• Название:

    Права студентів у м. Харкові як основа боротьби...


  • Размер: 0.62 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Автори-упорядники:
  • Автор: Артём В. Коновалов

Предпросмотр документа

Автори-упорядники:
Артем Коновалов,
Марина Шишкова

ПРАВА СТУДЕНТІВ
У М. ХАРКОВІ
ЯК ОСНОВА БОРОТЬБИ
З КОРУПЦІЄЮ:
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ
АСПЕКТИ
посібник
і електронна CD-бібліотека
"Громадська активність студентів: крок за кроком"

Видрукувано та виготовлено в рамках Кампанії підтримки студентського самоврядування,
здійснюваної Східноукраїнським Фондом розвитку демократії, Громадським інформаційноаналітичним Центром для молоді, Харківською обласною молодіжною громадською
організацією "Зебра" та Студентським парламентом НТУ "ХПІ"
Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в
Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США
Supported by the Democracy Grants Program of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the
authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government

Харків
2008

2
УДК 378.1
ББК 74.58
П68 Права студентів у м. Харкові як основа боротьби з корупцією: теоретичні та
практичні аспекти / Автори-упорядники: А.В. Коновалов, М.О. Шишкова. – Х.: 2008. - 60 с.
Рецензенти:
А.О Черних, магістр державного управління, координатор Молодіжної громадської ради
при Голові Верховної Ради України
О.В. Кулініч, магістр державної служби, голова Молодіжного парламенту Харківської
області
В комплекті з електронною CD-бібліотекою "Громадська активність студентів: крок за кроком"
Нормативно-правові акти, наведені в виданні, чинні станом на 1 травня 2008 року, а їхній
перелік не є вичерпним

Посібник охоплює правове поле студентства як об'єкту освітньої, так і інших політик
(молодіжної, розвитку громадянського суспільства, соціальної тощо), надає аналіз
установлених порядків щодо організації навчального процесу в вищих навчальних закладах
України, оформлення угод на здобуття освіти та плати за неї, мешкання в студентських
гуртожитках, стипендіального забезпечення, виконання студентами загального військового
обов'язку, а також розглядає питання участі студентської молоді в процесах прийняття рішень
на різних рівнях і громадській активності. Розраховано як на учасників навчально-виховного
процесу в вузах, так і на представників органів і установ із питань вищої освіти та по роботі з
молоддю, а також зацікавлених організацій громадянського суспільства.

Видрукувано та виготовлено в рамках Кампанії підтримки студентського самоврядування,
здійснюваної Східноукраїнським Фондом розвитку демократії, Громадським інформаційноаналітичним Центром для молоді, Харківською обласною молодіжною громадською
організацією "Зебра" та Студентським парламентом НТУ "ХПІ"
Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в
Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США
Supported by the Democracy Grants Program of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the
authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government
© Коновалов А.В., Шишкова М.О., 2008

3

Зміст
Студент!.. Чи звучить гордо?................................................................................................................. 4
15 прав і 2 обв'язка? Все набагато складніше!..................................................................................... 4
Тяжко в навчанні..................................................................................................................................... 8
Без контракту нікуди.............................................................................................................................12
За що платити й як?...............................................................................................................................13
Мій дім - моя... проблема..................................................................................................................... 15
Літня практика - діємо по порядку...................................................................................................... 20
Двічі в одну річку.................................................................................................................................. 23
Ти зараз (не) у армії.............................................................................................................................. 29
Хто всьому голова?............................................................................................................................... 31
"Бачили очі, що купували..."................................................................................................................ 40
В єдності сила!.......................................................................................................................................42
Нагорода знайшла свого героя............................................................................................................. 52

4

Студент!.. Чи звучить гордо?..
Замість передмови, або Посібник як політична ідеологія! Традиційно головним завданням
ідеології політики, освітньої, молодіжної (можна продовжувати), є ствердження існуючого
стану, виправдання порядку (або безпорядку), безумовна підтримка такого ладу. Але молодь
політично плюралістична, вона іде геть від лозунгів і стереотипів... має йти. Діалог у її
свідомості повинен навчити студентство самостійно розбудовувати та захищати цінності та
свободи громадянського суспільства.
В основі видання покладено три постулати, що пояснюють його роль і мету як для звичайного
студента, якій зацікавився своїми правами, так і для активіста, генератора або представника
ідей власної громади.
По-перше, гарантії студентства. Існуюче правове підґрунтя, нормативні та законодавчі новації
та, можливо, перспективи є необхідним джерелом формування знань і підходів їхнього
використання. Так посібник виступає продовженням довідника "Студентський паспорт м.
Харкова", який увібрав у себе основні, затребувані норми законів і порядки стосовно багатьох
сфер життєдіяльності студентів.
По-друге, просвіта молоді. Виклики незнання, використання його проти конкретної особи та
громади в цілому підштовхнули саме до створення цього посібника, який би зміг якомога
краще, ефективніше виконати функцію передачі тих самих "гарантій" до споживачів. "Учи
матчасть!" - саме так, не образливо, бо ці слова на підсвідомості закладені не з сучасного
"говору", а вперше з "В бой идут одни «старики»"...
По-третє, громадська активізація. Змусити задуматися, віднайти нові бачення, зламати
стереотипи, подолати байдужість оточуючих і вбити хоч і маленького, але дракона "моя хата
скраю" - це буде прямим і якісним показником того, чи дійсно "просвіта" не пройшла геть
безслідно.
Тож, не ховайте видання, як перечитаєте - дайте іншим. Гордим ім'ям студент шлях боротьби
починається!

15 прав і 2 обв'язка? Все набагато складніше!
Хто крім тебе? Перше, що мав би взяти в руки майбутній чи дійсний студент, який бажає
розібратися зі своїми правами, це Закон України "Про вищу освіту", який прийнятий ще 2002
року та багаторазово змінюваний у різних частинах, що суттєво, правда, не відзначалося на
сфері студентського життя. Не зайвим був би й Статут конкретного вищого навчального
закладу - безпосередня настанова для дії конкретної адміністрації.
Незалежно від форми власності (державний, комунальний, приватний) та підпорядкування
(Міністерству освіти і науки, Міністерству аграрної політики, МНС тощо) вищого навчального
закладу закон для всіх них один. Він (Закон України "Про вищу освіту") встановлює загальні
правові, організаційні, фінансові й інші засади функціонування всієї системи вищої освіти в
Україні.
Чинну редакцію Закону України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року
№2984-ІІІ (зі змінами) можна віднайти на стор. 8-55 довідника для громадськоактивного студента "Студентський паспорт м. Харкова"

5
Вперше згадування "студентів" у Законі міститься у частині 4 статті 23 і стосується того, що в
вузах державної та комунальної форм власності кількість студентів, прийнятих на І курс на
навчання за державним замовленням, має становити не менше ніж 51% від загальної кількості
студентів, прийнятих на навчання на І курс. Саме ж визначення ролі та місця студента як такого
постає аж у розділі VІІІ "Учасники навчально-виховного процесу".
Студент частіше в Законі йменується особою, яка навчається у вищому навчальному
закладі. Вона/він є учасником навчально-виховного процесу у вузах поряд із педагогічними та
науково-педагогічними працівниками, працівниками вузів (категорійні спеціалісти, старші
лаборанти, завідувачі навчальними лабораторіями, методисти тощо).
Крім студента, особою, що навчається в вузі, є, природно, курсанти, екстерни, асистентистажисти, інтерни, клінічні ординатори, здобувачі, аспіранти (ад'юнкти) та докторанти. Всі
вони мають Законом "Про вищу освіту" закріплені 15 прав на:
1. вибір форми навчання;
2. безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
3. трудову діяльність у позанавчальний час;
4. додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи,
скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують
роботу з навчанням;
5. користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою,
оздоровчою базою вузу;
6. участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях,
симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
7. участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу,
науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту,
оздоровлення;
8. надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
9. участь у об'єднаннях громадян;
10. обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньопрофесійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
11. участь у формуванні індивідуального навчального плану;
12. моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні й активну участь у науководослідній роботі;
13. захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
14. безкоштовне користування у вузах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами
навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
15. канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.
Окремо, студенти вузів, що навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на
пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком. Ці два "особливих"
права мають регулюватися в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок
пільгового проїзду нормативно врегульований урядом, про що мова буде далі, а ось щодо
студентських гуртожитків "ситуація" гірша - подібних норм досі немає.
Важливо зазначити, що абзац другий частини 2 статті 54 Закону каже: "Студенти вищих
навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та
фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до
законодавства". Це надає підстав студентам (зокрема тим, хто не навчається за державним
замовленням) мати "незалежні" стипендії, наприклад, місцеві, громадські або іноземні.
А ось студенти, які успішно навчаються у вузах державної або комунальної форми власності за
денною (очною) формою навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним
замовленням), забезпечуються стипендіями. Ця гарантія й мінімальний розмір такої стипендії
(не менше ніж два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян) установлена абзацом п'ятим

6
частини 6 статті 64. Порядок призначення і виплати таких стипендій установлено урядом, про
що мова буде далі.
Пам'ятайте, особи, винні у порушенні законодавства про вищу освіту, несуть відповідальність
відповідно до закону, а шкода, заподіяна учасниками навчально-виховного процесу вузу, а
також шкода, заподіяна вищим навчальним закладом учасникам навчально-виховного процесу,
відшкодовуються відповідно до законодавства.
Провідні видання щодо правого захисту, зокрема, позовів до суду, виконання
його рішень можна віднайти в частині "Правова просвіта" розділу
"Бібліотека" електронної CD-бібліотеки "Громадська активність студентів:
крок за кроком", яка невід'ємно додається до друкованого примірника даного
посібника
Обов'язків у студента, як не дивно, не багато - аж два! Особи, які навчаються у вузах,
зобов'язані додержуватися законів, Статуту, правил внутрішнього розпорядку вищого
навчального закладу та виконувати графік навчального процесу, вимоги навчального плану. І
все. Саме тому на самому початку зазначалося на ролі знання Статуту вузу, але не погано було
б зайвий раз почитати чинні правила внутрішнього розпорядку в вузі.
Одна з найсуперечливіших для студентів статей Закону України "Про вищу освіту" - стаття 56,
в якій ідеться про працевлаштування випускників вузів. Абзац перший каже: "Випускники
вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи", а другий ж уточнює: "Випускник
вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно
кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня,
працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між
замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником". Складно казати про
логіку цієї вимоги, яка ще й конкретизована урядом установленим порядком. Сам Закон у
абзаці другому частини 1 статті 4 констатує: "Громадяни України мають право безоплатно
здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній
основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень
громадянин здобуває вперше". Конституція України каже "Громадяни мають право
безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на
конкурсній основі " (ст. 53) та "Використання примусової праці забороняється" (ст. 43).
Зважаючи на це "направлення" (читай, розподілення) випускника, що навчався за державним
замовленням, по-перше, його навчання є не безумовно безкоштовним (бо "відпрацювання" є
внормованою умовою начебто "безкоштовного" навчання), по-друге, наступна праця
випускника є примусовою (бо основний закон має пряму дію та не вказує додаткових умов
безкоштовності вищої освіти, кажучи прямо, що не вважається примусовою працею
військова/альтернативна служба та робота за рішенням суду або служба під час воєнного,
надзвичайного стану). Й останнє уточнення першого абзацу статті 56: "Якщо випускник вищого
навчального закладу навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється
відповідно до укладеної між ними угоди".
Також слід відзначити, що Закон окреслює загальні питання вступу до вузів, відрахування,
переривання навчання, поновлення та переведення студентів. Зокрема, прийом осіб на навчання
до вузів здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх (осіб) здібностей незалежно від
форми власності навчального закладу та джерел його фінансування, хоча з цього правила є
виключення. Правила (порядок, умови) прийому на навчання до вузу, за Законом,
затверджуються керівником вищого навчального закладу на підставі Умов прийому до вищих
навчальних закладів України, затверджених Міністерством освіти і науки. Закон України "Про
вищу освіту" в чинній редакції каже, що студенти можуть бути відраховані з вузу з чотирьох
причин: за власним бажанням, за невиконання навчального плану, за порушення умов

7
контракту та в інших випадках, передбачених іншими Законами. Важливо, що студенти можуть
переривати навчання в зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального
плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу в разі втрати права на
відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних
держав тощо). Таким особам надається академічна відпустка. Поновлення ж на навчання осіб,
які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється тільки під час канікул. А ось
переведення студентів може здійснюватися з:
- одного вузу до іншого;
- одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
- однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.
Але порядки відрахування, переведення, академічної відпустки визначаються більш докладно
окремими нормативними актами, про що мова буде далі. До цього слід додати, що відрахування
та поновлення на навчання студентів, є "виключною компетенцією" керівника вузу (ст. 32).
Важливим для студентів є частина 6 статті 64 Закону. Зокрема, у абзаці другому сказано:
"Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг
встановлюється у договорі, що укладається між вищим навчальним закладом та особою, яка
навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання або надання додаткових
освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання...". Про що мова
буде далі.
Закон-передвісник, більш старший, 1991 року прийняття Закон "Про освіту" дещо розширює
гарантовані державної права студентів (ст. 51), зокрема, надаючи права на доступ до інформації
в усіх галузях знань, користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування,
профілактики захворювань та зміцнення здоров'я, захист від дій педагогічних, інших
працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність. Також цей Закон трішки
по-іншому окреслює обов'язки студентів, розкладаючі їх на три:
- додержання законодавства, моральних, етичних норм;
- систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною
майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
- додержання Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.
Серед інших значущих для студента "представників" нормативно-правового поля слід
відзначити Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні". Абзац другий статті 7 його каже, що "Держава забезпечує працездатній молоді
надання першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення
навчання у ... вищих навчальних закладах...", а абзац дванадцятий: "Держава гарантує надання
роботи за фахом на період не менше трьох років молодим спеціалістам - випускникам
державних ... вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним
замовленням". Відчуйте різницю в формулюваннях цього Закону 1993 року та Закону "Про
вищу освіту", прийнятого 2002 року.
Також цей Закон, зокрема, гарантує: "Держава, враховуючи вартість прожиткового мінімуму
та виходячи з реальних можливостей бюджету, підвищує розміри ... стипендій та