• Название:

    Нимфа (ЧБ)

  • Размер: 0.73 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Название: Нимфа
  • Автор: Анжелика

Page 1

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

10

110

(2)

Нимфа
20

30

40

50

60

70

0 0 0 я я я я l®l® ® ) ) ) ® ® ) ) Г ) ) Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г
0 0 я я lll ® l ® l ® ® ® ll ) l ® ) ® ) ) Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г у у Г Г Г у у у Г Г у у Г Г Г у Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г
gg 0 я я я ll ® l ® llllll ® l ® l ® ) ) Г Г Г Г Г Г Г у Г Г у Г у Г у z у z ) z у у z z Г z у у Г Г Г Г у Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г у Г Г у у Г Г Г у Г
g 0 я 0 я l я ll ® l я я я l я я l я l я ll Г Г Г у у Г Г у Г у у у z у у z у z ) ® ) у z ® ® z Г z z z у у у Г Г Г Г Г Г Г у Г Г у у Г у у Г у у Г у Г у
0 0 0 я 0 я l я я l я я Г Г я l я я Г Г Г Г у у у у у Г у у Г z у z z у z z у ) ) ®l® ) ® ®l® ) ) ® у z у у у у у Г Г у у Г у у Г у у Г у у у у у Г у у
0 я я 0 я 0 я я я я я l ® ® Г я Г Г у у ) ® ® ) н н у у у Г у у z z ) ) ® ll ® ® l я l ® ll я l ® ® у z ) ® ) Г у у у у Г у у у у у у у у у у у у у у у Г
я я я я я я lll я я l ® Г ® у ) у ) ) ® ll ® ) н н у у у н z ) ) ® ll я я ll я я я ll я я я ll ® ) ® l Г z Г Г у Г у у Г у у у у у у у у у у у у Г у
0 0 я я я я я я я 0 я я l ) у у у ) ® ®l я 0 я н н у у z н z н z ®l я я l я я я 0 0 я я я 0 0 я я я я l® ) z Г Г Г Г у Г Г у у у Г у у у у у у у у Г у Г
0 0 0 0 0 0 я 0 0 я 0 я я ® ) ) ® ® ll я 0 н н н у z н н z н z ) l я я я я я я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 я я l ® ) z z Г Г Г Г Г Г Г Г у у у Г у у у у у у у у
gg 0 ggg 0 g 0 0 я 0 я l ® ll я я я 0 н н н н н н z z н z ) ® l н я я я я 0 я 0 0 0 0 0 0 0 g 0 0 0 0 я l ® ) ® z Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г у Г у Г у н у н у
0 gg 0 ggg 0 0 я 0 я я я ll я я я 0 0 ® н н z н z ) ) z ) ® l я l я l я я я 0 я 0 0 gg 0 g 0 gg 0 0 0 я l ® z у у у Г у Г Г Г Г Г Г Г у Г у у у н у н
g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 я lll я 0 0 ® l ® н н z ) ® ) ) ® l я l я l я я я я я 0 я 0 0 gg 0 0 0 gg 0 0 0 я l у z н н у у у у Г Г Г у у Г у у н у у н н
0 0 0 я я 0 0 я я 0 0 я 0 0 я l я 0 0 ) l ® l ® н ) ® ) ® ® lllll я я l я l я я 0 0 0 0 0 0 g 0 0 0 0 0 0 l я z н н у н н у Г у у у Г у у у н ) ) ) ) н
0 я я l я я я я 0 я я 0 я 0 0 я 0 0 ) я ® l ® ) ® ® ® ® ® lllll я ll я l я я 0 я я 0 0 0 g 0 g 0 gg 0 я я z u u z н н у н у у у у у у н ) ) ) ) ® ) ®
я я lll я ll я я я я 0 я 0 0 я я я ) 0 l ® ) ® ll ® lll ® ® lll я l я l я я я 0 0 0 g 0 g 0 g 0 0 0 я ® z z z u н н н у н н у у н н у н ® ) ® l я l
я ll ® ® l я я llll я я я я я 0 я я ) ® l ® llllll ® ® ® ® l ® lll я я я 0 0 g 0 0 g 0 ggg 0 я ll ® ® ® z u u н н н у н н u u u н н ® l я 0 я
0 0 я l ® ® l я я l ® ® ll я 0 0 я 0 0 я ) 0 lllll ® ® ) z ) ® ® ll я я я 0 0 0 g 0 gg 0 ggg 0 0 0 я я lll u u н u u н н н u ) u u u ® l я 0 0 0
0 0 0 я ll ® l я ® ® llll я 0 0 0 0 0 0 ) ® l ® ® ® l ® ® ) z ) ® ® я я 0 0 я 0 0 0 0 0 gggg 0 g 0 я 0 0 я ® u z u u u н u l ® ) u ® l ® l я 0 0 0 я
0 я я l я я l ® llll я l я 0 ) 0 ) 0 ) ) ® l ® ) z ) ® l ® ® ® ® ® ll 0 я 0 0 0 0 я я 0 0 gggg 0 0 0 0 я ® u z z z z u u u u l ® ) u ® l я 0 0 0 я l
ll я l я 0 я l ® ® l я 0 я l я 0 ) 0 ® 0 ® l ® ll ® ® l ® ® ll ® l ® l я 0 я 0 я я я 0 я 0 ggg 0 0 я 0 я я l ® ) ) ) u u u ) l я l ® ® u l я 0 0 я l я
® ll я l я 0 я l ® ® l я 0 я 0 я 0 ) ) ® lllllllllllll ® l ® l я я 0 0 я я я 0 g 0 gg 0 я я я 0 я я ll ® u u u u u ) l я я l ) ® l 0 0 0 я я
® ® ll я я 0 0 я l я я 0 0 0 я 0 0 ) ® llll я l я ll я я я я lllll я 0 я 0 0 я 0 g 0 g 0 gg 0 я 0 я я я я ® u ® l u u u u ) ® я я ® l я 0 0 я 0 0
® ® l я я 0 0 0 0 я 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 ® ll я ll я l я lll я я я l я l ® l я 0 0 0 0 0 0 g 0 g 0 gg 0 0 0 я я я я ® l я u ) u ) u u ) ® l я 0 0 0 0 gg
® ll я 0 0 0 l ® ) z W l 0 ® 0 ® ® ® l я ll я я l я l я я ll я я я l я ll я я 0 я 0 g 0 0 0 0 gggg 0 я 0 я 0 я я я u u u ) u ) ® l я я 0 0 ggggg
ll я l я 0 llll ® ) z l 0 ® ® ® l я l я я я l я l я я l я я l я l я ll ® l я я 0 0 0 0 g 0 g 0 0 ggg 0 я я я 0 u u u u ) u ) ® l я 0 0 gg E E U U l
я я l я 0 l ® ) ® ® ) z W lllll я lllll я l я l я я l я я я я l я я l ® l я я я 0 0 0 0 0 0 g 0 g 0 g 0 я 0 0 u я u ) ® ) ® l я 0 gg E E U l f f .
l я я 0 l ® ) ) ) ) z W ll ® l ® lll ® ® l ® l я l я я я я я я 0 я я я l я l ® l я я я я 0 0 0 g 0 g 0 g 0 я 0 я 0 я 0 я u ) ® l я 0 g U E U l f f . . f
я l 0 l ® ) z z z z W ll ® l ® l ® l ® ll ® l я я я я 0 я 0 я я я я я l я l ® ® ® llll я я 0 0 g 0 0 0 я я я 0 я я я u ) ® l я 0 g U E l f f . . ¦ ¦ g
l я l ® ) ® ) z W W llll ® ® ® l ® l я ll я я 0 я 0 0 0 я 0 0 я l я я l ® ll я я ll я я 0 я 0 0 0 0 я я 0 я 0 0 я u ) ® l я 0 g l U l f U U l f f . ¦
я l ® l ® l ® ) z W W Ї Ї ll ® ® ® l ® l я я l я я 0 я 0 я 0 0 я я я llll я я я ll я я я я 0 0 0 я я 0 я я 0 0 0 я ) ® l я 0 gg U l f U l f f . ¦ gg
l ® l ® lll ® ) z Y Y Ї Ї ll ® ® ll ® l я я 0 0 0 0 я 0 0 я я я l я ll я я llllll я я я 0 я я я я я 0 0 0 0 я я l я 0 gg U l f U l f . ¦ gg f .
я llll ® ll ® z W Y Y Ї l ® ® ® ® llll я я 0 0 0 0 0 я 0 я я я l ® lll ® ® ® l я lll я я 0 я 0 я 0 0 0 0 0 я l я 0 я 0 g l f l l f . ¦ g l f . g
я я я l ® l ® l ® ) z W W Y ll ® l ® l я l я l я я 0 я 0 я 0 0 0 я я я l ® ® ® ® ll я lllll я я 0 0 0 gg 0 я 0 я ll я 0 g U l f — — . ¦ g l f . ¦ g
я я l я l ® ® ll ® z W Y llll ® lll я l я l я я 0 я 0 я 0 я я я я я l ® ll я я lll ® l я 0 0 я 0 gg 0 0 0 я я я l я 0 g U — — Г ѕ Г — l f . ¦ g‘
я ll ® lll ® ) z W Y ll Y Ї lll Ї Ї l я Ї я я Ї Ї Y я 0 я 0 я 0 я я я l я l я ll ® ® lll я 0 0 0 0 0 0 я я я я я я 0 g U l ѕ Г ѕ a — ѕ f . ¦ g‘ /
l я l ® ® l я l ® ) z W l Y W Y Ї l Y Y l я Ї я Ї Ї Y W я 0 0 0 я 0 я я я я я l ® ll ® ® l ® l я 0 я 0 я 0 0 я я я ll я 0 gg U ¤ ¤ — a a ѕ Г . ¦ g‘ Њ /
я я я ll я l я l ® ) W z W Y W Y Ї W W W Y W W Y Y W я я 0 0 я 0 0 0 я ll ® ® l ® ® ® ® ® l я я я 0 я 0 я я 0 я l ® l 0 — — g l f — ѕ ѕ Г Г ¦ g‘ Њ / / *
я l я я я я я l я l ® z z ) W W W W z z z W z z z Y я я 0 0 0 0 0 0 0 я я ll ® ® ® l ® lllll я я я я я я я l ® l — — Г ѕ Г — f . ѕ Г . ¦ g‘ Њ / ** K
l я я я ll я я lll ® ) z z W Y Y W z Y Y W z Y W W я 0 0 0 0 0 0 я 0 я я ll ® ® ® ll я я я я l я я ll я я я l я ѕ Г ѕ a — — f . f . ¦ g Њ / / * K K М
я l я ll я я я я l я l ® ) ) z W z W W W Y Y Y W я я 0 я 0 0 0 я я я я я l я ll ® ll я я я 0 я я я l ® ® ll я я я 0 — a a Г ѕ . l f . gg t ‘‘ / * М М
l я я я я я я я я я l l l ® ) ) z W z z z W W я я я 0 я 0 я 0 я 0 я я l l я l l ® l l я я 0 0 я 0 я я я ® l я я 0 0 я — ѕ ѕ Г y y y Э . ¦ g я ** / t ‘ / М K
*
я я я l я я я я я я я я ® z ) z ) W W z W W Y Ї я Ї я я я 0 0 0 я 0 я l я я я lll я я 0 0 0 0 0 0 я я l я я 0 0 0 0 g ѕ Г Э § y Э Э . g Г ® g я ѕ / t K *
l
я я я я l я я я я я я l ® ) z ) z W Y W z z W Y Ї я Ї я 0 я 0 я 0 я l я 0 0 я я l я l я я я 0 0 0 0 0 я я l l я 0 0 0 0 g g y Э § y Э g * K ѕ z z —— * * / М ‘
я l я ll ® l я я я l ® l ® z ) z Y Ї W W z z W Y Ї я 0 я 0 я 0 я я я 0 0 я я l я я я я я 0 я 0 g 0 0 я 0 я ll я 0 я 0 g E U y Э § y g М У М K K K K * У ‘
я я ll ® z ® ll я ll ® ® ) z W Ї Ї Y Y W Y Ї ll я я 0 я 0 я я 0 0 я я я l я я 0 я 0 я я 0 0 0 g 0 0 я я я l я я 0 gg E l f . ¦ g* М У У У У М K K У ‘
0 я я l ® ) z ® ® l ® l ® ) z z Y Ї Ї Ї Ї я я l Ї я я 0 я я я 0 я я я l я я я я я я 0 я 0 я 0 0 g 0 0 я я l я я l я 0 g E U f . ¤ ¦ g* K М У У М K * М М ‘
я 0 я я l ) z ) ) ® ) ® ® ) Y z W Y Ї я я Ї l ® ® l я я l я я я я ll я lll я я я я 0 я 0 0 ggg 0 0 я я ll я 0 0 g E l . ¤ ¤ ¦ g / * K М М K * / У K t
0 0 0 я l ® ) z z ) z ) ® z Y W z W Y Ї ll ® ) l я я l я l я я l я ll ® ® ll я 0 я я 0 0 ggggg 0 я я l я 0 0 0 E U f . ¤ U . g t / * K K * t М У М Њ
я 0 0 0 я l ® ) ) ® ® ) l ® z Y z z я я l ® ) l я llll я я l ® ll ® ® ll я я я 0 0 я 0 0 0 gggg 0 я я я я 0 0 E l . ¦ E l f g t t / ** K / ‘ K ‘ /
0 я я 0 0 я l ® ® ll ® ® l ® z Y Ї Y Ї Ї Ї Ї llll ® lll ® ® ® ® ® ll ® ll я я 0 0 0 я 0 0 0 0 0 0 0 я l я 0 E U f . E U f . ¦ g t / * K М K * / * K
я я l я 0 0 я lll ® ) ) ® z W Ї W W W Y Ї ll ® ® ® ) ® ® ® ® ) ® ) ® ) ® ® ) ® l я я 0 0 я я я я 0 0 я я я я l 0 E l . l E l f . ¦ g t * K М У М М * М K
ll я l я 0 0 0 0 я l ® ) z W Y W W Y Y Ї ll ® ® ) ® ) ) ) ) ) ® ) ® ææ ) ) ) ) ® l я я я я ll я я я я l я l я E U f . f E U f . ¦ g t / М У / a a a a /
® ® l я 0 0 0 я я l ® ) z W Y Ї ® Y Ї ) ) Ї æ ) ) ) ) æ ) ææ ) æ ) ) ) ) ææææ ) ® llll ® ll я ll я ll я E l . U f . E l ¦ / gg* K М * / a a a a
® l я 0 я 0 я ll ® ) z W Y Ї ® Ї æææææææ ) ) ) ) ææ N æ N æ ® ® ® ) ) ææææ ) ® ® ® ® ® ll ® l ® ® ® E U f U l ¤ . ¦ U / Њgg У * K K * / / * K
l я 0 я l я 0 я ® ) z W z W Y Ї æ N N N N N N N N ææææ N N N æ N ææææææææ N ææ ) ) ) ) ® ® ® ® ) ) ) U l . U ¤ ¤ . ¦ K Њ‘g У t / * М М М K K *
я я я l ® l я l ® ” ® z W Y Ї æ Ї ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ N N N N æ N ‹ N N N N N N N N N æ ‹ N N ææææææææææ U l f U l ¤ . ¦ g*‘ б М Њ У У У У У У У М М
я l я я l ® l я l ® у у ® ® ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‹ ‹ ‹ N ‹ ‹ ” ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ N N ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ N N N N N N ” ” l f . U ¤ f . ¦ g / У М K / ** K М М М М У У
l я я я l ® l я я l ® ” у у у у у ” у ” у у у у у ” ” ” ‹ ” у у ” ” у у ” ” у ” ” ” ” ” у у у ” ” ” ” у у у у f . ¦ U f . ¦ g У М ** / K ‘ t Њ / / ** K K
я l я l я l ® l 0 я l ® ® у н u н у н н u u н у у у у у у у н н у у у ” у у у н н у у у у н н у н у у Э y y у . ¦ g l f . ¦ У М Њ б ‘Њ* K б б ‘ t Њ Њ Њ /
0 я l я l ) я я 0 0 я l я l у н у н u у н н у н у у ” ” у н u u н н у у у н н u u н н у н н u u u н Э § } Э y y gg f ¤ ¤ У * Њ б ‘* t / * K б б б ‘‘ / t
0 0 я l я ® ) ” ” 0 0 я н у у у н у у н у у у у ” ” у у н u u u u u н н у у у у у у у н н u н н у у Э } ^ y Э Э ¤ ¤ ¤ ¦ У *Њ / б ‘ / * t Њ / * K М М У У У
0 0 я я ll ® у у н н н я н н у у ” ” у ” ” ” ‹ ” ” ” у у у н н н н у у у ” ” ” ” ” ” у у у у ” ” у Э § ^ y y Э Э g ¦ ¦ . Њ f . ¦ б ‘ / t t Њ Њ / / ** K М
0 ” 0 я я я l ® ® ® l н н у у ” ” ‹ ‹ ” ‹ ‹ ‹ N ‹ ‹ ” ” ” ” у у у у у ” ” ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ” ” ” ‹ ‹ ‹ ” y Э } ^ y Э y g ¦ / / ** f . . б ‘ / ‘ t t t t t Њ / *
н 0 н 0 0 я я ll я я ll я ” ‹ ‹ N ‹ ‹ ‹ N N ‹ N ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ” ” ” ” ” ‹ ‹ ‹ N N N N N ‹ ‹ N N N N N ” y Э ^ Э y Э Њ / * K K K K . g f . ‘‘‘‘‘‘‘ t Њ /
н н ” N 0 0 я я я N я я я ‹ ‹ N N N N N N N æ N N N N N N N N N ‹ ‹ N N N æææææ N N N ææ N N N N y Э § } Э Њ / * K М K М М l . g f . ¦ gggg б б t Њ
” ” N я я l я ” ” я ” ” ” N N æææ N æææ N æ N æææ N æææææææ ) ) ) ) ) ) æææ ) N æ ) æææ y Э § Э / * K М K М У У М f ¦ g f . ¦ gg‘g б б t
я N я æ 0 я ll N N я æ N ææ ) ) ) æææææææææ ) æ ) ) ) ) ) ) ) ® ® ® ® ® ® ) ) ® ) ) ) ) ¦ ) . . y Э / * / * K М У М У У f K ¦ g f . ¦ gg‘‘ б б
я я ææ 0 я 0 я llæææ N N æ N ” у у у ” N æ ) ) ) ) ) ® ® ® ® ® ® ® ® llll ® ® ® ® ® ® ® ® ® ¦ ¦ ¦ gg* / * K * K М K М U l М . ¦ l f . ¦ gg ¦ ‘ б
Y я W я æ 0 я ll ® l ) ) æææææ ” ” N ææ ) ) ) ® ® ® ) ® ® ® ® llllll ® ) ) ® ® ) ) ææ ) ) gg . ¦ / * / * K М K U K l У У М ¦ / l f . ¦ gg ¦ ‘
Ї Ї Y W z 0 я я ® ) ) z ) ) ) ) ) ææ N ” N N ææ ) ) ® ® ® ® lllll ® ® ææ ) ® ® ® ® ® ® ® ® ® ) ææ f . * / * / * K * K U У М У У . * / l f . ¦ g t ¦
Ї Y Ї Y W z 0 l ) z z ) ® ® ) ææ N ” ” у у ” ” N N ) ) ® llll ) ) ææ ) ) ) ll ® lll ® ® ) ) ® ) f . * / Њ / / / * K М K М М У У . K / l U f . ¦ g‘
Ї Ї Ї Ї Y W z я z z ) z ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ® ® ® ® l ® ® lll ® ® ll ® ll ® llll ® ® ) ® l f * / Њ / / * / * K * K М У . У K * / l U f ¦ g t
Ї Ї Ї Y Ї Y W z Y W W W Y Y Ї Ї ” у у у ” æ ) ) ) ® ) ® ® ® ® ll ® ® ® ® lllllllll ® ® ® ) ® . U l / Њ / Њ / / * K * K * K М У У М K / f l U ¦ ¦ g
Ї Y Y Y Y W z Y W Y W Y ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ” ” ‹ ‹ ‹ ææ ® ) ® ® ) ) ) ® ® ® ® ® ll я я я я l я я ll ¦ ® ® . ¦ E U * / Њ / Њ / / * / * K М K М У М K * f l f . ¦ g
Y Y W W Y Y Y Y Y Y Y Y Y W W W W ) ææ ) ) ® ® ® ® ® ) æ N N æ ) ) ® ® ® ® llll я я я я llg ¦ ¦ g E U * Њ / Њ t Њ / / * K * K * K М У М K l ¦ l f . ¦
Y W W W W Y Y Ї Y Ї Y Ї Ї Y Ї Y ® ® ) ) ® ® lllll ® ® ææ ® ® ® lll ® ® ® ® ® ® lll я l ® ggg E l * / Њ t Њ t Њ / / * / * K М K М М K U * ¦ l f .
Y Y W Y Y Y Ї Y Ї Y Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Y ® llllllllll ® ® llll ® ll ® ® ll я l я я я l ® ® ® E f / / Њ t t ‘ t Њ / / * K * K * K М U М K ¦ / l f
Y Y Y Ї Y Ї Ї Ї Y Ї Ї Ї Ї Ї Y Y Y Y z ® ® ® ® l я я я я llllllllllllllllllll ® ® ® E U . f Њ t Њ t б ‘ t Њ / / * / * / * K E У У K ¦ / l
Ї Ї Y Y Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї W W z ® ® lllll я я я я я я я lll я ll ® ® ® ® ® ll ® ® ® U ® E U l g . / Њ t t ‘ б ‘ t Њ / / * / * K E K М У У М K /
Ї Y Y Y Y Ї Ї Ї Ї Ї Ї Y Ї Y Y W z ® llllllllllllll я я я ll ® ) ) ææ ) ® ll ® ll U l l g ¦ f / Њ Њ t t ‘ б ‘ t Њ / / * / * K М K М У У М *
Y Y W W Y Y Ї Y Ї Ї Ї Ї Y Y Y z ® ® ® ® ® ® ® ® ll я я я я l я l я я я ll ® ® ) ) ® ® ® lllllgg ¦ g f * / Њ Њ t ‘ б б ‘ t Њ / / * / * K * K М У У K
W W Y W W Y Y Ї Ї Ї Y Ї Y Y W z ) ) ) ) ) ) ) ® ® ll я я я я l я я ll ® ® ® ® ® ® ® ll ® lll ® ) ) g f l f / Њ t Њ t ‘ б б ‘ t Њ / / * / * K М K М У М
W W W W W Y W Y Y Y Ї Y Y W W Y W W W W z z z ) ) ) ) ® ® lllll я я я я я l ® ® ® ® ) ) ® ® ¦ l ® ¦ g l l f * / Њ t ‘ t ‘ б б ‘ t Њ / / / / * K * М У М
W W W W W W Y Y W Y Y Ї Y Y Y Ї Y Y Y Y W W ) ® ® lll я я я ll я l я я я lll ® ) ) ææ ) ® ® ¦ ¦ g l U f . * / Њ Њ t t ‘‘ б б ‘ t Њ / / * / * K K М М
W Y W W W W W W Y W W Y Y Ї Ї Y Ї Ї Y W z ) ) ® l ® lll я l я llll я ll я я ll ® ® ) ææ ) ® gg U l . ¦ * / Њ t Њ t t ‘‘ б б ‘ t Њ Њ / / / ** K М
Y W Y W Y W W W W W W W Y Y Y Ї Y Ї Ї Y W z z ) ) ) ® ® ) lllll я я l я lll ® ® ) ) ® ® ) ææ ® ® U f . ¦ ¦ * / Њ Њ t ‘ t ‘‘ б б ‘ t t Њ Њ / / ** K
Y Y Y Y W Y W W W W W Y W Y Y Y Ї Ї Ї Y Y W z z z z z z z ) ® lllllll я я я я я я lll ® ® ) æ ¦ E l . ¦ . K / Њ t Њ t Њ t ‘ б ‘ б ‘ t t Њ Њ / / **
Y Ї Ї Ї Y Ї Y W W Y W W Y Y W Ї Y Ї Ї Ї Y Y W W W W W W ) ® ll ® ® ® lllll я я я llllll ® . ¦ E l f . f K * / Њ Њ Њ t ‘ t ‘ б ‘ б ‘‘ t t Њ / / *
W Y Ї Y W Y Ї Y W W Y W Y W Y Y Ї Ї Ї Ї Ї Y Y Y Y W W ) ® ® ® ® ) ) ) ® ® ® ® ® llll ® ® l ¦ ® . ¦ g U E f . f g K * / Њ t Њ t t ‘ б ‘‘ б ‘‘‘ t Њ Њ /
Y W Y W Y W Y W Y W Y Y W Y W Y Y Y Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Y z ® ® ) ) ® ® ® ) ) ) ) ) lll ® ® ® lll ¦ ¦ gg U E . l . g* / Њ / Њ Њ Њ t t ‘ б t ‘ б ¦ ‘‘ t t Њ
W W W Y W Y W Y W W W Y Y W Y W Y Ї Y Ї Ї Y Ї Y W W ” ” ‹ ‹ N ææææ ® ® ® lll ® lll ® ® ® l ggl g U . l . ¦ K * / * / Њ t Њ t t ‘ б t Њ . ¦ ‘‘‘ t
W W Y W W W W W Y W W W Y Y W Y Y Y Ї Ї Ї Ї Y W W ” у у у ” ” ‹ N N ææ ® l ® lllll ® ® ll ® ® ® gl l . U f ¦ g K * / Њ / Њ Њ t ‘ t ‘ б t f ¦ f g‘‘
W W W W W W W W W Y W Y W W Y W Y Ї Y Ї Ї Y Y W ‹ ‹ ” ” ‹ ‹ z ® ll ® ® ® ® l я я я я lll ® ® lllll U f U l . g K K * / / Њ t Њ t t ‘‘‘ l . f g ¦ ‘
Y W W W Y Y W Y W W W W W Y W W W Y Ї Ї Y Y W W W z z ) ) z ® ® ® ® llll ® l я я l ® lllll E ll E U . E l . ¦ g K * / * / Њ / t ‘ t ‘ l ‘ . l g ¦ .
Y Y W Y Ї Ї Y W W W W W Y z Y Y Y Ї Ї Y Y W N N ‹ ” ” ” ” ® ll ® ll ® ® ® lll ® ® l ® lll ® l E E U f . E U f ¦ g K K * / Њ / Њ Њ t ‘ t ‘ t f U g . f
Ї Ї Y W Y Ї Ї Y W Y W W z Y W W Y Ї Ї Ї Y Y W ‹ ” у у у у ” æ ® ® ® ® ® lllllll ® lllll ® ® l f . gg E l . ¦ g K ** / / Њ / Њ t t t ‘ l U ¦ . l
Y Ї Y W Y Y Ї Ї Y W W z W W W Y Ї Y Ї Y W W ‹ ” у у н н н у у у ” ” N N ® ll ® ® ® ® ll ® ® ® ® ® ® ® ® ® ¦ g E U f ¦ g K K * / Њ / Њ t Њ t ‘ l U б ¦ f l
W Y Ї Y W Y Y Y Ї Y Y z W W Y W Y Ї Y W z N N ‹ ” ” у у у ” ” ‹ N N ææ ) ® ® ® ) ® ll ® ) ) ® ® ® ® ® ) ) . ¦ g E f . ¦ g K K * / * / Њ Њ Њ t U ‘ б ¦ f U
W Y Ї Y W Y W Y Y Y W z W W W Y Y Y W z ‹ ‹ ‹ N N ‹ ” ” ” ‹ ‹ N ææ ) ) ) ææ ) æ ) ® ) ) ® ® ® ll ® ) ) ) . ¦ g E l f ¦ g K * K * / * / Њ t U Њ t ‘ . f U
Y Y Ї Y W W Y W Y W W W Y W Y Y W N N ‹ ” ” ” ‹ ‹ N N N N N N æ ) ) ) ® ® ® ® ® ) æ ) ® ® ® lllll ® ® . ) . ¦ g U f . ¦ K K * / * / Њ / Њ Њ t ‘ t . f б
Y Ї Ї Y Y W Y W W z W W Y W W Y Y Y ‹ ” у у у ” ” ‹ ‹ N æ ) ® ® ® ) ® l ® lll ® ) ® lll ® lllll ® ® ) . ¦ g U l . ¦ g K K * K / / / Њ t Њ t t ‘ f l
Ї Ї Y W Y Y W W W z W z W W z W Y W W ‹ ‹ ‹ ‹ ææææ ) ) ) ) ® ) ® ® ® lll ® l ® llllllllllll ® ) ¦ g ¦ U f . ¦ K М K ** / Њ / Њ Њ t ‘ t ‘ l
Ї Y W W W Y W z W W W z W z W Y Ї W ‹ ” у у ” ‹ N N ææææ ) ) ) ) ) ® ® l ® llllllllllll ® lg ® ¦ gg ¦ l f . ¦ K М М K ** / / Њ t Њ t Њ t t
Y W W z W W W z W W z W z W W Ї Ї Y W ‹ ” ” ‹ N æ ‚ ‚ N N ‚ æææææ ) ® ® l ® lllllll ® ® lll ® ) ggg ) ¦ g f . ¦ K М K * K ** / / Њ Њ Њ t Њ t
W W z W W W z z W z z z z z W Y Y W N N N N N æææ G ‚ ‚ æ ‚ æææ ) ® ® ® ® ® ® ® ll ® l S S S ® ® ® ® ® ) ) ) ¦ g ) . ¦ g K K М K М * / Њ / Њ t Њ Њ t Њ
W W z z W W z ) z W z z ) z Y Y Ї Y Y ææææ є є G G G G ‚ ‚ æ ) ) ® ® ® ® ) ) ) ® ® ® l S WWW ѕ ѕ ѕ ® ® ® ® ) ) ) ) ¦ gg K М У М K K * / * / Њ / Њ Њ t
Y W z W z W z ) z z z ) W W Y Ї Y Y Ї Ї Ї Y W W z є G ‚ ‚ ‚ æ ) ) ® ® ® ) ææææ ) ® ® ® W G G G WW ѕ ѕ ѕ ® ® ® g ® ¦ gg Ј * K У М K * K * / Њ / Њ t Њ /
Y Y W W W z z ) z z ) z z Y Ї Y W Ї Ї Y Y W z ) є Ж Ј G ‚ æ ‚ ææ ) ) ® ® ) ) æ ) ) ) ® S G G Ј Ј Ј Ј Ј G ‚ WW ® ® ggg Ј Ј * K М У М K М / * / * / Њ / Њ
Y W W z W z z ) ) ) z ® ® z Y W Ї Y W W z ) ® є Ж Ј G G G ‚ æææ ) ) ) ® ® ® ) ) ) ) ® S G Ј Ј G G Г Г G G ‚ ‚ W ® Ј ® Ж Ј Ж * K М У У М K * K * / Њ / Њ /
W W z W z W z ® ) ) ® z z W W W W z z ) ) ® є Ж є Ж Ј G G G ‚ ‚ ææ ) ) ) ® ® ® ® ® ) ® S G Ј G Г Г WWWW Г Г ‚ ‚ Ж Ж Ј Ж * K М У У М K М K * / * / * / Њ

(4)

перенабор выполнила Алла Л.

(5)

Page 2

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

80
Г
Г
Г
у
Г
у
у
Г
у
у
н
у
)
®

Г
Г
Г
у
у
Г
у
Г
у
у
н
н
н
®

90

100

110

120

130

140

150

Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г у Г Г у Г Г у у
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г у Г у Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г у у у у
у у Г Г Г у Г Г Г Г у Г Г Г у у Г у Г у у Г Г у у Г Г у Г Г у Г Г у Г Г Г Г у Г у Г Г Г у Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г у Г Г у Г у Г Г у у у у у у н у н
у Г у у у Г Г Г Г у Г у Г у Г у у Г у у Г у у у Г у Г Г у у Г у у Г у Г у у Г у Г Г у у Г у Г Г у Г Г у Г Г у Г у Г у у Г у н у у н у н у н н у н н
у у у у Г у у Г Г Г у Г у у у у у у у у у у у у у Г у у Г у у Г у у Г у у Г у Г у у Г у у Г Г у Г у у Г у Г Г у у у н у у н у н н у н у н н н н н н
у у у у у у Г у Г у у у у Г у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у Г у у у у у у у у Г у Г у у у н у у н н у н н н н н н u н н u н u
Г Г у у у у у Г у у у у у у у у у у н у н н н у н у н н у у у у н у н у н у у у у у у у у Г Г Г у у у у у у у у у н н ll ® ® ® u u н u н u u н u н
Г Г Г у у у у у у у н у у у у н у н у н н н у н у н н у у у н у у н н н у у у у у у Г Г Г Г Г у Г у у у у у н ® н ® l я lll ® ® u ® н u н u u н u
у Г у Г у у у н н н у у н у н у н у н н н у н у у у у н у н у н н у н у у н у н у у у у Г Г у Г у у у у н у у н ® l ® l я я я ll ® u u н u u н u u
Г у у у у у ) ) ® ® н н у у у у у у у н у у у у у н у у н у н у н н у н н у н у у у н у у у у у у у у у у н ® ® ll я я я 0 0 я 0 я l u u u u u u u
у у у у ) ® ) ® l я я н н у н у у н у у у н у у н у н н у н н н у н н н н н у н у н у н у у у н у у н у ® ll я я я 0 0 0 0 0 0 g 0 я ® u u u u u u
у у н ) ) l ® l я я н ® ® н ® н н у н у н у н у у н н у н н н н н u н u u н н у н у н у н н н у у н ® l я 0 0 g 0 0 0 0 g 0 g 0 gg я l u l u u u u
н ) у н ® ) l я 0 я 0 я l® н н у н у н н н у н н у у н н н н u н н u u u u н н н н u н н u н н н у ® ®l я 0 0 g 0 0 g 0 g 0 g 0 g 0 я l u u u u u
н н ) ) н ® я 0 я 0 g 0 я l ) н ) н н н н н н н н н н н u н u н u u u u н н н u u u н u u н u н u н у ® ® l я 0 0 0 ggg 0 g 0 ggg 0 я u u u ® ®
l l ) ) ® ) ® ll я 0 ggg 0 я ® ) н н н u u u u н u u н u н u u u u u u н u н н н u u u u u u u u н н н u u ® l я 0 g 0 ggg 0 ggggg 0 я u ® ll
я
я l ) н ) ® ll я 0 я 0 ggg 0 l ® ) н u u u u н u н н н н u u u н u u н u н u u н н н u u u u u н u н u н u u ® l я 0 ggg 0 ggggg 0 g 0 я я 0 я
0
0 я н ) ® l я я l я 0 g 0 0 gg я l ® u u н u н u н н н u u u н н u н н н н u н u u u u н н u u u u ® u н u н ® l я 0 ggggggggg 0 gg 0 0 0 0 0
0
я 0 l ® l я 0 я я 0 я 0 я 0 0 gl н н н н u н н н u н u н u н u н н н н н н н н н u u u u u u ® ® u u ® ® ® u u l я 0 0 g 0 gggggggggg 0 g 0 0
l я ® ll я я 0 g 0 0 0 0 я 0 0 н ) н н u н u u u н u н u н u н н u u н u u н u н н н u u ® ® ll ® ® llll ® u l я 0 0 gggggggggg 0 gg 0 0
0
я l я ll я я я 0 gg 0 g 0 я 0 0 0 ) н н u н u u u н н н u н u u н u н u u н u u н н н u н ® lll я l я я я я я l ® я l я 0 g 0 ggggggg 0 gg 0 g 0
0 я я 0 я l я 0 gggg 0 g я я 0 0 l ) н ) u н u н u н u u u u н u н u н u u н н н u u u ® l я l я 0 я я 0 0 0 0 я l я я 0 0 0 g 0 gggggggggggg
я 0 0 я 0 0 я 0 g 0 gggg 0 0 я 0 я l ) н н н н н н u н u u н н н u н u н н u н u u н u l я l я 0 я 0 0 0 0 0 0 0 я 0 0 0 0 gggggggggggggg 0
0 gg 0 gg 0 g 0 g 0 gg 0 0 я 0 0 l ® ® ) ® н н u u н u G u н u н н н н н u н G н н u u u l я 0 я 0 ggg 0 0 0 0 0 0 0 ggggggggggggggg 0 g
ggggggggggggg 0 я 0 0 я lll ® u н u u u u G G G u u u н G u u н G G н u u u l я 0 0 0 0 0 gggg 0 0 0 gg 0 ggggggggg 0 g 0 gggg
U U l f . l U E E ggg 0 0 я 0 я ll ® ® u н u u u u G Ј G Ј G u u G u G u u Ј G G u u G ® l я 0 0 я 0 0 g 0 gg 0 ggg 0 0 ggggggggg 0 0 gggg
f f . . ¦ f f l U E ggg 0 0 я 0 я я я l u u u u u u G G Ј G Ј G G Ј G Ј u G Ј Ј G G u G G ® ll ® l я 0 0 g 0 0 g 0 g 0 gg 0 gggggg 0 g 0 g 0 ggg
. . f . g . U E f l U E gg 0 0 0 0 0 0 я l u G u u G Ј Ј Ж Ј G Ј Ј G Ј Ј G G Ј G Ј G u G Ј G ® ® Ј ® l я 0 gg 0 0 ggg 0 g 0 0 gggggg 0 0 0 0 ggg
¦ ¦ g ¦ g ¦ l U E f l U E ggg 0 0 я 0 0 я l Ј G u Ј G Ј Ј Ж Ј G Ј Ј Ж Ј G Ј Ј Ј G u G Ј G Ј G Ј Ж Ж ® я я 0 0 0 g 0 g 0 0 0 0 gggggggg 0 0 gggg
f . ¦ g ¦ f f l U E f l U E g 0 0 я 0 я 0 0 я l Ј G Ј Ј Ј Ж Ј Ј Ј Ж Ј Ј Ј Ј Ј Ж Ј Ј G Ј Ж Ј G Ј Ж Ж ® Ж я 0 я 0 0 0 g 0 0 0 gg 0 0 gg 0 gg 0 g 0 0 g 0 g
¦ gggg ¦ f U l l U f l U gg 0 0 я l я я я l Ј Ј Ј Ј Ж Ј Ж Ј Ж Ј Ж Ј Ж Ј Ж Ј Ж Ј Ј Ж Ј Ж Ј Ж Ж ® ® l ® я 0 0 0 0 0 0 0 g 0 gggg 0 0 ggg 0 0 0 0 gg
g f . g f g . f E f l U f l U gg 0 я l ® я ® Ј Ж Ј Ж Ж Ј Ж Ј Ж Ј Ж Ј Ж | Ж Ј Ж Ж Ј Ж Ј Ж Ж Ж ® ® ® ll я 0 0 0 g 0 0 gggggggg 0 gggg 0 0 g 0 g 0
f . gg . l g . f U f l E f U gg 0 0 я l ® Ј Ж Ј Ж Ж | Ж Ј Ж | Ж Ж Ж | Ж | Ж | Ж Ж | Ж Ж | ® ® lll я 0 0 0 g 0 ggggggggg 0 ggggggg 0 g 0 g
. ¦ gg ¦ f l ¦ . f U l U f l U gg 0 я l ® Ж Ј Ж Ж | Ж | Ж | Ж | Ж | | | Ж | Ж | Ж Ж Ж | Ж | | ® l я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gggggggggggggg 0 0 0
¦ g‘ . g . f ¦ . f ¤ f U E f U gg 0 Ж я l | Ж Ж | | | | | | | | | Y Y Y | | | | | Ж | Ж | Ж ® | я я я 0 я 0 0 0 я я 0 ggggggggggg 0 gggg 0 g
g‘ / Њg ¦ . f ¦ . ¤ ¤ — U f l U g Ж Ж l | Ж | | | Y Y Y Y | | Y W W W W Y | Y Y | | Ж | | | | ” ” я 0 я 0 я я я я 0 я 0 g 0 gggggg 0 g 0 0 gggg 0
‘ Њ / / . g ¦ . — ѕ ¤ — — ѕ f l U g 0 Ж | | | | Y Y W W W W Y Y W z z z z z W W W Y | | | | ” ” ” я ” я я я 0 0 ” ” я я я 0 ggg 0 gggg 0 0 g 0 gggg
/ / * / Њ . g ¦ — Г ѕ — ѕ Г — f l g | | z z | Y W W z z z z W W z z ) ) ) ) z z W Y | | ” ” ” ” ‹ ” ‹ ” ” 0 0 ” ‹ ” ” я 0 я 0 g 0 ggggg 0 0 0 0 0 ggg
** K * / Њ . g ¦ — Г a Г ѕ — — l g | z ) z z W z z ) ) ) z z z z ) ) ) ® ) ) ) z W W ” W ” ‹ ‹ ” ‹ ” ‹ 0 ‹ ‹ ‹ ” я я я я 0 0 0 gg 0 gg 0 g 0 g 0 0 0 gg
K K М K * / Њ . g — Г a a Г ѕ — f gl ) ® ® ) ) ® ® ® ® ® ® ) ) ) ) ® ® ) ® ® ® ) z z W ‹ ‹ ” ‹ ‹ N ‹ N ‹ ‹ я я я ll я 0 0 0 0 g 0 gggggg 0 0 0 g 0 g
* М М K ** / g — Г ѕ Г ѕ — — ¤ ¤ E я ® ll ® ® l ® ll ® ® ® ® ® ® ) ® ® ® ll ® ) ) z W ‹ ‹ ‹ N ‹ N ‹ 0 я ll я я я 0 я 0 0 g 0 0 0 g 0 gggggg 0 gg
/ М K *‘‘‘g — ѕ — ¤ ѕ — ¤ ¤ U E gl я я llllllllll ® l ® l ® ll я l ® ® ) z W ‹ N ‹ N 0 0 я l я я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g 0 gg 0 gg 0 0 gg 0
t K *‘ t Њ / t g — ¤ ¤ — ¦ . f l E g я я я я я я l я я Y Y Y ll ® l ® l я я l я l ® ® ) z ) N N æ N я l я я 0 0 g 0 g 0 0 0 я я 0 0 0 gg 0 g 0 g 0 g 0 g
/ М ‘ t Њ ® g я g ¦ ¤ ¦ g ¦ . f l U —lll Y я я я W z z W Y Y ll я l я я я я l я l ® ® ) ® ® N N я æ я я 0 0 g 0 g 0 0 0 0 0 я я 0 0 g 0 g 0 g 0 0 0 g 0
* У ‘ Њ *—— z z l ѕ Г я ¦ g . g . ¤ f l — ѕ l — z W Y я W z z W Y W W Y я l я я Y Y я я l я l l ® l l ® æ N æ я 0 0 0 0 g g 0 g g 0 0 0 0 я 0 0 g 0 0 0 0 0 g g 0
K У ‘ / K K М K *g . . g ¤ ¤ — Г ѕ Г — ѕ ® z W W z ) ) z W z z W W я я Y W W Y я я l я l Y Y llææ ) 0 ) 0 0 0 g 0 gg 0 g 0 0 0 0 0 0 gg 0 0 0 g 0 g 0
М М ‘* М У У У *g . ¦ g ¤ . ѕ — a ѕ Г Г l ® z z ) ) z ) z z ) z z W W z z z W Y я я я Y W W Y Y Y ) 0 ) 0 0 0 я ll я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g 0 g 0 0 0 g 0 g
У K t K М М У М K g f ¦ g ¦ . Г ѕ a a — E я l ® ® ) ® ) ® ) ) ® ) ) z z ) ) z z W W z z z z z z W W W ) 0 0 0 я l ® ® l я я 0 0 0 я я я 0 0 g 0 0 0 gggg
У М Њ* K М М K *g f g ¦ . l E Г Г ѕ ѕ — я lll ® l ® ® ® ® ® ® ® ) ) ® ® ) ) z z ) ) ® ® ) ) z z z z gg 0 0 я ll я я 0 0 0 я я 0 я я 0 0 0 0 g 0 g 0 0
K ‘ / ** K K * / g f g ¦ . l E U l Г ѕ U E я я я l ® ll ® llllllll ® ® ) ) ® ll ® ® ® ) ) ) ) ) gg 0 я я я я 0 0 0 я я я я 0 0 0 0 0 g 0 0 0 g 0
/ * K * / ** / t g . g f l E U l f . . l E 0 0 я я l я ll я я я я ll я я ll ® ® ll я lllll ® ® ® ) ) 0 я 0 я 0 0 g 0 0 0 0 0 0 0 g 0 0 0 0 gggg
* М K K * / / / t g . g f l E U l f . f U E 0 0 0 0 я l я я 0 0 я 0 я я 0 0 я я lll я l я l я l я я ll ® ® я 0 0 0 0 ggg 0 0 0 0 0 g 0 g 0 0 gg 0 g 0
a a / М K * / t g ¦ . ¦ . f l E U — — f U E 0 0 я 0 0 я я 0 я 0 0 0 0 0 я 0 0 0 0 0 я l я я я l я я я я я ll 0 0 g 0 ggggg 0 0 g 0 gg 0 0 0 0 0 ggg
a a a K М K t t g ¦ g ¦ . f l — Г ѕ Г — — U E я я я я l я я я я я 0 0 0 0 0 0 я я я l я я я я я ® lll ® ® l я 0 0 g 0 0 gg 0 0 g 0 gg 0 gg 0 0 ggg 0
/ * K М * / t g ¦ . g ¦ . f l ѕ — a ѕ Г ѕ U E я l я lll я я l я я я я я я я я l ® ® ® ® ll ® z z ) ® l ® ® l я 0 0 0 g 0 0 0 ggg 0 ggggg 0 0 g 0 0
K K ** / t б g ¦ . f g ¦ . l Г ѕ a a — f l E я lllllll ® ® lllllll ® ) z W Y Y Y Y W W z ) ® l ® ® я я 0 0 0 0 0 gg 0 0 gg 0 g 0 0 0 0 0 0 0
У М М / t б б g ¦ . f g ¦ f U l Г Г ѕ ѕ — l U E l ® ® l ® ® ) ) ) ® ® ) ) ) ) æ ) z W W W W W W W W W z ) ® lll я я 0 0 я 0 0 0 0 0 0 0 g 0 0 0 0 0 0 0 0
М У У У У б б gg . f ¦ g f E U l f Г ѕ . f U E l ® ææææææææææ ‹ ‹ ” ” N ” ” N N ” ” N z z ) ) ® l ® ® ll я я я 0 0 0 0 0 я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* K K М М У У У g ¦ . f g . E U l f f . ¦ f l — — æ ‹ N N ‹ ‹ ‹ ‹ ” ” ‹ ” ” у у у у у у у н н у у ” ” ® l ® ) ) ® llll я я я я я 0 0 я 0 0 я 0 я 0 0 0 я
Њ Њ / * K K М М У g . . g l f E U l ¤ . ¦ — Г ѕ Г — — ” ” ” ” у у у н н н н н н u u u н н u u u u н у ” ) ) z z z ) ® ® ® ® llll я я ll я я я 0 я 0 0 0
‘ / t t Њ / * K М У ¦ g ¦ f l f E ¤ ¤ f . ѕ — a ѕ Г ѕ N у н н u u u u u u н н u u u u u u u u н н у Y Y W W W W W W z z ) ) ) ) ® ® ® ® ® ® ll я я я lll
У У У М t t Њ / K М Уg ¦ . f l f ¤ l f . Г ѕ a a —N ” ” у у н н н н н у у у н н н у у у ” ” ‹ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y W z z z z z z z z z z z z z z WWW Y
*K М У М‘ t Њ / K М У g ¦ . l f U l f ¦ l Г Г ѕ ѕ — N ” ” ” у у у у у ” ” у у у у ” ” ” ” ” ” ‹ ‹ WWWWWWWWWWWWWWW Y Y Y Y WWWWW Y Y Y W
Њ / * М У М ‘ t Њ* K М gg . f . E l f ¦ l U E Г ѕ N ‹ ‹ ‹ ‹ ” ” ” ” ” ‹ ‹ ‹ ” ” у у н u u н у у ” у н н у ” ” у у у ” ‹ z z z z W W W W z W z z z W W z z
t Њ / K М У ‘ t Њ / * K У g ¦ f . E l . ¦ l U E U E ) N N N N N N N N N N N N N N ‹ ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ‹ ‹ ” ” ” ” ” ” ” ” ‹ æææ z z z ææææ z z z
б t Њ* K У М ‘ t Њ / * М У ¦ . E U f . ¦ U E l ¤ E l ) ) ) ) ææææææææææ N ‹ N ‹ ‹ N N ‹ ‹ N N N ææææææ N N N ‹ ‹ N N N ‹ ‹ ‹ ‹ N N N ææææ
б б t / * М У М ‘ t Њ / K М У . E U f ¦ . U E ¤ ¤ E ¤ l ® ® ® ® ® ) ) ) ) ) ) ) ® ) æææ ) ) æ N ææææ ® ® ® ® ® ® ® ) ) ) ) ® ® ® ) ) ® ® ® ® ® ® ® ® ®
‘ б б Њ / K М У ‘ t Њ / * М У У U l f ¦ f U E ¤ l U E ¤ ) lll ® ® ® ® ® ® ® ® ) ® ) ) ® ) ) ) æ ) ) ® lllllllll ® ® lll я я я я я lllllll
¦ ‘ б t Њ* K У М ‘ t Њ / * М У У l . ¦ f l E f l U E l ® ® llll ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ) ® ) æ ) ææ ® ® l ® ll я я я lll я я я 0 0 0 0 0 0 0 я я я я я
g ¦ ‘ t Њ / K У М ‘ t t Њ / K М У М . ¦ f l U E f l E l ® ® ® ® l ® ® l ® ® l ® ® l ® ® ® ® ® ® ® l ® ® l ® llll я я я я я я 0 0 я 0 0 g 0 gg 0 0 0 0 0
g t ¦ б t / * М У М ‘ t Њ Њ* K У У М . ¦ f U E f ¤ E ll ® ® l ® ll ® ® l ® ll ® ll ® llllll ® ® ® l ® l я l я я 0 0 0 0 я 0 0 g 0 gggggggg
¦ g‘ ¦ t Њ / K У У М ‘ t Њ / * K У М K . f l U ¤ ¤ U ¤ lllllllll ® llll ® llllll ® ® ) ) ® ® l я я я я 0 я 0 0 0 0 0 0 0 gggggg 0 gg
¦ g t б t Њ / * М У М ‘ t t Њ / * М У М K l f l ¤ l U ¤ ¤ l я l я ll я lllllll ® lll ® ® ) ) ææ ) ® ® ll я я я 0 0 0 0 0 0 g 0 gggg 0 0 ggg
¦ ¦ g‘ t Њ / * K У У М ‘ t Њ Њ / K М У М K l U f l E l ¤ я l я l я я llllll ® llll ® ) æ Ж ææææ ) ® l я 0 я 0 я 0 0 0 0 g 0 gggg 0 0 g 0 g 0
. ¦ g‘ t Њ / / * М У М ‘‘ t Њ / * K У У М K E f U ¤ lll я l я я ll я я l ® ll ® ® l ® ) Ж Ж æ Ж Ж Ј æ ) l я я я 0 0 0 0 0 0 0 0 g 0 gg 0 0 g 0 g 0 g
f . ¦ g t t Њ / * K У У М ‘‘ t Њ / * М У У М K f U ¤ ¤ l я l я ll я я llll ® ® ® ® ® ) Ж ) Ј Ж Ј Ј Ј G æ я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g 0 0 g 0 0 ggg 0
l f . ¦ ‘ t Њ / / * М У М б ‘ t Њ Њ / K У У У М K E ¤ ¤ lllllll я я l ® ® ® ) ) ) Ж Ж Ј Ј Ж Ј Ј G G æ G l я 0 0 я 0 0 0 0 я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g 0 0
/ l f . ‘ t Њ / / * K У У М б ‘ t Њ / * М У У У М K l ¤ l ® ll ® ® ® ll ) ) ® ) Ж Ж Ж Ј Ј Ж Ј Ј Ј G G æ G æ ® l я 0 0 0 0 0 я я я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g 0
¦ / l f ‘ t Њ / * K М У У М б ‘ t Њ Њ / K М У У М K ll ¤ ® ® ® ) Ж Ж ) ) Ж ) ) Ж ) Ж Ј Ј G Ј Ј Ј G æ G G æ ® ® l я я 0 0 0 я 0 я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
М K / l ‘ t Њ / / K М У У М б ‘‘ t Њ / * K М У У М K l Ж Ж ) ) Ж Ж Ж Ж Ж Ј Ж Ж Ј Ж Ј Ж Ј Ј G Ј G G G æ ) ® ® l я я 0 0 0 0 0 я 0 0 0 0 0 0 я 0 я я 0 0 0 0
У М * / ‘ t Њ / / * K У У У М б ‘ t Њ Њ / * K М У K * Ј Ј Ј Ж Ж Ј Ј Ж Ј Ј Ј Ј Ж Ј Ј Ј G Ј G Ј G N G æ ) ® ll я я я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 я 0 я я 0 0 0 0 0
У У K / ‘ t Њ / / * K М У У М б ‘ t t Њ / * K K М K * K Ј Ј Ј Ж Ј G Ј G G Ј Ј Ј Ж Ј G Г G Ј G G G æ ) ® ll я я я 0 я 0 0 0 я 0 0 0 0 0 я 0 0 я 0 я 0 0 0 0
М У М *‘ t Њ / * K K М У У М б ‘‘ t Њ Њ / * K K * K * G G G Ј G G Ј Г Г G Ј Ж Ј G Г G Г G G N N æ ) l я я l я 0 я 0 0 0 я 0 я 0 0 0 я 0 я 0 я 0 0 0 0 0 0
М У М *‘ t Њ / / * K М У У М б б ‘ t t Њ / ** K K * / G Г G G Г Г G Г Г Г G Ј G Г G Г Г Г Г Г N æ ) ® l я я я я 0 я 0 0 0 я 0 0 0 0 0 0 я 0 0 я 0 0 0 0 0
K М М K ‘ t Њ / / * K М У У У М б ‘‘ t Њ Њ / ***** / Г Г G Г Г Г Г W G Г G Г W Г W Г Г W Г Г N æ ) ® ll я я 0 0 0 0 я 0 я 0 0 0 0 я 0 0 я я я 0 0 0 я
* K М K ‘ t Њ / * / * K М У У М ‘ б ‘ t t Њ Њ / * / * / ЊW Г Г Г WWW Г Г G Г Г Г WWWWWW Г Г N ææ ® ll я я 0 0 я 0 я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 я 0 0 0 я 0
** K Њ‘‘ t Њ / ** K М У У М ‘ б ‘‘ t t Њ Њ / * / / ЊWW Г W Г Г WWWWWWWW ѕ WW Г Г Г N Г Г N æ ® ® l я я 0 0 я я я 0 0 0 0 0 0 0 я 0 0 0 я 0 я
/ ** / Њ‘ t Њ / * K М М У У М ‘ t б ‘‘ t t Њ Њ / / Њ t ѕ WW ѕ WW ѕ ѕ WWW ѕ ѕ WW ѕ ѕ WWW Г Г N Г Г N æ ® l я 0 0 я я 0 я 0 0 0 0 0 0 я 0 0 0 0 0 я
/ / ** / t ‘ t / * K K М У У М ‘ t б б ‘‘ t t Њ Њ Њ t ‘ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ W ѕ ѕ ѕ W ѕ ѕ ѕ Г Г Г Г Г WW Г Г Г Г N æ ® я 0 0 0 я я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 я 0
Њ Њ / / * / Њ / * K * K М У У М t Њg б б б ‘‘ t t t ‘ б WWWW ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ WWW Г Г Г Г N N Г æ ) ® l я 0 0 0 я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t t Њ Њ / *** K * K М У У У М t Њg ¦ . f б б б ‘‘ б WWW ѕ ѕ ѕ W ѕ WW ѕ ѕ WWW ѕ ѕ ѕ W Г ‹ ‹ N æææ ® ) ® l я я 0 0 я я 0 я 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
‘‘ t t Њ Њ / / * K K K М У М М Њg ¦ . f g ¦ f f g f E W E ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ WWWW ѕ ѕ WW Г ‹ Г N æ ) ) ® lll я я 0 0 я я я я 0 0 0 0 0 я 0 0 0 0 0 0 0
g‘‘‘ t t Њ Њ / / * K K М М K gg . f l ¦ f l U g l U E ѕ WWW ѕ WWW ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ WW Г Г Г Г N æ ) ) ® l ® l я я 0 я 0 я я я 0 я 0 я 0 0 0 я 0 0 0 я 0 0
g ¦ ‘‘‘‘ t t Њ Њ / / * K K K g ¦ f l f ¦ l U E ¦ l WWW ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ WWWWWWWWWW Г Г N ) ® llllll я 0 я я l я я я я 0 0 0 я 0 я 0 0 0 я 0
g ¦ . g‘‘‘‘ t t Њ Њ Њ / **g ¦ f l ¦ . U E g ¦ f U W U W ѕ ѕ WWWW Г Г Г WW Г Г Г Г Г ‹ N ææ ) ® llll я я я я l я l я я 0 я 0 0 я я 0 0 0 я я 0
g . f g ¦ . ‘‘‘‘ t t t Њ Њ / g . l U ¦ . U E g ¦ E f l Г Г WW Г WWWWW ‚ Г Г ‚ ‚ ‚ Г Г Г Г ‹ N N ææ ® l я ll я я я lll я я 0 0 я я я я 0 я я 0 я
¦ . l ¦ . б б б ‘‘‘‘‘ t t ¦ g . l U ¦ f E g ¦ f E Г Г Г Г Г WW Г Г Г Г ‚ Г ‚ ‚ ‚ Г Г ‚ ‚ Г Г Г ‹ N æ ® l я я я я ll я я l я l я я 0 я 0 я 0 я я я я 0
¦ f l ¦ . б б б б б ‘ t Њgg . ¦ . U ¦ . f E g ¦ f Г E ‚ ‚ Г Г Г Г ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Г ‹ N æ ) ® ll я я ll ® l я ll я я 0 я я 0 0 я 0 я я 0 0
¦ f U . б ‘ б б б ‘‘ t Њgg . ¦ f E ¦ . f . g ¦ l U ‚ Г Г ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Г Г Г Г Г Г ‚ Г ‚ ‚ Г Г Г Г Г ‹ Г N ) lllll ® æ ® ll я я я я 0 я я 0 я я я 0 я 0
. f U б . б ‘ б ‘ б ‘ t / g ¦ f . E ¦ . f ¦ . g ¦ ‚ l ‚ ‚ ‚ Г ‚ ‚ Г Г ‚ ‚ Г Г Г ‚ ‚ ‚ Г Г Г Г Г Г Г Г ‹ æ ® l я я я læ N æ ® ll я я я я я я я я я 0 я 0 0
. f б ‘ б ‘ б б ‘‘ t Њ / g ¦ f . E ¦ . f A ¦ f g ‚ ‚ U A A ‚ ‚ A ‚ ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ A A A ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Г ‹ Г N ) ® l я lll ‹ ‚ N ® ® ll я l я я я я 0 я я 0 я 0
‘ f l б ‘ t ‘ б ‘ t Њ / g ¦ . l f U ‚ . f ‚ ¦ . A g A A A A A A ‚ A A ‚ ‚ A ‚ A A A A A A ‚ ‚ Г ‹ Г N æ ) ® ® lll ® æ ‚ æ ) ll я l я я 0 я 0 я 0 0 я 0 0
t ‘ l U t ‘ t ‘ t Њ / *g ¦ . l f l A ¦ . ‚ Г . Г Г Г Г ‚ ‚ ‚ ‚ A A A A A A A A ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Г Г Г Г ‹ N æ ) ® l ® ® ® ææ ‚ N æ ) ll я я 0 я 0 0 0 0 0 0 0 0
Њ t t t U t Њ t Њ t Њ*g ¦ . f . f A A ¦ . ‚ ‚ f Г ‚ ‚ A A A A A A ‚ ‚ ‚ A A ‚ ‚ Г Г Г Г Г ‹ Г ‹ N N N æ ) ® ® ) ææ ‹ N ‚ N ® l я я я я 0 я 0 0 я я я я я
t Њ t Њ t Њ / Њ / Њ / g ¦ g . f ¦ f U ‚ ‚ ¦ A A ‚ ‚ A A A A S ѕ S A A A A A A A A A A ‚ Г Г Г ‹ N ‹ N ææ ) ® ) ) æ N ‚ ‚ N æ ) ® ll я я я я я я lllll
Њ t Њ t Њ / * / Њ / *g ¦ g ¦ . ¦ A l U A A . ‚ A A Z S S S ѕ W ѕ A A A A A A A A ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ Г ‹ N ‹ æ ) æ ) ) æ N ‹ Г N æ N æ ) ® ll я я я lll ® ® ® ®
Њ Њ t Њ / * / * / * K g ¦ g ¦ . g ¦ A l U Z Z A Z ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ WW ѕ S A ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Г ‹ Г ‹ Г ‹ ææææ N ‹ Г N Г N æ Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї ll ® ) )
t Њ / / * Њ t / * K g Ж g ¦ Z . g ¦ A Z Z Z Z ѕ ѕ WWWWW ѕ W ѕ S ‚ Г ‚ Г Г Г Г Г Г ‚ Г Г Г Г Г Г ‹ N ‹ æ Э y y y Э Г Ї Ї Ї Y Y Y W W W W Y Y Y Ї ® ) Ж Ж
Њ / Њ / *‘ t Њ* K g Ж g ¦ . Z . g ¦ Z Z ѕ ѕ WW Г Г WW ѕ ѕ ѕ W ѕ A A Г A A Г Г A A Г A A A Г Г ‹ Г ‹ Г N Г Э Э Э Г Ї Ї Y Y W W W z z Э y y y Э ll ® ) Ж
/ Њ / * / б ‘ Њ K K g w g w ¦ . w . g ѕ WW ‚ Г Г WWW ѕ ѕ S ѕ W ѕ Z A A Z Z A A Z A A Г Г Г A A Г Г Г Г Г Ї Y Y W W Ї Y Y Y Y W W W z z Э Э Э ll ® ) Ж Ж
* / Њ / * Њ б / * K w g w g w ¦ . w ѕ W ‚ ‚ Г WW Г W ѕ S ѕ S S ѕ W S Z Z Z A Z Z A Z Z A A A Г Г A A A A Z Z W W z z z Ї Ї Ї Ї Y Y Y Y Ї lll ® ® ) Ж w w

(5)

Г
Г
у
Г
у
у
Г
у
у
н
у
н
)
)
я
0
0
0
я

(3)

Нимфа

Г
Г
Г
у
у
у
Г
у
Г
у
у
н
н
)
®

перенабор выполнила Алла Л.

(6)

Page 3

Нимфа

10

150
Г
у
н
у
н
u
н
u
н
u
u
u
u
u
®
я
0

50

40

30

20

g
g

60
70
80
90

у
у
н
н
н
u
н
u
u
u
u
u
u
®

ll
0
0
0
0

я
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
я
0

н
у
н
н
н
u
®

l

н
н
н
н
н
н
®
®

я l
u я
® u


ll
я l
u я

lu u
я l u
0 я l
я 0l

0 0
0 0
0 0
я 0
я я
llll ® ®
WW Y Y Y W
Y Y WWWW
W z z z z z
z z z z z z
ææææ z ®
® ® ® ® ®l
llll я я
я я я я 0 0
0 0 0 0 0 g

0
0
0
0
я

gggggg
0 ggggg
gggggg
0 g 0 ggg
g0g0 0 0
gg 0 0 0 0
g0 0 0 0 0
0 g 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
я
0
0
0
0
0
я
0
я
я
я
я
0
я
0
я
0
я

0
0
0
0
0
0
0
я
0
0
я
0
0
0
0
я
я
0
я
0
я
0
я
0
0
я

0
0
0
0
0
0
я
0
я
я
0
0
0
0
0
0
0
я
0
0
0
0
0
0
0
я

lll

110

у
н
у
н
u
н
u
®
u
u
®
®
u
u
®

0 g
0 0 я
ggg 0 0 я
gg 0 0 я 0
g0g0 0 я
gggg 0 0
ggg 0 g 0
gggggg
gggggg
gggggg
g 0 gggg
0 ggggg
0 g 0 ggg
g 0 gggg
0 0 0 ggg
g 0 gggg
gg 0 ggg
gggggg
gggggg
0 ggggg
g 0 gggg
0 ggggg
gg 0 ggg
g 0 g 0 gg
0 g 0 ggg
gg 0 0 0 g
0 g 0 0 g 0
g0g0 0g
gggg 0 0
g0 0 0 0 0
0 g 0 0 0 0
ggg 0 0 0
0 g 0 g 0 0
ggg 0 g 0
gg 0 g 0 0
g0 0 0 0 0
0
0
0
0
0

100

у
у
у
н
н
н
u
н
u
u
u
u
u
®

®
®
)
®
)
Ж

(6)

®
)
Ж
)
Ж
w

0
0
0
0
я
0
0
я
я
0
0
я
0
0
я
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
я

0
0
0
0
0
0
я
0
0
я
0
0
0
0
0
я
я
0
0
я
я
0
0
0
0
я
0
я

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
я
0
0
0
я
0
0
я
я
я
я
я

®l
) ®l
Ж ) ®l
ЖЖ ) ®
Ж ) ) )
w Ж ) ®

перенабор выполнила Алла Л.

Page 4

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

10

210

(5)

Нимфа
20

30

40

50

60

70

Y Y W W W z z ) z z ) z z Y Ї Y W Ї Ї Y Y W z ) є Ж Ј G ‚ æ ‚ ææ ) ) ® ® ) ) æ ) ) ) ® S G G Ј Ј Ј Ј Ј G ‚ WW ® ® ggg Ј Ј * K М У М K М / * / * / Њ / Њ
Y W W z W z z ) ) ) z ® ® z Y W Ї Y W W z ) ® є Ж Ј G G G ‚ æææ ) ) ) ® ® ® ) ) ) ) ® S G Ј Ј G G Г Г G G ‚ ‚ W ® Ј ® Ж Ј Ж * K М У У М K * K * / Њ / Њ /
W W z W z W z ® ) ) ® z z W W W W z z ) ) ® є Ж є Ж Ј G G G ‚ ‚ ææ ) ) ) ® ® ® ® ® ) ® S G Ј G Г Г WWWW Г Г ‚ ‚ Ж Ж Ј Ж * K М У У М K М K * / * / * / Њ
Y W W z z W z ® ) ® ® ) ) z z z ) ) ® ® є є ® є Ж Ј G Ј ‚ ‚ ‚ æ ‚ æææ ) ) ® ® ® ® ® ) S G G Г WW ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ WW Г ‚ Ж Ж Ж * K М У У У М М K М * K * K * /
Y W z ) z z ) ® ® ® є ® ® ) ) ® ® є є є є Ж є Ж є Ж Ј G G G ‚ ‚ ‚ ‚ æææ ) ) ® ) ) ® ® ѕ G ‚ WW ѕ ѕ ѕ S S ѕ ѕ ѕ WW Г Ж * K М У У М У М K М K М K K * K *
Ї W z ® ) z ) ® є є ® j †††† j j j є Ж є Ж є Ж Ј Ј Ј G ‚ G G ‚ æ ‚ ‚ ææ ) ) æ ) æ S ѕ ‚ Г WW ѕ ѕ S S ѕ S ѕ ѕ ѕ ѕ W Г * K М У У У М У М K М K * K K / K
W z ) ® ) ) ® є ® є j † ¦ ¦ ††† S — j є Ж є Ж Ј Ж Ј G Ј G G G G ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ æææææ S ѕ ‚ Г WW ѕ S S — S S S ѕ S ѕ ѕ * K М У У У М K М K М K * K ** K *
z ) ® ® ® ® є j є †† ¦ ¦ †† j S — WW ѕ ѕ ѕ є Ж Ј Ј Ј G G ‚ ‚ ‚ G G ‚ ‚ æ ‚ ‚ ææ ‚ S ѕ Г WW ѕ ѕ S — — — S ѕ S ѕ WW* K М У У М У М K * K * / ** K * /
) ® є ® є є j ††† ¦ ¦ †† j j S — W ‚ ‚ Г W ѕ ѕ Ж Ж Ј Ј Ј G ‚ G G ‚ G ‚ ‚ ‚ æ ‚ ‚ ‚ S W Г WW ѕ ѕ S — — — S S S ѕ W* K М У У М K М K М K * K * / ** / *
® є ® †††† ¦ ¦ ¦ ¦ † ¦ † j є ѕ — ѕ ‚ ‚ ‚ Г Г W ѕ ѕ Ж Ј G Ј G G ‚ G ‚ G ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ S W Г WWW S ѕ S — S ѕ S ѕ ѕ * K K М У М У М K * K * K * / * / / Њ /
є j † ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ † ¦ ¦ † j є є S — ‚ ‚ Г Г WWWW ѕ Ж Ј Ж Ј Ј G Ј G ‚ G G G G ‚ ‚ S W Г W ѕ W ѕ S — — S ѕ ѕ ѕ W* K М У У У М У М K * / * Њ* / Њ / / Њ
j † ¦ † ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ † ¦ † j є Ж є ѕ S — ‚ Г W Г W ѕ WW ѕ S Ј Ж Ж Ј G Ј G G G Ј G G G ѕ Г W Г W ѕ S ѕ S — ѕ W ѕ W* K М М У М У М K М * K * / * / Њ / Њ Њ t
† ¦ ††† ¦ † ¦ ¦ ††† j j є є Ж W ѕ — ‚ Г WW ѕ ѕ ѕ ѕ W ѕ S Ж Ж Ж Ј Ј Ј G Ј G Ј Ј G ѕ Г Г WW ѕ ѕ S — S ѕ ѕ W* K K М У У У М K * K K * / Њ / Њ / Њ t Њ Њ
j † j † j † j ¦ † j † j † j є Ж Ж Ж ѕ — ‚ ‚ Г W ѕ ѕ S S ѕ W ѕ S Ж Ј Ж Ж Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј S Г WW ѕ W ѕ S — ѕ ѕ WW* K М М У У М У М K * / ** / Њ t Њ t Њ t t
† ¦ † j є j є † j ††† j є Ж є Ж n W S — ‚ Г W ѕ S ѕ S S ѕ W ѕ S — Ж Ј Ж Ж Ј G G G G ѕ ‚ Г WW ѕ ѕ ѕ S ѕ WW* K М М У У М K М K * K * / / Њ / Њ t Њ t t ‘
¦ ¦ † j є є j †††† j j є є Ж n Ж W S — Г Г WW ѕ S S — S ѕ W ѕ S — Ж Ж Ж Ж Ј Ј G G W ‚ WW ѕ W ѕ ѕ S ѕ WW* K М У У М У М K * / * / Њ / / Њ t ‘ t ‘‘ t
¦ † ¦ † j † j j † j † j j є Ж n ь ь W ѕ S — Г WW ѕ ѕ S — — S ѕ W ѕ S — Ж Ј Ј Ј G Ј Ј W ‚ Г WWW ѕ ѕ ѕ WW* K М М У У У М K * K * / Њ / Њ Њ t Њ t ‘‘ б ‘
¦ ¦ ††† j є є j † j † j j є Ж n n W ѕ S — Г Г WW ѕ S S — — S ѕ W ѕ S — Ж Ж Ј Ј Ј G W ‚ ‚ Г W ѕ W ѕ ѕ WW** K М М У У М K K * / * / Њ t Њ Њ t ‘‘ б ‘ б
¦ † j † j є є | є j є j є є Ж n n ь ь W ѕ S — Г Г W ѕ ѕ S S — — S ѕ W ѕ S — Ж Ж Ж Ј Ј W ‚ Г WWWW ѕ WW / * K K М У М У У М K ** / Њ Њ Њ Њ t ‘‘ б б б б
¦ †† j є | є Ж | є Ж є є Ж n Ж n n n W ѕ S — Г W Г ѕ S ѕ S S — — S ѕ W ѕ S — Ж Ж Ж Ж Г G Г W Г WW ѕ W Г / ** М K М У М М K * / * / Њ t Њ t ‘ t ‘ б S — —
† j † j є | | Ж Ж Ж n Ж Ж n ь n ь ь ь W ѕ S — — Г WW ѕ S S — S — — S ѕ W ѕ S — Ж Ј Ј Г G Г Г WW ѕ WW / * / * K * K У М У М K * / Њ / Њ t Њ t ‘ б S — — —
¦ † j j є є Ж | Ж Ж Ж n n n n ь ь n n Г W ѕ S — Г W ѕ W ѕ S S — S — — S ѕ W ѕ S — Ж Ј Г G ‚ Г W Г W ѕ Г Њ / * / * K K М У М K * K * / Њ t Њ t ‘‘ б S — — —
† j є є є є | є є | є Ж є Ж n n Ж Ж Ж Ж W ѕ S — Г WW ѕ S ѕ S S S S — — S ѕ W ѕ S — Ж ‚ Ј ‚ ‚ Г Г Г W Г Њ Њ / * / * K М У У М K * / Њ t Њ t ‘ t ‘ б S — — —
j є | є є є є є є є є є Ж Ж Ж n n Ж Ж n Г W S — — Г WW ѕ ѕ ѕ S S — S — — S ѕ W ѕ S — ‚ Ј G ‚ ‚ Г ‚ Г t Њ / * / * K K М У М У М K * / Њ t t t ‘ б S — — — —
є | є Ж є є є | | Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж n n n n Г W ѕ S — Г WW ѕ W S ѕ S S S — — — S ѕ ѕ ѕ S — Ј G ‚ ‚ ‚ G ‚ t Њ Њ / Њ / * М K М У М K * / Њ / Њ t t ‘ б S — — — —
| є Ж Ж є є | є | | Ж n Ж Ж n n n n n ь n W ѕ S — — Г WW ѕ ѕ ѕ ѕ S — S — — — S ѕ S ѕ S — Ј G ‚ G ‚ G t Њ t Њ / / * K М У У У М K K * / Њ t t ‘ б — — — — —
є | Ж є j є є | є Ж Ж є n n n ь ь ь ь n ь Г W ѕ S — Г W Г W ѕ W ѕ ѕ S — S ——— S — S ѕ S — Ј G G G ‚ ‘ t ЊЊ / * / * K М У У М K * / Њ t Њ t ‘ S —————
| ЖЖ є j j є є ЖЖ є є є n n n n ь ь ь ь Г W ѕ S —— Г W ѕ W ѕ ѕ ѕ ѕ S S S ————— S ѕ S — Ј Ј G G‘ t Њ t Њ / / * K K М У У М K * / Њ t t ‘ S ——— S —
| Ж є j j є | є є є є Ж Ж Ж Ж Ж Ж n n n ь ь Г W ѕ S — Г WWW ѕ ѕ W ѕ ѕ S ѕ S — — S S — S ѕ S — Ј Ј G ‘ t t Њ Њ / * / * K М У У М K / Њ / Њ t S — — — S — S
є Ж є j j є | Ж є Ж Ж є Ж n n ь ь ь ь ь ь ь Г W ѕ ѕ S — Г W Г W ѕ ѕ W ѕ ѕ S ѕ S — S ѕ S — S ѕ ѕ S Ј Ј ‘ t t t ЊЊ / / *М K М У У М* / ЊЊ t S ———— S —
j є j j є | Ж | Ж n n n ЖЖЖ n n ЖЖЖЖ n Г Г W ѕ ѕ — Г W Г W ѕ S ѕ W ѕ ѕ ѕ ѕ S ѕ S ѕ S — S ѕ ѕ S Ј б ‘ t Њ t Њ / * / *М У У У М K * / Њ t S ———— S S
† j † j j є | Ж є Ж n Ж Ж Ж n n n n n n n ь ь Г WW ѕ S — Г W Г W ѕ S WW ѕ W ѕ ѕ S ѕ S ѕ S ѕ S S ѕ S б ‘ t t Њ Њ Њ / / * K М У У М K * / Њ S — — — — S — S
†† ¦ † j j є | Ж є Ж є Ж n n n ь ь ь ь ь ь ь G Г W ѕ ѕ S Г W Г Г W S ѕ WW ѕ ѕ W ѕ S ѕ S ѕ S ѕ S S ѕ б ‘ t ‘ t Њ t Њ* / * K М У У М K * / S — — — S S S S
† j † j є j є є | є є Ж n n n ь ь ь ь ь ь ь ь ь Г WW ѕ ѕ S WW Г W ѕ S ѕ WWW ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ S ѕ S ѕ ѕ S S б ‘ t t t Њ Њ / * / * K М У М K * / S — — — S S S ѕ
¦ † j є | є j j є Ж Ж n W ѕ ѕ n n n n n n n ь ь G Г WW ѕ S Г WW Г W ѕ S W Г WW ѕ W ѕ ѕ ѕ S ѕ ѕ S ѕ S б ‘ t ‘ t t Њ Њ / / * K М У У М * S — — — S — S ѕ S
¦ † j є | є j є | є n W ѕ ѕ W ѕ ѕ n n n ь ь ь ь ь Г WW ѕ ѕ S Г W Г Г W S ѕ W Г WW ѕ ѕ W ѕ ѕ ѕ S ѕ ѕ S б ‘‘ t t Њ t Њ Њ / / * K М У У K S — — S S S S ѕ ѕ
† ¦ † j є j † j є є Г W S ‚ Г WW ѕ ѕ ь ь O O ь ь G Г WW ѕ S Г Г ‚ Г W ѕ S ѕ W Г WWW ѕ ѕ W ѕ ѕ ѕ S ѕ б б ‘ t ‘ t Њ Њ / Њ / * K М У М S — — S — S S ѕ S ѕ
¦ † j † j † j † j є Г W S G ‚ Г Г WW ѕ S S O O O ь G Г WW ѕ S ‚ ‚ ‚ Г W ѕ S ѕ W Г W Г WW ѕ ѕ W ѕ ѕ ѕ S б ‘‘ t t Њ t Њ / * / * K У М S — S — S ѕ S ѕ ѕ ѕ
¦ ¦ † j j ††† j j Г W S ѕ G G ‚ ‚ Г WW ѕ ѕ S O O Ј G Г WW ѕ S G ‚ ‚ Г W ѕ S ѕ Г Г ‚ Г WWW ѕ ѕ ѕ S ѕ б б ‘ t ‘ t Њ Њ Њ / / * K М K S — S S S S ѕ S ѕ ѕ
¦ ¦ † j †† j † j є Г W ѕ S G G G G ‚ ‚ Г Г WW ѕ S O Ј G Г WW ѕ S G ‚ ‚ Г W ѕ S W Г Г ‚ Г WWW ѕ W ѕ ѕ S б ‘‘ t t Њ t Њ / * / * K S — S — S S S ѕ ѕ ѕ W
¦ †††† j † j є j Г W ѕ W ѕ G G ‚ G G ‚ ‚ ‚ Г W ѕ S S Ј G Г WW ѕ G ‚ G ‚ Г W S ѕ W Г ‚ ‚ Г W Г W ѕ ѕ W ѕ б б ‘ t t t Њ Њ Њ / / * K S — — S — S ѕ ѕ ѕ W ѕ
¦ ¦ j † j є j є є є Г W ѕ W S ѕ G G ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ Г WW ѕ S S G Г WW ѕ G ‚ G ‚ Г ѕ S ѕ W Г ‚ ‚ Г WWWW ѕ ѕ ѕ б ‘‘ t t Њ t Њ Њ / / * S — — — S ѕ S ѕ ѕ ѕ W
¦ ¦ † j є j † є j є Г W ѕ ѕ W — ѕ G ‚ Г ‚ Г Г Г ‚ Г Г W ѕ ѕ S G Г WW ѕ G ‚ G ‚ W ѕ S W Г ‚ ‚ ‚ Г W Г WWW ѕ б б ‘ t ‘ t Њ Њ / Њ / * S — — S S S ѕ ѕ W ѕ W
¦ † j j j є †† є j Г WW ѕ ѕ W — ѕ Г ‚ Г WWW Г ‚ ‚ Г Г W ѕ S S Г WW ѕ G G ‚ Г W ѕ WW Г ‚ ‚ Г Г — — Г WW ѕ б ‘‘ t t t Њ Њ / Њ / S — — S ѕ S ѕ ѕ ѕ WW
¦ † j j є j † j є є є Г W ѕ S ѕ W — ѕ Г ‚ Г W ѕ W Г Г Г Г Г W ѕ ѕ S Г Г W ѕ Ј G ‚ Г W ѕ W Г ‚ ‚ ‚ — — — — Г Г W б б ‘‘ t t Њ t Њ / / — — S S S ѕ S ѕ ѕ WW
† j † j є є j є j є є Г W ѕ S S ѕ W — ѕ Г Г Г W ѕ W Г W Г Г Г Г W ѕ S S Г W ѕ Ј G ‚ Г W ѕ Г ‚ ‚ ‚ — — — — — Г Г W б ‘‘ t ‘ t Њ Њ / Њ — — S S ѕ ѕ ѕ ѕ WWW
††† j j є j j j j є Г Г W ѕ S ѕ ѕ W — ѕ W Г Г W ѕ W ѕ Г W Г Г Г W ѕ ѕ S S W ѕ Ј G ‚ Г W ѕ ‚ ‚ ‚ — — — — — — Г Г б б ‘‘ t t Њ t Њ S — S ѕ S ѕ ѕ W ѕ WW Г
¦ † j є j j † j є j є є Г WW S S ѕ W Г — ѕ W Г Г W ѕ ѕ W Г W Г Г Г WW ѕ ѕ S W ѕ Ј G ‚ Г W ѕ ‚ ‚ — — — S — — — — Г б ‘‘ t ‘ t Њ Њ S — S S ѕ ѕ ѕ ѕ WW Г W
¦ † j j є j j † j j є є ‚ Г W ѕ S S ѕ W Г — ѕ W Г Г W S ѕ W Г WW Г Г Г WW ѕ W — — Ј G ‚ Г W ѕ ‚ — — S — — S — — — б б ‘‘ t t Њ t S S S ѕ ѕ W ѕ WWWW Г
† j † j є j †† j є j є є Г WW ѕ S S ѕ W Г S ѕ WWW ѕ S ѕ WW Г W Г Г Г WW ѕ — — — Ј G ‚ Г W ‚ — S ѕ S S S S — S — б б ‘‘ t t Њ S S ѕ S ѕ ѕ WWW Г W Г
†† ¦ † j †† j † j є є j ‚ Г WW ѕ S S ѕ W Г S ѕ W ѕ W ѕ S ѕ WWW Г W Г Г W — — — — — Ј G G G G S ѕ S ѕ S ѕ ѕ S ѕ S — б б ‘ t ‘ t S ѕ S ѕ ѕ WWWWW Г Г
† ¦ † j † j †† j j є j j G ‚ Г WW ѕ S S ѕ W Г S ѕ W ѕ S S S ѕ W Г W Г W Г Г — — — — — — — Ј Ј Ј G ѕ ѕ S ѕ ѕ S ѕ S ѕ S — б ‘‘ t t ѕ S ѕ ѕ ѕ WWW Г W Г Г
¦ † ¦ † j † Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї G ‚ Г WW ѕ S S ѕ W Г S ѕ ѕ ѕ S S S ѕ ѕ WW Г Г — — — — S — — — — — — Ј W ѕ ѕ W ѕ ѕ W ѕ ѕ ѕ S — — ‘‘ t ѕ ѕ S ѕ WWW Г W Г W Г
¦ ¦ † Ї Ї Ї Ї Ї Y Ї Ї Ї Y Y G G ‚ Г WW ѕ S S ѕ W Г S W ѕ ѕ S S ѕ S ѕ WW Г — — S — — S — — S S S — — WW ѕ WW ѕ W ѕ S ѕ S S — — ‘ ѕ S ѕ WW Г WW Г Г Г Г
¦ † Ї Ї Ї Ї Y Y Ї Y Y Y Y Ї Y G ‚ Г Г WW ѕ S S ѕ W Г S Г W ѕ S S ѕ ѕ ѕ WW — S — S S — S S S ѕ ѕ S S — — WWWW ѕ W ѕ ѕ ѕ S S S — W ѕ WWWW Г Г W Г Г ‚
† Ї Ї Ї Y Y Y W Y W W W W Y W G G ‚ Г Г WW ѕ S S ѕ W Г S Г W ѕ S S ѕ S ѕ W — S S S S S S S ѕ S ѕ ѕ S S S — Г Г WWWWW ѕ ѕ ѕ S S — W ѕ WW Г Г ‚ Г Г ‚ ‚
† Ї Ї Ї Ї Ї Y Y W Y W z W W W W G G ‚ Г Г WW ѕ S S ѕ W Г ѕ Г W ѕ S S ѕ ѕ ѕ — S S ѕ S S S ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ S S — — Г Г Г WWWW ѕ ѕ ѕ S — WW Г W Г Г ‚ ‚ ‚ G
¦ ¦ Ї Ї Ї Y Ї Ї Y W Y W z z z z Ј G G ‚ Г Г WW ѕ S S ѕ W Г ѕ Г W ѕ S S ѕ ѕ — S S ѕ ѕ S S ѕ W ѕ W ѕ WW ѕ ѕ S S — — ‚ Г Г Г WWW ѕ ѕ S S Г Г Г Г ‚ ‚ ‚ G G
¦ ¦ †† Ї Ї Y Y W z z z ) ) z W W Ј G G ‚ Г Г WW ѕ S S ѕ W Г ѕ Г W ѕ S S ѕ — S S ѕ ѕ ѕ S S ѕ W ѕ WW ѕ WW ѕ ѕ S S — — ‚ ‚ Г Г WWW ѕ ѕ S ‚ Г ‚ Г ‚ G G G
¦ l ® †† Ї Ї W z ) ) ) z W W W Y Y Ј G G ‚ Г Г WW ѕ S S ѕ W Г W Г W ѕ S ѕ — S S ѕ W ѕ S S ѕ ѕ W ѕ WWWWWW ѕ ѕ S S — — ‚ Г Г Г Г WW ѕ G ‚ G ‚ G ‚ G ‚
g ¦ l ® †† j †† W z W W z W Y Ї Y Y Ј G ‚ ‚ Г Г WW ѕ S S ѕ W Г W Г W ѕ W — S ѕ ѕ WW ѕ S S W ѕ W Г W Г Г W Г WW ѕ ѕ S S — ‚ ‚ ‚ Г Г Г W ѕ G ‚ G G G G G
¦ g ¦ †l ® ® j † Y W W Y W Y W Y Ї Y Ї Ј G ‚ Г ‚ Г WW ѕ S ѕ ѕ W Г W Г W Г — S ѕ ѕ W Г W ѕ S ѕ WWW Г Г W Г Г Г Г WW ѕ ѕ S S G ‚ ‚ ‚ ‚ Г W Ј G G G Ј G G
ggg ¦ ¦ ¦ l ® † Ї Y Y Y Y Y Y Ї Y Ї Ї Ї Ј G ‚ Г Г Г WW ѕ ѕ W ѕ W Г G Г Г — S ѕ W Г W Г W ѕ S ѕ W Г W Г Г Г ‚ Г Г Г Г Г W ѕ ѕ S G G G G ‚ Г Г Ј G Ј G Ј G
gg ¦ g ¦ l ¦ †† Ї Ї Ї Y Y Ї Ї Ї Ї Ї Ї ¦ ¦ Ј G ‚ Г ‚ Г WW ѕ ѕ W ѕ W Г G Г G S ѕ WW Г W Г W ѕ S Г W Г ‚ Г ‚ Г ‚ Г ‚ Г Г Г WW ѕ S Ј Ј G G ‚ ‚ Ј Ј G Ј G Ј
g ¦ g ¦ ¦ ¦ l ® †† Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ј G ‚ Г Г Г WWW ѕ W Г Г ‚ G Г S ѕ W Г Г Г Г Г W ѕ W Г Г Г ‚ Г ‚ Г ‚ Г ‚ ‚ ‚ Г Г W ѕ S Ј Ј G G ‚ ‚ Ж Ј G Ј Ж
gg ¦ ¦ † ¦ †l ® †† ¦ ¦ † ¦ † O O O ® ® ¦ ¦ ¦ Ј G ‚ Г ‚ Г Г WW Г W Г Г ‚ G S ѕ Г W Г Г Г Г Г W ѕ W Г ‚ Г ‚ Г ‚ ‚ ‚ Г ‚ Г ‚ ‚ Г Г W ѕ Ј Ј Ј G ‚ ‚ Ж Ј Ж Ж
gg ¦ ¦ ¦ † j † j ® ¦ ® l ¦ † ® ® ® ® ® O ® O O O Ј G ‚ Г Г ‚ Г Г W Г W ‚ ‚ G S ѕ W Г Г Г ‚ Г Г Г W ѕ Г ‚ ‚ ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Г ‚ ‚ Г W ѕ ѕ Ј Ј G ‚ Ж Ж Ж |
ggg ¦ † ¦ † j ® j † ¦ ® l ¦ † j ® ® O ® O O O O O Ј G ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ Г ‚ ‚ G ‚ G ѕ W Г Г ‚ Г ‚ Г Г Г ѕ W Г ‚ ‚ ‚ ‚ Г ‚ Г ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ ‚ Г WW ѕ Ј Ј G ‚ Ж | |
gggg ¦ † j † j † ¦ ¦ † ¦ † j O O O O O O O ь ь O O Ј G G ‚ ‚ G G ‚ G G ‚ G G ѕ Г Г ‚ Г ‚ Г ‚ ‚ Г Г W Г ‚ G ‚ Г ‚ Г ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G ‚ ‚ ‚ Г Г W ѕ Ј G ‚ | | |
ggg ¦ g ¦ †† j j † ¦ ¦ † j O O j O O ь ь ь ь ь ь O O Ј Ј G G G Ј G Ј G Ј G Ј W Г ‚ Г ‚ Г ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Г W Г ‚ G ‚ ‚ ‚ Г ‚ ‚ G ‚ ‚ G G G ‚ ‚ Г W ѕ Ј ‚ | | ѕ
gg ¦ g ¦ † ¦ † j ††††† j O j j j O O j O O O ь ь ь O Ж Ј G Ј G Ј G Ј G Ј Ј W Г ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G ‚ ‚ ‚ Г Г ‚ G ‚ G ‚ ‚ G ‚ ‚ G G ‚ G ‚ G G ‚ Г WW G | ѕ W
g ¦ g ¦ ††† ¦ ††† j ††† j j j O j j O j O ь ь ь O ь O Ж Ј Ј Ј Ж Ј Ж Ј Ж Ж W Г Г ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G ‚ G ‚ Г Г ‚ G ‚ G ‚ ‚ G G ‚ G G G G Ј G G ‚ Г ‚ Г ѕ WW
gg ¦ ¦ ¦ † ¦ † ¦ † j j † ¦ † j † j j O j j O ь O ь ь ь O O O | Ж Ж Ј Ж Ј Ж | Ж Ж W ‚ Г ‚ G ‚ ‚ G ‚ G G G ‚ Г ‚ G G ‚ ‚ G ‚ G G G Ј G Ј G Ј G G ‚ Г WWW Г
gg ¦ † ¦ ¦ ¦ ¦ † j † j † ¦ ¦ † j † j j O O ь ь ь ь O O O O O O O | Ж Ж Ж | Ж | Ж W Г ‚ G ‚ G ‚ ‚ G G Ј G G ‚ Г ‚ G G ‚ ‚ G G G G G G G Ј Ј Ј G G WW Г Г Г
g ¦ g ¦ † ¦ ¦ † ¦ † ¦ † ¦ ¦ †††† j O j O O O ь | ь ь ь ь ь ь O O O | | | | Ж | Г Г G ‚ G ‚ G G ‚ G G Ј G G ‚ Г ‚ G G G ‚ G Ј G Ј G Ј Ј Ж Ј Ж WW Г Г Г ‚
gg ¦ ¦ † ¦ † ¦ ¦ ¦ †† ¦ †† j † j є O O O ь | | | | | ь O O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | | | Ж | Г ‚ G G G ‚ G G G Ј G Ј Ј G ‚ Г G Ј G G G G Ј G Ј Ј Ж Ј Ж WW Г Г ‚ ‚ Г
g ¦ ¦ † ¦ † ¦ † ¦ †† j † j †† j † j є O ь | ь | | ь ь | ь ь O O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ g | | | Г ‚ G Ј G G G Ј G G Ј G Ј Ј G ‚ ‚ G Ј G Ј Ј G Ј Ј Ј Ј Ж WW Г Г ‚ Г ‚ ‚
¦ g ¦ ††† ¦ ††††† j є j j † j j j є є ь Ж Ж | | | ь | | ь O O O ¦ O ¦ ¦ gg | | Г ‚ Ј Ј G Ј G Ј Ј G Ј Ј Ј Ј G ‚ ‚ G Ј Ј Ј Ј Ј Ж Ј Ж WW Г Г ‚ ‚ ‚ ‚ ‚
¦ ¦ ††† ¦ †† ¦ † j † j j є є j j є j j є є ь | Ж Ж Ж | ь ь | ь ь ь O ¦ O ¦ ¦ gg | | ‚ G Ј Ј Ј Ј Ј Ж Ј Ј Ј Ж Ј Ј G ‚ ‚ G Ј Ж Ј Ж Ј Ж | W Г Г ‚ Г ‚ ‚ ‚ G
¦ † ¦ † O † j †† ¦ † j є O O є є є j є є є ь | Ј Ж | | Ж | | | | | ь ь O ¦ O ¦ ¦ gg | | ‚ G Ж Ј Ј Ж Ј Ј Ж Ж Ј Ж Ж Ј G G ‚ Ј Ј Ж Ј Ж | W Г Г ‚ ‚ ‚ G ‚ ‚ ‚
† ¦ † O O †† j ¦ † j j O O O O O є є ь є ь Ј Ј Ж Ж Ж | | ь ь O O ¦ ¦ ¦ ggggggggg ‚ G Ј Ж Ж Ј Ж Ж Ј Ж Ж Ј Ж Ж Ј Ј G G Ј Ј Ж Ж W Г Г ‚ Г ‚ G ‚ G ‚ G
¦ †† O †† j j † j j O O ь ь ь ь ь ь Ј Ј Ј Ж Ж | | | ь ь ь O O O O O O ¦ ¦ ¦ ¦ gggggg ‚ G Ј Ж Ж Ј Ж Ж Ј Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ј Ј G Ј Ж | W Г ‚ ‚ ‚ G G G ‚ G Ј
¦ † j † j † j † j є j є ь ь ь ь ь Ј Ј Ј Ж Ж | | ь ь ь O O O ¦ ¦ ¦ O O ¦ O O O ¦ ¦ ¦ ggggg ‚ G Ј Ж Ж Ж Ж Ж Ж | Ж Ж | Ж Ж Ж Ј Ж Ж | Г ‚ ‚ G G G G Ј G G G
¦ ¦ † j O j † j † j є є є ь ь Ј Ј Ј Ж | | | ь ь Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї ggggggggg Ј Ј Ж Ж | Ж Ж Ж | Ж Ж | | | Ж Ж | Г ‚ ‚ G G G G Ј G Ј G Ј
† ¦ † j O O j † j є O є ь ь Ј Ј Ж Ж | Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Y Y Ї Y Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї gggggg Ј Ж Ж | Ж | Ж | Ж Ж | | | Ж | Г ‚ G G Ј G Ј Ј Ј G Ј Ј
¦ † j O O O O j O O ь ь ь Ј ь Ж Ї Ї Ї Ї Ї Y Y Y Y Y W W Y Ї Y Ї Y Y Ї Y Y Y Y Ї Y Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї gg ¦ ¦ Ј Ј Ж | Ж | Ж | | Ж | | | | ‚ G G Ј G Ј Ј Ж Ј Ј Ј Ж
¦ † j O O O O O O ь n n ь ь Ї Ї Y Ї Ї Y Y WWWWWW Y W Y W Y Ї Y Y WWW Ї Y Y Y Y Y Y Ї Ї Ї Ї Ї O O ¦ ¦ Ј Ж | Ж | | | | | | | | G Ј Ј Ј Ј Ж Ј Ј Ж Ј Ж Ј
† O O O ь O O ь ь O ь ь n Ї Ї Y Ї Ї Y Y Y Y W z z z z W Y W Y W Y W W W z Ї Y W W W W W W Y Y Y Ї Ї Ї Ї O ¦ ¦ gg | | | | | | | | | Ж Ж Ј Ј Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж
O O ь ь O ь ь n n ь n n ь Ї Y W Y Y W W W W z W W z ) z W z W z W W z z Y Y W z z z W W Y Y Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї O ¦ ¦ gggg | | | | | Ј Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж | Ж Ж
O ь O ь n n n n n n n n n Ї Y W W Y Y Y W W W z z W z ) z W z W W z ) Y W W z ) z W Y Y Y Ї Y Y Y Y Y Ї Ї Ї O ¦ ¦ ¦ ggggggg Ж | Ж Ж Ж Ж Ж Ж | | Ж | |
ь O ь ь ь n ь ь n ® n ® O W Ї Y W W W y y W y y y z Э y ) z W z z ) W W z z ) z W W W W W W W W W W Y Y Y Ї Ї O O ¦ ¦ ggggggg Ж | | | | | | | | | | |
O ь ь O O ь O ь ь ь ® ® ¦ ¦ W Ї Y y y Э Э Э Э Э Э y Э Э y ) z z ) W W z z ) z W W ) ) ) ) z z z z W W W Y Y Ї ¦ ¦ ggggggg ¦ ¦ ggg Ж Ж Ж | | | | | |
ь O O O O O ь O ® ® ® ® ® ¦ ¦ W Ї Э y Э § § ^ ^ ^ ^ § Э y ) ) ) ) ) ) ) ® ® ® ® ) z z W W W W W W Y Y Y Ї Ї Ї Ї gggg ¦ gg ¦ g ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ggggg Ж Ж
O ¦ O O ь ь O ® O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ W Э y § Э y y ^ Э y Э y Э ® ® ® ® ® ® ® ) ) z z W W W z W Y Y Y Y Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї ggg ¦ g ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O ¦ O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ggg
¦ O ь ь O ь O O ¦ Э y y ¦ Э y ¦ ¦ Э Э Э Э y y Э y y Э y Э ® ® ® ) ) z z W W W W z W Y W Y W Y Ї Ї Ї Y Y Y Y Ї Ї g ¦ ¦ g ¦ gg ¦ ¦ O O O ¦ O O O ¦ ¦ O ¦ ¦ ¦
O ¦ O ь ь O O ¦ y Э Э y Э y y y ¦ ^ Э Э Э Э y Э y Э Э Э Э ) ) z z z ) ) z W W Y W Y W Y Y Y Y Y Y Ї Ї Y Y Ї Ї ggg W W W Y Y Y Y Y O O O O O ¦ O O ¦ O O ¦
¦ O ¦ O O ¦ ¦ Э y Э ^ ^ ^ ^ Э y Э ¦ } ^ Э Э Э ^ Э Э ^ ^ ) z z ) z W z z ) z WW Y Y Y Ї Ї Y WW Y Y Y Ї Ї Ї Ї WWW Y Y Y Ї Ї Ї Ї Ї Y Y Y Y ь O ь ь O O ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ O O O Э Э Э y y Э y y Э ¦ ¦ } } ^ ^ ^ } ^ ^ ^ W z WW z z z WW z ) z z WW Y Y Y Ї Y Y Ї Y Ї Ї Ї Ї z z Y Y WW Y Y Ї Y Y Ї Y Ї Ї Ї Y Y | ь ь ь O O
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O ^ Э Э Э Э Э Э ^ } ææ § } } ^ § } } } Y W Y W W W W Y Y W W W W z z W W W Y Ї Ї Y Ї Ї Ї Ї z z W W W z z W W Y Y W Y Ї Y Y Ї Ї Ї Y | | | ь ь
¦ ¦ ¦ O ¦ ¦ O O | ^ ^ ^ ^ ^ ^ } § } ææ § § § æ § § ® Ї Y W Y Y W W W Y Y Y Y W W W W Y Y Y Y Ї Ї Ї Ї z z W W W W z ) ) z z W W Y W Y Y Y Y W Y W | ь ь ь O
¦ O O ¦ O O O æ } æ } } § } } § ææ ) ) æææ ) ææ ) Ї Ї Y Y Ї Y W Y W Y Y W Y W W Y W Y Ї Ї Ї Ї z z W W W z z z z z z ) ) z z W W W W W z z W | ь ь O O O
O O O O ь ь ь ь ææ § § æ § § ææ ) æ ) ) ) ) ® ) ) ® ® Ї Ї Y Y Ї Y W Y Ї Y Y Y Y Y Y Y Ї Ї Ї z z z z z ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) z z z z W Ж | Ж | | ь O O
O O ь ь | | ) æ ) ) ææ ) ææ ) ) æ ) ® Ж ® ® Ж ® ® Ж Ж Ж Ї Ї Ї Y Ї Y Ї Y Ї Ї Y Y Ї Ї Ї Ї z z z W W W W W z z z z z z ) ® ® ® ® ® ® ) ь ь ь | Ж Ж | ь | | ь
O ь O ь ь | | ) ® ® ) ) æ ) ) Ж ® ® ® Ж ® ® Ж ® ЖЖ ® ЖЖЖ | Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї ь z z WWW Y Y WW Y WWW z z ) z W z ) ) z z z W Y | Ж | | Ж | | ь O
ь | | | | | | | Ж ® Ж ® ) ® ® ® ЖЖЖ ® ЖЖЖЖЖЖЖЖ ® ® Ж | | | | | | | ь ь ь | | z W Y Y Y Y W Y Y Y Y W z ) ) z W z ) z z WWW Y Ї Ї Ј Ј Ж Ј ЖЖ | ь
O ь ь ь ь ь ь | | | ЖЖЖЖЖЖ | ЖЖ | | ЖЖ ® Ж ® ® ® Ж ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ь Ј Ж | W Y Y Ї Ї Y Y Y Y W z z ) z z W Y z z WWW Y Y Ї Ї Y Ї Ј Ј Ј Ј ЖЖ |
O O O O O O ь ь ь | | | | | | ЖЖ | | | ЖЖ ® Ж ® ® ЖЖ ® ЖЖ ® Ж ® Ж ® ® ь ь Ј ЖЖ | ь Y Ї Ї Y Ї Y WW z WW z WW Y z WWW Y Y Ї Ї Ї Y Y Ї ь ь ь | Ј Ј Ж
¦ O ь ь | | | | | ь | | | | | | | | | | | | ЖЖЖЖЖ ® ЖЖ ® Ж | | ® | ь ь Ј Ј Ж | ь | ь Ї Ї Ї Ї Ї Y WW Y Y WW Y WW Y Y Y Ї Ї Ї Ї Y Y Ї ь | | | ь | | Ј
¦ ¦ O ь ь ь | | ь | ь ь ь | | ь ь | | | | ь ь | | | | | | | | | | | | ь | Ј Ж Ј Ј Ж | ь ь ь | Ї Ї Ї Ї Y Y Ї Y Y Y Y Y Y Ї Ї Ї Ї Y Y Ї Ї Ї | | ЖЖ Ј ь ь ь ь
O O ь O O ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь ь | ь ь ь ь | | ь ь ь | | | | | | ь | ь | ь ь Ј Ж | ь ь ь ® ® Ж | ь ь Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї | | | Ж ) Ж Ј Ј Ј ь ь ь

(7)

перенабор выполнила Алла Л.

(8)

Page 5

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

80

210

(6)

Нимфа
90

100

110

120

130

140

150

Њ / Њ / *‘ t Њ* K g Ж g ¦ . Z . g ¦ Z Z ѕ ѕ WW Г Г WW ѕ ѕ ѕ W ѕ A A Г A A Г Г A A Г A A A Г Г ‹ Г ‹ Г N Г Э Э Э Г Ї Ї Y Y W W W z z Э y y y Э ll ® ) Ж
/ Њ / * / б ‘ Њ K K g w g w ¦ . w . g ѕ WW ‚ Г Г WWW ѕ ѕ S ѕ W ѕ Z A A Z Z A A Z A A Г Г Г A A Г Г Г Г Г Ї Y Y W W Ї Y Y Y Y W W W z z Э Э Э ll ® ) Ж Ж
* / Њ / * Њ б / * K w g w g w ¦ . w ѕ W ‚ ‚ Г WW Г W ѕ S ѕ S S ѕ W S Z Z Z A Z Z A Z Z A A A Г Г A A A A Z Z W W z z z Ї Ї Ї Ї Y Y Y Y Ї lll ® ® ) Ж w w
K * / * K / Њ* K * М w Z Z g w w ѕ W ‚ Г WWWWW ѕ S ѕ S S ѕ S W S A A A Z Z Z Z A A Z Z Z A A A Z Z Z Ї Y Y Y Y W W z z z Ї Ї Ї Ї Ї l ® ® ® ) ) Ж ) Ж )
* K * K K K / K * K М Ж w Z Z w ѕ W ‚ Г W Г W ѕ ѕ ѕ S S S ѕ S S S ѕ W Z Z Z Z A A A Г Г Г Г A Z Z Z A Z Z Ї Ї Ї Ї Ї Ї Y Y Y Ж Ж ) ) ® llll ® ® ) ) ) Ж Ж
K / K * K * K K М K М w Ж w w ѕ W ‚ Г WWW ѕ S S S S S S S S S ѕ ѕ W S S ѕ Z Z Z A A Г Г A A A A Z Z Z Z Z w w w Ж Ж Ж ) ) ® ® ® ) ) ® ® ® ® ) ) ) Ж Ж ) Ж
* K * K * K *М K * K Ж w Ж ѕ W ‚ Г W Г W ѕ S S S ѕ ѕ S ѕ S S S ѕ ѕ ——— S ѕ Z A Z Z A A Z Z Z Z Z Z w w w w ЖЖЖЖ ) ЖЖ ) ) ) ® ® ® ® ) ) ЖЖЖЖ w ЖЖ
K * / * K * / K * / K Ж Ж ѕ W ‚ Г WWW ѕ S S S ѕ ѕ S ѕ S S S ѕ S — G Ј Ј — S Z Z Z Z Z Z A A A Z w w Ж Ж Ж @@@@ Ж Ж Ж Ж Ж ) ® ® ) ® ® ) ® ) Ж Ж w w w w
* / * / * / K * / Њ* Ж ѕ W ‚ Г W Г W ѕ S S S ѕ W ѕ ѕ S S S ѕ S ѕ ‚ ‚ G Ј — S Z Z A A A A A A Z Z Z w w w Ж Ж Ж @ Ж @@ Ж ) ) ® ) ) ® ) ® ® ) ) ) ) Ж w w Ж
/ Њ / * / * K / Њ / * ѕ W ‚ ‚ Г WW ѕ S S S ѕ WW ѕ S S S S S ѕ Г Г ‚ ‚ G Ј — S w Z Z Z A A Z A A A Z w w w Ж @@@@@@ Ж ) ) ) ) ) ) ) ) ) Ж Ж Ж w w Ж w
/ / Њ / Њ / * Њ / Њ / ѕ ‚ ‚ Г WW ѕ S S S ѕ WWW ѕ S S ѕ S ѕ Г W Г Г ‚ G Ј — S w w Z A Z Z A Z Z Z w w Ж Ж Ж Ж Ж ѕ S ѕ @@ Ж Ж Ж ) ) ) Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї
Њ Њ t Њ / Њ / t Њ t ЊW ‚ Г Г WW ѕ S S ѕ WW Г W S S S S ѕ Г WW Г ‚ Г ‚ G — S w w w Z Z w w w w w Z Z Z w Ж Ж W ‚ ‚ S ѕ @@ Ж ) Ж Ї Ї Ї Ї Ї Ї Y Y Y Y Y Y
t Њ Њ t Њ / Њ Њ t Њ t ‚ ‚ Г W Г ѕ S S ѕ ѕ WW Г ѕ S S ѕ ѕ Г WW Г W Г ‚ ‚ G — S Z Z Z w w Z Z w Ж w w w w Ж ѕ W ‚ Г ‚ ‚ S Ж Ж Ж Ж Ї Ї Ї Ї Y Y Y Y W W W W W
Њ t t Њ t Њ t Њ t t ‘ ‚ ‚ Г WW ѕ S S ѕ WW Г W ѕ ѕ ѕ ѕ Г W ѕ WW Г Г Г ‚ G — S w w Z Z w w w w w Ж Ж ѕ ѕ W Г Г Г ‚ Г ‚ S Ж w w w Ї Ї Y Y Y Y W W W z z z z
t t ‘ t Њ t Њ t Њ t ‚ ‚ Г W Г W ѕ S ѕ WW Г Г W ѕ W Г W ѕ ѕ S ѕ WW Г ‚ ‚ G — S w Z w w Z w Ж Ж Ж ѕ ѕ WW Г Г Г Г ‚ ‚ ‚ S @ Ж w Z Z Ї Ї Ї Ї Ї Ї Y Y Y W W Y
‘‘ t ‘ t t t ‘ t ‘ ‚ ‚ Г Г WWW ѕ WW Г Г WWW Г ѕ ѕ S S S ѕ W Г ‚ Г ‚ G — S Ж w Z w Ж Ж Ж ѕ ѕ WWWWWW Г Г Г ‚ S ѕ Ж @ Ж w Z Z Z Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Y Y Z
‘ б ‘ t ‘ t ‘ t ‘‘ G ‚ Г Г WW ѕ WW Г ‚ Г W Г Г ѕ S S S — ѕ ѕ Г W Г ‚ ‚ — — S w Ж w Ж Ж ѕ ѕ WW ѕ ѕ ѕ W ѕ WW Г ‚ ‚ S ѕ @ Ж Ж w w Z Z Z A A A A A Z Z w w
б ‘ б ‘ t ‘‘‘ б ‘ G ‚ Г W Г WWW Г ‚ ‚ Г Г W ѕ S ѕ S — S ѕ WW Г Г ‚ G — — S Ж Ж Ж ѕ ѕ WW ѕ ѕ ѕ S ѕ ѕ W ѕ W ‚ Г ‚ ѕ @@@@ Ж Ж w w Z Z Z N N N N N Ж N
б б б б ‘‘ б б б t Њ G ‚ Г WWW Г Г ‚ Г ‚ W ѕ S S S — S ѕ W ѕ W Г ‚ ‚ G — S S S ѕ ѕ W Г W ѕ S ѕ S S S ѕ ѕ ѕ W Г ‚ S ѕ @@ Ж Ж w w Z Z A A A A A ‹ ‹ w ‹ w
S — — б б б б б ‘ t Њ G ‚ Г Г W Г Г ‚ ‚ ‚ W ѕ S ѕ S — — S ѕ WW Г ‚ Г ‚ — — S S WW Г Г W ѕ ѕ ѕ S S S ѕ ѕ ѕ W Г ‚ S ѕ W@@@@@ Ж Ж Ж WW ѕ A A A A Z Z Z
— — — — — б б ‘ t Њ / G G ‚ Г Г ‚ ‚ ‚ G W ѕ S S S — — S ѕ S ѕ WW Г ‚ ‚ — — S S Г Г WW ѕ S ѕ S S ѕ ѕ ѕ W ѕ Г ‚ — S ѕ W Ж Ж Ж w Ж w w ѕ Г Ј W ѕ A A Z w w Ж
— — — — — — ‘ t t Њ / * G ‚ ‚ ‚ Г ‚ G G ѕ S ѕ S — — S S ѕ ѕ ѕ ѕ Г W Г ‚ — S S ѕ Г WW ѕ ѕ ѕ S S ѕ S ѕ W ѕ W Г ‚ S ѕ WW Ж Ж @ Ж w Ж ѕ Г Ј Ј W S Z Z Z Z w w
— — — — — — — t Њ Њ / * G G ‚ G ‚ G G ѕ S S S — — S S ѕ S ѕ W ѕ W Г ‚ ‚ — S S ѕ WW ѕ W ѕ S S ѕ ѕ ѕ WW ѕ W ‚ — S ѕ W Ж @@ Ж Ж Ж ѕ Г Ј Ј G W S w w w Z Z w
— — — — — — — — Њ / * K G G G ‚ G G ѕ S ѕ S — — S S ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ WWW Г ‚ — S S Г W ѕ ѕ ѕ S S ѕ S W ѕ W ѕ W Г ‚ — S ѕ W@@ Ж @@W G w G G W S ѕ Ж w Ж w w Z
— — — — — — — — — / * K G G ‚ G G ѕ S S S — — S S ѕ S ѕ ѕ ѕ W ѕ W Г Г — S ѕ S Г WW ѕ S S ѕ ѕ ѕ ѕ W ѕ WW Г ‚ S ѕ ѕ W n @@@W G G G ‚ G S ѕ W Ж Ж w w Ж w
— — — — — — — — — — * K G G G G ѕ S ѕ S — — — S S ѕ ѕ ѕ W ѕ WW Г W ‚ — S ѕ S Г W ѕ S ѕ ѕ ѕ W ѕ WWWW Г ‚ — S ѕ ѕ W n n S W G G ‚ ‚ G W S ѕ W Ж Ж Ж Ж w w
— — — — — — — — S — — K G G G W S S S — — — S S ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ WWWW Г ‚ — S ѕ ѕ Г Г W ѕ W ѕ W ѕ WWW Г W Г ‚ — S ѕ WW n S Г G ‚ ‚ ‚ ‚ G W ѕ W@@ Ж Ж Ж Ж Ж
— S — — — — — — — S — — G G W ѕ S S — — S S S ѕ S ѕ W ѕ W ѕ W Г W Г — S ѕ ѕ ѕ Г W Г W ѕ W ѕ W ѕ W Г W Г Г ‚ S ѕ ѕ W n S Г ‚ ‚ Г Г Г ‚ W S ѕ W Ж Ж @@@@@
S — S — — — — — S — — — G W ѕ S ѕ S — S ѕ S ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ WWWWW Г ‚ S ѕ ѕ ѕ ‚ Г Г W ѕ WWW Г W ѕ W Г Г ‚ — S ѕ ѕ W S Г ‚ Г Г Г Г ‚ W S ѕ W Г @@ Ж @ Ж Ж Ж
— S — S — — — — — S S — — WW ѕ S — S S S ѕ ѕ W ѕ WW ѕ WWW Г ‚ ‚ S ѕ W ѕ ‚ ‚ Г W Г W Г W Г Г WW Г Г ‚ — S ѕ W S Г Г Г WWW Г ‚ S ѕ W Г Г @@@@@ Ж w
— S S — — — — — S S S S — — W ѕ ѕ S S ѕ ѕ S ѕ ѕ W ѕ WWW Г W Г ‚ S ѕ W ѕ ѕ ‚ Г ‚ Г W Г W Г ‚ Г W Г W Г ‚ S S ѕ S Г Г WWWW Г ‚ W ѕ WW Г n n n n n @@@
S — S S — — — — S ѕ S — S — — W ѕ S ѕ S ѕ ѕ WWWWW Г WW Г Г ‚ S ѕ WW ѕ ‚ ‚ Г W Г W Г ‚ ‚ Г Г W Г Г ‚ S ѕ S Г WWW ѕ W Г Г W S ѕ W Г ‚ n n @@@ Ж Ж Ж
S S S S S — — — S ѕ ѕ S S S — W ѕ ѕ ѕ ѕ WW ѕ WW Г Г WW Г Г ‚ S ѕ WWW G ‚ ‚ ‚ Г W Г ‚ Г ‚ ‚ Г W Г ‚ ‚ ѕ S Г WW ѕ WWW Г ‚ W S ѕ W Г ‚ @@ n Ж Ж w w w
S S ѕ S S — — — S ѕ S ѕ S S S — W ѕ ѕ WWWWW Г Г W Г Г ‚ ‚ ‚ S ѕ WWW G ‚ G ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ ‚ Г ‚ Г Г ‚ ѕ W Г W ѕ ѕ W ѕ W Г ‚ W S ѕ W Г ‚ n Ж Ж Ж w w Z Z Z
S ѕ S ѕ S — — S S ѕ ѕ ѕ S ѕ S — WWWWW Г W Г Г ‚ Г ‚ ‚ Г ‚ G ѕ WW Г W G G ‚ G ‚ ‚ G G ‚ ‚ ‚ Г Г ‚ ѕ W S ѕ ѕ S ѕ ѕ WW Г Г S ѕ WW Г ‚ @@@@ Ж Ж w Z w
S ѕ ѕ ѕ S S — S ѕ S ѕ ѕ ѕ S S — WWW Г WW Г Г Г Г ‚ ‚ ‚ ‚ G Г WW Г W Ј Ј G Ј G G G Ј G G G ‚ ‚ ‚ ѕ S S ѕ ѕ S ѕ ѕ W ѕ W Г W ѕ WW Г ‚ n n n n n @@@ Ж Ж
ѕ S ѕ S ѕ S — S ѕ ѕ ѕ ѕ S ѕ S S — W Г W Г Г ‚ Г ‚ ‚ G ‚ G G Г — — Г W Г Ј Ј Ј G Ј G Ј G Ј G Ј G ѕ ѕ S S ѕ ѕ ѕ ѕ S ѕ ѕ ѕ Г W ѕ ѕ WW Г ‚ n n @@@@@ n n n
ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ S — S S ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ S — Г Г Г ‚ Г Г ‚ ‚ G ‚ G G — — — — — Г | Ж Ј Ј Ј G Ј G Ј Ј Ј G ѕ S S S ѕ ѕ S ѕ S S S ѕ W Г W ѕ WW Г ‚ n @@ n @ Ж Ж Ж Ж @@
S ѕ ѕ ѕ ѕ S — S ѕ S ѕ ѕ W ѕ ѕ ѕ S — ‚ Г Г ‚ ‚ G G G G — — — — — — — Г | Ж Ј Ж Ј Ј Ј Ј Ј Ж Ј ѕ S S S ѕ ѕ ѕ ѕ S S S ѕ ѕ Г W ѕ ѕ W Г ‚ n n n @@ Ж Ж w w w Ж w
ѕ ѕ W ѕ S ѕ S S ѕ ѕ ѕ W ѕ W ѕ ѕ S — ‚ ‚ ‚ ‚ G G G — — — — — — — — — | Ж Ж Ж Ј Ж Ј Ж Ј Ж Ј ѕ S S S ѕ S ѕ ѕ S S S ѕ ѕ ‚ Г W ѕ WW Г ‚ ь ь n n n @@ Ж w w w Ж
ѕ W ѕ ѕ ѕ ѕ S ѕ S ѕ ѕ ѕ W ѕ W ѕ ѕ S G ‚ G G G G — — — S — — — — — — | Ж | Ж Ж Ј Ж Ј Ж Ј ѕ S S S ѕ ѕ ѕ ѕ S ѕ S S ѕ ‚ Г Г W ѕ W Г ‚ ь n n @@@ n n @ Ж Ж Ж @
ѕ ѕ W ѕ ѕ ѕ S S ѕ ѕ ѕ W ѕ W ѕ W ѕ S G G G G — — — — S — S S — — S — | | Ж | Ж Ж Ј Ж Ј ѕ S S S ѕ S ѕ ѕ S S S S ѕ ‚ Г Г W ѕ W Г ‚ ‚ ь ь n n n n @@ Ж @@ n @
W ѕ WW ѕ ѕ S S ѕ ѕ W ѕ W ѕ WWW ѕ G G — — — — S S — S S — S S — — | Ж | Ж Ж Ж | Ј ѕ S S S ѕ ѕ ѕ ѕ S ѕ ѕ S ѕ ‚ ‚ Г W ѕ W Г ‚ ‚ ь ь ь ь ь ь ь n n n @@@ n
ѕ WW ѕ W ѕ S ѕ ѕ ѕ ѕ W ѕ WWW Г W G — — — S S — S S ѕ S S S — S — | | Ж Ж | | Ж ѕ S S S ѕ S ѕ ѕ S ѕ W ѕ ѕ ‚ G ‚ Г Г W Г ‚ — — ь ь ь ь n n n @@@ n n n ь
ѕ WWW ѕ ѕ S ѕ W ѕ ѕ ѕ WW Г WW Г — — S S ѕ S S ѕ ѕ S S S ѕ S S — | | Ж | | Ж ѕ S S ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ W ѕ W ‚ G ‚ Г Г W Г ‚ — — — — ь n n @@@@ n n n ь ь ь
WWWW ѕ ѕ S ѕ W ѕ W ѕ WWW Г Г — — S ѕ S S ѕ ѕ ѕ S S S ѕ ѕ S S S | Ж | | | ѕ S S ѕ ѕ W ѕ ѕ W ѕ W ѕ W ‚ G ‚ Г Г W Г ‚ — — — S — — n ь n @ Ж Ж Ж @@ n n n
WW Г WW ѕ ѕ W ѕ ѕ ѕ W Г W Г Г — — S S S ѕ ѕ S ѕ S S S ѕ ѕ W ѕ S ѕ | | | | W S ѕ ѕ S ѕ ѕ WW ѕ WWW ‚ G ‚ Г Г Г Г ‚ — — — S — S — ь n @@@@@ Ж Ж @@@
W Г WWW ѕ ѕ W ѕ W ѕ WW Г Г — S S S ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ W ѕ S ѕ ѕ WW ѕ ѕ ѕ | | | W S ѕ ѕ ѕ WWWW Г WW Г G Ј G Г Г Г ‚ ‚ — — — S — S S S — ь ь n n n n @@ Ж Ж @
WW Г WWW ѕ WW ѕ WW Г Г — S ѕ S ѕ ѕ ѕ W ѕ W ѕ S ѕ ѕ WWW ѕ ѕ | | | W ѕ ѕ ѕ WWWW Г WW Г Г Ј Ј G ‚ ‚ Г ‚ ‚ — — — S S S S ѕ S — ь ь ь ь ь n n n @ n ь
Г W Г WWW ѕ W Г W ѕ W Г — S ѕ S ѕ ѕ W ѕ ѕ WW ѕ S ѕ WWW ѕ W ѕ | | W ѕ ѕ W Г WW Г Г W Г Г ‚ Ж Ј G G ‚ Г ‚ ‚ — — — S S ѕ S S ѕ S S ь ь ь n n n @@ n @ n
W Г Г W Г W ѕ W Г Г W Г S S ѕ ѕ ѕ W ѕ ѕ WWW ѕ S ѕ WW Г WW ѕ ѕ | WWWW Г W Г Г Г ‚ Г Г ‚ Ж Ј Ј G ‚ ‚ ‚ ‚ — — — S S ѕ ѕ S ѕ ѕ ѕ S ь n n ь n @@ n ь n ь
W Г Г Г WW ѕ W Г Г Г S ѕ ѕ ѕ ѕ W ѕ WW Г W Г W ѕ WW Г WW ѕ W ѕ ‚ Г WW Г ‚ Г Г ‚ ‚ Г ‚ G Ж Ј Ј G ‚ G ‚ ‚ — — S S S ѕ ѕ ѕ S ѕ ѕ W S n ь n n @ Ж Ж @ n ь ь
Г W Г Г Г WWW Г ‚ S ѕ ѕ ѕ WWWWW Г W Г W ѕ WW Г W Г WW ѕ G ‚ Г Г Г Г Г ‚ ‚ G G ‚ G Ж Ж Ј G ‚ G ‚ ‚ — — S S ѕ ѕ S ѕ ѕ S ѕ WW S @@@ Ж Ж @ n ь ь O O
Г Г Г ‚ Г Г W Г ‚ S ѕ ѕ WWW Г W Г WW Г Г W ѕ W Г W Г WW ѕ W G G ‚ Г Г ‚ ‚ G G G G Ж | Ж Ј G G ‚ ‚ ‚ — — S S ѕ S ѕ ѕ ѕ S ѕ W Г W ѕ n n @@ n n ь O O O O
Г Г ‚ Г Г Г Г ‚ S ѕ WW Г W Г W Г W Г Г Г W ѕ W Г Г Г Г Г Г W — — — G ‚ ‚ G G Ј Ј Ј Ж | Ж Ј G G ‚ G ‚ — — S S ѕ S ѕ ѕ W ѕ S ѕ W Г W ѕ ь n n n ь ь ь ь O O ь
Г ‚ ‚ ‚ Г ‚ Г S ѕ WW Г W Г Г Г Г ‚ Г Г W ѕ W Г Г Г Г ‚ ‚ — — — — — — G G Ј Ј Ј Ж | | Ж Ј Ј G ‚ ‚ ‚ — — S S ѕ ѕ ѕ ѕ W ѕ W ѕ W Г ‚ W ѕ O ь ь ь n n n ь ь ь O
‚ ‚ G ‚ ‚ Г ‚ ѕ WW Г Г Г Г ‚ Г ‚ Г ‚ Г Г W Г Г ‚ ‚ — — — — — — — — — — Ј Ј Ж Ж | | Ж Ж Ј G ‚ ‚ ‚ — — S S ѕ S ѕ ѕ W ѕ W Г WW Г ‚ W ѕ ь O ь ь ь ь ь n n ь ь
‚ G G ‚ ‚ ‚ ѕ WW Г Г ‚ Г ‚ Г ‚ Г ‚ ‚ ‚ Г Г ‚ ‚ — — — — — — — — — — — — — Ж Ж | | Ж Ж Ј G G ‚ ‚ — — S S ѕ ѕ ѕ ѕ W ѕ WW Г W Г ‚ Г W ѕ O ь O ь n n n @@@ n
G G G ‚ G ‚ ѕ W Г Г ‚ Г ‚ G ‚ G ‚ G G ‚ ‚ ‚ — — — — S S S — S — — — — — — | | | Ж Ж Ј G G ‚ ‚ — — S S ѕ S ѕ ѕ ѕ ѕ WW Г Г W Г ‚ Г W ѕ O O ь O ь ь n n n n ь
‚ G ‚ G ‚ ѕ W Г Г ‚ Г ‚ ‚ ‚ G G G Ј Ј G ——— S S S S S ѕ S — S —————— | Ж | Ж Ј G ‚ ‚ —— S S ѕ ѕ ѕ ѕ W ѕ W Г W Г W Г ‚ ‚ Г WO O O O O O O O ь ь ь ь
G G G ‚ G ѕ W Г ‚ Г ‚ ‚ G G Ј Ј Ј — — — S S S S S ѕ ѕ ѕ S ѕ S — — S — — — — | | Ж Ж G ‚ ‚ — — S S ѕ ѕ W ѕ W ѕ WWW Г Г W Г G ‚ Г W O ¦ O ь ь ь ь ь ь ь ь O
Ј G G G ѕ W Г ‚ ‚ ‚ G G G Ј Ј — — — S S S ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ S S — — S S — — — | | Ж Ј G ‚ — — S S ѕ ѕ W ѕ WWWWW Г Г W Г ‚ G ‚ Г ¦ ¦ O ¦ O O ь O ь ь O O O
G Ј G Ј W Г ‚ ‚ G G G Ј Ј — — S S S ѕ ѕ ѕ WWWW ѕ ѕ ѕ ѕ ѕ S — S S ѕ S — — | Ж Ж Ј G — — S ѕ ѕ ѕ W ѕ WW Г W Г Г Г Г W ‚ G ‚ Г W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O ь O O O ¦ ¦
Ј G Ј ѕ Г ‚ ‚ G G Ј Ј — — S S S ѕ ѕ WWW Г Г W Г WWW ѕ ѕ S S S ѕ ѕ S — — | Ж Ј G — — S ѕ S ѕ WWWW Г W Г W Г Г W Г ‚ G ‚ Г W ¦ ¦ ¦ O O ¦ ¦ O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
G Ј Ж W Г ‚ G Ј Ј — — S S ѕ ѕ WWW Г Г Г Г Г Г W Г WW ѕ ѕ S S ѕ ѕ ѕ S S — | Ж Ј — — S ѕ ѕ ѕ W ѕ WWWW Г Г Г Г Г W ‚ G ‚ Г W ¦ ¦ O O O ь ь ь ь O O ¦ ¦ ¦
Ј Ж Ж Г ‚ G Ј — S S S ѕ WWW Г Г Г Г Г ‚ Г ‚ Г Г WWWW ѕ S ѕ ѕ W ѕ ѕ S — | Ж — — S ѕ S ѕ WWWW Г W Г W Г Г Г W ‚ G Ј ‚ Г W O O ь ь ь O O O ¦ ¦ ¦ O O ¦
Ж Ж | ‚ G Ј S S ѕ ѕ ѕ W Г Г Г Г ‚ ‚ ‚ ‚ Г ‚ Г ‚ Г W Г WW ѕ S ѕ W ѕ W ѕ S — Ж — S S ѕ S ѕ W ѕ W Г Г W Г Г Г Г Г W ‚ G Ј G Г W O O O O ь ь ь ь ь ь O O ь O O
Ж | | G Ј S ѕ ѕ WWW Г Г ‚ ‚ ‚ Г ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ Г Г Г WW ѕ S ѕ WWWW ѕ ѕ S ѕ S ѕ ѕ S ѕ W ѕ W Г W Г Г Г ‚ Г ‚ Г W ‚ G Ј ‚ Г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O O O ь ь ь ь ь
| | | G ѕ ѕ WW Г Г Г ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ ‚ Г ‚ Г ‚ ‚ Г ‚ Г Г W ѕ ѕ WWW Г W ѕ ѕ S W ѕ W ѕ ѕ WWW Г Г Г Г Г ‚ Г Г Г W ‚ G Ј G ‚ ¦ ¦ ¦ O O O O O O O ь ь n n ь ь O
| | ѕ ѕ WWW Г Г ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ Г ‚ ‚ Г ‚ Г Г W ѕ ѕ WW Г Г WWW ѕ S Г W ѕ WWW Г Г W Г ‚ Г ‚ Г ‚ Г W ‚ G Ј G ‚ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O ь ь ь n n n ь n n ь
| ѕ WWW Г Г ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ ‚ Г ‚ ‚ Г ‚ Г Г Г W ѕ WW Г Г W Г W ѕ W S Г Г WW Г Г W Г Г Г Г ‚ Г ‚ Г ‚ W G Ј Ј G ¦ ¦ O O O O O O ь O ь ь ь n @ n n ь n
ѕ WW Г Г Г ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Г W ѕ W Г Г W Г Г Г WW ѕ S Г W Г Г W Г Г Г Г Г ‚ Г ‚ Г ‚ W ‚ G Ј G O O O O O O O ь ь ь ь n n n @@@@ n n
WW Г Г ‚ ‚ Г ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G ‚ ‚ Г WW Г Г Г Г Г Г W Г W ѕ S ‚ Г Г Г Г Г ‚ Г ‚ Г Г ‚ ‚ ‚ G Г G Ј G ¦ O O O O ь ь ь ь O O ь ь ь n n n @@@@
Г Г Г ‚ Г ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G ‚ ‚ G ‚ G ‚ ‚ ‚ G ‚ ‚ Г WW Г ‚ ‚ Г ‚ Г Г Г W Г W ѕ ‚ Г ‚ Г Г ‚ Г ‚ Г ‚ ‚ ‚ ‚ G Г ‚ Ј G ¦ ¦ ¦ ¦ O O O O ь ь ь ь ь n n ь ь ь n n n @
Г Г ‚ ‚ ‚ ‚ G ‚ ‚ G ‚ ‚ ‚ G ‚ G ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Г W Г ‚ Г ‚ ‚ Г Г Г Г Г WW ѕ G ‚ Г ‚ G ‚ ‚ G ‚ ‚ ‚ G G ‚ Г Ј G ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ y y O y y y ь Э y ь ь ь ь ь ь n
‚ ‚ Г ‚ ‚ G ‚ G G ‚ G ‚ G ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G ‚ G ‚ Г W ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Г ‚ Г Г WWW G ‚ ‚ G ‚ G G ‚ G G G G ‚ Г Ј G g ¦ ¦ O O O y y Э Э Э Э Э Э y Э Э y O O O O ь ь
Г ‚ ‚ ‚ G ‚ G G ‚ G ‚ G ‚ G ‚ ‚ ‚ ‚ G ‚ G ‚ Г W ‚ G ‚ G ‚ ‚ Г ‚ Г Г Г Г WW Ј G G G G Ј G G Ј G G ‚ G ‚ G g ¦ g ¦ ¦ O O Э y Э § § ^ ^ ^ ^ § Э y ¦ ¦ ¦ O O O
‚ ‚ ‚ ‚ ‚ G G G G G G ‚ G ‚ ‚ ‚ G ‚ ‚ G ‚ Г Г ‚ G Ј G ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ Г Г WW Ј G G Ј G Ј G Ј Ј G Ј Ј G ‚ G ggg ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Э y § Э y y ^ Э y Э y Э ¦ ¦ O ь ь ь
‚ ‚ G ‚ G ‚ G ‚ ‚ G G G ‚ ‚ G ‚ ‚ G G Ј ‚ Г ‚ G Ј G G ‚ G ‚ ‚ ‚ ‚ Г ‚ Г W Ј G Ј Ж Ј Ј Ј Ј Ј Ј Ј G ‚ gggggggg ¦ ¦ Э Э Э Э y y Э y y Э y Э O ь ь O ь ь
‚ ‚ ‚ G G G ‚ G G G G ‚ ‚ ‚ ‚ G G G Ј G Г ‚ G Ј G G G G ‚ ‚ G ‚ Г ‚ Г Г W Ж Ј Ж Ј Ж Ж Ј Ж Ј G G ‚ ggg ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Э Э Э Э y Э y Э Э Э Э ь ь n ь n ь
G ‚ G G G G G G G G ‚ ‚ G G G G Ј Ј G ‚ ‚ G Ј Ж Ј G Ј G G G ‚ ‚ ‚ ‚ Г WЖ Ј Ж Ј Ж Ж Ж Ж Ј G ‚ ‚ ¦ ¦ ¦ ¦ g ¦ ¦ ¦ O O O O ® ® ^ Э Э Э ^ Э Э ^ ) ) ) ) ® ® n n
‚ G Ј G Ј Ј G G Ј G G G G Ј G Ј Ј G ‚ ‚ G Ј Ж Ј G Ј G G G ‚ G ‚ G ‚ Г W Ж Ж Ж Ж | | Ж Ј Ј Ј ¦ ¦ ¦ O O ¦ ¦ O O O ¦ ¦ ¦ ® ® ^ } ^ ^ ^ ^ ^ ^ } ^ ) ® ® n n @@
G G G Ј Ј G Ј Ј G G G Ж G G Ј Ж G ‚ G G Ј Ж Ј Ј Ј G Ј G Ј G G G ‚ ‚ Г ЖЖ | | | ЖЖ Ј Ј ¦ ¦ O O O ¦ O O O O O O O O ® O O ® ^ } } } } } } } } ^ ) ) ® ® n @
Ј G Ј Ј G Ј Ј G G Ј Ј G Ж Ј Ж G G G G Ј Ж | Ж Ј Ј Ј Ј Ј G G G ‚ ‚ Г | | | ЖЖЖ Ј Ј ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї } } } ь ь ь ь ь ь
G Ј Ј G Ј Ј G Ј Ј G G Ж Ж Ж G G Ј Ј Ј Ж | Ж Ж Ж Ј Ж Ј Ј Ј G Ј G ‚ | | Ж Ж Ј Ј Ј gggg Ї Ї Ї Y Y Y Y Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Y Ї Y Y Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї ь ь n n
Ј Ј Ж Ј Ж Ј Ј Ј G Ј Ј Ж Ж Ј Ј Ј Ј Ж Ж | | Ж | Ж Ж Ј Ј Ј G Ј G G | | Ж Ј Ј ggggg Ї Ї Y Y Y Ї Ї Ї Ї Ї Y Ї Y Y Y Y Ї Y Y Ї Y Ї Y W W Y Y Y Y Y Ї Ї Ї Ї Ї @
Ј Ж Ј Ж Ј Ж Ж Ј Ј Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж | | | Ж | Ж | Ж Ж Ж Ј Ј Ј Ј | | Ж gggggg Ї Ї Y Y Ї Ї Ї Ї Y Y Y Y Y Y Ї W W W Y Y Ї Y W Y W Y W W W W W W Y Y Ї Ї Y Ї
Ж Ж Ж Ж Ж Ж | Ж Ж Ж | Ж Ж | Ж | | | | Ж | Ж | Ж | | | Ж Ж ggggg ¦ ¦ gg ¦ Ї Y Y Ї Ї Ї Y Y Y W W W W W W Y Ї z W W W Y W Y W Y W z z z z W Y Y Y Y Ї Ї Y
| ЖЖЖ | | ЖЖ | | Ж | | Ж | | | | | | | | | | | ЖЖ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ g ¦ ¦ ¦ Ї Y Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Y Y WW z z z W Y Y z z WW z W z W z ) z WW z W Y WW Y Y W
Ж | | | | Ж | | | Ж | | | | | | | | | | | | | ЖЖ ¦ ¦ ¦ ¦ O O O O ¦ ¦ ¦ ¦ Ї Y Ї Ї Ї Y Y Y Y Y Ї Y Y Y W z ) z WW Y ) z WW z W z ) z W z z W Y W Y Y Y WW
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Ж Ж Ж Ж Ж ggggg ¦ ¦ ¦ O O O O O O Ї Ї Ї Y Y Y W W W W W W W W W W z ) z z W W ) z z W z ) z W z W Y W W W Y W W W Y
| | | | | | | | | | | | | Ж Ж Ж Ж Ж ggggggg ¦ ¦ ¦ O O ь ь ь ь ь O Ї Y Ї Y Y W W W z z z z ) ) ) ) W W z ) z z W W ) z z ) z W z W Y W z W Y W W W Y Ї
g Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ggggg ¦ ¦ gg ¦ gggggggg ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ї Y Ї Ї Ї Y Y Y W W W W W W z z ) ® ® ® ® ) ) ) ) ) ) ) z z z z W z W Y Y Y Y Y Ї W
gggg ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ gggg ¦ ¦ gg ¦ gg ¦ ¦ ggggg ¦ ¦ ¦ ¦ O O O O O Ї Y Y Ї Ї Ї Ї Ї Y Y Y Y W z W W W z z ) ) ® ® ® ® ® ® ® ) ) ) z z W W W W W W W W O
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O ¦ O ¦ ¦ ¦ g ¦ ¦ g ¦ ¦ g ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O O ь ь ь ь ь O Ї Y Ї Y Y Y Y Ї Ї Ї Y W Y W Y W z WWWW z z ) ) ® ® ® ® ® ) ) ) z z z z z ¦ ¦ ¦ ¦
O O ¦ ¦ ¦ O O O ¦ O ¦ O O ¦ ¦ ¦ g ¦ g ¦ ¦ ¦ ¦ O ¦ ¦ O O ¦ O O O y y O y y y Э Э Y Y Ї Ї Y Y Y Y Y Y W Y W Y W W z ) ) z z z ) ) ) ) z ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ll
O ¦ ¦ O O ¦ ¦ ¦ O ¦ O ь ь O O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O ¦ O ¦ O O ¦ O O O y y Э Э Э Э Э Э Э Э Э y Y Y Y W W Y Ї Ї Y Y Y W W z ) z z W z ) z z ) z W Y Ї ¦ ¦ O O O lll O
ь O O ¦ ¦ ¦ ¦ O O O O O ь ь n O O ¦ ¦ O ¦ O O O ь ь ь ь ь ь Э y Э § § ^ ^ ^ § § Э y Ї Y Ї Y Y Ї Y Y Y WW z z ) z WW z z z WW z W Y Ї Y Ї ¦ ¦ ¦ ¦ O O O O
| ь ь O O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O O ь n n ь O ¦ ¦ ¦ ¦ O O O O O ь ь Э y § Э y y
Э y Э y Э Ї Ї Y Ї Ї Y W W W z z W W W W Y Y W W W W Y W Y Ї Ї Y Ї ¦ ¦ lll O O ь
ь ь O O ¦ O ¦ ¦ ¦ ¦ O O ь ь n n n @Ж ь O ¦ ¦ ¦ ¦ O O ¦ O ь Э Э Э Э y y Э y y Э y Э Ї Ї Ї Ї Y Y Y Y W W W W Y Y Y Y W W W Y Y W Y Ї Ї Y Y Ї ¦ O ¦ O O ь ь O
@
O O O ¦ O ¦ O ¦ O O O O O ь ь O ь n
Ж w ь O ¦ ¦ ¦ ¦ O O O O Э Э Э Э y Э y Э Э Э Э Ї Ї Ї Ї Ї Ї Y W Y WW Y W Y Y W Y W Y Ї Y Y Ї Ї Y Y Y Ї O ® ® ь ь O ь ь
ь O O O O O ¦ O ¦ ¦ ¦ ¦ O O O ь n @ n @Ж w ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ® O ^ ^ Э Э Э ^ Э Э ^ ^ O O O Ї Ї Ї Ї Ї Y Y Y Y Y Y Y Ї Y W Y Ї Y Y Ї Ї Y Y Y Ї O O ь ® ® | | | |
| | ь O ь O O ¦ O ¦ ¦ O ¦ ¦ O O O ь ь n @Ж w w ¦ ¦ O ¦ O ¦ ^ } } ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ } ^ Э y y O Э y Ї Ї Ї Ї Y Y Ї Ї Y Ї Y Ї Y Ї Ї Ї Y Y Ї Ї O ь ь ® ь O ь ь ь ь
| ь O ь O ь O O O O O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O O O ь n @Ж O O O ¦ O ® ® } § ^ } } ^ § } } } } y Э Э y Э y y y Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Y Y Ї Ї O O ь ® ® ь ь ь ь | | |
Ж | ь | ь O ь ь ь O ¦ O O ¦ ¦ O ¦ ¦ O O ь n @ Ж O ¦ ¦ ¦ O æ § æ § § § ææ § § § Э y Э ^ ^ ^ ^ Э y Э ь Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї Ї O O ь ь | | | | | | | ь ь ь
Ж Ж | Ж | ь | | ь ь O O ¦ O ¦ ¦ O O ь ь O ь n @ Ж w ¦ O ¦ ® æ § ææ ) § ) æ § æ Э Э Э y y Э y y Э | | | ь ь ь ь | | Ж Ј Ј G G G ь ь | | | ь ь ь ь ь ь O O O
Ј Ј Ж Ж Ж | ь ь O O O ¦ O ¦ ¦ O ¦ ¦ O ь ь n ь n @Ж w ¦ O O O ® ) ) ) æ ) ) æ ) æ ^ Э Э Э Э Э Э ^ | Ж Ж | | | | Ж Ж Ј Ж Ј Ј G ь G ь ь ь O O O O O O O ь ь ь
| | Ј Ј Ј ЖЖ | ь ь ь O O O O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O ь n @ n @O w ¦ ¦ ¦ O ь ®æ ) ® ® ) ® ^ } ^ ^ ^ ^ ^ ^ } ^ | ЖЖ | | | | | | | ЖЖ Ј G ь O O ¦ ¦ ¦ O ¦ O ¦ O O O O
ь ь ь ь ь Ј Ј Ж | ь O ь ь O ¦ O ¦ ¦ O O ь O ь n ь n @ Ж w ¦ O ь ® @ ® ® @@ ® ) æ § } } } } } } § } ) | | Ж | Ж Ж | | Ж | | Ж Ј G ь O O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O ¦ ¦ O O
ь ь ь O O ь ь Ј Ж | ь ь O ¦ O ¦ O ¦ ¦ O O ь n ь n @ n @Ж w ¦ O ь n @Ж Ж Ж@ ® ) æ § § æ § § § æ § ) ) Ж Ј Ж Ј Ј Ж Ж Ј Ј Ж Ј Ж Ј G ь O O O ¦ ¦ O ¦ O ¦ ¦ O

(8)

перенабор выполнила Алла Л.

(9)

Page 6

Нимфа

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

150
Ж ) ®
) ) )
Ж ) ®
) ® ®
Ж ) )
ЖЖЖ
w Ж )
Ж ) )
) Ж )
Ж w Ж
Ї Ї w
Y Ї Ї
W Y A
z A Z
Z Z Z
w w N
N N Ж
N ЖЖ
Ж w Ж
w Ж w
ЖЖЖ
w ЖЖ
Ж w Ж
w w w
Z Z Z
w Z Z
w w w
@@@ Ж Ж w
ЖЖЖ w w Z
@Ж w Z Z w
@@@ Ж Ж Ж
Ж Ж Ж @@@
w w w Ж Ж@
Z Z Z w w Ж
w Z w ЖЖЖ
@ Ж Ж @@@
n n n n n n
Ж @@@ n n
w Ж w Ж Ж@
w w Ж @@@
Ж Ж@ n n n
@ n @@ n n
@@ n n ь n
n n ь ь n ь
ь ь ь ь ь ь
n n n ь ь ь
@@@ n n ь
Ж Ж @@@ n
@n ь n n n
n @ n ь ь ь
ь n ь O ь ь
n ь ь ь O O
ь O O O O O
O O O O O O
O O ь O O ь
ь ь O ь ь O
n ь ь n n ь
@@ n @@ n
n n ь ь ь ь
ь ь ь O ь O
ь ь O ь O O
O O O O O O
O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ O O O
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O
O O ¦ O O O
ь O O ¦ O O
ь ь ь O O ь
ь ь O ь ь O
n n ь ь ь ь
n ь n n ь ь
@n n n n n
@@@@ n @
n n @ n @ n
ь ь n ь n ь
O ь ь n ь n
O O O ь ь ь
ь ь ь ь ь ь
O ь ь O O O
ь n ь ь ь O
® n n n ь ь
n @@@ n n
® n @ n n ь
ь ь ь n @ n
ь n n @ n @
Ї Ї @@@@
Ї Y Ї Ї n n
Ї Ї Y Ї Ї @
Y Y W Y Ї n
Y WW Y Ї n
WW Y Ї W ь
W Y Ї W O ь
Y Ї W O ь ь
WW O O O O
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ll O O O
ll O ¦ O O
O O O O O O
O O ь ь O O
ь ь O ь ь ь
O ь ь ь | |
| | | | ь |
ь ь ь | | |
| | | | | |
ь ь ь ь | |
O O O O ь ь
ь ь ь | | |
O O O ь ь ь
¦ O O O O O
¦ ¦ O ь | |
®
)
Ж
)
)
Ж
w
w
w
w
Ї
Y
W
z
W
Y
Z
N
w
Z
w
Z
Z
w
w
Ж
Ж

(9)

)
Ж
w
Ж
Ж
)
Ж
w
w
Ж
Ї
Y
W
z
W
Y
w
Ж

Z
w
w
Z
w
Ж
w
Ж

Ж
Ж
w
)
Ж
Ж
Ж
w
Ж
w
Ї
Y
W
z
Y
Z
w
N
w
Z
Ж
w
w
Z
w
w
Ж

перенабор выполнила Алла Л.

Page 7

(8)

Нимфа

220

10
¦
¦
O
¦
¦
¦

O
¦
O
O
¦
O

ь
O
ь
O
¦
O

ь
ь
O
O
O
¦

|
ь
O
ь
O
¦

|
ь
ь
O
O
¦

|
|
ь
O
O
O

|
|
ь
ь
O
O

|
ь
ь
ь
O
O

ь
|
ь
O
O
¦

|
ь
ь
O
O
¦

20
|
ь
ь
O
ь
O

|
ь
ь
ь
O
O

|
|
ь
ь
O
O

|
|
ь
O
ь
O

|
ь
ь
ь
O
O

|
ь
|
ь
O
O

|
|
ь
O
ь
O

|
|
ь
O
ь
O

|
|
ь
ь
O
O

|
|
ь
ь
O
¦

30
|
ь
|
ь
O
O

Ж
ь
|
ь
O
ь

перенабор выполнила Алла Л.

Ж
|
ь
O
ь
O

Ж
|
ь
O
ь
O

Ж
|
ь
|
ь
O

Ж
|
|
ь
ь
ь

®
|
|
ь
ь
ь

Ж
|
|
|
ь
O

Ж
|
|
|
ь
O

®
|
|
ь
O
O

40
Ж
|
|
ь
O
ь

|
|
ь
|
ь
O

|
|
|
ь
ь
O

®
|
ь
ь
O
O

|
ь
|
ь
O
Ј

ь
|
ь
ь
Ј
Ж

ь
Ј
ь
Ј
Ж
Ј

Ј
Ж
Ј
Ј
Ж
Ј

Ј
Ј
Ж
Ј
Ж
|

Ж
Ј
|
Ж
|
|

50
|
Ж
ь
|
ь
|

ь
|
ь
ь
|
Ж

|
ь
ь
|
Ж
Ј

ь
ь
®
|
Ж
Ј

Ї
ь
®
Ж
)
Ж

Ї
|
Ж
®
)
|

Ї
Ї
|
®
|
Ж

Ї
Ї
ь
|
®
|

Ї
Ї
ь
ь
®
ь

Y
Ї
Ї
ь
ь
|

60
W
Y
Ї
ь
|

W
Y
Ї
ь
ь

Y
Ї
Ї
Ї
O

Y
Y
Ї
Ї
O

W
Y
Ї
Ї
O
llll O

W
Y
Ї
Ї
O
O

Y WW Y
Y Y Y Ї
Ї Ї Ї Ї
Ї Ї Ї Ї
O O ь ь
ь lll

70
Y
Ї
Ї
Ї
ь
|

Y
Ї
Ї
ь
|
®

Ї
Ї
Ї
ь
®
®

Ї
Y
Ї
|
®
Ж

Ї
Y
Ї
|
Ж
|

Ї
Ї
|
Ж
Ј
Ж

Y
Ї
|
)
Ј
Ј

Y
Ї
|
)
Ј
ь

Ї
|
Ж
Ј
ь
O

ь
|
)
Ј
ь
ь

|
Ж
Ж
ь
ь
O

|
Ж
Ј
ь
ь
O

|
Ј
Ј
ь
O
O

ь
ь
Ј
ь
O
¦

|
ь
ь
ь
O
¦

|
ь
ь
O
O
¦

Ј
ь
ь
O
¦
¦

Page 8

(9)

Нимфа

220

80
|
ь
ь
ь
O
¦

|
ь
ь
O
O
¦

Ј
ь
ь
O
¦
¦

Ј
ь
O
O
¦
O

Ј
ь
O
ь
O
ь

Ж
Ј
ь
Ј
ь
O

90
Ж
Ј
ь
Ј
Ј
ь

|
Ж
Ј
Ј
Ј
Ј

ь
|
Ж
Ј
Ж
Ж

ь
ь
|
Ж
Ж
|

ь
O
ь
Ж
|
ь

O
ь
ь
|
ь
|

O
ь
O
ь
O
ь

O
O
¦
O
ь
|

O
¦
O
O
O
ь

¦
O
¦
O
¦
O

100
¦
¦
O
¦
O
ь

¦
¦
¦
O
¦
O

¦
O
¦
O
O
ь

¦
O
O
¦
O
ь

O
ь
O
¦
O
ь

ь
O
ь
O
ь
O

n
ь
n
ь
O
ь

перенабор выполнила Алла Л.

110

@ n @O w ¦ ¦ ¦ O ь ®æ ) ® ® ) ® ^ } ^
n ь n @ Ж w ¦ O ь ® @ ® ® @@ ® ) æ § }
ь n @ n @Ж w ¦ O ь n @Ж Ж Ж@ ® ) æ §
O ь n ь n @Ж w O O ь n @ n @ ® ) ® ) æ
ь n ь n @Ж Ж@Ж ь O ь n @ ® Ж ® ь ® )
O ь ь ь n @@ Ж @ Ж ь n ь n @ Ж @ ® ь ь

120
^
}
§
)
|
ь

^ ^ ^
} } }
æ§ §
) ææ
® ® |
ь ь ®

130
^
}
§
)
®
|

} ^ |
§ } )
æ§ )
® ) ®
Ж ® Ж
| Ж |

Ж
|
)
Ж
®
Ж

Ж
|
Ж
®
Ж
|

|
Ж
Ј
|
|
Ж

|
|
Ж
Ј
ь
|

|
Ж
Ј
G
ь
|

140
|
Ж
Ј
G
G
ь

|
|
Ж
Ј
G
ь

|
|
Ж
Ј
G
|

|
Ж
Ј
Ј
G
|

Ж
|
Ј
G
Ј
G

Ж
|
Ж
Ј
G
|

Ј
Ж
Ј
Ј
G
|

G
Ј
Ж
Ј
Ј
G

ь
G
Ј
Ј
G
ь

O
ь
G
Ј
G
|

150
O
O
ь
G
ь
|

¦
O
O
ь
O
ь

¦
¦
O
ь
O
ь

¦
¦
O
O
ь
|

O
¦
¦
O
ь
|

¦
¦
¦
O
ь
|

O
¦
O
ь
O
ь

¦
O
¦
O
ь
ь

O
¦
O
¦
O
ь

O
¦
¦
O
O
ь

O
O
¦
O
ь
ь

O
O
O
¦
O
ь

Page 9

Нимфа

220

150
O
¦
¦
O
O
ь

O
O
¦
O
ь
ь

O
O
O
¦
O
ь

ь
O
ь
O
ь
ь

ь
O
|
O
ь
|

ь
O
|
ь
ь
|

перенабор выполнила Алла Л.

Page 10

Нимфа

Pattern Name:
Designed By:
Company:
Copyright:
Fabric:
Size:

Нимфа
перенабор выполнила Алла Л.
Panna
дизайнер Алина Ильина
Aida 14, White
156w X 220h Stitches
14 Count,
28.30w X 39.91h cm

Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type
Number
ь
2
Generic 026
М
2
Generic 040
*
2
Generic 051
Њ
2
Generic 052

2
Generic 057
A
2
Generic 078
Z
2
Generic 080
n
2
Generic 083
E
2
Generic 087
^
2
Generic 094
У
2
Generic 095
y
2
Generic 0102
W
2
Generic 0209
z
2
Generic 0212
н
2
Generic 0302
Ж
2
Generic 0306

2
Generic 0415
g
2
Generic 0420
Ј
2
Generic 0512
Э
2
Generic 0516
§
2
Generic 0654
у
2
Generic 0753
Г
2
Generic 0753

2
Generic 0754
U
2
Generic 0857
l
2
Generic 0858
f
2
Generic 0860
a
2
Generic 0877
®
2
Generic 0957
l
2
Generic 0958
я
2
Generic 0960

2
Generic 3061
|
2
Generic 3119
¦
2
Generic 3120
Ї
2
Generic 3140
є
2
Generic 3145
б
2
Generic 3221
G
2
Generic 3242
u
2
Generic 3243
ѕ
2
Generic 3243
¤
2
Generic 3245
æ
2
Generic 4105
j
2
Generic 4195
1
Generic
0420
0
1
Generic 0960
1
Generic 4105
)
1
Generic 0957
1
Generic 0860
.
1
Generic 3120
1
Generic 051
/
1
Generic 052
перенабор выполнила Алла Л.

Color
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
0212
Гамма.
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма.
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма.
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма

полукрест в две нити

полукрест в две нити

полукрест в две нити

Page 11

Нимфа

Symbol Strands
1
t
1
1
t
1
1
K
1
1
Y
1
1
N
1
1

1
1
W
1
1
}
1
1
S
1
1
w
1
1

1
1
O
1
1
@
1

Type
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic
Generic

Number
052
057
052
057
051
040
3140
0209
4105
3061
0753
3061
3243
0753
0654
094
3243
0415
080
0306
4195
3120
026
3120
0306
083

Color
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма

Floss Used for Petite Stitches:
Symbol Strands Type
Number
*
2
Generic 051
z
2
Generic 0212

2
Generic 0415
Г
2
Generic 0753
l
2
Generic 0958
я
2
Generic 0960
ѕ
2
Generic 3243

Color
Гамма
0212
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма

Floss Used for Straight Stitches:
Symbol Strands Type
Number
1
Generic 0415
1
Generic 0420
1
Generic 3222
1
Generic 3245

Color
Гамма
Гамма
Гамма
Гамма

перенабор выполнила Алла Л.