• Название:
  • Автор: ARSENIY

Последование Недели Православия
По Литургии весь собор духовенства из
алтаря исходит на середину храма. Иконы Спасителя и Богоматери полагают на
аналое посреди церкви.
Диакон: Благослови, владыко.
Иерей: Благословен Бог наш...
Певцы: Аминь. И поют: Царю Небесный... Чтец: Трисвятое. По «Отче
наш...» иерей – возглас: Яко Твое есть
Царство... Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12). Слава, и ныне. Приидите, поклонимся... (трижды).
Псалом 74-й:
Исповемыся Тебе, Боже, исповемыся
Тебе, и призовем имя Твое: повем вся чудеса Твоя. Егда прииму время, аз правоты
возсужду. Растаяся земля и вси живущии
3

на ней, аз утвердих столпы ея. Рех беззаконнующим, не беззаконнуйте: и согрешающим, не возносите рога. Не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду: яко ниже от исход,
ниже от запад, ниже от пустых гор. Яко
Бог Судия есть: сего смиряет, и сего возносит. Яко чаша в руце Господни, вина нерастворена исполнь растворения, и уклони
от сея в сию: обаче дрождие Его не истощися, испиют вси грешнии земли. Аз же
возрадуюся в век, воспою Богу Иаковлю:
и вся роги грешных сломлю, и вознесется
рог праведнаго.
Слава, и ныне: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже (трижды).
Диакон произносит великую ектению и

Íåâåðóþùèì, ÿêî Äóõ Ñâÿòûé óìóäðè ïðîðîêîâ è àïîñòîëîâ è
÷ðåç íèõ âîçâåñòè íàì èñòèííûé ïóòü ê âå÷íîìó ñïàñåíèþ, è óòâåðäè ñèå ÷óäåñàìè, è íûíå â ñåðäöàõ âåðíûõ è èñòèííûõ õðèñòèàí
îáèòàåò è íàñòàâëÿåò èõ íà âñÿêóþ èñòèíó: àíàôåìà.
Îòìåùóùèì áåññìåðòèå äóøè, êîí÷èíó âåêà, ñóä áóäóùèé è
âîçäàÿíèå âå÷íîå çà äîáðîäåòåëè íà íåáåñåõ, à çà ãðåõè îñóæäåíèå:
àíàôåìà.
Îòìåùóùèì âñå òàèíñòâà ñâÿòàÿ, Öåðêîâüþ Õðèñòîâîþ ñîäåðæèìàÿ: àíàôåìà.
Îòâåðãàþùèì ñîáîðû ñâÿòûõ Îòåö è èõ ïðåäàíèÿ, Áîæåñòâåííîìó Îòêðîâåíèþ ñîãëàñíàÿ, è Ïðàâîñëàâíî-Êàôîëè÷åñêîþ Öåðêîâüþ
áëàãî÷åñòíî õðàíèìàÿ: àíàôåìà.
Ïîìûøëÿþùèì, ÿêî ïðàâîñëàâíèè Ãîñóäàðè âîçâîäÿòñÿ íà ïðåñòîëû íå ïî îñîáëèâîìó î íèõ Áîæèþ áëàãîâîëåíèþ è ïðè ïîìàçàíèè íà öàðñòâî äàðîâàíèÿ Äóõà Ñâÿòàãî ê ïðîõîæäåíèþ âåëèêîãî
ñåãî çâàíèÿ íà íèõ íå èçëèâàþòñÿ: è òàêî äåðçàþùèì ïðîòèâ èõ íà
áóíò è èçìåíó: àíàôåìà.
Ðóãàþùèì è õóëÿùèì ñâÿòûÿ èêîíû, èõæå Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ê
âîñïîìèíàíèþ äåë Áîæèèõ è óãîäíèêîâ Åãî, ðàäè âîçáóæäåíèÿ âçèðàþùèõ íà îíûÿ êî áëàãî÷åñòèþ, è êî îíûõ ïîäðàæàíèþ ïðèåìëåò,
è ãëàãîëþùèì îíûÿ áûòè èäîëû: àíàôåìà.

по прошении: О плавающих... прилагает
следующие прошения:
4

25

Äâåíàäöàòü àíàôåìàòñòâîâàíèé, êàê îíè ïðîâîçãëàøàëèñü êëèðîì
îò èìåíè Öåðêâè äî 1917 ãîäà, ïðèâåäåíû íèæå:

О еже милостивым оком призрети на
Святую Свою Церковь, и соблюсти ю невредиму и непреобориму от ересей и суе-

Îòðèöàþùèì áûòèå Áîæèå è óòâåðæäàþùèì, ÿêî ìèð ñåé åñòü
ñàìîáûòåí è âñÿ â íåì áåç ïðîìûñëà Áîæèÿ è ïî ñëó÷àþ áûâàåò:
àíàôåìà.
Ãëàãîëþùèì Áîãà íå áûòè äóõ, íî ïëîòü; èëè íå áûòè Åãî
ïðàâåäíà, ìèëîñåðäà, ïðåìóäðà, âñåâåäóùà è ïîäîáíàÿ õóëåíèÿ
ïðîèçíîñÿùèì: àíàôåìà.

верий, и миром Своим оградити, Господу
помолимся.
О еже утишити раздирания ея и силою
Святаго Духа обратити всех отступльших
к познанию истины и сопричести ко из-

Äåðçàþùèì ãëàãîëàòè, ÿêî Ñûí Áîæèé íå åäèíîñóùíûé è íå
ðàâíî÷åñòíûé Îòöó, òàêîæäå è Äóõ Ñâÿòûé, è èñïîâåäàþùèì Îòöà,
è Ñûíà, è Ñâÿòîãî Äóõà íå åäèíîãî áûòè Áîãà: àíàôåìà.

бранному Своему стаду, Господу помолим-

Áåçóìíå ãëàãîëþùèì, ÿêî íå íóæíî áûòè êî ñïàñåíèþ íàøåìó
è êî î÷èùåíèþ ãðåõîâ ïðèøåñòâèå â ìèð Ñûíà Áîæèÿ âî ïëîòè, è
Åãî âîëüíîå ñòðàäàíèå, ñìåðòü è âîñêðåñåíèå: àíàôåìà.

О еже просветити мысли неверием по-

Íåïðèåìëþùèì áëàãîäàòè èñêóïëåíèÿ Åâàíãåëèåì ïðîïîâåäàííîãî, ÿêî åäèíñòâåííîãî íàøåãî êî îïðàâäàíèþ ïðåä Áîãîì ñðåäñòâà:
àíàôåìà.
Äåðçàþùèì ãëàãîëàòè, ÿêî Ïðå÷èñòàÿ Äåâà Ìàðèÿ íå áûñòü
ïðåæäå ðîæäåñòâà, â ðîæäåñòâå è ïî ðîæäåñòâå Äåâà: àíàôåìà.

ся.

мраченных светом Своего богоразумия,
верных же Своих укрепити и непоколебимых в правоверии соблюсти, Господу помолимся.
О избавитися нам... и прочее.
По возгласе певцы: Бог Господь, и явися
нам...

24

5

Тропарь, глас 4-й:
Благодарни суще недостойнии раби

во веки:/ во вся дни благословим Тебе/ и
восхвалим имя Твое во век и в век века./

Твои, Господи,/ о Твоих великих благоде-

Сподоби, Господи, в день сей без греха со-

яниих, на нас бывших,/ славяще Тя, хва-

хранитися нам./ Помилуй нас, Господи,

лим, благословим, благодарим, поем и ве-

помилуй нас:/ буди милость Твоя, Госпо-

личаем Твое благоутробие/ и рабски лю-

ди, на нас,/ якоже уповахом на Тя;/ на Тя,

бовию вопием Ти:// Благодетелю, Спасе

Господи, уповахом,// да не постыдимся во

наш, слава Тебе.

веки. Аминь.

Слава, глас 3-й:
Твоих благодеяний и даров туне,/ яко
раби непотребнии, сподобльшеся, Вла-

Во время пения весь освященный собор
целует святые иконы на аналоях, и бывает отпуст.

дыко,/ к Тебе усердно притекающе,/ благодарение по силе приносим/ и Тебе яко
Благодетеля и Творца славяще, вопием://
слава Тебе, Боже Прещедрый.
И ныне, глас 4-й:
Якоже вышния тверди благолепие,/ и
нижнюю споказал еси красоту святаго се6

23

ея,/ Тебе преславный апостольский лик,/

ления славы Твоея, Господи,/ утверди сие

Тебе пророческое хвалебное число,/ Тебе

во век века/ и приими наша в нем непре-

хвалит пресветлое мученическое воин-

станно приносимая Тебе моления Богоро-

ство,/ Тебе по всей вселенней исповедует

дицею,// всех Животе и Воскресение.

Святая Церковь,/ Отца непостижимаго

Диакон: Вонмем. Иерей: Мир

величества,/ покланяемаго Твоего истин-

всем. Чтец: И духови твоему. Диакон: Пре-

наго и Единороднаго Сына/ и Святаго

мудрость. Вонмем.

Утешителя Духа./ Ты, Царю славы, Христе,/ Ты Отца Присносущный Сын еси:/
Ты, ко избавлению приемля человека,/ не
возгнушался еси Девическаго чрева;/ Ты,
одолев смерти жало,/ отверзл еси верующим Царство Небесное;/ Ты одесную

Чтец: Прокимен, глас 4-й: Насаждени в
дому Господни,// во дворех Бога нашего
процветут. Стих: Веселитеся, праведнии,
о Господе, правым подобает похвала.
Апостол к Римляном, зач. 121, XVI, 17–20.

Бога седиши во славе Отчей,/ Судия при-

Братие, молю вы, блюдитеся от тво-

ити веришися./ Тебе убо просим:/ помо-

рящих распри и раздоры, кроме учения,

зи рабом Твоим,/ ихже честною Кровию

емуже вы научистеся, и уклонитеся от

искупил еси./ Сподоби со святыми Тво-

них. Таковии бо Господеви нашему Иису-

ими в вечней славе Твоей царствовати./

су Христу не работают, но своему чреву:

Спаси люди Твоя, Господи,/ и благослови

иже благими словесы и благословением

достояние Твое,/ исправи я и вознеси их

прельщают сердца незлобивых. Ваше бо

22

7

послушание ко всем достиже: радуюся же

и сотвори, да вси приидут в познание веч-

еже о вас: хощу же вас мудрых убо быти

ныя Твоея истины, молитвами Пресвятыя

во благое, простых же в злое. Бог же мира

Владычицы нашея Богородицы и Присно-

да сокрушит сатану под ноги ваша вскоре.

девы Марии и всех святых.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с
вами, аминь.

Певцы: Аминь.
Затем иерей произносит:

Евангелие от Матфея, зач. 75, XVIII, 10–18.
Рече Господь: блюдите, да не презрите
единаго [от] малых сих: глаголю бо вам,
яко Ангели их на Небесех выну видят Лице
Отца Моего Небеснаго. Прииде бо Сын
Человеческий взыскати и спасти погибшаго. Что вам мнится? Аще будет некоему

Слава Тебе, Богу, Благодателю нашему,
во веки веков.
Певцы: Аминь.
И поют песнь святого Амвросия Медиоланского:
Тебе, Бога, хвалим,/ Тебе Господа испо-

человеку сто овец, и заблудит едина от

ведуем,/ Тебе Превечнаго Отца вся земля

них: не оставит ли девятьдесят и девять

величает;/ Тебе вси Ангели,/ Тебе Небеса

в горах, и шед ищет заблуждшия? И аще

и вся Силы,/ Тебе Херувими и Серафими

будет обрести ю, аминь глаголю вам, яко

непрестанными гласы взывают:/ Свят,

радуется о ней паче, неже о девятидесятих

Свят, Свят Господь Бог Саваоф,/ полны

и девяти незаблуждших. Тако несть воля

суть Небеса и земля величества славы Тво-

8

21

(имярек), митрополиту (или: архиеписко-

пред Отцем вашим Небесным, да погиб-

пу, или: епископу, егоже есть область),

нет един от малых сих. Аще же согрешит

многая лета.

к тебе брат твой, иди и обличи его между

Преосвященным митрополитом, архие-

тобою и тем единем: аще тебе послушает,

пископом и епископом и всему освящен-

приобрел еси брата твоего. Аще ли тебе

ному собору, многая лета.

не послушает, поими с собою паки едина-

Богохранимей стране нашей, властем и
воинству ея, многая лета.
Всем православным христианом, право

го или два: да при устех двою или триех
свидетелей станет всяк глагол. Аще же не
послушает их, повеждь Церкви: аще же
и Церковь преслушает, буди тебе якоже

содержащим спасительную веру и пови-

язычник и мытарь. Аминь бо глаголю вам:

нующимся Христовей Церкви, подаждь,

елика аще свяжете на земли, будут связана

Господи, мир, благоденствие, изобилие

на Небеси: и елика аще разрешите на зем-

плодов земных и многая лета.

ли, будут разрешена на Небесех.

Иерей читает молитву:
Святая Троице, сих прослави и утверди
даже до конца в правоверии, отвращаю-

На сугубой ектении, прибавляются прошения:
Не хотяй смерти грешных, но ожидаяй

щих же ся святыя и спасительныя право-

обращения и покаяния, соедини всех во

славныя веры и Христовы Церкве обрати

Святей Твоей Церкви, молим Ти ся, Мило-

20

9

сердый Господи, услыши и помилуй.
Устроивый мир сей в славу Твою, сотво-

во благочестии и сие всем своим христоименитым чадом к подражанию представ-

ри, яко да истинною верою и благочести-

ляющи, восхваляет подвиги и сих, иже

ем Тебе, Бога нашего, прославят, молим

ныне, спасительною верою и добродете-

Ти ся, Всесильный Творче, услыши и по-

лию приуготовляюще себе к вечному бла-

милуй.

женству, утверждают Православие.

Давый заповедь Твою нам, еже любити
Тебе, Бога нашего, и ближняго своего,

Затем диакон возглашает:
Великому господину и отцу нашему Ки-

сотвори, да ненависти, вражды, обиды и

риллу, Святейшему Патриарху Московско-

прочая беззакония прекратятся, истинная

му и всея Руси, многая лета.

же любовь да царствует в сердцах наших,
молим Ти ся, Спасителю наш, услыши и
милостивно помилуй.
Иерей – возглас: Услыши ны, Боже, Спа-

Певцы здесь и далее поют: Многая
лета (трижды).
Святейшим православным Патриархом
Константинопольскому, Александрийско-

сителю наш... Певцы: Аминь. Диакон: Го-

му, Антиохийскому, Иерусалимскому и

споду помолимся. Певцы: Господи, поми-

прочим Святейшим православным Пред-

луй.

стоятелем, многая лета.

Иерей читает молитву:
10

Господину нашему Преосвященнейшему
19

православным, вечная память.
Певцы здесь и далее поют: Вечная

Всевышний Боже, Владыко и Содетелю
всея твари, наполняяй вся величеством
Твоим и содержай силою Твоею! Тебе,

память (трижды).
Святым равноапостольным царю Константину и матери его Елене, вечная
память.

Вседаровитому Господу нашему, мы, недостойнии, благодарение приносим, яко
не отвращаешися нас беззаконий ради
наших, но паче предваряеши ны щедрота-

Благоверному равноапостольному ве-

ми Твоими. Ты ко избавлению нашему

ликому князю Владимиру и благоверней

послал еси Единороднаго Твоего Сына и

равноапостольней великой княгине Оль-

благовестил безмерное Твое к роду чело-

ге, вечная память.

веческому снизхождение, яко хотением

Пострадавшим и убиенным в различных

хощеши и ожидаеши, еже обратитися нам

походех за православную веру и Отече-

к Тебе и спасенным быти. Ты, снизходя

ство, вождем и воином, и всем православ-

к немощи нашего естества, укрепляеши

ным христианом, в истинней вере и благо-

нас всесильною Святаго Твоего Духа бла-

честии и в надежди воскресения скончав-

годатию, утешаеши спасительною верою

шимся, вечная память.

и совершенною надеждою вечных благ и,

Православная Христова Церковь, торжественно воспоминающи подвизавшихся
18

руководствуя избранных Твоих в горний
Сион, соблюдаеши, яко зеницу ока. Исповедуем, Господи, великое Твое Mи безпри11

кладное человеколюбие и милосердие. Но

грехов. Чаем воскресения мертвых. И жиз-

видяще многих поползновения, прилежно

ни будущаго века. Аминь.

Тя, Всеблагий Господи, молим: призри на

Сия вера апостольская, сия вера отече-

Церковь Твою и виждь, яко Твое спаси-

ская, сия вера православная, сия вера все-

тельное благовестие, аще и радостно при-

ленную утверди.

яхом, но терние суеты и страстей творит
оное в некиих малоплодно, в некиих же и
безплодно, и по умножению беззаконий
овии ересьми, овии расколом противящеся евангельской Твоей истине, отсту-

Еще же Соборы святых отец и их предания и писания, Божественному Откровению согласная, приемлем и утверждаем.
Всем же о Православии подвизавшимся

пают от достояния Твоего, отревают Твою

словесы, писании, учении, страдании и

благодать и повергают себе суду Твоего

богоугодным житием, яко защитником и

Пресвятаго Слова. Премилосердый и Все-

пособником онаго, Христова Церковь, ны-

сильный, не до конца гневаяйся, Господи!

нешнее воспоминание творящи, воскли-

Буди милостив, молит Тя Твоя Церковь,

цает:

представляющи Тебе Начальника и Совер-

Святейшим православным Патриархом

шителя спасения нашего, Иисуса Христа,

Константинопольским, Александрийским,

буди милостив нам, укрепи нас в право-

Антиохийским, Иерусалимским и Всерос-

верии силою Твоею, заблуждающим же

сийским и прочим Преосвященным ми-

просвети разумныя очи светом Твоим Бо-

трополитом, архиепископом и епископом

12

17

Иисуса Христа, Сына Божия, Единородна-

жественным, да уразумеют Твою истину;

го, Иже от Отца рожденнаго прежде всех

умягчи их ожесточение и отверзи слух,

век: Света от Света, Бога Истинна от Бога

да познают глас Твой и обратятся к Тебе,

Истинна, рожденна, несотворенна, Едино-

Спасителю нашему. Исправи, Господи,

сущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради, че-

иных развращение и жизнь, несогласную

ловек, и нашего ради спасения сшедшаго

христианскому благочестию; сотвори, да

с Небес, и воплотившагося от Духа Свята

вси свято и непорочно поживем, и тако

и Марии Девы, и вочеловечшася. Распята-

спасительная вера укоренится и плодо-

го же за ны при Понтийстем Пилате, и

носна в сердцах наших пребудет. Не отвра-

страдавша, и погребенна. И воскресшаго

ти Лица Твоего от нас, Господи, воздаждь

в третий день, по Писанием. И возшедша-

нам радость спасения Твоего; подаждь,

го на Небеса, и седяща одесную Отца. И

Господи, и пастырем Церкве Твоея свя-

паки грядущаго со славою, судити живым

тую ревность, и о спасении и обращении

и мертвым, Егоже Царствию не будет кон-

заблуждающих попечение их духом еван-

ца. И в Духа Святаго, Господа, Животво-

гельским раствори, да Тобою вси руково-

рящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со

дими, достигнем, идеже совершение веры,

Отцем и Сыном спокланяема и сславима,

исполнение надежды и истинная любовь,

глаголавшаго пророки. Во Едину Святую

и тамо с лики чистейших Небесных Сил

Соборную и Апостольскую Церковь. Ис-

прославим Тебе, Господа нашего, Отца и

поведуем едино крещение во оставление

Сына и Святаго Духа, во веки веков.

16

13

Певцы: Аминь.

положи. Сей Бог наш, руководствуя ко о-

Затем диакон, став на уготованном ме-

ному спасительному обетованию, не прикровенна Себе остави, но хотящее быти

сте, возглашает:
Кто Бог велий, яко Бог наш?// Ты еси
Бог, творяй чудеса Един.
Потом высшим гласом: Кто Бог велий,
яко Бог наш...

спасение провозвести первее чрез отцев и
пророков, живописа различными образы.
Сей Бог наш, многочастне и многообразне древле глаголавый отцем во пророцех,
в последок дний сих глагола нам в Сыне,

И еще высочайшим гласом: Кто Бог ве-

Имже и веки сотвори, Иже возвести Отчее
о нас благоволение, откры таинства Не-

лий, яко Бог наш...
И продолжает диакон:
Православия день празднующе, право-

бесная, увери силою Святаго Духа о истине благовестия, посла апостолы во весь
мир проповедати Евангелие Царствия, ут-

славнии людие, наипаче прославим Ви-

верди оное различными силами и чудесы.

новника всех благ Бога, Иже Сый благо-

Сему спасительному откровению последу-

словен во веки. Сей Бог наш, промышляя

юще, сего благовестия держащеся,–

и утверждая возлюбленное Свое достояние – Святую Церковь, праотцев, преступлением отпадших, утешая неложным
Своим словом, еще в раи основание ей
14

Веруем во Единаго Бога Отца,M Вседержителя, Тв