• Название:

    !NAHORNYY OLEKSANDR NONLINEAR SYSTEMS SPECTRALYSIS НЕЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ СПЕКТР АНАЛИЗ


  • Размер: 1.43 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Руководство по составлению презентации в Power Point
  • Автор: Samsung

Предпросмотр документа

Nahornyy_Оleksandr
Nahornyy_
leksandr,, private entrepreneur
Centre of Intellectual Services “TRANSFER” Private Venture, Lviv
Lviv,, Ukraine
NONLINEAR SYSTEMS: SPECTRALYSIS OF THE THOUGHT, LANGUAGE AND
SPEECH PHENOMENA
НЕЛІНІЙНІ СИСТЕМИ: СПЕКТР-АНАЛІЗ ФЕНОМЕНІВ МИСЛЕННЯ, МОВИ Й
МОВЛЕННЯ
©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

Virtual spectralysis and synthesis of knowledge systems as well as of
identification, as of systematization, as of operation on the format and
method modules within the nonlinear environments
environments..
Віртуальний спектральний аналіз і синтез систем знань
знань,,
ідентифікації,, систематизації
ідентифікації
й
оперування элементами в
нелінійних середовищах
середовищах..
©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

WHAT ARE WE VIEWING, HEARING, PERCEIVING, SMELLING, I. E.
APPRECIATING AND RESPONDING TO?
ЩО МИ БАЧИМО, ЧУЄМО, ВІДЧУВАЄМО НА ДОТИК, ВДИХАЄМО,
СЛОВОМ, СПРИЙМАЄМО, І ЯК МИ РЕАГИРУЄМО?
©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

• The real universe, the essences, meanings and senses are being
perceived by Homo Sapiens through the perceptions, reflexes,
instincts, knowledge and experience, so he/she is acting as
well as in his/her thoughts/minds, mentally/spiritually, as
physically.
• Реальний світ, його сутності, значення й смисли людина
разумна / Homo Sapiens сприймає і реагує на них за
допомогою чуттєвих органів, рефлексів, інстинктів, знань і
досвіду, а діє як мисленнєво/розумово, так і
духовно/душевно, так і фізично.
©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

Therefore, all of the natural and artificial phenomena: processes, appearances,
Therefore,
occurrences and things possess the basis – a nonlinear genetic code, i.e. the
prime cause evoking either the explicit or the implicit reciprocal oscillations
and processes.
Таким чин
чином
ом,, природні й штучні феномени
феномени:: процеси
процеси,, явища й предмети у
підгрунті мають нелінійний генетичний код, тобто першо
першопричину,
причину, котра
обумовлює відповідні коливальні явища й процеси як очевидні
очевидні,, так і
приховані
прихова
ні..
©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

НАУКА ПЕРЕБУВАЄ НА ПОРОЗІ РАЗГАДУВАННЯ УНІ
УНІК
КАЛЬНОГО КОДУ
ПРИРОДНОЇ СВІТОБУДОВИ


Людство на протязі багатьох
тисячоліть корилося й чинило спротив
©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені,
агресивним природним явищам, силкуючись пізнавати природу в її
розмаїтті чи підкорювати її, а також привласнити собі на користь
плоди єства. Проте далі нещадної експлуатації ресурсів природи
справа не йшла й не йде досі.Приватний підприємець Нагорний О. М. та його Приватне
підприємство Центр інтеллектуальних послуг «Трансфер», м. Львів,
Україна, представляють власний авторський венчурний Проект, який
втілює у собі триєдність наук: філософії, лінгвістики й семантики.Цей Проект пропонує авторську методологію пошуку нетривіальних
істин, які спричинять прискорення наукового вирішення значної
кількості першорядних глобальних проблем буття, свідомості й
пізнання, а також науки і технологій в сучасному світі.Унікальність пропонованої науково
обгрунтованої методології
аналізу, систематизації та синтезу знань полягає у створенні
авторського універсального віртуального шаблона, що він має назву
«НЕЛІНІЙНА СИСТЕМА ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ» у форматі
природного райдужного спектра.©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

SCIENCE IS NOW STANDING AT THE THRESHOLD TO PUZZLE OUT THE UNIQUE
CODE OF THE NATURAL UNIVERSEDuring many thousands of years mankind was obeying and objecting the
aggressive natural phenomena while attempting either to cognize the
nature in its variety, or to subdue and to appropriate the natural fruits
fruits.. So,
the matter of the relentless exploration of the natural resources did and
does not stop
stop..
Nahornyy O., the natural person
person--entrepreneur, and his Centre of
Intellectual Services “Transfer” PV, Lviv
Lviv,, Ukraine
Ukraine,, are representing now
their author’s venture Project that embodies the trinity of sciences
sciences::
philosophy, linguistics and semantics
semantics..
This Project is to represent the author’s methodology for finding
nontrivial truths which may precipitate solutions concerning an amount of
principal global problems of being, consciousness and cognition
phenomena as well as of science and technologies in the modern world
world..
The unique essence of the proposed scientifically substantiated
methodology of the knowledge analysis, systematization and synthesis
incorporates the author’s virtual pattern
pattern:: “NONLINEAR SYSTEM OF THE
PHILOSOPHICAL CATEGORIES” in a format of the natural rainbow
spectrum..
spectrum
©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

КАТЕГОРІЇ ФІЛОСОФІЇ: МАТЕРІЯ ПРИРОДИ

Усі категорії філософії – це є феномени нелінійного типу і
поєднуються в системі за універсальною атрибутивною ознакою –
РУХ.
РУХ
РУХ є і процесом, і формою, як способом існування (Схема 1.0).
Єдиним і загальним субстратом і фоном, що об’єднує власне
категорії та те, що вони означають, є М А Т Е Р І Я, яка не має ні
кордонів, ні меж, ні початку, ні кінця, ні спокою…
Таким чином, початки системи загальних філософських категорій у
їхній
тенденції
до
маркування
суб’єктивного
процесу
й
трансцендентності (тут за годинниковою стрілкою) набувають такого
формального вигляду:
Схема 1.0
©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

• Актуальність
• Сюрреальність

Р У Х

CATEGORIES OF PHILOZ
PHILOZOPH
OPHY:
Y: THE SUBSTANCE OF NATURE
The Categories of Philosophy at all these are the nonlinear phenomena being
systematized according to the universal attributive indication of MOTION that
is the unique background as the being mode (Scheme 1.0).
S U B S T A N C E this is the only universal substratum, back-ground and an
actually backbone uniting the properly Categories with the designed subjects.
SUBSTANCE has no limits and no borders, nor origin, nor end, nor
immobility…
So, the origin of the common Philosophical Categories’ System uniting the
Categories substratum and the denoted reality process performing the being
mode acquire the formal figure as follows:
©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

• Actuality
• Surreality

MOTION

КАТЕГОРІЇ ФІЛОСОФІЇ:
ФІЛОСОФІЇ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ БУТТЯ
І МАТЕРІЯ ПРИРОДИ


Сформулюємо визначення РУХУ (атрибуту матерії)
матерії):: всеохоплюючий
процес, в результаті якого являється ДЕЩО/ЩОСЬ СЮРРЕАЛЬНЕ
СЮРРЕАЛЬНЕ,, а
по тому АКТУАЛЬНЕ
АКТУАЛЬНЕ.. При цьому процесом вважається послідовна
зміна явищ, станів у розвитку чогось
чогось,, що воно знову ж таки передбачає
субстанцію..
субстанцію
• Іншими словами, РУХ – це є ВСЕОХОПЛЮЮЧЕ (ВСЕОСЯЖНЕ)
ІСНУВАННЯ (вибух, порух, процес тощо)
тощо).. Виходячи з принципу
загального розвитку та сходячи подумки від абстрактного до
конкретного, на площині можливо зобразити схему СИСТЕМИ
найзагальніших
філософських
категорій::
категорій
РУХ=
РУХ
=>СЮРРЕАЛЬНІСТЬ
СЮРРЕАЛЬНІСТЬ=
=>АКТУАЛЬНІСТЬ =>БУТТЯ й
розтлумачити
їхню суть
суть::
Схема 1.1
©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

МАТЕРІЯ
 Буття
 Актуальність
 Сюрреальність

ІСНУВАННЯ = ПРОЦЕС
Р У Х

THE CATEGORIES OF PHILOSOPHY: INTELLECTUAL BEING
AND THE MATTER / SUBSTANCE OF NATURE

МАТТЕR
 Being = PROCESS
 Actuality
 Surreality

MOVEMENT

MOVEMENT this is the COMPREHENSIVE (all(all-embracing) BEING – an explosion,
move, process etc.
While proceeding from the common development principles and moving mentally
from an abstract phenomenon up to the concrete one this is possible to depict a
scheme on the plane named the
UNIVERSAL SYSTEM OF PHILOSOPHICAL CATEGORIES:
MOVEMENT=>SURREALITY=>ACTUALITY=>BEING
and to clarify the essence OF THE REAL CONSCIOUSNESS…
©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

Олександр Нагорний, автор, публіцист
СПЕКТРАЛЬНА СИСТЕМА ПОНЯТЬ І КАТЕГОРІЙ У СВІТЛІ НЕЛІНІЙНОЇ
СИСТЕМИ ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ: СЕМАНТИЧНІ ПЛАНИ


У висліді нелінійної систематизації тезаурусу, тобто всезагального лексичнопоняттєвого апарату мови, мовлення й мислення, а також семантичного
категорійного й родо-видового аналізу й синтезу слова іменники, інші
неслужбові частини мови, можуть бути систематизовані спектрально: за
ознаками категорійності та семантичних складників відповідно до словарних
тлумачень значень цих слів.
Звісно, що абсолютна більшість слів і понять є неоднозначними, а смисли
проясняються у контексті. Тож найважнішим завданням в інформаційну еру є
вимога навчити розумну машину розрізняти значення й смисли слів і текстів не
тільки за структурними ознаками (читати написане / надруковане), але й
розуміти підтекст, тобто оволодіти внутрішньою нелінійною семантикословотворчою сутністю одиниць мови, мовлення й мислення.
З цією метою автором було вибудовано й опубліковано у цілому ряді наукових
видань віртуальний шаблон НЕЛІНІЙНУ СИСТЕМУ ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ
(НСФК), ЯКА ЯВЛЯЄ СОБОЮ НАЙЗАГАЛЬНІШИЙ, ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ
ВІРТУАЛЬНИЙ
ШАБЛОН
ДЛЯ
СЕМАНТИЧНОЇ,
А
НЕ
СТРУКТУРНОЇ
СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ МОВИ, МОВЛЕННЯ Й МИСЛЕННЯ
ВІДПОВІДНО ЗАДАНИХ СЕМАНТИЧНИХ ОЗНАК.
ВІДТАК
СТАВИТЬСЯ
МЕГА-ЗАВДАННЯ:
СФОРМУВАТИ
ТЕЗАУРУС

ВСЕОХОПЛЮЮЧУ ЕЛЕКТРОННУ БАЗУ
ЗНАНЬ НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНОЇ,
ІЄРАРХІЧНО ОРГАНІЗОВАНОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОЇ
СУКУПНОСТІ КОНТЕКСТУАЛЬНИХ ЗМІСТІВ, ЗНАЧЕНЬ, СМИСЛІВ, СЕНСІВ ЗНАКІВ
МОВИ, МОВЛЕННЯ, МИСЛЕННЯ Й ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОПЕРУВАННЯ
БАЗАМИ ДАНИХ ТА ОКРЕМИМИ ФРАГМЕНТАМИ.
У ЯКОСТІ ВЗІРЦЯ ТАКОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРОПОНУЄТЬСЯ АВТОРСЬКА ВЕРСІЯ
ШАБЛОНА-СПЕКТРОСКОПА ТАКОЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ.

©2016

Олександр

Нагорний_Усі

права

застережені,

©2016

Oleksandr

Nahornyy_All

rights

reserved

Oleksandr Nahornyy, author, publicist
SPECTRAL SYSTEM OF CONCEPTIONS AND NOTIONS THROUGH
THE NONLINEAR SYSTEM OF PHILOSOPHICAL CATEGORIES:
SEMANTIC SCHEDULES
In consequence with the nonlinear systematizing of a thesaurus, i. e. of the
linguistic, speech and thinking settings as well as of the common lexical and
conceptual language, speech and thinking apparatus the universal lexical units as
well as the notions, as the other non-functional parts of speech may be
systematized through the spectral analysis: in consequence with the categories’ and
semantic components according to the vocabulary interpretation of this words.
It is known that the absolute amount of words and notions are non-monosemantic,
so, its meanings/senses are becoming clear within the context. Thereby, the most
significant task of the information epoch require the reasonable teaching of
machines to distinguish between the meanings and senses of the words and texts
not only in case of the structural indications (to read the written/tipped text) but also
to realize the implication of speech. This means a mastering of nonlinear internal
essence of language, speech and thinking.
In connection with this purpose author created and published within an amount of
scientific publications the virtual stencil: NONLINEAR SYSTEM OF PHILOSOPHICAL
CATEGORIES (NSPC) THAT REPRESENTS THE UNIVERSAL FUNDAMENTAL VIRTUAL TEMPLATE
FOR A SEMANTIC BUT NOT FOR THE STRUCTURAL SYSTEMATIZING OF THE LANGUAGE,
SPEECH AND THINKING COMPOSITIONS ACCORDING TO THE SET UP SEMANTIC INDICATIONS.
THEREFORE, THE MEGA PROBLEM TO BE SOLVED IS THE CREATION OF THE THESAURUS: THE
UNIVERSAL NONLINEAR ELECTRONIC DATA BASE SYSTEM OF KNOWLEDGE INCLUDING THE
MOST POSSIBLE TOTAL COMBINATIONS OF THE CONTEXTUAL CONTENTS, VALUES AND
SENSES OF LANGUAGE, SPEECH, THINKING AS WELL AS OF TECHNOLOGICAL OPERATIONS
WITH DATA BASES AND ITS FRAGMENTS. THIS IS THE SPECTROSCOPE TEMPLATE PROPOSED
AS THE AUTHOR’S VERSION OF THIS THESAURUS SYSTEMATIZATION.
©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

СКЛАДНИКИ СПЕКТРА МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ІДЕАЛЬНОГО БУТТЯ Й
СВІДОМОСТІ

• Логіко
Логіко--семантичним шляхом, з урахуванням наступності, виводимо

визначення поняття Буття
Буття:: ВСЕ, що у висліді Актуальності ІСНУЄ
ОБ’ЄКТИВНО і СУБ’ЄКТИВНО.
• Суб’єктивне існування є наслідком загального розвитку об’єктів
матеріального світу і стається спочатку як процес, а потім за сприятливих
обставин, стабілізуючись, породжує життя.
• Конкретним проявом відносно абстрактного “буття” постає Дійсність як
наслідок розвитку, єдності та боротьби протилежностей, як результат
переходу кількісних змін у якісні, як заперечення. Дійсність,, як
відзначалося вище, це є “актуально наявне Буття
Буття”
”, увесь об’
об’єктивний світ
в “саморозвитку”
“саморозвитку”,, та/або “результат людської діяльності”
діяльності”..
• Отже, ДійсністЬ,, – це є ВСЕ, що ІСНУЄ ОБ’
ОБ’ЄКТИВНО і СУБ
СУБ’’ЄКТИВНО у
МАТЕРІАЛЬНОМУ та ІДЕАЛЬНОМУ СВІТІ. Дійсність у взаємозв’язку та
взаємодії, і навіть на межі взаємовиключення об’єктивного та
суб’єктивного світів, у процесі саморозвитку, як власне процес, котрий
розвивається об’єктивно, перетворюється, прогресуючи, і постає як
Наявність – сукупний результат актуалізованого у Дійсності…

©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved

Схема 1.2
1.2


Наявність
МАТЕРІЯ
Дійсність
ІСНУВАННЯ = ПРОЦЕС
Буття
Актуальність
Сюрреальність

SPECTRAL
CONSTITUENTS
OF MATERIAL
AND IDEAL
SPECTRAL
CONSTITUENTS
OF THE MATERIAL
ANDBEING
IDEAL AND
BEINGCONSCIOUSNESS
AND CONSCIOUSNESS
• In consequence of our logical and semantic experiences and of the continuity we
can conclude the notion of Being.. I. e. THE WHOLE of EXISTING OBJECTIVE
and SUBJECTIVE
SUBJECTIVE..
Презентация
предназначена
предоставить ваше
• The subjective
being
is a consequence
of бизнес-предложение
the universal maturity of the material
objects, so, first this one happens as a process, and after that under the
propitious conditions and stabilization gives rise to life
life..
• As a specific manifestation concerning the abstract “being” appears from
Actuality as the result as well as of the development, as of the unity and
struggle between the opposites , as of transformation of quantitative into
qualitative changes like a negation
negation.. Reality according to the Being“,
“, see over,

the whole objective world in its “self
“self--development”, and/or the “result of the
human activities”
activities”..
• So, Actuality this is the WHOLE OBJECTIVE AND SUBJECTIVE EXISTING within
the MATERIAL and IDEAL WORLD
WORLD.. Actuality existing interconnecting and
interacting, even on the border of the self exclusion between the objective and
subjective worlds is being within the self development process like the
objective developing processes being converted, making progress and
becoming Existence – the common result of the actualized phenomena within
the Reality … previous statement this is the “actually existing
©2016 Олександр Нагорний_Усі права застережені, ©2016 Oleksandr Nahornyy_All rights reserved
Схема 1.2для
конкретного типа аудитории
(потенциальных инвесторов,
партнеров, клиентов, клиенты и
т.д.) и должна быть изменена
соответствующим образом в
зависимости от того, кто её
MOTION
слушает/просматривает;
Переходы, анимация, встроенные ссылки, требующие подключения к Интернету и т.д. могут не функционировать, как вы планировали;Existence
МАТЕРІЯ
Reality MATTER / SUBSTANCE
Being
Actuality
Surreality

CПЕКТР НЕЛІНІЙНОЇ СИСТЕМИ ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ /
SPECTRUM: NONLINEAR SYSTEM OF THE PHILOSOPHICAL
CATEGORIES


Нагорний Олександр КАТЕГОРІЇ ФІЛОСОФІЇ: РОЗГОРНУТИЙ СПЕКТРNahornyy Oleksand