• Название:

  Symfony


 • Размер: 3.4 Мб
 • Формат: PDF
 • или
 • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  Предпросмотр документа

  Symfony Documentation
  Âûïóñê 2.0

  Fabien Potencier

  28 September 2011

  Îãëàâëåíèå

  I

  Êðàòêèé òóð

  3

  1

  Îáùàÿ êàðòèíà
  1.1 Çàãðóçêà Symfony2 . . .
  1.2 Ïðîâåðêà êîíôèãóðàöèè
  1.3 Ïîíèìàíèå îñíîâ . . . .
  1.4 Ðàáîòà ñ îêðóæåíèÿìè .
  1.5 Çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî .

  2

  Âèä
  2.1
  2.2
  2.3
  2.4
  2.5

  3

  Êîíòðîëëåð
  3.1 Èñïîëüçîâàíèå ôîðìàòîâ . . . . . . . . .
  3.2 Ïåðåìåùåíèÿ è ïåðåíàïðàâëåíèÿ . . . .
  3.3 Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î çàïðîñå . . .
  3.4 Ñîõðàíåíèå è ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè èç
  3.5 Securing Resources . . . . . . . . . . . . .
  3.6 Caching Resources . . . . . . . . . . . . .
  3.7 Çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî . . . . . . . . . .

  4

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  5
  5
  6
  7
  12
  14

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  15
  15
  17
  18
  20
  20

  . . . . .
  . . . . .
  . . . . .
  ñåññèè .
  . . . . .
  . . . . .
  . . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  21
  21
  22
  23
  23
  24
  25
  26

  Àðõèòåêòóðà
  4.1 Ñòðóêòóðà ïàïîê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4.2 Ñèñòåìà áàíäëîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4.3 Using Vendors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  27
  27
  29
  33

  Twig, êðàòêèé îáçîð . . . .
  Äåêîðèðîâàíèå øàáëîíîâ .
  Òåãè, ôèëüòðû è ôóíêöèè .
  Ýêðàíèðîâàíèå ïåðåìåííûõ
  Çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî . . .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  i

  4.4
  4.5
  4.6
  II

  5

  III

  6

  ii

  Êýøèðîâàíèå è Ëîãè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Èíòåðôåéñ êîìàíäíîé ñòðîêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Ðóêîâîäñòâà

  Êíèãà
  5.1 Îñíîâû Symfony2 è ïðîòîêîëà HTTP
  5.2 Symfony2 versus Flat PHP . . . . . . .
  5.3 Installing and Conguring Symfony . . .
  5.4 Ñîçäàíèå ñòðàíèö â Symfony2 . . . . .
  5.5 Controller . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5.6 Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5.7 Creating and using Templates . . . . . .
  5.8 Áàçû äàííûõ è Doctrine (Ìîäåëè) .
  5.9 Òåñòèðîâàíèå . . . . . . . . . . . . . .
  5.10 Âàëèäàöèÿ . . . . . . . . . . . . . . . .
  5.11 Ôîðìû . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5.12 Security . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5.13 HTTP Cache . . . . . . . . . . . . . . .
  5.14 Translations . . . . . . . . . . . . . . .
  5.15 Service Container . . . . . . . . . . . . .
  5.16 Performance . . . . . . . . . . . . . . .
  5.17 Internals . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5.18 Ñòàáèëüíûé API äëÿ Symfony2 . . . .

  33
  34
  34
  35

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  Ðåöåïòû

  Ðåöåïòû
  6.1 How to Create and store a Symfony2 Project in git . . . . . . . . .
  6.2 Êàê ñîçäàòü ñîáñòâåííûå ñòðàíèöû îøèáîê . . . . . . . . . . . .
  6.3 How to dene Controllers as Services . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6.4 How to force routes to always use HTTPS . . . . . . . . . . . . . .
  6.5 How to allow a / character in a route parameter . . . . . . . . . .
  6.6 How to Use Assetic for Asset Management . . . . . . . . . . . . . .
  6.7 How to Minify JavaScripts and Stylesheets with YUI Compressor .
  6.8 How to Use Assetic For Image Optimization with Twig Functions .
  6.9 How to Apply an Assetic Filter to a Specic File Extension . . . .
  6.10 How to handle File Uploads with Doctrine . . . . . . . . . . . . . .
  6.11 Doctrine Extensions: Timestampable: Sluggable, Translatable, etc.
  6.12 Registering Event Listeners and Subscribers . . . . . . . . . . . . .
  6.13 How to generate Entities from an Existing Database . . . . . . . .
  6.14 How to use Doctrine's DBAL Layer . . . . . . . . . . . . . . . . .

  39
  39
  49
  63
  68
  87
  100
  121
  143
  170
  185
  199
  226
  260
  278
  293
  312
  314
  334
  337

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  339
  339
  341
  343
  344
  346
  347
  352
  354
  359
  363
  370
  371
  373
  376

  6.15
  6.16
  6.17
  6.18
  6.19
  6.20
  6.21
  6.22
  6.23
  6.24
  6.25
  6.26
  6.27
  6.28
  6.29
  6.30
  6.31
  6.32
  6.33
  6.34
  6.35
  6.36
  6.37
  6.38
  6.39
  6.40
  6.41
  6.42
  6.43
  6.44
  6.45
  6.46
  6.47
  6.48
  6.49
  6.50
  6.51
  6.52
  6.53
  6.54
  6.55
  6.56
  6.57
  6.58
  6.59

  How to work with Multiple Entity Managers . . . . . . . . . . . . . .
  Registering Custom DQL Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  How to customize Form Rendering . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  How to Create a Custom Form Field Type . . . . . . . . . . . . . . .
  How to create a Custom Validation Constraint . . . . . . . . . . . .
  How to Master and Create new Environments . . . . . . . . . . . . .
  How to Set External Parameters in the Service Container . . . . . .
  How to Use a Factory to Create Services . . . . . . . . . . . . . . . .
  How to Manage Common Dependencies with Parent Services . . . .
  How to work with Scopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  How to use PdoSessionStorage to store Sessions in the Database . . .
  Bundle Structure and Best Practices . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  How to use Bundle Inheritance to Override parts of a Bundle . . . .
  How to expose a Semantic Conguration for a Bundle . . . . . . . .
  Êàê îòïðàâëÿòü ïèñüìà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Êàê èñïîëüçîâàòü Gmail äëÿ îòïðàâêè ïèñåì . . . . . . . . . . . .
  How to Work with Emails During Development . . . . . . . . . . . .
  How to Spool Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  How to simulate HTTP Authentication in a Functional Test . . . . .
  How to test the Interaction of several Clients . . . . . . . . . . . . .
  How to use the Proler in a Functional Test . . . . . . . . . . . . . .
  How to test Doctrine Repositories . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  How to add Remember Me Login Functionality . . . . . . . . . . .
  How to implement your own Voter to blacklist IP Addresses . . . . .
  Access Control Lists (ACLs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Advanced ACL Concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  How to force HTTPS or HTTP for Dierent URLs . . . . . . . . . .
  How to customize your Form Login . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  How to secure any Service or Method in your Application . . . . . .
  How to load Security Users from the Database (the entity Provider)
  How to create a custom User Provider . . . . . . . . . . . . . . . . .
  How to create a custom Authentication Provider . . . . . . . . . . .
  How to change the Default Target Path Behavior . . . . . . . . . . .
  How to use Varnish to speedup my Website . . . . . . . . . . . . . .
  How to use PHP instead of Twig for Templates . . . . . . . . . . . .
  How to autoload Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  How to locate Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  How to create Console/Command-Line Commands . . . . . . . . . .
  How to optimize your development Environment for debugging . . .
  Êàê èñïîëüçîâàòü Monolog äëÿ æóðíàëèðîâàíèÿ . . . . . . . . . .
  How to extend a Class without using Inheritance . . . . . . . . . . .
  How to customize a Method Behavior without using Inheritance . . .
  How to register a new Request Format and Mime Type . . . . . . .
  How to create a custom Data Collector . . . . . . . . . . . . . . . . .
  How to Create a SOAP Web Service in a Symfony2 Controller . . . .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .