• Название:

    Права студентів (у 2 частинах), частина 1


  • Размер: 1.88 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Автори-упорядники:
  • Автор: Артём В. Коновалов

Предпросмотр документа

2
Артем Коновалов
Марина Шишкова


ПРАВА СТУДЕНТІВ
ПОСІБНИК МОЛОДИХ ЛІДЕРІВ

Видрукувано за кошти комунального закладу
"Харківський міський центр дозвілля молоді"
в рамках реалізації міської Комплексної програми
"Молодь Харкова" на 2007-2008 рр.,
затвердженої рішенням ХІІ сесії Харківської міської ради
V скликання від 27 грудня 2006 р. № 247/06

Харків
2008

3
УДК 378.1
ББК 74.58
П68 Права студентів: посібник молодих лідерів / Автори-упорядники: А.В. Коновалов,
М.О. Шишкова. – Х.: 2008. - 76 с.
Посібник охоплює правове поле студентства як об'єкту освітньої, так і інших політик
(молодіжної, соціальної, розвитку громадянського суспільства тощо), надає аналіз
установлених порядків щодо організації навчального процесу в вищих навчальних закладах
України, оформлення угод на здобуття освіти та плати за неї, мешкання в студентських
гуртожитках, стипендіального забезпечення, виконання студентами загального військового
обов'язку, а також розглядає питання участі студентської молоді в процесах прийняття рішень
на різних рівнях і громадській активності. Розраховано як на учасників навчально-виховного
процесу в вузах, так і на представників органів і установ із питань вищої освіти та по роботі з
молоддю, а також зацікавлених організацій громадянського суспільства.
Нормативно-правові акти, наведені в виданні, чинні станом на 1 жовтня 2008 року, а їхній
перелік не є вичерпним.

Видрукувано за кошти комунального закладу "Харківський міський центр дозвілля молоді" в
рамках реалізації міської Комплексної програми "Молодь Харкова" на 2007-2008 рр.,
затвердженої рішенням ХІІ сесії Харківської міської ради V скликання від 27 грудня 2006 р.
№ 247/06
© Коновалов А.В., Шишкова М.О., 2008
© Комунальний заклад "Харківський міський центр дозвілля молоді", 2008

4Зміст

Передмова................................................................................................................................................ 4
15 прав і 2 обв'язка? Все набагато складніше!..................................................................................... 4
Основи організації навчального процесу в вузах................................................................................ 8
Укладання угод і договорів про навчання.......................................................................................... 11
Платні послуги вищих навчальних закладів...................................................................................... 13
Мешкання в студентських гуртожитках і пільги на власне житло.................................................. 15
Практична підготовка студентів.......................................................................................................... 25
Переривання навчання, переведення, відрахування та поновлення студентів............................... 28
Студенти та загальний військовий обов'язок..................................................................................... 33
Участь студентів у управлінні освітою і процесах прийняття рішень на місцевому та
локальному рівнях................................................................................................................................. 35
Право на об'єднання громадян............................................................................................................. 46
Право на звернення громадян.............................................................................................................. 52
Матеріальне заохочення студентів...................................................................................................... 55
Післямова............................................................................................................................................... 61
Додатки.................................................................................................................................................. 62
"Студентський паспорт" - настільний довідник молоді, якій не байдужі свої права................. 62
Дмитро Таран. Участь студентських ЗМІ в захисті прав студентів............................................. 65
Перелік органів студентського самоврядування, молодіжних громадських і студентських
профспілкових організацій, що діють у вузах м. Харкова............................................................ 67
Видання Харківського міського центру дозвілля молоді..............................................................72

5Передмова

Перед читачем чи не перша спроба надати ґрунтовні відповіді на питання, які щодня виникають
перед 300-тисячною студентською громадою Харкова.
Посібник намагається сконцентрувати в єдине ціле поле прав студентів не з суто нормативної
або юридичної точки зору, а більше з практичного боку в наближеному до популярного, але все
ж довідковому викладі. Разом із тим, у виданні проаналізовано різнопланові існуючі
нормативно-правові акти, щоб якнайширше розглянути сьогодення студентського життя.
Крім самого посібника, авторський колектив пропонує скористатися громадсько-активній
молоді й іншими виданнями, зокрема, "Студентським паспортом м. Харкова" та друкованими
матеріалами Харківського міського центру дозвілля молоді, про які можна більш докладно
дізнатися з додатків. Також кожний читач може завжди внести власні пропозиції з поліпшення
даного посібника, на що ми з радістю чекаємо.
Сподіваємося, що "Права студентів" стануть для всіх зацікавлених передумовою отримання
якісної освіти та сприяння становленню молодих громадян України, правової грамотності,
суспільної активності та громадянської відповідальності.15 прав і 2 обв'язка? Все набагато складніше!

Перше, що мав би взяти в руки майбутній або чинний студент, який бажає розібратися зі своїми
правами, це Закон України "Про вищу освіту", який прийнятий 2002 року та багаторазово
змінюваний у різних частинах, що суттєво, правда, не відзначилося на сфері студентського
життя. Не зайвим був би й Статут конкретного вищого навчального закладу - безпосередня
настанова для дії адміністрації вузу.
Незалежно від форми власності (державний, комунальний, приватний) та приналежності
(Міністерству освіти і науки, Міністерству аграрної політики, МНС тощо) вищого навчального
закладу закон для всіх них один. Він (Закон України "Про вищу освіту") встановлює загальні
правові, організаційні, фінансові й інші засади функціонування всієї системи вищої освіти в
Україні.
Закон України "Про вищу освіту" (зі змінами)
від 17 січня 2002 року
№2984-ІІІВперше згадування "студентів" у Законі міститься у частині 4 статті 23 і стосується того, що в
вузах державної та комунальної форм власності кількість студентів, прийнятих на І курс на
навчання за державним замовленням, має становити не менше ніж 51% від загальної кількості
студентів, прийнятих на навчання на І курс. Саме ж визначення ролі та місця студента як такого
постає аж у розділі VІІІ "Учасники навчально-виховного процесу".
Студент частіше в Законі йменується особою, яка навчається у вищому навчальному
закладі. Вона/він є учасником навчально-виховного процесу у вузах поряд із педагогічними та
науково-педагогічними працівниками, працівниками вузів (категорійні спеціалісти, старші
лаборанти, завідувачі навчальними лабораторіями, методисти тощо).
Крім студентів, особаит, що навчаються в вузі, є, природно, курсанти, екстерни, асистентистажисти, інтерни, клінічні ординатори, здобувачі, аспіранти (ад'юнкти) та докторанти. Всі
вони мають Законом "Про вищу освіту" закріплені 15 прав на:
1. вибір форми навчання;

6
2. безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
3. трудову діяльність у позанавчальний час;
4. додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи,
скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують
роботу з навчанням;
5. користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою,
оздоровчою базою вузу;
6. участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях,
симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
7. участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу,
науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту,
оздоровлення;
8. надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
9. участь у об'єднаннях громадян;
10. обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньопрофесійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
11. участь у формуванні індивідуального навчального плану;
12. моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні й активну участь у науководослідній роботі;
13. захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
14. безкоштовне користування у вузах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами
навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
15. канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.
Окремо, студенти вузів, що навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на
пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком. Ці два "особливих"
права мають регулюватися в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок
пільгового проїзду нормативно врегульований урядом, про що мова буде далі, а ось щодо
студентських гуртожитків "ситуація" гірша - подібних норм від українського Кабміну досі
нема.
Важливо зазначити, що абзац другий частини 2 статті 54 Закону каже: "Студенти вищих
навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та
фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до
законодавства". Це надає підстав студентам (зокрема тим, які не навчаються за державним
замовленням) мати "незалежні" стипендії, наприклад, місцеві, громадські або іноземні.
А ось студенти, які успішно навчаються у вузах державної або комунальної форми власності за
денною (очною) формою навчання за кошти державного або місцевого бюджету (як кажуть, за
державним замовленням), забезпечуються стипендіями. Ця гарантія й мінімальний розмір
такої стипендії (не менше ніж два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян) установлені
абзацом п'ятим частини 6 статті 64 Закону. Порядок призначення та виплати таких стипендій
установлено урядом, про що мова буде далі.
Обов'язків у студента, як не дивно, не багато - аж два! Особи, які навчаються у вузах,
зобов'язані, по-перше, додержуватися законів, Статуту, правил внутрішнього розпорядку
вищого навчального закладу та, по-друге, виконувати графік навчального процесу, вимоги
навчального плану. І все. Саме тому на самому початку зазначалося на ролі знання саме
Статуту конкретного вузу, але не погано було б і зайвий раз почитати чинні в вузі правила
внутрішнього розпорядку.
Одна з найсуперечливіших для студентів статей Закону України "Про вищу освіту" - стаття 56,
в якій ідеться про працевлаштування випускників вузів. Абзац перший каже: "Випускники
вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи", а другий ж уточнює: "Випускник
вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно
кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня,

7
працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між
замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником". Складно казати про
логіку цієї вимоги, яка ще й конкретизована урядом установленим порядком. Сам Закон у
абзаці другому частини 1 статті 4 констатує: "Громадяни України мають право безоплатно
здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній
основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень
громадянин здобуває вперше". Бо Конституція ж України каже: "Громадяни мають право
безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на
конкурсній основі" (ст. 53) та "Використання примусової праці забороняється" (ст. 43).
Зважаючи на це "направлення" (читай, розподілення) випускника, що навчався за державним
замовленням, по-перше, його навчання є не безумовно безкоштовним (бо "відпрацювання" є
внормованою умовою начебто "безкоштовного" навчання), по-друге, наступна праця
випускника є примусовою (бо основний закон має пряму дію та не вказує додаткових умов
безкоштовності вищої освіти, кажучи прямо, що не вважається примусовою працею тільки
військова/альтернативна служба та робота за рішенням суду або служба під час воєнного,
надзвичайного стану). Й останнє уточнення першого абзацу статті 56: "Якщо випускник вищого
навчального закладу навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється
відповідно до укладеної між ними угоди".
Також слід відзначити, що Закон окреслює загальні питання вступу до вузів, відрахування,
переривання навчання, поновлення та переведення студентів. Зокрема, прийом осіб на навчання
до вузів здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх (осіб) здібностей незалежно від
форми власності навчального закладу та джерел його фінансування, хоча з цього правила є
виключення. Правила (порядок, умови) прийому на навчання до вузу, за Законом,
затверджуються керівником вищого навчального закладу "за погодженням із спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки" (фактично, на
підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених Міністерством
освіти і науки). Закон України "Про вищу освіту" в чинній редакції каже, що студенти можуть
бути відраховані з вузу з чотирьох причин: за власним бажанням, за невиконання навчального
плану, за порушення умов контракту та в інших випадках, передбачених іншими Законами.
Важливо, що студенти можуть переривати навчання в зв'язку з обставинами, які
унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову
військову службу в разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в
освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Таким особам надається академічна
відпустка. Поновлення ж на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів,
здійснюється тільки під час канікул. А ось переведення студентів може здійснюватися з:
- одного вузу до іншого;
- одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
- однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.
Але порядки відрахування, переведення, академічної відпустки визначаються більш докладно
окремими нормативними актами, про що мова буде далі. До цього слід додати, що відрахування
та поновлення на навчання студентів, є "виключною компетенцією" керівника вузу (ст. 32).
Важливим для студентів є частина 6 статті 64 Закону. Зокрема, у абзаці другому сказано:
"Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг
встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка
навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових
освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання...". Про що мова
буде далі.
Закон-передвісник, більш старший, 1991 року прийняття Закон "Про освіту" дещо розширює
гарантовані державної права студентів (ст. 51), зокрема, надаючи права на доступ до інформації
в усіх галузях знань, користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування,
профілактики захворювань і зміцнення здоров'я, захист від дій педагогічних, інших

8
працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність. Також цей Закон трішки
по-іншому окреслює обов'язки студентів, розкладаючі їх на три:
- додержання законодавства, моральних, етичних норм;
- систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною
майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
- додержання Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.
Закон України "Про освіту" (зі змінами)
від 23 травня 1991 року
№1060-XIIСеред інших значущих для студента "представників" нормативно-правового поля слід
відзначити Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні". Абзац другий статті 7 його каже, що "Держава забезпечує працездатній молоді
надання першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення
навчання у ... вищих навчальних закладах...", а абзац дванадцятий: "Держава гарантує надання
роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам - випускникам
державних ... вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним
замовленням". Відчуйте різницю в формулюваннях цього Закону 1993 року та Закону "Про
вищу освіту", прийнятого 2002 року.
Також цей Закон, зокрема, гарантує: "Держава, враховуючи вартість прожиткового мінімуму
та виходячи з реальних можливостей бюджету, підвищує розміри ... стипендій та інших видів
матеріального забезпечення молоді, яка отримує ... вищу освіту у відповідних навчальних
закладах" (ст. 9). Окремо, прописано, що матеріальне забезпечення, включаючи стипендії
учнівської та студентської молоді, яка перебуває на повному державному забезпеченні,
встановлюється на рівні прожиткового мінімуму.
Одна з прогресивніших норм Закону "Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні", що впорядкована урядовим порядком, - це гарантія для учнів і студентів
денної (очної) форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних
закладів протягом року пільгового проїзду по території України залізничним, водним,
автомобільним, міським (крім таксі) транспортом, кошти на що закладаються в держбюджеті.
Важливо, що стаття 12 цього Закону загострює увагу на охороні здоров'я. Місцеві заклади
охорони здоров'я разом із підприємствами, установами та організаціями (зокрема, вузами)
забезпечують проведення щорічного медичного обстеження всіх молодих громадян. Не
забувайте, що "Підприємства, установи та організації можуть за клопотанням молодих
громадян або їх представників повністю аб