• Название:

    Интервью для Шахри Казан

  • Размер: 0.32 Мб
  • Формат: PDF
  • Название: 8.p65
  • Автор: Dinar

8

Шђџри КАЗАН

WWW.SHAHRIKAZAN.COM

Гитара белђн икђњ
Сергей КОСТЮЖОВны Бикмуллин исемендђге
фестивальдђ
књреп алдым.
Чараныћ тљп
бњлђге Гран-при –
аныкы. Ул шигырьлђр яза,
аларны кљйгђ
сала, гитарада
оста итеп уйный.
Тавышы тирђн,
књћелнећ ић нечкђ
кылларын тибрђтерлек. Шул ук
вакытта аныћ
ачык, аралашучан
кеше булуы књзгђ
ташланып тора.
ЯШЬТЂШ

Тђнзилђ ИМАМОВА
Бњген Сергей Казан дђњлђт
техник университетыныћ беренче курсында белем ала. Буш вакытларында клубларда чыгыш
ясый, тљрле музыка коралларын
њзлђштерђ.
– Сережа, сине гитарасыз књз
алдына да китереп булмый.
Аны беренче тапкыр кайчан кулыћа алдыћ?
– Беренче тапкыр гитарада
уйнап каравым алтынчы класста
булды, аны мића ђбием бњлђк
итте. Ул вакытка музыка
мђктђбендђ белем туплап љлгергђн идем. Музыкаль грамотасыз, љйдђге шљгыльлђнњлђрдђн
башка хђзерге ућышларга ирешђ
алмас идем, дип уйлыйм.
– Сайлаган џљнђрећ ни љчен
музыка белђн бђйле тњгел?
– Минемчђ, гуманитар дисциплина белђн техник белем алу
параллель рђвештђ барырга тиеш.
Лђкин нигезле белем – ул техник
белем. Шућа књрђ дђ инде мин музыка љлкђсен њзлектђн љйрђнђм.

– Ђ нинди жанрларга љстенлек бирђсећ?
– Мин яртылаш поп-музыка,
яртылаш бард кљйлђрендђ тђрбиялђндем. Гитараны кулга алгач,
Виктор Цой ќырларын тыћларга
керештем. Ђле хђзер дђ аныћ
иќатын искђ алырга яратам. Джаз,
рок, классик музыканы хљрмђт
итђм.
– Синећ яшьтђ кызыксынулар шактый була. Кљч-куђтећне
тагын кайларда файдаланасыћ?
– Ић беренче чиратта мин
њземне музыкага багышлыйм. Пианинода уйнарга музыка мђктђбендђ љйрђнсђм, гитара, блокфлейта, ирен гармунын њзлектђн
њзлђштердем. Гомумђн, мин
кыйммђт булмаган уен кораллары
алып, аларда уйнарга љйрђнњне
хоббиларым рђтенђ кертер идем.
Аннан соћ шигырь язу, аларны
якыннарыма џђм сђхнђдђ укуны,
актив тормыш алып баруны, динамиканы яратам. Оештыручы
буларак, мин «Сђлђт»кђ љлеш
кертђм. Анда укытучы була алуымны њзем љчен дђ, гитарада уйнарга љйрђнњче укучыларым љчен

дђ ачтым. «Что? Где Когда?» интеллектуаль уеныныћ премьер-лигасында катнашам.
– Син бит ђле шђп итеп ќырлыйсыћ да!
– Ќырлавым хордан башланды. Гитарада уйный башлагач
кына ныклы рђвештђ ќырларга керештем. Хђзер тавышымны
«кую» хыялы туды. Гадђттђ бит
ничек: яшь ќырчыга ярдђмгђ укытучы килђ, ул аћа тавыш «куя»,
конкурс-концертларны њзе кайгырта. Минем беркайчан да шундый кешем булмады. Мђктђптђ
ярдђм итњчелђр табылганга гына
югалып калмадым мин.
– Ќырларыћ арасында «ићиће» бармы соћ?
– Џђрбер ќырым мића њзенчђ
якын, чљнки џђрберсе тормышымныћ аерым чорына туры килде. Хђзер, мђсђлђн, мин ђле беркем дђ ишетмђгђн ќырларымны
аеруча яратам, чљнки алар бњгенге тормышымны, књзаллавымны
чагылдыра.
– Шушындый бар яктан да
булган егетнећ ђти-ђнилђре кем
соћ?
– Ђнием мин белем алган уку

ЌОМГА, 12 ноябрь,
йортын тђмамлаган, ђтием туристлык буенча танылган спорт мастеры. Ђти-ђнием кечкенђ чагымнан ук миндђ табигатькђ карата
мђхђббђт хисе њстерде.
– «Сђлђт»тђ син чын мђгънђсендђ «йолдыз», сине таныйлар, ќырларыћны яттан
белђлђр. Њзећнећ кумирларыћ
бармы соћ?
– Кумир дигђн сњз мића
бљтенлђй дђ ошамый. Џђрбер
кеше индивидуаль шђхес булырга тиеш. Монда авторитет дигђн
термин куллану урынлы. Минем
љчен ић беренче чиратта бу –
«Сплин» тљркеме солисты Александр Васильев. Нђкъ менђ ул минем башкару рђвешенђ йогынты
ясады. Шулай ук Егор Летов, чит
илнекелђрдђн «Nirvana» тљркеме
солисты Kurt Cobain, татар эстрадасыннан «Mubai» тљркемен
бик телђп тыћлыйм. Илназ Сафиуллинны кеше буларак та, авторбашкаручы буларак та хљрмђт
итђм.
– Сине кем яки нђрсђ илџамландыра?
– Яшь кеше, гадђттђ, илџамны мђхђббђттђн ала. Мђхђббђт
уянганда барлыкка килгђн хис-кичерешлђр безнећ тормышка кинђт
искђн саф ќил кебек бђреп керђ,
иќат итђргђ стимул бирђ. Монда
ић мљџиме – кул астыћда кђгазь
белђн калђм булу (Кљлђ).
– Сђхнђгђ чыксаћ, «Анастасия» ќырын синнђн кабат-кабат
ќырлаталар. Ул да мђхђббђт
«ќимеше»ме?
– Минем шагыйрь буларак
иќатым нђкъ менђ зур мђхђббђттђн соћ, шушы ќыр белђн
башланып китте. «Анастасия»
ќыры минем ќавапсыз калган
хислђрем турында. Њзенђ књрђ
хушлашу бњлђге дип атарга да
мљмкин. Аныћ популярлык сере
бик гади: мин аны еш ќырлыйм
(Кљлђ). «Банзай» клубы сђхнђсендђ тђњге тапкыр яћгыравыннан
ук ућышлы килеп чыккан иде ул,
аны тамашачы яратып кабул итте.
Ђйткђнемчђ, ђлеге ќыр минем
књзаллавымнан ерагайды.
– Хђзерге яшьлђргђ ни телђр
идећ?
– Књбрђк аралашсыннар, љйдђ телевизор яки компьютерга текђлеп утырганчы, урамга чыгып
књккђ карап соклансыннар иде.
Телефоннан књзлђрен алмыйча
утырган кешелђрне књрсђм, борчылам, аларныћ матурлыкны књрђ
алмауларына аптырыйм. Китап
уку яки терђк була алырлык дуслар табу књпкђ кызыклырак џђм
файдалырак бит! Бу темага кагылышлы берничђ шигырем џђм
ќырым да бар.

Сђер ачышлар
БУ – КЫЗЫК
АКШныћ Гарвард университетында инде 20 нче тапкыр
«Шнобель премиясе»н бирњ
тантанасы уздырыла. Беренче
тапкыр ул 1991 елда њткђрелђ.
Аныћ тљп њзенчђлеге шунда –
биредђ «башта кљлке тудырып,
соћыннан уйланырга мђќбњр
итњче» ић сђер фђнни ачышлар,
казанышлар билгелђнђ. Физика љлкђсендђ шундый премиянећ берсенђ Яћа Зеландиянећ
Отаго университеты лаек дип
табылган.
Андагы
фђнни
хезмђткђрлђр бозга таеп егылудан ић яхшы саклый торган
ђйбер – оекбаш дип тапканнар.

Хљрмђтле

укучыларыбыз!

ГАМЂЛГЂ КУЮЧЫ: ОАО «ТАТМЕДИА», 420097, г.Казань, ул. Академическая, 2

«ТАТМЕДИА» ААЌ филиалы директоры –
баш мљхђррир
Мансур Газизќан улы МОРТАЗИН

РЕДАКЦИЯ ЏЂМ НЂШРИЯТ АДРЕСЫ:
420066, Казан, Чистай ур., 5 нче йорт
Http://shahrikazan.сом
E-mail: shahrkzn@finet.ru
ТЕЛЕФОННАР: 562-50-12 — кабул итњ бњлмђсе,
562-50-07 (факс), 562-63-90 — бухгалтерия.
БЊЛЕКЛЂР: 562-50-03 — хатлар, сђясђт џђм
социаль мђсьђлђлђр,
562-50-05 — ђдђбият џђм сђнгать,
562-50-09 — икътисад, яћалыклар, шђџђр тормышы,
562-50-08 — компьютер њзђге

Тик аларны, гадђттђгечђ, аякка тњгел, ђ аяк киеменђ
кидерергђ кирђк икђн. Яћазеландлылар фикеренчђ, бу бозда таю куркынычын юкка чыгара.
Голланд
табибларыныћ
ачышлары да игътибарга лаек.
Алар астманы гадђти булмаганча, дарулар кулланмый
гына дђвалау тљрен тђкъдим
иткђн. Галимнђр ђлеге авыруны бик гади ысул – Америка тауларыннан чаћгы яки чана
белђн шуып дђвалап була дип
саныйлар.
Ђ Мериленд штаты табибы
Форт Детрик микробларныћ
сакалга берегње турында фараз ђйткђн.

2010 ел, № 128 (4860)

КИЋЂШ-ТАБЫШ

Су књп
була
аламы?
Су – кљч џђм сђламђтлек чыганагы. Ђ менђ аны кљненђ
књпме эчђргђ кирђк?
Ђлеге сорауга беркем дђ
љзеп кенђ ќавап бирђ алмый.
Ђйтелгђн очракта да фикерлђр
књптљрле: кайбер диетологлар, кљненђ ић кимендђ ике
литр су эчђргђ кирђк, дип ышандырса, башкалары организм
њзенђ књпме су кирђген ул њзе
белђ, ди. Икенче берђњлђр,
организмда су артык књп булу
бик зыянлы, дип саный.
Организмда дымлылык џичшиксез булырга тиеш анысы.
Ђ аныћ књпме булырга тиешлеге берничђ факторга бђйле.
Мђсђлђн, сез кљне буе офиста
утырасыз ди. Андагы џава,
билгеле булганча, компьютер
нурланышы белђн тулган була.
Мондый очракта суны куллануны чиклђњ дљрес тњгел. Ђгђр дђ
сез спортчы икђн, ярышларда
катнашканда табиблар сезгђ
књп итеп су эчњне тыярга
мљмкин. Андый вакытта эчђсе
килњне генђ басарга кирђк.
Гђњдђ авырлыгыннан котылырга телђсђгез, шул ук белгечлђр
сезгђ ашауны киметергђ, ђ
суны эчђргђ дђ эчђргђ кушачак.
Ђ шулай да...
Иран табибы Фирейдон
Батмангхелидж суныћ кеше
тормышындагы роле турында
язган. Ул кљненђ сигезђр стакан (бу якынча ике литр) чиста
су кулланырга куша. Калган
сыеклыклар – ашлар, соклар
монда исђпкђ алынмый. Чђй,
каџвђ џђм газлы суларны исђ
рационыгыздан сызып ыргытыгыз, ди. Немец галимнђре
дђ, су књп булмый, дигђн фикердђ тора. Тик алар, минераль џђм тондырылган су гына
файдалы, ди џђм аны тњбђндђгечђ кулланырга тђкъдим итђ:
-ашкайнату трактын эшкђ
ђзерлђр џђм љстђл артында артык књп ашалмасын љчен,
ашарга ярты сђгать кала бер
стакан су эчегез;
-ашаганнан соћ 2,5 сђгать
њткђч тагын бер стакан.
Кемгђ эчђргђ
ярамый?
Књплђр, суны књпме эчђсећ
килђ – шуныћ кадђр эчђргђ
кирђк, дигђн фикердђ тора.
Ягъни кљненђ 1,5 литрдан алып
3 литрга кадђр. Монда чђйне,
ашны, сокларны џђм сусыл
ќилђк-ќимешлђрне, яшелчђлђрне дђ кертеп исђплђргђ
кирђк. Ђмма бу сђламђт кешегђ
генђ кагыла. Йљрђклђре џђм
бљерлђре белђн проблемалар
булганнарны ђлеге кићђш
књћелсез нђтиќђлђргђ китерергђ мљмкин. Организмда
суныћ артык књп булуы сулыш
алырга да комачаулый. Кайвакыт сыеклык њпкђ тирђсенђ дђ
ќыелырга сђлђтле икђн. Организмыбызга, без аз ашаган
саен, су шуныћ кадђр књбрђк
кирђк, чљнки сыеклыкныћ
књпмедер љлешен ризык белђн
кабул итђбез.

Без бергђ булганда гына кљчле!

ОАО «ТАТМЕДИА» ММЧныћ гомуми тиражы 464920 данђ
Газета Массакњлђм коммуникациялђр џђм
мђдђният мирасын саклауда законлылыкны
тђэмин итњ књзђтчелеге буенча Идел буе
федераль хезмђтендђ 2007 елныћ 30 ноябрендђ ПИ № ФС7-4672 номерлы теркђлњ
таныклыгы алды.

Тираж
сертификациялђнгђн.
График буенча бу санга
17 сђгатьтђ
кул куелырга
тиеш. Кул
куелды —
БАСМАХАНЂ АДРЕСЫ:
17 сђгатьтђ
420066, Казан, Декабристлар ур., 2 нче йорт. Заказ 905
«ТАТМЕДИА» ААЌ филиалы
Гомуми тираж
«Идел-Пресс» полиграфия-нђшрият
5542 данђ
комплексы
Бу санныћ тиражы 4025 данђ

Реклама хезмђте телефоны: (843) 562-54-98
Редакциянећ фикере авторларныћ
фикере белђн аваздаш булмаска
да мљмкин. Кулъязмалар рецензиялђнми џђм кире кайтарылмый.
Реклама џђм игъланнардагы
мђгълњматларныћ дљреслеге љчен
аны бирњчелђр њзлђре ќаваплы.
© Газетада басылган язмаларны
файдаланганда, шулай ук љзеклђр
китергђндђ «ШК»дан алынганлыгын књрсђтњ мђќбњри.

Газета атнага
3 тапкыр –
сишђмбе,
пђнќешђмбе џђм
ќомга
кљннђрендђ чыга
ИНДЕКСЛАР:
54126 (3 тапкыр чыга),
16076 (пђнќешђмбе саны)
54207 (оешмалар љчен)
Сатудагы бђясе ирекле