• Название:

    6[1]. Технология обслуживания пассажиров на бор...

  • Размер: 5.92 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Название: Microsoft Word - 6. Òåõíîëîãèÿ îáñëóæèâàíèÿ ïàññàæèðîâ íà áîðòó.doc

6

. .

1

2

1.

,
1.1
1.2

.
-54-1-283.01-94 "
"

1.3
44/
1.4
2.6.8.8

19.12.88 .,

26.12.77 . (

.............................................5
...................................5
31.05.1994 . (
,
01.09.89 . (

).........7
) .9

) .................................................11

2.
.......................................................................14
"Y".................................................................................14
"C".................................................................................15
"F" .................................................................................17

2.1
2.2
2.3
3.

..............................................................................18
3
(
-134).............................21
5
(
-154)............................23
8
(
-86)..............................26
.......................................28
................................................28
.....................................................28
..............................................31
.................31
............................32

3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3

.......................................................................................33
........33

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

..................................................................................................34
....................35
...........35
......................................................................................35

5.9
5.10

.......................................................................................36
........................................................37
3

5.11

6.

......................................................................................... 37
.............................. 38
...................... 38
......................................................... 40
........... 41
................................................ 42

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
....................................................................................................... 44
6.6
........ 46
6.7
................................... 46
6.8
.................................. 47
6.9
............................................................................. 47
7.
............................... 48
7.1
(
)
....................................... 48
7.2
......................................................................... 49
7.3
...................................................................... 50
7.3
.................................. 52
7.4
................................................................. 52
8.
................................................................................................. 53
1 .................................................................................. 55

4

1.

,

1.1

.

1.

6019.02.97 .,

01.04.97 .,
,

,

,

.
,
.

137

18

.

2.

.

85

77

-

08.04.85 .,
,

,

.

3.
-83

.
216

30.12.82 .,
,

,
,

,
,

,

.
4.
.

-83

222

5.

31.12.82 .
.

,

,
-

,

.
6.

,
,

19
,
.

16.01.85 .,
5

7.

,
,

,
.

8.
. .2.5.1.788-99

23.10.99 .,

1.06.00 .,

,

,
,

,
,

,
9.

.

-54-3-61-93

25.10.93 . "
".

,
10.

-54-1-283.01-94

31.05.94 .

"

".
11.

,
44/

19.12.88 .,

01.09.89 .

12.

.

13.

.

14.

.
:

1)
;
2)
.
3)

.

4)

6

.

:
1)

,
.

2)

,
.

3)
,

(

),

,

(

),

.
4)

.

5)

-

1.2

.

-54-1-283.01-94 "
"
31.05.1994 . (

)
,
,
.

:
I

.

II

.
.

.

III

.

IV

.

V

.
.

.

,

.
VI
VII

.

.
.

.

V.1
1)

:
,

,
;
7

2)

"Hostess"
,

,
,

:
,
,
,
,
,
,
;
3)
,
;
4)
;
5)

;

6)

;

7)

.

VII.2

:

1)

,

2)

,

;

,

3)

;

,

,

,

,
.
4)

,

,

5)

.

VII.5

:

1)
;
8

;

2)
;
3)
;
4)
,
,

,

;
5)

,
;

6)

,
,

,
,

;

7)
;
8)
;
9)
.
VII.7
,
,

,

,
.

1.3

,
44/
01.09.89 . (
I.

19.12.88 .,
)

.
.
,
.
,

,
9

(

)

.
IV.
:
,
,
1

;

,
,

3

,

;
,

,

1

.
X.

.
,
,
,
,
.

III
30
.
II

3
2
-

,

,
,
"4"

"5"
,
.

1

10

.

111

12.08.98 .

,
. .

I

2
3

,

,

,
,

. .

,

,
"5",

"4",
.
,
,
,
.
1
,
,

,

,

.

.

1
.
,

1,

,
2,
.
.

1.4
2.6.8.8
1.

26.12.77 . (
.

,
,

)

,

-

.

,
,

.
11

,
,
,

. .

.

.
,

2
,

2

,
.
,
.
,
,

.
-

,

.

"
".
2.

.

1.

,
.

2.

,
.

3.
,
4.

.

,
.

5.
,
12

,

,
.
6.
,

.
,
,

.

7.
,
,

,
.

8.

,
.

.
9.

,
,

.

3.

.

1.
,

.
,
,
.

2.

,
,
.

3.

,

,
.

4.

,
.

5.
.
13

4.

.
:

1.

,
,
,
.

2.

.

3.

.

4.

,

.

5.

.

6.

.

2.
2.1

"Y"
,

.

"F"

" "

.

,

.
,
.
"Hostess".
,

,
,

,

.
.
.
-

:
.

100
14

(

/

)

0,33 .

"

"

50

.

1
.

.
,
:

,

.
,

,

. .
,
.
.
,

,

,
.
(

).
.

2.2

"C"
,

-

,

.
,

"Y".
,
"F"

.

.

2,

60°,

.
"

"

.

,
3

(

),
(

).
,
).

.

,
,

-

.

4
,

,

(

,

250
: (

).
15

:
,
;
(

,

);
(
,

,

,

);
(

).

;
(
,

,
,

,

);
;
;
(

);
.

2

54-1-283.01-94.
.
(
).

,
.
.

.
.
,
,
,
,
16

.
.

2.3
,

"F"

"

".

.

.

90°.

,

,

.
1
(

.

)

1
.

,
2

.

,
(

,

).

:
(

,

,

,
. .).
"Welcome Drink".
(
,

,
,

,

).
.
.
(
).
.
,

,
,

,

,

,
.

(
).
17

40
.

10
"

".

,
",

"

.
.
2,5

.

,
250

,

,
6

.

.
.
,
.
.
,
.

,
.
.
.

3.

.
1
.

1
1

2

,

.
1

:
;

18

;

1

;

,
;
.
1

:
;
,

,
;
.

1
,
,

,
,

,

,
;

;
.
1

,
,
,

,
.
1

,

,
.
1
,

,
.
,
.
2

-

,

1

19

;
.
3

,
,

3

,
.
4

:

,
;

,
;
;

-

,

;
"

4

,

":
,

.

4
,

,

. .

(

;
1

,

,

).
4

-

-3

.
5

,

,

.
5

:

,

,

,

,
.
5
,

,

,
1

-

,

.
4

5
.

1

20

-

3.1

3

(

1

-134)

,
,

,
-

.
,
.
,
.
,

.

.

.
.

,

,

,

,

"

,

",

,

.
,
.
.
,
,

,

-

.
.

,

,
,

,
,

.
.
2
,

,
.
.
-

,
.
.
3
.

21

:

,
,

,
.

.
(

).

1

.
,
1

.

1

.
2

2

,

.

2
.

.

3

.

1

,
,

,

,
.

.
.

2

,
1

.

.
3

2

.

1

.
,

,

.
1

.
,

,

.
.

.

2

.
,
,

22

.

.
,

,

.

-

.
.
3

,
.

2
1

2

.
.
.

,
.
1

,
.
.
.
,
.

.

,

,

.

-

.
2
.
.
3

,
.
.

3.2

5

1

(

-154)

,
,
,
.

,
.
,

,

,
,

,

.
,

"

".

.
23

,
,

.
.
1

,

1

.
(

).
1

,
1

.

.

.
.

.
2

.
,
,

,

,
,

,1
.

.
27
2

,

,

1

2

.
1
.

.

,

,

.
.
.
3
2

,
-

24

,
,
.

2
.
16

2

.

.
,

,

2
.

2
2

.
.
.

4
.
.
.
1
1

.
2
2

,

,

.

.
.
5
.
,
.
.

.

,

,

.
.

.
,

.
.

.
-

.

25

3.3

8

(

1

-86)

,
.
,
,
,
",

,
,

,

"

,
.
2

,
1

,

,

1
.

3

1

,

1

.

4

,
, 1

,
5

, 2

2
-3,

6

,
,

2

3

.
,
,

2

,

3

7

,
.

8

,

.
1-1
2-1
26

.
.

3
4
5
6
7
8

1
2
2
3

.
.
.
.

2

.

1
2
4
6
8

.
1
2
3
-

2,

3

1

.
.
.
.

,
.

4,

5

2

,
.

2,

3

3

,
.

1

,

2,
6
7
8

3,

1

1

4,

5
1

.
.
2

.
.

(
).

6

2

.

7

3

.
27

4.
-85

,

,

,
.

4.1
.

:
;
(

,

,

);
,
(

,

,

,
,

,
,

);

(

,
,

,
,
);
(
12

10
).

4.2
1,5

.

2
.
:

;
,

-

,
,
28

,

,

"F"
(

"C"

);
,

.
1
(

),
.
(

),
(

),
,

,

,

.
1
,

:
,

"4

";
,

.

-

e-

,

;
,
,

,

,
,

;
,

,

,

;
,
;
,

,
,

,

,
"

,
";

1
29

,
;
,
(

)

.

(

,

,

:
),
,
,

,
,

,

,

,

,
,
,

,
,

.

,
1

,
,

,

,

,

,

,

.
,

2
(1

, 2

).

.
.
(
).
,

:
,

,
,

,
:
,

,
.

,

.

30

,

.
,
:

,

,
.

.

1

,

,

,

,

,

,

;
,
,

,
.
1.
,

1

,
.

5.
.
6
1.

:

;

2.

;

3.
(15-20

);

4.

;

5.
;
6.

.

5.1
.
,
.
.
31

.
,
.
,
.
,
.
1
.

5.2
,
.
"Y"

4

,

.
:
,

,

.
.
,
,
.
.
.
,
.
,

,

,

,
32

.

30
:
1.

? 2.
? 3.
? 4.
? 5.

,

,
!

5.3
.
10
(
).
.
.

5.4
,
.
-54-1-283.01-94
:
,
.;
;
(

+18°

+25° );
,
,

,
,

.;
;
33

,
,

10-15

;
,
;
,
;

(

,

.)

;
;
;
.

5.5
.
,
,
.
.
,
.
.
,
.
.
.
,
.
34

5.6
,
.
,

4

.

,
(

).
,

.
,
.
,

.
,

.
.

5.7

,

,

,

.
,

,

.
.
1
1

.

5.8

.
35

.
-

.
,

.
,
.
,
.
.
,
,

.
:
,

.
.

5.9
.
,
.
,
.,

,
,

,
,
,

,

,

.
.
,
.

36

5.10
.
,

,
.
,
.

5.11

,
.

,
.
,
.

,

.

.
,

,

.
.
.
,
.
.
.
.
37

,
.
,
.

.
,

.

6.
6.1

.
,

.
,
.
.

.
,

,

:
1)

(
);

2)

(
);

3)

(
"

");

4)

(

,

,
5)
38

,
.,

;

);

10

6)

(

);

7)

(

15-20

);
8)

(
"

");

9)

(

).
,
,

,

:
1)

(
,
);

2)

,

,
.;

3)
(

,
),

.
(

)

(

.

)
:

1)

;

2)

(

);

3)

(
).
,
.

,

,

,
,

.
.
7-10
,

,

.
,

.
,
39

.
(
,

)
,

,
.
.

6.2
,
,

,
5

.
,
,

5

1

,

"

,

,

".
.
,
,

.
:

. .

1:
,

,

;
:
( -154,
-86),
(Tupolev-154, Ilyushin-86);
(AM, PM).
,
(

3 );
. F°=C°?(9/5)+32°;
. 1Ft=30.5m;

.1
40

=1609

.

6.3
INF (

2

)

,
.
.

,

.
INF
.

,

.

,

,

.
,
.
INF

,

(
CH (

,

2

12

).
)

.

CH
.

"

"
.

(

)

:

,

.
:
,
,

,

.
,
.

.
,
,

,

,

,

.
UM (

5

12
,

(16 )

.
UM

,

.
41

UM
.
UM
,

.
.

.
.
.
,
.
,

,

,
.
,
.
.

6.4
N-A
,
,
,

.

N-A

.
,

.
,

,

.

42

,

:

,

,

,

,

.
.
N-A
,

.
N-A
.

WCHC
,
.

,
.
,

,

,

,
,

,
,

.
.
.
.
,
,

,
.

.

,

,

.
,
.

43

6.5

,
.
2

.
,
,

.
,
.
,
.
,

,
,

,
(

)

.
,

.
.
,

,

,
.
,
.
1-2
;

:

.
:
,

.
,

44

(

,

).

.

,
.
"Y"
,
-

.

.
.
"Y"
.

"F"

:

;

,
,

,
,
,
,
.
,

.
:
;
,

,

.
,
,
,

. . .

,
.
,

(

)

.
45

6.6
(

,

,

,

,

. .)
,

,

.
,
,
.

,
,
.
.
:

,

.

"Y"

,

,

-3 ,
.

:

,
,

,

,

;

.
:

,

,

.
,
,
.

6.7
,

,
,
.

46

,
1.10.48

1989 .,

.
.
:
,
10-15
,
;
;
20
,

.

,
.
.

6.8
,
.
.

,

.

.

.
.

6.9
.
47

,
.
,

,
.

,
45

.

7.
7.1
(

)
,

,

.
.
,

.
,
.
,

.
,
(
)

.
.
,
.

2
,

1
,

2

.

,
.

48

,

.
,
.
,
,
,

.
,

,

.
(
),

"F"

.

.
:

;
;

;
;

.
:

,

;

,
;

;
.
,

,
,
,

.

,

,
.
.

7.2

,

:
-

,
49

.
,
;
:
,
,

;
;
,

;
,

,

;

;
23° ,

,

,
;
,
10-

15

;
,

,

,

;
15

,

;
,

,

.
,

.

7.3
.

,
,

50

,

.

,
Hostess,
.

,

,
,

,
.
,
,
,
Hostess.
,

,
,

.
(

),
,

,

,

,
.
,

,
.
,
,

,
,

.
,
.
,
.

,

,

2
.

3
.

4

,
,

.

5
,
.

1
,
51

,
.
1

7.3
.
,

.
.
70 ,

,
.
.
,
.
.

7.4

,

:
;

"

!"

;
,
,

;
,
(

);
1

31.08.1998 .

52

-

132-261

,

. .

;
;

;
;
.

8.
1.

.
.

2.
3.

.
,

,
.

4.
,

Hostess

"Y".

5.
6.

.
.

7.

(
,

8.

. .).

.

,

,

.

9.
10
10.
11.
.
12.
13.

.
,

.
.

.
.
53

14.
15.

.
(

40

).
16.
17.
.
18.
19.

.
.
20

.
,

.
20.

,
.

21.
.
22.
23.
24.

(

).
.
.

25.
.
26.

,
.

27.
28.

.
(

,

. .).
29.

,

,

.
30.

,
.

31.
32.
33.

54

,

.
.
.

1
.

54-1-283.01-94
1995 .
1.
1.1.

,
,

,
.

1.2.
,

,
.

1.3.
,
,

.

1.4.
,
.
1.5.

,
,

.
2.

2.1.

,
.
3.

3.1.

-

,
,
(

3.2.

(

)

)-

3.3.

(

.
)
.

-

,
,
.

3.4.

-

,
.

3.5.

-

,

,

,
(

,

,

-

,

,

,

,

).

3.6.

-

,

,

,

,

,
.

3.7.

-

,
.

3.8.

-

,
,

3.9.

.

,

,

,
,

.

55

3.10.

,
.
4.

"

4.1.
"),

"

,

"(
,
.

4.2.
,

,
.

4.3.
5;
.
4.4.

:
,

,

;
,

.

4.5.
:
;
,

,
;

-

,
,

;
,

;
;
(

,

,

,
,

.);
,
;
;
4.7.
"

"

.

5.

,
.

5.1.
5.1.1.

.
-

,
(

5.1.2.

,
.

).

:
;
,

,

;
;
;

;
.
5.1.3.

,

( ).

,
.
(

56

5.1.4.
54-3-283.64-94).
5.1.5.
5.1.6.
).
5.1.7.
5.2.

(

(
:

54-3-61-93).
(
,

,
).

,

,

,

;
,

;

;
;
;
;
;
,

,

;

;
6.
6.1.
.
6.2.

:
;
,
;
54-3-61-93;
/

.

6.3-

:
;

-

1
+18

+25

;

;-

;
.
6.4.

-

,

,
.
6.5.
.

.
.
.
.

.
6.6.
.
6.6.1.

20
20-25

6.6.2.
1-1,5
6.6.3.

.
(

)

.
,
- +65/70
- +75
- +10/14
- +10/14
;

:

;
;
;
+10/14

.

6.7.

,
,
.

6.8.

!
.
(

,
(

)

15-20

).
.
6.9.

57

1,5

.
.
6.9.1.
(
6.9.2.
.
6.10.

7.2.

,

,

).

,

.
6.11.

,
.

6.12.
.
7.
7.1.

.

7.2.

,
,

.

7.3.
,
7.4.
,

.
,

;

5-

,

,

,

.

7.5.

:
;
;
;
,
,

,

;
,
;
,
,

,

,

;

;
;
.
7.6.

,
,

10-15

20

.

7.7.

,
,

,

,

.
" "
1.

(

):

;

2.
(

):
;

;
;

;
;

;
;

;

;
;

;
;
;

;
;

58

;

,
.

;