві<bsZrdheZ – 224 с.).
6. Ознайомтесь зі змістом праці львіkvdh]h фольклориста
І. Денисюка «Національна специфіка українського фольклору
(матеріали до лекцій)» ( Денисюк І.О. Літературознаq та
фольклористичні праці: У 3 -х тт., 4 -х кн. – Ль\ Ль\kvdbc
національний уні_jkbl_l імені ІZgZ Франка, 2005. – Т. 3:
Фольклористичні дослідження. – 404 с. ). Окресліть здобутки
наукоpy -педагога у становленн і теорії фольклористики.
7. На основі аналізу праць П. Лінтура за виданням
«Літературознавчі та фольклорознаq праці: матеріали для
студентів -філологів, які bчають курси «Українська усна народна
тh рчість», «Історія української літератури» (у кладачі:
В.В. Барчан, І.М. Сенько. – Ужгород: Го_jeZ 2009. – 64 с. )
охарактеризуйте його досягнення оновленні змісту, методі і форм
фольклористичної підготовки майбутніх філологі.

52

8. Здійснивши аналіз змісту п ідручника М. Грица я, В. Бойк а,
Л. Дунаєkvd ої « Українська народнопоетична тhjqklv » (К.: Вища
школа , 1983. – 359 с. ), bagZql_ch]hhkghні переZ]b

Питання для самостійного опрацювання
1. Внесок bdeZ^ZqZ Киїkvdh]h уні_jkbl_lm М. Грицюти у
розробку про блеми фольклоризму літератури.
2. Наукоh -педагогічна діяльність В. Гошоkvdh]h у
Львіkvdc^_j`Zній консерваторії імені Миколи Лисенка.
3. Педагогічна майстерність професора Л. Дунаєвської в
оцінках сучасникі
4. Значення фольклористичної спадщини bdeZ^ZqZ
Уж городського уні_jkbl_lm П. Лінтура у розbldm регіональної
фольклористики.
5. Роль bdeZ^Zq\ класичних уні_jkbl_l\ радянського
періоду розробці проблемно диференційованого наqZevgh -
методичного забезпечення курсу «Усна народна тhjqklv.
6. Принципи і під ходи про_^_ggy фольклорної практики у
класичних уні_jkbl_lZoMdjZgb у працях bdeZ^Zq\ -фольклористі
1950 – 1980 -х рр.
7. Здобутки наукоp Інституту мистецтhagZстZ
фольклору та етнографії АН УРСР у наqZevgh -методичному
забезпеченні курсу з усної на родної тhjqhkl для студентів
філологічних факультетів уні_jkbl_l і педагогічних інституті.

Теми рефератів
1. Діяльність ^^em сло_kgh]h фольклору Інституту
мистецтhagZства, фольклору та етнографії АН УРСР під
керіgbplом П. Попова.
2. Журнал «Народн а тhjqklv та етнологія»: історія
стhj_ggy проблематика публікацій, значення для осlgvh
практики.
3. Фольклористична діяльність bdeZ^ZqZ Одеського
уні_j ситету П. Маркушеkvd ого та її значення ут_j^`_gg
полікультурного підходу у фольклористиці.
4. Н аукоZ фольклористична школа професора Киїkvdh]h
уні_jkbl_lmE. Дунаєвської.
5. Фольклористично -етнографічна збиральницька діяльність
П. Лінтура.

53

6. Проблеми дослідження слоygkvdh]h фольклору у працях
bdeZ^Zq\ -фольклористі класичних уні_jkbl_l\ України 1950 –
1980 -х рр.
7. Досягнення викладачі класичних уні_jkbl_l
радянського періоду у дослідженн і проблеми фольклоризму
літератури.
8. Розblhdj_]hgZevghnhevdehjbklbdbm – 1980 -х рр.:
g_khdi_^Z]h]\ -фольклористі.
9. Фольклористична діяльність директо ра Інституту
мистецтhagZства, фольклору та етнографії АН УРСР
М. Рильського.

Рекомендована література до розділу
1. Аlh]jZnb до портрета професора Лідії Дунаєвської (1948
– 2006). – К.: Киїkvdbc національний уні_jkbl_l імені Тараса
Шеq_gdZ – 64 с.
2. Бисикало С.К., Борщеkvdbc Ф.М. Український фольклор.
Критичні матеріали / С.К. Бисикало, Ф.М. Борщевський. – К.: Вища
школа, 1978. – 288 с.
3. Бібліографія українського народознаklа у 3 -х т т. – Т. 1.
Фольклористика. Кн. ІІ. / Зібра і ihjy^dmав М. Мор оз / Ін -т
народознаklа НАН України, каф -ра укр. культури та етнології
ім. Гуцуляків Ун -ту Альберти Едмонтоні. – Льві Ін -т
народознаklа НАН України, 1999. – 1097 с.
4. Білецький Л. Основи української літературно -наукоh
критики / Леонід Білецький. – Репр. вид. (Прага, 1925). – К.:
«Либідь», 1998. – 408 с.
5. Бойко В.Г. Поетичне слоh народу і літературний процес.
Проблема фольклорних традицій у становленні української
радянської поезії / В.Г. Бойко. – К.: «НаукоZ^mfdZ – 335 с.
6. Бойко В.Г. Сучасна народнопоетична тhjqklv на Україні.
Основні тенденції розbldm / В.Г. Бойко . – К.: Наук . думка, 1973. –
120 с.
7. Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії та
російсько -українських етнографічних зyad\ / Володимир
Федороbq=hje_gdh – К.: На ук. думка, 1964. – 248 с.
8. Грицай М.С. Даgy українська проза. Роль фольклору у
формуZggh[jZagh]hfbke_ggymdjZgkvdboijhaZd\ XVI – початку
XVIII ст. / М.С. Грицай. – К.: Вища школа, 1975. – 151 с.

54

9. Грицай М.С., Бойко В.Г., ДунаєkvdZ Л.Ф. Українська
народнопоетична тhjqklv підр. для студенті філологічних фак -ті
ун -ті / Михайло Семенович Грицай, Володимир Григороbq Бойко,
Лідія ФранціgZ>mgZ}\kvdZ – К.: Вища школа, 1983. – 359 с.
10. Грицюта М.С. М. Коцюбинський і народна тhjqklv /
М.С. Грицюта. – К., 1958. – 53 с.
11. Данилюк Н. Лінгвофольклористичні студії у другій
полоbgOO – на початку ХХІ ст. / Н. Данилюк // Народна тhjq ість
та етнограф ія. – 2007. – №3 -4. – С. 4 -8.
12. Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики /
О.І. Дей. – К.: Наук . думка, 1975. – 272 с.
13. Денисюк І.О. Літературознаq та фольклористичні праці: У
3-х тт., 4 -х кн. / І.О. Денисюк. – Льві Львіkvdbc національний
уні_jkbl_l імені ІZgZ Франка, 2005. – Т. 3: Фольклористичні
дослідження. – 404 с.
14. ДунаєkvdZEN. Українськ а народна проза (легенда, казка):
еhexpy_iqgboljZ^bpcfhgh]jZnyEN. ДунаєkvdZ – 2-ге b^
стереотип. – К.: Видаgbqh -поліграфічний центр «Київський
уні_jkbl_l – 304 с.
15. Електронна наqZevgZ бібліотека української
фольклористики при ка федрі української фольклористики імені
Філарета Колесси [Електронний ресурс ]. – Режим доступу :
http :// www .lnu .edu .ua /faculty /Philol /www /laboratory _folk _studies /lab _fol
k_el _library .php . – Загол. з екрану. – Мова укр.
16. Енциклопедія Інституту філології Киїkvdh]h
національного уні_jkbl_lm імені Тараса Шеq_gdZ [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.univ.kiev.ua . – Загол. з екрану. –
Мова укр.
17. Ів аницький А.І. Українська музична фольклористика
(методологія і методика): наq посіб н. / А.І. ІZgbpvdbc – К.:
Запоl – 392 с.
18. ІZgbpvdbc А.І. Український музичний фольклор: підр. для
bsbo учб оbo закладів / А.І. Іваницький. – Вінниця: НоZ книг а,
2004. – 320 с.
19. ІZghська О. Український фольклор: семантика і
прагматика традиційних смислі підр. / Олена ІZgh\kvdZ – К.: ВПК
«Експрес -Поліграф», 2012. – 336 с.
20. ІZghська О.П. Український фольклор як функціонально -
образна система суб’єктності: м он ографія / О.П. ІZgh\kvdw . – К.:
ТОВ УВПК «ЕксОб», 2005. – 228 с.

55

21. Ісаєнко Л.М. Пам'ять і слоh УкраїнознаqZ сторінка
Одеського національного університету імені І.І. МечникоZ
літературно -критичні нариси / Л.М. Ісаєнко. – Одеса: Астропринт,
2004. – 248 с .
22. Кафедра української фольклористики імені академіка
Філарета Колесси Львіkvdh]hgZphgZevgh]h уні_jkbl_lmf_g1\ZgZ
Франка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ww
w.franko .lviv.ua/faculty/Philol/www/folk.php . – Загол. з екрану. – Мова
укр.
23. Кафедра фольклористики Інституту філо логії КНУ імені
Тараса Шеq_gdZ [Електронний ресурс ]. – Режим д оступу:
http://www.philology.kiev.ua/php/kafkaf.php?id=33&sid=3 . – Загол. з
екрану. – Мова укр.
24. Качкан В. ІZg Хланта. Біобібліографічний покажчик /
Володимир Качкан. – Ужгород: Патен т, 2008. – 458 с.
25. Комаринець О. Спогад спогадів (до 75 -річчя від дня
народження професора Теофіля Комаринця ) / Олександра
Комаринець. – Льві Видаgbqbc центр ЛНУ імені ІZgZ Франка,
2002. – 406 с.
26. Комаринець Т. Біобліографічний покажчик / Уклад.
М. Кри_ нко; Аl передм.: В. ІZrd\ О. Комаринець: Редкол.:
В. Кметь (голоZ та ін. – Льві Вид. центр ЛНУ ім. ІZgZ Франка,
2008. – 168 с.: іл., портр. – (Українська бібліографія. НоZ серія;
Чис. 26. Біобліографія q_gbomg\_jkbl_lm .
27. Комаринець Т. Ідейно -естетичні основи українського
романтизму (проблема національного й інтернаціонального):
монографія / Теофіл Комаринець. – Льві<bsZrdheZ – 224 с.
28. Комаринець Т. Т. Шеq_gdh і народна тhjqklv /
Т. Комаринець. – К.: Держ. вид -hom^h`gvhe -ри, 1 963. – 229 с.
29. Лінтур П. Літературознаq та фольклорознаq праці:
матеріали для студентів -філологі які bчають курси «Українська
усна народна тhjqklv «Історія української літератури» / Укладачі:
В.В. Барчан, І.М. Сенько / П. Лінтур . – Ужгород: Го_ рла, 2009. –
64 с.
30. Мала енциклопедія українського народознаklа / за ред.
проф. С. ПаexdZ – Льві – 847 с.
31. НоZd В.І. Фольклористична діяльність М.Т. Рильського:
аlhj_n. дис. … канд. філол. наук: 10.01.07 – фольклористика; Ін -т
мистецтhagZства , фольклористики та етнології імені

56

М.Т. Рильського НАН України] / Валентина ІZgна НоZd – К.,
1999. – 20 с.
32. Пальоний В.І. Історія української музичної фольклористики
(1960 – 90 -х рр.): аlhj_n дис. … кандидата мистецтhagZстZ
17.00.01 – теорія та історія культури / В.І. Пальоний; Киїkvdbc
уні_jkbl_ldmevlmjbfbkl_pl\ – К., 1997. – 16 с.
33. Пасічник В. Володимир ГошоkvdbcgZdZn_^jmdjZgkvdh
фольклористики / Володимир Пасічник // Вісник Львіkvdh]h
уні_jkbl_lm Серія мистецтhagZстZ – 2011 . – Вип. 10. – С. 21 -43
[Електронний ресурс ]. – Режим доступу:
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/10_2010/2010_10_pasi
cznyk.pdf . – Мова укр. – Загол . з екрану.
34. Пилипчук С. Професор із легенди / Святосла Пилипчук //
Міфологія і фольклор. – 2010. – №2 (6). – С. 6 -8.
35. Сухобрус Г.С. ПаehFbdheZch\bqIhih\=K. Сухобрус //
Народна тhjqklvlZ_lgh]jZny – 1960. – №3. – С. 41 -46.
36. Українська фольклорист ика. Слоgbd -до^gbd / Укл ., заг.
ред. Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники,
2008. – 448 с.
37. Хай М.Й. Реформа галузі етномузикознаklа – нагальна
потреба держаhlорення / М.Й. Хай // Традиційна культура mfh\Zo
глобалізації: родинна субкультура і обрядовість (Матеріали
Міжнарод. наук .-практ. конф. ). – Х.: ХОЦНТ, 2009. – С. 212 -225.
38. Хланта І. Фольклористична робота на Закарпатті /
І.В. Хланта // Народна тhjqklvlZ_lgh]jZny – 1979. – №5. – С. 104 -
107.
39. Шумада Н.С. Сучасна пісенніст ь слоygkvdbo на родів /
Н.С. Шумада; ^i ред. В.А. Юз_gdh АН УРСР, Ін -т
мистецтhagZства, фольклору та етнографії іме ні М.Т. Рильського. –
К.: Наук. думка, 1981. – 250 с.

57

РЕКОМЕНДАЦІЇ
до bdhgZggyl\hjqh -пошукоbo за^ZgvlZgZibkZggyj_n_jZl\

Тhjqh -пошуко за^Zggy розроблені з метою залучення
студенті у наукоh -фольклористичне середоbs_ яке формують
матеріали періодичних b^Zgv науко праці, збірники фольклорних
тексті монографічні дослідження тощо. Запропоновано здійснити
текстолог ічний аналіз праць різних періодів: статей у
фольклористично -етнографічних часописах, збірниках наукоbo
праць різних років, інтернет -ресурсі jlmZevgbo електронних
бібліотек, нових досліджень з історії фольклористики тощо. У
процесі bdhgZggy тhjqh -по шуков их за^Zg ь майбутні філологи
повинні дотримуZlbkv ряду рекомендацій: bagZqblb проблему
дослідження; проаналізуZlb її у контексті культурно -історичних
чинників ^ih\^gh]hi_jh^m здійснити проблемний аналіз dZaZgh
праці, зафіксуZши про^g і деї ^ih\^gh до сформульоZgh]h
за^ZggykZfhklcghknhjfmexати bkgh\hd
Тематика рефераті розроблена з метою актиaZp тhjqh]h
потенціалу майбутніх філологі «занурення» їх у дослідницьку
роботу, формування у них bkhdh]h ріgy наукоh культур и,
аксіологічно -ціннісного стаe_ggy до фольклористичного дос^m
різних років. Студент повинен bagZqblb предмет, об’єкт, мету і 2 -3
за^Zggy рефератиgh роботи, дібрати літературу, скориставшись
насамперед рекомендоZghx літературою до bчення
фольклор истичної спадщини bdeZ^Zq\deZkbqgbomgерситетіO1O
– ХХ ст., bagZqblb найZ`ebіші актуалітети проблеми,
проаналізувати їх, формулюючи самостійні судження , bkgh\db
bagZqZxqb значення для розbldm фольклористики Україні.
Важлиh у процесі ^[hj у матеріалу використоmати періодичні
b^Zg ня , до^gbdhі джерела, монографічні дослідження різних
періодів з метою зістаgh -порівняльного аналізу поглядів щодо
значення фольклористичної спадщини певної особистості bdeZ^ZqZ
Обоyadhим є обґрунтований самостійний bkgh\hdshkідчитиме
про ус^hfe_gm наукоh -дослідницьку роботу, про її аксіологічну
спрямоZgklv Таким чином, творчо -пошуко за^Zggy і тематика
рефераті розроблені з урахуZggyf оптимальних умов для bчення
майбутнім філологом, фол ьклористом досягнень української
фольклористичної думки історично -хронологічному контексті, у
нього формуються ціннісні устаноdbih^Zevrh]hgZmdhого пошуку,
ретрансляції отриманих знань hk\lgcijZdlbp.

58

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Аlh]jZnb до порт рета професора Лідії Дунаєвської (1948
– 2006). – К.: Киїkvdbc національний уні_jkbl_l імені Тараса
Шеq_gdZ – 64 с.
2. Азадоkdbc М.К. История русской фольклористики /
М.К. Азадоkdbc / Под общ. ред. Э.В. Померанцеhc – М.: Госуд.
учебно -педаг. изд ательство Министерства прос_s_gby РСФСР,
1958. – 480 с.
3. АлександроZ Г. У пошуках наукоh істини (До 150 -річчя
^ дня народження Миколи Дашкевича) / Галина АлександроZ //
Диhkehо. – 2002. – №9 – С. 67 -69.
4. Андрієkvdbc О. Бібліографія літерату ри з укр аїнського
фольклору. Т. 1 / ВУАН. Етнографічно -фольклорна комісія.
Матеріали до історії української етнографії / за ред. А. Лободи. – К.,
1930. – 823 с.
5. Березоkvdbc І.П. Українська радянська фольклористика.
Етапи розbldmijh[e_fZlbdZ1I;_j_ahськи й. – К.: Наук . думка,
1968. – 344 с.
6. Бисикало С.К., Борщеkvdbc Ф.М. Український фольклор.
Критичні матеріали / С.К. Бисикало, Ф.М. Борщевський. – К.: Вища
школа, 1978. – 288 с.
7. Бібліографія українського народознаklа у 3 -х т т. – Т. 1.
Фольклористика. Кн. ІІ. / Зібра і ihjy^dmав М. Мороз / Ін -т
народознаklа НАН України, каф -ра укр. культури та етнології
ім. Гуцуляків Ун -ту Альберти Едмонтоні. – Льві Ін -т
народознаklа НАН України, 1999. – 1097 с.
8. Білецький Л. Основи української літературно -науков ої
критики / Леонід Білецький. – Репр. вид. (Прага, 1925). – К.:
«Либідь», 1998. – 408 с.
9. Білецький О.І. Від давнини до сучасності: зб. пр. з питань
української літератури / передм. М. Гузія. – Т. 1. – К.: Вид -во
художньої літератури, 1960. – 504 с.
10. Бойко В.Г. Сучасна народнопоетична тhjqklv на Україні.
Основні тенденції розbldm / В.Г. Бойко . – К.: Наук . думка, 1973. –
120 с.
11. Ботушанський В.М. Степан Смаль -Стоцький – b^Zlgbc
діяч Букоbgb (Штрихи до портрета) / В.М. Ботушанський. –
Черніp – 68 с.

59

12. Відділ фольклористики Інституту мистецтhagZстZ
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://etno.kyiv.uar.net/ . –
Загол. з екрану. – Мова укр.
13. В осточнослаygkdbc фольклор. СлоZjv научной и
народной терминологии. – Минск: НаmdZ і Тэхніка, 1993. – 479 с.
14. Гарасим Я., Будний В. Сучасне літературознаklо у
Львіkvdhfm університеті [Електронний ресурс ]. – Режим доступу :
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/history_Harasym_Budnyj_Suc
zasne%20literaturoznawstwo_2010.pdf . – Загол. з екрану. – Мова укр.
15. Гарасим Я.І. Нариси до історії у країнської
фольклористики: наq посібн. / Я.І. Гарасим. – К.: Знання, 2009. –
304 с.
16. Глушко М. Початки `bання терміна «фольклор» в
українській науці та його значення / Михайло Глушко // Вісник
Львіkvdh]h уні_jkbl_lm Серія філологічна. – 2010. – Вип. 43. –
С. 117 -131 [Електронний ресурс ]. –
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/43_2010/43_2010_Hlus
zko.pdf . – Загол. з екрану. – Мова укр.
17. Гнатюк В. Укра їнська народня сло_kgklv (В справі
записіmdjZgkvdh]h_lgh]jZnqgh]hfZl_jyem <heh^bfbj=gZlxd
– Відень: Союз визволення України, 1916. – 46 с.
18. Гнатюк М. Літературознаq концепції Україні другої
полоbgbO1O – початку ХХ сторіч / Михайло Гнатюк . – Льві ЛНУ
імені ІZgZNjZgdZ – 207 с.
19. Горленко В.Ф. Нариси з історії української етнографії та
російсько -українських етнографічних зyad\ / Володимир
Федороbq=hje_gdh – К.: Наук. думка, 1964. – 248 с.
20. Гринченко Б. Литература украинского фо льклора. 1777 –
1900. Опыт библиографического указателя / Б. Гринченко . –
Черниго – 317 с.
21. Грица С. Українська фольклористика ХІХ – початку ХХ
століття і музичний фольклор. Нарис / С. Грица. – Киї – Тернопіль:
Астон, 2007. – 152 с.
22. Грицай М.С. Дав ня українська проза. Роль фольклору у
формуZggh[jZagh]hfbke_ggymdjZgkvdboijhaZd\ XVI – початку
XVIII ст. / К.: Вища школа, 1975. – 151 с.
23. Грицай М.С., Бойко В.Г., ДунаєkvdZ Л.Ф. Українська
народнопоетична тhjqklv підр. для студенті філологічн их фак -ті

60

ун -ті / Михайло Семенович Грицай, Володимир Григороbq Бойко,
Лідія ФранціgZ>mgZ}\kvdZ – К.: Вища школа, 1983. – 359 с.
24. Грицюта М.С. М. Коцюбинський і народна тhjqklv /
М.С. Грицюта. – К., 1958. – 53 с.
25. Грушеkvdbc М.С. Історія української літератури: В 6 -и тт.
9 кн. – Т. 1. / Упоряд. В.В. Яременко; Аl передм. П.П. Кононенко;
Прим. Л.Ф. Дунаєkvdh – К.: Либідь, 1993. – 392 с. («Літературні
пам’ятки України»).
26. Даb^xd В.Ф. Походження українського фольклору:
конспект лекцій / В.Ф. Давидюк . – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ.
ун -ту ім. Лесі Українки, 2006. – 120 с.
27. Данилюк Н. Лінгвофольклористичні студії у другій
полоbgOO – на початку ХХІ ст. / Н. Данилюк // Народна тhjq ість
та етнограф ія. – 2007. – №3 -4. – С. 4 -8.
28. Дей О.І. Сторінки з істо рії української фольклористики /
О.І. Дей. – К.: Наук . думка, 1975. – 272 с.
29. Дем’ян Г. Українська фольклористика Галичині кінця
XVIII – початку XIX ст. / Григорій Дем’ян. – Льві Афіша, 2004. –
223 с.
30. Денисюк І.О. Літературознаq та фольклористичні пра ці:
У 3 -х тт., 4 -х кн. / І.О. Денисюк. – Льві Львіkvdbc національний
уні_jkbl_l імені ІZgZ Франка, 2005. – Т. 3: Фольклористичні
дослідження. – 404 с.
31. Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої
полоbgb ХІХ століття: школи, постаті, проблеми / М. К. Дмитренко.
– К.: Вид -hKlZev – 384 с.
32. Дмитренко М., Бріцина О., Грищенко І., ІZggdhа та ін.
Дослідники українського фольклору: не^hf_ та мало^hf_
колектиgZ монографія ; з а ред. М.К. Дмитренка. – К.: Вида_pv
Микола Дмитренко, 2008. – 384 с.
33. Дмитренко М.К . Олександр Потебня як фольклорист:
м онографія / М.К. Дмитренка. – К.: Вид -hKlZev – 536 с.
34. Драгомано М. Вибрані праці: у 3 -х т т., у 4 -х кн. / редкол.:
В.П. Андрущенко та ін. – К.: Знання України, 2006. – Т. 2:
Фольклористика. Літературознаklо. – 2007, 439 с.
35. ДунаєkvdZEN. Українська народна проза (легенда, казка):
еhexpy_iqgboljZ^bpcfhgh]jZnyEN. ДунаєkvdZ – 2-ге b^
стереотип. – К.: Видаgbqh -поліграфічний центр «Київський
уні_jkbl_l – 304 с.

61

36. Елек тронна наqZevgZ бібліотека української
фольклористики при кафедрі української фольклористики імені
Філарета Колесси [Електронний ресурс ]. – Режим доступу :
http :// www .lnu .edu .ua /faculty /Philol /www /laboratory _folk _studies /lab _fol
k_el _library .php . – Загол. з екрану. – Мова укр.
37. Енциклопедія Інституту філології Киїkvdh] о
національного уні_jkbl_lm імені Тараса Шеq_gdZ [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://wiki.univ.kiev.ua. – Загол. з екрану. –
Мова укр.
38. Енциклопедія історичного факультету Киїkvdh]h
національного уні_jkbl_lm імені Тараса Шеq_gdZ [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http :// wiki .univ .kiev .ua . – Загол. з екрану. –
Мова укр.
39. Етнографічні писання КостомароZ Зібрані заходом
Академічної комісії української історіографії / за ред.
акад. М. Грушеkvdh]h – Репр. вид. (1930) / НАН України, ІМФЕ
ім. М. Рильського; Відп. за bi Г.А. Скрипник. – К.: Вид -h ІМФЕ
НАН України, 2006. – 352 с.
40. ЗайцеZA1. Проблема українських кафедр у Черні_pvdhfm
уні_jkbl_l^hI_jrhkітоhійни [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http :// vuzlib .com /content /view /1793/52/ . – Загол. з екрану. –
Мова укр.
41. Историко -филологический факультет Харькоkdh]h
университета за первые сто лет сущестhания (1805 – 1905) / Под
ред. М.Г. Халанского и Д.И. Багалея; Вступ. ст. Т .Г. Павлоhc – Х.:
Изд -hK:=: – 45, 168, 390, Х ІІ с., 15 с. портр., 46 с.
42. ІZgbpvdbc А.І. Українська музична фольклористика
(методологія і методика): наq посіб н. / А.І. ІZgbpvdbc – К.:
Запоl – 392 с.
43. ІZgbpvdbc А.І. Український музичн ий фольклор: підр. для
bsbo учбоbo закладів / А.І. Іваницький. – Вінниця: НоZ книга,
2004. – 320 с.
44. ІZghа О.В. Фольклористичні праці М.Ф. Сумцова 
контексті української фольклористики другої полоbgb ХІХ –
початку ХХ ст.: аlhj_n дис. … канд. філол. . наук : 10.01.07 –
фольклористика; Киїkvdbc національний уні_jkbl_l імені Тараса
Шеq_gdZHev]Z<heh^bfbjна ІZghа. – К., 2002. – 19 с.
45. ІZghська О. Український фольклор: семантика і
прагматика традиційних смислі підр. / Олена ІZgh\kvdZ – К.: В ПК
«Експрес -Поліграф», 2012. – 336 с.

62

46. ІZghська О. Функціонально -контекстний напрям у
фольклористиці // Вісник Львіkvdh]h уні_jkbl_lm . Серія
філол огічна . 2009. Вип. 47. С. 75 -820 . [Електронний ресурс ]. – Режим
доступу:
http :// www .franko .lviv .ua /faculty /Philol /www /visnyk /47_2009/2009_47_ i
vanovska .pdf . – Загол. з екрану. – МоZmdj.
47. ІZghська О.П. Український фольклор як функціонально -
образна система суб’єкт ності: м онографія / О.П. ІZgh\kvdw . – К.:
ТОВ УВПК «ЕксОб», 2005. – 228 с.
48. ІZrd В., Маркі Р. Біля blhd української
фольклористики у Львіkvdhfmmgерситеті / Василь ІZrd\JmkeZg
МаркіFnheh]ynhevdehj – 2010. – №3 -4(7). – С. 18 -26.
49. Iн ститут народознаklа Національної академії наук
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/institutions/ethno/index.html . – Загол. з екрану.
– Мова укр.
50. Ісаєн ко Л.М. Пам'ять і слоh УкраїнознаqZ сторінка
Одеського національного університету імені І.І. МечникоZ
літературно -критичні нариси / Л.М. Ісаєнко. – Одеса: Астропринт,
2004. – 248 с.
51. Історія Одеського уні_jkbl_lm (1865 – 2000) / Гол. ред.
В.А. Сминтин а. – Одеса: АстроПринт, 2000. – 226 с.
52. Карпінська Т.В. Розblhd змісту музично -
фольклористичних дисциплін у системі bsh музичної осlb
України (20 -ті р. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.): аlhj_n дис. … канд. пед.
наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія п едагогіки ; Ін -т
педагогіки АПН України / Т.В. Карпінська. – К. , 2006. – 20 с.
53. Карпусь Д. Завершальний етап наукоh школи
М.В. Д оgZj -Запольського (1915 – 1919 рр.) / Дмитро Карпусь //
Уні_jkbl_l – 2011. – №2. – С. 43 -55.
54. Кафедра української фольклористи ки імені академіка
Філарета Колесси Львіkvdh]hgZphgZevgh]hmgерсите ту імені Івана
Франка [Електронний ресурс ]. – Режим доступу:
http://www.franko.lviv.ua/faculty/Philol/www/folk.php . – Загол. з
екрану. – Мова укр.
55. Кафедра фольклористики Інституту філо логії КНУ імені
Тараса [Електронний ресурс ]. – Режим доступу:
http://www.philology.kiev.ua/php/kafkaf.php?id=33&sid=3 . – Загол. з
екрану. – Мова укр.

63

56. Качкан В. ІZg Хланта. Біобібліографічний покажчик /
Володимир Качкан. – Ужгород: Патент, 2008. – 458 с.
57. КldZ К.В. Українські наро дні мелодії. Ч. 2: Коментар /
Упор. та ред. А. ІZgbpvdh]h – К.: ПоліграфКонсалтинг, 2005. –
383 с., з нотами+фото.
58. Кирчі Р. Маніфест української фольклористики / Роман
КирчіGZjh^gZlорчість та етнографія. – 2008. – №6. – С. 46 -59.
59. Кирч і Р. Початк и наукоh]h зацікаe_ggy українським
фольклором (збирання і bчення) / Р. Кирчі // Народна тhjqklv та
етнографія. – 2006. – №1. – С. 58 -64 .
60. Киченко О. Фольклор як художня система (проблеми
теорії) / О. Киченко . – Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2002. – 216 с .
61. КияноkvdZ Л. Миросла Скорик: тhjqbc портрет
композитора дзеркалі епохи: [монографія] / Л. КияноkvdZ – Льві
«Сполом», 1998. – 216 с., іл. 14.
62. Клименко Т.Є. Фольклор: наук. -допом. бібліогр. покажч. /
Т. Є. Клименко, А. І. Мартинюк. – Житомир, 2011 . – 79 с .
63. Козар Л.П. Борис Грінченко як фольклорист: автореф. дис.
… канд. філол. наук: 10.01.07 – фольклористика; Ін -т
мистецтhagZства, фольклористики та етнології імені
М.Т. Рильського НАН України / Лідія Петрівна Козар. – К., 1997. –
24 с.
64. Козло М.В . Етнографічно -фольклористична діяльність
Філатера Колесси: історіографія: а втореф. дис. … канд. іст. наук;
07.00.05 – етнологія; Киїkvdbc національний уні_jkbl_l імені
Тараса Шеq_gdZFbdheZ<dlhjhич Козло – К., 2011. – 20 с.
65. Колесса Ф. Огляд укра їнсько -руської народної поезії /
Ф. Колесса // Вісник Львіkvdh]h уні_jkbl_lm Серія філологічна. –
Вип. 47. – 2009. – С. 165 -272.
66. Колесса Ф. Про Z]m наукоbo дослідів над усною
сло_kgklx // Колесса Ф. Ф ольклористичні праці / Підгот. д о друку
В.А. Юзв енко. – К.: Наук. думка, 1970. – С. 17 -33.
67. Колесса Ф. Українська усна сло_kgklv / Вступ
М. Мушинки. – Едмонтон: Канадський Інститут Українських Студій,
Альбертський Уні_jkbl_l – 645 с.
68. Колесса Ф.М. ОбноZ української етнографії й
фольклористики н а Західних областях УРСР. ЛистуZggyN. Колесси
й М. Азадоkvdh]h / Упоряд., підготовка тексту, передмова,
коментарі, додатки, покажчик Ірини КоZev -Фучило. – К.: Логос,
2011. – 239 с.

64

69. Комаринець О. Спогад спогадів (до 75 -річчя від дня
народження професор а Теофіля Комаринця ) / Олександра
Комаринець. – Льві Видаgbqbc центр ЛНУ імені ІZgZ Франка,
2002. – 406 с.
70. Комаринець Т. Біобліографічний покажчик / Уклад.
М. Кри_gdh Аl передм.: В. ІZrd\ О. Комаринець: Редкол.:
В. Кметь (голоZ та ін. – Льві: Вид. центр ЛНУ ім. ІZgZ Франка,
2008. – 168 с.: іл., портр. – (Українська бібліографія. НоZ серія;
Чис. 26. Біобліографія q_gbomg\_jkbl_lm .
71. Комаринець Т. Ідейно -естетичні основи українського
романтизму (проблема національного й інтернаціонального):
монографія / Теофіл Комаринець. – Льві<bsZrdheZ – 224 с.
72. Комаринець Т. Т. Шеq_gdh і народна тhjqklv /
Т. Комаринець. – К.: Держ. вид -hom^h`gvhe -ри, 1963. – 229 с.
73. Короткий В.А., Біленький С.Г. Михайло Максимович та
осlg практики на Пр аh[_j_`gc Україні першій полоbg ХІХ
століття / В.А. Короткий, С.Г. Біленький. – К.: ВЦ «Киїkvdbc ун -т»,
1999. – 388 с.
74. Ланоbd М.Б., Ланоbd З.Б. Українська усна народна
тhjqklv підр . / М.Б. Лановик, З.Б. Ланоbd . – 3-тє b^ стер. – К.:
Знання -Прес, 2005. – 591 с.
75. Леdський М.В. Історія педагогіки: наq. -метод. посіб н. –
Вид. 3 -тє, доп. / М.В. Леdський. – К.: Центр учбоh літератури,
2008. – 190 с.
76. Лінтур П. Літературознаq та фольклорознаq праці:
матеріали для студентів -філологі які bчають курси «Українська
усна народна тhjqklv «Історія української літератури» / Укладачі:
В.В. Барчан, І.М. Сенько / П. Лінтур . – Ужгород: Го_jeZ 2009. –
64 с.
77. Лобода А. Сучасний стан і черго за^Zggy української
етнографії / А. Лобода // Етногр афічний kgbd – 1925. – Кн. 1 / за
заг. ред. акад. А. Лободи та В. ПетроZ [Електронний ресурс ]. –
Режим доступу:
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/laboratory_folk_studies/el_boo
ks/Etnografichnyj_visnyk_Knyha_01_Kyjiv,1925.pdf. – Загол. з екрану.
– Мова укр.
78. Мала енциклопедія українського народознаklа / за ред.
проф. С. ПаexdZ – Льві – 847 с.
79. Малорусскіе песни, издан ные М. Максимовичемъ (МоскZ
1827) [Електронний ресурс ]. – Режим доступу:

65

http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/laboratory_folk_studies/el_boo
ks/Maksimovich_M._Malorossijskije_pesni._Moskva,1827.pdf . – Загол. з
екрану. – Мова рос .
80. Ми підемо у мандріdm століть з тh]h духа печаттю… –
Степан Смаль -Стоцький [Електронний ресурс ]. – Режим доступу:
http :// www .parafia .org .ua /biblioteka /kultura /shenderovskyj -nehaj -ne -
hasne -persha /my -pidemo -u-mandrivku -stolit -z-tvoho -duha -pechattyu -
stepan -smal -stotskyj /. – Загол. з екрану. – Мова укр.
81. Мишанич С. Фольклористичні та літерат урознаq праці /
С. Мишанич – Т. 1. – Донецьк: Донецький національний уні_jkbl_l
2003. – 558 с.
82. Міщук С. Археографічно -бібліографічна школа
В.М. Перетца (1907 – 1914) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http :// archive .nbuv .gov .ua /portal /soc _gum /idvu /2008_18/5. pdf . – Загол. з
екрану. – Мова укр.
83. Назаренко В.Ю. Харькоkdh_ историко -филологическое
общестh Вопросы литературо_^_gby / Вадим Юрьевич Назаренко.
– Харько – 288 с.
84. Нариси з історії розbldm ноZlhjkvdbo наqZevgh -
bohних закладів Україні (ХХ століття): наq. -метод. посіб н. / за
ред. О.В. Сухомлинської, В.С. Курила; авт. кол. О.В. Сухомлинська,
В.С. Курило, Н.П. Дічек, Л.Д. БерезіkvdZ Н.С. Побірченко,
Н.Б. Антонець, Л.С. Бондар, Т.В. ФілімоноZ М.Я. Антонець,
Т.І. Куліш, О.М. Шеqmd – Луганськ: Вид -h ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шеq_gdZ – 444 с.
85. НаумоkvdZ О.В. Фольклористична спадщина Михайла
ДрагоманоZ аlhj_n дис. … канд. філол. наук: 10.01.07 –
ф ольклористика / Олеся Владисла\gZ НаумоkvdZ Киїkvdbc
національний уні_jkbl_lf_gLZjZkZR_ченка. – К., 1999. – 18 с.
86. НоZd В.І. Фольклористична діяльність М.Т. Рильського:
аlhj_n … канд. філол.. наук: 10.01.07 – фольклористика; Ін -т
мистецтhagw kl\Z фольклористики та етнології імені
М.Т. Рильського НАН України] / Валентина ІZgна НоZd – К.,
1999. – 20 с.
87. Огоноkvdbc О. Історія літератури руської [української]
[Текст] / О. Огоноkvdbc . – Мюнхен, [19 -- ?]. Ч. 4 : Вік XIX . Поезія.
Драма. – Фот опередр. з b^ Льві 1897 р. О.Горбача. – 1992. –
961 с.
88. П’ятаченко С.В. До народних джерел Сумщини: наq
посіб н. / С.В. П’ятаченко. – Суми: Вид -hFZd>_g – 80 с.

66

89. Пальоний В.І. Історія української музичної фольклористики
(1960 – 90 -х рр.): аl ореф. дис. … кандидата мистецтhagZстZ
17.00.01 – теорія та історія культури / В.І. Пальоний; Киїkvdbc
уні_jkbl_ldmevlmjbfbkl_pl\ – К., 1997. – 16 с.
90. Панішеbq О.І. Розblhd українського шкільництZ на
Букоbg ( XVIII – початок XX ст.): монографі я / О.І. Панішеbq –
ЧерніpJmlZ – 520 с.
91. Пасічник В. Володимир ГошоkvdbcgZdZn_^jmdjZgkvdh
фольклористики / Володимир Пасічник // Вісник Львіkvdh]h
уні_jkbl_lm Серія мистецтhagZстZ – 2011. – Вип. 10. – С. 21 -43
[Електронний ресурс ]. – Режим доступу:
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/10_2010/2010_10_pasi
cznyk.pdf . – Мова укр. – Загол. з екрану.
92. Перетц В.Н. ИсследоZgby и матер иалы по истории
старинной литературы XVI – XVIII _dh / Предисл., прилож.
В.П. Адрианоhc -Перетц. – М. -Ленинград: Изд. Академии Наук
СССР, 1962. – 256 с.
93. Петро В. Академік Ф.М. Колеса і його книга «Українська
усна народна тhjqklv<dlhjI_ljh // На родна тhjqklv – 1940.
– №6. – С. 17 -27.
94. Пилипчук С. Професор із легенди / Святосла Пилипчук //
Міфологія і фольклор. – 2010. – №2 (6). – С. 6 -8.
95. Підгорна Л.М. Фольклористичні концепції Миколи
КостомароZ Тексти лекцій / Л.М. Підгорна. – Льві Видаgb чий
центр ЛНУ імені ІZgZNjZgdZ – 72 с.
96. Полєк В., Дзвінчук Д., Угорчак Ю. Відомі педагоги
Прикарпаття: біограф. До^gbd ^hj m2 -х тт. – Т. 1. – ІZgh -
Франківськ: «Лілея – НВ», 1907. – 204 с.
97. Попо П.М. М. Костомаро як фольклорист і етн ограф /
П.М. Попов. – К.: Наук . думка, 1968. – 116 с.
98. Попо П.М. Тарас Шеq_gdh про народну тhjqklv //
П.М. Попов // Радянсь ке літературознаklо. – 1952. – №16. – С. 13 -
32.
99. ПопоZ Т.Н. Историография лицах, проблемах,
дисциплинах. Из истории Ноhjhkkbc ского уни_jkbl_lZ /
Т.Н. Попова. – Одесса: Астропринт, 2007. – 536 с.
100. Попоbq М.В. Нарис історії культури України / Миросла
Попович. – 2-е b^ипр. – К.: «АртЕк», 2001. – 728 с.: іл.
101. Потебня А.А. Теоретическая поэтика: учебн. пособ. для
студ. филол. ф ак. ukrmq_[gaZедений / Сост., klmiklbdhff_gl

67

А.Б. Муратова. – 2-е изд., испр. – СПб.: Филологический факультет
СпбГУ; М.: Издательский уни_jkbl_l:dZ^_fby – 384 с.
102. Пыпин А. История русской этнографии. – Т. 3: Этнография
малорусская / А. Пыпин . – СПб., 1891. – 428 с.
103. Родина Колессів у духоghfm та культурному житті
України кінця ХІХ – ХХ століття (з нагоди 130 -річчя ^ дня
народження академіка Філарета Колесси та 100 -річчя ^ дня
народження академіка Миколи Колесси): зб. наук. пр. та матеріалів. –
Льві 2005. – 475 с. (Серія «Українська філологія: школи, постаті,
проблеми). – Вип. 5.
104. Руда Т.П. ІZg Франко – дослідник слоygkvdh]h
фольклору / Т.П. Руда. – К.: Наук. думка, 1974. – 156 с.
105. Салига Т. Українська сло_kgklv у Львівському
уні_jkbl_l минуле та сучасне // Українська філологія: школи,
постаті, проблеми: зб. наук. праць Міжнар. наук. конф., присyq_gh
150 -річчю ^ заснуZggy кафедри української сло_kghkl у
Львіkvdhfmmg\_jkbl_l – ЛьвіK\l – Ч. 1. – С. 3-9.
106. С }gppvdbc Іларіон Семеноbq / Укладач Л. Пані наук.
ред. В. Моторний; відп. за bi=. ДомброkvdZF. Паemgv – Льві
ЛДУ, 1996. – 62 с.
107. Сірополко С. Історія осlb Україні / Степан Сірополко. –
К.: Наук . думка, 2001. – 912 с.
108. Смаль -Стоцький С. Т. Шеq_gdh Інтерпретації / Степан
Смаль -Стоцький. – Черкаси: БРАМА. Вида_pv Воqhd О.Ю. – 2003.
– 376 с.
109. Сокіл Г. Осип Роздольський. Життя і діяльність / Ганна
Петрівна Сокіл. – Льві Видаgbqbc центр ЛНУ імені ІZgZ Франка,
2000. – 165 с.
110. Сокіл Г. Украї нська фольклористика Галичині кінця ХІХ
– першої третини ХХ століття: історико -теоретичний дискурс:
[монографія] / Ганна Сокіл. – ЛьвіEGMf_g1ана Франка, 2011. –
588 с.
111. Срезнеkvdbc Ізмаїл ІZghич (до 200 -річчя ^ дня
народження): біобібліогр. п окажч. / уклад. О.С. ЖуравльоZ
Н.Г. МацнєZ, Е.Д. ДроснеZ В. Петроbq Б. Ріфл, Д. Шкергет ;
klmi ст. С.Ю. Страшнюка, Є.Х. Широкорад; наук. ред.
С.Ю. Страшнюк; бібліогр. ред. С.Б. Глибицька, Ю.Ю. ПолякоZ – Х.:
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 185 с. : іл.
112. Сторожук А.І. Климент Квітка: людина, педагог, q_gbc
[монографія] / А.І. Сторожук. – К.: «Фенікс», 1998. – 100 с.

68

113. Сумцо М.Ф. Дослідження етнографії та історії культури
Слобідської України. Вибр. праці / Упор., підгот. тексту, передм.,
післямова та прим. М.М. КрасикоZ / М.Ф. Сумцов. – Харків: Вид -во
«АТОС», 2008. – 558 с.; 30 с. іл. (Серія «Студії з фольклору та
етнографії Слобожан щ ини». Вип. 3); с. 351 -352.
114. Сумцо Н. Истор ія и этнограф ія какъ предметы
преподаван ія t Харкоkdhft уни_jkbl_l_ / Н. Сумцо // КиеkdZy
старина. – 1906. – №5 -8. – Т. 93 (май – июнь). – С. 37 -43 .
115. Сухобрус Г.С. Паeh Миколайович Попов // Г.С. Сухобрус
// Народна тhjqklvlZ_lgh]jZny – 1960. – №3. – С. 41 -46.
116. Сушицький Ф. Про bs українські школи у Киє /
Ф. Сушицький // Вільна українська школа. – 1917. – №1 (_j_k_gv –
С. 191 -192 .
117. Тарнаkvdbc Р. Пам’яті Адама Фішера. Життєпис
професора етнології Львіkvdh]hmgерситету / Роман Тарнавський //
Народна тhjqklvlZ_lgheh]y – 2013. – №5. – С. 40 -53.
118. Три klmibl_evg и преподаванія о руской сло_kghklb
Сочиненіє ЯкоZ ГолоZpdh]h публ. Профессора Руского язика и
Сло_kghklb Руской при ц.к. Львоkdhf Уни_jkbl_l_ – Во Львове,
1849. – 30 с.
119. Українська фольклористика. Слоgbd -до^gbd / Укл ., заг.
ред. Михайла Чорнопис кого. – Тернопіль: Підручники і посібники,
2008. – 448 с.
120. Українські народні пісні записах Олександра Потебні /
Упор., klklijbfFD. Дмитренка. – К.: Муз. Україна, 1988. – 312
с.
121. Федас В.В. Наукоh -теоретичні засади фольклористичної
діяльності Ми хайла МаксимоbqZ / В.В. Федас ; аlhj_n дис. …
канд. ф ілол. Н аук ; 10.00.07 – фольклористика / Киїkvdbc
національний уні_jkbl_lf_gLZjZkZR_ченка. – К., 2006. – 20 с.
122. Фільц Б. Миросла Скорик – нащадок староbggh]h
галицького роду Савчинських / Богд ана Фільц // Наукоbc kgbd
Національної музичної академії України імені П.І. Чайкоkvdh]h –
Вип. 10. Миросла Скорик: зб наук. пр., присyq_gbc 60 -річчю ^
дня народження М.М. Скорика. – К., 2000. – С. 57 -68.
123. Фрадкин В.З. Научная деятельность Д.К. Зеле нина в
Харько_ (1916 – 1925 гг.) / В.З. Фрадкин // Проблемы слоygkdhc
этнографии (к 100 -летию со дня рождения чл. -кор АН СССР
Д.К. Зеленина). – Ленинград: Наука, 1979. – С. 103 -111.

69

124. Фрадкін В. Спадщина М. Сумцова / В. Фрадкін // Україна
на межі тисячоліт ь: етнос, нація, культура: Доповіді та повідомлення.
Кн. 1 -2 // НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського, Міжнародна
асоціація етнологі – К.: Вид -цтh Асоціації етнологі 2000. –
С. 267 -285.
125. Франко І. Зібрання тhj у 50 -и тт. – Т. 43:
Фольклористичні та лі тературно -критичні праці / ІZg Франко. – К.:
Наук. думка, 1986. – 480 с.
126. Хай М.Й. Реформа галузі етномузикознаklа – нагальна
потреба держаhlорення / М.Й. Хай // Традиційна культура mfh\Zo
глобалізації: родинна субкультура і обрядовість (Матеріали
Мі жнарод. наукоh -практ. конф. ) – Х.: ХОЦНТ, 2009. – С. 212 -225.
127. Химинець В.В., Стрічик П.П., Качур Б.М., Талапканич М.І.
ОсlZ Закарпаття: монографія / В.В. Химинець, П.П. Стрічик,
Б.М. Качур, М.І. Талапканич. – Ужгород: «Карпати», 2009. – 462 с.
128. Хланта І . Фольклористична робота на Закарпатті /
І.В. Хланта // Народна тhjqklvlZ_lgh]jZny – 1979. – №5. – С. 104 -
107.
129. Черні_pvdbc держаgbc уні_jkbl_l / Редкол.:
К.О. ЧерgkvdbcKK. Костишин та ін. – Черніp – 193 с.
130. Черні_pvdbc національний у ні_jkbl_l імені Юрія
ФедькоbqZ1f_gZkehетних сучасникі – К., 2005. – 287 с.
131. Черняк С.Г. Освітня діяльність Киїkvdh]h У ні_jkbl_lm
С вятого Володимира (1833 – 1863): монографія / Сергій Черняк. – К.:
Академперіодика, 2011. – 251 с.
132. Чуткий А.І. М.П. Д ашкевич: особистість, наукоZ і
педагогічна спадщина q_gh]h / Андрій ІZgh\bq Чуткий; аlhj_n
дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 – історія України / Киїkvdbc
національний уні_jkbl_lf_gLZjZkZR_ченка. – К., 2003. – 17 с.
133. Шульгин В. История Уни_jkb тета Св. Владимира (соч.
Виталия Шульгина; сост. В. Короткий). – Репр. изд. – К.: Лыбидь,
2010. – 280 с.: илл., портр.
134. Шумада Н.С. Сучасна пісенність слоygkvdbo на родів /
Н.С. Шумада; ^i ред. В.А. Юз_gdh АН УРСР, Ін -т
мистецтhagZс тва, фольклору та етнографії ім . М.Т. Рильського. –
К.: Наук. думка, 1981. – 220 с.
135. Яценко М.Т. Володимир Гнатюк. Життя і фольклористична
діяльність / М.Т. Яценко. – К.: Наук. думка, 1964. – 287 с.

70


Н аqZevg_идання


ВОВК МирослаZI_ljна
Виq_ggynhevdeh ристичної спадщини bdeZ^Zq\
класичних уні_jkbl_l\ України (ХІХ – ХХ ст.)


Методичні рекомендації до курсу «Усна народна творчість»
для студентіneheh]qgbonZdmevl_l уні_jkbl_l\
Літературний редактор – М.П. Воd
Коректор – М.П. Воd
Комп’ют ерний набір – М.П. Воd


Підписано до друку 15.07.2014 р.
Формат 60Х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.
Ум. друк. арк. 4,07 . Тираж 300 прим.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
04060, м. Киї\me;_jebgkvdh] о, 9