• Название:

Гайдуков П. Г. «Русско-литовская» монета XIV в. из-под Севска / П. Г. Гайдуков, В. В. Зайцев //
Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 4 / рэдкал.: С. М. Ходзін (адк.
рэдактар) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2008. – С. 109-113

Ï. Ã. ÃÀÉÄÓÊÎÂ, Â. Â. ÇÀÉÖÅÂ (Ìîñêâà)

«ÐÓÑÑÊÎ-ËÈÒÎÂÑÊÀß» ÌÎÍÅÒÀ XIV â.
ÈÇ-ÏÎÄ ÑÅÂÑÊÀ
Îñåíüþ 2003 ã. â îêðåñòíîñòÿõ ã. Ñåâñêà (ðàéîííûé öåíòð â Áðÿíñêîé
îáëàñòè) íàéäåíû äâå ñðåäíåâåêîâûå ñåðåáðÿíûå ìîíåòû, íå îïèñàííûå â
íóìèçìàòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå. Îíè èìåþò îäèíàêîâîå òèïîâîå îôîðìëåíèå
è, î÷åâèäíî, ÷åêàíåíû îäíîé ïàðîé øòåìïåëåé. Íà ëèöåâûõ ñòîðîíàõ íàõîäèòñÿ èçîáðàæåíèå âñàäíèêà ñ êîïüåì, âëåâî; ââåðõó, ñëåâà îò åãî ãîëîâû,
ðàñïîëîæåíû äâå òî÷êè, ñïðàâà — ÷åòûðå, åùå äâå òî÷êè ïîìåùåíû ïîä íîãàìè êîíÿ. Âîêðóã — øèðîêèé ëèíåéíûé îáîäîê. Îáîðîòíóþ ñòîðîíó çàíèìàåò ãðóáîå ïîäðàæàíèå çîëîòîîðäûíñêîìó äèðõàìó Äæàíèáåêà (ïðèë.,
òàáë. II/1, 1à [óâåëè÷.]). Ìîíåòû èçãîòîâëåíû øòåìïåëÿìè, èçîáðàæåíèÿ íà
êîòîðûõ öåëèêîì âûðåçàíû âðó÷íóþ. Âåñ îäíîé èç íèõ, èìåþùåé ëó÷øóþ
ñîõðàííîñòü, — 1,26 ã, äèàìåòð — 17 ìì; âåñ âòîðîé íå èçâåñòåí. Îáà ýêçåìïëÿðà ïîïàëè â ÷àñòíûå ñîáðàíèÿ*.
Ñóäÿ ïî âíåøíèì ïðèçíàêàì è âåñó, îðèåíòèðîâàííîìó, î÷åâèäíî, íà
âåñ çîëîòîîðäûíñêîãî äèðõàìà êîíöà XIV â., äàòèðîâêó ÷åêàíêè ìîíåò ðàññìàòðèâàåìîãî òèïà ñëåäóåò îãðàíè÷èòü âðåìåíåì íå ïîçäíåå íà÷àëà XV â.
Ìåñòî íàõîäêè ïîçâîëÿåò âûñêàçàòü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ìîíåòà áûëà ýìèòèðîâàíà íà òåððèòîðèè Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî.
Ê ñåðåäèíå 40-õ ãã. XIV â. â ðåçóëüòàòå áîðüáû çà âëàñòü ìåæäó ñûíîâüÿìè âåëèêîãî êíÿçÿ Ãåäèìèíà ïîñëå åãî ñìåðòè (1341), ïðåñòîëîì ïðè ïîääåðæêå áðàòà Êåéñòóòà îâëàäåë Îëüãåðä. Â ïåðèîä åãî ïðàâëåíèÿ
(îê. 1345—1377) òåððèòîðèÿ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà çíà÷èòåëüíî âûðîñëà, â
îñíîâíîì — çà ñ÷åò çàõâàòà þæíîðóññêèõ çåìåëü.
 1357 ã. áðÿíñêèé ïðåñòîë ñ ñàíêöèè Îðäû çàíÿë ïðåäñòàâèòåëü îäíîé
èç âåòâåé ñìîëåíñêîé êíÿæåñêîé äèíàñòèè Âàñèëèé. Îäíàêî, ïðîêíÿæèâ
«òîëüêî îñüì íåäåëü», îí óìåð, ïîñëå ÷åãî «áûñòü â Áðÿíñêå ìÿòåæ îò ëèõèõ
ëþäåé, è çàìÿòíÿ âåëèà è îïóñòåíèå ãðàäà»1.
Ñèòóàöèåé óìåëî âîñïîëüçîâàëñÿ Îëüãåðä, çàõâàòèâøèé Áðÿíñêîå êíÿæåñòâî. Â 1360-å ãã. âñêîðå ïîñëå ïîáåäû íà Ñèíèõ Âîäàõ íàä îáúåäèíåííûìè ñèëàìè òàòàð è íåêîòîðûõ ðóññêèõ êíÿçåé, ÿâëÿâøèõñÿ âàññàëàìè Çî-

110

Ï. Ã. ÃÀÉÄÓÊÎÂ, Â. Â. ÇÀÉÖÅÂ

ëîòîé Îðäû, Îëüãåðä îâëàäåâàåò îãðîìíûìè òåððèòîðèÿìè.  ÷èñëå èõ îêàçàëîñü Êèåâñêîå êíÿæåñòâî è ×åðíèãîâî-Ñåâåðñêèå çåìëè, èçäàâíà âêëþ÷àâøèå â ñåáÿ îêðóãó ã. Ñåâñêà2. Íà ïðåñòîëû â ðóññêèå ãîðîäà ñàäÿòñÿ ëèòîâñêèå Ãåäèìèíîâè÷è.  Ìñòèñëàâëå, çàõâà÷åííîì Îëüãåðäîì â 1359 ã.,
ïîî÷åðåäíî ïðàâÿò åãî ñûíîâüÿ Êîðèãàéëî è Ñåìåí-Ëóãâåíèé3. Êèåâñêèé
ïðåñòîë çàíèìàåò Âëàäèìèð Îëüãåðäîâè÷ (1363—1394), ÷åêàíèâøèé çäåñü
â 70—90-å ãã. XIV â. ìîíåòû îò ñâîåãî èìåíè. Â Áðÿíñêå îáîñíîâàëñÿ Äìèòðèé Îëüãåðäîâè÷ (ñòàðøèé), à Íîâãîðîä-Ñåâåðñêîå êíÿæåñòâî äîñòàåòñÿ
Äìèòðèþ Êîðèáóòó Îëüãåðäîâè÷ó.
Èçâåñòíû íåñêîëüêî òèïîâ ñåðåáðÿíûõ ìîíåò Äìèòðèÿ Êîðèáóòà. Âñå îíè
ïî ñâîåé ôàêòóðå âåñüìà áëèçêè ê ïóáëèêóåìîé «ñåâñêîé». Äâà òèïà ìîíåò
Äìèòðèÿ íåîäíîêðàòíî ïóáëèêîâàëèñü â íóìèçìàòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå4. Íà èõ
ëèöåâûõ ñòîðîíàõ èìååòñÿ èçîáðàæåíèå ìå÷à ñ äâóìÿ êðóïíûìè òî÷êàìè ïî
ñòîðîíàì, âîêðóã ðàñïîëîæåíà êèðèëëè÷åñêàÿ íàäïèñü ÄÊÎÐÈÁÒÂÀ, ÷èòàþùàÿñÿ ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè (ïðèë., òàáë. II/2 [óâåëè÷.]). Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå îáåèõ ìîíåò íàõîäèòñÿ ãðóáîå íå÷èòàåìîå ïîäðàæàíèå àðàáñêîé íàäïèñè; íà îäíîé èç íèõ, êðîìå òîãî, òàìãà îñîáîé ôîðìû, âíåøíå íàïîìèíàþùàÿ
òàìãó ðÿçàíñêèõ êíÿçåé, íî ñ ïåðåêðåñòèåì íà óäëèíåííîì ñðåäíåì âûñòóïå5.
Èìåííî ïî ïðè÷èíå ýòîãî ñõîäñòâà À. À. Èëüèí îøèáî÷íî îòíåñ îäíó èç «ñåâåðñêèõ» ìîíåò ñ ïîäîáíîé òàìãîé íà ëèöåâîé ñòîðîíå è ïîäðàæàíèåì íà îáîðîòíîé ê ÷åêàíó Ðÿçàíñêîãî êíÿæåñòâà6.
Ïðèñóòñòâèå ïîäðàæàíèÿ àðàáñêîé íàäïèñè, àáñîëþòíî íå õàðàêòåðíîå
äëÿ áîëüøèíñòâà ìîíåò Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî, íî, íàïðîòèâ,
ïðèñóùåå ÷åêàíêå ìíîãèõ ðóññêèõ êíÿæåñòâ, ïîðîäèëî ìíåíèå, ÷òî Äìèòðèé Êîðèáóò ÷åêàíèë ñâîè ìîíåòû â Ïåðåñëàâëå-Çàëåññêîì (êîòîðûì îí,
ÿêîáû, âëàäåë â 1378—1381 ãã., áåæàâ íà Ðóñü èç-çà óñîáèöû, ðàçðàçèâøåéñÿ â Âåëèêîì êíÿæåñòâå Ëèòîâñêîì â 70—80-å ãã. XIV â.)7. Ñîãëàñíî ýòîé
âåðñèè ïîñëå ñìåðòè â 1377 ã. Îëüãåðäà âåëèêèé êíÿçü ßãàéëî, åäèíîóòðîáíûé áðàò Êîðèáóòà, íà÷èíàåò ïåðåðàñïðåäåëÿòü óäåëû, îòáèðàÿ èõ ó ñâîèõ
ñòàðøèõ áðàòüåâ, ñûíîâåé ïåðâîé æåíû Îëüãåðäà. Â ðàñïðè ïðèøëîñü âìåøàòüñÿ Êåéñòóòó, ÿâëÿâøåìóñÿ åùå ñ 1345 ã. ñîïðàâèòåëåì Îëüãåðäà. Îñòàâèâ âìåñòî ñåáÿ â Âèëüíî ñûíà Âèòîâòà, Êåéñòóò â 1378 ã. ïîøåë íà Íîâãîðîä-Ñåâåðñêèé è ñîãíàë ñ êíÿæåíèÿ Äìèòðèÿ Êîðèáóòà, áåæàâøåãî íà Ðóñü
è ïîëó÷èâøåãî òàì â óäåë Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé, êîòîðûì îí âëàäåë äî íà÷àëà 1381 ã.8
Îäíàêî âåðñèÿ î ÷åêàíêå ìîíåò Äìèòðèÿ Êîðèáóòà â Ïåðåÿñëàâëå-Çàëåññêîì íå èìååò ïîä ñîáîé ñåðüåçíûõ îñíîâàíèé. Ì. È. Äîãåëü ÿâíî ïóòàåò
Äìèòðèÿ Êîðèáóòà ñ åãî ñòàðøèì áðàòîì Äìèòðèåì Îëüãåðäîâè÷åì Áðÿíñêèì è Òðóá÷åâñêèì, äåéñòâèòåëüíî ïåðåøåäøèì çèìîé 1379—80 ãã. íà
ñëóæáó ê ìîñêîâñêîìó âåëèêîìó êíÿçþ Äìèòðèþ Èâàíîâè÷ó9. Ø. È. Áåêòèíååâ âíîñèò â ýòó èñòîðèþ åùå áîëüøóþ ïóòàíèöó, óòâåðæäàÿ, ÷òî Äìèòðèé

«ÐÓÑÑÊÎ-ËÈÒÎÂÑÊÀß» ÌÎÍÅÒÀ XIV â. ÈÇ-ÏÎÄ ÑÅÂÑÊÀ

111

Êîðèáóò «ïîëó÷èë â óäåë Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêîå êíÿæåñòâî» îò ñâîåãî òåñòÿ — ðÿçàíñêîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Îëåãà Èâàíîâè÷à è ïðàâèë èì «äî êîíöà
1380 èëè äî íà÷àëà 1381 ã.»10 Íåîáîñíîâàííîñòü ïîäîáíîãî ïðåäïîëîæåíèÿ
î÷åâèäíà, ïîñêîëüêó Ïåðåÿñëàâëü óæå ñ íà÷àëà XIV â. ïðèíàäëåæàë êíÿçüÿì ìîñêîâñêîãî äîìà11.
Áëèçîñòü òèïîëîãè÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ ìîíåò Äìèòðèÿ Êîðèáóòà èìåííî ê ðóññêèì, à íå ëèòîâñêèì ìîíåòàì, ïîçâîëèëà Í. Ô. Êîòëÿðó è âîâñå
óñîìíèòüñÿ â èõ ïîäëèííîñòè. Èññëåäîâàòåëü îòìå÷àë, ÷òî «ìîíåòû ïîäîáíîãî òèïà (íà îäíîé ñòîðîíå ïîäðàæàíèå äæó÷èäñêîìó äèðõàìó, íà äðóãîé — ðóññêàÿ íàäïèñü ñ èìåíåì êíÿçÿ) íå âñòðå÷àþòñÿ â ÷åêàíêå ëèòîâñêèõ
êíÿçåé âòîðîé ïîëîâèíû XIV — íà÷àëà XV â.»12. Ïðåäïîëîæåíèå âðîäå áû
ïîäòâåðæäàëîñü è òåì, ÷òî âåñ èçâåñòíûõ ìîíåò Êîðèáóòà, áëèçêèé âåñó çîëîòîîðäûíñêèõ äèðõàìîâ, áûë íå ñâîéñòâåíåí äëÿ áîëüøèíñòâà ìîíåò Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî.
Òåì íå ìåíåå îïàñåíèÿ Í. Ô. Êîòëÿðà ïî ïîâîäó ïîääåëüíîñòè ýòèõ ìîíåò íå íàøëè ñâîåãî ïîäòâåðæäåíèÿ. Íàïðîòèâ, â ýðìèòàæíîì ñîáðàíèè
óæå äàâíî õðàíèòñÿ «ñåâåðñêàÿ» ìîíåòà, èìåþùàÿ àíàëîãè÷íîå îôîðìëåíèå, êîòîðàÿ, êàê áûëî ñêàçàíî âûøå, îøèáî÷íî ïðèïèñûâàëàñü ðàíåå Ðÿçàíñêîìó êíÿæåñòâó. Íà îäíîé èç åå ñòîðîí òàêæå íàõîäèòñÿ ãðóáîå ïîäðàæàíèå, à íà äðóãîé òàìãà, âåñüìà áëèçêàÿ ïî ôîðìå ê òàìãå, èìåþùåéñÿ íà
îäíîé èç ðàçíîâèäíîñòåé ÷åêàíêè ñ èìåíåì Äìèòðèÿ Êîðèáóòà. Âîêðóã òàìãè îò÷åòëèâî âèäíû ñëåäû íàäïèñè, âûïîëíåííîé áóêâàìè êèðèëëè÷åñêîãî
àëôàâèòà (ïðèë., òàáë. II/3 [óâåëè÷.]). Â ïîäëèííîñòè ýòîé ìîíåòû ñîìíåâàòüñÿ íå ïðèõîäèòñÿ, òàê êàê â ïîñëåäíèå ãîäû ïîäîáíûå ýêçåìïëÿðû áûëè
îáíàðóæåíû òàêæå íà òåððèòîðèè Áðÿíñêîé îáëàñòè.
Ñðàçó íåñêîëüêî «ñåâåðñêèõ» ìîíåò, òèïîëîãè÷åñêè ïîäðàæàâøèõ òàòàðñêèì äèðõàìàì, ÷àñòü èç êîòîðûõ èìåëà íà îäíîé èç ñòîðîí áëèçêóþ ïî
ôîðìå òàìãó, áûëè âûäåëåíû Ã. À. Êîçóáîâñêèì â ñîñòàâå Áîðùåâñêîãî
êëàäà, íàéäåííîãî â 1948 ã. áëèç ìîñòà ÷åðåç ð. Òðóáåæ â ñ. Áîðùåâ Áàðûøåâñêîãî ðàéîíà Êèåâñêîé îáëàñòè13. Íå êàñàÿñü âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè ïðèñóòñòâóþùåé íà ìîíåòàõ òàìãè Äìèòðèþ Êîðèáóòó, îòìåòèì, ÷òî
ñàì ôàêò èõ ÷åêàíêè â êîíöå XIV â. íà òåððèòîðèè ×åðíèãîâî-Ñåâåðñêèõ çåìåëü íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ.
Ñòèìóëîì äëÿ ýòîé ÷åêàíêè, î÷åâèäíî, ñòàëî îáðàùåíèå äæó÷èäñêîãî
äèðõàìà, óñòàíîâèâøååñÿ â êíÿæåñòâàõ Þæíîé Ðóñè íå ïîçäíåå âòîðîé ïîëîâèíû 60-õ ãã. XIV â.14 Ïî ìíåíèþ Ã. À. Êîçóáîâñêîãî, íà äåíåæíîå îáðàùåíèå Þæíîé Ðóñè ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå îêàçàëà ÷åêàíêà ñîáñòâåííîé
ìîíåòû õàíàìè Ìàìàåâîé Îðäû Àáäóëëàõîì (1364—1370) è Ìóõàììàäîì
Áóëàêîì (1370—1380) â ã. Îðäó íà Íèæíåì Äíåïðå. Ïî çàêëþ÷åíèþ èññëåäîâàòåëÿ, «ýòè ìîíåòû ïîëó÷èëè øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â îáðàùåíèè
þæíîðóññêèõ êíÿæåñòâ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî è Ðóññêîãî, à îò-

112

Ï. Ã. ÃÀÉÄÓÊÎÂ, Â. Â. ÇÀÉÖÅÂ

äåëüíûå òèïû êèåâñêèõ è ñåâåðñêèõ ìîíåò ïîäðàæàþò èì». Âåñ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè èçâåñòíûõ ýêçåìïëÿðîâ ìîíåò Êîðèáóòà ñîñòàâëÿåò ÷óòü áîëåå
1,4 ã16, ÷òî òî÷íî ñîîòâåòñòâóåò âåñó äæó÷èäñêèõ äèðõàìîâ, ÷åêàíåííûõ äî
ðåôîðìû Òîêòàìûøà 1380 ã.17 Ïîìèìî ïðî÷åãî, ýòî îáñòîÿòåëüñòâî óêàçûâàåò íà âîçìîæíîå íà÷àëî äåíåæíûõ ýìèññèé Êîðèáóòà Îëüãåðäîâè÷à â
1370-å ãã., ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðèñóòñòâèåì òàêèõ ìîíåò â Áîðùåâñêîì
êëàäå, ñîêðûòîì â íà÷àëå 80-õ ãã. XIV â.18
Âåñ «ñåâåðñêîé» ìîíåòû, îáíàðóæåííîé â ðàéîíå Ñåâñêà, íåñêîëüêî íèæå è áëèçîê ê âåñó çîëîòîîðäûíñêèõ äèðõàìîâ, ÷åêàíåííûõ ïîñëå 1380 ã.
Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî ìîæåò óêàçûâàòü íà ÷åêàíêó ìîíåò ýòîãî òèïà íåñêîëüêî ïîçäíåå ìîíåò ñ èìåíåì Äìèòðèÿ Êîðèáóòà. Èçîáðàæåíèå âñàäíèêà íà ïóáëèêóåìîé ìîíåòå ïî ñâîåé òðàêòîâêå î÷åíü íàïîìèíàåò àíàëîãè÷íîå èçîáðàæåíèå, èìåþùååñÿ íà íåêîòîðûõ ðàçíîâèäíîñòÿõ ðàííèõ ëèòîâñêèõ ìîíåò ñ äâîéíûì («ïàòðèàðøèì») êðåñòîì â ùèòå íà îäíîé èç ñòîðîí
(ïðèë., òàáë. II/4, 5 [óâåëè÷.]), îòíîñèìûõ áîëüøèíñòâîì èññëåäîâàòåëåé ê
ïðàâëåíèþ âåëèêîãî êíÿçÿ ßãàéëû19.  ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëè èçâåñòíû ýêçåìïëÿðû ìîíåò ýòîãî òèïà, íà êîòîðûõ îò÷åòëèâî ÷èòàåòñÿ ÷àñòü èìåíè
ýòîãî êíÿçÿ, ÷òî äåëàåò âîïðîñ îá èõ àòðèáóöèè îêîí÷àòåëüíî ðåøåííûì20.
Âñå ñêàçàííîå ïîçâîëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî âûïóñê ñåðåáðÿíûõ ìîíåò ñ
èçîáðàæåíèåì âñàäíèêà ñ êîïüåì íà ëèöåâîé ñòîðîíå è ïîäðàæàíèåì äæó÷èäñêîìó äèðõàìó íà îáîðîòíîé áûë îñóùåñòâëåí â þæíîðóññêèõ çåìëÿõ,
íàõîäèâøèõñÿ ïîä âëàñòüþ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî â 80-õ èëè æå â
ñàìîì íà÷àëå 90-õ ãã. XIV â. Ìîæíî òàêæå ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòè ìîíåòû
÷åêàíèë íîâãîðîä-ñåâåðñêèé êíÿçü Äìèòðèé Êîðèáóò Îëüãåðäîâè÷. Äî íà÷àëà 1380-õ ãã., íàõîäÿñü â îïïîçèöèè Êåéñòóòó, ýòîò êíÿçü ìîã íåêîòîðîå
âðåìÿ âåñòè ñåáÿ êàê ïðàêòè÷åñêè íåçàâèñèìûé ïðàâèòåëü, ÷òî, î÷åâèäíî, è
ïîçâîëèëî åìó îñóùåñòâèòü êðàòêîâðåìåííûé âûïóñê ìîíåò ñî ñâîèì èìåíåì. Îäíàêî ïîñëå âîçâðàùåíèÿ âåðõîâíîé âëàñòè ê ßãàéëî Êîðèáóò ñòàíîâèòñÿ âåðíûì âàññàëîì âåëèêîãî êíÿçÿ è åãî ñîþçíèêîì â áîðüáå ñ Âèòîâòîì.
Âûðàæåíèåì ïðèçíàíèÿ Êîðèáóòîì âëàñòè ßãàéëî è ìîãëî ñòàòü ïîìåùåíèå èì íà ëèöåâîé ñòîðîíå ñâîèõ ìîíåò «ýìáëåìû», õàðàêòåðíîé äëÿ ìîíåò âåëèêîãî êíÿçÿ. Îäíîâðåìåííî ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ìîíåòû ñ ïîäîáíûì èçîáðàæåíèåì âðÿä ëè ìîãëè ïîÿâèòüñÿ â þæíîðóññêèõ çåìëÿõ
ïîçäíåå 1393 ã., êîãäà ðåàëüíàÿ âëàñòü â Âåëèêîì êíÿæåñòâå Ëèòîâñêîì îêàçàëàñü â ðóêàõ Âèòîâòà, ìîíåòû êîòîðîãî íåñëè íà ñåáå óæå èíóþ ñèìâîëèêó21.
1

Êðàøåíèííèêîâ Â. Â. Âçãëÿä ÷åðåç ñòîëåòèå. Òóëà, 1990. Ñ. 65.
Øåêîâ À. Â. Âåðõîâñêèå êíÿæåñòâà (Êðàòêèé î÷åðê ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè XIII —
ñåðåäèíû XIV â.). Òóëà, 1993. Ñ. 34.
3
Êðàøåíèííèêîâ Â. Â., 1990. Ñ. 66.
2

«ÐÓÑÑÊÎ-ËÈÒÎÂÑÊÀß» ÌÎÍÅÒÀ XIV â. ÈÇ-ÏÎÄ ÑÅÂÑÊÀ

113

4
Êîòëÿð Í. Ô. Î ìîíåòàõ Äìèòðèÿ Êîðèáóòà Îëüãåðäîâè÷à // Ñîîáùåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà. Ò. XL. Ë., 1975. Ñ. 72—73; Êîçóáîâñüêèé Ã. À. Ñiâåðñüêi ìîíåòè
XIV ñò. Êèiâ, 1992. Ñ. 6—9.
5
Êîòëÿð Í. Ô., 1975. Ñ. 73, ðèñ. à, á.
6
Èëüèí À. À. Êëàññèôèêàöèÿ ðóññêèõ óäåëüíûõ ìîíåò. Âûï. 1. Ë., 1940. Ò. IV. ¹ 6.
7
Äîãåëü Ì. È. Íåèçäàííàÿ ðóññêàÿ ìîíåòà XIV â. // Çàïèñêè íóìèçìàòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Ðóññêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà. Ò. II. Âûï. III—IV. ÑÏá., 1913. Ñ. 85—89;
Áåêòèíååâ Ø. È. Äåíåæíîå îáðàùåíèå Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî â XIII—XV ââ.
Ìèíñê, 1994. Ñ. 37—41.
8
Áåêòèíååâ Ø. È., 1994. Ñ. 37—38.
9
Øåêîâ À. Â. Âåðõîâñêèå êíÿæåñòâà... Ñ. 35—36.
10
Áåêòèíååâ Ø. È., 1994. Ñ. 38—39.
11
Ýêçåìïëÿðñêèé À. Â. Âåëèêèå è óäåëüíûå êíÿçüÿ Ñåâåðíîé Ðóñè â òàòàðñêèé ïåðèîä, ñ 1238 ïî 1505 ã. Áèîãðàôè÷åñêèå î÷åðêè. ÑÏá., 1891. Ñ. 8—9.
12
Êîòëÿð Í., 1975. Ñ. 74.
13
Êîçóáîâñêèé Ã. À., 1992. Ñ. 16—19, 27—29.
14
Êîçóáîâñêèé Ã. À. Äæó÷èäñêèå ìîíåòû XIV â. â äåíåæíîì îáðàùåíèè Þæíîé Ðóñè // III Âñåðîññèéñêàÿ íóìèçìàò. êîíô.: Òåç. äîê. è ñîîáù. Ì., 1995. Ñ. 20.
15
Êîçóáîâñêèé Ã. À., Ê ïðîáëåìå õðîíîëîãèè è ðàñïðîñòðàíåíèÿ äðåâíåéøèõ ëèòîâñêèõ ìîíåò íà Óêðàèíå // Âñåðîñ. íóìèçìàò. êîíô.: Òåç. äîêë. ÑÏá., 1994. Ñ. 29.
16
Ivanauskas E., Balcius. Ì. Lietuvos didziosios kunigaikstystes lydiniai ir monetos nuo
1387 iki 1495 metu. Vilnius, 1994. S. 33.
17
Êîëûçèí À. Ì. Î ìåòðîëîãèè ìîíåòíîãî ÷åêàíà Ìîñêâû ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè XIV â.
// Íóìèçìàòè÷åñêèé ñáîðíèê. Ìîñê. íóìèçìàò. îá-âî. ¹ 3. Ì., 1994. Ñ. 71.
18
Êîçóáîâñêèé Ã. À., 1992. Ñ. 6.
19
Àëÿêñåþíàñ Â. Ê âîïðîñó î ìîíåòàõ âåëèêîãî êíÿçÿ Ëèòâû ßãàéëî // VIII Âñåðîñ.
íóìèçìàò. êîíô.: Òåç. äîêë. è ñîîáù. Ì., 2000. Ñ. 100—101.
20
Remecas E. Vilniaus zemutines pilies pinigu lobis. Vilnius, 2003. S. 94—97. ¹ 36, 45.
21
Àâòîðàì ñòàëî èçâåñòíî î íàõîäêå åùå îäíîé ïîäîáíîé ìîíåòû. Îíà ïðîèñõîäèò
èç êëàäà çîëîòîîðäûíñêèõ äèðõàìîâ è ðóññêèõ ìîíåò, íàéäåííîãî â 2003 ã. âáëèçè
ã. Àëåêñèíà Òóëüñêîé îáë. Âåñ ìîíåòû 1,38 ã. Êëàä ñîêðûò îê. 1392 ã. (Êîëûçèí À. Ì.,
Ëèòâèíîâ Ñ. Â., Ñåëåçíåâ À. Á. Êëàä çîëîòîîðäûíñêèõ è ðóññêèõ ìîíåò èç-ïîä Àëåêñèíà /
Äâåíàäöàòàÿ Âñåðîññèéñêàÿ íóìèçìàòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ. Ì., 2004. Ñ. 136—137).