• Название:

    Організація роботи та управління в органах прок...


  • Размер: 5.46 Мб
  • Формат: PDF
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузер  • Название: Microsoft Word - Навчальний пос. в запит. і відпов..doc

Предпросмотр документа

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Національна академія прокуратури України
Інститут підготовки кадрів

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ
ПРОКУРАТУРИ:
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК У ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ

для магістрантів за спеціалізацією
“Прокурорсько-слідча діяльність”
(7.060101 “Правознавство”)

Київ -2009

2

Рекомендовано до друку та використання в навчальному процесі
навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України
(протокол №22 від 15 червня 2009 року).

Організація роботи та управління в органах прокуратури: навчальний
посібник у запитаннях і відповідях //За загальною редакцією Якимчука М.К.,
та Європіної І. В. – К.: Національна академія прокуратури України. – 2009. –
207 с. Структура навчального посібника та його змістовне наповнення
схвалено на засіданні кафедри організації роботи та управління в органах
прокуратури (протокол №10 від 05 червня 2009 року).

Рецензенти:
М.К.Якимчук – перший проректор Національної академії прокуратури
України, доктор юридичних наук, професор
С.С.Мірошниченко – прокурор Чернігівської області, кандидат юридичних
наук, доцент

3

Структура навчального посібника

Вступ

Стор.
4

1.

Глава 1.Теоретичні питання з дисципліни

5 - 57

2.
3.

Глава 2.Питання практично-прикладного характеру з
дисципліни
Глава 3.Заключні положення

209 - 211

4.

Алфавітно-предметний покажчик

212 -

58 - 208

4

Вступ
Організація роботи та управління в органах прокуратури в запитаннях
та відповідях – перше у системі освіти України навчальне видання
(навчальний посібник), у якому гармонійно поєднано питання теорії і
практики діяльності прокуратури в організаційно-управлінській сфері.
За структурою і змістом навчальний посібник цілком узгоджується з
навчальним планом Національної академії прокуратури України, навчальною
і робочою програмами з нормативної навчальної дисципліни «Організація
роботи та управління в органах прокуратури».
Навчально-методичні матеріали, розміщені у навчальному посібнику,
стосуються найбільш суттєвих і актуальних питань, таких як: організаційноуправлінські засади побудови органів прокуратури в Україні, країнах
близького та далекого зарубіжжя; напрями та проблеми реформування
прокуратури в Україні; класифікація і загальна характеристика основних
організаційно-управлінських функцій та форм діяльності прокуратури;
компетенція посадових осіб органів прокуратури по здійсненню організації
та управління органами (підрозділами) прокуратури; організаційноуправлінські повноваження прокурорів усіх рівнів; організаційноуправлінські акти органів прокуратури; кадрова політика в органах
прокуратури; принципи, процедури та форми управління кадрами органів
прокуратури; організація діловодства в органах прокуратури тощо.
Навчальний посібник підготований на підставі чинних нормативноправових актів України та Генерального прокурора України, з використанням
практичного матеріалу органів прокуратури України. Його завдання –
допомогти студентам, які навчаються в Інституті підготовки кадрів,
оволодіти якісними знаннями з теорії і практики організаційно-управлінської
діяльності прокуратури та її правових засад.
Вбачається за можливе використання навчального посібника в системі
професійної підготовки та підвищення кваліфікації кадрів органів
прокуратури, викладачами вищих навчальних закладів, аспірантами, а також
широким загалом читачів, яких цікавлять проблеми організаційноуправлінської діяльності органів прокуратури.

5

Глава І. Теоретичні питання з дисципліни
Запитання, відповіді на які наведено у Розділі 1 глави I.
1.Організаційна система та структура управління прокуратури України.
2.Структура управління Генеральної прокуратури України.
3.Структура управління прокуратур АР Крим, областей, м. м. Києва та
Севастополя, військових прокуратур регіонів та ВМС України, міських,
районних і прирівняних до них прокуратур.
4.Правові засади та принципи організації і діяльності прокуратури України.
5.Загальне й відмінне в організаційній структурі, компетенції та діяльності
територіальних і спеціалізованих прокуратур.
6.Колегії органів прокуратури: організаційно-правові засади їх створення та
функціонування.

Розділ 1. Правові та організаційно-правові основи діяльності
прокуратури в Україні
1.1.Організаційна система прокуратури України
Прокуратура України згідно зі ст.121 Конституції України, ст.ст.6, 13
та 14 Закону України „Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. становить
єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України.
Під системою органів прокуратури України розуміють сукупність
утворюючих її органів, підрозділів, одиниць, а так само їх місце в структурі,
у взаємовідносинах один з одним, організаційні зв’язки та управлінські
стосунки. Ця система будується відповідно до державного устрою та
адміністративно-територіального поділу України, або ж за предметногалузевим принципом.
Якщо конкретно, то систему органів прокуратури утворюють
Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), військові, міські,
районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, в т.ч.
спеціалізовані. 1
Таким чином, організаційна структура прокуратури України являє
собою злагоджену трирівневу систему, на вершині якої знаходиться
Генеральна прокуратура України. Нижчий другий рівень утворюють:
прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Примітка 1 - У системі органів прокуратури до спеціалізованих прокуратур відносяться: військові,
транспортні, природоохоронні та з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних справах.

6

Севастополя, а також військові прокуратури регіонів і Військово-морських
Сил України (на правах обласних). Третій рівень прокурорської системи
складають міські, районні, міжрайонні прокуратури, прокуратури військових
гарнізонів, природоохоронні, транспортні та інші.
Передбачений Конституцією України централізм і виокремленість
прокурорської системи, забезпечення нею єдності і законності на всій
території країни об’єктивно диктують особливий характер організації та
структурування прокуратури. В основі побудови системи органів
прокуратури лежать жорстка ієрархія та визначеність об’єму прокурорських
повноважень, імперативний порядок взаємовідносин усіх ланок прокуратури,
процесуальна та службова дисципліна, гарантом яких виступає Генеральний
прокурор України, поєднання єдиноначальності з колегіальністю.
Генеральний прокурор України призначається на посаду Верховною
Радою України за поданням Президента України на 5-річний термін
повноважень. Згідно зі ст.15 Закону України „Про прокуратуру” він
затверджує структуру і штатну чисельність органів прокуратури України,
положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників
Генеральної прокуратури України.
Наглядно систему прокуратури України можна представити у такому
вигляді (див. малюнок):
Генеральна
прокуратура
України

Прокуратура АР
Крим

Прокуратури
областей

Національна
академія
прокуратури
України

Прокуратури міст
Києва і Севастополя
(на правах обласних)

Військові прокуратури
регіонів та ВМС
України
Прокуратури
військових гарнізонів

Міські, районні, міжрайонні та спеціалізовані
прокуратури

7

1.2.Структура управління прокуратури України
Владна вертикаль в системі органів прокуратури України
структурована наступним чином: Генеральну прокуратуру України очолює
Генеральний прокурор України, який має першого заступника, заступників,
радника та старших помічників із особових доручень. Дорадчим органом при
Генеральному прокуророві України є колегія, що утворюється відповідно до
вимог Закону України „Про прокуратуру” (ст.14) у складі Генерального
прокурора України (голова колегії), його першого заступника, заступників,
прокурора АР Крим, інших керівних працівників самостійних структурних
підрозділів Генеральної прокуратури України. Персональний склад колегії
затверджується наказом Генерального прокурора України.
До структури Генеральної прокуратури України входять: Головні
управління, управління, відділи за відповідними напрямами прокурорської
діяльності, сектори, чергова частина, допоміжні технічні служби.
При Генеральній прокуратурі України діє науково-методична рада для
розгляду питань, пов’язаних з організацією та діяльністю органів
прокуратури, їх науково-методичним забезпеченням.
Наступною ланкою прокурорської системи є прокуратури АР Крим,
областей, міст Києва і Севастополя (на правах прокуратур областей),
військові прокуратури регіонів та ВМС України, організаційну структуру
яких утворюють управління, відділи, сектори тощо, а також колегії, як
дорадчі органи при відповідних прокурорах (ст.18 Закону України „Про
прокуратуру”). Прокурори, що очолюють зазначені прокуратури, мають
першого заступника та заступників, старших помічників і помічників з
окремих напрямів прокурорської діяльності, які прирівнюються за статусом
до начальників і заступників начальників управлінь і відділів. В управліннях
і відділах є
посади: старших прокурорів, прокурорів, прокурорівкриміналістів, а також слідчих з особливо-важливих справ та старших
слідчих, державних службовців.
Найбільш чисельною ланкою в системі прокуратури України є
прокуратури міст і районів, прирівняні до них міжрайонні, а також військові
та інші спеціалізовані прокуратури, очолювані відповідними прокурорами.
Структура названих прокуратур, в залежності від штатної чисельності, може
передбачати посади заступників прокурора, старших помічників прокурора,
помічників прокурора, старших слідчих і слідчих, державних службовців.
Таким чином, вищезазначене, а так само характер взаємозв’язків
органів прокуратури між собою, по вертикалі та всередині власної структури
по горизонталі, дають підстави для віднесення прокурорської системи за
структурною побудовою до лінійно-функціонального типу. Це означає, що в
структурах цього типу ланки нижчого рівня перебувають у безпосередньому
(лінійному) підпорядкуванні керівника вищого рівня. При цьому кожен

8

працівник прокуратури підлеглий і підзвітний лише одному керівникові та,
відповідно, пов'язаний з вищими за рівнем органами прокуратури лише через
нього. Лінійний керівник згідно з принципом єдиноначальництва несе
відповідальність за весь обсяг діяльності ввірених йому органів, підрозділів і
працівників.
Лінійна структура досить ефективна, оскільки ґрунтується на чітких і
простих взаємозв’язках підлеглості. За таким принципом в прокуратурі
будуються взаємовідносини, розподіляються повноваження, компетенція та
функції.
Той самий принцип діє поряд із функціональним і в підрозділах органів
прокуратури всіх рівнів. Принцип функціональності означає спеціалізацію за
напрямами прокурорської діяльності, або інакше розподіл праці між
працівниками прокуратури по горизонталі.
1.2.1.Структура управління Генеральної прокуратури України
Структура Генеральної прокуратури України затверджена наказом
Генерального прокурора України № 64шц від 08 червня 2007 року зі змінами,
що внесені наказом Генерального прокурора України №39 шц від 19 червня
2008 року, і має наступний вигляд:

9

СТРУКТУРА

Генеральний прокурор України

Перший заступник, заступники
Генерального прокурора України
Колегія
Головні управління
Національна академія прокуратури
України Генеральної прокуратури
України (на правах Головного управління)
Управління
Відділи
Прес-служба (на правах відділу)
Секретаріат (на правах відділу)
Сектори
Чергова частина
Науково-методична рада при Генеральній
прокуратурі України
Запасний пункт управління

Їдальня

10

Заступники Генерального прокурора України, його радник, старші
помічники з особливих доручень, керівники та решта працівників Главків,
управлінь, відділів й інших структурних підрозділів Генеральної
прокуратури України призначаються на посади та звільняються з посад
Генеральним прокурором України.
1.2.2.Структура управління прокуратур АР Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, військових регіонів та ВМС України, міських, районних
і прирівняних до них прокуратур
Структура прокуратур АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військових регіонів та ВМС України, міських, районних і прирівняних до них
прокуратур затверджена наказом Генерального прокурора України № 256 ш
від 12 грудня 2005 року і має такий вигляд:
СТРУКТУРА

Прокурори АР Крим, обласного рівня

Перший заступник, заступники прокурора
обласного рівня (АР Крим)
Колегія
Управління
Відділи
Секретаріат (на правах відділу)
Сектори
Науково-методична рада прокуратури
обласного рівня (АР Крим)
Їдальня
Міські, районні та спеціалізовані
прокуратури (на правах районних)

11

Заступники прокурора обласного рівня (АР Крим), начальники
підрозділів прокуратур обласного рівня (АР Крим), які віднесені до
номенклатури Генерального прокурора України, територіальні та
спеціалізовані прокурори призначаються на посади та звільняються з посад
наказами Генерального прокурора України. Інші працівники названих
прокуратур (АР Крим, обласного та районного рівнів) призначаються та
звільняються за наказами прокурорів обласного рівня (АР Крим).
1.3.Правові засади
прокуратури України

й

принципи

організації

та

діяльності

Прокуратура України відповідно до ст.121 Конституції України
представляє, як зазначено вище, єдину централізовану систему органів, якій
притаманні основні системоутворюючі ознаки цілісної самокерованої
системи.
Такими ознаками, що дозволяють розглядати органи прокуратури
України як єдину цілісну систему, є: мета й завдання, принципи організації й
діяльності прокуратури, повноваження прокурорів. Кожний з названих
елементів має свої специфічні властивості, виконуючи особливу функцію в
прокурорській системі.
Мета й завдання – поняття парні, друге із них конкретизує перше. При
цьому під метою розуміють результат, якого прагне система (орган), а під
завданням – засіб (спосіб) його досягнення. Щодо мети може бути визначено
декілька завдань.
У Законі України „Про прокуратуру” термін „мета” хоча і не
застосовується, але припускається. Під метою діяльності прокуратури
розуміють будь-яке утвердження верховенства права, зміцнення
правопорядку.
Верховенство права означає, по-перше, що Конституція України має
найвищу юридичну силу, а всі закони та інші нормативно-правові акти
приймаються на її основі та у суворій відповідності до неї. Норми
Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту
конституційних прав і свобод людини та громадянина гарантується на
підставі Конституції України.
По-друге, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах,
відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не
передбачено законодавством. Органи державної влади і місцевого
самоврядування, їх посадові та службові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією і
законами України.
Поняттям „правовий порядок” охоплюються суспільні відносини, що
відповідають вимогам законодавства. Зміцнення правопорядку в країні та

12

окремих регіонах передбачає
протидію злочинності
й
іншим
правопорушенням.
Завданням діяльності прокуратури є, як зазначено у ст.4 Закону
України „Про прокуратуру”, захист від неправомірних посягань:
1)закріплених Конституцією України незалежності республіки,
суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав
національних груп і територіальних утворень;
2)гарантованих Конституцією, іншими законами України та
міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних,
особистих прав і свобод людини та громадянина;
3)основ демократичного устрою державної влади, правового статусу
місцевих Рад, органів самоорганізації населення.
Цілі й завдання прокуратури повинні відповідати її функціям. У свою
чергу функції коригуються цілями і завданнями. Розрив між цілями та
завданнями, з одного боку, функціями, з іншого, може обумовити
неузгодженість структури й діяльності прокуратури, призвести до
ускладнень при визначенні характеру прокурорської роботи.
Згідно зі ст.121. Конституції України на прокуратуру покладається:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво
інтересів громадян або держави в суді у
випадках, передбачених законом;
3) нагляд за дотриманням законів органами, що здійснюють
оперативно - розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4)нагляд за дотриманням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої
свободи громадян;
5)нагляд
за
дотриманням
прав
і
свобод
людини
й
громадянина, дотриманням законів із цих питань органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами.
Крім того, у відповідності до ст.10 Закону України «Про
прокуратуру», Генеральний прокурор України та підлеглі йому
прокурори координують діяльність правоохоронних органів по боротьбі зі
злочинністю.
Не менш важливе значення має аналіз принципів організації і
діяльності прокурорської системи, під якими розуміють закріплені в
Конституції України та Законі України «Про прокуратуру» основні засади
побудови та функціонування органів прокуратури.
Провідні принципи прокурорської системи України сформульовані в
ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»: єдність і централізація прокурорської
системи, очолюваної Генеральним прокурором України, з підпорядкуванням
нижчестоящих прокурорів вищестоящим; здійснення повноважень на

13