• Название:

    Практикум з годівлі сільськогосподарських твари...


  • Размер: 3.12 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: IB P21+oglavl
  • Описание: IB P21+oglavl
  • Автор: Nataliya

Предпросмотр документа

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ
ç ãîä³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí

Çàòâåðäæåíî ̳í³ñòåðñòâîì
àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè ÿê
íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ àãðàðíèõ
çàêëàä³â ²²²-²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ³ç ñïåö³àëüíîñòåé
“Çîî³íæåíåð³ÿ” òà
“Âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà”

Êè¿â
"Âèùà îñâ³òà"
2003
1

ÓÄÊ 636.084(075.8)
ÁÁÊ 45.45ÿ73
Ï69
À â ò î ð è: ².². ²áàòóëë³í, Þ.Î. Ïàíàñåíêî, Â.Ê. Êîíîíåíêî, Â.Ä. Ñòîëþê,
².Ï. ×óìà÷åíêî, Â.². Õðèïóí, Þ.Â. Çàñóõà, Â.Ì. Òåïëþê
Ð å ä à ê ò î ð è: Ç.À.Ãîðîäèñüêà, Ã.Ã.Ðóäåíêî
Ð å ö å í ç å í ò è: Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè,
äîêòîð ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð
Ï.Ç.Ñòîëÿð÷óê, äîêòîð ñ³ëüñüêî-ãîñïîäàðñüêèõ
íàóê, ïðîôåñîð À.Ò.Öâ³ãóí

Ï69 Ïðàêòèêóì ç ãîä³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí /
².².²áàòóëë³í, Þ.Î.Ïàíàñåíêî, Â.Ê.Êîíîíåíêî òà ³í. – Ê.; Âèùà îñâ³òà,
2003. – 432 ñ.

ISBN 966-8081-06-4
Âèêëàäåíî ìàòåð³àë, íåîáõ³äíèé äëÿ ìåòîäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ ëàáîðàòîðíèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ç äèñöèïëèíè
"Ãîä³âëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí". Çîêðåìà, íàâåäåíî äàí³
ïðî õ³ì³÷íèé ñêëàä, ïåðåòðàâí³ñòü òà ìåòîäè îö³íêè ïîæèâíîñò³ ³
ÿêîñò³ êîðì³â. Âèñâ³òëåíî ïèòàííÿ íîðìîâàíî¿ ãîä³âë³
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí ð³çíèõ âèä³â. Äî êîæíî¿ òåìè äëÿ
çàêð³ïëåííÿ íàáóòèõ çíàíü ïîäàíî çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿
ðîáîòè ñòóäåíò³â. Íåîáõ³äí³ äëÿ ¿õ âèêîíàííÿ íîðìàòèâè âì³ùåíî â
äîäàòêàõ äî ïðàêòèêóìó.
Äëÿ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ àãðàðíèõ
çàêëàä³â ²²² – ²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ³ç ñïåö³àëüíîñòåé “Çîî³íæåíåð³ÿ”
òà “Âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà”.

ÁÁÊ 45.45ÿ73

ISBN 966-7947-06-8

©

².².²áàòóëë³í,
Þ.Î.Ïàíàñåíêî,
Â.Ê.Êîíîíåíêî òà ³í., 2003

ЗМІСТ
Передмова ......................................................................................................
1. Оцінка поживності кормів.....................................................................
1.1. Хімічний склад кормів ................................................................
1.2. Перетравність кормів ..................................................................
1.3. Енергетична поживність кормів................................................
1.3.1. Обмін речовин і енергії. Визначення продуктивної
дії корму за балансами азоту і вуглецю та енергії ............
1.3.2. Визначення енергетичної поживності кормів у
кормових одиницях за чистою енергією ...........................
1.3.3. Визначення енергетичної поживності кормів за
обмінною енергією ..............................................................
1.4. Протеїнова, мінеральна і вітамінна поживність кормів ...........
2. Оцінка якості кормів..............................................................................
2.1. Об’ємисті корми............................................................................
2.1.1. Соковиті корми.....................................................................
Зелені корми........................................................................
Силос ...................................................................................
Сінаж ...................................................................................
Коренебульбоплоди............................................................
Баштанні кормо в і культури .............................................
2.1.2. Грубі корми...........................................................................
Сіно ......................................................................................
Солома .................................................................................
Штучно висушені зелені корми ........................................
2.2. Концентровані (зернові) корми..................................................
2.3. Відходи переробки сільськогосподарської сировини
рослинного походження.............................................................
2.4. Корми тваринного походження..................................................
2.5. Кормові добавки ...........................................................................
2.6. Комбікорми....................................................................................
3. Нормована годівля сільськогосподарських тварин .........................
3.1. Велика рогата худоба ...................................................................
3.1.1. Сухостійні корови і нетелі...................................................
3.1.2. Дійні корови .........................................................................
3.1.3. Бугаї-плідники......................................................................
3.1.4. Телята ....................................................................................
3.1.5. Молодняк післямолочного віку ..........................................
3.1.6. Відгодівля худоби ................................................................
3.2. Вівці.................................................................................................
3.2.1. Холості і кітні вівцематки ...................................................
3.2.2. Лактуючі вівцематки............................................................
3.2.3. Барани-плідники...................................................................
3.2.4. Молодняк ..............................................................................
3.2.5. Відгодівля овець...................................................................
3.3. Свині ...............................................................................................
3.3.1. Холості і поросні свиноматки .............................................
3

5
7
8
12
20
20
27
31
37
42
45
45
45
54
71
78
81
82
83
91
99
103
114
122
128
133
141
142
143
153
173
178
186
190
203
204
208
212
214
215
219
219

3.3.2. Підсисні свиноматки ...........................................................
3.3.3. Поросята-сисуни ..................................................................
3.3.4. Відлучені поросята...............................................................
3.3.5. Ремонтний молодняк ...........................................................
3.3.6. Відгодівля свиней ................................................................
М'ясна відгодівля свиней ...................................................
Відгодівля свиней до жирних кондицій ...........................
3.3.7. Кнури-плідники ...................................................................
3.4. Коні..................................................................................................
3.4.1. Робочі коні ............................................................................
3.4.2. Холості і жеребні кобили ....................................................
3.4.3. Підсисні кобили....................................................................
3.4.4. Молодняк ..............................................................................
3.4.5. Спортивні коні......................................................................
3.4.6. Жеребці-плідники ...............................................................
3.4.7. Загальні вимоги до кормів, техніки і режиму
годівлі коней .......................................................................
3.5. Сільськогосподарська птиця......................................................
3.5.1. Особливості травлення та обміну речовин у птиці ...........
3.5.2. Потреба сільськогосподарської птиці в енергії,
поживних і біологічно активних речовинах......................
3.5.3. Способи годівлі птиці ..........................................................
3.5.4. Корми для птиці та підготовка їх до згодовування ...........
3.5.5. Кури ......................................................................................
Яєчні кури ...........................................................................
Курчата ................................................................................
М'ясні кури та бройлери ....................................................
3.5.6. Індики....................................................................................
3.5.7. Качки ....................................................................................
3.5.8. Гуси ......................................................................................
3.6. Кролі................................................................................................
3.6.1. Норми і способи годівлі кролів...........................................
3.7. Нутрії ..............................................................................................
3.7.1. Особливості травлення і потреба нутрій в енергії
та поживних речовинах ......................................................
3.7.2. Нормування і способи годівлі нутрій .................................
4. Порядне роботи з програмою розрахунку раціонів ..........................
Коротка характеристика програми ........................................................
4.1. Послідовність роботи з програмою ...........................................
4.2. Опис послідовності роботи з програмою ..................................
4.2.1. Завантаження програми ......................................................
4.2.2. Заповнення довідників.........................................................
4.2.3. Розрахунок раціону ..............................................................
4.2.4. Виконання розрахунку.........................................................
4.3. Приклад виконання індивідуального завдання......................
Додатки .........................................................................................................
Бібліографічний список .............................................................................
4

223
228
236
239
243
244
250
252
257
260
265
269
271
277
277
280
284
284
286
291
291
297
297
309
313
322
326
329
334
337
353
354
354
364
364
364
364
364
366
369
374
376
384
431

Ïåðåäìîâà
Íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ ç ãîä³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí, ÿê³
âïðîâàäæóþòüñÿ ó âèðîáíèöòâî – öå íåîáõ³äíà óìîâà ðîçâèòêó
òâàðèííèöòâà ³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âèðîáíèöòâà ïîâíîö³ííèõ ïðîäóêò³â
õàð÷óâàííÿ ³ ñèðîâèíè ä&eu