Архів Коша Нової Запорозької Січі. том 5

Формат документа: pdf
Размер документа: 5.34 Мб

Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

1
DÛERELA Z ISTORI}
UKRA}NS|KOHO KOZACTVA
Serig zasnovano 1992 r}.

2
DERÛAVNYJ KOMITET
ARXIVIV UKRA}NY

CENTRAL|NYJ DERÛAVNYJ
ISTORYÇNYJ ARXIV UKRA}NY, m. KY}V

NACIONAL|NA AKADEMIQ NAUK
UKRA}NY

INSTYTUT UKRA}NS|KO} ARXEOHRAFI}
TA DÛERELOZNAVSTVA im. M. S. HRUÍEVS|KOHO

ARXEOHRAFIÇNA KOMISIQ

3
KY}V 2008

4
BBK 63.3 (4 Ukr) 46A 87
U p’qtomu tomi serijnoho vydannq dokumentiv Arxivu Koßa
Novo] Zaporoz\ko] Siçi opublikovano dokumenty spravy 28 fon-
du 229, wo zberihagt\sq v Central\nomu derΩavnomu istoryç-
nomu arxivi Ukra]ny, m. Ky]v, a same: re[str kozakiv 38 kureniv
Vijs\ka Zaporoz\koho Nyzovoho (1756), vidomosti pro kil\kist\
starßyny ta sluΩyteliv u Vijs\ku, pro kozakiv, qki perebuvaly
na promyslax, pro zymivnyky vidomstva Kodac\ko], Samars\ko],
Buho©ardivs\ko] ta Kal\mius\ko] palanok, a takoΩ lystuvannq
Koßa z het\manom Kyrylom Rozumovs\kym i palankovog star-
ßynog wodo skladannq cyx dokum(entiv. Vydannq rozraxovane na naukovciv, vykladaçiv i studentiv,
kra[znavciv, usix, xto cikavyt(\sq istori[g Ukra]ny.
H o l o v n a r e d a k( c i j n a k o l e h (i q:
P. S. Soxan\ (holova), H. V. Borqk, V. A. BrexunenkoV, I. L. Butyç ,
D. V. Burim, L. Z. VHiscova, Q. R. Daßkevyç, A. I. Ûukovs\kyj, O. O.V Mavrin, G. A. Mycyk, O. V. MuzyVçuk, O. S. Onywenko, V.V A. Smolij
U p o r q d n y k y (t o m u:
L. Z. Hiscova (starßyj uporqdnyk), L. Q. Demçenko,
T. L. Kuzyk, L. M. MuraVvceva
Naukovyj redaktor tomu (  I. L. Butyç
© P. S. Soxan\, L. Z. Hiscova,
L. Q. Demçenko, T. L. Kuzyk,
L. M. Muravceva, 2007
ISBN 966-02-0104-4
966-02-4004-X

5
VID UPORQDNYKIV
VID UPORQDNYKIV VID UPORQDNYKIV
VID UPORQDNYKIV
VID UPORQDNYKIV

U p’qtomu tomi korpusu dokumentiv “Arxiv Koß a Novo] Zaporoz\ko]
Siçi”1 opublikovano materialy spravy 28, opysu 1, fondu 229, Kiß Novo]
Zaporoz\ko] Siçi, wo zberiha[t\sq v Central\nomu derΩavnomu istoryçnomu
arxivi Ukra]ny, m. Ky]v
2. Ce Re[str Vijs\ka Zaporoz\koho 1756 r. ta lystu-
vannq pro joho skladannq. Pidhotovku dokumentiv do vydannq zdijsnyly
spivrobitnyky c\oho arxivu j Instytutu ukra]ns\ko] arxeohrafi] ta dΩerelo-
znavstva im. M. S. Hrußevs\koho NAN Ukra]ny. Publikaciq dokumentiv spra-
vy okremym tomom spryçynena ]] unikal\nistg, qka vplyva[ na strukturu
vydannq ta obsqh skladovyx. Zokrema, imennyj pokaΩçyk do dokumentiv za
obsqhom majΩe dorivng[ obsqhu Re[stru. Bezpereçno, dane vydannq pryverne
uvahu ne lyße istorykiv i movoznavciv, a j nabahato ßyrßoho kola çytaçiv.
Sprava sklada[t\sq z dokumentiv za 1755–1757 rr. i mistyt\ lystuvannq
Koßa z het\manom Kyrylom Rozumovs\kym, predstavnykom het\mana v Zapo-
roΩΩi sotnykom Myrhorods\koi sotni Vasylem Zarudnym, polkovnykamy
Kal\mius\ko], Kodac\ko], Samars\ko], Pereviz\ko] ta Buho ©ardivs\ko] pa-
lanok pro orhanizacig perepysu zaporoΩciv i, wo [ najvaΩlyvißym, re[stry
kozakiv 38-my kureniv ta vidomosti pro zaporoΩciv, qki perebuvaly na pro-
myslax i v zymivnykax na }terytori] palanok. Podi], wo staly poßtovxom do poqvy Re[stru 1756 r., maly, bezpereçno,
polityçne zabarvlennq, xoça pytannq pro joho skladannq cars\kyj urqd po-
v’qzuvav takoΩ iz suto ekonomiçnymy problemamy. Ce, zokrema, pidvywennq
Ωaluvannq Vijs\ku Zaporoz\komu ta zvil\nennq vid mytnyx zboriv tovariv, wo
vvozylysq v ZaporoΩΩq i vyvozylysq zvidty: neobxidnym bulo ob ©runtuvannq
dlq obçyslennq kil\kosti hroßej i tovariv dlq zabezpeçennq Ωytt[diql\nosti
Siçi. Tomu spravu 28 docil\no vyvçaty odnoçasno zi spravog 27
3. Qk svidçat\
1 Arxiv Koß a Novo] Zaporoz\ko] Siçi: Korpus dokumentiv. 1734–1775. – K., 1998. –
T. 1. – 696 s.; K., 2000. – T. 2. – 752 s.; K., 2003. – T. 3. – 952 s.; K., 2006. – T. 4. – 888 s. (dali –
Arxiv Koß a …. – T. 1; T. 2 i t. d. ). Serig rozpoçato perevydannqm opysu fondu: Arxiv
Koß a Novo] Zaporoz\ko] Siçi: Opys sprav. – K.: Naukova dumka, 1994. – 232 s. (dali – Arxiv
Koß a … Opys … ).
2 UprodovΩ 1943–1992 rr. oficijna nazva ustanovy bula takog: Central\nyj der-
Ωavnyj istoryçnyj arxiv URSR u m. Ky[vi. Dlq zruçnosti nadali vΩyva[mo skoroçenu nazvu –
CDIAK Ukra]ny.
3 Dyv.: Arxiv Koß a … – T. 4. – S. 476–733.
Prysvqçu[t\sq svitlij pam’qti
Prysvqçu[t\sq svitlij pam’qti Prysvqçu[t\sq svitlij pam’qti
Prysvqçu[t\sq svitlij pam’qti
Prysvqçu[t\sq svitlij pam’qti
Ivana Lukyça Butyça
Ivana Lukyça Butyça Ivana Lukyça Butyça
Ivana Lukyça Butyça
Ivana Lukyça Butyça

6
]xni dokumenty, pozytyvne vyrißennq mytnoho i terytorial\noho pytan\, a ta-
koΩ zbil\ßennq rosijs\kym ur}qdom Ωaluvannq Vijs\kovi s}tavylosq v zaleΩ-
nist\ vid zhody Koß a na obmeΩennq avtonomi] ZaporoΩΩq, likvidacig vybornos-
ti starßyny, zokrema usunennq rqdovoho kozactva vid uçasti u vyborax kerivno]
verxivky Siçi, a z tym i zhody na pryznaçennq cars\kym urqdom koßovoho otamana
j vijs\kovo] starßyny, na aktyvizacig borot\by Koß a z hajdamakamy ta rozßuku
na Siçi rosijs\kyx soldativ-dezertyriv i selqn-kripakiv, a, holovne, vstanovlennq
kontrolg za osobovym skladom Vijs\ka Zaporoz\koho towo. Zhadajmo, qk
dosyt\ nastyrlyvo c\oho domahalasq Ky]vs\ka huberns\ka kancelqriq v 40-x –
na poçatku 50-x rokiv 18 st.
4 U “Mn∆nyy” 5 ky]vs\koho heneral-hubernatora
M. Leont\[va, nadislanomu 24 lystopada 1750 r. do Kolehi] inozemnyx sprav,
ißlosq pro te, “kakymæ naylutçymæ sposobomæ zaporoΩskyxæ kozakovæ ot
vorovstva i yn¥xæ proderzostej y svoevolstvæ vozderΩat\ y dobroj porqdokæ
v Voyske ZaporoΩskomæ uçredyt\ nadleΩytæ”, odnym iz zaxodiv dlq zdijsnennq
kontrolg za Vijs\kom Zaporoz\kym (porqd z propozyci[g pro vidmovu vid vybor-
nosti starßyny, pryznaçen}nq ßtabs-oficera dlq nahlqdu z}a koßovym otama-
nom, vvedennq v Siç odnoho pol\ovoho polku i 500 çolovik husariv) bulo skla-
dannq re[stru
6.
Propozycig Ky]vs\ko] huberns\ko] kancelqri] central\nyj urqd ne
pidtrymav i vyznav nesvo[çasnog, prote do ]] osnovnyx zasad pry nahodi
povertalysq, zokrema pid ças perehovoriv peterburz\kyx çynovnykiv z
deputatamy vid Vijs\ka Zaporoz\koho Danylom Hladkym, Petrom
4 Andryevskyj A . Dela, kasagwyesq zaporoΩcev, s 1715–1774 h. // ZOOYD. – Odessa,
1886. – T. 14. – S. 321–323, 423–424, 455–482.
5 CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 1}710, ark. 35–39.6 Dyv.: tam samo, ark. 36 zv.–37: “3. A çtob otnn∆ vpred\, hde-lybo samovoln¥e zapo-
roΩskye kozaky na kakomæ zlod∆ystve y druhyxæ proderzostqxæ qvqtsq, vsehda bez sumn∆-
nyq v∆dat\ y uverqtca b¥lo moΩ}no, y dab¥ uΩe ot Vojska Z}aporoΩskoho takov¥xæ otho-
vorokæ, kakæ preΩde b¥lo, çto ne yx v∆do
mstva y ne zaporoΩskye kozaky na zlod∆jstva x
qvlqgtca, y u ny x takov¥ x zlod∆evæ v kurenq x ne b¥valo, proysxodyt\ ne mohlo, o tomæ
nadl∆Ωytæ vsexæ onoho Vojska vsex kazakovæ, daΩe do edynoho çelov∆ka, kurenn¥mæ
atamanamæ perepysat\, to est\ uçynyt\ y
m imqnn¥e spysky s oteçestv¥ y s prozvywy, a
potomæ v¥ßepysanno
mu ßtapæ-afyceru, kto pry koßevo m atamane vmesto prystava} opre-
delenæ budetæ, on¥e ymqnn¥e spysky deystvytelno osvyd∆telstvovat\ i vo okonçanye pry-
vest\ obwe s koßev¥mæ atamanomæ y z starßynog; a po okonçaniy zaruçyt\ te imqnn¥e
spysky emu, ßtapæ-afyce
ru, y koßevomu atamanu iz starßynog po lystamæ, y, zaruça, o tdat\
on¥e spysky dlq soxraneniq v arxyve emu, koßevo
mu , yz starßynog s rospyskog. A takov¥
Ωæ, druhye, pryslat\ k koma
nde, takoΩ i vo vse kureny rozdat\ s t¥xæ spysko v za rukog
toho ßtapæ-afycera toçn¥e kopiy, i velet\ o sostoqniy on¥xæ kazakovæ, o nalyçn¥xæ y
otluçn¥xæ, y kuda y dlq çeho v otluçke, takæ
Ωe y o umerßyxæ, y o ub¥l¥ x podavat\
kurenn¥mæ atamanomæ koßevomu atamanu iz starßynog eΩemesqçno v∆domosty, dab¥ vsehda
koßevoj ataman yz starßynog v∆daly: hd∆, kto y dlq çeho v otluçke, y kto umre, y kakym
sluçaemæ ub¥
l. 5. A kto y otkuda vpred\ v zaporoΩskye kozaky pryb¥vat\ budutæ, takov¥xæ,
kohda, y kto, y otkuda pryb¥læ, zapys¥vat\ vo osoblyvug, s pozvolenyq koßevoho atamana
yz starßynog, v Vojskovoj kancelqryy knyhu, a po zapyske ots¥lat\ yxæ, kto v kotoroj
kuren\ poΩelaet, pry pysmenn¥xæ k kurenn¥mæ atamanamæ predloΩenyqxæ. Y tako, skolko
vnov\ kozakovæ prybudetæ y v kotor¥e kureny opredelen¥, vsehda vydymo b¥t ym∆etæ”.
Opubl.:
Andryevskyj A . Dela, kasagwyesq zapor}oΩcev … – S. 480–481.

7
Kalnyßevs\kym ta Ivanom Çuhu[vcem 1755–1756 rr. U lystax deputaci] z
Peterburha vid 29 serpnq i} 19 veresnq 1755 r. çyta[mo}: “… i çyslo Vojsku
zd∆lat\ xot\ iz spy
sko v, po kotory m v kurµnqx kaznu rozdagt\ … ” 7 “… ibo
bµz toho spyska o prybavæky }kazny n∆çµho nµ budµt\ … ” 8.
Oçevydno, wo osnovog Re[stru 1756 r. staly kurinni spysky vyplaty
Ωaluvannq za 1753 r., oskil\ky Kiß u nakazi vid 1 veresnq 1756 r. vymahav
vid polkovnykiv palanok n}adislaty imenni spysky koz}akiv, qki pryjßly na
kozactvo 1754–1756 rr. (dok. #} 47). Nyzka takyx spyskiv, skla}denyx u pa-
lankax, naqvna u spravi, wo publiku[t\sq. Odnoçasno, za napolqhannqm urq-
dovyx ustanov, Kiß zobov’qzuvavsq vesty oblik ta zabezpeçuvaty vidpovid-
nymy pasportamy j biletamy osib, qki perebuvaly v zymivnykax i na promys-
lax, a takoΩ tyx, wo vid’]ΩdΩaly iz ZaporoΩΩq dlq kupec\koho ta inßyx
promysliv. Podibni zaxody pov’qzuvalysq z borot\bog z hajdamakamy, z
rozßukom u ZaporoΩΩi rosijs\kyx selqn-utikaçiv i soldativ-dezertyriv, a,
po suti, ce bulo prahnennq vstanovyty kontrol\ za peremiwennqm pryjßlo-
ho naselennq i zaporoΩciv u meΩax i za kordony Vol\nostej Vijs\kovyx
(dok. # 49). Iz dokumentiv spravy baçymo, wo zahal\noho, bil\ß-menß povnoho re[st-
ru Vijs\ka do 1756 r. ne isnuvalo. Prote Kiß u donesenni vid 19 Ωovtnq
1755 r. het\manovi Kyrylu Rozumovs\komu vyznaça[ çysel\nist\ kozakiv qk
27 tysqç (dok. # 2)
9. Na dumku deputativ, taku cyfru “po mn∆nyg, a nµ po
i
sçyslµnyg obqvlµnæno” 10. U Peterburzi na cg kil\kist\ ne pohodylysq,
“ybo y my ·deputaty –
prymitka uporqdnykiv ‚ po mn∆nyg pokazaly, tak nµ
prynqto v d∆jstvo, poka o
t Koß a toçno ho isçyslµnyq nµ pry slanno” 11, i
“ … çto nµ uv∆rqtsq, a trµbugtæ nµotm∆næno po
dl∆n ænoho çysla, y bµ ∫
toho ø prybavky Ωalova nq n∆çµho nµ uçynyt\” 12.
Qk svidçat\ dokumenty, Kiß ne pospißav skladaty re[str. Tak, perßyj
order het\mana Kyryla Rozumovs\koho pro provedennq danoho zaxodu bulo
nadislano na Siç 28 çervnq 1755 r., pislq c\oho buly nahaduvannq, zokrema
6 Ωovtnq ta 2 lystopada toho Ω roku, v siçni ta 7 lgtoho 1756 r. (otrymanyj
Koßem 13 bereznq)
13. Virohidno, perepys zdijsneno v berezni–kvitni: 16 be-
reznq datovano re[str kozakiv Dins\koho kurenq (dok. # 31), 9 kvitnq –
Levußkivs\koho (dok. # 19). Zhodom, pry raporti Koß a vid 16 kvitnq
1756 r., bilovyj prymirnyk Re[stru bulo vidpravleno het\manovi Kyrylu
7 Dyv.: Arxiv Koß a … – T. 4. – S. 508.8 Tam samo. – S. 528.9 Dyv. takoΩ: Arxiv Koß a … – T. 4. – S. 507; Skal\kovs\kyj A. O. Istoriq Novo] Siçi abo
ostann\oho Koß a Zaporoz\koho. – Dnipropetrovs\k, 1994. – S. 60–62;
Qvornyc\kyj D. I.
Istoriq zaporoz\kyx kozakiv. – K.: Naukova dumka, 1990. – T. 1. – S. 153–155; Holobuc\-
kyj V. O.
Zaporoz\ka Siç v ostanni çasy svoho isnuvannq. – K., 1961. – S. 155–160. 10 Arxiv Koß a … – T. 4. – S. 552.11 Tam samo.12 Tam samo. – S. 553.13 CDIAK Ukra]ny, f. 269, op. 1, spr. 1777, ark. 46 zv. – 47; Arxiv Koß a … – T. 4. –
S. 544; takoΩ dok. # 1 i # 4.

8
Rozumovs\komu do Peterburha (dok. # 43, # 45). Na pidstavi joho v Poxidnij
Heneral\nij vijs\kovij kancelqri] bulo skladeno “kratkug v∆domost\ –
kolykoµ çyslo j kakoho imqnno kurµnq t∆xæ zaporoΩskyxæ kozakovæ”, tobto
do Senatu podano uzahal\neni dani pro kil\kist\ kozakiv u Vijs\ku. 5 lgtoho
1756 r. Vijs\kova sxodka postanovyla vidmovytysq vid woriçnoho pereobran-
nq koßovyx otamaniv (dok. #} 44).
Pytannq pro zbil\ßennq Ωaluvannq u 1756 r. tak i ne bulo vyrißeno,
xoç zaporoΩciv pidtrymuvav i het\man K. Rozumovs\kyj: zhidno z hramotog
imperatryci {lyzavety Petrivny vid 10 çervnq 1756 r. het\mans\kog admini-
straci[g v lypni toho Ω roku bulo vyrobleno i nadislano na uzhodΩennq
do Koß a “mn∆nyµ” pro pidstavy, za qkymy naleΩalo b pidvywyty rozmir
oplaty Vijs\kovi Zaporoz\komu
14. Zreßtog, pytannq bulo vyrißeno zhidno
z ukazom Senatu vid 10 travnq 1759 r., koly hroßove Ωaluvannq bulo zbil\-
ßeno z 4660 do 6660 rub.
15, use inße (boroßno, krupy, porox, svynec\) nadava-
losq v poperednix rozmir}ax.
Re[str 1756 r. sklada[t\sq z 38-my okremyx kurinnyx spyskiv i mistyt\
najmenuvannq 13085 kozakiv. Tak, Baturyns\kyj kurin\ vklgçav 318 osib,
Brgxovec\kyj – 279, Vasgryns\kyj – 513, Vedmedivs\kyj – 409, Velyç-
kivs\kyj – 360, Vywestebli]vs\kyj – 208, Derev’qnkivs\kyj – 267, DΩereliv-
s\kyj – 268, Dins\kyj – 202, Dqd\kivs\kyj – 316, Ivonivs\kyj – 454, Irkli-
]vs\kyj – 482, Kal\nybolots\kyj – 265, Kanivs\kyj – 682, Kyslqkivs\kyj –
286, Konelivs\kyj – 260, Korenivs\kyj – 402, Korsuns\kyj – 415,
Krylivs\kyj – 214, Kuwivs\kyj – 460, Levußkivs\kyj – 279, Myß astivs\-
kyj – 269, Mins\kyj – 447, Nezama]vs\kyj – 347, NyΩçestebli]vs\kyj – 180,
Paßkivs\kyj – 307, Pereqslavs\kyj – 370, Plastunivs\kyj – 441, Platny-
rivs\kyj – 301, Poltavs\kyj – 520, Popovyçivs\kyj – 301, Rohivs\kyj – 406,
Serhi]vs\kyj – 258, Tymoßivs\kyj – 343, Tytarivs\kyj – 330, Umans\kyj –
251, Íkuryns\kyj – 366 i Werbynivs\kyj – 309. Qk baçymo, za kil\kistg
osib najbil\ßym buv Kanivs\kyj kurin\ – 682 kozaky, najmenßym – NyΩçe-
stebli]vs\kyj – 180 kozakiv. Do Re[stru vpysano kozakiv, qki perebuvaly u samij Siçi ta ]] blyΩçyx
okolycqx, a takoΩ tyx, koho kurinni otamany j, moΩlyvo, tovaryßi po kure-
ng, mohly zhadaty. Spysky Ω tyx, qki znaxodylysq v zymivnykax, na rybnyx,
solqnyx, myslyvs\kyx ta inßyx promyslax, skladalys\ u palankax dewo
pizniße. Tak, perepys kozakiv, wo prybuly na ZaporoΩΩq 1754–1756 rr.,
ta hospodariv zymivnykiv, molodykiv i najmytiv u Kal\mius\kij, Kodac\kij
ta Samars\kij palankax zdijsneno u veresni – Ωovtni 1756 r., u Buho ©ar-
divs\kij (çastkovo) – lystopadi 1756 r. (dok. # 51–55, # 58–62), Pereviz\-
kij, i, znovu Ω taky, u Buho ©ardivs\kij, zvaΩagçy na heohrafiçni osoblyvosti
palanok i specyfiku promysli}v, – u kvitni–travni 1757 }r. (dok. # 65–68). Qk svidçat\ nadislani do Koß a materialy, do Re[stru vs\oho Vijs\ka
ne potrapyly kozaky riznyx kureniv, qki pryjßly na kozactvo 1754–1756 rr.
14 Arxiv Koß a… – T. 4. – S. 581–583.15 CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 63}, ark. 77–79.

9
i perebuvaly v Kal\mius\kij palanci, – 45 osib (dok. # 52), a takoΩ hospodari
ta meßkanci zymivnykiv – 63 osoby (dok. # 53). U spyskax kozakiv, qki znaxo-
dylysq v zymivnykax Kodac\ko] palanky, znaçat\sq 38 osib (dok. # 55), hos-
podariv zymivnykiv – 88 (dok. # 54). Prote, pry porivnqnni miΩ sobog ko-
dac\kyx spyskiv vyqvylosq, wo nyzka osib znaçyt\sq v obox dokumentax.
Kozakiv, qki prybuly v Samars\ku palanku 1754–1756 rr., naliçuvalosq 299
osib (dok. # 57); odnoçasno oblikovano hospodariv zymivnykiv ta osib, qki
perebuvaly v nyx, – 231 (dok. # 59); novoprybulyx kozakiv u Buho
©ardivs\kij
palanci (za vidomistg vid 2 hrudnq 1756 r.) bulo 269 (dok. # 61), hospodariv
zymivnykiv – 27 (dok. # 62) ta za vidomistg vid 15 kvitnq 1757 r. – 373 (hospo-
dariv zymivnykiv ta ]xnix sluΩyteliv) (dok. # 66); Pereviz\ko] palanky
(vidomist\ vid 19 travnq }1757 r.) – 215 osib (dok. # 68). Pry porivnqnni zhadanyx vywe vidomostej ta opysiv, podanyx palankamy,
z Re[strom us\oho Vijs\ka vyqvylosq, wo prybuli 1754–1756 rr. kozaky,
xoç i vvaΩaly sebe çlenamy pevnyx kureniv, u Re[stri vs\oho Vijs\ka ne
znaçylysq. Natomist\, najmenuvannq çastyny hospodariv zymivnykiv i tyx,
qki perebuvaly v nyx na sluΩbi, çy zaporoΩciv, wo znaxodylysq na promys-
lax, i pro qkyx pam’qtaly v kur}enqx, znaxodymo takoΩ i v }Re[stri. U spravi zberihagt\sq takoΩ çernetky spyskiv novovpysanyx kozakiv
Vasgryns\koho kurenq, wo }pryjßly na kozactvo 1756 r., do qkyx vneseno
35 osib (dok. # 63), ta Vedmedivs\koho, Derev’qnkivs\koho, Dqd\kivs\koho,
Irkli]vs\koho, Myß astivs\koho, Mins\koho, Pereqslavs\koho, Platnyrivs\-
koho, Serhi]vs\koho ta Werbynivs\koho – 111 osib (dok. # 64). Ci spysky
svidçat\, wo ne vsi materialy spravy zberehlysq, ]xnij fizyçnyj stan naba-
hato hirßyj za stan inßyx dokumentiv spravy. Zistavlennq z Re[strom Vijs\-
ka dozvolq[ stverdΩuvaty, wo spysky skladeno pislq vidpravlennq bilovoho
prymirnyka Re[stru het\manovi Kyrylu Rozumovs\komu, oskil\ky vklgçeni
do nyx najmenuvannq koza}kiv u Re[stri vidsutni. Nepovnotu Re[stru 1756 r. i dodatkiv do n\oho pidtverdΩugt\ svidçennq
kozakiv, zatrymanyx i dopytanyx u nastupni roky v Koßi, Ky]vs\kij hubern-
s\kij kancelqri] ta inßyx ustanovax. Tak, u cyx dokumentax ne znaçat\sq
kozaky DΩerelivs\koho kurenq Semen Perexrest i Popovyçivs\koho kurenq
Ostap Çaban, wo prybuly v Siç u 40-x rr., Krylivs\koho kurenq Fedir Vodo-
laha, Korenivs\koho kurenq Radko Rvaçevs\kyj, Baturyns\koho kurenq Ivan
Persqnyn, qki prybuly v Siç na poçatku 50-x rokiv
16. U Re[stri ne zhadugt\sq
polkovnyky palanok Hryhorij Fedorovyç Horkuß a, Qkym Lelek, Qkiv Iva-
novyç Horkußa, Demko Bilyj (Bilan), Josyf Kovalevs\kyj (Koval\), Ste-
pan Movçan i sam koßovyj otaman Hryhorij Fedorovyç Lantux towo.
Nepovnymy [ vidomosti j opysy zymivnykiv ta spysky ]xnix hospodariv i koza-
kiv, wo v nyx perebuvaly
17, nadislani v Kiß palankamy. Prote dani nedoliky
ne zmenßugt\ znaçennq c\o}ho vaΩlyvoho dΩerela.
16 CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 74, ark. 3; spr. 109, ark. 1a; spr. 192, ark. 25;
f. 59, spr. 3431, ark. 3.
17 Porivn., zokrema, z Perelikamy zymivnykiv, xutoriv i zymiv’]v, opublikovanyx u po-
perednix tomax: Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 648; T. 2. – S. 648; T. 4. – S. 821–823.

10
Re[stry qk vyd dokumentiv buly dosyt\ poßyrenymy v dilovodstvi usta-
nov Het\mans\ko] Ukra]ny ta ZaporoΩΩq druho] polovyny 17 – perßo] polo-
vyny 18 st. i vidznaçalysq velykog riznomanitnistg. Ce mohly buty re[stry
ruxomoho i neruxomoho majna, ozbro[nnq, prybutkiv i vydatkiv, grydyçnyx
paperiv, a takoΩ lgdej za riznymy oznakamy, zokrema social\nym stanom,
sered nyx – Re[stry 1649 i 1756 rr. Iz zaprovadΩennqm v ukra]ns\kyx
ustanovax Het\mans\ko] Ukra]ny u 20-x rokax 18 st. rosijs\koho dilovodstva
dokumenty takoho vydu poçaly nazyvaty vidomostqmy, spyskamy abo opy-
samy. Prote, porqd iz cymy terminamy nazva “re[str” we dosyt\ dovho zberi-
halasq v dilovodstvi qk central\nyx, tak i miscevyx ustanov, u tomu çysli j
ZaporoΩΩq. Tak, nazvu samoho dokumenta – “re[str”, vΩyto v najmenuvan-
nqx re[striv Korsuns\koho i Levußkivs\koho kureniv ta u raportax i doku-
mentax Kal\mius\ko] palanky, v orderi het\mana Kyryla Rozumovs\koho vid
7 lgtoho 1756 r. (dyv. u spravi ark. 10). U lystuvanni Ω Koß a z het\manom
i rosijs\kymy ustanovamy, a takoΩ z polkovnykamy Pereviz\ko], Buho ©ar-
divs\ko], Samars\ko], Kodac\ko] palanok, v inßyx het\mans\kyx orderax na
oznaçennq re[striv vΩyvalysq terminy ta j sami dokumenty nazvano qk
vidomist\, opys, imennyj s}pysok. Posta[ takoΩ pytannq wodo avtentyçnosti Re[stru 1756 r.: z çym ma[mo
spravu – çernetkog, oryhinalom çy vidpuskom, skil\ky prymirnykiv bulo
vyhotovleno u Vijs\kovij kancelqri]? Dosi vidomo, wo ]x bulo dva: odyn,
qkyj publiku[mo, zalyß avsq v Zaporoz\kij vijs\kovij kancelqri]; druhyj
prymirnyk, na naß pohlqd – bilovyj, bulo vidislano het\manovi do Peterbur-
ha, joho podal\ß a dolq nam nevidoma. Bil\ßist\ kurinnyx spyskiv, wo skla-
dagt\ Re[str, vykonano naleΩnym çynom, vsi magt\ pidsumkovi zapysy pro
kil\kist\ kozakiv u kureni, wo da[ moΩlyvist\ uvaΩaty danyj re[str oryhina-
lom. Na Ωal\, u fondi 269, Kancelqriq het\mana Kyryla Rozumovs\koho
(vlasne, ce Poxidna Heneral\na vijs\kova kancelqriq), wo zberiha[t\sq v
CDIAK Ukra]ny, Re[str 1756 r. vidsutnij. Ne vyqvleno pidtverdΩen\, wo
prymirnyky re[striv bulo peredano do kureniv, wo rehulqrna robota tam z
obliku zaporoΩciv, zmin u skladi kureniv, a z tym – j utoçnennq re[striv
tryvalo v nastupni desqtylittq, wo bulo skladeno novyj, povnißyj re[str
Vijs\ka, peredbaçenyj orderom het\mana Kyryla Rozumovs\koho vid 2 ve-
resnq 1756 r., i de naholoßuvalosq, wo skladannq joho spryqlo b urqdovi
v borot\bi z hajdamakamy (dok. # 49). Prote, v atestatax i svidçennqx çasom
traplqgt\sq taki vyslovy: “Onæ, Myxajlo Lozovskij, v bytnost µho v S∆çy
ZaporoΩskoj po µho do
bro mu postoqnstvu i çµstnomu obxodytelstvu i Ωµla-
nyg y v sluΩbµ v Vojsko ZaporoΩskoµ v çyslo kurµnq Kuw∆vskoho tovary-
stva prynqtæ i v rµµstræ kur∆nnoj vpysanæ …”
18. MoΩlyvo, detal\ne vy-
vçennq dokumentiv Arxivu Koß a ta fondiv Rosijs\koho derΩavnoho arxivu
davnix aktiv dozvolyt\ vysvitlyty pytannq podal\ßoho obliku Vijs\ka
Zaporoz\koho.
18 Arxiv Koß a… – T. 1. – S. 530.

11
Odnym iz vaΩlyvyx dΩerel z istori] kozactva buv Re[str Vijs\ka Zapo-
roz\koho 1649 r.
19 – najpovnißyj sered vidomyx nam dΩerel takoho vydu.
Do joho skladu vklgçeno, na naß pohlqd, i zaporoΩciv-siçovykiv ta horodo-
vyx kozakiv (ponad 40 tys. osib), pov’qzanyx z polkamy ne til\ky qk z vijs\ko-
vymy, a j terytorial\no-administratyv}nymy (za miscem narodΩennq i proΩy-
vannq, de vony maly neruxome majno, zajmalysq hospodarstvom, de proΩy-
valy ]xni sim’]) odynycqmy. Do Re[stru 1756 r., vidomostej ta opysiv vpysano lyße zaporoΩciv-
siçovykiv (blyz\ko 15 tys. çolovik), qki za svo]m poxodΩennqm naleΩaly
do zemel\, viddalenyx vid Vol\nostej Vijs\kovyx, de vony vely inßyj sposib
Ωyttq, ori[ntovanyj, pereva}Ωno, na vykonannq vijs\}kovyx zavdan\. Perße vydannq Re[stru 1756 r. zdijsneno 1997 r. u m. Krasnodari (Rosij-
s\ka Federaciq) Nikola[m Ternavs\kym
20 za kopi[g, zroblenog starßym
naukovym spivrobitnykom Pereqslavs\koho muzeg het\mana B. Xmel\nyc\-
koho (m. Pereqslav-Xmel\nyc\kyj Ky]vs\ko] obl.) Stanislavom Dembyc\kym
z oryhinalu, wo zberiha[t\sq v CDIAK} Ukra]ny, i publiku[t\sq nyΩçe. U vydanomu N. Ternavs\kym re[stri imena i prizvywevi nazvy podano v
ukra]ns\komu zvuçanni, prote rosijs\kog abetkog. Na Ωal\, cq publikaciq
ma[ bahato nedolikiv, wo vynykly na riznyx etapax ]] pidhotovky: vydavci ne
zviryly publikacig z oryhinalom, tomu nyzka najmenuvan\, prysutnix v ory-
hinali, zalyßylysq propuwenymy (zokrema, v re[stri NyΩçestebli]vs\koho
kurenq – çotyry: Roman Hluxyj, Petro Teslq, Troxym Bohatyrça, Oleksij
Kovalenko) (dok. # 10); dopuweno çymalo pomylok i netoçnostej, wo sta-
losq çerez nepravyl\ne proçytannq sliv i transliteracig tekstiv (napry-
klad, u re[stri Íkuryns\koho kurenq znaçyt\sq Pavlo Kaplovux zamist\
Pavla Kyrylova, M¥xajlo Dubko zamist\ Myxajla Zubka, Xvedyr Brasaj
zamist\ Fedora Dra ©ana, Marko Lazen¥k zamist\ Tarasa Dzenyka
21 towo). Z
ohlqdu na te, wo zhadana publikaciq ne [ naukovym vydannqm, vvaΩa[mo ne-
docil\nym vkazuvaty na vsi pomylky, qkyx prypustylysq vydavci. Prykro,
wo same cg publikacig bulo peredrukovano v takomu vydanni, qk “Ukra]na –
kozac\ka derΩava”
22, de stylizovano do suçasno] ukra]ns\ko] movy imena ta
prizvywevi nazvy; dΩerel}o publikaci] ne zaznaçen}o.
***
Spravu 28 sformovano za predmetno-xronolohiçnog oznakog, zhidno z
qkog dokumenty v dilovodstvi Vijs\kovo] kancelqri] Vijs\ka Zaporoz\koho
Nyzovoho (dali – Vijs\kova kancelqriq) systematyzovano za datog skladan-
19 Reestr¥ vseho Vojska ZaporoΩskoho posle Zborovskoho dohovora s korolem pol\skym
Qnom Kazymyrom, sostavlenn¥e 1649 hoda, oktqbrq 16 dnq y yzdann¥e po podlynnyku O. M. Bo-
dqnskym. – M., 1875; vperße Re[str bulo opublikovano O. M. Bodqns\kym u “Çtenyqx v ympe-
ratorskom Obwestve ystoryy y drevnostej rossyjskyx pry Moskovskom unyversytete” (1874. –
Kn. 2, 3); Re[str Vijs\ka }Zaporoz\koho 1649 roku. – K.:} Naukova dumka, 1995.
20 Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda / Sost. N. A. Ternavskyj. – Krasnodar, 1997. –
100 s.
21 Dyv. dlq porivnqnnq: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda … – S. 90–93 ta dok. # 41.22 Ukra]na – kozac\ka derΩava}. – K., 2004. – S. 147–183.

12
nq abo oderΩannq. Deqki porußennq dilovodno] systematyzaci] dokumentiv
u spravi, wo trapylysq çerez nedbale zberihannq arxivu Koß a pislq 1775 r.,
vypravleno uporqdnykamy v s}amij publikaci].
Pid ças uporqdkuvannq Arxivu Koßa na poçatku 20 st. v Odes\komu
istoryçnomu arxivi spravu bulo opysano, do ne] skladeno zaholovok “Statys-
tyka Vojska ZaporoΩskoho Nyzovoho. 1755–1756 hoda. # 130”; na obkla-
dynci takoΩ zaznaçeno krajni daty dokumentiv, nomer spravy za opysom (na
Ωal\, opys ne zberihsq). Nastupne vporqdkuvannq Arxivu Koßa bulo zdijs-
neno v perßij polovyni 20-x rokiv v Odes\komu krajovomu istoryçnomu arxi-
vi, v rezul\tati ma[mo opys, skladenyj 1926 r.
23. Na toj ças zaholovok spravy
ne bulo zmineno, ale utoçneno krajni daty dokumentiv, arkußi perenumero-
vano fioletovym çornylom (cq numeraciq isnu[ i teper). Krim toho, u zv’qzku
z peresystematyzaci[g sprav fondu ta skladannqm novoho opysu bulo zmine-
no nomer spravy, wo takoΩ znajßlo vidobraΩennq i na obkladynci spravy:
“Naçato 23. XI. 1755 h. – konçeno 10. XII. 1756 h. # 32. 197 l·ystov‚”. U
pidhotovlenomu j vydanomu 1931 r. opysu Arxivu Koß a vykorystano dilo-
vodnyj zaholovok
24, qkyj bulo utoçneno pry pidhotovci dovidnyka do perevy-
dannq u 1994 r. 25. Teper zaholovok [ takym: “D∆lø ø opys∆ skolkø v Voisku
ZaporoΩskomæ v kaΩdomæ kurµn∆ vojska; takoΩæ i po skolku v hodæ ·ym∆‚-
µtæ po atamanu koßµvomu, qkø tø: vojskovo
j sta rßyny, voiskovyxæ i kancµ-
lqrskyxæ sluΩytµlµj da kur∆nnyxæ atamanovæ i polkovnyko
v; tako Ω y o
ustanovlµni] v Vojsku dobry
x porq dkovæ. I o tpravlµnnyµ imµnnyµ o zapo-
roΩca
x spysk¥. 1756 hodu. # 17”.
Na dilovodnij obkladynci rozmiweno zaholovok (13 rqdkiv), nyΩçe
n\oho, pravoruç – datu, pid neg – nomer spravy, vlasne çyslo 8 zakresleno,
natomist\ nad zaholovkom, na verxn\omu poli poseredyni [ nomer spravy,
(# 17), wo buv danyj pizniße,} oçevydno, pislq peredaçi }sprav z Vijs\kovo]
kancelqri] na zberihannq v Arxiv Koß a, a moΩlyvo, pid ças rozbyrannq vij-
s\kovoho arxivu pislq likv}idaci] Siçi 1775 r. Teper u spravi naliçu[t\sq 196 arkußiv. Arkuß 190, virohidno, we v
dilovodstvi Vijs\kovo] kancelqri] bulo zhornuto vdvo[, v OKIA koΩna z
joho çastyn distala nomery 190 i 191. U CDIAK Ukra]ny, oçevydno 1957 r.,
wo pidtverdΩu[ zasvidçuval\nyj napys u kinci spravy (taki reçi robylysq
najçastiße pid ças pidhotovky spravy do konservaci] ta opravlennq), arkuß
bulo rozhornuto, a dokumenty, poçynagçy z arkuß a 190, perenumerovano
olivcem. Todi Ω arkuß 55 bulo vmiweno pislq arkuß a 47 i perenumerovano
olivcem. Zberehlasq dilovodna numeraciq arkußiv na vidomostqx pro kozakiv,
qki pryjßly na kozactvo u 1754–1756 rr., i hospodariv zymivnykiv u palankax.
}] prostavleno na verxn\omu poli livoruç u kuti koΩnoho arkuß a
26, todi Ω
bulo skladeno zasvidçuval\nyj napys: “Syxæ kozaçymæ zymovnykamæ opysµj,
23 CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 37}5.24 Arxiv Zaporoz\ko] Siçi: O}pys materialiv. – K., 1931. – S. 18.25 Arxiv Koß a … – Opys… – S. 38.26 CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 28}, ark. 38–55.

13
o
t polkovnykovæ boho
©ardovoho, kodackoho, samarskoho y kalmygskoho
pry
slannyxæ v Koßæ, sosto]tæ çyslomæ pysanyxæ y çystyxæ lystovæ vo-
sµmænadcqt\” 27. Teper arkuß 15 (za dilovodnog numeraci[g) vidsutnij, oçe-
vydno, na n\omu ne bulo te}kstu, tobto vin buv çystym i jo}ho vyluçyly pry
konservaci] spravy. Na wastq, dokumenty spravy, wo dijßly do naßoho çasu, ne zaznaly
vidçutnoho nehatyvnoho temperaturno-volohisnoho } vplyvu pid ças nedba-
loho zberihannq Arxivu Koßa v 19–20 st. Til\ky deqki arkußi magt\ slidy}
vid zamokannq, çerez wo} arkußi 14–23 na tretynu po}kryto kondensatornym
paperom Ωovtuvatoho kol\oru; krim toho kra] nyzky arkußiv ukripleno
smuhamy çystoho paperu, vyluçenoho zi spravy. K}onservacig dokumentiv ta}
opravlennq spravy zdijsn}eno u Central\nij labora}tori] mikrofotokopig-
vannq i restavraci] pr}y Holovarxivi URSR. Prote velyku kil\kist\ arkuß}iv,
kra] qkyx çerez nedoskona}le broßuruvannq spravy, r}iznyj format paperu,
peresyxannq dokumentiv ta }]x intensyvne vykorystan}nq poßkodΩeno, spra-
va potrebu[ novo] konser}vaci]. Paliturku vyhotovleno} z kartonu, qkyj izzov-
ni obkle[no sirym, a zseredyny – roΩevym paperom, korinec\ opravy –
temno-syn\oho kol\oru. Rozmir paliturky 36,7 x 23 sm, ]] kra] vyxodqt\ za
obriz dokumentiv, ale ce ne vrqtuvalo arkußiv vid poßkodΩen\. Dokumenty Koßa ta joho adresantiv – }het\mans\kyx ustanov napysa}no
na paperi formatu 4
o, vyroblenomu na fabrykax }Rosi] u 18 st. Rozmir a}rku-
ßiv – 34,2 (32,2) x 21,7 (20,3) sm. }Na Ωal\, pid ças konserv}aci] nyzku arkußiv
bulo obrizano, çerez wo} ]xnij rozmir zmenßyvsq. }Zokrema, re[stry kureniv
napysano na paperi, vyh}otovlenomu na papirni Afanasiq Honçarova (AH A G
venzel\)
28. Papir – bilyj iz Ωovtuvat}ym vidtinkom, cupkyj, z Ωorstko}g po-
verxneg. Çystyj papir vyluçe}no. U dilovodstvi Vijs\k}ovo] kancelqri] doku-
menty bulo zhrupovano v o}kremi zßytky, sklad qkyx, na wa}stq, pid ças kon-
servaci] spravy v CLMRD, v osnovnomu, ne porußeno. Re[str 1756 r.
29 sklada[t\sq z 38 okremyx blokiv, koΩen obsqhom vid
dvox do ßesty arkußiv, wo, bezpereçno, zaleΩalo vid kil\kosti kozakiv u
kureni. Oçevydno, kancelqrysty doderΩuvalysq pevnyx usnyx nastanov
wodo napysannq j oformlennq re[striv okremyx kureniv, xoç i ne zavΩdy
sumlinno, ale navrqd çy i}snuvaly qkis\ pys\movi ins}trukci], za qkymy vony
pracgvaly. Zdebil\ßoho, na p}erßij storinci re[striv} nakresleno çornylom
ramku (odna abo dvi para}lel\ni popereçni lini] v}hori, na nastupnyx stori}n-
kax, v osnovnomu, odna popereçna liniq vhori, dekoly i ]] ne bulo), arkuß
podileno pozdovΩnog lini}[g navpil, çasto, krim se}redn\o], nakresleno we
dvi bokovi vertykal\ni lini]. NyΩnq popereçna liniq vidsutnq. Vynqtkom
27 Tam samo, ark. 44.28 Tam samo, ark. 57–182; dyv. takoΩ: Perelik vodqnyx znakiv na paperi, na qkomu
napysano dokumenty.
29 Pry napysanni ci[] çastyny peredmovy vykorystano metodyku i terminolohig, vΩyva-
nu v publikaciqx:
Panaßenko V. V. Kodykolohiq i paleohrafiq rukopysu // Re[str Vijs\ka
Zaporoz\koho 1649 roku … – S. 490–499;
Panaßenko V. V. Paleohrafiq ukra]ns\koho skoro-
pysu druho] polovyny XVII st. – K.: Naukova dumka, }1974.

14
[ re[stry Dins\koho i Korsuns\koho kureniv, wo zovsim ne magt\ ramok.
Na re[strax Rohivs\koho }ta Irkli]vs\koho kureniv v}idsutni verxni popereçni}
lini] ramok, a storinky rozdileno odni[g vertykal\nog lini[g.
Re[str koΩnoho kurenq rozpoçyna[t\sq z zaholovku, qkyj perevaΩno
vklgça[ til\ky nazvu kurenq. Najkrawe oformleno re[str Levußkivs\-
koho kurenq, wo, krim povn}o] ramky, ma[ zapovnenu ]]} verxng hrafu, de nave-
deno povnyj zaholovok dokumenta, a, holovne, datu joho skladannq: “Rµ-
πstæ – kolykoµ çyslo v Lµvuskovskomæ ·!‚ kurµn∆ sosætoytæ kozakovæ, a
kto øn¥µ ymµn¥ y prozvanyµmy, ø tomæ qvstvuµtæ nyΩµ sµhø. 1756 hodu,
aprylq 9 dnq” (dok. # 19). Podibn}yj zaholovok i datu ma[ re}[str Dins\koho
kurenq: “V∆domost\ – kolykoµ çys}lo væ Donskomæ S∆çy Zaporo}Ωskoj ku-
rµn∆ kozakovæ væ nalyçnosty qvlqµtsq, sµho 1756 hodu, marta 16 dnq zna-
çyt\ pod symæ, a ymennø” (dok. # 31). PerevaΩno u verxnij hrafi ramky
re[stru zaznaçalasq lyße nazva kurenq: Kurµnq Tymoß∆væskoho kozaky
(dok. # 17), Kurµnq M∆nskoho (dok. # 16), Kur∆n\ Rohyvskyj (dok. # 5)
towo. Nazvu pysaly u hrafi }çerez obydvi polovynky ra}mky perevaΩno vely-
kymy literamy, bil\ß uroçysto. Inkoly cej tekst za sposobom napysannq
ne vidriznqvsq vid osnovnoho (dok. # 31). U deqkyx re[strax nazvu kurenq
napysano nad ramkog, wo ma[ odnu verxng popereçnu linig. Rozmiry ramok koΩnoho kur}innoho re[stru rizni, }kolir çornyla, qkymy
vykonano ramku i tekst konkretnoho re[stru, v osnovnomu, ma[ odnakovi
vidtinky. Ce svidçyt\ pro t}e, wo kancelqryst, qkyj pysav tekst, sam kres-
lyv ramku, a potim vpysuvav najmenuvannq kozakiv. Pole dlq cyx zapysiv
ne rozlinovano. Imenuvannq kozakiv rozmiweno stovpçykom u dvi kolonky. Kil\kist\
vpysanyx u stovpci osib neodnakova ne til\ky v re[strax riznyx kureniv, a
j çasom i na storinkax }pevnoho re[stru, wo, oçevydno, zaleΩalo }vid forma-
tu paperu, na qkomu pysalys\ re[stry, vid manery kancelqrysta, joho po-
çerku, vminnq rozmistyty materi}al na storinci, zreßtog}, vid dosvidçenosti
vykonavcq. U koΩnomu stovpçyku naliçu[t\sq vid 21 do 40 najmenuvan\,
imena i prizvywevi na}zvy v nyx napysano odne} pid odnym, v deqkyx re[stra}x
vidstan\ miΩ rqdkamy na 2–4 korpusy liter. U bahat\ox re[strax imena i
prizvywevi nazvy napysano z dosyt\ pomitnymy intervalamy miΩ nymy . Tekst re[striv vykonano riznymy poçerkamy, typovymy dlq ukra]ns\-
koho skoropysu seredyny 1}8 st. Pys\mo re[striv xara}kteryzu[t\sq pevnymy
osoblyvostqmy, vlastyvymy dlq c\oho çasu i pov’qzanymy zi zrostannqm
obsqhiv administratyvnoho dilovodstva, pryvatnoho lystuvannq, bgrokra-
tyzaci[g orhaniv upravli}nnq. V poçerkax kancelqryst}iv u porivnqnni z po-
perednimy periodamy çitkiße} vyriznqgt\sq indyvidual\ni} j nepovtorni rysy
vykonavcq, jmovirno, na }nyx bil\ße vplyvaly ob’[ktyvni }j sub’[ktyvni çyn-
nyky (faktura paperu, qkist\ pera i çornyla, osvitlennq, fizyçnyj i psy-
xiçnyj stan pysarq, joho vik towo). Oçevydno, wo molodi kancelqrysty u
pys\mi majΩe ne vΩyvaly vynosnyx liter; litery miΩ sobog z’[dnano;
pomitno ori[ntacig na rosijs\kyj hraΩdans\kyj ßryft, tobto v ]xn\omu
pys\mi vidsutnij rqd liter, }qkymy korystuvalysq starßi kan}celqrysty (ksi,

15
psi ta in.); vΩyva[t\sq litera
∏ na poçatku sliv towo (re[stry kureniv
Nezama]vs\koho (dok. # 37), Werbynivs\koho (dok. # 39), Tytarivs\koho
(dok. # 40), Mins\koho (dok. # 16) towo). Pry zistavlenni poçerkiv re-
[striv moΩna prypustyty, wo ]x pysaly 22 kancelqrysty; nahadajmo, wo,
zhidno z vidomistg vid }23 lystopada 1755 r., u Vijs\ko}vij kancelqri] Koßa
bulo 20 kancelqrystiv i kan}celqrs\kyx sluΩyteliv (dok. # 3). O}krim nyx,
qk vidomo, v kancelqri] pe}rebuvaly j inßi pys\menni }kozaky, qki pry neob-
xidnosti zaluçalysq do vyko}nannq pys\movyx robit. Na }naß pohlqd, Re[str
1756 r. skladeno kancelqrysta}my Vijs\kovo] kancelqri]; u }samyx kurenqx,
imovirno, spysky kozakiv ne velysq. SxoΩe, odnym kancelqrystom napysano re[stry Tymoßivs\koho
(dok. # 17), Plastunivs\koho (dok. # 20), Irkli]vs\koho (dok. # 38), çastyna
Rohivs\koho (dok. # 5) i Tytarivs\koho (dok. # 40) kuren}iv, oçevydno, nym Ωe
vykonano ramku do cyx re[striv. Poçerk – krupnyj, çitkyj, rozbirlyvyj,
pys\mo – rivnomirne, stylizovane pid drukars\kyj ßryft, bez rozçerkiv, ale
z natyskamy pera; rqdkovi litery – prqmi, okruhli, koΩnu okremo vypysano
kalihrafiçno, duΩe ridko – }z’[dnano, formu naçerku, v osnovnomu, vytrymano
çerez ves\ tekst. Velyki litery na poçatku najmenuvan\ za rozmirom majΩe
ne vidriznqgt\sq vid rqdkovyx. Nyzku rqdkovyx liter vypysano u dvox–tr\ox
variantax:
b, v, d, r, u, ∆ ta in. Nadrqdkovyx liter malo (na storinci vid 2 do
12), z tyx, wo vΩyvagt\sq, ce:
v, d, k, l, m, n, r (najçastiße), s; z nadrqdkovyx
znakiv – lyße pa[ryk; vidstan\ miΩ slovamy na odnu–dvi litery, prizvywevi
nazvy u stovpçyku ne vyrivnqno. Podibnymy poçerkamy napysano re[stry kureniv Derev’qnkivs\koho (dok.
# 9), Pereqslavs\koho (dok. # 13), Brgxovec\koho (dok. # 22),
Baturyns\koho (dok. # 34). Akuratno vykonano ramku }re[stru Derev’qnkivs\-
koho i Brgxovec\koho kureniv (dvi horyzontal\ni i try vertykal\ni lini]); na
re[stri Pereqslavs\koho }kurenq – lyße odna verxnq }horyzontal\na liniq, sto-
rinky rozdileno odni[g vertykal\nog lini[g; miΩ imenamy i nazvys\kamy –
dosyt\ pomitnyj interval, ]x }napysano u stovpçyk; prote }v re[stri Brgxovec\-
koho i Baturyns\koho kureni}v kancelqryst uΩe stroho n}e dotrymuvavsq c\oho
pryjomu. Litery v rqdku – prqm}i, deqki z led\ pomitnym na}xylom vpravo, maj-
Ωe koΩnu vypysano okremo, vidçuva[t\sq, wo kancelqryst namahavsq
dotrymuvatysq kalihrafi]. Re[stry Baturyns\koho i Brgxovec\koho kureniv
napysano z deqkym pospixom, rozhonysto, rqdkovi litery u slovax u bahat\ox
vypadkax z’[dnano. Çornylo, qkym napysano re[str Brgxovec\koho kurenq, u
porivnqnni z inßymy re[stramy, [ temnißym, qskravißym, oçevydno joho zami-
nyly sviΩym, a pry napysanni ostann\oho arkuß a (ark. 116) zaminyly we j
pero, pro wo svidçyt\ tovwyna linij liter i natyskiv. Zahalom Ωe, poçerk
çitkyj, rozbirlyvyj, pys\mo dew}o nerivnomirne, okruhle}, z rozçerkamy i natys-
kamy pera, kincivky liter
d, i, k, s, æ vytqhnuto, vynosni litery – d, Ω, j, k, l,
n, t, x
– vΩyvagt\sq ridko, najça}stiße r i s. V osnovnomu çitko vypys}ano velyki
litery na poçatku imen i prizvys\k, pry c\omu ]x napysannq vidriznq[t\sq vid
rqdkovyx. Litery
a, b, v, z, k, l, r, q ta deqki inßi magt\ dva–try varianty na-
pysannq.

16
SxoΩymy poçerkamy napysano re[stry NyΩçestebli]vs\koho
(dok. # 10), Vywestebli]vs\koho }(dok. # 11), Myß astivs\koho (dok. # 15),
Dqd\kivs\koho (dok. # 21) ta Platnyrivs\koho (dok. # 24) kureniv,
wopravda, nazvy re[striv kureniv i perßi try rqdky NyΩçestebli]vs\koho
napysano inßym poçerkom. Povnu ramku (dvi verxni paralel\ni lini], miΩ
qkymy vpysano nazvu kurenq, i try vertykal\ni lini]) magt\ vywestebli-
]vs\kyj, myß astivs\kyj, dqd\kivs\kyj i platnyrivs\kyj re[stry. NyΩçe-
stebli]vs\kyj – rozdileno navpil odni[g vertykal\nog lini[g, vhori nad
horyzontal\nog lini[g na}pysano nazvu kurenq. MiΩ }imenamy i prizvys\ka-
my – dosyt\ pomitnyj interval,} imena napysano v riv}nyj stovpçyk, prizvywe-
vi nazvy – ne zavΩdy. Po}çerk – çitkyj, krupnyj, rozbir}lyvyj, pys\mo – riv-
nomirne, stylizovane pi}d drukars\kyj ßryft, bez rozçerkiv i natys}kiv pera;
rqdkovi litery – prqmi, dewo} vydovΩeni, ]x vypysano o}kremo, nadzvyçajno
ridko z’[dnano, forma na}çerku vytrymu[t\sq majΩe çerez} ves\ tekst. Vely-
ki litery na poçatku najmenuvan\ za rozmirom majΩe ne vidriznqgt\sq vid
rqdkovyx za vynqtkom liter
V, H, D, R, S, U, Ç, Q . Vynosnyx liter malo,
odna–dvi na storinku (ce}:
v, d, j, n, s, t, x ), zustriçagt\sq vynosni }lihatury
-
ho . Variantiv napysannq liter majΩe nema[. Podibnymy poçerkamy vykonano re[stry DΩerelivs\koho (dok. # 12) i
Poltavs\koho (dok. # 14) kureniv. Tekst vmiweno v akuratno nakreslenu
ramku. MoΩna prypustyty, wo spoçatku napysano tekst dΩerelivs\koho re-
[stru, oskil\ky joho perßi arkußi (77–78) vykonano qskravym çornylom, a
zakinçennq arkuß a 78 zv., a takoΩ poltavs\}kyj re[str, napysano dewo }zvydni-
lym çornylom. Poçerk – kalihrafiçnyj, iz rozçerkamy i natyskamy pera,
litery – prqmi, perevaΩno ]x vypysano koΩnu okremo, duΩe ridko sposte-
riha[t\sq z’[dnannq. Staran}no, na vidminu vid rqdko}vyx, vypysano velyki liter}y.
U dvox variantax vypysano litery ©
, d, m, r towo. DuΩe malo vynosnyx liter,
çasom vyneseno litery
v, d, Ω, j, l, m, n, r, na deqkyx storinkax ]x n}ema[ vzahali.
TotoΩnymy poçerkamy napysano re[stry Velyçkivs\koho (dok. # 18)
i Dins\koho (dok. # 31) kureniv. Ramku vykonano na perßomu re[stri, na
druhomu navedeno povnu nazvu dokumenta, zavdqky qkij moΩna tverdyty,
wo ce buv odyn z perßyx, s}kladenyx u Koßi, re[striv }(rozporqdΩennq het\-
mana oderΩano 13, a re}[str Dins\koho kurenq dato}vano 16 bereznq 1756 r.).
Joho napysano ne tak sta}ranno, qk re[str Velyçkiv}s\koho kurenq, u verxnij
hrafi qkoho, utvorenij dvo}ma paralel\nymy liniqmy, vpys}ano z rozçerkamy
i natyskamy velykymy literamy til\ky nazvu kurenq. Na vidminu vid dins\-
koho re[stru, velyçkivs\kyj napysano qs}kravißym çornylom. Spil\nym dlq
obox [ napysannq liter, ]x}ni velyçyna, vytqhnutist\, n}axyl vpravo, rozçer-
ky i natysky pera, çitkist\,} rozbirlyvist\, majΩe povn}a vidsutnist\ z’[dnan\
miΩ nymy, naqvnist\ krapok }u kinci najmenuvan\; vyra}zno vypysano velyki
litery, praktyçno vidsutni vynosni litery (odna–try na storinci, najbil\-
ße – ßist\). Ce litery
d, Ω, z, r (perevaΩno), s, t. Forma naçerku liter
vytrymu[t\sq çerez uves\ tekst, variantiv liter nebahato, zokrema velyki
litery
D i K (dva–try varianty). Intervaly miΩ slovamy – nevelyki,
perevaΩno na dvi litery, çerez ce prizvys\ka u stovpçyku ne vyrivnqno.

17
Podibnymy poçerkamy napysano re[stry Levußkivs\koho (dok. # 19)
i Paßkivs\koho (dok. # 25) kureniv. Dobre oformleno levußkivs\kyj re-
[str: povna ramka, wo na} perßij storinci ma[ hra}fu, utvorenu dvoma para-
lel\nymy horyzontal\nymy liniq}my, do qko] vpysano povnyj }zaholovok re-
[stru i datu joho skladannq – 9 kvitnq 1756 r. ZvaΩagçy na te, wo zvede-
nyj re[str bulo nadislano do het\mana Kyryla Rozumovs\koho 16 kvitnq,
moΩna vvaΩaty, wo ce odyn }z ostannix kurinnyx re[s}triv, skladenyx u Ko-
ßi. Navit\ pidsumkovyj zapys pro kil\kist\ kozakiv u kureni vykonano tym
Ωe poçerkom, wo j osnovn}yj tekst. Paßkivs\kyj re[str m}a[ podibnu ramku,
v horißng hrafu qko] vpysa}no til\ky nazvu kurenq. Za}kinçennq tekstu re-
[stru vykonano inßym poçer}kom. Povna ramka [ lyße na} perßyx arkuß ax
re[striv, na reßti arku}ßiv tekst rozdileno odni}[g lini[g navpil abo vmi}we-
no miΩ tr\oma vertykal\nymy liniqmy. Poçerk – perevaΩno krupnyj,
çitkyj, rozbirlyvyj, deqki ve}lyki litery vypysano kalihr}afiçno, z rozçer-
kamy, po vysoti bahato z n}yx vidriznqgt\sq vid rqdkov}yx; pys\mo – nerivno-
mirne, z natyskom pera; rqdkovi litery – prqmi, forma naçerku vytrymu-
[t\sq. Nadrqdkovyx liter na storinci zustriça[t\sq vid 4-x do 15-ty. Ce:
b, v, z, k, m, n, s, t, x, l ta r (najçastiße). Bil\ßist\ liter }napysano u dvox–
tr\ox variantax. Intervaly miΩ imenem i prizvywevog nazvog – na odnu–
dvi litery, çerez wo nazvys\ka u stovpçyku ne vyrivnqno. Podibnymy poçerkamy napysano re[stry Kuwivs\koho (dok. # 26), Ser-
hi]vs\koho (dok. # 30) i Nezama]vs\koho (dok. # 37) kureniv. DuΩe sxoΩe
nakresleno ramky. Na perßyx storinkax re[striv u hrafi, utvorenij dvoma
paralel\nymy horyzontal\nymy liniqmy, velykymy literamy vpysano nazvy
kureniv, na inßyx: kuwivs\koho re[stru – storinku rozdileno navpil (bez po-
pereçno] vhori), na serhi]vs\komu – vhori odna horyzontal\na ta try vertykal\ni
lini]. Poçerk – dribnyj, çitkyj, rozbirlyvyj, pys\mo – rivnomirne, z rozçerkamy
i natyskamy pera, litery v slovax perevaΩno z’[dnano miΩ sobog, rqdkovi litery
– prqmi, vytqhnuti, formu naçerku, v osnovnomu, vytrymano çerez ves\ tekst,
deqki z liter napysano u dvox–tr\ox variantax (
d, ∆, k, r, u ta in.); velyki litery
perevaΩno vidriznqgt\sq vid rqdkovyx. Intervaly miΩ slovamy na odnu–dvi
litery, majΩe nepomitni. Nadrqdkovyx liter – odna–dvi na storinku, v
osnovnomu v kinci slova. Ce:
v, d, j, k, l, n, r, s, x , bukvospoluçennq - st, -kæ.
Odnym poçerkom napysano re}[stry Kyslqkivs\koho (dok. # 27) }i Vasg-
ryns\koho (dok. # 36) kureniv.} Akuratno nakresleno ra}mky, utvoreni tr\o-
ma vertykal\nymy liniqmy, wo }na perßyx storinkax re[s}triv uhori perety-
nagt\sq dvoma paralel\nymy horyzontal\nymy liniqmy, miΩ qkymy vely-
kymy literamy vpysano nazv}y kureniv. Poçerk – dribnyj}, çitkyj, rozbirly-
vyj, pys\mo – nerivnomirn}e, osoblyvo v kinci re[}striv, z rozçerkamy i n}atys-
kamy pera, deqki slova na}pysano krupniße (ce osoblyv}o stosu[t\sq re[stru
Vasgryns\koho kurenq); rqdkovi litery miΩ sobog ta z nadrqdkovymy, v
osnovnomu, z’[dnano, formu naçerku }vytrymano ne zavΩdy; velyki} litery –
vyrazni, deqki vypysano kalihrafiçno; dva–try varianty napysannq magt\
litery
k, l, m, p, r ta deqki inßi; nadrqdkovyx liter bil\ße u porivnqnni z
inßymy poçerkamy, çasom na }storinci ]x ponad 40, u de}qkyx slovax i po dvi:

18
b, v, d, z, l, n, r (perevaΩno), c, ß ta in. MiΩ imenem ta pr}izvywevymy nazva-
my velyki intervaly, prizvywevi najmenuvannq u stovpçyku ne vyrivnqno. MoΩna identyfikuvaty qk vykonani odnym poçerkom re[stry Popo-
vyçivs\koho (dok. # 35), Werbynivs\koho (dok. # 39) i Íkuryns\koho
(dok. # 41) kureniv, z podibnymy ramkamy, utvorenymy tr\oma vertykal\-
nymy i dvoma (na perßij s}torinci) horyzontal\nymy li}niqmy; poçerk – drib-
nyj, rozbirlyvyj, pys\mo – rivnomirne, z led\ pomitnym natyskom pera i
naxylom liter vpravo; rqdko}vi litery – vydovΩeni, z}ahostreni, odnomanitni,}
bez rozçerkiv i variantiv, perevaΩno ]x vypysano okremo, lyße deqki z’[d-
nano miΩ sobog; forma naçerku vytrymu[t\sq majΩe çerez uves\ tekst, u
re[stri Íkuryns\koho kurenq} bahato pravok, joho napys}ano dewo pospiß-
no. Velyki litery vidriz}nqgt\sq vid rqdkovyx za vys}otog. Nadrqdkovyx li-
ter nema[. Same v cyx re[s}trax vΩyto literu
∏ (napr.: Ihnat ∏rΩ). Interva}l
miΩ imenem i prizvywevog nazvog çasom led\ vhadu[t\sq, v osnovnomu na
odnu literu. SxoΩymy poçerkamy napysano po}çatky re[striv Rohivs\koho} (dok. # 5)
i Tytarivs\koho (dok. # 40) kuren}iv; zakinçyty ]x doruçyly kanc}elqrystovi,
qkyj skladav re[stry Tymoßivs\koho, Plastunivs\koho ta Irkli]vs\koho
kureniv. Rohivs\kyj re[str} ne ma[ ramky, tekst vmiwe}no miΩ tr\oma verty-
kal\nymy liniqmy, nazvu kurenq napysano krupnymy literamy; tytarivs\-
kyj – ma[ ramku: na perßij sto}rinci try vertykal\ni lin}i] peretnuto hory-
zontal\nog lini[g, nad }neg napysano nazvu kur}enq. Poçerk – dribnyj, roz}-
birlyvyj, nerivnomirnyj, z natyskamy pera, litery – vuz\ki, zahostreni,
litery
a, j, \ u kinci sliv napysano z rozçerkom; rqdkovi litery – prqmi,
bil\ßist\ miΩ sobog z’[dnan}o, forma naçerku ne vytr}ymu[t\sq; velyki li-
tery vidriznqgt\sq vid rqdkovyx; bahato liter ma[ dva–try varianty napy-
sannq. Nadrqdkovyx liter malo, najçastiße vΩyva[t\sq litera
j u kinci
slova, na vsix arkuß ax vyqvleno nadrqdkovi
r (blyz\ko 20 vypadkiv) ta v,
d, z, l, n
(po dva–try vypadky). Intervaly miΩ slovamy – na odnu–try
litery, prizvywa u stovpçyku ne vyrivnqno.
Podibnosti miΩ poçerkamy u reßti re[striv vstanovyty ne vdalosq.
U tekstax deqkyx kurinnyx re[striv traplqgt\sq vpysani miΩ rqdkamy,
dopysani v kinci, pravle}ni abo perepysani najme}nuvannq. Ce svidçyt\, wo r}e[st-
ry zvirqlys\ i redahuvalys}\; najbil\ße pravok – u re[}stri Kanivs\koho kurenq.}
* * *
Qk zaznaçalosq vywe, do Re[stru ta inßyx spyskiv vneseno blyz\ko
15 tys. osib, qki [ nosiqm}y ponad 5 tys. prizvywevyx }nazv, wo, vlasne, i s}kla-
da[ slovnyk c\oho dΩerela. Za perßog literog v n\omu predstavleno 29
liter suçasno] ukra]ns\ko] abetky, z nyx najbil\ße jmenuvan\ na litery
K (ponad 700), S (ponad 500), P (blyz\ko 500), B (ponad 400), najmenße –
na
E ta } (po dvi). Taka kil\kist\ sliv u slovn}yku rozßyrg[ naßi uqvlennq
pro vsi storony Ωyttq j po}butu zaporoz\koho kozactva.} VvaΩa[mo, wo Re-
[str stane cinnym dΩerelom dlq vyvçennq i rozvytku nyzky istoryçnyx i
movoznavçyx dyscyplin, zokrema onomastyky ta ]] pidrozdilu – antroponi-

19
mi], a najbil\ße – dlq riznomanitnyx linhvistyçnyx doslidΩen\, nasam-
pered dlq vyvçennq leksyçno}ho skladu movy, pytan\ istor}yçnoho slovotvo-
ru, dialektolohi]
30. U Re[stri, a vlasne }– u prizvywevyx nazvax, v}idobraΩeno
bahatostoronni naprqmky Ωyt}tq ta diql\nosti zaporoz\ko}ho kozactva: soci-
al\na, ekonomiçna, polityçna struktura kozac\ko] hromady, pobut, zvyça],
kul\turni j osvitni upodoba}nnq, topohrafiçni osoblyvo}sti miscevosti, ros-
lynnyj i tvarynnyj svit V}ol\nostej Vijs\kovyx. Velyka} kil\kist\ osobovyx
najmenuvan\, do skladu qkyx v}xodyly nazvy na oznaçenn}q rodu zanqt\, pro-
mysliv, remesel da[ istor}ykovi dopomiΩnyj material d}lq vyvçennq ekono-
miky ZaporoΩΩq. Re[str ma[ pe}vne znaçennq dlq doslidΩe}nnq mihracijnyx
i kolonizacijnyx ruxiv – qk zovnißnix, tak i v meΩax Vol\nostej Vijs\ko-
vyx; naqvnist\ u n\omu priz}vywevyx najmenuvan\ inßomo}vnoho poxodΩennq,
najbil\ße tgrks\koho, stane materialom dlq doslidΩennq miΩetniçnyx i
miΩnacional\nyx zv’qzkiv ta} asymilqcijnyx procesiv. Re}[str [ skarbnyceg
istoryko-kul\turno] spadwyny, dΩerelom dlq vyvçennq zahal\no] istori]
ukra]ns\koho narodu i kozactva. Osobovi nazvy, vpysani do Re[stru, çasto
vidobraΩagt\ narodnu mudrist\, nadzvyçajnu zdatnist\ uzahal\nyty v od-
nomu slovi najtypoviße v lgdyni. Vydannq Re[stru spryqtyme vyvçenng procesu formuvannq i specy-
fiky administratyvno] ta pobutovo] identyfikaci] osoby na ZaporoΩΩi, a
z tym i v Ukra]ni, ßlqxiv oformlennq ukra]ns\kyx prizvyw. Cinnist\ Re-
[stru polqha[ v tomu, wo vin mistyt\ u sobi n}ajbil\ßu koncentracig osobo}-
vyx nazv, do toho Ω preds}tavlenyx usebiçno i rel\[fn}o, a takoΩ zasvidçu[
zahal\nu kartynu dokumental\no}] i pobutovo] identyfikaci] }osoby na Zapo-
roΩΩi. Analiz dokumentiv svidçyt\, wo oderΩani kozakamy v ZaporoΩΩi
prizvywevi nazvy nabuvaly v meΩax Vol\nostej Vijs\kovyx administra-
tyvno-pravovo] syly. Zokre}ma, atestaty, oderΩani za}poroΩcqmy pry vyxodi
na poselennq v Het\mans\kij i Slobids\kij Ukra]ni, pidtverdΩugt\, wo
zaporoΩci zalyß aly, v osnovnomu, Siç ne z rodovymy priz}vywamy, a z tymy,
qkyx vony nabuly i z qkymy buly znani v Siçi
31.
Prybuvagçy na ZaporoΩΩq, majbutni çleny siçovoho tovarystva, qk
pravylo, maly svo] vlasni imena, dani ]m pry narodΩenni ta osvqçeni cerk-
30 Pry napysanni ci[] çastyny peredmovy vykorystano metodyku, vyznaçennq ta ter-
minolohig, vΩyvani v takyx pracqx:
Xudaß M. L. Z istori] ukra]ns\ko] antroponimi]. – K.:
Naukova dumka, 1977; J
oho Ω . Ukra]ns\ki kozac\ki osobovi nazvy (kompozyty i slovospo-
luçennq) XVII st. // DoslidΩennq i materialy z ukra]ns\ko] movy. – K.: Naukova dumka,
1964. – S. 146–157;
Kersta R. J. Ukra]ns\ka antroponimiq XVI st.: çoloviçi imenuvannq. –
K.: Naukova dumka, 1984;
Red\ko G. K . Dovidnyk ukra]ns\kyx prizvyw. – K.: Radqns\ka
ßkola, 1969; J
oho Ω . Suçasni ukra]ns\ki prizvywa. – K.: Naukova dumka, 1966; Taßyckyj V .
Mesto onomastyky sredy druhyx humanytarn¥x nauk // Vopros¥ qz¥koznanyq. – M., 1961. –
# 2;
Ostaß R. I. Identyfikaciq osoby v Re[stri // Re[str Vijs\ka Zaporoz\koho 1649 roku. –
K.: Naukova dumka, 1995. – S. 505–512;
Ostaß R. I., Ostaß N. L. Indeks vlasnyx osobovyx
imen. – Tam samo. – S.  513–516;
Ostaß R. I. Do poxodΩennq prizvywevyx nazv Re[stru (sproba
etymolohiçnoho slovnyka). – Tam samo. – S.  517–567;
Nepokupnyj A. P. Kul\turno-istoryçni
obri] Re[stru. – Tam samo. – S.  568–573.
31 Dyv.: Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 439–542.

20
vog. ZaporoΩci-xrystyqny (pravoslavni ta çastkovo katolyky) zberihaly
nadani pry xrewenni xrystyqns\ki vlasni imena i nikoly ]x ne minqly, vsu-
pereç tverdΩenng deqkyx is}torykiv: “Vidlunnq hlyboko] da}vnyny spravdi
vçuva[t\sq u bahat\ox vnutrißnix zvyçaqx kozac\ko] spil\noty, qk-ot: za-
mini xresnoho imeni na nove, vΩyvane v kolektyvi (por. znamenyti kozac\ki
prizvys\ka)”
32. Prote na ZaporoΩΩi zmingvalasq til\ky prizvyweva ças-
tyna najmenuvannq osoby. Oçevydno, wo nadani pry xrewenni imena vΩy-
valysq porqd z nabutymy prizvywevymy nazvamy. Bo vaΩko uqvyty, wo
nazvys\ka z pevnym nasmi}ßkuvatym, doßkul\nym abo soromi}c\kym çy nepry-
stojnym znaçennqm, qkyx, do reçi, v Re[stri ne tak i bahato, vΩyvalysq
povsqkças u pobuti, a ne pozaoçi. Inozemci-inovirci (musul\many, iude] ta
in.) pry vstupi do Vijs\ka Zaporoz\koho i pryjnqtti pravoslav’q, wo bulo
odni[g z umov vxodΩennq do siçovoho tovarystva, imenuvalysq vyklgçno
xrystyqns\kymy imenamy. Najpoßyrenißymy imenamy sered zaporoΩciv, qk i ukra]nciv zahalom,
buly imena Ivan, Vasyl\, Fe}dir, Hryhorij (Hryc\ko), Pet}ro. PobiΩnyj ana-
liz re[stru Kanivs\koho }kurenq, v qkomu naliçuvalos}q 682 kozaky, pokazu[,
wo z takymy imenamy bulo vid tr\ox do dev’qty vidsotkiv osib. Tomu abso-
lgtno vsi vlasni osob}ovi imena v Re[stri 1}756 r. – cerkovno-xrystyqns\ko}ho
poxodΩennq, povnistg adapt}ovani ukra]ns\kog movog} (}s\ko, Qc\ko, Tyß-
ko, Haras\ko, Kyryk, Levko, Ivan, Stepan, Les\, Mykola ta in.). Imovirno,
ridne im’q dlq inozemciv mohlo zalyß atys\ qk prizvyweva nazva: Vasyl\
Kazymir, }s\ko Stanislav}, Qcko Qkub, Prokip Lejba, Da}nylo Obdula, Is\ko
Hasan towo. U 18 st. v Ukra]ni, zokrema, v Zapor}oΩΩi naqvnist\ u çlena ko}lektyvu
lyße odnoho vlasnoho imeni, bez qko]s\ personal\no] nazvy, bula vΩe ne-
moΩlyvog. Çerez ce, magçy, }krim imeni we j svo] na}zvys\ka, dani ]m za mis-
cem narodΩennq, novoprybul}\ci na Siçi, za davn\og} tradyci[g, oderΩuvaly
novi najmenuvannq (u dok}umentax – “prozvaniq”), wo }zhodom nabuvaly admi-
nistratyvno-pravovo] syl}y v meΩax Vol\nostej Vijs}\kovyx
33. Çasom trap-
lqlosq, wo odna j ta sama }osoba mohla maty dva i bi}l\ße takyx “prozvanij”:
Fedor Kyslyj Kal\mus\kij, Iva}n Boxinnyk Bilyj, Ihnat Svi}tlyj Taran, Ivan
Ì uzenko Staryj towo. Prote, v oficijnyx dokumentax Siçi, qk pravylo,
najmenuvannq kozakiv skl}adalysq z imeni ta prizv}ywevo] nazvy, podekoly –
iz samoho imeni abo prizvys\ka. U 18 st. vse çastiße sposterihalosq namahannq zaporoz\ko] starßyny
ta deqkyx znatnyx kozakiv zberihaty svo] rodovi prizvywa. Jdet\sq pe-
32 Qkovenko N. M. Narysy istori] seredn\oviçno] ta rann\omoderno] Ukra]ny. – 2-he
vyd., pereroblene ta roz}ßyr. – K.: Krytyka, 2005. – S. 1}90.
33 Skal\kovs\kyj A. O . Istoriq Novo] Siçi abo ostann\oho Koß a Zaporoz\koho. –
Dnipropetrovs\k, 1996. – S. 191–194; Q
vornyc\kyj D. I. Istoriq zaporoz\kyx kozakiv. – K.:
Naukova dumka, 1990. – T. 1. – S.  147–148;
Slabçenko M. Social\no-pravova orhanizaciq
Siçi Zaporoz\ko] // Praci Komisi] dlq vyuçuvannq istori] zaxidno-rus\koho ta vkra]ns\koho
prava. – Vyp. 3. – K., 1927. }– S. 266–267;
Holobuc\kyj V. O. Zaporoz\ka Siç v ostann}i çasy
svoho isnuvannq. – K., }1961. – S.  150–151.

21
redusim pro vyxidciv iz }ßlqxets\kyx rodiv Pravobere}Ωno] Ukra]ny ta inßyx
zemel\, a takoΩ starßyns\kyx rodyn Het\mans\ko] i Slobids\ko] Ukra]ny.
Krim toho, starßyna çasto jmenuvalasq po bat\kovi, perevaΩno v rusyfi-
kovanij formi, unykagçy nabutyx neg na ZaporoΩΩi prizvys\k: Oleksij,
Ivan ta Hryhorij Bilyc\ki (Bil\s\ki), Ivan Domontovyç, Ivan Malaßevyç,
Danylo i Nykyfor Malynovs}\ki, Qkym Ihnatovyç (Ihnatov) }Malyj, Hryho-
rij Fedorovyç (Fedorov) Lantux, Vasyl\ Hryhorovyç (Hryhor’[v) Syç,
Danylo Stefanovyç (Stepanov) Hladkyj, Radko Rvaçevs\kyj (syn luben-
s\koho polkovoho osavula }Radka Rvaçevs\koho)
34, Vasyl\ Çyta[vs\kyj (syn
pereqslavs\koho miwanyna Kindrata Çyta[vs\koho) 35, Vasyl\ Lozovs\kyj
(pryrodnyj pol\s\kyj ßlqxtyç) 36, Vasyl\ Sokolovs\kyj (syn ky]vs\koho
kupcq Ivana Sokolovs\koho) 37, Vasyl\ i Dmytro Romano}vs\ki, Hryhorij Oba-
za, Ivan ta Lazar Hloby, Ivan ta Vasyl\ Ívydki (syny sotnyka Bilyc\ko]
sotni Poltavs\koho polku Fedora Ívydkoho)
38 towo.
Za kil\kistg komponentiv, z qkyx skladagt\sq jmenuvannq v Re[stri,
perevaΩagt\ dvoçlenni (i}m’q i prizvyweva nazva),} neznaçna hrupa odnoçlen}-
nyx i tryçlennyx, isnu[ tako}Ω pevna kil\kist\ utvorenyx} opysovym sposo-
bom, abo skladannqm osnov (kompozytiv) ta z vykorystannqm slovospo-
luçen\. Najçastiße odnoçlenni pr}edstavleno ridkisnymy xrys}tyqns\kymy ime-
namy, çoho, jmovirno, bulo dosyt\ dlq identyfikaci] osoby: Vladymyr,
Sulyqn, Onistrat, Andronyk. Çasom u Re[stri} zaznaçeno til\ky prizvy}s\ko
i zalyßeno misce dlq vpysannq imeni, qke, jmovirno, ne mohly zhadaty abo
ne znaly: Qnkunça, Koval\, Drabyna, Did Kramar, Cip Bezimennyj towo. Absolgtnu bil\ßist\ u Re[stri stanovlqt\ dvoçlenni jmenuvannq, v
qkyx na perßomu misci sto]t\ xrystyqns\ke im’q, na druhomu – prizvyweva
nazva, wo nese dodatkov}u informacig pro jmenova}nu osobu. Vypadky, koly
prizvyweva nazva napysana pered imenem, – nadzvyçajno ridkisni, wo svid-
çyt\ pro pevne znaçennq imeni dlq kozakiv. Dlq zaporoΩciv, qk i zaha}lom dlq ukra]nciv, “materialo}m dlq tvorennq
ukra]ns\kyx prizvyw buly çotyry }osnovni dΩerela: a) imen}a; b) nazvy miscq
proΩyvannq çy poxodΩennq; v}) nazvy postijnoho zanqttq }(profesi]); h) in-
dyvidual\ni oznaky (fizyçni}, psyxiçni ta inßi vlastyv}osti)”
39 nosiq prizvy-
wevo] nazvy. Prote, na vidminu vid s}uçasnyx ukra]ns\kyx prizvyw, }sered qkyx prizvy-
wa, utvoreni vid imeni, stanovlqt\ “duΩe pomitnu i kil\kisno znaçnu hru-
pu”
40, sered zaporoΩciv taki najmenuvannq skladaly nabahato menßu
hrupu. Tak, iz 628-my prizvywevyx nazv re[stru Kanivs\koho kurenq bulo
34 CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 74}, ark. 3.35 Tam samo, f. 59, op. 1, spr.} 318, ark. 19 zv. – 20.36 Tam samo, f. 1792, op. 1, sp}r. 2, ark. 9.37 Tam samo, f. 59, op. 1, spr.} 3476, ark. 6–7.38 Arxiv Koß a… – T. 1. – S. 499–500.39 Red\ko G. K . Dovidnyk … – S. 34. 40 Tam samo. – S. 35.

22
blyz\ko 20-ty utvorenyx vid im}eni. Çasto nazva oso}by mohla utoçngvatysq
poxidnog formog vid vlas}noho imeni, tobto utvore}nog vid svoho imeni: }And-
rij Andreßko, Prokop Pron\, Pa}vlo Pavlq, Roman Romanuxa}, Fedor Fedan
towo. Imenuvan\, druhym komponentom qkyx buly nazvys\ka, wo xarakte-
ryzuvaly osobu po bat\kovi,} a tym bil\ße – po materi, }tobto patronimiçnyx
nazv, u Re[stri nebahat}o, wo svidçyt\ pro viddale}nnq zaporoΩciv vid rodyn}.
Prote naqvnist\ u kurinnyx re[strax prizvywevyx nazv na
-enko, -enok, -
ov, -iv, -yn, -oho
ta inßyx porqd z nazvys\ka}my osib, vid qkyx vony poxo}dqt\,
dozvolq[ prypustyty naqvnist\ }rodynnyx abo inßyx blyz\kyx zv}’qzkiv miΩ
nosiqmy takyx nazv, qk Pylyp Kijnaß i Andrij ta Omel\ko Kijnaßenky,
Zinec\ Bilymenko i Ivan Bilym, Qkym Varava i Hryc\ko Varavyn, Dac\ko
Topalenko ta Ihnat Dacenko towo. Çasom imena napysano odne pid odnym, zboku ]x ob’[dnano fihurnog
duΩkog, a spil\nu prizvywevu nazvu podano u mnoΩyni, tomu, oçevydno,
ridnymy miΩ sobog buly Ivan} ta Qcko Skobeli, Stepan, Iv}an, Vasyl\ i Pet-
ro Strußenky abo zemlqkamy – Ivan Çerkesyn ta Fedor Çerkesyn Ωe,
odnosumamy – Fes\ko Krave}c\ i Nyçypor Kravec\, Kon}drat Çumak ta Kon-
drat Çumak Ωe towo. Vykorystannq Ωinoçyx imen v qkosti prizvywevyx nazv traplq[t\sq
ridko i, moΩlyvo, malo nasmißkuvate znaçennq: Xvedor Varvara, Harasym
Vekla, Oleksij Marusq, Matv}ij Soloxa, Havrylo Tetqnko, Vasyl\ Fes\ka,
Fedor Xymka towo. Traplqgt\sq prizvywevi nazvy, wo oznaçaly rodynni
zv’qzky: Bateçko, Bat\ko, Bratyk, Did, Dqd\ko, Kum, Kuma, Maçuxa. Nabuti na ZaporoΩΩi prizvywevi nazvy viddzerkalggt\ rizni storony
j umovy Ωyttq kozakiv – otoçugçu pryrodu, povsqkdennu pracg, pobut,
suspil\no-polityçnyj, vijs\kovyj ta ekonomiçnyj lad, material\nu i du-
xovnu kul\turu, vza[mozv’qzky z inßymy narodamy, psyxolohiçnyj sklad,
svitohlqd, majΩe vsi holovni rysy vnutrißn\o] ta zovnißn\o] indyvidu-
al\nosti çleniv siçovoho tovarystva. ZvaΩagçy na smyslove znaçennq
druhoho komponentu dvoçlenn}i jmenuvannq moΩna podilyty} na pevni hrupy.
Navit\ pry pobiΩnomu oznajomlenni z Re[strom pryxodymo do vysnovku,
wo najçyslennißu hrupu skladagt\ nazvy, qki xarakteryzugt\ holovni
rysy vnutrißn\o] ta zovnißn\o] indyvidual\nosti, psyxolohiçnyj sklad i
svitohlqd çleniv siçovoho tovarystva. Sered nyx vyriznqgt\sq nazvys\ka,
wo vkazuvaly na qkus\ oso}blyvu zovnißng oznaku lg}dyny i davalysq, oçe-
vydno, za kol\orom volos}sq, ßkiry, oçej, zrostom, }fizyçnog sylog towo.
Najpoßyrenißymy buly najmenuvannq: Çornyj (ponad 330 osib), Bilyj
(ponad 230), Malyj (ponad 220), V}elykyj (ponad 140); ce – krim }tyx prizvy-
wevyx nazv, wo v osnov}i najmenuvannq maly kori}n\ çorn-, bil-, mal-, velyk-.
Do ci[] hrupy tqΩigt\ taki na}jmenuvannq, qk Rudyj, Rud\, Si}ryj, Polovyj,
Voronyj, Çalyj, Korotkyj, Dovhyj towo. Dovoli riznomanitno p}redstavleno v Re[stri }prizvywevi nazvy, wo vk}a-
zugt\ na çastyny tila lgdyn}y: Bedratyj, Noha, Holova, P’qta, Íyq towo;
na fizyçni vady: Harkußa, Harkavyj, Kryvyj (60 nosi]v}), Suxyj (70), Íul\ha
(bil\ße 100), Werbyna (ponad 100). Vony zasvidçuvaly moral\no-etyçni,

23
psyxolohiçni ta inßi rysy, wo xarakteryzuvaly vdaçu ta xarakter osoby:
Mylyj, Umnyj, Rehotun, Serdeçn}yj, Serdytyj, Peçal\nyj, Pysanyj, }Sko-
ryj, Niqkyj, Nemna, Nemotor}nyj, Bahlaj, BajduΩ, Linyvyj, Pr}udkyj, Dob-
ryj, Zlyj, Macapura, Smiqn, Smißnyj, Tak Sobi towo.
Druhu, najbil\ß uΩyvanu, hrupu skladagt\ najmenuvannq osib za vy-
damy remesel, zanqt\, promys}liv, sluΩbovym stanovywem. Z}a pryblyznymy
pidraxunkamy, takyx [ blyz\ko 100. Naj}poßyrenißymy buly najmenuvann}q
Ívec\ (majΩe 250), Kravec\ (ponad 180), Koval\ (ponad 130), Çumak
(blyz\ko 70) towo. Sered nyx bahato nazv zanqt\ i remesel, qki teper vy-
jßly z ßyrokoho vΩytku: Boxinnyk, Kul\baçnyj, Lgleçnyk, Bortnyk,
V’qtirnyçyj, Plytnyk, Sidel\nyk, Íabel\nyk, Íarovarnyj towo. Pryvertagt\ uvahu imenuvannq, utvoreni vid nazv posad, zvan\: Vojt,
Dovbyß, Het\man, Bunçukovyj, Koßovyj, P}ysarenko, a takoΩ taki, w}o xa-
rakterni dlq administratyv}noho i polityçnoho Ωyttq in}ozemnyx kra]n: Vi-
zyr, Ìubernator, Kaßtelqn, Komi}sar, Krul\, Marß al, Prezydent, Sultan,
Faryon, Car, Cisar, Íax towo. Pevnu hrupu skladagt\ najmenuvannq,
utvoreni vid nazv cer}kovnyx posad, cerkovnoho }naçynnq towo: Dqk, Mytra,
Pop, Proskurnyk, Svqtaß, Svqtyj, Styxyra, Xrystqnyn towo. Okremu hrupu, xoça j ne duΩe çysel\nu, stanovlqt\ prizvywevi i}menu-
vannq, utvoreni vid nazv, wo maly vidnoßennq do vijs\ka (Zaporoz\koho,
rosijs\koho ta inßyx), ukriplen\, ozbro[nnq: Baßta, Baßtovyj, Ûoldak,
Kapral, Karasir, Maqk, K}ozak, Kompani[c\, Matros, }Plastun, Pixota, Puß-
kar, Serdgk, Soldat, Rqdovyj, Bulava, Kulq, Sahajdak, Ípaha, Qdro
towo. Cikavymy [ najmenuvannq, utvoreni vid nazv, wo stosuvalysq osvity i
kul\tury: Hramotnyj, Pys\mennyj (blyz\ko 120 osib), Filozop, Íkola,
Íkolqr, Bandura, Baraban, Basystyj, Dudka, Kobzar, Skrypoçka, Spivak,
Truba, Muzyka (ponad 20), Cymba}l, Tanec\, Tancgra, Zolotar (blyz\ko 20)}
towo. Íyroko predstavleno jmenuvannq na oznaçennq etniçno] naleΩnisti,
utvoreni vid nazv pleme}n, narodnostej ta diale}ktyçnyx hrup: Basarab, Baß-
kyrec\, Bulharyn, Valax, Ver}minka, Voloßyn, Hrek, Hr}uzyn abo Ω ÌurΩij,
Ûmudyn, Kalmyk, Latyn, Latyß, Lytvyn, Lqx, Mazur, Moldavan, Mos-
kal\, Noha[c\, Nimec\, Polove}c\, Prusyn, Rusyn, Serbyn, Tuma, Cyhan, Çe-
merys, Çerkesyn, Çeß, Ívedyn. {vre] çasto jmenuvalysq Perexrystamy
(ponad 20 osib). Dosyt\ pomitnu hrupu skladagt\} u Re[stri jmenuvannq, }wo konkretno
vkazugt\ na pevnyj naselenyj punkt abo toponimiçnu nazvu çy nazvu kra-
]ny: (Bar, Vodolaha, Don, Kal\migs, Keleberda, Korsun\, Krolevec\, Sni-
tyn, Pol\wa, Íl\ons\k ta inßi}) abo na misce proΩyvann}q çy perebuvannq
(Basans\kyj, Velykoluz\kyj, MeΩyhorec\, Sybirqka, Tavanec\, Uzgmec\,
Savrans\kyj towo). Zaznaçymo}, wo sered cyx imenuvan\ }perevaΩagt\ taki,
wo pov’qzani z heohrafiçnymy nazvamy LivobereΩno] Ukra]ny ta Vol\nos-
tej Vijs\kovyx. Zustriçagt\sq takoΩ nazvy, wo xarakteryzugt\ misce-
vist\: Bajrak, Bakaj, Balka, Lyman, Qruha towo.

24
Cikavi jmenuvannq, wo vkazugt\ na naleΩnist\ do pevnyx social\nyx
hrup: Kripak, Kriposnyj, Bahatyj, Duka, Kalyta, Ubohyj, Lakej, Hajda-
maka, Hajduk, Dejneka, Levenec\ towo. Dosyt\ poßyrenymy buly jmenuva}nnq, wo poxodyly vid nazv }svijs\kyx
i dykyx tvaryn: Babak, Baran, Byk, Bobyr, Bursuk, Vedmid\, Vovk, }Ωak,
Korova, Krit, Los\, Rosomaxa, Sobol\, Suhak, Tur towo; zustriçagt\sq j
taki ekzotyçni nazvy, qk K}orkodylo, Qxydna. Deqki naz}vy magt\ kil\ka zna-
çen\, u t. ç. nazvy tvary}n, tomu do ci[] hrupy, jmovir}no, moΩna bulo b vid-
nesty nazvy Sokur
41 (krit) abo Ω Xarsun 42 (borsuk). Poßyrenymy buly
najmenuvannq za nazva}my ptaxiv: Baba, Baklan, Vor}ona, Ûuravel\, Zozulq,
Indyk, Kibec\, Lelek, Leleka}, Orel, Plyska ta bahato in}ßyx; komax: Bloxa,
Ì ez\, Ovad, Sarana, Cvirkun towo; ryb: {rßyk, Korop, Okun\, Ugn, Wuk,
Wuka towo. Pryvertagt\ uvahu jmenuvannq za nazvamy roslyn: Buzyna, Verba,
Hreçka, Durman, Kavun, Kaßtan, Lypa, RoΩa, Salata, Tyrlyç, Íandra j
bahato inßyx.
Dosyt\ velyka kil\kist\ prizvywevyx najmenuvan\ utvorena vid nazv
reçej i predmetiv hospoda}rs\koho, domaßn\oho ta oso}bystoho vΩytku: Boç-
ka, Brytva, Hrabli, DiΩeçka, KuΩil\, Kuleßnycq, Lgl\ka, Ralo, Rohaç,
Rostruxan, Rqdno, Sverdlyk, Skovoridka, Stupa, Taran (takyx bulo ponad
300 osib), Qrmo towo;
vid nazv strav, napo]v} i produktiv xarçuvannq: Ba}labuxa, Borwyk, Bra-
ha, Bublyk, Kvaß a, Kysil\, Kovbasa, Kuli}ß, Maslo, Pßono, Salo, Spot}y-
kaç, Syrovec\, Xlib, Íynka, Gßka towo; vid nazv predmetiv odqhu, vzuttq, holovnyx uboriv: Baßmak, Burka,
Bryl\, Kobenqk, Kovpak, KoΩux, Svyta towo. Krim pereliçenyx hrup u Re[stri [ najmenuvannq na oznaçennq ab-
straktnyx ponqt\: PuΩaj, Strax, Smertenko, Bezdußnyj, Bezdol\nyj,
Çortuxan\ towo; nazv dniv tyΩnq: Ponedilkovyj, Sereda; davnix slov’qn-
s\kyx imen: Ûadan, Ûarko,} Movçan, Tretqk, Bohdan, Bohaß, Najda} towo. Porivnqno z dvoçlennymy }jmenuvannqmy tryçlennyx u Re}[stri menße.
Krim xrystyqns\koho imeni ta prizvywevo] nazvy do jmenuvannq çasom
vxodyla vidtoponimiçna abo qkas\ inß a nazva: Ivan Movçan Samars\kyj,
Roman Malyj Don, Il\ko Dmytr}enko Pys\mennyj, Harasym Kravec\ Xolod-
nyj, Ívec\ Nudnyj Vasyl\, Iva}n Ìuzenko Staryj towo. Sered }tryçlennyx
skladnyx imenuvan\, utvorenyx zavdqky vykorystanng slovospoluçen\, [
nazvys\ka zi zlog nas}mißkog, napryklad: Hordij Kativ Syn, Prokop K}oby-
lqça Holova, Ivan Kurip’qçyj Samec\, Qkym Moskovs\ka Borona, Havrylo
Sosnova Noha, Hryc\ko K}urqçyj Vovk, Maksym Sobaçyj Syn}, Anton Peçe-
nyj Rak towo. Pry c\omu, vsi skladovi cyx najmenuvan\ napysano v oryhi-
nali z velyko] litery. Typovu dlq ukra]nciv i çyslen}nu hrupu najmenuvan\
stanovlqt\ zaporoz\ki pri}zvywevi nazvy, utvoreni} zavdqky skladanng osnov},
41 Inße znaçennq: lgdyna i}z zapalymy oçyma, kryvyj, odn}ookyj, slipyj na odne oko.}42 Inße znaçennq: zamß a.

25
tak zvani nazvy-kompozyty: Gxym Tonkonih, Andrij Verxohlqd, Mykola
Zavijborodenko, Onys\ko Kupykobyla towo.
UΩyvanymy na ZaporoΩΩi buly opysovi jmenuvannq, wo skladalysq
z imeni ta vkazivky na} stupin\ sporidnenosti, }najçastiße zi slovamy “r}odyç,
brat”, ridße “syn” ta in.: Ivan Qkyma Ihnatova rodyç, Danylo Çerevatoho
brat, Tereßko Kuxariv bat\ko, Tereßko Okaryn svat, Havrylo Odkoßevnoho
syn towo. Vywe navedeno lyße osno}vni, najpoßyrenißi hrupy p}rizvywevyx nazv.
Podani do nyx pryklady – ce }slova, vidomi za svo]m }znaçennqm. Prote v Re-
[stri prysutnq velyka kil\kis}t\ najmenuvan\, osoblyvo t}grks\kyx, roztlu-
maçyty qki moΩna zavdqky riz}noho rodu slovnykam abo }zaluçyvßy znavciv
inozemnyx mov.
DuΩe skladnym pytannqm [ vstanovlennq motyvaci] vyboru i nadannq
prizvywevyx najmenuvan\. Do pevno] miry vona zrozumila, i çasto za doku-
mentamy (zokrema za rizn}oho rodu svidçennqmy) moΩna} poqsnyty poxodΩen-
nq toho çy inßoho jmenuvannq: syna ßlqxtyça z m. Peremyßl\ prozvano
Lqxom
43, Xoma Boxinnyk vypikav xlib i torhuvav nym 44, Andrij Çaban vy-
pasav ovec\ u tatar 45, Vasyl\ Tumka narodyvsq v m. Hezlev (Kozlov u Krymu)
vid polonenoho bat\ka-ukra]ncq i materi voloßky 46, Ivan Moskal\ naro-
dyvsq poblyzu m. Orel, wo v Rosi] 47, Ivan Kravec\ zajmavsq kravectvom 48,
Pavlo Komyß an narodyvsq v m. Komyßnq 49, Oleksiq Bol\ß aka prozyvaly
we Pys\mennym, adΩe buv hramotnym 50 towo.
Prote daleko ne v usix v}ypadkax tak lehko vstanovyty }motyvy i znaçen-
nq najmenuvannq ti[] çy inßo] osoby: prizvyweva nazva Troxyma Koropa
poxodyt\ ne vid vydu ryby, a }vid miscq narodΩennq – m. K}orop NiΩyns\koho
polku
51. Lysycq – ce nazva i tv}aryny, i lancgha abo kajda}niv, Lysyj – oso-
ba, wo ne mala volossq na holovi, abo zlyj, neçystyj, did\ko, çort. Wo
stalo pryvodom dlq nadannq takyx imenuvan\, qk Avys, Bezbax, Dzidlo,
Lg ©odra, Ne ©rej, Çevernih towo? Çomu v Re[stri tak bahato prizvywevyx
nazv, wo vkazugt\ na nehatyvni oznaky i vady u zovnißnosti, xarakteri çy
povedinci lgdyny? Zrozumilo, wo suvori umovy Ωyttq, vaΩka vijs\kova
sluΩba i pracq navrqd çy spryqly normal\nym umovam perebuvannq v
ZaporoΩΩi horbatyx, beznohyx}, bezpalyx, hluxyx, kryvyx, slipyx }towo. Çy
ne nadavalysq taki nazv}ys\ka z zaxysnog metog, }zvaΩagçy na poßyrenist\
zaboboniv sered naselennq za tyx çasiv. Tomu, oçevydno, pravyj buv avtor,
qkyj zauvaΩyv: “Wob virno v}yznaçyty spravΩnij smysl vl}asnyx imen, dlq
43 CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 299}9, ark. 76.44 Tam samo, f. 229, op. 1, spr}. 20, ark. 84.45 Tam samo, f. 59, op. 1, spr.} 429, ark. 47 zv.46 Tam samo, ark. 57, 111.47 Tam samo, f. 229, op. 1, spr}. 74, ark. 35.48 Tam samo, spr. 225, ark. 205.49 Tam samo, ark. 220.50 Tam samo, f. 59, op. 1, spr.} 1856, ark. 2 zv.–3.51 Tam samo, f. 229, op. 1, spr}. 148, ark. 7.

26
c\oho treba buty prysutnim pry} samomu procesi ]x tvore}nnq i poxodΩennq.
Teper pro ce my moΩemo mir}kuvaty lyße pryblyzno”
52. Ta]na najmenuvan\
i prahnennq vidhadaty ]] zavΩdy budut\ prytqhaty uvahu nosi]v prizvyw ta
vçenyx.
* * *
Publikacig dokumentiv zdijsneno zhidno z “Metodyçnymy rekomenda-
ciqmy po pidhotovci do vydannq Arxivu Koß a Novo] Zaporoz\ko] Siçi”, os-
novni zasady qkyx vykladeno u vstupi vid uporqdnykiv do perßoho tomu
serijnoho vydannq
53. Korotko nahada[mo ]xni vymohy.
Publikugt\sq vsi dokumenty spravy, krim tyx vypadkiv, koly zbereh-
lysq oryhinal, vidpusk i çe}rnetka dokumenta. Perevaha} vidda[t\sq ostatoç-
nomu variantovi, inßi }ne publikugt\sq, natomist\ u }tomi vmiweno skladeni
do nyx zaholovky zhidno z} ]xnim porqdkovym nomerom z} podannqm vidsylky
do kincevoho varianta. }Teksty publikugt\sq bez propuski}v. Abzacamy vydi-
lqgt\sq komponenty formulqra ta samostijni smyslovi bloky.
Dokumenty napysano dilovodnog ukra]ns\kog movog, xarakternog dlq
Vijs\kovo] kancelqri] Vijs\ka Zaporoz\koho Nyzovoho ta central\nyx i mis-
cevyx ustanov Het\mans\ko] Ukra]ny 18 st. NaleΩyt\ vidmityty, wo v osnov-
nomu imena i prizvywevi nazvy napysano tak, qk vony zvuçaly v toj ças, i zvu-
çannq ]x ne vidriznq[t\sq }vid suçasnoho. Osoblyvo, }qkwo pam’qtaty, wo ∆ çyta-
[t\sq, holovnym çynom, qk i: L}avr∆næ Çornyj, Andr∆j Kr∆l\, Qcko Batµçk∆væ
bratæ towo. Z metog zbereΩennq movnyx osoblyvostej dokumentiv pry pere-
daçi tekstiv zastosovan}o sprowenyj dyplomatyçnyj meto}d, wo peredbaça[ vid-
tvorennq ]x zasobamy druka}rs\koho naboru zhidno z }oryhinalom. Usi rukopysni}
litery kyrylyçnoho alfavitu peredagt\sq perevaΩno za dopomohog fone-
tyçno i hrafiçno vidpovidnyx ]m drukars\kyx znakiv suçasnoho kyrylyçnoho
ßryftu. Zberihagt\sq deqki litery, wo vyjßly z uΩytku:
∆, ©, ≈, œ, √, ∫, ø,
æ; µ
(ipsilon) zbereΩeno til\ky qk malu literu, velyku µ (ipsilon) ta i˙,i˙ ¯ =]
(velyku j malu) z texniçnyx pryçyn peredano vidpovidno literamy E ta }, ].
Latyns\ka
G, g pereda[t\sq çerez literu Ì , ©. Oskil\ky pysari v napysanni
tverdoho i m’qkoho znakiv (
æ i \) ne dotrymuvalys\ unifikovano] hrafiky, ]x
vyznaçennq peredavalosq vidpovidno do suçasnoho zvuçannq sliv. Vynosni
litery, nadrqdkovi bukvospoluçennq
-st, -mu i lihaturu -ho vneseno v rqdok i
peredano kursyvom. Diakrytyçni znaky ne zberihagt\sq i ne peredagt\sq.
Naqvni v oryhinalax pa[ryky vneseno v rqdok vidpovidno do zvuçannq slova i
peredano kursyvom. Skoroçennq pid tytlom ne rozkryvagt\sq. }xnij perelik
podano u “Spysku sliv pid tytlom”. UΩyvani v tekstax skoroçennq sliv
52 Moroßkyn M. Slavqnskyj ymenoslov yly sobranye slavqnskyx lyçn¥x ymen v alfa-
vytnom porqdke. – Spb., 1863. – S. 2. Cyt. za:
Xudaß M. L . Z istori] ukra]ns\ko] antroponimi]. –
S. 164.
53 Hiscova L. Metodyçni rekomendaci] po pidhotovci do vydannq Arxivu Koß a Novo]
Zaporoz\ko] Siçi. – K., 1992; Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 28–31;
Nimçuk V. V. Pravyla vydannq
pam’qtok, pysanyx ukra]ns\kog movog ta cerkovnoslov’qns\kog ukra]ns\ko] redakci]. –
K., 1995. – Ç. I (proekt).

27
dopovnggt\sq krapkog; ]xn[ roz’qsnennq navedeno u “Spysku skoroçen\,
vΩyvanyx u dokumentax”.
Opysky pysariv ne vypravle}no. Pravyl\ne napysannq }takyx sliv poda-
[t\sq u pidrqdkovyx prymitkax, u }inßyx vypadkax na nyx akcen}tu[t\sq uva-
ha za dopomohog znakiv }·? ‚ abo ·!‚, prostavlenyx }odrazu pislq slova z opy}s-
kog. Zakresleni v oryhi}nali slova abo reçenn}q vidnovlggt\sq u pidrqdko-
vyx prymitkax z vkazivkog: “Dali zakresleno”. PoßkodΩeni frahmenty
sliv, qkwo ce moΩlyvo, vidtv}orggt\sq i podagt\sq v kvadr}atnyx duΩkax,
pry nemoΩlyvosti vidtvore}nnq v kvadratnyx duΩkax sta}vyt\sq trykrapka.
Porqdkove çyslo prymitky v do}kumenti pry duΩkax prostavlq[t\s}q til\ky
raz u perßomu vypadku. U tekstovyx prymitkax zaznaça[t\sq: “Tekst po-
ßkodΩeno”. VΩyvannq punktuacij}nyx znakiv, velykyx i malyx }liter nably-
Ωeno do vymoh suçasnoho pravopysu. Zakinçennq arkußiv u dokumenti po-
znaçeno znakom //, kine}c\ tekstu ne poznaça[t\sq. U} re[strax i spyskax, qki
napysano u dvi kolonky, z}akinçennq perßo] kolonky po}znaça[t\sq znakom /.
Vyxidnyj nomer, nezaleΩno vid miscq rozmiwennq joho v dokumenti, pry
publikaci] vmiweno v kinci }tekstu pid datog (do kincq 50–}x rokiv v oryhina-
lax joho prostavlqly poseredyni livoho polq pozdovΩ arkuß a). Do koΩnoho dokumenta sklade}no zaholovok, v qkomu vka}zano datu i mis-
ce napysannq, riznovyd }dokumenta, adresant, adresat, korotkyj zmist, vyxid-
nyj nomer. Suprovidnyj lyst i dodatok do n\oho magt\ odyn zaholovok.
Pry potrebi do dodatku sklada}[t\sq okremyj zaholovok, a }v zaholovku su-
providnoho lysta naqvnist\ dodatka obumovlg[t\sq. KoΩen z dokumentiv
zabezpeçeno vidpovidnym }nomerom, ale, wob pidkres}lyty zv’qzok miΩ nymy,
]xni nomery v zaholovku do suprovidnoho lysta podano çerez tyre. Prizvy-
wa, qki poxodqt\ vid najmenuv}an\ po bat\kovi, v t. ç. j }ukra]nciv, navedeno
tak, qk ]x uΩyto v dokumentax (N}ykytov, Fedorov towo). Heohrafiçni nazvy
v zaholovkax, a takoΩ u he}ohrafiçnomu pokaΩçyku podano }v ]xnij istoryç-
nij formi, ale za suçasnym napysannqm. Oskil\ky u spravi zberihsq} lyße odyn vidbytok peçatky, jo}ho opys vmi-
weno v komentari do dok. # 60, reßtu peçatok zrujnovano, pro slidy vid
nyx vkazano pid tekstamy dokumentiv. U lehendi, vmiwenij pislq }tekstu dokumenta, vyznaçeno} joho avtentyç-
nist\: oryhinal, vidpusk, çernetka çy kopiq; podano informacig pro joho
poperedng publikacig. Dokumenty zabezpeçeno prymitkamy – do tekstu (pidrqdkovymy wodo
napysannq okremyx sliv u tekstax, pro opysky, movni ohrixy) i zmistu (ko-
mentari). Pidrqdkovi prymitky pronumerovano arabs\kymy cyframy na-
skriz\ u meΩax dokumenta. Qkwo} prymitka oxoplg[ kil\ka sliv}, to cyfro-
va poznaçka stavyt\sq dviçi, pered perßym i pislq ostann\oho slova, qki
poqsnggt\sq, a v teksti pr}ymitky znak stavyt\sq odyn. Pr}ymitky do zmistu
(komentari) v meΩax koΩnoho} dokumenta poznaçeno lite}ramy. Osoblyvistg
komentariv danoho tomu [ te, wo do nyx vklgçeno blyz\ko 200-t dovidok
do biohrafij starßyn i r}qdovyx zaporoΩciv, qkyx naz}vano v Re[stri, j dani}
pro qkyx vyqvyla T. Kuzyk perevaΩno u fondax CDIAK Ukra]ny.

28
Do imennoho pokaΩçyka vklgçeno vsi vlasni najmenuvannq lgdej (iz
zaznaçennqm imeni ta pr}izvywa çy prizvywevo] na}zvy) u formi, wo zustriça-}
[t\sq v dokumentax, peredmovi} ta komentarqx, u deqkyx vypa}dkax zaluçeno
dodatkovi dani z inßyx dΩerel, zokrema dlq vstanovlennq prizvyw koßo-
vyx i kurinnyx otamaniv, }polkovnykiv ta in. Osobov}i nazvy podagt\sq, zazv}y-
çaj, za prizvywem, prizvy}wevog nazvog abo za }nazvog po bat\kovi, patr}oni-
mom, wo tlumaçyt\sq qk prizvywe }(Nµstµr Havrylov u pokaΩçyku – Havry-
lov Nester). Najmenuvann}q, wo skladagt\sq z imeni }ta opysovo] prizvywe-
vo] nazvy, v imennomu pokaΩçyku podagt\sq za imenem (Ôsko P¥
ßnoho
bratæ – Is\ko Pyßnoho brat). Osibno vΩyvani imena, prizvywa ta nazvy po
bat\kovi, a takoΩ fonetyko-mo}rfolohiçni varianty oso}bovyx nazv spivvid-
nosqt\sq z osnovnymy naj}menuvannqmy za dopomohog }remarky “dyv.”. Vari-
anty osobovyx nazv navodqt\sq v duΩkax slidom za osnovnym najmenu-
vannqm i ne vplyvagt\ na ]xnij alfavitnyj porqdok u slovnyku. Koly do
Re[stru kil\ka imen vpysan}o pid spil\nog prizvywev}og nazvog, çasto vΩy-
vanog u mnoΩyni, to v p}okaΩçyku koΩne im’q dopovng[t\}sq cym imenuvan-
nqm, podanym u odnyni, okremym rqdkom z vidpovidnym perexresnym posy-
lannqm (Skobeli dyv. Skobel\ Ivan, Skobel\ Qc\ko; Skobel\ Ivan dyv.
takoΩ Skobeli, Skobel\ Qcko). Id}entyfikaciq ta ob’[dnannq o}dnozvuçnyx
osobovyx nazv u poqsngval\nij çastyni zaleΩyt\ vid povnoty informaci]
v publikaci]. Podana v takyx }vypadkax informaciq pro so}cial\ne, sluΩbove
abo rodynne stanovywe osib vstanovlg[t\sq na osnovi kontekstu, a v de-
qkyx vypadkax pry zaluçenni do}datkovyx materialiv. Ob’[dnan}nq u spil\nij
pozyci] odnozvuçnyx osobovyx nazv zdijsneno na pidstavi vyvçennq tekstiv
dokumentiv. Imenuvannq, wo zustriçagt\sq v dokumentax, peredagt\sq v
pokaΩçyku suçasnog ukra]ns\kog movog vidpovidno do s\ohodnißn\oho
proçytannq i zvuçannq, pry} potrebi v duΩkax poda[t\sq n}apysannq z doku-
menta – Çornoluz\kyj (Çorno}luΩskyj). Nadrqdkovi litery po}dano v rqdku
bez bud\-qkyx zastereΩen\. Na} misci litery
y ta Y z riznymy diakrytyçnymy
znakamy – i˙,i˙¯
,i’
towo, de v suçasnij movi naqvnyj jotovanyj holosnyj, na
poçatku, v seredyni ta v kinci} slova pyßemo
]: I· Ê
sko – }s\ko, Peredery
i’væ –
Perederi]v, Za i˙ka – Za]ka ta in. Bukvospoluçennq v kinci sliv
-ij,
-yy, -yi
peredagt\sq qk -yj, napryklad: S∆rij, S∆ryy abo S∆ryi podano
qk Siryj; litera
∆ poda[t\sq qk i, napryklad, N∆sæ – Nis; bukv}ospoluçennq
-io pereda[t\sq qk - \o -: Syniohubæ – Syn\ohub. Qkwo antroponim zakinçu-
[t\sq na vynosnu literu, wo oznaça[ pryholosnyj zvuk, joho m’qkist\ çy
tverdist\ pereda[mo vidpovidno do vymovy v suçasnij ukra]ns\kij movi,
tverdyj znak ne zberiha[}t\sq, napryklad: Íosta
l – Íostal\, L∆sæ – Lis.
Do heohrafiçnoho pokaΩçyka vneseno vsi heohrafiçni nazvy ta ]xni vari-
anty, wo zustriçagt\sq v tekstax, u tomu çysli nazvy balok, uroçyw, inßi
mikrotoponimy, hidronimy, z}a vynqtkom takyx nazv, qk Si}ç, Vol\nosti Vijs\kovi,
ZaporoΩΩq ta in., oskil\ky vydannq stosu[t\sq cyx terytorij. Katehoriq
heohrafiçnyx ob’[ktiv poda[t\sq, perevaΩno, za ]] vyznaçennqm u tekstax.
Okremyj rozdil heohrafiçnoho pokaΩçyka sklada[ “Perelik zymivny-
kiv”, za qkymy ne zakripylasq vlasna nazva. Joho uporqdkovano za takog

29
sxemog: zymivnyky lokalizovano za uroçywamy, hidronimamy ta za inßymy
toponimamy, mikrotoponimamy, za prizvywamy, imenamy abo najmenuvannqmy
vlasnykiv. Po moΩlyvosti v komentarqx utoçng[t\sq ]xn[ heohrafiçne
poloΩennq.
Katehoriq toponimiv, mikr}otoponimiv i naselenyx }punktiv (u tomu çysli
]x naleΩnist\ do pevno] a}dministratyvno-terytorial\n}o] odynyci) poda[t\sq
za ]] vyznaçennqm u teksta}x; qkwo vona vidsutnq i n}ema[ moΩlyvosti ]] vsta-
novyty, to poda[t\sq lyße vlasna nazva. Terminiv ta ridkovΩyvanyx} sliv u dokumentax zustriça}[t\sq malo, ]xn[
znaçennq poqsng[t\sq u pidrqdkovyx prymitkax. Vydannq proilgstrovano reprodukciqmy obkladynky spravy, perßyx
arkußiv kurinnyx re[striv} ta inßyx dokumentiv, cikav}yx za zmistom abo pa-
leohrafiçnymy osoblyvostqmy poçerkiv.
Do tomu dodano: vstup vid uporqdnykiv; dokumenty spravy 28; komen-
tari do zmistu dokumentiv; }imennyj pokaΩçyk; spysok za }xronolohi[g star-
ßyny Vijs\ka Zaporoz\koho, qka zhadu[t\sq v dokumentax tomu; perelik
re[striv kureniv za alfavitom; heohrafiçnyj pokaΩçyk; perelik zymivny-
kiv; perelik vodqnyx znakiv na paperi, na qkomu napysano dokumenty;
spysky skoroçen\, uΩyvanyx u dokumentax, ta sliv pid tytlom; spysok
umovnyx skoroçen\; xronolo}hiçnyj perelik dokumentiv; s}pysok ilgstracij.
* * *
Naukove kerivnyctvo pry }pidhotovci dokumentiv do vy}dannq zdijsng-
valy çlen-korespondent NA}N Ukra]ny, doktor istoryçnyx n}auk P. S. So-
xan\ i kandydat istoryçnyx }nauk I. L. Butyç . Dokumenty do} druku i dovid-
kovyj aparat do tomu pidhotuv}aly L. Z. Hiscova, L. Q. Demçe}nko, T. L. Ku-
zyk, L. M. Muravceva, vstup v}id uporqdnykiv – L. Z. Hiscov}a, komentari –
T. L. Kuzyk, vidbir ta vyhotov}lennq ilgstracij – A. A. Demçenko ta
V. O. Lençenko. Uporqdnyky vyslovlggt\ wyru pod}qku vsim, xto konsul\-
taciqmy, poradamy ta praktyçno}g dopomohog spryqv pidhotov}ci do vydannq
p’qtoho tomu, v tomu çysli D. L. Avtono}movu, H. V. Borqku, O. V. Muzyçuk,
V. V. Nimçuku. Cg knyhu prysvqçu[mo svitlij pam’qti Ivana Lukyça Butyça, qkyj we
v 50-x–60-x rr. mynuloho stolittq, pracggçy naçal\nykom vydavnyçoho
viddilu Arxivnoho upravlinnq URSR, stav iniciatorom vklgçennq publikaci]
arxivu Koß a do planiv arxivnyx ustanov, a z 1991 r., vid poçatku realizaci]
proektu, buv ne prosto naukovym redaktorom, a natxnennykom i podvyΩny-
kom c\oho vydannq, svo[g iskrystog enerhi[g probudΩugçy v uporqdnykiv,
zaluçenyx do joho pidhotovky,} radist\ tvorçosti j vid}kryttq.

30

31
D O K U M E N T Y
D O K U M E N T Y D O K U M E N T Y
D O K U M E N T Y
D O K U M E N T Y


32
Sprava 28. Dilovodna oobkladynka

33
S p r a v a 28
S p r a v a 28 S p r a v a 28
S p r a v a 28
S p r a v a 28

N om 1 7
D∆lø ø opys∆ skolkør v Voisku
D∆lø ø opys∆ skolkør v Voisku D∆lø ø opys∆ skolkør v Voisku
D∆lø ø opys∆ skolkør v Voisku
D∆lø ø opys∆ skolkør v Voisku
1 ZaporoΩskomæ v kaΩdormæ kurµn∆
ZaporoΩskomæ v kaΩdormæ kurµn∆ ZaporoΩskomæ v kaΩdormæ kurµn∆
ZaporoΩskomæ v kaΩdormæ kurµn∆
ZaporoΩskomæ v kaΩdormæ kurµn∆
vojska, takoΩæ i po skrolku v hodæ ·imµ‚µt\
vojska, takoΩæ i po skrolku v hodæ ·imµ‚µt\ vojska, takoΩæ i po skrolku v hodæ ·imµ‚µt\
vojska, takoΩæ i po skrolku v hodæ ·imµ‚µt\
vojska, takoΩæ i po skrolku v hodæ ·imµ‚µt\
2 po atamanu koßµvomu,
po atamanu koßµvomu, po atamanu koßµvomu,
po atamanu koßµvomu,
po atamanu koßµvomu,
qkø tø: vojskovo
qkø tø: vojskovo qkø tø: vojskovo
qkø tø: vojskovo
qkø tø: vojskovo
jj
jj
j sta sta sta sta
sta rr
rr
rßyny, voiskovyxæ i kancµrlqrskyxæ
ßyny, voiskovyxæ i kancµrlqrskyxæ ßyny, voiskovyxæ i kancµrlqrskyxæ
ßyny, voiskovyxæ i kancµrlqrskyxæ
ßyny, voiskovyxæ i kancµrlqrskyxæ
sluΩytµlµj da kur∆nnyxæ atramanovæ i polkovnyko
sluΩytµlµj da kur∆nnyxæ atramanovæ i polkovnyko sluΩytµlµj da kur∆nnyxæ atramanovæ i polkovnyko
sluΩytµlµj da kur∆nnyxæ atramanovæ i polkovnyko
sluΩytµlµj da kur∆nnyxæ atramanovæ i polkovnyko
vv
vv
v,,
,,
,
takotako
takotako
tako
ΩΩ
ΩΩ
Ω y o ustanovlµni] v Vor
y o ustanovlµni] v Vor y o ustanovlµni] v Vor
y o ustanovlµni] v Vor
y o ustanovlµni] v Vor jj
jj
jsku dobrysku dobry
sku dobrysku dobry
sku dobry xx
xx
x porq porq
porq porq
porq dd
dd
dkovæ.
kovæ. kovæ.
kovæ.
kovæ.
I oI o
I oI o
I o
tt
tt
tpravlµnnyµ imµnnyµ o zapororΩca
pravlµnnyµ imµnnyµ o zapororΩca pravlµnnyµ imµnnyµ o zapororΩca
pravlµnnyµ imµnnyµ o zapororΩca
pravlµnnyµ imµnnyµ o zapororΩca xx
xx
x spysk¥. spysk¥.
spysk¥. spysk¥.
spysk¥.
1756 hodu1756 hodu
1756 hodu1756 hodu
1756 hodu
N
3
11
11
1
1755 r., Ωovtnq 6. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
1755 r., Ωovtnq 6. Sankt-Peterburh. – Order het\mana 1755 r., Ωovtnq 6. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
1755 r., Ωovtnq 6. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
1755 r., Ωovtnq 6. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z vymohog nadislaty
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z vymohog nadislaty Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z vymohog nadislaty
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z vymohog nadislaty
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z vymohog nadislaty
vidomist\ pro kil\kist\ kozakov, starßyny, urqdovciv
vidomist\ pro kil\kist\ kozakov, starßyny, urqdovciv vidomist\ pro kil\kist\ kozakov, starßyny, urqdovciv
vidomist\ pro kil\kist\ kozakov, starßyny, urqdovciv
vidomist\ pro kil\kist\ kozakov, starßyny, urqdovciv
ta sluΩyteliv u Vijs\ku Zaporoz\komu. # 767
ta sluΩyteliv u Vijs\ku Zaporoz\komu. # 767 ta sluΩyteliv u Vijs\ku Zaporoz\komu. # 767
ta sluΩyteliv u Vijs\ku Zaporoz\komu. # 767
ta sluΩyteliv u Vijs\ku Zaporoz\komu. # 767
Eq impµratorskaho vµlyçµsrtva Malo
j Rossi] obo]xæ storonæ
Dn∆pra y Vojskæ ZaporoΩrskyxæ hµtmanæ, d∆jstvyteln¥j
kamµrhµræ, Impµratorskoj sanrkt-pitµrbursko
j Akadµmi]
naukæ prµzydµntæ, lµyb-hvardi] Izrmajlovskoho polku
po
dpolkovnykæ y obo]xæ rossrijskyxæ impµratorskyxæ
ordynovæ St¥xæ ap
stla Andrµq y Alµ©andra Nµvskoho,
tako
Ω polskoho B∆loho Orla ry holstynskoho St¥q Ann¥
kavalµræ, Rossijskoj imrpµri] hrafæ K√rillæ Razumovrskij a
Vojska Nyzovoho ZapororΩskoho h spdnu atamanu koßµvomu,
starßyn∆ vojskovo
j, atamanamæ kur∆nn¥mæ y vrsµmu Vojsku
PonµΩµ o
t nasæ trµbuµtsq v æ Hsdrstvµnnug inostra nn¥xæ d∆læ ko llµhig b
yzv∆stiq v – skolko zaporo Ωsky x kozakovæ nn∆ s æçyslqe tsq y kakie v æ Vojsk∆
ZaporoΩskomæ (krom∆ koßµvoho) 1 sostoqtæ çyn¥, a o sµmæ namæ za
nµprysylkog dosµl∆ o
t Vojska ZaporoΩskoho v∆domosty, po syl∆ po-
slann¥xæ o
t nasæ k æ onomu Vojsku ZaporoΩskomu, a osoblyvo o çyna x po-
slannoho ignq o
t 28- h·o‚, ordµrovæ h v∆dat\ n∆ ys æ çµho, toho rady prykazy-
vaµmæ vamæ, koßµvomu atamanu, starßyn∆ vojskovo
j, atamanamæ kur∆nn¥mæ
22 22
2
# 1# 1
# 1# 1
# 1
1 Literu u vypravleno z a. 2 Tekst poßkodΩeno.3 Dali zakresleno - om 8. 1 DuΩky avt.

34
y vsµmu Vojsku kakæ or vs∆xæ v
æ Vojsk∆ ZaporoΩskomæ rnaxodqwyxsq çynaxæ,
starßyn∆ vojskovo
j, polkovnyka x y polkov¥xæ starßyna x, takæ y sko lko
v
æ Vojsku ZaporoΩskomæ ysçyslqe tsq zaporoΩsky x kozakovæ, a osoblyvo
artylµrijsky
x çynovæ y sluΩytµlµj vojskov¥xæ, qko-to: armaßovæ,
pußkarµj ©, dovb¥ßovæ, pryslat\ //
k æ namæ pry rµport∆ v∆domost\ z æ symæ
Ωµ naroçnymæ v
æ samoj skorosty nµprµm∆nno.
Hµtmanæ hrafæ K. Razumovskyrj
1755-
ho hodu, oktqbrq d. 6.
V
æ Sanæ-Pitµrburh∆.
N ø
m 767 zapysanæ.
Pomitky : P·oluçµno… ‚ 2 1755 hodu.
Ark. 2. Oryhinal.
# 2–3# 2–3
# 2–3# 2–3
# 2–3 1755 r., lystopada 23. – Raport Koßa het\manovi
1755 r., lystopada 23. – Raport Koßa het\manovi 1755 r., lystopada 23. – Raport Koßa het\manovi
1755 r., lystopada 23. – Raport Koßa het\manovi
1755 r., lystopada 23. – Raport Koßa het\manovi
Kyrylu Rozumovs\komu, Ky]vs\kij huberns\kij kancelqri]
Kyrylu Rozumovs\komu, Ky]vs\kij huberns\kij kancelqri] Kyrylu Rozumovs\komu, Ky]vs\kij huberns\kij kancelqri]
Kyrylu Rozumovs\komu, Ky]vs\kij huberns\kij kancelqri]
Kyrylu Rozumovs\komu, Ky]vs\kij huberns\kij kancelqri]
ta lyst do holovy deputataci] vid Vijs\ka Zaporoz\koho
ta lyst do holovy deputataci] vid Vijs\ka Zaporoz\koho ta lyst do holovy deputataci] vid Vijs\ka Zaporoz\koho
ta lyst do holovy deputataci] vid Vijs\ka Zaporoz\koho
ta lyst do holovy deputataci] vid Vijs\ka Zaporoz\koho
do Peterburha Danyla Hladkoho pro napravlennq ]m danyx
do Peterburha Danyla Hladkoho pro napravlennq ]m danyx do Peterburha Danyla Hladkoho pro napravlennq ]m danyx
do Peterburha Danyla Hladkoho pro napravlennq ]m danyx
do Peterburha Danyla Hladkoho pro napravlennq ]m danyx
pro kil\kist\ starßyny, urqdovciv ta sluΩyteliv u Vijs\ku,
pro kil\kist\ starßyny, urqdovciv ta sluΩyteliv u Vijs\ku, pro kil\kist\ starßyny, urqdovciv ta sluΩyteliv u Vijs\ku,
pro kil\kist\ starßyny, urqdovciv ta sluΩyteliv u Vijs\ku,
pro kil\kist\ starßyny, urqdovciv ta sluΩyteliv u Vijs\ku,
zahal\nu çysel\nist\ zaporoΩciv i pryçyny, çerez qki vaΩko
zahal\nu çysel\nist\ zaporoΩciv i pryçyny, çerez qki vaΩko zahal\nu çysel\nist\ zaporoΩciv i pryçyny, çerez qki vaΩko
zahal\nu çysel\nist\ zaporoΩciv i pryçyny, çerez qki vaΩko
zahal\nu çysel\nist\ zaporoΩciv i pryçyny, çerez qki vaΩko
sklasty povnyj imennyj re[str tovarystva;
sklasty povnyj imennyj re[str tovarystva; sklasty povnyj imennyj re[str tovarystva;
sklasty povnyj imennyj re[str tovarystva;
sklasty povnyj imennyj re[str tovarystva;
vidomist\ vid 23 lystopada 1755 r.
vidomist\ vid 23 lystopada 1755 r. vidomist\ vid 23 lystopada 1755 r.
vidomist\ vid 23 lystopada 1755 r.
vidomist\ vid 23 lystopada 1755 r.
Po tytl∆ do µho qsnµvµlmoΩrnost¥ h
spdyna hµtmana
Razumovskoho, y v Kyµvrskug hubµrnskug krig a y do
Hladkoho b pysmo poslano v
N¥Ωajßyj 1 rµportæ
Pryslanymæ o
t vaßµj qsnµvµlmo Ωnosty ko mn∆ s tovarysrtvomæ ordµromæ vµ-
lµno o vs∆xæ v Vojsku rZaporoΩskomæ naxodqwyxsq rçyna
x, starßyn∆ vojsko-
voj, polkovnyka
x y polkovyxæ starßynaxæ, rtakæ y skolko v Vojskru ZaporoΩ-
skomæ ysçyslqµtsq zaporoΩskyxæ kozako
v, a osoblyvo artylµryjskyxæ 2
çynovæ y sluΩytµlµj vojskovy x, qko to: armaßovæ, pußkarµj, dovbyßovæ,
pryslat\ k vaßµj qsnµvµlmoΩnost¥ pry rµport∆ v∆domost\ z ·!‚ samoj sko-
rost¥ nµprµm∆no.
Y vo yspolnµnyµ vaßµj qsnµvµlmoΩnost¥ prµΩnyxæ y sµho ordµrovæ, xotq
skolko v Vojsku ZaporoΩskomæ ysçyslqµtsq zaporoΩsky
x kozako væ  // v∆do-
most\ pryslat\ k vaßµj qsnµvµlmoΩnost¥ y dolΩno, tolko Ωæ onoj soçynyt\
krajnµ nµ moΩno, potomu çto zaporoΩskiµ kozaky po kupeçeskymæ yxæ pro-
mysla
mæ µΩµçasto v Malug Rasig y Slobodskiµ polky s æ yxæ kurµnµj o tµzdy
çynqt\ y tamo ynyµ Ωµnq
tsq, a druhiµ çrµzæ dolhoµ vrµmq prµbyvaniµ 2 svoµ
2 zv.2 zv. 2 zv.2 zv.
2 zv.
33
33
3
3 zv.3 zv.
3 zv.3 zv.
3 zv.
2 Tekst poßkodΩeno.1 Zakinçennq -yj vypravleno z -iµ. 2 Slovo pravleno.

35
ym∆gtæ; da svµrxæ toho, bµzpµrµryvno so vs∆xæ storonæ kakæ s Maloj Rosi]
3-y
o
t Donskoho Vojska -3, takæ s Polskoj oblast¥, z Moldavi] i y s druhyxæ okolyç-
nyxæ m∆stæ v Vojsko ZaporoΩskoµ Nyzovoµ sluΩyt\ pryxodqtæ. 4-Po mn∆nig
Ωµ moµ
mu , upovaµtsq byt\ v Vo jsku ZaporoΩskomæ Nyzovomæ kozakovæ dvadcqt\
s∆mæ tysqçµj çµlov∆kæ, o çµ
mæ uΩµ y k vaßµj qsnµvµlmoΩnost¥ proßloho
oktqbra
d. 19 o t mµnµ 3-v poslano mæ -3 donoßµni] 5 obqvlµno -4, h . A kolykoµ çyslo 6
3-
v Vojsku ZaporoΩskomæ -3 po mn∆ çynovæ, qko to: starßyny vojskovo j, polkov-
nykovæ, polkovo
j starßyny, artylerijskyxæ çynovæ, vojskovyxæ y kancµlqr-
skyxæ sluΩytµlµj7 v µdynæ hodæ byvaµtæ, soçynyvæ v∆domost\, pry sµmæ k
vaßµj // œsnµvµlmoΩnost¥ prylrahag.
Koßovij atamanæ Hryhoryj rFµdorovæ s tovary
stvomæ
Noqbra
d. 23 dnq ·!‚ 1755 hodu.
Z Koß a
8.
Proba pera na ark. 6 zv.: Sprolqta ·?‚, starßyna voy., starßynæ, starßy.,
starßyn, starß., starßyn vojskov.
Ark. 3, 6. Vidpusk.
# 3# 3 # 3# 3
# 3 1755 r., lystopada 23. – Vidomist\ pro kil\kist\ vijs\kovo]
1755 r., lystopada 23. – Vidomist\ pro kil\kist\ vijs\kovo] 1755 r., lystopada 23. – Vidomist\ pro kil\kist\ vijs\kovo]
1755 r., lystopada 23. – Vidomist\ pro kil\kist\ vijs\kovo]
1755 r., lystopada 23. – Vidomist\ pro kil\kist\ vijs\kovo]
i polkovo] starßyny, urqdovciv ta sluΩyteliv
i polkovo] starßyny, urqdovciv ta sluΩyteliv i polkovo] starßyny, urqdovciv ta sluΩyteliv
i polkovo] starßyny, urqdovciv ta sluΩyteliv
i polkovo] starßyny, urqdovciv ta sluΩyteliv
u Vijs\ku Zaporoz\komu
u Vijs\ku Zaporoz\komu u Vijs\ku Zaporoz\komu
u Vijs\ku Zaporoz\komu
u Vijs\ku Zaporoz\komu
V∆domo
st – kolykoµ çyslo v æ Vojsku Zaporo Ωsko mæ
Nyzovo mæ po mn∆, atamanu koßovormu, byvaµtæ v ho d
sta rßyny vojskovoj, polkovnryko væ , polkovoj starßyny
y protçy]xæ çynovnyko
væ y sluΩytµlµj po d symæ qvstvuµtæ.
Noqbra 23
d. 1755 hodu
Vojskovaq starßyna
Sudyq vojskovy
j 1
Pysaræ vojskovy
j 1
66 66
6
44
44
4
3 Napysano nad rqdkom.4 Napysano na livomu porli.5 Vypravleno z donoßµniµmæ. 6 Dali zakresleno st. 7 Dali zakresleno soçy. 8 Na ark. 6 zv. zapysy pro vydaçu pasportiv, qki zakresleno Øbµræ-provqntmµysteræ
Ivanæ Smµcko
j
Kan∆vskoho – Martynæ StryΩyusæ, Hrycko Voloßy n odnymæ vozomæ troµkonymæ v Malug
Rosig za ·!‚ Polskoj oblast¥ v hubµrnig ǵrkaskug, a po sluçag y v Malug Rosig za pokupkog
nytokæ y protçy]xæ potrµbnostµj, takoΩæ dlq sysku dolΩnyka y dopravky na nµ
mæ dµnµh, z
srokomæ 756 hodu, maq po 9 çyslo o
tpuwenæ.
A. Fµdorovæ væ Fµdorovæ væ vræ (
dali slovo, qke ne vdalorsq proçytaty )
Pµrµqslovsko
ho – Danylo Mulka z molodykomæ Fµdoromæ dvoma vozy, vola my dµsqtma
pod. z or∆xa
my pod furog, srokæ maq po r29 çyslo. A. voj
skov.
Pµrµqslovskoho – Ivanæ Matv∆µnko z molodykomæ Mykytog dvoma vozy z rybog –
µdny
mæ parovolovy mæ , a druhy mæ parokony mæ , v Rus\, z srokomæ maq rpo 9 çyslo.

36
Asaulæ vojskovyj
1
Kur∆nyxæ atamano
væ try dcq t vosµmæ çlvka 38
Vojskovyµ i artylµryjskryµ sluΩytµly
1
Vojskovy x2 kancµlqry st y druhy x pry Vojskovoj kancµlqryr]
kancµlqrysky
x sluΩytµlµj a 20
Podosaul∆j vojskovy
j 1
Pußka
r vojskovyj 1
Dovbyßæ vojskovy
j 1
Po
dpußkaryj 1
Po
ddo vbyßyj 1
Ha
rmaßovæ8
Polkovnyky
Boho ©ardovyj 1
Pµrµv∆zkyj 1
Kalmyg
skyj 1
Sama
rskyj 1
Kodackyj 1 //
Polkovoj starßyny pry vyrßµpysany
x polkovnyka x
Pysarµ j 5
Asaulovæ5
Po
dpysary j 5
Po
dosaul∆xæ5
Da svµ
rxæ t∆ x polkovnyko væ dlq o tpravlµnyq vhor∆ rµky Dn∆pra
rybnoj dobyç∆, na porohy, porsylaµtsq v ho
d pry komand∆
Polkovnykæ1
Pysaræ1
Asaulæ1
Po
dpysaryj 1
Po
dosaul∆j 1
Da na ny
z rµky Dn∆pra dlq sobratq vr æ Prohnoq x soly
posylaµtsq v hodæ pry kormand∆
Polkovny
k 1
Pysaræ1
Asaulæ1
Podpysaryj 1
Podasaul∆j 1
4 4 4 4
4 zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Dali zakresleno vojskovy x ka. 2 Napysano nad rqdkom.

37
Na vojskovyx pµrµvoza
x
Na Kodackomæ b
Íafa r 1
Pysa
r 1
Po
dß afaryj 1
Po
dpysaryj 1 //
Nykytynskomæ
v
Íafa r 1
Pysa
r 1
Po
dßafaryj 1
Po
dpysaryj 1
Itoho vs∆xæ çynovnykovæ yr sluΩytµlµj 117
Koßovij atamanæ Hryhori
j Fµdorovæ h s tovarystvomæ m. p. ©
Ark. 4, 5. Vidpusk. Opubl.: r Skal\kovs\kyj A. O. Istoriq Novo] Siçi, abo orstann\oho Koß a
Zaporoz\koho. – Dnipropetrorvs\k, 1994. – S. 64–65 (frahment).
# 4# 4 # 4# 4
# 4 1756 r., lgtoho 7. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
1756 r., lgtoho 7. Sankt-Peterburh. – Order het\mana 1756 r., lgtoho 7. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
1756 r., lgtoho 7. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
1756 r., lgtoho 7. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z nakazom pro nehajne
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z nakazom pro nehajne Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z nakazom pro nehajne
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z nakazom pro nehajne
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z nakazom pro nehajne
skladannq re[stra Vijs\ka Zaporoz\koho, vidomosti
skladannq re[stra Vijs\ka Zaporoz\koho, vidomosti skladannq re[stra Vijs\ka Zaporoz\koho, vidomosti
skladannq re[stra Vijs\ka Zaporoz\koho, vidomosti
skladannq re[stra Vijs\ka Zaporoz\koho, vidomosti
starßyny ta urqdovciv iz zaznaçennqm sumy hroßovoho
starßyny ta urqdovciv iz zaznaçennqm sumy hroßovoho starßyny ta urqdovciv iz zaznaçennqm sumy hroßovoho
starßyny ta urqdovciv iz zaznaçennqm sumy hroßovoho
starßyny ta urqdovciv iz zaznaçennqm sumy hroßovoho
Ωaluvannq, qke vony otrymuvaly, a takoΩ pro orhanizacig
Ωaluvannq, qke vony otrymuvaly, a takoΩ pro orhanizacig Ωaluvannq, qke vony otrymuvaly, a takoΩ pro orhanizacig
Ωaluvannq, qke vony otrymuvaly, a takoΩ pro orhanizacig
Ωaluvannq, qke vony otrymuvaly, a takoΩ pro orhanizacig
Koßem perepysu zymivnykiv. # 145
Koßem perepysu zymivnykiv. # 145 Koßem perepysu zymivnykiv. # 145
Koßem perepysu zymivnykiv. # 145
Koßem perepysu zymivnykiv. # 145
Eq ympµratorskaho vµlyçµsrtva Malo
j Rossi] obo]xæ
storonæ Dn∆pra y Vojskæ rZaporoΩskyxæ hµtmanæ,
d∆jstvytµln¥j kamµrhµræ, Impµratrorskoj sankt-pitµr-
burhsko
j Akadµmi] naukæ prµzydµntæ, lµybr-hvardi] Izmaj-
lovskoho polku po
dpolkovnykæ y obo]xæ rossriyskyxæ
impµratorskyxæ ordynovæ Str¥xæ ap
stla Andrµq
y Alµ©andra Nµvskoho, takoΩæ rpolskoho B∆loho Orla
y holstynsko
ho St¥q Ann¥ kavalµræ, Rossijskoj rimpµri]
hrafæ K√ryllæ Razumovskijr
Vojska Nyzovoho ZapororΩskoho h
spdnu atamanu koßµvomu,
starßyn∆ vojskovo
j, atamana m kur∆nn¥mæ y vsµmu Vojsrku
Mynuvßoho 1755 hodu, ignq o
t 28 d. – po syl∆ pryslanno j kæ namæ iz æ
Hsdr stvµnno j inostrann¥xæ d∆læ ko llehi] hramoty na pre dstavlenie naßµ,
po proßµnig Vojska Nyzovoho ZaporoΩskoho a uçynµnnoµ, o trµbuµmo m
on¥ m ZaporoΩskymæ Vojskomæ svµrxæ proizvodymoho povsqhodno dµnµΩ-
noho y xl∆bnoho Ωalovan\rq da poroxu y svyncu prybavoçnomæ rna starßynu
55 55
5
77
77
7

38
y kancµlqrskyxæ sluΩytµlµj Ωalovan\] – poslannymæ o
t nasæ k æ vamæ,
koßµvo
mu atamanu, z æ starßynog ordµromæ b vµl∆no prysla t k æ namæ
v∆domost\ – skolko nn∆ v
æ Vojsk∆ ZaporoΩskomæ, kakyxæ imqnno star-
ßynæ, qko-to: (po koßµvomu ratamanu) 1 starßyny vojskovo j, atamanovæ ku-
r∆nn¥xæ, polkovnykovæ, pysarµj, kancµlqrskyxæ y druhyxæ sluΩytµlµ
j
naxodytsq? 2 Y po skolko komu z æ nyxæ v æ proßlyxæ hod∆xæ proizvodylros\
y nn∆ proizvodytsq v
æ hodæ µq impµratorskaho vµlyçµstva dµnµΩnoho y
protçoho Ωalovan
\q? 2 //
No tako j v∆domosty ponn∆ k æ namæ sgda nµ pry-
slano, xotq Ωæ poluçµna zd∆s\ pryslannaq o
t vasæ, po syl∆ osoblyvoho
ordµra 3 naßµho, v∆domost\ 4 o çysl∆ starßyn¥ vojskrovo j y protçyxæ Voj-
ska ZaporoΩskoho v¥ßµpyrsann¥xæ çynovæ, odnako, komru z
æ nyxæ, po skol-
ko imqnno v
æ hodæ dµnµ Ωnoho y protçoho Ωalovan\qr v æ prµΩn¥xæ hod∆xæ
proizvodylos\ y nn∆ proizvodytsq, toho v
æ to j v∆domosty nµ pokazano.
Onug Ωµ v∆domost\ nµo
bxodymo im∆t\ namæ potrµbno v.
Toho rady vamæ, koßµvomu atamanu, s
æ tovarystvo m symæ po dtvµrΩdaemæ:
v¥ßµpokazannug v∆domost\ po syl∆ onoho prµΩnµho ordµra konµçno pryslat\
k
æ namæ v æskorosty. Çto Ωµ v æ pryslannomæ o t vasæ rµport∆ pokazanno, qkob¥
o çysl∆ Vojska ZaporoΩskoho pokazat\ toçno krajne nµ moΩno, potomu çto
zaporoΩskie kozaky po kupµçµskymæ ixæ promyslamæ µΩµçasto v
æ Malug
Rossig y Slobodskie polky o
tµzdqtæ y tamo Ωµnqtsq, a druhie dolhoµ prµb¥vaniµ
im∆gtæ da svµrxæ toho bµz
æpµrµr¥vno so vs∆xæ storonæ v æ V o jsko ZaporoΩskoµ
sluΩ¥t\ pryxodqt, na siµ vamæ væ rµzolgcig prµ
dlahaµmæ, çto svobodnoj
pryxodæ væ Vojsko ZaporoΩskoµ y o
txodæ iz æ onoho, takoΩæ y nµprµstann¥e
o
tluçky zaporoΩsky x kozakovæ dlq kupµçµskoho promyslu y druhyxæ nuΩdæ
væ razn¥µ mµsta, v
æ soçynµni], v æ syl∆ poslannoho o t nasæ o t 2 - h·o‚ noqbrq 755
hoda ordµra h, imqnnoho onomu Vojsku ZaporoΩskomu spyska nykako j ostanovky
pryçynyt\ ne moΩµtæ, potomu çto µΩµly vs∆xæ o
tluçn¥xæ nn∆ po v¥pravkµ
v
æ Vojs ækovo j Nyzovoho ZaporoΩskoho Vojska kancµlqri], v æ qko j zapyska
o
tluçyvßymsq b¥t\ //
moΩµtæ y paßport¥ o t ono j Ωe kancµlqri] davan¥ b¥ly,
pokazat\ zaçµmæ budetæ poimqnno nµvozmo
Ωno, on¥µ za vozvraweniemæ v æpred\
yz
æ yxæ o tluçokæ v æ rµµstræ vnesµn¥ b¥t\ mohutæ, a pryxodqwy m takoΩæ y
o
tluçagwymsq za nuΩdamy væ razn¥µ mµsta bµz ænuΩno moΩno pry Vojskovo j
kancµlqri] dµrΩat\ imqnn¥e zapysky, kotor¥e v æ svobodnomæ pryxod∆ takoΩæ
nykakymæ pom∆ß atelstvomæ b¥t\ nµ mohutæ.
A kohda onomu Vojsku ZaporoΩsko
mu imqnno j spysokæ y zaporoΩskymæ
Ωylywamæ pµrµpys\ y protçµ
j væ prµΩnµmæ naßµmæ ordµr∆ povµl∆nno j
rasporqdokæ uçynµn¥ budut\ (o yspolneni] çµho y nn∆ vamæ po dtvµrΩdaµt-
sq) 1, væ to vrµmq y o çysl∆ onoho Vojska ZaporoΩskoho sovµrßµnno izvµstno
budµtæ.
Hµtmanæ hrafæ K. Razumovskyrj
1010
1010
10
7 7
7 7
7 zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 DuΩky avt.2 Znak avt.3 Dyv. dok. # 1.4 Dyv. dok. # 3.

39
1756-
h·o‚ hodu, fµ√ralq 7 d.
Væ S.-Pitµrburh∆.
# 145.
Pomitka na ark. 7: Poluçµnæ 1756 hodu, ma rta 13 dnq.
Ark. 7, 10. Oryhinal.
# 5 # 5 # 5 # 5
# 5 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str kozakiv
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str kozakiv 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str kozakiv
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str kozakiv
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str kozakiv
Rohivs\koho kurenq
Rohivs\koho kurenq Rohivs\koho kurenq
Rohivs\koho kurenq
Rohivs\koho kurenq
Kur∆n\ Rohyvsky
j 5757 5757
57
Panko Koval\1-Hryhorij Koval\ -1
Mus∆j Tovsty j
Havrylo Najda
Gsko Boxancovæ
Kyrylo Zabluda
Yvanæ Ílonka
Yvanæ Nµmna
Ma©ymæ Zaµc\
Kondratæ Zdorovµ
nnij
Hrycko Kuxyræ ·!‚
Mojsµj Huba
h
Fµdoræ Lupalo
Vasyl\ Sysa
Vasyl\ Çorny
j
Myxajlo Donæ
Alµ©µj Pµçµny
j
Mojsµj Davykon\
Pylypæ Drany
j
Tymoßæ Topçy j©
Ma©ymæ Kuçeræ
Ivanæ Kuçµræ
Prokopæ Lµpµxa
Hrycko Lupa
2
Kyrykæ StryΩakæ
Danylo Xarçµnko
Xarytonæ Harkuß a
Xoma Kran\ka
Andr∆j Mußkµtykæ
Dµmqnæ Nµmna
Savka Brµxara
1 Napysano miΩ rqdkamy.2 Vypravleno z Lupæ.
Atamanæ Danylo Mynq jlo
Kozaky
Ivanæ Konovalæ
Kondratæ Íuj
Fµdoræ Taranæ
Fµdoræ Bµzvµrxy
j
Tµrµßko Sukuræ
Andr∆j D∆duxæ
Havrylo Buxt∆j
Vasyl\ Axonka
Sµmµnæ Pµrvoj
a
Sµmµnæ Xyt\ b
Fµdoræ Sa ©yçka
Ùµdoræ Maca
Andr∆j Bµzmasty
j
Ma©ymæ Lglka
Omµlko Nosæ
Ivanæ Lysµnko
Vasyl\ Mynq
jlo v
Olµ©a YrΩano j
Tyßko Dµndµbµræ
Mykola Dµdreno ·!‚
Yvanæ Nµwadymæ
v
Myxa jlo Pal∆j
Qcko Cyfyræ
Omµlko Stadnykæ
Havrylo Çubæ
Gxymæ Ípakæ
Fµdoræ Lytvynæ
Lukqnæ Zabroda  /
Tyßko Hluxy
j
Qrmola Nµl∆pæ
Myxajlo Ìuly
j

40
1756 r., n. r. bereoznq 13 – n. p. kvitonq 15. –
Re[str kozakiv Rohivs\kohoo kurenq. Dok. # 5

41
Qkymæ Brµxara  //
Qkym Ho
rkuß a
A≈anasy
j B∆ly j
Danylo Zozulq
Stµpanæ Ípylka
Fµdo
r D∆duxæ
Kondratæ Zdorovy
j
Matv∆j Tovsty j
Pavlo Çorny j
Ivanæ Taranæ
Pµtro Wµrbyna
Matv∆j Donæ
Romanæ ǵrnqvsky
j
Yvanæ Kuwæ
Tymoßæ Cyhanæ
Panasæ Rµva
Pµtro Noræ
Ivanæ Íkura
Qcko Honçaræ
Yvanæ Rud\
Hrycko Bu
rdghæ
Matv∆j Stary
j
Vasyl\ Íkrµbra
Tymoßæ Puha
j
Savka Bojko
Kyrykæ Puhaµnko
v
Martynæ Kruhly j
Omµlko Kucy j
Ivanæ Omµlµnko
Omµlko Çorny
j
Fµdo r Samojlovæ /
Samojlo Ívµc\
Yvanæ B∆ly
j
Savka Ívµc\
Hrycko Xudomaka
Ko
rn∆j Xortuna
Yvanæ Stukonohæ
Qkymæ B∆ly
j
Andrµ j Çapala 3
Fµdoræ Kulykæ
Fµdo
r Bucula
Avramæ Horbæ
Davydæ Popovæ
Hrycko PodµnµΩny
j
Ivanæ Qnçarynæ ·!‚ Ma
rko Sµ©
µda
Qcko Lysq
nskyj 4
Marko Sto rçokæ
Kuzma Zatµlµpa
Andrµj Suxov∆j
Fµdoræ Pomaransky
j
Danylo Pyskunæ
Kost\ Ma ©as\
Lµvko Po
dlµpok\
Matv∆j Skµbµs\ 
Pµtro Pµrµxrystæ
Davydæ Pµrµxrystæ
Myxajlo ͵ptuxa
Stµpanæ Hluxyj
Avramæ Xrqpæ
Avramæ Mytra
Hrycko Mamaj  //
Fµdoræ Soplqkæ
Lohvynæ R∆znykæ
Lo
hvynæ Pysany j
Trofymæ Vorona
Savka Xvostæ
Olµ©a Horb∆j
Kyrykæ Ma ©ala
Yvanæ Sokuræ
Trofymæ Straßny
j
Andrµj Plosky j
Ivanæ Çorny j
Ivanæ Taranæ
Omµlko Lµpµxa
Danylo P∆vµn\
Vasyl\ Pßonqnka
Naumæ Zajda
Yvanæ Pßµnyçny
j
Ma©ymæ Sytnykæ
Ivanæ Dzgba
Omµlko K
ærqçko
Fµdoræ Hohol\
Lµonty
j Zbaraßæ
Lµsko Poxylæ
Kondratæ Lata
Alµ©µj Lytvynæ
57 zv.57 zv. 57 zv.57 zv.
57 zv.
3 Vypravleno z Çopalæ. 4 Slovo pravleno.
5858
5858
58

42
Nyçyporæ S∆ry
j
Ivanæ Solomasky j
Hrycko Mamaj
Ma©ymæ Popovyçæ
Dµmqnæ Vµsµlo
vsky j
Tymoßæ Pomozky j  /
Ivanæ Sµrpokryly
j
Sµmµnæ Hnµny j
Havrylo Pµçµny j
Karpæ Hryhoryµvæ
Tymoßæ Plyhæ
Onysko Zabluda
Ivanæ Rµdka
Kondratæ Kyça
Pµtro Bµ
zrukavy j
Tyßko Mo vçanæ
Ivanæ Bojko
Prokopæ Hukæ
Hord∆j Bovkunæ
Ko
rn∆j Íuµnko d
Kalµnykæ O dnorazny j
Fµdoræ Smyçokæ
Kyrykæ Osnova
Hryhori
j Prµbµ© a
Tymoßæ Tµrµwµnko
Ma
rtynæ Kruhli j
Omµlko Korotky j
Hrycko Husakæ
Fµdo
r B∆ly j
Fylonæ Çorni j
Omµlko Nµklµsa
Pµtro Íyroky
j
Andr∆j Zahubybatko
Yvanæ Zahubybatko
Vasyl\ Zahubybatko
Antonæ Holovko
Arsµni
j Ívµc\
Lµsko Ku
dra
Fµdo
r Sokuræ  //
Vasyl\ Sokurµnko
Pavlo Nahaj
Dµmko Val∆j
Ivanæ Ubohyj
Lµvko Zam∆rokæ
Stµpanæ Horkuß a Alµ©µj Kryvy
j
Xarko Harkuß a
Prokopæ Lµpµxa
Danylo Xa
rçµnko
Hrycko StryΩakæ
Kyrykæ StryΩaçµnko
Ivanæ Kysly
j
Pµtro Noßny j
Tµrµßko Sykozµnko
Ivanæ Toçykæ
Sµmµnæ Zabluda
Omµlko Koropµc\
Sydoræ Ùynura
Tymoßæ Kravµc\
Omµlko Çorny
j
Romanæ Box∆nnykæ
Savka Mµt∆pa
Kostq Kravµc\
Ivanæ Ça
rdakæ
Kuzma B∆ly
j
Tymoßæ Íulha
Qcko Çorny
j
Danylo Cybulq
Pana
s B∆lohorsky j
Savka Brµxara  /
Pavlo Kramaræ
Myxajlo Makuxa
Pµtro Tropny
j
Fµdo r D∆dæ
Ma
rtynæ No ©a
Ma
rtynæ Zaruba
Andrµj Vyßnqvµcky
j
Ivanæ B∆hunæ
Ma©ymæ Hluxy
j
Hord∆j Taranæ
Kondratæ Nµstula
Ivanæ Sa
dko
Nyçyporæ Moßµnsky
j
Myxajlo DΩava ©a
Ivanæ Bara
nnykæ
Vasyl\ B∆ly
je
Vasyl\ Malµça
Kasqnæ Ostrouxæ
da Hrycko Ωæ Ostrouxæ
Tµrµßko Ostrouxæ
58 58 58 58
58 zv.zv.
zv.zv.
zv.

43
Matv∆j Wµ
rbaty j
Andr∆j Çapala
Samojlo Dobrovµnko
Nazaræ Kiqnycq
Ivanæ Varyvoda
Romanæ Varyvoda
Ivanæ Varyvodµnko
Vasyl\ Kryvy
j
Hord∆j Kalha
Stµfanæ Kalhµnko
Dynys Holovko  //
Qcko P∆tµl\
Ivanæ Rudy
j
Ivanæ Horbræ ·!‚
Yvanæ Ma
©ro
Dµmko Voroçokæ
Xoma Çuxno
Tymoßæ Bu
rxa j
Vasyl\ Çorny j
Qkovæ Zavµzionæ
Klymæ Taranæ
Prokopæ Boboßko
[
Nµstoræ Kuqnæ
Klymæ Sutula
Mykola MΩyçka
Fµdoræ Svµnokæ
Nyçyporæ Çasnokæ
Nykyta Wµ
rbyna
Pavlo Babka
Ivanæ Nosæ
Vasyl\ Koval\
Kalµnykæ Nµdo
rhoj
Nµstoræ Zavµz∆næ
Lµsko Dzµn ©µla
5
Fµdoræ Xvostµnko
Pµtro Xvostæ
Ko
rn∆j Kangka Ω
Qcko Holovko
Pavlo Çaplq
Panasæ Çorny
j
Ivanæ Ploxy j  /
Ulasæ Kravµc\
Lavr∆næ Balva
Andr∆j NµΩyvy
j
Gxymæ Horbæ Ivanæ Brusakæ
6-Ma©ymæ Sabadaßæ
Ivanæ Ûukæ
Ivanæ Yvanyçµnko
Tyßko Braharnykæ
Marko O ©yrµc\
Pavlo Babka
Sµmµnæ Horkußa
Yvanæ Tromsynæ
Yvanæ Horbæ
Fµdoræ Mµdv∆
d
Stµpanæ Xvostµ nko
Hrycko Rud\
Qkovæ Horbæ
Fµdoro ·!‚ Tgpalo
Savka Kapkançikæ
Andr∆j Hudko
Ivanæ Sµrbynæ
Lukqnæ Postµrna
k
Matv∆j Ívµc\
Dmytro Rqbyj
Marko Kuqnæ
Sµmµnæ Nµstula
Matv∆j S∆rij
Sµmµnæ Yllqnij
M∆r∆næ Kucij
Yvanæ Sm∆ßko
Danylo Vµlikij
Kyrykæ Ívµc\
Sµmµnæ Íynbalæ
Havrylo Bardady
m
Pavlo Cynbalæ  //
Lµsko Cµn ©yla
Lukqnæ Tov
æstykæ
Omµlko Koropµc\
Fµdo
r Strybymæ
Ma©ymæ Obµrta
s
Stµpanæ Vysockyj
Lµsko Dµrkaçæ
Omµlko Box∆nny
k
Sµmµnæ Vµlykyj
Ivanæ Bµj ©ulæ
5 Vypravleno z Dzµn ©µl\. 6 Dali tekst do kincq re[stru dopy-
sano inßym poçerkom.
59 59 59 59
59 zv.zv.
zv.zv.
zv.
5959
5959
59

44
Ivanæ Boxancovæ
Qkovæ Íkrµbka
Ivanæ Barannykæ
Ivanæ Slgsa
r
Vasyl\ Kovalykæ
Yvanæ Rudynæ
Andr∆j Latyßæ
Fµdo
r Lytvynæ
Tymoßæ Zaplava
Ivanæ Ìol\
Ivanæ Kyvaj
Z∆nµc\ Liov
æskyj
Tym∆ßæ Ùynura
Antonæ Sukuræ
Dmytro B∆lij
Mykola Muzyka
Lµsko Zal∆znyj
Tymoßæ Nµd∆ßlij
Ivanæ Samar
æskyj
Sµmµnæ Tancgra
Ivanæ Malyj
Nyçypo
r Bratuxa
Sµmµnæ Kryvyj
Danylo Sa ©açka
Ivanæ Wµrbyna
Qkymæ Dµsqtµryçµ
nko
Omµlko Dµsqtµryçµnko
Romanæ Sa ©açka  /
Qko
v Dµsqtµryçµnko
Ivanæ Dµvqtyj
Qcko Ípakæ
Onysko Taranæ
Dµnysæ Rubanyj
Kyrykæ Kryvµckyj
Lavr∆næ Mqkµnkyj
Hrycko B∆lyj
Romanæ Staryj
Fµsko Ì ala©anµnko
Matv∆j Ìala ©anµnko
Gxymæ Ìala ©anµnko
Panasæ Ûußmanæ
4
Ùµdoræ Bandurka Arµma
7 Bonda r
Dµmqnæ Stuçykæ
Ùµdo
r Zam∆rokæ
Hord∆j Ívµc\
Gsko Hluxov
æskyj
Pylypæ Çumakæ
Korn∆j Bµrß ackyj
Qkovæ Taranæ
Dmytro Ugnæ
Mykyta Zlij
Ùµdo
r PƧyj
Korn∆j Maza
n
Ivanæ Bystrij
Mus∆j Ûukæ
Ivanæ Malyj
Mykola Zabluda
Kyrykæ Çornij
Gsko Zaml∆lyj
Naumæ Korol\
Ivanæ Çornyj
Dµmko Nµmna
Hrycko Nµdostupæ  //
Vasyl\ Voloßy
n
Mos∆j VaΩkostupæ
Hrycko Çornij
Stµpanæ Lqßokæ
Ivanæ Vyrazubæ
Mykola Skorykæ
Lµsko Nµsklada
Xoma Kryvyj
Dµnysæ Kuhutæ
Ivanæ Taranæ
Sµmµnæ Slgsa
r
Hord∆j Platny n
Hrycko Krµktunæ
Lµsko Donµc\
Antonæ Qnçarynæ ·!‚
-6
Yto ho – kozakovæ 406.
Ark. 57–60. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda / Sostav.
N. A. Ternavskyj. – Krasnodar, 199r7. – S. 81–84; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – K.,
2004. – S. 177–178.
7 Qrµma
6060 6060
60

45
# 6# 6 # 6# 6
# 6 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str
kozakiv Korsuns\koho kurenq
kozakiv Korsuns\koho kurenq kozakiv Korsuns\koho kurenq
kozakiv Korsuns\koho kurenq
kozakiv Korsuns\koho kurenq
Atamanæ Fedo
r Dovhopolyj
Kozaky
Pavlo Kostyrq
a
Myxaylo Íulha
Maksymæ ͵rstgkæ b
Hryhoryj Puhaçæ
Myxajlo Kabaka
Omµlko By
rsa
Ivanæ Nosæ
Xoma
Qky
mæ Pomaza n 10 1
Parxomæ Zolota rv
Martynæ Samarµc\
Sµmµnæ NyΩynykæ
Xvµdoræ Dulq
h
Ivanæ Ívydkyj ©
Hryhoryj Kryvyj d
Pavlo Kudµlq
Vasy
l Xolqva
Vasy
l Bµzpalyj
Qky
m Stryha 10 1
Myxajlo Hluxyj
Lavr∆næ Sorokopu
d
Tym∆ßæ Doroßµnko
Prokopæ Taranæ
Mojs∆j Kolmykæ
Qky
m Tuzlukæ  /
Myxajlo Lq
x
Nesto r Voyty k
Ivanæ Nµsxody m
Qcko Bµzspalµnq 10 1
Mykyta Doroßµnko
Artµmæ Suku
r
Kuzma Samaj
Sydo
r Basara b
Ivanæ Ívydkyj
Ysko Holo
vko
Ivanæ Koro
vka
Danylo Ì ava
Ivanæ Ûmurenko
Danylo Ì arna©a1 0
1
Pavlo Sto rçakæ
Kyrykæ Nosæ
Pµtro Syrovµc\
Ivanæ Malyj
Xoma Box∆ny
k
Qcko Çornyj
Kostq B∆lyj
Ihnatæ Klqçny
k
Tara s Dubyna
Tarasæ Ko
rn∆jçaty n
bratæ10 1
Xarko Rud\
Ivanæ Íere
x
Klymæ Vµlykyj 53 1 //
Klymæ Braha
rny k
Omelko Ípa k
Vasy l Vydgçµnko
Ivanæ Manady
k
Qcko Kryvyj
Lesko Motuzæ
Ivanæ Boby
l 10 1
Kostq Vydgçµnko
Ivanæ Dudny
k
Pavlo Bu rda
Tymoß Ûmurµnko
Matv∆j Vovçµnko
Hrycko B∆lyj
}sko Íumµjko
Vasy
l Lytvynæ
Andr∆j Kova
l
Pavlo Ylqßµnko 10 1
Ivanæ Pryluckyj
Mykyta Stepano
v bratæ
Stµpanæ Ívµc\
Antonæ Kalmuskyj
Vasy
l Polamajko
Lukqnæ Dodyrµnko
Ivanæ Bandura
Vasy
l Kunpanæ
6161 6161
61
61 61
61 61
61 zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Pidraxunky avt.
Rµµstræ kurµnq Korsunsko ho

46
1756 r., n. r. bereoznq 13 – n. p. kvitonq 15. –
Re[str kozakiv Korsuns\kohoo kurenq. Dok. # 6

47
Petro Ostrou
x
Myxajlo R∆zny k 10 1
Doroßæ Çyhoso v2 bratæ  /
Hrycko Burdg
h
Hrycko Bu rdg h Ωµ
Vasy
l Burdgh Ωµ
Harasy
m Slon\
Fµdo
r Bruxno
Stµpanæ Tµslq
Semenæ Krepostnyj
Levko S∆roßtanæ
Lavr∆næ Çornyj 10
1
Hrycko ǵrµda
Harasko Malyj
Hrycko Drozdµnko
Mykyta Sr∆bnyj
Ivanæ Zlod∆j
Dynysæ Bardakæ
Lukqnæ Lukaßæ
Savka Kobµnko
e
Petro Mazu r
Pavlo Dylynæ 100 1
Klymæ B∆lyj
Pavlo Vµrµwaka
Ivanæ Sµrbynæ
Klymæ Vµlykyy
Matv∆j Skala
Mykyta Matro
s
Ivanæ Bandura
Myxajlo Polatnyj
Ivanæ Du
dnykæ //
Pavlo Muzyka 10 1
Pavlo Vµlykyj
}sko Horkuß a
Ivanæ Vµlykoluzkyj
Sydo
r Çornyj
Myronæ S∆renko
Sydo
r Box∆ny k
Panko Çornyj
Ivanæ Íramæ
Ivanæ Kuçµræ
Lazo
r B∆lyj 10 1
Fedo r Pacgkæ
Pavlo Box∆ny
k
Danylo Sopæ Fedo
r Zavyz∆næ
Sydo
r Spolnyj
Stµpanæ Ívec\
Savka Kravec\
Vasy
l Kroxma l
Tarasæ P∆vtorackyj
Klymæ Du
dny k 10 1
Qkymæ Trµtq k
Dµny s Ostrovµrxyj
Stµpanæ Çupryna
Danylo Kravµc\
3-Stµpanæ
Ivanæ
Vasy
l
i Pµtro -3 Strußµnky
Ostapæ Dovhyj
4-Troxym Doroßµnko 10 1
Olµksa Suku r
Pµtro N∆Ωynskyj
Tym∆ßæ Nyzkyj -4
Hrycko Plastunæ
Stµpanæ Kulykæ
Kyrykæ Kladko
Qrema Spycq
Oleksa Çornyj
Qcko Woka
Vasy
l Donæ 1-50, 10 -1
Danylo Vµlykyj
Stepanæ Suha
k
Ivanæ Krama r
Ivanæ Pym∆stra
Tym∆ßæ ıa]mµnko
Semenæ Verbeckyj
Naumæ Çornyj
Ole©a Tuma
Stµpanæ Vµrba
Vasy
l B∆loz∆rka 10 1
Ivanæ B∆lyj
Troxymæ Boboßko
Ivanæ Pokvala
6262 6262
62
2 Vypravleno z Çyhoho v. 3 Ci imena ob’[dnano fihurnog
duΩkog.
4 Napysano na misci prizvyw, qki
bulo vyterto.

48
Ma©y
m Kravµc\
Myronæ Uman\
Ivanæ Íulp∆ka
Mykyta Ívµc\
Stepanæ Klyßavyj
5 160 6 // 3-Vasy l
Semenæ -3 Rudµnky 10 1
4-
Stµpanæ Puhaçæ
Omµlko Stupka
Vasy
l Kyrpa
Ivanæ Vyno -4
Fedo r Skrypny k
Ivanæ ǵrkµsy n
Fedo r ǵrkesyn Ωµ
Hrycko Ûuravµl\
Vasy
l P∆struha
Lesko Orµlæ10 1
Ivanæ Batko
Klymæ Babakæ
Troxy
m Macapµj
Mykola Ça
rdakæ
Kalµnykæ Çumakæ
Lµsko Leb∆d\
Ivanæ Za]ka
Hrycko Kulyçµnko
Kyry
k Karakaj
Myxajlo Bµzm∆næ10 1
Kondra t Çuma k
Kondratæ Çumakæ Ωµ
Martynæ Bµzkro
vnyj
Fedo
r Letgçyj
Petro Volµnko
Kyrykæ DΩava ©a
Stµpanæ DΩava ©a

Hrycko Hnenyj  /
Pana
s To vmaçæ50 7
Fµdo r Nedavn∆j 100 1
Naumæ Bezymµnyj
Ivanæ Vodopqnæ
Petro Teslq
Fedo
r Holo vko
Petro Kunpa
n
Avramæ Taranæ3-Ivanæ
Qcko -3 Skobµly Qkovæ Skobµnq
Romanæ Odnoraznyj 10
1
Fedo r Kolqda
Ilqßæ ǵvµrda
Qko
v Skypµnko
Ivanæ {lµk
Ivanæ Rudyj
Vasy
l Stupa k
Nyçypo r Kravµc\
Fesko Kravµc\
Pµtro Krama
r
Radko 5 Malyj 10 1
Tymo ß Plastunæ
On∆stra
t Bandura
Kyrykæ Lysqnskyj
Stµpanæ Kova
l
Ivanæ Kyqnycq
Fedo
r Kravec\
Semenæ Kaßtanæ
Vasy
l B∆bæ
Ma©ymæ Tµslq
3-Vasy l 10 1
Mujs∆j
i Sµrh∆j -3 Rudenky  //
Nµsto
r Tkaçæ
Ivanæ Motuzµnko
Sydo
r Syz∆kæ
Ivanæ Gßka
Naumæ Íulp∆ka
Andrµj O ©y
r
Ula s Braharny k
Maksy m Kravµc\ 10 1
Xarko Kokoßko
Hrycko Man©Ωykæ
Korn∆j Tµslq
Qcko Braha
Ostapæ Kyslyj
Petro Rakæ
Andrµj R∆znykæ
Vasy
l Ívydçµnko [
Hrycko Mospanenko 50 7
6363 6363
63
62 62
62 62
62 zv.zv.
zv.zv.
zv.
5 Slovo pravleno.6 Pomylka, treba 168 . 7 Pomylka, treba 49.

49
Mykyta Mospanenko
Ω 10 1
Qcko Zubµnko
Qcko Tovsty
k
Vasy l Horkuß a
Semenæ Bahackyj
Troxymæ Koßovyj
Ivanæ V∆vça
r
Lukqnæ Xrystqny n
Tymo ß Kryvyj
Ivanæ Kostyrµnko
Fµdo
r Werbyna 10 1
Onysko Çumakæ
Vasy
l Malyj  /
Lukqnæ Vµlykyj
Artµmæ Çuma
k
Semenæ Kroßko
Petro Lytvynæ
Ivanæ Ívµc\
Romanæ B∆lyj
Vasy
l Tancgra
Ivanæ Kaba
k 10 1
Ivanæ Cybulq
}sko Kova
l
Ivanæ Nudha
Fedo
r Íoludko
Ivanæ Vysoçy
n
Qcko Prywµpa 5
Nyçyporæ Ì ylavyj
Hrycko Prezydentæ
Fµdoræ Pysmµnyj
Ostapæ Kovalenko 10
1
Andr∆j S∆ryj
Kondratæ B∆loko
n
Dyny s Bandura
Ostapæ Macapµj
Hrycko Taranec\
Dyny
s Çerneckyj
Kyrykæ Kytæ
Ivanæ Ívec\
Kly
m Rµpµxa
Hrycko Bre ©eda 10 1
Lukqnæ Nas∆kanæ  //
Maka
r Ruçycq
Fedo
r Stupakæ
Ivanæ Nejna Ivanæ B∆lyj
Tara
s Macko
Onopr∆j Íoludko
Nyçypo
r Íoludko Ω
Ivanæ Lebµdynµc\ 50 7
Hrycko Zalupµjçenko 100 1
Mykyta Suxyj3-Demko
Omelko
i Vasy
l-3 Kyrpy
Pavlo Mußtupa
Stepanæ Kravec\
Savka Çornyj
Lesko Husakæ
Dmy
tro Karnouxæ
Ivanæ Kozynec\ 10 1
Omµlko Çujko
Nazaræ Pob∆hajlo
Prokopæ Brexara
Myxajlo Bojko
Tarasæ Kravec\
Ivanæ Starçenko /
Nazaræ Ûadanæ
Vasy
l Bu t
Harasy m Çornyj
Andrej Balko 10 1
Ole©a Hn∆dyj
Vasy
l Kucyj
Naumæ Kravµc\
Vasy
l Bµzkrovµc\
Pµtro Z∆kraçæ
Ivanæ Su]menko
Petro Ívec\
Tymoßæ ǵvµrda

Mojs∆j ǵvµrdµnko
Kuzma Letgçyj 5 10 1
Lavr∆næ Kosyj
Ivanæ S∆ryj
Vasy
l Opyjko
Pylypæ Kazgka
Potapæ Znosokæ
Hrycko Holo
vko
Ivanæ Xoluj
Ivanæ Kova
l
Vasy l Çornyj
63 zv.63 zv. 63 zv.63 zv.
63 zv.

50
Vasy
l Çornokon\
10 1
Ivanæ Íramæ
Petro Probyjholova
Panasæ V∆vça
r
Naumæ Balva  //
Hrycko Bro
vko z
Vasy l Bu t
Hrycko Kryvyj
Ivanæ Hunka
Ivanæ Tkaçæ 50
7
Dmy tro Cv∆rkunæ10 1
Ivanæ Skrypny k
Hrycko Basujkobylka
Ivanæ Ívedykæ
Ivanæ Horbæ
Ivanæ Bu
rdghæ
Ostapæ Kopycq
Naza
r Kravµc\
Pµtro Str∆xa
Ivanæ Plavßuda
Hrycko Ívµc\ 10
1
Ivanæ Bµrdny k
Hrycko Rµdka
Hrycko Kulyçenko
Xvµdo
r Kulyçenko Ω
Savka Bandu rçµnko
Ivanæ Ívµc\
Vasy
l Podpaley Karyj
Ivanæ Sydorµnko
Qcko Maca
Vasy
l Pysmenyj 10 1 /
Andrµj Staryj
Pµtro B∆lyj
Stµpanæ Lytvynæ
Petro Ûadanæ
Pµtro Varanycq
Tymoßæ Sysa
Qko
v Sµrµda
Stepanæ Donec\
Antonæ Skrypnykæ Ivanæ Dr∆mlgha
10
1
Hrycko Lyma r
Ivanæ Bojko
Qcko Skory
k
Tarasæ Latyßæ
Dµmko Nudnyj
Omµlko Smalko
Potapæ Tovsty
k
Omµlko Kosnij
Ivanæ Honça
r
Danylo Najda 10 1
Matv∆ 8 Sklqræ
Hrycko Lµlµkæ
Ivanæ Ûmurµnko
Nazaræ Lq
x
Hrycko Sama rskyj
Petro Çornyj
Matv∆j Çerneckyj
Matv∆j Bµzpµçalnyj  //
Pµtro Çornyj 50
7
Vasy l Kulyçenko 100 1
Hrycko Malyj
Hrycko To
lmaç
Z∆nov∆j Kvaß a
Hrycko Çornyj
Ivanæ Konko
Xvµdoræ Monka
Sydo
r XuΩyj
Qcko Malyj
Ivanæ V∆zæ
Stepanæ Pysmenyj 10
1
Matv∆j Suxyj
Hrycko Balko
Ivanæ B∆lyj
Fµdo
r Zabora
Matv∆j Fortuna 416 9
Ark. 61–64. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 49–52;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 163–164.
6464 6464
64
64 64
64 64
64 zv.zv.
zv.zv.
zv.
8 Matv∆j9 Pomylka, treba 415.

51
# 7 # 7 # 7 # 7
# 7 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str
kozakiv Kal\nybolots\koho kurenq
kozakiv Kal\nybolots\koho kurenq kozakiv Kal\nybolots\koho kurenq
kozakiv Kal\nybolots\koho kurenq
kozakiv Kal\nybolots\koho kurenq
Kurµnq Kaln¥bolotskohø
Kyrylo Kyruß a
Troxymæ Wµ
rbyna
Kostq Smyçadlø
Lukqnæ Tµslq
Andr∆y Topç∆j
Ka
rpo Topç∆µnko
Ivanæ Topç∆µnko
Kuzma Topç∆µnko

mko Ívµc\
Troxymæ Norµnkø
Lµsko Çornyj
Ka
rpo Ívµc\
Antonæ Huba
Xvµsko Klad∆j
Ivanæ Klad∆µnkø
Qcko Rublyovskyj
2
Xoma Vyd\
Qcko Batµçk∆væ bratæ 58 4 //
Dan¥lo Zaruba
Antonæ Solovozæ
Ivanæ Lµpµtuxa
Hrycko Kosyj
2
Tym∆ßæ Kravµc\
Stµfanæ Kravc∆væ bratæ
Andr∆j Kravc∆væ bratæ
Dµmko P¥smµnny
j
Danylo Smalko 2
Ma rtynæ Nab∆kæ
Matv∆j Kulykæ
Hrycko ͵rstgkæ
Tym∆ßæ ǵrµskovyj
Omµlko Taranæ
Ostapæ Ìuz\
Lµvko Anc∆boræ
Avraamæ Dundukæ
Hrycko Balabanæ
T¥ßko Skrypn¥kæ
6565 6565
65
65 65
65 65
65 zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 D∆htqræ2 Slovo pravleno.3 Dali zakresleno Zsæ-. 4 Pidraxunky avt.
Atamanæ Fµdoræ Soxackij a
Kozaky
Andrµj Soxack¥j
Kuzma Vµlykolu
Ωskyj
Lukqnæ Holovko
Qrµma Solopæ
Fµdoræ Smyçadlo
Ivanæ D∆htaræ
1
Sµmµnæ Lot∆ßæ
Ivanæ Poxytunæ
Marko Usæ
b
Qcko Íapovalovæ bratæ
Hrycko Boroda
Lukqnæ Malyj
v
Ihnatæ Brovko
Stµfanæ Nµv∆nçanij
Nµs
ætµræ 2 Kryklyvyj
Myxajlo Batµ
çko
Ivanæ Hladkyj
Omµlko
2 Koropµc\
Antonæ Lot¥ßµvæ
Pµtro Lapaj
Ivanæ Ço
rn¥j
Dµmko Dµrkaçæ
Pµtro Zacgntyj
Pavlykæ Malyj
Kostq Çorn¥j  /
Qcko Husakæ
Atonæ Prys∆vko
Gxymæ Kotlqræ
Tym∆ßæ Çubæ
Fµdoræ Bakaj
Fµdoræ Manastyrskyj
Vasyl\ Nµsolyborwæ
Ivanæ Koval\
Yvanæ Bµzpalyj
Prok∆pæ
3 Kraçæ
Ivanæ Samarskyj
Sµmµnæ Noræ
Pavlo Kabaçn¥j
Qcko Pavlyk∆væ bratæ

52
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Kal\nyboloots\koho kurenq. Dok. # 7

53
Ôsko P¥ßnoho bratæ
Kalµnykæ Capæ
Kalµnykæ Sukuræ
Sµmµnæ Slabkyj
Stµfanæ Bul
\ba
Ivanæ Kryvyj
Sµmµnæ Dupl∆j
Onopr∆j Ha
rkuß a
Myxajlo Ovçyna
Matv∆j Krasovskyj
Stµfanæ SuryΩµnko
2
Pµ tro Saxackoho rodyçæ  /
Ôsko Vojtæ
Ma
rt¥næ Hunka
Andr∆j Kravµc\
Pµtro Posunko
Dmytro Slynko
Stµpanæ Wµ
rb¥na
Vasyl\ Taranæ
Hrycko Lytvynko
Pavlo Lytvync∆væ bratæ
Hrycko Kumpan∆µc\
Xarko Locmanæ
Omµlko Brovçµnko
Pavlo Kulbaçn¥j
Qkymæ Malyj
Fµdoræ Muzyka
Omµ
lko ǵrµvko
Olµks∆j Okatyj
Danylo SanΩarovskyj
Pµtro Sk¥danæ
Davydæ Ípyta
lnyj
Ilko Íoludyvyj
Ilko Lakµj
2
Ostapæ Ívµc\
Ivanæ Qwµ
nko
Ivanæ Kostqnyj
Ivanæ Zavµz∆næ
Antonæ Ûaldakæ
Ôskø Storçak∆væ bratæ
Pavlo P¥ßnµnko
Lukqnæ Hluxyj
Savka Íramæ62
4  //
Maksymæ Kruçokæ
Ivanæ Bµzwasnyj Matv∆j Holovko
Matv∆j Kußn∆ræ
Havrylo DΩu]mæ
Havrylo R∆dkousæ
Dan¥lo Ímalko
Marko Kuzubæ
Dµmko Kuhutæ
Ivanæ Horbæ
Ivanæ Ík
ævyra
Lµvko Malyj
Klymæ Ûyvµnskyj
Vasyl\ Ûuvylka
Fµdoræ Taranæ
Qcko Kravµc\
Stµfanæ P¥smµnn¥j
Fµdoræ Kyla Balykæ
Marko
2 Mµdv∆d\
Myxaylo Usæ h
Ivanæ Íramovata Ruka
Havrylo Lytvynæ
Matv∆j ZbaraΩskyj
Pµtro Zavala
Vasyl\ P∆vnµnko
Ih
ænatæ 2 Poxylæ
Moys∆y Kovryha
Vasyl\ Cyf∆ræ
Troxymæ Tonkon∆hæ
Myxajlo Storçonihæ  /
M¥k¥ta Vorona
Dmytro Dybrova
Vasy
l Ço rnyj
Kirylø Nosæ
Omµlko Dybrova
Ostapæ Z∆ma
Danylo B∆lyj
Qk¥mæ Str∆lµc\
Pavlo Myxnµnko
Ivanæ ǵçµra
Lavr∆næ Ostrouxæ
Mykyta Taranæ
Ihnatæ Movçanæ
Savka Çornyj
Qcko Kovalµnkø
Ust¥mæ Taranµc\
Savka Kuçµræ
2 6666 6666
66

54
Qcko Lµhnµnko
Pµtro Halußka
Ihnatæ Konaßkø
Ostapæ Lytvynæ
Kuzma Drobnyç
Ulasæ Obµ
rtasæ
Pµtro DΩura
Vasyl\ Vovkæ
Ivanæ Bojko
Ihnatæ Poxylæ
2
Sµmµnæ Rab¥j 58 4 //
Antonæ B∆lyj ©
Ma©ymæ Horkuß a
Fµdoræ Ívµc\
Lµvko Ka
lmuskyj
Xoma Kalmuskyj
Vasyl\ Çornqvskyj
Panasæ Zabroda
2
Qk¥mæ Ívµc\5-Trofymæ Holovko -5
Vasy l Koßmanæ
Olµ©a Kalyta
Korn∆j Çußko
Dyn¥sæ Ovadæ
Qcko Nosæ
Ihnatæ Kryvyj
Fµdo
r Dr∆mlgha
Kuzma Nosæ
Myk¥ta Tµslq
Sµmµnæ Zabluda
Lµvko Ka
rdaßæ
Myxajlo Çumakæ
Olµksa Subota
Olµks∆j Obzdymæ
Xoma Nµ ©rµj
Ostapæ Bµ
zma tnij
Savka Be
zboΩn¥j
Ivanæ Çumakæ
Hr¥cko Ìava  /
Ivanæ Burlakæ
Vasyl\ Taranæ
Qk¥mæ Sonlyvyj
Fµdoræ Slgsaræ
Onopr∆j Ud∆dæ
2
Nazaræ Koval\ Vasyl\ Kotlqræ
Gxymæ Ço
rnyj
Ihnatæ Malyj
Fµdoræ P¥
ßnyj
Kl¥mæ Çovylka
Ihnatæ ͵p∆l\
Mak
æsy mæ B∆lyj
Kuzma Ívµc\
Stµpanæ Na ©o ©a
Hrycko Smyçadlø
Vasy
l Panovyca
Hrycko Sadylo
Fµdoræ Tonko
ßkuræ
Dmytro B∆lyj
Ihnatæ Ço
rnµnk¥j
Vasy
l Tovstykæ
Sµmµnæ B∆lyj
Procko Ço
rn¥j 6
Pavlo V∆v æçaræ
M¥kola Taranæ
Qcko Nµ
sm∆qn 55 4 //
Ivanæ Praçæ
Ivanæ Varyuxa
Ko
rn∆j Lytvynæ
Romanæ Suxyj
Qcko Dyor ©açæ
Ivanæ Nµdostupæ
Ôsko IrΩynyj
7
Myxajlo Ly tvynæ
Pavlo Çorn¥j
Troxymæ Kravµc\
Ivanæ Koçµrha
Sµmµnæ Sn∆saræ
2
Stµfanæ Wµrb¥na
Vasyl\ Qrµmµnko
Vasyl\ Taranæ
Kondratæ Usæ
Ivanæ Zavara
Nazaræ Kulµba
Ilko Mulæ
Kuzma Drukæ
6767 6767
67
66 66
66 66
66 zv.zv.
zv.zv.
zv.
5 Dopysano miΩ rqdkamy inßym
poçerkom.
6 Dali zakresleno Mykola Taranæ. 7 IrΩanyj

55
Lµvko Tolokæ
Hrycko Synioqj
2
Ihnatæ Ûmurko
Vasyl\ ǵrµvkø  /
Kondratæ Kryvyj
Vasyl\ Ku
mæ pan∆µc\
Fµdoræ K∆mlykæ
Stµfanæ Lytvynæ Andrµj Taranæ
8-Matv∆j Smahlµckij
Ivanæ Ôswµnko
Martynæ Moxnatij
-8
Ytoho – 265 9
Ark. 65–67. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 35–36;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 158–159.
# 8# 8 # 8# 8
# 8 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Umans\koho kurenq
Re[str kozakiv Umans\koho kurenq Re[str kozakiv Umans\koho kurenq
Re[str kozakiv Umans\koho kurenq
Re[str kozakiv Umans\koho kurenq
Kur∆n\ Umanskij
Atamanæ Sµmµnæ Lysij Kozaky
1
Tym∆ßæ Malgha a
Tym∆ßæ Çasnokæ
Pavlo Ploskoholovyj b
Lukqnæ Samarskyj
Andr∆j Zap∆ßn∆j v
Romanæ Ìuz\
Ma©ymæ Kryvohubæ
Yvanæ Storçakæ
Kyrykæ Norµc\
Lµskø Kr∆tæ
Myxajlo Koval\
Matv∆j Kravµc\
Ostapæ Pysmµnny
j
Hrycko Komyßanæ
Myxajlo Karabutæ
Omµlkø Lapaj
Ùµdoræ K∆lokæ
Lavr∆næ Soroka
Vasyl\ R¥balka
Stµpanæ Zozulq
Antonæ Koval\  /
Artµmæ Vasylyµvæ
h
Sµmµnæ Bovdyræ
Lavr∆næ Horbæ
Pµtro Pµtl¥cky
j
Yvanæ Najda
Kondratæ Nµstula Pylypæ Vµlyky
j
Fµdo r Bulanæ
Ivanæ Korotkij
Vasyl\ Poxylæ
Antonæ Sotnykæ
Myxajlø Stolata
Mus∆j Korovka
Vasyl\ Kot∆j
Yva
n Kyrpanµnkø
Artµmæ Sokyra 2
Vasyl\ Çubæ
}sko Lysyj
Qcko Íyqnæ
Havrylo Majmula
Andr∆j Hørkußµnkø
Olµ©∆j Holovko
Dyny
s Morµnµc\ 45 3 //
Harasy
mæ Hølovko
Harasy
mæ Kys∆l\
Mus∆j Z
ælij
Danylo Kuv∆ka
Fµdo
r Taranæ
Qrµma Moro
z
Matv∆j Trq scq
Havrylo Kys∆l\
6868 6868
68
8 Dopysano inßym poçerkom.r9 Dali zakresleno 38.
68 68
68 68
68 zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Dopysano miΩ rqdkamy inßym
poçerkom.
2 Slovo pravleno.3 Pidraxunky avt.

56
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Umans\kohoo kurenq. Dok. # 8

57
Hrycko Dykij
Qcko Koßovsky
j
}sko Starµc\
Yvanæ Íapova
l
Sµmµ n Cmakalµnko
Hrycko Kyslyj
Gxy
mæ Papuß a
Yvanæ Stolatµnko
Stµpanæ Pysmµnnyj
Xarko Lglka
Yvanæ D∆næ
Pµtro Bobo
x
Korn∆j Çornµnky j
Yvanæ Rakæ
Kyrylo Koçµrha
Yvanæ Kulykæ  /
Kondratæ Bovkunµnkø
Myxajlo Vµdm∆d\
Nµstoræ Vybornyj
Olµ©∆j Samarskyj
Hrycko Taranæ
Antonæ Vodopqnæ
Yvanæ Ym∆no
v bratæ
Korn∆j ǵrµpaxa
Vasyl\ Zaµc\
Andr∆j B∆lyj
Pµtro Ostapµnko
Xarko Starçµnko
Sydo
r K∆zlykæ
Onysko Skoçko
Prokopæ Taranæ
Ivanæ Çubæ
Myxajlo Hørkuß a
Troxy
mæ Sklqræ
Pavlo ǵrçuxa
Pylypæ Bulduma
Hrycko Dykij
Yvanæ Kaznod∆j
Sµmµnæ Solopæ
Tyßko Morµnçµnkø
Danylo Suxyj 49
3  //
Hrycko Lakµj
Hrycko Tupµjkø
}sko Basanskyj
Olµ©∆j Pµnka
6969 6969
69
69 69
69 69
69 zv.zv.
zv.zv.
zv.
Stµpanæ Kaplycq
Yvanæ Zlyj
Vasyl\ Starçµnkø
Vasyl\ Pob∆hajlo
Pavlo Zµlµnskij
©
Fµdo r Vyz∆ræ
Myxajlo Motornyj
Fµdo
r Davydµnko
Olµ©∆j Pßono
Olµ©∆j Zaçµpa
}sko Dµrkaçæ
Yvanæ Qrmo Nahajskµ
Yvanæ Zolotaræ
Yvanæ Ûuravµl\
Fµdo
r Dranyj
Martynæ Dqdko
Andr∆j Nµstula
Pavlo Nµçytæ
Havrylo Malqrµnko
Mus∆j Vµlykyj
  /
Romanæ Puha
ç
Vasyl\ Lytvynæ
Myxajlo Dundukæ
Danylo Lq
x
Dmytro ÌyrlyΩµnko
Mus∆j Basarabæ
Lukqnæ Sabadaßæ
Kondratæ Rµdka
Yvanæ Pysmµnny
j
Qky mæ Mµlnykæ
Vasyl\ KalgΩnyj
Pavlo Pylyp∆væ bra
t
Yvanæ Çornyj
Vasyl\ Pypka
Fµdo
r Kravçyna
Ma©y
mæ Tyxyj
Pylypæ Kryvyj
Fµdo
r Harmaj
Yvanæ Kryvohubæ
Stµpa
n Plo skoholovyj
Andr∆j Íulha
Andr∆j V∆vçaræ
Dyny
s Nasova 47 3  //
Pµtro Ívµc\
Yvanæ Hørkuß a

58
Dmytro Maxynq
Hrycko V∆jtµnko
Ta r a
s Nµbuvajlo
Ivanæ Lq
x
Olµ©∆j Lytvy n
Fµdo r Tx∆ræ
Danylo Txorµnko
Hørd∆j Plakuwyj
Matv∆j Honçaræ
Hord∆j Ívµc\
Andr∆j Huba
Qkovæ Lg ©odra
Vasyl\ Kova
l
Yvanæ Lypovyj
Sµmµnæ Zaruba
Yvanæ K∆mlykæ
Hrycko Hajda Bory
s
Olµ©∆j Ploxyj
Andr∆j Hørbæ
Antonæ Çavusæ  /
Dµmko Zµlµnsky
j
Andr∆j Ud∆dæ
Ta r a
s Hølovqnyj
Andr∆j Kurka
Yvanæ Pulynµc\
Yvanæ Taranæ
Supru
n Wµrbyna
}sko Storçousæ
Kuzma IorΩykæ
Stµpanæ Babyçæ
Omµlko B∆lousæ
Andr∆j Andrµßko
Myxajlo Ívµc\
Lukqnæ Stovbunæ
Iva
n Kamqnskij
Vasyl\ Lysyj
Yvanæ Honçarµnko
Ivanæ L∆skovyj
Vasyl\ Çubæ
Pµtro Pqnycq
Vasy
l Taranæ
Havrylø L∆bµryq 44 3 //
Savka Malij
Ula
s Çornyj
Mykyta Lyska
70 70 70 70
70 zv.zv.
zv.zv.
zv.
7070
7070
70
Prok∆pæ Kamqnskij
Vasyl\ Holubæ
Troxy
mæ Pyxna
Hrycko Stovbunæ
Kyrylo Kamqnskij
Fµdo
r Kopovykæ
Yva
n Kuma
Qcko Íramæ
Vasyl\ Dµrka
çæ
Sµmµnæ Horkußa
Korn∆j Karakatycq
Vasyl\ Skydanµnko
Vasyl\ Bµrbµdylo
Stµpa
n Pla stunæ
Yvanæ Tovston∆hæ
Fµdo
r Lytvynæ
Ivanæ Koval\  /
Pankø Kulµßnycq
Kyrykæ Nµwady

Yvanæ Ubohyj
Hrycko Hørbæ
Yvanæ Strohyj
Sµmµnæ Py
smµnny j
Harasy mæ Kys∆l\
Olµ©∆j Sukuræ
Ta r a
s Tovba
Yvanæ Lomaka
Matv∆j Koropµc\
Dmytro Macafµj
Pana
s S∆ryj
Sam∆jlo Kovtunæ
Sµmµnæ Lµtq
Prokopæ Drabyna
Sam∆jlo Bandurka
Pµtro Ívµc\
Mykyta Voloßy

Olµ©∆j Svµrdµl\
Pylypæ Kaçanæ 41 3 //
Ivanæ Ívµc\
Savka Kotµlva
Ma©y
mæ Lytvy n
Yvanæ Dulq
Danylo P∆vµn\
Yva
n ÍulΩµnko
Anto
n Popovyçæ

59
Yvanæ Popovyçæ
Qcko Malyj
Kondratæ Çapala
Fµdo
r Zµlµnyj
Andr∆j Muzyka
Alµ©∆j Íokalo
Savka NµΩyvyj
Hrycko Sv∆tynsky
j
Savka Varyvoda
Yvanæ Ívydkyj
Kurµnq Dµrµvqn
ækov æsækohø
Sµmµnæ Lµbµdynµc\ 
/
Pavlo Sµrµda
Romanæ P∆xota
Klymæ Talapynda
Pµtro Maçula
Vasyl\ Svµrbµnko
Lavr∆næ Skubosracky
j
Omµlko Ìyrly ©a25 3
Yto ho – 251
Ark. 68–70. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 95–96;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 181–182.
# 9# 9 # 9# 9
# 9 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Derev’qnkivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Derev’qnkivs\koho kurenq Re[str kozakiv Derev’qnkivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Derev’qnkivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Derev’qnkivs\koho kurenq
Harasymæ Sukuræ
Tym∆ßæ Holov
æko
Harasymæ Vyrozu
b
Vasyl\ Roskolupa
Yvanæ Udovycq
Mykyta Man∆jlo  /
Ant∆næ Pozyvajlo
Harasymæ ǵrµvatij
Nyçypo
r BraΩnykæ
Ùµdo
r Bandury st ij
Romanæ Ílopkan\
Vasyl\ Subota
H
ærycko Tµmnij
Panko Hluxij
Vasyl\ Kucij
Qkymæ Tonkon∆hæ
Qcko Ívy
dkij
Myxajlo Holovko
Tym∆ßæ Turpakæ
Laz∆ræ Okatij
Sµmµnæ Taranæ
Sµmµnæ Starij
Kondratæ Í
ækola
Dµm
æko Babakæ
Maka
r Nahaµc\
7171 7171
71
1 Slovo pravleno.
Ataman Nykola Kasapæ a
Kozak¥
Yvanæ Wµrbyna
Ma©ymæ Oksgta
Ostapæ Ostrouxæ
Qkovæ Ûukæ
Kononæ Vµlykolu
Ωskij
Yl
æko Rudij
Kondratæ B∆lo ©radæ
Gs
æko Lama x
Andr∆j Ìontovij
Matv∆j Plyska
Yvanæ Sa ©açka
Yvanæ Malij
Ùµdo
r Krµmµnçuckij
Qkymæ Lyxoßµr
æstij
Ma
rtynæ Starij
Qkovæ Vyrozu
b
Artµmæ Ûovtij
Yvanæ Usæ
Lµontij Vµç∆rnij
Lµsko Ìolµ ©a
Korn∆j Plyhæ
Harasymæ Çornij
Kondratæ Hamanæ
Omµlko Baßkyrµc\
1
Nµstµ r Plos ækon∆sæ b

60
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Derev’qnkivs\koho kurenq. Dok.o # 9

61
Yvanæ Uroda
Trofymæ Malij
Danylo Obuxovskij
Z∆nµc\ Holovçµn
æko
Yvanæ Dµvqtij
Lµvko Ko
rkosæ
Olµ©a Zalupµjko
Yvanæ Hluxij
Ma
rtynæ Holov æko
Qkymæ P∆
dçysæ
Tym∆ßæ Kuçµræ
Yvanæ Loboda
Romanæ XoruΩµnko
Lavr∆næ Voloßynæ
Ivanæ Rakæ 66
2  / /
Ivanæ Çornij
Stµpa
n Mußta
Pavlo Mulæ
Pylypæ Obdula
Lazo
r Kra snokolqdy nskij
Mykyta Kra
snokolqdynskij
Myxa
jlo Nosæ
Ivanæ Sakæ
Samojlo Ûaldakæ
Xvµdo
r PƧij
Ilko Konovalæ
Hrycko Çardakæ
Stµ≈anæ Popµlnu
x
Hrycko Skyrta
Ùµdoræ V∆dma
Hrycko Hurynæ
Ùµdoræ Lµlµkæ
Mus∆j Tovma
ç
Vasyl\ Cybæ
Hrycko Bµzrukavij
Ony
sko Bybykæ
Samojlo Popovyçæ
Sµmµnæ Donæ
Prokopæ Donæ
v
Karpo Plytny k
Tµrµßko Noræ
Vasyl\ Çornij
Nyçyporæ Sµrdgkæ

tro Nµl∆pa
Ùµdoræ Ìulij Yvanæ Kuqnæ
Ihnatæ Kolyßva
Stµpanæ Bohackij
Qkovæ Boboßko
Ostapæ Kotµlva 
/
Mus∆j Holovçµ
nko
Qcko Tlustyj
Matv∆j Kulbaçnij
Hord∆j Taranæ
Yvanæ Baburµnko
h
Ùµdoræ ǵrkasµnko
Lavr∆næ Bojko
Hrycko Zavµz∆næ
Ùµdoræ Wµrbynµnko
Ùµdoræ D∆htqrµnko
Stµpa
n B∆lovskij
Omµlko V∆dma
Ivanæ Kµlµbµrda
Ivanæ Zbara

Dµmko Koval\
Vasyl\ Bovtgxæ
Sam∆jlo Puhaçæ
Kalµny
k Zapara
Ivanæ Orobµc\
Hrycko Braharny
k
Andr∆j Braharny k
Hrycko NyΩny k
Romanæ Box∆nny k
Gsko B∆lohra d
Kalµny k Bµzdußnij
Ùµd∆ræ Koval\
Tro≈ymæ Koval\
Kalµnykæ Hnµnij
Matv∆j Boçkovskij
Xvµdoræ B∆lij
Yhnatæ Skapa
Savka Rohozy
nskij
Olµksa Kravµc\
Yhnatæ Bandura
Lµvko N∆qkij
Gsko Vµ ©µra
Kasqnæ Pµrµstupnij
Ivanæ Proxoda
71 71 71 71
71 zv.zv.
zv.zv.
zv.
2 Pidraxunky avt.

62
Ivanæ Kumpanæ 74
2  //
Tymoßæ Tuma
Savka Ívµc\
Yvanæ Çumakæ
Maksymæ Ítançµ
nko
Yvanæ Çabanæ
Myxajlo Balçµn
æko
Ivanæ Ìardovij
Yvanæ Vµlykij
Hrycko Çornij

tro Holovçµnko
Andr∆j Çornij
Ivanæ Çorto
v Unukæ
Yhnatæ Ostrouxæ
Danylo Kolodanæ
Nµstµræ Rµva
Andrµj Krasgkæ
Pµtro Xarc∆maka
Qcko Roskolupa
Ulasæ Plyhæ
Yvanæ Kuk
æsa
Savka Ívµc\
Yl
\ko Zµlµnij
Kyrylo Andr∆µvskij
Andr∆j Supµsæ
Lukqnæ Boboxæ
Ivanæ Movçanæ
Romanæ Nab∆kæ
Pavlo Íylymovµc\
Yhnatæ Hajstµræ
Xarko Obµrta
s
Stµpanæ V∆vça r
Yvanæ Suxij
Yvanæ Lqßokæ
Danylo Pµrha
Ivanæ Vyrozub∆væ bratæ
Ivanæ Vysoçynæ
Gsko Ívydkij

tro Bµzrukavij  /
Ivanæ Kalmuskij
Vasyl\ Kyrpa
Maksymæ Horkuß a
Stµpanæ Íuhajlo
Maka
r Lqxæ
Tym∆ßæ NyΩnykæ Stµpanæ Wµrbyna
Myxajlo Çornij
Ivanæ Malov∆kæ
Vasyl\ Wµrbakovæ
Stµpanæ Ososokæ
Ivanæ Vo
jtykæ
Yvanæ Ímato
k
Xvµdoræ Hubatij
Yvanæ Dqçokæ
Kyrylo Bykæ
Ivanæ Nµstula
Trofy
m Roskolupa
Tym∆ßæ B∆lij
Vasyl\ Roskolupa
Ostapæ Py
smµn ænij
Harasymæ Bµzrukavij
Qkymæ ManΩ∆sæ
Vasyl\ Mamaj
Savka Kovtunæ
Vasyl\ Lobasæ
Ma©ymæ Ívµc\
Ivanæ Ívµc\
Ta r a
s Rohaçyckij
Xvµd∆r Lymanæ
Nazaræ B∆lij
Dµmko Pqnij
Sµmµnæ Tkaçy
k
Sµmµnæ P∆vnµnko
Pavµlæ Vµndµry
st ij
Ivanæ Bykæ 74 2  //
Ivanæ Tyxij
Korn∆j Vµrµwaka
Pµtro B∆zorskij
Fµdoræ Kyrpa
Dµmko Skokæ
Havrylo Koßæ
Xoma Samotka
n
Yvanæ P∆ßij
Yvanæ Stukon∆hæ
Pavlo Zav∆lßovanij
Yvanæ Py
smakæ
Andr∆j Zvyça
jnij
Myronæ B∆lij
Andr∆j Kr∆l\
Hrycko NµΩyvij
72 72 72 72
72 zv.zv.
zv.zv.
zv.
7272
7272
72

63
Antonæ Xvorov∆ka
Gxymæ Çajka
Gxymæ Íloma
Qkymæ ManΩula
Fµdoræ L∆n
\ko
Oxr∆mæ Bandura
Myxa
jlo KalgΩnij
Hrycko KalgΩnij
Vasyl\ KalgΩnij
Ostapæ KalgΩnij
Ta r a
s Kovtunæ
Gxymæ Lyxoßµr
stij
Qkovæ Kramaræ
Pµtro Nµspravnij
Sµmµnæ Çornij
Lazoræ Hloba
Prokopæ Suxij
Qrµma Wµrbakovæ
Andr∆j Hubatij  /
Ihnatæ Kolyßva
7373 7373
73
Ark. 71, 72. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 21–22;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 152–153.
# 10# 10 # 10# 10
# 10 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv NyΩçestebli]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv NyΩçestebli]vs\koho kurenq Re[str kozakiv NyΩçestebli]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv NyΩçestebli]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv NyΩçestebli]vs\koho kurenq Savka Ívµc\
Myxajlo Holovµn\
Yvanæ Sµrbynæ
Ulasæ Trµtqçµ
nko
Hrycko Sµrbynæ
Yvanæ Bµzpalko
Kondratæ Pyrqtynskij
Nykyta NµΩyvij
Danylo Synoqjko ·!‚
Tym∆ßæ Íapovalæ
Klymæ Ìolµ ©a
K∆ndratæ Dz∆dlo
Vasyl\ Kunpanæ
Ivanæ Çupryna
Vasyl\ Çupryny
n rodyçæ
Davy
d Lyxoßµrstij
Pµtro Íma
tkovæ rodyçæ
Lukqnæ Kornosæ 53 2
Yto ho – 267
Kurµnq NyΩµstµbl∆µvskoho Andr∆j Malyj
Vasil\ Lµpµtæ
Xoma Zlyj
Yhnatæ Batrakæ
Nazaræ Nµwadymæ
Pµtro Purysæ
Andr∆j Kurka
Romanæ Hluxyj
Fµdoræ Nµl∆pa
Pylypæ Kravµc\  /
Fµdoræ Hµj
Fµdoræ Vµrovka
Qcko Kyrpa
Dmytro Østrouxæ
Yvanæ Svatæ
1 Slovo pravleno.
Ataman Tyßko Movça næ a
Kozaky
Ma
rtynæ Taranæ
Dmytro Ûulaj
Tµrµßko ǵrnµc\
Hryhoryj Vµrµwaka
Ivanæ Zapara
Kuzma Dqdko
Hryhoryj Loburæ
b
Kuzma Íabalynæ
Pµtrø Çornij
Sµmµnæ Holovkø
Tymoßæ Bµjcura
Pavlo Nosæ
v
Yvanæ Zasuxa
Marko Rudyj
Yvanæ Íypylø
1

64
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv NyΩçesteboli]vs\koho kurenq. Dok. # o10

65
Ønisko Çornij
Fµdoræ Nosæ
Myxajlo Qrmo
Kalµnykæ Box∆nykæ
Mus∆j Obdula
Korn∆j Ûmuræ
Danylo Bondaræ
Ostapæ Stukonohæ
Vasyl\ Bojko
Vasyl\ Çupysæ
Yvanæ Malyj
1
Pavlo Kravµc\
Yvanæ Myßurynskyj
Havrilo D∆dæ
Martynæ Puhaçæ
Vakula Drobotæ
Stµpanæ Çubæ
2
Yvanæ Ívydk¥j
Qcko B∆lyj
Mykyta Skarbulæ
Yvanæ Dqdko
Qcko Zajvyj //
Fµdoræ Motuzæ 
Lµsko Korotkyj
h
Harasymæ Holodnyj ©
Fµdoræ S∆ryj
Antonæ Nµdostupæ
}sko Koval\
Yvanæ Zavµzionæ
Qcko Kulykæ
}sko N∆ræ
Pylypæ Íulha
Olyf∆ræ Ploxyj
Prokopæ Taranæ
Qcko Stovba
Yvanæ Kolqda
Tymoßæ Stro
©yj
Stµpanæ Honçaræ
Qcko Koval\
Tymoßæ Tupota
Yvanæ ǵrµvatyj
Yvanæ Karas\
Vasyl\ Cv∆rkunæ
Yvanæ Hn∆dyj
Yvanæ Hor∆çnyj
d
7474 7474
74
73 73
73 73
73 zv.zv.
zv.zv.
zv.
Dynysæ Lyhop∆j
Myxajlo Plakuwyj
Davydæ Ryxva
Yvanæ Donæ
}sko Usæ
Qcko Hluxyj  /
Yhnatæ Vµlykyj
Hrycko Durnyj
Qcko Muçµnykæ
Pavlo Wµrbyna
Yvanæ Ímalko
Xoma Muzyka
Myxajlo Najda
Hrycko Rµvuckyj
}sko Ûurba
Vakula Íypotynykæ
Klymæ Huba
Sµmµnæ Sopæ
Fµdoræ Çornyj
Ulasæ Harkuß a
}sko Taranæ
Myxajlo Pysmµnyj
Myxajlo Lata
Hrycko Íramæ
Matv∆j ÍulΩµnko
Dµmko Zabhajboroda
Yvanæ Lynµc\
Panko Dr∆mlgha
Yvanæ Maxynq
Yvanæ Mytlyckyj
Hrycko Vorava
Sµmµnæ B∆lµckyj
Lukqnæ Ûuravµl\
Vasyl\ Rqbovolæ//
Sydoræ Nµsklada 
Mykola ǵrµvatyj
Pµtro Kozaræ
Pµtro Tµslq
Hrycko B∆lyj
Stµpanæ Ponµd∆lkovyj
Hrycko Vµrba
Qcko Kuçµræ
Yvanæ Skoçokæ
2 Vypravleno z Turæ .

66
Tymoßæ Moklqkæ
Kalµnykæ B∆lyj
Antonæ Holodnµnko
Mus∆j Çornyj
Pavlo Øbµrtasæ
Troxymæ Kosyj
Ivanæ Taranæ
Martynæ Slgta
Andr∆j Kucij
Sµmµnæ Salamaskij
Yvanæ Dov
ho pqtæ
Yvanæ Rabyj
Matv∆j Sopæ
Qcykæ Malyj
Martynæ Txoræ
Troxymæ Bohatyrça
Yvanæ Lytvynæ
Savka Suxyj
Stµpanæ Koval\  /
Myxajlo Pyßnyj
Pavlo Polovynka
Danylo Çornyj
Danylo Lytvynæ
e
Klymæ ͵rstgkæ
Mykyta Paßka 1
Andr∆j Koval\
Hrycko Lglka
Kyrylo Kunpanæ
Øxr∆mæ Staryj
Yvanæ Woka
Mykyta Storçousæ
Pµtro Pacavulæ
74 74 74 74
74 zv.zv.
zv.zv.
zv.
Hord∆j Halußka
Kuzma O ©yræ
Lavr∆næ Íiq
Ømµlko Stunkonuhæ ·!‚
Alµks∆j Kovalµnko
Panko Vµlµtµn\
Hrycko Tkaçæ
Maksymæ Basystyj
Klymæ Popadq
Yvanæ Pysmµnyj
Prokopæ Donæ
}sko Savµrskyj
Kostq Íylo
Gxymæ Bµzrybka  //
Sµmµnæ Rybka
Qcko Çornyj
Østapæ Íulha
Sydyræ Lµjba
Antonæ Baranæ
Mykyta Lymaræ
Yvanæ Lysykæ
Troxymæ Volykæ
Hrycko Drobotæ
Hrycko Zaporynæ rodyçæ
Fµsko Vµlykyj
Vlasæ Drabyna
Andr∆j Kuçµræ
Mykyta Holodnyj
Artµmæ Mußtukæ
Itoho – kozakovæ 180
Ark. 73, 74. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 65–66;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 170–171.
# 11# 11 # 11# 11
# 11 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Vywestebli]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv Vywestebli]vs\koho kurenq Re[str kozakiv Vywestebli]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv Vywestebli]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv Vywestebli]vs\koho kurenq
7575
7575
75 Kurµnq Vyßµstµbl∆µvskoho
}sko Sa©aΩ∆j
Qcko Polovynka
Hrickø Lqxæ
Ølµ©∆j Kocaræ
Mykola Koval\
Atamanæ Sidoræ Nµwadymæ
Kozak¥
Qkymæ Yhnatov¥çæ
a
Danylo Movçanæ
Ma©ymæ Taranæ

67
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Vywesteboli]vs\koho kurenq. Dok. # o11

68
Fµdoræ Lytv¥næ
Andr∆j Bojkø
b
Østapæ Kyqßka
}sko ͵vçikæ
Ølµ©∆j ZbaraΩsk¥j
Matv∆j Avulæ
Mart¥næ Laßtabµ
©a
Ylko Ìardov¥j
Fµdoræ Matrosæ
v
Xarko Pµr∆st¥j
Pankø ǵrµdn¥kæ
Stµpanæ Koval\
Tißko B∆lanæ
Haraskø Øpalionij
Makaræ Çv∆rynko
Hricko Holovkø
Qk¥mæ Motuzæ
Qkymæ Rµpµwµnkø
Yvanæ Horkuß a  /
Pµtro Uxø
Prokopæ Voronij
S¥doræ Kabrusæ
1
Pavlø Nµçytæ
Dµmkø NµΩ¥vyj
Pµtro Suxij
Ylkø Box∆nykæ
Qckø Hørbæ
Sµmµnæ Rudij
Mykola Lyx¥j
Ivanæ Za ©amula
Alµ©∆j Storçakæ
}sko Íramæ
{fµntij Dqkæ
Savka Íustvanæ
Antonæ Rµpµwµnækø
Kyr¥kæ NµduΩkø
Prokopæ K¥qnyçynæ
Qckø F∆t∆l\
Pµtro Dyxtovn¥j
2
Vas¥l\ Mackø
Mykola Ívµc\
Yvanæ Moßµnskyj
Vas¥l\ Huba
Dµmqnæ Noroxa
Nazaræ Lytvynæ Xoma L∆nyvyj
Savka Suvora
Myk∆lka Movçanovæ
Ma©ymæ Sykt¥mæ
Romanæ MaΩara 
//
Kyrykæ SaΩaj
Dan¥lo Bublykæ
Yvanæ Horbµnkø
Troxymæ Borovykæ
Myxajlo Kravµc\
Vasyl\ Lytvynæ
Pµtro Íarfa
Panasæ Sadylo
Tµrµßko Dobryj
Nyçyporæ B∆lohø rod¥çæ
1
Nazaræ Moskalgvæ ·!‚
Øn¥sko Kyqnyçynæ
Kyr¥kæ Ma©ymovæ rodyçæ
Marko Ûµl∆znqkæ
Ivanæ Savransk¥j
Kyrykæ Tyxyj
Ivanæ Çalyj
Danylo Qk¥ma Yhnatovyça rodyçæ
Trox¥mæ Mµlnykæ
Østapæ Drobn¥j
Ivanæ Pµdasæ
1
Yvanæ Svyta
}sko Bacmanæ
Dmytro Vyßnykæ
Kondratæ Saçokæ
Radko Íulha
Ivanæ Stromµc\
Fµdoræ Lgtyj
Qkovæ Lqxæ
Pavlo Soroka
Danylø Brusylo
Gxymæ Sadylµnkø  /
Korn∆j Hørbæ
Qckø B∆lyj
Marko Huba
Marko Nµmylostyvyj
75 75 75 75
75 zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Slovo pravleno.2 Literu x vypravleno z k.

69
Sydoræ Kyqnyçynæ
Sµmµnæ Lubµnµc\
Pylypæ Movçanæ
Stµpanæ Baßtanykæ
Lµsko Holußka
Nazaræ Bobyræ
Sµmµnæ Kravµc\
Pµtro K¥rpa
Andr∆j Tyxyj
Fµdoræ Hønçaræ
Artµmæ Volosqnka
Ilko S∆roßtan\
Vasylæ Lytvynæ
Xarkø Dovhyj
Kovtunæ Antonæ
Yvanæ Qkyma Yhnatova rodyrçæ
Hrycko ǵrkaskyj
Naumæ Barabançykæ
Myxajlo Alt¥nohø
Mykola Íkarbanæ
Fµdoræ Nµowadnyj
1
{vtuxæ Íulha
Pµtro Nµwadymo
v rodyçæ
Grko Graßæ
Stµpanæ {noxæ
Myxajlo Hluxovsk¥j  //
Qkymæ Hladkyj
Pylypæ Pangta
Ostapæ
1 Hluxovskyj
Prokopæ Don\
Kuzma V∆vçaræ
Artµmæ Kuçµræ
Tµrµßkø Rqdovij
Ulasæ Çornyj
Sµmµnæ Íapoçnykæ
Mykyta Poxylæ
Kuzma Okarµnkø
Dµmko Bµzçastnij
Vasyl\ Cyhycq
Qckø Ìuz\
Havrylo Vovça Íapka
Fµdoræ Kyrzun\
Sµmµnæ Maca
Danylo Kravµc\
Ivanæ KoΩuxæ Ivanæ Povtorackyj
Yvanæ Hølovkø
Qcko Prudkyj
Ylko
Ìardovyj
h
Yvanæ Zajvyj
Matv∆j Tarapunka
Vakula Mykolµnko
Vasyl\ Çajka
©
Vasyl\ Moskalµnko
Yvan\ ǵrnµck¥j
Lukqnæ Çornyj  /
Yhnatæ Plakuwyj
Sµrh∆j Taranµc\
Gskø Sokuræ
Panko NµduΩyj
1
Gskø Cylgrykæ
Vasyl\ Nosæ
Nazaræ Marçµnko
Fµdoræ Sokuræ
Mykola Koval\
Pavlo Kompan∆µc\
Fµdoræ Kravµc\
Yvanæ Rudyj
Ivanæ Taranæ
Hrycko Krasnoßyq
Harasymæ Çornyj
Vasyl\ Taranæ
Hrycko B∆lousæ
Ivanæ Sova
Tyßko Kuxaræ
Hrycko Qlovyçæ
Prokopæ Íynkaræ
Ømµlko Vµrhunæ
Pavlo Saçko
v3 bratæ
Nyçyporæ Mykolµnko
Ivanæ Pysmµnyj
Pµtro Kotulq
Ivanæ Kasqnµnko
Mykyta Krasnoßyq  //
Yvanæ Ìala ©anæ
Dynysæ Lµtgçyj
Qcko Malyj
Yvanæ Zv∆zdunæ
7676 7676
76
76 76
76 76
76 zv.zv.
zv.zv.
zv.
3 Literu ç vypravleno z v.

70
Harasymæ ÛµmçuΩnyj
Gsko Pysmµnyj
Sµmµnæ Rµdka
Harasymæ Rqbusæ
Dmytrø Øxr∆mµnkø
Lavr∆næ Vµrxohlqdæ
Omµlko B∆lousæ
Yvanæ Harkußynæ
1
Qcko Tabanµc\
Yvanæ Taranæ
Ma©ymæ Taranovæ
Ivanæ Kuzubæ
Yvanæ Pysmµnyj
1
Vasyl\ Çornµnkyj
Ma©ymæ Vµdm∆d\
Vasyl\ K
ænyßµnko
Yvanæ Xmara
Yvanæ Popovyçæ
Sµmµnæ Kostyrq
Savka Vµlykyj
Mus∆j Ûukæ
Qkymæ Lytvynæ
Doroßæ Bobyræ
Gsko Stqhajlo  /
Sµmµnæ Voloßynæ
Ito
ho – kozako v 208
Ark. 75, 76. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 19–20;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 152.
# 12 # 12 # 12 # 12
# 12 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv DΩerelivs\koho kurenq
Re[str kozakiv DΩerelivs\koho kurenq Re[str kozakiv DΩerelivs\koho kurenq
Re[str kozakiv DΩerelivs\koho kurenq
Re[str kozakiv DΩerelivs\koho kurenq
Kurµnq DΩµrµl∆vskoho
Ivanæ Kul∆ßæ
Ivanæ Stukon∆hæ
Ivanæ Matqßµnko
Dacko Tuyna
Z∆nµc\ NµΩyvij
Myxaylo Nµdo]dæ
Vasyl\ Moßul\
Pµtro Zap∆ßnij
Qkymæ DΩurylo
Vasyl\ Sulymµnko
Romanæ Bµyzulæ
Davydæ Dubrovnµnko
Qkovæ Okun\
Fylonæ Zubovæ
Nyçypo
r Vyskovij
Ivanæ ͵rstgkæ
Avramæ Hnµnij
Sµmµnæ NoΩµnko
Ivanæ Sta
rçµnko
Kyndratæ Zlµpokæ
Ivanæ Tx∆ræ
Ivanæ Pyzn∆j  //
7777 7777
77
1 Napysano na misci vytertoho slova.
Atamanæ Qrmolaj Stary j
Kozaky
Pavµlæ Nµtrµba a
Alµ©∆j Vµrbµckij
Ivanæ Poxylæ
Mojs∆j Suxij
b
Vakumæ Vµlykij
Ivanæ Kulq
Pavlo Holovko
Xvµdo
r Tµslq
Dmytro Huba
Ivanæ Hn∆dij
Ivanæ Taranæ
Ønysko ǵrnµc\
Andr∆j Supa
Pµtro Pyskunæ
Ivanæ Nµtrµbµnko
Romanæ Rud\
Lukqnæ Okan\
Andr∆j Horbæ
Sµmµnæ PoΩa
rko 1
Tarasæ Malij
Prokypæ Drobotæ v
Mykola Povtavµc\  /

71
1756 r., n. r. bereoznq 13 – n. p. kvitonq 15. –
Re[str kozakiv DΩerelivos\koho kurenq. Dok. # 12

72
Ma©ymæ Kuçµræ
Avramæ Sukuræ
Fµdo
r Kyslyckij
Fµdo
r Boboxæ
Fµdo
r B∆lij h
Qcko Kryvoßiq
}sko Kulykæ
Ivanæ Dudnykæ
Matv∆j Topa
l
Ivanæ Holota
Dmytro Nysæ
Andr∆j Ívaçka
Stµpanæ Koval\
Pµtro Starij
Stµpanæ Østrouxæ
Karpo Struc\
Vasy
l KrutoroΩµnko
Pµtro Ívµc\
Pµtro Poçµsa
Vasy
l Kunpanæ ©
Ostapæ Ìulij
Lµvko Okunµnko
Ma
rtynæ Bµj ©ulµnko
Ma©ymæ Pysmµnnij
Fµdoræ Kravµc\  /
Myxaylo Çubukæ
Kyrykæ Huba
Stµpanæ Pydstr∆ßnij
Mykyta Çuprunæ
Hrycko Nµlynæ
Tym∆ßæ Tota
l
Vasyl\ Bu lba
Fµdoræ Bµzpalij
Harasy
mæ Boklahæ
Fµdo
r Movçanæ
Doroßæ Sukuræ
Ihnatæ Sukurµnko
Andr∆j S∆rij
Omµlko Ívµc\
Fµdoræ Polovij
Pµtro Sukuræ
Fµdoræ Hodynµnko
Pµtro Kovtunµnko
Kuzma Lytvynæ
Ihnatæ Koval\ Stµpanæ Kova
l
Moys∆j Drykæ
Dµmko {mµc\
Vasy
l Korµnqka
Radko Svµrdlykæ  //
Vasyl\ Honça
r
Klymæ Qrmolµnko
Myxaylo Myxlykæ
Ko
rn∆j Horkuß a
Lukqnæ Mamaj
Olµ©a Svynçakæ
Myxajlo Taranµc\
Pµtro Horbæ
Olµ©a Povtavµc\
Klymæ Çornij
Pavlo Çalij
}sko Zµmlqnij
Dmytro Kusakko ·!‚
Hord∆j Pysmµnnij
Pµtro Ívµc\
Stµpanæ KrutoroΩµnko
Dµmko Krutor∆hæ
Pavlo Horkuß a
Mykola Ûuravµl\
Moys∆j Holovko
Sµrh∆j Konko
Ivanæ Çumakæ
Naumæ Mandryka
Vasyl\ Çumakæ  /
Romanæ Kostyra
Lµsko Uxan\
Andr∆j Kulykæ
Hord∆j Brusæ
Samoylo Prybluda
Lukqnæ Suxotµnko
Pavlo PolµΩaj
Ivanæ Taranµc\
Mykola Xrµstqnynæ
Fµdo
r Horkuß a
Myxaylo D∆dyvæ
Vasy
l Kunpanæ
Qr∆ßæ Kol∆snykæ
Xarko Xm∆l\
Olµ©a Horkuß a
Ivanæ Horbæ
7878 7878
78
77 77
77 77
77 zv.zv.
zv.zv.
zv.

73
Danylo Starij
Fµdo
r Rud\
Onysko Krama
r
Arsµnæ Krama r
}sko Krama r
Andr∆j Arsµn∆væ
Kyrylo Lysij
Ihnatæ Kravµc\
Ihnatæ Dynæ  //
Qcko Donµnko
Ivanæ Lysij
Sµmµnæ Bonda
r
Vasyl\ S∆roßtanæ
Karpæ Ma
rmu r
Pavµ l Xomµnko
Ivanæ Nµtrµbµnko
Olµ©a Vyhrany
stij
Ulasæ Íulha
Nµstµræ Holovko
Hrycko Lqxæ
Troxymæ Tovstykæ
Dµnysæ Burçakæ
Sydo
r Kopycq
Stµpanæ Suxyj
Ostapæ Ìu
rΩ∆j
Nµstµræ Kumpanæ
Sµmµnæ Ço
rnij
Pµtro Lukaßµnko
Ivanæ Qnovskij
Mykyta Vyrlanæ
Ulasæ Malij
Vasy
l Zµlµnij
Pavµlæ Stovbyræ
Man∆ylo Kozy
r  /
Havrylo Østapo v
Ma©ymæ Lµhkostupæ
Xoma Okunµvæ
Olµ©µj Zaµc\
Mykyta Braharnykæ
Sµmµnæ Vµç∆rnij
Ivanæ Krolµvµc\
Fµdo
r Siomakæ
Pµtro Lukaßµnko
Sµmµnæ RandΩy ©a
Lµsko B∆lµnkij
78 78 78 78
78 zv.zv.
zv.zv.
zv.
7979
7979
79
Nyçypo r D∆Ωµçka
Omµlko Hluxij
Xarko Lytvynæ
Sam∆
jlo B∆lij
Stµpanæ Taranæ
Korn∆j Hubara
Ant∆næ B∆lij
Olµ©a S∆rookij
Lukqnæ Sovradymæ
Hrycko B∆lij
Qrµma Ûukæ
Ma©ymæ Mamaj
Ivanæ Ívµc\
Ivanæ Solopæ  //
Ivanæ Lytvynæ
Fµdo
r Taranæ
Pµtro Hurtovij
Stµpanæ Huba
Qkovæ Suxij
Ivanæ Usæ
Pavlo Ploxij
Stµpanæ ǵkµrµsæ
Ylko Suxij
Havrylo Havrykæ
Artµmæ Horkuß a
Qkovæ Voytæ
2
Ivanæ Wµrbyna
Ma©ymæ Onoxaj
Fµdoræ Prodanæ
Vasyl\ Horkuß a
Stµpanæ Kaplunæ
Stµpanæ B∆lij
Andr∆j Slabopysnij
Fµdo
r Myroßnykæ
Stµpanæ Dq
dko
Hrycko Vovkæ
Tym∆ßæ StoroΩµnko
Pµtro Zabu
dko
Kyrylo Malij
Kyrylo Vµrnyhora
Kalµnykæ Vµlykij
Myxaylo B∆lij  /
Kyrylo Noræ
2
2 Slovo pravleno.

74
Panasæ Ívµc\
}sko Taranæ
Panasæ D∆dµnko
Ivanæ D∆dµnko
Fµdo
r D∆dµnko Ω
Ivanæ B∆lij
Savko Taranæ
Alµ©∆j Sloçakæ
Havrylo Nµvydymij
Stµpanæ D∆htqræ
Stµfanæ Suxij
Qkovæ Hurtovij
Ivanæ Zµlµnskij
Nµstµræ DΩµrµlovskij
Vasy
l Çornij
Antonæ Raßovskij
Ylko DuΩij
{vxymæ Nahaµc\
Andr∆j Voronij
Qkovæ Dovhoßi]j
Ivanæ Kovtunæ
Palo
3 Holovko
Lµontij Huba
Pµtro Karas\ Iosyfæ Polovij
Sµmµnæ Boboßko
Nykyta Holovko 
//
Pµtro Íijka
Dµmqnæ Çornij
Fµdo
r B∆lij
Iosyfæ Ûovtono
Ωko
Hryhorij Çasnokæ
Marko Sta
dnykæ
Myxaylo Dovhopolij
Ivanæ Çabanæ
Ostapæ Íapovalæ
Karpo Panyçæ
Doroßæ Karpµnko
Pavlo Ímulqrnykæ
Zaxarko Zapara
Myxaylo Sramæ
Alµ©∆j Krapæ
Hryhorij Kyrpa
Pylypæ Strokij
Ivanæ Krolµvµc\
Ytoho – kozako
v 268
Ark. 77–79. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 23–24;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 153–154.
# 13# 13 # 13# 13
# 13 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Pereqslavs\koho kurenq
Re[str kozakiv Pereqslavs\koho kurenq Re[str kozakiv Pereqslavs\koho kurenq
Re[str kozakiv Pereqslavs\koho kurenq
Re[str kozakiv Pereqslavs\koho kurenq
Kurµnq Pµrµqslovskohø
Myxajlo Nµhrµj
Pavlo Kuksa
Ivanæ Nµwadymæ
Davy
d Horkußa
Dµm
æko Malovµra
Ivanæ Ka
rmazynæ 1
Romanæ D∆htqrµnko
Korn∆j Kryvoßyq
Stµ≈anæ PoroΩn∆j
Ivanæ Sahuta
Vasyl\ Bohomazæ
8080 8080
80
3 Pavlo
1 Slovo pravleno.
79 zv.79 zv.
79 zv.79 zv.
79 zv.
Ataman Pµtro Íabµlny ka
Kozaky
Fµdo
r Svqtaßæ
{vfymæ Ka
rmazy n
Alµ©µj Çapala
Ivanæ Pyrqty
nskij
Kyrylo Posu
nko
Antonæ PolµΩaj
Fµdo
r Nµvydymij b
Gxymæ Bahackij
Myxajlo D∆htq
r
Sµmµnæ Bandura
Dµm
æko MµΩµnnij

75
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Pereqslaovs\koho kurenq. Dok. # 13o

76
Harasymæ Íulha
Stµ≈anæ Lqxæ
Ostapæ Durn∆j 
/
Lavr∆næ Durn∆j
Mykyta Taranæ
Vasyl\ Ívµc\
Vasyl\ Lapotny
k
Qcko Ívµc\ v
Trofy m Wuræ
Nyçypo
r Taranæ
Omµl
\ko Ía nka
Hrycko Holovko
Omµlko Kobyla
Ivanæ S
ækrypny k
Havrylo Vµlykij
Matv∆j Lytvynæ
Fµdo
r DuΩij
Alµ©µj Donµc\
Savka Çornij
Harasymæ Plytny
k
Ivanæ Sußko
Xoma Maj ©uræ
Gxymæ Koçµ
rha
Vasyl\ Boroda
Vasyl\ Nµdvyha
Fµdo
r Muzyka
Gxymæ Storçakæ
Sam∆jlo Sto
rçakæ
Il
æko Lynµc\
Fµdo
r Ívµc\
Danylo Musgrda  //
P
µd ko Íy nkarµ nko
Matv∆j Myçka
Ivanæ Huba
Alµ©µj Krasnowo
k
Ivanæ Cy nbalæ
Ivanæ Malij
Vasyl\ Koval\
Vasyl\ MuΩçy
r
Ivanæ Slgsa r
Vasyl\ Çasnykæ
Stµfanæ Suxij
Ivanæ Bovdy
r
Sµmµnæ Bonda r
Ivanæ Taranæ Vasyl\ Pyßny
j
Myxajlo Nµv∆ nçanij
Artµmæ Kulykæ
Ma
rko Malij
Ivanæ Voloßy
n
Fµdo r Ma rkovyçæ
Matv∆j Svywæ
Ma
rko Kobµlqckij
Tym∆ßæ Çumakæ
Vasyl\ Dra ©anæ
Ilko Çuma
k
Ivanæ Çumakæ
Ùµdo
r Pokotylo
Stµpanæ Nudha
Antonæ Polovij  /
Qcko Çumakæ
Hrycko Cyhançukæ
Matv∆j Hluxij
Prokopæ Muzyka
Ostapæ Hançaræ
Suprunæ Skolozdra
Tymko Ploxij
Ivanæ Calunæ
Kuzma Tancgra
Ka
rpo PolµΩaj
Vasyl\ Xodryj
Ùµdo
r Çornij
Havrylo Starij
Tymko Box∆nny
k
Laz∆ræ Rudij
Omµl
\ko Pysmµnnij
Artµmæ ÍulΩµvskij
Davy
d Zabluda
Ony
sko Tµ slq
Qcko Ha
rkuß a
Kondratæ Cybæ
Artµmæ Íypylo
Danylo Tonkon∆hæ
Sµmµnæ Sukuræ
Mykola Burdu
h1
Lukqnæ Sukuræ
Sµmµnæ Konopµlka
Pµtro Palyvoda
Vasyl\ Boyko
Ivanæ Sm∆qnæ
80 80 80 80
80 zv.zv.
zv.zv.
zv.

77
Omµlko Kucuhubæ  //
Fµdo
r Puha ç
Parxomæ Sova
Ka
rpo Topal\
Kostq Boyko
Ùµdo
r Çornij
Vasyl\ Zy
nzioxa
Omµlko Kalmy
k
Hrycko Obµrta s
Mykyta Zavµz∆ n
Tyßko Slgsa r
Kondratæ Sama rdakæ
Kyrykæ Kuçµ
r
Stµ≈anæ Maçuxa
Ony
sko Çupryna
Trofymæ Druçµ
nko
Ùµdo
r Drukæ
Hrycko Zµlµnij
Xa
rko Hn∆dij
Harasymæ Tryhubæ
Stµfa
n Hubr∆j
Trofymæ Bµzrukavij
Hrycko Kµbµ
nko
Pµtro Sopko
Ivanæ Donµc\
Tµrµßko Kyça
Ostapæ Rqdnyna
Havrylo Pov∆sa
Qkymæ Pyrgkæ
Hrycko Py
smµnnij
Omµlko Rozlgka  /
Vasyl\ Ta
ncgra
Andr∆j Pµrµ
xrystæ
Ivanæ Samarskij
Ivanæ Harbuzæ
1
Ivanæ Ìuz\
Gsko Ma ©a
s
Xa rko Harkußa
Havrylo Py
smµn ænyj
Hrycko Hluxij
Hrycko Husakæ
Myxajlo Dr∆mlgha
Vasyl\ Íka
rbanæ
Arxypæ Sova
Ma
rko Py smµnnij Ùµdo
r To rskij
Vasyl\ Prybylnij
Vasyl\ YrΩyskij
Maksymæ Zapara
Myxaylo Çornij
Ostapæ DΩoxa
Lµsko Ha
rkuß a
Antonæ Ho
rbæ
Andrµj ͵rstgkæ
Alµ©µj Çalij
Panasæ R∆znykæ
Ihnatæ Kravµc\
Ivanæ Kµba
Laz∆ræ Pohangka
Kasqnæ Ostrouxæ
Ivanæ B∆lij
Ivanæ Ívµc\  //
Mus∆j Xoluj
Andrµj Soku
rh
Vasyl\ Çornij
Laz∆ræ Nµdavn∆j
Matv∆j Muzyka
Kyrylo Talapy
nda
Gxymæ Dovhopolij
Gsko Momsa
Ivanæ Panasµ
nko
Gxymæ Panasµ
nko
Lukqnæ Taranæ
Ostapæ Bonda
r
Tµrµßko Bonda r
Antonæ Topal\
Nyçyporæ Malij
Ivanæ Kurka
Xa
rko Ívµc\
Omµlko Ívydkij
Gsko Zahrµba
Olµ©a B∆lij
Gxymæ Xaldµj
Myxaylo Poludµnnij
Ivanæ Íakalo
Vasyl\ S
æky rko
Matv∆j Qrmola
Pµtro Lahunæ
Pµtro Kyqnycq
Hrycko Popovyçæ
8181 8181
81
81 81
81 81
81 zv.zv.
zv.zv.
zv.

78
Andr∆j Zap∆çnij
Panko Dudnykæ
Omµlko Barabanæ
©
Naza r Nµdostupæ 
/
Artµmæ Nosæ
Pylypæ Lglka
Ivanæ Nosulq
1
Dµmko Ívy dkij
Pana
s Xomyçæ
Ma
rty n Ì uzµvy ç
Harasymæ Vylupæ
Hrycko Dqd
\ko
Pan
\ko Çornov∆læ
Tym∆ßæ Braharny
k
Andrµj Bonda r
Vasyl\ Bat ærakæ
Ivanæ Hasanæ
Zaxa
rko Taranæ
Omµlko Zolota
r
Ihnatæ Zlotoboj
Fµdo
r Koval\
Ùµdo
r Zolota rçukæ
Pana
s Kußn∆ræ
Myronæ Kyslij
Artµmæ Orlµ
nko
Andrµj Ostr∆zkij
Hrycko Py
smµnnij
Korn∆j Baßta
nny k
Ony sko Vµç∆rnij
Mykyta Dµrka
ç
Korn∆j Hovtva
Stµpa
næ Zatµlµpa
Andrµj Kasapæ
Nazaræ Kaboxlystæ  //
Sµmµnæ Pyraty
nskij
Konynæ Çornij
Pavlo Rudµnko
Doroßæ Rudij
Hrycko Pµrµx∆
dçykæ
Hrycko Íramæ
Matv∆j Zaruba
Stµpanæ Zaruba
Ivanæ Korotkij
Myxaylo Korotkij
Ivanæ Py
smµnnij Romanæ Zµlµnij
Vasyl\ Hruzynæ
Dyny
s Nµforowa nskij
Dmytro NµΩyvij
Harasymæ Íapovalæ
Pavlo Rudij
Omµlko Zahrµba
Ulasæ Vµç∆rnij
Xa
rko Xo rtyckij
Lavr∆næ Ûyhunæ
Ivanæ Tµslq
Ivanæ Çalij
Ivanæ Yllqßµ
nko
Pylypæ Dranij
Ylko Drabyna
Vasyl\ Çumaçµnko
Myxa
jlo Hrµçuxa
Tym∆ßæ Çornij
Ivanæ Marçµnko  /
Davydæ Sµnµckij
Mykola SpyΩovij
{√≈ymæ Zv∆nnykæ
Ivanæ Rudij
Pavlo Rudµnko
Ivanæ Popovyçæ
Yhnatæ Wµrbyna
Naumæ Wµrbynµnko
Andrµj Tyxij
Andrµj Nywij
Hrycko Lqxæ
Andr∆j Hajca
Yvanæ Kucij
Qcko D∆næ
Ivanæ Lac∆nny
k
Omµl \ko Ûmudynæ
Vasyl\ Za
xvosty j
Hrycko Sk∆kæ
Lavr∆næ Zolota
r
Fµdo r Kotlq r
Ostapæ Ohloblq
Pylypæ Rudij
Tro≈ymæ Bµzpalij
Doroßæ Byldymæ
Gs
\ko Lapaj
Ma©ymæ Brµxarq
8282 8282
82

79
Savka Vµlykij
Ivanæ Habµlo
k
Dµmqnæ DΩura
Sµmµnæ Horbatij
Qcko D∆næ  //
Tro≈ymæ Plakuwij
{√xymæ Krama
r
Avramæ Blahij
Pµtro Çapala
Xoma Popovy
ç
Ivanæ Zahub∆j
Sµmµnæ Dovhij
Hrycko Çasnyçµn
æko
Tymoßæ Klyßavij
Alµ©µj Malgha
Qcko Drobqha
Ivanæ Skalozu
b
Myronæ Lyxohlq d
Ma©ymæ Sova
Marko Moskaly
k
Stµpa n Voloßynæ
Sµmµnæ KuΩymæ
Kondratæ Taranæ
Hrycko Malij
Mykola Pµrµ
xrystæ
Stµpanæ Lystopa
d
Pavlo Ívµc\
Qcko N∆ræ
Ivanæ Rudµnko
Pylypæ Karnouxæ
Andrµj Puhaçæ
Pana
s Koval\
Havrylo Malij
Ivanæ Pµçµnij  /
Sµmµnæ Ma
jfµtæ
Kalµnykæ Ostrouxæ
Xoma Panyçæ
Ùµdo
r Bondaræ
Hord∆j Rybalçµ
nko
Naumæ Koval∆vskij Fµdoræ Toka
r
Hrycko Toka r
Ùµdo r Pqta
S
ætµpanæ Nyzkohuz\
Sµmµnæ Dovhij
Gsko Bojko
Vasyl\ Kotlq
r
Vasyl\ Çortuxan\
Vasyl\ Çornij
Hrycko Mnyxa
Ùµdo
r Zaruba

tro Taranæ
Ivanæ Malij
Ma
rko Zdorovij
Vasyl\ D∆dæ
Ùµdoræ B∆lij
Ivanæ Vylyvo
k
Sµmµnæ Íka rbanæ
Pylypæ Ìuzµvyçæ
Tro≈ymæ My
rß avka
Havrylo Pryx∆d
\ko  //
Stµfanæ Zahrµba
Pylypæ Komlykæ
Ony
sko Tovstij
Sam∆jlo Holovko
Andrµj Bojko
Kyrylo Motorni
j
Dµmko Çornij
Hrycko Íy
nkarµ nko
Danylo Íynkarµnko
Romanæ Íy
nkarµnko
Ivanæ No© a
Havrylo Moçymo
rda
Hrycko Poky
dko
Ivanæ Kobylycq
Sam∆jlo Bazavluckij
Andr∆j Nµdavn∆j
Anysymæ Kanµv
æskij
Itoho – kozakovæ 370
Ark. 80–83. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 68–70;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 172.
8383 8383
83
82 82
82 82
82 zv.zv.
zv.zv.
zv.

80
# 14 # 14 # 14 # 14
# 14 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Poltavs\koho kurenq
Re[str kozakiv Poltavs\koho kurenq Re[str kozakiv Poltavs\koho kurenq
Re[str kozakiv Poltavs\koho kurenq
Re[str kozakiv Poltavs\koho kurenq
Qkovæ Kramnij
Nµstµræ Dozoræ
Sµzko Kryvorukij 42
1  //
Qkymæ Pµrµstupµn\
Ivanæ Çornij
Xoma Kozynµ Oko
Ivanæ Sn∆sarska Robota
Ulasæ Krama
r
Havrylo Samarµc\
Mykyta B∆lij
Ivanæ Kopylæ
Stµcko ǵrµdnykæ
Troxymæ Çumakæ
Ivanæ Lµnµc\
}sko Domaßnij
Fµdoræ DuΩij
Mykyta Boçkovskij
Fµdo
r Voronij
Ivanæ Hruzynæ
Borysæ Kovtunæ
Vasyl\ Ívµc\
Avramæ Pob∆daßæ
Sµmµnæ Tµslq
Sµmµnæ Lysij
Hrycko RayΩala
Matv∆j Pysmµnnij
Fµdo
r Avysæ
Andr∆j Bovdyræ
Sµmµnæ Kamanskij
Ma©ymæ Øbµrtasæ
Qcko Rud\  /
Kyrykæ Rud\
Qky
mæ Wµrbyna
Mykyta Zdorovij
Hrycko Vµlykij
Qcko Holuwµnko
Hrycko Wµrbyna
Ivanæ Sypko
84 84 84 84
84 zv.zv.
zv.zv.
zv.
8484
8484
84
Kurµnq Poltavskohø
1 Pidraxunky avt.
Atamanæ Hryhorij Çabanæ
Kozak¥
Hryhorij Vµlyçko
Sµmµnæ Hayvasæ
Hryhorij Kozakæ
Stµpanæ Movçanæ
Kondratæ Koval\
Vasyl\ Kulykæ
a
Vasyl\ Bohovykæ
Dmytro Kuçµræ
Pavlo Ítapyræ
Fµdoræ PuΩaj
Pµtro Suxij
b
Sµmµnæ Bohaty r
Hrycko Hluxij
Ma©ymæ Kulykæ
Qrµma Komlykæ
Hrycko Çabanæ
Adamæ Lqxæ
Qkovæ Tovkuwij
Klymæ Bµzhlasnij
Z∆novij Popovyçæ  /
Lµsko Kobµlqckij
Kalµnykæ Boyko
Dµmko Íulha
Hrycko Tupyca
Hrycko PolµΩaj
Hrycko Polozæ
Myr∆næ S∆rookij
Vasyl\ Zubrynskij
Pavlo Kovtunæ
Qcko N∆mµc\
Andr∆j Dµrµza
Nµstµræ ǵlµnb∆j
Qkovæ Kodackij
Kyrylo Zap∆çn∆j
Pavlo Plakydµnko
Myxaylo B∆lij
v
Stµpanæ Çornobaj
Nyçypo
r Koval\

81
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Poltavs\kooho kurenq. Dok. # 14

82
Pµtro Bandura
Klymæ Popovyçæ
Dµnysæ Kobµlqckij
Ivanæ Tovstykæ
Pavlo Donæ
Stµfanæ Ívµc\
Sµmµnæ Hryva
Prokopæ Kobylqça Holova
Fµdoræ Saçµnko
Hurynæ Kladko
Nykyta Prostij
Nµstµræ Çupryna
Ma©ymæ
Ìulij
Ovd∆j Lµbµd\
Dmytro R∆j
Xvµsko Novakæ
Marko Øhoroda
Ant∆næ Lysij
Omµlko ǵrµvko
Mykyta Zbyratij 55
1  //
Kyrykæ Çornij
Matv∆j Kaçkarskij
Kyrykæ Horlovij
Myxajlo Rohaçyckij
Savka Obµrtasµnko
Omµlko Íabµlnykæ
Ivanæ Taranæ
Stµpanæ Hnµnij
Martynæ M∆ßkovskij
Dµmko Çardakæ
Ivanæ Tµslq
Ma©ymæ Malij
Ivanæ Kuzubæ
Antynæ Boroda
Kalµnykæ Ívµc\
Vasyl\ Pµrµxrystæ
Ivanæ Çornobryvµc\
Doroßæ D∆dµnko
Ivanæ Kondyba
Sydo
r Kosmyna
Naumæ Rµßµtylyvskij
Antynæ Ìubµrnato
r
Qryßæ B∆locµrk∆vµc\
Tµrµßko Soroka Danylo Polyvoda
Ma©ymæ Íulha
Avramæ Ostronosæ
Andr∆j Huz∆j 
/
Lµvko Pµrµrva
Tym∆ßæ Kymlykæ
Ma©ymæ Mußta
Qkymæ Duha
Ivanæ No ©a
Ølµ©∆j S∆rij
Stµpanæ Slon\
Ivanæ Bu
rdghæ
Ivanæ Barxatnij
Ivanæ Nayda
Sµrhij Malij
Mykyta Motornij
Tyßko ǵrµvko
Dµnysæ Ûyla
Tarasæ Rakæ
Mykyta Pysmµnnij
Ostapæ Nµwadymæ
Ostapæ B∆la Íapka
Ivanæ Holovko
Troxymæ Xarsunæ
Andr∆j Rud\
Pµtro Skorij
Ivanæ Krokovskij
Olyf∆ræ Íulha
Romanæ DΩobolda
Sµmµnæ Malij
Havrylo ͵rstgkæ
Olµ©a Zav∆z∆næ
Sµmµnæ Mayboroda 57
1  //
Ulasæ Kobyla
Lµsko Zabrodskij
Lazoræ Çornij
Marko Tµslq
Myxaylo Tuma
Ølµ©∆j B∆lohradæ
2-Andr∆j
Procykæ
Ma©ymæ
-2 Kunyçµnky
8585 8585
85
85 85
85 85
85 zv.zv.
zv.zv.
zv.
2 Ci imena ob’[dnano fihurnog
duΩkog.

83
Onopr∆j Boyko
Romanæ Romaßko
Klymæ Hladußko
Nyçyporæ Kurka
Ivanæ Vµlykij
Mus∆j Çabanæ
Vasyl\ Yçanskij
Tarasæ
3 Braharnykæ
Ivanæ Kovtunæ
Kuzma Zavolovskij
Ivanæ Horbæ
Pavlo Hunka
Hord∆j Voloßynæ
Ivanæ Kravçyna
Pµtro Huba
Vasyl\ Vodop∆j
2-Martynæ
Romanæ -2 Plastuny
Mykola Nysæ
Dµmko Vµlykoluzkij  /
Ulasæ Kovbas∆nskij
Tyßko Nysæ
Sµmµnæ Sµkrµtæ
Hrycko Taranæ
Karpæ L∆snyçij
Hrycko L∆snyçµnko
2-Stafanæ ·!‚
Dµmqnæ -2 Rozvory
Myxaylo Lµbµd\
Ma©ymæ Soroka
Vasyl\ Ûovtij
Ivanæ Dubæ
Ivanæ Ìvyntovij
Sµmµnæ Ûyhyræ
Kyrykæ Tµlµßykæ
Nyçyporæ Kµba
Pasko Ma ©ala
Havrylo Trusæ
Ivanæ Smokota
Nyçyp∆ræ Cv∆rkunæ
Savka Vyrlatij
Mykyta Slynko
Stµpanæ Doroßµnko
Dµnysæ Holovatij Hrycko Sutkovij
Pylypæ Malµnkij
Mykyta Matrosæ
Nyçypo
r Lglka
Andr∆j Lysij
Sµmµnæ Baßkyrµc\ 59
1  //
Hrycko Povodatoræ
Danylo Lµpµxa
Procko Hubatij
Antonæ Polykratußa
Stµpanæ Kravµc\
Andr∆j Kryvij
Mykyta Suxij
Tµrµßko Tovstonohij
Pavlo Çornij
Mus∆j Vµlykij
Ivanæ Horkuß a
Mykyta Taranæ
Xarko Sutula
Ømµlko Q
rmola
Sµmµnæ ǵlµnb∆µnko
Havrylo R∆znykæ
Pylypæ Çmyha
Fµdo
r Krama r
Vasyl\ Ívµc\
Yvanæ Balabuxa
Panko Çornij
Pµtro V∆hranæ
Fµdo
r SanΩakæ
Vasyl\ SanΩaçµnko
}sko Taranæ
Ivanæ Taran∆væ bratæ
Sµmµnæ Taranæ
Alµ©∆j Bµzymµnnij
Alµ©∆j Çubarka  /
Kuzma ÌurΩ∆j
Ivanæ Bohdanæ
Ivanæ Bµzr∆dnij
Qcko Çornij
Vasy
l Vµlykij
Pµtro Poxylæ
Fµdo
r V∆dma
8686 8686
86
3 Literu s vypravleno z n.

84
Ivanæ }slµnko
Pavlo Ûµba
Panasæ Lysij
Martynæ Ûmuræ
Z∆novij Kulak∆vskij
Hrycko Sadylo
Mykyta Mulæ
Pµtro Lytvynæ
Sµmµnæ Vorona
Dµnysæ Ívµc\
Qkymæ B∆lij
Nyçyp∆ræ Çarstvij ·!‚
Vasyl\ Pok∆rnij
Kuzma Capæ
Vasyl\ Hol∆nnij
}sko Posunko
Ivanæ Kalmusæ
Panasæ Zav∆z∆næ
Troxymæ Povstanij
Nyçyp∆ræ Koçµrha
Ivanæ Boyko
Ivanæ Çaplq
Lµsko Nµstula 59
1 //
Kyrykæ Slon\
Østapæ Pysmµnnij
Naumæ Korol\
Mykyta Koval\
Dmytro Starosta
Sµmµnæ Ívµc\
Ivanæ Kulak∆vskij
Qkymæ Prybluda
Troxymæ Dµrµza
Ivanæ Sv∆skij
Qkymæ Dykij
Myxaylo Hrycuçµnko
Olµ©∆j Wµrbyna
Stµpanæ Kravµc\
Danylo D∆dµnko
Hryhorij Pysmµnnij
Ivanæ Bandura
Qcko Kolomiµc\
Ivanæ Sakæ
Mus∆j Skykæ
Stµfanæ Çornij Karpæ Vµlykij
Myxaylo Barda
Isaj Burka
Vasylæ Çayka
Makaræ Íapovalæ
Ivanæ Palamaræ
Artµmæ Çornomazæ 
/
Ivanæ Tovmaçæ
Vasyl\ Vyz∆ræ
Andr∆j Lµlµka
Havrylo Hvozdykæ
Nazaræ Vµlykij
2-Stµfanæ
Sydoræ -2 Sovy
Tarasæ Çumakæ
Vasyl\ Bovdyræ
Z∆nµc\ Samarskij
2-Ivanæ
Qcko -2 Solomaskiµ
Qkovæ Kut\
Vasyl\ Ponyzko
Pµtro Na ©o ©a
Romanæ Z∆nçµnko
2-Qcko
Nyçyp∆ræ
Ma©ymæ
-2 P∆skoxy 2-Xarko
Stµpanæ -2 Vµ ©µry 2-Matv∆y
Pavlo
Ylko
-2 Rostoçyly 2-Danylo
Troxymæ -2 Ploskonohy
Qrµma Lysij
Ivanæ Boçka
2-Ivanæ
Danylo -2 Øbduly 58 1  //
Tµrµßko Klµpka
Vasyl\ Bortnykæ
Ivanæ Ívµc\
Pylypæ Kamqnskij
Korn∆j Baklanæ
Matv∆j B∆lousij
Dµmko Lqxæ
86 86 86 86
86 zv.zv.
zv.zv.
zv.
8787
8787
87

85
Myxaylo Komlykæ
Pµtro Rudij
Qcko Lytvynæ
Pµtro Donµc\
Sµmµnæ Nysæ
Martynæ Horbæ
}sko Kramarµnko
Ivanæ Mayboroda
Fylonæ Zadyrajko
Isko Taranæ
Vasyl\ Starij
Hrycko Qxydna
Ivanæ Taranæ
Avramæ Pysmµnnij
Omµlko Taranæ
Danylo Kovtunæ
Kyrykæ Loµvykæ
Mus∆j B∆lij
Kyrykæ N∆sæ
Ylko Kotlqræ 
/
Tym∆ßæ Bovd∆rykæ
Avramæ Malij
Ylko Zav∆z∆n\
Trofymæ Bodqnskij
Ivanæ Kuçubµj
Pylypæ Çopykæ
Hord∆j Horkuß a
Savka Tryhubæ
Andr∆j Tµrnovskij
Sµmµnæ Drymlgha
Ivanæ Topç∆j
Antonæ Popruha
Stµfanæ Çornij
Hrycko Trµtqkæ
}sko Pacgkæ
Ivanæ Dundukæ
Mykyta Íylo
Ivanæ PraΩka
Sµrh∆j Dovbnq
Radko Çornij
Ølµ©∆j Pysmµnnij
Ivanæ Hrußka
4
Dµmko Sukæ
Ølµ©a Baßtannykæ Ivanæ Lµhuß a
Pavlo Moßµnskij
Fµdo
r Zµlµnij
Fµdo
r Ûuravµl\ 55 1 //
Hrycko Øhlaßµnnij
2-Sydo r
Tyßko -2 Rµvy
Mykyta Taranæ
Troxymæ Starij
Qcko Podoro
Ωn∆j
Artµmæ Holovatij
Pµtro Usatij
Naumæ Çornij
Dµmko V∆dij
Ma©ymæ Rudij
Sµmµnæ Blhod∆rµvskij
5
Alµ©∆j Klopykæ
Ivanæ Stovpovij
Kyrykæ NµduΩko
Ma©ymæ Vorsa
Vasyl\ Tuma
Ivanæ Karabutæ
Qkymæ Mußtµnko
Vasyl\ Umanskij
Fµdo
r Wµrbyna
Qkovæ ǵrnyçµnko
Pavlo Makydonskij
Kalµnykæ Koval\
Fµsko Tqhunæ
Nyçypo
r Ì ardovij
Ivanæ Hrµçanij
2-Mykyta
Myxaylø -2 Saçµnky  /
Qcko Çumakæ
Nyçypo
r Holovatij
Matv∆y Rusæ
Pavlo Horbatij
Ihnatæ Koval\
Savka Nµhlqdæ
Radko Movçanæ
Pavlo Kapulovskij
Vasyl\ Çornij
87 87 87 87
87 zv.zv.
zv.zv.
zv.
4 Vypravleno z Horkußa . 5 Blahod∆rµvskij

86
Kuzma Podkovanij
Ihnatæ N∆sæ
Nyçyp∆ræ Kiqnycq
Ivanæ P∆rµn\
Tym∆ßæ Íamanskij
Vasyl\ Tµlyçµnko
Iva
n Brat\ko
Xoma Topalo
Ivanæ Kobanæ
Xoma Pysmµnnij
Stµfanæ P∆rqnæ
Danylo Holovko
Ivanæ KryΩyvnq
Troxy
m Kutyræ
Nyçyp∆ræ Mamaj
Ivanæ Topç∆j
Matv∆j Kosij
}sko Skorij
Vasyl\ Xodakæ57
1  //
Ma©ymæ Koval\
Ivanæ NaΩa
{vfymæ Karmazynæ
Pavlo Dqdgra
Stµpanæ Vovkæ
}sko DuΩij
Ivanæ Plastunæ
Vasyl\ Ùµska
Xarko Pµrµbynysæ
6
Pµtro Kyrpatij
Andr∆j Korkodylo
Korn∆y Çuxno
Ivanæ Ostrohrudæ
Vasyl\ Ø ©yræ
Ølµ©a Nµdavnij
Lukqnæ Popovyçæ
Fµdo
r Rµbrystij
Nyçyp∆ræ No ©a
Ivanæ Kosolapæ
Hrycko Sukuræ
Ivanæ Ka]ßæ
Omµlko Dmµkoda
Ma
rtynæ AlaΩa
Olµ©∆j Nosatij
Prokopæ Çornij Tymko Pqnµnko 
/
Myxaylo Sadylo
Lµsko Afµntij
Myxaylo Havryßµnko
Kuzma Østrouxæ
Ønysko KolgΩnij
Savka Ûµrdµl\
Andr∆j Kosij
Troxymæ Kys∆l\
Kyndratæ Popruha
Myxaylo Zalata
2-Pavlo
}sko -2 Øsnyçµnky
Marko Íramæ
Omµlko Sukaçæ
2-Qrµma
Pµtro -2 Borozµnni]
Qkymæ Xorsunæ
Fµdo
r Drabyna
Ivanæ Lqxæ
Maka
r Lqma
}sko Stanyslavæ
2-Andr∆j
Tym∆ßæ -2 Kylç∆nskiµ
Ivanæ Bokovµnka
Tarasæ Sovyna Smµrt\
Ant∆næ Hruß∆vskij
Prokopæ P∆ratynskij 53
1 //
Ønopr∆j Svqtaßæ
Ivanæ Sarhoßæ
Hrycko Ítukovij
Qrµma Mohylµnko
Danylo Komysaræ
Vasyl\ Pavlµnko
Dmytro R∆znyçµnko
Olµ©a Ûu
rba
Mykyta Zaçµpa
Qcko Mµrµfa
Panko Nabokæ
Dµmko Hrad∆l\
Nµstµræ Ostrovµrxij
Ivanæ Nµdava
88 88 88 88
88 zv.zv.
zv.zv.
zv.
8888
8888
88
6 Pµrµbyjnysæ

87
Hrycko Drabyna
Havrylo Ûukæ
Sµmµnæ Çornij
Fµdo
r Nµtqha
Karpæ Horbæ
Fµdo
r Bµzpalij
Hrycko Dubrova Vasy
l Kiqnyca
Kondratæ Íulha
Xoma Suxij
Matv∆j Ørµlæ
Ytoho – 520
7
Ark. 84–88. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 73–77;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 175–176.
# 15# 15 # 15# 15
# 15 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Myßastivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Myßastivs\koho kurenq Re[str kozakiv Myßastivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Myßastivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Myßastivs\koho kurenq
7 Dali zakresleno 25.
Pavlø Íul∆ka
Fµdoræ Lytvynko
Hryckø ÇyΩæ
Lavr∆næ Tamara
Hryckø Çagræ
Pavlø Huba
Pµtrø Baßtanykæ
Pµtro Nµdvyha
On∆stra
t Wµrbyna
Qkymæ Bak¥ræ
Yvanæ Kur∆pqçyj Samµc\
Dµmko D∆dµnkø
Yvanæ Huba
Stµpanæ Mal¥j
1
Andr∆j Proxoda
Danylo Dqdkø
Vasyl\ Krasovskyj
Karpø Çornyj
Yvanæ Kravµc\
K
ælymæ Kymlykæ
Hrycko S∆roklyn\
Pµtrø Holovkø
Hrycko Íramæ
Yvanæ Bryl\ 53
2 //
Yhnatæ Çornyj
Qkymæ Ûuravµl\
Hryckø Hurtovyj
Kurµnq Myß astovskoho
8989 8989
89
89 89
89 89
89 zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Slovo pravleno.2 Pidraxunky avt.
Atamanæ Onyskø V∆læ
Kozak¥
Klymæ Staryj
Dµnysæ C∆van\
Pµtrø Brovat¥j
Andr∆j Çornyj
a
Sµmµnæ KoΩuxæ
Martynæ Øbµrµmokæ b
Harasymæ Xolodovskyj
Doroßæ Íkoromoxæ
Yvanæ Storçakæ
Mus∆j Babka
Yvanæ Sukuræ
Omµlkø Bµzpalyj
Hrycko Íulha
Ivanæ Taranæ
v
Ivanæ Taranæ
Yvanæ Tkaçæ
Markø Vµlykyj
Vasyl\ Balko
Stµpanæ Malov∆kæ
Yvanæ Nµdavn∆j
Sµmµnæ Bryl\
1
Qcko Lukavyj
Vasyl\ Dudnykæ
Pylypæ Zajvyj  /
Sµmµnæ M∆xovy
n
Vasyl\ Poc∆lujkø h
Fµdoræ Høvtva
Andr∆j Voloߥnæ

88
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Myßastivos\koho kurenq. Dok. # 15

89
Hryckø Çornyj
Mus∆j Çornyj
Stµpanæ B∆lyj
Vasyl\ Salø
Savka Taranæ
Davydæ Samolyçynæ
Avramæ Zahubyjdßa
3
Lukqnæ Rud\
Onysko Íulha
Lµvkø Tµrtyçnykæ
Kostq Koval\
Qkymæ Lµpskyj
Matv∆j C∆balystyj
Sµmµnæ Bojkø
Kost\ Harnyj
Stµpanæ Lypovyj
Yvanæ Lypov¥j
Sµmµnæ Lypovyj
Qckø Cyhycq
©
Pavlø Vµrbµckyj
}sko Lytvynæ
Ravr∆næ
4  ·!‚ Staryj
Stµpanæ P∆smµnyj
}skø Durnyj
Østapæ Dykyj
Sµmµnæ Íramæ  /
Romanæ Pal∆j
Yvanæ Vovkæ
Qkymæ Hukæ
Olµ©∆j Sapµtæ
Fµdoræ B∆lyj
Stµpanæ ÇyΩµnko
Stµpanæ Zadµsµnskyj
Havrylø Nµprytorµny
j
Yhnatæ Kyqncq
Harasymæ Ûmuræ
Dµmko Bµrdµj
Kost\ Kostyrq
Fµdoræ Torba
Vasyl\ Kuçµrqvyj
Stµpanæ Hladkyj
Mus∆j Ívµc\
Ant¥næ Wµrbyna
Ølµks∆j Kazanæ
Pavlo Sokolykæ Sµmµnæ Kasalapæ
Kyrykæ Çornyj
Yvanæ Vµlykyj
Nyç∆p∆ræ Xalµpa
Yvanæ Lqxæ
Yvanæ Mazuræ
Xarko Taranæ
Romanæ Pyskunæ
Yvanæ Çyrhykæ 57
2  //
Vasyl\ Kupanæ
Stµpanæ Rabusæ
Pavlo Taranæ
Troxymæ Dynæ
Andr∆j Barabanwykæ
Hrycko B∆dµnkø
Pavlo Lytvynæ
Nµstyræ Xobydæ
Artµmæ Tupycq
Pµtrø P∆vtorackyj
Hryckø Kunpanæ
Z∆nµc\ ǵrnµckyj
Yvanæ Popovyçæ
Hryckø B∆lyj
Yvanæ Balko
Qkyvæ B∆lyj
Vasyl\ Popovyçæ
Andr∆j T
µslq
Olµ©∆j Kudla
Hryckø Ívydkyj
Yhnatæ Horkußa
Andr∆j Holovkø
Gxymæ Holovkø
Onyskø Xomµnkø
Danylo Stabµnµc\
Xarko Altanµc\
Ulasæ Sµrbynæ
Yvanæ Bojkovæ synæ
Ma
tv∆j ·Volo‚ßµnko 5 /
Hrycko Dubovyj
Sµmµnæ Stqhajlo
Olµ©∆j Wµrbyna
9090 9090
90
3 Zahubyjdußa4 Lavr∆næ5 Tekst poßkodΩeno.

90
Sµmµnæ Çyhysæ
Yhnatæ Sutula
Yvanæ Xrapatyj
Xoma ͵vçµnkø
Dµmko Malyj
Yhnatæ Capæ
Mus∆j Krasovskyj
V∆ntynæ Wµrbyna
Naumæ Boroxæ
}skø Moklqtyna
Pavlø Kyrpa
Fµdoræ Torba
Sµmµnæ Popovyçæ
Kyrykæ B∆dµnko
Matv∆j Krasnov∆kæ
Tymoßæ Xarsunæ
Hrycko Tryp∆lka
Andr∆j Zanuda
Ma©ymæ S∆ryj
Hrycko B∆lyj
Qkyvæ LµΩµn\
Stµpanæ Wuræ
Yvanæ Pqnyj
Qkymæ Horbæ
Yvanæ Skyrta
Yvanæ Proxodµnkø
Yvanæ Stargçµnko
 //
Yvanæ P∆dxylyj
Dµmko Dµbrova
Yvanæ Cyfyræ
Qcko VµlykoluΩ
sky j
Ovtu x Solbaj
Korn∆j Kunpanæ
Panasæ Vµlykyj
Vasyl\ Malov∆kæ
Mykyta Kaspapæ ·!‚
Vasyl\ Dovhyj
Fµdoræ No ©a
Fµdoræ Ívµc\
Matv∆j Voloßµnkø
Xarkø Zasrackyj
Lµvkø B∆lyj
Pavlo BµzyΩyj
Yhnatæ Kosqçnykæ
Qcko Vyz∆ræ Avramæ Malyj
Lµsko Poxylæ
Lµsko Lµlµkæ
Yvanæ Voloßynæ
Kyrykæ Voloßynæ
Fµdoræ P∆vµn\
Ømµlko Odymko
Sµmµnæ Ødymko
Andr∆j Íramæ
Yvanæ Tovstykæ
Fµdoræ Bojçµnko
Horbuzæ Sµmµnæ 
/
Olµ©∆j Tovstykæ
Fµdoræ B∆lyj
Pµtro Vµlykyj
Qkymæ Tovstykæ
Olµ©∆j Rad∆st\
Fµdoræ Wµrbyna
Fµdoræ Taranæ
Naumæ Zboroxæ
Qcko Kulakæ
Ysayj ·!‚ Hadaj
Yvanæ Sutula
Vakula Nµdavn∆j
Fµdoræ Vçoraßn∆j
Vasyl\ Ívaçka
Fµdoræ Prydanæ
Fµdoræ Sµraha
Hrycko Zubæ
Karpæ Çornyj
Mus∆j Pamarµnko
}sko Ûukæ
Hrycko Ckyræ
Lµskø ̵lµva
Fµdyræ Cykyræ
Hrycko P∆nçukæ
Yvanæ ̵lµva
Fµdoræ Puhaçæ
Sµmµnæ Kyrkisæ
Lavr∆næ Lytvynæ
Yvanæ Ímy© ovsky
j 59 2  //
Lµsko Kostyra
Vasyl\ Xarsunæ
Pµtro Ívaçka
Yhnatæ Zmahajlo
90 90 90 90
90 zv.zv.
zv.zv.
zv.
9191
9191
91

91
Sµmµnæ P∆dçysæ
Dµmko Kaznod∆j
Stµpanæ Bovd¥ræ
Fµdoræ Lupa
K∆ndratæ Kyrpa
Procko Odymko
Sµmµnæ Blakytnyj
1
Fµdoræ Çumakæ Taranæ
Karpo Çornyj
Vasyl\ Nµvdaxa
1
Panko Vµlykyj
Hrycko KoΩußµnko
Danylo KoΩuxovskyj
Stµpanæ Dykyj
Kalµnykæ Kozor∆zæ
Yvanæ Tovstykæ
Naumæ NµduΩyj
Opanasæ Kyqnycq
Ma©ymæ Pohor∆lyj
Nyçyporæ Ívµc\
Lµvkø Al
ætanµc\
Sµmµnæ Voskrµs∆nskyj
Mykola Malyj
Sµrh∆j Toroxt∆j
Romanæ Bandura  /
Omµlko Nosæ
Nyçyporæ NµduΩyj
Mus∆j Vµlykyj
Ilkø Nµwadymæ
Qcko Ìulyj
Mus∆j Korotkyj
Olµ©a Pokotypolµ
Onopr∆j Pµrµvµrnyhora
Yvanæ Çajka
Ivanæ Çuprusæ
Antonæ Ønakyj
Qcko Malov∆kæ41
2
Itoho – kozako v 269
# 16# 16 # 16# 16
# 16 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Mins\koho kurenq
Re[str kozakiv Mins\koho kurenq Re[str kozakiv Mins\koho kurenq
Re[str kozakiv Mins\koho kurenq
Re[str kozakiv Mins\koho kurenq
Ark. 89–91. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 60–62;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 167–168.
Kurµnq M∆nskoho
Atama
n Fµdo r Íkura a
Mykyta Sanbokæ
Omµlko {du
tb
Kononæ Svqtnij
Hrycko Pla
stunæ
Maksymæ Pqtakæ
Yvanæ Solkij
An
ædrµj 1 Obµrµmokæ
Myxajlo Malij
Vasyl\ MyΩyhorµc\
Gxymæ Kµlµbµrda
Sµmµnæ MyΩyhorµc\
Tymko Sytnykæ
v
Sµmµnæ Halyckij
Ostapæ Nµhov∆j
Olµksa Boyko
Hrycko Kryvij
Harasymæ Lytvy
n
Maksymæ Babakæ
Stµfanæ Loµvskij 1
Gsko Muzyka
Stµfanæ Ûa
rko
Antonæ Myronµ
nko
Vasyl\ {dutovæ
Troxymæ Kys∆l\
h
Myxajlo Kovtunµc\ ©
Pavlo Svydµrskij  /

tro Ûmudynæ
Martynæ Sµrdµçnij
Vasyl\ Íapovalæ
Tµrµßko Bulavynæ
Lukqnæ V∆lß anij
Stµfanæ Hr∆ßnij
Stµfanæ Çornij
Kalµnykæ Oportæ
1 Slovo pravleno.
9292 9292
92

92
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Mins\koho okurenq. Dok. # 16

93
Œrµma Samolovæ
Maksymæ Taranæ
Karpo Huba
Andrµj RoΩa
1
Yvanæ Çalij
Stµfanæ Hn∆dµnko
Prokopæ Pranhulæ
Yvanæ ǵrnqvskij
Gsko Protysæ
Yvanæ Podaxvykæ
Tymoßæ Podaxvykæ
Andrµj Kravµc\
Yvanæ Holovko
Pavlo Hanusæ
Hrycko Suprunµ
nko
Kondra
t Sadylo
Yvanæ Sadylµnko
Kyrykæ K∆mlykæ
Kyrykæ Katyræ
Trofy
mæ Kabaka
Lµsko T∆lnij
Dmy
tro M∆nqjlo
Onysko Kurylo
Andrµj Vorona
Sµmµnæ Çumakæ
Pµtro Sakæ  //
Vasyl\ Zavij
Mykyta Dykij
Olµksa Nµklµsa
Antonæ Nµstula
Yvanæ Sµrµda
Nyçypo
r Tµ rty çnykæ
Matv∆j ǵrµda
Olµks∆j Ilgxa
Pavlo Roh∆zæ
Ma
rty n Hudymæ
Stµfa
n Ploxij
Lµvko Obµrµmokæ
Gsko Koval\
Qcko Çubæ
d
Maksy mæ Py smµnij
Lukqnæ Nµwadymæ
Dmy
tro Bry tva
Yvanæ Kupr∆qnæ
Ma
tv∆j Taranæ Stµfa
n ǵpu rnij
Yvanæ Motuzæ
Hrycko Lµsn∆vskij
Hrycko Karakaj
Trofymæ Brµxara
Qvtuxæ {rßykæ
Onysko Syktymæ
Vasyl\ Ûuravµl\
Xa
rko Do brydµn\
Kono
n Koval\
Andrµj Zaruba
Yvanæ Polovynka
Nyçypo
r Bujmy st ro
Mykyta Tara
n
Hrycko Kosqkæ
Yvanæ Sto
rçovij  /
Yhna
t ͵mµ t
Sµmµnæ Tovstykæ
Maksymæ Lytvynko
Dynysæ Ostrovsi
j ·!‚
Stµfa
n Mustupa
Ostapæ Vorußylo
Hrycko Starosta
Panko Kostyrq
Naza
r Mazanæ
Yvnæ2 KaΩanæ
Stµfa
n Bµzrukavij
Havrylo Za
bluda
Prokopæ Lytvynko
Yvanæ Najda
Pavlo Zajvij
Kondra
t Karas∆ræ
Avramæ1 Horkußa
Yvanæ Ponurka
Xoma Malij
Stµfa
n Tromsynæ
Sµmµnæ B∆lij
Kyrylo Horbaty
j
Myxajlo Bumµßko

tro Çumakæ
Andrµj Ívµc\
Qcko Huslystæ
Maksy
mæ Nµwadymæ e
92 92 92 92
92 zv.zv.
zv.zv.
zv.
2 Yvanæ

94
Artµmæ Kys∆l\
Vasyl\ Huba
Havrylo Barabaßæ
Mus∆j NuΩnij
Andrµj Pµrµrva
Mykyta Dz∆nykæ
Tµrµßko MyΩyhorµc\
Danylo Salata
t
Yhnatæ Taranæ
Kasqnæ
Ìryßynæ  //
Doroßæ Ço
rnij
Andrµ
j Ípylkovij
Fµdo
r Horbæ
Mykola Ladonq
Fµdo
r Çyrva
Sµmµ
n Suxij
Gxymæ Kropyva
Naumæ Koval\

tro Nµvo dnyçij
Qcko Çornij
Yvanæ B∆locµ
rkovskij
Yvanæ Pol∆j
Vasyl\ Cylgrykæ
Fedo
r Taranæ
Prokopæ Hryßynæ
Prokopæ Vµlykij
1
Yvanæ Loba s
Qrµma Babynæ
Lµvko Malij

tro Çornij
Lavr∆næ Kobµlqnka
Kyrylo Ostrobro
v
Xoma Dzµnka
Myxajlo Malij
Sµmµnæ Kravµc\
Stµfa
n Bodykva
Vasyl\ Sto
rçakæ
Naza
r Kujb∆da
Vasyl\ KolodµΩnij
Iva
n Buc\
Œcko Kovalçukæ
Andrµj Kuma
Yvanæ Patalapæ
Ma
tv∆j B∆lij  /
Antonæ Zaloha Pµ
tro Starostµnko
Naza
r Nahaj
Sµmµnæ Qrµmµnko
Yvanæ Kurqçij Vo
vkæ
Klymæ Sukuræ
Nyçypo
r ǵpuræ
Danylo Toranæ ·!‚
Ostapæ Donµc\
Sµmµnæ Ku
lbackij
Vasyl\ Koropµc\
Dmy
tro Nu dha
Havrylo Íkury
n
Dµmqnæ Kravµc\
Fµdo
r Plyska
Yvanæ Zap∆çn∆j
Havrylo Hlobynµc\
Ula
s Kravµc\
Qcko Obuxovskij
Pµtro Tovkaço
vskij
Yvanæ Wµrbyna
Horasymæ S∆rij
Vasyl\ Nµmyra
Yvanæ Xarb∆maka

tro Kryvonosæ 1
Yvanæ Hluxij
Gsko Taranæ
Klymæ Kurkula
Ivanæ Kopaçæ
Kondra
t Sµkrµtæ
Qkymæ Kravµc\
Anto
n ǵrµ dnykæ
Dynysæ Babaçµnko
Lµvko B∆lij  //
Ivanæ Suprunµ
nko
Tymoßæ Labuzæ
Pana
s Balva
Yvanæ Sµnçykovæ
Gxymæ S∆rostanæ ·!‚
Lukqnæ Kravµc\
Hrycko Cioma
Vladymµ
r
Ma rko Klyßavij
Pa
rxomæ 1 Vµ dm∆d\
Mykola Cylgrykæ
Qvtuxæ Konovalæ
93 93 93 93
93 zv.zv.
zv.zv.
zv.
9393
9393
93

95
Andrµj Pysmµnij

tro Suxij
Hrycko Ku
drq
Hrycko Taranæ
Dmy
tro Cyhycq
Yvanæ Poxylæ
Nµsto
r Ma rmuta ·!‚
Hrycko RyΩnij
Yvanæ Çornij
Yhna
t Hluxovskij
Yvanæ Kostµnko
Ma
rko Bondarµnko
Sµmµnæ Ma
nko
Vasyl\ My
dkunæ
Vasyl\ DΩuhanæ
Danylo B∆loßapka
Gsko Taranæ
Hrycko Halanskij
Laza
r Malij
Hrycko Lalußka
Anto
n Kybalskij
Gsko Dovhij  /
Tymoßæ Koval\
Savka Kyrpa
Gsko Muravµjnykæ
1
Yvanæ Ípanka
Lµsko Kovpakæ
Mykyta Vyræ
Vasyl\ Okomµlokæ
Yvanæ Lµta
Stµpanæ Wuræ
Lµvko Raboßapka
Onysko Kuçµræ
Ostapæ Hajstµ
r
Pavlo Xuxrq
Myxajlo Taranæ
Vasyl\ Poßmo
rça
Lukqnæ P∆ßnij
Qkovæ Pulynæ
Yvanæ ͵vçµnko
Mykyta Hança
r
Romanæ Kol∆snykæ
Pavlo Cyhanæ
Œky
mæ N∆ræ
Tyßko Pµrµxry
st
Kononæ Konykæ
Yvanæ Donµc\
Andr∆j XoruΩµnko
Myxajlo Syrovatµn\
Antonæ Zozulq
Stµfa
n Pokvolytij
Olµks∆j Zbaranskij
Sµmµnæ Kaßtalqnæ
Pavlo Kalnov∆kæ
1 / /
Hrycko Puha
ç
Hrycko Kryvij
Mus∆j Skorij
Vasyl\ Bµrµza
Œkymæ Taranæ
Andrµj Huba
Ma
tv∆j Poµdynkovij
Lukqnæ Topç∆j
Kuzma Starij
Œkymæ Lysyj
Pavlo Baklanæ
Hrycko Suhakæ
Sµmµnæ Ívµc\
Artµmæ Kyslij
Fµdo
r S∆rij
Xoma Søroka 1
Fµdo r Lytoßka
Lµvko Holovatij
Yvanæ B∆loc
µr k∆vµc\
Yvanæ Bra]lo
Fµdo
r Tovkaç∆vskij
Hrycko XyΩnykæ
Yvanæ Lytvynæ
Yvanæ Rµvµn
nko ·!‚
Vasyl\ Kolvaxæ
Mykyta KalgΩnij
Hrycko Rµvµnko
Œcko Hunka
Yvanæ Kaly
tnykæ
Kuzma Holovko
Maka
r Kuçµræ  /
Yvanæ Py
skunæ
Yvanæ Trµtqkæ
Onopr∆j Vµlykij
Yvanæ Krysa
Yvanæ Kravµc\
9494 9494
94

96
Pavlo Sluxajlo
Myxajlo B∆lij
Antonæ Sumæ
Mus∆j Hurynæ
Olµksa Kovtunæ
Savka N∆sæ
Danylo Bµzymµnnij
Yvanæ Ço
rnij
Andrµj Rudµnko
Yvanæ Dovhij
Andrµj Çornij
Panko Íkurynæ
Qcko Wµrbyna
Dmy
tro Bµ zpalij
Yvanæ Ploxij
Dµmko Starij
Xvµdo
r Prytu pµj
Z∆nµc\ B∆lij
Yvanæ ǵrµpæ
Antonæ Holo
dnij
Dmy
tro Mazuræ
Xoma Luzanæ
Kyrykæ Ívµdynæ
Gsko Donµnkovæ
Hrycko Klgkæ
Romanæ Lµbµdynµc\
Vasyl\ Horkußa
Yvanæ Pµrµxry
st
Ostapæ Çornij
Avramæ Malij
Yvanæ Polovij  //
Pylypæ V∆rlykæ
Hrycko Kramaræ
Mojsµj Kryvoßyq
Qkovæ Okatij
Ma
tv∆j Çubæ
Stµpanæ Tulgpa
Yvanæ Bµ
zrukavij
Ostapæ Halka
Yvanæ Qblunovskij
Savka Rqboßapka
Fµdo
r N∆Ωynµc\
Kosq
kæ  ·!‚ Maloj
Pavlo ͵vçµnko
Fµdo
r Kravµc\ Fµdo
r Lysyj
Lavr∆næ Dq
dko
Xarko Loµvskij
Vasyl\ Py
smµnij
Yvanæ Basµnko
Sµmµnæ Popaka
Xoma Íkurynæ
Xa
rko Ûmuræ
Ka
rpo Saxnovæ
Mykyta Kononovæ
Nµsto
r Posunko
Havrylo Huba
Antonæ Plyhæ
Lukqnæ Ívµc\
Yvanæ ͵vçµnko

tro Py smµnij
Sydo
r Íylo
Sµmµnæ Tupota  /
Sydo
r Cylgrykæ
Maksymæ Kopycq
Vasyl\ ǵrµvko
Pavlo Çabanæ
Maka
r Koval\
Ta r a
s Nµmoto rnij
Olµksa Kaznod∆j
Qkymæ Donµc\
Andrµj Lqxæ
Sµmµnæ Kravçykæ
Yvanæ Kravµc\
Hrycko Hu
sl∆stij
Prokopæ Tovsty
k
Danylo Da jnµha
Romanæ Tqtaçµ
nko

tro Íulha
Fµdo
r Taronæ
Hrycko Kyçatnij
Kondra
t Paroxovæ
Yvanæ ͵vçµnko
Pana
s Lytvynæ
Mus∆j Mußta
Antonæ P∆tµl\
Yvanæ Lqßokæ
Onysko Kolkußka
Lµvko N∆ ©rµda
Yvanæ Kryvoßyq
94 94 94 94
94 zv.zv.
zv.zv.
zv.

97
Yvanæ Kahamlyckij
Fµdo
r Dq dko
Fµdo
r Lytvynæ
Qcko Mosko
vçµnko 1
Vasyl\ Tka ç
Pana s Mazha
Kyrylo Tarasµ
nko
Maksymæ Hunçµnko
Kononæ Kudrykæ  //
Xoma Kovryha
Tryxymæ ·!‚ P∆sockij
Lukqnæ Tonkij
Yvanæ Ûuçij
Hrycko Hnµnij

tro Sto rçousæ
Prokopæ Tkaçæ 1
Yvanæ Ívµc\
Maksymæ Dovhij [
Olµksa Saha jdaçnij
Œrµma Ívµc\
Yvanæ V∆
vça r
Vasyl\ Kybalnyçµnko
Yvanæ Donæ
Yvanæ Malij
Myxajlo Zavµzonæ
Yvanæ Kurka
Yvanæ Bojko
Pana
s Lypkanæ
Sµmµnæ Ívµc\ Vasyl\ Malij
Omµlko Ívµc\
Iosyfæ Polqnskij
Lavr∆næ Tavanµc\
Vasyl\ Muzyçµnko
Trofymæ Skolqnka
Œcko Pysmµnij
Stµpanæ Kravµc\
Romanæ NµΩyvij
Lukqnæ Kravµc\
 /
Anto
n Lqxæ
Nyçypo
r Lysij
Gsko Bµ
ssmµ rtnij
Yvanæ Zalupµnko
Fµdo
r Pra scuzæ ·!‚
Yvanæ Kravµc\
Samojlo Poltorackij
Yvanæ Lysij
Yvanæ Donµc\
Konstantynæ Burha
z
Yvanæ Hrµkæ
Œkymæ Bonda
r
Myxajlo Ly tvynæ
Hrycko B∆lij
Havrylo Çumakæ
Itoho – kozako
v 448 3
Ark. 92–95. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 57–60;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 168–169.
# 17# 17 # 17# 17
# 17 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Tymoßivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Tymoßivs\koho kurenq Re[str kozakiv Tymoßivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Tymoßivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Tymoßivs\koho kurenq
Kurµnq Tymoß∆v
æskoho kozaky
Ostapæ V∆dloha
Dacko Topalµnko
Yhnatæ Dacµnko
Andr∆j Vµrbµckij
b
Z∆nµc\ Vµrbµckij
Sydoræ B∆lij
Nyçyporæ Hajdukæ
Andr∆j Sukuræ
Tµrµßko Çornij
9696 9696
96
3 Pomylka, treba 447.
9595
9595
95
Atamanæ Pylypæ Holovatyj a
Stµpanæ Staryj
Qcko Saltanæ
Ivanæ Movçanæ
Romanæ Malynov
æskij
Vasyl\ Ban∆tæ
Kyrykæ Ban∆tæ
Nµstµræ Pysmµnnij
Savka Bhaj

98
1756 r., n. r. bereoznq 13 – n. p. kvitonq 15. –
Re[str kozakiv Tymoßivs\koho kurenq. Dok. o# 17

99
Andr∆j Malij
Ulasæ Nosatij
Fµdyræ Cybæ
Fµdyræ Taranæ
v
M∆rynæ Ûuravµl\
}sko Ûuravµl\
Andr∆j Íulha
Pµtro Tovstokorij
Myxajlo Lµpµta
r /
Mus∆j Purysæ
Lohvynæ Lysij
Vasyl\ ͵kµra
Vasyl\ Huba
Savka Rudij
Matv∆j Hadqckij
Myxajlo Çm∆l\
Lµvko Wµrbyna
Tyßko ǵrµvatij
Panasæ Polovyj
Vasyl\ Ko
rΩæ 1
Fµdoræ Lytvynµnko
Kalµnykæ Nosatyj
Onoprij Kulykæ
Ivanæ Sova
Fµdoræ Kabro
Ivanæ Romµn
æskyj
Vasyl\ Bojko
Tarasæ Baßta
Ov
æs∆j Harkußa
Sydoræ L∆n\
Sydoræ Noha
Fµdoræ Nµdoharokæ
Hrycko Çornij
Mykola Çornyj
Vasyl\ Novyckij
Fµdoræ Tokaræ
Vasyl\ ǵrnµckyj
Panasæ No© a
Nyçyporæ Ívµc\ 57
2 //
Ostapæ Maltyzæ
Yvanæ Íramæ
Yvanæ Gxa
Samojlo Yn ©ul
æskij
Vasyl\ Volovij
Panasæ Ívµc\ Martynæ Bojko
}sko S∆ryj
1
Ivanæ Zahortaj
Ivanæ Qlan
æskij
Danylo N∆ræ
Ivanæ Solopæ
Nµstµræ Kryvonysæ
Fµdoræ Braharnykæ
Qcko Ostrouxæ
Ivanæ Spotykaçæ
Ra
dko Taranæ
}sko Koval\
Matv∆j Kova
l
Pavlo Korµnœka
Ivanæ Hrabl∆
Hrycko Holovatyj
Matv∆j Bµzdol
\nyj
Lµvko Çornyj
Stµpanæ Holovatyj
Sµmµnæ Kozlov
æskij
Kyrykæ Ìuz\
Ivanæ Klgcæ
Ylko Basarabæ
Dmytro Kymlykæ
Pµtro Çornij
Tµrµßko Kurka
Z∆nµc\ Sukuræ  /
Vasyl\ Syçæ
Sµrh∆j Suhakæ
Gxymæ Husakæ
Fµdo
r Stupakæ
Omµlko Kroçakæ
Pµtro Suxyj
Stµpanæ Kunpa
n
Gxymæ D∆brova
Harasko Çumakæ
Xvµdy
r Íkoda
Lohvynæ Taranæ
Kyndratæ Rybalka
Ivanæ Sobka
Pavlo Taranæ
96 96 96 96
96 zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Slovo pravleno.2 Pidraxunky avt.; cyfru 7 vyprav-
leno z
8.

100
Andr∆j Ulasµnko
Pµtro Novyckyj
Omµlko Movçanæ
Tymyßæ Nysæ
Ihnatæ B∆lyj
Vasyl\ Obazyn
ænyj
Qko
v Ívµc\
Stµpanæ Ìuz\
Marko Íul∆ka
Fµdy
r Popovyçæ
}sko Ûmu
r
V∆ntynæ Vµrbov æskyj
Ivanæ Baßtannykæ
Stµpanæ Tupycq
Pµtro Ûadanæ
Opanasæ Kasqnæ
Lµsko Karnauxæ
Fµdo
r Uxan\
Pµtro Lapa 66 3  //
Olµ©a Umoçymo
rda
Yvanæ Ímalko
Martynæ Lytvynko
Vasyl\ Najda
Martynæ Kaçuræ
Savka Mojsa
Xoma Çornyj
Olµ©a ÇuΩyj
Pylypæ Tµrno
vskyj
Qkymæ Kartavyj
Ivanæ Syniohubæ
Ulasæ Dµndµbµra
Mykyta Harkußa
Hrycko ͵p∆l\
Fµdo
r Holovko 1
Lavr∆næ B∆lyj
Ivanæ Koval\
Dµmko Svystunæ
Romanæ Svystunæ
Antynæ Smaßko
Ivanæ Kravµc\
Ivanæ Çornyj
Pµtro Bulahura
Ivanæ Íulha
Andr∆j Storçou
s
Korn∆j Bµzvµrxyj Artµmæ Lµ
©a
An
dr∆j Wµrbyna
Sµmµnæ Dqçµnko
Yvanæ Hord∆qßµnko
Xvµdoræ Dovhij
Naumæ Lµ ©a  /
Lavr∆næ Çornyj
Mykola Kulykæ
Yvanæ N∆ræ
Qcko Hadqckij
Qcko Kravµc\
Myxajlo Lqßokæ
Sµmµnæ Huba
Yvanæ Suxyj
Tymyßæ Bardady
m
Myxajlo Basarabæ
Yvanæ Holovko
Vyntynæ Mqkij
Vasyl\ Ûana ©aj
Ulasæ Vµlykyj
Myxajlo But\
Vasyl\ Butµnko
Fµdo
r Xyt\
Hrycko Çortomlyckyj
Ivanæ Lµbµdynµc\
Ivanæ Çapala
Vasyl\ MyΩyhorµc\
Panasæ Bazavluckyj
Vasyl\ SanΩar∆vskyj
Mos∆j Zlyj
Vasyl\ Honça
r
}sko Hurµnko
Omµlko N∆sæ
Sµmµnæ Suku
r
Yvanæ Bokovyj
}sko Dµrkaçæ
Ivanæ Orobµc\
Harasymæ Lytvy
nko
}sko ͵rstgkæ65 3  //
Stµpa
n Sadyçka
Xoma Nµmylostyvyj
Stµpanæ Ponoçovnyj
Hrycko ǵkµrµsæ
9797 9797
97
97 97
97 97
97 zv.zv.
zv.zv.
zv.
3 Pidraxunky avt.

101
Ivanæ Rqbyj
Matv∆j Staryj
Ivanæ Bov
æt\
Sµmµnæ Poxylæ
Harasymæ Z∆kraçæ
Fµdo
r Sadylo
Ivanæ Íulha
Pµtro P∆ntuxæ
Pµtro Korotkyj
Ivanæ B∆lyj
Mos∆j Skyrko
Romanæ Ruçka
Pavlo V∆blyj
}sko Vµlkyj
4
Dµmko Pßµnyçka
Prokypæ Kulykæ
Tym∆ßæ Syroßta
n
Ostapæ Nµstula
Mykyta Malyj
Marko Loxvyckyj
Omµlko Sa ©açka
Dmytro Pµrµxrystæ
Prokypæ Kol∆snykæ
Onysko Solon
æskyj
V∆ntynæ Taranæ
Xoma Malyj
Xarko Íamraj
Yvanæ Tovstykæ
Kyrykæ Kravµc\
Lukqnæ Ma ©ro  /
Yvanæ Wuka
Ma©ymæ Horbæ
Troxy
m B∆lyj
Ma©ymæ Popovyçæ
Pµtro Rqbyj
Dµmko Ûuravµl\
Nµstµræ Kuxa
r
Pavlo Pavlq
Troxymæ To
nkonyhæ
Vasyl\ Lysyj
Hrycko Kryvono
s
Avµrko Rudyj
Sµmµnæ Kodackyj
Qkymæ Movçanov
æskyj
Pavlo ǵbµrqkæ Korn∆j Horkußa
Stµpanæ Fµdy
rçµnko
Hrycko Xomµnko
Doroßæ Çornyj
Savka Íyß ackyj
Fµdoræ Topal\
Yvanæ Boxynnykæ
Ulasæ Xarsu
n
Yvanæ Xorolskyj
Sulyqnæ
Vasyl\ Vµrstva
Ustymæ Bob∆l\
Ivanæ Pokolo
dnyj
Troxy
m Lamanyj
Yvanæ Vowanka
Omµlko Horbonysæ
Vasyl\ Maznycq
Stµpanæ PoΩalovanyj
}sko Kyrpa
Xarko Dubyna 69
3  //
Ma©ymæ B∆hovæ
Myxajlo Zaval
\skyj
Yhnatæ Rakæ
Tymyßæ Pra
vdyvµc\ h
Myxajlo Ostrovskyj
Dmytro Cylgrykæ
Qryßæ Stµblov
æskyj
Tymoßæ Stqhajlo
Hrycko Zuq]v
æskyj
Dµnysæ Palamarµnko
Danylo Torqnykæ
Stµpanæ Laßtabµ ©a
Kuzma Ha
rkußa
Hrycko Çornyj
Fµdo
r Torqnyçµnko
Sµmµnæ Vµlyçko
Xvµdo
r Dodato k
Hrycko Lµhkostupæ
Myxajlo ǵrnqv
æskyj
Pavlykæ Malyj
Ma©ymæ P∆tka
Havrylo NµΩyvyj
Danylo Holovko
9898 9898
98
4 Vµlykyj

102
Andr∆j Vµrba
Haponæ Sama
rskyj
Yvanæ Kytlq
r
Kuzma Bµzrukavyj
Ivanæ Lµhkostupæ
Vasyl\ Taramskyj
Fµdo
r Sur æskyj
Andr∆j Bajrakæ
Hrycko Çakalo
Andrµj Bµrµhovyj  /
Hrycko Hryn\
Andr∆j Okatyj
Vasyl\ Ho
rbæ
Roma
n Bonda r
Tµrµßko L∆n\
Ivanæ Çajka
Vasyl\ B∆lyj
©
Yvanæ KalgΩnyj
Ivanæ Vyßnµvµckyj
Xvµdo
r S∆ryj
Mykyta Solo
nko
Savka Tµslq
V∆ntynæ Ostrovµ
rxyj 1
Yvanæ Karnoußµnko
Vasyl\ Trytuznyj
Yvanæ Nµvµçµra
Sµmµnæ Rudyj
Yvanæ Holova
Vasyl\ Tµslq
Onysko Ho
rbæ
Fµdoræ Holubæ
}sko Kapusta
Pylypæ Taranµc\ Ivanæ Za]ka
On∆stratæ
Vasyl\ Ívy
dkyj
Sµmµnæ Kulykæ
Qrµma Kyqnycq
Hrycko Çmyha
Mos∆j
1 Íkvara
Ivanæ Taranæ
Prokypæ Wµrbyna
Ivanæ P∆vµn\
Fµdo
r Lµhkostupæ67 3  //
Hrycko Rœbuxa
Martynæ Kravµc\
Yvanæ Hrµçka
Qcko Mµdvy
nskoj
Korn∆j Z∆nµc\
Andr∆j Ploxyj
Xvµdo
r Pokotylo
Yvanæ Zabu
dko
Vasyl\ Darma
Av
ævakumæ Pysmµnnij
Hrycko Bojko
Vasyl\ {mµc\
Lukqnæ B∆lyyj ·!‚
Olµ©a Xomµnko
Ivanæ Supµrµka
Skydanæ Koval\
Kostq Rudyj
Yvanæ ÍulΩµvskyj
Danylo Korotkyj 19
3
Ytoho – kozakovæ 344 5 
Ark. 96–98. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 86–88;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 179–180.
# 18# 18 # 18# 18
# 18 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Velyçkivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Velyçkivs\koho kurenq Re[str kozakiv Velyçkivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Velyçkivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Velyçkivs\koho kurenq
Kurµnq Vµlyçk∆vskohø
Myr∆næ Starµço] Holov¥rodyçæ
Pµtro Omµlnyckij
Karpo Ívydkij
Tµrµßko ProΩyræ
Fµdoræ Çubµnko
98 98 98 98
98 zv.zv.
zv.zv.
zv.
9999
9999
99
5 Pomylka, treba 343.
Atamanæ Qcko P∆dç∆sæ
Kozaky
Kyr¥kæ Saltanæ
Dµmko Lµhuß a
a
Omµlko Vµlyçk∆vskij
Troxymæ ǵrµvko

103
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Velyçkivos\koho kurenq. Dok. # 18

104
Hrycko Lanµc\
Ivanæ Ûadan∆væ rodyçæ
Opanasæ Grbalka
Andr∆j Salata
Ôsko Sraj
Ivanæ Bµz
ærukavij
Hr¥cko Uxan\
Dm¥tro Stqhajlo
Mykyta Brµ ©µda
Prok∆pæ Çalij
Ivanæ Stµßyçæ
Ivanæ Kul∆ßæ
Xvµdoræ Xud\
Antonæ Poroßµnko
b
Vasyl\ Ívµc\  /
Xvµdoræ Zadyraka
Ivanæ Doroßµnko
Ivanæ Malij
Nyçyporæ Çornij
Sydoræ {noxa
Danylo Caræ
Tarasæ Tµslq
Ivanæ Wµrbyna
Pylypæ OΩynæ
Pµtro Oha
Ostapæ Poroxæ
Prok∆pæ NµΩyvij
Ma©ymæ Slabkij
Ihnatæ Íyß a
Kyrykæ Tovsty ©an\
Xvµd∆ræ Hr¥cykalæ
Ivanæ Movçanæ
Antonæ Ívµc\
Mykyta Íkandµla
Ihnatæ Huba
Pavlo Turkot∆j
Pµtro Kr¥voruçko
Lµvko Hubynæ bratæ
Dµmko Moßna
Savka Ívµc\
Xvµdoræ Boçkovskij 51
1 //
Omµlko Kul∆ßæ
Pylypæ Holovko
Danylo Ovµçka
Mykyta Suxij Qcko Kovalµnko
Harasymæ Nµspov∆danij
Savka Loboda
Ivanæ Sova
Ivanæ Polamajlo
Vasyl\ Kravµc\
Ivanæ
̵lµvµra
Gxymæ Hn∆dij
Hr¥cko Nµspov∆danij
Fµdoræ Zavµz∆næ
Ivanæ Zlod∆µnko
Pµtro Lglka
Pµtro Wyholæ
Z∆nµc\ Kasqnæ
Xvµdoræ Vodopqnæ
Mykyta Slabo ©uz\
Korn∆j Çalij
Myxajlo Kyrpa
Pylypæ R¥Ωij
Sydoræ Qroßµnko
Hr¥cko Lysycq
Ivanæ Lysycq
Xvµdo
r S∆rij
Myxajlo O©am¥tnij
Pµtro Starij  /
Tyßko Molytva
Hord∆j Molytvqnij
Kyrykæ Starij
Pavlo Polonskij
Kyrykæ Lµhkostupæ
Sµrh∆j Çornij
Ivanæ Savçµnko
Ivanæ Malykæ
Vasyl\ Borozna
Havrylo Taranæ
Danylo Pal∆µnko
Vasyl\ Buxtij
v
Matv∆j Ovca
Sµmµnæ Kravµc\
Danylo Kravµc\
Mykyta Koropµc\
Andr∆j Ívµc\
Ivanæ ǵrnqvskij
99 99 99 99
99 zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Pidraxunky avt.

105
Ostapæ Malyßµvyçæ
h
Xvµdo r Kiµvskij
Ivanæ Kolvakæ
Matv∆j Kravµc\
Marko Lytvynko
Vasyl\ Zlij
Andrµj Plytnykæ
Ivanæ Donµc\
Pylypæ Holovko
Danylo Donµc\ 57
1  //
Matv∆j Rakæ
Romanæ Horbæ
Troxymæ Majt∆nnij
Vasyl\ Xolod∆næ
Ihnatæ Çornij
Ivanæ Kr¥voruçko
Ivanæ Plytnykæ
Mykyta Prudkij
Ivanæ Tµslq
Gxymæ Nµklµsa
Qkovæ Ívµc\
Vasyl\ Dovhon∆sæ
Troxymæ S∆roßtanæ
Vasyl\ Çapala
Gxymæ Hluxij
Danylo Kravµc\ Rqbij
Vasyl\ Bajbarzµnko
Danylo Plµskaçæ
Ôsko Bajbarzµnk∆væ bratæ
Ivanæ Polµha
Ivanæ Horbæ
Xvµd∆ræ Zozulq
Ivanæ Ûovtonyhæ
Qkovæ Rozlyjb∆da
Vasyl\ Vµrstva
Hr¥cko Svynaræ
Pµtro Lahoda
Vasyl\ Dovhij  /
Troxymæ ÌanΩa
Vasyl\ Hom∆næ
Potapæ Stqhajlovæ rodyçæ
Dmytro D∆vycq
Pylypæ Voloßynæ
Vasylæ Horkuß a
Ivanæ Bat\ Ôsko Cymbalæ
Hr¥cko Barabançykæ
Dµmko Karaj
Çabanæ Kyrykæ
Olµ©∆j PoΩovanij
Pµtro Tymoßµnko
Ilko Pal∆j
Xvµdoræ Pal∆]væ bratæ
Xvµdoræ Ûukæ
Mus∆j Boroda
O©µntij
Olµ©∆j Lµhkij
Vasyl\ Kaplq
Vasyl\ Karp∆væ rodyçæ
Kondratæ Wyholæ
Danylo Ûmuræ
Savka Holovatij
Xvµdoræ Lytvynko
Qkymæ Dynysµnko
Sam∆jlo R∆znykæ
Myxajlo Starµça Holova
Myronæ 57
1  //
Vasyl\ Salata
Dmytro Malij
Xoma Pysmµnnij
Korn∆j Proskurnykæ
Vasyl\ Tovµsaçæ
Vasyl\ Kotæ
Ivanæ Çornij
Qkovæ Sµlµzµn\
Qcko Kulykæ
Mykyta Sal∆j
Ivanæ Novos∆lka
Ivanæ Horkußa
Ivanæ Plakyda
Mykyta Rudij
Kalko Malij
C∆pæ Bµzimµnnij
Stµpanæ Bµz
æpalij
Dmytro Wµrbyna
Hr¥cko Ostron∆sæ
Ivanæ Íanka
Ivanæ Ívµc\
Hr¥cko Malij
Sµmµnæ Sµnka
100100 100100
100
100 100
100 100
100 zv.zv.
zv.zv.
zv.

106
Mykola Korovka
Qkymæ Ívµc\
Fµdoræ Smakota
Vasyl\ Loza 
/
Qrµma V∆çnij
Karpo Karpça
Marko R¥Ωij
Andr∆j Pysmµnnij
Havr¥lo Kiqnycq
Mykola Lytvynko
Troxymæ ǵrµvko
Ostapæ Dr∆zdæ
Pavlo Ostrouxæ
Sµmµnæ Bojko
Xvµdoræ Dµjnµka
Vasyl\ Lqxæ
Sµmµnæ Dubon∆sæ
Xvµdoræ Zahynajko
Xvµdoræ Byndasæ
Romanæ V∆dloha
Suprunæ Macgcq
Pavlo Holota
Danylo Pas∆çnykæ
Vasyl\ Tromæs¥næ
Ôsko Çornij
Ivanæ Bonda
r
Sµmµnæ Çornij
Lµvko Boroda
Omµlko Kulqbka
Xvµdoræ Lqxæ
Ivanæ Tlustij 54
1 //
Ôsko Xvatunæ
Ivanæ Çudnij
Hr¥cko Dudnykæ
Mykyta Horkußµnko
Sydoræ Ploskij
Mykyta Lqxæ
Ivanæ Kucij
Artµmæ Popovyçæ
Naumæ S∆rij
Ivanæ Pµrµxrystæ
Xvµdoræ Dubyna
Pµtro Rµpka
Xvµdoræ Prozoræ
Hr¥cko Pyßnij K∆ndratæ Íyrokij
Sam∆jlo Storço
©uzæ
Tµrµßko Malij
Mykyta Xarsunæ
Olµ©∆j Buturlymæ
Ivanæ Gzæ
Andr∆j Husakæ
Ivanæ Íamraj
Ôsko Bµzædußnij
Mykyta Macapura
Ivanæ Zabora
Qr∆ßæ Zaborynæ rodyçæ  /
Qcko Kr¥von∆sæ
Xvµdoræ Kuçµræ
K∆ndratæ Popadka
Ôsko Tovsty ©an∆væ rodyçæ
Ivanæ Ìaßµnko
Artµmæ Pop¥kæ
Bor¥sæ Ívµc\
Vasyl\ Íkola
Danylo Pµçµnij
Hr¥cko Pokotylo
Ivanæ Íyroka Boroda
Andr∆j Taranæ
Xvµdoræ Ûukæ
Ma©ymæ Komaræ
Ostapæ Kr¥voßiq
Qcko S∆rij
Savka Boboxæ
Sµmµnæ Taranæ
Sµrh∆j Slgsaræ
Danylo Cylgrykæ
Pavlo Sopko
Dmytro Íamraµnko
Xvµdoræ Tµslq
Marko Lµlµkæ
Xvµdoræ Íoludko
Ihnatæ Kodackij 52
1  //
Pµtro Bondar∆væ bratæ
Hr¥cko ÇyΩæ
Fµdoræ Donµc\
2
Tym∆ßæ Z∆nc∆væ bra t
Ivanæ Tkaçæ
Vasyl\ Mundraxv∆j
2 Vypravleno z Z∆nµc\.
101101 101101
101
zv.zv.
zv.zv.
zv.
101101
101101
101

107
Fµdoræ Tkaçµnko
Sµmµnæ Pob∆hajlo
Pµtro }sk∆væ bratæ
Omµlko Kvaßa
Stµpanæ Kvaß a
Potapæ Muz¥ka
Kyrykæ Kravµc\
Vasyl\ Nab∆kæ
Hr¥cko Nµl∆pa
Fµdoræ Straßko
Fµdoræ Hr¥cykalµnko
Andr∆j Zlij
Ivanæ B∆lij
Lukqnæ
Ìubr∆nskij
Qkovæ Sok∆læ
Olµ©a Ososokæ
Hr¥cko Bojko
Panasæ ͵rstgkæ
Stµpanæ P¥sarµnko
3 /
M¥kola Rudij
Nyçyporæ Kravµc\
Vasyl\ Mytarnykæ
Mykyta Volokæ
Qkovæ Lastovka
Mykola Sukuræ
Tymko Obµrta
s
Qkovæ Vµrnyhora
Qkymæ Lysij
Mus∆j Ívµc\
Ivanæ Nµvydymij
Matv∆j Dr¥koΩyla
Potapæ Qck∆væ bratæ
Fµdoræ Pohanij
Suprunæ Posunko
Dµmko Kalyta
Sµmµnæ Pob∆hajlo
Pylypæ Vµlykij
Ivanæ Puçka
Qkovæ Suxij
Kyr¥kæ V∆trµnko
M¥xajlo Dudnykæ
M¥kola Skor¥j
Hr¥cko Nµstula Ivanæ Zaruba 50
1  //
Danylo Motokæ
Sydoræ Koßovij
Mykyta Lasunæ
Ivanæ Wµrbyna
Qkovæ Ostrohlqdæ
Pµtro Popovyçæ
Qcko Çornij
Vasyl\ T∆lnij
Lavr∆næ Ûajvoronokæ
Nyçyporæ Obr¥mæ
Savka Malij
Ihnatæ Maloho bratæ
Ivanæ V∆dlyha
Qkovæ Straßko
Ivanæ ǵrnµckij
Sµmµnæ Obdula
Ma©ymæ Puçka
Myxajlo Bµzænysæ
Qcko Sukuræ
Kyrykæ Çornij
Pµtro Bµzærukavij
Vasyl\ Smakotynæ rodyçæ
Ivanæ P¥skola
Ivanæ Tonkonohæ
Ivanæ Movçanæ Sama
rskij
Ivanæ Wµrbyna  /
Ivanæ Íapovalæ
Stµpanæ PolµΩaj
Mykyta Xa
rsunæ
Vasylæ Çornij
Ivanæ Íapovalµnko
Mykyta Maxynq
Pµtro Hnµnij
Ôsko Çornij
Danylo Ívµc\
Ùµdoræ Nosæ
Yvanæ Osokorovyj
Vasyl\ Holovko
Ivanæ D∆dæ 39
1
Ytoho – kozakovæ 360
Ark. 99–102. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 16–19;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 151–152.
102102 102102
102
3 Pid rqdkom zakresleno 25.

108
# 19# 19 # 19# 19
# 19 1756 r., kvitnq 9. – Re[str kozakiv Levußkivs\koho
1756 r., kvitnq 9. – Re[str kozakiv Levußkivs\koho 1756 r., kvitnq 9. – Re[str kozakiv Levußkivs\koho
1756 r., kvitnq 9. – Re[str kozakiv Levußkivs\koho
1756 r., kvitnq 9. – Re[str kozakiv Levußkivs\koho
kurenqkurenq
kurenqkurenq
kurenq
Rµπstæ ·!‚ – kolykoµ çyslo rv Lµvuskovskomæ ·!‚
kurµn∆
1 sos ætoyt\ kozakovæ, a kto ønr¥µ ymµn¥
y prozvanyµmy, ø tomæ qvsrtvuµtæ nyΩµ sµhø.
1756 hodu, aprylq 9
2 dnq.
103103 103103
103
Atamanæ Myxaylo Zamkovrskij 3,a
Ko∫aky
Romanæ Danylovæ
Xoma Myxaylovæ
Kuzma Star¥y
Maksymæ Star¥y
3
Romanæ Baßmakæ 3
Vasyl\ Holozadæ
Pµtro Rµva
Pavlo Brµxaçka
3
Andr∆y O xt¥rka b
Klymæ Zl¥y 3
Antonæ Holob∆kæ
Andr∆y B∆l¥y 4
Havrylo Matrosæ
Qcko Do
vhopol¥j  /
Stµpanæ Xolodµnko 3, v
Ùµdo r O xt¥r ka 3
Qcko Wµrbyna
Danylo Íerstgkæ
Andr∆y Nµtrµba
Nazaræ L¥sij
Kyrykæ Boyko
Pµtro Sµrµda
3
Artµmæ Huba
Sµmµnæ Ìala ©anæ
Ostapæ Horkußa
Ì ryß a Star¥j
Omµlko O
bdula 3
Lukæqnæ Volokæ
Sydo
r Pokurka
Qcko Kaçalo
vh
Ùµdo r Nµwad¥mæ //
Yvanæ Nosæ
Maksymæ Kravµc\
Yvanæ Rµkalo
Yvanæ Çorn¥y Vasy
l Tqhunæ
Qkymæ Nµtrµbµnko
Prok∆pæ Çyrvonoßta
n
Hrycko Çyrvonoßtanæ
Qcko Za
bluda
Tym∆ßæ Ûo
vton¥hæ
Pana
s Pysmµnn¥y
Sµmµnæ Kuropqtny
k
Hrycko ǵrµvçµnko
Zarko Dovhopol¥y
Olµks∆y Kabaka
Korn∆
5 Baklanæ
Andr∆y Kyqnycq
Hrycko Tµsµlka
Matv∆j Ìuz\
Stµpanæ Íapova
l  /
Prokypæ Kuçµræ
Omµlko Horbykæ
Pµtro Zad∆raka
Myxaylo Tupµnko
Dµmko Kravµc\
Kyrykæ Tovkuwiy
Ylko B∆lo ©ra
d
Yhnatæ Ubohiy
Lavr∆næ R∆zn¥kæ
Yhnatæ Pßµnyçn¥y
Gxymæ Tonkon¥hæ
Ysko L¥siy
Myxaylo B∆l¥j
Hrycko Kr¥v¥j
103103 103103
103
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Napysano nad rqdkom.2 Napysano na misci vytertroho.3 Navproty imeni ta prizvys\ka sto-
]t\ xrestyk.
4 Napysano nad rqdkom zamist\ za-
kreslenoho
Holob∆kæ. 5 Korn∆j

109
1756 r., kvitnq 9. –o
Re[str kozakiv Levußkivos\koho kurenq. Dok. # 19

110
Hrycko Zayv¥j
Dmytro P∆vtorackij
Stµpanæ Lytvynæ
Ostapæ Kostgçµnko
Yvanæ Holo
vko Çumakæ
Hrycko S∆r¥y
Romanæ Ív¥
dkiy
Kyrykæ Kyml¥kæ
Havrylo Zarqda  //
Dµmko Kußn∆ræ
Svyry
d Çumakæ
Sam∆jlo Nµv∆nçan¥j
Lavr∆næ Çumakæ
Lµsko Rudq
Ωka
Nyçyp∆ræ Sa ©açka
Lµsko C¥bat¥j
Yvanæ Tup¥j
Yvanæ Burçakæ
6,3
Hrycko Kuçyræ Íky ln¥j
Olµ©∆y Ûµrµb∆lµnko
Andr∆y Boyçµnko
Pµtro Ûµrµbylµnko
Yvanæ Kramaræ
Hrycko Xomynæ rodyçæ
Pavlo Horkußa
Andr∆y Vµlykyj
Yvanæ Íramæ
Qcko Wµrbyny
n rod¥çæ
Qkymæ B∆l¥y Íy
nkaræ
Lukqnæ Tyxµnkij
Hµrasymæ Rqb¥y
3  /
Pana
s Huba
Myxaylo Bojko
Matv∆y Çorn¥j
Troxymæ Zavoloka
3
Oxr∆mæ Zakytçykæ
Yvanæ Kulyçokæ
Yvanæ Sukuræ Hubynæ rod¥çæ
Andr∆y Nµtrµbµnko
Yvanæ Tancgra
Stµpanæ Xomµnky
v rod¥çæ
Myxaylo KorΩæ3
Mus∆y Baßmaçµnko
Yvanæ Basara

On¥sko Do
br¥dµn\ Andr∆y Koçµrha
Gxymæ Ívµc\
Ùµdoræ Hord∆µnko
Qcko Vµlykiy
Troxymæ Íramæ
Hrycko V∆vçarykæ
Dµmko Batrakæ
Pana
s Ívµc\ 
//
Stµpa
n Macapura 3
Yvanæ Bar¥ßæ
Matv∆y Braha
rn¥kæ
Qcko Braharn¥kæ
Pavlo Volykæ
Hrycko Polqpuxa
Qcko Mokr¥j
Mart¥næ Ostrouxæ
Yvanæ ͵lµstæ
Yvanæ L¥s¥j
Yvanæ Hord∆µnko
Yvanæ Adr∆µvæ bratæ
Andr∆y Pysmµnn¥j
Karpo Horkußa
Hrycko Íynkaræ
3
Dµmko Pyßn¥y 3
Yvanæ Pysmµnn¥j
Pavlo Koçµrha
Nµst∆ræ Pysmµnn¥j
Matv∆y Ho
rkußy n bratæ
Danylo Borabaßæ  /
Yvanæ Zap∆çnij
Gxymæ ÍulΩµnko
Troxymæ Ìala ©anµnko
Yvanæ Saxackij
Vasy
l Babakæ
Stµpanæ Braha
Klymæ Mal¥j
Pylypæ Kosmyna
Andr∆y Ostaßµnko
Pavlo Kasapæ
Yvanæ Kal¥ha
Pµtro Íra
m
Kuzma Ívy dkiy
104104 104104
104
zv.zv.
zv.zv.
zv.
104104
104104
104
6 Napysano nad rqdkom zamirst\
zakreslenoho
Tup¥j.

111
Dµny
s Kaçalµnko
Sµmµnæ Nyçyporµnko
Olµ©∆y Barabanwykæ
Qcko Burçak∆væ bra
t
Danylo Lytvynæ
Andr∆j Krµmµßn∆j
Romanæ Kuzmµnko
Tarasæ Horkußa
Yvanæ Ka
lmusæ  //
Omµlko Xolodµnky
v rod¥çæ
Yvanæ L¥xopqtæ
Tym∆ßæ Polonskij
Hrycko Zadoq
Tym∆ßæ Kravµc\
Stµpanæ ͵p∆læ
Dµnysæ Malqræ
3
Ostapæ Maca
Sµmµnæ Baßmaçµnko
Pµtro Pqtnycq Starij
Stµpanæ Ço
rn¥ßµnko
Antonæ Plµskaçæ
Yvanæ Nµ ©rulq
Yvanæ Ìuzµnko
Pana
s Ì uzµnko
Yvanæ Ìuzµnko Star¥y
Maksymæ C∆nko
Matv∆y S¥rovatçµnko
Myxaylo S¥rovatçµnko
Vasy
l S¥rovatçµnko
Omµlko Posunko
Klymæ Nosæ
Kyrykæ Íapova
l  /
Korn∆y ıatora
Lµvko Íamraj
Tym∆ßæ Podry ©a
Korn∆y Suxij
Kyrykæ Kabaçn¥y
Pylypæ Kravµc\
Sµmµnæ Pµtrµnko
Lukqnæ Ço
rn¥j
Fµdo
r Sahukæ
Pavlo Prokopµnko
Qcko Çapala
Artµmæ Lg
lka
Danylo Morhunµnko Qcko N∆m¥j
Sydo
r Poludµnn¥j
Maka
r Çorn¥j
Andr∆y Donæ
Vasy
l Ì rµkæ
Gxymæ Solovµj
Vla
s P∆ dlas¥j
Pavlo Mal¥j
Mykola Spas¥tµl\
Yvanæ Hramotn¥j  //
Yvanæ Brµxory
n bratæ
Alµ©∆y Lµpµtykæ
Kuzma Mamaj
Stµpanæ Holo
vko
Ostapæ Topal\
Yvanæ Umanµc\
Matv∆
7 Vµlykiy
Qcko Rud¥y
Yvanæ ͵rstgky
v
Hrycko Mal¥y
Dµnysæ Sapko
Yvanæ Plaxotn¥y
©
Lµsko Nµstula
Antonæ Samarµc\
Yvanæ S¥tnykæ
Havrylo Zubæ
3
Sµmµnæ Ûmµnq 3
Fµdo r Prydatokæ 3
Yvanæ Çabanæ
Ysko Zahubykynæ
Andr∆y V∆
vçaræ
Klymæ B∆l¥j
Ylko Stromµc\  /
Ysko Kova
l
Yvanæ Tukadµ j
Hµrasymæ Barann¥kæ
Yvanæ Lµbµdynµc\
Mykyta Lavoçn¥kæ
Ostapæ Íapova
l
Kyndratæ Tkaçæ
Kyndratæ Loµv¥j
Maksymæ Ho
rkußµnko
Troxymæ Rq
sn¥j
105105 105105
105
105105
105105
105
zv.zv.
zv.zv.
zv.
7 Matv∆j

112
Dmytro Horbæ
Matv∆y Prµkra
sn¥j
Pa
vlo Koro bçµnko
Andr∆y Brgxovµckij
Yvanæ Rud¥j
Dmytro Mal¥y Çuma
k
Fµdo r Kaval∆ræ
Danylo Krµmµßn∆j
Yvanæ Baturynµc\
Mykola Tabanµc\
Sydoræ Bandurka
Mus∆y Kyqnycq
Troxymæ Xmara
Vasy
l Boyko
Sydoræ Íu
lΩµnko
Yvanæ Trµt\qkæ  //
Troxymæ Íu
lΩµnko
Kuzma A
rxypµnko
Pµtro Kr¥vij
{vtuxæ B∆dn¥j
3
Yvanæ Ívµc\ Fµdo
r Supµnko
Yvanæ Vµlykij 3
Gxymæ Koxanæ
Yvanæ Kr¥vorot¥y
Qcko Turlukæ
Vasy
l Pysmµnn¥j
Hrycko Dqçµnko
Matv∆y Kamq
nçµnko
Andr∆y Vodop\qnæ
Andr∆y Pal∆j
Hrycko Kamqnçµnko
Stµpanæ Koro
bka 3
Naumæ Kras∆j
Dµny
s Za]ka
Dµmko Boyko
Mus∆y B∆l¥j
Kuz
\ma Orµlæ 3
Ytohø – vs∆ x kozako v 282 8
Ark. 103–106. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 55–
57; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 166–167.
# 20# 20 # 20# 20
# 20 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Plastunivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Plastunivs\koho kurenq Re[str kozakiv Plastunivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Plastunivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Plastunivs\koho kurenq
Kurµnœ Plastunyv
æskoho
Vasyl\ Strylqjbaba
Klymæ Zbarazkyj
Kondratæ Kasapæ
Lukqnæ Vµlykyj
Prokopæ Usæ
Myxajlo B∆lyj
d
Pµtro Pµçµnyj
Pavlo Pµrduxa
Kondratæ Pyßnyj
}sko Rubanæ
Stµpanæ Bojko
Fµdo
r Kornosæ
Qcko Cyhanæ
Yvanæ Zobulq  /
Ma©ymæ Xarsunæ
Sam∆jlo Hol∆nyj
Yvanæ Svyta
8 Pomylka, treba 279 .
107107 107107
107 106106
106106
106
Atamanæ Alµ©µj V∆rm∆nka a
Fµsko Lynnykæ
Yvanæ Balabuxa b
Qkovæ S∆dlov æskyj
Vasyl\ Pxajko
Parx∆mæ Çornij
v
}sko Hukæ
Mos∆j Hn∆dij
Olµ©∆j Zubko
Tym∆ßæ Sukuræ
h
Myxajlo Taranæ
Troxymæ Tryhubæ
Antonæ Vysyckyj
Pµtro Rqbyj
©
}sko Tkaçæ
Yvanæ Lytvynæ
Matv∆j Mußkµtnyj

113
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Plastunivos\koho kurenq. Dok. # 20

114
Sµmµnæ Vojtæ
e
Qrµma Moßuræ
Kuzma Çornij [
Panasæ Brovko
Ivanæ Vµlykyj
Hrycko Koßma
n
Fµdoræ Çalij
Qrµma Hukæ
Yvanæ Ostrou
x
Hrycko Çornyj
Pµtro Trµtqkæ
Fµdoræ Trµtqkæ
Sam∆jlo Komlykæ
Andr∆j Povµrtajlo
Harasy
m Bµda
Andr∆j P∆sku
n
Z∆nµc\ Íloma
Sµrh∆j Pqnij
Klymæ Zoloputæ
Hrycko Horban\
Ra
dko Hapta r
Harasy m Lq x
Savka SanΩaro vskyj
Andr∆j Çornyj
Panasæ Rudyj
Xvµdo
r Pokotylo
Harasy
m Çumakæ
Kuzma1 Tovstyj
Xvµdoræ Bandura
Sµmµnæ Kyqnæ
Troxymæ Ostrovµ
rxyj 65 2 //
Vasyl\ Tkaçæ
Mos∆j Pysmµnnyj
Lµsko Ívµc\
Qkovæ Dqdko
Myxajlo Kvaß a
Qcko Pokotylo
Yvanæ Íalµnyj
Pµtro Rµva
Lµsko Kulbaçnyj
Yvanæ Suxyj
Avramæ Samolo
vçykæ
Yvanæ Babµnko
Matv∆j Nosæ
Kononæ Kobµlqckyj Kalµnykæ Babqkæ
Harasymæ Vµkla
Prokopæ Kaça
n
Pµtro Nµstula
Yvanæ Solopko
Stµpanæ Skoryj
}sko Duçµnko
Qkymæ Maxynq
Myxajlo Hajdamaçµnko
Klymæ Sutula
Yhnatæ Ûolobæ
Kyrykæ Mamaj
Yvanæ Tµslq
Z∆nµc\ Vqzgha
Harasymæ Nµçytæ
Yvanæ Çabanæ
Vasyl\ Bulharynæ
Myronæ Kavµrzgka
Andrµj Nysæ
Pµtro Sapµtæ
Pµtro Zbyra
Yvanæ Taranæ
Pavlo Kryvonysæ /
Gxymæ Çornij
Qroßæ Horbæ
Ylko Çumakæ
Lµsko Taranæ
Yvanæ Taranæ
Yvanæ Hnyda
Myxajlo Kunpan∆µc\
Myxajlo Bµjku
t
Yvanæ Topç∆j
Yvanæ Rudyj
Olµ©∆j Hluxyj
Kalµnykæ Sta
dnykæ
Stµpanæ Myrhoro
dskyj
Kyrykæ Kyßkodioræ
Yvanæ B∆lij
Yvanæ Íapova
l
Savka Rohozy nskyj
Havrylo Bonda
r
Fµdo r Tkaçæ
Yhnatæ Ívµc\
107107 107107
107
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Napysano na misci vytertoho slova.2 Pidraxunky avt.

115
Pavlo Baßtynæ
Yvanæ Pµçatanyj
Zaxa
rko Pµçatanyj
Ma©ymæ Komlykæ
Ma©ymæ Sµrbynæ
Troxymæ Rudyj
Yvanæ Kravçykæ
Vasyl\ Çaplq
Vasyl\ Q
dro
Stµpanæ Tara
n
Opana s Taranæ
Nyçypo
r Kostgkæ
Stµpanæ Somova Smµ
rt\
Mykyta Donæ
Andrµj Dynµc\
Yvanæ S∆rou
x
Vasyl\ Kuçµræ74 2  //
Troxymæ Kuçµræ
Qkymæ Nakaznyj
Hrycko Sukuræ
Hrycko Rqbçyn
æskyj
Nyçyporæ Çornok∆næ
Lukqnæ Zapysnyj
Pavlo Maloxatka
Kuzma Çornyj
Pavlo ǵrµda
Qcko Zµlµnyj
Yvanæ Zµlµnij
Kuzma Kryvyj
Samojlo Nµvmyvaka
Prokopæ Çornyj
Yvanæ Bolobanæ
Savka Sto
rçakæ
Ivanæ Vyzæ
Mykola Kysla
Andr∆j Moßul\
Kyrykæ Íamola
Antonæ Bo
rco v
Vasyl\ Çornyj
Ma©ymæ Stovba
Ivanæ Pµrduxa
Fµdo
r Ívµc\
Vasyl\ Kla
dko
Stµpanæ Kul∆ßæ
Hrycko Ívµc\ Qcko Sk∆kæ
Tym∆ßæ Salo
Yvanæ Komlykæ
Ma©ymæ Zanosylo
Vasyl\ Taranæ
Andr∆j P∆
dh∆rnyj
Fµdo
r Bµzkrovnyj  /
Prokopæ Kyçka
Nyçyporæ Trusylo
Troxymæ Za]ka
Yvanæ Rud\
Davydæ Taranæ
Danylo Hajdamaka
Myxajlo Roz∆vlqka
Pavlo Rozdyraka
Hrycko Bura
Ma©ymæ Tyrlyha
Fµdo
r Burno s
Pµtro Pal∆j
Kuzma Hlysta
Lµvko Malyj
Z∆nµc\ Honça
r
Yvanæ Sµrbynæ
Vasy
l Tkaçæ
Fµdo
r Dµrypaska
Omµlko ǵrpakæ
Fµdo
r Kravµc\
Troxy
m Bµzrukavyj
Sµmµnæ NµdoΩd∆j
Hrycko NµdoΩd∆j
Olµ©∆j ͵kµra
Lukqnæ ͵kµra
Qky
m ͵rµmµ t
Sµmµnæ Tuhajbµj
Olµ©∆j Çabakæ
Sµmµnæ Vodopqnæ
Stµpanæ Bojko
Pµtro Puhaçæ
Hrycko Ponyzko
Yvanæ Ponyzko
Qky
m Ponyzkyj
Yvanæ Koval\
Qkymæ Kova
l 71 2  //
Qkovæ ÍulΩµn
æko
Vasyl\ Barabanæ 108108 108108
108
zv.zv.
zv.zv.
zv.
108108
108108
108

116
Troxymæ Hrynko
Yvanæ Ovµçka
Matv∆j Kolµsnykæ
Onysko Suxij
Onysko Burqkæ
Kuzma B∆lij
Fµdoræ Dulq
Makaræ Lglka
Dµmqnæ Zabora
Ma©ymæ Sy
pæ symæ
Fµdoræ Pµrµxrystæ
Pavlo Vµlykura
Yvanæ Plyha
Vasyl\ Bojko
Fµdoræ Wµrbyna
Troxymæ Kovbasa
Ivanæ KaΩanæ
Pavlo Tancgra
Fµdoræ Yskra
Fµdoræ Poroxovskyj
Nyçyporæ Bosko
Dµmko Xorkalo
Komlykæ Samojlo
Qrµma Moßuræ
Kalµnykæ Huçokæ
Alµ©∆j Lytvynæ
Lµsko Mµlnykæ
3  /
Kondratæ Rµvyvo
væ kæ
Fµdoræ Çalyj
Sµmµnæ Rostr∆pa
Tym∆ßæ Rostopa
Kalµnykæ Nyzdra
Qcko Íapovalæ
Qcko Huba
Yvanæ Kunpan∆µc\
Stµpanæ Suku
r
Lµsko Duka
Qcko Ípakæ
Qcko Holoçµrµvyj
Ylko Horbæ
Fµdo
r Robota
Fµdo
r Kornosæ
Omµlko P∆tka
Gxymæ Kryvyj
Xoma Kosij Yvanæ Burqkæ
Ivanæ Ívµc\
Xoma Husakæ
Fµdo
r Mqkota
Klymæ Kucyj
Tyßko Lytvy

Ivanæ Mqkota
Hrycko Pyxna
Hrycko Orobµc\
Qcko Bojko
Yvanæ Horkußa
Andr∆j Bojko
Z∆nµc\ Kapaj
Mykyta ǵnçykæ
Hrycko Bojko 62
2  //
Kyrykæ Drymlgha
Havrylo Bara
n
Havrylo Kosqhryva
Dmytro Kostqnµckij
Qkymæ Çava ©a
Pavlo Zahn∆tko
Myxajlo Kaplq
Hrycko Habµlokæ
Pavlo Ívµc\
Ma©ymæ Donæ
Qcko Obdula
Fµdo
r Tov æstij
Myxajlo Çornij
Fµdoræ Nµstula
Martynæ Çupryna
Ostapæ Burda
Myxajlo Klµjtuxæ
Olµ©∆j Horkuß a

Savka Trµtqkæ
Ylko Dmytrµnko P∆smµn
nij
Pµtro Forij
Romanæ Buhaj
Z∆nµc\ Ostrouxæ
Ivanæ Ípakæ
Xvµdo
r Wuræ
Gxymæ Lytvynæ
Tµrµßko Okary
n sva t
Pavlo Moßµnnykæ
109109 109109
109
3 Dali zakresleno 29.

117
Gsko Ûµrµbnyj
Gsko
Ìala ©uza
Pµtro Ívec\
Yvanæ Stovba  /
Sµmµ
næ Loboda
Stµpanæ Maqkæ
Sµmµnæ Boroda
Onysko Skydanæ
Stµpanæ Tara

Hrycko B∆da
Yvanæ Macapura
Savka ǵrnµckyj
Myxajlo Çajka
Ivanæ Kunpanæ
Dmytro Muzyka
Hrycko Babakæ
Troxymæ Íulha
Lohvynæ Pµçµnyj
Yvanæ Ûµrµbnyj
Stµpanæ Íapoçny
k
Ma©ymæ Syrotynæ rodyçæ
Pavlo Okara
Hrycko Puçka
Ma©ymæ Tµrlyha
Sµmµnæ Vodopqnæ
Sµmµnæ Holovko
Kuzma B∆lyj
Z∆nµc\ Honça
r
Qcko Pal∆j
Kuzma Stµblgkæ
Lµsko Koval\
Qcko Bojko
Xoma Hukæ
Yhnatæ Lata
Ivanæ Nµçytæ
Hrycko Huba
Hrycko M∆lka
Pµtro Krµmµnçuckyj
Savka Voloßynæ
Mos∆j Pocybajlo 68
2  //
Nazaræ Burdghæ
Ivanæ Burdghæ
Stµpanæ Bojko
Olµ©∆j Ploxyj
Myxajlo Ho
rbæ Qkymæ Suslµnko
Stµpa
n Xoloßnq
Davy
d Ì ala ©anæ
Sµmµnæ Valqjbaba
Kyrykæ Vakyryna
Hrycko Vakyrµnko
Sµmµnæ D∆dµnko
Myxajlo Rudij
Pµtro Kobµlqckij
Myxajlo S∆dµlnyçµnko
Ivanæ Pavlµnko
Prokopæ Sahajdaçnij
Prokopæ Suprunæ
Pavlo Kyrsa
Danylo Stµpanµnko
Yvanæ Malov∆çko
V∆ntynæ S∆dµlnyçµn
æko
Ma©ymæ Ìuz\
Yvanæ Sopko
Yvanæ Sµrh∆j
Hrycko Barabançy
k
Havrylo Suxyj
Ømµlko Tul∆pa
Tym∆ßæ Rostr∆pa
Qkymæ Hukæ
Lµvko Lqxæ
Lµsko Mµlnykæ
Pavlo Øva
d
Qkymæ Nysæ  /
Yvanæ Tara
n
Andrµj Ípaha
Artµmæ Ívy
dkij
Lukqnæ C∆pylo
Grko Lytvynæ
Fµdo
r Huba
Dµmko Dornalo
Vasyl\ S∆rij
Stµpanæ Çornij
Qkovæ Storçakæ
Hrycko Suxij
Ivanæ Tarapaka
Yvanæ Zahajko
Qcko Zahyna
Davy
d Tara n
Vasyl\ Povtorackyj
109109 109109
109
zv.zv.
zv.zv.
zv.

118
Z∆nµc\ Bandurka
Romanæ Taranæ
Fµdo
r Kuçµræ
}sko Kobza
r
Sµmµnæ Kotæ
Ivanæ Popovyçæ
Yvanæ Boroda
Vasyl\ Çornµnko
Pylypæ Harkußa
Stµpanæ Talapy
nda
Zaxa
rko Talapynda
Hrycko Harkußa
Yllq Harkußa
Pµtro Pµrµbyjno
s
Qky m Maxynq
Myxajlo Kuçµ
r
Fµdoræ Maxynq
On∆stratæ Çubatyj
Stµpanæ Ploxyj 69
2  //
Myxajlo NµduΩko
Ivanæ Paxarnij
Lµsko Koval\
Panasæ Taranæ
Pavlo Kravµc\
Dµnysæ Kravµc\
Davydæ Koval\
Yvanæ Taranæ Qkymæ Qruha
Ostapæ Íulp∆ka
Yvanæ B∆loßapka
Radko Kroçakæ
Sµmµnæ Stupakæ
Marko Wuçka
Fµdoræ Íalµnij
Z∆nµc\ Maloxatka
Myxajlo Kyslyj
Dmytro Lapaj
Vasyl\ Dosæ
Gxymæ Çornyj
Yvanæ Duka
Lµsko Mµlanµnko
Kuzma Koval\
Romanæ Malyj Do
n
Vasyl\ Konpan∆µc\
Pavlo Ívµc\
Pµtro Horkußa
Sµmµnæ Kravµc\
Prokopæ Koßa
rnyj
Fµdo
r Koßarnyj
Yvanæ ͵lµstæ
Mykyta ǵnçykæ
4
Ytoho – 441
Ark. 107–110. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 70–
73; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 174–175.
Kurµnq Dqdk∆vskoho
Klymæ Kuçµravyj
Kalµnykæ Koloßa
Yvanæ Donæ
Lukqnæ Vµlykyj
b
Dmytro Horbæ
Dµmko Topalæ
Yvanæ Çortomlyckyj
Vasyl\ Zv∆ræ
Ostapæ Lastabµka
Ostapæ Basarabæ
111111 111111
111 110110
110110
110
4 Pid rqdkom zakresleno 32, 11.
# 21# 21
# 21# 21
# 21 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Dqd\kivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Dqd\kivs\koho kurenq Re[str kozakiv Dqd\kivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Dqd\kivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Dqd\kivs\koho kurenq
Atamanæ Andr∆j Kyçkynµ Kozak¥
Myxajlo Kucyj
a
Fµdoræ Kamqnka
Matv∆j Íurßa
Tymoßæ Usæ
Myxajlo Suxyj
Qkovæ Çupysæ
Onysymæ Kryvyckyj
Qrµma Koloda

119
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Dqd\kivos\koho kurenq. Dok. # 21

120
Tymoßæ Kumpanæ
Martynæ Kravµc\
Andr∆j Mqkyj
Havrylo Hadqckyj
Troxymæ Zubæ
Xoma Portnyj
Hrycko Íamro
Ostapæ Kalkov∆kæ 
/
Pµtro Vovkonqkæ
Ymko
1 Hajdaj
Mykyta Donæ
Andr∆j Sapsaj
Mujs∆j Holovkø
Stµpanæ Buhaj
Stµfanæ Bylymæ
Panasæ Proxvatylo
Harasymæ Halalymæ
Ma©ymæ Ívµc\
Stµpanæ Kvaßa
Yvanæ Kulykæ
Havrylo Ûarykæ
Vasyl\ Lqxæ
Qkovæ Ostrouxæ
Dmytro ÇyΩæ
Dµmko Kuxaræ
Fµdoræ Kabaka
Havrylo ǵrµdnykæ
Hrycko Ø ©yrµc\
Dµmko Pysmyßæ
Tarasæ Krut\
Sµmµnæ Baßtanykæ
Fµdoræ Dupliçæ
2
Troxymæ Korolµnko
Tarasæ Íulqkæ
Ma©ymæ Dqçokæ
Yvanæ Dundukæ  //
Yvanæ Halajko
Vasyl\ Ívµc\
Dynysæ Zµmlqkæ
Yvanæ Vµrhunovæ
Yvanæ Kyrpa
Dmytro Dµvla
j
Lohvynæ Kravµc\
Yhnatæ
Yhnatæ Utka Fµdoræ Lytvynæ
Hrycko Sukurµnko
Vasyl\ Moskal\
Qcko Huba
Kondratæ Huba
Panasæ Moçula
Vakula Tkaçæ
Pµtro Lytvynæ
Qkovæ Çupryna
Andr∆j Kotµnko
Karpæ Vawµnkø
Lµvko Dohtqræ
Harasymæ Kravµc\ Xolo
dny j
Pavlo Tuzæ
Qkovæ Holovkø
Yvanæ Sova
Fµdoræ Kyslycq
Yvanæ Lysyj
Troxymæ Kosohorµnko
Qcko Plavduwµnko
Yvanæ Huba  /
Kuzma Boboßko
Fµdoræ Najda
Sµmµnæ
Ìyla
Panko Zolotaræ
Pµtro Suxyna
Olµ©∆j Ûarko
Olµks∆j Dranyj
Fµdoræ S∆ryj
Martynæ Lqxæ
Pµtro Mordvykæ
Matv∆j Vorona
Dµmko Çynçykæ
Hrycko Huba
Hord∆j Lytvynæ
Qkovæ Solopæ
Zaxarko Çyslykæ
Yvanæ Xarsunæ
Andrµj Kotæ
Danylo Tµslq
Matv∆j Harkußa
Matv∆j Vysoçynæ
111111 111111
111
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Ylko2 Slovo pravleno.

121
Ylko Lysyj
Qcko Kosyj
Ma©ymæ Hluxyj
Nazaræ Kotµnq
Hrycko Sutulµnko
Vasyl\ Malij
Dmytro Rudyj
Sµmµnæ B∆lyj
Marko Dronykæ
Taranæ S∆roßtan\
Qcko Huba
Troxymæ Bµzrukavyj  //
Yvanæ Pysmµnyj
Dµmko Hluxyj
Korn∆j Íapovalæ
Yvanæ Íapovalæ
Qkovæ Poxylæ
Stµpanæ Pob∆Ωka
Vasyl\ Brµzµda
Qkovæ Tavanµc\
Myronæ Uroda
Olµ©a Íkura
Antonæ Komlykæ
Onysko Vµlykyj
Myxajlo Wµrbakæ
Yvanæ Taranµc\
Dymydæ Purysæ
Yvanæ Ostrovµrxyj
Havrylo Taranæ
Hrycko
̵z\
Artµmæ Pußkaræ
Yvanæ Nµdostupæ
Ulasæ Mµlnykæ
Romanæ Borysµnko
Lµsko Nosæ
Stµpanæ Bardakæ
Dµmko Horkußa
Yvanæ Nµstula
Lµsko Dohtqræ
Dmytro Horkußa
Qcko Vµlykyj
Hrycko Sukuræ
Vasyl\ Krut\
Prokopæ KoΩµmqka
Qkovæ Çmyha  / Stµpanæ Marq
Hrycko Zal∆skyj
Yvanæ Ûovtuxa
Ma©ymæ Pysmµnyj
Fµdoræ Vyz∆ræ
Marko Staruxa
Nµstoræ B∆lousæ
Gfymæ Kul∆ßæ
Yvanæ Vµrxohladq
Yvanæ Zubæ
Doroßæ Vorona
Klymæ Krµposnyj
Yvanæ Kyqnycq
Harasymæ Stankµvyçæ
Pavlo Osa
Olµ©∆j Nahaj
Dµmqnæ Kulykæ
Dµmko Hluxyj
Matv∆j Hubynæ
Dmytro
̵lµvµra
Vasyl\ DorohoΩonµnko
Kondratæ Hukæ
Olyf∆ræ Taranæ
Vasyl\ Trµtqkæ
Pylypæ Horkußa
Gfymæ ǵrµvko
Sµrhyj Laßtabµ ©ynæ
Kyrykæ Tarasovskyj
Kondra
t Vµlykyj
Yvanæ Nosæ
Dynysæ Kalyta
Kyrykæ Ubyjsobaka
Tymoßæ Kryvoßyq
Avramæ Sahajdaçnyj  //
Qkovæ Kol∆snykæ
Qkovæ Tkaçæ
Matv∆j Macapura
Qrµma Wypanæ
Prokopæ Wµrbyna
Qkovæ Kamqnçyj
Yvanæ Çornyj
Vasyl\ Koval\
Yvanæ Kotlqræ
Fµdoræ Horbovæ
Kyrykæ Çornoblµvskyj
112112 112112
112
zv.zv.
zv.zv.
zv.
112112
112112
112

122
Qkovæ Lohvynovæ
Myxajlo Tovstyj
Vakula Hluxyj
Kyrykæ
̵d\
Hrycko Nµdµnko
Hrycko Ûurba
Yvanæ Çupryna
Nykyforæ Nov∆ckyj
Vasyl\ Nov∆ckyj
Yhnatæ Kyrpa
Qkovæ Pysmyßæ
Prokopæ KoΩµmqka
Romanæ Romanuxa
Pylypæ Romanuxa
Hrycko Horbæ
Hrycko Taranæ
Fµdoræ Kyslycq
Fµdoræ Oxonq
Ma©ymæ Çajka
Yvanæ Mynqjlovæ
Ulasæ Hunka  /
Hrycko Baßtanykæ
Hrycko Ímalko
Xama ·!‚ Suprqka
Sµmµnæ
2 S∆vanæ
Yvanæ Ívµc\
Suprunæ Tapal\
Fµdoræ Çumakæ
Vasyl\ Vµrµm∆µvskyj
Myxajlo Duplyçæ
Mojs∆j Kryvyj
Martynæ Dyçµnko
Yvanæ Økatyj
Romanæ Rudyj
Kyrylo Xolodnµnko
Mojs∆j Zolotaræ
Hrycko Lysyj
Maksy
mæ Kryvµckyj
Fµdoræ Lglka
Pavlo Sapµtnyj
Fµdoræ Çardakæ
Mojs∆j Brovko
Vasyl\ Horbæ
Xoma Kravµc\
Yvanæ ǵrvonyj Panko Trutæ
Hrycko Sukuræ
Sµrhyj Çmyha
Yvanæ Yk
æmµkæ
Qcko Kravµc\
Lukqnæ Sa ©alqnæ
Prokopæ Ûy ©yræ
Panasæ Rudyj
Pµtro Usæ  //
Kost\ Çornobaj
Mykola Kotlqræ
Myronæ Íkuropatæ
Olµ©a Kµlµmbµtæ
Xarko PoroΩn∆j
Korn∆j Sadylo
Antonæ Koval\
Danylo Pokotylo
{sypæ Popovyçæ
Andr∆j Horbykæ
Matv∆j ǵlov∆kæ
Grko Kravµc\
Omµlko Lytvynæ
Fµdoræ Bandurka
Kyrykæ Çupysovæ
Naumæ Lysyj
Tymoßæ Syniov∆kæ
Tymoßæ Najda
Yvanæ Tonkyj
Sµmµnæ B∆lmatyj
Martynæ Sotnykæ
Martynæ Zubæ
Vasyl\ Uroda
Dynysæ Babakæ
Ylko Harkußa
Olyf∆ræ Kravµc\
Yvanæ Taranæ
Dmytro Vµlykyj
Xvµdoræ Malyj
Yhnatæ Bµzymµnyj
Panasæ DoxoΩalyj
Kyrykæ Kyrpa
Troxymæ Bµzrukavyj
Yhnatæ Hunka  /
Danylo Skoçko
Hrycko Najda
113113 113113
113

123
Andrµj Stupakæ
Gsko Ívydkyj
Xvµdoræ Lysyhoræ
Xvµdoræ Nµçytæ
Ylko Harkußa
Sµmµnæ S∆ryj
Dmytro Taranæ
Danylo Hunka
Hrycko Ralo
Mykyta Çornyj
Danylo Topç∆j
Gsko Malov∆kæ
Gsko Bardakæ
Ma©ymæ Rud\
Vakula Hluxyj
Vakula Hnµnyj
Ivanæ Taranæ
Ivanæ Saloh∆ræ
Ivanæ Çardakæ
Lµvko Rud\
Savka Xomµnko
Pµtro Suxyj
Xoma Bajdakæ
Havrylo Taranæ
Kl¥mæ Taranæ
Kostq Zubæ
Ivanæ Ky
rpa
Kyr¥kæ Stqhajlø
Troxymæ Kyj
Dµmko Najda
Ytoho – kozakovæ 314
3  //
Ark. 111–113. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 26–
28; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 155.
# 22# 22 # 22# 22
# 22 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Brgxovec\koho kurenq
Re[str kozakiv Brgxovec\koho kurenq Re[str kozakiv Brgxovec\koho kurenq
Re[str kozakiv Brgxovec\koho kurenq
Re[str kozakiv Brgxovec\koho kurenq
Kur∆n\ Bruxovµckij
Atamanæ Pµ
tro Kalaturæ a
Kozaky
Ivanæ Pµrµdµr∆j
Sam∆jlo ǵkµrµ
sb
Kos ætq Sµrbynæ v
Qrµma Ívµdykæ
Qcko Lytvynæ
Opana
s ǵrnqvskij
Doroßæ Çornij
Ivanæ Çakalo
Ivanæ Nµza
j
Mo jsµj Rudyj
Dµmko Bonda
r
Artµmæ Wµrbyna
Gxymæ Ky
rpa
Hrycko Bloxa
Ma©ymæ Darµm
æka
Ùµdo
r Kloç æko
Vasyl\ Polovy
nka
H
ærycko Storçakæ
3 Pomylka, treba 316.
114114 114114
114
Ma©ymæ Kravµc\
Tymoßæ Lamanij
Vasyl\ Koval\
Qcko Staruxa  /
Hrycko ͵
vçµnko
Ivanæ NµΩyvij
Kuzma Najda
Klymæ Zlij
Ihnatæ Kobµc\
Ùµdo
r Lµ ©a
Danylo Sokuræ
Hrycko Sypka
Ivanæ Dr∆Ωça
Ivanæ Kolomy
jçµ nko
Sµmµnæ Koval\
Qcko Usæ
Myxa
jlo Kµlµbµrdqnµc\
Myxa
jlo Za]ka
Ivanæ B∆lij
Xarko Xrµbµtæ

124
1756 r., n. r. bereoznq 13 – n. p. kvitonq 15. –
Re[str kozakiv Brgxovec\koho kurenq. Dok. # o22

125
Pavlo Sµkvynæ
Ma©ymæ LµΩµ
nko
Dacko R∆Ωkovæ
Kuzma Bojko
Kostq B∆lij
Qcko Pµrµdµr∆]væ
Tro≈ymæ Pury
s
Lµsko Horkußa
Ivanæ Íramæ 48 1  //
Ùµdo
r Ky rpa
Dµmko Malij
Harasymæ Popyraka
Antonæ PolµΩa
j
Havrylo Bandurka
Sµmµnæ Barabaßæ
Qkymæ Koval\
Stµ≈anæ Bµzrukavij
Ivanæ Ûyvylo
Danylo Mutuzæ
Qkymæ Pµçµnij
Antonæ Huba
Mus∆j Lµvµrµ
nskij
Pavlo Ímalko
Vasyl\ Kobµc\
Ostapæ Ma ©ro
Omµlko Kosaræ
Klymæ Macapura
Andr∆j Ímalousæ
Myxa
jlo Py smµnnij
Ùµdo
r Voro nko
Ostapæ Ùursulµ
nko
Alµ©∆j Topal\
Harasymæ Ky
rpa
Vasyl\ Pµnz∆l\  /
Ivanæ Tabanµc\
Prokopæ Tabanµc\
Antonæ Lqxæ
Ostapæ R∆Ωkovæ
Danylo Lavrykæ
Qcko Balabuxa
Sµmµnæ Voloxæ
Sµmµnæ B∆lousæ
Romanæ Dµrkaçæ
Stµ≈anæ S∆rko
Tro≈ymæ Taranæ Ùµdo
r Prozyva jba tko
Ivanæ Suhakæ
Savka Kravµc\
Qcko Ûadanæ
Qcko Bµzv∆konnij
Havrylo Donµc\
Tymoßæ Ívµc\
Mus∆j Sµrbynæ
Pavlo Taranæ

tro Taranovæ
Andr∆j Ívµc\
Ma
rtynæ Ívµc\
Vasyl\ Íylo
Andr∆j Tµslq 50
1  //
Antonæ Drozdæ
Romanæ Kuhutæ
Ihnatæ Nµdostupæ
Ùµdo
r Çornij
Karpo Sma]læ
Pavlo Kroxma
l
Hrycko ǵpynoha
Pylypæ Ívµc\
Savka ǵkµrµs∆væ
Vasyl\ Loboda
Myxa
jlo ǵrµvko
Savka Huba
Hrycko Koßma
n
Romanæ Ça rdakæ
Ivanæ Taranæ
Matv∆j Cyboryçµ
nko
Havrylo Kop∆tko
Romanæ Kop∆
tçµnko
Ivanæ Osmaçµ
nko
Savka Bojko
Ostapæ Nµzhlqda
Ivanæ Ûmurko
Hrycko Koval\
Kondratæ Ívµc\
Hrycko Vµç∆rnij
Vasyl\ Pyßnij  /
Potapæ Komµd∆jnij
Ka
rpæ Rudij
Olµ©a Nµl∆pa
115115 115115
115
114114
114114
114
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Pidraxunky avt.

126
Andr∆j Kokora
Mus∆j ͵vçµnko
Kyrykæ Slgzµnko
Stµ≈anæ Ploxij
Gxymæ Horbæ
Olµ©a Mulæ
Ivanæ Lobodynæ
Vasyl\ Mohyla
Lukqnæ Latyßæ
Qkovæ Poxylæ
Onu≈rij Sumskij
Kondratæ Lysij
Ùµdoræ Tµl∆Ωy
nskij
Vasyl\ Bojko
Omµlko Rohaçæ
Sam∆jlo Tqhunæ
Ivanæ Lqxæ
Hrycko Çupryna
Romanæ Taranæ
Romanæ Çornomazæ
Hrycko Çumaçµnko
Danylo Kapusta
Ivanæ B∆loßapka
Iosy≈æ Vovkæ 53
1  //
Ivanæ Buhaj
Ma
rko Balabußµ nko
Kuzma Taranæ

tro Lytvynæ
Antonæ Onoj
Hrycko Pysanij
Vasyl\ Horbæ
Ùµdoræ Taranæ
Stµ≈anæ Taranæ
Lukqnæ B∆lousæ
Sydo
r Drybasæ
Savka Ho
rkußa
Ùµdoræ Horitka
Qkymæ Zadµm∆yko
Danylo Çalij
Tymoßæ Çalµ
nko

sko Zaxlgpanij
Ivanæ Karakaj
Pavlo NµΩyvij
Vasyl\ Vydgkæ
Mus∆j Soltanæ Ivanæ Honçaræ
Harasy
mæ Honçaræ
Ivanæ Sabodry ©a
Myxa
jlo Vovçy nskij
Mus∆j Huba
Stµ≈anæ Strukæ  /
Stµ≈anæ Ma
nΩµlovskij
Maka
r Bandurµnko
Ihnatæ Nµçaµn
æko
Hrycko Ka]ßæ
Andr∆j Kovalµn
æko h
Suprunæ Bobyræ
Kondratæ Çalij
Korn∆j Taranæ
Ivanæ Naçynq
jlo
Dµm
æko Trußæ
Ùµdoræ Lata
Pavlo Latynæ
Andr∆j Topal\
Ivanæ Z∆ma
Prokopæ Darµmçy
n
Pµ tro Py smµn ænij
Pµtro Íkoda

tro Suxij
Alµ©a Kryvij
Tro≈ymæ Taranæ
Gxymæ Horodnyçij
Qkymæ Rµm∆zæ
Ma©ymæ Xa
rsunæ
Nµsto
r Ûurba
Hrycko Holovko 52 1  //
Tym∆ßæ Muzyka
Pan
\ko Kravµc\
Vasyl\ Kloßny
k
Antonæ Ulomyßylo
Ivanæ B∆lij
Andr∆j Bandura
Ivanæ Kravµc\
Ivanæ Zahubypa
st ka
Ivanæ NµΩyvij
Sµmµnæ Çuhuræ
{≈ymæ Lqxæ
Qcko Kuhutµ
nko
Havrylo Voßyvij
Ivanæ Smµtana
115115 115115
115
zv.zv.
zv.zv.
zv.
116116
116116
116

127
Ivanæ ͵p∆l\
Ivanæ Py
skunæ
Qkovæ N∆qkij
Hrycko Cyhanæ
Stµpanæ Korovy
nskij
Iosyž Korovy
nskij
Sµmµnæ Na
stoqwyj
Ivanæ Povtorackij
Danylo Kryvoruçko
Tro≈ymæ Sklqræ
Ivanæ Çornij
Danylo Zakopa
jko
Sydoræ Boboßko  /
Ùµdo
r Lytvynæ
Yhnatæ Ûurba
Savka Sµkyzæ
Sydoræ Domovnij
Ivanæ Tkaçæ
Hrycko Ûµrµbnij
Lµvko Cynbalæ
Vasyl\ Çapala
Dµmqnæ Sµrbynæ
Ivanæ Lytvynæ
Ivanæ Kostyra
Ivanæ Ûukæ
Sµmµnæ Kunpanæ

tro Rud\
Lukqnæ B∆lij
Lukqnæ Kravµc\
Lukqnæ Ívyd
ækij
Vasyl\ ÇyΩæ2
Sµmµnæ Íy nka 3
Syla Tµ slq
Ta r a
s Kolomy jçµ nko Ylko Çornij
Marko Íakunæ51
4  //
Sµmµnæ Taranæ

tro Tµ slq
Qcko Bojko
Pana
s Dykij
Vasyl\ Babakæ
Pavlo Wµ
rbyna
D∆næ Harasymæ
Pana
s Balabanæ
Gsko Çornij
Matv∆j Malov∆kæ
Roma
n Barabaßæ
Vasyl\ Ívµdykæ
Matv∆j Stro ©yj
Olµ©a B∆lyj
}sko Krµkoten\
Vasyl\ B∆lyj
Pµtro Lytvynæ
Onopr∆j Ud∆dæ
Yvanæ Husakæ
Dµmko Sµrdgkæ
Andr∆j Koc∆nsky
j 26 1 /
Qky m Kravµc\
Yvanæ Kravµc\
Mus∆j B∆lyj
Myronæ No
s
Symonæ Poltavµc\
Ytoho – kozakovæ 279
Ark. 114–116. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 8–10;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 147–148.
# 23# 23 # 23# 23
# 23 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Vedmedivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Vedmedivs\koho kurenq Re[str kozakiv Vedmedivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Vedmedivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Vedmedivs\koho kurenq
Kurµnq Vµdmµdovskoho
2 Dali zakresleno Fµdo r Lata,
Pavlo Laty
n bratæ. 3 Dali zakresleno -ræ. 4 Pomylka, treba 50.
116116 116116
116
zv.zv.
zv.zv.
zv.
Qkovæ Moldovanæ
Stµpanæ Çornij a
Olµ©a B∆lij
117117 117117
117
Atamanæ Sam∆jlo Sobol\
Kozak¥
Z∆novij Starij

128
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Vedmediovs\koho kurenq. Dok. # 23o

129
Harasymæ Ostrouxæ
Ma©ymæ Plakuwij
Vasyl\ Horb¥kæ
Troxymæ Íandra
{vtuxæ Matnq
Sydoræ Lytvynæ
Kyrykæ Zlod∆µnko
Lukæqnæ Saldatæ
Ivanæ ǵrµv
æko
Savka Kulykæ
Mus∆y Burçµnko
b
Havrylo Ihnatµn æko
Antonæ Íamraj
Hrycko V∆læ
Qkymæ Taranæ
Yhnatæ Nµkrasa
Isaj Kasaj  /
Stµpanæ KoΩµmqka
Gsko Ívµc\
Savka Ívµc\
Myxaylo Holo
cvan\
Luk
æqnæ Loßatnykæ 1
Ivanæ B∆lij
Danylo Ûukæ
Dmytro Korol\
Qcko Bµzrukav¥j
Ulasæ Kova
l
Hrycko Kud æla
Savka Taranæ
Hrycko Babolupæ
Pµtro Tµlyçka
Artµmæ Horbæ
Vasy
l Basarabæ
Hrycko Ostrovµrxij
Havrylo Stµpanovæ rody
ç
Tyßæko P∆ßka
Vasy
l Styxyra
Mojsµy Subota
Prokopæ Ostrouxæ
{vxymæ Ploskotæ  //
Vasyl\ Boyko
Ma©ymæ B¥çokæ
Stµpanæ Donæ
Hrycko Ma ©ala
Hrycko Str∆lµc\ Vasy
l Kan∆vµc\
Ùµdoræ Ratußn¥y
Matv∆y Lytvynæ
Danylo Çayka
{vxymæ Nµv∆dn¥çij
Prokopæ Kostq
Klymæ Baßtann¥kæ
Hrycko Markytanæ
Hµrasymæ Wµrbyna
Dµmko Mohyla
Kyrykæ Karas\
Qkovæ Basara
b
Romaßka Qrmakovæ
Yvanæ Kocaræ
Ostapæ Xolod∆næ
Yvanæ Sl∆piy
Ùµdoræ Íyroçµnko
v /
Dmytro Sµrdgkæ
Dmytro Çupysæ
Pµtro Wµrbyna
Vasy
l Harkußa
Ma©ymæ Hnµn¥j
Qcko Harkav¥j
Danylo Ívµc\
Pana
s B∆lij
}sko Mahmµtæ
Mus∆j Vµçyrka
Sam∆ylo Ûuravskij
Ùµdo
r R∆zn¥kæ
Mykola Yhnatµnko
Klymæ Braharn¥kæ
Qkovæ Íyroçµnko
Dav¥dæ Vµç∆rn∆j
Matv∆y Matqßæ
Xarko Durn¥j
Yvanæ Lµpµtuxa
Pa
rxomæ Çumakæ
Naumæ Nosæ
Vasy
l KoΩµmqka  //
Dµmko Zayv¥j
Dµmko Çumakæ
Onysko Karakaj
Antonæ Malqræ
117117 117117
117
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Slovo pravleno.
118118
118118
118

130
Yvanæ Svywæ
Pavlo Krypnykæ
Pavlo Zapara
Yvanæ Mµrtv¥y
Ysko Çumakæ
Sµmµnæ Ûonat¥j
Stµpanæ Lµhkostupæ
Stµpanæ Taranæ
Yvanæ L¥xoßµrst¥j
Ma©ymæ Bµ
zqz¥kij
Yvanæ Mqkota
Naumæ Lopata
Danylo ǵrnµckij
Hrycko Xalµpµpa
2
Yvanæ Ku mpanæ
Prokopæ Kostq
Mart¥næ Yhumµnæ
Hµrasymæ ͵p∆l\
Ysko Ço
rn¥j  /
Matv∆j V∆
dma
Vasy
l Lqpkalo
Hord∆j Kakoc∆µvyçæ
Hrycko LµΩyµvæ
Yvanæ R∆zn¥ckij
Panko Mal¥j
Ùµdoræ Bµzrukav¥j
Yvanæ Sl∆pyj
Vasy
l Kravµc\
Andr∆y Suxij
Yvanæ Pµrµxrystæ
Danylo Çayka
Pylypæ Rud¥j
O
xr∆mæ Nµhr¥za
Hrycko Çyhrynaky
Fµdoræ Dovbnq
Hrycko Kalyta
Yvanæ Orobµc\
Qkovæ Boxynn¥kæ
Fµdoræ Yndykæ
Danylo Taranµc\
Opana
s Íyroçµnko
Vasy
l Prudkij
Lµvko Baßtan
æn¥kæ  //
Stµpanæ Kuxa
r
Antonæ Synqkæ Qkymæ Kucij
Ma
rko Strybunovæ
Andrµy Zabudko
Yvanæ Suxij
Yvanæ Obµrta
s
Hµrasymæ Sobko
Ru
dkosçynæ rod¥çæ
Havrylo O
dkoßµvnoho s¥ n
Klymæ Çubµnko
Yvanæ Mµlnykæ
Yvanæ Ysaµvæ rod¥çæ
Hrycko Pµrcµv¥j
Yvanæ Koml¥kæ
Ysko Kuwæ
Pµtro Kuwy
v bratæ
Yvanæ Sm∆ßko
Danylo Mozu
l
Korn∆y Bayda
Korn∆y S∆d¥j
Myxaylo Lµ ©a
Pµtro Bl∆d¥j
Antonæ Kuxarµnko
Yvanæ Kul¥kæ
Dav¥
d Ka lmuskij  /
Ùµdoræ Kyslij Ka
lmuskij
Hrycko bratæ Kysloho
Naumæ Ívµc\
Yvanæ Íu
lha
Yvanæ Nosæ
Stµpanæ Krykunovæ
Tym∆ßæ Nazarµnko
Yvanæ Taranæ
Tym∆ßæ Sahanæ
Myxaylo Dµrkaçæ
Hrycko KoΩuxæ
Mykyta Ûytn¥j
Qcko Ha
rkußka
Qcko Samarskij
Yvanæ Yvançat¥
j bratæ
Fµdoræ Husaçµnko
Qkovæ Husaçµnko
Sydo
r B∆l¥j
Myxaylo Çapala
2 Xalµpa
118118 118118
118
zv.zv.
zv.zv.
zv.

131
Yvanæ Çayçynæ rod¥çæ
Ostapæ Rab¥y
Myxaylo Raboho bra
t
Zaxa rko Kl∆wukæ
Myxaylo B∆dn¥j
Sozontæ R∆p
æka  //
Qkymæ Tvµrd¥j
Mykyta Çorn¥j
Gxymæ Ço
rn¥j
Troxymæ Nµboqzlyvij 1
Ostapæ Lytvynæ
Yvanæ Zahynajlo
Dmytro Xl∆bæ
Kondratæ Çypurn¥j
Yvanæ Kos¥j
Sµrhij Pµrµxrystæ
Xarytonæ Sp∆vakæ
Dyny
s Nµwad¥mæ
Xoma Krykunæ
Ùµdoræ ǵrnqkæ
Qkovæ Pob∆haylo
Pylypæ Horbat¥j
Kuzma Bµzr∆
dn¥j
Prokopæ Íynka
r
Ta r a s MyΩyhorµc\
Lukqnæ Krut\
Mykola Br∆dkij
1
Arsµnæ Voloßynæ
Lohvynæ Povtavskiy
Ùµdo
r Kyqnycq
Lavr∆næ Vµrba
A≈anasij Lµtµßæ /
Martynæ Vµlykij
Nµstoræ ͵stopalæ
Avramæ Huba
Dµmqnæ Boyko
Pavlo Lata
Lazo
r Kryv¥j
Tµrµntiy Pytukæ
Matv∆y Pµrµxrystæ
Yosyfæ Pohrµbn¥j
Sofronæ Çornozrakæ
Potapæ Taranæ
Danylo ǵmaraka
Hord∆y Lqßokæ Gxymæ Lgt¥j
Yhnatæ Rud¥j
Kyrykæ Cylgrykæ
Mykyta Bl∆d¥y
Ula
s Tµtµrukæ
Sam∆ylo Bµzpal¥j
Lukæqnæ Maxynq
Pµtro Trµtqkæ
Qrµma V∆çn∆j
Xoma Movçanæ
Dmytro Movçanæ
Yvanæ Prostory
3
Vasy l Íyrokij  //
Qkovæ Sorokopudæ
Myxaylo Bµ
zxl∆bn¥y
Troxymæ Konova
l
Andr∆y Suhakæ
Fµdoræ Lqwyvskiy
Prokypæ Karnouxæ
Mykyta Zahynayko
Pµtro Bµznos¥j
Tymoßæ Baranæ
Yvanæ Nµxoroßij
Dmytro Ploskij
Hrycko Nµhramotn¥j
Lµmqnæ
4 Kulykæ
Kuzma Bµn\
Myxaylo Morozæ
Pylypæ Donæ
Fµdo
r Kupçynæ
Hrycko Morozæ
Qkovæ Hayb∆ ©∆ ©a
Pµtro Íramko
Hrycko Rµpanka
Naumæ Poxylij
Wµrbyna Pavlovæ rodyçæ
Matv∆y Qkußa
Sµmµnæ Pokvolyt¥j
Stµpanæ ǵmµrysæ  /
Pavlo ͵rstgkæ
Mykyta Dµrkaçæ
Tymoßæ Sova
119119 119119
119
zv.zv.
zv.zv.
zv.
119119
119119
119
3 Prostoryj4 Dµmqnæ

132
Andr∆j Nµpokr¥tij
Ùµdoræ Vorußylo
Matv∆j Danylovæ rod¥çæ
Savka Bµzxrµbtnij
5
Gxymæ Nµvhas¥miy
Prokypæ Nµstula
Mus∆j Ívµc\
Vasy
l Wuræ
Marko Baba
Ostapæ Myrko
Myr∆næ P∆dkr¥
Ωn∆j
Dµnysæ Nµpokr¥t¥j
Stµpanæ ǵpysæ
Nyçypo
r Kryv¥y
Kyrykæ Potrµbn¥y
Prokypæ Kovalµnko
Omµlko Nµtrµba
Ysko Dµrµvq
nka
Pylypæ Molokosusæ
Mykola Ky
sl¥y
{vtuxæ Baranæ  //
Marko Lytvynæ
Vasy
l Kavµrzgka
Ma
rko Xyrnij
Danylo Nµklµsa
O
xr∆mæ Kovalµnko
Lµvko Karnouxæ
Maksymæ Nµçaj
Omµlko Taranæ
Ovµrko Kytlq
r
Maka r Tkaçæ
Pµtro Bry
dkij
Vasy
l Çuyko
Ùµdo
r Krasnopo lskij
Gxymæ Dum
æko
Matv∆y YrΩan¥j
Omµlko Kra
sn¥j
Myxaylo Qrmo
Ùµdo
r O dkoßµvnij
Antonæ Ìava
Dmytro Karanæ
Yvanæ Xud\
Prokypæ Symæ
Ostapæ Slon\
Oxr∆mæ Ovµçka Xarko Rud¥y
Omµlko Karij 
/
Prokypæ Nµtrµba
Hrycko O
xr∆mµnko
Matv∆j Çornomazæ
Yvanæ Çornij
Sam∆ylo Kyrylyvæ rod¥çræ
Kyrykæ Dobutnij
Hrycko Mykolµnko
Lµvko Kuymyçæ
Naumæ Danylµnko
Danylo Proxorµnko
Savka Dµn
\ha
Gxymæ Çorn¥j
Andr∆y Nµvo
dnyçij
Parxymæ Hunka
Lµvko Bu
lba
Dmytro Proßko
v
Pµtro Dumanovæ
Hµrasymæ Vµrstva
Kasqnæ V¥soçynæ
Lµvko Tyxij
Andr∆y Nµçaqnn¥j
Ùµdo
r Ûuravµl\
Pylypæ Pylypovæ
Sµmµnæ Çaunnykæ
Sydo
r Suxij
Mykyta Lazukæ  //
Pµtro Korotkiy
Vasy
l Trubaylo
Qko
v Dqçokæ
Romanæ Rµva
Romanæ Ruxat¥y
Mykola Holu
b
Stµpanæ Pokot¥lo
Yvanæ Tovkunæ
Yvanæ Tovkuno
v bratæ
Omµlko Drahij
Sam∆lo
6 Tancgra
Pµtro Nayda
Mykyta Naydy
n bratæ
Sµmµnæ Hov∆ylo
120120 120120
120
zv.zv.
zv.zv.
zv.
120120
120120
120
5 Bµzxrµbµtnij6 Sam∆jlo

133
Gxymæ Vovkovæ
Romanæ Voloçawiy
Naumæ PryxoΩiy
Havrylo Proßykæ
Vasy
l Tµpqwij ·!‚
Andr∆y Horlov¥y
Lµsko L¥sij
Pµtro Ratunæ
Lukæqnæ Skakuwij
Pylypæ Xupavij
Nyçypo
r Zahoro dnij
Mykyta Haystro
v
Ka rpo B¥kæ
Vasæ Brusæ
Hrycko Trµ
tqkæ
Troxymæ Taranæ
Havrylo Çabanæ
Yvanæ Nosat¥j
Pylypæ Pl¥ska
Mus∆j Ky
rpat¥j  /
Ma©ymæ Ûayr¥j
Dmytro Tanµc\
Antonæ Klyßavij
Ysko Pakulskij
Antonæ Puhaçæ
Vasy
l Kor∆nn¥j
Ma©ymæ Ívµc\
Yvanæ Pµrµskoçæpy
smo
Moysµy B∆lij Yvanæ Boxynn¥kæ B∆l¥j
Sµrhiy Íulp∆ka
Yvanæ Nosat¥j
Hrycko Boxynn¥
k
Kyrykæ Sanburµc\
Kyrykæ Z∆vaka
Xarko Lglka
Mykola Basokæ
Qrµma Dubrova
Hrycko Ûar¥j
Qcko Kosovaka
Maksymæ Nµdumaµ
nko
O
xr∆mæ L∆tunæ
Vasy
l P∆vtorackij
Vasy
l Z∆kran\
Dmytro Xlqxotunæ
Omµlko Zlod∆j
Savka Kuzubµnko
Prokopæ Íma
rkovæ
Prokopæ P∆vµn\
Onysko Pµrµpµlycq
Myxaylo {dynoøkæ
Kyndratæ Çorn¥j
Onysko Skykæ
Maksymæ ı∆kran\
Ytoho – kozakovæ 408
7
Ark. 117–120. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 13–
16; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 150–151.
# 24# 24 # 24# 24
# 24 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Platnyrivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Platnyrivs\koho kurenq Re[str kozakiv Platnyrivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Platnyrivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Platnyrivs\koho kurenq
7 Pomylka, treba 409.
Kurµnq Platn∆rovskoho
Lavr∆næ Íapovalæ
v
Qkymæ Sukæ
Vasyl\ Vµlykoluzkyj h
Pylypæ Stqhajlø ©
Pylypæ Wµrbyna
Matv∆j SyΩæ
Sµvµrynæ Volocgha
Olµ©a Kompan∆µc\
Lµskø Kravµc\
121121 121121
121
Atamanæ Dµmko Çornyj a
Kozak¥
Yvanæ Ìardovyj b
Hrycko Hrµçka
Myxajlø P∆nçukæ
Troxymæ Xudyj
T¥m∆ßæ Pylypµnkø
Ivanæ Íyrokyj
Myxajlo Bojkø

134
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Platnyroivs\koho kurenq. Dok. # 2o4

135
Hrycko Hrµçynæ
Ivanæ Posun
\ko
Havrylø B∆lousyj
Romanæ Posun
\kø
Vasyl\ Kat¥r\
Myxajlø D¥kyj
Kasqnæ Vµlykyj
Makaræ Huba
Vasyl\ Stupa
Qcko Paplovæ
1  /
Pavlo Surµlq
Kalµnykæ Íuhajlo
1
Omµlko Vµlykyj
Hryckø Hupalø
K∆ndratæ Maj ©uræ
Yvanæ Bµzpalyj
Olµ©a Kravçykæ
Ivanæ Saldatæ
Troxymæ Çubæ
Sam∆jlo Wµrbyna
Pavlo Kyj
Olµ©a Wµrbyna
Hrycko Ûovt¥j
K∆ndratæ Çakal\
1
Myxajlo Danµc\
Danylo Storçousæ
Qcko Krut\
Qkymæ Kapranæ
Kuzma Vorona
Dµmko Sl∆pyj
Ivanæ Mynµnko
1
Pavlo Talapynda
Sydyræ Hrµçynæ
Dynysæ Bryzkajlo
Andr∆j Horkußa
Kyrykæ Kuçmµnkø
Ostapæ Staryj
Hrycko Íkola
Fµd∆ræ Sµrdgkæ  //
Ulasæ Rµpalo
Dynysæ Tovst¥kæ
Pµtrø Dqdko
Nyçyp∆ræ Obµrtasæ
Mykyta Kucyj
Harasymæ Ørandaræ Karpæ Hurtovyj
Panasæ Bµzr∆dnyj
Hrycko Stupakæ
Lµvko Hurtovyj
Dµmko Koß∆l\
Fµd∆ræ Taranµc\
Yvanæ Íyrokyj
Qcko Pokotylø
Yhnatæ
Ìlµba
1
Andr∆j Byrkutæ
}sko Buzyna
Ivanæ B∆lyj
Yvanæ Horkußa
Ivanæ Subota
Yvanæ Bµzr∆dnyj
Qkymæ Voloßynæ
Danylo Ívµc\
Fµd∆ræ Kuçµræ
Antonæ StryΩakæ
Ivanæ Vµlykyj
Savka Ploxæ
Yvanæ Lytvynæ
Radko Lytvynæ
Troxymæ Popovyçæ  /
Xarko Çuxl∆bæ
Myxajlo B∆lok∆n\
Hrycko Kuçµravyj
Vasyl\ Skoroxodæ
Mykyta Karapuzæ
Pylypæ Kucyj
Sµmµnæ Kucok∆n\
Andr∆j Lytvynæ
Z∆nµc\ Íyrokoho
Mykyta Suxyj
Troxymæ Sutqha
Olµ©a Boboßko
Arsµnæ Tµst∆væ
Yvanæ Patqka
Yvanæ Çornyj
}sko Wµrbyna
Yvanæ Kostyra
Romanæ Kostyra
Havry]læ Kuwynskyj
d
121121 121121
121
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Slovo pravleno.

136
Qcko Ívydkyj
Andr∆j Xolqva
Hryckø Kab∆kæ
Ilko
2 Íkoda
Ilko Øbµrµmokæ
Omµlko Ívµc\
Fµdyræ Pysmµnyj
Andr∆j Vµrxohlqdæ
Romanæ N∆sæ
Fµd∆ræ Kroçakæ
Vasyl\ M∆çµnko
Sydyræ Hol∆nka
1
Hryckø Vorona
Marko Xoloßa  //
Romanæ Dovhon∆sæ
Ivanæ Holovko
Qkymæ K∆tæ
1
Sµmµnæ Sakæ
Qk∆væ Kµlµpæ
Pµtro Lupa
Korn∆j Holovko
Naumæ Çabanæ
Andr∆j Sopotæ
Yvanæ Lata
Tymko Nµsklada
Yvanæ K∆jlo
1
Fµdyræ ǵrµpaxa
Yvanæ Rudyj
Kyrykæ Ívµc\
Lµvko Lopatµnko
Qkovæ Çudokæ
Andr∆j Mazuræ
Lohvynæ Sydorovæ
Pylypæ Popovyçæ
Fµdoræ Ûarkø
Ostapæ Dµjmykæ
Sam∆jlo Hora
Ivanæ KuΩomqka
Ivanæ Panovæ
Ylko Kußn∆ræ
Myxajlo Koval\
Fµdyræ B∆lyj
Dµmqnæ Kravµc\
Lukqnæ Lytvynæ
Yvanæ Raßavskyj Romanæ Koval\ 
/
Sµmµnæ Bandura
Panasæ R∆lykæ
1
Stµpanæ Holovko
Dµmko Lytvynæ
Qcko Krut\
Yvanæ Lµ ©a
Fµdyræ Majmula
Vasyl\ Orlµnko
Romanæ Orlµnko
Kyrylø Rozmova
1
Kyrylø Plµm∆nykæ
Prok∆pæ Ovµçka
Fµdyræ Ílapakæ
Xarko Boßkqnæ
Fµdyræ Íapoçnykæ
Omµlko Pryluckyj
Yvanæ Ûuravµl\
Andr∆j Nyl\
Marko Vynykæ
Pavlo Rozvora
Stµpanæ Kajdaßæ
Pavlo ǵp∆l\
Hrycko Kravµc\
Fµdyræ Zµlµnyj
Marko Cµbµræ
Kyrylo Ívµc\
Danylo Holovatyj
Lukqnæ Ívµc\
Pµtro Ívµc\
Korn∆j Kravµc\
Dmytrø Stqhajlo
Dmytro Koval\
Myxajlo Koval\
Nµst∆ræ Box∆nykæ  //
Korn∆j Ítyl\
Andr∆j Box∆nykæ
Ant∆næ Økat¥j
Stµpanæ Ívµc\
Øn¥skø Ívµc\
Andr∆j Pat¥ka
Andr∆j Lytvynæ
Hrycko Vorona
122122 122122
122
zv.zv.
zv.zv.
zv.
122122
122122
122
2 Dali zakresleno Do.

137
Yvanæ Raßavskyj
Stµpanæ Storçakæ
Panasæ Hurtovyj
Ihnatæ Çardakæ
Qcko Kravµc\
e
Yhnatæ Çornyj
Radkø Str∆xa
Andr∆j Vµrxohlqdæ
}sko Slok
æva
Olµ©∆j Kryvyj
Myr∆næ Ívµc\
}sko Ívµc\
Savka Lytvynæ
Yvanæ Çavka
Harasymæ Kryvyj
Pµtrø Vµrµwµka ·!‚
Tym∆ßæ Sn∆Ωko
Hrycko Vorona
Vasyl\ Sn∆Ωko
Lohvynæ Sydor∆
v bra t
Andr∆j Çornousæ
Qcko Rqbyj
Korn∆j Lastovykæ
Ilko Kravµc\
Romanæ Huba /
Vasyl\ Holovko
Marko Holocvan\
Stµpanæ Bandura
Qrµma Burxan\
Pµtro Tancgra
Fµdyræ Xyt\
Dµmko Makar∆væ
Mykyta Kartuzæ
Tym∆ßæ Ûukæ
K∆ndratæ Drob∆tæ
Yvanæ R∆znykæ
Olµ©a R∆znykæ
Radkø Lypkanæ
Ulasæ Bµj ©ulæ
Romanæ N∆sæ
Pµtro S∆ryj
Mykyta Nyræ
Omµlko Ívµc\
Myxajlo Pyxka
Pµtro Sopk∆væ Dµmko Bahno
Yvanæ Xarçµnko
Vasyl\ Tryhubæ
Ivanæ Myrævoda
Sµmµnæ Soroka
Lukqnæ Ûuravµl\
Vasyl\ C∆lurykæ
Andr∆j Huba
Pavlo
̵lµvµra
Karpo Kropyvqnskyj
Yvanæ Horkußa
Andr∆j Kyræ
Sµmµnæ Smyçµnko
Sµmµnæ K
æloçko  //
Pµtro Babka
Tµrµßko Bystryj
Tµrµßko Kajdaßæ
Mykyta Um∆n\
Yvanæ Bojko
Havrylo Lqxæ
Karpæ Kostyra
Parx∆mæ Zubæ
Naumæ Çabanæ
Panko Lytvynæ
Yvanæ Ûobolda
Yvanæ Nalyvaka
Xoma ͵rstgçµnko
Ilko Íkoda
Havrylo Hara]kæ
Yvanæ Pµrµxrystæ
Ylko Myßaça Woka
Sam∆jlø Bµzymµnyj
Andr∆j Ívµc\
Pavlo Harkavyj
Karpo Karabutæ
Myxajlo Hurtovyj
Hrycko Proxoda
Hrycko Sßlonçakæ ·!‚
Savka Z∆kran\
Marko Bµzpalyj
1
Vasyl\ Ka]ßlyj
Sµmµnæ B∆lok∆n\
Myxajlo Novasµlycky
j
Yvanæ Oçµ na ßko
Ma©ymæ Íapovalæ  /
123123 123123
123

138
Kyrykæ Çobura
Mykola Nµtrµba
Vas¥l\ Kostµnko
Yvanæ Tovstyj
}sko Bardakæ
Andr∆j Kuçµræ
Sydyræ Tkaçykæ
Savka Zubko
{rµm∆j ǵrkasæ
Qckø K∆tlqrµnko
Vasyl\ Kryl∆vskyj
Ivanæ Stµcµnkø
Yvanæ Taranæ
Yvanæ Sokuræ
Ostapæ Dqdko
Yvanæ Xomutµckyj
Ma©ymæ Taranæ
Pµtro Taranæ
Ytoho – kozako
v 301
Ark. 121–123. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 79–
81; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 173–174.
# 25# 25 # 25# 25
# 25 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Paßkivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Paßkivs\koho kurenq Re[str kozakiv Paßkivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Paßkivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Paßkivs\koho kurenq
Kurµnq Paßkovskohø
Myxaylo Íyrokij
Yhnatæ Sklqræ
Mykyta Ìara
dΩa
Yvanæ Ìara
dΩa
Andr∆y Ìara
dΩa
Pµtro Nal¥vajko
Ùµdo
r Sukuræ
Yvanæ Holotµnko
Ylko Rozumovskij
Lukqnæ Hluxyi
Stµpanæ Skr¥pnykæ
Yvanæ Holotµnko
Yvanæ Taranæ
Sµmµnæ Huba
Yvanæ Bµrdµy
Yvanæ Horbonysæ
Ra
dko Ûadanæ
Andr∆y Kobµc\ b 45 1 //
Yvanæ Ívµc\
Harasko Kasalapæ
Olµ©∆j Za]ka
Ysko Lµlµk∆væ
Yvanæ Pysmµnn¥y Huba
Sµmµnæ NµΩyv¥j
Troxymæ Ívµc\
Kyrykæ Motora
124124 124124
124
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Pidraxunky avt.
124124
124124
124
Atamanæ Matv∆j Bojko
Kozaky
Andr∆j Holovko
Qkovæ Lµlµkæ
Nyçypo
r Çuyko
Mykyta Kravµc\
Tym∆ßæ Lµlµkæ
Savka Cybodr¥ ©a
Parxomæ Qkovµnko
a
Stµpanæ Wµrbyna
Pµtro Nal¥vayko
Sµmµnæ Boyko
Procykæ Karakay
Kyrykæ Samarskij
Olµksa Lanko
Ma
rko Sl∆p¥j
Olµks∆y S∆d¥j
Hrycko Solonyna
Stµfanæ Íra
m
Danylo Íyrokij
Pylypæ Boxynn¥kæ
Artµmæ Ívµc\  /
Yvanæ Stupakæ
Yvanæ Vµlykolu
zkij
Hrycko Taranæ
Hrycko Klµc\
Dmytro Ho
rkußa
Andr∆y Hryßçµnko

139
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Paßkivs\kooho kurenq. Dok. # 25

140
Stµpanæ Susla
Xarko Taranæ
Yvanæ Ho
rbæ
Vasy
l ǵrkµsynæ
Qko
v Vµlykolu zkij
Harasymæ Baydaçµnko
Mus∆y Íramæ
Ka
rpo Kravµc\
Harasymæ Taranæ
Savka Kobµnqkæ
Myxaylo Nos¥kæ
Fµdo
r Kryv¥j
Lµvko Holovko
Dµmko StoroΩµ
nko
Pavlo Popovyçæ
Qko
v Samara
Qcko Kravçyna  /
Stµpanæ Horkußynæ
Yvanæ Troms¥næ
Sµrh∆j Kravµc\
Pavlo Prµsv∆tl¥j
Troxymæ Ubohij
Kasqnæ Kobµc\
Lukqnæ Sukuræ
Ka
rpo Donµc\
Sµmµnæ Loµvskij
Mart¥næ ǵrnµckij
Pµtro Pµrcµvij
Yvanæ Íramæ
Artµmæ Prywµpa
Hrycko Blahov∆sn¥j
Yvanæ Kvaßa
Qko
v Çupryna
Andr∆y Boyçµnko
Yvanæ Pysmµnn¥y
Yvanæ Kyqnycq
Yvanæ Kova
l
Kondratæ Kyvßat¥j
Yvanæ Tq
Ωko
Fµdo
r Kravµc\
Hrycko ͵rstgkæ
Yvanæ Hloba
v / /
Vasy
l Popovyçæ
Danylo Yrß
æko
Fµdo
r Taranæ Tymoßæ Kulyçokæ
Adamæ Zap∆çn∆j
Yvanæ O
ltanµc\
Tymoßæ Brovko
Yvanæ Nµwad¥mæ
Stµpanæ Íyrokij
Andr∆y L¥tvynæ
Yvanæ Karava
j
Sµmµnæ Korotkij
Vasy
l Du dn¥kæ
Lukqnæ Tamara
Yvanæ Íta
nko
Fµdo
r Popµrµdnycq
Omµlko Çayka
Stµpanæ Sukur∆væ
Omµlko Svyrydµnko
Pavlo Holovko
Tyßko Pµrµda
Yvanæ Do
vhiy
Savka Dro
bnµnkij  /
Xa
rko Symæ
Yhnatæ Karabutµnko
Omµlko Prybluda
Xarko Zaciont¥j
Xarko Zozulq
Hrycko D¥kij
Yvanæ Taranæ
Andr∆y KuΩy
l
Lµsko Vµlykiy
Hrycko Napadajlo
Ysko Íamraj
Hrycko Ço
lka
Yvanæ Nµsuwij
Pµtro Ívµc\
Ostapæ Xa
rsunæ
Prokopæ Baklanæ
Nyçypo
r ǵrµvat¥j
Danylo ǵrµvatoho bratæ
Yvanæ Ço
rn¥j
Yvanæ Vµçyrn∆j
Pµtro Storçousæ
Xa
rko Sukuræ
Sam∆jlo Mac
æko
Vasy
l Nµdostupæ
Savka Ìrµkæ 48 1  //
125125 125125
125

141
Yvanæ Taranæ Muz¥ka
Myna Muz¥ka
Yvanæ Muz¥ka
Omµ
lko Kravçyna
Andr∆y Kuzgmçµnko
Doroßæ Polov¥y
Yvanæ Kravµc\
Panko Taranæ
Yvanæ Taranæ Kravµc\
Yvanæ Ívµc\
Kononæ Bohomazæ
Antonæ Pysmµnn¥y
Yvanæ Xvostæ
Yvanæ Mal¥j
h
Qkymæ Íulqkæ
Ma©ymæ Kos¥j
Dmytro
2 Ostr¥y
}vanæ Kova
l
Hord∆j NµΩyv¥y
Sµmµnæ Faryonæ
Yvanæ Kova
l
Hrycko Strumµnyt¥j
Yvanæ Ho
rbæ  /
Ma©ymæ Kuybabka
Hrycko Lap∆ka
Qkovæ Lysij
Yvanæ Çausæ
Z∆nµc\ Mal¥j
Yvanæ Ho
rbonysæ
Tym∆ßæ Çayka
Yvanæ Pohan¥y Baßl¥kæ
Avramæ Svyst∆
lka
Fµdo
r R∆zn¥kæ
Lµsko S∆d¥j
Hµrasymæ Tup∆y
Tymoßæ Laman¥j
Yvanæ P∆vtorackij
Yvanæ Nµtrµba
Pµtro Hurµnko
Pµtro Hurµnko
Vasyl\ Kyml¥kæ
Tyßko Myhy]nkij
3
Olµ©a Myhy]nskij
Yvanæ Baranµnko
Vasy
l Baranµko 4
Ylko Ruçka
Havrylo Kova
l
Hrycko Ruçka 47 1  //
Ivanæ Ruçka
Tym∆ßæ Ço
rnij
Kyrykæ Star¥j
Myronæ Ka
lmuskij
Lukqnæ bratæ Pa
rxoma
Myxaylo Burylo
Savka Hluxij
Sµrhiy Kravµc\
Mykola Bojko
Vasy
l Postµrnakæ
Hrycko Hluxij
Yvanæ P∆vµn\
Mykola Bonda
r
Mykyta Ho rkußa
Procykæ Íyrokij
Havrylo Íyrokij
Kyrykæ D∆dµnko
Fµdo
r Mamaj
Qkymæ Donµc\
Vasylµc\ Bµ
zqµc\
Yvanæ Ìa
rdov¥y
Yvanæ Çupysæ
Karpo Matka
Qrµma Vµlykij  /
Nµstoræ Myron¥
v bra t
Pµtro Tµrµßçµnko
Havrylo PyroΩµnko
Lµvko Ho
rbæ
Kononæ Mykoly
n bratæ
Yvanæ Kasqnµnko
Fµdo
r Boxynn¥kæ
Yvanæ Borovµnko
Kyrykæ Kryv¥j
Andr∆y Naboçµnko
Kyrylo Zµlµn¥j
Olµksa Sukuræ
Pavlo B∆l¥y
Vasy
l Nµdostupæ
125125 125125
125
zv.zv.
zv.zv.
zv.
126126
126126
126
2 Slovo pravleno.3 Myhy]nskij; slovo pravleno. 4 Baranµnko; slovo pravleno.

142
Dav¥dæ Morozæ
Haponæ Sama
rskij
Pana
s S¥n¥cq
Fµdo
r Lµmæ
Matv∆y Bardakæ
Maks¥mæ Nµçujv∆tµræ
Pavlo B∆hunæ
Ma©ymæ Bor
æza
Yvanæ Sotnyçµnko
Qcko Popovyçæ
Yvanæ Kyryky
v
rod¥çæ49 1  //
Kyrylo Pryxy
dko
Fµdo
r Çalµnko
Troxymæ T¥rsa
Mart¥næ Kobµnqçµnko
Dµmko Xrµy
Ostapæ Xrµnµnko
Hrycko Tumanæ
Kyrykæ Wµrbyna
Lµsko La
vro
Vasy
l B∆lij
Andr∆y Ha
rkußa
Klymæ Suhakæ
Andr∆y Baranµnko
Fµdoræ Mykolynæ bratæ
Parxomæ Prywµpa
Stµpanæ Çumakæ
5-Pavlo B∆lij
Vasyl\ Postµrnakæ
Ivanæ Ûornykæ
Havrylo Ostrij
Lavr∆næ Vµlµhura
Vasyl\ Baranæ
Ivanæ Cymbalæ
Sam∆jlo Nµsµrba  /
Ivanæ Synycq
Ivanæ P∆vµn\
Pµtro Tµrµwµnko
Pavlo Xrµj
Martynæ Bµbµßko
Ivanæ Brajca Xoma Koval\
Troxymæ Ívµc\
Tym∆ßæ Zavijborodµn
æko
Danylo Wµrbyna
Antonæ Çornij
Qrµma Lµkµza
Kyrykæ Kolvakæ
Savka Zamaxæ
Xarko ǵrnqvskij
Romanæ Lysov∆kæ
Vasyl\ Lysov∆kæ
Pylypæ Box∆nnykæ
6
Sµrh∆j Kravµc\
Dµny
s Lµmæ
Hrycko Tumanæ
Matv∆j Bardakæ
Kyrykæ Ívµc\
Ivanæ Cymbalystij
Mykola Zavijborodµnko
Pavlo Sovµnko
Ivanæ Sovµnko
Ivanæ Cymbalµnko  //
Lavr∆næ Xytunæ
Tymko Momotµnko
Fµdo
r Taranµc\
Onysko Poskoxa
Vasyl\ Ívµd¥næ
Antonæ Ûukæ
Myronæ Malij
Nµstµ
r Myronovæ rodyçæ
Karpo Matoçka
Mus∆j Sukuræ
Havrylo Korotkij
Davydæ Taranæ
Karpo Lytvy
n
Qkymæ Kyporka
Pµtro Pµrcovij -5
Ytoho – kozakovæ 306 7
Ark. 124–127. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 66–
68; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 171.
126126 126126
126
zv.zv.
zv.zv.
zv.
127127
127127
127
5 Dali tekst do kincq re[stru dopy-
sano inßym poçerkom.
6 Vypravleno z Box∆nnyj. 7 Pomylka, treba 307.

143
# 26# 26 # 26# 26
# 26 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Kuwivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Kuwivs\koho kurenq Re[str kozakiv Kuwivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Kuwivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Kuwivs\koho kurenq
Kurµnq Kuw∆vskohø
Olµ©∆j Zaµc\
Lµvko B∆loko
n
Stµpanæ Okatij
Andr∆j Konovalæ
Dmytro Talapynda
Ma©ymæ Rotæ
Yvanæ Zapµka
Kondratæ Nµ©rµj
©
Lukqnæ Tkaçæ
Myxajlo Tara
n
Korn∆j B∆lij
Andr∆j Krasa
Pµtro Brusæ
Mus∆j Kryvoßyq
Hrycko Palioxa
Xoma Malij 55
1  //
Olµ©a Holovko
Mykyta Ítompµ
l
Dmytro Box∆nny k
Havrylo Suxij
Radko Çopykæ
Maka
r Dundu k
Andrµj Kryvij
Qcko V
æqznq
Sam∆jlo Lysij
Vasyl\ Ovadæ
Qcko Lysij
Olµ©a Lysij
}sko Malij
Danylo Baba
k
Hrycko N∆tæ
Savka Basaraba
Mus∆j Samæbratæ
Hrycko Ìuz\
Yvanæ Stovba
}sko Hluxij
Yvanæ Ívµc\
Ma©ymæ Çuma
k
128128 128128
128
zv.zv.
zv.zv.
zv.
128128
128128
128
1 Pidraxunky avt.
Atamanæ Hryhorij Hnµnij
Kozak¥
Ùµdo
r Babka
Hrycko Lytvynæ
Omµlko Krqçokæ
Davydæ Borodavka
a
Lavr∆næ Horbæ
Pavlo Ìuz\
Fµdo
r Sµ©anæ
Hrycko Xolodnij
Vasyl\ Rudij
Pµtro Kalnyßæ
b
Yvanæ K∆mlykæ
Dµmko Krut\
Stµpanæ Rudij
Dµmko Pançµnko
Vasyl\ Siomakæ
v
Yvanæ Kuxarµnko
Pµtro Somakæ
Mykola Kosij
Lµsko D∆vanæ
Troxymæ Xu
Ωij
Kuzma Kyryçµnko
Romanæ Kuxarµnko
Yvanæ Brµ ©µda
Mykyta Hoh∆l\
Martynæ Çornij
}sko Babakæ  /
Ùµdo
r Varµnq
Onysko Kupykobyla
Ivanæ Çornußa
Artµmæ Popovyçæ
Stµpanæ Drabyna
Sydoræ Prµmµnq
Yhnatæ Kaplunæ
h
Yva n Mqkij
Tym∆ßæ Huba
Lµsko Pysmµnnij
Ostapæ Çuma
k
Danylo Cyhycq

144
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Kuwivs\koho okurenq. Dok. # 26

145
Matv∆j Ívµc\
Hrycko Suku
r
Naumæ S∆rko
Vasyl\ Nosykæ
Pµtro Taranæ
Vasyl\ Vµrxohlq
d
Fµdo r Rqbij
Tym∆ßæ Çardakæ  /
Ylko Smalko
Vasyl\ Suku
r
Pµtro Horkußa
Vasyl\ Vµlykij
Vasyl\ ǵrnyçµnko
Yvanæ Usæ
Kyrykæ Pl∆çko
Hrycko Ûurba
Lukqnæ ǵpynoha
Andr∆j Íkolq
rd
Fµdoræ Myrko
Pµtro Ívydkij
Tym∆ßæ Pµrµxry
st
Lukqnæ Kaçanæ
Lavr∆næ Dovhij
Pµtro Malov∆çko
Stµpanæ Suxij
Ostapæ Skapa
Potapæ Boboßny
k
Yvanæ No ©a
Romanæ Voronçµnko
Vasyl\ Poxylæ
Andr∆j Loza
Korn∆j Çornij
Myxajlo Kalkaba
s
Stµpanæ Ívµc\
Fµdoræ Kravµc\
Qroßæ Horbæ
Lµvko Lata
Vasyl\ B∆lij 60
1  //
Tymof∆j Fµdorovyçæ
Danylo Burnysæ
Opanasæ Potoroça
Qcko Zaçµpa
Dmytro Lytvynæ
Qkymæ Byçokæ
Yvanæ Hunka Yvanæ Tkaçy
k
Alµ©∆j Box∆nny kæ
Stµpanæ Bojko
Ylko Çornij
Andr∆j Wµrbyna
Qcko Motvynæ
}sko Buxt∆j
Kyrykæ
Ìavro
Yvanæ Rudij
Matv∆j Ívµc\
Dymy
d Çornij
Troxymæ B∆lij
Kalµnykæ Bµzymµnnij
Vasyl\ Bazal∆j
Fµdoræ Íkolnykæ
Yvanæ Pysmµnnij
Stµpanæ Sµrbynæ
Xoma S∆rij
Yvanæ Ûukovskij
Danylo Stukon∆hæ
Xoma Dµrµvqnçµnko
Yvanæ S∆b∆raka
Myxajlo Panasµnko
Andr∆j Rubaßnij
2 /
Mykola Kumpa
n
Kyrykæ Kaplunµnko
Andr∆j Íostopalæ
Yvanæ Samarµc\
Klymæ Kalmygsæ
Vasyl\ M∆roçny
k
Danylo Doroßµnko
Qky
mæ Skrypnykæ
Qcko S∆rij
Yvanæ Nysæ
Fµdoræ Çornij
Stµpanæ Paßµnka
Myxajlo Lanskij
Fµdoræ Çumakæ
Vasyl\ Çumakæ
Vasyl\ Vµlykij
Sµmµnæ Slyzkij
Andrµj Çabanµnko
Andr∆j Çuma
k
129129 129129
129
2 NyΩçe zakresleno 31.

146
Andr∆j Kuçµ
r
Andr∆j Kyrpa
Ivanæ Volokyta
Hrycko Hurtovij
Yvanæ Íulha
Mykola Bojko
Vasyl\ Kostrousæ
Sµmµnæ Çumakæ
Myxajlo Çulsakæ
3
Dyny s Nyzkookij
Vasyl\ Horbæ
Vasyl\ Box∆nnykæ62
1 //
Lukqnæ Kom¥ßanæ
Harasymæ Maliovanij
Andr∆y Kormynazadæ
Kyrykæ Lysij
Vasyl\ Pluxota
Havrylo Holovko
Fµdoræ Basarabæ
Nazaræ Malij
Pavlo Suxyna
Vasyl\ Wµrbyna
Ma©ymæ Donµc\
Kalµnykæ Kosij
Qcko Huba
Ma©ymæ Voßæ
Ma©ymæ Lobæ
Yhnatæ Zaplava
Yvanæ Lobæ
Hrycko Rotæ
Mykola Calunæ
Pµtro Lyxoßµrstij
Pµtro Kravµc\
Qkymæ V∆vça
r
Ma©ymæ Movçanæ
Savka Ponura
Xarko Sµ ©µdylæ
Pµtro Skubosrackij
Yvanæ Íulha
Yvanæ Obµrtasæ
Vasyl\ Ìuz\
Yvanæ Lytvynµnko  /
Danylo Malov∆kæ
Stµpanæ NµΩyvij
Fµdoræ Darmaßæ Sµmµnæ Koval\
Vasyl\ Koval\
Kostq Koval\
Qcko Sµrµçka
Xoma Kovalçu
k
Sµrh∆j Koval\
Danylo Koval\
Sµmµnæ Çasno
k
Yvanæ Wµrbyna
Romanæ Pysmµnnij
Olµ©a Cyba
Harasymæ Durnij
Myxajlo Usæ
Pµtro Kucyba
Fµdo
r Kucyba
Pavlo Kublo
Qkymæ Paxno
Fµdo
r Wyhol\
}sko Kulykæ
Qrµma Ívµc\
Qrµma V∆çnij
Myr∆næ Pµrµm∆tçy
k
Sµmµnæ ı ælod∆j
Mykyta Harbuzæ
Sµmµnæ Lusko
Hrycko B∆lij
Yvtuxæ Vytryßkovatij 60
1 //
Lµsko Vytryßkovatij
Yvanæ Kadka
Fµdo
r Capy r
Ùµdoræ Hlynqnij
Yvanæ KoΩußko
Pylypæ Kotµlva
Myxajlo Ûurba
Onysko Synycq
Pavlo Hluxij
Pµtro Çuma
k
Martynæ Kruhlij
Myxajlo Nysæ
Andr∆j Íynka
r
Yvanæ Box∆nnykæ
Pµtro Lata
Klymæ Voronko
129129 129129
129
zv.zv.
zv.zv.
zv.
130130
130130
130
3 Vypravleno z Çumakæ.

147
Yvanæ Obdula
Pµtro Suxij
Pylypæ Dudnykæ
Hrycko Durnij
Hrycko Bolvanæ
}sko Ûoldakæ
Omµlko Sl∆pij
Fµdoræ Ûolda
k
Xarko Pµrµvoloçanskij
Yvanæ Krqçko
Sµmµnæ S∆roßtanæ
Qcko Kvasnykæ
Pµtro ǵrµvatij
Pµtro Lazµbnykæ  /
Yvanæ Polozgka
Stµpanæ Çornuß a
Prokopæ Bµzpalko
Fµdo
r Baßtanny k
Gxymæ Popµlnasty j
Pµtro Puhaçæ
Yvanæ ǵßæ
Sµmµnæ K∆mlykæ
Yvanæ Hunka
Omµlko Popsujboroßno
Fµdo
r V∆blij
Xoma Çornij
Procko Ívµc\
Vasyl\ Zolotaræ
Yvanæ Zolotaræ
Gxymæ Zolotarµnko
Ma©ymæ Çujko
Mykyta Kruhlij
Z∆nµc\ Bylymµnko
Yvanæ Bylymæ
Qcko Dony
k
Ma©ymæ Voronçµnko
Pavlo Myrko
Stµpanæ Ty
Ωnµvij
Stµpanæ S∆dij
Tµrµßko Polovij
Savka Kryvij
Mus∆j Malij
Qcko Lqxæ
Myxajlo Lq
x
Pavlo Lqxæ Yhnatæ Lqxæ 62
1  //
Ùµdo
r Lq x
Yvanæ Batka
Hrycko Horbæ
Yhnatæ Starij
Yvanæ Krµsanæ
Grko Drabynµnko
Ma©ymæ Dµj
Qkovæ Pµçµrskij
Artµmæ Krutij
Yvanæ Pla©yvij
Mykola Ûava© a
Gxymæ Çornij
Hrycko Ìylunæ
}sko Ûuravµl\
Hrycko Ûuravµl\
Prokopæ Vµlykij
Z∆nµc\ Çornij
Fµdo
r Ursulæ
Yvanæ Batrakæ
Vasyl\ Horkußa
Qcko Zubæ
Pµtro Mamaj
Mykyta Cyrulykæ
Karpo Taranæ
Yvanæ Bondaræ
Stµpanæ Dµrkaçæ
Olµ©∆j Voloßµnko
Ma©ymæ Popovyçæ
Tarasæ Hluxij
}sko Lopuxæ  /
Havrylo Zaml∆lij
Hrycko Pµrµxry
st
Vasyl\ Pµrµxry st
Karpo Matrosæ
Lucko Malij
Qcko B∆lij
Yvanæ Svyta
Kasqnæ Çornµnko
Xarko Tovstij
Pavlo Malij
Andr∆j Rqduta
Omµlko Lµpµxa
Prok∆pæ Pµrµxry
st
Omµlko Durnij
130130 130130
130
zv.zv.
zv.zv.
zv.

148
Marko Lysij
Prok∆pæ Durma
n
Stµpanæ Kabanæ
Romanæ Çopyla
Ostapæ Çopyla
Tym∆ßæ Çuma
k
Hrycko Hlußko
Stµpanæ Sµrby
n
Stµpanæ Tovstij
Stµpanæ Loboda
Pµtro Sytnykæ
Danylo Ítapyki
j
Olµ©a Suku r
Pavlo Pyßnij
Yvanæ Barabaßæ
Sµmµnæ Barabaßæ
Troxymæ Barabaßæ
e 61 1  //
Martynæ Ì uz\
Stµpanæ Tkaçy
k
Qkovæ Motuzka
Sµmµnæ Tovstonohæ
Fµdoræ ǵrvonij
Hrycko Dubyna
Ostapæ Voronko
Qkovæ Kojßa
Qcko Çumakæ
}sko V∆vçaræ
Dmytro Tµlgkæ
Andr∆j Kapkançykæ
Savka Nµmynuwij
Syla Tovstij
Olµ©∆j Ûytçµnko
Harasymæ Çmyha
Qkovæ Holovko
Ma©ymæ Ploxij
Ma©ymæ Bojko
Lukqnæ Malij
Fµdoræ ÌanΩa
Yvanæ Suxij
Yvanæ Nosæ
Yvanæ Stryha
Yvanæ Dqçokæ
Ulasæ Çyrhyçka
Mykola Kumpanæ
Pavlo Anc∆borokæ Qcko Donæ 
/
Hrycko Cyhycq
Pµtro Holovko
Xoma Usatij
Ylko Vysokij
Opanasæ Krutij
Myxajlo Tupota
Danylo Çalij
Radko Malij
Matv∆j Maxynq
Opanasæ Íramæ
Lukqnæ B∆lij
Korn∆j Çornij
Andr∆j Xudij
Gxymæ Bµzymµnnij
Davydæ Ûava ©a
Qcko Kaçanæ
Pµtro Bojko
Myxajlo Ploxij
Qcko S∆rµnkij
Lµsko Ívµc\
Myxajlo Soroka
Radko Çornij
}sko Lytvynæ
Karpæ Çornij
Yvanæ Stavyckij
Kononæ Usatij
Olµ©a Suxij
Marko Çornij
Yvanæ Íulha
Qcko Hryva
Prokopæ Hryvµnko 60
1  //
Antonæ Posunko
Yvanæ Íty
ndackij
Tarasæ Hluxij
Ma©ymæ Pysmµnnij
Stµpanæ Lukqnovyçæ
Ma©ymæ Krama
r
Kondratæ Proc∆vskij
Andr∆j Proc∆vskij
Yvanæ Sµmçµnko
Sµmµnæ Sµmçµnko
Vasyl\ Zaµc\
Vasyl\ Lµwµnko
Savka Lµbµdynµc\
131131 131131
131
zv.zv.
zv.zv.
zv.
131131
131131
131

149
Pµtro Malij
Matv∆j Ky
rpa
Dynysæ Romanµnko
Qkymæ B∆lij
Lµsko Bahmutµnko
Mykyta Holovko
Hrycko Holovçµnko
Troxymæ Myxajlµnko
Prok∆pæ Kobµlqckij
Mykola Paßylo
Øxr∆mæ Konoßko
Vasyl\ Drybasæ
Kalµnykæ Vysoçynæ
Ant∆næ Hn∆dij
132132 132132
132
Sµmµnæ Ìavras∆j  /
Pylypæ Sknara
Korn∆j Ma ©asqs\
Ulasæ Vµlykoluzkij
Olµ©a Ípakæ
Klymæ C∆f∆ræ
Onysko Dubonysæ
Borysæ Vovkyvnqnæ
Qkymæ Procµnko
Myxajlo Sk∆çokæ
Romanæ Drobotæ
Xoma Kunyçµnko
Stµpanæ Starosv∆ckij 40
1
Ytoho – kozakovæ 460
Ark. 128–131. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 52–
55; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 165–166.
# 27# 27 # 27# 27
# 27 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Kyslqkivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Kyslqkivs\koho kurenq Re[str kozakiv Kyslqkivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Kyslqkivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Kyslqkivs\koho kurenq
Kurµnq K¥slqk∆vskohø
Pavlo Taranæ
Ùµdo
r S∆ryj
Tµrµßko B∆lyj  /
Mus∆j Sama
rskij
Stµpanæ Ûytlo
Yvanæ Kosalapæ
Yvanæ Ma∫µpa
Pavlo Dundukæ
Isay Ûytlo
v bra t
Yvanæ Ívµc\
Pµtro Sova
Sµmµnæ Sµ
rdgçµ nko
Ùµdo
r Vµlykij
Gxymæ Su]mæ v
Fµdo r Ço rnij
Mus∆j Vu
rsumæ
Qky
mæ Lµbµdynµ c\
Nykyta Huba
Qc
æko La zb∆kæ
Kyr¥kæ D∆dov∆dæ
Kyrykæ Nµvdo
bnij
Kyrykæ B∆lousæ
Qky
mæ Xoçaj
Atamanæ Samojlo Wµ
rbyna a
Ko∫ak¥
Andr∆y Sama
rskij b
Kuzma Kapulo vskij
Ma
rty n Sokyra
Lukæqnæ Popovyçæ
Xvµdo
r Ì uz\
Ôsko Wupka
Qcko Wupçµ
nko
Vasyl\ Wupçµ
nko
Pµtro Sokuræ
Ulasæ Boroda
vka
Klymæ Kuçµræ
Ùµdo
r P∆xota
Pan
æko Ha rkußa
Qc
æko Ívy dkij
N¥çypo
r Stµ blqnæ
Kuz
æma N∆sæ
Kyrykæ Holovatyj
Vasyl\ Xyma
Ôsko Sto
rçakæ
Stµpanæ V∆læ
K∆
ndratæ Samarµc\

150
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Kyslqkivos\koho kurenq. Dok. # 27

151
Vasy
l S æk∆kæ
Havrylo Sara
nça
Pavlo Kulykæ
Vasy
l N∆sæ
Yvanæ S∆roßtanæ
Andr∆j Hupalo 51
1  //
Gxymæ Çuçupaka
Qcko Oba∫a
Pavlo Skorykæ
Sµmµ
n Çmyha
Yvanæ Ço
rnyj
Mus∆j Popovyçæ
Vasy
l Pqnyj
Ka
rpo D∆næ
Qrµma V∆çnyj
Ùµdo
r Hu rtovyj
Stµpa
n Sµ drystyj
Ma©ymæ V¥z∆ræ
Hrycko Baranæ
Vasy
l Kol∆snykæ
Sµmµ
n Kij 2
Troxy mæ Syvolapæ
Hr¥cko Du
rnyj
Stµpa
n Nab∆kæ
Tµrµßko Ívµc\
Ihnatæ Rad∆
Ωnyj
Pµtro Tyxyj
Ùµdo
r Lysycq
Hrycko Wµ
rbynµ nko
Tµrµßko Ru
d\
Panasæ Polamani j
Artµmæ Okol∆lyj
Xa
rko ǵp∆ha h
Onys\ko Kuçµ r
Myxajlo Zu b
Troxymæ Rakæ
Tymoßæ Ba
rdady mæ
Sµmµ n DΩukanæ
Ivanæ Ívµc\
Tymo
ß Ívµc\
Tymko Kravµc\  /
Ol¥f∆
r Bµ zn∆sæ
Ùµdo
r ͵p∆l\
Lavr∆
n Lytvy nko
Mus∆j Holovko©
Ivanæ Bµxmµ nko
Sµmµnæ Voronyj
Ivanæ Malyj
Tymko Kosolapæ
Ùµdo
r Íramæ
Ostapæ Suku
r
Ivanæ Kutovµ nko
Hrycko Kutovyj
Kyrykæ Kutovµ
nko
Qcko Ku
lbaçnyj
Lµsko Koval\
Havrylo Koval\
Matv∆j Koval\
Ant∆næ Tµslgkæ
Vasy
l Holo vko
Sµmµ
n Kobµlq ckij
Maksymæ Ûadanæ
Avramæ Kapulo
vskij
Hord∆j Çabanæ
A
ndr∆j Koval\
Hrycko ÇyΩva
Dµmq
n Plo dnµ nko
Qcko Xmarµ
nko
Pµtro Dovhopq
t
Qcko Xymµ nko
Ivanæ ÇmyΩµ
nko
Vasyl\ N∆sæ
Mus∆j Rubanæ
Savka Nahaj 68
1 //
Danylo Dq
dkø
Yvanæ Ploskoholovy
j
Lµvko D∆næ
Ra
dko Poxylæ
Artµmæ Turµ
nko
Olµ©a Holykæ
Sµmµ
n Nu Ωda
Ivanæ Polovyj
Lukæqnæ Suxyj
Maksymæ Sky
rta
Lµvko Taranæ
Ôsko B∆lyj
d
Myr∆næ Sara nça
132132 132132
132
zv.zv.
zv.zv.
zv.
133133
133133
133
1 Pidraxunky avt.2 Slovo pravleno.

152
Andrµj Donæ
Artµmæ ǵ
rvonyj
Vasyl\ Gßka
Vasyl\ Taranæ
Qcko Mamaj
Klymæ Holovko
Kyrykæ Malyj
Qcko ÇmyΩµ
nko
Yvanæ Íapovalæ
Yvanæ Sl∆pyj
Ùµdo
r Yvaßnq
Sµmµnæ Ìulyj
Xoma ǵrµvatyj
e
Matv∆j Çupryna
Vasyl\ Volµ
nko
Panasæ Lytvy
n
Sµmµnæ Kravµc\
Ùµdo
r B∆lyj
}sko Çajka
Ivanæ Orapæ 33
1  /
Pµtro Dykyj
Troxymæ Çu
b
Ivanæ P∆ dlu bnyj
Andr∆j Ky
rpa
Ostapæ Polovyj
Havrylo Sara
nça
Hr¥cko Ço
rnij
Matv∆j B∆lyj
Danylo Lysyj
Yvanæ Suhakæ
Lukæq
n Ívµc\
Ivanæ Morozæ
Matv∆j Çupryna
Kuzma Ívµc\
Vasyl\ Sµ
drystyj
Qkovæ Íostakæ
Hrycko Zlod∆j
Mus∆j Hryva
Pylypæ Nµpo
sp∆ ßnyj
Olµ©∆j Ploxyj
Pµtro Statµ
ßnyj
Lµvko Taranæ
Sµmµnæ NµΩyvyj
Ivanæ Pr¥byjv∆
z
Stµpanæ Suku r
Ùµdo r Sapyt∆næ
Hrycko Ka
lmu skij
Ma©ymæ Sto
rçousæ
Lukæqnæ V∆tanykæ
Kalµnykæ Ço
rnyj
D¥nysæ Çubæ
Hrycko Rubanæ65
1  //
Mus∆j Okatyj
Matv∆j Qr
danæ
Yvanæ Ívµc\
Iva
n Nosovæ
Kyrykæ Ívµc\
Vasy
l Ku npanæ
Vasyl\ Ply
tnykæ
Lukæqnæ Baßta
nnykæ
Lukæqnæ Ço
rnyj
Tarasæ Wupçµ
nko
Ivanæ Vo
vçµ nko
Ùµdo
r Kroßko
Ivanæ Kravµc\
Xoma Py
smµ nnyj
Mak
æsymæ Moro z
Vasy l Ko smaty j
Lµvko Kaçu r3
Ivanæ Korotkij
Pµtro B∆lµ
nkij
Ivanæ Olyxv∆rµnko
Ko
rn∆j Radutnµ nko
Lavr∆
n Ímo ndq
Mykyta Pu
rko
Lavr∆næ Su]mæ
Myxajlo Pastrqma
Myxajlo Tyxostupæ
Stµpanæ Huba
Havrylo Çajçµ
nko
Ivanæ Pyp
æta
Kyrykæ Lobu
r
Hrycko Pµrvakæ
Qkovæ Kyqnycq
Mus∆j Solo
dky j
Kost\ ǵ rnµçµ nko
Prok∆pæ Olyf∆rµnko 35 1 /
Vasy
l Kun æpanæ
133133 133133
133
zv.zv.
zv.zv.
zv.
3 Vypravleno z Kuçµ r.

153
Stµpanæ ǵ
rnµçµ nko
Kondratæ Ku
npanæ
Stµpa
n Karaußæ
Andr∆j Íapovalµ
nko
Pµtro Bµzumµ
nnyj
Ivanæ Ku
npanæ
Ùµdo
r Ûovtyj
Hrycko Ûovtµ
nkyj
Savka Dµvqtka
Ihnatæ Íapova
l
Panko P∆dlu bnyj
Ma
rty n Íapovalæ
Hrycko Tupota
Lµvko Taranæ
Pylypæ Malyj
Dmytro Sokira
Andr∆j Ho
rbæ
Hrycko Kosµ
nko
Hrycko Horobµc\
Savka Xyla
Troxy
mæ N∆sæ
Romanæ Rohovyj
Xa
rko Su]mµ nko
Qcko Kyßy
nskij
Danylo Taranæ
Tymoßæ Hlµzma
Stµpanæ Stroc\
Pavlo B∆lyj
Qcko Çabanæ
Savka Pysmµ
nnij
Myxajlo Bandurka 67 1 //
Sµmµnæ O
tdroda ·!‚
Pylypæ Kµlµbµ
rdq nski j
Kalµnykæ Raçokæ Hrycko Oçµrµtqnij
Ivanæ Movçanæ
Myxajlo Ma
ndro
Olµ©a Cy
n© yl\
Myxajlo Krynycq
Lµvko Holu
b
Troxymæ Wupçµ nko
Gxymæ Ìylavyj
Ka
rpo Proxoda
Qkymæ Lqxæ
Ma
rtynæ Malqræ
Troxymæ Wupçµ
nko
Lukæqnæ Trusæ
Gxymæ B∆lyj
Fµdo
r Voloßy n
Tymoßæ Ìu z
Qcko Ta ncgra
Mus∆j Kr¥vyj
Tymoßæ Çu
b
Ihnatæ Huba
Savka N∆qkæ
Ma
rko Paxolq
Ostapæ Rud\
Qr∆ßæ Suxyj
Ivanæ Taranæ
Kyrykæ Tara
n
Pavlo Bµhma
Yhnatæ Topç∆j  /
Ùµdoræ Ço
rnoßta n
Ivanæ KaΩanæ
Fµdo
r Kravµc\
Yvanæ Mojruxa 35 1
Ytoho – kozakovæ 286
135135 135135
135
Ark. 132–134. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 41–
43; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 161.
# 28# 28 # 28# 28
# 28 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – Re[str
kozakiv Ivonivs\koho kurenq
kozakiv Ivonivs\koho kurenq kozakiv Ivonivs\koho kurenq
kozakiv Ivonivs\koho kurenq
kozakiv Ivonivs\koho kurenq
Kurµnq Yvon∆vsko

Artµmæ Çabanæ
Vla
s Taranæ
Pylypæ Hon
æça rb
Myxaylo Bµzr∆dnij
134134 134134
134
Atamanæ Ma©ymæ Uxan\ a
Kozaky
Korn∆j Çornij
Savka Malij

154
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Ivonivs\kooho kurenq. Dok. # 28

155
Hrycko Kuk
æsa
Zaxa
rko Sama rskij
Yvanæ Lytvy

Kondratæ Pomysa
Hrycko Çmy
r
Alµ©∆y Kryvonosæ
Qcko Vyvydæ
Stµpanæ Wµrbyna
Stµpanæ ǵ
rnµckij
Moysµy NµΩyv¥j
Antonæ B∆loß ap
æko
Pµtro Du
dka
Lavr∆næ Tovst¥kæ
Mykyta Kos¥j
v
Vasy l Talapy nda h
Yvanæ Ço rn¥j ©
Alµ©∆y Ço rnij
Alµ©∆y Kuçµ
r
Artµmæ Pysmµnn¥j
Vasy
l Nos æ /
Prokopæ Tµmnij
Qkymæ Pa
rxomµnko
Pµtro L¥s¥j
Zaxa
rko Sapyto n
Qcko Íra m
Vasy l Skrµbµc\
Troxymæ Skrµbµc\
Pav
ælo Kuc¥j
Kondratæ Boboxæ
Xoma Kopayhora
Yva
n Samarµc\
Olµksa B∆loßapçy
n
Vasy l Nahaj
Sµmµnæ Kalynovskij
Kyrykæ Suhakæ
Danylo Rozæsova
Qc
æko Naçynyb∆da
Yvanæ Íarava
rnij
Sav
æka Ton ækonohæ
Dµmko Loboda
Kalµnykæ Supa
Yvanæ Koropµc\
Stµpa
n Zamula
Yhnatæ Pysmµnn¥j
Stµpanæ Snyhy
r
Hrycko ǵml∆tnij
A
rtµmæ Íu lha
Omµlko Tara
n
Qcko Salamaskij
Yhnatæ Puxa 57 1 //
Stµpanæ Mohyla
Ostapæ Dq
dko
Yvanæ Bµ
rdnij
Ony
sko Ba rdakæ
Pavlo Kul
\baçnij
Yvanæ Sµmµrhµj
Ko
ndratæ Kud¥mæ
Drabyna
Kyrykæ Xarsunæ
Ys
æko Suxij
Stµpanæ Bojko
Sµmµnæ Holov
æko
Hµrasy
m Ho rbæ
Ysko Ìa
rdovij
Yvanæ Patalaß
æko
Hµrasymæ Pysan¥j
Vasy
l Nakostokæ
Ka
rpæ Hluxij
Troxymæ Ûuravµl\
Yvanæ Starij
Pµtro Dr∆z
ædæ
Ma©ymæ Zavµz∆
n
Myxaylo Baçmakæ
Qkymæ Íu
lha
Myxaylo Nµdostupæ
Ùµdo
r NµΩyv¥j
Stµpanæ Kravµc\
Yvanæ Ho
rbæ  /
Yvanæ Syla
Andr∆y Bµz¥mµnn¥j
Andr∆j Suxij
Troxymæ Ky
rpa
Avramæ Ívµc\
Trofymæ S¥çn¥j
Omµlko Dµj
Ys
æko Ku mpanæ d
Andrµj Zapµkl¥j
Samoylo Bysaha
135135 135135
135
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Pidraxunky avt.

156
Yvanæ Uspa
s
Korn∆j Kuçulµba
Ùµdo
r
Yvanæ Kuçµro v
Pavlo Bandur æka
Yvanæ Polovij
Danylo Ço
rnoho rod¥çæ
Stµpanæ Ûuravµ
l
Qrµma Tkaçæ
Alµ©∆j Mazanæ
Ùµdo
r Po dßyjko
O
xr∆mæ Çlµha
Kondratæ Ky
rpa
Pavlo Çu
dnij
Romanæ Tovstµn
æko
Lµsko Salamaskij
Yvanæ Honçarovæ
Matv∆j Ûovt¥j
Andrµj Ço
rnij 57 1  //
Ùµdo
r Bµloj
Yvanæ Vµlikij
Yvanæ Sad¥lo
Yvanæ Lozovij
Ma
rt¥ n Bohaßæ
Dav¥
d Bohußæ
Olµ©∆j Ovça
r
Vasyl\ Pysmµnn¥j
Sµmµnæ Tara
n
Klymæ Havryßæ
Kost\ Braha
rnykæ
Prokopæ Íapa
r
Vasy l Za]ko
Tymoßæ Çy
rmanæ
Dµny
s Kud æla
Qkymæ Kanc∆bµra
Pavlo Wµrbyna
Yvanæ Fartußnij
Prokopæ Fa
rtußnij
Yvanæ Dµrzkij
Qkymæ Nosæ
Tym∆ßæ Soroka
Fµdo
r Kol∆s ænykæ
Yvanæ Ímatæ
Panko B∆lousæ
Kuzma Supa Yvanæ Ka
rtav¥j
Ta r a
s Mal¥j
Sydo
r Roslykæ
Ysko ǵrµvat¥y
Yvanæ Ho
rkußa  /
Yhnatæ Mukoy
d
Myxaylo Hluxij
Mykyta Luhanskij
Yl
æko Bah æmutæ
Pµtro Bala
Yhnatæ Bala
Myxaylo
2 Bala
Hrycko Sµvµrhµyvæ
Mykyta Boroda
vka
Ma
rt¥næ Ímatæ
Kuzma Xomala
Ùµdo
r Poxy l
Dmytro Brusykæ
Stµpanæ Vµlykij
Pavlo Kryv¥j
Dmytro Zaruba
Pylypæ Ço
rnousæ
Nyçypo
r Ûaba
Myxaylo Taranæ
Andr∆y Kumæ
Hrycko Huba
Mykola Dµrhaj
Hrycko Ma ©ala
Fµdo
r Boboßko
Z∆nµc\ Ostrohruzæ
Onufrij Zu
b
Matv∆y Ço rnoho
Pavlo ǵpynoha
Myxaylo Ípakæ
Qkymæ Storçousæ
Sam∆ylo Slgsa
r
Romanæ Ívµc\ 63 1  //
Pµtro Çornij
Klymæ Vµ
dmµdokæ
Ra
dko Korotkij
Tym∆ßæ Maxynq
Hrycko Ço
rn¥j
Ysko Tonkij
136136 136136
136
zv.zv.
zv.zv.
zv.
136136
136136
136
2 Slovo pravleno.

157
Havrylo Posty
l
Maksymæ Kolgka
Ony
sko Lytvynæ
Dµmko Syvolapæ
Kuzma Najda
Omµlko Boby
r
Ùµdo r Sky rta
Matv∆  ·!‚ Sun \ka
Mykyta Vov
ækæ
Samoylo Vovkæ
Harasy
m Duc\
Kyrykæ Skrµbµc\
Fµdo
r Bonda r
Yvanæ Nµy ΩΩal¥j
Yvanæ B
µzrukav¥j
Ma
rt¥næ Bµzrukav¥j
Vasy
l Pohan¥j
Sµmµnæ Rud\
Gxymæ Hryva
Mykola Popovyçæ
Yvanæ Huba
Ylko Hµtmanæ
Yvanæ Vµçµrn∆j  /
Lµsko Sµrµda
Dmytro Kulykæ
Yvanæ Bylyckij
Ysko Íapova
l
Qroßæ Tancgra
Lukæqnæ Dq
dko
Sµmµnæ Dq
dçµn æko
Myxaylo Çolovqha
Lukæqnæ Íma
lko
Klymæ Xaco
k
Fµdo r Ívµc\
Stµpa
n Blµkot∆j
Yvanæ Bµ
zsalskij e
Pµtro Bµ zsalskij
Pµtro Ûava ©a
Sµmµnæ Solopæ
Vasy
l Lµyba
Xvµdo
r Xa rsunæ
Yvanæ Talapy
nda
Dµmko ǵrµvat¥j
Sµmµnæ Kabanæ
Lohvy
n Lahuta Dµmko Tµrnovskij
Qcko Krut\
Vasy
l Koßy l
Qcko Stoq n
Yvanæ Tuhaybµj
Kondra
t Lomov¥j
Qcko Bunçukov¥j
Pµtro Cmakalo
Yvanæ Po
dßy jko
Yvanæ Pµrµxrystæ 61 1  //
Antonæ Pµçµn¥y Ra
k
Yvanæ Dran¥j
Pana
s Ûovton¥hæ
Havrylo Stukonyhæ
Fµdoræ Taranæ
Alµ©∆j Vorona
Tymoßæ Krut\
Qkymæ Bulava
Luk
æqnæ Kuçµræ
Xoma Donµc\
Yvanæ Motorn¥j
Pµtro Íust\
Yvanæ Dµrµvnq
Sµmµnæ Plutæ
Yvanæ Sova
Kalµnykæ B∆lij
Romanæ Ovça
r
Kyrykæ Íolu dko
Ùµdo
r Dovhopol¥j
Antonæ Zolotovµ
rxij
Davy
d Çumakæ
Troxymæ Íu
lha
Pavlo Taranµc\
Myxaylo Rudq
Ωka
Yvanæ Kos¥kæ
Xoma Kyqnæ
Mus∆y Tkaçæ
Sydo
r Baßtann¥kæ  /
Mykola ǵrnµckij
Ysko Kova
l
Ula s NµΩyv¥j
Lavr∆næ Bacma
n
Stµpa n Z∆bæ
Lµsko Ku
lbaçn¥j
Ùµdo
r Kravµc\
137137 137137
137

158
Naza
r Brov æçµn æko
Naza
r Çabanæ
Qcko Brovçµnko
Yvanæ Zlµpokæ
Ivanæ Puxæ
Stµfanæ Lq
x
Yvanæ Ba r
Stµpanæ Usq
Danylo Hryva
Hrycko Ostrovµrxij
Mykola Nab∆kæ
Vasy
l S∆rij
Yvanæ Xmara
Pylypæ Lytvynæ
Lavr∆næ Lytvynæ
Pµtro Kolokæ
Ma©ymæ Brovko
Prokopæ Taranæ
Pylypæ Kol∆snykæ
Yvanæ Kabançµnko
Ma©ymæ Roxotanka
Hrycko Kabançµnko 57
1  //
Yvanæ Wukæ
Naumæ Rqboßapka
Stµpanæ Horkußa
Vasy
l Rud\
Ostapæ Vµlykij
On¥sko Ívµc\
Mykyta Troqnæ
Kyrylo Troqnæ
Pavlo Ma
rmuræ
Ysko Kulykæ
Samoylo Sa
ltanæ
Ulasæ Mokr¥j
}s
æko Sukuræ
Fµdo
r Krutµn\
Yvanæ Lupaßka
Andrµy Taranæ
Luk
æqnæ Kuwæ
Yvanæ M∆zynæ
Yhnatæ M∆zynæ
Luk
æqnæ Sµmµrhµj
Yvanæ Vµlykij
Hrycko Kudµlq
Myxaylo Boboßko Vasy
l Mal¥j
Lukæqnæ Dq
dçµnko
Troxymæ Ulqn
æçµn æko  /
Zaxa
rko Ulq nçµnko
Kuzma Pod¥baylo
Ihnatæ Rubanæ
Ivanæ Rubanæ
Ivanæ Mazµpa
Hrycko Morhunæ
Olµ©∆y Lytvy
n
Tµrµßko Toro xt∆j
Vasy
l Rqbonosæ
Naza
r Ço rn¥j
Danylo Popsuyßkura
Troxymæ Popsuyßkura
Ysko Stovpov¥j
Ysko Bohonosæ
Kondratæ Mal¥j
Mykyta C¥ba
Pµtro Dµndµbµra
Prokopæ Z∆kraçæ
Fµdo
r Z∆kraçæ
Ysko Hnyl¥j
Pµtro Sarana
Yvanæ Huba
Mykyta Çmy
r
Dµny s Çumakæ
Mykola Zapysn¥j
Hryhorij Karavanµc\
Kostq Kravµc\
Stµpanæ Ry
Ωka 54 1  //
Hrycko Xa
rsunæ
Grko S∆r¥j
Hrycko Loburæ
Zaxa
rko Xarytoßko
Kyrylo Vµrbµckij
Havrylo Huslyst¥j
Xa
rko Bµzpal¥j
Kondratæ Tovst¥j
Stµpanæ Tovstµ
nko
Sµmµnæ Varava
Xoma Huba
Qcko Holovko
Mykyta Lupyræ
Kondratæ Kost¥ra
137137 137137
137
zv.zv.
zv.zv.
zv.
138138
138138
138

159
Yvanæ Kr¥vosæ
Yhnatæ Kr¥vij
Kondratæ Rosl¥y
Ma©ymæ Nµmyrq
Fµdo
r Nµmyra
Luk
æqnæ Karavanµc\
Sµmµnæ Hud¥mæ
Yvanæ Sopa
Lukæqnæ Tryhuba
Korn∆j Dµrkaçæ
Sµrh∆j Bobyræ 25
1  /
G
rko Hryca n
Pavlo Hrycanæ
Stµpanæ Parxomµnko
{vtuxæ Bylyçµnko
Andr∆y Bylyçµnko
Klymæ Bylyçµnko
Hrycko Kuk
æsa
Mykyta Vala
x
Pavlo Bµzr∆ dnij
Hrycko Karakaj
Stµpanæ Sydorµnko
Harasymæ Huba
Troxymæ Kys∆l\
Sµmµnæ Zaruba
Lµsko Ty
rlybaba
Yvanæ sæ ·!‚ Lµbµza
Fµdo
r Bµsµda
Hrycko Bµsµda
Yvanæ Ço
rn¥j
Vasy
l StryΩakæ
Xvµdo
r Ostapçµn æko
Vasy
l Odaryçæ
Vasy
l Odaryço v rod¥çæ
Yvanæ Drabynykæ
Myronæ ǵrnqv
æskij
Tymoßæ Holovko 51 1  //
Pµtro Ostrouxæ
Ysko Hasanæ
Hrycko Kuçµræ
Mykyta Ho
rbykæ
Omµlko Ho
rkuß a
Xa
rko Povstqn¥j
Yvanæ Ûovnovat¥j
Ka
rpo Andruwµnko Omµlko Ívµc\
Troxymæ Rµpµt∆j
Vasy
l Voron \ko
Hrycko Nµstula
Ka
rpo Ívµc\
Myxaylo Kvaçæ 3
Yvanæ Çudnij
Yvanæ Sarança
Danylo Saran
æça
Yl
ælqßæ Skorykæ
Havrylo Tµt\qnko
Danylo Kotæ
Tara
s Ûuravµl\
Myxaylo Çu

Grko Tovsty
k
Pylypæ Íaßy l
Yvanæ Rud\
Andr∆y Krµpakæ
Vasy
l Vµlykij
Anto
n Nµb¥lycq
Havrylo Za]ka
Marko Polov¥y
Vasy
l Nosæ
Sav
æka B∆lij
Ula
s Tµslq  /
Andrµy Bojko
Nµsto
r S∆rij
Pµtro Lqxæ
Qcko R∆j
Yvanæ Domusæ
Danylo Donµc\
Oxr∆mæ Movçanæ
Yvanæ Kozulycq
Yvanæ Íyjka
Yvanæ Íramæ
Yvanæ Obyzæ
Pavlo Sk∆kæ
Ka
rpo Tkaçæ
Hrycko Kravµc\
Stµpanæ Kravçykæ
Andr∆y Salohuzæ
Lµvko Bat\
Pµtro Íul∆ka 138138 138138
138
zv.zv.
zv.zv.
zv.
3 Vypravleno z Tkaçæ.

160
Yvanæ Kara
s
Yvanæ Movçanæ
Omµlko Ívµc\ 54
1
Yto ho
– –
– –
– kozako v 454
Ark. 135–138. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 28–
31; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 155–157.
# 29# 29 # 29# 29
# 29 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Konelivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Konelivs\koho kurenq Re[str kozakiv Konelivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Konelivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Konelivs\koho kurenq
Kurµnq Konµlovskoho
Vasyl\ V∆z∆ræ
Havrylo Samotoka
Ivanæ Çmyræ
Ma©ymæ No©a
Maksymæ Zadµraka
Ostapæ Çornyj
v
Tµrµßko Hrybokæ
Marko Dq
dko
Ihnatæ Mavro
Tarasæ Huba
Ihnatæ Íuhajlo
Klymæ P∆vtorackij
Hrycko Kokora
Kyrykæ Ûukæ
Vasyl\ Kul∆ßæ
Qkymæ Xvostæ
Samojlo Kulykæ
Ivanæ Kozyrµnko
Ivanæ Z∆kraçæ
Klymæ S∆roßtanæ
Dmytro Cv∆tæ
Lµsko Lahoda
Qcko Íapovalæ
V∆ntonæ Kulykæ
Lucko Xv∆stæ 59
1 //
Mykola V∆qtyj
Ivanæ Zabolotnµ
nko
Korn∆j Dulq h
Fµdoræ Kaydaßµnko
M∆ronæ 2 Kucuba
Ivanæ 2 Zalµpa
Naumæ Brµxara
Vasyl\ S∆rij
139139 139139
139
139139
139139
139
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Pomylka, treba 60. 2 Slovo pravleno.
Atamanæ Samojlo Nosæ
Kozak¥
Ivanæ Kozyræ
Romanæ ͵kµrq
a
Lavr∆næ Plyhæ
Myxaylo Dovbnq b
Lµvko Brµusæ
Lµsko Kucokobylskij
Myxajlo Rudij
Prokopæ Tovstykæ
Ivanæ Malqræ
Panasæ Çmyha
Dµmµßko Starij
Nyçyporæ Volæ
Ihnatæ Vµdm∆d\
Romanæ Storçakæ
Andr∆j ǵrµvko
Danylo Zabolotnyj
Lµvko Loburµnko
Ivanæ Dubon∆sæ
Pµtro Lytvynko
Kostq Popovyçæ
Mykola Kunpan∆µc\
Ivanæ Orµlæ
Ivanæ ͵lµstæ
Dacko Qkymµnko
Fµdoræ Moklqkæ
Lµvko Nadry ©ajlo
Lukq
n Lµ ©a  /
Ivanæ Vµlky ·!‚
Ivanæ Nosæ
Nazaræ Krasnow∆kæ
Lµvko Malyj
Myxaylo Tµlµßykæ
Ivanæ Rudka
Hrycko Sukuræ

161
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Konelivs\okoho kurenq. Dok. # 29

162
Pavlo Nosæ
Havrylo Nal∆yko
Havrylo Dranij
Ivanæ Tabanµc\
Xvµdoræ Krasnow∆kæ
Ivanæ B∆lousæ
Vlasæ Matukæ
Panasæ Dranyj
Hrycko Plastunæ
Hord∆j Cyhanæ
Ivanæ Malol∆tµn\
Ivanæ ǵrnµckij
Maksymæ Karas∆ræ
Ulasæ Brµxara
Ivanæ Borqkæ
Ivanæ Bµzd∆lnij
2
Hrycko Mµtµlycq
Myxajlo Pysmµnij
Mykyta Dq
dko
Qvtuxæ Pahuba
Vasyl\ NµΩyvyj
Vasyl\ Plyh∆væ
Fµdoræ Malij
Xoma B∆lookij
Martynæ Malij
Potapæ
2 Huhu  /
Ihnatæ Lysij ©
Lavr∆næ Kramaræ
Kyrylo Cylgrykæ
Hrycko Rud\
Vasyl\ Skrypnykæ
Mykytka Taranæ
Myxajlo Horkußa
Ivanæ Ìnycq
Pµtro Lysij
Andr∆j Koval\
Kondratæ St∆Ωokæ
Vasyl\ Suxyj
Savka Suxij
Borysæ Suxij
Pylypæ Suxij
Omµlko Çubykæ
Kondratæ B∆lousæ
Pµtro Paßkovµc\
Tyßko Moskalµc\ Ivanæ Bµrµzan\
Panasæ Tumµnij
2
Maksymæ Taranæ
Fµdoræ Xymka
Tarasæ Íyrokij
Hrycko Xropakæ
Sydoræ Starij
Pµtro Rohovij
Mykola Bokatyj
Sydoræ Turµn
æko
Marko Nosæ
Vasyl\ Taranæ
Hrycko Çalyj
Tarasæ
2 Sa ©açka
Fµdoræ B∆lyy
Sµmµnæ Kucyj
Hrycko Ut
æka
Dµmko Zalµpa 71 3  //
Ùµdoræ Krasnowokæ
Hrycko Krasnowokæ
Ivanæ Ìardovij
Myxajlo Suxyj
Danylo Çornyj
Vasyl\ Boboxæ
Kyrykæ SanΩarovskyj
2
Savka Horkußa
Mus∆j Ívµc\
Hrycko Taranæ
d
Prokopæ Bra]lko
Qkymæ Krußtµl\
Andr∆j Sukuræ
Pµtro Kroxmal\
Ivanæ Çabanæ
Myronæ Koloßko
Yvanæ Sukur
Yvanæ Yllqßæ
Danylo Makµdonæ
Fµdoræ Kotarµvskyj
Kyrylo Taranæ
Myxajlo Ploxyj
Ostapæ Storçakæ
Borysæ Nosæ
Vasyl\ Borby ©a
140140 140140
140
3 Pidraxunky avt.

163
Sµmµnæ Brusæ
Romanæ Zabolotnµ
nko
Samojlo Taranæ
Qcko Íramæ
Kondratæ Kucgba
Ivanæ Kulykæ
Ivanæ Pavyçæ
Avramæ Morozæ
Mykyta Spyna  /
Ivanæ Lqda
Kyrykæ Tovarqça Smµrt\
Ì urΩ∆j Hord∆j
Matv∆j Kravµc\
Fµdoræ Donµc\
Hrycko Taranæ
Mykyta Sukuræ
Yvanæ Kravµc\
Pµtro Çabanæ
Yvanæ V∆tµræ
Qcko Cybulq
2
Kondratæ Ploxyj
Qcko Bobykæ
Hryhoryj Nµdvyha
Kyrylo Lµhkostupæ
Mus∆j Tµslq
Pavlo Lata
Vasyl\ Mamaj
Vasyl\ Kuksa
Sµmµnæ Kngsæ
Ilko Vµrba
2
Yvanæ Ysayko
Pµtro Samarskyj
Qcko B∆lyj
Fµdoræ Ol∆jnykæ
Tµrµßko Za]ka
Kondratæ Hançaræ
Fµdoræ Turæ
Sydoræ Çornyj
Tyßko Syrycq
Ivanæ Motornyj
}sko Koval\
Yvanæ Bojko
Ma©ymæ Makµdonæ
Dµmko Çornyj
Yvanæ Cyhanæ 70
3  // Qcko Cybodry
©a
2
Fµdoræ S∆roßtan\
Hrycko Brµxlyvyj
Ma©ymæ Lytvynko
Tµrµßko Vorotylo
Andr∆j Rµßµtylo
Sydoræ Pyxna
Karpo Hnµnyj
Sµmµnæ Sadylo
Havrylo Pojda
Nazaræ Sk∆kæ
Myxajlo Malyj
Pavlo Suhakæ
Andr∆j Çudakæ
Vasyl\ Íramæ
Lavr∆næ B∆lyj
Fµdoræ Boxanæ
Savka Sopko
Martynæ Maj ©uræ
Stµpanæ Maj ©uræ
Pµtro Malyj
Gxymæ Hluxyj
Ivanæ B∆lyj
Hrycko Taranæ
M¥kyta Synoihubæ
4
Ihnatæ Mamaj
Ivanæ Nalyvajko
Andr∆j Kul∆ßæ
Ilko Illqßæ
Fµdoræ Dubonosæ
Vasyl\ Çonij
5
Hord∆j Dµrµbµrq
Myxaylo Kasaj
Hrycko Sapµtæ  /
Andr∆j Vµç∆rnµj
6
Stµpanæ Batrakæ
Ôsko Dubonosµnko
Ivanæ Drabyna
Nazaræ Lomonosæ
Stµpanæ Ìala ©anæ
Ivanæ Punka
140140 140140
140
zv.zv.
zv.zv.
zv.
4 Syniohubæ5 Çornij6 Napysano nad rqdkom zamist\
zakreslenoho
Kunpanæ.

164
Ivanæ Ítonp∆l\
Ivanæ Nudha
Ùµdoræ Buznyckij
Kuzma Sokolina Ma
t
Dmytro Kol∆snykæ
}sko L∆tij
Xarko Parxomµnko
Ivanæ Nosæ
Ivanæ Pançoßµnko
Mykola P∆tka
Savka Sukuræ
Kalµnykæ Motornyj
Dµmko Suxynq
Ivanæ Malij
e
Mak æsymæ 2 Sukuræ
Lukqnæ Lµ ©a
Xoma Stukonyhæ
Maksymæ Sukuræ
7
Ytoho – kozakovæ 259 8
Ark. 139, 140. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 43–
44; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 161–162.
# 30# 30 # 30# 30
# 30 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Serhi]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv Serhi]vs\koho kurenq Re[str kozakiv Serhi]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv Serhi]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv Serhi]vs\koho kurenq
Kurµnq Sµrh∆µvskohø
K∆ndra
t Lakomµc\
Vasyl\ Cysa
r
Hrycko Çornij
Ma©ymæ Kobuzæ
}sko ǵrµvko  /
Sµmµnæ Kusajko
Dynysæ Zalµpa
Lukqnæ Dranij
Mykyta Krolykæ
Mykyta Polovij
Yvanæ Tonkonohij
Andr∆j Holoborodko
Vasyl\ K∆mlykæ
Harasymæ Rqboßapka
Ma©ymæ Hv∆zd\
Ylko Sytij
Martynæ Ì uz\
Klymæ Bazavluckij
Hrycko Stukon∆hæ
Davy
d Ívµc\
Yvanæ Horbµnko
Ùµdo
r Bojko
Korn∆j Bojko
Stµpanæ P∆ßij
Yvanæ Poroxnq
©
Yvanæ Fµdko
Kalµnykæ D∆dµnko
141141 141141
141
7 Dali zakresleno 59. 8 Pomylka, treba 260.
Atamanæ Romanæ Suhakæ
Kozak¥
Dµmko Starij
Sµmµnæ Prµbo]nskij
Mykola Kramaræ
a
Prokopæ Nahaj
Yvanæ Rud\
Matv∆j Starij
Hrycko Rqbokon\
Qkymæ N∆sæ
Yvanæ Vodolaha
b
Havrylo Za]ka
Yvanæ Hrµb∆n\
Andr∆j Vµlykij
Lµvko Tkaçæ
Mykola Ívµc\
Vasyl\ Poxylæ
Panasæ Çumakæ
Vasyl\ Pµdko
Hrycko Lqßokæ
Vasyl\ Kucij
Vasyl\ Uzgmµc\
Andr∆j Poroxnq
v
Lukqnæ PoroΩn∆j h
Yvanæ Vµlyçko
Andr∆j Bojko
Korn∆j Tara


165
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Serhi]vso\koho kurenq. Dok. # 30

166
Prok∆pæ Lµbµdynµc\
Savka Rohozynskij
Troxymæ Hluxij
Danylo Vyz∆ræ
Dµmko Tonkyj
Yvanæ D∆htqræ
Pylypæ D∆htqræ
Yvanæ Maxynq
Sµmµnæ Koval\
Onysko Pysmµnnij 63
1 //
Lµsko Çornij
Qcko Taranæ
Qvtuxæ Ívµc\
Lµvko Sl∆pij
Hrycko R∆znykæ
Hrycko Korçaka
Xarko Plastunæ
Hrycko Poroxnq
d
Havrylo Ílµpako
Yvanæ Ìuzµnko
Sµmµnæ Mykolµnko
Pµtro Holovko
Vasyl\ Kravµc\
Dµmko Ívydkij
Qcko Ploxij
}sko Vµlykoluzskij
Ostapæ Pµçatnij
Vasyl\ Samarskij
Stµpanæ Taranæ
Hrycko Okatij
Stµpanæ Slabkij
Mus∆j Nahnyb∆da
Kyrykæ Lglka
Harasymæ Hrµb∆n\
Vasyl\ PoçµΩaj
2
Hrycko Poçµhaj ·!‚
Ma©ymæ Ípakæ
Pµtro K∆sylykæ
Yvanæ Suku
r
Xarko Poluxan\
Olµ©∆j Lytvynæ
Vasyl\ Ostrouxæ
Artµmæ Dubovykæ
Lukqnæ Hubrynæ
Yvanæ Plakuwij Ulasæ Kaznod∆j
Antonæ Stukon∆hæ 
/
Prok∆pæ Pron\
Kuzma Çabanæ
Qcko D∆htq
r
Ma©ymæ Ûuravµl\
Pavlo Hluxij
Yvanæ Suhakæ
3
Myxajlo Mijko 4
Ulasæ Mykolynæ
Yvanæ Smaçnij
Yvanæ Holovko
Lµvko Syniohubæ
e
Kælymæ Ûonatij
Vasyl\ Vµrkµlµsæ
Yvanæ Kapynosæ
Andr∆j Donµc\
Tµrµßko Çornij
Sµmµnæ Kuçµræ
Qcko Ìlµbµn\
Dmytro Çornij
Sµmµnæ Hurtovij
Havrylo Ku©a
Gxymæ Hluxij
Martynæ Dµsqtij
Hrycko Bursukæ
Panko Vµrtµj
Qkymæ Voµnnij
Ma©ymæ Voloßynæ
Mykyta Taranæ
Stµpanæ Íkuntæ
Yvanæ Vµç∆rnij
Kyrykæ Samarskij
Ùµdoræ Tovstonohij
Pylypæ Kalmyzæ
Panasæ Çabanæ
Qcko Opykæ
Ùµdo
r Poçµkaj
Mykyta Taranæ
Nazaræ Ívµc\
Yvanæ Bµzymµnnij
141141 141141
141
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Pidraxunky avt.2 Literu Ω pravleno z k. 3 Vypravleno z Husakæ. 4 Slovo pravleno.

167
Havrylo ǵrkµsynæ
Mykola Poçµkaj 78
1  //
Vasy
l Çut\
Sµmµnæ Stukon∆hæ
Myxajlo Brat∆kæ
K∆ndra
t Zabudko
Vasyl\ Kobylqçij
Xoma Poroxnykæ
Yhnatæ Poroxnykæ
Yvanæ Samol∆vçykæ
Qcko Malij
Yvanæ Bojk∆væ
Panko Storça
k
Stµpanæ Lytvynæ
Xarko Ívµc\
Ylko Vµlykij
Mykola Ûylµnko
Mykyta Korxovij
Parx∆mæ Dry ©a
Tym∆ßæ Zu
b
Troxymæ Pal∆j 4
Vasylæ Ostrouxæ
Vasyl\ Zotaræ
Yvanæ Vyz∆ræ
Andr∆j Kul∆ßæ
Olµ©a Zaµc\
Olµ©a Pysmµnnij
Tarasæ Lytvynæ
Pavlo Starij
Stµpanæ Ípakæ
Sam∆jlo Horbæ
Qcko B∆lij
Qcko Slgsa
r
Prok∆pæ V∆dloha
Ùµdoræ Ívµc\
Ùµdoræ Kolotnµça
[
Kalko Çumakæ
Pavlo Dµrkaçæ
Hrycko Pyçynæ
Qcko Ploxij
Lytvynæ Taramskij  /
Vakula Huba
Yvanæ B∆lij
K
ælymæ D∆dæ
Yvanæ D∆dµnko Ivanæ D∆dæ
}sko Sutula
Hrycko Lglka
Fµdoræ S∆rij
Pavlo Mamaj
Dynysæ Kuçµræ
}sko Çyhysæ
Qkymæ Ovµçka
Vasyl\ Popruha
Nazaræ Suhakæ
Fµdoræ Ûuravµl\
Yvanæ ǵrnµckij
Dmytro Stryha
Vasyl\ Kravµc\
Dµmko Movçanæ
Panasæ Voropaj
Qcko Kasapæ
Troxymæ
Ìuz\
Pµtro Bojko
Ivanæ Mµnßij
Lµvko Horbykæ

Ùµdo r Pysmµnnij
Xarko Nas∆kanæ
Procko Kabuz∆væ
Troxymæ ǵpuruxa
Ivanæ Kalµnyk∆væ
Qcko Klym∆væ
Yvanæ Hlußko
Troxymæ Horbæ
Ùµdoræ Tµrµpaska
Stµpanæ Vydgkæ 74
1 //
Qcko Blyzngçµnko
Qcko B¥kodioræ
4
Qrµma Vµlykij
Pavlo Nµdob∆j
Havrylo Çornij
Kyrykæ Babakæ
Omµlko Sundukæ
Ma©ymæ Sundukæ
Ma©ymæ Vµrµm∆µ
nko
Pavlo Vµrµm∆µnko
Vasyl\ Koval∆væ
Pµtro Bardadymæ
Dynysæ Kuçµræ
Ihnatæ Suhakæ
142142 142142
142
zv.zv.
zv.zv.
zv.
142142
142142
142

168
Kondratæ Malij
Artµmæ Malij
Ùµdo
r Nµvmyvaka
Andr∆j Vµlykij
Ant∆næ Stukon∆hæ
Ant∆næ Kryvµnko
Hrycko Íapovalæ
Naumæ Ívµc\
Omµlko Ívµc\
Andr∆j Ívµc\
Dµmko Buhaµnko
Vasyl\ Volykæ
Hrycko R∆znykæ
Pµtro Çornij
Ma©ymæ P∆vµn\ Vasyl\ Vµlykij
Onysko Honypsa
Prok∆pæ Suræ
Sµmµnæ Nµ
©ulqrnij
Andr∆j Nµçytæ
Olµ©a Lµbµdynµc\  /
Andr∆j Lµbµdynµc\
Sµmµnæ K
ævasnykæ
Mykola Pµrµxrystæ
Gxymæ Mykolynæ
Potapæ Malqræ
Korn∆j Ívµc\
Pµtro ͵vçµnko
Ùµdoræ Sundukæ 43
1
Ytoho – kozakovæ 258
Ark. 141, 142. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 84–
86; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 178–179.
# 31# 31 # 31# 31
# 31 1756 r., bereznq 16. Kiß. – Re[str kozakiv Dins\koho
1756 r., bereznq 16. Kiß. – Re[str kozakiv Dins\koho 1756 r., bereznq 16. Kiß. – Re[str kozakiv Dins\koho
1756 r., bereznq 16. Kiß. – Re[str kozakiv Dins\koho
1756 r., bereznq 16. Kiß. – Re[str kozakiv Dins\koho
kurenqkurenq
kurenqkurenq
kurenq
V∆domost\ – kolykoµ çyrslo v
æ Donskomæ S∆çy
Zaporo
Ωskoj kurµn∆ kozakovæ v æ nalyçnosty
qvlqµtsq, sµho 1756 hodu, ma
rta 16 dnq znaçyt\
po
d symæ, a ymµnnø:
1-Atamanæ Stµpanæ S∆rij -1
Prokofij DovΩµnko a
Mykyta B∆lij
Fµdoræ Stukonohæ 2, b
Qcko Lytvynæ
Ivanæ Pysmµnnij
Ivanæ Straxæ
Ivanæ Vorona
Savka Kr¥vorukij
Pavlo Loßakæ
Hrycko Zubæ
Andr∆j Matrosæ
Xoma Ûyla
Ma©ymæ Starµnkij
Fµdoræ Taranæ
Stµpanæ Bojko
Fµdo
r Íulha
143143 143143
143
Klymæ Vµlykij
Fµdo
r Bµz æsonnij
Andr∆j Pokotylo
Stµpanæ Bojko
Parx∆mæ Barannykæ  /
Myxajlo Sadovnyçij
Fµdoræ Ûµrµbµc\
Sµmµnæ Rozvora
Ivanæ Kloçko
Myxajlo Çornij
Andr∆j Dµrµvqnka
Dmytro Capæ
Pylypæ PolµΩaj
1 Dopysano miΩ rqdkamy inßym po-
çerkom.
2 Dali zakresleno Stµpanæ S∆rij.

169
1756 r., bereznq 16o. Kiß. –
Re[str kozakiv Dins\koho okurenq. Dok. # 31

170
Ivanæ Syvokobyla
Andr∆j Zabara
Qcko Tylka
Ivanæ Lqxæ
Savka Kotæ
Andr∆j Xalµpa
Ihnatæ Zaruba
Ivanæ Bobyræ
Tµrµßko Rozdajb∆da
Naza
r Ûobolda
Ivanæ Kuçµræ
Olµ©∆j Bµzkrovnij
Nyçypo
r Çupryna
Grko Ívµc\
Ivanæ Sukuræ
Ivanæ Borodavka
34- 46 46 -4  //
Onysko Voloßynæ
Ostapæ Çajka
Hrycko Zastava
Íulha Myxajlo
Vasyl\ Lysij
Stµpanæ ͵p∆l\
Danylo Malynovskij
v
Hr¥cko B∆lij 5
Vasyl\ Ponurka
Pylypæ Xovt\
Hr¥cko Skoryna
6
Martynæ Nosæ
Fµdoræ D∆næ
Vasyl\ Kr¥voßiq
Ihnatæ Íramæ
Ivanæ Nµv∆dnyçij
Kuzma Suxij
Sydoræ Çajka
Fµdoræ Lytvynæ
Artµmæ Çornij
Ostapæ Vµlykij
Pavlo DΩµpçµnko
Korn∆j DΩµpka
Pµtro Malij
Ihnatæ Rudij
Ivanæ Lysycq
Korn∆j Nysæ  /
Myronæ Lytvynæ Andr∆j Kabaka
Ihna
t T∆lnij
Myxaylo Íulha
Fµdoræ Íulha
Hr¥cko Baßtanæ
Mus∆j B∆lij
Ivanæ Popovyçæ
Samijlo Poroxnµnko
Pµtro Subota
Klymæ Pukalo
Sµmµnæ Topal\
Ivanæ Subota
Olµ©∆j Honçarµnko
Ostapæ Çvyrko
Hr¥cko
7 Myroçny kæ
Klymæ MandΩula
Qcko B∆lij
Ivanæ Tovstykæ
Ivanæ Xalµpa
Procko Malij
8
Danylo 9 Starµnkij
Romanæ Zµlµnij
}sko Koval\
h
Hr¥cko Tupota
Qcko 6 Kr¥vµnkij
Dµmko Ûuravµl\
Fµdo
r Nµçaj
Mykyta Tµslq 4-56 56 102 -4  //
K∆ndratæ B∆lij
Pavlo Nµv∆nçanij
Pavlo Str¥ha
Z∆nµc\ Kloçko Mµnßij
Dµmko Çumakæ
Fµdoræ Kr¥Ωanovskij
143143 143143
143
zv.zv.
zv.zv.
zv.
144144
144144
144
3 NyΩçe vyterto 49. 4 Pidraxunky avt.5 Napysano nad rqdkom zamist\ za-
kreslenoho
Skr¥pnykæ. 6 Slovo pravleno.7 Dali vyterto slovo, qke ne vda-
losq proçytaty.
8 Dali zakresleno Çornij. 9 Napysano nad rqdkom zamist\ za-
kreslenoho
Stµpanæ.

171
Ivanæ
Ìrµkæ
Olµ©∆j Voloßynæ
Romanæ Koval\
Olµ©∆j Koz¥ræ
{vtuxæ Bµ
zsonµnko
Hr¥cko Hr¥bæ
Myr∆næ Karavanµc\
Hr¥cko ͵vçykæ
Pavlo ͵vçykæ
Borysæ ͵vçyk∆væ bra
t
Matv∆j Ìuz\
Pylypæ Braharnykæ
Fµdoræ Storçakæ
Andr∆j Dµrµvqnka
Svyrydæ Prybluda
Fµdoræ Str¥Ωakæ
Danylo Str¥Ωakæ
Myxajlo Mamaj
Gxymæ Tancgra
Prok∆pæ Çapkij
Andr∆j D∆dæ
Stµpanæ Dubyna  /
Xoma ǵrµvatij
Ivanæ Malij
Lµvko Rudij
Qcko Hurtovij
Klymæ Zavala
Vasyl\ Malij
Qkymæ Vysokij
Dynysæ Taranæ
Hord∆j Katyvæ Synæ
Naumæ Malij
Kononæ Obdula
Qcko R∆znykæ
K∆ndratæ Çupryna
Naumæ Taranæ
Kostq Vµlykij
Onysko B∆lij
Qcko Storçakæ
Pavlo Nysæ
Lukqnæ
6 Kapynysæ
Sydoræ Vµlykij
Naumæ Çornµnkij
Pylypæ Polovynka K∆ndratæ Iopa
Qcko Harkuß a
Savka Koval\
Ivanæ
ÌurΩij
Tym∆ßæ Lytvynæ
Klymæ Trµmbaçæ
Kyrykæ Nysæ 57
4  //
Ma©ymæ Ûurba
Kostq Tamo
Ωnij
Stµpanæ Ûuravµl\
Ivanæ Lomaka
Ihnatæ Nysæ
Danylo Sopæ
Myxajlo Bazavlukæ
Tym∆ßæ Wµrbyna
Panasæ ǵrnqvskij
Ivanæ Sahajdaçnij
Tym∆ßæ Drob∆tæ
}sko Sov∆tnij
Omµlko Donµc\
}sko Malij
Korn∆j Taranµc\
Pµtro Harkußa
Nazaræ Zap∆çnij
Vasyl\ Strojnij
}sko Taranæ
Dmytro Tqhunæ
Myxajlo Dqdko
Nyçyp∆ræ Stroc\
Romanæ Tromsynæ
Ivanæ Çornij
}sko C∆van\
Fµdoræ Kobyla
Lukiqnæ Ìuz∆væ synæ
Xoma Çornij
Troxymæ ǵrvonoßij
Hrycko Nahaj
Andr∆j Vµlyçko
Sµmµnæ Bardadymæ
©
Xarko Íulha
Xoma Baßtannykæ
Nyç∆poræ Starij
Lucko Wµrbyna
Ma©ymæ Kr¥vµnkij
144144 144144
144
zv.zv.
zv.zv.
zv.

172
Korn∆j Burdghæ
Troxymæ Bu
rdghæ
Fµdo
r10 Bux∆nyçµnko
Vasyl\ Malij
Hr¥cko Muz¥ka Martynæ Vµç∆rnij 43
4
Ytoho – kozakov 205 11
Ark. 143, 144. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 25–
26; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 154.
10 Pered cym zakresleno Ivanæ. 11 Pomylka, treba 202; d ali zakres-
leno
202.
# 32# 32 # 32# 32
# 32 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Krylivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Krylivs\koho kurenq Re[str kozakiv Krylivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Krylivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Krylivs\koho kurenq
Kur∆n\ Kr¥lov
æskij
Qkymæ Posunkø
Dmy
tro Sadylø
Qkymæ Qçkula
Yvanæ B∆lij
Qkymæ Horkußa
Vasyl\ Uro
dlovyc\
Stµpanæ D∆dµnkø
Vasyl\ Ço
rnij
Ostapæ Horkußa
Gxymæ ͵mµka
Omµlko Suxij
Sµmµnæ Luskon∆hæ

sko To vstykæ
Ma
tv∆j Box∆nnykæ
Qrµma Horbæ
Hrycko Kuliçokæ
1
Klymæ Çubæ
Ma
rtynæ ǵrkµsy næ
Artµmæ St∆kalø

sko Zabluda
Ostapæ Ku
ksa
Artµmæ Bµzymµ
nnij 54 2 //
Ivanæ Ûobolda
Pa
vlo Sukuræ
Marko Ly
tvynæ e
Ma©ymæ Íramæ
Olµ©a Kvaßnykæ
Fµdo
r Kulykæ
Gxymæ Tkaçæ
Kalµnæ Rqbij
Ì rycko Lyxora
dµ nko
145145 145145
145
zv.zv.
zv.zv.
zv.
145145
145145
145
1 Slovo pravleno.2 Pidraxunky avt.
Atamanæ Ha vrylo Pohor∆lij
Kozak¥
Fµdo
r Lo Ωka

vko Taranæ
Danylo Trµtqkæ
Yvanæ Malij
a
Ivanæ Burn∆sæ b
Vasyl\ Ly tvynæ
Sµmµnæ Fa
stovµc\ v
Fµdoræ Lqxæ
Ôs
æko Kravµc\
Ivanæ Øbµrµmokæ
Ùµdo
r ǵrµ vkø
Ak
æsµnæty j1 Rybalka
Ølµk
æsa L∆snqkæ h
Myxajlo Kap∆no s
Pan\ko Sapatij
Danylo Malij
Yvanæ R∆j
Pa
vlo Lypovij
Tymoßæ Koßµnycq ©
Ivanæ Lypovij
Harasymæ O
strouxæ
Kyrykæ Kuz\
Maksymæ Kravµc\
Ku
zma Ostrovµ rxij
Yvanæ Voloßynæ  /
Kyrykæ Pqnij
Lukqnæ Drobotæ
Hrycko Koval\
Stepanæ ̵lµxæ
d
Pµtro Stupaçµ nkø
Andr∆j Lµ
vçµr∆j

173
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Krylivs\kooho kurenq. Dok. # 32

174
Qcko Pokotylø
Qcko Vursukæ
Yhnatæ Nµplqxæ
Nyçyporæ Krut\

sko Holo vko
Prokopæ ǵrnq
vskij
Danylo Dundukæ
Yvanæ Kamqnij
Ivanæ Ûobolda
Yvanæ Rµdka
Prokopæ Ívµc\
Pana
s Koval\ 1
Ma rtynæ No s
Kyrykæ Prysq Ωnij
Myxajlo Qçkulµ
nko
Pµtro K
æravµc\
Mykyta Holo
vkø
Xoma Kolosunæ
Ivanæ Ívµc\ Ko
rxoma tny j
Gxymæ Burnoso v
Ivanæ Lyxoßµ rstij  /
Maksymæ Dµrµ
vçµnkø
Myxajlo Stupaçµnkø
Ôsko Skrypnykæ
Dµmqnæ Malyno
vskij
Ivanæ Nµprqciovanij
Pa
vlo Motornij
Ùµdo
r Krupnij
Pana
s Lµbµdynµc\
Yvanæ Kovalµnko
Romanæ Burµjko
Stµpanæ O
dvµrko
Yvanæ Voloßynæ
Olµ©a Dqdko
Vasyl\ Lµbµdynµc\
Hrycko Skrypnykæ
Vasyl\ Poxylæ
Marko Sto
rçakæ
Qcko B∆lij
Ivanæ Rud\
Fµdo
r LoΩçynæ
Troxymæ Dykij
Pa
vlo B∆lij
Pana
s Moçula
Havrylo Krama
r
Prokopæ Vojtæ
Ivanæ Sma]lo
Andr∆j LarΩµn
ænij
Ivanæ Do
vhij
Klymæ Ødµnokæ
Vasyl\ Puhaçæ
Romanæ Bojkø
Pana
s Karavanµc\ 62 2  //
Danylo Stupaçµnko
Oly
xv∆ræ Starij
Ùµdo
r Íramæ
Ivanæ Roµnko
Yvanæ Danylçµnko
Sµrhij Bojkø
Yhnatæ Zavoµvanij
Pa
vlo Prµ sv∆tlij
Yvanæ Lqxæ
Antonæ Ploxij
Yhnatæ Malij
Vasyl\ Lo
Ωçynæ
Hrycko LoΩµçka
Sam∆jlo Sokuræ
Danylo Kozod∆j
Dµmqnæ Balabuxa
Ostapæ Pojda
Nyçypo
r Kosqnæ
Z∆nµc\ Soxackij
Fµdo
r Box∆nykæ
Hrycko Ta
ncgra
Ôsko Komysa
r
Davy d Malij
Sa
vka Truxalo
Ma©ymæ Kravµc\
Kuzma Ostrovµrxij
Dmy
tro Kupçynæ
Pa
vlo Lo Ωçynæ
Andr∆j Prytyka [
Qcko Malij 1
Ùµdo r Íramæ
Hrycko Ívµc\ 32 2  /
Hrycko Malij
Ôsko Py
smµn ænij
Vasyl\ Va
Ωkij
Ostapæ Kodackij
Yvanæ Qkumµnko
146146 146146
146

175
Fµdoræ Kva
snyçµnko
Ùµdo
r Prokopµnkø
Havrylo Krama
r
Fµdo r PolµΩaj
Ivanæ Lypovij
Andr∆j Ma
ndryka
Mus∆j Rud\
Qcko Zalupµjko
Yvanæ Horkuß a
Mus∆j Çumakæ
Danylo Ho
rbæ
Pylypæ Kravµc\
Harasymæ D∆dæ
Artµmæ Sukuræ
Stµcko Sokuræ
Klymæ Horbæ

vko Ky slij
Qrµma Horbµnko
Pylypæ Valiovatij
Pylypæ Py
smµnnij
Ivanæ Pµrµxry
st
Ivanæ Synycq
Sµmµnæ Klµpka
Fµdo
r Wµ rbynka
Ma©ymæ Íapovalæ
Ihnatæ Hladkij 63
2 //
Yvanæ Braha
Nyçypo
r Tµ slq
Z∆nµc\ Starij
Vasyl\ Xryplyvij
Samøjlo Z∆nçµnko Stµpanæ Z∆nµc\
Sydo
r Domyßµnko
Vasyl\ Rabij
Qkymæ Ponoço
vnij
Ùµdo
r R∆znyçµnko
Z∆nµc\ Loßakæ
Qrµma Lqxæ
Kyrykæ Trubçµnko
Pana
s Malij
Ma©ymæ Wµ
rbyna
Qcko Nµ
stµrµ næ ko

sto r Starij
Vasyl\ Nµ
storµnko
Vasyl\ Sa
vranskij
Qrµma Lµpkij
Davy
d Dovhij
Ilko Çumakæ
Andr∆j Bla
Ωko
Vasyl\ Starij
A
rxypæ Harkußa
Qcko Ma
næ Ωula
Ùµdo
r Kuçkurda
Ivanæ Nµta
vrovanij
Yvanæ B∆lij
Østapæ Sova  /
Sµmµnæ Holovatij
Ivanæ Hurtovoj
Antonæ Pµrµm∆çykæ
Danylo Dubyna
Yvanæ Bµrµzyna 35
2
Itoho – 214 kozakovæ
146146 146146
146
zv.zv.
zv.zv.
zv.
Ark. 145, 146. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 47–
49; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 164–165.
# 33# 33 # 33# 33
# 33 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Kanivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Kanivs\koho kurenq Re[str kozakiv Kanivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Kanivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Kanivs\koho kurenq
Kurµnq Kan∆v
æskøhø
Pylipæ Snuqha
Qnkunça
Ivanæ Wµrbyna
Yvanæ Çumakæ 147147 147147
147
1 Dali zakresleno Fµdorovæ.
Atamanæ Matv∆j 1 Íkura ta
Qkymæ Varava
Ulasæ Nµv∆dniçyj
Radko Star¥y
Hord∆y Star¥y
Fµdiræ Na ©oΩµnko

176
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Kanivs\kooho kurenq. Dok. # 33

177
Mixaylo Íaytanæ
Vasil\ Po
©anµnkø
Hrycko Varavinæ
Ylko ZaloΩynæ rodyçæ
Hrycko Popµrµçn∆j
Hrycko Sisa
Vasyl\ Kumæ
Fµdo
r Stovba
Yvanæ Kor
æpanæ
Karpo Durduka
Matv∆y Qloviy
Omµlko Slon\
Stµpanæ Vovkæ
Tymoßæ Kapranæ
Hrycko Pqnyj
2
Vasyl\ Rusynæ
Oxr∆mæ Holov
ækø
Yvanæ Nµv∆dnyçyj 3
Tym∆ßæ Harkuß a  /
Fµdoræ 4 Zuy 5
Qcko Kravµc\
Qrµma V∆çnyj
Gxymæ Rud\
Qkymæ Kravµc\
Stµpanæ Rqzskiy
Panko Harasymyvæ rodyçæ
Ivanæ Uxan\
Yvanæ Haydamaka
Myr∆næ Z∆kraçæ
Sµmµnæ Talapynda
Yvanæ Pokotylø
Fµdyræ Hunka
Troxy
m Harkußa
Vasyl\ ͵rstgkæ
Sµmµnæ AlaΩa
Pylypæ K∆ynaßæ
Pylypæ Kravµc\
Pavlo Nµçytæ
Pas
\ko ÇyΩykæ
Pavlo Bardakæ
Pavlo Haydamaka
Pµtro Ostrovµrxyj
Sµmµnæ Stro© yy
Stµpanæ Çabanæ
Andr∆y K∆ynaßµnko Stµpanæ Vµrbµckyi 
//
Olµ©a Horbæ
b
Omµlko K∆ynaßµnkø
Pavlo Lys¥y
Ylko Morhun¥væ rodyçæ
Yvanæ Movçanæ
Olµ©a Palamaræ
Myxaylo Kußn∆ræ
6
Ôs \ko Íapovalæ
Xoma Sudn¥kæ
Yvanæ Sukuræ
Olµ©a Koßmanæ
Lukqnæ Kuçµræ
Pav
ælo T ækaçæ
Vasyl\ Lozµnkø
Yhnatæ Çorn¥j
Romanæ B∆l¥j
Ulasæ Ì µr
æçykæ
Sµmµnæ Ìara∫a
Marko Kurdgkæ
Mus∆j Zuy
Yvanæ Kalmus
\kyy
Harasymæ Top
æç∆y
Dµmko PotµΩ
ænyj
Fµdyræ Kaz¥r∆dæ
Yvanka ·!‚ Istaßæ
7
Ma©y m Kym ælykæ
Kyrylo Rµklø8
Pµtro Çor æn¥y
Kor
æn∆ 9 Donæ
Fµdy
r Varavynæ rodyçæ
Fµdoræ Nosæ
Matv∆j Pylypµµvæ rodyçæ  /
2 Napysano zamist\ zakreslenoho
Kapranæ . 3 Vypravleno z Nµv∆nçanyj. 4 U poperedn\omu rqdku zakresle-
no
Mykyta Usæ.5 U nastupnyx dvox rqdkax zakres-
leno
Fµdoræ Donµc\, Fµdoræ Erßµv æ-
skij. 6 Slovo pravleno.7 Napysano nad rqdkom zamist\ za-
kreslenoho
Mospanæ. 8 Vypravleno z Rµykø. 9 Kor æn∆j
147147 147147
147
zv.zv.
zv.zv.
zv.

178
Vasyl\ Xoxa
Matv∆y Dov
æhyy
Lukqnæ Çabanæ
Sµmµnæ Kov
ær¥ha
Matv∆y Í
ækor¥na
Pavlo Haydamaka
Vasyl\ Tµnd∆tnykæ
Olµ©a Hor
æbæ
Ylko Baybar
æza
Dµmko Kuß
æka
Lohvynæ
Ma©ymæ Nosæ
Ulasæ C¥bæ
Antonæ Krasov
æskyi v
Romanæ Stroc\ h
Vasyl\ Trµtqkæ
Dµnysæ Ûuravµl\
Vasyl\ Rµcµtoviy
©
Stµpanæ Pµrµxrystæ
Antynæ Dqd
\kø
Yvanæ Star¥y
}sko Noroxa
Sµmµnæ ǵk∆tkø
Troxymæ Hor
æbæ
Savka Fµdor∆væ rodyçæ
Andr∆y Kulyçokæ
Yvanæ Stor
æçakæ
Hrycko Rud\
Hrycko Poloviy
Yvanæ Dran¥y
Pav
ælo V∆v æçaræ
Martynæ Çorn¥y
Andrußko B¥bykæ  //
Qkovæ B¥bykæ
Yvanko P∆dçysæ
Ma©ymæ Vylycq
Omµlko Harkußa
Yvanæ Mylyj
Hrycko Morhunæ
Danylo Sµrpokrylæ
6
Kondratæ Íamraj
Stµpanæ BayduΩµ
Havr¥lo Hluxovskyi
Harasymæ Sn∆Ωko
Martynæ Zaruba Kor
æn∆y Kor æpanæ
Pav
ælo Plyska
Mus∆y Myßka
Hrycko Tµslq
Ma©ymæ Slgsaræ
Rad
æko Kuçµrqviy
Yvanæ Çupr¥na
Hryckø Voloßynæ
Hrycko Tonkoß
ækur¥ ·!‚
Yvanæ S¥sa
Pylypæ Nysæ
Kyrykæ Ratußn¥y
Matv∆y Xyt\
Pavlo Íulha
Ha v
ærylo DuΩyi
Pav
ælo XuΩ ækalo
Yvanæ Harkußa
Lavr∆næ
6 Taranæ
Fµdyræ Bor∆dka 6
Kyrykæ Skupyy
Vasyl\ Dr∆mlgha  /
Artµmæ S∆ryy
Mus∆j Suylø
Qkymæ V∆dma
Panasæ Pranykæ
Fµdyræ Maruxa
Panasæ Lµ ©a
Sav
æka Ì∆næ 6
Savka Cv∆lyi
Artµmæ Rußajlo
Andr∆y Poloviy
Pylypæ Taranæ
Ma©ymæ Sµrdgkæ
Ylko Vµlykyi
Tymoßæ Baylanæ
Savka Baydußka
Tµrµßko Íuma
Qcæko Bybla
Z∆nµc\ Í
ævµc\
Myxaylo Durduçµnkø
Lukqnæ Nµ ©rµ
j10
Pµtro Ol∆ynykæ
Dmytro Luçæ
148148 148148
148
10 Vypravleno z Nµ ©rµdæ.

179
Mus∆y Tupycq
Lµvko Hurynµnkø
Romanæ Kal
\nyy 6
Kondratæ Malov∆kæ
Yvanæ Krµp
ækyj
Sµmµnæ Zubæ
Yvanæ Taranµc\
Kyndratæ Bardakæ
6
Matv∆j Poxanq
Hryc
æko Çumakæ
Pµtro Çumak∆væ rodyçæ  //
Pasko Zubæ
Olµ©a Í
ævµc\
Qkovæ Nµtrµba
Pµtro Orobµc\
Naumæ Zaruba
Andr∆y TonkonyΩ
ækø
Sam∆
jlo Ohur æn¥y
Kyndratæ Pyßoxa
Mykyta Lyt
ævinæ
Vasil\ Bon
ædaræ
Kirykæ Xyz\
Karpo Zahubynoha
Ty ß
æko Í æmalµniy
Sydoræ Kuçµræ
Xar
æko Çornij
Ma©ymæ Çornij
Mus∆j Nµhoda
Danylo Kovbasa
Sam∆
jlo Ìuz\
Myxajlo Sayba
Andr∆y Uloha
Pav
ælo Lyt ævinæ
T
æroximæ Boboßkø
Ulasæ Nµznaj
Mus∆j Hu
rtovij
Lµv
æko Nahay
Vasyl\ ͵rstgkæ
Danilo Nµs
ævatæ d
Martinæ Nµvµsµlij
Dµmko Ûmudynæ  /
Hrycko Stara Holova
Dµmko Zavµz∆næ
Pav
ælo Stovba
Sup
ærunæ Savka Sadylø
Tym∆ßæ Udydæ
Danylo Slabkyi
Tym∆ßæ Har
ækußa
Fµdoræ Ploxyy
Yhnatæ Kroçakæ
Sam∆ilo ·!‚ K
ærav æçynæ 11
Qc æko S∆roß ætanæ
Troximæ Vµlikyy
Vasyl\ K
æryviy
Ihnatæ Çornij
Qkovæ Ívµc\
Fµdo
r Lytvinæ
Andr∆j Kodackiy
Qc
æko Sakæ
Andr∆j Bul
\ba
Kuzgra
Yhnatæ Mµxµda
e
Ma©ymæ Íyrokyy
Pµtro K
æravµc\
Hricko Zubkø 12
Mus∆j Û æmud¥næ
Hrycko Bos¥y
Danylo Slon\
Pavlo Boloxæ
Hricko Morhunæ
Stµpanæ Kravµc\
13- Qkovæ Kravµc\ -13
Hricko Holovatiy  //
Olµ©a No ©a
Yhnatæ Çorn¥y
Yhnatæ Nah∆r
æniy
Fµdo
r M∆zynæ
Oxr∆mæ Í
æpakæ
Sµrh∆y Taranæ
Olµ©a Motornyi
Ma©ymæ B∆lyy
Qkovæ B∆lyy
Fµdoræ Kunpanæ
Pµtro Hluxyy
Danylo Stukalo
148148 148148
148
zv.zv.
zv.zv.
zv.
149149
149149
149
11 Vypravleno z Krav æçenkø. 12 Vypravleno z Kozubkø. 13 Napysano miΩ rqdkamy.

180
Pav
ælo Dykiy
Danilo Bobyræ
Lukqnæ Taranæ
Andr∆y Holubµnkø
}sko B∆liy
Pµt
æro Al ætyniy
Lµsko Lµbµdynyc\
Gxymæ Drybasæ
Ostapæ Skor
æsyna 6
13-
Ostapæ Çorny j-13
Panasæ NoΩµn ækø
Antonæ Ton
ækyy
Matv∆y Zubæ
Pµtro Malaßµnko
Fµdo
r Noroxa
Yvanæ Rosomaxa
Yhnatæ B∆dµnko
Karpo Wµrbyna
Ulasæ Kryvyy
Yvanæ Sµrbynæ
Matv∆j Mqkyy  /
Pµtro Bobyræ
Qkovæ Kuwæ
Xarko Taranæ
Antonæ C¥nbalystyi
Vasy
l Nycakæ
Pµtro Nab∆kæ
Vasyl\ Kanc∆rµnko
Qkovæ Sova
Ka
rpo Nµv∆dnyçiy
Havrylo Wµrbyna
Vasy
l Krµpostnyy
Hrycko Pµkµlnyi
Marko Svystunæ
Ma©ymæ Vµlykyy
Yvanæ Box∆nka
Kozma Movçanæ
Qcko Koval\
M∆rynæ Z∆k
raçæ
Yvanæ Sand
rakæ 6
Fµdo r Kura n14
Hrycko Pµrµpasnyy
Myxaylo Bulqba
Myxaylo Pav
ælµnkø
Tymoßæ Zubæ Lukqnæ Lµhkostupæ
Stµpanæ Drybasæ
Pana
s Ostrouxyy
Harasy
m Stukan\
Doroßæ Koß∆l\
Havrylo Rohæ
Fµdoræ RoΩa
Olµ©∆j Z∆k
raçæ 15   //
Pµtro Sukuræ
Naumæ Svyta
Andr∆y Ûumaylo
Myxaylo Çor
ænyy
Yvanæ Xabrykæ
Lukqnæ Kud
ærqßæ
Sydoræ Xrapaçæ
Matv∆j Soloxa
Lµvko Burnosæ
Vasyl\ Kapus
æta
Kondratæ Lysyi
Ivanæ
16 Lyt ævynæ
Olµ©a Pµdçµn
æko
Sµmµnæ Malyy
Vasyl\ Lata
Xoma Sl∆pyi
Troxymæ Sk∆roxydæ
Tmytro ·!‚ Xyt
æryj
Stµpanæ Xmara
}sko Sutula
Tymko M∆tka
Tym∆ßæ Propada
jlo 6
Vasyl\ Bµzdolnyi
Fµdoræ Snovyda
Yvanæ Po ©anyvæ
6 rodyçæ
Stµpanæ Qçnj ·!‚17 rodyçæ
Martynæ StryΩyusæ
Olµ©a Pol
ætorac \kyj
Myxaylo Kom
ælykæ
Stµpanæ Taranæ
Sµmµnæ Ìara ©mq /
Vasyl\ Koval\
13- Pavlo Krolykæ -13
149149 149149
149
zv.zv.
zv.zv.
zv.
14 Vypravleno z Kur∆pka. 15 Vypravleno z Zubaçæ. 16 Vypravleno z Ulasæ. 17 Vypravleno z Qçnoho.

181
Pµtro Bµzrukavyi
Vasyl\ NµΩyvyi
Myxaylo Lavrµc
\kiy
Pµtro Hryva
Qcko S∆ryy
Omµlko Stukonyhæ
}sko Plys
æka
An
ædr∆ ·!‚ Samarµc\ 18
Kondratæ Ûuravµl\
Sµmµnæ Koval\
Hrycko Hayda
Martynæ Maloukæ
Sµrh∆ ·!‚ Pµlµßµn
æko
Andr∆ ·!‚ Kukæsa
Andr∆j Braharnykæ
Lukqnæ Pµkµlnyi
Stµpanæ Kanc∆ræ
6
Qcko Posunko
Harasy
m ǵr ækµsynæ
Kyrykæ K
æravµc\
Troxymæ Byrçµn
æko
Yvanæ Poxylæ
Stµpanæ Íyq
Korn∆j Radut
ænyi
Yvanæ Povtavµc\
Dµmko Íar
ækø
Fµdoræ X
æmara
Yvanæ Supa
Harasymæ Skµpa
Lµsko Solonyna  //
Kyrykæ Sukurq
Pavlo Syvolapæ
Vasyl\ Vµrxohlqdæ
Hnatæ Çupryna
Yvanæ Kyqnycq
Stµpanæ Okun\
Yvanæ Stor
æçakæ
Mykyta Olßan
æskyi
}sko Dybrovµn
æko
Ylko S∆roßtanµnæko
Sµmµnæ Voronµnko
Myxaylo Zamr∆lyi
Zaxarko ǵrkasæ
Lµsko Ovçarykæ
Kuzma Vydgkæ Hrycko Tyxyy
Sµmµnæ Prud
ækyi
Sam∆lo ·!‚ Hluß
ækø 19
Fµdoræ Taranæ
Fµdo
r Ûobolda
Iu ©onæ20 Íapovalæ
Mykyta Macapura
Mykyta Lyt
ævynæ
Pµtro Û
æmuræ
Pµtro Kabanæ
{vtuxæ Zabut
ænyi
Fµdo
r Skal æko
Kalµnykæ Lytvynæ
Hrycko Çornyi
Yhnatæ Mµxµda
Yako
21 Lopatµnko
Hrycko Dryv∆tnq
Kondratæ Íoludkø /
Vasyl\ Tµrtyçnykæ
Ovs∆j Polovµc\
Antonæ LµΩµnkø
Qcko LµΩµnko
Qcko Kravµc\
Nµstµræ Lo∫yna
Vasyl\ Latyßæ
Nyçyporæ Rud\
Sµrh∆j Sopkø
Hrycko Krµpo
stænyj
Qkovæ Tµs
ælq
Pµtro Har
ækußa
Kyrykæ Çor
ænyy
Fµdo
r Ûolobæ
Qkovæ Holovçµnkø
Lµvko Lµbµdynµc\
Fµdo
r Noroßµn æko
Martynæ Çabanæ
Havrylo R∆çæ
Yvanæ Rosomaxa
Naumæ Zaruba
Pµtro Uxan\
150150 150150
150
18 Dali zakresleno Andµj ·!‚ Sama-
rµc\.
19 Vypravleno z Hrußka. 20 Vypravleno z Pavlo. 21 Yakovæ

182
Hrycko Vybornyi
Yvanæ Plakuwyy
Pavlo Kulykæ
Korn∆y Mamay
Stµpanæ Pµrµxrys
ætæ
}sko Zalµpa
Panasæ Nµskrµba 
Svyrydæ Ívyd
ækyy
Yvanæ Ûuçanµnko
Troxymæ Holubæ
Andr∆j Ûuçanyvæ rodyçæ
Olµ©a NoΩµnko
Yvanæ No ©a
Potapæ Woka  //
Pylypæ Woçynæ rodyçæ
Pas
\ko Bondaræ
Andr∆j Í
ækola
Kondatæ ·!‚ Dobrovo
lnyj
Fµdo
r S∆ryj
}sko Sovynæ rodyçæ
Andr∆y Koval\
Mykyta Taranµc\
Qcko Supµrµka
Pµtro R∆znykæ
Dmytro Butæ
Yvanæ Dulq
Antonæ Su∆mæ
Vasyl\ ǵrnµckyj
Fµdy
r Slyn\kovæ rodyçæ
Dacko Vµrµwaka
Troxymæ Wµrbyna
Tym∆ßæ S∆dy
j22
Grko Lyt ævynæ
Naumæ Nysæ
Savka Barabaßæ
Olµ©a Dovhyj
Lohvynæ Mqkoho b
æratæ
Danylo Harmaßµnkø6
Yvanæ Ûynyvyzæ 6
Yvanæ Xalabuda
Yvanæ Rosukovanyj
Qcko Kravµc\
Vasyl\ Kosyy
Vasyl\ Tryhubæ
Troxymæ Byrçµnkø Prokypæ Poxylæ 
/
Korn∆y Raduta
Ma©ymæ Uxan\
Korn∆y Ploxyj
Ostapæ S
ætukalo
Onysko Pßµnyß
ænyy
Panasæ Lo∫µn
ækø [
Qcko Rusynµnkø 6
Hrycko Huba
Mykola Buc\
{vtuxæ Borovykæ
Mykola Tµslq
Vasy
l Ob∆znµn ækø
Xa
rko Taranæ
Danylo Bµzças
ænyj
Qcko B∆lyj
Vasyl\ Ímat
ækø
Vasyl\ K
ævaß a
Vasyl\ Ka∫ym∆ræ
Nµstµræ Tonkoß
ækuræ
Fµdyræ Íatunæ
Yvanæ Lqxæ
Vasy
l Sµwµn ækø
Ylko Svµr
æhunæ
Yvanæ S∆roß
ætan\
Vasy
l Suxyj
Vasyl\ Komlykæ
Pavlo Krasyvskoho rodyrçæ
Vasy
l Lata
Pµtro Novoxackyi
Dµmko Çor
ænyj
Vasyl\ Qd
ærø 6
Hord∆j Zlyj
Fµsko Hunka
Ulasæ Prusynæ
Fµdyræ Malyy  //
Omµlko Sutula
Yvanæ K
æryvyy
Yvanæ Prosqnyy
Andr∆y Çumakæ
Tym∆ßæ Rokovyi
Yvanæ Ba∫yka
6
Moys∆y Tor∆ßniy
150150 150150
150
zv.zv.
zv.zv.
zv.
151151
151151
151
22 Vypravleno z S∆dyna.

183
Stµpanæ Zabara
Stµpanæ Slynkø
Ihnatæ Çornyy
Korn∆y Çumakæ
Sµmµnæ Syroviy
Pµtro Supa
Yvanæ Tabanµc\
Antynæ Çuprynµnko
Sµmµnæ Çupryna
Hrycko Moruxovµc\
{vtuxæ Skala
Havrylo HuΩ
æva
Pµtro Rud\
Fµdo
r Polovij
Hrycko ǵrnqvskij
Xarko Dur
æduçµnkø
Hrycko Koropµc\
Fµdo
r Tonkonyhæ
Pylypæ B∆lyy
Pµtro Çornyy
Yvanæ Baysa
Danylo Horb∆væ rodyçæ
Pylypæ Kabaka
Troxymæ Skoroxydæ
Lohvynæ Lovkø  /
Marko Svys
ætunæ
Qcko Maxynq
Danylo Dubyna
Yvanæ Sµrbynæ
Ylko B∆lyy
Fµdoræ Burnysæ
Danylo Pryhoda
Pavlo Pysmµnny
j23
Kondratæ O blomµy
Ulasæ Kuß
æn∆ræ
Qc
æko Çornoho rodyçæ
Sµmµnæ S∆b∆rskyy
Ma©ymæ O
bdula
Pavlo ǵrçykæ
Olµ©a Prydybaylø
Sµmµnæ Pµrµpµlycq
Yvanæ Olµx
æv∆ræ
Yvanæ Antypµnkø
Omµlko Harkußa
Kalµnykæ Lytvynµnkø Hrycko Kurqçyi Vov
ækæ
Savka Wµrbyna
Nazaræ Rud\
Dµmko Krasnow∆kæ
Artµmæ Salohubæ
24
Yvanæ Tµslq
Dµmko Cokotuxa
Yvanæ Çor
ænyy
Kuzma Xrabryy
Pµtro Trµtqkæ
Yvanæ Karmanæ
Z∆nµc\ Çabanæ
Hrycko Tyxyy
Savka Sadylø  //
Ma©ymæ Zolotovµrxyy
Vasyl\ Uxan\
Yvanæ Uxan\
Hrycko Morda
Procko Tursukæ
Mar
æko Probyiholova
Ulasæ Trµtqkyvæ bratæ
Panko V∆dloha
Nazaræ Rud\
Martynæ Kotµlµnµc\
Korn∆y Koka
Pavlo Morozæ
Qkyvæ Samusa
Dµmko Kotµlæ
Yhnatæ S∆dµn
æko
Pavlo Soxanka
Fµdyræ S∆dyna
Stµpanæ BayduΩæ
Harasymæ Dubovykæ
Qkovæ Bonba
Fµdo
r Voytæ
Tarasæ Xr∆novka
13- Matv∆j Taranæ -13
Yhnatæ Ímalko
Sµrh∆j Z∆n
\ka
Nyçyporæ ǵk∆tkovæ
Lavr∆næ Ostrouxæ
Myxaylo Ta
ncgra
151151 151151
151
zv.zv.
zv.zv.
zv.
23 Napysano nad rqdkom zamist\ za-
kreslenoho
Kravµc\. 24 Vypravleno z Holobuz\.

184
Qc
\ko Tovs ætykæ
Omµlko Kruhlyj
Havrylo Plakuwµnko  /
Prokopæ Xar
æsunæ
Hrycko Sukuræ
Tyßko Nµdostupa
Korn∆j Bul
\ba
Vasy
l StryΩyboroda
Harasy
m Movçanæ
Tym∆ßæ Nµstula
Ihnatæ Zak∆rokæ
Dmytro Lgl\ka
Matv∆y Kravµc\
Panasæ Kuçµræ
Troxymæ Bµzrukavyj
Troxymæ Boboxæ
Panasæ Í
ævµc\
Yvanæ Pokotylø
Yvanæ Sukuræ
Prokypæ Taranæ
Mus∆j ÌaraΩ∆y
Panko S∆ryi
Tym∆ßæ Kryvyy
Tarasæ K∆nnaß∆væ
Ylko Kunpanæ
Trocko Dykyi
Dmytro Solopæ
Danylo Tµnd∆tnykæ
Fµdo
r Porox ænq
Hrycko Ylqßæ
Korngxa
Pµtro Korpan∆væ rodyçæ
Pana
s Nµvµsµloho rodyçæ
Havrylo Nµtrµba
Karpo Dykyy
Myxaylo Taranæ  //
Ilko Dykyj
Procko Bondaræ
Kyrykæ Bandurka Pµtro Karnouxæ
Mykyta Pranykæ
Omµlko Horbykæ
Danylo V∆znycq
Stµpanæ Íyq
Qcko Çornyi
Yvanæ Krµpostnyi
Andr∆y S∆dyi
Tarasæ Baranæ
Martynæ Çabanµn
ækø
Mykola Lµvµtq 
Hrycko Polovµnkø
Korn∆y Prysada
Matv∆y Kyslyi
Fµdyræ Husakæ
Stµpanæ PraΩyræ
6
Antynæ Grçµn æko
Fµdyræ Xmara
Hrycko Pqnyi
Kyrykæ Blakytnyj
Danylo Moro∫yvæ rodyçæ
Vasyl\ Taranæ
Z∆nµc\ Kunpanæ
Yvanæ Malyy
}sko Taranæ
Kondratæ Íamray
Pavlo Stupakæ  /
Omµlko ÍuryΩµnko
Matv∆j Suxyy
Pµtro Ban
ædura
Karpo B∆lykæ
Panasæ Prodayvoda
Vasyl\ Zolotaræ
25- Fµdoræ {rßµvsky j
Stµpanæ Çumakæ -25
Itoho – kozako v 682
Ark. 147–152. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 36–
41; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 159–160.
152152 152152
152
25 Dopysano inßym poçerkom.r

185
# 34# 34 # 34# 34
# 34 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Baturyns\koho kurenq
Re[str kozakiv Baturyns\koho kurenq Re[str kozakiv Baturyns\koho kurenq
Re[str kozakiv Baturyns\koho kurenq
Re[str kozakiv Baturyns\koho kurenq
153153
153153
153
zv.zv.
zv.zv.
zv.
153153
153153
153
Kurµnq Batur¥nskoho
Samojlo Hunka
Pµtro Zajtava
Ivanæ Klµv∆ka
Panko Çolov∆çko

Ivanæ Wµrbyna
Pµtro Calunæ
Omµlko Donæ
Pµtro Tupykon\
Ivanæ Pob∆hajlo
Ivanæ Cyhanæ
Ostapæ Rozvora 51
1 //
Pµtro Pa
nçoxa
Panko Storçakæ
Pavlo Çapala
Ivanæ Kulykæ
Hrycko Dara ©anæ
Pylypæ Braharny
k
Pµtro Ìuz\
Ivanæ Sadylo
Qkovæ Bov
æt\
Ùµdoræ Makrµnko
Ivanæ Bohdanæ
Qkovæ Popa
dçµnko
Qkymæ Bulukæ
Hrycko Zaçynajko
Qcko Nosko
Ivanæ Najdonæ
Ivanæ Ûakæ
Panko Lukqvskij
Pµtro Íamraj
Andr∆j Kravµc\
Ony
sko Porosgkæ
Ùµdoræ Hluxij
Sµmµnæ ͵rµmµtæ
Ma©ymæ B∆lij
Andr∆j Çyrva
Ivanæ Romµ
nskij
Sµmµnæ Tarasµn
æko
Ivanæ Nµwadymæ  /
Tarasæ Kroçakæ
1 Pidraxunky avt.
Atamanæ Qko v Vo skobo jny ka
Kozak¥
Ivanæ Za]ka
Ma
rtynæ Ûylomu r
Stµfanæ Holovko
Andrµj ÌurΩ∆j
Andrµj MµΩyhorµc\
Sµmµnæ Samotuha
Fµdo
r Bajdakæ
Trofymæ Harbuzæ
Ivanæ Drobotæ
Pµtro Buvßij
Dyny
s Tµ rnovskij
Hrycko Bandura
Alµ©µj Çortomlyckij
Matv∆j Malij
Mykyta Kuçuhura
Lµsko Sakæ
Ivanæ Harbuzµnko
Ivanæ Karanµnko
Ivanæ Karanæ
Vakula
Ony
sko Rµvynæ
Ivanæ Ìala ©anæ
Hrycko Norovæ
Vasyl\ Tyrlyçæ
b /
Ivanæ Tµrµnçµnko
Kuzma Tµrµwµnko
Hrycko Kyqßka
Hrycko Karanµ
nko
Ivanæ Plaxotnij
Lµvko Tµrµwµnko
Vasyl\ Trutynæ
Stµfanæ Ívµc\
Myxajlo Sta
dnyçµnko
Qcko Smalko
Nyçypo
r Kravµc\
Ivanæ Topal\
Hrycko Çuxraj
Vasyl\ Ma
rko
Tro≈ymæ Bµzrukavij

186
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Baturynso\koho kurenq. Dok. # 34

187
Sµmµnæ Kopylæ
Pµtro Nµznaj
Stµpanæ Kabanæ
Ivanæ Baßta
nnykæ
Ra
dko ǵrnov tskij ·!‚ 2
Xoma V∆nçy k
Onopr∆j Dq dko
Ivanæ Skubyhora
Nykonæ
Ivanæ Koval\
Vasyl\ Harkußa
Prok∆pæ Lµyba
Qrµma Rusynæ
Gxymæ Holovatij
Qkymæ Holubæ
Pavlo D∆ravij
Nyçyporæ Halajda
Gsko Çornij
Olµksa Rµvµnko
Gsko Taranæ
Savka Íamraj
Kondratæ Rµva
Danylo Zahyna
jko
Hrycko Stryha
Ivanæ Dµjkulæ
Ivanæ ǵpa
Andr∆j Karavanæ
Hrycko Ívµc\ 57
1 //
Œvtuxæ }Ωakæ
Parxomæ Prydalo
Andr∆j Andr∆µvskij
Hrycko Rµvµn
æko
Ulasæ Kravµc\
Hrycko Nµspalij
Ivanæ Kravµc\
Gsko Pokam∆st\
Ivanæ Qblunovskij
Stµpanæ Taranæ
Tymoßæ Mama
j
Hryhorij B∆laßæ
Ivanæ Bycula
Qkymæ Bonda
r
Qkymæ Ívµc\
Ivanæ StryΩakæ
Ivanæ Tarasµnko Ùµdoræ Suxij
Lµsko Boboßko
Tµrµßko Ívµc\
Myxa
jlo Vorona
Ylko Taranæ
Qcko Panama
r
Hrycko Maxno
Vasyl\ Bojko
Tµrµßko Toru
xt∆j
Mus∆j Starij
Ivanæ Kovtunæ
Pµtro Tonkohlasæ
Vasyl\ Batµçko  /
Mus∆j Koval\
Xoma Koval\
Andrµj Lyxopoj
Qcko Huba
Sam∆jlo Varyvoda
Havrylo Baba
Qcko Starµnkij
Myxa
jlo Box∆nny k
Myxa jlo Hajdamaçµ nko
Xvµdo
r Varvara
Prokopæ Kyça
Sµmµnæ Taranæ
Ma©ymæ Sobaçij Synæ
Qrmola B∆lij
Qrµma Ta
k Sob∆
Yl
æko Stov ©urµn æko
Danylo Dodatka
Ma©ymæ Mamrakæ
Ma©ymæ B∆lij
Gsko Tµslq
Xa
rko Dµjdnµn æko
Ivanæ Hamosuræ
Ivanæ Lynnykæ
Ùµdoræ B∆lousæ
Qcko B∆lousµnko
Xoma Kol∆sny
k
Dµmko Nosa n
Romanæ Romka
Mus∆j Taranæ
Ka
rpo Usæ
154154 154154
154
2 Vypravleno z Çernqvskij.

188
Vasyl\ Ívµc\ 61
1  //
Nµstµ
r Kadynq
Qcko Braharny
k
Marko Malij
Myxa
jlo Tµslq
Ivanæ Sokuræ
Tym∆ßæ Zubrynskij
Sµrh∆j
Ivanæ Holovko
Martynæ Burqkæ
Tµrµßko Burqkæ
Ùµdoræ Storçakæ
Ùµdoræ Kol∆snykæ
Fµdoræ Ûy ©yræ
Stµpanæ ͵lµs
ætæ
Panasæ Dudçµnko
Qkovæ D∆htq
r
Zlij Mus∆j
Xoma Kruçokæ
Xvµdo
r Cvykæ
Hrycko Ívµc\
Tµrµß
æko Ívµc\
Onys
æko Taranæ
Ostapæ B∆dnij
Kyrylo Karapµtæ
Pavlo Nosomæ
Pavlo Hluxij
Ùµdoræ Rodyçæ
Tro≈ymæ Rµbr∆j
Onysko Kap
ælunæ  /
Ivanæ Kravµc\
Gsko Nyçypor∆væ
Xarko Klgkæ
Ivanæ Zd∆ræ
Ùµdoræ Kravµc\
Pµtro Babakæ
Pylypæ PolµΩaj
Ivanæ Sly
nko
Ivanæ Skubyrva
Pµtro ǵpurko
Ùµdoræ Krqçokæ
Ivanæ Zamula
Matv∆j Ûobolda
Ma©ymæ UΩæ
Romanæ Tarasµnko Matv∆j Harkußa
Stµpanæ Bak
ælanæ
Mykyta Sokuræ
Pylypæ S∆rij
Ùµdoræ Taranæ
Vasyl\ Qblunovskij
Naumæ Vyz∆ræ
Vasyl\ Rubanæ
Ka
rpæ Balva
Ùµdo
r Xvµloka
Danylo Soxackij
Tro≈ymæ Sukuræ
Hrycko Ma
xno 57 1  //
Sµmµnæ Povtavµc\
Tym∆ßæ Taranæ
Dµmqnæ Dæqkæ
Dµmqnæ Zolota
r
Naumæ Çornij
Ihnatæ S∆rij
Vasyl\ Harqçij
Vasyl\ Taranæ
Lukqnæ PolµΩaj
Tµrµßko Taranæ
Radko Hurtovij
Radko Poxylij
Nyçyp∆
r Xalµpa
Mykyta Cvykæ
Xvµdoræ Sokuræ
Pavlo Poßmorha
Pana
s Kalmuskij
Andr∆j Kucij
Qcko Vµlykij
Sµmµnæ Hnµnij
Stµpanæ Rypylo
Dµmko Postµrnakæ
Ivanæ Kobylny
k
Dµny s Salko
Hrycko Tµmnij
Tyßko Kavha
Xa
rko Popa dçynæ bratæ
Vasyl\ Stupa
k
Sµmµnæ Synycq  /
Romanæ Lµlµkæ
Ivanæ Romµnskij
Pavlo Tµplij
155155 155155
155
154154
154154
154
zv.zv.
zv.zv.
zv.

189
Pavlo Hluwµnko
Yvanæ Naha
j
Ivanæ Bruxovµçy kæ
Gsko Ivon∆vµc\
Vasyl\ Poplgjko
Hrycko Malµnkij
Ivanæ Rudij
Ùµd∆ræ Pohr∆
bnqkæ
Hrycko S∆rij
Gsko Baßtany
k
Ma©ymæ Lytvy nko
Kondratæ Kravµc\
Ma©ymæ Çornqvskij
Mykyta Tonkij
Ivanæ Rudij
Ùµdo
r Popkovæ bratæ
Naza
r Nosan\
Kostq Malij
Hrycko ǵmµndatæ
Danylo Ì uha
Tymoßæ Moßu
l
Avramæ Moßul\
Gsko B∆lij
Ivanæ Koçµrha
Ivanæ Tarasovyçæ

tro Sokur∆væ rodyçæ 58 1 //
Havrylo Bonda
r
Pµtro Obdula
Ivanæ Obdula
Ihnatæ S∆rij
Andrµj Bula
x
Yhnatæ Korotkij
Vasyl\ Vovkæ
Qrµma Donµc\
Ivanæ Zv∆rqçµnq
Ivanæ Dasµn
æko
Ma
rtynæ Cysµnko
Antonæ Ho
rb∆µn æko
Yhnatæ Bohoslavµc\
Ostapæ Obdula
Hrycko Pakalka
Yvanæ Nahaj
Gsko Tabanæ
Kyrylo Taranæ
Vasyl\ Ìrµkæ
Matv∆j Íramæ
Lavr∆næ Íramæ
Sydoræ Pru
dçµnko
Ivanæ Çykorlaj
Ivanæ Kutyræ
Ivanæ ǵpa
Harasymæ ǵpa
Ivanæ Babakæ
Andr∆j Myßurynæ  /
Vasyl\ Taranæ
Sµmµnæ Xomynæ rodyçæ
Prokopæ Myronµnko
Stµ≈anæ Malij
Martynæ B∆lij
Kyrylo Typµc\ 34
1
Ito ho – kozakovæ 318
156156 156156
156
Ark. 153–155. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 6–8;
Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 147.
# 35# 35 # 35# 35
# 35 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Popovyçivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Popovyçivs\koho kurenq Re[str kozakiv Popovyçivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Popovyçivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Popovyçivs\koho kurenq
Kurµnq Popovyçµvskoho
Ivanæ Balacko
Yvanæ Hluxij
Nµstoræ Dubyna
Xoma Tµrtyçnykæ
Andr∆j Usæ
1
Hrycko Kotyhoroxæ
1 Dopysano inßym poçerkom.r
155155 155155
155
zv.zv.
zv.zv.
zv.
Atamanæ Ivanæ Hµt æmanæ a
Kozaky
Dµmko Ûyla
Andr∆j DΩµva ©a
Dµmko Íkoda
b
Kondratæ Starij
Olµ©a B∆lyckij v
Doroßæ Obµrtasæ

190
1756 r., n. r. bereoznq 13 – n. p. kvitonq 15. –
Re[str kozakiv Popovyçivos\koho kurenq. Dok. # 35

191
Ivanæ Lqßµnko
Qkymæ Taranæ
Mus∆j Hluxoho rodyçæ
Suprunæ Çornyj
Danylo Matrosæ
Danylo Krupka
Hrycko Stµsµnko
Mus∆j Koroboçka
Onysko Vorona
Nyçyporæ Ovµçka
Marko Suxij
Tymoßæ Wµrbyna
Qkovæ Çornij
Vasyl\ Vursulæ
Dmytro V∆cka
Mar
æko Horkußa
Harasymæ Rµdka
Danylo Ostryj
Hrycko Lomaka
Sµmµnæ Boroda  /
Mus∆j Lµjba
Andr∆y Cylgrykæ
Kondratæ Kravµc\
Olµks∆j Kruhlij
Andr∆j Kravµc\
Vasyl\ Ínykorka
Lavr∆næ Lavura
Danylo Horkuß a
Antonæ Bµzbaxæ
Ivanæ Çornij
Danylo Xolodnij
Tymko ͵rµmµtæ
Qkymæ ZbaraΩæ
Xarko Çornyj
Xvedoræ Malij
Stµpanæ Vµrµwaka
Troxymæ Werbyna
Ivanæ Lomotæ
2
Andr∆j Trµtqkæ
Ostapæ Romµnskij
Sµmµnæ Poxlystæ
Kyrykæ Ûukæ
Marko Boboßko
Sµmµnæ Majboroda
Ivanæ Bµj ©ulæ Hrycko Za]ka
Hrycko Karas\
Romanæ Taranæ
Pavlo Taranæ
Danylo Horkußa
Vasyl\ Taranæ
Myxajlo Zaµc\
Hrycko Zaµc\
Savka Roh∆zæ
Kondratæ Zavµz∆næ 68
3 //
Vasyl\ N∆zdra
Danylo Xolodnij
Vasyl\ D∆dæ
Andr∆j Povarka
Fµdoræ Kucij
Marko Lahoda
Ihnatæ Hon
æçaræ
Vasyl\ Pµkµlnij
Pµtro Motornij
Pµtro Donµc\
Qkymæ V∆dloha
Lµvko Vµrµm∆µvskij
Hrycko Marßalæ
Ivanæ Marßalæ
D∆dæ Kramaræ
Antonæ Kryvonohæ
Hrycko ǵk∆tko
Nazaræ Baturynµc\
Olyxv∆ræ Zakopajlo
Andr∆j Hnµnij
Stµpanæ Hnµnij
Andr∆j Makoh∆næ
Nazaræ Maxynq
Hrycko Dµrkaçæ
Marko Kravµc\
Harasymæ Rµdka
}sko Suprunµnko
Hrycko Horkußa
Fµdoræ Mµxµda
Savka Tupota
Dmytro Matrosæ
Hrycko Horkußa
156156 156156
156
zv.zv.
zv.zv.
zv.
2 Vypravleno z Naliotæ . 3 Pidraxunky avt.

192
Vasyl\ Karamatæ
Hrycko Karas∆ræ
Pavlo Sµnµckij
Ant∆næ Povarka
Ivanæ Kotlqræ
Vasyl\ Hurtovij
Romanæ Hurtovij
Savka Krqçokæ
Troxymæ Wµrbyna 
/
Maksymæ Svyta
h
Hrycko Moskalµnko
Lµsko Halajda
Kyrykæ Kotlqræ
Ivanæ Wµrbyna
Hrycko Koval\
Nµstoræ Dubyna
K∆ndratæ Lahoda
Myxajlo Spornykæ
Fµdoræ Lysij
Dµmko Povarka
Myxajlo Krut\
Sµmµnæ V∆z∆ræ
Fµdoræ Vµdm∆d\
Ivanæ Naoçko
Ivanæ Kryvousæ
Ant∆næ Spornij
Ma©ymæ Dubynµnko
Ilko Sµrµda
Mus∆j Taranæ
Andr∆j Honçaræ
Lavr∆næ NµduΩ
æko
Myxajlo Ìala ©uza
Qcko Sysa
©
Myxajlo Lahoda d
Qcko B∆lij
Fµdoræ Kunpanæ
Pµtro Sµrdµçnij
Hrycko Kunpanæ
Matv∆j Kuksa
Pylypæ Zaxodµnka
Pavlo Kaçanæ
Hrycko Kaçanæ
Stµpanæ Kaçanæ
Andr∆j V∆v
æçaræ
Kyrykæ Lytvynæ Ivanæ Xron\
Havrylo Muroßka
Ivanæ ǵrkasæ
Ivanæ Starij 81
3 //
Sµmµnæ Stolata
Mykola Rud\
Fµdoræ Rud\
e
Nazaræ Hluxij
Ivanæ IrΩaniq
Mykyta Babasynæ
Danylo Storçakæ
Matv∆j Lubµnµc\
Vasyl\ Çabanæ
Pavlo Obdula
Hrycko Obdulo ·!‚
Stµpanæ ǵmµrµnka
Stµpanæ Kapusta
Qkovæ Kryvij
Matv∆j Okunµc\
Ivanæ S
ækydanæ
Myxaylo Sk∆poçka
Tµrµßko Macapura
Mykola Sap∆ha
Xvµdoræ Kravµc\
Mykola BµzboΩnyj
Sµmµnæ Kryvorukyj
Stµpanæ Malij
Ivanæ Hyçka
Pavlo Vµlykyj
Pavlo Horbæ
Dmytro Lubµnçµnko
Troxymæ Lytvynko
Sµmµnæ Usæ
Ivanæ Konot∆pµc\
Ùµdoræ Pysmµnij
Ivanæ Zm∆]vskyj
Ivanæ Naliotæ
Kalµnykæ Horkußa
Ivanæ Ívµc\
Vasyl\ Ma ©as\
Stµpanæ Kobµlqckyj  /
Ivanæ Mamarasæ
Ovramæ Vqt∆rnyçyj
Kondratæ Stasæ
Andr∆j Halußka
157157 157157
157

193
Qcko Wµrbyna
Kostq Lysyj
Tymoßæ M∆roçnykæ
Andr∆j ǵrµdnykæ
Qcko Ívµc\
Ivanæ Ívµc\
Ùµdoræ BlaΩ
æko
Ùµdoræ Rqboßapka
Qcko Koval\
Fµdoræ Horkußa
Harasymæ Rqbyj
Stµpanæ Anuxæ
Ùµdoræ NuΩnyj
Hrycko Skyrta
Vasyl\ Luzanæ
Savka Pysmµnyj
Hrycko Horækußa
Danylo Sukuræ
Hrycko Dµrkaçæ
Ivanæ Krukovskyj
Hrycko Holubæ
Danylo Ka]ræ
Myxajlo Lytvynæ
Lukqnæ Malij
Havrylo Vµlykyj
Pavlo Huba
Alµ©a Txorµckij
Danylo D∆htqræ
Panasæ Çornyj
Artµmæ Pas∆çnykæ
Ivanæ Sa ©açka
Pylypæ B∆lyy
Pavlo B∆lij
Danylo Turæ
Ivanæ Nosykæ
Andr∆j Malij
Harasymæ Bahlaj 78
3  //
Ivanæ Sukuræ
Prokopæ Stopko
Sµmµnæ B∆lyj
Andr∆j Voronyj
Ivanæ Kumæ
4
Kyrykæ Zaruba
Vasyl\ Çornij
Andr∆y Mulæ Myxajlo N∆sæ
Myxajlo ÇyΩykæ
Martynæ Ûaldakæ
Danylo Sµ
©oda
Vasyl\ Malyj
Panasæ Zabudko
Stµpanæ Çornyj
Nµstoræ Wµrbyna
Ihnatæ Çornyj
Ivanæ Taranæ
Ivanæ Malij
Dµnysæ Kravµc\
Tµrµßko Sr∆brqnskyj
Korn∆j Staryy
Sydoræ Bakuta
Mykola Pyßnyj
Xarko Çornyj
Sµmµnæ Kolyusko
Mykola Pyßnyj
Harasymæ Taranæ
Lµsko Horkußa
Ivanæ Suxyj
Hrycko C∆poçokæ
Ivanæ Slabkyj
Gsko Kozara
Ivanæ Kovbaß a ·!‚
Myxajlo Kuc\
Stµpanæ Zavµz∆næ
Ivanæ Sl∆pyj
Danylo Rudiy
Ùµdoræ Pµrµbyjnosæ
Ivanæ Danylµnko
Vasyl\ Horkußa  /
Hrycko Rud\
Ma©ymæ Malij
Ostapæ Ûyla
Kuzma B∆lyckyj
Ivanæ Lysyj
Artµmæ Ludka
Kononæ Kop∆ßko
Sµmµnæ Çutko
Myxajlo Sµrµda
Ivanæ Plakuwij
157157 157157
157
zv.zv.
zv.zv.
zv.
4 Slovo pravleno.

194

dko V∆vçaræ
}sko Korpaj
Stµpanæ Bµzrukavyj
Lukqnæ Spyçka
Marko Sµmµrµnka
Qcko Íuhajlo
Myxajlo Horkußa
Stµpanæ Hrµb∆n\
Stµpanæ Nahaj
Olµ©a Tµslq
Fµdoræ ǵrkasæ
Omµlko Koçanæ
Vasyl\ ǵrkasæ Lavr∆næ NµduΩko
Artµmæ S∆roßtanæ
Hrycko Çornyj
Xoma Malij
Vasyl\ Horkußa
Nyçyporæ R∆znykæ
Havrylo Taranæ
Hrycko Samarec\
Lµsko Rostruxanæ
Potopæ
5 Lucµnko 74 3
Ytoho – kozakovæ 301
Ark. 156, 157. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 77–
79; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 176–177.
# 36# 36 # 36# 36
# 36 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Vasgryns\koho kurenq
Re[str kozakiv Vasgryns\koho kurenq Re[str kozakiv Vasgryns\koho kurenq
Re[str kozakiv Vasgryns\koho kurenq
Re[str kozakiv Vasgryns\koho kurenq
Kurµnq Vasgr¥nskohø
158158 158158
158
5 Potapæ
Ka rpæ Kryvij
Vasyl\ Slobo
dskij
Onopr∆j Lata©   /
Yvanæ Ho
rbæ d
Lµvko ıl¥j
Xoma Ívy
dkij
Pylypæ Vµlykolu
zkij
Ùµdo
r Ço rnij
Yvanæ Bojko
Qkovæ Svytµ
nko
Ilqßæ Boklahæ
Pµtro Klgsæ
Stµpa
n ıa dn∆stra nskij
Kyrykæ Hu
nka
Ivanæ Po
ltora ckij
Nµstµ
r Ha vrylo ve
Kyrykæ Usæ
Ma©ymæ S∆dlo
vskij
Ha
vrylo Maslykæ
Stµpa
næ Ûyla
Qrµma V∆çnij
Ko
rn∆j Taranæ
Matv∆j Ítµpura
1 MoΩlyvo St\opka.
Atamanæ Ihnatæ Holo vko a
Kø∫aky
Yvanæ Íostakæ
Havrylo Kavµr∫gka
b
Yvanæ Ulasovskij
Yhnatæ Ço
rnij
Stµpanæ Stπopka 1
Lµv ækø Horkußa
Vasyl\ Lysyj
Danylo Vµlykolu
zkij
Ùµdo
r Solopæ
Pµtro Dov∆dæ v
Ùµdo r Paraswµ nko
Pavlo D¥kij
Pylypæ Lytvinæ
K¥rykæ Mqkyj
Andr∆j Sokuræ
Sµmµnæ NµΩyvyj
Stµpanæ Sn∆tynæ
Qkovæ Çyçkanµ
nko
Pµtro Babakæ
Ivanæ Kramaræ
Ivanæ Suxyna
h
Prokopæ Sa ©alqnæ
Olµ©a Proxoda

195
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Vasgryns\kooho kurenq. Dok. # 36

196
Kyrykæ Ívµc\
Ivanæ Bµ
zpalyj
Lµsko Burqkæ
Ivanæ Kunpanæ
Myxajlo Z∆n
æcovæ
Potapæ Ha
vrylo v
Yvanæ Bursukæ
Ivanæ Ko
lmykæ [ / /
Ømµlko Soroka
Sydoræ Nud\
Matv∆j Kolyvajko
Matv∆j Kravµc\
Mykyta Koval\
Ivanæ Ço
rnµnkij
Omµ
lko Øbµ rtas\
Hr¥cko Malyj
Pylypæ Íostako
v
Tymoßæ Íostako v
Pµtro Ívµc\ Ω
Ùµdo r Plakuwyj
Ôsko Kravµc\
Xarko Borovykæ
Fµdo
r Los\
Vasy
l ǵç∆tka
Ma©y
m Konoßko
Ivanæ Ço
rnij
Omµlko B∆lyj
Mykyta Vybo
rnyj
Ivanæ Mal¥j
Romanæ Mal¥j
Kyrykæ Ho
rkußa
Ùµdo
r Loboda
Pµtro Suxyna
Pan
\kø Trµtqko v
Potapæ Íkuropa dskij
Ôsko Ba
nduræ
Qkovæ Mu∫yka
Ivanæ Stopçynæ  /
Øn¥sko Kuçµ
r
Stµpanæ O bdola
Vasy
l Ho rbæ
{syfæ Kaplq
Anto
n Vµlykij
Korn∆j Koßmanæ
Anto
n Mu∫yka Ma©ymæ Ky
rpa
Ony
sko A ndrußko v
Tymoßæ Solopæ
Ôsko Mqkota
Stµpa
n Bµ∫ymµ nnij
Hr¥cko Py
smµ nnij
Qk¥mæ Ço
rnousæ
Stµpa
n Íul \ha
Dµmko Solonµ
nko
Danylo Mançaprasæ
Andr∆j Wµ
rbyna
Andr∆j Maxynq
Olµ©a Zabu
dko
Ma
rko V¥ sta vn¥ Ωka
Sµmµnæ Xa
rsunæ
Pavlo Sto
rçakæ
Vasy
l Salohu b
Pavlo Ço rn¥j z
Dynisæ Íostako v
Lµvko Lytv¥næ
Stµpa
n Xalµpa
Ivanæ Do
vbnq
Mykyta Vµlykyj
Andr∆j Nµl∆pa  //
Stµpanæ Voloßynæ
Mus∆j Mojsa
Kost\ Vµlykyj
Kondratæ To
vstikæ
Ùµdo
r Hu nka
Olµ©a Halußka
Prokopæ Ço
rnij
Pavlo Voloßynæ
Ôsko Taranæ
Iva
n Kyrµjkovæ
Stµpa
n Taranµc\
Pµtro Kosohlq
d
Lukæqnæ Ítu n© µvyçæ
Ivanæ Dorohokuplq
Mus∆j Popovyçæ
Danylo Íostako
v
Yvanæ Bµ zrukavij
Kuzma Kravµc\
{syfæ Lµhkostupæ
Ivanæ Koval\
Ivanæ Malij
158158 158158
158
zv.zv.
zv.zv.
zv.
159159
159159
159

197
Troxy
mæ Malov∆kæ
Xa
rko Sn∆ty nskij
Yvanæ ͵
rstgkæ
Dµmko Pysmµnnij
Danylo ıavoloka
Ùµdo
r Ía mæ raj
Pµtro Voropaµnko
Vasyl\ Popovyçæ
Danylo Pob∆hajlo  /
Kuzma Tupota
Matv∆j Taranµc\
Ôsko Lytvynæ
Andr∆j Kyqnycq
Klymæ Burqkæ
Dmytro Krµs\
Vasy
l Kravµc\
Ømµlko Tuhyj
Qk¥
mæ Sv¥tµnkø y
Stµpanæ Bæzdunæ
Xoma Sahajdaçnij
Vasy
l Malgkæ
Luc
\ko Nalyvajko
Hr¥hor¥j Kuçµræ
Hrycko Krama
r
}s\ko Latµ nko
Pyl¥pæ Rµpµßko
Ùµdo
r Ço rnij
Ivanæ Çabanæ
Vasy
l Lµhkostupæ
Ùµdo
r Popovyçæ
Vasy
l Vµlyk¥j
Andr∆j B¥kæ
Omµlko Poxylæ
Ømµlko Py
smµ nnij
Ùµdo
r Øbuxæ
N¥çypo
r Boçka
Pµtro Kravµc\
Vasy
l Bondaræ
Myxajlo Zaµc\  //
Andr∆j Ha
rkußa
Ùµdo
r Taranæ
Ùµdo
r Nµklµsa
Savka Dolomanovµc\
Stµpa
n Íul∆çµ nkø
Vasyl\ Rud\ Dan¥lo Çumakæ
Qk¥mæ Çumakæ
Ùµdo
r Koval\
Qk¥mæ Kova
l
Stµpanæ Slgsaræ
Pylypæ Slgsa
r
Ku zma Box∆ nn¥kæ
Ma
rko Ha rkußa
Yvanæ Malyj
Dµmko Vµl¥kij
Ivanæ Kr¥sµ
nko
Ùµdo
r Krµsan\
Fµdo
r Halußka
Stµpa
n Mal¥j
Myxaylo ǵ
rnqvskij
Hrycko Ma
nçaprasæ
Ùµdo
r Huba
Qcko Taranæ
Myxajlo Kol∆snikæ
Ivanæ Sµvµry
n
Dµmko BoklaΩµ nko
Stµpa
n Krutokaßa
Ôsko Ma∫anµ
nkø
Sµmµnæ BajduΩa
Vasyl\ Donµc\  /
Mykyta Donµc\
Danylø B∆lyj
Ôsko To
lmaçæ
Stµpa
n Nµv∆ dnyçyj
Il\ko Sgsgra
Dmytro Tkaçykæ
Ihnatæ Krolµvyçæ
Ôsko Hu
nka
Qko
v Pµrµxrystæ
Andr∆j L¥syçka
Tymo
ß S∆ry j
Myxajlo Ku vbasa
Stµpa
n Ku vbasµ nkø
Iva
n Ku vbasa
Vasy
l N¥ Ωnykæ
Lµsko Malyj
Iva
n R¥s\ Çumakæ
Ivanæ Kryvonosæ
Fµdo
r Kr¥vonosæ
Mykyta Ho
rbæ
159159 159159
159
zv.zv.
zv.zv.
zv.

198
Ivanæ ıal∆
znij
Vasy
l ıab¥qçµ nko
Pa
rxo mæ Zabyqçµ nkø
Ùµdo
r B∆lyj
Yva
n Oba∫a
Qcko Ûy ©y
r
Iva n Nµdostupæ
{syfæ V¥soçy
n
Harasy m Çu b
Iva n Ostrouxæ
Myxajlo Omµ
lnyckij  //
Qrµma Çumakæ
Danylo Skrypo
çka
Vasy
l Braha rnykæ
Troxy
m Braha rnykæ
Ivanæ Kova
l
Ivanæ Çu b
Ivanæ Bµrµ Ωnyj
Tymo
ß Kryvoßyq
Dmytra
ßko {xurynæ
Kl¥mæ Íostako
v
Ko rn∆j Taranæ
Ivanæ Wµ
rbyna
Pa
vlo Wµ rbyna
Hrycko Lgtij
Dmy
tro Ío stako v
Omµ lko Ío vkunæ
Stµpa
n Zlyj
Ko
rn∆j Íolu dçµ nko
Qcko Kryvyj
Ko
ndratæ Kovalµ v
Anto n Sto rçakæ
Ivanæ Vµlykij i
}sko Holo vko
A
nto n Holo vkovæ
Stµpanæ Íma
lko
Vasyl\ Py
smµ nnij
Ivanæ Konovalµ
nko
Danilo Suxyj
Danilo B∆lyj
Ovd∆j Vy
sta vn∆ Ωka
Hap∆næ Malyj /
T¥moßæ Nalyva
jko
Troxy
m S∆ dlo vskij
Olµ©∆j Nosykæ Ivanæ Na
dry
©ajlo
Ivanæ ∏øpa
Yvanæ Bµ
zpalµ nko
A
ndr∆j Ho rb¥kæ
Ma
rty n Nastµ tçµ nko
Qcko Taranµc\
Ivanæ ǵrµvko
Ivanæ Bojko
Ømµ
lko Ço rnij
Ivanæ Burqçµ
nkø
Ostapæ S∆ryj
Troxy
m Dr∆ bnij
Mykyta Bruxno
Pµtro Ohlq
ns\
Ivanæ L¥tvynæ
Iva
n V¥lyvalo
Ùµdo
r ͵vcovæ
Danilo Hluxyj
Tymo
ß Klgsæ
Ivanæ B∆lyj
Hrycko Vµlykij
Stµpa
n Po ltory Holov¥
Sµmµ
n B∆lyj
Sµmµ
n Taranæ
Ha
vrylo Taranµc\
Dµmko ıak∆
dnij
A
ndr∆j Çumakæ
Andr∆j Posmykajlo  //
Lucko Sukæ
Stµpa
n Lµtgçij
Hrycko Íuhajlo
Hrycko Orobµc\
Stµpanæ Mylovanij
2
N¥çypo r Platunæ 3
Vasy l Tabanµ c
Sa vka O bdula
Tµrµ
ntyj Nµuva Ωnij
Mykola Nµdo
Ωd∆j
Sµmµ
n Trµtqçµ nko
Olµ©a Çujko
Pantylymo
n Rohovµc\
Pasko Çajka
160160 160160
160
zv.zv.
zv.zv.
zv.
160160
160160
160
2 Vypravleno z Malovanij. 3 MoΩlyvo Plastunæ.

199
Troxy
m Koby Ωwa 4
Ula s Dudnykæ
Ta r a
s, bra t µho
Ulasæ Usæ
Stµpa
n Ço rnij
Q
rmola ͵kµra
Davy
dæ Koby zkij
Ùµdo
r Lahu n
Ivanæ Soku r
Xa rko Sokurµ nko
Ivanæ Íramæ
Ùµsko Nµhlq

Ivanæ Ivanicq
Isaj Kol∆snikæ
Xa
rko Sahajdakæ
Ma
rty n Nµrubajlo  /
Ùµdo
r Sl¥nkø
Kl¥
mæ Bµ zruçko
Hrycko Ûy© yræ
Ivanæ Íoß∆pa
Ivanæ Vojtæ
Ulasæ Ply
ska
Tymo
ß B∆lµckij
Dµmko Soloma
skoho
Ostapæ Voloßµnµ
nko
Ivanæ Qvtuxæ
Hr¥cko ͵
vçykæ
Ta r a
s Pµrµm∆ tçykæ
Ovd∆j Ûµlapaj
Ha
vrylo So snova Noha
Vasy
l P∆dustæ
Vasy
l Sa ©açka
Dmytro B∆lyj
Lucko Ky
rpa
Dmytro Ívajka
Kyr¥lo Smµ
rtµ nko
Potapæ Syrovyj
Qvtu
x Vo lkæ
Romanæ Str∆lµ
ckij
Ony
sko Bµ zdußnyj
Qky
m Po dkujb∆da
Tarasæ Lµvµnµc\
Roma
n Pµsq Syla
Pa
rxo m Ro zdajb∆da
Tymo
ß Starµnkyj Vasy
l ılyj 
//
Kononæ Kononµ
nko
Martynæ OstoroΩnij
Ùµsko Fµdqj
Dyny
s Vahanæ
Vakula Po
dpomoha
Nµstµ
r4 Kravµc\
Nyçypo
r Solovµj
Ivanæ Baßmakæ
Ivanæ Ta
ncgra
Onopr∆j Nµçyta
jlo
Ma©ymæ Py
smµ nnyj
Doroßæ Halajda
Pa
rxo m Bµ zkro vnij
Tymo≈µj Hly
nnyj
Na∫a
r Stupakæ
Ka
rpæ Topal\
Davy
d Oby ndasæ
Sµmµnæ Obµ
rtas\
Lµsko Dr∆
zdæ
Vasy
l Sokyra
Pa
rx∆ m Konykæ
Pa
rxo m Potockij
Lukæq
n Potqha jlo
Procko Ço
rny ß
Sµmµ n Nµvydymy j Tara n
Hr∆cko Huba
Ùµdo
r Tµslq
Ony
sko Slgsa r
Vasy l Ly tvy n
Kost\ Hrµkæ
Hrycko Kra
snokucky j /
Artµ
mæ Halajda
Alµ©a
ndµ r Ûo ltoj
Ku
zma Vodoloha
Prokopæ Za
llq jb∆da
Ivanæ Dr∆mlgha
Avaku
mæ U∫gmµc\
Roma
n Sµ rdµka
Ivanæ S∆romaxa
Ka
rpæ Ha rbu z
Troxy m Holo vko
Ivanæ Tµ
rno vskij
161161 161161
161
4 Slovo pravleno.

200
O©µ
ntyj Vo lßa nskij
Ôsko Trytu
znµ nko
Samo
jlo Vµ rbµckij
On∆stra
t Vµ rbolo z
Doroßæ Kra snoku ckij
Xa
rko Soloma skij
Ivanæ Nµupomqnµ
nnij
Kyrylo Lµlgß a
Ha
vrylo Pµrµ jmyço vnikæ
Olµ©∆j Nµv∆
dnµçyj
Ihnatæ Smakalo
Arsµnæ Polovyj
Ihnatæ Spotykaçæ
{rµm∆q Smalousæ
Dynisæ Pµça
lnij
Hrycko Nµwady
m
Ha vrylo Nµwady m
Sma] l Krotkij
Iva
n Dµ rhunæ  //
Pµtro Zabyqka
Ostapæ Koro
vnikæ
Stµpanæ Qlovyj
Sµmµ
n S ækiba
Ho
rd∆j Ho nça r
Vasy l Moto rnij
Sµmµ
n Xavaka
Tµrµßko Balq
snij
Hrycko Kobµlq
ckij
Harasy
m Irkl∆µ vskij
Myxajlo Ço
rnobaj
Sa
vka Popµ lnu x
Xa rko Lglµçnikæ
Samojlo Koçµ
rha
Ivanæ Zapµçnoj
Myxajlo Za
mko vskij
Pa
rxo m B∆lyçµ nko
Ùµdo
r So tnyçµ nko
Dyny
s Str∆lq jbaba
Ma
rty n Sporyßµ nko
Ùµsko Baku

On∆stratæ Ulq nçµ nko
Pµtro Çalyj
Onysko Moro
z
Lukæq n Tupycq
Samojlo Kuxa
r
Vasy l Po dkuxarny j
ǵ rka s Zaky tçykæ

vko Dubyna
Matv∆j Kasalapæ  /
Hrycko Pony
zko
Iva
n Posu nko

rh∆j Rostr∆pa
Ùµdo
r Tµslq
G
rko My hrynæ
Sµmµ
n ǵmµjlµ nko
Ôsko Kraso
vskij
Ùµdo
r Ì u rΩ∆j
G
rko Smakolo v
Sµ rh∆j Ûobo lta
Dµmko Rµßµtnykæ
Ra
dko Ìala ©uza
Tymo
ß Çµrµda
Myxajlo Dryba
Sµmµ
n Dudnikæ
Iva
n Soloxa
Pa
rxo m C∆va n
Stµcko Rµpa vka
A
ndr∆j Uma nskij
Nykolaj Sto
rçohlq dæ
Pµtro Lµbµ d
Vasy l Hnµnij
Harasy
m Kovalµ v
Lµsko Stupa
Pa
nko Tara n
Ha vrylo Makoh∆ næ
Iva n Ru d\
Pµtro Bobo ßko
Hrycko Lqßokæ
Il\lqßæ Butu
rlaka
Vasy
l Xu rkalo
Ostapæ Ko
zlo vskij
Stµpa
n Sa nΩaro vskij
Prokopæ Ko
ßmanæ  //
Vasy
l Konovalæ
Arsµnæ Zavoloka
Pµtro Popµ
lnuxæ
Romanæ Dµrµvnq
Sµmµnæ Pµrµqslo
vskij
Ta r a
s Kobyla
Qcko Popovyçæ
161161 161161
161
zv.zv.
zv.zv.
zv.
162162
162162
162

201
Stµpanæ Rohovµc\
Xa
rko Loba z
Ivanæ B∆locµrk∆vµc\
Pa
rxy mæ Kuwy nskij
Qr∆ßæ ıavµ
rtka
Ød¥mko Balaba
n
Tymo ß Kalyna
Sµmµnæ Ho
rdova tnij
Vasy
l Pod∆lskij
ıaxa
rko Domaßn∆j
}sko Ba∫a
rnij
Xarko Íy
nkovyj Øny
sko V¥lycq
Dav¥dæ Dranij
Ivanæ Vo∫ov¥j
Qcko Lµhkij
N¥çypo
r To vstykæ
Dµmko Ço
rnij  /
Hr¥cko ǵrµvko
Pµtro Kravµc\
5-Vasyl\ Nµçytajlø -5
Itoho – kozakovæ 513
Ark. 158–162. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 10–
13; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 148–149.
# 37# 37 # 37# 37
# 37 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Nezama]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv Nezama]vs\koho kurenq Re[str kozakiv Nezama]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv Nezama]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv Nezama]vs\koho kurenq
Kur∆n\ Nµzama]vskij
163163 163163
163
5 Dopysano inßym poçerkom.r
Qcko Skrypnykæ
Yvanæ Lovayko 1  /
Lavr∆næ Koval\
Myxajlo Tµslq
Vasyl\ Ítynbulµnko
Savka Íapovalæ
h
Olµ©∆j Marusq
Nyç∆poræ K∆mly
k
Ivanæ Ítyrxunæ
Onysko Nµhlq
d1
Hrycko Boboxæ ©
Ùµdoræ Morhunæ
Sydoræ Malij
Stµpanæ B∆lij
Vasyl\ Ûadkø
Panasæ Horkußa
Qkymæ Basanskij
Hrycko Rudij
Mus∆j Varyvoda
Yvanæ Pysmµnnij
Qcko Svatæ
Dµmko Íulha
Qkymæ Rud\
Hrycko Taranµc\
1 Slovo pravleno.
Atamanæ Hryhorij Øbaza a
Kozak¥
Marko KaΩanæ b
Østapæ Lapko
}sko Hn∆dij
Ùµdoræ Malij
Parx∆mæ Kuçµræ
v
Troxymæ Íulha
Ùµdoræ KobµΩça
Ant∆næ Ívµc\
Ilko Storçakæ
Yvanæ N∆sæ
Tµrµßko Rudyj
Yvanæ Volykæ
Panasæ B∆lij
Suprunæ Çornij
Mykyta B∆lij
Hrycko Sukuræ
Qcko S∆rij
Karpæ Rqbij
Danylo Zadyraka
Antonæ Plationµnko
Yvanæ Horbæ
Ùµdoræ Horbæ
Hrycko Kyrpußka

202
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Nezama]vos\koho kurenq. Dok. # 37

203
Stµpanæ Çubæ
Yvanæ Sµmµrµnka
Olµ©∆j Samoxvalæ
Hrycko Na
ddaça
Qcko ǵpa
Pµtro Karqka
Dynysæ Slgsaræ  //
Klymæ ǵrnqvskij
Ùµdoræ ǵrnqvskij
Nazaræ ǵrnqvskij
Ølµ©∆j Slgsaræ
Mykyta Motuzæ
Ma©ymæ Rqbij
Yvanæ Kuçuhura
Qcko Vµlykij
Kyrykæ Syvycq
Havrylo B∆lij
Hrycko Starostµnko
Antonæ Malij
Ùµdoræ Ûuravµl\
Nµstoræ NµΩyvij
Stµpanæ Tkaçæ
Andr∆j Toroxt∆j
Pavlo Ûuravµl\
Ùµdoræ Kudµlq
Yhnatæ Vµlykij
d
Vasyl\ Dudnykæ
Vasyl\ ZbaraΩæ
Qkovæ Mulæ
Lucko Ívµc\
Lucko Boboxæ
Suprunæ Lysij
Ant∆næ Sµmyzæ
Stµpanæ Pryluckij
Mykyta Solopæ
Panasæ Íuma
Ivanæ Kovalµnko
Olµ©∆j Suhaçµnko
Stµpanæ Udovycq
Onysko Ívµc\  /
Øvµrko DuΩij
Ivanæ Ys
ækra
Qcko Nµklµsa
Ôsko Koval\
Harasymæ
1 Klµva Ivanæ Xm∆l\
Harasymæ Box∆nny
k
Ivanæ Lqdoborsk¥ j
Ivanæ Lata
Ma©ymæ Roma
Lucko V
æçoraßnij
Hrycko Kramaræ
Yvanæ Kosohoræ
Syla Myla
Ùµdoræ Kosykæ
Parx∆mæ Nµdostupæ
Yvanæ Nµdostupæ
Troxymæ Dr∆Ωça
Stµpanæ Caryçanka
Lµsko Kryvij
K
ælymæ Topç∆j
Pylypæ Pojda
Savka Sukuræ
Prokopæ Spyçakæ
Danylo Sl∆pookij
Vasyl\ Íkarbul\
Hrycko Makovµckij
Lµvko Dudnykæ
Martynæ KulΩµnko
Davydæ Lgjka
Davydæ Skrypnykæ
Yvanæ Ímal\  //
Vasyl\ V∆læ
e
Pµtro Mamaj
Sµmµnæ Pysmµnnij
Panasæ Zahubnij
Tyßko Krymka
Tym∆ßæ Havrylko
Dmytro Syvolapæ
Dmytro Suxij
Danylo Nudha
Hrycko Pohyb∆l\
Tarasæ ÇyΩæ
Yvanæ Pokotylo
Yvanæ Mahmµtæ
Kuzma Kyrpa
Pµtro Karqka
Sµmµnæ Krut\
Pylypæ Zaciontij
Nyçyp∆ræ Kryklyvij
163163 163163
163
zv.zv.
zv.zv.
zv.
164164
164164
164

204
Pavlo Vµdm∆d\
Sydo
r Lµhkostupæ
Yhnatæ Nµçujv∆tµræ
Ùµd∆ræ B∆lij
Xoma Kryvij
Ølµ©∆j B∆lij
Hap∆næ Kryvij
Ùµdoræ Çornij
Danylo Hajvoronsky
j
Yvanæ Hnµnij
Vasyl\ Usæ
Pµtro Horbæ
Yvanæ Dµjnµçµnkø
Dµmko Dµjnµçµnko  /
Mak∆j Vµrµwaka
Qcko Solomasky
j
Hrycko Malij
Hrycko Vµrxohlq
d
Ôsko Ímarov∆zæ
Ôsko Poxylæ
Prok∆pæ Sukuræ
Qkovæ Koçubµj
Matv∆j Vo
smakæ 2
Qkymæ Kozy r
Hrycko Sµnµckij
Hrycko Zahubybatkø
Prok∆pæ Uroda
Yvanæ Sotny
k
Nµstoræ Kovalçukæ
On∆stra
t Çornij
Troxymæ Lytvynæ
Korn∆j Vµlykij
Stµpanæ Kovalçukæ
Sµmµnæ ÇyΩæ
Ùµd∆ræ Baky
r
Qcko Hovorunæ
Tym∆ßæ Kudla
Mykyta Horkußa
Pµtro Horkußa
Vasyl\ Kostyrq
Mykola Nahnyb∆da
Davydæ Íulha
Ivanæ Suxij
Ivanæ ǵrnµcky
j
Yvanæ Çm∆l\ Tµrµßko Lµn\ 
//
Sµmµnæ B∆lij
Mykyta Kosij
Omµlko Lysij
Ùµdo
r Taranæ
Danylo Horkuß a
Sam∆jlo Pysmµnnij
Davydæ Zamyßlqka
Yvanæ C∆van\
Ma©ymæ Drybasæ Malyj
Doroßæ Çornij
Ùµsko Plat∆næ
Pavlo Ûuravµl\
1
Pµtro Kosij
Pµtro Çujko
Panasæ Hluxij
Ostapæ Dµwun∆væ
Ivanæ D∆næ
Lµsko Bµj ©ul\
Omµlko Karybu
t
Andr∆j Kosij
Olµ©∆j Suxij
Tµrµßko B∆lij
Nazaræ Malij
Tarasæ Korova
Vasyl\ Vorona
Danylo Íkarbul\
Ivanæ NµΩyvij
Stµpanæ Sopko
Ovramæ Svystunæ
Vasyl\ Østrovsky
j
Ivanæ Stroc\
Matv∆j Taranæ
Hrycko Matqßæ  /
Hord∆j Kol∆snykæ
Dymydæ Zamyßlqka
Ùµdoræ Lqdonµnko
Lukqnæ Boboxæ
Ùµdo
r {mµc\
Hrycko Poxylæ
Panasæ Rqbij
Hrycko Saçokæ
Stµpanæ Malij
164164 164164
164
zv.zv.
zv.zv.
zv.
2 Napysano na misci vytertoho slova.

205
Pµtro PasoΩµnko
Xarko Kuçµræ
Matv∆j Íakunæ
Dµmko Lµbµdµnko
Sµmµnæ Slyvka
Ømµlko Harbuzæ
Andr∆j C∆vanµnko
Pavlo Synµckij
Ma©ymæ Krul\
Dµmko Xyrnij
Ma©ymæ Xyrnij
Olµ©∆j Ívµc\
Stµpanæ Çornij
Vasyl\ Krymka
Ivanæ Krut\
Ma©ymæ Holyusæ
Pµtro Malq
r
Pavlo Rqboßapka
Yvanæ Ûovton∆hæ
Marko Karqçµnko
Yvanæ Tytykalo
Ùµdo
r Ívµc\
Yvanæ Ívµc\  //
Pavlo Hnµnij
Ma©ymæ Sova
Ilko Tkaçæ
Hrycko Pysmµnnij
Ulasæ Pysmµnnij
Vasyl\ Dudka
Hrycko Hladkij
Ilko B∆lij
Ivanæ Íulha
Hrycko Ìrµçuxa
Hrycko V∆dma
Harasymæ Sk
ænyb∆da
Ivanæ Íurßa
Stµpanæ Lytvynæ
Ùµdoræ Ívµc\
Yvanæ Poßyvajlo
Pµtro Korovqkæ
Andr∆y Okatij
Ùµsko Ívµc\
Danylo Zabutnµnko
Pµtro Tovston∆hæ
Yvanæ Koval\ B∆lij Stµpanæ Pysmµnnij
Hrycko Kovbasa
Pavlo Xropko
Ùµdoræ Skydanij
Onysko Horbæ
Havrylo Kuc\
Yvanæ Ívyd\
Yvanæ Kravµc\
Hrycko Rµdka 
/
Naumæ Sokolqnæ
Kuzma Suxij
Xoma Zyvµc\
Sµmµnæ Kokußa
Matv∆j Çornij
Qcko Kolosæ
Yvanæ Taranæ
[
Troxymæ Za]ka
Klymæ Lµdawo
}sko V¥tryßkovatij
Dµmko Pysmakæ
Yvanæ Najda
Mus∆j Taranæ
Myxajlo Proxoda
Matv∆j Kruhlij
Ostapæ Zaµc\
Karpæ Nµçujv∆teræ
Andr∆j Bulavanæ
Mykola Zµlµnskij
Myr∆næ Stukon∆hæ
Hrycko Dubrova
Hrycko Dovhij
Ùµdo
r Mazanæ
Pylypæ Starij
Qkymæ Poxylæ
Kondratæ Syvolapµnko
Ùµdoræ Tgka
Doroßæ Mandara
Tym∆ßæ Ívµc\
Panasæ Za]ka
Stµpanæ Huba
Pµtro Koval\  //
Østapæ Karqçynæ
Sµmµnæ Hovorunæ
Hrycko Boroda
Sµmµnæ Hukæ
165165 165165
165
zv.zv.
zv.zv.
zv.
165165
165165
165

206
Vasyl\ ZbaraΩa
Hrycko Pob∆huca
Sµmµnæ Sµkrµtæ
Yvanæ N∆tæ
Yvanæ B∆lij
Danylo B∆lyçµnko
Andr∆j Raßovskij
Pavlo Rotatij
Pµtro Kryvij
Tarasæ Lqxæ
Marko NµΩyvij
Stµpanæ Zubæ
Ùµdoræ K∆mlykæ
Nµst∆ræ Koval\
Yvanæ Hukæ
Davy
d Kryvorukij
166166 166166
166
Mykyta Katanskij
Yvanæ Proxoræ
Yvanæ NµΩyvij
Hrycko Çornij
Ùµdoræ Kobµnq
k
Mykyta Xarsunµnko
Ùµdoræ Topal\
Karpæ Topç∆j
Sµmµnæ Pysanij
Hrycko Kryckij
Ùµdo
r Byrlymæ  /
Lazo
r V∆dma
K∆ndratæ Pryluckij
Hrycko Hrµçanij
Yvanæ Ûadko Itoho – kozakovæ 347
Ark. 163–165. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 62–
64; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 169–170.
# 38# 38 # 38# 38
# 38 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Irkli]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv Irkli]vs\koho kurenq Re[str kozakiv Irkli]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv Irkli]vs\koho kurenq
Re[str kozakiv Irkli]vs\koho kurenq
Kurenq Irkl∆µv
æskoho
Pavlo Moskalµnko
Pµtro Holovatyj
Savka Karakaj
Ostapæ Karasµnko
Ivanæ Domontovyçæ
v
Ulasæ T∆ckyj
Mos∆j Krutoxvalæ
Mykyta Lanµc\
Davy
d Lohvynovæ
Ivanæ Trµtqkæ
Harasymæ B∆lyçµnko
Fµdoræ Bykæ
Hrycko Nosan\  /
Qcko Sa
dko
Dmytro Samaj
Kyrykæ Polovyj
Pµdko Oçµnaßko
Tµrµßko Zavoloka
Kononæ Staryj
Fµdo
r Udo d
Fµdo r Trµtqkæ
Atamanæ Andrµj Nosa
n\ a
Kozaky
Ivanæ Hord∆µvæ
Hrycko Gr
æµvæ
Hrycko BlaΩko
Vasyl\ Kyß∆n
æskyj b
Pµtro Horodyskyj
Fµdoræ Çabanæ
Danylo Hla
dkyj
Xarko Pasgha
Hrycko Hlynnyj
Omµlko Xolod∆næ
Qkymæ Lµlµka
Mojsµj Sµmµnµnko
Ostapæ Lµjna
Hrycko B∆lyj
Matv∆y Holy
k
Antonæ Laxno
Avramæ Skoryj
Myxajlo Kosyj
Tµrµßko Malµnkyj

207
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Irkli]vs\kooho kurenq. Dok. # 38

208
Vasyl\ Stoqnæ
Tarasæ Ploskyj
Andrµj Çyhrynµc\
Prokopæ Horkußa
Kyrykæ Domontovyçæ
Qkymæ Lobasæ
Vasyl\ Bµzhuba
Troxymæ Horodyskyj
Dµmko Kucgbµrda
Qkymæ Vµlykyj
Parxomæ
Fµdo
r Rudyj
Harasymæ Spyça
kh
Andrµj Sm∆ßnyj
Lµsko Obdula
Sµmµnæ Pysmµnnyj
Mykyta Kuzmµnko
Fµdo
r B∆lyçµnko
Qcko Rudij
Andrµj Stukan\
Fµdo
r Lapa
Yvanæ Pokvolytyj
Panko Suku
r
Dmytro Samraj 65 1 //
Roma
n L∆n\
Dµnysæ Horkußa
Ylko Dubrova
Yvanæ Ûolda
k
Mojsµj Dara ©anµnko
Harasymæ Sykoza
Korn∆j Udodæ
Tµrµßko Horbyko
v
Marko Polovyj
Kondratæ Paty
nka
Pavlo Kuçµræ
Korn∆j Malov∆kæ
Artµmæ Ra
dçµnko
An
drµj Macgpara
Marko Box∆n
ænykæ
Ivanæ Çorn∆j
Ivanæ Malij
Sµmµnæ Mastyna
Pavlo Sto
rçakæ
Andrµj B∆lij
Ivanæ Myzµrnij
2
Savka ͵vçµnko
Yvanæ Bykæ
Xarko Yvanµnko
Vasy
l Çyhrynµc\
Savka Baßta
nny k
Omµlko Ûukæ
Myxajlo Íarpylo
Savka Fµskovæ
Yvanæ Stupakæ
Hrycko Kryvyj
Romanæ Locmanæ
Prokopæ Maloxatka
Fµdo
r Popovyçæ
Yvanæ Protokolqsæ
Onysko Stusæ
Pµtro Nudha
Matv∆j Sapsaj
3 /
Hrycko Pysmµnnij©
Gsko Çornyj
Qkymæ Ûµrµbko
Ko
ndratæ Nosulq
Yvanæ Dµrkaçæ
Fµdo
r Çyrva
Kondratæ Orobµc\
Vasyl\ Korµnystyj
Xarko Zµmlqnyj
Danylo Ho
rbæ
Yvanæ Donæ
Ma©ymæ Íyrokyj
Qkymæ Smyrnµnko
Stµpanæ Stµlma
x
Gsko 4 Nosæ
Andrµj Kolµsnykæ
Ihnatæ Tromsynæ
Ivanæ Ívµc\
Mykyta Tonkoßku
r
Qcko ǵrµda
Qrµma Ívµc\
Prokopæ Íamraj
166166 166166
166
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1 Pidraxunky avt.2 Navproty prizvywa na livomu poli
prostavleno xrestyk.
3 NyΩçe pidraxunky avt. 38+35=73
(matematyçni znaky uporqdnykriv). 4 Vypravleno z Qcko.

209
Vasyl\ Dµmµßko
Samojlo Dovhyj
Xoma Zobµlnyj
Fµdo
r Kozyræ
Tymoßæ Krup
æskyj
Stµpanæ Çupryna
Savka ǵrnµc\
Savka Koropæ
Gxymæ Tov
æstopqtæ
Dµmko Solopæ
Fµdo
r Obµrtasæ
Ivanæ NµΩovaka
Qkovæ Zlytæko
573 1  //
Vasyl\ Horbæ
Hrycko Najda
Pµtro Nakotystyj
Savka Prybluda
Mykola Zakopajko
Ivanæ Dµrkaçæ
Kyrylo Hluxij
Martynæ Nµv∆nçanyj
Kondratæ P∆snyj
Trofy
m Korov ænykæ
Vasil\ Malyj
Kyrylo Svatæ
Vasyl\ Çornyj
Ivanæ Horkußa
Vasyl\ Çujko
Ivanæ Plytny
k
Ostapæ Tara n
Andrµj Taranµnko
Prokopæ Prozo
r
Klymæ Wµrbyna
Stµpanæ BlaΩçµ
nko
Fµdo
r Kroxmal\
Ivanæ Horkußa
Hrycko Lµhkostupæ
Matv∆j Sapsaj
Matv∆j Kotæ
Ivanæ Vov
ækæ
Pµtro D∆dµnko
Naza
r Postyvµc\
Pavlo Maslykæ
Pµtro Xutat\
Tym∆ßæ Pysmµnnyj Danylo Turæ
Kyrylo Sukuræ
Savka Pustov∆jtæ
Mykyta Brynæ
Panasæ B∆lij 
/
Lµsko Çabasyræ
Nyçyporæ Konova
l
Yvanæ Hudynæ
Yvanæ Taranæ
Vasyl\ Capµnko
Pµtro Taranæ
Romanæ Koval\
Artµmæ Polovij
Gsko Çornij
Fµdo
r Çyrva
Sµrh∆j Íapovalæ
Harasymæ Kaßtalqnæ
Qrµma Batko
Fµdo
r Horkußa
Ivanæ Huba
Hrycko Ra
dçµnko
Ivanæ Horkußa
Yvanæ Nµtrµba
Yvanæ Kuzmµnko
Fµdoræ Ìara ©a
Myxajlo Lytvy
n
Artµmæ Torbyna
Nyçyporæ Hurtovyj
Danylo Prudyusæ
Xoma Pryx∆dko
Matv∆j Bardaj
Nµstµræ Brykæ
Kondratæ Brykæ
Pançoxa Klymæ
Ivanæ Brykæ
Kondratæ Orobµc\
Trofymæ Zyma
Stµpanæ Orobµc\
Omµlko Íapovalæ
Lucko Sopko
Yvanæ Myßlqka 73
1  //
Sµmµnæ B¥çko
Trofymæ Lysyj
167167 167167
167
167167
167167
167
zv.zv.
zv.zv.
zv.
5 Slovo pravleno.

210
Qrµma Ívµc\
Pavlo Kryvoruçko
Panasæ Íatajlo
Dmytro Pµçµrskij
Ma©ymæ Babµnko
Mykyta Hrµçkos∆j
Stµpanæ Rµva
Pantylµmonæ Rµva
Nyçyporæ Ívµc\
Fµdo
r Ívµc\
Panko Íkubyckyj
Panasæ Xarçµnko
Ustymæ Çornyj
Havrylo Íulha
Ivanæ Storçakæ
Sµmµnæ Malij
Vasyl\ Çornyj
Suprunæ Çumakæ
Naza
r B∆lykæ
Qkovæ Nosan\
Gsko Ívµc\
Hrycko Zaµc\
Ivanæ Stukan\
Hrycko Tkaçæ
Danylo Skrypnykæ
Sµmµnæ Zb∆j
Ivanæ Lyxoßµrstij
Dµnysæ Voropaµnko
Tymoßæ Bojko
Koval\
Karæpæ
5 Barannykæ
Korn∆j Zastava
Stµpanæ Orobµc\
Omµlko Zastava  /
Sµmµnæ R∆j
Pavlo Vyd∆næ
Procko Ívµc\
Hrycko Pqnycq
Avra
mæ Kramaræ
Pavlo Udovycq
Naza
r Muzyka
Yvanæ Horbæ
Tymoßæ D∆htq
r
Kondratæ Box∆nykæ
Hrycko Box∆nnykæ Fµdoræ Lytvynæ
Sµmµnæ Nµv∆nçanyj
Dmytro Çornyj
Vasyl\ Korµnystyj
Qkymæ Ívµc\
Kondra
t Lytvynæ
Pµtro Nu
dha
Pylypæ Horkußa
Hrycko Íulha
Kyrylo Kol∆snyçµnko
Ivanæ Kryvorukyj
Yvanæ Wµrbyna
Vasyl\ ǵrnµc\
Matv∆j Ívµc\
Stµpanæ Holovko
Panasæ B∆lyj
Lµsko Taranæ
Lµsko V∆
dma
Avramæ Boyko
Xoma Íulha
Marko M∆dqnij
Pµtro Kurylo
Danylo Kumæ
Nµstµ
r Holovko
Nykyta Svatæ 72 1  //
Kondratæ KopyΩæ
Qcko Mazq
Havrylo Zlij
Havrylo Korotkyj
Ulasæ Tytaræ
Yhnatæ Çornyj
Savka Pqnyj
Hrycko Suxij
Pµtro B∆lij
Pavlo Nµspycq
Yhnatæ Lytvynæ
Yhnatæ Çumakæ
Mykola Zakopajçµnko
Hrycko KuΩ∆l\skyj
Korn∆j Domontovij
Danylo Domontovyçæ
Yvanæ Çyrka
Romanæ Çyrka
Andrµj Huba
Fµsko B∆lij 168168 168168
168

211
Ivanæ Trµtqkæ
Tµrµßko Trµtqkæ
Fµdo
r Kuçµræ
Danylo Myrkota
n
Pµtro ǵrµvatij
Yvanæ Suku
r
Stµpanæ Mazuræ
Vasyl\ Mazuræ
Stµpanæ Myhrynæ
Ivanæ Çornyj
Ostapæ Samarµc\
Davy
d Samarµc\
Dmytro Samarµc\
Ivanæ Storçousæ
Prokopæ Lqxo ·!‚  /
Ivanæ Wµrbyna
Stµpanæ Pokrµpa
Dµmko Zadoµnyj
Nyçypo
r Vyxo r
Kondratæ Pqnycq
Fµdo
r Kyra
Korn∆j NuΩnyj
Yvanæ Vydgkæ
Vasyl\ To
lmaçæ 5
Havrylo Zlij
Ylko Ìo©a
Qcko Nosæ
Myxajlo S∆rij
Qcko Suxij
Fµdo
r Bardakæ
Harasko Íut\
Yvanæ Lytvynæ
Nµstµræ Suxij
Pavµlæ Polovyj
{vtu
x Tupota
Myxajlo Konoßæ
Yvanæ Kol\
Kuzma Kol∆sko
Sµmµnæ Udodæ
Panko Tak Sob∆
Hrycko Zaho]lo
Fµdo
r Koval\
Lµsko Trqscq
Fµdo
r Ì rµçynæ
Pylypæ Ûovtonyhæ Yvanæ Hajvasæ
Savka Íramæ
Kuzma Malij
Fµdo
r ǵtvµrnq
Andrµj Çornµnkij 70 1  //
Ivanæ Bandura
Andr∆j Bandura
Andrµj Halußka
Savka Lytvynæ
Fµdoræ L∆pyckyj
Vasyl\ Sukuræ
Fµdo
r Nosæ
Hrycko PluΩnykæ
Danylo Dan
\ko
Fµdoræ Wµrbyna
Ivanæ Pazd∆ræ
Vasyl\ Ívµc\
Ma©ymæ Propalij
Andr∆j Syvolapæ
Harasko Pysmµnnyj
Qcko Lytvynæ
Ivanæ Lytvynæ
Fµdo
r Bojko
Yvanæ Bojko
Dµmko Çornyj
Ivanæ Ûµrµvylo
Ivanæ Íamraj
d
Oxr∆mæ Baryßæ
Pµtro R∆znykæ
On∆stratæ Malij
Ivanæ Donµc\
Hrycko Starukæ
Tyßko Holosnyj
Lukqnæ Karunnykæ
Lµvko Lobasæ
Matv∆j Kryvoßyq
Lukqnæ Hamanæ
Fµdo
r Horbæ
Stµpanæ Tara

Vasyl\ Turæ
Myxajlo Movça

Dmytro Taranæ 6  /
168168 168168
168
zv.zv.
zv.zv.
zv.
6 NyΩçe pidraxunky avt. 37+33=70
(matematyçni znaky uporqdnykriv).

212
Dmytro Holovko
Fµdo
r Turskyj
Ivanæ Starukæ
Kondratæ Rudyj
Yhnatæ Moßµns
ækyj
Sydo
r Staryj
Andrµj Zubæ
Sydo
r Kozaræ
Davy
d Morhunæ
Sµmµnæ Boçko
Vasyl\ Lµlµkæ
Yvanæ Poßyvanyj
Hrycko Rud\
Fµdoræ Lysyj
Sµmµnæ Malyj
Sµmµnæ Lytvynæ
Fµdo
r Lomaka
Pµtro Íost\
Yvanæ Zavµrtanyj
Mykyta Vala
x
Stµpanæ Tyta r
Parxomæ Rou dnyj ·!‚
Hrycko Nµplgµnko
Ivanæ Mamaj
Hrycko Rudyj
Omµlko Çornyj
Myxajlo Çornyj
Trofy
m Pastu x
Myxajlo Pƍka
Qkymæ Kon
dratµnko
Fµdo
r Uzgmskyj
Stµpanæ Rµhotu
n
Dmytro Cybulq 70 1  //
Marty
næ Mazu r
Lukqnæ Udo d
Sµmµnæ Burano vskyj
Qkymæ Ívµc\
Hrycko Lµnçµnko
Marko Íostakæ
Sµmµnæ Íostakæ
Lucko Smyrnyj
Dµnysæ Íyrokyj
Hrycko S∆dµlnykæ
Qcko Kucij
Qkovæ Nosylo Volodymµræ Suku
r
Hrycko Lµjçµnko
Qcko Horkußa
Pavµlæ Kulykæ
Vasyl\ Kabanæ
Savka Kulyçµnko
Fµdo
r Vµlykyj
Fµdo
r Hn∆dyj
Ivanæ Kolqky
n
Lµsko Çajka
Ma©ymæ Sadylo
Myxajlo Krasgkæ
Fµdo
r Hµj
Alµ©∆j Baba
Lµsko Kobzaræ
Ivanæ S∆roßtan\
Myronæ Çynbaj
Dµnysæ Sµnµckyj
Yvanæ Zaxopaçµ
nko
Fµdo
r Vµlykyj
Fµdo
r Malyj 7 /
Romanæ Malyj
Andrµj Motornij
Mykyta Wµrbyna
Kondratæ Tµrnovij
Vasil\ Omµlov
æskij
Stµpanæ Krytskij
Fµdoræ Kravµc\
Hord∆j Íramæ
Antonæ S∆rij
Hµrasymæ Sµlqn
æskij
Yvanæ Rqbµnko
Lµvko Vµçµrn∆j
Mykola Taranæ
Pµtro Bojko
Qkovæ Pµnka
Opanasæ Lupy
r
Andrµj Horkußa
Pµtro Ploxonkij
Romanæ Dqdko
Sydo
r Staruxa
Pavlo Ítana
169169 169169
169
7 NyΩçe pidraxunky avt. 33+26=59
(matematyçni znaky uporqdnykriv).

213
Fµdoræ Nosæ
Gsko Ûukæ
Stµpanæ Krukæ
Ark. 166–169. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 31–
34; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 157–158.
Antonæ Bardakæ
Ostapæ Boyko
Ytoho – kozakovæ 482
# 39# 39 # 39# 39
# 39 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Werbynivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Werbynivs\koho kurenq Re[str kozakiv Werbynivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Werbynivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Werbynivs\koho kurenq
Kurµnq Wµrbynovskoho
Romanæ Capæ
Vasyl\ Huba
Qkymæ Ívµc\
Ivanæ Íkoda
Ivanæ D∆ra
Lukqnæ Kozynµc\
v
Olµ©a Rqbyj
Stµpanæ Woka
Pavlo Bµzuhlyj
Ostapæ Polovij
Myxajlo Polovij
Danylo
2 Dq dko
Ivanæ Konopatæ
Pylypæ Kravµc\
Vasyl\ N∆sæ
Qcko Kaçka
Ivanæ Bojko
Pµtro Horkußa
Karpo Drob∆tæ
Olµ©a Starykæ
Vasyl\ Sukuræ
Hrycko Hrycaj
Pavlo Íulha
Mykyta Ívµc\
Stµpanæ Wµrbyna
Dµmko Majmula
Matv∆j Malyj
Fµdoræ Obµlçakæ
Andr∆j Íulha
Sµmµnæ B∆lyj 33
1 309 3 //
170170 170170
170
1 Pidraxunky avt.2 Napysano na misci vytertoho slova.3 Zahal\na kil\kist\ kozakiv u kure-
ni; pidraxunky avt.
Atamanæ Ivanæ Hloba
Ùµdoræ Tovston∆hæ a
Ostapæ Zahubybatko
Naumæ Hnµnij b
Qcko Karakaj
Fµdoræ Zolotaræ
Stµcko Çornij
Ma©ymæ Syvokobylskij
Lµsko Lµ ©a
Omµlko Solopæ
Fµdoræ Pavleçka
Tarasæ Kovdyßæ
Olµ©∆j Strupæ
Kyrykæ Bondaræ
Troxymæ Bµzr∆dnyj
Suprunæ Kulußko
Andr∆j Taranæ
Pavlo Lysyj
Nµstoræ Malij
Lµvko Nµmotornij
Ùµdoræ Taranæ
Korn∆j Tµslµnko
Klymæ Kuc\
Pµtro Naçakæ
Myxajlo Íramæ
Pµtro Bandura
Hrycko PolµΩaj
Troxymæ Boboßko
Danylo Purysæ
Ivanæ P∆dp∆lnyj
Martynæ Mqkotµnko
Olµ©a Lµpkalo 32
1 /
Dµmko Taranµc\
Hrycko Hloba
Gr
æko B∆lyj

214
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Werbyniovs\koho kurenq. Dok. # 39

215
Vasyl\ Vovan\ko
Pµtro Rubanæ
Lavr∆næ Koroxovij
Kondratæ Zavoloka
Pavlo Holykæ
Pavlo Horbæ
Vasyl\ Zabarnij
Hrycko Posl∆dnij
Hrycko Za]ka
Ivanæ Pµçµnnij
Martynæ Taranæ
Qkymæ Noræ
Hrycko Propyjsvyta
Pµtro Lytvynko
h
Martynæ Horbæ
Olµ©a Kryvorotko 4
Ivanæ
̵r ©ylæ
Dmytro Tupyj
Matv∆j ǵpa
Ivanæ Çajka
Pµtro Barabanæ
Ihnatæ Íarapat
æka
Vasyl\ Podpolnyj
Qcko Ívµc\
Gsko Mojßul\
Vasyl\ Nalyvajko
Hrycko Vµç∆rka
Pµtro Husaçµnko
Ivanæ Popovyçæ
Tymoßæ Suhakæ
Ivanæ Zolotarµnko
Kyrykæ Duka
Omµlko Vµlykyj
Kyçatyj
5 Ma tv∆ j
Marko Kryklyvyj
Dmytro Pahuba
Lµsko Nµstula 37
1  /
Ivanæ Moßna
Xarko Lysyj
Vasyl\ Bµzhlasnyj
Martynæ N∆sæ
Ulasæ Lysij
Hrycko Nas∆ka
Ùµdoræ
2 Nµn \ka
Vasyl\ 2 Purysæ Hrycko Dara
©anæ
Ivanæ Rud\
Dµmko Movçanæ
Suprunæ Iopa
Myxajlo Pryxy
dko
Myxajlo Nosæ
Ma©ymæ Poµdynkov¥j
Ostapæ Povstqnij
Ivanæ Horbæ
Dµmko Kapusta
Romanæ Çopulko
Ùµdoræ Raßp∆l\
Qcko Taranæ
Matv∆j Tgrp∆tka
Ivanæ Lqßµnko
Hrycko Rµdka
Fµdoræ Ìardovij
Ulasæ Kyçatyj
Qkymæ Çornyj
Vasyl\ P∆dp∆lnyj
Ihnatæ Kuçubµµnko
Naumæ Xvy ©lovskyj
Pµtro Pµrµvµrtajlo
}sko Huba
Tyßko Lytvynæ
Pavlo Klgkæ
Stµpanæ Lµbµdynµc\
Ivanæ Dudnykæ
Kondratæ ǵrnqvskyj
Ivanæ Staryj 38
1 //
V∆ntynæ Movçanæ
Gxymæ Taranæ
Ivanæ Bµzyriqnæ
Pylypæ Muzyka
Prokopæ Xarsunæ
Ivanæ Muzyka
Ivanæ Kraçko
Pµtro Svqtyj
Troxymæ Bµzr∆dnyj
Myrynæ Sovytlyj
Pµtro Taranæ
170170 170170
170
zv.zv.
zv.zv.
zv.
171171
171171
171
4 Vypravleno spoçatku z Kryvo-
rotko 
na Kryvonosæ potim znovu na Kry-
vorotko.
5 Dali zakresleno Marko.

216
Pµtro Tovstopqtæ
Qcko Íramæ
Xvµdoræ Nosæ
Sµmµnæ Zap∆ßn∆j
Sµmµnæ Plastunæ
Hrycko Taranæ
Ømµlko Wµrbyna
Ihnatæ Rudka
Myna Muzyka
Tymoßæ Dranyj
Ivanæ Taranæ
Pµtro Vµlyhura
Xvµdoræ Baßtanykæ
Ihnatæ Bµzr∆dnyj
Xvµdoræ
6 Wµrbyna 7-Ivanæ Wµrbyna -7
Ivanæ Kyrpa
Omµlko Komlykæ
Lucko Ípakæ
Davydæ Ípaçµnko
Matv∆y Ípaçokæ
Dµnysæ Lgl
\ka
Myxajlo Koval\
Artµmæ Koval\
Ihnatæ Pysanka
Myxajlo Ípuha 37
1  /
Ivanæ Vµlykyj
Pylypæ Huba
Ivanæ Nudha
Matv∆j Malyj
}sko Çubæ
Vasyl\ Morhunæ
Klymæ Zyma
Mus∆j Xalµpa
Ivanæ Kobµlqckij
Qryßæ Xalµpa
Kuzma Ívµc\
Ivanæ Ívµc\
Vasyl\ Tµlqtnykæ
Stµpanæ Posgxæ
Fµdoræ Kyr
æpa
Qrµma V∆çnyj
Mykyta Kovalµn
æko
Lµsko Nas∆kanæ
Ivanæ Pacgkæ Omµl
æko Çornij
Fµdoræ Hrypka
Andr∆j Zadyraka
Qkymæ Çornyj
Pavlo Kyçatyj
Ivanæ Sulyma
Qcko Kyn
ætratæ ·!‚
Mykyta Çor
ænov∆læ
Ivanæ Kotlqræ
Fµdoræ Skrypnykæ
Andr∆j Koçubµj
Ivanæ Holokæ
Mojsµj Lapko
Tyßko Lµpµßk∆vµc\
Ivanæ Doroßµnko 34
1  //
Doroßæ Ívµc\
Kononæ Tvµrdij
Dµmko Íulha
Prokopæ Íulha
Sµmµnæ Nµv
æm∆j
Qkovæ Íaxæ
Fµdoræ Ûolomka
Fµdoræ Bandur
æka
Danylo Pµçµnyj
Vasyl\ Nosykæ
Sµmµnæ Sµrµda
{fymæ Capµn
æko
Ivanæ Lozynskyj
Kuz
æma Dupatyj
Ihnatæ Nµçytæ
Dmytro Taranæ
Vasyl\ Rud\
©
Sµmµnæ P∆tµlqsæ
Ostapæ Suxyj
Z∆nµc\ Hurtovij
Pav
ælo ǵpµn æko
Danylo Horkußa
Pavlo Íulha
Troxymæ V∆vçarykæ
Qcko Tovmaçæ
Ivanæ Hoc\
Kuzma Zubæ
171171 171171
171
zv.zv.
zv.zv.
zv.
6 Dali zakresleno Ivanæ. 7 Napysano miΩ rqdkamy.

217
Panasæ Narasæ
Fµdoræ Pawµnko
Xvµdoræ Malij
Grko Sukanycq
{fymæ Sukanycq
Ivanæ Lqßµn
æko
Matv∆j N∆myj
Ivanæ Çornyj
Matv∆j Çumakæ 36
1 /
Hrycko B∆lij
Sµmµnæ Hrabko
Stµpanæ Kulyçokæ
Ivanæ Kulykæ
Fµdoræ ǵrµvatyj
Ivanæ Kaçkala
Tarasæ KoΩußko
Vasyl\ Hor
ækußa
Lavr∆næ Hluwµn
æko
Dµmko ǵrkasµn
æko
Myxajlo KoΩuß
æko
Stµpanæ Tkaçæ
Vasyl\ Sukuræ
Ôsko Holovatyj
Vasyl\ Hluxyj
Xvµdoræ Horkußa
Matv∆j Syryj
Qcko Bojko
Tarasæ Raßpolµnko
8
Prokopæ Íov ©µnq
Qcko Wµrbyna
Olµks∆j Sµrha
Ulasæ Pohonçykæ
Pµtro Kuçukæ
Fµdoræ Konovalæ
Pµtro Konovalæ
Sydoræ Propyjsvyta
Savka Rµpalo Ivanæ Sµrdytyj
Hrycko Çornyj
Sµmµnæ Sadylo
Ivanæ Moldovµnko
Andrij Çornyßæ
Fµdoræ Çornyßæ
Vasyl\ Çornyj
Hrycko Kapusta
Kostq Byrsanæ
Kondratæ Str∆xa
Pavlo Taranæ 39
1  //
Kyrykæ Ívµc\
Ivanæ Kravµc\
Savka Soxackyj
Mykola Staryj
Danylo Baßtannykæ
Danylo Lgtij
Vasyl\ Sonµnko
Prokopæ Kononµnko
Ostapæ Horkußka
Vasyl\ Nudha
Mykyta Stukon∆hæ
Ivanæ Myronµnko
Ivanæ Rubanæ
Mus∆j Zlupokæ
Ivanæ Kostqnij
Andr∆j Rubanæ
Stµpanæ Zahynajlo
Stµpanæ Maj ©uræ
Klymæ Vµlykij
Pµtro Vµlykyj
Ivanæ Zabluda
Danylo Hunka
Fµdoræ Mora 23
1
Ytohø – kozakovæ 309
Ark. 170–172. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 93–
95; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 183.
8 Slovo pravleno.
172172 172172
172

218
# 40# 40 # 40# 40
# 40 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Tytarivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Tytarivs\koho kurenq Re[str kozakiv Tytarivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Tytarivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Tytarivs\koho kurenq
Kurµnq Tytaryvskoho
Tµrµßko Kuxar∆væ bat
\ko
Hord∆j Noræ
Savka Sapµtæ
Qcko Pyrlykæ
Qcko Kulak∆vsky
j
Pylypæ Sukuræ
Danylo S∆ry
j
Lµsko Babakæ
Troxymæ Ûuravl∆vµc\
Pavlo Ívµc\
Harasymæ Qçny
j
Klymæ Krut\
Kondratæ Harkußa
Qcko Burkacky
j
Danylo Stµblµvsky j
Gxymæ Kobylka
X∆mka Maly
j
Qkymæ NuΩny j
Ivanæ Kunpanæ
Qrµma B∆ly
j
Qkovæ Qkubµc\
Ka
rpo Lanµc\
Pµtro Tovstykæ
Omµlko Stµblµvsky
j
Omµlko Latyßæ65 2 330 3  //
}sko B∆ly
j
Hrycko Kuxaræ
Pµtro N∆qky
j
Ivanæ Kostµnko
Ivanæ Vµrvµdylo
Lµvko Bahacky
j
Ostapæ ǵrµdnykæ
Romanæ Koval\
Myxajlo ǵrnqvsky
j
Stary j Tarasæ
173173 173173
173
zv.zv.
zv.zv.
zv.
173173
173173
173
1 Vypravleno z Íynkaræ. 2 Pidraxunky avt.3 Zahal\na kil\kist\ kozakiv u ku-
reni; pidraxunky avt., prostavleno na pravomu poli navproty prizvyw
X∆mka
Maly
j i Qkymæ NuΩny j.
Atamanæ Ivanæ Kovalµvskyr j
Kozaky
Nazaræ Starij
Havrylo Xoxotylo
Pavlo Zahrµba
Panasæ Nµdo]dæ
Sµmµnæ Mµlnykæ
Vasyl\ Vaska
Hrycko Mukas\
Olµ©∆j Çorny
j
Fµdoræ Íamra ja
Vasyl\ P∆vµn\
Ivanæ Tylykæ b
Sµmµnæ Syniovykæ
Dµmqnæ Zavµdovsky
j
Vasyl\ Poµdynkovy j
Yvanæ D∆htqræ
O©µnty
j Rudy j
Kuzma Kuçµræ
Ma©ymæ Pysany
j
Fµdo r Fylozopæ
Potapæ Kondratæ
Pµtro L∆wynsky
j
Dmytro Nµwµrµtæ
Artµ
mæ Íulha
Kyrykæ Fur ©yl\
Romanæ Zajvy
j
Mus∆j Xa rsunæ
Yliq Xa
rsunæ
Pylypæ Ìala ©anµnko  /
Fµsko Kol∆
snyçµnko
Pµtro Taranæ
Antonæ Ûaldakæ
Fµdo
r ͵lµstæ
Stµpanæ Babakæ
Hrycko Sukuræ
Mus∆j Volykæ
Hrycko Kuwæ
Mykola Prytyskæ
}sko Íyraj
1
Qcko Hµtmanæ

219
1756 r., n. r. bereoznq 13 – n. p. kvitonq 15. –
Re[str kozakiv Tytarivs\koho kurenq. Doko. # 40

220
Xoma Kryvonosæ
Danylo Krµvcuræ
Pavlo Horkußa
Romanæ Lµpµtq
Hrycko Sukuræ
Matv∆j Stary
j
Ivanæ Samarµc\
Ívµc\ Nudny
j Vasy l
Sµmµnæ Skalozubæ
Panasæ Ívµc\
Prok∆pæ Sova
Lukqnæ Malqræ
4
Potapæ Peçeny j
Manzura Parx∆mæ
Nµstiorka Çalij
Fµdoræ Çaly
j
Yvanæ V∆vçarykæ
Yvanæ Revucky
j
Yvanæ Kovalµnko v
Savka Polovy j
Artµmæ Çupryna
Ma
rko Karas\
Danylo Turæ
Ivanæ Kryvy
j
Omµlko B∆ly j
Fµdoræ Burnacky j
Ma©ymæ Najda
Xvµdoræ Korol\  /
Myxa
jlo Korol\
Hrycko Horkußa
Hrycko Kravµc\
Artµmæ Sto
rçakæ
Stµpanæ Samsyka
Harasko N∆sæ
Andr∆j Tµslq
Yhnatæ ǵtv∆rnq
Savka Kurupqtnykæ
Lavr∆næ Bµzr∆dny
j
Hrycko ǵtv∆rnq
Tym∆ßæ Brovko
Andr∆j V∆z∆ræ
Vasyl\ Kruhly
j
Vasyl\ Zahrµba
Xvµdoræ Byrkutæ
Xvµdoræ Hluxyj Avramæ NµΩylovany
j
Ylko Pysmµny j
Yvanæ Polovy j
Ma rtynæ Krqçokæ
Hrycko Ívµc\
Yvanæ B∆ly
j
Ma©ymæ Ba jstrukæ
Kondratæ Mara
Xvµdo
r Horbæ
Lµvko Ívµc\
Andr∆j Turmµj
Ma
rko ǵrnqvsky j
Hrycko Hryva
Sµmµnæ Kobacky
j
Panasæ Lytvynæ
Hrycko Vovkæ
Yvanæ Nµdavn∆j
Olµ©a B∆ly
j
Fµdoræ Kalyna
On∆stratæ Mocakæ
Andr∆j K∆mlykæ 76
2  // 5-Sam∆jlo Mocakæ
Mykyta Ostrykæ
Matv∆j Kulykæ
Vasyl\ Kulykæ
Qcko Kryvoßyq
Korn∆j Bobrykæ
Fµdo
r Boboxæ
Matv∆j Pµrµdµr∆j
Vasyl\ Mµdv∆d\
Hrycko Husakæ
Kondratæ Synycq
Karpo Zolotaræ
Nazaræ Pysmµnnyj
Andr∆j Ívµc\
Klymæ Ploxyj
Ulasæ Ocvanokæ
Ivanæ Kavµrzgka
Romanæ NµΩyvyj
Mykyta Tarasµ
nko
Martynæ B∆lyj
Fµdoræ Nahnyb∆da
174174 174174
174
4 Slovo pravleno.5 Dali tekst do kincq re[stru dopy-
sano inßym poçerkom.

221
Pµtro Íoloxæ
Fµdoræ Burnysæ
Ivanæ Kol∆snykæ
Fµdo
r Kol∆snykæ
Dacko Horkußµnko
Sµmµnæ Taranæ
Danylo Çabanæ
Qkymæ Rµva
Fµdo
r Taranµc\
Fµdo
r Husakæ
Fµdo
r Xalabuda
Qky
m Nµklµsa
Andrµj Pysmµnnyj  /
Dµnysæ Ko
no valæ
Fµdo
r Kravµc\
Hrycko RΩanyj
Pµtro K∆s\
Samojlo Pysmµn
nyj
Pµtro Íkolqræ
Andr∆j ǵtvµrnq
Troxy
mæ Purysæ
Troxymæ Xoloßa
Tym∆ßæ Vµlykyj
Yvanæ Çapala
Andrµj ǵpurko
Marko Tovston∆hæ
Tµrµßko Ìarna ©a
Hrycko Dundukæ
Hrycko Ì arna©a
{sypæ Harkußa
Pavlo N∆sæ
Pµtro Çujko
Ivanæ S∆roßta
n
Kostq Durnyj
Mykola Laßtabµ© a
Pavlo Horkußa
Tarasæ P∆skunæ
Danylo Mamaj
Lazaræ PolµΩaj
Fµdo
r Hurtovyj
Prokopæ Donµc\
Sµmµnæ Çynbaj
Korn∆j Rudyj
Ivanæ Karas∆ræ
Fµdo
r Sklqnnyj Pavlo Tvµrdyj
Qcko Bµxæ
Pµtro B∆lyj 69
2  //
Andr∆j Ço
rnij
Troxymæ Íapovalæ
}sko Kravµc\
Vasyl\ Kravµc\
Hryßko Lußçµnko
Ivanæ Taranæ
Fµdo
r Ostrovµrxyj
Ivanæ Zaruba
Pµtro KoΩußko
Pµtro Taranæ
Parx∆mæ Popµlng
x
Myxajlo Vmoçymorda
Sµmµnæ Rudyj
Vasyl\ Sokolov
æskyj
Lµvko Boboßko
Tyßko Mokryj
Ivanæ Lglka
Fµdo
r Íyraµnko
Tym∆ßæ Komyzæ
Vasyl\ Komyzæ
Myxajlo Suhakæ
Kostq Mukas\
Troxymæ Bµdratyj
Qcko Vyhran\
Ivanæ Burkackyj
Naumæ Ívµc\
Qcko ǵrµvykæ
Ivanæ Odymko
Vasyl\ Burbyza
Savka Buhaj
Dµmko Txorykæ
Myxajlo ǵvµrn∆hæ
Kyrykæ Brµxara
Pµtro Stµklystyj
Gxymæ Ítyra
Romanæ Pavlµnko  /
Hrycko P∆dç∆sæ
Ivanæ Tkaçæ
Fµdo
r Horbæ
Tymoßæ P∆pæ
Harasymæ Babakæ
Xarko Hryva
174174 174174
174
zv.zv.
zv.zv.
zv.

222
Danylo B∆lyj
Ivanæ Vµdmµdo
k
Vasyl\ Rudyj
Yvanæ Stµcgnæ
Qrmola D∆næ
Andr∆j Kymlykæ
Kyrykæ Çajka
Hrycko Bµzr∆dnyj
Xoma Talapy
nda
Ivanæ Íulha
Ivanæ Tovstykæ
Fµdo
r Wµrbyna
Hrycko ͵rstgkæ
}sko Staryj
Vasyl\ Rudyj
Ma©ymæ Kavµrzgka
Martynæ NµΩyvyj
Fµdoræ Lglka
Yvanæ Malyj
Hrycko Zubæ
Vasyl\ Malyj
Sµmµnæ Nµl∆pa
Ma©ymæ Holubæ
Stµpanæ ǵrkaskyj
Ma©ymæ Kucij
Savka Honça
r
Qcko ǵrµvatyj
Lavr∆næ Bµzxrµstyj
Marko Baba
Stµpanæ Çornyj
Kondratæ Kuryla
Lµvko KuΩymæ 74
2  //
Pµtro Turuc∆
Dmytro Huba
Sµmµnæ Dulµj
Hrycko Ívµc\
Pµtro Ívµc\
Andr∆j Ívµc\
Yvanæ Wµrbyna
Kalµnykæ Ívµc\ Sµmµnæ Hraµnko
Sµrh∆j Kosyj
Tµrµßko Qlovyj
Yvanæ Korol\
Hrycko Bµzklubij
Panko Dykyj
Sµmµnæ Pohor∆lij
Pµtro Taranµc\
Ivanæ Pyßnyj
Yvanæ NµΩyvyj
Suprunæ Prybµ
©a
Ivanæ Malyj
Yvanæ Íkura
Myxajlo Krut∆næ
Ivanæ Zavala
Lµsko Ûonatyj
Matv∆j Cybæ
Pµtro NµΩonko
Ívµc\ Danylo
Ítµpa Pysmµnnyj
Ma©ymæ Bµlyj
Vasyl\ Ko
no valæ
Karpæ Bµzpalyj
Sµmµnæ Lµ ©a
Yvanæ Ílonskæ
4
Stµpanæ Razdajko
Gxymæ Sukuræ 46 2  /
Fµdoræ No ©a
Antonæ Volokæ
Hrycko Suku
r
Pavlo Malyj
Gxymæ Drobotæ
Fµdo
r ͵rµmµtæ
Omµlko Rµmyzonæ
Antonæ Kravµc\
Pµtro Bondarµc\
Stµpanæ Malqræ
Dmytro Malqræ
-5
Itoho – kozako v 330
175175 175175
175
Ark. 173–175. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 88–
90; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 180–181.

223
# 41# 41 # 41# 41
# 41 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Íkuryns\koho kurenq
Re[str kozakiv Íkuryns\koho kurenq Re[str kozakiv Íkuryns\koho kurenq
Re[str kozakiv Íkuryns\koho kurenq
Re[str kozakiv Íkuryns\koho kurenq
176176
176176
176 Kurµnq Íkur¥nskoho
Ivanæ Ívµc\
Pµtro Ûornovskyj
Xarko Dµrkaçæ
Ivanæ Çobolda
Ivanæ Poxylæ
Ivanæ Najda
Andr∆j Kolmykæ
Martynæ Kuqnæ
Omµlko Kravµc\
Pµtro Stupakæ
Pµtro Rud\
Ma©ymæ Kryvda
Kondratæ Horkußa
Yvanæ Kunpanæ
Ivanæ Bolotqnyj
Ostapæ Ostrouxæ
Pµtro B∆loho bratæ
Lavr∆næ Sabadaßæ
Pavlo Ubohyj
Ivanæ Voloßynæ
Omµlko Maxynq
Ihnatæ ∏rΩæ
Lµvko Huba
Savka Nabokæ
Hrycko Ívµc\
Romanæ Skokæ
Maksymæ Koval\
Sµmµnæ Nµwadymæ
Vasyl\ Çornyj
Andr∆j Sopko
Pavlo Dudænykæ
Ivanæ Xalµpa
Xvµdoræ Pal∆j
Ivanæ Kravµc\
Nyçoporæ Zvonykæ
Korn∆j Kryvoßyq r77
3366 4 //
1 Slovo pravleno.2 NyΩçe pidraxunky avt. 37+40=77
(matematyçni znaky uporqdnykriv). 3 Pidraxunky avt.4 Zahal\na kil\kist\ kozakiv u
kureni; pidraxunky avt.
Atamanæ Pavlo Kyrylovæ a
Kozak¥
Kyrykæ Zubko
Myxajlo Zubko
Pavlo Pysmµnyj
Korn∆j Taranæ
b
Pµtro Ostrouxæ
Tarasæ Ì µld∆j
Danylo Nµçytæ
Danylo Lypa
Kost\ Donµnko
Ivanæ Ímy ©µl\
Hrycko Ma ©as\
v
Ôsko Lytvynæ
Myxajlo Maj ©uræ
Havrylo Taranæ
Martynæ Syla
Qcko Ostrqnka
Pavlo Holovatyj
h
Danylo Moskovæ
Pµtro Xvµdqj
Sµrh∆j Boklahæ
1
Myxajlo 1 Spyçakæ
Alµks∆j Kolqda
Qkymæ Supµrµka
Karpæ Kuçµræ
©
Romanæ Ímy ©µl\
Fµdoræ Dra ©anæ
Antonæ Íloma
Vasyl\ Blakytnij
d
Panasæ Pysmµnnyj
Xvµdoræ Boxancovæ
Hrycko Ûurba
Matv∆j Ma
rlatæ
Ivanæ Dµmydovæ e
Kuzma Popæ
Danylo B∆lyj
Kalµnykæ Prodany
j2 /
Hrycko Tgtgnykæ 1, [
Panasæ Kovpakæ
Mykyta Movçanæ
Stµcko Kravµc\

224
1756 r., n. r. berezonq 13 – n. p. kvitnoq 15. –
Re[str kozakiv Íkuryns\kooho kurenq. Dok. # 41

225
Onysko Çornyj
Ilko Lytvynæ
Andr∆j Lyxokobylskyj
Stµpanæ Çupryna
Pavlo Taranæ
Danylo Kyça
Xvµdoræ Nµvydymyj
Danylo Komaræ
Pylypæ Lytvynæ
Olµksa Rudij
Ma©ymæ Ívµc\
Kondratæ Kobzaræ
Sµmµnæ Zakablukæ
Ivanæ Za]ka
Ustymæ Ûyla
M¥ronæ Taranµc\
Onykij Tarapunka
Qcko Ívµc\
Ivanæ Íulha
Mykyta Vµlykyj
Ivanæ Kravµc\
Tarasæ Dzµnykæ
Myxajlo ͵p∆l\
Klymæ Ívµc\
Ivanæ P∆stunæ
Pµtro Holovko
Hrycko Kryvyj
Qkovæ
5 Zajçµnko
Andr∆j Box∆nykæ
Ilko Kuha

Gsko Rud\
Ivanæ Nµstula
Lµvko Nµmotornyj
Artµmæ Slyn
\ko
Romanæ Ìuz\
Danylo M∆dnyj
Hryn\ Kravµc\
Pavlo Povstqnyj
Karpo S∆ryj
6 /
Korn∆j Holovko
Panasæ Stukonohæ
Ivanæ Taranæ
Qkymæ Suhakæ
Olµ©a Lytvynæ
Ivanæ Rqbij Ùylonæ Platonæ
Ôsko Ûukæ
Ivanæ Ímorhunæ
Vasyl\ Bµrµza
Myxajlo
Ìava
Stµpanæ Koval\
Klymæ Karavanµc\
Karpo Ívydkyj
Andr∆j Kroxmal\
Myxajlo R∆znykæ
Stµpanæ Pançoxa
Korn∆j Panæçoßµnko
Danylo Myrhorodskij
Troxymæ ͵kora
Troxymæ Kolqdynæ
Ivanæ MyΩyhorµc\
Omµlko Kupa
Harasymæ
1 Taranæ
Savka Hubµnko
Gxymæ S∆rij
Pavlo Suxyj
Qkovæ Íramæ
Fµdoræ Spyçakæ
Hrycko Capæ
Tyßko Kabaka
Ivanæ B∆lyj
Stµpanæ Dovbnq
Qkovæ Xvµdqµvæ
Vasyl\ Bolotgnæ
Alµ©∆j Popovyçæ
Sµmµnæ Dra ©anæ
Parxomæ Zubæ
Pylypæ Taranæ
Vasyl\ Ovµçka
Harasymæ Xvoryj
z 80 3 //
Nµstoræ Sµrdgkæ
Martynæ Ì arna©a
Stµpanæ Sylynæ
Tµrµßko Kucij
Stµpanæ Lytvynæko
Romanæ ǵrµvko
176176 176176
176
zv.zv.
zv.zv.
zv.
177177
177177
177
5 Dali zakresleno Çajçµnko. 6 NyΩçe pidraxunky avt. 39+41=80
(matematyçni znaky uporqdnykriv).

226
Mus∆j Kryvka
Matv∆j Zlydn∆
Hrycko XyΩa
Savka Vµlikyj
Dynysæ Malyj
Antonæ Kryvyj
Vasyl\ Cylgrykæ
Danylo Vroda
Stµpanæ Purysæ
Savka Morhunæ
Qkovæ Soroka
Pylypæ Zozulq
Qko
7 Çuxraj
Romanæ Íkola
Savka Mosolæ
Xvµdoræ Bµzymµnyj
Ostapæ Zadyraka
Sµmµnæ Ponoçovnyj
Sµmµnæ Konovalæ
Ivanæ Doradnyj
Vasyl\ Malyj
Kyrykæ Zajvij
Sµmµnæ Ívµc\
Stµpanæ Kravµc\
Panasæ Lytvynæ
Lukqnæ Xrµstqnynæ
Troxymæ Çornyj
Savka Nµdo]dæ
Vasyl\ Taranæ
Ivanæ Rµßmµdynæ
Fµdoræ Kolqdµnko
Harasymæ Tµlgkæ
Hrycko Krutyj
8 /
Vasyl\ Sukuræ
Matv∆j Zµmlqkæ
Qcko Taranovæ
Kasqnæ Bµzplotnyj
Havrylo Taranæ
M¥xajlo Sumskyj
Vasyl\ Mytq
Fµdoræ Nµroznakæ
Artµmæ Truba
Vasyl\ Trubyckyj
Ivanæ Tovçæ
1
Pavlo Klµjtoræ Hrycko Zugvskyj
Qkovæ Zugvµc\
Ma©ymæ Xorolskij
Hrycko Bµzkrovnyj
Vasyl\ Sm∆lqnsky
j
Xvµdoræ Tromsynæ
Kondratæ Uxan\
Klymæ Lµlµkæ
Pµtro Salko
Olµksa Ía
dlµnko
Vasyl\ Rµpµwko 9
Qcko Krasgkæ
Lµsko Pyrqj
Hrycko Sukuræ
Andr∆j Nahaµc\
Lukqnæ Suxota
Andr∆j Sylaßæ
Andr∆j DΩava ©a
Tyßko Hnyb∆da
Xvµdoræ Ûohlo
Vasyl\ Brovko
Hrycko Nµwasnyj
Xvµdoræ Lµ ©a
Dµnysæ Pµniokæ
Ihnatæ Turæ
Artµmæ Malyj
Lµvko Taranæ
Matv∆j Luzanæ  //
Mus∆j Luzanæ
y
Pµtro Wµrbyna
Konotopµc\ Savka
Vasyl\ Kravµc\
Qcko Tovmaçæ
Dµmko Obµrtasæ
Kuzma Nµvynyj
Pavlo Kryklyvij
Vasyl\ Ostrouxovæ
Savka Panasµnko
Gxymæ Zabluda
177177 177177
177
zv.zv.
zv.zv.
zv.
7 Qkovæ8 NyΩçe pidraxunky avt. 39+40=79
(matematyçni znaky uporqdnykriv). 9 Virohidno, Rµpµcko, dyv. napysan-
nq bukvospoluçennq
ck u slovax Qcko,
Hrycko
ta in.

227
Myxajlo Tyxij
Vasyl\ Tovkaçæ
Vasyl\ Kotæ
Ivanæ Kudla
Pavlo Taranæ
Dmytro Bandura
Marko Kroxmalµnko
Danylo Sukaçæ
Stµpanæ Rowyna
Troxymæ Xyt\
Ivanæ Bµzrukavyj
Andr∆j Wµrbyna
Matv∆
j Tonkoßkuræ
Troxymæ Lopa
tka
Hrycko Novakæ
Sµrh∆j Ploxyj
Karpæ Ûovaka
Ivanæ Hnyb∆da
Stµpanæ Wµrbyna
Myxajlo Syrovatka
Mykyta Wµrbyna
Onysko Ostrqnycq
Ivanæ Ílomµnko
Matv∆j Taradajka
10 /
Tµrµßko Dovbnµnko
Fµdoræ Pµrµbyjnosæ
Sµmµnæ DΩu ©anæ
Marko Poxlystæ
Sµmµnæ Synycq
Romanæ Kravµc\
Omµlko L∆nyvij
Myronæ Capæ
Matv∆j Polovynka
1
Karpæ Kl∆wæ
Mus∆j Hluxyj
Kondratæ S∆roßtanæ
Xolodæ Omµlko
Matv∆j Lysyj
Lavr∆næ Taranæ
Danylo Taranæ
Artµmæ Íyrokyj
Savka B∆loho
Ivanæ Íramæ
Andr∆j Xvµdqµnko
Stµpanæ Plakuwyj Pylypæ Ma
©asµnko
Dµnysæ Kolosæ
Pavlo Proxvatylo
Vasyl\ Ma ©asµvskyj
Gxymæ Zabluda
Myxajlo V∆vçaræ
Ivanæ Kunpanµnko
Hrycko Kamqnskyj
Xvµdoræ Lahoda
Marko Çaplq
Myxajlo Samarskyj
Stµpanæ Braharnykæ
Vasyl\ Kußn∆ræ
Vasyl\ Pylypovskyj
Ivanæ Kravçµnko
Omµlko Dµjna
Borysæ Lymanæ
Vasyl\ Podkujkoßka
1
Dµmko Kropyvqnkø  //
Sµmµnæ Vµrnyhora
Ivanæ Palamaræ
Ivanæ Gßka
Vasyl\ D∆dµnko
Myxajlo Taranµc\
Ivanæ Bµzçasnyj
Andr∆j Kroçakæ
Tymoßæ Solovµjko
Nyçoporæ Lymanskyj
Hrycko Lytvynæ
Savka Danylµnko
Pylypæ Çornyj
Andr∆j
11 Donæ
Zaxarko Ívµc\
Tyßko Boboßko
Vasyl\ Xarsunæ
Danylo Salç∆j
Panasæ Voloßynæ
Onysko Skalozubæ
Danylo Obdula
Xvµdoræ S∆rij
{vdokymæ Ilçµnko
178178 178178
178
10 NyΩçe pidraxunky avt. 35+40=75
(matematyçni znaky uporqdnykriv). 11 Dali zakresleno Taranæ.

228
Gsko ÍulΩµnko
Ivanæ Krµpa
12
Sµrh∆j S∆roßtanæ
Artµmæ Íyrokyj
Ivanæ Projdanæ
1
Ivanæ ͵vçykæ
Ma©ymæ Lµvçµnko
Hrycko Lµvçµnko
Antonæ Kryvyj
Stµpanæ Blakytny
j
Vµrµm∆j Voropaj
Troxymæ Ilçµnko
Hrycko Supµrµçµnko  /

dko Rud\
Kyrykæ B∆da
Andr∆j Cylgrykæ
Harasymæ ÌandΩa
Qkovæ Soroçµnko Mykola Pacukæ
Danylo S∆rohoræ
Qkymæ Slgsaræ
Stµpanæ Taranµc\
Pµtro Ho
rbæ
Sµmµnæ Kryvdµnko
Kondratæ Ørobµc\
13
Romanæ Pysmµnyj
Sydoræ BajbarΩe
Klymæ Çornyj
Qkovæ Hajdaj
Hrycko Rµßµtylo
Andr∆j Kol∆snykæ
Ivanæ Lytvynæ
Hrycko Pµrµbyjnosæ
1 55 3
Yto ho – kozakovæ 366
Ark. 176–178. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 90–
93; Ukra]na – kozac\ka derΩavar. – S. 182–183.
# 42# 42 # 42# 42
# 42 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. – 1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
1756 r., n. r. bereznq 13 – n. p. kvitnq 15. –
Re[str kozakiv Korenivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Korenivs\koho kurenq Re[str kozakiv Korenivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Korenivs\koho kurenq
Re[str kozakiv Korenivs\koho kurenq
Kur∆n\ Kørµn∆vskij
Ivanæ Dovhopolij
Sµmµnæ Kryvij
Qku
b Ûurba
Parx∆mæ Nµv∆dnyçij
Nµstoræ Pyßnij
Kondratæ Çornij
Romanæ Vµlykij
Hrycko Daxno
Fµdoræ Daxnø
Pµtro Horbæ
Qcko Borwykæ
Qcko Salohuzæ
Antonæ
1 Basarabæ
Yvanæ ǵrµvatij 2 /
Savka Sl∆pok∆n\
Pana
s Taranæ
179179 179179
179
12 Vypravleno z Krµpakæ. 13 Vypravleno z Horobµc\.
1 Napysano na misci vytertyx sliv.2 NyΩçe pidraxunky avt. 32+34=66
(matematyçni znaky uporqdnykriv).
Atamanæ N¥kyta Daxnø
Kozaky
Fµdoræ B∆lij
Sµmµnæ Starij
Yvanæ Rabij
Pµtro Horbæ
Mykola Çornij
a
Pavlo Horbæ
Pavlo Malij b
Ostapæ Salø
Pavlo Vorona
Hrycko Dovbyßæ
v
Tym∆ßæ V∆blij
Taranæ Sv∆tlij Yhnatæ
Hrycko Vyv∆dæ
Pylypæ Lµlgxæ
Olµ©a Bazavluckij
1-Hrycko S∆roßtanæ -1
Korn∆j Íuß æval\

229
1756 r., n. r. bereoznq 13 – n. p. kvitonq 15. –
Re[str kozakiv Korenivos\koho kurenq. Dok. # 42

230
Yvanæ Krµpylo
Ylko UbyΩ∆nka
Kuzma Maslqnycq
Pylypæ Ívµc\
Sµmµnæ Tarabaka
Kyrykæ Çornij
Myxajlø D∆næ
Fµdoræ Bondaræ
Dynysæ Halußka
Qcko Domontovyçæ
Yvanæ Sa
©açka
Olµ©a Korsunæ
Omµlko Kubanµc\
Olµ©a Popyraka
Olµ©a Popovyçæ
Xarko Lµtgçij
Pylypæ Malij
RyΩko Qcko
Danylo Çornij
Vasyl\ Tabanµc\
Lukqnæ Kolomiµc\
Yvanæ Kravµc\
Andr∆j Sµmµnovæ
h
Yvanæ Radutnij
Havrylo P∆smµnnij
Xvµsko Vyv∆dæ
Vasyl\ Kravµc\
Hrycko Mara
Yvanæ Korsunµnko
Vasyl\ Solopæ
Xoma Pysmµnnij
R¥maræ Ivanæ  //
Stµpanæ Nµvdaxa
Vasyl\ Buzanovskij
Stµpanæ Bazuvlyckij
Yvanæ Y
lçakæ
Havrylo B∆lij
Qcko Huba
©
Ma©ymæ Orµlæ
Pavlo Kuxaræ
Qcko Kumpanæ
Pµtro Mamaj
Hrycko Movçanæ
Tym∆ßæ P∆dleha
Yvanæ B∆lij
d
Artµmæ Pur¥sæ
Fµdoræ Nµnaßæ
Ylko Íkura
Pµtro Sk∆kæ
Nµstiorka Íynkaræ
Savka Vµlykij
Yvanæ Drobnij
Andr∆y Sukuræ
Sµmµnæ Çalij
Nazaræ Popµrµçnij
e
Myxajlo Pqta
Hrycko Zal∆znqkæ
Andr∆j Koval\
[
Myxajlo ͵st∆rnq
Qcko Maslo
Stµpanæ Nahaµc\
Myxaylo Kyrpa
Pavlo Suxij
Danylo Tµmnij
Havrylo K∆mlykæ
3 /
Tym∆ßæ Íulha
Havrylo Huba
Stµpanæ Dovhopolij
Hrycko Starij
Vasyl\ Nµv∆nçanij
Makaræ Qlovij
Klymæ Í¥rokij
Marko Vµlykij Poltorackrij
Antonæ Taranæ
Lavr∆næ Vµç∆rnij
Qrµma Vµlykoluzkij
Qkovæ Taranæ Topç∆j
Sµmµnæ Nµklµsa
Ostapæ ǵrkasæ
Yvanæ Çalij
Yvanæ Wµrbyna
Hrycko Ma©ymovæ
Yvanæ Movçanæ
Omµlko Çyhrynskij
Mus∆j Ívµc\
Vasyl\ Brµxara
Sµmµnæ Storçakæ
179179 179179
179
zv.zv.
zv.zv.
zv.
3 NyΩçe pidraxunky avt. 33+34=67
(matematyçni znaky uporqdnykriv).

231
Myxajlo Zabluda
Yvanæ Utopykazanæ
Xarko Ívµc\
Sµmµnæ Kiqnycq Ívµc\
Sµmµnæ Lytvynæ
Andr∆j D∆næ
Olµ©a Ívydkij
Olµ©a Nyzæ
Sµmµnæ Taranæ
Korn∆j Kopylæ
Yvanæ Lysij
Ivanæ Sapsaj  //
M¥kola Ívµc\
Savka Kravµc\
Dµmko Popruha
Harasymæ Suhakæ
Antonæ Ívµc\
Yvanæ Kryvij
Savka L∆wyna
Stµpanæ Taranæ
Yvanæ Koçµrha
Yvanæ Str∆xa
Lukqnæ Pla©yvij
Andronykæ
Myxajlo P∆tçµnko
Yvanæ Kucij
Radko Çumakæ
Qcko Storçakæ
Sµmµnæ Trµtqkæ
Dµmko Taranæ
Tµrµßko Çornij
Ylko Rowyna
Qko
v Lyxoßµrstij
Savka Vµlykij
Pavlo Ìlebynæ
Ivanæ Taranµc\
Dµmko Dµmura
Hrycko Karanaµc\
Kyrykæ Svywæ
Hrycko Dudka
Sµmµnæ Bahno
Troxymæ Xvostµnkø
Fµdo
r Horkußa
Kondratæ Í¥raj
Ulasæ Svyta Sµmµnæ Wyhol\
Vasyl\ Komlykæ
4  /
Myxajlo Kantaræ
Yvanæ S∆mq
Kuzma Zavµdµnka
Pavlo Obolonskij
Vasyl\ Konovalæ
Ma©ymæ Syktymæ
Ivanæ Daxn∆væ
Nyçyporæ ǵpurko
Pµtro Brovko
Vasyl\ Daxnµnko
Prokopæ Daxnµnko
Fµdoræ Çornij
Troxymæ Çasnokæ
Yvanæ Nosæ
Kostq Íynkaræ
Yvanæ Íynkaræ
Xarko Dovbyßµnko
Mus∆j Dovbyßµnko
Yvanæ Smyrnyj
Kondratæ Çornij
Kondratæ Umnij
Pylypæ Nµsterµnko
Xarko Hv∆zd\
Dµmko Puhaçæ
Ole©∆j Palamaræ
Ole©a Drybasæ
Yvanæ Bojko
Vasyl\ Zolotaræ
Hrycko Zolotaræ
Yvanæ Gßka
Prokopæ B∆blij
Tymoßæ Bob∆l\
Yvanæ Boboßkø
Qcko Storçakæ  //
Sµmµnæ L∆snyçij
Matv∆j HuΩyna
Martynæ Skorobrexa
Pµtro Mand∆j
Ivanæ Rud\
Martynæ Íamraj
180180 180180
180
zv.zv.
zv.zv.
zv.
180180
180180
180
4 NyΩçe pidraxunky avt. 35+34=69
(matematyçni znaky uporqdnykriv).

232
Stµpanæ Konovalæ
Lµvko Popovyçæ
Ivanæ Kucµnko
Korn∆
j Kovtunenko
Hrycko Bojkø
Onysko Hnenij
Andr∆j Voloßynæ
Pavlo Voloßynæ
Ivanæ Caryçanskij
Pµtro Korsunenkø
Yvanæ Lymarenkø
Qky
mæ Horkußa
Pavlo Vµrµwaka
Danylo Boyko
Fedoræ K∆jlø
Havrylo Popovyçæ
Dmytro Donæ
Pµtro Pµtruß a
Kondratæ Morm∆tæ
Fedoræ Ìuz\
Pavlo Íynkaræ
Andr∆j Donec\
Hrycko Íostopalæ
Yvanæ Topal\
Andr∆j B∆lij
5  /
Fedo
r D∆dµnko
Xoma Nqvæ
Omµlko Omelçµnkø
Savka Loburæ
Dmytro Bµzr∆dnij
Mykyta Syneckij
Fedoræ ǵrkaskij
Ivanæ Pur¥sæ
Ivanæ Vovçokæ
Ivanæ Odkoßµvnij
Dµmko Taranµc\
Hrycko K∆n\
Andr∆j Bondarµc\
Fedoræ Taranæ
Ivanæ Taranæ
Yvanæ Lytvynæ
Yvanæ Nµl∆pa
Hrycko Çornµnkij
Yvanæ Nedavnij
Yvanæ Movçanæ Hrycko Rud\
Panko Maxynq
Ivanæ Bux∆nnykæ
Antonæ Baßtannykæ
Yvanæ Kavunnykæ
Pylypæ Pryzæ
Xarko Koßmanæ
Kyrykæ Topal\
Troxymæ Dymynnykæ
Davydæ Hn∆dij
Qcko P∆smµnnyj
Qcko DΩava
©a  //
Ivanæ Taranæ
Pµtro Kravµc\
Dynysæ Krysa
Qcko Lyxoßµrstij
Andr∆j Wµrbyna
Andr∆j Kukolevskij
Fedoræ Kumalenko
Pµtro P∆tka
Hrycko P∆tka
Fedoræ Starij
Qcko Wµrbynovæ
Hrycko Bux∆nnykæ
Yvanæ Wµrbyna
Vasyl\ V∆dmenko
Ivanæ Lysij
Prokopæ Kravµc\
Nµsteræ Çasnokæ
Ivanæ ǵrnqvskij
Prokopæ B∆lyckij
Hrycko Kravµc\
Hrycko Oçµrµtqnka
Parx∆mæ Tµslq
Levko Rudij
Ostapæ Tµslq
Mykola Wµrbyna
Yvanæ Lysycq
Ivanæ Bµzdolnij
Dmytro Kravµc\
Ivanæ Tovstykæ
Ivanæ Kravµc\
Sµmµnæ Kolomiµc\
181181 181181
181
5 NyΩçe pidraxunky avt. 31+32=63
(matematyçni znaky uporqdnykriv).

233
Kondratæ Lµvµnµc\
6 /
Ivanæ Çudnij
Semµnæ B∆lij
Hrycko Rud\
Dymydæ Çornij
Borysæ Mama
j
Antonæ Koval\
Hrycko Pysanij
Ivanæ Boyko
Fedoræ Novyckyj
Stµpanæ Nevydymij
Myxajlo Tµslq
Ivanæ Kabanµc\
Stµpanæ Slyva
Lµvko Maxnø
Matv∆j Taranæ
Ivanæ Vµlykij
Dµmko Tovstokorij
Prokopæ Solopæ
Fedoræ Kravµc\
Mus∆j Ívµc\
Ivanæ B∆dnij
Stepanæ Zlij
Stepanæ Çornij
Ivanæ Paßystij
Dyny
s Mocnij
Marko Íußval\
Ivanæ Butæ
Myxajlo Pohrµbyckij
Ivanæ Holovko
Antonæ D∆næ
Nyçyporæ Xv∆stæ
Naumæ Voronij
Xoma Vµlykoluzkij  //
Qrµma Samarskij
Semenæ Slgsaræ
Stepanæ V∆lenko
Hrycko Bojkø
Andr∆j Rusynæ
Kyrykæ Topal\
Ivanæ Bolbotenko
Sµmenæ Huba
Xoma Samara
Ivanæ Maraka
Ivanæ Bardakæ Qrema Lytvynæ
Troxymæ Povstqnij
Ivanæ Xmara
Ole©a Zaml∆lij
Sydoræ Rybµc\
Pµtro Podryiokæ
Stepanæ ǵpurko
Yvanæ ǵpurko
Kyrykæ Çortomlyckij
Nµstµræ Lazµbnykæ
Parxomæ Nµl∆pa
Qkymæ Parovycq
Fµdoræ Baßtovij
Mykyta Ívµc\
Hrycko Zapƍnij
Mykyta Plahona
Lohvynæ Samara
7 /
Myxaylo Ívµc\
Romanæ Bµzvµrxyj
Stµpanæ Barabançykæ
Yvanæ Holovko
Ivanæ Çumakæ
Stµpanæ Zaruba
Havrylo Honçaræ
Sµmenæ Íulha
Sµmenæ Lytvynæ
Ole©a Starij
Ivanæ Ploxij
Yvanæ Dov∆lnij
Yvanæ D∆brova
Fedoræ Nosæ
Yvanæ ǵrkasµnkø
Vasyl\ Vqzovµc\
Ivanæ Zolotarµnkø
Ivanæ Çornij
Stµpanæ Vµlykij
K¥r¥lo Kuçµravij
Korn∆j Romµnskij
Lukæqnæ Bohoslavskij
Ivanæ B∆lousæ
Antonæ Taranæ
181181 181181
181
zv.zv.
zv.zv.
zv.
6 NyΩçe pidraxunky avt. 32+33=65
(matematyçni znaky uporqdnykriv). 7 NyΩçe pidraxunky avt. 28+30=58
(matematyçni znaky uporqdnykriv).

234
Ole©a Ívydkij
Ivanæ Kravµc\ Laznyckij
Z∆nµc\ Rabij
Dµmko Kuraçyj Vovkæ
Korn∆j Kopylæ
Andr∆j Koroboçka  //
}sko Çornij
Ulasæ Nar∆çµnkø
Matv∆j Nar∆çµnko
Omelko Kaçanæ
Hrycko Bojkø
Qkovæ Xolodovyçæ
Pµtro Bobyræ
Ivanæ Harkußa
Stµpanæ ͵p∆l\
Qkymæ Hunka
Vasyl\ Caryçanskij
Ivanæ Korsunµnkø
Andr∆j Taranµc\
Pµtro Vovkæ14
8
Itoho – kozakovæ 402
Ark. 179–182. Oryhinal. Opubl.: Reestr ZaporoΩskoho Vojska 1756 hoda. – S. 45–47; Ukra-
]na – kozac\ka derΩava. – Sr. 162–163.
# 43# 43 # 43# 43
# 43 1756 r., kvitnq 16. – Raport Koßa het\manovi Kyrylu
1756 r., kvitnq 16. – Raport Koßa het\manovi Kyrylu 1756 r., kvitnq 16. – Raport Koßa het\manovi Kyrylu
1756 r., kvitnq 16. – Raport Koßa het\manovi Kyrylu
1756 r., kvitnq 16. – Raport Koßa het\manovi Kyrylu
Rozumovs\komu pro vidislannq do Sankt-Peterburha Re[stru
Rozumovs\komu pro vidislannq do Sankt-Peterburha Re[stru Rozumovs\komu pro vidislannq do Sankt-Peterburha Re[stru
Rozumovs\komu pro vidislannq do Sankt-Peterburha Re[stru
Rozumovs\komu pro vidislannq do Sankt-Peterburha Re[stru
Vijs\ka Zaporoz\koho, pro podal\ßu orhanizacig perepysu
Vijs\ka Zaporoz\koho, pro podal\ßu orhanizacig perepysu Vijs\ka Zaporoz\koho, pro podal\ßu orhanizacig perepysu
Vijs\ka Zaporoz\koho, pro podal\ßu orhanizacig perepysu
Vijs\ka Zaporoz\koho, pro podal\ßu orhanizacig perepysu
kozakiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax
kozakiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax kozakiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax
kozakiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax
kozakiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax
QsnµvµlmoΩnomu v¥sokoporvµlytµlnomu h
spdynu, h spdynu
Maliq Rossi] obo]xæ storornæ Dnµpra y Vojskæ
ZaporoΩskyxæ hµtmanu, µq impµratorskaho vµlyçµsrtva
d∆jstvytµlnomu kamµrhµru, Impµratorskoj sankt-
p∆tµrburhskoj Akadµmi] naukæ prµzydµntu, lµjbæ-hvardi]
Yz
æmajlovskoho polku podprolkovnyku i obo]xæ rossrijskyxæ
impµratorskyxæ o
rdyno v Svtyxæ apostola Andrµq y
Alµ©andra Nµvskoho, tako
Ω polskoho Bµloho Orla ry
holstynskoho Svtyq Ann¥ kavalµru, Rossijskoj impµri]
hrafu Kyryllu Hryhoryµvyrçu µho syqtµlstvu Razumovrskomu
Pokornyj rµportæ
Proßloho
1 marta 13 d., vo yspolnµniµ poluçµnnoho rv æ Koß∆ Vojska Zapo-
roΩskoho Nyzovoho o
t vaßµj qsnµvµlmoΩno sty v¥sokopovµlytµlnoho orr-
dµra 2, Vojska ZaporoΩskoho rNyzovoho kozakamæ imµnnirµ spysk¥, – kolykoµ
çyslo vo vsqkomæ kurµn∆r kozakovæ, – xotq soçynµnnyr, odnakæ tokmo t∆mæ,
ko] nn∆ pry kurµnqxæ sluçylrys\ y nµ v dalµky
x razstoqniqxæ ø t S∆ç∆ Ωy-
lywam¥ naxodqtsq, da t∆
mæ Ωµ, ko]xæ atamany spomnyt\ mohly. A sovµr-
ßµnno v
æsµmu Vojsku imµnnyxæ spyskovæ, za skorost\ o tpravky sµhø k æ
vaßµj qsnµvµlmoΩnost¥, qko Ωyvuwymæ v æ daleky x ø t S∆çy razstoq-
niqxæ po nyzu Dnµpra, takoΩæ v
æ Kalmygs∆,  // v æhor∆ Samar∆, v æ Vµly-
8 Pidraxunky avt.
8 8  8 8 
8 zv. 88
88
8
1 Napysano na livomu porli zamist\ zakreslenoho Proßlo ho. 2 Dyv dok. # 4.
182182
182182
182

235
komæ Luz∆ y pry druhyxæ r∆rçkaxæ, ø
t Kalmusa nµpodalµku naxrodqwyxsq,
y o
tluçyvßymæsq v æ t∆ Ωæ m∆sta na rybniµ yr zv∆rynniµ dobyçy kozakamræ
uçynyt\ nµvozmoΩno, atamany Ωµ kur∆nniµ spomnyt\ v
æs∆xæ do µdynoho
nµ mohut\, o ko]
x za vozvrawµniµmæ innyxæ z dobyçµj, a druhyxæ çrµzæ na-
roçnyxæ za pµrµpyssg osoblyrviµ spysky yly obwµ v
æsµmu Vojsku v æ prµd-
sl∆dugwµmæ m
sc∆ ygn∆ k vaßµj qsnµvµlmo Ωnost¥ o tpravlµnn¥ budut\.
Oniµ Ωæ soçynµnniµ spysky pry sµmæ k
æ vaßµj qsnµvµlmoΩno st¥
ø
tpravlµnn¥. O çµmæ v æ pokornost¥ rµportug.
Atamanæ koßovyj Hryhoryj Fµdroro
v s tovary st vo mæ
1756 hodu, aprylq 16 d.
Zæ Koßa.
Ark. 8. Vidpusk.
# 44# 44 # 44# 44
# 44 1756 r., travnq 7. – Donesennq Koßa het\manovi Kyrylu
1756 r., travnq 7. – Donesennq Koßa het\manovi Kyrylu 1756 r., travnq 7. – Donesennq Koßa het\manovi Kyrylu
1756 r., travnq 7. – Donesennq Koßa het\manovi Kyrylu
1756 r., travnq 7. – Donesennq Koßa het\manovi Kyrylu
Rozumovs\komu pro rißennq Vijs\kovo] sxodky vid 5 lgtoho
Rozumovs\komu pro rißennq Vijs\kovo] sxodky vid 5 lgtoho Rozumovs\komu pro rißennq Vijs\kovo] sxodky vid 5 lgtoho
Rozumovs\komu pro rißennq Vijs\kovo] sxodky vid 5 lgtoho
Rozumovs\komu pro rißennq Vijs\kovo] sxodky vid 5 lgtoho
vidmovytysq vid woriçnoho pereobrannq koßovoho otamana
vidmovytysq vid woriçnoho pereobrannq koßovoho otamana vidmovytysq vid woriçnoho pereobrannq koßovoho otamana
vidmovytysq vid woriçnoho pereobrannq koßovoho otamana
vidmovytysq vid woriçnoho pereobrannq koßovoho otamana
na Vijs\kovij radi
na Vijs\kovij radi na Vijs\kovij radi
na Vijs\kovij radi
na Vijs\kovij radi
Po tytl∆ hµtmana
Poko
rnoµ donoßµniµ
V syl∆ v¥soçajßy
x vµl∆nij a, 1-po pryslanny mæ -1 ot vaßey qsnµvelmo Ω-
nosty v Koßæ Vo
jska Zaporo Ωsko ho Nyzovoho 2 v¥sokopovµlytµlny mæ
ordµra mæ , atamany kur∆nnie seho fervralq 5 d. v obwej Vo jskovo j sxodky 3
pryhovory 4, b: oprµd∆lqµmy x v koßoviµ atamany nµ torl\ v hodæ yly dva, lybo
v try o
t zvanyq koßµvskoho o tstavlq t, no 5 y po dµsqty, lybo i bol∆µ v, v
to
mæ zvani] bµz sm∆n¥ b¥t\ po ta, poka nµ stanµtæ bµzvynno Vro jsku kakovy x-
lybo vsqky
my sluça] obydæ pryçynq t. EΩµly Ωµ çto koßovij po yzly-
ßµstvu 6 vwnµt\, tø v Sxodk¥ o t koßµvskoho zvaniq o tstavlµnæ bude t7, a
v
æ obwoµ Vo jskovoµ sobranie, zdrµvle urzakonµnnoµ, dopuskaµmæ nµ budrµtæ h.
Kto Ωµ potomæ v koßevskryj çynæ oprµd∆lenæ budµtæ, o tormæ po komand∆
vaßµy qsnµvµlmo
Ωnosty 8 prµdstavlqtymµtsq ©.
O çµmæ vaßej qsnµvµlmoΩnosty pod vysokoµ blahorazsmo
treniµ
pokorn∆jße donoßu.
K. a. Hryhorij Fedoro
væ s tovary st vo mæ
1756 hoda, maq 7 d.
Z Koß a.
Ark. 9. Vidpusk.
1 Napysano na pravomu porli zamist\ zakreslenoho po pry. 2 Dali zakresleno ordµro mæ. 3 Dali zakresleno prµdaq væ raz podny. 4 pryhovoryly; dali zakresleno atamany ko. 5 Dali zakresleno y v dµ. 6 Dali zakresleno vwe. 7 Dali zakresleno a v Radu, a v Ra. 8 qsnµ- napysano nad rqdkom.
99 99
9

236
1756 r., travnq 7. o– Donesennq Koßa het\manoovi Kyrylu Rozumovs\komu.

237
# 45# 45 # 45# 45
# 45 1756 r., çervnq 15. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
1756 r., çervnq 15. Sankt-Peterburh. – Order het\mana 1756 r., çervnq 15. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
1756 r., çervnq 15. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
1756 r., çervnq 15. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z podqkog za uspißnu
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z podqkog za uspißnu Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z podqkog za uspißnu
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z podqkog za uspißnu
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi z podqkog za uspißnu
borot\bu z hajdamakamy i za nadislanyj Re[str, a takoΩ
borot\bu z hajdamakamy i za nadislanyj Re[str, a takoΩ borot\bu z hajdamakamy i za nadislanyj Re[str, a takoΩ
borot\bu z hajdamakamy i za nadislanyj Re[str, a takoΩ
borot\bu z hajdamakamy i za nadislanyj Re[str, a takoΩ
pro neobxidnist\ zaverßyty perepys i skladannq povnoho
pro neobxidnist\ zaverßyty perepys i skladannq povnoho pro neobxidnist\ zaverßyty perepys i skladannq povnoho
pro neobxidnist\ zaverßyty perepys i skladannq povnoho
pro neobxidnist\ zaverßyty perepys i skladannq povnoho
re[stru Vijs\ka. # 546
re[stru Vijs\ka. # 546 re[stru Vijs\ka. # 546
re[stru Vijs\ka. # 546
re[stru Vijs\ka. # 546
Eq impµr·at‚ørs·kaho‚
1 vµlyçµstva Maloj Rossi·]‚ obo]xæ
storonæ Dnµpra y Vojskæ ZraporoΩskyxæ hµtmanæ,
d∆jstvytµln¥j kamµræhµræ, Impµrartorskoj sanktæ-
p∆tµrburskoj Akadµmi] naukæ prµzydµntæ, lµjb-hvrardi]
Izmajlovskoho polku pordpolkovnykæ i obo]xæ rossrijsky
x
impµratorskyxæ ordµnovæ Svrtyxæ apostola Andrµq i
Alµksandra Nµvskoho, takorΩæ polskoho Bµloho Orlar i
holæstynskoho Svt¥q Ann¥ kavalµræ, Rossijskoj rimpµri]
hrafæ Kyryllæ Razumovskirj
Vo
jska Nyzovoho ZaporoΩsrkoho hpdnu atamanu koßµvormu,
starßyn∆ vojskovoj, atamranamæ kur∆nnymæ i vsµmur Vojsku
Poluçµny z
æd∆s\ sµho ignq 11 d. otpravlµnn¥µ k æ namæ pry rµport∆ va-
ßµmæ soçynµn
æn¥µ, po syl∆ poslann¥xæ prµd symæ k vamæ ordµrovæ na-
ßyxæ, imqnniµ spysky Vo
jska Nyzovoho ZaporoΩskoho kozakamæ t∆mæ
tok
æmo, ko] pry kurµnqxæ væ nalyçnosty naxodqt æsq i nµ v æ dalµkyxæ
rastoqniqxæ o
t S∆çy Ωyvut\ y ko]xæ atarmany v æspomnyt\ mohly; pry çµmæ
v
æ rµport∆ svoµmæ prµdstavlqµtµ, çto sovµrßµnno v æsµmu Vojsku ymqn-
nyxæ spyskovæ za skorost\, qko Ωyvuwymæ væ dalµky
x ot Sƍy razstoq-
nyqxæ po nyzu Dn∆pra y væ druhy
x v tomæ rµpo rt∆ vaßµmæ pokazannyxæ
zaporoΩskyxæ mµstaxæ y o
tluçy væ ßym\sq na r¥bnug y zv∆rynnugr lovl∆,
uçynyt\ nµvozmoΩno, atamanyr Ω-dµ kur∆nniµ væspomnyt\ vrs∆xæ do µdynoho
nµ mohut\, o ko]xæ-dµ za vozvrrawµnyµmæ yz o
tluçokæ y za pµrµpys\g çrµzæ
naroçny
x osoblyv¥µ spysky ily o bwµ vsµmu Vojsku o tpravlµn¥ budut\.
A osoblyvo i naxodqwijsq v
æ S∆çy ZaporoΩskoj sotnykæ myrhorodskij
Zarudnij a rµportuµtæ n æn∆ Ωæ, çto druhy x // v æ prµdo bqvlµn æn¥xæ ordµ-
r∆xæ naßyxæ po·vµ‚l∆nnyxæ po yskorµnµnig hajdamakæ prynadlµΩawyxæ
uçrµΩdµnij, za pohor∆niµmæ maq 1
d. væ S∆çµ dvadcqt¥ odnoho kurµnq z æ
druhymy stroµn¥qm¥, nn∆ væ d∆jstviµ pryvµ st nµ moΩµtµ, ibo-dµ mnohiµ yz
Vojska ZaporoΩskaho or
tpravylys\ dlq pokupky nra stroµn¥µ l∆sa; tako Ω
çto y dlq po]mky b¥vßy x væ sobrani] na r∆çkµ Hromok æl∆] hajdamakæ o t
Koß a çµtyrµ parti] væ razniµ m∆sta pry vojskovyxæ starßynaxæ i atamanaxæ
o
tpravlµn¥ b, y ko vs∆mæ polkovnykamæ kr∆pkiµ prykaz¥ o t vasæ o nµ-
usypnomæ staratµlstv∆ væ po]mkµ i yskorµnµni] ha
jdamakæ poslan¥, y po
vs∆mæ-dµ nn∆ßnymæ o
brawµnyqmæ dovolno vydno, qko nµ tok æmo xudy m
lgdµmæ potaçky nµ d∆laµtsq, no v æsµm∆rno rady by starßyna i vsµ Vojsko
kakæ najskorqµ vs∆xæ xudyxæ lgdµj yskorµny
t, y dlq toho protyvæ prµΩ-
14 14  14 14 
14 zv. 1414
1414
14
1 Tekst poßkodΩeno.

238
nqho nn∆ væ stµpnyxæ m∆staxæ nyhd∆ çatæ nµ slyxat\. ǵho rady m¥, usmot-
rq yz vyßµpysan
ænoho vo yspolnµni] vysoçajßyxæ µq impµratorskaho
vµlyçµstva povµl∆ny
j i naßyxæ ordµrovæ raçytµlnorµ vaßµ staraniµ, vasæ,
koßµvoho atamana, starßynur i vsµ Vo
jsko za to poxvalqµ m.
Yz
æ t∆xæ Ωµ spyskovæ, soçynq zd∆s\ kra tkug v∆domost\ – kolykoµ
çyslo j kakoho imqnno kurµnq t∆xæ zaporoΩskyxæ kozakovæ sæ ]xæ kur∆n-
nym¥ atamanamy pokazano, prµdstavleno o
t nasæ y væ Pravytµlstvugwij
sµnatæ v. Odnako, dab¥ za sylu prµΩny x naߥ x ordµrovæ takiµ Ωæ imqnn¥µ
spysky y o vsµmæ Vojsk∆ ZaporoΩskomæ, kakæ to: o Ωytµ
lstvugwyxæ v
otdalµnny
x ot S∆çy m∆stax, po nyzu Dn∆pra, takoΩæ v æ Kal æmyus∆, Sa-
mar∆, v
æ Vµlyko m Luh∆ y pry druhy x r∆çkaxæ, y o b otluçny x vs∆xæ koza-
kaxæ, – soçynµn¥ i k namæ pryslan¥ b¥ly, tako
Ω //
i vo vsµmæ tomæ, o çµmæ
v t∆
x prµΩny x naßyxæ ordµr∆xæ vµl∆no, nµo tm∆nnoµ çynµno b¥lo yspol-
nµniµ i konµçno vsµ ønoµ nablgdaµmo b¥lo z
æ dovo lnymæ rad∆niµmæ, o tomæ
vamæ, koßµvomu atamanu, z staßynog ·!‚ y atamanam¥ nak
ær∆pko prµdlaha-
µmæ, a y pomqnutomu naxodqwomus\ v S∆çy sotnyku Zaru
dnomu osoblyvo
o
t nasæ vµl∆no vasæ, koßµvoho atamana, z starßynog, daby vsµ po prµΩnymæ
naßy
m ordµramæ o t vasæ ispolnµno b¥lo bµz vsqkoj o tm∆n¥, v æsµm∆rno
ponuΩdat\.
Hµtmanæ hrafæ K. Razumovskyrj
Væ Sankt-P∆terburh∆.
Ignq væ 15
d. 1756 hoda.
# 546.
Pomitka na livomu poli pozdovΩ ark. 14: Pol. iglq 27 d. 1756 ho du .
Ark. 14, 15. Oryhinal.
# 46# 46 # 46# 46
# 46 1756 r., serpnq 29. Siç. – Vymoha predstavnyka het\mana
1756 r., serpnq 29. Siç. – Vymoha predstavnyka het\mana 1756 r., serpnq 29. Siç. – Vymoha predstavnyka het\mana
1756 r., serpnq 29. Siç. – Vymoha predstavnyka het\mana
1756 r., serpnq 29. Siç. – Vymoha predstavnyka het\mana
v ZaporoΩΩi Vasylq Zarudnoho do Koßa pro obov’qzkove
v ZaporoΩΩi Vasylq Zarudnoho do Koßa pro obov’qzkove v ZaporoΩΩi Vasylq Zarudnoho do Koßa pro obov’qzkove
v ZaporoΩΩi Vasylq Zarudnoho do Koßa pro obov’qzkove
v ZaporoΩΩi Vasylq Zarudnoho do Koßa pro obov’qzkove
vykonannq het\mans\kyx orderiv wodo skladannq
vykonannq het\mans\kyx orderiv wodo skladannq vykonannq het\mans\kyx orderiv wodo skladannq
vykonannq het\mans\kyx orderiv wodo skladannq
vykonannq het\mans\kyx orderiv wodo skladannq
dodatkovyx spyskiv kozakiv, ne vpysanyx do re[stru
dodatkovyx spyskiv kozakiv, ne vpysanyx do re[stru dodatkovyx spyskiv kozakiv, ne vpysanyx do re[stru
dodatkovyx spyskiv kozakiv, ne vpysanyx do re[stru
dodatkovyx spyskiv kozakiv, ne vpysanyx do re[stru
Vijs\ka Zaporoz\koho
Vijs\ka Zaporoz\koho Vijs\ka Zaporoz\koho
Vijs\ka Zaporoz\koho
Vijs\ka Zaporoz\koho
VµlmoΩnomu h
spdnu koßµvomu atamanu Vrojska Nyzovo ho
Zapo·ro Ω‚sko ho 1 Hryhoryg Fµdorovu z vojskovog
sta
rßynog, kur∆nnymy atamanamry i tovarystvomæ
Trµbovanyµ
Sµho avhusta 8
d. v poluçµnnomæ mnog o t µho qsnµvµlmo Ωnosty
vysokopovµlytµlno
ho hspdna, h spdna Malyq Rossi] obo]xæ srtoronæ Dnµpra
y Vojskæ Zaporo
Ωsky x hµtmana y razny x o rdyno v kavalµra o rdµr∆
obqvlµnno, çto xotq, po syl∆ prµΩdµ poslanny
x ot µho qsnµvµlmo Ωnosty
1111 1111
11 1515
1515
15
1 Tut i dali tekst poßkodΩerno.

239
k vßµj vµlmo
Ωnosty o rdµrovæ, o t vµlmo Ωnosty vßµj z starßynog voj-
skovog soçynµnyµ ymµnnyµ spysky Vojska Nyzovo
ho Zaporo Ωsko ho koza-
kamæ t∆mæ t·ol\ko‚, ko] pry kurµnq
x v nalyçno sty naxodqtsq y v nµdalµ-
kyxæ ·ra‚zstoqnyq
x ot S∆çy Ωyvutæ, ymµnnyµ spysky k µho qsnµvµlmo Ω-
nosty y o
tpravlµnny, odnako, daby za rsylu prµ Ωny x µho qsnµvµlmo Ωnosty
o
rdµrovæ takyµ Ω ymqnniµ spysky y o vsµmæ Vojsk∆ ZaporoΩskomæ, kakæ
to: o Ωytµlstvugwy
x v o tdalµnny x ot S∆çy mµsta x po nyzu Dnµpra, tako Ω
v Kalmyus∆, Samar∆, v Vµlykomæ Luh∆ y pry druhy x r∆çka x, y o tluçny x
vs∆xæ kozaka x, – soçynµnny y k µho qsnµvµlmo Ωnosty pryslanny b¥ly;
tako
Ω y vo vsµmæ tomæ, o çµmæ v t∆xæ prµΩnyxæ µho qsnµvµlmo Ωnosty
o
rdµr∆xæ vµl∆nno nµo tm∆nnoµ uçynµnno bylo yspolnµnyµ y konµçno vsµ
onoµ nablgdaµmo bylo z dovrolnymæ rad∆nyµmæ, o tomæ vrµlmo
Ωno sty vßµj
z sta
rßynog y atamanamy nakr∆rpko o t µho qsnµvµlmo Ωnosty prµdloΩµnno.
A daby vsµ po prµ
Ωny mæ  //
µho qsnµvµlmoΩnosty ordµrarmæ o t vµlmoΩnosty
vßµj yspolænµnno bylo bµz vsrqkoj o
tm∆ny, vsµm∆rno vµlµno mn∆r vµlmo Ω-
nost\ vßu ponuΩdat\.
Toho rady blahovol∆tµ, vµlmo
Ωnost\ vß a, po syl∆ vyßµpysannoho µho
qsnµvµlmo
Ωno sty o rdµra, kakæ o soçynµny] vy·ßµ‚ sµho napysany x o vsµmæ
Vojsk∆ Zaporo
Ωsko m ymqnny x spyskovæ, takæ y o uçynµni] v Vojskµ Zapo-
ro
Ωskomæ povµlµnny x prµΩnymy µho qsnµvµlmo Ωno sty o rdµram·y‚ porqd-
kovæ, kotoryµ y v poslrannomæ o
t mµnµ sµho hodu ma rta o t 22 d., v syl∆ µho
qsnµvµlmo
Ωnosty ordµrovæ, trµbovany] 2 qsno yzobraΩµny, nµo tm∆nnoµ
ispolnµnyµ uçynyt\. Y çto por sµmu uçynµnno budµ
t, mµnµ uv∆domyt\.
Sotnykæ polkovij my
rhorodskij Vasyl\ Zaru dnij
1756 hodu, avhusta 29
d.
Pomitka:
Poluçµn æno av æhusta 29 d. 1756 høda.
Ark. 11. Oryhinal.
# 47# 47
# 47# 47
# 47 1756 r., veresnq 1. – Nakaz Koßa polkovnykam Vijs\ka
1756 r., veresnq 1. – Nakaz Koßa polkovnykam Vijs\ka 1756 r., veresnq 1. – Nakaz Koßa polkovnykam Vijs\ka
1756 r., veresnq 1. – Nakaz Koßa polkovnykam Vijs\ka
1756 r., veresnq 1. – Nakaz Koßa polkovnykam Vijs\ka
Zaporoz\koho pro skladannq imennyx spyskiv kozakiv
Zaporoz\koho pro skladannq imennyx spyskiv kozakiv Zaporoz\koho pro skladannq imennyx spyskiv kozakiv
Zaporoz\koho pro skladannq imennyx spyskiv kozakiv
Zaporoz\koho pro skladannq imennyx spyskiv kozakiv
ta najmytiv, qki perebuvaly v zymivnykax i na promyslax,
ta najmytiv, qki perebuvaly v zymivnykax i na promyslax, ta najmytiv, qki perebuvaly v zymivnykax i na promyslax,
ta najmytiv, qki perebuvaly v zymivnykax i na promyslax,
ta najmytiv, qki perebuvaly v zymivnykax i na promyslax,
perepys zymivnykiv, zabezpeçennq ]xnix hospodariv
perepys zymivnykiv, zabezpeçennq ]xnix hospodariv perepys zymivnykiv, zabezpeçennq ]xnix hospodariv
perepys zymivnykiv, zabezpeçennq ]xnix hospodariv
perepys zymivnykiv, zabezpeçennq ]xnix hospodariv
pasportamy, pro vΩyttq zaxodiv dlq borot\by
pasportamy, pro vΩyttq zaxodiv dlq borot\by pasportamy, pro vΩyttq zaxodiv dlq borot\by
pasportamy, pro vΩyttq zaxodiv dlq borot\by
pasportamy, pro vΩyttq zaxodiv dlq borot\by
z hajdamakamy, zatrymannq rosiqn-vtikaçiv towo
z hajdamakamy, zatrymannq rosiqn-vtikaçiv towo z hajdamakamy, zatrymannq rosiqn-vtikaçiv towo
z hajdamakamy, zatrymannq rosiqn-vtikaçiv towo
z hajdamakamy, zatrymannq rosiqn-vtikaçiv towo
Ko vs∆mæ polkovnyka
m Zaporo Ωskoho Nyzovoho Vojska
prykazy kr∆pkiµ takovy rposlanny
Za sylu v¥sokopovµlyrtµ
lny x µho qsnµvµ lmoΩnosty vysokopovµlyrtµlnoho
h
spdna, h spdna hµtmana i kavalµra, hrafa Kyrylla Hryhoriµvyça µho syq-
te
lstva Razumovskoho 1 ordµrovæ, v Koß∆ poluçµnny x, vsµnajkr∆pçajßµ
1111 1111
11
zv.zv.
zv.zv.
zv.
2020
2020
20
2 U spravi nema[.1 Napysano nad rqdkom.

240
vamæ, pnµ polkovnykæ
2, z sta rßynog, i vprµ d3 tamo po vasæ buduçy m pol-
kovnyka
m i star æßyna m4 prykazuµtsq, dab¥ v¥ vsµnµo tm∆nnoµ uçynyly 5
ispo lnµniµ v samoj skorosty 6 po nyΩµpysanno mu :
1. V proßly
x 754 1, 755 i v sµmæ 756 hod∆xæ pryßµ dßy m na kozactvo v
ra
znyµ zymovnyky k kozaka m zaporo Ωsky m r a znyxæ kurµnµj z ra znyxæ m∆stæ,
a v kurµnqxæ nµ byly, da y vo
zvratyvßy msq s ra znyxæ promyslovæ kozaka m
zaporo Ωsky m, ko] nµ napysanny v ymµnniµ vsµho Vojska spysky, po ymµna m i
pro
zvanyqmæ 1-i qky x ony kurµnµj -1, i, zapysavæ y x v imµnniµ spysky, pryslat\
v samoj skorosty 7, a nµ dal∆µ qkæ buduço ho oktqbrq kæ 26 çyslu sµho Ω
hoda 8 çrµ z naroçny x dlq o tsy lky k µho qsnµvµ lmoΩnosty vsµnµo tm∆nno.
2. Vo vs∆xæ vaßµho v∆domstva z∆movnyka
x kozaka m-hospodarq m na-
kr∆pko im∆µtµ vskorosty prykazat\, dab¥ ony, kozaky, v samo
j skorosty
pryµ
zdyly v S∆çæ 9 y sko lko v y x zymovnyka x im∆µtsq samyxæ xazq]novæ i
molodykovæ naµmny
x, v ko Ωdoj z∆movny k s Koß a za vojskovog pµçat \g
paßporty vzymaly. A bµ
z paßportovæ yly 1 bµ z bylµtovæ n∆qky x brodqhæ y
zlod∆µvæ v svo] z∆movnyky o
tngd\ nµ prynymaly bæ // i prystanywa i ukry-
vatµ
lstva zlod∆qmæ nµ çynyly. Da y b∆hly x vµlykoro ssijsky x ra zno ho
çyna 10 lgdµj nµ prynymaly bæ, no ony x vamæ, hd∆ qvlq tsq budut\, zarazæ
vzqvæ, o
tdavaly dlq o tsylky kuda sposo bno budµtæ vµlykorossijsky m ko-
mandamæ. Da vam\, pnµ polkovnykæ, z starßynog i kozakamy i samy
m po
z∆movnykamæ i vo vsµ
m vaßµ m v∆do mstv∆ çyny t µΩµçasto ro zµzdy y smo tr∆t\,
daby v z∆mo
vnyka x 11-y v druhy x r a zny x m∆staxæ -11 svµrxæ 12 napysan nyx ymy 1
v paßport∆ x ·!‚ lgdµj lyßn∆xæ, sumnytµ lny x1 y b µ zpaß æportny x nµ bylo,
a µΩµly qvlqtymu
tsq, takovy x, vzqvæ, sgda v Koßæ prysyla t p o d karaulo m.
Da y vo vsµmæ o dobry
x porqdka x13, i v po]mky vorovæ, i v prysy lky ony x
sgda dlq o tsy lky v Hluxovæ, i vo yskorµnµni] yxæ, tako Ω i o nµçynµni] n∆ko-
mu ot kozakovæ zaporoΩsky x n∆kaky x i mal∆yßy x obydæ rad∆tµlno i ys-
pravno, nƍy
m nµ o thovoryvaqs\, postupa t vsµnµprµm∆nno.
3. Sko
lko vo vsµ m vaßµ m v∆domstv·∆‚ 14 kozaçy x z∆movnykovæ 15, i po
qky
x16 r∆ka x, y r∆çka x, i ur·o‚çywa x, 1-i luhaxæ -1, i ç¥y x imµnno im∆µtsq,
opysavæ onyµ, µΩµly mo
Ωno, pry slat\ tu opys\ v Koßæ dlq o tsy lky k µho
qsnµvµ
lmoΩnosty h spdnu hµtmanu i kavalµru Razumovsko mu .  //
A µΩµly za-
2 Dali zakresleno z sta. 3 Dali zakresleno pove. 4 Dali zakresleno na. 5 Dali zakresleno v samoj skorost¥. 6 Dali zakresleno v ny. 7 Dali zakresleno v Koß. 8 Dali zakresleno nar. 9 Dali zakresleno in. 10 Dali zakresleno lgdq m. 11 Napysano na livomu

poli.12 Dali zakresleno paßportovæ. 13 Dali zakresleno y vo yskorµnµni]. 14 Tekst poßkodΩeno.15 Dali zakresleno im∆µtsq opy. 16 Dali zakresleno r∆çka x.
2020
2020
20
zv.zv.
zv.zv.
zv.
2121
2121
21

241
çy
m toj z∆movnyka m opys∆ uçynyt\ nµ moΩno budµtæ 17, o to m v Koßæ so
obststoqtµ
lstvo m ·!‚ vskorosty rµportova t.
4. Na
d podkomandnymy vaßymy kozakamy i druhymy lgdmy nakr∆pko
smo
tr∆t\ im∆µtµ 1, dab¥ ony n∆komu 18 ra znoho çyna lgdµ m po ßlqxa m, po
kupµçµsky
m y druhy m ra zny m d∆la m proxodqwy m19 v Malorosijsky x, Slo-
bodsky
x polkaxæ, v Novoj Sµrby] a 1-i vµzd∆ v ro ssijskyxæ m∆sta x-1, tako Ω
v Polskoj i Turµcko j hranyca x i vµ zd∆ 20 n∆ tajny m, n∆ qvny m obrazo m so-
s∆dstvµ
nny m polsky m, tatarsky m i turµcky m naroda m n∆kaky x obydæ hraby-

lstvo m, vorovstvo m, uhnatyµ m loßadµj, skota i pro tço ho imuwµstva 21- y
dµnµhæ o
tnqtiµ m-21 otngd\ nµ çynyly, no o t toho vsqçµsky vo zdµrΩanny bæ
byly. A zahrablµnniµ donn∆ qkoby 1 v tataræ ra znymy 22 vrµmµny 23 p o sl∆ ko m-
m¥si], okonçµnnoj 24 v proßlo m 753- m hodu 25- v Nykytyno m-25, b (qkæ xanæ v v
Kyµvæ, k h
spdnu tajno mu sov∆tnyku Ivanu Kostgrynu h pysalæ) 26 1-budto
zaporoΩskymy kozakamy -1 bol∆µ dvo x tysqçæ loß ad¥ i skotæ 27, tako Ω dµ-
nµhæ y prot
çoµ © 1-nµmaloµ çyslo -1 stara tsq otyskyva t28 dlq o tdaçy obydnoj
storon∆, 1-y µΩµly -1 i sko lko, i çµho v vaßµ m v∆do mstv∆ oty skanno budµtæ,
onoµ v Koßæ prysyla
t dlq sodµrΩaniq do o tdaçy obydymoj tatarskoj sto-
ron∆ nµprµm∆nno. 5. EΩµly
29 z z∆movnykovæ kozaçy x molodyky naµmniµ o t yx hospodarµj
kuda posylanny budut\ nµ v dalµkyµ m∆sta dlq sysku loß adµj 30, sxodq-
wy
x31 s z∆movnykovæ, ily za çy m druhy m, ony m bylµty dava t im∆µtµ, a bµ z
bylµtovæ o tngd\ n∆ko mu n∆ za çµ m i n∆kuda nµ o tluçagtsq, çµho 32 va m z
starßynog nakr∆pko smo
tr∆ 33.  // 346. EΩµly qkyµ vorov stva za vaßy m i vs∆xæ kozakovæ nµbrµΩµnyµ m i
nµsmo
trµnyµ m ot zdµßny x brodqhæ y zlod∆µvæ 35 v R o ssijsky x, tako Ω Turµc-
ko
j, Po lskoy i Tatarsko j hranycq x uçynqtsq, a prµtµnsyq na Vo jsko Zapo-
ro
Ωskoµ budµt\, to vy z starßynog i so vs∆my tamoßn∆my kozakamy pla-
ty
tsq budµtµ, i svµrxæ toho, kuda povµlµn æno budµt\, holovog vydan æny
17 Dali zakresleno sgd. 18 Dali zakresleno proxodqwy m. 19 Dali zakresleno tako Ω. 20 Dali zakresleno tajno. 21 Napysano nad rqdkom zamirst\ zakreslenoho nµ çynyly. 22 Dali zakresleno çasy. 23 Dali zakresleno (qk. 24 Napysano nad rqdkom zamirst\ zakreslenoho byvßµj. 25 Napysano nad rqdkom zamirst\ zakreslenoho qkoby zaporo Ωskymy kozakamy). 26 DuΩky avt.27 Dali zakresleno nµmal. 28 Dali zakresleno µΩµly podl∆n. 29 Dali zakresleno s kozakovæ. 30 Dali zakresleno sxo. 31 Dali zakresleno po z∆movnyka m. 32 Napysano nad rqdkom zamirst\ zakreslenoho v çµ m. 33 smotr∆t34 Na poçatku storinky zakresleno I po vyßæpysanno mu vsµmu vamæ, pnµ polkovnykæ. 35 Dali zakresleno d∆la.
2121 2121
21
zv.zv.
zv.zv.
zv.

242
budµtµ.
11- I o sµ m vs∆mæ kozaka m vaßµ ho v∆do mstva obqvyt\, daby ony vprµd\
nƍy
m nµ o thovoryvalys\ -11 .
7. Sµj 36 y pro tçyµ k va m s Koß a o tpravlµnniµ prykazy y druhyµ d∆la
po pµrµm∆na
m s rukæ na ruky 37 polkovnyka m µdynæ druho mu dlq ispo lnµnyq
po sµmu o
tdavat\. A o poluçµni] i yspo lnµni] sµho v Koßæ µΩµçasto rµpo r-
tovat\, i vamæ, pnovµ polkovnyky, z starßynamy i so vs∆ma vaßµho v∆domstva
kozakamy vsµnµprµm∆nnoµ i bµ
zotlo Ωnoµ uçynyt\ v samoj skorosty 11- po
sµmu -11 ispolnµniµ, da i vsµhda po sµ mu postupa t vysoçajßy mi µq iva ukazamy
i µho qsnµvµ
lmoΩnosty ordµram¥ nakr∆pkro prykazuµtsq.
S Koßa.
1
d. sµntqbrq 1756 hodu. A. k. Hryhory
j Fµdorovæ s tovarystvo m
Pomitka na ark. 21 zv.:
Dupl∆katæ avhusta 28 dnq ko vs∆mæ poslanæ.
Ark. 20, 21. Vidpusk.
# 48# 48 # 48# 48
# 48 1756 r., veresnq 7. – Povidomlennq Koßa predstavnykovi
1756 r., veresnq 7. – Povidomlennq Koßa predstavnykovi 1756 r., veresnq 7. – Povidomlennq Koßa predstavnykovi
1756 r., veresnq 7. – Povidomlennq Koßa predstavnykovi
1756 r., veresnq 7. – Povidomlennq Koßa predstavnykovi
het\mana v ZaporoΩΩi Vasylevi Zarudnomu pro zaxody,
het\mana v ZaporoΩΩi Vasylevi Zarudnomu pro zaxody, het\mana v ZaporoΩΩi Vasylevi Zarudnomu pro zaxody,
het\mana v ZaporoΩΩi Vasylevi Zarudnomu pro zaxody,
het\mana v ZaporoΩΩi Vasylevi Zarudnomu pro zaxody,
vΩyti Koßem dlq vykonannq het\mans\kyx orderiv wodo
vΩyti Koßem dlq vykonannq het\mans\kyx orderiv wodo vΩyti Koßem dlq vykonannq het\mans\kyx orderiv wodo
vΩyti Koßem dlq vykonannq het\mans\kyx orderiv wodo
vΩyti Koßem dlq vykonannq het\mans\kyx orderiv wodo
skladannq dodatkovyx spyskiv kozakiv, qki perebuvaly na
skladannq dodatkovyx spyskiv kozakiv, qki perebuvaly na skladannq dodatkovyx spyskiv kozakiv, qki perebuvaly na
skladannq dodatkovyx spyskiv kozakiv, qki perebuvaly na
skladannq dodatkovyx spyskiv kozakiv, qki perebuvaly na
promyslax i v zymivnykax, perepysu zymivnykiv ta rozßuku
promyslax i v zymivnykax, perepysu zymivnykiv ta rozßuku promyslax i v zymivnykax, perepysu zymivnykiv ta rozßuku
promyslax i v zymivnykax, perepysu zymivnykiv ta rozßuku
promyslax i v zymivnykax, perepysu zymivnykiv ta rozßuku
hajdamakiv, zloçynciv i rosiqn-vtikaçiv
hajdamakiv, zloçynciv i rosiqn-vtikaçiv hajdamakiv, zloçynciv i rosiqn-vtikaçiv
hajdamakiv, zloçynciv i rosiqn-vtikaçiv
hajdamakiv, zloçynciv i rosiqn-vtikaçiv
Blahorodnomu hpdynu sotnykru po
lkovomu my rhorodskomu
Vasylyg Zarudnomu 1
Izæv∆stiµ
Na pryslannoµ iz
æßµdßoho avhusta 29 d. sµho Ω hodu o t vaßµho blaho-
rodiq 2 trµbovanyµ 3, v koµ m iz ævolytµ 4 pysat\ 5: væ poluçµnnomæ- dµ vamy
o
t µho qsnµvµ lmo Ωno sty v¥sokopovµlytµlnoho h spdyna, h. Maliq Ro ssi]
obo]xæ storo
n Dnµpra i Vojskæ Zaporo Ωsky x hµtmana i ra zny x ordynovæ
kavalµra 6 ordµr∆ toho Ω avhusta 8 d. obqvlµnno, çto xotq, po syl∆r prµ Ωdµ
pryslanny
x7 ot µho qsnµvµ lmo Ωnosty 8-ko mn∆ -8 9- v Koßæ -9 ordµrovæ, 10- mnog i s ætarßynog -10 vojskovog soçynµnniµ imrµnniµ spy sky V. N. Z. ko-
36 Dali zakresleno pry. 37 Dali zakresleno za. 1 Dali zakresleno Izæ. 2 Nad rqdkom zakresleno izv∆stiµ. 3 Napysano nad rqdkom zamirst\ zakreslenoho symæ otv∆to m obqv. 4 Nad rqdkom zakresleno trµbuq. 5 Napysano nad rqdkom zamirst\ zakreslenoho trebova t. 6 Dali zakresleno ordµru. 7 Napysano na pravomu porli zamist\ zakreslenoho po slany x. 8 Napysano na pravomu porli zamist\ zakreslenoho k vaßµj; nad rqdkom zakresleno
slovo, qke ne vdalosq prorçytaty.
9 Napysano nad rqdkom zamirst\ zakreslenoho vµlmoΩnosty; nad rqdkom zakresleno
atamanu koßovomu. 10 Napysano na pravomu

poli zamist\ zakreslenohro ot na s zæ sta rßynog star.
1212 1212
12

243
zakamæ t∆mæ to
lko, ko] pry kurµnq x vænalyçnosty naxodqtsq i v æ nµda-
lµky
x ra zstoqnyq x o ·!‚ o t S∆çy Ωyvut\ 11, k æ µho qsnµvµ lmo Ωnosty i o t-
pra vlµnny, odnakæ, dab¥ za sylur prµ Ωnyxæ µho qsnµvµ lmo Ωno sty o rdµrovæ
takiµ Ωæ imqnniµ spysky ri o vsµmæ Vojsk∆ Zaporro
Ωsko m, kakæ-to: o Ωytµl-
stvugwy
x væ dalµky x ot S∆çy m∆sta x, po nyzu Dnµpra, tako Ω væ Ka lmus∆,
Samar∆, v
æ Vµlyko m Luh∆ i pry druhy x r∆çka x i o tluçny x vs∆xæ kozaka x,
soçynµnny i k
æ µho qsnµvµ lmo Ωno sty pryslanny b¥ly, tako Ω12 i vo vsµmæ
to
m, o çµmæ v t∆xæ prµΩny x µho qsnµvµ lmoΩnosty ordµr∆xæ ·!‚ vµlµnno,
nµo
tm∆nnoµ uçynµnno bylo ispo lnµnyµ y, çto 13 uçynµnno budµtæ, vasæ uv∆-
domyt\ 14.  // Çrµ z syµ vaßµmu blahorodyg orbqvlqg – po syl∆ µho qsnµvrµ l-
moΩnosty vysoky x vµl∆nij ispo lnµniµ takovo çynytsq:
1. 15- Nµ napysanny m v imµnniµ spysky 16 kozakamæ zaporoΩsky m zdµ v S∆çy
pry kurµnq
x po zvrawµni] y x z ra znyxæ m∆stæ 17, tako Ω v Kalmygs∆, v
11 Dali zakresleno imµnni. 12 Napysano nad rqdkom zamirst\ zakreslenoho i o protçµ m. 13 Dali zakresleno posl∆duµtæ vaßæ. 14 Dali zakresleno sym çrµzæ syµ obqvlqµtsq. 15 Napysano na livomu

poli zamist\ zakreslenoho I na onoµ vaßµmu blahorodig symæ o tv∆-
to
mæ sluΩu, obqvlqg, çto, po syl∆ µho qsnµvµ lmoΩnosty ordµrovæ, ispo lnµniµ takovo. Qko
mnog izæ sta
rßynog kakæ na prµ Ωniµ v¥sokopovµlytµlniµ k æ µho qsnµvµlmo Ωnosty ordµra
rµpo
rtovanno b¥lo, takæ i nyn∆ vaßµmu blahorodig obqvlqg: qko vsµmu Vojsku Zaporo Ωskomu
i sluΩawymæ v
æ kozakovæ uçyny t imqn·yxæ‚ spyskovæ i na znaçµnniµ sroky vsµho Vojska so brat
vsqçµsky nµvo zmoΩno dlq toho, çto v æ vµlyky x rastoqniq x inniµ o t S∆çy Ωyvut\, a druhiµ, vzqv-
ßy paßpo
rt¥, o tluçagtsq po promyslu v æ Malug Rossig i, oΩµnq s, tamo Ωyvu t i nµ vo zvrawa-
gtsq v S∆çæ. Zat∆mæ i nykohda vsµmu Vojsku v
ædruhæ pry svo]xæ kurµnq x i oso blyvy x Ωylywa x
væ Zaporo Ωsky x Volno stqx b¥ t za bµ zprµstannymy po svo]mæ prom¥ slamæ o tluçka my væ Malug
Rossig i v
æ druhiµ m∆sta nµvo zmoΩno, no sluΩawy x tak æΩµ ne mo Ωno, çto innij, nµdµlg ily m∆-
sqc\ proΩyvßy, o
tydµ. V æ so stoqwiµ Ωµ po nyzu Dn∆pra zymovnyky paßpo rty Ω xazq]na m dlq
svobo
dnoho yxæ v æ zymovnyka x zæ buduçymy pry ny x sluΩytµlmy prµb¥va t i dlq poµ zdy ·!‚ v æ
stµpæ za zv∆romæ i pro tçimy nuΩdamy, napysuq to lko çyslo sluΩytµlµj, z æ Koß a vydagtsq. //
A ym∆gwi
msq vs∆ m væ Vo lnostq x Zaporo Ωsky x z¥movnyka m, pas∆ka m i druhy m zaporo Ω-
sky
m Ωylywa m naroçny my opy s çynytsq, a po pµrµpys∆, po sposo bnosty ra zstoqniq ro zdµlq na
n∆skolko ça
stµj, çto b oprµd∆ly t na d nymy komandy, kotoriµ b µΩµça sto t∆ zaporo Ωskiµ Ωy-
lywa obµzdyly dlq obysku voro
v, hajdama kæ i v æsqky x ß atagwy xsq sumnytµlny x lgdµj i po
sysku o
tsylaly b i pro tçoµ, kakæ v æ t∆xæ o rdµra x vyraΩµnno, to za vµlyky m µdnoho o t druhoho
zymo
vnykovæ ra stoqniµ m, sçytaq o t µdnoho k æ druhomu na dµn\ µ zdy, a k æ iny m i bol∆µ, v æm∆st∆
Ωµ po pqty i dµsqty zymovnykovæ nµ
t, i takovy x sta rßynæ dlq o bµzdovæ t∆xæ zymovnyko v oprµd∆-
ly
t nµvo zmoΩno. A dlq sysku i po]mky vorovsky x hajdamacky x partij mnog z æ sta rßynog
µΩµça
sto vs∆mæ naßµho v∆domstva polkovnyka mæ prykaza my prytvµ rΩdaµtsq i pryvµ rΩaty ·!‚
budµmæ. Osoblyvo
Ω z vojskovy x sta rßynæ – vojskovoho asaula Nykolaq Tymof∆µva i dovbyß a
Hryhoriq Nykytova, izßµ
dßoho avhu sta pµrvy x çysµlæ, // po syl∆ ukazovæ, z danny my ot Koß a
instrukciqmy dlq po]sku i po]mky vorovæ, hajdamakæ i protçi]xæ sumnytµlny
x bµ zpaßpo rtny x
brodqhæ z æ Koß a o tpravlµnny, ko] za priµ zdom svo]mæ doµ zdny m donoßµniµ m væ Koßæ çto
prµ
dstavlqtavlqt\ ·!‚, k æ µho qsnµvµ lmoΩnosty v¥ o t nas rµpo rtom prµ dstavlµnno b¥t\ im∆µ t.
A o protçµ
m (kakæ po syl∆ µq iva Pravytµlstvugwoho sµnata hramo t i µho qsnµvµ lmoΩnosty,
tako
Ω v¥sokoho hµnµral∆tµta k æ namæ, Vojsku Zaporo Ωska mu Nyzovo mu, pryslanymy, povµ-
l∆vaµtsq) obo vsµ
mæ vsµnµo tm∆nnoµ ispolnµniµ çynymo br¥t\ im∆µt\. 16 Dali zakresleno ostavßy msq ra znym. 17 Dali zakresleno vozvratyvßymsq.
1313 1313
13
zv.zv.
zv.zv.
zv. 1313
1313
13 1212
1212
12
zv.zv.
zv.zv.
zv.

244
1756 r., veresnq 7. o– Povidomlennq Koßa preodstavnykovi het\manav ZaporoΩΩi Vasylevi Zaroudnomu. Dok # 48

245

246
Samar∆, v Vµlyko
m Luz∆ i v druhy x m∆sta x18 naxodqwy msq 19, opysanyµ imµnæ
i pro
zvanyj i qky x onyµ kurµnµj çynytsq. I po soçynµni] t∆mæ kozaka m spys-
kovæ, pry donoßµni] oniµ k µho qsnµvµ
lmoΩnosty o tpra vlµn æny budut\ i
vaßµ
mu blahorodyg tohda danno budµtræ o to m zna t.
2. Polkovnykamæ ©ardovo
mu 20 Iosyfu Kovalµvskomu 21 okolo Ìardu, po-
na
d r∆kog Buhomæ i po In ©ulu, y v druhy x tamoßny x m∆sta x; pµrµvo zsko mu
Qkymu Lµlµku – pona d r∆kog Dn∆pro m y r∆çkog In ©ulcµ m, y v druhy x
m∆sta x; kodacko mu Stµpanu Movçanu a – ponado ·!‚ Dn∆pro m vnyzæ 22, po Sur-
sky
x23 i Bazavluc∆ r∆çka x22; samarsko mu Qkovu Ho rkuß∆ b – pona d Samarg,
Vovçog 24 i v Kylçµn∆ 25, r∆çkaxæ i stµpny x m∆sta x26; kalmygsko mu Hrycku
Horkuß∆ v – v K a lmygs∆ y v druhy x tamoß æny x m∆sta x27; a kur∆nny m atama-
na
m – okolo S∆çy, v r∆çka x Çortomlyc∆, Solonoy 22, Bazavluc∆ i v Luz∆
nakr∆pko vµle
nno smotr∆t\, çtobæ v ko Ωdo j28 z∆movnykæ na çyslo lgdµj,
hospodarµj y molodykovæ paßporty 29 s Koßa za vojskovog pµça tg vzyma-
µmy byly. I onyµ atamany i po
lkovnyky nakr∆pko smo tr∆ly b¥, çtobæ lyß-
ny
x svµrxæ paßpo rtovæ 30 lgdµj po z∆movnyka m nµ bylo i po stµpa m nµ ß ata-
ly
s by i v z∆movnyky o tngd\ prynyma nny nµ byly. Poçµ mu mnohyµ kozaky
paßporty v z∆movnyky // vzymagt\ 31 za znanyµmæ y x kur∆nny x atamanovæ z
kr∆pky
m uv∆wanyµ m i po dtvµrΩdµnyµ mæ sov∆sty, çtobæ ony brodqhæ i
n∆qky
x druhy x xudy x lgdµj bµ z paßportovæ v z∆movnyky nµ prynymaly i
potaçokæ y ukryvatµ
lstvæ nµ d∆laly, no vovsq y x iskorµnqly, da y b∆hlyxæ
by vµlykorossijsky
x lgdµj o tngd\ nµ prynymaly bæ, no hd∆ onyµ poqvy tsq
mohly bæ, ony
x, vzq v po komanda m, hd∆ ko mu sposo bno budµ t, o tdavaly.
3. Prµ
dpysa nnyµ polkovnyky z sta rßynamy i koma ndamy v æ yx v∆do m-
stva x µΩµçasto ro zµzdy dlq po]mky vorovæ çynqtæ vo vs∆xæ m∆staxæ y po
z∆movnyka
x. Da i q, 22- koßµvyj, z µdny m-22 starßynog i atamanamy, 22- i koman-
dog -22 pµrvy x çisµlæ 32 proßµ dßoho iglq, uslyßavßy, çto 33 vory, n∆v∆do-
mo 34 kakiµ imµnno, ßatalys\ po to j storon∆ Dn∆pra, v Kon æskoj i v Mo s-
kovc∆ – r∆çka x, v ro zµzdæ xodylæ h 22- bµ z vsqkoho razhlaßµnyq -22 z malµn-
1313 1313
13
18 Napysano nad rqdkom zamirst\ zakreslenoho r∆çka x. 19 Dali zakresleno opys\ çynytsq. 20 Dali zakresleno pµrµ. 21 Dali zakresleno pµrµvo zsko mu Qkymu Lµlµku. 22 Napysano nad rqdkom.23 Dali zakresleno r∆çka x Ωµ. 24 Dali zakresleno v Byku. 25 Dali zakresleno v Moskovc∆ i v druhyxæ.r 26 Dali zakresleno v Ka lmygs∆. 27 Dali zakresleno vµlµn æno nakr∆pko. 28 Vypravleno z kaΩdomæ. 29 Dali zakresleno b¥ly . 30 Dali zakresleno lg. 31 Dali zakresleno zapo. 32 Dali zakresleno sµh. 33 Dali zakresleno n∆kotoryµ. 34 Dali zakresleno imµnno.

247
kymy dvoma
22 pußkamy, toçyg 35 za uxodo m yx, vorovæ, v Turµckug hranycg
pojmat\ nµ mohlæ ©. Asaulæ vojskovy j Nykolaj Tymof∆µvæ 22- z komandog -22
µΩµçasto dlq po]mky vorovæ o t mµnµ posylaµ tsq, a dovbyßæ vojskovoj Hry-
horyy Nykyto
v36 s komandog i nn∆ v ro zµzd∆ za voramy naxodytsq 37.
4. Sµho nyΩµpysannoho çysla pojmanny
x i prylyçny x // k ra znymæ zlo-
d∆jstva
m ßµst\ çlvka 38 hajdamakæ ra znyxæ kurµnµj 39 po d karaulomæ v so-
tµnnoµ Krµmµnçuckoµ pravlµnyµ 40 ko o tsylky v Hluxovæ v Hµnµralnug voj-
skovug kryg pry moµ
m z starßynog rµpo rt∆ o tpravlµnny d. Da i vprµd\,
µΩµly kakiµ vory pojma
nny budut\, onyµ v Hµnµralnug vojskovug kryg,
po syl∆ µho qsnµvµ
l. vysoky x vµl∆nij, otsylaµmy budur te.
O çµ
m, vaßµ blahorodyµ, blahovol∆rtµ byt\ y zv∆stny -15 .
A. k. Hryhory
j Fµdorovæ z starßynog
Koßæ.
7
d. sµntqbrq 1756 hodu
Ark. 12, 13. Vidpusk.
# 49# 49 # 49# 49
# 49 1756 r., veresnq 2. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
1756 r., veresnq 2. Sankt-Peterburh. – Order het\mana 1756 r., veresnq 2. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
1756 r., veresnq 2. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
1756 r., veresnq 2. Sankt-Peterburh. – Order het\mana
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi pro skladannq povnoho
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi pro skladannq povnoho Kyryla Rozumovs\koho Koßevi pro skladannq povnoho
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi pro skladannq povnoho
Kyryla Rozumovs\koho Koßevi pro skladannq povnoho
re[stru Vijs\ka, svo[çasne vpysannq v re[stry kureniv
re[stru Vijs\ka, svo[çasne vpysannq v re[stry kureniv re[stru Vijs\ka, svo[çasne vpysannq v re[stry kureniv
re[stru Vijs\ka, svo[çasne vpysannq v re[stry kureniv
re[stru Vijs\ka, svo[çasne vpysannq v re[stry kureniv
novoprybulyx kozakiv, perepys hospodariv zymivnykiv
novoprybulyx kozakiv, perepys hospodariv zymivnykiv novoprybulyx kozakiv, perepys hospodariv zymivnykiv
novoprybulyx kozakiv, perepys hospodariv zymivnykiv
novoprybulyx kozakiv, perepys hospodariv zymivnykiv
ta najmytiv, vydaçu ]m pasportiv, a takoΩ pro neefektyv-
ta najmytiv, vydaçu ]m pasportiv, a takoΩ pro neefektyv- ta najmytiv, vydaçu ]m pasportiv, a takoΩ pro neefektyv-
ta najmytiv, vydaçu ]m pasportiv, a takoΩ pro neefektyv-
ta najmytiv, vydaçu ]m pasportiv, a takoΩ pro neefektyv-
nist\ zaxodiv Koßa u borot\bi z hajdamakamy. # 779
nist\ zaxodiv Koßa u borot\bi z hajdamakamy. # 779 nist\ zaxodiv Koßa u borot\bi z hajdamakamy. # 779
nist\ zaxodiv Koßa u borot\bi z hajdamakamy. # 779
nist\ zaxodiv Koßa u borot\bi z hajdamakamy. # 779
Eq impµratorskahø vµlyçµsrtva Maloj Rosi] øbo]xæ srtoronæ
Dnµpra i Vojskæ ZaporoΩrskyxæ hµtmanæ, d∆jstvytµlnij
kamµræhµræ, Ympµratorskoj sarnk
ætæ-p∆tµrburskoj Akadµmi]
naukæ prµzydµntæ, lµjb-hvardi] Yzmrajlovskoho polku
po
dpolkov ænykæ i øbo]xæ rossijskyxæ rympµratorskyxæ
ørdµnovæ Svt¥xæ apostola Andrµq y Alµ©andra Nµv
æskoho,
takoΩæ polskoho Bµloho rOrla y holsty
nskoho Svt¥q Ann¥
kavalµræ, Rossijskoj imrpµri] hrafæ Kyryllæ Razumorvskij
Vojska Nyzovoho ZapororΩskoho hpdynu atamanu kroßµvomu,
starßyn∆ vojskovoj, atamranamæ kur∆nnymæ i vsµmur Vojsku
Prµd symæ mnohymy uΩµ ordrµramy naßymy, v
æ syl∆ v¥soçajßyxæ µq impµ-r
ratorskaho vµlyçµstva povµl∆nij, na
jkrµpçajßµ vamæ po dtvµrΩdano ·!‚ o
ym∆ni] krajnqho y vsµvozmro
Ωnaho staraniq vo yskorµnµrni] bµzpµrµryvno na-
xodqwyxæsq i v
ænov\ µΩµçasto qvlqgwyxæsq v zaporoΩsky x mµsta x haj-
damakæ. ǵho rady, mµΩdu irnnymæ, k
æ luçßomu t∆xæ zlod∆µvæ isrkorµnµnig
1313 1313
13
zv.zv.
zv.zv.
zv.
35 Dali zakresleno za utµkomæ. 36 Dali zakresleno i nn∆. 37 Dali zakresleno 4. Sµho ny. 38 Dali zakresleno kozakovæ. 39 Dali zakresleno pry naroçno. 40 Dali zakresleno pry py smµnno m.
1616
1616
16

248
Portret het\mana K. H. Rozumovs\koho. Akvarel\. XudoΩnyk Qkiv oArhunov. –
Rosijs\ka nacional\na biboloteka (Sankt-Peterburoh). – F. 885, ErmitaΩne zibraonnq, # 371, Ç. I◊. Z rukopysu “Iostori] Malo] Rosi]” M. Bantyoßa-Kamens\koho.

249
vµl∆no vamæ, koßµvomu atamanu, z Vojskomæ y pokazan
æn¥q v æ t∆xæ or-
dµr∆xæ rasporqΩµni] uçynyt\, to µst\:
1. Çto
b væsµmu Vojsku ZaporoΩskomu uçynµn¥ b¥ly imqnn¥µ spysky kakæ
o nalyçny
x, takæ y o b otluçnyxæ, o ko]xæ v∆dat\ moΩno: kto, hd∆ n æn∆ i kakæ
davno v o
tluçkaxæ; da y ko] v ænov\ pryxody t budut\, t∆xæ po tomu Ωæ zapysyvat\
v
æ rµµstry – k æto v æ kotoro j kur∆n\ poΩµlaµtæ. A çto b y o sluΩawy x u Ωyvu-
wy
x osobµ nnymy Ωy llqmy zaporoΩskyxæ kozakrovæ naµmnyxæ lgd∆xæ, ko] v
çysl∆ Vojska ZaporoΩskaho nµ sostoqtæ,  // izv∆stno b¥lo, to y o
b onyxæ o t yxæ
xazqµvæ trµbovat\ ymqnnoho pokazaniq. Y po tomu Ωæ uçynyt\ spysky – u koho,
sko
lko i kto po ymqna m i po prozvaniqmæ naxodqtæsrq vo usluΩµni].
2. V
æs∆mæ zaporoΩskymæ kozakamæ prytvµrdyt\, dab¥ ny za çµmæ yz Koß a
mymo v∆domo svo]xæ kurr∆n
ænyxæ atamanovæ y bµz æ paßportovæ o t Vojskovoj
zaporoΩskoj kancµ
llqri] nykuda nµ µzdyly, no braly bæ paßporty y na zastava x
bylµty, a kto poΩµlaµtæ o tluçyt \sq v æ zymovnyky, t∆mæ takoΩæ davat\ bylµty,
çto on¥ v çysl∆ Vojska ZaporoΩskoho ysçyslqgtsq y hd∆ Ωyt\ poΩµlaly, a
bµz takyxæ b∆lµtovæ, a osoblyvo yz
æ vµlykorossijskyxæ vsqkaho zvaniq sum-
nytµlnyxæ lgdµj v
æ zymovnyky y druhiµ Ωylywa nµ prynymaly b y nµ dµrΩaly.
A çto
b pod vydomæ sluΩawy x brodqwiµ sumn¥tµlniµ lgdy ukryvat\sq nµ
mohly, dlq toho zaporoΩskymæ kozakamæ po çyslu im∆gwy
xsq u ny x sluΩy-
tµlµj na kaΩdoho imq dat\ b∆lety, dab¥ ony v
æ sluçaµ posylky v æ S∆çæ y
druhiµ m∆sta v
ænutr\ zaporoΩsky x daçæ za nuΩdamy oniµ dlq o bqvlµniq, hd∆
na
dlµΩyt\, davat\ mohly y pry obysku hajdamakæ yzv∆stno b¥t\ mohlo, – hd∆,
skolko, kakyxæ nµpodozrytrµlny
x lgdµj.
3. Ø
tpravlqgwy xsq v æ Turµckug o blast\ za nuΩdamy o tpuskat\ kom-
paniqmy y po
dçynqt\ yz ny x Ωe bµzsumnytµlny m lgdµmæ v smotrµniµ.
4. Vs∆ im∆gwiµs\ v
æ Volnostq x ZaporoΩsky x zymovnyky, pas∆ky y
druhiµ zaporoΩskiµ Ωylywa çrµzæ naroçny
x opysat\ – çy] ony ymqnno; y
po pµrµpys∆, smotrq po sposo
bnost¥ rastoqniq, razd∆lq na çasty, oprµ-
d∆lyt\ na
d nymy osoby x starßynæ s prystojnymy komandamy, kotoryµ µΩµ-
çasto
b t∆ zaporoΩskiµ Ωylywa o bµzdyly b dlq obysku vorovæ, hajdamakæ
i vsqky
x sumnytµ lnyxæ lgdµj,  // i o protçµmæ, kakæ v æ t∆xæ ordµr∆xæ na-
ßyxæ yzobraΩµno. Y po tomu sl∆dovalo
b im∆t\ nadµΩdu, çto takymy uçrµΩdµniqmy ko-
nµçno vozmoΩno
b t∆ hajdamackiq parti] vovsq iskorµnyt\, µΩµly b væsµ to
z nadlµΩawymæ raçµniµmæ o
t vasæ yspo lnqµmo b¥lo, ka k to v¥ y obr∆ta-
gwijsq v S∆çy ZaporoΩskoj sot
ænykæ polkov¥j myrhorodskij Zarudnij i
rµportuµtµ, çto qkob¥ vo yskorµnµni] ony
x hajdamakæ staraniµ o t vasæ pry-
lahaµtæsq i v¥, koßµv¥j atamanæ, kakæ samy s komandog µzdyly, takæ y
osoblyviµ komandy posyrlaµtµ dlq ony
x zlod∆µ væ .
No y av
æhusta 31 d. sµho hodu væ hramot∆ µq impµratorskahø vµlyçµstva i
Pravytµ
lstvugwaho sµnata, k namæ pryslannoj, yzobraΩµno. V æ Pravy-

læ stvugwij-dµ sµnatæ yz æ Novoj Sµrbi] hpdynæ hµnµra l-lµjtnantæ ·!‚
Hl∆bovæ a donoßµniµ mæ y rµportomæ prµ dstav ælqlæ, çto mynuvßoho marta 9  d.
v¥, koßµvoj atamanæ, pysaly k nµmu, hpdnu hµnµralu-lµjtnantu Hl∆bovu b: v
uroçywµ-
de Vµrbovomæ nµv∆domo o tkol\ so bralos\ vorovæ çµlov∆kæ do
1616 1616
16
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1717
1717
17

250
pqtydµsq
t, i kakæ on¥q, takæ i druhiq ukryvagwiqsq po stµpy vory otohnaly s
nahajskoj Tatarskoj storony bol∆µ ßµstysotæ loßadµj v, y dlq poysku ony x
vorovæ o t nµho, Hl∆bova, o tpravlµna b¥la partiq v æ çysl∆ vosmydµsqty çlvkæ
rµhulqrnyxæ i nµrµhulq
rnyxæ vo]nskyxæ sluΩytµlµj pry o dnomæ kapytan∆,
kotoroj-
dµ po vozvrawµni] v æ krµpo st Svtyq Elysavµty h obqvylæ, çto iz ony x
vorovæ uΩµ nyçµho nµ zastar l. Y xotq imæ, hpdnomæ hµnµralormæ-lµjtnantomæ,
k
æ vamæ i pysano, daby v¥ prykazaly ko yskorµnµnig v æ po]mkµ t∆xæ zlod∆µvæ,
µsly hd∆ poqvqtæsq, k blyΩnymæ zakrytnymæ ·!‚ komanda
m soo bwa t,  //
tokmo
o
t sostoqwµj v tomæ Vµrbovo mæ zaporoΩskoj koma næ dy © nµ tolko çto b isko-
rµnµniµ tak¥mæ zlod∆µmæ i krµpkoµ za nymy smotrµniµ çynylos\, no µdva y po-
t
ævorstva kakoho nµ t∆ly 1, ka k-dµ y prµ d symæ na posylannyxæ o t nµho, Hl∆bova,
tuda v Vµrbovoµ dlq prµprovoΩdµniq na lymanskiµ kos¥ rady pokupky ryby
lgdµj, çµtyrµ
x çlvkæ kompan∆jsky x kozakovæ, pry vozvratnomæ y x sl∆dovani]
v
æ tu krµpost\, o tµxavæ o t toho Vµrbova, vµrsta x væ ßµsty napaly hajdamaky y
u trµ
x çlvkæ ruΩ\µ y pro tçiq vµwy ohrabyly, ys çµho usmotr∆t\ moΩno, kakoµ
tvµrdoµ smotrµniµ o
t tamoßnµj starßyny, çto takæ o t postu onoho v æ blys-
komæ rastoqni] hrabµΩy çynqtæsq. Y t∆ hrabytµly tako
j prodµ rzosty pobly-
zosty komandy çynyt\ o
tvaΩy tsq nµ mohly, µsly b çastiq rozµzdy y krµpkoµ
smotrµniµ b¥lo.
A ponµΩµ-dµ y prµΩdµ novoposµlqµmoho v
æ Novoj Sµrbi] Slobodskoho
polku d ob¥vatµly prynosyly Ωaloby v æ çynymy x imæ o tµmaxæ 2 y hraby-
tµlstva
x nabµhagwymy o t zaporoΩskoj stµpy hajdamakamy; kakæ i v Novoj
Sµrbi] kapytanovæ Kacµra i Konsta
ntynova, y porutçykovæ Ímµ lcµra i
Novakovyça, a poto
mæ , y v slobodu Plµtµno-taßlyckug noçny m værµmµnµmæ
nabµΩavæ hajdamakæ çlvkæ z dvadcqt\, i tamoßnqho sotnyka Mo
lçanskoho e
y odnoho obyvatµlq rozbyly, i vsµ y x imuwµstvo pohrab¥ly, y svµ rxæ toho
nµwa
dno prybyly; da mynuv æßoho Ω ignq 12- ho væ novoposµlqµmug slobodu
Krasnug hajdamakæ Ωµ çlvkæ do try
dcaty, konny x y oruΩµnnyxæ, pryµzΩa-
lo, no po suprotyvlµnig tamoßny
x kozakovæ uµxaly v zaporoΩskug stµpæ, –
y po taky
m obstoqtµlstva m razsuΩdaµ tsq, çto onyq nµ yndµ hd∆, kakæ v æ
stµpy v æ zaporoΩsky x zymovnyka x krygt æsq.
Y toho rady pysano o
t nµho, Hl∆bova, k vamæ, çto b v t∆xæ zymov ænykaxæ
poslannymy o
t nµho, Hl∆bova, afycµramy, a o t Koß a nadµΩnog starßynog
pµrµsmotrµt\, kakiq lgdy Ωytµ
lstvo im∆g t,  //
i s paßpo rtamy l y dozvolµ-
niµmæ o
t Koß a, mµΩdu kakovymy, µslry qvlq tsq ß atagwiqsq, taky x brat\
pod karaulæ. Na çto v¥ pysmomæ v otv∆tæ o
bqvyly, çto takoho pµrµsmotru,
qko-
dµ nµ tokmo zaporoΩskiq kozaky bµz paßporto væ po svo]mæ zymovnykamæ
sydqtæ, no yz Sµçy mnohoµ çyslo kozakovæ za pokupkog lysyc\ y prot
æçµho
vµzdµ v Volnostq
x Vojskovy x po kozaç\]mæ zymovnykamæ µzdqt\, uçynyt\
nµ mo
Ωno. Poçµmu µsly o t oprµd∆lµnny x v o tsudst ævµnny x ·!‚ o t Koßa ko-
ma
ndaxæ starßynæ krµpkoho v æ tomæ smotrµniq y unqtyq çynµno nµ bu-
dµtæ, to nµupovatµlno takoµ zrlod∆jstvo y iskorµnyt\.
1717
1717
17
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1818
1818
18
1 m∆ly2 otæµmaxæ

251
Toho rady, çto
b çrµzæ koho na dlµΩytæ uçynyt\ po dtvµrΩdµniµ, daby o t
Vojska ZaporoΩskohø kr∆pkoµ smotrµniµ, a paçµ o tsutst ævµnny x komandæ star-
ßyny smotrµniµ
Ω y nablgdaniµ ·!‚ im∆ly, çto b p o dkomandugwiq y x bµz v∆doma
y
x vo o tluçµni], a vynn¥q bµz na dlµΩawy x nakazanij v æ unqtiµ ]xæ proysxo dstvæ
osta
vlqµmy nµ byly, paçµ Ωµ i za hajda ma kamy po]skæ j yskorµnµniµ zlova y x
promyslu çynµny b b¥ly, daby kakova çrµzæ popuwµniµ y slaboµ smotrµniµ
prµdosuΩdµniq nµ posl∆dovalo, y ønog µq impµratorskahø vµlyçµstva hramo-
tog povµl∆no, ko yskorµnµnig pokazanny
x ot ßatagwy xsq v stµpy zaporoΩ-
skyxæ kozakovæ çynymy
x zlodµjstvæ najkrµpçajßµµ o t Vojska ZaporoΩskoho
imµ
t smotrµniµ, a osoblyvo starßynamæ v o tsudstvµnny x ot ZaporoΩskoj Sµçy
mµsta
x n a blgdat\, çto b p o dkomandugwiq bµz v∆doma y x nµ ø tluçalys\, a qvlq-
gwiqsq v prodµrzostq
x i zlod∆jstva x bµz nakazaniq nµ ostavalys\ i çto b za
hajdamakamy poysky çynµny y zlod∆jstva yxæ yskorµnqµmy b¥ly bµz upuwµnyq.
Toho rady vamæ, // koßµvomu atamanu, z
æ starßynog i Vojskomæ sroΩaj-
ßµ ·!‚ po
dtvµrΩdaµmæ, po syl∆ prµdupomqnutyxæ prµΩnyxæ v¥soçajßyxæ µq
impµratorskaho vµlyçµstva povµl∆nyj i poslanny
x væ syl∆ y x ot nasæ k va m or-
dµrovæ, tako Ωæ i vyßµyzobraΩµnnoj µq impµratorskaho vµlyçµstva hramot¥, ko
yskorµnµnig pokazan
æny x ot ßatagwy xsq v stµpy zaporoΩskyxæ kozako væ çy-
nymyxæ zlodµjstvæ najkrµpça
jßµµ imµt\ smotrµniµ. A osoblyvo starßyna m vo
o
tsutstvµ næ nyxæ o t ZaporoΩskoj Sµçy mµsta x na blgdat\, çto b po dkomandug-
wiq bµz v∆doma y
x y bµz paßportovæ ily bylµtovæ o t ny x nµ o tluçalys\, no
kakæ y v prµΩny
x ordµra x naßy x povµl∆no: µhda komu, kuda µxat\ nuΩda potrµ-
buµtæ, to braly
b ot vo jskovoj ZaporoΩskoj kan æcµlqri] paßporty ily bylµty
v
æ zasv∆dytµlstvovaniµ, çto ony v çysl∆ Vo jska ZaporoΩskaho ywyslqgt æsq
i kuda, y zaçµmæ o
tluçagtæsq. A bµz taky x bylµtovæ, a osoblyvo yz vµlykoros-
sijsky
x vsqkoho zvaniq sumnytµ lnyxæ lgdµ j, v zymovnyky y druhiµ Ωylywa ny-
xto
b nµ prynymalæ y nµ dµrΩa l. Qvlqgwy xsq Ωæ v æ prodµ rzostqxæ y zlodµj-
stva
x bµz nakazaniq nµ ostavlqt\, a za hajdamakamy nµprµstanniq çynyt\ poysky
y nµo
tm∆ nno starat æsq zlod∆jstva y x iskorµnyt\ i, ko] pojmany budu t, ony x za
kr∆pkymæ karaulomæ o
tsylat\ væ Hluxovæ, nµ çynq imæ v æ S∆çy nykakova naka-
zaniq. A µΩµly ynohda odny
x zaporoΩsky x komandæ ko yskorµnµnig y pµrµlov-
lµnyg t∆xæ zlod∆µvæ qvytæsq nµ dovolno, tohda nµmµ
dl∆nno v æ sukursæ 3
zaporoΩskymæ kozaka m trµbova t u hpdyna brµhadyra i kr∆posty Svtyq Ely-
savµty komµn
ædanta Hl∆bova [ rµhulqrny x y nµrµhulqrnyxæ komandæ, kakæ y
prµd symæ uΩµ vamæ o sµmæ çrµzæ // ørdµry naßy dovolnoµ nasta
vlµniµ uçynµno.
A çto po sµmu proysxodyt\ budµtæ, ø tomæ k namæ reportovat\. Hµtmanæ hrafæ K. Razumovskyr
j
Sµntq bra 2 d. 1756 hodu.
Sank
ætæ-P∆tµrburhæ.
# 779.
Pomitka na ark. 16: ·Pol. oktqbrq‚ 4 3, 1756 hodu.
Ark. 16–19. Oryhinal.
1818 1818
18
zv.zv.
zv.zv.
zv.
1919
1919
19
3 Sukkurs – dopomoha.4 Tekst zhas.

252
# 50# 50 # 50# 50
# 50 1756 r., Ωovtnq 16. – Raport polkovnyka Pereviz\ko]
1756 r., Ωovtnq 16. – Raport polkovnyka Pereviz\ko] 1756 r., Ωovtnq 16. – Raport polkovnyka Pereviz\ko]
1756 r., Ωovtnq 16. – Raport polkovnyka Pereviz\ko]
1756 r., Ωovtnq 16. – Raport polkovnyka Pereviz\ko]
palanky Qkyma Leleka Koßevi pro vidsutnist\ zymivnykiv
palanky Qkyma Leleka Koßevi pro vidsutnist\ zymivnykiv palanky Qkyma Leleka Koßevi pro vidsutnist\ zymivnykiv
palanky Qkyma Leleka Koßevi pro vidsutnist\ zymivnykiv
palanky Qkyma Leleka Koßevi pro vidsutnist\ zymivnykiv
na Nyzu ta obstavyny, wo zavaΩagt\ perepysu kozakiv
na Nyzu ta obstavyny, wo zavaΩagt\ perepysu kozakiv na Nyzu ta obstavyny, wo zavaΩagt\ perepysu kozakiv
na Nyzu ta obstavyny, wo zavaΩagt\ perepysu kozakiv
na Nyzu ta obstavyny, wo zavaΩagt\ perepysu kozakiv
u palanci, pro vykonannq nakaziv Koßa wodo zabezpeçennq
u palanci, pro vykonannq nakaziv Koßa wodo zabezpeçennq u palanci, pro vykonannq nakaziv Koßa wodo zabezpeçennq
u palanci, pro vykonannq nakaziv Koßa wodo zabezpeçennq
u palanci, pro vykonannq nakaziv Koßa wodo zabezpeçennq
hospodariv zymivnykiv pasportamy, borot\by z hajdamactvom,
hospodariv zymivnykiv pasportamy, borot\by z hajdamactvom, hospodariv zymivnykiv pasportamy, borot\by z hajdamactvom,
hospodariv zymivnykiv pasportamy, borot\by z hajdamactvom,
hospodariv zymivnykiv pasportamy, borot\by z hajdamactvom,
zatrymannq rosiqn-vtikaçiv towo
zatrymannq rosiqn-vtikaçiv towo zatrymannq rosiqn-vtikaçiv towo
zatrymannq rosiqn-vtikaçiv towo
zatrymannq rosiqn-vtikaçiv towo
V
æ Koßæ Zaporo Ωskoho Nyzovo ho Vo jska vµlmo Ωnomu
h
spdnu atamanu koßovomu Hrryhoryg Fµdorovu z vo jskovog
starßynog, v¥sokomylostyrvomu dobrod∆µv∆ naßµmu
Pokornij rµportæ
Na poluçµny
j mnog o t vaßµ j vµlmo Ωnosty, v syl∆ µho qsnµvµlmo Ωnost¥
vysokopovµlytµlnoho h
spdna, h spdna hµtmana y kavalµra µho syqtµlstva
Razumovskoho ordµrovæ, prorßµdßoho sµntqbra 30
d. z Koß a pryna jpokor-
n∆jßµ rµportug: Na 1. V proßly
x 754, 755 i v sµmæ 756- mæ hod∆ x pryßµdßy x na ko-
zastvo v razniµ zymo
vnyky k kozaka m zaporoΩsky mæ razny x kurµnµj z
ra
zny x m∆stæ, a v kurµnq x nµ byvßy x, da y vo zvratyvßy xsq z ra zny x pro-
my
slo v kozako v zaporoΩsky x, ko] nµ napysany v æ imµniµ vsµho Vo jska spys-
ky po imµna
m i prozvanyq m i qky x ony kurµnµj, spysa t yxæ mn∆ nµ moΩno
za t∆mæ, çto v ra
zny x m∆sta x, qko-to: v plavlqxæ i okolo lymanu a toµg y
sµµg storonog na ryb∆ dobyçær im∆gt\, a inyµ v Rus\ b po çumaçµstvu, a dru-
hyµ na zv∆rynu dobyçæ o
tluçyly s, a paçµ za t∆mæ, çto q y rkozaky v∆domstva
moµho nµ znag
t – xto pysa n kur∆nym¥ otamanamy v æ imµnniµ 1 vsµho Vo jska
spysky, a xto n∆tæ. A pry
stojn∆ßµ, i upovag q, çto konµçnµ atamana m ku-
r∆nymæ, vsqkæ svoµho kozaka znagçy, kohda y xto na kozastvo, davno yly
n∆tæ pry
jßo l2 (y xto v æ imµnij spysokæ zapysa n)3, moΩno spysa t, 4-a q
krajnµ nµ mohu -4.
Na 2. Vs∆mæ v∆domstva moµho kozaka
mæ , po zymo vnyka x hospodarq mæ na-
kr∆pko q prykazyvalæ, çto
b ony vskorosty µxaly v S∆çæ y skolko v yxæ z∆-
movnyka
x samy x xozq]no v i molodyko v naµmny x v kaΩdo j z∆movnykæ s Koßa
paßporty vzymaly, a bµz paßporto
v yly bµz bylµtovæ n∆qky x brodqhæ i zlo-
d∆µvæ v svo] z∆movnyky o
tngd\ nµ prynymaly i prystanywa zlod∆qmæ nµ davaly
b. Da i b∆hly x vµlykorossijsky x razno ho çyna lgdµj nµ prynymaly b, no ony x,
hd∆ qvlqtsq, zara
z vzqvßy, o tdava t im∆g kuda sposo bno budµ t vµlykoros-
sy
jsky mæ komanda mæ . Da q z starßynog i kozaka my, i samæ po zymo vnyka x i po
vsµmæ moµmæ v∆domstv∆ çyny
t µΩµçasto rozµzdy i smo tr∆t\, daby v z∆mo vnyka x
y druhy x m∆sta x svµrxæ napysany x v paßport∆ lgdµj lyßn∆xæ y bµzpaß-
portny
x nµ bylo, kr∆pko smotr∆t\ budu, i, µΩµly qvytymutsq, takovy x, vzqvߥ,
v Koßæ za karaulomæ, da y vo vsµmæ o dobry
x porqdka x, i v po]mky voro v,  //
i v
2222
2222
22
1 Slovo pravleno.2 Napysano na livomu

poli.3 DuΩky avt.4 Napysano nad rqdkom.
2222
2222
22
zv.zv.
zv.zv.
zv.

253
prysylky ony
x v Koßæ, i vo y skorµnµni] yxæ, tako Ω i o nµçynµni] nykomu o t
kozakovæ zaporoΩsky x n∆qky x obydæ rad∆tµlno i yspravrno postupat\ ym∆g.
Na 3. V v∆domstv∆ Ωæ moµmæ z∆movnyko
v na Nyzu nµtæ, a xotq prµd symæ y
byly, to v proßlomæ 755-
mæ hodu posylanym¥ z Koß a atamanamy vs∆ spalµny v.
V Yn ©ulc∆ Ωæ y v Kamqnc∆ z∆mo vnyky xotq y µst\, toçyg z ony x kozakamy na
ry
bnu, a yniµ na zv∆rynu, a druhiµ po çumaçµstvu o tluçyly s, da y ponyn∆ nµ
vozvratyly
s, y zat∆mæ ony x z∆movnyko v – çi] ony imµnno i qky x kur∆ny x, spysa t
vs∆xæ kra jnµ nµ mo Ωna.
Na 4. Na ·!‚ podkomandnymy mo]my kozakamy y druhymy lgdmy smo
tr∆t\,
daby ony nykomu razno
ho çyna lgdµmæ, po ßlqxa mæ po kupµçµskymæ y druhy mæ
razny mæ d∆lamæ proxodqwymæ v Malorossi jsky x, Slobodsky x polkaxæ, v
Novoj Sµrb∆] i vµzd∆ v rossi
jsky x m∆sta x, tako Ω v Polskoj i Turµcko j hranyca x
i vµzd∆, ny ta jnymæ, ny qvny mæ obrazomæ sos∆dstvµny mæ polsky mæ i tata rsky mæ
lgdqmæ n∆qky x obydæ hrabytµlstvomæ, vorovstvomæ, uhnatyµmæ skota,
loßadµj i protçµho imµwµstva ·!‚ y dµnµhæ o
tnqtyµmæ o tngd\ nµ çynyly, o
tomæ kr∆pko smotr∆t\ y prykazyvat\ kozakamæ budu. Tako
Ω i loß ady nahajskiµ
vorovskiµ, µΩµly hdµ sywu, onyµ im∆g v Koßæ dlq sodµrΩanyq do odaçy ·!‚
obydymo
j tatarsko j storon∆ prysla t.
Na 5. A µΩµly z z∆mo
vnyko v kozaçy x v∆domstva moµho molodyky naµmniµ o t
ixæ hospodarµj kuda posylany budu t, nµ v dalniµ m∆sta, dlq sysku loßadµj,
sxodqwyxæ z z∆movnykovæ, yly za çymæ druhy
mæ , onymæ bylµty davat\, a bµ z by-
lµtovæ çto
b n∆kuda nµ o tluçaly s, i o to mæ smotr∆t\ q z sta rßynog budu.
Na 6. Vorovstva
Ω budy hdµ za kozackymæ, tako Ω i za naßy mæ nµbrµΩµnyµmæ
o
t zdµßny x zlod∆µvæ v Rossy jskyxæ, tako Ω Turµcko j, Polsko j i Tatarsko j
hranyca x uçynqtsq, a prµtµnsyq na Vo jsko ZaporoΩskoµ budµtæ, to ony, kozak¥,
platytsq budu
t, a sluçaµmæ i holovog vydany kuda nadlµΩyt\ budut\ Ωµ. Ø
çµmæ vs∆mæ kozaka
mæ q z starßynog o bqvylæ.
Na 7. Totæ
Ωµ y proçyµ prykazy, mnog z Koßa poluçµniµ, y druhyµ d∆la po
pµrµm∆n∆ s rukæ na ruky //r polkovnyku dlq y
spolnµnyq o tdat\ ym∆g.
Øso
blyv∆ßµ Ω vaßµj vµlmo Ωnosty na poluçµnij mnog sµho oktqbra
12
d. pryka z rµportug, çto xotq sµho hodu, v proßlomæ m sc∆ avhust∆ 1- mæ
dn∆ qkoby pod Oçakovomæ mµΩdu nahaµmæ opa snaq bol∆zn\ y zarazyla s byla
(o kotoroj q i v Koßæ rµpo
rtovalæ) 3, toçyg skoro utyßyla sh, i nyn∆ kakæ
v Oçakov∆, takæ i v okolyçny
x tamoßnyxæ 4 m∆sta x morovo j qzvy nµ slyßno.
A v moµmæ v∆domstv∆ mµΩdu kozakamy kakæ prµ
Ωdµ sostoqlo, takæ i nyn∆
mylostyg BoΩyµg o
t toj morovoj qzvy blahoporluçno sosto]t\.
Polko
vnykæ pµrµv∆zky j Qkymæ Lµlµkæ s tovary st vomæ
1756 hodu, oktqbra 16
d.
S Pµrµv∆zko j.
Pomitka na ark. 22: P. oktq bra 22 d. 1756 hodu.
Na konverti: V æ Koßæ Zaporo Ωsko ho Nyzovo ho Vo jska vµlmo Ωnomu
h
spdnu atamanu koßovomu Hrryhoryg Fµdorovu, v¥sokomylostyvomu drobro-
d∆µv∆ naßµmu, z vo
jskovog starßynog pokorny j rµportæ m. p.
Slid vid peçatky
Ark. 22, 23. Oryhinal.
2323 2323
23
zv.zv.
zv.zv.
zv. 2323
2323
23

254
# 51–53# 51–53 # 51–53# 51–53
# 51–53 1756 r., Ωovtnq 5. – Raport polkovnyka Kal\mius\ko]
1756 r., Ωovtnq 5. – Raport polkovnyka Kal\mius\ko] 1756 r., Ωovtnq 5. – Raport polkovnyka Kal\mius\ko]
1756 r., Ωovtnq 5. – Raport polkovnyka Kal\mius\ko]
1756 r., Ωovtnq 5. – Raport polkovnyka Kal\mius\ko]
palanky Hryhoriq Fedorovyça Horkußi Koßevi
palanky Hryhoriq Fedorovyça Horkußi Koßevi palanky Hryhoriq Fedorovyça Horkußi Koßevi
palanky Hryhoriq Fedorovyça Horkußi Koßevi
palanky Hryhoriq Fedorovyça Horkußi Koßevi
pro provedennq perepysu zymivnykiv, ]xnix hospodariv
pro provedennq perepysu zymivnykiv, ]xnix hospodariv pro provedennq perepysu zymivnykiv, ]xnix hospodariv
pro provedennq perepysu zymivnykiv, ]xnix hospodariv
pro provedennq perepysu zymivnykiv, ]xnix hospodariv
i molodykiv ta prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–
i molodykiv ta prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754– i molodykiv ta prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–
i molodykiv ta prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–
i molodykiv ta prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–
1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho re[stru kozakiv,
1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho re[stru kozakiv, 1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho re[stru kozakiv,
1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho re[stru kozakiv,
1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho re[stru kozakiv,
a takoΩ pro vidmovu kozakiv-hospodariv vidpravytysq
a takoΩ pro vidmovu kozakiv-hospodariv vidpravytysq a takoΩ pro vidmovu kozakiv-hospodariv vidpravytysq
a takoΩ pro vidmovu kozakiv-hospodariv vidpravytysq
a takoΩ pro vidmovu kozakiv-hospodariv vidpravytysq
na Siç dlq otrymannq pasportiv; re[stry kozakiv
na Siç dlq otrymannq pasportiv; re[stry kozakiv na Siç dlq otrymannq pasportiv; re[stry kozakiv
na Siç dlq otrymannq pasportiv; re[stry kozakiv
na Siç dlq otrymannq pasportiv; re[stry kozakiv
palankypalanky
palankypalanky
palanky
Eq impµratorskaho vµlyçµsrtva Vojska Zaporozskohro
Nyzovoho vµlmo
Ωnomu y vysokoro dnomu h spdynu atamanu
koßovomu Hryhoryg Fµdorovru z
æ poçtµnog sta rßynog
Poko
rnij rµportæ
Sµho 756 hodu, sµ
ntqbra 25 d. øt vaßµj pa nskoj vµ lmoΩnosty prykazæ
mnog poluçµnæ, v kotoro
mæ vµlµ nno, daby q y prµ dbuduçyµ polkovnyky
çynyly yspo
lnµniµ po nyΩµpysany mæ punkta mæ :
1. V proßly
x 754, 755- mæ y v sµmæ 756- mæ hod∆xæ kotoryµ pryßly na
kozastvo v ra
zniµ zymovnyky k kozaka mæ zaporozkymæ raznyxæ kurµnµj z æ
razny x m∆stæ, a v kurµnqxæ nµ byly, ko] nµ napysany v ymµnyµ v æsµho Vojska
s
æpysky, pry sµ mæ soøbwµnæ po ymµnamæ y proz ævanyµ mæ y qkyxæ øny
kurenµj rµµstræ. 2. Vo vs∆xæ moµ
ho v∆domstva zymovnyka x kozaka mæ -hospodara mæ, po
prykazu vaßµj pa
nskoj vµlmo Ωnosty, xotq m ænog y vµlµno v S∆çæ pryµzdy t
dlq vzqtyq v kaΩdij zymovnykæ z æ Koßa za vojskovog pµçatg paßpo rtovæ,
ødnakæ onyµ ho
spodary za os∆ny mæ roboçy mæ vrµmµnµ mæ nµ poxot∆ly.
3. S
ækolko vo vsµ mæ moµ mæ v∆domstv∆ kozaçy x zymovnykovæ y çy]xæ
ymµno ym∆µtsq, m
ænog ønyµ øpysany, kotoraq y øpys\ v Koßæ dlq o tsylky
k vaßµj vµlmo
Ωnosty posylaµcq, ø çµ mæ so øbstoqtµlstvomæ vaßµj pan-
skoj v poko
rnosty moµj rµpo rtug.
1756 hodu, øktqbra 5 dnq.
Polkovnykæ kalm∆g
skij Hryhorij Fµdorovæ s tovrarystvomæ
Pomitka: Poluçenæ oktqbra 24 d. 1756 hodu.
Ark. 24. Oryhinal.
2424 2424
24

255
# 52# 52 # 52# 52
# 52 1756 r., Ωovtnq 5. – Re[str kozakiv Kal\mius\ko] palanky,
1756 r., Ωovtnq 5. – Re[str kozakiv Kal\mius\ko] palanky, 1756 r., Ωovtnq 5. – Re[str kozakiv Kal\mius\ko] palanky,
1756 r., Ωovtnq 5. – Re[str kozakiv Kal\mius\ko] palanky,
1756 r., Ωovtnq 5. – Re[str kozakiv Kal\mius\ko] palanky,
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
do siçovoho re[stru
do siçovoho re[stru do siçovoho re[stru
do siçovoho re[stru
do siçovoho re[stru
Rµµstræ v tomæ, çto kotoryµ pryßly na kozastvo k kozaka

zaporoΩsky mæ v 754, 755 y v sµmæ 756 hod∆xæ razny x kurµnµj,
z razny
x m∆stæ, a v kurµnq x nµ byly, ko] nµ napysany
v
æ ymµnyµ vsµho Vojska sprysky, po ymµnamæ y prozvranyqmæ
y qky
x ony kurµnµj po d symæ o znaçµno, a ymµno:
Kurµnq Y
rkl∆µvskoho Andr∆j Pysmµnij
Kurµnq Wµrbynyvskoho Fylypæ Çu
b
Kurµnq BaturynskohoFylypæ ǵrµdµnko i
Vasy
l Muzyka
Kurµnq Popovyçµvsko
ho Hrycko Lytvynæ
Kurµnq Plastun∆vskoho Ivanæ Kuçuhura
Kurµnq Vasgrynsko
ho Qko v Zu bko
Kurµnq Poltavsko
ho Pavlo Voloßko
Kurµnq Íkurynskoho Ivanæ Rq
dno
Kurµnq Yrkl∆µvskoho Danylo Malij
Kurµnq Konµlyvsko
ho Myxajlo Kozako v
Kurµnq Yrkl∆µvskoho Pavlo Polwa
Kurµnq Vasgrynskoho Sam∆jlo Tµptgxæ
Kurµnq Platn∆rovskoho Ivanæ Ívµc\
Kurµnq Baturynskoho Myxajlo Obuxanæ
Kurµnq Tytarovsko
ho Xarko D∆dæ
Kurµnq Konµlyvsko
ho Ula s Sova
Kurµnq Wµrbynyvskoho Ivanæ Dolomanyvµc\
Kurµnq Mynsko
ho Qko v Lysij
Kurµnq Ivonyvskoho Andr∆j Soroka  //
Kurµnq Popovyçµvskoho Ivanæ Nµ
dvyha
Kurµnq Pµrµqslyvskoho Mus∆j Çornij
Kurµnq Umansko
ho Pavlo Bakß a
Kurµnq Sµrh∆µvskoho Pµtro Holovko
Kurµnq Bruxovµckoho Lavr∆næ Puhaçæ
Kurµnq Platn∆ryvskoho Troxymæ Motornij
Kurµnq Tymoß∆vsko
ho Tym∆ßæ Indutnij
Yvanæ Lµvµnµc\
Hrycko Puhaçæ
Korn∆j Kavunæ y
Dmytro Vµrµwaxa
Kurµnq Umanskoho Ula
s Holovatij y
Ma
rko Barabaßµnko y
Danylo ͵rst\
Kurµnq Poltavsko
ho Hrycko Wµ rbyna
2525 2525
25
zv.zv.
zv.zv.
zv. 2525
2525
25
·25‚

256
Kurµnq Mynskoho
Pavlo Lyxoßµ
rstij y
Naza
r Dra ©a n
Kurµnq Yrkl∆µvskoho Mykyta Ru d da
Yva
n Starij
Kurµnq Konµlyvsko
ho Ivanæ Wµrbyna
Kurµnq Umansko
ho Dyny s Çornij
Kurµnq DΩµrµlyvsko
ho Savka Zaburunnij
Kurµnq Korsunskoho Dmytro Tuhajbµj
Kurµnq Vyßµstµbl∆µvskoho Myxajlo Çornij
Kurµnq Yrkl∆µvskoho Andr∆j Horbæ
Polkovnykæ kalm∆gskij rHryhorij Fµdorovæ s tovaryrstvomæ
Pomitka na ark. 31 zv.: V∆domosty, ko] µwµ nadobnor yspravlqt\, o kozaka x –
nµ vpysaniµ v po slanye v∆domost¥ 755- ho hodu 1.
Ark. 25, 31. Oryhinal.
# 53# 53 # 53# 53
# 53 1756 r., Ωovtnq 5. Kal\mius\ka palanka. – Re[str zymivnykiv
1756 r., Ωovtnq 5. Kal\mius\ka palanka. – Re[str zymivnykiv 1756 r., Ωovtnq 5. Kal\mius\ka palanka. – Re[str zymivnykiv
1756 r., Ωovtnq 5. Kal\mius\ka palanka. – Re[str zymivnykiv
1756 r., Ωovtnq 5. Kal\mius\ka palanka. – Re[str zymivnykiv
ta ]xnix hospodariv
ta ]xnix hospodariv ta ]xnix hospodariv
ta ]xnix hospodariv
ta ]xnix hospodariv
Rµµstræ v to
mæ , çto kotoryµ zymovnykamry v o dnosu mstv∆,
pry qky
x r∆çka x y uroçywa x Ωylywµ ym∆gtæ po d symæ
qvstvuµtæ, a ymµno:
Pona
d morµmæ a na Z∆ncµvoj balky kozakry
Kurµnµj Íkurynskoho Lµsko Ru
d da Ka lnybolotskoho Antonæ ǵrµda da
Yhnatæ Sadylo – 3 2.
Kurµnµj Vµ
dmµdovskoho Stµpanæ B∆lij da Tymoß∆vsko ho Y v a n æ M a -
lij – 2 2.
Kurµnq Plastun∆vsko
ho Ivanæ Zal∆znij i Sµmµ n D∆dµnko – 2 2.
Pona
d morµmæ p∆dhorqnµ
Kurµnµj Baturynskoho Fµdo
r Kraçko, Andr∆j Ho rbæ da Yvanæ Zamula
y DΩµrµlyvskoho Pµtro Íijrka – 4 2.
Kurµnq Vyßµstµ
bl∆µvsko ho Omµlko Holovko – 1 2.
Kurµnq Y
rkl∆µvsko ho Stµpanæ No s da Pµtro Malij – 2 2.
Kurµnµj Baturynskoho Maksy
mæ Mu Ω da Ky slqkyvsko ho Maksymæ
Storçou
s – 2 2.
Kurµnq Korµn∆vskoho Qko
v Ûu rba y Klymæ Kravµc\ – 2 2.
Kurµnµj Korµn∆vskoho Pµtro Sk∆kæ da Wµrbynyvsko
ho Lµsko Ly-
sycq – 2 2.
1 Jmovirno, cq pomitka stosu[t\sq dok. # 52, 53, 54 ta inßyx re[striv, nadislanyx z
palanok.
1 Dilovodnu numeracig ·1–18r‚ prostavleno na ark. 38–5r52 Pidraxunky zrobleno, jmovirrno, v Zaporoz\kij vijs\korvij kancelqri].
5454 5454
54
·16‚·16‚
·16‚·16‚
·16‚ 1
·53‚ ·53‚ 
·53‚ ·53‚ 
·53‚ 

257
Kurµnµj Nµzama]vsko
ho Pavlo Lysµnko, Yvanæ V∆vça r da Myßastyvskoho
Tyßko Íramæ – 3 2.
Kurµnq Vµ
dmµdovsko ho Fµdo r Kßµlij – 1 2.  //
Na Klµnovato
j balc∆
Kurµnµj Vasgrynskoho }sko Tovmaçæ da Y
rkl∆µvsko ho Troxymæ Lysij
da Pavlo Rµßµtylo.
Pona
d r∆çkog Ka lmusomæ
Kurµnµj Y
rkl∆µvskoho Fµdoræ Sama rskij y DΩµrµlyvskoho Pavlo Ho-
lovko – 3 2, 3.
Kurµnµj Plastun∆vsko ho Prok∆pæ Ço rnij y Myßastyvskoho Kondra t
Ry Ωko – 2 2.
Kurµnq Wµrbynyvskoho Pµtro Vrµlµhura da Yvanæ Çornij – 7 2, 4 .
Pona
d r∆çkog Kalcµmæ
Kurµnµj DΩµrµlyvskoho Pµtro Karas\, Mynsko
ho Nyçypo r Lysij,
Lµvu
ßk∆vskoho Ivanæ Çornij.
Kurµnµj Nµzama]vskoho Mus∆j Topal\ y Korµn∆vskoho Myxajlo B∆-
lousæ. Kurµnq Umansko
ho Hrycko Suxij.
Kurµnµj Ivonyvskoho Qkymæ Sto
rçou s da Plastun∆vskoho Pav ælo B∆lij.
Na
d rƍkog Dubovog
Kurµnq Wµrbynyvskoho Omµlkro Rypalo da Vasyl\ V∆rdloha.
Pona
d r∆çkog Ka lcµmæ
Kurµnµj Dµrµvqnk∆vskoho Stµpanæ Wµrbyna, Wµ
rbynyvskoho Qkymæ
Taranæ.  // Kurµnµj Y
rkl∆µvskoho Onysko ǵrµvko y Andr∆j Nµvprqha da Wµrby-
nyvskoho Sam∆jlo Plasrtunæ y Nyçyp∆ræ Ívµc\.
Na
d B∆losarajskymæ lymanormæ
Kurµnq Y
rkl∆µvskoho Andr∆j Smyrnij.
Pona
d r∆çkog v Bµrda x
Kurµnq Ivonyvskoho, bµ rdqnskij otamanæ Pµtro Starijr.
Kurµnq Bruxovµckoho Tym∆ßæ Çasnykæ.
Kurµnq Umanskoho Ivanæ Lytrvynko.
Na
d Svydovatog balkog
Kurµnq Popovyçµvskoho Pavr
ælo B æzdunæ.
5454 5454
54
zv.zv.
zv.zv.
zv.
5555
5555
55
·17‚·17‚
·17‚·17‚
·17‚
1
·54‚ ·54‚ 
·54‚ ·54‚ 
·54‚ 
3 Pomylka, treba 2. 4 Ce, jmovirno, zahalom v zyrmivnykax nad riçkog Kalr\miusom.

258
Pona
d r∆çkog Ka lcµ m
Kurµnq Y rkl∆µvsko ho Fµdory Dovhij da Rudij, Andr∆j Tkaçæ, Qkymæ
Dqdko y Yhna
t Çornij.
Kurµnµj Konµlyvskoho Ivanæ Konoßko, Vµlyçk∆vskoho Maksy
mæ Puçka
y Dµrµvqnk∆vsko
ho Myxajlo Çornij.
Polkovnykæ kalm∆gskij rHryhorij Fµdorovæ s tovaryrstvomæ
Pomitka na livomu poli pozdovΩ ark. 54: 756 hodu, oktqbra 24 d. po ddana
o
t polkovnyka kalmygskoho.
Ark. 54, 55. Oryhinal.
# 54# 54 # 54# 54
# 54 1756 r., Ωovtnq 12. Kodac\ka palanka. – Vidomist\
1756 r., Ωovtnq 12. Kodac\ka palanka. – Vidomist\ 1756 r., Ωovtnq 12. Kodac\ka palanka. – Vidomist\
1756 r., Ωovtnq 12. Kodac\ka palanka. – Vidomist\
1756 r., Ωovtnq 12. Kodac\ka palanka. – Vidomist\
pro kil\kist\ zymivnykiv ta ]xnix hospodariv, qkym
pro kil\kist\ zymivnykiv ta ]xnix hospodariv, qkym pro kil\kist\ zymivnykiv ta ]xnix hospodariv, qkym
pro kil\kist\ zymivnykiv ta ]xnix hospodariv, qkym
pro kil\kist\ zymivnykiv ta ]xnix hospodariv, qkym
oholoßeno nakaz pro borot\bu z hajdamakamy
oholoßeno nakaz pro borot\bu z hajdamakamy oholoßeno nakaz pro borot\bu z hajdamakamy
oholoßeno nakaz pro borot\bu z hajdamakamy
oholoßeno nakaz pro borot\bu z hajdamakamy
V∆domost\ zymyvnykamæ zarporoΩsky
x kozakovæ,
naxodqwymsq v∆domstv∆ Kordackomæ: skolko ]xæ ym∆µrtsq
y v kakomæ ymµnno zymyrvnyku, prykazæ ø yskorµnµniy vrorovæ
y razboynykovæ y o nµprµdµ
rΩyvaniy yxæ øbqvlqnæ ·!‚,
znaçytæ pod symæ. 1756 hodu, øktqbra 12 dnq
V
æ uroçywy Wurovky
1 Dµnysa Tµrn∆vskoho, kur∆nnoho baturry
nskoho, zymyvnykæ
2 Pylypa Kravca, kur∆nnohor kryl∆vskoho, zymyvnykræ
3 Ønufriq Dqdka, kur∆nnoho batrurynskoho, zymyvnykæ
4 Pµtra Karqky, kur∆nnoho nµzarmaµvskoho, zymyvnykæ
5 Stµpana Kovalq, kur∆nnohor nµzamaµvskoho, zymyvnykræ
6 Pµtra Rohovoho, kur∆nnoho kronµlµvskoho, zymyvnykæ
7 Ùµdora StryΩaka, kur∆nnohor donskoho, zymyvnykæ
8 Ømµlka Pytky, kur∆nnoho prlastun∆vskoho, zymyvnykræ
9 Ønyska Pxayka, kur∆nnoho rplastun∆vskoho, zymyvnyrkæ
10 Ivana Øvµçky, kur∆nnoho plrastun∆vskoho, zymyvnykæ
11 Ivana RΩanoho, kur∆nnoho propov∆çµvskoho, zymyvnykræ
12 Havryla Sarançy, kur∆nnohro kyslqk∆vskoho, zymyrvnykæ
13 Danyla Storçaka, kur∆nnorho popovyçµvskoho, zymyvrnykæ
14 Vasylq Balky, kur∆nnohor myßastovskoho, zymyvnykæ
15 Myxaila Kabanµnka, kur∆rnnoho popovyçµvskoho, zymryvnykæ
16 Andr∆q Maloho, kur∆nnoho porpovyçµvskoho, zymyvnykæ
17 Vasylq S∆roho, kur∆nnohor plastun∆vskoho, zymyvnrykæ
18 Qkova S∆dlovskoho, kurr∆nnoho plastun∆vskoho, zrymyvnykæ
19 Ma©yma Tarana, kur∆nnoho plastun∆rvskoho, zymyvnykæ
20 Mykoly Nosa, kur∆nnohor konµlµvskoho, zymyvnykær
4545 4545
45
·6‚·6‚
·6‚·6‚
·6‚1
·44‚ ·44‚ 
·44‚ ·44‚ 
·44‚ 
1 Dilovodna numeraciq.

259
21 Mykyty Manyla, kur∆nnohro dµrµvqnk∆vskoho, zymyvnyrkæ
22 Ùµdora Xvµdorqky, kur∆nnoho rdµrµvqnk∆vskoho, zymyvnykær  //
V r∆çk∆ Samotkan∆
23 Makara Nahaq
a, kur∆nnoho platn∆rµvskohor, zymyvnykæ
24 Ivana Saldata, kur∆nnoho rplatn∆rµvskoho, zymyvnykær
25 Hrycka Íulhy, kur∆nnoho mryßastovskoho, zymyvnykæ
26 Kuzmy Bµna, kur∆nnoho vµdmrµdµvskoho, zymyvnykæ
27 Lµvka Nadry© aila, kur∆nnoho konµlµvsrkoho, zymyvnykæ
V r∆çk∆ Hrußovc∆
28 Pavla Kost¥ry, kur∆nnoho rkorsunskoho, zymyvnykæ
29 Myxaila Íulhy, kur∆nnohor korsunskoho, zymyvnykær
30 Lµvka S∆roßtana, kur∆nnohor korsunnskoho ·!‚, zymyvnyrkæ
V Suraxæ
31 Hryhoriq Lµhkostupa, kur∆nnorho tymoß∆vskoho, zymyvnyrkæ
32 Qkova Bµzru
ka voho, kur∆nnoho vµdmµdµvskroho, zymyvnykæ
33 Harasyma Tarana, kur∆nnoho popovyçµvrskoho, zymyvnykæ
34 Hryhoriq Ûµl∆znqka, kur∆nnohor kan∆vskoho, zymyvnykæ
35 Sydora Ponurky, kur∆nnohor lµvußk∆vskoho, zymyvnyrkæ
36 Kyryka Kyryçat¥, kur∆nnorho lµvußk∆vskoho, zymyvrnykæ
37 Myxajla Zam
ækovskoho, kur∆nnoho lµvrußk∆vskoho, zymyvnykæ
38 Hryhoriœ Lµpµty, kur∆nnoho 2 lµvußk∆vskoho, zymyvnykæ
39 Ùom¥ Staroho, kur∆nnoho lrµvußk∆vskoho, zymyvnykæ
40 Qkova Kaçalova, kur∆nnorho lµvußk∆vskoho, zymyvrnykæ
41 Apanasa Brovka, kur∆nnohor plastun∆vskoho, zymyvnrykæ
42 Alµ©∆q Vµrmynky, kur∆nnoho rplastun∆vskoho, zymyvnyrkæ
43 Vasylq Pysmywµnka
b, kur∆nnoho pµrµqslavskohor, zymyvnykæ
44 Martyna Kruhloho, kur∆nnorho roh∆vskoho, zymyvnykræ
45 Savky Tarana, kur∆nnoho bruxovµckorho, zymyvnykæ
46 Savky Çornoho, kur∆nnoho rtytar∆vskoho, zymyvnykæ
47 Hryhoriœ Mukasq
3, kur∆nnoho tytar∆vskoho, zymyvnykæ
48 Sµmµna Tarana, kur∆nnoho tytar∆vsrkoho, zymyvnykæ
49 Romana Kol∆snyka, kur∆rnnoho tytar∆vskoho, zymyvrnykæ //
50 Ùµdora Pokotyla, kur∆nnohor tytar∆vskoho, zymyvnykræ
51 Sydora B∆lokura, kur∆nnorho kuß∆vskoho ·!‚, zymyvnrykæ
52 Antona B∆loßapky, kur∆nnoho iovan∆vrskoho ·!‚, zymyvnykæ
53 Vasylq Kuropqtnyka, kur∆rnnoho tytar∆vskoho, zymyvrnykæ
54 Danyla Harkußµnka, kur∆nnoho tytar∆rvskoho, zymyvnykæ
55 Ùµdora Qlovµnka, kur∆nnoho rtytar∆vskoho, zymyvnykæ
4545 4545
45
zv.zv.
zv.zv.
zv.
4646
4646
46
·7‚·7‚
·7‚·7‚
·7‚
1
·45‚ ·45‚ 
·45‚ ·45‚ 
·45‚ 
2 Dali zakresleno kur∆nnoho. 3 Vypravleno z Mukasœ.

260
56 Havryla Pokotyla, kur∆nrnoho tytar∆vskoho, zymyvrnykæ
57 Moysµq Xarsuna, kur∆nnohor tytar∆vskoho, zymyvnykræ
58 Danyla Taranyka, kur∆nnoho tymoß∆rvskoho, zymyvnykæ
59 Luk
æqna Vµlykoho, kur∆nnoho dqrdk∆vskoho, zymyvnykæ
60 Andr∆q Kovalq, kur∆nnoho dqdrk∆vskoho, zymyvnykæ
61 Dmytra Horba, kur∆nnoho dqdk∆vskorho, zymyvnykæ
62 Lµska Burqka, kur∆nnoho vrasgrynskoho, zymyvnykæ
63 Ùµdora Babky, kur∆nnoho kurß∆vskoho ·!‚, zymyvnykæ
64 Stµpana Xoloda, kur∆nnoho rlµvußk∆vskoho, zymyvnykræ
65 Pµtra Øhy, kur∆nnoho vµlyçk∆rvskoho, zymyvnykæ
66 Ivana Kuxarµnka, kur∆nnohor kuß∆vskoho ·!‚, zymyvnykræ
67 Mykyt¥ Koraka, kur∆nnohor baturynskoho, zymyvnykæ
68 Ilka Çornoho, kur∆nnoho krorµn∆vskoho, zymyvnykæ
69 Ilka UbyΩynka, kur∆nnohor korµn∆vskoho, zymyvnykræ
70 Stµpana ManΩalovskoho, rkur∆nnoho bruxovµckoho, zymryvnykæ
71 Ùµdora Siomaka, kur∆nnohor kuß∆vskoho ·!‚, zymyvnykræ
72 Eho v¥sokoblahorodiq h
spdna pysara voyskovohor Artµma Vasilyµva,
kur∆nnoho umanskoho, zymryvnykæ
73 Ivana Balabuxy, kur∆nnoho rplastun∆vskoho, zymyvnyrkæ
74 Ivana K∆mlyçka, kur∆nnorho kuß∆vskoho ·!‚, zymyvnrykæ
75 Dµmka Pançµnka, kur∆nnoho rkuß∆vskoho ·!‚, zymyvnykær
76 Qkova Holodnoho, kur∆nnoho nyΩµstrµbl∆vskoho, zymyvnykæ
77 Ùµdora Nµwadyma, kur∆nnoho rlµvußk∆vskoho, zymyvnykræ
78 Sydora Nµwadyma, kur∆nnohor vyßµstµbl∆vskoho, zymyvrnykæ  //
79 }ska S∆roßtana, kur∆nnohor nyΩµstµbl∆vskoho, zymyvrnykæ
80 Ma
t≈∆q ÍulΩµnka, kur∆nnoho nyrΩµstµbl∆vskoho, zymyvnykræ
81 Vasylq Svµrhuna, kur∆nnohro nyΩµstµbl∆vskoho, zymyrvnykæ
82 Tymoß a Puhaq, kur∆nnoho roh∆vsrkoho, zymyvnykæ
Vænyzæ r∆ky Dn∆pra
83 Volµf∆ra, kur∆nnoho vyßµsrtµbl∆vskoho, zymyvnykæ
84 Alµ©∆q Kocara, kur∆nnoho vry
ßßµstµbl∆vskoho, zymyvnykæ
85 Ma
t≈µq Staroho, kurµnnoho tymoßr∆vskoho, zymyvnykæ
86 Romana Baçmaka, kur∆nnohor lµvußk∆vskoho, zymyvnyrkæ
87 Vasylq Xmary, kur∆nnoho rkyslqk∆vskoho, zymyvnyrkæ
88 Ivana Ìuzq, kur∆nnoho vyßµstµbl∆vsrkoho, zymyvnykæ
Pomitka na livomu poli pozdovΩ ark. 45: 1756 hodu, oktqbra 30 d. podana
o
t polkovnyka kodackoho.
Ark. 45, 46. Oryhinal.
4646 4646
46
zv.zv.
zv.zv.
zv.

261
# 55# 55 # 55# 55
# 55 1756 r., Ωovtnq 12. Kodac\ka palanka. –
1756 r., Ωovtnq 12. Kodac\ka palanka. – 1756 r., Ωovtnq 12. Kodac\ka palanka. –
1756 r., Ωovtnq 12. Kodac\ka palanka. –
1756 r., Ωovtnq 12. Kodac\ka palanka. –
Re[str kozakiv, qki znaxodylysq v zymivnykax
Re[str kozakiv, qki znaxodylysq v zymivnykax Re[str kozakiv, qki znaxodylysq v zymivnykax
Re[str kozakiv, qki znaxodylysq v zymivnykax
Re[str kozakiv, qki znaxodylysq v zymivnykax
Øpys\ kozakamæ raznyxæ kurrµnµj, naxodqwymsq v
zymyvnykaxæ v∆domstva Krodackoho, sµho 1756 hodu,
øktqbra 12 dnq soçynµna:
Kurµnq Pµrµœslavskoho
Stµpanæ Ustymovyçæ
Ivanæ Muxa
Vasyl\ Sukuræ
Avramæ Sukuræ
Kurµnq Tytar∆vskoho
Ùµdoræ Pysmµn¥ ·!‚
Vasyl\ Kuropqtka
Ùµdoræ B∆lij
Xarko Svµrßko
Ivanæ Sukuræ
Savka Bµz
æymµnnij
Kurµnq Popovyçµvskoho
Vasyl\ Lobat¥ ·!‚
Myxaylo Kabanµnko
Kurµnq Korµn∆vskoho
Harasymæ Hluxij
Pµtro Voronµnko
Dmytro ǵrµdynæ
Kurµnq Konµlµvskoho
Ivanæ Taranæ
Kuzma Py
dbrusokæ  /
Kurµnq Plastun∆vskoho
Myxailo Ûußma
Danylo Taranæ
}sko Lytvynæ
Vasyl\ B∆lij
Hrycko ǵrµdnykæ
}sko ͵ndrykæ Kurµnq Dµrµvqnk∆
vskoho
Myxailo Dymnyçæ
Kurµnq Lµvußk∆vskoho
Sydoræ Çabanæ
Ømµlko Ç∆pæ
1
Kurµnq Kan∆vskoho
Ivanæ Kukotµnko
Kurµnq Tymoß∆vskoho
}sko Kunpanæ
Kurµnq Kuw∆vskoho
Kondratæ Hubl∆j
Roma
n Trµ tqkæ
Myxailo Kravµc\
Kurµnq Vµlyçk∆vskoho
Kalµnykæ Pyskunæ
Vasyl\ Varµnko  //
Kurµnq Baturynskoho
Sµmµnæ Íoludçµnko
Ylko Íoludçµnko
Kurµnq Bruxovµckoho
Alµ©∆y D∆dæ
Alµ©∆y Harasymo
v rodyçæ
Kurµnq Kyslqk∆vskoho
Moys∆y Ítonpyl\
Ark. 56. Oryhinal.
5656 5656
56
zv.zv.
zv.zv.
zv. 5656
5656
56
1 Vypravleno z Çypæ.

262
# 56–59# 56–59 # 56–59# 56–59
# 56–59 1756 r., Ωovtnq 24. – Raport polkovnyka Samars\ko]
1756 r., Ωovtnq 24. – Raport polkovnyka Samars\ko] 1756 r., Ωovtnq 24. – Raport polkovnyka Samars\ko]
1756 r., Ωovtnq 24. – Raport polkovnyka Samars\ko]
1756 r., Ωovtnq 24. – Raport polkovnyka Samars\ko]
palanky Qkova Ivanovyçar Horkußi Koßevi pro vidprravlennq
palanky Qkova Ivanovyçar Horkußi Koßevi pro vidprravlennq palanky Qkova Ivanovyçar Horkußi Koßevi pro vidprravlennq
palanky Qkova Ivanovyçar Horkußi Koßevi pro vidprravlennq
palanky Qkova Ivanovyçar Horkußi Koßevi pro vidprravlennq
opysu zymivnykiv ta ]xnix hospodariv, re[stru kozakiv,
opysu zymivnykiv ta ]xnix hospodariv, re[stru kozakiv, opysu zymivnykiv ta ]xnix hospodariv, re[stru kozakiv,
opysu zymivnykiv ta ]xnix hospodariv, re[stru kozakiv,
opysu zymivnykiv ta ]xnix hospodariv, re[stru kozakiv,
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
do siçovoho re[stru; re[str ta opys zymivnykiv
do siçovoho re[stru; re[str ta opys zymivnykiv do siçovoho re[stru; re[str ta opys zymivnykiv
do siçovoho re[stru; re[str ta opys zymivnykiv
do siçovoho re[stru; re[str ta opys zymivnykiv
vid 23 Ωovtnq c\oho roku
vid 23 Ωovtnq c\oho roku vid 23 Ωovtnq c\oho roku
vid 23 Ωovtnq c\oho roku
vid 23 Ωovtnq c\oho roku
V
æ Koßæ Voyska ıaporoΩskrohø Ny∫ovoho vµlmoΩnomur y
vysokorodno
mu hspdnu, h spdnu koßovo mu atamanu
Hryhoryg Fµdorovu z dostojnorpoçtµnnog starßynog y
kur∆nny
my atamanam¥
Pokornyj rµportæ
Po syl∆ pryslanny
x k na mæ ot onoho Koßa Voyska ıaporoΩskohø Ny∫o-
voho tro
x pryka∫o v, soçynµnnyµ ∫aporoΩsky x ko∫ako v ∫ayßµdßy x væ mynuv-
ßy
x 754- m, 755- mæ y v sµmæ 756-mæ hod∆xæ na ko∫acstvo ·!‚, ko] µwµ prµd
symæ v kurµnqxæ svo]
x nµ byvaly i v ymµnny x vsµho Voyska spyska x nµ so-
stoqtæ, tako Ω kozaçy mæ zymovnyka mæ , v æ kaky x ony r∆çka x y luha x y dru-
hy
x uroçywa x Ωytµlstvo mæ naxodqtsq, obstoqtµlnyµ v∆domrosty dlq raz-
smotrµnyq vµlmoΩnosty vaßµj i o
tsylky kuda nadlµΩyt\ pry sµ mæ soob-
wagtsq.
Polkovnykæ samarsky
j Qko v Ivano v s tovary stvomæ
1756 hodu, oktq
bra 24 d.
Pomitka:
P. oktqbra 30 d. 1756 hodu.
Ark. 32. Oryhinal.
# 57# 57 # 57# 57
# 57 1756 r., Ωovtnq 23. – Re[str kozakiv Samars\ko] palanky,
1756 r., Ωovtnq 23. – Re[str kozakiv Samars\ko] palanky, 1756 r., Ωovtnq 23. – Re[str kozakiv Samars\ko] palanky,
1756 r., Ωovtnq 23. – Re[str kozakiv Samars\ko] palanky,
1756 r., Ωovtnq 23. – Re[str kozakiv Samars\ko] palanky,
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
do siçovoho re[stru
do siçovoho re[stru do siçovoho re[stru
do siçovoho re[stru
do siçovoho re[stru
Opys\ ∫aporoΩsky
x kozako v, ∫ajßµdßy x v mynuvßyxæ
754-
mæ, da 755- m, tako Ω y v sµ mæ 756- mæ hod∆ x na ko∫acstvo,
nn∆ naxodqwyxsq Ωytµlstvo
mæ naµmno u zaporo Ωsky x Ωµ
kozakovæ po zymovnyka
mæ , ko] v kurµnq x svo] x nµ byvaly
y v ymµnny
x væsµho Vo jska spyska x nµ napysanny, a kto ony
po imµna
mæ y prozvanyq m y kaky x imµnno kurµnµ j, o to mæ
pod sy m qvstvuµtæ. 1756 hodu, oktqbra 23 d.
3333 3333
33 3232
3232
32
Kurµnœ Røhyvskohø
Andr∆j Çornij
Ivanæ Taranµnko
Matv∆y Sadylo
Pµtro Bµ
zrµbr¥j
Ùµsko ǵkµrµsæ Kurµnq Korsunskohø
Ivanæ Çorn¥j
Kurµnq Kalnobolot
æskaho
Dmytro Sadylµn
æko
Ivanæ Star¥j
Danylo Bµz¥mµnn¥j

263
Ysko B∆l¥j
Olµlko Salamaskoho rrody
ç /
Ùµdoræ Kovalµnko
Pavlo Lapko
Hrycko Sµrdyt¥j
Ivanæ NµΩyv¥j
Mykyta Bondarµnko
Onopr∆y Prokuratæ
Umanskaho kurµnœ
Sµmµnæ Tµmnµnko
Hrycko Nayda
1-Ùµdoræ
Kostq -1 V∆vçar¥
Myxaylo Lytvynæ
Prok∆pæ Çorn¥j
Romanæ Taranæ  //
Kurµnœ Dµrµv
æqnko vskoho
Vasy
l Lytvynæ
Ysko B∆l¥j
Romanæ Vµlykiy
Yvanæ B∆l¥j
Danylo Taranµc\
Ùµdoræ Nµvydaylo
1-Andr∆j
Mykola -1 C¥hanµnky
Kurµnœ NyΩµstµ
bl∆µ vskoho
Havrylo Nyræ
Ivanæ Lytvy
n
Kurµnœ V¥ßµstµ bl∆µ vskoho
Ùµdoræ Poxy
l  /
Kurµnœ DΩµrµl∆vskohø
Kyrykæ Mal¥j
Vasy
l V∆vçaræ
Mus∆y Pysmµn
æn¥j
Stµpanæ ͵p∆
l
Yvanæ Macapura
Maksymæ Mal¥j
Danylo Makoh∆næ
Hrycko B∆l¥j
Andr∆y Mal¥j
Ivanæ B∆l¥y
Kyrykæ Boboxæ Mykyta Taranæ
Stµpanæ Bondaræ
Havrylo Bondarµnko
Ùµdoræ Bondarµnko
Ma©ymæ Drob∆tæ
Ivanæ B∆l¥j
Sµmµnæ Tovston∆hæ
2
Isko Taranæ
Antonæ Donµc\
Hrycko Horbæ
Vasy
l Polov¥y 
//
Kurµnq Po
lta vskohø
Hrycko B∆l¥j
Korn∆j Çorn¥j
Qcko Mal¥y
Vasy
l Çorn¥y
Ùµdoræ Pµrµb∆yn¥sæ
Ivanæ Çorn¥y
Qcko Çor¥y ·!‚
3
Qkymæ S¥la
Prok∆pæ Taranæ
Ivanæ Çorn¥j
Kuzma Horµyda
Sµmµnæ Nµdavn∆y
Isko Nµdavn∆y
Hµrasymæ Mal¥y
Avramæ Kolqdµnko
Troxymæ Lytvynæ
Pµtro Dupl∆y
Karpo Taranæ
Pylypæ Rud¥y
Hrycko Rud¥j
Ivanæ Suxij  /
Poltavskoho Ωæ
Ivanæ Bondaræ
Hrycko Kabaka
Mykola Rqb¥j
Mykyta Omµlaj
Mykola Hrum∆ka
Tym∆ßæ Kabaßn¥j
3333 3333
33
zv.zv.
zv.zv.
zv. 3434
3434
34
1 Ci imena ob’[dnano fihurnog
duΩkog.
2 Na ark. 26 zv. Tovston∆sæ. 3 Na ark. 27 Çornyj.

264
Myxaylo Mal¥y
Sam∆ylo Taranæ
Pavlo Bandurka
Klymæ Ponoçovn¥y
Hrycko Çorn¥y
Pavlo Lytvynæ
Savka S¥çæ
Avramæ Drgkæ
4
Ma©ymæ Star¥y
Omµlko Lµvµntæ
Havrylo Rud¥y
Ùµdoræ Kabaßn¥y
Hrycko Matv∆jçµnko
Hryc
\ko Stµpangka 5  //
Kurµnœ M∆nskohø
Danylo Çorn¥j
Kurµnœ Tymoßyvskoho
Vasy
l Rakæ
Kurµnq Vµlyçkovskohø
Ivanæ Kanarxa
Matv∆y ÇoΩykæ
Lavr∆næ Sova
6
Sµmµnæ Skovor∆dka
Kalµnykæ Çorn¥j
Ùµdoræ Sk∆kæ
Ivanæ Salatµnko
Hrycko Kostynµnko
Tyßko Mo
ly tov æna
Qcko Lytvynæ
Pµtro Nµl∆pa
Ivanæ Bµ
zkrovn¥y
Hrycko Çorn¥y
Avramæ K∆ml¥kæ  /
Lµvußkov
æskoho kurµnœ
Sµmµnæ S¥rovatµn\
1-Stµpanæ
Dmytro -1 Lµsçµnky
Kurµnœ Plastunovskoho
Ølµksa Mus∆µ
v rodyçæ
Lµsko Uzlykæ
Dmytro Rud¥y
Sµmµnæ B∆l¥y
Andr∆y Nµmay Mus∆y Íust\
7
Hrycko Çubæ
Yvanæ Bµz¥mµnn¥j
Ivanæ Taranæ
Tym∆ßæ Skubosrackij
Kurµnq Dqdko
vskohø
Korn∆y Ìuz∆j
8
Mykyta Dqdk∆vskij
Lukæqnæ Ítepa
Troxymæ {rΩæ  //
Kurµnœ Brgxovµckohø
Dµmko Horkuß a
Kurµnq Vµd
æmµdov æskoho
Andr∆y P∆smµnn¥y
Ysko Çorn¥y
Yvanæ Sakalo
Hrycko Vovçµnko
Vasy
l Íulha
Ùµdoræ Íramæ
Hrycko Ørobec\
Ølµksa Oro
bçµn æko
Kurµnœ Platn∆ro
vskoho
Ysko Bµznohij  /
Kurµnœ Paßkovskohø
Xarko B∆lo
xvostµn æko
Pavlo Sovµnko
Ølµ©∆y V∆vçaræ
Lavr∆næ Vµlµ ©ura
Vasy
l Ívµdykæ
Ivanæ Dovhij
Ivanæ C¥nba
l
Ivanæ C¥nbalµnko
Vasy
l Nµ xvoroskij
Romanæ L¥sovolµnko
Vas¥l\ L¥sovolµnko
Stµpanæ Çorn¥j
Tym∆ßæ ǵmµry
s
Ùµdo r B∆l¥y
3434 3434
34
zv.zv.
zv.zv.
zv. 3535
3535
35
4 Na ark. 27 Drukæ. 5 Na ark. 27 Stµpangßa. 6 Na ark. 27 zv. Soßa. 7 Na ark. 27 zv. Íustæ. 8 Na ark. 27 zv. ÇuΩyj.

265
Pavlo Øxrµy
Pµtro Polov¥j
Ømµlko Kyrpa
Marty
næ Çuxraj
Havrylo Ìuz\ 9
Qkovæ Dubasn¥kæ
Dmytro Dubasnykæ  //
Kurµnq Kuwyvskoho
Panasæ Rud¥y
Hrycko Çorn¥y
Tµrµßko Rud¥j
Ølµxv∆ræ Vynnykæ
Artµmæ Moskal¥kæ
Klymæ Çornov∆læ
Myxaylo Sukuræ
Ivanæ Kuksa
Kurµnœ Kyslqk∆v
æskoho
Ta r a
s Mal¥y
Ivanæ Karn∆sæ
Mus∆y Huba
Stµpa
n Car¥ça nskij
Danylo Çorn¥y
Ihna
t Çorn¥y 10
Ihnatæ L¥tvynæ
Vasy
l Rud¥j  /
Kurµnq Yvon∆vskoho
Xoma Ploskon∆sæ
Dµmko Nazarµnko
Nazaræ Bµ
zßta nko
Ùµdo
r Po ltavµc\
Andr∆y Zlµpko
Ostapæ Sloboda
Troxymæ Kuc¥y
11
Ivanæ Ru d
Vasy l Klad∆y
Sµmµnæ {mµc\
Ivanæ Sumskiy
Myxaylo O
xt¥rskiy 1-Korn∆y
Lµvko -1 Rud¥j
Vlasæ Solomka
Hrycko Durdukæ  //Kurµnq Konµlovskoho
Mus∆j Mal¥y
Qkovæ Nµznaj
Sydo
r B∆l¥y
Mus∆y Nosat¥y
Ivanæ Nµv∆nçan¥y
Nazaræ S∆r¥j
Ivanæ Kos¥kæ
12
Ivanæ Çorn¥y
Prokopæ Çorn¥y
Œroßæ Taranæ
Pµtro Hospodaræ
Ivanæ Moska
lçukæ
Kurµnq Sµrh∆µvskoho
Myxaylo Vodopqnæ
Andr∆j C∆pikæ
Ysko Poro
Ωn∆j
Danylo Donµc\
Troxymæ Ípuntæ
Andrußko B∆l¥j  /
Mart¥næ Mal¥y
Qcko Sioniohubæ
Stµpanæ Mal¥j
Matv∆y Mqkota
Xarko Pohr∆m
æn¥j
Stµpanæ StryΩakæ
Lµvko Huba
Andr∆j Mal¥y
Kurµnq Donæskohø
13
Tara s Bµzrukav¥y
Kyrykæ Tvµrd¥j
Lµsko Øn¥çµn
æko
Pµtro Rud¥y
Ihnatæ Øn¥çen
æko
Stµpanæ Horbæ
Troxymæ Ho
rbµnko
Kondratæ Horbµnko
3535 3535
35
zv.zv.
zv.zv.
zv. 3636
3636
36
9 Na ark. 28 Ì uz\. 10 Na ark. 28 zv. ce prizvywe propu-
weno.
11 Na ark. 28 zv. Kuw∆j. 12 Na ark. 28 zv. Nosykæ. 13 Napysano na misci vytertoho
slova.

266
Pavlo B∆l¥j
Korn∆y DΩµpka
Ivanæ Morozæ //
Kurµnq Donskoho Ωæ
Qrµma Kovha
14
Ostapæ Nµçaj
Ivanæ Wµrbyna
Ivanæ Zatµlµpa
Omµlko Ívµc\
Myxaylo Du
dnykæ
Kurµnœ Kan∆vskoho
Mykyta Rud¥j
Kyrykæ Ço
rn¥y
Kurµnœ Batury
næ skoho
Sµmµnæ Polaman¥j
Ùµdoræ R¥
Ωkø
Marko Mal¥y
Vasy
l Topa l  /
Kurµnœ Popov∆çµvskoho
Stµpanæ Pµr∆st¥j
͵lµvµjko
15, xlopµc\
Sµmµnæ Mal¥j
Ivanæ V∆vçaræ
Hµrasymæ Sukæ
Kyrykæ Zaruba
Kurµnœ Vasgryn
æskoho
Mykyta B∆l¥y
Nazaræ B∆l¥y
Ùµdoræ Kurka
Pylypæ Lµhkij
Lµsko Harkußa
Kurµnq Irkl∆µvskohø
Nyçyporæ Çorn¥j
Havrylo Vµlykiy
Qcko Lytvynæ
Ivanæ B∆l¥y
Hrycko Rud¥j  //
Kondratæ SmorΩæ
Korn∆y Horbæ
Mus∆y Suxiy
Isko B∆l¥y
Pavlo Çorn¥y
Pana
s Kalg Ωnµnko Kurµnq Wµrbyno
vsko ho
Dmytro Produpa
Ivanæ Rµva
Ivanæ Kantakuzæ
Il
æko Mymrœ
Kyrykæ Ívµc\
Ivanæ Pal∆y
Prok∆pæ Bµdrat¥j
Doroßæ Horµydµnko
Xarko Soroka
Ivanæ Rµva
Œkymæ Kol∆sny
k
Ùµdoræ R¥Ωij  /
Ivanæ Çorn¥y
Havrylo Pysmµnn¥y
Ivanæ Rud¥j
Kyrykæ Krµpµc\
Qcko Lytvynæ
Lukæqnæ Hluxiy
16
Tyßko Kost¥ra 17
Ivanæ Pryluckij
Ølµ©∆y Nosæ
Ølµ©∆y B∆l¥j
Fµdoræ Hluxij
Martynæ Çujkø
Yvanæ Vyn
ænykæ
Kurµnœ Íkury
nsko ho
Maksymæ Podvy Ωno ho rodyçæ
Ivanæ Vµdm∆
d
Stµpa n Plakuwij  //
Kurµnœ Korµn∆
vskohø
Andr∆y Skal¥ha
Kondratæ Hurtov¥j
Hrycko Tara
n
Hrycko Lyxopœtæ
Hrycko Syvolapæ 18
Stµpa n Bol æba
Stµpanæ Rud¥j
Radko Çapala
3737 3737
37
zv.zv.
zv.zv.
zv.
3737
3737
37
14 Na ark. 29 Kovça. 15 Na ark. 29 Íeleve nko. 16 Na ark. 29 zv. Hluhyj. 17 Na ark. 29 zv. Kostyrq. 18 Na ark. 30 Syßolapæ.
3636
3636
36
zv.zv.
zv.zv.
zv.

267
Stµpa
n Çorn¥j
Yvanæ Harkußa
Dmytro Tara
n
Hµrasymæ Ploxij
4747 4747
47
·8‚·8‚
·8‚·8‚
·8‚1
·46‚ ·46‚ 
·46‚ ·46‚ 
·46‚ 
1 Datovano za dok. # 57.1 Dilovodna numeraciq.2 Vypravleno z qvstvugtæ.
Pµtro Poxy l
Lavr∆ n B∆l¥j
Ysko Çuyko
Ølµksa L¥s¥y
# 58# 58 # 58# 58
# 58 1756 r., Ωovtnq 23
1756 r., Ωovtnq 23 1756 r., Ωovtnq 23
1756 r., Ωovtnq 23
1756 r., Ωovtnq 23 1. – Re[str kozakiv Samars\ko] palanky,
. – Re[str kozakiv Samars\ko] palanky, . – Re[str kozakiv Samars\ko] palanky,
. – Re[str kozakiv Samars\ko] palanky,
. – Re[str kozakiv Samars\ko] palanky,
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx
do siçovoho re[stru
do siçovoho re[stru do siçovoho re[stru
do siçovoho re[stru
do siçovoho re[stru
Ark. 26–30. Kopiq. Oryhinal rdyv. dok. # 57.
# 59# 59
# 59# 59
# 59 1756 r., Ωovtnq 23. Samars\ka palanka. – Opys zymivnykiv
1756 r., Ωovtnq 23. Samars\ka palanka. – Opys zymivnykiv 1756 r., Ωovtnq 23. Samars\ka palanka. – Opys zymivnykiv
1756 r., Ωovtnq 23. Samars\ka palanka. – Opys zymivnykiv
1756 r., Ωovtnq 23. Samars\ka palanka. – Opys zymivnykiv
ta ]xnix hospodariv
ta ]xnix hospodariv ta ]xnix hospodariv
ta ]xnix hospodariv
ta ]xnix hospodariv
Øpys\ sostoqwy
x vhor∆ Samar∆, tako Ω v Vµlyko mæ Luz∆
y druhy
x m∆sta x ∫aporo Ωsky x kozakovæ zymovnykamæ,
a v kaky
x imµnno t∆ ∫ymovnyk¥ urorçywa x y r∆çka x
naxodqtsq, o to mæ obstoqtµlno pod sy mæ qvstvuµtæ 2.
1756 hodu, oktqbra 23
d.
Kurµnœ Roh∆vskoho
Ivanæ Mospanæ, zymovnykomæ sydy
t v Sorokov¥ x Bajraka xa.
Kurµnq Korsunskoho
Ma©ymæ ͵rstgkæ, zymovnykomæ sydytæ u Vµlyko
m Luz∆.
Sam∆jlo Lµbµdynµc\, zymovnykomæ sydy
t pry r∆çky Moskovc∆.
Kurµnœ Kalnobolotskahø
Ivanæ Brovko, zymovnykæ µho u Vovçoj
b.
Vasy
l Taranµc\, zymovnykæ µho u Vovçoj.
Pµtro DΩuplœkæ, zymovnykæ µho u Vovçoy, bly
z Kozynoj.
Myxaylo Dq
dko, na ust\y Vqz¥vka zymovnykæ µho.
Hµrasymæ Ívµc\, na ust\y Tµrnyvky zymovny
k µho.
Hrycko Lytvynæ, zymovny
k µho na ust\y Maloy Tµrnyvky v.
Martynæ Hunka, zymovny
k µho v Mal¥y Tµrnyvc∆.
Antonæ Kova
l, zymovnykæ µho v Maloy Tµrnyvc∆.
Hrycko Kumpan∆µc\, na ust\y Maloy Tµrnyvc∆ zymo
vny k µhø.
Lukqnæ Holovko, zymovnykæ µho na ust\y Vµlykoy Çapl¥nky h.
Ivanæ Kova
l, zymovnykæ µho u Bohdanovomu ©.
Fµdoræ C¥nbalyst¥j, zymovnykæ µho na ust\y Suxoy Çaplanky ·!‚ d.
Vasy
l Çorn¥j, ∫ymovnykæ µho v uroçywy Tµrs∆.  //
Ark. 33–37. Oryhinal.

268
Umanskaho kurµnœ
Andryj Zap∆ßn∆j, zymovny
k µho vhor∆ Samar∆.
Vasy
l Konova l, zymovny k µho u r∆çky Voroniy.
Yvanæ Sukuræ, zymovnykæ µho v Sorokov¥
x Bayraka x.
Lukæqnæ Çorn¥y, na ust\y B¥ka zymo vnykæ µho.
Antonæ Popovyçæ, zymovnykæ µho v Protovçy e.
Kurµnq Dµrµvqnkovskoho
Ivanæ Ímatokæ, zymyvnykæ µho pry r∆çky Kußuhum∆.
Vasy
l Kyrpa, zymovnykæ µho na d Dn∆promæ, v Sµrdgkovo m Pµrµval∆.
Karpæ KalgΩn¥y, zymovnykæ µho v¥ßµ Xawovoho, po
d Boromæ [.
Hor∆y 3 Sotnykæ Ω, zymovnykæ µho u Vµlykomæ Luz∆.
Kononæ Konoßko, na ust\y K∆nskoy zymovnykæ µhø.
4-Qkymæ Lyxoßµ rst¥j
Nµst∆
r Ploskon∆sæ
Ivanæ S¥tnykæ
Tym∆ßæ Çubæ
-4, zymovnyky y x v Xawov¥mæ.
Kurµnq V¥ßµstµbl∆µvskohø
Sµmµnæ Rµdka, zymovnykæ µho u Lyßnµy balky.
Ivanæ Ìala ©anæ, zymovnykæ µho u V¥ß
æßo ·!‚ Osokor∆vc∆.
Œkovæ Polovyna, zymovnykæ µho v uroçywy Moskovc∆.
Kurµnœ DΩµrµl∆vskohø
Pµtro Zabudko, zymovnykæ µho v uroçywy Xrqwovomæ.
Pavlo Ploxij, zymovnykæ µho u Luçyn∆, uroçyw∆
z.
Ilko Suxiy, zymovnykæ µho ta
m Ωµ, u Luçyn∆, na d Sama røj.
Kyrylo Vµrnyhora, zymovnykæ µho v Xawov¥mæ.
Lukqnæ Oka
n, z ymovnykæ µho v¥ßµ V∆lnoho, v Sorokov¥ x.   //
Myxaylo B∆l¥j, zymovnykæ µho v Xawov¥mæ.
Mykola Qkovçykæ
5, zymovnykæ µho v Maloy Tµrnovky.
Yvanæ D∆dµn
æko, zymovnykæ µho v uroçywy v Xawov¥mæ.
Yvanæ Usæ, zymovnykæ µho na ust\y Ûuravky, v Samar∆.
Havrylo Havrykæ, zymovnykæ µho v Samary, na ust\y Ûura
vky.
Yvanæ Çabanæ, zymovnykæ µhø na ust\y Samar∆.
Vasy
l D∆dµn æko, zymovnykæ µho v¥ßµ Xawovoho, po d Pryst∆no mæ.
Kurµnq Pµrµqslovskohø
Stµpa
næ Ploxij, zymovnykæ µho v Ko zlovo m ostrov∆, bly z poroho v.
Yvanæ Nµwad¥mæ, zymovnykæ µho v æ Vµlyko m Luz∆, pro st o Xo rtyc∆.
Ivanæ Ostrouxæ, zymovnykæ µho blyzæ Byrkuta y.
4848 4848
48
·9‚·9‚
·9‚·9‚
·9‚1
·47‚ ·47‚ 
·47‚ ·47‚ 
·47‚ 
3 Hord∆j4 Ci imena ob’[dnano fihurnog druΩkog.5 Vypravleno z Qkovhykæ.
4747
4747
47
zv.zv.
zv.zv.
zv.

269
Kurµnq Poltavskoho
Œcko Tovkuwij, zymovnykæ µho na ust\y Tµ
rny vky, u Lµ Ωk∆ vwin∆.
Dµmko Lq
x, zymovnykæ µho v Samar∆, v¥ßµ Vµrbæ i.
Mart¥næ Horbæ, zymovnykæ µho na ust\y Sv∆d¥vka.
Ivanæ Koçubµj, v Samar∆, u Vµrba
x, zymovnykæ µho.
Ivanæ Rud\, na ust\y Svydyvka zymovny
k µho.
Qrµma Mal¥j ], zymovnykæ µho v Vµlykoy Tµrnyvc∆.
Danylo Wµrbyna, ∫ymovnykæ µho v Sorokov¥
x.
Ivanæ Taranæ, ∫ymyvnykæ µho v Ky lçµny j.
Kyrykæ Ploxiy, ∫ymovnykæ µho v Vµlykoy Tµrnyvc∆.
Ivanæ Dudnykæ, ∫ymovnykæ µho v Samar∆, mµΩdu Tµ
rny vkamy u Vµ rba x.
Matv∆y Storçousæ, ∫ymovny k µho na ust\y Sv∆dy vka.
Kyrylo Losvykæ, ∫ymovny
k µho v Samar∆, v¥ßµ Vµrbæ.  //
Adamæ Lq
x, ∫ymovnykæ µho v Orl∆vwyn∆.
Qkovæ Pyskoxa, ∫ymovnykæ µho v uroçywy Monny
cko mæ  ·!‚ .
Danylo Wµrbyna, ∫ymo vnykæ µho ny zßµ Sorokovoj Ba lky.
Vasy
l Hajdaj, zymovnykæ µho ny Ωßµ Omµlionyn¥ x ·!‚.
Andr∆y Bovd¥
r, ∫ymovnykæ µho u B¥ku.
Antonæ L¥s¥j, ∫ymovnykæ µho na
d Sama rg, na d P∆dp∆ lnog k.
Hrycko Smy
rn¥y, ∫ymovnykæ µho v Samar∆, v¥ßµ Osykæ.
Ivanæ Topçij, ∫ymovnykæ µho v Opalys∆ l.
Xarko Vµ ©µra, ∫ymovnykæ µho na Øpalys∆.
Pavlo Povtavskiy, ∫ymovnykæ µho v Samar∆, v Osyka
x.
Ivanæ Mayboroda, ∫ymovnykæ na ust\y Vµlykoy Tµrny vky.
Kurµnq M¥ßasto
vskoho
Stµpa
næ Donæ, ∫ymovnykæ µho na d r∆çkog Zbur∆vkog.
Avramæ Ostroußko, zymovnykæ µho v Vµlykoy Tµrny
vc∆.
Kurµnq M∆nskohø
Ivanæ Pußka
l, v Vµlyko m Luz∆, prosto Xo rtyc∆ zymo vnykæ µho.
Pavlo Sv∆dµrskiy, zymovnykæ µho pry uroçywy Kußuhum∆.
Kurµnq Tymoßyvskohø
6 //
Kurµnœ Vµlyçkovskoho
Vasy
l Vasylycq, zymovnykæ µho v Vµlyko mæ Luz∆.
Ihnatæ Huba, ∫ymovnykæ µho Vµlyko
m Luz∆.
Troxymæ Moskalµc\, zymovnykæ µho u Zvonµcko
ho poroha.
Hord∆y Bonda
r, ∫ymovnykæ µho væ Qcµvomæ Bayraky.
Kyrykæ Tovst¥hay, ∫ymovnykæ µho v uroçywy Voroniy.
Andr∆y Salata, ∫ymovnykæ µho v uroçywy Kasa
tc∆.
Ivanæ Harkußa, ∫ymovnykæ µho v Osokor∆vc∆.
4848 4848
48
zv.zv.
zv.zv.
zv.
4949
4949
49
·10‚·10‚
·10‚·10‚
·10‚ 1
·48‚ ·48‚ 
·48‚ ·48‚ 
·48‚ 
6 Prizvyw ne vkazano.

270
Kyrykæ Buhr¥mæ, ∫ymovnykæ µho u Vovçiy, u Qru.
Fµsko Hryc¥ka
l, ∫ymovny k µho v Vµlyko m Luz∆.
Ivanæ Tonkonohæ, ∫ymovny
k µho v uroçywy B¥ku.
Qcko Kud¥mæ, zymovnykæ µho tam Ωµ, u B¥ku.
Myxaylo Horbæ, ∫ymo
vnykæ µho tam Ωe, u B¥ku.
Kurµnq Lµvußkovskoho
Lµsko Star¥j, ∫ym∆vnykæ µhø ∫a Samar\g, u Kuçuhur∆
m.
Plastun∆vskoho kurµnq
Kuzma Knyßæ, u Vovçoj zymovnykæ µho.
Pavlo Ky
rça, zymovnykæ µho na ust\y B¥ka.
Olµ©∆y ͵kµrµnko, ∫ymovnykæ µho bly
z By rkuta.
Lµvko Taranæ, zymovnykæ µho v Protovçy, na
d Kry vcµ mn.
Ivanæ Zµlµn¥y, zymovnykæ µho v uroçywy Poroha
x.
Gxymæ Çorn¥y, v Zayma x, vhor∆ Samaræ zymo vnykæ µho.  //
Kurµnq Dq
dkovskohø
Ostapæ Ka
lkov∆kæ, ∫ymovny k µho u Loxannoho poroha.
Antonæ Koro
l, na d Samarg, v¥ßµ V∆ lnoho, zymo vny k µho .
Havrylo Íar¥j o, ∫ymovnykæ µho na d r∆kog Sama rg.
Hrycko Sukuræ, zymovnykæ µho v Sorokov¥
x.
Kurµnq Brgxovµckohø
Hrycko Sukuræ, zymovnykæ µho v uroçywy Xawovy
m.
Pµtro Krut\, ∫ymovnykæ µho prosto Sorokov¥ x, u Luçyn∆.
Ivanæ Pysku 7, zymovnykæ µho protyvæ Sorokov¥ x Balokæ.
Kurµnq Vµdmµdovskohø
Ivanæ ͵rstgkæ, zymovnykæ µho pry r∆çky Kußum∆ ·!‚.
Olµ©∆y B∆l¥y, ∫ymovnykæ µho tamæ Ωµ, v Vµlyko
m Luz∆, v Kußum∆ ·!‚.
Ivanæ Kumpa
n, ∫ymovnykæ µho tamæ Ωµ, v Kußuhum∆.
Pavlo Íondrµnko, ∫ymovnykæ µho na
d Kußuhumomæ.
Mus∆y Vµç∆rka, ∫ymovnykæ µho prosto Xo
rtyc∆.
Omµlko SandΩarovskiy, v Vµlykomæ Luz∆, na
d Kußuhumo m.
Ysko Kuwæ, zymovnykæ µho v æ Vµlykomæ Luz∆.
Kurµnq Platn∆rovskohø
Pylypæ St¥haylo, ∫ymovnykæ µho u Tµrs∆.
Matv∆y Star¥j, ∫ymovnykæ µho na
d rƍkog Obytoko m.
Ylko Stusovæ, ∫ymovnykæ µho bly z Byrkuta.  //
4949 4949
49
zv.zv.
zv.zv.
zv.
7 Pyskun

271
Kurµnq Paßkovskohø
4-Vasy l Bara n
Ivanæ
da Pavlo Kasqnµnky -4, zymovnykæ y x trµ x na t¥mæ boc∆ Samar∆, prosto
V∆
lnoho.
Haponæ Çorn¥j, ∫ymovnykæ µho v to
m Ωµ uroçyw∆.
Ivanæ C¥nba
l, ∫ymovnykæ µho v to m Ωµ uroçywy.
Myr∆næ Mal¥j, zymovnykæ µho v Sorokov¥xæ.
Kyrykæ Star¥j, zymovnykæ µho v Pryst∆n∆.
Troxymæ Økat¥j, ∫ymovnykæ µho v to
m Ωµ Pryst∆n∆.
Suprunæ Kravµc\, zymovnykæ µho u Vovçoj.
Gxymæ Ûukæ, zymovnykæ µho v
æ Vµlykoy Tµrny vc∆.
Ostapæ O
xrµµnko, zymo vnykæ µho na ust\y Vqz¥vka.
Kurµnq Kuw∆vskoho
Lµvko B∆lok∆
n, ∫ymovnykæ µho v uroçywy Hryßyno m.
Ivanæ Sµmçµnko, zymovnykæ µho v tomæ Ωµ Hryßynomæ.
Ivanæ Ívµc\, ∫ymovnykæ µho v tomæ Ωµ Hryßynomæ.
Vasy
l Íu lha, zymovnykæ µho v tomæ Ωµ Hryßynomæ.
Vasy
l Kol∆sn¥kæ, zymovnykæ µho v uroçywy Xawovy m.
Ysko Hluxiy, zymovnykæ µho pry r∆çky Kußuhum∆.
Fµdo
r Dormaßa, zymovnykæ µho v æ Vµlykomæ Luz∆.
Savka B∆lµckiy, ∫ymo
vnykæ µho na d r∆çkog Obytoko m.  //
Kurµnq Kyslqk∆vskoho
Qkymæ Lµbµdynµcæ, zymovnykæ µho v uroçywy V∆
lnµ nkoj p.
Lukqnæ Xymµnko, zymo
vny k µho na d Sama rg, v¥ßµ ustq Vovçoj.
Pµtro Sukuræ, ∫ymovny
k µho v æ Vqz¥vku, v¥ßµ Vo vçoj.
Andr∆y Andruß
æko, ∫ymovnykæ µho na d r∆çkog Vovçog.
Kondratæ P∆soç
æçµnko ·!‚, zymovnykæ µho na d tog Ω Vovçog.
Olµ©∆y Ploxij, zymovny
k µho u Vovçoj, my Ω Tµrsamy r.
Kurµnq Ivon∆vskoho
Qkymæ Parxomµnko, ∫ymovny
k µho v Vµlykomæ Luz∆.
Stµpanæ Wµrbyna, ∫ymovnykæ µho v P∆ska
xs na d Kußuhy mo 8, u Vµlykomæ
Ωµ Luz∆.
Ivanæ Sµmµrhµy, ∫ymovnykæ µho na
d r∆çkog Z æbur∆ vkog.
Pavlo Kulbaçn¥y, ∫ymovnykæ µho na
d rƍkog Ky nskog.
Xarko Star¥y, zymovnykæ µho v Xarµv∆y Dubrov∆.
Ivaßka Moskalµc\, ∫ymovny
k µho u Vovçoy, u Qru.
Myxaylo Hluxij, ∫ymovnykæ µho v Opalys∆, po
d Pryst∆no m.
Ivanæ Xvartußn¥y, ∫ymovnykæ µho v r∆çky Vo vçoj.
5050 5050
50
·11‚·11‚
·11‚·11‚
·11‚ 1
·49‚ ·49‚ 
·49‚ ·49‚ 
·49‚ 
5050
5050
50
zv.zv.
zv.zv.
zv.
8 Kußuhumomæ

272
Ihnatæ Kuc¥y, zymovnykæ µho na
d tog Ω Vovçog.
Qkovæ Íramæ, zymovnykæ µho na ust\y Opal¥s∆.
Fµdo
r Kol∆sn¥kæ, zymovnykæ µho u Koçµrz∆ t. //
Kurµnq Konµlovskohø
Ivanæ Ivaßyna, ∫ymovnykæ µho v Ky
lçµn∆.
Pµtro Paßkyvµc\, ∫ymovnykæ µho v Kut∆ Xawovy
m.
Lµvko Loburµnko, zymovnykæ µho u V¥ß æßoy Tµrs∆ u.
Troxymæ Mal¥y, zymovnykæ µho pry ryçky Orlyvwyn∆.
Tyßko Moskalµc\, zymovnykæ µho v Xawov¥mæ.
Myxaylo Do
vnq 9, zymovnykæ µho v Ky lçµn∆.
Qkymæ Dµmµß
æko, zymovnykæ µho v toy Ωµ Ky lçeny.
Lavr∆næ Pl¥ha, zymovny
k µho v toy Ωe Ky lçµny.
Romanæ Storçakæ, zymovnykæ µho na
d r∆çkog Vovçog.
Kurµnq Sµrh∆µvskoho
Ivanæ Vodolaha, zymovnykæ µho v Zaboçy, prosto Vµlykoy Tµrnyvky.
Andr∆y Poro
xnq, zymovnykæ µho v Tµrny vc∆, v Kruhlo m Bµrµ znqhu ·!‚.
Ysko Huba, zymovnykæ µho v Vµlyko
m Luz∆, prosto Xo rtyc∆.
Qkovæ Bly
zngkæ, zymo vny k µho v Ky lçµn∆.
Matv∆y Ço
rn¥y, zymovnykæ µho v uroçywy Moskovc∆.
Hrycko Rqbok∆n\, ∫ymovnykæ µho v Mal¥y Tµ
rn∆vc∆.
Lukqnæ Dran¥j, zymovnykæ µho pry uroçywy Moskovc∆.
Hrycko Lqßokæ, ∫ymovnykæ µho v Vµlykoy Tµ
rnyvc∆.
Fµdo
r Poçµkaj, zymovnykæ µho v toy Ωµ Tµ rnyvc∆.
Lµvko S¥niohu
b, zymovnykæ µho v uroçywy V∆ lnµ nkoy. //
Kurµnq Donskoho
Klymæ Pukalµnko, zymovnykæ µho na
d Vo vçog, u Koçµrµ Ωka x.
Havrylo Du dn¥kæ, zymovny k µho u Vovçoy.
Ivanæ L¥s¥cq, zymovnykæ µho v toy Ωµ Vovçoj.
Andr∆y Kabaka, ∫ymovnykæ µho na u
sty Bo br∆vky.
Sµmµnæ Topa
l, zymovnykæ µho v r∆çky Opal¥s∆.
Sµmµnæ Nosæ, zymovny
k µho v Samar∆, ny Ωßµ Bo br∆vky.
Ysko Kova
l, zymovnykæ µho na ust\y Bo br∆vky.
Pavlo ͵vçykæ, zymovnykæ µho prosto Bobr∆vky.
Pavlo Ûµpka, ∫ymovny
k µho na ust\y Vovçoy.
Grko Grtakæ, ∫ymovny
k µho u Vqz¥v æka.
Klymæ Vµlykiy, zymovny
k µho u vµ rßyn∆ Vµlykoy Tµrnyvc∆.
Pavlo Sadylo, ∫ymovnykæ µho v uroçywy Tµrs∆.
Kurµnq Kryl∆vskohø
Kyrykæ Ìuz\, zymovnykæ µho v Vµlyko
m Luz∆, na d Kußuhumo m.
Sµmµnæ Kysnka ·!‚, zymovnykæ µho prosto Xo rtyc∆.
5151 5151
51
zv.zv.
zv.zv.
zv.
5151
5151
51
·12‚·12‚
·12‚·12‚
·12‚ 1
·50‚ ·50‚ 
·50‚ ·50‚ 
·50‚ 
9 Dovbnq

273
Kurµnq Kan∆vskoho
Fµdo
r Vµlykiy, zymovnykæ µho v Sorokov¥ x.
Ivanæ Zal∆zn¥y, u Vovçoy, po to m boku Tµ rsy zymovny k µho.
Hrycko Rud¥y, zymovnykæ µho protyvæ Sorokov¥
x Balo k. 34 10 //
Kurµnq Baturynskoho
Fµdo
r Suxij, zymovn¥kæ µho v¥ßµ V∆ lnµnkoy.
Pµtro Lytvynæ, zymovnykæ µho nyΩµ u Loxannoho poroha.
Vasy
l Batµnko, ∫ymovnykæ µho v Vµlyko m Luz∆, na d Kußuhumo m.
Qkymæ Taranæ, ∫ymovnykæ µho v Ky lçµn∆.
Kurµnq Popovyçµvskoho
Dµmko Íkoda, zymovnykæ µho v Vµlykomæ Luz∆.
Xoma Tµ
rtyçny k, zymovny k µho v Vµlykomæ Luz∆, v P∆ska x.
Hrycko Voloßynæ, zymo vny k µho v¥ße Xawovoho.
Xarko Kuçy
r, ∫ymovnykæ µho u P∆wanoho brodu f, za mosto mx.
Kurµnq Vasgrynskohø
Havrylo Masl¥ksæ ·!‚, zymovnykæ µho v Bahat¥y r∆çky.
Ilko Boklahæ, zymovnykæ µho na ust\y Koçµrz∆.
Fµdo
r Huba, zymovnykæ µho na ust\y Vqz¥vka.  //
Kurµnœ I
rkl∆µvskohø
Pµtro Ploxiy, zymovnykæ µho u Vovçoy r∆çky
Pavlo Íyyka, ∫ymovnykæ µho v toy Ωµ Vovçoj.
Havrylo B∆l¥y, zymovnykæ µho v r∆çky Ky
lçµny.
Ivanæ Ploxiy, zymovnykæ µho v ryçky Ky
lçµny Ω.
Pylypæ Wµrbyna, ∫ymovnykæ µho v r∆çky Lozovatoj.
Parxymæ Íkoda, zymo
vnykæ µho v Xawov¥mæ.
Prok∆pæ Mygskiy, zymovnykæ µho v Samar∆, ny
Ωßµ mostu.
Kurµnq Wµrbynovskohø
Matv∆y Ku
rp∆ tka, ∫ymovny k µho my Ω Çaplynkamy c.
Troxymæ Bµ
zr∆dn¥y, ∫ymovnykæ µho v uroçywy v Kußuhum∆.
Sµmµnæ Ìo
nta r, ∫ymovnykæ µho v Xawov¥mæ.
Danylo Rud\, zymovnykæ µho v uroçywy Ûuk∆vskomæ.
Prok∆pæ To
rhaçæ, v Zaboçy, na d Sama rg.
Ysko Huba ç, ∫ymovnykæ µho v Mal¥y Tµ rnyvc∆.
Myr∆næ Ploxij, ∫ymovnykæ µho v Vµlyko
m Luz∆, v Kußuhum∆.
Dmytro N∆sæ, zymovnykæ µho v Maliy Tµ
rn¥vc∆.
Naumæ Hnµn¥j, zymovnykæ µho u Vµlyko
m Luz∆, na d Kußumo m8.
Pylypæ Bandura, zymovnykæ µho v Vµlyko m Luz∆.
Yvanæ Myrono
v rod¥çæ, ∫ymovny k µho v Samar∆, v Koçµrµ Ωc∆.
Stµpanæ Tkaçæ, ∫ymovnykæ µho v Ûuk∆
vsky m, na ßlqxu.
Qcko Taranæ, ∫ymovnykæ µho vhor∆ Samar∆, v Plavµ
lc∆. 31 10 //
5252 5252
52
zv.zv.
zv.zv.
zv.
5252
5252
52
·13‚·13‚
·13‚·13‚
·13‚ 1
·51‚ ·51‚ 
·51‚ ·51‚ 
·51‚ 
10 Pidraxunky avt.

274
Kurµnq Tytarøv
æskoho
Lµvko Ûonat¥y, zymovnykæ µho v Sorokov¥
x.
Andr∆y Pqn¥ßæ, zymovnykæ µho v Sorokov¥ x.
Kurµnq Íkurynskohø
Dµmko Po
dvy Ωn¥j, zymovnykæ µho u r∆çky Vovçoj.
Sµmµnæ Nµwad¥mæ, v¥ßµ Sorokov¥
x zymo vny k µhø.
Omµlko Kravµc\, zymovnykæ µho na
d Solon¥mæ Ustupomæ.
Kurµnœ Kørµn∆vskohø
Pylypæ Lµlgxæ, zymovnykæ µho v Vµlykomæ Luz∆.
Qcko Domantovyçæ, ∫ymo
vnykæ µho v Vµlyko m Luz∆.
Fµdo
r Bonda r, zymovnykæ µho na d r∆çkog Ky nskog.
Stµpanæ Salo, zymovnykæ µho na
d tog Ω r∆çkog.
Nµst∆ræ Pyßn¥y, zymovnykæ µho na Ust\-Samar∆
.
Hrycko Marßa l, zymovnykæ µho u Kruhl¥ka xw.
Yvanæ Xmara, zymovnykæ µho v Samar∆, u Lazn¥wa x.  //
Vasy
l Tabanµc\, ∫ymovnykæ µho v r∆çky Ky lçµn∆.
Pµtro Balo, zymovnykæ µho v Vµlykomæ Luz∆, na
d Bu zr∆ vkog.
Pylypæ Zµmlqn¥y, zymovnykæ µho na ust\y Samar∆.
Hµrasymæ Storçakæ, zymovnykæ µho nu
11 ust\y Kynskoy.
Hrycko V¥v∆dæ, zymovnykæ µho v Vµlykomæ Luz∆.
Mykola Çorn¥y, ∫ymovnykæ µho v Vµlykomæ Luz∆.
Pomitka na livomu poli pozdovΩ ark. 47: 756 hodu, oktqbra 30 d. pry slana
o
t polkovnyka samarskoho.
Ark. 47–53. Oryhinal.
# 60–62# 60–62 # 60–62# 60–62
# 60–62 1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Raport polkovnyka
1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Raport polkovnyka 1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Raport polkovnyka
1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Raport polkovnyka
1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Raport polkovnyka
BuhoBuho
BuhoBuho
Buho ©
ardivs\ko] palanky Josypa Kovalevs\koho Koßevi
ardivs\ko] palanky Josypa Kovalevs\koho Koßevi ardivs\ko] palanky Josypa Kovalevs\koho Koßevi
ardivs\ko] palanky Josypa Kovalevs\koho Koßevi
ardivs\ko] palanky Josypa Kovalevs\koho Koßevi
pro vidpravlennq vidomostej pro kozakiv, prybulyx na
pro vidpravlennq vidomostej pro kozakiv, prybulyx na pro vidpravlennq vidomostej pro kozakiv, prybulyx na
pro vidpravlennq vidomostej pro kozakiv, prybulyx na
pro vidpravlennq vidomostej pro kozakiv, prybulyx na
ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho
ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho
ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho
ZaporoΩΩq u 1754–1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho
re[stru, ta pro kil\kist\ zymivnykiv i ]xnix hospodariv;
re[stru, ta pro kil\kist\ zymivnykiv i ]xnix hospodariv; re[stru, ta pro kil\kist\ zymivnykiv i ]xnix hospodariv;
re[stru, ta pro kil\kist\ zymivnykiv i ]xnix hospodariv;
re[stru, ta pro kil\kist\ zymivnykiv i ]xnix hospodariv;
vidomostividomosti
vidomostividomosti
vidomosti
Eq ympµratorskaho vµlyçµsrtva Vojska ZaporoΩskorho
Nyzovoho vµlmoΩnyj i vyrsokoro
dnyj h spdnæ atamanæ
koßovyj Hryhoryj Fµdorovæ zr vysokopoçtµnog
vojskovog starßynog.
Pokornyj rµpo
rtæ
Sµho 756 hodu, proßloho oktq
bra 15 d. pryslanyj o t vaßµj panskoj
vµlmoΩnosty ko mn∆ z srta
rßynog prykazæ q zdµ, v Boho ©ardovoj palanc∆,
5353 5353
53
zv.zv.
zv.zv.
zv. 5353
5353
53
·14‚·14‚
·14‚·14‚
·14‚
1
·52‚ ·52‚ 
·52‚ ·52‚ 
·52‚ 
3838
3838
38
·1‚·1‚
·1‚·1‚
·1‚1
11 na1 Dilovodna numeraciq.

275
poluçy
l, kotory mæ vµlµno uçynyt\ vsµnµo tm∆noµ ispolnµniµ za pryßµdßy x
na kozastvo v proßly x 754, 755 y v sµmæ 756 hod∆xæ k æ kozaka mæ razny x
kurµnµj z razny x m∆stæ kozakovæ, ko] v rkurµnq x nµ byly; y vozvratyvßyµsrq
z razny
x promyslovæ razny x kurµnµj kozakovæ opysa t v ymµnyj spysokæ
po ymµnamæ i prozvanyq
mæ i qky x ony kurµnµj; da y o sostoqwy x v v∆dom-
stv∆ naßµmæ kozaçy
x z∆movnyko v po raznymæ r∆kamæ y uroçywa mæ, i o
prysy
lky z ty x z∆movnykovæ xazq]novæ dlq rvzqtq vojskovyxæ paßportovær
opysat\ i pryslat\ // k vraßµj panskoj vµlmoΩnosty rdlq o
tsy lky kuda nad-
lµΩy
t. Po qkomu prykazu q z srta rßynog opys\ sostavy v, pry sµmæ rµpo rt∆
k vaßµj panskoj vµlmoΩnosty z vysokopoçtµnog vojskovog starßynog
v pokornosty moµj posylag
2.
Polkovnyk boho ©ardovyj Iosyfæ Kova
l s tovarys tvomæ
1756 hodu, dµka
bra 2 d.
Vµrbovµ.
Pomitka: Pol. 1756 hodu, dµkabra 10 d.
Na konverti:
Eq ympµratorskaho vµlyçµstva Vojska ZaporoΩskoho Nyzo-
voho vµ
lmoΩnomu y vysokorodnomu h spdnu atamanu koßovomu Hryhoryg
Fµdorovu z vysokopoçtµnog vojskovog starßynog pokornyj rµpo
rtæ.
Peçatka a
Ark. 38, 44 zv. Oryhinal.
# 61# 61 # 61# 61
# 61 1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Vidomist\ pro kozakiv
1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Vidomist\ pro kozakiv 1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Vidomist\ pro kozakiv
1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Vidomist\ pro kozakiv
1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Vidomist\ pro kozakiv
BuhoBuho
BuhoBuho
Buho ©
ardivs\ko] palanky, prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–
ardivs\ko] palanky, prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754– ardivs\ko] palanky, prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–
ardivs\ko] palanky, prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–
ardivs\ko] palanky, prybulyx na ZaporoΩΩq u 1754–
1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho re[stru
1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho re[stru 1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho re[stru
1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho re[stru
1756 rokax i ne vpysanyx do siçovoho re[stru
V∆domost\ – kolykoµ çysrlo v Vµrbovomu znaxodytsrq
kozakovæ raznyxæ kurµnµj y rqkyxæ ymµno pod sy
mæ znaçytæ.
1756 hodu, dµkabra 2 dnq
4444 4444
44
zv.zv.
zv.zv.
zv. 3838
3838
38
zv.zv.
zv.zv.
zv.
3939
3939
39
·2‚·2‚
·2‚·2‚
·2‚
1
Kurµnq Kyslqk∆vskoho
Panko Harkuß a
Hrycko Taranæ
Kyrylo B∆lovusæ
Fµdoræ ͵p∆l\
Havrylo Pµrvakæ
Danylo Bµzçasnyj
Sµmµnæ Sµrbynæ
Ant∆næ Kosmyna
Tµrµßko Ívµc\
Klymæ Kuçµræ
Artµmæ Tµrµßkovæ rodyçæ
Korn∆j B∆lyj
Xarko Lµlµkæ
Romanæ Kopy
tko Sµmµnæ Prybluda
Ivanæ Svystu
n
Stµpanæ Struc\
Fµdoræ Dµndµbµra
Qkymæ Koça
n
Fµdoræ Pysmµnyj
TymƧ Bardady
mæ  /
Yvanæ S∆roßtanæ
Qkovæ Matgxa
Hrycko Taranæ
Hrycko ǵrkasæ
2 Napysano zamist\ vytertoho rµ-
portug.
1 Dilovodna numeraciq.

276
Fµdoræ Ûovtyj
Pµtro Bµzçasnyj
Yvanæ KaΩanæ
Savka Dµvq
tka
Ivanæ Íulha
Lµvko Troqnæ
Klymæ Kovbasa
Andr∆j Proçuxa
n
Yvanæ Kozalapæ
Stµpanæ Ûytnyj
Saj Malyj
Pavlo Dundukæ
Sµmµnæ Sµrdgkæ
Onysko Kuçµræ
Ivanæ Tara
n
Pavlo Kulykæ
Pµtro Çabanæ
Hrycko Zlod∆j
}sko Çajka  //
Kurµnq Kyslqk∆vskoho
Yvanæ Ívµc\
Fµdoræ Bojko
Sµmµnæ Kyj
Fµdoræ Íramæ
Vasy
l Bµhmµnko
Vasy
l Kumpanæ
Tµrµßko Rudyj
Marko Bµzkostyj
Myxajlo Trubaçæ
Yvanæ Pysmµnnyj
2
Qrµma V∆çn∆j
Lukqnæ Popovyçæ
Myxajlo Zubæ
Pµtro Wµrbyna
Kyrylo Loburæ
Maksy
mæ Bojko
Troxy
mæ Syvolapæ
Mus∆j Solodko
Stµpanæ Nab∆kæ
Fµd∆ræ Sapyt∆næ
Qcko Oçkal\
Syd∆ræ Nosµnko
Nyçypo
r Stµblq k
Lµvko Ploxyj
Sµmµnæ Voronij
3939 3939
39
zv.zv.
zv.zv.
zv.
4040
4040
40
·3‚·3‚
·3‚·3‚
·3‚
1
Yvanæ Horbæ a
Fµdo r Íkaropa dskyj  /
Hrycko Bara
n
Fµdoræ Dyßkovyj
Kuzma Ívµc\
Harasy
mæ Çajka
Lavr∆næ Lytvy
n
Sµmµnæ NuΩda
Yvanæ Ívµc\
Danylo ÌuΩula
Yvanæ Ûonaty
j
Pavlo Zarvanskyj
K. Plastun∆vskoho
Yvanæ Macapura
}sko Bandura
Vasyl\ Taranæ
K. Vasgrynskoho
Vasy
l Lysyj
Stµpanæ Sokuræ
Dmytro Ìrµbæ
Fµdoræ Nµklµsa
Lµvko Harkußa
Lavr∆næ Vylyvalo
Kuzma Kravµc\
Stµpa
n Voloßy n
Mykyta Vybornyj
Ivanæ P∆vtorackyj
Lukqnæ Ítan ©µvyçæ //
Kurµnq Popovyç∆vskoho
Qky
mæ B∆lyj
Qcko Malyj
Fµdo
r Rqbyj
Danylo Bµzkrovnyj
Stµpanæ Xudyj
Lavr∆næ Kryvyj
Myxajlo Nµdostupæ
Qkovæ Sukuræ
Fµdo
r Rostruxa n
Kurµnq Íkurynskoho
Hrycko Salnyçyna
Ulasæ N∆sæ
2 Dali vyterto Ivanæ i prizvywe, qke
ne vdalosq proçytaty.

277
Kurµnq Roh∆vskoho
Yva
n Koßma n
Kurµnq Batury nskoho
Vasy
l Stupakæ
Kurµnq Kuw∆vskoho
Yvanæ Harkußa
Naumæ Lobæ
Yvanæ N∆sæ
Ivanæ Svyta
Pµtro Busæ
3
}sko Ûaldaçµnko
Mus∆j Kryvoßyq
Qcko Lytvynæ
Savka Rohozynskyj
Tµrµßko Koçµrha  /
M∆nskoho
Havrylo Dqdko
Troxy
mæ Kysµlµnko
Vasyl\ Ûuravµl\
Fµdoræ Prytup∆j
Umanskoho
Danylo Kuv∆ka
Yvanæ Xlopµc\
Kan∆vskoho
Danylo Dubyna
Dqdk∆vskoho
Fµdo
r Kyslycq
Havrylo ǵrµda
Nµzama]vskoho
Vasy
l Usæ
Yvanæ Íramæ
Kalnybolockoho
Ostapæ Popovyçæ
Kalµnykæ Capæ
Wµrbyn∆vskoho
Lavr∆næ Kova
l
Vasy l Malyj
Hrycko Bojçµnko
Yrkl∆µvskoho
Ma
tv∆j Holy k
Ulasæ KuΩ∆lskyj Sµrh∆j K∆tæ
Gxymæ B∆lyj
}sko Tovstykæ
Matv∆j B∆lyj
Hrycko Suxyj
Savka Bahatyj 
//
Kurµnq Vyßµstµ
bl∆µvskoho
Qcko Tabanµc\
Prok∆pæ Voronko
Ostapæ Polamanyj
Vasyl\ Lytvynæ
Sµmµnæ Polovyj
Myxajlo Malyj
Kurµnq Pµrµqsl∆vskoho
Lukqnæ Sokuræ
Yvanæ Nµsm∆qnæ
Vasy
l Çornyj
Omµlko K∆mlykæ
Mus∆j Kova
l
Yvanæ Íramæ
Korsunc∆
Dynysæ ǵrnµckyj
Olµ©a Çornyj
Makaræ Makarauza
Hrycko B∆lyj
Myxajlo Sorokopu
d
Vasyl\ Bµzpalyj
Lµvko Staryj
Fµdoræ Fµdanæ
Fµdoræ Malyj
Kyrykæ Bandurystyj
Panasæ Kryvyj
Dµmko Tara
n
Vasyl\ Malyj
Olµ©a Sokuræ  /
Hrycko Xlopµc\
Fµdoræ B∆lyj
Myxajlo Kabaka
Prokopæ Kova
l
Vµlyçk∆vskoho
Fµdo
r Byndasæ
Ostapæ Dr∆zdæ
4040 4040
40
zv.zv.
zv.zv.
zv.
3 Brusæ

278
Marko RyΩyj
K∆ndra
t Íyrokyj
Stµpa
n Bojko
Hrycko Pas∆ßnykæ
Supru
n Magcq
Ivanæ ̵lµvµrq
Kurµnq Myßast∆vskoho
Sµmµnæ Bojko
Stµpanæ Rqbyj
Danylo Dudnykæ
Sµmµnæ Bryl\
Tym∆ßæ Pokotylo
Mykyta Huba
Kost\ Tovstykæ
Pasko Kyryçokæ
Fµdoræ Bojçµnko
Xoma Bojçµnko
Qcko Bojçµnko
Marko Íuhajlo
Lµvußk∆vskyj
Yvanæ Lqßokæ  //
Kurµnq Vµlyçk∆vskoho
Andr∆j Pysmµnyj
Danylo Ovµçka
Ma
tv∆j Voloßynæ
Hrycko Uxan\
Myxajlo Drabyna
Mykyta Macapura
Pylypæ Holovko
Z∆nµc\ Kumpanæ
Vasy
l Tromsynæ
Vasy
l Loza
Qkymæ Ploxyj
Tym∆ßæ Tara
n
Ma tv∆j Bojko
Pµtro Varakuta
Kurµnq Vßµstµbl∆µvskoho
Tym∆ßæ B∆lanæ
Ma©ymæ Syktymæ  /
K. Umanskoho
Hrycko Dyçokæ
Vasy
l Zaµc\
Lµsko Tara
n
Konµl∆vskoho
Kyrykæ SanΩar∆vskyj Bruxovµckoho
Savka Kravµc\
Qcko Lytvynæ
Wµrbyn∆vskoho
Maksy
mæ Ûu ©anæ
Myxajlo Íra
mæ 4  //
Kurµnq Yvon∆vskoho
Doroßæ Kova
l
Kyrykæ Íkrµbµc\
Andr∆j Hryva
Kyrylo Xarsu
n
Qkymæ Íulha
Yvanæ Komaßka
Yvanæ Motornyj
Pµtro Dr∆zdæ
Pylypæ Lqxæ
Myxajlo Ípakæ
Harasy
mæ Svystunæ
Fµdoræ NµΩyvyj
Sµmµnæ Ru
d\
Myxajlo Baçmakæ
Pavlo Ostrovµrxyj
Qcko Çornyj
Harasy
mæ Ì uz\
}sko Suxyj
Pµtro Dudka
Fµdoræ Lµpµtuxa
Pavlo Taranµc\
Yvanæ Íyq
Yvanæ Horbæ
Yvanæ Ímatæ
Yvanæ Pyhyda
Pavlo Çudnyj
Pµtro K∆lokæ
Mykyta Bojko
Fµdoræ Kabanµc\
Hrycko Pysmµnyj  /
Lavr∆
n Pµçµnyj
NyΩµstµbl∆µvskoho
Andr∆j Kys∆l\
4141 4141
41 4242
4242
42
·4‚·4‚
·4‚·4‚
·4‚
1
4 Ark. 41 zv. çystyj.

279
Tymoß∆vskoho
Nyçyporæ Ívµc\
Panasæ No© a
Taranæ Stqhajlo
Samojlo Íyrokyj
Vasy
l Çornyj
Danylo Ostruxæ
Bruxovµckoho
Yhna
t K∆bµc\
Vasy
l K∆bçµnko
Nµstµræ K∆bæçµnko Vasy
l K∆bçµnko
Kuzma Najda
Qcko Staruxa
Stµpanæ Bµzrukavyj
Hrycko Kopytko
Ku. Vµdmµdovskoho
Mykola Sukuræ
Hrycko Kalyta
Andr∆j Cµbµrqbµnko
Fµd∆ræ Yndykæ
Vasyl\ Xlopµc\
Mus∆j Ímatæ
# 62# 62 # 62# 62
# 62 1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Vidomist\ pro kil\kist\
1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Vidomist\ pro kil\kist\ 1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Vidomist\ pro kil\kist\
1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Vidomist\ pro kil\kist\
1756 r., hrudnq 2. Verbove. – Vidomist\ pro kil\kist\
zymivnykiv ta ]xnix hospodariv u Buho
zymivnykiv ta ]xnix hospodariv u Buho zymivnykiv ta ]xnix hospodariv u Buho
zymivnykiv ta ]xnix hospodariv u Buho
zymivnykiv ta ]xnix hospodariv u Buho ©
ardivs\kij palanci
ardivs\kij palanci ardivs\kij palanci
ardivs\kij palanci
ardivs\kij palanci
V∆domo
st – skolko sostoqwy x v Vµrbovomu z∆mo vnykovæ,
i v druhy
x uroçywa x, i r∆çka x znaçytæ pod sy mæ. 1756 hodu,
dµkabra 2
d.
Vasgrynskoho – Lµvk∆væ
Harkußynæ
Paßk∆vskoho – Naum∆væ
Koval∆væ
Kuw∆vskoho – Pµtr∆væ Brus∆væ //
Kurµnq Yvon∆vskoho –
Doroß∆væ Koval∆væ, Pµtr∆vræ
Bojk∆væ
Tymoß∆vskoho – Nµçypor∆vær
͵vc∆væ
Sostoqwyµ v hranyc∆
kurµnµj
b:
Pµrµqsl∆vskoho – Lukqn∆væ
Sukur∆væ
Korsunskoho – Danyla
ǵrnµckoho
Pµrµqsl∆vskoho – Mus∆]væ
Koval∆væ
V uroçyw∆ Vovkovomu:
Vµlyçk∆vskoho – Fµdor∆væ
Byndas∆væ
Myßast∆vskoho – Qck∆væ
B∆dy
n, v uroçyw∆ Xa rsgtynoj
4242 4242
42
zv.zv.
zv.zv.
zv.
4343
4343
43
·5‚·5‚
·5‚·5‚
·5‚1
1 Dilovodna numeraciq.
Ark. 39–42. Oryhinal.
Sostoqwyµ z∆movnyky
v Vµrbovomæ:
Kurµnq Kyslqk∆vskoho –
Tµrµßk∆væ ͵vc∆væ, }sk∆væ
Çajçynæ, Okatoho, Lukqnovæ
Popovyç∆væ
Kurµnq Bruxovµckoho –
Yhnat∆væ K∆bc∆væ
Vasgrynskoho – Vasylq Lrysoho
Myßast∆vskoho – Lukqn∆væ
Bojk∆væ
Yrkl∆µvskoho – Matv∆]væ
Holyk∆væ
Ko
rsunskoho – Vasylq Bµzpalroho
Lµvußk∆vskoho – Ivan∆væ
Lqßk∆væ
Wµrbyn∆vskoho – Dm
tr∆væ ·!‚
Koval∆væ
Cµrkovnyxæ dva
a
Vyßµstµbl∆µvskoho – Qck∆væ
Tabanc∆væ
Vµdmµd∆vskoho – Mykolynær
Sukur∆væ

280
Myßast∆vskoho – Danyl∆væ
Du
dnyk∆væ, v uroçyw∆
Xarsgtynoj.
1-Qkovæ D∆næ -1
Ma©ymæ Çuxo vsky j
Xvµdoræ Stµblykæ
Pµtro Sotnyçµnko
Ostapæ Çornij
Romanæ B∆ly
j
Antonæ Kravµc\
Onopr∆j Çupysæ
Pylypæ Vµlyky
j
Fµdo r Taranæ
Ivanæ Storçakæ
Xarko Tovstykæ
Ivanæ B∆ly
j
Nyçyporæ Boçka //
Ivanæ Ostrouxæ
Ivanæ Bµlq
vsky j
Pµtro Kravµc\
Davy
d Çornij
190190 190190
190
·192‚·192‚
·192‚·192‚
·192‚
zv.zv.
zv.zv.
zv. 4444
4444
44
·18‚·18‚
·18‚·18‚
·18‚
1
190190
190190
190
·190‚ ·190‚ 
·190‚ ·190‚ 
·190‚ 
1 Dilovodna numeraciq.1 Napysano nad rqdkom zamirst\ zakreslenoho Qkovæ Lavrµ.
V Hromokly]
Vµlyçk∆vskoho – Andr∆q
Pysmµnoho, Hrycka Uxatoho.
Syxæ kozaçymæ zymovnykamræ opysµj o
t polkovnykovæ boho ©ardovoho,
kodackoho, samarskoho yr kalmygskoho, pry
slannyxæ v Koßæ, sosto-
]tæ çyslomæ pysanyxæ y çystyxæ lystovæ vosµmænadcqt\.
# 63# 63 # 63# 63
# 63 1756 r. – Spysok kozakiv Vasgryns\koho kurenq,
1756 r. – Spysok kozakiv Vasgryns\koho kurenq, 1756 r. – Spysok kozakiv Vasgryns\koho kurenq,
1756 r. – Spysok kozakiv Vasgryns\koho kurenq,
1756 r. – Spysok kozakiv Vasgryns\koho kurenq,
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1756 roci i ne vpysanyx do
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1756 roci i ne vpysanyx do prybulyx na ZaporoΩΩq u 1756 roci i ne vpysanyx do
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1756 roci i ne vpysanyx do
prybulyx na ZaporoΩΩq u 1756 roci i ne vpysanyx do
siçovoho re[stru
siçovoho re[stru siçovoho re[stru
siçovoho re[stru
siçovoho re[stru
Spyska ·!‚ Vasgrynskoho rkurµnq sµho nastoqwoho
756 hoda v ono
j kur∆n\ pryßµdßy x kozako v po imµnamæ
i pro
zvanig nyΩµ pysanno:
Ark. 42 zv., 43. Oryhinal.
Hrycko Marnobr∆næ ·?‚
Qkymæ Kuzky
n
Romanæ Xudqko v
Stµpanæ Karaka j
Ivanæ Ívy dkij
Savka Taranæ
Vasyl\ Konoßko
Kuzma Boboßko
Mykyta Ru
d
Tymoßæ ǵrnq vsky j
Ivanæ Lamany j
Stµpanæ Taranæ
Ivanæ S∆romaxa
Kuzma Voloßy
n
Vasyl\ Suku r
Ivanæ B∆ly j
Stµpanæ Kaßa
Ark. 190. Çernetka.

281
# 64# 64 # 64# 64
# 64 N. r. 1756 r. – Spysok kozakiv Pereqslavs\koho,
N. r. 1756 r. – Spysok kozakiv Pereqslavs\koho, N. r. 1756 r. – Spysok kozakiv Pereqslavs\koho,
N. r. 1756 r. – Spysok kozakiv Pereqslavs\koho,
N. r. 1756 r. – Spysok kozakiv Pereqslavs\koho,
Myßastivs\koho ta inßyx kureniv, ne vpysanyx do siçovoho
Myßastivs\koho ta inßyx kureniv, ne vpysanyx do siçovoho Myßastivs\koho ta inßyx kureniv, ne vpysanyx do siçovoho
Myßastivs\koho ta inßyx kureniv, ne vpysanyx do siçovoho
Myßastivs\koho ta inßyx kureniv, ne vpysanyx do siçovoho
re[strure[stru
re[strure[stru
re[stru
V kurµn∆ Pµrµqslovskomæ
1
Mykola Kaßuby rskij 2
Qk¥ m Sup∆rnq
Hrycko Samardakæ
Pavlo Donµc\
Ivanæ Donµc\
Sµmµnæ Lyxoßµrstyj
Ivanæ Sloj
Yvanæ Tµslgkæ
3
Ùµdoræ Horkußµnko
Vasyl\ S
ækyr æko
Nµstµræ Movçanæ
Ivanæ Lqxæ
Sydoræ S∆ryj
Stµ≈anæ Ustymovyçæ
Ivanæ
4 Muxa
Hryc
æko Çubatyj
Stµpanæ B∆lyj 5
Vasyl\ Sokuræ
Ùµdoræ Çornyj  /
V kurµn∆ Myßa
st ovskomæ
Vasyl\ Donæ
Andr∆j Lypµc\
Mykyta Alta
nskij
Dµmko Kramarµ
nko
Ivanæ ǵrnµckij
Yvanæ Çajka
Pav
ælo Zabutnij
Dyny
s Zanuda
Mykola S
ækubr∆j
Ula
sæ Ùurtuna
Ùµdoræ Zdorovij
Alµ©∆ ·!‚ Kravçµn
æko  //
V kurµn∆ M∆
nskomæ
Hrycko Sukaçæ
Nazaræ B∆lyj
Mykola Kryvij
Qroßæ Tµslq V kurµn∆ Dq
dkovskomæ
Lukqnæ Ítµpa
Radko Donµc\
Mo
jsµj Vodola zkyj
V kurµn∆ Vµdmµdovsko
m
Klymæ Zap∆çnij  /
V kurµn∆ Platn∆rovsko
m
Lukqnæ Sova
Ivanæ Sµrdgkæ
Sam∆jlo
6 Lata
Myxa
jlo Storçakæ
Sµmµnæ Kunpanæ
Gxymæ Lysycq
Stµpanæ Kryvij
V
æ kurµn∆ Sµrh∆µvskomæ
Myxa
jlo Tµslq
Trofy
m NµΩyvij
Ivanæ Tµs
ælq
Pavlo Holovatij
Savka Horkuß a
Myxa
jlo S∆rij
Ivanæ Majdan
ænykæ
Hrycko Voskob∆jnykæ 7
Qcko Qkubæ
Parxomæ Çumakæ
Kalµny
k Çumakæ
189189 189189
189
zv.zv.
zv.zv.
zv.
189189
189189
189
1 Napysano nad rqdkom zamist\ za-
kreslenoho
Ko rsunskomæ. 2 Napysano nad rqdkom zamist\ za-
kreslenoho
Malqræ. 3 Napysano nad rqdkom zamist\ za-
kreslenoho
Vasyl\. 4 Slovo pravleno.5 Napysano nad rqdkom zamist\ za-
kreslenoho
͵vçµnko. 6 Napysano nad rqdkom zamist\ za-
kreslenoho
Ivanæ. 7 NyΩçe zakresleno Qkubæ.

282
Kondratæ Oblom∆j  //
Prokopæ V∆dloha
Trofy
mæ Pal∆j
Danylo Puzyræ
Havrylo Lytvy
nko
V kurµn∆ Yrkl∆µvskomæ
Lµvko Locmanµ
nko
Vasyl\ Voloßynæ
Mus∆j Suxij
Xarko Kulykæ
Gxy
mæ R∆znykæ
Ivanæ Prys
æk∆kæ
Ivanæ Taranæ
Hrycko Wµrbyna
Gsko B∆lij
Mykyta Kobµnqkæ
Dµmko Voloßy
n
Ula s KalgΩnij
Pavlo ǵrnoj  /
Klymæ Zubæ
Harasymæ Kravµc\
Parxomæ Ívµc\
Troxymæ Turµnko
Pavlo Kramaræ
Ivanæ Kyrpa
Artµmæ Kruhlij
Qkovæ Kalmykæ
Hrycko Çuvhuzæ
4
Ùµdoræ Lytvynæ
Qcko Supµs\
Dµmko Bojko Sµmµnæ Hnµnyj
Ihnatæ Bojko
Ùµdoræ Rud\
Hrycko Rud\
Pylypæ Taranæ 
//
V
4 kurµn∆ Wµrbynovsko m
Yvanæ Stupakæ
Hrycko Suko
nka
Novoupysnyµ kurµnq
Dµrµvqnkovsko
ho , poslq
protçy
x napysanny x
·q‚vyvßyµs\ 8:
Ihnatæ Lysyj
Savka B∆ly
j
Karpæ Taranæ
Olµksa Kompan∆µc\
Hrycko Ítapura
Sµmµnæ Kudla
Andr∆j Xamula
Vasyl\ ǵrnµcky
j
Danylo Çorny j
Pylypæ Kryvy j
Pavlo Starußka
Pavlo V∆lxovy
j
Qky m Moskovska Borona
Parx∆mæ Bandu
rka
Qcko Paukæ
Ivanæ B∆ly
j
Yvanæ D∆dæ
191191 191191
191
191191
191191
191
zv.zv.
zv.zv.
zv.
8 Tekst poßkodΩeno.9 Tekst poßkodΩeno na kil\kra sliv.
Pomitka na ark. 188 zv.: ·… ‚ 9 v kotorom ·… ‚ pysat\.
Ark. 189, 191, 188 zv. Çernertka.

283
# 65–66# 65–66 # 65–66# 65–66
# 65–66 1757 r., kvitnq 15.
1757 r., kvitnq 15. 1757 r., kvitnq 15.
1757 r., kvitnq 15.
1757 r., kvitnq 15. Ì
ard. – Raport polkovnyka Buho
ard. – Raport polkovnyka Buho ard. – Raport polkovnyka Buho
ard. – Raport polkovnyka Buho
ard. – Raport polkovnyka Buho ©
ar-ar-
ar-ar-
ar-
divs\ko] palanky Demka Biloho Koßevi pro napravlennq
divs\ko] palanky Demka Biloho Koßevi pro napravlennq divs\ko] palanky Demka Biloho Koßevi pro napravlennq
divs\ko] palanky Demka Biloho Koßevi pro napravlennq
divs\ko] palanky Demka Biloho Koßevi pro napravlennq
vidomosti pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix najmytiv, qki
vidomosti pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix najmytiv, qki vidomosti pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix najmytiv, qki
vidomosti pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix najmytiv, qki
vidomosti pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix najmytiv, qki
znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax na terytori]
znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax na terytori] znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax na terytori]
znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax na terytori]
znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax na terytori]
palanky; vidomist\
palanky; vidomist\ palanky; vidomist\
palanky; vidomist\
palanky; vidomist\
Eœ impµratorskaho vµlyçµsrtva Vojska Zaporo
Ωskoho
Ny∫ovoho, vµlmo
Ωnomu i v¥sokoro dnomu h spdnu, h spdnu
koßµvomu atamanu Danylru Stµfanovu s tovary
stvomæ
Pokornij rµportæ
Po syl∆ pry
slannoho k na m z Koß a Vojska Zaporo Ωskoho Ny∫ovoho
pryka∫a v Buho ©ardovug pala
nku sµho 757 ho du , proßµ dß aho marta 20 çys-
la, vµl∆no v∆domstva naßµho Ωyvuwy
x zymovnykamy y na dobyçaxæ ko∫a-
kovæ y yxæ sluΩytµlµj, pry kotoryxæ sko
lko im∆µtsq, poro zn\ kurµnqmy
pµrµpysat\ y pry
slat\ v Koßæ v∆domost\.
Toho rady pokornµ donosy
m, çto skolko væ v∆do mstvµ naßµ m imµµtsq
nalyçny
x ko∫ako v, kaky x kurµnµj y kto ymµ nno, pry sµ m naßµ m rµpo rt∆
v∆domost\ posylaµ
tsq.
Polkovnykæ buho ©ardovij Dµmko B∆lij
a s tovarystvomæ
Apry
l 15 çy slo 1757 hodu.
Ì ardæ.
Pomitka: Poluçeno 1757 hoda, aprylq 21 d.
Ark. 183. Oryhinal.
# 66# 66 # 66# 66
# 66 1757 r., kvitnq 15.
1757 r., kvitnq 15. 1757 r., kvitnq 15.
1757 r., kvitnq 15.
1757 r., kvitnq 15. Ì
ard. – Vidomist\ pro kil\kist\ kozakiv
ard. – Vidomist\ pro kil\kist\ kozakiv ard. – Vidomist\ pro kil\kist\ kozakiv
ard. – Vidomist\ pro kil\kist\ kozakiv
ard. – Vidomist\ pro kil\kist\ kozakiv
ta ]xnix najmytiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promys-
ta ]xnix najmytiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promys- ta ]xnix najmytiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promys-
ta ]xnix najmytiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promys-
ta ]xnix najmytiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promys-
lax na terytori] Buho
lax na terytori] Buho lax na terytori] Buho
lax na terytori] Buho
lax na terytori] Buho ©
ardivs\ko] palanky
ardivs\ko] palanky ardivs\ko] palanky
ardivs\ko] palanky
ardivs\ko] palanky
V∆domost\ – kolykoµ çy
slo væ v∆domstv∆ naßµmæ nraxodq-
wyxsq zymovnykamy y na rdobyçaxæ ko∫akovæ, xto imµnrno y
kaky
x kurµnµj o tomæ 1 qvstvuµtæ po d symæ, a ymµnno:
184184 184184
184
Irkl∆]vskoho
Mykyta P∆smµ
nn¥j
Sµrh∆j K∆tæ
Ony
sko NµΩyvij
Gxy
m B∆lij
}sko Kruhlij
Savka Lytvy
n
Ma tv∆j B∆lij
Ma
tv∆j Holykæ
}sko Tovstykæ Ytoho – 9 çlvkæ Wµrbynovskoho
Dmy
tro Kova l
Maksy mæ Ûu© anæ
Vasy
l Dmytµrçµ nko
Ytoho – 3 çlvkæ
Íkurynskoho
Mus∆j S∆rko
Hrycko Sa
lnyçyna
Ytoho – 2 çlvka
1 Dali zakresleno qvstvuµtæ.
183183 183183
183

284
Korµn∆vskoho
Savka Lobu
r
Sµmµ n Nµklµsa
Ytoho – 2 çlvkæ
Ko
rsunskoho
Myxajlo Kabaka
Myxajlo Sorokopudæ
Vasy
l Bµ zpalij
Ùµdo
r Malij
Hrycko Kryvij
Fµdo
r Stupakæ
Pavlo S∆rij
Dµny
s ǵrnµckij
Makaræ Polovij
Fµdo
r Fµdanæ
Prokopæ Bystrij
Prokopæ Tara
n
Maksy m B∆lij
Pana
s Kryvij
Ytoho – 14 çlvkæ
Ka
lnobolockoho
Makaræ Kova
l
Troxy m Xoluj
Ostapæ Puxovyçæ
Hrycko Kosij
Vasy
l Vovkæ
Itoho – 5 çlvkæ //
Uma
nskoho
Yva
n Ì alama ©a
Vasy
l Zaµc\
Danylo Kuv∆ka

sko Taranæ
Hrycko Dyçokæ Ytoho – 5 çlvkæ
Ny
Ωßµstµb∆l∆]skoho ·!‚
Andr∆j K∆s∆l\
Vyßµstµbl∆]skoho ·!‚
Fµdo
r Kravµc\
Prokopæ Voro
nko
Sµmµnæ Polovij
Maksy
m Sykty m
Olµksa Ûukæ
Qcko Tabanµc\
Tyßko B∆lanæ
Ivanæ Sova Itoho – 8 çlvkæ
DΩµrµl∆vskoho
Yva
n Qnkµvyçæ
Mykyta Vyrlatij
Matv∆j Bojko
Prokopæ Tara
n
Ytoho – 4 çlkæ
Pµrµqsl∆vskoho
Karpo Kryvij
Lukqnæ Sukuræ
Yva
n Sm∆qnæ
Yvanæ Nµdostupæ
Sµmµ
n Konopµlka
Omµlko Ko
mlykæ
Mus∆j Kovalæ
Ytoho – 7 çlvkæ
Myßast∆vskoho
Qky
m Pæµnæknij
Hrycko Kalyta
Korn∆j Kunpa
n
Olµks∆j Taranæ
Fµdoræ Bojçµ
nko
Kostq Çornij
Andr∆j Mamaj
Qcko B∆da
Karpæ Íma
tko
Tymoßæ Pokotylo
Ula
s Xurtuna
Sµmµ
n Bojko
Andr∆j P∆smµ
nnij
Qcko Bojko
Xoma Kupçynæ
Stµpa
n Rabus\
Ytoho – 16 çlvkæ //
M∆nskoho
Ovra
m Xodyskij
Luk
æqnæ Nµwady m
Xfµdo r Prytupµj
185185 185185
185
184184
184184
184
zv.zv.
zv.zv.
zv.

285
Stµpanæ Ploxij
Havrylo Dq
dko
Maka
r M∆nskij
Troxy
m ıakot∆j
Vasy
l Ûuravµl\
Ytoho – 8 çlvkæ
Tymoß∆vskoho
Sam∆lo ·!‚ Íyrokij
Danylo Ûuva
n
Danylo Ostrouxæ
Mykola Çornij
Olµksa Umoçymo
rda
Stµpa
næ Ûµl∆∫nqkæ
Qcko Androusæ
Sydo
r Hubµnko
Nyçypo
r Ívµc\
Ta r a
s Stqhajlo
Vasy
l ǵrnµckij
Mus∆j Purysæ
Vasy
l Çornij
Pana
s Starij
Stµpa
næ Huba
Yva
n Íra m
Savka Su]mæ
Qcko Sa
ltanæ
Onopr∆j Ma
ndro ©usæ
Fµdo
r Toka r
Pana s No ©a
Vasy
l Novyckyj
Ostapæ Ma
lty z
Ytoho – 23 çlvkæ
Vµlyçk∆vskoho
Vasy
l Nab∆kæ
Qrµma V∆çnij
Vasy
l Lo∫a
Matv∆j Lytvy
n
Vasy l Tro msy n
Danylo Ovµçka
Yva
n Ì µlµvµra
Marko RyΩij
Fµdoræ Bµndasæ
Ostapæ Dr∆∫dæ
Stµpa
n Bojko Qky
m Ma nda
Z∆nµc\ Z∆novyçæ
Myxajlo Drabyna
Pylypæ Holovko
Tymoßæ Tara

Hrycko Pas∆çnykæ
Ytoho – 17 çlvkæ //
Lµvußk∆vskoho
Yva
n Suxij
Ivanæ Lysij
Hrycko Tov
æstykæ
Maksy
m Tqhunæ
Tym∆ßæ Kravµc\
Kyrykæ Ky
rqß a
Hrycko ǵrvonoßta
n
Hord∆j Bovkunæ Ytoho – 8 çlvkæ
Plastun∆vskoho
Prok∆pæ Sahajdaçnij
Vasy
l Taranæ
}sko Kob∫aræ Ytoho – 3 çlvka
Dq
dk∆vskoho
Matv∆j V¥soçynæ
Karn∆j ·!‚ Íapova
l
Vakula
Havrylo ǵrµda
Tymoßæ Ku
npa næ
Vasy l Horbæ
Qcko Nµklµsa
Ytoho – 7 çlvkæ
Bruxovµckoho
Stµpa
n Bµ zrukav¥ij ·!‚
Savka Huba
Qcko Usæ
Maksy
m Osmaçka
Doroßæ Çornij
Nµst∆ræ Kapra
l
Ku zma Najda
Vasy
l Taranæ
Yva
n Suku r
Savka Bojko
185185 185185
185
zv.zv.
zv.zv.
zv.

286
Havrylo Kopy
tko
Hrycko Mqkij
Yhna
t K∆bµc\
Qcko Staruxa
Yva
n Ûmuræ
Ytoho – 15 çlvkæ

dmµd∆vskoho
Vasy
l N∆sæ
Xvµd∆ræ Kova
l Ωµ
Mus∆j Íma
t
Fµdoræ Kova l
Qky m Kucij
Ytoho – 5 çlvkæ  //
Platn∆r∆vskoho
Hrycko Íkola
Mykyta
Yva
n Lytvy n
Fµdo r Hol∆nka
Kly
m Ly tvy n
}sko Wµrbyna
Ku
zma Ku∫o mka
Yva
n Vµlykij
Yva
n Holovko
Qcko No ©a
Ytoho – 10 çlvkæ
Paßk∆vskoho
}sko Koßovij
Pavlo Pyskunæ
Maksy
m Ly tvynæ
Yva
n B∆lij
Qcko Kravçyna
Prokopæ Çornµnkij
Mykyta Rusynæ
Nau
m Koval\
Ytoho – 8 çlvkæ
Kuw∆vskoho
Yva
n Svyta
Pµtro Brusæ
Mus∆j Kryvoßiq
Mykyta Hoh∆j
Yvanæ Zahub∆j
Pana
s Potoroça }sko Ûu
rba
Yvanæ N∆sæ
Ra
dko Çornij
Qcko Ly
tvy næ
Qcko Pµçµrskij
Maksy
m Lobæ
Tµrµßko Koçµ
rha
Savka Tara

Ytoho – 14 çlvkæ
Kyslqk∆vskoho
Ostapæ Polovij
Olµksa Ûukæ
Pavlo Dundukæ
Pavlo Kulykæ
Kyrykæ B∆lousæ
Yvanæ Pypka 
Qcko Tabanµc\
Yva
n Kosolapæ
Ysa]q
Sµmµnæ Kij
Xfµdo
r ·!‚ Bojko
Myxajlo Trµ
næ baçæ  //
Vasy
l Ka nc∆rµ nko
Hrycko Baranæ
Myxaj ıubæ
Sµmµnæ Sµ
rdgkæ
Pµtro Qdro
Troxy
m Syvolapæ
Kyrylo Lobæ
Yva
n Ívµc\
Hrycko Tara
n
Qrµma V∆çnij
Fµdo
r Sapyt∆næ
Fµdo
r Íra m
Pana s Pƍtovij
Kly
m Kuçµræ
Xarko Lµlµkæ
Roma
n Kopyçµ nko
Danylo Bµ
zçastnij
Lµsko Tyxij
Fµdoræ Lysycq
Sµmµnæ Nu
Ωda
Yva
n Horbæ
Fµdoræ Íkuropackij
186186 186186
186
zv.zv.
zv.zv.
zv.
186186
186186
186

287
Vasy
l Hupalo
Yva
n Moro z
Pµtro Çaba n
Lµvko Lysij
Yva
n Çmyha 
Luk
æqnæ Popovyçæ
Yvanæ Ûonatij
Yva
n Svystunæ
Fµdo
r Dµ ndµbµra
Hµrasy
m Çajka
Sydo
r Nosµ nko
Panko Ho
rkuß a
Sµmµnæ
Ula
s N∆sæ
Mus∆j Solo
dkij
Ony
sko Ly tvynæ
Fµdo
r No ©a
Tµrµßko Ívµc\
Artµ
m Okol∆lij
Korn∆j B∆lij
Qky
m Kaça n
Nyçypo r Xyt\
Sµmµ
n Voronij
Fµdo
r Dyßlµvij
Danylo Ì uΩula
Ku
zma Ívµc\
Yva
n Suhakæ
Yva
n Ívµc\
Sµmµnæ Su
f© a n2
Tymoßæ Barda k
Vasy l Ku mpan∆µc\
Andr∆j Pywykæ  //
Kly
m Kovbasa
Fµdo
r B∆lij
Yvanæ Bojko
Qkovæ Matgxa
Lavr∆næ Ly
tvynæ
Pµtro Harkuß a
Savka Dµv
æqtka
Hrycko Malij
Fµdo
r P∆smµ nnij
Fµdo
r Kvasnµ nno ·!‚
Havrylo Pµrvakæ
Myxajlo Cyha
n
Ytoho – 78 çlvkæ Yvon∆vskoho
Harasy
m Svystunæ
Yva
n Komaßka
Fµdo
r NµΩivij
Pylypæ Laßokæ
Myxajlo Baçmakæ

træ Kolokæ
Fµdoræ Kaba
n
Kyrykæ Xarsu n
Pavlo Bµ zvµrxij
Qcko Çornij
Yva
n Pyhyda
Yva
n Íiq
Pµtro Lµpµta
Doroßæ Kova
l
Ytoho – 14 çlvkæ
Konµl∆vskoho
Maksy
m Kosij
Marko N∆sæ
Kyrykæ Drahu
n
Ytoho – 3 çlvka
D∆nskoho
Yva
n Tara n
Fµdo r Donµc\
Ytoho – 2 çlvka
Kryl∆vskoho
Kyrylo Íu
lha
Pavlo Lypovij
Gxy
m Burnos∆væ rodyçæ
Vasy
l Voloßy n 3-Hrycko Koval\ -3
Kyrykæ Pqnij Ytoho – 6 çlvkæ //
Kan∆vskoho
Danylo Dubyna
Batury
nskoho
Vasy
l Stupakæ
187187 187187
187
2 Slovo pravleno.3 Napysano na misci vytertroho.
187187
187187
187
zv.zv.
zv.zv.
zv.

288
Marko Íuha
jlo
Qcko Lysij Ytoho – 3 çlvka
Popovyç∆vskoho
Fµdo
r Rostruxanæ
Roma
n Kuçuhura
Pavlo S∆rij
Myxajlo Lahoda
Qky
m Zbara zkij
Martynæ Kovanij
Samsonæ
Hrycko Kobµlqckij
Sµmµ
n Boroda
Vasy
l Íynka rka
Stµpa
n Xud\
Pavlo Kryvij
Pavlo Huba
Andr∆j Bµ
zrukavij
Kondra
t Lahoda
Tymoßæ Wµrbyna
Onysko Vorona
Yva
n Horkuß a
Tµrµßko Macapura
Hrycko ıaµcæ
Na∫a
r Lata
Fµdo
r P∆smµ nnij
Qcko Malij
Hrycko Mo
skalµ nko
Ytoho – 24 çlvkæ
Vasgry
nskoho
Onysko A
ndrußµ nko
Sµmµnæ Pob∆hajlo

tro Çornij
Ku
zma ǵrµvatij
Fµdo
r Sµrby n
Lµvko Harkuß a
Karpo Ly
tvynæ
Hrycko Tara
n
Stµpa n Íkarbu l
Stµpa n Kunpa n
Fµdo r Ky rpa  Vasy
l Lµhkostupæ
Andr∆j Maxynq
Andr∆j Horkuß a
Yva
n Xarsunæ
Yva
n P∆vtorackij
Stµpa
n Sukuræ
Dmy
tro Krµs\
Sµmµnæ Xarsu
n
Pµ tro Babakæ
Pµtro Krµsa
n
Dmy tro Ì urΩ∆j  //
Qky
m Kucij
Prokopæ Íyrokij
Ku
zma Sl∆pij
Luk
æqnæ Íta nkµvyçæ
Ko
stq Drabæ
Stµpanæ Krotokaßæ
Maksy
m Krµsa n
Ytoho – 29 çlvkæ
Nµzama]vskoho
Hrycko Ra
dko
Mykyta Motu
z
Hrycko Kyrpa
Karpo Rqb¥j
Pavlo Drobn¥j
Maksymæ Roma
Onysko Ívµcæ
Yva
n Çalij
Yva
n Ho r b æ
Vasy
l Usæ
Yva
n C∆va n
Tyßko Samarskij

tro P∆smµnnij
Pµtro Sy
tnykæ
Sµmµnæ Çujko
La∫oræ Ívµc\
Artµmæ Wµrbako
v
Hrycko Yskra
Xarko Morhunæ
Yva
n Burulq
Ytoho – 20 çlvka
Vsµho vs∆xæ – 373 çlvka
Skripa na ark. 184–188: Polkovnykæ // boho ©ardovij // Dµmko //
B∆lij // s tovarystvomæ.
Ark. 184–188. Oryhinal.
188188 188188
188

289
# 67–68# 67–68 # 67–68# 67–68
# 67–68 1757 r., travnq 19. – Raport polkovnyka Pereviz\ko]
1757 r., travnq 19. – Raport polkovnyka Pereviz\ko] 1757 r., travnq 19. – Raport polkovnyka Pereviz\ko]
1757 r., travnq 19. – Raport polkovnyka Pereviz\ko]
1757 r., travnq 19. – Raport polkovnyka Pereviz\ko]
palanky Pavla Kyrylova Koßevi pro napravlennq
palanky Pavla Kyrylova Koßevi pro napravlennq palanky Pavla Kyrylova Koßevi pro napravlennq
palanky Pavla Kyrylova Koßevi pro napravlennq
palanky Pavla Kyrylova Koßevi pro napravlennq
vidomosti pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix najmytiv,
vidomosti pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix najmytiv, vidomosti pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix najmytiv,
vidomosti pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix najmytiv,
vidomosti pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix najmytiv,
qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax na terytori]
qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax na terytori] qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax na terytori]
qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax na terytori]
qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax na terytori]
palanky; vidomist\
palanky; vidomist\ palanky; vidomist\
palanky; vidomist\
palanky; vidomist\
Eq impµratorskahø vµlyçµsrtva Vojska ZaporoΩ
æskoho
Nyzovoho vµl
æmoΩnomu i vysokorodnormu µho ml st¥
h
spdnu atamanu koßµvomu Dranylu Stµfanovu
z
æ vojskovog s æta rßynog
Poko
rnij rµpo rtæ
Sµho 757 hodu, proß
ælo ho ma rta 11 dnq o t vaßµj panskoj vµl æmoΩnosty
m
ænog, polkov ænykomæ, poluçµnæ pryka z, v kotoromæ prµdloΩµno, daby
q v
æ v∆dom æstv∆ s ævoµmæ Pµv∆zkoj ·!‚ pala nky sydqwy x z∆mov ænykamy i
bagwy
xsq na ry bny x dobyça x kozakovæ i xto v nyxæ sr æluΩytµly, kakæ ixæ
zovutæ i prozyvagtæ i kakry
x ony kurµnµj, vs∆xæ porozn\ rkurµnqmy opysalæ
i vaßµj pan
æskoj vµlmoΩ ænos æty imµnug v∆domost\ pry slalæ, kotoraq i
posylaµtsq. O çµmæ vaßµj pan
æskoj vµ lmo Ωno sty v poko rnosty moµj
rµpo
rtug. Polkovny
k pµrµv∆zky j Pavµlæ Kyrylovæ z sta rßynog
1757 hodu, maq 19 dnq.
Pomitka: Pod. 28 d. miq ·!‚ 1757 hodu.
Ark. 196. Oryhinal.
# 68# 68 # 68# 68
# 68 1757 r., travnq 19. – Vidomist\ pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix
1757 r., travnq 19. – Vidomist\ pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix 1757 r., travnq 19. – Vidomist\ pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix
1757 r., travnq 19. – Vidomist\ pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix
1757 r., travnq 19. – Vidomist\ pro kil\kist\ kozakiv ta ]xnix
najmytiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax
najmytiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax najmytiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax
najmytiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax
najmytiv, qki znaxodylysq v zymivnykax i na promyslax
na terytori] Pereviz\ko] palanky
na terytori] Pereviz\ko] palanky na terytori] Pereviz\ko] palanky
na terytori] Pereviz\ko] palanky
na terytori] Pereviz\ko] palanky
V∆domost\ – kolykoµ çysr
ælo v∆dom æstva Pµrµv∆z ækoj
palan
æk¥ im∆µtsq kozakovæ, kakry x on¥ kurµnµj i kakæ ixæ
zovutæ i proz¥vagt\, n¥Ωµ sµhor qvs
ætvuµtæ
196196 196196
196
·193‚·193‚
·193‚·193‚
·193‚
Kurµnq Yrk æl∆µvskoho
Hord∆j B¥lykæ
M¥k¥ta Ba
rdakæ
Sydo
r Tockij
Ivanæ Vµrµm∆j
Vasyl\ Du
rnij
Harasko B∆lykæ
Omµlko Za
stava
Ølµk
æs∆j Taranæ
Andr∆j Tov
æstykæ
Ivanæ Pryskoka Dmytro Ço
rnij
Davy
d Lohvynæ
Fµdo
r L∆pyckij
Troxymæ Opaßkovij
Artµmæ Kys∆l\
Tµrµß
æko T ækaçæ
Tµrµß
æko Pµr ædunæ
Pµt
æro Hol∆n æka
{v
æxymæ NµΩyvi j
Hrycko Malij
Hrycko Du
dka
192192 192192
192
·194‚·194‚
·194‚·194‚
·194‚

290
Hahasymæ
1 Obµrµmo k
Ivanæ Vµr æba
Myxajlo Kabanæ
Qc
\ko Malij
Kon
ædratæ Çornij
Onysko K
æravµc\
Ivanæ Ly
tvynæ
Myta Ço
rnij
Ivanæ Kap
ælq //
Kurµnq Wµrb¥novskohø
Avramæ Çornij
M¥xajlo Kravµc\
Kurµnq Yvønovskohø
Myxajlo Bµzr∆d
ænij
}sko Suxi
j
Qkymæ Íul \ha
Harasymæ Ìuz\
Ivanæ Moto
rnij
Kyrykæ Ík
ærµbµc\
Pµtro Du
dka
Mykyta Bojko
Ivanæ Í
æmatæ
Mak
æs¥mæ Roxma nka
Ivanæ Ho
rbæ
Sµmµnæ Rudij
Luk
æqnæ Banæ durka
Mat
æv∆j {zusæ
}sko Rµvucki
j
Kurµnq Kan∆vskohø
Onysko Ho
rkuß a
Fµdo
r Taranæ
Vasyl\ Vµrxohlq
d
Maka r Kul∆ßæ
}sko Zalµpa
Yhnatæ Çupryna
Vasyl\ Vov
ækæ
Ivanæ Çupysæ
Vas¥l\ Çubæ //
Kurµnq NyΩµstµbl∆µvsko
ho
Dmytro Ûulaj
Ivanæ Zavµz∆næ Stµpanæ Çubæ
Hrycko Nosæ
Fµdoræ Motuzæ
Ivanæ Kun
æpanæ
Fµdo
r Nµl∆pa
Qc
\ko Zavij
Mykyta Í
ærbul\ ·!‚
D
æmyt æro Kojnaßæ
Kuz
\ma Pol ætorackij
Kurµnq Dqdkovskohø
Pan
\ko Kryvij
Ha v
ærylo Popµrµçn∆j
Vasyl\ Kolodµn
æko
Hrycko O ©y
r
Gxymæ ǵrµv æko
Ønysko Supa
Sµmµnæ Ìyla
Ivanæ Nosæ
Ivanæ M∆ßanycq
Vasyl\ Uroda
Dµm
æko Çyn æçykæ
Kostq ͵rstgkæ
Nµstµ
r Huba
Hrycko S
ævµrhunæ
}sko Kozolupæ
Dmyt
æro Dµv æla d
Ivanæ Ço rnij
}sko Mµrzlqkæ
Qkymæ Rolo
Prokopæ D
æΩy ©y r
Qcko Ç æmyha
Kon
ædratæ Ban ædura //
Ihnatæ Kyr
æpa
Ivanæ Babakæ
Myxajlo Suxij
Ulasæ Í
ævµc\
Kurµnq Kal
ænybølockohø
Danylo B∆lij
Stµpanæ Taranæ
Qcko Íapovalæ
Danylo Nµçytæ
193193 193193
193
zv.zv.
zv.zv.
zv.
192192
192192
192
zv.zv.
zv.zv.
zv.
193193
193193
193
·195‚·195‚
·195‚·195‚
·195‚
1 Harasymæ

291
An
ætonæ Prys∆v æko
Ivanæ Hla
dkij
An
ætonæ B∆lij
Ivanæ Lµpµtuxa
Ivanæ Koçµrha
Pana
s Pojkalo
Prokopæ D
æΩobolda
Sµmµnæ Bajda
S
ætµpanæ Íury© a
Sav
æka Durnij
}sko Ostuda
Fµdo
r S∆roß æta n
Hrycko S ælon\
Sµmµnæ S
ælabkij
Ømµl
æko Hla dçµn æko
Kurµnq Dønskohø
Martynæ Í
ækoryna
Pav
ælo Polovyna
Luk
æqnæ Paryno ©a
Ivanæ Ma
rkobron\
Pµtro Ostrouxæ
Sav
æka Kotæ  //
Kurµnq Vyßµstµbl∆µvskoho
Hrycko MµrµΩka
Qr∆ßæ Suku
r
Dµmko Suku r
Dµm æko Dµrkaçæ
An
ætonæ Solova r
Ølµk æs∆j Ívµc\
Ko
rn∆j V∆læ
Vasyl\ Na
stromlqka
Sµmµnæ Dup
æl∆j
Ivanæ Topal\
Kurµnq Kørsunskohø
Ømµl
\ko Í æma lko
Tarasæ S∆roß
ætanæ
Dµm
æko Hluxij
Tym∆ßæ Nosæ
Dmytro ̵lµvµrq
Sµmµnæ Kravµc\
Ivanæ Hopa
Hrycko Suku
r
Kurµnq Mynskohø
Xoma Cµn
\ka
Ivanæ Xa
rc∆maka
Kurµnq Kyslqk∆vskohø
Sav
æka K ærµv ænij
Kurµnq Baturynskohø
Ivanæ Wµrbyna
Qko
v Palamaræ  //
Hrycko Max
æno
Hryc
æko Malij
Vas¥l\ Vov
ækæ
Xvµdo
r V∆d \ma
Andr∆j ǵrnqv
æsky j
Omµlko Topal\
Tymoßæ Ko
lmykæ
Kuzma Ço
rnij
Pavlo Çapala
Ivanæ Porosgkæ
Naza
r Mamaj
Kurµnq Kørµn∆vskohø
Mak
æsymæ Pyßny j
Sµmµnæ Du dnykæ
Ivanæ Ço
rny j
Pav ælo Lµhky j
Myxajlo Í ævµc\
Maka
r Hn∆dyj
Kurµnq Kønµlovskohø
Myr∆næ Konoß
æko
Ivanæ Vµlykyj
Hrycko Kokora
Hrycko Taranæ
Mus∆j Mµxµj
Kurµnq DΩµrµl∆vskohø
Nyçypo
r D∆Ωµçka
Ivanæ Tqhnyrq
dno
Sµmµnæ Í
ævµc\
Olµk
æs∆j Ho rkuß a  //
Luk
æqnæ Savradymæ
Ty ß
æko Kolyvajlo
194
194 194
194
194
·196‚·196‚ ·196‚·196‚
·196‚ 194194
194194
194
zv.zv.
zv.zv.
zv.
195195
195195
195
·197‚·197‚
·197‚·197‚
·197‚

292
Pana
s Koropæ
Danylo Zval∆j
Kyrykæ Kun
æpanæ
Kurµnq Popovyçµv
æskohø
Qc
æko B∆ly j
Lav ær∆næ Kryvy j
Qcko Suku r
Fµdo r Rqbij
Ta r a
s Vov ækæ
Kurµnq Plastunovskohø
Sam∆jlo Hol∆nny
j
Nyçypo r S ætryΩakæ
Vasyl\ Çyrvony
j
Ha v ærylo Nµprytorµnny j
Olµk æsa Rqboß ap æka
Onyky
j Kuxa r
Andr∆j Popovyçæ
Luk
æqnæ Kuhutæ
Sav
æka Í ævµc\
Qkymæ Puhaçæ
Kurµnq Kuw∆vskøhø
Ivanæ Hlobµn
æko
Kurµnq Lµvußkov
æskohø
Pavlo Volykæ
Qkovæ Rud\ //
Artµmæ Huba
Ka
rpæ Taranæ
Ivanæ Umanµc\
Olµk
æsa Baraban æçykæ
Pavlo Lyzohu
b
Ivanæ Suhakæ
Kuz
æma B∆ly j
Ivanæ Ka lmygsæ
Kurµnq Vasgrynskohø
Kyrykæ S
ætµblqkæ
Vasyl\ Kravµc\
Klymæ Burqçµn
æko
Ivanæ Zµlµn
æsky j
Prokopæ Çorny j
Kurµnq Bruxovµckohø
Luk
æqnæ Í ævydky j
Ivanæ Suhakæ
Qrµma Í
ævµdy k
Antonæ Huba
Fµdo
r S ætrokaty j
}sko Top æç∆j
Ostapæ Nµhlq
d
{v æxymæ Sµrµdovijda
Kurµnq Pøltavskohø
Andr∆j Andr∆qß
æka
Kurµnq Dµrµvqnkovskohø
Sam∆jlo Puhaçæ
Danylo Poxytunæ
Uman
æskoho
Myxajlo Ho
rkuß a 2
195195 195195
195
zv.zv.
zv.zv.
zv.
2 Jmovirno, zakinçennq dokumenta
vtraçeno.
Ark. 192–195. Oryhinal.

293
NAUKOVO-
NAUKOVO- NAUKOVO-
NAUKOVO-
NAUKOVO-
DOVIDKOVYJ
DOVIDKOVYJ DOVIDKOVYJ
DOVIDKOVYJ
DOVIDKOVYJ
APARATAPARAT APARATAPARAT
APARAT


294

295
# 1# 1 # 1# 1
# 1
a Rozumovs\kyj Kyrylo Hryhorovyç (1728–1803) – ukra]ns\kyj het\man (1750–
1764).
b DerΩavna kolehiq inozemnyx sprav – central\na ustanova Rosijs\ko] imperi],
stvorena uprodovΩ 1717–1720 rr. ßlqxom reorhanizaci] Posol\s\koho prykazu ta Po-
sol\s\ko] kolehi] (zasnovano 1716 r.). Do ]] kompetenci] naleΩaly pytannq zovnißn\o]
polityky ta zovnißnix vidnosyn. U ]] vidanni perebuvaly takoΩ Het\mans\ka Ukra]na
(1728–1734 ta 1750–1756) ta Vijs\ko Zaporoz\ke Nyzove (1734–1756). Likvidovano
1832 r.
v “ … ot nasæ trµbuµtsq … yzv∆stiq”. Jdet\sq pro kancelqrs\ku cydulu, vid-
pravlenu z Kolehi] inozemnyx sprav u Poxidnu Heneral\nu vijs\kovu kancelqrig 3
Ωovtnq 1756 r., z vymohog nadislaty vidomosti pro kil\kist\ starßyny j kozakiv u
Zaporoz\kij Siçi j Het\mans\kij Ukra]ni ta pro ]xng sluΩbu (CDIAK Ukra]ny, f. 269,
op. 1, spr. 4449, ark. 81).
h “ … o çynax … ordµrovæ”. Jdet\sq pro order het\mana K. Rozumovs\koho vid 28
çervnq 1755 r. Koßevi z vymohog nadislaty vidomist\ pro kil\kist\ vijs\kovo] ta pa-
lankovo] starßyny, kurinnyx otamaniv, vijs\kovyx i kancelqrs\kyx sluΩyteliv. Order
dano na klopotannq Koßa pro vstanovlennq rosijs\kym urqdom okremo] platni dlq
starßyny, ponad woriçne hroßove ta natural\ne Ωaluvannq, wo vydilqly na Zaporoz\-
ke Vijs\ko (CDIAK Ukra]ny, f. 269, op. 1, spr. 44R50, ark. 252 zv.).
© “ … armaßovæ, pußkarµj”. Pußkar – vijs\kovyj sluΩytel\, qkyj vidav vijs\-
kovog artyleri[g ta prypasamy do ne]; pid joho nahlqdom takoΩ perebuvaly zloçynci,
qkyx do sudu utrymuvalRy v vijs\kovij pußkarRni. Harmaß – te same, wo j kaRnonir.
# 2# 2 # 2# 2
# 2
a Ky]vs\ka huberns\ka kancelqriq – administratyvnyj ta vijs\kovyj orhan uprav-
linnq Ky]vs\ko] huberni]. Stvoreno 1708 r. Likvidovano 1775 r. (faktyçno diqla do
1782 r.). Oçolgvav ]] heneral-hubernator, u vidanni qkoho z 1734 do 1750 r. perebuvalo
Vijs\ko Zaporoz\ke NyRzove.
b “ … y do Hladkoho … ”. Hladkyj Danylo Stefanovyç (? – siçen\ 1758 r.) – kozak
Irkli]vs\koho kurenq, koßovyj otaman (druha polovyna 1753 – perß a polovyna 1754 rr.,
1757 – poçatok 1758 rr.). (Arxiv Koß a Novo] Zaporoz\ko] Siçi. Korpus dokumentiv
1734–1775. – K., 1998. – T. 1. – S. 623; Arxiv Koß a … – K., 2000. – T. 2. – S. 662; Arxiv
Koß a … – K., 2003. – T. 3. – S. 811).
v “ … pysmo poslano”. Danylo Hladkyj oçolgvav deputacig vid Vijs\ka Zaporoz\-
koho, wo perebuvala u Sankt-Peterburzi z travnq 1755 r. do lypnq 1756 r. z klopotan-
nqm pro nadannq Ωaluvano] hramoty Vijs\ku Zaporoz\komu na zemli ta na bezmytnu
torhivlg ZaporoΩΩq z Het\mans\kog Ukra]nog. Dokumenty pro perebuvannq delehaci]
u Sankt-Peterburzi opubl.: Arxiv Koß a … – K., 2006. – T. 4. – S. 477–496, 501–502,
505–513, 528–546, 551–556, 560–587, 590;
Yvanov P. A. Materyal¥ po ystoryy
ZaporoΩ\q v X VIII veke // ZOOYD. – Odessa, 1R897. – T. 20. – S. 91–100.
K O M E N T A R I


296
h “ … upovaµtsq byt\ v Vojsku ZaporoΩskomæ Nyzovomæ kozakovæ dvadcqt\ s∆mæ
tysqçµj çµlov∆kæ, o çµmæ … v poslanomæ donoßµni] obqvlµno”.
Ce donesennq opubl.:
Arxiv Koßa … – T. 4. – S. 506–507.
# 3# 3 # 3# 3
# 3
a “Vojskovyx kancµlqryst y druhyx pry Vojskovoj kancµlqry] kancµlqryskyx
sluΩytµlµj”.
We u 40-x rr. 18 st. Vijs\kova kancelqriq ne mala posadovo] dyfe-
renciaci]: dilovodstvo Koß a vely vijs\kovyj pysar i joho tak zvana “sim’q” – pomiçnyky-
pidpysari abo pysci. Prynajmni, na kinec\ 50-x rr. kancelqriq vΩe mala vlasne “ßtat”,
qkyj skladaly: vijs\kRovyj pysar, starßyj vRijs\kovyj kancelqryst (1R759)
1, vijs\kovi
kancelqrysty (1749), pidkancelqrysty (1759) ta kopi]sty (1758). Bulo takoΩ kolo
osib bez kancelqrs\koho “zvaniq”, qki perebuvaly “vo usluΩenyy” kancelqri], tobto,
ne buly zaraxovani do ]] ßtatu, a til\ky navçalysq dilovodstvu. Razom z tym, u dokumen-
tax Koß a 50–70-x rr. prodovΩu[mo natraplqty na zhadky pro pysciv. Virohidno, u toj
ças ce slovo oznaçalo ne qkus\ okremu ßtatnu odynycg kancelqri], a til\ky okres-
lgvalo ponqttq “kancelqrs\kyj sluΩytel\”. Prynajmni, u vidomosti pro ßtat Poltav-
s\ko] polkovo] ta sotennyx kancelqrij c\oho polku do rubryky “pysci” vidneseno tyx
osib, qki til\ky navçalysq dilovodstvu abo sluΩyly vlasnym koßtom, za zvil\nennq
]xnix dvoriv vid sluΩb i povynnostej. I, navpaky, “naxodqwyesq vo usluΩenyy” nazyvaly
pyscqmy tyx, xto raxuvavsq v ßtati kancelqri]. Tak, Troxym Havarec\kyj ta Dem’qn
Vasgtenko, qki perebuvaly “vo usluΩenyy” Poltavs\ko] polkovo] kancelqri] “bez
opredelenyq”, prosyly pryznaçyty ]x v kancelqrig pyscqmy (CDIAK Ukra]ny, f. 94,
op. 2, spr. 96, ark. 18–19, 22, 299, 479). U dokumentax arxivu Koßa traplqgt\sq takoΩ
vypadky vza[mozaminy takyx ponqt\, qk “pidpysar” ta “kancelqryst” (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 100, ark. 223; spr. 335, ark. 8). Wo stosu[t\sq vijs\kovyx tovmaçiv,
to odni doslidnyky vidnesly ]x do proßarku vijs\kovyx sluΩyteliv (A. Skal\kovs\kyj,
D. Qvornyc\kyj), inßi – do vlasne kancelqrs\kyx sluΩyteliv (I. Synqk). Nasmilymosq
ne pohodytysq z tverdΩennqm pro isnuvannq u Vijs\kovij kancelqri] takyx ßtatnyx
odynyc\, qk “vijs\kovi stadnyky” ta “uçni siçovo] ßkoly”. Vidomosti pro rozpodil
Ωaluvannq zasvidçugt\, wo vijs\kovi stadnyky naleΩaly do tak zvanyx “vijs\kovyx
sluh”, a takoΩ pidtverdΩugt\ dumku O. Lazarevs\koho, wo siçova ßkola bula ßkolog
pry cerkvi, a ne pry kancelqri] (dyv., napryklad: CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 337,
ark. 25, 34 zv.). (Skladeno za:
Andryevskyj A. Dela, kasagwyesq zaporoΩcev, s 1715–
1774 hh. // ZOOYD. – Odessa, 1886. – T. 14. – S. 442, 462, 504, 665, 667, 691;
L·aza-
revskyj‚ O.
Odyn yz pytomcev seçevoj ßkol¥ // Kyevskaq staryna, 1905. – # 2. –
S. 130–131;
∏varnyckyj D. Y. Dve poezdky v ZaporoΩskug Seç\ Qcenka-Zelenskoho,
monaxa Poltavskoho monast¥rq v 1750–51 h. – Ekaterynoslav, 1915. – S. 7;
Skal\-
kovs\kyj A. O.
Istoriq Novo] Siçi abo ostann\oho Koßa Zaporoz\koho. – Dnipropet-
rovs\k: Siç, 1994. – S. 73;
Ívyd\ko H. K. Borot\ba zaporoz\koho kozactva za zbereΩennq
svo]x volodin\ v 50-60-ti rr. X VIII st. // Pivdenna Ukra]na X VIII–XIX stolittq. Zapysky
naukovo-doslidno] laboratori] istori] Pivdenno] Ukra]ny ZDU. – ZaporiΩΩq, 1996. –
Vyp. 1. – S. 28; Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 303, 520; T. 2. – S. 43, 101, 127, 257, 372, 502,
503, 573, 603; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 29R, ark. 141; spr. 32, ark. R26; spr. 33,
ark. 9 zv., 50 zv., 53, 59 zv.; spr. 36, ark. R50 zv., 96 zv., 99, 213 zv.; Rf. 229, op. 1, spr. 43,
ark. 15 zv., 50 zv., 52 zv.; spr. 44, ark. 24 zv.; spr. 45, ark. 4–7; spr. 49, ark. 38, 60; spr. 51,
ark. 1 zv., 20; spr. 52, ark. 25 zv.; spr. 57, ark. 53–53 zv.; spr. 59, ark. 22; spr. 60, ark. 16;
spr. 64, ark. 18, 22 zv., 24; spr. 67, ark. 42, 47, 55, 67, 77 zv., 78; spr. 74, ark. 30, 32, 36,
48 zv., 54, 57 zv., 62, 64 zv., 65 zv., 68; spr. 81, ark. 98; spr. 82, ark. 11, 33, 54 zv.; spr. 83,
1 Na Ωal\, arxiv Koßa ne zberih dokumentiv, wo stosugt\sq orhanizaci] roboty
Vijs\kovo] kancelqri] ta komplektuvannq ]] ßtatu. Tomu navedeni v duΩkax daty [
til\ky najranißymy z tyxR zhadok, qki vdalosq vyqRvyty u dokumentax.

297
ark. 5, 20, 63, 156 zv., 159 zv.; spr. 84, ark. 47, 58, 60, 62, 214; spr. 86, ark. 176 zv.;
spr. 90, ark. 35 zv., 39 zv., 40, 43, 66, 79, 80 zv., 169 zv., 170 zv.; spr. 92, ark. 43; spr. 96,
ark. 23 zv.; spr. 97, ark. 195, 252, 283 zv.; spr. 98, ark. 181; spr. 99, ark. 65, 122, 151 zv.,
153, 185; spr. 101, ark. 6 zv., 24; spr. 103, ark. 21; spr. 104, ark. 65, 92; spr. 105, ark. 60 zv.;
spr. 109, ark. 9, 11, 14 zv., 19 zv., 157 zv.; spr. 112, ark. 5; spr. 114, ark. 3 zv., 4; spr. 117,
ark. 57 zv.; spr. 118, ark. 3 zv., 5, 6 zv.; spr. 119, ark. 45; spr. 125, ark. 25, 26, 28, 29 zv.,
31, 32 zv., 33, 36, 82; spr. 126, ark. 25, 37 zv., 39 zv., 41, 45, 106, 109, 116, 117, 148 zv.,
243 zv.; spr. 127, ark. 39; spr. 130, ark. 41; spr. 131, ark. 36; spr. 138, ark. 1, 2; spr. 139,
ark. 105 zv.; spr. 141, ark. 34 zv.; spr. 142, ark. 205 zv.; spr. 146, ark. 12; spr. 147, ark. 33;
spr. 162, ark. 74; spr. 163, ark. 19 zv., 33, 49, 50, 62, 89; spr. 165, ark. 39, 157 zv., 158 zv.,
172, 177 zv.; spr. 173, ark. 39; spr. 175, ark. 32, 190, 255; spr. 177, ark. 24 zv.; spr. 184,
ark. 13, 28, 41 zv., 53 zv.; spr. 191, ark. 36; spr. 203, ark. 21 zv.; spr. 232, ark. 143–
143 zv., 210–210 zv., 218; spr. 240, ark. 72; spr. 283, ark. 6, 13, 44, 45; spr. 285, ark.
74 zv., 138, 161, 180, ark. 181 zv.; spr. 290, ark. 28; spr. 305, ark. 34 zv.; spr. 343, ark. 4,
5, 7 zv., 58 zv., 67 a, 136 zv.; spr. 356, ark. 16; spr. 358, ark. 79, 172 zv.; spr. 361, ark. 29,
48, 53, 67 zv., 69 zv., 76; spr. 362, ark. 33; f. 269, op. 1, spr. 271, ark. 8 zv., 9; spr. 281,
ark. 42 zv.; spr. 318, ark. 7, 8; spr. 1956, ark. 74 zv.; spr. 1957 a, ark. 339 zv.; spr. 2136,
ark. 12, 21; spr. 2510, ark. 35 zv.; spr. 3450, ark. 2 zv.; dewo vidminnyj pohlqd na ßtat
Vijs\kovo] kancelqri] dyv.:
Synqk I. L. DΩerela z istori] dilovodstva zaporiz\koho ko-
zactva doby Novo] Siçi (1734–1775). Avtoreferat dys. na zdobuttq naukovoho stupenq
k. i. n. – K., 2006).
b Kodac\kyj pereviz – pereprava çerez Dnipro poblyzu m-ka Novyj Kodak ta
s. Kam’qnka Samars\ko] pRalanky.
v Mykytyns\kyj pereviz – pereprava çerez Dnipro, roztaßovana na Mykytyns\kij
kosi, naproty Kam’qnoho Zatonu, na vidstani p’qty verst vid Mykytyns\ko] zastavy
(Arxiv Koß a … – T. 2. – S. 505). Prybutky vid Kodac\koho ta Mykytyns\koho perevoziv
nadxodyly do Vijs\kovohoR skarbu.
h Lantux Hryhorij FedorovyRç (bl. 1703 r. – ?) – kozak RRohivs\koho kurenq. PryjßRov
u Siç blyz\ko 1725 r. z m. Lubny, de naleΩav do kozac\koho stanu. Kurinnyj otaman (1745),
koßovyj otaman uprodovΩ 1755–1756 rr., 1758 (z kin. siçnq), uprodovΩ 1761 – do 24 çervnq
1762 rr., 1763 r. (z kin. Ωovtnq). Oçolgvav zaporoz\ki deputaci]: v Komisi] dlq rozmeΩuvannq
zemel\ miΩ Zaporoz\kym ta Dons\kym Vijs\kom (1746), Slidçij komisi] z Krymom (1760), a
takoΩ deputacig, qka perebuvala u Sankt-Peterburzi z klopotannqm pro nadannq Vijs\ku
klejnodiv ta Ωaluvano] hramoty na zemli (1763). Buv takoΩ deputatom Starosamars\ko]
komisi] (1752), Slidço] komisi] z Krymom (1754), Komisi] dlq opysu zaporoz\kyx zemel\ ta
rozmeΩuvannq ]x z Novoslobids\kym polkom (1757). (
∏varnyckyj D. Y. Ystoçnyky dlq
ystoryy zaporoΩskyx kRazakov. – Vladymyr, 1R903. – T. 2. – S. 1490–1491, 1654–1655, 1800,R
1803, 1806–1808, 1820–1821, 1839; Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 630; T. 2. – S. 671;
Qvor-
nyc\kyj D.
Zbirnyk materialiv do istori] zaporoz\kyx kozakiv // Tvory u 20 tomax. – K. –
ZaporiΩΩq, 2004. – T. 1. – S. 129, 143; CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 1208, ark. 42).
Vidomosti pro poxodΩennq ta rik narodΩennq Hryhoriq Lantuxa vyqvleno L. Z. Hiscovog.
© “Koßovij atamanæ Hryhorij Fµdorovæ s tovarystvomæ m. p.”. Pidpys ne naleΩyt\
Hryhori[vi Lantuxu – v Siçi imenem koßovoho otamana pidpysuvavsq vijs\kovyj pysar. Do to-
ho Ω, u dokumentax [ prqmi vkazivky na nepys\mennist\ Hryhoriq Lantuxa (
∏varnyckyj D. Y.
Ystoçnyky … – T. 2. – S. 1491, 1655; CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 1208, ark. 42).
# 4# 4 # 4# 4
# 4
a “ … po proßµnig Vojska Nyzovoho ZaporoΩskoho”. Jdet\sq pro donesennq Koßa
vid 26 çervnq 1753 r. het\manovi K. Rozumovs\komu z proxannqm pidtrymaty klopo-
tannq Koßa pered imperatryceg pro zbil\ßennq Ωaluvannq. Opubl.: Arxiv Koß a … –
T. 2. – S. 65–66.

298
b “ … poslannymæ ot nasæ kæ vamæ … ordµromæ”. Jdet\sq pro order het\mana
K. Rozumovs\koho vid 28 Rçervnq 1755 r. Koßevi – dyv. kRom. # 1 h. v “Onug Ωµ v∆domost\ nµobxodymo im∆t\ namæ potrµbno”. Vidomosti pro rozmiry
Ωaluvannq starßyny ta vijs\kovyx sluΩyteliv [ v donesenni Koßa vid 7 travnq 1756 r.
het\manovi K. Rozumovs\komu. Na toj ças koßovyj otaman otrymuvav 50 rub., vijs\kovyj
suddq – 40, pysar i osavul – po 30, kurinni otamany – po 16, pußkar i dovbyß – po 7 rub.
50 kop. Palankova starßyna, kancelqrs\ki ta reßta vijs\kovyx sluΩyteliv Ωaluvannq
ne otrymuvaly (Arxiv KoRß a … – T. 2. – S. 117–118).
h “ … væ syl∆ poslannoho ot nasæ ot 2-h·o‚ noqbrq 755 hoda ordµra”. Jdet\sq
pro order het\mana K. Rozumovs\koho vid 2 lystopada 1755 r. pro skladannq re[stru
Vijs\ka Zaporoz\koho ta provedennq opysu zymivnykiv i pasik. Cym orderom zapo-
roΩcqm bulo zaboroneno vRidluçatysq z Siçi bez vidomaR kurinnyx otamaniv ta bez Rpaß-
portiv Vijs\kovo] kancelqri], pryjmaty v zymivnyky “bezpaßportnyx brodqh”,
zbyratysq “partiqmy” u kil\kosti 10 ta bil\ße osib, a takoΩ dozvoleno vy]zdyty v
osmans\ki ta kryms\ki volodinnq til\ky “kompaniqmy”, pid nahlqdom starßyny
(CDIAK Ukra]ny, f. 269, op. 1, spr. 4450, ark. 394–402).
# 5# 5 # 5# 5
# 5
a Pervyj (Pervoj) Semen – poxidnyj otaman Rohivs\koho kurenq u skladi deputaci]
do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1773) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 337, ark. R20).
b Xyt\ Semen Savyç – kozak Rohivs\koho kurenq z 1743 r., pleminnyk koßovoho
Hryhoriq Lantuxa. 1761 r. otrymav atestat Koßa na zvil\nennq zi sluΩby v zv’qzku z
namirom odruΩytysq v Het\mans\kij Ukra]ni (Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 503–504).
v Newadym Ivan – otaman Rohivs\koho kurenq (1764) (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 156, ark. 89).
h Huba Musij Prokopovyç – kozak Rohivs\koho kurenq z 1739 r., kurinnyj otaman. 1761 r.
otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby R(Arxiv Koßa … – T. 1. – S. 493, 510).
© Topçij Tymiß – otaman Rohivs\koho kurenq (1773) (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 339, ark. 19 zv.).
d Íu[nko Kornij Ivanovyç – kozak Rohivs\koho kurenq z 1738 (za inßymy danymy –
z 1744) do 1762 r., znaçkovyj tovaryß Pryluc\koho polku (z 1763 r.). Uçasnyk rosij-
s\ko-turec\ko] vijny 1768–1774 rr., pid ças qko] buv pozbavlenyj çynu “za dopuwenye
komand¥ svoej kæ ohrablenyg Ωyda, a poslq tamæ Ωe, væ poxode, proyzvedenæ væ
totæ Ωe çynæ” (Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 523–524; IR NBUV, f. 1, # 59060, ark.
354 zv. –355)
e Bilyj Vasyl\ – otaman Rohivs\koho kurenq (1762) (CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1,
spr. 3924, ark. 3).
[ Boboßko (Bobox) Prokip – kozak Rohivs\koho kurenq. Zalyßyvßy sluΩbu v Zapo-
roz\komu Vijs\ku, oselyvsq v m-ku Bilyky (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 357,
ark. 73).
Ω Kangka Kornij – kozak Rohivs\koho kurenq z 1740 r. 1764 r. otrymav atestat
Koßa na zvil\nennq zi sluΩby R(CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R47, ark. 32, 37).
# 6# 6 # 6# 6
# 6
a Kostyrq Pavlo – otaman Korsuns\koho kurenq (1753, 1756) (CDIAK Ukra]ny,
f. 51, op. 3, spr. 10052, ç. 1, Rark. 590).
b Íerstgk Maksym – otaman Korsuns\koho kurenq (1752) (CDIAK Ukra]ny, f. 94,
op. 2, spr. 68, ark. 115).
v Zolotarevs\kyj (Zolotar) Parfenij – poxidnyj polkovnyk, oçolgvav deputacig
do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1764), otaman Kor-

299
suns\koho kurenq (1768) ( Kuzyk T., Xmars\kyj V. Dokumenty z istori] zaporoz\koho
kozactva v zibranni rukopysiv Odes\koho tovarystva istori] i staroΩytnostej // Ukra]n-
s\kyj arxeohrafiçnyj woriçnyk. – K. – N\g-Jork, 2004. – Vyp. 8/9. – S. 598, 604–606;
CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 22R8, ark. 101).
h Dulq Fedir – otaman Korsuns\koho kurenq (1759) (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 77, ark. 44 zv.).
© Ívydkyj Ivan Fedorovyç – kozak Korsuns\koho kurenq, syn sotnyka Bilyc\ko]
sotni Poltavs\koho polku Fedora Ívydkoho, brat zaporoΩcq Vasylq Ívydkoho. Brav
uçast\ u rosijs\ko-turec\kij vijni 1735–1739 rr. Z 1747 – n. r. 1761 r. – vijs\kovyj
tovmaç, vijs\kovyj kantarΩij (1754), kurinnyj otaman (1760, 1761). Neodnorazovo
provodyv rozviduval\nuR robotu v Krymu. (ArxivR Koß a … – T. 1. – S. 499–502; CDIAK
Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 83R, ark. 112; spr. 86, ark. 163; spr. R97, ark. 34).
d Kryvyj Hryhorij – otaman Korsuns\koho kurenq (1762) (CDIAK Ukra]ny, f. 59,
op. 1, spr. 3924, ark. 3; f. R229, op. 1, spr. 80, ark. 52).
e Kobenko (Koba) Savka – otaman Korsuns\koho kurenq (1773, 1774) (CDIAK Ukra-
]ny, f. 229, op. 1, spr. 339, aRrk. 19 zv.; spr. 352, ark.R 49; spr. 357, ark. 99).
[ Ívydkyj (Ívydçenko) Vasyl\ Fedorovyç – kozak Korsuns\koho kurenq, syn
sotnyka Bilyc\ko] sotni Poltavs\koho polku Fedora Ívydkoho, brat vijs\kovoho tov-
maça Ivana Ívydkoho. 1761 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby v zv’qz-
ku z namirom odruΩytysq v Het\mans\kij Ukra]ni (Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 499–502).
Ω Çeverda Tymiß – kozak Korsuns\koho kurenq. Zalyßyv sluΩbu v Zaporoz\komu
Vijs\ku 1759 r. OdruΩyvsq v s. Kam’qnka Dniprovs\koho pikiners\koho polku z don\kog
kozaka Ostapa S\ory. 1768 r. pereselyvsq v s. Matvi]vka Lukims\ko] sotni Lubens\koho
polku (CDIAK Ukra]ny, f. 54, op. 3, spr. 3284R, ark. 54 zv. –55).
z Brovko Hryhorij – kozak Korsuns\koho kurenq. Narodyvsq v m-ku Loxvycq Lubens\-
koho polku. 1768 r. zalyßyv sluΩbu v Zaporoz\komu Vijs\ku, odruΩyvßys\ z don\kog
loxvyc\koho kozaka Vasylq Dorohokupli (CDIAK Ukra]ny, f. 54, op. 3, spr. 3284, ark. 44 zv.).
# 7# 7 # 7# 7
# 7
a Soxac\kyj (Horb) Fedir – otaman Kal\nybolots\koho kurenq (1756), vijs\kovyj
osavul uprodovΩ perßo] polovyny 1758 r., vijs\kovyj suddq uprodovΩ 1760 r. (CDIAK
Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 3534, ark. 31, 147 zv.; f. 229, op. 1, spr. 35, ark. 66; spr. 36,
ark. 88; spr. 58, ark. 10 zv., 44 zv.; spr. 70, ark. 68; spr. 83, ark. 28; spr. 89, ark. 23;
spr. 90, ark. 33, 47; spr. 115, ark. 146).
b Us Marko – polkovnyk Kal\mius\ko] palanky (1747), deputat Braclavs\ko] pry-
kordonno] komisi] (1751), otaman Kal\nybolots\koho kurenq (1753, 1754, 1758), poxid-
nyj vijs\kovyj osavul u skladi deputaci] do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\ko-
voho Ωaluvannq (1757) (Arxiv Koß a … – T. 2. – S. 134, 154–155, 177–178; T. 4. – S. 216–
217, 536; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 10052, ç. 1, ark. 590 zv.; ç. 2, ark. 743). Dyv.
takoΩ kom. # 37
b. v Malyj Luk’qn – otaman Kal\nybolots\koho kurenq (1761, 1762) (CDIAK Ukra]ny,
f. 59, op. 1, spr. 3924, ark. R3; f. 229, op. 1, spr. 64, arkR. 3).
h Us Myxajlo – otaman Kal\nybolots\koho kurenq (1764) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 156, ark. 89).
© Bilyj Anton – otaman Kal\nybolots\koho kurenq (1774) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 343, ark. 30 zvR., 34).
# 8# 8 # 8# 8
# 8
a Malgha Tymiß – otaman Umans\koho kurenq (1755) (Arxiv Koß a … – T. 3. – S. 738–
739).
b Ploskoholovyj Pavlo – otaman Umans\koho kurenq (1753, 1754) (Arxiv Koßa … –
T. 3. – S. 702; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 10052, ç. 1, ark. 590; ç. 2, ark. 742 zv.).

300
v Zapißnij (Zapiçnyj) Andrij – otaman Umans\koho kurenq (1761, 1762, 1764)
(CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 64, ark. 4; spr. 165, ark. 68 zv.; spr. 176, ark. 2, 4 zv.;
spr. 177, ark. 5).
h Zubov Artem Vasyl\ovyç – kozak Umans\koho kurenq, pidpysar Vijs\kovo] kan-
celqri] (1747), poxidnyj vijs\kovyj pysar u skladi deputaci] do Sankt-Peterburha dlq
otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1748), pidpysar u Komisi] dlq rozhlqdu vza[mnyx
pretenzij miΩ Vijs\kom Zaporoz\kym i Krymom (1752). Pysar pry zaporoz\komu pol-
kovnykovi Hryhorig Pokotylu, qkyj perebuvav v Oçakovi dlq rozhlqdu konfliktiv,
wo vynykaly miΩ zaporoΩcqmy ta piddanymy Kryms\koho xanatu (1753). Pysar u skladi
druho] deputaci] do imperators\koho dvoru, qka klopotalasq pro nadannq Ωaluvano]
hramoty na zemli ta skasuvannq mytnyx kordoniv miΩ Vijs\kom Zaporoz\kym ta
Het\manwynog (1758–1759), vijs\kovyj pysar (1754 r., perß a polovyna 1755 r., druha
polovyna 1756 – perß a polovyna 1757 r., druha polovyna 1760 r.) (
∏varnyckyj D. Y.
Ystoçnyky … – T. 2; Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 518–520; T. 2. – S. 42, 127, 573; T. 3. –
S. 763; T. 4. – S. 383, 454; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 43R, ark. 50 zv., 52 zv.).
© Zelens\kyj Pavlo Semenovyç (bl. 1733 r., za inßymy danymy – 1737 r. –?) – kozak
Umans\koho kurenq (z 6 lgtoho 1746 r.), pysar Buho ©ardivs\ko] palanky (z 1 siçnq
1756 r.), Samars\ko] palanky (z 25 çervnq 1757 r.), otaman s. Ruçky Raßivs\ko] sotni
Hadqc\koho polku (z 24 kvitnq 1759 r.), sotnyk Raßivs\ko] sotni (z 15 bereznq 1760–
1783 rr.). (
Modzalevskyj V. A . Malorossyjskyj rodoslovnyk. – K., 1910. – T. 2. – S. 162–
163; Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 463–464; T. 4. – S. 728, 758; CDIAK Ukra]ny, f. 54, op. 3,
spr. 2502, ark. 9 zv. –10).
# 9# 9 # 9# 9
# 9
a Kasap Mykola Tymofijovyç (?– 1773 r.) – kozak Derev’qnkivs\koho kurenq.
Vstupyv na sluΩbu v Vijs\ko Zaporoz\ke pered rosijs\ko-turec\kog vijnog “ym∆vßyj
uΩe tohda polnie l∆ta y soverßenstvo dostoynstva kæ sluΩb∆”, uçasnyk rosijs\ko-
turec\ko] vijny 1735–1739 rr. U Siçi joho obyraly polkovnykom Samars\ko] palanky
(1746), polkovnykom Buho ©ardivs\ko] palanky (druha polovyna 1750 r.), kurinnym ota-
manom (1752, 1753, 1754, 1756, 1761, 1762), vijs\kovym osavulom (1756), vijs\kovym
suddeg (uprodovΩ 1763 r., 1770 – n. p. 29 lystopada 1773 rr.) (Arxiv Koß a … – T. 4. –
Kom. # 159
a; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 28R3, ark. 59 zv.). b Ploskonis Nestir – otaman Derev’qnkivs\koho kurenq (1769) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 240, ark. R48 zv.).
v Revenko (Don) Prokip Kindratovyç – kozak Derev’qnkivs\koho kurenq. 1760 r.
zalyßyv sluΩbu v Zaporoz\komu Vijs\ku. Pislq odruΩennq – pospolytyj, Ωytel\
s. Budywe Hadqc\koho polku (CDIAK Ukra]ny, f. 54, op. 3, spr. 3284R, ark. 59 zv.).
h Baburenko (Babura) Ivan – otaman Derev’qnkivs\koho kurenq (1768) (CDIAK Ukra-
]ny, f. 229, op. 1, spr. 228, arRk. 173).
# 10# 10 # 10# 10
# 10
a Movçan Tyßko – otaman NyΩçestebli]vs\koho kurenq (1756, 1759) (Arxiv Koßa … –
T. 4. – S. 357–358; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 64R, ark. 18).
b Loburovs\kyj (Lobur) Hryhorij Qkymovyç – otaman NyΩçestebli]vs\koho kurenq
(1758), vijs\kovyj suddq uprodovΩ 1759 r. (
Ternovskyj N. N. K ystoryy ZaporoΩskoho
kraq … – S. 67; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 115, ark. 146; f. 269, op. 1, spr. 2840,
ark. 16).
v Nis (Nos) Pavlo – otaman NyΩçestebli]vs\koho kurenq (1761, 1762) (CDIAK
Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 39R24. ark. 3 zv.; f. 229, op. 1R, spr. 64, ark. 4 zv.).
h Korotkyj Les\ko Havrylovyç – kozak NyΩçestebli]vs\koho kurenq z 1740 r.;
1761 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby u zv’qzku z namirom odruΩytysq
i Ωyty “hde sluçytsq” (Arxiv RKoß a … – T. 1. – S. 492–493).

301
© Holodnyj Herasym – kozak NyΩçestebli]vs\koho kurenq z 1744 r. 1762 r. otrymav
atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby v zv’qzku z odruΩennqm u Novoslobids\komu
polku (Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 517–518).
d Horißnyj (Horiçnyj) Ivan – otaman NyΩçestebli]vs\koho kurenq (1764) (CDIAK
Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R56, ark. 89).
e Lytvyn Danylo – otaman RNyΩçestebli]vs\koho kurenq R(1774) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 357, ark. R97 zv.).
# 11# 11 # 11# 11
# 11
a Malyj (Stebli]vs\kyj) Qkym Ihnatovyç – kozak Vywestebli]vs\koho kurenq. Vij-
s\kovyj osavul (n. p. 1742 r.), çlen zaporoz\ko] deputaci] do imperators\koho dvoru
1742 r. Koßovyj otaman zR 24 çervnq 1743 r. – uprodovΩR 1744 r., z 25 çervnq 1748 r. –
uprodovΩ 1749 r., z 24 çervnq 1750 r. – do 24 çervnq 1752 r., ta z 24 çervnq 1754 r. – do
1 siçnq 1755 r. (
∏varnyckyj D. Y. Ystoçnyky … – T. 2. – S. 1329–1330, 1369, 1374,
1376, 1378, 1381, 1384, 1394, 1399, 1403, 1408–1409, 1465, 1486, 1689, 1695–1696, 1698,
1700–1701, 1715, 1718, 1731, 1770, 1779, 1784, 1789, 1794–1795, 1797, 1799; Arxiv
Koß a … – T. 1. – S. 632; T. 2. – S. 673;
Qvornyc\kyj D. Zbirnyk materialiv … – S. R50,
53–54, 77, 108, 120, 123).
b Bojko Andrij – poxidnyj otaman Vywestebli]vs\koho kurenq u skladi deputaci]
do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1753), kurinnyj otaman
uprodovΩ druho] polovyny 1761 – poçatku 1762 rr. (Arxiv Koß a … – T. 2. – S. 63;
CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 39R24, ark. 3 zv.; f. 229, op. 1R, spr. 64, ark. 4 zv.).
v Matros Fedir Hryhorovyç – kozak Vywestebli]vs\koho kurenq z 1739 r., çlen
deputaci] do imperators\koho dvoru dlq otrymannq Ωaluvannq (1759). Dyv. joho ates-
tat: CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R47, ark. 17.
h Ì ardovyj Illq – otaman Vywestebli]vs\koho kurenq (poçatok 1761 r.) (CDIAK
Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 97R, ark. 12).
© Çajkovs\kyj (Çajka) Vasyl\ – kozak Vywestebli]vs\koho kurenq, sluΩytel\
Vijs\kovo] kancelqri] (1762), pysar Buhohardivs\ko] palanky (6 lypnq 1773 – 26 çervnq
1774 rr.) (CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 3924, ark. 60 zv.; f. 229, op. 1, spr. 293,
ark. 25 zv., 34; spr. 339, ark. 36; spr.R 352, ark. 2, 20, 53 zv., 118).
# 12# 12 # 12# 12
# 12
a Netreba Pavlo – otaman DΩerelivs\koho kurenq (1755) (Arxiv Koß a … – T. 3. –
S. 739).
b Suxyj Musij – otaman DΩerelivs\koho kurenq (1761, 1762), vijs\kovyj suddq
uprodovΩ 1764 r. (
Korolenko P. P. Predky zaporoΩskyx kazakov na Dnepre y na
Dnestre. – Ekaterynodar, 1900. – S. 47; CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 3924, ark. 3 zv.;
f. 229, op. 1, spr. 64, ark. 4R zv.; spr. 130, ark. 64).
v Drobot Prokip – otaman DRΩerelivs\koho kurenq (1759, R1760) (Arxiv Koßa … –
T. 4. – S. 234; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 77, ark. 44 zv.; spr. 83, ark. 43 zv.;
spr. 99, ark. 17 zv.).
h Bilyj Fedir – otaman DΩerelivs\koho kurenq uprodovΩ perßo] polovyny 1764 r.
(CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R30, ark. 64).
© Kumpan (Kunpan) Vasyl\ – kozak DΩerelivs\koho kurenq z 1751 r., otaman siçovo]
ßkoly, pysar Kodac\ko] palanky (1759). Toho samoho roku otrymav atestat Koß a na zvil\-
nennq zi sluΩby u zv’qzku z namirom pryjnqty postryh v odnomu z ky]vs\kyx monastyriv
(Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 469–470; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 29R, ark. 32 zv.).
# 13# 13 # 13# 13
# 13
a Íabel\nyk (Tors\kyj) Petro Mykytovyç – kozak Pereqslavs\koho kurenq.
Kurinnyj otaman (1756), polkovnyk Samars\ko] palanky z 29 çervnq do 14 serpnq 1756 r.

302
1760 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby (Arxiv Koßa … – T. 1. – S. 481–
482; T. 3. – S. 191–193, 198, 200, 201, 204, 272–274, 294–296, 298–299, 325–326, 384,
386, 782, 785; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 93R33, ark. 314).
b Nevydymyj (Taran) Fedir Fedorovyç – kozak Pereqslavs\koho kurenq, polkovnyk
Samars\ko] palanky uprodovΩ perßo] polovyny 1755 r. (CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3,
spr. 9333, ark. 314; f. 269, oRp. 1, spr. 4450, ark. 334).
v Ívec\ Qkiv – otaman Pereqslavs\koho kurenq (1764) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 156, ark. 89 zvR.).
h Sokur (Dolyna, Sukur) Andrij – kozak Pereqslavs\koho kurenq. Narodyvsq v
m-ku Hel\m’qziv Pereqslavs\koho polku v kozac\kij rodyni. Pryjßov na sluΩbu v Zapo-
roz\ke Vijs\ko bl. 1748 r. Na poçatku rosijs\ko-turec\ko] vijny 1768–1774 rr. odru-
Ωyvsq v m-ku Hel\m’qziv, de j oselyvsq. UprodovΩ 1770–1774 rr. brav uçast\ u vijs\ko-
vyx poxodax u skladi Zaporoz\koho Vijs\ka (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 357,
ark. 44–47).
© Baraban (Barabaß) Omelqn Maksymovyç – kozak Pereqslavs\koho kurenq z
1737 r., poxidnyj kurinnyj otaman u skladi deputaci] do Sankt-Peterburha dlq otry-
mannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1755). 1764 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi
sluΩby (Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 477–479; T. 2. – S. 91).
# 14# 14 # 14# 14
# 14
a Kulyk Vasyl\ – otaman Poltavs\koho kurenq (1753) (CDIAK Ukra]ny, f. 51,
op. 3, spr. 10052, ç. 2, ark. 74R2).
b Suxyj Petro – kozak Poltavs\koho kurenq. Mav druΩynu j ditej v sl. Petrykivka
{lysavethrads\ko] provinci] Novorosijs\ko] huberni] (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 357, ark. 96).
v Bilyj Myxajlo – poxidnyj otaman Poltavs\koho kurenq u skladi deputaci] do
Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1757), kurinnyj otaman
(1761, 1762) (CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 3924, ark. 3 zv.; f. 229, op. 1, spr. 64,
ark. 5).
# 15# 15 # 15# 15
# 15
a Çornyj Andrij – otaman Myßastivs\koho kurenq (1755) (Arxiv Koß a … – T. 3. –
S. 737, 740).
b Oberemok Martyn – poxidnyj kurinnyj otaman u skladi deputaci] do Sankt-Peter-
burha dlq otrymannq vijs\Rkovoho Ωaluvannq, otamanR Myß astivs\koho kurenq (1753)
(Arxiv Koß a … – T. 2. – S. 73; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 10052, ç. 2, ark.
750 zv.).
v Taran Ivan – kozak Myßastivs\koho kurenq, pidkancelqryst Vijs\kovo] kancelqri]
(1761, 1762) (CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 39R24, ark. 60 zv.; f. 229, op. 1, Rspr. 83,
ark. 156 zv.; spr. 99, arkR. 155a zv.).
h Pocilujko Vasyl\ – kozak Myß astivs\koho kurenq z 1739 r., kurinnyj otaman
(1760). 1761 r. otrymav atestat Koßa na zvil\nennq zi sluΩby (Arxiv Koß a … – T. 1. –
S. 487–488; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 70R, ark. 51).
© Cyhycq (Cyhanycq) Qkiv – otaman Myß astivs\koho kurenq (1761, 1762) (CDIAK
Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 39R24, ark. 3 zv.; f. 229, op. 1R, spr. 64, ark. 5).
# 16# 16 # 16# 16
# 16
a Íkura Fedir (Fes\ko) – otaman Mins\koho kurenq (1753, 1756) (CDIAK Ukra]ny,
f. 51, op. 3, spr. 10052, ç. 2, Rark. 742).
b Qduta ({dut) Omelqn – poxidnyj otaman Mins\koho kurenq u skladi deputaci]
do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1755), kurinnyj otaman

303
(1756) (Arxiv Koß a … – T. 3. – S. 274; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 15176, ark. 3). v Sytnyk Tymofij – otaman Mins\koho kurenq (1760, 1761, 1762) (CDIAK Ukra]ny,
f. 59, op. 1, spr. 3924, ark. R3 zv.; f. 229, op. 1, spr. 64, Rark. 5; spr. 99, ark. 17).
h Kysil\ Troxym Artemovyç – kozak Mins\koho kurenq z 1741 r. OdruΩyvsq v m-ku
Domontiv Pereqslavs\koho polku, 1764 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩ-
by (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R47, ark. 66–66 zv.).
© Kovtunec\ (Kovtun) Myxajlo – otaman Mins\koho kurenq (1764) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 177, ark. R45, 114).
d Çub Qkiv – otaman Mins\koho kurenq (1754) (Arxiv Koß a … – T. 4. – S. 61–62,
742).
e Newadym (Kurutenko) Maksym – kozak Mins\koho kurenq. Pislq vyxodu z Siçi
(n. p. 1764 r.) – vybornyj kozak, Ωytel\ s. Lypove Krasnokolqdyns\ko] sotni Pryluc\-
koho polku (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 3R57, ark. 3, 4).
[ Dovhyj Maksym – kozak Mins\koho kurenq, urodΩenec\ s. Dihtqri Varvyns\ko]
sotni Pryluc\koho polku. OdruΩyvsq v s. Kam’qnka, “væ daçaxæ zaporoΩskyxæ” (n. p.
1769 r.), vidviz sim’g do bat\ka, a sam povernuvsq v Siç (CDIAK Ukra]ny, f. 54, op. 3,
spr. 3284, ark. 38).
# 17# 17 # 17# 17
# 17
a Holovatyj (Holovko) Pylyp – otaman Tymoßivs\koho kurenq (1751, 1753, 1755,
1756, 1761, 1762) (Arxiv Koß a … – T. 2 – S. 597, 599; T. 3. – S. 273, 737, 740; CDIAK
Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 10052, ç. 1, ark. 591; ç. 2, ark. 742; f. 59, op. 1, spr. 3924,
ark. 3 zv.; f. 229, op. 1, spRr. 64, ark. 5).
b Verbec\kyj Andrij – kozak Tymoßivs\koho kurenq, polkovnyk Kal\mius\ko] pa-
lanky (uprodovΩ 1758 r.), kurinnyj otaman (1764). U kinci 1773 – na poçatku 1774 rr. –
“pravqwyj nam∆sto vojskovoho sud∆” (Arxiv Koß a … – T. 3. – S. 515–516, 518–519,
524–527; T. 4. – S. 251, 257; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 9333, ark. 361; f. 229,
op. 1, spr. 45, ark. 52 zv., 65; spr. 48, ark. 63, 71, 120, 126 zv., 136; spr. 57, ark. 6, 9;
spr. 74, ark. 19; spr. 90, arRk. 129; spr. 177, ark. 114).
v Taran Fedir – kozak Tymoßivs\koho kurenq. Pislq odruΩennq oselyvsq v m-ku
Lgten\ka Hadqc\koho polku (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 3R57, ark. 84).
h Pravdyvec\ Tymiß – kozak Tymoßivs\koho kurenq, vyxodec\ z m. Poltava, de mav
vlasnyj budynok i sim’g (na 1769 r.), zajmavsq torhivleg (CDIAK Ukra]ny, f. 54, op. 3,
spr. 3284, ark. 66).
© Bilyj Vasyl\ Stefanovyç – kozak Tymoßivs\koho kurenq, çlen deputaci] do
Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1759), kurinnyj otaman
uprodovΩ 1764 r. OdruΩyvsq v m-ku Keleberda, 1766 r. otrymav atestat Koßa na zvil\-
nennq zi sluΩby (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R47, ark. 65–65 zv.).
# 18# 18 # 18# 18
# 18
a Lehuß a (Le ©uß a) Demko – otaman Velyçkivs\koho kurenq (1751, 1753) (Arxiv
Koß a … – T. 2 – S. 597, 599; T. 3. – S. 414).
b Poroßenko (Porox) Anton – poxidnyj otaman Velyçkivs\koho kurenq u skladi
deputaci] do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1749), kurinnyj
otaman (1761, 1762) (Arxiv Koß a … – T. 2. – S. 46; CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr.
3924, ark. 3 zv.; f. 229, op. 1R, spr. 64, ark. 5; spr. 105, Rark. 55).
v Buxtij Vasyl\ Pylypovyç – kozak Velyçkivs\koho kurenq z 1742 r. Otrymav
atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby Rv 1761 r. (Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 499).
h Malyßevyç Ostap – kozak Velyçkivs\koho kurenq z 1751 r., vijs\kovyj kan-
celqryst (1756), polkovyj starßyna (n. p. 1760 r.) (Arxiv Koß a … – T. 1– S. 483–485;
T. 3. – S. 476).

304
# 19# 19 # 19# 19
# 19
a Zamkovs\kyj Myxajlo – otaman Levußkivs\koho kurenq (1755, 1756) (Arxiv
Koß a … – T. 4. – S. 453, 550, 591).
b Oxtyrka Andrij – otaman Levußkivs\koho kurenq (1754) (Arxiv Koß a … – T. 4. –
S. 211, 213).
v Xolod (Xolodenko) Stepan – otaman Levußkivs\koho kurenq (1753) (CDIAK
Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 1R0052, ç. 1, ark. 590; ç. 2, arkR. 749).
h Kaçalov Qkiv – otaman RLevußkivs\koho kurenq (1761R, 1762), polkovnyk Samar-R
s\ko] palanky uprodovΩ druho] polovyny 1766 r. (CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1,
spr. 3924, ark. 3 zv.; f. 229, op. 1, spr. 64, ark. 5; spr. 100, ark. 103; spr. 111, ark. 15;
spr. 175, ark. 227).
© Plaxotnyj Ivan – otaman Levußkivs\koho kurenq (1764) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 156, ark. 89 zvR.).
# 20# 20 # 20# 20
# 20
a Virminka Oleksij – otaman Plastunivs\koho kurenq (1756) (Arxiv Koß a … –
T. 4. – S. 591).
b Balabuxa Ivan – otaman Plastunivs\koho kurenq (1753) (CDIAK Ukra]ny, f. 51,
op. 3, spr. 10052, ç. 2, ark. R743 zv.).
v Çornyj (Çernqvs\kyj) Parxom – kozak Plastunivs\koho kurenq, vijs\kovyj osa-
vul uprodovΩ 1755 r. (
Andryevskyj A. Dela, kasagwyesq zaporoΩcev … – S. 618;
CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 264R7, ark. 18 zv., 45 zv.).
h Sukur Tymiß – otaman Plastunivs\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 83, ark. 112).
© Rqbyj (Pys\mennyj) Petro – kozak Plastunivs\koho kurenq, polkovnyk Samar-
s\ko] palanky u perßij polovyni 1749 r. (CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 9333,
ark. 312; Arxiv Koß a … – T. 2. – S. 575–577).
d Bilyj Myxajlo – otaman Plastunivs\koho kurenq (1761, 1762) (CDIAK Ukra]ny,
f. 59, op. 1, spr. 3924, ark. R3 zv.; f. 229, op. 1, spr. 64, Rark. 5 zv.).
e Vojt Semen – otaman Plastunivs\koho kurenq (1758, 1759) (Arxiv Koß a … –
T. 3. – S. 377–378; T. 4. – S. 348–349).
[ Çornyj Kuz\ma – otaman Plastunivs\koho kurenq (1759) (Arxiv Koßa … – T. 4. –
S. 357–358).
Ω Horkuß a Oleksij Herasymovyç – kozak Plastunivs\koho kurenq z 1748 r. 1765 r.
otrymav atestat Koßa na zvil\nennq zi sluΩby (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 147,
ark. 53, 59).
# 21# 21 # 21# 21
# 21
a Kucyj Myxajlo – otamaRn Dqd\kivs\koho kurenq (17R53) (CDIAK Ukra]ny, f. 51,
op. 3, spr. 10052, ç. 2, ark. R743).
b Velykyj Luk’qn Ivanovyç – kozak Dqd\kivs\koho kurenq, vijs\kovyj osavul (z
24 çervnq 1761 r. – uprodovΩ perßo] polovyny 1762 r.) (
Andryevskyj A. Dela,
kasagwyesq zaporoΩcev … – S. 665; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 93, ark. 61;
spr. 98, ark. 180, 183; spr. 103, ark. 49; spr. 117, ark. 6; f. 269, op. 1, spr. 3450, ark. 2 zv.).
# 22# 22 # 22# 22
# 22
a Kalatur Petro – otaman Brgxovec\koho kurenq (1756), polkovnyk Samars\ko] pa-
lanky u druhij polovyni R1758 r. (Arxiv Koß a … – T. 3. – S. 360–361, 363, 370, 508, 51R2).
b Çekeres Samijlo – poxidnyj polkovnyk, oçolgvav deputacig do Sankt-Peter-
burha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1749), otaman Brgxovec\koho kurenq

305
(1752, 1753, 1761) (Arxiv Koß a … – T. 2. – S. 43–49, 542; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3,
spr. 10052, ç. 2, ark. 743; f. 2R29, op. 1, spr. 81, ark. 73; Rspr. 83, ark. 112).
v Serbyn Kostqntyn – tovmaç v Slidçij komisi] z Krymom (1752), poxidnyj otaman
Brgxovec\koho kurenq u skladi deputaci] do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\-
kovoho Ωaluvannq (1757), kurinnyj otaman (1762). 1755 r. provodyv rozviduval\nu ro-
botu v Krymu (Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 405; T. 2. – S. 135, 265, 505, 512, 572; T. 4. –
S. 63–64, 72–73; CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 39R24, ark. 3 zv.).
h Kovalenko (Kovalevs\kyj) Andrij Vasyl\ovyç – kozak Brgxovec\koho kurenq z
1747 r. 1761 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby v zv’qzku z odruΩennqm
v m-ku Novi Vodolahy R(Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 513–514).
# 23# 23 # 23# 23
# 23
a Çornyj Stepan – otaman Vedmedivs\koho kurenq (druha polovyna 1753 r.) (CDIAK
Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 1R0052, ç. 2, ark. 743).
b Burçenko (Birçenko) Musij – otaman Vedmedivs\koho kurenq (1761, 1762) (CDIAK
Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 39R24, ark. 3 zv.; f. 229, op. 1R, spr. 64, ark. 5 zv.).
v Íyroçenko (Íyrokyj) Fedir Vasyl\ovyç – kozak Vedmedivs\koho kurenq z
1745 r. OdruΩyvsq v m-ku Romny Lubens\koho polku. Uçasnyk rosijs\ko-turec\ko]
vijny 1768–1774 rr. 1770 r. otrymav atestat Koßa na zvil\nennq zi sluΩby (CDIAK
Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R47, ark. 102–102 zv., 109).
# 24# 24 # 24# 24
# 24
a Çornyj Dem’qn – otaman Platnyrivs\koho kurenq (1755, 1756), vijs\kovyj suddq
(obranyj 1 siçnq 1757 r.) (Arxiv Koß a … – T. 3. – S. 273; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3,
spr. 13308, ark. 27; f. 269, opR. 1, spr. 2510, ark. 35 zvR.).
b Ì ardovyj Ivan – otaman Platnyrivs\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny, f. 269,
op. 1, spr. 3450, ark. 2 zvR).
v Íapoval Lavrin – otaman Platnyrivs\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 64, ark. 5 Rzv.; f. 269, op. 1, spr. 3450, aRrk. 13 zv.).
h Velykoluz\kyj VasyRl\ – otaman Platnyrivs\Rkoho kurenq (1753, 1755) (CDIARK
Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 10052, ç. 1, ark. 590 zv.; ç. 2, ark. 742 zv.; spr. 13308, ark. 27).
© Stqhajlo Pylyp Ivanovyç (u dokumenti, opublikovanomu H. K. Ívyd\ko –
Pavlovyç) – poxidnyj otaman Platnyrivs\koho kurenq u skladi deputaci] do Sankt-
Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1757), kurinnyj otaman (1759),
vijs\kovyj osavul uRprodovΩ druho] polovyny R1759 r. (Arxiv Koß a … – T. 2. – S. 135;
T. 3. – S.377–378;
Ívyd\ko H. K. Aktovi dΩerela do istori] Zaporoz\ko] Siçi // Pivdenna
Ukra]na … – ZaporiΩΩq, 2000. – Vyp. 5. – S. 11; CDIAK Ukra]ny, f. 229,op. 1, spr. 115,
ark. 146).
d Kuwyns\kyj (Kuwivs\kyj) Havrylo – kozak Platnyrivs\koho kurenq z 1751 r.,
pysar Kal\mius\ko] palanky. 1761 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby v
zv’qzku z odruΩennqm v HRet\mans\kij Ukra]ni (Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 486–487).
e Kravec\ Qkym – poxidnyj otaman Platnyrivs\koho kurenq u skladi deputaci] do
Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1753), kurinnyj otaman
(1755) (Arxiv Koß a … – T. 2. – S. 63; T. 3. – S. 737).
# 25# 25 # 25# 25
# 25
a Qkovenko (Qkovlev) Parxom – otaman Paßkivs\koho kurenq (1761, 1762), pol-
kovnyk Oril\s\ko] palanky (16 çervnq 1773 – 27 çervnq 1774 rr.) (CDIAK Ukra]ny,
f. 59, op. 1, spr. 3924, ark. 3 zv.; f. 229, op. 1, spr. 48, ark. 130 zv.; spr. 64, ark. 5 zv.;
spr. 105, ark. 55; spr. 293, ark. 21, 49; spr. 306, ark. 59; spr. 345, ark. 41; spr. 354, ark. 2).

306
b Kobçyns\kyj (Horb, Kobec\) Andrij Ivanovyç – kozak Paßkivs\koho kurenq,
polkovnyk Samars\ko] palanky uprodovΩ druho] polovyny 1755 r. (Arxiv Koß a … –
T. 3. – S. 327, 784, 790; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 9333, ark. 314; f. 59, op. 1,
spr. 1229, ark. 17; f. 229, opR. 1, spr. 90, ark. 116).
v Hloba Ivan Qkovyç (?– 1791 r.) – kozak Paßkivs\koho kurenq. Narodyvsq v s. Pet-
rivci Poltavs\ko] perßo] sotni v sim’] “ ©runtovnoho” kozaka Qkova Hloby. Pidpysar
Samars\ko] palanky (1752), vijs\kovyj kancelqryst (1755), pysar Kodac\ko] palanky
(1756), starßyj vijs\kovyj kancelqryst (1759, 1760, 1761), vijs\kovyj pysar (z 24 çerv-
nq 1761–1763 rr., z 24 çervnq 1764–1775 rr.). Çlen dvox deputacij do Sankt-Peter-
burha, qki klopotalysq pro nadannq Zaporoz\komu Vijs\ku Ωaluvano] hramoty na zemli
(çerven\ 1762–1763 rr. ta 1765–poçatok 1767 rr.). Pislq likvidaci] Siçi buv zaslanyj
u Sybir; pomer u Turuxans\komu monastyri (
Efymenko P. Poslednyj pysar\ Vojska
ZaporoΩskoho Hloba // KyRevskaq staryna, 1882. – # R8. – S. 368–371;
Andryevskyj A.
Dela, kasagwyesq zaporoΩcev … . – S. 665, 667; ∏varnyckyj D. Y. Ystoçnyky … –
T. 2. – S. 1846;
Qvornyc\kyj D. Zbirnyk materialiv … – S. 183–184; IR NBUV, f. 1,
# 54481, ark. 12 zv.; # 54335, ark. 26 zv., 28; CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 2647,
ark. 44, 55 zv., 56 zv.; spr. 3924, ark. 3; f. 229, op. 1, spr. 39, ark. 18; spr. 60, ark. 16;
spr. 84, ark. 214; spr. 90, ark. 35 zv., 39 zv., 40, 43, 66, 79, 80 zv., 169 zv., 170 zv.; spr. 96,
ark. 23 zv.; spr. 101, ark. 24; spr. 104, ark. 92; spr. 105, ark. 60 zv., spr. 142, ark. 205 zv.;
spr. 146, ark. 12; spr. 232, ark. 204; spr. 343, ark. 4, 7 zv., 58 zv., 67 a; f. 269, op. 1,
spr. 3450, ark. 2 zv.).
h Malyj Ivan – otaman Paßkivs\koho kurenq (1764) (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 156, ark. 89 zv.).
# 26# 26 # 26# 26
# 26
a Borodavka Davyd – otaman Kuwivs\koho kurenq (1759, 1761) (Arxiv Koß a … –
T. 3. – S. 377–378; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 64R, ark. 4 zv.).
b Kalnyßevs\kyj (Kalnyß) Petro Ivanovyç (bl. 1690–1803) – kozak Kuwivs\koho
kurenq. Narodyvsq v s. Pustovijtivka Lubens\koho polku. Vijs\kovyj osavul (1754,
1757), vijs\kovyj suddq (1761 – perß a polovyna 1762 rr.), koßovyj otaman (druha
polovyna 1762 – kin. Ωovtnq 1763 rr., 1765–1775 rr.). Pislq likvidaci] Siçi zaslanyj u
Solovec\kyj monastyr, de j pomer (
Efymenko P. S. Kalnyßevskyj, poslednyj koßevoj
ZaporoΩskoj Seçy 1691–1903 // Russkaq staryna, 1875. – T. 14. – S. 405–420;
F. N.
Rodyna Kalnyßevskoho // Kyevskaq staryna, 1892. – # 5. – S. 249–277; Hrybovs\kyj V.
Koßovyj otaman Petro KaRlnyßevs\kyj. – DnipropetrovRs\k: Porohy, 2004). v S\omak Vasyl\ – urodΩenec\ m. Myrhorod, kozak Kuwivs\koho kurenq (z 1729 r.),
uçasnyk rosijs\ko-turec\ko] vijny 1735–1739 rr., buv kurinnym otamanom. 1758 r.
odruΩyvsq u m. Myrhorod, zhodom otrymav çyn znaçkovoho tovaryß a (
Andryevskyj
A. A.
Materyal¥ k ystoryy gΩnorusskohoR kraq (1715–1774), yzvleçenn¥e Ryz star¥x
del Kyevskoho hub. arxyva. – Odessa, 1886. – S. 384–385; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 147, ark. 2).
h Kaplun Ihnat – otaman Kuwivs\koho kurenq (1764, 1773, 1774) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 156, ark. R89 zv.; spr. 339, ark. 19; sRpr. 357, ark. 98).
© Ne ©rej Kindrat – poxidnyj otaman Kuwivs\koho kurenq u skladi deputaci] do
Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1773) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 337, ark. 2R0).
d “Andr∆j Íkolqr”. MoΩlyvo, jdet\sq pro Andriq Ivanovyça Krqçka – kozaka
Kuwivs\koho kurenq z 1750 r. Pryjßov u Siç nepovnolitnim, uprodovΩ 15 rokiv Ωyv
pry siçovij ßkoli, uprodovΩ tr\ox rokiv – “væ µklµsyqrn∆”. OdruΩyvsq v s. Krasne
NiΩyns\koho polku. 1773 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby (CDIAK
Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 23R2, ark. 149).

307
e Barabaß Troxym – kozak Kuwivs\koho kurenq. Pislq vyxodu z Siçi (n. p. 1769 r.)
oselyvsq v s. Mala Divycq Pryluc\ko] sotni ta polku, u piddanstvi Hamali]vs\koho
monastyrq (CDIAK Ukra]ny, f. 54, op. 3, spr. 3284R, ark. 36 zv.).
# 27# 27 # 27# 27
# 27
a Werbyna Samijlo – otaman Kyslqkivs\koho kurenq (1755, 1756) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 37, ark. R29).
b Samars\kyj (Samarec\) Kindrat Stefanovyç (bl. 1720 – ?) – kozak Kyslq-
kivs\koho kurenq z 1742 r. Narodyvsq v m-ku Caryçanka Poltavs\koho polku v sim’]
kozaka Stefana Pisoc\koho. 1770 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby v
zv’qzku z namirom pryjnqty postryh v Nexvorowans\komu Uspens\komu monastyri
(CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R47, ark. 103–104 zv.).
v Su]m Gxym – otaman Kyslqkivs\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 64, ark. 6).
h Çepiha Zaxarij Oleksijovyç (1726–1797) – kozak Kyslqkivs\koho kurenq z 1750 r.
Polkovnyk Protovçans\kRo] palanky (z 9 bereznq 177R4–1775 rr.). 1777 r. otrymav Rçyn
kapitana, z 1787 – sekund-major, z 1788 – vijs\kovyj otaman Çornomors\koho vijs\ka
(
Frolov B. E. Dyskussyonn¥e vopros¥ byohrafyy atamana Z. A. Çepyhy // www.cossack
dom.com; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 136, ark. 59, 76, 133, 134, 141, 145, 152,
153; spr. 293, ark. 31 zv., 36; spr. 342, ark. 87; spr. 345, ark. 29, 63 zv.; spr. 356, ark. 3;
spr. 358, ark. 95; spr. 364, aRrk. 7, 10 zv.).
© Holovko Musij (? – 27 lgtoho 1774 r.) – kozak Kyslqkivs\koho kurenq, polkovnyk
Protovçans\ko] palanky (16 çervnq 1773 – 27 lgtoho 1774 rr.) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 293, ark. 21; sRpr. 306, ark. 57).
d Bilyj Is\ko (Gs\ko) – kozak Kyslqkivs\koho kurenq. 1760 r. odruΩyvsq v s. Birky
Kovalivs\ko] sotni Hadqc\koho polku (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 357, ark. 124,
130–133).
e Çerevatyj Xoma Pantelejmonovyç (bl. 1717 – ?) – kozak Kyslqkivs\koho kurenq
z 1738 r. Narodyvsq v m-ku Maqçka Poltavs\koho polku v sim’] ponomarq Pantelejmona
BohdanΩyka. 1770 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby çerez xvorobu ta
namir pryjnqty postryh (CDIARK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R47, ark. 99–99 zv.).
# 28# 28 # 28# 28
# 28
a Uxan\ Maksym – otaman Ivonivs\koho kurenq (1748, 1756, 1757) (Arxiv Koß a … –
T. 1. – S. 303; T. 2. – S. 191, 200, 263; T. 3. – S. 355–356; T. 4. – S. 238; CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 44, ark. 1R3, 15).
b Honçar Pylyp – otaman Ivonivs\koho kurenq (1755), poxidnyj kurinnyj otaman u
skladi deputaci] do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1756)
(Arxiv Koß a … – T. 2. – S. 111, 561; T. 3. – S. 737).
v Kosyj Mykyta – otaman Ivonivs\koho kurenq (1764) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 177, ark. 114).
h Talapynda Vasyl\ – otaman Ivonivs\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 64, ark. 6).
© Çornyj Ivan – otaman IvRonivs\koho kurenq (1753) (CDRIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3,
spr. 10052, ç. 1, ark. 590).
d Kumpan (Kunpan) Is\ko – poxidnyj otaman Ivonivs\koho kurenq u skladi deputaci]
do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1773) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 337, ark. R20).
e Bezsal\s\kyj Ivan Fedorovyç – kozak Ivonivs\koho kurenq z 1744 r. 1766 r.
odruΩyvsq v m-ku Keleberda j 1767 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby
(CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R47, ark. 67).

308
# 29# 29 # 29# 29
# 29
a Íekerq Roman – otaman Konelivs\koho kurenq (1754) (Arxiv Koß a … – T. 3. –
S. 651, 702, 712).
b Dovbnq Myxajlo Artemovyç – kozak Konelivs\koho kurenq z 1718 r., uçasnyk
rosijs\ko-turec\ko] vijny 1735–1739 rr. Polkovnyk Samars\ko] palanky (uprodovΩ
perßo] polovyny 1751 r. ta uprodovΩ perßo] polovyny 1757 r.), Buho ©ardivs\ko]
palanky (1753 r., uprodovΩ druho] polovyny 1760 r.). 1762 r. otrymav atestat Koß a
na zvil\nennq zi sluΩby (Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 516–517; CDIAK Ukra]ny, f. 51,
op. 3, spr. 9333, ark. 314; spr. 10235, ark. 63; f. 127, op. 1024, spr. 821, ark. 31; f. 229,
op. 1, spr. 44, ark. 2, 4 zv., 26; spr. 77, ark. 70 zv.; spr. 87, ark. 143 zv.; spr. 100, ark. 252).
v Çornyj Ostap – otaman Konelivs\koho kurenq (1760) (Arxiv Koß a … – T. 3. –
S. 543–545).
h Dulq Kornij – kozak Konelivs\koho kurenq. Mav druΩynu j ditej, qki proΩyvaly
v s. Vasgtynci Irkli]vs\ko] sotni Pereqslavs\koho polku (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 357, ark. 103).
© Lysyj Ihnat – otaman Konelivs\koho kurenq (1760) (Arxiv Koß a … – T. 3. –
S. 761).
d Taran Hryc\ko – kozak Konelivs\koho kurenq. OdruΩyvsq v s. Vasgtynci Irkli-
]vs\ko] sotni Pereqslavs\koho polku (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 357, ark. 141).
e Malyj Ivan – otaman Konelivs\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 64, ark. 6).
# 30# 30 # 30# 30
# 30
a Kramar Mykola – otaman Serhi]vs\koho kurenq (1753) (CDIAK Ukra]ny, f. 51,
op. 3, spr. 10052, ç. 2, ark. R740 zv.).
b Vodolaha (Vodolaz\kyj) Ivan Sydorovyç (? – n. p. 1761 r.) – kozak Serhi]vs\koho
kurenq, deputat Baxmuts\ko] slidço] komisi] (1747–1748), polkovnyk Samars\ko] pa-
lanky (1 siçnq – 24 çervnq 1R756 r.) (Arxiv Koß a … – T. 2. – S. 182, 185, 187, 196, 197,R
206–208, 210–215, 218; T. 3. – S. 181, 183, 189–191, 203, 272, 274, 294–297, 299, 325, 384,
386, 781, 785; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 93R33, ark. 314; spr. 15176, aRrk. 2 zv.).
v Poroxnq Andrij Ivanovyç – kozak Serhi]vs\koho kurenq, vijs\kovyj osavul upro-
dovΩ druho] polovyny 1758– perßo] polovyny 1759 rr. ta uprodovΩ druho] polovyny
1763 r. (
Ternovskyj N. N. K ystoryy ZaporoΩskoho kraq … – S. 67; CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 45, ark. 9R8; spr. 74, ark. 45; spr. 78, Rark. 23; spr. 153, ark. 28)R.
h PoroΩnij Luk’qn Mykytovyç – kozak Serhi]vs\koho kurenq, pysar Kal\mius\ko]
(1758) ta Kodac\ko] (1761) palanok. Za zhvaltuvannq kodac\ko] Ωytel\ky buv uvil\-
nenyj z kodac\koho pysarstva “s t∆mæ, çtobæ emu ny v kakyxæ starßynskyx pry Vojsku
ZaporoΩskom zvanyqx ne byt\” (order Koß a vid 21 Ωovtnq 1761 r.). Z 1767 r. – pysar
Starokodac\koho duxovnoho pravlinnq. 1769 r. zalyßyv cg posadu, wob “kupno s Voj-
skom … ity v poxodæ”. 1770 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby (CDIAK
Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 45, ark. 55; spr. 65, ark. 1 zv.; spr. 98, ark. 101, 129; spr. 117,
ark. 14; spr. 147, ark. 1R06; spr. 203, ark. 12, 78).
© Poroxnq Ivan – kozak Serhi]vs\koho kurenq z 1742 r. 1763 r. otrymav atestat
Koßa na zvil\nennq zi sluΩby v zv’qzku z odruΩennqm u m-ku Novi Vodolahy (Arxiv
Koßa … – T. 1. – S. 533–534).
d Poroxnq Hryhorij Ivanovyç (bl. 1725/1727 –?) – kozak Serhi]vs\koho kurenq (z
1741 r.), sluΩyv pry Vijs\kovij kancelqri]. Pysar Kodac\ko] palanky (1749, 1751),
pysar Buho ©ardivs\ko] palanky (1753). Na poçatku 1756 r. rukopokladenyj v i[re]
Svqto-Tro]c\ko] cerkvy s. Samarçyk, z 1767 r. – starokodac\kyj xrestovyj namisnyk
(CDIAK Ukra]ny, f. 127, op. 1017, spr. 9, ark. 48; op. 1024, spr. 821, ark. 31–31 zv., 34–
35;
Qvornyc\kyj D. I. Do istori] Stepovo] Ukra]ny. – Dnipropetrovs\k, R1929. – S. 35).

309
e Syn\ohub Leontij Ivanovyç (bl. 1727 –?) – kozak Serhi]vs\koho kurenq (1743–
1758). Z 26 siçnq 1761 r. – vijs\kovyj tovaryß Poltavs\koho polku (Arxiv Koß a … –
T. 1. – S. 459–460;
Panaßenko V. Bunçukovi, vijs\kovi i znaçkovi tovaryßi v Het\manwy-
ni // “Istynu vstanovlg[ sud istori]”. Zbirnyk na poß anu Fedora Pavlovyça Íevçenka. –
T. 2: Naukovi studi]. – K., 2004. – S. 336;
Qvornyc\kyj D. Zbirnyk materialiv … – S. 162). [ Kolotneça Fedir – kozak Serhi]vs\koho kurenq z 1735 r., uçasnyk rosijs\ko-tu-
rec\ko] vijny 1735–1739 rr. 1757 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby
(Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 456–457).
Ω Horbyk (Horb) Levko – otaman Serhi]vs\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 64, ark. 4 Rzv.; spr. 117, ark. 53).
# 31# 31 # 31# 31
# 31
a DovΩenko (DovΩenok, Procyk) Prokofij Ivanovyç – otaman Dins\koho kurenq
(1754), vijs\kovyj suddq uprodovΩ perßo] polovyny 1756 r. (Arxiv Koß a … – T. 4. –
Kom. ## 220
a, 250 a). b Stukonoh Fedir – otaman Dins\koho kurenq (1753) (CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3,
spr. 10052, ç. 2, ark. 740 zv.R).
v Malynovs\kyj Danylo R– kozak Dins\koho kurenRq, pysar Kal\mius\ko] R(1754) ta
In ©ul\s\ko] (Pereviz\ko]) (1756) palanok, vijs\kovyj kancelqryst (1758) (Arxiv
Koßa … – T. 1– S. 124; T. 3. – S. 629–630; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 30, ark. 129;
f. 269, op. 1, spr. 2136, arkR. 12, 21).
h Koval\ Is\ko – otaman Dins\koho kurenq (druha polovyna 1761 r.) (CDIAK Ukra-
]ny, f. 229, op. 1, spr. 64, arRk. 6).
© Bardadym Semen Pantelejmonovyç (bl. 1722 – ?) – kozak Dins\koho kurenq z
1720 r., uçasnyk rosijs\ko-turec\ko] vijny 1735–1739 rr. 1745 r. odruΩyvsq v m-ku
Novyj Kodak; horodovyj otaman kozac\ko] hromady (1745 – n. r. 1766) (Arxiv Koß a … –
T. 1. – S. 511–512; CDIAK Ukra]ny, f. 127, op. 1017, spr. 9, ark. 2). Zapys u spovidnij
knyzi Starokodac\ko] xrestovo] namisni]
1 pro vik Semena Bardadyma supereçyt\ danym
atestata pro rik joho vsRtupu do Zaporoz\koho VijRs\ka.
# 32# 32 # 32# 32
# 32
a Malyj Ivan – otaman Krylivs\koho kurenq (1755) (Arxiv Koß a … – T. 3. – 473).b Burnis Ivan Hryhorovyç – kozak Krylivs\koho kurenq, vijs\kovyj osavul (1753),
vijs\kovyj suddq (1768, 1769) (Hajdamac\kyj rux na Ukra]ni v XVIII st.: Zbirnyk
dokumentiv. – K., 1970. – S. 238–239; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 228, ark. 98;
spr. 234, ark. 35, 78).
v Fastivec\ Semen – kozak Krylivs\koho kurenq, polkovnyk Samars\ko] palanky
vprodovΩ druho] polovyny 1753 r. (CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 9333, ark. 313 zv.).
h Lisnqk Oleksij – otaman Krylivs\koho kurenq (1753) (CDIAK Ukra]ny, f. 51,
op. 3, spr. 10052, ç. 2, ark. R740 zv.).
© Koßenycq Tymiß – otaman Krylivs\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 64, ark. 6 zv.)R.
d Ì elex Stepan – otaman Krylivs\koho kurenq (1761), polkovnyk Protovçans\ko]
palanky (1771, 1772), vijs\kovyj osavul (uprodovΩ 1774 r.) (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 136, ark. 101; spr. 293, ark. 3, 5, 16; spr. 306, ark. 11; spr. 342, ark. 1, 93; spr. 345, ark.21,
26; spr. 353, ark. 35; spr. 356, ark. 7; spr. 358, ark. 16 zv., 21, 37 zv., 54, 73, 102, 108, 109).
1 Spovidnu knyhu vyqvleno i zaprovadΩeno do naukovoho obihu L. Z. Hiscovog (dyv.: His-
cova L. Z.
Spovidna knyha Starokodac\ko] zaporoz\ko] xrestovo] namisni] 1766 r. qk dΩerelo
do vyvçennq istori] poselen\ Vol\nostej Vijs\kovyx // Siçeslavs\kyj al\manax. Zbirnyk na-
ukovyx prac\ z istori] ukra]ns\koho kozactva. – Dnipropetrovs\k, 2006. – Vyp. 2. – S. 20–26.

310
e Lytvyn Marko – otaman Krylivs\koho kurenq (1764) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 156, ark. 89 zvR.).
[ Prytyka Andrij – poxidnyj otaman Krylivs\koho kurenq u skladi deputaci] do
Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1773) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 337, ark. 2R0).
# 33# 33 # 33# 33
# 33
a Íkurat Matvij Fedorovyç – polkovnyk Samars\ko] palanky uprodovΩ druho]
polovyny 1754 r., otaman Kanivs\koho kurenq (1756) (CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3,
spr. 9333, ark. 313 zv.).
b Horb Oleksij – kozak Kanivs\koho kurenq z 1737 r., kurinnyj otaman (1763).
Uçasnyk rosijs\ko-turec\kyx vo[n 1735–1739 ta 1768–1774 rr. OdruΩyvsq v NiΩyn-
s\komu polku. 1774 r. otrymav atestat Koßa na zvil\nennq zi sluΩby “po starosty
let” (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R39, ark. 196 zv.; spr. 147, Rark. 186–186 zv.).
v Krasovs\kyj Anton – otaman Kanivs\koho kurenq (1758) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 58, ark. 52).
h Stroc\ (Strokatyj) Roman Fedorovyç – otaman Kanivs\koho kurenq (1761, 1765)
(Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 480; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 83, ark. 112; spr. 105,
ark. 55; spr. 159, ark. 49).
© Recetovyj (Romanovs\kyj) Vasyl\ Romanovyç – kozak Kanivs\koho kurenq, ridnyj
brat vijs\kovoho pysarq Dmytra Romanovs\koho. Narodyvsq v m-ku Zolotonoß a Pere-
qslavs\koho polku v sim’] kolyßn\oho zaporoΩcq. Buv pysarem Mykytyns\koho pere-
vozu. UprodovΩ 1751–1759 rr. rehulqrno provodyv rozviduval\nu robotu v Krymu, Oça-
kovi, Stambuli ta nohajs\kyx ordax. 1761 r. zalyßyv sluΩbu v Zaporoz\komu Vijs\ku
j oselyvsq v m-ku Oxtyrka. 1763 r. vyjßov v abßyt v çyni polkovoho osavula (Arxiv
Koßa … – T. 4. – Kom. # 66
a). d Nesvat Danylo – otaman Kanivs\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 64, ark. 6 zv.; Rspr. 114, ark. 20).
e Mexeda Ihnat – poxidnyj otaman Kanivs\koho kurenq u skladi deputaci] do Sankt-
Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1773) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 337, ark. 20).
[ Lozenko (Loza) Panas – kozak Kanivs\koho kurenq. Mav druΩynu j ditej v
sl. Makaryxa {lysavethrads\ko] provinci] Novorosijs\ko] huberni] (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 357, ark. R77).
# 34# 34 # 34# 34
# 34
a Voskobojnyk Qkiv – otaman Baturyns\koho kurenq (bl. 1749, 1753, 1754, 1756)
(Arxiv Koß a … – T. 4. – S. 226, 725; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 10052, ç. 2,
ark. 740 zv.).
b Tyrlyç Vasyl\ – otaman Baturyns\koho kurenq (1758) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 56, ark. 24 zv.R).
# 35# 35 # 35# 35
# 35
a Het\man (Hatman) Ivan – otaman Popovyçivs\koho kurenq (1756, 1764) (CDIAK
Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 90R, ark. 110 zv.; spr. 177, ark. 114).
b Íkoda Demko – otaman Popovyçivs\koho kurenq (1753) (CDIAK Ukra]ny, f. 51,
op. 3, spr. 10052, ç. 1, ark.R 589 zv.).
v Bilyc\kyj (Bil\s\kyj) Oleksij Hryhorovyç – kozak Popovyçivs\koho kurenq,
vyxodec\ z PravobereΩno] Ukra]ny. Brav uçast\ u rosijs\ko-turec\kij vijni 1735–
1739 rr., neodnorazovo obyravsq kurinnym otamanom. Vijs\kovyj suddq (1758), koßovyj
otaman uprodovΩ 1759–1760 rrR.

311
h Svyta Maksym – poxidnyj otaman Popovyçivs\koho kurenq u skladi deputaci] do
Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1773) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 337, ark. 2R0).
© Sysa Qkiv – otaman Popovyçivs\koho kurenq (1760) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 87, ark. 65 zv.; Rspr. 99, ark. 17).
d Lahoda Myxajlo – otaman Popovyçivs\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 64, ark. 6 Rzv.).
e Rud\ Fedir Maksymovyç – Rkozak Popovyçivs\koho Rkurenq z 1739 r. NarodyvsRq v
m-ku Xomutec\ Myrhorods\koho polku. Perebuvav “v razn¥xæ pos¥lkaxæ” pry roz-
meΩuvanni zemel\ miΩ Rosi[g ta Osmans\kog imperi[g. Za koßovoho otamana Hryhoriq
Lantuxa vykonuvav rozviduval\nu robotu v Kubans\kij ordi. Uçasnyk rosijs\ko-
turec\ko] vijny 1768–1774 rr. R(CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 23R2, ark. 131).
# 36# 36 # 36# 36
# 36
a Holovko Ihnat – poxidnyj otaman Vasgryns\koho kurenq u skladi deputaci] do
Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1754), kurinnyj otaman
(1755, 1756) (Arxiv Koß a … – T. 2. – S. 73; T. 3. – S. 738–739).
b Kaverzgka Havrylo – otaman Vasgryns\koho kurenq (1753) (CDIAK Ukra]ny,
f. 51, op. 3, spr. 10052, ç. 1, Rark. 591; ç. 2, ark. 740, 746).
v Dovid (Davyd) Petro – kozak Vasgryns\koho kurenq, vijs\kovyj osavul (1749)
(
Andryevskyj A. Dela, kasagwyesq zaporoRΩcev … – S. 460). h Suxyna Ivan – otaman Vasgryns\koho kurenq (1764), polkovnyk Buho ©ardivs\ko]
palanky (6 lypnq 1773 r. – 3 lypnq 1774 r.). Pislq likvidaci] Siçi vtik v Oçakivs\kyj
step, spalyvßy vlasnyj zRymivnyk, zhodom perebravsRq za Dunaj. 1788 r. povernuRvsq na
rosijs\ku sluΩbu, vstupyv u Çornomors\ke Vijs\ko u çyni polkovnyka, otrymavßy
takoΩ zvannq sekund-majora rosijs\ko] armi]. Oçolgvav zaporoz\ku flotylig. Pislq
smerti Sydora Biloho (pomer 18 çervnq 1788 r.) Ivana Suxynu obrano vijs\kovym ota-
manom, ale tak i ne zatverdΩeno na cij posadi (
SapoΩnykov I. V. Ivan Suxyna – nevidomyj
koßovyj otaman Çornomors\koho Vijs\ka // Pivdenna Ukra]na … – ZaporiΩΩq, 2000. –
Vyp. 5. – S. 257–265; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 48, ark. 117 zv.; spr. 293,
ark. 25 zv., ark. 32; spr. R305, ark. 29, 35, 41; spr. 338, Rark. 49; spr. 339, ark. 2 zRv., 8, 94,
117 zv., 123 zv.; spr. 342, ark. 1R36; spr. 352, ark. 25 zv.; sRpr. 353, ark. 7).
© Lata Onufrij Nazarovyç – kozak Vasgryns\koho kurenq z 1739 r. Narodyvsq v
m-ku Krasnyj Kolqdyn Pryluc\koho polku. 1759 r. otrymav atestat Koßa na zvil\-
nennq zi sluΩby, prote zalyß avsq v Zaporoz\komu Vijs\ku, prynajmni, do 1761 r.
OdruΩyvsq v m-ku Caryçanka, de j Ωyv do 1769 r. razom z testem, poruçykom pikiner-
s\koho polku Ivanom Tymkovs\kym. Uzymku 1769 r. razom z sim’[g vynajmav budynok u
m-ku Velyki Budywa Poltavs\koho polku, magçy namir oselytysq v Krasnomu Kolq-
dyni (Arxiv Koßa … – T. 1. – S. 471–472; CDIAK Ukra]ny, f. 54, op. 3, spr. 3284,
ark. 68–68 zv).
d Horb Ivan – otaman Vasgryns\koho kurenq (1759) (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 64, ark. 18; spr. 77, aRrk. 44 zv.).
e Taran Nestir Havrylovyç – kozak Vasgryns\koho kurenq, deputat Baxmuts\ko]
slidço] komisi] (1751), vijs\kovyj kancelqryst (1755), pysar Samars\ko] palanky
uprodovΩ druho] polovyny 1758 r., poxidnyj pysar u skladi deputaci] do Sankt-Peter-
burha dlq otrymannq vijs\Rkovoho Ωaluvannq (1760), pyRsar Kodac\ko] palanky R(1772)
(Arxiv Koßa … – T. 3 – S. 101; Arxiv Koßa … – T. 4. – S. 222, 238–239, 750, 769;
CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 85R, ark. 10; spr. 293, ark. R14).
[ Çuhu[vec\ (Kolmyk, Komlyk) Ivan Afanasijovyç (?– 5 lgtoho 1770 r.) – kozak
Vasgryns\koho kurenq. VsRtupyv na sluΩbu do ZaporRoz\koho Vijs\ka 1745 r., sluΩyv
u Vijs\kovij kancelqri]. 1750 r. buv obranyj polkovym pysarem. Deputat dvox Slidçyx

312
komisij z Krymom (1754 ta 1760–perß a polovyna 1761 rr.). Pysar u skladi perßo]
deputaci] vid Vijs\ka Zaporoz\koho do rosijs\koho imperators\koho dvoru, qka klopo-
talasq pro nadannq Ωaluvano] hramoty na zemli ta skasuvannq mytnoho kordonu miΩ
Vijs\kom ta Het\manwynog (1755–1756). UprodovΩ druho] polovyny 1757 r. – perßo]
polovyny 1760 r., a takoΩ uprodovΩ perßo] polovyny 1761 r. – vijs\kovyj pysar. U
lypni 1761 r. oçolyv zaporoz\ku deputacig, vidrqdΩenu do Sankt-Peterburha z metog
dobytysq zbil\ßennq vijs\kovoho Ωaluvannq ta zvil\nennq zaporoΩciv vid mytnyx
zboriv. 1762 r. perejßov na sluΩbu v DerΩavnu kolehig inozemnyx sprav v çyni kolez\-
koho asesora. Do samoR] smerti sluΩyv prykordoRnnym komisarom vid Ky]vRs\ko] hubern-
s\ko] kancelqri] u Slidçij komisi] z Krymom, qka z 1762 r. stala postijno digçog.
Pislq vyxodu z Vijs\ka Zaporoz\koho odruΩyvsq z Hannog Pantelejmonovog, mav
don\ku Varvaru (1768 – ?). Pomer u Ky[vi, poxovanyj u Pustynno-Mykola]vs\komuR
monastyri (
Andryevskyj A. Dela, kasagwyesq zaporoΩcev … – S. 614–617; ∏varnyckyj
D. Y.
Ystoçnyky … – T. 2. – S. 1849–1852, 1864–1865, 1868; Ternovskyj N. N. K ystoryy
ZaporoΩskoho kraq … – S. R67; Arxiv Koß a … –T. 4. – Kom. # 293 a). Ω Ívec\ Petro – kozak Vasgryns\koho kurenq. Mav druΩynu j ditej v m-ku Horo-
dywe Myrhorods\koho polkRu (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 3R57, ark. 78).
z Çernqvs\kyj (Çornyj) Pavlo Andrijovyç – syn pravobereΩnoho ßlqxtyça
Andriq Solec\koho, kozak Vasgryns\koho kurenq z 1752 r. SluΩyv pry Vijs\kovij
kancelqri], buv pidpysarem Buho ©ardivs\ko] palanky, brav uçast\ u rosijs\ko-turec\kij
vijni 1768–1774 rr. 1771 r. otrRymav atestat Koßa na zvil\nennq zi sluΩby Rçerez xvo-
robu ta v zv’qzku z namirom odruΩytysq j oselytysq v Pereqslavs\komu polku (CDIAK
Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R47, ark. 100–100 zv., 111, 126–126 zv.).
y Svytenko (Svytyj) Qkym – kozak Vasgryns\koho kurenq, polkovnyk Kodac\ko]
palanky (27 çervnq 1774 – 1775 rr.) (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 67, ark. 126;
spr. 136, ark. 41, 85, 86, 89, 93–98, 102, 105, 106, 109, 111, 113, 114, 125, 127, 129, 135,
137, 139, 140, 143, 144, 150, 1R55; spr. 293, ark. 39; spr. 36R1, ark. 7).
i Velykyj Ivan IvanovyçR – kozak Vasgryns\kohRo kurenq z 1739 r. 1762 r. oRtrymav
atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby v zv’qzku z odruΩennqm v Het\mans\kij Ukra]ni
(Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 530–531).
# 37# 37 # 37# 37
# 37
a Obaza Hryhorij (? – 20 RΩovtnq 1760 r.) – otaman NezaRma]vs\koho kurenq (1756),
poxidnyj polkovnyk, oçolgvav deputacig do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\-
kovoho Ωaluvannq (1760). Pomer u m. Serpuxiv, de j poxovanyj (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 85, ark. 10, 38)R.
b KaΩan Marko Kindratovyç – kozak Nezama]vs\koho kurenq. 1746 r. oçolgvav zapo-
roz\ku deputacig u komisi], sklykanij u forteci Svqto] Anny dlq vyrißennq porubiΩnyx
konfliktiv miΩ zaporoΩcqmy ta dons\kymy kozakamy, koßovyj otaman (1 siçnq – 25 çervnq
1748 r.). U literaturi pomylkovo zhadu[t\sq qk “Us Marko Kindratovyç” (detal\niße dyv.:
Kuzyk T. L. Koly Luka Qcenko-Zelens\kyj buvav u Zaporiz\kij Siçi? //Naukovi zapysky.
Zbirnyk prac\ molodyx vçenyRx ta aspirantiv. – K., 2005. – RT. 10. – S. 216–224).
v Kuçer Parxom – otaman Nezama]vs\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 64, ark. 7).
h Íapoval (KobeΩçyn) Savelij – kozak Nezama]vs\koho kurenq, polkovnyk Samar-
s\ko] palanky (27 çervnq 1774–1775 rr.) (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 48,
ark. 219 zv.; spr. 136, ark. 73, 104, 116, 131, 132, 151; spr. 293, ark. 39, 47; spr. 355,
ark. 2, 28; spr. 356, ark. 2 Rzv., 3; spr. 361, ark. 60; sRpr. 364, ark. 7, 18 zv., 76).
© Bobox (Bobux) Hryc\ko – poxidnyj otaman Nezama]vs\koho kurenq u skladi depu-
taci] do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1773) (CDIAK Ukra-
]ny, f. 229, op. 1, spr. 337, aRrk. 20).

313
d Velykyj Ihnat Vasyl\ovyç (bl. 1730 – ?) – kozak Nezama]vs\koho kurenq z 1744 r.
Narodyvsq v m-ku Kremençuk Myrhorods\koho polku v sim’] miwanyna Vasylq Nazaren-
ka. 1770 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby v zv’qzku z namirom pryjnq-
ty postryh (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R47, ark. 98).
e Volyns\kyj (Vil) Vasyl\ Ivanovyç – kozak Nezama]vs\koho kurenq z 1746 r., pysar
Kodac\ko] palanky (1755), poxidnyj pysar u skladi deputaci] do Sankt-Peterburha
dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1758), pysar Samars\ko] palanky (perßa polo-
vyna 1760 r.), provodyv rozviduval\nu robotu v Krymu (1759). 1761 r. otrymav atestat
Koß a na zvil\nennq zi sluΩby R(Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 488–491; T. 2. – S. 98, 100).
[ Taran Ivan – kozak NezaRma]vs\koho kurenq. ZalyßRyvßy sluΩbu v Zaporoz\Rkomu
Vijs\ku (n. p. 1769 r.), oselyvsq v Myrhorodi, odruΩyvßys\ z don\kog kozaka Vasylq
Kyzq (CDIAK Ukra]ny, f. 54, op. 3, spr. 3284R, ark. 70).
# 38# 38 # 38# 38
# 38
a Nosan\ (Nosaç) Andrij Artemovyç – otaman Irkli]vs\koho kurenq (1756), vijs\-
kovyj osavul (druha polovyna 1760 – perß a polovyna 1761 rr.), vijs\kovyj suddq (per-
ßa polovyna 1768 r.) (
Skal\kovs\kyj A. O. Istoriq Novo] Siçi … – S. 125, 317; CDIAK
Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 87, ark. 160; spr. 96, ark. 23 zv.; spr. 98, ark. 67; f. 269,
op. 1, spr. 3450, ark. 2).
b Kyßens\kyj (Kyßins\kyj) Vasyl\ Maksymovyç (?–1768) – kozak Irkli]vs\koho
kurenq, polkovnyk Samars\ko] palanky z 1 siçnq do 24 çervnq 1747 r., vijs\kovyj suddq
(1750, 1753). Buv deputatom BraRclavs\ko] prykordonno] kRomisi] (1749), Slidço] z KrymRom
komisi] (1754). Vidomyj qk odyn z orhanizatoriv zakolotiv 1756 r. proty koßovoho otamana
Hryhoriq Lantuxa ta 1768 r. proty Petra Kalnyßevs\koho (Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 323–
324; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 93R33, ark. 311; f. 59, op. 1, spr. 1377; f. 2R29, op. 1,
spr. 234, ark. 68, 102).
v Domontovyç Ivan Semenovyç – deputat Baxmuts\ko] slidço] komisi] (1747–1748),
Starosamars\kij komisi] (1753), çlen deputaci] do Sankt-Peterburha dlq otrymannq
vijs\kovoho Ωaluvannq (1754), otaman Irkli]vs\koho kurenq (1758) (Arxiv Koß a … –
T. 2. – S. 73, 182, 197, 210, 211, 218; T. 3. – S. 61, 63–66, 70, 73, 76–78, 83,R 85, 363–366,
370, 745; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 56R, ark. 31).
h Spyçak Herasym – otaman Irkli]vRs\koho kurenq (1764) (CDIAKR Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 177, ark. 114).
© Pys\mennyj Hryhorij – kozak Irkli]vs\koho kurenq, osavul Buho ©ardivs\ko]
palanky (25 bereznq 1774–1775 rr.) (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 293, ark. 32;
spr. 305, ark. 43, 44, 53 zv., 56; spr. 343, ark. 7 zv., 12, 30 zv., 41, 42; spr. 345, ark. 185 zv.;
spr. 353, ark. 6 zv., 53 zvR.; spr. 362, ark. 26).
d Íamraj Ivan – kozak Irkli]vs\koho kurenq, pislq odruΩennq – Ωytel\ s. Bilyky
Dniprovs\koho pikiners\koho polku Novorosijs\ko] hub. (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 357, ark. 28).
# 39# 39 # 39# 39
# 39
a Tovstonih Fedir (? – 4 lystopada 1770 r.) – poxidnyj otaman Werbynivs\koho
kurenq u skladi deputaci] do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq
(1743), vijs\kovyj suddq u druhij polovyni 1755 r. (
∏varnyckyj D. Y. Ystoçnyky … –
T. 2. – S. 1331; Namohyl\ni xresty zaporoz\kyx kozakiv. – Odesa: OKFA, 1998. – S. 108;
Arxiv Koß a … – T. 3. – S. 165–166; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 2, spr. 24,R ark. 2).
b Hnenyj Naum – otaman Werbynivs\koho kurenq (1758) (Arxiv Koß a … – T. 3. –
S. 730).
v Kozynec\ Luk’qn – otaman Werbynivs\koho kurenq (1773) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 48, ark. 72)R.

314
h Lytvynko Petro – otaman Werbynivs\koho kurenq (1755) (Arxiv Koß a … – T. 3. –
S. 473, 738–739).
© Rud\ Vasyl\ – otaman Werbynivs\koho kurenq (1764) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 156, ark. 89).
# 40# 40 # 40# 40
# 40
a Íamraj Fedir – otaman Tytarivs\koho kurenq (1760) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 99, ark. 17).
b Tylyk Ivan – otaman Tytarivs\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 64, ark. 7).
v Kovalevs\kyj (Kovalenko) Ivan Leontijovyç (bl. 1738 – n. p. 1823) – kozak
Tytarivs\koho kurenq, [vrej z PravobereΩno] Ukra]ny. SluΩyv pry Vijs\kovij kance-
lqri]. Pysar Samars\ko] palanky (druha polovyna 1760 r.), pysar Kodac\koho perevozu
(1762), poxidnyj pysar u skladi deputaci] do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\ko-
voho Ωaluvannq (1764). Svqwenyk Svqto-Tro]c\ko] cerkvy s. Samarçyk (z 1766 r.), çlen
Starokodac\koho (1767–1774), Samars\koho (1778), Katerynoslavs\koho (1781–1783)
ta Pavlohrads\koho (1792–1793) duxovnyx pravlin\. 1788–1789 rr. sluΩyv u Çornomor-
s\komu vijs\ku. Protoi[rej Svqto-Tro]c\ko] cerkvy m. Novomoskovs\k (1789–1801)
(
Kuzyk T., Xmars\kyj VR. Dokumenty z istori] zaporRoz\koho kozactva … – S. R598–600).
# 41# 41 # 41# 41
# 41
a Kyrylov (Kyrylovyç) Pavlo – kozak Íkuryns\koho kurenq, deputat vid Zapo-
roz\koho Vijs\ka u Starosamars\kij komisi] (1752), vijs\kovyj suddq z 24 çervnq i do
kincq 1756 r. (Arxiv Koß a … – T. 2. – S. 127, 133, 182, 197, 199, 210, 211, 218; CDIAK
Ukra]ny, f. 269, op. 1, spr. 1R957 a, ark. 339 zv.; spr. 25R10, ark. 35 zv.).
b Taran Kornij – otaman Íkuryns\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 64, ark. 7 zv.;R f. 269, op. 1, spr. 3450, arkR. 2 zv.).
v Ma ©as\ Hryhorij – otaman Íkuryns\koho kurenq (1753) (CDIAK Ukra]ny, f. 51,
op. 3, spr. 10052, ç. 1, ark.R 590 zv.).
h Holovatyj Pavlo Frolovyç (bl. 1715–1795) – kozak Íkuryns\koho kurenq, kurin-
nyj otaman (1761), vijs\kovyj suddq (1765–1766 rr., perß a polovyna 1767 r., 1774–
1775 rr.). Pislq likvidaci] Siçi zaslanyj do Tobol\s\ka v Znamens\kyj monastyr, de j
pomer (
Laßkevyç A. S. Svedenyq ob Yvane ·!‚ Holovatom, b¥vßem sud\e zaporoΩskom //
Kyevskaq staryna, 1887. – # 6/7. – S. 586–587; CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 4653,
ark. 2; f. 229, op. 1, spr. 29, ark. 210; spr. 48, ark. 213; spr. 130, ark. 67 zv.; spr. 171,
ark. 16; spr. 184, ark. 3, 6, 18; spr. 189, ark. 66; spr. 191, ark. 17 zv.; spr. 342, ark. 100;
spr. 345, ark. 99, 98, 161; spr. 352, ark. 79 zv.; spr. 355, ark. 6; spr. 357, ark. 94 zv.;
spr. 358, ark. 3; f. 269, op. 1R, spr. 3450, ark. 14).
© Kuçer Karpo – poxidnyj otaman Íkuryns\koho kurenq u skladi deputaci] do
Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1773) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 337, ark. 2R0).
d Blakytnyj (Blakytnenko) Vasyl\ – kozak Íkuryns\koho kurenq. Mav druΩynu
j ditej v sl. Hruz\ka {lysavethrads\ko] provinci] Novorosijs\ko] huberni] (CDIAK
Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 3R57, ark. 93).
e Demydov Ivan – kozak Íkuryns\koho kurenq z 1742 r. Obyravsq kurinnym
otamanom. OdruΩyvsq v m. Myrhorod, 1765 i 1767 rr. otrymav atestaty Koßa na zvil\-
nennq zi sluΩby (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 1R47, ark. 55–55 zv., 68–68 zv.).
[ Tgtgnnyk Hryhorij – kozak Íkuryns\koho kurenq z 1739 r. 1763 r. otrymav
atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby u zv’qzku z odruΩennqm v s. Romankove Kodac\ko]
palanky ta namirom oselytysq v NiΩyns\komu polku (Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 535,
538–539).

315
Ω Kuha Illq Ivanovyç – kozak Íkuryns\koho kurenq z 1740 r. 1764 r. odruΩyvsq v
m. Myrhorod. 1768 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 147, ark. R81–81 zv.).
z Xvoryj Herasym – kozak Íkuryns\koho kurenq. Pislq vyxodu z Siçi oselyvsq v
m. Myrhorod (n. p. 1769 r.), de odruΩyvsq ta Ωyv svo]m dvorom (CDIAK Ukra]ny, f. 54,
op. 3, spr. 3284, ark. 70).
y Luzan Musij – kozak Íkuryns\koho kurenq. Pislq vyxodu z Siçi (n. p. 1769 r.)
oselyvsq v s. Harkußynci Myrhorods\ko] perßo] sotni Myrhorods\koho polku, de odru-
Ωyvsq ta Ωyv svo]m dvorRom (CDIAK Ukra]ny, f. 54, op. 3, spr. 3284R, ark. 70).
# 42# 42 # 42# 42
# 42
a Çornyj Mykola – otamaRn Korenivs\koho kurenq (1R752) (CDIAK Ukra]ny, f. 94,
op. 2, spr. 68, ark. 115).
b Malyj Pavlo – kozak Korenivs\koho kurenq, polkovnyk Samars\ko] palanky
uprodovΩ perßo] polovyny 1754 r. (Arxiv Koß a … – T. 3. – S. 116–117, 131–133, 135–
136, 140, 142, 144–146, 655, 684; CDIRAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 93R33, ark. 313 zv.).
v Dovbyß Hryc\ko – otaman Korenivs\koho kurenq (1761) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 64, ark. 7 zv.)R.
h Terentenko (Tovstyk) Andrij Semenovyç (bl. 1732 – n. p. 1768) – kozak
Korenivs\koho kurenq. Narodyvsq v m-ku Loxvycq Lubens\koho polku v sim’] malo ©run-
tovnoho vybornoho kozaka Semena Terentenka (Terenti[va). Vstupyv na sluΩbu v Zapo-
roz\ke Vijs\ko ne raniße 1746 r. U Siçi sluΩyv vijs\kovym kancelqrystom (1754, 1756,
1758, 1759), pysarem Kodac\koho perevozu (1760). Buv pysarem Braclavs\ko] prykor-
donno] komisi] (1755), poxidnym pysarem u skladi deputaci] do Sankt-Peterburha dlq
otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1756), pysarem Komisi] dlq opysu zaporoz\kyx
zemel\ ta rozmeΩuvannq ]x z Novoslobids\kym polkom (1759), a takoΩ Komisi] dlq
rozmeΩuvannq zemel\ miΩ Vijs\kom Zaporoz\kym ta Novorosijs\kog huberni[g (1763).
UprodovΩ perßo] polovyny 1764 r. – vijs\kovyj pysar (Arxiv Koß a … – T. 3. – S. 664,
668, 752, 758;
Qvornyc\kyj D. Zbirnyk materialiv … – S. 134, 184; IR NBUV, f. 1,
# 54333, ark. 249; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 15604, ark. 2 zv.; f. 229, op. 1,
spr. 32, ark. 26; spr. 33, ark. 9 zv.; spr. 36, ark. 213 zv.; spr. 63, ark. 137; spr. 64, ark.
22 zv., 24; spr. 96, ark. 3).
© Huba Qkiv – kozak Korenivs\koho kurenq z 1742 r. 1761 r. otrymav atestat Koßa
na zvil\nennq zi sluΩby (ArRxiv Koß a … – T. 1. – S. 514–515).
d Bilyj Ivan – otaman Korenivs\koho kurenq (1755) (Arxiv Koß a … – T. 3. – S. 738–
739).
e Popereçnyj Nazar – poxidnyj otaman Korenivs\koho kurenq u skladi deputaci]
do Sankt-Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1773) (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 337, ark. R20).
[ Koval\ (Kovalevs\kyjR) Andrij Samijlovyç – kozaRk Korenivs\koho kurenq zR 1735 r.
1762 r. otrymav atestat Koß a na zvil\nennq zi sluΩby (Arxiv Koß a … – T. 1. – S. 521–
522).
# 44# 44 # 44# 44
# 44
a “V syl∆ v¥soçajßyx vµl∆nij”. Jdet\sq pro hramotu rosijs\ko] imperatryci
{lyzavety Petrivny vid 19 lypnq 1753 r. pro zaboronu Vijs\ku Zaporoz\komu pere-
obyraty starßynu (CDIAK Ukra]ny, f. 269, op. 1, spr. 1389, ark. 1; f. 1407, op. 1,
spr. 52, ark. 1).
b “ … atamany kur∆nnie seho fevralq 5 d. v obwej Vojskovoj sxodky pryhovory ·!‚”.
C\omu rißenng Vijs\kovo] sxodky takoΩ pereduvaly peremovyny komendanta Novosi-
çens\koho retranßementu V. Fedcova z starßynog ta kurinnymy otamanamy pro bez-

316
zminnu sluΩbu vijs\kovo] starßyny, qki velysq za nakazom Ky]vs\ko] huberns\ko] kan-
celqri] naprykinci 1755 r. (CDIAKR Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 281R2, ark. 1–6).
v “ … oprµd∆lqµmyx v koßoviµ atamany nµ tol\ v hodæ yly dva, lybo v try ot
zvanyq koßµvskoho otstavlqt, no y po dµsqty, lybo i bol∆µ … ”
. Naspravdi cq çastyna
“pryhovoru” Vijs\kovo] sxodky zalyßylasq na paperi – i nadali pereobrannq starßyny
vidbuvalysq koΩni pivroku, 1 siçnq ta 24 çervnq. {dynym, komu vdalosq zalyßytysq
koßovym otamanom uproRdovΩ desqtyriçnoho terminu, buv Petro Kalnyßevs\kyRj.
h “ … v Sxodk¥ ot koßµvskoho zvaniq otstavlµnæ budet, a væ obwoµ Vojskovoµ
sobranie, zdrµvle uzakonµnnoµ, dopuskaµmæ nµ budµtæ”.
Tradycijno v Siçi obrannq
starßyny vidbuvalosq na zahal\nij Vijs\kovij radi, u qkij maly pravo braty uçast\ usi
zaporoΩci. Vona çasto suprovodΩuvalasq bijkamy ta krovoprolyttqm. “Dobri kozaky”
buly vodnoças zacikavleni i v zbereΩenni davn\o] “vol\nosti” Vijs\ka – prava obyraty
starßynu, i v obmeΩenni vlady ta vplyvu zaporoz\ko] vol\nyci. Cg pozycig najprozo-
riße vidobraΩa[ rißennq Vijs\kovo] sxodky vid 30 hrudnq 1755 r.: “i vpredæ po davnemu
ZaporoΩskoho Vojska obyknovenyg koßevyj atamanæ i vojskovaq starßyna væ urµ-
çµnniµ dn¥ prµm∆n∆ny budutæ, odnakæ pry pµrµm∆nµ yxæ nykakoj ymæ obydy y poruhaniq
nµ sl∆dovatymetæ” (CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 2812, ark. 7). 1 siçnq 1756 r.
vybory vijs\kovo] starßyny provela Vijs\kova sxodka, v qkij braly uçast\ til\ky vijs\-
kova starßyna, kurinni oRtamany ta “starynni” zaslRuΩeni kozaky. Taka “elektoral\na
praktyka” proisnuvala doR samo] likvidaci] Siçi.
© “Kto Ωµ potomæ v koßevskyj çynæ oprµd∆lenæ budµtæ, o tomæ po komand∆ vaßµy
qsnµvµlmoΩnosty prµdstavlqtymµtsq”.
ZaporoΩci ta het\man po-riznomu uqvlqly pro-
ceduru “predstavlennq”. Dlq K. Rozumovs\koho ce oznaçalo nadannq dozvolu impe-
ratryci ta het\mana na pereobrannq starßyny ta zatverdΩennq nymy kandydatur novo-
obranyx. U Koßi ponqttq “predstavlennq” traktuvaly til\ky qk dovedennq do vidoma
het\mana faktu pereobrannq starßyny Vijs\kovog sxodkog. 25 veresnq 1756 r.
K. Rozumovs\kyj pysav v Senat, wo Vijs\ko Zaporoz\ke “predosuΩdenyg y ßtrafu
dostojn¥”, oskil\ky 24 çervnq 1756 r. provelo vybory bez dozvolu, “ne poluça na to
po yztrebovanyg moemu otæ vaßeho ymperatorskoho velyçestva dozvolenyq” (CDIAK
Ukra]ny, f. 269, op. 1, spr. 1R957 a, ark. 339 zv.).
# 45# 45 # 45# 45
# 45
a Zarudnyj Vasyl\ Ivanovyç – sotnyk Myrhorods\ko] perßo] sotni (1738–1758),
predstavnyk het\mana v Zaporoz\kij Siçi (berezen\ 1752–1756 rr.). 1756 r. joho vidklykano
z Siçi za obrazu komendanta Novosiçens\koho retranßementu majora V. Fedcova, a v travni
1757 r. znovu napravleno v Siç. Pro perebuvannq tam V. Zarudnoho – dyv. takoΩ dokumenty,
opublikovani u poperednix tomRax korpusnoho vydannq “Arxiv Koßa … ”.
b “ … takoΩ çto y dlq po]mky b¥vßyx væ sobrani] na r∆çkµ Hromokæl∆] hajdamakæ
ot Koßa çµtyrµ parti] … otpravlµn¥”.
6 bereznq 1756 r. V. I. Zarudnyj povidomlqv
het\manovi, wo na r. Hromokliq zoseredylasq hajdamac\ka vataha v 100 çolovik, qki
zvernulysq v Siç z proxannqm probaçyty ]m poperedni provynnosti j dozvolyty sklasty
prysqhu, wo vony “vpred\ Ωyt\ stanutæ postoqnno”, ta povernutysq v kureni. Vony
obicqly takoΩ, wo “eΩely kakye pretensyy budutæ ot tatar, toe popolnqtæ” (CDIAK
Ukra]ny, f. 269, op. 1, spr. 1957, ark. 80). Kiß dav dozvil, i 70 zaporoΩciv povernulysq
v Siç “dobrovolno, s raskaqnyemæ vynæ”. Reßta, nalqkana perspektyvog vidpravlennq
v Hluxiv, “yz puty vozvratylys\” i dlq ]x rozßuku z Koß a bulo napravleno çotyry
zahony (CDIAK Ukra]ny, f. 269, op. 1, spr. 1R957 a, ark. 196 zv.).
v “ … prµdstavleno ot nasæ y væ Pravytµlstvugwij sµnatæ”. Zhidno z ukazom
imperatryci {lyzavety Petrivny vid 17 siçnq 1756 r., het\mana z pidlehlymy jomu zem-
lqmy bulo vyvedeno z pidporqdkuvannq DerΩavno] kolehi] inozemnyx sprav i pidpo-
rqdkovano Senatu.

317
# 47# 47 # 47# 47
# 47
a Nova Serbiq – administratyvno-terytorial\Rna ta vijs\kova odynycq. Stvoreno
1752 r. u zv’qzku z poselennqm serbiv-hranyçariv, qki perejßly na rosijs\ku sluΩbu z
habsburz\kyx volodin\. Pid Novu Serbig bulo vidvedeno pravobereΩni zemli Myr-
horods\koho polku (Cybulivs\ka ta Krylivs\ka sotni, çastyna Vlasivs\ko], Kremen-
çuc\ko], Potoc\ko] soten\) ta Poltavs\koho polku (çastyna Keleberdqns\ko] sotni).
Likvidovano 1764 r., ]] terytoriq uvijßla do skladu Novorosijs\ko] huberni] (Detal\no
dyv.:
Suxyx L. Serby v Ukra]ni (dokumenty z istori] serbs\kyx poselen\) // Arxivy Ukra-
]ny. – 2003. – # 4–6. – S. 130–144;
Posun\ko O. Nova Serbiq ta Slov’qnoserbiq –
vijs\kovo-zemlerobs\kRi poselennq na Pivdni Ukra]ny (1751–1764 rr.) // DΩerela z istori]
Pivdenno] Ukra]ny. – T. 7. Kancelqriq Novoserbs\koho korpusu / Uporqd.
V. Mil\çev,
O. Posun\ko.
– ZaporiΩΩq, 2005 – S. 43– 96.) b “ … posl∆ komm¥si], okonçµnnoj v proßlom 753-m hodu v Nykytynom”. Jdet\sq
pro tretg Slidçu komisig dlq rozhlqdu vza[mnyx pretenzij miΩ ZaporoΩΩqm i Krymom
(1752–1754). Zaverßyla robotu 3 serpnq 1754 r. }] materialy opubl.: Arxiv Koß a … –
T. 2. – S. 476–573; T. 3. – S. 395–467.
v “ … qkæ xanæ … ”. Jdet\sq pro kryms\koho xana Halim Ìireq (1756 – 18 Ωovtnq
1758 r.).
h Kostgrin Ivan Ivanovyç – ober-komendant Ky[vo-Peçers\ko] forteci (1752–1753),
vykonuvaç obov’qzkiv kyR]vs\koho heneral-hubernatorRa (1752–1758).
© “ … budto zaporoΩskymy kozakamy bol∆µ dvox tysqçæ loßad¥ i skotæ, takoΩ
dµnµhæ y protçoµ”.
Jdet\sq pro re[str pretenzij do zaporoz\kyx kozakiv, nadislanyj
Halim Ìire[m v Ky]vs\ku huberns\ku kancelqrig 7 serpnq 1756 r. (CDIAK Ukra]ny,
f. 229, op. 1, spr. 30, ark. 82–R89, 91–94, 95–96).
# 48# 48 # 48# 48
# 48
a Movçan Stepan – polkovnyk Kodac\ko] palanky uprodovΩ druho] polovyny
1756 r. (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 30, ark. 126 zv.; spr. 34, ark. 7, 20, 35;
spr. 36, ark. 35).
b Horkuß a Qkiv Ivanovyç – polkoRvnyk Samars\ko] palankRy z 14 serpnq i do kincq
1756 r. Okrim n\oho cej urqd toho samoho roku obijmaly kozak Serhi]vs\koho kurenq
Ivan Sydorovyç Vodolaha (z 1 siçnq) ta kozak Pereqslavs\koho kurenq Petro Myky-
tovyç Íabel\nyk (Tors\kyj) (z 24 çervnq) (Arxiv Koß a … – T. 3. – S. 275, 279–281,
294–295, 494, 496; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. spr. 30, ark. 105, 113; spr. 36,
ark. 17; spr. 37, ark. 1; Rspr. 100, ark. 279; dyv. takRoΩ kom. # 13
a, 30 b). v Horkuß a (Çuxraj) Hryhorij Fedorovyç – polkovnyk Kal\mius\ko] palanky z
poçatku veresnq 1756 i do kincq roku (vstanovleno za: CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 30, ark. 17, 40, 103 zv., 130, 147 zv., 154 zv.; spr. 40, ark. 28, 34, a takoΩ dokumentamy,
opublikovanymy u c\omuR tomi).
h “Da i q, koßµvyj, z µdnym starßynog i atamanamy, i komandog, pµrvyx çisµlæ
proßµdßoho iglq … v rozµzdæ xodylæ”.
UprodovΩ 10–19 lypnq 1756 r. zaporoz\kyj
zahin, oçolgvanyj koßovym otamanom Hryhori[m Lantuxom, vijs\kovym pysarem Ar-
temom Zubovym ta kurinnymy otamanamy rozßukuvav hajdamakiv, qki nibyto z’qvylysq
na riçkax Kins\ka ta MosRkovka (CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 281R5).
© “ … za uxodom yx, vorovæ, v Turµckug hranycg pojmat\ nµ mohlæ”. Orderom
Ky]vs\ko] huberns\ko] kancelqri] vid 1 veresnq 1754 r. zaboronqlosq peresliduvaty
hajdamac\ki vatahy na terRytoriqx susidnix derΩav (ArxivR Koß a … – T. 3. – S. 570).
d “ … v sotµnnoµ Krµmµnçuckoµ pravlµnyµ … otpravlµnny” . Zhidno z orderom het\-
mana K. Rozumovs\koho vid 9 çervnq 1756 r., zaporoΩci maly dostavlqty kolodnykiv til\ky
v najblyΩçi sotenni pravlinnq Poltavs\koho ta Myrhorods\koho polkiv, na qki j pokla-
dalosq konvogvannq zaporoz\kyx kolodnykiv dali do Hluxova (CDIAK Ukra]ny, f. 269,

318
op. 1, spr. 1806, ark. 2). Cej order buv nadanyj na klopotannq zaporoz\ko] deputaci],
oçolgvano] Danylom HladRkym, qka perebuvala v SaRnkt-Peterburzi (dyv. kom. #R 2 v). e “kakiµ vory pojmanny budut\, onyµ v Hµnµralnug vojskovug kryg … otsylaµmy
budut”.
Naspravdi, qk vstanovyv we A. Skal\kovs\kyj, sud nad “voramy”, vsupereç uka-
zam, çynyly, holovnym çynom, v samij Siçi, praktykugçy navit\ ridkisni, qk dlq 18 st.,
vydy smertno] kary. Tak, u 1771 r. “rozbijnyka j smertovbyvcg” Kalenyka Doncq
posadyly na kil, a Stepana Tarana – povisyly rebrom na hak bilq Samars\ko] Tovwi
(
Skal\kovs\kyj A. O. Istoriq Novo] Siçi … – S. 134; Qvornyc\kyj D. I. Do istori]
Stepovo] Ukra]ny … – S. 24–25).
# 49# 49 # 49# 49
# 49
a Hl[bov Ivan Fedorovyç (1707–1774) – holovnyj komandyr Novo] Serbi] (1752–
1756), heneral-major vid artyleri] (z 1749 r.), heneral-lejtenant (z 1755 r.), ky]vs\kyj
heneral-hubernator (1760–1766).
b “ … mynuvßoho marta 9 d. v¥, koßµvoj atamanæ, pysaly k nµmu, hpdnu hµnµralu-
lµjtnantu Hl∆bovu”.
Virohidno, jdet\sq pro lyst koßovoho otamana Hryhoriq Lantuxa
do holovnoho komandyra Novo] Serbi] Ivana Hl[bova vid 12 lgtoho 1755 r. z proxannqm
vidrqdyty vijs\kovyj zahin dlq zaxoplennq hajdamakiv, qki zibralysq v uroçywi Verbo-
vomu (Opubl.: Arxiv Koß a … – T. 4. – S. 409–411).
v “ … otohnaly s nahajskoj Tatarskoj storony bol∆µ ßµstysotæ loßadµj”. De-
tal\no dyv. pro ce: Arxiv Koß a … – T. 4. – S. 405–475.
h Fortecq Svqto] {lyzavety – fortecq na r. In ©ul (v meΩax suçasn. m. Kirovohrad).
Budivnyctvo, zhidno z ukazom vid 11 siçnq 1752 r., bulo rozpoçato vlitku 1754 r. i nastup-
noho roku pryzupyneno v zv’qzku z kryzog rosijs\ko-turec\kyx vidnosyn. Fortecg
likvidovano 1784 r., likvidacijnyj period tryvRav do poçatku XIX st.
© “ … ot sostoqwµj v tomæ Vµrbovomæ zaporoΩskoj komanædy”. V uroçywi Verbo-
vomu bulo zbudovano palanku, v qkij vzymku perebuvala buho©ardivs\ka starßyna (Arxiv
Koßa … – T. 4. – Kom. # 7
a). d “ … Slobodskoho polku”. Jdet\sq pro poselennq Novoslobids\koho kozac\koho
polku. Stvoreno 1753 r. na pravobereΩnyx zemlqx Keleberdqns\ko] j Orlyc\ko] soten\
Poltavs\koho polku ta zemlqx Vijs\ka Zaporoz\koho (po riçkax Samotkan\, VerblgΩka
towo) z çysla Ωyteliv, vyselenyx z svo]x osel\ pry zasnuvanni Novo] Serbi]. Perebuvav
u vidomstvi komendanta forteci Svqto] {lyzavety. Proisnuvav do stvorennq Novoro-
sijs\ko] huberni] (1764), koly joho bulo reorhanizovano i perejmenovano v {lyzavet-
hrads\kyj pikiners\kyj pRolk.
e “ … tamoßnqho sotnyka Molçanskoho”. Jdet\sq pro sotnyka Pletenotaßlyc\-
ko] slobody NovoslobidsR\koho kozac\koho polkRu Vasylq Molçana.
[ Hl[bov Oleksij Ivanovyç – bryhadyr (z 1752 r.), komendant forteci Svqto] {ly-
zavety (1752–1757). 1756 r. tymçasovo vykonuvav obov’qzky holovnoho komandyra Novo]
Serbi]. 1758 r. vyjßov u vidsRtavku v çyni heneral-majRora.
# 50# 50 # 50# 50
# 50
a “ … okolo lymanu”. Virohidno, jdet\sq pro DniprRovs\kyj lyman. b “ … a inyµ v Rus\”. U 18 st. “Rus\” bulo ponqttqm “mental\no] heohrafi]”, syno-
nimom “horodov” abo “volostej”. Joho vΩyvaly ne til\ky zaporoΩci, ale j Ωyteli
Het\mans\ko] Ukra]ny, protystavlqgçy “Rus\” zaporoz\kym volodinnqm. Cikavo, wo
nym okreslgvaly zemli Het\manwyny ta PravobereΩΩq. Natomist\ u dokumentax ta
opovidnyx dΩerelax ne vyqvleno vypadkiv joho vykorystannq dlq oznaçennq tereniv
Zadniprov’q, zalinijnyx zemel\, wo perebuvaly v grysdykci] Poltavs\koho polku towo
(
∏varnyckyj D. Y. Dve poezdky v ZaporoΩskug Seç\ … – S. 99; Arxiv Koß a … – T. 3. –
S. 654, 695; T. 4. – S. 213, 243, 609).

319
v “V v∆domstv∆ Ωæ moµmæ z∆moRvnykov na Nyzu nµtæ, a xRotq prµd symæ y byly, to
v proßlomæ 755-mæ hodu posylanym¥ z Koßa atamanamy vs∆ spalµny”.
Vidomstvo
In ©ul\s\ko] palanky oxoplgvalo zemli v miΩriççi Dnipra ta Pivdennoho Buhu aΩ do
Dniprovs\koho lymanu, tobto, na pivden\ vid rosijs\ko-turec\koho kordonu, vsta-
novlenoho v 1740–1742 rr. (dyv.: PSZ. – T. 11. – ## 8276, 8628). ZaporoΩci osadΩuvaly
tam zymivnyky, a nohajs\ki çabany mohly perebuvaty na cyx zemlqx til\ky vzymku i za
zhodog Koß a. Take uqvlennq zaporoΩciv pro meΩi svo]x volodin\ uskladngvalo
vza[myny Rosi] ta Osmans\ko] imperi]. Kiß neodnorazovo otrymuvav rozporqdΩennq
het\mana ta Ky]vs\ko] huberns\ko] kancelqri] pro znywennq zymivnykiv, roztaßovanyx
na pivden\ vid kordonu. Vlitku 1755 r., za povidomlennqm sotnyka V. Zarudnoho, ]x
bulo spaleno ponad 30 (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 173, ark. 8, 12, 14; f. 269,
op. 1, spr. 4450, ark. 364; dyv. takoΩ:
∏varnyckyj D. Y. Ystoçnyky … – T. 2. – S. 1785–
1793, 1795–1797, 1801–1803, 1814–1819; Arxiv Koß a … – T. 3. – S. 600–601, 603–613,
622–626).
h “ … xotq sµho hodu, v proßlomæ msc∆ avhust∆ 1-mæ dn∆ qkoby pod Oçakovomæ
mµΩdu nahaµmæ opasnaq bol∆zn\ y zarazylas byla (o kotoroj q i v Koßæ rµportovalæ),
toçyg skoro utyßylas”
. 3 serpnq 1756 r. v Koßi otrymaly povidomlennq vykonuvaça
obov’qzkiv komendanta forteci Svqto] {lyzavety Oleksandra Hur’[va pro poßyrennq
çumy v Oçakovi, Ak-Kermani ta Xotyni. Toho samoho dnq Kiß nadislav rozporqdΩennq
polkovnykovi In©ul\s\ko] palanky Qkymovi Leleku pereviryty ci vidomosti (CDIAK
Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 36, ark. 4). Raport, pro qkyj zhadano v dokumenti, v arxivi
Koß a ne vyqvleno.
# 53# 53 # 53# 53
# 53
a “Ponad morµm”. Tut i dali u dokumenti jdet\Rsq pro Azovs\ke more.
# 54# 54
# 54# 54
# 54
a Nahaj Makar – otaman Platnyrivs\koho kurenq, vijs\kovyj osavul uprodovΩ
1764 r. (
Qvornyc\kyj D. Zbirnyk materialiv … – S. 184; CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1,
spr. 125, ark. 88; spr. 165, ark. 23; spr. 168, ark. 35; spr. 174, ark. 8; spr. 177, ark. 79 zv.,
112, 139).
b Pyßmyç (Pysmywenko) Vasyl\ Andrijovyç – otaman Pereqslavs\koho kurenq
(1761, 1762), vijs\kovyj osavul (kin. 1762 – perß a polovyna 1763 rr., druha polovyna
1765 r., 1775 r.) (CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 3924, ark. 3 zv.; f. 229, op. 1, spr. 64,
ark. 4 zv.; spr. 131, ark. 1, 11; spr. 148, ark. 9; spr. 175, ark. 146 zv., 170; spr. 358,
ark. 119, 125, 132, 136 zv., 139, 1R40, 170, 175).
# 59# 59 # 59# 59
# 59
a “ … zymovnykomæ sydyt vR Sorokov¥x Bajrakax.”. Sorokovi Bajraky – urRoçywe
na pravomu berezi r. Samara, poblyzu suçasn. s. Vil\ne Novomoskovs\koho r-nu Dnip-
ropetrovs\ko] obl. (
Veklenko V., Koval\ova I., Íalobudov V. Arxeolohiçne vyrißennq
dyskusi] stosovno roztaßuvannq misteçka Samar\ ta Bohorodyc\ko] forteci // Ukra-
]ns\kyj arxeohrafiçnyj worRiçnyk. – K. – N\g-Jork, 200R4. – Vyp. 8/9. – S. 193).
b “ … u Vovçoj” . Jdet\sq pro riçku VovçuR, livu prytoku Samary. v “ … na ust\y Tµrnyvky… na ust\y Maloy Tµrnyvky”. Jdet\sq pro riçky Velyka
j Mala Ternivky, pravi prytoky SaRmary.
h “ … na ust\y Vµlykoy Çapl¥nky”. Jdet\sq pro riçku Velyku Çaplynku, livu
prytoku Samary.
© “ … u Bohdanovomu”. Bohdanove – uroçywe na r. Samara, virohidno, nepodalik
s. Bohdanivka Pavlohrads\koho r-nu Dnipropetrovs\ko] obl. (
Skal\kovs\kyj A. Istoriq
Novo] Siçi … – S. 469)

320
d “ … na ust\y Suxoy Çaplanky ·!‚”. Jdet\sq pro riçku Suxu (Malu) Çaplynku,
livu prytoku Samary.
e “ … v Protovçy” . Protovç – riçka, liva prytoka Dnipra (vpadala v Dnipro nepo-
dalik s. Kam’qnka SamarsR\ko] palanky).
[ “ … pod Boromæ”. Bir – uroçywe, pryblyzno za 35 verst na pivden\ vid Ukra]ns\ko]
lini] ta za 10 verst na pivden\ vid s. Kurylivka Orlyc\ko] sotni Poltavs\koho polku.
Naselennq pivdennyx soten\ Poltavs\koho polku vvaΩalo ce uroçywe pryrodnog
meΩeg, wo vidokremlgvala ]xni volodinnq vid “daç” Vijs\ka Zaporoz\koho (Arxiv
Koßa … – T. 4. – S. 200; CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 1R3796, ark. 103 zv., 107).
Ω Sotnyk (Sotnyçenko) Hordij Martynovyç – kozak Derev’qnkivs\koho kurenq,
urodΩenec\ m-ka Horoßyne Lubens\koho polku, syn horoßyns\koho sotnyka Martyna
Buhaq (Arxiv Koß a... – T. 4. – S. 227).
z “ … u Luçyn∆, uroçyw∆”. Luçyna (inakße – Luçyn Lis) – uroçywe na r. Samara,
vywe Vil\noho brodu. Za svidçennqmy kobelqc\koho kozaka Petra Bajbuza ta
znaçkovoho tovaryß a Poltavs\koho polku Petra Samokyß a, qki Ωyly v m-ku Vil\ne
“do ßvedskoj batalyy”, na poçatku 18 st. v uroçywi Luçyn Lis perebuvala Samars\ka
palanka (CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 93R33, ark. 273–273 zv.).
y “ … blyzæ Byrkuta”. Birkut – uroçywe na livomu berezi Dnipra, dniprovs\kyj
ustup naproty suçasn. s. Auly Krynyçans\koho r-nu Dnipropetrovs\ko] obl. (dyv.:
“ustupom dnµprovymæ, nazyvaemom Byrkutom” – CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 11370,
ark. 1 zv.). Nyni cg terytRorig zatopleno vodamy DnipRrodzerΩyns\koho vodosxovRywa.
i “ … v¥ßµ Vµrbæ”. Jdet\sq pro uroçywe Verby na riçci Verbivci, wo vpadala v
Samaru v miΩriççi riçok Mala Ternivka ta Svydivok (
∏varnyckyj D. Vol\nosty zapo-
roΩskyx kozakov. – SPb., 1898. – S. 11).
] Malyj Qrema – otaman Poltavs\koho kurenq (1764) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 156, ark. 89 zvR.).
j “ … ∫ymyvnykæ µho v Kylçµny”. Jdet\sq pro riçku Kil\çen\, pravu prytoku
Samary.
k “ … nad P∆dp∆lnog”. Jdet\sq pro riçku Pidpil\nuR, livu prytoku Samary. l “ … v Opalys∆”. Jdet\sq pro riçku Opalyxu, pravu prytoku SamaryR. m “u Kuçuhur∆”. Jdet\sq pro uroçywe Kuçuhury v hyrli riçky Vorono] ( ∏varnyc-
kyj D.
Vol\nosty … – S. 272).n “ … v Protovçy, nad Kryvcµm”. Jdet\sq pro ozero Kryvec\, na livomu berezi
Dnipra, naproty s. RomankovRe (
∏varnyckyj D. Vol\nosty … – S. 175). o Íaryj Havrylo Qkovyç – ßafar Kodac\koho perevozu (1760), otaman Dqd\kivs\koho
kurenq (1761, 1762) (CDIAK Ukra]ny, f. 59, op. 1, spr. 3924, ark. 3 zv.; f. 229, op. 1, spr. 63,
ark. 137; spr. 64, ark. 5 Rzv.; spr. 67, ark. 18; spr.R 100, ark. 16, 17; spr. 111, ark. 15).
p “v uroçywy V∆lnµnkoj”. Tobto, “v uroçywy r∆çky V∆ lnµnkoj” – jdet\sq pro
r. Vil\nqnka, pravu prytokRu Samary.
r “u Vovçoj, myΩ TµrsamyR”. Najvirohidniße, u miΩriççi VerRxn\o] Tersy ta Malo]
Tersy.
s “v P∆skax”. Jdet\sq pro uroçywe Piskuvate na r. Kußuhum ( StryΩak O. S. Nazvy
riçok ZaporoΩΩq i Xersonwyny (NyΩn\onaddniprqns\ke LivobereΩΩq). – K., 1967. –
S. 48).
t “ … u Koçµrz∆”. Koçerha – rukav r. VovçaR, livo] prytoky Samary. u “ … u V¥ßæßoy Tµrs∆”. Jdet\sq pro riçku Verxng Tersu – livu prytoku Vovço]. f “ … u P∆wanoho brodu”. Jdet\sq pro Piwanyj brid naR riçci Samari. x “ … za mostom”. Jdet\sq pro mist çerez Samaru, zbudovanyj 1743 r. za
rozporqdΩennqm samars\koho polkovnyka Holovka nepodalik Samars\koho Pustynno-
Mykola]vs\koho monastyrq. Prybutky za pro]zd mostom naleΩaly Samars\kij palanci.
c “ … myΩ Çaplynkamy”. Tobto, u miΩriççi Suxo] (Malo])R ta Velyko] Çaplynok.

321
ç Huba Is\ko – kozak Serhi]vs\koho kurenq. 1763 r. zalyßyv sluΩbu v Zaporoz\komu
Vijs\ku. Oselyvsq v m-ku Reßetylivka Poltavs\koho polku, de kupyv ©runt j odruΩyvsq
(CDIAK Ukra]ny, f. 54, op. 3, spr. 3284R, ark. 66 zv.).
w “ … u Kruhl¥kax”. Virohidno, jdet\sq pro bajrak Kruhlyky bilq ozera Solonoho
Lymanu (CDIAK Ukra]ny, f. 229, op. 1, spr. 3R64, ark. 37).
# 60# 60 # 60# 60
# 60
a Peçatka Buho ©ardivs\ko] palanky: paperovo-mastyçna, oranΩevoho kol\oru,
kruhla, rozmir D=24 mm; zobraΩennq neçitke, blyz\ke do opublikovanoho
A. Skal\-
kovs\kym
(Istoriq Novo] Siçi … – S. 97 – # 6); vhori korona, nyΩçe ne] zliva i sprava
litery P P B P, tobto: P·eçat\R‚ P·olkova‚ B·uho ©ardivs\ko]‚ P·alanky‚.
# 61# 61
# 61# 61
# 61
a Horb Ivan – poxidnyj otaman Kyslqkivs\koho kurenq u skladi deputaci] do Sankt-
Peterburha dlq otrymannq vijs\kovoho Ωaluvannq (1773) (CDIAK Ukra]ny, f. 229,
op. 1, spr. 337, ark. 20).
# 62# 62 # 62# 62
# 62
a “Cµrkovnyxæ dva”. Virohidno, jdet\sq pro zymivnyky poxidno] buho ©ardivs\ko]
cerkvy Pokrovy PresvqtoR] Bohorodyci.
b “Sostoqwyµ v hranyc∆ kurµnµj”. U literaturi podekudy traplqgt\sq tverd-
Ωennq, wo kurin\ buv administratyvno-terytorial\Rnog odynyceg v ZaporoΩΩi: zemli
nibyto bulo podileno na palanky, a palanky – na kureni. Natomist\ M. Slabçenko
vyvodyv slovo “kurin\” vid tatars\koho slova “kura” (Ωereb) u po[dnanni z nariççqm
“qn” (poruç). Vidpovidno, termin “kurin\” vin traktuvav qk “dil\nycg, wo prypala za
Ωerebom dlq korystannq poruç tako] samo] inßo]”, pidkreslggçy, wo meΩamy cyx
kureniv buly pryrodni bar’[ry, a ne special\no vstanovleni linijni kordony. Poqsnennq
M. Slabçenka, na naßu dumkuR, bil\ße vidpovida[ tradycijnijR dlq ZaporoΩΩq modeli
vlady/vlasnosti: v Siçi volodinnq (çy korystuvannq) zemlqmy malo korporatyvnyj
xarakter i oposeredkovuvalosq naleΩnistg do tovarystva. Woroku na Vijs\kovij radi
1 siçnq uhiddq, prydatni dlq promysliv, rozpodilqly miΩ kurenqmy Ωerebkuvannqm.
Podibna forma “verxovno] vlasnosti” na zemli bula vlastyvog dlq koçovyx suspil\stv.
Slovo “kurin\” zasvidçu[ pevnu nerozmeΩovanist\ ponqt\ “spil\nota” j “terytoriq” u
zaporoΩciv (tak samo, qk i “orda”, “ulus”, “grt” u nomadiv). (
Slabçenko M. {. Soci-
ql\no-pravova orhanizaciq Siçy Zaporoz\ko] // Praci komisi] dlq vyuçuvannq istori]
zaxidn\o-rus\koho ta vkra]ns\koho prava. – K., 1927. – Vyp. 3. – S. 214;
Qvornyc\kyj D. I.
Istoriq zaporoz\kyx kozakiv (u 3-x tomax). – K.: Naukova dumka, 1990. – T. 1. – S. 86;
Kradyn N. N. Koçev¥e obwestva. – VladyvoRstok, 1992. – S. 97).
# 65# 65 # 65# 65
# 65
a Bilyj (Bilan, Ívec\) Demko – kozak Brgxovec\koho kurenq, polkovnyk Buho ©ar-
divs\ko] palanky uprodovΩ 1757 r. (CDIAK Ukra]ny, f. 51, op. 3, spr. 19244, ark. 225 zv.;
f. 229, op. 1, spr. 43, ark. R6, 14, 18, 33, 35; spr. 90, arRk. 125, 126).

322
IMENNYJ POKAÛÇYK

Avys 25
Avys Fedir (Fedor), koz(ak Poltav. k. 80
Avtonomov D. L. 29(
Avul Matvij, kozak Vy(westebli]v. k. 68
AlaΩa Martyn, kozak (Poltav. k. 86
AlaΩa Semen, kozak Ka(niv. k. 177
Aleksij Harasymov rodyç dyv. Ol(eksij
Harasymiv rodyç
Altanec\ Levko, kozak( Myßastiv. k. 91
Altanec\ Xarko, kozak (Myßastiv. k. 89 Altans\kyj Mykyta, ko(zak Myßastiv. k.
281
Altynnyj Petro, koza(k Kaniv. k. 180
Altynnoho Myxajlo, ko(zak Vywestebli]v. k. 69
Andreßko Andrij, kozak Kaniv. (k. 22
Andreßko Andrij, kozak Uman. k(. 58
Andri[vs\kyj Andrij, kozak Baturyn. k. 187
Andri[vs\kyj Kyrylo, kozak Derev’qnkiv. k. 62
Spysok umovnyx skoroçen\do imennoho pokaΩçyka
Baturyn. k. – Baturyns(\kyj kurin\
Brgxov. k. – Brgxovec\kyj kurin\
Vasgryn. k. – Vasgryns\k(yj kurin\
Vedmediv. k. – Vedmedivs\(kyj kurin\
Velyçkiv. k. – Velyçkiv(s\kyj kurin\
Vywestebli]v. k. – Vywest(ebli]vs\kyj kurin\
Derev’qnkiv. k. – Derev’qnkivs\kyj kurin\
DΩereliv. k. – DΩerelivs(\kyj kurin\
Din. k. – Dins\kyj ku(rin\
Dqd\kiv. k. – Dqd\kivs\k(yj kurin\
Ivoniv. k. – Ivonivs\(kyj kurin\
Irkli]v. k. – Irkli]vs\k(yj kurin\
Kal\nybolot. k. – Kal\(nybolots\kyj kurin\
Kaniv. k. – Kanivs\ky(j kurin\
Kyslqkiv. k. – Kyslqki(vs\kyj kurin\
Koneliv. k. – Koneliv(s\kyj kurin\
Koreniv. k. – Korenivs(\kyj kurin\
Korsun. k. – Korsuns\k(yj kurin\
Kryliv. k. – Krylivs\k(yj kurin\
Kuwiv. k. – Kuwivs\kyj (kurin\ Levußkiv. k. – Levußki(vs\kyj kurin\
Myßastiv. k. – Myßasti(vs\kyj kurin\
Min. k. – Mins\kyj kuri(n\
Nezama]v. k. – Nezama]v(s\kyj kurin\
NyΩçestebli]v. k. – NyΩçest(ebli]vs\kyj
kurin\
Paßkiv. k. – Paßkivs\(kyj kurin\
Pereqslav. k. – Pereqsla(vs\kyj kurin\
Plastuniv. k. – Pla(stunivs\kyj kurin\
Platnyriv. k. – Plat(nyrivs\kyj kurin\
Poltav. k. – Poltav(s\kyj kurin\
Popovyçiv. k. – Popov(yçivs\kyj kurin\
Rohiv. k. – Rohivs\kyj k(urin\
Serhi]v. k. – Serhi]vs\kyj (kurin\
Tymoßiv. k. – Tymoßivs\kyj kurin\
Tytariv. k. – Tytarivs\kyj kurin\
Uman. k. – Umans\kyj k(urin\
Íkuryn. k. – Íkuryns\k(yj kurin\
Werbyniv. k. – Werbynivs(\kyj kurin\
* * *

323
Andrij Ûuçaniv rodyç, kozak Kaniv. k. 182
Andrij Kravciv brat, kozak Kal\nybolot. k.51
Andrij Semenov dyv. Terentenko (Tovstyk) Andrij Semenovyç
Andriqßka Andrij, kozak Poltav(. k. 292
Andronyk, kozak Koren(iv. k. 231
Androus Qcko, kozak Tymoßiv. k. 285
Andrußenko (Andrußkov) (Onys\ko, kozak Vasgryn. k. 196,( 288
Andrußko Andrij, kozak Kyslqki(v. k., hospodar zymivnyka 271(
Andruwenko Karpo, koza(k Ivoniv. k. 159
Antypenko Ivan, koza(k Kaniv. k. 183
Anux Stepan, kozak Po(povyçiv. k. 193
Ancibor Levko, kozak (Kal\nybolot. k. 51
Anciborok Pavlo, koz(ak Kuwiv. k. 148
Arseniv Andrij, kozak DΩereliv(. k. 73
Artem Tereßkiv (Tereßkov) rodyç, kozak Kyslqkiv. k. 275
Arxypenko Kuz\ma, koza(k Levußkiv. k. 112
Afentij Les\ko, kozak (Poltav. k. 86
Axon\ka Vasyl\, kozak( Rohiv. k. 39
Baba 24
Baba Havrylo, kozak Batury(n. k. 187
Baba Marko, kozak Vedme(div. k. 132
Baba Marko, kozak Tytariv. k. 222
Baba Oleksij (Aleksij), (kozak Irkli]v. k. 212
Babak 24
Babak Vasyl\, kozak Brgxov. k. 127
Babak Vasyl\, kozak L(evußkiv. k. 110
Babak Harasym, kozak Tytariv. k. 221
Babak Hryc\ko, kozak Pl(astuniv. k. 117
Babak Danylo, kozak (Kuwiv. k. 143
Babak Demko, kozak D(erev’qnkiv. k. 59
Babak Denys (Dynys), kozak Dqd\kiv. k. 122
Babak Ivan, kozak Bat(uryn. k. 189
Babak Ivan, kozak Dqd\k(iv. k. 290
Babak Is\ko (}sko), koz(ak Kuwiv. k. 143
Babak Kyryk, kozak Ser(hi]v. k. 167
Babak Klym, kozak Kor(sun. k. 48
Babak Les\ko, kozak Tytariv. k. 218
Babak Maksym, kozak M(in. k. 91
Babak Petro, kozak Bat(uryn. k. 188
Babak Petro, kozak Vas(gryn. k. 194, 288
Babak Stepan, kozak Tytariv. k. 218
Babasyn Mykyta, kozak( Popovyçiv. k. 192 Babaçenko Denys (Dynys), kozak Min. k. 94
Babenko Ivan, kozak P(lastuniv. k. 114
Babenko Maksym, kozak( Irkli]v. k. 210
Babyn Qrema, kozak Min(. k. 94
Babyç Stepan, kozak Uma(n. k. 58
Babka Musij, kozak Myßa(stiv. k. 87
Babka Pavlo, kozak Ro(hiv. k. 43
1
Babka Pavlo, kozak Ro(hiv. k. 43 1
Babka Petro, kozak Pl(atnyriv. k. 137
Babka Fedir (Fedor), koz(ak Kuwiv. k.,
hospodar zymivnyka 143,( 260
Babolup Hryc\ko, kozak (Vedmediv. k. 129
Baburenko (Babura) Ivan,( kozak Derev’qnkiv. k., kurinnyj (otaman 61, 300
Babqk Kalenyk, kozak P(lastuniv. k. 114
Bahatyj 24
Bahatyj Savka, kozak (Irkli]v. k. 277
Bahac\kyj Levko, kozak (Tytariv. k. 218
Bahac\kyj Semen, kozak K(orsun. k. 49
Bahac\kyj Gxym, kozak Pe(reqslav. k. 74
Bahlaj 23
Bahlaj Harasym, kozak Popovy(çiv. k. 193
Bahmut Il\ko, kozak Iv(oniv. k. 156
Bahmutenko Les\ko, koz(ak Kuwiv. k. 149
Bahno Demko, kozak P(latnyriv. k. 137
Bahno Semen, kozak Kor(eniv. k. 231
Bazavluk Myxajlo, koz(ak Din. k. 171
Bazavluc\kyj Klym, koz(ak Serhi]v. k. 164
Bazavluc\kyj Oleksa, kozak Koreniv. k. 228
Bazavluc\kyj Panas, kozak Tymoßiv. k. 100
Bazavluc\kyj Samijlo, k(ozak Pereqslav. k. 79
Bazalij Vasyl\, kozak( Kuwiv. k. 145
Bazarnyj Is\ko (}sko), (kozak Vasgryn. k. 201
Bazika Ivan, kozak K(aniv. k. 182
Bazuvlyc\kyj Stepan, ko(zak Koreniv. k. 230
BajbarΩe Sydir (Sydor), ko(zak Íkuryn. k. 228
Bajbarza Il\ko, kozak K(aniv. k. 178
Bajbarzenko Vasyl\, kozak Velyçkiv. k. 105
Bajbuza Petro, kozak K(obylqc\ko] sotni Poltavs\koho p. 320
Bajda Kornij, kozak Vedm(ediv. k. 130
1 Odnakovi najmenuvannq v meΩax okre-
myx kurinnyx re[striv ne ob‘[dnano, oskil\-
ky nemoΩlyvo vstanovyty, çy naleΩaly
vony odnij osobi.

324
Bajda Semen, kozak Kal(\nybolot. k. 291
Bajdak Fedir (Fedor), koz(ak Baturyn. k.185
Bajdak Xoma, kozak Dqd(\kiv. k. 123
Bajdaçenko Harasym, kozak Paßkiv(. k. 140
BajduΩ 23
BajduΩ Stepan, kozak Ka(niv. k. 183
BajduΩa Semen, kozak Va(sgryn. k. 197
BajduΩe Stepan, kozak Ka(niv. k. 178
Bajdußka Savka, kozak (Kaniv. k. 178
Bajlan Tymiß (Tymoß), kozak Kaniv. k. 178
Bajrak 23
Bajrak Andrij, kozak Tymoßiv. k. 102
Bajsa Ivan, kozak Kan(iv. k. 183
Bajstruk Maksym, koza(k Tytariv. k. 220
Bakaj 23
Bakaj Fedir (Fedor), koz(ak Kal\nybolot. k. 51
Bakyr Fedir, kozak Neza(ma]v. k. 204
Bakyr Qkym, kozak Myßa(stiv. k. 87
Baklan 24
Baklan Kornij, kozak (Levußkiv. k. 108
Baklan Kornij, kozak (Poltav. k. 84
Baklan Pavlo, kozak( Min. k. 95
Baklan Prokip (Prokop)(, kozak Paßkiv. k. 140
Baklan Stepan, kozak (Baturyn. k. 188
Bakum Fes\ko, kozak Va(sgryn. k. 200
Bakuta Sydir (Sydor), k(ozak Popovyçiv. k. 193
Bakßa Pavlo, kozak Um(an. k. 255
Bala Ihnat, kozak Ivoniv. k. (156
Bala Myxajlo, kozak Iv(oniv. k. 156
Bala Petro, kozak Ivo(niv. k. 156
Balaban Hryc\ko, kozak (Kal\nybolot. k. 51
Balaban Odymko, kozak( Vasgryn. k. 201
Balaban Panas, kozak( Brgxov. k. 127
Balabuxa 24
Balabuxa Dem’qn, kozak Kryliv. k.( 174
Balabuxa Ivan, kozak (Plastuniv. k., kurinnyj otaman, hos(podar zymivnyka
112, 260, 304
Balabuxa Ivan, kozak (Poltav. k. 83
Balabuxa Qcko, kozak Br(gxov. k. 125
Balabußenko Marko, koz(ak Brgxov. k. 126
Balac\ko Ivan, kozak (Popovyçiv. k. 189
Balva Karpo (Karp), koz(ak Baturyn. k. 188 Balva Lavrin, kozak (Rohiv. k. 43
Balva Naum, kozak Ko(rsun. k. 50
Balva Panas, kozak (Min. k. 94
Balka 23
Balka (Balko) Vasyl\, (kozak
Myßastiv. k., hospodar(
zymivnyka 87, 258
Balko Andrij (Andrej), kozak Korsun. k. 49
Balko Hryc\ko, kozak K(orsun. k. 50
Balko Ivan, kozak Myß(astiv. k. 89
Balo Petro, kozak Kor(eniv. k., hospodar zymivnyka 274(
Balçenko Myxajlo, kozak( Derev’qnkiv. k. 62
Balqsnyj Tereßko, kozak Vasgryn. k. 200
Bandur Is\ko, kozak Vasgryn. k. 196
Bandura 23
Bandura Andrij, kozak Brgxov. k. 126
Bandura Andrij, kozak Irkli]v. k. 211
Bandura Hryc\ko, kozak Baturyn. k. 185
Bandura Denys (Dynys)(, kozak Korsun. k. 49
Bandura Dmytro, kozak( Íkuryn. k. 227
Bandura Ivan, kozak Ir(kli]v. k. 211
Bandura Ivan, kozak K(orsun. k. 45
Bandura Ivan, kozak K(orsun. k. 47
Bandura Ivan, kozak P(oltav. k. 84
Bandura Ihnat, kozak Derev’qnkiv. k. 61
Bandura Is\ko (}sko), k(ozak Plastuniv. k. 276
Bandura Kindrat (Kondrat(), kozak Dqd\kiv. k. 290
Bandura Onistrat, kozak Korsun. k. 48
Bandura Oxrim, kozak D(erev’qnkiv. k. 63
Bandura Petro, kozak (Kaniv. k. 184
Bandura Petro, kozak (Poltav. k. 82
Bandura Petro, kozak (Werbyniv. k. 213
Bandura Pylyp, kozak Werbyniv. k., hospodar zymivnyka 273(
Bandura Roman, kozak (Myßastiv. k. 91

325
Bandura Semen, kozak P(ereqslav. k. 74
Bandura Semen, kozak P(latnyriv. k. 136
Bandura Stepan, kozak (Platnyriv. k. 137
Bandura Fedir (Xvedor), k(ozak Plastuniv.k. 114
Bandurenko Makar, koza(k Brgxov. k. 126
Bandurystyj Kyryk, koz(ak Korsun. k. 277
Bandurystyj Fedir (Fedor)(, kozak Derev’qnkiv. k. 59
Bandurka Havrylo, kozak Brgxov. k. 125
Bandurka Zinec\, kozak (Plastuniv. k. 118
Bandurka Kyryk, kozak( Kaniv. k. 184
Bandurka Luk’qn, kozak Ivoniv. k.( 290
Bandurka Myxajlo, kozak Kyslqkiv. k. 153
Bandurka Pavlo, koza(k Ivoniv. k. 156
Bandurka Pavlo, koza(k Poltav. k. 264
Bandurka Parxim, kozak Derev’qnkiv. k. 282
Bandurka Samijlo, koz(ak Uman. k. 58
Bandurka Sydir (Sydor), kozak Levußkiv. k. 112
Bandurka Fedir (Fedor), k(ozak Dqd\kiv. k. 122
Bandurka Fedir (Fedor), kozak Rohiv. k. 44
Bandurka Fedir (Fedor), kozak Werby- niv. k. 216
Bandurçenko Savka, koz(ak Korsun. k. 50
Banit Vasyl\, kozak Tymoßiv. k. 97
Banit Kyryk, kozak Tymoßiv. k. 97
Bar 23
Bar Ivan, kozak Ivoni(v. k. 158
Baraban 23
Baraban Vasyl\, kozak (Plastuniv. k. 115
Baraban (Barabaß) Omelqn ((Omel\ko) Maksymovyç, kozak Pe(reqslav. k.,
poxidnyj kurinnyj otam(an 78, 302
Baraban Petro, kozak (Werbyniv. k. 215
Barabançyk Hryc\ko, kozak Velyçkiv. k. 105
Barabançyk Hryc\ko, kozak Plastuniv. k. 117
Barabançyk Naum, kozak( Vywestebli]v. k. 69
Barabançyk Oleksa, kozak Levußkiv. k. 292
Barabançyk Stepan, koza(k Koreniv. k. 233
Barabanwyk Andrij, kozak Myßastiv. k. 89
Barabanwyk Oleksij, kozak Levußkiv. k. 111
Barabaß Havrylo, kozak Min. k(. 94
Barabaß Ivan, kozak Ku(wiv. k. 148
Barabaß Omelqn dyv. Baraba(n Omelqn
Barabaß Roman, kozak Br(gxov. k. 127 Barabaß Savka, kozak K(aniv. k. 182
Barabaß Semen, kozak Brgxov. k. 125
Barabaß Semen, kozak Ku(wiv. k. 148
Barabaß Troxym, kozak Kuwiv. k(. 148, 307
Barabaßenko Marko, koza(k Uman. k. 255
Baran 24
Baran Anton, kozak NyΩçesteb(li]v. k. 66
Baran Vasyl\, kozak P(aßkiv. k., hospodar
zymivnyka 142, 271
Baran Havrylo, kozak Plast(univ. k. 116
Baran Hryc\ko, kozak Kyslqkiv. k. 151, 276, 286
Baran {vtux, kozak Vedm(ediv. k. 132
Baran Taras, kozak Kaniv. (k. 184
Baran Tymiß (Tymoß), kozak Vedmediv. k. 131
Baranenko Andrij, kozak Paßkiv.( k. 142
Baranenko (Baraneko) Va(syl\, kozak Paßkiv. k. 141
Baranenko Ivan, kozak( Paßkiv. k. 141
Barannyk Herasym, kozak Levußki(v. k. 111
Barannyk Ivan, kozak( Rohiv. k. 42
Barannyk Ivan, kozak( Rohiv. k. 44
Barannyk Karpo (Karp), kozak Irkli]v. k. 210
Barannyk Parxim, koza(k Din. k. 168
Barda Myxajlo, kozak P(oltav. k. 84
Bardadym Havrylo, kozak Rohiv.( k. 43
Bardadym Petro, kozak (Serhi]v. k. 167
Bardadym Semen Pantelejm(onovyç, kozak Din. k., horodovyj otaman m-k(a Novyj
Kodak 171, 309
Bardadym Tymiß (Tymoß), kozak Kyslqkiv. k. 151, 275
Bardadym Tymiß, kozak Tymoßiv. k. 100
Bardaj Matvij, kozak Irk(li]v. k. 209
Bardak Anton, kozak Irkli]v(. k. 213
Bardak Denys (Dynys), kozak Korsun. k. 47
Bardak Ivan, kozak Ko(reniv. k. 233
Bardak Is\ko (}sko), kozak Platnyriv. k. 138
Bardak Kindrat, kozak Kaniv. k. 17(9
Bardak Matvij, kozak P(aßkiv. k. 142
Bardak Matvij, kozak P(aßkiv. k. 142
Bardak Mykyta, kozak (Irkli]v. k. 289
Bardak Onys\ko, kozak (Ivoniv. k. 155
Bardak Pavlo, kozak (Kaniv. k. 177
Bardak Stepan, kozak D(qd\kiv. k. 121
Bardak Tymiß (Tymoß), kozak Kyslqkiv. k. 287
Bardak Fedir (Fedor), kozak Irkli]v. k. 211
Bardak Gs\ko, kozak Dq(d\kiv. k. 123

326
Baryß Ivan, kozak Levu(ßkiv. k. 110
Baryß Oxrim, kozak Irkli(]v. k. 211
Barxatnyj Ivan, kozak (Poltav. k. 82
Basans\kyj 23
Basans\kyj Is\ko (}s\ko), kozak Uman. k.  57
Basans\kyj Qkym, koza(k Nezama]v. k. 201
Basarab 23
Basarab Anton, kozak Koreniv(. k. 228
Basarab Vasyl\, kozak (Vedmediv. k. 129
Basarab Ivan, kozak L(evußkiv. k. 110
Basarab Il\ko, kozak Tymoßiv. k. 99
Basarab Myxajlo, kozak (Tymoßiv. k. 100
Basarab Musij, kozak Um(an. k. 57
Basarab Ostap, kozak D(qd\kiv. k. 118
Basarab Sydir (Sydor), kozak Korsun. k.  45
Basarab Fedir (Fedor), kozak Kuwiv. k.  146
Basarab Qkiv (Qkov), kozak Vedmediv. k.  129
Basaraba Savka, kozak( Kuwiv. k. 143
Basenko Ivan, kozak (Min. k. 96
Basystyj 23
Basystyj Maksym, kozak NyΩçestebli]v. k. 66
Basok Mykola, kozak (Vedmediv. k. 133
Basujkobylka Hryc\ko, kozak Korsun. k.  50
Bateçko 22
Bateçko (Batenko) Vasyl\, kozak Batu- ryn. k., hospodar zymi(vnyka 187, 273
Bateçko Myxajlo, kozak Kal\nybolot. k. 51
Batka Ivan, kozak Ku(wiv. k. 147
Batrak Vasyl\, kozak (Pereqslav. k. 78
Batrak Demko, kozak (Levußkiv. k. 110
Batrak Ivan, kozak Ku(wiv. k. 147
Batrak Ihnat, kozak NyΩçestebli]v. (k. 63
Batrak Stepan, kozak (Koneliv. k. 163
Baturynec\ Ivan, kozak( Levußkiv. k. 112
Baturynec\ Nazar, kozak Popovyçiv. k. 191
Bat\ Ivan, kozak Velyçk(iv. k. 105
Bat\ Levko, kozak Ivo(niv. k. 159
Bat\ko 22
Bat\ko Ivan, kozak Ko(rsun. k. 48
Bat\ko Qrema, kozak Irk(li]v. k. 209
Bacman Is\ko (}s\ko), kozak Vywestebli]v. k. 68
Bacman Lavrin, kozak( Ivoniv. k. 157
Baçmak Myxajlo, kozak (Ivoniv. k. 155, 278, 287
Baçmak Roman dyv. Baßma(k Roman
Baßkyrec\ 23 Baßkyrec\ Omel\ko, kozak( Derev’qnkiv. k.
59
Baßkyrec\ Semen, kozak P(oltav. k. 83
Baßmak 24
Baßmak Ivan, kozak Va(sgryn. k. 199
Baßmak (Baçmak) Roman, kozak Levuß- kiv. k., hospodar zymivnyka (108, 260
Baßmaçenko Musij, kozak Levußkiv. k. 110
Baßmaçenko Semen, kozak Levußkiv. k. 111
Baßta 23
Baßta Taras, kozak Tymoßiv. k. 99
Baßtan Hryc\ko, kozak D(in. k. 170
Baßtannyk Anton, kozak Koreniv(. k. 232
Baßtannyk Hryc\ko, kozak Dqd\kiv. k. 122
Baßtannyk Danylo, kozak Werbyniv. k. 217
Baßtannyk Ivan, kozak( Baturyn. k. 187
Baßtannyk Ivan, kozak( Tymoßiv. k. 100
Baßtannyk Klym, koza(k Vedmediv. k. 129
Baßtannyk Kornij, kozak Pereqslav. k. 78
Baßtannyk Levko, koz(ak Vedmediv. k. 130
Baßtannyk Luk’qn, kozak Kyslqkiv. k. 152
Baßtannyk Oleksa, koz(ak Poltav. k. 85
Baßtannyk Petro, koza(k Myßastiv. k. 87
Baßtannyk Savka, koz(ak Irkli]v. k. 208
Baßtannyk Semen, koza(k Dqd\kiv. k. 120
Baßtannyk Sydir (Sydor)(, kozak Ivoniv. k. 157
Baßtannyk Stepan, kozak Vywestebli]v. k. 69
Baßtannyk Fedir (Fedor), kozak Kuwiv. k. 147
Baßtannyk Fedir (Xvedor),( kozak Werbyniv. k. 216
Baßtannyk Xoma, kozak( Din. k. 171
Baßtannyk Gs\ko, koza(k Baturyn. k. 189
Baßtyn Pavlo, kozak (Plastuniv. k. 115
Baßtovyj 23
Baßtovyj Fedir (Fedor), kozak Koreniv. k. 233
Bhaj Savka, kozak Tymoßiv. k. 97
Bebeßko Martyn, kozak P(aßkiv. k. 142
Behma Pavlo, kozak Ky(slqkiv. k. 153
Behmenko Vasyl\, kozak( Kyslqkiv. k. 276
Beda Harasym, kozak Plast(univ. k. 114
Bedratyj 22
Bedratyj Prokip, kozak (Werbyniv. k. 266
Bedratyj Troxym, kozak Tytariv. k. 221
Bezbax 25
Bezbax Anton, kozak Popovy(çiv. k. 191

327
BezboΩnyj Mykola, kozak Popovyçiv. k.192
BezboΩnyj Savka, kozak( Kal\nybolot. k. 54
Bezverxyj Kornij, kozak (Tymoßiv. k. 100
Bezverxyj Pavlo, kozak( Ivoniv. k. 287
Bezverxyj Roman, kozak (Koreniv. k. 233
Bezverxyj Fedir (Fedor), kozak Rohiv. k.  39
Bezvikonnyj Qcko, koza(k Brgxov. k. 125
Bezhlasnyj Vasyl\, kozak Werbyniv. k.  215
Bezhlasnyj Klym, kozak( Poltav. k. 80
Bezhuba Vasyl\, kozak I(rkli]v. k. 208
Bezdil\nyj Ivan, kozak( Koneliv. k. 162
Bezdol\nyj 24
Bezdol\nyj Vasyl\, koza(k Kaniv. k. 180
Bezdol\nyj Ivan, kozak( Koreniv. k. 232
Bezdol\nyj Matvij, koza(k Tymoßiv. k. 99
Bezdußnyj 24
Bezdußnyj Is\ko, kozak (Velyçkiv. k. 106
Bezdußnyj Kalenyk, koza(k Derev’qnkiv. k. 61
Bezdußnyj Onys\ko, kozak Vasgryn. k.  199
Bezyriqn Ivan, kozak W(erbyniv. k. 215
Bezimennyj Andrij, kozak Ivoniv.( k. 155
Bezimennyj Artem, kozak Kryliv.( k. 172
Bezimennyj Danylo, kozak Kal\nybolot. k. 262
Bezimennyj Danylo, ko(zak Min. k. 96
Bezimennyj Ivan, kozak( Plastuniv. k. 264
Bezimennyj Ivan, kozak( Serhi]v. k. 166
Bezimennyj Ihnat, kozak Dqd\kiv. k. (122
Bezimennyj Kalenyk, ko(zak Kuwiv. k. 145
Bezimennyj Naum, kozak( Korsun. k. 48
Bezimennyj Oleksij (Alek(sij), kozak Poltav. k. 83
Bezimennyj Savka, koz(ak Tytariv. k. 261
Bezimennyj Samijlo, ko(zak Platnyriv. k. 137
Bezimennyj Stepan, koza(k Vasgryn. k. 196
Bezimennyj Fedir (Xvedor),( kozak Íkuryn. k. 226
Bezimennyj Gxym, kozak( Kuwiv. k. 148
Bez]Ωyj Pavlo, kozak My(ßastiv. k. 90
Bezklubyj Hryc\ko, kozak( Tytariv. k. 222
Bezkostyj Marko, kozak( Kyslqkiv. k. 276
Bezkrovec\ Vasyl\, kozak( Korsun. k. 49
Bezkrovnyj Hryc\ko, kozak Íkuryn. k.  226
Bezkrovnyj Danylo, kozak Popovyçiv. k. 276
Bezkrovnyj Ivan, kozak( Velyçkiv. k. 264
Bezkrovnyj Martyn, koz(ak Korsun. k. 48 Bezkrovnyj Oleksij, koz(ak Din. k. 170
Bezkrovnyj Parxom, kozak Vasgryn. k. 199
Bezkrovnyj Fedir (Fedor), kozak Plas-
tuniv. k. 115
Bezmastyj Andrij, kozak Rohiv. k(. 39
Bezmatnij Ostap, kozak( Kal\nybolot. k. 54
Bezmin Myxajlo, kozak (Korsun. k. 48
Beznis Myxajlo, kozak (Velyçkiv. k. 107
Beznis Olyfir, kozak K(yslqkiv. k. 151
Beznohyj Is\ko, kozak P(latnyriv. k. 264
Beznosyj Petro, kozak( Vedmediv. k. 131
Bezpalenko Ivan, kozak( Vasgryn. k. 198
Bezpalyj Vasyl\, kozak (Korsun. k., hospodar zymivnyka 45,( 277, 279, 284
Bezpalyj Dmytro, kozak( Min. k. 96
Bezpalyj Ivan, kozak Va(sgryn. k. 196
Bezpalyj Ivan, kozak K(al\nybolot. k. 51
Bezpalyj Ivan, kozak P(latnyriv. k. 135
Bezpalyj Karpo (Karp), ko(zak Tytariv. k. 222
Bezpalyj Marko, kozak (Platnyriv. k. 137
Bezpalyj Omel\ko, kozak( Myßastiv. k. 87
Bezpalyj Samijlo, koza(k Vedmediv. k. 131
Bezpalyj Stepan, kozak (Velyçkiv. k. 105
Bezpalyj Troxym (Trofym), kozak Pereqslav. k. 78
Bezpalyj Fedir (Fedor), ko(zak DΩereliv. k. 72
Bezpalyj Fedir (Fedor), ko(zak Poltav. k. 87
Bezpalyj Xarko, kozak (Ivoniv. k. 158
Bezpal\ko Ivan, kozak (Derev’qnkiv. k. 63
Bezpal\ko Prokip (Proko(p), kozak Kuwiv. k. 147
Bezpeçal\nyj Matvij, koza(k Korsun. k. 50
Bezplotnyj Kasqn, koza(k Íkuryn. k. 226
Bezrebryj Petro, kozak R(ohiv. k. 262
Bezrybka Gxym, kozak Ny(Ωçestebli]v. k. 66
Bezridnyj Hryc\ko, kozak( Tytariv. k. 222
Bezridnyj Dmytro, koza(k Koreniv. k. 232
Bezridnyj Ivan, kozak (Platnyriv. k. 135
Bezridnyj Ivan, kozak (Poltav. k. 83
Bezridnyj Ihnat, kozak Werbyniv. k. (216
Bezridnyj Kuz\ma, kozak( Vedmediv. k. 131
Bezridnyj Lavrin, koza(k Tytariv. k. 220
Bezridnyj Myxajlo, kozak Ivoniv. k. 153, 290
Bezridnyj Pavlo, koza(k Ivoniv. k. 159
Bezridnyj Panas, koza(k Platnyriv. k. 135

328
Bezridnyj Troxym, kozak Werbyniv.( k.,hospodar zymivnyka 213(, 273
Bezridnyj Troxym, kozak Werbyniv.( k. 215
Bezrukavyj Andrij, kozak Popovyçiv. k.  288
Bezrukavyj Harasym, kozak Derev’qnkiv. k. 62
Bezrukavyj Hryc\ko, koza(k Derev’qnkiv. k. 61
Bezrukavyj Ivan, kozak( Vasgryn. k. 196
Bezrukavyj Ivan, kozak( Velyçkiv. k. 104
Bezrukavyj Ivan, kozak( Ivoniv. k. 157
Bezrukavyj Ivan, kozak( Min. k. 96
Bezrukavyj Ivan, kozak( Íkuryn. k. 227
Bezrukavyj Kuz\ma, koz(ak Tymoßiv. k. 102
Bezrukavyj Martyn, koz(ak Ivoniv. k. 157
Bezrukavyj Petro, koza(k Velyçkiv. k. 107
Bezrukavyj Petro, kozak Derev’qnkiv. k.  62
Bezrukavyj Petro, koza(k Kaniv. k. 181
Bezrukavyj Petro, koza(k Rohiv. k. 42
Bezrukavyj Stepan (Stefan(), kozak Brgxov. k. 125, 279, 28(5
Bezrukavyj Stepan, kozak Popovyçiv. k.  194
Bezrukavyj Stefan, koza(k Min. k. 93
Bezrukavyj Taras, kozak Din. k.( 265
Bezrukavyj Troxym (Trofym), kozak Baturyn. k. 185
Bezrukavyj Troxym, kozak Dqd\kiv.( k. 121
Bezrukavyj Troxym, kozak Dqd\kiv.( k. 122
Bezrukavyj Troxym, kozak Kaniv. (k. 184
Bezrukavyj Troxym, kozak Pereqslav. k.  77
Bezrukavyj Troxym, kozak Plastuniv. k. 115
Bezrukavyj Fedir (Fedor), kozak Vedme- div. k. 130
Bezrukavyj Qkiv (Qcko), kozak Vedmediv. k., hospodar zymivnyka 129(, 259
Bezruçko Klym, kozak (Vasgryn. k. 199
Bezsal\s\kyj Ivan Fedorov(yç, kozak Ivoniv. k. 157, 307
Bezsal\s\kyj Petro, koz(ak Ivoniv. k. 157
Bezsmertnyj Gs\ko, koza(k Min. k. 97
Bezsonenko {vtux, koza(k Din. k. 171
Bezsonnyj Fedir (Fedor), kozak Din. k. 168
Bezspalenq Qcko, kozak (Korsun. k. 45
Bezuhlyj Pavlo, kozak( Werbyniv. k. 213
Bezumennyj Petro, koza(k Kyslqkiv. k. 153
Bezxlibnyj Myxajlo, kozak Vedmediv. k. 131
Bezxrebetnyj (Bezxrebtnyj) Sa(vka, kozak Vedmediv. k. 132
Bezxrestyj Lavrin, koza(k Tytariv. k. 222
Bezßtan\ko Nazar, koza(k Ivoniv. k. 265 Bezwasnyj (Bezçasnyj) Da(nylo,
kozak Kaniv. k. 182
Bezwasnyj (Bezçasnyj, Bezç(ast- nyj) Danylo, kozak (Kyslqkiv. k.
275, 286
Bezwasnyj (Bezçastnyj) D(emko, kozak Vywestebli]v. k.( 69
Bezwasnyj Ivan, kozak Kal\nybolot. k. 53
Bezwasnyj (Bezçasnyj) Iva(n, kozak Íkuryn. k. 227
Bezwasnyj (Bezçasnyj) Pet(ro, kozak Kyslqkiv. k. 2(76
Bezq[c\ Vasylec\, kozak P(aßkiv. k. 141
Bezqzykyj Maksym, koza(k Vedmediv. k. 130
Bej©ul Ivan, kozak Popovyçiv. k. 191
Bej©ul Ivan, kozak Rohi(v. k. 43
Bej©ul Les\ko, kozak Nezama]v. k. 204
Bej©ul Ulas, kozak Platnyriv. k. 137
Bej©ulenko Martyn, koza(k DΩereliv. k. 72
Bejzul Roman, kozak DΩereliv. k.  70
Bejkut Myxajlo, kozak Plastu- niv. k. 114
Bejcura Tymiß (Tymoß), kozak NyΩçestebli]v. k. 63
Bendas Fedir dyv. Byndas( Fedir
Ben\ Kuz\ma, kozak Vedm(ediv. k., hospodar zymivnyka 131,( 259
Berbedylo Vasyl\, kozak Uman. k.  58
Berdej Demko, kozak Myßastiv. k.  89
Berdej Ivan, kozak Paßk(iv. k. 138
Berdnyj Ivan, kozak Ivo(niv. k. 155
Berdnyk Ivan, kozak Ko(rsun. k. 50
Berehovyj Andrij (Andrej), kozak Tymoßiv. k. 102
BereΩnyj Ivan, kozak Vas(gryn. k. 198
Bereza Vasyl\, kozak Mi(n. k. 95
Bereza Vasyl\, kozak Íkuryn. k.  225
Berezan\ Ivan, kozak Koneliv. k.  162
Berezyna Ivan, kozak (Kryliv. k. 175
Berßads\kyj (Berßac\kyj) Kornij, kozak Rohiv. k(. 44
Beseda Hryc\ko, kozak Iv(oniv. k. 159

329
Beseda Fedir (Fedor), koz(ak Ivoniv. k. 159
Bex Qcko, kozak Tytariv. k. 221
Bexmenko Ivan, kozak K(yslqkiv. k. 151
B[loj Fedir (Fedor), koza(k Ivoniv. k. 156
B[lqvs\kyj Ivan, kozak (Vasgryn. k. 280
Bzdun Pavlo, kozak P(opovyçiv. k.,hospodar zymivnyka 25(7
Bzdun Stepan, kozak Va(sgryn. k. 197
Bybyk Andrußko, kozak Kaniv(. k. 178
Bybyk Qkiv (Qkov), koz(ak Kaniv. k. 178
Byk 24
Byk Andrij, kozak Vasgryn.( k. 197
Byk Ivan, kozak Derev(’qnkiv. k. 62
Byk Ivan, kozak Irkli(]v. k. 208
Byk Karpo, kozak Vedmedi(v. k. 133
Byk Kyrylo, kozak Der(ev’qnkiv. k. 62
Byk Fedir (Fedor), kozak( Irkli]v. k. 206
Bykod\or (Bykodior) Qc\ko(, kozak Serhi]v. k. 167
Byldym Doroß, kozak P(ereqslav. k. 78
Bylym Stefan, kozak D(qd\kiv. k. 120
Byndas Fedir (Fedor), ko(zak Velyçkiv. k., hospodar zymivnyka 106(, 277, 279, 285
Byrlym Fedir (Fedor), ko(zak Nezama]v. k. 206
Byrsa Omel\ko, kozak K(orsun. k. 45
Byrsan Kost\ (Kostq) ko(zak Werbyniv. k. 217
Byrçenko Troxym, kozak Kaniv. (k. 181
Bysaha Samijlo (Samojlo), kozak Ivoniv. k. 155
Bystryj Ivan, kozak Ro(hiv. k. 44
Bystryj Prokip (Prokop), kozak Korsun. k. 284
Bystryj Tereßko, kozak Platnyr(iv. k. 137
Bycula Ivan, kozak Ba(turyn. k. 187
Byçko Semen, kozak Irkl(i]v. k. 209
Byçok Maksym, kozak V(edmediv. k. 129
Byçok Qkym, kozak Kuwi(v. k. 145
Bib Vasyl\, kozak Kors(un. k. 48
Bibyk Onys\ko, kozak (Derev’qnkiv. k. 61
Bibla Qcko, kozak Kani(v. k. 178
Biblyj Prokip (Prokop), (kozak Koreniv. k. 231
Bihov Maksym, kozak Tymoßiv. k. 101
Bihun Ivan, kozak Rohi(v. k. 42
Bihun Pavlo, kozak P(aßkiv. k. 142
Bida Hryc\ko, kozak Pl(astuniv. k. 117
Bida Kyryk, kozak Íku(ryn. k. 228 Bida Qcko, kozak Myßast(iv. k., hospodar
zymivnyka 279, 284
Bidenko Hryc\ko, kozak (Myßastiv. k. 89
Bidenko Ihnat, kozak Kaniv. k. 18(0
Bidenko Kyryk, kozak (Myßastiv. k. 90
Bidnyj {vtux, kozak Le(vußkiv. k. 112
Bidnyj Ivan, kozak Kor(eniv. k. 233
Bidnyj Myxajlo, kozak V(edmediv. k. 131
Bidnyj Ostap, kozak Bat(uryn. k. 188
Bizors\kyj Petro, koza(k Derev’qnkiv. k. 62
Bila Íapka Ostap, koza(k Poltav. k. 82
Bilan Demko dyv. Bily(j Demko
Bilan Tymiß, kozak Vywestebli(]v. k. 278
Bilan Tyßko, kozak Vywestebli(]v. k. 68, 284
Bilaß Hryhorij, kozak Ba(turyn. k. 187
Bilen\kyj Les\ko, koza(k DΩereliv. k. 73
Bilen\kyj Petro, kozak( Kyslqkiv. k. 152
Bilec\kyj Savka, kozak( Kuwiv. k., hospodar zymivnyka 271(
Bilec\kyj Semen, kozak (NyΩçestebli]v. k. 65
Bilec\kyj Tymiß (Tymoß), kozak Vasgryn. k. 199
Bilyj 22
Bilyj Andrij (Andrej), kozak Irkli]v. k. 208
Bilyj Andrij, kozak Koreniv.( k. 232
Bilyj (Holobik
*)2 Andrij, kozak Levuß-
kiv. k. 108
Bilyj Andrij, kozak Uman. k(. 57
Bilyj Andrußko, kozak Serhi]v(. k. 265
Bilyj Antin, kozak DΩereliv(. k. 73
Bilyj Anton, kozak Kal\nyb(olot. k. 291
Bilyj Anton, kozak Kal\nyb(olot. k., kurinnyj otaman 54, (299
Bilyj Afanasij, kozak Rohiv(. k. 41
Bilyj Vasyl\, kozak Brgxov. k. 127
Bilyj Vasyl\, kozak Ku(wiv. k. 145
Bilyj Vasyl\, kozak P(aßkiv. k. 142
Bilyj Vasyl\, kozak P(lastuniv. k. 261
Bilyj Vasyl\, kozak Ro(hiv. k., kurinnyj otaman 42, 298
Bilyj Vasyl\ Stefanovyç,( kozak Tymoßiv. k., kurinnyj( otaman 102, 303
Bilyj Havrylo, kozak Irkli]v(. k., hospodar zymivnyka 273
2 Tut i dali zyfrjv ( *) poznaçeno najme-
nuvannq, qki u tekstax dokumentiv zakres-
leno.

330
Bilyj Havrylo, kozak Koreni(v. k. 230
Bilyj Havrylo, kozak Nezama(]v. k. 203
Bilyj Hryc\ko, kozak DΩ(ereliv. k. 73
Bilyj Hryc\ko, kozak DΩ(ereliv. k. 263
Bilyj Hryc\ko, kozak Di(n. k. 170
Bilyj Hryc\ko, kozak Irk(li]v. k. 206
Bilyj Hryc\ko, kozak Ko(rsun. k. 45, 277
Bilyj Hryc\ko, kozak Ku(wiv. k. 146
Bilyj Hryc\ko, kozak My(ßastiv. k. 89
Bilyj Hryc\ko, kozak My(ßastiv. k. 90
Bilyj Hryc\ko, kozak Mi(n. k. 97
Bilyj Hryc\ko, kozak NyΩçestebli]v. k.  65
Bilyj Hryc\ko, kozak Po(ltav. k. 263
Bilyj Hryc\ko, kozak Ro(hiv. k. 44
Bilyj Hryc\ko, kozak Wer(byniv. k. 217
Bilyj Danylo, kozak (Vasgryn. k. 197
Bilyj Danylo, kozak (Vasgryn. k. 198
Bilyj Danylo, kozak (Kal\nybolot. k. 53,290
Bilyj Danylo, kozak (Tytariv. k. 222
Bilyj Danylo, kozak (Íkuryn. k. 223
Bilyj (Bilan, Ívec\) Dem(ko, kozak Brgxov. k., polkovnyk Buho©ardiv(s\ko]
palanky 9, 283, 288,( 321
Bilyj Dmytro, kozak (Vasgryn. k. 199
Bilyj Dmytro, kozak (Kal\nybolot. k. 54
Bilyj Dmytro, kozak (Rohiv. k. 44
Bilyj Zinec\, kozak Min(. k. 96
Bilyj Ivan, kozak Brgxov. k. 123
Bilyj Ivan, kozak Brgxov. k. 126
Bilyj Ivan, kozak Vas(gryn. k. 198
Bilyj Ivan, kozak Vas(gryn. k. 280
Bilyj Ivan, kozak Vas(gryn. k. 280
Bilyj Ivan, kozak Vedm(ediv. k. 129
Bilyj Ivan, kozak Vely(çkiv. k. 107
Bilyj Ivan, kozak Dere(v’qnkiv. k. 263
Bilyj Ivan, kozak Dere(v’qnkiv. k. 282
Bilyj Ivan, kozak DΩer(eliv. k. 74
Bilyj Ivan, kozak DΩer(eliv. k. 263
Bilyj Ivan, kozak DΩer(eliv. k. 263
Bilyj Ivan, kozak Irkl(i]v. k. 266
Bilyj Ivan, kozak Kon(eliv. k. 163
Bilyj Ivan, kozak Kore(niv. k. 230
Bilyj Ivan, kozak Kors(un. k. 47
Bilyj Ivan, kozak Kors(un. k. 49
Bilyj Ivan, kozak Kors(un. k. 50
Bilyj Ivan, kozak Kryl(iv. k. 172
Bilyj Ivan, kozak Kryl(iv. k. 175
Bilyj Ivan, kozak Neza(ma]v. k. 206
Bilyj Ivan, kozak Paß(kiv. k. 286 Bilyj Ivan, kozak Pere(qslav. k. 77
Bilyj Ivan, kozak Pla(stuniv. k. 114
Bilyj Ivan, kozak Pla(tnyriv. k. 135
Bilyj Ivan, kozak Rohi(v. k. 41
Bilyj Ivan, kozak Serhi(]v. k. 167
Bilyj Ivan, kozak Tymoßiv. k. 101
Bilyj Ivan, kozak Tytariv. k. 220
Bilyj Ivan, kozak Íku(ryn. k., kurinnyj
otaman 225, 315
Bilyj Ihnat, kozak Tymoßiv. k. 100
Bilyj Il\ko, kozak Kan(iv. k. 183
Bilyj Il\ko, kozak Neza(ma]v. k. 205
Bilyj Is\ko, kozak Der(ev’qnkiv. k. 263
Bilyj Is\ko, kozak Irkl(i]v. k. 266
Bilyj Is\ko, kozak Kal(\nybolot. k. 263
Bilyj Is\ko (}sko), koz(ak Kaniv. k. 180
Bilyj Is\ko (Gs\ko), ko(zak Kyslqkiv. k. 151, 307
Bilyj Is\ko (}sko), koz(ak Tytariv. k. 218
Bilyj Kalenyk, kozak (Ivoniv. k. 157
Bilyj Kalenyk, kozak NyΩçestebli]v. k.  66
Bilyj Kindrat, kozak Din. k. 170
Bilyj Klym, kozak Kor(sun. k. 47
Bilyj Klym, kozak Lev(ußkiv. k. 111
Bilyj Kornij, kozak Ky(slqkiv. k. 275, 287
Bilyj Kornij, kozak Ku(wiv. k. 143
Bilyj Kost\ (Kostq), kozak Brgxov. k. 125
Bilyj Kost\ (Kostq), ko(zak Korsun. k. 45
Bilyj Kuz\ma, kozak L(evußkiv. k. 292
Bilyj Kuz\ma, kozak P(lastuniv. k. 116
Bilyj Kuz\ma, kozak P(lastuniv. k. 117
Bilyj Kuz\ma, kozak Ro(hiv. k. 42
Bilyj Lavrin, kozak (Koneliv. k. 163
Bilyj Lavrin, kozak (Koreniv. k. 267
Bilyj Lavrin, kozak (Tymoßiv. k. 100
Bilyj Lazar (Lazor), (kozak Korsun. k. 47
Bilyj Levko, kozak My(ßastiv. k. 90
Bilyj Levko, kozak Mi(n. k. 94
Bilyj Luk’qn, kozak Brgxov. k. 127
Bilyj Luk’qn, kozak Kuwiv. k. (148
Bilyj Luk’qn, kozak Tymoßiv. k. 102
Bilyj Maksym, kozak B(aturyn. k. 185
Bilyj Maksym, kozak B(aturyn. k. 187
Bilyj Maksym, kozak K(al\nybolot. k. 54
Bilyj Maksym, kozak K(aniv. k. 179
Bilyj Maksym, kozak K(orsun. k. 284
Bilyj Maksym, kozak Tytariv. k. 222
Bilyj Martyn, kozak Ba(turyn. k. 189
Bilyj Martyn, kozak Tytariv. k. 220
Bilyj Matvij, kozak Irk(li]v. k. 277, 283

331
Bilyj Matvij, kozak Ky(slqkiv. k. 152
Bilyj Matvij, kozak Mi(n. k. 94
Bilyj Mykyta, kozak V(asgryn. k. 266
Bilyj Mykyta, kozak D(in. k. 168
Bilyj Mykyta, kozak N(ezama]v. k. 201
Bilyj Mykyta, kozak P(oltav. k. 80
Bilyj Myron, kozak Der(ev’qnkiv. k. 62
Bilyj Myxajlo, kozak D(Ωereliv. k.,hospodar zymivnyka 73,( 268
Bilyj Myxajlo, kozak L(evußkiv. k. 108
Bilyj Myxajlo, kozak Mi(n. k. 96
Bilyj Myxajlo, kozak P(lastuniv. k., kurinnyj otaman 112, 304
Bilyj Myxajlo, kozak P(oltav. k., kurinnyj otaman, poxi(dnyj kurinnyj
otaman 80, 302
Bilyj Mojsej, kozak Vedm(ediv. k. 133
Bilyj Musij, kozak Brgxov. k. 127
Bilyj Musij, kozak Di(n. k. 170
Bilyj Musij, kozak Lev(ußkiv. k. 112
Bilyj Musij, kozak Po(ltav. k. 85
Bilyj Nazar, kozak Vas(gryn. k. 266
Bilyj Nazar, kozak Der(ev’qnkiv. k. 62
Bilyj Nazar, kozak Min(. k. 281
Bilyj Oleksa, kozak Br(gxov. k. 127
Bilyj Oleksa, kozak P(ereqslav. k. 77
Bilyj Oleksa, kozak Tytariv. k. 220
Bilyj Oleksij (Oleksa), kozak Vedmediv. k., hospodar zymivnyka 127(, 270
Bilyj Oleksij, kozak Ne(zama]v. k. 204
Bilyj Oleksij, kozak We(rbyniv. k. 266
Bilyj Omel\ko, kozak Va(sgryn. k. 196
Bilyj Omel\ko, kozak Tytariv. k. 220
Bilyj Onys\ko, kozak (Din. k. 171
Bilyj Pavlo, kozak D(in. k. 266
Bilyj Pavlo, kozak K(yslqkiv. k. 153
Bilyj Pavlo, kozak K(ryliv. k. 174
Bilyj Pavlo, kozak P(aßkiv. k. 141
Bilyj Pavlo, kozak P(aßkiv. k. 142
Bilyj Pavlo, kozak P(lastuniv. k., hospodar zymivnyka 25(7
Bilyj Pavlo, kozak P(opovyçiv. k. 193
Bilyj Panas, kozak Ve(dmediv. k. 129
Bilyj Panas, kozak Ir(kli]v. k. 209
Bilyj Panas, kozak Ir(kli]v. k. 210
Bilyj Panas, kozak Ne(zama]v. k. 201
Bilyj Petro, kozak Irk(li]v. k. 210
Bilyj Petro, kozak Ko(rsun. k. 50
Bilyj Petro, kozak Tytariv. k. 221
Bilyj Pylyp, kozak Ka(niv. k. 183 Bilyj Pylyp, kozak Po(povyçiv. k. 193
Bilyj Roman, kozak Va(sgryn. k. 280
Bilyj Roman, kozak Ka(niv. k. 177
Bilyj Roman, kozak Ko(rsun. k. 49
Bilyj Savka, kozak D(erev’qnkiv. k. 282
Bilyj Savka, kozak Iv(oniv. k. 159
Bilyj Samijlo, kozak (DΩereliv. k. 73
Bilyj Semen, kozak Vas(gryn. k. 198
Bilyj Semen, kozak Dqd\(kiv. k. 121
Bilyj Semen, kozak Kal(\nybolot. k. 54
Bilyj Semen, kozak Kor(eniv. k. 233
Bilyj Semen, kozak Min(. k. 93
Bilyj Semen, kozak Neza(ma]v. k. 204
Bilyj Semen, kozak Pl(astuniv. k. 264
Bilyj Semen, kozak Po(povyçiv. k. 193
Bilyj Semen, kozak Werby(niv. k. 213
Bilyj Sydir, vijs\kovyj (otaman
Çornomors\koho Vijs\ka 31(1
Bilyj Sydir (Sydor), kozak Vedmediv. k. 130
Bilyj Sydir (Sydor), kozak Koneliv. k. 265
Bilyj Sydir (Sydor), ko(zak Tymoßiv. k. 97
Bilyj Stepan, kozak Ved(mediv. k., hospodar zymivnyka 25(6
Bilyj Stepan, kozak DΩ(ereliv. k. 73
Bilyj Stepan, kozak My(ßastiv. k. 89
Bilyj Stepan, kozak Nez(ama]v. k. 201
Bilyj (Íevçenko
*) Stepan, kozak
Pereqslav. k. 281
Bilyj Tereßko, kozak Kyslqkiv(. k. 149
Bilyj Tereßko, kozak Nezama]v.( k. 204
Bilyj Tymiß, kozak Derev’qnkiv. k. 62
Bilyj Troxym, kozak Kuwiv. k(. 145
Bilyj Troxym, kozak Tymoßiv. k. 101
Bilyj Fedir (Fedor), kozak Vasgryn. k. 198
Bilyj Fedir (Xvedor), kozak Derev’qnkiv. k. 61
Bilyj Fedir (Fedor), koz(ak DΩereliv. k., kurinnyj otaman 72, (301
Bilyj Fedir (Fedor), kozak DΩereliv. k. 74
Bilyj Fedir (Fedor), koz(ak Kyslqkiv. k. 152, 287
Bilyj Fedir (Fedor), kozak Koneliv. k. 162
Bilyj Fedir (Fedor), kozak Koreniv. k. 228
Bilyj Fedir (Fedor), koz(ak Korsun. k. 277
Bilyj Fedir (Fedor), kozak Myßastiv. k. 89
Bilyj Fedir (Fedor), kozak Myßastiv. k. 90
Bilyj Fedir, kozak Neza(ma]v. k. 204
Bilyj Fedir (Fedor), koz(ak Paßkiv. k. 265
Bilyj Fedir (Fedor), koz(ak Pereqslav. k. 79

332
Bilyj Fedir, kozak Pla(tnyriv. k. 136
Bilyj Fedir (Fedor), koz(ak Rohiv. k. 42
Bilyj Fedir (Fedor), koz(ak Tytariv. k. 261
Bilyj Fes\ko, kozak Irk(li]v. k. 210
Bilyj Grko, kozak Werbyn(iv. k. 213
Bilyj Gs\ko, kozak Bat(uryn. k. 189
Bilyj Gs\ko, kozak Irkl(i]v. k. 282
Bilyj Gxym, kozak Irkli(]v. k. 277, 283
Bilyj Gxym, kozak Kysl(qkiv. k. 153
Bilyj Qkym, kozak Kuwi(v. k. 149
Bilyj Qkym, kozak Pol(tav. k. 84
Bilyj Qkym, kozak Pop(ovyçiv. k. 276
Bilyj Qkym, kozak Rohi(v. k. 41
Bilyj Qkiv (Qkov), koz(ak Kaniv. k. 179
Bilyj Qkiv, kozak Myßa(stiv. k. 89
Bilyj Qrema, kozak Tytariv. k. 218
Bilyj Qrmola, kozak Ba(turyn. k. 187
Bilyj Qcko, kozak Vywes(tebli]v. k. 68
Bilyj Qcko, kozak Din(. k. 170
Bilyj Qcko, kozak Kani(v. k. 182
Bilyj Qcko, kozak Kone(liv. k. 163
Bilyj Qcko, kozak Kryl(iv. k. 174
Bilyj Qcko, kozak Kuwiv(. k. 147
Bilyj Qcko, kozak NyΩçes(tebli]v. k. 65
Bilyj Qcko, kozak Popo(vyçiv. k. 192, 292
Bilyj Qcko, kozak Serhi](v. k. 167
Bilyj Íynkar Qkym, kozak Levußkiv. k.110
Bilyk Haras\ko, kozak Irkli]v(. k. 289
Bilyk Hordij, kozak Irkli]v. (k. 289
Bilyk Karpo, kozak Ka(niv. k. 184
Bilyk Nazar, kozak Irk(li]v. k. 210
Bilym Ivan, kozak Ku(wiv. k. 22, 147
Bilymenko Zinec\, koza(k Kuwiv. k. 22, 147
Bilyc\kyj (Bil\s\kyj) Hryho(rij 21
Bilyc\kyj (Bil\s\kyj) Ivan( 21
Bilyc\kyj Ivan, kozak (Ivoniv. k. 157
Bilyc\kyj Kuz\ma, kozak Popovyçiv. k. 193
Bilyc\kyj (Bil\s\kyj) Olek(sij (Oleksa) Hryhorovyç, kozak Popo(vyçiv. k.,
kurinnyj otaman, vij(s\kovyj suddq,
koßovyj otaman 21, 18(9, 310
Bilyc\kyj Prokip (Prokop(), kozak Koreniv. k. 232
Bilyc\ki (Bil\s\ki) 21; d(yv. takoΩ Bilyc\kyj Hryhorij, Bilyc\k(yj Ivan,
Bilyc\kyj Oleksij
Bilyçenko Andrij, kozak Ivoniv.( k. 159
Bilyçenko Harasym, kozak Irkli]v(. k. 206
Bilyçenko Danylo, ko(zak Nezama]v. k. 206 Bilyçenko {vtux, kozak( Ivoniv. k. 159
Bilyçenko Klym, kozak( Ivoniv. k. 159
Bilyçenko Parxom, koza(k Vasgryn. k. 200
Bilyçenko Fedir (Fedor), (kozak Irkli]v. k.
208
Bilovs\kyj Stepan, kozak Derev’qnkiv. k. 61
Bilovus Kyrylo dyv. B(ilous Kyrylo
Biloho Savka, kozak (Íkuryn. k. 227
Bilohors\kyj Panas, ko(zak Rohiv. k. 42
Bilohrad Kindrat (Kondra(t), kozak Derev’qnkiv. k. 59
Bilohrad Oleksij, kozak( Poltav. k. 82
Bilohrad Gs\ko, kozak (Derev’qnkiv. k. 61
Bilo©rad Il\ko, kozak (Levußkiv. k. 108
Bilozirka Vasyl\, koz(ak Korsun. k. 47
Bilokin\ (Bilokon\) Le(vko, kozak Kuwiv. k., hospodar zymivnyka (143, 271
Bilokin\ Myxajlo, kozak Platnyriv. k. 135
Bilokin\ Semen, kozak( Platnyriv. k. 137
Bilokon\ Kindrat (Kondr(at), kozak Korsun. k. 49
Bilokur Sydir, kozak (Kuwiv. k., hospodar zymivnyka 259
Bilookyj Xoma, kozak (Koneliv. k. 162
Bilous Hryc\ko, kozak (Vywestebli]v. k. 69
Bilous Ivan, kozak K(oneliv. k. 162
Bilous Ivan, kozak K(oreniv. k. 233
Bilous (Bilovus) Kyry(lo (Kyryk), kozak Kyslqkiv. k. 149, 275,( 286
Bilous Kindrat (Kondrat(), kozak Koneliv. k. 162
Bilous Luk’qn, kozak Brgxov. k. 126
Bilous Myxajlo, kozak( Koreniv. k., hospodar zymivnyka 25(7
Bilous Nestor, kozak (Dqd\kiv. k. 121
Bilous Omel\ko, kozak Vywestebli]v. k. 70
Bilous Omel\ko, kozak( Uman. k. 58
Bilous Pan\ko, kozak( Ivoniv. k. 156
Bilous Semen, kozak B(rgxov. k. 125
Bilous Fedir (Fedor), kozak Baturyn. k. 187
Bilousenko Qcko, koza(k Baturyn. k. 187
Bilousyj Havrylo, kozak Platn(yriv. k. 135
Bilousyj Matvij, koza(k Poltav. k. 84
Biloxvostenko Xarko, kozak Paßkiv. k. 264
Bilocerkivec\ Ivan, koza(k Vasgryn. k. 201
Bilocerkivec\ Ivan, koza(k Min. k. 95
Bilocerkivec\ Qryß, kozak( Poltav. k. 82
Bilocerkovs\kyj Ivan, k(ozak Min. k. 94
Biloßapka (Biloßapko) Anton, kozak Ivoniv. k., hospodar z(ymivnyka 155, 259

333
Biloßapka Danylo, koz(ak Min. k. 95
Biloßapka Ivan, kozak( Brgxov. k. 126
Biloßapka Ivan, kozak( Plastuniv. k. 118
Biloßapçyn Oleksa, koza(k Ivoniv. k. 155
Bil\matyj Semen, kozak( Dqd\kiv. k. 122
Bil\s\kyj Hryhorij dyv. Bi(lyc\kyjHryhorij
Bil\s\kyj Ivan dyv. Bil(yc\kyj Ivan
Bil\s\kyj Oleksij dyv. Bi(lyc\kyj Oleksij
Bil\s\ki dyv. Bilyc\ki
Birkut Andrij, kozak Platny(riv. k. 135
Birkut Fedir (Xvedor), kozak Tytariv. k. 220
Birçenko Musij dyv. Burçe(nko Musij
Birçenko Troxym, kozak Kaniv. (k. 182
Blahyj Avram, kozak Pereqsla(v. k. 79
Blahovisnyj Hryc\ko, kozak Paßkiv. k. 140
Blahodyrivs\kyj (Blhodirev(s\kyj) Semen, kozak Poltav. k. 8(5
BlaΩko Andrij, kozak Kryliv.( k. 175
BlaΩko Hryc\ko, kozak I(rkli]v. k. 206
BlaΩko Fedir (Fedor), kozak Popovyçiv. k. 193
BlaΩçenko Stepan, kozak( Irkli]v. k. 209
Blakytnyj (Blakytnenko() Vasyl\, kozak Íkuryn. k. 223, 314
Blakytnyj Kyryk, koza(k Kaniv. k. 184
Blakytnyj Semen, koza(k Myßastiv. k. 91
Blakytnyj Stepan, koza(k Íkuryn. k. 228
Blhodirevs\kyj dyv. Blaho(dyrivs\kyj
Blekotij Stepan, kozak( Ivoniv. k. 157
Blyzngk (Blyzngçenko) Qk(iv (Qkov, Qcko), kozak Serhi]v. k(., hospodar
zymivnyka 167, 272
Blidyj Mykyta, kozak (Vedmediv. k. 131
Blidyj Petro, kozak Ved(mediv. k. 130
Bloxa 24
Bloxa Hryc\ko, kozak Brgxov. k. 123
Bobyk Qcko, kozak Kone(liv. k. 163
Bobyl\ Ivan, kozak Kor(sun. k. 45
Bobyr 24
Bobyr Danylo, kozak (Kaniv. k. 180
Bobyr Doroß, kozak Vywes(tebli]v. k. 70
Bobyr Ivan, kozak Din(. k. 170
Bobyr Nazar, kozak Vywes(tebli]v. k. 69
Bobyr Omel\ko, kozak Iv(oniv. k. 157
Bobyr Petro, kozak Kan(iv. k. 180
Bobyr Petro, kozak Kor(eniv. k. 234
Bobyr Serhij, kozak Ivon(iv. k. 159
Bobyr Suprun, kozak Brgxov. k. 126 Bobil\ Tymiß (Tymoß), kozak Koreniv.( k.
231
Bobil\ Ustym, kozak Tymoßiv. k. 101
Bobox Vasyl\, kozak Kon(eliv. k. 162
Bobox (Bobux) Hryc\ko, kozak Nezama]v. k., poxidnyj kurinnyj otam(an 201, 312
Bobox Kyryk, kozak DΩer(eliv. k. 263
Bobox Kindrat (Kondrat),( kozak Ivoniv. k. 155
Bobox Luk’qn, kozak Derev’qnkiv. k. 62
Bobox Luk’qn, kozak Nezama]v. k(. 204
Bobox Luc\ko, kozak Nez(ama]v. k. 203
Bobox Petro, kozak Uma(n. k. 57
Bobox Prokip dyv. Boboßko( Prokip
Bobox Savka, kozak Vel(yçkiv. k. 106
Bobox Troxym, kozak Kaniv. (k. 184
Bobox Fedir (Fedor), kozak DΩereliv. k. 72
Bobox Fedir (Fedor), koza(k Tytariv. k. 220
Boboßko Ivan, kozak Ko(reniv. k. 231
Boboßko Kuz\ma, kozak (Vasgryn. k. 280
Boboßko Kuz\ma, kozak (Dqd\kiv. k. 120
Boboßko Levko, kozak (Tytariv. k. 221
Boboßko Les\ko, kozak (Baturyn. k. 187
Boboßko Marko, kozak P(opovyçiv. k. 191
Boboßko Myxajlo, kozak (Ivoniv. k. 158
Boboßko Oleksa, kozak (Platnyriv. k. 135
Boboßko Petro, kozak V(asgryn. k. 200
Boboßko (Bobox) Prokip (P(rokop), kozak Rohiv. k. 43, 298
Boboßko Semen, kozak D(Ωereliv. k. 74
Boboßko Sydir (Sydor), k(ozak Brgxov. k. 127
Boboßko Tyßko, kozak Íkuryn. (k. 227
Boboßko Troxym, kozak Kaniv. (k. 179
Boboßko Troxym, kozak Korsun.( k. 47
Boboßko Troxym, kozak Werbyniv.( k. 213
Boboßko Fedir (Fedor), kozak Ivoniv. k. 156
Boboßko Qkiv (Qkov), kozak Derev’qnkiv. k. 61
Boboßnyk Potap, kozak( Kuwiv. k. 145
Bobryk Kornij, kozak Tytariv. k. 220
Bobux Hryc\ko dyv. Bobox Hr(yc\ko
Bovdyr Andrij, kozak Poltav(. k., hospodar zymivnyka 80(, 269
Bovdyr Vasyl\, kozak P(oltav. k. 84
Bovdyr Ivan, kozak Pe(reqslav. k. 76
Bovdyr Semen, kozak Um(an. k. 55
Bovdyr Stepan, kozak My(ßastiv. k. 91
Bovdiryk Tymiß, kozak Poltav.( k. 85
Bovkun Hordij, kozak Levußkiv(. k. 285

334
Bovkun Hordij, kozak Rohiv. k.( 42
Bovkunenko Kindrat, kozak Uman. k. 57
Bovt\ Ivan, kozak Tymoßiv. k. 101
Bovt\ Qkiv (Qkov), koz(ak Baturyn. k. 185
Bovtgx Vasyl\, kozak D(erev’qnkiv. k. 61
Bohatyr Semen, kozak P(oltav. k. 80
Bohatyrça Troxym, kozak NyΩçestebli]v. k.11, 66
Bohac\kyj Stepan, kozak Derev’qnkiv. k. 61
Bohaß 24
Bohaß Martyn, kozak Ivo(niv. k. 156
Bohdan 24
Bohdan Ivan, kozak Bat(uryn. k. 185
Bohdan Ivan, kozak Po(ltav. k. 83
BohdanΩyk Pantelejmon, (ponomar, bat\ko Çerevatoho Xomy 3(07
Bohovyk Vasyl\, kozak( Poltav. k. 80
Bohomaz Vasyl\, kozak( Pereqslav. k. 74
Bohomaz Konon, kozak( Paßkiv. k. 141
Bohonos Is\ko, kozak (Ivoniv. k. 158
Bohoslavec\ Ihnat, kozak Baturyn. k. (189
Bohoslavs\kyj Luk’qn, kozak Koreniv. k. 233
Bohuß Davyd, kozak Ivo(niv. k. 156
Bodykva Stefan, kozak( Min. k. 94
Bodqns\kyj M. O. 11
Bodqns\kyj Troxym (Trofym), kozak Poltav. k. 85
Bojkiv Ivan, kozak Ser(hi]v. k. 167
Bojko Avram, kozak Irkli]v.( k. 210
Bojko Andrij, kozak Vywestebl(i]v. k., kurinnyj otaman 68, (301
Bojko Andrij (Andrej), kozak Ivoniv. k. 159
Bojko Andrij (Andrej), kozak Pereqslav. k. 79
Bojko Andrij, kozak Plastu(niv. k. 116
Bojko Andrij, kozak Serhi]v. (k. 164
Bojko Vasyl\, kozak Ba(turyn. k. 187
Bojko Vasyl\, kozak Brgxov. k. 126
Bojko Vasyl\, kozak Ved(mediv. k. 129
Bojko Vasyl\, kozak L(evußkiv. k. 112
Bojko Vasyl\, kozak Ny(Ωçestebli]v. k. 65
Bojko Vasyl\, kozak P(ereqslav. k. 76
Bojko Vasyl\, kozak P(lastuniv. k. 116
Bojko Vasyl\, kozak Tymoßiv. k. 99
Bojko Hryc\ko, kozak Vel(yçkiv. k. 107
Bojko Hryc\ko, kozak Ko(reniv. k. 232
Bojko Hryc\ko, kozak Ko(reniv. k. 233
Bojko Hryc\ko, kozak Ko(reniv. k. 234
Bojko Hryc\ko, kozak Pl(astuniv. k. 116 Bojko Hryc\ko, kozak Tymoßiv. k. 102
Bojko Danylo, kozak (Koreniv. k. 232
Bojko Demko, kozak Irk(li]v. k. 282
Bojko Demko, kozak L(evußkiv. k. 112
Bojko Dem’qn, kozak Vedmediv. k.( 131
Bojko Ivan, kozak Vas(gryn. k. 194
Bojko Ivan, kozak Vas(gryn. k. 198
Bojko Ivan, kozak Irkl(i]v. k. 211
Bojko Ivan, kozak Kal(\nybolot. k. 54
Bojko Ivan, kozak Kys(lqkiv. k. 287
Bojko Ivan, kozak Kon(eliv. k. 163
Bojko Ivan, kozak Kore(niv. k. 231
Bojko Ivan, kozak Kore(niv. k. 233
Bojko Ivan, kozak Kors(un. k. 50
Bojko Ivan, kozak Min(. k. 97
Bojko Ivan, kozak Pla(tnyriv. k. 137
Bojko Ivan, kozak Pol(tav. k. 84
Bojko Ivan, kozak Rohi(v. k. 42
Bojko Ivan, kozak Werby(niv. k. 213
Bojko Ihnat, kozak Irkli]v. k. (282
Bojko Kalenyk, kozak (Poltav. k. 80
Bojko Kyryk, kozak Le(vußkiv. k. 108
Bojko Kornij, kozak Ser(hi]v. k. 164
Bojko Kost\ (Kostq), ko(zak Pereqslav. k.
77
Bojko Kuz\ma, kozak Br(gxov. k. 125
Bojko Lavrin, kozak (Derev’qnkiv. k. 61
Bojko Luk’qn, kozak Myßastiv. k(., hospodar zymivnyka 279(
Bojko Maksym, kozak K(yslqkiv. k. 276
Bojko Maksym, kozak K(uwiv. k. 148
Bojko Martyn, kozak Tymoßiv. k. 99
Bojko Matvij, kozak Vel(yçkiv. k. 278
Bojko Matvij, kozak D(Ωereliv. k. 284
Bojko Matvij, otaman (Paßkiv. k. 138
Bojko Mykyta, kozak I(voniv. k. 278
Bojko Mykyta, kozak I(voniv. k. 290
Bojko Mykola, kozak K(uwiv. k. 146
Bojko Mykola, kozak P(aßkiv. k. 141
Bojko Myxajlo, kozak Ko(rsun. k. 49
Bojko Myxajlo, kozak L(evußkiv. k. 110
Bojko Myxajlo, kozak P(latnyriv. k. 133
Bojko Oleksa, kozak Mi(n. k. 91
Bojko Onoprij, kozak Po(ltav. k. 83
Bojko Ostap, kozak Irkl(i]v. k. 213
Bojko Petro, kozak Ivo(niv. k., hospodar zymivnyka 279
Bojko Petro, kozak Irk(li]v. k. 212
Bojko Petro, kozak Ku(wiv. k. 148
Bojko Petro, kozak Ser(hi]v. k. 167

335
Bojko Roman, kozak Kry(liv. k. 174
Bojko Savka, kozak Brgxov. k. 125, 285
Bojko Savka, kozak Ro(hiv. k. 41
Bojko Semen, kozak Vely(çkiv. k. 106
Bojko Semen, kozak Myßa(stiv. k. 89, 278,284
Bojko Semen, kozak Pa(ßkiv. k. 138
Bojko Serhij, kozak Kryl(iv. k. 174
Bojko Stepan, kozak Vel(yçkiv. k. 278, 285
Bojko Stepan, kozak Di(n. k. 168
Bojko Stepan, kozak Di(n. k. 168
Bojko Stepan, kozak Iv(oniv. k. 155
Bojko Stepan, kozak Ku(wiv. k. 145
Bojko Stepan, kozak Pl(astuniv. k. 112
Bojko Stepan, kozak Pl(astuniv. k. 115
Bojko Stepan, kozak Pl(astuniv. k. 117
Bojko Tymiß (Tymoß), kozak Irkli]v. k. 210
Bojko Fedir (Fedor), koz(ak Irkli]v. k. 211
Bojko Fedir (Fedor, Xvedor)(, kozak Kyslqkiv. k. 276, 286
Bojko Fedir (Fedor), koz(ak Serhi]v. k. 164
Bojko Gs\ko, kozak Per(eqslav. k. 79
Bojko Qcko, kozak Brgxov. k. 127
Bojko (Bojçenko) Qcko, kozak Myßastiv. k. 278, 284
Bojko Qcko, kozak Pla(stuniv. k. 116
Bojko Qcko, kozak Pla(stuniv. k. 117
Bojko Qcko, kozak Werbyn(iv. k. 217
Bojçenko Andrij, kozak Levußki(v. k. 110
Bojçenko Andrij, kozak Paßkiv.( k. 140
Bojçenko Hryc\ko, kozak Werbyniv. k. 277
Bojçenko Fedir (Fedor), kozak Myßas- tiv. k. 90, 278, 284
Bojçenko Xoma, kozak My(ßastiv. k. 278
Bojçenko Qcko dyv. Bojko (Qcko, kozak Myßastiv. k.
Bokatyj Mykola, kozak( Koneliv. k. 162
Boklah Harasym, kozak DΩereli(v. k. 72
Boklah Illqß (Il\ko), ko(zak Vasgryn. k., hospodar zymivnyka 194(, 273
Boklah Serhij, kozak Íku(ryn. k. 223
BoklaΩenko Demko, kozak Vasgryn. k. 197
Bokovenka Ivan, koza(k Poltav. k. 86
Bokovyj Ivan, kozak Tymoßiv. k. 100
Bolba Stepan, kozak Ko(reniv. k. 266
Bolbotenko Ivan, koza(k Koreniv. k. 233
Bolvan Hryc\ko, kozak (Kuwiv. k. 147
Boloban Ivan, kozak P(lastuniv. k. 115
Bolotgn Vasyl\, kozak( Íkuryn. k. 225
Bolotqnyj Ivan, kozak( Íkuryn. k. 223 Bolox Pavlo, kozak K(aniv. k. 179
Bol\ßak (Pys\mennyj) Ole(ksij,
zaporoΩec\ 25
Bonba Qkiv (Qkov), koz(ak Kaniv. k. 183
Bondar Andrij (Andrej), kozak Pereqslav. k. 78
Bondar Vasyl\, kozak V(asgryn. k. 197
Bondar Vasyl\, kozak K(aniv. k. 179
Bondar Havrylo, kozak Batury(n. k. 189
Bondar Havrylo, kozak Plast(univ. k. 114
Bondar Hordij, kozak Velyçkiv.( k., hospodar zymivnyka 269(
Bondar Danylo, kozak NyΩçestebli]v. k. 65
Bondar Demko, kozak B(rgxov. k. 123
Bondar Ivan, kozak Vel(yçkiv. k. 106
Bondar Ivan, kozak Ku(wiv. k. 147
Bondar Ivan, kozak Po(ltav. k. 263
Bondar Kyryk, kozak We(rbyniv. k. 213
Bondar Mykola, kozak (Paßkiv. k. 141
Bondar Ostap, kozak Pe(reqslav. k. 77
Bondar Pas\ko, kozak (Kaniv. k. 182
Bondar Proc\ko, kozak (Kaniv. k. 184
Bondar Roman, kozak Tymoßiv. k. 102
Bondar Semen, kozak DΩ(ereliv. k. 73
Bondar Semen, kozak Pe(reqslav. k. 76
Bondar Stepan, kozak D(Ωereliv. k. 263
Bondar Tereßko, kozak Pereqslav(. k. 77
Bondar Fedir (Fedor), koz(ak Ivoniv. k. 157
Bondar Fedir (Fedor), koz(ak Koreniv. k., hospodar zymivnyka 230(, 274
Bondar Fedir (Fedor), kozak Pereqslav. k. 79
Bondar Qkym, kozak Bat(uryn. k. 187
Bondar Qkym, kozak Min(. k. 97
Bondar Qrema (Arema), k(ozak Rohiv. k. 44
Bondarenko Havrylo, kozak DΩereliv. k. 263
Bondarenko Marko, koza(k Min. k. 95
Bondarenko Mykyta, kozak Kal\nybolot. k. 263
Bondarenko Fedir (Fedor),( kozak DΩereliv. k. 263
Bondarec\ Andrij, kozak Koreniv.( k. 232
Bondarec\ Petro, kozak (Tytariv. k. 222
Borabaß Danylo, kozak( Levußkiv. k. 110
Borby©a Vasyl\, kozak K(oneliv. k. 162
Borza Maksym, kozak (Paßkiv. k. 142
Borys Íevçykiv brat, kozak Din. k. 171
Borysenko Roman, koza(k Dqd\kiv. k. 121
Boridka Fedir, kozak Ka(niv. k. 178
Borovenko Ivan, kozak( Paßkiv. k. 141

336
Borovyk {vtux, kozak (Kaniv. k. 182
Borovyk Troxym, kozak Vywestebli]v. k. 68
Borovyk Xarko, kozak (Vasgryn. k. 196
Boroda Antin, kozak Polta(v. k. 82
Boroda Vasyl\, kozak P(ereqslav. k. 76
Boroda Hryc\ko, kozak Kal\nybolot. k. 51
Boroda Hryc\ko, kozak Ne(zama]v. k. 205
Boroda Ivan, kozak Pl(astuniv. k. 118
Boroda Levko, kozak V(elyçkiv. k. 106
Boroda Musij, kozak Vel(yçkiv. k. 105
Boroda Semen, kozak Pl(astuniv. k. 117
Boroda Semen, kozak Popovyçiv. k. 191, 288
Borodavka Davyd, koza(k Kuwiv. k.,kurinnyj otaman 143, 30(6
Borodavka Ivan, kozak( Din. k. 170
Borodavka Mykyta, koz(ak Ivoniv. k. 156
Borodavka Ulas, kozak( Kyslqkiv. k. 149
Borozennyj Petro, koza(k Poltav. k. 86
Borozennyj Qrema, kozak( Poltav. k. 86
Borozenni 86; dyv. tak(oΩ Borozennyj Petro, Borozennyj Qrema
Borozna Vasyl\, kozak( Velyçkiv. k. 104
Borox Naum, kozak Myßas(tiv. k. 90
Bortnyk 23
Bortnyk Vasyl\, kozak( Poltav. k. 84
Borcov Anton, kozak Plast(univ. k. 115
Borwyk 24
Borwyk Qcko, kozak Kore(niv. k. 228
Borqk H. V. 29
Borqk Ivan, kozak Kone(liv. k. 162
Bosyj Hryc\ko, kozak Ka(niv. k. 179
Bosko Nyçypir (Nyçypor), (kozak Plastuniv. k. 116
Boxan Fedir (Fedor), kozak Koneliv. k. 163
Boxancov Ivan, kozak (Rohiv. k. 44
Boxancov Fedir (Xvedor), kozak Íkuryn. k. 223
Boxancov Gs\ko, kozak (Rohiv. k. 39
Boxinka Ivan, kozak K(aniv. k. 180
Boxinnyk 23
Boxinnyk Andrij, kozak Platny(riv. k. 136
Boxinnyk Andrij, kozak Íkuryn.( k. 225
Boxinnyk Vasyl\, koza(k Kuwiv. k. 146
Boxinnyk Harasym, kozak Nezama(]v. k. 203
Boxinnyk Hryc\ko, kozak( Vedmediv. k. 133
Boxinnyk Hryc\ko, kozak( Irkli]v. k. 210
Boxinnyk Dmytro, koz(ak Kuwiv. k. 143
Boxinnyk Ivan, kozak (Kuwiv. k. 146
Boxinnyk Ivan, kozak (Tymoßiv. k. 101
Boxinnyk Il\ko, kozak( Vywestebli]v. k. 68 Boxinnyk Kalenyk, kozak NyΩçestebli]v. k.
65
Boxinnyk Kindrat (Kondr(at), kozak Irkli]v. k. 210
Boxinnyk Kuz\ma, koza(k Vasgryn. k. 197
Boxinnyk Marko, kozak( Irkli]v. k. 208
Boxinnyk Matvij, koza(k Kryliv. k. 172
Boxinnyk Myxajlo, koza(k Baturyn. k. 187
Boxinnyk Nestir, kozak( Platnyriv. k. 136
Boxinnyk Oleksij (Aleks(ij), kozak Kuwiv. k. 145
Boxinnyk Omel\ko, koza(k Rohiv. k. 43
Boxinnyk Pavlo, koza(k Korsun. k. 47
Boxinnyk Pylyp, kozak( Paßkiv. k. 138
Boxinnyk Pylyp, kozak( Paßkiv. k. 142
Boxinnyk Roman, kozak( Derev’qnkiv. k. 61
Boxinnyk Roman, kozak( Rohiv. k. 42
Boxinnyk Sydir (Sydor),( kozak Korsun. k. 47
Boxinnyk Tymko, kozak Pereqslav(. k. 76
Boxinnyk Fedir (Fedor), (kozak Kryliv. k. 174
Boxinnyk Fedir (Fedor), (kozak Paßkiv. k. 141
Boxinnyk Xoma, zaporoΩe(c\ 25
Boxinnyk Xoma, kozak (Korsun. k. 45
Boxinnyk Qkiv (Qkov), kozak Vedmediv. k. 130
Boxinnyk Bilyj Ivan, kozak Vedmediv. k.  20, 133
Boçka 24
Boçka Ivan, kozak Pol(tav. k. 84
Boçka Nyçypir (Nyçypor), k(ozak Vasgryn. k. 197
Boçka Nyçypir (Nyçypor), k(ozak Vasgryn. k. 280
Boçko Semen, kozak Irkl(i]v. k. 212
Boçkovs\kyj Matvij, koz(ak Derev’qnkiv. k. 61
Boçkovs\kyj Mykyta, ko(zak Poltav. k. 80
Boçkovs\kyj Fedir (Xvedor)(, kozak Velyçkiv. k. 104
Boßkqn Xarko, kozak Pl(atnyriv. k. 136
Braha 24
Braha Ivan, kozak Kryl(iv. k. 175
Braha Stepan, kozak Lev(ußkiv. k. 110
Braha Qcko, kozak Korsu(n. k. 48
Braharnyk Andrij, kozak Derev’qnkiv. k.  61
Braharnyk Andrij, kozak Kaniv. (k.  181
Braharnyk Vasyl\, koza(k Vasgryn. k.  198

337
Braharnyk Hryc\ko, kozak( Derev’qnkiv. k.61
Braharnyk Klym, kozak( Vedmediv. k. 129
Braharnyk Klym, kozak( Korsun. k. 45
Braharnyk Kost\, kozak( Ivoniv. k. 156
Braharnyk Matvij, koza(k Levußkiv. k. 110
Braharnyk Mykyta, koza(k DΩereliv. k. 73
Braharnyk Pylyp, kozak( Baturyn. k. 185
Braharnyk Pylyp, kozak( Din. k. 171
Braharnyk Stepan, kozak( Íkuryn. k. 227
Braharnyk Taras, kozak Poltav.( k. 83
Braharnyk Tymiß, kozak Pereqslav(. k. 78
Braharnyk Tyßko, kozak Rohiv. k.( 43
Braharnyk Troxym, kozak Vasgryn.( k. 198
Braharnyk Ulas, kozak (Korsun. k. 48
Braharnyk Fedir (Fedor), kozak Tymoßiv. k. 99
Braharnyk Qcko, kozak (Baturyn. k. 188
Braharnyk Qcko, kozak (Levußkiv. k. 110
BraΩnyk Nyçypir (Nyçypor),( kozak Derev’qnkiv. k. 59
Bra]lko Prokip (Prokop), kozak Koneliv. k. 162
Bra]lo Ivan, kozak Min(. k. 95
Brajca Ivan, kozak Paßk(iv. k. 142
Brasaj Xvedir 11
Bratyk 22
Bratyk Myxajlo, kozak (Serhi]v. k. 167
Bratuxa Nyçypir (Nyçypor), kozak Rohiv. k. 44
Brat\ko Ivan, kozak P(oltav. k. 86
Bre©eda Hryc\ko, kozak Ko(rsun. k. 49
Bre©eda Ivan, kozak Kuwi(v. k. 143
Bre©eda Mykyta, kozak V(elyçkiv. k. 104
Brezeda Vasyl\, kozak D(qd\kiv. k. 121
Breus Levko, kozak Ko(neliv. k. 160
Brexara Vasyl\, kozak K(oreniv. k. 230
Brexara Kyryk, kozak Tytariv. k. 221
Brexara Naum, kozak Kon(eliv. k. 160
Brexara Prokip (Prokop), kozak Korsun. k. 49
Brexara Savka, kozak Ro(hiv. k. 39
Brexara Savka, kozak Ro(hiv. k. 42
Brexara Troxym (Trofym), kozak Min. k.  93
Brexara Ulas, kozak Kon(eliv. k. 162
Brexara Qkym, kozak Rohi(v. k. 41
Brexarq Maksym, kozak P(ereqslav. k. 78
Brexaçka Pavlo, kozak (Levußkiv. k. 108
Brexlyvyj Hryc\ko, kozak( Koneliv. k. 163
Brydkyj Petro, kozak Ve(dmediv. k. 132 Bryzkajlo Denys (Dyny(s), kozak
Platnyriv. k. 135
Bryk Ivan, kozak Irkli(]v. k. 209
Bryk Kindrat (Kondrat),( kozak Irkli]v. k. 209
Bryk Nestir (Nester), ko(zak Irkli]v. k. 209
Bryl\ 24
Bryl\ Ivan, kozak Myßas(tiv. k. 87
Bryl\ Semen, kozak Myßa(stiv. k. 87, 278
Bryn\ Mykyta, kozak Ir(kli]v. k. 209
Brysylo Danylo, kozak Vywestebli]v. k. 68
Brytva 24
Brytva Dmytro, kozak( Min. k. 93
Bridkyj Mykola, kozak (Vedmediv. k. 131
Brovatyj Petro, kozak( Myßastiv. k. 87
Brovko Vasyl\, kozak (Íkuryn. k. 226
Brovko Hryhorij (Hryc\ko), kozak Kor- sun. k., zqt\ Dorohokupli Vasylq 50,
299
Brovko Ivan, kozak Ka(l\nybolot. k., hospodar zymivnyka 267(
Brovko Ihnat, kozak Kal\nybolot.( k. 51
Brovko Maksym, kozak( Ivoniv. k. 158
Brovko Mojsej (Mojsij), kozak Dqd\kiv. k. 122
Brovko Opanas (Apanas,( Panas), kozak Plastuniv. k., hospo(dar zymivnyka 114,
259
Brovko Petro, kozak K(oreniv. k. 231
Brovko Tymiß (Tymoß), kozak Paßkiv. k. 140
Brovko Tymiß, kozak Tytariv. k. 220
Brovçenko Nazar, kozak( Ivoniv. k. 158
Brovçenko Omel\ko, kozak Kal\nybolot. k. 53
Brovçenko Qcko, kozak (Ivoniv. k. 158
Brus Vas, kozak Vedmedi(v. k. 133
Brus Hordij, kozak DΩereliv.( k. 72
Brus (Bus) Petro, koza(k Kuwiv. k., hospodar zymivnyka 143,( 277, 279, 286
Brus Semen, kozak Kone(liv. k. 163
Brusak Ivan, kozak Ro(hiv. k. 43
Brusyk Dmytro, kozak( Ivoniv. k. 156
Bruxno Mykyta, kozak (Vasgryn. k. 198
Bruxno Fedir (Fedor), koz(ak Korsun. k. 47
Bruxoveçyk Ivan, kozak( Baturyn. k. 189
Brgxovec\kyj Andrij, kozak Levußki(v. k. 112
Bublyk 24
Bublyk Danylo, kozak( Vywestebli]v. k. 68
Buvßyj Petro, kozak Ba(turyn. k. 185

338
Buha[nko Demko, kozak( Serhi]v. k. 168
Buhaj Ivan, kozak Brgxov. k. 126
Buhaj Martyn, sotnyk Horoßyns\ko]sotni Lubens\koho polk(u, bat\ko
Sotnyka Hordiq 320
Buhaj Roman, kozak Pl(astuniv. k. 116
Buhaj Savka, kozak Tytariv. k. 221
Buhaj Stepan, kozak Dqd\(kiv. k. 120
Buhrym Kyryk, kozak Vel(yçkiv. k., hospodar zymivnyka 270(
Buzanovs\kyj Vasyl\, kozak Koreniv. k.  230
Buzyna 24
Buzyna Is\ko (}sko), kozak Platnyriv. k. 135
Buznyc\kyj Fedir (Fedor), (kozak Koneliv. k. 164
Bujmystro Nyçypir (Nyçypor(), kozak Min. k. 93
Bulava 23
Bulava Qkym, kozak Iv(oniv. k. 157
Bulavan Andrij, kozak Nezama]v(. k. 205
Bulavyn Tereßko, kozak Min. k.( 91
Bulahura Petro, kozak( Tymoßiv. k. 100
Bulan Fedir (Fedor), koz(ak Uman. k. 55
Bulax Andrij (Andrej), kozak Baturyn. k. 189
Bulharyn 23
Bulharyn Vasyl\, kozak( Plastuniv. k. 114
Bulduma Pylyp, kozak( Uman. k. 57
Buluk Qkym, kozak Bat(uryn. k. 185
Bul\ba Andrij, kozak Kaniv. (k. 179
Bul\ba Vasyl\, kozak D(Ωereliv. k. 72
Bul\ba Kornij, kozak Ka(niv. k. 184
Bul\ba Levko, kozak Ve(dmediv. k. 132
Bul\ba Stefan, kozak Ka(l\nybolot. k. 53
Bulqba Myxajlo, kozak K(aniv. k. 180
Bumeßko Myxajlo, kozak (Min. k. 93
Bunçukovyj 23
Bunçukovyj Qcko, kozak( Ivoniv. k. 157
Bura Hryc\ko, kozak Pl(astuniv. k. 115
Buranovs\kyj Semen, koz(ak Irkli]v. k. 212
Burbyza Vasyl\, kozak (Tytariv. k. 221
Burhaz Kostqntyn (Konst(antyn), kozak Min. k. 97
Burda Ostap, kozak Pla(stuniv. k. 116
Burda Pavlo, kozak Ko(rsun. k. 45
Burduh Mykola dyv. Burdgh( Mykola
Burdgh Vasyl\, kozak Kor(sun. k. 47
Burdgh Hryc\ko, kozak Kor(sun. k. 47
Burdgh Hryc\ko, kozak Kor(sun. k. 47
Burdgh Hryc\ko, kozak Rohi(v. k. 41 Burdgh Ivan, kozak Kors(un. k. 50
Burdgh Ivan, kozak Pla(stuniv. k. 117
Burdgh Ivan, kozak Pol(tav. k. 82
Burdgh Kornij, kozak Di(n. k. 172
Burdgh (Burduh) Mykola, k(ozak
Pereqslav. k. 76
Burdgh Nazar, kozak Pla(stuniv. k. 117
Burdgh Troxym, kozak Din. k(. 172
Burejko Roman, kozak K(ryliv. k. 174
Burylo Myxajlo, kozak (Paßkiv. k. 141
Burka 24
Burka Isaj, kozak Pol(tav. k. 84
Burkac\kyj Ivan, kozak (Tytariv. k. 221
Burkac\kyj Qcko, kozak (Tytariv. k. 218
Burlak Ivan, kozak Ka(l\nybolot. k. 54
Burnac\kyj Fedir (Fedor), kozak Tyta- riv. k. 220
Burnis Danylo, kozak( Kuwiv. k. 145
Burnis Ivan Hryhorovyç, (kozak Kryliv. k., vijs\kovyj osavul, su(ddq 172, 309
Burnis Fedir (Fedor), ko(zak Kaniv. k. 183
Burnis Fedir (Fedor), kozak Tytariv. k. 221
Burnos Levko, kozak (Kaniv. k. 180
Burnos Fedir (Fedor), ko(zak Plastuniv. k. 115
Burnosov Gxym, kozak (Kryliv. k. 174
Bursuk 24
Bursuk Hryc\ko, kozak (Serhi]v. k. 166
Bursuk Ivan, kozak Va(sgryn. k. 196
Burulq Ivan, kozak Nez(ama]v. k. 288
Burxaj Tymiß (Tymoß), kozak Rohiv. k(. 43
Burxan\ Qrema, kozak Pl(atnyriv. k. 137
Burçak Denys, kozak D(Ωereliv. k. 73
Burçak (Tupyj
*) Ivan, kozak Levußkiv. k. 110
Burçenko (Birçenko) Musij(, kozak Vedmediv. k., kurinnyj( otaman 129, 305
Burqk Ivan, kozak Pla(stuniv. k. 116
Burqk Klym, kozak Vasg(ryn. k. 197
Burqk Les\ko, kozak Va(sgryn. k., hospodar zymivnyka 196(, 260
Burqk Martyn, kozak Ba(turyn. k. 188
Burqk Onys\ko, kozak P(lastuniv. k. 116
Burqk Tereßko, kozak Baturyn.( k. 188
Burqçenko Ivan, kozak (Vasgryn. k. 198
Burqçenko Klym, kozak (Vasgryn. k. 292
Bus 24
Bus Petro dyv. Brus Pe(tro
But Vasyl\, kozak Kors(un. k. 49
But Vasyl\, kozak Kors(un. k. 50
But Dmytro, kozak Ka(niv. k. 182

339
But Ivan, kozak Koren(iv. k. 233
Butenko Vasyl\, kozak( Tymoßiv. k. 100
Butyç I. L. 29
Buturlaka Illqß, kozak( Vasgryn. k. 200
Buturlim Oleksij, koza(k Velyçkiv. k. 106
But\ Myxajlo, kozak Tymoßiv. k. 100
Buxinnyk Hryc\ko, kozak( Koreniv. k. 232
Buxinnyk Ivan, kozak (Koreniv. k. 232
Buxinnyçenko Fedir (Fedor)(, kozak Din. k.172
Buxtij Vasyl\ Pylypovyç,( kozak Velyçkiv. k. 104, 303
Buxtij Havrylo, kozak Rohiv.( k. 39
Buxtij Is\ko (}sko), ko(zak Kuwiv. k. 145
Bucula Fedir (Fedor), ko(zak Rohiv. k. 41
Buc\ Ivan, kozak Min. (k. 94
Buc\ Mykola, kozak Kan(iv. k. 182
Vahan Denys (Dynys), kozak Vasgryn. k. 199
VaΩkyj Vasyl\, kozak Kr(yliv. k. 174
VaΩkostup Musij (Mosij), kozak Rohiv. k. 44
Vakyrenko Hryc\ko, kozak Plastuniv. k. 117
Vakyryna Kyryk, kozak( Plastuniv. k. 117
Vakula, kozak Batury(n. k. 185
Vakula, kozak Dqd\kiv(. k. 285
Valax 23
Valax Mykyta, kozak I(voniv. k. 159
Valax Mykyta, kozak I(rkli]v. k. 212
Valij Demko, kozak Ro(hiv. k. 42
Val\ovatyj (Valiovatyj)( Pylyp, kozak Kryliv. k. 175
Valqjbaba Semen, kozak P(lastuniv. k. 117
Varava Semen, kozak Iv(oniv. k. 158
Varava Qkym, kozak Ka(niv. k. 22, 175
Varavyn Hryc\ko, kozak( Kaniv. k. 22, 177
Varakuta Petro, kozak( Velyçkiv. k. 278
Varanycq Petro, kozak (Korsun. k. 50
Varvara, don\ka Çuhu[vcq (Ivana ta Pantelejmonovo] Hanny 312
Varvara Fedir (Xvedor), k(ozak Baturyn. k. 22, 187
Varenko Vasyl\, kozak (Velyçkiv. k. 261
Varenq Fedir (Fedor), koz(ak Kuwiv. k. 143
Varyvoda Ivan, kozak (Rohiv. k. 43
Varyvoda Musij, kozak (Nezama]v. k. 201
Varyvoda Roman, kozak( Rohiv. k. 43
Varyvoda Savka, kozak( Uman. k. 59
Varyvoda Samijlo, koz(ak Baturyn. k. 187
Varyvodenko Ivan, koz(ak Rohiv. k. 43 Varyuxa Ivan, kozak Ka(l\nybolot. k. 54
Vasylycq Vasyl\, kozak( Velyçkiv. k.,
hospodar zymivnyka 269(
Vasyli[v Artem dyv. Zubov Artem Vasyl\ovyç
Vasyl\ Karpiv rodyç, kozak Velyçkiv. k. 105
Vasyl\ Odaryçiv (Odaryçov() rodyç, kozak Ivoniv. k. 159
Vasyl\ Smakotyn rodyç, kozak Velyçkiv. k. 107
Vasyl\ Çuprynyn rodyç, k(ozak Derev’qnkiv. k. 63
Vaska Vasyl\, kozak Tytariv. k. 218
Vasgtenko Dem’qn, sluΩytel\ Poltavs\ko] polkovo] (kancelqri] 296
Vawenko Karpo (Karp), kozak Dqd\kiv. k. 120
Ve©era Stepan, kozak Po(ltav. k. 84
Ve©era Xarko, kozak Pol(tav. k., hospodar zymivnyka 84, 269
Ve©era Gs\ko, kozak Dere(v’qnkiv. k. 61
Ve©ery 84; dyv. takoΩ Ve©er(a Stepan, Ve©era Xarko
Vedmedok Ivan, kozak Tytariv. k. 222
Vedmedok Klym, kozak I(voniv. k. 156
Vedmid\ 24
Vedmid\ Ivan, kozak Íku(ryn. k. 266
Vedmid\ Ihnat, kozak Koneliv. k.( 160
Vedmid\ Maksym, kozak Vywestebli]v. k. 70
Vedmid\ Myxajlo, kozak U(man. k. 57
Vedmid\ Pavlo, kozak (Nezama]v. k. 204
Vedmid\ Parxom, kozak M(in. k. 94
Vedmid\ Fedir (Fedor), kozak Popovyçiv. k. 192
Vekla Harasym, kozak Plast(univ. k. 22, 114
Velehura Lavrin, kozak( Paßkiv. k. 142
Velehura (Velyhura) Petro(, kozak Werbyniv. k., hospodar zymivnyka (216,
257
Vele©ura Lavrin, kozak( Paßkiv. k. 264
Veleten\ Pan\ko, kozak( NyΩçestebli]v. k. 66
Velykyj 22
Velykyj Andrij, kozak Levußki(v. k. 110
Velykyj Andrij, kozak Serhi]v. (k. 164
Velykyj Andrij, kozak Serhi]v. (k. 168
Velykyj Anton, kozak Vasgryn(. k. 196
Velykyj Vakum, kozak (DΩereliv. k. 70
Velykyj Vasyl\, kozak (Vasgryn. k. 197
Velykyj Vasyl\, kozak (Ivoniv. k. 159

340
Velykyj Vasyl\, kozak (Kuwiv. k. 145
Velykyj Vasyl\, kozak (Kuwiv. k. 145
Velykyj Vasyl\, kozak (Poltav. k. 83
Velykyj Vasyl\, kozak (Serhi]v. k. 168
Velykyj Havrylo, kozak Irkli]v(. k. 266
Velykyj Havrylo, kozak Pereqsl(av. k. 76
Velykyj Havrylo, kozak Popovy(çiv. k. 193
Velykyj Hryc\ko, kozak (Vasgryn. k. 198
Velykyj Hryc\ko, kozak (Poltav. k. 80
Velykyj Danylo, koza(k Korsun. k. 47
Velykyj Danylo, koza(k Rohiv. k. 43
Velykyj Demko, kozak (Vasgryn. k. 197
Velykyj Dmytro, kozak( Dqd\kiv. k. 122
Velykyj Ivan Ivanovyç, (kozak Vasgryn. k.198, 312
Velykyj Ivan, kozak D(erev’qnkiv. k. 62
Velykyj Ivan, kozak Iv(oniv. k. 156
Velykyj Ivan, kozak Iv(oniv. k. 158
Velykyj Ivan, kozak Ko(neliv. k. 233, 291
Velykyj Ivan, kozak L(evußkiv. k. 112
Velykyj Ivan, kozak My(ßastiv. k. 89
Velykyj Ivan, kozak P(lastuniv. k. 114
Velykyj Ivan, kozak Platnyriv. k. 135, 286
Velykyj Ivan, kozak P(oltav. k. 83
Velykyj Ivan, kozak We(rbyniv. k. 216
Velykyj Ihnat Vasyl\ovy(ç, kozak Nezama]v. k., syn Naz(arenka Vasylq
203, 313
Velykyj Ihnat, kozak NyΩçestebli]v. k. 65
Velykyj Il\ko, kozak K(aniv. k. 178
Velykyj Il\ko, kozak S(erhi]v. k. 167
Velykyj (Velkyj) Is\ko (}s(ko), kozak Tymoßiv. k. 101
Velykyj Kalenyk, koza(k DΩereliv. k. 73
Velykyj Karpo (Karp), kozak Poltav. k. 84
Velykyj Kasqn, kozak P(latnyriv. k. 135
Velykyj Kindrat (Kondrat(), kozak Dqd\kiv. k. 121
Velykyj Klym, kozak D(in. k., hospodar zymivnyka 168, 272
Velykyj Klym, kozak K(orsun. k. 45
Velykyj Klym, kozak K(orsun. k. 47
Velykyj Klym, kozak We(rbyniv. k. 217
Velykyj Kornij, kozak (Nezama]v. k. 204
Velykyj Kost\ (Kostq) k(ozak Din. k. 171
Velykyj Kost\, kozak V(asgryn. k. 196
Velykyj Les\ko, kozak (Paßkiv. k. 140
Velykyj Luk’qn Ivanovyç, kozak Dqd\kiv. k., vijs\kovyj osavul, hospodar zymivnyka
118, 260, 304 Velykyj Luk’qn, kozak Korsun. k.( 49
Velykyj Luk’qn, kozak Plastuniv(. k. 112
Velykyj Maksym, kozak( Kaniv. k. 180
Velykyj Marko, kozak M(yßastiv. k. 87
Velykyj Martyn, kozak (Vedmediv. k. 131
Velykyj Matvij, kozak (Levußkiv. k. 111
Velykyj Mykyta, kozak( Vasgryn. k. 196
Velykyj Mykyta, kozak( Íkuryn. k. 225
Velykyj Musij, kozak My(ßastiv. k. 91
Velykyj Musij, kozak P(oltav. k. 83
Velykyj Musij, kozak Um(an. k. 57
Velykyj Nazar, kozak P(oltav. k. 84
Velykyj Omel\ko, kozak Platnyriv. k. 135
Velykyj Omel\ko, kozak( Werbyniv. k. 215
Velykyj Onys\ko, kozak( Dqd\kiv. k. 121
Velykyj Onoprij, kozak (Min. k. 95
Velykyj Ostap, kozak D(in. k. 170
Velykyj Ostap, kozak Iv(oniv. k. 158
Velykyj Pavlo, kozak( Korsun. k. 47
Velykyj Pavlo, kozak( Popovyçiv. k. 192
Velykyj Panas, kozak( Myßastiv. k. 90
Velykyj Pan\ko, kozak( Myßastiv. k. 91
Velykyj Petro, kozak (Myßastiv. k. 90
Velykyj Petro, kozak (Werbyniv. k. 217
Velykyj Pylyp, kozak (Vasgryn. k. 280
Velykyj Pylyp, kozak (Velyçkiv. k. 107
Velykyj Pylyp, kozak (Uman. k. 55
Velykyj Prokip (Prokop), kozak Kuwiv. k.
147
Velykyj Prokip (Prokop), kozak Min. k. 94
Velykyj Roman, kozak (Derev’qnkiv. k. 263
Velykyj Roman, kozak (Koreniv. k. 228
Velykyj Savka, kozak (Vywestebli]v. k. 70
Velykyj Savka, kozak (Koreniv. k. 230
Velykyj Savka, kozak (Koreniv. k. 231
Velykyj Savka, kozak (Pereqslav. k. 79
Velykyj Savka, kozak (Íkuryn. k. 226
Velykyj Semen, kozak Ro(hiv. k. 43
Velykyj Sydir (Sydor), k(ozak Din. k. 171
Velykyj Stepan, kozak (Ivoniv. k. 156
Velykyj Stepan, kozak (Koreniv. k. 233
Velykyj Tymiß, kozak Tytariv. k. 221
Velykyj Troxym, kozak Kaniv. (k. 179
Velykyj Ulas, kozak Tymoßiv. k. 100
Velykyj Fedir (Fedor), kozak Irkli]v. k. 212
Velykyj Fedir (Fedor), kozak Irkli]v. k. 212
Velykyj Fedir (Fedor), ko(zak Kaniv. k., hospodar zymivnyka 273(
Velykyj Fedir (Fedor), kozak Kyslqkiv. k. 149

341
Velykyj Fes\ko, kozak (NyΩçestebli]v. k.66
Velykyj Qkym, kozak Ir(kli]v. k. 208
Velykyj Qrema, kozak P(aßkiv. k. 141
Velykyj Qrema, kozak Se(rhi]v. k. 167
Velykyj Qcko, kozak Bat(uryn. k. 188
Velykyj Qcko, kozak Dqd(\kiv. k. 121
Velykyj Qcko, kozak Le(vußkiv. k. 110
Velykyj Qcko, kozak Nez(ama]v. k. 203
Velykyj Poltorac\kyj Mar(ko, kozak Koreniv. k. 230
Velykoluz\kyj 23
Velykoluz\kyj Vasyl\, kozak Platny- riv. k., kurinnyj otaman 133,( 305
Velykoluz\kyj Danylo, kozak Vasgryn. k. 194
Velykoluz\kyj Demko, kozak Poltav. k. 83
Velykoluz\kyj Ivan, ko(zak Korsun. k. 47
Velykoluz\kyj Ivan, ko(zak Paßkiv. k. 138
Velykoluz\kyj Is\ko (}sk(o), kozak Serhi]v. k. 166
Velykoluz\kyj (Velykolu(Ωs\kyj) Konon, kozak Derev’qnkiv. k. 59
Velykoluz\kyj (Velykolu(Ωs\kyj) Kuz\ma, kozak Kal\nybo(lot. k. 51
Velykoluz\kyj Pylyp, k(ozak Vasgryn. k. 194
Velykoluz\kyj Ulas, ko(zak Kuwiv. k. 149
Velykoluz\kyj Xoma, kozak Koreniv. k. 233
Velykoluz\kyj Qkiv (Qko(v), kozak Paßkiv. k. 140
Velykoluz\kyj Qrema, kozak Koreniv. k. 230
Velykoluz\kyj (Velykolu(Ωs\kyj) Qcko, kozak Myßastiv. k. 9(0
Velykura Pavlo, koza(k Plastuniv. k. 116
Velyçkivs\kyj Omel\ko, kozak Velyçkiv. k. 102
Velyçko Andrij, kozak Din. k(. 171
Velyçko Hryhorij, kozak (Poltav. k. 80
Velyçko Ivan, kozak Se(rhi]v. k. 164
Velyçko Semen, kozak Tymoßiv. k. 101
Velky Ivan, kozak Kon(eliv. k. 160
Velkyj Is\ko dyv. Velyky(j Is\ko
Venderystyj Pavlo (Pav(el), kozak Derev’qnkiv. k. 62
Verba 24
Verba Andrij, kozak Tymoßiv. k. 102
Verba Hryc\ko, kozak NyΩçestebli]v. k. 65
Verba Ivan, kozak Irkli(]v. k. 290 Verba Il\ko, kozak Kone(liv. k. 163
Verba Lavrin, kozak Ved(mediv. k. 131
Verba Stepan, kozak Kors(un. k. 47
Verbec\kyj Andrij, kozak Tymoßiv. k.,
kurinnyj otaman, pol(kovnyk
Kal\mius\ko] palanky, (nakaznyj
vijs\kovyj suddq 97, 303
Verbec\kyj Zinec\, kozak Tymoßiv. k. 97
Verbec\kyj Kyrylo, kozak (Ivoniv. k. 158
Verbec\kyj Oleksij (Aleksij(), kozak DΩereliv. k. 70
Verbec\kyj Pavlo, kozak (Myßastiv. k. 89
Verbec\kyj Samijlo (Samojlo(), kozak Vasgryn. k. 200
Verbec\kyj Semen, kozak Ko(rsun. k. 47
Verbec\kyj Stepan, kozak (Kaniv. k. 177
Verbovs\kyj Vintyn, kozak Tymoßiv. k. 100
Verboloz Onistrat, kozak Vasgryn. k. (200
Vervedylo Ivan, kozak (Tytariv. k. 218
Verhun Omel\ko, kozak Vywestebli]v. k. 69
Verhunov Ivan, kozak D(qd\kiv. k. 120
Veremi[vs\kyj Vasyl\, kozak Dqd\kiv. k. 122
Veremi[vs\kyj Levko, ko(zak Popovyçiv. k. 191
Veremi[nko Maksym, koz(ak Serhi]v. k. 167
Veremi[nko Pavlo, koz(ak Serhi]v. k. 167
Veremij Ivan, kozak Irk(li]v. k. 289
Verewaka Hryhorij, kozak NyΩçesteb- li]v. k. 63
Verewaka Dac\ko, kozak (Kaniv. k. 182
Verewaka Kornij, kozak (Derev’qnkiv. k. 62
Verewaka Makij, kozak Ne(zama]v. k. 204
Verewaka Pavlo, kozak( Koreniv. k. 232
Verewaka Pavlo, kozak( Korsun. k. 47
Verewaka Stepan, kozak (Popovyçiv. k. 191
Verewaxa Dmytro, kozak (Tymoßiv. k. 255
Vereweka Petro, kozak P(latnyriv. k. 137
Verkeles Vasyl\, kozak (Serhi]v. k. 166
Verminka 23
Verminka (Virminka) Ole(ksij (Aleksij), kozak Plastuniv. k(., kurinnyj otaman,
hospodar zymivnyka 112, 259, 304
Vernyhora Kyrylo, koza(k DΩereliv. k., hospodar zymivnyka 73,( 268
Vernyhora Semen, kozak (Íkuryn. k. 227
Vernyhora Qkiv (Qkov), (kozak Velyçkiv. k. 107
Verovka Fedir (Fedor), ko(zak NyΩçestebli]v. k. 63
Verstva Vasyl\, kozak (Velyçkiv. k. 105

342
Verstva Vasyl\, kozak (Tymoßiv. k. 101
Verstva Herasym, kozak Vedmediv(. k. 132
Vertej Pan\ko, kozak Se(rhi]v. k. 166
Verxohladq Ivan, kozak D(qd\kiv. k. 121
Verxohlqd Andrij, kozak Platny(riv. k. 25,136
Verxohlqd Andrij, kozak Platnyriv. k. 137
Verxohlqd Vasyl\, kozak Kaniv. k. 181, 290
Verxohlqd Vasyl\, kozak (Kuwiv. k. 145
Verxohlqd Hryc\ko, kozak Nezama]v. k. 204
Verxohlqd Lavrin, kozak( Vywestebli]v. k. 70
Veselovs\kyj Dem’qn, kozak Rohiv. k. 4(2
Veçernij Levko, kozak I(rkli]v. k. 212
Veçirka Hryc\ko, kozak W(erbyniv. k. 215
Veçirka Musij, kozak Ved(mediv. k., hospodar zymivnyka 129(, 270
Veçirnij (Veçirnej) Andrij, kozak Koneliv. k. 163
Veçirnij Hryc\ko, kozak (Brgxov. k. 125
Veçirnij Davyd, kozak (Vedmediv. k. 129
Veçirnij Ivan, kozak Iv(oniv. k. 157
Veçirnij Ivan, kozak P(aßkiv. k. 140
Veçirnij Ivan, kozak Se(rhi]v. k. 166
Veçirnij Lavrin, kozak( Koreniv. k. 230
Veçirnij Leontij, kozak( Derev’qnkiv. k. 59
Veçirnij Martyn, kozak (Din. k. 172
Veçirnij Onys\ko, kozak( Pereqslav. k. 78
Veçirnij Semen, kozak D(Ωereliv. k. 73
Veçirnij Ulas, kozak P(ereqslav. k. 78
Vybornyj Hryc\ko, kozak (Kaniv. k. 182
Vybornyj Mykyta, kozak( Vasgryn. k. 196, 276
Vybornyj Nestor, kozak (Uman. k. 57
Vyvid Hryc\ko, kozak Ko(reniv. k., hospodar zymivnyka 22(8, 274
Vyvid Fes\ko (Xves\ko), (kozak Koreniv. k. 230
Vyvid Qcko, kozak Ivon(iv. k. 155
Vyhranystyj Oleksa, kozak DΩereliv. k. 73
Vyhran\ Qcko, kozak Tytariv. k. 221
Vydin Pavlo, kozak I(rkli]v. k. 210
Vyd\ Xoma, kozak Kal\n(ybolot. k. 51
Vydgk Vasyl\, kozak Brgxov. k. 126
Vydgk Ivan, kozak Irkl(i]v. k. 211
Vydgk Kuz\ma, kozak Ka(niv. k. 181
Vydgk Stepan, kozak Serh(i]v. k. 167
Vydgçenko Vasyl\, kozak( Korsun. k. 45
Vydgçenko Kost\ (Kostq) kozak Korsun. k. 45 Vyzir Vasyl\, kozak P(oltav. k. 84
Vyzir Danylo, kozak (Serhi]v. k. 166
Vyzir Ivan, kozak Serhi(]v. k. 167
Vyzir Maksym, kozak (Kyslqkiv. k. 151
Vyzir Naum, kozak Bat(uryn. k. 188
Vyzir Fedir (Fedor), koz(ak Dqd\kiv. k. 121
Vyzir Fedir (Fedor), koz(ak Uman. k. 57
Vyzir Qcko, kozak Myßas(tiv. k. 90
Vylyvalo Ivan, kozak( Vasgryn. k. 198
Vylyvalo Lavrin, koz(ak Vasgryn. k. 276
Vylyvok Ivan, kozak (Pereqslav. k. 79
Vylycq Maksym, kozak (Kaniv. k. 178
Vylycq Onys\ko, kozak (Vasgryn. k. 201
Vylup Harasym, kozak Pereqsl(av. k. 78
Vynnyk Ivan, kozak We(rbyniv. k. 266
Vynnyk Marko, kozak (Platnyriv. k. 136
Vynnyk Olefir (Olexvir), kozak Kuwiv. k.
265
Vyno Ivan, kozak Kors(un. k. 48
Vyr Mykyta, kozak Min(. k. 95
Vyrazub Ivan, kozak Ro(hiv. k. 44
Vyrlatyj (Vyrlan) Mykyt(a, kozak DΩereliv. k. 73, 284
Vyrlatyj Savka, kozak( Poltav. k. 83
Vyrozub Harasym, kozak Derev’qnkiv. k. 59
Vyrozub Qkiv (Qkov), k(ozak Derev’qnkiv. k. 59
Vysyc\kyj Anton, kozak Plast(univ. k. 112
Vyskovyj Nyçypir (Nyçypor)(, kozak DΩereliv. k. 70
Vysokyj Il\ko, kozak (Kuwiv. k. 148
Vysokyj Qkym, kozak D(in. k. 171
Vysoc\kyj Stepan, kozak( Rohiv. k. 43
Vysoçyn {syf, kozak Va(sgryn. k. 198
Vysoçyn Ivan, kozak D(erev’qnkiv. k. 62
Vysoçyn Ivan, kozak K(orsun. k. 49
Vysoçyn Kalenyk, koza(k Kuwiv. k. 149
Vysoçyn Kasqn, kozak (Vedmediv. k. 132
Vysoçyn Matvij, kozak Dqd\kiv. k. 120, 285
VystavniΩka Marko, kozak Vasgryn. k. 196
VystavniΩka Ovdij, koz(ak Vasgryn. k. 198
Vytrißkovatyj Ivtux, ko(zak Kuwiv. k. 146
Vytrißkovatyj Is\ko (}sk(o), kozak Nezama]v. k. 205
Vytrißkovatyj Les\ko, kozak Kuwiv. k. 146
Vyxor Nyçypir (Nyçypor), kozak Irkli]v. k. 211
Vyßnevec\kyj Ivan, kozak( Tymoßiv. k. 102
Vyßnyk Dmytro, kozak Vywestebli]v. k. 68

343
Vyßnqvec\kyj Andrij (Andrej), kozakRohiv. k. 42
Viblyj Pavlo, kozak Tymoßiv. k. 101
Viblyj Tymiß, kozak Koreniv. (k. 228
Viblyj Fedir (Fedor), koz(ak Kuwiv. k. 147
Vivçar Andrij, kozak Levußki(v. k. 111
Vivçar Andrij, kozak Popovyçi(v. k. 192
Vivçar Andrij, kozak Uman. k(. 57
Vivçar Vasyl\, kozak D(Ωereliv. k. 263
Vivçar Ivan, kozak Kor(sun. k.49
Vivçar Ivan, kozak Min(. k. 97
Vivçar Ivan, kozak Nez(ama]v. k., hospodar zymivnyka 257
Vivçar Ivan, kozak Po(povyçiv. k. 266
Vivçar Is\ko (}sko), ko(zak Kuwiv. k. 148
Vivçar Kost\ (Kostq) ko(zak Uman. k. 263
Vivçar Kuz\ma, kozak V(ywestebli]v. k. 69
Vivçar Myxajlo, kozak Í(kuryn. k. 227
Vivçar Oleksij, kozak (Paßkiv. k. 264
Vivçar Pavlo, kozak (Kal\nybolot. k. 54
Vivçar Pavlo, kozak (Kaniv. k. 178
Vivçar Panas, kozak (Korsun. k. 50
Vivçar Pedko, kozak P(opovyçiv. k. 194
Vivçar Stepan, kozak D(erev’qnkiv. k. 62
Vivçar Fedir (Fedor), koz(ak Uman. k. 263
Vivçar Qkym, kozak Kuw(iv. k. 146
Vivçaryk Hryc\ko, kozak( Levußkiv. k. 110
Vivçaryk Ivan, kozak (Tytariv. k. 220
Vivçaryk Troxym, kozak Werbyniv.( k. 216
Vivçari 263; dyv. takoΩ (Vivçar Kost\, Vivçar Fedir
Vihran Petro, kozak P(oltav. k. 83
Vidij Demko, kozak Po(ltav. k. 85
Vidlyha Ivan, kozak Ve(lyçkiv. k. 107
Vidloha Vasyl\, kozak (Werbyniv. k., hospodar zymivnyka 25(7
Vidloha Ostap, kozak Tymoßiv. k. 97
Vidloha Pan\ko, kozak( Kaniv. k. 183
Vidloha Prokip (Prokop), kozak Serhi]v. k. 282
Vidloha Prokip, kozak (Serhi]v. k. 167
Vidloha Roman, kozak (Velyçkiv. k. 106
Vidloha Qkym, kozak P(opovyçiv. k. 191
Vid\ma Hryc\ko, kozak Ne(zama]v. k. 205
Vid\ma Lazar (Lazor), kozak Nezama]v. k. 206
Vid\ma Les\ko, kozak I(rkli]v. k. 210
Vid\ma Matvij, kozak Ve(dmediv. k. 130
Vid\ma Omel\ko, kozak (Derev’qnkiv. k. 61
Vid\ma Fedir (Xvedor), ko(zak Baturyn. k. 291 Vid\ma Fedir (Fedor), kozak Derev’qnkiv. k.
61
Vid\ma Fedir (Fedor), koz(ak Poltav. k. 83
Vid\ma Qkym, kozak Kan(iv. k. 178
Vid\menko Vasyl\, koza(k Koreniv. k. 232
Viz Ivan, kozak Korsu(n. k. 50
Viz Ivan, kozak Plas(tuniv. k. 115
Vizyr 23
Vizir Andrij, kozak Tytariv. k. 220
Vizir Vasyl\, kozak Ko(neliv. k. 160
Vizir Semen, kozak Po(povyçiv. k. 192
Viznycq Danylo, kozak( Kaniv. k. 184
Vijtenko Hryc\ko, kozak( Uman. k. 58
Vil Vasyl\ dyv. Volyns(\kyj Vasyl\ Ivanovyç
Vil Hryc\ko, kozak Vedme(div. k. 129
Vil Kornij, kozak Vywes(tebli]v. k. 291
Vil Onys\ko, otaman M(yßastiv. k. 87
Vil Stepan, kozak Kys(lqkiv. k. 149
Vilenko Stepan, kozak( Koreniv. k. 233
Vil\xovyj Pavlo, koza(k Derev’qnkiv. k. 282
Vil\ßanyj Luk’qn, kozak Min. k. 91
Vinçyk Xoma, kozak Ba(turyn. k. 187
Virlyk Pylyp, kozak (Min. k. 96
Virminka Oleksij dyv. (Verminka Oleksij
Vitanyk Luk’qn, kozak Kyslqkiv. (k. 152
Viter Ivan, kozak Kon(eliv. k. 163
Vitrenko Kyryk, kozak( Velyçkiv. k. 107
Vic\ka Dmytro, kozak (Popovyçiv. k. 191
Viçnyj Qrema, kozak Vas(gryn. k. 194
Viçnyj Qrema, kozak Vedm(ediv. k. 131
Viçnyj Qrema, kozak Vely(çkiv. k. 106, 285
Viçnyj Qrema, kozak Kan(iv. k. 177
Viçnyj Qrema, kozak Kys(lqkiv. k. 151, 276, 286
Viçnyj Qrema, kozak Kuwi(v. k. 146
Viçnyj Qrema, kozak Werby(niv. k. 216
Viqtyj Mykola, kozak (Koneliv. k. 160
Vladymer dyv. Volodymy(r
Vmoçymorda Myxajlo, kozak Tytariv. k. 221
Vovan\ko Vasyl\, koza(k Werbyniv. k. 215
Vovk 24
Vovk Vasyl\, kozak Ba(turyn. k. 189, 291
Vovk Vasyl\, kozak Kal\nybolot. k. 54, 284
Vovk Vasyl\, kozak Ka(niv. k. 290
Vovk Hryc\ko, kozak DΩe(reliv. k. 73
Vovk Hryc\ko, kozak Tytariv. k. 220
Vovk Ivan, kozak Irkl(i]v. k. 209
Vovk Ihnat, kozak Myßastiv. k.( 89
Vovk Josyf, kozak Brgxov. k. 126

344
Vovk Mykyta, kozak Iv(oniv. k. 157
Vovk Petro, kozak Kor(eniv. k. 234
Vovk Samijlo (Samojlo), kozak Ivoniv. k.157
Vovk Stepan, kozak Ka(niv. k. 177
Vovk Stepan, kozak Po(ltav. k. 86
Vovk Taras, kozak Popovyçi(v. k. 292
Vovkivnqn Borys, koza(k Kuwiv. k. 149
Vovkov Gxym, kozak Ved(mediv. k. 133
Vovkonqk Petro, kozak( Dqd\kiv. k. 120
Vovça Íapka Havrylo, kozak Vywestebli]v. k. 69
Vovçenko Hryc\ko, kozak( Vedmediv. k. 264
Vovçenko Ivan, kozak (Kyslqkiv. k. 152
Vovçenko Matvij, kozak( Korsun. k. 45
Vovçyns\kyj Myxajlo, kozak Brgxov. k. 126
Vovçok Ivan, kozak Ko(reniv. k. 232
Vodolaha 23
Vodolaha (Vodolaz\kyj) I(van Sydorovyç, kozak Serhi]v. k., hos(podar zymivnyka,
polkovnyk Samars\ko] p(alanky 164,
272, 308, 317
Vodolaha Fedir, kozak (Kryliv. k. 9
Vodolaz\kyj Mojsej, kozak Dqd\kiv. k. 281
Vodoloha Kuz\ma, kozak( Vasgryn. k. 199
Vodopij Vasyl\, kozak P(oltav. k. 83
Vodop’qn Andrij, kozak Levußki(v. k. 112
Vodop’qn Anton, kozak Uman. (k. 57
Vodop’qn Ivan, kozak Korsun(. k. 48
Vodop’qn Myxajlo, kozak Serhi](v. k. 265
Vodop’qn Semen, kozak Plast(univ. k. 115
Vodop’qn Semen, kozak Plast(univ. k. 117
Vodop’qn Fedir (Xvedor), kozak Velyçkiv. k. 104
Vo[nnyj Qkym, kozak Se(rhi]v. k. 166
Vozovyj Ivan, kozak V(asgryn. k. 201
Vojt 23
Vojt Ivan, kozak Vasgry(n. k. 199
Vojt Is\ko, kozak Kal\n(ybolot. k. 53
Vojt Prokip (Prokop), kozak Kryliv. k. 174
Vojt Semen, kozak Pla(stuniv. k., kurinnyj otaman 114, 304
Vojt Fedir (Fedor), koza(k Kaniv. k. 183
Vojt Qkiv (Qkov), koza(k DΩereliv. k. 73
Vojtyk Ivan, kozak De(rev’qnkiv. k. 62
Vojtyk Nestor, kozak K(orsun. k. 45
Vol Nyçypir (Nyçypor), ko(zak Koneliv. k. 160
Volenko Vasyl\, kozak( Kyslqkiv. k. 152 Volenko Petro, kozak (Korsun. k. 48
Volefir, kozak Vywestebl(i]v. k.,
hospodar zymivnyka 260(
Volyk Vasyl\, kozak S(erhi]v. k. 168
Volyk Ivan, kozak Nez(ama]v. k. 201
Volyk Musij, kozak Tytariv. k. 218
Volyk Pavlo, kozak (Levußkiv. k. 110, 292
Volyk Troxym, kozak NyΩçestebli]v. k. 66
Volyns\kyj (Vil) Vasyl\( Ivanovyç, kozak Nezama]v. k., pysar Ko(dac\ko] i
Samars\ko] palanok, po(xidnyj pysar
203, 313
Volk Qvtux, kozak Vas(gryn. k. 199
Volovyj Vasyl\, kozak( Tymoßiv. k. 99
Volodymyr (Vladymer), k(ozak Min. k. 94
Volok Anton, kozak Tytariv. k. 222
Volok Luk’qn, kozak Levußkiv. (k. 108
Volok Mykyta, kozak (Velyçkiv. k. 107
Volokyta Ivan, kozak( Kuwiv. k. 146
Volosqnka Artem, kozak Vywestebli(]v. k. 69
Volox Semen, kozak Brgxov. k. 125
Volocgha Severyn, kozak Platnyriv. k. 133
Voloçawyj Roman, kozak( Vedmediv. k. 133
Voloßenenko Ostap, kozak Vasgryn. k. 199
·Volo‚ßenko Matvij, kozak Myßastiv. k. 89
Voloßenko Matvij, koza(k Myßastiv. k. 90
Voloßenko Oleksij, koz(ak Kuwiv. k. 147
Voloßyn 23
Voloßyn Andrij, kozak Koreniv.( k. 232
Voloßyn Andrij, kozak Myßastiv(. k. 87
Voloßyn Arsen, kozak Vedmediv.( k. 131
Voloßyn Vasyl\, kozak( Irkli]v. k. 282
Voloßyn Vasyl\, kozak( Kryliv. k. 287
Voloßyn Vasyl\, kozak( Rohiv. k. 44
Voloßyn Hordij, kozak Poltav.( k. 83
Voloßyn Hryc\ko, kozak (Kaniv. k. 35, 178
Voloßyn Hryc\ko, kozak (Popovyçiv. k., hospodar zymivnyka 273(
Voloßyn Demko, kozak( Irkli]v. k. 282
Voloßyn Ivan, kozak K(ryliv. k. 172
Voloßyn Ivan, kozak K(ryliv. k. 174
Voloßyn Ivan, kozak M(yßastiv. k. 90
Voloßyn Ivan, kozak P(ereqslav. k. 76
Voloßyn Ivan, kozak Í(kuryn. k. 223
Voloßyn Kyryk, kozak (Myßastiv. k. 90
Voloßyn Kuz\ma, kozak( Vasgryn. k. 280
Voloßyn Lavrin, koza(k Derev’qnkiv. k. 61
Voloßyn Maksym, kozak( Serhi]v. k. 166
Voloßyn Matvij, kozak( Velyçkiv. k. 278

345
Voloßyn Mykyta, kozak( Uman. k. 58
Voloßyn Oleksij, kozak( Din. k. 171
Voloßyn Onys\ko, koza(k Din. k. 170
Voloßyn Pavlo, kozak( Vasgryn. k. 196
Voloßyn Pavlo, kozak( Koreniv. k. 232
Voloßyn Panas, kozak( Íkuryn. k. 227
Voloßyn Pylyp, kozak (Velyçkiv. k. 105
Voloßyn Savka, kozak( Plastuniv. k. 117
Voloßyn Semen, kozak Vywestebli]v. k. 70
Voloßyn Stepan, kozak (Vasgryn. k. 196,276
Voloßyn Stepan, kozak (Pereqslav. k. 79
Voloßyn Fedir (Fedor), kozak Kyslqkiv. k. 153
Voloßyn Qkym, kozak P(latnyriv. k. 135
Voloßko Pavlo, kozak( Poltav. k. 255
Vol\ßans\kyj Oksentij, kozak Vasgryn. k. 200
Vorava Hryc\ko, kozak NyΩçestebli]v. k. 65
Vorona 24
Vorona Andrij (Andrej), kozak (Min. k. 93
Vorona Vasyl\, kozak (Nezama]v. k. 204
Vorona Hryc\ko, kozak (Platnyriv. k. 136
Vorona Hryc\ko, kozak (Platnyriv. k. 136
Vorona Hryc\ko, kozak (Platnyriv. k. 137
Vorona Doroß, kozak D(qd\kiv. k. 121
Vorona Ivan, kozak D(in. k. 168
Vorona Kuz\ma, kozak (Platnyriv. k. 135
Vorona Matvij, kozak (Dqd\kiv. k. 120
Vorona Mykyta, kozak( Kal\nybolot. k. 53
Vorona Myxajlo, kozak (Baturyn. k. 187
Vorona Oleksij (Aleksij(), kozak Ivoniv. k.( 157
Vorona Onys\ko, kozak( Popovyçiv. k. 191, 288
Vorona Pavlo, kozak (Koreniv. k. 228
Vorona Semen, kozak P(oltav. k. 84
Vorona Troxym (Trofym), kozak Rohiv. k. 41
Voronenko Petro, koza(k Koreniv. k. 261
Voronenko Semen, kozak( Kaniv. k. 181
Voronyj 22
Voronyj Andrij, kozak DΩereliv(. k. 74
Voronyj Andrij, kozak Popovyçi(v. k. 193
Voronyj Naum, kozak Ko(reniv. k. 233
Voronyj (Voron\ko) Prok(ip (Prokop), kozak Vywestebli]v. k.( 68, 277, 284
Voronyj Semen, kozak Kyslqkiv. k. 151, 276, 287
Voronyj Fedir (Fedor), ko(zak Poltav. k. 80 Voronçenko Maksym, koz(ak Kuwiv. k. 147
Voronçenko Roman, koza(k Kuwiv. k. 145
Voron\ko Vasyl\, kozak( Ivoniv. k. 159
Voron\ko Klym, kozak (Kuwiv. k. 146
Voron\ko Ostap, kozak (Kuwiv. k. 148
Voron\ko Prokip dyv. Vo(ronyj Prokip
Voron\ko Fedir (Fedor), k(ozak Brgxov. k.
125
Voropa[nko Denys, koza(k Irkli]v. k. 210
Voropa[nko Petro, koza(k Vasgryn. k. 197
Voropaj Veremij, kozak Ík(uryn. k. 228
Voropaj Panas, kozak (Serhi]v. k. 167
Vorotylo Tereßko, kozak Koneliv.( k. 163
Voroçok Demko, kozak (Rohiv. k. 43
Vorsa Maksym, kozak (Poltav. k. 85
Vorußylo Ostap, kozak (Min. k. 93
Vorußylo Fedir (Fedor), kozak Vedme- div. k. 132
Voskobijnyk Hryc\ko, kozak Serhi]v. k. 281
Voskobojnyk Qkiv (Qkov)(, otaman Baturyn. k. 185, 310
Voskresens\kyj Semen, kozak Myßastiv. k. 91
Vos\mak Matvij, kozak( Nezama]v. k. 204
Voß Maksym, kozak Kuwi(v. k. 146
Voßyvyj Havrylo, kozak Brgxov. k. 126
Vowanka Ivan, kozak Tymoßiv. k. 101
Vroda Danylo, kozak (Íkuryn. k. 226
Vursuk Qcko, kozak Kry(liv. k. 174
Vursul Vasyl\, kozak (Popovyçiv. k. 191
Vursum Musij, kozak Ky(slqkiv. k. 149
Vçoraßnij Luc\ko, kozak( Nezama]v. k. 203
Vçoraßnij Fedir (Fedor), k(ozak Myßastiv. k. 90
V’qznq Qcko, kozak Kuwiv.( k. 143
V’qzovec\ Vasyl\, kozak K(oreniv. k. 233
V’qzgha Zinec\, kozak Pla(stuniv. k. 114
V’qtirnyçyj 23
V’qtirnyçyj Avram (Ovram), kozak Popovyçiv. k. 192
Habelok Hryc\ko, kozak (Plastuniv. k. 116
Habelok Ivan, kozak P(ereqslav. k. 79
Havarec\kyj Troxym, sluΩytel\ Poltavs\ko] polkovo] (kancelqri] 296
Havryk Havrylo, kozak DΩereli(v. k., hospodar zymivnyka 73,( 268
Havrylko Tymiß, kozak Nezama]v.( k. 203
Havrylo Odkoßevnoho syn(, kozak Vedmediv. k. 25, 130

346
Havrylo Stepaniv (Stepan(ov) rodyç, kozakVedmediv. k. 129
Havrylov Nestir dyv. Taran Nestir Havrylovyç
Havrylov Potap, kozak( Vasgryn. k. 196
Havryß Klym, kozak Ivo(niv. k. 156
Havryßenko Myxajlo, koz(ak Poltav. k. 86
Hadaj Isaj, kozak Myßast(iv. k. 90
Hadqc\kyj Havrylo, kozak Dqd\kiv(. k. 120
Hadqc\kyj Matvij, kozak (Tymoßiv. k. 99
Hadqc\kyj Qcko, kozak Tymoßiv. k. 100
Hajbi©i©a Qkiv (Qkov), kozak Vedmediv. k. 131
Hajvas Ivan, kozak Irk(li]v. k. 211
Hajvas Semen, kozak Po(ltav. k. 80
Hajvorons\kyj Danylo, (kozak Nezama]v. k. 204
Hajda Hryc\ko, kozak Kan(iv. k. 181
Hajda Borys Hryc\ko, koza(k Uman. k. 58
Hajdaj Vasyl\, kozak Po(ltav. k., hospodar zymivnyka 269
Hajdaj Il\ko, kozak Dqd\k(iv. k. 120
Hajdaj Qkiv (Qkov), koz(ak Íkuryn. k. 228
Hajdamaka 24
Hajdamaka Danylo, kozak Plastuniv. k. 115
Hajdamaka Ivan, kozak( Kaniv. k. 177
Hajdamaka Pavlo, koza(k Kaniv. k. 177
Hajdamaka Pavlo, koza(k Kaniv. k. 178
Hajdamaçenko Myxajlo, ko(zak Baturyn. k. 187
Hajdamaçenko Myxajlo, kozak Plastuniv. k. 114
Hajduk 24
Hajduk Nyçypir (Nyçypor), k(ozak Tymoßiv. k. 97
Hajster Ihnat, kozak Derev’qnkiv. k. 62
Hajster Ostap, kozak Mi(n. k. 95
Hajstrov Mykyta, koza(k Vedmediv. k. 133
Hajca Andrij, kozak Pereqsla(v. k. 78
Halajda Artem, kozak Vasgryn.( k. 199
Halajda Doroß, kozak Va(sgryn. k. 199
Halajda Les\ko, kozak (Popovyçiv. k. 192
Halajda Nyçypir (Nyçypor), (kozak Baturyn. k. 187
Halajko Ivan, kozak D(qd\kiv. k. 120
Halalym Harasym, kozak Dqd\kiv(. k. 120
Halans\kyj Hryc\ko, koza(k Min. k. 95
Halyc\kyj Semen, kozak (Min. k. 91
Halim Ìirej, kryms\kyj xa(n 317
Halka Ostap, kozak Min(. k. 96 Halußka Andrij (Andrej), kozak Irkli]v. k.
211
Halußka Andrij, kozak Popovyçi(v. k. 192
Halußka Hordij, kozak NyΩçestebli]v. k. 66
Halußka Denys (Dynys)(, kozak Koreniv. k. 230
Halußka Oleksa, kozak( Vasgryn. k. 196
Halußka Petro, kozak (Kal\nybolot. k. 54
Halußka Fedir (Fedor), kozak Vasgryn. k. 197
Haman Kindrat (Kondrat)(, kozak Derev’qnkiv. k. 59
Haman Luk’qn, kozak Irkli]v. k.( 211
Hamosur Ivan, kozak B(aturyn. k. 187
Hanus Pavlo, kozak (Min. k. 93
Hançar Kindrat (Kondrat), kozak Koneliv. k. 163
Hançar Mykyta, kozak (Min. k. 95
Hançar Ostap, kozak Per(eqslav. k. 76
Haptar Radko, kozak Pl(astuniv. k. 114
Hara]k Havrylo, kozak Platn(yriv. k. 137
Harbuz Ivan, kozak Per(eqslav. k. 77
Harbuz Karpo (Karp), kozak Vasgryn. k. 199
Harbuz Mykyta, kozak (Kuwiv. k. 146
Harbuz Omel\ko, kozak N(ezama]v. k. 205
Harbuz Troxym (Trofym), kozak Baturyn. k. 185
Harbuzenko Ivan, kozak( Baturyn. k. 185
Harkavyj 22
Harkavyj Pavlo, kozak( Platnyriv. k. 137
Harkavyj Qcko, kozak Ve(dmediv. k. 129
Harkußa 22
Harkußa (Horkußa) Andrij, kozak Vasgryn. k. 197, 288
Harkußa Andrij, kozak Paßkiv.( k. 142
Harkußa Arxyp, kozak Kryliv. (k. 175
Harkußa Vasyl\, kozak (Baturyn. k. 187
Harkußa Vasyl\, kozak (Vedmediv. k. 129
Harkußa Hryc\ko, kozak (Plastuniv. k. 118
Harkußa {syp, kozak Tytariv. k. 221
Harkußa (Horkußa) Ivan, kozak Velyçkiv. k., hospodar zymivnyka 105(, 269
Harkußa Ivan, kozak Ka(niv. k. 178
Harkußa Ivan, kozak Ko(reniv. k. 234
Harkußa Ivan, kozak Ko(reniv. k. 267
Harkußa Ivan, kozak Ku(wiv. k. 277
Harkußa Illq, kozak Pl(astuniv. k. 118
Harkußa Il\ko, kozak D(qd\kiv. k. 122
Harkußa Il\ko, kozak D(qd\kiv. k. 123
Harkußa Is\ko (}sko), k(ozak Korsun. k. 47

347
Harkußa Kindrat (Kondrat(), kozakTytariv. k. 218
Harkußa Kuz\ma, kozak (Tymoßiv. k. 101
Harkußa (Horkußa) Levko, kozak( Vasgryn. k., hospodar zymivnyka (194,
276, 279, 288
Harkußa Les\ko, kozak (Vasgryn. k. 266
Harkußa Les\ko, kozak (Pereqslav. k. 77
Harkußa Marko, kozak Va(sgryn. k. 197
Harkußa Matvij, kozak (Baturyn. k. 188
Harkußa Matvij, kozak (Dqd\kiv. k. 120
Harkußa Mykyta, kozak( Tymoßiv. k. 100
Harkußa Ovsij, kozak Tymoßiv. k. 99
Harkußa Omel\ko, kozak (Kaniv. k. 178
Harkußa Omel\ko, kozak (Kaniv. k. 183
Harkußa Onoprij, kozak Kal\nybolot. k. 53
Harkußa (Horkußa) Pan\ko, koza(k Kyslqkiv. k. 149, 275,( 287
Harkußa Petro, kozak D(in. k. 171
Harkußa Petro, kozak K(aniv. k. 181
Harkußa Petro, kozak K(yslqkiv. k. 287
Harkußa Pylyp, kozak (Plastuniv. k. 118
Harkußa Tymiß, kozak Kaniv. k(. 177
Harkußa Tymiß, kozak Kaniv. k(. 179
Harkußa Troxym, kozak Kaniv. (k. 177
Harkußa Ulas, kozak Ny(Ωçestebli]v. k. 65
Harkußa Xaryton, kozak( Rohiv. k. 39
Harkußa Xarko, kozak P(ereqslav. k. 77
Harkußa Xarko, kozak Ro(hiv. k. 42
Harkußa Qcko, kozak Di(n. k. 171
Harkußa Qcko, kozak Per(eqslav. k. 76
Harkußenko (Horkußenko) Danylo (Dac\ko), kozak Tytariv. k., hospodar
zymivnyka 221, 259
Harkußyn Ivan, kozak (Vywestebli]v. k. 70
Harkußka Qcko, kozak Ve(dmediv. k. 130
Harmaj Fedir (Fedor), koz(ak Uman. k. 57
Harmaßenko Danylo, ko(zak Kaniv. k. 182
Harnyj Kost\, kozak Myß(astiv. k. 89
Harqçyj Vasyl\, kozak Ba(turyn. k. 188
Hasan Ivan, kozak Per(eqslav. k. 78
Hasan Is\ko, kozak Ivo(niv. k. 20, 159
Hatman Ivan dyv. Het\man Ivan
Hvizd\ Maksym, kozak (Serhi]v. k. 164
Hvizd\ Xarko, kozak Ko(reniv. k. 231
Hvozdyk Havrylo, kozak Polta(v. k. 84
Hej Fedir (Fedor), kozak (Irkli]v. k. 212
Hej Fedir (Fedor), kozak NyΩçestebli]v. k. 63
Het\man 23 Het\man (Hatman) Ivan, otaman Popovyçiv. k.
189, 310
Het\man Il\ko, kozak Iv(oniv. k. 157
Het\man Qcko, kozak Tytariv. k. 218
Hyçka Ivan, kozak Pop(ovyçiv. k. 192
Hiscova L. Z. 29, 297(, 309
Hladkyj Hryc\ko, kozak (Nezama]v. k. 205
Hladkyj Danylo Stefano(vyç (Stepanov, Stefanov), kozak Irkl(i]v. k., koßovyj
otaman, deputat vid V(ijs\ka
Zaporoz\koho do rosijs\k(oho
imperators\koho dvoru 6,( 21, 34, 206,
283, 289, 295, 318
Hladkyj Ivan, kozak Kal\nybolot. k. 51, 291
Hladkyj Ihnat, kozak Kryliv. k. (175
Hladkyj Stepan, kozak (Myßastiv. k. 89
Hladkyj Qkym, kozak Vy(westebli]v. k. 69
Hladußko Klym, kozak (Poltav. k. 83
Hladçenko Omel\ko, kozak Kal\nybolot. k. 291
Hlezma Tymiß (Tymoß), kozak Kyslqki(v. k. 153
Hl[bov Ivan Fedorovyç, he(neral-major vid artyleri], heneral-lejten(ant, holovnyj
komandyr Novo] Serbi], k(y]vs\kyj
heneral-hubernator 249–251,( 318
Hl[bov Oleksij Ivanovyç,( komendant forteci Svqto] {lyzavety(, bryhadyr,
vykonuvaç obov’qzkiv holovnoho
komandyra Novo] Serbi] 2(51, 318
Hlynnyj Hryc\ko, kozak (Irkli]v. k. 206
Hlynnyj Tymofij (Tymofej), kozak Vasgryn. k. 199
Hlynqnyj Fedir (Fedor), kozak Kuwiv. k. 146
Hlysta Kuz\ma, kozak( Plastuniv. k. 115
Hloba Hryc\ko, kozak Wer(byniv. k. 213
Hloba Ivan, otaman Wer(byniv. k. 213
Hloba Ivan Qkovyç, syn( Hloby Qkova, kozak Paßkiv. k., pi(dpysar Samars\ko]
palanky, pysar Kodac\ko(] palanky,
starßyj vijs\kovyj kanc(elqryst,
vijs\kovyj pysar 21, 140(, 306
Hloba Lazar (Lazor), (kozak Derev’qnkiv. k. 21, 63
Hloba Qkiv, kozak Pol(tavs\ko] perßo] sotni, bat\ko Hloby Iv(ana 306
Hlobenko Ivan, kozak (Kuwiv. k. 292
Hloby 21; dyv. takoΩ Hl(oba Ivan, Hloba Lazar, Hloba Qkiv

348
Hlobynec\ Havrylo, kozak Min. k(. 94
Hluhyj Luk’qn dyv. Hluxyj Luk’qn
Hluxyj Vakula, kozak (Dqd\kiv. k. 122
Hluxyj Vakula, kozak (Dqd\kiv. k. 123
Hluxyj Vasyl\, kozak We(rbyniv. k. 217
Hluxyj Harasym, kozak Koreni(v. k. 261
Hluxyj Hryc\ko, kozak P(aßkiv. k. 141
Hluxyj Hryc\ko, kozak P(ereqslav. k. 77
Hluxyj Hryc\ko, kozak P(oltav. k. 80
Hluxyj Danylo, kozak (Vasgryn. k. 198
Hluxyj Demko, kozak D(qd\kiv. k. 121
Hluxyj Demko, kozak D(qd\kiv. k. 121
Hluxyj Demko, kozak Ko(rsun. k. 291
Hluxyj Ivan, kozak Der(ev’qnkiv. k. 61
Hluxyj Ivan, kozak Min(. k. 94
Hluxyj Ivan, kozak Po(povyçiv. k. 189
Hluxyj Is\ko (}sko), ko(zak Kuwiv. k.,hospodar zymivnyka 143,( 271
Hluxyj Karpo (Karp), koza(k Ivoniv. k. 155
Hluxyj Kyrylo, kozak I(rkli]v. k. 209
Hluxyj Luk’qn, kozak Kal\nybolot(. k. 53
Hluxyj Luk’qn, kozak Paßkiv. k.( 138
Hluxyj (Hluhyj) Luk’qn, kozak Werby- niv. k. 266
Hluxyj Maksym, kozak (Dqd\kiv. k. 121
Hluxyj Maksym, kozak (Rohiv. k. 42
Hluxyj Matvij, kozak P(ereqslav. k. 76
Hluxyj Myxajlo, kozak Iv(oniv. k., hospodar zymivnyka 156(, 271
Hluxyj Myxajlo, kozak K(orsun. k. 45
Hluxyj Musij, kozak Íku(ryn. k. 227
Hluxyj Nazar, kozak Po(povyçiv. k. 192
Hluxyj Oleksij, kozak P(lastuniv. k. 114
Hluxyj Omel\ko, kozak D(Ωereliv. k. 73
Hluxyj Pavlo, kozak B(aturyn. k. 188
Hluxyj Pavlo, kozak K(uwiv. k. 146
Hluxyj Pavlo, kozak S(erhi]v. k. 166
Hluxyj Panas, kozak N(ezama]v. k. 204
Hluxyj Pan\ko, kozak (Derev’qnkiv. k. 59
Hluxyj Petro, kozak Ka(niv. k. 179
Hluxyj Roman, kozak NyΩçestebli]v. k. 11, 63
Hluxyj Savka, kozak P(aßkiv. k. 141
Hluxyj Stepan, kozak Ro(hiv. k. 41
Hluxyj Taras, kozak Kuwiv. k(. 147
Hluxyj Taras, kozak Kuwiv. k(. 148
Hluxyj Tyßko, kozak Rohiv. k.( 39
Hluxyj Troxym, kozak Serhi]v. (k. 166
Hluxyj Fedir (Fedor), kozak Baturyn. k. 185 Hluxyj Fedir (Xvedor), kozak Tytariv. k.
220
Hluxyj Fedir (Fedor), koz(ak Werbyniv. k. 266
Hluxyj Gxym, kozak Vely(çkiv. k. 105
Hluxyj Gxym, kozak Kone(liv. k. 163
Hluxyj Gxym, kozak Serhi(]v. k. 166
Hluxyj Qcko, kozak NyΩçes(tebli]v. k. 65
Hluxovs\kyj Havrylo, kozak Kaniv(. k. 178
Hluxovs\kyj Ihnat, kozak Min. k. 95
Hluxovs\kyj Myxajlo, koz(ak Vywestebli]v. k. 69
Hluxovs\kyj Ostap, kozak Vywestebli]v. k. 69
Hluxovs\kyj Gs\ko, koza(k Rohiv. k. 44
Hlußko Hryc\ko, kozak K(uwiv. k. 148
Hlußko Ivan, kozak Ser(hi]v. k. 167
Hlußko (Hrußka
*) Samijlo, kozak Kaniv. k.
181
Hluwenko Lavrin, koza(k Werbyniv. k. 217
Hluwenko Pavlo, koza(k Baturyn. k. 189
Hnenyj Avram, kozak DΩereliv(. k. 70
Hnenyj Andrij, kozak Popovyçi(v. k. 191
Hnenyj Vakula, kozak (Dqd\kiv. k. 123
Hnenyj Vasyl\, kozak Va(sgryn. k. 200
Hnenyj Hryhorij, otaman (Kuwiv. k. 143
Hnenyj Hryc\ko, kozak Ko(rsun. k. 48
Hnenyj Hryc\ko, kozak Mi(n. k. 97
Hnenyj Ivan, kozak Nez(ama]v. k. 204
Hnenyj Kalenyk, kozak( Derev’qnkiv. k. 61
Hnenyj Karpo, kozak Kon(eliv. k. 163
Hnenyj Maksym, kozak (Vedmediv. k. 129
Hnenyj Naum, kozak Werby(niv. k., kurinnyj otaman, hos(podar zymivnyka
213, 273, 313
Hnenyj Onys\ko, kozak (Koreniv. k. 232
Hnenyj Pavlo, kozak (Nezama]v. k. 205
Hnenyj Petro, kozak Vel(yçkiv. k. 107
Hnenyj Semen, kozak Bat(uryn. k. 188
Hnenyj Semen, kozak Irk(li]v. k. 282
Hnenyj Semen, kozak Roh(iv. k. 42
Hnenyj Stepan, kozak P(oltav. k. 82
Hnenyj Stepan, kozak P(opovyçiv. k. 191
Hnybida Ivan, kozak Ík(uryn. k. 227
Hnybida Tyßko, kozak Íkuryn. (k. 226
Hnyda Ivan, kozak Pl(astuniv. k. 114
Hnylyj Is\ko, kozak Iv(oniv. k. 158
Hnidenko Stefan, kozak( Min. k. 93
Hnidyj Antin, kozak Kuwiv. (k. 149
Hnidyj Davyd, kozak K(oreniv. k. 232

349
Hnidyj Ivan, kozak DΩe(reliv. k. 70
Hnidyj Ivan, kozak NyΩç(estebli]v. k. 65
Hnidyj Is\ko (}sko), ko(zak Nezama]v. k. 201
Hnidyj Makar, kozak Ko(reniv. k. 291
Hnidyj Musij (Mosij), ko(zak Plastuniv. k.112
Hnidyj Oleksa, kozak K(orsun. k. 49
Hnidyj Fedir (Fedor), kozak Irkli]v. k. 212
Hnidyj Xarko, kozak Pe(reqslav. k. 77
Hnidyj Gxym, kozak Vely(çkiv. k. 104
Hovijlo Semen, kozak V(edmediv. k. 132
Hovorun Semen, kozak (Nezama]v. k. 205
Hovorun Qcko, kozak Nez(ama]v. k. 204
Hovtva Kornij, kozak (Pereqslav. k. 78
Hovtva Fedir (Fedor), kozak Myßastiv. k. 87
Hohij Mykyta, kozak Ku(wiv. k. 286
Hohil\ Mykyta, kozak K(uwiv. k. 143
Hohol\ Fedir (Fedor), koz(ak Rohiv. k. 41
Hodynenko Fedir (Fedor), (kozak DΩereliv. k. 72
Holyk Matvij, kozak Ir(kli]v. k., hospodar zymivnyka 206, 277, 2(79, 283
Holyk Oleksa, kozak K(yslqkiv. k. 151
Holyk Pavlo, kozak (Werbyniv. k. 215
Holyus Maksym, kozak( Nezama]v. k. 205
Holinka Petro, kozak( Irkli]v. k. 289
Holinka Sydir, kozak (Platnyriv. k. 136
Holinka Fedir (Fedor), kozak Platnyriv. k. 286
Holinnyj Vasyl\, kozak( Poltav. k. 84
Holinnyj Samijlo, kozak Plastuniv. k. 112, 292
Holobik
* Andrij dyv. Bilyj Andrij
Holobik Anton, kozak Levußki(v. k. 108
Holoborod\ko Andrij, kozak Serhi]v. k.  164
Holobuz
* dyv. Salohub Artem
Holova 22
Holova Ivan, kozak Tymoßiv. k. 102
Holovatyj Artem, kozak Poltav(. k. 85
Holovatyj Hryc\ko, koza(k Kaniv. k. 179
Holovatyj Hryc\ko, koza(k Tymoßiv. k. 99
Holovatyj Danylo, kozak Platnyriv. k.  136
Holovatyj Denys, koza(k Poltav. k. 83
Holovatyj Is\ko, kozak( Werbyniv. k. 217
Holovatyj Kyryk, koza(k Kyslqkiv. k. 149
Holovatyj Levko, koza(k Min. k. 95
Holovatyj Nyçypir (Nyçypor(), kozak Poltav. k. 85 Holovatyj Pavlo, koz(ak Serhi]v. k. 281
Holovatyj Pavlo Frolo(vyç, kozak
Íkuryn. k., kurinnyj otaman,
vijs\kovyj suddq 223, 314(
Holovatyj Petro, koza(k Irkli]v. k. 206
Holovatyj (Holovko) Pylyp, otam(an Tymoßiv. k. 97, 303
Holovatyj Savka, koza(k Velyçkiv. k. 105
Holovatyj Semen, kozak( Kryliv. k. 175
Holovatyj Stepan, koza(k Tymoßiv. k. 99
Holovatyj Ulas, kozak( Uman. k. 255
Holovatyj Gxym, kozak (Baturyn. k. 187
Holoven\ Myxajlo, kozak Derev’qnkiv. k. 63
Holovko, polkovnyk Samars\ko] palanky 320
Holovko Andrij, kozak Myßastiv(. k. 89
Holovko Andrij, kozak Paßkiv.( k. 138
Holovko Anton, kozak Rohiv. (k. 42
Holovko Vasyl\, kozak( Velyçkiv. k. 107
Holovko Vasyl\, kozak( Kyslqkiv. k. 151
Holovko Vasyl\, kozak( Platnyriv. k. 137
Holovko Havrylo, kozak Kuwiv.( k. 146
Holovko Harasym, kozak Uman. (k. 55
Holovko Hryc\ko, kozak( Brgxov. k. 126
Holovko Hryc\ko, kozak Vywestebli]v. k. 68
Holovko Hryc\ko, kozak( Korsun. k. 49
Holovko Hryc\ko, kozak( Pereqslav. k. 76
Holovko Danylo, koz(ak Poltav. k. 86
Holovko Danylo, koz(ak Tymoßiv. k. 101
Holovko Denys (Dynys(), kozak Rohiv. k. 43(
Holovko Dmytro, koza(k Irkli]v. k. 212
Holovko Ivan, kozak (Baturyn. k. 188
Holovko Ivan, kozak (Vywestebli]v. k. 69
Holovko Ivan, kozak (Koreniv. k. 233
Holovko Ivan, kozak (Koreniv. k. 233
Holovko Ivan, kozak (Min. k. 93
Holovko Ivan, kozak (Platnyriv. k. 136, 28(6
Holovko Ivan, kozak (Poltav. k. 82
Holovko Ivan, kozak (Serhi]v. k. 166
Holovko Ivan, kozak (Tymoßiv. k. 100
Holovko Ihnat, otaman Vasgryn. k.(, poxidnyj kurinnyj otam(an 194, 311
Holovko Is\ko (}sko), kozak Vasgryn. k. 198
Holovko Is\ko, kozak (Korsun. k. 45
Holovko Klym, kozak (Kyslqkiv. k. 152
Holovko Kornij, kozak( Platnyriv. k. 136
Holovko Kornij, kozak( Íkuryn. k. 225
Holovko Kuz\ma, kozak( Min. k. 95
Holovko Levko, kozak( Paßkiv. k. 140

350
Holovko Luk’qn, kozak Kal\nybolot(. k.,hospodar zymivnyka 51,( 267
Holovko Martyn, kozak( Derev’qnkiv. k. 61
Holovko Matvij, kozak Kal\nybolot. k. 53
Holovko Mykyta (Nykyt(a), kozak DΩereliv. k. 74
Holovko Mykyta, koza(k Kryliv. k. 174
Holovko Mykyta, koza(k Kuwiv. k. 149
Holovko Myxajlo, kozak( Derev’qnkiv. k. 59
Holovko Mojsej (Mojsij), (kozak DΩereliv. k. 72
Holovko Musij (Mujsij), (kozak Dqd\kiv. k. 120
Holovko Musij, kozak (Kyslqkiv. k., polkovnyk Protovçans(\ko] palanky
151, 307
Holovko Nestir (Nester), kozak DΩereliv. k. 73
Holovko Nestir (Nester), kozak Irkli]v. k. 210
Holovko Oleksa, kozak( Kuwiv. k. 143
Holovko Oleksij, koza(k Uman. k. 55
Holovko Omel\ko, koza(k Vywestebli]v. k., hospodar zymivnyka 25(6
Holovko Oxrim, kozak (Kaniv. k. 177
Holovko Pavlo, koza(k DΩereliv. k., hospodar zymivnyka 70,( 257
Holovko Pavlo (Palo)(, kozak DΩereliv. k. 74
Holovko Pavlo, koza(k Paßkiv. k. 140
Holovko Petro, kozak( Kuwiv. k. 148
Holovko Petro, kozak( Myßastiv. k. 87
Holovko Petro, kozak( Serhi]v. k. 166
Holovko Petro, kozak( Serhi]v. k. 255
Holovko Petro, kozak( Íkuryn. k. 225
Holovko Pylyp, kozak( Velyçkiv. k. 104
Holovko Pylyp, kozak( Velyçkiv. k. 105, 278, 285
Holovko Pylyp, kozak( Íkuryn. k. dyv. Holovatyj Pylyp
Holovko Samijlo, koza(k Pereqslav. k. 79
Holovko Semen, kozak (Ivoniv. k. 155
Holovko Semen, kozak NyΩçestebli]v. k. 63
Holovko Semen, kozak (Plastuniv. k. 117
Holovko Stepan, kozak( Irkli]v. k. 210
Holovko Stepan, kozak( Levußkiv. k. 111
Holovko Stepan, kozak( Platnyriv. k. 136
Holovko Stefan, kozak( Baturyn. k. 185
Holovko Tymiß, kozak Derev’qnkiv. k. 59 Holovko Tymiß (Tymoß), kozak Ivoniv. k. 159
Holovko Troxym, kozak Vasgryn.( k. 199
Holovko Troxym (Trofym), kozak
Kal\nybolot. k. 54
Holovko Fedir (Fedor), kozak Korsun. k. 48
Holovko Fedir (Fedor), k(ozak Tymoßiv. k. 100
Holovko Fes\ko, kozak( Kryliv. k. 174
Holovko Gxym, kozak My(ßastiv. k. 89
Holovko Qkiv (Qkov), (kozak Dqd\kiv. k. 120(
Holovko Qkiv (Qkov), (kozak Kuwiv. k. 148
Holovko Qcko, kozak Iv(oniv. k. 158
Holovko Qcko, kozak Ro(hiv. k. 43
Holovko Çumak Ivan, kozak Levußkiv. k. 110
Holovkov Anton, kozak Vasgryn(. k. 198
Holovçenko Hryc\ko, koz(ak Kuwiv. k. 149
Holovçenko Zinec\, kozak Derev’qnkiv. k. 61
Holovçenko Musij, kozak Derev’qnkiv. k. 61
Holovçenko Petro, kozak Derev’qnkiv. k. 62
Holovçenko Qkiv (Qkov), kozak Kaniv. k. 181
Holov’qnyj Taras, kozak Uman. k.( 58
Holodnenko Anton, kozak NyΩçestebli]v. k. 66
Holodnyj Anton, kozak Min. k(. 96
Holodnyj Herasym (Harasym), kozak NyΩçestebli]v. k. 65, 301(
Holodnyj Mykyta, kozak NyΩçestebli]v. k. 66
Holodnyj Qkiv, kozak (NyΩçestebli]v. k., hospodar zymivnyka 260(
Holozad Vasyl\, kozak( Levußkiv. k. 108
Holok Ivan, kozak Werby(niv. k. 216
Holosnyj Tyßko, kozak Irkli]v. (k. 211
Holota Ivan, kozak D(Ωereliv. k. 72
Holota Pavlo, kozak( Velyçkiv. k. 106
Holotenko Ivan, kozak( Paßkiv. k. 138
Holotenko Ivan, kozak( Paßkiv. k. 138
Holocvan\ Marko, kozak( Platnyriv. k. 137
Holocvan\ Myxajlo, kozak Vedmediv. k. 129
Holoçerevyj Qcko, kozak Plastuniv. k. 116
Holub Vasyl\, kozak Um(an. k. 58
Holub Hryc\ko, kozak Po(povyçiv. k. 193
Holub Levko, kozak Ky(slqkiv. k. 153
Holub Maksym, kozak Tytariv. k. 222
Holub Mykola, kozak Ve(dmediv. k. 132
Holub Troxym, kozak Kaniv. (k. 182
Holub Fedir (Fedor), kozak Tymoßiv. k. 102
Holub Qkym, kozak Batu(ryn. k. 187
Holubenko Andrij, kozak Kaniv. (k. 180
Holußka Les\ko, kozak Vywestebli]v. k. 69

351
Holuwenko Qcko, kozak (Poltav. k. 80
Homin Vasyl\, kozak Ve(lyçkiv. k. 105
Honypsa Onys\ko, kozak( Serhi]v. k. 168
Honçar Andrij, kozak Popovyçi(v. k. 192
Honçar Vasyl\, kozak D(Ωereliv. k. 72
Honçar Vasyl\, kozak Tymoßiv. k. 100
Honçar Havrylo, kozak Koreni(v. k. 233
Honçar Harasym, kozak Brgxov. k. 126
Honçar Hordij, kozak Vasgryn. (k. 200
Honçar Zinec\, kozak Pl(astuniv. k. 115
Honçar Zinec\, kozak Pl(astuniv. k. 117
Honçar Ivan, kozak Brgxo(v. k. 126
Honçar Ivan, kozak Kor(sun. k. 50
Honçar Ihnat, kozak Popovyçiv. k(. 191
Honçar Matvij, kozak Um(an. k. 58
Honçar Pylyp, kozak Iv(oniv. k., kurinnyjotaman, poxidnyj kurin(nyj otaman 153,
307
Honçar Savka, kozak Tytariv. k. 222
Honçar Stepan, kozak NyΩçestebli]v. k. 65
Honçar Fedir (Fedor), koz(ak Vywestebli]v. k. 69
Honçar Qcko, kozak Rohiv(. k. 41
Honçarenko Ivan, kozak( Uman. k. 58
Honçarenko Oleksij, koz(ak Din. k. 170
Honçarov Afanasij 13
Honçarov Ivan, kozak (Ivoniv. k. 156
Hopa Ivan, kozak Korsu(n. k. 291
Hora Samijlo, kozak P(latnyriv. k. 136
Horb Avram, kozak Rohiv. (k. 41
Horb Andrij Ivanovyç dyv. Ko(bçyns\kyj Andrij Ivanovyç
Horb Andrij, kozak Baturyn(. k., hospodar zymivnyka 256
Horb Andrij, kozak DΩereliv(. k. 70
Horb Andrij, kozak Irkli]v.( k. 256
Horb Andrij, kozak Kyslqki(v. k. 153
Horb Andrij (Andrej), kozak (Uman. k. 58
Horb Anton, kozak Pereqsla(v. k. 77
Horb Artem, kozak Vedmediv.( k. 129
Horb Vasyl\, kozak Brgxov. k. 126
Horb Vasyl\, kozak Vasgr(yn. k. 196
Horb Vasyl\, kozak Dqd\k(iv. k. 122, 285
Horb Vasyl\, kozak Irkl(i]v. k. 209
Horb Vasyl\, kozak Kuwi(v. k. 146
Horb Vasyl\, kozak Tymoßiv. k. 102
Horb Herasym, kozak Ivoniv(. k. 155
Horb Hryc\ko, kozak DΩerel(iv. k. 263
Horb Hryc\ko, kozak Dqd\k(iv. k. 122
Horb Hryc\ko, kozak Kuwiv(. k. 147 Horb Hryc\ko, kozak Uman(. k. 58
Horb Danylo, kozak Irk(li]v. k. 208
Horb Danylo, kozak Kry(liv. k. 175
Horb Dmytro, kozak Dqd(\kiv. k., hospodar
zymivnyka 118, 260
Horb Dmytro, kozak Lev(ußkiv. k. 112
Horb Ivan, kozak Vasgry(n. k. 194
Horb Ivan, kozak Velyçk(iv. k. 105
Horb Ivan, kozak DΩereli(v. k. 72
Horb Ivan, kozak Ivoni(v. k. 155, 278
Horb Ivan, kozak Ivoni(v. k. 290
Horb Ivan, kozak Irkli](v. k. 210
Horb Ivan, kozak Kal\ny(bolot. k. 53
Horb Ivan, kozak Kyslqk(iv. k. 276, 286, 321
Horb Ivan, kozak Korsu(n. k. 50
Horb Ivan, kozak Nezama(]v. k. 201, 288
Horb Ivan, kozak Paßki(v. k. 140
Horb Ivan, kozak Paßki(v. k. 141
Horb Ivan, kozak Polt(av. k. 83
Horb Ivan, kozak Rohiv.( k. 43
Horb (Horbr) Ivan, kozak Rohi(v. k. 43
Horb Ivan, kozak Werbyni(v. k. 215
Horb Ivan, otaman Vasgr(yn. kurenq 311
Horb Il\ko, kozak Plas(tuniv. k. 116
Horb Karpo (Karp), kozak (Poltav. k. 87
Horb Klym, kozak Kryli(v. k. 175
Horb Kornij, kozak Vywes(tebli]v. k. 68
Horb Kornij, kozak Irkli(]v. k. 266
Horb Lavrin, kozak Kuw(iv. k. 143
Horb Lavrin, kozak Uma(n. k. 55
Horb Levko dyv. Horbyk Levko
Horb Levko, kozak Paßk(iv. k. 141
Horb Maksym, kozak Tymoßiv. k. 101
Horb Martyn, kozak Pol(tav. k., hospodar zymivnyka 85, 269
Horb Martyn, kozak Werby(niv. k. 215
Horb Mykyta, kozak Vas(gryn. k. 197
Horb Myxajlo, kozak Vely(çkiv. k., hospodar zymivnyka 270(
Horb Myxajlo, kozak Pla(stuniv. k. 117
Horb Oleksa, kozak Kan(iv. k. 178
Horb Oleksij (Oleksa), k(ozak Kaniv. k., kurinnyj otaman 177, 31(0
Horb Onys\ko, kozak Nez(ama]v. k. 205
Horb Onys\ko, kozak Tymoßiv. k. 102
Horb Pavlo, kozak Kore(niv. k. 228
Horb Pavlo, kozak Pop(ovyçiv. k. 192
Horb Pavlo, kozak Werby(niv. k. 215
Horb Petro, kozak DΩerel(iv. k. 72
Horb Petro, kozak Koren(iv. k. 228

352
Horb Petro, kozak Koren(iv. k. 228
Horb Petro, kozak Nezam(a]v. k. 204
Horb Petro, kozak Íkury(n. k. 228
Horb Roman, kozak Velyç(kiv. k. 105
Horb Samijlo, kozak Ser(hi]v. k. 167
Horb Stepan, kozak Din(. k. 265
Horb Troxym, kozak Kaniv. (k. 178
Horb Troxym, kozak Serhi]v. (k. 167
Horb Fedir (Fedor), kozak( Irkli]v. k. 211
Horb Fedir (Fedor), kozak( Min. k. 94
Horb Fedir (Fedor), kozak( Nezama]v. k.201
Horb Fedir (Xvedor), koza(k Tytariv. k. 220
Horb Fedir (Fedor), kozak( Tytariv. k. 221
Horb Fedir dyv. Soxac\kyj F(edir
Horb Gxym, kozak Brgxov. k. 126
Horb Gxym, kozak Rohiv. (k. 43
Horb Qkym, kozak Myßast(iv. k. 90
Horb Qkiv (Qkov), kozak( Rohiv. k. 43
Horb Qrema, kozak Kryli(v. k. 172
Horb Qroß, kozak Kuwiv. (k. 145
Horb Qroß, kozak Plastu(niv. k. 114
Horb Qcko, kozak Vywesteb(li]v. k. 68
Horban\ Hryc\ko, kozak P(lastuniv. k. 114
Horbatyj Kyrylo, kozak( Min. k. 93
Horbatyj Pavlo, kozak( Poltav. k. 85
Horbatyj Pylyp, kozak (Vedmediv. k. 131
Horbatyj Semen, kozak P(ereqslav. k. 79
Horbenko Anton, kozak Baturyn(. k. 189
Horbenko Ivan, kozak Vy(westebli]v. k. 68
Horbenko Ivan, kozak S(erhi]v. k. 164
Horbenko Kindrat (Kondrat(), kozak Din. k. 265
Horbenko Troxym, kozak Din. k(. 265
Horbyk Andrij, kozak Vasgryn.( k. 198
Horbyk Andrij, kozak Dqd\kiv.( k. 122
Horbyk Vasyl\, kozak Ve(dmediv. k. 129
Horbyk (Horb) Levko, kozak Serh(i]v. k., kurinnyj otaman 167, 30(9
Horbyk Mykyta, kozak (Ivoniv. k. 159
Horbyk Omel\ko, kozak K(aniv. k. 184
Horbyk Omel\ko, kozak L(evußkiv. k. 108
Horbykov Tereßko, kozak Irkli]v. (k. 208
Horbi[nko Qrema, kozak (Kryliv. k. 175
Horbij Oleksa, kozak Ro(hiv. k. 41
Horbov Fedir (Fedor), kozak Dqd\kiv. k. 121
Horbonis Ivan, kozak (Paßkiv. k. 138
Horbonis Ivan, kozak (Paßkiv. k. 141
Horbonis Omel\ko, kozak( Tymoßiv. k. 101
Horbuz Semen, kozak Myßa(stiv. k. 90 Hordi[v Ivan, kozak Irk(li]v. k. 206
Hordi[nko Ivan, kozak (Levußkiv. k. 110
Hordi[nko Fedir (Fedor), kozak Levuß-
kiv. k. 110
Hordiqßenko Ivan, kozak( Tymoßiv. k. 100
Hordovatnyj Semen, koza(k Vasgryn. k. 201
Hore]da Kuz\ma, kozak P(oltav. k. 263
Hore]denko Doroß, kozak( Werbyniv. k. 266
Horitka Fedir (Fedor), kozak Brgxov. k. 126
Horißnyj (Horiçnyj) Ivan, kozak NyΩçestebli]v. k., kurinnyj otaman 65(,
301
Horkußa dyv. takoΩ Harkußa
Horkußa Avram, kozak Min. k.( 93
Horkußa Andrij, kozak Vasgryn.( k. dyv. Harkußa Andrij
Horkußa Andrij (Andrej), kozak Irkli]v. k. 212
Horkußa Andrij, kozak Platny(riv. k. 135
Horkußa Artem, kozak DΩereliv.( k. 73
Horkußa Vasyl\, kozak (Velyçkiv. k. 105
Horkußa Vasyl\, kozak (DΩereliv. k. 73
Horkußa Vasyl\, kozak (Korsun. k. 49
Horkußa Vasyl\, kozak (Kuwiv. k. 147
Horkußa Vasyl\, kozak (Min. k. 96
Horkußa Vasyl\, kozak (Popovyçiv. k. 193
Horkußa Vasyl\, kozak (Popovyçiv. k. 194
Horkußa Vasyl\, kozak (Werbyniv. k. 217
Horkußa Hordij, kozak Poltav.( k. 85
Horkußa (Çuxraj) Hryhorij (H(ryc\ko) Fedorovyç (Fedorov), pol(kovnyk
Kal\mius\ko] palanky 9(, 246, 254, 256,
258, 317
Horkußa Hryc\ko, kozak (Popovyçiv. k. 191
Horkußa Hryc\ko, kozak (Popovyçiv. k. 191
Horkußa Hryc\ko, kozak (Popovyçiv. k. 193
Horkußa Hryc\ko, kozak (Tytariv. k. 220
Horkußa Davyd, kozak (Pereqslav. k. 74
Horkußa Danylo, kozak( Nezama]v. k. 204
Horkußa Danylo, kozak( Popovyçiv. k. 191
Horkußa Danylo, kozak( Popovyçiv. k. 191
Horkußa Danylo, kozak( Werbyniv. k. 216
Horkußa Demko, kozak (Brgxov. k. 264
Horkußa Demko, kozak (Dqd\kiv. k. 121
Horkußa Denys, kozak (Irkli]v. k. 208
Horkußa Dmytro, kozak( Dqd\kiv. k. 121
Horkußa Dmytro, kozak( Paßkiv. k. 138
Horkußa
* Ivan dyv. Hrußka Ivan(
Horkußa Ivan, kozak Vel(yçkiv. k. dyv. Harkußa Ivan

353
Horkußa Ivan, kozak Vy(westebli]v. k. 68
Horkußa Ivan, kozak Iv(oniv. k. 156
Horkußa Ivan, kozak Irk(li]v. k. 209
Horkußa Ivan, kozak Irk(li]v. k. 209
Horkußa Ivan, kozak Irk(li]v. k. 209
Horkußa Ivan, kozak Kr(yliv. k. 175
Horkußa Ivan, kozak P(lastuniv. k. 116
Horkußa Ivan, kozak P(latnyriv. k. 135
Horkußa Ivan, kozak P(latnyriv. k. 137
Horkußa Ivan, kozak P(oltav. k. 83
Horkußa Ivan, kozak P(opovyçiv. k. 288
Horkußa Ivan, kozak Um(an. k. 57
Horkußa Ihnat, kozak Myßastiv. k.( 89
Horkußa Kalenyk, kozak( Popovyçiv. k. 192
Horkußa Karpo, kozak L(evußkiv. k. 110
Horkußa Kyryk, kozak V(asgryn. k. 196
Horkußa Kindrat (Kondrat(), kozakÍkuryn. k. 223
Horkußa Kornij, kozak (DΩereliv. k. 72
Horkußa Kornij, kozak (Tymoßiv. k. 101
Horkußa Levko dyv. Harkußa Levko
Horkußa Les\ko, kozak (Brgxov. k. 125
Horkußa Les\ko, kozak (Popovyçiv. k. 193
Horkußa Maksym, kozak( Derev’qnkiv. k. 62
Horkußa Maksym, kozak Kal\nybolot. k. 54
Horkußa Marko, kozak P(opovyçiv. k. 191
Horkußa Mykyta, kozak( Nezama]v. k. 204
Horkußa Mykyta, kozak( Paßkiv. k. 141
Horkußa Myxajlo, kozak (Koneliv. k. 162
Horkußa Myxajlo, kozak Popovyçiv. k. 194
Horkußa Myxajlo, kozak (Uman. k. 57, 292
Horkußa Oleksij (Oleksa)(, kozak DΩereliv. k. 72, 291
Horkußa Oleksij Herasymovyç, kozak Plastuniv. k. 116, 304
Horkußa Omel\ko, kozak (Ivoniv. k. 159
Horkußa Onys\ko, kozak( Kaniv. k. 290
Horkußa Ostap, kozak Kr(yliv. k. 172
Horkußa Ostap, kozak L(evußkiv. k. 108
Horkußa Pavlo, kozak (DΩereliv. k. 72
Horkußa Pavlo, kozak (Levußkiv. k. 110
Horkußa Pavlo, kozak (Tytariv. k. 220
Horkußa Pavlo, kozak (Tytariv. k. 221
Horkußa Panas, kozak (Nezama]v. k. 201
Horkußa Pan\ko dyv. Harkußa Pan\ko
Horkußa Petro, kozak K(uwiv. k. 145
Horkußa Petro, kozak N(ezama]v. k. 204
Horkußa Petro, kozak P(lastuniv. k. 118
Horkußa Petro, kozak W(erbyniv. k. 213
Horkußa Pylyp, kozak (Dqd\kiv. k. 121 Horkußa Pylyp, kozak (Irkli]v. k. 210
Horkußa Prokip (Prokop), kozak Irkli]v. k.
208
Horkußa Savka, kozak (Brgxov. k. 126
Horkußa Savka, kozak (Koneliv. k. 162
Horkußa Savka, kozak (Serhi]v. k. 281
Horkußa Semen, kozak Ro(hiv. k. 43
Horkußa Semen, kozak Um(an. k. 58
Horkußa Stepan, kozak (Ivoniv. k. 158
Horkußa Stepan, kozak (Rohiv. k. 42
Horkußa Taras, kozak Levußkiv(. k. 111
Horkußa Fedir (Fedor), kozak DΩereliv. k. 72
Horkußa Fedir (Fedor), kozak Irkli]v. k. 209
Horkußa Fedir (Fedor), kozak Koreniv. k. 231
Horkußa Fedir (Fedor), kozak Popovyçiv. k. 193
Horkußa Fedir (Xvedor), kozak Werby- niv. k. 217
Horkußa Qkym, kozak Ko(reniv. k. 232
Horkußa Qkym, kozak Kr(yliv. k. 172
Horkußa Qkym, kozak Ro(hiv. k. 41
Horkußa Qkiv (Qkov) Iva(novyç (Ivanov), polkovnyk Samars\ko] p(alanky 9, 246,
262, 317
Horkußa Qcko, kozak Irk(li]v. k. 212
Horkußenko Andrij, kozak Uman. k(. 55
Horkußenko Dac\ko dyv. (Harkußenko Danylo
Horkußenko Maksym, kozak Levußkiv. k. 111
Horkußenko Mykyta, kozak Velyçkiv. k. 106
Horkußenko Fedir (Fedor), (kozak Pereqslav. k. 281
Horkußyn Stepan, kozak( Paßkiv. k. 140
Horkußka Ostap, kozak (Werbyniv. k. 217
Horlovyj Andrij, kozak Vedmediv.( k. 133
Horlovyj Kyryk, kozak (Poltav. k. 82
Horobec\ Hryc\ko, kozak Ky(slqkiv. k. 153
Horobec\ Kondrat dyv. Orobe(c\ Kindrat
Horodys\kyj Petro, koza(k Irkli]v. k. 206
Horodys\kyj Troxym, kozak Irkli]v.( k. 208
Horodnyçyj Gxym, kozak (Brgxov. k. 126
Hospodar Petro, kozak (Koneliv. k. 265
Hoc\ Ivan, kozak Werbyni(v. k. 216
Hrabko Semen, kozak Werb(yniv. k. 217
Hrabli 24
Hrabli Ivan, kozak Tymoßiv. k. 99
Hradil\ Demko, kozak (Poltav. k. 86

354
Hra[nko Semen, kozak Tytariv. k. 222
Hramotnyj 23
Hramotnyj Ivan, kozak( Levußkiv. k. 111
Hrebin\ Harasym, kozak Serhi]v.( k. 166
Hrebin\ Ivan, kozak Serhi(]v. k. 164
Hrebin\ Stepan, kozak P(opovyçiv. k. 194
Hrek 23
Hrek Ivan, kozak Min. (k. 97
Hrek Kost\, kozak Vasgr(yn. k. 199
Hreçanyj Hryc\ko, kozak (Nezama]v. k. 206
Hreçanyj Ivan, kozak P(oltav. k. 85
Hreçyn Hryc\ko, kozak Pl(atnyriv. k. 135
Hreçyn Sydir, kozak Pl(atnyriv. k. 135
Hreçka 24
Hreçka Hryc\ko, kozak Pl(atnyriv. k. 133
Hreçka Ivan, kozak Tymoßiv. k. 102
Hreçkosij Mykyta, koza(k Irkli]v. k. 210
Hreçuxa Myxajlo, kozak P(ereqslav. k. 78
Hryb Hryc\ko, kozak Din(. k. 171
Hrybok Tereßko, kozak Koneliv.( k. 160
Hryva Andrij, kozak Ivoniv.( k. 278
Hryva Hryc\ko, kozak Tytariv. k. 220
Hryva Danylo, kozak (Ivoniv. k. 158
Hryva Musij, kozak Kys(lqkiv. k. 152
Hryva Petro, kozak Ka(niv. k. 181
Hryva Semen, kozak Po(ltav. k. 82
Hryva Xarko, kozak Tytariv. k. 221
Hryva Gxym, kozak Ivon(iv. k. 157
Hryva Qcko, kozak Kuwi(v. k. 148
Hryvenko Prokip (Prokop), kozak Kuwiv. k.148
Hryhori[v Karpo (Karp), ko(zak Rohiv. k. 42
Hryhorij Fedorov dyv. Horkußa (Çuxraj) Hryhorij Fedorovyç
Hryhorij Fedorov dyv. La(ntux Hryhorij Fedorovyç
Hryn\ Hryc\ko, kozak Tymoßiv. k. 102
Hryn\ko Troxym, kozak Plastu(niv. k. 116
Hrypka Fedir (Fedor), koz(ak Werbyniv. k. 216
Hrycaj Hryc\ko, kozak Werb(yniv. k. 213
Hrycak Pavlo, kozak (Ivoniv. k. 159
Hrycan Grko, kozak Ivo(niv. k. 159
Hrycykal Fedir (Fes\ko, Xvedir), kozak Velyçkiv. k., hospodar zymivnyka 104, 270
Hrycykalenko Fedir (Fedor(), kozak Velyçkiv. k. 107
Hrycuçenko Myxajlo, koza(k Poltav. k. 84
Hryc\ko brat Kysloho, ko(zak Vedmediv. k. 130 Hryc\ko Zaporyn rodyç, ko(zak
NyΩçestebli]v. k. 66
Hryc\ko Xomyn rodyç, koz(ak Levußkiv. k. 110
Hryßyn Prokip (Prokop),( kozak Min. k. 94
Hrywenko (Hryßçenko) Andrij, kozak Paßkiv. k. 138
Hrißnyj Stefan, kozak Mi(n. k. 91
Hruzyn (ÌurΩij) 23
Hruzyn Vasyl\, kozak (Pereqslav. k. 78
Hruzyn Ivan, kozak P(oltav. k. 80
Hrumika Mykola, koza(k Poltav. k. 263
Hrußivs\kyj Antin, kozak Polta(v. k. 86
Hrußka (Horkußa)
* Ivan, kozak Poltav(. k.
85
Hrußka
* Samijlo dyv. Hlußko S(amijlo
Huba Avram, kozak Vedmediv.( k. 131
Huba Andrij (Andrej), kozak Irkli]v. k. 210
Huba Andrij (Andrej), kozak (Min. k. 95
Huba Andrij, kozak Platny(riv. k. 137
Huba Andrij, kozak Uman. k(. 58
Huba Anton, kozak Brgxov. k. 125, 292
Huba Anton, kozak Kal\nyb(olot. k. 51
Huba Artem, kozak Levußkiv(. k. 108, 292
Huba Vakula, kozak Ser(hi]v. k. 167
Huba Vasyl\, kozak Vywe(stebli]v. k. 68
Huba Vasyl\, kozak Min(. k. 94
Huba Vasyl\, kozak Tymoßiv. k. 99
Huba Vasyl\, kozak Werby(niv. k. 213
Huba Havrylo, kozak Koreni(v. k. 230
Huba Havrylo, kozak Min. k(. 96
Huba Harasym, kozak Ivoniv(. k. 159
Huba Hryc\ko, kozak Vas(gryn. k. 199
Huba Hryc\ko, kozak Dqd\k(iv. k. 120
Huba Hryc\ko, kozak Ivo(niv. k. 156
Huba Hryc\ko, kozak Kan(iv. k. 182
Huba Hryc\ko, kozak Pla(stuniv. k. 117
Huba Dmytro, kozak D(Ωereliv. k. 70
Huba Dmytro, kozak Tytariv. k. 222
Huba Ivan, kozak Dqd\ki(v. k. 120
Huba Ivan, kozak Ivon(iv. k. 157
Huba Ivan, kozak Irkli(]v. k. 209
Huba Ivan, kozak Myßas(tiv. k. 87
Huba Ivan, kozak Pereqs(lav. k. 76
Huba Ihnat, kozak Velyçkiv. k.(, hospodar zymivnyka 104, 269
Huba Ihnat, kozak Ivoniv. k. (158
Huba Ihnat, kozak Kyslqkiv. k.( 153
Huba Is\ko, kozak Serhi](v. k., hospodar zymivnyka 272, 321

355
Huba Is\ko (}sko), koza(k Werbyniv. k.,hospodar zymivnyka 215(, 273
Huba Karpo, kozak Min.( k. 93
Huba Kyryk, kozak DΩere(liv. k. 72
Huba Kindrat (Kondrat),( kozak Dqd\kiv. k. 120
Huba Klym, kozak NyΩçes(tebli]v. k. 65
Huba Levko, kozak Serhi(]v. k. 265
Huba Levko, kozak Íku(ryn. k. 223
Huba Leontij, kozak D(Ωereliv. k. 74
Huba Makar, kozak Pla(tnyriv. k. 135
Huba Marko, kozak Vywes(tebli]v. k. 68
Huba Mykyta (Nykyta), (kozak Kyslqkiv. k. 149
Huba Mykyta, kozak My(ßastiv. k. 278
Huba Musij, kozak Brgxov. k. 126
Huba Musij, kozak Kysl(qkiv. k. 265
Huba Musij (Mojsej) Proko(povyç, kozak Rohiv. k., kurinnyj otaman 39(, 298
Huba Nestir (Nester), kozak Dqd\kiv. k. 290
Huba Pavlo, kozak Myß(astiv. k. 87
Huba Pavlo, kozak Po(povyçiv. k. 193, 288
Huba Panas, kozak Le(vußkiv. k. 110
Huba Petro, kozak Pol(tav. k. 83
Huba Pylyp, kozak Werby(niv. k. 216
Huba Roman, kozak Pla(tnyriv. k. 137
Huba Savka, kozak Brgxov. k. 125, 285
Huba Semen, kozak Koren(iv. k. 233
Huba Semen, kozak Paßk(iv. k. 138
Huba Semen, kozak Tymoßiv. k. 100
Huba Stepan, kozak DΩer(eliv. k. 73
Huba Stepan, kozak Kys(lqkiv. k. 152
Huba Stepan, kozak Neza(ma]v. k. 205
Huba Stepan, kozak Tymoßiv. k. 285
Huba Taras, kozak Koneliv.( k. 160
Huba Tymiß, kozak Kuwiv. k(. 143
Huba Fedir (Fedor), koza(k Vasgryn. k., hospodar zymivnyka 197(, 273
Huba Fedir (Fedor), kozak Plastuniv. k. 117
Huba Xoma, kozak Ivon(iv. k. 158
Huba Qkiv (Qcko), kozak( Koreniv. k. 230, 315
Huba Qcko, kozak Batury(n. k. 187
Huba Qcko, kozak Dqd\ki(v. k. 120
Huba Qcko, kozak Dqd\ki(v. k. 121
Huba Qcko, kozak Kuwiv.( k. 146
Huba Qcko, kozak Plas(tuniv. k. 116
Hubara Kornij, kozak D(Ωereliv. k. 73
Hubatyj Andrij, kozak Derev’qnkiv. k. 63
Hubatyj Proc\ko, kozak (Poltav. k. 83 Hubatyj Fedir (Xvedor), k(ozak
Derev’qnkiv. k. 62
Hubenko Savka, kozak (Íkuryn. k. 225
Hubenko Sydir (Sydor), k(ozak Tymoßiv. k. 285
Hubyn Matvij, kozak D(qd\kiv. k. 121
Hublij Kindrat (Kondrat), kozak Kuwiv. k. 261
Hubryn Luk’qn, kozak Serhi]v. k. (166
Hubrij Stefan, kozak Pe(reqslav. k. 77
Huhu Potap, kozak Kon(eliv. k. 162
Hudym Martyn, kozak Mi(n. k. 93
Hudym Semen, kozak Ivo(niv. k. 159
Hudyn Ivan, kozak Irkl(i]v. k. 209
Hudko Andrij, kozak Rohiv. k(. 43
HuΩva Havrylo, kozak Kaniv(. k. 183
HuΩyna Matvij, kozak (Koreniv. k. 231
Huzij Andrij, kozak Poltav(. k. 82
Huz\ Havrylo dyv. Ìuz\ Havrylo
Huk Ivan, kozak Nezam(a]v. k. 206
Huk Is\ko (}sko), koza(k Plastuniv. k. 112
Huk Kindrat (Kondrat), kozak Dqd\kiv. k. 121
Huk Prokip (Prokop), k(ozak Rohiv. k. 42
Huk Semen, kozak Nezam(a]v. k. 205
Huk Xoma, kozak Plas(tuniv. k. 117
Huk Qkym, kozak Myßas(tiv. k. 89
Huk Qkym, kozak Plas(tuniv. k. 117
Huk Qrema, kozak Plas(tuniv. k. 114
Hunçenko Maksym, koza(k Min. k. 97
Hun\ka Danylo, kozak( Dqd\kiv. k. 123
Hun\ka Danylo, kozak( Werbyniv. k. 217
Hun\ka Ivan, kozak Ko(rsun. k. 50
Hun\ka Ivan, kozak Ku(wiv. k. 145
Hun\ka Ivan, kozak Ku(wiv. k. 147
Hun\ka Ihnat, kozak Dqd\kiv. k. (122
Hun\ka Is\ko, kozak Va(sgryn. k. 197
Hun\ka Kyryk, kozak Va(sgryn. k. 194
Hun\ka Martyn, kozak (Kal\nybolot. k., hospodar zymivnyka 53,( 267
Hun\ka Pavlo, kozak (Poltav. k. 83
Hun\ka Parxim, kozak (Vedmediv. k. 132
Hun\ka Samijlo (Samojlo(), kozak Baturyn. k. 185
Hun\ka Ulas, kozak Dq(d\kiv. k. 122
Hun\ka Fedir (Fedor), kozak Vasgryn. k. 196
Hun\ka Fedir, kozak Ka(niv. k. 177
Hun\ka Fes\ko, kozak K(aniv. k. 182
Hun\ka Qkym, kozak Ko(reniv. k. 234

356
Hun\ka Qcko, kozak Min(. k. 95
Hupalo Andrij, kozak Kyslqki(v. k. 151
Hupalo Vasyl\, kozak (Kyslqkiv. k. 287
Hupalo Hryc\ko, kozak P(latnyriv. k. 135
Hurenko Is\ko (}s\ko), kozak Tymoßiv. k. 100
Hurenko Petro, kozak (Paßkiv. k. 141
Hurenko Petro, kozak (Paßkiv. k. 141
Hur’[v Oleksandr, vykonuv(aç obov’qzkivkomendanta forteci Svqt(o] {lyzavety
319
Huryn Hryc\ko, kozak D(erev’qnkiv. k. 61
Huryn Musij, kozak Min(. k. 96
Hurynenko Levko, koza(k Kaniv. k. 179
Hurtovyj Vasyl\, kozak( Popovyçiv. k. 192
Hurtovyj Hryc\ko, kozak( Kuwiv. k. 146
Hurtovyj Hryc\ko, kozak( Myßastiv. k. 87
Hurtovyj Zinec\, kozak (Werbyniv. k. 216
Hurtovyj Karpo (Karp), kozak Platnyriv. k. 135
Hurtovyj Kindrat (Kondra(t), kozak Koreniv. k. 266
Hurtovyj Levko, kozak( Platnyriv. k. 135
Hurtovyj Myxajlo, kozak Platnyriv. k. 137
Hurtovyj Musij, kozak (Kaniv. k. 179
Hurtovyj Nyçypir (Nyçypor)(, kozak Irkli]v. k. 209
Hurtovyj Panas, koza(k Platnyriv. k. 137
Hurtovyj Petro, kozak( DΩereliv. k. 73
Hurtovyj Radko, kozak (Baturyn. k. 188
Hurtovyj Roman, kozak( Popovyçiv. k. 192
Hurtovyj Semen, kozak (Serhi]v. k. 166
Hurtovyj Fedir (Fedor), kozak Kyslqkiv. k. 151
Hurtovyj Fedir (Fedor), k(ozak Tytariv. k. 221
Hurtovyj Qkiv (Qkov), (kozak DΩereliv. k. 74
Hurtovyj Qcko, kozak D(in. k. 171
Hurtovoj Ivan, kozak (Kryliv. k. 175
Husak Andrij, kozak Velyçkiv(. k. 106
Husak Hryc\ko, kozak P(ereqslav. k. 77
Husak Hryc\ko, kozak Ro(hiv. k. 42
Husak Hryc\ko, kozak Tytariv. k. 220
Husak Ivan, kozak Brgxov. k. 127
Husak Les\ko, kozak (Korsun. k. 49
Husak Fedir, kozak Kan(iv. k. 184
Husak Fedir (Fedor), koz(ak Tytariv. k. 221
Husak Xoma, kozak Pl(astuniv. k. 116
Husak Gxym, kozak Tymoßiv. k. 99
Husak Qcko, kozak Kal(\nybolot. k. 51 Husaçenko Petro, koza(k Werbyniv. k. 215
Husaçenko Fedir (Fedor), kozak Vedme-
div. k. 130
Husaçenko Qkiv (Qkov),( kozak Vedmediv. k. 130
Huslyst Qcko, kozak M(in. k. 93
Huslystyj Havrylo, kozak Ivoniv(. k. 158
Huslystyj Hryc\ko, koza(k Min. k. 96
Huçok Kalenyk, kozak (Plastuniv. k. 116
Ìava Anton, kozak Vedmediv(. k. 132
Ìava Hryc\ko, kozak Ka(l\nybolot. k. 54
Ìava Danylo, kozak (Korsun. k. 45
Ìava Myxajlo, kozak Ík(uryn. k. 225
Ìavrasij Semen, kozak (Kuwiv. k. 149
Ìavro Kyryk, kozak Ku(wiv. k. 145
Ìala©an Davyd, kozak( Plastuniv. k. 117
Ìala©an Ivan, kozak B(aturyn. k. 185
Ìala©an Ivan, kozak V(ywestebli]v. k., hospodar zymivnyka 69,( 268
Ìala©an Semen, kozak (Levußkiv. k. 108
Ìala©an Stepan, kozak (Koneliv. k. 163
Ìala©anenko Matvij, ko(zak Rohiv. k. 44
Ìala©anenko Pylyp, kozak Tytariv. k. 218
Ìala©anenko Troxym, kozak Levußkiv(. k. 110
Ìala©anenko Fes\ko, ko(zak Rohiv. k. 44
Ìala©anenko Gxym, koza(k Rohiv. k. 44
Ìala©uza Myxajlo, kozak Popovyçiv. k. 192
Ìala©uza Radko, kozak( Vasgryn. k. 200
Ìala©uza Gs\ko, kozak( Plastuniv. k. 117
Ìalama©a Ivan, kozak (Uman. k. 284
ÌandΩa Harasym, kozak Íkuryn(. k. 228
ÌanΩa Troxym, kozak Velyçkiv(. k. 105
ÌanΩa Fedir (Fedor), kozak Kuwiv. k. 148
Ìara©a Fedir (Fedor), kozak Irkli]v. k. 209
Ìara©mq Semen, kozak Ka(niv. k. 180
ÌaradΩa Andrij, kozak Paßkiv.( k. 138
ÌaradΩa Ivan, kozak Pa(ßkiv. k. 138
ÌaradΩa Mykyta, kozak (Paßkiv. k. 138
ÌaraΩij Musij, kozak Ka(niv. k. 184
Ìaraza Semen, kozak Ka(niv. k. 177
Ìarana©a Tereßko, kozak Tytariv. k. 221
Ìardovyj Ivan, kozak D(erev’qnkiv. k. 62
Ìardovyj Ivan, kozak K(oneliv. k. 162
Ìardovyj Ivan, kozak P(aßkiv. k. 141
Ìardovyj Ivan, kozak P(latnyriv. k., kurinnyj otaman 133, 30(5

357
Ìardovyj Illq (Il\ko), k(ozakVywestebli]v. k., kurin(nyj otaman 69,
301
Ìardovyj Il\ko, kozak Vywestebli]v. k. 68
Ìardovyj Is\ko, kozak (Ivoniv. k. 155
Ìardovyj Nyçypir (Nyçypor),( kozak Poltav. k. 85
Ìardovyj Fedir (Fedor), k(ozak Werbyniv. k. 215
Ìarna©a Hryc\ko, kozak (Tytariv. k. 221
Ìarna©a Danylo, koza(k Korsun. k. 45
Ìarna©a Martyn, kozak (Íkuryn. k. 225
Ìaßenko Ivan, kozak Ve(lyçkiv. k. 106
Ìvyntovyj Ivan, kozak( Poltav. k. 83
Ìed\ Kyryk, kozak Dqd\ki(v. k. 122
Ìez\ 24
Ìez\ Hryc\ko, kozak Dqd\k(iv. k. 121
Ìeldij Taras, kozak Íkuryn. (k. 223
Ìeleva Ivan, kozak Myß(astiv. k. 90
Ìeleva Les\ko, kozak (Myßastiv. k. 90
Ìelevera Dmytro, kozak( Dqd\kiv. k. 121
Ìelevera (Ìeleverq) Ivan, (kozak Velyçkiv. k. 104, 278, (285
Ìelevera Pavlo, kozak( Platnyriv. k. 137
Ìeleverq Dmytro, kozak( Korsun. k. 291
Ìelex Stepan, kozak Kryliv. k., kurinnyj otaman, polkovnyk P(rotovçans\ko]
palanky, vijs\kovyj o(savul 172, 309
Ìer©yl\ Ivan, kozak Werby(niv. k. 215
Ìerçyk Ulas, kozak Kan(iv. k. 177
Ìyla Semen, kozak Dqd\k(iv. k. 120, 290
Ìylavyj Nyçypir (Nyçypor),( kozak Korsun. k. 49
Ìylavyj Gxym, kozak Ky(slqkiv. k. 153
Ìylun Hryc\ko, kozak K(uwiv. k. 147
Ìyrly©a Omel\ko, kozak( Uman. k. 59
ÌyrlyΩenko Dmytro, ko(zak Uman. k. 57
Ìleba Ihnat, kozak Platnyriv. (k. 135
Ìleben\ Qcko, kozak Serhi(]v. k. 166
Ìlebyn Pavlo, kozak (Koreniv. k. 231
Ìnycq Ivan, kozak Kone(liv. k. 162
Ìo©a Il\ko, kozak Irkli(]v. k. 211
Ìole©a Klym, kozak De(rev’qnkiv. k. 63
Ìole©a Les\ko, kozak D(erev’qnkiv. k. 59
Ìol\ Ivan, kozak Rohiv(. k. 44
Ìontar Semen, kozak We(rbyniv. k., hospodar zymivnyka 273(
Ìontovyj Andrij, kozak Derev’qnkiv. k. 59
Ìreb Dmytro, kozak Vas(gryn. k. 276
Ìrek Vasyl\, kozak Bat(uryn. k. 189 Ìrek Vasyl\, kozak Lev(ußkiv. k. 111
Ìrek Ivan, kozak Din.( k. 171
Ìrek Savka, kozak Paß(kiv. k. 140
Ìreçyn Fedir (Fedor), kozak Irkli]v. k.
211
Ìreçuxa Hryc\ko, kozak Nez(ama]v. k. 205
Ìryßyn Kasqn, kozak Mi(n. k. 94
Ìubernator 23
Ìubernator Antin, kozak Polta(v. k. 82
Ìubrins\kyj Luk’qn, kozak Velyçkiv. k. 107
Ìuha Danylo, kozak Ba(turyn. k. 189
ÌuΩula Danylo, kozak Kyslqkiv. k. 276, 287
Ìuzevyç Martyn, kozak (Pereqslav. k. 78
Ìuzevyç Pylyp, kozak (Pereqslav. k. 79
Ìuzenko Ivan, kozak (Levußkiv. k. 111
Ìuzenko Ivan, kozak (Serhi]v. k. 166
Ìuzenko Panas, kozak( Levußkiv. k. 111
Ìuzenko Staryj Ivan, k(ozak Levußkiv. k. 20, 24, 111
Ìuzij (ÇuΩyj) Kornij, ko(zak Dqd\kiv. k. 264
Ìuz\ (Huz\) Havrylo, kozak Paßkiv. k. 265
Ìuz\ Vasyl\, kozak Kuwi(v. k. 146
Ìuz\ Harasym, kozak Ivoniv(. k. 278
Ìuz\ Harasym, kozak Ivoniv(. k. 290
Ìuz\ Hryc\ko, kozak Kuwi(v. k. 143
Ìuz\ Ivan, kozak Vywest(ebli]v. k., hospodar zymivnyka 260(
Ìuz\ Ivan, kozak Pereqs(lav. k. 77
Ìuz\ Kyryk, kozak Kryl(iv. k., hospodar zymivnyka 272
Ìuz\ Kyryk, kozak Tymoßiv. k. 99
Ìuz\ Maksym, kozak Pl(astuniv. k. 117
Ìuz\ Martyn, kozak Kuw(iv. k. 148
Ìuz\ Martyn, kozak Serh(i]v. k. 164
Ìuz\ Matvij, kozak Di(n. k. 171
Ìuz\ Matvij, kozak Lev(ußkiv. k. 108
Ìuz\ Ostap, kozak Kal\n(ybolot. k. 51
Ìuz\ Pavlo, kozak Ku(wiv. k. 143
Ìuz\ Petro, kozak Batu(ryn. k. 185
Ìuz\ Roman, kozak Uma(n. k. 55
Ìuz\ Roman, kozak Íku(ryn. k. 225
Ìuz\ Samijlo, kozak Ka(niv. k. 179
Ìuz\ Stepan, kozak Tymoßiv. k. 100
Ìuz\ Tymiß (Tymoß), kozak Kyslqkiv. k. 153
Ìuz\ Troxym, kozak Serhi]v. (k. 167
Ìuz\ Fedir (Xvedor), koza(k Kyslqkiv. k. 149

358
Ìuz\ Fedir (Fedor), kozak Koreniv. k. 232
Ìuz\ Qcko, kozak Vywest(ebli]v. k. 69
Ìulyj Maksym, kozak P(oltav. k. 82
Ìulyj Myxajlo, kozak Ro(hiv. k. 39
Ìulyj Ostap, kozak DΩer(eliv. k. 72
Ìulyj Semen, kozak Kys(lqkiv. k. 152
Ìulyj Fedir (Fedor), kozak Derev’qn-kiv. k. 61
Ìulyj Qcko, kozak Myßas(tiv. k. 91
ÌurΩij dyv. Hruzyn
ÌurΩij Andrij (Andrej), kozak Baturyn. k. 185
ÌurΩij Hordij, kozak Koneliv.( k. 163
ÌurΩij Dmytro, kozak V(asgryn. k. 288
ÌurΩij Ivan, kozak Din(. k. 171
ÌurΩij Kuz\ma, kozak P(oltav. k. 83
ÌurΩij Ostap, kozak DΩer(eliv. k. 73
ÌurΩij Fedir (Fedor), kozak Vasgryn. k. 200
Davyd Petro dyv. Dov(id Petro
Davydenko Fedir (Fedor), kozak Uman. k. 57
Davykon\ Mojsej, kozak( Rohiv. k. 39
Dajneha Danylo, koza(k Min. k. 96
Danec\ Myxajlo, kozak Platnyriv. k. 135
Danylenko Ivan, koza(k Popovyçiv. k. 193
Danylenko Naum, koza(k Vedmediv. k. 132
Danylenko Savka, ko(zak Íkuryn. k. 227
Danylo Horbiv rodyç, kozak Kan(iv. k. 183
Danylo Moroziv rodyç, kozak Kaniv. k. 184
Danylo Stepanov (Stefa(nov) dyv. Hladkyj Danylo Stefano(vyç
Danylo Çerevatoho brat, kozak Paßkiv. k. 25, 140
Danylo Çornoho rodyç, kozak Ivoniv. k. 156
Danylo Qkyma Ihnatovy(ça rodyç, kozak Vywestebli]v. k. 68
Danylov Roman, koza(k Levußkiv. k. 108
Danyl\çenko Ivan, koz(ak Kryliv. k. 174
Dan\ko Danylo, koza(k Irkli]v. k. 211
Dara©an Hryc\ko, kozak( Baturyn. k. 185
Dara©an Hryc\ko, kozak Werbyniv. k. 215
Dara©anenko Mojsej, kozak Irkli]v. k. 208
Daremka Maksym, koza(k Brgxov. k. 123
Daremçyn Prokip (Proko(p), kozak Brgxov. k. 126
Darma Vasyl\, kozak (Tymoßiv. k. 102 Darmaß Fedir (Fedor), kozak Kuwiv. k.
146
Dasenko Ivan, kozak (Baturyn. k. 189
Daxnenko Vasyl\, koza(k Koreniv. k. 231
Daxnenko Prokip (Proko(p), kozak Koreniv. k. 231
Daxniv Ivan, kozak K(oreniv. k. 231
Daxno Hryc\ko, kozak K(oreniv. k. 228
Daxno Mykyta (Nykyta)(, otaman Koreniv. k. 228
Daxno Fedir (Fedor), koz(ak Koreniv. k. 228
Dacenko Ihnat, kozak Tymoßiv. k. 22, 97
Debrova Demko, kozak (Myßastiv. k. 90
Devlaj (Devlad) Dmytro(, kozak Dqd\kiv. k. 120, 290
Dev’qtyj Ivan, kozak Derev(’qnkiv. k. 61
Dev’qtyj Ivan, kozak Rohiv(. k. 44
Dev’qtka Savka, kozak Ky(slqkiv. k. 153, 276, 287
Dedreno Mykola, kozak( Rohiv. k. 39
Dej Maksym, kozak Kuwi(v. k. 147
Dej Omel\ko, kozak Ivo(niv. k. 155
Dejdnenko Xarko, kozak( Baturyn. k. 187
Dejkul Ivan, kozak Ba(turyn. k. 187
Dejmyk Ostap, kozak P(latnyriv. k. 136
Dejna Omel\ko, kozak Í(kuryn. k. 227
Dejneka 24
Dejneka Fedir (Xvedor), k(ozak Velyçkiv. k. 106
Dejneçenko Demko, kozak Nezama]v. k. 204
Dejneçenko Ivan, kozak( Nezama]v. k. 204
Dembyc\kyj Stanislav 11
Demeßko Vasyl\, kozak (Irkli]v. k. 209
Demeßko Qkym, kozak K(oneliv. k., hospodar zymivnyka 272(
Demydov Ivan, kozak (Íkuryn. k., kurinnyj otaman 223,( 314
Demura Demko, kozak (Koreniv. k. 231
Demçenko A. A. 29
Demçenko L. Q. 29
Dendeber Tyßko, kozak Rohiv. k.( 39
Dendebera Petro, kozak (Ivoniv. k. 158
Dendebera Ulas, kozak (Tymoßiv. k. 100
Dendebera Fedir (Fedor), k(ozak Kyslqkiv. k. 275, 28(7
Denysenko (Dynysenko() Qkym, kozak Velyçkiv. k. 105
Den\ha Savka, kozak Ve(dmediv. k. 132
Derhaj Mykola, kozak I(voniv. k. 156

359
Derhun Ivan, kozak Vas(gryn. k. 200
Dereberq Hordij, kozak Koneliv.( k. 163
Derevnq Ivan, kozak Iv(oniv. k. 157
Derevnq Roman, kozak (Vasgryn. k. 200
Derevçenko Maksym, kozak Kryliv. k. 174
Derev’qnka Andrij, kozak Din. k(. 168
Derev’qnka Andrij, kozak Din. k(. 171
Derev’qnka Is\ko, kozak Vedm(ediv. k. 132
Derev’qnçenko Xoma, kozak Kuwiv. k. 145
Dereza Andrij, kozak Poltav(. k. 80
Dereza Troxym, kozak Poltav(. k. 84
Derzkyj Ivan, kozak Iv(oniv. k. 156
Derypaska Fedir (Fedor), (kozakPlastuniv. k. 115
Derkaç Vasyl\, kozak U(man. k. 58
Derkaç Hryc\ko, kozak P(opovyçiv. k. 191
Derkaç Hryc\ko, kozak P(opovyçiv. k. 193
Derkaç Demko, kozak Vywestebli]v. k. 291
Derkaç Demko, kozak K(al\nybolot. k. 51
Derkaç Ivan, kozak Irk(li]v. k. 208
Derkaç Ivan, kozak Irk(li]v. k. 209
Derkaç Is\ko (}s\ko), kozak Tymoßiv. k. 100
Derkaç Is\ko (}s\ko), ko(zak Uman. k. 57
Derkaç Kornij, kozak Iv(oniv. k. 159
Derkaç Les\ko, kozak (Rohiv. k. 43
Derkaç Mykyta, kozak (Vedmediv. k. 131
Derkaç Mykyta, kozak (Pereqslav. k. 78
Derkaç Myxajlo, kozak (Vedmediv. k. 130
Derkaç Pavlo, kozak (Serhi]v. k. 167
Derkaç Roman, kozak Br(gxov. k. 125
Derkaç Stepan, kozak K(uwiv. k. 147
Derkaç Xarko, kozak Ík(uryn. k. 223
Desqteryçenko Omel\ko, kozak Rohiv. k. 44
Desqteryçenko Qkym, koz(ak Rohiv. k. 44
Desqteryçenko Qkiv (Qkov), kozak Ro- hiv. k. 44
Desqtyj Martyn, kozak (Serhi]v. k. 166
Dewuniv Ostap, kozak (Nezama]v. k. 204
DΩava©a Andrij, kozak Íkuryn.( k. 226
DΩava©a Kyryk, kozak (Korsun. k. 48
DΩava©a Myxajlo, kozak( Rohiv. k. 42
DΩava©a Stepan, kozak (Korsun. k. 48
DΩava©a Qcko, kozak Ko(reniv. k. 232
DΩeva©a Andrij, kozak Popovyçiv. k. 189
DΩepka Kornij, kozak D(in. k. 170
DΩepka Kornij, kozak D(in. k. 266
DΩepçenko ( ≠epka) Pavlo, kozak Din. k.,
hospodar zymivnyka 17(0, 272 DΩerelovs\kyj Nestir (Nest(er), kozak
DΩereliv. k. 74
DΩy©yr Prokip (Prokop),( kozak Dqd\kiv. k. 290
DΩobolda Prokip (Prokop(), kozak Kal\nybolot. k. 291
DΩobolda Roman, kozak( Poltav. k. 82
DΩoxa Ostap, kozak Per(eqslav. k. 77
DΩuhan Vasyl\, kozak (Min. k. 95
DΩu©an Semen, kozak Ík(uryn. k. 227
DΩu]m Havrylo, kozak Kal\nybolot. k. 53
DΩukan Semen, kozak K(yslqkiv. k. 151
DΩuplqk Petro, kozak K(al\nybolot. k., hospodar zymivnyka 267(
DΩura Dem’qn, kozak Pereqslav. (k. 79
DΩura Petro, kozak Ka(l\nybolot. k. 54
DΩurylo Qkym, kozak (DΩereliv. k. 70
Dzen©ela (Dzen©el\
*) Les\ko, kozak
Rohiv. k. 43
Dzenka Xoma, kozak M(in. k. 94
Dzennyk Taras, kozak Íkuryn. (k. 11, 225
Dzidlo 25
Dzidlo Kindrat, kozak Derev’qnkiv. k. 63
Dzinyk Mykyta, koza(k Min. k. 94
Dzgba Ivan, kozak Rohi(v. k. 41
Dykyj Hryc\ko, kozak P(aßkiv. k. 140
Dykyj (Dyçok) Hryc\ko, kozak Uman. k. 57, 278, 284
Dykyj Il\ko, kozak Ka(niv. k. 184
Dykyj Karpo, kozak Ka(niv. k. 184
Dykyj Mykyta, kozak (Min. k. 93
Dykyj Myxajlo, kozak Platnyriv. k. 135
Dykyj Ostap, kozak My(ßastiv. k. 89
Dykyj Pavlo, kozak (Vasgryn. k. 194
Dykyj Pavlo, kozak (Kaniv. k. 180
Dykyj Panas, kozak (Brgxov. k. 127
Dykyj Pan\ko, kozak (Tytariv. k. 222
Dykyj Petro, kozak Ky(slqkiv. k. 152
Dykyj Stepan, kozak My(ßastiv. k. 91
Dykyj Troxym, kozak Kryliv.( k. 174
Dykyj Troc\ko, kozak Kaniv. (k. 184
Dykyj Qkym, kozak Po(ltav. k. 84
Dylyn Pavlo, kozak( Korsun. k. 47
Dymynnyk Troxym, kozak Koreniv.( k. 232
Dymnyç Myxajlo, kozak Derev’qnkiv. k. 261
Dynysenko dyv. Denys(enko
Dyor©aç dyv. D\or©aç

360
Dyxtovnyj Petro, kozak Vywestebli]v. k.68
Dyçenko Martyn, kozak( Dqd\kiv. k. 122
Dyßkovyj Fedir (Fedor), (kozak Kyslqkiv. k. 276
Dyßlevyj Fedir (Fedor), k(ozak Kyslqkiv. k. 287
Dibrova Dmytro, kozak Kal\nybolot. k. 53
Dibrova Ivan, kozak (Koreniv. k. 233
Dibrova Omel\ko, kozak( Kal\nybolot. k. 53
Dibrova Gxym, kozak Tymoßiv. k. 99
Dibrovenko Is\ko (}sko), kozak Kaniv. k. 181
Divan Les\ko, kozak (Kuwiv. k. 143
Divycq Dmytro, kozak( Velyçkiv. k. 105
Dihtqr (Dihtar) Ivan, k(ozak Kal\nybolot. k. 51
Dihtqr Danylo, kozak( Popovyçiv. k. 193
Dihtqr Ivan, kozak Serh(i]v. k. 166
Dihtqr Ivan, kozak Tytariv. k. 218
Dihtqr Myxajlo, kozak P(ereqslav. k. 74
Dihtqr Pylyp, kozak Se(rhi]v. k. 166
Dihtqr Stepan, kozak D(Ωereliv. k. 74
Dihtqr Tymiß (Tymoß), kozak Irkli]v.( k. 210
Dihtqr Qkiv (Qkov), kozak Baturyn. k. 188
Dihtqr Qcko, kozak Serhi(]v. k. 166
Dihtqrenko Roman, kozak Pereqslav. k. 74
Dihtqrenko Fedir (Fedor),( kozak Derev’qnkiv. k. 61
Did 22
Did Andrij, kozak Din. k(. 171
Did Vasyl\, kozak Per(eqslav. k. 79
Did Vasyl\, kozak Po(povyçiv. k. 191
Did Havrylo, kozak NyΩçeste(bli]v. k. 65
Did Harasym, kozak Kryliv(. k. 175
Did Ivan, kozak Velyçk(iv. k. 107
Did Ivan, kozak Derev(’qnkiv. k. 282
Did Ivan, kozak Serhi]v(. k. 167
Did Klym, kozak Serhi](v. k. 167
Did Oleksij (Aleksij), (kozak Brgxov. k. 261
Did Fedir (Fedor), koza(k Rohiv. k. 42
Did Xarko, kozak Tytariv. k. 255
Did Kramar, kozak Po(povyçiv. k. 21, 191
Didenko Vasyl\, kozak( DΩereliv. k., hospodar zymivnyka 268(
Didenko Vasyl\, kozak( Íkuryn. k. 227 Didenko Danylo, koz(ak Poltav. k. 84
Didenko Demko, kozak( Myßastiv. k. 87
Didenko Doroß, kozak (Poltav. k. 82
Didenko Ivan, kozak (DΩereliv. k.,
hospodar zymivnyka 74,( 268
Didenko Ivan, kozak (Serhi]v. k. 167
Didenko Kalenyk, koz(ak Serhi]v. k. 164
Didenko Kyryk, kozak( Paßkiv. k. 141
Didenko Panas, koza(k DΩereliv. k. 74
Didenko Petro, kozak( Irkli]v. k. 209
Didenko Semen, kozak (Plastuniv. k., hospodar zymivnyka 117, 256
Didenko Stepan, kozak( Kryliv. k. 172
Didenko Fedir (Fedor), kozak DΩere- liv. k. 74
Didenko Fedir (Fedor), kozak Koreniv. k. 232
Didiv Myxajlo, kozak (DΩereliv. k. 72
Didovid Kyryk, kozak( Kyslqkiv. k. 149
Didux Andrij, kozak Rohiv. k(. 39
Didux Fedir (Fedor), koz(ak Rohiv. k. 41
DiΩeçka 24
DiΩeçka Nyçypir (Nyçypor),( kozak DΩereliv. k. 73, 291
Din Andrij, kozak Koreniv.( k. 231
Din Anton, kozak Koreniv(. k. 233
Din Harasym, kozak Brgxov. k. 127
Din Ivan, kozak Neza(ma]v. k. 204
Din Ivan, kozak Uman(. k. 57
Din Ihnat, kozak DΩereliv. k. (73
Din Karpo, kozak Kysl(qkiv. k. 151
Din Levko, kozak Ky(slqkiv. k. 151
Din Myxajlo, kozak Ko(reniv. k. 230
Din Troxym, kozak Myßastiv(. k. 89
Din Fedir (Fedor), koza(k Din. k. 170
Din Qkiv (Qkov), koz(ak Vasgryn. k. 280
Din Qrmola, kozak Tytariv. k. 222
Din Qcko, kozak Pereqs(lav. k. 78
Din Qcko, kozak Pereqs(lav. k. 79
Dinec\ Andrij, kozak Plastu(niv. k. 115
Dira Ivan, kozak Werby(niv. k. 213
Diravyj Pavlo, kozak( Baturyn. k. 187
Dmekoda Omel\ko, koza(k Poltav. k. 86
Dmyterçenko Vasyl\, kozak Werbyniv. k. 283
Dmytrenko Pys\mennyj (Il\ko, kozak Plastuniv. k. 24, 116
Dobryden\ Onys\ko, koza(k Levußkiv. k. 110
Dobryden\ Xarko, kozak (Min. k. 93

361
Dobryj 23
Dobryj Tereßko, kozak Vywestebli(]v. k.68
Dobrovenko Samijlo (Sa(mojlo), kozak Rohiv. k. 43
Dobrovol\nyj Kindrat (Ko(ndat), kozak Kaniv. k. 182
Dobutnyj Kyryk, kozak( Vedmediv. k. 132
Dovbyß 23
Dovbyß Hryc\ko, kozak K(oreniv. k., kurinnyj otaman 228,( 315
Dovbyßenko Musij, kozak Koreniv. k. 231
Dovbyßenko Xarko, kozak Koreniv. k. 231
Dovbnenko Tereßko, kozak Íkuryn. k. 227
Dovbnq Ivan, kozak Va(sgryn. k. 196
Dovbnq (Dovnq) Myxajlo (Artemovyç, kozak Koneliv. k., (polkovnyk
Samars\ko] palanky, po(lkovnyk
Buho©ardivs\ko] palanky,( hospodar
zymivnyka 160, 272, 3(08
Dovbnq Serhij, kozak Po(ltav. k. 85
Dovbnq Stepan, kozak Í(kuryn. k. 225
Dovbnq Fedir (Fedor), kozak Vedmediv. k. 130
Dovhyj 22
Dovhyj Vasyl\, kozak (Velyçkiv. k. 105
Dovhyj Vasyl\, kozak (Myßastiv. k. 90
Dovhyj Hryc\ko, kozak N(ezama]v. k. 205
Dovhyj Davyd, kozak (Kryliv. k. 175
Dovhyj Ivan, kozak Kry(liv. k. 174
Dovhyj Ivan, kozak Mi(n. k. 96
Dovhyj Ivan, kozak Pa(ßkiv. k. 140
Dovhyj Ivan, kozak Pa(ßkiv. k. 264
Dovhyj Lavrin, kozak( Kuwiv. k. 145
Dovhyj Maksym, kozak (Min. k. 97, 303
Dovhyj Matvij, kozak (Kaniv. k. 178
Dovhyj Oleksa, kozak (Kaniv. k. 182
Dovhyj Ostap, kozak Ko(rsun. k. 47
Dovhyj Samijlo (Samojlo(), kozak Irkli]v. k. 209
Dovhyj Semen, kozak P(ereqslav. k. 79
Dovhyj Semen, kozak P(ereqslav. k. 79
Dovhyj Fedir (Xvedor), kozak Tymoßiv. k. 100
Dovhyj Fedir, kozak Irk(li]v. k., hospodar zymivnyka 25(8
Dovhyj Xarko, kozak Vy(westebli]v. k. 69
Dovhyj Gs\ko, kozak Mi(n. k. 95
Dovhonis Vasyl\, koza(k Velyçkiv. k. 105 Dovhonis Roman, koza(k Platnyriv. k. 136
Dovhopolyj Zarko, kozak Levußkiv. k. 108
Dovhopolyj Ivan, koza(k Koreniv. k. 228
Dovhopolyj Myxajlo, kozak DΩereliv. k.
74
Dovhopolyj Stepan, kozak Koreniv. k. 230
Dovhopolyj Fedir (Fedor), kozak Ivoniv. k. 157
Dovhopolyj Fedir (Fedor),( otaman Korsun. k. 45
Dovhopolyj Gxym, kozak( Pereqslav. k. 77
Dovhopolyj Qcko, kozak Levußkiv. k. 108
Dovhop’qt Ivan, kozak NyΩçeste(bli]v. k. 66
Dovhop’qt Petro, kozak Kyslq(kiv. k. 151
Dovhoßy]j Qkiv (Qkov), kozak DΩereliv. k. 74
DovΩenko (DovΩenok, P(rocyk) Prokofij Ivanovyç, kozak Din.( k., kurinnyj
otaman, vijs\kovyj su(ddq 168, 309
Dovid (Davyd) Petro, (kozak Vasgryn. k., vijs\kovyj osavul 194,( 311
Dovil\nyj Ivan, kozak( Koreniv. k. 233
Dovnq Myxajlo Artemovyç dyv. Dovbnq Myxajlo
Dohtqr dyv. D\ohtqr
Dodatka Danylo, koz(ak Baturyn. k. 187
Dodatok Fedir (Xvedor), kozak Tymoßiv. k. 101
Dodyrenko Luk’qn, kozak Korsun. k.( 45
Dozor Nestir (Nester), kozak Poltav. k. 80
Dolyna Andrij dyv. Sokur Andrij
Dolomanivec\ Ivan, kozak Werbyniv. k. 255
Dolomanovec\ Savka, kozak Vasgryn. k. 197
Domantovyç Qcko dyv. (Domontovyç Qcko
Domaßnij Zaxarko, koza(k Vasgryn. k. 201
Domaßnij Is\ko (}s\ko), kozak Poltav. k. 80
Domyßenko Sydir (Sydor), kozak Kryliv. k. 175
Domovnyj Sydir (Sydor), kozak Brgxov. k. 127
Domontovyj Kornij, ko(zak Irkli]v. k. 210
Domontovyç Danylo, (kozak Irkli]v. k. 210(
Domontovyç Ivan Semen(ovyç, kozak Irkli]v. k., kurinnyj (otaman 21, 206, 313
Domontovyç Kyryk, ko(zak Irkli]v. k. 208
Domontovyç (Domantov(yç) Qcko, kozak Koreniv. k., hospodar zymivnyka 230, 274
Domus Ivan, kozak Iv(oniv. k. 159
Don 23

362
Don Andrij (Andrej), kozak Kyslqkiv. k.152
Don Andrij, kozak Levußki(v. k. 111
Don (Taran
*) Andrij, kozak Íkuryn. k. 227
Don Vasyl\, kozak Ko(rsun. k. 47
Don Vasyl\, kozak Myß(astiv. k. 281
Don Dmytro, kozak K(oreniv. k. 232
Don Ivan, kozak Dqd\k(iv. k. 118
Don Ivan, kozak Irkl(i]v. k. 208
Don Ivan, kozak Min.( k. 97
Don Ivan, kozak NyΩçes(tebli]v. k. 65
Don Kornij, kozak Kan(iv. k. 177
Don Maksym, kozak P(lastuniv. k. 116
Don Matvij, kozak Roh(iv. k. 41
Don Mykyta, kozak D(qd\kiv. k. 120
Don Mykyta, kozak P(lastuniv. k. 115
Don Myxajlo, kozak Ro(hiv. k. 39
Don Omel\ko, kozak Ba(turyn. k. 185
Don Pavlo, kozak P(oltav. k. 82
Don Pylyp, kozak Vedm(ediv. k. 131
Don Prokip, kozak Vy(westebli]v. k. 69
Don Prokip, kozak De(revqnkiv. k. dyv. Revenko Prokip
Don Prokip (Prokop), (kozak NyΩçestebli]v. k. 66
Don Semen, kozak Dere(v’qnkiv. k. 61
Don Stepan, kozak Vedm(ediv. k. 129
Don Stepan, kozak Myßa(stiv. k., hospodar zymivnyka 269
Don Qcko, kozak Kuwiv(. k. 148
Donenko Kost\, kozak( Íkuryn. k. 223
Donenko Qcko, kozak (DΩereliv. k. 73
Donenkov Gs\ko, koza(k Min. k. 96
Donec\ Andrij, kozak Koreniv.( k. 232
Donec\ Andrij, kozak Serhi]v. (k. 166
Donec\ Anton, kozak DΩereliv(. k. 263
Donec\ Vasyl\, kozak Va(sgryn. k. 197
Donec\ Havrylo, kozak Brgxov. k. 125
Donec\ Danylo, kozak( Velyçkiv. k. 105
Donec\ Danylo, kozak( Ivoniv. k. 159
Donec\ Danylo, kozak( Serhi]v. k. 265
Donec\ Ivan, kozak Vel(yçkiv. k. 105
Donec\ Ivan, kozak Irk(li]v. k. 211
Donec\ Ivan, kozak Min(. k. 95
Donec\ Ivan, kozak Min(. k. 97
Donec\ Ivan, kozak Per(eqslav. k. 281
Donec\ Ivan, kozak Per(eqslav. k. 77
Donec\ Kalenyk, zaporoΩ(ec\ 318
Donec\ Karpo, kozak Pa(ßkiv. k. 140
Donec\ Les\ko, kozak R(ohiv. k. 44 Donec\ Maksym, kozak (Kuwiv. k. 146
Donec\ Mykyta, kozak (Vasgryn. k. 197
Donec\ Oleksij (Aleksej),( kozak
Pereqslav. k. 76
Donec\ Omel\ko, kozak (Din. k. 171
Donec\ Ostap, kozak Min(. k. 94
Donec\ Pavlo, kozak (Pereqslav. k. 281
Donec\ Petro, kozak P(oltav. k. 85
Donec\ Petro, kozak P(opovyçiv. k. 191
Donec\ Prokip (Prokop),( kozak Tytariv. k. 221
Donec\ Radko, kozak Dq(d\kiv. k. 281
Donec\ Stepan, kozak Ko(rsun. k. 50
*Donec\ Fedir (Fedor) 177
Donec\ (Zinec\ *) Fedir (Fedor), kozak
Velyçkiv. k. 106
Donec\ Fedir (Fedor), koz(ak Din. k. 287
Donec\ Fedir (Fedor), kozak Koneliv. k. 163
Donec\ Xoma, kozak Ivo(niv. k. 157
Donec\ Qkym, kozak Min(. k. 96
Donec\ Qkym, kozak Pa(ßkiv. k. 141
Donec\ Qrema, kozak Bat(uryn. k. 189
Donnyk Qcko, kozak K(uwiv. k. 147
Doradnyj Ivan, kozak (Íkuryn. k. 226
Dormaßa Fedir (Fedor), k(ozak Kuwiv. k., hospodar zymivnyka 271(
Dornalo Demko, koza(k Plastuniv. k. 117
DorohoΩonenko Vasyl\, (kozak Dqd\kiv. k. 121
Dorohokuplq Vasyl\, koz(ak Loxvyc\ko] sotni Lubens\koho p., (test\ Brovka
Hryhoriq 299
Dorohokuplq Ivan, koza(k Vasgryn. k. 196
Doroß Çyhysiv (Çyhohov
*, Çyhysov) brat,
kozak Korsun. k. 47
Doroßenko Danylo, ko(zak Kuwiv. k. 145
Doroßenko Ivan, kozak( Velyçkiv. k. 104
Doroßenko Ivan, kozak( Werbyniv. k. 216
Doroßenko Mykyta, koz(ak Korsun. k. 45
Doroßenko Stepan, koza(k Poltav. k. 83
Doroßenko Tymiß, kozak Korsun. (k. 45
Doroßenko Troxym, kozak Korsun.( k. 47
Dos Vasyl\, kozak Pl(astuniv. k. 118
DoxoΩalyj Panas, koza(k Dqd\kiv. k. 122
Drab Kost\ (Kostq), kozak Vasgryn. k. 288
Drabyna, kozak Ivoni(v. k. 21, 155
Drabyna Vlas, kozak (NyΩçestebli]v. k. 66
Drabyna Hryc\ko, kozak( Poltav. k. 87
Drabyna Ivan, kozak (Koneliv. k. 163
Drabyna Il\ko, kozak (Pereqslav. k. 78

363
Drabyna Myxajlo, kozak( Velyçkiv. k. 278,285
Drabyna Prokip (Prokop), kozak Uman. k. 58
Drabyna Stepan, kozak( Kuwiv. k. 143
Drabyna Fedir (Fedor), kozak Poltav. k. 86
Drabynenko Grko, koza(k Kuwiv. k. 147
Drabynnyk Ivan, koza(k Ivoniv. k. 159
Drahyj Omel\ko, kozak (Vedmediv. k. 132
Drahun Kyryk, kozak K(oneliv. k. 287
Dra©an Vasyl\, kozak (Pereqslav. k. 76
Dra©an Nazar, kozak Mi(n. k. 256
Dra©an Semen, kozak Ík(uryn. k. 225
Dra©an Fedir (Fedor), kozak Íkuryn. k. 11, 223
Dranyj Havrylo, kozak Koneli(v. k. 162
Dranyj Davyd, kozak (Vasgryn. k. 201
Dranyj Ivan, kozak Iv(oniv. k. 157
Dranyj Ivan, kozak Ka(niv. k. 178
Dranyj Luk’qn, kozak Serhi]v. k., hospodar zymivnyka 164, 272
Dranyj Oleksij, kozak (Dqd\kiv. k. 120
Dranyj Panas, kozak (Koneliv. k. 162
Dranyj Pylyp, kozak (Pereqslav. k. 78
Dranyj Pylyp, kozak (Rohiv. k. 39
Dranyj Tymiß (Tymoß), kozak Werbyniv. k. 216
Dranyj Fedir (Fedor), ko(zak Uman. k. 57
Dryba Myxajlo, kozak Va(sgryn. k. 200
Drybas Vasyl\, kozak (Kuwiv. k. 149
Drybas Oleksa, kozak (Koreniv. k. 231
Drybas Sydir (Sydor), kozak Brgxov. k. 126
Drybas Stepan, kozak (Kaniv. k. 180
Drybas Gxym, kozak Kan(iv. k. 180
Drybas Malyj Maksym, k(ozak Nezama]v. k. 204
Dryvitnq Hryc\ko, koza(k Kaniv. k. 181
Dry©a Parxim, kozak S(erhi]v. k. 167
Dryk Mojsej, kozak DΩer(eliv. k. 72
DrykoΩyla Matvij, kozak Velyçkiv. k. 107
Dribnyj Troxym, kozak Vasgryn.( k. 198
DriΩça Ivan, kozak Brgxov. k. 123
DriΩça Troxym, kozak Nezama]v(. k. 203
Drizd Les\ko, kozak V(asgryn. k. 199
Drizd Ostap, kozak Velyçkiv. k. 106, 277, 285
Drizd Petro, kozak Iv(oniv. k. 155, 278
Drimlgha Vasyl\, kozak( Kaniv. k. 178
Drimlgha Ivan, kozak (Vasgryn. k. 199
Drimlgha Ivan, kozak (Korsun. k. 50 Drimlgha Kyryk, kozak( Plastuniv. k. 116
Drimlgha Myxajlo, kozak Pereqslav. k.
77
Drimlgha Pan\ko, kozak NyΩçestebli]v. k. 65
Drimlgha Semen, kozak (Poltav. k. 85
Drimlgha Fedir (Fedor), k(ozak Kal\nybolot. k. 54
Drobit Karpo, kozak Wer(byniv. k. 213
Drobit Kindrat, kozak Platnyriv. (k. 137
Drobit Maksym, kozak( DΩereliv. k. 263
Drobit Tymiß, kozak Din. k.( 171
Drobnen\kyj Savka, koz(ak Paßkiv. k. 140
Drobnyj Ivan, kozak Ko(reniv. k. 230
Drobnyj Ostap, kozak Vy(westebli]v. k. 68
Drobnyj Pavlo, kozak( Nezama]v. k. 288
Drobnyç Kuz\ma, kozak Kal\nybolot. k. 54
Drobot Vakula, kozak NyΩçestebli]v. k. 65
Drobot Hryc\ko, kozak NyΩçestebli]v. k. 66
Drobot Ivan, kozak Ba(turyn. k. 185
Drobot Luk’qn, kozak Kryliv. k.( 172
Drobot Prokip, kozak (DΩereliv. k., kurinnyj otaman 70, (301
Drobot Roman, kozak (Kuwiv. k. 149
Drobot Gxym, kozak Tytariv. k. 222
Drobqha Qcko, kozak Pere(qslav. k. 79
Drozd Anton, kozak Brgxov. k. 125
Drozdenko Hryc\ko, koza(k Korsun. k. 47
Dronyk Marko, kozak (Dqd\kiv. k. 121
Druk Avram dyv. Drgk Avram
Druk Kuz\ma, kozak Ka(l\nybolot. k. 54
Druk Fedir (Fedor), kozak Pereqslav. k. 77
Druçenko Troxym (Trofym), kozak Pereqslav. k. 77
Drgk (Druk) Avram, kozak Poltav(. k. 264
Dub Ivan, kozak Polt(av. k. 83
Dubasnyk Dmytro, koz(ak Paßkiv. k. 265
Dubasnyk Qkiv (Qkov), kozak Paßkiv. k. 265
Dubyna Hryc\ko, kozak (Kuwiv. k. 148
Dubyna Danylo, kozak Kaniv. k. 183, 277, 287
Dubyna Danylo, koza(k Kryliv. k. 175
Dubyna Levko, kozak (Vasgryn. k. 200
Dubyna Nestor, kozak (Popovyçiv. k. 189
Dubyna Nestor, kozak (Popovyçiv. k. 192
Dubyna Stepan, kozak (Din. k. 171
Dubyna Taras, kozak Korsun. (k. 45
Dubyna Fedir (Xvedor), k(ozak Velyçkiv. k. 106
Dubyna Xarko, kozak (Tymoßiv. k. 101

364
Dubynenko Maksym, kozak Popovyçiv. k. 192
Dubko Myxajlo 11
Dubovyj Hryc\ko, kozak (Myßastiv. k. 89
Dubovyk Artem, kozak Serhi]v. (k. 166
Dubovyk Harasym, kozak Kaniv(. k. 183
Dubonis Ivan, kozak (Koneliv. k. 160
Dubonis Onys\ko, koza(k Kuwiv. k. 149
Dubonis Semen, kozak (Velyçkiv. k. 106
Dubonos Fedir (Fedor), kozak Koneliv. k.163
Dubonosenko Is\ko, ko(zak Koneliv. k. 163
Dubrova Hryc\ko, kozak( Nezama]v. k. 205
Dubrova Hryc\ko, kozak( Poltav. k. 87
Dubrova Il\ko, kozak (Irkli]v. k. 208
Dubrova Qrema, kozak (Vedmediv. k. 133
Dubrovnenko Davyd, ko(zak DΩereliv. k. 70
Duha Qkym, kozak Pol(tav. k. 82
Dudka 23
Dudka Artem, kozak Popovyçi(v. k. 193
Dudka Vasyl\, kozak (Nezama]v. k. 205
Dudka Hryc\ko, kozak I(rkli]v. k. 289
Dudka Hryc\ko, kozak K(oreniv. k. 231
Dudka Petro, kozak Iv(oniv. k. 155, 278
Dudka Petro, kozak Iv(oniv. k. 290
Dudnyk Vasyl\, kozak( Myßastiv. k. 87
Dudnyk Vasyl\, kozak( Nezama]v. k. 203
Dudnyk Vasyl\, kozak( Paßkiv. k. 140
Dudnyk Havrylo, kozak Din. (k., hospodar zymivnyka 272
Dudnyk Hryc\ko, kozak (Velyçkiv. k. 106
Dudnyk Danylo, koza(k Myßastiv. k., hospodar zymivnyka 278(, 280
Dudnyk Ivan, kozak D(Ωereliv. k. 72
Dudnyk Ivan, kozak K(orsun. k. 45
Dudnyk Ivan, kozak K(orsun. k. 47
Dudnyk Ivan, kozak P(oltav. k., hospodar zymivnyka 269
Dudnyk Ivan, kozak W(erbyniv. k. 215
Dudnyk Klym, kozak (Korsun. k. 47
Dudnyk Levko, kozak( Nezama]v. k. 203
Dudnyk Myxajlo, kozak( Velyçkiv. k. 107
Dudnyk Myxajlo, kozak( Din. k. 266
Dudnyk Pavlo, kozak( Íkuryn. k. 223
Dudnyk Pan\ko, kozak( Pereqslav. k. 78
Dudnyk Pylyp, kozak (Kuwiv. k. 147
Dudnyk Semen, kozak (Vasgryn. k. 200
Dudnyk Semen, kozak (Koreniv. k. 291
Dudnyk Ulas, brat Tarasa, kozak Vasgryn. k. 199
Dudçenko Panas, koza(k Baturyn. k. 188 DuΩyj Havrylo, kozak Kaniv(. k. 178
DuΩyj Il\ko, kozak DΩer(eliv. k. 74
DuΩyj Is\ko (}s\ko), ko(zak Poltav. k. 86
DuΩyj Overko, kozak Nez(ama]v. k. 203
DuΩyj Fedir (Fedor), kozak Pereqslav. k.
76
DuΩyj Fedir (Fedor), koz(ak Poltav. k. 80
Duka 24
Duka Ivan, kozak Pl(astuniv. k. 118
Duka Kyryk, kozak Wer(byniv. k. 215
Duka Les\ko, kozak P(lastuniv. k. 116
Dulej Semen, kozak Tytariv. k. 222
Dulq Ivan, kozak Kan(iv. k. 182
Dulq Ivan, kozak Uman(. k. 58
Dulq Kornij, kozak Ko(neliv. k. 160, 308
Dulq Fedir (Xvedor), koz(ak Korsun. k., kurinnyj otaman. 45,( 299
Dulq Fedir (Fedor), kozak Plastuniv. k. 116
Dumanov Petro, koza(k Vedmediv. k. 132
Dumko Gxym, kozak Vedm(ediv. k. 132
Dunduk Avram (Avraam), koza(k Kal\nybolot. k. 51
Dunduk Hryc\ko, kozak (Tytariv. k. 221
Dunduk Danylo, koza(k Kryliv. k. 174
Dunduk Ivan, kozak D(qd\kiv. k. 120
Dunduk Ivan, kozak P(oltav. k. 85
Dunduk Makar, kozak (Kuwiv. k. 143
Dunduk Myxajlo, kozak( Uman. k. 57
Dunduk Pavlo, kozak Kyslqkiv. k. 149, 276, 286
Dupatyj Kuz\ma, kozak( Werbyniv. k. 216
Duplyç Myxajlo, kozak (Dqd\kiv. k. 122
Duplij Petro, kozak P(oltav. k. 263
Duplij Semen, kozak Vy(westebli]v. k. 291
Duplij Semen, kozak Ka(l\nybolot. k. 53
Dupliç Fedir (Fedor), kozak Dqd\kiv. k. 120
Durduk Hryc\ko, kozak (Ivoniv. k. 265
Durduka Karpo, kozak (Kaniv. k. 177
Durduçenko Myxajlo, koz(ak Kaniv. k. 178
Durduçenko Xarko, koza(k Kaniv. k. 183
Durman 24
Durman Prokip, kozak( Kuwiv. k. 148
Durnyj Vasyl\, kozak (Irkli]v. k. 289
Durnyj Harasym, kozak Kuwiv.( k. 146
Durnyj Hryc\ko, kozak (Kyslqkiv. k. 151
Durnyj Hryc\ko, kozak (Kuwiv. k. 147
Durnyj Hryc\ko, kozak NyΩçestebli]v. k. 65
Durnyj Is\ko (}s\ko), kozak Myßastiv. k. 89

365
Durnyj Kost\ (Kostq), k(ozak Tytariv. k.221
Durnyj Omel\ko, kozak (Kuwiv. k. 147
Durnyj Savka, kozak (Kal\nybolot. k. 291
Durnyj Xarko, kozak Ve(dmediv. k. 129
Durnij Lavrin, kozak( Pereqslav. k. 76
Durnij Ostap, kozak P(ereqslav. k. 76
Duc\ Harasym, kozak Ivoniv(. k. 157
Duçenko Is\ko (}sko), kozak Plastuniv. k. 114
D\ohtqr (Dohtqr) Levko, kozak Dqd\kiv. k. 120
D\ohtqr (Dohtqr) Les\ko, kozak Dqd\kiv. k. 121
D\or©aç (Dyor©aç) Qcko, k(ozak Kal\nybolot. k. 54
Dqdçenko Luk’qn, kozak Ivoniv. k.( 158
Dqdçenko Semen, kozak (Ivoniv. k. 157
Dqd\kivs\kyj Mykyta, kozak Dqd\kiv. k. 264
Dqd\ko 22
Dqd\ko Antin, kozak Kaniv.( k. 178
Dqd\ko Havrylo, kozak Min. k(. 277, 285
Dqd\ko Hryc\ko, kozak P(ereqslav. k. 78
Dqd\ko Danylo, kozak( Kyslqkiv. k. 151
Dqd\ko Danylo, kozak( Myßastiv. k. 87
Dqd\ko Danylo, kozak( Werbyniv. k. 213
Dqd\ko Ivan, kozak NyΩç(estebli]v. k. 65
Dqd\ko Kuz\ma, kozak NyΩçestebli]v. k. 63
Dqd\ko Lavrin, kozak (Min. k. 96
Dqd\ko Luk’qn, kozak Ivoniv. k.( 157
Dqd\ko Marko, kozak Ko(neliv. k. 160
Dqd\ko Martyn, kozak U(man. k. 57
Dqd\ko Mykyta, kozak (Koneliv. k. 162
Dqd\ko Myxajlo, kozak D(in. k. 171
Dqd\ko Myxajlo, kozak K(al\nybolot. k., hospodar zymivnyka 267(
Dqd\ko Oleksa, kozak K(ryliv. k. 174
Dqd\ko Onoprij (Onufrij), kozak Batu- ryn. k., hospodar zymi(vnyka 187, 258
Dqd\ko Ostap, kozak Ivo(niv. k. 155
Dqd\ko Ostap, kozak Pl(atnyriv. k. 138
Dqd\ko Petro, kozak P(latnyriv. k. 135
Dqd\ko Roman, kozak Ir(kli]v. k. 212
Dqd\ko Stepan, kozak D(Ωereliv. k. 73
Dqd\ko Fedir (Fedor), koz(ak Min. k. 97
Dqd\ko Qkym, kozak Irk(li]v. k., hospodar zymivnyka 258
Dqd\ko Qkiv (Qkov), kozak Plastuniv. k. 114 Dqdgra Pavlo, kozak P(oltav. k. 86
Dqk 23
Dqk Dem’qn, kozak Baturyn. k(. 188
Dqk {fentij, kozak Vywes(tebli]v. k. 68
Dqçenko Hryc\ko, kozak (Levußkiv. k. 112
Dqçenko Semen, kozak Tymoßiv. k. 100
Dqçok Ivan, kozak Dere(v’qnkiv. k. 62
Dqçok Ivan, kozak Kuwi(v. k. 148
Dqçok Maksym, kozak D(qd\kiv. k. 120
Dqçok Qkiv (Qkov), koz(ak Vedmediv. k. 132
Eopa Ivan, kozak Vasgry(n. k. 198
ErΩ Ihnat, kozak Íkuryn. k. 1(8, 223
{dynook Myxajlo, kozak( Vedmediv. k. 133
{dut Omel\ko dyv. Qduta( Omelqn
{dutov Vasyl\, kozak (Min. k. 91
{zus Matvij, kozak Iv(oniv. k. 290
{lek Ivan, kozak Kors(un. k. 48
{lyzaveta Petrivna, r(osijs\ka
imperatrycq 8, 315–316
{mec\ Vasyl\, kozak Tymoßiv. k. 102
{mec\ Demko, kozak DΩer(eliv. k. 72
{mec\ Semen, kozak Ivon(iv. k. 265
{mec\ Fedir (Fedor), kozak Nezama]v. k. 204
{nox Stepan, kozak Vywes(tebli]v. k. 69
{noxa Sydir (Sydor), ko(zak Velyçkiv. k. 104
{rΩ Troxym, kozak Dqd\kiv.( k. 264
*{rßevs\kyj Fedir (Fedor) 177
{rßevs\kyj Fedir (Fedor), k(ozak Kaniv. k. 184
{rßyk 24
{rßyk Qvtux, kozak Min.( k. 93
{xuryn Dmytraßko, koza(k Vasgryn. k. 198
Ûaba Nyçypir (Nyçypor), ko(zak Ivoniv. k. 156
Ûava©a Davyd, kozak (Kuwiv. k. 148
Ûava©a Mykola, kozak (Kuwiv. k. 147
Ûava©a Petro, kozak Iv(oniv. k. 157
Ûadan 24
Ûadan Maksym, kozak (Kyslqkiv. k. 151
Ûadan Nazar, kozak Ko(rsun. k. 49
Ûadan Petro, kozak Ko(rsun. k. 50
Ûadan Petro, kozak Tymoßiv. k. 100
Ûadan Radko, kozak Pa(ßkiv. k. 138
Ûadan Qcko, kozak Brgxov. k. 125
Ûadko Vasyl\, kozak Ne(zama]v. k. 201

366
Ûadko Ivan, kozak Neza(ma]v. k. 206
Ûajvoronok Lavrin, kozak Velyçkiv. k. 107
Ûajryj Maksym, kozak Ve(dmediv. k. 133
Ûak Ivan, kozak Batur(yn. k. 185
Ûaldak Anton, kozak Kal\nyb(olot. k. 53
Ûaldak Anton, kozak Tytariv. k. 218
Ûaldak Martyn, kozak (Popovyçiv. k. 193
Ûaldak Samijlo (Samojlo(), kozakDerev’qnkiv. k. 61
Ûaldaçenko Is\ko (}sko) (dyv. Ûoldak Is\ko
Ûana©aj Vasyl\, kozak (Tymoßiv. k. 100
Ûaryj Hryc\ko, kozak Vedm(ediv. k. 133
Ûaryk Havrylo, kozak Dqd\kiv(. k. 120
Ûarko 24
Ûarko Oleksij, kozak D(qd\kiv. k. 120
Ûarko Stefan, kozak Mi(n. k. 91
Ûarko Fedir (Fedor), kozak Platnyriv. k. 136
Ûeba Pavlo, kozak Po(ltav. k. 84
Ûelapaj Ovdij, kozak Vas(gryn. k. 199
Ûeliznqk Hryhorij, kozak( Kaniv. k., hospodar zymivnyka 25(9
Ûeliznqk Marko, kozak Vywestebli]v. k. 68
Ûeliznqk Stepan, kozak( Tymoßiv. k. 285
ÛemçuΩnyj Harasym, kozak Vywestebli]v. k. 70
Ûepka Pavlo dyv. DΩepçen(ko Pavlo
Ûerdel\ Savka, kozak P(oltav. k. 86
Ûerebec\ Fedir (Fedor), kozak Din. k. 168
Ûerebilenko Oleksij, koz(ak Levußkiv. k. 110
Ûerebilenko Petro, kozak Levußkiv. k. 110
Ûerebko Qkym, kozak Irk(li]v. k. 208
Ûerebnyj Hryc\ko, kozak Br(gxov. k. 127
Ûerebnyj Ivan, kozak Pl(astuniv. k. 117
Ûerebnyj Gs\ko, kozak Pl(astuniv. k. 117
Ûerevylo Ivan, kozak (Irkli]v. k. 211
Ûyvens\kyj Klym, kozak Kal\nybolot. k. 53
Ûyvylo Ivan, kozak Br(gxov. k. 125
Ûyhyr Semen, kozak Pol(tav. k. 83
Ûyhun Lavrin, kozak (Pereqslav. k. 78
Ûy©yr Hryc\ko, kozak Vas(gryn. k. 199
Ûy©yr Prokip (Prokop), kozak Dqd\kiv. k. 122
Ûy©yr Fedir (Fedor), kozak Baturyn. k. 188
Ûy©yr Qcko, kozak Vasgry(n. k. 198 Ûyla Demko, kozak Po(povyçiv. k. 189
Ûyla Denys, kozak Po(ltav. k. 82
Ûyla Ostap, kozak Pop(ovyçiv. k. 193
Ûyla Stepan, kozak Vas(gryn. k. 194
Ûyla Ustym, kozak Íku(ryn. k. 225
Ûyla Xoma, kozak Din(. k. 168
Ûylenko Mykola, koza(k Serhi]v. k. 167
Ûylomur Martyn, kozak( Baturyn. k. 185
Ûynyviz Ivan, kozak (Kaniv. k. 182
Ûytlo Stepan, kozak K(yslqkiv. k. 149
Ûytnij Mykyta, kozak (Vedmediv. k. 130
Ûytnij Stepan, kozak K(yslqkiv. k. 276
Ûytçenko Oleksij, koza(k Kuwiv. k. 148
Ûmenq Semen, kozak Lev(ußkiv. k. 111
Ûmudyn 23
Ûmudyn Demko, kozak (Kaniv. k. 179
Ûmudyn Musij, kozak Ka(niv. k. 179
Ûmudyn Omel\ko, kozak (Pereqslav. k. 78
Ûmudyn Petro, kozak M(in. k. 91
Ûmur Harasym, kozak Myßast(iv. k. 89
Ûmur Danylo, kozak V(elyçkiv. k. 105
Ûmur (Ûmurko) Ivan, kozak Brgxov. k. 125,
286
Ûmur Is\ko (}s\ko), koz(ak Tymoßiv. k. 100
Ûmur Kornij, kozak NyΩçe(stebli]v. k. 65
Ûmur Martyn, kozak Po(ltav. k. 84
Ûmur Petro, kozak Kan(iv. k. 181
Ûmur Xarko, kozak Min.( k. 96
Ûmurenko Ivan, kozak (Korsun. k. 45
Ûmurenko Ivan, kozak (Korsun. k. 50
Ûmurenko Tymiß (Tymoß), kozak Kor- sun. k. 45
Ûmurko Ivan dyv. Ûmur (Ivan
Ûmurko Ihnat, kozak Kal\nybolot.( k. 55
Ûobolda Ivan, kozak Kr(yliv. k. 172
Ûobolda Ivan, kozak Kr(yliv. k. 174
Ûobolda Ivan, kozak P(latnyriv. k. 137
Ûobolda Matvij, kozak (Baturyn. k. 188
Ûobolda Nazar, kozak D(in. k. 170
Ûobolda Fedir (Fedor), kozak Kaniv. k. 181
Ûobolta Serhij, kozak Va(sgryn. k. 200
Ûovaka Karpo (Karp), kozak Íkuryn. k. 227
Ûovnovatyj Ivan, koza(k Ivoniv. k. 159
Ûovten\kyj Hryc\ko, kozak Kyslqkiv. k. 153
Ûovtyj Artem, kozak Derev’qnkiv. k. 59
Ûovtyj Vasyl\, kozak (Poltav. k. 83
Ûovtyj Hryc\ko, kozak P(latnyriv. k. 135
Ûovtyj Matvij, kozak (Ivoniv. k. 156

367
Ûovtyj Fedir (Fedor), kozak Kyslqkiv. k.153, 276
Ûovtonih Ivan, kozak (Velyçkiv. k. 105
Ûovtonih Ivan, kozak (Nezama]v. k. 205
Ûovtonih Panas, koza(k Ivoniv. k. 157
Ûovtonih Pylyp, kozak( Irkli]v. k. 211
Ûovtonih Tymiß, kozak Levußkiv(. k. 108
ÛovtonoΩko Josyf (Iosyf(), kozak DΩereliv. k. 74
Ûovtuxa Ivan, kozak D(qd\kiv. k. 121
Ûohlo Fedir (Xvedor), koz(ak Íkuryn. k. 226
Ûoldak 23
Ûoldak Ivan, kozak Irk(li]v. k. 208
Ûoldak (Ûaldaçenko) Is\k(o (}sko), kozak Kuwiv. k. 147, 2(77
Ûoldak Fedir (Fedor), kozak Kuwiv. k. 147
Ûolob Ihnat, kozak Plastuniv.( k. 114
Ûolob Fedir (Fedor), koz(ak Kaniv. k. 181
Ûolomka Fedir (Fedor), k(ozak Werbyniv. k. 216
Ûoltoj Oleksandr (Aleks(ander), kozak Vasgryn. k. 199
Ûonatyj Ivan, kozak K(yslqkiv. k. 276, 287
Ûonatyj Klym, kozak (Serhi]v. k. 166
Ûonatyj Levko, kozak( Tytariv. k., hospodar zymivnyka 274(
Ûonatyj Les\ko, kozak( Tytariv. k. 222
Ûonatyj Semen, kozak (Vedmediv. k. 130
Ûornyk Ivan, kozak P(aßkiv. k. 142
Ûornovs\kyj Petro, kozak Íkuryn. k. 223
Ûuvan Danylo, kozak( Tymoßiv. k. 285
Ûuvylka Vasyl\, kozak Kal\nybolot. k. 53
Ûu©an Maksym, kozak Werbyniv. k. 278, 283
Ûuk Anton, kozak Paßkiv(. k. 142
Ûuk Havrylo, kozak Polta(v. k. 87
Ûuk Danylo, kozak Ve(dmediv. k. 129
Ûuk Ivan, kozak Brgxov. k. 127
Ûuk Ivan, kozak Rohiv(. k. 43
Ûuk Is\ko (}s\ko), koza(k Myßastiv. k. 90
Ûuk Is\ko, kozak Íkury(n. k. 225
Ûuk Kyryk, kozak Kone(liv. k. 160
Ûuk Kyryk, kozak Popo(vyçiv. k. 191
Ûuk Musij, kozak Vywest(ebli]v. k. 70
Ûuk Musij, kozak Rohiv(. k. 44
Ûuk Oleksa, kozak Vywe(stebli]v. k. 284
Ûuk Oleksa, kozak Kys(lqkiv. k. 286
Ûuk Omel\ko, kozak Irk(li]v. k. 208
Ûuk Tymiß, kozak Platnyri(v. k. 137
Ûuk Fedir (Xvedor), kozak Velyçkiv. k. 105 Ûuk Fedir (Xvedor), kozak Velyçkiv. k. 106
Ûuk Gs\ko, kozak Irkli(]v. k. 213
Ûuk Gxym, kozak Paßki(v. k., hospodar
zymivnyka 271
Ûuk Qkiv, kozak Derev(’qnkiv. k. 59
Ûuk Qrema, kozak DΩerel(iv. k. 73
Ûukovs\kyj Ivan, koza(k Kuwiv. k. 145
Ûulaj Dmytro, kozak NyΩçestebli]v. k. 63, 290
Ûumajlo Andrij, kozak Kaniv. (k. 180
Ûuravel\ 24
Ûuravel\ Vasyl\, kozak Min. k. 93, 277, 285
Ûuravel\ Hryc\ko, kozak (Korsun. k. 48
Ûuravel\ Hryc\ko, kozak (Kuwiv. k. 147
Ûuravel\ Demko, kozak( Din. k. 170
Ûuravel\ Demko, kozak( Tymoßiv. k. 101
Ûuravel\ Denys, kozak( Kaniv. k. 178
Ûuravel\ Ivan, kozak P(latnyriv. k. 136
Ûuravel\ Ivan, kozak U(man. k. 57
Ûuravel\ Is\ko (}sko), kozak Kuwiv. k. 147
Ûuravel\ Is\ko (}s\ko), kozak Tymoßiv. k. 99
Ûuravel\ Kindrat (Kondra(t), kozak Kaniv. k. 181
Ûuravel\ Luk’qn, kozak NyΩçestebli]v. k. 65
Ûuravel\ Luk’qn, kozak Platnyriv. k. 137
Ûuravel\ Maksym, kozak( Serhi]v. k. 166
Ûuravel\ Mykola, kozak( DΩereliv. k. 72
Ûuravel\ Myron (Myrin), (kozak Tymoßiv. k. 99
Ûuravel\ Pavlo, kozak( Nezama]v. k. 203
Ûuravel\ Pavlo, kozak( Nezama]v. k. 204
Ûuravel\ Stepan, kozak (Din. k. 171
Ûuravel\ Stepan, kozak (Ivoniv. k. 156
Ûuravel\ Taras, kozak Ivoniv. (k. 159
Ûuravel\ Troxym, kozak Ivoniv.( k. 155
Ûuravel\ Fedir (Fedor), kozak Vedme- div. k. 132
Ûuravel\ Fedir (Fedor), kozak Nezama]v. k. 203
Ûuravel\ Fedir (Fedor), kozak Poltav. k. 85
Ûuravel\ Fedir (Fedor), k(ozak Serhi]v. k. 167
Ûuravel\ Qkym, kozak M(yßastiv. k. 87
Ûuravlivec\ Troxym, kozak Tytariv. k. 218
Ûuravs\kyj Samijlo, kozak Vedmediv. k. 129
Ûurba Hryc\ko, kozak Dqd(\kiv. k. 122

368
Ûurba Hryc\ko, kozak Kuw(iv. k. 145
Ûurba Hryc\ko, kozak Íku(ryn. k. 223
Ûurba Ihnat, kozak Brgxov. k. 127
Ûurba Is\ko (}sko), koz(ak Kuwiv. k. 286
Ûurba Is\ko (}s\ko), koz(akNyΩçestebli]v. k. 65
Ûurba Maksym, kozak D(in. k. 171
Ûurba Myxajlo, kozak Ku(wiv. k. 146
Ûurba Nestor, kozak Brgxov. k. 126
Ûurba Oleksa, kozak Po(ltav. k. 86
Ûurba Qkiv (Qkov), koz(ak Koreniv. k., hospodar zymivnyka 25(6
Ûurba Qkub, kozak Koren(iv. k. 228
Ûuçanenko Ivan, kozak( Kaniv. k. 182
Ûuçij Ivan, kozak Min.( k. 97
Ûußma Myxajlo, kozak P(lastuniv. k. 261
Ûußman Panas, kozak (Rohiv. k. 44
Zabara Andrij, kozak Din. k(. 170
Zabara Stepan, kozak Ka(niv. k. 183
Zabarnyj Vasyl\, kozak (Werbyniv. k. 215
Zabhajboroda Demko, koza(k NyΩçestebli]v. k. 65
Zabiqka Petro, kozak V(asgryn. k. 200
Zabiqçenko Vasyl\, koza(k Vasgryn. k. 198
Zabiqçenko Parxom, koza(k Vasgryn. k. 198
Zabluda Havrylo, kozak Min. k(. 93
Zabluda Davyd, kozak (Pereqslav. k. 76
Zabluda Ivan, kozak We(rbyniv. k. 217
Zabluda Kyrylo, kozak( Rohiv. k. 39
Zabluda Les\ko, kozak (Kryliv. k. 172
Zabluda Mykola, kozak( Rohiv. k. 44
Zabluda Myxajlo, kozak (Koreniv. k. 231
Zabluda Onys\ko, kozak( Rohiv. k. 42
Zabluda Semen, kozak K(al\nybolot. k. 54
Zabluda Semen, kozak Ro(hiv. k. 42
Zabluda Gxym, kozak Íku(ryn. k. 226
Zabluda Gxym, kozak Íku(ryn. k. 227
Zabluda Qcko, kozak Le(vußkiv. k. 108
Zabolotnenko Ivan, ko(zak Koneliv. k. 160
Zabolotnenko Roman, kozak Koneliv. k. 163
Zabolotnyj Danylo, ko(zak Koneliv. k. 160
Zabora Dem’qn, kozak Plastuniv(. k. 116
Zabora Ivan, kozak Vel(yçkiv. k. 106
Zabora Fedir (Fedor), koz(ak Korsun. k. 50
Zabroda Luk’qn, kozak Rohiv. k. 3(9
Zabroda Panas, kozak (Kal\nybolot. k. 54
Zabrods\kyj Les\ko, koza(k Poltav. k. 82
Zabud\ko Andrij (Andrej), kozak Vedmediv. k. 130 Zabud\ko Ivan, kozak Tymoßiv. k. 102
Zabud\ko Kindrat, kozak Serhi]v. k. 167
Zabud\ko Oleksa, kozak( Vasgryn. k. 196
Zabud\ko Panas, kozak( Popovyçiv. k. 193
Zabud\ko Petro, kozak (DΩereliv. k.,
hospodar zymivnyka 73,( 268
Zaburunnyj Savka, koza(k DΩereliv. k. 256
Zabutnenko Danylo, kozak Nezama]v. k. 205
Zabutnij {vtux, kozak (Kaniv. k. 181
Zabutnij Pavlo, kozak( Myßastiv. k. 281
Zavala Ivan, kozak Tytariv. k. 222
Zavala Klym, kozak D(in. k. 171
Zavala Petro, kozak (Kal\nybolot. k. 53
Zaval\s\kyj Myxajlo, kozak Tymoßiv. k. 101
Zavara Ivan, kozak Ka(l\nybolot. k. 54
Zavedenka Kuz\ma, koza(k Koreniv. k. 231
Zavedovs\kyj Dem’qn, kozak Tytariv. k. 218
Zavezin Hryc\ko, kozak( Derev’qnkiv. k. 61
Zavezin Demko, kozak( Kaniv. k. 179
Zavezin Ivan, kozak (Kal\nybolot. k. 53
Zavezin Ivan, kozak (NyΩçestebli]v. k. dyv. Zavezion Ivan
Zavezin Kindrat (Kondra(t), kozak Popovyçiv. k. 191
Zavezin Maksym, koza(k Ivoniv. k. 155
Zavezin Mykyta, koza(k Pereqslav. k. 77
Zavezin Nestor, kozak( Rohiv. k. 43
Zavezin Stepan, kozak( Popovyçiv. k. 193
Zavezin Fedir (Fedor), k(ozak Velyçkiv. k. 104
Zavezion (Zavezin) Iva(n, kozak NyΩçestebli]v. k. 65, 29(0
Zavezion Qkiv (Qkov), (kozak Rohiv. k. 43
Zavezon Myxajlo, kozak( Min. k. 97
Zavertanyj Ivan, kozak( Irkli]v. k. 212
Zavertka Qriß, kozak Va(sgryn. k. 201
Zavyzin Fedir (Fedor), kozak Korsun. k. 47
Zavyjborodenko Mykola, kozak Paßkiv. k. 142
Zavyjborodenko Tymiß, kozak Paßkiv. k. 25, 142
Zavizin Il\ko, kozak (Poltav. k. 85
Zavizin Oleksa, koza(k Poltav. k. 82
Zavizin Panas, koza(k Poltav. k. 84
Zavij Vasyl\, kozak Mi(n. k. 93
Zavij Qc\ko, kozak NyΩçes(tebli]v. k. 290
Zavil\ßovanyj Pavlo, kozak Derev’qnkiv. k. 62
Zavo[vanyj Ihnat, kozak Kryliv. k. (174

369
Zavolovs\kyj Kuz\ma, k(ozak Poltav. k. 83
Zavoloka Arsen, kozak Vasgryn.( k. 200
Zavoloka Danylo, ko(zak Vasgryn. k. 197
Zavoloka Kindrat (Kond(rat), kozakWerbyniv. k. 215
Zavoloka Tereßko, kozak Irkli]v. (k. 206
Zavoloka Troxym, kozak Levußkiv(. k. 110
Zahajko Ivan, kozak P(lastuniv. k. 117
Zahyna Qcko, kozak Pl(astuniv. k. 117
Zahynajko Danylo, koz(ak Baturyn. k. 187
Zahynajko Mykyta, koz(ak Vedmediv. k. 131
Zahynajko Fedir (Xvedor),( kozak Velyçkiv. k. 106
Zahynajlo Ivan, kozak( Vedmediv. k. 131
Zahynajlo Stepan, koza(k Werbyniv. k. 217
Zahnitko Pavlo, koza(k Plastuniv. k. 116
Zaho]lo Hryc\ko, kozak (Irkli]v. k. 211
Zahorodnyj Nyçypir (Nyçypor)(, kozak Vedmediv. k. 133
Zahortaj Ivan, kozak Tymoßiv. k. 99
Zahreba Vasyl\, kozak Tytariv. k. 220
Zahreba Omel\ko, kozak P(ereqslav. k. 78
Zahreba Pavlo, kozak Tytariv. k. 218
Zahreba Stefan, kozak P(ereqslav. k. 79
Zahreba Gs\ko, kozak Per(eqslav. k. 77
Zahubybat\ko Andrij, kozak Rohiv. k(. 42
Zahubybat\ko Vasyl\, koz(ak Rohiv. k. 42
Zahubybat\ko Hryc\ko, kozak Nezama]v. k. 204
Zahubybat\ko Ivan, koza(k Rohiv. k. 42
Zahubybat\ko Ostap, kozak Werbyniv. k. 213
Zahubyjdußa (Zahubyjdßa) Avram, kozak Myßastiv. k. 89
Zahubykin\ Is\ko, kozak( Levußkiv. k. 111
Zahubynoha Karpo, kozak( Kaniv. k. 179
Zahubypastka Ivan, koz(ak Brgxov. k. 126
Zahubij Ivan, kozak Kuw(iv. k. 286
Zahubij Ivan, kozak Per(eqslav. k. 79
Zahubnyj Panas, kozak( Nezama]v. k. 203
Za©amula Ivan, kozak (Vywestebli]v. k. 68
Zademijko Qkym, kozak (Brgxov. k. 126
Zaderaka Maksym, koza(k Koneliv. k. 160
Zadesens\kyj Stepan, kozak Myßastiv. k. 89
Zadyrajko Filon, koza(k Poltav. k. 85
Zadyraka Andrij, kozak Werbyniv.( k. 216
Zadyraka Danylo, koz(ak Nezama]v. k. 201
Zadyraka Ostap, kozak (Íkuryn. k. 226
Zadyraka Fedir (Xvedor), kozak Velyçkiv. k. 104
Zadiraka Petro, kozak( Levußkiv. k. 108 Zadnistrans\kyj Stepan, kozak Vasgryn. k.
194
Zado[nyj Demko, kozak (Irkli]v. k. 211
Zadoq Hryc\ko, kozak Lev(ußkiv. k. 111
Za[c\ Vasyl\, kozak Kuwi(v. k. 148
Za[c\ Vasyl\, kozak Uman(. k. 57, 278, 284
Za[c\ Hryc\ko, kozak Irkl(i]v. k. 210
Za[c\ Hryc\ko, kozak Popovyçiv. k. 191, 288
Za[c\ Maksym, kozak Rohi(v. k. 39
Za[c\ Myxajlo, kozak Vas(gryn. k. 197
Za[c\ Myxajlo, kozak Pop(ovyçiv. k. 191
Za[c\ Oleksa, kozak Serhi(]v. k. 167
Za[c\ Oleksij, kozak DΩer(eliv. k. 73
Za[c\ Oleksij, kozak Kuwi(v. k. 143
Za[c\ Ostap, kozak Nezam(a]v. k. 205
Za]ka Havrylo, kozak Ivoniv(. k. 159
Za]ka Havrylo, kozak Serhi]v.( k. 164
Za]ka Hryc\ko, kozak Po(povyçiv. k. 191
Za]ka Hryc\ko, kozak Wer(byniv. k. 215
Za]ka Denys, kozak L(evußkiv. k. 112
Za]ka Ivan, kozak Bat(uryn. k. 185
Za]ka Ivan, kozak Kors(un. k. 48
Za]ka Ivan, kozak Tymoßiv. k. 102
Za]ka Ivan, kozak Íku(ryn. k. 225
Za]ka Myxajlo, kozak Br(gxov. k. 123
Za]ka Oleksij, kozak P(aßkiv. k. 138
Za]ka Panas, kozak Ne(zama]v. k. 205
Za]ka Tereßko, kozak Koneliv.( k. 163
Za]ka Troxym, kozak Nezama]v(. k. 205
Za]ka Troxym, kozak Plastu(niv. k. 115
Za]ko Vasyl\, kozak Iv(oniv. k. 156
Za]menko Tymiß, kozak Korsun. (k. 47
Zajvyj Hryc\ko, kozak L(evußkiv. k. 110
Zajvyj Demko, kozak Ve(dmediv. k. 129
Zajvyj Ivan, kozak Vywe(stebli]v. k. 69
Zajvyj Kyryk, kozak Ík(uryn. k. 226
Zajvyj Pavlo, kozak M(in. k. 93
Zajvyj Pylyp, kozak My(ßastiv. k. 87
Zajvyj Roman, kozak Tytariv. k. 218
Zajvyj Qcko, kozak NyΩçes(tebli]v. k. 65
Zajda Naum, kozak Rohiv(. k. 41
Zajtava Petro, kozak (Baturyn. k. 185
Zajçenko (Çajçenko
*) Qkiv (Qkov), kozak(
Íkuryn. k. 225
Zakabluk Semen, kozak( Íkuryn. k. 225
Zakidnyj Demko, kozak( Vasgryn. k. 198
Zakirok Ihnat, kozak Kaniv. k. 18(4
Zakitçyk Oxrim, kozak (Levußkiv. k. 110
Zakopajko Danylo, koz(ak Brgxov. k. 127
Zakopajko Mykola, koz(ak Irkli]v. k. 209

370
Zakopajlo Olyxvir, kozak Popovyçiv. k. 191
Zakopajçenko Mykola, kozak Irkli]v. k. 210
Zakotij Troxym, kozak Min. k.( 285
Zalata Myxajlo, kozak( Poltav. k. 86
Zalepa Demko, kozak K(oneliv. k. 162
Zalepa Denys (Dynys), kozak Serhi]v. k. 164
Zalepa Ivan, kozak Kon(eliv. k. 160
Zalepa Is\ko (}sko), kozak Kaniv. k. 182, 290
Zaliznyj Ivan, kozak (Vasgryn. k. 198
Zaliznyj Ivan, kozak (Kaniv. k., hospodarzymivnyka 273
Zaliznyj Ivan, kozak (Plastuniv. k., hospodar zymivnyka 25(6
Zaliznyj Les\ko, koza(k Rohiv. k. 44
Zaliznqk Hryc\ko, kozak( Koreniv. k. 230
Zalis\kyj Hryc\ko, koza(k Dqd\kiv. k. 121
Zallqjbida Prokip, koza(k Vasgryn. k. 199
Zaloha Anton, kozak Min. k(. 94
Zalupejko Oleksa, kozak Derev’qnkiv. k. 61
Zalupejko Qcko, kozak K(ryliv. k. 175
Zalupejçenko Hryc\ko, kozak Korsun. k. 49
Zalupenko Ivan, kozak( Min. k. 97
Zamax Savka, kozak P(aßkiv. k. 142
Zamyßlqka Davyd, koza(k Nezama]v. k. 204
Zamyßlqka Demyd (Dymyd)(, kozak Nezama]v. k. 204
Zamirok Levko, kozak( Rohiv. k. 42
Zamirok Fedir (Fedor), k(ozak Rohiv. k. 44
Zamkovs\kyj Myxajlo, kozak Vasgryn. k. 200
Zamkovs\kyj Myxajlo, otaman Levuß- kiv. k., hospodar zymivnyka 108, 259, 304
Zamlilyj Havrylo, kozak Kuwiv.( k. 147
Zamlilyj Oleksa, koza(k Koreniv. k. 233
Zamlilyj Gs\ko, kozak( Rohiv. k. 44
Zamrilyj Myxajlo, kozak( Kaniv. k. 181
Zamula Ivan, kozak Ba(turyn. k., hospodar zymivnyka 188, 256
Zamula Stepan, kozak (Ivoniv. k. 155
Zanosylo Maksym, koz(ak Plastuniv. k. 115
Zanuda Andrij, kozak Myßastiv(. k. 90
Zanuda Denys (Dynys), kozak Myßastiv. k. 281
Zapara Zaxarko, kozak (DΩereliv. k. 74
Zapara Ivan, kozak NyΩç(estebli]v. k. 63
Zapara Kalenyk, kozak( Derev’qnkiv. k. 61
Zapara Maksym, kozak (Pereqslav. k. 77
Zapara Pavlo, kozak (Vedmediv. k. 130
Zapeka Ivan, kozak Kuw(iv. k. 143 Zapeklyj Andrij (Andrej), kozak Ivoniv. k.
155
Zapeçnoj Ivan, kozak Va(sgryn. k. 200
Zapysnyj Luk’qn, kozak Plastuniv(. k. 115
Zapysnyj Mykola, koza(k Ivoniv. k. 158
Zapiçnyj Andrij, kozak Pereqsla(v. k. 78
Zapiçnyj Andrij, kozak Uman. k(. dyv. Zapißnyj Andrij
Zapiçnyj Hryc\ko, kozak (Koreniv. k. 233
Zapiçnyj Ivan, kozak L(evußkiv. k. 110
Zapiçnyj Ivan, kozak Mi(n. k. 94
Zapiçnyj Klym, kozak Ve(dmediv. k. 281
Zapiçnyj Nazar, kozak D(in. k. 171
Zapiçnij Adam, kozak Paßkiv. (k. 140
Zapiçnij Kyrylo, kozak( Poltav. k. 80
Zapißnyj (Zapißnij) Andrij, kozak Uman. k., kurinnyj otaman, h(ospodar
zymivnyka 55, 268, (300
Zapißnyj Petro, kozak (DΩereliv. k. 70
Zapißnij Semen, kozak We(rbyniv. k. 216
Zaplava Ihnat, kozak Kuwiv. k. 146
Zaplava Tymiß (Tymoß), kozak Rohiv. k(. 44
Zarvans\kyj Pavlo, kozak Kyslqkiv. k. 276
Zaruba Andrij (Andrej), kozak (Min. k. 93
Zaruba Danylo, kozak( Kal\nybolot. k. 51
Zaruba Dmytro, kozak (Ivoniv. k. 156
Zaruba Ivan, kozak Vel(yçkiv. k. 107
Zaruba Ivan, kozak Tytariv. k. 221
Zaruba Ihnat, kozak Din. k. 170
Zaruba Kyryk, kozak P(opovyçiv. k. 193
Zaruba Kyryk, kozak P(opovyçiv. k. 266
Zaruba Martyn, kozak K(aniv. k. 178
Zaruba Martyn, kozak R(ohiv. k. 42
Zaruba Matvij, kozak P(ereqslav. k. 78
Zaruba Naum, kozak Kan(iv. k. 179
Zaruba Naum, kozak Kan(iv. k. 181
Zaruba Semen, kozak Ivo(niv. k. 159
Zaruba Semen, kozak Uma(n. k. 58
Zaruba Stepan, kozak Ko(reniv. k. 233
Zaruba Stepan, kozak P(ereqslav. k. 78
Zaruba Fedir (Fedor), koz(ak Pereqslav. k. 79
Zarudnyj Vasyl\ Ivanovy(ç, sotnyk Myrhorods\ko] perßo] sotni(
Myrhorods\koho p., predstavnyk
het\mana v Zaporoz\kij S(içi 5, 237–239,
242, 249, 316, 319
Zarqda Havrylo, kozak Levußk(iv. k. 110
Zasrac\kyj Xarko, kozak( Myßastiv. k. 90
Zastava Hryc\ko, kozak( Din. k. 170

371
Zastava Kornij, kozak( Irkli]v. k. 210
Zastava Omel\ko, kozak Irkli]v. k. 210, 289
Zasuxa Ivan, kozak Ny(Ωçestebli]v. k. 63
Zatelepa Ivan, kozak D(in. k. 266
Zatelepa Kuz\ma, kozak( Rohiv. k. 41
Zatelepa Stepan, kozak (Pereqslav. k. 78
Zatora Kornij, kozak (Levußkiv. k. 111
Zaxvostyj Vasyl\, koza(k Pereqslav. k. 78
Zaxlgpanyj Les\ko, koza(k Brgxov. k. 126
Zaxodenka Pylyp, kozak( Popovyçiv. k. 192
Zaxopaçenko Ivan, kozak( Irkli]v. k. 212
Zac\ontyj (Zaciontyj) Py(lyp, kozakNezama]v. k. 203
Zac\ontyj (Zaciontyj) Xar(ko, kozak Paßkiv. k. 140
Zacgntyj Petro, kozak Kal\nybolot. k. 51
Zaçepa Mykyta, kozak P(oltav. k. 86
Zaçepa Oleksij, kozak Um(an. k. 57
Zaçepa Qcko, kozak Kuwiv(. k. 145
Zaçynajko Hryc\ko, koza(k Baturyn. k. 185
ZbaraΩ Vasyl\, kozak Nez(ama]v. k. 203
ZbaraΩ Ivan, kozak Dere(v’qnkiv. k. 61
ZbaraΩ Qkym dyv. Zbaraz\k(yj Qkym
ZbaraΩa Vasyl\, kozak N(ezama]v. k. 206
Zbaraz\kyj (ZbaraΩs\kyj) Ma(tvij, kozak Kal\nybolot. k. 53
Zbaraz\kyj (ZbaraΩs\kyj) Ol(eksij, kozak Vywestebli]v. k. 68
Zbaraz\kyj Klym, kozak( Plastuniv. k. 112
Zbaraz\kyj (ZbaraΩ) Qkym, (kozak Popovyçiv. k. 191, 28(8
Zbarans\kyj Oleksij, koz(ak Min. k. 95
Zbaraß Leontij, kozak (Rohiv. k. 41
Zbyra Petro, kozak Pl(astuniv. k. 114
Zbyratyj Mykyta, kozak( Poltav. k. 82
Zbij Semen, kozak Irkli(]v. k. 210
Zborox Naum, kozak Myßa(stiv. k. 90
Zvalij Danylo, kozak( DΩereliv. k. 292
Zvyçajnyj Andrij, kozak Derev’qnkiv. k. 62
Zvizdun Ivan, kozak (Vywestebli]v. k. 69
Zvinnyk {vfym, kozak (Pereqslav. k. 78
Zvir Vasyl\, kozak Dqd(\kiv. k. 118
Zvirqçenq Ivan, kozak Ba(turyn. k. 189
Zvonyk Nyçypir (Nyçopor),( kozak Íkuryn. k. 223
Zdir Ivan, kozak Batur(yn. k. 188
Zdorovennyj Kindrat (Kon(drat), kozak Rohiv. k. 39
Zdorovyj Kindrat (Kondrat), kozak Rohiv. k. 41 Zdorovyj Marko, kozak (Pereqslav. k. 79
Zdorovyj Mykyta, kozak( Poltav. k. 80
Zdorovyj Fedir (Fedor), kozak Myßas-
tiv. k. 281
Zelenyj Vasyl\, kozak (DΩereliv. k. 73
Zelenyj Hryc\ko, kozak P(ereqslav. k. 77
Zelenyj Ivan, kozak Pl(astuniv. k., hospodar zymivnyka 115, 270
Zelenyj Il\ko, kozak D(erev’qnkiv. k. 62
Zelenyj Kyrylo, kozak (Paßkiv. k. 141
Zelenyj Roman, kozak D(in. k. 170
Zelenyj Roman, kozak P(ereqslav. k. 78
Zelenyj Fedir (Fedor), kozak Poltav. k. 85
Zelenyj Fedir (Fedor), ko(zak Uman. k. 59
Zelenyj Fedir, kozak Pl(atnyriv. k. 136
Zelenyj Qcko, kozak Pl(astuniv. k. 115
Zelens\kyj Demko, koza(k Uman. k. 58
Zelens\kyj Ivan, kozak( Vasgryn. k. 292
Zelens\kyj Ivan, kozak( DΩereliv. k. 74
Zelens\kyj Mykola, kozak Nezama]v. k. 205
Zelens\kyj Pavlo Semeno(vyç, kozak Uman. k., pysar Buho©ar(divs\ko] i
Samars\ko] palanok, so(tnyk Raßivs\ko]
sotni Hadqc\koho p. 57, 300
Zema (Zima) Ivan, koza(k Brgxov. k. 126
Zema Ostap, kozak Kal\(nybolot. k. 53
Zemlqk Denys (Dynys), kozak Dqd\kiv. k. 120
Zemlqk Matvij, kozak Ík(uryn. k. 226
Zemlqnyj Is\ko (}s\ko), kozak DΩereliv. k. 72
Zemlqnyj Pylyp, kozak (Koreniv. k., hospodar zymivnyka 274(
Zemlqnyj Xarko, kozak (Irkli]v. k. 208
Zyvec\ Xoma, kozak Neza(ma]v. k. 205
Zyma Klym, kozak Werby(niv. k. 216
Zyma Troxym (Trofym), kozak Irkli]v. k. 209
Zynz\oxa (Zynzioxa) Vas(yl\, kozak Pereqslav. k. 77
Zib Stepan, kozak Ivon(iv. k. 157
Zivaka Kyryk, kozak (Vedmediv. k. 133
Zikran\ Vasyl\, kozak (Vedmediv. k. 133
Zikran\ Maksym, kozak( Vedmediv. k. 133
Zikran\ Savka, kozak (Platnyriv. k. 137
Zikraç Harasym, kozak Tymoßiv. k. 101
Zikraç Ivan, kozak Kon(eliv. k. 160
Zikraç Myron (Myrin), k(ozak Kaniv. k. 177
Zikraç Myron (Miryn), k(ozak Kaniv. k. 180
Zikraç (Zubaç
*) Oleksij, kozak Kaniv. k. 180
Zikraç Petro, kozak Ko(rsun. k. 49

372
Zikraç Prokip (Prokop), kozak Ivoniv. k. 158
Zikraç Fedir (Fedor), koz(ak Ivoniv. k. 158
Zima dyv. Zema
Zinec\ Kornij, kozak Tymoßiv. k. 102
Zinec\ Stepan, kozak Kry(liv. k. 175
Zinec\
* Fedir dyv. Donec\ Fedir
Zinovyç Zinec\, kozak V(elyçkiv. k. 285
Zincov Myxajlo, kozak (Vasgryn. k. 196
Zinçenko Roman, kozak( Poltav. k. 84
Zinçenko Samijlo (Samoj(lo), kozak Kryliv. k. 175
Zin\ka Serhij, kozak Ka(niv. k. 183
Zlepko Andrij, kozak Ivoniv.( k. 265
Zlepok Ivan, kozak Ivo(niv. k. 158
Zlepok Kindrat, kozak DΩereliv. k. (70
Zlydni Matvij, kozak (Íkuryn. k. 226
Zlyj 23
Zlyj Andrij, kozak Velyçkiv(. k. 107
Zlyj Vasyl\, kozak Vas(gryn. k. 199
Zlyj Vasyl\, kozak Vely(çkiv. k. 105
Zlyj Havrylo, kozak Irkli]v(. k. 210
Zlyj Havrylo, kozak Irkli]v(. k. 211
Zlyj Hordij, kozak Kaniv. k(. 182
Zlyj Ivan, kozak Uman(. k. 57
Zlyj Klym, kozak Brgxov. k. 123
Zlyj Klym, kozak Levu(ßkiv. k. 108
Zlyj Levko, kozak Vas(gryn. k. 194
Zlyj Mykyta, kozak Ro(hiv. k. 44
Zlyj Musij, kozak Batu(ryn. k. 188
Zlyj Musij (Mosij), kozak Tymoßiv. k. 100
Zlyj Musij, kozak Uman(. k. 55
Zlyj Stepan, kozak Vas(gryn. k. 198
Zlyj Stepan, kozak Kore(niv. k. 233
Zlyj Xoma, kozak NyΩçes(tebli]v. k. 63
Zlytko Qkiv (Qkov), k(ozak Irkli]v. k. 209(
Zlodi[nko Ivan, kozak( Velyçkiv. k. 104
Zlodi[nko Kyryk, koza(k Vedmediv. k. 129
Zlodij Hryc\ko, kozak Kyslqkiv. k. 152, 276
Zlodij Ivan, kozak Kor(sun. k. 47
Zlodij Omel\ko, kozak (Vedmediv. k. 133
Zlodij Semen, kozak Ku(wiv. k. 146
Zlotoboj Ihnat, kozak Pereqslav. k.( 78
Zlupok Musij, kozak Wer(byniv. k. 217
Zmahajlo Ihnat, kozak Myßastiv. k.( 91
Zmi]vs\kyj Fedir, kozak( Popovyçiv. k. 192
Znosok Potap, kozak (Korsun. k. 49
Zobel\nyj Xoma, kozak I(rkli]v. k. 209
Zobulq Ivan, kozak Pl(astuniv. k. 112
Zozulq 24
Zozulq Anton, kozak Min. k(. 95 Zozulq Danylo, kozak( Rohiv. k. 41
Zozulq Pylyp, kozak Í(kuryn. k. 226
Zozulq Stepan, kozak U(man. k. 55
Zozulq Fedir (Xvedir), ko(zak Velyçkiv. k.
105
Zozulq Xarko, kozak P(aßkiv. k. 140
Zoloput Klym, kozak (Plastuniv. k. 114
Zolotar 23
Zolotar Vasyl\, kozak( Kaniv. k. 184
Zolotar Vasyl\, kozak( Koreniv. k. 231
Zolotar Vasyl\, kozak( Kuwiv. k. 147
Zolotar Hryc\ko, kozak( Koreniv. k. 231
Zolotar Dem’qn, kozak Baturyn. k(. 188
Zolotar Ivan, kozak (Kuwiv. k. 147
Zolotar Ivan, kozak (Uman. k. 57
Zolotar Karpo, kozak (Tytariv. k. 220
Zolotar Lavrin, koza(k Pereqslav. k. 78
Zolotar Mojsej (Mojsij), kozak Dqd\kiv. k. 122
Zolotar Omel\ko, kozak( Pereqslav. k. 78
Zolotar Pan\ko, koza(k Dqd\kiv. k. 120
Zolotar Fedir (Fedor), kozak Werbyniv. k. 213
Zolotarevs\kyj (Zolotar() Parfenij (Parxom), kozak Korsu(n. k., kurinnyj
otaman, poxidnyj polko(vnyk 45, 298
Zolotarenko Ivan, koz(ak Koreniv. k. 233
Zolotarenko Ivan, koz(ak Werbyniv. k. 215
Zolotarenko Gxym, koza(k Kuwiv. k. 147
Zolotarçuk Fedir (Fedor),( kozak Pereqslav. k. 78
Zolotoverxyj Anton, kozak Ivoniv(. k. 157
Zolotoverxyj Maksym, k(ozak Kaniv. k. 183
Zotar Vasyl\, kozak Se(rhi]v. k. 167
Zub Andrij (Andrej), kozak (Irkli]v. k. 212
Zub Havrylo, kozak Levußk(iv. k. 111
Zub Hryc\ko, kozak Din.( k. 168
Zub Hryc\ko, kozak Myßas(tiv. k. 90
Zub Hryc\ko, kozak Tytariv. k. 222
Zub Ivan, kozak Dqd\kiv(. k. 121
Zub Klym, kozak Irkli](v. k. 282
Zub Kost\ (Kostq), koza(k Dqd\kiv. k. 123
Zub Kuz\ma, kozak Werbyn(iv. k. 216
Zub Martyn, kozak Dqd\k(iv. k. 122
Zub Matvij, kozak Kani(v. k. 180
Zub Myxajlo (Myxaj), koza(k Kyslqkiv. k. 151, 276, 286
Zub Onufrij, kozak Ivon(iv. k. 156
Zub Parxim, kozak Pla(tnyriv. k. 137
Zub Parxom, kozak Íkur(yn. k. 225

373
Zub Pas\ko, kozak Kan(iv. k. 179
Zub Semen, kozak Kaniv(. k. 179
Zub Stepan, kozak Nezam(a]v. k. 206
Zub Tymiß (Tymoß), kozak Kaniv. (k. 180
Zub Tymiß, kozak Serhi]v. k(. 167
Zub Troxym, kozak Dqd\kiv.( k. 120
Zub Qcko, kozak Kuwiv. (k. 147
Zubaç Oleksij dyv. Zikra(ç Oleksij
Zubenko Qcko, kozak Ko(rsun. k. 49
Zubko (Kozubko
*) Hryc\ko, kozak Kaniv(. k.
179
Zubko Kyryk, kozak Íku(ryn. k. 223
Zubko Myxajlo, kozak Ík(uryn. k. 11, 223
Zubko Oleksij, kozak P(lastuniv. k. 112
Zubko Savka, kozak P(latnyriv. k. 138
Zubko Qkiv (Qkov), koz(ak Vasgryn. k. 255
Zubov Artem Vasyl\ovyç (Vasyl(i[v), kozak Uman. k., pidpysar, poxidnyj pys(ar,
vijs\kovyj pysar, hospo(dar zymivnyka
55, 260, 300, 317
Zubov Filon, kozak D(Ωereliv. k. 70
Zubryns\kyj Vasyl\, koz(ak Poltav. k. 80
Zubryns\kyj Tymiß, kozak Baturyn.( k. 188
Zuj Musij, kozak Kaniv(. k. 177
Zuj Fedir (Fedor), kozak( Kaniv. k. 177
Zugvec\ Qkiv (Qkov), kozak Íkuryn. k. 226
Zugvs\kyj Hryc\ko, kozak( Íkuryn. k. 226
Zuq]vs\kyj Hryc\ko, kozak Tymoßiv. k. 101
Ivan
* 276
Ivan Andri]v (Andri[v) brat, kozak Levußkiv. k. 110
Ivan Bojkiv (Bojkov) sy(n, kozak Myßastiv. k. 89
Ivan Brexoryn brat, kozak Levußkiv. k. 111
Ivan Vyrozubiv brat, kozak Derev’qnkiv. k. 62
Ivan Ûadaniv rodyç, kozak Velyçkiv. k. 104
Ivan Ivançatyj brat, kozak Vedmediv. k. 130
Ivan Imeniv (Imenov) brat, kozak Uman. k. 57
Ivan Isa]v (Isa[v) rodyç(, kozak Vedmediv. k. 130
Ivan Kyrykiv rodyç, ko(zak Paßkiv. k. 142
Ivan Myroniv (Myronov)( rodyç, kozak Werbyniv. k., hospodar (zymivnyka 273
Ivan Po©aniv rodyç, ko(zak Kaniv. k. 180
Ivan Taraniv brat, kozak Poltav. k.( 83
Ivan Tovkuniv (Tovkunov) brat, kozak Vedmediv. k. 132
Ivan Çajçyn rodyç, koza(k Vedmediv. k. 131 Ivan Qkyma Ihnatova ro(dyç, kozak
Vywestebli]v. k. 25, 69(
Ivanenko Xarko, kozak( Irkli]v. k. 208
Ivanycq Ivan, kozak Va(sgryn. k. 199
Ivanyçenko Ivan, koza(k Rohiv. k. 43
Ivanov Qkov dyv. Horkußa Qkiv Ivanovyç
Ivaßyna Ivan, kozak K(oneliv. k., hospodar zymivnyka 272
Ivaßnq Fedir (Fedor), kozak Kyslqkiv. k. 152
Ivonivec\ Gs\ko, kozak (Baturyn. k. 189
Ihnat, kozak Dqd\kiv. k. (120
Ihnat Maloho brat, kozak Velyçkiv. k.( 107
Ihnatenko Havrylo, kozak Vedmediv(. k. 129
Ihnatenko Mykola, koz(ak Vedmediv. k. 129
Ihnatov (Ihnatovyç) Qky(m dyv. Malyj Qkym Ihnatovyç
Ihumen Martyn, kozak V(edmediv. k. 130
Ikmek Ivan, kozak Dqd\(kiv. k. 122
Illqnyj Semen, kozak Ro(hiv. k. 43
Illqß Hryc\ko, kozak Kan(iv. k. 184
Illqß Ivan, kozak Kone(liv. k. 162
Illqß Il\ko, kozak Kone(liv. k. 163
Illqßenko Ivan, kozak (Pereqslav. k. 78
Illqßenko Pavlo, koza(k Korsun. k. 45
Il\ko ZaloΩyn rodyç, ko(zak Kaniv. k. 177
Il\ko Morhuniv rodyç, kozak Kaniv. k. 177
Il\çak Ivan, kozak Kor(eniv. k. 230
Il\çenko {vdokym, koza(k Íkuryn. k. 227
Il\çenko Troxym, kozak Íkuryn. (k. 228
Ilgxa Oleksij, kozak Mi(n. k. 93
In©ul\s\kyj Samijlo (Sam(ojlo), kozak Tymoßiv. k. 99
Indyk 24
Indyk Fedir (Fedor), kozak Vedmediv. k. 130, 279
Indutnyj Tymiß, kozak Tymoßiv. k. 255
Iopa Kindrat, kozak Din. k. 171
Iopa Suprun, kozak Werby(niv. k. 215
IorΩyk dyv. JorΩyk
IrΩanyj (IrΩynyj) Is\ko, k(ozak Kal\nybolot. k. 54
IrΩanyj Matvij, kozak V(edmediv. k. 132
IrΩaniq Ivan, kozak Po(povyçiv. k. 192
IrΩanoj Oleksa, kozak (Rohiv. k. 39
IrΩys\kyj Vasyl\, kozak( Pereqslav. k. 77
Irkli]vs\kyj (Irkli[vs\ky(j) Harasym, kozak Vasgryn. k. 20(0
Irßko Danylo, kozak (Paßkiv. k. 140

374
Isaj Ûytliv (Ûytlov) br(at, kozakKyslqkiv. k. 149
Isajko Ivan, kozak Ko(neliv. k. 163
Isajq, kozak Kyslqkiv.( k. 286
Iskra Hryc\ko, kozak Nez(ama]v. k. 288
Iskra Ivan, kozak Neza(ma]v. k. 203
Iskra Fedir (Fedor), kozak Plastuniv. k. 116
Istaß (Mos\pan
*) Ivanko (Ivanka), k(ozak
Kaniv. k. 177
Iswenko dyv. Iwenko
Is\ko Bajbarzenkiv brat, kozak Velyçkiv. k. 105
Is\ko Pyßnoho brat, kozak Kal\nybolot. k. 53
Is\ko (}sko) Sovyn rodyç, kozak Kaniv. k. 182
Is\ko Storçakiv brat, kozak Kal\nybo- lot. k. 53
Is\ko Tovsty©aniv rodyç, kozak Velyçkiv. k. 106
Içans\kyj Vasyl\, kozak( Poltav. k. 83
Iwenko (Iswenko) Ivan, k(ozak Kal\nybolot. k. 55
}Ωak 24
}Ωak Qvtux, kozak Batu(ryn. k. 187
}sko Sovyn rodyç dyv. (Is\ko Sovyn rodyç
}slenko Ivan, kozak (Poltav. k. 84
JorΩyk (IorΩyk) Kuz\ma, kozak Uman. k. 58
Kabak Ivan, kozak Kor(sun. k. 49
Kabaka Andrij, kozak Din. k(., hospodar zymivnyka 170, 272
Kabaka Hryc\ko, kozak (Poltav. k. 263
Kabaka Myxajlo, kozak Korsun. k. 45, 277, 284
Kabaka Oleksij, kozak (Levußkiv. k. 108
Kabaka Pylyp, kozak (Kaniv. k. 183
Kabaka Tyßko, kozak Íkuryn. (k. 225
Kabaka Troxym (Trofym), kozak Min. k. 93
Kabaka Fedir (Fedor), kozak Dqd\kiv. k. 120
Kaban Vasyl\, kozak Ir(kli]v. k. 212
Kaban Myxajlo, kozak Ir(kli]v. k. 290
Kaban Petro, kozak Ka(niv. k. 181
Kaban Semen, kozak Ivo(niv. k. 157
Kaban Stepan, kozak Ba(turyn. k. 187
Kaban Stepan, kozak Ku(wiv. k. 148
Kaban (Kabanec\) Fedir (Fed(or), kozak Ivoniv. k. 278, 287 Kabanenko Myxajlo, koz(ak Popovyçiv. k.,
hospodar zymivnyka 25(8, 261
Kabanec\ Ivan, kozak Ko(reniv. k. 233
Kabançenko Hryc\ko, koza(k Ivoniv. k. 158
Kabançenko Ivan, kozak( Ivoniv. k. 158
Kabaçnyj Kyryk, kozak (Levußkiv. k. 111
Kabaçnyj Pavlo, kozak Kal\nybolot. k. 51
Kabaßnyj Tymiß, kozak Poltav.( k. 263
Kabaßnyj Fedir (Fedor), kozak Poltav. k. 264
Kabik Hryc\ko, kozak P(latnyriv. k. 136
Kaboxlyst Nazar, kozak( Pereqslav. k. 78
Kabro Fedir (Fedor), kozak Tymoßiv. k. 99
Kabrus Sydir (Sydor), ko(zak Vywestebli]v. k. 68
Kabuziv Proc\ko, kozak( Serhi]v. k. 167
Kavalir Fedir (Fedor), kozak Levußkiv. k. 112
Kavha Tyßko, kozak Baturyn.( k. 188
Kaverzgka Vasyl\, koza(k Vedmediv. k. 132
Kaverzgka Havrylo, kozak Vasgryn(. k., kurinnyj otaman 194, (311
Kaverzgka Ivan, kozak( Tytariv. k. 220
Kaverzgka Maksym, koz(ak Tytariv. k. 222
Kaverzgka Myron, kozak Plastuniv. k. 114
Kavun 24
Kavun Kornij, kozak Tymoßiv. k. 255
Kavunnyk Ivan, kozak( Koreniv. k. 232
Kahamlyc\kyj Ivan, koza(k Min. k. 97
Kadynq Nestir (Nester), kozak Baturyn. k. 188
Kadka Ivan, kozak Kuw(iv. k. 146
KaΩan Ivan, kozak Kys(lqkiv. k. 153, 276
KaΩan Ivan, kozak Min(. k. 93
KaΩan Ivan, kozak Pl(astuniv. k. 116
KaΩan Marko Kindratovy(ç, kozak Nezama]v. k., koßovyj otaman 201,( 312
Kazan Oleksij, kozak (Myßastiv. k. 89
Kazymir Vasyl\, kozak( Kaniv. k. 20, 182
Kazyrid Fedir, kozak K(aniv. k. 177
Kaznodij Demko, kozak( Myßastiv. k. 91
Kaznodij Ivan, kozak (Uman. k. 57
Kaznodij Oleksa, koza(k Min. k. 96
Kaznodij Ulas, kozak (Serhi]v. k. 166
Kazgka Pylyp, kozak (Korsun. k. 49
Ka]r Danylo, kozak P(opovyçiv. k. 193
Ka]ß Hryc\ko, kozak Brgxov. k. 126
Ka]ß Ivan, kozak Polt(av. k. 86
Ka]ßlyj Vasyl\, kozak P(latnyriv. k. 137

375
Kajdaß Stepan, kozak Pl(atnyriv. k. 136
Kajdaß Tereßko, kozak Platnyr(iv. k. 137
Kajdaßenko Fedir (Fedor), (kozakKoneliv. k. 160
Kakoci[vyç Hordij, kozak Vedmediv. (k. 130
Kalatur Petro, otama(n Brgxov. k., polkovnyk Samars\ko] palanky 123, 304
Kalha Hordij, kozak Rohiv. k.( 43
Kalhenko Stefan, kozak( Rohiv. k. 43
Kalenykiv Ivan, koza(k Serhi]v. k. 167
Kalyha Ivan, kozak L(evußkiv. k. 110
Kalyna Tymiß (Tymoß), kozak Vasgryn.( k. 201
Kalyna Fedir (Fedor), kozak Tytariv. k. 220
Kalynovs\kyj Semen, ko(zak Ivoniv. k. 155
Kalyta 24
Kalyta Hryc\ko, kozak Vedmediv. k. 130, 279
Kalyta Hryc\ko, kozak (Myßastiv. k. 284
Kalyta Demko, kozak( Velyçkiv. k. 107
Kalyta Denys (Dynys), kozak Dqd\kiv. k. 121
Kalyta Oleksa, kozak( Kal\nybolot. k. 54
Kalytnyk Ivan, kozak( Min. k. 95
Kalkabas Myxajlo, koza(k Kuwiv. k. 145
Kalkovik Ostap, koza(k Dqd\kiv. k., hospodar zymivnyka 120(, 270
Kalmyz Pylyp, kozak (Serhi]v. k. 166
Kalmyk 23
Kalmyk Omel\ko, kozak( Pereqslav. k. 77
Kalmyk Qkiv (Qkov), k(ozak Irkli]v. k. 282(
Kalnyßevs\kyj (Kalnyß) (Petro Ivanovyç, kozak Kuwiv(. k., deputat vid
Vijs\ka Zaporoz\koho do r(osijs\koho
imperators\koho dvoru, vijs\kovyj
osavul, suddq, koßovy(j otaman 6–7,
143, 306, 313, 316
Kal\migs 23
Kal\migs Ivan, kozak (Levußkiv. k. 292
Kal\migs Klym, kozak (Kuwiv. k. 145
Kal\mus Ivan, kozak (Levußkiv. k. 111
Kal\mus Ivan, kozak (Poltav. k. 84
Kal\mus\kyj Anton, kozak Korsun(. k. 45
Kal\mus\kyj Hryc\ko, koz(ak Kyslqkiv. k. 152
Kal\mus\kyj Davyd, kozak Vedmediv. k. 130
Kal\mus\kyj Ivan, koza(k Derev’qnkiv. k. 62
Kal\mus\kyj Ivan, koza(k Kaniv. k. 177
Kal\mus\kyj Levko, kozak Kal\nybolot. k. 54
Kal\mus\kyj Myron, koz(ak Paßkiv. k. 141
Kal\mus\kyj Panas, kozak Baturyn. k. 188 Kal\mus\kyj Xoma, kozak Kal\nybolot. k.
54
Kal\nyj Roman, kozak (Kaniv. k. 179
Kal\novik Pavlo, koz(ak Min. k. 95
KalgΩnenko Panas, koz(ak Irkli]v. k. 266
KalgΩnyj Vasyl\, kozak Derev’qnkiv. k. 63
KalgΩnyj Vasyl\, kozak (Uman. k. 57
KalgΩnyj Hryc\ko, kozak Derev’qnkiv. k. 63
KalgΩnyj Ivan, kozak Tymoßiv. k. 102
KalgΩnyj Karpo (Karp), ko(zak Derev’qnkiv. k., hospodar zy(mivnyka 268
KalgΩnyj Mykyta, kozak( Min. k. 95
KalgΩnyj Myxajlo, kozak Derev’qnkiv. k. 63
KalgΩnyj Ostap, kozak D(erev’qnkiv. k. 63
KalgΩnyj Ulas, kozak Ir(kli]v. k. 282
Kamans\kyj Semen, koza(k Poltav. k. 80
Kam’qnyj Ivan, kozak Kryli(v. k. 174
Kam’qnka Fedir (Fedor), kozak Dqd\kiv. k. 118
Kam’qns\kyj Hryc\ko, kozak Íkuryn. k. 227
Kam’qns\kyj Ivan, kozak Um(an. k. 58
Kam’qns\kyj Kyrylo, kozak (Uman. k. 58
Kam’qns\kyj Pylyp, kozak (Poltav. k. 84
Kam’qns\kyj Prokip, kozak (Uman. k. 58
Kam’qnçenko Hryc\ko, kozak Levußkiv. k. 112
Kam’qnçenko Matvij, kozak Levußkiv. k. 112
Kam’qnçyj Qkiv (Qkov), kozak Dqd\kiv. k. 121
Kanarxa Ivan, kozak Ve(lyçkiv. k. 264
Kanevs\kyj Onysym (Any(sym), kozak Pereqslav. k. 79
Kanivec\ Vasyl\, kozak( Vedmediv. k. 129
Kantakuz Ivan, kozak( Werbyniv. k. 266
Kantar Myxajlo, kozak (Koreniv. k. 231
Kancibera Qkym, kozak (Ivoniv. k. 156
Kancir Stepan, kozak K(aniv. k. 181
Kancirenko Vasyl\, koz(ak Kaniv. k. 180
Kancirenko Vasyl\, kozak Kyslqkiv. k. 286
Kangka Kornij, kozak (Rohiv. k. 43, 298
Kapaj Zinec\, kozak Pla(stuniv. k. 116
Kapynis Luk’qn, kozak Din. k. 171(
Kapynos Ivan, kozak (Serhi]v. k. 166
Kapinos Myxajlo, kozak( Kryliv. k. 172
Kapkançyk Andrij, kozak Kuwiv. (k. 148
Kaplycq Stepan, kozak Um(an. k. 57
Kaplovux Pavlo 11
Kaplun Ihnat, kozak Kuwiv. k., kurinnyj otaman 143, 306

376
Kaplun Onys\ko, kozak( Baturyn. k. 188
Kaplun Stepan, kozak (DΩereliv. k. 73
Kaplunenko Kyryk, koz(ak Kuwiv. k. 145
Kaplq Vasyl\, kozak Vel(yçkiv. k. 105
Kaplq {syf, kozak Vasgry(n. k. 196
Kaplq Ivan, kozak Irkl(i]v. k. 290
Kaplq Myxajlo, kozak Pl(astuniv. k. 116
Kapral 23
Kapral Nestir, kozak Br(gxov. k. 285
Kapran Hryc\ko dyv. P’qnyj Hryc\ko, kozakKaniv. k.
Kapran Tymiß (Tymoß), kozak Kaniv. k. 177
Kapran Qkym, kozak Pl(atnyriv. k. 135
Kaptançyk Savka, koza(k Rohiv. k. 43
Kapulovs\kyj Avram, kozak Kyslqkiv. k. 151
Kapulovs\kyj Kuz\ma, kozak Kyslqkiv. k. 149
Kapulovs\kyj Pavlo, k(ozak Poltav. k. 85(
Kapusta Vasyl\, kozak( Kaniv. k. 180
Kapusta Hryc\ko, kozak( Werbyniv. k. 217
Kapusta Danylo, koza(k Brgxov. k. 126
Kapusta Demko, kozak( Werbyniv. k. 215
Kapusta Is\ko (}sko), kozak Tymoßiv. k. 102
Kapusta Stepan, kozak( Popovyçiv. k. 192
Karabut Ivan, kozak P(oltav. k. 85
Karabut Karpo, kozak P(latnyriv. k. 137
Karabut Myxajlo, kozak( Uman. k. 55
Karabutenko Ihnat, kozak Paßkiv. k. (140
Karavaj Ivan, kozak P(aßkiv. k. 140
Karavan Andrij, kozak Baturyn(. k. 187
Karavanec\ Hryhorij, koza(k Ivoniv. k. 158
Karavanec\ Klym, kozak( Íkuryn. k. 225
Karavanec\ Luk’qn, kozak Ivoniv. k.( 159
Karavanec\ Myron (Myrin), kozak Din. k. 171
Karavanec\ Panas, koz(ak Kryliv. k. 174
Karaj Demko, kozak Vel(yçkiv. k. 105
Karakaj Hryc\ko, kozak (Ivoniv. k. 159
Karakaj Hryc\ko, kozak (Min. k. 93
Karakaj Ivan, kozak Br(gxov. k. 126
Karakaj Kyryk, kozak (Korsun. k. 48
Karakaj Onys\ko, kozak( Vedmediv. k. 129
Karakaj Procyk, kozak( Paßkiv. k. 138
Karakaj Savka, kozak (Irkli]v. k. 206
Karakaj Stepan, kozak (Vasgryn. k. 280
Karakaj Qcko, kozak Wer(byniv. k. 213
Karakatycq Kornij, koza(k Uman. k. 58
Karamat Vasyl\, kozak( Popovyçiv. k. 192
Karan Dmytro, kozak (Vedmediv. k. 132 Karan Ivan, kozak Bat(uryn. k. 185
Karana[c\ Hryc\ko, kozak( Koreniv. k. 231
Karanenko Hryc\ko, koza(k Baturyn. k. 185
Karanenko Ivan, kozak( Baturyn. k. 185
Karapet Kyrylo, kozak (Baturyn. k. 188
Karapuz Mykyta, kozak( Platnyriv. k. 135
Karasenko Ostap, koza(k Irkli]v. k. 206
Karasir 23
Karasir Hryc\ko, kozak (Popovyçiv. k. 192
Karasir Ivan, kozak Tytariv. k. 221
Karasir Kindrat (Kondrat), kozak Min. k. 93
Karasir Maksym, kozak( Koneliv. k. 162
Karas\ Hryc\ko, kozak P(opovyçiv. k. 191
Karas\ Ivan, kozak Ivo(niv. k. 160
Karas\ Ivan, kozak NyΩ(çestebli]v. k. 65
Karas\ Kyryk, kozak Ve(dmediv. k. 129
Karas\ Marko, kozak Tytariv. k. 220
Karas\ Petro, kozak D(Ωereliv. k.,
hospodar zymivnyka 74,( 257
Karauß Stepan, kozak K(yslqkiv. k. 153
Kardaß Levko, kozak Ka(l\nybolot. k. 54
Karybut Omel\ko, kozak( Nezama]v. k. 204
Karyj Omel\ko, kozak Ve(dmediv. k. 132
Karmazyn {vfym, kozak( Pereqslav. k. 74
Karmazyn {vfym, kozak( Poltav. k. 86
Karmazyn Ivan, kozak( Pereqslav. k. 74
Karman Ivan, kozak Ka(niv. k. 183
Karnaux Les\ko, kozak( Tymoßiv. k. 100
Karnis Ivan, kozak Ky(slqkiv. k. 265
Karnoux Dmytro, kozak( Korsun. k. 49
Karnoux Levko, kozak (Vedmediv. k. 132
Karnoux Petro, kozak (Kaniv. k. 184
Karnoux Pylyp, kozak (Pereqslav. k. 79
Karnoux Prokip, kozak( Vedmediv. k. 131
Karnoußenko Ivan, koz(ak Tymoßiv. k. 102
Karpenko Doroß, kozak (DΩereliv. k. 74
Karpça Karpo, kozak Vely(çkiv. k. 106
Kartavyj Ivan, kozak (Ivoniv. k. 156
Kartavyj Qkym, kozak (Tymoßiv. k. 100
Kartuz Mykyta, kozak( Platnyriv. k. 137
Karunnyk Luk’qn, kozak Irkli]v. k.( 211
Karqka Petro, kozak Ne(zama]v. k. 203
Karqka Petro, kozak Ne(zama]v. k., hospodar zymivnyka 20(3, 258
Karqçenko Marko, kozak (Nezama]v. k. 205
Karqçyn Ostap, kozak Nez(ama]v. k. 205
Kasaj Isaj, kozak Vedme(div. k. 129
Kasaj Myxajlo, kozak K(oneliv. k. 163
Kasalap Haras\ko, kozak Paßki(v. k. 138
Kasalap Matvij, kozak( Vasgryn. k. 200

377
Kasalap Semen, kozak (Myßastiv. k. 89
Kasap Andrij (Andrej), kozak Pereqslav. k.78
Kasap Kindrat (Kondrat)(, kozak Plastuniv. k. 112
Kasap Mykola (Nykola) (Tymofijovyç (Tymofi[v), otaman Dere(v’qnkiv. k.,
polkovnyk Buho©ardivs\k(o] i
Samars\ko] palanok, vi(js\kovyj
osavul, vijs\kovyj suddq 59, 243, 247, 300
Kasap Pavlo, kozak L(evußkiv. k. 110
Kasap Qcko, kozak Serhi(]v. k. 167
Kaspap Mykyta, kozak (Myßastiv. k. 90
Kasqn Zinec\, kozak Vely(çkiv. k. 104
Kasqn Opanas, kozak Tymoßiv. k. 100
Kasqnenky 271; dyv. tak(oΩ Kasqnenko Ivan, Kasqnenko Pavlo(
Kasqnenko Ivan, kozak( Vywestebli]v. k. 69
Kasqnenko Ivan, kozak( Paßkiv. k., hospodar zymivnyka 141,( 271
Kasqnenko Pavlo, koz(ak Paßkiv. k., hospodar zymivnyka 271(
Katans\kyj Mykyta, kozak Nezama]v. k. 206
Katyr Vasyl\, kozak P(latnyriv. k. 135
Katyr Kyryk, kozak Mi(n. k. 93
Kativ Syn Hordij, kozak Din. k.( 24, 171
Kacer, kapitan z Novo] (Serbi] 250
Kaçalenko Denys, koza(k Levußkiv. k. 111
Kaçalov Qkiv (Qkov, Qck(o), kozak Levußkiv. k., hospodar zymivnyka,(
kurinnyj otaman, pol(kovnyk
Samars\ko] palanky 108(, 259, 304
Kaçan Hryc\ko, kozak P(opovyçiv. k. 192
Kaçan Luk’qn, kozak Kuwiv. k. (145
Kaçan Omel\ko, kozak K(oreniv. k. 234
Kaçan Pavlo, kozak P(opovyçiv. k. 192
Kaçan Pylyp, kozak Um(an. k. 58
Kaçan Prokip (Prokop), kozak Plastuniv. k. 114
Kaçan Stepan, kozak P(opovyçiv. k. 192
Kaçan Qkym, kozak Kys(lqkiv. k. 287
Kaçan Qcko, kozak Kuwi(v. k. 148
Kaçka Qcko, kozak Werbyn(iv. k. 213
Kaçkala Ivan, kozak (Werbyniv. k. 217
Kaçkars\kyj Matvij, koz(ak Poltav. k. 82
Kaçur Levko, kozak Ky(slqkiv. k. 152
Kaçur Martyn, kozak Tymoßiv. k. 100
Kaßa Stepan, kozak Vas(gryn. k. 280
Kaßtalqn Harasym, kozak Irkli]v(. k. 209 Kaßtalqn Semen, kozak (Min. k. 95
Kaßtan 24
Kaßtan Semen, kozak Ko(rsun. k. 48
Kaßtelqn dyv. takoΩ Kaß(talqn 23
Kaßubyrs\kyj (Malqr
*) Mykola, kozak
Pereqslav. k. 281
Kvasnenno Fedir (Fedor),( kozak Kyslqkiv. k. 287
Kvasnyk Semen, kozak( Serhi]v. k. 168
Kvasnyk Qcko, kozak (Kuwiv. k. 147
Kvasnyçenko Fedir (Fedor)(, kozak Kryliv. k. 175
Kvaç Myxajlo, kozak Ivo(niv. k. 159
Kvaßa 24
Kvaßa Vasyl\, kozak Ka(niv. k. 182
Kvaßa Zinovij, kozak (Korsun. k. 50
Kvaßa Ivan, kozak Pa(ßkiv. k. 140
Kvaßa Myxajlo, kozak P(lastuniv. k. 114
Kvaßa Omel\ko, kozak V(elyçkiv. k. 107
Kvaßa Stepan, kozak Vel(yçkiv. k. 107
Kvaßa Stepan, kozak D(qd\kiv. k. 120
Kvaßnyk Oleksa, kozak( Kryliv. k. 172
Keba Ivan, kozak Pereqs(lav. k. 77
Keba Nyçypir (Nyçypor), ko(zak Poltav. k. 83
Kebenko Hryc\ko, kozak (Pereqslav. k. 77
Keleberda 23
Keleberda Ivan, kozak D(erev’qnkiv. k. 61
Keleberda Gxym, kozak Mi(n. k. 91
Keleberdqnec\ Myxajlo, kozak Brgxov. k. 123
Keleberdqns\kyj Pylyp, kozak Kyslq- kiv. k. 153
Kelembet Oleksa, kozak( Dqd\kiv. k. 122
Kelep Qkiv, kozak Pla(tnyriv. k. 136
Kybal\nyçenko Vasyl\, k(ozak Min. k. 97
Kybal\s\kyj Anton, kozak Min. k(. 95
Kyvaj Ivan, kozak Rohi(v. k. 44
Kyz\ Vasyl\, kozak z (m. Myrhorod, test\ Tarana Ivana 313
Ky]vs\kyj (Ky[vs\kyj) Fedi(r (Xvedor), kozak Velyçkiv. k. 10(5
Kyj Pavlo, kozak Pla(tnyriv. k. 135
Kyj Semen, kozak Kyslqkiv. k. 151, 276, 286
Kyj Troxym, kozak Dqd\kiv.( k. 123
Kyla Balyk Fedir (Fedor)(, kozak Kal\nybolot. k. 53
Kyporka Qkym, kozak P(aßkiv. k. 142
Kyr Andrij, kozak Platny(riv. k. 137
Kyra Fedir (Fedor), koza(k Irkli]v. k. 211

378
Kyrejkov Ivan, kozak (Vasgryn. k. 196
Kyrzun Fedir (Fedor), ko(zakVywestebli]v. k. 69
Kyryk Maksymiv (Maksy(mov) rodyç, kozak Vywestebli]v. k. 68
Kyrylov (Kyrylovyç) Pa(vlo, otaman Íkuryn. k., vijs\kovyj suddq 11, 223,
314
Kyrylov Pavlo (Pavel(), polkovnyk Pereviz\ko] palanky 28(9
Kyryçata Kyryk, kozak( Levußkiv. k., hospodar zymivnyka 25(9
Kyryçenko Kuz\ma, koza(k Kuwiv. k. 143
Kyryçok Pas\ko, kozak( Myßastiv. k. 278
Kyrkys Semen, kozak My(ßastiv. k. 90
Kyrpa Andrij, kozak Kyslqki(v. k. 152
Kyrpa Andrij, kozak Kuwiv. (k. 146
Kyrpa Vasyl\, kozak De(rev’qnkiv. k., hospodar zymivnyka 62,( 268
Kyrpa Vasyl\, kozak Ko(rsun. k. 48
Kyrpa Vasyl\, kozak Ko(rsun. k. 49
Kyrpa Harasym, kozak Brgxov. k. 125
Kyrpa Hryhorij, kozak D(Ωereliv. k. 74
Kyrpa Hryc\ko, kozak Nez(ama]v. k. 288
Kyrpa Demko, kozak Ko(rsun. k. 49
Kyrpa Ivan, kozak Dqd\k(iv. k. 120
Kyrpa Ivan, kozak Dqd\k(iv. k. 123
Kyrpa Ivan, kozak Irkl(i]v. k. 282
Kyrpa Ivan, kozak Werby(niv. k. 216
Kyrpa Ihnat, kozak Dqd\kiv. k. (122, 290
Kyrpa Is\ko (}sko), koz(ak Tymoßiv. k. 101
Kyrpa Kyryk, kozak Dqd(\kiv. k. 122
Kyrpa Kindrat (Kondrat), kozak Ivoniv. k. 156
Kyrpa Kindrat, kozak Myßastiv. k.( 91
Kyrpa Kuz\ma, kozak Nez(ama]v. k. 203
Kyrpa Luc\ko, kozak Va(sgryn. k. 199
Kyrpa Maksym, kozak Va(sgryn. k. 196
Kyrpa Matvij, kozak Ku(wiv. k. 149
Kyrpa Myxajlo, kozak Vel(yçkiv. k. 104
Kyrpa Myxajlo, kozak Ko(reniv. k. 230
Kyrpa Omel\ko, kozak Ko(rsun. k. 49
Kyrpa Omel\ko, kozak P(aßkiv. k. 265
Kyrpa Pavlo, kozak My(ßastiv. k. 90
Kyrpa Petro, kozak Vywe(stebli]v. k. 69
Kyrpa Savka, kozak Mi(n. k. 95
Kyrpa Troxym, kozak Ivoniv.( k. 155
Kyrpa Fedir (Fedor), kozak Brgxov. k. 125
Kyrpa Fedir (Fedor), kozak Vasgryn. k. 288
Kyrpa Fedir (Fedor), kozak Derev’qnkiv. k. 62
Kyrpa Fedir (Fedor), kozak Werbyniv. k. 216
Kyrpa Gxym, kozak Brgxov. k. 123
Kyrpa Qcko, kozak NyΩçes(tebli]v. k. 63
Kyrpanenko Ivan, koza(k Uman. k. 55
Kyrpatyj Musij, kozak (Vedmediv. k. 133
Kyrpatyj Petro, kozak (Poltav. k. 86
Kyrpy 49; dyv. takoΩ Ky(rpa Vasyl\, Kyrpa Demko, Kyrpa Omel\(ko
Kyrpußka Hryc\ko, kozak (Nezama]v. k. 201
Kyrsa Pavlo, kozak (Plastuniv. k. 117
Kyrußa Kyrylo, kozak Kal\nybolot. k. 51
Kyrça Pavlo, kozak P(lastuniv. k., hospodar zymivnyka 270(
Kyrqßa Kyryk, kozak Le(vußkiv. k. 285
Kyselenko Troxym, kozak Min. k.( 277
Kysynka (Kysnka) Semen, kozak Kryliv. k., hospodar zymivnyka 272(
Kysil\ 24
Kysil\ Andrij, kozak NyΩçestebli]v. k. 278, 284
Kysil\ Artem, kozak Irkli]v.( k. 289
Kysil\ Artem, kozak Min. k.( 94
Kysil\ Havrylo, kozak Uman. (k. 55
Kysil\ Harasym, kozak Uman. (k. 55
Kysil\ Harasym, kozak Uman. (k. 58
Kysil\ Troxym, kozak Ivoniv.( k. 159
Kysil\ Troxym Artemovyç, kozak Min. k. 91, 303
Kysil\ Troxym, kozak Poltav(. k. 86
Kysla Mykola, kozak (Plastuniv. k. 115
Kyslyj Artem, kozak Min. k.( 95
Kyslyj Hryc\ko, kozak (Uman. k. 57
Kyslyj Ivan, kozak Ro(hiv. k. 42
Kyslyj Levko, kozak (Kryliv. k. 175
Kyslyj Matvij, kozak (Kaniv. k. 184
Kyslyj Mykola, kozak( Vedmediv. k. 132
Kyslyj Myron, kozak P(ereqslav. k. 78
Kyslyj Myxajlo, kozak (Plastuniv. k. 118
Kyslyj Ostap, kozak Ko(rsun. k. 48
Kyslyj Kal\mus\kyj Fedir( (Fedor), kozak Vedmediv. k. 20(, 130
Kyslyc\kyj Fedir (Fedor), (kozak DΩereliv. k. 72
Kyslycq Fedir (Fedor), kozak Dqd\kiv. k. 120
Kysnka Semen dyv. Kys(ynka Semen
Kyslycq Fedir (Fedor), ko(zak Dqd\kiv. k. 122, 277

379
Kyt Kyryk, kozak Kors(un. k. 49
Kyça Danylo, kozak Í(kuryn. k. 225
Kyça Kindrat (Kondrat),( kozak Rohiv. k. 42
Kyça Prokip (Prokop), kozak Baturyn. k.187
Kyça Tereßko, kozak Pereqslav(. k. 77
Kyçatyj Matvij (Marko
*), kozak
Werbyniv. k. 215
Kyçatyj Pavlo, kozak( Werbyniv. k. 216
Kyçatyj Ulas, kozak We(rbyniv. k. 215
Kyçatnyj Hryc\ko, kozak( Min. k. 96
Kyçka Prokip (Prokop), kozak Plastuniv. k. 115
Kyçkyne Andrij, otaman Dqd\kiv(. k. 118
Kyßens\kyj (Kyßins\kyj) Va(syl\ Maksymovyç, kozak Irk(li]v. k.,
polkovnyk Samars\ko] p(alanky,
vijs\kovyj suddq 206, 313(
Kyßyns\kyj Qcko, kozak (Kyslqkiv. k. 153
Kyßkod\or (Kyßkodior) Kyr(yk, kozak Plastuniv. k. 114
Kyqn Semen, kozak Pla(stuniv. k. 114
Kyqn Xoma, kozak Ivon(iv. k. 157
Kyqnycq Andrij, kozak Vasgryn.( k. 197
Kyqnycq Andrij, kozak Levußki(v. k. 108
Kyqnycq Vasyl\, kozak P(oltav. k. 87
Kyqnycq Havrylo, kozak Velyçki(v. k. 106
Kyqnycq Ivan, kozak Dqd(\kiv. k. 121
Kyqnycq Ivan, kozak Ka(niv. k. 181
Kyqnycq Ivan, kozak Ko(rsun. k. 48
Kyqnycq Ivan, kozak Pa(ßkiv. k. 140
Kyqnycq Musij, kozak Le(vußkiv. k. 112
Kyqnycq Nazar, kozak Ro(hiv. k. 43
Kyqnycq Nyçypir, kozak P(oltav. k. 86
Kyqnycq Opanas, kozak M(yßastiv. k. 91
Kyqnycq Petro, kozak P(ereqslav. k. 77
Kyqnycq Fedir (Fedor), kozak Vedmediv. k. 131
Kyqnycq Qkiv (Qkov), kozak Kyslqkiv. k. 152
Kyqnycq Qrema, kozak Tymoßiv. k. 102
Kyqnycq Ívec\ Semen, kozak Koreniv. k. 231
Kyqnyçyn Onys\ko, kozak Vywestebli]v. k. 68
Kyqnyçyn Prokip (Prokop(), kozak Vywestebli]v. k. 68
Kyqnyçyn Sydir (Sydor), (kozak Vywestebli]v. k. 69
Kyqncq Ihnat, kozak Myßastiv. k.( 89
Kyqßka Hryc\ko, kozak Ba(turyn. k. 185 Kyqßka Ostap, kozak Vyw(estebli]v. k. 68
Kibec\ 24
Kibec\ Ihnat dyv. Kobec\ Ihn(at
Kibçenko Vasyl\, kozak( Brgxov. k. 279
Kibçenko Vasyl\, kozak( Brgxov. k. 279
Kibçenko Nestir (Nester), kozak Brgxov. k.
279
Kivßatyj Kindrat (Kondra(t), kozak Paßkiv. k. 140
Kizlyk Sydir (Sydor), (kozak Uman. k. 57
Kijlo Ivan, kozak Pl(atnyriv. k. 136
Kijlo Fedir (Fedor), kozak Koreniv. k. 232
Kijnaß Pylyp, kozak Ka(niv. k. 22, 177
Kijnaßenky 22; dyv. ta(koΩ Kijnaßenko Andrij, Kijnaßenko Omel\k(o
Kijnaßenko Andrij, kozak Kaniv. k. 22, 177
Kijnaßenko Omel\ko, kozak Kaniv. k. 22, 177
Kilok Petro, kozak Iv(oniv. k. 278
Kilok Fedir (Fedor), ko(zak Uman. k. 55
Kil\çens\kyj Andrij, kozak Poltav(. k. 86
Kil\çens\kyj Tymiß, kozak Poltav.( k. 86
Kil\çens\ki 86; dyv. tak(oΩ Kil\çens\kyj Andrij, Kil\çens\kyj Tymiß
Kimlyk Avram, kozak Velyçkiv(. k. 264
Kimlyk Andrij, kozak Tytariv. k. 220
Kimlyk Andrij, kozak Tytariv. k. 222
Kimlyk Vasyl\, kozak( Paßkiv. k. 141
Kimlyk Vasyl\, kozak( Serhi]v. k. 164
Kimlyk Havrylo, kozak Koreni(v. k. 230
Kimlyk Dmytro, koza(k Tymoßiv. k. 99
Kimlyk (Kimlyçok) Iva(n, kozak Kuwiv. k.. hospodar zymivnyka 143,( 260
Kimlyk Ivan, kozak U(man. k. 58
Kimlyk Kyryk, kozak (Levußkiv. k. 110
Kimlyk Kyryk, kozak (Min. k. 93
Kimlyk Klym, kozak (Myßastiv. k. 87
Kimlyk Maksym, kozak( Kaniv. k. 177
Kimlyk Nyçypir (Nyçypor),( kozak Nezama]v. k. 201
Kimlyk (Komlyk) Omel\k(o, kozak Pereqslav. k. 277, 284
Kimlyk Semen, kozak (Kuwiv. k. 147
Kimlyk Tymiß, kozak Poltav.( k. 82
Kimlyk Fedir (Fedor), k(ozak Kal\nybolot. k. 55
Kimlyk Fedir (Fedor), kozak Nezama]v. k. 206
Kimlyçok Ivan dyv. Ki(mlyk Ivan, kozak Kuwiv. k.

380
Kinnaßiv Taras, kozak Kaniv. (k. 184
Kintrat Qcko, kozak We(rbyniv. k. 216
Kin\ Hryc\ko, kozak Kor(eniv. k. 232
Kisylyk Petro, kozak( Serhi]v. k. 166
Kis\ Petro, kozak Tytariv. k. 221
Kit Serhij, kozak Irkli(]v. k. 277, 283
Kit Qkym, kozak Plat(nyriv. k. 136
Kitlqr Ivan, kozak Tymoßiv. k. 102
Kitlqr Overko, kozak Ve(dmediv. k. 132
Kitlqrenko Qcko, kozak( Platnyriv. k. 138
Kladi[nko Ivan, kozak( Kal\nybolot. k. 51
Kladij Vasyl\, kozak I(voniv. k. 265
Kladij Fes\ko (Xves\ko),( kozakKal\nybolot. k. 51
Kladko Vasyl\, kozak (Plastuniv. k. 115
Kladko Huryn, kozak P(oltav. k. 82
Kladko Kyryk, kozak (Korsun. k. 47
Kleva Harasym, kozak Nezama(]v. k. 203
Klevika Ivan, kozak (Baturyn. k. 185
Klejtor Pavlo, kozak (Íkuryn. k. 226
Klejtux Myxajlo, kozak Plastuniv. k. 116
Klepka Semen, kozak Kry(liv. k. 175
Klepka Tereßko, kozak Poltav.( k. 84
Klec\ Hryc\ko, kozak Paß(kiv. k. 138
Klymiv Qcko, kozak Se(rhi]v. k. 167
Klyßavyj Anton, kozak Vedmediv(. k. 133
Klyßavyj Marko, kozak (Min. k. 94
Klyßavyj Stepan, kozak( Korsun. k. 48
Klyßavyj Tymiß (Tymoß), kozak Pereqslav. k. 79
Kliw Karpo (Karp), kozak( Íkuryn. k. 227
Kliwuk Zaxarko, kozak (Vedmediv. k. 131
Klopyk Oleksij (Aleksij), kozak Pol- tav. k. 85
Kloçko Ivan, kozak D(in. k. 168
Kloçko Semen, kozak P(latnyriv. k. 137
Kloçko Fedir (Fedor), kozak Brgxov. k. 123
Kloçko Menßyj Zinec\, koz(ak Din. k. 170
Kloßnyk Vasyl\, kozak( Brgxov. k. 126
Klgk Hryc\ko, kozak Min(. k. 96
Klgk Pavlo, kozak Wer(byniv. k. 215
Klgk Xarko, kozak Batu(ryn. k. 188
Klgs Petro, kozak Vas(gryn. k. 194
Klgs Tymiß (Tymoß), kozak Vasgryn. k. 198
Klgc Ivan, kozak Tymoßiv. k. 99
Klqçnyk Ihnat, kozak Korsun. k. (45
Knyß Kuz\ma, kozak Pl(astuniv. k., hospodar zymivnyka 270( Knyßenko Vasyl\, kozak( Vywestebli]v. k.
70
Kngs Semen, kozak Kone(liv. k. 163
Koba Savka dyv. Kobenk(o Savka
Koban Ivan, kozak Po(ltav. k. 86
Kobac\kyj Semen, kozak (Tytariv. k. 220
KobeΩça Fedir (Fedor), kozak Nezama]v. k. 201
KobeΩçyn Savelij dyv. Íap(oval Savelij
Kobelqnka Lavrin, koz(ak Min. k. 94
Kobelqc\kyj Hryc\ko, kozak Vasgryn. k. 200
Kobelqc\kyj Hryc\ko, kozak Popovyçiv. k. 288
Kobelqc\kyj Denys, kozak( Poltav. k. 82
Kobelqc\kyj Ivan, kozak (Werbyniv. k. 216
Kobelqc\kyj Konon, kozak( Plastuniv. k. 114
Kobelqc\kyj Les\ko, koza(k Poltav. k. 80
Kobelqc\kyj Marko, kozak( Pereqslav. k. 76
Kobelqc\kyj Petro, kozak( Plastuniv. k. 117
Kobelqc\kyj Prokip, koza(k Kuwiv. k. 149
Kobelqc\kyj Semen, kozak Kyslqkiv. k. 151
Kobelqc\kyj Stepan, kozak( Popovyçiv. k. 192
Kobenko (Koba) Savka, (kozak Korsun. k., kurinnyj otaman 47, 2(99
Kobenqk 24
Kobenqk Mykyta, kozak (Irkli]v. k. 282
Kobenqk Savka, kozak (Paßkiv. k. 140
Kobenqk Fedir (Fedor), ko(zak Nezama]v. k. 206
Kobenqçenko Martyn, kozak Paßkiv. k. 142
Kobec\ Andrij Ivanovyç dyv. Ko(bçyns\kyj Andrij Ivanovyç
Kobec\ Vasyl\, kozak Brgxov. k. 125
Kobec\ (Kibec\) Ihnat, kozak Brgxov. k., hospodar zymivnyka 123(, 279, 286
Kobec\ Kasqn, kozak Paßk(iv. k. 140
Kobzar 23
Kobzar Is\ko (}sko), kozak Plastuniv. k. 118, 285
Kobzar Kindrat (Kondrat)(, kozak Íkuryn. k. 225
Kobzar Les\ko, kozak (Irkli]v. k. 212
KobyΩça (KobyΩwa) Troxym, kozak Vasgryn. k. 199
Kobyz\kyj Davyd, kozak( Vasgryn. k. 199

381
Kobyla Omel\ko, kozak (Pereqslav. k. 76
Kobyla Taras, kozak Vasgryn. (k. 200
Kobyla Ulas, kozak P(oltav. k. 82
Kobyla Fedir (Fedor), ko(zak Din. k. 171
Kobylycq Ivan, kozak P(ereqslav. k. 79
Kobylka Gxym, kozak Tytariv. k. 218
Kobyl\nyk Ivan, kozak( Baturyn. k. 188
Kobylqça Holova Prokip (Prokop)(, kozakPoltav. k. 24, 82
Kobylqçyj Vasyl\, kozak( Serhi]v. k. 167
Kobuz Maksym, kozak (Serhi]v. k. 164
Kobçyns\kyj (Horb, Kobec\) Andrij Ivanovyç, kozak Paßki(v. k., polkovnyk
Samars\ko] palanky 138,( 306
Kovalev Harasym, kozak Vasgryn(. k. 200
Kovalev Kindrat (Kondra(t), kozak Vasgryn. k. 198
Kovalevs\kyj Andrij, kozak Brgxov. k(. dyv. Kovalenko Andrij Vasyl\ovyç
Kovalevs\kyj Andrij, kozak Koreniv.( k. dyv. Koval\ Andrij Samijlovyç
Kovalevs\kyj Ivan, ota(man Tytariv. k. 218
Kovalevs\kyj (Kovalenk(o) Ivan Leontijovyç, kozak Tytariv. k.,
sluΩytel\ Vijs\kovo] ka(ncelqri],
pysar Samars\ko] palank(y, Kodac\koho
perevozu, svqwenyk 220, 314
Kovalevs\kyj (Koval\) J(osyf (Iosyf), polkovnyk Buho©ardivs\k(o] palanky 9,
246, 274–275
Kovalenko (Kovalevs\ky(j) Andrij Vasyl\ovyç, kozak Brgxov. k. 126, 305
Kovalenko Ivan, koza(k Kryliv. k. 174
Kovalenko Ivan, koza(k Nezama]v. k. 203
Kovalenko Ivan, koza(k Tytariv. k. dyv. Kovalevs\kyj Ivan Leon(tijovyç
Kovalenko Mykyta, kozak Werbyniv. k. 216
Kovalenko Oleksij (Ale(ksij), kozak NyΩçestebli]v. k. 11, 66
Kovalenko Ostap, koza(k Korsun. k. 49
Kovalenko Oxrim, koza(k Vedmediv. k. 132
Kovalenko Prokip, koz(ak Vedmediv. k. 132
Kovalenko Fedir (Fedor),( kozak Kal\nybolot. k. 263
Kovalenko Qcko, kozak( Velyçkiv. k. 104
Kovalenko Qcko, kozak Kal\nybolot. k. 53
Kovalyk Vasyl\, koza(k Rohiv. k. 44
Kovaliv Vasyl\, koza(k Serhi]v. k. 167
Kovalivs\kyj Naum, kozak Pereqslav. k. 79
Koval\ 23 Koval\, kozak Irkli]v.( k. 21, 210
Koval\ Andrij, kozak Dqd\kiv.( k.,
hospodar zymivnyka 260(
Koval\ Andrij, kozak Kaniv. (k. 182
Koval\ Andrij, kozak Kyslqki(v. k. 151
Koval\ Andrij, kozak Koneliv(. k. 162
Koval\ (Kovalevs\kyj) Andrij Samijlovyç, kozak Kor(eniv. k. 230, 315
Koval\ Andrij, kozak Korsun.( k. 45
Koval\ Andrij, kozak NyΩçestebli]v. k. 66
Koval\ Anton, kozak Dqd\kiv(. k. 122
Koval\ Anton, kozak Kal\nyb(olot. k., hospodar zymivnyka 267(
Koval\ Anton, kozak Koreniv(. k. 233
Koval\ Anton, kozak Uman. (k. 55
Koval\ Artem, kozak Werbyniv.( k. 216
Koval\ Vasyl\, kozak (Brgxov. k. 123
Koval\ Vasyl\, kozak (Dqd\kiv. k. 121
Koval\ Vasyl\, kozak (Kaniv. k. 180
Koval\ Vasyl\, kozak (Kuwiv. k. 146
Koval\ Vasyl\, kozak (Pereqslav. k. 76
Koval\ Vasyl\, kozak (Rohiv. k. 43
Koval\ Vasyl\, kozak (Uman. k. 58
Koval\ Havrylo, kozak Kyslqk(iv. k. 151
Koval\ Havrylo, kozak Paßkiv(. k. 141
Koval\ Hryhorij, kozak (Rohiv. k. 39
Koval\ Hryc\ko, kozak (Brgxov. k. 125
Koval\ Hryc\ko, kozak (Kryliv. k. 172, 287
Koval\ Hryc\ko, kozak (Popovyçiv. k. 192
Koval\ Davyd, kozak (Plastuniv. k. 118
Koval\ Danylo, kozak( Kuwiv. k. 146
Koval\ Demko, kozak (Derev’qnkiv. k. 61
Koval\ Dmytro, kozak( Platnyriv. k. 136
Koval\ Dmytro (Dmtro), kozak Werby- niv. k., hospodar zymi(vnyka 279, 283
Koval\ Doroß, kozak Iv(oniv. k., hospodar zymivnyka 278, 279, (287
Koval\ Ivan, kozak Ba(turyn. k. 187
Koval\ Ivan, kozak Va(sgryn. k. 196
Koval\ Ivan, kozak Va(sgryn. k. 198
Koval\ Ivan, kozak Ka(l\nybolot. k., hospodar zymivnyka 51,( 267
Koval\ Ivan, kozak Ko(rsun. k. 49
Koval\ Ivan, kozak P(aßkiv. k. 140
Koval\ Ivan (}van), ko(zak Paßkiv. k. 141
Koval\ Ivan, kozak P(aßkiv. k. 141
Koval\ Ivan, kozak P(lastuniv. k. 115
Koval\ Ivan, kozak Tymoßiv. k. 100
Koval\ Ivan, kozak Um(an. k. 58
Koval\ Ihnat, kozak DΩereliv. k. (72

382
Koval\ Ihnat, kozak Poltav. k.( 85
Koval\ Iosyf dyv. Kova(levs\kyj Josyf
Koval\ Is\ko (}sko), kozak Din. k., kurinnyjotaman, hospodar zymivnyka 170, 272, 309
Koval\ Is\ko, kozak Iv(oniv. k. 157
Koval\ Is\ko (}sko), k(ozak Koneliv. k. 163
Koval\ Is\ko (}sko), k(ozak Korsun. k. 49
Koval\ Is\ko, kozak L(evußkiv. k. 111
Koval\ Is\ko, kozak Ne(zama]v. k. 203
Koval\ Is\ko (}s\ko), k(ozak NyΩçestebli]v. k. 65
Koval\ Is\ko (}s\ko), k(ozak Tymoßiv. k. 99
Koval\ Kalenyk, kozak( Poltav. k. 85
Koval\ Kindrat (Kondrat), kozak Poltav. k. 80
Koval\ Konon, kozak (Min. k. 93
Koval\ Kost\ (Kostq), kozak Kuwiv. k. 146
Koval\ Kost\ (Kostq), k(ozak Myßastiv. k. 89
Koval\ Kuz\ma, kozak (Plastuniv. k. 118
Koval\ Lavrin, kozak( Nezama]v. k. 201
Koval\ Lavrin, kozak( Werbyniv. k. 277
Koval\ Les\ko, kozak (Kyslqkiv. k. 151
Koval\ Les\ko, kozak (Plastuniv. k. 117
Koval\ Les\ko, kozak (Plastuniv. k. 118
Koval\ Makar, kozak K(al\nybolot. k. 284
Koval\ Makar, kozak Mi(n. k. 96
Koval\ Maksym, kozak( Poltav. k. 86
Koval\ Maksym, kozak( Íkuryn. k. 223
Koval\ Matvij, kozak (Kyslqkiv. k. 151
Koval\ Matvij, kozak (Tymoßiv. k. 99
Koval\ Mykyta, kozak( Vasgryn. k. 196
Koval\ Mykyta, kozak( Poltav. k. 84
Koval\ Mykola, kozak( Vywestebli]v. k. 66
Koval\ Mykola, kozak( Vywestebli]v. k. 69
Koval\ Myxajlo, kozak (Platnyriv. k. 136
Koval\ Myxajlo, kozak (Platnyriv. k. 136
Koval\ Myxajlo, kozak (Uman. k. 55
Koval\ Myxajlo, kozak (Werbyniv. k. 216
Koval\ Musij, kozak Ba(turyn. k. 187
Koval\ Musij, kozak P(ereqslav. k., hospodar zymivnyka 277(, 279, 284
Koval\ Nazar, kozak K(al\nybolot. k. 54
Koval\ Naum, kozak Mi(n. k. 94
Koval\ Naum, kozak P(aßkiv. k., hospodar zymivnyka 279, 286
Koval\ Nestir, kozak (Nezama]v. k. 206
Koval\ Nyçypir (Nyçypor), kozak Pol- tav. k. 80
Koval\ Panas, kozak (Kryliv. k. 174 Koval\ Panas, kozak (Pereqslav. k. 79
Koval\ Pan\ko, kozak( Rohiv. k. 39
Koval\ Petro, kozak N(ezama]v. k. 205
Koval\ Prokip (Prokop),( kozak Korsun. k.
277
Koval\ Roman, kozak (Din. k. 171
Koval\ Roman, kozak (Irkli]v. k. 209
Koval\ Roman, kozak (Platnyriv. k. 136
Koval\ Roman, kozak (Tytariv. k. 218
Koval\ Savka, kozak (Din. k. 171
Koval\ Semen, kozak Br(gxov. k. 123
Koval\ Semen, kozak Ka(niv. k. 181
Koval\ Semen, kozak Ku(wiv. k. 146
Koval\ Semen, kozak Se(rhi]v. k. 166
Koval\ Serhij, kozak Ku(wiv. k. 146
Koval\ Stepan, kozak (Vywestebli]v. k. 68
Koval\ Stepan, kozak (DΩereliv. k. 72
Koval\ Stepan, kozak (DΩereliv. k. 72
Koval\ Stepan, kozak (Korsun. k. 48
Koval\ Stepan, kozak (Nezama]v. k., hospodar zymivnyka 25(8
Koval\ Stepan, kozak NyΩçestebli]v. k. 66
Koval\ Stepan, kozak (Íkuryn. k. 225
Koval\ Tymiß (Tymoß), kozak Min. k.( 95
Koval\ Troxym (Trofym), kozak Derev’qnkiv. k. 61
Koval\ Ulas, kozak Ved(mediv. k. 129
Koval\ Fedir (Fedor), kozak Vasgryn. k. 197
Koval\ Fedir (Fedor), ko(zak Vedmediv. k. 286
Koval\ Fedir (Xvedir), k(ozak Vedmediv. k. 286
Koval\ Fedir, kozak De(rev’qnkiv. k. 61
Koval\ Fedir (Fedor), kozak Irkli]v. k. 211
Koval\ Fedir (Fedor), kozak Pereqslav. k. 78
Koval\ Xoma, kozak Ba(turyn. k. 187
Koval\ Xoma, kozak P(aßkiv. k. 142
Koval\ Gs\ko, kozak Mi(n. k. 93
Koval\ Qkym, kozak Brgxov. k. 125
Koval\ Qkym, kozak Va(sgryn. k. 197
Koval\ Qkym, kozak P(lastuniv. k. 115
Koval\ Qcko, kozak Kan(iv. k. 180
Koval\ Qcko, kozak NyΩç(estebli]v. k. 65
Koval\ Qcko, kozak Po(povyçiv. k. 193
Koval\ Bilyj Ivan, koz(ak Nezama]v. k. 205
Koval\ Skydan, kozak (Tymoßiv. k. 102
Koval\çuk Nestor, koza(k Nezama]v. k. 204
Koval\çuk Stepan, koza(k Nezama]v. k. 204

383
Koval\çuk Xoma, kozak( Kuwiv. k. 146
Koval\çuk Qcko, kozak (Min. k. 94
Kovanyj Martyn, kozak( Popovyçiv. k. 288
Kovbasa 24
Kovbasa Hryc\ko, kozak( Nezama]v. k. 205
Kovbasa Danylo, koza(k Kaniv. k. 179
Kovbasa Klym, kozak (Kyslqkiv. k. 276, 287
Kovbasa Troxym, kozak Plastu(niv. k. 116
Kovbasins\kyj Ulas, ko(zak Poltav. k. 83
Kovbaßa Ivan, kozak P(opovyçiv. k. 193
Kovha (Kovça) Qrema, ko(zak Din. k. 266
Kovdyß Taras, kozak Werbyniv.( k. 213
Kovpak 24
Kovpak Les\ko, kozak (Min. k. 95
Kovpak Panas, kozak (Íkuryn. k. 223
Kovryha Mojsej (Mojsij), k(ozakKal\nybolot. k. 53
Kovryha Semen, kozak K(aniv. k. 178
Kovryha Xoma, kozak Mi(n. k. 97
Kovtun Anton, kozak Vywestebl(i]v. k. 69
Kovtun Borys, kozak (Poltav. k. 80
Kovtun Danylo, koza(k Poltav. k. 85
Kovtun Ivan, kozak B(aturyn. k. 187
Kovtun Ivan, kozak D(Ωereliv. k. 74
Kovtun Ivan, kozak P(oltav. k. 83
Kovtun Myxajlo dyv. Ko(vtunec\ Myxajlo
Kovtun Oleksa, kozak( Min. k. 96
Kovtun Pavlo, kozak( Poltav. k. 80
Kovtun Savka, kozak( Derev’qnkiv. k. 62
Kovtun Samijlo, koza(k Uman. k. 58
Kovtun Taras, kozak Derev’qnkiv. k. 63
Kovtunenko Kornij, ko(zak Koreniv. k. 232
Kovtunenko Petro, ko(zak DΩereliv. k. 72
Kovtunec\ (Kovtun) Myxa(jlo, kozak Min. k., kurinnyj otaman 91(, 303
Kovça Qrema dyv. Kovha (Qrema
Kodac\kyj Andrij, kozak Kaniv. (k. 179
Kodac\kyj Ihnat, kozak Velyçkiv. k.( 106
Kodac\kyj Ostap, kozak (Kryliv. k. 174
Kodac\kyj Semen, kozak (Tymoßiv. k. 101
Kodac\kyj Qkiv (Qkov), kozak Poltav. k. 80
KoΩem’qka Vasyl\, kozak Vedm(ediv. k. 129
KoΩem’qka Prokip (Prokop), k(ozak Dqd\kiv. k. 121
KoΩem’qka Prokip (Prokop), k(ozak Dqd\kiv. k. 122
KoΩem’qka Stepan, kozak Vedme(div. k. 129
KoΩux 24
KoΩux Hryc\ko, kozak Vedm(ediv. k. 130 KoΩux Ivan, kozak Vywes(tebli]v. k. 69
KoΩux Semen, kozak Myßa(stiv. k. 87
KoΩuxovs\kyj Danylo, kozak Myßastiv. k.
91
KoΩußenko Hryc\ko, kozak( Myßastiv. k. 91
KoΩußko Ivan, kozak Ku(wiv. k. 146
KoΩußko Myxajlo, kozak Werbyniv. k. 217
KoΩußko Petro, kozak (Tytariv. k. 221
KoΩußko Taras, kozak Werbyniv.( k. 217
Kozak 23
Kozak Hryhorij, kozak (Poltav. k. 80
Kozakov Myxajlo, koza(k Koneliv. k. 255
Kozalap Ivan, kozak (Kyslqkiv. k. 276
Kozar Petro, kozak Ny(Ωçestebli]v. k. 65
Kozar Sydir (Sydor), ko(zak Irkli]v. k. 212
Kozara Gs\ko, kozak P(opovyçiv. k. 193
Kozyne Oko Xoma, koza(k Poltav. k. 80
Kozynec\ Ivan, kozak K(orsun. k. 49
Kozynec\ Luk’qn, kozak Werbyniv. k.(, kurinnyj otaman 213, (313
Kozyr Ivan, kozak Kon(eliv. k. 160
Kozyr Manujlo (Manijlo)(, kozak DΩereliv. k. 73
Kozyr Oleksij, kozak (Din. k. 171
Kozyr Fedir (Fedor), koz(ak Irkli]v. k. 209
Kozyr Qkym, kozak Nez(ama]v. k. 204
Kozyrenko Ivan, kozak( Koneliv. k. 160
Kozlovs\kyj Ostap, kozak Vasgryn. k. 200
Kozlovs\kyj Semen, koz(ak Tymoßiv. k. 99
Kozodij Danylo, koza(k Kryliv. k. 174
Kozolup Is\ko (}sko), kozak Dqd\kiv. k. 290
Kozoriz Kalenyk, koz(ak Myßastiv. k. 91
Kozubko Hryc\ko dyv. Zub(ko Hryc\ko
Kozulycq Ivan, kozak (Ivoniv. k. 159
Kojnaß Dmytro, kozak NyΩçestebli]v. k. 290
Kojßa Qkiv (Qkov), koz(ak Kuwiv. k. 148
Koka Kornij, kozak Ka(niv. k. 183
Kokora Andrij, kozak Brgxov. k. 126
Kokora Hryc\ko, kozak Koneliv. k. 160, 291
Kokoßko Xarko, kozak (Korsun. k. 48
Kokußa Semen, kozak Ne(zama]v. k. 205
Kolvak Ivan, kozak V(elyçkiv. k. 105
Kolvak Kyryk, kozak (Paßkiv. k. 142
Kolvax Vasyl\, kozak (Min. k. 95
Kolesnyk Andrij (Andrej), kozak Irkli]v. k. 208
Kolesnyk Matvij, koza(k Plastuniv. k. 116
Kolyvajko Matvij, koz(ak Vasgryn. k. 196

384
Kolyvajlo Tyßko, kozak DΩereliv.( k. 291
Kolyusko Semen, koza(k Popovyçiv. k. 193
Kolyßva Ihnat, kozak Derev’qnkiv. k. 61
Kolyßva Ihnat, kozak Derev’qnkiv. k. 63
Kolisko Kuz\ma, koza(k Irkli]v. k. 211
Kolisnyk Andrij, kozak Íkuryn.( k. 228
Kolisnyk Vasyl\, koz(ak Kyslqkiv. k. 151
Kolisnyk Vasyl\, koz(ak Kuwiv. k.,hospodar zymivnyka 271(
Kolisnyk Hordij, kozak Nezama]v.( k. 204
Kolisnyk Dmytro, ko(zak Koneliv. k. 164
Kolisnyk Ivan, kozak( Tytariv. k. 221
Kolisnyk Isaj, kozak( Vasgryn. k. 199
Kolisnyk Myxajlo, koz(ak Vasgryn. k. 197
Kolisnyk Pylyp, koza(k Ivoniv. k. 158
Kolisnyk Prokip, koz(ak Tymoßiv. k. 101
Kolisnyk Roman, koza(k Min. k. 95
Kolisnyk Roman, koza(k Tytariv. k., hospodar zymivnyka 25(9
Kolisnyk Fedir (Fedor), kozak Baturyn. k. 188
Kolisnyk Fedir (Fedor),( kozak Ivoniv. k., hospodar zymivnyka 156(, 272
Kolisnyk Fedir (Fedor),( kozak Tytariv. k. 221
Kolisnyk Xoma, kozak( Baturyn. k. 187
Kolisnyk Qkym, kozak( Werbyniv. k. 266
Kolisnyk Qkiv (Qkov), kozak Dqd\kiv. k. 121
Kolisnyk Qriß, kozak (DΩereliv. k. 72
Kolisnyçenko Kyrylo, kozak Irkli]v. k. 210
Kolisnyçenko Fes\ko, kozak Tytariv. k. 218
Kolkußka Onys\ko, koz(ak Min. k. 96
Kolmyk Andrij, kozak Íkuryn.( k. 223
Kolmyk Ivan dyv. Çuhu[(vec\ Ivan Afanasijovyç
Kolmyk Mojsej (Mojsij), kozak Korsun. k. 45
Kolmyk Tymiß (Tymoß), kozak Baturyn. k. 291
Koloda Qrema, kozak D(qd\kiv. k. 118
Kolodan Danylo, koz(ak Derev’qnkiv. k. 62
KolodeΩnyj Vasyl\, koza(k Min. k. 94
Kolodenko Vasyl\, koz(ak Dqd\kiv. k. 290
Kolok Petro, kozak Iv(oniv. k. 158, 287
Kolomyjçenko Ivan, koz(ak Brgxov. k. 123
Kolomyjçenko Taras, kozak Brgxov. k. 127
Kolomi[c\ Luk’qn, kozak Koreniv. k.( 230
Kolomi[c\ Semen, kozak (Koreniv. k. 232
Kolomi[c\ Qcko, kozak P(oltav. k. 84 Kolos Denys, kozak (Íkuryn. k. 227
Kolos Qcko, kozak Neza(ma]v. k. 205
Kolosun Xoma, kozak (Kryliv. k. 174
Kolotneça Fedir (Fedor), kozak Serhi]v. k.
167, 309
Koloßa Kalenyk, kozak( Dqd\kiv. k. 118
Koloßko Myron, kozak (Koneliv. k. 162
Kol\ Ivan, kozak Irkli(]v. k. 211
KolgΩnyj Onys\ko, kozak( Poltav. k. 86
Kolgka Maksym, kozak( Ivoniv. k. 157
Kolqda Ivan, kozak NyΩ(çestebli]v. k. 65
Kolqda Oleksij (Aleksij)(, kozak Íkuryn. k. 223
Kolqda Fedir (Fedor), koz(ak Korsun. k. 48
Kolqdenko Avram, kozak Poltav(. k. 263
Kolqdenko Fedir (Fedor), (kozak Íkuryn. k. 226
Kolqdyn Troxym, kozak Íkuryn. (k. 225
Kolqkin Ivan, kozak (Irkli]v. k. 212
Komar Danylo, kozak( Íkuryn. k. 225
Komar Maksym, kozak (Velyçkiv. k. 106
Komaßka Ivan, kozak (Ivoniv. k. 278, 287
Komedijnyj Potap, koza(k Brgxov. k. 125
Komyz Vasyl\, kozak (Tytariv. k. 221
Komyz Tymiß, kozak Tytariv. k. 221
Komyßan Hryc\ko, kozak( Uman. k. 55
Komyßan Luk’qn, kozak Kuwiv. k. (146
Komyßan Pavlo, zaporo(Ωec\ 25
Komisar 23
Komisar Danylo, koz(ak Poltav. k. 86
Komisar Is\ko, kozak (Kryliv. k. 174
Komlyk Anton, kozak Dqd\kiv(. k. 121
Komlyk Vasyl\, kozak( Kaniv. k. 182
Komlyk Vasyl\, kozak( Koreniv. k. 231
Komlyk Ivan, kozak V(asgryn. k. dyv. Çuhu[vec\ Ivan Afanasijovyç
Komlyk Ivan, kozak V(edmediv. k. 130
Komlyk Ivan, kozak P(lastuniv. k. 115
Komlyk Maksym, kozak( Plastuniv. k. 115
Komlyk Myxajlo, kozak( Kaniv. k. 180
Komlyk Myxajlo, kozak( Poltav. k. 85
Komlyk Omel\ko, kozak( Pereqslav. k. dyv. Kimlyk Omel\ko
Komlyk Omel\ko, kozak( Werbyniv. k. 216
Komlyk Pylyp, kozak (Pereqslav. k. 79
Komlyk Samijlo, koza(k Plastuniv. k. 114
Komlyk Samijlo (Samojl(o), kozak Plastuniv. k. 116
Komlyk Qrema, kozak P(oltav. k. 80

385
Kompani[c\ 23
Kompani[c\ Oleksa, koza(k Derev’qnkiv. k.282
Kompani[c\ Oleksa, koza(k Platnyriv. k. 133
Kompani[c\ Pavlo, koza(k Vywestebli]v. k. 69
Konaßko Ihnat, kozak Kal\nybolot.( k. 54
Kondyba Ivan, kozak P(oltav. k. 82
Kondrat Potap, kozak (Tytariv. k. 218
Kondratenko Qkym, koz(ak Irkli]v. k. 212
Konyk Konon, kozak (Min. k. 95
Konyk Parxim, kozak (Vasgryn. k. 199
Konko Ivan, kozak Ko(rsun. k. 50
Konoval Andrij, kozak Kuwiv. (k. 143
Konoval Vasyl\, koza(k Vasgryn. k. 200
Konoval Vasyl\, koza(k Koreniv. k. 231
Konoval Vasyl\, koza(k Tytariv. k. 222
Konoval Vasyl\, koza(k Uman. k., hospodar zymivnyka 268
Konoval Denys, koza(k Tytariv. k. 221
Konoval Ivan, kozak (Rohiv. k. 39
Konoval Il\ko, kozak( Derev’qnkiv. k. 61
Konoval Nyçypir (Nyçypor)(, kozak Irkli]v. k. 209
Konoval Petro, kozak( Werbyniv. k. 217
Konoval Semen, kozak( Íkuryn. k. 226
Konoval Stepan, kozak( Koreniv. k. 232
Konoval Troxym, kozak Vedmediv.( k. 131
Konoval Fedir (Fedor), kozak Werbyniv. k. 217
Konoval Qvtux, kozak( Min. k. 94
Konovalenko Ivan, ko(zak Vasgryn. k. 198
Konon Mykolyn bra