CCJY814-July_Cat

Формат документа: pdf
Размер документа: 0.06 Мб

Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

Page 1 CCJY814 July Cat Margaret Sherry
cc SSSù ù..c c cS .S.SS SSSSù ù... .>>. c c.. >.>. .zzS SSSS zSzzS zSzS ÎSÎSSS Sùù.>> >..S S .. ÜÜ S. .ää>.. .zzSSSSS ÎSÎzùùz ùzùùÎÎ ÎSSS Sùù. .ää>.S S . ....ÜÜ Ü S SS S... .ääää.ÎSÎzùcùùcùùÎzä. .SSS S . .ÜÜÜÜ Ü S S...ääzcùzzù.cÜ..Ücùä ä... .SSS S wSÜ SÜSÜÜ S. Î.Î.ùùczcÜ.Ü.....ÜùùSÎ S s sww wSSS Swww wSSSS S SÎùccùÜ...>>...Ü.cÜzÎSù sSwSs S SÎÎcÜÜ...........Ü.Üz..ù SS SsssS Sssss s SÎzzÜ...........Ü..ÜÜ... ssss SÎÎzÜ.Ü.......c.Ü.c.Ü.Ü.. zzz.Ü...Ü.c.Üc..cÜcÜÜÜ.. Ð ÜÜ....cc.ÜÜc.cÜc.--cÜ.c. ÐÐÐÐ Ü..Ü..Ücýý.Ü.ýÐ-w--c.Ü -ÐÐwÐÐ z.ÜccÜc.ýwý-ÜýýwÐ---ÜcÜWWWWW WWWW .-- ÐÐ z..ccÜc.--w-+ÐÐ++-ÜÜÜtWpWWpWtt t - + + ýý z. S.S. S.S. S.S..w.--g++g+gg SgSÜ SÜScÜtpWWWp SpSpWW Yýý ýýwý SSSSÎSSc ScS.. Ý.ÝÝÝÝÝ *Ý*ÝÝ+ *+*SÎSSÎSSWWSs¸ ¸WWWt ý ýýsý ýý+SSÎÎÎùSS** p*p**** .*.*pp pSSSSùzÎùSSWS WSW¸WWW +ýý + SzÎSSùÎÎSS Sppp +p++ +...ù... .ggzzÎùùSSùSWWWWWW Y Y+Y +ÎÎSzÎzùzùù ù+++..ù wùwù sùsù.gùù+ùzSSÎc cWWWWWW .W..... +Y+ggYgcÎÎÎùzùù -ù-ù-... .ppwws. s.s.g+cùùùÎcg+g...... + ++ +...gg .g.+gg gccÎzùù +ù+++----.ùw wppp p...wgg .g...+ùùùc+g........ ....... .gg.gccÐÐÐýýýs--ù .ù....+g.... .**Ý*c +c++g.... w.www w..... . ...ùù.ùùg+ýssÐÐýýý-+gg.. +.++.... ù.ùùù ùwwÝ*gg...wsw... .....ùù wùwssùù ùgg+ggýÐÐgg .g.ýg+g+gg++ .+.... .ùùwww*ÝÝ Ýgg..pwssp... ..ùpwws.gggÐgÐ ùÐùg..g .g.gg tgtg tgtWWWt. t.t. t.t.pwsswÝÝ Ý....ùpppù ù.... .ùpw pwpwwùg+...ù sùss...gtWWW pWppWWt. t.t.pwww w***Ý. g.gg.ùùù. ...p .p.p .p.ù.gg..ù ùppsww..g gttWWW Wpp¸¸¸ ¸WWWWt..ùw .w.w .w.*ÝÝ Ýggg g.... ... . . ..... .SS..+g g.... .ùùpww...tWWp¸ p¸p¸WWWtt t...ù. W.W. W.W**Ý* ÐsÐ .... .SS..Ý+...pp .p...ggtWWp WpWtWtW++ W+WWWpWWÝÝÝ ÐÐ ý .. .SSSSS SÝÝÝp.....gggg pgpt ptptWWttt t+++ +WWWWWWpWÝ WÝW*Ý ýsý SSSSSÝ*.... .gggýg ýgýpp*ÝW ÝWÝWWW ÝWÝÝWWWW WSS¸pWWW WÝÝÝS ýý SSSSSÝ**p*pýsý***ÝÝ**ÝÝtWWS¸S SWWpWW*ÎS S S SS SÜÜÜSSSS SÝÝÝ****ýý* Ý*Ý**ÝÝÝÝ**+tWtWWWWWW* *SSSÎ Î SSccSSS SÝÝ*ÝÝ***ÝÝÝ**ÝÝ**ÝÝgtWtWWWWt *t*SSS S SSùczÎSÝ****ÝÝÝ**ÝÝÝÝ**Ý+gttWtWt gtg*SzÎ SSÎùùzÎS SÝÝ**Ý**ÝÝÝ**ÝÝ**Ý+Ý*ggt gtgt gtg+gÎcùS SSSÎzùÜ.Ý***ÝÝÝ**ÝÝÝÝ**ÝÝ**Ý+gÝùccSS SÎSSÎzùÜ.****ÝÝÝ**ÝÝ**ÝÝÝÝ**ÝÝcÜczÎS S SzcSSÎÎù..z**ÝÝ**ÝÝÝÝ**ÝÝ*** ù*ùùÜÜÜÜzÎ SzccùÎÎz..z* z*z*****Ý *Ý*Ý *Ý****Ý** ù*ùcùÜ.Ü.ùÎS SSSzcùùÜzÜ.zzùÜ* Ü*Ü***** Ü*ÜÜùùùÜÜ.Ü.ùùSS S SSSSzccÜÜcÜ.cùÜùÜùùccÜÜÜÜccÜzzÎS .ÜÜÜ SSSSzcùSSÎSzzc.ÜÜcÜ...ÜcÜÜ.ÜcÜÜÜ.ÜùzS .cÜùSSÎzÜcùSSÎSÎzÜ.Ü.. S.S. S.S. S.S. S.S. S.S........Ü.ùzSS .cÜùSSÎzÜcùùSSSÎz SzSSÎSSSÎSSù. z.z. S.SSSSS. S.S. S.S.ÎS .SSSS gSgS gSgc gcgc gcgc gcggù gùgù gùgùÎÎSÎSùÎÜùzùzcSÎzùÎSzÎÜggg+++Y Y Y++++gggggg+ggggù gùgùÜ..Ü.cùÜccùcùÜ.ùÜ.ggY+YY Y +YY +++YY++++ggg. g.g. g.gg. g.g... g.g. g.g. g.gg. g.gÜ... g.g. g.gggg++ ++YY Y Y++++Y+Y++gggggggg+gg+ggggg++++Y YY YY Y +++YYYYY+++YY+++Y++ +++ Y YY +++Y YYYY YY
10 20 30 40 50 60
10
20
30
40
50
60
70

Page 2 CCJY814 July Cat Margaret Sherry
Pattern Name: CCJY814 July Cat
Designed By: Margaret Sherry
Company: Heritage Stitchcraft
Copyright: 2007
Fabric: Aida 14, White
56w X 58h Stitches
Size: 14 Count, 10.16w X 10.52h cm
Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
z 2 DMC 169 Pewter-LT S 2 DMC 310 Black Ð 2 DMC 322 Baby Blue-DK Î 2 DMC 413 Pewter Gray-DK ù 2 DMC 644 Beige Gray-MD * 2 DMC 729 Old Gold-MD w 2 DMC 743 Yellow-MD s 2 DMC 745 Yellow-LT Pale ä 2 DMC 760 Salmon > 2 DMC 761 Salmon-LT Y 2 DMC 772 Yellow Green-VY LT W 2 DMC 900 Burnt Orange-DK g 2 DMC 986 Forest Green-VY DK + 2 DMC 989 Forest Green t 2 DMC 3340 Apricot-MD - 2 DMC 3753 Antique Blue-UL VY LT ý 2 DMC 3755 Baby Blue Ý 2 DMC 3823 Yellow-UL Pale p 2 DMC 3829 Old Gold-VY DK . 2 DMC B5200 Snow White
¸ 1 1 DMC
DMC 310
743 Black
Yellow-MD
c 1 1DMC
DMC 822
3823 Beige Gray-LT
Yellow-UL Pale
Ü 1 1DMC
DMC B5200
ecru Snow White
Ecru
Floss Used for Quarter Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
S 2 DMC 310 Black s 2 DMC 745 Yellow-LT Pale . 2 DMC B5200 Snow White
Floss Used for Petite Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
z 2 DMC 169 Pewter-LT S 2 DMC 310 Black Ð 2 DMC 322 Baby Blue-DK Î 2 DMC 413 Pewter Gray-DK ù 2 DMC 644 Beige Gray-MD * 2 DMC 729 Old Gold-MD w 2 DMC 743 Yellow-MD s 2 DMC 745 Yellow-LT Pale ä 2 DMC 760 Salmon > 2 DMC 761 Salmon-LT W 2 DMC 900 Burnt Orange-DK g 2 DMC 986 Forest Green-VY DK + 2 DMC 989 Forest Green

Page 3 CCJY814 July Cat Margaret Sherry
Symbol Strands Type Number Color
t 2 DMC 3340 Apricot-MD - 2 DMC 3753 Antique Blue-UL VY LT ý 2 DMC 3755 Baby Blue Ý 2 DMC 3823 Yellow-UL Pale p 2 DMC 3829 Old Gold-VY DK . 2 DMC B5200 Snow White
¸ 1 1DMC
DMC 310
743 Black
Yellow-MD
c 1 1DMC
DMC 822
3823 Beige Gray-LT
Yellow-UL Pale
Ü 1 1DMC
DMC B5200
ecru Snow White
Ecru
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1 DMC 169 Pewter-LT
1 DMC 310 Black
1 DMC 644 Beige Gray-MD
1 DMC 986 Forest Green-VY DK
1 DMC 3829 Old Gold-VY DK
Notes:
Calendar Cats