• Название:

  Поясн. записка для Metall 1


 • Размер: 0.42 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  Предпросмотр документа

  Міністерство освіти і науки України
  КНУБА
  Кафедра металевих конструкцій

  Пояснювальна записка
  до першого курсового проекту з предмету
  «Металеві конструкції»

  Виконав: студент гр. ПЦБ-33
  Русак Володимир
  Перевірив: Глітін О.Б.

  Київ-2005 р.

  Маркувальний план колон.

  Розрахунок настилу. Збір навантаження на 1 м2 плану.

  п/п

  Нормативне

  Коефіцієнт

  Розрахункове

  навантаження,

  надійності за

  навантаження,  навантаженням,

  qр кН/м2 (кПа)

  кН/м2 (кПа)

  f

  0,53

  1,2

  0,69

  0,56

  1,2

  0,672

  0,628

  1,05

  0,6594

  Усього від сталого

  1,43187

  -

  1,624101

  Тимчасове корисне 

  16

  1,6

  26,4

  Разом 

  24,43187

  -

  28,024101

  n=0,95

  22,2602765

  Найменування навантаження

  асфальтобетон
  1

  t=30мм=0,030м
  =0,18кН/м3
  п

  2

  t=80мм=0,08м
  =7,0кН/м3

  3

  Робочий настил
  t=8мм=0,008м
  =7850кг/м3

  4

  5

   cf 
  -

  26,62289595

  26,623
   1,19598; - середній коефіцієнт за навантаженням;
  22,2603
  нормативні і розрахункові опори при розтягуванні, стисканні і згинанні фасонного
  прокату за ГОСТ – 27772-88 для сталевих конструкцій, будівель і споруд згідно із
  СНіП ІІ – 23 – 81*. Сталь С255 Ry=240МПа, Ru=360МПа при товщині прокату
  4...10мм;

  -

  коефіцієнт умови роботи γс=1,1;
  І.3. Варіантне планування балочної клітини.
  І.3.1. Розрахунок металевого каркасу.
  І.3.2. Розрахунок варіанту нормальної схеми. Підбір перерізів балок настилу.
  Нормальна схема.

  Розрахунок

  балок

  настилу.

  навантаження на балку:
  Балка БН-1:

  Нормативне

  і

  розрахункове

  рівномірно

  розподілене

  qн=26,623

  M=119,8035 кНм

  Q=79,869кН

  l = 6м

  кН
  кН
  1м  22,2603
  2
  м
  м
  кН
  кН
  q р  26,623 2 1м  26,623
  м
  м
  M
   R y c
  
  w
  M
  119,8035 100
  wт р 

   405,18см 3
  1
  R y c 1,12  240 1,110
  q н  22,2603

  Mн 

  M max

  119,8035
   100,17135кНм
  1,19598

  f
  5 ql 3
  1  l 384 EI 250
  5 М н  l  l  5 100,17135  600 100
    
  Iтр  
   250  7453,225см 4
  1
  5
  48 E  f 
  48  2,110 10
  Беремо двотавр №35Б1 (ГОСТ 26020-83) з такими геометричними характеристиками:
  WX=581,7см3>Wтр, SX=328,6см3; IX=10060см4>Iтр; tf=8,5мм, tW=6,2мм, b=155мм, h=346мм,
  А=49,53см2,

  маса

  1

  м

  довжини

  g=38,9

  кг.

  Для

  уточнення

  A f  b  t f  15,5  0,85  13,175cм 2 ; АW  A  2 A f  49,53  2  13,175  23,18см 2 .

  При

  Af
  AW  13,175
   0,568378 за табл. 2.1 с=1,11;
  23,18

  Перевіряємо підібраний двотавр за формулою:

  

  M
  c WX  119,8035  10 3
   187,231  240  1,1  264 мПа; .
  1,11  581,7  10 6

  Оскільки I X  I Xн , перевірка жорсткостей балки буде надмірною.
  Перевіримо дотичні напруження в перерізі білки на опорі :

  с1

  знаходимо

  

  79,869 10 3
  Q

   28,854 МПа  RS  S  0,58  240 1,1  153,12 мПа
  tW h 8 10 3  0,346

  Отже міцність на жорсткість балки БН-1 забезпечена і прийнятий двотавр є №35Б1.
  Балка БН-2:
  при l = 4.5

  
  wт р

  M
   Ry c ;
  w
  83,1969  100
  M


   808,7см 3 ;
  R y  c 1,12  240  1,1  10 1

  Mн 

  M max

  qн=26,623

  83,1969
   76,3496кНм;
  1,19598

  M=83,197 кНм

  5 ql 3
  1
  f  l 384 EI 250
  5 М н l  l 
  1  76,3496  450  100
    

  Iтр 
   250  4733,97см 4
  1
  5
  48
  E  f u
  48  2,1  10  10

  Q=66,5575 кН

  Беремо двотавр №30Б1 (ГОСТ 26020-83) з такими геометричними характеристиками:
  WX=427см3>Wтр, SX=240см3; IX=6328см4>Iтр; tf=8,5 мм, tW=5,8мм, b=140мм, А=41,92см2, маса
  1 м довжини g=32,9кг/м, h=296мм. Для уточнення с1 знаходимо A f  b  t f  14  0,85  11,9cм 2 ,
  АW  A  2 A f  41,92  2 11,9  18,12см 2 . При

  Af
  AW

   0,657 за табл. 2.1 с=1,05.

  Перевіряємо підібраний двотавр за формулою:

  

  83,623 10 3
   177,23  240 1,1  264 МПа; .
  1,05  427 10 6

  Оскільки I X  I Xн , перевірка жорсткостей балки буде надмірною.
  Перевіримо дотичні напруження в перерізі білки на опорі :

  

  66,5575  10 3
  Q

   38,77 МПа  RS  S  0,58  240  1,1  153,12 МПа;
  tW h 5,8  10 3  0,296

  Отже, міцність і жорсткість балки БН-2 забезпечена і прийнятий двотавр є №30Б1.
  Підбір перерізів головних балок.(при нормальній схемі)
  Головні балки беремо складеного зварного перерізу, які при значних прольотах

  (l >

  9…10 м), як правило, більш ефективні, ніж прокатні. Для вибору найкращої схеми балочної
  клітки власну вагу балки можна визначити без підбирання перерізу за емпіричними
  формулами, кг/м:
  при розрахунку в межах пружних деформацій


  1,025M max
  q n    0,42h  0,21h 2  0,21

  Ry h    10  2 ;  при розрахунку з врахуванням обмежених пластичних деформацій

  1,025M max   2
  qn    0,42h  0,21h 2  0,21
   10 ;

  1,12 Ry h 

  де  - конструктивний коефіцієнт, що дорівнює 1,05 – 1,1 для зварних балок і 1,15 – 1,20 для
  балок на високоміцних болтах;   7850

  кг
  щільність сталі; h – висота балки в метрах, яку
  м3

  1 1 
  беруть такою, що дорівнює  ...   l ; 1,025 – коефіцієнт, що враховує збільшення момента
   9 10 
  від власної ваги балки. Значення Ry слід підставляти в МПа, а Мmax – в кНм.
  Балка ГБ-1 завантажена однією опорною реакцією балки настилу БН-1 з кроком а=1м:
  :

  6
   l 

  F1  V1   g1 1    f  79,869   0,328   1,05 
  2

   2
   81,09435кН ;

  qекв 

  F1 81,09435
  кН

   81,09435
  ;
  a
  м
  1

  q екв l 12
  81 , 09435
  M max 

  8
  8
   1459 , 6983 кН  м ;

  q nГБ 1

   15

  2

  2

  15
  1,025  1459,6983 
  кг
   15 
  2
   1,1  7850 0,42  0,21   0,21
    10  163,8381 ;
  15
  10
  м
   10 


  240
  10
  
  

  Балка

  ГБ-2

  завантажена

  двома(×15)

  опорними реакціями балок настилу БН-1 і БН-2 з
  кроком а=1 м:


  F ек  F1  V 2   g 2


   66 ,5575   0 ,329

   148 . 515475 кН ;

  qекв

  l2 
     f  81 . 09435 
  2 
  4 .5 
    1, 05 
  2 

  q екв l12
  Fек 148,515475
  кН
   2673,27855кНм;


   148,515475
  ; M max 
  8
  a
  1
  м
  q nГБ  2  2

  15
  1,025  2673,27855 
  кг
   15 
  2
   1,1  78500,42  0,21   0,21
    10  242,16 ;
  15
  10
  м
   10 


  240
  10
  
  

  І.3.3. Розрахунок варіанту ускладненої схеми.
  Підбір перерізу балки ДБ-1 з прольотом 7 м:
  M
   Ry c ;
  w
  M
  486,53100
  wт р 

   1842,92см3 ;
  1
  Ry c 2401,110

  

  Mн 

  M max

  486,53
   406,80227кНм;
  1,19598

  f
  5 ql3
  1
  ;  l 384 EI 250
  5 М н  l  l  5  406,80227 700100
    
  I тр  
   250102  30268,26см4 ;
  5
  1
  48 E  f u
  48 2,110 10
  Переріз балки ДБ-1 будемо підбирати в припущені пружної роботи сталі, відтоді як балка
  завантажена зосередженими силами і місцеві напруження в стінці

  σloc≠0 в разі відсутності

  ребер жорсткості:
  Беремо двотавр №55Б1 (ГОСТ 26020-83) з такими геометричними характеристиками:
  WX=2051,0см3>Wтр, SX=1165,0см3; IX=55680см4>Iтр; tf=13,5 мм, tW=9,5мм, b=220мм,
  h=547мм,r=24мм, маса 1 м довжини g=89кг.
  Перевіряємо підібраний двотавр на міцність за формулою:
  486,53  10 3
  
   237,216  240  1,1  264 мПа .
  2051  10 6
  Оскільки I X  I Xн , перевірка жорсткостей балки буде надмірною.
  Перевіримо дотичні напруження в перерізі білки на опорі :

  

  QS X 325.422  1165  10 6  10 3

   71.67 мПа  RS  S  0,58  240  1,1  153.12 мПа;
  tW h
  55680  10 8  0,0095
  Місцеві напруження в стінці балки на відстані tf+r=13.5+24=37.5mm від верхньої

  кромки під зосередженою силою F=108,474кН;
  lef-умовна довжина розподілення місцевих напружень в стінці під балкою БН-3 з
  шириною полиці bf=11см;
  lef=(tf+r)·2+bf=(1,35+2,4)·2+11=18,5;

   loc 

  F
  108.474

   61.72 МПа  153,12 МПа;
  tW  lef 0.95 10 2 18.5 10 2

  Перевірка зведених напружень у стінці під зосередженими силами:
  2
   зв   x2   loc
    x loc  3 xy2  1.15 R y  c ;

  де

  Mhw 486,53  10 3  (54,7  2  1,35)  10 2
  x 

   227,161МПа
  2I x
  2  55680  10 8

  -

  нормальні

  напруження в стінці в рівні поясних швів;  loc  61,72МПа - місцеві напруження;

   xy  71,67 МПа - дотичні напруження;
   пр  227,16 2  61,72 2  227,16  61,72  3  71,67 2  247,88МПа  1,15  240  1,1  303,6 МПа;
  Перевіримо

  балку

  ДБ-1

  на


  bf 
  bf
   0,35  0,0032   0,76  0,02
  b f 
  t f 
  tf
  l ef

  загальну

  стійкість

  за

  формулою

   bf  E
   
  , беручи за розрахунковий проліт lef
  h  R
  y
   0

  відстань між балками настилу а=100 см. Умови використання формули:
  h 547

   2,48  1 , але менше за 6;
  bf
  220

  bf
  tf
  Найбільше значення

  lef
  bf  220
   16,29  16 , але менше ніж 35.
  13,5

  , за якого загальна стійкість балки буде забезпечена:

  l ef

  1 

   0,35  0,0032  16  0,76  0,02  16 
   29,5804  24,75; ,
  bf 
  2,48 
  що більше за реальне значення

  a 100

   4,5454; .
  bf
  22

  Таким чином, балка задовольняє умови міцності, жорсткості і загальної стійкості.
  Підбір перерізу балки ДБ-2 з прольотом 10 м:

  
  wт р

  M
   Ry c ;
  w
  1351,5  100
  M


   1276,591см 3 ;
  1
  R y  c 240  1,1  10

  Mн 

  M max

  1351,5
   281,7935кНм;
  1,19598

  f
  5 ql 3
  1  ;
  l 384 EI 250
  Iтр 

  5 М н l  l 
  5  11130,035 1000 100
    
  250 102  17412,313 м 4 ;

  1
  5  48 E  f  u
  48 2,1 10 10

  Переріз балки ДБ-2 будемо підбирати в припущені пружної роботи сталі, відтоді як балка
  завантажена зосередженими силами і місцеві напруження в стінці

  σloc≠0 в разі відсутності

  ребер жорсткості:
  Беремо двотавр №45Б2 (ГОСТ 26020-83) з такими геометричними характеристиками:
  WX=1291,9см3>Wтр,

  SX=732,9см3;

  IX=28870м4>Iтр;

  tf=13,0мм,

  tW=8,4мм,

  b=180мм,

  h=447мм,r=21мм, маса 1 м довжини g=67,5кг.
  Перевіряємо підібраний двотавр на міцність за формулою:

  

  1353,5  10 3
   260,8716  240  1,1  264 МПа; .
  1291,9  10 6

  Оскільки I X  I Xн , перевірка жорсткостей балки буде надмірною.
  Перевіримо дотичні напруження в перерізі білки на опорі :

  

  QS X 269,616  732,9 10 6 10 3

   81.4825МПа  RS  S  0,58  240 1,1  153.12 мПа;
  tW h
  28870 10 8  0,0084
  Місцеві напруження в стінці балки на відстані tf+r=13.0+21=34,0mm від верхньої

  кромки під зосередженою силою F=107,8465кН;
  lef-умовна довжина розподілення місцевих напружень в стінці під балкою БН-3 з
  шириною полиці bf=11см;
  lef=(tf+r)·2+bf=(1,3+2,1)·2+9=15,8;

   loc 

  107.8465
  F

   81,26 МПа  153,12 МПа;
  tW  l ef 0.84  10  2  15,8  10  2

  Перевірка зведених напружень у стінці під зосередженими силами:
  2
   зв   x2   loc
    x loc  3 xy2  1.15 R y  c ;

  де  x 

  Mhw 1351,5  10 3  (44,7  2  1,3)  10 2

   245,73МПа; - нормальні напруження
  2I x
  2  28870  10 8

  в стінці в рівні поясних швів;  loc  81,26МПа - місцеві напруження;

   xy  81,4825МПа - дотичні напруження;
   пр  260,87 2  81,26 2  260,87  81,26  3  (81,4825) 2  270,8805МПа  1,15  240 1,1  303,6 МПа;
  Перевіримо балку ДБ-2 на загальну стійкість, беручи за розрахунковий проліт lef відстань
  між балками настилу a=1м.
  h 447

   2.4833333... , але менше за 6;
  b f 180

  bf
  tf
  Найбільше значення

  lef
  bf  180
   13,84  14 , але менше ніж 15.
  13,0

  , за якого загальна стійкість балки буде забезпечена:

  lef

  1 

   29,5804  24,75; ,
   0,35  0,0032 16  0,76  0,02 16 
  2,48 
  bf 
  що більше за реальне значення

  a 100

   4,5454; .
  22
  bf

  Таким чином, балка задовольняє умови міцності, жорсткості і загальної стійкості.
  Підбір перерізів головних балок (при ускладненій схемі).
  Головна балка ГБ-3.
  6
   l 

  F '  V3   g 3 2   f  325 ,422   0.89    1,05 
  2 
  2


   328 .225 кН ;
  Максимальний крутний момент

  M max  328,2255  4  1312,902кН  м;
  Qmax=F΄=328.2255кН;Власна вага балки за умовою пружної
  роботи

  q nГБ 3  2

  15
  1,025  1312 ,902 
   15 
  2
   1,1  7850 0,42  0,21   0,21
    10 
  15
  10
  10
   


  240
  10
  
  

   154,36

  кг
  ;
  м

  Головна балка ГБ-4.
  F΄=328.225кН;
  4,5 
   l 

  F ' '  V 4   g 4 3   f  F '  269 ,616   0.67 
    1,05  F ' 
  2 
  2 


   271,37475  328 ,2255  599 ,6 кН ;

  Qmax=F΄΄=599,6кН;
  Максимальний крутний момент

  M max  599.6  4  2398.4кН  м;
  Власна вага балки за умовою пружної роботи

  q nГБ  4  2

  кг
  15
  1,025  2398,4 
   15 
  2
   1,1  7850 0,42  0,21   0,21
    10  224,42 ;
  15
  м
  10
   10 


  240
  

  10


  Настил t=8мм
  Балки настилу

  1

  Головні балки
  Настил t=8мм
  Допоміжні балки
  2

  Маса сталі, кг
  1 м2
  (1м)

  БН-1
  БН-2
  ГБ-1
  ГБ-2

  6
  4.5
  15
  15

  11
  11
  1
  2

  ДБ-1
  ДБ-2
  ГБ-3

  7
  10
  15

  3
  3
  1

  62,8
  38,9
  32,9
  163,84
  242,16
  62,8
  89
  67,5
  154,36

  ГБ-4

  15

  2

  224,42

  однієї
  балки

  на
  групу

  Повні
  витрати

  Кількість
  балок

  Проліт
  балки, м

  Варіант

  Елемент
  конструкції

  Марка
  елемента

  Витрати сталі на одну комірку робочої площадки площею 6  4.5  15  132 м 2

  8289,6
  233,4
  2567,4
  164,5
  1809,5 20444,5
  1966
  1966
  2906
  5812
  8289,6
  534
  1602
  337,5
  1012,5
  1852,32 1852,32 20928,9
  2693,04 5386,08

  Головні балки

  Таким чином, перший варіант (нормальна схема) виявився більш економічним за
  витратами сталі.
  ІІ Глава.
  Проектування складених балок.

  3.1. Компонування складеного перерізу.
  Підбір перерізу зварної головної балки Б1 за першою схемою компонування.
  Внаслідок значної кількості зосереджених сил F, що діють на балку, розрахункові
  зусилля M і Q визначатимемо від еквівалентного рівномірно розподіленого навантаження,
  значення якого після уточнення з врахуванням власної ваги балки qnГБ 2 становитиме.
  ГБ  2
  q екв


  F
  148,5475
  кН
   q nГБ  2  f 
   2,42  1,05  151,1
  ;.
  a
  1
  м

  Визначимо розрахунковий згинальний момент у середині балки і поперечну силу на
  опорі:

  M max 

  q екв l 2 151,1  15 2

   2719,62кН  м;
  8
  8

  Qmax 

  Момент

  в

  середині

  q екв l 151,1  15

   906,6кН ;
  2
  2

  прольоту

  від

  нормативного

  навантаження

  обчислимо

  використовуючи середній коефіцієнт за навантаженням  cf  1,19598 :
  M

  M max  c
  f  2719,62
   2273,97 кН  м;
  1,19598

  Головну балку розраховуємо в межах пружної роботи сталі. Н