• Название:

  Исхаков Д. М. Тюрко татарские государства


 • Размер: 1.01 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер • Название: ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÈÑÒÎÐÈÈ èì

Предпросмотр документа

®Ó×ØÎØÙØ Î×ØÔÖÎÎÎÒ¾²ÆÖÊÌÆÓΦ³ ¶¸
%,%/,27(.$7$7$5,&$

ßçã û ý

íùëåéíÛíÛëìåãà ÞéìîßÛëìíÝÛ;9;9, ýý
êý
   þ

°ÆÍÆÓâþ 

¹ª°  
§§°  
® 
³ÆÙÝÓáÏÖËÊÆÐØÔÖÊÔÐØÔÖÎ×ØÔÖÎÝË×ÐÎÛÓÆÙÐ éÝð ý
ÿ
´ØÈËØ×ØÈËÓÓáÏ×ËÐÖËØÆÖâàñõýÿýÿý

¶ËÜËÓÍËÓØÐÆÓÊÎÊÆØÎ×ØÔÖÎÝË×ÐÎÛÓÆÙÐ åèå ý ÿ
åý ÿ áé í 
û
û  þ ÿû
ýû ;9;9, ýý þ °ÆÍÆÓâ ®Ó×ØÎØÙØ
Î×ØÔÖÎÎÎÒ¾²ÆÖÊÌÆÓΦ³ ¶¸þ ×

ªÆÓÓÔË Î××ÑËÊÔÈÆÓÎË åÈÑåËØ×å ÕËÖÈáÒ ÔÕáØÔÒ ÐÔÒÕÑËÐ×ÓÔÉÔ ÎÍÙÝËÓÎå
ÕÔÍÊÓËÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÎÛ ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÛ ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈ ;9;9,
ÈÈ ¨
ÖÆÇÔØË
ÖÆ××ÒÆØÖÎÈÆäØ×åÕÖÔÇÑËÒáÚÔÖÒÎÖÔÈÆÓÎåãØÎÛÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈÎÛãØÓÎÝË×ÐÔÉÔÕÔÑÎØÎÝË×ÐÔÉÔ
ãÐÔÓÔÒÎÝË×ÐÔÉÔ Î ×ÔÜÎÆÑâÓÔÉÔ ×ØÖÔå ²ËÌÊÙÓÆÖÔÊÓÔË ÕÔÑÔÌËÓÎË Î ÕÔÑÎØÎÝË×ÐÆå ×ÙÊâÇÆ
ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÛ ãØÓÔÕÔÑÎØÎÝË×ÐÎÛ ÔÇÖÆÍÔÈÆÓÎÏ ÈÔÍÓÎÐÞÎÛ ÓÆ ÕÔ×ØÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÔÒ
ÕÖÔ×ØÖÆÓ×ØÈË ØÆÐÌË ÔÇ×ÙÌÊÆäØ×å È ÓÆ×ØÔåßËÒ ØÖÙÊË «ßË ÔÊÓÎÒ ÈÆÌÓáÒ ×äÌËØÔÒ È ÓËÒ
åÈÑåäØ×å ÈÔÕÖÔ×á ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈËÓÓÔÏ ÐÙÑâØÙÖá ÖËÑÎÉÎÔÍÓÔÏ ×ÎØÙÆÜÎÎ Î ÑËØÔÕÎ×ÆÓÎå È
ÙÐÆÍÆÓÓáÛ ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈÆÛ ®ÒËäßËË ÓÆÙÝÓÔÒËØÔÊÎÝË×ÐÎÏ ÛÆÖÆÐØËÖ Î××ÑËÊÔÈÆÓÎË
ÕÖËÊÓÆÍÓÆÝËÓÔÊÑåÆ×ÕÎÖÆÓØÔÈÕÖËÕÔÊÆÈÆØËÑËÏÎ ÞÎÖÔÐÔÉÔÐÖÙÉÆÝÎØÆØËÑËÏ

‹ >FBkoZdh\
Bgklblmlbklhjbb:G JL

ì ÿ û
Ýý ÿ 

Þûýû ºÔÖÒÎÖÔÈÆÓÎË×ÆÒÔ×ØÔåØËÑâÓáÛ
ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÛÕÔÑÎØÎÝË×ÐÎÛÔÇÖÆÍÔÈÆÓÎÏ 
Þûýû ¸ËÖÖÎØÔÖÎåÎ ÓÆ×ËÑËÓÎË
·ØÆÓÔÈÑËÓÎËØÆØÆÖ×ÐÎÛãØÓÎÝË×ÐÎÛÔÇßÓÔ×ØËÏ 

Þûýû ÃÐÔÓÔÒÎÐƵÔÑÎØÎÝË×ÐÎÏ×ØÖÔÏ 
Þûýû ³ËÐÔØÔÖáËÆ×ÕËÐØáÐÙÑâØÙÖÓÔÏÌÎÍÓÎ 

Þûýû µÔÑÎØÎÝË×ÐÆå×ÙÊâÇÆ 

âû Ýý ÿ 

° ÈÔÍÓÎÐÞÎÒ ÕÔ×ÑËÖÆ×ÕÆÊƹÑÙ×ƪÌÙÝÎ ­ÔÑÔØÔÏ´ÖÊá È ÕËÖÈÔÏÕÔÑÔÈÎÓË;9 È
ÎÓÔÉÊÆÎ ÓË×ÐÔÑâÐÔÕÔÍÌËØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÒÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈÆÒÔØÓÔ×åØ×å°ÆÍÆÓ×ÐÔË°ÖáÒ×ÐÔË
¾ÎÇÆÓÎÊ×ÐÔË ¹ÍÇËÐ×ÐÔË ¦×ØÖÆÛÆÓ×ÐÔË °Æ×ÎÒÔÈ×ÐÔË Î ¸äÒËÓ×ÐÔË ·ÎÇÎÖ×ÐÔË ÛÆÓ×ØÈÆ
§ÔÑâÞÆåÎ ³ÔÉÆÏ×ÐÆå´ÖÊá´ÇÖÆÍÔÈÆÓÎËÎÛÓËÇáÑÔËÊÎÓÔÈÖËÒËÓÓáÒ×ÔÇáØÎËÒÆ ÒËÌÊÙ
ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈÆÒÎ þ ÓÆ×ÑËÊÓÎÐÆÒÎ ­ÔÑÔØÔÏ ´ÖÊá ×ÔÛÖÆÓåÑÎ×â ÖÆÍÓÔÔÇÖÆÍÓáË Î ÊÔÈÔÑâÓÔ
ØË×ÓáË ×ÈåÍÎ ÎÓÔÉÊÆ ÊÆÌË ÍÆØÖÙÊÓåäßÎË ÔÕÖËÊËÑËÓÎË ×ØËÕËÓÎ ÎÛ ×ÙÈËÖËÓÓÔ×ØÎ ·ÑËÊÙËØ
ÍÆÒËØÎØâ ÝØÔ ×ÖËÊÎ ÇÔÖÔÈÞÎÛ×å ÍÆ ÊÔÒÎÓÎÖÔÈÆÓÎË ÓÆ ØËÖÖÎØÔÖÎÎ ÊÌÙÝÎÊ×ÐÔÏ ÎÒÕËÖÎÎ
ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈ ÖÆÈÓÔÕÖÆÈÓÔÏ ×ØÔÖÔÓÔÏ Èá×ØÙÕÆÑÔ Î ÕÔ×ØËÕËÓÓÔ Ù×ÎÑÎÈÆÈÞËË×å ²Ô×ÐÔÈ×ÐÔË
ÈËÑÎÐÔË ÐÓåÌË×ØÈÔ ÆÐØÎÈÓÔË ÙÝÆ×ØÎË ÐÔØÔÖÔÉÔ È ÕÖÔÜË××Ë ÈÍÆÎÒÔÊËÏ×ØÈÎå
ÕÔÍÊÓËÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÎÛ ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÛ äÖØÔÈ ÔÇàå×ÓåÑÔ×â ÓË ØÔÑâÐÔ ØËÒ ÝØÔ ãØÔ
ÐÓåÌË×ØÈÔ åÈÑåÑÔ×â ÔÊÓÎÒ ÎÍ ÓÆ×ÑËÊÓÎÐÔÈ ¹ÑÙ×Æ ªÌÙÝÎ ÓÔ Î ÎÓØËÉÖÎÖÔÈÆÓÓÔ×Øâä È ËÉÔ
×Ô×ØÆÈÔÊÓÔÉÔÎÍØÆØÆÖ×ÐÎÛäÖØÔÈþ ØÆÐÓÆÍáÈÆËÒÔÉÔ°Æ×ÎÒÔÈ×ÐÔÉÔÛÆÓ×ØÈÆ
¨ ÕÔ×ÑËÊÓÎË ÉÔÊá ÎÍÙÝËÓÎË ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÛ ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈ ;9;9, ÈÈ
ÆÐØÎÈÎÍÎÖÔÈÆÑÔ×â §áÑÎ ÔÕÙÇÑÎÐÔÈÆÓá Î××ÑËÊÔÈÆÓÎå ¶©·ÐÖáÓÓÎÐÔÈÆ l·ÎÇÎÖ×ÐÆå
ãÐ×ÕËÊÎÜÎå «ÖÒÆÐÆ{ ³ÔÈÔ×ÎÇÎÖ×Ð  ª® °ÔÕáÑÔÈÆ l«ÖÒÆÐ{ ®ÖÐÙØ×Ð  ²
¦ÇÊÎÖÔÈÆl»ÆÓ°ÙÝÙÒÎÍÈË×ØÓáÏÎ ÓËÎÍÈË×ØÓáÏ{ ² º¸¨ÆÑÎËÈÆÎ ³¦¸ÔÒÎÑÔÈÆ
l¸ÆØÆÖá ­ÆÕÆÊÓÔÏ ·ÎÇÎÖÎ ®×ØÔÖÎå Î ÐÙÑâØÙÖÆ{ ³ÔÈÔ×ÎÇÎÖ×Ð  ª² ®×ÛÆÐÔÈÆ
l·ËÎÊá È ÕÔÍÊÓËÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÎÛ ØÆØÆÖ×ÐÎÛ ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈÆÛ{ °ÆÍÆÓâ  Î l´Ø
×ÖËÊÓËÈËÐÔÈáÛ ØÆØÆÖ Ð ØÆØÆÖÆÒÓÔÈÔÉÔÈÖËÒËÓÎ ãØÓÔÑÔÉÎÝË×ÐÎÏÈÍÉÑåÊÓÆÎ×ØÔÖÎäÈÔÑÉÔ
ÙÖÆÑâ×ÐÎÛ ØÆØÆÖ ;9;9,, ÈÈ{ °ÆÍÆÓâ  ÐÖÙÕÓÔË Î××ÑËÊÔÈÆÓÎË ¨¨ ¸ÖËÕÆÈÑÔÈÆ
l®×ØÔÖÎå ³ÔÉÆÏ×ÐÔÏ ´ÖÊá{ ²  ©± ºÆÏÍÖÆÛÒÆÓÔÈÆ l®×ØÔÖÎå ×ÎÇÎÖ×ÐÎÛ ØÆØÆÖ ×
ÊÖËÈÓËÏÞÎÛ ÈÖËÒËÓ ÊÔ ÓÆÝÆÑÆ »» ÈËÐÆ { °ÆÍÆÓâ  §±»ÆÒÎÊÙÑÑÎÓÆ l³ÆÖÔÊá
°ÆÍÆÓ×ÐÔÉÔ ÛÆÓ×ØÈÆ ãØÓÔ×ÔÜÎÔÑÔÉÎÝË×ÐÔË Î××ÑËÊÔÈÆÓÎË{ °ÆÍÆÓâ  ®¦ ­ÆÏÜËÈÆ
l¦×ØÖÆÛÆÓ×ÐÔË ÛÆÓ×ØÈÔ{ ²  ³ËÊÆÈÓÔ §¶ ¶ÆÛÎÒÍåÓÔÈáÒ ÍÆßÎßËÓÆ ÐÆÓÊÎÊÆØ×ÐÆå
ÊÎ××ËÖØÆÜÎå l°Æ×ÎÒÔÈ×ÐÔË ÜÆÖ×ØÈÔ ×ÔÜÎÆÑâÓÔÕÔÑÎØÎÝË×ÐÔË ÖÆÍÈÎØÎË {
°ÆÍÆÓâ  ×ËÏÝÆ× ÉÔØÔÈåßÆå×å Ð ÕËÝÆØÎ ÕÔÊ ÓÆÍÈÆÓÎËÒ l°Æ×ÎÒÔÈ×ÐÔË ÛÆÓ×ØÈÔ 
 ÉÉ ´ÝËÖÐÎ Î×ØÔÖÎÎ{ §ÔÑâÞÔÏ ÖÆÍÊËÑ ÕÔ Î×ØÔÖÎÎ ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÛ ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈ ;9
;9, ÈÈÎÒËËØ×åÈ ÔÇàËÒÓÔÒÎ××ÑËÊÔÈÆÓÎÎl¸ÆØÆÖá{ ² 
¶ËÍÐÔ ÈÔÍÖÔ× ÎÓØËÖË× Ð ÈÓËÞÓËÕÔÑÎØÎÝË×ÐÎÒ Æ×ÕËÐØÆÒ Î×ØÔÖÎÎ ãØÎÛ ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈ
ÓÆÞËÊÞËÒÔØÖÆÌËÓÎËÈ ØÆÐÎÛØÖÙÊÆÛÐÆÐl·ÈËÖÌËÓÎË´ÖÊáÓ×ÐÔÉÔÎÉÆÓƶÙ×Î{ ² ¨ª
³ÆÍÆÖÔÈÆ l°ÆÐ È ÕÔ×ÔÑâ×ÐÎÛ ÔÇáÝÆåÛ ÈËÊËØ×å { ²  ±¦ ÄÍËÚÔÈÎÝÆ l³ÔÉÆÏ×ÐÔ
ÖÙ××ÐÎËÔØÓÔÞËÓÎåÈ ;9;9,,, ÈÈ{ ¦ÑÒƦØÆ §¦§°ÔÝËÐÆËÈÆl´×ÈÔÇÔÌÊËÓÎ˶Ù×Î
ÔØ ÎÓÔÍËÒÓÔÉÔ ÎÉÆ{ ±  Ä© ¦ÑËÐ×ËËÈÆ l²ËÌÊÙÓÆÖÔÊÓáË ÔØÓÔÞËÓÎå Î ÓÆÖÔÊá
­ÆÕÆÊÓÔÉÔ °ÆÈÐÆÍÆ µÔ×ÑËÊÓåå ÝËØÈËÖØâ ;9 þ ÕËÖÈÆå ÕÔÑÔÈÎÓÆ ;9, È{ ²  ¦²
³ËÐÆÖÆ×ÔÈÆl°ÆÍÆÓâÎ ²Ô×ÐÈÆÒËÌÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈËÓÓáËÔØÓÔÞËÓÎåÈ ;9;9, ÈÈ{ °ÆÍÆÓâ 
·» ¦ÑÎÞËÈÆ l;9;9, ÈÈ È Î×ØÔÖÎÎ ²ÆÖÎÏ×ÐÔÉÔ ÐÖÆå{ ¯ÔÞÐÆÖ´ÑÆ  ¦© §ÆÛØÎÓÆ
l¶Ù×âÎ °ÖáÒ´Ø×ÔäÍÆÐ ÕÖÔØÎÈÔ×ØÔåÓÎä°ÔÓËÜ;9 þ ÓÆÝÆÑÔ;9, ÈÈ{ ² Î l¶Ô××ÎåÈ
×Î×ØËÒËÒËÌÊÙÓÆÖÔÊÓáÛÔØÓÔÞËÓÎÏ;9, È{ ² ¦±»ÔÖÔÞÐËÈÎÝÎ ÊÖ
½Î×ÑÔ ×ØÆØËÏ ÕÔ×ÈåßËÓÓáÛ ÖÆÍÓáÒ ×ØÔÖÔÓÆÒ Î×ØÔÖÎÎ ØÆØÆÖ×ÐÎÛ ãØÓÔÕÔÑÎØÎÝË×ÐÎÛ
ÔÇàËÊÎÓËÓÎÏ ;9;9, ÈÈ ÓÆ×ÝÎØáÈÆËØ×å ÒÓÔÉÎÒÎ ÊË×åØÐÆÒÎ ÕÔãØÔÒÙ ØÙØ ÓËÈÔÍÒÔÌÓÔ
ÊÆÌËÎÛÕÖÔ×ØÔËÕËÖËÝÎ×ÑËÓÎË
³Æ ÔÝËÖËÊÎ ÕÔÊÉÔØÔÈÐÆ ÐÖÙÕÓÔÉÔ ÔÇÔÇßÆäßËÉÔ ØÖÙÊÆ ÕÔ Î×ØÔÖÎÎ
ÕÔÍÊÓËÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÎÛ ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÛ ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈ µÔ È×ËÏ ÈÎÊÎÒÔ×ØÎ ØÆÐÆå ÖÆÇÔØÆ
ÇÙÊËØ ÈáÕÔÑÓËÓÆ È ÖÆÒÐÆÛ ÕÔÊÉÔØÔÈÐÎ ×ËÒÎØÔÒÓÔÏ l®×ØÔÖÎÎ ØÆØÆÖ{ ÝËØÈËÖØáÏ ØÔÒ
ÐÔØÔÖÔÏ ÐÆÐ ÖÆÍ ÕÔ×ÈåßËÓ Î×ØÔÖÎÎ ;9;9, ÈÈ ´ÊÓÆÐÔ ÕÖËÌÊË ÝËÒ ÕÖÎ×ØÙÕÎØâ Ð ØÆÐÔÒÙ
Î××ÑËÊÔÈÆÓÎä ÓËÔÇÛÔÊÎÒÔ ÔÇ×ÙÊÎØâ ÒÓÔÉÎË ÐÔÓÜËÕØÙÆÑâÓáË Æ×ÕËÐØá ËÉÔ ÓÆÕÎ×ÆÓÎå
³Æ×ØÔåßËËÎ××ÑËÊÔÈÆÓÎËÇáÑÔÍÆÊÙÒÆÓÔÐÆÐ ÞÆÉÈ ÊÆÓÓÔÒÓÆÕÖÆÈÑËÓÎÎ
° ÔÇßÎÒ ÕÔÊÛÔÊÆÒ ÎÒËäßÎÒ ÐÔÓÜËÕØÙÆÑâÓáÏ ÛÆÖÆÐØËÖ ÐÔØÔÖáÏ ØÙØ ÓËÔÇÛÔÊÎÒÔ
ÔÇÔÍÓÆÝÎØâÔØÓÔ×åØ×å×ÑËÊÙäßÎËÒÔÒËÓØá´ØÓÔÞËÓÎåÒËÌÊÙØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÒÎÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈÆÒÎ;9;9, ÈÈ×ØÖÔÎÑÎ×âÓÆÔ×ÓÔÈË
ÎÓ×ØÎØÙÜÎÔÓÆÑâÓáÛ ÒËÛÆÓÎÍÒÔÈ ÈÆÌÓËÏÞÎÒÎ ÎÍ ÐÔØÔÖáÛ åÈÑåÑÎ×â ÕÖÆÈÑËÓÎË È
ÇÔÑâÞÎÓ×ØÈË ÎÍ ÓÎÛ ÕÖËÊ×ØÆÈÎØËÑËÏ ÊÔÒÆ ½ÎÓÉÎ×ÎÊÔÈ ÔÇßÓÔ×Øâ ÈËÊÙßÎÛ ÚËÔÊÆÑâÓáÛ
ÐÑÆÓÔÈ Î ×ÔÛÖÆÓËÓÎË ÍÆ ÓÎÒÎ ÕÖÆÈÆ ÕËÖËÒËßËÓÎå ×Ô ×ÈÔÎÒÎ ÊÖÙÌÎÓÆÒÎ ÎÍ ÔÊÓÔÉÔ
ØÆØÆÖ×ÐÔÉÔ äÖØÆ È ÊÖÙÉÔÏ È ÉÖÆÓÎÜÆÛ ÇáÈÞËÉÔ ÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÔÉÔ ÕÔÑÎØÎÝË×ÐÔÉÔ
ÕÖÔ×ØÖÆÓ×ØÈÆ ×ÙßË×ØÈÔÈÆÓÎË ÖÔÊ×ØÈËÓÓáÛ ×ÈåÍËÏ ÒËÌÊÙ ÖÆÍÓáÒÎ ÈËØÈåÒÎ Èá×ÞÎÛ
ÒÙ×ÙÑâÒÆÓ×ÐÎÛ ÊÔÑÌÓÔ×ØÓáÛ ÑÎÜ ÈÔÍÉÑÆÈÑåÈÞÎÛ ÊÙÛÔÈËÓ×ØÈÔ ÔØÊËÑâÓáÛ ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈ
×ÔÛÖÆÓåäßÆå×å ãØÓÔÐÙÑâØÙÖÓÆå ÇÑÎÍÔ×Øâ ÒËÌÊÙ ÑÔÐÆÑâÓáÒÎ ØäÖÐÔØÆØÆÖÆÒÎ
×ÔÔÇßË×ØÈÆÒÎÈ ØÔÒ ÝÎ×ÑËÎ ÇÑÆÉÔÊÆÖåËÊÎÓ×ØÈÙÎÛÕÖÆÈåßËÏ×ØÖÆØá
³ÆÎÇÔÑËËÎÓØËÓ×ÎÈÓáËÐÔÓØÆÐØáÈ ;9þ;9,ÈÈÇáÑÎÛÆÖÆÐØËÖÓáÊÑåØÖËÛÍÆÕÆÊÓáÛÛÆÓ×ØÈþ
°ÖáÒ×ÐÔÉÔ °Æ×ÎÒÔÈ×ÐÔÉÔ Î °ÆÍÆÓ×ÐÔÉÔ ÃØÔ ÔÇàå×ÓåËØ×å ÓË ØÔÑâÐÔ ÇÑÎÍÐÔÖÔÊ×ØÈËÓÓáÒÎ
ÔØÓÔÞËÓÎåÒÎ ÎÛ ÕÖÆÈÎØËÑËÏ ÓÔ Î ÎÊËÓØÎÝÓÔ×ØâäÕÖÆÈåßÎÛÚËÔÊÆÑâÓáÛÐÑÆÓÔÈþ È ÓÎÛÈËÍÊË
Ô×ÓÔÈÓáËÐÓåÌË×ÐÎËlÊÔÒÆ{ÕÖËÊ×ØÆÈÑåÑξÎÖÎÓá§ÆÖáÓá¦ÖÉáÓáÎ °áÕÝÆÐΨ ãØÙ×Î×ØËÒÙ
ÐÓåÌË×ØÈþ äÖØÔÈÕÔÑÙÝÎÈÞÎÛÈ ÓÆÙÝÓÔÏÑÎØËÖÆØÙÖËÔÕÖËÊËÑËÓÎËl×Î×ØËÒáÐÆÖÆÝÆÇËËÈ{ÇáÑÆ
ÈÕÎ×ÆÓÆÎ ×Ô×ËÊ×ØÈÔÈÆÈÞÆå× ÓÎÒÎ× ÐÔÓÜÆ;9ȳÔÉÆÏ×ÐÆå´ÖÊÆÖÆÓËËÈÔÍÒÔÌÓÔÎ §ÔÑâÞÆå
´ÖÊÆ ½ØÔ ÐÆ×ÆËØ×å ÕËÖÈÔÏ ÎÍ ÓÎÛ ØÔ ËË ÎÓØËÉÖÆÜÎå È ÔÇßÙä ×Î×ØËÒÙ ÕÔÑÎØÎÝË×ÐÔÉÔ
ÈÍÆÎÒÔÊËÏ×ØÈÎå ÓÆ×ÑËÊÓÎÐÔÈ ¹ÑÙ×Æ ªÌÙÝÎ Ô×ÙßË×ØÈÑåÑÆ×â ÝËÖËÍ ÒÆÓÉáØ×ÐÎË äÖØá
×ÙßË×ØÈÔÈÆÈÞÎË ÕÖÆÐØÎÝË×ÐÎ ÈÔ È×ËÛ ÕÔÍÊÓËÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÎÛ ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÛ ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈÆÛ Æ
ØÆÐÌËÝËÖËÍ×ÔÇ×ØÈËÓÓáËÐÑÆÓáÈ ÔÕÖËÊËÑËÓÓÔÏÒËÖË×ÔÈÕÆÊÆÈÞÎË× ÕËÖËÝÓËÒÚËÔÊÆÑâÓáÛÊÔÒÔÈ
ÖåÊÆ ÛÆÓ×ØÈ È ³ÔÉÆÏ×ÐÔÏ ´ÖÊË ÓÆÕÖÎÒËÖ ÚÎÐ×ÎÖÙäØ×å ÕÑËÒËÓÆ ÐáÕÝÆÐ ÇÆÖáÓ ÈÔÍÒÔÌÓÔ Î
ÆÖÉáÓ µËÖËÒËßËÓÎå ÚËÔÊÆÑâÓáÛ ÉÖÙÕÕ ÒËÌÊÙ ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÒÎ ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈÆÒÎ È ÖÆÒÐÆÛ
ÔØÒËÝËÓÓÔÏ ÈáÞË ×Î×ØËÒá ÐÆÖÆÝÆÇËËÈ ÕÖËÐÖÆ×ÓÔ ÔÕÎ×ÆÓá È ÐáÕÝÆÐÔåÍáÝÓÔÒ ãÕÔ×Ë l½ÔÖÆ
ÇÆØáÖ{ ·ÑËÊÙËØ ÍÆÒËØÎØâ ÝØÔ ÕÖÆÈÔÒ ÕËÖËÛÔÊÆ ÎÍ ÔÊÓÔÉÔ ÕÔÍÊÓËÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÔÉÔ
ãØÓÔÕÔÑÎØÎÝË×ÐÔÉÔ ÔÇàËÊÎÓËÓÎå È ÊÖÙÉÔË ÔÇÑÆÊÆÑÎ ØÔÑâÐÔ ÕÖËÊ×ØÆÈÎØËÑÎ ÚËÔÊÆÑâÓáÛ ÈËÖÛÔÈ þ
´×ÓÔÈÆØËÑâ ÊÎÓÆ×ØÎÎ ©ÎÖËËÈ È °ÖáÒ×ÐÔÒ ÛÆÓ×ØÈË »ÆÊÌΩÎÖËÏ Î ÊÆÈÞÎÏ ÓÆÝÆÑÔ ÊÎÓÆ×ØÎÎ
×ÆÒÔ×ØÔåØËÑâÓáÛ ÐÆÍÆÓ×ÐÎÛ ÛÆÓÔÈ ¹ÑÙ²ÙÛÆÒÒËØ åÈÑåÑÎ×â ÊÈÔäÖÔÊÓáÒÎ ÇÖÆØâåÒÎ ·Ò
®×ÛÆÐÔÈ ª²´ ÖÔÊÔ×ÑÔÈÓÔÏÛÆÓƹÑÙɲÙÛÆÒÒËÊƸäÖÐÔÑÔÉÎÝË×ÐÎÏ×ÇÔÖÓÎЭÔÑÔØÆå
´ÖÊÆ Î ËË ÓÆ×ÑËÊÎË þ ² ¨Ô×Ø ±ÎØ þ ×  ¨ °Æ×ÎÒÔÈ×ÐÔÒ ÛÆÓ×ØÈË ÕÖÆÈÎÑÎ ÐÆÐ
©ÎÖËÎ ØÆÐ Î ÕÔØÔÒÐÎ ¹ÑÙ²ÙÛÆÒÒËØÆ ° ØÔÒÙ ÌË ãØÎ ÊÈË ÊÎÓÆ×ØÎÎ ÕÔÖÔÊÓÎÑÎ×âÕÔ×ÑËÈáÛÔÊÆ
ÍÆÒÙÌ ÍÆ ÐÖáÒ×ÐÔÉÔ ÛÆÓƲËÓÉÑΩÎÖËåÈÊÔÈáÐÆÍÆÓ×ÐÔÉÔÛÆÓÆ®ÇÖÆÉÎÒÆ ÙÒËÖÈ É ³ÙÖ
·ÔÑØÆÓÆ µÔãØÔÒÙ ©ÎÖËÎ ÕÔ×ÑË ÕÖË×ËÝËÓÎå ÊÎÓÆ×ØÎÎ ¹ÑÙ²ÙÛÆÒËØÆ ×ÎÊËÑÎ ÓÆ ÍÆÐÔÓÓáÛ
Ô×ÓÔÈÆÓÎåÛ Î ÓÆ ÐÆÍÆÓ×ÐÔÒ ÕÖË×ØÔÑË ¾ÎÇÆÓÎÊá ÕÖÆÈÎÈÞÎË È ¸äÒËÓ×ÐÔÒ ÛÆÓ×ØÈË ÓËÐÔØÔÖÔË
ÈÖËÒå È ÐÔÓÜË ;9 È ÍÆÓÎÒÆÑÎ ÐÆÍÆÓ×ÐÎÏ ÕÖË×ØÔÑ ÎÒËå ÓÆ ÓËÉÔ ÔÕÖËÊËÑËÓÓáË ÕÖÆÈÆ ÇÑÆÉÔÊÆÖå
ÇÔÑËË ÖÆÓÓÎÒ ÕÔÑÎØÎÝË×ÐÎÒ ×ÔÇáØÎåÒ ´Ç ãØÔÒ ÊËØÆÑâÓËË ×Ò ®×ÛÆÐÔÈ ª² ´
ÒËØÔÊÔÑÔÉÎÝË×ÐÎÛÆ×ÕËÐØÆÛÎ××ÑËÊÔÈÆÓÎåÕÖÔÇÑËÒá×ØÆÓÔÈÑËÓÎå×ÎÇÎÖ×ÐÔØÆØÆÖ×ÐÔÏãØÓÎÝË×ÐÔÏ
ÔÇßÓÔ×ØÎ ·ÎÇÎÖ×ÐÎË ØÆØÆÖá þ °ÆÍÆÓâ þ × «ÉÔ ÌË ´Ç ÔÇßÓÔ×ØÎ ãØÓÎÝË×ÐÔÏ
Î×ØÔÖÎÎ ÈÔÑÉÔÙÖÆÑâ×ÐÎÛ Î
×ÇÎÖ×ÐÎÛ ØÆØÆÖ ÇÙÑÉÆÖ×ÐÎÏ ÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÎÏ Î
ÕÔÍÊÓËÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÎÏÕËÖÎÔÊá ·ÎÇÎÖ×ÐÎËØÆØÆÖáþ ׸ÆØÆÖáþ ²³ÆÙÐÆþ ×
 ªÆ Î ¦ÞØÆÖÛÆÓÎÊá þ ÕÖËÊ×ØÆÈÎØËÑÎ ÊÎÓÆ×ØÎÎ ÛÆÓÔÈ ÎÍ ¦×ØÖÆÛÆÓ×ÐÔÉÔ ÛÆÓ×ØÈÆ þ
ÓÆÛÔÊÎÑÎ×â ÐÆÐ ÓÆ ÕÖË×ØÔÑË °Æ×ÎÒÔÈ×ÐÔÉÔ ØÆÐ Î °ÆÍÆÓ×ÐÔÉÔ ÛÆÓ×ØÈ ´ ÒÆØÖÎÒÔÓÎÆÑâÓáÛ
Ô×ÓÔÈÆÛ ÕÔÑÎØÎÝË×ÐÎÛ ÐÔÓØÆÐØÔÈ ÒËÌÊÙ ÕÔÍÊÓËÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÎÒÎ ÛÆÓ×ØÈÆÒÎ ÔÝËÓâ ÛÔÖÔÞÔ
ÉÔÈÔÖÎØÕÖÎÒËÖ× ÐÆÍÆÓ×ÐÎÒÛÆÓÔÒÎÍÊÎÓÆ×ØÎΩÎÖËËÈ·ÆÚÆ©ÎÖËËÒ ÔÐ ×ØÆÖÞÆåÎÍ
ËÉÔ ÌËÓ ÇáÑÆ ÊÔÝËÖâä ÇËÐÑåÖÎÇËÐÆ °ÖáÒ×ÐÔÉÔ ÛÆÓ×ØÈÆ ÎÍ ÖÔÊÆ ¾ÎÖÎÓÔÈ ÝËØÈËÖØÆå þ ÊÔÝËÖâä
ÖÙ××ÐÔÉÔÐÓåÍåÕåØÆåþ ÓÔÉÆÏ×ÐÔÏÐÓåÌÓÔÏ ·ääÒÇÎÐË °×ØÆØÎÕÔ×ÑËÊÔÈÆØËÑâÓÔÕÖÆÈÎÈÞÎËÈÔ
ÈØÔÖÔÏÕÔÑÔÈÎÓË;9 þ ÓÆÝÆÑË;9, ÈÈÐÆÍÆÓ×ÐÎËÛÆÓá»ÆÑÎÑâ®ÇÖÆÉÎÒÎ ²ÙÛÆÒÒËئÒÎÓØÆÐÌË
ÇáÑÎÌËÓÆØáÓÆÓÔÉÆÏ×ÐÎÛÐÓåÌÓÆÛ ¸ÆØÆÖáþ × 

6FKDPLORJOX87KH4DUDoL %H\VRIWKH/DWHU*ROGHQ+RUGH1RWHVRQWKH2UJDQL]DWLRQRIWKH
0RQJRO:RUOG(PSLUH$UFKLYXP(XUDVLDH0HGLL$HYL SS

®×ÛÆÐÔȪ²¶ÔÊÔ×ÑÔÈÓáËÎ ãÕÎÝË×ÐÎËÕÖÔÎÍÈËÊËÓÎåÐÆÐÎ×ØÔÝÓÎÐÎÍÙÝËÓÎåÎ×ØÔÖÎÎ×Ô×ÑÔÈÎÏ
¹ÑÙ×ƪÌÙÝÎÎ ØÆØÆÖ×ÐÎÛÛÆÓ×ØÈ®×ØÔÝÓÎÐÔÈËÊËÓÎËÎ×ØÔÖÎιÑÙ×ƪÌÙÝÎ ­ÔÑÔØÔÏ´ÖÊá ´Ø
°ÆÑÐÎÊÔ¦×ØÖÆÛÆÓÎþ °ÆÍÆÓâþ ×
×ÔÇ×ØÈËÓÓÔlØÆØÆÖá{ØÔÉÊÆÐÆÐÐÖË×ØâåÓ×ÐÔËÓÆ×ËÑËÓÎËþ ÝËÖÓâÓËÒÔÉÑÔÕÔÐÎÓÙØâØËÖÖÎØÔÖÎä
×ÈÔËÉÔ ÕÖÔÌÎÈÆÓÎå µÔãØÔÒÙ ÎÒËÓÓÔ ÕÔØÔÒÐÎ ÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÎÛ ØÆØÆÖ × ÐÑÆÓÔÈáÒÊËÑËÓÎËÒÈÔ
ÉÑÆÈË× ÕÖËÊ×ØÆÈÎØËÑåÒÎ ÊÔÒÔÈÐÆÖÆÝÆÇËËÈÎ ÔÇË×ÕËÝÎÈÆÑÎÈ ;9þ;9,ÈÈÈÍÆÎÒÓáË×ÈåÍÎØäÖÐÔ
ØÆØÆÖ×ÐÎÛ ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈ ·ÙÊå ÕÔ ÔØÖáÈÔÝÓáÒ ×ÈËÊËÓÎåÒ ÆÓÆÑÔÉÎÝÓáË ÕËÖËÛÔÊá ÒËÌÊÙ ØäÖÐÔ
ØÆØÆÖ×ÐÎÒÎ ×ÔÔÇßË×ØÈÆÒÎ ÇáÑÎ ÛÆÖÆÐØËÖÓá Î ÊÑå ÈÔÍÈÔÊÎÈÞÎÛ ×ÈÔÎ ÉËÓËÆÑÔÉÎÎ Ð ÕÖÔÖÔÐÙ
²ÙÛÆÒÒËØÙÕÖËÊ×ØÆÈÎØËÑËÏÈá×ÞÎÛÒÙ×ÙÑâÒÆÓ×ÐÎÛÎËÖÆÖÛÔÈþ ×ËÎÊÔÈ
³Ë×ÒÔØÖå ÓÆ ×ÙßË×ØÈÔÈÆÓÎË ÒËÌÊÙ ØÆØÆÖ×ÐÎÒÎ ÔÇßË×ØÈÆÒÎ ;9þ;9, ÈÈ ÔÕÖËÊËÑËÓÓáÛ
ÖËÉÎÔÓÆÑâÓáÛÖÆÍÑÎÝÎÏÕÔ×Ô×ØÆÈÙÈËÊÙßÎÛÚËÔÊÆÑâÓáÛÐÑÆÓÔÈÓËÎ×ÐÑäÝËÓÔÝØÔ×ÈåÍÆÓÓáÛ×
ÇáÑáÒ ÊËÑËÓÎËÒ ¹ÑÙ×Æ ªÌÙÝÎ ÓÆ ¦Ð ´ÖÊÙ Î °ÔÐ ´ÖÊÙ ÕÖÆÈåßÆå ×ØÖÆØÆ È ÓÎÛ ÇËÍÙ×ÑÔÈÓÔ
ÈÔ×ÛÔÊÎÑÆ Ð ÈÔËÓÓÔÚËÔÊÆÑâÓÔÒÙ lØÆØÆÖ×ÐÔÒÙ{ ×Ô×ÑÔÈÎä ÈÖËÒËÓ ­ÔÑÔØÔÏ ´ÖÊá ·ÐÆÌËÒ È
×ÔÝÎÓËÓÎÎ l½ÎÓÉÎÍÓÆÒË{ Î×ØÔÖÎÐÆ ;9, È ¹ØËÒÎÞÆÛÆÊÌÎ ×ÔÊËÖÌÎØ×å ×ÔÔÇßËÓÎË Ô ØÔÒ ÝØÔ
l¾ÎÖÎÓ§ÆÖÎÓ¦ÖÉÙÓ Î °áÕÝÆÐÇáÑÎÊÆÈÓÎÒÎ×ÔÈÖËÒËÓÕÖËÊÐÔÈãÑåÒθÔÛØÆÒáÞþ ÔÉÑÆÓÆ{
ØËÛÆÓƸÔÛØÆÒáÞÆ ÕÖÆÈÑËÓÎËÈ ÉÔÊ×ÒËÖØÎ ­Æ×ÑÙÌÎÈÆËØÈÓÎÒÆÓÎåÎ
ØÔ ÝØÔ Ù ãØÔÉÔ ÔÇßËÉÔ ÊÑå ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈ þ ÓÆ×ÑËÊÓÎÐÔÈ ­ÔÑÔØÔÏ ´ÖÊá ×ÔÇ×ØÈËÓÓÔ ØÆØÆÖ×ÐÔÉÔ
ãØÓÔÕÔÑÎØÎÝË×ÐÔÉÔ ×ÑÔå ÊÔ ÓÆÝÆÑÆ ;9, È ÕÖÔÊÔÑÌÆÑÔ ×ÙßË×ØÈÔÈÆØâ ÒÆØËÖÎÓ×ÐÔË åÊÖÔ È ÑÎÜË
§ÔÑâÞÔÏ ´ÖÊá µÔ×ÑË ËË ÖÆ×ÕÆÊÆ ÔÐÔÑÔ É ÚÙÓÐÜÎä ÔÇßËØÆØÆÖ×ÐÔÉÔ ÜËÓØÖÆ ÕáØÆÑÎ×â
ÈáÕÔÑÓåØâÕÔÕËÖËÒËÓÓÔ°ÖáÒ×ÐÔËÛÆÓ×ØÈÔÎ ³ÔÉÆÏ×ÐÆå´ÖÊÆ
®×ÑÆÒ×ÐÎÏÛÆÖÆÐØËÖØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÛ×ÔÔÇßË×ØÈ;9þ;9,ÈÈÓËÈáÍáÈÆËØ×ÔÒÓËÓÎϸËÒ
ÇÔÑËË ÝØÔ ÒÓÔÉÎË ÎÓ×ØÎØÙÜÎÔÓÆÑâÓáË Æ×ÕËÐØá ÚÙÓÐÜÎÔÓÎÖÔÈÆÓÎå È ÎÛ ÖÆÒÐÆÛ Î×ÑÆÒÆ ÐÆÐ
ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈËÓÓÔÏÖËÑÎÉÎÎÐ ÓÆ×ØÔåßËÒÙÈÖËÒËÓÎÇáÑÎÊÔ×ØÆØÔÝÓÔÕÔÑÓÔÖÆ×ÐÖáØáÈ ÔØÊËÑâÓáÛ
Î××ÑËÊÔÈÆÓÎåÛ ½ËÉÔ ÓË ×ÐÆÌËÞâ ÔÊÓÆÐÔ Ô ØÆÐÔÒ ÓËÕÖÔ×ØÔÒ ÈÔÕÖÔ×Ë ÐÆÐ Ù×ØÆÓÔÈÑËÓÎË ÙÖÔÈÓå
ÖËÆÑâÓÔÏ Î×ÑÆÒÎÍÎÖÔÈÆÓÓÔ×ØÎ ØËÛ ÎÑÎ ÎÓáÛ ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÛ ÔÇßË×ØÈ ÅÈÓÔ ÓËÊÔ×ØÆØÔÝÓÔ
ÎÍÙÝËÓÓÔÏÔ×ØÆËØ×åÎ È ÜËÑÔÒÐÙÑâØÙÖÓÆåÌÎÍÓâØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÛÔÇßË×ØÈ;9;9, ÈÈ µÔãØÔÒÙ
®×ÛÆÐÔȪ²·ËÎÊáÈ ÕÔÍÊÓËÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÎÛØÆØÆÖ×ÐÎÛÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈÆÛþ °ÆÍÆÓâ®ÍÊÈÔ
l®ÒÆÓ{

¹ØËÒÎÞÛÆÊÌÎ ½ÎÓÉÎÍÓÆÒË ºÆÐ×ÎÒÎÑË ÕËÖËÈÔÊ ØÖÆÓ×ÐÖÎÕÜÎå ØËÐ×ØÔÑÔÉÎÝË×ÐÎË
ÕÖÎÒËÝÆÓÎå Î××ÑËÊÔÈÆÓÎË ¨µ ÄÊÎÓÆ °ÔÒÒËÓØÆÖÎÎ Î ÙÐÆÍÆØËÑÎ ²» ¦ÇÙ×ËÎØÔÈÔÏ þ
¦ÑÒƦØÆ©áÑáÒþ ×

µÖÎÓÆÊÑËÌÓÔ×Øâ ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÛ ÔÇßË×ØÈ Ð Î×ÑÆÒ×ÐÔÒÙ ÒÎÖÙ È ;9;9, ÈÈ ÔØÝËØÑÎÈÔ
Ô×ÔÍÓÆÈÆÑÆ×â ÎÛ ÕÖÆÈÎØËÑåÒÎ ¸ÆÐ È l­ÆÚËÖÓÆÒËÎ ÈÎÑÆåØÎ °ÆÍÆÓ{ É ÆÈØÔÖÔÒ
ÐÔØÔÖÔÉÔ×ÐÔÖËËÈ×ËÉÔÇáÑÕÔ×ÑËÊÓÎÏÈËÖÛÔÈÓáÏ×ËÎÊ°ÆÍÆÓ×ÐÔÉÔÛÆÓ×ØÈÆ°ÙѾËÖÎÚË×Øâ
×ØÖÔÐÎ Ô ØÔÒ ÝØÔ °ÆÍÆÓâ l× ÊÆÈÓÎÛ ÈÖËÒËÓ åÈÑåÑÆ×â ÒÙ×ÙÑâÒÆÓ×ÐÎÒ ÉÔÖÔÊÔÒ{
ÖÆ×ÕÔÑÔÌËÓÓáÒ lÊÆÑËÐÔ ÔØ ÒÙ×ÙÑâÒÆÓ×ÐÎÛ ÔÇÑÆ×ØËÏ ÓÆ ÉÖÆÓÎÜË × ÔÇÑÆ×Øâä ÐåÚÎÖÔÈ{
»ÆñÎØÆÖÛÆÓÎ ¾ ­ÆÚçÖÓÆÒçÎ ÈÎÑÆåØË °ÆÍÆÓ °ÔÑ ¾çÖÎÚ ® ÐïðËÑ ÇÙ ÊîÓâåÊáÖ þ
°ÆÍÆÓ þ ×  ªÆÑËË È ÕÔ×ÑÆÓÎÎ ÕÖÆÈÎØËÑå ¸äÒËÓ×ÐÔÉÔ ÛÆÓ×ØÈÆ ®ÇÖÆÉÎÒÆ ·ÆÎÊ
®ÇÖÆÉÎÒÆ ÒÔ×ÐÔÈ×ÐÔÒÙÈËÑÎÐÔÒÙÐÓåÍä®ÈÆÓÙ¨Æ×ÎÑËÈÎÝÙÔØÉ×ÐÆÍÆÓÔlÅÍ ØËÛÆÓ
®ÇÖÆÉÎÒ þ ª® þ ÇË×ËÖÒËÓ×ÐÎÏ ÉÔ×ÙÊÆÖâ Æ Øá þ ÛÖÎ×ØÎÆÓ×ÐÎÏ ÉÔ×ÙÊÆÖâ{ µÔ×ÔÑâ×ÐÎË
ÐÓÎÉÎÕÔ×ÈåÍåÒ¶Ô××ÎÎ× ³ÔÉÆÏ×ÐÔÏ´ÖÊÔÏÉÉþ ²ÆÛÆÝÐÆÑÆþ × ´ ØÔÒ
ÌËÈ ÉÕÎ×ÆÑÕÖÆÈÎØËÑâ³ÔÉÆÏ×ÐÔÏ´ÖÊáÐÓåÍâÄ×ÙÚÈ ×ÈÔËÒÕÔ×ÑÆÓÎÎ ÆÊÖË×ÔÈÆÓÓÔÒ
®ÈÆÓÙ ,9l ÒáÒÙ×ÙÑâÒÆÓáÆ ØáÛÖÎ×ØÎÆÓÎÓ{ µª¶¨þ Ý9,,,þ ·ÕÇþ × 

®×ÛÆÐÔȪ²·ËÎÊá

®×ÑÆÒ Î ÒÙ×ÙÑâÒÆÓ×ÐÆå ÐÙÑâØÙÖÆ È ·ÖËÊÓËÒ µÔÈÔÑÌâË Î×ØÔÖÎå Î ×ÔÈÖËÒËÓÓÔ×Øâ ´ÝËÖÐÎ þ
°ÆÍÆÓâ þ × ®×ÛÆÐÔÈ ª² ° ÕÖÔÇÑËÒË ãØÓÎÝË×ÐÎÛ Î ÕÔÑÎØÎÝË×ÐÎÛ ×ÈåÍËÏ ØäÖÔÐ
­ÆÕÆÊÓÔÏ ·ÎÇÎÖÎ Î ¨ÔÑÉÔ¹ÖÆÑâ×ÐÔÉÔ ÖËÉÎÔÓÆ È ;9 È ¸äÖÐ×ÐÎË ÓÆÖÔÊá ²ÆØËÖÎÆÑá 9ÉÔ
·ÎÇÎÖ×ÐÔÉÔ×ÎÒÕÔÍÎÙÒÆl°ÙÑâØÙÖÓÔËÓÆ×ÑËÊÎËÓÆÖÔÊÔÈ­ÆÕÆÊÓÔÏ·ÎÇÎÖÎ{ ÊËÐÆÇÖåÉÉ
¸ÔÇÔÑâ×Ð þ ¸ÔÇÔÑâ×Ðþ ´Ò×Ðþ ׫ÉÔÌË´Ø×ÖËÊÓËÈËÐÔÈáÛØÆØÆÖÐ ØÆØÆÖÆÒÓÔÈÔÉÔ
ÈÖËÒËÓÎ ãØÓÔÑÔÉÎÝË×ÐÎÏ ÈÍÉÑåÊ ÓÆ Î×ØÔÖÎä ÈÔÑÉÔÙÖÆÑâ×ÐÎÛ ØÆØÆÖ ;9;9,, ÈÈ ³ÆÙÝÓÔË
ÎÍÊÆÓÎËþ °ÆÍÆÓâþ ×

´ ÓËÐÔØÔÖáÛ Æ×ÕËÐØÆÛ ãØÔÏ ÕÖÔÇÑËÒá ×Ò ·ÎÇÉÆØÙÑÑÎÓÆ ™ ·ÙÚÎÝáÑáÐ ×ËÖÑçÖË ØîÖÐÎ
ØÆØÆÖÞÎÉàÖÎåØËÓÊçÊÎÓÎ×ÙÚÎÝáÑ×ÎÒÈÔÑÑÆÖÔÇÖÆÍÑÆÖÆØÆÒÆÑÆÖ þ °ÆÍÆÓÅÛÎÓº
¸ÆØÆÖÞÎÉàÖÎåØËÓÊçÊÎÓÎÒÎ×ØÎÐÆóçÒÒÎÚÔÑÔÉÎåþ °ÆÍÆÓ
È ÓËÐÔØÔÖáÛ Î××ÑËÊÔÈÆÓÎåÛ ÕÔ×ÑËÊÓËÉÔ ÈÖËÒËÓÎ ÔÇÔÍÓÆÝÎÑ×å ÐÖËÓ È ×ØÔÖÔÓÙ ÕÖËÙÒËÓâÞËÓÎå
ÖÔÑÎ Î×ÑÆÒÆ È ÔØÊËÑâÓáÛ ÕÔÍÊÓËÍÔÑÔØÔÔÖÊáÓ×ÐÎÛ ØÆØÆÖ×ÐÎÛ ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈÆÛ ×Ò ÓÆÕÖÎÒËÖ ¦©
·ËÑËÍÓËÈ®¦·ËÑËÍÓËÈÆ·ÎÇÎÖ×ÐÎÏÎ×ÑÆÒÖËÉÎÔÓÆÑâÓáÏÈÆÖÎÆÓØÖËÑÎÉÎÔÍÓÔÉÔ×ÎÓÐÖËØÎÍÒÆþ
³ÔÈÔ×ÎÇÎÖ×Ð  ªÑå ÕÖËÔÊÔÑËÓÎå ÔÇÔÍÓÆÝÎÈÞËÉÔ×å ÕÖÔØÎÈÔÖËÝÎå × ÔÊÓÔÏ ×ØÔÖÔÓá þ
ÒÙ×ÙÑâÒÆÓ×ÐÎË ×ÔÔÇßË×ØÈÆ Æ × ÊÖÙÉÔÏ þ åÈÓáË ×ÑËÊá åÍáÝË×ØÈÆ ÓËÔÇÛÔÊÎÒá ÓÔÈáË
ÐÔÓÜËÕØÙÆÑâÓá ÕÔÊÛÔÊá µÔÑÆÉÆËÒ ÝØÔ Ð ãØÔÒÙ ÚËÓÔÒËÓÙ ÓËÔÇÛÔÊÎÒÔ ÕÔÊÔÏØÎ × ØÔÝÐÎ ÍÖËÓÎå
Ù×ØÆÓÔÈÑËÓÎå ×ÕËÜÎÚÎÐÎ ÚÙÓÐÜÎÔÓÎÖÔÈÆÓÎå Î×ÑÆÒÆ È ×ÖËÊÓËÈËÐÔÈáÛ ØäÖÐÔØÆØÆÖ×ÐÎÛ
ÔÇßË×ØÈÆÛ ÔÓÎ ÓË ÒÔÉÑÎ ÓË ×ÔÛÖÆÓåØâ ÖåÊ ÝËÖØ ×ÈÔËÏ ÓÆÜÎÔÓÆÑâÓÔÏ ÐÙÑâØÙÖá ÇÙÊÙÝÎ È ÜËÑÔÒ
Î×ÑÆÒ×ÐÎÒÎ ÔÇßË×ØÈÆÒÎ ® È ØÆÐÔÒ ÕÔÓÎÒÆÓÎÎ Òá ÓË ÔÊÎÓÔÐÎ ×Ò È ÕÖÎÒËÝÆÓÎåÛ ÖÆÇÔØÙ
ÆÒËÖÎÐÆÓ×ÐÔÉÔÎ×ØÔÖÎÐƦºÖÆÓÐÆ Þûýû ï ýû û


 
û
û 

 ü û ýû

¦ÓÆÑÎÍÎÖÙå ÕÖËÊÕÔ×áÑÐÎ ÔÇÖÆÍÔÈÆÓÎå ÓÆ ÒË×ØË ­ÔÑÔØÔÏ ´ÖÊá ×ÆÒÔ×ØÔåØËÑâÓáÛ
ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈ ÔÊÎÓ ÎÍ ÔØËÝË×ØÈËÓÓáÛ Î×ØÔÖÎÐÔÈ ÕÎ×ÆÑ l²ËÌÊÙ ÔØÊËÑâÓáÒÎ ÖÆÏÔÓÆÒÎ
ØåÉÔØËÈÞÎÒÎ Ð ÒË×ØÓáÒ ÜËÓØÖÆÒ × Ô×ÑÆÇÑËÓÎËÒ Î ÕÖËÐÖÆßËÓÎËÒ ÐÆÖÆÈÆÓÓÔÏ ØÔÖÉÔÈÑÎ
ÙØÖÆØÎÑÎ×âÔÇßËãÐÔÓÔÒÎÝË×ÐÎË×ÈåÍÎãØÔÈ ×ÈÔäÔÝËÖËÊâÕÖÎÈËÑÔÐ ÖÔ×ØÙ×ËÕÆÖÆØÎ×Ø×ÐÎÛ
ÊÈÎÌËÓÎÏ ×ÖËÊÎ ÒË×ØÓáÛ ÚËÔÊÆÑÔÈ ²Ë×ØÓÆå ÆÖÎ×ØÔÐÖÆØÎå ÇÔÑËË ÓË ÓÆÊËå×â ÓÆ ÛÆÓÔÈ
ÓÆÝÎÓÆËØ Î×ÐÆØâ ×ËÇË ÔÕÔÖÙ ÓÆ ÒË×ØÆÛ ÕÔÊÊËÖÌÎÈÆå ØÔÉÔ ÎÑÎ ÎÓÔÉÔ ÕÖËÊ×ØÆÈÎØËÑå ÖÔÊÆ
ªÌÙÝÎÊÔÈ ´ØÒËÝËÓÓÔË ØÙØ ÔÇÔ×ÔÇÑËÓÎË ÔØÊËÑâÓáÛ ÝÆ×ØËÏ ÓËÐÔÉÊÆ ËÊÎÓÔÏ ÎÒÕËÖÎÎ
ÇÆÍÎÖÔÈÆÑÔ×â ÓÆ ÕÖËÌÓÎÛ ÆÊÒÎÓÎ×ØÖÆØÎÈÓÔ þ ØËÖÖÎØÔÖÎÆÑâÓáÛ ÊËÑËÓÎåÛ ÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈÆ Î
ÍÆÓåÑÔÊÔ×ØÆØÔÝÓÔÊÑÎØËÑâÓáÏÕËÖÎÔÊ®ÍÍÆ×ÐÙÊÔ×ØÎÎ×ØÔÝÓÎÐÔÈãØÔØÕÖÔÜË××ÊÔ×ÎÛÕÔÖ
Ô×ØÆËØ×å ÖÆ×ÐÖáØáÒ ÈË×âÒÆ ÕÔÈËÖÛÓÔ×ØÓÔ ÕÔãØÔÒÙ È ËÉÔ ØÖÆÐØÔÈÐË ×ÖËÊÎ Î××ÑËÊÔÈÆØËÑËÏ
ÎÒËäØ×åÖÆÍÓÔÉÑÆ×Îå
åûû  û
ý ³Ë×ÔÒÓËÓÓÔ °ÆÍÆÓ×ÐÔË ÛÆÓ×ØÈÔ ÈÔÍÓÎÐÑÔ ÓÆ ÒË×ØË §ÙÑÉÆÖ×ÐÔÉÔ
ÈÎÑÆÏåØÆ­ÔÑÔØÔÏ´ÖÊáÛÔØå×ÆÒÆÈÓÙØÖËÓÓåå×ØÖÙÐØÙÖÆãØÔÏÆÊÒÎÓÎ×ØÖÆØÎÈÓÔÏËÊÎÓÎÜáÐÆÐÎ
ËË ØÔÝÓáËÉÖÆÓÎÜáÓÆÐÆÓÙÓËÔÇÖÆÍÔÈÆÓÎåØÙØ×ÆÒÔ×ØÔåØËÑâÓÔÉÔÉÔ×ÙÊÆÖ×ØÈÆÔ×ØÆäØ×åÊÔ×ÎÛÕÔÖ
ÓË Èáå×ÓËÓÓáÒÎ ªÑå ÐÔÓÜÆ ;,9 È ÖÙ××ÐÎË ÑËØÔÕÎ×Î ÕÖÎÒËÓÎØËÑâÓÔ Ð lÍËÒÑË{ ØåÓÙÈÞËÏ ×
lÉÖÆÊÙ §ÔÑÉÆÖÙ{ ØË Ð ÜËÓØÖÙ §ÙÑÉÆÖ×ÐÔÉÔ ÈÎÑÆÏåØÆ ÐÖÔÒË ×ÆÒÔÉÔ É §ÙÑÉÆÖÆ ÔØÓÔ×ÎÑÎ ÉÔÖÔÊÆ
¬ÙÐÔØÎÓ °ÆÍÆÓâ Î °ÎÖÒËÓÝÙÐ × ÊÔÇÆÈÑËÓÎËÒ ÝØÔ ÎÒËÑÎ×â Î lÎÓáË ÒÓÔÉÔ ÉÖÆÊÔÈ{ ÃØÎ ÌË
ÑËØÔÕÎ×Î ×ÔÔÇßÆäØ ÝØÔ ÔÐÔÑÔ É ÓÆ ãØÔÏ ØËÖÖÎØÔÖÎÎ ÕÖÆÈÎÑÎ lÐÓåÍâå ÇÔÑÉÆÖ×ÐÎË{
lÌÙÐÔØÎÓ×ÐÎË{ ÔÇÔÇßËÓÓÔ ÓÆÍáÈÆËÒáË ÎÒÎ lÐÓåÍâåÒÎ ÐÆÍÆÓ×ÐÎÒÎ{ µÔ×ÑËÊÓËË ÕÔÈÎÊÎÒÔÒÙ
×ÈåÍÆÓÔ × ÕËÖËÒËßËÓÎËÒ ÕÔÑÎØÎÝË×ÐÔÉÔ ÜËÓØÖÆ ÈÎÑÆÏåØÆ ÇÑÎÌË Ð ÐÔÓÜÙ ;,9 È ÎÍ §ÙÑÉÆÖÆ È
°ÆÍÆÓâ ØÔÝÓÔÓËÎÍÈË×ØÓÔÈ ·ØÆÖÙä°ÆÍÆÓâÎÑÎÈ ³ÔÈÙä ´ÊÓÆÐÔØÎØÙÑlÐÓåÍâ§ÔÑÉÆÖ×ÐÎÏ{ÕÔ
È×ËÏ ÈÎÊÎÒÔ×ØÎ ×ÔÛÖÆÓåÑ ×ÈÔË ÍÓÆÝËÓÎË Î ÕÔÍÌË ÛÔØå È ÖÙ××ÐÎÛ ÑËØÔÕÎ×åÛ ÔÓ ÇáÑ ÍÆÒËßËÓ
ØËÖÒÎÓÔÒ lÐÓåÍâ °ÆÍÆÓ×ÐÎÏ{ ¨ÔÔÇßË ÓÆÊÔ ÎÒËØâ È ÈÎÊÙ ÝØÔ ÕÔÓåØÎË l§ÙÑÉÆÖ×ÐÎÏ ÈÎÑÆÏåØ{
ÇáÑÔ ÊÆÌË È ;9, È ÕÆÖÆÑÑËÑâÓáÒ ÓÆÍÈÆÓÎËÒ °ÆÍÆÓ×ÐÔÉÔ ÛÆÓ×ØÈÆ Ô ÝËÒ ×ÈÎÊËØËÑâ×ØÈÙËØ
×ÔÝÎÓËÓÎË l­ÆÚËÖ ÓÆÒËÎ ÈÎÑÆÏåØÎ °ÆÍÆÓ{ ¾ »ÆÊÌÎØÆÖÛÆÓÎ É È ÐÔØÔÖÔÒ Ë×Øâ
ÈáÖÆÌËÓÎål§ÔÑÉÆÖÈÎÑåØËÓËðÕÆÏØçÛËØËÇÙÑÉÆÓ°ÆÍÆÓ{ l°ÆÍÆÓâåÈÑåäßÆå×åÕÖË×ØÔÑâÓáÒÊÑå
§ÙÑÉÆÖ×ÐÔÉÔÈÎÑÆÏåØÆ{ Î l§ÔÑÉÆÖîÑÐç×ËÓËðÛÆÐÎÒË{ lÕÖÆÈÎØËÑâ§ÙÑÉÆÖ×ÐÔÏÔÇÑÆ×ØÎ{ 
³ÆÖåÊÙ× ÐÓåÍâåÒÎÓÆØËÖÖÎØÔÖÎΧÙÑÉÆÖ×ÐÔÉÔÈÎÑÆÏåØÆÒËÌÊÙ×ËÖËÊÎÓÔÏÛ ÉÔÊÔÈÎ
ÒÎÉÔÊÆÒÎÔØÒËÝÆäØ×åÎ ÜÆÖËÈÎÝÎ ×ÙÑØÆÓá ãØÔ«ÓØåÐ ÎÑÎÉÉ ¸ÆÑáÝ
 ÉÉ Î ÈÔÍÒÔÌÓÔ ËßË ÔÊÎÓ ÜÆÖËÈÎÝ