• Название:

  ЕСЕ контрольні питання, задачі


 • Размер: 2.22 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  Предпросмотр документа

  KOHTPOJьHI IМТЛННЯ

  св

  ei1

  з дисциплiни кЕлектротехнiчнi системи електроспоживання))

  l.

  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  'l,

  8.
  9,

  l0.

  l.

  систем.
  .щайте означення та rшасифiкацiю електропостачаJIьних

  Що таке приймач та споживач електроенергii?
  OcHoBHi вимоги до електопостачаJIьних систем.
  Струкryра та функuiйнi складовi електропостачаJIьних систем,
  системах.
  .Щжерела живлення в елекгропостач€шьних
  пункт в електропОстачальнiЙ системi?
  приймальний
  електроустановката
  Щотаке
  та
  ГЗП.
  РП
  поняття
  Пояснiть
  Класифiкачiя та ocHoBHi харакгеристики та режими роботн приймачiв електроенергiТ.
  КатегорiТ електроприймачiв за надiйнiстю живлення.
  Поняття електричного навантФкення i параметри, якi його характеризують (середне,
  ефективне та максимчuIьне навантаження, час використання максиммьного навантаження, час
  максимЕlльних втрат).

  Класифiкацiя графiкiв електричного навантаэкення.
  l2. Коефiчiенти, що характеризують графiки HaBaHT€DKeHb (використання, попиту, заповнення
  графiку, максимуму потужностi, форми графiка.
  об'екry електроспоживання.
  1 3. Понятгя розрахункового навантtDкення
  l4. Iоlасифiкацiя методiв визначення розрахункового навантarкення об'екта електоспоживання
  та областi ix застосування.
  l5. Наближенi методи визначення розрахункового наванftDкення об'скry електроспоживання
  (коефiцiента попиry, питомоТ ryстини навантФкення, питомих витрат електроенергiй).
  tб. Модифiкований статистичний метод визначення розрахункового навант€Dкення.
  l7. Що таке ефективна поryжнiсть електроприймача та ефективне число електоприймачiв?
  l8. Що таке середня поryжнiсть, середньо зважений коефiцiент використання та середнiй
  коефiчiент реактивнот поryжностi групи електроприймачiв?
  l9. Як визначають розрахункову поryжнiсть на освiтлення та однофазних електроприймачiв?
  20. Понятгя та хвильовi дiаграми повнот, акгивноl, неактивнот та реакгивнот поryжностей в
  l

  системах електроспоживан ня.
  2I . Коефiuiенти, якi характеризують потуокнiсть.в системах електроспоживання.
  22. Способи та технiчнi засоби пiдвищення коефiцiента поцrжностj в системах
  електроспоживання.

  2з. Щ:керела реактивнот поryжностi в систем:rх електроспоживання та ix ocHoBHi хараrгеристики.
  24. БатареТ статичних конденсаторiв та способи регулювання ix реактивноi поryжностi.
  25. Розподiл реактивнот поryжностi у ралiальнiй та магiстральнiй схемах живлення
  електроприймачiв.
  26. Показники якостi електричноi енергiт в електропостачальних системах та ii нормування.
  27. Вплив якостi електроенергiтна ефективнiсть роботи систем€лектроспоживання
  28. Способи визначення покzвникi в якостi електроенергiТ.
  29. Способи реryлювання показникiв якостi електроенергiТта засоби ix покращення.
  30. Типовi схемИ зовнiшнього електропостачання на напрузi 35 (l l0) кВ.
  31. Схеми приеднання ГПП до зовнiшньоТ мережi.,
  32. Схеми нижчоТнапруги ГПП
  33. Режими нейтралей в мережах ВН та СН.
  34. Схеми розполiлу на середнiй напрузi.
  35. ЩеховiТП, схеми та констукцiТ.
  36. Принчипи та схеми резервування живлення.
  37. Вибiр поryжностi трансформаторiв ГЗП.
  38. Вибiр мiсця розмiщення трансформаторiв Г3П.
  39. Картограма та центр HaBaHTzDKeHb.
  40. Вибiр кiлькостi, поryжностiта мiсця розмiщення цехових ТП,
  та умови ix вибору.
  4 l , Комугацiйнi та захиънi апарати в мережах Сн систем електроспоживання
  та умови
  електроспоживання
  систем
  l000
  В
  нижче
  42. Комугацiйнi та захиснi апарати В мережах
  ix вибору.
  43. Вибiр та перевiрка перерiзiв кабельних лiнiй розполiльноТ мережi СН.
  44. Визначення положень РПН трансформаторiв з врахуванняtlt зони нечутливостi реryлятора.
  45. Вибiр положення ПБ3 трансформаторiв.
  46. Розрахунок втрат потужностi та енергiт в системах електроспоживання.

  ТИПОВI ЗАДАIП
  Задача 1.

  заданого типового добового
  . максимtlлЬне наВантЕDкенНя Рл,, Qr, S*
  середне навантаження Рс, Q", S,
  о ефективЕg навантаження Рr, Qr, S,
  . час використання мiжсимального
  навантаження за pikTr* Тrо
  часмаксимальних втрат r
  о коефiцiенти форми, максимуму
  о добове споживання електроенергii rry

  активного та

  навантажень визначити:

  .

  40
  30

  .

  Задача

  о
  .

  о
  о
  о
  о

  2.

  20


  Т, год

  0

  ДJlя заданого масиву [аних рнь пь квь /8,и визначити:

  ефективне tмсло електроприiамачiв п",
  потужIIiсть ефективного електропрпймача ре
  середньозважений коефiцiент використанrlя Кв
  середнiй коефiцiент реактивнот потужностi tgrp"
  коефiцiент розрЕlхункового навантilкення Ко:f(п" Кв);
  розрахунковi навантаження Ро, Qо, S, групи ЕП.

  tяQi

  рui,кВrт1

  Пi,

  Kai

  9

  4

  0.I7

  l-|7

  5

  0.27
  0.17

  1.7з

  э.z
  7

  2

  0,8

  0,75

  J

  1.33

  3.

  Розподiлити за умов мiнiмрлу втрат активноi потужностi компенсувальнi пристроI
  (конденсаторнi батареi) зага_гlьною потужнiстю Q"y в радiальнiй cxeMi з наванта"lкеннями Q; (квар) та
  опорtlми r;(OM);

  Задача

  tt
  1

  Задача

  4.

  опор€lми

  rl(OM);

  tz

  Гз

  l

  t4

  0,5

  Q,t

  Q.z

  Q,з

  100

  100

  200

  Q,л

  Q*

  з20

  Розподiлити за р{ов мiнiмуплу втрат активноi потужностi компенсувальнi прис.троi
  (кояденсаторнi батареi) загальною потужнiстю Q,y в магiстрапьнiй cxeMi з навантalкеннями Р; (квар) та

  Г1

  0.1

  r2
  0.1

  r1
  0.1

  f4

  ft-z

  r2-з

  0,05

  0.05

  r

  ?-r'

  Q,t

  200

  Qz
  300

  Q.з

  200

  Задача 5. Задано максимаJIьне навантаження S,"*, на

  шинах ГЗП, трива.тliсть максимального навантаження
  ',
  середне за лобу навантаження Soo, вiдсоток споживачiв

  I та II

  категорiТ

  за надiйнiстю вiд

  максимального

  навантаження та KpfiHocтi допустимого навантаrкення оливного
  (а) та сдого (б) траясфрматорiв Вибрати кiлькiсть та
  поryжнiсть трансформаторiв ГЗП за стандартною
  шкалою: l:1.6:2.5:
  ; l0; lб;25:32:40;63 МВА.

  1,00
  0,95

  0,90

  Q,l

  Qr
  500

  напруги, наблrи<еноТдо 0,4 кВ,
  трансформч,ррч для забезпечення вторинноТ
  3адача f, Bor"u*"п,t положення ПБ3

  ЗалачарВизначитиположенНяПБ3трансфорМаторадлязаданогорежимУВсхеМI
  ААш,_6

  I;=_KM

  56_KBA

  l2=0,2KM

  6,3 кВ (чи l0,5 кВ)
  _

  UK=5,5%

  Р*=_кВ1

  за вказ. в}lклillача

  ц,=ý(qц l0)+Д
  ъЭ,5уоЮ,4

  SлSеr

  Задача

  $

  зад;ного режиму в cxeмi
  Визначити положення пБЗ трансформатора для
  ААш,_6

  l:
  6,3 кВ (чи l0,5 кВ)за вказ. викладача

  км

  Spz=2Spr

  SH:

  кВА

  UK=5,5Yo

  Рg=_кВт

  Kr-6(l0)+l-

  2*2,sa/ola,4
  5",=1g.7+i0.2)SH

  Залачаý.ВизначитиВтратипотУжностiтаенергiТЗарiКВдВотрансфорМаторнiйтП

  Замачаfo Визначити