• Название:

  св. Максимилиан Кольбе (конспект 4. польский язык)


 • Размер: 2.64 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  Предпросмотр документа

  1

  KONSPEKT KATECHEZY
  Szkoła Podstawowa, klasy I-III
  Temat: Komu dziś potrzebny Rycerz? – Rok Kolbiański.
  Cele dydaktyczne
  Uczeń powinien:
  - wiedzieć, kim był św. Maksymilian Kolbe;
  - wiedzieć, czym jest Rycerstwo Niepokalanej;
  - rozumieć, co to znaczy być rycerzem Niepokalanej;
  - rozumieć, dlaczego życie o. Maksymiliana może być dla ans przykładem;
  - umieć, wyjaśnić dlaczego rok 2011 obchodzony jest w Polsce jako Rok Kolbiański;
  - umieć, wymienić sposoby naśladowania o. Maksymiliana.
  Środki dydaktyczne: wydrukowane i wycięte herby (po jednym dla każdego ucznia), rzutnik multimedialny
  i prezentacja na CD lub pomoce zawarte w załącznikach.
  Metody pracy: wybór swojego symbolu, objaśnienie go; pogadanka; prezentacja multimedialna;
  praca z tekstem; tworzenie obrazu współczesnego rycerza; burza mózgów.
  Formy pracy: praca w grupach.
  Przebieg lekcji
  Treść katechezy

  Czynności katechety
  i katechizowanych

  W p r o w a d z e n i e

  Od chwili Pierwszej Komunii świętej
  każdy z nas jest (będzie – dla dzieci
  przed Pierwszą Komunią świętą)) w
  sposób szczególny powołany do bycia
  strażnikiem przyjaźni z Chrystusem i
  jak każdy szanujący się rycerz powinien strzec tak wielkiego skarbu. Na
  dzisiejszej lekcji zastanowimy się, jak
  to zrobić.

  d o

  Środki dydaktyczne Czas w minutach
  i metody
  (orientacyjnie)
  t e m a t u

  Katecheta rozpoczyna lekcję załącznik 1 – jest
  od wyczytania listy obecno- to zarazem podział
  ści, jednocześnie wyczytanego klasy na grupy,
  ucznia pasuje na rycerza Jezusa w których później
  Chrystusa, przypinając jeden z będą uczniowie
  czterech herbów rycerskich.
  pracować.
  Katecheta rozpoczyna rozmowę
  Rozmowa
  z uczniami na temat przypiękierowana
  tych herbów, wyjaśniając ich
  symbolikę. Katecheta podsumowuje.

  7

  2

  R o z w i n i ę c i e

  W dawnych czasach król mianując
  rycerzy nadawał im herby szlacheckie.
  Zawsze mógł liczyć na to, że jego rycerz go obroni, że będzie mu poddany, posłuszny, że będzie go szanował
  i dla niego pracował. Nadanie herbu
  szlacheckiego było często uznaniem
  zasług danego rycerza – to był wielki
  zaszczyt. Każdy rycerz posiadał również swoją wybrankę – damę swego
  serca, którą uwielbiał i której służył,
  starał się robić dla niej prezenty, aby
  sprawić jej radość.
  My dziś, na co dzień nie spotykamy
  rycerzy w zbrojach, ani takich, którzy
  jeżdżą na koniach i walczą dla swojego króla. Jednak istnieje stowarzyszenie, które nazywa się Rycerstwo
  Niepokalanej. Skoro nosi taką nazwę,
  to jak myślicie, kto jest królem tych
  Rycerzy?
  – Jezus Chrystus.
  Kto jest „damą serca”?
  – Matka Boża Niepokalana.
  Skoro ludzie zgromadzeni w tym stowarzyszeniu nazywają się rycerzami,
  to znaczy, że z kimś i o coś walczą. Jak
  myślicie z kim i o co?

  t e m a t u

  Katecheta podczas omawiania załącznik 2 lub
  tematu wspiera się planszami prezentacja slajd 2
  lub prezentacją multimedialną. pokaz, rozmowa
  Komentuje i zadaje dzieciom
  kierowana
  pytania.

  Pogadanka.
  Rycerstwo to grupa ludzi, którzy na co Katecheta podsucmowuje.
  dzień pracując, ucząc się, wykonując
  swoje obowiązki, robią wszystko dla
  Chrystusa, oddając swe trudy Niepokalanej, by razem z Nią zdobyć cały
  świat dla Pana Jezusa. Pierwszy z rycerzy Niepokalanej, o. Maksymilian
  Kolbe wymyślił dla Rycerstwa taką
  odezwę: ZDOBYĆ CAŁY ŚWIAT
  DLA CHRYSTUSA PRZEZ NIEPOKALANĄ.

  załącznik 3 lub
  slajd 3

  załącznik 4 lub
  slajd 4
  załącznik 5 lub
  slajd 5

  załącznik 6 lub
  slajd 6

  załącznik 7 lub
  slajd 7

  20

  3

  O. Maksymilian tak bardzo ukochał
  damę swego serca – Maryję, że chciał
  oddać Jej cały świat. Chciał by wszyscy
  ludzie ukochali Ją tak bardzo jak on, a
  przez Nią Jej Syna. Niełatwe zadanie
  postawił przed sobą o. Kolbe, bo jak
  można zdobyć cały świat? Dowiemy
  się jak robił to o. Maksymilian.

  I grupa (modlitwa):
  Gdy Maryi oddać chcesz świat cały,
  módl się, rycerzu, dla Jej chwały.
  II grupa (ofiara):
  Wyrzeczeń moc składaj w ofierze,
  gdyś Matki Bożej jest rycerzem.
  III grupa (apostolstwo):
  Każdy rycerz co tu kryć,
  musi apostołem być.
  IV grupa (Cudowny Medalik):
  Cudowny Medalik twym orężem,
  więc zło co dzień nim zwyciężaj.

  Dzieci rozsiadają się w grupy
  według przypiętych herbów i
  otrzymują od katechety teksty.
  Dzieci odpowiadają na pytania
  na podstawie tekstów, a następnie prezentują wyniki prac
  w grupie, a każdy tekst podsumowuje katecheta wieszając
  planszę z rymowanką.

  załącznik 8

  załącznik 9 lub
  slajdy od 8 do 11

  Warto w krótkim podsumowaniu zwrócić uwagę dzieci, że
  mogą z łatwością naśladować
  małego Mundka (późniejszego
  o. Maksymiliana) w swojej codzienności.

  P o d s u m o w a n i e

  i

  u z u p e ł n i e n i e

  Katecheta przedstawia uczniom
  formy działalności Rycerstwa, a
  tym samym sposoby naśladowania św. Maksymiliana dziś w różnych wspólnotach w Polsce, podsumowując jednocześnie to, co do
  tej pory zostało wypracowane.

  Rycerz Niepokalanej modląc się
  wspomaga bliźnich okazując swoją
  szlachetność. Troszczy się o bliźnich
  składając swoje modlitwy w „Rycer- Katecheta wyjaśnia ideę „Banskim Banku Niepokalanej”.
  ku Niepokalanej”.

  t e m a t u

  Pokaz

  Prezentacja lub
  załączniki

  slajd 12 lub
  załącznik 10

  15

  4

  Czyniąc ofiary, wyrzeczenia, ćwiczy
  się w czynieniu dobra, umacnia się,
  staje się mężny i odważny.
  Opowiadając o tym, jak dobry jest
  jego Król – Jezus Chrystus, i wspaniała dama jego serca – Niepokalana,
  czyni to z wielką dumą i honorem, ale
  również pamięta w każdym momencie
  swego życia, kogo reprezentuje, a więc
  jego zachowanie musi być godne.
  Rycerz „uzbrojony” w takie cechy,
  potrzebuje jeszcze broni. Jest to szczególna broń, która trafiając przeciwnika nie zabija go, a czyni przyjacielem
  – jest to Cudowny Medalik. Wszyscy
  rycerze noszą Cudowny Medalik i codziennie odmawiają modlitwę, która
  przypomina im, komu służą:
  O Maryjo bez grzechu poczęta, módl
  się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do
  Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za
  nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i
  poleconymi Tobie.
  Oprócz obowiązków rycerze również
  wspólnie się bawią, spotykają na zjazdach, dzieląc się swoimi doświadczeniami i radując się z każdego nawróconego grzesznika.
  Rok 2011 został ogłoszony przez
  Senat Rzeczypospolitej Rokiem Kolbiańskim, bo w tym roku 14 sierpnia
  wspominać będziemy 70. rocznicę
  śmierci o. Maksymiliana, który oddał
  swoje życie za drugiego człowieka.

  Katecheta ukazuje działalność
  grup rycerskich.

  slajd 13 lub
  załącznik 11

  Katecheta ukazuje działalność
  grup rycerskich.

  slajd 14 lub
  załącznik 12

  Katecheta ukazuje Cudowny
  Medalik.

  slajd 15 lub
  załącznik 13

  Katecheta umieszcza na tablicy
  planszę z treścią modlitwy.

  załącznik 14 lub
  slajd 16

  Katecheta ukazuje działalność
  grup rycerskich

  slajdy od 17 do 20
  lub załącznik 15

  Zakończeniem lekcji powinno
  być zaproszenie do wspólnoty
  Rycerstwa Niepokalanej, która
  działa lub zacznie swą działalność przy parafii. Należy po
  uprzednim ustaleniu z ks. Prob.
  podać dzieciom datę, godzinę
  i miejsce spotkania.
  Modlitwą na zakończenie może
  być Akt strzelisty: O Maryjo
  bez grzechu...

  załącznik 1

  załącznik 2

  załącznik 3

  załącznik 4

  załącznik 5

  załącznik 6

  ZDOBYĆ CAŁY
  ŚWIAT DLA
  CHRYSTUSA PRZEZ
  NIEPOKALANĄ
  załącznik 7

  załącznik 8.1

  Modlitwa
  „Mundek był niezwykle ruchliwym, czujnym i twórczym
  chłopcem. Wszędzie go było pełno”.
  Pewnego dnia zapragnął założyć hodowlę kurczaka. Wziął bez
  pozwolenia mamy jajko z lodówki. Kiedy mama dowiedziała
  się o wyczynie syna, surowo go skarciła, zwłaszcza że na jego
  koncie uzbierało się już trochę przewinień i wyszeptała:
  „Oj Mundziu, nie wiem, co z ciebie będzie...”
  Mundek, widząc łzy w oczach mamy, wolałby po tysiąckroć
  dostać klapsa.
  „Wybiegł z domu... Gdzież szukać pociechy? Chyba tylko tam, gdzie zawsze odczuwał pokój, u Niebieskiej Mamusi w kościółku parafialnym. Przycisnąwszy dłonie do serca, powierzył Najświętszej Pannie swą troskę. „Mamusiu moja Święta, co ze mnie będzie? Mama
  przeze mnie płacze... Niechże ja się zdołam poprawić, pomóż mi być posłusznym...”
  Wiemy, że wówczas pokazała się Mundkowi Matka Boża z dwiema koronami: białą – oznaczającą przyszłą chwałę, i czerwoną – oznaczającą przyszłe męczeństwo.

  Pytania:
  1. Co robił Mundek, kiedy nabroił w domu?
  2. Jak zwracał się do Matki Bożej?
  3. Kto pokazał się Mundkowi w kościele parafialnym i co ze sobą przyniósł?

  • W tekście zawarte są fragmenty zaczerpnięte z książki:
  Claude R. Foster „Rycerz Maryi”.

  załącznik 8.2

  Ofiara
  „Po modlitwie najważniejszym środkiem jest pokuta...
  Wszystkie cierpienia, przykrości i trudy, jakie nas codziennie
  spotykają, są nam dane bezpośrednio od Boga.
  A następnie praca, ta zwyczajna, szara, codzienna praca”.
  „Umartwienie to potęga”.
  „...Pan Bóg dopuszcza na nas różne krzyżyki...”
  „Najlepsze są umartwienia płynące z obowiązków
  codziennych... Każdy z nas ma swoich przełożonych:
  może się ćwiczyć w posłuszeństwie.”

  Pytania:
  1. Co, zaraz po modlitwie, jest najważniejsze?
  2. Wymieńcie trzy sytuacje, w których się umartwiamy lub które są dla nas krzyżykiem?
  3. W posłuszeństwie wobec kogo powinniśmy się ćwiczyć?

  • Teksty zostały zaczerpnięte z książki: o. J. Domański,
  „Co dzień ze świętym Maksymilianem”.

  załącznik 8.3

  Apostolstwo
  „Każdy niech uważa swoje otoczenie, krewnych, znajomych, towarzyszy pracy, miejsce pobytu, za teren swoich
  misji, by ich pozyskać Niepokalanej...”
  „Modlitwą, dobrym przykładem i dobrocią, wielką słodyczą i dobrocią, jako odblaskiem dobroci Niepokalanej,
  walczyć trzeba”.
  „Najważniejszy – dobry przykład”.

  O. Maksymilian założył działającą do dzisiaj drukarnię, w której – oprócz „Rycerza Niepokalanej” – wydawane były i są inne czasopisma oraz książki religijne. Jego pragnieniem było
  stworzenie radia i telewizji Niepokalanów, co dokonało się w XX w.

  Pytania:
  1. Gdzie powinniśmy apostołować, czyli głosić Pana Jezusa?
  2. Jak, poprzez jakie działania możemy stać się apostołami?
  3. Jakimi środkami apostołował o. Maksymilian?

  • Teksty zostały zaczerpnięte z książki: o. J. Domański,
  „Co dzień ze świętym Maksymilianem”.

  załącznik 8.4

  Cudowny Medalik
  „Jej medalik rozdawać, gdzie tylko się da: i dzieciom, by zawsze go
  na szyi nosiły, i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod Jej opieką
  miała dość sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na
  nią w naszych czasach”.
  „Znakiem zewnętrznym całkowitego oddania się Niepokalanej
  jest Cudowny Medalik... Nosimy, bo Niepokalana kazała i obiecała
  opiekę swą tym, co go noszą”.
  „Medalik ten otrzymał nazwę cudownego, bo rzeczywiście bardzo wiele nawróceń on działa, bardzo wiele różnych łask Niepokalana bezustannie raczy zsyłać tym, co go ze czcią na
  sobie noszą”.

  Pytania:
  1. Dlaczego ten medalik nazwany został cudownym?
  2. Dlaczego nosi się Cudowny Medalik?
  3. Kto ma nosić Cudowny Medalik?

  • Teksty zostały zaczerpnięte z książki: o. J. Domański,
  „Co dzień ze świętym Maksymilianem”.

  Gdy Maryi oddać
  chcesz świat cały,
  Módl się, rycerzu,
  dla Jej chwały.
  załącznik 9.1

  Wyrzeczeń moc
  składaj w ofierze
  Gdyś Matki Bożej
  rycerzem.
  załącznik 9.2

  Każdy rycerz,
  co tu kryć,
  musi apostołem
  być.
  załącznik 9.3

  Cudowny Medalik
  twym orężem,
  więc zło co dzień
  nim zwyciężaj.
  załącznik 9.4

  załącznik 10

  załącznik 11

  załącznik 12

  załącznik 13

  O Maryjo bez grzechu poczęta,
  módl się za nami, którzy się do
  Ciebie uciekamy, i za
  wszystkimi, którzy się do
  Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza
  za nieprzyjaciółmi Kościoła
  świętego i poleconymi Tobie.
  załącznik 14

  załącznik 15