• Название:

    Практикум з годівлі сільськогосподарських твари...


  • Размер: 3.12 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: IB P21+oglavl
  • Описание: IB P21+oglavl
  • Автор: Nataliya

Предпросмотр документа

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ
ç ãîä³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí

Çàòâåðäæåíî ̳í³ñòåðñòâîì
àãðàðíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè ÿê
íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ àãðàðíèõ
çàêëàä³â ²²²-²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ³ç ñïåö³àëüíîñòåé
“Çîî³íæåíåð³ÿ” òà
“Âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà”

Êè¿â
"Âèùà îñâ³òà"
2003
1

ÓÄÊ 636.084(075.8)
ÁÁÊ 45.45ÿ73
Ï69
À â ò î ð è: ².². ²áàòóëë³í, Þ.Î. Ïàíàñåíêî, Â.Ê. Êîíîíåíêî, Â.Ä. Ñòîëþê,
².Ï. ×óìà÷åíêî, Â.². Õðèïóí, Þ.Â. Çàñóõà, Â.Ì. Òåïëþê
Ð å ä à ê ò î ð è: Ç.À.Ãîðîäèñüêà, Ã.Ã.Ðóäåíêî
Ð å ö å í ç å í ò è: Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè,
äîêòîð ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð
Ï.Ç.Ñòîëÿð÷óê, äîêòîð ñ³ëüñüêî-ãîñïîäàðñüêèõ
íàóê, ïðîôåñîð À.Ò.Öâ³ãóí

Ï69 Ïðàêòèêóì ç ãîä³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí /
².².²áàòóëë³í, Þ.Î.Ïàíàñåíêî, Â.Ê.Êîíîíåíêî òà ³í. – Ê.; Âèùà îñâ³òà,
2003. – 432 ñ.

ISBN 966-8081-06-4
Âèêëàäåíî ìàòåð³àë, íåîáõ³äíèé äëÿ ìåòîäè÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ ëàáîðàòîðíèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ç äèñöèïëèíè
"Ãîä³âëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí". Çîêðåìà, íàâåäåíî äàí³
ïðî õ³ì³÷íèé ñêëàä, ïåðåòðàâí³ñòü òà ìåòîäè îö³íêè ïîæèâíîñò³ ³
ÿêîñò³ êîðì³â. Âèñâ³òëåíî ïèòàííÿ íîðìîâàíî¿ ãîä³âë³
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí ð³çíèõ âèä³â. Äî êîæíî¿ òåìè äëÿ
çàêð³ïëåííÿ íàáóòèõ çíàíü ïîäàíî çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíî¿
ðîáîòè ñòóäåíò³â. Íåîáõ³äí³ äëÿ ¿õ âèêîíàííÿ íîðìàòèâè âì³ùåíî â
äîäàòêàõ äî ïðàêòèêóìó.
Äëÿ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ àãðàðíèõ
çàêëàä³â ²²² – ²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ³ç ñïåö³àëüíîñòåé “Çîî³íæåíåð³ÿ”
òà “Âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà”.

ÁÁÊ 45.45ÿ73

ISBN 966-7947-06-8

©

².².²áàòóëë³í,
Þ.Î.Ïàíàñåíêî,
Â.Ê.Êîíîíåíêî òà ³í., 2003

ЗМІСТ
Передмова ......................................................................................................
1. Оцінка поживності кормів.....................................................................
1.1. Хімічний склад кормів ................................................................
1.2. Перетравність кормів ..................................................................
1.3. Енергетична поживність кормів................................................
1.3.1. Обмін речовин і енергії. Визначення продуктивної
дії корму за балансами азоту і вуглецю та енергії ............
1.3.2. Визначення енергетичної поживності кормів у
кормових одиницях за чистою енергією ...........................
1.3.3. Визначення енергетичної поживності кормів за
обмінною енергією ..............................................................
1.4. Протеїнова, мінеральна і вітамінна поживність кормів ...........
2. Оцінка якості кормів..............................................................................
2.1. Об’ємисті корми............................................................................
2.1.1. Соковиті корми.....................................................................
Зелені корми........................................................................
Силос ...................................................................................
Сінаж ...................................................................................
Коренебульбоплоди............................................................
Баштанні кормо в і культури .............................................
2.1.2. Грубі корми...........................................................................
Сіно ......................................................................................
Солома .................................................................................
Штучно висушені зелені корми ........................................
2.2. Концентровані (зернові) корми..................................................
2.3. Відходи переробки сільськогосподарської сировини
рослинного походження.............................................................
2.4. Корми тваринного походження..................................................
2.5. Кормові добавки ...........................................................................
2.6. Комбікорми....................................................................................
3. Нормована годівля сільськогосподарських тварин .........................
3.1. Велика рогата худоба ...................................................................
3.1.1. Сухостійні корови і нетелі...................................................
3.1.2. Дійні корови .........................................................................
3.1.3. Бугаї-плідники......................................................................
3.1.4. Телята ....................................................................................
3.1.5. Молодняк післямолочного віку ..........................................
3.1.6. Відгодівля худоби ................................................................
3.2. Вівці.................................................................................................
3.2.1. Холості і кітні вівцематки ...................................................
3.2.2. Лактуючі вівцематки............................................................
3.2.3. Барани-плідники...................................................................
3.2.4. Молодняк ..............................................................................
3.2.5. Відгодівля овець...................................................................
3.3. Свині ...............................................................................................
3.3.1. Холості і поросні свиноматки .............................................
3

5
7
8
12
20
20
27
31
37
42
45
45
45
54
71
78
81
82
83
91
99
103
114
122
128
133
141
142
143
153
173
178
186
190
203
204
208
212
214
215
219
219

3.3.2. Підсисні свиноматки ...........................................................
3.3.3. Поросята-сисуни ..................................................................
3.3.4. Відлучені поросята...............................................................
3.3.5. Ремонтний молодняк ...........................................................
3.3.6. Відгодівля свиней ................................................................
М'ясна відгодівля свиней ...................................................
Відгодівля свиней до жирних кондицій ...........................
3.3.7. Кнури-плідники ...................................................................
3.4. Коні..................................................................................................
3.4.1. Робочі коні ............................................................................
3.4.2. Холості і жеребні кобили ....................................................
3.4.3. Підсисні кобили....................................................................
3.4.4. Молодняк ..............................................................................
3.4.5. Спортивні коні......................................................................
3.4.6. Жеребці-плідники ...............................................................
3.4.7. Загальні вимоги до кормів, техніки і режиму
годівлі коней .......................................................................
3.5. Сільськогосподарська птиця......................................................
3.5.1. Особливості травлення та обміну речовин у птиці ...........
3.5.2. Потреба сільськогосподарської птиці в енергії,
поживних і біологічно активних речовинах......................
3.5.3. Способи годівлі птиці ..........................................................
3.5.4. Корми для птиці та підготовка їх до згодовування ...........
3.5.5. Кури ......................................................................................
Яєчні кури ...........................................................................
Курчата ................................................................................
М'ясні кури та бройлери ....................................................
3.5.6. Індики....................................................................................
3.5.7. Качки ....................................................................................
3.5.8. Гуси ......................................................................................
3.6. Кролі................................................................................................
3.6.1. Норми і способи годівлі кролів...........................................
3.7. Нутрії ..............................................................................................
3.7.1. Особливості травлення і потреба нутрій в енергії
та поживних речовинах ......................................................
3.7.2. Нормування і способи годівлі нутрій .................................
4. Порядне роботи з програмою розрахунку раціонів ..........................
Коротка характеристика програми ........................................................
4.1. Послідовність роботи з програмою ...........................................
4.2. Опис послідовності роботи з програмою ..................................
4.2.1. Завантаження програми ......................................................
4.2.2. Заповнення довідників.........................................................
4.2.3. Розрахунок раціону ..............................................................
4.2.4. Виконання розрахунку.........................................................
4.3. Приклад виконання індивідуального завдання......................
Додатки .........................................................................................................
Бібліографічний список .............................................................................
4

223
228
236
239
243
244
250
252
257
260
265
269
271
277
277
280
284
284
286
291
291
297
297
309
313
322
326
329
334
337
353
354
354
364
364
364
364
364
366
369
374
376
384
431

Ïåðåäìîâà
Íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ ç ãîä³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí, ÿê³
âïðîâàäæóþòüñÿ ó âèðîáíèöòâî – öå íåîáõ³äíà óìîâà ðîçâèòêó
òâàðèííèöòâà ³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âèðîáíèöòâà ïîâíîö³ííèõ ïðîäóêò³â
õàð÷óâàííÿ ³ ñèðîâèíè äëÿ ïðîìèñëîâîñò³.
Çì³íþþ÷è ê³ëüê³ñòü ³ âëàñòèâîñò³ êîðì³â òà óìîâè ãîä³âë³ òâàðèí,
ìîæíà âïëèâàòè íà ¿õíº æèâëåííÿ, ïîñèëþâàòè ÷è óïîâ³ëüíþâàòè
ïåðåòâîðåííÿ ïåâíèõ ðå÷îâèí ó ïðîöåñ³ îáì³íó é çàáåçïå÷óâàòè òàêèì
÷èíîì óòâîðåííÿ òâàðèíàìè â³äïîâ³äíî¿ ïðîäóêö³¿ - ì’ÿñà, ìîëîêà, âîâíè,
ÿºöü òîùî. Ïðîòå ïîâíîö³ííà ãîä³âëÿ òâàðèí ìîæëèâà ëèøå çà íàÿâíîñò³
â ðàö³îíàõ íåîáõ³äíèõ ïîæèâíèõ òà á³îëîã³÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí â
îïòèìàëüíèõ ê³ëüêîñòÿõ ³ ñï³ââ³äíîøåííÿõ.
Áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â ìîæíà äîñÿãòè ð³çíèìè øëÿõàìè çà
íåîäíàêîâèõ âèòðàò êîðì³â, çàòðàòè ïðàö³ é ÷àñó. Òîìó ñïåö³àë³ñòèçîî³íæåíåðè òà ë³êàð³ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè ïîâèíí³ âì³òè âèçíà÷àòè
ïîæèâí³ñòü ³ îö³íþâàòè ÿê³ñòü êîðì³â, íîðìóâàòè é êîíòðîëþâàòè ãîä³âëþ,
ñêëàäàòè îïòèìàëüí³, ç ïîãëÿäó ñó÷àñíèõ äåòàë³çîâàíèõ íîðì ³ âàðòîñò³,
ðàö³îíè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âèðîáíèöòâà òà çíèæåííÿ
ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿ òâàðèííèöòâà.
Ïðàêòèêóì ï³äãîòîâëåíî â³äïîâ³äíî äî íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ç
äèñöèïë³íè “Ãîä³âëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí” äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²²²–²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ ç³ ñïåö³àëüíîñòåé 7.130201
“Çîî³íæåíåð³ÿ” òà 7.130501 “Âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà”. Ïîñ³áíèê ñêëàäåíî
çà ïðîãðàìîþ ëàáîðàòîðíèõ çàíÿòü çà òàêèìè ðîçä³ëàìè: “Îö³íêà
ïîæèâíîñò³ êîðì³â”, “Êîðìè” òà “Íîðìîâàíà ãîä³âëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí”. Éîãî ñòðóêòóðà â³äïîâ³äຠñó÷àñí³é òèïîâ³é
ïðîãðàì³ ³ ïåðåäáà÷ຠàêòèâíó òâîð÷ó ñàìîñò³éíó ðîáîòó ñòóäåíò³â. Äëÿ
êðàùîãî çàñâîºííÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó òà ôîðìóâàííÿ ó ñòóäåíò³â
ïåâíèõ íàâè÷îê ³ óì³íü ³ç âèçíà÷åííÿ ïîæèâíîñò³ êîðì³â ³ îö³íêè ¿õ
ÿêîñò³, ñêëàäàííÿ ðàö³îí³â òà êîíòðîëþ çà ïîâíîö³íí³ñòþ ãîä³âë³
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ òâàðèí çàïðîïîíîâàíî ³íäèâ³äóàëüí³ çàâäàííÿ
äëÿ ïðàêòè÷íèõ ³ ëàáîðàòîðíèõ çàíÿòü.
Ðåçóëüòàòîì çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó äèñöèïë³íè ñòóäåíòîì
áóäóòü çíàííÿ îñîáëèâîñòåé òðàâëåííÿ òà îáì³íó ðå÷îâèí ó òâàðèí ð³çíèõ
âèä³â ³ â³êîâèõ ãðóï, ðîë³ ïîæèâíèõ, ì³íåðàëüíèõ ³ á³îëîã³÷íî àêòèâíèõ
ðå÷îâèí â îðãàí³çì³, ¿õ âïëèâó íà ô³ç³îëîã³÷íèé ñòàí ³ ïðîäóêòèâí³ñòü,
êëàñèô³êàö³¿, âëàñòèâîñòåé êîðì³â ³ çì³íè ¿õ ñêëàäó ïðè çàãîò³âë³, çáåð³ãàíí³
òà ï³äãîòîâö³ äî çãîäîâóâàííÿ, âèìîã ñòàíäàðò³â äî ÿêîñò³ êîðì³â; óì³ííÿ
ïðîâîäèòè õ³ì³÷íèé àíàë³ç ³ ðîçðàõîâóâàòè ïîæèâí³ñòü êîðì³â, âèçíà÷àòè
íîðìè ãîä³âë³, ñêëàäàòè ðàö³îíè çà ïåâíèì ð³âíåì ³ ïîâíîö³íí³ñòþ ãîä³âë³,
ðîçðîáëÿòè ðåöåïòè êîìá³êîðì³â, ïðåì³êñ³â, êîðìîâèõ ñóì³øîê,
âèêîðèñòîâóâàòè äîñÿãíåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ òà çàðóá³æíî¿ íàóêè ³ ïåðåäîâîãî
äîñâ³äó ç îðãàí³çàö³¿ ³ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîö³ííî¿ ãîä³âë³ òâàðèí.
5

Ëàáîðàòîðí³ ³ ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ïåðåäáà÷åíî ïðîâîäèòè ÿê â
àóäèòîð³¿, òàê ³ íà ôåðì³ íàâ÷àëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Ðîáîòè, ÿê³
âèêîíóþòüñÿ â àóäèòîð³¿, ñïðèÿþòü íàáóòòþ íàâè÷îê ³ç íîðìóâàííÿ
ãîä³âë³ íà îñíîâ³ ä³þ÷èõ ðåêîìåíäàö³é ç âèêîðèñòàííÿì ÅÎÌ, à â
ëàáîðàòî𳿠– ôîðìóâàííþ íàâè÷îê ³ç çîîòåõí³÷íîãî àíàë³çó òà ÿê³ñíî¿
îö³íêè êîðì³â ³ îäåðæóâàíî¿ ïðîäóêö³¿. Ó ãîñïîäàðñòâ³ ñòóäåíòè
íàâ÷àþòüñÿ âèçíà÷àòè çàïàñè êîðì³â, òèï ³ òåõí³êó ãîä³âë³ òâàðèí,
àíàë³çóâàòè ðàö³îíè òîùî.
Ó ïðàêòèêóì³ íàâåäåíî îð³ºíòîâí³ ôîðìè ëàáîðàòîðíèõ ³
ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ç òåì, ïåðåäáà÷åíèõ íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ ç
äèñöèïë³íè. Ó äîäàòêó íàâåäåíî äàí³ ïðî ñêëàä ³ ïîæèâí³ñòü îñíîâíèõ
êîðì³â òà ³íøèé äîâ³äêîâèé ìàòåð³àë.
Îïèñàííÿ êîì'þòåðíî¿ ïðîãðàìè ðîçðàõóíêó ðàö³îí³â òà ïîðÿäêó
ðîáîòè ç íåþ (ðîçä³ë 4, àâòîð Òåïëþê Â.Ì.) íå ï³äëÿãຠòèðàæóâàííþ
áåç äîçâîëó àâòîðà ö³º¿ ðîçðîáêè.

6

1. ÎÖ²ÍÊÀ ÏÎÆÈÂÍÎÑÒ² ÊÎÐ̲Â
Ìåòà çàíÿòü: âèâ÷èòè îñíîâí³ ïðèíöèïè ³ ìåòîäè îö³íêè
ïîæèâíîñò³ êîðì³â; îñâî¿òè òåõí³êó âèçíà÷åííÿ ïåðåòðàâíîñò³
êîðì³â òà ¿õ ïîæèâíîñò³.
Îö³íêó ïîæèâíîñò³ êîðì³â çàñòîñîâóþòü äëÿ òîãî, ùîá ïîð³âíÿòè
¿õ âëàñòèâîñò³ ³ ïðàâèëüíî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿
òâàðèííèöòâà ç ì³í³ìàëüíèìè âèòðàòàìè. Åêîíîìíî âèêîðèñòîâóâàòè
êîðìîâ³ ðåñóðñè íåìîæëèâî áåç ðåòåëüíîãî ³ ñèñòåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ
çàáåçïå÷åííÿ òâàðèí ïîæèâíèìè ðå÷îâèíàìè ÿê çà ¿õ ê³ëüê³ñòþ,
òàê ³ çà ñï³ââ³äíîøåííÿì ó ðàö³îí³.
Ïîæèâíèìè ðå÷îâèíàìè íàçèâàþòü ñïîëóêè, ùî çàëó÷àþòüñÿ
äî îáì³íó ðå÷îâèí â îðãàí³çì³ òâàðèí, ³ º íåîáõ³äíèìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ïåâíèõ ô³ç³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é.
Ïîæèâí³ñòü êîðìó – öå éîãî çäàòí³ñòü çàäîâîëüíÿòè ïðèðîäí³
ïîòðåáè òâàðèí ó ïîæèâíèõ ðå÷îâèíàõ. Âîíà âñòàíîâëþºòüñÿ â ïðîöåñ³
âçàºìî䳿 ðå÷îâèí êîðìó ³ îðãàí³çìó òâàðèíè. Îðãàí³çì òâàðèí,
óòâîðþâàíà íèì ïðîäóêö³ÿ òà êîðìè ì³ñòÿòü ó ñîá³ ïîä³áí³ ãðóïè
ñïîëóê, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü îäí³ é ò³ æ õ³ì³÷í³ åëåìåíòè.
Äëÿ îðãàí³çàö³¿ íîðìîâàíî¿ ãîä³âë³ òâàðèí íàñàìïåðåä âèçíà÷àþòü
ïîæèâí³ñòü êîðì³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ó ðàö³îí³, îñê³ëüêè ïðàêòè÷íà
ðåàë³çàö³ÿ ãåíåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ïðîäóêòèâíîñò³ çàëåæèòü
ïåðåâàæíî â³ä óìîâ ãîä³âë³. Ïîæèâí³ñòü êîðìó âèçíà÷àþòü çà éîãî
õ³ì³÷íèì ñêëàäîì ³ ðåçóëüòàòàìè ô³ç³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü íà
òâàðèíàõ.
Ðåçóëüòàòè öèõ äîñë³äæåíü ïóáë³êóþòü ó ñïåö³àëüí³é (äîâ³äêîâ³é)
ë³òåðàòóð³ ³ âèêîðèñòîâóþòü ÿê äàí³, íåîáõ³äí³ äëÿ íîðìóâàííÿ ãîä³âë³
é áàëàíñóâàííÿ ðàö³îí³â òâàðèí.
Íîðìóºòüñÿ ãîä³âëÿ ïåðåäóñ³ì çà åíåð㳺þ, ùî çàðåçåðâîâàíà ó
îðãàí³÷íèõ ñïîëóêàõ êîðì³â. Òîìó åíåðãåòè÷íà ö³íí³ñòü òîãî ÷è
³íøîãî êîðìó çàëåæèòü â³ä âì³ñòó ó íüîìó îðãàí³÷íèõ ðå÷îâèí òà
ñòóïåíÿ ¿õ âèêîðèñòàííÿ â îðãàí³çì³ òâàðèíè. Êîíöåíòðîâàíèì
äæåðåëîì åíåð㳿 º æèðè. Âóãëåâîäè ïîòð³áí³ ïåðåâàæíî äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ åíåð㳿 ðóõó (ôóíêö³¿ ì'ÿç³â), âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê
ïëàñòè÷íèé ìàòåð³àë äëÿ ñèíòåçó æèð³â òà á³ëê³â ³, íàïðèêëàä, ÿê
äæåðåëî åíåð㳿 äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³êðîîðãàí³çì³â ïåðåäøëóíê³â
æóéíèõ. Âóãëåâîäè º îñíîâíîþ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ îðãàí³÷íî¿
ðå÷îâèíè êîðì³â. Êîðìè æ òâàðèííîãî ïîõîäæåííÿ - îñíîâí³ äæåðåëà
á³ëêà, íåçàì³ííîãî ìàòåð³àëó äëÿ ïîáóäîâè êë³òèí â îðãàí³çì³ òâàðèí.
Íå ìåíø âàæëèâó ôóíêö³þ, ÿêà çàáåçïå÷óº æèâëåííÿ ³
æèòòºä³ÿëüí³ñòü òâàðèí ìàþòü ì³íåðàëüí³ ñïîëóêè. Ó ðàç³ íåñòà÷³
¿õ ó ðàö³îíàõ âèíèêàþòü ïîðóøåííÿ îáì³íó ³ çàõâîðþâàííÿ.
7

 îêðåìó ãðóïó îá'ºäíóþòü ðå÷îâèíè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â òêàíèíàõ
îðãàí³çìó ðîñëèí ³ òâàðèí ó íåâåëèêèõ ê³ëüêîñòÿõ, àëå â³ä³ãðàþòü
ïåðøî÷åðãîâó ðîëü ó ðåãóëÿö³¿ îáì³ííèõ ïðîöåñ³â (â³òàì³íè, ãîðìîíè,
ôåðìåíòè òà ³í.). ¯õ íàçèâàþòü á³îëîã³÷íî àêòèâíèìè. Íàïðèêëàä,
íåñòà÷à ÷è íàäëèøîê â³òàì³í³â ó êîðìàõ âèêëèêຠñïåöèô³÷í³
ïîðóøåííÿ îáì³íó â îðãàí³çì³ òâàðèí (çîêðåìà àâ³òàì³íîçè). Òîìó
ñë³ä âèçíà÷àòè íå ò³ëüêè åíåðãåòè÷íó, ïðîòå¿íîâó, ì³íåðàëüíó, à é
â³òàì³ííó ïîæèâí³ñòü êîðì³â.

1.1. Õ³ì³÷íèé ñêëàä êîðì³â
Íåîáõ³äí³ñòü äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ õ³ì³÷íîãî ñêëàäó êîðì³â ÿê
ïåðâèííîãî ïîêàçíèêà ¿õ ïîæèâíîñò³ âèò³êຠç ò³ñíî¿ âçàºìîçàëåæíîñò³
ì³æ îáì³íîì ðå÷îâèí ó òâàðèí, ¿õ æèòòºä³ÿëüí³ñòþ òà íàäõîäæåííÿì
ïîæèâíèõ ðå÷îâèí ³ç êîðìàìè.
Äî ñêëàäó îðãàí³çì³â ðîñëèí ³ òâàðèí âõîäÿòü ð³çíîìàí³òí³
ñïîëóêè, îñíîâó ÿêèõ ñòàíîâëÿòü: âóãëåöü, âîäåíü, êèñåíü, àçîò,
êàëüö³é, ôîñôîð, íàòð³é, êàë³é, ìàãí³é, çàë³çî òà ³í. Íà ïåðø³ ÷îòèðè
(îðãàíîãåíí³) åëåìåíòè ïðèïàäຠáëèçüêî 95% ìàñè ò³ëà, à ç
óðàõóâàííÿì êàëüö³þ òà ôîñôîðó – 98,5 %; íà ðåøòó –1,5%.
Åëåìåíòè, âì³ñò ÿêèõ â îðãàí³çì³ äîñÿãຠ0,01%, íàçèâàþòü
ìàêðîåëåìåíòàìè, â ìåæàõ 0,001% ³ ìåíøå – ì³êðîåëåìåíòàìè.
Õ³ì³÷íèé ñêëàä êîðì³â õàðàêòåðèçóº âì³ñò ó íèõ îêðåìèõ ãðóï
ñïîëóê òà åëåìåíò³â. Éîãî âèçíà÷àþòü çà ñõåìîþ çîîòåõí³÷íîãî
àíàë³çó êîðì³â (ðèñ.1).
Ê
î
ð
ì

Вода

Ñóõà
ðå÷îâèíà

Î ðãàí і÷íà ðå÷îâèíà

Азотовмісні
речовини
(сирий протеїн)
Сира
зола

Білки

Сирий
жир

Аміди

Базазотісті
речовини

Сира
клітковина

БЕР

Ðèñ.1. Ñõåìà çîîòåõí³÷íîãî àíàë³çó êîðì³â
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè
êîðì³â ³ ò³ëà òâàðèí ñïîëóêè, ÿê³ âõîäÿòü äî ¿õ ñêëàäó, ï³ä ÷àñ
çîîòåõí³÷íîãî àíàë³çó îá’ºäíóþòü â îêðåì³ ãðóïè, ïîä³áí³ çà õ³ì³÷íèì
ñêëàäîì àáî ô³ç³îëîã³÷íîþ 䳺þ â îðãàí³çì³. Ïåðåäóñ³ì âèçíà÷àþòü
âì³ñò âîäè ³ ñóõî¿ ðå÷îâèíè, à