• Название:

    Последование Недели Православия буклетная


  • Размер: 0.15 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название:
  • Автор: ARSENIY

Предпросмотр документа

Последование Недели Православия
По Литургии весь собор духовенства из
алтаря исходит на середину храма. Иконы Спасителя и Богоматери полагают на
аналое посреди церкви.
Диакон: Благослови, владыко.
Иерей: Благословен Бог наш...
Певцы: Аминь. И поют: Царю Небесный... Чтец: Трисвятое. По «Отче
наш...» иерей – возглас: Яко Твое есть
Царство... Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12). Слава, и ныне. Приидите, поклонимся... (трижды).
Псалом 74-й:
Исповемыся Тебе, Боже, исповемыся
Тебе, и призовем имя Твое: повем вся чудеса Твоя. Егда прииму время, аз правоты
возсужду. Растаяся земля и вси живущии
3

на ней, аз утвердих столпы ея. Рех беззаконнующим, не беззаконнуйте: и согрешающим, не возносите рога. Не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду: яко ниже от исход,
ниже от запад, ниже от пустых гор. Яко
Бог Судия есть: сего смиряет, и сего возносит. Яко чаша в руце Господни, вина нерастворена исполнь растворения, и уклони
от сея в сию: обаче дрождие Его не истощися, испиют вси грешнии земли. Аз же
возрадуюся в век, воспою Богу Иаковлю:
и вся роги грешных сломлю, и вознесется
рог праведнаго.
Слава, и ныне: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).
Диакон произносит великую ектению и

Íåâåðóþùèì, ÿêî Äóõ Ñâÿòûé óìóäðè ïðîðîêîâ è àïîñòîëîâ è
÷ðåç íèõ âîçâåñòè íàì èñòèííûé ïóòü ê âå÷íîìó ñïàñåíèþ, è óòâåðäè ñèå ÷óäåñàìè, è íûíå â ñåðäöàõ âåðíûõ è èñòèííûõ õðèñòèàí
îáèòàåò è íàñòàâëÿåò èõ íà âñÿêóþ èñòèíó: àíàôåìà.
Îòìåùóùèì áåññìåðòèå äóøè, êîí÷èíó âåêà, ñóä áóäóùèé è
âîçäàÿíèå âå÷íîå çà äîáðîäåòåëè íà íåáåñåõ, à çà ãðåõè îñóæäåíèå:
àíàôåìà.
Îòìåùóùèì âñå òàèíñòâà ñâÿòàÿ, Öåðêîâüþ Õðèñòîâîþ ñîäåðæèìàÿ: àíàôåìà.
Îòâåðãàþùèì ñîáîðû ñâÿòûõ Îòåö è èõ ïðåäàíèÿ, Áîæåñòâåííîìó Îòêðîâåíèþ ñîãëàñíàÿ, è Ïðàâîñëàâíî-Êàôîëè÷åñêîþ Öåðêîâüþ
áëàãî÷åñòíî õðàíèìàÿ: àíàôåìà.
Ïîìûøëÿþùèì, ÿêî ïðàâîñëàâíèè Ãîñóäàðè âîçâîäÿòñÿ íà ïðåñòîëû íå ïî îñîáëèâîìó î íèõ Áîæèþ áëàãîâîëåíèþ è ïðè ïîìàçàíèè íà öàðñòâî äàðîâàíèÿ Äóõà Ñâÿòàãî ê ïðîõîæäåíèþ âåëèêîãî
ñåãî çâàíèÿ íà íèõ íå èçëèâàþòñÿ: è òàêî äåðçàþùèì ïðîòèâ èõ íà
áóíò è èçìåíó: àíàôåìà.
Ðóãàþùèì è õóëÿùèì ñâÿòûÿ èêîíû, èõæå Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ê
âîñïîìèíàíèþ äåë Áîæèèõ è óãîäíèêîâ Åãî, ðàäè âîçáóæäåíèÿ âçèðàþùèõ íà îíûÿ êî áëàãî÷åñòèþ, è êî îíûõ ïîäðàæàíèþ ïðèåìëåò,
è ãëàãîëþùèì îíûÿ áûòè èäîëû: àíàôåìà.

по прошении: О плавающих... прилагает
следующие прошения:
4

25

Äâåíàäöàòü àíàôåìàòñòâîâàíèé, êàê îíè ïðîâîçãëàøàëèñü êëèðîì
îò èìåíè Öåðêâè äî 1917 ãîäà, ïðèâåäåíû íèæå:

О еже милостивым оком призрети на
Святую Свою Церковь, и соблюсти ю невредиму и непреобориму от ересей и суе-

Îòðèöàþùèì áûòèå Áîæèå è óòâåðæäàþùèì, ÿêî ìèð ñåé åñòü
ñàìîáûòåí è âñÿ â íåì áåç ïðîìûñëà Áîæèÿ è ïî ñëó÷àþ áûâàåò:
àíàôåìà.
Ãëàãîëþùèì Áîãà íå áûòè äóõ, íî ïëîòü; èëè íå áûòè Åãî
ïðàâåäíà, ìèëîñåðäà, ïðåìóäðà, âñåâåäóùà è ïîäîáíàÿ õóëåíèÿ
ïðîèçíîñÿùèì: àíàôåìà.

верий, и миром Своим оградити, Господу
помолимся.
О еже утишити раздирания ея и силою
Святаго Духа обратити всех отступльших
к познанию истины и сопричести ко из-

Äåðçàþùèì ãëàãîëàòè, ÿêî Ñûí Áîæèé íå åäèíîñóùíûé è íå
ðàâíî÷åñòíûé Îòöó, òàêîæäå è Äóõ Ñâÿòûé, è èñïîâåäàþùèì Îòöà,
è Ñûíà, è Ñâÿòîãî Äóõà íå åäèíîãî áûòè Áîãà: àíàôåìà.

бранному Своему стаду, Господу помолим-

Áåçóìíå ãëàãîëþùèì, ÿêî íå íóæíî áûòè êî ñïàñåíèþ íàøåìó
è êî î÷èùåíèþ ãðåõîâ ïðèøåñòâèå â ìèð Ñûíà Áîæèÿ âî ïëîòè, è
Åãî âîëüíîå ñòðàäàíèå, ñìåðòü è âîñêðåñåíèå: àíàôåìà.

О еже просветити мысли неверием по-

Íåïðèåìëþùèì áëàãîäàòè èñêóïëåíèÿ Åâàíãåëèåì ïðîïîâåäàííîãî, ÿêî åäèíñòâåííîãî íàøåãî êî îïðàâäàíèþ ïðåä Áîãîì ñðåäñòâà:
àíàôåìà.
Äåðçàþùèì ãëàãîëàòè, ÿêî Ïðå÷èñòàÿ Äåâà Ìàðèÿ íå áûñòü
ïðåæäå ðîæäåñòâà, â ðîæäåñòâå è ïî ðîæäåñòâå Äåâà: àíàôåìà.

ся.

мраченных светом Своего богоразумия,
верных же Своих укрепити и непоколебимых в правоверии соблюсти, Господу помолимся.
О избавитися нам... и прочее.
По возгласе певцы: Бог Господь, и явися
нам...

24

5

Тропарь, глас 4-й:
Благодарни суще недостойнии раби

во веки:/ во вся дни благословим Тебе/ и
восхвалим имя Твое во век и в век века./

Твои, Господи,/ о Твоих великих благоде-

Сподоби, Господи, в день сей без греха со-

яниих, на нас бывших,/ славяще Тя, хва-

хранитися нам./ Помилуй нас, Господи,

лим, благословим, благодарим, поем и ве-

помилуй нас:/ буди милость Твоя, Госпо-

личаем Твое благоутробие/ и рабски лю-

ди, на нас,/ якоже уповахом на Тя;/ на Тя,

бовию вопием Ти:// Благодетелю, Спасе

Господи, уповахом,// да не постыдимся во

наш, слава Тебе.

веки. Аминь.

Слава, глас 3-й:
Твоих благодеяний и даров туне,/ яко
раби непотребнии, сподобльшеся, Вла-

Во время пения весь освященный собор
целует святые иконы на аналоях, и бывает отпуст.

дыко,/ к Тебе усердно притекающе,/ благодарение по силе приносим/ и Тебе яко
Благодетеля и Творца славяще, вопием://
слава Тебе, Боже Прещедрый.
И ныне, глас 4-й:
Якоже вышния тверди благолепие,/ и
нижнюю споказал еси красоту святаго се6

23

ея,/ Тебе преславный апостольский лик,/

ления славы Твоея, Господи,/ утверди сие

Тебе пророческое хвалебное число,/ Тебе

во век века/ и приими наша в нем непре-

хвалит пресветлое мученическое воин-

станно приносимая Тебе моления Богоро-

ство,/ Тебе по всей вселенней исповедует

дицею,// всех Животе и Воскресение.

Святая Церковь,/ Отца непостижимаго

Диакон: Вонмем. Иерей: Мир

величества,/ покланяемаго Твоего истин-

всем. Чтец: И духови твоему. Диакон: Пре-

наго и Единороднаго Сына/ и Святаго

мудрость. Вонмем.

Утешителя Духа./ Ты, Царю славы, Христе,/ Ты Отца Присносущный Сын еси:/
Ты, ко избавлению приемля человека,/ не
возгнушался еси Девическаго чрева;/ Ты,
одолев смерти жало,/ отверзл еси верующим Царство Небесное;/ Ты одесную

Чтец: Прокимен, глас 4-й: Насаждени в
дому Господни,// во дворех Бога нашего
процветут. Стих: Веселитеся, праведнии,
о Господе, правым подобает похвала.
Апостол к Римляном, зач. 121, XVI, 17–20.

Бога седиши во славе Отчей,/ Судия при-

Братие, молю вы, блюдитеся от тво-

ити веришися./ Тебе убо просим:/ помо-

рящих распри и раздоры, кроме учения,

зи рабом Твоим,/ ихже честною Кровию

емуже вы научистеся, и уклонитеся от

искупил еси./ Сподоби со святыми Тво-

них. Таковии бо Господеви нашему Иису-

ими в вечней славе Твоей царствовати./

су Христу не работают, но своему чреву:

Спаси люди Твоя, Господи,/ и благослови

иже благими словесы и благословением

достояние Твое,/ исправи я и вознеси их

прельщают сердца незлобивых. Ваше бо

22

7

послушание ко всем достиже: радуюся же

и сотвори, да вси приидут в познание веч-

еже о вас: хощу же вас мудрых убо быти

ныя Твоея истины, молитвами Пресвятыя

во благое, простых же в злое. Бог же мира

Владычицы нашея Богородицы и Присно-

да сокрушит сатану под ноги ваша вскоре.

девы Марии и всех святых.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с
вами, аминь.

Певцы: Аминь.
Затем иерей произносит:

Евангелие от Матфея, зач. 75, XVIII, 10–18.
Рече Господь: блюдите, да не презрите
единаго [от] малых сих: глаголю бо вам,
яко Ангели их на Небесех выну видят Лице
Отца Моего Небеснаго. Прииде бо Сын
Человеческий взыскати и спасти погибшаго. Что вам мнится? Аще будет некоему

Слава Тебе, Богу, Благодателю нашему,
во веки веков.
Певцы: Аминь.
И поют песнь святого Амвросия Медиоланского:
Тебе, Бога, хвалим,/ Тебе Господа испо-

человеку сто овец, и заблудит едина от

ведуем,/ Тебе Превечнаго Отца вся земля

них: не оставит ли девятьдесят и девять

величает;/ Тебе вси Ангели,/ Тебе Небеса

в горах, и шед ищет заблуждшия? И аще

и вся Силы,/ Тебе Херувими и Серафими

будет обрести ю, аминь глаголю вам, яко

непрестанными гласы взывают:/ Свят,

радуется о ней паче, неже о девятидесятих

Свят, Свят Господь Бог Саваоф,/ полны

и девяти незаблуждших. Тако несть воля

суть Небеса и земля величества славы Тво-

8

21

(имярек), митрополиту (или: архиеписко-

пред Отцем вашим Небесным, да погиб-

пу