• Название:

  Сертификат качества. Mary Kay не содержит гормонов


 • Размер: 0.36 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  Предпросмотр документа

  ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
  Д Е Р Ж А В Н Е П І Д П Р И Є М С Т В О В С Е У К Р А Ї Н С Ь К И Й ДЕРЖАВНИЙ
  Н А У К О В О - В И Р О Б Н И Ч И Й ЦЕНТР С Т А Н Д А Р Т И З А Ц І Ї , М Е Т Р О Л О Г І Ї ,
  С Е Р Т И Ф І К А Ц І Ї Т А З А Х И С Т У ПРАВ С П О Ж И В А Ч І В
  (ДП " У К Р М Е Т Р Т Е С Т С Т А Н Д А Р Т " )
  Н А У К О В О - Д О С Л І Д Н И Й ЦЕНТР В И П Р О Б У В А Н Ь ПРОДУКЦІЇ
  Адреса: 03680, м. Київ, вул. Метрологічна, 4
  Телефон: 526-20-03; телефакс: 522-66-57; ел. пошта: ptdep@prodcert.gluk.org

  жжо-дослідного
  Щ

  'ань продукції
  .К. Семенович
  2009 р.

  П Р О Т О К О Л
  випробувань продукції
  № 11662-11665/09-х

  Науково-дослідний центр випробувань продукції акредитований Національним агентством {
  акредитації України на компетентність відповідно до вимог Д С Т У І 8 0 / І Е С 17025:2006

  і" Атесі^-ттщтт&ШШв'їІ від 1 9 червня 2009 р.
  ДП Укрметртестстандарт
  {
  Український иаукоео-методичнйй центр
  ! і^ОШда>а©К!уіЩ®фйідності та випробувань
  Харчової продукції
  Н А V К О Б О - Д О С Л І Д И И Й ЦЕ Н Т Р
  ІЗ

  Л\І

  РОБУВАНЬ

  продукції

  Комп'ютер І Р И Н А К О Ш О В А Файл: P:\Prot_09\l 1662-1 1665 09 сіос

  Київ-2009

  Протокол №

  11662-11665/09-х

  Аркуш 2
  Всього аркушів 4
  1. Заявник:

  п і д п р и є м с т в о зі

  100

  % іноземною інвестицією T O B

  "МЕРІ

  КЕЙ

  (Україна)

  Лімітед", Україна, 0 1 0 2 1 , м. К и ї в , вул. Мечнікова, 20
  Завдання № 05330-17/09 від 14.09.2009 органа з сертифікації продукції та систем якості Д11
  " У к р м е т р т е с т с т а н д а р т " на п р о в е д е н н я випробувань продукції згідно з л и с т о м Заявника

  № 366 від

  14.09.2009
  2. О б ' є к т и в и п р о б у в а н ь та реєстраційні н о м е р и :
  11662.

  Косметичні

  вироби

  т.

  м.

  "Mary

  Kay":

  Зволожуючий

  крем

  для

  сухої

  та

  нормальної

  шкіри " T i m e Wise", арт. 10-026932 в тубах з полімерного матеріалу місткістю 88 мл, термін
  придатності до с п о ж и в а н н я 04.2012
  11663. Косметичні в и р о б и т. м. "Mary Kay": О ч и щ у ю ч и й засіб 3 в 1 " T i m e W i s e " , арт. 10-026947 в
  тубах з полімерного матеріалу м а с о ю 127 г, термін придатності до с п о ж и в а н н я 04.2012
  11664. Косметичні вироби т. м. "Mary K a y " : Д е н н е р і ш е н н я з S P F 2 5 " T i m e W i s e " , арт. 10-026910 в
  скляних п л я ш е ч к а х м і с т к і с т ю 29 мл, термін придатності до с п о ж и в а н н я 03.2011
  11665. Косметичні в и р о б и т. м. "Mary Kay": Нічне Р і ш е н н я " T i m e W i s e " , арт. 10-026922 в тубах в
  скляних п л я ш е ч к а х місткістю 29 мл, термін придатності до с п о ж и в а н н я 04.2012
  3 . Виготівник: країна-виготівник С І Л А
  4. Акт

  прийомки-передачі

  зразків:

  від

  07.09.2009.

  Зразки

  відібрано

  і

  доставлено

  представником З а я в н и к а
  Відбір зразків п р о в е д е н о згідно з - не вказано
  5. Д а т а о д е р ж а н н я зразків д л я в и п р о б у в а н ь : 16.09.2009
  6. Дати проведення випробувань: 16.09.2009-24.09.2009
  7. Результати в и п р о б у в а н ь : наведені в таблиці

  а

  ^,^Шщт%тіт чїоже

  гуються тільки зразків, які піддавались випробуванням.

  бУ

  , Український науЛово-методичний центр
  харчової продукції
  НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
  ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ
  Комп'ютер НІНА ЧІПАК Фаші І» 4>ші ЙЇЇТЯЙРП8Й Я 35!

  и відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційним
  о центру випробувань продукції.

  Протокол № 1 1 6 6 2 - 1 1 6 6 5 / 0 9 - х

  Аркуш З
  Всього аркушів 4
  Таблиця
  Р Е З У Л Ь Т А Т И
  Найменування
  показників

  Вимоги

  1

  2

  нд

  В И П Р О Б У В А Н Ь

  Результати
  випробувань

  Відносна
  похибка
  випробувань, %

  Позначення НД
  на методи
  випробувань

  4

  5  5

  11662. Косметичні вироби т. м. "Mary Kay": Зволожуючий крем для сухої та нормальної
  HiKipH"TimeWise", арт. 10-026932
  Гормональні препарати
  2

  1

  3

  4

  5

  Масова частка діетилстільбестролу, мг/кг

  не виявлено

  Масова частка естрадіолу-17
  ß. мг/кг

  не виявлено

  Масова частка тестостерону,
  мг/кг

  не виявлено

  20

  MBB

  17-01/99

  (<0,005)
  не виявлено

  20

  MBB

  17-01/99

  20

  MBB

  17-01/99

  20

  MBB

  17-01/99

  20

  MBB

  17-01/99

  (<0,00001)

  (<0,00001)

  Масова частка естріолу,
  мг/кг

  (<0,00001)

  не виявлено

  Масова частка естрону, мг/кг

  (<0,00001)

  11663. Косметичні вироби т. м. "Mary Kay": Очищуючий засіб 3 в 1 "TimeWise", арт. 10026947
  Гормональні препарати
  2

  5

  3

  4

  Масова частка діетилстільбестролу, мг/кг

  не виявлено

  20

  MBB

  17-01/99

  Масова частка естрадіолу-17

  не виявлено

  20

  MBB

  17-01/99

  не виявлено

  20

  MBB

  17-01/99

  (<0,005)
  не виявлено

  20

  MBB

  17-01/99

  20

  MBB

  17-01/99

  1

  (<0,00001)

  ß, мг/кг

  (<0,00001)

  Масова частка тестостерону,
  мг/кг
  Масова частка естріолу,
  мг/кг

  (<0,00001)

  не виявлено

  Масова частка естрону, мг/кг

  (<0,00001)

  11664. Косметичні вироби т. м. "Mary Kay": Денне рішення з SPF 2 5 " TimeWise", арт. 10026910
  Гормональні препарати
  2

  1  не виявлено

  Масова частка діетилстіль-

  4

  5

  20

  MBB

  17-01/99

  20

  MBB

  17-01/99

  20

  MBB

  17-01/99

  (<0,00001)
  н

  ІІ4асова
  деУкаг«іщрадоУТ? <&?£ Т
  і
  Ущаі'нський науково-методичниі і центр
  hhiMl/Ждження відповідності та виг робувань

  не виявлено

  J;

  не виявлено

  МГ/КГ

  харчової продукції

  НТР

  ВИПРОБУВАНЬ ІІРОДУКІ иї

  Комп'ютер НІНА ЧІІ1АІС Файл P:\Prol_09\l 1662-11665_09.doc

  (<0,00001)

  (<0,005)

  П р о т о к о л № 11662-11665/09-х
  Аркуш 4
  Всього аркушів 4
  Масова частка естріолу,
  мг/кг

  не виявлено

  Масова частка естрону, мг/кг

  не виявлено

  20

  M B B 17-01/99

  20

  M B B 17-01/99

  (<0,00001)
  (<0,00001)

  11665. К о с м е т и ч н і в и р о б и т. м. " M a r y K a y " : Н і ч н е Р і ш е н н я " T i m e W i s e " , а р і . 10-026922
  Гормональні препарати
  1

  2

  М а с о в а частка діетилстіль-

  3

  4

  5

  не виявлено

  20

  M B B 17-01/99

  20

  M B B 17-01/99

  20

  M B B 17-01/99

  20

  M B B 17-01/99

  20

  M B B 17-01/99

  бестролу, мг/кг

  (<0,00001)

  Масова частка естрадіолу-17

  не виявлено

  ß, мг/кг

  (<0,00001)

  Масова частка тестостерону,
  мг/кг

  не виявлено

  Масова частка естріолу,
  мг/кг

  не в и я в л е н о

  Масова частка естрону, мг/кг

  не виявлено

  (<0,005)
  (<0,00001)
  (<0,00001)

  Методи та засоби в и м і р ю в а л ь н о ї техніки, що в и к о р и с т о в у в а л и с ь д л я визначення показників
  безпеки:
  -

  визначення

  вмісту

  гормональних

  препаратів

  проводилось

  методом

  високоефективної

  рідинної хроматографії на р і д и н н о м у хроматографі HP 1100 (фірма " H e w l e t t Packard", С Ш А ) .

  Дєржспоживстандарт України
  ДП Укрметртестстандарт
  Український науково-методичний центр
  підтвердження відповідності та випробувань
  харчової продукції
  Н А у КОИО-ДОСЛІДН И Й ЦЕНТР

  ЧИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ

  Комп'ютер НІМА Ч І П А К Ф а ш і P:\Prot_09\ll662-l.l665_09doc