• Название:

    Молодіжна політика в м. Харкові


  • Размер: 4.09 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Титул
  • Автор: Артём Коновалов

Предпросмотр документа

Харківський міський центр дозвілля молоді

Інформаційно-довідкове видання

"Молодіжна політика
в м. Харкові"
Автори-упорядники:
Артем Коновалов,
Марина Шишкова,
Дмитро Таран,
Олена Козар
Під загальною редакцією Артема Коновалова та Марини Шишкової
У виданні надані засади, принципи та шляхи реалізації державної молодіжної політики в
м. Харкові, представлені поради для молодих людей у громадській сфері. Розраховано на
представників молодіжних громадських організацій, співробітників органів державної влади
та місцевого самоврядування, закладів освіти, а також широкі кола учнівської та
студентської молоді, якій не байдужі власне соціальне становлення та розвиток.

Харків 2007

2

ЗМІСТ
1. Нормативно-правове регулювання молодіжної політики.......................................................................................... 3
Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" від 15 грудня 1992 року № 2859XII (зі змінами)................................................................................................................................................................5
Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993
року № 2998-XII (зі змінами)........................................................................................................................................ 7
Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" від 1 грудня 1998 року № 281-XIV (зі
змінами)......................................................................................................................................................................... 15
Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21 червня 2001 року № 2558-III (зі змінами)19
Закон України "Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки" від 18 листопада 2003
року № 1281-IV (зі змінами)........................................................................................................................................26
2. Реалізація державної молодіжної політики на рівні м. Харкова..............................................................................38
3. Громадська та соціальна активність молоді.............................................................................................................. 52
3.1. Створення молодіжної громадської організації................................................................................................. 52
3.2. Зв'язки з громадськістю та ЗМІ, загальне управління та просування молодіжної громадської організації.57
3.2.1. Стратегічне планування................................................................................................................................. 61
3.2.2. Основи PR........................................................................................................................................................62
3.2.3. Роль і місце керуючого.................................................................................................................................. 62
3.2.4. Зовнішнє оцінювання..................................................................................................................................... 65
3.2.5. Волонтерство...................................................................................................................................................66
3.2.6. Ролі в управлінні та діяльності......................................................................................................................69
3.2.7. Процес оцінювання організації..................................................................................................................... 70
3.3. Пошук фінансування та ресурсного забезпечення діяльності.......................................................................... 71
3.3.1. Командний підхід до залучення фінансування............................................................................................72
3.3.2. Пошук партнерів.............................................................................................................................................72
3.3.3. Соціальне підприємництво............................................................................................................................ 73
3.3.4. "Десять кроків" до успішного пошуку фінансування та ресурсів............................................................. 74
3.3.5. Загальні рекомендації щодо написання проекту......................................................................................... 75
3.3.6. Поради щодо написання проекту..................................................................................................................76
3.3.7. Вивчення потреб............................................................................................................................................. 77
3.3.8. Складання заявки (аплікаційної форми)...................................................................................................... 78
3.3.9. Складання бюджету (кошторису)................................................................................................................. 79
Наші видання.................................................................................................................................................................... 80

3

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ
ПОЛІТИКИ
Молодь була і є найактивнішою та наймобільнішою у соціальному плані групою
населення. Її активність переважно носить прогресивний характер, а реалізація відповідних
намірів і ініціатив потребує створення для цього належних умов, і забезпечення рівних
можливостей для досягнення визначених цілей.
Враховуючи всю специфіку історичного, суспільно-політичного, економічного й інших
аспектів розвитку молоді, в Україні на законодавчому рівні проголошено загальні засади
державної молодіжної політики, як системної діяльності держави у відносинах з
особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій,
судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних,
організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самозабезпечення,
інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу.
Отже, державна політика стосовно молоді має не лише враховувати, а й сприяти
створенню відповідних умов для найбільш повної реалізації прав та свобод кожної молодої
людини в сфері особистих інтересів.
Реалізація державної молодіжної політики в Україні базується на численних
законодавчих актах, кожен з яких спрямований на забезпечення прав молодої людини. Слід
зазначити такі ключові нормативно-правові акти, як Декларація "Про загальні засади
державної молодіжної політики в Україні", Закони України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні", "Про молодіжні та дитячі громадські
організації", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", а також цілий ряд Указів
Президента України та Постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на підтримку
обдарованої молоді, забезпечення працевлаштування, становлення та розвитку студентської
сім'ї тощо:
 Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої
молоді" від 24 квітня 2000 року № 612/2000;
 Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної
політики" від 29 березня 2001 року № 221/2001;
 Закон України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну
освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" від 4 листопада 2004
року, № 2150-IV (дію Закону зупинено на 2007 рік, на 2006 рік);
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми
забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки" від 29 липня 2002 року № 1089;
 Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження заходів щодо державної
підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму" від 12 травня 2004 року № 298-р;
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми підготовки та
залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування,
створення умов для її професійного зростання" (зі змінами) від 10 вересня 2003 року №
1444;
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про
молодіжний трудовий загін" від 3 липня 2006 року № 899;
 Розпорядження Президента України "Про заходи щодо дальшого вдосконалення системи
патріотичного виховання молоді" від 29 червня 2001 року № 173/2001-рп;
 Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді" від
6 жовтня 1999 року № 1285/99;
 Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо підтримки становлення та
розвитку студентської сім'ї" (зі змінами) від 14 березня 2001 року № 92-р;
 Указ Президента України "Про Концепцію допризовної підготовки і військовопатріотичного виховання молоді" (зі змінами) від 25 жовтня 2002 року № 948/2002;
4

Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо реалізації державної
молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій" від 6 жовтня
1999 року № 1284/99;
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок надання пільгових довготермінових
кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла" (зі змінами) від 29 травня 2001 року № 584;
 Постанова Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань про
становище молоді в Україні "Формування здорового способу життя української молоді:
стан, проблеми та перспективи" від 3 лютого 2004 року № 1425-IV;
 Розпорядження Президента України "Про сприяння розвитку молодіжного житлового
будівництва" від 6 жовтня 1999 року № 244/99-рп;
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про стан реалізації державної молодіжної
політики" від 18 червня 1999 року № 1059;
 Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної
програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки" від 12 квітня 2006 року №
202-р.
У відповідності до цих законодавчих актів державна молодіжна політика в Україні є
пріоритетним і специфічним напрямком діяльності держави і здійснюється на всіх рівнях
територіальної організації влади.
Державна молодіжна політика в Україні спрямована на забезпечення прав молодої
людини, адже її основними принципами є:
 повага до поглядів молоді та її переконань;
 надання права і залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні й реалізації
політики та програм, що стосуються суспільства і молоді зокрема;
 правовий та соціальний захист молодих громадян з метою створення необхідних
стартових можливостей для їх повноцінного соціального становлення та розвитку;
 сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства.
Саме ці принципи використовуються для реалізації державної молодіжної політики в м.
Харкові відповідними структурними підрозділами органів виконавчої влади місцевого
самоврядування.
Далі наведені найголовніші нормативно-правові акти, що регулюють державну
молодіжну політику як таку.


5

Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" від 15 грудня 1992 року № 2859-XII (зі змінами)

Д Е К Л А Р А Ц І Я
Про загальні засади державної молодіжної
політики в Україні

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 16, ст.166 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 655-XIV ( 655-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.220
N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199 }
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Державна
молодіжна політика в Україні є пріоритетним і
специфічним напрямом діяльності держави і здійснюється:
в інтересах молодої людини, суспільства, держави;
з
урахуванням
можливостей
України,
її
економічного,
соціального, історичного, культурного розвитку і світового досвіду
державної підтримки молоді.
Ця Декларація є основою для подальшого розвитку державної
молодіжної політики, її правової бази, практичної діяльності
органів
державної влади і управління, яка спрямовується на
сприяння повноцінного розвитку молодих громадян України.
Головним гарантом здійснення державної молодіжної політики є
Україна як суверенна держава.
II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
2. Державна молодіжна політика - це системна діяльність
держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що
здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить
за
мету
створення
соціально-економічних,
політичних,
організаційних,
правових
умов
та
гарантій
для життєвого
самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку
молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах,
так і в інтересах України.
3. Головними завданнями державної молодіжної політики є:
вивчення становища молоді, створення необхідних умов для
зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і
свобод молодих громадян, діяльності молодіжних організацій для
повноцінного соціального становлення та розвитку молоді;
допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх
творчих можливостей та ініціатив, широке залучення юнаків і дівчат
до
активної
участі
у
національно-культурному
відродженні
українського народу, формуванні його свідомості, розвитку традицій
та національно-етнічних особливостей;
залучення молоді до активної участі в економічному розвитку
України;
надання державою кожній молодій людині соціальних послуг по
навчанню, вихованню, духовному і фізичному розвитку, професійній
підготовці;
координація зусиль всіх організацій та соціальних інститутів,
що працюють з молоддю.
4. Головними принципами державної молодіжної політики є:
повага до поглядів молоді та її переконань;
надання права і залучення молоді до безпосередньої участі у
формуванні й реалізації політики та програм,
що
стосуються
суспільства взагалі і молоді зокрема;
правовий та соціальний захист молодих громадян, перш за все
осіб, які не досягли 18 років, з метою створення необхідних
6

стартових можливостей для їх повноцінного соціального становлення
та розвитку;
сприяння ініціативі та активності молоді в усіх
сферах
життєдіяльності суспільства.
5.
Державна молодіжна політика поширюється на громадян
України віком від 14 до 28 років
незалежно від походження,
соціального і майнового стану, расової і національної належності,
статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять
і здійснюється через органи державної виконавчої влади, установи,
соціальні інститути та об'єднання молодих громадян. ( Пункт 5
розділу II
із
змінами, внесеними згідно із Законом N 655-XIV
( 655-14 ) від 13.05.99 )
III. ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
6. Головними
напрямами державної молодіжної політики в
Україні є:
розвиток і захист
інтелектуального
потенціалу
молоді,
поліпшення умов і створення гарантій для здобуття молоддю освіти,
спеціальної професійної підготовки та перепідготовки;
забезпечення
зайнятості молоді, її правового захисту з
урахуванням економічних інтересів, професійних
і
соціальних
можливостей суспільства;
створення умов для оволодіння духовними
і
культурними
цінностями українського народу та для безпосередньої
участі
молодих
людей
у їх відродженні і розвитку, в охороні та
відтворенні навколишнього природного середовища;
формування
у
молоді
почуття
національної
гордості,
патріотизму, готовності захищати суверенітет України;
охорона здоров'я молоді, формування у неї глибокої потреби в
духовному і фізичному розвитку, вжиття інших заходів, які б
забезпечували здоровий генофонд народу України.
7. Державна
молодіжна політика в Україні щодо освіти,
соціально-політичної, економічної галузей, розвитку духовного,
культурного,
фізичного
потенціалу
молоді та функціонування
молодіжних організацій визначається законодавством України.
IV. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
8. Державна молодіжна політика формується та реалізується
шляхом:
прийняття
законодавчих актів, рішень державних органів,
спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики;
проведення у Верховній Раді України щорічних слухань про
становище молоді та підготовки доповіді з цього питання Верховній
Раді України, Президенту України;
діяльності в органах державної влади та управління всіх
рівнів структурних підрозділів, що займаються проблемами молоді;
створення
соціальних
служб
для
молоді та підготовки
соціальних працівників;
розробки та реалізації державних цільових програм з питань
молодіжної політики; { Абзац шостий пункту 8 розділу IV із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV ( 3421-15 ) від
09.02.2006 }
виділення у державному та місцевих бюджетах цільових коштів
на
фінансування
державної
молодіжної
політики,
залучення
матеріальних і фінансових ресурсів
підприємств,
установ
і
організацій,
об'єднань громадян, заінтересованих у роботі з
молоддю;
утворення спеціальних фондів.
м. Київ, 15 грудня 1992 року
N 2859-XII

7

Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 року № 2998-XII (зі змінами)

З А К О Н
У К Р А Ї Н И
Про сприяння соціальному становленню
та розвитку молоді в Україні

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 16, ст.167 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 2999-XII ( 2999-12 ) від 05.02.93, ВВР, 1993, N 16, ст.168 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3928-XII ( 3928-12 ) від 04.02.94, ВВР, 1994, N 23, ст.160
N 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.111
N 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71
N 655-XIV ( 655-14 ) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.220
N 696-XIV ( 696-14 ) від 21.05.99, ВВР, 1999, N 31, ст.247 }
{ В редакції Закону
N 1613-III ( 1613-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.211 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3109-III ( 3109-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.232
N 294-IV ( 294-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст. 33
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003,