• Название:

    Величие Шри Харинама

  • Размер: 0.52 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Название: harinam.p65
  • Автор: unknown

Èçäàåòñÿ ïî ðåøåíèþ è áëàãîñëîâåíèþ
Ñåâ¹èòå-Ïðåçèäåíòà ¿÷¹ðéè ½ð¸ ×àèòàíéà ѹðàñâàò Ìà}õà
Åãî Áîæåñòâåííîé Ìèëîñòè
½ð¸ëû Áõàêòè Ñóíäàð Ãîâèíäû Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæà.

Âñÿ Ñëàâà ½ð¸-½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!

Âåëè÷èå ½ð¸ Õàðèí¹ìà
è
Îñêîðáëåíèÿ,
êîòîðûõ ñëåäóåò èçáåãàòü
Ïî áîæåñòâåííîìó âäîõíîâåíèþ è ìèëîñåðäíûì óêàçàíèÿì
½ð¸ëû Áõàêòè Ñóíäàðà Ãîâèíäû Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæà
ýòà áðîøþðà íàïå÷àòàíà è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
½ð¸ïàäîì Áõàêòè Àìàëîé Ïàðàìàõà=ñîé Ìàõ¹ð¹äæåì
Ïåðåâîä îñóùåñòâëåí ïðè ñîäåéñòâèè
½ð¸ Ê\¢+à÷àíäðû Ĺñà áðàõìà÷¹ð¸ è ½ð¸ Ñóðîäæèòà Áàñ¹êà.

½ð¸ ×àèòàíéà ѹðàñâàò ìà}õ, Íàáàäâ¸ï
Ýòîò ôàéë õðàíèòñÿ â Èíòåðíåòå ïî àäðåñó www.hari-katha.org

Íàïå÷àòàíî íàáàäâ¸ïñêèì
½ð¸ ×àèòàíéà ѹðàñâàò ìà}õîì
ïîä Áîãîâäîõíîâåííûì Ðóêîâîäñòâîì
Ïðîñëàâëåííîãî ¿÷¹ðéè-Ïðååìíèêà,
Î= Âè¢+óï¹äû ½ð¸ ½ð¸ëû Áõàêòè Ñóíäàðà Ãîâèíäû
Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæà

Âñå ïðàâà ïðèíàäëåæàò

¿÷¹ðéå-ñåâ¹èòå-ïðåçèäåíòó
½ð¸ ×àèòàíéà ѹðàñâàò ìà}õà, Íàáàäâ¸ï,
ñ îòäåëåíèÿìè ïî âñåìó ìèðó

½r¸ Chaitanya S¹raswat Ma}h
Kolerganj, P.O. Nabadwip-741 302
Dist. Nadia, W. Bengal, India.
Tel: (03472) 40086 & 40752
Calcutta: Tel: (033) 551 9175.
E-mail: govin@giascl01.vsnl.net.in

Ñîäåðæàíèå
Ïîñâÿùåíèå â Õàðèí¹ì ..................................................... 7
Âåëè÷èå ½ð¸ Õàðèí¹ìà ................................................. 14
Äåñÿòü îñêîðáëåíèé Ñâÿòîãî Èìåíè ............................. 34
Âîïðîñû è îòâåòû ......................................................... 41
½ð¸ Ãóðó è Ê\¢+à åñòü âñ¸ è âñÿ ................................. 44
Ñîâåòû, ïîëíûå íåêòàðà ............................................... 48

Îò èçäàòåëåé
 íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîæåñòâî ëþäåé ïî âñåìó ñâåòó, â òîì ÷èñëå è â
Ðîññèè, ïðèâëåêàþòñÿ ó÷åíèåì ½ð¸ ×àèòàíéè Ìàõ¹ïðàáõó, êàê åãî ïðåäñòàâëÿåò ½ð¸ ×àèòàíéà ѹðàñâàò Ìà}õ. Ïðèíèìàÿ â Ìèññèè Õàðèí¹ìàïîñâÿùåíèå, íåêîòîðûå íå äî êîíöà ïîíèìàþò ïîäëèííûé ñìûñë ýòîãî ñîáûòèÿ.
Ïîýòîìó, äëÿ áëàãà íàøèõ íîâûõ ïðåäàííûõ, ìû èçäàëè ýòó áðîøþðó. Îíà
ñîñòîèò èç äâóõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ ðàáîò.  ïåðâîé, ïîä íàçâàíèåì “Ñìûñë
ïîñâÿùåíèÿ â Õàðèí¹ì”, ãîâîðèòñÿ î íåîáõîäèìîñòè Ãóðó äëÿ íàøåé äóõîâíîé æèçíè, ïðèðîäå è êà÷åñòâàõ èñòèííîãî äóõîâíîãî ó÷èòåëÿ, íàñòðîåíèè, â
êîòîðîì ñëåäóåò ïðèíèìàòü ïîñâÿùåíèå, î ñàìîì ïîñâÿùåíèè â âîñïåâàíèå
Õàðå Ê\¢+à Ìàõ¹-ìàíòðû è î ïðàêòèêå Áõàêòè-éîãè. Êðîìå òîãî, â íåé
ïðèâîäÿòñÿ ìèíèìàëüíûå íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ î íàøåé ½ð¸-Ãóðó-âàðãå.
Âòîðàÿ ðàáîòà ñîñòàâëåíà ½ð¸ï¹äîì Áõàêòè Àìàëîì Ïàðàìàõà=ñîé Ìàõ¹ðàäæåì — âîçëþáëåííûì ñëóãîé ½ð¸ëû Ãîâèíäû Ìàõ¹ð¹äæà. Îíà ïîñâÿùåíà âåëè÷èþ ½ð¸ Õàðèí¹ìû è ðàññìîòðåíèþ îñêîðáëåíèé Ñâÿòîãî Èìåíè,
êîòîðûõ íåîáõîäèìî èçáåãàòü. Ýòà íåáîëüøàÿ êíèæêà äàåòñÿ ïðåäàííûì Ìèññèè ïðè Õàðèí¹ìà-èíèöèàöèè. Èìåííî èç-çà âçàèìîñâÿçàííîñòè òåì äâóõ ðàáîò ìû ñî÷ëè óìåñòíûì ïîìåñòèòü èõ ïîä îäíîé îáëîæêîé. Ìû èñêðåííå
íàäååìñÿ, ÷òî ïðåäàííûå ïîëó÷àò ïîëüçó îò èçó÷åíèÿ äàííîãî èçäàíèÿ è
áëàãîñëîâÿò íàñ íåóñòàííîé Ñåâîé.
Ñî ñìèðåíèåì èçäàòåëè.

Ïîñâÿùåíèå â Õàðèí¹ì
1. Íàøå ñåãîäíÿøíåå ïîëîæåíèå
Ìû, âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ, ïîäâåðæåíû ðàçíîîáðàçíîìó âëèÿíèþ. Íàì
âàæíî ìíåíèå îáùåñòâà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé è ò.ä. Íî âçàèìîäåéñòâóÿ ñ îêðóæàþùèìè, ìû ïðè÷èíÿåì èì ñòîëüêî áåñïîêîéñòâ è ñòðàäàíèé.
Íàøà íåñïîñîáíîñòü ïî-íàñòîÿùåìó ïîíÿòü, ÷òî æå ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ èñòèííûì áëàãîì, î÷åâèäíà. Ïîýòîìó ñåé÷àñ íàèáîëåå âàæíî âåðíîå ðóêîâîäñòâî.
Êòî ìîæåò äàòü íàì òàêîå ðóêîâîäñòâî? Òîëüêî ïðåäñòàâèòåëü Ê\¢+û —
½ð¸ Ãóðóäåâ. Ñ òàêèì ïîíèìàíèåì ìû äîëæíû ïðèáëèçèòüñÿ ê Ñòîïàì-Ëîòîñàì äóõîâíîãî ó÷èòåëÿ.

2. Ãóðóäå⠗ ïðåäñòàâèòåëü Ê\¢+û
Êòî òàêîé Ãóðóäåâ? Êîãäà Ãîñïîäü õî÷åò îêàçàòü ïàäøèì äóøàì Ñâîþ
Ìèëîñòü, Îí ÿâëÿåò Ñåáÿ êàê Ãóðóäåâ: “Âñå ½¹ñòðû ñâèäåòåëüñòâóþò: Ãóðó —
Ïðîÿâëåíèå Ê\¢+û. Êàê Ãóðó, Ê\¢+à ïðîëèâàåò Ñâîþ Ìèëîñòü íà Ñâîèõ
ïðåäàííûõ”. (“×àèòàíéà-÷àðèò¹ì\òà”, ¿äè-ë¸ë¹). Òàê ãîâîðÿò Ñâÿùåííûå
Ïèñàíèÿ. Ãóðóäåâ íå åñòü Ñàì Ãîñïîäü, íî îí — îëèöåòâîðåíèå Åãî Ìèëîñòè
ïîðàáîùåííûì ìàòåðèåé äóøàì, ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí ñêèòàþùèìñÿ èç æèçíè
â æèçíü â ïîèñêàõ íàñëàæäåíèé. È òîëüêî ïðè ïîëó÷åíèè èñòèííîãî çíàíèÿ ó
íàñ ïîÿâëÿåòñÿ íàäåæäà íàïðàâèòü ñâîè óñèëèÿ â ïðàâèëüíîå ðóñëî.
Ãóðó äàåò ó÷åíèêàì âñå âèäû çíàíèÿ (âèäéè): îí ó÷èò, êàêîâà íàøà
èñòèííàÿ ïðèðîäà, ïî÷åìó ìû îêàçàëèñü â òàêîì áåäñòâåííîì ïîëîæåíèè, ÷òî
åñòü ìàéà (èëëþçèÿ) è êàêîâ ïóòü åå ïðåîäîëåíèÿ; îí ó÷èò èñïîëíåíèþ ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé â ñâåòå ðàçâèòèÿ Ê\¢+à-ñîçíàíèÿ; îí äàåò íàñòàâëåíèÿ â ïðàêòèêå Áõàêòè (ïóòè ëþáîâíîãî ñëóæåíèÿ Áõàãàâ¹íó). Ýòî è åñòü âûñøåå çíàíèå
è ñàìîå áîëüøîå ñîêðîâèùå. Òîëüêî ïîëíîñòüþ ïðåäàâøèñü Ãóðóäåâó, ìû
ñìîæåì èçáàâèòüñÿ îò ïîñëåäñòâèé íàøåé ãðåõîâíîé äåÿòåëüíîñòè è îáðåñòè
ïðàâèëüíîå îñîçíàíèå âûøåóïîìÿíóòûõ ïðåäìåòîâ.

7

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
Ñóùåñòâóåò äâà ðîäà Ãóðó: âíóòðåííèé, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â íàøåì
ñåðäöå, è âíåøíèé. Âèäÿ íàøå èñêðåííåå ñòðåìëåíèå, ïåðâûé Ãóðó ïðèâîäèò
íàñ êî âòîðîìó (â ñîîòâåòñòâèè ñ íàêîïëåííûìè íàìè äóõîâíûìè çàñëóãàìè
— ñóê\òè).
Òîëüêî Ìèëîñòüþ Ãóðóäåâà ìîæíî îáðåñòè Ìèëîñòü Ê\¢+û. Ïîýòîìó
òîò, êòî ïî-íàñòîÿùåìó æàæäåò ñíèñêàòü Ìèëîñòü Ãîñïîäà, äîëæåí ïîëó÷èòü
ïîñâÿùåíèå ó èñòèííîãî äóõîâíîãî ó÷èòåëÿ è ïûòàòüñÿ ñëóæèòü åìó. Åñëè
ó÷åíèê íå èìååò âîçìîæíîñòè ñëóæèòü Ãóðóäåâó ëè÷íî, îí ìîæåò ñ äîëæíûì
ïîíèìàíèåì ñëåäîâàòü åãî íàñòàâëåíèÿì.
Íàì âñåãäà íåîáõîäèìî ïîìíèòü — ñëóæåíèå Ãóðóäåâó íàèáîëåå âàæíî
äëÿ íàøåé äóõîâíîé æèçíè. Çäåñü íå äîëæíî áûòü ìåñòà íèêàêîé êîðûñòè
èëè æåëàíèþ êàê-òî âûäåëèòüñÿ. Òîëüêî èñêðåííÿÿ ñàìîîòäà÷à ïðèíåñåò ïëîäû
è ïîìîæåò íàì.

3. Ïðèçíàêè èñòèííîãî Ãóðó
Ìû äîëæíû óáåäèòüñÿ, ÷òî âûáðàëè èñòèííîãî Ãóðó. Ïðèçíàêè èñòèííîãî
Ãóðó äàíû â Ïèñàíèÿõ:
à) Îí ñâåäóù â íàñòàâëåíèÿõ áîãîîòêðîâåííûõ Ïèñàíèé.
á) Îí ïîñòîÿííî ïîäòâåðæäàåò ýòè íàñòàâëåíèÿ ñîáñòâåííûì ïðèìåðîì.
â) Îí ñâîáîäåí îò ìèðñêèõ ïðèâÿçàííîñòåé.
ã) Îí ïîëó÷èë äóõîâíîå çíàíèå ïî öåïè ó÷åíè÷åñêîé ïðååìñòâåííîñòè è
ñëåäóåò íàñòàâëåíèÿì ñâîåãî Ãóðó è ó÷åíèþ âñåé Ñàìïðàä¹éè. Ñóùíîñòü
ïàðàìïàðû — ¡èꢹ, äóõîâíûå íàñòàâëåíèÿ. Ãîñïîäü Ê\¢+à ãîâîðèò â
“Øð¸ìàä-Áõ¹ãàâàòàì”: “Ñíà÷àëà ß ïîâåäàë âåäè÷åñêîå çíàíèå Áðàõìå. Çàòåì îíî áûëî ïåðåäàíî åãî ó÷åíèêàì: ÷åòûðåì Êóì¹ðàì, Ìàð¸÷è, À%ãèðå è
äðóãèì ìóäðåöàì”. Ïåðâîíà÷àëüíî ýòî çíàíèå ñóùåñòâîâàëî â ôîðìå çâóêà, à
çàòåì ïîÿâèëîñü è â ôîðìå êíèã.
ä) Îí ïðèíèìàåò íà ñåáÿ çàáîòó î äóõîâíîì ðàçâèòèè ó÷åíèêà, íî åñëè
ó÷åíèê íàðóøàåò åãî íàñòàâëåíèÿ, Ãóðóäåâ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà åãî äåéñòâèÿ.
Èòàê, íå î÷àðîâûâàÿñü âíåøíèìè àòðèáóòàìè, à ñòàðàÿñü ïîíÿòü âíóòðåííþþ ñóòü, ìû äîëæíû óâèäåòü êâàëèôèêàöèþ äóõîâíîãî ó÷èòåëÿ (÷èòàÿ
åãî êíèãè, ñëóøàÿ åãî ëåêöèè, áåñåäóÿ ñ åãî ó÷åíèêàìè) è óáåäèòüñÿ, ÷òî
æèçíü Ãóðóäåâà ÿâëÿåòñÿ ïîäëèííûì âîïëîùåíèåì òðàíñöåíäåíòíîãî çíàíèÿ
Ïèñàíèé. Óáåäèâøèñü â ïðàâèëüíîñòè ñâîåãî âûáîðà, íàì íóæíî ïîíÿòü, â
êàêîì íàñòðîåíèè ñëåäóåò ïðèíÿòü ïðèáåæèùå èñòèííîãî Ãóðó.

8

Ïîñâÿùåíèå â Õàðèí¹ì

4. Êà÷åñòâà êàíäèäàòà â ó÷åíèêè
Íåîáõîäèìî ÷åòûðå ãëàâíûõ êà÷åñòâà:
à) Âåðà: âåðà â òî, ÷òî òîëüêî èñòèííûé ïðåäñòàâèòåëü Ê\¢+û — Ãóðóäåâ ñìîæåò ïîìî÷ü ìíå, íî ñàì ÿ íå ñïîñîáåí îïðåäåëèòü, ÷òî ïî-íàñòîÿùåìó
õîðîøî, à ÷òî ïëîõî äëÿ ìîåé äóõîâíîé æèçíè. Äàðîâàòü ìíå ëþáîâü ê Áîãó
ñïîñîáíà òîëüêî ëè÷íîñòü, îáëàäàþùàÿ åþ. È ýòî åñòü åå áåñïðè÷èííàÿ ìèëîñòü. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî äàðà íåîáõîäèìî ïîäëèííîå ñìèðåíèå.
á) Ïîëíîå ñàìîïîñâÿùåíèå (ñàìîïðåäàíèå) Ãóðóäåâó. Ýòî è åñòü ïîäëèííîå ñìèðåíèå. Ñìèðåíèåì ìîæåò áûòü òîëüêî ñòîïðîöåíòíîå Ñëóæåíèå. Ñëóæåíèå êîìó? Ãóðóäåâó è Âàè¢+àâàì. Ýòî íàèáîëåå âàæíî. ß äîëæåí ñòðåìèòüñÿ
ñëóæèòü, à íå òðåáîâàòü ñëóæåíèÿ ñåáå. Äóõîâíûé ìèð — ýòî ìèð ñëóæåíèÿ è
ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ. Òîëüêî òàêèì ïóòåì ÿ ìîãó îáðåñòè âûñøåå áëàãî.
â) Èñêðåííîñòü: ÿ äîëæåí èñêðåííå ñòðåìèòüñÿ âûïîëíÿòü íàñòàâëåíèÿ
ó÷èòåëÿ, èñêðåííå ñïðàøèâàòü, åñëè âîçíèêíóò êàêèå-ëèáî âîïðîñû èëè ñîìíåíèÿ, áóäó÷è ïðè ýòîì ñâîáîäíûì îò êàêîãî-ëèáî íàìåðåíèÿ óäîâëåòâîðèòü
ñâîè ýãîèñòè÷åñêèå æåëàíèÿ èëè îñêîðáèòü êîãî-òî.
ã) ß íå äîëæåí êðèòèêîâàòü Âàè¢+àâîâ è Ãóðóäåâà, òàê êàê íà íà÷àëüíîì óðîâíå íàøå âèäåíèå îãðàíè÷åíî. Ãóðóäåâ âñåãäà ãîòîâ îòâåòèòü íà ëþáûå
âîïðîñû, è â ñëó÷àå êàêèõ-òî ñîìíåíèé ìû äîëæíû îáðàùàòüñÿ ê íåìó.
Èòàê, ó÷åíèê äîëæåí ïîëó÷èòü ïîñâÿùåíèå â âîñïåâàíèå Õàðèí¹ìà (Ñâÿòûõ Èìåí Áîãà) â òàêîì ðàñïîëîæåíèè äóõà.

5. ×òî òàêîå ïîñâÿùåíèå â âîñïåâàíèå Ìàõ¹ìàíòðû?
Ïîëó÷åíèå Õàðèí¹ìà îçíà÷àåò ïðîöåññ ïåðåäà÷è ñåìåíè ëþáâè ê Áîãó îò
Ãóðó ê ó÷åíèêó. ×òî òàêîå Ìàõ¹ìàíòðà? Ìàõ¹ìàíòðà íåîòëè÷íà îò Ñàìîãî
Ê\¢+û. Îíà äàíà æèâûì ñóùåñòâàì êàê Åãî âåëè÷àéøàÿ ìèëîñòü. Äàæå ñàìûå
ïàäøèå ìîãóò âîñïåâàòü Ñâÿòûå Èìåíà. Äëÿ âîñïåâàíèÿ íå ñóùåñòâóåò íèêàêèõ ñòðîãèõ ïðàâèë îòíîñèòåëüíî ìåñòà èëè âðåìåíè.  ðàñ÷åò áåðóòñÿ òîëüêî
íàøè èñêðåííîñòü è âåðà. Íî âîñïåâàÿ, ìû äîëæíû ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü îñêîðáëåíèé Ñâÿòîãî Èìåíè. Íà ïåðâûõ ïîðàõ ýòî áóäåò òðóäíî, íî íå ñëåäóåò ïðåäàâàòüñÿ óíûíèþ. Ãóðóäåâ çíàåò íàóêó ïðàâèëüíîãî âîñïåâàíèÿ. È îí ïåðåäàåò
åå íàì âî âðåìÿ ïîñâÿùåíèÿ. Ìû äîëæíû ñ äîëæíûì ïîíèìàíèåì ïðèíÿòü
ýòî áîãàòñòâî è îñîçíàòü, ÷òî ïîâòîðåíèå Õàðèí¹ìà åñòü ñëóæåíèå äóõîâíîìó
ó÷èòåëþ è ½ð¸ Ê\¢+å.
Õàðå Ê\¢+à, Õàðå Ê\¢+à
Ê\¢+à, Ê\¢+à, Õàðå, Õàðå
Õàðå йìà, Õàðå йìà,
йìà, йìà, Õàðå, Õàðå.

9

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
Îáùèé ñìûñë Ìàõ¹ìàíòðû: Èìÿ “Ê\¢+à” îçíà÷àåò “Âñåïðèâëåêàþùèé”, “йìà” — “Âñåðàäóþùèé”, à “Õàðå” — ýòî îáðàùåíèå ê ýíåðãèè ïðåäàííîãî ñëóæåíèÿ ½ð¸ Ê\¢+å. Èòàê: “Î Âñåïðèâëåêàþùèé, î Ðàäóþùèé âñåõ
Ãîñïîäü, î Ñèëà Ãîñïîäà, ïîçâîëü ìíå ñ ïðåäàííîñòüþ ñëóæèòü Òåáå!”
Õàðå Ê\¢+à Ìàõ¹ìàíòðà èìååò è äðóãèå, áîëåå ñîêðîâåííûå çíà÷åíèÿ,
íî îíè êàñàþòñÿ ñàìûõ âîçâûøåííûõ äóõîâíûõ ðåàëüíîñòåé, è èõ îáñóæäåíèå
íå âõîäèò â öåëè äàííîé ðàáîòû.

6. Êàê ïðàêòèêîâàòü Áõàêòè-éîãó?
Ìû äîëæíû ñëåäîâàòü ѹäõàíà-áõàêòè — ïðàêòèêå óïîðÿäî÷åííîãî ïðåäàííîãî ñëóæåíèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò íàì çàäåéñòâîâàòü â ñëóæåíèè Ãîñïîäó
½ð¸ Ê\¢+å íàøè îðãàíû ÷óâñòâ è óì. Ïðàêòèêà Áõàêòè-éîãè âêëþ÷àåò â
ñåáÿ äåâÿòü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè:
¡ðàâà+à= ê¸ðòàíà= âèø+î¯
ñìàðà+à= ï¹äà-ñåâàíàì
àð÷àíà= âàíäàíà= ä¹ñéàì
ñàêõéàì ¹òìà-íèâåäàíàì
(“½ð¸ìàä-Áõ¹ãàâàòàì”, 7.5.23)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ñëóøàíèå î Ãîñïîäå;
Âîñïåâàíèå Ñâÿòûõ Èìåí Ãîñïîäà;
Ïîìèíàíèå Ãîñïîäà;
Ñëóæåíèå Åãî Ñòîïàì-Ëîòîñàì è Åãî ïðåäàííûì;
Ïîêëîíåíèå Áîæåñòâó;
Âîçíåñåíèå ìîëèòâ;
Ïðèíÿòèå ïîëîæåíèÿ ñëóãè ïî îòíîøåíèþ ê Ãîñïîäó;
Ñëóæåíèå ½ð¸ Ê\¢+å â êà÷åñòâå äðóãà;
Ïîëíîå ïîñâÿùåíèå ñåáÿ Ãîñïîäó.

Íåîáõîäèìî ñëåäîâàòü ýòèì äåâÿòè ïðîöåññàì. Íî ãëàâíîå â íàøåé äóõîâíîé æèçíè — ýòî ñîâåðøåííîå ñàìîïðåäàíèå ½ð¸ Ê\¢+å. Ñàìîïðåäàíèå, èëè
¡àðàí¹ãàòè, âêëþ÷àåò â ñåáÿ øåñòü ñîñòàâëÿþùèõ:
I. Ïðèíÿòèå âñåãî áëàãîòâîðíîãî äëÿ Ê\¢+à-Áõàêòè;
II. Óáåæäåííîñòü, ÷òî Ê\¢+à — è òîëüêî Îí, çàùèòèò íàñ;
III. Òâåðäàÿ âåðà â òî, ÷òî Ê\¢+à — åäèíñòâåííûé Õðàíèòåëü è Âëàäûêà âñåãî;
IV. Îòñóòñòâèå ýãîèñòè÷åñêèõ æåëàíèé;
V. Îñîçíàíèå ñåáÿ æàëêîé, íèê÷åìíîé äóøîé.

10

Ïîñâÿùåíèå â Õàðèí¹ì

7. ½ð¸ ×àèòàíéà Ìàõ¹ïðàáõó
Êòî òàêîé ½ð¸ ×àèòàíéà Ìàõ¹ïðàáõó? Ýòî Ñàì Ê\¢+à, ïðèíÿâøèé
íàñòðîåíèå ½ð¸ìàò¸ йäõ¹ð¹í¸. ßâëåíèå Ãîñïîäà Ãàóð¹%ãè èìåëî äâå öåëè:
1) Ê\¢+à õîòåë ïîçíàòü ãëóáèíó ëþáâè, êîòîðóþ èñïûòûâàåò ê Íåìó
½ð¸ìàò¸ йäõèê¹. Ïîýòîìó Îí, ïðîíèêøèñü ÷óâñòâàìè ½ð¸ìàò¸ йäõ¹ð¹í¸
è âçÿâ öâåò Åå òåëà (çîëîòèñòûé), ÿâèëñÿ êàê Áîæåñòâåííûé Ñûí ½ð¸ìàò¸
½à÷¸ Äåâ¸.
2) Îí ïðèøåë, ÷òîáû âåëèêîäóøíî, ïî Ñâîåé áåñïðè÷èííîé Ìèëîñòè,
ðàçäàâàòü ÷èñòóþ ëþáîâü ê Áîãó (Ïðåìà-Áõàêòè), êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ âûñøåé
öåëüþ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè.
½ð¸ ×àèòàíéà Ìàõ¹ïðàáõó îñòàâèë íàì íàêàç: “Èñêðåííåå âîñïåâàíèå
Ñâÿòûõ Èìåí Áîãà — ãëàâíîå ñðåäñòâî äëÿ äîñòèæåíèÿ èñêîìîé öåëè —
ëþáâè ê Ê\¢+å”. Ãóðóäåâ ìèëîñòèâî äàåò íàì øàíñ ñëåäîâàòü íàñòàâëåíèÿì
Ìàõ¹ïðàáõó, ïîòîìó ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïîäëèííîé äóõîâíîé ïðååìñòâåííîñòè, âîñõîäÿùåé ê ½ð¸ ×àèòàíéå.

8. ½ð¸ Шï¹íóãà-ñàìïðàä¹éà — Ëèíèÿ ½ð¸ Шïû
Ñðåäè áëèæàéøèõ ïîñëåäîâàòåëåé ½ð¸ìàíà Ìàõ¹ïðàáõó èñêëþ÷èòåëüíîå ìåñòî ïðèíàäëåæèò ½ð¸ëå Шïå Ãîñâ¹ì¸. Èìåííî åìó ½ð¸ ×àèòàíéà,
íåçàäîëãî äî îêîí÷àíèÿ Ñâîèõ ïðîÿâëåííûõ ˸ë, äîâåðèë ïîïå÷åíèå îáî âñåé
Ñâîåé Ñàìïðàä¹éå, ñäåëàâ åãî õðàíèòåëåì ñàìûõ âîçâûøåííûõ ýçîòåðè÷åñêèõ
èñòèí Áõàêòè. Ïðè÷èíà ýòîãî — â îñîáîì ïîëîæåíèè, çàíèìàåìîì ½ð¸ëîé
Шïîé Ãîñâ¹ì¸ â íàäìèðíîì Ñëóæåíèè ½ð¸ìàò¸ йäõ¹ð¹í¸. Ïîýòîìó äóõîâíàÿ òðàäèöèÿ Ìàõ¹ïðàáõó èçâåñòíà êàê ½ð¸ Шï¹íóãà-ñàìïðàä¹éà (“Шï¹íóãà” îçíà÷àåò “ïîñëåäîâàòåëü ½ð¸ Шïû”).  òå÷åíèå âåêîâ ìíîæåñòâî âåëèêèõ ó÷èòåëåé è ñâÿòûõ ÿâèëîñü â Ëèíèè ½ð¸ Шïû è ðàñïðîñòðàíÿëî ×èñòóþ
Ïðåäàííîñòü â åå âûñøåì âûðàæåíèè, äàâàÿ íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìóþ ìèëîñòü
áåñ÷èñëåííûì äóøàì. Îäíàêî â êîíöå XVIII — íà÷àëå XIX ââ. ÷èñòàÿ òðàäèöèÿ Ìàõ¹ïðàáõó îêàçàëàñü ïî÷òè óòðà÷åííîé, â òî âðåìÿ êàê øèðîêî ðàñïëîäèëèñü ðàçëè÷íûå ëæåó÷åíèÿ, èçâåñòíûå ïîä îáùèì íàçâàíèåì ñàõàäæèé¹,
êîòîðûå ïðåòåíäîâàëè íà ïðååìñòâåííîñòü îò ½ð¸ ×àèòàíéàäåâà. Íî âåëèêèé
Áõàêòèâèíîäà œõ¹êóð (1838-1914) âîçðîäèë äâèæåíèå ½ð¸ ×àèòàíéè
Ìàõ¹ïðàáõó â åãî èçíà÷àëüíîé ÷èñòîòå è ñëàâå è ñîçäàë îñíîâó äëÿ åãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïî âñåìó ìèðó. Åãî äåëî ïðîäîëæèë åãî áëèñòàòåëüíûé ñûí —
½ð¸ëà Áõàêòè Ñèääõ¹íòà Ñàðàñâàò¸ Ãîñâ¹ì¸ Ïðàáõóï¹äà (1874-1937),
îñíîâàâøèé Ãàó{¸éà Ìà}õ — äóõîâíóþ Ìèññèþ, ÿâëÿþùóþñÿ èñòèííîé
íîñèòåëüíèöåé ó÷åíèÿ Ìàõ¹ïðàáõó, — è ðàñïðîñòðàíèâøèé âåñòü ½ð¸ ×àè-

11

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
òàíéàäåâà ïî âñåé Èíäèè. Ñðåäè åãî ìíîãî÷èñëåííûõ ó÷åíèêîâ îñîáîå ìåñòî
çàíèìàþò äâå ëè÷íîñòè: ½ð¸ëà À.×.Áõàêòèâåä¹íòà Ñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæ Ïðàáõóï¹äà è ½ð¸ëà Á.Ð.½ð¸äõàð Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæ (Ïàðàì-Ãóðóäåâ). Ïåðâûé
ïðèíåñ ó÷åíèå Ìàõ¹ïðàáõó â çàïàäíûé ìèð, îñíîâàâ øèðîêî èçâåñòíîå “Ìåæäóíàðîäíîå îáùåñòâî ñîçíàíèÿ Ê\¢+û” (ISKCON). Âòîðîìó æå åãî Ãóðóäåâ
ïåðåäàë ïîëíîìî÷èÿ áûòü õðàíèòåëåì âûñøèõ äóõîâíûõ èäåàëîâ ½ð¸-Шï¹íóãà-ñàìïð¹äàéè.

9. ½ð¸ëà ½ð¸äõàð Ìàõ¹ð¹äæ
½ð¸ëà Áõàêòè Ðàê¢àê ½ð¸äõàð Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæ (1895-1988) —
âåëè÷àéøèé âàè¢+àâñêèé ñâÿòîé íàñòàâíèê äâàäöàòîãî ñòîëåòèÿ. Ðîäèâøèñü
â áëàãîðîäíîé áð¹õìà+ñêîé ñåìüå, îí ñ ñàìîãî äåòñòâà ïðîÿâëÿë íåîáû÷àéíûå
äóõîâíûå êà÷åñòâà.  íà÷àëå äâàäöàòûõ ãîäîâ îí ïðèñîåäèíèëñÿ ê Ãàó{¸éàÌà}õó — Ìèññèè ½ð¸ëû Áõàêòè-ñèääõ¹íòû Ñàðàñâàò¸ œõ¹êóðà è âñêîðå
ñòàë îäíèì èç âåäóùèõ åå ïðîïîâåäíèêîâ. Â 1930 ãîäó åãî Ãóðóäåâ ïîñâÿòèë
åãî â ñàííé¹ñó (ìîíàøåñòâî), äàâ èìÿ “Áõàêòè Ðàê¢àê ½ð¸äõàð Ìàõ¹ð¹äæ”
(“Õðàíèòåëü Ïðåäàííîñòè ½ð¸äõàð Ìàõ¹ð¹äæ”), êîòîðîå ïðåêðàñíî îòðàæàåò
åãî âíóòðåííþþ ïðèðîäó. ½ð¸ëà Ñàðàñâàò¸ œõ¹êóð ìíîãîêðàòíî è ðàçëè÷íûì
îáðàçîì îòìå÷àë âåëèêèå êà÷åñòâà ½ð¸ëû ½ð¸äõàðà Ìàõ¹ð¹äæà. Ïåðåä ñâîèì
óõîäîì èç ýòîãî ìèðà îí ïîïðîñèë åãî ïåòü “½ð¸ Шï¹-ìà*äæàð¸-ïàäà” —
ñâîé ëþáèìûé áõàäæàí, ïîñâÿùåííûé ñàìûì âîçâûøåííûì è ñîêðîâåííûì
äóõîâíûì èñòèíàì. Òàêèì îáðàçîì îí ÿñíî óêàçàë íà ½ð¸ëó ½ð¸äõàðà
Ìàõ¹ð¹äæà êàê íà ñâîåãî äåéñòâèòåëüíîãî ïðååìíèêà, êîòîðîìó íàäëåæèò
ñòàòü ïàòðèàðõîì âñåé ½ð¸-Шï¹íóãà-ñàìïðàä¹éè.
Èç-çà âîçíèêøèõ ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñëå óõîäà ½ð¸ëû Áõàêòèñèääõ¹íòû Ñàðàñâàò¸ œõ¹êóðà òðåíèé â Ãàó{¸éà Ìà}õå, ½ð¸ëà ½ð¸äõàð Ìàõ¹ð¹äæ îñòàâèë äâèæåíèå è êàêîå-òî âðåìÿ æèë óåäèíåííî. Çàòåì, â 1941 ãîäó,
îí îñíîâàë ñîáñòâåííóþ Ìèññèþ — ½ð¸ ×àèòàíéà ѹðàñâàò Ìà}õ.
Íåèçìåííî ïî÷èòàåìûé âñåìè ñâîèìè äóõîâíûìè áðàòüÿìè è ìíîãèìè
äðóãèìè Âàè¢+àâàìè, ½ð¸ëà ½ð¸äõàð Ìàõ¹ð¹äæ áûë èñòèííûì Áõàêòè
Ðàê¢àêîì — Õðàíèòåëåì âûñî÷àéøèõ èäåàëîâ ×èñòîé Ïðåäàííîñòè. Ìíîæåñòâî èñêðåííèõ äóø ñòåêàëîñü â åãî îáèòåëü, ðàñïîëîæåííóþ â ñâÿòîé ½ð¸
Íàáàäâ¸ï-Äõ¹ìå. Åãî ÷óäåñíûå êà÷åñòâà: âåëè÷àéøàÿ ëþáîâü, ñêðîìíîñòü,
ñìèðåíèå, ñïðàâåäëèâîñòü, ñîñòðàäàíèå, óìèðîòâîðåííîñòü, ïîëíîå îòñóòñòâèå
ïàðòèéíîãî äóõà, ãîòîâíîñòü âñåãäà ïðèéòè íà ïîìîùü, ñïîñîáíîñòü âñå ïðèâîäèòü â ãàðìîíèþ, â ñî÷åòàíèè ñ áåñêîìïðîìèññíîé âåðíîñòüþ Ãàó{¸éàñèääõ¹íòå, ïðèâëåêàëè ê íåìó ñåðäöà ëþäåé. Åãî áëåñòÿùèå òðóäû íà ñàíñêðèòå
è áåíãàëè, à òàêæå áåñåäû íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ñòàëè íåñðàâíåííûìè
ñîêðîâèùàìè äóõîâíîñòè Ãàó{¸éè.

12

Ïîñâÿùåíèå â Õàðèí¹ì
 êîíöå 70 — íà÷àëå 80-õ ãîäîâ ê ½ð¸ëå ½ð¸äõàðå Ìàõ¹ð¹äæó ñòàëè
ïðèõîäèòü çàïàäíûå ïðåäàííûå, è ïîñòåïåííî îñíîâàííàÿ èì Ìèññèÿ — ½ð¸
×àèòàíéà ѹðàñâàò Ìà}õ ðàñïðîñòðàíèëàñü ïî âñåìó ñâåòó.  1985 ãîäó,
íåçàäîëãî äî ñâîåãî óõîäà èç ýòîãî ìèðà, ½ð¸ëà ½ð¸äõàð Ìàõ¹ð¹äæ îôèöèàëüíî íàçíà÷èë ñâîèì ïðååìíèêîì è ñëåäóþùèì ¹÷¹ðéåé ½ð¸ ×àèòàíéà ѹðàñâàò Ìà}õà ñâîåãî áëèæàéøåãî ó÷åíèêà è ñëóãó ½ð¸ëó Áõàêòè Ñóíäàðà
Ãîâèíäó Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæà.

9. ½ð¸ëà Áõàêòè Ñóíäàð Ãîâèíäà Ìàõ¹ð¹äæ
½ð¸ëà Áõàêòè Ñóíäàð Ãîâèíäà Ìàõ¹ð¹äæ (ðîä. â 1929 ãîäó) âñåãî â
âîçðàñòå ñåìíàäöàòè ëåò ïðèíÿë ïðèáåæèùå Ñòîï-Ëîòîñîâ ½ð¸ëû ½ð¸äõàðà
Ìàõ¹ð¹äæà. Åãî Ãóðóäåâ, âèäÿ èñêëþ÷èòåëüíûå äóõîâíûå êà÷åñòâà þíîøè,
óæå â ïåðâûå äíè ïîñëå ïðèõîäà Ãîâèíäû Ìàõ¹ð¹äæà îïðåäåëèë åãî êàê ñâîåãî
ïðååìíèêà è íå ìåíÿë ýòîãî ðåøåíèÿ íèêîãäà.  1985 ãîäó ½ð¸äõàð Ìàõ¹ð¹äæ
ïîñâÿòèë åãî â ñàííé¹ñó è îôèöèàëüíî ïðîâîçãëàñèë ñâîèì ïðååìíèêîì.
Íà÷èíàÿ ñ 1992 ãîäà ½ð¸ëà Ãîâèíäà Ìàõ¹ð¹äæ íåóñòàííî ïóòåøåñòâóåò ïî
âñåìó ìèðó, ïðîïîâåäóÿ ïîñëàíèå ½ð¸ ×àèòàíéè Ìàõ¹ïðàáõó è ÿâëÿÿ ñâîþ
ìèëîñòü ìíîæåñòâó óäà÷ëèâûõ äóø íà âñåõ êîíòèíåíòàõ ïëàíåòû. Îí
íåîäíîêðàòíî ïîñåùàë è Ðîññèþ.
½ð¸ëà Ãîâèíäà Ìàõ¹ð¹äæ ïëåíÿåò ñåðäöà òûñÿ÷ ëþäåé ñâîåé ëþáîâüþ,
ìèëîñåðäèåì, ñìèðåíèåì è óäèâèòåëüíûì äàðîì îáúÿñíÿòü ñàìûå ñëîæíûå è
âîçâûøåííûå äóõîâíûå êîíöåïöèè ïðîñòûì ÿçûêîì. “Ëþáîâü ê Ñâÿòîìó Èìåíè, ìèëîñåðäèå ê æèâûì ñóùåñòâàì è ñëóæåíèå Âàè¢+àâàì” — ýòè ñëîâà
òî÷íî ïåðåäàþò ñóòü Ìèññèè ½ð¸ëû Ãîâèíäû Ìàõ¹ð¹äæà.

Âåëè÷èå ½ð¸ Õàðèí¹ìà

(1)
½ð¸ Ïà*÷à-òàòòâà, Âîçâûøåííàÿ Ìàíòðà
ïÿòè Ëèêîâ ½ð¸ ×àèòàíéàäåâà —
½ð¸ Ê\¢+à ×àèòàíéà, Ïðàáõó Íèòé¹íàíäà,
½ð¸ Àäâàèòà, Ãàä¹äõàðà, ½ð¸â¹ñ¹äè Ãàóðàáõàêòàâ\íäà

(2)
Âûñøàÿ Ìàíòðà Ñâÿòîãî Èìåíè Âñåâûøíåãî Ãîñïîäà—
Õàðå Ê\¢+à Õàðå Ê\¢+à Ê\¢+à Ê\¢+à Õàðå Õàðå
Õàðå йìà Õàðå йìà йìà йìà Õàðå Õàðå

(3)
Ñà%ê¸ðòàíà-ïðàâàðòàêà ½ð¸ Ê\¢+à-×àèòàíéà
Ñà%ê¸ðòàíà-éàäæ*å ò¹%ðå áõàäæå ñåè äõàíéà
Ñåè òà ñóìåäõ¹ ¹ðà êóáóääõè ñà=ñ¹ðà
ñàðâà-éàäæ*à õàèòå Ê\¢+à-í¹ìà-éàäæ*à ñ¹ðà
“Ãîñïîäü ½ð¸ Ê\¢+à ×àèòàíéà — îñíîâîïîëîæíèê ñà%ê¸ðòàíà (ñîâìåñòíîãî âîñïåâàíèÿ Ñâÿòîãî Èìåíè Ãîñïîäà). Òîò, êòî ïîêëîíÿåòñÿ Åìó
ïîñðåäñòâîì ñà%ê¸ðòàíà — âîèñòèíó óäà÷ëèâ. Òàêîé ÷åëîâåê äåéñòâèòåëüíî
ðàçóìåí; äðóãèå æå, ÷åé ðàçóì èçâðàùåí, äîëæíû ïðåòåðïåâàòü ïîâòîðÿþùèåñÿ
ðîæäåíèÿ è ñìåðòè. Æåðòâîïðèíîøåíèå âîñïåâàíèÿ Ñâÿòîãî Èìåíè Ê\¢+û —
ñóòü âñåõ æåðòâîïðèíîøåíèé”.
(“½ð¸ ×àèòàíéà-÷àðèò¹ì\òà”, ¿äè, 3.77-78)

14

Âåëè÷èå ½ð¸ Õàðèí¹ìà

(4)
ïðàáõó áîëå-êàõèë¹% ýè ìàõ¹ìàíòðà
èõ¹ äæàïà ãèé¹ ñàáå êàðèé¹ íèðááàíäõà
èõ¹ õàèòå ñàðââà-ñèääõè õàèáå ñàá¹ðà
ñàðââà-ê¢à+à áîëî, èòõå âèäõè í¹ õè ¹ðà
“Ãîñïîäü ñêàçàë: “ß ïîâåäàë âàì ýòó Ìàõ¹ìàíòðó, ïîýòîìó ïóñòü êàæäûé
âîñïåâàåò åå ñ íàäëåæàùèì óñåðäèåì. Ïîñòóïàÿ òàê, âû âñå äîñòèãíåòå ñîâåðøåíñòâà. Âîñïåâàéòå íåïðåñòàííî — äðóãèõ ïðàâèë íå ñóùåñòâóåò””.
(“½ð¸ ×àèòàíéà-Áõ¹ãàâàòà”, Ìàäõéà, 23.77)
êè ¡àéàíå êè áõîäæàíå, êè â¹ äæ¹ãàðà+å
àõàðíè¡à ÷èíòà ê\¢+à, áîëîõî âàäàíå
“Îòäûõàåøü ëè íà ëîæå, åøü ëè, ïðîáóæäàåøüñÿ — äíåì è íî÷üþ äóìàé
î Ê\¢+å è âñëóõ ïðèçûâàé Åãî Èìÿ”.
(“½ð¸ ×àèòàíéà-Áõ¹ãàâàòà”, Ìàäõéà, 23.78)

(5)
Èñòèííàÿ ïðèðîäà Èìåíè
×èñòåéøèé Îáðàç Áîæåñòâåííîãî Èìåíè —
í¹ìà-÷èíò¹ìà+è¯ ê\¢+à¡-÷àèòàíéà-ðàñà-âèãðàõà¯
ï¨ð+௠¡óääõî íèòéà-ìóêòî áõèííàòâ¹í-í¹ìà-í¹ìèíî¯
“Ñâÿòîå Èìÿ Ê\¢+û — Áîæåñòâåííûé, ôèëîñîôñêèé êàìåíü, Îíî —
Ñàì Ê\¢+à, Îáðàç èñïîëíåííîé ñîçíàíèÿ Áîæåñòâåííîé Ñëàäîñòè; Îíî åñòü
ïîëíîòà, Îíî ÷èñòî è âå÷íî ñâîáîäíî, ïîñêîëüêó íåò ðàçëè÷èÿ ìåæäó Èìåíåì
è Åãî Íîñèòåëåì”.
(Ïàäìà-ïóð¹+à)

(6)
Áîæåñòâåííûå Ìàíòðû,
ïðåäïèñàííûå äëÿ êàæäîé èç ÷åòûðåõ éóã
 ýïîõó Ñàòéà:
í¹ð¹éà+àïàð¹ âåäà í¹ð¹éà+à ïàð¹ê¢àðà
í¹ð¹éà+àïàð¹ ìóêòè í¹ð¹éà+à ïàð¹ãàò¸

15

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
 ýïîõó Òðåòà:
ð¹ì í¹ð¹éà+¹íàíòà ìóêóíäà ìàäõóñ¨äàíà
ê\¢+à êå¡àâà êà=ñ¹ðå õàðå âàèêó+}õà â¹ìàíà
 ýïîõó Äâ¹ïàðà:
õàðå ìóð¹ðå ìàäõóêàèòàáõ¹ðå ãîï¹ë ãîâèíäà ìóêóíäà ¡àóðå
éàã*å¡à í¹ð¹éà+à ê\¢+à âè¢+ó
íèð¹¡ðàéà= ìà+ äæàãàä¸øà ðàê¢à
 ýïîõó Êàëè:
Õàðå Ê\¢+à Õàðå Ê\¢+à Ê\¢+à Ê\¢+à Õàðå Õàðå
Õàðå йìà Õàðå йìà йìà йìà Õàðå Õàðå

(7)
Èìÿ Ê\¢+û — âûñøàÿ è ïîäëèííàÿ èñïîëíåííîñòü æèçíè
êàëåð äî¢à-íèäõå ð¹äæàííàñòè õé ýêî ìàõ¹í ãóíà¯
ê¸ðòòàí¹ä ýâà ê\¢+àñéà ìóêòà-áàíäõ௠ïàðà= âðàäæåò
“Î öàðü, ñðåäè ìíîæåñòâà ïîðîêîâ è íåñîâåðøåíñòâ ýïîõè Êàëè ñóùåñòâóåò îäíî âåëèêîå äîñòîèíñòâî: âîñïåâàíèåì Èìåíè Ê\¢+û æèâûå ñóùåñòâà
îñâîáîæäàþòñÿ îò ïóò ìèðà è äîñòèãàþò îáèòåëè Ñàìîãî Ãîñïîäà”.
(“½ð¸ìàä-Áõ¹ãàâàòàì”,12.3.51)

(8)
Ñâÿòîå Èìÿ êàê éóãà-äõàðìà
ê\òå éàä äõé¹éàòî âè¢+ó= òðåò¹é¹= éàäæàòî ìàêõàè¯
äâ¹ïàðå ïàðè÷àðé¹é¹= êàëàó òàä õàðè-ê¸ðòàí¹ò
“Âñå, ÷òî äîñòèãàëîñü ìåäèòàöèåé íà Âè¢+ó â ýïîõó Ñàòéà, âåäè÷åñêèì
æåðòâîïðèíîøåíåì â ýïîõó Òðåòà è ïîêëîíåíèåì â Äâ¹ïàðà-éóãó, â âåê Êàëè
äîñòèãàåòñÿ âîñïåâàíèåì Èìåíè Ê\¢+û”.
(“½ð¸ìàä-Áõ¹ãàâàòàì”, 12.3.52)

16

Âåëè÷èå ½ð¸ Õàðèí¹ìà

(9)
äõé¹éàí ê\òå éàäæàí éàäæ*àèñ òðåò¹é¹= äâ¹ïàðå ‘ð÷àéàí
éàä-¹ïíîòè òàä-¹ïíîòè êàëàó ñà%ê¸ðòéà êå¡àâàì
“Òî, ÷òî îáðåòàåòñÿ ñîçåðöàíèåì â ýïîõó Ñàòéà, âåäè÷åñêèì æåðòâîïðèíîøåíèåì â ýïîõó Òðåòà è ïîêëîíåíèåì â ýïîõó Äâ¹ïàðà, â ýïîõó Êàëè
ëåãêî äîñòèãàåòñÿ âîñïåâàíèåì Èìåíè Ê\¢+û”.
(“Ïàäìà-ïóð¹+à”, Óòòàðà-êõà+{à, 42)

(10)
õàðåð í¹ìà õàðåð í¹ìà õàðåð í¹ìàèâà êåâàëàì
êàëàó í¹ñòé ýâà í¹ñòé ýâà ãàòèð àíéàòõ¹
“Òîëüêî Èìÿ Õàðè, Èìÿ Õàðè, Èìÿ Õàðè. Âîèñòèíó, â ýïîõó Êàëè íåò,
íåò, íåò èíîãî ïóòè”.
(“Á\õàí-͹ðàä¸éà-ïóð¹+à”)

(11)
êàëè-ê¹ëå í¹ìà-ð¨ïå ê\¢+à-àâàò¹ðà
í¹ìà õàèòå õàéà ñàðââà äæàãàòà íèñò¹ðà
“Â ýòîò âåê Êàëè Ê\¢+à íèñõîäèò â ôîðìå Ñâîåãî Ñâÿòîãî Èìåíè.
Áëàãîäàðÿ âîñïåâàíèþ âåñü ìèð îñâîáîæäàåòñÿ”.
(“½ð¸ ×àèòàíéà-÷àðèò¹ì\òà”, ¿äè, 17.22)

(12)
áàêòéà êàðè áõ¹ãàâàòå êàõå á¹ð á¹ð
êàëè-éóãå ê\¢+à-í¹ìà-ñà%ê¸ðòàíà ñ¹ð
êàëè-éóãå éóãà-äõàðìà - í¹ìåðà ïðà÷¹ð
òàòõè ë¹ãè ïèòàáàð+à ÷àèòàíéà-àâàò¹ð
“Ãîñïîäü ñíîâà è ñíîâà íàñòîÿòåëüíî âåëèò â ýòó ýïîõó ðàçäîðîâ è
ëèöåìåíèÿ ñîâåðøàòü ñîâìåñòíîå âîñïåâàíèå Èìåíè Ê\¢+û, òàê êàê îíî
ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ñóòüþ âñåãî ïîêëîíåíèÿ. Äõàðìà äëÿ äàííîãî âðåìåíè — ðàñïðîñòðàíåíèå Èìåíè Ê\¢+û, è ñ ýòîé öåëüþ Ê\¢+à ñíèçîøåë êàê çëàòîé
½ð¸ ×àèòàíéà”.
(“½ð¸ ×àèòàíéà-÷àðèò¹ì\òà”)

17

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!

 Êàëè-ÉÓÃÓ

(13)
òîëüêî Ê\¢+à-͹ì

äõàðìà-ïðàáàðòà%à êàðåí áðàäæåíäðà-íàíäàí
ïðåìå ã¹éå í¹÷å ëîêà êàðå ñà%ê¸ðòàí
“Ãîñïîäü Ê\¢+à, ñûí Íàíäû Ìàõ¹ð¹äæà, ëè÷íî äàåò íà÷àëî äõàðìå ýïîõè
Êàëè. Îí Ñàì âîñïåâàåò è òàíöóåò â ýêñòàòè÷åñêîé ëþáâè, è áëàãîäàðÿ ýòîìó
âåñü ìèð ñîâåðøàåò ñà%ê¸ðòàí”.
¹ðî òèíà-éóãå äõé¹í¹äèòå éåè ïõàëà õàéà
êàëè-éóãå ê\¢+à-í¹ìå ñåè ïõàëà ï¹éà
“ äðóãèå òðè éóãè — Ñàòéà, Òðåòà è Äâ¹ïàðà — ëþäè ñîâåðøàëè ðàçíîîáðàçíóþ äóõîâíóþ äåÿòåëüíîñòü. Êàêèõ áû ðåçóëüòàòîâ íè äîñòèãàëè îíè
óïîìÿíóòîé äåÿòåëüíîñòüþ, â Êàëè-éóãó îíè ìîãóò äîáèòüñÿ ýòîãî ïðîñòî âîñïåâàÿ Õàðå Ê\¢+à Ìàõ¹ìàíòðó”.
(“½ð¸ ×àèòàíéà-÷àðèò¹ì\òà”)

(14)
½ð¸ Õàðèí¹ì — ëó÷øèé äðóã äëÿ êàæäîãî
Ïðèâëå÷åííûé ïðåäàííîñòüþ, ½ð¸ Õàðèí¹ì òàíöóåò íà êîí÷èêå ÿçûêà
ñàìûõ óäà÷ëèâûõ ëþäåé. Èìÿ Ñàìî ïî Ñåáå íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê
ýòîìó ïðèçðà÷íîìó ìèðó. Õàðèí¹ì âñåìîãóù. Îí íàäåëåí ñèëîé ðàçðóøàòü
ìèðîâóþ èëëþçèþ. Â ýòîì âðåìåííîì ìèðå ó æèâûõ ñóùåñòâ íåò äðóãà, êðîìå
½ð¸ Õàðèí¹ìà. Òàê óòâåðæäàåò “×àèòàíéà-÷àðèò¹ì\òà”.

(15)
í¹ìà áèí¹ êàëè-ê¹ëå í¹õè ¹ðà äõàðììà
ñàðââà-ìàíòðà-ñ¹ðà í¹ìà - ýè ¡¹ñòðà-ìàðììà
“Â ýòó ýïîõó ðàçäîðîâ è ëèöåìåðèÿ íå ñóùåñòâóåò èíîé ðåëèãèè, êðîìå
âîñïåâàíèÿ Ñâÿòîãî Èìåíè. Èìÿ åñòü ñóùíîñòü âñåõ ìàíòð — òàê ãëàñÿò âñå
Ïèñàíèÿ”.
(“½ð¸ ×àèòàíéà-÷àðèò¹ì\òà”, ¿äè, 7.74)

18

Âåëè÷èå ½ð¸ Õàðèí¹ìà

(16)
Ðàñïðîñòðàíåíèå Èìåíè ½ð¸ Íèòé¹íàíäîé Ïðàáõó
Õàðå Ê\¢+à Õàðå
íèò¹è ê¸ í¹ì ýíå÷õå ðå
íèò¹è í¹ì ýíå÷õå, í¹ìåð õ¹òå,
¡ðàääõé¹ ì¨ëéå í¹ì äèòå÷õå ðå
Õàðå Ê\¢+à Õàðå Ê\¢+à Ê\¢+à Ê\¢+à Õàðå Õàðå ðå
Õàðå йìà Õàðå йìà йìà йìà Õàðå Õàðå ðå
(íèò¹è) äæ¸áåð äࡹ, ìàë¸í äåêõå
í¹ì ýíå÷õå âðàäæà òõåêå ðå
ýè-í¹ì ½èâà äæàïå ïà*÷à-ìóêõå ðå
(Êàê ñëàäîñòíî ýòî Èìÿ!)
ýè-í¹ì Áðàõì¹ äæàïå ÷àòóð-ìóêõå ðå
(Êàê ñëàäîñòåí ýòîò Õàðèí¹ì!)
ýè-í¹ì ͹ðàä á¸+¹éàðòðå ðå
(Êàê ñëàäîñòíî ýòî Èìÿ!)
ýè-í¹ì ¹áõ¹ñå Àäæ¹ìèë áàèêó+}õå ãåëî ðå
ýè-í¹ì áîëòå áîëòå âðàäæå ÷àëî ðå
““Õàðå Ê\¢+à Õàðå” — ÷òî çà äðàãîöåííóþ æåì÷óæèíó Èìåíè ïðèíîñèò Íèò¹é? Îí ïðèíåñ åå íà ýòîò ðûíîê èìåí. Ëþäè ïîêóïàþò åå ïî âåëèêîé
öåíå. Âèäÿ æàëêîå ïîëîæåíèå æèâûõ ñóùåñòâ, Íèò¹é ïðèíåñ Èìÿ èç Â\íä¹âàíà.
Ýòî Èìÿ ñâîèìè ïÿòüþ óñòàìè âîñïåâàåò ½èâà. Ýòî Èìÿ âîñïåâàåò ñâîèìè
÷åòûðüìÿ óñòàìè Áðàõì¹. Ýòî Èìÿ âîñïåâàåò ͹ðàäà, èãðàÿ íà â¸+å. Áëàãîäàðÿ òîëüêî îòáëåñêó ýòîãî Èìåíè Àäæ¹ìèë äîñòèã Âàèêó+}õè. Ïîéäåìòå æå âî
Â\íä¹âàí, âîñïåâàÿ ýòî Ñâÿòîå Èìÿ”.

(17)
½ð¸ Õàðèí¹ì îáëàäàåò áîëüøåé öåííîñòüþ,
÷åì ëþáîå ÷èñëî ïàëîìíè÷åñòâ
 “¹ìàíà-ïóð¹+å” ãîâîðèòñÿ:
ò¸ðòõà-êî}è-ñàõàñð¹+è ò¸ðòõà-êî}è-¡àò¹íè ÷à
ò¹íè ñàðââ¹+é àâ¹ïíîòè âè¢+îð í¹ì¹íè ê¸ðòòàí¹ò
“Âîñïåâàíèåì Ñâÿòîãî Èìåíè Ãîñïîäà Âè¢+ó îáðåòàåòñÿ ïëîä ïîñåùåíèÿ
áèëëèîíîâ Ñâÿòûõ Ìåñò ïàëîìíè÷åñòâà”.

19

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!

(18)
´
Òåíü èëè äàæå íàìåê íà Õàðè-͹ìó èìååò áîëüøóþ
öåííîñòü,
÷åì âñå àêòû áëàãî÷åñòèÿ
ãî-êî}è-ä¹íà= ãðàõà+å êõàãàñéà ïðàé¹ãà-ãà%ãîäàêà-êàëïà-â¹ñà¯
éàäæ*¹éóòà= ìåðó-ñóâàð+à-ä¹íà= ãîâèíäà-ê¸ðòòåð íà
ñàìà= ¡àò¹=¡àè¯
“Äàðåíèå ìèëëèîíîâ êîðîâ â ñîëíå÷íîå çàòìåíèå, æèçíü â òå÷åíèå êàëïû
â Ïðàé¹ãå, ó Ãà%ãè è ò.ï., ñîâåðøåíèå äåñÿòè òûñÿ÷ æåðòâîïðèíîøåíèé è
äàðåíèå çîëîòîé ãîðû íå ðàâíû äàæå äâóì ñîòûì ÷àñòèöàì ñëàáåéøåé ïîïûòêè
âîñïåâàòü áåñêîíå÷íóþ ñëàâó Âñåâûøíåãî Ãîñïîäà Ãîâèíäû”.

(19)
½ð¸ëà Шïà Ãîñâ¹ì¸ î ñëàâå Èìåíè
¹ê\¢}è¯ ê\òà-÷åòàñ¹= ñóìàõàò¹ì-ìó÷÷¹}àíà= ÷¹=õàñ¹=
¹÷à+{¹ëàìàì¨êàëîêà-ñóëàáõî âà¡éà¡ ÷à ìîê¢à¡ðèéà¯
íî ä¸ê¢¹= íà ÷à äàê¢èí¹= íà ÷à ïóðà¢÷àðé¹= ìàí¹ã¸ê¢àòå
ìàíòðî ‘éà= ðàñàí¹ ñï\ã ýâà ïõàëàòè ¡ð¸ ê\¢+à í¹ì¹òìàêà¯
“Îíî åñòü Òî, ÷òî âåëè÷àéøèì îáðàçîì ïðèâëåêàåò óìû ìíîæåñòâà ñâÿòûõ;
Îíî îñâîáîæäàåò îò ãðåõîâ; Îíî ëåãêî äîñòóïíî âñåì ëþäÿì, íåçàâèñèìî îò
èõ ïðîèñõîæäåíèÿ. Îíî çàêëþ÷àåò â Ñåáå îñâîáîæäåíèå. Åäâà ïðîèçíåñåííîå, Îíî äàðóåò ïëîäû, íå òðåáóÿ íè ïîñâÿùåíèÿ, íè ïîêëîíåíèÿ Áîæåñòâó”.
(Ïàäé¹âàëè, 29)

(20)
Èìÿ åñòü äåéñòâèòåëüíîå èçáàâëåíèå
îò âñåõ áåä âîñïåâàþùåãî
 “Áðèõàä Âè¢+ó-ïóð¹+å” ãîâîðèòñÿ:
ñàðââà-ðîãî-óïà¡àìà+ ñàðââà-óïàäðàâà-íࡹí¹ì
¡àíòèä¹í ñàðââà-ðè¢}àíàí õàðåð-í¹ì¹íè ê¸ðòòàí¹ì
“Ïîñòîÿííî âîñïåâàþùèé Èìÿ Õàðè èçëå÷èâàåòñÿ îò âñåõ áîëåçíåé è
èçáàâëÿåòñÿ îòî âñåõ áåñïîêîéñòâ. Îíî âñåãäà èñïîëíåíî ìèëîñåðäèÿ è óäàëÿåò
âñå íàøè íåñ÷àñòüÿ”.

20

Âåëè÷èå ½ð¸ Õàðèí¹ìà

(21)
Ëè÷íîñòü, âîñïåâàþùàÿ Èìÿ Õàðè,
îñâÿùàåò ñâîå ðîæäåíèå è îêðóæåíèå
Ýòî óòâåðæäàåòñÿ ⠓Áðàõì¹+{à-ïóð¹+å”:
ìàõ¹ï¹òàêà-éóêòî ‘ïè ê¸ðòòàéàíí àíè¡à= õàðèì
¡óääõ¹íòà¯êàðà+î áõ¨òâ¹ äæ¹éàòå ïà%êòè-ï¹âàíà¯
“Åñëè âåëèêèé ãðåøíèê íåïðåñòàííî âîñïåâàåò Èìÿ Õàðè, åãî âíóòðåííåå
ñóùåñòâî î÷èùàåòñÿ è îí äîñòèãàåò ïîëîæåíèÿ äâàæäûðîæäåííîãî”.

(22)
Ñâèäåòåëüñòâî èç “½ð¸ìàä-Áõ¹ãàâàòàì” î Õàðèí¹ì-Ñà%ê¸ðòàíå â Êàëè-éóãó:
ê\¢+à-âàðàíà= òâ袹ê\¢+à=
ñ¹%ãîï¹%ã¹ñòðà-ï¹ð¢àäàì
éàäæ*àè¯ ñà%ê¸ðòàíà-ïð¹éàèð
éàäæàíòè õè ñó-ìåäõàñà¯
“Â ýïîõó Êàëè Ê\¢+à íèñõîäèò ñ çîëîòûì öâåòîì òåëà, âîñïåâàÿ äâà
ñëîãà: “Ê\-¢+à”. Åãî ñîïðîâîæäàþò Åãî îðóæèÿ, ïðîÿâëåíèÿ, ¡àêòè è âå÷íûå
áëèçêèå ñïóòíèêè. Ðàçóìíûå ëþäè ïîêëîíÿþòñÿ Åìó ïîñðåäñòâîì ñà%ê¸ðòàíàéàäæ*è”.
(“½ð¸ìàä-Áõ¹ãàâàòàì”, 11.5.32)

(23)
Äæàé Äæàé Õàðèí¹ì!
äæàé äæàé õàðèí¹ì ÷èä¹íàíäà-àì\òà-äõ¹ì
ïàðàòàòéà àê¢àð-¹ê¹ð
íèäæà-éàíå ê\ï¹ êàðè í¹ìàð¨ïå àâàò¹ðè,
äæ¸áå äàé¹êàðèëå àïàð
äæàé ‘õàðè’, ‘ê\¢+à’, ‘ð¹ì’ äæàãàéàí-ñóáè¡ð¹ì
ñàðáàéàíà-ìàíàñà-ðà*äæàí
ìóíèá\íäà íèðàíòàð, äæå í¹ìåðà ñàìàäàð,
êàðà ãàé áõàðèé¹ áàäàí
îõå ê\¢+à-í¹ì¹ê¢àð, òóìè ñàðáà-¡àêòèäõàð,

21

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
äæ¸áåðà êàëé¹+à-áèòàðà+å
òîìà áèíó áõ¹âà-ñèíäõó-óääõàðèòå í¹õè áàíäõó,
¹ñèé¹÷õà äæ¸áå-óääõàðà+å
¹÷õå òàáà äæ¸áå éàòà, òóìè ñàáà êàðî õàòà
õåëàéå òîìàðå ýêàá¹ð
{¹êå éàäè êîíéîí, õîéå ä¸í àêè*÷àí
í¹õè äåêõè àíéà ïðàòèê¹ð
òàáà ñàëïà-ñïõóðòè ï¹éå, óãðà òàï äóðå äæàéå,
ëè%ã¹âàíãà õîé àíàéàñå,
áõàêòèâèíîäå êàéå, äæàéà õàðèí¹ìà äæàéà
ïà{å òõ¹êè òó¹ ïàäà-¹¡å.
“½ð¸ Õàðèí¹ì — âå÷íàÿ îáèòåëü, ãäå öàðèò ÷èñòîå äóõîâíîå áëàæåíñòâî.
Èìÿ âîïëîùàåò Ñîáîé Áîæåñòâåííóþ òðàíñöåíäåíòíîñòü. ßâëÿÿñü êàê Èìÿ,
Òû äàðóåøü ìèëîñòü âñåì, êòî ñëàâèò Òåáÿ. Ñëîâà “Õàðå Ê\¢+à” — ïðèáåæèùå
ïîêîÿ è ðàäîñòè äëÿ âñåõ. Ñâÿòûå íåïðåñòàííî ñ ïðåäàííîñòüþ âîñïåâàþò
Èìÿ. Áóêâû Èìåíè Ê\¢+û âñåñèëüíû è íåñóò áëàãî âñåì æèâûì ñóùåñòâàì.
Ïîìèìî Íåãî íåò íèêîãî, êòî ñïîñîáåí âûçâîëèòü íàñ èç îêåàíà ìàòåðèàëüíîãî áûòèÿ, è ðàäè íàøåãî ñïàñåíèÿ Îíî íèçîøëî ñþäà. Îíî äàðóåò èçáàâëåíèå
îò âñåõ âèäîâ ñòðàäàíèé æèâûõ ñóùåñòâ. Åñëè êòî-òî â ñìèðåííîì ñîñòîÿíèè
ïîìèíàåò Åãî, îí îáðåòàåò âåëèêîå áëàæåíñòâî, åãî æèâîòíàÿ ïðèðîäà óñòðàíÿåòñÿ è âîæäåëåíèå ñõîäèò íà íåò. Ïðèïàäàÿ ê ñòîïàì ½ð¸ Õàðè,
Áõàêòèâèíîäà ãîâîðèò: “Ñëàâà, ñëàâà Õàðèí¹ìó!”

(24)
Ïëîä âîñïåâàíèÿ Èìåíè
òó+{å ò¹+{àâèí¸ ðàòè= âèòàíóòå òó+{¹âàë¸-ëàáäõàéå
êàð+à-êðî{à-êà{àìáèí¸ ãõà}àéàòå êàð+¹ðáóäåáõé௠ñï\õ¹ì
÷åò௠ïð¹%ãà+à-ñà%ãèí¸ âèäæàéàòå ñàðâåíäðèé¹+¹= ê\òè=
íî äæ¹íå äæà íèò¹-êèéàäáõèð àì\òàè¯ ê\¢+åòè âàð+àäâàé¸
“Êîãäà Èìÿ Ê\¢+û ïðîÿâëÿåòñÿ íà óñòàõ ïðåäàííîãî, Îíî íà÷èíàåò
ýêñòàòè÷åñêèé òàíåö. Äàëüíåéøåå âîçäåéñòâèå Åãî òàêîâî, ÷òî ïðåäàííûé
áîëüøå íå âëàäååò ñîáîé. È òîãäà îí ãîâîðèò î æåëàíèèè ìèëëèîíîâ óñò, äàáû
âêóøàòü Åãî ñëàäîñòü — îäíèõ óñò äëÿ ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. Êîãäà Èìÿ Ê\¢+û âõîäèò â åãî óøè, òîò÷àñ æå íàäìèðíîå ÷óâñòâî îõâàòûâàåò ñåðäöå, è
ïðåäàííûé âîïðîøàåò: “Ïî÷åìó ó ìåíÿ òîëüêî ïàðà óøåé? Êàêàÿ íåñïðàâåäëèâîñòü ñóäüáû!!! Ìíå íóæíû ìèëëèîíû óøåé — ÿ õî÷ó ìèëëèîíû óøåé,

22

Âåëè÷èå ½ð¸ Õàðèí¹ìà
÷òîáû ñëóøàòü Èìÿ “Ê\¢+à”!” Ïðåäàííûé äîñòèãàåò òàêîé ñòàäèè, êîãäà óì
åãî ïîãðóæàåòñÿ â Èìÿ. Îí ëèøàåòñÿ ñîçíàíèÿ âíåøíåãî ìèðà, èñ÷åçàåò â
îêåàíå ëþáâè. Íî ïîçæå îí ñíîâà â îò÷àÿíèè ãîâîðèò î ñâîåé íåñïîñîáíîñòè
ïîçíàòü âñå ìèëîñåðäèå è êðàñîòó Èìåíè. Îí ñîêðóøàåòñÿ. Îí ïðîäîëæàåò
âîïðîøàòü î Åãî íåïîñòèæèìîé è áåñêîíå÷íîé êðàñîòå. Òàê ïðåäàííûé ïåðåïîëíÿåòñÿ ëþáîâüþ è â íåé òåðÿåòñÿ”.
(½ð¸ëà Шïà Ãîñâ¹ì¸ — “Âèäàãäõà-̹äõàâà”)

(25)
Ïðèíÿòèå ïðèáåæèùà â Èìåíè Õàðè —
êîíå÷íàÿ öåëü âñåõ Ïèñàíèé
íèêõèëà-¡ðóòè-ìàóëè-ðàòíà-ì¹ë¹-äéóòè-í¸ð¹äæèòà-ï¹äà-ïà%êàäæ¹íòà
àéè ìóêòà-êóëàèð óï¹ñéàì¹íà ïàðèòàñ òâ¹= õàðè-í¹ìà ñà=¡ðàé¹ìè
“Î Ñâÿòîå Èìÿ! Âåíåö âñåõ Âåä, îæåðåëüå ñàìîöâåòî⠗ Óïàíè¢àäû —
ñèÿíèåì ñâîèì âå÷íî ïîêëîíÿþòñÿ êîí÷èêàì ïàëüöåâ Òâîèõ Ñòîï-Ëîòîñîâ.
Òåáÿ âñåãäà ïî÷èòàþò âñå âåëèêèå îñâîáîæäåííûå äóøè, òàêèå êàê ͹ðàäà è
½óêà. Î Áîæåñòâåííîå Èìÿ, âî âñÿêîå âðåìÿ, âî âñÿêîì ìåñòå è ïðè ëþáûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ ÿ ïðåäàþñü Òåáå”.
(½ð¸ëà Шïà Ãîñâ¹ì¸, “½ð¸ ͹칢}àêàì”, ¡ëîêà 1)

(26)
Êà÷åñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ âîñïåâàíèÿ Èìåíè
ò\+¹ä àïè ñóí¸÷åíà, òàðîð àïè ñàõè¢+óí¹
àì¹íèí¹ ì¹íàäåíà ê¸ðòàí¸é௠ñàäà õàðè¯
“Òîò, êòî äîñòîèí íåïðåñòàííî âîñïåâàòü Ñâÿòîå Èìÿ Õàðè, ñ÷èòàåò ñåáÿ
íèæå òðàâû, áîëåå òåðïåëèâ, ÷åì äåðåâî, íå îæèäàåò ïî÷òåíèÿ ê ñåáå, íî
âñåãäà ãîòîâ îêàçàòü óâàæåíèå äðóãèì”.
(“½èꢹ¢òàêà”, ñòèõ 3)

23

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!

(27)
Ïîêëîíåíèå Ñâÿòîìó Èìåíè — íåêòàð
äëÿ æèâûõ ñóùåñòâ ýòîãî âðåìåííîãî ìèðà
èäàì ¡àð¸ðà= ¡àòà-ñàíäõè-äæàðäæäæàðà=
ïàòàòé àâà¡éà= ïàðè+¹ìà-ïå¡àëàì
êèì àó¢àäõà= ï\÷÷õàñè ì¨{õà äóðììàòå
íèð¹ìàéà= ê\¢+à-ðàñ¹éàíà= ïèáà
“Ýòî òåëî — ïðîñòî íàáîð ìíîæåñòâà îðãàíîâ. Îíî îáðå÷åíî íà íåìèíóåìîå ðàçðóøåíèå. Îíî ïðåâðàòèòñÿ â ãðóäó ïåïëà è êèøàùèõ ÷åðâÿìè íå÷èñòîò è áóäåò âûçûâàòü âñåîáùåå îìåðçåíèå. Ïîýòîìó ÷ðåçìåðíàÿ ïðèâÿçàííîñòü ê äàííîìó ïðåõîäÿùåìó òåëó — áåçóìèå. Î óì! Âíåìëè èñòèíå:
íàèâûñøåå ëåêàðñòâî — íåïðåñòàííîå âîñïåâàíèå Èìåíè Ê\¢+û, è íè÷òî
èíîå”.
(½ð¸ Êóëà¡åêõàðà)

(28)
Èìÿ íåäîñòóïíî âîñïðèÿòèþ ìàòåðèàëüíûõ ÷óâñòâ
àò௠¡ð¸ ê\¢+à í¹ì¹äè íà áõàâåä ãð¹õéàì èíäðèéàè¯
ñåâîíìóêõå õè äæèõâ¹äàó ñâàéàì ýâà ñïõóðàòéàäà¯
“Ïîýòîìó (òàê êàê Èìÿ Ê\¢+û òîæäåñòâåííî ñ Íèì è íàõîäèòñÿ çà
ïðåäåëàìè ÷óâñòâåííîãî âîñïðèÿòèÿ) Èìÿ, Îáðàç, Ñïóòíèêè è Èãðû Ê\¢+û —
âíå ñôåðû äåéñòâèÿ ÷óâñòâ. Îäíàêî, êîãäà ïðåäàííûé ïîëíîñòüþ çàíèìàåò
÷óâñòâà, íà÷èíàÿ ñ ÿçûêà, â ñëóæåíèè Ãîñïîäó, Ê\¢+à ÿâëÿåò Ñåáÿ î÷èùåííûì ÷óâñòâàì òîãî ïðåäàííîãî”.
(“Áõàêòè-ðàñ¹ì\òà-ñèíäõó”, 2.234)

(29)
í¹ìà-ñà%ê¸ðòàíàì éàñéà, ñàðââà ï¹ïà ïðàí¹¡àíàì
ïðà+¹ìî äó¯êõà ñàìàíàñ, òà= íàì¹ìè õàðè= ïàðàì
“ß ïî÷òèòåëüíî ñêëîíÿþñü ïðåä Âåðõîâíûì Áîãîì-Ëè÷íîñòüþ ½ð¸ Õàðè, áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíîìó âîñïåâàíèþ Èìåíè Êîòîðîãî óíè÷òîæàåòñÿ âñÿêèé
ãðåõ è áëàãîäàðÿ ïðåäëîæåíèþ ïîêëîíîâ Êîòîðîìó èñ÷åçàåò âñÿêîå íåñ÷àñòüå”.
(“½ð¸ìàä-Áõ¹ãàâàòàì”, 12.13.23)

24

Âåëè÷èå ½ð¸ Õàðèí¹ìà
“Ãðåõ âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå, ÷òî áåññìûñëåííî è íå íóæíî. Ïëîòñêèå íàñëàæäåíèÿ è ñïàñåíèå — äâå âåùè òàêîãî ðîäà. Ïî÷åìó ñïàñåíèå ïðèçíàåòñÿ
ãðåõîì? Ýòî íååñòåñòâåííîå ñîñòîÿíèå. Íàø åäèíñòâåííûé äîë㠗 ñëóæèòü
½ð¸ Ê\¢+å. Äîñòèãíóâ ñïàñåíèÿ, ìû íå â ñîñòîÿíèè ñëóæèòü Åìó, è ïîýòîìó
îíî åñòü ãðåõ. Îòêàç îò åñòåñòâåííîãî — ãðåõ”.
(½ð¸ëà Áõàêòèñèääõ¹íòà Ñàðàñâàò¸ œõ¹êóð)

(30)
Ïîêëîíåíèå ½ð¸ Õàðèí¹ìó,
ïðèíÿòèå ïðèáåæèùà Åãî ñòîï — êîíå÷íàÿ öåëü
÷åòî-äàðïà+à-ì¹ðäæàíà= áõàâà-ìàõ¹-ä¹â¹ãíè-íèðâ¹ïà+à=
¡ðåéà¯-êàèðàâà-÷àíäðèê¹-âèòàðà+à= âèäé¹-âàäõ¨-äæ¸âàíàì
¹íàíä¹ìáóäõè-âàðäõàíà= ïðàòè-ïàäà= ï¨ð+¹ì\ò¹ñâ¹äàíà=
ñàðâ¹òìà-ñíàïàíà= ïàðà= âèäæàéàòå ¡ð¸-ê\¢+à-ñà%ê¸ðòàíàì
“Ñâÿòîå Èìÿ Ê\¢+û î÷èùàåò çåðêàëî ñîçíàíèÿ è ãàñèò âåëèêèé ëåñíîé
ïîæàð ìèðñêîãî áûòèÿ. Êàê âå÷åðíèé ëîòîñ ðàñöâåòàåò â íåñóùèõ ïðîõëàäó
ëó÷àõ Ëóíû, òàê ñåðäöå íà÷èíàåò ðàñöâåòàòü â íåêòàðå Èìåíè. È, íàêîíåö,
äóøà ïðîáóæäàåòñÿ ê ñâîåìó âíóòðåííåìó ñîêðîâèùó — æèçíè â ëþáâè ê
Ê\¢+å. Âêóøàÿ íåêòàð âíîâü è âíîâü, äóøà âñå ãëóáæå ïîãðóæàåòñÿ â ïîñòîÿííî
óâåëè÷èâàþùèéñÿ îêåàí ýêñòàòè÷åñêîé ðàäîñòè. Âñå âîçìîæíûå ãðàíè íàøåãî
“ÿ” ïîëó÷àþò ïîëíîå óäîâëåòâîðåíèå è î÷èùåíèå, è â êîíöå êîíöîâ ïîêîðÿþòñÿ
âñåáëàãèì âîçäåéñòâèåì Ñâÿòîãî Èìåíè Ê\¢+û”.
(“½èꢹ¢òàêà”, ñòèõ 1)

(31)
Äëÿ âîñïåâàíèÿ Èìåíè íå ñóùåñòâóåò òðóäíîâûïîëíèìûõ
è ñòðîãèõ ïðàâèë îòíîñèòåëüíî âðåìåíè, ìåñòà
è îáñòîÿòåëüñòâ
íà äå¡à-íèéàìî ð¹äæàííà ê¹ëà-íèéàìî-ñòàòõ¹
âèäéàòå í¹òðà ñàíäåõî âè¢+îð-í¹ì¹íè-ê¸ðòàíå
êàëî-õàñòè ä¹íå é¹ãíå ÷à ñí¹íå êàëîõàñòè ñàäæàïå
âè¢+ó¯ ñà%ê¸ðòàíå ê¹ëî í¹ñòéàòðà ïðèòõèâ¸-òàëå
“Î öàðü, â âîñïåâàíèè Ñâÿòîãî Èìåíè Âè¢+ó íå ñóùåñòâóåò ïðàâèë îòíîñèòåëüíî âðåìåíè è ìåñòà.  ýòîì íåò ñîìíåíèÿ. Äëÿ ðàçäà÷è äàðîâ è æåðò-

25

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
âîïðèíîøåíèé èìåþòñÿ ðàçíîîáðàçíûå ïðåäïèñàíèÿ, êàñàþùèåñÿ âðåìåíè è
ìåñòà, êàê íàïðèìåð, ïðèíÿòèå îìîâåíèÿ è áåçìîëâíîå ïðîèçíåñåíèå ðàçëè÷íûõ ìàíòð. Íî Ñâÿòîå Èìÿ Âè¢+ó ìîæåò âîñïåâàòüñÿ â ñà%ê¸ðòàíå â ëþáîå
âðåìÿ è â ëþáîì ìåñòå íà çåìëå”.
(“Õàðè-áõàêòè-âèë¹ñà”, 11.412,413)

(32)
íà äå¡à-íèéàìàñ òàñìèí íà ê¹ëà-íèéàìàñ-òàòõ¹
íî÷÷õè¢}õ¹äàó íè¢åäõî ‘ñòè ¡ð¸ õàðåð-í¹ìíè ëóáäõàêà
“Î îõîòíèê, íåò îãðàíè÷åíèé â îòíîøåíèè òîãî, êîãäà èëè ãäå âîñïåâàòü
Ñâÿòîå Èìÿ ½ð¸ Õàðè, òàê æå, êàê è çàïðåòîâ êàñàòåëüíî íå÷èñòîòû ðòà, èç
êîòîðîãî Ñâÿòîå Èìÿ èñõîäèò”.
(“Õàðè-áõàêòè-âèë¹ñà”, 11.408)

(33)
Âîñïåâàíèå Èìåíè Ê\¢+û åñòåñòâåííûì îáðàçîì
óäàëÿåò ýãîèçì è íåïðèêàñàåìîñòü
ïà¡ó-ïàꢸ-ê¸{¹-¹äè áîëèòå í¹ ï¹ðå
¡óíèëåè õàðèí¹ìà ò¹ðà ñàáå ò¹ðå
äæàïèëà ñå ê\¢+à-í¹ìà ¹ïíè ñå ò¹ðå
ó÷÷à-ñà%ê¸ðòàíå ïàðà-óïàê¹ðà êàðå
àòà ýâà ó÷÷à êàðè ê¸ðòàíà êàðèëå
¡àòàãó+à ôàëà õîé ñàðâà-¡¹ñòðå áàëå
“Æèâîòíûå, ïòèöû è íàñåêîìûå íå ìîãóò ïðîèçíîñèòü Èìÿ, íî êîãäà îíè
ñëûøàò Åãî, òî ê íèì ïðèõîäèò îñâîáîæäåíèå îò ìóê ýòîãî ìàòåðèàëüíîãî
ìèðà. Îñâîáîæäàåòñÿ è ñàì âîñïåâàþùèé Èìÿ.Äàæå íåîñîçíàííîå âîñïåâàíèå
Õàðèí¹ìà ïðèíîñèò áëàãî äðóãèì. Âîñïåâàíèå Èìåíè äàðóåò áåçìåðíîå ñ÷àñòüå
âñåì è êàæäîìó, âîò ïî÷åìó Ïèñàíèÿ ïðåäïèñûâàþò åãî”.
(“½ð¸ ×àèòàíéà-Áõ¹ãàâàòà”, ¿äè, 7.73)

26

Âåëè÷èå ½ð¸ Õàðèí¹ìà

(34)
Ñèëà ñâÿòîñòè Èìåíè íåéòðàëèçóåò ãðåõ
è íåïðàâåäíîñòü â âîñïåâàíèè
ýêá¹ð õàðèí¹ìå éàòà ï¹ïà êàðå
ïàòàêèðè ñàäõéà í¹è òàòà ï¹ïà êàðå
“Íå÷åñòèâåö åäâà ëè ñïîñîáåí ñîâåðøèòü òàêîå êîëè÷åñòâî ãðåõîâ, êàêîå
ìîæåò áûòü óíè÷òîæåíî åäèíîæäû ïðîèçíåñåííûì ½ð¸ Õàðèí¹ìîì”.
(“×àèòàíéà-÷àðèò¹ì\òà”)
àïàð¹äõà-¡¨íéà õàéå ëàõà ê\¢+à-í¹ìà
ê\¢+à ì¹ò¹, êð¢+à ïèò¹, ê\¢+à-äõàíà-ïð¹+à
“Áóäó÷è ñâîáîäíûìè îò îñêîðáëåíèé, ïðèíèìàéòå Ñâÿòîå Èìÿ Ê\¢+û;
Ê\¢+à — ìàòü, Ê\¢+à — îòåö, Ê\¢+à — íàøå ñîêðîâèùå, íàøà æèçíü è
äóøà”.
(½ð¸ëà Áõàêòèâèíîäà œõ¹êóð)
êõàíä¹ êõàíä¹ äæàäè õàé, äæàé¹ äåõà ïð¹+
òîáó ¹ìè âàäàíå í¹ ÷õî{è õàðèí¹ì
“Ïóñòü ÿ áóäó ðàçîðâàí íà êóñêè, ïóñòü ðàññòàíóñü ñ æèçíüþ, íî íè ïðè
êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ÿ íå ïðåêðàùó âîñïåâàòü ½ð¸ Õàðèí¹ì”.
(½ð¸ëà Õàðèä¹ñ œõ¹êóð)

(35)
Âîñïåâàíèåì Èìåíè Õàðè îáðåòàåòñÿ ïîëíîòà âñåãî
éàä-óï¹-ñàí¹-êðèé¹-êàðìà éàíàòà âàïéà-éàíàòà
ï¨ð+àí áõàâàòó òàò-ñàðâàí ¡ð¸õàðèí¹ìà-ê¸ðòàí¹ò
“Ìû ïîìèíàåì ýòî âûñî÷àéøåå Èìÿ â êîíöå æåðòâîïðèíîøåíèé, ïîêëîíåíèÿ è äðóãèõ ðàçíîîáðàçíûõ îáðÿäîâ. Èç-çà ñîâåðøåííîãî íàìè â ýòî âðåìÿ
ìíîæåñòâà îøèáîê, ñîçíàòåëüíûõ èëè íåîñîçíàííûõ, äëÿ èñïðàâëåíèÿ ïîëîæåíèÿ, ìû äîëæíû ïðèáåãàòü ê ñîâìåñòíîìó ïðîñëàâëåíèþ Èìåíè Õàðè.
Òàêèì îáðàçîì ïîêëîíåíèå ñòàíîâèòñÿ óñïåøíûì”.

27

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!

(36)
½ð¸ Õàðèí¹ì — âåëèêàÿ ïàíàöåÿ
äæ¸â äæ¹ãî äæ¸â äæ¹ãî ãàóðà÷¹%äà áîëå
êîòà íèäð¹ äæ¹î ì¹é¹ ï衹÷¸ðà êîëå
áõàäæèáî áîëèé¹ ýñå ñà=ñ¹ðà-áõèòàðå
áõóëèé¹ ðîõèëå òóìè àâèäé¹ðà áõàðå
òîì¹ðå ëîèòå ¹ìè õîèíó àâàò¹ðà
¹ìè áèí¹ áàíäõó ¹ðà êå ¹÷õå òîì¹ðà
ýíå÷õè àó¢àäõè ì¹é¹ í¹¡èá¹ðî ë¹ãè’
õàðè-í¹ìà ìàõ¹-ìàíòðà ëàî òóìè ì¹ãè’
áõàêàòèâèíîäà ïðàáõó-÷àðà+å ïà{èé¹
ñåè õàðè-í¹ìà-ìàíòðà ëîèëî ì¹ãèé¹
“Ïðîáóäèòåñü, ñïÿùèå äóøè! Ïðîáóäèòåñü, ñïÿùèå äóøè! Äîêîëå áóäåòå
âû ñïàòü íà êîëåíÿõ äåìîíèöû-̹éè? Âû ïðèøëè â ìèð ñî ñëîâàìè: “Î ìîé
Ãîñïîäü, ÿ íåïðåìåííî áóäó ïîêëîíÿòüñÿ Òåáå”. Íî, çàáûâ ýòî îáåùàíèå, âû
ïîãðóçèëèñü â âåëèêîå íåâåæåñòâî. ß ïðèøåë ñïàñòè âàñ. Êòî æå âàø äðóã,
åñëè íå ß? ß ïðèíåñ ýòî ëåêàðñòâî, ÷òîáû ðàçðóøèòü èëëþçèþ, êîòîðàÿ
ïîëíîñòüþ çàâëàäåëà âàìè. Òåïåðü ìîëèòåñü î Õàðèí¹ìå è ïðèìèòå Åãî. œõ¹êóðà Áõàêòèâèíîäà ïðèïàäàåò ê Ñòîïàì-Ëîòîñàì Ãîñïîäà Ãàóð¹%ãè è, ïîìîëÿñü î Ñâÿòîì Èìåíè, ïîëó÷àåò Åãî”.

(37)
½ð¸ Ãàóðàõàðè ïîåò ñëàäêèì ãîëîñîì:
õàðå ê\¢+à õàðå ê\¢+à ê\¢+à ê\¢+à õàðå õàðå
õàðå ð¹ìà õàðå ð¹ìà ð¹ìà ð¹ìà õàðå õàðå
ã\õå òõ¹êî, âàíå òõ¹êî, ñàä¹ ‘õàðè’ áîëå’ {¹êî
ñóêõå äó¯êõå áõóëî í¹’ êî, âàäàíå õàðèí¹ì êîðî ðå
ì¹é¹äæ¹ëå áàääõà õî’éå, ¹÷õî ìè÷õå ê¹äæà ëî’éå
ýêõîíà î ÷åòàíà ïå’éå, ‘ð¹äõ¹-ì¹äõàâ’í¹ì áîëî ðå
äæ¸áàíà õîèëî ¡å¢à, í¹ áõàäæèëå õ\¢¸êå¡à
áõàêòèâèíîä-óïàäå¡à, ýêá¹ð í¹ì-ðàñå ì¹òî ðå

28

Âåëè÷èå ½ð¸ Õàðèí¹ìà
“Î÷åíü ñëàäîñòíûì ãîëîñîì Ãîñïîäü Ãàóðàñóíäàðà ïîåò: “Õàðå Ê\¢+à
Õàðå Ê\¢+à Ê\¢+à Ê\¢+à Õàðå Õàðå Õàðå йìà Õàðå йìà йìà йìà Õàðå
Õàðå”. Æèâåøü ëè òû äîìà, èëè ÿâëÿåøüñÿ ëåñíûì îòøåëüíèêîì, â ñ÷àñòüå
èëè â ãîðå, ïîìíè î âîñïåâàíèè Ñâÿòîãî Èìåíè, è ïóñòü Õàðèí¹ìà âñåãäà
áóäåò íà òâîèõ óñòàõ. Çàïóòàâøèñü â ñåòÿõ ̹éè, òû ñòàë åå ðàáîì è òÿæåëî
òðóäèøüñÿ âïóñòóþ. Íî íûíå, ïîëó÷èâ òåëî ÷åëîâåêà è îáëàäàÿ ðàçóìîì, ïîé:
“йäõ¹-̹äõàâà”.  ëþáîé ìîìåíò òâîåé æèçíè ìîæåò ïðèéòè êîíåö, à òû
òàê è íå ïîêëîíÿëñÿ Õ\¢¸êå¡å, âëàäûêå ÷óâñòâ. Íàñòàâëåíèå Áõàêòèâèíîäû
òàêîâî: õîòü îäíàæäû âêóñè ͹ìà-ðàñó, íåêòàð Ñâÿòîãî Èìåíè”.

(38)
Ëó÷øèé ïðîïîâåäíèê Ñâÿòîãî Èìåíè
áðàäæàá¹ñ¸ãà+ ïðà÷¹ðàêè äõàí
ïðàòè¢}õ¹-áõèê¢óê ò¹ðà í¹õå ñàáà
ïð¹+à-à÷õå ò¹ð ñå õåòó ïðà÷¹ð
ïðàòè¢}õ¹-ñàõ¸í-ê\¢+à-ã¹òõ¹ ñàáà
¡ð¸äàéèòå ä¹ñ ê¸ðòàíåòå à¡
êàðà ó÷÷¹è-ñâàðå õàðèí¹ìà ðàáà
ê¸ðòàíà-ïðàâ¹áå ñâàðàíà õîèáå
ñå ê¹ëå áõàäæàí íèðäæàí ñàìáõ¹â
“Âðàäæà-âàñ¸ — ñîêðîâèùå Â\íä¹âàíû — ñóòü èñòèííûå ïðîïîâåäíèêè
Èìåíè Ê\¢+û. Òå ñìèðåííûå ïðåäàííûå íå ïàññèâíû, íî èñïîëíåíû ëþáâè.
Îíè íå ñîáëàçíÿþòñÿ ïðåõîäÿùèì, îíè âîïëîùàþò ñîáîé ïðîñëàâëåíèå Ê\¢+û. Ñ ãîðÿ÷èì æåëàíèåì âñå îíè âîñïåâàþò Ñâÿòîå Èìÿ. Òàêîå ÷óäåñíîå ñîâìåñòíîå âîñïåâàíèå ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü òîãî æå ñàìîãî ðåçóëüòàòà, êîòîðûé
ìîæíî îáðåñòè óåäèíåííûì ïîêëîíåíèåì”.
(½ð¸ëà Áõàêòèñèääõ¹íòà Ñàðàñâàò¸ œõ¹êóð)

(39)
ä¹ðà ñóòà áàíäõó ñàáå ¢ìà¢àíå òîìàðå ë¹áå
äàãäõà-êàðè ã\õåòå ¹¡èáå
òóìè êàð êå òîì¹ð àáå áóäæõè äåêõ¹ ñ¹ð
äåõàí¹¡à ¹âà¡éà ãõàòèáå
¡óíèòéà ñàìáàë ÷õ¹î õàðè-ãó+à ñàä¹ ã¹î
õàðèí¹ìà äæàïàõà ñàä¹è

29

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
êóòàðêà ÷õî{èé¹ ìàí êàðî ê\¢+à ¹ð¹äõàí
âèíîäåðà ¹¡ðàéå ò¹õ¹è
“Â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü, òâîÿ æåíà, ñûí è äðóçüÿ âìåñòå âîçüìóò òâîå
ìåðòâîå òåëî è îòíåñóò â ìåñòî êðåìàöèè, ÷òîáû ïðåäàòü îãíþ. Ïðîñòî çàäóìàéñÿ, ðàäè êîãî òû â äåéñòâèòåëüíîñòè ñóùåñòâóåøü, è êòî íà ñàìîì äåëå
òâîè. Òåëî òâîå òëåííî è, çíà÷èò, íå èìååò áîëüøîé öåíû. Åñëè òû ñîçíàåøü
ñâîþ ïîòðåáíîñòü â âå÷íîì ïðèáåæèùå, âîñïåâàé Èìÿ Õàðè. Îòáðîñü âñÿêèå
ïîðî÷íûå äîâîäû è âîñïåâàé Èìÿ Ê\¢+û. Èìåííî â ýòîì Âèíîä íàøåë ïðèáåæèùå”.

(40)
Õàðèí¹ì — âñåîáùåå ïðèáåæèùå
äæ¸áàíà àíèòéà äæ¹íàõà ñ¹ð, ò¹õå í¹í¹-áèäõà áèïàäà-áõ¹ð
í¹ì¹¡ðàéà êàðè’ äæàòàíå òóìè, òõ¹êàõà ¹ïàíà ê¹äæå
ê\¢+à-í¹ìà-ñóäõ¹ êàðèé¹ ï¹í, äæó{¹î áõàêàòèâèíîäà-ïð¹+,
í¹ìà áèí¹ êè÷õ¨ í¹õèêî ¹ðî, ÷àóääà-áõóâàíà-ì¹äæõå
äæ¸áåðà êàëé¹+à-ñ¹äõàíà-ê¹ì, äæàãàòå ¹ñè’ ý ìàäõóðà í¹ì,
àâèäé¹-òèìèðà-òàïàíà-ð¨ïå, õ\ä-ãàãàíå áèð¹äæå
“Çíàé æå íàâåðíÿêà, ÷òî ýòà æèçíü èñïîëíåíà ïå÷àëè, ïîýòîìó ïóñòü
ïðèíÿòèå ïðèáåæèùà Ñâÿòîãî Èìåíè ñòàíåò âàøèì åäèíñòâåííûì äåëîì. Ïåéòå
æå ÷èñòûé íåêòàð Ñâÿòîãî Èìåíè è òàê äîñòàâüòå ðàäîñòü äóøå œõ¹êóðà
Áõàêòèâèíîäà.  ÷åòûðíàäöàòè ìèðàõ íåò íè÷åãî, êðîìå Ñâÿòîãî Èìåíè. ×òîáû ðàññåÿòü òüìó íåâåæåñòâà è áëàãîñëîâèòü âñå äóøè âî âñåëåííîé, ïðåêðàñíîå èìÿ Ê\¢+û ïîäîáíî ñîëíöó âçîøëî íà íåáîñâîäå ñåðäöà”.
(½ð¸ëà Áõàêòèâèíîäà œõ¹êóð)

Âåëè÷èå ½ð¸ Õàðèí¹ìà

×åòûðå âèäà ͹ì¹áõ¹ñû,
èëè Ñìóòíîãî îòðàæåíèÿ Èìåíè
(1)
 “½ð¸ìàä-Áõ¹ãàâàòàì”(6.2.14) óòâåðæäàåòñÿ:
ñ¹%êåòéà= ï¹ðèõ¹ñéà= â¹ ñòîáõà= õåëàíàì ýâà â¹
âàèêó+}õà-í¹ìà-ãðàõà+àì à¡å¢¹ãõà-õàðà= âèäó¯
“Òîò, êòî âîñïåâàåò Ñâÿòîå Èìÿ Ãîñïîäà, íåìåäëåííî îñâîáîæäàåòñÿ îò
ïîñëåäñòâèé áåñ÷èñëåííûõ ãðåõîâ, äàæå åñëè îí âîñïåâàåò íåïðÿìûì îáðàçîì: ïîäðàçóìåâàÿ íå÷òî èíîå (êàê ïðè èñïîëüçîâàíèè Ñâÿòîãî Èìåíè äëÿ
îòñ÷èòûâàíèÿ òàêòà â èãðå íà ì\äà%ãå), â øóòêó, â êà÷åñòâå ìóçûêàëüíîãî
âûñòóïëåíèÿ èëè äàæå ïðåíåáðåæèòåëüíî. Ýòî ïðèçíàåòñÿ âñåìè çíàòîêàìè
Ïèñàíèé”.
Íåñâåäóþùèå ëþäè ïðàêòèêóþò ïðèçûâàíèå Èìåíè Ê\¢+û ÷åòûðåõ
âèäîâ. Íåêîòîðûå èñïîëüçóþò Èìÿ â êà÷åñòâå íàçâàíèÿ ÷åãî-ëèáî, äðóãèå —
äðàçíÿ, íåêîòîðûå — âåðîëîìíî, à èíûå — íåáðåæíî.

Îáîçíà÷åíèå ÷åãî-òî èíîãî
Óìèðàÿ, Àäæ¹ìèë ïîçâàë ñâîåãî ñûíà: “͹ð¹éà+à!”, è ïîñêîëüêó “͹ð¹éà+à” — äðóãîå Èìÿ Ê\¢+û, ñàì òîãî íå îñîçíàâàÿ, îí îáðåë áëàãî âîñïåâàíèÿ Èìåíè. Ëþäè íèçøåãî êëàññà, ñìåðòåëüíî ðàíåííûå êàáàíîì, êðè÷àò: “Õàð¹ì! Õàð¹ì!” Òàê êàê ýòî ñëîâî ñîäåðæèò çâóêè “Õà Ð¹ì” (“Î йìà!”), èõ ïðåäñìåðòíûå ìóêè â çíà÷èòåëüíåéøåé ñòåïåíè óìåíüøàþòñÿ. Âî
âñåõ Ïèñàíèÿõ ïîäòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ïðàêòèêà âîñïåâàíèÿ Ñâÿòîãî Èìåíè äàðóåò
ñïàñåíèå. Âñëåäñòâèå ãëóáîêîé âçàèìîñâÿçè, ñóùåñòâóþùåé ìåæäó çâóêàìè è
Èìåíåì, áëàãîäàðÿ ïðîèçíåñåíèþ Èìåíè ñïàñåíèå ñòàíîâèòñÿ ìåíåå òðóäíîäîñòèæèìûì. Ãîðàçäî ëåã÷å îáðåñòè ñïàñåíèå ïðàêòèêîé âîñïåâàíèÿ Èìåíè
Ê\¢+û, ÷åì ôèëîñîôñêèì ïîçíàíèåì Áðàõìàíà.

Ïðîèçíåñåíèå Èìåíè äðàçíÿ
Åñëè íåêòî ïðîèçíîñèò Èìÿ, ïîäòðóíèâàÿ èëè øóòÿ, òî ýòî ñ÷èòàåòñÿ
ïðàêòèêîé ïîâòîðåíèÿ Èìåíè â ïåðåäðàçíèâàíèè. Øóòëèâî èçîáðàæàþùèé
Âàè¢+àâà ÿâëÿåò ïðèìåð òàêîãî âîñïåâàíèÿ. Âûñîêîìåðíûå ëþäè, êè÷àùèåñÿ
ñâîåé ìóäðîñòüþ, íåïðèêàñàåìûå, ëèøåííûå èñòèííîãî çíàíèÿ, è äåìîíû,

31

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
âðàæäåáíûå ê Âåðõîâíîìó Ñóùåñòâó, òàêæå ïîëó÷àþò ñïàñåíèå, ïðîèçíîñÿ
Èìÿ Ê\¢+û òàêèì îáðàçîì.

Âåðîëîìíîå ïðîèçíåñåíèå Èìåíè
Ýòî ïîâòîðåíèå Èìåíè ñ âûçîâîì. Ïðåäñòàâèì, íàïðèìåð, ÷òî íåêèé
Âàè¢+àâ âîñïåâàåò Èìÿ Ê\¢+û, à ê íåìó ïîäõîäèò ãðóáèÿí ñî ñëîâàìè: “Õà,
âû âåðèòå, ÷òî âàøå Õàðå Ê\¢+à ðåøèò âñå ïðîáëåìû?” Ýòî âåðîëîìíîå
ïîâòîðåíèå Èìåíè. Ïîâòîðÿþùèé Èìÿ òàêèì îáðàçîì ìîæåò äîñòè÷ü ñïàñåíèÿ. Òàêîâà ñèëà Èìåíè.

Èìÿ, ïîâòîðÿåìîå íåáðåæíî
Êàæäîå ÷åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâî èìååò ïðàâî ïðèíÿòü Èìÿ —
ìàäõóðà-ìàäõóðàì ýòàí ìà%ãàë¹í¹ì
ñàêàëà-íèãàìà-âàëë¸-ñàò-ïõàëà= ÷èò-ñâàð¨ïàì
ñàê\ä àïè ïàðèã¸òà= ¡ðàääõàé¹ õåëàé¹ â¹
áõ\ãóâàðà íàðà-ì¹òðà= ò¹ðàéåò êð¢+à-í¹ìà
“Ýòî Ñâÿòîå Èìÿ — Íàèâûñøàÿ Áëàãîäàòü èç âñåãî áëàãîäàòíîãî. Îíî
ñëàùå ñàìîé ñëàäîñòè è ÿâëÿåòñÿ Âå÷íûì Áîæåñòâåííûì Ïëîäîì íà âèíîãðàäíîé ëîçå âñåõ Âåä. Î ëó÷øèé èç Áõ¹ðãàâ, Ñâÿòîå Èìÿ Ê\¢+û íåìåäëåííî ñïàñåò ëþáîãî, êòî õîòü îäíàæäû âîñïîåò Åãî íàäëåæàùèì îáðàçîì, òî
åñòü îò âñåãî ñåðäöà è áåç îñêîðáëåíèé — íåçàâèñèìî îò òîãî, ñäåëàåò ëè îí
ýòî ñ âåðîé, èëè ñëó÷àéíî”.
(“Ñêàíäà-ïóð¹+à”)

(2)
Ðàçëè÷èå â ðåçóëüòàòå ïðè ÷èñòîì è çàòåíåííîì
âîñïåâàíèè Èìåíè
í¹ìàèêà= éàñéà â¹÷è ñìàðà+à-ïàòõà-ãàòà=
¡ðîòðà-ì¨ëà= ãàòà=â¹
¡óääõà= ⹡óääõà-âàð+à= âéàâàõèòà-ðàõèòà=
ò¹ðàéàòé ýâà ñàòéàì
òà÷÷õåäà-äåõà-äðàâè+à-äæàíàò¹-ëîáõ¹-ï¹¢¹+à-ìàäõéå
íèê¢èïòà ñé¹íí àïõàëà-äæàíàêà= ¡¸ãõðàì ýâ¹òðà âèïðà
“Î áð¹õìà+à, åñëè Ñâÿòîå Èìÿ õîòü îäíàæäû ïîÿâëÿåòñÿ íà ÷üåì-òî
ÿçûêå, â ÷üåì-òî óìå èëè â ïðåäåëàõ ÷üåãî-òî ñëóõà, Îíî (Èìÿ) îïðåäåëåííî

32

Âåëè÷èå ½ð¸ Õàðèí¹ìà
îñâîáîæäàåò òîãî ÷åëîâåêà. Ñîâåðøåííîå èëè íåñîâåðøåííîå ïðîèçíîøåíèå
èëè ðàñõîæäåíèå â ñëåäîâàíèè íàñòàâëåíèÿì Ïèñàíèé íå âëèÿþò íà ñèëó
Èìåíè. Òåì íå ìåíåå, õîòÿ Èìÿ èñïîëíåíî âñåõ Áîæåñòâåííûõ Ñèë, ïðè
èñïîëüçîâàíèè Åãî â ñâÿçè ñ ìèðñêèìè âåùàìè (êàê íàïðèìåð, òåëî, äîì,
áîãàòñòâî, ïîëîæåíèå â îáùåñòâå, æàäíîñòü è ò.ä.), Îíî íå ÿâèò Ñâîé ìèëîñåðäíûé äàð íåìåäëåííî. (Ñóùåñòâóåò äâà âèäà ïðåïÿòñòâèé, îäíî èç êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ ìåíüøèì, äðóãîå æå — áîëüøèì. Ìåíüøåå — ýòî êîãäà ÷åëîâåê
ïðîèçíîñèò ͹ì¹áõ¹ñó, èëè ñìóòíîå îòðàæåíèå Èìåíè. Ýòî ìîæåò ñòàòü ïîìåõîé â îáðåòåíèè ïëîäà âîñïåâàíèÿ Èìåíè. Âòîðîé æå ñëó÷àé ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ñîâåðøåíèå ͹ì¹ïàð¹äõè, îñêîðáëåíèÿ Èìåíè, ÷òî ìîæåò áûòü èñïðàâëåíî òîëüêî íåïðåñòàííûì âîñïåâàíèåì Èìåíè)”.
(“Ïàäìà-ïóð¹+à”)

(3)
×èñòîå Èìÿ ïðèõîäèò èç îáùåñòâà ñâÿòûõ
ìàìà-õ¹ìèòè äåõ¹äàó õèòâ¹ ìèòõé¹ðòõà-äõèìð¹-òèì
äõàñéå ìàíî áõ¹ãàâàòè ¡óääõàí òàò-ê¸ðòàí¹äèáõè¯
èòè äæàìà-ñóíèðâåäàí ê¢àí¹-ñà%ãåíà ñ¹äõó¢ó
ãà%ã¹-äâ¹ðà-ìóïàéàéà ìóêòà-ñàðâàíó-áàíäõàíà¯
“½ð¸ Àäæ¹ìèëà ñêàçàë: “ß ïîëíîñòüþ ïðåäàëñÿ ýòîé íàäìèðíîé ðåàëüíîñòè, âîïëîùàþùåé èñòèíó. Òåïåðü ÿ îòáðîøó ñâîè ëîæíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î
“ÿ” è “ìîå” è, î÷èùåííûé âîñïåâàíèåì Ñâÿòîãî Èìåíè, ïîñâÿùó ñåáÿ ñëóæåíèþ Ãîñïîäó”. Àäæ¹ìèë îáðåë ñâÿòîå îáùåñòâî Âè¢+óäóòòîâ ëèøü íà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè, íî ýòî ïîçâîëèëî åìó îñîçíàòü ñâîè èñòèííûå ïîòðåáíîñòè. Îí îñâîáîäèëñÿ îòî âñåõ ïðèâÿçàííîñòåé è îòïðàâèëñÿ â ïóòåøåñòâèå ê
Ãà%ãå, äàáû ïîêëîíÿòüñÿ Ãîñïîäó Ê\¢+å”.
(“½ð¸ìàä-Áõ¹ãàâàòàì”, 6.2.38-39)

(4)
Ïóð¹+û ãîâîðÿò î Ìàõ¹-ìàíòðå:
õàðå ê\¢+à õàðå ê\¢+à ê\¢+à ê\¢+à õàðå õàðå
ðàòàíòè õåëàé¹ â¹ïè òå êðèò¹ðòõà íà ñà=øàéà¯
“Äàæå íåáðåæíîå ïðîèçíåñåíèå Ìàõ¹-ìàíòðû “Õàðå Ê\¢+à Õàðå Ê\¢+à
Ê\¢+à Ê\¢+à Õàðå Õàðå”, äàðóåò áëàãîñëîâåíèå.  ýòîì íåò ñîìíåíèé”.
(“Àãíè-ïóð¹+à”)

Äåñÿòü îñêîðáëåíèé
Ñâÿòîãî Èìåíè
Ïèñàíèÿ (“Ïàäìà-ïóð¹+à”) ó÷àò, ÷òî ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå äåñÿòü îñêîðáëåíèé, êîòîðûõ íåîáõîäèìî èçáåãàòü:

1) ñàò¹= íèíä¹ í¹ìí௠ïàðàì àïàð¹äõà= âèòàíóòå
éàò௠êõé¹òè= é¹òà= êàòõàìóñàõàòå òàä âèãðàõ¹ì
2) ¡èâàñéà ¡ð¸-âè¢+îð éà èõà ãó+à-í¹ì¹äè-ñàêàëà=
äõèé¹áõèííà= ïà¡éåò ñà êõàëó õàðèí¹ì¹õèòà-êàðà¯
3) ãóðîð àâàäæ*¹
4) ¡ðóòè-¡¹ñòðà-íèíäàíàì
5) òàòõîïàâ¹äî
6) õàðèí¹ìíè êàëïàíàì
7) í¹ìíî áàë¹ä éàñéà õè ï¹ïà-áóääõèð
íà âèäéàòå òàñéà éàìàèð õè ¡óääõè¯
8) äõàðìà-âðàòà-òé¹ãà-õóò¹äè-ñàðâà¡óáõà-êðèé¹-ñ¹ì¹ì àïè ïðàì¹äà¯
9) à¡ðàääàäõ¹íå âèìóêõå ïé à¡\+âàòè
éà¡÷îïàäå¡à¯ ¡èâà-í¹ì¹ïàð¹äõà¯
10) ¡ðóòå ‘ïè í¹ìà-ì¹õ¹òìéå é௠ïð¸òè-ðàõèòî íàðà¯
àõà= ìàì¹äè ïàðàìî í¹ìíè ñî ‘ïé àïàð¹äõà-ê\ò
34

Äåñÿòü îñêîðáëåíèé Ñâÿòîãî Èìåíè

Ïåðâîå, è ñàìîå ñåðüåçíîå îñêîðáëåíèå:
ãîâîðèòü äóðíîå î ñâÿòûõ
Ãîâîðèòü äóðíîå î ñâÿòûõ — âåëè÷àéøåå îñêîðáëåíèå ½ð¸ Õàðèí¹ìà.
Êàê ïîòåðïèò ½ð¸ ͹ì Ïðàáõó îñêîðáëåíèå â àäðåñ òåõ, êòî ïðîïîâåäóåò Åãî
ñëàâó â ýòîì ìèðå? ½ð¸ëà Íàðîòòàìà Ĺñà œõ¹êóðà ãîâîðèò:
âàè¢+àâåð õ\äàéå ñàä¹ ãîâèíäà-âà¡ð¹ìà
ãîâèíäà êàõåíà-ìàìà âàè¢+àâà ïàð¹+à
“Ñâÿùåííûå ñåðäöà Âàè¢+àâîâ âñåãäà ñëóæàò ìåñòîïðåáûâàíèåì Ãîâèíäû.
Ñàì ½ð¸ Ãîâèíäà ãîâîðèò: “Âàè¢+à⠗ Ìîÿ æèçíü”. Ïîýòîìó Îí íå ïîòåðïèò
íèêàêèõ îñêîðáëåíèé â èõ àäðåñ”.

Âòîðîå îñêîðáëåíèå
Îñêîðáèòåëüíî ñ÷èòàòü Ãîñïîäà ½èâó îòäåëüíûì îò Ãîñïîäà Âè¢+ó
ìîãóùåñòâåííûì ñóùåñòâîì. Ãîñïîäü ½èâà — Åãî âå÷íûé ñëóãà.

Òðåòüå îñêîðáëåíèå
Îñêîðáèòåëüíî ñ÷èòàòü ½ð¸ Ãóðó ìèðñêèì ñóùåñòâîì. ½ð¸ Ãóðó —
íèñõîæäåíèå Áîãà, è äóìàþùèé î íåì êàê îá îáû÷íîì ÷åëîâåêå îáðå÷åí íà
ñòðàäàíèÿ æèçíü çà æèçíüþ. ½ð¸ Ãóðó åñòü âîïëîùåíèå Ê\¢+û, è îñîçíàíèå
ýòîãî äîëæíî ïðèéòè ê íàì èç ãëóáèíû íàøèõ ñåðäåö.

×åòâåðòîå îñêîðáëåíèå
Õóëèòü Âåäû è äðóãèå àâòîðèòåòíûå Ïèñàíèÿ — îñêîðáëåíèå.  “½ð¸
Áõ¹ãàâàòàì” óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ÷åëîâåê íå äîëæåí äîïóñêàòü áîãîõóëüíûõ
âûñêàçûâàíèé î Âåäè÷åñêèõ Ïèñàíèÿõ, íî âñåãäà ïî÷èòàòü èõ âñå. Íå ñëåäóåò
ïðîÿâëÿòü íè ìàëåéøåãî íåóâàæåíèÿ ê äðóãèì Ïèñàíèÿì, â ïîëíîé ìåðå
îñîçíàâàÿ òó ïîëüçó, êîòîðóþ îíè ïðèíîñÿò ñëåäóþùèì èì. Ìû äîëæíû
ñâèäåòåëüñòâîâàòü ïî÷òåíèå ê òåì Ïèñàíèÿì, êîòîðûå ïîêîðÿþò æèâîòíîå
íà÷àëî âíóòðè íàñ, à òàêæå ê ñîñòàâèòåëÿì òàêèõ Ïèñàíèé.

Ïÿòîå îñêîðáëåíèå
Îñêîðáèòåëüíî ñ÷èòàòü ñëàâó âîñïåâàíèÿ Ñâÿòîãî Èìåíè ëèøü õâàëåáíûì
ïðåóâåëè÷åíèåì. Òàêæå, åñëè ÷åëîâåê ïðèâÿçàí òîëüêî ê ðåçóëüòàòàì ìèðñêîé

35

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
äåÿòåëüíîñòè è íå ïîñâÿùàåò ñâîé óì ½ð¸ Õàðèí¹ìó, åãî ïîâåäåíèå ÿâëÿåòñÿ
îñêîðáëåíèåì Ñòîï ½ð¸ ͹ìà.

Øåñòîå îñêîðáëåíèå
Îñêîðáèòåëüíî ñ÷èòàòü Èìÿ ïðîñòî ïëîäîì âîîáðàæåíèÿ. Îñêîðáèòåëüíî
òàêæå ðàññìàòðèâàòü ½ð¸ ͹ì êàê íàõîäÿùèéñÿ íà îäíîì óðîâíå ñ ðàçíîîáðàçíûìè ñâÿùåííûìè ñèìâîëàìè. Îí âå÷åí, è, ñëåäîâàòåëüíî, ÷åëîâåê äîëæåí
èñïûòûâàòü ê Íåìó âåëè÷àéøåå ïî÷òåíèå. Èìÿ íåîòëè÷íî îò Ãîñïîäà Ê\¢+û.

Ñåäüìîå îñêîðáëåíèå
½ð¸ Õàðèí¹ì îáëàäàåò âåëèêîé ñèëîé èñêîðåíÿòü ãðåõ. Íî åñëè êòî-òî
íàìåðåí ñîâåðøàòü ðàçíîãî ðîäà ãðåõè è ïðèíèìàåò ïðèáåæèùå Õàðèí¹ìà â
íàäåæäå îñâîáîäèòüñÿ îò èõ ïîñëåäñòâèé, òî ïîäîáíîå îòíîøåíèå åñòü îñêîðáëåíèå.

Âîñüìîå îñêîðáëåíèå
Åñëè âîñïåâàíèå Èìåíè ñ÷èòàåòñÿ ðàâíûì æåðòâîïðèíîøåíèÿì, îòðå÷åíèþ, îáðÿäàì, ïîêëîíåíèþ è ëþáûì äðóãèì ïðîÿâëåíèÿì ìèðñêîãî áëàãî÷åñòèÿ, òî ýòî îñêîðáëåíèå.

Äåâÿòîå îñêîðáëåíèå
Îñêîðáèòåëüíî ãîâîðèòü î ñëàâå ½ð¸ Õàðèí¹ìà íåâåðóþùèì.

Äåñÿòîå îñêîðáëåíèå
Åñëè, ïîëó÷èâ çíàíèå î âåëè÷èè Èìåíè, ÷åëîâåê òåì íå ìåíåå îñòàåòñÿ
ïîëíîñòüþ ïîãðóæåííûì â ëîæíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î “ÿ” è “ìîå” è íå ïðîÿâëÿåò ëþáâè è ñòðàñòíîãî âëå÷åíèÿ ê Èìåíè, òî îí òàêæå ñîâåðøàåò îñêîðáëåíèå.  Ïèñàíèÿõ ìû ÷èòàåì:
éàñé¹òìà-áóääõè¯ êó+àïå òðè-äõ¹òóêå
ñâà-äõ¸¯ êàëàòð¹äè¢ó áõàóìà èäæéàäõ¸¯
éàò-ò¸ðòõà-áóääõè¯ ñàëèëå íà êàðõè÷èäæ
äæàíå¢â àáõèäæ*å¢ó ñà ýâà ãîêõàðà¯
“Òîò, êòî ñ÷èòàåò ñâîå ãðóáîå òåëî ñîáîé, íî íå ïðèçíàåò ñåáÿ âå÷íûì
ñëóãîé Ãîñïîäà; êòî ðàññìàòðèâàåò æåíó è ïðî÷èõ ÷ëåíîâ ñåìüè ñâîåé ñîá-

36

Äåñÿòü îñêîðáëåíèé Ñâÿòîãî Èìåíè
ñòâåííîñòüþ è íå èñïûòûâàåò ëþáâè èëè ïðèâÿçàííîñòè ê ïðåäàííîìó Ãîñïîäà;
òîò, êòî ñ÷èòàåò çåìëÿíîå èëè èíîå èçîáðàæåíèå Áîãîì, íî íå îñîçíàåò
ïîêëîíÿåìîãî ïîëîæåíèÿ ïðåäàííîãî Ãîñïîäà; êòî ñ÷èòàåò òó èëè èíóþ ðåêó
èëè îçåðî ìåñòîì ïàëîìíè÷åñòâà, íî íå âèäèò ïðåäàííîãî Ãîñïîäà êàê
âîïëîùåííóþ îáèòåëü Áîæåñòâåííîãî — òàêîé ÷åëîâåê ïîäîáåí îñëó ñðåäè
êîðîâ (ÿâëÿåòñÿ âåëè÷àéøèì ãëóïöîì)”.
(“½ð¸ìàä-Áõ¹ãàâàòàì”, 10.84.13)

Äà¡à-âèäõà ͹ì¹ïàð¹äõà
õàðè-í¹ìà ìàõ¹ìàíòðà ñàðââà-ìàíòðà-ñ¹ðà
é¹äåðà êàðó+¹áàëå äæàãàòå ïðà÷¹ðà
ñåè í¹ìà-ïàð¹éà+à ñ¹äõó, ìàõ¹äæàíà
òà%õ¹äåðà íèíä¹ í¹ êàðèõà êàä¹÷àíà (1)
âðàäæåíäðàíàíäàíà ê\¢+à ñàðâå¡âàðå¡âàðà
ìàõå¡âàðà ¹äè ò¹ðà ñåâàíà-òàòïàðà
í¹ìà ÷èíò¹ìà+è ê\¢+à-÷àèòàíéà-ñâàð¨ïà
áõåäà-äæ*¹íà í¹ êàðèáå ë¸ë¹-ãó+à-ð¨ïà (2)
“ãóðó-ê\¢+à-ð¨ïà õàí ¡àñòðåðà ïðàì¹+å
ãóðó-ð¨ïå ê\¢+à ê\ï¹ êàðå áõ¹ãéàâ¹íå”
ñå ãóðóòå ìàðòéà-áóääõè àâàäæ*¹äè òéàäæè
è¢}à-ë¹áõà êàðà, íèðàíòàðà í¹ìà áõàäæè (3)
¡ðóòè, ¡ðóòè-ì¹ò¹-ñàõà ñ¹òâàòà-ïóð¹+à
¡ð¸-í¹ìà-÷àðà+à-ïàäìà êàðå í¸ð¹äæàíà
ñåè ¡ðóòè-¡¹ñòðà éåá¹ êàðàéå íèíäàíà
ñå àïàð¹äõ¸ðà ñà%ãà êàðèáå âàðäæàíà (4)
í¹ìåðà ìàõèì¹ ñàðââà-¡¹ñòðåòå â¹êõ¹íå
àòèñòóòè, õåíà êàáõó í¹ áõ¹âèõà ìàíå
àãàñòéà, àíàíòà, áðàõì¹, ¡èâ¹äè ñàòàòà
éå í¹ìà-ìàõèì¹-ã¹òõ¹ ñà%ê¸ðòàíà-ðàòà
ñå í¹ìà-ìàõèì¹-ñèíäõó êå ï¹èáå ï¹ðà?
àòèñòóòè áàëå éåè - ñåè äóð¹÷¹ðà (5)
ê\¢+à-í¹ì¹âàë¸ íèòéà ãîëîêåðà äõàíà
êàëïèòà, ïð¹ê\òà, áõ¹âå - àïàð¹äõ¸-äæàíà (6)

37

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
í¹ìå ñàðâà-ï¹ïà-ê¢àéà ñàðâà-¡¹ñòðå êàéà
ñ¹ð¹-äèíà ï¹ïà êàðè ñåè áõàðàñ¹éà
-ýìàòà äóðáóääõè é¹ðà ñåè àïàð¹äõ¸
ì¹é¹-ïðàâà*÷èòà, äó¯êõà áõó*äæå íèðàâàäõè (7)
àòóëéà ¡ð¸-ê\¢+à-í¹ìà ï¨ð+à-ðàñà-íèäõè
ò¹ðà ñàìà í¹ áõ¹âèõà ¡óáõà-êàðìà ¹äè (8)
í¹ìå ¡ðàääõ¹-õ¸íà-äæàíà - âèäõ¹ò¹ âà*÷õèòà
ò¹ðå í¹ìà ä¹íå àïàð¹äõà ñóíè¡÷èòà (9)
¡óíèé¹î ê\¢+à-í¹ìà-ì¹õ¹òìéà àï¹ðà
éå ïð¸òè-ðàõèòà, ñåè íàð¹äõàìà ÷õàðà
àõà=ò¹ ìàìàò¹ é¹ðà àíòàðå á¹õèðå
¡óääõ¹ ê\¢+à-í¹ìà ò¹ðà êàáõó í¹õè ñïõóðå (10)
ýè äà¡à àïàð¹äõà êàðèé¹ âàðäæàíà
éå ñóäæàíà êàðå õàðèí¹ìà ñà%ê¸ðòàíà
àï¨ðâà ¡ð¸-ê\¢+à-ïðåìà ëàáõéà ò¹ðà õàéà
í¹ìà-ïðàáõó ò¹ðà õ\äå íèòéà âèëàñàéà (11)

Äåñÿòü îñêîðáëåíèé Ñâÿòîãî Èìåíè
(êîòîðûõ ïðåäàííîìó ñëåäóåò òùàòåëüíî èçáåãàòü)
Õàðå Ê\¢+à Ìàõ¹ìàíòðà —
Èç âñåõ ìàíòð íàèëó÷øàÿ —
Ïðîïîâåäóåòñÿ ïî âñåìó ìèðó ñèëîé ìèëîñåðäèÿ ñâÿòûõ.
Òå ïðåäàííûå Èìåíè — âåëèêèå, ÷èñòûå äóøè:
Íèêîãäà íå ñìåé èõ õóëèòü.
Ãîñïîäü Ê\¢+à, ñûí Íàíäû
Âñåõ âëàäûê Âëàäûêà.
Âåëèêèé ½èâà è âñå áîãè
Åãî Ñòîïàì âå÷íî ñëóæàò.
Èìÿ Ê\¢+û — Áîæåñòâåííûé Ôèëîñîôñêèé êàìåíü,
Åãî èñïîëíåííîå ñîçíàíèÿ “ß”.
Íå ñ÷èòàé Åãî îòëè÷íûì îò Èãð, Êà÷åñòâ è Îáðàçà Ê\¢+û.

38

Äåñÿòü îñêîðáëåíèé Ñâÿòîãî Èìåíè
“Ãóðó — Îáðàç Ê\¢+û” —
Òàêîâî ñâèäåòåëüñòâî Ïèñàíèé —
 Îáðàçå Ãóðó
Ê\¢+à îêàçûâàåò ìèëîñòü óäà÷ëèâûì äóøàì”.
Îòáðîñèâ îñêîðáèòåëüíîå âîñïðèÿòèå Ãóðó
Êàê ïðîñòîãî ñìåðòíîãî,
Äîñòèãíè æåëàåìîé öåëè,
Íåïðåñòàííî ïîêëîíÿÿñü Èìåíè.
½ðóòè, Ìàòü ùéàòð¸, ½ð¸ Áõ¹ãàâàòà-ïóð¹+à
Ñèÿíèåì ñâîèì îñâåùàþò Ñòîïû-Ëîòîñû ½ð¸ ͹ìà.
Îòâåðãíè îáùåíèå ñ òåì îñêîðáèòåëåì,
Êòî õóëèò ýòè Ïèñàíèÿ.
Âñå Ïèñàíèÿ ïðîâîçãëàøàþò âåëè÷èå Èìåíè.
Íèêîãäà íå ñ÷èòàé ýòî ìîëèòâåííûì ïðåóâåëè÷åíèåì.
Àãàñòéà, Àíàíòà, Áðàõì¹, ½èâà è ïðî÷èå âñåãäà
Ñ ëþáîâüþ ïîãðóæåíû â ñà%ê¸ðòàí âåëè÷èÿ è ñëàâû Èìåíè.
Êòî ñïîñîáåí ïîñòè÷ü òîò îêåàí âåëè÷èÿ Èìåíè?
Ñ÷èòàòü åãî ïðåóâåëè÷åíèåì — ïðåñòóïëåíèå.
Èìÿ Ê\¢+û — âå÷íîå ñîêðîâèùå Ãîëîêè.
Ëèøü îñêîðáèòåëè ìîãóò ñ÷èòàòü Åãî âûìûøëåííûì, ìèðñêèì.
Èìÿ óíè÷òîæàåò âñå ãðåõè — òàê ãîâîðÿò âñå Ïèñàíèÿ.
Ñîâåðøàÿ ãðåõè, îñêîðáèòåëü âçûâàåò ê Èìåíè.
Òàêîé ãëóïåö, îáìàíóòûé ̹éåé,
Ïðåòåðïåâàåò áåñêîíå÷íûå ñòðàäàíèÿ.
Íåñðàâíåííîå Èìÿ Ê\¢+û —
Ñîêðîâèùíèöà Âñåñîâåðøåííîé Áîæåñòâåííîé Ñëàäîñòè:
Ïðèðàâíèâàòü Åãî ê áëàãî÷åñòèâûì äåëàì è òîìó ïîäîáíîìó.
Íå ñìåé íèêîãäà.
Ëèøåíûå âåðû â Èìÿ
Îáìàíóòû ñîçäàòåëåì (Áðàõìîé):
Äàâàòü èì Ñâÿòîå Èìÿ —
Íåñîìíåííî, îñêîðáëåíèå.

39

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
Òå, ÷üè ñåðäöà íå òàþò îò ëþáâè,
Õîòÿ îíè ñëûøàëè î áåñêîíå÷íîé ñëàâå
Èìåíè Ê\¢+û,
Ñóòü íèçøèå èç ëþäåé.
Âíóòðè è ñíàðóæè
Îíè ïðîïèòàíû ëîæíûì ÷óâñòâîì “ÿ” è “ìîå”.
×èñòîå Èìÿ Ê\¢+û
Íå ÿâèò Ñåáÿ èì íèêîãäà.
Îòâåðãíóâ ýòè äåñÿòü îñêîðáëåíèé,
Áëàãàÿ äóøà ñîâåðøàåò ñà%ê¸ðòàíó Èìåíè Õàðè.
È òàê äîñòèãàåò ÷óäåñíîé, íàäìèðíîé ëþáâè ê ½ð¸ Ê\¢+å;
Ãîñïîäü-Èìÿ âå÷íî ÿâëÿåò â òàêîì ñåðäöå Ñâîþ Èãðó Áëàæåíñòâà.
(Ïåðåâîä áåíãàëüñêîãî ñòèõîòâîðåíèÿ, íàïèñàííîãî
2-ãî àïðåëÿ 1989 ãîäà Åãî Áîæåñòâåííîé Ìèëîñòüþ
½ð¸ëîé Áõàêòè Ñóíäàðîì Ãîâèíäîé Äåâ-Ãîñâ¹ì¸
Ìàõ¹ð¹äæåì.)

“Êàêîâà áû íè áûëà ïðè÷èíà îñêîðáëåíèÿ, îñêîðáèòåëü äîëæåí íåïðåñòàííî è èñòîâî âîñïåâàòü Èìÿ. Íè÷òî, ïîìèìî âîñïåâàíèÿ, íå ñïîñîáíî
èñïðàâèòü åãî. Íåïðåðûâíîå âîñïåâàíèå íå òîëüêî èñêóïàåò åãî ïðåñòóïëåíèå,
íî è ïîìîãàåò åìó äîñòè÷ü âûñî÷àéøåãî ÷èñòîãî áëàæåíñòâà”.
(“Ïàäìà-ïóð¹+à”, êíèãà 48-ÿ)

Âîïðîñû è îòâåòû
Âîïðîñ 1: ×òî åñòü ½ð¸ Õàðèí¹ì?
Îòâåò: Ýòî çâóêîâàÿ âîëíà íåñðàâíåííîãî âûñî÷àéøåãî çàïðåäåëüíîãî
ìèðà Ãîëîêè Â\íä¹âàíû. Ýòî Èìÿ Áîãà è Îíî íåîòëè÷íî îò Íåãî.  Êàëèéóãó, äàáû äàðîâàòü ñïàñåíèå, ½ð¸ ͹ì ìèëîñòèâî ÿâëÿåò Ñåáÿ êàê ½àáäàÁðàõìà (Áîæåñòâåííûé çâóê); Îí òàêæå çîâåòñÿ Òàðàêà-Áðàõìîé.
Âîïðîñ 2:  ìèðå òàê ìíîãî âñåãî, ïî÷åìó æå ÷åëîâåê äîëæåí ïðèíÿòü
Èìÿ Õàðè?
Îòâåò: Âèäÿ áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå æèâûõ ñóùåñòâ, ñòðàíñòâóþùèõ
ïî ýòîìó öàðñòâó òåíåé, çàêëþ÷àþùåìó â ñåáå áîëü è ìóêè, Áîã, â ÷åòûðå
ðàçëè÷íûå ýïîõè, ìèëîñòèâî äàë èì ÷åòûðå ðàçëè÷íûõ ïóòè ñïàñåíèÿ: ñîçåðöàíèå â Ñàòéà-éóãó, æåðâîïðèíîøåíèÿ â Òðåòà-éóãó, ïî÷èòàíèå Áîæåñòâ â
Äâ¹ïàðà-éóãó è âîñïåâàíèå Èìåíè Ãîñïîäà â Êàëè-éóãó. Îí âëîæèë â Èìÿ
âñþ Ñâîþ Ñèëó äëÿ òîãî, ÷òîáû èìåþùèì êîðîòêóþ æèçíü è ñëàáûì æèâûì
ñóùåñòâàì äàííîãî ïåðèîäà, áûëî áû ëåã÷å ïðèíÿòü Åãî. Íå ñóùåñòâóåò îãðàíè÷åíèé îòíîñèòåëüíî Åãî âîñïåâàíèÿ. Ëþáûå ëþäè èç ëþáîé ñòðàíû, ïðèíÿâ
ýòî Èìÿ, ìîãóò ïîëó÷èòü áëàãîñëîâåíèÿ. Âñå Ïèñàíèÿ èçîáèëóþò óòâåðæäåíèÿìè î âåëè÷èè Õàðèí¹ìà. Òîëüêî Õàðèí¹ì, è íè ÷òî-ëèáî èíîå, ñïîñîáåí
äàðîâàòü ïîëíîå èçáàâëåíèå — òàê ãîâîðèòñÿ â Ïèñàíèÿõ.
Âîïðîñ 3: Êàê ìîæåò Èìÿ, ñîñòîÿùåå èç ïðîñòûõ çâóêîâ, áûòü ñîçíàòåëüíûì?
Îòâåò: Èìÿ è Íîñèòåëü Èìåíè íåðàçäåëèìû. Âñå êà÷åñòâà Âñåâûøíåãî
ñóùåñòâóþò â Èìåíè. Èìÿ âñåãäà îáëàäàåò ïîëíîòîé. Îíî íå èìååò íèêàêîãî
îòíîøåíèÿ ê êîñíîé ìàòåðèè. Îíî âå÷íî ñâîáîäíî, òàê êàê íå îãðàíè÷åíî
íèêàêîé ìàéåé. Èìÿ “Ê\¢+à” åñòü âîïëîùåíèå ñîçíàòåëüíîãî è æèâîãî íåêòàðíîãî ýêñòàçà. Îíî îáëàäàåò ñèëîé äàòü âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ êàæäîìó.
Âîïðîñ 4: Êàê áóêâû Èìåíè ïðåâîñõîäÿò èëëþçîðíîå ñëîâî?
Îòâåò: Ýòîò ìàòåðèàëüíûé ìèð íå ÿâëÿåòñÿ ðîäèíîé Õàðèí¹ìà. Æèâîå
ñóùåñòâî ìîæåò âîñïåâàòü Èìÿ, òîëüêî îáëàäàÿ ÷èñòûì ñîçíàíèåì. Îíî íå

41

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
ìîæåò âîñïåâàòü Ñâÿòîå Èìÿ ïîñðåäñòâîì îðãàíîâ ìàòåðèàëüíîãî òåëà. Ëèøü
â òîì ñëó÷àå, êîãäà ïî ìèëîñòè Âåðõîâíîãî Ñóùåãî çàäåéñòâóåòñÿ èñòèííîå
“ÿ” æèâîãî ñóùåñòâà, ×èñòîå Èìÿ ÿâëÿåò Ñåáÿ. Òîãäà Ñâÿòîå Èìÿ íà÷èíàåò
òàíöåâàòü íà êîí÷èêå ÿçûêà ïðåäàííîãî. Èìÿ íå åñòü ñîåäèíåíèå íåñêîëüêèõ
áóêâ, íî Îíî âûðàæàåò Ñåáÿ êàê ñëîâî, èñïîëíÿÿ Ñâîé òàíåö íà êîí÷èêå
ìàòåðèàëüíîãî ÿçûêà — â ýòîì ñîñòîèò òàèíñòâî Èìåíè.
Âîïðîñ 5: Êàê èçáåæàòü ïðîáëåì è êàêèì îáðàçîì ñ íàèáîëüøèì óñïåõîì
âîñïåâàòü Õàðèí¹ì?
Îòâåò: Íå ïðèíèìàþùèé Èìåíè Õàðè ñòàíîâèòñÿ ìàòåðèàëèñòîì. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïîñòîÿííîå âîñïåâàíèå Ìàõ¹-ìàíòðû, è ýòî èçáàâèò íàñ îò
âñåõ âíóòðåííèõ ïðåïÿòñòâèé. Â ýòî âðåìÿ ê ïðàêòèêóþùåìó ïðèõîäèò
îñîçíàíèå, ÷òî ѹäõó-ñà%ãà ÿâëÿåòñÿ èìïåðàòèâîì äëÿ åãî äóõîâíîãî ðîñòà.
È åñëè Õàðèí¹ì âîñïåâàåòñÿ áåç îñêîðáëåíèé, ÷åëîâåê ìîæåò îáðåñòè âñå
ñîâåðøåíñòâî.
Âîïðîñ 6: Êàê ñëåäóåò ïî÷èòàòü ½ð¸ Õàðèí¹ì?
Îòâåò: ×åëîâåê äîëæåí âîñïåâàòü Èìÿ íà ÷åòêàõ èç Òóëàñ¸, èçáåãàÿ
ðàçëè÷íûõ îñêîðáëåíèé. ×åòêè èç Òóëàñ¸ ïîìîãàþò âåñòè ñ÷åò ïîâòîðåíèÿì
Èìåíè. Åñëè Èìÿ ïðîèçíîñèòñÿ áåçóïðå÷íî è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè,
Îíî ïðèíîñèò ÷åëîâåêó âåëèêèå ïëîäû. Ãëàâíàÿ öåëü ïîäñ÷åòà ÷èñëà ïîâòîðåíèé — óçíàòü î ïðîãðåññå ïîêëîíÿþùåãîñÿ. Õàðè î÷åíü ëþáèò Òóëàñ¸, ïîýòîìó âîñïåâàíèå Èìåíè Õàðè ñ ïîìîùüþ ÷åòîê èç Òóëàñ¸ äàåò îãðîìíûé ðåçóëüòàò. Ïðîèçíîñÿ Èìÿ Ê\¢+û, ñëåäóåò äóìàòü, ÷òî ÷åðåç Íåãî Ê\¢+à ÿâëÿåò
Ñåáÿ, è Åãî Èìÿ åñòü íå ÷òî èíîå, êàê Îí Ñàì.
Âîïðîñ 7: Êàê âîñïåâàòü Èìÿ íåïðåñòàííî?
Îòâåò: Âîñïåâàíèå Èìåíè Ê\¢+û áåñïðåðûâíî, çà èñêëþ÷åíèåì ñíà, íàçûâàåòñÿ íåïðåñòàííûì âîñïåâàíèåì Èìåíè.  âîñïåâàíèè Èìåíè íåò òðóäíûõ è ñòðîãèõ ïðàâèë îòíîñèòåëüíî âðåìåíè, ìåñòà èëè ôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ.
Âîïðîñ 8: Êàê ÷èñòûé Ê\¢+à-͹ì ÿâëÿåò Ñåáÿ?
Îòâåò: Ê\¢+à-͹ì, ÿâëÿþùèé Ñåáÿ â ÷èñòîì ñîçíàíèè èñïîëíåííîãî
ïðåäàííîñòè ñóùåñòâà, ÷åé óì âñåöåëî ïîãðóæåí â ñëóæåíèå, íàçûâàåòñÿ ×èñòûì Ê\¢+à-͹ìîì. Èíîå æå, êàæóùååñÿ î÷åíü ïîõîæèì íà Ê\¢+à-͹ì, åñòü
ëèáî òåíü, ëèáî îñêîðáëåíèå Èìåíè.
Âîïðîñ 9: Ñóùåñòâóåò ëè ðàçëè÷èå ìåæäó Èìåíåì “Ê\¢+à” è Ñàìèì
Ê\¢+îé?
Îòâåò: Íåò, ðàçëè÷èÿ íå ñóùåñòâóåò, íî íàëè÷åñòâóåò âåëèêàÿ ìèñòåðèÿ,
çàêëþ÷àþùàÿñÿ â òîì, ÷òî Èìÿ ñïîñîáíî äàðîâàòü íàìíîãî áîëüøå ìèëîñòè,
÷åì Ê\¢+à. Ñàì Ê\¢+à íèêîãäà íå ïðîùàåò îñêîðáëåíèÿ, íàíåñåííûå Åìó,

42

Âîïðîñû è îòâåòû
íî Èìÿ Ê\¢+û ñòîëü ìèëîñåðäíî, ÷òî ïðîùàåò îñêîðáëåíèÿ, ñîâåðøåííûå è
â îòíîøåíèè Ê\¢+û è â îòíîøåíèè Èìåíè.
Âîïðîñ 10: Êàêîâà ôîðìà ×èñòîãî Èìåíè?
Îòâåò: Õàðèí¹ì, ïðîèçíåñåííûé áåç äåñÿòè îñêîðáëåíèé, åñòü ×èñòîå
Èìÿ. Ãîâîðèòñÿ ëè ñëîâî ïðàâèëüíî, èëè íåò — íå èìååò çíà÷åíèÿ.
Âîïðîñ 11: Êàê ìîæåì ìû äîñòè÷ü ×èñòîãî Èìåíè?
Îòâåò: Åñëè Èìÿ âîñïåâàåòñÿ íåïðåðûâíî, Îíî ïðîùàåò îñêîðáëåíèÿ.
Ïîñìîòðèòå, êàê òðóäíî èçáàâèòüñÿ îò áðåìåíè îñêîðáëåíèé! Ïîýòîìó ìóäðûå
âñåãäà âîñïåâàþò Èìÿ, òâåðäî ïðèäåðæèâàÿñü âñåõ ïðàâèë è ïðåäïèñàíèé,
êàñàþùèõñÿ ÷èñòîãî âîñïåâàíèÿ Èìåíè. Åñëè êòî-ëèáî ÷ðåçâû÷àéíî âíèìàòåëåí â îòíîøåíèè òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü îñêîðáëåíèé, ×èñòûé Îáðàç Èìåíè,
íåñîìíåííî, ÿâèòñÿ åìó. ×åëîâåê ìîæåò âîñïåâàòü Èìÿ ýìîöèîíàëüíî, ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ, íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî åãî âîñïåâàíèå áåçóïðå÷íî èëè ÷èñòî. Íå
ñîáëþäàÿ íàäëåæàùóþ îñòîðîæíîñòü, åäâà ëè ìîæíî äîñòè÷ü ×èñòîãî Èìåíè.
Âîïðîñ 12: Êàêèì îáðàçîì âîçìîæíî ïîëó÷èòü áëàãîñëîâåíèå ½ð¸
Õàðèí¹ìà?
Îòâåò: Íå äîïóñêàåòñÿ îñêîðáëåíèå ñâÿòûõ, îñòàâèâøèõ âñå: ñâîè äåëà,
ðåëèãèþ, çíàíèå è éîãó è ïðèíÿâøèõ ïðèáåæèùå Èìåíè. Õàðèí¹ì íèêîãäà íå
ïîòåðïèò òàêîãî â îòíîøåíèè òåõ, êòî ðàñïðîñòðàíÿåò â ìèðå âåëè÷èå Èìåíè.
Åñëè ñîâåðøàþùèé ͹ì-ê¸ðòàí âìåñòå ñ íèìè îòáðîñèò ñêëîííîñòü êðèòèêîâàòü ýòè âåëèêèå äóøè, îí îáðåòåò áëàãîñëîâåíèå.
Âîïðîñ 13: Áóäåò ëè ×èñòîå Èìÿ íåäîñòóïíî äëÿ òîãî, êòî íå îñòàâëÿåò
îáùåñòâî ñâîåé æåíû?
Îòâåò: Îáùåñòâî ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà íåîáõîäèìî îñòàâèòü. Âàè¢+àâ-ñåìüÿíèí ìîæåò, ïðè îòñóòñòâèè ïðîÿâëåíèé íåêîíòðîëèðóåìîé ïîõîòè,
âåñòè ñåìåéíóþ æèçíü âìåñòå ñî ñâîåé æåíîé.  òàêîì ñëó÷àå îòíîøåíèÿ ñ
æåíîé íå ìîãóò áûòü íàçâàíû ïëîòñêèìè. Ôàêòè÷åñêè âëå÷åíèå ìóæ÷èíû ê
æåíùèíå, è íàîáîðîò, ïî ñóòè ÿâëÿþòñÿ ïëîòñêèìè. Èçáåãàÿ ïîäîáíîé ÷óâñòâåííîñòè è ïðèíÿâ ïðèáåæèùå Ê\¢+à-͹ìà, ìîæíî â êîíöå êîíöîâ äîñòè÷ü
ñòàäèè ÷èñòîãî âîñïåâàíèÿ.
Âîïðîñ 14: Åñëè îäíî Èìÿ ñïîñîáíî óñòðàíèòü âåñü ãðåõ, òî ïî÷åìó
íåîáõîäèìî âîñïåâàòü íåïðåñòàííî?
Îòâåò: Ñîçíàíèå è îáðàç äåéñòâèé îñêîðáèòåëÿ âñåöåëî ïîðî÷íû; îí
îáëàäàåò íèçìåííûì, ìèðñêèì ìûøëåíèåì è ëèøåí ñêëîííîñòè ê îáùåñòâó
ñâÿòûõ ëþäåé, ñâÿòûì âåùàì è ñâÿòîìó âðåìåíè. Ïî ñâîåé ïðèðîäå îí ðàñïîëîæåí êî âñåìó, ÷òî íå ñâÿòî. Ïðèíÿâ ïðèáåæèùå íåïðåñòàííîãî ïîâòîðåíèÿ Èìåíè, ÷åëîâåê ïîñòåïåííî ìîæåò ñâåñòè ê ìèíèìóìó ñâîè áåçóìèÿ, î÷èñòèòüñÿ â ïðîöåññå âîñïåâàíèÿ è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, îáðåñòè ñîâåðøåíñòâî.

43

½ð¸ Ãóðó è Ê\¢+à åñòü âñ¸ è âñÿ
“Íèêàêîå èíîå ïîêëîíåíèå íå îáëàäàåò òàêîé çíà÷èìîñòüþ, êàê ïîêëîíåíèå Áîãó. À ñëóæåíèå ñòîïàì-ëîòîñàì ½ð¸ Ãóðó — ñàìîå âàæíîå äëÿ ïðåäàííîãî. Äî òåõ ïîð, ïîêà äàííàÿ èñòèíà íå óòâåðäèòñÿ ïðî÷íî â íàøåì ñîçíàíèè, âñå íàøè óñèëèÿ áóäóò òùåòíû. ½ð¸ Ãóðó âå÷åí òàê æå, êàê è Åãî
ñëóãè. Ïîñìîòðèòå, êàê ìû óäà÷ëèâû: ñìåðòü íå ìîæåò êîñíóòüñÿ íàñ!”
(Áõàãàâ¹í ½ð¸ëà Áõàêòèñèääõ¹íòà Ñàðàñâàò¸ Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæ)

Ìîëèòâû ½ð¸ Ãóðó
ãóðâàáõ¸¢òà-ñóï¨ðàêà= ãóðó-ãà+àèî ¹¡¸¢à-ñà=áõ¨¢èòà=
÷èíòé¹÷èíòéà-ñàìàñòà-âåäà-íèïó+à= ¡ð¸ ð¨ïà-ïàíòõ¹íóãà=
ãîâèíä¹áõèäõàì óäæäæâàëà= âàðà-òàíó= áõàêòé àíâèòà= ñóíäàðà=
âàíäå âè¡âà-ãóðó* ÷à äèâéà-áõàãàâàò-ïðåì+î õè á¸äæà-ïðàäà=
“ß ïðåäëàãàþ ñâîè ïîëíûå ïî÷òèòåëüíûå ïîêëîíû Ñâÿòûì Ñòîïàì-Ëîòîñàì òîãî, êòî ñîâåðøåííûì îáðàçîì èñïîëíÿåò ñîêðîâåííåéøèå æåëàíèÿ
ñâîåãî Ãóðóäåâà, êòî ÷óäåñíî óêðàøåí áëàãîñëîâåíèÿìè âñåõ ñâîèõ Ãóðó, êòî
èñêóøåí â ñîâåðøåííûõ çàêëþ÷åíèÿõ âñåõ Âåä è ïîñòèæèìûõ, è íåïîñòèæèìûõ, êòî ÿâëÿåòñÿ âåðíûì ïîñëåäîâàòåëåì Ïóòè ½ð¸ëû Шïû Ãîñâ¹ì¸ Ïðàáõóï¹äû, ÷üå èìÿ — ½ð¸ëà Áõàêòè Ñóíäàð Ãîâèíäà Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæ,
÷åé ñâåðõèçóìèòåëüíûé îáðàç äèâíî ñèÿåò, ÷üå ñåðäöå èñïîëíåíî ×èñòîé Ëþáîâíîé Ïðåäàííîñòè, êòî ÿâëÿåòñÿ Áîæåñòâåííûì Íàñòàâíèêîì âñåé âñåëåííîé è ìèëîñåðäíûì ïîäàòåëåì ñåìåíè Áîæåñòâåííîé Ëþáâè”.
“ß â âûñøåé ñòåïåíè ïðèçíàòåëåí ìîåìó Ãóðóäåâó. Îí äàë ìíå Ñâÿòîå
Èìÿ Ê\¢+û è ñëóæåíèå Áîæåñòâåííîìó Ñûíó ½à÷¸äåâ¸, ½ð¸ Ãàóð¹%ãå Ìàõ¹ïðàáõó è Åãî ñàìîìó áëèçêîìó ñëóãå, Ñâàð¨ïå Ĺìîäàðå Ãîñâ¹ì¸. Îí äàë
ìíå îáùåñòâî è ½ð¸ Шïû Ãîñâ¹ì¸, âåëè÷àéøåãî ¿÷¹ðéè ôèëîñîôèè Áõàêòè,
è ½ð¸ Ñàí¹òàíû Ãîñâ¹ì¸, êîòîðûé èñêóøåí â íàóêå âçàèìîñâÿçè. Îí òàêæå

44

½ð¸ Ãóðó è Ê\¢+à åñòü âñ¸è âñÿ
äàë ìíå Ìàòõóðó, ìåñòî Èãð ½ð¸ ½ð¸ йäõ¹-̹äõàâû, — åå ïûëü, äåðåâüÿ,
ïòèö, æèâîòíûõ è ðåêó ɹìóíó. Åãî ìèëîñòüþ ÿ îòêðûë äëÿ ñåáÿ ½ð¸ йäõ¹êó+{ è îáðåë ïðèáåæèùå Ãèðè-Ãîâàðäõàíà. Íàêîíåö îí óâåðèë ìåíÿ â ñâîåé
ïîìîùè â ñëóæåíèè ½ð¸ ½ð¸ йäõ¹-̹äõàâå. Âñå ýòî íå èìåëî áû ñèëû áåç
áëàãîñëîâåíèé ½ð¸ Ãóðóäåâà. Ñêëîíÿÿ ñâîþ ãîëîâó ê Ñòîïàì -Ëîòîñàì ½ð¸
Ãóðó-äåâà, ÿ ïîñòîÿííî ìîëþñü î åãî áëàãîñëîâåíèÿõ”.
(½ð¸ëà Ðàãõóí¹òõ ä¹ñ Ãîñâ¹ì¸)

½ð¸ Ãóðó-¹ðàòè

Ïðîñëàâëåíèå ½ð¸ëû Áõàêòè Ñóíäàðà Ãîâèíäû Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæà,
íàïèñàííîå åãî äîðîãèì ñëóãîé ½ð¸ Ðàñ¹áäõè áðàõìà÷¹ð¸
1) äæàéà äæàéà ãóðóäåâåð ¹ðàòè óäæäæâàëà
ãîâàðäõàíà-ï¹äà-ï¸}õå áõóâàíà-ìà%ãàëà
2) ¡ð¸ áõàêòè ñóíäàðà äåâà ïðàáõó ¡èðîìà+è
ãîñâ¹ì¸ ãîâèíäà äæàéà ¹íàíäåðà êõàíè
3) ¹äæ¹íó ëàìáèòà áõóäæà äèâéà êàëåâàðà
àíàíòà ïðàòèáõ¹ áõàð¹ äèâéà ãó+à äõàðà
4) ãàóðà-ê\¢+å äæ¹íè òàâà àáõèííà ñâàð¨ïà
ñà=ñ¹ðà òàðèòå ýáå ¡óääõà-áõàêòà-ð¨ïà
5) ð¨ï¹íóãà-äõ¹ð¹ òóìè êàðà ¹ëîêèòà
ïðàáõ¹êàðà ñàìà ïðàáõ¹ áõóâàíà-âèäèòà
6) ¡óääõà áõàêòè ïðà÷¹ðèòå òàì¹ ñàìà í¹è
àêàëà%êà èíäó éåíà äàé¹ëà íèò¹è
7) óëëàñèòà âè¡âàâ¹ñ¸ ëàáõå ïðåìà-äõàíà
¹íàíäå í¹÷èé¹ ã¹õå òàâà ãó+àãà+à
8) ñòõ¹ïèë¹ ¹¡ðàìà áàõó äæàãàòà ì¹äæõ¹ðå
ïàðàìàõà=ñà-äõàðìà-äæ*¹íà ¡èꢹðà ïðà÷¹ðå
9) ÷èíòé¹÷èíòéà âåäà-äæ*¹íå òóìè àäõèê¹ð¸
ñàêàëà ñà=¡àéà-÷õåòòâà ñóñèääõ¹íòà-äõ¹ð¸
10) òîì¹ðà ìàõèì¹ ã¹õå ãîëîêà ìà+{àëå
íèòéà-ñèääõà ïàðèê¹ðå òàâå ë¸ë¹-ñòõàëå
11) ïàòèòà ï¹âàíà òóìè äàé¹ðà ñàì¸ðà
ñàðâà-ê¹ðéå ñóíèïó+à ñàòéà-ñóãàìáõ¸ðà
12) àïóðâà ëåêõàí¸-äõ¹ð¹ ïðàã¹{õà ï¹+{èòéà
ñàä¹ õ¹ñéà ìè¢}à áõ¹¡¸ ñó¡èëà êàâèòâà

45

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
13) ñ¹äõó-ñà%ãå ñàä¹íàíä¸ ñàðàëà âèíàé¸
ñàáõ¹-ìàäõéå âàêò¹ ¡ðå¢}õà ñàðâàòðà âèäæàé¸
14) ãàó{¸éà ãàãàíå òóìè ¹÷¹ðéà-áõ¹ñêàðà
íèðàíòàðà ñåâ¹ïðèéà ìè¢}à êà+}õàñâàðà
15) òîì¹ðà êàðó+¹ ì¹ãå òðèê¹ëà âèë¹ñå
ã¹íäõàðâèê¹-ãèðèäõ¹ð¸ ñåâ¹-ì¹òðà ¹ñå
16) ê\ï¹ êàðà îõå ïðàáõó ¡ð¸-ãàóðà-ïðà깡à
¹ðàòè êàðàéå ñàä¹ ý àäõàìà ä¹ñà

Ïåðåâîä
1) Ñëàâà, ñëàâà áëèñòàòåëüíîìó ¹ðàòè ½ð¸ Ãóðóäåâà, êîòîðîå ïðîâîäèòñÿ
ó ïîäíîæèÿ Ãîâàðäõàíà, íåñÿ áëàãî âñåìó ìèðó.
2) Âñÿ ñëàâà ½ð¸ Áõàêòè Ñóíäàðó Ãîâèíäå Ãîñâ¹ì¸, íàøåìó Âëàäûêå,
âåëè÷àéøåé æåì÷óæèíå, ñîêðîâèùíèöå äóõîâíîãî áëàæåíñòâà.
3) Åãî ãðàöèîçíûå äëèííûå ðóêè êàñàþòñÿ êîëåí, è åãî òåëî èìååò áîæåñòâåííóþ ïðèðîäó. Îí èñïîëíåí áåñêîíå÷íîé ãåíèàëüíîñòè è íàäìèðíûõ
äîáðîäåòåëåé.
4) Ìû ñ÷èòàåì òâîå èñòèííîå “ÿ” íåîòäåëèìûì îò Ê\¢+û è Ãàóð¹%ãè. Íî
íûíå, ðàäè ñïàñåíèÿ ýòîãî ìàòåðèàëüíîãî ìèðà, òû ïðèíÿë îáðàç ÷èñòîãî ïðåäàííîãî.
5) Òû îñâåùàåøü ëèíèþ ïîñëåäîâàòåëåé ½ð¸ Шïû Ãîñâ¹ì¸. Òâîå ñèÿíèå, ïîäîáíîå ñèÿíèþ ñîëíöà, âåäîìî âñåìó ìèðó.
6) Íåò íèêîãî, ðàâíîãî òåáå â ïðîïîâåäè ÷èñòîé ïðåäàííîñòè. Òû —
èäåàëüíàÿ ëóíà, è òû ìèëîñåðäåí êàê Ãîñïîäü Íèòé¹íàíäà.
7) Èñïîëíåííûå âäîõíîâåíèÿ îáèòàòåëè Çåìëè, îáðåòÿ ñîêðîâèùå ëþáâè ê Ê\¢+å, òàíöóÿ, âîñïåâàþò òâîþ ñëàâó.
8) ×òîáû ó÷èòü çíàíèþ î ïóòè âûñî÷àéøèõ ñâÿòûõ è ïðîïîâåäîâàòü åãî
âñåì, òû îñíîâàë ìíîæåñòâî ¹¡ðàìîâ ïî âñåìó ìèðó.
9) Òû âëàäååøü ñîâåðøåííûì çíàíèåì Âåä — è ïîñòèæèìûì, è íåïîñòèæèìûì. Òû íîñèòåëü ïîäëèííûõ ñîâåðøåííûõ òåîëîãè÷åñêèõ çàêëþ÷åíèé
(ñèääõ¹íòû), ñïîñîáíûõ ðàçðóøèòü âñå ñîìíåíèÿ.
10) Òâîè âå÷íî îñâîáîæäåííûå ñëóãè ïîþò òâîþ ñëàâó â äóõîâíîì ìèðå
Ãîëîêè, îáëàñòè òâîèõ Èãð.
11) Îñâîáîæäàÿ ïàäøèå äóøè, òû ïîäîáåí âåòðó ìèëîñòè. Òû èñêóøåí
âî âñÿêîì ñëóæåíèè è óòâåðäèëñÿ â èñòèíå.
12) Òâîè ÷óäåñíûå è áåñïîäîáíûå Ïèñàíèÿ îòðàæàþò âñþ òâîþ ãëóáîêóþ
ó÷åíîñòü. Òû âñåãäà óëûáàåøüñÿ è ãîâîðèøü ñëàäîñòíûå ñëîâà, êîòîðûå íàïîìèíàþò ÷åëîâåêó òâîþ íåñóùóþ óòåøåíèå ïîýçèþ.

46

½ð¸ Ãóðó è Ê\¢+à åñòü âñ¸ è âñÿ
13) Òû âñåãäà ïðÿìîäóøåí è ñìèðåíåí è âñåãäà èñïîëíåí áëàæåíñòâà â
îáùåñòâå ÷èñòûõ ïðåäàííûõ. Íà äóõîâíûõ ñîáðàíèÿõ òû áåññìåííî ëó÷øèé
îðàòîð. Íà ëþáîì ïîïðèùå òû âñåãäà âûõîäèøü ïîáåäèòåëåì.
14) Òû ñîëíöó ïîäîáíûé ¹÷¹ðéà íà íåáîñâîäå Ãàó{¸éà-âàè¢+àâñêîãî ìèðà. Òåáå âñåãäà äîðîãî ñëóæåíèå, è òâîé ñëàäîñòíûé ãîëîñ âäîõíîâëÿåò íà
ñëóæåíèå è äðóãèõ.
15) Ìû ìîëèìñÿ î òâîåé ìèëîñòè âñåãäà è íà âñå âðåìåíà. Ëèøü òâîåé
ìèëîñòüþ äîñòèãàåòñÿ ïðåäàííîå ñëóæåíèå ½ð¸ ùíäõàðâèê¹-Ãèðèäõ¹ð¸.
16) Î ìîé Âëàäûêà, î ïðîÿâëåíèå ìèëîñòè ½ð¸ Ãàóð¹%ãè, ïîæàëóéñòà,
áóäü ìèëîñòèâ êî ìíå. Ïîêëîíÿÿñü òåáå, òâîé íè÷òîæíûé ñëóãà áåñïðåðûâíî
òâîðèò òàêóþ ìîëèòâó.

Ñîâåòû, ïîëíûå íåêòàðà
1. “Ìû ïðèøëè â ýòîò ìèð íà êàêîå-òî âðåìÿ. Ñìûñë ïîääåðæàíèÿ äàííîãî òåëà — â ñîâåðøåíèè ê¸ðòàíà äî ïîñëåäíåãî âçäîõà. Íå ñóùåñòâóåò íè÷åãî, ÷òî ìîãëî áû çàìåíèòü âîñïåâàíèå Õàðèí¹ìà. Áåññìûñëåííî ïðåäàâàòüñÿ
æèçíè â Ìàòõóðå, âðåìÿïðåïðîâîæäåíèþ â îáùåñòâå ðåëèãèîçíûõ ëþäåé è
÷òåíèþ “Áõàãàâàä-øòû” áåç ½ð¸ ͹ì-ñà%ê¸ðòàíà. Òîëüêî áëàãîäàðÿ âîñïåâàíèþ ½ð¸ ͹ìà æèçíü æèâûõ ñóùåñòâ ñòàíîâèòñÿ óñïåøíîé è ñîâåðøåííîé”.
“Âû äîëæíû âåðíî ñëóæèòü ñâÿòûì, Ãóðó è Âàè¢+àâàì, è âñåãäà âîñïåâàòü Ñâÿòîå Èìÿ. Ãîñïîäü Ê\¢+à íåïðåìåííî äàðóåò âàì ìèð è ñ÷àñòüå. Âàì
íàäëåæèò ïîìíèòü, ÷òî ïðåäàííîñòü — äðóãîå íàçâàíèå âîñïåâàíèÿ Ê\¢+à͹ìà.
(½ð¸ëà Áõàêòèñèääõ¹íòà Ñàðàñâàò¸ œõ¹êóð)
2. “Èìÿ Õàðè äîëæíî äîñòè÷ü êàæäîãî. Ìåñòî, ãäå âîñïåâàþò Èìÿ Õàðè, ñòàíîâèòñÿ ìåñòîì ïàëîìíè÷åñòâà. Âñå, çà èñêëþ÷åíèåì ïî÷èòàòåëåé Õàðè, ãëóïû è ãóáÿò ñåáÿ”.
“Èìÿ Ê\¢+û, Åãî Êðàñîòà, Åãî Êà÷åñòâà, Åãî Îáèòåëü, Åãî Äåÿíèÿ —
âñå ýòî âå÷íî.  áîãàõ è áîãèíÿõ ñóùåñòâóåò ðàçäåëåíèå. Íî ìåæäó Ê\¢+à͹ìîì è Ñàìèì Ê\¢+îé, Êîòîðûé ïðåèçîáèëóåò ˸ëîé, òàêîãî ðàçäåëåíèÿ
íåò. Ñëåäóþùèå ðàçëè÷íîãî ðîäà ñìåøàííûì ðåëèãèîçíûì äîêòðèíàì íå â
ñîñòîÿíèè ñëóæèòü Ãîñïîäó Ê\¢+å. Ïðèíÿòèå ½ð¸ Õàðèí¹ìà è âñòðå÷à ñ
Ãîñïîäîì Ê\¢+îé — îäíî è òî æå”.
(½ð¸ëà Áõàêòèñèääõ¹íòà Ñàðàñâàò¸ œõ¹êóð)
3. “Âû íå äîëæíû îñòàâëÿòü âîñïåâàíèå Õàðèí¹ìà íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Âàì íå ñëåäóåò âïàäàòü â óíûíèå, âèäÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî ëþäåé
âîêðóã âàñ íå ñëóæàò Ê\¢+å. Âñåãäà ñëóøàéòå ñëîâà, ïðîèçíîñèìûå âî ñëàâó
½ð¸ Ê\¢+û. Áóäüòå ñìèðåííû, êàê òðàâèíêà, è òåðïåëèâû, êàê äåðåâî, è
âîñïåâàéòå Ê\¢+à-͹ì íåïðåñòàííî”.
(½ð¸ëà Áõàêòèñèääõ¹íòà Ñàðàñâàò¸ œõ¹êóð)

48

Ñîâåòû, ïîëíûå íåêòàðà
4. “Ó íàñ íåò äðóãèõ äåë, êðîìå ñëóæåíèÿ Ê\¢+å. Îí çàñëóæèâàåò âñåãî
íàøåãî âðåìåíè. Èì íåëüçÿ ïðåíåáðåãàòü. Îòäàâàéòå ñëóæåíèþ Åìó ñòîëüêî
âðåìåíè, ñêîëüêî âîçìîæíî. Áåðåãèòå ñâîå âðåìÿ, ïîäîáíî ñêóïöó. Ñëåäèòå,
÷òîáû îíî íå ðàñòðà÷èâàëîñü çðÿ”.
(½ð¸ëà Áõàêòè Ðàê¢àê ½ð¸äõàð Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæ)
5. “Ìíå íå íðàâèòñÿ ýòà æèçíü, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ âî âëàñòè ðîæäåíèÿ,
ñìåðòè, áîëåçíè è ñòàðîñòè”. Òàêîå ñîçíàíèå äîëæíî áûòü ó íàñ. Åñëè êòî-òî
ñòðåìèòñÿ îòûñêàòü èñòèííîå ñ÷àñòüå, åìó íåîáõîäèìî ïîïûòàòüñÿ îñâîáîäèòüñÿ
îò ýòîãî âðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ áûòèÿ è îáðàòèòüñÿ ê Ãîñïîäó. Ñ äðåâíåéøèõ
âðåìåí ìû ñëûøèì, ÷òî äëÿ íàñ ñóùåñòâóåò ïðèþò, è ÷òî îí íàõîäèòñÿ â ñåíè
Ñòîï-Ëîòîñîâ Ãîñïîäà Ê\¢+û. Â ñâîåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè ìû äîëæíû ñîñòàâèòü òàêóþ ïðîãðàììó, êîòîðàÿ ïîçâîëèò íàì îòïðàâèòüñÿ â òîò Ñëàäîñòíûé Äîì, îñòàâèâ ýòî ïðèáåæèùå ñêîðáè. È òàêîå ñîçíàíèå íåëüçÿ íàçâàòü
ñóìàñáðîäíûì.  ñòðåìëåíèè ê òîé âå÷íîé îáèòåëè ñ÷àñòüÿ íåò îøèáêè”.
(½ð¸ëà Áõàêòè Ðàê¢àê ½ð¸äõàð Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæ)
6. “Êîãäà íàñòóïàåò îñåíü, òèíà â âîäå èñ÷åçàåò è âîäà ñòàíîâèòñÿ ÷èñòîé.
Ïîäîáíûì îáðàçîì Ê\¢+à-ñîçíàíèå, âõîäÿ â óì, îñâîáîæäàåò åãî îò æàäíîñòè
è âñåõ ñòðàñòåé, ÿâíûõ è ñêðûòûõ, è îáðåòàåò íàä íèì ïîëíóþ âëàñòü. Äàæå
êàïëÿ áëàãîñëîâåíèé Ãîñïîäà Ê\¢+û î÷èùàåò óì îò âñåãî ïðè÷èíÿþùåãî
áåñïîêîéñòâî è âñåöåëî îâëàäåâàåò èì. Òàêîâî ñâîéñòâî Ê\¢+à-ñîçíàíèÿ. Íè÷òî
íå â ñèëàõ ïðåâçîéòè åãî. Êîãäà Ê\¢+à-ñîçíàíèå âõîäèò â ñåðäöå, âñå ïðî÷èå
êîíöåïöèè ïîêèäàþò åãî. Íè÷òî íå ìîæåò óñòîÿòü ïåðåä áëåñêîì è ñëàäîñòüþ
Ê\¢+à-ñîçíàíèÿ”.
(½ð¸ëà Áõàêòè Ðàê¢àê ½ð¸äõàð Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ðàäæ)
7. “×àèòàíéà Ìàõ¹ïðàáõó — âåëè÷àéøèé ïðîïîâåäíèê äâèæåíèÿ ½ð¸
Ê\¢+à-͹ìà-ñà%ê¸ðòàíû. Îí — ýòî йäõ¹ è Ãîâèíäà âìåñòå. Îí ñîâåòóåò
íàì ïðèíÿòü Èìÿ Ê\¢+û è îò âñåãî ñåðäöà ñîâåðøàòü ñîâìåñòíîå âîñïåâàíèå.
Ñîãëàñíî Åìó, ýòî Èìÿ ïðèíîñèò îñâîáîæäåíèå, èñïîëíÿåò âñå æåëàíèÿ è
äàðóåò òàêóþ óñëàäó íàøåé äóøå, ÷òî ìû ñìîæåì ñàìèì ñâîèì ñóùåñòâîì
ïîãðóçèòüñÿ â îêåàí íàäìèðíîãî ýêñòàçà. Ýòî êîíå÷íîå áëàãîñëîâåíèå ½ð¸
×àèòàíéè Ìàõ¹ïðàáõó. Êðîìå òîãî, Îí õî÷åò, ÷òîáû Èìÿ ½ð¸ Ê\¢+û âîñïåâàëîñü ïî âñåìó ìèðó è áëàãîñëîâëÿëî æèâûõ ñóùåñòâ â íåñêàçàííîé ñòåïåíè”.
(½ð¸ëà Áõàêòè Ðàê¢àê ½ð¸äõàð Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæ)

49

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!

 ÷èñòîòå è ïðåäàííîñòè äîñòèãàÿ äóõîâíîé öåëè
8. “Ìû äîëæíû óòâåðäèòüñÿ â âûøåóïîìÿíóòîì ó÷åíèè ñïîíòàííî è ïî
çîâó, èäóùåìó èç ãëóáèíû íàøèõ ñåðäåö è âçðàùèâàòü ýòó âåðó ñ ëþáîâüþ.
Íåîáõîäèìî ïîñâÿòèòü ñëóæåíèþ Åìó âñå ñâîå âðåìÿ. Ãîñïîäü ïðåáûâàåò ñ
íàìè â îáðàçå Ãóðó, Âàè¢+àâîâ è Ìàõ¹ïðàáõó. Íóæíî áåçðàçäåëüíî ïðåäàòüñÿ Ñòîïàì-Ëîòîñàì Âàè¢+àâîâ. Ìû äîëæíû ñëóæèòü èì èçî âñåõ ñèë — òàê
ìû ñìîæåì ëåãêî äîñòè÷ü íàøåé äóõîâíîé öåëè”.
(½ð¸ëà Áõàêòè Ðàê¢àê ½ð¸äõàð Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæ)
9. “Èìÿ, Êðàñîòà, Êà÷åñòâà è Äåÿíèÿ ½ð¸ Ê\¢+û íåâîçìîæíî âîñïðèíÿòü íàøèìè ôèçè÷åñêèìè îðãàíàìè ÷óâñòâ. Êîãäà æèâîå ñóùåñòâî ñîçíàòåëüíî ñòðåìèòñÿ ê ½ð¸ Ê\¢+å — ëèøü òîãäà Èìÿ ñàìîïðîèçâîëüíî ÿâëÿåò Ñåáÿ
íà êîí÷èêå åãî ÿçûêà.
Âñå, ÷òî íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíî ñ Ê\¢+îé — âûñî÷àéøåå è òðàíñöåíäåíòíîå. Ìû íå ìîæåì äîñòè÷ü Åãî ñ ïîìîùüþ íàøåãî ìàòåðèàëüíîãî óìà è
òåëà. Òîëüêî ðàçâèâøàÿñÿ â íàñ ñêëîííîñòü ê âîçíåñåíèþ ñëóæåíèÿ îò âñåãî
ñåðäöà ïîçâîëèò íàì óâèäåòü Åãî. Áóäó÷è äîâîëåí ñïîíòàííîñòüþ íàøåãî
ñëóæåíèÿ, Îí ïðèäåò, âîéäåò â íàøå ñåðäöå, è ñòàíåò òàíöåâàòü íà êîí÷èêå
íàøåãî ÿçûêà. Ìû íå ìîæåì äîñòè÷ü Åãî ïðîñòî ïîñðåäñòâîì ñîáñòâåííûõ
ñèë è ñïîñîáíîñòåé. Íî Ê\¢+à íèçîéäåò Ñàì è áóäåò èñïîëíÿòü Ñâîé òàíåö íà
êîí÷èêå íàøåãî ÿçûêà. È òàêèì îáðàçîì Åãî Êðàñîòà, Êà÷åñòâà è Ë¸ë¹ ÿâÿò
Ñåáÿ âíóòðè íàñ.
Íèòé¹íàíäà Ïðàáõó î÷åíü ìèëîñåðäåí, ðàâíî êàê è ½ð¸ëà Ãóðó Ìàõ¹ð¹äæ. Ïîýòîìó íåñîìíåííî, ÷òî ìû îáðåòåì âñå íåîáõîäèìîå äëÿ òîãî, ÷òîáû
âîéòè â ñîïðèêîñíîâåíèå ñ ýòîé íàäìèðíîé ñîçíàòåëüíîé èñòèíîé. Ïî÷åìó íàñ
äîëæíû çàáîòèòü ïðîáëåìû ýòîãî ìèðà? Íàø óì äîëæåí áûòü ñîñðåäîòî÷åí
íà òîì, ÷òîáû íå äîïóñêàòü âîçìîæíîñòè îñêîðáëåíèÿ. Ýòî ïðåäîñòåðåæåíèå.
Íàì âñåãäà íåîáõîäèìî ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü ïóòè îñêîðáëåíèé. ½ð¸ëà Ê\¢+àä¹ñ
Êàâèð¹äæ îáúÿñíÿåò â ñâîåé “½ð¸ ×àèòàíéà-÷àðèò¹ì\òå”, ÷òî îñêîðáëåíèå â
òî÷íîñòè ïîäîáíî ñëîíó, êîòîðûé ñâîèì õîáîòîì âûäèðàåò è ðàçáðàñûâàåò âñå
äåðåâüÿ è ðàñòåíèÿ. Îíî ìîæåò âûðâàòü ðîñòîê Áõàêòè, è òîãäà ìû ëèøèìñÿ
âñÿêîé Ïðåäàííîñòè è ïðåèñïîëíèìñÿ èëëþçèè. Ïîìèìî îñêîðáëåíèÿ Âàè¢+àâà, íå ñóùåñòâóåò èíûõ çîë, êîòîðûì Âàè¢+àâó íóæíî ïðîòèâîñòîÿòü. Ìîÿ
ãîðÿ÷àÿ ìîëèòâà êî âñåì âàì: äàéòå ìíå òàêîå áëàãîñëîâåíèå, ÷òîáû ÿ âñåãäà
ìîã óäåðæèâàòü ñåáÿ îò ýòîãî”.
(½ð¸ëà Áõàêòè Ñóíäàð Ãîâèíäà Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæ)

50

Ñîâåòû, ïîëíûå íåêòàðà

Ñàìîïðåäàíèå åñòü èñòèííîå ñëóæåíèå
10. “Âûøåóêàçàííîå íàñòàâëåíèå äàíî Ãîñïîäîì Ê\¢+îé ⠓Áõàãàâàäã¸òå”. Ãëàâíàÿ çàïîâåäü — ïîëíîå ñàìîïðåäàíèå Ãîñïîäó. Íåðàçóìíî ñòîÿòü
íà ðàññòîÿíèè è îòòóäà äåëàòü Åìó ïîäíîøåíèÿ. Îí âñåãäà â âàøåì ñåðäöå.
Îí ÿâëÿåòñÿ â âàøåì õðàìå — Îí òàêæå ïðåáûâàåò âî âñåõ æèâûõ ñóùåñòâàõ.
Îí âåçäåñóù. Åñëè ê âàì ïðèäåò ïîíèìàíèå ýòîãî, âû ñìîæåòå îñîçíàòü ñâîþ
íóæäó â Íåì. Âàì íåîáõîäèìû âåëè÷àéøàÿ Ïðåäàííîñòü è íè ñ ÷åì íå ñìåøàííîå ñòðåìëåíèå ñëóæèòü Åìó”.
(½ð¸ëà Áõàêòè Ñóíäàð Ãîâèíäà Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæ)
11. “Ïåðåä Ê\¢+îé íå âñòàåò âîïðîñà ïðàâèë. Ïðàâèëà è ïðåäïèñàíèÿ
íèêîãäà íå ÿâëÿþòñÿ â Åãî óìå.  Ñâîåé ˸ëå Îí Âûñî÷àéøèé è Àáñîëþòíî
Íåçàâèñèìûé.  Íåì Ëþáîâü, Êðàñîòà è Ìèëîñòü ïîëó÷àþò ñâîå ïîëíåéøåå
âûðàæåíèå. Îáèòåëü Ê\¢+û — ñàìîå ñîêðîâåííîå ìåñòî Åãî Íàäìèðíûõ Èãð.
Ñàìûå ïðåêðàñíûå àñïåêòû äóõîâíûõ âçàèìîîòíîøåíèé íàõîäÿò òàì ñâîå
âûðàæåíèå â âûñî÷àéøåé ˸ëå. ß ñàìûì èñêðåííèì îáðàçîì óáåæäåí, ÷òî
ïðèíÿâ Èìÿ Ãîñïîäà Ê\¢+û áåç âñÿêîãî ëèöåìåðèÿ è ïðåòåíöèîçíîñòè, âû
òîæå ìîæåòå ïîëó÷èòü äîñòóï â ýòó áîæåñòâåííóþ Ðåàëüíîñòü.
(½ð¸ëà Áõàêòè Ñóíäàð Ãîâèíäà Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæ)

Õàðèí¹ì íàâå÷íî
12. “ß õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âàñ çà òî, ÷òî âû óäåëèëè ìíå ìíîãî ñâîåãî
äðàãîöåííîãî âðåìåíè. ß ïðèåõàë ñþäà ïîòîìó, ÷òî âû ýòîãî æåëàëè, è èìåííî áëàãîäàðÿ âàøèì áëàãîñëîâåíèÿì ÿ íàõîæóñü çäåñü. ß ñ÷èòàþ ñâîèì äîëãîì îòâåòèòü íà âàø æåñò. Ïîæàëóéñòà, ïðîäîëæàéòå ñîâìåñòíîå âîñïåâàíèå
Õàðèí¹ìà. Ýòî îäàðèò âàñ âñåì äóõîâíûì áëàæåíñòâîì. Õàðèí¹ì-ñà%ê¸ðòàí —
äóõ âðåìåíè. Åñëè âû óñïåøíî ñîâåðøàåòå åãî, Ãîñïîäü Ê\¢+à, Êîòîðûé óæå
ïðåáûâàåò â âàñ, íåïðåìåííî ÿâèò âàì Ñåáÿ, èáî Îí íåîòëè÷åí îò Ñâîåãî
Èìåíè. Ê\¢+àí¹ì — âîïëîùåíèå Ãîñïîäà Ê\¢+û. Ñàì Ê\¢+à âå÷åí è íàõîäèòñÿ âíå èëëþçèè. Íåò ðàçëè÷èÿ ìåæäó Åãî Èìåíåì è Èì Ñàìèì. Ñåãîäíÿ,
ìèëîñòüþ Ê\¢+û, ìû ïîëó÷èëè ñ÷àñòëèâóþ âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ ê
ñîâìåñòíîìó âîñïåâàíèþ, è ìû äîëæíû âîñïîëüçîâàòüñÿ åþ...”
(½ð¸ëà Áõàêòè Ñóíäàð Ãîâèíäà Äåâ-Ãîñâ¹ì¸ Ìàõ¹ð¹äæ)

51

Âñÿ ñëàâà ½ð¸ ½ð¸ Ãóðó è Ãàóð¹%ãå!
ê\¢+à ñàõà ê\¢+à-í¹ìà àáõèííà ì¹íèé¹
àïð¹ê\òà ýêà-ì¹òðà ñ¹äõàíà äæ¹íèé¹
éåè í¹ìà ëàéà, í¹ìå ä¸ê¢èòà õàèé¹
¹äàðà êàðèáå ìàíå ñâà-ãàñò¸ äæ¹íèé¹
í¹ìåðà áõàäæàíå éåè ê\¢+à-ñåâ¹ êàðå
àïð¹ê\òà âðàäæå â¹ñ¸ ñàðâàä¹ àíòàðå
“Ñîçíàâàÿ, ÷òî Ê\¢+à è Ê\¢+à-͹ì íåîòëè÷íû Äðóã îò Äðóãà, ñëåäóåò
ïðèíÿòü Áîæåñòâåííîå Èìÿ â ñâîå ñåðäöå, à ïðîíèêíóâøåãîñÿ Èìåíåì íóæíî
ïî÷èòàòü êàê ÷ëåíà ñåìüè.  ñåðäöå òîãî, êòî ñëóæèò Ê\¢+å íåïðåñòàííûì
ïîêëîíåíèåì Èìåíè, ïðåáûâàåò ½ð¸ Â\íä¹âàíà-Äõ¹ìà”.
(½ð¸ Áõàêòè Ñèääõ¹íòà Ñàðàñâàò¸ œõ¹êóðà)
“Íåò íè÷åãî áîëåå áëàãîòâîðíîãî äëÿ æèâûõ ñóùåñòâ â ýòîì ìàòåðèàëüíîì ìèðå, ÷åì âîñïåâàíèå Ñâÿòîãî Èìåíè Ê\¢+û. Òàêîå âîñïåâàíèå ïðèíîñèò
âûñøåå óìèðîòâîðåíèå è êëàäåò êîíåö âñåì ìèðñêèì ïå÷àëÿì”.
(“½ð¸ìàä-Áõ¹ãàâàòàì”, 11.5.37)
“Íåò íåîáõîäèìîñòè â èíîì ñïîñîáå ïîêëîíåíèÿ, ïîìèìî ñîâìåñòíîãî
âîñïåâàíèÿ Ñâÿòîãî Èìåíè. Ýòèì ìîæíî äîñòè÷ü âñåãî. Âåíåö âñåé ó÷åíîñòè è
çíàíèÿ — Ê\¢+à. Íóæíî ïîñòîÿííî ïîìíèòü: Ê\¢+à — Ãîñïîäü âñåãî, à ìû —
Åãî ñëóãè”.
(½ð¸ ½ð¸ìàä Áõàêòè Ñèääõ¹íòà Ñàðàñâàò¸ Ìàõ¹ð¹äæ)

Ýòîò ôàéë õðàíèòñÿ â Èíòåðíåòå ïî àäðåñó www.hari-katha.org