• Название:

    Gaydukov(Севский чех)


  • Размер: 0.63 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название:

Предпросмотр документа

Гайдуков П. Г. «Русско-литовская» монета XIV в. из-под Севска / П. Г. Гайдуков, В. В. Зайцев //
Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 4 / рэдкал.: С. М. Ходзін (адк.
рэдактар) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2008. – С. 109-113

Ï. Ã. ÃÀÉÄÓÊÎÂ, Â. Â. ÇÀÉÖÅÂ (Ìîñêâà)

«ÐÓÑÑÊÎ-ËÈÒÎÂÑÊÀß» ÌÎÍÅÒÀ XIV â.
ÈÇ-ÏÎÄ ÑÅÂÑÊÀ
Îñåíüþ 2003 ã. â îêðåñòíîñòÿõ ã. Ñåâñêà (ðàéîííûé öåíòð â Áðÿíñêîé
îáëàñòè) íàéäåíû äâå ñðåäíåâåêîâûå ñåðåáðÿíûå ìîíåòû, íå îïèñàííûå â
íóìèçìàòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå. Îíè èìåþò îäèíàêîâîå òèïîâîå îôîðìëåíèå
è, î÷åâèäíî, ÷åêàíåíû îäíîé ïàðîé øòåìïåëåé. Íà ëèöåâûõ ñòîðîíàõ íàõîäèòñÿ èçîáðàæåíèå âñàäíèêà ñ êîïüåì, âëåâî; ââåðõó, ñëåâà îò åãî ãîëîâû,
ðàñïîëîæåíû äâå òî÷êè, ñïðàâà — ÷åòûðå, åùå äâå òî÷êè ïîìåùåíû ïîä íîãàìè êîíÿ. Âîêðóã — øèðîêèé ëèíåéíûé îáîäîê. Îáîðîòíóþ ñòîðîíó çàíèìàåò ãðóáîå ïîäðàæàíèå çîëîòîîðäûíñêîìó äèðõàìó Äæàíèáåêà (ïðèë.,
òàáë. II/1, 1à [óâåëè÷.]). Ìîíåòû èçãîòîâëåíû øòåìïåëÿìè, èçîáðàæåíèÿ íà
êîòîðûõ öåëèêîì âûðåçàíû âðó÷íóþ. Âåñ îäíîé èç íèõ, èìåþùåé ëó÷øóþ
ñîõðàííîñòü, — 1,26 ã, äèàìåòð — 17 ìì; âåñ âòîðîé íå èçâåñòåí. Îáà ýêçåìïëÿðà ïîïàëè â ÷àñòíûå ñîáðàíèÿ*.
Ñóäÿ ïî âíåøíèì ïðèçíàêàì è âåñó, îðèåíòèðîâàííîìó, î÷åâèäíî, íà
âåñ çîëîòîîðäûíñêîãî äèðõàìà êîíöà XIV â., äàòèðîâêó ÷åêàíêè ìîíåò ðàññìàòðèâàåìîãî òèïà ñëåäóåò îãðàíè÷èòü âðåìåíåì íå ïîçäíåå íà÷àëà XV â.
Ìåñòî íàõîäêè ïîçâîëÿåò âûñêàçàòü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ìîíåòà áûëà ýìèòèðîâàíà íà òåððèòîðèè Âåëèêîãî êíÿæåñòâà Ëèòîâñêîãî.
Ê ñåðåäèíå 40-õ ãã. XIV â. â ðåçóëüòàòå áîðüáû çà âëàñòü ìåæäó ñûíîâüÿìè âåëèêîãî êíÿçÿ Ãåäèìèíà ïîñëå åãî ñìåðòè (1341), ïðåñòîëîì ïðè ïîääåðæêå áðàòà Êåéñòóòà îâëàäåë Îëüãåðä. Â ïåðèîä åãî ïðàâëåíèÿ
(îê. 1345—1377) òåððèòîðèÿ Âåëèêîãî êíÿæåñòâà çíà÷èòåëüíî âûðîñëà, â
îñíîâíîì — çà ñ÷åò çàõâàòà þæíîðóññêèõ çåìåëü.
 1357 ã. áðÿíñêèé ïðåñòîë ñ ñàíêöèè Îðäû çàíÿë ïðåäñòàâèòåëü îäíîé
èç âåòâåé ñìîëåíñêîé êíÿæåñêîé äèíàñòèè Âàñèëèé. Îäíàêî, ïðîêíÿæèâ
«òîëüêî îñüì íåäåëü», îí óìåð, ïîñëå ÷åãî «áûñòü â Áðÿíñêå ìÿòåæ îò ëèõèõ
ëþäåé, è çàìÿòíÿ âåëèà è îïóñòåíèå ãðàäà»1.
Ñèòóàöèåé óìåëî âîñïîëüçîâàëñÿ Îëüãåðä, çàõâàòèâøèé Áðÿíñêîå êíÿæåñòâî. Â 1360-å ãã. âñêîðå ïîñëå ïîáåäû íà Ñèíèõ Âîäàõ íàä îáúåäèíåííûìè ñèëàìè òàòàð è íåêîòîðûõ ðóññêèõ êíÿçåé, ÿâëÿâøèõñÿ âàññàëàìè Çî-

110

Ï. Ã. ÃÀÉÄÓÊÎÂ, Â. Â. ÇÀÉÖÅÂ

ëîòîé Îðäû, Îëüãåðä îâëàäåâàåò îãðîìíûìè òåððèòîðèÿìè.  ÷èñëå èõ îêàçàëîñü Êèåâñêîå êíÿæåñòâî è ×åðíèãîâî-Ñåâåðñêèå çåìëè, èçäàâíà âêëþ÷àâøèå â ñåáÿ îêðóãó ã. Ñåâñêà2. Íà ïðåñòîëû â ðóññêèå ãîðîäà ñàäÿòñÿ ëèòîâñêèå Ãåäèìèíîâè÷è.  Ìñòèñëàâëå, çàõâà÷åííîì Îëüãåðäîì â 1359 ã.,
ïîî÷åðåäíî ïðàâÿò åãî ñûíîâüÿ Êîðèãàéëî è Ñåìåí-Ëóãâåíèé3. Êèåâñêèé
ïðåñòîë çàíèìàåò Âëàäèìèð Îëüãåðäîâè÷ (1363—1394), ÷åêàíèâøèé çäåñü
â 70—90-å ãã. XIV â. ìîíåòû îò ñâîåãî èìåíè. Â Áðÿíñêå îáîñíîâàëñÿ Äìèòðèé Îëüãåðäîâè÷ (ñòàðøèé), à Íîâãîðîä-Ñåâåðñêîå êíÿæåñòâî äîñòàåòñÿ
Äìèòðèþ Êîðèáóòó Îëüãåðäîâè÷ó.
Èçâåñòíû íåñêîëüêî òèïîâ ñåðåáðÿíûõ ìîíåò Äìèòðèÿ Êîðèáóòà. Âñå îíè
ïî ñâîåé ôàêòóðå âåñüìà áëèçêè ê ïóáëèêóåìîé «ñåâñêîé». Äâà òèïà ìîíåò
Äìèòðèÿ íåîäíîêðàòíî ïóáëèêîâàëèñü â íóìèçìàòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå4. Íà èõ
ëèöåâûõ ñòîðîíàõ èìååòñÿ èçîáðàæåíèå ìå÷à ñ äâóìÿ êðóïíûìè òî÷êàìè ïî
ñòîðîíàì, âîêðóã ðàñïîëîæåíà êèðèëëè÷åñêàÿ íàäïèñü ÄÊÎÐÈÁÒÂÀ, ÷èòàþùàÿñÿ ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè (ïðèë., òàáë. II/2 [óâåëè÷.]). Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå îáåèõ ìîíåò íàõîäèòñÿ ãðóáîå íå÷èòàåìîå ïîäðàæàíèå àðàáñêîé íàäïèñè; íà îäíîé èç íèõ, êðîìå òîãî, òàìãà îñîáîé ôîðìû, âíåøíå íàïîìèíàþùàÿ
òàìãó ðÿçàíñêèõ êíÿçåé, íî ñ ïåðåêðåñòèåì íà óäëèíåííîì ñðåäíåì âûñòóïå5.
Èìåííî ï