• Название:

    Tigress

  • Размер: 0.5 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Название: Tigress

Page 1

Tigress

(2)
20

30

40

50

40

30

20

10

10

(6)

W

(7)

Page 2

Tigress

50

40

30

20

10

40

(7)

(3)
50

60

70

80

ææææææ
ægg N gggXXä
ggƒ N N N N ggXXä
ggƒƒƒ N N N KggXXt
gƒƒƒK N N N .KggXä
gƒƒ N KK N ƒƒƒ.K N N Xt
ä æääæ
gƒ N K N N . N ƒƒƒ. N N ææt äæäêæäää
gƒKKK.KƒƒKƒƒƒ N N ætä+êêäæææê
glK..Kƒ.KƒKKƒƒææä+êääææêOO
..lllKK N .KƒK N ƒææ+++ä++OOOOtt
..ll N N .KKK N ƒgOOOXX++tttttæO
.,lK N N N KK N ƒK N gOOgXX+æ..ætOX
..,.OKK N KSSKƒgOOääæææææ.êæOX
.llKKSKKSKƒKlgOääæêOêOOêXOg
..llKlSSSS N ƒKlggääêOêOOêæOgä
.,,l.KSSK N N KlOgêêOêXOêæXOät
O.,, N .KSSK N SKlSäægæXOXæggätO
OO,K N .KSSSSSSSäääêXOOêXgættO
tOS, N KlKSSSSSSæääæXOOêXOæättO
tOSS N KKKSSSSStäæXXOOXXOæätt.ƒ
tOS,llKSSSSKtæêêgOXêêOSææt...
tOO,-,lSSSætææXOOgêæOSæættt..
tOK,,-,KSætääXgOXææOSSææät...
tOS,,-KKKääæXgOXêêXSSSSætt...
tXSS=-KKäêêXgggææXêSSSSæäƒ...
tXSS=-KKææêêXgêXäêOSSSææ惃.ƒ
tOSS--KæêêXgOXääæOSSOêSætƒƒƒ
tXOSS-ææXXOOXæää-OOêêäXSäSSS
t„XO-ææXgOOXæääêOæææäæXOSätS
tä„-æäêgOOOæääê-OêæääæXOSO..
ät„-ƒêXgOOOêäæêOOOêêæêOOOS..
täƒäêgOSOêäæêäOOOOæêXOOSOOS
tä„.ƒägOSOææêä=OOOOäêXOSSXSS
t„ƒƒägOOSOæææ==OOSOäæêXSæXSS
t„.ƒƒägOSOæ==,=OOOSäêXêSææXX
ä+..ƒgOSSOæ=,p,OSSStääXSêæææ
ää+.ƒUUOSSSO,,,pOSStätêXSêêæ+
ä+ä.ƒƒUgOSSO,pƒ.OSSOttX-OS+êæ
ƒ+ N ..ƒUgOSSOƒƒ..OSStƒtt-OSê+æ
ƒƒä N ..ƒUggOSOƒ..ƒOSSOƒƒƒ-OSOê+
äƒUƒ.ƒUUOOSSO..ƒOSSOƒ.ƒgSSSêê
ƒƒU= N ƒ..UOOSSO.ƒƒOSS....pSSSSO
ƒƒ=ƒU N ƒ.UUOSSO.ƒƒOSSK...pSSSSS
ƒ=ƒ=VUƒ.ƒUOOSO.ƒƒOSSK..ƒƒpSSSS
ƒƒƒ==VU N ƒ.UOOSOƒƒƒƒSS....ƒƒpppt
ƒƒ,,VUlƒ.U N OSSƒƒƒ,SSKƒ.ƒƒƒƒƒƒp
ƒƒ.,V=Ugl.. N OOSKƒ.,KS.ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
,.,V=,Vglƒ. N N SSSƒ.,,SKƒ,Kƒƒƒƒƒƒ
,..==,,VUgƒ.. N KSSK.,,KSƒ,KSKKƒƒS
,,..=,,=VUglƒ. N N KSSƒ.,KSƒƒ,SSSSSS
,,,=..ƒ,=U,UOlƒ.. N KSSK.,,S,ƒ,KSSSSS
,=..ƒƒ,U,,UOlƒƒ.. N KSSƒ.,KS,KSSKƒƒK
,==.ƒ,V=ƒVVgglƒ.. N N KSKƒƒ,KKSSKƒƒƒ=
, ,,V..ƒ,V,ƒV=UOlƒ... N KSSƒƒ,KSSKƒƒ..ƒ
,,=V.ƒƒ==ƒV=VUgOlƒ... N KSKƒƒlSKƒ....ƒ
,=V==ƒ.=ƒƒVƒ=VUOlƒƒ... N KSƒƒlSSƒƒ..ƒ=
,,=VV=...=ƒ.=ƒ,UUOOlƒƒ.ƒƒ N SlƒƒlSSƒƒ.ƒ=
,,,VV=,,.,...=ƒ,UUOOlƒƒƒƒ.ƒ N Slƒ N N lKƒƒ==
W

(8)

Page 3

Tigress

50

40

30

20

10

80

(4)
90

100

110

120

ä惃XX
æä N N ƒ N KSX
æä N N ƒƒll N SX
+æ N lƒƒ.. N N KS
äæ
++ä N ƒƒ.. N lKSKX
äääêää
++æƒ N ƒ.. N N N N KlX
ææêOXêêääää
ä
X„Oƒ N ƒ.. N N llKlƒƒ
êOOOOXXOêêêXääää
X+Oƒl... N N N N llƒ.
OttXXOOXOêgêXggtää
XX+„Oƒl N .llll N N ƒ...
tæOXggXXOOêggäXt.......„Oƒl N llƒƒƒƒƒ...
tOXXXææXêêOääggXXtttggggƒƒ N l N ƒƒƒlll N N N
æOXgääæêXXXOgäägäX.ggêtggg䃃ƒlll N l N N
XOgätäêOOgXOOgOOggg..êêtêêgäälƒƒƒƒ N l N ƒ
OgätOOOSSOOgXggXOæægg..ttêêgätlƒƒƒƒƒƒ
OätOOSSSOOäêêæêXêXääägg..ptêgätlll N N
ätOSSSOOOtääææêêgêXætääggƒpêêgätt N N
ttOSOOOOtätääæêêOgOêætättƒƒppgêêtt
ttOOOƒƒƒƒtääæäêOOææOOêæät.ƒpppgêät t
t.ƒƒƒ.....ƒtäêOOOæ„êæOOääp..pptêätt
.......SSK.ƒäOOOOæO„êæOOätp..ttêêættt
t.....SƒƒOƒƒtääêOææOOæææOäpp.gtƒƒæät
.....Sƒ.ƒƒK..äêOäOæ„OX„+æOäp..gtƒêæätt
....ƒSƒ.X.ƒ..têOäOæO„„OX+æOäp..gSêætä
....ƒSƒ.-X...tOääOêO„XXOX+æOäp.gSêätt
ƒ.ƒƒƒKS..-+ƒ.êOääXê+êXOXX„+„Op.gtStgät
ƒƒƒSSSSKƒ-Xƒ.êOXXêêOX„„OXX„OOä.gg...ggtt
SSSSSSKƒKƒ- N ƒêOX++OXXÙ+OXXXXOä.g.....gt
ätS.ƒƒƒKƒƒ- N ƒOXO+XXX+ê+OXOXOXX.SSSSS..gt
O.....ƒƒƒƒ N N ƒêOXOXX+ê„+„XOXOX.S.SSSgg.gƒ
S.....SSSSllƒƒêOXXO„„êæêXXXXX.SSUS.SOg.tƒ
OOSSSSS.SUSl N ƒƒXXOX„+„êæ„XOXX.SVVS.SOt-tƒ
XSSƒƒSUSSVSSlƒ.ƒXX„„„XêæêXXXXXSVS..Sêt-.ƒ.
XSSSƒƒSVVVSSS N .ƒX„„X„++„„äXX„„OS..SXêät.t.
æXX+SOƒSSSSSSSOƒXX„„++„„++ä„êä„SSSX„êêt-.ƒ
æææ+++OƒƒƒäSSOOO„„„„+„„+„+ä„êäêOƒXOO„Oä-..
êæ+O-O-OOääSOOg-O„„„„++++„+„+æäêOêX„êêäSƒ.
+êæêX-XX-gæOOgggX„„„„„XXXX+æ+êääêêXXêätSƒ.
ê+æê„„„„X++„Og-„„XXX„X„„XXX++„æääêXX„ätSƒƒ
Oê+++XXggX++-OgX„„X„X„XX-„„+æ+êääêêO„äXSƒƒ
Sêê+OSSO„„X„XO--XX„X„„X-XXXXX„+ææêêêOXSl..
SSOSSS+„„O„XX-XXX„„„X„--XX„XêæêêæäXêXSS...
SSSSSæOSO„XXXXXXXX„X„XXX-„X„+æäæææXêêSl.ƒ.
SSSttOSê+XO„O„XXXg„X-XX„XXX++êæäääæXêl.ƒƒƒ
pptptSæêOO+O„X„XXXX„g--X--X„„+êæäääXêƒ.ƒƒ.
ƒƒppStæOæê„O„X„X„„Xggg--XX„„„„+êææäæXƒl.ƒƒ
ƒƒƒOptæää„O+X„X„„„g„XggX-XX„XXX+êææääXƒl.ƒ
ƒƒƒSpptä„O+++X„ê+SX„„XXX„-„X++XX+êä..䄃.ƒ
ƒƒSOppptS+gê„+ê+„++X++++„„+ƒ.ƒ.Xæä....„ƒ.ƒ
SSSppttSægêêêSê+++S++pSS++.ÙÙÙƒ..ƒ.ƒ.Ù愃.
SSSSSSSOgææêXXXê+++,p..SSS.ÙÙÙÙAƒƒƒÙÙSæ+ƒ.
ƒƒKSKSKææƒXSSêêSX+ê,p..SSSSSSSAÙA?AÙÙS.+ƒ.
ƒƒ=SƒSlƒ.XSS,ê+X+SXSSp..SSSSSSSAA?AÙS..æ+.
..ƒSƒKƒ.,X,,,ê+++X++,p...SSSSSSÙ??ÙSS.ƒæ+ƒ
..ƒl=ƒ..,SSêXSXSX+S++,p...SSSSSÙ??AS..K+Kƒ
.ƒ=l=...,,,êXX+X+X+XS,Sp.....SSA??A..ƒæ+æ.
.ƒ=l=..ƒƒƒ,êSêêSX+,X,X,pSƒ....A??Sƒ..ƒƒæ..
ƒ==ƒ=.ƒƒKKSXXS+X+,,,XS,ƒƒƒ....S?Sƒƒ..ƒƒƒ.ƒ

(8)

W

(9)

Page 4

Tigress
130

140

150

20

10

120

(5)

50

40

30

t
t
ƒ


.ƒ.
.t.ƒ
-.ƒ.
-..ƒ.
Sƒ.
Sƒ..
Sƒƒ.
Sƒƒ
l..ƒ
....
.ƒ.ƒ
ƒƒƒ.ƒ
ƒƒ..
.ƒƒ..
l.ƒ.
ƒ.ƒ..
ƒ.ƒƒ.
„ƒ..
+ƒ...
+ƒ..
æ+..
æ+ƒƒ
+Kƒ.
+æ..
æ...
ƒ.ƒƒ

(9)

W

(10)

Page 5

Tigress

50

40

30

20

10

160

(10)

W

170

180

190

Page 6

Tigress

(7)

60

10

30

40

p

100

90

80

70

p
p,
=p,
,,
====
===
====
====,
=VUV
,VUV,
=UXUU
,=UXU,
,=UXV,
,=UXX=
,,=UUXU
,=OgXX
,OOUX
pgSUU
ƒpgSOg
ppOSO
ƒpgSp
ƒƒppOS
ƒƒppO
ƒƒƒpg
ƒƒƒpƒp
ƒƒƒp
ä䃃ƒ
äpƒƒ
ääpƒ
äpp
äää
êæ


êO
äæO
ääêX
äæ+X
ääæ+X
ääê„
äæ++
äæê
ääêæ
äæ+
ääææ
æäê
äääæ
ää
äää
tää
ääät
äät

110

(11)

20

W

(12)

Page 7

Tigress

110

100

90

80

70

60

40

(8)
50

60

70

80

,=V==ƒ.=ƒƒVƒ=VUOlƒƒ... N KSƒƒlSSƒƒ..ƒ=
,,=VV=...=ƒ.=ƒ,UUOOlƒƒ.ƒƒ N SlƒƒlSSƒƒ.ƒ=
,,,VV=,,.,...=ƒ,UUOOlƒƒƒƒ.ƒ N Slƒ N N lKƒƒ==
,===,,,,,..==,U=VgOlƒƒ.. N .ƒKllƒƒ N N Kƒ=ƒ
ppp,,,,,,=,..=ƒ,=,VgOgl N .. N .ƒ N Kll N ƒ N ƒKƒƒ
p,VV,,,=V=..ƒ,=,VVUgOlƒ N .. N ƒƒ N lKl N N ƒƒ N ƒ
p,Vp,,V=V=...,=ƒV,UVOOƒ N .. N ƒƒ N llKKlƒƒƒ N
p,Vpp,V==U.Vƒƒ.=ƒV,UVgOl N ƒƒ N ..ƒ N lKKl N N ƒƒ
p,,pp=,==UUVV...ƒƒ,pUVUOlƒ N ƒ N ƒ.. N N lKK N l N N
=p,,p=,,UUUV==V.ƒƒ=,pU.Uggƒ N ƒƒƒ.ƒƒƒ N lKl N N N
,,==p,U,,U==,V.ƒ==,pU,UUgƒ N ƒƒ..ƒƒƒƒ N KKKK N
====p,p,,U=VU,VV.=p,p,,UUgƒ N N ƒ.ƒƒ N .ƒ N lKl N ƒ
===ppppVV=VU,V,,,ƒp,p,,VUgƒ N N ..ƒƒ N .ƒƒ N l N N K
===,ppVV=V-UVVV=Oƒp,,,,VUƒ N N N .ƒ N ƒ N N ƒ. N N N N K
==,pp===V--==V,=Oƒƒ,,p,,Uƒ N ƒ N .. N ƒƒ N ... N ƒ N N
VUV,,,,VU-U=U,=UOƒƒƒ,p,,ƒK N ƒ... N ƒƒ N ƒ.. N ƒƒ N
UV,,,,,VUUU-U==UU,ƒƒ,ƒ,,,K N ƒƒ.ƒ N ƒƒƒƒ.ƒ.ƒƒ N
XUUVVVVVVU-UVVVVV,Oƒ,ƒ,,,K N ƒƒ.ƒ N N ƒ N ƒ.ƒ..ƒƒ
XU,,=VVUUVVVVVUV,,Oƒƒƒƒ,,K N ƒ N ƒƒ N N ƒ N ƒ.ƒ.ƒƒK
XV,,,==VVVU-U,VVV,Oƒƒƒƒ,,Kƒƒ N ƒ N ƒ N N N N ...ƒƒK
XX==,,UUVUUU,V=V,U, N ppƒƒ,Kƒƒ N ƒ N ƒKƒƒ N ƒ. N ƒƒK
UXU=UUU=UVVVU==,pUVO N N pƒ, N =KƒƒKƒ N Kƒ N Kƒ N N ƒK
gXXUV=====VU=,,pp=,UO N p N ,,=Kƒ N K N N KK N Kƒ N K N K
OUXp==VU,,=V,-p===,UO N p N p,= N N K== N N K N KK N K N N
SUUp=VUVUV,V-,=p==V,V= N N p,== N N == N == N KK N N N =
SOgppV=UV=,=V,Vp,,V,V= N Kpp N == N =,=== N N == N =,
OSOpp=UV=Up=VV,-,pV=V=VK N p N ,= N = N =,= N =,= N = N
gSpOp,V=UUp,,VU-p-,=V=VK N N N ,=,, N =,=,=,,=,K
pOSOpp=pU,U,,VUUp-,p==VpK N N p,,, N ,,, N ,,, N S N
ppOpOp,p,UV=,===V-Up=UVpl N Kp N , N K, N , N pp, N S N
ƒpgOSp,ppV=V,,=VU--ppUp N lKKp N , N Kp N pKpp N N SS
pƒpgSSpp==Vp=,pU=U-p--p N N lKp N N N Sp N pSp N N KSS
ƒƒpUOOpO=pVp=,pU=UU=U-pU N N lKS N SS N KpSpSKSSS
ƒƒƒUgOSOpppp=,pV,=U=UUV-U N llKSKSKSpS N SSSSK
pƒƒpUgOSOpOp=p,V,===UVV--U N N lKKKSSSSSSSKll
äpƒƒpUgOSSOOpp,p,==,V=VV=U, N N KllKKKKKKKll N
äppƒppUggOSSOO,pp,=,V=V=p,,p N N N llKKlKlKl N ƒ
äääpƒppUUggOSS,Op,=pV,,==p,p N ƒp N N lK N lll N N ƒ
êæääƒpppUUgOSOOpp=p,p,p,,,,,pƒp N N l N N ll N ƒƒ
OêææäpƒppUUgOSSOOpp,p,,p,,p,pƒpp N l N ƒƒlƒƒƒ
OêæäppƒƒppƒUgOOSSOOppp,,p,,pppƒpp N N ƒƒƒƒƒƒ
êO+êæpƒƒƒƒppUUggOSSOOp,,,p,,pppƒpp N ƒƒ N ƒƒp
äæO+ê+äppppƒpppUUgOOSSOOOƒƒp,ƒpppƒpg N ƒ N ƒƒp
äêXO+ê+æäpppƒƒpppUUgOOSSOOgƒpƒƒƒpƒpO N ƒ N ƒpp
æ+XOOæ+äæpäppƒƒpppUUggOSSSOgƒƒƒ=ƒ=ƒgOg N N pp
æ+XXOOê+ääpppp,,ƒppUUUgOSSSOOƒƒƒ==ƒ=gg N N pp
äê„XXOêæ+æäppp,,,ƒppUpUgOOSSOggƒƒƒ===gO N pp
æ++„XXOêæäppp,,,,ƒƒppppUUgOSSOSgƒƒ=ƒ==gOpp
äæê„„XXOêæää,,,,,ƒƒpppppUUgOSggSgƒƒ=ƒ=gOpp
äêæ++„„OOäpäp,,,,,pppppppUUgOg N gSgƒ=ƒ=gppg
äæ+ê++êêOääppp,,,pppppppppUUUgS N gSgƒƒ=p-gg
äææêêæääêOäppp,,ppppp,ppppp==UgS N SSgƒ=-g-g
æäêæäättägOƒpppp,ppp,,pppppp==UgS N SSg===-g
ääæäättppVOƒp,p,,pp,,ppp,ppp===Ug N N SS,=-gS
ääæätpppVgƒp,,,ppp,ppp,pppp==p=Ug N N S,=gSS
äääättppppVgƒppppp,,ppp,pp,pp=p=UUS N SO=ggS
täättpppppVppƒppp,pppp,,pp,pp=pp=Ugg N O,=gO
äättpppppp,Vgƒƒpppppp,,pp,ppp=ppp=UUgO‹,=g
äättppppppp,Vgƒppppp,,p,,pppp=ppp==UUgO,,=

(12)

W

(13)

Page 8

Tigress

110

100

90

80

70

60

80

(9)
90

100

110

120

.ƒ=l=...,,,êXX+X+X+XS,Sp.....SSA??A..ƒæ+æ.
.ƒ=l=..ƒƒƒ,êSêêSX+,X,X,pSƒ....A??Sƒ..ƒƒæ..
ƒ==ƒ=.ƒƒKKSXXS+X+,,,XS,ƒƒƒ....S?Sƒƒ..ƒƒƒ.ƒ
ƒ=ƒƒ=ƒƒƒƒƒKSSSSSSSSSSSƒƒK=K=K. N SƒƒK.KpKƒKƒ
Kƒƒ==ƒ N KSƒ=ƒ=ƒƒ=ƒ===Sƒƒ==ƒ...= N Sƒƒƒpppppƒ.
ƒ N ƒ=ƒƒƒ N KKS=ƒƒƒƒ=ƒƒƒƒƒƒƒƒ..== N SƒƒƒK..p....
ƒƒ N ƒƒƒƒƒKSSSSSSƒSKSKKƒKƒKƒƒKƒ N SƒƒƒppK.K.Kƒ
N ƒƒƒƒƒƒ N KKKSSKKK=ƒƒ=Kƒ=ƒƒ==ƒ N SS N ƒƒƒppppppƒ
l N N ƒƒ N KSSSSSKK===ƒƒƒ=ƒ=K=ƒ N KSS N ƒƒƒƒƒppƒ..
N N N ƒƒƒ N KSSSSSSSSSKƒƒ=Kƒ=ƒ N N SSSSS N ƒƒƒƒƒƒ N ƒ.
KK N ƒƒ N SSSSSSSSSSSSSK=ƒƒ N N KSKSKSSS N N ƒƒ N SS N ƒ
l N ƒƒƒ N SSSSSSSSSSSSK=ƒ N N N KKKKKlKKlKK N N SS N pƒ
N N KƒƒSSSSSSSSSSSKK N N N KK N lllK N ƒl N K N lSSS N pp.
N N KƒSSSSSSSSSSSKK N SSK N N l N N N N ƒ N ƒ N ƒƒ N lS N pp..
ƒ N N KSSSSSSSSSSSSSSSS N N l N N lƒƒƒƒƒƒ N ƒ N l N p...
ƒƒ N KSSSSSSSSSSSSKSSKƒ N ƒƒ N ƒƒƒƒ.ƒƒƒƒƒ N ...
ƒƒ N N KKKKKSSSSSKSSSK N ƒƒƒ.ƒƒƒ.ƒƒ.ƒ.ƒ.ƒ.==
.ƒƒ N N N N N N KKSSSKSK N N ƒ..ƒ.ƒ..ƒ.ƒ...ƒƒ.-g==p
ƒƒKƒƒ N ƒ N N N KSSSSSK N ƒ.ƒƒ..ƒ.ƒ....ƒ.ƒ.--g,U=p
ƒƒK N ƒƒƒ N N N KSSSSK N ƒƒ..ƒƒƒ...ƒ.ƒ.ƒƒ...-g,UU=
ƒƒK N ƒ N K N KSSSSSS N N ..ƒ...ƒƒƒƒ..ƒ....--gæ,=U=
N ƒK N K N N KKKKSSSK N N N N N N .......ƒ....U.-gæ,=VU
K N KK N K N N KKKKK N KSKK N N N N g.U....-..-UVUgæ,=VU
K N N N K N N = N N N N N KSKK N N N N OO-gU.U--.-U-Vg-æ,VUN N = N N N N N === N KSKK N N , N OOg-UgU--g-UUU-g-æ,=VV
N =, N = N N KSKKSSSK N N V,Ogg---U-Og-UVU-gg-æ,,VN = N , N =K N KSSSSK N N ,ggg-UU--gOOgU-V--OgXæä,VV
=,K, N = N K N SSSK N V,,gU-UVUUOOg-UUUOOSOXæää,=V
N S N KS N N SSKSK,,VVgUV-V-gOggUU-UOSSgXæä,,,==
N S N K N S N SK N K,,VgVV==-OgOg-Ug-gOSOgXæää,p-,,
N SSS N SSKK N ,ƒ,gVVU-=ggOg-UVVOSSOgXæä,,äpä-,
KSSS N SK N N ,ƒ,g=-UU-OOggUU-gOSOgXæää,,pppä-SSSK N K N ,,ƒ,U=-UUOOgg---VVOSOgXæäpp,ppääääSSK N N VV,ƒ,UV-=Ogggg-UV-OOSOgXääp,pp,äääæäKll N ƒVVƒ,UV=ggOUg---VOOSSOXæ,ä,äp,ppääæäVV
ll N ƒVV,ƒUV=gg-UUUU-OOSSgXXppp,äp,pääæäêäVV
l N ƒƒVppƒVVO--U=VVUOSSOgæ==p,pp,pääææê-æt.=
N N ƒƒppƒƒgO-UVV==-OSOg==ppp,p,ppæ+æê+-êät.=
N ƒƒppƒƒggUUVV==-OSSS==,p,pppæ+æ+++g-êäät.V
ƒƒƒppƒOUU=,=V-OSSSO=,,ppp,pæ+„X+gg+æääätUV
ƒƒƒpƒOgVV,=V-OSSOg,==,pæpææ„+XggX„æä.tät=U
ƒƒppU==V-,--SSSSg,,,,,p„pê+XXg„Xêææä..tt=U
ƒƒpƒU=,-,,SSSSSg=ppp,pæ„ê+„ggXêêææäät..tUV
ƒppU=p,-,SSSSOg=pp,ppp+ê„ggXXæêææ+ææt..=UU
N pp=p,-,SSSSO==,pppêpê„„gXX„+êæêêæggêt.==U
N pp=p--SSSSO==,,,ppæê+„gXX„+æê++ggX+äät.=U
N pppp-SSSSO=,,pp,päê+„gX„„+êægOOXX„+êæät==
Oppp-SSSSO=,,ppp,,æ+„g+„+„êXgOgXX„+„+æät.=
Opp-OSSSO=,,pppp,æê+g+ê+++XOOgXX„+„+„êæät.
ppgOOSSO=,pppppp,ä+Xg+êê+XOOXX„„+„+„+„êæät
-ggOSSS=,pppppp,äêXg+êæê„OOgXX„+„+++„++êää
g-gOSS=,,ppppp,,æ+g+êææ+gOgX„„Xê+„+ê+„„+êä
=-gSSO=,pppppp,,=-æêæäægOOX„X+„ê„+êêê+„++æ
-gSSS=,pppp,p,,=-æäääæ+OO„+X++ê+ê„ê+êê++ê+
gSSSO=,p,pp,p,=-=ääæä+gO„ê„+„ê+êê„+ê+æê+æê
ggSO=,p,,p,,,,===,æäägO+ê+ê„++ê„++„+êæätp+
=gOg,p,,pp,p,p==,æätæOOê+ê+ê+êêæ„+„êæêæäp,
,=g=,pp,pppp,p==,ättgOæê+ê+êæêæ+„„+êääpp,,
,,==pp‹pppp,,p=,,ätäOgæêêæ+êææ„æ+æêääp,,p,

(13)

W

(14)

Page 9

Tigress

110

100

90

80

70

60

120

(10)
130

140

150

+æ..
æ...
ƒ.ƒƒ
ƒKƒ.
pƒ..
....
.Kƒƒ
ppƒ.
ƒ...
N ƒ..
S N ƒ.
N pƒ
pp.
p..
..

p pppp p
ppptptäpäpppp
ppättäæäæäättpppp
äpäææææäææêêêäæätttpp
päææêêêæêæê„+ê+êæätäätp
äææê++„+„„+„X„+„+êææäææp
äææê+„„X„X-X-XX„X„X+êææät
ääææêX„X--X-gX-g-XXXX„Xêætä
täæê+X--XX--X-g-g-X-X-XX+êäê
=p
täæê+XOOO---gg-OOgg-Xgg-X„+êê
U=pp
tttä+„XOOOOOO--ggêOOg-g-gOOXX„+
UU=ppp
tääææ„X-X-OO++êææêggO++-gOOOOXX+
=U=,,pp
täæ„„„--+gOOO+æ+æääêêgO+êêgOOOgX„
=VUVV,p päæ„---++gOO++ææ+êäääêêgO+êggOOOOg
=VU,V,,Vp---æ+++gOO++êXêê+ê+ä+ê„g+êêêgXXOO
VU-VU,,V,==ææ++gOæX+æ+XXê+êê+ê+ê„g+êêêgæXO
=VVVUV,V,===gggOXæX+êêêX„+Xê+X+ä+g+ä+êgææX
,V-VVVVV,V,=++ææXæ„+X+ê„X„XX+X+X+„+äê+Xæäê
,VV-VUV=,,V,=X+æXæ„+X++ê„„„--„--„„+„ê„êäêê
,=VUVUU===VV,=X++æ„X+X+++„-gOOOOOOg„„X„êêê
,==V-V-===,VV,=++ääX„+X+„-gOSSSOSOOOg-„ê+ê
-,,=VVU====,-,==X+äX„+ê+„gOSOOOSSSSOOXX++ê
ä-,,VUUU=V=,V-=VXX+X„„+„XX-„„+OOOSSSOO-„++
ä--=,V--V===,V-VV„X„X„+„Xg„„+++ggOOSSOgX„„
ää-=,,UUUV==,,-VVg„„++„+„-g-„+ê„-gOOSSOgX„
æä--=,V--UV-VVV-VUg++„X+++-g-+êêX-gggSSO-X
äVV-==,V-UV-VppUVVg+„X++êê„-g+++„X-„XOSOgäVVV-=,VV-VV-U==VUUg„X+êêêêg„„ê+„„X„XXSSOg
t.=V-V=VVUUV-U=-=UVU„„XX„êXX-„ê+„-X+„XOSSO
t.==-V=VVUUUU-=,=VUg„„XX„„X-g-+„„-X+„„XOSS
t.V=V-V=V--UV-=,-VUUg„XXX++„XXX+-X„++„XggS
tUV==-VV=-UV==-,,VUUU„--X++Xg„„„++X„XXOgSS
t=UV=-VUVU-VV=U,,-V-Uggg-X+X„„g„++X„-X-OOO
t=UV=-UVU-UVVV=,,-V-VUOOg-X„ê+„gX„+-XX„OOS
tUVV=-U==V-VV=U==,-UVVgOOg-XXê+gX„+gX„+OSS
=UUV=-UV=V-V==pU=,-=-VXgOOg-„êê-X„„g-„+OSS
==UV=-UVV-UV==,p=,,V=VU-gOOg++ê+X„-g-„+OSS
.=UVV-UVV-UVV=,p=,V-=-VX-OOOg„+-X+gggX„OSS
t==VV-UV-UVU===,-,,V==-UXgOOO-+X-„„gXX„OSS
t.==V-UVV-VV=,pp==,VV=-VX-OOgg+„-X„XX„+OSg
ät.=V-VVUVVUV=,p-=,=-=VVXX-gOgg+„X„X„++OSO
æät=V-VVU==U=,,,-UU=-=U-VXg--Ogg„X+X+„gOSg
êää.V-VVU-VV==,,UU,=VVVUVXggXgOg„X+X+„gSOg
+êät--VV-U=UV==,,,,,=VVVUXggX-OOg-„X„+gSO++æä.-VV-U=-U===,,,,=VVVUVgOXXgOOg„X„+gSO+ê+ææVV-UV=V-Up,=-=,VVVUU-VOg„-gOg-„„+gSOX
+æê+æ.-U-V==VU=p=U=pp-V==VVOg„„-OOgXX+gO-X
tp+X+æ.-UV=U-=p=,====pVV=-VOOX„XgOgXX„SO-X
äp,+X+ä.U=VU-=,ppU,,,,VV==VgOgX„-gOX„-SOXO
p,,æX+ä.VV==UV===U=pp,UVV=VgOggX„„Og„OO-gO
,p,,XXæä.V==UV,,U-==ppUUV==VOOOg„„gOXO---g

(14)

W

(15)

Page 10

Tigress

110

100

90

80

70

60

160

pp
tpp
ätpp
ææptp
æättp
ætäätp
êäêtppp
+êêätpp
X„+æättp
XX+êæäptp
gX„„+ætää
OOgX„êätää
XOOgX+êæää
æXOOg„êêæää
ææXOOX+æätp
æäêXOg„êtpt
äêê+XgX„ätæ
êêê++XXXêêææ
ê+ê+êXXêêæää
++êêêêêêæäää
„++êêêêæäätt
X„„æ+++êêæää
gX„ääæ++êêêææ
O-X„„äæ+êæææä
Og-„„„++êæäää
SOg-„++êæäät
SSOgX„+êätttt
OSSO-„„êææätä
ggSOgX„+êêêêæ
gSSgg„+„êêäX
OOOgX„++æäXXæ
OOSOgX„æäX-gæ
OSSSg„+æX-gO
OSSSg„++-gOg
OSSgX„êX-gOg
OSSgXêê-gOg
OSSg„„XOOOæ
OSgg„XgSSgæ
OSOX„XOSgæ
OSgXXXSOææ
SOgXXOSgæ
SO-XXSOæ N
SO-XSOææ
SOXXSäæ N
O-XgOääæ
O-XO N æä
OXOgää N N
-gO N ææäS
--g N N N SSS

(15)

W

170

180

190

Page 11

Tigress

(12)
10

30

40

120

tää
ääät
äät
ttät
tät
tät
tät,
tä,
tä,
t.
tt.
t,
tt
tt
ê
ê
pp
pp
p
p

130
140
150
160
170

(16)

20

p
p
p
p
p
pp
ppt
.tt
.ptä
...t
..tt
..ttä
..täää
..ttääææ
..ttäääæææ
.tääæææêæ+ê
.täæê+êêêêê+
.tæ+ê++„+„+„„
.täæê+„+„X„X„+
GGGG…….äæê+„X„X„X„+ê
GGG…………….täæäê„+X„X+êææ
GGGGG………
..ttää„ê++„+Xêæ+
GGGGGGGGGGGGG…………… ÀÀ
.ttttäêæê+ê„Xæê+
……………………………………ÀÀbÀÀbbÀÀÀ..tttäæææææê+X+æê
bbbbbbbbbbbbÀÀÀbbbbÀÀbbb.ttttäæææäæê„Xæää
bÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀbbbÀÀÀbbÀbb.ttttäæ+æääæê„æææ
bbbÀÀÀÀÀbbbbbb‘‘‘bbbÀbb..tt.tt+æääääê-ææê
‘‘‘bbbbÀÀÀÀÀÀÀÀ‘‘‘bbb‘*..tt..t+äæätê-æäæ+
‘‘‘‘‘‘bbbbb‘‘*********‘‘.t...t+æäääæ-äää„
**************‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘..t...ææätt-ääæ„ê
GG###‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘##‘‘‘‘‘ƒƒtt..-æætt+äæ+ææ
……GGGGG####‘‘‘‘##‘‘‘###‘‘ƒƒtt.-æätt+tæêäæ
##…………GGGG###############ƒƒtt.-äätt.tætäæ
#####…………GGG‘‘‘‘####‘‘‘###ƒƒƒl-æättƒttttæ
‘‘‘‘‘‘‘‘#……GGGGG#‘‘‘‘‘####ƒƒƒl-äæt.ƒ.t.tt
##‘‘‘‘‘‘‘‘#…………GG##‘‘‘‘‘###ƒƒl-ätt.ƒ.tƒtt
W

(17)

Page 12

Tigress

170

160

150

140

130

120

40

(13)
50

60

70

80

täättpppppVppƒppp,pppp,,pp,pp=pp=Ugg N O,=gO
äättpppppp,Vgƒƒpppppp,,pp,ppp=ppp=UUgO‹,=g
äättppppppp,Vgƒppppp,,p,,pppp=ppp==UUgO,,=
tät,ppppppp,,VOgƒƒpppp,,pppp=ppppp==ggO‹,,
tät,pppppppp,,VOggppppppppppppppppp==gO‹p,
tät,,ppppppppp,VOOOgƒƒpppppp,ppppppp==O‹pp
ät,,,ppppppppp,,VOSSOƒƒƒpppp,ppp=ppp==gO‹p
tä,..pppppppppp,,VgOSOOgƒpp,,ppp=ppp===gg‹
tä,.....pppppppp,,VgOOOOƒƒ,,pp,p=pp=====Og
t....,....ppppppp,,VVgOSƒƒppp,p=pp=pp==gg
tt.....,..pppppppppp,,VgSSOƒ,,pp=pp=pp===O
t,....,,....pppppppp,,VgSSg,pp==pp=p====O
tt,,.tt,tttt..pppppppp,VgOOƒpp=ppp=p===,O
ttttgggtgggtttppppppppp,VgSOƒpp.p==p===,g
êSS„„„gSSSgggttpppppppppVgSOƒ..==pp=,,,g
êêêêê„„ppp,,,g-ttppppppppVOSg.p=p==,,p,,
pp,,êê,,ppppp,,,--tƒpppppppVSOpppp==,pp,,
pp,,ê,,ppp,,p,,,,ggtƒƒppppppVSgppp,,,p,,Ô
pp,,,ppppp,ppp,p,,ggƒƒppppppVOpp,,,,,,Ôƒ
pp,ppppp,ppp,,ppppppgƒƒƒpppppVOpp,,p,ÔÔƒ
ppppppp,ppppp,ppp,p,SgƒƒƒppppOpp,pp,ÔƒH
ppppppätppppp,,pp,,,,SSlƒƒpppVO,,ppÔÔHH
pppppäätp,pptp,,pp,==,ggSlƒƒƒpV,ÔppÔHHÔ
pppppäätt,,tttpp,,p,V====gSlÔƒƒpVÔÔpÔH‹Ô
ppppättt,,ttätpp N ppp,VV==gSSlÔƒppHÔÔÔH‹Ô
pppäät,ttääät,pp N p,pppVV,,SSlÔƒƒpHHÔÔ‹‹‹
ppäättttääæäät,pp N ,ppp,V,=SSSÔƒƒppH‹‹‹‹‹
ptäätttäêæääät,,p N p,ppppp=gSSlÔ‹ƒppHH‹‹‹
pptätttäêæääättt,,lp,,pp,,==SSlÔ‹‹ÔpHHHl‹
ppttättæêæêæäätttttplp,,,,pp=SSlÔp‹ÔÔÔHHl N
.ttäätæææêêææææäääätpl,,,ppp==SlÔpp‹‹ÔlHl N
ptäätæêêêêêêêêêêæææätlp,l=ppp=SlÔpH‹‹‹‹ll N
..ttæætêêttêtttêêêææätSppl=pp=SlÔpHH‹‹‹‹ll
.ttäææættttttttttêêæäätS,pl=p==SÔÔ‹HH‹‹‹ll
ttäæææäääææææêêtæt+êæättS,pl=p==lÔÔ‹HH‹‹‹l
äääæææêæææææ+++êæät+êææäS,,pl=p=S‹ÔÔllH‹‹H
äææê„„+êæê+++ê+æêæätæäät,S,pl=pp=S‹Ô‹l N N HH
æææ„ê+êææææê++ê+æäæt.æät,S,ppl=pp=S‹ÔHl N HH
æ+êêêêê+ææê++ææêæææät.ætp,S,pl=ppp=S‹‹l N N H
êê+„„++êêææê+êêææættt.æät,S,pl=,ppp=S‹Hl N H
+„„+++êæææê+êêææææäätææätpS,pl=,,=pp=S‹ll N
X„+êæææææäæ+êæææäääät.æætp,Sppl=,p===S‹‹l N
„+êæêêæææääêæêææääätt.æætp,S,pl==,p===S‹ll
êææê+„æææääææêêêæätttt.ætppS,pl==,ppp=S‹ll
êæ+„„++æääæææêææættttt.tætpS,,l===,ppS‹llK
æê+„æê„æäææäêææäææætƒttƒtppS,,l==-=,pS‹lll
+æêæææê„ææääææäæääætt.ƒtppppS,l=--=,pS‹lll
æääæê+„„äætäæäääæäätt....pppS,l==--,,S‹lKl
æææê+„+„„ttæäääættättƒ...ppppS--=--,,S‹lKl
ææêê„„++-tææääätättättƒ.ƒ‘bbbÀÀÀÀÀ--,----g
äæ++„„ê„-ææääätttättttƒ.ƒ‘‘bÀÀÀÀÀÀ--gg-ggl
ää„++ê„+-tæätttttätttƒ..ƒ‘ÀÀÀÀÀ--gggbbÀÀÀ‘
æ„êæê+„ê-ttætttƒtttttƒ..ƒ‘##--gggbbÀÀÀÀÀ‘‘
+ææ+ê„ê„êttætƒ.ƒtƒtƒƒ..ƒƒ#--gg‘‘bÀÀÀbbÀ‘bb
êäæææê+„+êt.ƒƒ..ƒ N ttƒ..ƒ#ggg‘‘bbbb-bb‘‘‘‘‘
täæäæ„êê++t.ƒKƒ..ƒ N tƒ.ƒgg##bb***--b‘ÀÀ‘‘bb
ttætä+ê„„+ N ..Sƒƒ..ƒ N N ƒƒ###***---‘‘ÀÀbbbbbÀ
.tttä+„ê„++ N .KSƒƒ.. N ƒ####----**‘ÀÀbbbbÀÀ**
ƒttttäê+ê++ N ƒƒƒKƒ.. N ##---****‘‘‘bbbÀÀÀÀÀÀÀ

(17)

W

(18)

Page 13

Tigress

170

160

150

140

130

120

80

(14)
90

100

110

120

=gOg,p,,pp,p,p==,æätæOOê+ê+ê+êêæ„+„êæêæäp,
,=g=,pp,pppp,p==,ättgOæê+ê+êæêæ+„„+êääpp,,
,,==pp‹pppp,,p=,,ätäOgæêêæ+êææ„æ+æêääp,,p,
‹,,ppp‹ppppppp=,ä=ägOæäæææææäæ+ææ,äättt,,,
‹p,pp‹ N ‹ppppp,,===äOgæääêääæä+æäæ,ätttpp,,
‹pppg N N ‹pppp,V,p==gOääættääæäætttä,,t,pppæ
O‹p‹g N N ‹ppp,VV,p==OOä=tttttätätp,,,ttp,,,+
gg‹g N N g‹pp,,Vp,p=gO==ƒpp=tätääppptttppp,æX
=Ogg N g N ppp,ƒVp,p=OO=ƒpt=ptpppppVVttt,,pæêg
=gg N N g N pppƒVVppp=O=ƒƒp=pppppVVVVttpttt,êXO
==O N N g‹ƒ,,pVppƒ==gƒpp==ppppVVpttVp,,,,æXOO
==Og N g‹p,ppƒÔpƒ=gƒƒp==pVpVppppppppp,,æêgOO
=,Og N ‹ƒppƒƒÔÔpƒ=gƒpp=pppppp,,ppppp,,,êXOOg
=,g N N ‹ƒpƒƒÔÔpƒƒgƒp==ppp..,,ppVVVp,,,ægOOg„
,,g N N ‹ƒƒƒÔÔÔpƒ=gƒp..p...,,pVVppppVV,gOO„„æ
p,,g‹ƒƒƒÔÔ‹Ôƒƒgƒƒ..ÔÔ.,,ppVpppp,ppægOg„„ææ
p,,VVƒƒƒÔ‹‹pƒ=gƒ..ÔÔ..pp,,pppppp,V„g„„ææææ
,,ÔVƒƒƒÔ‹‹Ôƒƒ=ƒ.=ÔÔ..p,,,.p,,,,,V„g„„.ä..ä
,ÔƒVƒƒÔÔ‹Ôpƒ=ƒƒ=HÔ..p,,...ppp,,V„g„ä......
ÔÔƒHƒ‹ÔÔ‹Ôpƒ=ƒ=HÔÔ.p,,..pp,,,,V--„ä.....t.
ÔƒHHÔ‹Ô‹‹ÔƒƒƒÔHHÔ.pp..ppppp,VV-„ää...ppttt
ÔHHÔ‹‹Ô‹‹ÔƒƒÔHHÔÔ‹..ppppppp,,„-ä....ptttät
HHÔ‹‹ÔÔ‹‹ÔƒÔÔHÔ‹‹..ppp,ÔÔp,,V N ä...ptttääää
H‹Ô‹ÔÔ‹Ô‹HƒÔHÔ‹‹.Ôppp,ÔÔp,,V N ä..tttttääææê
H‹Ô‹‹‹‹‹HHÔÔH‹‹.ÔÔp,,ÔÔp,,= N ä..ttttääææê+æ
‹‹‹‹‹‹Ô‹HHÔHÔ‹ÔÔÔp,‹ÔÔ,,=== N ..tttäääæ++êê+
‹‹‹‹‹‹Ô‹HHHH‹‹ÔÔp,‹ÔÔ,p==, N ..tttäæææêê+êêê
‹‹‹‹‹‹ÔÔHHH‹‹Ô‹‹H‹‹Ô,p==,= N .tttäææê+ê„ê„„ê
Hl‹‹H‹‹ÔHHH‹‹‹‹HÔ‹ÔÔ N ==,== N .ttäææê„„++++„„
Hl N ‹HH‹‹‹H N H‹‹HH‹ÔÔ N ==,===..tææ+„„„„„ê+++ê
Hl N ‹lH‹‹‹H N N H N H‹ÔÔ N =,,,==..äææ++„„+„„„êêê+
ll N N lHH‹‹H N N N N ‹‹ÔHH=,,‹=..äææ„„„++„+++„êêê
‹lllllHH‹‹ N N N N N lH N H,‹‹‹..äææ++ê„„+++ê++êæê
‹lllll N N HHH N N N ll N N H‹‹...ääê„„„„„„„„+êêê++ê
‹‹lllll N N HH N N N lll N l‹...äæê+„+„+ê++„„+êæêêæ
‹‹Hl N N llllH N N N llll‹...äæê„„+„ê+êê+ê„+++ææê
N HHl N N N N ll N N N N llll..tæ+„„„„+++êæê++êæê+êææ
N HHl N HH N lll N N N lll..tæêê„+++êêæææææææææææêê
N N H N N HHH N lKK N N lll.tæê+„„++„„+êææäæææäääææê
l N H N HHHHH N lKl N ll.ttæ+„++êêêê++êêääæäääääææ
ll N N H‹HlHH N KK N l..tæ++„+ê+ê++êê+êêæääääättä
‹l N l N ‹HllHHlKll.tæ++ê+„„ê+ê+++æææææææääätt
‹llK N ‹‹lKHHlKKl.t+êêæê++„êêêêêæææêêêêææäät
‹llKl N HlKlH N lK..æêêæäæêê++êêæêêæêê++êêæäää
llKl N N HlKll N N K..têääææææê++êêæêæ+ê++++êææä
llll N N N l-lK N N N .täääæäêê+„+ê+ê+æê+„„„êê„ê+æ
lllK N N N ------..täæäääêê„„„++„+æêêê++êê„êêê
lKlK N N ----K N N ..ääæææêê++„+„„++êêêæêê+„„+„+
lKl--g N KKlK N N .tääæê+++ê+„++„+++êêæææê++„„+
--ggg N ‘À‘ÀÀÀÀ.täæ++êææ+++„„+êêê+æêæêææææ+ê
gglK N bÀ‘‘bÀÀ..ääæêê++ææ„+++++++æêêêææäæææ+
ÀÀ‘‘bÀ‘‘bÀÀb..äææ„„„+ææ++++ê+„+æêæêêææäääæ
À‘‘bÀbbÀbbb...äê++ê++êêæ„++„„„++êæ„êêääätæ
‘bbbbbbbbÀÀ..täæê„„„+êæêæ+ê„+++++êêææêäätä
‘‘‘‘bbbÀÀÀ‘.ttæê+„++++êæêæ+ê+ê++ê++ææääätt
‘bbbbÀÀÀÀ‘..täê„„„„„+„êêæææê++ê+„êæææäääät
bbÀÀÀ****..ttæ„„++„++„„+æäææê+„++æææäætttt
À****bbÀÀ..täê„+++„+„„„+êæäæ+ê+êææäææætätt
ÀÀÀbbÀÀÀ‘.täæææ„+„+„X+„„êæääæ+æææäæættääää

(18)

W

(19)

Page 14

Tigress

170

160

150

140

130

120

120

(15)
130

140

150

äp,+X+ä.U=VU-=,ppU,,,,VV==VgOgX„-gOX„-SOXO
p,,æX+ä.VV==UV===U=pp,UVV=VgOggX„„Og„OO-gO
,p,,XXæä.V==UV,,U-==ppUUV==VOOOg„„gOXO---g
,,,ægXæäp.VV-VV,U-V==,,UVUU=-ggOg„„O-O--gO
p,,+gXætpp.U-V=VV-V===,-==VVXXXgg„„O-O--gg
ppæXOXættp.U-U==V-V=p,,UVVU=XX„„„g„O-O--OO
,,+XOXætttp.-U=,,UVV=pp-UV-=-„„+„Xgggg-gOg
,æXgOXätttp.UV=,,V-,==pUVVUVX„tt+„g-g--gOO
æêgOOXäättpp.V==VU-V,=VVUV-V„„+ƒt„O-gllgOg
êXOOgXäätttpp.V=VU-=,,,-UVUV+„t+ƒHOlOl N SSS
XOOgXæäättttp.==VU-===,,-UU+„ꃃHOOlOl N lSS
gOOXæäätättttp.VV-UV=ppVUVV-++tƒHOKOl N HOOO
OOg„ææäätättpp.UU-UV===pVUV-„êêtHOlOl N HlOO
Og„äääääättttt.V-UV=VVp==VV„+tƒHHOlKlHHlOO
„„æäätättättppp.UU==,,=,,=„-êttHOKll N llOOO
„ææääääätttpppp.VU===,,=VVV-+ƒƒHOKKlH N N OOO
æææææäätttttpppp.VUV==,V,=„--êƒHO N KKlHlOOS
..äää.äätttttppp.VV=VV=,VVV-gtHOK N N KlllSSS
........äättttppp.=====,,V„-gƒHOK N N KOSSSO.t..tpppttättttpp.VV====„VV-g-HOl N KOSSOO-ttttttpppttttppppp.VV,,==„„-g-KOl N lKOOl N N tättättpppptppppppp.VVV,==---gKOlHHll N N N -äääääättttppppppppp.=VVV,„„-Ug-KlK N N N N N --ææêææäääättppppppppp.VVVV=„-=ƒgK N HKKll--gg
ê+ææêæäääätttpppppppp==VVV„-UƒK N HHHH N KggOO
êê+ê+êêææääättppttppppV===---=KK N HH N lKOOOO
êêê++êêæäæääättttttppppVVU-U=UlK N N lKOOllKK
„„ê++++êæäææäättättpppp==U-=ƒlllKlKOOl N N lK
+„„„++êæäääææääääätttppp=U-ƒƒlllKllOOl N llK
++ê„„++ææêäääääätätättppU-Uƒ N KKlKlOOl N N lKS
êê+êêæê++ääääääätäääätppp-Uƒ N lKllK N N N N lKKS
êêêæææææææættääättääätttppUƒ N lSK N KKKKSSSSS
êæê+êæææææäättäæättäääätppƒƒ N lKSl N SSlKKSSS
++êêêææææäêäättæäätæääättppƒ N l N KSSlllllSSS
êêææêêææääæêäätäææäææääätpäp N l N N KKSSSSKKSS
ææêêæääæääææê+äääæääæääätttäpl N K N N N lKSSSSS
êææêäätäæätæêê+äääæäæææêtttäppllSKKl N KSSSO
æêêæêêtääättæêê+äæææäææêæätääp N N lSSSKllSSO
ææêêæättäætttê„ê+ä+æää+êêættæäpH N HlKlKKSSO
äææææääääæætææê„êä+ææê+êêææäææäpHHHêêææOOO
ttäæææääääæätæê„+ê++æê+êêêæææêäppê+OOX+æêê
ättäæææäääæætæ++„+++æêêê+êê+æêæäpOOOX+êæääättæææææääæêæê+„„++æêêêê+êêêêææpOOg+êêêæä
ääätääææêêæææêê+„„„++ê+ê„++„+êêäpgg+êX„X+ê
ææätttäêäêêææê++„X„+„+êêê„++„+æäpg„„X„X+êæ
ê+æättääæ+êêêê+X„X„„„++„+„+„„„êätt„æG„+êæä
êêêättääæê+ê„++XXX„„„„+„+„X„XX„ættæäG+êäVt
+„+ätääêêê„++„„XXXXX„„+„„X„X„„êätææäGêäV-g
„„+ætääê+„+„„+„XXXXX„„„„„„XXX„æät++GêäVggO
æ+êêætæäê+„„„„XXXXXX„X„X„XXXXX„ät„+G+V-gOV
ææ+êæææ++XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX„ät„„„GêV-gOV
ääæêææêXXX***************ggggggggggGÀÀÀÀÀV
ätææææX***g--------gggggbbbbb#ÀÀÀÀGbbbbbbb
ätäææ******gggggggggggg------ggggg…ggg--gg
ättæ**################ggggggg‘‘‘bb…bbbggÀÀ
äätæ************************bb##**…*******
ttt.***######****#####‘‘‘#******‘…‘‘‘‘bbbÀ
ättt.*#######bbbbb‘‘‘‘‘bbbbbb#‘‘‘…‘b=bbÀÀb
ääät.######bbb######bbbb‘‘‘‘‘###b…#b=#ÀÀb‘

(19)

W

(20)

Page 15

Tigress

170

160

150

140

130

120

160

170

180

190

OXOgää N N
-gO N ææäS
--g N N N SSS
-gOæää N SS
-ggXä N SSSS
-OOgX N N N SS
gOggX N N SSSS
gOOXXX N N SSS
gOgSSSSSSSS
SSSSSOOOSSSS
lSSSOOOOSSSS
OOOOOOOOSSSS
lOOOOOOOSSOg
lOOOOOOOSSOgg
OOOOSSOOSSOgg
OOOSSOOOSSOgg
OOSSOOOOSSOgg
SSSgOOOOSSOg
SO-gggOOSOOg
O--g-gOOSOgg
N N ---OOSSOgg
N ---gOOSOOgg
---gOOSSOgg
-ggOOOSOOgg
gOOOOSSOgg
OOOOOSOOgg
lKKOOSOggg
N lKOSSOgg
llKKSOOgg
lKSSSOOgg
KKSSSOOgg
SSSSSOOg
SSSSOOgg
SSSSOOg
KSSSOgg
SSSOOgg
SSOOgg
SSOggg
SSOggg
OOOææææ
æêê+„+êæä
æä-XX„+êæä
êæä-X„+êää„
X+êä-X„+êäX+
+êætä-X„ääX„+
êæätt„-êäääX„
äVtttt„æätä+„+
V-g-t=V=tttä++
ggOVt--V=tttä+
gOVt-VV-V=t=ä„ -gOVVSVVSVV==gggg ÀÀV-SVVSVggg„„
bbbbbbgggbbbbbbbb*‘À‘‘‘##ÀÀ
-gggggÀÀ*********‘À‘b####bÀÀÀÀÀÀ‘‘‘‘‘‘‘À‘
gÀÀ******‘bbbbÀÀbbbb‘‘‘bb‘‘bbb‘‘‘‘ÀÀÀÀÀÀ‘
****gg‘‘ÀÀÀÀÀbbbb#bbbb‘‘‘‘‘‘‘bb‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
bbÀÀbbb‘‘‘‘#À##bbbb#‘‘#bbbbb‘‘‘bbbbbbbbb‘
ÀÀbbbÀ‘‘À‘‘À#bbb#‘‘‘‘ÀÀ#‘‘ÀÀ‘‘bbbbbbb‘‘‘‘
Àb‘ÀÀ‘‘bbb##bb‘‘‘‘ÀÀÀ####b‘ÀÀbb‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

(20)

W

Page 16

Tigress

(17)

220

210

200

190

180

170

10

W

20

30

40

#####…………GGG‘‘‘‘####‘‘‘###ƒƒƒl-æättƒttttæ
‘‘‘‘‘‘‘‘#……GGGGG#‘‘‘‘‘####ƒƒƒl-äæt.ƒ.t.tt
##‘‘‘‘‘‘‘‘#…………GG##‘‘‘‘‘###ƒƒl-ätt.ƒ.tƒtt
##########‘‘‘‘‘……G‘‘########ƒƒ N lätƒƒƒ.ƒ..
#////////##‘‘‘‘#####‘‘‘###***ƒll N tƒ N Kƒƒƒƒ
/‘‘‘‘‘‘‘///‘‘##‘##‘‘‘‘#**'/**-*- N ƒƒ N K N ƒƒƒ
###‘‘‘‘‘‘‘‘//####‘‘###**'**/---*l N ƒ N N K N ƒƒ
#############//#*##****'*--*/-***l N N l N K N ƒ
*********#####//*****--'-**--/****llllƒK.
*************##//**--*'-**--**'*****-llƒ.
****************/--**-'**--****'**--***ƒƒ
**'''''''''''''*//*--*'*--*****'--*******
'''************''/''**--******-*'***…****
**********'''''''/'*''''***---**'**…*****
********'''*******/''**''--*****'*…******
*****'''**********/-*''-''/**-**'…*******
****''************/**--'**//*-*…'******-***''*******------*/-**'***//-…*'***---**
**''*****----*****-/****'---//--'---*****
*******---*****---*/**--'***…//*'********
****----*****---****/-**''*…*-//'********
-----******---******/****'…**-**/********
*******----********-*/***'***-**/********
***-----**********-***'*…*'**-**//*******
----*************-****'…**'**-**/*/******
-----************-****…'***'*-**/**/*****
****-----------------…--'--'----/**/*****
********------*******…**'***'-**'---/****
*************---****…********'**'***/---***************----…********-*'*'****/***
******************…----*****-***'*****/*'
*****************…*****--***-***'******/'
****************…********---****'*******'
***************************-----'*******'
*********************UUUU*******'******''
***************UUUUUU****UUUUUUU'UUUU*''*
UUUU*********UU***********-*****'****'*'U
****UUUUUUUUU************-*******/**'**'*
*******************************''/'''**'*
*****************************''**/'**'''*
***************************''**''/*****'**************************'***'**/**--g'g
111**********************1111'111/--gg1'1
11111*********111111***11111'111-/gg111'1
11111111****111111111111111'11--g/11111'1
11111111111111111111111111'11-gg11/1111'1
111111111111111111111111111-gg1111/11/1'1
11111111111111111111111111-g111111/1/111'
1111111111111111111111111-g1111111//1111'
111111111111111111111111-g111111111/1111'
1111111111111111111111111111111111//1111'
1111111111111111111111111111111111//1111'
111111111111111111111111111111111/11/1111
11111111111111111111111111111111//11/1111
11111111111111111111111111111111/111/11111111111111111111111111111111111/1111/1-g
1111111111111111111111111111111/11111/-g1

Page 17

220

210

200

190

180

170

40

W

Tigress

(18)
50

60

70

80

ttætä+ê„„+ N ..Sƒƒ..ƒ N N ƒƒ###***---‘‘ÀÀbbbbbÀ
.tttä+„ê„++ N .KSƒƒ.. N ƒ####----**‘ÀÀbbbbÀÀ**
ƒttttäê+ê++ N ƒƒƒKƒ.. N ##---****‘‘‘bbbÀÀÀÀÀÀÀ
ƒ...ttê„ä N ++ N ƒƒƒ...----****‘‘‘‘‘‘ÀÀÀbbbbÀÀ
ƒƒƒ..êtät N ê++ll N ƒƒ.*******‘‘‘b‘‘ÀÀbb‘‘bÀÀb
ƒƒƒK N N ttƒ N N N êllll*********‘‘bbbb‘‘‘‘#ÀÀÀ/b
N ƒƒƒK N tƒ N ƒ N ê N ê N N *******##‘‘bb‘b‘###‘ÀÀbb/b
K N ƒƒƒSK N ƒ.ƒlê N N l*****##‘‘bb‘‘‘####‘‘‘bb/bb
ƒK.ƒ N lS N ..ƒl N N l*****##‘‘bb#######‘‘b‘‘b/**
lƒ.ƒ N llKƒ..ƒll*****##‘‘‘‘‘**####‘‘b‘‘*/***
*ƒƒ.l*l N N ..ƒl*****##‘‘*****####‘‘bb*******
*** N N **l N N .ƒ*****###******###‘‘‘bb***/***‘
********l N *******##*'***####‘‘bbb****/**‘‘
**************'***##*'**###‘‘bb**##**/#***
***************'***#**'***##b**###***/###*
***-************'**#***'***####******/**#*
*--**/***********'******'***********/***##
-*****/***********'******'**********/**##*
*******//**********''*****'*********/*****
*********//**********'*****'*******/*****/
***********/**********'*****'******/*****/
************/**********''****'****/*****/*
*************///***-****g'****'**/*****/**
****************//*-***g**'***'*/*****/***
****'*************/****g***''**'*/********
****'*************-''*g******'**'*/*******
****'************-***''******/'//'/**'****
***'*************-*gggg''***/***////*'****
---'*************-gg*g***''/******//****''
***'---******gggg-***g*****'*******/***'**
/*'****----ggg**-****g******'''****/******
*/'*****ggg-----*****g*******----ggg/*'***
**'****g******-*gggg*-***----ggggg''/*'***
**''''g******-*****--*---gggg*******''*'**
*''ggg*******-****-*--ggg**************''*
''**********-****---gg***************-*--g
*'UUUUUUUUU**---gggg***************--ggggg
*'*********--ggg*****************--gg****'
*'*****---ggg******************--gg*******
''**---ggg111********11111***--gg1111*****
*'-gggg11111111111111111111--gg1111111****
g'g1111111111111111111111--gg111111111****
1'111111111111111111111---g111111111111111
1'1111111111111111111--ggg1111111111111111
1'11111111111111111--gg1111111111111111111
1'111111111111111---g11111111111111111111'
1'1111111111111---gg11111111111111111111'1
11'1111111111---gg111111111111111111111'11
11'111111111--gg1111111111111111111111'111
11'1111111--gg1111111111111111111111'1111…
11'111111--g11111111111111111111111'1111…1
11'1111--gg11111111111111111111111'1111…11
111'1--gg1111111111111111111111111111…1111
111'-gg11111111111111111111111111111…11111
11-'g1111111111111111111111111111111…11111
1-g'1111111111111111111111111111111…111111
-g1'111111111111111111111111111111…1111111

Page 18

220

210

200

190

180

170

80

W

Tigress

(19)
90

100

110

120

bbÀÀÀ****..ttæ„„++„++„„+æäææê+„++æææäætttt
À****bbÀÀ..täê„+++„+„„„+êæäæ+ê+êææäææætätt
ÀÀÀbbÀÀÀ‘.täæææ„+„+„X+„„êæääæ+æææäæættääää
bÀÀÀÀbb‘‘..ääæê+æ„„X„X+ê+êæäææææäæættäääät
ÀÀbbb‘bbb.tttæææ„+X„X+„êêæêæäæäæääætääêêää
À/bb‘***bb.täæêê+X„++„„êêææææäääääæäæêæ++t
b/bb****‘b.tæêê+ê„+„êêêêêæêæääääææêæäê+++ä
/bb***‘‘**täæææ++XX„+ê+ê+êææêêäæäêê+ê+êêät
/****‘‘**#têêêêê„X„+ê+ê+ê+êêææææêæ++ê++æææ
****‘‘***#tæêêæê+„+êê++++ê+êêæêê+êê+êêêæææ
***‘‘***##äæêææêX+êê+„êê„++êêêææê+êææêêæät
**‘‘***##/äæææä+„„+êê++„X„„++æêææêêæææêêät
*‘‘***##/.äæêääêXX+ê+X„X+„+„ê+êêê+æêææææää
*****##/..äêääê„X„êêX„X„+ê+„+êæ+ææææêæäææä
##**##/*..äæätæ„X++„„„X+„ê„êê+êæêæäææææäææ
*#*##*/**.æääæêX„„+êê„+„„+„+êææêæææææææäää
*###*/**.tæätæXê+Xêê++„„„X+„êêæææƒäæäæææät
##**/***.æät.ê„ê„X++êê+„„+X„„ææææ…ƒäææææät
***/****.tä.t+ê„XX+æ++ê„+„+„+êêææ…ƒäää+æät
**/*****..t.t„ê„X„Xêææ„„ê„+ê„+êêæ…ƒääæææää
**/******.t.+ê+X„„Xææê+++„+êê„+ææ…ƒäääæ+êä
*/*******..êææê„„„Xäæ+ê„+„++ê„+ææ…ƒƒæäæ+ää
/*********.ææê+„++„äêêææê++„ê„„+æ…ƒƒæææ+êä
**********.ææê„++êêæäææê„êê„ê+êææ…ƒƒêæêæ+ä
***********æê+„+++æä.æêæ+„++êææêæ…ƒƒæêêêæä
***********æê„„êêæ,,.æêê+++-êæêæê…ƒƒê+ê+êæ
*******''''ææ„+êæ,p,.äæ++ê+-êææ+æ…ƒæê+++êæ
*****'''***æê+ê+,ƒp,.äê+êæ+-æêêêæ…ƒææê+æææ
*''''******æêêê,ƒƒp,.äæ+++ê-äæê+æ…ƒæ++++êæ
'**********æê+,ƒƒp,,.äææ+ê-ƒäæêêê…ƒæêêêêæä
************êê,p,pƒƒ.ä+++ê-ƒäæ++…êƒæê+/æää
************ê,,-,,ƒƒ.äæêæꃃ+ê+ê…êƒGê/êæät
*********ggg,.-,,ƒƒƒ.ääæ+æƒääæ++…GG//æææät
'*****ggg***.-,p,pƒƒ N ƒäêææƒ.æêæêGG/êêææätƒ
''***gg*****.-,ƒƒ,pƒ N ƒäæäää.êæGG…/ææäättHƒ
--ggg*******.-,ƒp,,p N ƒäææætGGGêê/êKææääH N N
ggg*********.-,ƒppƒ‹ N ƒææGG=t.ê'/…êKæää‹H N N
**'**********.''//ƒ‹ N GGGææät.'ê…êêêKä‹H N N N
***'********''H‹‹‹///ääææät''êê…êêêK‹‹ N N N N
***'*'***'''1llGGG‹ N ‹///……'…………………………GGG11
****''1''G111……HHSK N ‹………//‹‹ll…êêêê‹S‹‹‹GG
***1'1'111G……1llHS………‹‹‹'H//lê… N êêê‹SS‹‹11
11111'1111G1111ll…SH‹‹‹'H N N ‹// N N ‹êæH‹SS111
1111'111……1G111……KSH‹‹'H N K N ‹ N …/ N ‹êææH‹S111
111'111…1111G………1KS N H'H N K N H‹…K‹//êæææHHGGG
11'111…1111……1l111S N 'GGKK N H‹…S‹‹‹/æ…………111
1'111…11111…111l11l' N N lGG N H…lS‹‹……/HHH1111
'111…11111…11111G1'1lllSSG N …lS‹… N 1/HH1111'
111…11111……111111GGG1llSSGGllS…‹ N 11/1111'1
11…11111……111111'111GGllS…GGl…l‹ N 111/1''11
1…111111…1111111111111GGG…GG…ll N 11111/1111
…111111……11111111111111 N ………G111111111/1111
1111111…1111111111111111…11……111111111/111
1111111…11111111111111111111…1111111111/11
111111…111111111111111111111GG111111111/11
111111…111111111111111111111GG111111111/11
11111…1111111111111111111111GG111111111/11

Page 19

Tigress

220

210

200

190

180

170

120

W

(20)
130

140

150

ttt.***######****#####‘‘‘#******‘…‘‘‘‘bbbÀ
ättt.*#######bbbbb‘‘‘‘‘bbbbbb#‘‘‘…‘b=bbÀÀb
ääät.######bbb######bbbb‘‘‘‘‘###b…#b=#ÀÀb‘
äätt.#‘###‘‘‘‘‘‘#b#b#‘‘‘‘#####=bb…##=##‘‘À
êäät.‘‘‘‘‘‘##################=bb…###=‘#ÀÀ#
++tt############‘########‘‘‘=###…###‘‘####
++ät####‘###‘‘‘‘#‘‘‘##‘‘‘‘==####…###=#####
êätt#‘‘‘‘###############===#####…##=#ÀÀÀÀ#
æææt‘‘##################=######…###=####ÀÀ
æææt####‘‘‘###########==#####**…###=******
æätt‘‘‘‘‘####******===######***…***=######
êätt****##*******VV########***…****=****#*
æää..**##*******V####*********…*###=####**
ææät..##******VV####*********…*###=###****
äææt..#******V###***********G*****=*******
äääƒ..#****VV***************G*****=*******
æätƒ.*****V****************G******=*******
æät..***VV*****************G*****=********
æätƒ.**VV*****************G*****VVVVVVVVV…
æääƒ.************VVVUUUUUUGUUUUUUV*******…
+êät..****VVVVVUUUUU*****G**************…*
+äätƒ.*UUUUUUUU**********G**************…*
+êätƒ.***********UUUVVV*G**************…**
æ+ätƒ.********UUU******VVV*************…**
êæäƒ..******UU*********G**V***************
+êætƒ.*****U**********G****V**************
+êæƒ..****U***********G*****V*************
æææt...**U***********…*******VVV******ÀÀÀÀ
+êætƒ..*U************…**********VbÀbbÀÀÀbb
êæätƒ..*U***********************bVbÀÀÀÀÀbb
æäätƒ..U**********************b‘ÀÀVbÀÀÀbbb
æätt...************…********bb‘bÀbbVVV‘‘‘À
æätƒ..*************…*******b‘‘bbbb‘#‘‘‘‘‘‘
ätƒƒƒ.************…******ÀÀ‘‘bbÀÀ‘#‘‘#‘‘‘‘
tHƒƒ..***********…******À‘‘‘'‘‘‘‘#‘‘#‘‘bbb
H N N ..1111*****111…1111ÀÀ‘‘‘‘'‘‘###‘##bbb‘‘
H N N ..11111111111…1111À#‘‘#‘‘'‘‘##‘‘bb‘‘‘##
N N N N 11111111111…1111À#‘‘##‘‘'‘##‘‘bb‘‘####
N N N 1111111111111111###‘####‘'##‘‘‘‘‘‘#####
G111111111111111111##‘##**#‘'#‘‘#‘‘‘####*‘
‹GGG11111111111111##*##****#'‘‘###‘###***#
‹111GGGG11111G1111##*#*****#'‘*#####***###
111111111111G…1111#*********'***###*****GG
111111111111G…1111**********'*********GG**
GGGG11111111G…1111*********''********G****
1111GGG/////G…1111*********'********G*****
1111''1GG1//G…1111********'********G******
11''11111GG1G……1111***1111'11111111*******
1'111111111GGG…/111111111''111111G11111111
'111111111111G…1/1111111''111111G111111111
1111111111111G…11/1111'''111111G1111111111
1111111111111G…111/11'''1111111G1111111111
1111111111111G…1111/'''1111111…1111111111…
/111111111111G…111'//11111111…11111111111…
/111111111111G…11111//1111111…1111111111…1
/1111111111111…1111111//1111…1111111111…11
/1111111111111…111111111//1…1111111111…111

Page 20

Tigress

220

210

200

190

180

170

160

W

170

180

190

bbÀÀbbb‘‘‘‘#À##bbbb#‘‘#bbbbb‘‘‘bbbbbbbbb‘
ÀÀbbbÀ‘‘À‘‘À#bbb#‘‘‘‘ÀÀ#‘‘ÀÀ‘‘bbbbbbb‘‘‘‘
Àb‘ÀÀ‘‘bbb##bb‘‘‘‘ÀÀÀ####b‘ÀÀbb‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
‘‘ÀÀbbbb‘‘#‘‘‘‘#À###bbbbÀÀbb‘ÀÀÀÀÀÀÀÀÀ‘‘‘
ÀÀ#‘‘‘‘‘‘b‘‘#ÀÀ#À##bb###‘ÀÀ‘bbbbbb‘‘‘‘‘‘#
###‘###bbbÀÀÀÀb#bbb##‘‘‘‘ÀÀÀÀÀÀÀbbbb#####
#####bb#ÀÀÀbbbb#‘‘‘‘‘‘##bbbbbbbbb########
ÀÀ#bbÀÀÀ##…#####‘######‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘#######
#ÀÀÀÀÀ###…########‘‘‘##‘#########‘‘######
****####…###***************#######‘‘‘‘‘‘‘
###*****…****'***************************
*#*****…****'****************************
#*****…****'*****************************
******…***'******************************
*****…**''*******************************
****…**'*********************************
****…*'**********************************
***…*'**************…********************
VV……………………………………………………VVVVVVVV***********
**…*****************……UUUUUUUUVVVVVVVVVVV
*…******************…********UUUUUUUUUUUU
*…******************…********************
…*******************…********************
…*******************…********************
********************…********************
********************…********************
*******************…*********************
ÀÀÀÀbbb************…*********************
ÀbbÀÀbbbÀÀÀ********…*********************
ÀbbÀÀÀbbbbbÀ*******…*********************
bbbÀÀÀ‘‘bbbbbb*****…*********************
‘‘ÀÀ‘‘bbÀÀÀbbbÀ****…*********************
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘bbbbÀ*G**…********************
‘‘‘bbbbbbbbbbb‘ÀÀ‘ÀÀ…********************
bbbbbÀ‘‘bbÀÀ‘‘ÀÀÀ‘ÀÀ…ÀÀ******************
b‘‘#À‘‘bbÀ‘‘ÀÀÀ‘G‘bb…bÀÀÀ****************
‘####‘‘‘À‘#‘‘‘‘#G‘‘‘…‘bbbÀ****111111*****
####‘‘‘###‘‘‘##G####…#‘‘‘bÀÀ1111111111111
###‘‘####‘‘###G#####…##‘‘‘bÀ1111111111111
#*‘‘####‘‘###G######*…####‘bÀ111111111111
**###***####…G###****…*####‘‘‘11111111111
###********…G##******…*########1111111111
*GGGGGG****…*********…*******###111111111
G*********…***********…**********11111111
**********…***********…***********1111111
*********…************…************111111
********…**************…**********1111111
*****11…1111111111111111…111*****11111111
111111…111111111111111111…111111111111111
11111…11111111111111111111…11111111111111
1111…1111111111111111111111…1111111111111
111…11111111111111111111111…1111111111111
11…1111111111111111111111111…111111111111
11…11111111111111111111111111…11111111111
1…111111111111111111111111111…11111111111
…11111111111111111111111111111…1111111111
1111111111111111111111111111111…111111111

Page 21

Tigress

Pattern Name:
Fabric:
Size(s):

Tigress
Aida 18, Yellow Green
196w X 224h Stitches
18 Count,
27.66w X 31.61h cm
16 Count,
31.11w X 35.56h cm
14 Count,
35.56w X 40.64h cm

Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number
S
2
DMC 310
H
2
DMC 318
Ù
2
DMC 407
l
2
DMC 413
N
2
DMC 414

2
DMC 415
U
2
DMC 436
V
2
DMC 437

2
DMC 640
b
2
DMC 642
À
2
DMC 644
p
2
DMC 712
=
2
DMC 738
,
2
DMC 739
Ô
2
DMC 762
2
DMC 801

2
DMC 831
G
2
DMC 833
g
2
DMC 938
X
2
DMC 975
+
2
DMC 976
ê
2
DMC 977
'
2
DMC 3012
/
2
DMC 3013
*
2
DMC 3021
O
2
DMC 3371
A
2
DMC 3772
#
2
DMC 3787
K
2
DMC 3799
t
2
DMC 3823

2
DMC 3826
æ
2
DMC 3827
ä
2
DMC 3855
?
2
DMC 3858
ƒ
2
DMC 3866
.
2
DMC White

Color
Black
Steel Gray-LT
Desert Sand-DK
Pewter Gray-DK
Steel Gray-DK
Pearl Gray
Tan
Tan-LT
Beige Gray-DK
Beige Gray-DK MD
Beige Gray-MD
Cream
Tan-VY LT
Tan-UL VY LT
Pearl Gray-VY LT
Coffee Brown-DK
Golden Olive-MD
Golden Olive-LT
Coffee Brown-UL DK
Golden Brown-DK
Golden Brown-MD
Golden Brown-LT
Khaki Green-MD
Khaki Green-LT
Beige Gray-VY VY DK
Black Brown
Desert Sand-VY DK
Beige Gray-VY DK
Pewter Gray-VY DK
Yellow-UL Pale
Golden Brown
Golden Brown-Pale
Autumn Gold-LT
Rosewood-MD
Beige Brown-UL VY LT
White

Floss Used for Half Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1
2
DMC 3021
Beige Gray-VY VY DK
Floss Used for Back Stitches:
Symbol Strands Type Number Color
1
DMC 310
Black
1
DMC White White

W

Page 22

Tigress

Расход нитей
Нитей на моток:
Длина мотка:
Type
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC
DMC

W

Number
310
318
407
413
414
415
436
437
640
642
644
712
738
739
762
801
831
833
938
975
976
977
3012
3013
3021
3371
3772
3787
3799
3823
3826
3827
3855
3858
3866
White

6
795.0 cm
Full Half Quarter Petite Back(cm) Str(cm) Spec(cm) French Bead Skein Est.
1040
0
0
0
7.5
0.0
0.0
0
0
1.000
173
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
18
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
435
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
786
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
215
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
507
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
658
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
610
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
436
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
314
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1521
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
841
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
985
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
131
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
865
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
311
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
177
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
909
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
730
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
977
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1094
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
313
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
215
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
3940 2383
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
2.000
918
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
11
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
781
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
445
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
862
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
781
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1222
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1095
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
11
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
1166
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1.000
968
0
0
0
34.2
0.0
0.0
0
0
1.000