• Название:

    Md 94 Crysta Symfony

  • Размер: 0.7 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Название: Md94_Crysta_Symfony

Page 1

MD 94 Crystal Symphony

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

10

(4)

20

Nora Corbett
30

40

50

60

(2)

70

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Dfffffbbbbbbbbbbffffbbbbbb;p‰pbbbbb???b?
Dfffffbbbbbbbffffffbbbbb;;p‰‰p;bbb? b?b
Dbbfffbbbbbbbbbbffbbbfff;p‰‰‰‰ppbb?b?b
Dbbfbbbbbbfbbbbbbbbbbbfpp‰‰;88‰p???? ?
Dbbbbbbbbbffbbbbbbbbbb;p‰‰p;;88p??
?
Dbbbffbbbffpppbb?bfffbbb‰pppp88‰??
w
w
Dbbfffbbffppp‰bbb?fffb?b‰‰ppp‰‰
Dbbbbbbfffpp‰;ffbb?bbb??b‰‰‰‰
w
Db‰‰‰bbbbffp;;fffbb?
bb?
w w
Db‰‰‰‰bbbfff;;‰fbb ??
?
w!
Db‰‰‰bbbbbffb‰‰;pp‰
w
ww!
Dbffbbbffbffb‰;p‰‰p‰‰ ?
w!!
Dbbffbbbbbfbb‰p‰p‰pp‰8
w!!
Dbbbbbfbbbb‰b;p8op;pp8‰
ww!
‰‰bbbbbbbbbbpp;p8o‰;pp8‰b?
ww!
‰‰‰bbffbbbbbpppb‰?‰;;p8‰???
w
ww
‰‰‰‰bbfbbb?bppppppo‰‰‰‰‰bb
w !w
;‰pppp‰‰;bbbpppp‰8oo8‰p
w
w
D;;pp888;b;??b8p‰‰88‰p
w
D;;p‰8‰;ppbb?bb;ppppp
w
D;p‰88‰;pppbbbb8
w !w
D;p‰88‰;;p‰?
?;
C
w
Dp;p‰‰‰pp‰‰?
?pp
CC
w
w
Dpp;p‰ppp‰
pp
CC
w !w
Dfpp;p;ppp
CC
w
Dffbp;
CC
Dbbbb??
!
Db??
!
Db
!!
w C
D
!!
w
w
w
D
C
!!
D
C
!! w
C
:
w
D
!
!!
C
:
D
!
!!
C : w
w
D
!
!!
!:
w
w
D
! w !!
:! w
D
!
!!
: !
w
D
!
!! :
!
w
D
!
!!:
!
w
w
D
!
!!
!
w
D
†††
!!
! w
w
ww††† ††††
D
!
w
ww!!!C!!††††
D
†††
h
ww!!!C::††††
D
†††
w ww!!!!:::C
D
C† www
w !!!
D
C†
h UU:C
w
ww w!!!
D
!! h UU: C†::::
w w www!!!!!!!
D
!!:
† ! w
w
w wwwww!!!
D
h !!!!!! : †! †
wwwwwwww!!
D
! ! h ! ! ! ! † : ! †w
wwwwwwww!!!!!
D
!!!!C†!:!
wwwww!!
D
h !!!!!!!!C†!!::
www!!!
D
!! h !!!!C†!!
w wU!!!!!!
D
!!! h C†!!!
w
w U!
D
C†:!!
h !!!!!!!
w
w w!
D
!! h !!!!!C†!:!
w
w w !w ! ! !
D
!!! h !C†::
w !w w w !w ! U Uw !w ! !
D
!!C†!
w
w w w !w !w !w ! ! ! ! ! ! ! C †
D
w w w w !w !w ! !
D
h !!!!C
w w w !w !w ! !
D
!! h !
w w w !w !w ! ! ! ! ! !
D
!
w
w w w w w
w
D
h !U !!
w
w w w w
D
! !w !w
w !w
w w w w w ! ! ! !w !w
D
w
w w w w
w !w
D
h !
w w
w !w
w
D
w w
w w w w
D
w
w w
w w !w !w
D
w
w w
w w !w w
D
w w
w w w w
D
w
w w
w w !w w
D
w !w w w w
w w w w
D
w
w w w w
D
w w w w w
D
w w w
D
w
w
w w
D
w
D
w w
D
w
w
D
w !w
D
w
w
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

(5)

Page 2

MD 94 Crystal Symphony

30

20

10

80

90

w

40
50
60
70
80
90

120

130

140

150

w::
w:
w:
w :
:

w
w
:U
:
U
w
w !w
:
: wwww
C
w:
w w
w
w
:
C
w
w
:w
:
CC
w
w !w w C C
:
:
h
h
w
w
w
w
!w
C
C
C
h
h
w
w
w
:
C
:
C
w
w
w
C
!!
h
h
w
w
w
C
C
C
C
!
!
h
h
w !w
w
:
CCC
:
C
!!
C
w
w
w
C
C
C
C
!
!
C
C
h
h
w
w
C
C
!
!
C
C
h
h
w
w
w
:
!!
:
! w
!! w C
w !! w
w !w
w
w
:
:
!
!!
!
w
w
w
: w w
!!
: !
!!
! w
h
h
w
w !! w !
w w
w !w
w
:!!:
:!
w
w
w
w
: !!:
:!:
!!
!
w
w
w
:
!! :
! :
!!
!
h
h
w
w !
w
w
::
!!
: w
: !!
!
w
w
:
!!
:
!
: !!
!
w :
w
w w
!
!
:!
h
h
w
w
: w
!! w
:
† † †w † † † † † † † w w w
:
!!
:
C w † † † † † † †w w w w w w
BBBB
QQBBBBBYYY−BBBB
:
!
!
:
C h
C
C wwwww
h
h
w
w
ww
@B−−−$−−cc−−−−−B
:
††††
:
Cw w w C
w
www
@ t −@ − Y Y − − $ − Y YQ −Q −Q −Q BQ
:
††††
:

: h ::: h w w
h
w
t − −@ − Y B S S − $Q t t t t t t − Bt
w
:: w
††††
:
† ::
:::
ww U
www
@ t x − B B@ Y c Y SQ −@ Y Y Y − − $t t t t
: : :w
!::
:†:UU!!UU!
h U
w
w! !
! ww w
U
U
::::†U!! h !!! h
$x x t − B B −@ Y c − S@ Y Y c c Y $O O Vt BQ
w †††
wwwwww! ! †!!!
†w
†††
!!!
$ $@ x x − − − − −t Y −@ − − Y YO O O 7 7 l l
! †w w w w w w †
† h †

!!!!!:!:!†!!!!!!!!
$ $x x t x − − B B BO O @ − − − $t µ 7 7 V l l l l
:! !

! †

! † : : : : : : ! ! : ! † ! ! h ! ! !O S S $@ x x t B − S S S S@ O $ $ $t $µ 7 l l l l l l
!:::::::† ! :
C
!† !!!!!!!:!†C!!
!!
g S Sx t x $O B $ $ $ $@ St t t < $µ 7 l l l l l l
!
† !† ! h
†C!†!!!!!!!:!!†C!!!!!!
g S S@ x x $ $ gt t @ @ S SQ SQ < $µ 7 l l l l l l
µ $O !!!!
††!!!
††:!!!!!!:!!†C!!! h !
:!!!!!!
:!†!†!!†!†!!:!!!!::!!!†C!!!
! µ $ g < @ x x S S S g S S S S < < g $ < 7 t V l ll G l ll
! : ! ! ! ! ! ! : ! ! ! ! † h † ! ! ! ! ! : : : : ! ! ! ! ! † C ! ! ! w ! w µ O g S g < x t g S g < < g g < $ $ g < $ Q V V l l l l l l ll
†:::::::!!!!†!
! † ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! † C ! ! w ! w ! w µ g S O g @ x x g S < < g $ < g < < 7 Q 7 V V V l l l l l l ll
C † ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! † ! ! ! ! † ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! † C ! ! !w !w !w µ
g < gx @ x t x S < $ $ lµ µ µ t 7 7 7 V 7 V l l l l l l l
! C † ! ! ! ! ! ! † † † ! ! h ! ! † † † ! ! ! ! ! ! ! † C ! ! ! U w ! w ! w µ O S S g x @ x x t S $ $ l 7 7 7 7 7 7 7 7 V V l l l l l ll
!!C††††††CCC!!
! ! C C C † † † † † † † C ! ! ! U !w !w !w µ µ t g < < g $ $ $ $ $ $ Q 7 7 7 7 7 V 7 7 V V l l l l l
w w w w
µ µ t < < S S O $ $ $ O < O Q ; p 7 7 V V V V 7 V l l l lWW
h !CCCCCC!!!!!!!!!!!!CCCCCCC! h ! ! ! !
µ µ t S O µ S $ O $ < < < O p ‰ 7 7 V V V V V l l l l lE
! h ! ! h !w !w ! h ! ! ! ! ! ! h ! ! h w
!w !w !w w
w!!
w !w !w !w !w !w
t t µ µ µ S $ < $ O < < x ‰ 8 7 V V V l l l l l l l ll
!!
!w !w !
! ! ! ! !w
!!
w !w !w !w ! ! !w !w ! ! ! !w !w !w w w ! U U !w !w !w !w !w !w
t Q t
t O < $ $ g $ x 7 V V V l l l l l l l l l ll
w w w w
w !w !w !w !w !w !w !
w w w !w !w !w !w
tµt t
t µ < $ $ $x V V l l l l l l l l l l l l l
h ! U ! ! !! !
w
w
w
w
w !w !w !w !w !w !w !
w
w
w
w
w
w
w
t
Q
µ
µ
µ
µ
µ
! ! ! ! !! ! ! ! ! !
g g g 7 7 V l l l l l l l l l l l l ll
w !w !w !w !w !w ! !w !w !w !w !w !w ! !w !w !w !w !w !w w
t t t
t
g 7 7 V l l l l l ll
l
w w !w !w !w !w ! !w !w !w !w !w !w ! !w !w !w !w !w !w w
Q Q t
t
77 V l l l l l l
w !w w w !w !w ! !w !w !w !w !w !w ! !w !w !w !w !w !w w
Q Q t
t
7Vlllllll
7
w w w w !w w ! !w !w !w !w w !w ! !w !w !w !w !w !w
Q Q t
QO
77 V l l l l l 7
w w !w w !w w ! !w !w !w !w !w !w ! !w !w !w !w w w w
Q
Q
t QO7VllllV77
w w !w w w w ! !w !w !w !w !w !w ! !w !w w w w
t
Q O Q lO l l l V 7 7 7
w w w w w w
w !w !w !w !w w ! ! ! !w w w w
Q Q
O 7Q l l l l V 7 7 7
w w
w !w w w w
w w w w w
t
x 7 7 7O Q O lO VO 7 7O
!! w w
w w w w w
w w w w w
w
w
Q Q x ™ 7 7 7 7 7 7Q Q Q Q Q Q Q O
!!
w w w w
w w w w w
w
Q Q 7 ™x 7 7 7 7 7 7O 7O 7O 7O7
w w
Q
w
w w w
w w w w w
w w
xx QO
77 O 7 l l x ™ V V V 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
w
w
w w w w w w
w
7 l l 7 l l l l Q ™ x V l l V V 7 7 7 7 7 7 7 V 7 7 7 x ™ VV
7
w
w
w w w w w w
22
7 7 l l l l l l Q l x ™ l l l l! 7 7 V V V V V V 7 7 7 ™ x V V V VV
w
w w
w
w
w
7 7 l l l lO Q l l ™x l l l lQ Q O O O VQ Q 7 V V 7x ™ VQ Q O V V † 2 2 2
w
w
w w
w
7 7 7 V l l l l lQ x ™ l l l l lO @ Q @ O V V V V V 7 ™x V V V V V V † † † 2
w
w w w
w
w
7 7 7 7 V l l l lQ l ™x l l l lO @ Q Q Q @ O V V V V 7x ™Q V V V V † † † † 2 2
w
w w
7 7 7 7 V V lO Q l lx ™x l lQ O @ Q O Q @ O Q V V 7x ™x VQ Q O V † † † l l 2
w
w
w
7 7 7 7 7 V l l l lQ lx ™ V l l lO Q Q @ O V V V Vx ™x Q V V V † † † † † l l 2
w
w
7 7 7 7 7 V l l l Q l l ™ x V l l Q l O @ O V Q V V 7 ™ x x V Q V V † † † l l l l l2
w
7 7 7 7 7 V VO Q l lQ x ™x V l l VQ O Q V V V 7x ™x ™ 7 VQ † † † l l l l l l
w
7 7 7 7 7 V V VO O Q l lx ™x V V V V V V V V V 7 ™x ™x Q 7 † † † † l l l l l l
7 7 7 7 7 7 VO O O gO l ™x ™ V V V VQ V V 7 7x x O O Q 7 † † † † † V l l l l l
7 7 7 7 7 7 Ut x ™ ™t O O x ™x ‰ 8 8 8 o Vx x O O t 9O 2 2 2 2 7 V V l l l l l
7 7 7 7 7O t ™ ™t t x ™ ™O O ‰ ‰ 8 8 8 o oO O 9x 9 9 9O 2 2 2 7 7 V l l l l l
7 7 7 7 7 ™t ™@ x 9 9@ ™ ™ ‰ 8 ‰ p p p 8 o ot ! !@ ! 9t O 2 2 7 7 7 V l l l l
7 7 7 7 7 ™ 9 ™ ™ ! !t ! !t ‰ 8 p ‰ ; ; p 8 ‰ !x t x !@ x 9O 7 7 7 7 V l l l l
7 7 7 7 7 ™ 9x ™t ! ! ! ! ! ; 8 8 p ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ! ! !t ! ! 9t O 7 7 7 7 V l l l
7 7 7 7 7 ™ 9 ™x 9x !@ ! ! ™ ; p@ p p p ! ! !x !@ !x t ! 9 ™ 7 7 7 V l l l
7 7 7 7 7 ™ 9@ ™ 9 !t ! ! ! ™ ™ ; ‰ ‰ ‰ ! ! ! !t ! ! ! ™ !@ ™@ ™ 7 7 V l l l
7 7 7 7 7 ™ 9 ™ ™x 9 ! ! ! ™ 9 9 9 9 9 9 9t ! ! ! ! ™ ™ 9 9 9 ™ 9 ™
77Vll
7 7 7 7 7 7 ™ 9 ™ ™ 9@ ! ™ ™ 9 9 9 9 9 9 ™ ™ 9x 9 ™ 9 9 9@ 9 ™ 9
77Vll
7 7 7 7 7 7 ™ ™ 9 ™ ™ 9 ™ ™ ™ 9 9 9 9 9 9 9 9 ™ ™ ™ ™ 9 9 ! 9 ™@ !
77Vll
A
A
A
777777™™™999™™99999999™99™99!!9™™
77Vl
U

:
:

w

100

110

(3)

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
C
""
C
C
w
w
w
C h
h
w
w
C
w
w
CC h !! h CC ww w
w
ww
w
!!
!!C
h C!!
h
wC
!!! h !! h !!! h C
w wC!
ww
!!
!!!
!C h
h !!!
w w
!
!
!!! h !! h !!! h !!
C h w w
h
w!
w
!! h !!!
UU
!!!
!! h !
!w
ww!
!!! h UU h !!! h !!
! h ! !w
h !!
w!!
w
!! h !!!
!!
!!!
!! h !
! !w
w!!
w
!!U!!!!!!!!U!!!!
! h ! !w w
h !!
ww!
ww
UU!U!!U!!U U!!UU!UU!!!!
!w
ww!
w
!U!! h !
h !!!!!UUU!U U!UU!!
ww
w
!UU! UUU!UUU!U:U
U! !!
!w w
w
U
U
:
U
U
:
U
:
U
U
:
U
U
U
h
h
:w U : U : U
:
w

110

100

Nora Corbett

(5)

w

:
:

w

(6)

Page 3

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

150

MD 94 Crystal Symphony
160

170

Nora Corbett
180

190

‰‰‰‰
DDDDDDDDDDDDDD‰‰‰‰DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
""""""????ff;‰‰‰‰‰‰fbbbbbbfffbbbffffbbbD
bb""????f;‰8pp‰‰ff‰‰bbffffbbppppffbbD
bbb?????;‰8ppp‰b‰‰‰bbfffbbbpppp;bbbD
? ????;‰‰‰‰‰‰ ‰‰bbbbbbbb;‰‰88ppbbD
????p;p‰‰‰;‰‰bbbbbbbbf‰‰o8pppbbD
????p‰‰;p;pbb??bbbfff‰po8;;pbbD
‰pp;;‰88‰‰‰bb?bbbbfff;ppo8‰;bbbD
‰‰‰p? ‰8‰;p‰bbfffbbfbbp‰‰88;ppffD
‰‰‰?? ‰‰;;p‰bbbfffbbbbp‰‰‰‰‰‰ppfD
‰‰
‰‰‰‰;p‰;?bbb???ffp‰pp‰‰‰pffD
‰‰‰‰‰‰;bbb?b‰‰ffp;‰‰‰‰;pffD
ppppp;?? ?b‰‰‰‰ffp;ppppbbbD
pppp ? b? ‰‰‰‰fbbpppbbbbbD
b?‰‰b?‰‰‰‰b??bbbD
?b?b??‰‰?88;b?ffbD
b bbb‰‰p;p88;fpp‰‰‰
bb‰‰;;;p‰;;;p‰‰‰
‰‰p;;‰‰p;p‰‰bppp‰‰
‰‰pp;;‰‰‰‰‰ b?‰‰‰D
‰ppbbb p;;‰ bbbfbD
bbb
pp;‰b ?bbbD
b
p‰‰ ?bb?bD
‰‰?
?b?bD
bb
bbb?bD
?bbbD
b bbD
bD
"D
"D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
22
D
†2
D
†22
D
ll22
D
ll22
D
l l l2 2
D
lll2 A
D
lll2
D
lll2
D
l l l l2
D
llll
D
llll
D
A
llll
D
lllll
D
lllll
D
lllll
D
Vllll
D
Vlllll
D
Vlllll
D
7Vllll
D

(6)

200

Page 4

MD 94 Crystal Symphony

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

10

(7)

20
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Nora Corbett
30

40

50

60

(5)

70

2222
A22222
22222
†TT!!
TTT!!
TTTT!
ATTTT!
TTTT
T222
2222
A2
A
A

†††TTTTTT†
†††††††TTT!!!
A T†††††††!!!!!
TTTT†††††††!!!!
2TTT!!!††††††!!!!
A 22T!!!!!!†††††!!!!
222T!!!!!!†††††!!!!
2222††††!!!!!!†††††TTT
A
2222 †††2!!!!!!†††††TTT
A
2222222222††!!!!††††††TTT
A
2222222222TT †††††††††99999999
†††2222222TTTTT A ††††2†999999999
A †††††††2222!!!!TTT
2 2 2 2 † 9 9 9t 9 9 9 9 9 !
†††††††††TT!!!!!!TT222222999999999 !!
† † † † † † † † ! ! T T T T ! ! ! ! † † 2 2 2 2 2 T T 9 9 9 9 9 9 9O ! ! !
A †††††††!!!!!TTTT††††††222T9999999999TT!!
2††††††TTT!!!!TT†††††††22TT999999999 TT!!
222†††!!TT!!!!†2†††††††TTT9999999999TT !!
A 2 2 2 2 † ! ! ! ! T T T ! † † † 2 † † † † T T T T T 9 9 9 9 @ 9 9 9 9 T 2! ! !
2 2 2 2 ! ! ! ! ! T † † † † † † 2 † T T T T T T T 9 9 9 9 9 9 9 9 T 2 2O Q !
T T T T ! ! ! ! ! † † † † † † † 2 T T T T T T T 9t 9 9 9 9 9 9 9 U U 2 2Q T T
TTTTT!!!!†††††††TTTTTTT9999999UUUU222lll
TTTTT!!†††††††TTTTTTT99999™JJUU22222lll
N
A TTTT!††††††TTTTTTTT99999™JUUJ222222lll
TTTTT2††††!!!TTTTTTT9999™JUUJ222222!ll
N A N
T T T 2 2 2 † † T T ! ! T T T T 9 9 9@ 9 ™ ™ J U U J 2 2 2 2 2 2 ! ! l ! !
22222TTT!!!T9999999™™JUJJ22222!!!!!!
N
A 2 2 2 2 T T T T 9 9 9 9@ 9 9 9 9 ™ ™ ™ J J 2 J 2 2 2 2 2 ! ! ! ! ! ! !
22TTT9999999999™™™JJ22J2222!!!!!!!!
T T 9 9 9 9t 9 9 9 9 9 9 ™ ™ ™ ™ J J 2 J 2 2 2 2 ! ! ! ! ! ! ! ! !
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ™ ™ ™ ™ J J J 2 J 2 2 2 ! ! ! ! !t ! ! !t
{{{{{{{{{{{{{{{{999999999999999™™™JJ22222!!!!!!!!!!!
{ { { { { { { { { { { { { { 9 9 9 9 9 9@ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ™ ™ ™ ™ J 9 2 J 2 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
{ { { { { { { { { { { { { 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ™ 9 9 9 9 ™ ™ ™ ™ 9 9 2 9 2 ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! !
U U U U { { { { { { { { 9 9 9 9 9t 9 9 9 9 9 9 ™ ™ 9 9 9 9 9 ™ ™ 9 9 ! J 9 2 ! ! ! ! ! ! !@ ! ! ! !
{{{{{{{{{{{{{99999999999™™™99999™99!!J92!!!!!!!!!!!!
99999999999™™™™™9999999!!999!!!!!!!!!!!!
N
!99999999999™™™™999999!!!999!!!!!!!!!!!!
! ! 9 9 9 9 9 9 9 9 9 = 9 ™ ™ ™ ™ ™ 9 9 9 9 ! ! ! ™ 9 9 9 ! !@ ! ! ! ! ! ! ! ! !
N A N
! ! 9@ 9 9 9 9 9 ™ 9 = 9 ™ ™ ™ ™ ™ 9 9 9 9 ! ! ! J ™ 9 9 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!!999999J™9=9™™™™9999!!!!UJ™99!!!!!!!!!!!
N
9 ! ! 9 9 9@ J J ™ 9 = 9 9 9 9 9 = 9 9 9 ! ! ! ! 2 U J ™ 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
99!999UJJ™™9=====999!!!!!UUUJ™!!!!!!!!!!!
999!!!!UJJJ™™9999999!!!!!!J2UJ™™!!!!!!!!!!
{ { { { { 9 9t 9 ! ! U U U J J J 9 ™ ™ ™ 9 9 9 ! ! ! ! ! ! ! J 2 U U J ™ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
{ { { { { 9 9 9 9 9 J U U U U J J J J J 9 9 9 9 ! ! ! ! ! ! ! J 2 2 U U J ! ! ! ! !@ ! ! ! !
{{{{{999999JUUUUJJJ9999!!!!!!!!JJ22UU!!!!!!!!!!
9 9 9 9 9 = 9 J U U U U U 9 9 9 9 9 ! !t ! ! ! ! ! J J 2 U 2 U ! ! ! ! ! ! ! ! ! U
99999=99JJJU99999!!!!!!!!!UUJ™22!!!!!!!!2U
{ { 9@ 9 U U 9 = = = = = 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2 U J ™ ™ 2 ! ! ! ! ! ! ! ! 2 U
N
{ { 9 9 9 U U U 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2 2 U J ™ 9 ! ! ! !t ! ! U 2 U
{ { 9 9 J J U U 9 9 9 9 9 9 9 9 9 !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2 2 U J J 9 ! ! ! ! ! ! ! U 2 U
N A N
{{99UJ2999999999!!!!!!!!!!!!22UUJ9!!!!!!!U22
{ { 9 U U J 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ! ! ! ! !@ ! ! ! ! ! ! 2 2 2 U J 9 ! ! ! ! ! ! J U 2 2
N
{{9UJ2299999999!!!!!!!!!!!!!222UJ9!!!!!!JJU2
{{UJ22299999999!!!!!!!!!!!!!222UU9!!!!!!UJJU
{{U22229999999!!!!!!!!!!!!!!222UU9!!!!!!UJJU
{U22222999999!!!!!!!!!!!!!!!222UU9!!!!!!UJJU
{ U 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! 2 2 2 U U ™ ! ! ! ! ! ! U J J U
{U2222999999!!!‰‰‰!!!!!!!!!!222UU™!!!!!2JJJU
N
2 2 2 2 2 2 9 9 9 p p p ! ! ! ; ‰@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2 2 2 U U ™ !t ! ! ! 2 J J J U
222222999ooo‰!!;p!!!!!!!!!!!22UUJ9!!!!!2JJJU
N A N
2 2 2 2 2 9 9 9 ‰ ‰ 8 o 8 ‰ ; ; p ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! 2 2 U J ™ 9 ! ! ! ! ! 2 J J J U
222222999‰‰;oo8p!!!‰‰!!!!!!!!!2UJ™9!!!!!2™™J2
N
222222999‰;p;o8‰;pp‰‰!!!!!!!!!2UJ™=!!!!!2™992
222229999p‰888‰‰;;;p!!!!!!!!!!!UJ™=!!!!!2™992
2222‰‰‰‰;pooo‰‰!!!!!!!!!!!!!!!!JJ™=!!!!!U9=92
2 2 2 2 ‰ 8 p 8 ‰ ; ; p p ‰ ! !@ ! !t ! ! ! ! 9 9 9 ! ! ! ! J ™ 9 = ! ! ! ! ! U 9 = 2 2
22228p;o82;;;!!!!!!!!!!!9999!!!!™9=!!!!!U9=22
N 2 2 2 9 8 ; p o o ‰ b b ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ™ 9 = ! ! ! ! ! ! 9 9 2 2
229‰‰oo8pbb!!!!!!!!!!!99999!!!!99=2!!!!!9922
N A N 292p‰‰p™™999!!!!!!!!!99999!!!!!9=22!!!!™922
™JJ2J92™™JJ™™!!!!!!!999999!!!!!9=222!!!™922
N
9™JJ9J9=JUUUJ™!!!!!!!999999!!!!!!=2222!!!™22
99JU2=J™9222UU™!!!!!!99999999!p‰‰‰=222U!!!™22
99JUUJ9™™9J™UUJ™!!!!!!99999999pppp‰!222UUJ!!22
9 J U U J J J 9 J 2 J ™ ™ J 9 ™ !t ! ! ! 9 9 9 9 9 9 9 9 ; p ; ; ; p ‰ 2 2 U U U J J ! 2 2
9JJ™™™JU;2!!99™!!!!!999999999p‰88;;‰22UUUJJJ!!
9J™™™2JU™2!!!!!!!!!!999999999p‰‰88‰‰p‰UUUJJJJ!
9™™9™2™U™UU!!!!!!!99999999999ppp‰8‰‰;pUUUJJJ™™
9 9 9 9 2 9 9 U ™ U U ! !t ! ! ! ! 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 p p ‰ ‰ ‰ p p ; p F U U J J J ™ ™
9™229JJ9JJ!!!!!!!999999999999;;ppp;p‰!UUUJJJ™
™ 2 9 9 J J 9 J ™ ! ! ! ! ! ! 9t 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ! ! 2 2 2 ™ J ! ! U U U J J J
9999299JJ9J™9!!!!!999999999™™™JJ™JJJ9=™J!!UUUJJ
99992JJ™™9J™9UU!!!9999999™JJJJ99™J2™9™UJ!!2UUUJ
9 9 9 9 9µ J 9 9 9 J ™ 9 2 U U J ™ ™ ™ ™ ™ 9 9 ™ J U U 2 9 9 ™ J U U ™ J J J ™ ! ! ! 2 2 U U
9 9 9 9 9 9µ J J J 9 J J 9 9 2 U J J ™ ™ ™ J J J J U U U J 9 = ™ J J J J U J J 9 ™ J J 2 2 2 U
9 9 9 9 9 9µ µ ! U J U J ™ 9 U U U U J J J U U U U J ™ ™ ™ ™ 9 ™ J J J U J ™ ™ 9 J ™ ™ 2 U 2 U
{ 9 9 9 9 9 9 9µ µ ! ! ! ! ! ! ™ 9 J J J J J J J J 9 9 9 9 !µ ! 9 ™ ™ J 9 U 2 2 J 2 2 J ™ ™ U U 2
{ 9 9 9 9 9 9 !µ µ ! ! ! ! ! ! ! ™ 9 J J J ™ ™ ™ ™ 9 9 9 9µ ! ! ! 9 J ™ ™ U U 2 J U J ™ ™ ™ 9 J J
{ 9 9 9 9 9 ! !µ !µ ! ! !t ! !µ ™ ™ ™ ™ ™ 9 9 9 9 9t µ ! ! ! ! ™ ™ ™ J J J U ™ U J ™ 9 2 9 9 J
™ ™ J J 9 9 ! ! !µ !µ ! ! ! ! ! !µ 9 9 9 9 9 9 9 9 9µ ! ! ! ! 9 9 ™ J J J J J ™ U J ™ 9 U U = 9
9 9 ™ J J J 9 ! ! !µ ! !µ ! ! ! ! 9 9µ 9t 9 9 9 9µ µ ! ! ! ! 9 9 ™ J J J J J J ™ J J ™ 9 U U ! =
9 9 ™ J J J ! ! ! ! !µ ! !µ ! ! 9 9 9 9µ 9 9 9µ µ 9 9 ! !µ 9 ™ ™ J J J J J 2 J ™ J J ™ 9 J U ! !
9 = ™ ™ J J ! ! ! ! ! !µ ! !µ µ µ 9@ 9µ 9µ µ 9 9 9 9 !µ ! ! U J J J J J J 2 J J J J ™ 9 J ™ ! !

(8)

Page 5

MD 94 Crystal Symphony

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

80

90

100

Nora Corbett
110

120

130

140

(6)
150

7 7 7 7 7 7 ™ 9 ™ ™ 9@ ! ™ ™ 9 9 9 9 9 9 ™ ™ 9x 9 ™ 9 9 9@ 9 ™ 9
77Vll
7 7 7 7 7 7 ™ ™ 9 ™ ™ 9 ™ ™ ™ 9 9 9 9 9 9 9 9 ™ ™ ™ ™ 9 9 ! 9 ™@ !
77Vll
A
A
A
777777™™™999™™99999999™99™99!!9™™
77Vl
2 2 2 2 2 † † † † † † † † † † † 2 2A
777777™™™9!™9!9999999™9!!™9!!9™9
77Vl
222††††††††††††††2†††
777777™™™9!™9!!999999™9!!™9!9™99
77Vl
A
222††††!!!TT††††††††††2
777777™™™9!™9!!™99999™9!!™99™9!
2 77V
T!!TTTT!!TTT A TTTT†††22
777777JJJ9™™9!!™™999™™!!™™™™™!9
2277V
T!!TTTT!!TTT
TTTTT†222222
777777™™UJJJ™™™™™999™™™™™™99!9
222 77
TT!!TTTT!!T22† 2TTTT!22222
77777™JUUU™™™™™™™™™9™™9™™9999
2222277
Q Q Q77777™J222UJJ9=9™™™™™™™999™™™
TT!!TT2222222††222T!!!2222
†2222277
T T T 2 2 2 2 2 2 2 2 † † † † A 2 2 † ! ! T 2 2 2 2A
T T T ! 7Q 7 7 7 U J 2 2 J J J J J 9 = = 9 9 ™ J J ™ ™ 9 9 ™ ™ ™
† † 2 2 2 2 77
Q T T T ! ! 7Q 7 7 J J 2 U J ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9 9 ™ J J J 9 ™ ™ ™
22222222T A ††††
22†††TTT22
†††2222 7
2222 A TTT
†††††† ††††2TTT22
> > ! ! ! ! 7Q 2 2 2 2 J J ™ 9 = = ™ J J J J ™ ™ ™ J J J ™ ™ ™
††††222
7
7
A22
††TTT!††††††2†††22T†22
††††††22
T: ! ! ! ! T T J J U U U U J J ™ 9 = 9 ™ J J J J J U U J 2 U ™
††††††!!!T††††††2222222†2
2†††††††
TT T T ! ! ! T T T 2 U U J J J J J J ™ = = 9 ™ J U J J J J U 2 U U
2
A
TT†††††††!!TT†††††222222
TT T ! ! ! ! T T ! T l 2 2 2 2 2 2 2 U U J J ™ ! ! 9 ™ J U J U J 2 U U U U 2 2 † † † † † † †
! ! ! † † † † † † ! T T ! T † † † † 2 2 2 2T T T T ! ! ! ! ! ! T T T > > 2 U U U U U U J J J J ™ ™ ™ ! = 9 ™ J U J U 2 J ™ ™ 2 2 2 † † † † † †
! ! ! ! † † † † † † T ! ! T T † †† 2 Q T T T ! ! ! ! ! ! ! T T T > U U U J J U ™ ™ 9 9 = ™ ™ ™ = = = = 9 9 J J U J U 2 J ™ 2 2 2 † † † † †
tttQ!!!!!!!TTT>JUU™™™™UUU™™™=!™™™™™J™JJU22UJ2222†††
A
! ! ! ! † † † † † † T T T T TT Q
Q
! ! ! ! † † † † † † T T TT ! T Q t t t t Q ! ! ! ! T T T T : : ™ ™ ™ ™ ™ ™ U ™ ™ ™ U U J ™ ™ = 9 J J J J J U U 2 U U U U 2 2 2 2 † †
! ! ! ! ! † † † † † TT ! ! ! ! Q t t t t t Q T T T T T T ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ U U U ™ 9 9 ™ J J U U U 2 J J J 2 2 2 2 2 †
! ! ! T T † † †† ! ! ! ! ! ! ! ! Q t t t t Q T T T 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ U J J ™ ™ 9 ™ J J U U 2 J U J 2 2 2 ™ ™ ™ 9 = = = 9 9
T T T T T † †T T T ! ! ! ! ! ! ! T T Q t t t t 9 9 9 9 9 9 9 9 9 x 9 x 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ U U J U U ™ ™ ™ ™ U 2 2 U J U J ™ ™ ™ J J J J U U U 9 9 9 9
T T T T T T ! ! ! Tt !t !t T T T TQ t ! ! !t ! !t ! ! !@ 9 9 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9 ! ! ! ! U U U U ™ ™ 2 2 2 U U U U U U U U U U J J J U U U U 9 9 9 9
T T TT T ! ! ! T T T T T T T T T : : ! ! @ ! ! ! ! ! ! x 9 9 9 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ! x ! t ! ™ U ! ! ! U 2 2 U U J ™ ™ ™ ™ 9 9 9 9 U U U U U 2 2 2 2 U 9
9 9 9 ! ! ! ! ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ! ! ! ! !t !x !@ 9 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9t !@ ! ! ™ J J !@ ! U J J J J J 2 2 U U U 9 9 9 9 9 2 2 U U U U 2 U 9
9 9 ! ! ! T ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ! ! !x ! ! ! ! ! 9 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9 9 9 ! ! ! ! ! ™ ™ ™ J ! ! ! U J J J ™ J 2 2 2 2 U U J 9 9 9 9 9 2 2 2 2 = = ™
9 ! ! ! ! T ™ ™ ™ ™ ™ ™ ! ! !t !@ 9 9 9 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9 9 9 9 !x ! ! ! ™ ™ ™ ™ J ! ! ! J ™ J ! J ™ U U U 2 2 U U J J 9 9 9 9 = = = ™ ™ ™
! ! ! ! ! T ™ ™ ™ ™ ™ ! ! ! ! 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9 9@ !t !@ ! ! ! ™ ™ ™ ™ ™ ! !t ! Jx J ! ! J U ™ ™ ™ 2 U U U J ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ U U
! ! ! ! ! ! T ™ ™ ™ ™ 9 9@ 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9 9t ! ! ! ! ! ! ! ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ! ! ! ! J ™ Jx ! J 9 9 ™ ™ ™ ™ U U U J J ™ ™ ™ ™ ™ U U
T ! ! ! ! ! T ™ ™ ™ ™ 9 9 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9t 9 9 ! ! !x ! ! ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ! ! ! ! ™ ™ J ! ! J 9 9 9 = ™ ™ ™ 2 U U J J J ™ ™ ™ U U 2
T ! ! ! T ! T ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ! ! ! ! ! 9 9 9 9 9 9 9 9 ! ! !@ ! ! ! ! ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ! !x ! ™ ™ ™ ! ! ! ™ ™ 9 = = ™ ™ ™ 2 U U J J ™ ™ ™ U †
! ! ! 2 ! T ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! !x ! ! ! ! ! ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ! ! ! ! ! ™ ™ J ! ! ! ™ ™ ™ 9 = = ™ ™ 2 U U J J ™ ™ ™ U † †
! ! ! T 2 T T ™ ™ ™ ™ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ! ! !t ! ! ™ ™ J@ ! ! J J ™ 9 9 = = ™ ™ 2 U U J J ™ ™ U † 2
O Q ! T 2 2 ™ ™ ™ ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !@ ! ! !t ! ! ! ! 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ! ! ! ! ! ! ! ™ ™ ™ ! ! ! J J J J ™ 9 = ™ ™ ™ U U J J ™ ™ ™ 2 2
Q T T 2 2 2 ™ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9 9 !t !@ ! ! ! ™ ™ ™ J !x ! 2 2 J J J ™ 9 = ™ ™ ™ U J J ™ ™ 2 2 2
l l l 2 2 2 2 ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9 9 9 ! ! ! ! ! ! ! ™ ™ ™ J J ! ! ! U J 2 2 J ™ 9 = = ™ J J U J ™ 2 U U J
l l l 2 2 2 2 2 ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 9 ™ ™ ™ ™ 9 9 9 9 9 ! ! !x ! ! ! ! ™ ™ ™ J !t ! ! U J J U 2 J ™ 9 = ™ J J U ™ 2 U J J J
l l l 2 2 2 2 2 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! !@ ! 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ™ ™ ™ ™ ! ! ! ! U J J U 2 J J ™ 9 = ™ J U 2 U J J J J
l l 2 2 2 2 2 2 2 ! ! ! ! ! !@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 9 9t 9 9 9 ! !t ! ! ! ! !t ! ! ™ ™ ™ ™ ! ! ! 2 U U ™ J U J J ™ 9 = ™ J 2 U J J J J J
l ! !@ 2 2 2 2 2 2 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !@ ™ ™ ™t x ! ! J 2 U ™ ™ J J ™ ™ 9 = ™ J 2 J J J J J ™
! ! ! ! ! 2 2 2 2 2 2 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J U U J ™ ™ ™ ™ ™ 9 = ™ J 2 J ™ ™ ™ ™ ™
!!!!!2222222U!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!™JJUJ™™™™™9=™222™™™™™
! ! ! ! ! ! U 2 2 2 2 2 U J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t x J J J U 9 J J U J ™ 9 ™ 9 9 = 9 ™ 2 2 2 ™ ™ ™ ™ ™
! ! ! ! ! ! ! 2 2 2 2 2 U J J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !x ! !t ! !x ! J J J J J J U ™ 9 J U U 9 9 = 9 9 9 ™ ™ 2 2 2 2 ™ ™ ™ 9
! !t ! ! ! ! U 2 2 2 2 2 U J J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J J J J@ J J U ™ 9 ™ U U ™ 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ 2 2 2 2 ™ ™ 9 9
! ! ! ! ! !@ ! U U 2 U 2 U J J J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !x ! ! J J J J J J J J U ™ = ™ J J ™ 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ 2 2 2 2 ™ ™ 9 9
! ! ! ! ! ! ! ! U J U 2 U U J ™ 9 9 9 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J Jx J J J J J ™ U U 9 = ™ ™ ™ ! 9 ™ ™ ™ ™ U U 2 2 2 9 9 9 !
! ! ! ! ! ! ! ! ! J J U U U ™ 9 9 ™ 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J@ J Jt J J J J ™ U U ™ 9 = ™ ™ ! 9 ™ U U 2 U U 2 2 2 2 9 = 9
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J J J J ™ 9 U U 9 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ! ! ! !@ 9 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J J J J J J J J J 2 ™ U U ™ ™ 9 = ! ! 9 ™ ™ U 2 2 U 2 2 2 2 = 9 9
!!!!!!!!!!J9J™9UU29999999999999999!!!!!!!!!!JJJJJJJJ222™UUU™9999™™U™™2UU22299™
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J ™ 9 9 U 2 ™ ™ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ! !t ! ! ! ™t Jx J J J J 2 2 2 2 ™ ™ U U ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9 2 U U 2 2 2 9 ™ 9
!!!!!!!!!!!JJ9U2J™™9999999999999!!!!!!!!!!™J™JJJJJ222U22™™JJ™™™™™™™9=9UU222299
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J U U 2 J 9 ™ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ™x ™ ™ ™ ™ J J 2 2 2 2 U U 2 ™ ™ ™ J J J J ™ ™ 2 U ™ = = U J U 2 2 2 ™ ™
!!!!!!!!!!!!222J99™99999999999!!!!!!!!!™™™™™™™™™22222JUU2™™™JJJ™™2U™™=9UJ22299
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J J 2 J J 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9t ! ! ! !t 9 ! ! ™ ™ ™ ™ ™@ ™ ™ ™ 2 2 2 2 2 2 J U U 2 2 U U ™ ™ ™ ™ U 2 2 J ™ = 9 U J 2 2 2 9 9
! ! ! ! ! ! ! ! U J ™ J 2 ™ ™ ™ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ! ! 9 9 9 ™ ™ ™t ™ ™ ™ ™ ™ 2 2 2 2 2 2 2 J U U U 2 2 ™ U U U J U U U J ™ = 9 U J 2 2 2 9 ™
! ! ! ! ! ! ! U J ™ ™ 2 2 J J J 9 9 9 9 9 9@ 9 9 9 ! ! ! ! ! ! 9 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ U 2 2 2 2 2 2 J U U U U 2 ™ ™ U ™ 2 U J J J 9 = 9 U J 2 2 2 ™ ™
! ! ! ! ! ! U J ™ ™ ™ 2 2 J J J 9 9 9 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ! ! 9t 9 ™ ™ ™x ™ ™ ™x ™ ™ ™ ™ U U 2 2 2 2 2 J J U U U 2 ™ ™ U ™ 9 J J J J 9 = 9 U J 2 2 2 2 ™
! ! ! ! ! U J ™ ™ ™ ™ 2 2 J J 9 9 9t 9 9 9 ! ! ! ! ! ! ! 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
UUU2222JJUUU2™™U™99™™™9=9UJ2222J
! ! ! ! U J J ™ ™ ™ 2 J J J J 9 9 9 9 9 ! ! ! ! !t ! 9 9 ™ ™ ™ ™ ™t ™ ™ ™t ™ ™ ™ ™
UUUU222JJUUUJ2™JJ9=999=9™UJ2222J
! ! ! U U J J J ™ ™ !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 9 ™ ™ ™ ™@ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
22UUU22JJUUUJ2™JJ99===99™UJ2222U
! ! U U J ™ J J ™ ™ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™µ
22UUUU2JJJJJJ2™JU™™9999™UUJ222JU
! 2 U J ™ ™ J J J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 9 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™x ™ ™ ™ ™ ™ ™ µ
222UUUUJJJJJJ2™JJJ™™™™™UJJ™222J2
µ
! 2 U Jt ™ ™ J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 9 9 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™t ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ U
U 2 2 2 U U U J J J J J U 2 ™ J J J J ™ ™ ™ U U Jx J 2 U U J 2
µ
U 2 U J J ™ ™ ! ! ! ! ! ! ! 9 9 9 9 9 9t 9 9 ™ ™ ™ ™ J J ™ J ™ ™ ™ ™ ™ ™ U U
UU22UUUJJJJJU2™JJUUUUUJJJ™2UUUJ2
µ
U 2 U U J ™ ™ !t ! ! ! ! ! ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™t J J Jx ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ U U U
JU222UUJJJJJU2™™UJJUUJJJ™J22UJ™2
µ
U 2 2 U J J ! ! ! ! ! ™ ™t ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ J J J J J J ™ ™ ™ ™ ™ ™ U U J U
JJU222UUUJJJU29™UUJJJJU™™JUUUU™
µ
U22UUJ!!™™™™™™™™™™JJJJJJJJJ™™™™™™22UUJU
JJJU2222UJJJU299™UUJJU™™JUUUJ™™
µ
J U 2 2 U ™ ™ ™ ™ 9 9 9 J J J J J J J@ J J Jt J J ™ ™ ™ ™ ™ ™ 2 U U J J U
JJJJU2222JUUUU9™™™UUU™™JJUUUJ™™J
µ
JJU22™™™™999JJJJJJJJJJJJ™™™™™J
2UJJJU
JJJJJU222JUUUU9™™™™™™™JJUUUJJ™JJ
µ
J J U U U ™ ™ ™ ! 9 9 9 J J J Jt J J J J ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ J J
2UJJJU
UJJJJJUU2JUUUU9™™™™™™™JUUJJJ™™JJ
µ
JJUUU™™™!999JJJJJJJ™™™™™™™JJJJ
2UJJJU
UJJJJJUUJUUUU9™™™™™™J2UJJJJ™™JJ
µ
JJUU!™™™!!™JJJJJ™™™™™™JJJJ99JJ
2JJJJU
UUJJJJJUJUUUUUJ™™™™UU
JJJJ™™J™
µ
JJUU!J™™!!™JJJ™™™™™™™J99JJ99JJ
2JJJJU
UUUJJJJJ UUUU2J™™™UUJ
JJJ™™JJ™
JJU!!J™™!!UJ™™™™™™™JJ999J™99™JJ
JJJJJJ µ
™UUUJJJJ
UUU2J™™™UJ
JJ™™JJ™9
µ
JJU!!JJJ!!JJ™™™™™JJ99999J™99™JJ
JJJJJJ
™™™UUUJJ
UUU2JUUUJJ
J™™JJJ™9
JJU!!™UJ!!!J™™™™J™999999J999™™JJ
JJJ9™ µ
™™™™UUUU
U U 2 J J J J Jµ
™™JJJJ™9
™J2!!™™™!!!J™™JJ™™999999J9999™JJ
JJ™™™ µ
™™™™™™UU
U2JJJJ µ
™JJJJJ™9
µ JJJ
µ
9922!!!!!!!JJJ™™™™999999J™9999™J
J ™ ™ ™ Jµ
U™™™™™™U
™JJJJ™™9
µ JJ
µ
9 9 2 2t ! ! ! ! ! ! ! J J ™ ™ ™ ™ 9 9 9 9 9 9 ™ 9 9 9 9 9 ™ J J
™ ™ ™ ™ Jµ
U™™™™™™™
JJJJ™™99
µ
µ
=922!!!!!!!!JJ™™™™999999™™9999™™
™ ™ ™ Jµ
UJJ™™™™™
JJJ™™™99
µ
µ
= 2 2 2 2 ! ! ! ! !@ ! ! J ™ ™ ™ ™ 9 9 9 9 9 9 ™ ™ 9 9 9 9 9 ™ J J
™ ™ J Jµ
UUUJ™™™™
J™™™™99=
µ
µ
= 2 2 2 2 2 ! ! ! ! ! ! ! J ™ ™ ™ ™ 9 9 9 9 9 9 ™ ™ 9 9t 9 9 ™ J J
JJJU
UUUJJJ™™
™™™™99=9
µ
µ
922222!!!!!!!JJ™™™999999™™99999™™J
JJJU™
UUUJJJJ™
™™™99=99
µ
µ
9222222!!!!!!!J™™™999999™™99999™™JJ
JJJU™
™™UUJJJJ
™™™9=99™
µ
µ
9 2 2 2 2 2 2 !t ! ! ! ! ! J ™ ™ ™ 9 9 9 9 9 9 ™ ™ 9 9 9 9 9 ™ ™ J J
JJU™
™™™UUJJJ
™99=99™™
µ
µ
9 2 2 2 2 2 2 2 ! ! ! ! ! ! J ™ ™ ™ 9 9 9 9 9 9 ™ ™ 9 9@ 9 9 ™ ™ ™ J J
JJU™
9™™™UUJJ
™9=999™™
µµ µ
™2222222!!!!!!J™™™999999™™999999™™™J
JJU™
™9™™™UUJ
9=99™™™™
µJU™J
µµµµµ=99™™™™™
™ 2 2 2 2 2 2 2 2 !@ ! ! ! J ™ ™ ™ 9 9 9 9 9 9 ™ ™ ™ 9 9 9 9 9 ™ ™ ™ J J
™™9™™™UU
µJU™J
µ
!222222222!!!!J™™™9999999™™99999™™™JJ
™™™9™™™UU
99™™™™™™
µ
! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ! ! ! ! J ™ ™ ™ 9 9 9 9 9 9 9 ™ ™ 9 9 9t 9 ™ ™ ™ J J µ J U ™ J
™™™™9™™™U
9™™™™™™
µ
J!!2222222!!!!!J™™9999999™™99999™™™JJ µ JU™J
™™™™™9™™™
™™™™™™9
µ
J J ! 2 2 2 2 2 2 2 2 ! ! ! ! J ™ ™ 9 9 9 9 9 9 9 9 ™ 9 9 9 9 9 ™ ™ ™ J J Jµ J U ™ J J
™™™™™9™™
™™™™™9=
µ
J ™ ™ 2 2 2 2 2 2 2 2 ! ! ! ! ! J ™ 9 9 9 9 9 9 9 9 ™ 9 9 9 9 9 9 ™ ™ ™ Jµ
J2™JJ
™™™™™™9™
™™™™9=9
µ
J ™ ™ ™ 2 2 2 2 2 2 2 2 ! ! ! ! J J 9 9 9 9 9 9 9 9 ™ 9 9 9 9 9 9 ™ ™ ™ Jµ
J2™J2
™™™™™™™9
™™™9=99
µ
J J ™ ™ ™ 2 2 2 2 2 2 2 !@ ! ! ! J 9 9 9 9 9 9 9 9 ™ 9 9 9 9 9 9 9 ™ ™ Jµ
22™J2
™™™™™™™™
™™9=99
µ
µ
JJJ™™™2222222!!!!J99999999J9999999™™
2™9J2
™™™™™™™™
™9!99
µ
U J J J ™ ™ ™ 2 2 2 2 2 2 ! ! ! ! ! J 9 9 9 9 9 9 9 Jt 9 9@ 9 9 9 ™ ™µ
™99J2
9™™™™™™™
99=99
µ
U U J J J ™ ™ ™ 2 2 2 2 2 2 ! ! ! ! J 9 9 9 9 9 9 9 J 9 9 9 9 9 9 9 ™ ™µ
999J2
99™™™™™™
9=999
µ
2UUJJJ™™™22222!!!!!J9999999J999999™™
999J2
=99™™™™™
U=9992
µ
2 2 U U J J J ™ ™ ™ 2 2 2 2 ! ! ! ! ! ! J 9 9 9 9 9 9 J 9 9 9 9 9 9µ ™
9999JU
==99™™™™
U99992
µ
U 2 U U U U J J J ™ ™ 2 2 2 2 ! ! ! ! ! J 9 9 9 9 9 9 J 9 9 9 9 9 9µ ™
9999JU
9==99™™™
U99922
U U 2 2 2 2 U J J ™ ™ ™ 2 2 2 !@ ! ! ! ! J 9 9 9 9 9 J 8 8 p ‰ 8 8 ™
™ 9 9 9 ™ J U { { { ™ 9 ! ! 9 9 ™ ™ { { { { { { { { {µ { U U 9 9 2 2 2 U U U U
9JJJ222UUUJ™™222!!!!!J99999‰88p‰‰‰8
J ™ ™ ™ 9 ™ J U U U U ™ ™ 9 ! = 9 9 ™ U U U U U U U U Uµ U U 9 2 2 2 2 2 2 U U U
µ 2222222
99JJJJ2222UJ™™22!!!!!!J999pp‰‰{p‰‰‰‰JJJ™™™™J
™™™9==99
U = 9 J J J J J J 2 2 2 J J ™ 2 ! !@ ! ! ! J 9 9 9 p p ‰ 8 o { p p ‰ ‰ U J J J ™ ™ ™ J { { { { ™ ™ ™ ™ 9 = = = { { { { { { { {µ { { 2 2 2 2 2 2 2 { { { {
µ
U!==9JJJJJJJ222™2!!!!!!U92;‰‰oo{{{pp2UJJJ™™
™™™™™9==
22222222
µ
U!!==9™JJJJJJJ22222!!!!!U2;‰‰8oo88ppJ2UJJJ
™™™™™™9=
22222222
µ
™!!!==9™JJJJJUU222222!!!!!‰‰‰‰888‰ppJJ2U
™™™™™™9
22222222

(8)

(9)

Page 6

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

150

MD 94 Crystal Symphony
160

170

180

Vlllll
Vlllll
7Vllll
7Vllll
7Vlllll
77Vllll
77Vllll
77Vlll
277Vllll
277Vllll
Q
2 77 7 V l l l
2 7 7 V V l lQ !Q
7 7 7 VQ l l ! ! !
7
77VV!!!!!
7 7Q ! ! ! ! ! !
Q7!!!!!>>:
!!!!!!!!>
Q7!!!!!!!>
7!TT!!!!
T>>!!!!!
>:T!!!!!!
T T ! ! ! ! ! !!
T
T ! ! ! ! ! !!
T
999
T ! ! ! ! ! !!
T
2U9
T ! ! ! ! ! !!
T
2U9
T ! ! ! ! ! !!
T
A
==™
T!!!!!!
T
™™™ A
T!!!!!!
T
UU
222
T!!!!!
T
UU 22TTT†††
T ! ! ! ! !!
T
UU2††===†††
T T ! ! ! !!
T
U †††===††† A
Tt ! ! ! !
T
U††††===†††
TT!!!!
T
U†22====†††
T t ! ! !!
T
™222====†††
T T ! ! !!
T
2222===††††
: t ! ! !!
:
UUJT===††† A
: > ! ! T!
:
JJJT==††††
: ! ! ! ! ! ! ! !!
JJJJT2222
> > ! ! ! ! ! ! ! !! t
JJJJJ222
> > ! ! ! ! ! T T T !!
A
JJ™™JJ
> > T T T ! ! ! T T !!
N
™™™™JJ
!!!
™™™™™™™
: !!
N A N
™™™999=
::!!
™™999=99
>>!!
™ 9 9 9 ! 9 9 ™ { { { { { { { { { { { { { { {N U U U U U U U U T T ! !
™99!99™™{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
TT!
99!99™99{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
9T!
9=99™99™{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
9T!
=99™9™™9{{{{{{{{{{{{{{{UUUUU
TT
99™99™99{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
T
9 ™ 9 9 ™ 9 9 ™µ
299™99™J µ
2™™99™™J µ
µ
2999™™™J
N
µ
299™™™JJ
µ
29™™™JJJ
µ
N A N
2™™™JJJ
µ
22™JJJJ
22JJJJ
{ {µ { { { { { { { { {N
22JJJU
{ {µ { { { { { { { { {
22UUUU
{ {µ { { { { { { { { { { {
µ {
N
2 J U 2 2µ
µ {
2 J 2 2 2µ
µ {
N A N
UJ22 µ
µ
µ {
UJ22
µ
µ {
N
J™2
µ
µ
U™
{
µ
µ
™™
{
µ
µ
N
™™J
{
µ µµ
™ J Jµ
{
N A N
™JJ µµµµ
{
µ
™JJ
{
µ
N
™J™
{
µ
JJ™
{
µ
J™9
{
µ
J™9
{
µ
J™9
{
µ
J™9
{
µ
™™9
{
™99 µ
{
™99 µ
{
N {{
9 9 =µ
9=9
N A N
N
=99
99™
N {
N A N
9™™
9™™
{
N
™™™
{
U{
™™™
{{ UU{
N
™™™
{{
UU{
{
™™
{{
UU{{
{
N A N
™9
{{
UU{{{
9=
{
=9
{ { { { { { { { { { { { {N
99
UUUU UUUUU
9
{ { { {N { { { { { { {
N

A

N

N

210

Nora Corbett

UUU{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
UUUUUUUUUUUUUUUU{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{UUU
N {{{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{
N A N {{UU{{{{{{{{{

(9)

190
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

200

Page 7

MD 94 Crystal Symphony

300

290

280

270

260

250

240

230

220

10

20

Nora Corbett
30

40

50

60

(8)

70

D
9 9 ™ J J J 9 ! ! !µ ! !µ ! ! ! ! 9 9µ 9t 9 9 9 9µ µ ! ! ! ! 9 9 ™ J J J J J J ™ J J ™ 9 U U ! =
D
9 9 ™ J J J ! ! ! ! !µ ! !µ ! ! 9 9 9 9µ 9 9 9µ µ 9 9 ! !µ 9 ™ ™ J J J J J 2 J ™ J J ™ 9 J U ! !
D
9 = ™ ™ J J ! ! ! ! ! !µ ! !µ µ µ 9@ 9µ 9µ µ 9 9 9 9 !µ ! ! U J J J J J J 2 J J J J ™ 9 J ™ ! !
D
™ 9 9 9 J J ! ! ! ! ! ! !µ ! !@ 9µ µ µ µ µ 9 9 9 9 9 9µ ! ! ! ! U U J ™ ™ 2 2 J J J J ™ 9 J ™µ !
D
™ 9 U J J U ! ! ! ! ! ! ! !µ ! 9 9 9 9 9 9µ 9 9 9 9µ µ 9 ! ! ! ! 9 9 9 ™ U U 2 J J J J ™ 9 2 9µ !
D
J U U J J ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ 9 9 9 9 9 9 9µ 9µ µ 9 9 ! ! ! ! ! 9 9 9 9 J U ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9 ™ 9 !µ
D
J U J J ; ; 8 8 8 ! ! ! ! !t 9µ µ µ µ µ µ µ µ µ 9 9 9 9t ! ! ! ! 9 9 9 9 J J U U U ™ 9 9 ™ ™ ! ! !
D
9JJ™™
J U J J ; 8 o o o 8 ! ! ! ! 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9µ 9 9 9 p 8 o o ‰ p ; 9 9 J J J J U 2 ! !µ ! ! ! !
D
999999
J ™ U J 8 p 8 ; ; p o ‰ ! ! 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9µ 9 o p 8 o p ‰ ‰ p 9 9 J J J J J J ! !µ ! ! ! !
D
9 9 9 ™ ™ 9 9 ™ ™ 9 U J 8 p o ; ; p o ‰ ! ! 9 9 9 9 9 9@ 9 9 9 o 8 8 p p ; ‰ 8 o ; p ‰ ‰ 9 9 J J J J J J ! !µ ! ! ! !
D
= 9 9 ™ J J J J J 9 J U o p o o ; ; p ‰ ! 9 9t 9 9 9 9 9 9 = o o ; ‰ o ‰ ; ‰ ‰ ‰ ; ; p 8 9 9 ! J J J J J ! !µ !t ! !
D
9 = ™ J J J J U U ™ J 2 o p ‰ 8 o 8 ‰ ‰ 9 9 9 9 9 9 9 9 9t ‰ ‰ ; ; ; o ‰ p ‰ p ‰ p ‰ ‰ 8 9 9 ! ! ! J J J ! ! !µ ! ! !
D
= ™ J J J J J J J 2 2 ‰ ‰ p ‰ ‰ ‰ ; ! 9 9 9 9 9 9@ 9 9 9 ‰ ‰ p ; ‰ 8 p p p p p ‰ ‰ 8 9 9 9 ! ! ! ! J J ! ! !µ ! ! !
D
9 9 ™ J J J J J 2 2 2 2 ‰ p p p ; ; 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ‰ ‰ 8 8 8 p p ; p ‰ ‰ ‰ ‰ ;µ µ ! ! ! ! ! ! !@ ! !µ ! !
D
9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ 2 2 2 ; ; p p p p 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 2 J = 9 9 9 9 9µ µ µ µ ! ! ! ! !µ µ µ µ
D
9 9 9 9 9 ™ U U 2 ! ! ! ! ! ! 9 9 9 9t 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 = = 9 9 J 2 U J J = 9 ™ 9 9 ! ! ! !µ µ µ µ µ ! !µ !
D
U U U ™ 2 ™ U U ™ ! ! ! ! ! 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ™ 9 = = 9 ™ ™ J J J J 9 J J J 9 9 ! ! ! ! ! ! !@ ! ! ! !µ
D
™ ™ U ™ ™ 2 ™ U U J J ! ! ! 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9@ 9 9 9 ™ 9 9 J ™ ™ 9 9 J ™ J J J 2 ™ 9 9 9 = 9 9 ! ! ! ! ! ! ! ! !
D
™™™UJ™22™UUJJ!!999999999999999FJJJ™™99J9J222JJJ™9=99!!!!!!!!
D
™™™JJ™™22™™UUJ!99999999999999!!!UJ™™™=™J9JUUJ™JJ™=9™9!!!!!!!!
D
™ ™ J J J ™ ™ U 2 2 ™ ™ U U J 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9t ! ! ! 9 ™ ™ 9 = ™ J ™ 9 J J ™ J J 9 9 = 9 ™ J ™ ! ! ! ! ! ! ! !
D
9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ U U 2 2 9 ™ J J J 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ™ 9 ™ = ™ J 9 = 9 J ™ ™ 2 U U J 9 9 ™ J J ! ! ! !t ! ! !
D
9 9 ™ ™ ™ ™ ™ U U U U U 9 9 ™ J J 9 9 9 9 9 9 9 9@ 9 9 9 ! ! ! ! ! 2 2 9 9 ™ 2 9 = J J 9 2 ™ ™ J J J 9 9 J U ! ! ! ! ! ! ! !
D
9 9 ™ ™ ™ ™ U U U U U U 2 9 9 ™ J U 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ! ! ! ! U 2 2 2 2 U U 2 = 9 J 9 9 2 2 ™ ™ J J J 9 9 ! ! ! ! ! ! ! !t
D
9 9 9 9 9 9 ™ U U U U U Jµ 9 9 9 9 ™ U 9 9 9 9 9 9 9 9 ! ! ! ™ J J U U 2 2 U U 9 9 9 ™ 9 9 2 2 U ™ ™ J J J ! ! ! !@ ! ! ! ! !
D J J 9 9 9 9 9 9 U U U U J Jµ 9 9 9 9 9 U 2 U 9 9 9 9 9 ! ™ ™ J J ™ J J U U U U U ™ = 9 ™ 9 9 2 U U U ™ ™ ™ ™ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
D
U U U J ™ ™ U J J J J Jµ µ 9 9 9 9 ™ ™ 2 U J ™ U 9 9 9 ™ J J J ™ J J U U U J ™ 9 = 9 9 2 U U U U J J J J J ! ! ! ! !@ ! ! !
O U J J J J ™µ µ 9 9 9 9 ™ ™ 2 U J ™ U 9 = 9 ™ J J J ™ ™ ™ ™ ! ! ™ ™ 9 9 ™ U J U J U U J J J J J J ! ! ! ! ! ! !
D
Q O U U J J ™ ™ ™µ µ 9 9 9 9 ™ ™ 2 U ™ ™ U 9 = 9 ™ J J J J J ! !µ J J ™ ™ ™ 2 J J U J J U J J J J J J J ! ! ! ! !
D
Q
t U J J ™ 9 U Uµ µ 9 9 9 9 9 9 9 J ™ ™ U 9 = 9 ™ ! ! ! ! !µ ! J J ™ ™ ™ 2 J J U ™ J ™ U J J J J U U ! ! ! ! !
D
Ot
D
™ ™ 9 9µ 9µ 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! J J J ™ 2 J J J J U J J J U J J ! ! ! ! ! ! ! !
Q t t t 9 9 9 9µ 9µ µ 9 9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ! !µ ! J ™ 2 J J J J U J J J J U ! ! ! !t ! ! ! !
D
Q
O t 9 9 9 9 9 9µ 9 9µ µ ! ! ! ! !t ! ! ! !µ µ ! ! ! !µ ! ! ! ! J J J J J ™ U J J J J U ! ! ! ! ! ! ! !
D
Q t 9t 9 9 9t 9µ 9 9 !µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ ! ! !t !µ ! ! ! ! ! J J ™ ™ ™ 9 ! J J J J J U ! ! ! ! ! ! !
D
Q
O t 9 9t 9 9 9 9µ ! ! ! ! ! ! ! ! !@ ! ! ! ! ! µ ! ! ! ! ! ! J ™ 9 ™ 9 9 ! ! ™ J J J J J J ! ! ! ! !
D
Q
t 9 9 9 9 9 9 !µ ! !@ ! ! ! ! ! ! ! ! !t µ µ ! ! ! ! ! ! ! ™ 9 = = 9 9 ! ! ™ J J J J J J J J ! ! !
D
O t t 9t 9 9 ! ! !µ µ ! ! !x !x ! !µ µ µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 ™ 9 9 ™ ™ ! ! ! ™ J J J J J J J J ! !
Q
D
Q
t 9 9 9 ! ! ! ! ! !µ µ µ µ µ µ µ µ ! !x ! ! ! ! ! ! ! J U ™ ™ ™ ™ ! !µ ! ! ! ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
D
Q
O t t t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J J J ! ! !µ ! !µ ! ! ! ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
D
Q t ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! !x ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! !µ ! ! ! J J J J J J J J
D
Q
O t t t !t ! ! ! ! ! !x ! !x ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! !µ ! ! ! J J J J J J J
D
Q t ! ! ! ! ! ! ! ! ! !x ! ! ! !x ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! !µ ! ! ! U U U U U ™
D
Q
O t ! !t !t ! !x ! !@ ! !x !@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! !µ ! ! ! ! ! ! ! !
D
Q
t t ! ! ! ! ! ! ! ! ! !x ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! !µ ! ! !µ µ ! ! ! ! ! !
D
Q
O t t !t !t !x x !t !x ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! !µ !t ! !@
D
O t t ! !t x t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! !µ µ µ ! !
D
Q
Q O t !@ x x @ x ! !x ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ! ! ! !µ µ
D"
Q
Q O t t t x x x t @ ! ! ! !t ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ! ! ! !
D"
Q Q O @ @ x @ x x x t ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ! !
D""" ?
Q Q O @ @ @ @ x x !@ t ! ! !t ! !t ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! !µ µ µ
D""" "
‰8oo "
Q Q O O Q t t ! !t !@ ! ! !t ! !t ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! !x ! !
D""?""
‰88""
Q
Q Q Q O t t t t t t t !@ ! ! !@ !t ! ! ! ! ! !t ! ! ! !x
D?""""" ?""pp‰‰"‰‰‰
Q
Q Q Q O O O t t t t t t t ! ! !@ ! !t ! ! ! !t ! !
D""""??????p‰""pp‰‰‰
Q Q Q Q O O O t t t t t t t ! ! ! ! ! !x x
D""""""?"?‰‰888p‰
Q
Q
Q Q Q QQ
O O t t t t t ! !x x !
Dfffb""?b‰‰8ooo8‰
Q Q
Q Q Q O O @@x@x
Dfffbb
b‰‰8‰;88‰‰
Q
Q Q Q QO @@x
Dbffb"???‰‰8p;‰‰‰‰
Q QQ O @
Dbffbb""?p‰88p‰‰‰‰?
Q Q O
D‰bppp"""fp‰88‰pp??
Q Q
‰‰‰‰‰‰‰pbb""p‰pppb?""
Q
‰‰‰‰‰p‰‰‰fbbbbbbb""?
Q Q
‰‰‰‰;;po‰ffbb8bb??"
‰8pp;po‰fffbb?""?
""
‰88p8o8‰ffbbbb?"b?""?
D‰8oo8‰pbfbbbb"""b‰‰
D‰‰‰‰‰ppbfbbbbb"""‰‰
Df‰‰pppbbbbbbfff""b‰‰
Dbbffbbbbbbbffbfff b‰
Dbbffbb‰‰‰bbbbbbbbb"??
Dbbbffb‰‰bbbbbbb"b"""ff ""
Dbbbbffffffbppppbb""?f""?"
"
Dbfbb‰‰ppp;‰‰‰‰;bb""??ff?"""??
Dbbff‰‰‰‰p;8;p‰‰;bb""b""""""?
Dfffffbbfp8o;;p‰‰fbbb"fb"""
Dfffffbbfp8ooo8‰‰ffb""ffb"""""
DDDDDDDDDp‰888‰‰pDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
pp‰‰‰pp

Page 8

MD 94 Crystal Symphony

300

290

280

270

260

250

240

230

220

80

90

100

Nora Corbett
110

120

130

140

(9)
150

µ
U!==9JJJJJJJ222™2!!!!!!U92;‰‰oo{{{pp2UJJJ™™
™™™™™9==
22222222
µ
U!!==9™JJJJJJJ22222!!!!!U2;‰‰8oo88ppJ2UJJJ
™™™™™™9=
22222222
µ
™!!!==9™JJJJJUU222222!!!!!‰‰‰‰888‰ppJJ2U
™™™™™™9
22222222
µ
™µ ! ! ! = = = 9 9 9 J U 2 2 2 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ‰ ‰ p p ‰ ‰ ‰ p p p J J J
J™™™™™™
22222222
9µ ! ! ! ! ! = = 9 9 9 9 9 9 9 ™ ™ J J J J J U U U J ‰ ; p ‰ ‰ p p p { { { { { { { { { { { { { { J J J ™ ™ ™ ™ { { { { { { { {µ { { 2 2 2 2 2 2 2 2 { { {
µ
µ
9! !!!!!!!999™™™JJ2222UJJJJJpp;;pp™™
JJJ™™™™
22222222
µ 22222222U
! ! !µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! U U 2 2 2 U J J J J J J U U U 2 2 ™ 9 ™ ™
JJJJ™™™™
µU™™™™™™2UUU
! ! ! !µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J J J J J J J ! !µ ™ ™ 9 ™ ™
JJJJ™™™
! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! !t !µ 2 J 2 2 2 2
JJJJ™™2UUU
UUUUU™™™99
µµ
! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ µ ! ! !@ ! ! ! !µ µ ™ ™ 2 2 2 2 2
JJJJ™™2UUUJJJ
™99
t ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! !µ µ µ ! !@ ! ! ! ! !µ µ µ !µ ™ 9 9 9 9 2 2 2
N
µµ ™™
JJJ™™2UUUUJ™
µ J
! ! ! ! ! ! ! !µ µ !µ µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! !µ ! ™ 9 = = = = 2 2
JJJJ™™UUUUU™™™
N A N
µ
! ! ! ! ! !µ µ µ µ µ µ µ ! !t ! ! ! !µ µ µ ! ! !µ !µ ! 9 = = ™ ™ J 2 2 2
JJJ™UUUUUJ™™
µ ! !µ µ µ ! ! ! ! ! ! !µ µ µ µ µ µ µ ! ! ! !µ µ ! !µ ! 9 = ™ ™ J J J U 2 2 J J J J
µ
J™™™™UUU™™
µ µ µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! !µ ! ! ! !µ ! 9 = ™ J J J U U 2 ! ! ! ! J J J ™ ™ ™
N
™™™
!µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! !µ ! ! ™ ™ J J U U 2 U U ! ! ! ! ! J J ™ ™ ™ ™ ™
™™
! !µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ! ! ! ! !µ ! ! ! J J 2 U 2 U U J J J ! ! ! ! ! J J ™ ™ ™ ™ ™ ™

! ! !µ µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ! !@ ! ! ! ! !µ ! ! ! U U 2 U U J J ™ 9 9 9 ! ! ! ! ! J J J ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
! ! ! ! !µ µ ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ! ! ! ! ! ! !@ ! !µ ! ! ! ! 2 U U J J ™ 9 = = 9 9 9 ! ! ! ! U U U J ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ J
! ! ! ! ! ! !µ µ µ µ µ µ µ µ µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! U J J ™ 9 = 9 9 9 9 9 9 ! ! ! ! ! 2 U U J ™ ™ ™ ™ ™ J J J J J J
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! J ™ 9 = 9 9 9 9 ™ ™ ™ J J ! ! !@ 2 2 U U J J J J J J J J J J J U U
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ‰ ‰ ‰ ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! 9 9 = 9 9 ™ ™ ™ J J U U U ! ! ! ! ! 2 2 U J J J J J J J J J U U 2 2 2 J
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ‰ ‰ ‰ ‰t ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! ™ 9 9 ™ ™ J J U U U U U U U ! ! ! ! ! U U J J J J J J J U U 2 2 2 J J U 2
! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2 p p ‰ ! ! ‰ ‰ ! ! ! !µ µ ! ! ! ! ! ™ ™ J J U U U U U U U U J J ! ! ! ! ! ! J J J J J J U U 2 2 2 J J U 2 2 2 = =
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ‰ ‰ ‰ ‰ p p 2 ! ! p p ‰ ‰ ‰ ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! J U U U U U U U U J J J 9 9 ! ! !t ! ! ! J J U U U 2 2 2 J J U 2 2 ™ ™ ™ 9
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ‰ ‰ ‰ o o 8 p 8 ! p p p p ‰ ‰ ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! ! U U U U U J J J ™ 9 ™ J ™ ! ! ! ! ! ! ! ! U 2 2 2 J U U U 2 2 ™ ™ ™ J ™
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! p ‰ 8 ‰ ; ‰ o ‰ p 8 p ‰ ‰ ‰ ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! !t ! ! ! ! J J J J ™ ™ 9 ™ J ™ ™ J ! ! ! ! ! ! ! ‰ p p p ; U 2 2 2 2 2 U U J J
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! p p 8 p p ; 8 8 p 8 ‰ 8 8 p ‰ ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! ! ! ! J ™ ™ 9 ™ J ™ ™ J J U ! ! ! !@ p 8 8 8 ‰ p 2 2 ™ ™ J ™ 2 2 U J
! ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ‰ p o p p p 8 8 p 8 ‰ 8 8 p p ‰ ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 ™ J ™ ™ J J J U U ! ! ! p p ; ‰ 8 o ‰ 2 ‰ 2 J J 9 9 9 ™ ™
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! p ‰ o o 8 8 8 p p 8 ; 8 8 8 ‰ ‰t ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ! ! ! ! ! ! ! J ™ ™ J U U U U J ! ! ! p ; ; ; 8 o 8 p ‰ o 2 = 2 2 U 9 9
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ‰ p ; ; p ‰ 8 8 8 p p 8 2 2 8 8 8 ‰ ! ! ! ! ! ! ! ! !@ ! ! !µ µ ! ! ! ! ! ! ! ! J J U U J J J J ! ! ‰ p ; p 8 ‰ 8 p ‰ o 2 = ™ ™ U J J
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ‰ ‰ p p ; p ‰ ‰ ‰ ‰ 8 U 2 2 J J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! !t ! ! ! J J J J J J ! ! ! ‰ ‰ 8 ‰ ‰ p ; 8 o 2 9 ™ ™ ™ J J
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ‰ ‰ ‰ ‰ ! ! ! ! 2 2 2 J 9 = ™ J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! J J J J J ! ! ! p p p ‰ p ; 8 2 2 U 2 9 9 9 J
! ! !@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2 2 J J 9 = J J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !@ ! ! ! ! !µ µ ! ! ! ! ! ! ! ! ™ ™ ™ ™ ™ ! ! p p ; p p 8 8 2 U U 2 2 9 9 9
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ™ 2 J ™ 2 = 9 J ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ™ J ™ ™ ! ! ! ‰ ‰ ‰ 8 2 U J J 2 2 2 9 9
! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 ™ 2 ™ ™ 2 J 9 9 J J ™ ! ™ ™ ™ ™ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ! ! ! ! ! ! ! 2 J J ! ! ! ! ! ! ! U U J J 2 2 2 J 9
J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 9 9 U 2 ™ ™ 2 2 J U J J ™ ™ 9 9 9 ™ J J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ! ! ! ! ! ! 2 2 ! ! ! ! ! ! ! J J J U 2 2 ! J 2
™ ™ ™ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! = 9 U U 2 9 ™ 2 ™ ™ J J 2 J J J J 9 ™ ™ J ! ! ! ! ! ! !@ ! ! ! ! ! ! ! !µ @ ! ! ! ! ! 2 2 2 ! ! ! ! ! ! J J J U 2 2 ! ! U
™ ™ ™ ™ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! = = = U U 2 2 9 ™ 2 ™ ™ ™ ™ J U J J J 9 9 ™ J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! ! 2 2 2 ! ! ! ! J J ™ J U 2 2 ! ! U
J J J J J ! ! ! ! ! ! ! = = J J J U U 2 2 9 ™ 2 ™ ™ ™ ™ J J J J J = ™ J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !@ ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! 2 2 2 ! ! ! J J J J U U 2 ! ! !µ
J J J J J U U U U U 9 9 9 J J J J U U 2 2 9 ™ 2 ™ ™ ™ ™ J J J J 9 = ™ J ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ !t ! ! 2 2 2 ! ! ! J J ™ J U 2 ! ! !µ !
U U ™ ™ 9 9 9 9 9 9 9 J J J J J J U U ! ! ! ™ U J J U ™ ™ ™ ™ 9 = ™ J ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! 2 2 ! ! J J ™ J U U 2 ! ! !µ !
! ! ! ! ! ! ! ! J J J J J J J J J ! ! !µ = ™ U J J U ™ ™ 9 9 9 ™ ™ J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! 2 2 2 J J J J J U 2 ! ! ! !µ !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ™ = ™ U U ™ ™ ™ 2 2 ™ J J 2 J J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! 2 J J J J ™ J J 2 ! ! ! !µ ! !
! !@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! !µ J ™ = ™ ™ 9 ™ J 2 2 2 2 J J J ™ ™ ™ J J J ! ! ! ! ! ! ! ! !@ ! ! ! ! ! !µ ! ! ! J J J U J J J J 2 ! ! ! !µ !µ
µ ! ! ! ! ! ! !@ ! ! !t µ µ µ ! ! ! !µ J ™ 9 = 9 9 ™ J U U U U 2 2 J ™ ™ ™ ™ J J 2 U J J J J J ! ! ! ! ! ! ! ! J J J J J J J U U U J J U ! ! ! !µ ! !µ
!µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ ! ! ! ! ! !µ ! ! J ™ ™ ™ ™ J J U U U U U J 2 J ™ ™ ™ J J 2 2 U J J J J 2 U J ™ 2 2 2 U J J J J J J U J ™ J J U ! ! ! ! !µ ! !µ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ! ! ! 2 2 2 J J J J U U U U J ! J ™ ™ ™ ™ J J 2 U U J J J J 2 U J ™ ™ 2 2 U J J J J U U ™ J J U U ! ! ! !µ ! ! !µ
! ! ! ! ! ! ! !x ! ! !x ! !µ µ ! ! ! ! ! ! 2 2 2 2 2 U U U U U U J ! ! ! ! ™ ™ ™ J J 2 2 U J J J J 2 U J J ™ 2 2 U U U U U ™ J J U ! ! !@ !µ ! ! !µ !
µ µ µ x !@ ! ! ! ! ! !µ µ µ t ! ! ! ! ! ! ! 2 U U J J 2 U U U U J ™ 2 U ! ! ! ! ! ! J J 2 2 U J J J J 2 U J J ™ 2 2 U U U ™ J J U 2 ! ! ! !µ !t ! !µ !
x ! !µ µ µ µ µ µ µ µ µ ! ! ! ! ! !x ! ! ! ! U U U U J 2 U U U U J ™ U U J J ! ! ! ! ! ! ! 2 U U U J J J 2 U U J ™ 2 2 ™ ™ J J U J 2 ! ! !µ ! ! ! !µ ! !
! !x ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! U U U U J J 2 U U J J ™ J J J J J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! U U J J J J J J J J J 2 !µ µ ! ! ! ! !µ ! !
t ! ! ! !x ! ! ! !x ! !x ! ! !t ! ! ! ! ! ! U U U U J 2 U U U ™ ™ J J J J J ™ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! J J 2µ ! !@ ! ! !µ ! ! !
!x x !x ! ! ! !@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! U U U U J J 2 2 U ™ ! J J J J ™ ™ = 9 9 9 Jµ µ ! ! ! ! ! ! ! !x ! ! ! !µ µ µ J J 2 ! ! ! ! ! !µ ! ! ! !
x x !@ ! ! !x ! ! ! ! ! ! ! !x ! ! ! ! ! ! ! U U U U J J J 2 U U ! ™ ™ ™ 9 = = 9 9 ! ! !µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ x ! ! J ™ U ! ! ! !µ ! ! ! ! !
x @ x x !x ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !x ! ! ! U U U U J J J ™ 2 U ! ! 9 9 9 9 ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! !@ ! ! ! !@ !µ ! ! ! U ™ 9 U Uµ µ ! ! ! ! ! !
@ @ x x x !x ! !x x ! ! !@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! U U U J J J ™ ™ 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ ! ! ! J ™ 9 9 U ! ! ! ! ! ! !
O @ x @ x !@ x ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J J J J J 9 ™ ™ 2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ @ x ! ! J ™ 9 U U U J 9 J ! !
Q O @ @ x @ x x !@ !x ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! J J J J ™ ™ ™ ™ ™ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ µ µ µ µ ! ! !x ! !µ µ µ µ µ ™ 9 9 U U J 9 J J J
Q
O @ @ @ x @ !x t !x ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 2 2 J ! ™ ™ ™ ™ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !µ µ µ µ µ µ µ x @ !x ! ™ ™ U U J ™ ™ J J
Q Q
O @ x x !x ! !x ! !x @ ! !t !x ! ! ! 2 U J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! !x !x ! ! !@ !x µ !t !@ ! ™ ™ U U J ™ 9 J
Q Q
Q
O @ x x @ x @ ! !@ !@ !x ! ! ! ! ! ! J J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !x ! !t µ x ! ! ! ! ! ™ U U J J ™ 9
Q
Q
@ @ @ x x !@ !x !x @ !x x !x ! J ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t !@ x !x !µ t t t t t O U J J ™ 9
Q
Q O O @ @ @ x ! !@ !x x ! !x ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! !t ! ! ! ! ! !t ! !t @ ! ! ! ! ! !t !t t µ O O O
JJJ™
Q
Q
O @ @ @ @ x @ !x @ !x ! !@ !t ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t t t t O µ Q Q
JJJ
Q µ Q
Q
Q Q Q O O x @ @ @ !x @ !@ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! ! ! ! !t ! !t !t !t !t t t t t O O
JJ
Q
QQµ
Q Q
Q O O @ @ @ @ @ t ! !t !t !t !t ! !t !@ !t ! ! !t t t t t t O O Q
Q
Q
Q
Q
Q Q Q O O O@@@@@@tttttttttttttt O O O
µµ
Q
Q Q Q
O O O O O O O O O O
Q
Q
Q
Q
Q
µ
Q
Q Q Q
Q Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q Q
µ
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
µµ
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
µµ

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Page 9

MD 94 Crystal Symphony

150

160

300

290

280

270

260

250

240

230

220

N

170

{{{{{{{{{{{{{{{
{{{{{{{{{{{{{{
N {{UU{{{{{{{{{

Nora Corbett
180

190

D
D
N A
D
D
{{{{{{{ N{{{{{{{{{{{{{{{{UUUU
D
D
U
D
N
UUUU
D
™99999
D
N A N
N
™999999
D
™™™™™™™
D
N
N A N
µ JJJJJ™™™
D
µ 222222222
D
N
µµ
22222JJJ
D
µ
µ
JJJ™™™™™™™™™
D
µµ
µ
D
µµµµ
µµµµµµ

D
µµµµµµµµµ
D
D
D
N
D
D
N A N
D
2===9
D
N
™™999
D
™J™™9JJ
D
UJJ™9JJJ
D
2UJ™9JJJ
D
9™™™9JJJ
D
U999JJJ
D
UJJ99JJ
D
µ
™JJ™™999
D
µ
99JJJ™99J
D
µ
999JJ™=JJJ
D
µ
299====JJJ
D
µ
2J999922JJ™
D
µ
!J2222JJU™™™
D
µµ
!!U™JUJJJ™™™™
D
µµ
!!U™™JJJJJ™™™™
D
! !µ J ™ J J J J ™ ™ ™ ™ ™ ™µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ
™™™UU™
D
!µ ! J 9 J J ™ ™ 9 ™ ™ ™ ™ 9 ™ ™
™™™9™™™™™
D
!µ ! ™ 9 ™ ™ 9 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9 9
™™™™™™99999
D
!µ !µ 9 9 9 ™ 9 9 9 ™ ™ ™ ™ ™ ™ 9 9
JJJ™™™™™™™™™™
D
µ ! !µ 9 9 9 9 9 ™ ™ ™
™™™™9992UJJJJJ™™™™™™™™™
D
µ !µ ! = ™ 9 9 ™ J ™
™™™992UUJJJJJJJJJJ
D
! !µ ! = J ™ ™ J J U Uµ µ
999999999™™™
D
µµ
! !µ ! = J J J J ! J J
"D
µ
µ
µ
!! !9UJJ!!JJJ
""D
µ
!µ ! ! 9 2 U ! ! ! ! J J J J
"?D
µµ
!µ ! 2 9 2 ! ! ! ! ! ! J J J U
"D
µ
µ ! ! ™ ™ ! ! !t ! ! ! J J J U 2 J
?f"D
µ
µ!!!!!!!!!!!JJJU2J™
"
ffD
µ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !t ! J U 2 2 J ™ ™ J
"" ffD
µ
! ! ! ! ! ! ! ! ! !@ ! ! J U 2 2 J ™ ™ J
"??""fD
µ
! ! ! !t ! ! ! ! ! ! !t U 2 J ™ 9 ™ ™ J U
?
? """""Do
µ
! ! ! ! ! ! !t ! !t t t 2 2 J ™ 9 ™ ™ J U
?
ff"ff"‰8
µ
! ! ! ! ! ! ! ! ! !t t O
2J™9™™JUU
‰‰f"ff""‰‰
µ
J ! ! ! ! !@ !t t t Q
2J™9™™JUU2
"‰‰‰f"ff"ppp
Q
µ
J J J J U Jt !t O
J™™™™JJU2
?‰‰ ?"""fp‰‰
Q
µ """""fff‰ppp
™JJJJUJJJ Q
™9J™JJU2
Q
µ"??fffp‰88‰‰p
™9JJJJUJJ
U™pppU2
J™9JJJUJJJ
U™pppUU
"µ " " " " f p ‰ 8 ‰ U p ‰
J™9JJJJUJJ
UUppUU "?
?""f;pp;;pp‰
JJ™9JJJUJJ™
UUppUU ??"?""""f;p‰pp;p‰
JJJ99JJJUJ™
UUpUU
?‰‰""??";pp‰‰‰‰p
JJ™9JJJUJ™™
pppU p8p‰‰‰???f";pp‰‰‰p
JJJUJ™
88‰
ppUp‰8p;p‰"?fffffppp‰
UUJ™
p‰‰‰ pp"p‰o;;p‰‰?f"""""" D
J™™™ ppp‰ p"p‰oopp‰‰"""""""" D
p‰
?pp8888‰"fff""""" D
? ppp‰;??pp;;;;"""""""""fD
µµ
? "‰oo88‰""?fff""""""f""""fD
" "?p‰p;88‰"?ffff"""""fff""f D
""fp‰;;;‰‰‰f""""""""fff""""fD
""ff‰‰pp;pppf"""""""f""""ffffD
DDDDDDDDDDDDDDD‰‰p;;‰‰DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
‰p;;

200

Page 10

MD 94 Crystal Symphony

Pattern Name:
Designed By:
Fabric:
Size:

Nora Corbett

MD 94 Crystal Symphony
Nora Corbett
Aida 16, Stoney Point Linen
182w X 282h Stitches
16 Count,
28.89w X 44.77h cm

Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type
Number
:
2
DMC
169
2
2
DMC
310
{
2
DMC
413
$
2
DMC
433
S
2
DMC
435
B
2
DMC
437
"
2
DMC
470

2
DMC
718
Y
2
DMC
745
V
2
DMC
754
7
2
DMC
758
T
2
DMC
775
8
2
DMC
818
U
2
DMC
844
g
2
DMC
898
p
2
DMC
902
J
2
DMC
930

2
DMC
931
9
2
DMC
932
f
2
DMC
935
b
2
DMC
937
l
2
DMC
948
;
2
DMC
3031
<
2
DMC
3371
o
2
DMC
3608
=
2
DMC
3753
c
2
DMC
3828
F
2
DMC
3862
!
2
DMC
White

2
K BF
011HL
C
2
K Braid #4 150V
D
2
K Braid #8 071
1
DMC
471
?
1
DMC
472
1
DMC
169
>
1
DMC
775
1
DMC
437

1
DMC
745

Color
Pewter-LT
Black
Pewter Gray-DK
Brown-MD
Brown-VY LT
Tan-LT
Avocado Green-LT
Plum
Yellow-LT Pale
Peach-LT
Terra Cotta-VY LT
Baby Blue-VY LT
Baby Pink
Beaver Brown-UL DK
Coffee Brown-VY DK
Garnet-VY DK
Antique Blue-DK
Antique Blue-MD
Antique Blue-LT
Avocado Green-DK
Avocado Green-MD
Peach-VY LT
Mocha Brown-VY DK
Black Brown
Plum-VY LT
Antique Blue-UL VY LT
Hazelnut Brown
Mocha Beige-DK
White
Gun Metal
Vintage Amber
Misty Gold
Avocado Green-VY LT
Avocado Green-UL LT
Pewter-LT
Baby Blue-VY LT
Tan-LT
Yellow-LT Pale

Floss Used for Petite Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
:
2
DMC 169
Pewter-LT
2
2
DMC 310
Black
W
2
DMC 602
Cranberry-MD
E
2
DMC 603
Cranberry
V
2
DMC 754
Peach-LT
7
2
DMC 758
Terra Cotta-VY LT
T
2
DMC 775
Baby Blue-VY LT
l
2
DMC 948
Peach-VY LT
G
2
DMC 3768
Gray Green-DK
!
2
DMC White White

Page 11

MD 94 Crystal Symphony

Symbol Strands Type Number Color

2
K BF 011HL Gun Metal

Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number
2
DMC 413
1
DMC 413
1
DMC 433
1
DMC 632
1
DMC 844
3
DMC 3371
1
K BF 011HL

Beads Used:
Symbol Type
O
MH GS Bead
x
MH GS Bead
t
MH GS Bead
@
MH AGS Bead
w
MH PGS Bead
Q
MH PGS Bead
µ
MH Mag Bead
h
Cust Bead
A
Cust Bead
N
Cust Bead

Notes:
Перенабор Аraxna

Number
00081
00150
00168
03041
42010
42027
10004
16161
18002
18829

Color
Pewter Gray-DK
Pewter Gray-DK
Brown-MD
Desert Sand-UL VY DK
Beaver Brown-UL DK
Black Brown
Gun Metal

Color
Jet
Grey
Sapphire
White Opal
Ice
Champagne
Jet
Pony Beads White Cream Crystal
Pony Beads Aqua Blue Midnight
Pony Beads Aqua Blue Opal

Nora Corbett